Sunteți pe pagina 1din 62

Decizia Consiliului Concurenţei nr.

12
din data de 03.03.2008
referitoare la încălcarea prevederilor art. 5 alin.(1) lit.f) din Legea concurenţei
nr.21/1996, republicată, de către SC Fresenius Medical Care SRL,
SC Alsifcom Intermed SRL şi SC Opremi Medfarm SRL şi
a art. 9 din lege de către Ministerul Sănătăţii Publice

În baza:

1. Dispoziţiilor Decretului nr. 830/04.09.2007 privind numirea preşedintelui


Consiliului Concurenţei;
2. Dispoziţiilor Decretelor nr.57/17.02.2004, nr.1089/06.09.2006,
nr.1088/06.09.2006 şi nr.1087/06.09.2006 privind numirea membrilor
plenului Consiliului Concurenţei;
3. Dispoziţiilor Legii concurenţei nr.21/1996, republicată, publicată în
Monitorul Oficial nr.742 – Partea I, din 16.08.2005;
4. Dispoziţiilor Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al
Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial, Partea
I,nr.288/01.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Dispoziţiilor Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art.5 si 6 din
Legea concurenţei nr.21/1996, cu modificările şi completările ulterioare,
privind practicile anticoncurenţiale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I,
nr.430/13.05.2004;
6. Prevederilor Instrucţiunilor cu privire la definirea pieţei relevante, în scopul
stabilirii parţii substanţiale de piaţă, publicate în Monitorul Oficial, Partea I,
nr.288/01.04.2004;
7. Prevederilor Instrucţiunilor privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial,
Partea I, nr.430/13.05.2004;
8. Prevederilor Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru
contravenţiile prevăzute la art.56 din Legea concurenţei nr.21/1996,
publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr.439/17.05.2004;
9. Raportului de investigaţie prezentat Consiliului Concurenţei de către
raportor, precum şi a celorlalte acte şi lucrări din dosarul cauzei;

1
10. Faptului că au fost îndeplinite procedura de transmitere a Raportului de
investigaţie părţilor implicate pentru luare la cunoştinţă şi formulare de
observaţii şi procedura de citare pentru audierea părţilor în Plenul
Consiliului Concurenţei la data de 12.02.2008;
11. Observaţiilor la Raportul de investigaţie, transmise Consiliului Concurenţei
de către părţile implicate până la data de 28.01.2008;
12. Faptului că, în cadrul şedinţei de audiere desfăşurate la data de
12.02.2008, a fost întrunită condiţia de cvorum de minimum 5 membri
pentru ca Plenul Consiliului Concurenţei să poată delibera şi decide în
mod valabil;
13. Declaraţiilor făcute în timpul audierii din data de 12.02.2008, de către
reprezentanţii legali ai părţilor implicate prezenţi la audiere;
14. Concluziilor scrise, transmise Consiliului Concurenţei de către părţile
implicate până la data de 14.02.2008;
15. Faptului că, în cadrul şedinţei de deliberare desfăşurate la data de
25.02.2008, a fost întrunită condiţia de cvorum de minimum 5 membri
pentru ca Plenul Consiliului Concurenţei să poată delibera şi decide în
mod valabil.

Având în vedere:

I. Sumar executiv

1. La data de 09 septembrie 2005, prin Ordinul preşedintelui Consiliului


Concurenţei nr. 215, s-a declanşat o investigaţie din oficiu pe piaţa produselor şi
serviciilor pentru dializă din România.

2. Investigaţia şi-a propus să analizeze, din punct de vedere al compatibilităţii cu


legea şi doctrina concurenţială, cadrul legislativ care reglementează piaţa
produselor şi serviciilor pentru dializă şi modul de aplicare al acestuia, cu ocazia
licitaţiei organizate de Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate, în anul 2003, cu privire la furnizarea de produse farmaceutice şi/sau
materiale sanitare specifice, necesare realizării Subprogramului naţional de
prevenţie în patologia nefrologică şi dializă renală/transplant renal.

3. În urma analizei efectuate în cursul investigaţiei şi a documentelor aflate la


dosarul cauzei au rezultat următoarele:
• participarea SC Fresenius Medical Care România SRL şi SC Opremi
1
Medfarm SRL la licitaţia din anul 2003 cu produse aparţinând companiei
Gambro Suedia şi comercializate pe piaţa românească, până în acel
moment, numai de concurentul său SC Alsifcom Intermed SRL, care a şi
caştigat licitaţia pentru produsele respective;

1
dializoare low-flux, celulo-sintetice, abur, 1.2-1.4 sub denumirea comercială de GFS Plus 12 şi
dializoare low-flux, celulo-sintetice, abur, >1.6 sub denumirea comercială de GFS Plus 16

2
2
• participarea SC Alsifcom Intermed SRL la licitaţie cu un produs
aparţinând companiei Fresenius Medical Care Deutschland ND GmbH,
reprezentată în România de SC Fresenius Medical Care România SRL,
societate care era singurul comerciant al produsului pe piaţa românească,
şi care, de altfel, a şi caştigat licitaţia pentru produsul respectiv;
3
• participarea SC Alsifcom Intermed SRL cu două produse la licitaţie,
produse pentru care nu a depus oferta tehnică, ci numai oferta financiară
electronică, asigurând, astfel, numarul minim necesar de 2 participanţi la
licitaţie şi, în final, câştigarea licitaţiei de către singurul său concurent SC
Fresenius Medical Care România SRL.

4. Concluzia a fost aceea că, între SC Fresenius Medical Care România SRL,
SC Alsifcom Intermed SRL şi SC Opremi Medfarm SRL s-a încheiat o înţelegere
de participare, în mod concertat, cu oferte trucate la licitaţia din anul 2003, în
cadrul Programului, pentru unele tipuri de dializoare. Această înţelegere a
condus la eliminarea concurenţei pe piaţa licitaţiei naţionale din anul 2003,
organizată de Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în
cadrul Programului.

5. Prin această înţelegere, SC Fresenius Medical Care România SRL, SC


Alsifcom Intermed SRL şi SC Opremi Medfarm SRL au încălcat prevederile art. 5
alin.(1) lit.f) din Legea concurentei nr.21/1996 (denumită în continuare lege), în
conformitate cu care „Sunt interzise orice înţelegeri exprese sau tacite între
agenţii economici sau asociaţii de agenţi economici, orice decizii de asociere sau
practici concertate între aceştia, care au ca obiect sau au ca efect restrângerea,
împiedicarea sau denaturarea concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a
acesteia, în special cele care urmăresc:
[…]
f) participarea, în mod concertat, cu oferte trucate la licitaţii sau la orice alte
forme de concurs de oferte”.

6. Pentru încălcarea art.5 alin. (1) lit. f) din lege, prin încheierea şi punerea în
practică a unei înţelegeri anticoncurenţiale, SC Fresenius Medical Care România
SRL, SC Alsifcom Intermed SRL şi SC Opremi Medfarm SRL vor fi sancţionate
cu amendă.

7. În cadrul investigaţiei s-a constatat, totodată, că prin faptul că nu a organizat,


în fiecare an, conform legislaţiei în vigoare, licitaţii la nivel naţional pentru
achiziţionarea de medicamente şi materiale sanitare pentru Programul „Prevenţie
în patologia nefrologică şi dializă”, Ministerul Sănătăţii Publice a eliminat
concurenţa pe piaţa românească a produselor pentru dializă, prin împiedicarea,
în mod nejustificat, a accesului pe piaţă al agenţilor economici care nu au
câştigat sau participat la licitaţia naţională din anul 2003.

8. Ministerul Sănătăţii Publice, în calitate de autoritate a administraţiei publice


centrale în domeniul sănătăţii publice, prin faptul că, în perioada 2004-2006, nu a
2
„dializoare low-flux, sintetice, abur, 1.5-1.6”, cu produsul dializor capilar F7 HPS,
3
„dializoare low-flux, sintetice, abur, <1” şi „dializoare high-flux, sintetice, abur,1.5-1.5”,

3
organizat anual, conform legislaţiei în domeniu, licitaţii pentru realizarea
Subprogramul naţional de prevenţie în patologia nefrologică şi dializă
renală/transplant renal, a încălcat dispoziţiile art. 9 din lege.

II. Cadrul legal de reglementare

A. Programele naţionale de sănătate

9. Programele naţionale de sănătate sunt un ansamblu organizat de activităţi şi


servicii, instituite prin lege, în scopul prevenirii şi tratării unor boli cu consecinţe
grave asupra stării de sănătate a populaţiei şi, în unele cazuri (SIDA, TBC), cu
risc epidemiologic crescut.
4
10. Conform HG nr. 276/2003 , în anul 2003, achiziţia de medicamente,
materiale sanitare, reactivi şi produse specifice aferente programelor şi
subprogramelor naţionale de sănătate trebuia să se efectueze prin licitaţii la nivel
naţional. Acestea urmau să se realizeze prin mijloace electronice, în conformitate
5
cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin
licitaţii electronice, respectiv licitaţie deschisă. Licitaţiile electronice trebuiau să
fie efectuate prin intermediul Sistemului Electronic pentru Achiziţii Publice -
SEAP, al cărui operator era Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi
Tehnologia Informaţiei.

11. Conform Ordinului comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui


Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 248/149/2003, în anul 2003,
achiziţia medicamentelor, vaccinurilor şi a materialelor sanitare specifice, precum
şi a contraceptivelor urmau să se efectueze prin licitaţie la nivel naţional pentru
următoarele programe, respectiv subprograme de sănătate:
• Prevenirea şi controlul bolilor transmisibile;
• Supravegherea şi controlul tuberculozei;
• Supravegherea şi controlul infecţiei HIV/SIDA;
• Hematologie şi securitate transfuzională;
• Sănătatea copilului şi familiei;
• Prevenţie în patologia nefrologică şi dializă;
• Prevenţie şi control în patologia oncologică;
• Prevenţie şi control a hemofiliei şi talasemiei (factor VIII);
• Profilaxie în patologia psihiatrică şi psihosocială;
• Prevenţie şi control în diabet şi alte boli de nutriţie.

4
HG nr. 276/2003 privind achiziţia de medicamente, materiale sanitare, reactivi şi alte produse
specifice aferente programelor şi subprogramelor de sănătate în anul 2003.
5
Ordonanţa Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice, cu
modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată prin OUG nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii.

4
B. Subprogramul naţional de prevenţie în patologia nefrologică şi dializă
renală/transplant renal

12. Subprogramul naţional de prevenţie în patologia nefrologică şi dializă


renală/transplant renal (denumit în continuare Programul) a fost introdus de către
Ministerul Sănătăţii în lista programelor naţionale de sănătate, alături de alte 30
de programe, prin Legea privind asistenţa de sănătate publică nr. 100/1998.

13. Beneficiarii programelor naţionale de sănătate, în general, şi ai Programului,


în particular, sunt persoanele asigurate care prezintă afecţiuni incluse în
programele naţionale, respectiv insuficienţă renală cronică. Persoanele
neasigurate pot beneficia, de asemenea, gratuit de programele naţionale de
sănătate, din momentul diagnosticării unei boli cuprinse în aceste programe.

14. În perioada 2002-2006, numărul de persoane tratate în cadrul Programului a


înregistrat o creştere de 21% în cazul tratării prin hemodializă şi, respectiv, de
38% în cazul tratării prin dializă peritoneală.

15. Unităţile sanitare prin care se derulează subprogramele de sănătate sunt


nominalizate de ministerele în subordinea cărora funcţionează, fiind necesar să
aibă secţii şi compartimente de profil. În situaţia în care bolnavul este
diagnosticat cu una din afecţiunile cuprinse în subprogramele de sănătate într-o
unitate sanitară care nu are secţie sau compartiment de profil, dar bolnavul
îndeplineşte criteriile de includere în subprogram, acesta poate beneficia de
medicamente şi/sau materiale sanitare specifice într-una din unităţile sanitare
prin care se deruleaza subprogramul naţional.

16. Pentru programele cu achiziţie prin licitaţie la nivel naţional, lista


medicamentelor şi a materialelor specifice solicitate în cadrul acestora este
cuprinsă în documentaţia de licitaţie. Livrarea acestora se efectuează la
termenele şi în conformitate cu clauzele referitoare la obligaţiile părţilor asumate
prin contractele de furnizare încheiate, pe baza necesarului lunar de
medicamente şi/sau materiale sanitare specifice, transmis Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate de unităţile sanitare implicate în derularea programelor.
Necesarul lunar este avizat de medicul coordonator judeţean de program, care
analizează solicitarea lunară din punct de vedere cantitativ şi valoric. Aceste
solicitări lunare se stabilesc de către fiecare unitate sanitară şi cuprind numai
medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice, care au fost achiziţionate
prin licitaţie la nivel naţional.

17. Asigurarea de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice tratamentului


de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică a deţinut o
pondere însemnată în cadrul Programului de prevenire şi control al bolilor
netransmisibile. În perioada 2001-2007, s-a înregistrat o creştere a fondurilor
alocate pentru subprogramul de sănătate „Prevenţie în patologia nefrologică şi
dializă” din totalul sumelor alocate pentru „Programul de prevenire şi control al
bolilor netransmisibile”, de la cca.19% în anul 2001 la cca. 32% în anii 2006 şi
2007.

5
C. Modul de organizare şi desfăşurare a licitaţiei naţionale din anul 2003 în
cadrul Programului

18. La data de 02.06.2003 a avut loc deschiderea ofertelor şi verificarea formală


6
a existenţei tuturor documentelor solicitate de către Comisia de licitaţie, în
prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor.

19. Conform Procesului verbal de deschidere a ofertelor, încheiat la data de


7
02.06.2003 , 14 societăţi comerciale au depus documentaţia pentru participarea
la licitaţie, după cum urmează:
8
• SC Renamed Farma SRL în asociere cu Romger General Trade &
Consulting SRL şi SC Flamed SRL;
• SC Farmexpert DCI SRL în asociere cu Farmexpert DCI SRL Iaşi, Prahova,
Timişoara, Cluj şi respectiv Braşov;
• SC Fresenius Medical Care România SRL în asociere cu Fresenius Kabi
Romania SRL, Opremi Medfarm SRL, SC Diasol SA şi SC Hemofarm SRL
(consorţiu);
• SC Fildas Trading SRL;
• SC Europharm Holding SA;
• SC Polisano SRL în asociere cu Dutchmed SRL;
• SC Sof Medica SRL în asociere cu SC SanProdMed SRL, SC Cyber SRL şi
SC Farmacom Italia SRL;
• SC Alsifcom Intermed SRL;
• SC Phoenixmed 2000 SA;
• SC A&A Medical SA;
• SC Sindan SRL în asociere cu Relad Pharma SA;
• SC B.Braun Medical SRL;
• SC A&G Med Trading SRL;
• SC Sanevit SA.

20. În data de 26.06.2003, Comisia de evaluare a ofertelor în cadrul Programului


a analizat documentaţia de licitaţie depusă de cele 14 societăţi comerciale.

Conform Procesului Verbal încheiat la data de 26.06.2003, ora 14.00, de către


Comisia de evaluare a ofertelor în cadrul Programului, aceasta a hotărât
descalificarea următoarelor firme:

• SC Sanevit SA, deoarece nu a prezentat documentaţia minimă obligatorie şi


nu a îndeplinit condiţiile de eligibilitate, şi

6
Conform procesului verbal de deschidere a ofertelor la Programul Nefrologie-Dializă, încheiat la
data de 02.06.2003 Comisia de licitaţie era formată din Dl. Consilier Remus Baciu – Corp Control
Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Preşedinte şi Dl. Ec. Cristian Cărăuşu – Corp Control Prim
Ministru, Dl. Conf. Dr. Eugen Mota, D-na Consilier Juridic Minola Fialcovschi – Directia Legislaţie
Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Dl. Ec. Ion Tănase – reprezentant Casa Naţională de Asigurări
de Sănătate, membrii.
7
Număr de înregistrare la Ministerul Sănătăţii: 26840/02.06.2003.
8
În conformitate cu documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, candidaţii se puteau
asocia şi depune ofertă comună, cu desemnarea unui lider de asociaţie.

6
• SC Braun Medical SRL, deoarece nu a prezentat dovada asigurării mărfii în
depozit.

21. De asemenea, conform aceluiaşi proces verbal, au fost excluse de la licitaţie


o serie de loturi de produse, comisia hotărând calificarea următoarelor firme:
• Farmexpert DCI SRL;
• Fildas Trading SRL;
• Eurofarm Holding SA;
• Phoenix Med 2000 SA;
• A&A Medical SA;
• A&G Med Trading SRL,
precum şi:
• Renamed Farma SRL;
• Fresenius Medical Care SRL;
• Polisano SRL;
• Sof Medica SRL;
• Alsifcom Intermed SRL;
• Sindan SRL,
pentru restul produselor ofertate (excepţie fac produsele care au fost excluse
din licitaţie).

22. În acelaşi proces verbal, comisia a constatat că firma Renamed Farma a


prezentat un prospect al soluţiei concentrate pentru dializă sub formă de pulbere
produsă de B Braun Schiwa – Germania în legătură cu care au existat îndoieli
asupra apartenenţei acestui produs la gama de produse a firmei germane. S-au
avut în vedere anumite specificatii de ordin tehnic, formulări incorecte în limba
engleză şi aspectul general în contrast cu celelalte documente ale firmei B Braun
Schiwa. Comisia a hotărât întocmirea procesului verbal în vederea deblocării
procedurii, urmând ca, în măsura în care vor apărea relaţii suplimentare, acestea
să fie comunicate autorităţii contractante.

23. Ofertanţii declaraţi preselectaţi au fost invitaţi la sediul Inspectoratului


General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (I.G.C.T.I.), pentru a
participa la sesiunea de instruire pentru depunerea ofertei la I.G.C.T.I.
Depunerea ofertei financiare la I.G.C.T.I. de către ofertanţii declaraţi eligibili
trebuia să se facă în termen de 5 zile de la momentul comunicării procesului
verbal de calificare. S-a făcut precizarea că termenul minim acceptat de
autoritatea contractantă pentru factorul de evaluare „termen de livrare” este de o
oră, iar perioada maximă de stocare nu poate depăşi 365 de zile, respectiv
perioada de derulare a contractelor de livrare.

24. Ca urmare a formulării unor contestaţii la procesul verbal de calificare,


procedura de licitaţie, respectiv depunerea ofertelor financiare, s-a suspendat
până la soluţionarea acestora.

25. SC Fresenius Medical Care România SRL, SC Alsifcom Intermed SRL şi SC


Sof Medica SRL au formulat o contestaţie comună la procesul verbal al comisiei
din data de 26.06.2003, prin care au solicitat excluderea din licitaţie a SC

7
Renamed Farma SRL, în conformitate cu art. 30 alin. (1) lit. d) din OUG nr.
60/2001 şi sesizarea organelor de urmărire penală competente să stabilească
caracterul fals al declaraţiilor furnizate de reprezentantul SC Renamed Farma
SRL prin oferta depusă, în legătură cu următoarele produse: soluţie concentrată
pentru hemodializă tip bicarbonat, granulară/pulbere – componentă acidă RS
04A şi soluţie concentrată pentru hemodializă tip bicarbonat, granulară/pulbere –
componentă bazică (soluţia bicarbonat 8,4 kg/bag). SC Renamed Farma SRL
era unul din principalii concurenţi ai acestor societăţi în cadrul licitaţiei naţionale
din anul 2003.

26. În ceea ce priveşte firma Renamed Farma SRL, autoritatea contractantă a


luat act de răspunsul primit de Comisia de evaluare de la firma B.Braun din
Germania şi a dispus, faţă de acest răspuns şi de toate documentele prezentate
de firma Renamed Farma SRL, excluderea acestei firme din licitaţie şi sesizarea
Poliţiei şi a Parchetului pentru efectuarea de cercetări, în conformitate cu art. 41
alin. (2) lit. b) din H.G. 461/2002 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.G.
nr. 60/2001 privind achiziţiile publice.

27. La data de 16.07.2003, Comisia de evaluare a ofertelor a anunţat


suspendarea procedurii de licitaţie, respectiv de depunere a ofertelor financiare,
până la soluţionarea contestaţiei formulată de Renamed Farma SRL.

28. În urma analizei contestaţiei formulate de SC Renamed Farma SRL, depusă


la Ministerul Sănătăţii la data de 11.07.2003, precum şi a corespondenţei
9
efectuate cu firma B.Braun din Germania, Ministerul Sănătăţii a comunicat SC
Renamed Farma SRL următoarele:

- respingerea contestaţiei şi deblocarea procedurii de licitaţie;


- analizarea cauzelor care au permis înregistrarea în România a produsului
respectiv pe baza unei documentaţii insuficiente.

29. La data de 24.07.2003 comisia de evaluare a documentaţiilor a transmis


răspunsul autorităţii organizatoare la contestaţia formulată de SC Renamed
Farma SRL tuturor firmelor calificate la licitaţie.

30. Conform instrucţiunilor pentru depunerea ofertei financiare, ofertele scrise


trebuiau depuse, în plic închis (sigilat), la registratura Inspectoratului General
pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (I.G.C.T.I.) până la data de
30.07.2003, ora 16,00. Perioada de depunere a ofertelor electronice a fost
stabilită, prin aceeaşi comunicare, începând cu 30.07.2003, ora 16,00 până la
data de 31.07.2003, ora 16,00.

31. Procesul verbal de adjudecare, încheiat la data de 01.08.2003, a fost


comunicat societăţilor participante la licitaţie, precum şi pe site-ul www.e-
licitatie.ro. În urma verificării îndeplinirii criteriilor de eligibilitate de către firmele
participante, comisia de evaluare a documentaţiilor pentru acest Program a
declarat eligibile următoarele firme: Farmexpert DCI SRL, Fildas Trading SRL,
9
prin adresa nr. MB 1389/23.07.2003

8
SC Eurofarm Holding SA, Phoenixmed 2000 SRL, A&A Medical SA, A&G Med
Trading SRL, Fresenius Medical Care SRL, Polisano SRL, Sof Medica SRL,
Alsifcom Intermed SRL, Sindan SRL,

32. În procesul verbal de adjudecare din data de 01.08.2003 s-a mai menţionat
că „în cazul loturilor de produse pentru care exista un singur ofertant şi a fost
eliberată o singură autorizaţie de punere pe piaţă, se va proceda la
achiziţionarea din sursă unică, dacă există distribuitor unic pe piaţa românească,
prin negociere directă”.

33. La data de 02.09.2003 s-a încheiat contractul de furnizare de produse


farmaceutice şi/sau materiale sanitare specifice, necesare realizării Programului,
între societăţile comerciale câştigătoare ale licitaţiei şi Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate.

III. Piaţa relevantă

A. Piaţa relevantă a produsului

34. În conformitate cu prevederile Instrucţiunilor cu privire la definirea pieţei


10
relevante, în scopul stabilirii părţii substanţiale de piaţă , piaţa relevantă a
produsului cuprinde toate produsele care sunt considerate de cumpărători ca
interschimbabile sau substituibile, datorită caracteristicilor, preţului şi utilizării
acestora. Aceste produse trebuie să fie suficient de asemănătoare, astfel încât
consumatorii sau beneficiarii să le ia în considerare atunci când iau deciziile de
cumpărare.

35. În cazul licitaţiilor, deoarece concurenţa se manifestă numai la momentul


desfăşurării procedurii de achiziţie publică, piaţa relevantă se defineşte în functie
de obiectul licitatiei respective. În cazul investigat piaţa relevantă a produsului se
defineşte ca fiind piaţa produselor specifice (materiale consumabile) pentru
dializă solicitate în cadrul licitaţiei naţionale din anul 2003. Astfel, principalele
pieţe ale produselor sunt:
- piaţa aparatelor pentru hemodializă / dializă peritoneală;
- piaţa liniilor de sânge pentru hemodializă;
- piaţa dializoarelor pentru hemodializă;
- piaţa soluţiilor pentru hemodializă / dializă peritoneală.

