PASCU ION-LEONARD DREPT ANUL II ZI

UNIVERSITATEA HYPERION FACULTATEA DE DREPT

ROLUL PRIMARULUI

COORDONATOR : Conf. Univ. Dr GABRIEL MOINESCU

BUCURESTI 2010

receptii. ce reprezinta comuna sau orasul in relatiile sale exterioare. ceremonii publice si oficierea casatoriei este obligatorie. Rezultatul validarii sau invalidarii alegerii primarului se aduce la cunostinta prefectului si se prezinta in sedinta de constituire a consiliului local sau. Semnul distinctiv al primarului este o esarfa in culorile drapelului national. de catre un judecator desemnat de presedintele judecatoriei. persoane fizice sau juridice. inclusiv cu cetatenii.Primarul. iar Municipiul Bucuresti are un primar si 4 viceprimari. Mandatul primarului este de 4 ani si incepe in momentul depunerii juramantului in fata consiliului local.dispozitii generale Comunele. . Primarul este o autoritate administrativa executiva. Primarul care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept. intr-o sedinta extraordinara.70/1991 si a legii administratiei publice locale n. purtarea acestuia la solemnitati. incepand in conditii normale la moemntul depunerii juramantului noului primar ales dupa 4 ani. orasele si municipiile au cate un primar cu exceptia municipiilor resedinta de judet si a sectoarelor Municipiului Bucuresti care au cate doi viceprimari. Primarii sunt alesi in conditiile legii privind alegerile locale n. El poate prelungit in caz de situatie de razboi sau catastrofa prin lege organica.I. romane sau straine. dupa caz. Primarul si primarul general al capital sunt sefii adiminstratiei publice locale si raspund in fata Consiliului de buna functionare a acestuia.69/1991.

a prevederilor Constitutiei. Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetetenilor. a decretelor Preşedintelui României. precum si a hotararilor consiliului judetean. III. Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. a hotararilor si ordonantelor Guvernului. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale.Atributiile primarului Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 1. dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor.II. a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului. Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale. dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea . ale prefectului. pe care îl conduce şi îl controlează. precum si punerea in aplicare a legilor. Primarul reprezintă comuna sau oraşul în relaţiile cu alte autorităţi publice. a decretelor Presedintelui Romaniei. ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale.Rolul primarului Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. cu persoanele fizice sau juridice române sau străine. a hotararilor consiliului local. precum şi punerea în aplicare a legilor. precum şi în justiţie. a prevederilor Constituţiei. în condiţiile legii.

în condiţiile legii. epidemiilor sau epizootiilor. 8. 3. Verifică. acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite în planurile de protecţie şi intervenţie elaborate pe tipuri de dezastre. 2.ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale. precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. catastrofelor. din oficiu sau la cerere. Prezintă consiliului local. cu privire la problemele locale de interes deosebit. în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe prefect. Poate propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum. incendiilor. agenţii economici şi instituţiile publice din comună sau din oraş. În acest scop poate mobiliza populaţia. informări. 5. Pe baza hotărârii consiliului local ia măsuri pentru organizarea acestei consultări. Exercită funcţia de ordonator principal de credite. Intocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local. Asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. anual sau ori de câte ori este necesar. în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale. 6. În situaţia în care apreciază că o hotărâre este ilegală. ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor. încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică de îndată consiliului local cele constatate. 7. precum şi a hotărârilor consiliului judeţean. 4. . privind starea economică şi socială a comunei sau a oraşului. împreună cu organele specializate ale statului.

pieţe. Asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor. Ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor. proprietate a comunei sau a oraşului. 13. 17. 18. Asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local. în condiţiile legii. 10.9. 16. pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă. care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale. . asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general. în condiţiile legii. prin intermediul poliţiei. Exercită controlul asupra activităţilor din târguri. Ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune spre aprobare consiliului local. cu sprijinul serviciilor de specialitate. Ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice. oboare. 14. Indrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici. Asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice. în condiţiile legii. instalarea semnelor de circulaţie. Ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale. reprezentaţiilor sau a altor manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri. 15. 11. precum şi ale planurilor urbanistice zonale şi de detaliu. conform angajamentelor contractuale. la ordinea şi liniştea publică. Controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie. jandarmeriei. 12. gardienilor publici. locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora. desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal.

precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari. 26 Ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere. industriale sau de orice fel. ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local. propune consiliului local numirea şi eliberarea din funcţie. organigrama. 21. Conduce serviciile publice locale. acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege. în condiţiile legii. în condiţiile legii. a conducătorilor regiilor autonome. în condiţiile legii. Organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe. pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului. Propune consiliului local spre aprobare. numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate. statul de funcţii.19. supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social. cu excepţia secretarului. 24. 22. . Numeşte şi eliberează din funcţie. 20. personalul din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Indeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă. 25. 23. asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de autoritate tutelară. Răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei sau al oraşului. Emite avizele.

