Sunteți pe pagina 1din 9

nr DATA/CLASA

N/O OBIECTIVE DE REFERINŢĂ CONŢINUTUL TEMATIC de XI XI XI TIPUL METODE


ore A B C LECŢIEI DIDACTICE
1  Să definească conceptul de I. SISTEMUL PSIHIC UMAN ŞI Lecţii Brainstorming,
psihologie; DIMENSIUNILE LUI mixte Dicuţia dirijată,
 Să anlizeze structura  Ce este psihologia; Lucru în grup
sistemului psihic uman  Sistemul psihic uman. Structură şi 1
 Să evidenţieze specificul funcţionalitate
metodelor de cercetare;  Ramurile psihologiei. Metodele de
 Să aplice unele tehnici de cercetare în psihologie;
autocunoaştere;  Importanţa studierii psihologiei.
 Să estimeze importanţa
cunoştinţelor din psihologie.
II. PROCESELE COGNITIVE
DE LA CUNOAŞTEREA SENZORIALĂ LA CEA LOGICĂ
2  Să definească de senzaţie; 1. SENZAŢIILE ŞI SENSIBILITA- Lecţii Experimentul
 Să distingă şi să TEA mixte Lucrul în grup
caracterizeze tipurile de senzaţii  Definirea şi caracterizarea; 1 Prezentarea
ca forme indispensabile de  Felurile senzaţiilor;
cunoaştere a lumii  Legităţile senzaţiilor
 Să aplice probe simple la
autocunoaşterea sensibilităţii;
 Să argumenteze importanţa
senzaţiilor în viaţa şi activitatea
omului.
3  Să distingă percepţia de 2. PERCEPŢIA Lecţii Proiectul de
senzaţie;  Complexitatea percepţiei şi mixte grup
 Să explice interacţiunea deosebirea ei de senzaţie; 1
percepţiei cu alte fenomene  Legile şi formele percepţiei;
psihice;  Iluziile perceptive.
 Să explice mecanismul
formării iluziilor perceptive
4  Să distingă asemănările şi 3. REPREZENTĂRILE Lecţii Brainstormingul
deosebirile dintre reprezentare  Reprezentările ca proces cognitiv 1 mixte Tehnica
şi percepţie; secundar; “Caruselul”
 Să argumenteze rolul altor  Felurile reprezentării. Joc didactic
procese cognitive în formarea
reprezentărilor;
 Să caracterizeze felurile
reprezentării;

5  Să explice esenţa atenţiei ca 4. ATENŢIA 1 Lecţie Experimentul


fenomen psihic;  Conceptul de atenţie; mixtă Lucrul în grup
 Să analizeze funcţiile şi  Formele atenţiei şi interacţiunea Test psihologic
însuşirile atenţiei; lor;
 Să aplice tehnici de  Funcţiile şi însuşirile atenţiei.
autoevaluare şi exerciţii de
stimulare a atenţiei.
6-7  Să caracterizeze memoria ca 5. MEMORIA 2 Lecţii Brainstorming
proces cognitiv în corelare cu  Caracterizarea memoriei; mixte Posterul
celelalte procese psihice;  Procesele şi felurile memoriei; Lucrul în grup
 Să aplice tehnici de  Factorii de optimizare a memoriei.
examinare a memoriei;  Interacţiunea M. cu alte procese
 Să elaboreze un program de cognitive
stimulare /dezvoltare a
memoriei.
8-9  Să caracterizeze procesul de 6. GÂNDIREA 2 Lecţii Tehnica SWOT
gândire în corelare cu celelalte  Caracterizarea procesului; mixte Prezentarea
procese psihice;  Operaţiile fundamentale ale Exerciţii
 Să explice esenţa operaţiilor gândirii; aplicative
gândirii în activitatea umană;  Felurile gândirii;
 Să distingă felurile gândirii;  Interacţiunea G. cu alte procese
 Să elaboreze un program cognitive.
individual de dezvoltare a
gândirii creative.
10-  Să definească procesele de 8. IMAGINAŢIA ŞI CREATIVITATEA 2 Lecţii Brainstorming
11 imaginaţie şi creativitate  Caracterizarea procesului mixte Joc de rol
 Să distingă tipurile de imaginativ; Jocul didactic
imaginaţie  Tipologia şi funcţiile imaginaţiei; Proiect de grup
 Să explice rolul creativităţii în  Dezvoltarea imaginaţiei şi Disutia dirijată
formarea şi dezvoltarea creativităţii;
personalităţii  Importanţa lor în viaţa şi activitatea
 Să elaboreze un program de omului.
stimulare a imaginaţiei şi
creativităţii
12  Evaluarea capacităţii de 9. Evaluare sumativă. 1 Lecţie de Test de evaluare
analiză şi sinteză a materiei evaluare
studiate

