PASCU ION-LEONARD DREPT ANUL II ZI

UNIVERSITATEA HYPERION FACULTATEA DE DREPT

ROLUL PRIMARULUI

COORDONATOR : Conf. Univ. Dr GABRIEL MOINESCU

BUCURESTI 2010

69/1991. iar Municipiul Bucuresti are un primar si 4 viceprimari. dupa caz. El poate prelungit in caz de situatie de razboi sau catastrofa prin lege organica. Primarul si primarul general al capital sunt sefii adiminstratiei publice locale si raspund in fata Consiliului de buna functionare a acestuia.I. persoane fizice sau juridice. Mandatul primarului este de 4 ani si incepe in momentul depunerii juramantului in fata consiliului local. Primarul care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept. ceremonii publice si oficierea casatoriei este obligatorie. purtarea acestuia la solemnitati. incepand in conditii normale la moemntul depunerii juramantului noului primar ales dupa 4 ani. intr-o sedinta extraordinara. Rezultatul validarii sau invalidarii alegerii primarului se aduce la cunostinta prefectului si se prezinta in sedinta de constituire a consiliului local sau. orasele si municipiile au cate un primar cu exceptia municipiilor resedinta de judet si a sectoarelor Municipiului Bucuresti care au cate doi viceprimari.Primarul. Semnul distinctiv al primarului este o esarfa in culorile drapelului national. romane sau straine. .dispozitii generale Comunele. inclusiv cu cetatenii. Primarul este o autoritate administrativa executiva. de catre un judecator desemnat de presedintele judecatoriei. Primarii sunt alesi in conditiile legii privind alegerile locale n.70/1991 si a legii administratiei publice locale n. receptii. ce reprezinta comuna sau orasul in relatiile sale exterioare.

precum şi în justiţie. precum si punerea in aplicare a legilor. Primarul reprezintă comuna sau oraşul în relaţiile cu alte autorităţi publice. Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.Atributiile primarului Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 1. a prevederilor Constitutiei. precum si a hotararilor consiliului judetean. dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor. cu persoanele fizice sau juridice române sau străine.Rolul primarului Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. pe care îl conduce şi îl controlează. a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului. dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea . a prevederilor Constituţiei. a hotararilor consiliului local. a decretelor Presedintelui Romaniei. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. ale prefectului. III. Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetetenilor. ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale. în condiţiile legii. precum şi punerea în aplicare a legilor. Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale. a hotararilor si ordonantelor Guvernului.II. a decretelor Preşedintelui României.

cu privire la problemele locale de interes deosebit. încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică de îndată consiliului local cele constatate. 3. Intocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local. anual sau ori de câte ori este necesar. Asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale. 5. În situaţia în care apreciază că o hotărâre este ilegală. Exercită funcţia de ordonator principal de credite. epidemiilor sau epizootiilor. Verifică. precum şi a hotărârilor consiliului judeţean. împreună cu organele specializate ale statului. Pe baza hotărârii consiliului local ia măsuri pentru organizarea acestei consultări. agenţii economici şi instituţiile publice din comună sau din oraş. catastrofelor. Prezintă consiliului local. în condiţiile legii. informări. În acest scop poate mobiliza populaţia. în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe prefect. 8. 7. privind starea economică şi socială a comunei sau a oraşului. 6. 4. Poate propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum. din oficiu sau la cerere. incendiilor. precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. 2.ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale. . acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite în planurile de protecţie şi intervenţie elaborate pe tipuri de dezastre. ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor.

proprietate a comunei sau a oraşului. desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal. Controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie. 18. la ordinea şi liniştea publică. în condiţiile legii. Ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice. 16. Asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice. Asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local. Exercită controlul asupra activităţilor din târguri. . gardienilor publici. jandarmeriei. instalarea semnelor de circulaţie. 17. asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general. 15. locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora. Asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor. în condiţiile legii.9. oboare. pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă. pieţe. prin intermediul poliţiei. precum şi ale planurilor urbanistice zonale şi de detaliu. Indrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici. reprezentaţiilor sau a altor manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri. 10. Ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale. în condiţiile legii. 11. 12. care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale. 13. Ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor. conform angajamentelor contractuale. 14. cu sprijinul serviciilor de specialitate. Ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune spre aprobare consiliului local.

ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local. Numeşte şi eliberează din funcţie. 22. 21. 25. Indeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă. industriale sau de orice fel. cu excepţia secretarului. Propune consiliului local spre aprobare. acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege. organigrama. a conducătorilor regiilor autonome. Răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei sau al oraşului. 23. precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari. . personalul din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. 24. în condiţiile legii. supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social. pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului. Conduce serviciile publice locale. Emite avizele. 26 Ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere. Organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe. 20. asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de autoritate tutelară. statul de funcţii. în condiţiile legii. propune consiliului local numirea şi eliberarea din funcţie.19. în condiţiile legii. numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate.

In unitatile administrativteritoriale unde minoritatile nationale au o pondere insemnata. Prevederile art. prin publicare sau comunicare.IV. 1 Se aplica regula constitutionala potrivit careia controlul se efectua de catre prefect . 49 şi ale art. comunicarea actului şi aducerea la cunoştinţă publică a actelor normative). Actele primarului În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. executarea lor fiind asigurata prin exercitarea fortei publice de catre autoritatile statului. dispozitiile primarului se aduc la cunostinta si in limba minoritatii nationale. dupa cum dispozitita are caracter normativ sau individual. Dispozitiile produc efecte numai in momentul in care sunt aduse le cunostinta persoanelor interesate. poate fi controlata de catre V. Dsipozitiile emise de primar sunt acte juridice ce exprima vointa manifestata unilateral si produc in mod direct efecte juridice. Legalitatea actelor emise de primar prefect1. 50 alin. după caz. (2) din Legea nr. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate.Incetarea mandatului de primar Mandatul de primar inceteaza in urmatoarele situatii: a) demisie.215/2001 se aplică în mod corespunzător (este vorba de contrasemnarea dispoziţiei de către secretar. au caracter de actualitate si sunt obligatorii pe intreg teritoriul comunei sau a orasului.

g) punerea sub interdicţie judecătorească. că alegerea s-a făcut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii privind alegerile locale. care au fost anulate de instanţa de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă.b) incompatibilitate.73 din lege. 2 . Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a cererii2 adresate în acest sens prefectului de locuitorii comunei sau oraşului. seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnătura olografă ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului. h) pierderea drepturilor electorale. j) deces. ca urmare a nesocotirii de către acesta a intereselor generale ale colectivităţii locale sau neexercitării atribuţiilor ce îi revin potrivit legii. prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. după validarea mandatului. data şi locul naşterii. c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială. În conformitate cu art. de asemenea. la o pedeapsă privată de libertate. a emis 3 dispoziţii cu caracter normativ într-un interval de 3 luni. e) când se constată. f) a fost condamnat. cu excepţia cazului când este suspendat. inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului. Încetarea mandatului primarului prin referendum local. d) imposibilitatea de a fi exercitat mandatul pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive. în exercitarea atribuţiilor ce îi revin prin lege. numele şi prenumele. Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia. mandatul primarului încetează. i) când. organizat în condiţiile legii. înainte de termen ca urmare a rezultatului unui referendum local.

Editura Sitech Craiova. De asemenea primarul nu poate detine nici alte functii publice cu exceptia celor didactice sau in cadrul fundatiilor ori organizatii neguvernamentale. pe de alta cu cetateanul.VI. De aceea nu adesea s-a ridicat problema incompatibilitatii functiei de primar. In concluzie primarul este garantul functionalitatii aparatului administrativ din acea comunitate si puntea de legatura pe de o parte cu autoritatile centrale. Atributiile primarului confera functiei acestuia o importanta deosebita in cadrul comunitatii pe care o reprezinta. fiind reprezentantul autoritatilor centrale ale statului. Conform legii functia de primar interzice detinerea oricarei functii de conducere a acestuia in cadrul societatilor comerciale la care statul sa o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar ori in cadrul societatilor nationale. 2009 “Drept Administrativ-Suport de curs universitar”. companiilor nationale si a regiilor autonome. “Drept Administrativ”.Concluzii Primarul are un rol hotarator in desfasurarea activitatii administrative la nivel de comuna. Dacian Cosmin Dragos. VII.2005 2.Bibliografie 1. oras sau municipiu. Gabriel Moinescu. .

1996 . Editura All. Valentin I Prisacaru. “Tratat de drept administrativ roman”.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful