Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect la Comportament organizaţional

Anul II, Management, ID


2009 - 2010

Obiective: Proiectul urmăreşte o consolidare a cunoştinţelor de comportament organizațional și


aplicarea acestor cunoștințe în practică. În același timp se dorește dezvoltarea abilităților de
observare, analiză și soluționare a unor probleme sau situații din cadrul organizațional.

Organizare: Proiectul va fi realizat individual și va fi aplicat pe organizația unde studentul lucrează


sau este implicat. Confidențialitatea pentru informațiile din conținutul proiectului este garantată.

Importanţa proiectului în nota finală este de 40%.

Structură:

1. Descrierea organizației
O descriere succintă care include domeniul de activitate, numărul de angajați și numărul de niveluri
ierarhice, descrierea structurii organizatorice și organigrama unde să fie marcată poziția autorului
proiectului, descrirea rolului în organizație și a funcției ocupate.

2. Personalitate.
Elaborați câte un profil de personalitate pentru două persoane din cadrul organizației în care
munciți. Cele două persoane trebuie alese dintre cele care constituie o provocare pentru
dumneavoastră. Pentru a realiza aceste profile se vor folosi sistemele de trăsături de personalitate
din suportul de curs sau din alte materiale, însoțite de exemple din comportamentul persoanei
caracterizate care să ateste acele trăsături. Se pot utiliza şi stilurile de comunicare.

3. Atitudini.
Observați atitudini care sunt prezente la mai multe persoane din cadrul organizației. Alegeți două
dintre ele și realizați următoarea analiză pentru fiecare dintre ele:
- Descrierea atitudinii (dacă este o atitudine pozitivă sau negativă, față de ce anume s-a format
atitudinea);
- Explicați cum s-a format acea atitudine (analiza componentelor atitudinii);
- Descrieți efectele atitudinii în cadrul organizației (efecte pozitive / negative);
- Oferiți detalii despre două modalități prin care acea atitudine s-ar putea schimba (dacă
apreciați efectele ca fiind negative) sau prin care s-ar putea valorifica în favoarea
organizației (dacă atitudinea este pozitivă).

4. Percepţia.
Descrieți două distorsiuni perceptuale din mediul organizaţional. Oferiți denumirea distorsiunii,
detalii despre contextul în care a apărut, efectele înregistrate și posibilități de prevenire.

5. Motivaţia.
Identificați trei factori motivaţionali care influenţează motivaţia individuală sau a grupului din care
faceți parte. Pentru fiecare factor realizați corelaţia cu o teorie motivaţională potrivită şi explicați
modul în care acel factor își exercită influenţa la nivel individual sau de grup. Precizați cum ar putea
utiliza managementul organizației acel factor pentru a îmbunătăți performanța.

6. Grupuri şi munca în echipă.


a) Descrieți un conflict din cadrul grupului din care faceți parte. Care au fost cauzele și cum a fost
soluționat? Dacă nu au existat conflicte cum explicaţi acest fapt? Care a fost rolul dumneavoastră în
această situație?
b) Identificaţi trei factori care influenţează performanţa grupului şi descrieţi influenţa acestor
factori. Ce ar trebui realizat pentru ca performanța grupului să crească?
c) Care este contribuţia personală la asigurarea succesului grupului? Considerați că este suficientă?

7. Leadership
a) Alegeți un lider din cadrul organizației în a cărui sferă de influență vă aflați sau v-ați aflat.
Precizați caracteristici de personalitate și descrieți comportamente care îl califică sau îl descalifică
pe lider pentru rolul lui.
b) Analizați stilul de leadership practicat de lider. Realizaţi o încadrare a stilului utilizând două din
abordările din suportul de curs şi justificați încadrarea utilizând comportamente și acțiuni ale
liderului pe care le-ați observat pe parcursul timpului.

8. Învăţare
a) Ce aţi învăţat din experienţa de a lucra în organizația respectivă sau pe postul pe care îl ocupați?
Detaliați cel puțin două aspecte.
b) Descrieți două situații legate de activitatea dumneavoastră din organizație care considerați că au
constituit sau sunt provocări sau oportunități de dezvoltare.
c) Unde și cum veți folosi cele învățate la punctul a)?

Format: Nu mai mult de 12 pagini format A4, font Times New Roman 12, line spacing 1,3
marginile paginii 2 cm. Proiectul trebuie să respecte structura numerotată cu cifre și litere (de
exemplu 7.a); 7.b); 8.a) s.a.m.d.). Acolo unde se cer mai multe aspecte acestea vor fi structurate pe
paragrafe eventual se va folosi italic pentru aspectele esențiale.
Proiectul va conţine pe prima pagina titlul Proiect la Comportament organizațional, numele
complet și codul matricol complet al studentului.

Termen și modalitate de predare: Proiectul va fi trimis ca fișier MS Word (.doc) sau Adobe
Acrobat (.pdf) atașat unui e-mail pe adresa catalin.clipa@feaa.uaic.ro în săptămâna 11-15 ianuarie
2010. Orice proiect trimis dupa această dată nu va fi luat în considerare.

Pentru ușurința preluării proiectelor e-mail-ul trimis va avea in linia subiect proiect CO și fișierul
atașat e-mail-ului va avea denumirea cod matricol_nume prenume.doc sau .pdf (de exemplu
31040605SL081199_Popescu John.pdf)

ATENȚIE! Adresa menționată mai sus este exclusiv pentru predarea proiectelor. Alte informații
pot fi solicitate pe adresa c_clipa@uaic.ro

Notă: Proiectele copiate integral sau parțial din alte proiecte sau care au conținut similar,
respectiv cele care nu respectă cerințele și structura vor conduce la nota 1 (UNU) LA
EVALUAREA de la disciplina Comportament organizațional.