Sunteți pe pagina 1din 4

DEPARTAMENTUL PENTRU

MANAGEMENTUL CALITĂŢII

NUMĂRUL 1 din 25 noiembrie


2010

Stimaţi membri ai comunităţii universitare,


CUPRINS Pentru a asigura o mai bună comunicare şi transparenţă a
 Scurtă prezentare a
activităţilor Departamentului pentru Managementul Calită-
sistemului de manage- ţii, pentru a vă putea transmite noutăţile apărute în
ment al calităţii şi a
Departamentului pen- domeniul managementului calităţii, vă punem la dispoziţie
tru Managementul Cali- primul număr al Newsletter-ului realizat de departamentul
tăţii;
nostru.
 Evenimente derulate şi
în curs de derulare în Newsletter-ul editat de DMC va cuprinde anunţuri, sinteze,
care este implicat De-
partamentul pentru articole, statistici, prezentări etc.
Managementul Calităţii;
 Articol ’’Absolvenţii şi
Sperăm că aceste informaţii vă vor fi utile în înţelegerea
piaţa muncii’’ - lect.dr. sistemului de management al calităţii şi astfel, pe viitor, să
Daniel Lucheş , Facul-
tatea de Sociologie- reuşim să asigurăm o cultură a calităţii în universitate.
Psihologie

DOCUMENTE ATAŞATE NEWSLETTER-ULUI

1. Prezentare PP managementul calităţii şi DMC

2. Raportul trendence Graduate Barometer 2010, realizat pentru U.V.T.


Vă prezentăm pe scurt evenimentele derulate şi în curs de realizare în care a fost şi
este implicat Departamentul pentru Managementul Calităţii (D.M.C.):

Evenimente derulate:

1. în perioada 18-19 februarie 2010, ARACIS a organizat la Bucureşti training-ul pentru


formarea evaluatorilor interni, la care au participat membrii ai C.M.C. şi angajaţii ser-
viciului permanent al D.M.C.
2. începând cu data de 24 februarie 2010, conform deciziei Biroului Senatului UVT nr. 76,
a intrat în vigoare Manualul calităţii UVT.
3. în intervalul 24-26 februarie 2010 a avut loc prima vizită a E.U.A. (European Universi-
ty Association) în cadrul procesului de evaluare externă a Universităţii de Vest din Ti-
mişoara.
4. în perioada 21-23 aprilie 2010 avut loc evaluarea externă a Universităţii de Vest din Ti-
mişoara de către A.R.A.C.I.S. Universitatea de Vest din Timişoara a primit calificativul
grad de încredere ridicat din partea Agenției Române de Asigurare a Calităţii în Învă-
ţământul Superior. Scopul evaluării externe a Universităţii de Vest din Timişoara a fost
acela de a identifica şi certifica măsura în care sunt respectate cerinţele normative obli-
gatorii, standardele şi indicatorii de performanţă privind calitatea procesului de predare
– învăţare, inclusiv contribuţia cercetării ştiinţifice proprii, în vederea asigurării calităţii
educaţiei.
5. în intervalul 24-27 mai 2010 s-a desfăşurat a doua vizită a Comisiei EUA în vederea
finalizării evaluării externe a Universităţii de Vest din Timişoara. UVT a primit din par-
tea EUA raport final pozitiv în urma evaluării externe din anul 2010. Acest raport este
rezultatul evaluării U.V.T. în cadrul P.E.I. (Programul de Evaluare Instituţională). Ra-
portul se bazează pe informaţiile prezentate în Raportul de autoevaluare (RA) al U.V.T.
şi pe cele obţinute din materialele suplimentare pregătite de către universitate. Aceste
informaţii au fost întregite în urma interviurilor realizate cu aproximativ 300 de repre-
zentanţi ai comunităţii universitare, pe parcursul celor două vizite la faţa locului. Ra-
poartele P.E.I. trebuie să se bazeze pe ceea ce i s-a relatat Comisiei şi pe ceea ce a con-
statat Comisia în timpul vizitelor.
6. în perioada 14-16 octombrie 2010 a avut loc la Sinaia, sub egida ARACIS, Conferinţa
internaţională cu tema „Institutional Strategic Quality Management - ISQM 2010”.În
cadrul lucrărilor conferinței, peste 120 de experți din 17 țări au analizat provocările și
problemele generate de asigurarea calității în învățământul superior din România și nu
numai. Au fost prezenți reprezentanți ai forurilor de conducere ale organismelor europene
din domeniul asigurării calității învățământului superior: ENQA, EQAR, ENAEE.

Evenimente în curs de derulare:

1. definitivarea completării fişei vizitei ARACIS potrivit Hotărârii Biroului Senatului nr. 76
din 24 februarie 2010 şi a adresei ARACIS către Rectorul UVT.
2. sondajul anual de opinie privind educaţia şi cariera, al Institutului trendence Graduate Ba-
rometer Europe.Universitatea de Vest din Timişoara este una dintre cele peste 850 de uni-
versităţi participante la sondajul trendence Graduate Barometer, cel mai mare sondaj din
Europa privind educaţia şi cariera. Întrebările aflate în chestionar urmăresc să afle cât este
studentul de mulţumit de studiile sale şi care îi sunt aşteptările de la viitoarea carieră. Son-
dajul reuneşte opiniile studenţilor din diferite ţări europene şi explorează diferenţele şi si-
militudinile care există între țările Uniunii Europene. Completarea chestionarului online
se poate realiza până în data de 23 decembrie 2010, urmând ca în cursul anului viitor să
primim Raportul trendence Graduate Barometer 2011. Raportul pentru anul trecut îl regă-
siţi în ataşament.
3. auditul intern al calităţii de la facultăţi (pentru anul 2009-2010), realizat de către CMC, se
va desfăşura în perioada 15 noiembrie - 15 decembrie 2010. Pe baza documentaţiei rezul-
tată în urma auditului intern DMC va întocmi Raportul anual de evaluare internă a calită-
ţii, la nivel de UVT.
4. în perioada 29 noiembrie-16 decembrie 2010, se va realiza evaluarea cadrelor didactice şi
a personalului de suport de către studenţii UVT.
5. autoevaluarea, peer-review (evaluarea colegială) şi evaluarea din partea managementului
facultăţii (a şefului de catedră pentru cadrele didactice şi a decanului pentru şeful de cat-
edră) se realizează conform prevederilor, machetelor Manualului calităţii şi a organizării
proprii fiecărei facultăţi.
6. evaluarea tutorilor de an se desfăşoară conform prevederilor şi grilei din Manualul calită-
ţii şi a Regulamentului de tutoriat.
Articol - Absolvenţii şi piaţa muncii

„Absolventii si Piata Muncii” este proiectul implementat de UEFISCSU, in care Uni-


versitate de Vest din Timisoara, alaturi de alte 62 de universitati din Romania este partenera
activa si are ca obiectiv general „consolidarea rolului universitatilor in evaluarea modului in
care cunostintele, competentele si abilitatile dobandite sunt suficiente pentru a permite
absolventilor de invatamant superior sa se angajeze pe piata muncii, sa dezvolte o afacere pro-
prie, sa continue studiile universitare si sa invete permanent”.
Proiectul este implementat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013 cu numarul POSDRU/60/2.1/S/41750, fiind coordonat de Consiliul Natio-
nal pentru Finantarea Invatamantului Superior si are ca partener Centrul International pentru
Cercetari in Invatamantul Superior (INCHER) al Universitatii Kassel din Germania.
Concret, proiectul isi propune realizarea unui studiu national care vizeaza analiza si mo-
nitorizarea traseului socio-profesional al absolventilor, raportat la doua repere temporare diferi-
te: imediat dupa absolvirea studiilor de licenta (promotia 2009), respectiv dupa o perioada in
care absolventii au putut avea deja conturat un traseu profesional si si-au putut defini
perceptiile cu privire la abilitatile, competentele si cunostiintele dobandire in perioada studiilor.
Universitatea noastra, participa la acest studiu, invitand absolventii tuturor facultatilor
din cele doua promotii mai sus mentionate sa completeze un chestionar online care le este adre-
sat, asigurandu-li-se anonimatul, confidentialitatea raspunsurilor si, la solicitare, o sinteza a ra-
portului. Participarea la studiu este voluntara si se va derula incepand cu 23 noiembrie 2010
cand va demara procesul de colectare a raspunsurilor oferite de absolventii.
Pentru detalii suplimentare despre proiect, respectiv, despre stadiul implementarii lui la
nivelul universitatii noastre va invitam sa accesati site-ul www.iapm.uvt.ro .

Lect. Univ. dr. Daniel LUCHES