Rolul Primarului

PASCU ION-LEONARD DREPT ANUL II ZI

UNIVERSITATEA HYPERION FACULTATEA DE DREPT

ROLUL PRIMARULUI

COORDONATOR : Conf. Univ. Dr GABRIEL MOINESCU

BUCURESTI 2010

Primarii sunt alesi in conditiile legii privind alegerile locale n. orasele si municipiile au cate un primar cu exceptia municipiilor resedinta de judet si a sectoarelor Municipiului Bucuresti care au cate doi viceprimari. Primarul si primarul general al capital sunt sefii adiminstratiei publice locale si raspund in fata Consiliului de buna functionare a acestuia. ceremonii publice si oficierea casatoriei este obligatorie. persoane fizice sau juridice. receptii.Primarul. romane sau straine. inclusiv cu cetatenii. Semnul distinctiv al primarului este o esarfa in culorile drapelului national. El poate prelungit in caz de situatie de razboi sau catastrofa prin lege organica.I.69/1991. Mandatul primarului este de 4 ani si incepe in momentul depunerii juramantului in fata consiliului local. incepand in conditii normale la moemntul depunerii juramantului noului primar ales dupa 4 ani.70/1991 si a legii administratiei publice locale n. Primarul este o autoritate administrativa executiva. Primarul care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept. purtarea acestuia la solemnitati. dupa caz. de catre un judecator desemnat de presedintele judecatoriei. iar Municipiul Bucuresti are un primar si 4 viceprimari. ce reprezinta comuna sau orasul in relatiile sale exterioare. Rezultatul validarii sau invalidarii alegerii primarului se aduce la cunostinta prefectului si se prezinta in sedinta de constituire a consiliului local sau. . intr-o sedinta extraordinara.dispozitii generale Comunele.

a hotararilor consiliului local. precum şi în justiţie. a hotararilor si ordonantelor Guvernului. III. precum si a hotararilor consiliului judetean. cu persoanele fizice sau juridice române sau străine. a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului. a prevederilor Constituţiei. dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. precum şi punerea în aplicare a legilor. în condiţiile legii.Atributiile primarului Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 1. a prevederilor Constitutiei. Primarul reprezintă comuna sau oraşul în relaţiile cu alte autorităţi publice. ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale.II. precum si punerea in aplicare a legilor. pe care îl conduce şi îl controlează.Rolul primarului Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea . Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale. a decretelor Preşedintelui României. Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetetenilor. a decretelor Presedintelui Romaniei. ale prefectului.

. cu privire la problemele locale de interes deosebit. precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. 5. precum şi a hotărârilor consiliului judeţean. Pe baza hotărârii consiliului local ia măsuri pentru organizarea acestei consultări. acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite în planurile de protecţie şi intervenţie elaborate pe tipuri de dezastre. în condiţiile legii. 4. epidemiilor sau epizootiilor. catastrofelor. În situaţia în care apreciază că o hotărâre este ilegală. din oficiu sau la cerere. în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe prefect. în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale. 3. încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică de îndată consiliului local cele constatate. Prezintă consiliului local. Asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. incendiilor. Exercită funcţia de ordonator principal de credite. Poate propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum. informări. împreună cu organele specializate ale statului. În acest scop poate mobiliza populaţia.ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale. 7. Verifică. 8. Intocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local. 2. agenţii economici şi instituţiile publice din comună sau din oraş. ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor. privind starea economică şi socială a comunei sau a oraşului. 6. anual sau ori de câte ori este necesar.

Ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice. pieţe. conform angajamentelor contractuale. 11. locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora. 13. instalarea semnelor de circulaţie. 16. 14. 10. proprietate a comunei sau a oraşului. Ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor. asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general. desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal. 12. Asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor. pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă. . 15. 18. în condiţiile legii. cu sprijinul serviciilor de specialitate. Exercită controlul asupra activităţilor din târguri. precum şi ale planurilor urbanistice zonale şi de detaliu.9. la ordinea şi liniştea publică. în condiţiile legii. reprezentaţiilor sau a altor manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri. Asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice. Ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune spre aprobare consiliului local. prin intermediul poliţiei. Controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie. gardienilor publici. Indrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici. jandarmeriei. Ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale. care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale. în condiţiile legii. oboare. 17. Asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local.

acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege. Propune consiliului local spre aprobare. 20. în condiţiile legii. 26 Ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere. Organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe. precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari. ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local. Indeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă. propune consiliului local numirea şi eliberarea din funcţie. industriale sau de orice fel. . Emite avizele. personalul din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. cu excepţia secretarului. 24. statul de funcţii. 21. supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social. numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate. Răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei sau al oraşului. 25. 23. în condiţiile legii. asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de autoritate tutelară.19. în condiţiile legii. pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului. 22. Numeşte şi eliberează din funcţie. Conduce serviciile publice locale. organigrama. a conducătorilor regiilor autonome.

