Sunteți pe pagina 1din 136

Instrucţiuni de operare

Cameră digitală

Model DMC-FZ8

Înainte de conectarea, operarea şi reglarea acestui produs,

.
vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni în întregime

.
2
Înainte de utilizare

Stimate cumpărător, • Alte nume, nume de companii şi nume de


produse menţionate în aceste instrucţiuni
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestei
sunt mărci comerciale sau mărci
camere digitale Panasonic. Vă rugăm să citiţi
înregistrate ale companiilor aferente.
cu atenţie instrucţiunile de operare şi să le
păstraţi la îndemână pentru a putea apela la
ele de câte ori este cazul.
PRIZA DE CURENT TREBUIE INSTALATĂ
ÎN APROPIEREA ECHIPAMENTULUI ŞI VA
FI UŞOR ACCESIBILĂ IAR CABLURILE DE
Informaţii privind ALIMENTARE VOR FI MEREU PREGĂTITE
siguranţa personală DE UTILIZARE.

AVERTISMENT
ATENŢIE
PENTRU A REDUCE RISCUL
INCENDIILOR, ŞOCURILOR ELECTRICE ŞI Pericol de explozie dacă bateria este
DEFECTĂRII PRODUSULUI înlocuită incorect. Înlocuiţi doar cu acelaşi tip
sau un model echivalent recomandat de
• NU EXPUNEŢI ACEST ECHIPAMENT
fabricant. Aruncaţi bateriile folosite conform
LA PLOI, UMEZEALĂ, SAU STROPI ŞI
instrucţiunilor fabricantului.
NU AŞEZAŢI OBIECTE UMPLUTE CU
LICHIDE, CUM AR FI VAZE, PE
APARAT.
• UTILIZAŢI DOAR ACCESORIILE Avertisment
RECOMANDATE Risc de incediu, explozie sau arsuri. Nu
dezasamblaţi, nu încălziţi la temperaturi de peste
• NU SCOATEŢI CAPACUL POSTERIOR,
60°C şi nu incineraţi produsul.
DEOARECE INTERIORUL NU CONŢINE
PIESE CARE POT FI DEPANATE DE
CĂTRE UTILIZATOR. SERVICE-UL VA
FI EFECTUAT DOAR DE CĂTRE Plăcuţa indicatoare a caracteristicilor tehnice
PERSONAL CALIFICAT. este localizată pe baza camerei digitale.

Observaţi cu atenţie legile privind


drepturile de autor. Înregistrarea de pe
casete sau discuri sau alte materiale
publicate sau difuzate în alte scopuri decât
pentru uz personal poate reprezenta o
încălcare a legilor privind drepturile de
autor. Chiar şi în scopuri de uz personal,
înregistrarea anumitor materiale poate fi
restricţionată.
• Vă rugăm ţineţi cont de faptul că butoanele
de control, componentele, elementele de
meniu, etc. ale camerei dumneavoastră
digitale pot părea diferite de cele prezentate
în ilustraţiile acestor instrucţiuni de operare.
• Logo-ul SDHC este o marcă înregistrată.
• Leica este marcă înregistrată a Leica
Microsystems IR GmbH
• Elmarit este marcă înregistrată a Leica
Camera AG.

3
Înainte de utilizare

Informaţii privind evacuarea echipamentelor electrice şi electronice pentru utilizatorii


casnici
Acest simbol care apare pe produse şi / sau documentele însoţitoare
înseamnă că produsele electrice şi electronice folosite nu vor fi amestecate cu
restul deşeurilor menajere.
Pentru tratament corespunzător, recuperare şi reciclare vă rugăm să depuneţi
aceste produse doar în punctele de colectare speciale, unde vor fi acceptate
gratuit. Alternativ, în anumite ţări veţi putea returna produsele furnizorului
local la cumpărarea unui nou produs echivalent.
Evacuarea corectă a acestui produs va ajuta la salvarea unor resurse
valoroase şi la prevenirea unor efecte cu potenţial negativ asupra sănătăţii
umane şi mediului înconjurător care pot apărea din manipularea incorectă a
acestui tip de produse.
Vă rugăm contactaţi autorităţile locale pentru mai multe detalii privind cele mai apropiate puncte
de colectare. Pot fi aplicate amenzi pentru evacuarea necorespunzătoare a acestui tip de
deşeuri menajere, în conformitate cu legislaţia naţională respectivă.
Pentru utilizatori în cadrul Uniunii Europene
Dacă doriţi să evacuaţi echipamente electrice şi electronice, vă rugăm contactaţi furnizorul
dumneavoastră local pentru informaţii suplimentare.
Informaţii pentru ţări care nu sunt membre ale Uniunii Europene
Acest simbol este valid doar în Uniunea Europeană.
Dacă doriţi să evacuaţi acest produs, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale sau furnizorul
cerând informaţii asupra metodei corecte de evacuare.

„ Despre încărcătorul de baterie • Încărcătorul se află în modul stand-by la


conectarea cablului de alimentare. Circuitul
ATENŢIE
principal este întotdeauna sub tensiune
• NU INSTALAŢI SAU AMPLASAŢI atâta timp cât cablul de alimentare este
ACEST APARAT ÎNTR-UN DULAP, conectat la o priză electrică.
CUTIE SAU ÎNTR-UN ALT SPAŢIU
ÎNCHIS. ASIGURAŢI-VĂ CĂ APARATUL
ESTE BINE VENTILAT, PENTRU A „ Manevrarea cu atenţie a camerei
PREVENI RISCURILE ŞOCURILOR
• Nu scuturaţi camera şi feriţi-o de şocuri.
ELECTRICE SAU INCENDIILOR
CAUZATE DE SUPRAÎNCĂLZIRE. Camera nu va mai funcţiona normal,
ASIGURAŢI-VĂ CĂ ORIFICIILE DE fotografiile nu vor mai fi realizate corect sau
VENTILARE NU SUNT BLOCATE DE lentila se poate distruge.
DRAPERII SAU ALTE MATERIALE. • Retrageţi lentila înainte de a transporta
• NU OBSTRUCŢIONAŢI ORIFICIILE DE aparatul de fotografiat sau înainte de a reda
VENTILARE ALE APARATULUI CU fotografii.
ZIARE, FEŢE DE MASĂ, DRAPERII SAU • Manevraţi cu atenţie camera atunci când
ALTE MATERIALE SIMILARE. o utilizaţi într-unul din următoarele
• NU AŞEZAŢI PE APARAT SURSE DE locuri, în caz contrat aceasta putându-se
FLACĂRĂ DESCHISĂ, CUM AR FI defecta.
LUMÂNĂRILE.
− Locuri cu praf sau nisip
• DEPUNEŢI BATERIILE LA DEŞEURI
RESPECTÂND REGLEMENTĂRILE − Locuri în care apa poate intra în contact
PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI cu apartatul, de exemplu atunci când
ÎNCONJURĂTOR. utilizaţi camera într-o zi ploioasă sau pe
o plajă.

4
Înainte de utilizare

• Dacă apa de mare stropeşte înspre „ Despre cardurile care pot fi utilizate
cameră, umeziţi o cârpă moale cu apă de cu acest aparat
la robinet, stoarceţi-o bine şi ştergeţi
corpul camerei cu atenţie. Apoi ştergeţi Puteţi utiliza un card de memorie SD, un
camera din nou cu o cârpă uscată. card de memorie SDHC şi un card
multimedia.
• Când termenul „card” este utilizat în cadrul
„ Despre condens (Când lentila sau acestor instrucţiuni de operare, el se referă
vizorul sunt aburite) la următoarele tipuri de carduri de memorie.
• Condensul se formează când temperatura − Card de memorie SD (8 MB – 2 GB)
mediului înconjurător sau umiditatea se
modifică aşa cum este descris mai jos. − Card de memorie SDHC (4 GB)
Protejaţi camera de formarea condensului − Card Multimedia
deoarece poate cauza formarea petelor pe
lentilă, fungus sau defecţiuni.
− Când camera este adusă de la frig într-o Mai multe informaţii privind cardurile de
încăpere încălzită. memorie ce pot fi utilizate cu acest aparat:
− Când camera este mutată din aer liber • Puteţi utiliza un card SDHC doar dacă
într-o maşină cu aer condiţionat utilizaţi carduri cu o capacitate de 4 GB sau
mai mare.
− Când aerul rece suflat de către aparatul
de aer condiţionat, etc. este îndreptat • Un card de memorie de 4 GB fără logo-ul
spre cameră. SDHC nu este bazat pe standardul SD şi nu
funcţiona cu acest produs.
− În locuri cu umezeală excesivă
• Pentru a evita condensul, puneţi camera
într-o pungă de plastic până când
temperatura camerei se apropie de cea a
mediului ambiant. În caz de formare a
condensului, închideţi camera pentru
aproximativ 2 ore. Acesta va dispărea în
mod natural, atunci când temperatura
camerei se va apropia de cea a mediului • Un card multimedia este compatibil doar cu
ambiant. imagini statice.
• Citiţi şi „Precauţii la utilizare” (P122)

5
CUPRINS Nivel avansat
(Înregistrarea fotografiilor)

Despre ecranul LCD / vizor .......................... 39


Înainte de utilizare
• Schimbarea informaţiei afişate. ............ 39
Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră ..... 2
• Luminozitatea ecranului LCD
(Intensitatea ecranului LCD /
Mod unghi larg) .................................... 42
Pregătirea
Realizarea fotografiilor utilizând blitzul
Accesorii .......................................................... 9 încorporat ................................................. 44

Numele componentelor.................................. 10 Realizarea fotografiilor utilizând .......................


temporizatorul .......................................... 48
Ataşarea capacului de lentilă / Ataşarea
curelei de mână ........................................ 12 Compensarea expunerii ............................... 49

Ataşarea parasolarului de lentilă................... .13 Realizarea fotografiilor utilizând funcţia


de auto paranteze..................................... 50
Ghid rapid ...................................................... 15
Stabilizator optic de imagine.......................... 51
Încărcarea bateriei cu încărcătorul................. 16
Realizarea fotografiilor utilizând modul serie. 52
Despre baterie (încărcare / număr de
fotografii realizabile) .................................. 17 Modificarea sensibilităţii în funcţie de
mişcarea subiectului înregistrat ................ 53
Introducerea şi scoaterea bateriei / cardului
de memorie (opţional) ............................... 18 Realizarea fotografiilor de aproape .............. 55

Despre cardul de memorie (opţional) / Prioritate deschidere diafragmă AE............... 56


memoria Încorporată ..................................... 19 Prioritate declanşator AE............................... 57
Setarea datei / orei (Setarea ceasului) ...... …20 Expunere manuală. ....................................... 57
• Modificarea setării ceasului ................. 20 Valoare diafragmă şi viteză declanşator........ 58
Despre selectorul de mod .............................. 21 Realizarea fotografiilor cu funcţia focalizare
Setarea meniului ............................................ 22 manuala.................................................... 59

Despre meniul de configurare........................ 23 Mod scenă ..................................................... 62

Afişajul ecranului LCD / Comutarea − Mod portret .......................................... 63


afişajului de ecran LCD ............................. 27 − Mod piele fină ....................................... 63

Informaţii de bază − Mod peisaj ............................................ 63


− Mod sport ............................................. 63
Realizarea fotografiilor .................................. 28
− Mod panoramare ................................. 64
Realizarea fotografiilor în modul simplu......... 31
− Mod portret de noapte .......................... 64
Realizarea fotografiilor cu transfocare ........... 33
− Mod peisaj de noapte ........................... 65
• Utilizarea transfocării optice.................. 33
− Mod alimente........................................ 65
• Utilizarea transfocării optice
extinse (EZ) .......................................... 34 − Mod petrecere ...................................... 65
• Utilizarea transfocării digitale − Mod lumină de lumânare...................... 65
Extinderea transfocării ......................... 35
− Mod bebeluş 1 / Mod bebeluş 2 ........... 66
Verificarea fotografiilor realizate
(Vizionare)................................................. 36 − Mod animal de casă ............................ 67

Redarea / Ştergerea fotografiilor.................... 37 − Mod apus de soare .............................. 67


− Mod sensibilitate ridicată ...................... 67

6
− Mod cer înstelat .................................... 67 • [FLIP ANIM.] (Animaţie)
Conectarea fişierelor pentru a crea un
− Mod focuri de artificii............................. 68
fişier de imagine în mişcare (video)...... 86
− Mod plajă ............................................. 69
• [CONVERSION]
− Mod zăpadă ...................................... …67 Utilizarea unei lentile opţionale ............ 88
− Mod fotografie aeriană ......................... 69 • [CLOCK SET]
Setarea datei, orei şi a modului de
Modul imaginilor in mişcare ........................... 70
afişare .................................................. 90
Înregistrarea zilei de vacanţă în care se
realizează fotografia.................................. 72
Afişarea orei la destinaţia călătoriei Funcţii avansate
(WorldTime) .............................................. 74 (Redare)
Utilizarea meniului de mod [REC]
Afişarea mai multor fotografii (redare
(înregistrare) ............................................. 76
multiplă) ................................................... 91
• [W. BALANCE]
Afişarea fotografiilor în funcţie de data
Reglarea nuanţei pentru o imagine cât
înregistrării lor (redare calendar) .............. 92
mai naturală .......................................... 77
Utilizarea transfocării la redare...................... 93
• [WB ADJUST.]
Reglare fină a tonurilor de alb .............. 78 Redarea imaginilor în mişcare / imagini
cu semnal audio ....................................... 94
• [SENSITIVITY]
setarea sensibilităţii luminii ................... 79 Crearea imaginilor statice dintr-o imagine
în mişcare ................................................. 95
• [ASPECT RATIO]
raportul dimensiunilor fotografiilor.......... 80 Utilizarea meniului de mod [PLAY] (Redare). 97

• [PICT. SIZE/QUALITY] • [SLIDE SHOW]


dimensiuni fotografie / calitate Redarea fotografiilor în ordine pentru
Setarea dimensiunii şi calităţii unei o durată fixă ......................................... 97
fotografii care să se potrivească cu • [FAVORITE]
modul în care dumneavoastră Setarea fotografiilor favorite ............... .99
utilizaţi fotografiile ................................. 80
• [ROTATE DISP.]/ [ROTATE]
• [AUDIO REC.] Afişarea fotografiilor prin rotaţie ........... 99
înregistrare imaginilor statice cu
semnal audio ........................................ 82 • [DATE STAMP]
Imprimarea unor informaţii, cum ar fi
• [METERING MODE] data înregistrării fotografiilor .............. 100
Mod de măsurare a luminozităţii .......... 82
• [DPOF PRINT]
• [AF MODE] – Setarea fotografiei care va fi imprimată
Setarea metodei de focalizare . .............83 şi a numărului de imprimări ................ 102
• [CONT. AF] • [PROTECT]
Auto focalizare continuă a unui subiect 84 Prevenirea ştergerii accidentale a
• [AF ASSIST LAMP] fotografiilor ......................................... 104
Lampă de asistare AF. Focalizare mai • [AUDIO DUB.]
uşoară în condiţii de lumină slabă ........ 85 Adăugare semnal audio după
• [COL. EFFECT] realizarea fotografiilor......................... 105
Setarea efectelor de culoare pentru • [RESIZE]
imaginile înregistrate............................. 85 Redimensionarea fotografiilor ........... 105
• [PICT. ADJ.] • [TRIMMING]
ajustarea calităţii imaginilor Mărirea şi ajustarea fotografiilor ......... 106
înregistrate ........................................... 86

7
• [ASPECT CONV.]
Convertirea raportului dimensiunilor
la fotografiile 9/16 ............................... 107
• [COPY]
Copierea datelor de imagine .............. 108
• [FORMAT]
Iniţializarea cardului ............................ 109

Conectarea la alte echipamente

Conectarea la un PC.................................... 110


Tipărirea fotografiilor .................................... 113
Vizionarea fotografiilor realizate
pe ecranul unui televizor ......................... 117

Altele

Utilizarea protectorului MC / filtrului ND ....... 118


Afişaj ecran .................................................. 119
Precauţii la utilizare...................................... 122
Afişarea mesajelor ....................................... 124
Detectarea şi eliminarea defectelor ............. 126
Numărul fotografiilor realizate şi
spaţiul rămas liber................................... 131
Specificaţii.................................................... 134

8
Pregătirea

Accesorii „ Accesorii standard


1. Set baterie
Înainte de a utiliza camera, verificaţi dacă toate (în text, acesta este indicat ca şi „baterie”)
accesoriile sunt incluse. 2. Încărcător baterie (în text, acesta este
denumit „încărcător”)
3. Cablu de alimentare la reţeaua de curent
alternativ
4. Cablu conexiune USB
5. Cablu AV
6. CD-ROM
7. Curea de umăr
8. Capac lentilă / Şnur capac lentilă
9. Parasolar lentilă / Adaptor parasolar
: Argintiu
: Negru

9
Pregătirea

„ Accesorii opţionale Denumirea componentelor


• Baterie litiu - ion
CGR-S006E
• Adaptor de reţea
DMW-AC7EB
• Husă/ Carcasă semi-dură
DMW-CZS7/ DMW-CZHFZ8
• Protector MC/Filtru ND
DMW-LMC52/DMW-LND52
• Lentile teleconversie/Lentile de conversie
largă
DMW-LT55/DMW-LW55
• Lentile de apropiere
DMW-LC55 1. Lentile (Pag. 123)
• Adaptor de lentilă 2. Blitz (Pag. 44)
DMW-LA2 3. Microfon (Pag. 82, 105)
• Card de memorie SDHC 4. Temporizator (Pag. 48)
Lampă de asistare AF (Pag. 85)
4 GB: RP-SDR04GE1k
• Card de memorie SD
2 GB: RP-SDK02GE1A/RP-SDR02GE1A
1 GB: RP-SDK01GE1A/
RP-SDH01GE1A
RP-SDR01GE1A
512 MB: RP-SDK512E1A/
RP-SDR512E1A
256 MB: RP-SDH256E1A/
RP-SDR256E1A
128 MB: RP-SD128BE1A 5. Buton de declanşare a blitzului
• Cititor / Inscriptor USB 2.0 (Pag. 44)
BN-SDUSB2E 6. Selector de reglare a obiectivului
• Adaptor de card PC CardBus (Pag. 40)
BN-SDPC3E 7. Vizor (Pag. 39, 119)
• Este posibil ca unele accesorii opţionale să 8. Difuzor (Pag. 94)
nu fie disponibile în anumite ţări. 9. Buton [EVF/LCD] (Pag. 39)
• Cardurile de memorie SD, SDHC şi 10. Buton ON/OFF (pornire / oprire cameră)
multimedia sunt indicate sub denumirea (Pag. 15, 20)
„card” în text.
• Cardul este opţional.
Puteţi înregistra sau reda imagini pe
memoria încorporată atunci când nu
utilizaţi un card (P19).

10
Pregătirea

11. Joystick (Pag. 30, 37, 56, 57)


In aceste instrucţiuni de operare,
operaţiunile joystick-ului sunt descrise
conform ilustraţiilor de mai jos.
Ex.: când înclinaţi joystick-ul spre
dreapta

18. Selector transfocare (Pag. 33)


Ex. : când apăsaţi centrul joystick-ului 19. Butonul declanşator (Pag. 28, 70)
20. Selector de mod (Pag. 21)
21. Butonul de comutare a focalizării (Pag. 59)
22. Buton stabilizator optic imagine (Pag. 51)

12. Ecranul LCD (Pag. 39, 119)


13. Buton [DISPLAY/LCD MODE] (Afişaj /
Modul LCD) (Pag. 39, 42)
14. Indicator stare (Pag. 28)
15. Buton Mod Serie sau Simplu (Pag. 52) /
Ştergere (Pag. 37)
16. Butoane cursor
◄/ Buton temporizator (Pag. 48)
23. Loc pentru ataşarea curelei de mână
(Pag.12)
▼/ Buton [REV] (Pag. 36)
24. Soclu [DIGITAL AV OUT/] (Pag. 110, 113,
►/ Buton setare blitz (Pag. 44) 117)
▲/ Compensarea expunerii (Pag. 49) / 25. Soclu [DC IN] (Pag. 110, 113)
Auto paranteză (Pag. 50) / Ajustare Fină a
Tonurilor de Alb (Pag. 78) / Reglare blitz • Vă rugăm folosiţi doar adaptoare
(Pag.47) / Buton Compensare Lumină Panasonic originale (DMW-AC7E;
Fundal în Mod simplu (Pag. 32) opţional)
• Camera nu poate încărca bateria, chiar
In aceste instrucţiuni de operare, dacă adaptorul AC (DMW-AC7E;
operaţiunile butonului cursor sunt opţional) este conectat
descrise conform ilustraţiilor de mai jos.
26. Uşiţă borne terminale
Ex. : când apăsaţi butonul
27. Butuc lentile

17. Buton [MENU/SET] (Meniu / Setare) (Pag.


22)

28. Uşiţă card / baterie (Pag. 18)


29. Suport montare trepied
• Când folosiţi un trepied, asiguraţi-vă că
acesta este stabil prin conectarea la
cameră.

11
Pregătirea

Ataşarea capacului „ Cureaua de mână (furnizată).

lentilei/curelei de mână 1 Introduceţi cureaua de mână prin


gaură
„ Ataşarea capacului lentilei (furnizat)

1 Introduceţi cureaua de mână prin


gaura capacului lentilei.

2 Introduceţi cureaua prin dispozitivul


de blocare şi fixaţi-o.
2 Introduceţi cureaua prin gaura
aparatului.

3 Ataşaţi capacul lentilei. : Trageţi cureaua 2 cm sau mai mult.

• Ataşaţi cureaua de cealaltă parte a camerei


fără a o răsuci
• Verificaţi cureaua pentru a determina dacă
este bine ataşată la cameră.
• Ataşaţi cureaua astfel încât să puteţi
observa logo-ul „LUMIX” în exterior

• Când închideţi aparatul, îl transportaţi sau


redaţi fotografiile realizate, ataşaţi capacul
lentilei, pentru a proteja suprafaţa lentilei.
• Scoateţi capacul lentilei înainte de a realiza
fotografii.
• Aveţi grijă să nu pierdeţi capacul lentilei.

12
Pregătirea

Ataşarea parasolarului de 3 Strângeţi şurubul.


lentilă
La lumină puternică sau lumină din fundal,
parasolarul de lentilă va minimiza perturbările
luminoase şi fantomele.
Parasolarul de lentilă reduce excesul de
lumină şi îmbunătăţeşte calitatea imaginii.
• Asiguraţi-vă că aparatul este închis şi că
lentila este retrasă.
• Închideţi blitzul.

1 Ataşaţi parasolarul de lentilă


(furnizat) • Nu strângeţi şurubul prea mult.

„ Scoaterea parasolarului de lentilă

• Nu strângeţi parasolarul de lentilă prea • Ţineţi de marginea parasolarului de


mult. lentilă pentru a-l scoate.

2 Aşezaţi camera cu faţa în jos, aliniaţi


marcajul parasolarului cu şanţul de
poziţionare de pe aparat şi
introduceţi parasolarul.

• Verificaţi dacă şurubul este uşor slăbit şi


apoi ataşaţi parasolarul de lentilă.

13
Pregătirea

„ Stocarea temporară a parasolarului


de lentilă 4 Ataşaţi capacul lentilei.

1 Slăbiţi şurubul şi scoateţi parasolarul


lentilei.

• Capacul lentilei trebuie să fie bine ataşat.


• Nu fotografiaţi în timp ce parasolarul
lentilei este stocat temporar.

2 Întoarceţi parasolarul lentilei invers. • Dacă utilizaţi un blitz atunci când


parasolarul de lentilă este ataşat, partea
inferioară a fotografiei se poate întuneca
(efect de vignetare) iar blitzul nu va mai
putea fi controlat deoarece lumina blitzului
este blocată de parasolar. Recomandăm
scoaterea parasolarului de lentilă înainte de
a realiza fotografii folosind blitzul.
• Când utilizaţi lampa de asistare AF într-un
spaţiu întunecat, scoateţi parasolarul de
lentilă.
• Pentru detalii privind ataşarea protectorului
MC şi filtrului ND, consultaţi Pag. 118.
• Când parasolarul de lentilă este ataşat, nu
3 Ataşaţi parasolarul lentilei cu şurubul puteţi ataşa lentile de conversie, filtre sau
pus invers şi apoi strângeţi-l din nou. lentile de apropiere.
• La adaptorul lentilei (DMW-LA2; opţional)
este necesar să ataşaţi lentile de conversie
şi filtre.
• Consultaţi distribuitorul sau cel mai apropiat
centru de service în cazul în care pierdeţi
accesoriile furnizate. (Puteţi achiziţiona
accesoriile separat.)

• Asiguraţi-vă că şurubul este slăbit şi apoi


ataşaţi parasolarul lentilei.
• Nu strângeţi şurubul prea mult

14
Pregătirea

Ghid rapid 3. Porniţi aparatul pentru a fotografia.


• Setaţi ceasul.(Pag. 20)
Aceasta este prezentare a modului în care
puteţi să realizaţi şi apoi să redaţi fotografii cu
ajutorul camerei. Pentru fiecare etapă,
consultaţi paginile indicate în paranteze.

1. Încărcaţi bateria. (Pag. 16)

n Setaţi selectorul de mod la [P].


o Apăsaţi butonul declanşator pentru a
fotografia. (Pag. 28)
• Camera nu este livrată cu bateria
încărcată. Încărcaţi bateria înainte de 4. Redarea fotografiilor realizate.
folosire.

2. Introduceţi bateria şi cardul. (Pag. 18)

n Setaţi selectorul de mod la [ ]


o Selectaţi fotografia pe care doriţi să o
vedeţi. (Pag. 37)

15
Pregătirea

Încărcarea bateriei cu 3. Detaşaţi bateria după ce încărcarea


încărcătorul s-a încheiat.

Camera nu este livrată cu bateria încărcată.


Încărcaţi bateria înaintea utilizării.

1 Introduceţi bornele bateriei şi ataşaţi


bateria la încărcător.

• După ce încărcarea s-a încheiat, asiguraţi-


vă că aţi deconectat cablul de alimentare de
la priza de curent electric.
• Bateria se încălzeşte după utilizare şi în
timpul sau după încărcare. De asemenea,
camera se încălzeşte în timpul utilizării.
Acest lucru este normal.
• Bateria se descarcă dacă este lăsată o
2 Conectaţi cablul de alimentare la lungă perioadă de timp după încărcare.
reţeaua electrică
Reîncărcaţi bateria dacă s-a descărcat.
• Bateria poate fi încărcată chiar dacă nu s-a
descărcat complet.
• Utilizaţi doar baterii şi încărcătoare
specificate pentru acest scop
• Încărcaţi bateria cu încărcătoare de
interior
• Nu dezasamblaţi sau modificaţi
• Cablul de alimentare de la reţeaua
încărcătorul
electrică nu poate fi introdus complet în
terminalul de intrare de curent alternativ.
Rămâne un spaţiu aşa cum se poate
observa în imaginea de mai jos.

• Când led-ul [CHARGE] (încărcare)


luminează în verde, încărcarea începe.
• Când led-ul [CHARGE] (încărcare) se
stinge (după aproximativ 120 de minute),
încărcarea este completă.
• Dacă led-ul [CHARGE] (încărcare)
luminează intermitent, consultaţi P17.

16
Pregătirea

Despre baterie Numărul de fotografii realizabile când


(încărcare / număr de fotografii realizabile) utilizaţi vizorul
(Condiţiile de realizare a fotografiilor se
„ Durata de viaţă a bateriei conformează standardului CIPA)
Numărul de fotografii care pot fi realizate Număr de Aproximativ 380 fotografii
(conform standardului CIPA în mod AE [P]) fotografii
realizabile: (Aproximativ 190 minute)
Număr de Aprox. 380 de fotografii
fotografii care Timpul de redare când utilizaţi ecranul LCD
pot fi realizate: (aprox. 190 de minute)
Timp de redare: aprox. 300 minute
Condiţii de realizare a fotografiilor conform
Numărul de fotografii realizabile şi timpul de
standardului CIPA
redare vor varia în funcţie de condiţiile de
• Temperatura: 23ºC / Umiditate: 50% când operare şi condiţiile de depozitare ale bateriei
ecranul LCD este aprins ¼.
„ Încărcarea
• Folosirea cardului de memorie SD (16 MB)
furnizat Timpul de
aproximativ 120 minute
încărcare:
• Folosirea bateriei furnizate
• Fotografierea începe la 30 de secunde Timpul de încărcare şi numărul de fotografii
după pornirea camerei. (când stabilizatorul realizate cu setul de baterie opţional (CGR-
optic de imagine, este setat la [MODE 1]) S006E) sunt la fel ca şi mai sus.
• Fotografiere la fiecare 30 de secunde cu • Când înregistrarea începe, ledul indicator
blitzul complet încărcat după fiecare [CHARGE] (încărcare) luminează.
fotografie „ Când ledul indicator [încărcare]
• Rotaţie a selectorului de transfocare de la luminează intermitent
Tele la Wide, sau invers la fiecare fotografie • Bateria este descărcată prea mult (excesiv
• Stingeţi camera la fiecare 10 fotografieri. descărcată). După un timp, ledul indicator
¼ CIPA este o abreviere a [Camera & se va aprinde şi încărcarea va începe
Imaging Products Associations]. normal.
• Numărul de fotografii realizabile scade când • Dacă temperatura bateriei este excesiv de
sunt folosite funcţia de intensitate LCD sau ridicată sau de scăzută, ledul indicator
funcţia de unghi larg (Pag. 42) [CHARGE] luminează intermitent şi durata
de încărcare va fi mai lungă decât de obicei.
Numărul de fotografii variază în funcţie de
• Bornele încărcătorului sau ale bateriei sunt
intervalul de fotografiere.
murdare. În acest caz, curăţaţi-le cu o
Dacă intervalul de fotografiere devine mai lavetă uscată.
mare, numărul de fotografii descreşte.
[ ex. când fotografiaţi la fiecare 2 minute, • Dacă timpul de operare a camerei devine
numărul fotografiilor realizabile scade extrem de scurt chiar şi când bateria este
până la aproximativ 95] corect încărcată, înseamnă că durata de
viaţă a bateriei a expirat. Achiziţionaţi o
baterie nouă.
„ Condiţiile de încărcare
• Încărcaţi bateria la o temperatură cuprinsă
între 10ºC şi 35ºC . (Temperatura bateriei
trebuie să fie aceeaşi).
• Performanţele bateriei se pot reduce iar
timpul de operare poate deveni mai scurt în
condiţii cu temperaturi scăzute (de ex. schi /
snowboarding)

17
Pregătirea

• Nu atingeţi terminalele de conexiune de


Introducerea şi scoaterea pe spatele cardului
bateriei / cardului • Cardul se poate deteriora dacă nu este
introdus complet
• Verificaţi dacă este oprită camera iar lentila 3 n Închideţi uşiţa cardului /
este retrasă. bateriei.
• Închideţi blitzul. o Împingeţi butonul de deblocare
• Pregătiţi un Card (opţional) în direcţia săgeţii.
• Puteţi înregistra sau reda imagini pe
memoria încorporată atunci când nu
utilizaţi un card (P19). Pregătiţi un Card

1 Împingeţi butonul de deblocare în


direcţia săgeţii şi deschideţi uşiţa
cardului / bateriei.

• Dacă uşiţa cardului de memorie / bateriei


nu poate fi complet închisă, scoateţi
cardul, verificaţi direcţia şi încercaţi să-l
introduceţi din nou.

• Vă rugăm folosiţi doar baterii Panasonic • Scoateţi bateria după folosire.


originale (CGR-S006E)
• Nu scoateţi cardul sau bateria în timp ce
• Dacă utilizaţi alte baterii, nu putem
cardul este accesat. Datele de pe card
garanta operarea corectă a acestui
pot fi distruse. (P17).
produs.
• Nu scoateţi bateria când camera este
2 Bateria pornită deoarece setările aparatului pot
fi stocate în mod necorespunzător.
Introduceţi cu atenţie bateria încărcată
în direcţia indicată. • Bateria furnizată este proiectată doar
pentru această cameră. Nu o utilizaţi cu
Împingeţi blocajul pentru a scoate alte echipamente.
bateria.
• Nu introduceţi sau scoateţi cardul sau
Cardul bateria în timp ce aparatul este în
Introduceţi complet cardul în direcţia funcţiune. Datele de pe memoria
indicată până la auzirea unui clic. încorporată sau d epe card se pot pierde.
Acordaţi o atenţie specială atunci când
Împingeţi cardul până la auzirea unui
cardul sau memoria încorporată sunt
clic, apoi trageţi de card în sus.
accesate. (P27)
• Recomandăm utilizarea cardurilor
Panasonic.

18
Pregătirea

• Acest aparat (echipament compatibil


Despre card (opţional) / SDHC) este compatibil cu carduri de
memoria încorporată memorie bazate pe specificaţiile de card de
memorie SD şi formatate în sistem FAT12
şi FAT16. De asemenea, este cu carduri de
Memoria încorporată poate fi utilizată ca şi
memorie SDHC bazate pe specificaţiile
dispozitiv de stocare temporară atunci când
pentru carduri de memorie SDHC şi
cardul utilizat devine plin.
formatate în sistem FAT32.
„ Memoria încorporată [ ] • Puteţi utiliza un card de memorie SDHC în
Puteţi înregistra sau reda fotografii cu echipament compatibil cu carduri de
memoria încorporată. (Memoria încorporată memorie SDHC dar nu puteţi utiliza acest
nu poate fi utilizată atunci când este tip de carduri într-un echipament care este
introdus un card). compatibil doar cu carduri de memorie SD.
(Citiţi întotdeauna instrucţiunile de operare
• Capacitatea memoriei încorporate este aferente echipamentului utilizat).
de 27 MB.
Vă rugăm consultaţi ultimele informaţii pe
• Dimensiunea imaginii este fixată la site-ul:
QVGA (320 x 240 pixeli) la înregistrarea
imaginilor în mişcare pe memoria http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs
încorporată. (site-ul este doar în limba engleză)
„ Card [ ]
Când este introdus un card, puteţi • Consultaţi pag. 131 pentru informaţii despre
înregistra sau reda imagini pe un card. numărul de fotografii realizabile şi durata de
înregistrare valabilă pentru fiecare tip de
„ Cardul (opţional) card.
• Cardul de memorie SD, SDHC şi cardul • Recomandăm utilizarea cardurilor de
Multimedia sunt mici, uşoare şi detaşabile. memorie Gigh Speed SD / SDHC la
Citiţi P5 pentru informaţii privind cardurile înregistrarea imaginilor în mişcare. (P70)
care pot fi utilizate cu acest aparat.
• Cardul de memorie SDHC este un card de
memorie standard decis de către Asociaţia • Datele de pe memoria încorporată sau de
SD în 2006 pentru carduri de memorie cu o pe card se pot pierde din cauza undelor
capacitate mai mare de 2 GB. electromagnetice, electricităţii statice sau
defectării camerei sau cardului.
• Viteza de citire / scriere a unui card de Recomandăm salvarea datelor importante
memorie SD şi SDHC este rapidă. Ambele pe PC.
tipuri de carduri sunt echipate cu un buton
de protecţie la scriere care poate • Viteza de citire / scriere a unui card
împiedica scrierea şi formatarea lui. (Când multimedia este mai mică decât în cazul
butonul de protecţie este în poziţia [LOCK], unui card de memorie SD / SDHC. Când
nu este posibilă ştergerea şi scrierea este utilizat un card multimedia,
cardului şi nici formatarea lui. Când butonul performanţele anumitor caracteristici pot fi
este deblocat, aceste funcţii devin mai mici decât cele specificate.
disponibile). • Nu formataţi cardul de memorie pe alte
echipamente. Formataţi-l doar cu camera
pentru a asigura operarea corespunzătoare
(P109).
• Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna
copiilor deoarece există pericolul ca aceştia
să îl înghită.

19
Pregătirea

Setarea datei / orei 3 Apăsaţi [MENU / SET] (meniu /


(setarea ceasului) setare) de mai multe ori pentru a
închide meniul.
• Opriţi camera după setarea ceasului.
Apoi porniţi-o, setând selectorul de mod
la un mod de înregistrare, pentru a
„ Setare iniţială verifica dacă setarea ceasului este
Ceasul nu este setat la livrarea camerei. La corectă.
pornirea camerei, va apărea următorul afişaj:
„ Schimbarea setării ceasului
1 Apăsaţi [MENU / SET] (meniu / setare),
2 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [CLOCK
SET] (setare ceas) (P90)
3 Apăsaţi ► şi efectuaţi pasul 2 şi 3 pentru a
seta ceasul.
4 Apăsaţi [MENU / SET] (meniu / setare)
pentru a închide meniul.
Puteţi seta ceasul şi în meniul [SETUP].
(P23)

• Când o baterie complet încărcată a fost


introdusă pentru mai mult de 24 de ore,
setarea ceasului este stocată (în cameră)
: Buton [MENU / SET] (meniu / setare) pentru cel puţin 3 luni chiar dacă bateria
este scoasă. (Dacă introduceţi o baterie
: Butoane cursor care nu este suficient de încărcată, durata
de timp pentru care setarea ceasului este
1 Apăsaţi [MENU / SET] (meniu / stocată se poate reduce). Cu toate acestea,
setare). setarea ceasului este anulată după această
perioadă. În acest caz, setaţi ceasul din
2 Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta nou.
data şi ora. • Puteţi seta anul începând cu 2000 până în
2099. Este folosit sistemul de 24 de ore.
• Dacă ceasul nu este setat, data corectă nu
poate fi tipărită când setaţi data pe imagini
cu [DATE STAMP] (P100) sau când tipăriţi
fotografiile la un studio foto (P103).

:Ora în zona de bază


: Ora la destinaţia călătoriei (P74)
• ◄/► : Selectaţi elementul dorit.
• ▲/▼ : Setaţi ordinea afişajului pentru
dată şi oră.
• Anulare fără setarea ceasului

20
Pregătirea

Despre selectorul de mod „ Funcţii de bază


P : Mod program AE (P28)
Dacă porniţi acest aparat şi apoi rotiţi Expunerea este reglată automată de către
selectorul de mod, nu veţi comuta doar cameră.
între înregistrare şi redare dar veţi comuta,
de asemenea, la un mod scenă care se : Mod simplu (P31)
potriveşte scopului în care fotografiaţi. Acest mod este recomandat începătorilor.
: Mod redare (P37)
„ Comutarea modului prin rotirea Acest mod vă permite să redaţi fotografiile
selectorului de mod realizate.

„ Funcţii avansate
Mod sensibilitate ISO inteligentă (P53)
Vă permite să setaţi sensibilitatea ISO optimă
şi viteza de declanşare în funcţie de mişcarea
şi luminozitatea subiectului.
A : Mod prioritate deschidere diafragmă AE
(P56)
Valoarea diafragmei este determinată în mod
automat de viteza de declanşare setată.
S : Mod prioritate declanşator (P57)
Viteza de declanşare este determinată în mod
automat de valoarea setată a diafragmei.
M : Mod de expunere manuală (P57)
Expunerea este reglată de către valoarea
diafragmei şi de viteza de declanşare, ajustate
manual.
• Reglaţi partea la modul dorit. Rotiţi SCN : Mod scenă (P62)
selecctorul încet şi cu precizie, pentru a-l Acest mod vă permite realizarea de
potrivi la fiecare mod. (Selectorul de mod fotografiilor în funcţie de scenele de
poate fi rotit cu 360º) înregistrare
• Ecranul de mai sus apare pe ecranul
: Mod film (P70)
LCD / vizor dacă selectorul de mod este
rotit (P26) Acest mod vă permite înregistrarea filmelor.
• Modul selectat curent apare pe ecranul LCD : Mod tipărire (P113)
/ vizor când camera este pornită.
Utilizaţi acest mod pentru a tipări fotografiile.

