PASCU ION-LEONARD DREPT ANUL II ZI

UNIVERSITATEA HYPERION FACULTATEA DE DREPT

ROLUL PRIMARULUI

COORDONATOR : Conf. Univ. Dr GABRIEL MOINESCU

BUCURESTI 2010

purtarea acestuia la solemnitati.69/1991. romane sau straine. incepand in conditii normale la moemntul depunerii juramantului noului primar ales dupa 4 ani. Semnul distinctiv al primarului este o esarfa in culorile drapelului national. ce reprezinta comuna sau orasul in relatiile sale exterioare.70/1991 si a legii administratiei publice locale n. El poate prelungit in caz de situatie de razboi sau catastrofa prin lege organica. Primarul si primarul general al capital sunt sefii adiminstratiei publice locale si raspund in fata Consiliului de buna functionare a acestuia. inclusiv cu cetatenii. persoane fizice sau juridice. Primarii sunt alesi in conditiile legii privind alegerile locale n. Primarul care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept. iar Municipiul Bucuresti are un primar si 4 viceprimari. Mandatul primarului este de 4 ani si incepe in momentul depunerii juramantului in fata consiliului local. receptii.Primarul. orasele si municipiile au cate un primar cu exceptia municipiilor resedinta de judet si a sectoarelor Municipiului Bucuresti care au cate doi viceprimari.I.dispozitii generale Comunele. . de catre un judecator desemnat de presedintele judecatoriei. dupa caz. Primarul este o autoritate administrativa executiva. Rezultatul validarii sau invalidarii alegerii primarului se aduce la cunostinta prefectului si se prezinta in sedinta de constituire a consiliului local sau. ceremonii publice si oficierea casatoriei este obligatorie. intr-o sedinta extraordinara.

a decretelor Preşedintelui României. Primarul reprezintă comuna sau oraşul în relaţiile cu alte autorităţi publice.Rolul primarului Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. în condiţiile legii. pe care îl conduce şi îl controlează. a hotararilor si ordonantelor Guvernului. precum si punerea in aplicare a legilor. a hotararilor consiliului local. ale prefectului.Atributiile primarului Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 1. ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale. cu persoanele fizice sau juridice române sau străine. a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului.II. a prevederilor Constitutiei. precum şi în justiţie. precum si a hotararilor consiliului judetean. III. dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor. Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. a decretelor Presedintelui Romaniei. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. a prevederilor Constituţiei. Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale. Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetetenilor. dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea . precum şi punerea în aplicare a legilor.

informări. agenţii economici şi instituţiile publice din comună sau din oraş. incendiilor. 2. precum şi a hotărârilor consiliului judeţean. privind starea economică şi socială a comunei sau a oraşului. În acest scop poate mobiliza populaţia. în condiţiile legii. În situaţia în care apreciază că o hotărâre este ilegală. precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. 6. epidemiilor sau epizootiilor. 7. în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale. 8. ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor. . catastrofelor. Asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. cu privire la problemele locale de interes deosebit. din oficiu sau la cerere. încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică de îndată consiliului local cele constatate.ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale. anual sau ori de câte ori este necesar. Pe baza hotărârii consiliului local ia măsuri pentru organizarea acestei consultări. împreună cu organele specializate ale statului. Intocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local. 3. 5. Exercită funcţia de ordonator principal de credite. Verifică. Prezintă consiliului local. în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe prefect. Poate propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum. 4. acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite în planurile de protecţie şi intervenţie elaborate pe tipuri de dezastre.

10. asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general. Asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor. reprezentaţiilor sau a altor manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri. 13. pieţe. 17. Ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune spre aprobare consiliului local. 11. prin intermediul poliţiei. instalarea semnelor de circulaţie. în condiţiile legii. 14. 15. oboare. jandarmeriei. 12. în condiţiile legii. Exercită controlul asupra activităţilor din târguri. la ordinea şi liniştea publică. Controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie. Asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice. Asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local. în condiţiile legii. pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă.9. cu sprijinul serviciilor de specialitate. proprietate a comunei sau a oraşului. gardienilor publici. care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale. desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal. locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora. conform angajamentelor contractuale. Ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor. . Indrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici. 16. 18. Ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice. precum şi ale planurilor urbanistice zonale şi de detaliu. Ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale.

Numeşte şi eliberează din funcţie. 24. ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local. în condiţiile legii. în condiţiile legii. pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului. organigrama. 26 Ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere. Propune consiliului local spre aprobare. . Conduce serviciile publice locale. Răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei sau al oraşului. industriale sau de orice fel. precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari. numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate. propune consiliului local numirea şi eliberarea din funcţie. 20. supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social. 25. acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege. asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de autoritate tutelară. Indeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă. 23. 22. Emite avizele. cu excepţia secretarului. personalul din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. în condiţiile legii. a conducătorilor regiilor autonome. statul de funcţii.19. Organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe. 21.

Legalitatea actelor emise de primar prefect1. comunicarea actului şi aducerea la cunoştinţă publică a actelor normative). 50 alin. Prevederile art. executarea lor fiind asigurata prin exercitarea fortei publice de catre autoritatile statului. Actele primarului În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual.IV. Dispozitiile produc efecte numai in momentul in care sunt aduse le cunostinta persoanelor interesate. In unitatile administrativteritoriale unde minoritatile nationale au o pondere insemnata. au caracter de actualitate si sunt obligatorii pe intreg teritoriul comunei sau a orasului. dupa cum dispozitita are caracter normativ sau individual. poate fi controlata de catre V. după caz. (2) din Legea nr. dispozitiile primarului se aduc la cunostinta si in limba minoritatii nationale. Dsipozitiile emise de primar sunt acte juridice ce exprima vointa manifestata unilateral si produc in mod direct efecte juridice.Incetarea mandatului de primar Mandatul de primar inceteaza in urmatoarele situatii: a) demisie. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate. 49 şi ale art. prin publicare sau comunicare. 1 Se aplica regula constitutionala potrivit careia controlul se efectua de catre prefect .215/2001 se aplică în mod corespunzător (este vorba de contrasemnarea dispoziţiei de către secretar.

e) când se constată. a emis 3 dispoziţii cu caracter normativ într-un interval de 3 luni. 2 . seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnătura olografă ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului.b) incompatibilitate. În conformitate cu art. la o pedeapsă privată de libertate. data şi locul naşterii. Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a cererii2 adresate în acest sens prefectului de locuitorii comunei sau oraşului. de asemenea. i) când. g) punerea sub interdicţie judecătorească. înainte de termen ca urmare a rezultatului unui referendum local.73 din lege. j) deces. h) pierderea drepturilor electorale. numele şi prenumele. mandatul primarului încetează. în exercitarea atribuţiilor ce îi revin prin lege. cu excepţia cazului când este suspendat. organizat în condiţiile legii. inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului. ca urmare a nesocotirii de către acesta a intereselor generale ale colectivităţii locale sau neexercitării atribuţiilor ce îi revin potrivit legii. că alegerea s-a făcut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii privind alegerile locale. Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia. Încetarea mandatului primarului prin referendum local. d) imposibilitatea de a fi exercitat mandatul pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive. care au fost anulate de instanţa de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă. f) a fost condamnat. c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială. prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. după validarea mandatului.

VII.VI. De aceea nu adesea s-a ridicat problema incompatibilitatii functiei de primar. Gabriel Moinescu. Conform legii functia de primar interzice detinerea oricarei functii de conducere a acestuia in cadrul societatilor comerciale la care statul sa o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar ori in cadrul societatilor nationale.Bibliografie 1. . Dacian Cosmin Dragos. “Drept Administrativ”. pe de alta cu cetateanul.2005 2. companiilor nationale si a regiilor autonome. fiind reprezentantul autoritatilor centrale ale statului. In concluzie primarul este garantul functionalitatii aparatului administrativ din acea comunitate si puntea de legatura pe de o parte cu autoritatile centrale. oras sau municipiu. De asemenea primarul nu poate detine nici alte functii publice cu exceptia celor didactice sau in cadrul fundatiilor ori organizatii neguvernamentale. 2009 “Drept Administrativ-Suport de curs universitar”. Atributiile primarului confera functiei acestuia o importanta deosebita in cadrul comunitatii pe care o reprezinta.Concluzii Primarul are un rol hotarator in desfasurarea activitatii administrative la nivel de comuna. Editura Sitech Craiova.

Valentin I Prisacaru.3. “Tratat de drept administrativ roman”. 1996 . Editura All.