Sunteți pe pagina 1din 10

PASCU ION-LEONARD

DREPT ANUL II ZI

UNIVERSITATEA HYPERION
FACULTATEA DE DREPT

ROLUL PRIMARULUI

COORDONATOR :
Conf. Univ. Dr GABRIEL MOINESCU

BUCURESTI
2010
I.Primarul- dispozitii generale

Comunele, orasele si municipiile au cate un primar cu exceptia


municipiilor resedinta de judet si a sectoarelor Municipiului Bucuresti care
au cate doi viceprimari, iar Municipiul Bucuresti are un primar si 4
viceprimari.
Primarii sunt alesi in conditiile legii privind alegerile locale n.70/1991
si a legii administratiei publice locale n.69/1991.
Mandatul primarului este de 4 ani si incepe in momentul depunerii
juramantului in fata consiliului local, incepand in conditii normale la
moemntul depunerii juramantului noului primar ales dupa 4 ani. El poate
prelungit in caz de situatie de razboi sau catastrofa prin lege organica.
Primarul care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de
drept.
Rezultatul validarii sau invalidarii alegerii primarului se aduce la
cunostinta prefectului si se prezinta in sedinta de constituire a consiliului
local sau, dupa caz, intr-o sedinta extraordinara, de catre un judecator
desemnat de presedintele judecatoriei.
Primarul este o autoritate administrativa executiva, ce reprezinta
comuna sau orasul in relatiile sale exterioare, inclusiv cu cetatenii, persoane
fizice sau juridice, romane sau straine. Primarul si primarul general al capital
sunt sefii adiminstratiei publice locale si raspund in fata Consiliului de buna
functionare a acestuia.
Semnul distinctiv al primarului este o esarfa in culorile drapelului
national, purtarea acestuia la solemnitati, receptii, ceremonii publice si
oficierea casatoriei este obligatorie.
II.Rolul primarului

Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful


administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al
autorităţilor administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl
controlează. Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice
locale, în condiţiile legii.
Primarul reprezintă comuna sau oraşul în relaţiile cu alte autorităţi
publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în
justiţie.
Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale
ale cetetenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a
legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor
Guvernului, a hotararilor consiliului local; dispune masurile necesare si
acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter
normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor
administratiei publice centrale, ale prefectului, precum si a hotararilor
consiliului judetean.

III.Atributiile primarului

Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

1. Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale


cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a
legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor
Guvernului; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea
ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale
celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, precum
şi a hotărârilor consiliului judeţean;
2. Asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. În
situaţia în care apreciază că o hotărâre este ilegală, în termen de 3 zile de la
adoptare îl sesizează pe prefect;
3. Poate propune consiliului local consultarea populaţiei prin
referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza
hotărârii consiliului local ia măsuri pentru organizarea acestei consultări, în
condiţiile legii;
4. Prezintă consiliului local, anual sau ori de câte ori este necesar,
informări, privind starea economică şi socială a comunei sau a oraşului, în
concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale,
precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor
consiliului local;
5. Intocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a
exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;
6. Exercită funcţia de ordonator principal de credite;
7. Verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea sumelor din
bugetul local şi comunică de îndată consiliului local cele constatate;
8. ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor,
catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, împreună cu organele
specializate ale statului. În acest scop poate mobiliza populaţia, agenţii
economici şi instituţiile publice din comună sau din oraş, acestea fiind
obligate să execute măsurile stabilite în planurile de protecţie şi intervenţie
elaborate pe tipuri de dezastre;
9. Asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor, prin intermediul
poliţiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor şi unităţilor de
protecţie civilă, care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale, în condiţiile
legii;
10. Indrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform
angajamentelor contractuale;
11. Ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor
publice;
12. Ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor,
reprezentaţiilor sau a altor manifestări publice care contravin ordinii de drept
ori atentează la bunele moravuri, la ordinea şi liniştea publică;
13. Controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor
alimentare puse în vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de
specialitate;
14. Ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de
animale, în condiţiile legii;
15. Ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al
localităţii şi îl supune spre aprobare consiliului local; asigură respectarea
prevederilor planului urbanistic general, precum şi ale planurilor urbanistice
zonale şi de detaliu;
16. Asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii
consiliului local;
17. Asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, proprietate
a comunei sau a oraşului, instalarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea
normală a traficului rutier şi pietonal, în condiţiile legii;
18. Exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare,
locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora;
19. Conduce serviciile publice locale; asigură funcţionarea serviciilor
de stare civilă şi de autoritate tutelară; supraveghează realizarea măsurilor de
asistenţă şi ajutor social;
20. Indeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă;
21. Emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin
lege;
22. Propune consiliului local spre aprobare, în condiţiile legii,
organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de
organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate;
23. Numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul
din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice
locale, cu excepţia secretarului; propune consiliului local numirea şi
eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a conducătorilor regiilor autonome,
ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
24. Răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin
domeniului public şi domeniului privat al comunei sau al oraşului;
25. Organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi
pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele
acestor evidenţe;
26 Ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere,
industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor
de apă din raza comunei sau a oraşului, precum şi pentru decolmatarea văilor
locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.
IV. Actele primarului