36 Datorită faptului că, pe de o parte, sistemul de tratament diferă de la un


aparat de dializă la altul, în funcţie de producător, iar, pe de altă parte,
tratamentul trebuie adaptat la particularităţile fiecărui bolnav, în funcţie de
raţionamentul clinic al medicilor, fiecare produs folosit în tratamentul insuficienţei
renale prin hemodializă şi dializă peritoneală formează o piaţa a produsului
distinctă.

10
Instrucţiunile cu privire la definirea pieţei relevante, în scopul stabilirii părţii substanţiale de
piaţă publicate în Monitorul Oficial al României nr.288/1.04.2004.

9
37. Dializoarele folosite în tratamentul bolnavilor prin hemodializă sunt de mai
multe feluri, diferenţiindu-se în funcţie de tipul de membrană (celulozice, celulo-
sintetice, sintetice), de particularităţile de filtrare şi de suprafeţe. Avându-se în
vedere toate aceste particularităţi, la licitaţia naţională din anul 2003, prin Caietul
de sarcini, s-au solicitat mai multe tipuri de dializoare. Fiecare tip de dializor
solicitat în cadrul licitaţiei a constituit o piaţă relevantă distinctă, după cum
urmează:

- piaţa dializoarelor low-flux, celulo-sintetice, gamma, <1;


- piaţa dializoarelor low-flux, celulo-sintetice, gamma, 1.2-1.4;
- piaţa dializoarelor low-flux, celulo-sintetice, gamma, 1.5-1.6;
- piaţa dializoarelor low-flux, celulo-sintetice, gamma, >1.6;
- piaţa dializoarelor low-flux, celulo-sintetice, abur, 1.2-1.4;
- piaţa dializoarelor low-flux, celulo-sintetice, abur, >1.6;
- piaţa dializoarelor low-flux, sintetice, abur, <1;
- piaţa dializoarelor low-flux, sintetice, abur, 1.2-1.4;
- piaţa dializoarelor low-flux, sintetice, abur, 1.5-1.6;
- piaţa dializoarelor low-flux, sintetice, abur, >1.6;
- piaţa dializoarelor high-flux, celulo-sintetice, gamma, 1.2-1.4;
- piaţa dializoarelor high-flux, celulo-sintetice, gamma, 1.5-1.6;
- piaţa dializoarelor high-flux, celulo-sintetice, gamma, >1.6;
- piaţa dializoarelor high-flux, sintetice, abur, 1.2-1.4;
- piaţa dializoarelor high-flux, sintetice, abur, 1.5-1.6;
- piaţa dializoarelor high-flux, sintetice, abur, >1.6.

B. Piaţa relevantă geografică

38. Dimensiunea geografică a pieţelor relevante ale produsului definite în cauză


este naţională. Această concluzie este motivată, în primul rând, de faptul că
societăţile active în sectorul dializei pătrund pe pieţe diferite faţă de cele în care
îşi are sediul societatea mamă sau sunt situate unităţile de producţie, sau îşi
creează o structură de distribuţie într-un teritoriu. Fiind vorba, pe de o parte, de
produse necesare pentru menţinerea vieţii pacienţilor, iar pe de altă parte,
supuse unui proces continuu şi frecvent de cercetare şi inovaţii, societăţile ce
activează pe aceste pieţe dispun de structuri de distribuţie în fiecare ţară, în
măsură să asigure operativitate între furnizor şi solicitările făcute de centrele de
nefrologie şi să garanteze o informare calificată a utilizatorilor (medici şi pacienţi).
În al doilea rând, politicile sanitare cu privire la tratamentul dializei se diferenţiază
de la ţară la ţară, ceea ce contribuie la delimitarea pieţei geografice la nivel
naţional.

C. Concurenţa pe pieţele relevante ale dializoarelor, manifestată în cadrul


licitaţiei

39. Concurenţa pe piaţa dializoarelor low-flux, celulo-sintetice, gamma, <1


La această poziţie, în cadrul licitaţiei, au participat iniţial trei agenţi economici,
respectiv: SC Sof Medica SRL, SC Fresenius Medical Care România SRL şi SC
Renamed Farma SRL. În urma excluderii din licitaţie a SC Renamed Farma SRL,

10
prin procesul verbal al comisiei de evaluare din data de 26.06.2003, companiile
rămase în licitaţie au fost: SC Sof Medica SRL şi SC Fresenius Medical Care
România SRL. În urma procesului verbal de adjudecare din data de 01.08.2003,
licitaţia a fost câştigată de către SC Sof Medica SRL.

40. Concurenţa pe piaţa dializoarelor low-flux, celulo-sintetice, gamma, 1.2-1.4


La această poziţie, în cadrul licitaţiei, au participat iniţial patru agenţi economici,
respectiv: SC Sof Medica SRL, SC Fresenius Medical Care România SRL, SC
Renamed Farma SRL şi a SC Polisano SRL. În urma descalificării SC Renamed
Farma SRL şi SC Polisano SRL, prin procesul verbal al comisiei de evaluare din
data de 26.06.2003, companiile rămase în licitaţie au fost: SC Sof Medica SRL şi
SC Fresenius Medical Care România SRL. În urma procesului verbal de
adjudecare din data de 01.08.2003, licitaţia a fost câştigată de către SC
Fresenius Medical Care România SRL.

41. Concurenţa pe piaţa dializoarelor low-flux, celulo-sintetice, gamma, 1.5-1.6


La această poziţie, în cadrul licitaţiei, au participat iniţial trei agenţi economici,
respectiv: SC Sof Medica SRL, SC Fresenius Medical Care România SRL şi SC
Polisano SRL. În urma descalificării SC Polisano SRL, prin procesul verbal al
comisiei de evaluare din data de 26.06.2003, companiile rămase în licitaţie au
fost: SC Sof Medica SRL şi SC Fresenius Medical Care România SRL. În urma
procesului verbal de adjudecare din data de 01.08.2003, licitaţia a fost câştigată
de către SC Sof Medica SRL.

42. Concurenţa pe piaţa dializoarelor low-flux, celulo-sintetice, gamma, >1.6


La această poziţie, în cadrul licitaţiei, au participat iniţial trei agenţi economici,
respectiv: SC Sof Medica SRL, SC Fresenius Medical Care România SRL şi SC
Polisano SRL. În urma descalificării SC Polisano SRL, prin procesul verbal al
comisiei de evaluare din data de 26.06.2003, companiile rămase în licitaţie au
fost: SC Sof Medica SRL şi SC Fresenius Medical Care România SRL. În urma
procesului verbal de adjudecare din data de 01.08.2003, licitaţia a fost câştigată
de către SC Sof Medica SRL.

43. Concurenţa pe piaţa dializoarelor low-flux, celulo-sintetice, abur, 1.2-1.4


La această poziţie, în cadrul licitaţiei, au participat iniţial trei agenţi economici,
respectiv: SC Alsifcom Intermed SRL, SC Fresenius Medical Care România SRL
şi SC Renamed Farma SRL. În urma excluderii din licitaţie a SC Renamed
Farma SRL, prin procesul verbal al comisiei de evaluare din data de 26.06.2003,
companiile rămase în licitaţie au fost: SC Alsifcom Intermed SRL şi SC Fresenius
Medical Care România SRL. În urma procesului verbal de adjudecare din data
de 01.08.2003, licitaţia a fost câştigată de către SC Alsifcom Intermed SRL.

44. Concurenţa pe piaţa dializoarelor low-flux, celulo-sintetice, abur, >1.6


La această poziţie, în cadrul licitaţiei, au participat iniţial trei agenţi economici,
respectiv: SC Alsifcom Intermed SRL, SC Fresenius Medical Care România SRL
şi SC Renamed Farma SRL. În urma excluderii din licitaţie a SC Renamed
Farma SRL, prin procesul verbal al comisiei de evaluare din data de 26.06.2003,
companiile rămase în licitaţie au fost: SC Alsifcom Intermed SRL şi SC Fresenius

11
Medical Care România SRL. În urma procesului verbal de adjudecare din data
de 01.08.2003, licitaţia a fost câştigată de către SC Alsifcom Intermed SRL.

45. Concurenţa pe piaţa dializoarelor low-flux, sintetice, abur, <1


La această poziţie, în cadrul licitaţiei, au participat doi agenţi economici,
respectiv: SC Alsifcom Intermed SRL şi SC Fresenius Medical Care România
SRL. În urma procesului verbal de adjudecare din data de 01.08.2003, licitaţia a
fost câştigată de către SC Fresenius Medical Care România SRL.

46. Concurenţa pe piaţa dializoarelor low-flux, sintetice, abur, 1.2-1.4


La această poziţie, în cadrul licitaţiei, au participat iniţial trei agenţi economici,
respectiv: SC Alsifcom Intermed SRL, SC Fresenius Medical Care România SRL
şi SC Renamed Farma SRL. În urma excluderii din licitaţie a SC Renamed
Farma SRL, prin procesul verbal al comisiei de evaluare din data de 26.06.2003,
companiile rămase în licitaţie au fost: SC Alsifcom Intermed SRL şi SC Fresenius
Medical Care România SRL. În urma procesului verbal de adjudecare din data
de 01.08.2003, licitaţia a fost câştigată de către SC Fresenius Medical Care
România SRL.

47. Concurenţa pe piaţa dializoarelor low-flux, sintetice, abur, 1.5-1.6


La această poziţie, în cadrul licitaţiei, au participat doi agenţi economici,
respectiv: SC Alsifcom Intermed SRL şi SC Fresenius Medical Care România
SRL. În urma procesului verbal de adjudecare din data de 01.08.2003, licitaţia a
fost câştigată de către SC Fresenius Medical Care România SRL.

48. Concurenţa pe piaţa dializoare low-flux, sintetice, abur, >1.6


La această poziţie, în cadrul licitaţiei, au participat iniţial trei agenţi economici,
respectiv: SC Alsifcom Intermed SRL, SC Fresenius Medical Care România SRL
şi SC Renamed Farma SRL. În urma excluderii din licitaţie a SC Renamed
Farma SRL, prin procesul verbal al comisiei de evaluare din data de 26.06.2003,
companiile rămase în licitaţie au fost: SC Alsifcom Intermed SRL şi SC Fresenius
Medical Care România SRL. În urma procesului verbal de adjudecare din data
de 01.08.2003, licitaţia a fost câştigată de către SC Alsifcom Intermed SRL.

49. Concurenţa pe piaţa dializoarelor high-flux, sintetice, abur, 1.2-1.4


La această poziţie, în cadrul licitaţiei, au participat doi agenţi economici,
respectiv: SC Alsifcom Intermed SRL şi SC Fresenius Medical Care România
SRL. În urma procesului verbal de adjudecare din data de 01.08.2003, licitaţia a
fost câştigată de către SC Fresenius Medical Care România SRL.

50. Concurenţa pe piaţa dializoarelor high-flux, sintetice, abur, 1.5-1.6


La această poziţie, în cadrul licitaţiei, au participat doi agenţi economici,
respectiv: SC Alsifcom Intermed SRL şi SC Fresenius Medical Care România
SRL. În urma procesului verbal de adjudecare din data de 01.08.2003, licitaţia a
fost câştigată de către SC Fresenius Medical Care România SRL.

51. Concurenţa pe piaţa dializoarelor high-flux, sintetice, abur, >1.6

12
La această poziţie, în cadrul licitaţiei, au participat doi agenţi economici,
respectiv: SC Alsifcom Intermed SRL şi SC Fresenius Medical Care România
SRL. În urma procesului verbal de adjudecare din data de 01.08.2003, licitaţia a
fost câştigată de către SC Fresenius Medical Care România SRL.

52. Piaţa licitaţiei pentru dializoare reprezintă o piaţa distinctă. Întrucât acestea
se diferenţiază în funcţie de tipul de membrană, de particularităţile de filtrare şi
de suprafeţe, fiecare tip de dializoare reprezintă o piaţă relevantă a produsului
distinctă. Datorită particularităţilor acestor pieţe, agenţii economici câştigători ai
licitaţiei naţionale din anul 2003 deţin o cotă de piaţă de 100% pe piaţa
produsului pentru care au câştigat licitaţia, pe toată perioada derulării contractului
de furnizare.

IV. Părţile implicate


11
53. SC Alsifcom Intermed SRL a fost înfiinţată în anul 1993 şi avea ca obiect de
activitate comerţul cu ridicata de produse farmaceutice. Începând cu anul 2007
SC Alsifcom Intermed SRL a fost declarată în stare de faliment, fiind numită ca
lichidator judiciar Casa de Insolvenţă Transilvania SPRL Cluj. SC Alsifcom
Intermed SRL a participat la licitaţia din anul 2003, în cadrul Programului.
12
54. SC Fresenius Medical Care România SRL a fost înfiinţată în iunie 2000 şi
are ca asociat unic compania Fresenius Medical Care AG & Co. K Ga A. SC
Fresenius Medical Care România SRL este lider de piaţă, oferind sisteme
complexe, integrate, pentru tratamentul pacienţilor cu insuficienţă renală, atât în
ceea ce priveşte maşinile şi consumabilele pentru dializă, cât şi serviciile
medicale private de dializă. Produsele şi accesoriile oferite sunt mărci proprii sau
mărci înregistrate ale companiei Fresenius Medical Care AG & Co. K Ga A.
Compania Fresenius Medical Care România SRL a participat la licitaţia naţională
din anul 2003 în cadrul Programului, în calitate de lider de asociaţie. Din cadrul
asociaţiei au facut parte cinci companii, respectiv: Fresenius Kabi România SRL,
Diasol SA, Valmedica SA, Hemofarm Concern si Opremi Medfarm SRL.
13
55. SC Opremi Medfarm SRL activează pe piaţa românescă a comerţului cu
ridicata de produse farmaceutice. SC Opremi Medfarm SRL a participat la
licitaţia naţională din anul 2003, în cadrul Programului, în calitate de membru al
asociaţiei al cărei lider era SC Fresenius Medical Care România SRL.

11
Sediu: Cluj Napoca, Calea Turzii nr.178/C, cod poştal 3400, judeţul Cluj; nr. de înregistrare la
Registrul Comerţului J12/3668/1993, CUI:4869104.
12
Sediu: Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr.17-21, et.3, sector 1; nr. de înregistrare la Registrul
Comerţului J40/3194/2000, CUI:12863978.
13
Sediu: Craiova, Calea Unirii, nr.26, cod 200409, judeţul Dolj; nr. de înregistrare la Registrul
Comerţului J16/1313/1996, CUI:8929381.

13
V. Înţelegerea de participare, în mod concertat, cu oferte trucate la licitaţia
naţională din anul 2003 în cadrul Programului

56. În anul 2003, Ministerul Sănătăţii Publice şi Casa Naţională de Asigurări de


Sănătate au organizat la nivel naţional o licitaţie electronicǎ deschisǎ pentru
achiziţia de produse farmaceutice şi/sau materiale sanitare specifice, necesare
realizării Programului.

57. Conform caietului de sarcini elaborat de Ministerul Sănătăţii Publice, prin


licitaţie au fost cerute 155 de loturi de produse, din care 27 erau dializoare. Din
loturile de dializoare solicitate prin caietul de sarcini, 11 au rămas fără participări
valide în cadrul licitatiei. După excluderea SC Renamed Farm SRL din licitaţie, la
categoria dializoare au rămas ca ofertanţi: SC Fresenius Medical Care România
SRL, SC Sof Medica SRL, SC Alsifcom Intermed SRL şi SC Polisano SRL.

58. Cele 16 loturi de dializoare rămase în licitaţie au fost adjudecate, conform


procesului verbal de adjudecare din data de 01.08.2003, astfel:
• SC Fresenius Medical Care România SRL a câştigat licitaţia pentru 7
tipuri de dializoare din cele 13 tipuri de dializoare ofertate şi rămase în
licitaţie;
• SC Alsifcom Intermed SRL a câştigat licitaţia pentru 3 tipuri de dializoare
din cele 9 tipuri de dializoare ofertate şi rămase în licitaţie;
• SC Sof Medica SRL a câştigat licitaţia pentru 5 tipuri de dializoare din cele
7 tipuri de dializoare ofertate şi rămase în licitaţie;
• SC Polisano SRL a câştigat licitaţia pentru un tip de dializoare din cele 3
tipuri de dializoare ofertate şi rămase în licitaţie.

59. Între SC Alsifcom Intermed SRL, SC Fresenius Medical Care România SRL
şi SC Opremi Medfarm SRL s-a încheiat o înţelegere de participare, cu oferte
trucate la licitaţia organizată de Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate în anul 2003, în cadrul Programului. Înţelegerea a vizat
loturile de dializoare:

- dializoare low-flux, celulo-sintetice, abur, 1.2-1.4;


- dializoare low-flux, celulo-sintetice, abur, >1.6;
- dializoare low-flux, sintetice, abur, <1;
- dializoare low-flux, sintetice, abur, 1.5-1.6;
- dializoare high-flux, sintetice, abur, 1.5-1.6;

60. Trucarea licitaţiilor este o practică în care firmele se înţeleg între ele să
colaboreze în ceea ce priveşte răspunsul lor la o procedură de licitaţie. Din
punctul de vedere al furnizorului, coluziunea în cadrul unei licitaţii are şi alte
beneficii, în afară de faptul că poate conduce la preţuri mai ridicate: aceasta
poate însemna că mai puţini ofertanţi se deranjează, de fapt, să îşi depună oferta
(procedura de licitaţie poate fi destul de costisitoare), astfel încât costurile
operaţionale să rămână joase. Aceasta poate însemna, de asemenea, că un
ofertant poate depune o ofertă despre care ştie că nu va fi acceptată (deoarece a
fost agreat ca altă firmă să liciteze un preţ mai scăzut), dar totuşi care sugerează

14
că acesta este interesat să contracteze, astfel încât să nu fie eliminat din
procedura de licitaţie. De asemenea, aceasta mai poate însemna că un furnizor
îşi poate păstra contractele cu clienţii săi obişnuiţi, preferaţi, fără a se îngrijora că
aceştia vor fi acaparaţi de concurenţi.

61. În ceea ce priveşte trucarea licitaţiilor aceasta poate îmbrăca mai multe
14
forme, respectiv abţinerea de la participare , participarea cu oferte de
15 16
curtoazie , desemnarea prin rotaţie a participantului câştigător sau împărţirea
17
pieţei .
Aceste forme ale trucării licitaţiilor nu se exclud reciproc, astfel că două sau mai
multe dintre aceste practici pot apărea în acelaşi timp. De exemplu, dacă un
membru al cercului de licitatori este desemnat să câştige un anumit contract,
atunci co-participanţii ar putea evita să câştige fie abţinându-se de la a participa
(„bid suppression”), fie depunând o ofertă ridicată („complementary bidding”).

A. Participarea SC Alsifcom Intermed SRL la înţelegere:

62. SC Alsifcom Intermed SRL era, în perioada analizată, unicul importator şi


distribuitor de produse Gambro pe piaţa românească, neavând dreptul de a
comercializa produse concurente.

63. SC Alsifcom Intermed SRL a participat la licitaţia naţională din anul 2003 în
cadrul Programului cu 9 tipuri de dializoare, respectiv:
18
• 6 tipuri de dializoare apartinând companiei Gambro ;
19
• 1 tip de dializor apartinând companiei Fresenius ;

14
Unul sau mai mulţi concurenţi care în mod normal ar participa cu oferte în cadrul licitaţiei, sau
care au participat la licitaţii similare în trecut, se înţeleg să se abţină de la participare sau să
retragă oferte deja depuse, astfel încât licitaţia să fie câştigată de un participant desemnat (Bid
Suppression).
15
O serie de concurenţi se înţeleg să depună oferte care fie sunt prea dezavantajoase pentru a fi
acceptate, fie prezintă condiţii speciale, inacceptabile din punct de vedere al cumpărătorului.
Acest lucru permite ca oferta altui furnizor să fie acceptată, în condiţiile în care este necesar să
existe un număr minim de ofertanţi. Astfel de oferte nu vizează câştigarea licitaţiei, ci doar
asigurarea unor aparenţe de licitaţie concurenţială. Ofertele de curtoazie sunt cele mai des
întâlnite forme de trucare a licitaţiilor şi fraudează cumpărătorii prin crearea unei false impresii de
concurenţă (Complementary Bidding).
16
Toţi participanţii la înţelegere depun oferte, dar cel care depune oferta cea mai avantajoasă
este desemnat prin rotaţie, în funcţie de valoarea contractului, alocându-se sume egale fiecărui
participant, sau în funcţie de volumul tranzacţiei, corespunzător dimensiunii fiecărei companii
participante. Există un model de rotaţie bine definit, care sfidează legile aleatoriului şi sugerează
existenţa coordonării între participanţi (Bid Rotation).
17
Participanţii îşi împart pieţele între ei, prin alocarea anumitor clienţi sau categorii de clienţi,
alocarea de produse sau de teritorii. De exemplu, un participant va depune oferte pentru
contractele încheiate cu anumiţi clienţi sau categorii de clienţi, abţinându-se de la licitaţiile
organizate de alţi clienţi, alocaţi concurenţilor săi Market Division).
18
dializoare low-flux, celulo-sintetice, abur, 1.2-1.4, cu denumirea comercială - GFS Plus 12;
dializoare low-flux, celulo-sintetice, abur, >1.6, cu denumirea comercială - GFS Plus 16;
dializoare low-flux, sintetice, abur, 1.2-1.4, cu denumirea comercială – Polyflux 6L; dializoare low-
flux, sintetice, abur, >1.6, cu denumirea comercială – Polyflux 8L; dializoare high-flux, sintetice,
abur, 1.2-1.4, cu denumirea comercială – Polyflux 14S; dializoare high-flux, sintetice, abur, >1.6,
cu denumirea comercială – Polyflux 17S

15
20
• 2 tipuri de dializoare cu denumiri comerciale şi producători necunoscuţi

64. La toate cele 9 poziţii de dializoare menţionate, SC Alsifcom Intermed SRL a


concurat cu SC Fresenius Medical Care România SRL.
21
65. Produsele companiei Gambro , cu care SC Alsifcom Intermed SRL a
participat la licitaţie, au fost excluse într-o primă fază din licitaţie, respectiv prin
procesul verbal al comisiei din data de 26.06.2003, pentru ca ulterior, în urma
contestaţiei făcute de societate, să fie admise.

66. Din cele 9 tipuri de dializoare cu care SC Alsifcom Intermed SRL a participat
22
la licitaţie, aceasta a câştigat licitaţia pentru trei poziţii .

B. Participarea SC Fresenius Medical Care România SRL la înţelegere:

67. SC Fresenius Medical Care România SRL era, în perioada analizată,


importator şi distribuitor al produselor Fresenius pe piaţa românească.

68. SC Fresenius Medical Care România SRL a participat la licitaţia naţională din
anul 2003 în cadrul programului de nefrologie-dializă cu 15 tipuri de dializoare,
respectiv:
23
• 7 tipuri de dializoare aparţinând companiei Fresenius .
24
• 2 tipuri de dializoare aparţinând companiei Gambro Suedia
25
• 6 tipuri de dializoare aparţinând companiei Meditech Franţa .

69. Din cele 15 tipuri de dializoare:


26
• 2 tipuri, aparţinând companiei Meditech Franţa , au fost excluse din
licitaţie, prin Procesul verbal al comisiei din data de 26.06.2003, pe motiv
că nu îndeplineau caracteristicile tehnice necesare.

19
dializoare low-flux, sintetice, abur, 1.5-1.6, cu denumirea comercială – F7HPS.
20
dializoare low-flux, sintetice, abur, <1; dializoare high -flux, sintetice, abur, 1.5-1.6.
21
dializoarele GFS Plus 12 şi GFS Plus 16
22
dializoare low-flux, celulo-sintetice, abur, 1.2-1.4, cu denumirea comercială - GFS Plus 12;
dializoare low-flux, celulo-sintetice, abur, >1.6, cu denumirea comercială - GFS Plus 16 şi
dializoare low-flux, sintetice, abur, >1.6, cu denumirea comercială – Polyflux 8L.
23
dializoare low-flux, sintetice, abur, <1, cu denumirea comercială - F5HPS, dializoare low-flux,
sintetice, abur, 1.2-1.4, cu denumirea comercială – F6HPS, dializoare low-flux, sintetice, abur,
1.5-1.6, cu denumirea comercială – F7HPS, dializoare low-flux, sintetice, abur, >1.6, cu
denumirea comercială – F8HPS, dializoare high-flux, sintetice, abur, 1.2-1.4, cu denumirea
comercială F60S, dializoare high-flux, sintetice, abur, 1.5-1.5, cu denumirea comercială F70S şi
dializoare high-flux, sintetice, abur, >1.6, cu denumirea comercială HF80S.
24
dializoare low-flux, celulo-sintetice, abur, 1.2-1.4, cu denumirea comercială - GFS Plus 12 şi
dializoare low-flux, celulo-sintetice, abur, >1.6, cu denumirea comercială - GFS Plus 16.
25
dializoare low-flux, celulo-sintetice, gamma, <1, cu denumirea comercială – MO10, dializoare
low-flux, celulo-sintetice, gamma, 1.2-1.4, cu denumirea comercială – MO12 şi Biof 13, dializoare
low-flux, celulo-sintetice, gamma, 1.5-1.6, cu denumirea comercială – MO16 si Biof 16, dializoare
low-flux, celulo-sintetice, gamma, >1.6, cu denumirea comercială – MO18.
26
dializoarele: Biof 13 şi Biof 16,

16
• Pentru celelalte 4 tipuri de dializoare care aparţineau companiei Meditech
27
Franţa , SC Fresenius Medical Care România SRL a concurat cu SC Sof
Medica SRL. Cele două societăţi au avut acelaşi termen de livrare (120
ore) şi de stocare (60 de zile). Licitaţia a fost câştigată de SC Fresenius
28
Medical Care România SRL la o poziţie de dializoare , iar la celelalte trei
poziţii de dializoare de către SC Sof Medica SRL.
• La 9 poziţii de dializoare SC Fresenius Medical Care România SRL s-a
concurat cu SC Alsifcom Intermed SRL.
Dintre acestea:
29
o la două poziţii de dializoare cele două societăţi au participat cu
30
aceleaşi produse aparţinând companiei Gambro .
- SC Alsifcom Intermed SRL era importatorul şi
distribuitorul acestor produse pe piaţa românească;
- ambele societaţi au avut aceleaşi termene de livrare
(72 de ore) şi de stocare (60 de zile);
- licitaţia a fost câştigată de distribuitorul oficial al
companiei Gambro pe piaţa românească, respectiv
SC Alsifcom Intermed SRL;
31
o la o poziţie de dializoare ambele societăţi au participat cu acelaşi
32
produs aparţinand companiei Fresenius .
- SC Fresenius Medical Care România SRL era
importatorul şi distribuitorul acestor produse pe piaţa
românească;
- ambele societaţi au avut aceleaşi termene de livrare
(72 de ore) şi de stocare (60 de zile);
- licitaţia a fost câştigată de distribuitorul oficial al
companiei Fresenius pe piaţa românească, respectiv
SC Fresenius Medical Care România SRL;
33
o la două poziţii de dializoare SC Fresenius Medical Care România
34
SRL a participat cu produsele companiei Fresenius , în timp ce
concurenta sa SC Alsifcom Intermed SRL a declarat că a participat
din greşeală la licitaţie la aceste două poziţii. Licitaţia la aceste
produse a fost câştigată de SC Fresenius Medical Care România
SRL.
35
o la alte patru poziţii de dializoare SC Fresenius Medical Care
România SRL s-a concurat cu SC Alsifcom Intermed SRL, fiecare
participând cu produsele companiilor pe care le reprezentau pe
piaţa românească, Fresenius, respectiv Gambro.

27
dializoarele: MO 10, MO 12, MO 16 şi MO 18
28
dializoare low-flux, celulo-sintetice, gamma, 1.2-1.4, cu produsul dializor MO 12.
29
dializoare low-flux, celulo-sintetice, abur, 1.2-1.4 şi dializoare low-flux, celulo-sintetice, abur,
>1.6.
30
dializor GFS Plus 12 şi dializor GFS Plus 16.
31
dializoare low-flux, sintetice, abur, 1.5-1.6.
32
dializorul F7HPS.
33
dializoare low-flux, sintetice, abur, <1 şi dializoare high-flux, sintetice, abur, 1.5-1.5.
34
dializoarele F5HPS şi F70S.
35
dializoare low-flux, sintetice, abur, 1.2-1.4, dializoare low-flux, sintetice, abur, >1.6, dializoare
high-flux, sintetice, abur, 1.2-1.4, dializoare high-flux, sintetice, abur, >1.6.

17
- ambele societaţi au avut aceleaşi termene de livrare
(72 de ore) şi de stocare (60 de zile);
- licitaţia a fost câştigată de SC Fresenius Medical Care
România SRL pentru trei poziţii de dializoare şi de SC
Alsifcom Intermed SRL pentru o poziţie.
70. La poziţiile de dializoare la care SC Fresenius Medical Care România SRL a
concurat cu SC Sof Medica SRL, termenele de livrare au fost de 120 de ore, iar
cele de stocare de 60 de zile, în timp ce la poziţiile la care SC Fresenius Medical
Care România SRL a concurat cu SC Alsifcom Intermed SRL, termenele de
livrare au fost de 72 de ore, iar cele de stocare de 60 de zile.

71. Produsele companiei Gambro – dializoare GFS Plus 12 şi dializoare GFS


Plus 16, ofertate de SC Alsifcom Intermed SRL la licitaţie, au fost excluse într-o
primă etapă din licitaţie, respectiv prin procesul verbal al comisiei de licitaţie din
data de 26.06.2003, pe motiv că nu îndeplineau condiţiile tehnice necesare, în
timp ce aceleaşi produse, ofertate de SC Fresenius Medical Care România SRL,
nu au fost excluse.

72. Autorizaţia pentru participarea SC Fresenius Medical Care România SRL la


licitaţie cu produsele GFS Plus 12 şi GFS Plus 16, dializoare ale companiei
Gambro, a fost acordată de compania Gambro în numele SC Opremi Medfarm
SRL, societate membră a asociaţiei al cărei lider era SC Fresenius Medical Care
România SRL. De menţionat este faptul că, potrivit procedurii, toate documentele
trebuiau emise în numele liderului de asociaţie.

73. În concluzie, cele două companii, SC Alsifcom Intermed SRL şi SC Fresenius


Medical Care România SRL s-au susţinut reciproc în cadrul licitaţiei, ofertând
produse care nu erau importate şi comercializate pe piaţa românească de către
aceste societăţi. Astfel, SC Alsifcom Intermed SRL a înaintat la licitaţie oferta
financiară pentru trei produse din gama dializoare, din care unul aparţinea
companiei Fresenius. Concurentul său la licitaţie pentru aceste produse a fost
SC Fresenius Medical Care România SRL, reprezentanta companiei Fresenius
în România, care a şi câştigat licitaţia pentru aceste produse. La rândul său, SC
Fresenius Medical Care România SRL a înaintat la licitaţie oferta pentru două
produse aparţinând companiei Gambro, reprezentată pe piaţa românească de
către SC Alsifcom Intermed SRL, companie care a câştigat, în final, licitaţia
pentru aceste două produse.

C. Participarea SC Opremi Medfarm SRL la înţelegere:

74. SC Opremi Medfarm SRL a distribuit, pe piaţa românească, în perioada


analizată, numai dializoare ale companiei Meditech Franţa.

75. SC Opremi Medfarm SRL a participat, la licitaţia din anul 2003, în cadrul unei
asociaţii. Liderul de asociaţie a fost SC Fresenius Medical Care Romania SRL.
Deşi pentru toate celelalte produse ofertate de asociaţie autorizaţiile de
participare au fost acordate, aşa cum prevedeau normele legale incidente în
materie, liderului de asociaţie, pentru cele două tipuri de dializoare aparţinând

18
36
companiei Gambro , autorizaţia a fost acordată de către compania Gambro
societăţii Opremi Medfarm SRL, membră a asociaţiei şi concurentă cu
reprezentantul său în România, compania Alsifcom Intermed SRL, de asemenea
participantă la licitaţie.

76. SC Opremi Medfarm SRL a declarat iniţial Consiliului Concurenţei că a


participat la licitaţie numai cu produsele companiei Meditech.

77. SC Opremi Medfarm SRL nu a putut pune la dispoziţia Consiliului


Concurenţei niciun alt document legat de participarea sa la licitaţie cu produsele
companiei Gambro.

78. Cu toate că, potrivit informaţiilor furnizate de SC Opremi Medfarm SRL în


cursul investigaţiei, SC Alsifcom Intermed SRL (distribuitorul exclusiv al
produselor Gambro pe piaţa românescă) ar fi avut probleme în ceea ce priveşte
plata produselor către Gambro, compania Gambro autorizează societatea
Opremi Medfarm SRL să participe la licitaţia naţională din anul 2003 numai
pentru două tipuri de dializoare. Pentru toate celelalte produse, inclusiv pentru
aceste două tipuri de dializoare, compania Gambro a autorizat societatea SC
Alsifcom Intermed SRL, distribuitorul său exclusiv în România. Se constată,
astfel, că pentru cele două poziţii licitaţia a fost câştigată de SC Alsifcom
Intermed SRL, singurul său concurent la aceste poziţii fiind SC Fresenius
Medical Care România SRL. Prin urmare, SC Fresenius Medical Care România
SRL a participat la licitaţie pentru aceste două produse prin depunerea
autorizaţiei acordate de Gambro societăţii Opremi Medfarm SRL, membră a
asociaţiei al cărei lider era SC Fresenius Medical Care România SRL. Prin
obţinerea autorizaţiei în numele său, SC Opremi Medfarm SRL a permis liderului
de asociaţie, SC Fresenius Medical Care România SRL, să participe la licitaţie
alături de singurul său concurent, SC Alsifcom Intermed SRL, favorizând astfel
câştigarea licitaţiei la aceste produse de către SC Alsifcom Intermed SRL. Este
important de reţinut că, dacă SC Fresenius Medical Care România SRL nu s-ar fi
înscris la licitaţie pentru aceste produse, licitaţia ar fi trebuit reluată. Conform
reglementărilor în vigoare la acel moment, în situaţia în care numărul ofertanţilor
era mai mic de 2, licitaţia trebuia reluată.

79. În concluzie, între SC Alsifcom Intermed SRL, SC Fresenius Medical Care


România SRL şi SC Opremi Medfarm SRL s-a încheiat o înţelegere având ca
obiect participarea, în mod concertat, cu oferte trucate la licitaţia organizată de
Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în anul 2003, cu
37
privire la furnizarea loturilor de dializoare identificate la punctul 59 din prezenta
decizie.

36
Dializorul GFS Plus 12 şi dializorul GFS Plus 16.
37
dializoare low-flux, celulo-sintetice, abur, 1.2-1.4 sub denumirea comercială de GFS Plus 12
(poziţia 60 din caietul de sarcini), dializoare low-flux, celulo-sintetice, abur, >1.6 sub denumirea
comercială de GFS Plus 16 (poziţia 62 din caietul de sarcini), dializoare low-flux, sintetice, abur,
1.5-1.6, sub denumirea comercială de F7 HPS (poziţia 69 din caietul de sarcini), dializoare low-
flux, sintetice, abur, <1 (poziţia 67 din caietul de sarcini) şi dializoare high-flux, sintetice, abur,1.5-
1.5 (poziţia 81 din caietul de sarcini).

19
VI. Material probator al înţelegerii

A. Constatări cu privire la SC Alsifcom Intermed SRL

80. În perioada 1998-2004 SC Alsifcom Intermed SRL a fost unicul reprezentant


pe piaţa românească al produselor pentru dializă marca Gambro, companie
suedeză producatoare de medicamente, dispozitive şi alte produse medicale
pentru dializă.

81. Gambro a numit societatea Alsifcom Intermed SRL ca distribuitor exclusiv


pentru achiziţionarea şi comercializarea de materiale consumabile, soluţii şi
maşini de hemodializă, pe teritoriul României, pentru perioade de câte un an,
respectiv în anii 2000, 2001, 2002 şi 2003. În ceea ce priveşte colaborarea
viitoare, în documentul din 12.12.2003 se precizează că exclusivitatea este
38
valabilă şi pentru contractul de furnizare încheiat cu Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate, cu o perioadă de valabilitate planificată de un an,
începând cu 02.09.2003.

82. Colaborarea dintre Gambro Suedia şi SC Alsifcom Intemed SRL s-a realizat
în baza unei „scrisori de intenţie” care reprezenta, în fapt, un acord de distribuţie,
semnat de ambele părţi. Conform prevederilor acestui acord:
o SC Alsifcom Intemed SRL era distribuitor exclusiv pentru cumpărarea şi
vânzarea produselor Gambro pe teritoriul României;
o SC Alsifcom Intemed SRL nu avea dreptul de a cumpăra, comercializa
sau a face publicitate altor produse similare, direct sau indirect, în nume
propriu sau în numele altei persoane, firme sau corporaţii;
o SC Alsifcom Intemed SRL nu avea dreptul de a comercializa produsele
Gambro în afara teritoriului României;
o Gambro se obliga să nu acorde vreunei alte firme, persoane sau corporaţii
acceptul de a importa sau distribui produsele sale pe teritoriul românesc.

83. Ca urmare a acestui acord, SC Alsifcom Intermed SRL nu a comercializat, în


perioada 2000-2003, produse pentru dializă aparţinând unui alt producător, în
afara companiei Gambro Suedia.

84. SC Alsifcom Intermed SRL a participat la licitaţia organizată de Ministerul


Sănătăţii, în anul 2003, în cadrul Programului cu 9 tipuri de dializoare, din care 6
39
tipuri aparţinând companiei Gambro Suedia , al cărei distribuitor era, şi 3 tipuri
40
aparţinând altor producători .

38
la orgine nr. ET/6188, inclusiv toate modificările ulterioare
39
dializoare low-flux, celulo-sintetice, abur, 1.2-1.4, cu denumirea comercială - GFS Plus 12;
dializoare low-flux, celulo-sintetice, abur, >1.6, cu denumirea comercială - GFS Plus 16;
dializoare low-flux, sintetice, abur, 1.2-1.4, cu denumirea comercială – Polyflux 6L; dializoare low-
flux, sintetice, abur, >1.6, cu denumirea comercială – Polyflux 8L; dializoare high-flux, sintetice,
abur, 1.2-1.4, cu denumirea comercială – Polyflux 14S; dializoare high-flux, sintetice, abur, >1.6,
cu denumirea comercială – Polyflux 17S.
40
dializoare low-flux, sintetice, abur, 1.5-1.6, cu denumirea comercială – F7HPS; dializoare low-
flux, sintetice, abur, <1; dializoare high -flux, sintetice, abur, 1.5-1.5.

20
85. SC Alsifcom Intermed SRL nu a putut face dovada apartenenţei tuturor celor
3 tipuri de dializoare aparţinând altor producători, ci numai a unuia, despre care,
în cele din urmă, a precizat că aparţinea companiei Fresenius. SC Alsifcom
Intermed SRL a susţinut că pentru celelalte două tipuri de dializoare a participat
„din greşeală” cu ofertă financiară la licitaţie.

86. Oferta financiară s-a depus însă atât sub formă de ofertă scrisă, cât şi
electronic. Pe data de 30.07.2003 s-a depus oferta scrisă la sediul
Inspectoratului General de Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, iar până la data
de 31.07.2003 s-au depus ofertele electronice. Pentru cele doua poziţii de
41
dializoare pentru care SC Alsifcom Intermed SRL susţine că a depus numai
oferta financiară şi aceasta „din greşeală”, este important de reţinut că, pentru a
depune oferta financiară, era necesar a se depune, mai întâi, oferta tehnică.
42
Conform prevederilor legale din materia achiziţiilor publice , în vigoare în
momentul licitaţiei naţionale din anul 2003, autoritatea contractantă avea
obligaţia de a repeta procedura de licitaţie deschisă în cazul în care numarul de
furnizori, executanţi sau prestatori care au depus oferta era mai mic de 2. Pentru
aceste două produse, aşa cum rezultă din datele prezentate pe site-ul http://e-
market.e-licitatie.ro şi din informaţiile furnizate de Inspectoratul General de
Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, singurele societăţi participante la licitaţie
au fost SC Fresenius Medical Care România SRL şi SC Alsifcom Intermed SRL.
Conform Procesului verbal de adjudecare din data de 01.08.2003, societatea
câştigătoare a licitaţiei a fost SC Fresenius Medical Care România SRL.
43
87. La o poziţie de dializoare SC Alsifcom Intermed SRL a participat la licitaţia
44
naţională din anul 2003 cu un produs aparţinând firmei Fresenius Germania . La
licitaţie, la această poziţie a participat şi SC Fresenius Medical Care România
SRL, cu acelaşi produs, această societate fiind, de altfel, reprezentanta
Fresenius Medical Care Deutschland ND GmbH în România, şi fiind desemnată
caştigătoare prin Procesul verbal de adjudecare din data de 01.08.2003.
45
88. La două poziţii de dializoare SC Alsifcom Intermed SRL a participat la
licitaţie cu produsele dializor GFS Plus 12 şi dializor GFS Plus 16. Prin procesul
verbal al comisiei de evaluare, din data de 26.06.2003, aceste produse au fost
46
excluse de la licitaţie pe motiv ca nu îndeplineau condiţiile tehnice necesare.
Ulterior, contestaţia depusă de SC Alsifcom Intermed SRL a fost admisă, ca
urmare a prezentării documentaţiei suplimentare, societatea rămânând în licitaţie
cu aceste produse şi câştigând, în final, licitaţia.

89. Garanţia bancară pentru participarea la licitaţie a fost constituită de compania


Vifor International Elveţia, furnizorul extern al SC Alsifcom Intermed SRL pentru
41
dializoare low-flux, sintetice, abur, <1 şi dializoare high-flux, sintetice, abur,1.5-1.6
42
art. 26 din OUG nr.60/25.04.2001
43
dializoare low-flux, sintetice, abur, 1.5-1.6.
44
dializor capilar F7 HPS.
45
dializoare low-flux, celulo-sintetice, abur, 1.2-1.4 şi dializoare low-flux, celulo-sintetice, abur,
>1.6.
46
Prin adresa Alsifcom Intermed SRL nr.4933 din data de 02.07.2003 s-a contestat excluderea
celor două tipuri de dializoare GFS Plus 12 si GFS Plus 16 de la licitaţia naţională din anul 2003 .

21
produsul Venofer, produs care reprezenta cca. [..]% din vânzările SC Alsifcom
Intermed SRL. Această garanţie a fost în valoare de 130.000 CHF, cu peste [...]
CHF mai mult decât valoarea produselor ofertate. Societatea motivează
constituirea unei garanţii mai mari pentru acoperirea diferenţei de curs valutar.
Deci, SC Alsifcom Intermed SRL şi-a constituit o garanţie mai mare cu [...] CHF
faţă de valoarea de [...] CHF, valoarea produselor ofertate, în condiţiile în care, în
anul 2003, tendinţa a fost de apreciere a monedei străine. De menţionat în acest
context este faptul că, pentru cele două poziţii de dializoare, pentru care
societatea Alsifcom Intermed SRL susţine că a depus oferta „din greşeală”,
garanţia care trebuia constituită pentru participarea la licitaţie era de [...] lei,
respectiv [...] CHF.

90. Contrar prevederilor cuprinse în acordul dintre SC Alsifcom Intermed SRL şi


Gambro, SC Alsifcom Intermed SRL a participat la licitaţia organizată de
Ministerul Sănătăţii, în anul 2003, cu un dializor aparţinând companiei
47
Fresenius .
48
91. Pentru celelalte două tipuri de dializoare SC Alsifcom Intermed SRL a
susţinut că nu a depus niciodată ofertele tehnice în cadrul licitaţiei naţionale din
anul 2003, iar oferta financiară pentru acestea a depus-o din greşeală.
49
92. Inspectoratul General de Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei a precizat că
firmele ofertante pentru cele doua tipuri de dializoare au fost SC Fresenius
Medical Care Romania SRL şi SC Alsifcom Intermed SRL.

93. Pe parcursul investigaţiei nu s-au putut identifica denumirile comerciale ale


celor doua tipuri de dializoare pe care SC Alsifcom Intermed SRL le-a ofertat în
cadrul licitaţiei, întrucât nici societatea în cauză nu a putut preciza denumirile
acestor produse, şi nici Ministerul Sănătăţii Publice nu a pus la dispoziţia
Consiliului Concurenţei documentaţia din cadrul licitaţiei, cu toate că aceste
50
documente i-au fost solicitate în mod repetat .

94. Din anul 2003 până în prezent nu s-a organizat nicio altă licitaţie, contractele
încheiate în anul 2003 fiind în vigoare şi în prezent.

B. Constatări cu privire la SC Fresenius Medical Care România SRL

95. SC Fresenius Medical Care România SRL a depus oferta pentru participarea
la licitaţia naţională din anul 2003 pentru 15 tipuri de dializoare. Pe lângă

47
produsul dializor low-flux, sintetic, abur, 1.5-1.6, sub denumirea comercială de F7HPS.
48
dializoare low-flux sintetice, abur, <1 şi dializoare high-flux, sintetice, abur 1.5-1.6.
49
Denumirile comerciale ale dializoarele cu care Fresenius Medical Care Romania SRL a
participat la licitaţie pentru cele doua poziţii sunt:
- dializoare low-flux sintetice, abur, <1 – F5HPS;
- dializoare high-flux, sintetice, abur 1.5-1.5 – F70S.
50
Adresele Consiliului Concurenţei către Ministerul Sănătăţii: nr.CC/DBC/1009/31.08.2006,
nr.CC/DBC/1066/21.09.2006, nr.CC/DBC/1193/07.11.2006, nr.RG 8310/04.12.2006, nr.RG
377/24.01.2007, nr.AG 240/22.02.2007, nr.AG 597/07.05.2007.

22
51 52
dializoarele marca Fresenius (7 tipuri) şi Gambro (2 tipuri), SC Fresenius
Medical Care România SRL a participat la licitaţie şi cu dializoare marca
53
Meditech (6 tipuri). Toată documentaţia pentru dializoarele marca Fresenius şi
Meditech a fost depusă de SC Fresenius Medical Care România SRL, fiind
semnată de către această societate, iar autorizaţiile pentru participarea la licitaţie
(formularele B3) au fost acordate de către producatori în numele SC Fresenius
Medical Care România SRL, în calitatea sa de lider al asociaţiei, conform
prevederilor din Caietul de sarcini.

96. La capitolul dializoare, societatea Fresenius Medical Care România SRL a


fost descalificată înainte de licitaţie de către Comisia de evaluare pentru două
54
poziţii, unde a participat cu produse aparţinând firmei Meditech Rousset Franţa .
Pentru celelalte patru tipuri de dializoare aparţinând companiei Meditech Franţa
şi distribuite pe piaţa românească de SC Opremi Medfarm SRL Craiova, SC
Fresenius Medical Care România SRL s-a concurat în licitaţie cu SC Sof Medica
SRL. Cele două societăţi au avut termene de livrare de 120 de ore şi de stocare
de 60 de zile, aceasta în condiţiile în care la toate celelalte tipuri de dializoare
unde SC Fresenius Medical Care România SRL s-a concurat cu SC Alsifcom
Intermed SRL, termenele de livrare au fost de 72 de ore, iar cele de stocare de
60 de zile. Din cele patru poziţii de dializoare unde SC Fresenius Medical Care
România SRL s-a concurat în licitaţie cu SC Sof Medica SRL, trei au fost
câştigate de SC Sof Medica SRL, iar una de SC Fresenius Medical Care
România SRL, aceasta în condiţiile în care SC Alsifcom Intermed SRL a câştigat
licitaţia pentru trei poziţii de dializoare.

97. Cu toate că, pe parcursul investigaţiei, s-a cerut transmiterea întregii


documentaţii depuse la licitaţia naţională din anul 2003, o serie de documente
referitoare la dializoarele marca Gambro nu au fost prezentate decât după
55
solicitări repetate. Astfel, în septembrie 2006 , SC Fresenius Medical Care
România SRL a transmis Consiliului Concurenţei autorizaţia dată de compania
Gambro Suedia societăţii Opremi Medfarm SRL Craiova pentru participarea la
licitaţie cu produsele dializor GFS Plus 12 şi dializor GFS Plus 16, precum şi
specificaţiile tehnice ale celor două produse semnate şi ştampilate, conform
precizărilor din Caietul de sarcini, de către liderul asociaţiei, respectiv SC
Fresenius Medical Care România SRL. Cu toate că autorizaţia de participare la

51
dializoare low-flux, sintetice, abur, <1, cu denumirea comercială - F5HPS, dializoare low-flux,
sintetice, abur, 1.2-1.4, cu denumirea comercială – F6HPS, dializoare low-flux, sintetice, abur,
1.5-1.6, cu denumirea comercială – F7HPS, dializoare low-flux, sintetice, abur, >1.6, cu
denumirea comercială – F8HPS, dializoare high-flux, sintetice, abur, 1.2-1.4, cu denumirea
comercială F60S, dializoare high -flux, sintetice, abur, 1.5-1.5., cu denumirea comercială F70S şi
dializoare high-flux, sintetice, abur, >1.6, cu denumirea comercială HF80S.
52
dializoare low-flux, celulo-sintetice, abur, 1.2-1.4, cu denumirea comercială - GFS Plus 12 şi
dializoare low-flux, celulo-sintetice, abur, >1.6, cu denumirea comercială - GFS Plus 16.
53
dializoare low-flux, celulo-sintetice, gamma, <1, cu denumirea comercială – MO10, dializoare
low-flux, celulo-sintetice, gamma, 1.2-1.4, cu denumirea comercială – MO12 şi Biof 13, dializoare
low-flux, celulo-sintetice, gamma, 1.5-1.6, cu denumirea comercială – MO16 si Biof 16,
dializoare low-flux, celulo-sintetice, gamma, >1.6, cu denumirea comercială – MO18.
54
respectiv cu tipurile de dializoare Biof 13 (dializoare high-flux, celulo-sintetice, gamma,1.1-1.4)
si Biof 16 (dializoare high-flux, celulo-sintetice, gamma,1.5-1.6).
55
prin adresa nr.2269/04.09.2006

23
licitaţie pentru aceste produse a fost acordată de către producător în numele SC
Opremi Medfarm SRL Craiova, toate celelalte documente depuse la licitaţie,
inclusiv scrisoarea de garanţie bancară, au fost semnate, ştampilate şi depuse
de SC Fresenius Medical Care România SRL, în calitatea sa de lider al
asociaţiei.

98. Autorizaţia acordată de către compania Gambro Suedia societăţii Opremi


Medfarm SRL Craiova pentru participarea la licitaţia din anul 2003 cu produsele
dializor GFS Plus 12 şi dializor GFS Plus 16 a fost pusă la dispoziţia Consiliului
56
Concurenţei şi de către SC Alsifcom Intermed SRL (societate concurenta a SC
Fresenius Medical Care România SRL la aceste produse). Se constată, astfel, că
SC Alsifcom Intermed SRL, unic distribuitor al produselor Gambro pe teritoriul
României şi societate care a ofertat la licitaţia din anul 2003 toate produsele
companiei Gambro, avea la dispoziţia sa autorizaţia emisă de compania Gambro
pentru două tipuri de dializoare în numele SC Opremi Medfarm SRL, companie
membră a consorţiului concurent la licitaţie. Licitaţia pentru aceste produse a fost
câştigată de SC Alsifcom Intermed SRL.

99. Conform reglementărilor din materia achiziţiilor publice, în vigoare la


momentul organizării licitaţiei, liderul de asociaţie era cel care trebuia să depună
toată documentaţia de participare la licitaţie. În cazul de faţă, toate documentele,
respectiv fişele tehnice ale celor două tipuri de dializoare marca Gambro, au fost
57
semnate şi ştampilate de SC Fresenius Medical Care România SRL , conform
precizărilor din Caietul de sarcini, în timp ce autorizaţia pentru participarea la
licitaţie (Formularul B3), contrar dispoziţiilor din Caietul de sarcini, a fost acordată
de compania Gambro în numele SC Opremi Medfarm SRL, societate membră a
asociaţiei.

100. SC Opremi Medfarm SRL a primit autorizaţia de participare la licitaţie din


partea companiei Gambro Suedia, în condiţiile în care între compania Gambro şi
SC Alsifcom Intermed SRL exista un acord de exclusivitate reciprocă pentru
piaţa românească a produselor pentru dializă.
58
101. În conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini , în cazul în care oferta
era depusă de către o asociatie, autorizaţia trebuia acordată liderului asociaţiei.
Deci, singura societate care putea depune documentele şi putea purta negocieri
în cadrul licitaţiei era liderul de asociaţie - SC Fresenius Medical Care România
SRL.
59
102. La cele doua tipuri de dializoare , SC Fresenius Medical Care România
SRL a precizat că nu cunoaşte identitatea concurenţilor săi, dar că, după
derularea licitaţiei în sistem electronic, a fost publicată lista participanţilor pentru
fiecare produs.

56
prin adresa nr.30 din noiembrie 2006
57
prin reprezentantul său dl. Florin Munteanu – director general
58
Sectiunea II „Fişa de date a achiziţiei”, pct. B „Calificarea candidaţilor”
59
poziţia 67 (low-flux sintetice, abur, <1) şi poziţia 81 (high-flux, sintetice, abur, 1.5-1.5)

24
103. Potrivit listei publicate, ofertanţii pentru cele două tipuri de dializoare au fost
SC Fresenius Medical Care România SRL şi SC Alsifcom Intermed SRL. De
altfel, SC Fresenius Medical Care România SRL nu ar fi putut ajunge în faza
finală a procedurii de licitaţie dacă nu ar fi avut cel puţin un concurent; în caz
contrar, conform procedurii, licitaţia ar fi trebuit reluată. Cele două firme au
participat şi s-au concurat pe tot parcursul licitaţiei la aceste două produse.

104. În data de 26.06.2003, prin procesul verbal încheiat de comisia de evaluare


a ofertelor la Program, au fost excluse din cadrul licitaţiei produsele GFS Plus 12
şi GFS Plus 16 ofertate de SC Alsifcom Intermed SRL, pe motiv că nu
60
îndeplinesc condiţiile tehnice . În acest proces verbal nu se fac menţiuni în
legătură cu aceleaşi două produse ofertate şi de Fresenius Medical Care
România SRL. Cele doua tipuri de dializoare ofertate de SC Alsifcom Intermed
SRL au fost excluse, într-o primă fază, de la licitaţie, în timp ce aceleaşi tipuri de
dializoare ofertate de SC Fresenius Medical Care România SRL au rămas în
licitaţie. SC Alsifcom Intermed SRL a depus, în data de 02.07.2003, o contestaţie
privind decizia comisiei de evaluare de excludere a celor două tipuri de dializoare
din cadrul licitaţiei, contestaţie care, ulterior, a fost soluţionată în mod favorabil.

C. Constatări cu privire la SC Opremi Medfarm SRL Craiova

105. SC Opremi Medfarm SRL a participat la licitaţia naţională organizată în anul


2003, în asociaţie, împreună cu SC Fresenius Medical Care România SRL, care
era lider de asociaţie. Conform prevederilor din Caietul de sarcini, în cazul
participării la licitaţie în cadrul unei asocieri (consorţiu), autorizaţia pentru
participarea la licitaţia naţională (Formularul B3) trebuia dată în numele liderului
61
de consorţiu .

106. Pe parcursul investigaţiei s-au solicitat societăţii Opremi Medfarm SRL


informaţii şi documente cu privire la tipurile de dializoare cu care a participat la
licitaţia naţională din anul 2003, în cadrul asociaţiei, autorizaţia pentru participare
(Formularul B3), specificaţiile tehnice pentru tipurile de dializoare cu care a
participat la licitaţie, precum şi tipurile de dializoare achiziţionate în perioada
2000-2003.

107. Declaraţiile SC Opremi Medfarm SRL au fost contradictorii. Iniţial, aceasta a


62
precizat că a participat la licitaţia naţională din anul 2003 cu un produs al
63
companiei Meditech Franţa , pentru ca ulterior să menţioneze că a participat la
licitaţie cu toată gama de dializoare ale companiei Meditech Franţa. De
asemenea, SC Opremi Medfarm SRL a menţionat că nu a depus oferte
financiare pentru dializoare aparţinând altor firme. La data de 14.11.2006 SC
64
Opremi Medfarm SRL , susţinând declaraţiile sale anterioare, a precizat că, la
60
respectiv KoA uree 543 si KoA uree 667
61
Caiet de sarcini, Sectiunea II “Fisa de date a achizitiei”, Capacitatea tehnica pct. 3 Autorizare
pentru livrarea produselor
62
Adresa SC Opremi Medfarm SRL din data de 01.09.2006, înregistrata la Consiliul Concurenţei
cu nr.CC/DBC/1016//01.09.2006
63
dializorul low-flux, celulo-sintetic, gamma, 1.2-1.4 sub denumirea comercială de MO 12,
64
prin dl. Mircea Oprescu, acţionar al societăţii Opremi Medfarm SRL

25
licitaţia din 2003 a ofertat doar produsele Meditech Franţa. Ulterior, în data de
16.11.2006, a declarat că a participat la aceasta licitaţie şi cu produsele firmei
65
Gambro Suedia .

108. Prin urmare, SC Opremi Medfarm SRL a distribuit, pe piaţa românească,


numai dializoare ale companiei Meditech. Aceasta a declarat că a participat la
licitaţie şi cu alte tipuri de dializoare numai după ce i s-a adus la cunoştinţă că la
dosarul cauzei se află un document din care rezultă că a fost autorizată de
compania Gambro să participe la licitaţia naţională din anul 2003 în cadrul
66
Programului cu două produse ale acestei companii.

109. Mai mult, autorizaţia de participare la licitaţie, emisă de compania Gambro


societăţii Opremi Medfarm SRL, a fost pusă la dispoziţia Consiliului Concurenţei
67
în data de 04.09.2006 de către SC Fresenius Medical Care România SRL ,
68
pentru ca ulterior să fie transmisă şi de către SC Alsifcom Intermed SRL ,
concurentul SC Fresenius Medical Care România SRL şi SC Opremi Medfarm
SRL , în cadrul licitaţiei. La data de 13.12.2006 acest document a fost ridicat de
la sediul societăţilor SC Transmedic International Distribution SRL şi SC
Nefromed Dialysis Centers SRL din Cluj, în urma inspecţiei inopinate desfăşurate
69
la aceste societăţi .

D. Documentul referitor la „înţelegerea dintre Fresenius, Baxter şi Gambro


(Alsifcom)” şi contestaţia formulată de SC Fresenius Medical Care România
SRL, SC Alsifcom Intermed SRL şi SC Sof Medica SRL la licitaţia din anul
2003

110. În urma inspecţiei inopinate desfăşurate la sediul SC Alsifcom Intermed


SRL din Cluj s-a ridicat un document datat 09 septembrie 2003, transmis de SC
Alsifcom Intermed SRL companiei Gambro Suedia. Documentul este semnat de
70
preşedintele societăţii , fiind transmis în atenţia companiei Gambro Lundia AB,
71
Gambro Export . Prin intermediul acestei adrese, preşedintele Alsifcom
Intermed informa compania Gambro Lundia asupra informaţiilor pe care le-a pus
la dispozitia reprezentanţilor acesteia cu ocazia întâlnirii de la Lyon din data de
04.09.2003. În această adresă, SC Alsifcom Intermed SRL preciza că a oferit
informaţii reprezentanţilor Gambro cu privire la înţelegerea dintre Fresenius,
Baxter şi Gambro (Alsifcom) referitoare la licitaţia naţională organizată de
Ministerul Sănătăţii din România la produsele pentru dializă, prin această
65
produsele în cauză fiind dializoarele GFS Plus 12 şi GFS Plus 16
66
respectiv dializoarele GFS Plus 12 şi GFS Plus 16.
67
Prin adresa nr.2269 din data de 04.09.2006, înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr.
CC/DBC/1019/04.09.2006
68
Prin adresa nr.30 din data de 17.11.2006, înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr.
CC/DBC/1250/17.11.2006
69
Precizăm că directorul celor două societăti era în perioada inspecţiei inopinate, respectiv 12-15
decembrie 2006, domnul Ciprian Oţel, fost director la Direcţia de dializă a SC Alsifcom Intermed
SRL în perioada licitaţiei naţionale din anul 2003
70
doamna Viorica Ilieş
71
domnului Lennart la Fleur, managing director precum şi domnilor Paolo Passaglia şi Pierre
Perez, ambii reprezentanţi ai companiei Gambro.

26
înţelegere cele trei firme stabilind ca numai ele să furnizeze consumabile pentru
dializă pe piaţa românească.

111. Ajutorul reciproc pe care şi l-au acordat cele două societăţi, respectiv SC
Alsifcom Intermed SRL şi SC Fresenius Medical Care România SRL, a avut la
bază o înţelegere prin care aceste companii urmăreau să ocupe o poziţie
importantă pe piaţa românească a consumabilelor pentru dializa. Piaţa în cauză
era caracterizată de faptul că aceste produse se puteau comercializa în România
numai prin câştigarea unei licitaţii naţionale.

112. Totodată, se evidenţiază rolul SC Opremi Medfarm SRL, care, deşi în


asociaţie cu compania Fresenius Medical Care România SRL, primeşte
autorizaţia de a oferta două tipuri de dializoare ale companiei concurente
Gambro. Pentru aceste două produse, singurul concurent al SC Opremi Medfarm
SRL a fost SC Alsifcom Intermed SRL care, de altfel, a şi câştigat licitaţia. În
situaţia în care, la licitaţie, erau mai puţin de doi ofertanţi, aceasta trebuia reluată.

113. În data de 03.07.2003, SC Fresenius Medical Care România SRL, SC


Alsifcom Intermed SRL şi SC Sof Medica SRL au formulat, în cadrul licitaţiei
organizate de Ministerul Sănătăţii pe Program, o contestaţie împotriva SC
Renamed Farma SRL, unul dintre principalii ofertanţi la licitaţie, prin care au
solicitat comisiei de evaluare excluderea acestei companii din licitaţie. Motivul
invocat a fost acela de furnizare de informaţii false în documentele prezentate,
conform prevederilor art.30 alin.(1) lit.d) din OUG nr.60/2001 „tocmai pentru a
înfrânge tentativele de fraudare a licitaţiilor prin prezentarea de oferte suspecte
de a induce în eroare Comisia de evaluare.”

114. În urma inspecţiei inopinate desfăşurate la sediul SC Transmedic


International Distribution SRL în data de 13.12.2006, s-a ridicat un document
transmis societaţii comerciale Alsifcom Intermed SRL de reprezentantul unei
72
societăţi de avocatură , în care se preciza „Ca urmare a solicitării domnului
73
profesor Munteanu , vă transmitem alăturat proiectul contestaţiei ce urmează a
fi adresată Comisiei de evaluare a ofertelor la Programul Naţional de Nefrologie-
Dializă, cu rugămintea de a ne comunica eventualele sugestii şi observaţii”.

115. Acţiunea celor trei societăţi, în vederea eliminării SC Renamed Farma SRL
din licitaţia naţională din anul 2003, a fost concertată, societăţile în cauză fiind
interesate în eliminarea unui concurent important, în acest sens adoptând o
poziţie comună.

116. În cadrul investigaţiei, nu s-au descoperit probe care să demonstreze


participarea SC Sof Medica SRL la înţelegerea anticoncurenţială de trucare a
licitaţiei organizate de Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate, în anul 2003, cu privire la furnizarea de produse farmaceutice şi/sau
materiale sanitare specifice, necesare realizării Programului.

72
[...].
73
Domnul profesor Munteanu a fost directorul SC Fresenius Medical Care România în perioada
desfăşurării licitaţiei naţionale din anul 2003.

27
E. Schimbul de informaţii între SC Fresenius Medical Care România SRL şi
SC Alsifcom Intermed SRL
74
117. În data de 09.09.2006, Alsifcom Intermed SRL, prin reprezentantul său ,
informează compania Gambro Suedia, al cărei unic distribuitor de produse pe
piaţa românească era, cu privire la întâlnirea de la Lyon, ocazie cu care a oferit
informaţii reprezentanţilor Gambro despre înţelegerea dintre Fresenius, Baxter şi
Gambro (Alsifcom), în baza căreia aceste companii să furnizeze consumabile
pentru dializă pe piaţa românească, ca urmare a licitaţiei naţionale din anul 2003.

118. Din documentele existente la dosarul cauzei, ridicate de la sediul SC


Fresenius Medical Care România SRL în cadrul inspecţiei inopinate, rezultă
colaborarea dintre SC Fresenius Medical Care România SRL şi SC Alsifcom
Intermed SRL, în perioada desfăşurării licitaţiei naţionale din anul 2003. Astfel:
• prin adresa transmisă prin fax, la data de 27.08.2003, de către şeful
75
Departamentului licitaţii al SC Fresenius Medical Care România SRL ,
76
către directorul Direcţiei de dializă a SC Alsifcom Intermed SRL ,
acesta solicită să fie contactat de urgenţă de către dl. Ciprian Oţel: “Mă
numesc Bogdan Lungeanu-Şef Dep.Licitaţii – Fresenius România. Dl
Prof. este plecat la aeroport şi nu-l mai pot contacta ca să-mi dea
telefonul d-voastră. Am ceva de discutat cu d-voastră urgent. Vă rog să
mă contactaţi la.....”
• prin adresa transmisă de directorul Direcţiei de dializă a SC Alsifcom
77
Intermed SRL către directorul SC Fresenius Medical Care România
SRL, la data de 28.08.2003, referitoare la modul de completare a unor
formulare, respectiv specificaţia tehnică, se menţionează: „ Vă rog să
completaţi Dvs. specificaţia tehnică la poziţia Autorizare nr...emisă la
data de....întrucât în fişa tehnică primită de la Dvs. nu erau completate
datele respective”. În aceeaşi adresă se face referire la transmiterea de
către SC Alsifcom Intermed SRL către SC Fresenius Medical Care
România SRL a două calculaţii pentru Formularul 4 (valoarea garanţiei),
precizându-se: “Prin comparaţie cu formularul depus iniţial din aceste
documente am scos [...]”. În aceeaşi adresă se face următoarea
menţiune: „Ambele formulare conţin poziţia dializor capilar sintetic, LF,
abur, 1.5-1.6 mp”. La licitaţie, la această poziţie au participat atât SC
Fresenius Medical Care România SRL, cât şi SC Alsifcom Intermed
78
SRL, cu acelaşi produs al companiei Fresenius , schimbul de informaţii
la care se face referire în documentul menţionat fiind chiar acest tip de
dializor, câştigat în finalul licitaţiei de către SC Fresenius Medical Care
România SRL.
• Deşi, conform datelor existente la dosarul cauzei, procesul verbal de
adjudecare a licitaţiei a fost semnat la data de 01 august 2003, rezultă

74
d-na preşedinte Viorica Ilieş, preşedintele SC Alsifcom Intermed SRL
75
dl. Bogdan Lungeanu
76
dl. Ciprian Oţel
77
dl. prof. Florin Munteanu
78
dializor F7HPS, produs al companiei Fresenius

28
că schimbul de informaţii privind completarea documentaţiei de
participare la licitaţie avea încă loc la data de 28 august 2003, cu trei zile
înainte de semnarea contractului de furnizare, în urma adjudecării
licitaţiei.

119. Între SC Fresenius Medical Care România SRL şi SC Alsifcom Intermed


SRL, concurenţi în cadrul licitaţiei, a avut loc un schimb de informaţii, constând în
colaborarea în ceea ce priveşte completarea documentelor de participare la
licitaţie (completarea specificaţiilor tehnice pentru produse, conţinutul calculaţiilor
cuprinse în Tabelul centralizator privind calculul valorii garanţiei pentru
participare - Formularul 4 din documentaţia pentru licitaţie).

120. Colaborarea dintre cei doi concurenţi nu se justifica, din moment ce


autorizaţia de participare la licitaţie pentru produsele Fresenius a fost acordată
SC Alsifcom Intermed SRL (distribuitor) de către compania Fresenius Germania
(producător). Având în vedere aceste aspecte eventuala colaborare în vederea
completării documentaţiei de licitaţie trebuia să aibă loc între SC Alsifcom
Intermed SRL şi compania Fresenius Germania şi nu, aşa cum s-a întâmplat,
între SC Alsifcom Intermed SRL şi SC Fresenius Medical Care România SRL.

VII. Incidenţa art. 5 alin. (1) din lege

A. Schema art.5 alin.(1) din lege


Interdicţia prevăzută de art.5 alin.(1) din lege şi relaţia cu art.8 din lege

121. Conform art. 5 alin. (1) din lege “sunt interzise orice înţelegeri exprese sau
tacite între agenţii economici ori asociaţiile de agenţi economici, orice decizii
luate de asociaţiile de agenţi economici şi orice practici concertate, care au ca
obiect sau au ca efect restrângerea, împiedicarea ori denaturarea concurenţei pe
piaţa românească sau pe o parte a acesteia, în special cele care urmăresc:
[…]
f) participarea, în mod concertat, cu oferte trucate la licitaţii sau la orice alte
forme de concurs de oferte.”

122. Pentru a se aplica art. 5 alin. (1) din lege, este necesară îndeplinirea
cumulativă a următoarelor condiţii:
-existenţa unor agenţi economici sau a unei asociaţii de agenţi economici;
-existenţa unei înţelegeri, a unei decizii a unei asociaţii de agenţi
economici sau a unei practici concertate;
- înţelegerea să aibă ca obiect sau ca efect restângerea, împiedicarea sau
denaturarea concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia.

123. Art. 8 alin. (1) din lege stabileşte regula conform căreia interdicţia prevăzută
la art. 5 alin. (1) nu se aplică în cazul înţelegerilor considerate a avea un impact
minor asupra concurenţei. Astfel, o înţelegere potenţial anticoncurenţială un intră
sub incidenţa interdicţiei prevăzute de art.5 alin.(1) din lege în cazul în care
agenţii economici participanţi nu depăşesc o anumită cotă de piaţă (5% în cazul

29
agenţilor economici concurenţi şi 10% în cazul agenţilor economici care nu sunt
concurenţi) şi nu realizează o cifră de afaceri care să depăşească un anumit
79
plafon (4 milioane RON) . Motivaţia este aceea că înţelegerea în cauză, deşi
potenţial anticoncurenţială, are un impact minor asupra concurenţei, datorită
cotelor de piaţă şi cifrelor de afaceri mici realizate de către agenţii economici
implicaţi.
Cu toate acestea, art.8 alin.(2) din lege prevede că înţelegerile sau deciziile
asociaţilor de agenţi economici, aflate sub pragul de minimis legal, cad sub
incidenţa interdicţiei prevăzute la art.5 alin. (1) din lege atunci când acestea
privesc participarea, în mod concertat, cu oferte trucate la licitaţie, tocmai în
considerarea caracterului foarte grav al unor asemenea încălcări. Deci, în situaţia
practicilor care au ca obiect participarea, în mod concertat, cu oferte trucate la
licitaţie, chiar dacă agenţii economici participanţi ar îndeplini condiţiile de aplicare
a excepţiei, aceştia nu vor beneficia de excepţia de la aplicarea legii datorită
faptului că practica respectivă este prezumată a afecta semnificativ concurenţa.

B. Exceptarea conform art.5 alin.(2) din lege

124. Sunt exceptate de la interdicţia prevăzută de art.5 alin. (1) înţelegerile dintre
agenţii economici, deciziile asociaţilor de agenţi economici sau practicile
concertate care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de art.5 alin. (2) din
lege, condiţii care conduc la concluzia că efectele pozitive ale unor asemenea
înţelegeri prevalează asupra celor negative, rezultate din restângerea
concurenţei.

C. Consecinţele juridice ale încălcării art. 5 alin. (1) din lege

125. În conformitate cu art.51 lit. c) din lege, încălcarea art. 5 alin. (1) din lege se
sancţionează cu amendă în sumă de până la 10% din cifra de afaceri realizată
de agenţii economici implicaţi în anul anterior sancţionării.