21
Pregătirea

Setarea meniului 1 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta


elementul de meniu
„ Afişarea ecranelor de meniu
Apăsaţi [MENU / SET] (meniu / setare)

sau
sau

Pictograme de meniu
Pagina curentă
Setări şi elemente de meniu
• Rotiţi selectorul de transfocare pentru a
trece la pagina următoare / anterioară. Apăsaţi ▼ la pentru a trece la următorul ecran.
• Pictogramele de meniu şi elementele de
meniu care sunt afişate diferă în funcţie
2 Apăsaţi ►.
de poziţia selectorului de mod.

„ Despre pictogramele de meniu


Meniu mod [REC] (P76): sau
Acesta este afişat când selectorul de mod
se află la [ ]/[ ]/[ ]/[ ]/
[ ]/[ ]/[ ]
3 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta
Meniu mod [PLAY] (P97): setarea.

Acesta este afişat când selectorul de mod


se află la [ ]
Meniu [SCENE MODE] (P62):
sau
sau
Acesta este afişat când selectorul de mod
se află la [ ]

Meniu [SETUP] (P23):


4 Apăsaţi [MENU / SET] pentru a seta.
Acesta este afişat când selectorul de mod
se află la la [ ]/[ ]/[ ]/[ ]/
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]
sau
„ Setarea elementelor de meniu
• Următorul exemplu indică setarea
[QUALITY] (Calitate) când este selectat
mpdul de program AE [P].

22
Pregătirea

„ Închiderea ecranului meniu Despre meniul setare


Apăsaţi [MENU / SET]
• Când selectorul de mod se află la • Setaţi elementele după cerinţe. (Consultaţi
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]/[ ]/ P23-26, pentru fiecare element al meniului.)
[ ]/[ ] , puteţi apăsa şi butonul • Selectaţi [RESET] (resetare) pentru a
reveni la setările iniţiale (P25).
declanşator la jumătate sau puteţi
apăsa centrul joystick-ului pentru a • [CLOCK SET], [AUTO REVIEW] şi
finaliza. [POWER SAVE] sunt elemente
importante. Verificaţi setările acestora
înainte de a le utiliza.
„ Comutarea la meniul [SETUP]
1. Apăsaţi ◄ în ecranul meniu [CLOCK SET] (Setare ceas)
Apăsaţi [ ] pentru afişarea meniului [SETUP]
(Configurare) şi selectaţi elementul pe care
doriţi să-l setaţi. (P22)
sau Modificaţi data şi ora.

AUTO VIZIONARE
Apăsaţi [ ] pentru afişarea meniului [SETUP]
2. Apăsaţi ▼ pentru a selecta (Configurare) şi selectaţi elementul pe care
pictograma de meniu [SETUP] doriţi să-l setaţi. (P22)
Setaţi durata de timp pentru care o fotografie
este afişată după realizarea ei.
[1 sec]: [3 sec]: [ZOOM]: [OFF]

sau • În modul de imagine în mişcare [ ],


funcţia de auto vizionare nu este activată.
• Când fotografiile sunt înregistrate în modul
auto paranteze (P50) sau în mod serie
3. Apăsaţi ► (P52), funcţia de auto vizionare este
activată, indiferent de setarea ei. (Fotografia
nu este mărită).
• Funcţia de auto vizionare este activată în
sau
timp ce imaginile cu semnal audio (P82)
sunt înregistrate, indiferent de setarea ei.
(Fotografia nu este mărită)
• Când calitatea este setată la [RAW], funcţia
• Selectaţi un element de meniu şi setaţi-l. de auto vizionare funcţionează până la
sfârşitul înregistrării de pe card (Imaginea
nu este mărită).
• Setarea funcţiei de auto vizionare este
dezactivată în modul auto paranteze, modul
serie, sau în modul imagine în mişcare
[ ], când [AUDIO REC.] (Înregistrare
audio) este setat pe [ON] (activat) sau când
calitatea este setată la [RAW]
• În modul simplu [ ], funcţia de auto
vizionare este fixată la [1 SEC].

23
Pregătirea

[POWER SAVE] (Economisire energie) De asemenea, puteţi seta dacă doriţi ca


informaţiile şi histogramele să fie afişate cu
(Oprirea automată a aparatului) liniile de ghidare (P39, 41)
Apăsaţi [ ] pentru afişarea meniului [SETUP] [REC. INFO]: [ON/OFF]
(Configurare) şi selectaţi elementul pe care
[HISTOGRAM]: [ON/OFF]
doriţi să-l setaţi. (P22)
Modul de economisire energie este activat [PATTERN]: /
(camera este automat închisă pentru a
economisi durata de viaţă a bateriei) atunci [TRAVEL DATE] (Data călătoriei) (P72)
când camera nu a fost utilizată pentru perioada
Apăsaţi [ ] pentru afişarea meniului [SETUP]
selectată în setare.
(Configurare) şi selectaţi elementul pe care
[1 MIN.] / [2 MIN.] / [5 MIN.] / [10 MIN.]: doriţi să-l setaţi. (P22)
[OFF] (dezactivat). Setaţi data plecării şi data întoarcerii din
• Apăsaţi butonul de declanşare pe jumătate concediu.
sau închideţi şi porniţi camera pentru a [SET], [OFF]
anula modul de economisire energie.
• În modul simplu [ ], modul de economisire [PLAY ON LCD] (P41)
energie este fixat la [5 MIN].
(Redarea pe ecranul LCD)
• Modul de economisire energie nu este
Apăsaţi [ ] pentru afişarea meniului
activat în următoarele cazuri:
[SETUP] (Configurare) şi selectaţi elementul
− La utilizarea adaptorului de reţea (DMW- pe care doriţi să-l setaţi. (P22)
AC7E; opţional),
Dacă aţi utilizat vizorul pentru a înregistra,
− conectare la un PC sau o imprimantă afişajul se va schimba automat pe ecranul
− înregistrare imagini în mişcare, redare LCD atunci când doriţi să revedeţi sau să
imagini în mişcare redaţi fotografii.
− diaporamă (P97) [ON], [OFF]

[WORLD TIME] (Fus orar) (P74) [ZOOM RESUME]

Apăsaţi pentru afişarea meniului Apăsaţi pentru afişarea meniului


[SETUP] (Configurare) şi selectaţi elementul [SETUP] (Configurare) şi selectaţi elementul
pe care doriţi să-l setaţi. (P22) pe care doriţi să-l setaţi. (P22).
Setaţi ora în zona dumneavoastră de bază şi la Poziţia de transfocare este salvată atunci când
destinaţia călătoriei. aparatul este închis. La repornirea acestuia,
[ ]: Ora în zona de bază transfocarea revine automat la poziţia în care
se afla când aparatul a fost închis. (P33)
[ ]: Ora la destinaţia călătoriei
• Reluarea transfocării nu poate fi setată în
următoarele cazuri:
ECRAN / VIZOR
− În modul simplu [ ]
Apăsaţi pentru afişarea meniului
[SETUP] (Configurare) şi selectaţi elementul − Când funcţia [CONVERSION]
pe care doriţi să-l setaţi. (P22) (Conversie) în meniul de mod [REC] este
Ajustaţi luminozitatea ecranului LCD sau setată la sau .
vizorul în 7 etape.

GUIDE LINE (Linie de ghidare)


Apăsaţi pentru afişarea meniului
[SETUP] (Configurare) şi selectaţi elementul
pe care doriţi să-l setaţi. (P22)
Setaţi modelul liniilor de ghidare afişate la
realizarea fotografiilor.

24
Pregătirea

Lampa de asistare MF [MF ASSIST] (P59) Volumul difuzoarelor poate fi ajustat în 7 etape
de la nivelul 6 – 0.
(Doar modul de înregistrare)
• Când conectaţi camera la un televizor,
Apăsaţi pentru afişarea meniului volumul difuzoarelor televizorului nu se
[SETUP] (Configurare) şi selectaţi elementul schimbă.
pe care doriţi să-l setaţi. (P22). La focalizarea
manuală, ecranul de asistare apare în centrul [NO. RESET] (Resetare nr.)
ecranului pentru a facilita focalizarea pe
subiect. Apăsaţi pentru afişarea meniului [SETUP]
[MF1]: Centrul ecranului este mărit. Puteţi ajusta (Configurare) şi selectaţi elementul pe care
focalizarea în timp ce determinaţi doriţi să-l setaţi. (P22)
compoziţia întregului ecran. Numărul de folder este actualizat, iar numărul
[MF2]: Întreaga suprafaţă a ecranului este de fişier începe de la 0001. (P111)
mărită. • Numărul de folder poate fi atribuit de la 100
Acest mod este convenabil pentru la 999.
ajustarea focalizării în unghi larg. Când numărul de folder ajunge la 999, nu
[OFF]: Ecranul nu este mărit. puteţi reseta numărul. Recomandăm
formatarea cardului după ce aţi salvat
[BEEP] datele pe un PC sau alt dispozitiv de
stocare.
Apăsaţi pentru afişarea meniului [SETUP] Pentru a reseta numărul de folder la 100,
(Configurare) şi selectaţi elementul pe care formataţi (P109) mai întâi cardul sau
doriţi să-l setaţi. (P22). Acesta vă permite să memoria încorporată şi apoi utilizaţi această
setaţi sunetul beep. funcţie pentru a reseta numărul de fişier.
[ ]: Fără sunet operaţional După aceea, va apărea ecranul de resetare
pentru numărul de folder. Selectaţi [YES]
[ ]: Sunet operaţional slab (Da) pentru a reseta numărul de folder.
[ ]: Sunet operaţional puternic (P111)

[AF BEEP] [RESET] (Resetarea)


Apăsaţi pentru afişarea meniului [SETUP] Apăsaţi pentru afişarea meniului [SETUP]
(Configurare) şi selectaţi elementul pe care şi selectaţi elementul pe care doriţi să-l setaţi.
doriţi să-l setaţi. (P22). Acesta vă permite să (P22)
setaţi sunetul beep pentru auto-focalizare (AF) Setările meniului [REC] (Înregistrare) sau
[ ]: Fără beep AF [SETUP] (Configurare) sunt resetate la setările
iniţiale.
[ ]: Beep AF slab
• Setarea [FAVORITE] (P99) este fixată la
[ ]: Beep AF puternic [OFF] şi [ROTATE DISP.] (P99) este fixată
la [ON].
[SHUTTER] (Declanşator) • Dacă setările meniului [SETUP]
(Configurare) sunt resetate, următoarele
Apăsaţi pentru afişarea meniului [SETUP]
setări sunt de asemenea resetate.
(Configurare) şi selectaţi elementul pe care
doriţi să-l setaţi. (P22). Setaţi pentru a selecta − Setările de zi de naştere pentru [BABY1]
volumul sunetului declanşatorului. / [BABY2] (P66) şi [PET] (P67) în modul
scenă
[ ]: Fără sunet al declanşatorului.
− Numărul zilelor trecute de la ziua plecării
[ ]: Sunet declanşator slab
din setarea [TRAVEL DATE] (P72) sunt
[ ]: Sunet declanşator puternic de asemenea resetate
− Setarea [WORLD TIME] (Fus orar) (P74)
[VOLUME] (Volum)
− [ZOOM RESUME] (P24)
Apăsaţi pentru afişarea meniului [SETUP]
• Numărul de folder şi setările ceasului nu se
(Configurare) şi selectaţi elementul pe care
modifică.
doriţi să-l setaţi. (P22)

25
Pregătirea

[VIDEO OUT] (Ieşire video) [SCENE MENU] (Meniul scenă)


(doar în modul de redare) (P117) Apăsaţi pentru afişarea meniului [SETUP]
Apăsaţi pentru afişarea meniului [SETUP] şi selectaţi elementul pe care doriţi să-l setaţi.
şi selectaţi elementul pe care doriţi să-l setaţi. (P22)
(P22). Setaţi pentru compatibilitate cu sistemul Setaţi ecranul care va apărea când selectorul
TV din ţara în care vă aflaţi.
de mod este setat la [ ].
[NTSC]: Ieşirea video este setată pentru
sistemul NTSC. [AUTO]: Apare ecranul de meniu [SCENE
[PAL]: Ieşirea video este setată pentru MODE] (modul scenă)
sistemul PAL. [OFF] (Dezactivat): Apare ecranul de
înregistrare în modul scenă selectat
[TV ASPECT] (raport dimensiuni TV) curent.
(doar în modul de redare)
[DIAL DISPLAY] (P21)
Apăsaţi pentru afişarea meniului [SETUP]
şi selectaţi elementul pe care doriţi să-l setaţi. Apăsaţi pentru afişarea meniului [SETUP]
(P22) şi selectaţi elementul pe care doriţi să-l setaţi.
(P22)
Setaţi pentru compatibilitate cu tipul
televizorului. Setaţi dacă selectorul de mod este afişat sau nu
când acesta este rotit.
[ ]:
Selectaţi această setare în cazul în care [LANGUAGE] (Limba)
conectaţi camera la un televizor 16:9.
Apăsaţi pentru afişarea meniului [SETUP]
[ ]: şi selectaţi elementul pe care doriţi să-l setaţi.
Selectaţi această setare dacă conectaţi (P22)
camera la un televizor 4:3. Setaţi limba afişată pe ecran.
[ENGLISH]: Engleză ;
[MF m / ft] [DEUTSCH]: Germană
Apăsaţi pentru afişarea meniului [SETUP] [FRANCAIS]: Franceză
şi selectaţi elementul pe care doriţi să-l setaţi.
[ESPANOL]: Spaniolă
(P22)
[ITALIANO]: Italiană
Modificaţi unitatea afişată pentru distanţa de
focalizare în modul de focalizare manuală. Japoneză
[m]: Distanţa până la subiect este afişată în • Când setaţi din greşeală o altă limbă,
metri. selectaţi [ ] din meniul de pictograme
[ft]: Distanţa până la subiect este afişată în pentru a seta limba dorită.
picioare.

26
Pregătirea

− La utilizarea cardului
Afişaj ecran LCD /
Comutarea afişajului
de ecran LCD • Nu efectuaţi următoarele operaţii când
ledul de indicare acces luminează. În
caz contrar cardul se poate distruge
„ Afişaj ecran în modul de program AE sau datele se pot pierde, iar aparatul
[ ] (la data achiziţionării) nu va mai funcţiona normal.
− Oprirea aparatului
− Scoaterea cardului (când utilizaţi
un card) sau a bateriei
− Scuturarea sau lovirea aparatului
− Deconectarea adaptorului de reţea
(DMW-AC7E; opţional) (atunci
când utilizaţi adaptorul)
• Nu efectuaţi operaţiile de mai sus când
fotografiile sunt citite sau şterse, sau
1 Mod de înregistrare memoria încorporată ori cardul sunt
2 Mod blitz (P44) formatate. (P109)
3 Zona AF (P28) • Timpul de accesare a memoriei
Zona AF afişată este mai mare ca de încorporate poate fi mai lung decât
obicei atunci când realizaţi fotografii în timpul de accesare a cardului.
locuri întunecoase. 10 Starea înregistrării
4 Focalizare (P28) 11 Selecţie zonă AF (P84)
5 Dimensiuni fotografie (P80)
12 Operare joystick (P30, 37, 56, 57)
6 Calitate (P80)
13 Viteză declanşator (P28)
Alertă vibraţii (P30)
14 Valoare diafragmă (P28)
7 Indicaţie baterie
• Dacă expunerea este
necorespunzătoare, ledurile pentru
valoarea diafragmei şi viteza
• LED-ul indicator devine roşu şi declanşatorului luminează în roşu.
luminează intermitent dacă bateria este (Acestea nu luminează în roşu când
consumată. (Indicatorul de stare blitzul este activat)
luminează intermitent când ecranul LCD
se stinge). 15 Compensarea expunerii (P49)
Reîncărcaţi bateria sau înlocuiţi-o cu una 16 Mod de măsurare (P82)
complet încărcată.
17 Stabilizator optic al imaginii (P51)
• Aceasta nu apare atunci când utilizaţi
camera cu adaptorul de reţea (DMW-
AC7E; opţional). • Consultaţi P119 pentru informaţii privind
8 Număr de fotografii înregistrabile (P131) celelalte afişaje de ecran.
9 Memorie încorporată / Card „ Comutarea afişajului de ecran
• Indicatorul de accesare luminează în Puteţi modifica afişajul de ecran apăsând
roşu când imaginile sunt înregistrate pe [DISPLAY]. Astfel veţi putea afişa informaţii în
memoria încorporată (sau pe card). timp ce realizaţi fotografiile, cum ar fi
− La utilizarea memoriei încorporate dimensiunea imaginii sau numărul de fotografii
înregistrabile, sau puteţi realiza fotografii fără
nici un fel de informaţie afişată. Consultaţi P39
pentru detalii.

27
Informaţii de bază

Realizarea fotografiilor 3. Apăsaţi pe jumătate butonul


declanşator pentru a focaliza.

Camera setează automat viteza de declanşare


şi valoarea declanşatorului în funcţie de
luminozitatea subiectului.

• Indicatorul de focalizare d luminează în


verde şi apoi zona AF c devine din alb
verde.
e Valoarea diafragmei
n: Buton declanşator f Viteză declanşator
• Indicatorul de stare p luminează pentru • Subiectul nu este focalizat în
aproximativ 1 secundă dacă porniţi camera următoarele cazuri:
utilizând . o (Când folosiţi ecranul LCD) − Indicatorul de focalizare luminează
• Indicatorul de stare luminează in continuu intermitent (verde)
dacă porniţi camera utilizând vizorul. − Zona AF devine roşie sau nu există
nici o zonă AF
− Sunetul de focalizare emite un beep
de 4 ori.
1. Ţineţi uşor camera cu ambele mâini,
• Dacă distanţa depăşeşte aria de
şi staţi cu picioarele puţin depărtate
focalizare, imaginea nu va fi focalizată
ţinând braţele nemişcate. adecvat chiar dacă indicatorul de
focalizare luminează.

4. Apăsaţi butonul declanşator până la


capăt pentru a fotografia.

Lampă de asistare AF
Când ţineţi camera vertical

• Atunci când apăsaţi butonul declanşator,


2. Îndreptaţi zona AF către punctul pe ecranul poate fi luminos sau întunecat pe
care doriţi să-l focalizaţi. moment. Această funcţie permite ajustarea
uşoară a focalizării, iar fotografiile
înregistrate nu vor fi afectate
• Asiguraţi-vă că nu mişcaţi camera când
apăsaţi butonul declanşator.
• Nu acoperiţi microfonul sau lampa de
asistare AF cu degetul sau alte obiecte.
• Nu atingeţi lentila
• Când realizaţi fotografii, asiguraţi-vă că
aveţi o poziţie stabilă şi nu intraţi în
coliziune cu alte persoane, obiecte, etc.
28
Informaţii de bază

„ Expunerea (P49) „ Când doriţi să scoateţi subiectul în


• Expunerea este ajustată automat la afara zonei AF (Fixare AF/AE)
valoarea adecvată (AE = Auto expunere). Când înregistraţi o fotografie cu persoane,
Cu toate acestea, în funcţie de condiţiile de asemeni celei de mai jos, nu veţi putea
înregistrare, de exemplu atunci când există focaliza subiectul, deoarece este în afara zonei
o lumină în fundal, imaginea înregistrată AF.
poate fi întunecată.
În acest caz, compensaţi expunerea. În
acest fel, veţi putea realiza fotografii
luminoase.

„ Focalizarea (P29, 55, 61)


In acest caz,
• Imaginea este focalizată automat (AF –
1 Poziţionaţi zona AF pe subiect.
Auto focalizare). Cu toate acestea, camera
nu va focaliza subiectul în mod 2 Apăsaţi pe jumătate butonul
corespunzător în următoarele cazuri: declanşator pentru a fixa focalizarea şi
expunerea.
Aria focalizării este de la 30 cm la ∞ (Wide),
• Când subiectul este focalizat, indicatorul
2 până la ∞ (Tele). de focalizare luminează.
− La includerea atât a unor subiecte 3 Menţinând butonul declanşator apăsat
distanţate cât şi apropiate în aceeaşi pe jumătate, mutaţi camera în timp ce
scenă. compuneţi fotografia.
− Când există mizerie sau praf pe sticla 4 Apăsaţi complet butonul declanşator
dintre lentilă şi subiect. Puteţi încerca în mod repetat fixarea
− Când în jurul subiectului se află obiecte AF/AE înainte de a apăsa complet butonul
luminoase sau strălucitoare declanşator.
− Când realizaţi o fotografie în locuri
întunecate.
− Când subiectul se mişcă rapid.
− Când locul are contrast slab.
− Când înregistraţi un subiect foarte
strălucitor
− Când realizaţi fotografii de aproape „ Funcţia de detectare a direcţiei
− Când apar vibraţii. Fotografiile înregistrate ţinând camera în
Vă recomandăm realizarea fotografiilor poziţie verticală sunt redate vertical (rotate).
utilizând prefocalizarea, tehnica de fixare (Numai când [ROTATE DISP.] (Rotire disp.)
AF/AE sau [AF MACRO]. (P99) este setat la [ON](activat)).
• Este posibil ca această funcţie să nu
opereze în mod corespunzător la fotografii
„ Culoare (P77, 78) înregistrate cu camera îndreptată în sus sau
• Culoarea subiectului va diferi în cazul în jos.
care culoarea luminii înconjurătoare este • Nu puteţi utiliza funcţia de detectare a
diferită, de exemplu atunci când lumina este direcţiei în modul de imagine în mişcare sau
emisă de un bec halogen sau de soare. Cu când creaţi animaţie.
toate acestea, aparatul va ajusta automat
nuanţa pentru a o face cât mai naturală
(nivel automat al tonurilor de alb). „ Prevenirea vibraţiilor (mişcarea
Setaţi nivelul tonurilor de alb dacă doriţi camerei)
să modificaţi nuanţa obţinută. • Asiguraţi-vă că nu mişcaţi camera la
Ajustaţi fin nivelul tonurilor de alb pentru apăsarea butonului declanşator.
o ajustare suplimentară.

29
Informaţii de bază

• Când apar vibraţii din cauza unei viteze de


declanşare reduse, va apărea alarma de
vibraţii .

• La apariţia alarmei de vibraţii, recomandăm


folosirea unui trepied. Dacă nu puteţi folosi
un trepied, fiţi atenţi la modul în care ţineţi
camera în mână (P28). Utilizarea
temporizatorului previne apariţia vibraţiilor la
apăsarea butonului declanşator când
utilizaţi un trepied. (P48) • Indicatorul al schimbului de programe
apare pe ecran atunci când schimbul de
• În mod special în următoarele cazuri, viteza programe este activat.
declanşatorului va fi mai mică. Menţineţi
camera nemişcată din momentul în care aţi • Schimbul de programe este dezactivat dacă
apăsat butonul declanşator şi până când este oprită camera sau dacă joystick-ul este
imaginea apare pe ecran. Recomandăm mişcat de sus în jos până când indicatorul
folosirea unui trepied. schimbului de programe dispare.

− Slow sync / Red eye-reduction (P44) „ Exemplu de comutare de program


(Sincronizare redusă / Reducerea
efectului de ochi roşii)
− [NIGHT PORTRAIT] (Portret pe timp de
noapte) (P64)
− [NIGHT SCENERY] (Peisaj pe timp de
noapte) (P65)
− [PARTY] (Petrecere) (P65)
− [CANDLE LIGHT] (Lumină de lumânare)
(P65)
− [STARRY SKY] (Cer înstelat) (P67) (A): Valoarea diafragmei
− [FIREWORKS] (focuri de artificii) (P68) (B): Viteza de declanşare
− Când viteza de declanşare este redusă n Cantitate
(P57)
o Diagramă comutare program
„ Program shift (comutare de program) p Limită comutare program
In modul program AE puteţi schimba
presetarea valorii diafragmei şi a vitezei de
declanşare, fără a schimba expunerea. Acesta • Dacă expunerea nu este adecvată când
se numeşte comutare de program. butonul de declanşare este apăsat pe
Puteţi face ca fundalul să fie mai neclar, prin jumătate, valoarea diafragmei şi viteza de
reducerea valorii diafragmei sau să înregistraţi declanşare luminează roşu.
un subiect în mişcare mai rapid, prin
încetinirea vitezei de declanşare când realizaţi • Comutarea de program este dezactivată şi
camera revine la modul normal program AE
fotografii în modul program AE.
dacă trec mai mult de 10 secunde de la
• Apăsaţi butonul de declanşare pe jumătate şi activarea acesteia. In orice caz, comutarea
apoi utilizaţi joystick-ul pentru a activa este memorată.
schimbul de programe, în timp ce valoarea
diafragmei şi viteza de declanşare sunt • In funcţie de luminozitatea subiectului,
afişate pe ecran.(pentru aproximativ 10 sec.). comutarea de program poate să nu fie
activată.

30
Informaţii de bază

Realizarea fotografiilor în [AUTO REVIEW] (Auto vizionare)

modul simplu OFF Fotografia înregistrată nu


(DEZACTIVAT) apare în mod automat.
ON Fotografia înregistrată
(ACTIVAT) apare automat pe ecran,
pentru aproximativ 1
Acest mod permite începătorilor să realizeze secundă.
cu uşurinţă fotografii. In acest meniu apar
numai funcţiile de bază pentru a simplifica [BEEP]
operaţiile.
„ Setările meniului de bază OFF (dezactivat) Nici un sunet.
LOW Un sunet slab
1. Apăsaţi [MENU/SET] ](meniu / setare)
HIGH Un sunet puternic
2. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta
elementul dorit din meniu şi apoi [CLOCK SET] (setarea ceasului)
apăsaţi ► Schimbă data şi ora.(P20)
• Dacă [ 4” x 6” / 10 x 15 cm] sau [
E-MAIL] sunt setate în modul [PICT.MODE],
funcţia de transfocare optică extinsă este
activată (P43)
• Setările pentru [BEEP] şi [CLOCK SET]
(setarea ceasului) în modul simplu se aplică
de asemenea altor moduri de înregistrare.
• Setările pentru [WORLD TIME] (P24),
3. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta setarea [MONITOR / VIEWFINDER](ecran / vizor)
dorită şi apoi apăsaţi (P24), [TRAVEL DATE] (P24), [ZOOM
[MENU/SET](meniu / setare) RESUME] (P24), [BEEP] (P25), [AF BEEP]
(P25), [SHUTTER] (P25),
[NO.RESET](resetare număr) (P25), [DIAL
4. Apăsaţi [MENU/SET] ](meniu / setare) DISPLAY] (P26) şi [LANGUAGE](limbă)
pentru a închide meniul. (P26) afectează modul simplu.
• Pentru a închide meniul puteţi de „ Alte setări în modul simplu
asemenea apăsa, pe jumătate, butonul
declanşator. In modul simplu, alte setări sunt fixate după
cum urmează. Pentru mai multe informaţii
• De asemenea, puteţi utiliza joystick-ul
despre fiecare setare, consultaţi pagina
pentru a efectua paşii 2 - 4
indicată.
„ Setări in modul simplu • [AUTO REVIEW] (Auto vizionare) (P23)
[PICT.MODE] (Mod imagine) [1 sec.]
• [POWER SAVE] (economisire putere) (P24):
Potrivit pentru mărirea [5 MIN.]
fotografiilor care urmează a
MĂRIRE • Temporizatorul (P48):
fi tipărite la mărimea 8”X10”,
mărime de scrisoare, etc. 10 secunde
4”x6” / Potrivit tipăririi la mărime • Stabilizator optic de imagine (P51):
obişnuită [MODE1]
10 x15 cm
• Viteză serie (P52):
Potrivit pentru ataşarea Viteză mică (2 cadre / secundă)
fotografiilor la e-mail-uri
E-MAIL • [W:BALANCE] (nivelul tonurilor de alb)
sau adăugarea fotografiilor
pe website-uri. (P77):
[AWB]

31
Informaţii de bază

• [SENSITIVITY] (sensibilitate) (P79): „ Aria focalizării în modul simplu


Această setare devine aceeaşi ca în situaţia
în care cea mai ridicată sensibilitate ISO
este setată la [ISO800] în modul de
sensibilitate ISO inteligentă [ ] (P53)
• [ASPECT RATIO] (Raportul dimensiunilor) /
[PICT.SIZE] (Dimensiuni imagine) /
[QUALITY] (Calitate) (P80)
− [ MĂRIRE]:
/ (7 M) /
− [ 4’’ x 6’’ / 10x15 cm]:
− [ / EZ) /
− [ E-mail]: • Valorile grosismentului de transfocare se
/ (0,3M EZ)/ vor schimba la utilizarea transfocării optice
extinse
• [AF MODE] (Mod autofocalizare)(P83):
• Consultaţi pagina 55 pentru tele-macro.
[ ] [1 zonă de focalizare]
„ Backlight compensation
• [AF ASSIST LAMP] (lampa de asistare AF) (Compensarea luminii de fundal)
(P85)
Lumina de fundal se referă la lumina care vine
[ON] (Activat) din spatele unui subiect.
• [METERING MODE] (mod de măsurare) In acest caz, subiectul, persoana, va deveni
(P82): întunecată. Această funcţie compensează
[ ] (multiplu) lumina de fundal prin iluminarea întregii
fotografii.
• Nu puteţi utiliza în modul simplu
următoarele funcţii. Apăsaţi ▲
− Modul unghi larg • [ ] (indicatorul de activare a
− Ajustare fină a nivelurilor tonurilor de alb compensării luminii de fundal) apare
iar funcţia compensarea luminii de fundal
− Compensarea expunerii
este activată. Apăsaţi ▲ din nou pentru
− Ajustarea capacităţii blitzului a anula această funcţie.
− Auto paranteză
− [AUDIO REC.] (Înregistrare audio)
− [D. ZOOM] (Transfocare digitală)
− [COL. EFFECT] (Efect culori)
− [PICT. ADJ.] (Ajustare imagine)
− [CONT. AF] (AF continuă)
− [PLAY ON LCD] (Redare pe ecranul LCD) • Recomandăm folosirea blitzului când
− Afişaj ieşit din cadru utilizaţi funcţia de compensare a luminii de
fundal (când utilizaţi blitzul, acesta este fixat
− [GUIDE LINE] Linie de ghidare a
înregistrării pe Forced ON [ ])
• Nu puteţi vedea următoarele elemente în • Setarea blitzului este fixată pe AUTO / Red-
modul simplu eye reduction [ ] (Auto / Reducere a
efectului de ochi roşi) când funcţia de
− [ZOOM RESUME] (Reluare transfocare)
compensare a luminii de fundal este setată
− [TRAVEL DATE] (Dată călătorie) la [OFF](Dezactivat)
− [WORLD TIME] (Fus orar)
− [CONVERSION] ] (Conversie)

32
Informaţii de bază

Realizarea fotografiilor „ Modificarea vitezei de transfocare


Puteţi opera transfocarea la 2 viteze, în funcţie
utilizând transfocarea de unghiul de rotaţie al transfocatorului.
optică Viteza de transfocare se reduce când unghiul
de rotaţie este mic şi creşte atunci când acesta
Utilizarea transfocării optice este mare.

În mod normal, puteţi face ca oamenii şi


subiectele să apară de 12 ori mai aproape cu
ajutorul transfocării optice, iar peisajele pot fi
înregistrate în unghi larg. (echivalent film
cameră 35 mm: 36 mm – 432 mm)
„ Pentru a face ca subiectul să pară Rapidă
mai aproape utilizaţi (Tele). Lentă
Rotiţi selectorul de transfocare către
Transfocator
Tele.

„ Stocarea poziţiei de transfocare


Dacă [ZOOM RESUME] (Reluare transfocare)
(P24) în meniul [SETUP] este setată la [ON],
„ Pentru a face ca subiectul să pară poziţia de transfocare este stocată la
mai îndepărtat utilizaţi (Wide) închiderea aparatului. Când aparatul este
Rotiţi selectorul de transfocare către repornit, poziţia de transfocare revine automat
Wide. acolo unde se afla la oprirea aparatului.
• Poziţia de focalizare nu este salvată.

• Dacă utilizaţi funcţia de transfocare după


focalizarea subiectului, focalizaţi-l din nou.
• Grosismentul de transfocare indicat este o
aproximare.
• Butucul de lentilă (P11) se extinde sau
retrage în funcţie de poziţia transfocării.
Aveţi grijă să nu întrerupeţi mişcarea
butucului de lentilă în timp ce selectorul de
transfocare este rotit.
• În modul de imagini în mişcare [ ],
grosismentul de transfocare este fixat la
valoarea setată la începutul înregistrării.
• Când rotiţi selectorul de transfocare, puteţi
auzi anumite sunete din cameră sau este
posibilă mişcarea camerei. Acest lucru este
normal.

33
Informaţii de bază

Utilizarea transfocării optice extinse


(EZ) (TE) • “EZ” (TE) este o abreviere pentru
[Transfocare Optică Extinsă]
• Dacă setaţi o dimensiune de fotografie care
activează transfocarea optică extra,
Această cameră are o transfocare optică pictograma de transfocare optică extra
12X. Cu toate acestea, dacă dimensiunea [ ] este afişată pe ecranul LCD când
fotografiei nu este setată la cea mai înaltă utilizaţi funcţia de transfocare.
setare pentru fiecare raport al dimensiunilor
• Grosismentul de transfocare indicat este o
[ / / ], poate fi atins un nivel
aproximare.
maxim al transfocării optice de 18 ori,
calitatea fotografiei rămânând intactă. • Când rotiţi selectorul de transfocare către
poziţia Tele, indicatorul de transfocare nu
se va modifica secvenţial. Acest lucru este
„ Mecanismul transfocării optice extra normal.
Când setaţi dimensiunea fotografiei la [ ] • În modul de imagini în mişcare [ ] şi
(3M EZ) (3 milioane pixeli), zona CCD 6M (6 [HIGH SENS.] (sensibilitate mărită)
milioane pixeli) este redusă la zona centrală de transfocarea optică extra nu funcţionează.
3M (3 milioane pixeli), permiţând o fotografie
cu un efect de transfocare mai ridicat.

„ Dimensiunea fotografiei şi
grosismentul maxim de transfocare
(O: Disponibil, -: Indisponibil)

Grosisment de Transfocare
Raportul
Dimensiune imagine transfocare optică
dimensiunilor
maxim extinsă

12x -

14,4x O

18x O

34
Informaţii de bază

Utilizarea transfocării digitale „ Accesarea ariei de transfocare digitală


Indicatorul de transfocare digitală de pe ecran,
Extinderea transfocării
se va opri din mişcare pe moment, când rotiţi
selectorul de transfocare la poziţia extremă
Tele. Puteţi accesa aria de transfocare digitală
prin rotirea continuă a selectorului de mod la
Se poate obţine o transfocare de 48x cu Tele sau eliberarea selectorului de mod dintr-o
transfocare optică 12x şi transfocare digitală dată, şi apoi rotindu-l la Tele din nou.
4x când [D. ZOOM] (Transfocare digitală) este
setată la [ON] (Activată) în meniul [REC]
(Înregistrare). În orice caz, dacă este selectată
dimensiunea unei fotografii care utilizează
transfocare optică extinsă, poate fi atins
maximul de transfocare de 72 ori cu o
transfocare optică extinsă de 18 ori şi de 4 ori
transfocare digitală.
„ Operaţiile meniului
(Când utilizaţi simultan transfocarea digitală şi
transfocarea optică extinsă [ ] (3 M EZ) .
1. Apăsaţi [MENU/SET] (meniu/setare) cTransfocare optică
• Când este selectat modul scenă, dTransfocare digitală
selectaţi meniul [REC] [ ]şi apoi
eTransfocare optică extinsă
apăsaţi ►.

2. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta


• La utilizarea transfocării digitale, zona AF
[D.ZOOM] (transfocare digitală) şi
din centrul ecranului este afişată şi este mai
apoi apăsaţi ► mare decât de obicei.(P83). De asemenea,
este posibil ca funcţia de stabilizare să nu
3. Apăsaţi ▼ pentru a selecta fie eficientă.
[ON](activat) şi apoi apăsaţi
• La transfocarea digitală, cu cât dimensiunea
[MENU/SET](meniu / setare)
fotografiei este mai mare, cu atât calitatea
acesteia scade.
• La utilizarea transfocării digitale,
recomandăm folosirea unui trepied şi a
temporizatorului (P48) pentru a realiza
fotografii.
• Grosismentul de transfocare indicat este o
aproximare.
• Transfocarea digitală este temporar setată
4. Apăsaţi [MENU/SET] (meniu / setare) la [OFF](dezactivat) în următoarele cazuri.
pentru a închide meniul.
− Când calitatea este setată la [RAW]
• Pentru închiderea meniului puteţi de (P80)
asemenea apăsa butonul declanşator,
pe jumătate, sau centrul joystickului. − Când [CONVERSION](convertire) din
meniul [REC] este setat la [ ] (P88)
• Transfocarea digitală nu va opera în
următoarele cazuri:
− În modul simplu [ ]
− În modul de sensibilitate inteligentă ISO
[ ]
− În [SPORTS], [BABY1]/[BABY2], [PET] şi
[HIGH SENS.] în modul scenă.

35
Informaţii de bază

Verificarea fotografiilor „ Redimesionarea fotografiei

înregistrate (vizualizare) 1. Rotiţi selectorul de transfocare către


[ ] [T] pentru a mări fotografia
• Rotiţi selectorul de transfocare către [ ]
[T] pentru un grosisment de 4 ori şi, apoi
Puteţi verifica fotografiile înregistrate chiar rotiţi-l şi mai mult pentru un grosisment
când sunteţi la modul [REC]. de 8 ori. Când rotiţi selectorul de
transfocare către [ ] [W] după mărire
1. Apăsaţi ▼ [REV] (vizualizare) fotografiei, grosismentul devine slab.

2. Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru mutarea


poziţiei.

• Ultima fotografie realizată apare pentru sau


aproximativ 10 secunde
• Verificarea este anulată prin apăsarea pe
jumătate a butonului declanşator sau
când ▼ [REV] este apăsat din nou.
• Când modificaţi mărimea sau poziţia de
afişat, indicatorul poziţiei de transfocare
2. Apăsaţi ◄/► pentru a selecta apare timp de aproximativ 1 secundă
imaginea pentru a verifica zona mărită

„ Ştergerea fotografiilor realizate în


timpul verificării (Ştergere rapidă)
Pot fi şterse o fotgrafie, mai multe sau toate.
sau
Pentru informaţii cu privire la ştergerea
fotografiilor, consultaţi P37 – P38.

◄: Redarea fotografiei anterioare


• Când funcţia [ROTATE DISP] (P99) este
► :Redarea fotografiei următoare setată la [ON], imaginile înregistrate ţinând
camera vertical sunt redate vertical (rotite).

36
Informaţii de bază

• La redarea în modul de înregistrare sau


Redarea / Ştergerea multi redare (P91), fotografiile vor fi
fotografiilor derulate înainte / înapoi doar una câte
una.

• Această cameră se bazează pe standardul


Imaginile de pe memoria încorporată sunt redate DCF(Design rule for Camera File system)
sau şterse când nu este introdus un card. Imaginile (regulă de design pentru sistemul de fişiere
de pe card sunt redte sau şterse atunci când este
al camerei), stabilit de către Japan
introdus un card. (P19)
Electronics and Information Technology
O dată şterse, fotografiile nu mai pot fi Industries Association (JEITA) (Asociaţia
recuperate. Verificaţi de două ori fotografiile, Industrială Japoneză de Tehnologie
înainte de a le şterge. Informaţională şi Electronice).
„ Redarea fotografiilor • Este posibil ca ecranul LCD să nu poată
Apăsaţi ◄/► pentru selectarea afişa detaliile fotografiilor înregistrate.
fotografiei Pentru verificarea detaliilor fotografiilor,
puteţi utiliza redarea transfocării (P93).
• Când redaţi fotografii care au fost
înregistrate cu alte echipamente, calitatea
fotografiei poate fi deteriorată. (Fotografiile
sau sunt afişate pe ecran sub formă
[THUMBNAIL IS DISPLAYED](Afişare
miniatură))
• Când modificaţi numele folderului sau a
◄: Redarea fotografiei anterioare unui fişier pe PC, imaginile nu vor fi redate
►: Redarea fotografiei următoare
• Când redaţi un fişier non-standard, numărul
fişierului / folderului este indicat prin [⎯] iar
ecranul se poate dezactiva.
„ Derulare rapidă înainte / derulare • Pe ecran pot apărea anumite franjuri de
rapidă înapoi interferenţă, în funcţie de subiect. Acest
efect se numeşte efect de moar. Nu
Menţineţi apăsat ◄/► în timpul
reprezintă un defect.
redării fotografiilor

„ Pentru a şterge o singură fotografie


1. Apăsaţi [ ] în timp ce fotografia este
redată.

sau 2. Apăsaţi ▲ pentru a selecta [YES] (da)


şi apoi apăsaţi [MENU/SET]

◄: Derulare înapoi
►: Derulare înainte
• Numărul fişierelor şi numărul
fotografiilor se schimbă numai unul
câte unul. Eliberaţi ◄/► când numărul
fotografiei dorite apare, pentru a reda
fotografia. • La ştergerea unei fotografii, [ ] apare
• Dacă menţineţi apăsat ◄/►, numărul pe ecran.
fişierelor derulate înainte / înapoi dintr-o
dată, creşte.

37
Informaţii de bază

„ Pentru a şterge [MULTI DELETE] (mai 4. Apăsaţi [ ] pentru a şterge.


multe fotografii) / [ALL DELETE]
(toate fotografiile) 5. Apăsaţi ▲ pentru a selecta [YES](da)
şi apoi apăsaţi [MENU/SET](meniu /
1. Apăsaţi [ ] de două ori. setare)
(ecranul la selectarea [MULTI DELETE]
2. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [MULTI (Ştergerea mai multor fotografii))
DELETE]
(Ştergere multiplă) sau [ALL DELETE]
(Ştergerea tuturor fotografiilor) şi
apoi apăsaţi [MENU/SET].

• Când ştergeţi fotografii, doar fotografiile de


pe memoria încorporată sau card pot fi
şterse. (Nu puteţi şterge fotografii de pe
card şi de pe memoria încorporată în
• Dacă aţi selectat [MULTI DELETE] acelaşi timp).
(Ştergere multiplă), treceţi la pasul 3. • Se afişează mesajul [DELETE ALL
• Dacă aţi selectat [ALL DELETE] (Ştergerea PICTURES IN THE INTERNAL MEMORY?]
tuturor fotografiilor), treceţi la pasul 5. (Ştergeţi toate fotografiile de pe memoria
internă?) la utilizarea [ALL DELETE]
• Dacă aţi selectat [ALL DELETE EXCEPT (Ştergerea tuturor fotografiilor) şi se
] (Ştergerea tuturor fotografiilor cu afişează [ALL DELETE EXCEPT ]
excepţia ) (Când [FAVORITE] (P99) este (Şterge toate fotografiile cu excepţia ) la
setată), treceţi la pasul 5. utilizarea acestei funcţii.
• (În orice caz, dacă nici una din fotografii nu • Dacă apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
are afişat simbolul ), nu puteţi selecta în timp ce ştergeţi fotografii cu ajutorul
[ALL DELETE EXCEPT ] (Şterge toate funcţiilor [ALL DELETE] (Ştergerea tuturor
fotografiile cu excepţia ). fotografiilor) sau [ALL DELETE EXCEPT
] (Şterge toate fotografiile cu excepţia
3. Apăsaţi ◄/► pentru a selecta ), ştergerea se va întrerupe.
fotografia şi apoi apăsaţi ▼ pentru a
o seta.
(Doar la selectarea [MULTI DELETE]) • Nu închideţi camera în timp ce ştergeţi
fotografii.
• Când ştergeţi fotografii, folosiţi o baterie
încărcată complet (P27) sau utilizaţi adaptorul
de reţea (DMW-AC7E; opţional)
• Este posibilă ştergerea a până la 50 de
fotografii o dată prin selectarea [MULTI
DELETE] (Ştergere multiplă)
• Un număr mai mare de fotografii va necesita
• Repetaţi procedeul de mai sus mai mult timp pentru ştergerea lor.
• Fotografiile selectate apar cu pictograma
• Fotografiile care sunt protejate [ ] (P104)
[ ]. Când ▼ este apăsat din nou, sau nu se conformează standardului DCF
setarea este anulată. (P37) sau se află pe un card cu comutatorul
• Pictograma [ ] luminează intermitent de protecţie la scriere la poziţia [LOCK] (P19),
în roşu dacă fotografia selectată este nu vor fi şterse chiar dacă funcţiile [ALL
protejată şi nu poate fi ştearsă. Anulaţi DELETE] (Şterge toate) [ALL DELETE
setarea de protecţie, apoi ştergeţi EXCEPT ] (Şterge toate fotografiile cu
fotografia (P104). excepţia ) sunt selectate.
38
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

În modul simplu [ ]
Despre ecranul LCD/Vizor
Schimbarea informaţiei afişate

Afişaj normal
Fără afişaj
În modul de înregistrare

c Comutarea ecranului LCD / Vizorului


Apăsaţi butonul [EVF/LCD] pentru a comuta
ecranul de afişare.
Ecran LCD (LCD)
Vizor (EVF)
• Când ecranul LCD se deschide, vizorul se
închide (şi invers).
d Selectaţi ecranul de utilizat
Apăsaţi butonul [DISPLAY] (Afişaj) pentru a
modifica afişajul.
• Când afişajul de meniu apare, butonul
[DISPLAY] (Afişaj) nu este activat. În timpul
redării multiple (P72), transfocării la redare
(P74), sau la redarea imaginilor în mişcare
(P70) sau a unei diaporame (P90), puteţi
selecta “Normal display” (afişaj normal) sau
“No display” (fără afişaj).

Afişaj normal
Afişaj cu histogramă
Afişaj afară din cadru
Fără afişaj (Linie ghidare înregistrare)*3
Fără afişaj
¼1 Histogramă
¼2 Când numărul imaginilor rămase este mai
mare de 1000 sau timpul rămas în modul
de imagine în mişcare este mai mare de
1000 de secunde, este afişat [ ].
¼3 Informaţiile afişate vor diferi în funcţie de
ceea ce s-a setat utilizând funcţia [GUIDE
LINE] (P24) în meniul [SETUP]. (P41)

39
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

În modul de redare „ Afişaj afară din cadru


Înregistrarea informaţiilor este afişată în partea
de jos şi în dreapta ecranului. Astfel, puteţi să
vă concentraţi asupra subiectului, când
realizaţi fotografia, fără să fiţi deranjaţi de
informaţiile afişate pe ecran.

„ Ajustare dioptru
Ajustarea dioptrului este personalizată, tocmai
pentru ca dumneavoastră să vedeţi Vizorul
clar.
• Închideţi ecranul LCD şi apăsaţi butonul
[EVF/LCD] pentru a afişa vizorul.

Afişaj normal
Priviţi afişajul de pe vizor şi rotiţi selectorul
Afişaj cu informaţia înregistrată şi
de ajustare a dioptrului până când ecranul
histogramă are imaginea cea mai clară.
Fără afişaj
¼3 Apar afişate, [BIRTHDAY SET.] (setarea
zilei de naştere) şi [WITH AGE] (Cu vârsta)
în [BABY1] / [BABY2] (bebeluş1 / bebeluş
2) (P66) şi [PET] (P67) în modul scenă
înainte de realizarea fotografiilor.
¼4 Numărul zilelor trecute de la data călătoriei
sunt afişate dacă [TRAVEL DATE](data
călătoriei) (P72) este setat.

• În [NIGHT PORTRAIT] (Portret pe timp de


noapte) (P64), [NIGHT SCENERY] (Peisaj
de noapte) (P65), [FIREWORKS] (Foc de
artificii) (P68) şi [STARRY SKY] (Cer
înstelat) (P67), în modul scenă, liniile sunt
gri.

40
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

„ Prioritate ecran „ Histogramă


Când setaţi [PLAY ON LCD] (redare pe LCD) • Histograma este un grafic care afişează
la [ON] (activat) în meniul luminozitatea de-a lungul axei orizontale (de
[SETUP](configurare) (P24), ecranul LCD se la alb la negru) şi numărul pixelilor la fiecare
deschide în următoarele cazuri. nivel de luminozitate pe axa verticală.
Puteţi economisi timpul necesar comutării • Permite utilizatorului camerei să verifice cu
afişajului de pe ecranul LCD, chiar şi atunci uşurinţă modul în care o fotografie este
când utilizaţi Vizorul pentru a înregistra. expusă.
• Când de la modul de înregistrare se comută • Este foarte util dacă ajustările manuale ale
la modul de redare diafragmei lentilelor şi viteza de declanşare
• Când verificaţi imaginile (P36) sunt disponibile, în special în acele situaţii
când expunerea automată este dificilă din
• Când porniţi camera în modul de redare cauza luminii variabile. Utilizarea
caracteristicii de histogramă vă va permite
„ Linie de ghidare a înregistrării obţinerea celor mai bune performanţe cu
camera.
Când aliniaţi subiectul pe liniile de ghidare
verticale şi orizontale sau pe punctul de Când valorile sunt concentrate în stânga,
intersecţie a acestor linii, puteţi realiza fotografia este subexpusă.
fotografii cu o bună compoziţie prin Când valorile din histogramă sunt
vizualizarea dimensiunii, înclinării şi echilibrului distribuite uniform, expunerea este
subiectului. adecvată iar luminozitatea este bine
echilibrată.
Când valorile sunt concentrate în dreapta,
fotografia este supraexpusă

Exemplu de histogramă

Acest mod este utilizat la divizarea


întregului ecran în 3 x 3 pentru a realiza
fotografii cu o compoziţie echilibrată.
Acest mod este utilizat când doriţi să
poziţionaţi subiectul în centrul ecranului.

Subexpusă
Expusă în mod corespunzător
Supraexpusă
¼ Histogramă

41
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

Luminozitatea ecranului LCD


• Când fotografia realizată şi histograma (intensitatea LCD / modul unghi larg)
nu se potrivesc în următoarele condiţii,
histograma este afişată în portocaliu:
− Când asistenţa de expunere manuală
este alta decât [± 0EV] în timpul
compensării expunerii sau în modul de
1. Apăsaţi [LCD MODE] (modul LCD)
expunere manuală (A), timp de o secundă.
− Când blitzul este activat
− În modul [STARRY SKY] (P67) sau
[FIREWORKS] (P68) în modul scenă
− Când blitzul este închis
c Când luminozitatea ecranului nu
este afişată corect în locuri
întunecoase
d Când expunerea nu este ajustată
corect. 2. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta un
• Histograma în modul de înregistrare este o mod.
aproximare
• Histograma în modul de înregistrare şi
redare pot să nu se potrivească.
• Histograma afişată de cameră nu se
potriveşte cu cea afişată într-un software de sau
editare imagine folosit pe un PC, etc.
• Histograma nu apare în următoarele
moduri:
− modul simplu[ ]
− modul de imagine în mişcare [ ]
− în timpul redării multiple
− În timpul redării transfocării
− În timpul redării cu calendar

42
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

Ecranul LCD devine mai „ Anularea modului unghi larg sau


luminos şi mai uşor de intensitate LCD
intensitate
LCD văzut în modul de • Dacă menţineţi apăsat din nou [LCD
înregistrare chiar şi atunci MODE](modul LCD) pentru 1 secundă,
când realizaţi fotografii în ecranul arătat în etapa a 2-a este afişat.
exterior. Selectaţi [OFF] (dezactivat) pentru a anula
Ecranul LCD este mai uşor modul intensitate LCD sau modul unghi
de văzut atunci când larg.
unghi larg
realizaţi fotografii cu
camera ţinută deasupra
capului dumneavoastră. • Modul unghi larg este de asemenea anulat
Acest lucru este util atunci dacă opriţi camera sau activaţi modul de
când nu vă puteţi apropia economisire energie.
de subiect, altă persoană
• Luminozitatea fotografiilor afişate pe
fiind interpusă. (În orice ecranul LCD este ajustată când modul
caz, este şi mai dificil să Intensitate LCD şi modul Unghi larg sunt
vedeţi când priviţi direct) activate. Astfel, unii subiecţi pot arăta diferit
pe ecranul LCD.
În orice caz, acest lucru nu afectează
fotografiile înregistrate.
• Ecranul LCD îţi revine la luminozitatea
normală, în mod automat, după 30 de
secunde de înregistrare în modul Intensitate
LCD. Apăsaţi orice buton pentru a face ca
ecranul LCD să redevină luminos.
• Puteţi observa că efectul modului unghi larg
[OFF]: Ecranul LCD revine la
este dificil de văzut, din cauza luminii
(dezactivat) luminozitatea normală.
solare, etc. care luminează deasupra sa. În
acest caz, recomandăm utilizarea mâinii
sau a altui obiect pentru blocarea luminii
3. Apăsaţi [MENU / SET] (meniu / setare) când folosiţi camera.
• Modul Unghi larg nu este activat în
următoarele cazuri.
− În modul simplu [ ]
− În modul redare [ ]
− În modul de tipărire [ ]
− În timp ce ecranul de meniu este afişat
• Apar pictogramele [POWER LCD] − În timp ce ecranul de vizionare este
(intensitate LCD) sau [HIGH ANGLE] afişat
(unghi larg)

43
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

Realizarea fotografiilor AUTO


Blitzul este activat automat conform condiţiei
utilizând blitzul încorporat de înregistrare.

AUTO / Red-eye reduction (Auto /


reducerea efectului de ochi roşii)¼1
Blitzul este activat automat conform condiţiei
de înregistrare. Această funcţie este activată
înainte de înregistrarea reală a fotografiei
pentru a reduce fenomenul de ochi roşii (ochii
subiectului par roşii în fotografie) şi apoi
reactivată pentru înregistrarea reală a
fotografiei.
• Folosiţi această funcţie când realizaţi
fotografii ale unor subiecţi în condiţii de
: Pentru a deschide blitzul
iluminare slabă.
Acţionaţi butonul [ OPEN]
Forced ON (Activat)
: Pentru a închide blitzul
Blitzul este activat de fiecare dată indiferent de
Apăsaţi blitzul până la auzirea unui clic. condiţiile de înregistrare.
• Închideţi blitzul când nu îl utilizaţi. • Folosiţi această funcţie când subiectul
• Setarea de blitz este fixată la Forced OFF este luminat din spate sau când se află
(Dezactivat) [ ] în timp ce blitzul este sub lumină fluorescentă.
închis. Forced ON / Red-eye Reduction )¼1
„ Comutarea la setarea de blitz (Activat / reducerea efectului de ochi roşii)
corespunzătoare • Setarea de blitz este setată la Forced ON
Setaţi blitzul astfel încât să se potrivească cu / Red Eye Reduction doar când setaţi la
înregistrarea. [PARTY](petrecere) (P65) sau [CANDLE
LIGHT] (Lumină de lumînare) (P65) în
1. Apăsaţi ► [ ] modul scenă

2. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta un mod Slow sync. / Red-eye reduction ¼1


(Sincronizare lentă / reducerea efectului de
ochi roşi)
Când efectuaţi o fotografie cu un peisaj
întunecat în fundal, această caracteristică
încetineşte viteza declanşatorului când blitzul
sau
este activat, astfel încât peisajul întunecat în
fundal va deveni mai luminos.
Simultan, reduce efectul de ochi roşii.
• De asemenea, puteţi apăsa ► pentru a • Utilizaţi această caracteristică când
selecta realizaţi fotografii cu subiecţi având un
• Pentru informaţii despre setările peisaj întunecat în spate.
selectabile de blitz, consultaţi „Setări de
blitz disponibile per mod de înregistrare” Forced OFF (Dezactivat)
(P45). Blitzul nu este activat în nici o condiţie de
3. Apăsaţi [MENU/SET]. înregistrare.
• Utilizaţi această caracteristică când
• De asemenea, puteţi apăsa butonul
realizaţi fotografii în locuri în care nu
declanşator pe jumătate sau puteţi
este permisă utilizarea blitzului.
apăsa centrul joystickului.
• Ecranul meniu dispare după 5 secunde. ¼
1 Blitzul este activat de două ori. Subiectul
În acest moment, elementul selectat este nu trebuie să se mişte decât după ce al
setat automat. doilea blitz este activat.

44
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

„ Setări de blitz disponibile per mod de • Setarea de blitz se poate modifica dacă
înregistrare modul de înregistrare este modificat. Setaţi
Setările de blitz disponibile depind de modul blitzul din nou, dacă este cazul.
de înregistrare. • Setarea de blitz este memorizată chiar dacă
(O: disponibil, -: Nedisponibil) este oprită camera. Cu toate acestea,
setarea de blitz în modul scenă este
resetată la setarea iniţială când modul
scenă este modificat.

„ Aria de blitz disponibilă la realizarea


fotografiilor.

Aria de control blitz


Sensibilitate ISO
disponibilă
AUTO Wide (W)
30 cm – 6 m
Tele (T)
1 m – 5,4 m
[ISO100] Wide (W)
30 cm – 3 m
Tele (T)
1 m – 2,7 m
[ISO200] Wide (W)
40 cm – 4,2 m
Tele (T)
1 m – 3,8 m
[ISO400] Wide (W)
60 cm – 6 m
Tele (T)
1 m – 5,4 m
[ISO800] Wide (W)
80 cm – 8,5 m
Tele (T)
1 m – 7,7 m
[ISO1250] Wide (W)
1 m – 8,5 m
Tele (T)
1 m – 7,7 m

¼
2 Devine Forced ON [ ], atunci când
compensarea luminii de fundal este
activată.

45
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

• Aria de blitz disponibilă este o aproximare. „ Viteza declanşatorului pentru fiecare


• Aria de focalizare disponibilă diferă în setare de blitz
funcţie de modul de înregistrare (P134). Viteza
• Dacă sensibilitatea ISO este setată la Setare blitz declanşator
[AUTO], sau [ ] aceasta este ajustată (Sec.)
automat la un maximum de [ISO400] când : AUTO
utilizaţi blitzul.
: AUTO / Reducerea
• În modul de imagini în mişcare [ ] şi efectului de ochi roşii
[SCENERY] (peisaj) (P63), [NIGHT 1/30 la
SCENERY] (Peisaj de noapte) (P65), : Activat 1/2000
[SUNSET] (Apus de soare) (P67), [HIGH :Activat / Reducerea
SENS.] (P67), [FIREWORKS] (Foc de efectului de ochi roşi
artificii) (P68) şi [AERIAL PHOTO]
(Fotografie aeriană) (P69), în modul scenă,
:Sincronizare lentă / 1 la 1/2000
setarea de blitz este fixată la Forced OFF
Reducerea efectului de 1/8 la
[ ] chiar dacă blitzul este deschis.
ochi roşi 1/2000*
1 la 1/2000
:Dezactivat (în modul
program AE)
½ [PARTY] (P65) în modul scenă
• Consultaţi P58 pentru prioritate deschidere
diafragmă AE, prioritate declanşator AE sau
mod de expunere manual.
• Pot exista diferenţe în vitezele de
declanşare de mai sus în modul scenă.
− Mod [NIGHT SCENERY] (Peisaj de
noapte) (P65):
8 secunde la 1/2000th
− Mod [STARRY SKY] (cer înstelat) (P67):
15 secunde, 30 secunde, 60 secunde
− Mod [FIREWORKS] (Foc de artificii)
(P68):
2 secunde la 1/4th

46
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

„ Ajustarea capacităţii blitzului


Ajustaţi capacitatea blitzului când subiectul
• Nu priviţi blitzul foto din apropiere când
este mic sau raportul de reflecţie este extrem
acesta este activat.
de înalt sau scăzut.
• Nu aduceţi blitzul prea aproape de
obiecte, atunci când acesta este activat.
1. Apăsaţi ▲ [ ] de mai multe ori până Obiectele pot fi decolorate de căldura şi
când apare [FLASH] şi apoi apăsaţi iluminarea acestuia.
◄/► pentru a seta capacitatea • Dacă apăsaţi butonul declanşator pe
blitzului jumătate atunci când blitzul este activat,
pictograma acestuia se colorează în roşu.
• Când realizaţi o fotografie dincolo de aria de
control a blitzului, expunerea poate să nu fie
ajustată în mod corespunzător iar fotografia
poate deveni prea luminoasă sau prea
întunecată.
• Tonurile de alb pot să nu fie ajustate corect
dacă nivelul blitzului este insuficient (P77).
• Selectaţi [0] pentru a reveni la
capacitatea iniţială a blitzului. • Când viteza declanşatorului este rapidă,
efectul blitzului poate să nu fie suficient.
2. Apăsaţi [MENU / SET] (meniu / setare) • Când repetaţi realizarea unei fotografii,
pentru a încheia. înregistrarea poate fi dezactivată chiar dacă
• Puteţi efectua ajustarea de la -2 EV la +2 blitzul este activat. Realizaţi fotografia după
EV în paşi de 1/3 EV. ce indicatorul de acces dispare.
• Când setarea de capacitate a blitzului este • Când blitzul este încărcat, pictograma de
ajustată, valoarea capacităţii blitzului apare blitz luminează intermitent în roşu şi nu
în partea stângă de sus a ecranului. puteţi realiza fotografii chiar dacă apăsaţi
• Setarea de capacitate a blitzului este complet butonul declanşator.
memorizată chiar dacă aparatul a fost oprit. • Când realizaţi o fotografie cu blitzul
• Capacitatea blitzului nu poate fi ajustată în recomandăm scoaterea parasolarului de
următoarele situaţii: lentilă deoarece, în anumite cazuri,
aceasta împiedică iluminarea
− Modul simplu[ ] corespunzătoare a scenei.
− În modul de imagine în mişcare [ ] • Nu închideţi blitzul imediat după ce acesta
− [SCENERY] (peisaj) (P63), [NIGHT este activat înaintea realizării fotografiilor
SCENERY] (peisaj de noapte) (P65), datorită Auto / Reducerea efectului de ochi
[SUNSET] (Apus de soare) (P67), [HIGH roşi etc. Pot rezulta defecţiuni.
SENS.] (P67), [FIREWORKS] (Foc de • Reducerea efectului de ochi roşii diferă de
artificii) (P68) şi [AERIAL PHOTO] la persoană la persoană. Astfel, dacă
(Fotografie aeriană) (P69), în modul subiectul se afla la depărtare de cameră
scenă sau nu privea în direcţia primului blitz,
efectul s-ar putea să nu mai fie evident.
• Când utilizaţi o lentilă de conversie sau
lentile de apropiere, setarea de blitz
încorporat este fixată la Forced OFF [ ]
• Când setaţi la modul serie sau auto
paranteze, se realizează doar o fotografie
pentru fiecare blitz activat

47
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

• Indicatorul de temporizator
Realizarea fotografiilor cu declanşatorul este
clipeşte şi

temporizator activat după 10 secunde


(sau 2 secunde).
• Dacă apăsaţi butonul
[MENU/SET] (Meniu /
setare) când temporizatorul este setat,
1. Apăsaţi ◄ [ ] setarea temporizatorului este anulată.

2. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta un mod


• Când utilizaţi un trepied etc., setarea
temporizatorului la 2 secunde reprezintă un
mod convenabil pentru a evita vibraţiile
cauzate de apăsarea butonului declanşator.
sau • Când apăsaţi butonul declanşator complet
dintr-o singură mişcare, subiectul este
automat focalizat chiar înainte de
înregistrare. În locuri întunecoase,
• De asemenea, puteţi apăsa ◄ [ ] indicatorul temporizator clipeşte şi se poate
pentru a selecta lumina pentru a funcţiona pe post de lampă
de asistare AF (P85) pentru a permite
• Dacă setaţi [10S/3PICTURES], după 10
camerei să focalizeze subiectul.
secunde camera realizează 3 fotografii la
intervale de aproximativ 2 secunde • În modul simplu [ ], temporizatorul este
fixat la 10 secunde.
3. Apăsaţi [MENU/SET]
• Când setaţi temporizatorul la [2SEC] sau
• De asemenea, puteţi apăsa pe [10SEC] în modul serie, camera începe să
jumătate butonul declanşator sau realizeze o fotografie la 2 sau 10 secunde
puteţi apăsa centrul joystickului după ce butonul declanşator este apăsat.
pentru a finaliza. Numărul de fotografii realizabile o dată este
• Ecranul meniu dispare după aproximativ fixat la 3.
5 secunde. Elementul selectat este setat • Recomandăm folosirea unui trepied când
automat. realizaţi fotografii utilizând temporizatorul.
4. Apăsaţi butonul declanşator pe • În funcţie de condiţiile de înregistrare,
jumătate pentru a focaliza şi apoi intervalul de înregistrare poate deveni mai
apăsaţi butonul declanşator complet mare 2 secunde când se selectează
pentru a realiza fotografia. [10S/3PICTURES].
• Capacitatea de blitz nu va fi constantă când se
selectează [10S/3PICTURES]
• Nu puteţi selecta [10S/3PICTURES] când
funcţia de auto paranteze este setată.
• Nu puteţi utiliza următoarele funcţii când se
selectează [10S/3PICTURES]
− Mod serie
− [AUDIO REC]
• Apăsaţi butonul declanşator pe
jumătate pentru a focaliza
• Apăsaţi butonul declanşator
complet pentru a realiza fotografia
• Când se selectează [10S/3PICTURES],
indicatorul de temporizator luminează
intermitent după realizarea primelor două
fotografii iar declanşatorul este activat 2
secunde după ce luminează intermitent.
48
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

• Puteţi compensa de la [-2 VE] la [+2 VE]


Compensarea expunerii în etape de [1/3 VE].
• Selectaţi [ ]doar pentru a reveni la
expunerea originală (0 V)

Utilizaţi această funcţie când nu puteţi obţine o


expunere corectă datorită diferenţelor de „ Operarea cu butoanele cursor
luminozitate dintre subiect şi fundal. Priviţi 1. Apăsaţi ▲ [ ] de câteva ori până la
următoarele exemple:
afişarea [EXPOSURE] (Expunere),
Subexpus compensaţi expunerea cu ◄/►.

Compensare expunere către pozitiv


• Puteţi compensa de la [-2 VE] la [+2 VE]
în etape de [1/3 VE].
• Selectaţi [0 VE] pentru a reveni la
Expus în mod corect expunerea originală.

2. Apăsaţi [MENU/SET] (meniu / setare)


pentru a încheia.
• Pentru a încheia puteţi, de asemenea,
apăsa butonul declanşator pe
jumătate.

• EV este o abreviere pentru [Exposure


Supraexpus value](Valoare Expunere), şi reprezintă
cantitatea de lumină dată către CCD de
valoarea diafragmă şi viteza
declanşatorului.
• Valoarea de compensare a expunerii apare
în colţul din stânga jos al ecranului.
• Valoarea de expunere setată este
Compensare expunere memorizată chiar dacă a fost închisă
către negativ camera.
• Aria de compensare a expunerii va fi
limitată în funcţie de luminozitatea
„ Operarea cu joystickului
subiectului.
1. Selectaţi [] cu ◄ de pe joystick şi • Expunerea nu poate fi compensată la
apoi compensaţi expunerea cu ◄/►. utilizarea [STARRY SKY] (Cer înstelat) în
modul scenă.

49
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

• Funcţia auto paranteze este anulată după


Realizarea fotografiilor închiderea camerei.
utilizând funcţia auto • Când setaţi funcţia de auto paranteze şi
paranteze modul serie simultan, funcţia auto
paranteze va fi efectuată
• Dacă aţi setat funcţia auto paranteze,
funcţia de auto vizualizare este activată
indiferent dacă aceasta a fost setată.
În acest mod, sunt realizate automat 3 (fotografia nu este mărită.) Nu puteţi seta
fotografii cu fiecare apăsare a butonului funcţia de auto vizualizare din meniul
declanşator conform ariei de compensare a [SETUP] (configurare)
expunerii. Puteţi selecta fotografia cu
• Când funcţia de auto paranteze este
expunerea dorită dintre 3 tipuri de fotografii,
activată, funcţia [AUDIO REC] (Înregistrare
având diferite expuneri.
audio) nu poate fi folosită.
1. Apăsaţi ▲ [ ] de mai multe ori până • Expunerea poate să nu fie compensată cu
când apare [AUTO BRACKET] (Auto funcţia auto paranteze activată, acest lucru
paranteze) iar apoi setaţi aria de depinzând de luminozitatea subiectului.
compensare a expunerii cu ◄/► • Când setaţi calitatea la [RAW], nu puteţi
realiza fotografii cu funcţia auto paranteze.
• În prioritate declanşator AE şi expunere
manuală, dacă viteza de declanşare este
setată la mai mult de 1 secundă, funcţia de
auto paranteze este dezactivată.
• Dacă numărul de fotografii realizabile este
de 2 sau mai puţin, nu puteţi realiza
fotografii utilizând funcţia de auto
• Puteţi selecta [OFF](dezactivat) (0), [±1/3 paranteze.
EV], [±2/3 EV] sau [±1 EV].
• Funţia de auto paranteze nu poate fi setată
• Când nu utilizaţi funcţia de auto
în [STARRY SKY] (cer înstelat)în modul
paranteze, selectaţi [OFF] (Dezactivat)
scenă.
(0)

2. Apăsaţi [MENU/SET](meniu / setare)


pentru a încheia.
• Pentru a încheia puteţi de asemenea,
apăsa butonul declanşator pe
jumătate.

• Când setaţi funcţia de auto paranteze,


pictograma acestei funcţii [ ]apare în
partea stângă a ecranului.
• Când realizaţi fotografii folosind funcţia de
auto paranteze după setarea funcţiei aria de
compensare a expunerii, fotografiile sunt
bazate pe aria de compensare a expunerii
selectată.
Când expunerea este compensată,
valoarea de expunere compensată apare în
partea jos stânga a ecranului.

50
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

Stabilizator optic imagine Apăsaţi ► pentru a ieşi din ecranul


demonstrativ.

Acest mod detectează şi compensează


vibraţiile.
1. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
stabilizatorului optic de imagine până Demonstrare a detectării vibraţiilor
când [STABILIZER] (Stabilizator)
apare. Demonstrare a detectării mişcării
• Camera detectează automat vibraţiile şi
mişcarea subiectului şi le afişează pe
indicator.
• Recomandăm utilizarea unui subiect
luminos cu contrast puternic pentru
demonstrarea mişcării subiectului
• Ecranul demonstrativ reprezintă o
2. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta modul aproximaţie.
funcţiei de stabilizare şi apoi apăsaţi • Camera detectează şi mişcarea subiectului
[MENU / SET](meniu / setare). la setarea auomată sensibilităţii ISO în
modul de sensibilitate ISO inteligentă [ ]
(P53) şi [SPORTS] (P63), [BABY1]/[BABY2]
(P66) şi [PET] (P67) în modul scenă.

• Stabilizatorul poate să nu fie suficient în


următoarele cazuri:
De asemenea, puteţi utiliza şi joystickul pentru − Când apar prea multe vibraţii
a selecta. − Când grosismentul este ridicat
MOD 1 Stabilizatorul funcţionează − Când utilizaţi aria de transfocarea
( ) continuu şi poate oferi asistenţă digitală
în timpul compunerii fotografiei. − În timp ce realizaţi fotografii urmărind un
MOD 2 Funcţia stabilizator este în subiect în mişcare
( ) modul de aşteptare şi se − Când viteza de declanşare devine
activează în momentul în care redusă pentru a putea realiza fotografii
declanşatorul înăuntru sau în locuri întunecoase.
capturează imaginea
Atenţie la apăsarea butonului declanşator,
OFF Când stabilizarea imaginii nu pentru a evita vibraţiile.
( ) este necesară
• În modul simplu [ ], setarea este fixată la
[MODE 1] (mod 1) iar [STARRY SKY] (Cer
înstelat) (P67) setarea este fixată la [OFF]
(dezactivat). Meniul funcţiei de stabilizare
„ Despre ecranul demonstrativ de
nu apare.
detectare a mişcării / vibraţiilor
● În modul imagine în mişcare, [ ] sau
Apăsaţi ► în ecranul indicat în pasul 2 pentru
a afişa ecranul demonstrativ de detectare a [PANNING] (Panoramare) în modul scenă,
vibraţiilor / mişcării. (Nu puteţi realiza fotografii [MODE2] (mod 2) nu poate fi selectat.
în timp ce ecranul demonstrativ este afişat).

51
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

Realizarea fotografiilor „ Numărul de fotografii realizabile în


modul serie
folosind modul serie
Număr de fotografii
Viteză serie realizabile
(fotografii / (fotografii)
secundă)


1. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de Max. 5 Max. 7
mod serie 2¼
În funcţie de spaţiul
Aprox. 2 rămas pe card /
memoria încorporată

½ Viteza serie este constantă indiferent de


viteza de transfer a cardului
• Numărul de fotografii indicat este
2. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta un corespunzător pentru cazul în care viteza
mod. declanşatorului este mai mare de 1/60 iar
blitzul nu este activat.
• Viteza serie (imagini/secundă) se poate
reduce în funcţie de mediul de înregistrare,
cum ar fi locuri întunecate, sau atunci când
sau sensibilitatea ISO este ridicată.
• Dacă realizaţi fotografii în modul serie cu
memoria încorporată, va fi necesară o
anumită perioadă de timp pentru scrierea
• De asemenea, puteţi utiliza butonul de datelor de imagine.
mod serie sau individual pentru a
selecta. • În modul simplu [ ], setările sunt
următoarele. [ ] apare în stânga
3. Apăsaţi [MENU/SET] ecranului. (P120)
• De asemenea, puteţi apăsa pe − [ ENLARGE] (Mărire)
jumătate butonul declanşator sau
puteţi apăsa centrul joystickului /Max. 5 fotografii
pentru a finaliza. − [ 4” X 6”/10 X 15 cm]/[ E-MAIL]:
• Ecranul meniu dispare după aproximativ /Max. 7 fotografii
5 secunde. Elementul selectat este setat
automat.
4. Realizaţi fotografia • Când blitzul este activat, puteţi realiza o
singură fotografie.
• Apăsaţi complet butonul declanşator
pentru a activa modul serie. • Când setarea modului serie este setată
la Unlimited (Nelimitat)
− Viteza de realizare a fotografiilor se
poate reduce pe parcurs. Ea depinde
de tipul cardului, dimensiunea
imaginii şi calitate.
− Puteţi realiza fotografii până când
capacitatea maximă a cardului este
atinsă.
• Focalizarea este fixată la realizarea primei
fotografii

52
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

• Modurile de control a expunerii şi nivelului


tonurilor de alb variază în funcţie de setarea
Modificarea sensibilităţii
modului serie. Când modul serie este setat în funcţie de mişcarea
la , acestea sunt fixate la valorile setate
pentru prima fotografie. Când viteza serie
subiectului înregistrat
este setată la sau , acestea sunt
ajustate de fiecare dată când realizaţi o
fotografie.
• Când urmăriţi un subiect aflat în mişcare şi Camera detectează mişcarea subiectului lângă
realizaţi fotografii într-o locaţie cu diferenţe centrul ecranului şi apoi setează sensibilitatea
mari de lumini şi umbre, poate fi necesară o ISO optimă şi viteza de declanşare în funcţie
anumită perioadă de timp pentru de mişcarea şi luminozitatea subiectului.
stabilizarea expunerii. Dacă se utilizează
modul serie, expunerea nu va fi optimă.
1. Apăsaţi [MENIU/SET]
• Când este utilizat temporizatorul, numărul 2. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [ISO
de fotografii realizabile în modul serie este LIMIT] (Limită ISO) şi apoi apăsaţi ►
fixat la 3.
• Modul serie nu este anulat când camera
este închisă
• Când setaţi funcţia de auto paranteze şi
modul serie simultan, funcţia auto
paranteze este cea efectuată.
• Când setaţi modul serie, funcţia de auto
vizionare este activată indiferent de setarea
ei. (Fotografia nu va fi mărită). Setările
pentru funcţia de auto vizionare din meniul 3. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta
[SETUP] (Configurare) sunt dezactivate. elementul şi apoi apăsaţi
• Când modul serie este activat, funcţia
[MENIU/SET]
[AUDIO REC] (Înregistrare audio) nu poate
fi folosită. Element Setări
• Nu puteţi realiza fotografii în modul serie 400 Sensibilitatea ISO creşte automat
când calitatea este setată la [RAW] sau până la valoarea setată în funcţie
[STARRY SKY] este selectat în modul 800
de mişcarea şi luminozitatea
scenă 1250 subiectului.
• Cu cât este mai mare valoarea setată
pentru sensibilitatea ISO, cu atât mai
eficient vor fi reduse vibraţiile. Cu toate
acestea, zgomotul de imagine va creşte.

53
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

• Vibraţiile sunt evitate la realizarea


fotografiilor în interior, mărind sensibilitatea
• Când blitzul este activat, sensibilitatea ISO
ISO şi viteza declanşatorului.
este redusă automat la un maximum de
[ISO400].
• În funcţie de luminozitatea şi viteza mişcării
subiectului, este posibil ca vibraţiile să nu
poată fi evitate
• Camera nu va detecta mişcarea subiectului
în următoarele cazuri:
− Când subiectul aflat în mişcare este mic

• Zgomotele de imagine sunt evitate la − Când subiectul aflat în mişcare se află la


realizarea fotografiilor în interior, pentru un marginea ecranului
subiect fără mişcare, reducând − Când subiectul începe să se mişte în
sensibilitatea ISO. momentul în care butonul declanşatore
este apăsat complet
• Pentru a evita zgomotele de imagine,
recomandăm reducerea sensibilităţii ISO
sau setarea [NOISE REDUCTION]
(Reducere zgomot) în [PICT ADJ.] la
[HIGH] sau setarea elementelor cu excepţia
[NOISE REDUCTION] (Reducere zgomot)
la [LOW] pentru a realiza fotografii (P86).
• Nu puteţi utiliza transfocarea digitală.
• Când apăsaţi butonul declanşator pe
jumătate, se va afişa . Când
apăsaţi butonul declanşator complet, viteza
declanşatorului şi sensibilitatea ISO sunt
afişate pentru o scurtă perioadă.

54
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

Realizarea fotografiilor de „ Aria de focalizare

aproape

Acest mod vă permite să realizaţi fotografii de


aproape ale subiecţilor, de exemplu când
fotografiaţi flori. Puteţi realiza fotografii
apropiindu-vă de subiect la o distanţă de până
la 5 cm de lentile rotind selectorul de
transfocare la W (1 x).
Pe măsură ce rotiţi selectorul de transfocare
către Tele, distanţa faţă de subiect creşte în
intervale de maximum 2 m (11X) • Valoarea grosismentului de transfocare se
va modifica la utilizarea unei transfocări
optice extinse.
1. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de
focalizare până la afişarea ecranului
de selecţie a focalizării „ Funcţia tele-macro

2. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [AF


MACRO]
Când rotiţi selectorul de transfocare la Tele,
puteţi realiza fotografii apropiindu-vă de
subiect la o distanţă de până la 1 m faţă de
lentile. (Se va afişa pictograma tele-macro
). Această funcţie este convenabilă
sau atunci când realizaţi fotografii de aproape ale
florilor care înfloresc aproape de pământ în
timp ce staţi în picioare sau când realizaţi
• De asemenea, puteţi utiliza butonul de fotografii ale unor insecte de la distanţă.
focalizare pentru a selecta.

3. Apăsaţi [MENU/SET]
• De asemenea, puteţi apăsa pe
jumătate butonul declanşator sau
puteţi apăsa centrul joystickului
pentru a finaliza.
• Ecranul meniu dispare după aproximativ
5 secunde. Elementul selectat este setat
automat.

55
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

Prioritate diafragmă AE
• Recomandăm utilizarea unui trepied şi
temporizator (P48) în modul macro.
• Când subiectul este aproape de cameră,
aria de focalizare efectivă se reduce Când doriţi să focalizaţi mai clar fundalul, setaţi
semnificativ. Drept urmare, veţi întâmpina valoarea diafragmei la un număr mai mare.
dificultăţi în focalizarea pe subiect dacă Pentru o focalizare mai neclară a fundalului,
distanţa dintre cameră şi subiect se setaţi valoarea diafragmei la un număr mai mic
modifică după focalizarea pe subiect.
• În modul tele-macro, adâncimea câmpului
se reduce iar instabilitatea camerei apare 1. Înclinaţi joystick-ul spre ▲/▼ pentru
mai uşor ca de obicei. Deci, în cazul în care a seta valoare diafragmă
nu puteţi utiliza un trepied, recomandăm
realizarea fotografiilor cu o luminozitate
echivalentă unei valori de diafragmă setată
la F4.0 sau mai mare iar viteza de
declanşare să fie setată la 1/125th pentru a
păstra adâncimea câmpului şi
performanţele funcţiei de stabilizare a
imaginii.
• Când lentila camerei se află la o distanţă 2. Realizaţi fotografia
care depăşeşte zona disponibilă de la
subiect, subiectul poate să nu fie focalizat
chiar dacă indicatorul de focalizare
luminează.
• Modul macro acordă prioritate unui subiect
apropiat de cameră. Drept urmare, dacă
distanţa dintre cameră şi subiect este mai
mare de 1 m, focalizarea lui în modul macro
va dura mai mult decât în modul AE [P].
• Zona disponibilă a blitzului este între
aproximativ 30 cm - 6 m. (Wide) (Acest • Consultaţi P58 pentru aria disponibilă a
lucru se aplică când setaţi sensibilitatea ISO valorii diafragmei şi viteza de declanşare.
la [AUTO]). Recomandăm setarea blitzului
• Dacă subiectul este prea luminos, setaţi la o
pe Forced OFF [ ] (dezactivat) atunci valoare mai mare a diafragmei, iar dacă
când realizaţi fotografii de aproape. este slab luminat, setaţi la o valoare mai
• Dacă focalizaţi subiectul de la 2 m sau mai mică.
puţin cu funcţia tele-macro după ce aţi setat • Luminozitatea ecranului poate fi diferită de
grosismentul de transfocare la 12x şi apoi cea a imaginilor. Verificaţi-o folosind funcţia
rotiţi selectorul de transfocare pentru a seta de vizionare sau setând modul de redare.
grosismentul de transfocare optică la 11x
sau mai puţin, subiectul nu va mai fi • Când expunerea nu este adecvată,
focalizat. În acest caz, apăsaţi pe jumătate valoarea diafragmei şi viteza de declanşare
butonul declanşator sau operaţi camera luminează în roşu pe ecran.
pentru a focaliza din nou subiectul.
• Când realizaţi fotografii de aproape,
rezoluţia periferică a fotografiei se poate
reduce uşor. Acest lucru este normal şi nu
reprezintă un defect.

56
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

Prioritate declanşator AE Expunerea manuală

Când doriţi să realizaţi o fotografie clară a unui Stabiliţi o expunere setând manual valoarea
subiect aflat în mişcare, setaţi o viteză mai diafragmei şi viteza de declanşare.
rapidă de declanşare. Când doriţi să creaţi un
efect de dâră, setaţi o viteză redusă de 1. Înclinaţi joystick-ul spre ▲/▼/◄/►
declanşare. pentru a seta valoarea diafragmei şi
viteza de declanşare.
1. Înclinaţi joystick-ul spre ▲/▼ pentru
a seta viteza de declanşare

Setaţi valoarea diafragmei şi


viteza de declanşare
2. Realizaţi fotografia.
Comutaţi între valoarea
diafragmei şi viteza de
declanşare

2. Apăsaţi pe jumătate butonul


declanşator

• Consultaţi P58 pentru aria disponibilă a


valorii de diafragmă şi viteza de declanşare.
• Luminozitatea ecranului poate diferi de cea
a imaginii reale. Verificaţi-o folosind funcţia
de vizionare sau setând modul de redare.
• Nu puteţi seta următoarele elemente în
modul prioritate declanşator AE. • Indicatorul de asistare expunere
manuală apare pentru aproximativ 10
− Sincronizare lentă / reducere a efectului secunde pentru a indica expunerea
de ochi roşii (P44) • Când expunerea nu este corectă, setaţi
• Când expunerea nu este adecvată, din nou valoarea diafragmei şi viteza de
valoarea diafragmei şi viteza de declanşare declanşare.
luminează în roşu pe ecran.
• Când viteza de declanşare este redusă,
recomandăm utilizarea unui trepied.

57
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

3. Realizaţi fotografia Valoarea diafragmei şi


viteza de declanşare
Prioritate diafragmă AE
Viteza
Valoarea de diafragmă
declanşator
disponibilă (Per 1/3 V)
(Sec)
F8.0 8 – 1/2000
„ Asistare de expunere manuală F7.1 F6.3 F5.6 8 – 1/1600
F5.0 F4.5 F4.0 8 – 1/1300
F3.6 F3.2 F2.8 8 – 1/1000
Expunerea este corectă

Setaţi o viteză de
Prioritate declanşator AE
declanşare mai mare sau
o valoare de diafragmă Viteza declanşator (Sec) Valoarea
mai mare. (Per 1/3 EV) diafragmă
Setaţi o viteză de 8 6
declanşare redusă sau o
5 4
valoare de diafragmă mai
mică. 3.2 2.5
2 1.6
• Asistarea expunerii manuale este
aproximativă. Recomandăm realizarea 1.3 1
fotografiilor şi apoi verificarea lor. 1/1.3 1/1.6
1/2 1/2.5
1/3.2 ¼
• Consultaţi P58 pentru aria disponibilă a
valorii diafragmei şi vitezei de declanşare. 1/5 1/6
• Luminozitatea ecranului poate fi diferită de 1/8 1/10
F2.8 – F8.0
cea a imaginilor. Verificaţi-o folosind funcţia 1/13 1/15
de vizionare sau setând modul de redare.
1/20 1/25
• Dacă expunerea nu este adecvată,
1/30 1/40
valoarea diafragmei şi viteza de declanşare
luminează în roşu la apăsarea pe jumătate 1/50 1/60
a butonului declanşator. 1/80 1/100
• Nu puteţi seta următoarele elemente în 1/125 1/160
modul de expunere manuală
1/200 1/250
− Sincronizare lentă / reducere a efectului
1/320 1/400
de ochi roşii (P44)
1/500 1/640
− [AUTO] în sensibilitate ISO (P79) (Când
modul de înregistrare este comutat la 1/800 1/1000
expunere manuală, sensibilitatea ISO 1/1300 F4.0 – F8.0
este automat setată la [ISO100] chiar 1/1600 F5.6 – F8.0
dacă a fost setată la [AUTO] înainte).
1/2000 F8.0
− Compensarea expunerii (P49)

58
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

Expunere manuală Realizarea fotografiilor cu


Valoarea de
Viteza declanşator focalizare manuală
diafragmă
(Sec)
disponibilă
(Per 1/3)
(Per 1/3 V)
F2.8 – F3.6 60 – 1/1000
Utilizaţi această funcţie când doriţi să fixaţi
F4.0 – F5.0 60 – 1/1300 focalizarea sau când distanţa dintre lentile şi
F5.6 – F7.1 60 – 1/1600 subiect este determinată şi nu doriţi să activaţi
auto focalizarea.
F8.0 60 – 1/2000
1. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de
focalizare până la afişarea ecranului
de selecţie a focalizării
• Valorile de diafragmă din tabelul de mai sus
sunt valorile când inelul de transfocare este
rotit spre Wide.
• Unele valori de diafragmă nu pot fi
selectate, acest lucru depinzând de
grosismentul de transfocare.
2. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [MF]

sau

• De asemenea, puteţi utiliza butonul de


focalizare pentru a selecta.

3. Apăsaţi [MENU/SET]
• De asemenea, puteţi apăsa pe
jumătate butonul declanşator sau
puteţi apăsa centrul joystickului
pentru a finaliza.
• Ecranul meniu dispare după aproximativ
5 secunde. Elementul selectat este setat
automat.

59
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

4. Înclinaţi joystick-ul către pentru a 2. Apăsaţi ▼ pentru a selecta


focaliza subiectul. pictograma [ ] din meniul [SETUP]
(Configurare) şi apoi apăsaţi ►.

: Asistare MF 3. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta funcţia


[MF ASSIST] şi apoi apăsaţi ►.
: Arie de focalizare
• Funcţia de asistare MF dispare
aproximativ 2 secunde după operarea
joystick-ului
• Aria de focalizare dispare aproximativ 5
secunde după operarea joystick-ului
5. Realizaţi fotografia.
4. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [MF1]
sau [MF2] şi apoi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu / Configurare)

„ Funcţia de asistare MF
Dacă înclinaţi joystick-ul spre ▲/▼ când
funcţia [MF ASSIST] este setată la [MF1] sau
[MF2], funcţia de asistare MF este activată iar
ecranul este mărit. Vă permite să focalizaţi
subiectul mult mai uşor.

1. Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu / ● [MF1]: Centrul ecranului este mărit. Puteţi


Configurare) şi apoi apăsaţi ◄ ajusta focalizarea în timp ce
determinaţi compoziţia întregului
ecran.
● [MF2]: Întregul ecran este lărgit. Este
convenabil pentru ajustarea
focalizării în modul W.
● [OFF]: Ecranul nu este mărit

5. Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu /


Configurare) pentru a închide meniul.
• Puteţi închide meniul şi apăsând pe
jumătate butonul declanşator.
• De asemenea, puteţi utiliza joystickul
pentru a efectua paşii 2 – 5.

60
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

„ Tehnică pentru focalizarea manuală 1 Afişaţi MF Assist cu ▲/▼ pe joystick.


2 Modificaţi zona extinsă cu butoanele cursor
▲/▼/◄/►
• Extinderea este anulată după
aproximativ 2 secunde.
• Următoarele fucţii vor readuce zona AF la
poziţia originală:
− Comutarea focalizării la [AF] sau [AF
MACRO]
− Modificarea dimensiunii sau raportului de
imagine
− Oprirea camerei

n Înclinaţi joystick-ul către ▲/▼


• Puteţi, de asemenea, înregistra cu
o Înclinaţi puţin mai mult focalizare manuală în modul de imagine
p Focalizaţi fin subiectul în timp ce înclinaţi video [ ]. Cu toate acestea, focalizarea
joystick-ul în direcţie opusă. este fixă în timp ce înregistraţi imagini
video.
• Când focalizaţi un subiect în Wide, este
„ Prefocalizare
posibil ca focalizarea să nu fie corectă în
Aceasta este o tehnică de focalizare pe punct Tele. În acest caz, focalizaţi din nou
pentru a realiza fotografii în avans când este subiectul.
dificilă focalizarea pe subiect cu funcţia de
auto focalizare din cauza mişcării sale rapide. • Când setaţi focalizarea manuală, nu puteţi
[ex. [PANNING] (P64) în modul scenă] seta AF continuu (P84).

Această funcţie este potrivită când distanţa • Afişajul de asistare MF nu apare la


dintre subiect şi cameră este sigură. utilizarea transfocării digitale.
• Distanţa faţă de subiect afişată pe ecran în
modul de focalizare manuală este o
„ Modificarea zonei de transfocare aproximare a poziţiei de focalizare.
Zona transfocată poate fi modificată în timp ce Ţineţi cont de faptul că distanţa este
ecranul este extins utilizând MF Assist. Acest aproximativă atunci când realizaţi fotografia.
lucru este convenabil când doriţi să modificaţi • Utilizaţi afişajul de asistare pentru o
poziţia de focalizare pentru a realiza fotografii. verificare finală a focalizării.
• După anularea modului de economisire
energie, focalizaţi din nou subiectul

61
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

Realizarea fotografiilor 3. Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)


pentru a seta.
compatibile cu scena
• De asemenea, puteţi apăsa şi centrul
înregistrată (Modul scenă) joystickului pentru a seta
• Ecranul meniu este comutat la ecranul de
înregistrare în modul scenă selectat
• Apăsaţi [MENIU/SET] şi apoi efectuaţi paşii
Când selectaţi un mod scenă pentru a se 1, 2 şi 3 pentru a modifica modul scenă.
potrivi subiectului şi situaţiei de înregistrare,
camera setează expunerea optimă şi
tonalitatea pentru obţinerea fotografiei dorite. „ Despre informaţii
● Consultaţi P63 – 69 şi „Despre Informaţii ” • Dacă apăsaţi [DISPLAY] la selectarea unui
pentru detalii privind fiecare meniu de scenă. mod scenă în pasul 2, sunt afişate explicaţii
privind fiecare mod scenă. (Dacă apăsaţi
1. Apăsaţi ► pentru a selecta meniul [DISPLAY] din nou, ecranul revine la meniul
[SCENE MODE] (Mod scenă). [SCENE MODE]).

2. Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta


modul scenă

sau

• Setarea de blitz este memorizată chiar dacă


opriţi camera. Cu toate acestea, setarea de
blitz a modului scenă este resetată la
setarea iniţială când modul scenă este
modificat. (P45)
• Când realizaţi fotografii cu un mod scenă
neadecvat situaţiei respective, tonalitatea
fotografiei poate diferi de scena reală.
• Dacă apăsaţi ◄ la selectarea [PORTRAIT]
• Apăsaţi ▼ la pentru a trece la sau [STARRY SKY] în pasul 2, este afişat
următorul afişaj de meniu meniul [ ] de mod scenă. Dacă selectaţi
• Puteţi comuta între afişajele de meniu meniul [REC] [ ] sau meniul [SETUP]
din cadrul oricărui element de meniu [ ], puteţi seta elementul dorit.
rotind selectorul de transfocare
• Următoarele funcţiuni nu pot fi setate în
modul scenă deoarece camera le ajustează
automat la setarea optimă
− [SENSITIVITY] - Sensibilitate
− [METERING MODE] (Mod măsurare)
− [COL: EFFECT] - Efect culoare
− [PICT: ADJ] – ajustare fotografie

62
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

Mod portret [PORTRAIT] Mod peisaj [SCENERY]

Apăsaţi [ ] pentru afişarea meniului [SCENE Apăsaţi [ ] pentru a afişa meniul [SCENE
MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod scenă MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod
(P62). scenă. (P62). Camera se focalizează
Acest mod vă permite să faceţi astfel încât preferenţial pe un subiect aflat la distanţă.
subiectul să se evidenţieze dintr-un fundal Acest mod vă permite să realizaţi fotografii ale
nefocalizat. unor peisaje largi.

„ Tehnici pentru modul portret


Pentru a face acest mod cât mai eficient: • Setaţi butonul de focalizare la [AF]
1. Rotiţi selectorul de transfocare spre Tele • Aria de focalizare este de la 5 m la ∞.
cât mai mult posibil.
• Setarea blitzului este fixată la Forced OFF
2. Pentru a maximiza efectul apropiaţi-vă de (Dezactivat). [ ]
subiect.
• Setarea lămpii de asistare AF este
dezactivată.
• Acest mod este potrivit pentru fotografii în • Nivelul tonurilor de alb nu poate fi ajustat
aer liber, în timpul zilei.

Mod sport [SPORTS]


Mod piele fină [SOFT SKIN]
Apăsaţi [ ] pentru a afişa meniul [SCENE
Apăsaţi [ ] pentru afişarea meniului [SCENE MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod
MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod scenă scenă. (P62). Acest mod vă permite să preluaţi
(P62). În acest mod, camera detectează o fotografii cu activităţi sportive sau cu alte
zonă de culoarea pielii, precum faţa, pentru a evenimente în mişcare rapidă.
obţine un aspect al pielii mai fin decât în modul
portret ([PORTRAIT])
„ Tehnică pentru mod piele fină • Setaţi butonul de focalizare la [AF]
Pentru a face cât mai eficient acest mod: • Acest mod este potrivit pentru fotografii în
1. Rotiţi selectorul de transfocare spre Tele aer liber, în timpul zilei, menţinând o
cât mai mult posibil. distanţă de 5 m sau mai mult faţă de
2. Pentru a maximiza efectul apropiaţi-vă de subiect.
subiect. • Dacă realizaţi fotografii ale unui subiect aflat
în mişcare rapidă, în interior, sensibilitatea
ISO devine aceeaşi ca şi în cazul în care
• Acest mod este potrivit doar pentru modul de sensibilitate [ISO inteligentă [ ]
fotografii realizate în aer liber, pe timpul este setat la cea mai ridicată valoare
zilei. [ISO800]. (P53)
• Dacă există o culoare apropiată de culoarea • Nu puteţi utiliza transfocarea digitală.
pielii, partea respectivă va fi de asemenea
netezită.
• Acest mod poate să nu fie eficient în cazul
unei luminozităţi insuficiente.

63
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

• Nu puteţi seta modul funcţiei de stabilizare


Modul de panoramare [PANNING]
la [MODE2]. Când [MODE1] este selectat,
doar vibraţiile orizontale pot fi compensate
Apăsaţi [ ] pentru a afişa meniul [SCENE
în modul de panoramare.
MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod
scenă. (P62). Când realizaţi o fotografie • Setările lămpii de asistare AF şi AF
urmând mişcarea unui subiect care se continuu sunt dezactivate.
deplasează într-o anumită direcţie, precum un • Nivelul tonurilor de alb nu poate fi ajustat
alergător sau o maşină, fundalul va prezenta
unele neclarităţi de mişcare. Acest efect
special se numeşte panoramare. Acest mod vă Mod portret de noapte
permite obţinerea acestui efect mai uşor. [NIGHT PORTRAIT]
„ Tehnică pentru modul de panoramare
Apăsaţi [ ] pentru a afişa meniul [SCENE
Pentru a obţine fotografii bune în modul de
panoramare, deplasaţi camera în plan MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod
orizontal în timp ce realizaţi fotografia. scenă. (P62). Acest mod vă permite să
realizaţi fotografii portret pe timpul nopţii,
subiectul putând fi înregistrat cu luminozitate la
fel ca pe timpul zilei.
„ Tehnica pentru modul portret de
noapte
• Utilizaţi blitzul
c Deplasaţi camera uşor în timp ce urmăriţi în • Din moment ce viteza declanşatorului se
vizor subiectul aflat în mişcare reduce, recomandăm folosirea unui trepied
d Apăsaţi butonul declanşator în timp ce şi temporizator (P48) la realizarea
deplasaţi camera. fotografiilor.
e Continuaţi să deplasaţi camera. • Menţineţi subiectul nemişcat pentru
• Ţineţi cont de următoarele aspecte: aproximativ 1 secundă când realizaţi
fotografia.
− Utilizaţi vizorul (P39)
• Recomandăm realizarea fotografiei prin
− Selectaţi un subiect cu mişcare rapidă rotirea selectorului de transfocare la Wide
− Utilizaţi prefocalizarea. (P61) (1 x), de la o distanţă de aproximativ 1,5 m
− Utilizaţi acest mod cu modul serie (P52). de subiect.
(Puteţi apoi selecta cea mai bună
imagine din fotografiile realizate.)
• Aria de focalizare este de 1,2 m la 5 m.
(Consultaţi P45 pentru aria de control a
• În modul de panoramare, viteza de blitzului)
declanşare se reduce mai mult ca de obicei • Închideţi blitzul când nu îl utilizaţi.
pentru a se obţine efectul de panoramare. • Declanşatorul poate fi ţinut închis (pentru
Drept urmare, pot apărea vibraţii. max. aprox. 1 secundă) după realizarea
• Funcţia de panoramare nu va funcţiona bine fotografiei, din cauza procesării semnalului,
în următoarele situaţii. dar acest lucru nu reprezintă un defect.
− Scene foarte luminoase, de exemplu în • Când realizaţi fotografii în locuri
timpul zilelor de vară. Recomandăm întunecoase, granulaţia poate deveni
utilizarea unui filtru ND (DMW-LND52; vizibilă.
opţional) (P118) • Blitzul este întotdeauna activat când
− Când viteza de declanşare este mai camera este setată la Slow sync. / Red-eye
mare de 1/100th. reduction (Sincronizare lentă / reducerea
− Când subiectul se mişcă încet şi viteza efectului de ochi roşi) [ ]
de urmărire este prea lentă. (Fundalul nu • Setarea AF continuu este dezactivată
poate fi înregistrat dinamic).
• Nivelul tonurilor de alb nu poate fi ajustat

64
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

Mod peisaj de noapte Mod petrecere [PARTY]


[NIGHT SCENERY]
Apăsaţi [ ] pentru a afişa meniul [SCENE
Apăsaţi [ ] pentru a afişa meniul [SCENE MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod
MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod scenă. (P62). Selectaţi acest mod dacă doriţi
scenă. (P62). Acest mod vă permite să să realizaţi fotografii la nunţi, petreceri, etc.
realizaţi fotografii ale peisajelor pe timp de Atât persoanele cât şi zonele din fundal vor fi
noapte, în culori vii. înregistrate cu luminozitate reală prin utilizarea
blitzului şi reducerea vitezei declanşatorului.
„ Tehnică pentru modul scenă de
noapte „ Tehnică pentru mod petrecere
• Setaţi butonul de focalizare la [AF] • Deschideţi blitzul (P44)
• Deoarece viteza declanşatorului este • Deoarece viteza declanşatorului se reduce,
redusă (max. 8 secunde), folosiţi un trepied. recomandăm folosirea unui trepied şi a unui
Recomandăm de asemenea folosirea unui temporizator (P48) la preluarea fotografiilor.
temporizator (P48) pentru realizarea • Recomandăm realizarea fotografiei prin
fotografiilor. rotirea butonului de transfocare la Wide (1
x), de la o distanţă de aproximativ 1,5 m de
subiect.
• Aria de focalizare este de la 5 m la ∞.
• Declanşatorul poate fi ţinut închis (pentru
max. aprox. 8 secunde) după realizarea • Blitzul poate fi activat la Slow sync. / Red-
fotografiei, din cauza procesării semnalului, eye reduction (Sincronizare lentă /
dar acest lucru nu reprezintă un defect. reducerea efectului de ochi roşi) [ ]
sau Forced ON / Red-eye reduction (Activat
• Când realizaţi fotografii în locuri
întunecoase, granulaţia poate deveni / reducerea efectului de ochi roşi) [ ]
vizibilă. • Nivelul tonurilor de alb nu poate fi ajustat
• Setarea blitzului este fixată la Forced OFF
(Dezactivat) [ ].
Mod lumină de lumânare
• Setarea lămpii de asistare AF şi funcţia AF [CANDLE LIGHT]
continuu sunt dezactivate.
• Nivelul tonurilor de alb nu poate fi ajustat Apăsaţi [ ] pentru a afişa meniul [SCENE
MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod
scenă. (P62). Utilizaţi acest mod când doriţi să
Mod fotografiere alimente realizaţi fotografii într-o atmosferă generată de
[FOOD] lumină de lumânări.
„ Tehnică pentru modul lumină de
Apăsaţi [ ] pentru a afişa meniul [SCENE lumânare
MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod
scenă. (P62). Acest mod vă permite să • Pentru a obţine o atmosferă cât mai
realizaţi fotografii ale alimentelor în nuanţe apropiată de realitate, puteţi realiza
naturale. fără ca acestea să fie afectate de fotografii excelente fără a folosi blitzul.
lumina ambientală, de exemplu în restaurante. • Recomandăm utilizarea unui trepied şi a
unui temporizator (P48) pentru realizarea
fotografiilor.
• Aria de focalizare este de la 5 cm (Wide) / 2
m (Tele) la ∞.
• Nivelul tonurilor de alb nu poate fi ajustat • Aria de focalizare este de la 5 cm (Wide) / 2
m (Tele) la ∞.
• Blitzul poate fi activat la Slow sync. / Red-
eye reduction (Sincronizare lentă /
reducerea efectului de ochi roşi)

65
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

• [ ]sau Forced ON / Red-eye reduction


(Activat / reducerea efectului de ochi roşi)
• Aria de focalizare este de la 5 cm (Wide) / 2
[ ]
m (Tele) la ∞.
• Nivelul tonurilor de alb nu poate fi ajustat
• Sensibilitatea ISO devine aceeaşi ca şi în
cazul în care modul de sensibilitate [ISO
Mod fotografiere bebeluş 1 inteligentă [ ] este setat la cea mai
ridicată valoare [ISO400]. (P53)
Mod fotografiere bebeluş 2
[BABY1]/[BABY2] • După pornirea camerei în modul [BABY1]
sau [BABY2] sau după comutarea în modul
Apăsaţi [ ] pentru a afişa meniul [SCENE [BABY1] / [BABY2] din alte moduri, vârsta şi
MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod data şi ora curente sunt afişate pentru
scenă. (P62). Selectaţi acest mod când doriţi să aproximativ 5 secunde în partea de jos a
realizaţi fotografii ale unui bebeluş. Expunerea ecranului.
şi nuanţele sunt ajustate pentru a obţine un • Stilul de afişare a vârstei diferă în funcţie de
aspect cât mai sănătos al bebeluşului. La setarea limbii în modul de înregistrare.
utilizarea blitzului, lumina este mai slabă decât • Stilul de afişare la tipărire poate fi uşor
de obicei. Puteţi seta vârsta de naştere a doi diferit de stilul de afişare de pe ecran.
bebeluşi, utilizând funcţiile [BABY1] şi [BABY2].
De asemenea, puteţi afişa vârsta setată când • Dacă vârsta nu este afişată corect, verificaţi
redaţi fotografiile şi imprimaţi vârsta pe imaginile setările ceasului şi zilei de naştere.
înregistrate cu [DATE STAMP] (P100). • Când camera este setată la [WITHOUT
• Vârsta poate fi de asemenea imprimată prin AGE] (fără vârstă), vârsta nu este
folosirea unui software [LUMIX Simple înregistrată chiar dacă ziua de naştere este
Viewer] sau [PHOTOfunSTUDIO-viewer-] setată. Acest lucru înseamnă că vârsta nu
inclus pe CD-ROM-ul furnizat. (Pentru poate fi afişată chiar dacă setaţi camera la
detalii de imprimare, consultaţi instrucţiunile [WITH AGE] (cu vârsta) după realizarea
de operare separate pentru conectare la fotografiilor.
PC). • Pentru resetarea setării de vârstă, selectaţi
„ Setarea afişării vârstei [RESET] (Resetare)
• Dacă doriţi să afişaţi vârsta, setaţi ziua de • Nu puteţi utiliza transfocarea digitală
naştere în avans, selectând [WITH AGE]
(cu vârsta) şi apăsând [MENU/SET]
(Meniu/Setare)

„ Setarea zilei de naştere


1 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [BIRTHDAY
SET.] (Setare zi de naştere) şi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
2 Când apare un mesaj, selectaţi elementele
(an, lună şi zi) folosind ◄/► şi faceţi
setarea folosind ▲/▼
3 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
pentru a încheia setarea.

66
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

Mod animal de casă [PET] Mod sensibilitate ridicată


[HIGH SENS.]
Apăsaţi [ ] pentru a afişa meniul [SCENE
MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod Apăsaţi [ ] pentru a afişa meniul [SCENE
scenă. (P62). Selectaţi acest mod atunci când MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod
doriţi să realizaţi fotografii ale unui animal de scenă. (P62). Acest mod setează o
casă, cum ar fi o pisică sau un câine. sensibilitate de procesare ridicată Puteţi
Acest mod vă permite să setaţi ziua de naştere realiza fotografii la o sensibilitate ISO 3200.
a animalului dumneavoastră.
Puteţi afişa vârsta setată când redaţi • Rezoluţia fotografiei se va reduce uşor din
fotografiile şi imprimaţi vârsta pe imaginile cauza procesării de sensibilitate ridicată.
înregistrate cu [DATE STAMP] (P100). Acest lucru este normal.
• Vârsta poate fi de asemenea imprimată prin • Aria de focalizare este de la 5 cm (Wide) / 2
folosirea unui software [LUMIX Simple m (Tele) la ∞.
Viewer] sau [PHOTOfunSTUDIO-viewer-]
inclus pe CD-ROM-ul furnizat. (Pentru • Puteţi realiza fotografii adecvate pentru
detalii de imprimare, consultaţi instrucţiunile tipărire 4”x6” / 10 x 15 cm.
de operare separate pentru conectare la • Setarea blitzului este fixată la Forced OFF
PC). (Dezactivat) [ ].
Consultaţi [BABY1]/[BABY2] (P66) pentru • Calitatea nu poate fi setată la [RAW]
informaţii privind afişarea vârstei şi setarea
zilei de naştere. • Funcţiile de transfocare optică extinsă şi
transfocare digitală nu pot fi utilizate.

• Setarea implicită a lămpii de asistenţă AF


este [OFF] (P85). Mod cer înstelat [STARRY SKY]
• Consultaţi [BABY1]/[BABY2] pentru alte
Apăsaţi [ ] pentru a afişa meniul [SCENE
informaţii despre acest mod.
MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod
scenă. (P62). Acest mod vă permite să
Mod apus de soare [SUNSET] realizaţi fotografii superbe ale cerului înstelat
sau ale unor subiecte întunecate
Apăsaţi [ ] pentru a afişa meniul [SCENE „ Setarea vitezei declanşatorului
MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod ● Selectaţi o viteză a declanşatorului de [15
scenă. (P62). Acest mod vă permite să sec], [30 sec.] sau [60 sec].
realizaţi fotografii ale culorii roşii a soarelui la
apus. 1 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta numărul de
secunde şi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• Setarea blitzului este fixată la Forced OFF
(Dezactivat) [ ].
• Setarea lămpii de asistare AF este
dezactivată.
• Nivelul tonurilor de alb nu poate fi ajustat
• Dacă doriţi să schimbaţi numărul de
secunde, apăsaţi [MENIU/SET] şi apoi
apăsaţi ► din nou pentru a selecta
[STARRY SKY].

67
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

2 Realizarea fotografiilor
Mod focuri de artificii
[FIREWORKS]
Apăsaţi [ ] pentru a afişa meniul [SCENE
MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod
scenă. (P62). Acest mod vă permite să
realizaţi fotografii superbe ale focurilor de
artificii explodând pe cerul nopţii.
• Apăsaţi butonul declanşator complet până
apare afişajul cu numărătoare inversă. Nu „ Tehnică pentru modul focuri de
mişcaţi camera după ce apare acest afişaj. artificii
La terminarea numărătorii inverse se Recomandăm folosirea procedeului de
afişează [PLEASE WAIT...] (Vă rugăm prefocalizare de mai jos pentru a vă asigura că
aşteptaţi...) pentru acelaşi interval de timp nu veţi rata şansa de a realiza fotografii atunci
ca şi viteza declanşatorului pentru când artificiile explodează.
procesarea semnalului.
1 Îndreptaţi camera către un obiect, precum
• Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru un obiect iluminat, care se află la
a opri fotografierea, în timpul afişării aproximativ aceeaşi distanţă ca şi focurile
numărătorii inverse de artificii.
„ Tehnică pentru modul Cer înstelat 2 Apăsaţi butonul de focalizare până la
• Declanşatorul se deschide pentru 15, 30 iluminarea indicatorului de focalizare (P28)
sau 60 de secunde. Utilizaţi un trepied. De 3 Setaţi butonul de focalizare la [MF]
asemenea, recomandăm realizarea (Focalizare manuală) (P59).
fotografiilor cu ajutorului temporizatorului 4 Îndreptaţi camera spre locul unde vor
(P48). exploda artificiile.
• Recomandăm utilizarea prefocalizării (P61) 5 Apăsaţi butonul declanşator complet când
pentru a focaliza în prealabil subiectul, cum artificiile explodează.
ar fi o lumină puternică sau o sursă de • Când utilizaţi transfocarea, repetaţi paşii 2 –
lumină aflată la distanţă, care sunt uşor de 5, deoarece poziţia de focalizare poate fi
focalizat. incorectă.
• Recomandăm utilizarea unui trepied
• Ecranul LCD devine automat mai întunecat
• Histogramele sunt întotdeauna afişate în • Aria de înregistrare disponibilă este de la 5
portocaliu (P41). m la ∞, în modul AF. (Recomandăm
• Setarea blitzului este fixată la Forced OFF respectarea paşilor 1-5 de mai sus pentru a
(Dezactivat) [ ] realiza fotografii cu prefocalizare).

• Funcţia stabilizatorului optic de imagine • Viteza de declanşare devine următoarea:


este fixată la [OFF] − Când funcţia de stabilizare a imaginii
• Următoarele funcţii nu pot fi utilizate: este setată la [OFF] (dezactivată): viteza
de declanşare este fixată la 2 secunde.
− [EXPOSURE] (Expunerea)
− Când funcţia de stabilizare a imaginii
− [AUTO BRACKET] (Auto paranteze) este setată la [MODE1] sau [MODE2]:
− Modul serie viteza de declanşare este fixată la ¼ sau
2 secunde (Viteza de declanşare este de
− [AUDIO REC.] (înregistrare audio)
2 s doar atunci când camera a
− [CONT. AF] (Autofocalizare continuă) determinat că vibraţiile sunt reduse, de
− [W. BALANCE] (Nivelul tonurilor de alb) exemplu când folosiţi un trepied, etc.)
• Histogramele sunt întotdeauna afişate în
portocaliu (P41)
• Setarea blitzului este fixată la Forced OFF
(dezactivat) [ ].

68
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

• Setarea lămpii de asistare AF şi funcţia AF Mod fotografie aeriană


continuu sunt dezactivate
[AERIAL PHOTO]
• Nivelul tonurilor de alb nu poate fi ajustat
Apăsaţi [ ] pentru a afişa meniul [SCENE
MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod
Mod plajă [BEACH] scenă. (P62). Acest mod vă permite să
realizaţi fotografii printr-un geam de avion.
Apăsaţi [ ] pentru a afişa meniul [SCENE
MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod Tehnică pentru modul de fotografie aeriană
scenă. (P62). Acest mod vă permite să Recomandăm această tehnică dacă este
realizaţi fotografii intense a culorii albastre a dificilă focalizarea atunci când realizaţi
mării, cerului, etc. De asemenea, previne fotografii cu nori, etc. Îndreptaţi camera spre
subexpunerea subiectelor aflate sub lumină un obiect cu contrast puternic, apăsaţi butonul
puternică. declanşator pe jumătate pentru a fixa
focalizarea şi apoi îndreptaţi camera către
subiect şi apăsaţi complet butonul declanşator
• Nu atingeţi camera cu mâinile ude pentru a realiza fotografia.
• Nisipul sau apa de mare pot cauza
defectarea camerei. Asiguraţi-vă că acestea
nu pătrund la lentile sau la terminalele • Opriţi camera la decolare sau aterizare
aparatului • Când utilizaţi camera în avion, respectaţi
• Nivelul tonurilor de alb nu poate fi setat instrucţiunile echipajului.
• Setarea blitzului este fixată la Forced OFF
(dezactivat) [ ].
Mod zăpadă [SNOW] • Setarea lămpii de asistare AF este
dezactivată
Apăsaţi [ ] pentru a afişa meniul [SCENE
• Nivelul tonurilor de alb nu poate fi ajustat
MODE] (Mod scenă) şi selectaţi un mod
scenă. (P62). Acest mod vă permite să
realizaţi imagini cu o zăpadă cât mai albă
posibil acoperind un munte, sau într-o staţiune
de schi.

• Nivelul tonurilor de alb nu poate fi setat

69
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

Mod imagini în mişcare „ Modificarea setării de calitate a


imaginii
1. Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu / Setare)
2. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta
1. Apăsaţi butonul declanşator pe [ASPECT RATIO] (Raportul
jumătate pentru a focaliza şi apoi dimensiunilor) şi apoi apăsaţi ►.
apăsaţi-l complet pentru a începe
înregistrarea.

3. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta


elementul şi apoi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu / Setare)
Înregistrare audio
4. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [PICT.
• Timpul de înregistrare disponibil este MODE] (Mod fotografie) şi apoi
afişat în partea dreaptă sus iar timpul de apăsaţi ►.
înregistrare scurs este afişat în partea
dreaptă jos a ecranului.
• Când subiectul este focalizat, indicatorul
de focalizare luminează.
• Setările pentru valorile de focalizare,
diafragmă şi transfocare sunt fixate la
valorile din momentul începerii
înregistrării (în primul cadru).
• Înregistrarea audio va începe simultan, 5. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta
prin microfonul încorporat al camerei.
elementul şi apoi apăsaţi [MENU/SET]
(Imaginile în mişcare nu pot fi
înregistrate fără semnal audio).
(Meniu / Setare)
• La utilizarea funcţiei de stabilizare, În cazul în care aţi selectat [ ] în cadrul
aceasta este fixată la [MODE1]. ecranului prezentat în pasul al 3-lea

2. Apăsaţi complet butonul declanşator Element


Mărime Fps (fotografii
pentru a opri înregistrarea. fotografie pe secundă)
• În cazul în care cardul sau memoria 30fpsVGA 640 x 480 30
încorporată se vor umple în timpul pixeli
10fpsVGA 10
înregistrării, camera va opri automat
înregistrarea. 30fpsQVGA 320 x 240 30
10fpsQVGA pixeli 10

Dacă aţi selectat [ ] în cadrul ecranului


prezentat în pasul al 2-lea

Mărime Fps (fotografii


Element
fotografie pe secundă)
30fps 16:9 848 x 480 30
10fps 16:9 pixeli 10

70
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

• Fps (cadre pe secundă): se referă la • Când imaginile în mişcare înregistrate cu


numărul de cadre pe secundă. camera sunt redate pe un alt aparat,
• Puteţi înregistra imagini în mişcare mai calitatea imaginilor şi a semnalului audio se
clare cu 30fps poate deteriora sau este posibil ca acestea
să nu poată fi redate. De asemenea, este
• Puteţi înregistra imagini în mişcare
pentru o perioadă mai lungă cu 10fps, posibil ca informaţiile de înregistrare să nu
fie afişate corect.
deşi calitatea fotografiei este mai redusă.
• Din moment ce mărimea fişierului de • În modul de imagini în mişcare [ ], nu
[10fpsQVGA] este mică, acesta este puteţi utiliza funcţia de detectare a direcţiei
potrivit pentru e-mail-uri. şi funcţia de vizionare.
½ Puteţi înregistra imagini în mişcare pe • Nu puteţi seta [MODE2] la funcţia de
memoria încorporată doar atunci stabilizare optică a imaginii.
când [ASPECT RATIO] este setat la • Software-ul de pe CD-ROM include
[ ] iar dimensiunea imaginii este aplicaţia QuickTime pentru redarea pe PC a
30fpsQVGA sau 10fpsQVGA (320 x fişierelor de imagine în mişcare înregistrate
240 pixeli) cu această cameră.
6. Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu / Setare)
pentru a închide meniul.
• De asemenea, puteţi apăsa butonul
declanşator pe jumătate, pentru a
închide meniul.

• Consultaţi P133 pentru informaţii despre


timpul de înregistrare disponibil
• Timpul de înregistrare disponibil afişat pe
ecran nu se reduce regulat.
• Acest aparat nu suportă Card Multimedia
pentru înregistrarea imaginilor în mişcare.
• Când setaţi calitatea fotografiei la
[30fpsVGA] sau [30fps16:9] recomandăm
folosirea unui card de memorie de mare
viteză, care are indicaţia „10 MB/s” sau mai
mult pe ambalaj.
• În funcţie de tipul cardului de memorie,
înregistrarea se poate bloca.
• Recomandăm utilizarea unui card de
memorie SD/SDHC Panasonic.
• În funcţie de tipul cardului, indicatorul de
accesare a cardului apare pentru un scurt
interval de timp după înregistrarea imaginii
în mişcare. Acest lucru nu reprezintă un
defect
• Imaginile în mişcare pot fi înregistrate
continuu până la 2 GB. Timpul de
înregistrare maxim disponibil de până la 2
GB este afişat pe ecran

71
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

Înregistrarea zilei de „ Setarea datei de plecare / revenire


(Următoarele ecrane sunt afişate atunci când
vacanţă în care a fost este selectat modul de program AE [P])
realizată fotografia
1. Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
şi apoi apăsaţi ◄.

Dacă setaţi în prealabil data plecării în


2. Apăsaţi ▼pentru a selecta
vacanţă, numărul de zile care au trecut de la pictograma [ ] de meniu [SETUP] şi
data plecării este înregistrat în momentul apoi apăsaţi ►.
realizării fotografiei. Puteţi afişa numărul de
zile care au trecut, aatunci când redaţi 3. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta
fotografiile şi imprimaţi acest număr cu [TRAVEL DATE] (Data călătoriei) şi
opţiunea [DATE STAMP] (Imprimare dată) apoi apăsaţi ► .
(P100).
4. Apăsaţi ▼ pentru a selecta [SET] şi
apoi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare).

• Numărul de zile care au trecut de la


data plecării
• Numărul de zile care a trecut de la plecare
poate fi imprimat pe fiecare fotografie
utilizând software-ul [LUMIX Simple Viewer] 5. Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a seta data
sau [PHOTOfunSTUDIO-viewer-] inclus pe
plecării şi apoi apăsaţi [MENU/SET]
CD-ROM-ul furnizat. (Pentru detalii de
imprimare, consultaţi instrucţiunile de (Meniu/Setare).
operare separate pentru conectare la PC).

◄/► : selectaţi elementul dorit


▲/▼: selectaţi anul, luna şi ziua

72
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

„ Anularea setării de dată a călătoriei


6. Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a seta data
revenirii şi apoi apăsaţi [MENU/SET] Data călătoriei este automat anulată dacă data
(Meniu/Setare). curentă este ulterioară datei de revenire. Dacă
doriţi să anulaţi data călătoriei înainte de
terminarea concediului, selectaţi [OFF]
(Dezactivare) în cadrul afişajului prezentat la
pasul 4 şi apoi apăsaţi de 2 ori [MENU/SET].

• Data călătoriei este calculată utilizând data


din setarea ceasului (P20) şi data plecării
pe care aţi setat-o. Dacă setaţi [WORLD
◄/► : selectaţi elementul dorit TIME] (P74) la destinaţia călătoriei, data
▲/▼: selectaţi anul, luna şi ziua călătoriei este este calculată utilizând
• Data plecării este anulată dacă data setarea ceasului şi setarea de destinaţie a
curentă este ulterioară datei de revenire. călătoriei.
• Dacă nu doriţi să setaţi data revenirii, • Setarea datei de călătorie este memorizată
apăsaţi [MENIU/SET] în timp ce bara de chiar în cazul în care camera este oprită.
dată este afişată. • Dacă setaţi o dată de plecare şi apoi
• Nu puteţi seta o dată care este realizaţi o fotografie înaintea acestei date
anterioară datei plecării. de plecare, semnul [-] (minus) este afişat în
portocaliu, iar ziua de vacanţă în care aţi
7. Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) realizat fotografia respectivă nu este
pentru a a închide meniul. înregistrată.
• Dacă aţi setat o dată de plecare şi apoi
8. Realizaţi fotografia. modificaţi setarea ceasului la destinaţie,
semnul [-] (minus) este afişat în alb iar ziua
de vacanţă în care aţi realizat fotografia
respectivă este înregistrată atunci când
data destinaţiei călătoriei este, de exemplu,
cu o zi înainte de data de plecare.
• În cazul în care [TRAVEL DATE] (Dată
călătorie) este setată la [OFF]
(Dezactivare), numărul de zile care au
• Numărul de zile care au trecut de la trecut de la data plecării nu va fi înregistrat
data plecării chiar dacă aţi setat data călătoriei sau
ceasul. Chiar dacă data călătoriei [TRAVEL
• Data, ora şi ziua de vacanţă sunt afişate
DATE] este setată la [SET] după realizarea
pentru aproximativ 5 secunde în partea
fotografiilor, ziua de vacanţă în care le-aţi
de jos a ecranului în cazul în care
realizat nu este afişată.
camera este pornită după setarea datei
călătoriei sau când data călătoriei este • Setaşţi ceasul dacă se afişează mesajul
setată [PLEASE SET THE CLOCK] (Vă rugăm
• Când [TRAVEL DATE] (Dată călătorie) setaţi ceasul) (P20).
este setată, simbolul [ ] va fi afişat în • Setarea [TRAVEL DATE] (Data călătoriei)
partea dreaptă jos a ecranului. (Acest afişează şi modul simplu [ ].
simbol nu este afişat dacă data curentă
este ulterioară datei de revenire).

73
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

Afişarea orei la destinaţia „ Setarea orei din zona în care locuiţi


[HOME]
călătoriei (World Time) (Efectuaţi paşii 1, 2 şi 3)
n Apăsaţi ▼ pentru a selecta [HOME] şi apoi
apăsaţi [MENU/SET]
Dacă aţi setat ora în zona de bază (zona în
care locuiţi) şi ora pentru destinaţia călătoriei
atunci când călătoriţi în străinătate, ora locală
a zonei de destinaţie a călătoriei poate fi
afişată pe ecran şi înregistrată pe fotografii.
• Selectaţi [CLOCK SET] pentru a seta
data şi ora curentă (P20).

1. Apăsaţi [MENU/SET] şi apoi apăsaţi o Apăsaţi ◄/► pentru a selecta ora zonei în
◄ care locuiţi şi apoi apăsaţi [MENU/SET]

2. Apăsaţi ▼ pentru a selecta


pictograma [ ] de meniu [SETUP] şi
apoi apăsaţi ►

3. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta


[WORLD TIME] (Fus orar) şi apoi
apăsaţi ► • Ora curentă este afişată în partea stângă
sus a ecranului iar diferenţa din GMT
este afişată în partea stângă jos a
ecranului.
• Dacă utilizaţi modul de economisire
pentru zona de bază, apăsaţi ▲.
Apăsaţi ▲ din nou pentru a reveni la ora
iniţială.
• Modul de economisire pentru zona în
• În cazul în care setaţi pentru prima dată care locuiţi nu avansează ora curentă.
fusul orar, va fi afişat mesajul [PLEASE Daţi ceasul înainte cu o oră (P20).
SET THE HOME AREA] (Vă rugăm
setaţi ora zonei în care locuiţi). Dacă
apare acest mesaj, apăsaţi [MENU/SET]
şi apoi setaţi ora zonei în care locuiţi din
ecranul indicat în pasul 2 în „Setting the
home are [HOME].

74
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

„ Încheierea setărilor pentru zona în • Ora curentă la zona de destinaţie a


care locuiţi călătoriei este afişată în partea dreaptă
sus a ecranului iar diferenţa de fus orar
• Dacă setaţi aceste date pentru prima dată,
este afişată în partea stângă jos.
ecranul revine la cel indicat în pasul n
• Dacă utilizaţi modul de economisire
(Setarea orei din zona în care locuiţi
la destinaţia călătoriei, apăsaţi
[HOME]) după ce apăsaţi [MENU/SET]
▲. (Ceasul avansează cu o oră). Apăsaţi
pentru a seta ora zonei în care locuiţi.
▲ din nou pentru a reveni la setările
Apăsaţi ◄ pentru a reveni la ecranul indicat
iniţiale.
în pasul 3 şi apoi apăsaţi [MENU/SET]
pentru a închide meniul. p Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide
• Dacă setaţi aceste date pentru a doua oară, meniul.
ecranul revine la cel indicat în pasul 3 după
ce apăsaţi [MENU/SET] pentru a seta ora
zonei în care locuiţi. Apăsaţi [MENU/SET]
din nou pentru a închide meniul.

„ Setarea zonei de destinaţie a


călătoriei
(Efectuaţi paşii 1, 2 şi 3) • Pictograma se modifică de la [ ] la
[ ] după setarea destinaţiei de
n Apăsaţi ▲ pentru a selecta călătorie.
[DESTINATION] (Destinaţie) şi apoi apăsaţi
[MENU/SET] pentru a seta.
• Readuceţi setările la [HOME] când vacanţa
s-a încheiat, efectuând paşii 1, 2, 3 şi apoi
paşii n şi o din meniul „Setting the home
area [HOME]”
• Dacă nu puteţi găsi destinaţia călătoriei în
zonele afişate pe ecran, setaţi în funcţie de
diferenţa orară din zona în care locuiţi.
În funcţie de setare, ora la destinaţia • Setarea [WORLD TIME] (Fus orar) afişează
călătoriei sau în zona în care locuiţi este şi modul simplu [ ]
afişată.
• Pictograma de destinaţie a călătoriei [ ]
• Dacă setaţi aceste date pentru prima apare când redaţi fotografiile realizate la
dată, data şi ora sunt afişate aşa cum destinaţia călătoriei.
este indicat mai sus.
o Apăsaţi ◄/► pentru a selecta zona de
destinaţie a călătoriei şi apoi apăsaţi
[MENU/SET] pentru a seta.

75
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

Utilizarea meniului de mod „ Utilizarea setării rapide


[REC] (Înregistrare) Puteţi utiliza joystick-ul pentru a seta uşor
următoarele elemente în timpul înregistrării:
(Înregistrare în modul de program AE [ ])
• Modul AF (Autofocalizare) (P83)
Setarea nuanţelor, ajutarea calităţii fotografiei, • Mod măsurare (P82)
etc., vă permite să creaţi o largă varietate la
realizarea fotografiilor. • Nivel al tonurilor de alb (P77)
Elementele de meniu care pot fi setate diferă • Sensibilitate ISO (P79)
în funcţie de modul de înregistrare. • Dimensiune imagine (P80)
• Calitate (P80)
„ Setarea din ecranul meniu
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a afişa meniul de
mod [REC] şi apoi selectaţi elementul pe care
1. Continuaţi să apăsaţi joystick-ul în
doriţi să-l setaţi. (P22)
timpul înregistrării
Elemente care pot fi setate
(Înregistrare în modul de program AE [ ])

Ecran Element
meniu
1/4 [W. BALANCE] (P77) 2. Înclinaţi joystick-ul către ▲/▼/◄/►
[WB. ADJUST] (P78) pentru a selecta un element şi apoi
apăsaţi centrul joystick-ului pentru
[SENSITIVITY] (P79) finalizare.
[ASPECT RATIO] (P80)
[PICT. SIZE] (P80)
2/4 [QUALITY] (P80)

[AUDIO REC.] (P82)


[METERING MODE] (P82)
[AF MODE] (P83)
• Setarea [ ] (White Set) nivelului
[CONT. AF] (P84) tonurilor de alb nu apare atunci când utilizaţi
3/4 [AF ASSIST LAMP] (P85) setarea rapidă.

[D. ZOOM] (P35)


[COL. EFFECT] (P85)
[PICT. ADJ.] (P86)

[FLIP ANIM.] (P86)


4/4 [CONVERSION] (P88)

[CLOCK SET] (P90)

76
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

1. Zona care este controlată de modul de


[W. BALANCE] reglare automat al nivelului tonurilor de alb
(Nivel al tonurilor de alb) 2. Cer albastru
Ajustarea nuanţei pentru o 3. Cer înnorat (ploaie)
imagine cât mai naturală 4. Umbră
5. Ecran TV
6. Lumina soarelui
7. Lumină fluorescentă albă
Apăsaţi [ ] pentru afişarea meniului de mod
8. Bec cu incandescenţă
[REC] (Înregistrare) şi selectaţi elementul dorit
(P76). Această funcţie vă permite să 9. Răsărit şi apus
reproduceţi un alb apropiat nuanţei reale la 10. Lumină de lumânare
fotografiile realizate la lumina soarelui,
iluminare halogen, etc., când culoarea alb
poate apărea roşiatică sau albăstrie. Selectaţi
o setare corespunzătoare condiţiilor de
înregistrare.
AWB (Nivel Pentru auto setare (nivel
automat al al tonurilor de alb –
tonurilor de alb) automat)
Pentru înregistrări în aer
Lumina zilei liber, în zile însorite
Pentru înregistrări în aer
liber, în condiţii de cer K – temperatură de culoare Kelvin
Înnorat
înnorat
Pentru înregistrări în aer „ Setarea manuală a nivelului tonurilor
Umbră liber, la umbră, în timpul de alb
unei zile însorite
(White set - Setare nivel tonuri
Blitz Pentru realizarea de alb)
fotografiilor numai cu blitz
Folosiţi acest mod când doriţi să setaţi manual
Halogen Pentru înregistrări în nivelul tonurilor de alb
condiţii de iluminat cu 1. Selectaţi la [ ] (White set - Setare
becuri halogene nivel tonuri de alb), şi apoi apăsaţi [MENU /
Nivel tonuri Pentru utilizarea nivelului SET] (Meniu / Setare)
de alb setat 1 presetat al tonurilor de 2. Selectaţi [ WHITE SET 1] sau [
Nivel tonuri alb WHITE SET 2] şi apoi apăsaţi [MENU /
de alb setat 2 SET] (Meniu / Setare).

Setare Pentru o nouă setare a


nivel tonuri de nivelului tonurilor de alb
alb
„ Nivel tonuri de alb – automat
Zona disponibilă a nivelului tonurilor de alb
este prezentată în ilustraţia următoare.
Utilizarea reglării automate a nivelului tonurilor
de alb în condiţii de iluminare
necorespunzătoare poate duce la realizarea • Puteţi utiliza şi joystickul pentru a selecta
unor fotografii roşiatice sau albăstrii. Dacă sau seta.
subiectul este înconjurat de mai multe surse
de lumină, reglarea automată a nivelului
tonurilor de alb poate să nu funcţioneze corect.
În acest caz, setaţi nivelul tonurilor de alb la un
alt mod decât cel [AWB].
77
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

3. Îndreptaţi camera către o coală de hârtie


[WB. ADJUST]
albă sau un obiect similar alb astfel încât
Reglarea fină a nivelului tonurilor
cadrul din centru să încadreze doar
de alb
obiectul alb iar apoi apăsaţi [MENU / SET]
(Meniu / Setare).

Apăsaţi [ ] pentru afişarea meniului de mod


[REC] (Înregistrare) şi selectaţi elementul dorit
(P76). Când nu puteţi obţine nuanţele dorite
setând nivelul tonurilor de alb, puteţi regla fin
acest nivel.

1. Apăsaţi ▲/▼/◄/►pentru a ajusta fin


4. Apăsaţi [MENU / SET] (Meniu / Setare) de nivelul tonurilor de alb
două ori pentru a închide meniul.
• De asemenea, puteţi apăsa pe jumătate
butonul declanşator sau apăsa centrul
joystickului pentru a finaliza.

• Când realizaţi o fotografie cu blitzul, este


posibil ca nivelul tonurilor de alb să nu fie
• ◄ : A (Ambra: portocaliu)
ajustat corect dacă nivelul de blitz este
insuficient pentru subiect. • ► : B (Blue) (albastru):
• ▲ : G+ (Verde: verzui)
• Setarea de nivel al tonurilor de alb este
memorizată chiar dacă aparatul este oprit. • ▼ : M- (Magenta: roşiatic)
Cu toate acestea, setarea de nivel al
tonurilor de alb pentru un mod scenă revine
2. Apăsaţi [MENU/SET] pentru a finaliza
la [AWB] când modul scenă este selectat. • De asemenea, puteţi apăsa central
joystickului pentru a închide meniul.
• Nivelul tonurilor de alb nu poate fi setat în
următoarele cazuri: • Dacă ajustaţi fin nivelul de alb la A
(ambra), pictograma aferentă de pe
− În modul simplu [ ] ecranul LCD va deveni portocalie. Dacă
− În [SCENERY], [PANNING], [NIGHT ajustaţi fin nivelul de alb la B (albastru),
PORTRAIT], [NIGHT SCENERY], pictograma aferentă de pe ecranul LCD
[FOOD], [PARTY], [CANDLE LIGHT], va deveni albastră.
[SUNSET], [STARRY SKY], • Dacă ajustaţi fin nivelul de alb la G+
[FIREWORKS], [BEACH], [SNOW] ŞI (verde) sau M- (magenta), [+] (ex. )
[AERIAL PHOTO] în modul scenă.
sau [-] (ex. ) apare lângă pictograma
aferentă de pe ecranul LCD.
• Selectaţi punctul central dacă nu ajustaţi
fin nivelul tonurilor de alb.

78
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

Sensibilitate ISO
• Puteţi seta valoarea independent pentru Utilizare în locuri Potrivit Nepotrivit
fiecare mod al nivelului tonurilor de alb. luminoase
(de ex. în aer liber)
• Setarea reglării fine a nivelului tonurilor de
alb este reflectată în fotografie la realizarea Utilizare în locuri Nepotrivit Potrivit
acesteia utilizând blitzul. întunecoase
• Setările de ajustare fină a nivelului tonurilor Viteza declanşator Redusă Rapidă
de alb sunt memorizate, chiar dacă aţi oprit Granulaţie Redusă Mărită
camera.
• Când efectul de culoare [COL. EFFECT]
(P85) este setat la oricare din modurile • Sensibilitatea ISO nu poate fi setată la
[COOL] (Rece), [WARM] (Cald), [B/W] (Alb [AUTO] în modul de expunere manuală.
– negru) şi [SEPIA] (sepia), nu puteţi regla
fin nivelul tonurilor de alb. • Sensibilitatea ISO este setată la [ISO3200]
în [HIGH SENS.] în modul scenă.
• Nivelurile de ajustare fină în sau
revin la setarea standard (punctul centrul) • Nu puteţi selecta [AUTO] în mod prioritate
dacă resetaţi nivelul tonurilor de alb în diafragmă AE, prioritate declanşator AE şi
. mod expunere manuală.

● Nu puteţi ajusta fin nivelul tonurilor de alb în • Pentru a evita granulaţia, recomandăm
[SCENERY], [PANNING], [NIGHT reducerea sensibilităţii ISO sau setarea
PORTRAIT], [NIGHT SCENERY], [FOOD], [PICT. ADJ.] (Ajustare fotografie) la [HIGH]
[PARTY], [CANDLE LIGHT], [SUNSET], sau setarea tuturor elementelor cu excepţia
[STARRY SKY], [FIREWORKS], [BEACH], [NOISE REDUCTION] la [LOW] (P86).
[SNOW] ŞI [AERIAL PHOTO] în modul • Sensibilitatea ISO este setată la [ISO LIMIT]
scenă. în modul de sensibilitate ISO inteligentă
[ ] (P53)
• Consultaţi P58 pentru informaţii privind
viteza de declanşare.
[SENSITIVITY] (Sensibilitate)
Setarea sensibilităţii de lumină • Sensibilitatea ISO nu poate fi setată în
următoarele cazuri:
• Mod simplu [ ]
• Mod de imagine în mişcare [ ]
Apăsaţi [ ] pentru afişarea meniului de mod
[REC] (Înregistrare) şi selectaţi elementul dorit • Mod scenă
(P76). Sensibilitatea ISO reprezintă
sensibilitatea la lumină în valori. Dacă setaţi o
sensibilitate ISO mai ridicată, camera devine
mult mai potrivită pentru realizarea fotografiilor
în locuri întunecoase.
La setarea la [AUTO], sensibilitatea ISO este
automat reglată la de [ISO100] la [ISO200]
(sau de la [ISO100] la [ISO400] când blitzul
este utilizat), în funcţie de luminozitate.

79
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

[ASPECT RATIO] [PICT. SIZE] / [QUALITY]


(Raportul dimensiunilor) (Dimensiune fotografie) / (Calitate)
Setarea raportului dimensiunilor Setarea dimensiunii şi calităţii unei
fotografii care să se potrivească cu
modul în care dumneavoastră
utilizaţi fotografiile

Apăsaţi [ ] pentru afişarea meniului de mod


[REC] (Înregistrare) şi selectaţi elementul dorit
(P76). Prin modificarea raportului
dimensiunilor, puteţi selecta un unghi de Apăsaţi [ ] pentru afişarea meniului de mod
vizualizare corespunzător subiectului. [REC] (Înregistrare) şi selectaţi elementul dorit
(P76). O imagine digitală este formată din mai
Selectaţi pentru a realiza fotografii cu multe puncte luminoase, denumite pixeli. Deşi
acelaşi raport al dimensiunilor ca şi în nu veţi observa o diferenţă pe ecranul camerei,
cazul unui TV sau monitor cu raport cu cât pixelii sunt mai numeroşi, cu atât va fi
4:3. mai bună imaginea atunci când este tipărită
sau este afişată pe monitorul unui calculator.
Calitatea imaginii se referă la rata de
comprimare la salvarea imaginilor digitale.

Selectaţi pentru a realiza fotografii cu


un raport al dimensiunilor de 3:2,
acelaşi ca şi în cazul unui film de 35
mm.

mai mulţi pixeli (calitate ridicată)


mai puţini pixeli (calitate redusă)
„ Număr de pixeli
Când selectaţi o dimensiune mai mare a
Acest format este potrivit pentru
peisaje şi alte subiecte în cazul în fotografiei [ ] (7M), puteţi imprima imagini
care preferaţi o vedere largă. Acest mult mai clare. Când selectaţi o dimensiune
mod este de asemenea potrivit pentru mai mică a fotografiei [ ] (0,3M EZ) puteţi
redarea pe televizoare cu definiţie realiza mai multe fotografii şi le puteţi ataşa
înaltă şi cu ecran larg. unui mesaj e-mail sau le puteţi pune pe un site
Internet deoarece dimensiunea lor este mai
mică.
„ Când raportul dimensiunilor este
[ ]
(7M) 3072 x 2304 pixeli

(5M EZ) 2560 x 1920 pixeli


• În modul de imagine în mişcare [ ], nu (3M EZ) 2048 x 1536 pixeli
puteţi selecta (P70). (2M EZ) 1600 x 1200 pixeli
• Marginile fotografiilor realizate pot fi tăiate la
imprimare. (P129) (1M EZ) 1280 x 960 pixeli

(0,3M EZ) 640 x 480 pixeli

80
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

„ Când raportul dimensiunilor este • Dacă un fişier RAW este înregistrat pe


[ ] memoria încorporată, va fi necesară o
anumită perioadă de timp pentru scrierea
(6M) 3072 x 2048 pixeli datelor
(2,5M EZ) 2048 x 1360 pixeli • Când calitatea este setată la [RAW], nu
puteţi utiliza transfocarea digitală
• Calitatea nu poate fi setată la [RAW] în
„ Când raportul dimensiunilor este modul [HIGH SENS.] (P67)
[ ] • În modul simplu [ ], se vor activa
3072 x 1728 pixeli următoarele setări:
(5,5M)
(2M EZ) 1920 x 1080 pixeli mărire

„ Calitate
Fin (Comprimare redusă): Acest tip
acordă prioritate calităţii fotografiei.
Calitatea fotografiei va fi înaltă.
Standard (Comprimare ridicată): • Următoarele funcţii nu pot fi utilizate când
Acest tip acordă prioritate numărului calitatea este setată la[RAW].
de fotografii realizabile şi − Mod serie
înregistrează fotografii de calitate
standard. − Auto paranteze
Fişier RAW (brut) − [AUDIO REC.]
Setaţi acets mod când modificaţi − Date Stamp
fotografii pe un PC. − [AUDIO DUB.]
− [RESIZE]

• Numărul de pixeli care poate fi selectat − [TRIMMING]


diferă în funcţie de raportul dimensiunilor. − Aspect Ratio Conversion
Dacă modificaţi raportul dimensiunilor, • Vă puteţi bucura de funcţii avansate de
setaţi dimensiunea fotografiei. editare dacă utilizaţi fişiere RAW. Puteţi
• „EZ” este o abreviere pentru [Extra Optical salva fişiere RAW într-un format de fişier
Zoom] (Transfocare optică extra). (P34) (JPEG, TIFF, etc.) care poate fi afişat pe
• Funcţia de transfocare optică extinsă nu PC, le puteţi dezvolta şi edita utilizând
operează în modul scenă [HIGH SENS.], software-ul „SILKYPIX Developer Studio”
astfel încât dimensiunea de imagine pentru dezvoltat de către Ichikawa Soft Laboratory,
[EZ] nu este afişată. aflat pe CD-ROM-ul furnizat.

• Fotografiile pot apărea ca un mozaic, în


funcţie de subiect sau de condiţiile de
înregistrare.
• Consultaţi P31 pentru informaţii privind
numărul de fotografii realizabile.
• Când calitatea este setată la [RAW]:
− o imagine JPEG cu calitatea standard
este creată în acelaşi timp. Calitatea
acesteia este egală cu [ ] iar
dimensiunea este fixată la [ ]/
[ ] sau [ ]
− Când fişierul RAW este şters de pe
cameră, este şters şi fişierul JPEG creat

81
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

[AUDIO REC.] [METERING MODE]


(Înregistrare audio) (Mod de măsurare)
Înregistrarea imaginilor statice cu Pentru determinarea metodei de
semnal audio. măsurare a luminozităţii

Apăsaţi [ ] pentru afişarea meniului de mod Apăsaţi [ ] pentru afişarea meniului de mod
[REC] (Înregistrare) şi selectaţi elementul dorit [REC] (Înregistrare) şi selectaţi elementul dorit
(P76). Puteţi înregistra semnal audio cu (P76).
imaginea statică dacă această funcţie este
Puteţi comuta la următoarele moduri de
setată la [ON] (Activată). Acest lucru înseamnă
măsurare:
că puteţi înregistra conversaţia care a avut loc
când aţi înregistrat imaginea respectivă, sau Multiplu:
puteţi înregistra o explicaţie pentru respectiva Aceasta este o metodă în care camera
imagine. măsoară cea mai potrivită expunere,
• Când setaţi [AUDIO REC.] (Înregistrare determinând automat alocarea
audio) la [ON] (Activat), [ ] va apărea pe luminozităţii pe întregul ecran. De
ecran. obicei, recomandăm utilizarea acestei
metode.
• Când începeţi înregistrarea focalizând
camera pe subiect şi apăsând butonul Centru de greutate:
declanşator, înregistrarea audio se va opri Aceasta este o metodă utilizată pentru
automat după 5 secunde. Nu este nevoie să a focaliza subiectul în centrul ecranului
ţineţi apăsat butonul declanşator. şi pentru măsurarea întregului ecran.
• Semnalul audio este înregistrat prin Punct:
microfonul încorporat în cameră. Aceasta este o metodă de măsurare a
• Dacă apăsaţi butonul [MENU/SET] (Meniu / subiectului în ţinta punct de măsurare
Setare) în timpul înregistrării audio, :
înregistrarea audio va fi anulată. Semnalul
audio nu este înregistrat.
• Când semnalul audio este înregistrat cu
fiecare fotografie, numărul total de fotografii
care poate fi stocat pe card descreşte uşor.

• Modul de măsurare este fixat la multiplu


• Nu puteţi realiza fotografii cu semnal audio [ ] în modul simplu [ ].
în următoarele cazuri:
− Auto paranteze
− Mod serie
− Când calitatea este setată la [RAW]
− În [STARRY NIGHT] (cer înstelat) în
modul scenă

82
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

[AF MODE] (Mod AF) „ Despre [ ] sau [ ]


Setarea metodei de focalizare • Vă puteţi focaliza mult mai rapid pe subiect,
faţă de alte moduri AF.
• Când apăsaţi butonul declanşator până la
jumătate, o imagine poate deveni staţionară
Apăsaţi [ ] pentru afişarea meniului de mod pentru un moment înainte de focalizare.
[REC] (Înregistrare) şi selectaţi elementul dorit Acest lucru este normal, nereprezentând un
(P76). Selectaţi modul corespunzător condiţiei defect.
de înregistrare şi compoziţiei.

Focalizare pe mai multe zone: • Când folosiţi transfocarea digitală sau când
Camera se focalizează realizaţi fotografii în locuri întunecoase,
pe oricare dintre zonele zona AF este afişată în centrul ecranului cu
de focalizare selectate. o mărime mai mare decât de obicei.
Acest mod este eficient
când subiectul nu se
află în centrul ecranului.
(3 zone de focalizare) (mare
viteză): Camera se
focalizează pe partea
stângă, centrul sau • Când mai multe zone AF (maximum 5 zone)
partea dreapta e luminează în acelaşi timp, camera se
ecranului. Această focalizează pe toate zonele AF. Poziţia de
metodă este eficientă focalizare nu este predeterminată deoarece
când subiectul nu se află în centrul este setată la poziţia pe care camera o
ecranului. determină automat în momentul focalizării.
Dacă doriţi să determinaţi poziţia de
(1 zonă de focalizare la realizarea fotografiilor, comutaţi
focalizare) (mare
viteză): Camera se modul AF la [ ], [ ] sau [ ].
focalizează rapid pe • Dacă modul AF este setat la [ ] sau
subiect în zona AF în
centrul ecranului. [ ], zona AF nu este afişată decât
după focalizarea imaginii
(1 zonă de
• Comutaţi modul AF la [ ] sau [ ]
focalizare):
Camera se focalizează dacă focalizarea este dificilă utilizând [ ].
pe subiect în zona AF • Modul AF nu poate fi setat în modul simplu
în centrul ecranului. [ ]

(focalizarea pe un element din


imagine):
Camera se focalizează
pe o zonă limitată şi
îngustă a ecranului.

83
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

„ Despre selectarea zonei AF Când selectaţi [ ]


Puteţi selecta zona AF când selectaţi [ ] Puteţi selecta zonele AF conform ilustraţiei
înclinând joystickul spre ▲/▼/◄/►
[ ], [ ] sau [ ].
n Apăsaţi comutatorul de focalizare până
când apare modul de focalizare şi apoi
apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [AF] sau [AF
MACRO]

o Selectaţi zona AF cu ► de pe joystick şi


apoi apăsaţi centrul joystickului.
• Punctul ţintă de măsurare poate fi de
asemenea mutat pentru a se potrivi zonei
AF atunci când utilizaţi [ ]
• Următoarele operaţii vor readuce zona AF
la poziţia anterioară.
− Când selectorul de mod este setat la
modul simplu [ ]
− Când modul de economisire energie este
activat
− Când aparatul este oprit

[CONT. AF]
(Auto Focalizare continuă)
(Focalizare continuă pe un
p Mutaţi zona AF cu butoanele cursor sau subiect)
▲/▼/◄/► de pe joystick.

Apăsaţi [ ] pentru afişarea meniului de mod


[REC] (Înregistrare) şi selectaţi elementul dorit
(P76). Acest mod vă permite să compuneţi o
imagine mult mai uşor, focalizând întotdeauna
subiectul.

q Apăsaţi [MENU/SET] sau apăsaţi centrul Când modul AF este setat la [ ], [ ]


joystickului pentru a seta sau [ ], timpul necesar pentru focalizare
Când selectaţi [ ], [ ] sau [ ]. când apăsaţi pe jumătate butonul declanşator
se va reduce.
Puteţi selecta 1 zonă AF din 11 zone.
• Când este setat la [ON] (activat), se va afişa
indicarea [ ].

84
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

− Scoateţi parasolarul
• Bateria se poate consuma mai repede − Nu acoperiţi lampa de asistare AF cu
decât de obicei. degetele sau cu alte obiecte
• Poate fi necesar un anumit timp pentru • Când nu doriţi să folosiţi lampa de asistare
focalizarea pe subiect după rotirea inelului AF (de exemplu când realizaţi fotografii în
de focalizare de la W la T sau după locuri întunecoase), setaţi lampa de asistare
schimbarea bruscă a subiectului de la unul AF [AF ASSIST LAMP] la [OFF]
îndepărtat la unul apropiat. (Dezactivată). În acest caz, focalizarea pe
subiect devine dificilă.
• Apăsaţi butonul declanşator pe jumătate din
nou atunci când este dificilă focalizarea • În modul simplu [ ], setarea lămpii de
subiectului. asistare AF [AF ASSIST LAMP] este fixată
la [ON] (activată).
• Setarea [CONT. AF] este fixată la [OFF] în
modurile [NIGHT PORTRAIT] (P64), • Un efect de vinietare poate apărea pe
[NIGHT SCENERY] (P65), [PANNING] circumferinţa lămpii de asistare AF
(P64), [FIREWORKS] (P68) şi [STARRY deoarece aceasta poate fi influenţată de
SKY] (P67) în modul scenă, în modul lentile, dar acest lucru nu afectează
simplu [ ] şi la setarea focalizării manuale. performanţele camerei.
• Lampa de asistare AF este setată la [OFF]
în modurile [SCENERY] (Peisaj) (P63),
[AF ASSIST LAMP] (Lampă de [NIGHT SCENERY] (Peisaj de noapte)
asistare a auto-focalizării) (P65), [PANNING] (Panoramare) (P64),
Focalizare mai uşoară în condiţii [SUNSET] (Apus de soare) (P67),
de lumină slabă [FIREWORKS] (Foc de artificii) (P68) şi
[AERIAL PHOTO] (Fotografie aeriană)
(P69) în modul scenă.
• Setarea iniţială pentru [PET] (P67) în modul
Apăsaţi [ ] pentru afişarea meniului de mod scenă este [OFF] (dezactivat).
[REC] (Înregistrare) şi selectaţi elementul dorit
(P76). Iluminarea subiectului cu lampa de
asistare AF permite camerei focalizarea pe [COL. EFFECT]
subiect în condiţii de iluminare slabă. Setarea efectelor de culoare
• Când apăsaţi butonul declanşator până la pentru imaginile înregistrate
jumătate în locuri întunecoase
sau în alte situaţii, va apărea
o zonă AF mai largă decât de
obicei iar lampa de asistare Apăsaţi [ ] pentru afişarea meniului de mod
AF se aprinde, dacă este [REC] (Înregistrare) şi selectaţi elementul dorit
setată la [ON] (Activată). (P76). Selectaţi un efect de culoare care se
potriveşte condiţiilor de înregistrare şi imaginii.
ON Lampa de asistare AF se aprinde
(Activată) în condiţii de iluminare slabă. În COOL
Fotografia devine albăstrie.
acest timp, pictograma lămpii de (Rece)
asistare AF [ ] apare pe
WARM
ecran. Zona de acoperire Fotografia devine roşiatică.
(Caldă)
efectivă a lămpii de asistare AF
este de 1,5 m. B/W
Fotografia devine alb/negru.
(alb / negru)
OFF Lampa de asistare AF nu se
(Dezactivată) aprinde. SEPIA Fotografia devine sepia.

• Asiguraţi-vă asupra următoarelor aspecte


când lampa de asistare AF este activă.
− Nu priviţi înspre lampa de asistare AF

85
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

[PICT. ADJ.] (Ajustarea fotografiei) [FLIP ANIMATION] Animaţie


Ajustarea calităţii imaginilor Conectarea fişierelor pentru a crea un
înregistrate fişier de imagine în mişcare (video)

Apăsaţi [ ] pentru afişarea meniului de mod Apăsaţi [ ] pentru afişarea meniului de mod
[REC] (Înregistrare) şi selectaţi elementul dorit [REC] (Înregistrare) şi selectaţi elementul dorit
(P76). Utilizaţi această funcţie conform situaţiei (P76). Această cameră vă permite să creaţi
de înregistrare şi atmosferei fotografiei. fişiere de imagine în mişcare lungi de până la
20 de secunde conectând imaginile
CONTRAST înregistrate în modul de animaţie.
PUTERNIC Măreşte diferenţa dintre Exemplu:
luminozitatea şi culoarea închisă
a unei imagini Când înregistraţi imagini ale subiectului
deplasând camera încetul cu încetul şi aliniind
SLAB Scade diferenţa dintre imaginile, subiectul va arăta ca şi când s-ar
luminozitatea şi culoarea închisă afla în mişcare.
a unei imagini

CLARITATE
MARE Imaginea este clar definită
REDUSĂ Imaginea este focalizată slab.

SATURAŢIE
MARE Culorile imaginii sunt vii
REDUSĂ Culorile imaginii sunt naturale.

REDUCERE ZGOMOT
PUTERNIC Efectul de reducere a zgomotului
este sporit. Rezoluţia imaginii se
poate reduce uşor.
REDUS Efectul de reducere a zgomotului
este micşorat. Puteţi obţine
imagini cu rezoluţie mare.
• Puteţi reda animaţii cu aceeaşi metodă
utilizată la redarea imaginilor în mişcare.
(P94)

• Când realizaţi fotografii în locuri


întunecoase, acestea pot prezenta efectul
granulaţie. Pentru a evita granulaţia,
recomandăm setarea [NOISE
REDUCTION] în [PICT. ADJ.] (Ajustarea
fotografiei) la [HIGH] sau setarea tuturor
elementelor cu excepţia [NOISE
REDUCTION] la [LOW] pentru a realiza
fotografii.

86
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

1. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [FLIP 4. Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu / Setare),


ANIM.] (Animaţie) şi apoi apăsaţi ►. apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta
[CREATE MOTION PICTURE] (Creare
imagine în mişcare) şi apoi apăsaţi ►

2. Selectaţi [PICTURE CAPTURE]


(Realizare fotografie) şi apăsaţi ►

5. Selectaţi [FRAME RATE] (Rată cadre)


şi apoi apăsaţi ►.

• Dimensiunea imaginii este de 320 x 240


pixeli
3. Apăsaţi butonul declanşator şi
preluaţi imagini pentru realizarea
animaţiilor.

6. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [5fps]


sau [10fps] şi apoi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu / Setare).

• Puteţi verifica imaginea înregistrată cu ▼


şi imaginea anterioară sau următoare cu
◄/►.
• Ştergeţi imaginile de care nu mai aveţi
5 fps 5 cadre / secundă
nevoie cu butonul [ ].
10 fps 10 cadre / secundă (Imaginile în
• Puteţi înregistra până la 100 de imagini. mişcare devin mai omogene).
Numărul afişat al imaginilor care pot fi
înregistrate este aproximativ.

87
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

7. Apăsaţi ▼ pentru a selecta [CREATE [CONVERSION]


MOTION PICTURE] (Creare imagine Lentile de conversie
în mişcare) şi apăsaţi ► pentru a crea Utilizarea unei lentile opţionale
o animaţie.

Apăsaţi [ ] pentru afişarea meniului de mod


[REC] (Înregistrare) şi selectaţi elementul dorit
(P76). Lentilele de teleconversie (DMW-LT55;
opţional) vă permit să înregistraţi imagini cu un
raport de transfocare mai mare (de 1,7 ori).
Lentilele de conversie mare (DMW-LW55;
• Numărul fişierului apare după ce creaţi opţional) vă permit să înregistraţi imagini cu un
animaţia. raport de focalizare mai mare ca de obicei (de
0,7 ori). Lentilele de apropiere (DMW-LC55;
• Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu / Setare)
opţional) vă permit să realizaţi de aproape
pentru a închide meniul după crearea
fotografii ale unor subiecte mici.
animaţiei.
• Adaptorul de lentile (DMW-LA2; opţional)
„ Ştergerea tuturor fişierelor utilizate la este necesar pentru ataşarea lentilelor de
crearea animaţiei conversie sau lentilelor de apropiere.
La selectarea [DELETE STILL PICTURES]
(Ştergerea imaginilor statice) în meniul [FLIP
ANIM.], va apărea un ecran de confirmare.
1. Scoateţi capacul lentilei, parasolarul
Selectaţi [YES] (Da) cu ▲ şi apoi apăsaţi
de lentilă şi adaptorul de parasolar.
[MENU/SET] (Meniu / Setare).
2. Ataşaţi adaptorul de lentile
(DMW-LA2; opţional)

• Nu puteţi utiliza funcţia de detectare a


direcţiei, modul serie, modul auto paranteze
şi funcţie [AUDIO REC.] (Înregistrare
audio).
• Imaginile din fiecare cadru nu apar la
vizionarea normală (P36)
• Dacă executaţi [CREATE MOTION
PICTURE] (Creare imagine în mişcare),
animaţia este creată din toate imaginile
înregistrate pentru animaţie. Ştergeţi
imaginile de care nu mai aveţi nevoie. • Lentilele de conversie nu pot fi
• Semnalul audio nu poate fi înregistrat utilizate împreună cu filtrul ND (DMW-
LND52) şi protectorul MC (DMW-
• Nu puteţi înregistra semnal audio folosind
LMC52). Detaşaţi întotdeauna filtrul
transferul de semnal (P105).
NC sau protectorul MC înainte de
• Redarea nu este posibilă pe alte ataşarea lentilelor de conversie.
echipamente. De asemenea, se poate • Rotiţi lentilele uşor şi cu atenţie.
întâmpla să auziţi zgomote în timpul redării
pe alte echipamente care nu au o funcţie de
dezactivare a sunetului.

88
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

3. Ataşaţi lentilele de conversie sau de 5. Apăsaţi ▲/▼ pentru a seta [ ], [ ]


apropiere sau [ ] şi apoi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu / Setare)

• [OFF] (dezactivat):
când nu ataşaţi lentilele de conversie
• [ ]:
când ataşaţi lentilele de conversie mare
• [ ]:
când ataşaţi lentilele de teleconversie
• Nu puteţi ataşa o lentilă de conversie sau • [ ]:
filtru la adaptorul de parasolar (furnizat). când ataşaţi o lentilă de apropiere
• Închideţi meniul apăsând butonul
4. Porniţi camera, apăsaţi ▲/▼ pentru a declanşator pe jumătate sau butonul
selecta [CONVERSION] (Conversie) şi [MENU/SET] (Meniu / Setare) după
apoi apăsaţi ► încheierea setărilor.

89
Nivel avansat (Înregistrarea fotografiilor)

„ Aria înregistrabilă la utilizarea


lentilelor de conversie • Transfocarea digitală nu poate fi utilizată
Când ataşaţi lentile de teleconversie când folosiţi lentile de conversie mare.
Wide Tele • Când suprafaţa lentilelor este murdară (apă,
ulei, amprente, etc.) imaginea poate fi
Normal - 5,4 m - ∞
afectată. Ştergeţi uşor suprafaţa lentilei cu o
Macro - 5,4 m - ∞ cârpă moale şi uscată înainte de şi după
Când ataşaţi lentile de conversie mare realizarea fotografiilor.
• Asiguraţi-vă că funcţia [CONVERSION]
Wide Tele
(Conversie) este setată la [OFF]
Normal 15 cm - ∞ (dezactivată) când nu utilizaţi lentile de
Macro 15 cm - ∞ conversie.
• Când utilizaţi lentile de conversie:
La ataşarea unei lentile de apropiere
− Blitzul încorporat nu poate fi activat.
Wide Tele
− Dacă setaţi funcţia [CONVERSION]
Normal 20 cm – 50 cm 40 cm – 50 cm (Conversie) la [OFF] (dezactivată),
Macro 5 cm – 50 cm 40 cm – 50 cm performanţa lentilelor de conversie nu va
Tele fi optimă.
- 33 cm – 50 cm
macro • Când utilizaţi lentilele de teleconversie:
• Transfocarea este fixată la Tele când − Recomandăm utilizarea unui trepied
utilizaţi lentile de teleconversie şi la Wide − Este posibil ca funcţia de stabilizare să
când utilizaţi lentile de conversie largă. nu fie suficientă
Indicaţie Grosisment − Indicatorul de focalizare poate lumina din
Lentile de cauza vibraţiilor chiar dacă subiectul nu
12x 20,4x¼ este focalizat.
teleconversie
Lentile de − Timpul necesar pentru focalizare poate fi
conversie 1x 0,7x mai lung decât de obicei.
largă • Dacă setaţi funcţia [CONVERSION]
¼ Grosismentul actual la utilizarea transfocării (Conversie) la [ ],[ ] sau [ ] nu puteţi
digitale (P35) şi transfocării optice extra utiliza lampa de asistare AF (P85)
(P34) este de 1,7 x cel al afişajului Tele. • Citiţi instrucţiunile de operare ale lentilei de
• Aria de transfocare completă poate fi conversie pentru alte detalii.
utilizată la folosirea lentilei de apropiere.

Setare ceas [CLOCK SET]


Setarea datei, orei şi afişării
acestora

Apăsaţi [ ] pentru afişarea meniului de mod


[REC] (Înregistrare) şi selectaţi elementul dorit
(P76). Modificaţi data şi ora (P20).

90
Funcţii avansate (Redare)

Afişarea mai multor ecrane • În funcţie de fotografia înregistrată şi de


setări, vor fi afişate următoarele pictograme.
(Redarea multiplă a fotografiilor)
-[ ] (Favorite)
-[ ] (Imagine în mişcare)
- [ ] ([BABY1]/[BABY2] în modul scenă,
1. Rotiţi selectorul de transfocare către vârsta în luni, vârsta în ani, etc.)
[ ] [W] pentru a afişa mai multe -[ ] (Dată călătorie)
fotografii. -[ ] (Destinaţie călătorie)
(Afişaj când 9 fotografii sunt afişate) -[ ] (Animaţie)
-[ ] (Imagini cu [DATE STAMP])

„ Exemplu de 25 de fotografii afişate

1 fotografie → 9 fotografii → 25 fotografii →


Afişaj ecran calendar (P92).
• Rotiţi selectorul de transfocare către [ ]
[T] pentru a vă reîntoarce la afişajul „ Pentru a reveni la modul de redare
anterior. normal
Rotiţi către [ ] [T] sau apăsaţi [MENIU /SET]
2. Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta o (Meniu / Setare)
fotografie. • Se va afişa fotografia încadrată în
portocaliu.
„ Pentru a şterge o fotografie în timpul
redării multiple
1 Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta o
fotografie şi apoi apăsaţi [ ]
sau
2 Apăsaţi ▲ pentru a selecta [YES] (Da)
3 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu / Setare)

• Se vor afişa numărul fotografiei selectate


şi numărul total de fotografii înregistrate. • Informaţiile de înregistrare, etc. de pe
• Puteţi utiliza şi joystick-ul pentru această ecranul LCD nu pot fi şterse în modul de
operaţiune. redare multiplă chiar dacă apăsaţi
[DISPLY].
• Imaginile nu vor fi afişate în direcţia de
rotaţie chiar dacă [ROTATE DISP.] (Rotire
disp.) este setat la [ON] (P99).

91
Funcţii avansate (Redare)

Afişarea fotografiilor în 4. Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta o


fotografie şi apoi apăsaţi [MENU/SET]
funcţie de data înregistrării (Meniu / Setare)
(Redare calendar)
• Va fi afişată doar fotografia selectată

„ Pentru a reveni la ecranul de afişare


a unei singure fotografii
Puteţi afişa fotografii în funcţie de data După afişarea ecranului calendar, rotiţi
înregistrării, utilizând funcţia de redare selectorul de transfocare către [ ] [T] pentru
calendar. a afişa 25 de fotografii, 9 fotografii sau 1
1. Rotiţi selectorul de transfocare către fotografie (P91)
[ ] [W] pentru a afişa ecranul
calendar.
• Fotografiile sunt afişate fără a fi rotite chiar
dacă [ROTATE DISP.] (Rotire disp.) este
setat la [ON].(99)
• Puteţi afişa calendarul între ianuarie 2000 şi
decembrie 2099.
• Dacă data de înregistrare a fotografiei
selectate în cadrul ecranului de afişare a 25
de fotografii nu se încadrează între ianuarie
• Data de înregistrare a fotografiei 2000 şi decembrie 2099, camera o va afişa
selectate în ecranul de redare devine automat în cea mai veche dată a
data selectată când ecranul calendar calendarului.
este afişat pentru prima dată. • Fotografiile editate pe PC vor fi afişate cu
• Dacă există mai multe fotografii cu dată care diferă de data reală de
aceeaşi dată de înregistrare, va fi afişată înregistrare.
prima fotografie înregistrată în ziua
• Dacă data nu este setată în cameră (P20),
respectivă.
data de înregistrare este setată ca 1
ianuarie, 2006.
2. Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta • Dacă realizaţi fotografii după setarea
data care va fi redată. destinaţiei călătoriei în [WORLD TIME]
◄/►: Selectaţi data (P74), imaginile sunt afişate în funcţie de
data de la destinaţia călătoriei în redarea
▲/▼: Selectaţi luna calendar
• Dacă nu există fotografii înregistrate în • Puteţi efectua selectarea şi setarea utilizând
timpul unei luni, luna nu va fi afişată. si joystick-ul.
3. Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu / Setare)
pentru afişarea fotografiilor care au
fost realizate în data selectată.

• Rotiţi selectorul de transfocare către


[ ] [W] pentru a reveni la ecranul
calendar.

92
Funcţii avansate (Redare)

Utilizarea transfocării la „ Pentru a opri transfocarea la redare


Rotiţi selectorul de transfocare către [ ] [W]
redare sau apăsaţi [MENU/SET] (Meniu / Setare)
„ Pentru a şterge o fotografie în timpul
transfocării la redare.
1 Apăsaţi butonul [ ].
1. Rotiţi selectorul de transfocare către 2 Apăsaţi ▲ pentru selecta [YES] (Da)
[ ] [T] pentru a mări fotografia.
3 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu / Setare)

• De asemenea, puteţi şterge informaţiile de


înregistrare, etc. pe ecranul LCD / vizor în
timpul transfocării la redare, prin apăsarea
butonului [DISPLAY]..
• Cu cât imaginea este mărită mai mult, cu
• : 1x → 2x → 4x → 8x → 16x atât calitatea ei se reduce.
• Când rotiţi selectorul de transfocare către • Dacă doriţi să salvaţi fotografia mărită,
[ ] [W] după ce fotografia este mărită, utilizaţi funcţia de ajustare (P106)
grosismentul descreşte. Dacă rotiţi • Transfocarea la redare poate să nu
selectorul de transfocare către [ ] [T], funcţioneze dacă fotografiile au fost
grosismentul creşte. realizate cu alt aparat.
• Când modificaţi grosismentul, indicarea
poziţiei de transfocare apare timp de
1 secundă pentru a verifica poziţia
secţiunii mărite.
2. Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a deplasa
poziţia.

sau

• Când deplasaţi poziţia care va fi afişată,


indicarea poziţiei de transfocare este
afişată tip de 1 secundă

93
Funcţii avansate (Redare)

Oprirea redării imaginii în mişcare


Redarea imaginilor în
Apăsaţi ▼
mişcare / imaginilor cu
semnal audio Derulare rapidă înainte / Derulare rapidă
înapoi
În timpul redării imaginilor în mişcare, apăsaţi
şi ţineţi apăsat ◄/►
„ Imagini în mişcare ◄: Derulare rapidă înapoi
Apăsaţi ◄/► pentru a selecta o ►: Derulare rapidă înainte
fotografie cu pictogramă de imagine • La eliberarea butonului ◄/► camera revine
în mişcare / / la redarea normală a imaginilor în mişcare.
/ / /
şi apoi apăsaţi ▼ pentru redare. Pentru pauză:
Apăsaţi ▲ în timpul redării imaginilor în
mişcare.
• Apăsaţi ▲ din nou pentru a anula pauza.

Derulare înainte, cadru cu cadru / Derulare


înapoi cadru cu cadru
Timpul de înregistrare a imaginii în mişcare • Apăsaţi ◄/► în timpul pauzei
este afişat pe ecran.
• După ce redarea a început, timpul de „ Imagini cu semnal audio
înregistrare a imaginii în mişcare dispare,
iar timpul de redare scurs este afişat în Apăsaţi ◄/► pentru a selecta o imagine
partea dreaptă jos a ecranului. cu pictogramă audio şi apoi
• Spre exemplu, 1 oră 20 de minute şi 30 de apăsaţi ▼ pentru redare.
secunde se va afişa ca şi [1h20m30s].
• Cursorul afişat în timpul redării
este acelaşi ca şi ▲/▼/◄/►.

• Consultaţi [AUDIO REC.] (Înregistrare


audio) (P82) şi [AUDIO DUB.] (P105) pentru
informaţii privind crearea imaginilor statice
cu semnal audio.

94
Funcţii avansate (Redare)

Crearea imaginilor statice


• Puteţi auzi semnalul audio din difuzor.
Pentru a ajusta volumul sunetului în meniul
dintr-o imagine în mişcare
[SETUP], consultaţi (P25), [VOLUME]
(Volum).
• Formatul de fişier care poate redat de către
această cameră este QuickTime Motion Puteţi crea imagini statice dintr-o imagine în
JPEG. mişcare. Acest lucru este eficient în anumite
• Software-ul de pe CD-ROM include scene în mişcare când doriţi să priviţi cu
aplicaţia QuickTime pentru redarea pe PC a atenţie la mişcarea unei anumite persoane,
fişierelor de imagine în mişcare înregistrate etc.
cu această cameră. (P111)
1. Apăsaţi ◄/► pentru a selecta o
• Anumite fişiere QuickTime Motion JPEG imagine cu o pictogramă de imagine
înregistrate de către un PC sau alt
în mişcare / /
echipament nu pot fi redate de către
această cameră. / / /
şi apoi apăsaţi ▼ pentru redare.
• Dacă doriţi să redaţi imagini în mişcare care
au fost înregistrate cu un alt echipament,
calitatea imaginilor se poate reduce sau
redarea lor poate fi imposibilă.
• Când utilizaţi un card de mare capacitate,
este posibil ca derularea rapidă înapoi să se
desfăşoare mai încet ca de obicei.
• Nu puteţi utiliza următoarele funcţii la
redarea imaginilor în mişcare şi a imaginilor 2. Apăsaţi ▲ pentru a întrerupe redarea
cu semnal audio. imaginii în mişcare.
− Transfocare (La redarea sau
întreruperea temporară a redării
imaginilor în mişcare).
− [ROTATE DISP.] / [ROTATE] / [AUDIO
DUB.] (Doar imagini în mişcare)
− [DATE STAMP] / [RESIZE] /
[TRIMMING] / [ASPECT CONV.]
• Apăsaţi ▲ din nou pentru a reveni la
redarea imaginii în mişcare.
• Apăsaţi ◄/► în timpul pauzei pentru a
derula înainte cadru cu cadru.
• Dacă apăsaţi butonul declanşator, puteţi
salva imaginile statice afişate sub forma
unei singure imagini (efectuaţi pasul 4).

95
Funcţii avansate (Redare)

3. Rotiţi transfocatorul către [ ] [W] 4. Apăsaţi butonul declanşator


pentru afişarea ecranului de redare • Este afişat mesajul [SAVE THESE NINE
cu 9 imagini PICTURES AS ONE SINGLE
PICTURE?] (Doriţi să salvaţi aceste
nouă imagini sub forma unei singure
imagini?). De asemenea, se va afişa
mesajul [SAVE AS SINGLE PICTURE?]
(Doriţi să salvaţi ca şi o singură
imagine?) dacă aţi salvat imaginea în
pasul 2.

• După afişarea ecranului de redare cu 9 5. Apăsaţi ▲ pentru a selecta [YES] şi


imagini, rotiţi transfocatorul către [ ] apoi apăsaţi [MENU/SET].
[W] pentru a comuta cadrele / secundă.
La selectarea

30 de cadre / secundă →
15 cadre / secundă →
10 cadre / secundă → 5 cadre / secundă
La selectarea • Cele nouă imagini sunt salvate ca şi o
singură imagine.
10 cadre / secundă → 5 cadre / secundă
• Rotiţi transfocatorul către [ ] [T] pentru „ Dimensiune imagine
reveni la ecranul de cadre / secundă
anterior. Element 1 imagine 9 imagini
• Puteţi derula înainte cadru cu cadru
apăsând ▲/▼/◄/► [30fpsVGA] 0,3 M 2M
− ▲/▼ derulare înainte / înapoi 3 cadre [10fpsVGA] 0,3 M 2M
o dată
− ◄/► derulare înainte / înapoi 1 cadru [30fpsQVGA] 0,3 M 1M
o dată
[10fpsQVGA] 0,3 M 1M

[30fps16:9] 2M 2M

[10fps16:9] 2M 2M

• [QUALITY] (Calitatea) (P80) este fixată


la [ ].

• Este posibil să nu puteţi salva imaginile


statice dintr-o imagine în mişcare
înregistrată cu alt echipament.

96
Funcţii avansate (Redare)

Utilizarea meniului de mod Elemente care pot fi setate

[PLAY] (Redare) Ecran meniu Element


1/3 [SLIDE SHOW] (P97)
[FAVORITE] (P99)

[ROTATE DISP] (P99)


Puteţi folosi funcţii variate în modul de redare
precum funcţia de rotire sau protecţie pentru [ROTATE] (P99)
fotografiile realizate.
• Consultaţi P97 – 109 pentru fiecare element [DATE STAMP] (P100)
de meniu. 2/3 [DPOF PRINT] (P102)
[PROTECT.] (P104)
1. Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu / Setare)
[AUDIO DUB] (P105)
[RESIZE] (P105)
2. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta
elementul de meniu. [TRIMMING] (P106)
3/3 [ASPECT CONV] (P107)
[COPY] (P108)

[FORMAT] (P109)
sau

DIAPORAMĂ
Redarea fotografiilor în ordine,
pentru o durată fixă.

Apăsaţi [ ] pentru afişarea meniului de mod


[PLAY] (redare) şi selectaţi elementul dorit
(P97). Acest lucru este recomandabil la
sau redarea fotografiilor pe un ecran TV. Puteţi
sări peste fotografiile nedorite dacă aţi setat
[FAVORITE] (Fotografii favorite) (P99).

• Apăsaţi ▼ la pentru a comuta la • Când [FAVORITE ] este setat la [ON] –


următorul ecran de meniu. pasul 1
• Puteţi comuta ecranele de meniu de la • Când [FAVORITE ] este setat la [OFF] –
orice element de meniu, rotind selectorul pasul 2
de transfocare
• După efectuarea etapelor 1 şi 2,
consultaţi descrierea elementului de
meniu în instrucţiunile operaţionale şi
apoi setaţi-l.

97
Funcţii avansate (Redare)

1. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [ALL] „ Setarea semnalului audio, duratei şi


(Toate) sau [ ] şi apoi apăsaţi efectului
[MENU/SET] (Meniu / Setare) Selectaţi [DURATION] (Durata), [EFFECT]
(Efect) sau [AUDIO] în cadrul ecranului
prezentat în pasul 2 şi setaţi.
Durata Poate fi setată la [1SEC],
[2SEC], [3SEC] sau [5SEC]
sau [MANUAL] (redare
manuală)
− Duratele de redare sunt
doar aproximative. Ele diferă
ALL Sunt afişate toate fotografiile în funcţie de imaginile care
(toate) sunt redate.
[ ] Sunt afişate doar acele [EFFECT] Poate fi selectat un efect de
fotografii care au fost setate ca (Efect) diaporamă.
fiind favorite (P89). [OFF]: Fără efect
• Dacă nici o fotografie nu are [ ] afişat, Imaginile sunt afişate
nu puteţi selecta [ ] chiar dacă într-o diaporamă
[FAVORITE] este setat la [ON] (activat).
Apar noi imagini din
2. Apăsaţi ▲ pentru a selecta [START] spatele imaginilor
şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu / curente, înlocuindu-le
Setare). Noi imagini umplu
(Ecran la selectarea [ALL]) gradual ecranul din
centru
Este selectat un efect
aleatoriu
• Dacă setaţi [DURATION]
(durata) la [MANUAL],
setările din [EFFECT] sunt
dezactivate.
Semnal Prin setarea la [ON] (Activat),
audio semnalul audio al fotografiilor
cu semnal audio poate fi redat
în timpul diaporamei.
• Puteţi selecta [MANUAL] doar când [ ]
• Cursorul afişat în timpul unei diaporame a fost selectat în pasul 1.
sau când o diaporamă este întreruptă • Apăsaţi ◄/► pentru a afişa fotografia
temporar (pauză) sau în timpul anterioară sau următoare când
diaporamei manuel [MANUAL] este [MANUAL] este selectat.
acelaşi ca şi ▲/▼/◄/►.
• Apăsaţi ▲ pentru a întrerupe temporar
• Când setaţi [AUDIO] la [ON] iar apoi este
(pauză) diaporama. Apăsaţi ▲ din nou
redată o fotografie cu semnal audio,
pentru a relua diaporama.
următoarea fotografie este afişată după
• Apăsaţi ◄/► pentru afişarea fotografiei redarea semnalului audio.
anterioare sau a celei următoare. (Însă
efectul selectat este dezactivat) • Nu puteţi reda imagini în mişcare şi utiliza
funcţia de economisire energie în cadrul
3. Apăsaţi ▼ pentru finalizare. unei diaporame. (Cu toate acestea, setarea
pentru modul de economisire energie este
fixată la [10 min] în timp ce o diaporamă
este întreruptă temporar sau redaţi o
diaporamă manuală).

98
Funcţii avansate (Redare)

[FAVORITE] • Puteţi seta până la 999 de fotografii ca


fiind favorite.
Setarea fotografiilor favorite
„ Ştergerea fotografiilor favorite
Apăsaţi [ ] pentru afişarea meniului de mod
[PLAY] (redare) şi selectaţi elementul dorit (P97). 1 Selectaţi [CANCEL] (Anulare) în cadrul
ecranului prezentat în pasul 1 şi apoi
Dacă un simbol a fost adăugat fotografiilor şi
apăsaţi [MENU/SET] (Meniu / Setare).
acestea au fost setate ca fiind favorite, puteţi
face următorul lucru: 2 Apăsaţi ▲ pentru a selecta [YES] (Da) şi
apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu / Setare)
• Puteţi şterge restul fotografiilor ([ALL
DELETE EXCEPT ]) (P37) 3 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu / Setare)
pentru a închide meniul.
• Puteţi reda fotografiile setate ca şi favorite
în diaporamă (P97).
• Înainte de a apela la un studio foto pentru
1. Apăsaţi ▼ pentru a selecta [ON] şi imprimare digitală, utilizarea funcţiei [ALL
apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu / DELETE EXCEPT ] (P38) este
Setare). convenabilă astfel încât doar fotografiile pe
care le doriţi imprimate să rămână pe card.
• Utilizând programul [LUMIX Simple Viewer]
sau [PHOTOfunSTUDIO-viewer-] de pe CD-
ROM-ul furnizat, fotografiile favorite pot fi
setate, confirmate sau şterse. (Pentru
detalii, vă rugăm consultaţi instrucţiunile
separate pentru conexiunea la PC).
• Fotografiile realizate cu alte aparate nu pot
• Nu puteţi seta fotografiile favorite dacă
fi setate ca şi favorite.
funcţia [FAVORITE] este setată la [OFF].
De asemenea, pictograma [ ] de
fotografii favorite nu va fi afişată când
funcţia [FAVORITE] este setată la [OFF] [ROTATE DISP] / [ROTATE]
chiar dacă funcţia [FAVORITE] a fost
Rotirea fotografiilor la afişare
setată anterior la [ON].
• Nu puteţi selecta [CANCEL] (Anulare)
dacă nici una dintre imagini nu a fost Apăsaţi [ ] pentru afişarea meniului de mod
afişată [ ]. [PLAY] (redare) şi selectaţi elementul dorit (P97).
Acest mod vă permite să afişaţi fotografii
2. Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu / Setare) înregistrate prin ţinerea camerei în poziţie
pentru a închide meniul. verticală sau să rotiţi manual fotografiile cu 90°.
„ Afişare prin rotire
3. Apăsaţi ◄/► pentru a selecta (Fotografia este automat rotită şi afişată)
fotografia şi apoi apăsaţi ▲.
1. Apăsaţi ▼ pentru a selecta [ON] şi apoi
apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)

• Repetaţi procedeul de mai sus.


• Dacă ▲ este apăsat în timp ce
pictograma [ ] de fotografii favorite • Imaginile sunt afişate fără a fi rotite
este afişată, [ ] e şterge, iar setarea atunci când selectaţi [OFF]
fotografiilor favorite este anulată. • Consultaţi P37 pentru informaţii privind
redarea fotografiilor.

99
Funcţii avansate (Redare)

• Când redaţi fotografii pe un PC, nu puteţi


2. Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu / Setare) reda fotografii păstrând direcţia de rotaţie
pentru a închide meniul. fără un OS (operating system - sistem de
operare) sau un software compatibil cu Exif.
„ Rotate (Rotire) Exif este un format de fişier pentru fotografii
(Fotografia este rotită manual) staţionare, căreia îi pot fi adăugate
informaţii de înregistrare, stabilit de JEITA.
1. Apăsaţi ◄/► pentru a selecta
• Fotografiile rotite sunt afişate rotite când
imaginea şi apoi apăsaţi ▼.
sunt redate cu transfocare, dar sunt afişate
fără a fi rotite atuci când sunt afişate în
redare multiplă.
• S-ar putea ca rotirea fotografiilor realizate
cu alte echipamente să nu fie posibilă.

[DATE STAMP] (Imprimarea datei)


(Imprimarea unor informaţii, cum ar
• Funcţia [ROTATE] (rotire) este fi data, pe fotografiile înregistrate)
dezactivată când funcţia [ROTATE
DISP.] (Rotire disp.) este setată la [OFF] Apăsaţi [ ] pentru afişarea meniului de mod
(Dezactivată). [PLAY] (redare) şi selectaţi elementul dorit
• Imaginile în mişcare şi fotografiile (P97). Puteţi imprima data şi ora înregistrării,
protejate nu pot fi rotite. vârsta sau data călătoriei pe fotografiile
înregistrate.
2. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta direcţia Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta
de rotire şi apăsaţi [MENU/SET]
[SINGLE] (O singură fotografie) sau
(Meniu/Setare)
[MULTI] (Mai multe fotografii) şi apoi
apăsaţi [MENU/SET).

Fotografia se roteşte cu 90º


în sensul acelor de ceasornic. • Informaţiile nu pot fi imprimate pe
următoarele tipuri de fotografii
Fotografia se roteşte cu 90º
− Fotografii înregistrate fără setarea
în sens invers acelor de ceasornic. ceasului
− Fotografii înregistrate când calitatea este
3. Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) setată la [RAW]
de două ori pentru a închide meniul.
− Imagini înregistrate cu alte echipamente
− Imagini care au fost imprmate cu [DATE
STAMP] anterior
− Imagini în mişcare
• Funcţia de detectare a direcţiei (P29) poate − Imagini cu semnal audio.
să nu funcţioneze corect în cazul
fotografiilor realizate prin îndreptarea
camerei în sus sau în jos.
• Când conectaţi camera la un TV şi redaţi o
fotografie în poziţie verticală, aceasta poate
apărea estompată. [Când folosiţi cablul AV
(furnizat)].
100
Funcţii avansate (Redare)

„ Setare individuală 4. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [YES]


1. Apăsaţi ◄/► pentru a selecta sau [NO] şi apoi apăsaţi [MENU/SET]
imaginea, apoi apăsaţi ▼ (Ecranul indicat apare când selectaţi o
fotografie înregistrată cu o dimensiune de
[ ])

2. Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta


[SHOOTING DATE], [AGE] sau
[TRAVEL DATE] şi apoi apăsaţi • Mesajul [DELETE ORIGINAL
[MENU/SET] pentru a selecta fiecare PICTURE?] (Ştergeţi fotografia originală)
element. este afişat dacă fotografia a fost
înregistrată cu o dimensiune de [ ]
sau mai mică.
• Imaginea este suprascrisă atunci când
selectaţi [YES]. Imaginile cu data
imprimată nu pot fi restabilite dacă
acestea sunt suprascrise.
• Imagine cu data imprimată este nou
creată atunci când selectaţi [NO]
[SHOOTING DATE] (Imprimare dată) • Dacă imaginea originală este protejată,
[W/O TIME] Imprimarea anului, lunii şi nu o puteţi suprascrie. Selectaţi [NO], iar
(Fără oră) datei imaginea nou creată va avea data
imprimată.
[WITH TIME] Imprimarea anului, lunii,
(Cu oră) datei, orei şi minutelor 5. Apăsaţi [MENU/SET] de două ori
[AGE] (P66, 67) (Vârsta) pentru a închide meniul.
Dac aceasta este setată la [ON], vârsta este • Pictograma de imprimare a datei [ ]
imprimată pe fotografiile înregistrate când apare pe ecran dacă imaginea are
camera este setată la [WITH AGE] (Cu data imprimată
vârsta) • Utilizaţi redarea cu transfocare (P93)
[TRAVEL DATE] (P72) (Data călătoriei) pentru a verifica informaţiile datei
imprimate
Dacă aceasta este setată la [ON], data
călătoriei este imprimată pe fotografiile
înregistrate dacă [TRAVEL DATE] (Data
călătoriei este setată la [ON].

3. Apăsaţi [MENU/SET]
• Dacă setaţi [DATE STAMP] (Imprimare
dată) pentru o fotografie cu o dimensiune
mai mare de [ ], dimensiunea
fotografiei se va reduce în felul următor:
Raportul Dimensiune
dimensiunilor imagine

101
Funcţii avansate (Redare)

„ Setare multiplă − [TRIMMING] (Ajustare)

1. Apăsaţi ◄/► pentru a selecta − [ASPECT CONV.]


imaginea, apoi apăsaţi ▼ pentru a
selecta SET/CANCEL [DPOF PRINT]
(Setare/Anulare) Setarea fotografiei care va fi
imprimată şi a numărului de
imprimări

Apăsaţi [ ] pentru afişarea meniului de mod


[PLAY] (redare) şi selectaţi elementul dorit
(P97).
DPOF este un sistem care permite
utilizatorului să selecteze fotografiile care vor fi
imprimate, numărul de copii pentru fiecare
fotografie sau dacă data înregistrare va fi sau
[SET] Pictograma [DATE/STAMP] nu imprimată pe imprimante foto compatibile
(Setare) este afişată. sau servicii de imprimare foto comerciale.
[CANCEL] Pictograma [DATE/STAMP] Pentru detalii, consultaţi furnizorul imprimantei
(Anulare) dispare foto.
Când apelaţi la un laborator foto pentru a tipări
• Repetaţi acest pas.
fotografiile înregistrate pe memoria
2. Apăsaţi [MENU/SET] încorporată, copiaţi-le pe un card (P108) şi
setaţi apoi setarea DPOF
• După efectuarea pasului 2, efectuaţi
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta
pasul 2 din selectarea individuală a unei
[SINGLE] (o singură fotografie),
fotografii
[MULTI] (mai multe fotografii) sau
[CANCEL] (anulare), apoi apăsaţi
• Când tipăriţi fotografii care au data [MENU/SET] (Meniu/Setare).
imprimată, data va fio tipărită peste data
imprimată dacă setaţi data atunci când
tipăriţi fotografia pe o imprimantă sau la
un laborator fotografic.
• Recomandăm setarea imprimării datei
atunci când există suficient spaţiu pe card
sau memoria încorporată.
• Puteţi seta până la 50 de fotografii o dată în
modul [MULTI] • Nu puteţi selecta [CANCEL] dacă nu
sunt imprimări setate în cadrul setărilor
• Dacă selectaţi [YES] în pasul 4 când
DPOF.
imaginile selectate în [MULTI] includ imagini
protejate, mesajele apar iar imaginile
protejate pot fi doar imprimate cu data.
• În funcţie de imprimanta utilizată, unele
caractere pot fi tăiate la tipărire. Verificaţi
înainte de a tipări.
• Nu puteţi utiliza următoarele funcţii dacă
informaţiile privind data au fost setate pe
imagine
− [DATE STAMP] (Imprimare dată)
− Setarea [PRINT WITH DATE] (Tipărire
cu dată) pentru tipărire DPOF
− [RESIZE] (Redimensionare)

102
Funcţii avansate (Redare)

„ Setare [SINGLE] (o singur㠄 Pentru a anula toate setările


fotografie)
1. Apăsaţi ▲ pentru a selecta [YES] (Da)
1. Apăsaţi ◄/► pentru a selecta şi apoi apăsaţi [MENU/SET]
fotografia pe care doriţi să o tipăriţi şi (Meniu/Setare)
apoi apăsaţi ▲/▼ pentru a seta
numărul de imprimări.

2. Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)


pentru a închide meniul.
• Va apărea [ ] , pictograma • Setările de tipărire DPOF de pe memoria
numărului de imprimări. încorporată sunt anulate când cardul nu
• Numărul de imprimări poate fi setat de la este introdus. Setările de tipărire DPOF
0 la 999. Când numărul de imprimări de pe card sunt anulate când cardul este
este setat la „0”, setarea de imprimare introdus.
DPOF este anulată.

2. Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) „ Pentru a imprima data.


de două ori pentru a închide meniul.
Puteţi seta / anula imprimarea cu data
înregistrată prin apăsarea butonului [DISPLAY]
după setarea numărului de imprimări.
„ Setare [MULTI] (mai multe fotografii)
1. Apăsaţi ◄/► pentru a selecta
fotografia pe care doriţi să o tipăriţi şi
apoi apăsaţi ▲/▼ pentru a seta
numărul de imprimări.

• Va apărea [ DATE ] pictograma


imprimării de dată.
• Când apelaţi la un studio foto pentru
imprimare digitală, comandaţi şi imprimarea
datei dacă este cazul.
• În funcţie de studioul foto sau imprimantă,
este posibil ca data să nu fie imprimată
• Va apărea [ ] , pictograma
chiar dacă dumneavoastră setaţi
numărului de imprimări.
imprimarea datei. Pentru mai multe
• Repetaţi procedeul de mai sus. (Nu informaţii, consultaţi studioul foto sau
puteţi seta toate fotografiile o dată) instrucţiunile de operare ale imprimantei.
• Numărul de imprimări poate fi setat de la • Nu puteţi seta data tipăririi dacă fotografiile
0 la 999. Când numărul de imprimări au data imprimată
este setat la „0”, setarea de imprimare
DPOF este anulată. • Dacă setaţi [DATE STAMP] pentru imagini
care au fost setate pentru imprimarea datei,
2. Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) imprimarea de dată este anulată.
de două ori pentru a închide meniul.

103
Funcţii avansate (Redare)

„ Setare [SINGLE] (o singură


fotografie)
• DPOF este o abreviere pentru Digital Print
Order Format (Format Comandă Imprimare 1. Apăsaţi ◄/► pentru a selecta
Digitală). Această caracteristică vă permite imaginea şi apoi apăsaţi ▼ pentru a
să scrieţi informaţii de imprimare pe un seta / anula protecţia.
suport media şi să utilizaţi astfel de
informaţii pe un sistem compatibil DPOF.
• Setarea de imprimare DPOF este o funcţie
convenabilă când imprimaţi fotografii cu
imprimante care suportă PictBridge. (P113)
Setarea de imprimare a datei poate avea
prioritate faţă de setarea de imprimare a
datei la cameră. Verificaţi, de asemenea,
setarea de imprimare a datei la imprimantă
(P113) Setare Apare [ ] pictograma
de protecţie.
• La setarea imprimării DPOF pe cameră,
ştergeţi orice setare de imprimare DPOF Anulare Pictograma de protecţie
anterioară efectuată cu alt echipament. [ ] dispare.
• Dacă fişierul nu este bazat pe standardul 2. Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu /Setare)
DCF, imprimarea DPOF nu poate fi setată.
de două ori pentru a închide meniul.

[PROTECT]
Prevenirea ştergerii accidentale a „ Setare [MULTI] (mai multe fotografii) /
fotografiei Pentru a anula toate setările
Efectuaţi aceeaşi operaţie ca şi în cazul „[DPOF
Apăsaţi [ ] pentru afişarea meniului de mod
PRINT] Setarea fotografiei care va fi imprimată şi
[PLAY] (redare) şi selectaţi elementul dorit a numărului de imprimări” (P102-104)
(P97).
Puteţi seta protecţia pentru fotografii pe care
doriţi să le protejaţi de ştergerea accidentală. • Dacă apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta în timp ce anulaţi protecţia, anularea se va
întrerupe.
[SINGLE] (o singură fotografie),
[MULTI] (mai multe fotografii) sau • Este posibil ca setarea de protecţie să nu
[CANCEL] (anulare) şi apoi apăsaţi fie eficientă cu alte echipamente.
[MENU/SET] (Meniu/Setare). • Chiar dacă protejaţi imaginile de pe un card,
acestea vor fi şterse prin formatarea
cardului (P109)
• În cazul Cardului de Memorie SD sau SDHC,
glisarea Elementului de Protecţie Card la
[LOCK] (blocare) previne ştergerea
fotografiei

• Următoarele funcţii nu pot fi folosite în cazul


fotografiilor protejate.
− [ROTATE] (Rotire)
− [AUDIO DUB.] (Adăugare semnal audio
la fotografiile înregistrate)

104
Funcţii avansate (Redare)

[AUDIO DUB.]
Adăugare semnal audio la • Este posibil ca funcţia de adăugare a
fotografiile înregistrate semnalului audio să nu funcţioneze
corespunzător în cazul fotografiilor realizate
Apăsaţi [ ] pentru afişarea meniului de mod cu alte echipamente.
[PLAY] (redare) şi selectaţi elementul dorit
(P97).
[RESIZE]
Puteţi înregistra semnalul audio după
realizarea unei fotografii Redimensionarea fotografiei

1. Apăsaţi ◄/► pentru a selecta Apăsaţi [ ] pentru afişarea meniului de mod


fotografia şi apoi ▼ pentru a începe [PLAY] (redare) şi selectaţi elementul dorit
înregistrarea audio (P97).
Această funcţie este utilă în cazul în care doriţi
să reduceţi mărimea fişierului unei anumite
fotografii pentru a o ataşa unui e-mail sau
pentru a o încărca pe un site web.
1. Apăsaţi ◄/► pentru a selecta
imaginea şi apoi apăsaţi ▼.

• În cazul în care deja a fost înregistrat un


semnal audio, se va afişa mesajul
[OVERWRITE AUDIO DATA?]
(Suprascriere date audio?) (Semnal audio
original este suprascris) Apăsaţi ▲ pentru
a selecta [YES] (DA) şi apoi apăsaţi
MENU SET (Meniu setare) pentru a
incepe înregistrarea audio (Înregistrarea • Următoarele fotografii nu pot fi
audio originală este suprascrisă) redimensionate.
• Funcţia de adăugare a semnalului audio Raportul Dimensiune
nu poate fi utilizată în cazul următoarelor dimensiunilor imagine
fotografii:
− Imagini în mişcare
− Fotografii protejate
− Imagini înregistrate după ce calitatea a
fost setată la [RAW]

2. Apăsaţi ▼ pentru a opri înregistrarea − Imagini înregistrate după ce calitatea a


fost setată la [RAW]
− imagini în mişcare
− animaţii
− fotografii cu semnal audio
− fotografii cu setarea [DATE STAMP]

• Dacă nu apăsaţi butonul ▼, înregistrarea


audio se opreşte automat după
aproximativ 10 secunde.

3. Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)


de două ori pentru a închide meniul.

105
Funcţii avansate (Redare)

2. Apăsaţi ◄/► pentru a selecta [TRIMMING]


dimensiunea şi apoi apăsaţi ▼ (Ajustarea fotografiilor)

Apăsaţi [ ] pentru afişarea meniului de mod


[PLAY] (redare) şi selectaţi elementul dorit
(P97).
Folosiţi această funcţie când doriţi să ajutaţi
anumite părţi ale fotografiilor realizate.

1. Apăsaţi ◄/► pentru a selecta


fotografia şi apoi apăsaţi ▼
• Sunt afişate dimensiuni mai mici decât
fotografia înregistrată.
Raportul Dimensiune
dimensiunilor imagine

• Următoarele fotografii nu pot fi ajustate


− Imagini înregistrate după ce calitatea a
fost setată la [RAW]
• Este afişat mesajul [DELETE ORIGINAL − Imagini în mişcare
PICTURE?] (Ştergeţi mesajul original?) − Fotografii cu semnal audio
3. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [YES] − Animaţii
(Da) sau [NO] (Nu) şi apoi apăsaţi − fotografii cu setarea [DATE STAMP]
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
2. Măriţi sau micşoraţi părţile care vor fi
ajustate, cu ajutorul selectorului de
transfocare

• Când selectaţi [YES] (Da) fotografia este


suprascrisă. Dacă fotografiile
redimensionate sunt suprascrise, ele nu 3. Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a deplasa
mai pot fi restabilite la dimensiunea
poziţia părţii care va fi ajustată
iniţială.
• Când selectaţi [NO], se creează o nouă
fotografie redimensionată.
• Când fotografia originală este protejată,
nu puteţi suprascrie fotografia
redimensionată. Selectaţi [NO] şi creaţi o
nouă fotografie redimensionată.

4. Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)


de două ori pentru a închide meniul.

• Este posibil să nu puteţi redimensiona


fotografii înregistrate cu alte echipamente.

106
Funcţii avansate (Redare)

4. Apăsaţi butonul declanşator [ASPECT CONV.] Convertirea


• Se va afişa mesajul [DELETE ORIGINAL raportului dimensiunilor
PICTURE?] (Ştergeţi fotografia Modificarea raportului dimensiunilor
originală?) în cazul unei fotografii 16:9

5. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [YES] Apăsaţi [ ] pentru afişarea meniului de mod
sau [NO] şi apoi apăsaţi [MENU/SET] [PLAY] (redare) şi selectaţi elementul dorit
(Meniu/Setare) (P97).
Imaginile preluate utilizând un raport [ ]
pot fi convertite la raport [ ] sau [ ].

1. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [ ]


sau [ ] şi apoi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare)

• Când selectaţi [YES] (Da) fotografia este


suprascrisă.
Dacă fotografiile ajustate sunt
suprascrise, ele nu mai pot fi restabilite
la forma iniţială.
• Când selectaţi [NO], se creează o nouă
fotografie ajustată • Următoarele imagini nu pot fi convertite:
• Când fotografia originală este protejată,
nu puteţi suprascrie fotografia ajustată. − Imagini înregistrate după ce calitatea a
Selectaţi [NO] pentru a crea o nouă fost setată la [RAW]
fotografie ajustată. − Imagini cu semnal audio

6. Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) − Imagini în mişcare


de două ori pentru a închide meniul. − Fotografii cu setarea [DATE STAMP]

2. Apăsaţi ◄/► pentru a selecta o


imagine şi apoi apăsaţi ▼
• Dimensiunea fotografiei ajustate se poate
micşora în funcţie de porţiunea decupată
din fotografie.
• Calitatea fotografiei ajustate se va reduce.
• Este posibil să nu puteţi ajusta fotografii
înregistrate cu alte echipamente.

• Dacă selectaţi şi setaţi imagini cu alte


aspecte decât [ ], se va afişa
mesajul [CANNOT BE SET ON THIS
PICTURE] (Nu se poate efectua setarea
pe această imagine)

107
Funcţii avansate (Redare)

3. Apăsaţi ◄/► pentru a determina [COPY] (Copiere)


poziţia orizontală şi setaţi cu butonul Copierea datelor de imagine
declanşator.
Apăsaţi [ ] pentru afişarea meniului de mod
[PLAY] (redare) şi selectaţi elementul dorit
(P97). Puteţi copia datele fotografiilor
înregistrate de pe card pe memoria
încorporată şi invers.

1. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta


destinaţia de copiere şi apoi apăsaţi
[MENU/SET]
• Pentru imagini rotite vertical utilizaţi ▲/▼
pentru a seta poziţia de cadru.
• Se va afişa mesajul [DELETE ORIGINAL
PICTURE?] (Ştergeţi fotografia
originală?)

4. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [YES]


(Da) sau [NO] (Nu) şi apoi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu / Setare) • :
Toate datele de imagine de pe memoria
încorporată sunt copiate pe card – pasul 3
• :
Este copiată o imagine o dată de pe card pe
memoria încorporată – pasul 2

2. Apăsaţi ◄/► pentru a selecta


imaginea şi apoi apăsaţi ▼
• Când selectaţi [YES] (Da) fotografia este
suprascrisă. (Doar la selectarea [ ])
Dacă fotografiile cu raportul
dimensiunilor modificat sunt suprascrise,
ele nu mai pot fi restabilite la forma 3. Apăsaţi ▲ pentru a selecta [YES] şi
iniţială. apoi apăsaţi [MENU/SET]
• Când selectaţi [NO], se creează o nouă (Ilustraţiile indică ecranul când imaginile
fotografie cu raportul dimensiunilor sunt copiate de pe memoria încorporată pe
modificat un card.)
• Când imaginea originală este protejată,
nu o puteţi suprascrie. Selectaţi [NO]
pentru a crea o nouă fotografie cu
modificare a raportului dimensiunilor.

5. Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/ Setare)


de două ori pentru a închide meniul.

• Mesajul [COPY THIS PICTURE TO


BUILT-IN MEMORY?] (Copiaţi această
• După convertirea raportului dimensiunilor,
imagine pe memoria încorporată?) apare
dimensiunea fotografiei se poate mări
când copiaţi imagini de pe card pe
comparativ cu dimensiunea originală.
memoria încorporată
• Fişierele care nu se conformează • Dacă apăsaţi [MENU/SET] în timp ce
standardului DCF, nu pot fi convertite. copiaţi imagini de pe memoria
• Este posibil să nu puteţi converti fotografii încorporată pe card, copierea se va
înregistrate cu alte echipamente întrerupe

108
Funcţii avansate (Redare)

• Nu opriţi camera şi nu efectuaţi alte Apăsaţi ▲ pentru a selecta [YES] (Da)


operaţii înainte de finalizarea copierii. În şi apoi apăsaţi [MENU/SET]
caz contrar, datele de pe memoria (Meniu/Setare)
încorporată sau de pe card se pot pierde.
(Imaginile indică ecranul la formatarea
4. Apăsaţi [MENU/SET] de mai multe ori memoriei încorporate)
pentru a închide meniul
• În cazul în care copiaţi datele de imagine
de pe memoria încorporată pe un card,
ecranul revine automat la ecranul de
redare când toate imaginile sunt copiate

• În cazul în care copiaţi date de imagine • Când nu este introdus un card, puteţi
de pe memoria încorporată pe un card, formata memoria încorporată. Când este
recomandăm utilizarea unui card care introdus un card, puteţi formata cardul.
are mai mult spaţiu liber decât memoria • Dacă apăsaţi [MENU/SET] în timp ce
încorporată (aprox. 27 MB) formataţi memoria încorporată,
• Dacă o imagine cu acelaşi nume ca şi formatarea se va înrterupe. (Cu toate
imaginea care urmează a fi copiată, acestea, toate imaginile vor fi şterse).
există deja la destinaţia de copiere,
imaginea nu va fi copiată. (P124)
• Este necesară o anumită perioaă de timp • După ce cardul este formatat, toate datele,
pentru copierea datelor. inclusiv fotografiile protejate sunt şterse
• Doar imagini înregistrate cu o cameră definitiv. Vă rugăm verificaţi datele cu
digitală Panasonic (Lumix) pot fi copiate. atenţie înaintea formatării.
(Chiar dacă imaginile au fost înregistrate • Dacă deja cardul a fost formatat cu un PC
cu o cameră digitală Panasonic, este sau alt echipament, formataţi-l din nou cu
posibil să nu le puteţi copia dacă au fost camera.
editate cu un PC).
• La formatarea cardului utilizaţi o baterie
• Setările DPOF de pe datele de imagine suficient de plină (P27) sau adaptorul de
originale nu vor fi copiate. Setaţi setările reţea (DMW-AC7E; opţional)
DPOF din nou după finalizarea copierii
(P102). • Nu închideţi camera în timpul formatării.
• Formatarea memoriei încorporate poate
dura mai mult decât formatarea cardului
[FORMAT] (aprox. 15 sec.)
Iniţializarea cardului • Când elementul de protecţie a cardului de
memorie SD este glisat spre [LOCK]
Apăsaţi [ ]pentru afişarea meniului de mod
(blocare) nu puteţi formata cardul SD sau
[PLAY] (redare) şi selectaţi elementul dorit
SDHC.
(P97). De obicei, nu este necesar să formataţi
cardul sau memoria încorporată. Formataţi-le
doar când apare mesajul [MEMORY CARD
ERROR] (Eroare a cardului de memorie) sau
[BUILT-IN MEMORY ERROR] (Eroare a
memoriei încorporate).
• Dacă nu puteţi formata cardul sau memoria
încorporată, contactaţi cel mai apropiat cel
mai apropiat centru service.

109
Conectarea la alte echipamente

Conectarea la un PC • Setaţi camera la alt mod decât [ ]

1. Porniţi camera şi PC-ul.


2. Conectaţi camera la PC prin cablul de
Puteţi transfera pe un PC fotografiile realizate conexiune USB (furnizat)
cu camera prin conectarea camerei la PC. • Conectaţi cablul de conexiune USB cu
Software-ul [LUMIX Simple Viewer] sau marcajul [ ] îndreptat spre marcajul
[PHOTOfunSTUDIO-viewer-] (pentru [►] al soclului [DIGITAL]
Windows®) furnizat pe CD-ROM vă permite să • Ţineţi de mufa a cablului USB la
transferaţi cu uşurinţă fotografiile realizate cu scoaterea sau introducerea lui. (Forţarea
camera pe un PC, o imprimantă sau să le acestuia poate duce la distrugerea sau
expediaţi prin e-mail. deformarea pinilor de conectare,
Dacă utilizaţi sistemele de operare rezultând defecţiuni ale camerei sau ale
Windows 98/98SE, instalaţi driver-ul USB celorlalte echipamente conectate).
iar apoi conectaţi-l la calculator.
Pentru detalii privind instalarea [LUMIX Simple
Viewer] sau [PHOTOfunSTUDIO-viewer-],
consultaţi instrucţiunile de operare pentru
conectarea la PC.

: Acest mesaj apare în timpul


transferului de date.

[Windows]
Aparatul apare în folderul [My Computer].
• Dacă este pentru prima dată când conectaţi
camera la PC, driver-ul necesar este
instalat automat astfel încât camera să fie
recunoscută de către Windows Plug and
Play (Configurare automată), aceasta
apărând apoi în folderul [My Computer].
[Macintosh]
Unitatea este afişată pe ecran.
• Unitatea este afişată ca şi [LUMIX] când
conectaţi camera fără a fi introdus un card.
• Unitatea este afişată pe ecran ca şi
[NO_NAME] sau [Untitled] când conectaţi
camera cu un card introdus.
: Cablu de conectare USB (furnizat)
: Adaptor de reţea (DMW-AC7E; opţional)
• Utilizaţi o baterie încărcată suficient sau
adaptorul de reţea (DMW-AC7E; opţional).
• Închideţi camera înaintea introducerii sau
îndepărtării cablului adaptorului de reţea
(DMW-AC7E; opţional).

110
Conectarea la alte echipamente

„ Despre redarea imaginilor în mişcare • Când resetaţi numărul fişierului sau numărul
pe un PC folderului, selectaţi [NO. RESET] (Resetare
număr) din meniul [SETUP] (Configurare).
Utilizaţi software-ul „QuickTime” (pentru
(P25).
Windows 2000 / XP) aflat pe CD-ROM-ul
furnizat pentru a reda imagini în mişcare
înregistrate cu această cameră pe un PC. „ Condiţii în care este utilizat un număr
• Dacă utilizaţi „Windows 98/98SE/Me”, diferit de folder
descărcaţi „QuickTime6.5.2 for PC” de pe În următoarele cazuri fotografia nu este
site-ul următor şi instalaţi acest soft. înregistrată în acelaşi folder ca fotografia
http://www.apple.com/support/quicktime/ înregistrată anterior. Ea este înregistrată într-
• Acest software este instalat ca şi standard un folder cu un număr nou.
pe un sistem de operare Macintosh. 1 Când folderul în care s-a efectuat
înregistrarea conţine un fişier cu numărul
„ Structura folderului
999 (exemplu: P1000999.JPG)
Folderele sunt afişate conform ilustraţiei de
2 Când cardul pe care tocmai s-a efectuat
mai jos.
înregistrarea conţine un folder cu numărul
100 în el (exemplu: 100_PANA) şi acel card
● Memorie este şi acel card este scos şi înlocuit cu un
încorporată card care conţine un folder cu numărul 100
● Card înregistrat cu o cameră diferită (exemplu:
multimedia 100_XXXXX, cu XXXXX fiind numele
produsului) şi înregistrarea începe.
3 Când înregistrarea se efectuează după
selectarea [NO. RESET] (P25) în meniul
[SETUP]. (Imaginile vor fi înregistrate într-un
nou folder cu un număr secvenţial cu
folderul în care tocmai s-a efectuat
înregistrarea. Utilizând [NO. RESET] pe un
card care nu conţine foldere sau imagini,
precum unul care tocmai a fost formatat,
numărul folderului poate fi resetat la 100.)

„ Despre conexiunea PTP


Dacă sistemul de operare este Windows XP
sau Mac OS X, puteţi efectua conexiunea în
n Număr folder modul PTP dacă setaţi camera la modul [ ]
şi apoi o conectaţi la PC.
o Număr fişier
• Fotografiile pot fi citite doar pe cameră. Nu
p JPG: fotografii le puteţi scrie pe card sau şterge.
MOV: imagini în mişcare • Dacă sunt 1000 sau mai multe fotografii pe
RAW: imagini în fişiere RAW un card, fotografiile nu vor mai fi importate.
MISC. : Folder conţinând fişiere pe care
sunt înregistrate setările de
tipărire DPOF
PRIVATE1: Fotografii înregistrate prin funcţia
de animaţie
• Date de imagine de până la 999 de
fotografii realizate cu camera pot fi incluse
într-un singur folder. Dacă numărul datelor
depăşeşte 999, va fi creat un alt folder.

111
Conectarea la alte echipamente

• Fotografiile editate sau rotite cu un PC pot fi


afişate în negru în modul de redare (P37),
• Nu utilizaţi alte cabluri de conexiune USB
multiredare (P91) şi redare calendar (P92)
cu excepţia celui furnizat.
• Consultaţi instrucţiunile de operare pentru
• În timp ce mesajul [ACCESS] este afişat, nu
PC
deconectaţi cablul de conexiune USB.
• În cazul în care cardul nu este introdus
• Când sunt multe imagini pe card sau pe
când camera este conectată la PC, puteţi
memoria încorporată, poate fi necesară o
edita sau accesa imagini de pe memoria
perioadă mai lungă pentru transferul lor.
încorporată. Dacă aţi introdus un card,
• Este posibil să nu puteţi reda corect imagini puteţi edita sau accesa imagini de pe card.
în mişcare aflate pe card sau pe memoria
• Nu puteţi comuta între card şi memoria
încorporată, când camera este conectată la
încorporată atunci când aparatul este
PC. Importaţi fişierele de imagini în mişcare
conectat la PC. Dacă doriţi să efectuaţi
pe PC şi apoi redaţi-le.
comutarea, deconectaţi cablul USB,
• Dacă bateria se descarcă complet în timpul introduceţi cardul (sau scoateţi-l) şi apoi
transferului, datele înregistrate se pot reconectaţi cablul USB la PC
pierde. Când conectaţi camera la PC,
• Mesajul [PLEAS RE-CONNECT THE
utilizaţi o baterie suficient de plină (P27) sau
PRINTER] (Vă rugăm reconectaţi
adaptorul de reţea (DMW-AC7E; opţional).
imprimanta) apare în cazul în care comutaţi
• Dacă bateria devine prea slabă în timpul selectorul de mod la [ ] în timp ce PC-ul
operaţiei de transfer a datelor, indicatorul de
şi camera sunt conectate. Setaţi camera la
baterie clipeşte şi se emite un sunet de
alarmă. În acest caz, opriţi imediat un alt mod decât [ ], verificaţi pentru a
transferul. nu fi transferate date şi apoi conectaţi din
nou imprimanta. [Mesajul [ACCESS] se va
• Dacă sistemul de operare al PC-ului
afişa pe ecranul LCD al camerei în timpul
dumneavoastră este Windows 2000 şi
transferului de date).
conectaţi camera la PC cu ajutorul
cablului de conexiune USB, nu înlocuiţi
cardul în timp ce camera este conectată
la PC, deoarece informaţiile de pe card
se pot pierde. Utilizaţi „Safely Remove
Card” din taskbar atunci când înlocuiţi
cardul.

112
Conectarea la alte echipamente

Imprimarea fotografiilor 1. Porniţi camera şi imprimanta

2. Setaţi selectorul de mod la [ ]

3. Conectaţi camera la o imprimantă


Prin conectarea camerei direct la o imprimantă printr-un cablu de conexiune USB
care suportă PictBridge (interconectare) printr-
(furnizat)
un cablu de conexiune USB (furnizat) puteţi
selecta fotografiile care vor fi imprimate şi să • Conectaţi cablul de conexiune USB cu
începeţi imprimarea de pe ecranul camerei. marcajul [ ] îndreptat spre marcajul
 ] al soclului [DIGITAL]
[►
Configuraţi în prealabil setările de imprimantă,
precum calitatea imprimării (Citiţi instrucţiunile • Ţineţi de la introducerea sau
de funcţionare ale imprimantei). scoaterea cablului de conexiune USB.

• Dacă selectorul de mod nu este setat la


[ ] când camera este conectată la PC,
deconectaţi cablul de conexiune USB, setaţi
selectorul de mod la [ ] şi apoi conectaţi
din nou cablul USB
• Nu utilizaţi alte cabluri de conexiune USB
cu excepţia celui furnizat.
• Dacă nu este introdus un card când camera
este conectată la PC, puteţi accesa şi edita
datele de pe memoria încorporată. Dacă
este introdus un card, puteţi accesa şi edita
datele de pe card.
• Nu puteţi comuta între card şi memoria
încorporată atunci când aparatul este
conectat la imprimantă. Dacă doriţi să
efectuaţi comutarea, deconectaţi cablul
USB, introduceţi cardul (sau scoateţi-l) şi
apoi reconectaţi cablul USB la imprimantă
: Cablu de conexiune USB (furnizat)
• Pentru imprimarea vârstei în [BABY 1] /
: Adaptor de reţea (DMW-AC7E; opţional). [BABY 2] (P66) sau [PET] (P67) în modul
● Este necesar un anumit timp pentru scenă sau data plecării [TRAVEL DATE]
imprimarea unor fotografii. Drept urmare, (P72), utilizaţi imprimaţi software-ul [LUMIX
folosiţi o baterie suficient de încărcată (P27) Simple Viewer] (vizualizarea simplu LUMIX)
sau adaptorul de reţea (DMW-AC7E; sau [PHOTOfunSTUDIO-viewer-] de pe CD-
opţional) când efectuaţi conectarea la o ROM-ul (furnizat) şi imprimaţi de pe PC.
imprimantă. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
● Pentru a folosi adaptorul de reţea (DMW- operare separate pentru conectarea la PC.
AC7E; opţional), închideţi camera înaintea • Pentru mai multe informaţii referitoare la
conectării. PictBridge, imprimante compatibile,
contactaţi dealer-ul local.

113
Conectarea la alte echipamente

„ Selectarea unei singure fotografii şi „ Selectarea mai multor fotografii şi


tipărirea ei tipărirea lor

1. Apăsaţi ◄/► pentru a selecta 1. Apăsaţi ▲


fotografia şi apoi apăsaţi [MENU /
SET](meniu / setare). 2. Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta un
element şi apoi apăsaţi [MENU/SET]

• Mesajul dispare după aproximativ 2


secunde.
[MULTI Sunt tipărite mai multe
2. Apăsaţi ▲ pentru a selecta [PRINT SELECT] fotografii o dată.
START] (începerea imprimării) şi apoi (Selectare • După selectarea
apăsaţi [MENU / SET](meniu / setare). multiplă) [MULTI SELECT]
(Selectare multiplă),
apăsaţi ◄/► pentru a
selecta imaginile de
tipărit şi apoi apăsaţi
▼. Pictograma [ ]
va f afişată pe imaginile
care vor fi tipărite.
(Apăsaţi ▼ din nou
• Apăsaţi [MENU / SET](meniu / setare) pentru a anula setarea)
pentru a anula imprimarea. Apăsaţi [MENU/SET]
după finalizarea setării.
3. Deconectaţi cablul de conexiune USB
după imprimare. [SELECT ALL] Tipărirea tuturor
(Selectarea fotografiilor stocate
tuturor
fotografiilor)
[DPOF Doar tipărirea fotografiilor
PICTURE] setate în [DPOF] (P85)
(Imagine DPOF)
[FAVORITE]* Doar tipărirea fotografiilor
setate ca şi favorite (P82).
½ Aceasta apare doar când se setează
[FAVORITE] (P99) la [ON]. (Cu toate
acestea, dacă nici una dintre imagini nu are
semnul [ ] afişat, nu le puteţi selecta chiar
dacă se setează [FAVORITE] la [ON].

114
Conectarea la alte echipamente

● [PRINT WITH DATE] (Imprimare cu dată)


3. Apăsaţi ▲ pentru a selecta [PRINT
START] şi apoi apăsaţi [MENU/SET] [OFF] Data nu este imprimată
[ON] Data este imprimată
• Dacă imprimanta nu suportă imprimarea
datei, data nu poate fi imprimată pe
fotografie.
• [NUM. OF PRINTS]
(Numărul de imprimări)
• [PRINT WITH DATE] (Tipărire cu dată) şi Setează numărul de imprimări.
[NUM. OF PRINTS] (Număr de tipăriri)
nu sunt afişate la setarea [DPOF • [PAPER SIZE] (Dimensiune de hârtie)
PICTURE]. (Dimensiuni de hârtie posibile pe cameră)
• Setările DPOF sunt afişate la selectarea Dimensiunile de hârtie sunt afişate la
[DPOF PICTURE]. Dacă aţi selectat paginile 1/2 şi 2/2. Apăsaţi ▼ pentru a
setările DPOF, consultaţi P102 şi setaţi- selecta elementul dorit.
le. Setările imprimantei au
• Apăsaţi [MENU/SET] pentru a anula prioritate
tipărirea.
L/3.5”x5” 89 mm x 127 m m
• Când selectaţi [MULTI SELECT]
(Selectare multiplă), [SELECT ALL] 2L/5”x7” 127 mm x 178 mm
(Selectarea tuturor fotografiilor) sau
[FAVORITE], apare un ecran de Carte 100 mm x 148 mm
confirmare a tipăririi. Selectaţi [YES] şi poştală
tipăriţi imaginile. A4 210 mm x 297 mm
• Mesajul [PRINTING ## PICTURE(S) DO
2/2¼
YOU WANT TO PROCEED?] (Doriţi să
tipăriţi fotografiile) apare pe ecranul de Dimensiune 54 mm x 85.6 mm
confirmare a tipăririi dacă numărul de cartelă
tipăriri este mai mare de 1000. 10x15 cm 100 mm x 150 mm
4. Deconectaţi cablul de conectare USB 4”x6” 101.6 mm x 152.4 mm
după tipărire.
8”x10” 203.2 mm x 254 mm
Scrisoare 216 mm x 279.4 mm
„ Setaţi data imprimării, numărul ¼ Aceste elemente nu pot fi afişate când
imprimărilor, dimensiunea de hârtie imprimanta nu suportă dimensiunile de
şi formatul paginii hârtie
Selectaţi şi setaţi fiecare element din etapa 3. • [PAGE LAYOUT] (Format pagină)
• Elementele care nu sunt suportate de către (Formate posibile pentru a setare cu
imprimantă sunt afişate în gri şi nu pot fi această cameră)
selectate.
Setările imprimantei au prioritate
• Când doriţi să imprimaţi fotografii cu o
dimensiune de hârtie sau un format care nu 1 fotografie / pagină
sunt suportate de către cameră, setaţi 1fotografie / pagină
[PAPER SIZE] (Dimensiune de hârtie) şi
2 fotografie / pagină
[PAGE LAYOUT] (Format pagină) la [ ]
iar apoi setaţi dimensiunea de hârtie sau 4 fotografii / pagină
formatul la imprimantă. (Pentru detalii • Acest element nu poate fi afişat când
suplimentare consultaţi instrucţiunile de imprimanta nu suportă dimensiunile de
operare ale imprimantei). hârtie

115
Conectarea la alte echipamente

„ Setarea în prealabil a imprimării datei • Când indicatorul [Q] luminează în portocaliu


cu modul de imprimare DPOF în timpul imprimării, camera primeşte un
mesaj de eroare de la imprimantă. După
Când imprimanta suportă imprimarea datei
încheierea imprimării, asiguraţi-vă că
prin setările DPOF, recomandăm setarea în
imprimanta nu prezintă defecţiuni.
prealabil a imprimării datei cu modul de
imprimare DPOF (P107). Data de înregistrare • Dacă numărul total de imprimări DPROF
poate fi imprimată prin selectarea [DPOF sau numărul de fotografii imprimate DPROF
PICTURE] (Fotografie DPOF) pentru este prea mare, fotografiile pot fi imprimate
începerea imprimării. de mai multe ori. Indicarea numărului de
imprimări rămase este diferit de setare.
Acest lucru este normal.
„ Format imprimare
• Setările imprimantei pot avea prioritate
• Când tipăriţi aceeaşi imagine pe 1 coală asupra setărilor camerei în ceea ce priveşte
de hârtie imprimarea datei. Verificaţi de asemenea
De exemplu dacă doriţi să imprimaţi o setarea de imprimare a datei, la imprimantă.
fotografie de 4 ori pe aceeaşi coală de • Mesajul [USB MODE CHANGED. PLEASE
hârtie, setaţi [PAGE LAYOUT] (Format REMOVE THE USB CABLE] (Mod USB
pagină) la [ ] şi apoi setaţi numărul de schimbat. Vă rugăm scoateţi cablul USB)
imprimări pentru fotografia respectivă la 4, apare dacă schimbaţi selectorul de mod al
la [NUM. OF PRINTS] (Numărul de
un alt mod decât [ ] în timp ce camera şi
imprimări)
imprimanta sunt conectate. Setaţi selectorul
• Dacă doriţi să imprimaţi fotografii diferite
de mod la [ ] din nou şi apoi deconectaţi
pe o coală de hârtie (doar în modul de
cablul USB. Dacă acest lucru se întâmplă în
imprimare DPOF): De exemplu dacă doriţi
momentul tipăririi, opriţi tipărirea şi apoi
să imprimaţi 4 fotografii diferite pe o coală
deconectaţi cablul USB
de hârtie, setaţi [PAGE LAYOUT] (Format
pagină) la [ ] şi apoi setaţi numărul de • Dacă imprimanta nu suportă imprimare
imprimări la 1 la [COUNT] (Număr) în RAW, este imprimată imaginea JPEG
setările de imprimare DPOF (P85) pentru creată simultan. Dacă nu este creată o
fiecare dintre cele 4 fotografii. imagine JPEG când calitatea este setată la
[RAW], imprimarea nu este posibilă.

• Nu deconectaţi cablul de conexiune USB


când este indicată pictograma de avertizare
pentru deconectarea cablului. (în
funcţie de imprimantă, pictograma poate să
nu fie afişată)
• Dacă puterea bateriei rămase scade în timp
ce camera şi imprimanta sunt conectate,
indicatorul de stare luminează intermitent şi
alarma emite un sunet. Dacă acest lucru se
întâmplă în timpul imprimării, apăsaţi
[MENU / SET] (meniu / setare) şi opriţi
imprimarea. Dacă nu imprimaţi, deconectaţi
cablul de conexiune USB

116
Conectarea la alte echipamente

Redarea fotografiilor pe
• Când conectaţi camera la un televizor şi
un ecran TV redaţi o imagine, este posibil să nu puteţi
vedea o parte a marginilor ecranului.
• Nu utilizaţi alte cabluri AV decât cele
furnizate.
„ Redarea fotografiilor cu ajutorul • Redarea audio este mono.
cablului AV (furnizat)
• Citiţi instrucţiunile de funcţionare ale
• Setaţi raportul dimensiunilor TV la cameră televizorului
[TV ASPECT] (P26)
• Când conectaţi camera la un TV şi redaţi o
• Închideţi camera şi televizorul. fotografie în poziţie verticală, aceasta poate
apărea estompată.
• La setarea [VIDEO OUT] (Ieşire semnal
video) din meniul [SETUP] (Configurare),
puteţi vizualiza fotografii pe televizor în alte
ţări care folosesc sistemele NTSC sau PAL.

„ Redarea fotografiilor pe televizoare


cu slot pentru card de memorie SD.
Imaginile statice înregistrate pe un card de
memorie SD pot fi redate pe televizoare cu slot
pentru card de memorie SD.

• Nu puteţi reda un card de memorie SDHC


dacă modelul TV nu îl suportă.
• Este posibil ca fotografiile să nu fie afişate
1. Conectaţi cablul AV (furnizat) la pe întregul ecran, acest lucru depinzând de
soclul [AV OUT] al camerei. modelul televizorului.
• Conectaţi cablul AV cu marcajul [ ] • Imaginile în mişcare nu pot fi redate. Pentru
îndreptat spre marcajul [►] al soclului a reda imagini în mişcare, conectaţi camera
[AV OUT]. la un televizor folosind cablul AV (furnizat)
• Ţineţi de cablul AV la la scoaterea • Cardurile multimedia nu pot fi redate pe
sau introducerea cablului. televizoare cu slot pentru card de memorie
SD.
2. Conectaţi cablul AV la intrările video
şi audio ale televizorului.
• n galben: la intrarea video
• o alb: la intrarea audio
3. Porniţi televizorul şi selectaţi intrare
semnal extern

4. Porniţi camera

117
Altele

Utilizarea protectorului
• Nu puteţi ataşa protectorul MC şi filtrul ND
MC/filtrului ND în acelaşi timp.
Protectorul MC (DMW-LMC52; opţional) este • Nu strângeţi prea mult protectorul MC /
un filtru transparent care nu afectează culorile filtrul ND, deoarece este posibil să nu le mai
şi nici cantitatea de lumină, astfel încât îl puteţi puteţi scoate. Nu forţaţi protectorul MC /
utiliza întotdeauna pentru a proteja lentila filtrul ND.
camerei. • Nu strângeţi prea tare protectorul MC sau
Filtrul ND (DMW-LND25; opţional) reduce filtrul ND
cantitatea de lumină la aproximativ 1/8th fără a • Când realizaţi fotografii cu blitzul folosind
afecta echilibrul culorilor. protectorul MC sau filtrul ND, poate apărea
un efect de vinietare.
1. Ataşaţi adaptorul de parasolar
• Dacă protectorul MC / filtrul ND sunt expuse
la şocuri, acestea se pot deteriora
iremediabil. Aveţi grijă să nu le scăpaţi jos
când le ataşaţi la cameră.
• Puteţi monta parasolarul de lentilă când
protectorul MC şi filtrul ND sunt ataşate.
• Detaşaţi protectorul MC şi filtrul ND înainte
de a ataşa lentila de conversie sau lentila
de apropiere.
• Adaptorul de lentilă (DMW-LA2; opţional)
este necesar pentru ataşarea lentilelor de
conversie sau de apropiere.
2. Ataşaţi protectorul MC c sau filtrul • MC – Multi-strat
ND d ND – Densitate neutră

118
Altele

Afişajul de ecran În modul de înregistrare


1 Mod de înregistrare (P27)
2 Mod blitz (P44)
3 Focalizare (P28)
4 Dimensiuni fotografie (P80)
5 Calitate (P80)
În modul de imagine în mişcare (P70)

Alertă de vibraţii (P30)


6 Indicator baterie (P27)
7 Fotografie / Timp rămas
În modul de imagine în mişcare (P70):
exemplu
8 Memorie încorporată (P19, 27)
Card (P19, 27)
9 Starea înregistrării
10 Histogramă (P41)
11 Dată călătorie (P72)
12 Timp de înregistrare scurs (P70)
13 Temporizator (P48)
14 Viteza declanşator (P28)
Sensibilitate ISO (P53)
15 Valoare diafragmă (P28)
16 Comutare program (P30)
17 Compensare expunere (P49)
18 Funcţia auto paranteze (P50)
19 Reluare transfocare (P33)
Lentile de conversie (P88)
20 Mod de măsurare (P82)
21 Mod unghi larg (P42)
: Intensitate LCD (P42)
22 Lampă de asistare AF (P85)
: Tele macro (P55)
23 Ajustare capacitate blitz (P47)
24 Stabilizator optic de imagine (P51)
25 Nivelul tonurilor de alb (P77)
Ajustare fină a tonurilor de alb (P78)

119
Altele

26 Sensibilitate ISO (P79)


Limită ISO (P53)
27 Animaţie (P86)
28 Mod serie (P52)
: Înregistrare audio (P70, 82)
29 Efect culoare (P85)
30 Arie focalizare (P59)
31 Auto focalizare continuă (P84)
32 Selecţie zonă AF (P84)
Operare MF (P59) Înregistrare în mod simplu
33 Operare joystick (P30, 37, 56, 57) 1 Mod blitz (P44)
34 Data şi ora curente 2 Focalizare (P28)

setare de destinaţie a călătoriei 3 Mod imagine (P31)


(P74) : Indicare vibraţii (P30)
• Sunt afişate timp de aproximativ 5 4 Indicator baterie (P27)
secunde la pornirea camerei, setarea 5 Număr de fotografii realizabile
ceasului şi după comutarea din modul de
redare în modul simplu. 6 Memorie încorporată (P19, 27)
Transfocare (P33) / Transfocare optică Card (P19, 27)
extinsă (P33) 7 Stare înregistrare
8 Zona AF (P28)
35 Vârsta (P66) 9 Dată călătorie (P72)
• Aceasta este afişată pentru aproximativ 10 Operaţie pentru compensarea luminii de
5 secunde la pornirea camerei în modul fundal (P32)
[BABY] sau [PET] 11 Data şi ora curente
36 Număr de zile care au trecut de la • Acest număr este afişat pentru
începerea călătoriei (P72) aproximativ 5 secunde când camera este
• Acest număr este afişat pentru pornită cu data de începere a călătoriei
aproximativ 5 secunde când camera este setată, după setarea ceasului şi după
pornită cu data de începere a călătoriei trecerea de la modul de redare la alt
setată, după setarea ceasului şi după mod.
trecerea de la modul de redare la alt Transfocare (P33) / Transfocare optică
mod. extinsă (P34)
37 Zonă punct AF(P83)
12 Număr de zile care au trecut de la
38 Zona AF (P28) începerea călătoriei (P72)
39 Ţintă măsurare punct (P82) 13 Compensarea luminii de fundal (P32)
40 MF (Focalizare manuală) (P55) 14 Intensitate LCD (P43)
AF macro (P55) 15 Mod temporizator (P48)
16 Lentile de conversie (P88)
Reluare transfocare (P33)
17 Lampa de asistare AF (P85)
: Tele macro (P55)
18 Mod serie (P52)

120
Altele

10 Pictogramă de avertizare deconectare


cablu (P116)
• Aceasta se afişează când imprimaţi
utilizând o imprimantă compatibilă
PictBridge. (Este posibil ca aceasta să
nu fie afişată, acest lucru depinzând de
tipul imprimantei)
Timp de înregistrare imagine în mişcare
(P94)
11 Histogramă (P41)
12 Informaţii înregistrare
La redare 13 Setarea fotografiilor favorite (P99) / Timp
1 Mod redare (P37) de redare scurs (p94):
2 Număr de imprimări DPOF (P102) 14 Data şi ora înregistrării
3 Fotografie protejată (P104) 15 Setarea destinaţiei călătoriei (P74)
4 Imagine cu semnal audio / Imagini în 16 Vârsta (P66)
mişcare (P94) 17 Intensitate LCD (P42)
5 Dimensiune imagine (P80) 18 Număr de zile care a trecut de la
6 Calitate (P80) începerea călătoriei (P72)
În modul de imagini în mişcare (P94) 19 Redare semnal audio (P94)

În modul de imagine în
În modul simplu (P31) mişcare (P94)
: mărire
20 Animaţie (P86)
: 4”x6”/10x15 cm
21 Imagini favorite (P99)
: E-mail
7 Indicator baterie (P27)
8 Folder / Număr fişier (P111)
Memorie încorporată (P19)
:Card (P19)
9 Număr fotografie / Număr total de fotografii

121
Altele

• Dacă această cameră este pulverizată cu


Precauţii la utilizare astfel de substanţe chimice, corpul camerei
se poate distruge iar finisajul suprafeţei se
„ Utilizarea optimă a camerei va uza.
Încercaţi să nu expuneţi camera la contacte • Nu ţineţi produse din cauciuc sau material
şi impacturi puternice, în timp ce o plastic în contact prelungit cu camera.
transportaţi.
Nu utilizaţi benzină, diluanţi sau alcool
• Nu scăpaţi şi nu loviţi punga în care aţi pentru curăţarea camerei.
introdus aparatul, deoarece acesta se poate
defecta. • Înainte de curăţarea camerei, scoateţi
bateria sau deconectaţi adaptorul de reţea
• Lentilele sau carcasa exterioară pot fi (DMW-AC7E; opţional) de la priza de curent
distruse de şocuri puternice, iar camera se electric.
va defecta.
• Corpul camerei se poate deforma sau
Păstraţi camera la distanţă de echipamente finisajul suprafeţei se poate deteriora.
magnetice (precum cuptoare cu microunde,
televizoare, echipamente de jocuri video, • Ştergeţi camera cu o cârpă moale şi uscată.
etc) • Ştergeţi praful şi urmele de degete cu o
• Dacă utilizaţi camera împreună cu un cârpă moale şi uscată.
televizor sau în apropierea unui televizor, • Nu utilizaţi detergent de bucătărie sau o
fotografiile şi semnalele audio pot fi afectate lavetă tratată chimic.
de radiaţiile electromagnetice.
• În cazul în care ploaia sau alte surse de apă
• Nu utilizaţi camera în apropierea unui vin în contact cu camera, umeziţi o cârpă
telefon mobil deoarece zgomotul cauzat moale cu apă de la robinet , stoarceţi-o bine
poate afecta fotografiile şi semnalele audio. iar apoi ştergeţi complet corpul camerei.
• Datele înregistrate pot fi distruse sau Apoi ştergeţi camera din nou cu o cârpă
fotografiile pot fi afectate de câmpuri uscată.
magnetice create de difuzoare sau motoare
mari. „ Despre ecranul LCD / Vizor
• Radiaţiile electromagnetice generate de un • Nu apăsaţi ecranul LCD cu putere. Acest
microprocesor pot afecta camera, ducând la lucru poate duce la apariţia unor culori
perturbaţii ale fotografiilor şi semnalelor neregulate pe ecranul LCD sau
luminoase. defectarea ecranului LCD.
• Când camera este afectată de echipamente • În locuri cu modificări drastice de
încărcate magnetic şi nu funcţionează temperatură, se poate forma condens pe
corespunzător, opriţi camera, şi scoateţi ecranul LCD. Ştergeţi-l bine cu o cârpă
bateria sau deconectaţi adaptorul de reţea moale şi uscată.
(DMW-AC7E; opţional) iar apoi introduceţi • Dacă atunci când porniţi camera, aceasta
bateria sau conectaţi adaptorul din nou. este extrem de rece, imaginea de pe
După aceea porniţi din nou camera. ecranul LCD / vizor, va fi mai întunecată
Nu utilizaţi camera în apropierea decât de obicei. Cu toate acestea, pe
transmiţătoarelor radio sau liniilor de înaltă măsură ce temperatura din interiorul
tensiune camerei va creşte, ecranul va reveni la
luminozitatea lui normală.
• Dacă înregistraţi lângă transmiţătoare radio
sau linii de înaltă tensiune, fotografiile La fabricarea ecranului LCD / vizor s-a folosit
realizate sau sunetele pot fi afectate. o tehnologie de mare precizie. Cu toate
Asiguraţi-vă că utilizaţi doar cablurile acestea, pot exista unele puncte întunecate
furnizate. Dacă utilizaţi accesorii opţionale, sau luminoase (roşii, albastre sau verzi) pe
utilizaţi doar cablurile furnizate împreună ecran. Ecranul LCD / vizorul au mai mult de
cu acestea. 99,99% pixeli efectivi cu doar 0,01% pixeli
inactivi sau aprinşi întotdeauna. Punctele nu
Nu prelungiţi cablurile. vor fi înregistrate pe fotografiile de pe cardul
Nu pulverizaţi insecticide sau substanţe de memorie.
chimice volatile înspre cameră.

