Sunteți pe pagina 1din 1

Acceptare de donatie

Jul 14

ACCEPTARE DE DONATIE

Subsemnatul …………………………………………….., domiciliat in


……………………………………………., str. …………………………… nr. …………..,
bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judet
…………………………., nascut la data de (ziua, luna, anul)
…………………………………… in (localitatea) ………………..………………………
sector/judet ………………………………….., fiul lui ………………………… si al
…………………………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria
………………….. nr. ……………….., eliberat de ……………………….., cod numeric
personal ……………………………….., in calitate de donatar, inchei prezentul act
de acceptare de donatie cu urmatoarele conditii:

1.    Eu ………………………………………………………… accept donatia facuta de


………………………… cu domiciliul in …………………………………, judetul/sectorul
……………………. potrivit ofertei de donatie autentificata sub nr. ……………….. din ………………….
la Biroul Notarului Public ………………………………, cu privire la locul de veci situat in Cimitirul
……………………… avand dimensiunile de ……………… ml x ……….. ml, in suprafata de
……………… mp, amplasat in parcela ……………………. fig. …………….. poz. ………………. .

2.    Locul de veci, care a facut obiectul ofertei de donatie, cunosc ca este


concesionat donatorului nefiind instrainat sub nici o forma vreunei alte persoane,
pana la data autentificarii prezentei acceptari de donatie si ca nu face obiectul nici
unui litigiu.

3.    Stiu ca taxele aferente locului de veci sunt achitate la zi de catre donator,


urmand ca de astazi, data autentificarii prezentei acceptari, sa fie suportate de
mine, donatarul, care voi suporta si taxele ocazionate de autentificarea prezentului
act.

4.    Cunosc dispozitiile art. 814 Cod civil, potrivit carora donatia isi produce efectele
la data comunicarii donatorului a prezentului act de acceptare de donatie.

5.    Evaluez locul de veci la suma de ………., exclusiv in scopul stabilirii taxelor.

Data                                                              DONATAR

…………….                                             ………….