126. Conform art. 61 din lege, independent de sancţiunile aplicate în baza Legii
concurenţei, persoanele fizice şi/sau juridice care au fost prejudiciate prin
practica anticoncurenţială contrară art. 5 alin. (1) din lege, au dreptul la acţiune în
faţa instanţelor judecătoreşti pentru repararea prejudiciului cauzat prin acea
practică anticoncurenţială.

D. Aplicabilitatea art. 5 alin. (1) din lege în speţă

127. Îndeplinirea primei condiţii: existenţa unor agenţi economici sau a unei
asociaţii de agenţi economici.
Conceptul de “agenţi economici” a fost construit de către Curtea Europeană de
80
Justiţie (denumită în continuare CEJ). În cazul Polypropylene , CEJ a statuat că
“subiectul regulilor de concurenţă sunt agenţii economici, un concept care nu

79
Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.326/2005 – publicat în Monitorul Oficial al
României nr.1172/23.12.2005. Acest plafon se actualizează periodic prin ordin al preşedintelui
Consiliului Concurenţei.
80
OJ L230/1, (1988) 4 CMLR 347, Para.99

30
este identic cu chestiunea personalităţii juridice utilizată în scopul legii comerciale
sau fiscale. Acesta se poate referi la orice entitate angajată în activităţi
comerciale.” CEJ a confirmat această interpretare în cazul Hofner and Elser v.
81
Macroton , unde a statuat: “conceptul de agent economic include orice entitate
angajată în activităţi economice, indiferent de statutul său legal şi de modul în
care este finanţată”.
În cazul de faţă, toate societăţile comerciale implicate au calitatea de agenţi
economici.

128. Îndeplinirea celei de-a doua condiţii: existenţa unei înţelegeri între agenţii
economici, a unei decizii a unei asociaţii de agenţi economici sau a unei practici
concertate.
Conform jurusprudenţei europene, o înţelegere anticoncurenţială există acolo
unde părţile aderă la un plan comun de acţiune, care limitează sau tinde să
limiteze activităţile lor comerciale, prin determinarea unei zone în care aceste
firme se abţin să activeze. Nu este neapărat necesar să existe o formă scrisă,
formală a înţelegerii, care să prevadă, eventual, şi sancţiuni contractuale.
Înţelegerea anticoncurenţială poate fi atât expresă, cât şi tacită, şi să conducă la
un atare comportament anticoncurenţial al părţilor. Mai mult, CEJ a statuat că
rezultă din termenii art. 81 par. (1) din Tratatul CEE (denumit în continuare
82
Tratat) că o înţelegere poate consta într-o acţiune singulară, într-o serie de
83
acţiuni ori într-un mod de comportament . Art. 81 par.(1) din Tratat este similar
art. 5 alin.(1) din lege.
În cazul Limburgse Vinyl Maatschappij NV and others v Commission (PVC II),
Tribunalul de Primă Instanţă (denumit în continuare TPI) a afirmat: “este clar
statuat în jurisprudenţa europeană că, pentru ca o înţelegere să intre sub
incidenţa prevederilor art.81, par.(1) al Tratatului CEE, este suficient ca
societăţile să-şi fi exprimat intenţia comună de a se comporta pe piaţă într-un
anume fel”.

Textul articolului 81 par. (1) din Tratat, similar art. 5 alin. (1) din lege, realizează o
diferenţiere între conceptul de înţelegere şi cel de practică concertată. Scopul
acestei diferenţieri, şi, implicit, enumerări, în textul articolului respectiv este acela
de a nu omite de sub incidenţa lui acele forme de coordonare care, fără să
ajungă la stadiul în care să poată fi numite înţelegeri, reprezintă tot o formă de
cooperare între agenţi economici, care pune la adăpost respectivele firme de
riscurile unei pieţe concurenţiale.

Criteriile de coordonare şi cooperare care se regăsesc în jurisprudenţa


europeană subliniază tocmai ideea că nu este necesară elaborarea unui plan de
acţiune în sine pentru ca respectiva înţelegere să intre sub incidenţa art. 81 par.
(1). Aceste criterii sunt şi trebuie înţelese în lumina conceptului potrivit căruia
fiecare operator economic trebuie să-şi realizeze independent politica comercială
pe o piaţă comună mai multor operatori. Chiar dacă această cerinţă de
independenţă nu exclude un comportament inteligent şi legal pe piaţă al

81
Case C-41/90, Hofner and Elser v. Macroton, (1991)
82
Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, încheiat la Roma, în anul 1957.
83
Commission v Anic Partecipazioni S.p.A.

31
operatorilor, liberi să previzioneze evoluţia pieţei şi să se adapteze ca atare, ea
interzice strict orice formă de contact direct sau indirect între agenţii de pe piaţă,
care ar putea influenţa comportamentul unui competitor pe piaţă sau care ar
84
putea releva propria strategie de acţiune a unei societăţi pe respectiva piaţă .

Jurisprudenţa comunitară este extrem de critică cu astfel de înţelegeri/practici


concertate. Se consideră că acele firme care participă, la un moment dat, la o
practică concertată şi care rămân active pe piaţă vor lua în considerare
informaţiile schimbate cu concurenţii la stabilirea propriei strategii de piaţă. De
aceea, astfel de practici concertate intră sub incidenţa art. 81 par.(1) din Tratat,
chiar şi în absenţa unor efecte anticoncurenţiale pe piaţă.

Conceptele de înţelegere şi practică concertată sunt destul de fluide şi se pot,


adesea, suprapune. Comportamentul anticoncurenţial poate varia de la un
moment la altul, iar mecanismele înţelegerii pot varia în funcţie de dezvoltările
ulterioare ale pieţei. Astfel, un cartel poate fi, în acelaşi timp, o înţelegere sau o
practică concertată: indiferent de formă, însă, este evident că orice formă de
cartel intră sub incidenţa art. 81 par. (1) din Tratat, similar art. 5 alin.(1) din lege.

În cazul de faţă, ne aflăm în prezenţa unei înţelegeri anticoncurenţiale realizată


între SC Alsifcom Intermed SRL, SC Fresenius Medical Care România SRL şi
SC Opremi Medfarm SRL privind participarea, în mod concertat, cu oferte trucate
la licitaţia organizată de Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate, în anul 2003, cu privire la dializoare, descrisă la capitolul V din
prezenta Decizie.

129. Îndeplinirea celei de-a treia condiţii: înţelegerea dintre agenţii economici,
decizia asociaţiei de agenţi economici sau practica concertată să aibă ca obiect
sau ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei pe piaţa
românească sau pe o parte a acesteia.

130. Pentru a se aplica art. 5 alin.(1) din lege în cauză, o înţelegere dintre agenţi
economici trebuie să aibă ca obiect sau ca efect restrângerea, împiedicarea sau
denaturarea concurenţei. Este evident faptul că “obiect sau efect” trebuie citite
separat. Acestea reprezintă cerinţe alternative, şi nu cumulative; deci, o
înţelegere între agenţi economici poate intra sub incidenţa interdicţiei legale dacă
are ca obiect sau dacă are ca efect restricţionarea concurenţei; aceasta nu
trebuie să aibă şi obiect şi efect de restricţionare a concurenţei.

131. La nivel comunitar, s-a stabilit că, în situaţia în care este clar din termenii
deciziei în cauză că aceasta are ca obiect împiedicarea, denaturarea sau
distorsionarea concurenţei, nu este necesar să i se examineze şi efectele. Astfel,
un cartel care are ca obiect restângerea concurenţei nu poate fi apărat pe motiv
că nu a avut acest efect, pentru că nu a funcţionat sau datorită faptului că unul
sau altul dintre membrii săi nu a intenţionat să îl pună în practică.
În linii generale, CEJ a statuat că anumite prevederi ale unei înţelegeri constituie
restricţii deosebit de grave prin aceea că au ca obiect restricţionarea concurenţei:
84
Suiker Unie and others v Commission (1975) ECR 1663

32
de exemplu, restricţiile orizontale conţinând prevederi de fixare a preţului sau de
împărţire a pieţelor sau înţelegerile verticale care conţin prevederi de impunere a
preţului de revânzare distribuitorilor.

Art. 5 alin. (1) lit.f) din lege interzice orice înţelegeri, decizii ale asociaţiilor de
agenţi economici sau practici concertate care au ca obiect sau efect
”participarea, în mod concertat, cu oferte trucate la licitaţii sau la orice alte forme
de concurs de oferte.”
85
În cazul European Night Services v Commission , TPI a statuat că, atunci când
o înţelegere conţine restricţionări evidente ale concurenţei, Comisia Europeană
nu este obligată să ia în considerare efectul pe care înţelegerea orizontală l-a
avut pe piaţă.
86
Comisia Europeană a considerat, în cazul Ferry Operators , că obiectul unei
înţelegeri nu este afectat de faptul că acea înţelegere s-a dovedit a fi dificil de
pus în practică şi, deci, poate nu a avut un efect de restricţionare a concurenţei.
Comisia Europeană şi CEJ au acţionat ferm împotriva oricăror forme de trucare a
licitaţiilor.

În ceea ce priveşte practica comunitară, nu există niciun dubiu că trucarea


licitaţiilor intră sub incidenţa articolului 81 (1) din Tratat.

Această practică a fost sancţionată de Comisia Europeană în cazul Re European


87
Sugar Cartel , iar în cazul Building and Construction Industry in the
88
Netherlands Comisia a impus amenzi pentru fixarea preţurilor şi trucarea
licitaţiilor în sectorul olandez al construcţiilor. Douăzecişiopt de asociaţii de firme
au înfiinţat o organizaţie, SPO, care a stabilit un sistem uniform de reguli de
reglementare a preţurilor, care erau obligatorii pentru toţi membrii. Aceste reguli
au avut ca efect restrângerea sau distorsionarea concurenţei, din moment ce
membrii organizaţiei au schimbat informaţii unul cu celălalt anterior licitaţiilor, şi-
au concertat comportamentele în ceea ce priveşte preţurile pentru licitaţii şi au
operat un sistem în care agentul economic „îndreptăţit” putea avea siguranţa că
va câştiga un anumit contract. Faptul că Guvernul olandez a aprobat sistemul nu
89
a constituit o apărare a încălcării articolului 81 (1) din Tratat. În decizia sa,
Comisia a respins argumentele aduse în favoarea exceptării înţelegerii în baza
articolului 81 (3) din Tratat.
90
În cazul Pre-Insulated Pipes, Comisia a stabilit că alocarea contractelor pe
baza „respectării relaţiilor existente cu clienţii tradiţionali”, precum şi diferitele
măsuri pentru a susţine trucarea licitaţiilor au constituit o încălcare a articolului 81
91
(1) .

85
Cases T – 374,375,384&388/94 (1998)
86
Ferry Operators (1997), OJ L26/23, (1997)
87
OJ [1973] L 140/17, [1973] CMLR D65.
88
OJ [1992] L 92/1, [1993] 5 CMLR 135, confirmată de instanţă, Case T-29/92 SPO v
Commission [1995] ECR II-289.
89
OJ [1992] L 92/1, [1993] 5 CMLR 135, paragrafele 115-131.
90
OJ [1999] L 24/1, [1999] 4 CMLR 402, confirmată de instanţă, Cases T-9/99 etc HFB Holding v
Commission [2002] ECR II-1487, [2001] 4 CMLR 1066.
91
OJ [1999] L 24/1, [1999] 4 CMLR 402, paragraful 147.

33
Într-un alt caz, Comisia Europeană a amendat 11 grupuri de companii pentru
participarea la un cartel pe piaţa echipamentelor pentru controlul fluxurilor de
92
energie în reţelele de electricitate , pentru încălcarea regulilor din Tratatul CE
care interzic practicile anticoncurenţiale, respectiv Articolul 81. Companiile
amendate au fost: ABB, Alstom, Areva, Fuji Electric, Hitachi Japan AE Power
Systems, Mitsubishi Electric Corporation, Schneider, Siemens, Toshiba şi VA
Tech. În perioada 1988-2004, companiile implicate au participat cu oferte trucate
la licitaţii, au fixat preţuri, şi-au alocat proiecte una alteia, au împărţit pieţe şi au
făcut schimb de informaţii comerciale şi confidenţiale. Comisia a stabilit că, cel
puţin din anul 1988, când a fost adoptat un acord între membrii cartelului, aceştia
s-au informat reciproc cu privire la licitaţiile organizate şi şi-au coordonat ofertele
pentru a câştiga acele licitaţii care le reveneau, conform cotelor agreate în cadrul
cartelului.

132. Înţelegerea intervenită între SC Alsifcom Intermed SRL, SC Fresenius


Medical Care România SRL şi SC Opremi Medfarm SRL a avut ca obiect şi ca
efect participarea, în mod concertat, cu oferte trucate la licitaţia organizată de
Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în anul 2003, cu
privire la dializoarele identificate şi eliminarea, astfel, a concurenţei care se
manifesta anterior între aceşti agenţi economici. Fiind o înţelegere de trucare a
licitaţiei, aceasta cade în mod automat sub incidenţa interdicţiei prevăzute la art.5
alin.(1) lit.f) din lege.

133. Atât la nivel european, cât şi în România, înţelegerile pot fi exceptate de la


aplicarea art.81 par. (1) din Tratat, similar art. 5 alin. (1) din legea românească a
concurenţei, conform prevederilor art. 81 par. (3), similar art. 5 alin. (3) din legea
românească.
Aceste exceptări pot fi acordate doar în cazul în care sunt îndeplinite anumite
condiţii, care conduc la concluzia că aspectele pozitive ale înţelegerii prevalează
asupra celor negative. Cu toate acestea, CEJ a statuat că anumite aspecte ale
unor înţelegeri constituie restricţionări atât de serioase ale concurenţei încât
obiectul acestor înţelegeri este de a restricţiona concurenţa: de exemplu,
înţelegerile orizontale referitoare la fixarea preţurilor, împărţirea pieţelor şi
trucarea licitaţiilor. Drept urmare, acest tip de înţelegeri nu poate fi exceptat de la
aplicarea prevederilor art. 81 par. (1) din Tratat, intrând în sfera încălcărilor per
se ale legislaţiei din domeniul concurenţei la nivel comunitar.
Având în vedere aceste aspecte, chiar dacă părţile ar fi solicitat Consiliului
Concurenţei acordarea unei exceptări, înţelegerea intervenită între SC Alsifcom
Intermed SRL, SC Fresenius Medical Care România SRL şi SC Opremi Medfarm
SRL nu poate beneficia de exceptare de la interdicţia stabilită prin lege la art. 5
alin. (1).

E. Restricţionarea concurenţei

134. Art. 5 alin (1) lit. f) prevede în mod expres ca restricţionare a concurenţei
înţelegerile exprese sau tacite şi practicile concertate care urmăresc participarea,
92
Gas insulated switchgear.

34
în mod concertat, cu oferte trucate la licitaţii sau la orice alte forme de concurs de
oferte.

135. Conform practicii comunitare, în scopul aplicării art. 81(1) din Tratat nu
trebuie demonstrate efectele unei înţelegeri, atunci când aceasta are ca obiect
restrângerea, împiedicarea ori denaturarea concurenţei, pe piaţa comună. În
consecinţă, nu este necesar să se arate efectele anticoncurenţiale atunci când
93
se demonstrează că obiectul înţelegerii este anticoncurenţial . În cazul de faţă
obiectul înţelegerii l-a constituit participarea SC Alsifcom Intemed SRL, Fresenius
Medical Care România SRL şi SC Opremi Medfarm SRL cu oferte trucate la
licitaţia organizată de Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate în anul 2003, în cadrul Programului.

136. Principalul efect al înţelegerii realizate între SC Alsifcom Intermed SRL,


Fresenius Medical Care România SRL şi SC Opremi Medfarm SRL, materializată
în participarea, cu oferte trucate la licitaţie, a fost eliminarea concurenţei inter-
marcă. Această înţelegere a condus la eliminarea concurenţei pe piaţa licitaţiei
naţionale din anul 2003 pentru loturile de dializoare identificate, organizată de
Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în cadrul
Programului.

137. Contractele de furnizare încheiate de Casa Naţională de Asigurări de


Sănătate şi câştigătorii licitaţiei, în anul 2003, au fost prelungite anual, fiind în
vigoare şi în prezent.

138. Pe lângă faptul că înţelegerea dintre firmele participante a condus la


eliminarea concurenţei, neorganizarea de licitaţii anuale a condus la menţinerea
pe piaţa produselor pentru dializă a aceloraşi societăţi care au câştigat licitaţia
naţională în anul 2003 şi a aceloraşi preţuri negociate în anul 2003.

139. În perioada 2001-2007, s-a înregistrat o creştere a fondurilor alocate pentru


subprogramul de sănătate „Prevenţie în patologia nefrologică şi dializă” din
totalul sumelor alocate pentru „Programul de prevenire şi control al bolilor
netransmisibile”, de la cca.19% în anul 2001 la cca. 32% în anii 2006 şi 2007.

VIII. Încălcarea art. 9 din lege de către Ministerul Sănătăţii Publice

A. Cadrul legal al organizării licitaţiilor naţionale


94
140. Începând cu anul 2002, s-a decis ca achiziţia medicamentelor şi
95
materialelor sanitare specifice care se acordă în cadrul Programului să se
efectueze centralizat, prin licitaţie la nivel naţional, în condiţiile legii.

93
Cazul T-62/98 Volkswagen AG vs Commission [2000] ECR II-2707, par. 178.
94
Prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de sănătate şi a
Normelor metodologice privind finanţarea, raportarea şi controlul indicatorilor prevăzuţi în

35
De asemenea, în anul 2003, prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi familiei
şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.248/149 s-a
stabilit ca achiziţia medicamentelor şi a materialelor sanitare specifice ce se
acordă în cadrul Programului să se efectueze centralizat, prin licitaţie la nivel
naţional, organizată de către Ministerul Sănătăţii Publice, cu participarea Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate.
96
Conform prevederilor legale , s-a stabilit ca, în anul 2003, achiziţia de
medicamente şi materiale sanitare specifice Programului să se efectueze prin
licitaţie la nivel naţional, prin mijloace electronice, respectiv prin procedura de
licitaţie deschisă.

141. Licitaţia naţională din anul 2003 a fost organizată de Ministerul Sănătăţii
Publice împreună cu CNAS, în baza OUG nr. 150/2002. După organizarea
licitaţiei, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a fost autorizată să încheie şi
să deruleze contractele de achiziţii publice pentru medicamentele şi materialele
sanitare specifice necesare realizării Programului, ale cărui cheltuieli erau
cuprinse în bugetul acesteia.

142. Prin Ordinele comune ale ministrului sănătăţii şi familiei şi ale preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004, nr. 55/42/2005, nr.
385/161/2006, nr. 670/254/2006, nr. 1883/582/2006 şi nr. 570/116/2007 s-a
stabilit că achiziţia medicamentelor şi materialelor sanitare specifice ce se
acordau în cadrul Programului, în anii 2004, 2005, 2006 şi, respectiv, 2007, să se
efectueze tot prin licitaţie la nivel naţional. Cu toate acestea, în această perioadă,
nu s-a mai organizat nicio licitaţie naţională.

De asemenea, Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui


Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 570/116/2007 prevedea că, până la
finalizarea licitaţiei la nivel naţional, în anul 2007, respectiv încheierea
contractelor cu furnizorii desemnaţi câştigători ai licitaţiei la nivel naţional,
aprovizionarea cu medicamente şi materiale sanitare specifice pentru
subprogramul naţional de dializă se va efectua prin acte aditionale la contractele
derulate în anul 2006. În plus, ordinul mai prevedea că, după finalizarea acestor
licitaţii, distribuţia se va realiza pe baza contractelor încheiate între Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate şi furnizorii declaraţi câştigători la licitaţia
naţională din 2007.

143. Întrucât în perioada 2004-2006 licitaţiile naţionale nu au fost organizate, aşa


cum era prevăzut în Ordinele comune ale ministrului sănătăţii şi ale preşedintelui

programele, respectiv în subprogramele de sănătate finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii şi


Familiei şi din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate în anul 2002.
95
Denumirea completă a programului era “Prevenţie în patologia nefrologică şi dializă”.
96
HG nr. 276/2003 privind achiziţia de medicamente, materiale sanitare, reactivi şi alte produse
specifice aferente programelor şi subprogramelor de sănătate în anul 2003 astfel cum a fost
modificată şi completată de HG nr. 634/2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 276/2003 privind achiziţia de medicamente, materiale sanitare, reactivi şi alte
produse specifice aferente programelor şi subprogramelor de sănătate în anul 2003.

36
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, iar licitaţia iniţiată în anul 2007 a fost
anulată, contractele încheiate în anul 2003 au fost prelungite, în anii 2004, 2005,
2006 şi 2007, în baza unor hotărâri de Guvern, prin acte adiţionale lunare.

144. Astfel, prin HG nr.1498/2003, completată prin HG nr. 647/2004, s-a stabilit
posibilitatea prelungirii în anul următor, prin acte adiţionale, a contractelor
încheiate în anul 2003 de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu
furnizorii de vaccinuri, reactivi, medicamente şi/sau de materiale sanitare
specifice, acordate bolnavilor cuprinşi în programele de sănătate, până la
încheierea contractelor de achiziţii publice pentru anul 2004, asigurând cantităţile
corespunzătoare necesarului lunar şi cu suportarea contravalorii acestora din
fondurile aprobate pentru anul 2004.

Întrucât în anul 2004 nu au fost organizate licitaţiile naţionale prevăzute în


Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004, contractele încheiate în anul 2003 au
fost prelungite, prin acte adiţionale lunare, pe toată perioada anului 2004.
Prelungirea s-a făcut prin menţinerea ofertei de către furnizorii de vaccinuri,
reactivi, medicamente şi/sau de materiale sanitare specifice care şi-au adjudecat
licitaţiile naţionale din anul 2003.

145. Prin HG nr. 52/2005 s-a decis prelungirea, în anul 2005, a contractelor
încheiate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive
medicale pentru anul 2004, prin acte adiţionale, până la încheierea noilor
contracte.
De asemenea, pentru asigurarea continuităţii tratamentului bolnavilor incluşi în
programele de sănătate, până la organizarea licitaţiilor naţionale pentru
programele, respectiv subprogramele de sănătate, şi încheierea contractelor de
furnizare, prin HG nr. 52/2005, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a fost
abilitată să utilizeze fondurile alocate cu această destinaţie în baza actelor
adiţionale la contractele derulate în anul 2004.

Întrucât în anul 2005 nu au fost organizate licitaţiile naţionale prevăzute în


Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. 55/42/2005, contractele încheiate în anul 2003 au fost
prelungite prin acte adiţionale lunare pe toată perioada anului 2005. Prelungirea
s-a făcut prin menţinerea ofertei de către furnizorii de vaccinuri, reactivi,
medicamente şi/sau de materiale sanitare specifice care şi-au adjudecat licitaţiile
naţionale din anul 2003.

146. Prin HG nr. 1747/2005 a fost prelungită aplicarea prevederilor HG nr.


52/2005 până la 31 martie 2006.

Pentru asigurarea continuităţii tratamentului bolnavilor incluşi în programele


curative de sănătate, până la finalizarea licitaţiilor naţionale şi încheierea
contractelor de furnizare de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice
necesare realizării Programului aferente anului 2006, prin HG nr. 374/2006 şi HG
nr. 706/2006 s-a decis prelungirea, prin acte adiţionale, a contractelor derulate în

37
anul 2005.

Întrucât în anul 2006 nu au fost organizate licitaţiile naţionale prevăzute în


Ordinele comune ale ministrului sănătăţii şi ale preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. 385/161/2006 şi 670/254/2006, contractele încheiate în
anul 2003 au fost prelungite prin acte adiţionale lunare pe toată perioada anului
2006. Prelungirea s-a făcut în condiţiile menţinerii ofertei de către furnizorii de
medicamente şi/sau de materiale sanitare specifice care şi-au adjudecat licitaţiile
naţionale din anul 2003.

147. Prin HG nr. 1842/2006 s-a decis prelungirea, în anul 2007, a contractelor
încheiate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive
medicale pentru anul 2006, prin acte adiţionale, până la încheierea noilor
contracte.

De asemenea, pentru asigurarea continuităţii tratamentului bolnavilor incluşi în


programul naţional cu scop curativ, până la organizarea licitaţiilor naţionale
pentru subprogramele din cadrul acestuia şi încheierea contractelor de furnizare,
prin HG nr. 1842/2006, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a fost abilitată
să utilizeze fondurile alocate cu această destinaţie în baza actelor adiţionale la
contractele derulate în anul 2006.

Întrucât în anul 2007, licitaţia naţională aferentă Programului, prevăzută în


Ordinele comune ale ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1883/582/2006 şi nr. 570/116/2007,
iniţiată la începutul anului, a fost anulată şi nicio altă procedură de achiziţii
publice nu a mai fost organizată pe parcursul anului 2007, contractele încheiate
în anul 2003 au fost prelungite prin acte adiţionale lunare pe toată durata anului
2007. Prelungirea s-a făcut în condiţiile menţinerii ofertei de către furnizorii de
medicamente şi/sau de materiale sanitare specifice care şi-au adjudecat licitaţiile
naţionale din anul 2003.

B. Prelungirea contractelor ulterior adjudecării licitaţiei naţionale din anul


2003

148. Contractele de furnizare de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice


necesare realizării Programului, încheiate în anul 2003 de către Casa Naţională
de Asigurări de Sănătate şi câştigătorii licitaţiei naţionale, erau valabile până la
31.12.2003, cu posibilitatea prelungirii, prin acte adiţionale, până la finalizarea
97
licitaţiilor naţionale, în anul 2004.

149. În fapt, în vederea derulării Programului, în perioada 2003-2006, Ministerul


Sănătăţii Publice a organizat numai o singură licitaţie naţională, respectiv licitaţia
de la nivelul anului 2003. Licitaţia naţională iniţiată de către Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate şi anulată, totodată, în anul 2007, a rămas, de asemenea,
fără finalizare. Pe cale de consecinţă, asigurarea necesarului de medicamente şi

97
Clauza 3.1. din contractul de furnizare de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice
necesare realizării programelor.

38
materiale sanitare specifice pentru realizarea Programului, în perioada 2004-
98
2007, s-a făcut prin prelungirea perioadei de valabilitate a contractelor de
furnizare încheiate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu câştigătorii
licitaţiei naţionale din anul 2003, prin acte adiţionale lunare, astfel:
(i) pe tot parcursul anului 2004, contractul fiecărui furnizor a fost
prelungit având în vedere prevederile art.3 şi art. 4 din HG nr.
1498/18.12.2003, precum şi clauzele 20.1 şi 20.2 din Contractul de
furnizare;
(ii) pe tot parcursul anului 2005, contractul fiecărui furnizor a fost
prelungit având în vedere prevederile art. 116 din Anexa la HG nr.
52/13.01.2005, precum şi clauzele 20.1 şi 20.2 din Contractul de
furnizare;
(iii) în perioada ianuarie – aprilie 2006, contractul fiecărui furnizor a fost
99
prelungit având în vedere dispoziţiile HG nr. 1747/22.12.2005 ,
precum şi clauzele 20.1 şi 20.2 din Contractul de furnizare;
(iv) pentru luna mai 2006, contractul fiecărui furnizor a fost prelungit
100
având în vedere dispoziţiile HG nr. 374/22.03.2006 , precum şi
clauzele 20.1 şi 20.2 din Contractul de furnizare;
(v) în perioada iunie - decembrie 2006, contractul fiecărui furnizor a fost
prelungit având în vedere dispoziţiile HG nr. 706/02.06.2006 pentru
aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,
precum şi clauzele 20.1 şi 20.2 din Contractul de furnizare;
(vi) începând cu luna ianuarie 2007, contractele de furnizare au fost
prelungite având în vedere prevederile art. 121 din HG nr.
1842/21.12.2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, precum şi clauzele
20.1 şi 20.2 din Contractul de furnizare.

150. De asemenea, în luna decembrie a fiecărui an din perioada 2003-2006, au


fost încheiate acte adiţionale în care se preciza că perioada de valabilitate a
contractelor de furnizare se prelungea după cum urmează: […] până la
finalizarea licitaţiilor naţionale pentru anul 2004; […] până la finalizarea licitaţiilor
naţionale pentru anul 2005; […] pe perioada de valabilitate a HG nr. 52/2005; […]
până la finalizarea licitaţiilor naţionale pentru anul 2007.

151. În concluzie, sub motivaţia asigurării continuităţii tratamentului bolnavilor


cuprinşi în cadrul Programului, contractele de furnizare de medicamente şi/sau
materiale sanitare specifice necesare realizării acestuia, încheiate în urma
finalizării licitaţiei naţionale din anul 2003, au fost prelungite pe tot parcursul
anilor 2004-2007.

98
în baza hotărârilor de Guvern prezentate în subcapitolul anterior.
99
dispoziţiile HG nr. 1747/22.12.2005 pentru prelungirea aplicării prevderilor HG nr. 52/2005
100
dispoziţiile HG nr. 374/22.03.2006 pentru prelungirea aplicării prevederilor HG nr. 52/2005,
rectificată la data de 31.03.2006.

39
C. Autorităţile organizatoare

152. Conform legii, autorităţile organizatoare ale licitaţiei naţionale din anul 2003
au fost Ministerul Sănătăţii Publice şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate,
iar autoritatea contractantă a fost Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

153. Ministerele sunt organe de specialitate ale administraţiei publice centrale,


care realizează politica guvernamentală în domeniile de activitate ale acestora.
Ministerele se organizează şi funcţionează numai în subordinea Guvernului,
potrivit prevederilor Constituţiei şi ale Legii nr. 90 din 26.03.2001 privind
organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor.

154. Ministerul Sănătăţii Publice este organ de specialitate al administraţiei


publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. Ministerul
Sănătăţii Publice reprezintă autoritatea centrală în domeniul sănătăţii publice,
căreia îi revine responsabilitatea pentru asigurarea sănătăţii publice, ca obiectiv
de interes social major.

155. Conform legislaţiei Ministerul Sănătăţii Publice a îndeplinit următoarele


atribuţii:
• de a asigura realizarea programelor naţionale de sănătate publică; de
a aproba şi stabili modul de finanţare a acestora;
• de a organiza licitaţii în sistem electronic pentru achiziţia de
medicamente, materiale sanitare şi reactivi, în numele şi pentru
unităţile sanitare cu paturi din reţeaua proprie.
• de a organiza, împreună cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate,
licitaţii în vederea derulării programelor naţionale.
101
156. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate este instituţie publică,
autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică, care administrează şi
gestionează sistemul de asigurări sociale de sănătate în vederea aplicării
politicilor şi programelor Guvernului în domeniul sanitar. Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate are ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionării
unitare şi coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.

157. Conform legislaţiei incidente în materie, Casa Naţională de Asigurări de


Sănătate avea atribuţia de a participa la licitaţiile naţionale organizate de
Ministerul Sănătăţii Publice pentru achiziţia de medicamente şi materiale
specifice pentru realizarea programelor de sănătate, precum şi de a încheia şi

101
Potrivit art. 60 alin. (1) din OUG nr. 150/31.10.2002 privind organizarea şi funcţionarea
sistemului de asigurări sociale de sănătate, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate era instituţie
publică, autonomă, de interes naţional, cu persoanlitate juridică, în coordonarea Ministerul
Sănătăţii, care administra şi gestiona sistemul de asigurări sociale de sănătate în vederea
aplicării politicilor şi programelor în domeniul sanitar ale Ministerul Sănătăţii. Prin modificările
101
acestui act normativ, realizată prin OUG nr. 107/2005 , precum şi în conformitate cu Statutul din
101
4 noiembrie 2005 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , aceasta devenea instituţie
publică, autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică, care administra şi gestiona
sistemul de asigurări sociale de sănătate în vederea aplicării politicilor şi programelor Guvernului
în domeniul sanitar.

40
derula contractele de achiziţii publice pentru medicamente şi materiale sanitare
în vederea derulării programelor de sănătate, inclusiv contractele de furnizare de
servicii medicale de dializă.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate are obligaţia să urmărească colectarea


şi folosirea cu eficienţă a fondului.

D. Justificarea autorităţii contractante

158. Consiliul Concurenţei a solicitat autorităţii contractante, printre altele, să


precizeze motivele pentru care, din anul 2003 şi până în anul 2007, nu au mai
fost organizate licitaţii naţionale pentru achiziţionarea medicamentelor şi a
materialelor ce se acordă în cadrul programelor naţionale, deşi anual, prin ordin
comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate, s-au nominalizat programele pentru care trebuia să se organizeze
licitaţie naţională. De asemenea, i s-a solicitat să nominalizeze instituţia care,
conform legii, are puterea de a decide în privinţa organizării/neorganizării de
licitaţii naţionale.
102
159. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a precizat că a transmis
103
Ministerului Sănătăţii Publice numeroase adrese privind demararea licitaţiilor
la nivel naţional.

Aceasta a mai precizat că „în anul 2006 a fost demarată licitaţia la nivel naţional.
Au existat o serie de contestaţii şi se aşteaptă decizia din partea Consiliului
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor”.

160. În fapt, la data de 08.01.2007, a fost publicat în Monitorul Oficial al


României anunţul de participare la procedura de atribuire prin licitaţie deschisă a
104
contractelor de achizitie pentru Program însă, datorită contestaţiilor formulate
de participanţi, licitaţia a fost suspendată.
105
Urmare a Deciziilor din data de 13.04.2007, Consiliul Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor, care funcţionează pe lângă Autoritatea Naţională pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, a dispus modificarea şi
completarea documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţie şi continuarea
procedurilor de licitaţie deschisă organizată de Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate pentru atribuirea contractelor de furnizare de medicamente şi/sau
materiale sanitare necesare derulării Programului.

102
Adresa Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. P1442/20.04.2007, înregistrată la
Consiliul Concurenţei cu nr. CC/DBC/210/23.04.2007.
103
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a enumerat adresele cu următoarele numere:
CV/871/28.03.2005, CV/3899/20.09.2005, CV/5193/29.00.2005, CV/5452/16.12.2005,
CV/484/06.02.2006, CV/776/10.03.2006, DG/1002/30.03.2006, DG/1223/20.04.2006;
DG/1491/08.05.2006, DG/1663/15.05.2006 şi DG/1798/22.05.2006.
104
Denumirea completă a Programului: „Tratamentul de supleere a funcţiei renale a bolnavilor cu
insuficienţă renală cronică”.
105
Decizia nr. 497/C1/79/13.04.2007.

41
Din data de 24.05.2007, în baza art. 209 alin. (2) din OUG nr. 34/2006 şi art. 93
alin. (2) din HG nr. 972/2006, procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea
contractelor de achiziţie de materiale sanitare aferente Programului a fost
anulată.

E. Incidenţa prevederilor art. 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996,


republicată

161. Pentru ca art. 9 alin. (1) din lege să fie aplicabil într-un anumit caz, trebuie
să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) acţiunea să fie întreprinsă de un organ al administraţiei publice
centrale sau locale;
b) acţiunea să aibă ca obiect sau ca efect restrângerea, împiedicarea sau
denaturarea concurenţei.

162. Acţiuni ale organelor administraţiei publice centrale sau locale


O acţiune a unui organ al administraţiei publice interzisă de art. 9 din lege poate
lua diverse forme, ca de exemplu decizii emise sau reglementări adoptate, până
la absenţa acţiunii. Potrivit actelor normative prezentate în capitolul VIII
subcapitolul A, în perioada 2002-2006, Ministerul Sănătăţii Publice, în calitate de
autoritate centrală în domeniul sănătăţii publice, era răspunzător de organizarea
licitaţiilor la nivel naţional pentru realizarea Programului.

163. În cazul de faţă, acţiunea Ministerului Sănătăţii Publice, concretizată în


faptul că, în perioada 2004-2006, nu a mai organizat, anual, licitaţii naţionale
pentru achiziţionarea de medicamente şi materiale sanitare specifice necesare
realizării Programului, îndeplineşte ambele condiţii pentru a intra sub incidenţa
art. 9 din lege, respectiv este o acţiune întreprinsă de autoritatea centrală în
domeniul sănătăţii publice şi are ca efect împiedicarea concurenţei pe piaţa
românească a produselor specifice pentru dializă.

Asigurarea medicamentelor şi a materialelor sanitare necesare realizării


Programului, prin organizarea achiziţiilor centralizate, reprezenta o atribuţie în
exercitarea puterii publice cu care Ministerul Sănătăţii Publice a fost investit.

164. Faptul că, în perioada 2004-2006, Ministerul Sănătăţii Publice nu a


organizat, anual, licitaţii pentru realizarea Programului, a avut ca efect
împiedicarea, respectiv eliminarea totală a oricărei forme de manifestare a
concurenţei pe piaţa naţională a produselor pentru dializă.

165. Restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei


Începând cu anul 2002, s-a decis ca achiziţiile publice de medicamente şi
materiale sanitare specifice necesare realizării Programului să se facă
centralizat, de către Ministerul Sănătăţii Publice, anual, prin licitaţii la nivel
naţional. Această prevedere a fost menţinută prin ordine comune ale ministrului
sănătăţii şi ale preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în
perioada analizată.

42
166. Contractele de furnizare de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice
necesare realizării Programului, încheiate de Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate cu distribuitorii declaraţi câştigători în urma finalizării licitaţiei naţionale
din anul 2003, au fost prelungite prin acte adiţionale pe toată perioada cuprinsă
între data semnării până în prezent.

167. Având în vedere că achiziţia centralizată, în cadrul Programului, a constituit


106
în totalitate cererea, în anii 2003 şi 2004, iar, în anii următori , a reprezentat
majoritatea cererii de materiale sanitare de pe piaţa din România, se poate
concluziona că această situaţie echivalează cu existenţa, de facto, a unei poziţii
de quasi-monopson, în care organizarea procedurilor de licitaţie la nivel naţional
îi revenea Ministerului Sănătăţii Publice, până la finele anului 2006, iar plătitorul
era Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, din bugetul alocat Programului.

În plus, cu o cerere provenind din sectorul public, piaţa naţională a materialelor


pentru dializă este o piaţă caracterizată de utilizarea procedurilor de achiziţii
publice, ca formă de organizare a tranzacţiilor de piaţă. În asemenea situaţii, în
care pieţele sunt caracterizate de existenţa licitaţiilor, concurenţa se poate
manifesta numai la momentul desfăşurării procedurilor de licitaţie.

Prin urmare, în situaţia existentă pe piaţa românească, în care cererea de


materiale sanitare specifice dializei provine din sectorul public, fiind satisfăcută
prin achiziţia centralizată organizată de către Ministerul Sănătăţii Publice,
contractarea produselor adjudecate şi/sau negociate cu participanţii declaraţi
câştigători în urma finalizării procedurilor de achiziţii publice la nivel naţional
echivalează cu acordarea, de facto, a unor drepturi exclusive de a furniza
medicamente şi/sau materiale sanitare pentru dializă pe piaţa românească unui
număr limitat de distribuitori/producători, pe perioada derulării contractelor.

168. În contextul dat al structurii acestei pieţe, caracterizată prin existenţa unei
poziţii de quasi-monopson, acţiunea Ministerului Sănătăţii Publice de a nu repeta
anual procedura de achiziţii publice a limitat, în mod direct, numărul furnizorilor
activi pe piaţa românească a materialelor sanitare specifice pentru dializă, prin
achiziţionarea de la un grup limitat de furnizori, respectiv societăţile declarate
câştigătoare la licitaţia din anul 2003. De asemenea, neorganizarea de licitaţii şi,
pe cale de consecinţă, prelungirea perioadei de valabilitate a contractelor de
furnizare, a împiedicat accesul pe piaţă atât al unor furnizori noi, cât şi al unor
produse noi. Trebuie menţionat că intrarea pe o piaţă poate apărea atunci când
noii furnizori dezvoltă produse noi sau îşi extind aria geografică de acoperire sau
atunci când distribuitorii existenţi (de produse similare) doresc să îşi diversifice
gama de produse. Intrarea sau potenţialul unei intrări reprezintă o constrângere
concurenţială semnificativă asupra furnizorilor existenţi.

169. Acţiunile care împiedică, în mod direct sau indirect, intrarea pe piaţă sunt de
natură a reduce (în cazul de faţă a elimina) constrângerile concurenţiale la care

106
După privatizarea celor 8 centre-pilot, la sfârşitul anului 2004, o mică parte din cererea de
materiale sanitare specifice care, până atunci, era generată de sectorul public, a trecut în partea
celor 8 centre private.

43
sunt expuşi furnizorii existenţi, putând avea efecte negative asupra preţurilor
şi/sau calităţii produselor.

170. În cazul de faţă, în care contractul aferent anului 2003 a fost atribuit unui
număr limitat de furnizori, iar achiziţia de materiale specifice pentru dializă,
pentru sectorul public, se face centralizat, adjudecarea procedurii de achiziţii
publice este similară/echivalează cu acordarea de facto a unui drept exclusiv de
a furniza (diferite categorii de produse pentru dializă).

În această situaţie, cu scopul de a asigura posibilitatea manifestării unei


concurenţe normale pentru obţinerea acestor drepturi exclusive, soluţia pe care o
are la dispoziţie un decident, cum este şi cazul Ministerului Sănătăţii Publice, era
să se asigure că derularea contractelor se întinde pe un termen relativ scurt.

171. În speţa de faţă, fiind stabilit ca organizarea de achiziţii publice centralizate


să se realizeze anual, prin actele normative respective s-a avut în vedere
respectarea principiului enunţat mai sus.

Potrivit prevederilor incidente în materie, termenul de valabilitate a contractelor


atribuite în baza procedurilor de achiziţii publice ar fi trebuit să fie de un an de la
data încheierii, cu posibilitatea prelungirii, numai în caz excepţional, până la
organizarea licitaţiilor naţionale pentru anul următor.

172. Ulterior finalizării licitaţiei naţionale din anul 2003 şi până la sfârşitul anului
2006, Ministerul Sănătăţii Publice nu a organizat licitaţii naţionale pentru
realizarea Programului, deşi această procedură de achiziţii publice ar fi trebuit să
aibă loc anual, instituind bariere nejustificate la intrarea pe piaţă. Pe lângă faptul
că nu îşi poate găsi nicio justificare obiectivă, acest lucru împiedică posibilitatea
de manifestare a oricărei forme de concurenţă pe piaţa românească a produselor
pentru dializă, în detrimentul pacienţilor, care nu pot beneficia de produse nou
autorizate de punere pe piaţă, şi al societăţii în ansamblu, prin risipa/neutilizarea
eficientă a fondurilor publice.

173. Necesitatea adoptării, prin hotărâri de Guvern, a unor prevederi legale în


baza cărora să fie prelungită (în mod artificial) perioada de valabilitate a
contractelor de furnizare încheiate în anul 2003 a izvorât tocmai din faptul că
Ministerul Sănătăţii Publice nu a organizat licitaţii în fiecare an, conform legii.
Prevederile acestor acte normative nu justifică neorganizarea procedurilor de
achiziţii publice la nivel naţional corespunzătoare anilor următori, cu atât mai mult
cu cât posibilitatea prelungirii contractelor încheiate cu furnizorii declaraţi
câştigători ai licitaţiei din anul 2003 era prevăzută limitativ, fiind folosit textul:
„până la organizarea licitaţiilor naţionale” pentru anul următor.

174. Ministerul Sănătăţii Publice, prin faptul că nu a organizat, în perioada 2004-


2006, anual, conform legii, licitaţii la nivel naţional pentru achiziţionarea de
medicamente şi/sau materiale sanitare specifice necesare pentru realizarea
Programului, a eliminat concurenţa pe piaţa românească a produselor specifice
pentru dializă, prin împiedicarea, în mod nejustificat, a accesului pe piaţă atât al

44
distribuitorilor care nu au câştigat sau participat la licitaţia naţională din anul
2003, cât şi al unor produse noi.

175. Prin acţiunea sa, Ministerul Sănătăţii Publice, în calitate de autoritate


centrală în domeniul sănătăţii publice, a încălcat art. 9 din Legea concurenţei nr.
21/1996, republicată.

IX Observaţiile SC Fresenius Medical Care România SRL şi SC Opremi


Medfarm SRL la raportul de investigaţie şi poziţia Consiliului Concurenţei

176. Observaţii referitoare la definirea pieţei relevante a produsului


În opinia părţilor, piaţa relevantă definită ca fiind, pe de o parte, piaţa produselor
şi serviciilor de dializă şi, pe de altă parte, piaţa licitaţiilor nu este reţinută în mod
corect.
În plus, concluzia potrivit căreia fiecare tip de dializor reprezintă o piaţă în sine,
iar Fresenius deţine o cotă de 100% pe piaţa fiecărui dializor adjudecat în
favoarea sa este, de asemenea, greşită, întrucât tipurile de dializoare alcătuiesc
segmente de piaţă ce pot fi substituibile în funcţie de parametrii tehnici ai
dializorului şi de necesităţile centrelor de dializă.
Fresenius contestă faptul că piaţa relevantă este piaţa produselor şi serviciilor de
dializă în sistem de sănătate publică, fără a se reţine şi existenţa pieţei serviciilor
de dializă în sistem privat.
În prezent, piaţa produselor şi serviciilor de dializă reprezintă o piaţă
reglementată, ce a cunoscut modificări şi care poate fi clasificată în:
i) piaţa produselor şi serviciilor de dializă în sistem de sănătate publică;
ii) piaţa serviciilor de dializă în sistem de sănătate privată realizată de
unităţile de dializă.

177. Poziţia Consiliului Concurenţei


În cazul de faţă, suntem în prezenţa unei licitaţii naţionale, în cadrul căreia
concurenţa se manifestă numai la momentul desfăşurării procedurii de achiziţie
publică. În consecinţă, piaţa relevantă s-a definit în functie de obiectul licitatiei,
respectiv piaţa produselor specifice pentru dializă solicitate în cadrul licitaţiei
naţionale din anul 2003.
Datorită faptului că, pe de o parte, sistemul de tratament diferă de la un aparat
de dializă la altul, în funcţie de producător, iar pe de altă parte, tratamentul
trebuie adaptat la particularităţile fiecărui bolnav, în funcţie de raţionamentul
clinic al medicilor, fiecare produs folosit în tratamentul insuficienţei renale prin
hemodializă şi dializă peritoneală formează o piaţă relevantă a produsului
distinctă.
Dializoarele folosite în tratamentul bolnavilor prin hemodializă sunt de mai multe
tipuri, diferenţiindu-se în funcţie de tipul de membrană (celulozice, celulo-
sintetice, sintetice), de particularităţile de filtrare şi de suprafeţe. Avându-se în
vedere toate aceste particularităţi, la licitaţia naţională din anul 2003, prin Caietul

45
de sarcini, s-au solicitat mai multe tipuri de dializoare, fiecare formând o piaţă
relevantă distinctă.
Substituibilitatea între aceste tipuri de dializoare este foarte dificilă, lucru dovedit
de atenţia pe care Comisia de evaluare a licitaţiei a acordat-o selectării ofertelor
pentru fiecare tip de dializor în parte. Astfel, prin Procesul Verbal al Comisiei din
data de 26.06.2003, au fost eliminate o serie de dializoare ofertate de
participanţii la licitaţie pe motiv că nu îndeplinesc caracteristicile tehnice. În
107
această situaţie s-au aflat şi cele două tipuri de dializoare ofertate de SC
Opremi Medfarm SRL prin intermediul SC Fresenius Medical Care România
SRL.
La fiecare poziţie din caietul de sarcini s-a ofertat un alt tip de dializor si nu
acelaşi tip, şi, aşa cum s-a precizat, în cadrul fiecărei poziţii selecţia a fost făcută
cu mare grijă, urmărindu-se îndeplinirea caracteristicilor tehnice, întrucât fiecare
poziţie în parte constituie o piaţă distinctă.
Piaţa produselor şi serviciilor de dializă în sistem de sănătate privată nu exista la
momentul licitaţiei din anul 2003. Aşa cum se afirmă şi în observaţiile la raport
depuse de cele două părţi, piaţa serviciilor de dializă în sistem de sănătate
privată este o piaţă relativ nouă, care a început să se dezvolte în România abia
de la jumătatea anului 2005, prin crearea a 8 centre de dializă pilot, în cadrul
cărora serviciile de hemodializă se decontează la un tarif unitar de 110
euro/tratament (inclusiv medicamentele şi materialele sanitare), conform
Contractului-cadru. Pentru restul produselor specifice pentru dializă acordate în
centrele publice în cadrul Programului (din afara proiectului pilot), conform
reglementărilor în materie, trebuie să se efectueze licitaţie naţională. În timp ce
108
produsele specifice pentru dializă necesare centrelor de dializă din cadrul
sistemului public de sănătate se achiziţionează prin licitaţii naţionale, serviciile de
dializă în sistem de sănătate privată se decontează la un tarif unic pe bolnav
dializat.
În practica Comisiei Europene există abordări diferite ale pietei relevante a
produsului, în funcţie de:
i) practica analizată: concentrare economică, înţelegere de înfiinţare a
unei societăţi de tip asociativ sau practică anticoncurenţială:
ii) în cazul concentrărilor economice şi al înţelegerilor de înfiinţare a
unor societăţi de tip asociativ, analiza care se realizează este de tip
ex ante, urmărindu-se identificarea pieţelor pe care părţile implicate
în concentrarea economică/societatea nou înfiinţată ar ajunge să
deţină o poziţie dominantă care să afecteze concurenţa:
iii) in cazul practicilor anticoncurenţiale, analiza se face de la caz la caz,
în funcţie de particularităţile existente. Analiza care se realizează
107
dializoare low-flux, celulo-sintetice, gamma, 1.2-1.49, sub denumirea comercială de Biof 13,
aparţinând companiei Meditech Franţa, motivul fiind neindeplinirea caracteristicilor tehnice,
respectiv KUf, KoA, B12; dializoare low-flux, celulo-sintetice, gamma, 1.5-1.6, sub denumirea
comercială de Biof 16, aparţinând companiei Meditech Franţa, motivul fiind neindeplinirea
caracteristicilor tehnice, respectiv KUf, KoA, B12.
108
Conform adresei Ministerului Sănătăţii, înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr.RG
4129/17.05.2006, centrele de dializă din România, prin care se derula programul de nefrologie –
dializă, erau în număr de 73.