În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter


normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse
la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate,
după caz. Prevederile art. 49 şi ale art. 50 alin. (2) din Legea nr.215/2001 se
aplică în mod corespunzător (este vorba de contrasemnarea dispoziţiei de
către secretar, comunicarea actului şi aducerea la cunoştinţă publică a actelor
normative).
Dsipozitiile emise de primar sunt acte juridice ce exprima vointa
manifestata unilateral si produc in mod direct efecte juridice, au caracter de
actualitate si sunt obligatorii pe intreg teritoriul comunei sau a orasului,
executarea lor fiind asigurata prin exercitarea fortei publice de catre
autoritatile statului.
Dispozitiile produc efecte numai in momentul in care sunt aduse le
cunostinta persoanelor interesate, prin publicare sau comunicare, dupa cum
dispozitita are caracter normativ sau individual. In unitatile administrativ-
teritoriale unde minoritatile nationale au o pondere insemnata, dispozitiile
primarului se aduc la cunostinta si in limba minoritatii nationale.
Legalitatea actelor emise de primar poate fi controlata de catre
prefect1.

V.Incetarea mandatului de primar

Mandatul de primar inceteaza in urmatoarele situatii:


a) demisie;

1
Se aplica regula constitutionala potrivit careia controlul se efectua de catre prefect
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială;
d) imposibilitatea de a fi exercitat mandatul pe o perioadă mai mare
de 6 luni consecutive, cu excepţia cazului când este suspendat;
e) când se constată, după validarea mandatului, că alegerea s-a făcut
prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii privind alegerile
locale;
f) a fost condamnat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la
o pedeapsă privată de libertate;
g) punerea sub interdicţie judecătorească;
h) pierderea drepturilor electorale; i) când, în exercitarea atribuţiilor
ce îi revin prin lege, a emis 3 dispoziţii cu caracter normativ într-un interval
de 3 luni, care au fost anulate de instanţa de contencios administrativ prin
hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
j) deces;
Încetarea mandatului primarului prin referendum local. În
conformitate cu art.73 din lege, mandatul primarului încetează, de asemenea,
înainte de termen ca urmare a rezultatului unui referendum local, organizat
în condiţiile legii.
Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează
ca urmare a cererii2 adresate în acest sens prefectului de locuitorii comunei
sau oraşului, ca urmare a nesocotirii de către acesta a intereselor generale ale
colectivităţii locale sau neexercitării atribuţiilor ce îi revin potrivit legii,
inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului.

2
Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele şi prenumele, data şi locul
naşterii, seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnătura olografă ale cetăţenilor care au
solicitat organizarea referendumului.
VI.Concluzii

Primarul are un rol hotarator in desfasurarea activitatii administrative


la nivel de comuna, oras sau municipiu, fiind reprezentantul autoritatilor
centrale ale statului.
Atributiile primarului confera functiei acestuia o importanta deosebita
in cadrul comunitatii pe care o reprezinta. De aceea nu adesea s-a ridicat
problema incompatibilitatii functiei de primar. Conform legii functia de
primar interzice detinerea oricarei functii de conducere a acestuia in cadrul
societatilor comerciale la care statul sa o unitate administrativ-teritoriala este
actionar majoritar ori in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale
si a regiilor autonome. De asemenea primarul nu poate detine nici alte
functii publice cu exceptia celor didactice sau in cadrul fundatiilor ori
organizatii neguvernamentale.
In concluzie primarul este garantul functionalitatii aparatului
administrativ din acea comunitate si puntea de legatura pe de o parte cu
autoritatile centrale, pe de alta cu cetateanul.

VII.Bibliografie

1. “Drept Administrativ”, Gabriel Moinescu, Editura Sitech


Craiova, 2009
2. “Drept Administrativ-Suport de curs universitar”, Dacian
Cosmin Dragos,2005
3. “Tratat de drept administrativ roman”, Valentin I Prisacaru,
Editura All, 1996

S-ar putea să vă placă și