P. 1
Rolul Primarului

Rolul Primarului

|Views: 1,380|Likes:
Published by leonardbr05

More info:

Published by: leonardbr05 on Dec 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2013

pdf

text

original

PASCU ION-LEONARD DREPT ANUL II ZI

UNIVERSITATEA HYPERION FACULTATEA DE DREPT

ROLUL PRIMARULUI

COORDONATOR : Conf. Univ. Dr GABRIEL MOINESCU

BUCURESTI 2010

. Mandatul primarului este de 4 ani si incepe in momentul depunerii juramantului in fata consiliului local. Rezultatul validarii sau invalidarii alegerii primarului se aduce la cunostinta prefectului si se prezinta in sedinta de constituire a consiliului local sau.69/1991. ceremonii publice si oficierea casatoriei este obligatorie. dupa caz. ce reprezinta comuna sau orasul in relatiile sale exterioare. receptii.70/1991 si a legii administratiei publice locale n.dispozitii generale Comunele. Primarii sunt alesi in conditiile legii privind alegerile locale n. Primarul si primarul general al capital sunt sefii adiminstratiei publice locale si raspund in fata Consiliului de buna functionare a acestuia. El poate prelungit in caz de situatie de razboi sau catastrofa prin lege organica. orasele si municipiile au cate un primar cu exceptia municipiilor resedinta de judet si a sectoarelor Municipiului Bucuresti care au cate doi viceprimari. romane sau straine.Primarul. iar Municipiul Bucuresti are un primar si 4 viceprimari. incepand in conditii normale la moemntul depunerii juramantului noului primar ales dupa 4 ani. Primarul este o autoritate administrativa executiva. persoane fizice sau juridice. Primarul care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept. de catre un judecator desemnat de presedintele judecatoriei. Semnul distinctiv al primarului este o esarfa in culorile drapelului national.I. purtarea acestuia la solemnitati. inclusiv cu cetatenii. intr-o sedinta extraordinara.

dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor. Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. pe care îl conduce şi îl controlează. a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului. Primarul reprezintă comuna sau oraşul în relaţiile cu alte autorităţi publice. Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale. dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea . Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetetenilor. precum si punerea in aplicare a legilor. a prevederilor Constitutiei.Atributiile primarului Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 1. cu persoanele fizice sau juridice române sau străine. a hotararilor consiliului local. precum şi punerea în aplicare a legilor. ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale. în condiţiile legii. III. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. a hotararilor si ordonantelor Guvernului. a decretelor Presedintelui Romaniei. a decretelor Preşedintelui României. a prevederilor Constituţiei. precum şi în justiţie.II. ale prefectului. precum si a hotararilor consiliului judetean.Rolul primarului Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică.

acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite în planurile de protecţie şi intervenţie elaborate pe tipuri de dezastre. Poate propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum. catastrofelor. . încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică de îndată consiliului local cele constatate. 7. epidemiilor sau epizootiilor. precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. agenţii economici şi instituţiile publice din comună sau din oraş. în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe prefect. privind starea economică şi socială a comunei sau a oraşului. Verifică. anual sau ori de câte ori este necesar. 3. Prezintă consiliului local. cu privire la problemele locale de interes deosebit. Exercită funcţia de ordonator principal de credite. incendiilor. informări. În acest scop poate mobiliza populaţia. din oficiu sau la cerere. 5. ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor. împreună cu organele specializate ale statului. Asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. în condiţiile legii.ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale. Intocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local. În situaţia în care apreciază că o hotărâre este ilegală. precum şi a hotărârilor consiliului judeţean. Pe baza hotărârii consiliului local ia măsuri pentru organizarea acestei consultări. 4. 2. 6. 8. în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale.

18. reprezentaţiilor sau a altor manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri. conform angajamentelor contractuale. 12. Ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale. Exercită controlul asupra activităţilor din târguri. pieţe. precum şi ale planurilor urbanistice zonale şi de detaliu. jandarmeriei. în condiţiile legii. instalarea semnelor de circulaţie. la ordinea şi liniştea publică. în condiţiile legii. desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal. . locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora. asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general. proprietate a comunei sau a oraşului. 11. Ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor. Ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice. care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale. Indrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici. Ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune spre aprobare consiliului local. 17. 16. Asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor. pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă. 13. 14. în condiţiile legii. prin intermediul poliţiei. Asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice. oboare. Asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local. Controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie.9. 15. cu sprijinul serviciilor de specialitate. 10. gardienilor publici.