Dispozitiile produc efecte numai in momentul in care sunt aduse le cunostinta persoanelor interesate. poate fi controlata de catre V. 1 Se aplica regula constitutionala potrivit careia controlul se efectua de catre prefect . dupa cum dispozitita are caracter normativ sau individual. după caz. au caracter de actualitate si sunt obligatorii pe intreg teritoriul comunei sau a orasului. In unitatile administrativteritoriale unde minoritatile nationale au o pondere insemnata. executarea lor fiind asigurata prin exercitarea fortei publice de catre autoritatile statului. comunicarea actului şi aducerea la cunoştinţă publică a actelor normative). (2) din Legea nr. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate. 50 alin.Incetarea mandatului de primar Mandatul de primar inceteaza in urmatoarele situatii: a) demisie.215/2001 se aplică în mod corespunzător (este vorba de contrasemnarea dispoziţiei de către secretar. 49 şi ale art. Legalitatea actelor emise de primar prefect1. Prevederile art. prin publicare sau comunicare.IV. dispozitiile primarului se aduc la cunostinta si in limba minoritatii nationale. Dsipozitiile emise de primar sunt acte juridice ce exprima vointa manifestata unilateral si produc in mod direct efecte juridice. Actele primarului În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual.

a emis 3 dispoziţii cu caracter normativ într-un interval de 3 luni. În conformitate cu art. Încetarea mandatului primarului prin referendum local. 2 . e) când se constată. la o pedeapsă privată de libertate. că alegerea s-a făcut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii privind alegerile locale. după validarea mandatului. înainte de termen ca urmare a rezultatului unui referendum local. de asemenea.b) incompatibilitate. prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.73 din lege. j) deces. g) punerea sub interdicţie judecătorească. c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială. i) când. f) a fost condamnat. ca urmare a nesocotirii de către acesta a intereselor generale ale colectivităţii locale sau neexercitării atribuţiilor ce îi revin potrivit legii. seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnătura olografă ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului. d) imposibilitatea de a fi exercitat mandatul pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive. organizat în condiţiile legii. h) pierderea drepturilor electorale. Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a cererii2 adresate în acest sens prefectului de locuitorii comunei sau oraşului. numele şi prenumele. în exercitarea atribuţiilor ce îi revin prin lege. mandatul primarului încetează. data şi locul naşterii. Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia. inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului. cu excepţia cazului când este suspendat. care au fost anulate de instanţa de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă.

Gabriel Moinescu. pe de alta cu cetateanul. Dacian Cosmin Dragos.2005 2. companiilor nationale si a regiilor autonome. De asemenea primarul nu poate detine nici alte functii publice cu exceptia celor didactice sau in cadrul fundatiilor ori organizatii neguvernamentale. .Bibliografie 1.VI.Concluzii Primarul are un rol hotarator in desfasurarea activitatii administrative la nivel de comuna. “Drept Administrativ”. Editura Sitech Craiova. oras sau municipiu. Conform legii functia de primar interzice detinerea oricarei functii de conducere a acestuia in cadrul societatilor comerciale la care statul sa o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar ori in cadrul societatilor nationale. fiind reprezentantul autoritatilor centrale ale statului. VII. 2009 “Drept Administrativ-Suport de curs universitar”. In concluzie primarul este garantul functionalitatii aparatului administrativ din acea comunitate si puntea de legatura pe de o parte cu autoritatile centrale. De aceea nu adesea s-a ridicat problema incompatibilitatii functiei de primar. Atributiile primarului confera functiei acestuia o importanta deosebita in cadrul comunitatii pe care o reprezinta.

Valentin I Prisacaru. 1996 .3. “Tratat de drept administrativ roman”. Editura All.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful