P. 1
Rolul Primarului

Rolul Primarului

|Views: 1,382|Likes:
Published by leonardbr05

More info:

Published by: leonardbr05 on Dec 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2013

pdf

text

original

PASCU ION-LEONARD DREPT ANUL II ZI

UNIVERSITATEA HYPERION FACULTATEA DE DREPT

ROLUL PRIMARULUI

COORDONATOR : Conf. Univ. Dr GABRIEL MOINESCU

BUCURESTI 2010

I. iar Municipiul Bucuresti are un primar si 4 viceprimari. El poate prelungit in caz de situatie de razboi sau catastrofa prin lege organica. Primarul este o autoritate administrativa executiva. purtarea acestuia la solemnitati.dispozitii generale Comunele.Primarul. Semnul distinctiv al primarului este o esarfa in culorile drapelului national. inclusiv cu cetatenii. Primarul si primarul general al capital sunt sefii adiminstratiei publice locale si raspund in fata Consiliului de buna functionare a acestuia. intr-o sedinta extraordinara. ce reprezinta comuna sau orasul in relatiile sale exterioare. Primarul care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept. romane sau straine. Primarii sunt alesi in conditiile legii privind alegerile locale n. Mandatul primarului este de 4 ani si incepe in momentul depunerii juramantului in fata consiliului local. orasele si municipiile au cate un primar cu exceptia municipiilor resedinta de judet si a sectoarelor Municipiului Bucuresti care au cate doi viceprimari. ceremonii publice si oficierea casatoriei este obligatorie. receptii. Rezultatul validarii sau invalidarii alegerii primarului se aduce la cunostinta prefectului si se prezinta in sedinta de constituire a consiliului local sau.69/1991. de catre un judecator desemnat de presedintele judecatoriei. incepand in conditii normale la moemntul depunerii juramantului noului primar ales dupa 4 ani. .70/1991 si a legii administratiei publice locale n. persoane fizice sau juridice. dupa caz.

Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetetenilor. dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor. precum şi în justiţie. în condiţiile legii. a decretelor Preşedintelui României. cu persoanele fizice sau juridice române sau străine.II. precum si punerea in aplicare a legilor. ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale. dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea . Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale. pe care îl conduce şi îl controlează. III. a decretelor Presedintelui Romaniei. precum si a hotararilor consiliului judetean. a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. a hotararilor si ordonantelor Guvernului. a prevederilor Constituţiei. precum şi punerea în aplicare a legilor.Atributiile primarului Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 1. Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. a prevederilor Constitutiei. a hotararilor consiliului local. Primarul reprezintă comuna sau oraşul în relaţiile cu alte autorităţi publice. ale prefectului.Rolul primarului Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică.

ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale. agenţii economici şi instituţiile publice din comună sau din oraş. 5. În acest scop poate mobiliza populaţia. Prezintă consiliului local. din oficiu sau la cerere. acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite în planurile de protecţie şi intervenţie elaborate pe tipuri de dezastre. Asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor. 6. Verifică. 4. precum şi a hotărârilor consiliului judeţean. epidemiilor sau epizootiilor. catastrofelor. în condiţiile legii. precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. 3. împreună cu organele specializate ale statului. Exercită funcţia de ordonator principal de credite. în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale. Poate propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum. 2. anual sau ori de câte ori este necesar. privind starea economică şi socială a comunei sau a oraşului. Intocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local. în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe prefect. În situaţia în care apreciază că o hotărâre este ilegală. Pe baza hotărârii consiliului local ia măsuri pentru organizarea acestei consultări. cu privire la problemele locale de interes deosebit. informări. . 7. incendiilor. 8. încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică de îndată consiliului local cele constatate.

pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă. cu sprijinul serviciilor de specialitate. asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general. la ordinea şi liniştea publică. jandarmeriei. . 12. instalarea semnelor de circulaţie. 11. locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora.9. reprezentaţiilor sau a altor manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri. în condiţiile legii. Indrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici. Asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local. gardienilor publici. Ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale. 15. prin intermediul poliţiei. 17. 13. Ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice. conform angajamentelor contractuale. Exercită controlul asupra activităţilor din târguri. proprietate a comunei sau a oraşului. desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal. 10. 18. Ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor. Asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor. Asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice. 16. precum şi ale planurilor urbanistice zonale şi de detaliu. în condiţiile legii. Ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune spre aprobare consiliului local. oboare. în condiţiile legii. Controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie. care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale. 14. pieţe.

