Sunteți pe pagina 1din 18

PUNCTUM

Nr. 1 • Iarna 2009–2010

Ikuru Kuwajima • Alexandru Tomescu • Hajdu Tamás • Carol Szathmari


argument

P
unctum ţîșnește din fotografie ca o săgeată,
străpungîndu‑te. Cuvîntul vine din latină și
desemnează rana, incizia, semnul lăsat de
un instrument ascuţit. Punctum‑ul unei fo‑
tografii este întîmplarea aceea subtilă care
te rănește și te pătrunde.
Pe Punctum nu l‑am inventat noi, ci Roland Barthes.
Noi, Livia Geabelea, Alex Averche, Răzvan Jigorea și
cu mine, am încercat în urmă cu cinci ani doar să‑l ară‑
tăm și să anunţăm că există. Așa s‑a născut iniţial un
forum. Dorinţa de a face o revistă de fotografie tipărită
o aveam de atunci, însă determinarea lipsea.
Vom încerca să fim un punct de liniște în zgomotul
din jur. Să oprim puţin privirea și gîndul. Nu sîntem
cei mai bogaţi, frumoși și deștepţi, sîntem doar noi, cu
felul nostru de‑a vedea. Nici măcar nu sîntem siguri că
l‑am înţeles pe Barthes. Dar asta e interpretarea noas‑
tră pe care vrem s‑o arătăm și altora. •
– cosmin bumbuţ
punctum®
Editor
Cosmin Bumbuţ

Editori asociaţi
Voicu Bojan, Alex Gâlmeanu, Elena Stancu, Gicu Șerban

Design grafic
Raymond Bobar

Producţie
Cristian Petrescu

Tipar: Master Print Super Offset

Litera: Chronicle

Fotografie coperta 1: Hatmanul Zvezdov de Ikuru Kuwajima;


Coperta 4: Cazaci de Kuban, 1877, de Carol Szathmari.

Contact:
editor@punctum.ro

CP 37–47 București

www.punctum.ro

ISSN 2067 – 0192

Preluarea neautorizată, fără acordul scris al editorului, a materialelor


publicate în această revistă constituie o încălcare a legii dreptului de autor.

Condiţii de publicare punct de vedere al autenticităţii interviu despre un proiect amplu la adresa editor@punctum.ro.
și al consistenţei lor. și prezentăm un portofoliu‑serie. Trimiteţi‑ne între 8 și 20 de foto‑
Revista Punctum intenţionează Toate fotografiile vor fi arhivate Autorii vor fi recompensaţi cu grafii, însoţite de o biografie și de
să publice, pe lîngă materialele și e posibil să fie publicate la 430 de lei pentru publicarea o scurtă prezentare a proiectului.
solicitate, și fotografii realizate cîteva luni de la primirea lor. proiectului și a interviului și cu Fotografiile trimise trebuie să
de cititori. Sîntem interesaţi de Dacă nu sînteţi de acord cu acest 215 lei pentru publicarea porto‑ aibă latura mare de 800 de pixeli
serii, portofolii, proiecte, nu de lucru, vă rugăm ca, o dată cu tri‑ foliului. Plata se face prin trans‑ la 72 de DPI. Formularul de
fotografii singulare. Fiecare por‑ miterea materialelor, să precizaţi fer bancar, la maxim 30 de zile de înscriere și condiţiile le găsiţi pe
tofoliu va fi atent evaluat de data maximă pînă la care sînteţi la apariţia revistei. www.punctum.ro. Vă rugăm,
editorii Punctum, rezervîndu‑ne de acord cu publicarea. Doar Autorii fotografiilor și articolelor asiguraţi‑vă înainte de a trimite
dreptul de decizie asupra publi‑ autorii proiectelor selectate vor deţin copyright‑ul materialelor imaginile dumneavoastră că
cării, în funcţie de calitatea ima‑ fi anunţaţi prin E‑mail. Ne cerem publicate în revista Punctum. acestea îndeplinesc toate
ginilor, de alte materiale primite scuze, dar nu avem resursele Acordul de publicare este solici‑ condiţiile necesare.
și de specificul revistei. pentru a reveni cu detalii către tat în scris, cu semnătură, și este
Nu există cerinţe speciale, nu fiecare și de a explica de ce am valabil pentru o singură apariţie
pretindem CV‑uri bogate sau pu‑ respins unele portofolii. în paginile publicaţiei. Frag‑
blicări anterioare. Oricine poate Dacă proiectul dumneavoastră mente din text și o parte dintre
trimite materiale, amator sau va fi selectat, vă vom solicita un fotografii vor fi postate pe site‑ul (În cazul în care fotografiile
profesionist. Punctum nu este o număr mai mare de fotografii revistei, www.punctum.ro, dumneavoastră au fost
revistă despre tehnică și apara‑ dintre care să le alegem pe cele sau în materialele de promovare. selectate, vă rugăm să completaţi
tură fotografică, așa că proiec‑ care vor apărea în revistă. Așteptăm imaginile acordul de publicare
tele vor fi analizate exclusiv din În fiecare ediţie publicăm un dumneavoastră pe E‑mail, de pe www.punctum.ro)
sumar

4 • Hajdu Tamás
Șoareci, pești și alte animale de casă


16 • Alexandru Tomescu
Despre pasiunea pentru fotografie și lumină
și despre momentul în care toate formele de artă tind să se contopească


30 • Ikuru Kuwajima
Interviu: despre compromisuri în fotografie,
alegerea subiectelor și proiecte de lungă durată
34 • Cazacii din Crimeea


54 • Brooks Jensen
„Marii fotografi sînt și ei doar oameni, ca fiecare dintre noi,
și sînt supuși acelorași rutine care ne colorează viaţa.“


56 • Home
Atelier de fotografie la Tîrgșor


80 • Carol Szathmari – Partea I
Primul fotograf de război
p u nc t u m | N R . 1 | 2 4
p u nc t u m | N R . 1 | 2 5
Cazaci
După ce Uniunea Sovietică a intrat în colaps, cazacii din tivităţi străvechi, cum ar fi expediţiile și cursele de cai;
Crimeea au devenit activi și au început să își reînvie tra‑ legătura cazacilor cu aceste animale este foarte impor‑
diţiile. Ei se trag din cazacii de pe rîurile Kuban și Don tantă. Unii dintre ei își restaurează casele construite
din Rusia. De fapt, majoritatea locuitorilor din Crimeea tradiţional și își reafirmă identitatea de cazaci. Trupele
au origini rusești. În timpul epocii sovietice, activităţile de cadeţi s‑au reînfiinţat și au devenit singurele de acest
și tradiţiile lor au fost suprimate. Dar, recent, ei au înce‑ fel din Ucraina. Fotografiile din acest proiect urmăresc
put să poarte uniformele tradiţionale și să practice ac‑ procesul de reînviere a tradiţiilor din Crimeea.

– de ikuru kuwajima

p u nc t u m | N R . 1 | 3 4
Hatmanul Zvezdov în satul Izobilne, Crimeea, Ucraina

p u nc t u m | N R . 1 | 3 5
Scurtă pauză după antrenamentul de dimineaţă în munţii Ai‑Petri

p u nc t u m | N R . 1 | 5 0
Antrenamentul de dimineaţă

p u nc t u m | N R . 1 | 5 1
Fotografie de Simona D.

p u nc t u m | N R . 1 | 7 6
Fotografie de Y. Z.

p u nc t u m | N R . 1 | 7 7
Carol Szathmari
Partea I
1 1 i an uar i e 1 8 1 2 , C luj – 2 4 m a i 1 8 8 7, b u c u reș t i

Autoportret

p u nc t u m | N R . 1 | 8 0
P
rimul mare fotograf din Ţara Românească ca fotografi. Szathmari a creat însă unul dintre cele mai
s‑a născut la Cluj, la începutul secolului al moderne ateliere din Europa. El folosea o invenţie a fizi‑
nouăsprezecelea. Deși avea cetăţenie aus‑ cianului Joseph Petzval, un obiectiv luminos care permi‑
triacă, Szathmari a preferat să lucreze în tea timpi mai scurţi de expunere. Din păcate, la patru ani
România și a surprins schimbările prin care după ce a deschis studioul, acesta a ars în întregime în cel
a trecut ţara sub conducerea a trei domnitori diferiţi. mai devastator incendiu care a avut loc în București.
Înainte de a‑și descoperi înclinaţia pentru fotografie, el Fotograful a luat‑o de la capăt și a deschis un alt stu‑
a studiat pictura și gravura, două arte apreciate în acea dio, pe un teren de la Podul Mogoșoaiei (actuala Calea
perioadă. Mai tîrziu, a înţeles importanţa documentară Victoriei). Aici avea vitrine și draperii care îl ajutau să
a fotografiei, iar această viziune l‑a făcut să fie primul om regleze lumina naturală ce pătrundea în interior. Inte‑
care a imortalizat imagini de pe cîmpul de luptă. resat de noile tendinţe în fotografie, Szathmari a reali‑
Szathmari a urmat cursurile Colegiului Reformat din zat, în noiembrie 1848, prima calotipie cunoscută la noi.
Cluj și l‑a avut profesor de desen pe Samuel Nagy. Cu El a aplicat pe o foaie de hîrtie o soluţie de argint fixată
toate că lucra la Vistierie și la Gubernia Ardelenească cu albuș de ou; calotipia consta în realizarea unui nega‑
din Sibiu, unde făcea naveta de două ori pe săptămî‑ tiv pe hîrtie care apoi se putea multiplica de cîte ori era
nă, acest lucru nu l‑a împiedicat să devină ucenicul lui necesar, spre deosebire de daghereotipie, prin care se
Franz Neuhauser, un pictor vienez stabilit în Sibiu și obţineau doar imagini pozitive unicat. Acest procedeu
considerat, la acea perioadă, cel mai bun pictor tran‑ era o invenţie a britanicului William Henry Fox Talbot,
silvănean. În atelierul lui a studiat portretistica, iar brevetată în Anglia și Franţa în 1841, iar în Statele Unite
modelele sale au fost, la început, clienţii și colegii de la în 1847. Negativul, care se află astăzi la Academia Româ‑
birou. După o perioadă, Szathmari a căpătat o faimă lo‑ nă, prezintă imaginea unei antichităţi din colecţia sa, pe
cală care i‑a permis să îi picteze pe burghezii înstăriţi și spatele căreia a scris: „Die aller erste photographie die
pe moșierii din împrejurimi. A devenit pictor de casă al ich gemacht habe in Jahre 1848 november“ (Prima fo‑
conţilor Haller și Kendeffy, consolidîndu‑și astfel auto‑ tografie din viaţa mea pe care am făcut‑o în anul 1848,
ritatea în mediile aristocratice. Dar, cu tot succesul pe luna noiembrie). Luînd în considerare speculaţiile le‑
care îl avea pe plan local, Szathmari își dorea mai mult. gate de începutul pasiunii sale pentru fotografie, nota
În 1832, el a plecat la Viena, unde a fost angajat la de pe negativ are valoarea unei mărturii.
Cancelaria Curţii Ardelenești; intenţia lui era să fie În scurt timp, unul dintre competitorii săi, Frederich
acceptat la Academia de Arte Frumoase. A renunţat la Binder, și‑a lichidat magazinul de daghereotipie de tea‑
această idee după ce un profesor l‑a criticat înainte de a ma falimentului și a trecut la calotipie. Binder și Sza‑
se prezenta la examen. Mai tîrziu, la îndemnul unchiu‑ thmari au avut atunci strălucita idee de a specula, în
lui său, a urmat cursurile Facultăţii de Drept. Însă lipsa scopuri artistice și comerciale, Războiul Crimeii, încă
unor studii de specialitate nu l‑a împiedicat să realizeze de la primele semne ale conflictului. În 1853, Turcia a
portretele prinţului Esterhazy și al contelui Festetics. declarat război Rusiei, care ocupase Moldova și Ţara
O lungă perioadă de timp, Szathmari a călătorit prin Românească aflate sub suzeranitate otomană: încep os‑
Europa. Din Viena, el a plecat la Salzburg și München, tilităţile între trupele rusești și cele turcești aflate de‑o
apoi în Italia, unde a vizitat Padova, Florenţa, Veneţia parte și de alta a Dunării. Acesta a fost începutul Răz‑
și Milano. Făcea schiţe în toate locurile în care mergea boiului Crimeii, conflict în care se vor angaja mai tîrziu
și a păstrat acest obicei de‑a lungul întregii sale vieţi. Anglia și Franţa, de partea Turciei.
Avea permanent cu el uneltele necesare unor schiţe Prezenţa trupelor rusești și a celor turcești în Bucu­
rapide. Picta peisaje, dar și portretele celor pe care îi rești i‑a oferit lui Szathmari o ocazie de cîștig și de
întîlnea, aristocraţi sau oameni simpli. Așa l‑a cunos‑ afirmare. El a adunat o întreagă galerie de portrete de
cut, în Italia, pe Franz Liszt, celebrul compozitor, care militari pe care îi invita la el în studio sau care veneau
avea să îi devină prieten pe viaţă. din proprie iniţiativă. O parte dintre aceste calotipii și
După ce a vizitat Europa o lungă perioadă de timp, mai multe fotografii cu ofiţeri din ambele tabere se află
Szathmari s‑a stabilit definitiv în București, în 1843, și astăzi la Cabinetul de Stampe al Academiei Române.
și‑a deschis un atelier foto pe uliţa Vergului. Însă aces‑ Dorind să aibă o imagine de ansamblu asupra conflic‑
ta nu era primul studio din oraș: Wilhelmine Priz, I. tului, Szathmari se hotărăște în 1854 să meargă pe front
Pohlmann și Frederich Binder începuseră deja să lucreze și să facă fotografii chiar acolo. El îi imortalizează pe

p u nc t u m | N R . 1 | 8 1
Cavalerie turcă, 1854

p u nc t u m | N R . 1 | 8 4
General de artilerie austriac, 1854–1855

p u nc t u m | N R . 1 | 8 5