PASCU ION-LEONARD DREPT ANUL II ZI

UNIVERSITATEA HYPERION FACULTATEA DE DREPT

ROLUL PRIMARULUI

COORDONATOR : Conf. Univ. Dr GABRIEL MOINESCU

BUCURESTI 2010

Primarii sunt alesi in conditiile legii privind alegerile locale n. dupa caz.70/1991 si a legii administratiei publice locale n. iar Municipiul Bucuresti are un primar si 4 viceprimari. persoane fizice sau juridice. orasele si municipiile au cate un primar cu exceptia municipiilor resedinta de judet si a sectoarelor Municipiului Bucuresti care au cate doi viceprimari.69/1991. Primarul si primarul general al capital sunt sefii adiminstratiei publice locale si raspund in fata Consiliului de buna functionare a acestuia. Primarul este o autoritate administrativa executiva. incepand in conditii normale la moemntul depunerii juramantului noului primar ales dupa 4 ani.I. inclusiv cu cetatenii. El poate prelungit in caz de situatie de razboi sau catastrofa prin lege organica.dispozitii generale Comunele.Primarul. ce reprezinta comuna sau orasul in relatiile sale exterioare. Primarul care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept. romane sau straine. receptii. purtarea acestuia la solemnitati. Mandatul primarului este de 4 ani si incepe in momentul depunerii juramantului in fata consiliului local. ceremonii publice si oficierea casatoriei este obligatorie. intr-o sedinta extraordinara. de catre un judecator desemnat de presedintele judecatoriei. . Rezultatul validarii sau invalidarii alegerii primarului se aduce la cunostinta prefectului si se prezinta in sedinta de constituire a consiliului local sau. Semnul distinctiv al primarului este o esarfa in culorile drapelului national.

precum si a hotararilor consiliului judetean. pe care îl conduce şi îl controlează. Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetetenilor. în condiţiile legii.Atributiile primarului Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 1. dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor. precum şi punerea în aplicare a legilor. precum si punerea in aplicare a legilor. ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale. a decretelor Preşedintelui României. Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. ale prefectului. dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea . a hotararilor si ordonantelor Guvernului. a hotararilor consiliului local. a prevederilor Constituţiei. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale.II. a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului. III. a prevederilor Constitutiei. a decretelor Presedintelui Romaniei.Rolul primarului Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. cu persoanele fizice sau juridice române sau străine. precum şi în justiţie. Primarul reprezintă comuna sau oraşul în relaţiile cu alte autorităţi publice.

5. Intocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local. Prezintă consiliului local. În situaţia în care apreciază că o hotărâre este ilegală. privind starea economică şi socială a comunei sau a oraşului. Pe baza hotărârii consiliului local ia măsuri pentru organizarea acestei consultări. Verifică. în condiţiile legii. în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe prefect. precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. 7. 8. precum şi a hotărârilor consiliului judeţean. Exercită funcţia de ordonator principal de credite. Asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică de îndată consiliului local cele constatate. în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale. acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite în planurile de protecţie şi intervenţie elaborate pe tipuri de dezastre. din oficiu sau la cerere. catastrofelor. agenţii economici şi instituţiile publice din comună sau din oraş. Poate propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum. împreună cu organele specializate ale statului. ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor. epidemiilor sau epizootiilor. incendiilor. 4. 6. În acest scop poate mobiliza populaţia. cu privire la problemele locale de interes deosebit. anual sau ori de câte ori este necesar.ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale. 3. 2. . informări.

Ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice. instalarea semnelor de circulaţie. 13. cu sprijinul serviciilor de specialitate. în condiţiile legii. în condiţiile legii. jandarmeriei. 10. gardienilor publici. Indrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici. Asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor. . Exercită controlul asupra activităţilor din târguri.9. conform angajamentelor contractuale. reprezentaţiilor sau a altor manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri. 17. care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale. precum şi ale planurilor urbanistice zonale şi de detaliu. în condiţiile legii. pieţe. oboare. 16. pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă. 18. 15. Ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor. Ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune spre aprobare consiliului local. proprietate a comunei sau a oraşului. Asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local. 12. Controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie. 14. locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora. desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal. 11. la ordinea şi liniştea publică. Ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale. Asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice. asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general. prin intermediul poliţiei.

Propune consiliului local spre aprobare. industriale sau de orice fel. 22.19. Indeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă. supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social. în condiţiile legii. precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari. Organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe. acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege. personalul din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului. cu excepţia secretarului. ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local. a conducătorilor regiilor autonome. numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate. în condiţiile legii. statul de funcţii. 20. 26 Ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere. . 21. 25. asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de autoritate tutelară. organigrama. în condiţiile legii. Răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei sau al oraşului. 24. 23. propune consiliului local numirea şi eliberarea din funcţie. Numeşte şi eliberează din funcţie. Emite avizele. Conduce serviciile publice locale.

(2) din Legea nr. Legalitatea actelor emise de primar prefect1. Prevederile art. comunicarea actului şi aducerea la cunoştinţă publică a actelor normative). Dispozitiile produc efecte numai in momentul in care sunt aduse le cunostinta persoanelor interesate. In unitatile administrativteritoriale unde minoritatile nationale au o pondere insemnata. executarea lor fiind asigurata prin exercitarea fortei publice de catre autoritatile statului. prin publicare sau comunicare. 1 Se aplica regula constitutionala potrivit careia controlul se efectua de catre prefect . au caracter de actualitate si sunt obligatorii pe intreg teritoriul comunei sau a orasului. 49 şi ale art. Actele primarului În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual.Incetarea mandatului de primar Mandatul de primar inceteaza in urmatoarele situatii: a) demisie. după caz.IV. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate. 50 alin. dupa cum dispozitita are caracter normativ sau individual. Dsipozitiile emise de primar sunt acte juridice ce exprima vointa manifestata unilateral si produc in mod direct efecte juridice. poate fi controlata de catre V.215/2001 se aplică în mod corespunzător (este vorba de contrasemnarea dispoziţiei de către secretar. dispozitiile primarului se aduc la cunostinta si in limba minoritatii nationale.

că alegerea s-a făcut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii privind alegerile locale.b) incompatibilitate. mandatul primarului încetează.73 din lege. i) când. c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială. a emis 3 dispoziţii cu caracter normativ într-un interval de 3 luni. cu excepţia cazului când este suspendat. f) a fost condamnat. seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnătura olografă ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului. Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a cererii2 adresate în acest sens prefectului de locuitorii comunei sau oraşului. d) imposibilitatea de a fi exercitat mandatul pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive. numele şi prenumele. prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. j) deces. înainte de termen ca urmare a rezultatului unui referendum local. la o pedeapsă privată de libertate. care au fost anulate de instanţa de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă. e) când se constată. 2 . Încetarea mandatului primarului prin referendum local. data şi locul naşterii. după validarea mandatului. g) punerea sub interdicţie judecătorească. Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia. În conformitate cu art. h) pierderea drepturilor electorale. ca urmare a nesocotirii de către acesta a intereselor generale ale colectivităţii locale sau neexercitării atribuţiilor ce îi revin potrivit legii. de asemenea. inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului. organizat în condiţiile legii. în exercitarea atribuţiilor ce îi revin prin lege.

companiilor nationale si a regiilor autonome. Gabriel Moinescu. pe de alta cu cetateanul. VII. fiind reprezentantul autoritatilor centrale ale statului. Editura Sitech Craiova. . In concluzie primarul este garantul functionalitatii aparatului administrativ din acea comunitate si puntea de legatura pe de o parte cu autoritatile centrale. Conform legii functia de primar interzice detinerea oricarei functii de conducere a acestuia in cadrul societatilor comerciale la care statul sa o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar ori in cadrul societatilor nationale.Bibliografie 1.2005 2. Atributiile primarului confera functiei acestuia o importanta deosebita in cadrul comunitatii pe care o reprezinta. “Drept Administrativ”. De asemenea primarul nu poate detine nici alte functii publice cu exceptia celor didactice sau in cadrul fundatiilor ori organizatii neguvernamentale.Concluzii Primarul are un rol hotarator in desfasurarea activitatii administrative la nivel de comuna. oras sau municipiu. Dacian Cosmin Dragos. De aceea nu adesea s-a ridicat problema incompatibilitatii functiei de primar.VI. 2009 “Drept Administrativ-Suport de curs universitar”.

Editura All. Valentin I Prisacaru.3. “Tratat de drept administrativ roman”. 1996 .