în condiţiile legii. propune consiliului local numirea şi eliberarea din funcţie. Propune consiliului local spre aprobare. 21. 23. în condiţiile legii. numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate. . 22. Organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe. cu excepţia secretarului. industriale sau de orice fel. Emite avizele. Numeşte şi eliberează din funcţie. Indeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă. ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local. a conducătorilor regiilor autonome. statul de funcţii. 24. supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social. 25.19. pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului. organigrama. Răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei sau al oraşului. acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege. asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de autoritate tutelară. precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari. în condiţiile legii. Conduce serviciile publice locale. 26 Ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere. 20. personalul din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale.

Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate. după caz. Prevederile art. In unitatile administrativteritoriale unde minoritatile nationale au o pondere insemnata.Incetarea mandatului de primar Mandatul de primar inceteaza in urmatoarele situatii: a) demisie. poate fi controlata de catre V. prin publicare sau comunicare. 50 alin. Dispozitiile produc efecte numai in momentul in care sunt aduse le cunostinta persoanelor interesate. (2) din Legea nr.215/2001 se aplică în mod corespunzător (este vorba de contrasemnarea dispoziţiei de către secretar. Dsipozitiile emise de primar sunt acte juridice ce exprima vointa manifestata unilateral si produc in mod direct efecte juridice. comunicarea actului şi aducerea la cunoştinţă publică a actelor normative). 1 Se aplica regula constitutionala potrivit careia controlul se efectua de catre prefect . Actele primarului În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual.IV. au caracter de actualitate si sunt obligatorii pe intreg teritoriul comunei sau a orasului. 49 şi ale art. dupa cum dispozitita are caracter normativ sau individual. Legalitatea actelor emise de primar prefect1. dispozitiile primarului se aduc la cunostinta si in limba minoritatii nationale. executarea lor fiind asigurata prin exercitarea fortei publice de catre autoritatile statului.

d) imposibilitatea de a fi exercitat mandatul pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive. după validarea mandatului. inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului. Încetarea mandatului primarului prin referendum local. e) când se constată. Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a cererii2 adresate în acest sens prefectului de locuitorii comunei sau oraşului.73 din lege. i) când. j) deces. g) punerea sub interdicţie judecătorească. înainte de termen ca urmare a rezultatului unui referendum local. mandatul primarului încetează. cu excepţia cazului când este suspendat. h) pierderea drepturilor electorale. prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. care au fost anulate de instanţa de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă. seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnătura olografă ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului. c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială.b) incompatibilitate. În conformitate cu art. a emis 3 dispoziţii cu caracter normativ într-un interval de 3 luni. în exercitarea atribuţiilor ce îi revin prin lege. f) a fost condamnat. de asemenea. 2 . organizat în condiţiile legii. ca urmare a nesocotirii de către acesta a intereselor generale ale colectivităţii locale sau neexercitării atribuţiilor ce îi revin potrivit legii. că alegerea s-a făcut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii privind alegerile locale. la o pedeapsă privată de libertate. numele şi prenumele. data şi locul naşterii. Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia.

Concluzii Primarul are un rol hotarator in desfasurarea activitatii administrative la nivel de comuna. Gabriel Moinescu. Dacian Cosmin Dragos. companiilor nationale si a regiilor autonome.2005 2. Atributiile primarului confera functiei acestuia o importanta deosebita in cadrul comunitatii pe care o reprezinta. .VI. pe de alta cu cetateanul.Bibliografie 1. 2009 “Drept Administrativ-Suport de curs universitar”. “Drept Administrativ”. De aceea nu adesea s-a ridicat problema incompatibilitatii functiei de primar. VII. In concluzie primarul este garantul functionalitatii aparatului administrativ din acea comunitate si puntea de legatura pe de o parte cu autoritatile centrale. oras sau municipiu. De asemenea primarul nu poate detine nici alte functii publice cu exceptia celor didactice sau in cadrul fundatiilor ori organizatii neguvernamentale. Conform legii functia de primar interzice detinerea oricarei functii de conducere a acestuia in cadrul societatilor comerciale la care statul sa o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar ori in cadrul societatilor nationale. fiind reprezentantul autoritatilor centrale ale statului. Editura Sitech Craiova.

1996 . Valentin I Prisacaru. Editura All. “Tratat de drept administrativ roman”.3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->