23. 26 Ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere. supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social. în condiţiile legii. pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului. 25. propune consiliului local numirea şi eliberarea din funcţie. statul de funcţii. personalul din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe. 24. în condiţiile legii. acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege. cu excepţia secretarului. ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local. Indeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă.19. precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari. Propune consiliului local spre aprobare. 22. Numeşte şi eliberează din funcţie. asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de autoritate tutelară. numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate. . în condiţiile legii. 20. a conducătorilor regiilor autonome. Conduce serviciile publice locale. Emite avizele. Răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei sau al oraşului. organigrama. industriale sau de orice fel. 21.

50 alin. In unitatile administrativteritoriale unde minoritatile nationale au o pondere insemnata.IV. Dispozitiile produc efecte numai in momentul in care sunt aduse le cunostinta persoanelor interesate. dispozitiile primarului se aduc la cunostinta si in limba minoritatii nationale. comunicarea actului şi aducerea la cunoştinţă publică a actelor normative). dupa cum dispozitita are caracter normativ sau individual. prin publicare sau comunicare. după caz. au caracter de actualitate si sunt obligatorii pe intreg teritoriul comunei sau a orasului. Legalitatea actelor emise de primar prefect1. poate fi controlata de catre V. 49 şi ale art. Dsipozitiile emise de primar sunt acte juridice ce exprima vointa manifestata unilateral si produc in mod direct efecte juridice.215/2001 se aplică în mod corespunzător (este vorba de contrasemnarea dispoziţiei de către secretar. Actele primarului În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. executarea lor fiind asigurata prin exercitarea fortei publice de catre autoritatile statului. Prevederile art. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate.Incetarea mandatului de primar Mandatul de primar inceteaza in urmatoarele situatii: a) demisie. (2) din Legea nr. 1 Se aplica regula constitutionala potrivit careia controlul se efectua de catre prefect .

care au fost anulate de instanţa de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă. a emis 3 dispoziţii cu caracter normativ într-un interval de 3 luni. c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială. h) pierderea drepturilor electorale. g) punerea sub interdicţie judecătorească. e) când se constată. i) când. Încetarea mandatului primarului prin referendum local. ca urmare a nesocotirii de către acesta a intereselor generale ale colectivităţii locale sau neexercitării atribuţiilor ce îi revin potrivit legii. numele şi prenumele. seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnătura olografă ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului. inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului. mandatul primarului încetează. În conformitate cu art. înainte de termen ca urmare a rezultatului unui referendum local. în exercitarea atribuţiilor ce îi revin prin lege. la o pedeapsă privată de libertate. prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. organizat în condiţiile legii. că alegerea s-a făcut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii privind alegerile locale. 2 . Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia. j) deces.b) incompatibilitate. data şi locul naşterii. cu excepţia cazului când este suspendat. de asemenea. d) imposibilitatea de a fi exercitat mandatul pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive. Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a cererii2 adresate în acest sens prefectului de locuitorii comunei sau oraşului.73 din lege. după validarea mandatului. f) a fost condamnat.

2005 2. Atributiile primarului confera functiei acestuia o importanta deosebita in cadrul comunitatii pe care o reprezinta. pe de alta cu cetateanul. Editura Sitech Craiova. “Drept Administrativ”. De asemenea primarul nu poate detine nici alte functii publice cu exceptia celor didactice sau in cadrul fundatiilor ori organizatii neguvernamentale. De aceea nu adesea s-a ridicat problema incompatibilitatii functiei de primar. VII. fiind reprezentantul autoritatilor centrale ale statului.VI. Gabriel Moinescu.Bibliografie 1. oras sau municipiu. 2009 “Drept Administrativ-Suport de curs universitar”. . Dacian Cosmin Dragos. Conform legii functia de primar interzice detinerea oricarei functii de conducere a acestuia in cadrul societatilor comerciale la care statul sa o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar ori in cadrul societatilor nationale. In concluzie primarul este garantul functionalitatii aparatului administrativ din acea comunitate si puntea de legatura pe de o parte cu autoritatile centrale. companiilor nationale si a regiilor autonome.Concluzii Primarul are un rol hotarator in desfasurarea activitatii administrative la nivel de comuna.

1996 . “Tratat de drept administrativ roman”. Valentin I Prisacaru. Editura All.3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->