46
este de tip ex post şi are ca scop mai extins rolul şi status-ul agenţilor
economici pe piaţă. Nu este necesar să se identifice ex ante toate
pieţele posibile pe care părţile ar putea deţine o poziţie dominantă,
ceea ce se urmăreşte este delimitarea pieţei/pieţelor pe care
comportamentul părţilor a avut efect anticoncurenţial. Analiza
efectuată pentru definirea pieţei relevante în cazurile de practici
anticoncurenţiale se focalizează deci pe înţelegerea sau practica
supusă analizei în cazul concret.
Licitaţia naţională organizată în anul 2003 a determinat structura pieţei româneşti
a produselor (consumabile) pentru dializă. Deoarece din anul 2003, Ministerul
Sănătăţii nu a mai organizat nicio licitaţie, iar contractele încheiate de Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii au fost prelungite prin acte
adiţionale lunare până în prezent, structura pieţei a rămas relativ aceeaşi.
Licitaţia naţională din anul 2003 a stabilit foarte clar distribuitorii şi producătorii
care au furnizat consumabile şi soluţii pentru dializă pe piaţa românească.
În concluzie, structura pieţei dializei a fost determinată corespunzător loturilor de
produse solicitate în Caietul de sarcini de Ministerul Sănătăţii. În acest context,
singura posibilitate de a pătrunde şi/sau activa pe piaţa materialelor consumabile
pentru dializă rămânea câştigarea licitaţiilor naţionale, care, conform
reglementărilor, ar fi trebuit să se organizeze anual.

178. Observaţii referitoare la încălcarea art.5 alin.1 lit.f din lege


În opinia părţilor nu există nicio înţelegere/practică concertată între Fresenius,
Opremi şi Alsifcom, interzisă de lege, întrucât:
- simpla participare a mai multor agenţi economici cu acelaşi tip de produs
în cadrul unei proceduri de licitaţie nu reprezintă o înţelegere
anticoncurenţială, practica concertată prevăzută şi sancţionată de art.5
alin.1 lit. f din Lege;
- similaritatea termenelor de livrare şi de stocare derivă din cerinţele
caietului de sarcini şi din condiţiile de livrare ale producătorilor, şi nu din
cooperarea dintre Fresenius, Opremi şi Alsifcom.
- Fresenius, Opremi şi Alsifcom nu şi-au comunicat date comerciale
confidenţiale în scopul coordonării comportamentului în cadrul licitaţiei.
Părţile susţin că niciunul din documentele invocate ca probă nu face dovada
vreunei întâlniri sau vreunei corespondenţe cu privire la preţul cu care Fresenius
sau Alsifcom intenţionau să participe la licitaţie.
Fresenius susţine că desemnarea câştigătorului se făcea în funcţie de preţ or, în
lipsa unei colaborări între Fresenius, Opremi şi Alsifcom în alcătuirea ofertei
financiare (preţ), nu poate fi vorba de o practică concertată cu ofertă trucată în
cadrul licitaţiei.Participarea Alsifcom cu ofertă incompletă pentru dializoarele low-
flux, sintetice, abur,< 1 şi dializoare high flux, sintetice, abur 1.5-1.6, nu putea
asigura îndeplinirea condiţiei de cel puţin doi agenţi economici ofertanţi şi nici nu
putea “garanta” Fresenius câştigarea licitaţiei.

47
Singura în măsură să constate caracterul incomplet al ofertei depuse de Alsifcom
sau neconcordanţa între oferta tehnică şi cea financiară sau să constate faptul că
scrisoarea de garanţie nu acoperea toate produsele ofertate şi să anuleze pentru
aceste motive licitaţia era Comisia de evaluare a ofertei.

Neobservarea acestei erori şi reţinerea ca valabilă a unei oferte incomplete nu


poate fi reţinută, astfel, ca element constitutiv al faptei imputate Fresenius şi
Opremi, singura responsabilă de acest fapt fiind Comisia de evaluare a ofertei.

În cadrul licitaţiei au depus oferte şi alţi agenţi economici concurenţi (i.e.


Renamed), Fresenius şi Opremi neputând controla admiterea/respingerea
acestora în scopul câştigării licitaţiei prin rotaţie de către Fresenius şi Alsifcom.

179. Poziţia Consiliului Concurenţei


Simpla participare a mai multor agenţi economici cu acelaşi tip de produs în
cadrul unei proceduri de licitaţie poate să nu reprezinte o înţelegere
anticoncurenţială, însă atunci când această participare este rezultatul unei
înţelegeri, fie ea şi tacită, între părţile participante la licitaţie, în scopul ca una
dintre acestea să câştige acea licitaţie, practica reprezintă o încălcare a art.5 alin.
(1) lit. f ) din lege.
Aşa cum s-a arătat la punctul 61 din prezenta decizie, trucarea licitaţiilor poate
îmbrăca mai multe forme, respectiv (a) abţinerea de la participare (bid
suppression), (b) participarea cu oferte de curtoazie (complementary bidding), (c)
desemnarea prin rotaţie a participantului câştigător (bid rotation) sau (d)
împărţirea pieţei (market division). Referitor la participarea cu oferte
complementare, o serie de concurenţi se înţeleg să depună oferte care fie sunt
prea dezavantajoase pentru a fi acceptate, fie prezintă condiţii speciale,
inacceptabile din punct de vedere al cumpărătorului. Acest lucru permite ca
oferta altui furnizor să fie acceptată, în condiţiile în care este necesar să existe
un număr minim de ofertanţi. Astfel de oferte nu vizează câştigarea licitaţiei, ci
doar asigurarea unor aparenţe de licitaţie concurenţială. Ofertele de curtoazie
sunt cel mai des întâlnite forme de trucare a licitaţiilor şi fraudează cumpărătorii
prin crearea unei false impresii de concurenţă, ascunzând preţuri mărite în mod
artificial.
Trucarea licitaţiilor este o formă de fraudă şi, aproape întotdeauna, are un efect
economic dăunător asupra autorităţii contractante şi asupra publicului care, în
final, suportă costurile, în calitate de plătitori de taxe sau de consumatori.
În cazul analizat, desemnarea participantului câştigător a avut la bază un plan
bine stabilit între SC Fresenius Medical Care România SRL, SC Alsifcom
Intermed SRL şi SC Opremi Medfarm SRL. În baza acestui plan, SC Fresenius
Medical Care România a câştigat la poziţiile unde a participat cu produsele
companiei Fresenius Germania, iar SC Alsifcom Intermed a câştigat licitaţia la
poziţiile la care a participat cu produsele companiei Gambro.
Înţelegerea intervenită între SC Fresenius Medical Care România SRL, SC
Alsifcom Intermed SRL şi SC Opremi Medfarm SRL a fost dovedită de materialul
probator prezentat la capitolul VI din prezenta decizie, aceasta conducând la

48
eliminarea concurenţei pe piaţa licitaţiei naţionale din anul 2003 pentru loturile de
dializoare identificate, organizată de Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate, în cadrul Programului.

180. Observaţii referitoare la probele din dosarul cauzei


Elementele probatorii invocate în susţinerea propunerii de sancţionare fie nu au
legătură cu situaţia reţinută în Raport, fie nu fac dovada faptei.

181. Poziţia Consiliului Concurenţei


În formularea obiecţiunilor la Raport, Fresenius şi Opremi au neglijat principii
esenţiale cu privire la standardul probatoriu, conturate în jurisprudenţa instanţelor
comunitare, conform cărora Comisia Europeană are obligaţia de a aduce dovezi
suficient de clare şi coerente pentru a proba existenţa încălcării. Cu toate
acestea, nu este necesar ca fiecare probă adusă de Comisie să satisfacă aceste
criterii în privinţa fiecărui aspect al încălcării. Este suficient ca probatoriul pe care
109
se bazează instituţia, văzut ca un întreg, să întrunească criteriile menţionate.
110
În sensul jurisprudenţei , luate împreună, declaraţiile şi restul probelor de la
dosarul cauzei constituie un „corp comun de dovezi incriminatorii solide”. Prin
urmare, este suficient ca un document să demonstreze elemente semnificative
ale înţelegerii pentru a avea o anumită valoare coroborativă în contextul
ansamblului unitar al probelor incriminatorii.
111
Părţile susţin că adresa Alsifcom Intermed către Gambro Suedia conţine
simple păreri personale ale doamnei Viorica Ilieş, şi nicidecum dovada unei
înţelegeri de natură anticoncurenţială.
Documentul la care se face referire este semnat de preşedintele societăţii SC
Alsifcom Intermed, fiind adresat reprezentanţilor companiei Gambro. Prin
intermediul acestei adrese, SC Alsifcom Intermed SRL preciza că a oferit
informaţii reprezentanţilor Gambro cu privire la înţelegerea dintre Fresenius,
Baxter şi Gambro (Alsifcom) referitoare la licitaţia naţională organizată de
Ministerul Sănătăţii din România în cadrul Programului, prin această înţelegere
urmând ca numai aceste societăţi să furnizeze consumabile pentru dializă pe
piaţa românească.
În ceea ce priveşte contestaţia formulată împortiva procesului verbal al comisiei
de evaluare din data de 26.06.2003 privind eliminarea SC Renamed Farma din
licitaţie, părţile susţin că singurul scop avut în vedere a fost acela de asigurare a

109
Case T-67/00 JFE Engineering, par. 179 şi 180; Case T-305/94 LVM; Joined Cases T-305/94
to T-307/94, T-313/94 to T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 and T-335/94
Limburgse Vinyl Maatschaapij and Others v Commission (‘PVC II’), confirmat de CEJ în Joined
Cases C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P to C-252/99 P and C-
254/99 P Limburgse Vinyl Maatschaapij and Others v Commission [2002] ECR I-8375,
paragraphs 513 to 523.
110
Judgment of the Court of First Instance in Joined CasesT-67/00, T-68/00, T-71/00 and 78/00,
JFE Engineering Corp. v. Commission of 8 July 2004, paragraphs 201 to 204, 323, 330, 334 and
335.
111
adresa Alsifcom Intermed nr.2689/09.09.2003

49
legalităţii procedurilor, întrucât societatea în cauză a furnizat informaţii false cu
privire la unele din produsele cu care a participat la licitaţie. Această acţiune a
părţilor nu a fost una individuală, ci una comună, SC Renamed Farma fiind unul
din principalii lor concurenţi.
Caracterul de legalitate invocat de părţi în ceea ce priveşte documentele depuse
şi informaţiile furnizate de părţile participante viza doar ceilalţi participanţi,
concurenţi direcţi ai acestora, întrucât atât Fresenius Medical Care România, cât
şi Alsifcom Intermed nu au respectat acest principiu.
Astfel, cu toate că, potrivit reglementărilor în vigoare, Fresenius Medical Care
România, în calitatea sa de lider de asociaţie, era cel care trebuia să depună
toată documentaţia de participare la licitaţie, situaţia a fost alta în ceea ce
112
priveşte dializoarele marca Gambro. Fresenius Medical Care Romania , liderul
asociaţiei din care făcea parte şi SC Opremi Medfarm SRL, a depus fişele
tehnice ale celor două tipuri de dializoare marca Gambro, semnate şi ştampilate
de reprezentantul său, conform precizărilor din Caietul de sarcini, în timp ce
autorizaţia acordată de producător pentru participarea la licitaţie (Formularul B3),
contrar dispoziţiilor din Caietul de sarcini, a fost acordată de compania Gambro
în numele SC Opremi Medfarm SRL, societate membră a asociaţiei.
În conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini, Sectiunea II „Fişa de date a
achiziţiei”, pct. B „Calificarea candidaţilor” autorizaţia de participare la licitaţie
trebuia dată în numele liderului asociaţiei, deci în numele Fresenius: „În cazul în
care oferta se va depune de către o asociatie, autorizaţia se va face numai
pentru liderul asociaţiei”. Deci, singura societate care putea depune documentele
şi putea purta negocieri în cadrul licitaţiei era liderul de asociaţie, în speţă, SC
Fresenius Medical Care România SRL. Mai mult, conform prevederilor din
113
Caietul de sarcini , membrii asociaţiei nu au dreptul de a depune oferte în mod
individual: „Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de
bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual,
pe lângă oferta comună”.
În ceea ce priveşte SC Alsifcom Intermed SRL, aceasta susţine că pentru două
114
tipuri de dializoare , nu a depus niciodată ofertele tehnice în cadrul licitaţiei
naţionale din anul 2003, iar oferta financiară a depus-o din greşeală. Conform
115
prevederilor din Caietul de sarcini , fiecare ofertant trebuie să îndeplinească
condiţiile referitoare la eligibilitate şi înregistrare, precum şi cerinţele privind
capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară. Deci, SC Alsifcom
Intermed SRL, semnatar al contestaţiei împotriva SC Renamed Farma SRL,
contestaţie în care invoca nerespectarea caracterului de legalitate al procedurilor
din partea SC Renamed Farma SRL, depune la licitaţie oferta financiară pentru
două tipuri de dializoare, fără însă a depune toată documentaţia tehnică
necesară.

112
reprezentantul SC Fresenius Medical Care Romania - dl. Florin Munteanu, director general
113
Sectiunea I punctul D „Prezentarea ofertelor” subpunctul D8 „Interdicţia de a depune mai multe
oferte”.
114
dializoare low-flux sintetice, abur, <1 şi dializoare high-flux, sintetice, abur 1.5-1.6,
115
Sectiunea I punctul E „Deschiderea şi evaluarea ofertelor”, subpunctul E 4 „Examinarea
documentelor care însoţesc oferta”

50
Părţile susţin că schimbul de informaţii dintre acestea a fost ulterior momentului
adjudecării licitaţiei şi nu are legătură cu clasele de dializoare reţinute ca făcând
obiectul încălcării.
Din adresa transmisă prin fax, la data de 27.08.2003, de către şeful
Departamentului licitaţii la SC Fresenius Medical Care România SRL, către
directorul Direcţiei de dializă a SC Alsifcom Intermed SRL rezultă importanţa
subiectului şi caracterul de urgenţă pe care îl avea ceea ce aveau de discutat
reprezentanţii celor două societăţi. Acest fapt a fost confirmat apoi de conţinutul
adresei din data de 28.08.2003, care face referire la modul de completare a unor
formulare. Din acest schimb de informaţii rezultă faptul că societăţile participante
la licitaţie aduc modificări documentaţiei de licitaţie. Cu toate că adresele sunt
datate ulterior încheierii procesului verbal de adjudecare, corespondenţa are loc
în cadrul procedurii de licitaţie, respectiv înainte de semnarea contractului de
furnizare.
Deşi, conform datelor existente la dosarul cauzei, procesul verbal de adjudecare
a licitaţiei a fost semnat la data de 01 august 2003, din documentul ridicat de la
sediul SC Fresenius Medical Care România SRL, în urma inspecţiei inopinate,
rezultă că schimbul de informaţii privind completarea documentaţiei de
participare la licitaţie avea încă loc la data de 28 august 2003, cu câteva zile
înainte de semnarea contractului de furnizare, în urma adjudecării licitaţiei.
Între SC Fresenius Medical Care România SRL şi SC Alsifcom Intermed SRL,
concurenţi în cadrul licitaţiei, a avut loc un schimb de informaţii constând în
colaborarea în ceea ce priveşte completarea documentelor de participare la
licitaţie.

182. Observaţii referitoare la afectarea pieţei


Afectarea pieţei produselor şi serviciilor de dializă şi blocajul pe acestă piaţă nu
reprezintă rezultatul unei presupuse înţelegeri - practici concertate între
Fresenius, Opremi şi Alsifcom ci, cel mult, rezultatul neorganizării licitaţiilor de
către autorităţile competente, singurele responsabile de aceste măsuri.

183. Poziţia Consiliului Concurenţei


Neorganizarea licitaţiilor naţionale de către autorităţile competente afectează
piaţa produselor şi serviciilor de dializă. În contextul dat al structurii pieţei
româneşti a produselor pentru dializă, caracterizată prin existenţa unei poziţii de
116
monopson , acţiunea Ministerului Sănătăţii Publice de a nu repeta anual
procedura de achiziţii publice a limitat, în mod direct, numărul furnizorilor activi
pe piaţa românească a produselor pentru dializă, prin achiziţionarea de la un
grup limitat de furnizori, respectiv societăţile declarate câştigătoare la licitaţia din
anul 2003. De asemenea, neorganizarea de licitaţii şi, pe cale de consecintă,
prelungirea perioadei de valabilitate a contractelor de furnizare, împiedică
accesul la piaţă atât al unor furnizori noi, cât şi al unor produse noi. Intrarea
poate apărea atunci când noii furnizori dezvoltă produse noi sau îşi extind aria

116
Cererea totală de produse pentru dializă este satisfăcută prin achiziţia centralizată, la nivel
naţional, pentru realizarea Programului, ca formă de manifestare a tranzacţiilor de piaţă.

51
geografică de acoperire sau atunci când distribuitorii existenţi (de produse
similare) doresc să îşi diversifice gama de produse. Acţiunile care împiedică, în
mod direct, intrarea pe piaţă sunt de natură a reduce (în cazul de faţă a elimina)
constrângerile concurenţiale la care sunt expuşi furnizorii existenţi, putând avea
efecte negative asupra preţurilor şi/sau calităţii produselor.
Ministerul Sănătăţii Publice, prin faptul că nu a organizat, în fiecare an, conform
legii, licitaţii la nivel naţional pentru achiziţionarea de produse specifice necesare
pentru realizarea Programului, a eliminat concurenţa pe piaţa românească a
produselor pentru dializă, prin împiedicarea, în mod nejustificat, a accesului la
piaţă al agenţilor economici care nu au câştigat sau participat la licitaţia naţională
din anul 2003. Prin acest comportament, Ministerul Sănătăţii a înlăturat
posibilitatea de manifestare a concurenţei pe piaţa produselor pentru dializă din
România, încălcând prevederile art. 9 din lege.
Cu toate acestea, comportamentul Ministerului Sănătăţii nu poate disculpa SC
Fresenius Medical Care România SRL, SC Alsifcom Intermed SRL şi SC Opremi
Medfarm SRL care, prin intermediul înţelegerii anticoncurenţiale de participare cu
oferte trucate la licitaţia naţională, organizată în anul 2003, au împiedicat
realizarea unei concurenţe reale la licitaţie.

184. Observaţii referitoare la termenul de prescripţie


În cadrul şedinţei de audiere din data de 12.02.2008, SC Fresenius Medical Care
România SRL şi SC Opremi Medfarm SRL au ridicat excepţia referitoare la
termenul de prescripţie, susţinând că, în cazul de faţă, termenul de prescripţie
incident este cel de 6 luni prevăzut de O.G. nr.2/2002. Prin urmare, în opinia
părţilor, dreptul Consiliului Concurenţei de a aplica sancţiuni în cauză s-a
prescris.

185. Poziţia Consiliului Concurenţei


Legea concurenţei, în varianta existentă la momentul 1996, nu a prevăzut
termene de prescripţie pentru aplicarea sancţiunilor.

Art. 61 din lege prevedea în mod expres că dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor se aplicau doar anumitor contravenţii, şi
anume contravenţiilor prevăzute la art. 55 lit.b) – e) şi la art. 56 lit.d) din Legea
concurenţei. Aceste contravenţii, cărora li se aplicau prevederile dreptului comun
în materie de contravenţii, erau cele de gravitate mai mică, respectiv
nefurnizarea de informaţii, refuzul de a se supune unei inspecţii, nerespectarea
de către agenţii economici a unei măsuri impuse prin decizie a Consiliului
Concurenţei etc.
În cazul ce face obiectul investigaţiei pe piaţa produselor de dializă, contravenţia
reprezentată de încălcarea art. 5 din lege era prevazută şi sanctionată de art. 56
lit.a) din lege (devenit art. 51, după republicarea Legii concurentei). Per a
contrario, acestei contravenţii nu i se aplicau prevederile dreptului comun în
materie de contravenţii, respectiv Legea nr. 32/1968, deci nu i se aplicau nici
prevederile din acest act normativ referitoare la termenul de prescripţie.

52
În anul 2001, Legea nr. 32/1968 a fost abrogată, intrând în vigoare OG nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Această Ordonanţa de Guvern
prevede că termenul de prescripţie pentru aplicarea sancţiunilor în cazul
constatării contravenţiilor menţionate în cuprinsul actului normativ este de 6 luni.

Chiar şi după modificarea Legii concurentei, intervenită în anul 2003, legiuitorul a


117
menţinut situaţia reglementată anterior, în sensul că a prevăzut în mod expres
că dispoziţiile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002 se aplică doar anumitor
contravenţii, printre care nu se regăseşte aceea reprezentată de încălcarea art. 5
din lege. Prin urmare, legiuitorul a înţeles să scoată de sub incidenţa dreptului
comun în materie de contravenţii, inclusiv în ceea ce priveşte termenul de
prescripţie aplicabil, contravenţiile grave prevăzute în legea concurenţei, şi
anume practicile anticoncurenţiale.

În aceste condiţii, respectiv:


118
- inexistenţa în Legea concurenţei, anterior lunii decembrie 2003 , a unui
termen de prescripţie;
- reglementarea expresă în Legea concurenţei a faptului că dreptul comun
în materie de contravenţii se aplică doar anumitor contravenţii, printre care
nu se regaseşte şi aceea reprezentată de încalcarea art. 5 din lege,
Consiliul Concurenţei, în practica sa decizională de 10 ani, a considerat aplicabil
şi a aplicat în mod constant termenul de prescripţie de 3 ani, prevăzut de dreptul
comun în materie de prescripţie extinctivă, şi anume de Decretul nr. 167/1958
privind prescripţia extinctivă.

Cu ocazia dezbaterilor în instanţă a unor dosare având ca obiect decizii de


sancţionare emise de către Consiliul Concurenţei şi a căror anulare s-a solicitat
pe motiv că aplicarea sancţiunii era prescrisă, în perioada 1997 – 2005, instanţa
a reţinut ca temeinică argumentarea Consiliului Concurenţei privind
aplicabilitatea termenului general de 3 ani.

În decembrie 2003, odată cu intrarea în vigoare a OUG nr.121/2003, în Legea


concurenţei s-au reglementat în mod expres termene de prescripţie speciale.
Pentru contravenţia reprezentată de încalcarea art. 5 din lege, dreptul Consiliului
Concurenţei de a aplica sancţiuni se prescrie în termen de 5 ani de la data
săvârşirii faptei, dacă nu a intervenit vreo cauză de întrerupere a termenului.

În cazul de faţă, înţelegerea anticoncurenţială s-a săvârşit în anul 2003, anterior


momentului în care, prin OUG nr. 121/2003, în Legea concurenţei s-au
reglementat în mod expres termene de prescripţie speciale. Nu se poate susţine
aplicarea termenului de prescripţie de 6 luni prevazut de OG nr.2/2001, cu
modificările şi completările ulterioare.

În concluzie, termenul de prescripţie aplicabil în cauză este termenul general de


3 ani reglementat de Decretul nr. 167/1958, iar acest termen a fost întrerupt prin
117
in art. 56 din lege.
118
Data intrarii in vigoare a OUG nr.121/2003.

53
acţiunile întreprinse în cauză de către Consiliul Concurenţei, cu consecinţa ca un
nou termen de prescripţie a început să curgă de la data încetării cauzei de
întrerupere.

X. Observaţiile Ministerului Sănătăţii la raportul de investigaţie şi poziţia


Consiliului Concurenţei

186. Observaţiile Ministerului Sănătăţii Publice


Ministerul Sănătăţii Publice susţine că nu a încălcat prevederile art. 9 din lege,
„acesta depunând toate diligenţele, în contextul reglementărilor legale incidente
şi a modificărilor aduse acestora, şi a luat toate măsurile pentru a asigura
continuitatea tratamentului bolnavilor care necesită hemodializă şi dializă
peritoneală, cunoscut fiind faptul că întreruperea tratamentului are repercusiuni
ireversibile asupra vieţii pacienţilor”.

Ministerul Sănătăţii Publice susţine că a existat o preocupare constantă atât a


acestuia, cât şi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pentru derularea în
condiţii optime a Programului.

În primul rând, Ministerul Sănătăţii Publice a susţinut că, în baza contractelor


încheiate în septembrie 2003, se putea asigura necesarul până la sfârşitul anului
2004, pe considerentul că anunţul de intenţie pentru achiziţionarea
medicamentelor şi materialelor sanitare specifice Programului, publicat în
Monitorul Oficial nr. 21 din 06 februarie 2003, preciza că „produsele care
urmează a fi achiziţionate reprezintă necesarul până la organizarea unei noi
licitaţii, iar sursa de finanţare o reprezintă sumele alocate din bugetul asigurărilor
sociale de sănătate pe anul 2003 şi 2004”.

187. Poziţia Consiliului Concurenţei


În perioada reţinută, respectiv 2004-2006, actele normative incidente şi
modificările aduse acestora prevedeau în mod expres obligaţia Ministerului
Sănătăţii Publice de a organiza, în fiecare an, licitaţiile naţionale pentru
119
realizarea Programului Naţional de Dializă. De asemenea, continuitatea
tratamentului bolnavilor care necesitau dializă nu ar fi fost afectată de
organizarea unei noi proceduri de achiziţii, întrucât contractele de furnizare de
medicamente şi materiale sanitare puteau fi prelungite până la organizarea
licitaţiilor naţionale, asigurându-se astfel cantităţile necesare desfăşurării în
condiţii optime a Programului pe perioada desfăşurării procedurilor de achiziţie
publică.

Documentul invocat reprezintă un anunţ de intenţie întocmit în vederea


procedurii de achiziţie publică, nicidecum un act normativ care să justifice
neorganizarea licitaţiei naţionale. Mai mult, menţionarea sursei de finanţare,
respectiv bugetul asigurărilor sociale de sănătate, s-a făcut distinct, pe fiecare

119
Această chestiune a făcut obiectul punctelor 140-147.

54
dintre anii 2003 şi 2004, numai datorită necesităţii respectării principiului
anualităţii în procedura bugetară.

188. Observaţiile Ministerului Sănătăţii Publice


Ministerul Sănătăţii Publice a precizat că, în noiembrie 2004, a fost demarat
proiectul pilot privind externalizarea serviciilor de dializă pentru un număr de 8
centre pilot, acestea furnizând efectiv servicii începând cu data de 1, respectiv 15
mai 2005, după îndeplinirea unor condiţii suspensive care au fost avute în vedere
urmare a specificului acestor terapii. Aceste 8 centre au fost desemnate în urma
procedurii de licitaţie deschisă iniţiată de Ministerul Sănătăţii Publice pentru
achiziţionarea serviciilor medicale de hemodializă şi dializă peritoneală.
Contractele încheiate prevăd investiţii de capital efectuate de furnizori pentru
reamenajarea centrelor existente, pentru dotarea specifică a acestor centre,
achiziţionarea şi implementarea soft-ului pentru evidenţa pacienţilor, a serviciilor
furnizate şi a produselor folosite. Potrivit contractelor încheiate, evaluarea
activităţii acestor centre pilot era prevăzută a fi realizată după un an de la
începerea activităţii acestora.

Pe aceste considerente, Ministerul Sănătăţii Publice a susţinut că iniţierea unor


proceduri pentru achiziţia medicamentelor şi materialelor sanitare specifice
hemodializei şi dializei peritoneale, anterior datei finalizării evaluării activităţii
centrelor pilot, nu era oportună.

189. Poziţia Consiliului Concurenţei


Demararea, în noiembrie 2004, a proiectului pilot privind externalizarea serviciilor
de dializă pentru un număr de 8 centre pilot nu justifică neorganizarea licitaţiilor
naţionale.

Până la această dată au existat numai unităţi de dializă publice. Centrele pilot,
rezultate în urma privatizării a 8 unităţi de dializă din totalul de 73 de unităţi de
dializă existente, reprezintă doar aproximativ 10% din totalul de centre existente.
Mai mult, finanţarea celor 8 centre pilot private se face la un tarif unitar fix pe
tratament, care include atât medicamentele şi materialele sanitare, cât şi
serviciile de hemodializă şi dializă peritoneală, conform Contractului-cadru.

Spre deosebire, pentru restul de aproximativ 90% din totalul centrelor de dializă,
ce aparţin sectorului public, medicamentele şi materialele sanitare trebuiau să fie
achiziţionate în baza licitaţiilor naţionale, din bugetul aferent Programului nefiind
decontate şi serviciile de dializă.

Însă, în perioada 2004-2006, asigurarea necesarului de medicamente şi


materiale sanitare pentru realizarea Programului, aferent centrelor publice (care
reprezintă aproape 90% din totalul unităţilor existente), s-a făcut prin prelungirea,
lunar, a contractelor încheiate în urma finalizării licitaţiei naţionale din anul 2003.

Având în vedere că, în perioada 2004-2006, din cele 73 de unităţi de dializă


existente, 65 de unităţi de dializă aparţin sectorului public, iar cele 8 centre-pilot
aparţin sectorului privat, şi, în consecinţă, că volumul vânzărilor de produse

55
pentru dializă este generat de sectorul public într-o proporţie determinantă,
Ministerul Sănătăţii Publice nu poate justifica faptul că nu a organizat achiziţii
publice datorită derulării proiectului pilot.

În perioada septembrie 2003 – mai 2005, livrările de dializoare s-au realizat


exclusiv ca urmare a concurenţei manifestate cu ocazia licitaţiei naţionale din
anul 2003, iar cantităţile de dializoare comercializate în această perioadă,
precum şi agenţii economici care au activat pe această piaţă sunt rezultatul
exclusiv al adjudecării licitaţiei naţionale. Deşi, de la jumătatea anului 2005, au
început să furnizeze efectiv servicii cele 8 centre de dializă private, vânzările de
dializoare au fost generate într-o proporţie determinantă de centrele din sectorul
public. Întrucât nu au avut loc licitaţii naţionale, livrările în baza licitaţiei naţionale
din anul 2003 au satisfăcut cererea de dializoare provenită din sectorul public, pe
piaţa românească, şi în perioada ulterioară lunii mai 2005.

190. Observaţiile Ministerului Sănătăţii Publice


Conform susţinerilor Ministerului Sănătăţii Publice, în anul 2006 a fost adoptată
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, al cărui titlu privind
asigurările sociale de sănătate a intrat în vigoare la data de 28 mai 2006. Prin
acest act normativ sunt menţinute prevederile referitoare la organizarea de către
Ministerul Sănătăţii Publice şi Casa Naţională de Asigurări Sociale a licitaţiilor la
nivel naţional şi a altor proceduri pentru achiziţionarea medicamentelor şi
materialelor sanitare specifice aferente programului naţional curativ de sănătate.

Astfel, au fost demarate procedurile pentru întocmirea documentaţiei de licitaţie


pentru un număr de 6 subprograme, documentaţie care a necesitat timp şi la a
cărei întocmire au participat specialişti pe fiecare domeniu, iar la sfârşitul anului
2006 (29.12.2006) a fost înaintat către Monitorul Oficial, în vederea publicării,
anunţul de participare. Procedura pentru achiziţia de medicamente şi materiale
sanitare necesare derulării Programului a fost contestată de un număr de
ofertanţi şi, ulterior, anulată de CNAS la data de 24 mai 2007.

Începând cu anul 2007, potrivit HG nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor


naţionale de sănătate în anul 2007, astfel cum a fost modificată prin HG nr.
1464/2007, a avut loc o descentralizare a acestui Program, în sensul că achiziţia
medicamentelor şi a materialelor sanitare specifice pentru acesta să se realizeze
de către unităţile sanitare care îl derulează. O asemenea abordare exclude
licitaţiile naţionale, farmaciile aparţinând unităţilor sanitare cu paturi putând să
organizeze la nivelul acestora procedurile necesare pentru procurarea
medicamentelor necesare tratamentului bolnavilor internaţi.

191. Poziţia Consiliului Concurenţei


Demersurile Ministerului Sănătăţii Publice prezentate la punctul anterior nu
justifică neorganizarea licitaţiilor naţionale în perioada 2004-2006, cu atât mai
mult cu cât acestea vizează măsuri ulterioare perioadei respective.

192. Observaţiile Ministerul Sănătăţii Publice a argumentat că, în cursul anului


2007, politica adoptată de către acesta în legătură cu preţul medicamentelor a

56
determinat o reducere a acestora în medie cu peste 20%. În unele situaţii
negocierea preţului la medicamente s-a realizat direct cu producătorii sau
importatorii, obţinându-se preţuri cu mult mai mici decât media menţionată.

193. Poziţia Consiliului Concurenţei


Referitor la scăderea preţurilor la medicamente în cursul anului 2007, aceasta a
avut loc ulterior perioadei pentru care s-a reţinut încălcarea prevederilor art. 9 din
lege de către Ministerul Sănătăţii. În plus, spre deosebire de preţul
medicamentelor care se eliberează pe bază de prescripţie medicală, în cazul
materialelor consumabile pentru dializă, preţul acestora nu este reglementat. Mai
mult, preţul la care au fost încheiate contractele de furnizare în urma finalizării
licitaţiei naţionale din anul 2003 nu s-a modificat.

Deşi, au fost solicitate Ministerului Sănătaţii Publice o serie de informaţii de către


Plenul Consiliului Concurenţei, cu ocazia audierilor, acestea nu au fost furnizate.

Prin urmare, argumentele aduse de Ministerul Sănătăţii Publice nu sunt de


natură a justifica acţiunea sa de a nu organiza licitaţii naţionale, conform legii, în
perioada 2004-2006 şi, implicit, efectele negative pe care le-a avut asupra
concurenţei.

XI Concluzii

A. Înţelegere în vederea participării, în mod concertat, cu oferte trucate la


licitaţia naţională din anul 2003, încheiată între SC Fresenius Medical Care
România SRL, SC Alsifcom Intermed SRL şi SC Opremi Medfarm SRL

194. Între SC Fresenius Medical Care România SRL, SC Alsifcom Intermed SRL
şi SC Opremi Medfarm SRL s-a încheiat o înţelegere având ca obiect
participarea, în mod concertat, cu oferte trucate la licitaţia organizată de
Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în anul 2003, cu
privire la furnizarea anumitor tipuri de dializoare pe piaţa românească.

195. Această înţelegere a condus la eliminarea concurenţei pe piaţa licitaţiei


naţionale în ceea ce priveşte loturile de dializoare identificate.

196. Înţelegerea de participare, în mod concertat, cu oferte trucate la licitaţie,


intervenită între SC Fresenius Medical Care România SRL, SC Alsifcom
Intermed SRL şi SC Opremi Medfarm SRL intră sub incidenţa art. 5 alin.(1) lit.f)
din lege, încălcând aceste prevederi legale.

197. Fiind o înţelegere de trucare a licitaţiei, înţelegerii intervenite între SC


Alsifcom Intermed SRL, SC Fresenius Medical Care România SRL şi SC Opremi
Medfarm SRL nu-i sunt aplicabile prevederile art.8 alin.(1) din lege.

198. Avand în vedere faptul că înţelegerea este una pe orizontală, cu efecte


importante pe piaţă, având ca obiect participarea cu oferte trucate la licitaţia

57
organizată de Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate,
fapta respectivă se încadrează în categoria faptelor de gravitate mare.

199. În cadrul investigaţiei, nu s-au descoperit probe care să demonstreze


participarea SC Sof Medica SRL la înţelegerea anticoncurenţială de trucare a
licitaţiei organizate de Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate, în anul 2003, cu privire la furnizarea de produse farmaceutice şi/sau
materiale sanitare specifice, necesare realizării Programului.

B. Încălcarea prevederilor art. 9 din lege de către Ministerul Sănătăţii


Publice

200. În anul 2003, prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al


preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 248/149/2003, s-a
decis ca achiziţia produselor specifice, ce se acordă în cadrul Programului, să se
efectueze centralizat, prin licitaţie la nivel naţional. Licitaţia naţională a fost
organizată de Ministerul Sănătăţii împreună cu Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate, în baza OUG nr. 150/2002. După organizarea licitaţiei, Casa Naţională
de Asigurări de Sănătate a fost autorizată să încheie şi să deruleze contractele
de achiziţii publice pentru produsele specifice necesare realizării Programului,
ale cărui cheltuieli erau cuprinse în bugetul acesteia.

201. Prin Ordinele comune ale ministrului sănătăţii şi familiei şi ale preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004, nr. 55/42/2005 şi nr.
385/161/2006, s-a stabilit că achiziţia produselor specifice ce se acordau în
cadrul Programului, în anii 2004, 2005 şi, respectiv, 2006, să se efectueze tot
prin licitaţie la nivel naţional. Cu toate acestea, în perioada 2004-2006, Ministerul
Sănătaţii nu a mai organizat nicio licitaţie naţională. Întrucât în perioada 2004-
2006 licitaţiile naţionale nu au fost organizate, aşa cum era prevăzut în Ordinele
comune ale ministrului sănătăţii şi ale preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate, contractele încheiate în anul 2003, au fost prelungite, în anii 2004,
2005 şi 2006, în baza unor Hotărâri de Guvern, prin acte adiţionale lunare.

202. Ministerul Sănătăţii Publice, prin faptul că nu a organizat în perioada 2004 –


2006, în fiecare an, conform legii, licitaţii la nivel naţional pentru achiziţionarea de
produse specifice necesare pentru realizarea Programului, a eliminat concurenţa
pe piaţa românească a produselor pentru dializă, prin împiedicarea, în mod
nejustificat, a accesului la piaţă al agenţilor economici care nu au câştigat sau
participat la licitaţia naţională din anul 2003.

203. Prin acţiunea sa, Ministerul Sănătăţii Publice, în calitate de autoritate


centrală în domeniul sănătăţii publice, a încălcat art. 9 din lege, împiedicând
concurenţa pe piaţa românească a produselor pentru dializă.

58
XII. Individualizarea sancţiunilor

204. Conform dispoziţiilor art.51 alin.(1) lit. a) din lege, încălcarea art.5 din lege
se sancţionează cu amendă în sumă de până la 10% din cifra de afaceri totală
realizată de contravenient în anul anterior sancţionării.

205. Ca principiu, aplicarea sancţiunilor se realizează proporţional cu faptele


anticoncurenţiale comise, cu perioada de încălcare a legii şi cu agentul economic
care, în concret, a săvârşit încălcarea. Sancţiunea se individualizează atât din
punct de vedere obiectiv (gravitatea faptei), cât şi din punct de vedere subiectiv
(al autorului faptei).

206. Agenţii economici care au încălcat art. 5 alin.(1) lit f) din lege prin
participarea cu oferte trucate la licitaţia organizată de Ministerul Sănătăţii şi Casa
Naţională de Asigurari de Sănătate, în anul 2003, cu privire la furnizarea de
produse farmaceutice şi/sau materiale sanitare specifice, necesare realizării
Programului, sunt: SC Alsifcom Intermed SRL, SC Fresenius Medical Care
România SRL şi SC Opremi Medfarm SRL.

207. În ceea ce priveşte SC Alsifcom Intermed SRL, această societate a fost


declarată, începând cu anul 2007, în stare de faliment, conform Legii nr.
85/2006, prin sentinţa comercială nr. 240/26.01.2007, fiind numită ca lichidator
judiciar Casa de Insolvenţă Transilvania SPRL Cluj. Starea de insolvenţă a
societăţii a fost declarată la data de 08.04.2004, în conformitate cu Legea nr.
64/1995, cu modificările şi completările ulterioare. Ultima situaţie a rezultatelor
financiare a fost depusă de către SC Alsifcom Intermed SRL la Direcţia Generală
a Finanţelor Publice a jud. Cluj - Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală, la
data de 30.06.2006. Sancţiunea care se va aplica SC Alsifcom Intermed SRL
pentru încălcarea legii se va individualiza pe baza cifrei de afaceri realizate în
anul 2006.

208. În ceea ce priveşte SC Fresenius Medical Care România SRL şi SC Opremi


Medfarm SRL, în calitatea acestora de autori ai încălcării legii, individualizarea
sancţiunii se va realiza pe baza cifrelor de afaceri realizate în anul 2007.

209. Nivelul de bază al amenzilor ce vor fi aplicate pentru încălcările legii


săvârşite de către Fresenius Medical Care România SRL, Alsifcom Intermed
SRL şi Opremi Medfarm SRL se va determina în funcţie de gravitatea şi durata
faptelor şi a consecinţelor sale asupra concurenţei, criterii prevăzute la art.52 din
lege. Individualizarea sancţiunilor se va realiza potrivit dispoziţiilor art.51-52 din
120
lege şi ale Instrucţiunilor emise de către Consiliul Concurenţei .

120
Normele privind individualizarea şi dozarea sancţiunilor prevăzute la art.55 si 56 din Legea
concurenţei nr.21/1996, republicate şi Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru

59
210. În baza principiului constituţional al aplicării legii contravenţionale mai
favorabile, în acest caz, se vor aplica metodele de individualizare a amenzii
prevăzute în Instrucţiunile de individualizare a sancţiunilor pentru contravenţiile
prevăzute de art. 56 din lege (actualmente art.51), în vigoare în prezent, întrucât
acestea sunt mai favorabile.

211. Gravitatea faptei


Având în vedere că înţelegerea este una pe orizontală de tip cartel, fapta se
încadrează în categoria faptelor de gravitate mare.

212. Durata faptei


Fapta se înscrie în categoria încălcărilor de scurtă durată (mai mică de un an).
Fapta a avut ca efect eliminarea concurenţei pe piaţa dializoarelor din România,
în perioada 2003-2006. Efectele înţelegerii au continuat să se producă în toată
perioada menţionată, întrucât în această perioadă nu au fost organizate alte
licitaţii în cadrul Programului.

213. La individualizarea sancţiunilor nu s-au luat în considerare circumstanţe


atenuante şi agravante.

În temeiul prevederilor art.20 alin. (1) şi alin. (4) şi ale art. 55 alin. (4) din
Legea concurenţei nr.21/1996, republicată,

PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI

DECIDE

Art.1. În temeiul art. 51 din lege, sancţionarea SC Fresenius Medical Care


România SRL, SC Alsifcom Intermed SRL şi SC Opremi Medfarm SRL, pentru
încălcarea prevederilor art.5 alin.(1) lit.f) din lege, prin participarea, în mod
concertat, cu oferte trucate la licitaţia organizată de Ministerul Sănătăţii şi Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate în anul 2003, în cadrul subprogramului
naţional de nefrologie – dializă, după cum urmează:

-SC Alsifcom Intermed SRL - 6% din cifra de afaceri totală realizată de


Alsifcom Intermed în anul 2006, ceea ce reprezintă o amendă de 212.130 (două
sute doisprezece mii una sută trei zeci) RON;

contravenţiile prevăzute la art.56 din Legea concurenţei nr.21/1996, publicate în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 439/17.05.2004

60
-SC Fresenius Medical Care România SRL – 6% din cifra de afaceri totală
realizată de Fresenius Medical Care România în anul 2007, anul anterior aplicării
sancţiunii, ceea ce reprezintă o amendă de 5.441.096 (cinci milioane patru sute
patru zeci şi unu mii nouă zeci şi şase) RON;

-SC Opremi Medfarm SRL – 6% din cifra de afaceri totală realizată de Opremi
Medfarm în anul 2007, anul anterior aplicării sancţiunii, ceea ce reprezintă o
amendă de 288.000 (două sute opt zeci şi opt mii) RON.

Art.2. Se constată încălcarea dispoziţiilor art. 9 din lege de către Ministerul


Sănătăţii Publice, în calitate de autoritate a administraţiei publice centrale în
domeniul sănătăţii publice, pentru faptul că, în perioada 2004-2006, nu a
organizat anual, conform legii, licitaţii pentru realizarea Programului, înlăturând
prin aceasta posibilitatea de manifestare a concurenţei pe piaţa produselor
pentru dializă din România.

Art.3. Se interzic orice acţiuni ale Ministerului Sănătăţii Publice şi ale Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate, având ca obiect sau putând avea ca efect
restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei, în special:
- să ia decizii care limitează libertatea comerţului sau autonomia agenţilor
economici, ce se exercită cu respectarea reglementărilor legale;
- să stabilească condiţii discriminatorii pentru activitatea agenţilor
economici.

Art.4. Sumele prevăzute la art.1 se vor achita, în termen de maxim 30 de zile de


la comunicare, prin ordin de plată tip trezorerie, cu menţiunea ”amenzi aplicate
de către Consiliul Concurenţei conform Legii concurenţei nr.21/1996,
republicată”. O copie a ordinului de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului
Concurenţei.

Art.5. Prezenta decizie poate fi atacată, conform art. 55 alin. (5) din Legea
concurenţei nr.21/1996, republicată, la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII a
Contencios Administrativ şi Fiscal, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Art.6. În conformitate cu art. 57 din Legea concurenţei nr.21/1996, republicată,


prezenta decizie va fi publicată pe pagina de Internet a Consiliului Concurenţei.

Art.7. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării sale de către


Secretariatul General al Consiliului Concurenţei.

Art.8. Secretariatul General va transmite acestă Decizie la:

SC Alsifcom Intermed SRL


prin Casa de Insolvenţă Transilvania SPRL - lichidator judiciar,
Sediu: Cluj Napoca, str. Constantin Brâncuşi nr.174, etaj 1, judeţul Cluj.

61
SC Fresenius Medical Care România SRL
Sediu: Bucureşti, Şos. Bucureşti -Ploieşti, nr.17-21, et.3, sector 1

SC Opremi Medfarm
Sediu: Craiova, Calea Unirii, nr.26, cod 200409, judeţul Dolj

Ministerul Sănătăţii Publice


Sediu: Bucureşti, Intrarea Cristian Popişteanu nr.1/3, sector 1, cod.010024

62