III. UNIVERSUL COMPLEX AL PERSONALITĂŢII


13-  Să definească conceptul de 1. PERSONALITATEA 2 Lecţii Brainstormingul
14 personalitate  Conceptul de individ, mixte Lucrul în grup
 Să opereze cu noţiunile individualitate şi personalitate; Dezbateri
individ, individualitate,  Problematica personalităţii în Joc de rol
personalitate viziunea clasică şi cea
 Să asimileze teoriile de contemporană;
bază a personalităţii  Formarea şi dezvoltarea
 Să analizeze factorii care personalităţii.
influenţează formarea şi
dezvoltarea personalităţii
15  Să definească conceptul de 2. TEMPERAMENTUL – LATURA 1 Lecţie Studiu de caz
temperament DINAMICĂ A PERSONALITĂ-ŢII mixtă Lucrul în grup
 Să distingă şi să  Definirea şi caracterizarea;
caracterizeze tipurile de  Tipologia temperamentului;
temperament
 Să-şi determine propriul tip
de temperament
16-  Să analizeze complexitatea 3. CARACTERUL 3 Lecţii Brainstormingul
18 conceptului de caracter  Caracterologia-ştiinţa despre mixte Joc de rol
 Să explice esenţa caracter: de la horoscop, Posterul
mecanismelor hiromanţie la abordări ştiinţifice
psihofiziologice de formare a  Definirea caracterului;
caracterului  Structura şi tipurile de caracter;
 Să analizeze factorii care  Formarea şi dezvoltarea
influenţează formarea şi caracterului;
dezvoltarea caracterului  Tipologia caracterului.
 Să aplice metode şi tehnici
de cunoaştere a propriului
caracter

19-  Să analizeze aptitudinile ca 4. APTITUDINILE ŞI INTELIGEN-ŢA 3 Lecţii Brainstormingul


21 element a sistemului psihic  Ce sunt aptitudinile şi mixte Tehnica
uman în corelare cu celelalte predispoziţiile individuale; “Expertul”
dimensiuni  Felurile aptitudinilor; Proiect
 Să aplice metode de  Structura şi nivelele aptitudinilor; individual
cunoaştere a propriilor sale  IQ – aptitudine generală. Test de
aptitudini  Aptitudinile şi orientarea inteligenţă
 Să analizeze corelaţia profesională
aptitudini-caracter-
temperament-motivatie şi
profesie
 Să explice structura
inteligenţei
 Să-şi determine IQ cu
ajutorul testului Rawen
22-  Să analizeze felurile de 5. MOTIVAŢIA 2 Lecţii Tehnica SWOT
23 motivaţie şi impactul lor  Motivul – imbold pentru acţiune mixte Posterul
asupra activităţii omului  Felurile de motive; Sondajul
 Să stabilească propria  Motivaţia şi personalitatea.
ierarhie de valori şi să o
compare cu piramida lui
Maslow
 Să elaboreze strategii de
stimulare a motivaţiei
cognitive
24-  Să analizeze sfera afectivă 6. AFECTIVITATEA 2 Lecţii Lucrul în grup
25 ca şi componentă a sistemului  Emoţia, sentimentul şi pasiunea; mixte Brainstormingul
psihic uman în corelare cu  Stresul şi modalităţi de Studiu de caz
celelalte sfere confruntare;
 Să aplice tehnici de  Autoreglarea emoţională.
autocunoaştere a sferei
emotive şi tehnici de
autoreglare emotivă
26  Să analizeze sfera volitivă 1 Lecţii posterul
ca şi componentă a sistemului 7. VOINŢA mixte Exerciţii
psihic uman în corelare cu  Ce este voinţa? aplicative
celelalte sfere  Calităţile voinţei;
 Să estimeze importanţa  Autoreglajul voluntar şi
autoreglării volitive pt dezvoltarea voinţei.
dezvoltarea personalităţii

27  Evaluarea capacităţii de 8. Evaluare sumativă 1 Lecţie de Test de evaluare


analiză şi sinteză a materiei evaluare
studiate

IV. PSIHOLOGIA RELAŢIILOR UMANE


28-  Să descrie şi să 2 Lecţii Simularea
29 caracterizeze formele de mixte Joc didactic
comunicare 1. COMUNICAREA Prezentarea
 Să analizeze elementele  Ce este comunicarea?
unei comunicări eficiente  Stilurile şi tipirile de comunicare.
 Să aplice tehnici de  Comunicarea asertivă
depaşire a barierelor  Ascultarea activă şi elementele
comunicative comunicării eficiente
 Să estimeze rolul
comunicarii non-verbale în
transmiterea mesajului
30-  Să recunoască tipurile de 2 Lecţii
31 relaţii interpersonale, a unor 2. RELAŢIILE INTERPERSONALE mixte Studiu de caz
comportamente şi atitudini  Noţiunea de grup social şi Tehnica SWOT
sociale caracterizarea lui; Proiectul
 Să utilizeze tehnici de  Relaţiile interpersonale în grup; individual
soluţionare a conflictelor  Conflictul şi metode de
 Să rezolve, prin cooperare cu soluţionare;
ceilalţi a unor situaţii problemă  Crearea climatului favorabil în
cu ajutorul cunoştinţelor de grup.
psihologie

32  Evaluarea capacităţii de 3. Evaluare sumativă 1 Lecţie de Test de evaluare


analiză şi sinteză a materiei evaluare
studiate
33-  Analizarea posibilităţilor de MINITRAINIG DE 2 Şedinţe de
34 dezvoltare personală din AUTOCUNOAŞTERE training
perspectiva cunoştinţelor de
psihologie
 Operarea cu criterii şi
metode de evaluare şi
de autoevaluare a
trăsăturilor de
personalitate
COMPETENŢE GENERALE:

1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente,
procese din viaţa reală

2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii – problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor personale de
dezvoltare

3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri

4. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare

5. Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii


MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI
DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT

PROIECT DIDACTIC DE PERSPECTIVĂ


LA
„PSIHOLOGIE GENERALĂ”,
/curs opţional pentru clasa a XI-a/

anul de studii 2010-2011

profesor: Popa Dorina


Chişinău 2010