122
Altele

„ Despre lentile • Bateria are o durată de viaţă limitată


• Nu apăsaţi lentila cu putere. • Nu aruncaţi bateria în foc deoarece poate
• Lăsarea camerei cu lentila îndreptată spre exploda.
soare poate duce la defectarea camerei. Nu permiteţi bornelor bateriei să vină în
Aveţi grijă când aşezaţi camera în contact cu obiecte metalice (precum
apropierea unei ferestre. coliere, agrafe de păr, etc.)
• Dacă suprafaţa lentilei este murdară (apă, • Acestea pot duce la scurt circuite sau
ulei, urme de degete, etc.), imaginile pot fi generarea unei călduri excesive iar dacă
afectate. Ştergeţi uşor suprafaţa lentilei cu o atingeţi bateria în astfel de condiţii puteţi
cârpă moale şi uscată înainte şi după suferi arsuri grave.
realizarea fotografiilor.
„ Încărcătorul
„ Cardul de memorie • Dacă utilizaţi încărcătorul în apropierea unui
Nu lăsaţi cardul în locuri cu temperatură radio, recepţionarea radio poate fi
înaltă, expuse la razele solare, sau unde perturbată. Ţineţi încărcătorul la o distanţă
sunt generate unde electromagnetice sau de cel puţin 1 m faţă de aparatul radio.
electricitate statică. • Când utilizaţi încărcătorul, acesta poate
Nu îndoiţi şi nu expuneţi cardul la şocuri. genera sunete deranjante. Acest lucru este
• Cardul poate fi distrus sau conţinutul normal.
înregistrat se poate deteriora sau şterge. • După utilizare deconectaţi cablul de reţea
• Păstraţi cardul în carcasa sau husa lui după de la priza de curent electric. (Dacă acesta
utilizare sau în timpul transportului. este lăsat deconectat, va consuma o
cantitate mică de curent).
• Nu permiteţi impurităţilor, prafului şi
umezelii să intre în contact cu contactele de • Păstraţi contactele bateriei şi ale
pe spatele cardului şi nu atingeţi contactele încărcătorului curate.
cu degetele.
„ Dacă nu veţi utiliza camera pentru o
„ Bateria perioadă mai lungă de timp
Bateria este o baterie litiu ion reîncărcabilă. • Depozitaţi bateria într-un loc rece şi uscat
Capacitatea ei de a genera energie se cu o temperatură relativ stabilă.
bazează pe reacţiile chimice care au loc în [Temperatura recomandată: 15ºC – 25ºC
interiorul ei. Aceste reacţii sunt sensibile la Umiditate recomandată 40 % - 60%]
temperatura şi umiditatea mediului • Asiguraţi-vă că aţi scos bateria şi cardul din
înconjurător şi, dacă temperatura este prea cameră.
ridicată sau prea scăzută, perioada de
• Când bateria este lăsată în cameră pentru o
funcţionare a bateriei va fi mai scurtă.
perioadă lungă de timp, aceasta se
Dacă scăpaţi bateria jos în mod accidental, descarcă chiar când camera este oprită şi
verificaţi dacă terminalele sau corpul poate deveni inutilizabilă chiar şi după ce
bateriei nu sunt afectate. este reîncărcată.
• Introducerea unei baterii defecte în camera • Pentru depozitarea bateriei pe o perioadă
va defecta de asemenea camera. lungă de timp, recomandăm a fi încărcată o
Când ieşiţi în aer liber, luaţi baterii de dată pe an şi depozitată din nou după ce i-
rezervă, încărcate. aţi epuizat capacitatea de încărcare.
• Ţineţi cont de faptul că perioada de • Când păstraţi camera într-un dulap,
funcţionare a unei baterii va fi mai scurtă în recomandăm depozitarea ei împreună cu
medii cu temperaturi scăzute, de exemplu un agent deshidratant (silicagel).
în staţiuni de schi. • Dacă nu aţi utilizat camera pentru o
• Când călătoriţi, asiguraţi-vă că aveţi pregătit perioadă lungă de timp, verificaţi toate
încărcătorul pentru a putea încărca bateria piesele înainte de realizarea fotografiilor.
în locul în care vă aflaţi.
Depunerea la deşeuri a unei baterii
neutilizabile

123
Altele

[NOT ENOUGH SPACE ON BUILT-IN


Afişare mesaje MEMORY] / [NOT ENOPUGH SPACE ON
CARD]
În anumite cazuri, pe ecran se vor afişa
(NU EXISTĂ SPAŢIU SUFICIENT PE
mesaje de eroare sau de confirmare.
MEMORIA ÎNCORPORATĂ / CARD)
Mesajele importante sunt descrise mai jos.
Nu există spaţiu suficient pe memoria
încorporată / card
[THIS MEMORY CARD IS PROTECTED]
(ACEST CARD DE MEMORIE ESTE ● Când copiaţi imagini de pe memoria
PROTEJAT) încorporată pe card, fotografiile sunt copiate
până la umplerea cardului
Deblocaţi butonul de protecţie la scriere din
poziţia [LOCK] (Blocat) (P19, 104, 109)
[SOME PICTURES CANNOT BE COPIED] /
[COPY COULD NOT BE COMPLETE] (Unele
[NO VALID PICTURE TO PLAY]
fotografii nu pot fi copiate / Copierea nu
(ACEASTĂ FOTOGRAFIE NU POATE FI poate fi finalizată)
REDATĂ)
Următoarele fotografii nu pot fi copiate
Activaţi funcţia de redare după efectuarea unei
● Când o fotografie cu acelaşi numărul există
înregistrări sau după introducerea unui card cu
o fotografie înregistrată. în folderul destinaţie
● Fişiere care nu sunt bazate pe standardul
[THIS PICTURE IS PROTECTED] DCF
● Fişiere editate sau înregistrate cu alte
(ACEASTĂ FOTOGRAFIE ESTE PROTEJATĂ)
echipamente
După anularea setării de protecţie, ştergeţi sau
suprascrieţi fotografia. (P94)
[BUILT-IN MEMORY ERROR – FORMAT
[THIS PICTURE CANNOT BE DELETED] / BUILT-IN MEMORY?] (Eroare memorie
[SOME PICTURES CANNOT BE DELETED] încorporată - Doriţi să formataţi
(ACEASTĂ FOTOGRAFIE NU POATE FI memoria?)
ŞTEARSĂ) / (UNELE FOTOGRAFII NU POT Mesajul este afişat dacă aţi formatat memoria
FI ŞTERSE) cu un PC. Formataţi din nou memoria cu
Fotografiile care nu sunt bazate pe standardul camera (P109). Datele de pe memoria
DCF nu pot fi şterse. Dacă doriţi să ştergeţi, încorporată vor fi şterse.
formataţi cardul după salvarea datelor
necesare pe un PC sau un alt dispozitiv de [MEMORY CARD ERROR – FORMAT THIS
stocare. CARD?]
(EROARE CARD DE MEMORIE - DORIŢI SĂ
[NO ADDITIONAL DELETE SELECTIONS FORMATAŢI ACEST CARD?)
CAN BE MADE] Formatul cardului nu poate fi recunoscut de
(NU POT FI EFECTUATE SELECŢIUNI către cameră. Formataţi din nou cardul cu
ADIŢIONALE DE ŞTERGERE) camera după salvarea datelor necesare pe un
Aţi depăşit numărul de fotografii care poate fi PC sau un alt dispozitiv de stocare. (P109)
setat o dată cu [MULTI DELETE] (Ştergere
multiplă). Ştergeţi mai întâi fotografiile [PLEASE TURN CAMERA OFF AND THEN
selectate apoi repetaţi operaţiunea ştergând ON AGAIN]
celelalte fotografii. (VĂ RUGĂM OPRIŢI APOI PORNIŢI DIN NOU
Au fost setate peste 999 de fotografii favorite. CAMERA)
Acest mesaj apare când camera nu
[CANNOT BE SET ON THIS PICTURE] / funcţionează în mod corespunzător. Opriţi şi
[CANNOT BE SET ON SOME PICTURES] deschideţi din nou camera. Dacă mesajul
(SETAREA NU POATE FI EFECTUATĂ LA persistă, contactaţi furnizorul sau cel mai
ACEASTĂ FOTOGRAFIE) / (SETAREA NU apropiat centru service.
POATE FI EFECTUATĂ LA ANUMITE
FOTOGRAFII)
Dacă fotografiile nu sunt bazate pe standardul
DCF, imprimarea DPOF nu poate fi setată.
124
Altele

[MEMORY CARD PARAMETER ERROR] [A FOLDER CANNOT BE CREATED]


(EROARE PARAMETRU CARD DE (FOLDERUL NU POATE FI CREAT)
MEMORIE) Folderul nu poate fi creat deoarece nu au mai
● Vă rugăm utilizaţi un card compatibil cu rămas numere de foldere care pot fi utilizate.
acest aparat. (P101)
● Puteţi utiliza carduri SDHC doar dacă Formataţi cardul după salvarea datelor
utilizaţi carduri cu o capacitate de 4 GB sau necesare pe un PC etc. (P99). Dacă executaţi
mai mare. [NO. RESET] în meniul [SETUP] după
formatare, numărul folderului este resetat la
[MEMORY CARD ERROR 100 (P25)
PLEASE CHECK THE CARD]
(EROARE CARD DE MEMORIE VĂ RUGĂM [PICTURE IS DISPLAYED FOR 4:3 TV] /
VERIFICAŢI CARDUL) [PICTURE IS DISPLAYED FOR 16:9 TV]
● Acces eşuat la card. Introduceţi din nou (FOTOGRAFIA ESTE AFIŞATĂ PENTRU TV
cardul. CU RAPORT AL DIMENSIUNILOR DE 4:3 /
16:9)
[READ ERROR ● Cablul AV este conectat la cameră. Apăsaţi
PLEASE CHECK THE CARD] [MENU/SET] (Meniu/Setare) dacă doriţi să
(EROARE DE CITIRE – ştergeţi acest mesaj.
● Selectaţi [TV ASPECT] în cadrul meniului
VĂ RUGĂM VERIFICAŢI CARDUL)
[SETUP] pentru a modifica raportul
Eroare de citire a datelor. dimensiunilor TV) (P26)
Asiguraţi-vă că aţi introdus corect cardul apoi ● Acest mesaj apare de asemenea când
accesaţi-l din nou. cablul de conexiune USB este conectat doar
la cameră)
[WRITE ERROR În acest caz, conectaţi cablul USB şi la PC
PLEASE CHECK THE CARD] sau imprimantă (P110, 113)
(EROARE DE SCRIERE –
VĂ RUGĂM VERIFICAŢI CARDUL) [PLEASE RE-CONECT THE PRINTER]
Eroare de scriere a datelor. [VĂ RUGĂM RECONECTAŢI IMPRIMANTA]
Închideţi camera şi scoateţi cardul. Apoi Mesajul este afişat dacă aţi modificat
introduceţi cardul şi porniţi din nou camera. selectorul de mod la modul de tipărire [ ] în
Asiguraţi-vă că aţi închis camera înainte de a timp ce aparatul este conectat la PC. Dacă aţi
scoate sau introduce cardul pentru a evita conectat imprimanta schimbaţi modul la un alt
deteriorările.
mod decât [ ] şi verificaţi dacă nu sunt
[MOTION RECORDING WAS CANCELLED transferate date. (Se afişează [ACCESS]
DUE TO THE LIMITATION OF THE WRITING (accesare) pe ecranul LCD şi vizor în timp ce
SPEED OF THE CARD] datele sunt transferate.)
(ÎNREGISTRAREA IMAGINILOR ÎN MIŞCARE
A FOST ANULATĂ DATORITĂ LIMITĂRII [USB MODE CHANGED, PLEASE REMOVE
VITEZEI DE SCRIERE A CARDULUI) THE USB CABLE]
● Când setaţi calitatea fotografiei la [MODUL USB SCHIMBAT. VĂ RUGĂM
[30fpsVGA] recomandăm utilizarea unui SCOATEŢI CABLUL USB]
card de memorie SD de mare viteză cu
Mesajul este afişat dacă aţi modificat
indicaţia „10 MB/s” sau mai mult pe ambalaj.
selectorul de mod la un alt mod decât modul
● În funcţie de tipul cardului de memorie SD,
înregistrarea se poate opri la mijloc. de tipărire [ ] în timp ce aparatul este
conectat la imprimantă.
Setaţi selectorul de mod la [ ] din nou şi
apoi deconectaţi cablul USB. Dacă tipăriţi,
opriţi tipărirea şi apoi deconectaţi cablul USB.

125
Altele

Detectarea şi eliminarea „ Înregistrarea


1: Fotografia nu poate fi înregistrată.
defectelor • Selectorul de mod este corect setat?
Dacă configuraţi setările la modul în care erau • Este suficientă memorie disponibilă pe
configurate în momentul cumpărării, condiţiile card sau memoria încorporată?
se pot îmbunătăţi. − Înainte de înregistrare, ştergeţi câteva
Efectuaţi [RESET] (Resetare) în meniul fotografii de care nu mai aveţi nevoie.
[SETUP] (Configurare) (P25). (P37)
2: Fotografia realizată este albicioasă.
„ Bateria şi sursa de energie Lentila este murdară.
1: Camera nu poate fi operată chiar dacă • Imaginea poate fi albicioasă dacă lentila
este pornită este murdară sau are urme de amprente.
• Bateria este introdusă corect? Porniţi camera, retractaţi lentila (P11) şi
• Bateria este suficient încărcată? ştergeţi suprafaţa lentilei cu o cârpă
moale şi uscată.
− Folosiţi o baterie care este încărcată
3: Fotografia realizată este prea luminoasă
suficient.
sau prea întunecată.
2: Ecranul LCD se stinge imediat ce
camera este pornită. • Verificaţi dacă expunerea este
compensată corect (P49)
• Verificaţi dacă imaginea apare pe vizor.
4: Sunt realizate 2 sau 3 fotografii o dată.
− Apăsaţi [EVF/LCD] pentru a comuta la
• Verificaţi dacă nu aţi setat modul de auto
afişarea pe ecranul LCD.
paranteze (P52) sau modul serie (P52)
• Verificaţi dacă este activat modul
• Temporizatorul este setat la
[POWER SAVE] (P24)
[10S/3PICTURES]? (P48)
− Apăsaţi butonul declanşator pentru a
5: Subiectul nu este focalizat
anula aceste moduri
corespunzător
• Verificaţi dacă bateria nu s-a descărcat
• Aria de focalizare variază în funcţie de
complet
modul de înregistrare. Rotiţi selectorul de
− Încărcaţi bateria sau înlocuiţi-o cu o mod pentru a seta modul corespunzător
baterie nouă. distanţei la care se află subiectul.
3: Camera se închide imediat după ce este • Subiectul se află în aria de focalizare?
pornită (P29, 55)
• Bateria este suficient de încărcată pentru • Aţi înregistrat o imagine cu vibraţii?
operarea camerei?
6: Fotografia înregistrată este neclară.
− Utilizaţi o baterie care a fost suficient Stabilizatorul optic de imagine nu este
încărcată eficient
− Verificaţi ora setată în modul de • Când realizaţi o fotografie în locuri
economisire energie întunecoase, viteza declanşatorului se
− Dacă lăsaţi camera pornită pentru o reduce şi este posibil ca stabilizatorul
perioadă lungă de timp, bateria se va optic de imagine să nu funcţioneze
epuiza. Opriţi camera frecvent corespunzător. În acest caz,
utilizând modul de economisire recomandăm ţinerea fermă a camerei cu
energie (P24). ambele mâini pentru a realiza fotografii
(P28). Recomandăm utilizarea unui
trepied şi a unui temporizator (P48)
atunci când realizaţi fotografii cu o viteză
redusă a declanşatorului.

126
Altele

7: Fotografia înregistrată are un aspect 11: Când butonul declanşator este apăsat
brut. Apar granulaţii pe imagini. până la jumătate, imaginea devine
• Sensibilitatea ISO este prea ridicată sau imagine statică pentru o secundă
viteza de declanşare este prea redusă? • Verificaţi dacă nu aţi selectat focalizarea
(Sensibilitatea ISO este setată la [AUTO] în 3 zone (de mare viteză) sau
la livrarea camerei. Drept urmare, când focalizarea unei zone (de mare viteză) în
realizaţi fotografii în interior, de exemplu, modul AF (P83)
sensibilitatea ISO creşte. 12: Transfocarea nu se mişcă
− Reduceţi sensibilitatea ISO (P79) • [CONVERSION] (conversia) este setată
− Setaţi [NOISE REDUCTION] în [PICT. la [ ] sau [ ] ? (88)
ADJ.] la [HIGH] sau setaţi fiecare
element cu excepţia [NOISE
REDUCTION] la [LOW] (P86) „ Ecranul LCD / Vizor
− Realizaţi fotografii în locuri luminoase 1: Luminozitatea ecranului / vizorului se
• În modul scenă [HIGH SENS.] (P67), reduce sau se intensifică pentru
rezoluţia imaginii înregistrate se reduce moment.
uşor din cauza procesării de sensibilitate • Acest fenomen apare la apăsarea
ridicată. butonului declanşator până la jumătate
Acest lucru este normal. pentru a seta valoarea diafragmei şi nu
8: Luminozitatea şi tonalitatea imaginii afectează fotografia realizată.
diferă de scena reală 2: Ecranul LCD pâlpâie la înregistrare în
• Dacă înregistraţi sub lumină interior.
fluorescentă, luminozitatea şi tonalitatea • Ecranul LCD poate pâlpâi câteva
imaginii diferă de scena reală, din cauza secunde după pornirea camerei în
caracteristicilor luminii fluorescente. interior, sub lumină fluorescentă. Acest
Acest lucru este normal. lucru este normal.
9: O linie verticală roşiatică apare pe 3: Ecranul / vizorul este prea întunecat sau
ecranul LCD prea luminos.
• Acest efect se numeşte efect de trenaj. • Reglaţi luminozitatea ecranului (P24)
Este specific ecranelor LCD, nefiind un
defect. Apare atunci • Verificaţi dacă funcţia de intensitate LCD
când subiectul are o sau modul unghi larg nu sunt activate.
parte luminoasă. Acest 4: Imaginea nu este afişată pe ecranul LCD
lucru este normal. Este • Verificaţi dacă imaginea apare pe vizor?
înregistrat pe imaginile
în mişcare dar nu apare − Apăsaţi butonul [EVF/LCD] pentru a
pe imaginile statice. comuta la afişajul pe ecran.
10: Înregistrarea imaginilor în mişcare se 5: Apar puncte negre, roşii, albastre şi
blochează. verzi pe ecranul LCD?
• Utilizaţi un card Multimedia? • Aceşti pixeli nu afectează fotografiile
realizate.
− Acest aparat nu suportă cardurile
Multimedia. Acest lucru este normal şi nu reprezintă
un defect.
• Când setaţi calitatea fotografiei la
[30fpsVGA] recomandăm utilizarea unui 6: Apar granulaţii pe ecranul LCD.
card de memorie SD de mare viteză cu • În locuri întunecoase, pot apărea
indicaţia „10 MB/s” sau mai mult pe granulaţii care menţin luminozitatea
ambalaj. ecranului LCD.
• În funcţie de tipul cardului, înregistrarea Acest lucru nu afectează calitatea
se poate întrerupe. fotografiilor pe care le realizaţi.

127
Altele

7: Distorsiuni pe ecranul LCD 2: Imaginea nu este redată


• Când ţineţi de marginea ecranului LCD, • Selectorul de mod este setat la redare
pot exista unele distorsiuni, dar acest [ ]?
lucru este normal. Mai mult, fotografiile • Există imagini pe memoria încorporată
realizate sau redarea nu sunt afectate. sau card?
Imaginile de pe memoria încorporată
apar când nu este introdus cardul.
„ Blitz Datele de pe card apar când acesta este
1: Blitzul nu este activat. introdus
3: Numărul folderului şi numărul de fişier
• Blitzul este setat la Forced OFF ?
sunt afişate ca şi [▬] iar ecranul devine
− Deschideţi blitzul acţionând butonul negru.
[ OPEN]. (P44) • Fotografia a fost editată cu un PC sau a
• Blitzul nu este activat în modul de fost înregistrată cu o altă cameră digitală
decât Panasonic?
imagini în mişcare [ ], sau când
Acest lucru se poate întâmpla şi dacă
[SCENERY] (Peisaj) (P63), [NIGHT bateria este scoasă imediat după
SCENERY] (Peisaj de noapte) (P65), înregistrare sau dacă înregistrarea s-a
[SUNSET] (P67), [HIGH SENS], efectuat cu o baterie consumată.
[FIREWORKS] (Focuri de artificii) (P68),
[STARRY SKY] (Cer înstelat) (P67) sau − Pentru a şterge fotografiile menţionate
[AERIAL PHOTO] (P69) sunt selectate în mai sus, formataţi datele. (P109)
modul scenă, chiar dacă este deschis. (După formatare, datele şi fotografiile
nu mai pot fi recuperate. Confirmaţi cu
2: Blitzul este activat de 2 ori.
atenţie formatarea.)
• Când selectaţi Red-eye Reduction
(reducerea efectului de ochi roşi) (P44),
primul blitz este activat pentru prevenirea 4: Fotografia este afişată cu o dată diferită
efectului de ochi roşi (fenomenul de ochi de data reală de înregistrare în modul de
roşi) înaintea de înregistrarea propriu- redare calendar.
zisă a fotografiei. După primul blitz, • Fotografia a fost editată pe un PC sau
blitzul este activat din nou pentru înregistrată cu o cameră digitală de la un
înregistrare. alt producător? O astfel de fotografie
poate fi afişată cu o dată diferită de data
reală de înregistrare în modul de redare
„ Redarea calendar. (P92)
1: Fotografiile care sunt redate sunt rotite • Aţi setat corect ceasul camerei? (P20)
şi afişate într-o direcţie neaşteptată. De exemplu, dacă setarea ceasului
camerei diferă de cea a PC-ului, şi
Camera are funcţia de a înregistra automat
transferaţi imagini pe PC apoi le scrieţi
şi afişa fotografiile realizate cu camera
din nou pe card, acestea pot fi afişate cu
ţinută în poziţie verticală. (Dacă realizaţi
o dată diferită de data reală de
fotografii îndreptând camera în sus sau jos,
înregistrare în modul de redare calendar.
camera poate considera că este ţinută în
poziţie verticală.
• Când [ROTATE DISP.] (P99) (Rotire
„ TV, PC şi imprimantă
disp.) este setat la [OFF], puteţi afişa
fotografiile fără a fi rotite. 1: Fotografia nu apare pe televizor.
• Puteţi roti fotografiile cu funcţia • Camera este conectată corect la
[ROTATE] (P99) televizor?
• La televizor, setaţi intrarea de semnal la
modul de intrare semnal extern.

128
Altele

2: Zonele de afişare ale ecranului TV şi (Consultaţi instrucţiunile de operare ale


ecranului LCD al camerei sunt diferite imprimantei pentru mai multe detalii).
În funcţie de modelul TV, zona de afişare • Când comandaţi unui studio foto
poate fi mai mică, astfel încât fotografia imprimarea fotografiilor, cereţi
poate fi alungită orizontal sau vertical sau imprimarea ambelor margini, dacă acest
marginile superioară şi inferioară sau lucru este posibil.
stânga şi dreapta ale fotografiei pot fi tăiate
când aceasta este afişată. Aceasta se
datorează specificaţiilor TV şi este un lucru
„ Altele
normal.
1: A fost setată o limbă neinteligibilă, din
3: Imaginile în mişcare nu pot fi redate pe
greşeală.
TV.
• Apăsaţi butonul [MENU/SET] şi selectaţi
• Încercaţi să redaţi imagini în mişcare
introducând cardul direct în slotul de card pictograma [ ] de meniu [SETUP] şi apoi
al televizorului? selectaţi pictograma [ ] pentru a seta
limba dorită (P26)
− Conectaţi camera la TV cu ajutorul
cablului AV (furnizat) şi apoi redaţi 2: Camera face zgomote cauzate de
imaginile pe cameră. mişcarea mecanismelor interne atunci
când este scuturată.
4: Imaginea nu este afişată în întregime pe
televizor. • Aceste sunete apar la mişcarea lentilelor
şi sunt normale.
• Setaţi raportul dimensiunilor TV la
cameră (P26) 3: Setarea pentru funcţia de auto vizionare
este dezactivată.
5: Imaginile nu pot fi transferate prin
conectarea la PC. • Camera este în modul auto paranteze
(P50), modul serie (P52), modul imagine
• Camera este conectată corect la PC?
în mişcare [ ] (P70), sau funcţia
• Camera este recunoscută corect de [AUDIO REC] (înregistrare audio) este
către PC? setată la [ON] (Activată) (P82)?
• Setaţi camera la un alt mod decât modul − În aceste cazuri, nu puteţi seta funcţia
[ ] (P110) de auto vizionare în meniul [SETUP]
6: Cardul nu este recunoscut de către PC (Configurare).
(Memoria încorporată este recunoscută) 4: Când butonul declanşator este apăsat
• Deconectaţi cablul de conexiune USB şi până la jumătate, se aprinde de obicei o
conectaţi-l din nou cu cardul introdus în lampă roşie.
cameră. • În locuri întunecoase, lampa de asistare
7: Fotografiile nu pot fi imprimate prin AF (P85) luminează în roşu pentru a
conectarea camerei la o imprimantă? uşura focalizarea pe un subiect.
• Imprimanta suportă PictBridge 5: Lampa de asistare AF nu se aprinde.
(interconectare)? • Funcţia [AF ASSIST LAMP] din meniul
− Nu puteţi imprima fotografii cu de mod [REC] este setată la [ON]? (P85)
imprimante care nu suportă PictBridge • Realizaţi fotografii în locuri întunecoase?
(P113) − Lampa de asistare AF nu se aprinde
• Resetaţi modul la [ ] (P113) în locuri luminoase.
8: Ambele margini ale fotografiei sunt • Lampa de asistare AF nu se aprinde
tăiate la imprimare când [SCENERY] (Peisaj) (P62), [NIGHT
SCENERY] (Peisaj de noapte) (P63),
• Când utilizaţi o imprimantă cu o [SUNSET] (P67), [FIREWORKS] (Focuri
caracteristică de ajustare sau alte funcţii de artificii) (P68), [STARRY SKY] (Cer
care pot decupa ambele margini ale înstelat) (P67) sau [AERIAL PHOTO]
fotografiilor, anulaţi aceste funcţii şi (P69) în modul scenă sunt selectate.
caracteristici înaintea imprimării. Ele
depind de imprimanta folosită.

129
Altele

6: Camera se încălzeşte 12: Numerele de fişier sunt înregistrate în


• Suprafaţa camerei se poate încălzi în ordine ascendentă
timpul utilizării. Acest lucru nu afectează • Dacă bateria este introdusă sau scoasă
performanţele sau calitatea fotografiilor când camera nu este oprită, numerele de
realizate cu camera. foldere înregistrate se pierd. Cu toate
7: Lentila emite un sunet clic acestea, dacă porniţi camera din nou şi
înregistraţi imagini, numerele de foldere
• Când luminozitatea se modifică datorită înregistrate sunt diferite de numerele
transfocării sau mişcării camerei etc., folderelor înregistrate înainte.
lentila poate efectua un clic şi imaginea
de pe ecran se va modifica radical. Însă 13: Fotografia este afişată în negru
imaginea nu va fi afectată. Sunetul este • Imaginile editate sau rotite cu un PC pot
cauzat de ajustarea automată a fi afişate în negru în modul de redare
diafragmei. Acest lucru este normal. (P37), multi redare (P91) şi redare
8: Setarea ceasului este resetată. calendar (P92)
• Dacă nu utilizaţi camera pentru o
perioadă mai lungă de timp, setările
ceasului pot fi resetate. Când apare
mesajul [PLEASE SET THE CLOCK] (Vă
rugăm setaţi ceasul), setaţi ceasul din
nou.
• Când realizaţi o fotografie înainte de a
seta ceasul, se înregistrează [0:00 0.0.
0]
9: Fotografia afişată este uşor
distorsionată
• În funcţie de grosismentul de
transfocare, imaginea afişată poate fi
uşor distorsionată.Cu cât vă apropiaţi
mai mult de subiect pentru a realiza
fotografii în unghi larg, cu atât vor fi mai
distorsionate fotografiile. Acest lucru este
normal şi nu reprezintă un defect.
10: Pe fotografie apar culori care nu se
aflau în preajma subiectului.
• În funcţie de grosismentul de
transfocare, pot apărea modificări de
culoare datorită caracteristicilor lentilei.
Acest lucru va fi mai vizibil la
înregistrarea imaginilor de la distanţă. Nu
reprezintă un defect.
11: Numerele de fişier nu sunt înregistrate
consecutiv.
• Când efectuaţi o operaţie după
efectuarea unei anumite acţiuni,
fotografiile pot fi înregistrate în foldere cu
numere diferite de cele înregistrate de
cele utilizate înainte operării (P111).

130
Altele

Numărul fotografiilor realizabile şi timpul de înregistrare


disponibil
• Numărul fotografiilor realizabile şi timpul de înregistrare disponibil sunt nişte aproximări.
(acestea variază în funcţie de condiţiile de înregistrare şi tipul cardului)
• Numărul fotografiilor realizabile variază, în funcţie de subiect.
• Numărul din interiorul liniei negre groase reprezintă numărul fotografiilor înregistrate în modul
siomplu [ ] (P31)

„ Numărul de fotografii realizabile

131
Altele

132
Altele

Timp de înregistrare disponibil

½ Imaginile în mişcare pot fi înregistrate continuu până la 2 GB.


Timpul de înregistrare maxim disponibil pentru 2 GB este afişat pe ecran.

• În cazul în care setaţi calitatea la [RAW], dimensiunea fotografiei este fixată la dimensiunea
maximă pentru fiecare raport al dimensiunilor
• Numărul de fotografii realizabile şi timpul de înregistrare disponibil afişate pe ecranul LCD /
Vizor nu va descreşte întotdeauna în ordine.
• Unitatea nu suportă înregistrarea de imagini în mişcare pe carduri multimedia
• Focalizarea optică extra nu funcţionează în [HIGH SENS.] (P67) în modul scenă, astfel încât
dimensiunea imaginii pentru [EZ] nu este afişată.

133
Altele

Specificaţii
Camera digitală: Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră
Sursă curent: 8.4 V curent continuu
Consum de energie 2,0 W (la înregistrarea cu ecranul LCD)
1,9 W (la înregistrarea cu vizorul)
1,0 W (La redare cu ecranul LCD)
0,9 W (La redarea cu vizorul)
Pixeli cameră: 7.200.000 pixeli
Senzor imagine: 1/2 ,5” CCD, număr total de pixeli: 7.380.000 pixeli.
Filtru de culoare primară
Lentilă: optică 12 x zoom, f = 6 mm la 72 mm (35 mm echivalent film cameră: 36
mm – 432 mm)/F2,8 – F3,3
Transfocare digitală: Max 4 x
Transfocare optică extra: Max. 18 x (Cu excepţia dimensiunii maxime de imagine pentru fiecare raport
al dimensiunilor)
Focalizare: Normal / Macro AF/ Focalizare manuală, Focalizare multiplă / 3 zone de
focalizare (mare viteză) / 1 zonă de focalizare (mare viteză) / 1 zonă de
focalizare / focalizare pe un element al imaginii
Aria de focalizare: Program AE: 30 cm (Wide) / 2 m (Tele) la ∞
AF Macro MF/ Simplu: 5 cm (W) / 2 m (T) la ∞ (Cu toate acestea, în
modurile macro, simplu şi de imagine în mişcare, aria de focalizare este
doar în Tele): 1 m (Tele) la ∞
Sistem declanşator: Declanşator electronic + declanşator mecanic
Imagini în mişcare: Când raportul dimensiunilor este [ ]
640 x 480 pixeli (Doar la utilizarea unui card) / 320 x 240 pixeli
Când raportul dimensiunilor este [ ]
848 x 480 pixeli (Doar la utilizarea unui card)

Viteză serie: 3 cadre / secundă (mare viteză), 2 cadre / secundă (viteză redusă)
Aproximativ 2 cadre / secundă (nelimitat)
Număr de fotografii Max. 7 (standard), max. 5 (fin), în funcţie de capacitatea cardului (nelimitat).
realizabile: (În modul de înregistrare serie, performanţele se obţin doar cu card de
memorie SD. Performanţele cu card multimedia se vor reduce.)

Sensibilitate ISO: AUTO/100/200/400/800/1200


Mod [HIGH SENS.]: 3200
Viteza declanşator: 60 la 1 / 2.000 th
Mod [STARRY SKY] (cer înstelat): 15 secunde, 30 de secunde, 60 de
secunde
Mod imagine în mişcare; 1/30 th – 1/20000 th
Nivel al tonurilor de alb: AUTO/Lumina zilei/Înnorat/Umbră/Bec halogen/ Blitz / Setare tonuri de alb
1/ Setare tonuri de alb 2
Expunere (EA): Program AE / Prioritate diafragmă AE / Prioritate declanşare AE / Expunere
manuală
Compensarea expunerii (1/3 EV Step, -2 la +2 EV)
Mod măsurare: Multiplu / Centru de greutate / Punct
Ecran LCD: TFT LCD 2,5” policristalin de temperatură joasă.
(aprox 207.000 pixeli) (raport al câmpului de vizualizare de aprox. 100%)
Vizor: Vizor LCD color (188.000 pixeli)
(raport al câmpului de vizualizare de aprox. 100%)
(cu ajustare dioptru -4 la +4)

134
Altele

Blitz: Blitz încorporat


Aria blitz: (ISO AUTO)
Aprox. 30 cm – 6,0 m (larg)
AUTO, AUTO / Reducere a efectului de ochi roşi, Forced ON (Forced
ON/Red-Eye reduction) (Activat / Reducere a efectului de ochi roşi), Slow
sync. / Red-Eye reduction, Forced OFF (Dezactivat)
Microfon: mono
Difuzor: mono
Suport de înregistrare: Memorie încorporată (Aprox. 27 MB)/ Card de memorie SD / Card
SDHC / Card Multimedia (Doar imagini statice)
Dimensiuni fotografie
Imagini statice: Când raportul dimensiunilor este [ ]
3072 x 2304 pixeli, 2560 x 1920 pixeli, 2048 x 1536 pixeli,
1600 x 1200 pixeli, 1280 x 960 pixeli, 640 x 480 pixeli
Când raportul dimensiunilor este [ ]
3072 x 2048 pixeli, 2048 x 1360 pixeli
Când raportul dimensiunilor este [ ]
3072 x 1728 pixeli, 1920 x 1080 pixeli
Imagini în mişcare: Când raportul dimensiunilor este [ ]
640 x 480 pixeli (Doar la utilizarea unui card) / 320 x 240 pixeli
Când raportul dimensiunilor este [ ]
848 x 480 pixeli (Doar la utilizarea unui card)
Calitate: Fină / standard / RAW
Format fişier:
Imagine statică: JPEG (bazat pe Regulă Design pentru sistem fişier cameră, bazat pe
standardul Exif 2.2) / RAW, DPOF corespunzător
Imagine cu semnal JPEG (bazat pe Regulă Design pentru sistem fişier cameră, bazat pe
audio: standardul Exif 2.2)
QuickTime (imagine cu semnal audio)
Imagini în mişcare: QuickTime Motion JPEG (imagini în mişcare cu semnal audio)
Interfaţa:
Digital: USB 2.0 (Viteza max.)
Semnal audio / video: Compozit NTSC / PAL (Comutat prin meniu)
Ieşire linie audio (mono)
Terminal:
AV AUT / Digital: mufă jack (8 pini)
CC IN: mufă 3 jack
Dimensiuni: Aprox. 112,5 mm (l) x 72,2 mm (H) x 79,0 mm (D) (fără părţile de
proiecţie)
Greutate: Aprox. 310 g (fără cardul de memorie şi baterie)
Aprox. 357 g (cu cardul de memorie şi baterie)
Temperatura de operare: 0ºC – 40ºC
Umiditate: 10% - 80%

Încărcător baterie
(Panasonic DE-993A): Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră
Intrare: 110 V - 240 V ~ 50/60 Hz, 0.15 A
Ieşire: Încărcare 8,4 V = 0,43 A
Set baterie (litiu ion)
(Panasonic CGR-S006A): Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră
Tensiune / Capacitate: 7.2 V, 710 mAh

135
Quick Time şi logo-ul Quick Time sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Apple
Computer, Inc., utilizate sub licenţă