215/2001 se aplică în mod corespunzător (este vorba de contrasemnarea dispoziţiei de către secretar. dispozitiile primarului se aduc la cunostinta si in limba minoritatii nationale. comunicarea actului şi aducerea la cunoştinţă publică a actelor normative). Prevederile art. In unitatile administrativteritoriale unde minoritatile nationale au o pondere insemnata. au caracter de actualitate si sunt obligatorii pe intreg teritoriul comunei sau a orasului. dupa cum dispozitita are caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate. 50 alin. după caz. 49 şi ale art. prin publicare sau comunicare. (2) din Legea nr. Dsipozitiile emise de primar sunt acte juridice ce exprima vointa manifestata unilateral si produc in mod direct efecte juridice. executarea lor fiind asigurata prin exercitarea fortei publice de catre autoritatile statului. Actele primarului În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. 1 Se aplica regula constitutionala potrivit careia controlul se efectua de catre prefect . Legalitatea actelor emise de primar prefect1. poate fi controlata de catre V.Incetarea mandatului de primar Mandatul de primar inceteaza in urmatoarele situatii: a) demisie.IV. Dispozitiile produc efecte numai in momentul in care sunt aduse le cunostinta persoanelor interesate.

organizat în condiţiile legii. ca urmare a nesocotirii de către acesta a intereselor generale ale colectivităţii locale sau neexercitării atribuţiilor ce îi revin potrivit legii. seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnătura olografă ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului. că alegerea s-a făcut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii privind alegerile locale. a emis 3 dispoziţii cu caracter normativ într-un interval de 3 luni. înainte de termen ca urmare a rezultatului unui referendum local. Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a cererii2 adresate în acest sens prefectului de locuitorii comunei sau oraşului. care au fost anulate de instanţa de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă. Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia. h) pierderea drepturilor electorale. e) când se constată. de asemenea. g) punerea sub interdicţie judecătorească. numele şi prenumele. i) când. mandatul primarului încetează.73 din lege. d) imposibilitatea de a fi exercitat mandatul pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive. după validarea mandatului. În conformitate cu art. c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială.b) incompatibilitate. 2 . prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. Încetarea mandatului primarului prin referendum local. data şi locul naşterii. cu excepţia cazului când este suspendat. inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului. f) a fost condamnat. în exercitarea atribuţiilor ce îi revin prin lege. j) deces. la o pedeapsă privată de libertate.

VII.2005 2. pe de alta cu cetateanul.VI. In concluzie primarul este garantul functionalitatii aparatului administrativ din acea comunitate si puntea de legatura pe de o parte cu autoritatile centrale. fiind reprezentantul autoritatilor centrale ale statului.Concluzii Primarul are un rol hotarator in desfasurarea activitatii administrative la nivel de comuna.Bibliografie 1. oras sau municipiu. Editura Sitech Craiova. . De aceea nu adesea s-a ridicat problema incompatibilitatii functiei de primar. Conform legii functia de primar interzice detinerea oricarei functii de conducere a acestuia in cadrul societatilor comerciale la care statul sa o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar ori in cadrul societatilor nationale. companiilor nationale si a regiilor autonome. “Drept Administrativ”. Dacian Cosmin Dragos. Gabriel Moinescu. Atributiile primarului confera functiei acestuia o importanta deosebita in cadrul comunitatii pe care o reprezinta. 2009 “Drept Administrativ-Suport de curs universitar”. De asemenea primarul nu poate detine nici alte functii publice cu exceptia celor didactice sau in cadrul fundatiilor ori organizatii neguvernamentale.

3. 1996 . Editura All. Valentin I Prisacaru. “Tratat de drept administrativ roman”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful