PASCU ION-LEONARD DREPT ANUL II ZI

UNIVERSITATEA HYPERION FACULTATEA DE DREPT

ROLUL PRIMARULUI

COORDONATOR : Conf. Univ. Dr GABRIEL MOINESCU

BUCURESTI 2010

persoane fizice sau juridice. Rezultatul validarii sau invalidarii alegerii primarului se aduce la cunostinta prefectului si se prezinta in sedinta de constituire a consiliului local sau. ceremonii publice si oficierea casatoriei este obligatorie. incepand in conditii normale la moemntul depunerii juramantului noului primar ales dupa 4 ani. dupa caz. El poate prelungit in caz de situatie de razboi sau catastrofa prin lege organica. .Primarul.I. ce reprezinta comuna sau orasul in relatiile sale exterioare. purtarea acestuia la solemnitati. inclusiv cu cetatenii. Semnul distinctiv al primarului este o esarfa in culorile drapelului national.69/1991. Primarul care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept. Mandatul primarului este de 4 ani si incepe in momentul depunerii juramantului in fata consiliului local. orasele si municipiile au cate un primar cu exceptia municipiilor resedinta de judet si a sectoarelor Municipiului Bucuresti care au cate doi viceprimari. receptii. Primarul si primarul general al capital sunt sefii adiminstratiei publice locale si raspund in fata Consiliului de buna functionare a acestuia.dispozitii generale Comunele. Primarii sunt alesi in conditiile legii privind alegerile locale n.70/1991 si a legii administratiei publice locale n. Primarul este o autoritate administrativa executiva. romane sau straine. intr-o sedinta extraordinara. de catre un judecator desemnat de presedintele judecatoriei. iar Municipiul Bucuresti are un primar si 4 viceprimari.

II.Atributiile primarului Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 1. ale prefectului. cu persoanele fizice sau juridice române sau străine. Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale. în condiţiile legii. a decretelor Preşedintelui României. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. precum şi punerea în aplicare a legilor. a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului. a prevederilor Constitutiei. ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale. Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetetenilor. dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea . Primarul reprezintă comuna sau oraşul în relaţiile cu alte autorităţi publice. a hotararilor consiliului local. precum si a hotararilor consiliului judetean.Rolul primarului Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. III. a decretelor Presedintelui Romaniei. a hotararilor si ordonantelor Guvernului. Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor. a prevederilor Constituţiei. precum şi în justiţie. pe care îl conduce şi îl controlează. precum si punerea in aplicare a legilor.

8. anual sau ori de câte ori este necesar. ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor. catastrofelor. epidemiilor sau epizootiilor. În situaţia în care apreciază că o hotărâre este ilegală. privind starea economică şi socială a comunei sau a oraşului. precum şi a hotărârilor consiliului judeţean. informări. 2. din oficiu sau la cerere. În acest scop poate mobiliza populaţia. cu privire la problemele locale de interes deosebit. Intocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local. incendiilor. în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale. 4. acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite în planurile de protecţie şi intervenţie elaborate pe tipuri de dezastre. încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică de îndată consiliului local cele constatate. în condiţiile legii. 5. Poate propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum. Prezintă consiliului local. 6. împreună cu organele specializate ale statului. agenţii economici şi instituţiile publice din comună sau din oraş. Pe baza hotărârii consiliului local ia măsuri pentru organizarea acestei consultări. .ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale. Verifică. în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe prefect. 3. Asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. 7. Exercită funcţia de ordonator principal de credite.

Ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice. Indrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici. proprietate a comunei sau a oraşului. prin intermediul poliţiei. Ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale. care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale. 13. asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general. 10. pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă. conform angajamentelor contractuale. 15. Exercită controlul asupra activităţilor din târguri. locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora. desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal. 17. Ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune spre aprobare consiliului local. cu sprijinul serviciilor de specialitate. oboare. precum şi ale planurilor urbanistice zonale şi de detaliu. Asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local. Controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie.9. 11. . Ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor. instalarea semnelor de circulaţie. 16. în condiţiile legii. Asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice. gardienilor publici. reprezentaţiilor sau a altor manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri. jandarmeriei. în condiţiile legii. Asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor. în condiţiile legii. la ordinea şi liniştea publică. pieţe. 14. 12. 18.

22. propune consiliului local numirea şi eliberarea din funcţie. 21. Numeşte şi eliberează din funcţie. Propune consiliului local spre aprobare.19. 26 Ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere. ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local. acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege. asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de autoritate tutelară. industriale sau de orice fel. Indeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă. numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate. Emite avizele. Răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei sau al oraşului. în condiţiile legii. 20. 24. . a conducătorilor regiilor autonome. în condiţiile legii. supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social. 25. statul de funcţii. 23. pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului. personalul din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe. cu excepţia secretarului. Conduce serviciile publice locale. în condiţiile legii. organigrama. precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.

Legalitatea actelor emise de primar prefect1. executarea lor fiind asigurata prin exercitarea fortei publice de catre autoritatile statului. dupa cum dispozitita are caracter normativ sau individual.Incetarea mandatului de primar Mandatul de primar inceteaza in urmatoarele situatii: a) demisie. Actele primarului În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. poate fi controlata de catre V. Prevederile art. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate. au caracter de actualitate si sunt obligatorii pe intreg teritoriul comunei sau a orasului. 49 şi ale art. după caz. Dispozitiile produc efecte numai in momentul in care sunt aduse le cunostinta persoanelor interesate. dispozitiile primarului se aduc la cunostinta si in limba minoritatii nationale. (2) din Legea nr. comunicarea actului şi aducerea la cunoştinţă publică a actelor normative). 1 Se aplica regula constitutionala potrivit careia controlul se efectua de catre prefect . In unitatile administrativteritoriale unde minoritatile nationale au o pondere insemnata.IV. Dsipozitiile emise de primar sunt acte juridice ce exprima vointa manifestata unilateral si produc in mod direct efecte juridice. prin publicare sau comunicare.215/2001 se aplică în mod corespunzător (este vorba de contrasemnarea dispoziţiei de către secretar. 50 alin.

de asemenea. 2 . ca urmare a nesocotirii de către acesta a intereselor generale ale colectivităţii locale sau neexercitării atribuţiilor ce îi revin potrivit legii. Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a cererii2 adresate în acest sens prefectului de locuitorii comunei sau oraşului. care au fost anulate de instanţa de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă. după validarea mandatului. i) când. c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială. inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului. f) a fost condamnat. în exercitarea atribuţiilor ce îi revin prin lege.b) incompatibilitate. că alegerea s-a făcut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii privind alegerile locale. a emis 3 dispoziţii cu caracter normativ într-un interval de 3 luni. seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnătura olografă ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului. numele şi prenumele. d) imposibilitatea de a fi exercitat mandatul pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive. data şi locul naşterii. mandatul primarului încetează. g) punerea sub interdicţie judecătorească. e) când se constată. j) deces. organizat în condiţiile legii. h) pierderea drepturilor electorale. la o pedeapsă privată de libertate. cu excepţia cazului când este suspendat. prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.73 din lege. înainte de termen ca urmare a rezultatului unui referendum local. Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia. În conformitate cu art. Încetarea mandatului primarului prin referendum local.

“Drept Administrativ”. Conform legii functia de primar interzice detinerea oricarei functii de conducere a acestuia in cadrul societatilor comerciale la care statul sa o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar ori in cadrul societatilor nationale. pe de alta cu cetateanul. VII.2005 2.Bibliografie 1.Concluzii Primarul are un rol hotarator in desfasurarea activitatii administrative la nivel de comuna. Atributiile primarului confera functiei acestuia o importanta deosebita in cadrul comunitatii pe care o reprezinta. De aceea nu adesea s-a ridicat problema incompatibilitatii functiei de primar. Editura Sitech Craiova. oras sau municipiu. .VI. Gabriel Moinescu. fiind reprezentantul autoritatilor centrale ale statului. companiilor nationale si a regiilor autonome. 2009 “Drept Administrativ-Suport de curs universitar”. In concluzie primarul este garantul functionalitatii aparatului administrativ din acea comunitate si puntea de legatura pe de o parte cu autoritatile centrale. De asemenea primarul nu poate detine nici alte functii publice cu exceptia celor didactice sau in cadrul fundatiilor ori organizatii neguvernamentale. Dacian Cosmin Dragos.

“Tratat de drept administrativ roman”. Editura All.3. Valentin I Prisacaru. 1996 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful