Sunteți pe pagina 1din 112

" ..

'

,

,

, I

CAP············';-IT· ··O·········L·U· .·-L· U-.-NU--- , ...

. '. . : , . •.... .'. • ' . . . .. . , '. ." . l . . '.' ~ .

I I

I II

D ~ ." 't·" .. , p'U ." ~'"'''' e"- , . , .' 'I"" -] . b ~ . 'b +-OJ ~ .,. ,~. ,'.' sil . '.' ','

.In I tm ri tmi morra ,e'~ oarnatn ~,] remeue a u

in vocat fortele m .. iazic r ··'e pentru 3":-1· ajuta sa'_" traiasca

. -- '_'. '.."'. 1.1...: " 1~,.!'4i:. I , )O.L·- ," . . .' .",', , . _f . ,.... _ .' :~ .. .' . _ ..

mai bine Originile maziei se confunda c.:UI cele ale

.. ,,"',, "_, ... ,' Jill.. ,_,." I .. _ .•.• .' •.. I., ... ~]~.: .. " . .:..:V .. '_" ... _' .. '", ,.,".' .. _,. _"

omenirii. De fapt, magia este 0 Iatura ins,ep'arabilii

. " _- _ " tr " . '''....... IC' ...... d- .,. - 1-' ... .... , . . ... ':-'" "-'. .. , .

ana. _ urn umane. ·,In. omu meearca sa nege

cxistenta acestei dimensiuni a psihieului sau devine nevrotie, confuz ~± incapabil ~ din punct de vedere psihologic ,~ s,a faca fa.ta unei multitudini de probleme.

j!\r:

.MAGIA ESTE INSaJ~I-VIA'fA

Magia este 0 p,arte' in.'trins.eca a vietii noastre, indiferent daca noi ccnstientizam acest lucru sau nu. TotuI in vi at ,a. este rezultatul actiunii magice, De-

.iii. tr !II t + w f.,," r '.... ~ .'.. 1 x

oarece l.n'·· .ea,ga, leXIS' e'D'ta,1 materiaia §l spirituala,

t uJt·, u] G" IN'''' . '. 'D' . I'R- 1'1 ..... ......... ""

es e re:z _: __ atr '., , _ •• ,. "'_, '; mseamna ca. lntreag'8

,gind'~re: este MA.GIE,. Din prima clipain care" copii fiind incepem sa gindim s;avi'r§im on, lueru IB3,giC. 'GI"'n',di,"r':"ea-' c .. r'eeaz a matert lI,e'·' ~~dire"'a cree alzi

. ·_·.I ",". .' ' . ' ... , ," ".' I . . 1- . - . " __ - _. .'.', s,.I..Aa·...: _.. ". '. ". '.. 1-", ,- r._

,co·:,ditiile., Aeeasta este ac~iunea ,de, baza, neri-

t ]'i,;!' .. , • M· - G"· ...... di M·· t

ua- a, ,3 ':~agl,el, •. , ...•. agla este : ... In.: .. re,.. ,':.agI,a es_e

V~ f .... M ~ t + V'· f"'!O E t' ~iII' d

la~a.'i' agia este eserrta ·:·illly'll."s'e ra~rlunea ;',~ a

fi a Vietii, Un studiu al magiei este, de rapt, un studiu al Vietii~ Nu este un studiu al unor notiuni abstracte, naive fiir,a_ nici 0 consecinta asupra vietii moderne; magiaeste s,tudi .,.1 fundament '1 al vi',tii

A .. t .' .t ali- " , rt , ,

In .·,0 ,":, .. a-e.

C 1 A ·1' · "IN I", ':j'EL' EGE" VI-~A' T"'A'" , "

,e. ce lnte _,eg,e magta _,~~ ,',_ .' ~ ". ,~'I, , .. ' ..... ,'" • dO~,", ~l

- 1 " S' "TiA DI ..... N·', .. ·E·' 'S' 'T·'E·· , ... - .. ' .: ... S' T" A.DIN~·' I E·; :QT'E; V'IA" T'-"A 'f

ee' , ce·· "rt.l~:.!. .: " ~ 1· magl,a ','-.rL~ . ~ v . '., _:. , n~

'I h iii A .. I II.. tW,.".... "iii III

. ar C, __ 1eIH ,1D,'e,If!'gerll §1 IS'. 'llplD]rllDl8gI,e'

t ~e;:b, lie cau ata in Inmea misterioasa §i ell neputinta

do. ex plicat a cere "m·- onda] u'r,l!l~ 0" r 'rl,Ii'~'·'a'· Q '.' 'a-Imc'e:

~ ,'_ .. ' '. • '.. " ...:_' " ',' To '" ". .' • I I. ", r I _ '. ~ ,I 'L-Ui"'" ~ _~ '!irA . ~ iI

N' ""TURA' E=-- MA' G-' IE'"

.t'I.c- _. -, '; ~_ ':'" """"~; _ " ,i I

Cineva sadeste fi ra va 8amlnta a unui stejar; dupa ani §i ani, ,acel copac va creste malt ," meredibil de mare. Ceva grandios §i magnific rasaredin altceva

t ..... t d fi A t t' .. A t!l!

am .:. e ,trav~cea.s' a este m.agI,a, In ,aell, .one,

prop ~'ie .atur-ii. Cind barbatul §.i femeia se

..... 'oJ II d f rul '-- tl i d 1

rmpreuneaza §l se 'pro, uce trans te , r semm ei ceia

, . ul 1·' . .' ': '1,~,1 .' 'It: A. , ' .. " ,- . ·ri· tir '., " ~, '. l' '. t . . . . , .' . I .. "'i .. -1

L1D. -. a ee aia I" ill scurt mp 18 nas ere un copi, ~

Dupa inca : .reizeci sau patruzeei de, ani, din aceasta firava sRmln}i a ere sent " poate, un geniu S811,. un om deosebit de importai ~,t" cai '.' ~ poate deck e soarta a

il ~ d "1 t fi d ...... t

mr loan,e'I'e oamem; ce a .tcevanoa ,'e _ aeeasta, "eel'

" 'fJ!?-

Dla,gJ;e pura .:.

Unui om Iipsit d relatii §Ii posibilitati materiale

I"!~ '", Old' A ... • &., I! -

11 vme rc eea ineepern unei araeerr care va aliment,

nevoile multor semeni ai sai, Dupa citiva ani, el devine patronul unei firme leu sute de angajati §i

I 'Il ~ [I U "'Ii

posesor a unei nnense avert, . inn a" spune ca

b 'Itl'liooii '.. d ~ - "'"

munea neo osrra I-a anus aeestui om succesul. aI-tIl

ar iSPU ie 'c'~ a avut "norolcK~ Ceo intelept VB, spune insa

.... C: t '!II'

ea a 'los. magte,

Dar magia este 'Q fa,rta pe ca e 0 putem oarra-

'. ~lA M.t 1ioiiI 1-

aza, asrrei Incl. sa iuereze pentru ,noi. Magia

copacul ti care a rasarn nu ar fi avut Ioc fara decizia CIllV8 de a planta saminta in Iocul potrix it. Afacerea prospera, ridicata din nimic, 'DU ar fi existat fara

d !I! Ijo 'II

ec1Z1' CUI va,

Magia· forta .itaJa a existentei - este in, mii-

nile noastre; nu sintem vietime ale ",destinu ui", Magia depinde de voin,ta ~i Iibena noastra alegere'. Sin' em Pi TO prii i ostri stapini. Adevar-arul m' gic,~'an. este eel ce §ti,e ca el este eel ce hotaraste asupra propriului san destin, Asta urmareste Ceremonial .1 Magie: sa ti.n,a sub control fortele car' :; altfel, ne ar controla; sa Ie faca sa lucreze pentru noi, p .. ntru ." copul pe care ni J-am propus,

C'e emonialul Magic se hazeaza pe premisa stiintifiea - ~i psiho ogic d monstrabila - ca, - '. . .. ~ re I,·e, de acti .. .ni pr'odu,c,e un set ae r .. zultate bkne

..

AJmanahul Fa"necelof. Ritualu,Uor ~i CerernorJlaJurilDr Magu::e

defirrit.

NIM····· -I;C'c'. xu . AR- ·-'E L·· ··0'· c LA·· ...... ·I"'·N·······TI""'l\ilP·, LAR·· ··:·E-- 'i-

.' .~. . _~ .... , ·'1 '.. " I. " ,,' ,. "_' , ". ·c. '1'..··. 1'" ' ,,' ,., _.,' ,

N'IMIC' ·NU 'ESTE iNTiMPLATOR

ADEVARATA MAGIE

SCOPUL ACEST'UI AL.MANAI-I

Magia est e art.a omului intelept. Cu vint u i ~;I n ngje'" deriva eli n ''lIn agi' care inseamna ,,,CP] J nt p! ept ~~ ~~I\.f agii" ,_ oaruen ii in] e 1 epti ~ a 1] rOR t ce i (.~l' H 11 ve ui 1,. dupa C11ITi spune NOll] Testamcnt , di nspre Rfl~(jrd, ( id ucin d daru ri ~ i inc 1"1 i nind 11- R p ill [a l~l P l't L 1'1 ell III i l iSL1.s. l~ uvintu i ~~olagi('l:~ are doua in teles uri. I~u est ~ fie 'i,lnagia"~ scama torului ca re senate iepuri dill ju hQ 11 san i~i taie frumoasa asisten ta iII doua, f e "lllagi,a"~ cure i nscarnn» pr-oducer-ea u.mai eve n.i me.ut extr-aocd'irtar -doa.r ,pr1in mijJoace strpr-annt.urale. P rima nu este desigur, niei un fel de .magie" ~ Jiind bazat.a doar pe trucuri i efti ne co s fil'~f'Sr "I ui n H deziluziona publicul. Cca do-a doua est.e adevarnt a ~., rnagie" pentru rtf este Ltn fenornen rea l, ca re ext: Inch.' In t.otnlitate trueur ile. Aceastn este ~t\J_)E\Ti\R.Arl',.~

l\tJ.t1.l1IE.. arta cosmica despre care trateaz a ael~st a 1 n1811t.lJl. tntal dilerita de jocuri le pentru COl)lL

Lucrurile e care Ie vedem in 1,11111.ea materiala si

':I -

care. ne stlrnesc emotii, ne mira san ne Ingrnzesc sint

doar rezultatul unui set de acti LIlli causate de cineva

~ ,

sau ceva Intr-un 1110Tnent sau altul Inaintea ap .aritiei

. :to

rezultatuhri, Nimic ~ absolut nim.ic ,_ nLl are loc .Ia

intimplare". Aceasta axioma nu e valabila doar P en ru magie ci si pentru orice stil·]lta .... 1 exa ct a""'

, . ,,~, "!f ." _.,. .,5, '- ". -' r..... Ilo.-o.,.. "

ell ajutorul Ceremonialului Magic poti invata sa-ti CiO,N'TROLEZI ,DE:STII\WL in Ioc sa te lasi

, ~

CIQ'NI)US DIE EL~ '\Tei. lura aceasta docizie parcurgind

fa . scinantele pagini ale ucestu i Almauah.

Ace s t Alm an all e ste 1111 man U aId (~ apl i.e are i: I Ceremonialului Magic, Singurul sau seD11 estc de a-l instrui ,ii.i a -] i rdru ma PiC eel dornic ,sa devina adept I il artei se]lilnha.l~i.i. !jil tine,I~ii sub corrtr-ol a ei rctrm-

sta.nte1o'r viefii. Scopul nu este de a-I convinge Pl' viitorul adept de eficacitatea mugiei t pentru eft HI ,~tie deja, in a d.i11 etrl fiintei sal, ca mngj a LUCRELl\ZA_ u adevar a t, Tot ce D ce doreste at ~~fj afle este ClJ~1 SH 0 rata sa lucreze. Scopul acest.ni Almanah oste doar sa-i arate calea.

10

A,lmanshlJ' Fa rme. ce.lo,' RituQlutil'o,r ,i CsremcnlalurilD, Magice

1 t '~u' f al · d ~.

- . I' . i!'" '_ -II' I ," :. 'I:' Ii. • .' I ',." .;. .' .-. - r - -. . I • .' '.' ~ • I

nune J.eI, este LIn enomen natur §l", eel, nu

poate fi rau .. Lumina ',' ste un fenomen natural car' fill ar fi p-, tut exista rnra, Intuneric. Din acest punct

de vedere a 1'1 simila ra""" ul" ""'" tun' erieul I'" este ab -. II, t

' "" '-" '~ aiuJ.II.' ,,' I, In, ,', J.,~' 111 ,:: " ',' I' ,~,so u.,

I, . t d I ~ .... l,PS, 1 , ae ogle.a.,

DEFINmEA ",lWAGIEI ALBE"

""'-

In g, neral, "m,a,gia ,alba~ ~ e eonsi derata magis

folosita oentru a obtine rezultate ",bUlle. §i onorabile" Pe de alta parte, ~fmagi,a neagra' e eonsid •• rrata cea care duce la rezultatele ".r,ele'" ~ Dar', in reali tat e, e foarte greu sa deosebes i bir ele de rau in arta magica. N e aflam pe t aren solid cind folosim magia pentru vindecarea cuiva; nu e nici 0 problema s,a definim aceasta ca fiind ,,,magie alba". In aeelasi fel daca cineva foloseste magia pentru fa vatama fizic san 'moral 0 persoana, aceasta poate fi defiuita fiira problame, ca .",magie: neagra". Dar cele mai ulte situatii en care ne confruntam In viata l§1i in practicarea magiei sint d,' parte de a fi atit de clare .. Rar se in',impla ca ceva s,a fie complet "alb" sau ,;negru"'. Cele mai

1· 'bI I· m ~ 11 • h l'."

mu te prooreme a e vietii au C,I Ioarea "g:rl mor orit ii

MAGIA EGOIST1\.

,~agia praetica _f. a fost definita de m ulti autori de lucrari , tetafizice .§i ocul e ca fiind aplicarea arte-

lor oculte de catre diversi oameni pentru a-si

-1 .' t ,"

sat" sface "Iscopurl e ego ste to

Aproape toate rit alurile magice ~i eeremonja-

lurile'din aeeasta carte au" in final, un 1",SCOP egoist". AU e1 spus, ele sfirsesc prin a fi fatalmente elasificate

. "

,-8 -"mag ae

" . ", ,~," .,'

D Ir.o AI.... t a practica ID" azra 1 e

aea gIn"u ca al pu. el.:,-. ",' "' 'b~J, "

afecteaza cumva, a unci nu ai dreptul s.a eitesti aceasta carte, ,6i, de fapt, mai mult ca s"gtll~, ici nu ai obtine vreun rezultat ell dive sele rrtualnri si

3

ceremonialuri descri se aiel. Aeeasta pentru ca teama

de "m,agie~' este un obstacol in calea succesului atunci

1 "

cind invoei forte e' magice.

Daca esti suficint de sensibil, vei recunoaste -,

semi timp 'c.a aceasta teams .nu are absolut nici un rost, luind in considerare c, atentie cele ce urmeaza,

Practicile magice sint nsociate de obieei en Satanisr rul vet erarea Diavoluhri pingarirea mormintelor si a bisericilor, saerificiil . animals §i umane si toate celelalte acte obscene !iii hidoase infaptuite .i~ numele ;,o,cultislnului". Aceasta interpretare a magiei a luat amploare in ultimii ani eu ajutorul romane or sl ilmelor de senzatie care vreiau me'reu, 'lema ",veneI"arii Diavolului' si a ,,,poisedarii de catre

d ~"

emo'nl .

U Iucru trebui clarificat lin folosul tuturor

practicantiloi verit: bili ai magiei. Pingarirea bisericilor ~i cimr .irelor, sacrificiile de singe §l toa e 100, ' lalte murdarii diaboli ee nu au mel 0 legatura en adevarata P .actica magical' Cei cai e recurg , a asemenea

13

praetici sint exact opusi oricarui om normal interesat de ocnltism: sint bolnavi min al, extrem de periculosi ~i rai, Sint bo navi ~;i rai. dar par foarte .,normali' fu

«rmportarnentul lor geuera] ~ As' a a'11 ret sit sa

. ~

prezinte ell 0 deosebita acuratete, filmele ,de

groaza" "

FE"r:O' 'M-···-'ENU'I'L C"'R" '.' .'.' "

" '.~, .. -'.,-. , ' . "- ·.'IMINALULlill

A' '

IN ;S.E'I ~',IE"

Cit~va i us ran ale sinis' relor activitat - ale Incratorilor diabolici 'ne vor aj Ita sa ne demonstram ideea enun at-a.

A

_ In Statele Unite, de exemplu fenomenul "crimi-

nalilor in aerie' a devenit, dir pacate, m It mai free vent declit era odata, De obicei. persoana sau oersoanele care comitasemenea atrocitati se dovedesc a fi ~,ce'ti~te'ni absolut respectabili", Cind ~i cind, se descopera ell oroare c:a "mo.n.s rul" din spatele unei odi-

, :n..

oase cr me In masa este, de fa, t, unul din cei mai

respectati In. mbri ai comunitatii. Adeseori este un familist, U·. ,~,.bu.· erec incios", un om ell obiceiuri de viata admirahile, membru aI unei asocia ii de caritate, nn om Ide afaceri san un bun profesionist

KU

KU KLUX KLAN-,ul ~. este 0 ilustrare eta si ca a pers e i iI:::!I ch ";l~ m . b a .... :··'1!1 de pe rs on . a I' t g( e" To ti me' mb ii - de

ver' ,-,.~.··'·lll. ", ,.I!'I., .. - I :'.:'" :::._ ,'c' j :"., ,d. '_.~, . :"'S' .r·_c"·',, ··r .. ", I,

... ,~ ai acestei mi sea ..... 1- era mos t= c son I'"

vaza :. :.',', ....•... ~.,·;r, '~,' :u, C.U .... ',;,cuyl.a persm a 1-

taP proeminente §i influente in viata de zi cu zi: docon, judecatori, chiar primari sau ~efi ai politiei, ei

t ti d '.' t U

aces ,IP ae nuseare este cum .. U se poate mai rau,

pentru di membrii sai cred en adevarat eli Indepllnese v'oinja Dlo]JlD.uluijl AfJ .fel de miscari, care au folosit aeeasta ."s:cnza" pentru a. motiva comportamentulIo .. odios, au comis mai multr at ocitati im .. 0- trrva umanitatii, decit oricare rnisca e practicanta a

ult . I '.' 'D" ' 1 .'"

~~c '-U.,Ul· la,VOlLU U] '"

Raportul dintre atrocita ile comise oe ' aan - acii

descreierati ai cultului Diavolului ~i cele comise de

.~ .. ' itori ~ D I -{,"; d 1

a§a-nUmrtll. ~.s,erv· on Tal .·oronu m" este · .. e' unu . a

uta~,.

D. ~ d t ..... · 1/";.... d"""' ....

erne a, .a Ice un om rncepe sa crea .. aa ca are

b jneeuvlntar' . - sp eci 1 a"'; a 'D' omnul .,{"' pe tr u a race

", . It :: .. ,' ,,: _ ~:"ea .~:,- '.: a . ,: :. ··.w '···,n: I ·vi li I

ceea ce crede el die euviinta in 'presupusul rnteres al Lui Dumnezeu, d'- vine lntr ... adevar 0 creature extrem

de periculoasa.

NA'Z:'" r IS···MU···· L QI~ l\/1""iG·-·IA'·:·· N:··· EA·,,' ,G"lL\ ... ~

. . .'_. .. . ~l .1.,~. ........_ I. '.

Cind v rbim despr masa ra ea in masa a evre'lor, ebuie sa spec'ficam faptul ell cei mai importanti condudito · nazisti inc uzlndu 1 §i pe I i ler,

Iii !I! ill !!Ii ~ I'" fai 1

era'u prae acar .1 81 rnagre negre. mar .armosui

simbol nazi st - zvastica ~ este U.lI vechi airnbol ori en-

15

tal al puterilor oeulte. Dar" ea in cazul tuturor practica~tilor de magie neagra eu .inten ]j rele, pline de c~u.zlme, .setea lor de putere ~i automarire le-a cople§It capacitate a de a-si exec-uta si tine' sub control ceremoni~luri1e magice si, ca urmare, au pierdut totul,

Cei ce studiaza istoria nazismului s-au minuna , desigur, de cite ori viata lui Hitler a fost salvata in Ino~ mi raeulos in fata numerosilor atentatori, A fost mult mai mult :~ ecit eeea ce numim ,,-noroe chior". Nimic ..... n viat·a nu este intimplatlor'~ Hitler a fast aparat de, ~ puternic con protector de magie neagra, pe care .nlcl un glonte sau pumnal nu l -,a putut strap~ge. Pro ectia m gica invizibila este mai puter-

.. WI Ii- Ii [u III ~

ru~~ mal Sl~a liil nu poate fi pei ietrata .. e vreo forta

fiziea, materials. Clod practieantii nazisti ai magi.ei n~gre au inc put sa-§i "iasa din mina", siguranta lui

Hitler s~a pierdut si caderea lui s-a precipitat.

Ce-i _ atrage pe oamenii inteligenti, asa-zis " . es.pectabih", . in organizatii de natura Isterjca, Irationala? Ce-l determina pe LIn profesor universitar sa devina nazist, pe un director sa comita 0 crima in serie sau .e. seful politi i dintr-un or.a§el american sa. devina membru KU I<LUXKLAN?

RA'~.··U'·L,

- .. .

·AME.~::.TAL ALNATURII UMANE

". " ,

.... . r" ..

" .... .:___.' ."

Di 1 n f ricire, raspunsul Ia acests intrebari este unul neplacut §i dificil, Sin .. oua aspecte de b za~ (1)

O ' l prm n atura sa' este --r tu ..... f d t 1

. 'I . . . .".". I " .' • ..Il - '. .'" .

, . .:'.,' ' . '. .; c, lea, ra un, an'"},· n a.

1",'

Altn.anah,uJ Farmecelo.'. Rilualuril'ol ,i CeremoniaJurilDI' Magtce

rea. Acesta este un fapt cunoscut si incontestabil. Omul are 0 rautate innJas.euta;, enatura lui de baza, Stirn ca este asa pentru ca omul alege mereu raul, dcsi ar fi pl. tnt sa aleaga binele, Daca omu ar fi prefer at armenia in locnl Iut tei, paea in locul

'""" b . 1 .. .J": •• ... 1 I ...,,'.~" .

razno II UI" rericirea m I ocui amaraciumi, atunci cum

se fa· e ea traim intr-o lume care numai armonionsa, plina de pace si fericire fill e'? Din nacate aceasta natura rea a omului este atit de bine fixata, mcit mii

d ~d ... · d ~ liei

e am :' e m I octrinare re gioasa care ne invat·a sa

"tim buni" nu par sa .fi aju at en ceva,

BAR'-'B'AR!E"I "C" "IVIL" -=-- I~· T~'U'

. ...: : '.':. .' .,'. • .1,' I ' <_.':

. ., '. I...· .,',

Chiar daea sintem astazi mai .civilieat!", ell legi si democratii eu care ne mindrim, smgura diferenta din re eomportamentul nostru §m eel al stramosilor nostri primitivi este aeeea Ica. n·. expl: atam ~i 11 omorlm unul pe altul ell mai mutt "stiT" ~ri mai

fiei . t" it f- OJ

"e c en ecn 0 aceau et ..

C ' 'ID ar putea eineva sa spuna ca i intea care .. '

concept t bomba ell neutroni este en ceva mai buna decit ,. .intea care a trimis "criminali't sa arda pe rug?

_ -"EVOlA DE RITUALURI A O'MULUI

(2) .AI doilea aspect de baza, c-are explica atraetia pe care 0 exercita asupi a oamenilor inteligenti, nrespec:ta oili", ,0 rganizatiile oculte, cultul Diavolului,

7

t -1 I"" . ia de ri 11 -

sec' B .. e reugioase, este nevoia ••. I,e ritualuri §i magie a

omului, Ritualurile ~j magia .nmerg lao sufletul' oricarui oml Oricit de sofisticat sau rational sa considera un om, el stmte nevoia Ide, ritualuri!

RITUALUL iN VIATA DE ZI eu ZI

Chiar si cinicnl eel rnai convins iubeste ritualul, Lui li place, de exemplu, sa stea tntr-o simbata dupa-

• ~ ~ il ....,.. [!II i;..i!' -.. ' •

armaza ~] sa-si urmareasca programul de sport

preferat, eu 0 halba de here in fata, E sta p'e fotoliul preferat, I§i ,a§8za televizornl in unghiul preferat, " i, , ~i se simte c,a in Rail Sa va fereasca Dumnezeu .sa :inoercati sa-i deranjati acest "ritu.s] saerta"! eel care va ineerca s-o faca, va atragc asupra sa 0 revarsare de amerrintari la fel de Inspaimintatoare ea ~i blestomelc celei rnai rele dintre vrajitoaref

Acelasi om va dori ca mincarea sa ,sa fie, preparata intr ... un anume fel, la 0 anumita ora, ~i va minca doar daca se va aseza pe un armmit scaun, Apoi 'via dori 0 cafes prep arat a, intr ... un anumlt fel,

""'.1- -n- C"! t, ~ t '.,. d iii 't;'" :1''' ' ....

'- o,IO~ll~a ' e: 0 anuml',a '~l,gar,a,

EXAMINEAZA-TE PE TINE iNSU'fI!

Clti dintre 'no] nu sintem 'JrituaJiz,B'ti'" in modul nostru de 'viat,a." tn special in obiceiurile noastre cele

. ~

I·· h

I _,'

mai intima? Examinati-va ell atentie ~i ve'~i descoperi elemente Ide ritual fant asttee in eele mai multe

ill t t·'" '"I ,i bi " il 'r ntre aenunue ,~,l omcemr: re voastrel

~i daca vom mClerca, :sa, e.limin,im, aeeste obi ... , ceiuri rituale, 'pe care Ie adoram, vom deveni nervosi

,""

~i greu de suportat, In 'mod. evident, ritualul este un

aspect de neinlocuit aI naturii psihologiai umane!

Nu sugeram aici aprobarea actrurrilor rituale naive, ce caracterizeaza obieeiurile de via·ta ,8. milioa .. , ne de oameni, Ideea este s,a demonstram existenta

'. '~Ji. .. I!I • tiill. -"""

UD,Ul rl~ua, Ism moons _,Ic'ot prezent mereu In

vietile ncastre,

DO····'·RINT···· .'- ·A-·· 'IN~~-'---:-C··· O· ···N','·····-'e··'T· ,. E~-NT········jl

".:__' ',,_ ."',j,, ., ••.•..•.•... , .. ".,: .... 1 .• , "':"-"'_'inl

_ _i

Aceasta dorinta inconefienta de ritual este cea care atrage atitta, oameni in diferite organizatii _' fie ele religioase, politics sau militare _, ee se identifies

,. ,i b Ii·' ti I;w! it 1 ~ "'&. b ~-

prm sun ·0. __ SII-Iea., ritua UTI, umtorme sau rone. yd ell

cit V'O·f fi mai multe satisfacjiile personale oferite membrilor, en atit mai atractive vor fi acele

., . i t-.'~' ~ C bi j. .' di t '. ~ oj - '-1

orgamzatn. .. .om amana umtre S.lftel .§'l l-:mtu,a este

prjn ea insa~i esenta ceremnnialnrilor ritua le magice]

'R,itualuri, eeremonfi, magie; oate 'aeestea pot

.. 'b! ... i, .. 1i-'0 11 ~~, d·'· - t -1 ~ """ t I ~ I d

parea nlra.-~lonaJ.le )~ar aces ~e tueruri smt a rei I~_:e

importante 'pe'D't:ru, om ca ,.,. lnfma .sa!:

FlO' ·-:.····.R··:·TE· '. ,"', 'INVI:I: Zi··IB··ILi' .··E •. !·,

• . .. I • . ". I .

• " • J - • ~ , • _ • ~ • !

Magill Iucreaza ell ajutorul puterii !emotiilor §i sentim.entel!o.r ... A.cti'oneaz.a prm forte invizibile care in mod misterios si inexplicabil provoaca anumite

_ t .... tA ] ....... ,., 'U' t' di I it I "I'

. " ..... , ... ' .. '.', 'c.' .' ',' :. :c ;-,.;. '.' ,'- .. ,' .... 'I'=: -:-' ... , .• ..- I c'.. "1" ', ... : ,,'0 '1 "",,', -- ". . .',' . , .. , ii,

evemmen e san ill . Imp .arl,., n S .. ur III 3_. I: rrua uri 0'.1:

,~i ceremoniilor magice din acest Ahnanah va demonstrain mod evident cum tot-ala lips a, virtuala de logie8. si motivatie face ca magia s.a lucreze. Pentru a intra. In Inmea ceremonialurilor magice trebuie sa abandonati intrebarile pel care si le pune

...... ,_. td · t I.. "'" ~ ... I.... 'h ~ l"'b' ,

In'~O;' eauna 0 mm e cmica §1 sa uasap J.I·~,U ioer

d .. ~ ~ fl t t 'I' d '" ~.... Iini -p-' t

ormpei su . etesti .. ie exprrmare §i imp mire. 'en' ru

J>J t b d _ '0; 1 ~ _ x· t H ~

a. va putea aucura .r .• te mmumte magiei, C',aUI.a.·~~ sa

~ t .. 1 d doare si ~. t ;;.;! ,_.'~ It

porm."l ,,8 ,_ruDl'CU can,',lo,ar·e §1 lnoc,en."a., ea:CI mu, · .. e

d· 't 1"'] t .. rt to..... ~l""" .....

. ',.. ..." 1''-' I,. . .... ~ "'. " . . ,." ',' '. I' ·-'"'"1 . ,- I 1- 1 .- ,.' -,-", - '. -.- .... l ",: l! .

III rrtua. uri te acest .. ei arte au. 0 113.·,ra copt areasca,

E· ate' regr stabil ca ;t: en' di inte .le m odern 'e" c a~ tre

.1 l, r. :,...... i >· ,: e. .:. ..':-) ,,: .. ~ .. ~ ' :: .1 .. ' .:.:. . . ',".

",r,a·tiorlalism" §i scepticism an negat .Qi ridieulizat ritualurile §i ma .. gia .. Aceasta respingere a dus mai degraba la. cresterea numarului nevrozelor si d ~ ~,.[ _' 1 l~' 1.... liniri I, fl" t '1'

I epresn or ~l ra 0 . ipsa genera a a Imp miru su r e .e,t]

l ;0 lti di t '" Rit 11'J t fj

a ceior mal mum .' .intre n'OI~_]. uaru nu va pu •.. ·ea" .. ].

t· ~ ~ d t.... d- ' ..... ' t t' """ 1

nega lliClOI' .ata ell. a •. ·· evara .. ~ pern,: .. ru ca e: se va

'e ..... 1 ,-] ... ~ fo.

manifesta mereu m eomportamentul omu UI, oricit

de ratio 'na'IIC' si d 'e lumina 't" s Q1ii"!i' considera ae est a

' .. ' '~'" ~ .'. a ~",:." c<~,,·· ".. .- ,-UJl.·.~. I. J... _ I.,.' '~" .'. ~

CAPITO UL DOl

23

O C··-:AR':-'·":·,'·T: 'E:'-- '-D'E-::- MAl "G,":'-IE-·"'- ~E"IS:~'TE- ", '- C'''''A':-' '0:'-:"- 'VRA': ..•. ' .J.' A~'

.' '.".' J. - '. '. - ---= ': ::-' , '". '. ..' '.,. . . . : I .' .,' . ..:! . ~: l ",: " '_ . ,,' ;.:' • ,,', '.' '. : ..~" :.:: • .. • • .

A avea 0 carte de magie este ea ~.i cu'm ai avea 0 amuleta, Ea. are putere, paginile sale sint magice ~i datorita vibratiei care a fost inglobata in ,ea, de seco e~

C te d - . . J~' b ~ 1 . ~ ul iC~

. area, ":e ma,gI,e:'1 sa,u ;, Im __ 3JU, maglclan,:UJ 'JI

este un manual care v',a tnvata practica rnagiei. De fapt, este j,c.art,ea de instruetiuni" a magieianului. Asa cum ai nevoie de un set de instruetiuni pentru a mte1e;ge cum trebuie sa folosesti 0 masina san 'un

d~ ' .. " iti " ·.C" crt' .' ·d"-·- .' ", -, ,~ . .-, t - ' .. -' t -'1- de " .. stru . "'" 1- " .•

lSP,O,Z!,.lVlIl ca .ea re magie este setui '." e InS.1 rue .runi

............ " .... ~ .r., I · ~

care te ajuta sa ,pUI In rmscare fortele magiei ..

o carte de magie este cu adevarat 0 carte extrem

d·" ii, .• '-: ' ,~-- " -,- t I..P, 1"1 atui .. -··~· , .... id ·d· "~ : . -'. .~ 'd',,- ,',-: " 1-']' ' ',' -',' I' -- -. .

e unportanta: ar a,1DCl em .' ISPUI .9 0 . u egere ,3

celor mai importante §i mai eficace asemenea "instruct.iuni'~, pot] considera ca viata ta s-a

. b - I

, ~ , . . ~.

sc rimbat!ALMAN-AHUL-" - -'----,' 'D'E 'MA- C:-IE UN- .

1_,' : ..... ,:: __ , -1.'1

. -

D"'O"'C'UM"" ENT·····'·'P·R-.:E- 10"'8-

~,-', .. '.' ' ~- ~ --,,:;' ." .

Aeest Almanah de magie, chiar daca nn este atit

Atmanahul Farmec-e$ot" Rituslurilor:11 Cemman;alurilar, agice

de valoros ca vechile manuale ale rnagioienilor med ievali, s-ar putea sa fie eel mai pretios document

A,

pe care' il veti avea vreodata, In. citeva sute die ani ar

putea valera milioanel

Tratati Alma ahul C'U cea mai mare grije ~1 respec f?i Jl veti avea pina Ia sfirsiti, I vie', ii §.i chiar mai In' It .. Aceasta nu s e 0 Iucrare obisnuita, ea are a irnportanta magica inestimabila. Respectati ... l! Urmati ... i iustruet.iunile cu grija si va va rasplatj, insutit pentru efortul depus,

,;i"i;,

In nici 'un caz sa . u imp'" nutat] S_,~._ sa dati.

Almanahu] altcuiva~ E[ va fi mereu numai §:i numai aI V'OS- ru. El nu trebuie sa raspunda decit la vibratifle voastre, Nic iodata, pentru nimic in lume, sa nu lasati pe -in, va 83.-1 citeasca sa sa-l atinga ... Este un text magic C'(~ po ate, oferi 0 ID_ re putere posesorului sau,

Nici O' ,a- ,ii sa ni-l tai ati, insemnati sau sa ii distruaeti P .. .azinile in vreun fel,

_.:.. ,0..L

Daca vreti sa notati ceva folositi un eaiet. Daca, dintr-un motrv sau altul Almanahul este lnsemnat in vreun fel, distrug,eti~.· imediat . Comand :_li un alt exempla .~, Nn va gin diti ca v~ va. 'costa Ice va 'in plus, Urmind ell aten] e i astructiuriile din acest almanah vreii ajunge sla. trsi i to viata in care sa, Via aprindeti tig,arile' cu hirtii de 510.0'00 de lei §i 'in care veti Ii mereu rtvnit c e eel, mai . rumoase femei,

2.-

I

P~APORTUL TAl ... · SPRE BOGAlI·

Acest Almanah poate fi pasaportul tall spre bogatie' nelimitata, 1llX~1 putere §.i aventura, Ai grij.a de' e ~ Hespecta-l. paze·§te:-I~ Cumpara ... 'ti mai multe

ex . mplare daca e nevoie. Est,e p ,iii . Ide putere,

Pentru ~ in sa g'ases,c ritualuri §i ceremonialuri magice vc:cbi de mti de arri; ritualuri §i cere-

-, ' ~ d!i' ,",<yO d t

monia .uri care au atita putere ,,1 ereumpa ae unai e

In, ,e e de secole, incit impa tul lor, atunei ci d sint invocate" este ireaistibi . Este atit de. itnpregnat de, sute §i mii de ani de pi tere psihica §~ magica, incit in momentul .in care cititorul i1 foloseste pentru a-si atinge scopu ~i~' .', UN FLUX IREZISTIBIL DE ENE~R··· .. :E P,SIHICA ES!TE E.LIBERAT P~I,,\TRU A ASI-

- w

GURA RE,ALIZAREA APRQ,AP'E IMEDIATA A

ACESTrOR SCOP'URI!:

- - d .' d

Gindeste-tel ,At~"-a outere _' mii ne am xie

p te -'Ie! ~ continuta in rituahn il §i ceremo rialurile mazice din Almanah, Unele din acee ' itua1. rri ~ int

-, Ib.lO

mai veehi de 5000 de ani! Unele au fost folosite de

d ~~

egi. tenii din Antichitate, altel'B e catre maes rn

evrei ai Cabalei altele de catre vrajitorii din Evul Medin. Putine alte carti oculte se pot Iauda eu as '! a:, lata .. 'U'TE,REA! Este dinami ii! lata, boga·tii far,a margini, putere nelimitata ~ nu ai deeit sit 0 ceri!

Acui vom incepe primul ceremonial al acestei 25

cAI1i. Se numeste "Cer1;!mo~nialul M,agic al Banilor' §i elite 00 peratiune extrem de puternica si ell un poten tial magic ridicat, de atragere a bogatiilor ,~,i averiiin directia ta,

Acest ceremonial trebuie sa aiba loc doar d.e

d'· I ~ . iii " " .. '~. ··,··t:-::I ·~n·a'~· dumi ,;c·"·a· si J··o·)·a fie ,iI=

ou,a orl . ,e sap a ', .. - .LlI1.. ~ .. ' '- '. I . ,.'

rasir·tul sonrcfui, fie·' a, amiaza, Duminica aprinde dona Iuminari; una portocalie cealalta verde. Portocaliul e culoarea carle aimbnlizeaza Snare e, care este stapinitorul. Zeul Soli Soarele' teste Craatorul si Datatorul de 'V~,at,a Putere §ii Succes. Luminarea .. verde simbo .izeaza banii, Arde tamiie die pin, sau tamiie obisnuita pel care ai picurat putin ulei de pin impreuna ell cele doua Iuminari.

\iii'

ALT-'.·~·DUL· .. " T":'& U

~ .... , .ft .. ,

L jIl, ..... "'1 ... 'oJ,...,... dl un. '-'.'.- a .• l~ tar ....

·lli.TIIUan :e' §l tamiia s,e vor ar ,e p" _ ..

Asta ne conduce. la punctul urn ator. 'I'rebuie sa executi ritualurile magiee si ceremonialurile mereu in aceeaai came ... U si, desigur, in singurat te totala

in asa fel h ncit sa. "U fi deranjat, Ar trebui sa fie 0 camera cai e sa. con'~iDa doa vibraiiil ale. C .,

1 ". w ~ 1 ., t .... I· d" tfn -. i

alte c 1 vinte 0 camera .LOOS.l a e,xc, us~ V' ".e·. ne, In.

uici un ,C8Z sa nu folosesti 0 camera ca e m ge e al .. folosi_:~ d c alteineva .. , As: a'· .. - Inserrma . ',a in ~ j

vibratiil '. altei p rsoane sa interf rreze ICU. I cr rea ta magica. E ceva ce nu-ti poti permi e daca intentionexi

III adeva at s,a ai sueees,

2,6

Acest altar poate fi lea 0 tejghea, ca UII . aft san ceva asemanator .. Trebuie sa fie aeoperrt eli 0 l'esa .. iura din eel mal. bun material posibil: forte e cosmice nu pot fi atrase ell lucruri ieftine, De§i nu este esential, ar fi de preferat catifeaua. Este bine sa ai mai multe astfel de ',esa:turi de diferite culori in onoarea diferitel or planete care te influenteaza. Duminica ar trebui sa folosesti ~esa·tur·,a. portoca .ie.

de i ttl"' d .....

Colo itul nu este chiar asa e nnpor .an ; CL'l ar" .aca

nu folososti culori e '. otrix 'ite, nu i iseamna ca magia

a n··u v"a'l 3i'V' a'·' s·U'c""ce: s~· d .' .. in mazie fieeare a.m a 111111. , .

i .~ '! _._' ~ 11' _ .' • ~ L. • .' 1. I., .• ' r • _ ' -, ,.. b l1li1 _

eonteaza, Daca esti series in stradaniile tale, .n.n trebuie sa te cruti, Vei fi reeompensat pentru efortul tau, Aeeasta este Legea Naturala a Vietii §i totoda-

ii, Legea Ceremonialului Magic,

ntn ····TIE·· MA' .• ·G···"·'IC··.··A·~

• ' ____'... __' 1", • '.' '. • i _'

Pentru a practice ceremonialul magic vei avea nevoie si de 0 rezerva de htrtie mogici., toco i ~i ,ce'nelur!! magiee, Nu te ingrijora dacs acest ,-Ce remonial Magic al Banilor' ti se pare complicat .. acesta e primul ceremonial pe care Il vei invata §i de aceea e eel mai greu de: explicat, Acest ceremonial, ca, ~i ce e ce vor urma, teste foarte simplu, :§i dupa aceste explicatiir,limina.e, ins"ructiunile VOl' ~ recapitulate pe scurt pentru a te ajuta sa U I mezr acest rrtual tara niei ,O'COl' fuzie ~

Hirtia pergament, luminarrl eolnrate, tamiia,

27

cerneala 91:. toate celelalte accesorii neeesare ritualurilor m a- uli"la se po' t g--'a"" si Ia orice m a' ga zin e" de genul

.. : .' ,:"",~,"':'L.~ 'iW!,:, .- .' . '-.~.: lbi ~~-.,. .'., .. :' '·"')'·IA ' .. "'>' ,_:/' .• ".

1'_' ' ,. . " ,:,'~ (~ . , ",'. '"- "".- .. '. I 1" i; - . .- . I' . ", " ... [ , -

,~"U]l!.ver,sa1 ,~ El'B pot fi absolut obisnuite. . n momentul

in. clare 'I ins a." ai decis sa le folcsesti in eadrul unui ceremonial magic, ele contin in. sine potenjialul de cam ai nevoie, 'I'rebuie sa mai treaca doar printr-o etapa de purificare,

rtm 'F'Ie" 'AR:" -'EA"":'

. _, .... I .. ",.:~.~'L ',' ..

Tot eehipamentul ocult pe care il achisitionezi trebuie sa fie puri.'fi,cat psihic §:it magic §i consacrat, inainte de a fi folosit ill magie, Pentru aceasta vor urma instructiuni exacte. Dupa aprinderea

I ..... ..". 'I ~ t-._. ..... " _. t b ," .... ~ .. t" "

umman lor si ,3 amnei, .remne sa mscrtptionezr ell

cern.ealii, m1agi.c,a. vend .. e, pe hirtie speciala, talismanul Zeului 1801, ilustrat in continuare, Pur §i

" . 'I .'.... ii hJi"\. " ,. .. '1'" d'

SImp U~I copiaza ceea ce vezt pie n rtia specia a ae

euloare galbena, Pune apoi '0· moneda de argint in. mijlocul t.alismanului §l lndoaie tnate coltur'ile pcrgamcntului in jurul ei, jinindu ... - e: deasupra

f' '1" d t.... ' .....

UIIlU.Ul I; e .amne.

A 'tine talisma .. nul :in acest 'mod" in. fumul de tamiie se numeste ,~fulnigatie~' si este un act simbolic

t ..... -" .. 1" iI '" . ........ 11:""

penrru ".curatarea· ta .. ismant .ui ~l "Jncarc!ar'ea - ui

pentru magie,

2'

, ,

1 .i35 34 :3 32

6

. _.

7

I,.' I I'" 2 7···· I 2",,"'8' !

- - I ~ I

8 .3'0

23'~'"

,.

n·····"

"

. ' .

15

1'6

19,""

.

..

3

.

'1' -2-;

.," ,"

": .

2" 11~1 . l'.i,

TIl. r . oS' · MANU' : - ". '. -' Z'" E'- UL' , m" ifTTnIII 'TE""R:'

~ .. _"," . ~-:'-'" -.«Juel - .. -',~

.

30" 32""" 2""" ,-"' 7

.' i'-' ,_'" . /

" - '~.' ," I • • • ' "_

_j

25"" ' 2 /9 -1 I", 0"'-- ,I

.' ' .. " I '.

6 5 13"3

.3 ./ ',/

9 2···'··6·····

'-' .' .. '.( ".

- ( ...

fI" ~ .. ·TIS········ MANUL···· j-' "- Zi:E'·'·-U· L' :U·. 'I' 8·>0.····· "'IL

~~~I . ':,_,:':' - .. ' . "1 .," ~ &' ," ••••• ' ," ':', r- _ .... ,'

I,

,

,

111

75·,·.·· 1

,,;

9

,

, .

7

5

.

17

16

2

6 1"2/1

. . -. /

. ,_

110'; 8-

o ... " >:'

.. ' . .... : .: ..... )

31 '13":

,

. '.

" .

" ' .

. .' ~~".'

Acum 'spun' ferm, pe ton de comanda, euvintele

~

magiee:

"ANGLA; ADO'··.ltY·,ERLOY·, SAEAOTH! A9A VA FI C·~UM·::;··" IC"'RE'D", E·:.U···'"

." . .. ".. ,. . .. ~

AC'UlD' p nee talismanul ell moneda i ..... t it .... .f'"

_.' rr jn . ' .. '. '.' .ua :1'. ,I,.. ..1 ',a nTI 'a'url am

el. Intr-un sertar. Acesta este sfirsitul cere 01-' rriahrlui.

Repta to'tul joia, dar de data aeeasta aprinde 0 lumin .. re albastra, pen I ru ca aceasta este culoarea lui -Iupiter, planeta care guverneaza ziua de joi, De ase nener folose ste 0 Imbracaminte albastra pentru altarul tau, desi nu este ceva esential pentru succesul 1 ragiei. Foloseste cernealaalbastra §i inscriptioneaza talismanul lui -Jupit IBr in locu celui al Soarslui. Restul eeremor ialului ramine nesehimbai F.

Repeta acest ceremonial -stra '. echi saptamina urmatoare, in aeeleasi zile.jar in dimineata de vineri din a doua saptamina recupereaza monedels l1i poarta .. · e cu tine peste tot" Bogatia va Incepe ,s,B. se reve .-se asupra ta,

o ALTA VARIANTA A C ~ HII MO ' IALUL, I

o variants a acestui "C aremonia Magic al Ba- 111,0 ({, considerata Ide unii ehiar mai pute nica decit prim .' este sa ~ e~ i in aer Iiber §i,a mergi pe un drum desfunda. pina cind acesta Intilneste un alt drUID,

. ~ ,

formh d 0 rascruo ~ III aceasta interseetie ingr.· apa

talismanul §i eeita cuvintele magice date mai

3'

Almanlhul' Farmecelor~ Ritua/uriior $i Cere,mc" ;alur,;lo Mal9fce

inaint,e. Odata ingropat talismanulcpleac a~ de acolo

, ' ......... . ti .... .'

fara sa prives 1 mapo ~

CE 'EMO-' NIALUL-'" 'DE P U'R IF' C'AR-'E

.'. :' ... :~ " . .,'- .. '1 .,' .. ,' . . . ,,.:~. ; ~'.. .'. . '1"· :"

g . C····O'·'·N····S·>AC·,.··RAREi:.I'· -'. '.

91 ••••• ,-'~ ,.~. • ..'-. I

Aeesta es e esential Inaintea praeticarii oricarui ceremonial magic, scopul sau fiind eliminarea oricaror vibratii negative ce ar fi putut fi atrase de catre ins rumentele tale magice Inainte de a intra in posesia ta .

. ""'-

Pune instrumentele tale .magio . pie altar (lumi

...... il 1 t hirti v ..... • AI h I ~

nari e colorate hirtia, tamna, C'.Cl rea a. c' mana u_ §l

orice alt echipamen.t magic ce va fi imp icat in m unca ta oculta)

A ~ d I ~ 'b'" bi "t"-" f t~·

prmr e 0 umma re a ... oa Q;··ll1.nU1 .a, nepar uma a

~i recita urmatoarea ruga iune:

O !'N'S:-T'R"U:M' E<N' "TE 'tTl ·C'ON·· JU'R" P'RIN" PU'T'E~'

" I, .".... I ....', '.. . '. , . , ''lin r ~. . . ~. " 1"' I' ~'. '. u=

RE, IGAZD,EI ICER_E~TI ~I PRIN ELEMENTELE, F·OC". vnrr PAM:iNIT ~I APA CA. V'OJ sA vA cuRA-, 'rA' I DE CRETURILE RELE'l sA OBT -NETl TO.A~ l'E V1RTUTILE PO,ZITIVE :S,I sA LUrCRATI .A9'~.

. UM' '{fA C' E' R EIU" P"E'N RU . p' LEI' N' D'OAR' EA-' pr A.

'. •• . ' 1 V fi'" ::. -.c_'" r '_ .'-: . ..... .... . .. I _ - >: I . • • • . ..1'. . .Lu-1.,-

NETELOR 51 .MIRACIOLUL DIVIN' AL CREATIE.l!·'

Aeum presara echipai I entul en un praf de sare §i s- opera-l eu 0 ~esatur,a de in curata, pentru 24 d ore, Echipament ul ta va fi aeum eliberat de 10 'ic substanta de natura negativa care ar fi putut sa-i fie indusa Inaint . de i fi i1 trat in posesia . a. E hipa-

3 'I

mentul ta' .... u m~ ~ aei ·t' ,'C' ri..... t ~ r..,., iti

.: . I' ..... ", .', ' "'ti~C' es, 'e' acu " 0 10':" 'ra puernlC'a, POZl,l-

va, care po ate ucra conform do '~n't,elo-~ talemagicc.

RE·'C"'APIT-"'ULAREA- .,', ."'. ", 'C"'~:'E"'R'EM' 0'" "',,,·"IALUL· '-"m-= (.

,",~ " " "I",: " r_' "",: ' " ',:.:__.: :'_I._. ",' _:" "'-_'

ll·II'·A,"G' IC'" AL" B'~' " "ILO'R

!'J..CI.: ',' " . " .- " _ -;, " ,~_\ ,~ __ ".,:::

AC"lUD sa rezumam ell exactitate instructiunile pentru executarea puternicului "Cerem.o,mal Magic a Banilor ':

, ,~ Executa ritualul IDa ra,.sal-:itul searelui sa'u la amia .. z8" ,d minicav Aeestea sint orele la care Soar: 1 are' putere maxima" d'eci orele Is care' ace as t,a, putere oeulta e poate ajuta eel mai bine pentru atingerea scopului,

2~ Aprinde doua luminari, una poi toea ie I alta. verde,

,3. Arde ta 'n Ide pin,

4~ Poarta, pe cit posihil, : iaine portocalii se u aurii. Nu este esential, dar poate sa creasea influentele favorabile obtinerii succesului in Iucrarea magu a ..

5~ Inscriptioneaza pe hA tie galb na, cu cemeala magica verde, talismanul Soarelui,

6. Pune 0 moneda de argintin mijlocul talismanului si apoi Indoaie colturile peste ea~ Tin' talisrnanul in fumul de ta,' iie in timp ce faci as a,.,

7 ~ Acum spune cuvintele iagice:

" ' ' 'GLA, .AD 0 NAY, MERLO .. , SAB,·~ITH!

3

,

A$A VA FI, CUM CRED E,U!"

18~, Pune talismanul cu moneda in el Intr-ur sertar,

.A, doua veraiune a acestui putet nic ceremonial, pentru eei Interesati, urrneaza punctele de la ., pin,a_ la 6 [a fel ~ dar p . nctele 7 §i ,8 He schimba di .p,a cum urmeaza:

7,~ Iesi "in aer liber §i gase§te un drum desfundat, Mergi pie, el pin,s cind ajungi Ia 0

raseruee.

,8.. Ingroapa ralismanul vrecitind acelcasi cuvinte magice, Paraseste locul fa,ra, sit

~ til .... , ..

prives I. mapor,

.Ceremonialul Magic al Banilor" trebuie ret etat joia, iar Instructiunile pentru aeeasta zi sin U Inatoarele:

L Executa ritualul Ia rasuitul soarelui sau

Ia amiaza

2~·, .. prinde dona Iuminari: una albastra alt-a

verde,

3'~ Arde tamiie dee rin.

,4~, Poarta haine albastre, daca e posibil,

,5 .. Inseriptioneaza C'll cerneala . ~ 'agica albastra tali sm' nul lui _ upiter, 'I . e ilrtie galbena ..

Pasii 6, 7 §i 18 ain't identici leu cei ai cere .. ionialului de duminica, A,ce·ea§i procedura se apliea Ia a do ua versiune a ceremonialului, pasii 7 §~ 8 fiind identici cu cei deserisi maiinainte.

In. regul ceremonial se repeta s,aptam'ina urmatnare, dnminiea §i joia, Vineri dimine at.B reeupereaza rnonedele din talismane §i poarti~le, eu t,ine peste

tot in U,', .iito,ar,·.-le DiOna zile.

In acest timp, ., oti banii §i noroeul pe care ti Ie doresti se vor re', 'arsa asupra ta din abu. tdenta dovedi d ..,.' t ~ il~ d

me ca mstructiuni e c e executare a ceremonialului

au fost urmate eorect ..

UN'" QO': "'M" ER' 0'-' BTIN' E" 50" O' - 00'" '0'" D"'-E L I

-' '~. ty,""'" "'.f- -' -~ -: ..... ~r.·il· .' ;",'. ,~E.I

Printre sutele de ccremonialuri magice si form le care urn aresc obtinerea de "bogarii ~i noroc, putine sint atit Ide puternice ca ,~~Ce:remonialul Magic al Banilor". in multe cazuri d. sueces uimitor, oamenii au relatat ca au folosit aceasta fabul :,asa for, u a antiea, lata cazul lui Stefan TF, un .~ome_' fara nici un ban, din. M __ zil, judetul Prahova. in cele noua zile efectele rnagice ale acestui ceremonial au avut un impar t total. Stefan a, ci§ .igat 5100~OOO' de lei §i a intilnit LIn boga director de: con panie ca ,'e i ... ·a propus 0 s - ujba r e sofer bine p atita" ~i-o., ul I11tr-Or perioada I'"

. - . " ... "'" ~I-II numai noua ZJ e, ..

UN ss- M' D"IN" B'R~'- G"HT-O···· -, '.' G' . ,-

..- 11- _,:,,",1.' ,.N, AN~'LIA,

S'E~- 1MB""': .'. '. ·0·' '. G: .. ·, A¥ T' . ~'? gT'1 ··E_.·'

,- . _;._ '_ ..... , ~'.' .- '.. ~.

Laurence Dawson din Brighton, o localitate .... n

dill - 1*" A' .

SUo "'ngielj,' C·~t-_igat un cadou teasteptat dupa

practicarea 'J,rCreremonialului Magic al Banilor" ~r cind in simbata de dupa terminarea eeremonialului a

orimit prin PORta un cec in valoare Ide 5.0 .. 10 de dola: i

3·.

reprez,entind premiul la un concurs dintr-un ziar, concurs la care participase ell citeva saptamini inainte §i de care uitase cu desavirsire!

A . d .... ..... t""" ".., "'" f 1 ... 1 t pOL,' upa, 0 saptamma, §e •. n . s·au, . :~a .promlova·.

., ~ d it sunli t d

in functie, eeea ce ,~a. a.' us un vern' - sup nnentar ': e

1~600 de dolari pe an.

- S:'IL' 'E' M- -P'R!M' .. ', E"QT- 'E' 0······:··· S' LU' .rn "A¥ n"'E

VA,.: .1=--._-.'.,,". ..i -.~' - ~'_',. / -.':. .. ~.' .~.. . . . .

710 ; .. 0 ··0··· D·IE··-' -~ E'I PE···- L- -- -N"A~"

- '. .._... : .... - ' .. " .:"..... • ... •.. ' .. '1 "

Vasile M. din, Bucures i avea dear- plltma expe ... - rienta ill vinzarea Ide autoturisme; dupa practicarea "Ceremonia ului Magic 81 Banilor' a :1}08' I insa ales}, S.Pl e nimirea sa , dintre ·30 de coneurenti, ,S,3, ocupe lIn post executiv 10 0 reprezentanta sfraina. Acest post i-

a oferit lui. Vasile un cl§tig 1 .. nar de peste 700~OOO e lei,

Nu e nici un secret ca aeest ceremonial este principalul la care apeleaza cei mai multi 'in lupta lor pentru hogatii I i averi, De -·e unii obtin succes dupa succes, in timt ce altii se zbat fara nici un rezultat? Dare . I ilionarii si-au d.' bindit averik numai prin munca? Tu ce crezi?

eel 'mal boga om lea -e a trait vreodata pe terito ... riul sraelului a fost Regele Solomon. Legenda spune

A lm&nal1u,' Fa"mecelo.r. Rftualll,rllor ,I Ceremo.niaJ·urilor ,Magice

.... '~ 'W'I: I'" d .... t . tet I, ...

ca I pe unga faptu eEl era un cone UC,a_'Ol" '1s'j et §l mte ...

Iept, e 'a si un p acticant avansat al artelor magiei

D f tId ~l idera 1 .. t - ~

e rapt regen ."8 II consic era ce mai pu ermc magi-

. Lt tui tim il

Clan a umrer .~" pur: or.

Nu poate fi 0 coincidenta faptul ell omul consi-

d t 1 ~ E ~ 1:' t t ·t d ..... . 1- ~, 'era .. ce . mal marie magician [8. 10'.8' 1'.-0:,'0 at a §l ce mal

bogat a .', al tuturor timpurilo:r .. In viata. "coincid.e·n.~ 'f-a' ~ nu exista .... Efe cte, e ceremonialuril or' si rit alurilor

t·'_.'- ··.···,.:f .. ., _:_·li·~. - ... '. I.~.~"·.,.:,·I '11:..'_, u.r ':" I~I n-,u, .... ...:.1: ..

magiee sint eea mai gra·~to,a.rle dovada,

MAGIA ORIE····..·ULID .MIniocru iN AN'T' 'CH - "1\TE

. ..... d" - ~ - t' t 1 . Ii . - - ! al Ant ~ hit ..... fr· ~ ,. 0 ~

.' ;, m.epal'W .are e timpuri I·'.e .. :: .1C'_1.la,~ 1, .. r.len~

tul Mijlociu a fast centrul 'magic al Iurnii, Pe lin,ga

di 'i-" I .... t...... dol I] d . ..

tra ma magica sect eta ... ill .. sraei, care a ..... at mar

magiciani cia Solomon, Iosua ori Moise, vecinul di vest al Israelului, Egiptul, a. fost 01 alta sursa de tra.ditii magics e e ]~-em de avansate §i puterniee. Ati.t .S,OlO'IDOn, cit si Moise au avut puternice conexiuni ct Egiptul Din nou, e greu de presupus ca avem de-a I:. ... , . u- .. :' .,', '" ... ',.;;. . -.......... E' t ",. '.' .. t· .' ts bil £'.. " ul · .... 1 .lace c. 0 COlnCl e,n!{a .. ,· .. s e Incon es a·.· . l,ap .~ ca,

M '" .........t ..... 1 ,. Ii' ......

oise a lnvata':. mte egerea ~l ap ... earea prac ·]c,a a

... ~ d I ..,..-'" ... ~II di tIl

magiei e.· a. preot 1 §l mag ctenn In' .emp e e

'.' "I I t·· ,. ···E ', . .- ~I . t I . .' t fi .... "..' '. .. , .... - - t .,', .' '." .- . . rt '.

egip ene -gtp. u poate I] cu a.· evarat consi era C'"

vatra magiei; eel mai puternic centru ocult al intregii lumi. Nu este o,·.oinciden·t,a~' nici faptul cd Egiptul est-e. plasat geografic ln "centrul fizic al lumii"! Cat ·e

t ... f- j~ .1\ ......... ·t I l ~ ....., f . . .... t'

aeeas a m 're y,a"~, III .t1Il.,IC, itatu ne inroarcern aeum

36

pentru urmatoarea oper~tinne magiea de atragere a bogatill0r: fabulosul ,Rltua .E~ptean aI ~~pen~ tatii" din Cartea Mortilor, O~ce lu~are ~agIca PI'~venita dintr-o veche sursa ,e,glpte,an,8' este Intr-a,devar

o mare revelatie, pentru ca nici 0 alta natiune nu, a detiout 0 asemenea saerasi divina ~tel~gere ~ mrs-

he ~ ~ t - V .c. I 'ace st

.. ,i '~ .' . . .. - - .. ' " '.' : ' , 111 .' [S1 ' , "",

terelor Universului ca vee II egtp[ .. eID,", ~ el .0 0 - '. ': -"

'ritu,al fabulos doar daca dorinta ta de bo,g,a.pe, e cu .adevarat serioasa. A cistiga bogatii reelama r-espori-

sabilitate, ~i nu 01 ici ae 0 poate avea, Nimic ~u este mai trist, in lumea sport . lui, de exemplu, dee-It v ata dezolant de izolata ce urmeaza perioadei de mare succes. Daca le~:ti serios, daca vrei bogatii si avere si te soc _ti in stare sa Ie ai, iata, in continnare1

fabulosu "Ritual E,giptean al Prosperitatii",

RI:'

"AL' ." c:- UL ANT··· .. ·; "-r C"'- E'IG·: .. ',IPTEAN .AL

.'. .,. '.' I·' __ .' ," _ ' -. ,. _

PRO"'" IS':'P "R-··IT·i.irrII

. ' .. _,', ". '. -' ftt· "

1 .. Se practica joia In, zori. m

21~ Aprinde trei Iuminari au ii pe care, e-at

asezat 'in triunghi .

3~ Stai cu fata la nord ,~,i recita aeeasta

rugaciune veehe de 3500 de ani:

!;;,jl ;jI!ij,

···'.'a"'" s Iu [0-· b.·aWt ~i' "de. deasupra rmm-

. ..... . ... I. .. '" , "',. . ., . _ _ .

tului! Ad I •• niri stelare, sp'irite h.· e a e ee .... or patru punete cardinale!, Te salut mare .' p.irit care .spui:, am vie ni t· saM'ii. fi u

, lili !11l !iiI I. !Ill rill • ~ II

P -·otectolr. Nici oamemr n cr zen, - .. er

3'7

A Imana'hu,/ F.atmeceior. Rilualurilor ,i Ce.temafl.ia/urifor Magic,.

~ .

eer ~cun~ ....... ·mortii., rriei s riimo,ii, nfei

'uritorii, wei demo.nil nu 'or mtea sa tl, vaUimeze g oris tao I ,divini prellent'~l,

d'lo!l' !I! t 'L .

a-mr pu .ere,.i .. ~asa'~.ma, sa .fiu c.i.liuzit de

lumina tar

4~, Sfir~itul ritua ului,

R t ..... ...J ,"" 1

epe'. a aumnuca a aceeasi ora,

O ~ ···L·O··' :Al: El" ·E··I B: '0"G"" .1." ::-"11 '. IV NT"" ',' "R'U

',.' : .. ._' ,". '_." ... '. ' .. ' A, " c In < . :.,1,.

O . I'INA " 'ARA'~ "1 W'

.. ,',: . !,.-

'I'inara Miliaela Manea din 'I'imisoara a invocat puterile bune cerlndu ... le bogat~i .' u fabulosi 1 "Ritual Antic Egiptean al Prosperitatii" ~ §i binefaee .~ e s-an l'evBrsat. asupra sa ca 0 ploaie, Mihaela, 0 chelnerita de 19 am, lucra intr-un restaurant de mina a doua !;Ii ell greu a 'ft putut spera sa faca vreoda ,'a .. ' vere, Nu prea inteligenta san atractiva, fiira niei un fel. 'e ,t~re]atii.", sanaela salle de a deveni 'bogata. pareau sim ... , ple fantezii. Dar 0 adevarata mir une S-. Intimplat eind ea a invocat pute _! le magice en HRitualul Antic Egiptean al Prospel;t-atii"~ i· itr-o zi, 0 femeie Intre doua virste a intra, In restau ~',ant pentru 0 mica gustare, lnainte de ora Inelaideri ~~ A schimhat eiteva c~~n' en Mibaela,spunindu-i c," II 'C mostea orasul ~l ea rvea nevoia de ajutor sa. gla". asca 0."., dresa .. SI-a ~'implat ca Mihaela loeuia apropiei ea locului cautat de strai .'. ii" _ I§,a ea a eondus-o pina aeolo. Pe drUID, M"ha'8-a plins de viata pe ca . 0 aucea, Ia

3.~~

AJmanahul Fal'mooelot, .Rlfua,',u"'or ,I Cers,mo,n;a'url'or .Magic·1

care straina i-a raspuns ca oriee poate fi schimbat in vista unui om daea erede in puterea magiei. I-a dat Mihaele' "llitualul Antic Egiptean al Prospe i atii" scris pe 0 bueata de hirtie, §i aeeaata i-a promis eEl. n va incerea .. Dupa aproape 0 aaptamina, dupa ce ~i-a tlieut -ost de lumina ile recesare, a praeticat ritualul. Pri mu] lucru uimitor care i s-a in' llnplat, a lost dnd, dupa citeva eile, a gasit pe strada un plic cu 20 de hirtii de 50.0,00 de leil Acesta era. tot con··tinutul plicului; niei 0 scrisoare, ... ci 0, hirtie, nimic scris pe

pli c .

in acelasi timp, simtind ell norocul e de partea lei,

a Iuat trei bilete de oterie §i In urmatoarele doua

5 '·l~ ,

sa ta_- irri a cistigat premii Ide ap roape mi loa' e~

l-a spus "adio" §efului rastaurantul' · care ii oferise un salariu de mizerie ~i a. hotarit sa-§i deschida im'preuna cu un prteten, un mic chiosc de ziar- · A Iost Ul sucees imediat. Mihaela a eontinu ~ t sa : ira tice ri = tualul si, in curind, in dear '12 uni, avea nu mai P'lltin de zece puncte de desfacere apresei in Ardeal.

. MIHAEL-

.:-'. . -. _ . . '. _ ,.. .... " .... "... -: "I ... . '., . I . . ". ., I'

:, MARELE NOROC ._ AL .,:., . .- ,I .. , .EI

, w

PO,ATE 'FI $1 AL TAU

Tu poti avea un "nome": mult rnai . · rare decit al Mihaelei, Ea era tin·a, ii, naiva, lipsi a de experienta, nu prea, in .eligent18 san atrac iv~a, ~i" ell toate aces .ea a devenit patron §i a c1§tigat mai mult din mo ientul in care a tnceput s.a jnvoce put zile antice ale

AIm' : nan ul Farmece.lort RlluaJui.iJor ,i Ceremoniafurilor Magice

"Ritualulu] Egiptean al Proeperitatii" ~

Practiea cored acest ritual §i crezi in pute .ea artelor magice si vei atrage toata bogap.a si faima pe care Ie visezi: trebuie doar sa lie eeri!

.... t ritual magic antic- foarte puternie este simplul Ritual "Ban--Bani".>cesta este un ritual foarte cunoscut ~i poate asigura ,ci~.tiguri financiare constants daca este efectuat eorect .. ,

RlTUIAL'-'·' ··UL···- _ B-':-ANI'-" I·.·· !!I!!B:··ANI···-c········· ";

. . .'.' ., . ".' .".' ,: -_ '.' . '. : .... , ,

Priveste spre est. Aprinde 0 luminare portocalie si una, ve ·de poe altarul tau, Folosind. 0 hancnota de

~ ,

,)0.000 de lei, spuneerm §i raspica de §apte ori:

B 'II b iii -.+IiII,.., " t""'" Ii

. am, ram.. 'r] BI mea as. aZI

B _ )11 b- . ill fi-::-· II all _ .. ei a' t a~ zi

an .,aJlI,i ' .. 1,'_1 ml~·'_s.~' .. :,_

Ve'ni~i sp re mine din toate ,dire,et;·" e Veniti mere:u .. in calle,a m.ea

A . "la Y ba t - alta 'J- a'.... m .. . t pot . asa n mcnota pe an ar §I "a§aZI. un aagnet

deasupra, Practica ritualul in fiecare zi - ora nu are importanta - tim' de 10 zile .. Spune cuvintele raspicat §,i crezi i; e e.

Aeest rituaJ stravechi are puterea de a-ti aduce miei sume de bani la intervale scurte .. Sume mai mici san mai mari, toate din cele mai neastepta .e SUTse'5 Foloseste-I mereu si it~ va rezolva griji e financiar zilnieel

CAPITOLUL TREI

..

-

,

C""EANUME"""'" ''''-VE''- ;'IAF"LA' "n-""IN""'AC':-EAS' '-"T'll

_,' " ,_, " " ,_" :__, ",,_' ',:_1 ", ,: __ ,"-_":",- _,:n

'PAR' 'TE A AL- ,- MAN'-' AlWL'ffi

- :_-,- "-, I, _'_ ,;-', _,' - _ '___. ':_,',- ~ , -: ,:- '," ,., - -

,1~, Un puternic eeremoriial antic agiptcan din anul 300'0 i~H~ salveaza ~O casa de diseuri

in anii '7'01

2,~ Un putsrnic ritual cabalistic dubleaza

salariul unui tin,8r ambitios ajutindu-l 8,8, atraga respectul si admiratia colegilor §i a

superiorilor ~

ilJi u' t"...~" .... - i, ~ i·.... ti ..... 1 _ ...... "

U'", '_,' n nnar IB carui viata parncutara §l

profesionala era in deriva a putut sa des un nou sens existentei sale, ell ajutorullnagiei~

4. ,1Ritualul Cabalistic al Puterii §i Domi-

natiei": cheia ta eatre dobindirea respectului,

puterii si mfluentei In via'ta!

5. Cabala: sistemul magic ,211 evreilor antiei

§i principal a sursa de jnspiratde pentru gindirea ~i practice magica oecidentala rnoder-

D,a~

6~ 01 formula eabalistica s.-travech,e pentru

lupta ell neghiobia ~i tirania ..

7 ~ Cum aeeasta formula a scos din afaceri pe

rivalul nnui mtreprinaator si l-a aruncat tn

Inchiaoare i,

8~ Succesul, puberea, influenta, eliberarea

de tiranie §i neghiobie slit acum ale tale!

.,3

Ii

O &,:. &' t d t ,I ILi """ hi' . ....

'if mete care a lOS, determma a sa or vIDa, ceea

ce voia de la viata prin puterile magiei este Vivian Hayley din Asbury Park, New Jersey - eoasta de 'est

S t 1 U"'t .#'i; ... '.... d' A5 de ani C~~ '"'"' ~ ~

a tatelor Umte -II! In vrrs a ne ~_' ': e an '" asrncia sa

t:' . • t.... ...... t t b ~ .... d~ :t I .. ..

,enClia ~ .. ~ In,~reru' " . ruse a-,-un:91 C~'~SO~~ el §l-a

pierdut viata Intr-un accident de cireulatie, Iasind-o

,-- d" I.' "'" d '~:tru' ~ ,,"-' snfl ,',- ':t ste . ',' _!' i',--' ,t, - ... '" itus t· ,

nu ,,' oar ", lts:, ,_ sa S -. ,e est B, Cl §Il m ,r 0 81, ua ie

finar eiara foarte dificila, Incet ... Incet, si-a revenit din ~IOC, dar nu putea sa se descurce singura si nu putea Intrezari nici 0 iesire din dificultatile Iinanciare.

'D 't,J '1'·' a I . '. ~ 1 t........ .... .

. , ,," . --:. .' .' '. ,", ," _ I "11" I' - ," '. '" f' . [ . I -

u,pa 0 ana .iza a reee a situatiei, a hotarit ca singu-

ra cale de a scapa de singuratate §i saracie era, s,a se casatoreasca en un om bogat, Cu acest gind, si-a Indreptat atentia catre avocatul care se ocupase de afaeerile sntului san. Era un barbat atragator, aflat aCU'ID ta virsta a doua, insa parea a fi un celibatar convins, Vivian a simi! ea acest va f 01 "tinta' dificiHi pentru .. raeticarea magiai, d r a hotarit ca . u are nimic de pierdut daca 1ncearca. ~a ca a invoca

puter~a "Ritualului Cabalistic de Atragere .a Iubirii" deserts in capitolul urm_ .. "1 a~lto'r S"I' a r"e' usit A\ fix - -.- -

• -' :.._-' '. -. '. - ,'.r •• ,". ,~ '~., '" :. 1 __ ' ~ II _. "', I ~ ,:~,a 0

intflnire de afaeeri Ia care ~] pe neast e·p,.··ta,jt··e'·· s·····

., ~ _ - , .' . - ,- 't I . .1'. .' . '. , ' _

invitat-o la masal Prietenia de Ia Ince p··ut· '.: e.: ,t,

-'- '.. ... a lOB

repede inlocotts de dragoste, Vivian a aflat Cal bani:i

avocatului (~e car n vom numi Frank) erau investiti des~ul ... riscant mtr-o casa de discuri, in care el

de" 't]'1' .... I[aa· p':u-' tere: d decizi V'" i

. Jl . .l G . . _ . '., - J • - : ' '., ~l ' • -, '. - . .• _. . • • -=. .-. . _ til, PIi..I! W

.,' - . --. ..8 I. . ·,eC]Zlle.,· IVla.n er[B multumita (;',8

p~ilma parte a ,~pllanului'~ e"', aceea de a scapa d.e s~ng1: ratate I?' a-l?i gasi un barbat boga ,1"a pecals sa reuseasca, dar nu ... .j auridea ideea ca acest barba sa-~~ piarda averea din cauza sit uatiei grele a casei de ?lscuri. Frank. intrase prea mull in joe pentru a SiS ~al putea retrage; el si asociatii sai eautau en

disperare [0 cale d ... " a;: s .. c·oa·····e compania . in im pa··.·s· ';.,

. . . .,. . '_' '. . .. ' . , ['" ';:11 a

- . _.' _. . . " . - 1 .... '1 "if" [c'.

revigora afacerea, Casa die discuri inregistrase un

:~nare sucees eu do': ani in urma, ci' d prima sa lansare, un single ,.disco"[ S'.' vinduse in" peste 8·'; 0 O' ,0· ... 0·[ .

, __ .' j L ......,.1 ,

d~ exemplars. Urmatoarele la asari au mers §i ele bine fiecare vinsindu-ss in 310~IOOO .pi.n.a la 50~OOIO die exemplars. Dar', dupa douasprezece Iuni de vinzari, ~'§a cum adeseori se Intimpla in industria muzieii, ...

lncep- ut C'" a~ die' ",", . : N·· .. - . . I' ....;....;0 ....

.. .' ,. ."- ea. .. orocu 1"'[3 parasit. In ciuda

efor tu: ilor lor de a gasi un nou talent promitator ~i .. e at la~a c~IeA mai. comerciale discuri cu putinja,

P1l1IblI1C"'ul ranu'--n'ea . - ~b·l C ~

wI" " rrt .--. 1-. 'SB'nall ~ ' .. ·ompac I[a a·vea. marl

problema financiare ~i Fan1I. 0 alimenta di cisti

~l I '

gU.·I' t.[ •. " d e avo"c t'[ s ...... ·,d .. w.' - ",

. I. sa. . .. · .. 1 ,-,' ", .•• "'. " 1

. .. _. '.' -'. ·J,pe m[c-,~ ca va ",avea nol'[oc dID

nou §i va lansa un mare succes, Vivian nu era sigu a

',-'.

- -

Almanah~' Farmscelo." Aifua/ori/Dr ,i Ceremonia,'u,rilof MiI.glee

di optimismul lui Frank era futemeiat "i a preferat sa reeurga la puterile ceremonialului magic.

. Frank, care fusese intotdeauna inte -esat de su-

biectele legate de puterea mintii Iji magie, ru a : est greu de convins sa rncerce vechiul "Ceremonial Egip-

.... ..... .. " M' ~ ", t t .. ." . , ·s

tean al Lumtnari -Munne pen ru pu ere §l succes

despre care ea citise intr-o carte oeulta. La. 0 saptamma dupa praeticarea ceremonialului a inchei at un

. ta comuai ~ d

contract foarte avantaios en 0 cnnoseuta eompame c e

distributie nationala. Asta insemna ca, a cum , F ank isi putea vinde discurile pe tot terr oriul Statelor

.!i ' . _

Unite. Desigur, unasemenea contract nu ar fi valor at

" ~ b .....

nimic tara un disc de sucees: potl avea eea 'mal mma

retea de dis ribu ie din lume, dar .. aca publicul nu e interesat de produsele tale poti sa te lasi pagubas, Frank a simtit ea daca ar fi -gasit rep 'de,cintecul potrivit", ell "ritmul potxivit',.pe care publieul l-ar fi

- if ......

dorit, atunci vinzarile ,a' fi 'inregistr[a 0 en ra

fa buloasa. i. rank a folosit din nou "Ceremoniallll Egiptean al Luminarii-Mumie!( ~i a simtit crl. noroeul Ii va suride in mod sigur. Alj.a a fost. Un nou grup voea pe care il descoperise intr lID C ub de noapte din Ma .' rattan [a mregista at uncintecel atragator, care , ii venise in minte peste noapte Vivianei" (ea rn mai eompusese niciodata m viata ei un cintecl), Iii au simtit cil vor fi ci~tigatori. Au Insistat pe linga . n dISC- ~ ockey sa, le difuzeze eintecul la un. pos de radio,

_ A

iar cererea de discuri a fost fabuloas~! In prima sap-

tamina de la lansare nu a avut sufi~\ente exeroplare \

47

pentru a satisface cererea (35~.OOO' de bi·u.cati)! In a doua saptarnina, cererea era de 5.2.000 de exemplare, iar in 8. treia ,saptimma de 90.000! Aproape 200.00'0 de exemplars in trei g"a.ptaminiJ Acesta a fast marele sucees pe care Frank si eolegi] s,ai 11 visau si pentru care se rugau. Peste noapte, compania a seapat Ide

d t ,i, • ~." d' . ....... 'If 20" . 0 ". .-

atorii. yl era I" :o,ar lD,e:epu.tu .. ,~O~O,I'O de exem-

plare au fost vindute de-a lungul coastei de lest in dour trei saptamini §,i apoi alte mari orase din Statele Unite s-au aratat intaresata, iar noul distribuitor n ational al I'u' i Frank a fost foart ·.':··e·· entu J71'"a,iIl:!I'm" a .. t d~le:"

. ·,t· .. ', ,". . ..' . ::1;. .. .l~~ ... ]J.. .... ., ... ,Li',~ .. ,'. ~I ..

aceasta, Astfel, diseul a devenit 'UIl hit national, iar vinzarile au dus la incasari fabnloasel Frank a continuat sa invoee puterile ceremonialului magic .§i capitalul eompaniei a devenit din ce 'm, ee mai mare eu vinzarea a .~nca un milion de discuri care au devenit un .. m "'8' re hit si ..... in E'U'To'p"'a Fr rank .': .' lC';1 a vin d ut

.' " '.".: .'.' .......• . ,. '. '.' .",.,,' ~. " I .~ '.:.' ,',': '. ,i, '. ,.":.' ","' .. -:t.l........ '.':,,' '.

t ~ ~, I d-' t·· ..... d .t:... b O'

ac mnue ..... etmute, avmo aeum 8UJLICientl bani pentru

a se retrage .~j a trai in Iux pentru tot restul vietii,

Vivian S-3 casaturit cuel- acum asigurata ca va avea seeuritatea financiara §l Iuxul pe care .,:i. le dorea=-, iar Frank a continuat sa.practiceavocatura doar eiteva ore pe saptamina, pentru .3 se mentine in forma ..

Unii ar eonside ·a-O' pe Vivian ca pe 0' femeie foarte caleulata, care a folosit ritualur:ile magiee doar

4=

pentI1l scopurile sale egoiste. Dar, egoista S.811 nu,' ea a, faeut mult bine, Frank a, devenit un om mai ·£e:ri~.it, asigurat financier, iar Vivian a, primit tot ce si-a

dorit. Daca asta inseamna "ma,gie neagra", asa sa fiel

IC"'·'E:'-Rc,'E-I:·':-M,"'" '0' ""'NIAL""'_"'C - :"','---: UL-:--:--- E-' 'G"'-"IPT~:'" EAN:-,""'~"'" AL-','

. " .. :'" . -. .'. _' _j'_: I • ':".' '_ ", '... . _. ',' ," ," . "'", ._-=._ I. , _:_ 1_." _: •. _' ••.• _ .••. I .

LUM'-,""',', 'IN~-:"-AR'~", ~"'II-'iiilMUMI' --"".',-',' E",'.

, ,,~--=-,_._I. _ .. ", ,~, '_ I," _: ,_ .. ' _ ..••• ," ;._" _ _ ._

Veehiul ,,'Ce.remonial al Luminarii .. Murnie", care a facut atltea minuni pentru Frank si Vivian si poate face

.h d 1 i.' t ' .....

to atit "8 mu te ~l pentru tine, este prezenta in

continuare:

1 ~ Unge ell ulei 0 luminare de forma unui sarcofag, Astfel de luminari ar trebui sa se gaseasca ill comert, daea nu poti sa-ti confectionezi tu una dintr-o luminare mai groasa, Pune luminarea pe 0 tava de mstal sau pe 0 pillZ;3, alba,

2,. Arde talniie de santal si smirna,

,]0'

3. Inscriptioneaza cu cerneala magics rosie pe'

hirtie subtire hieroglifels egiptene prezentai e maijos,

4~ Aprinde luminarea ~i spune cu putere ~i raspicat:

S'U'FLETU'L ZE,ILOR ES,T,E IN UN,AS, SUFLE~

TELE LOR SPIRlTUALE SmT ctr UNAS 81

..:I

OFRANUEL'E AD'USE L'UI SiNT lv1Al ~T

DECiT' CELE }\I)USE ZEILOR~

UNA ESTE MAREA PUTERE, PUT',EREA-PUTE~ RILO'R, ~I ACEAS,TA, o F RAND A.. VA. ,ADUC',E PU~ T,ERILE LUI ASUPRA MEA, .A, CE'LUI CE ADUC OFRf\NrDA:~ 61 ,SUCCESUL VA FI AL MEU~

U nas a fost un faraon care a trait 'in jurul anului 31300 i~,H. Ziua si ora la care se practica acest ceremonial nu au importanta.

'0

~~--~~------~~~~--~~~~~~---

Hierogfifele pcnrru ",C~e'reD1oni:alul ,Egip1t'ea:n al L:uJDinari.i-,Mu'llliel"

i --

, 'I

A ~ _ ~

·UN······· T'IN··'AR···---·· AM···· ·B·rr·-··· 'O'-"-'-"'S'_-'- 'IZ"':"n"'IND--"""': "E~-:-_;:-e':T"E'-

_ ' , ", ". :~, ": . --'-'C. :.__ c' " '. ',- / ./ ' - :-

I' ..:,

Ambitic ", l si t-"", :Y, -·-'1 ~'.:- .. ,i., ... " -',""--':" "1 Tudor C'

. ·l~. oaul ~l . lna.ru U .. Lre·C~Olr c,o·mercla ,_"_ O'T "',.

din. Bueuresti avea multe idei pentru nnbunatatirea

fiei t···' .. ,_,. ii., I, .. '1 ~ d k i, 'I

e icientei §l. orgaruzaru servicru ill., e mar ceting . a

editura la care lucra, .Muncea din greu, fara oprire, pina la ora noua san zece seara, Era atit de entuziast in munea sa, Incit niciodata nu trebuia sa, fie sclicitat de patroni, fiind genul de angajat la care ce:i 111.ai

]' '" fi ~ -j

mu ~l §e"l viseaza.

Din nefericire pentru Tudor, ideile sa lie ambitio ase n II par re a1-1· ~~ fie niciod at a·-- lua te '] ... ·0" 1!:1!"e"";,o··'9 §"'l"' a

"'. ~,~ . , . . ~. ..... iL, 0 a .I... ,L.l.JL· ," , . .: .... - "UI . L1 .' .' J I ~ • ~. ~ II3J ' .. ',

,

inceput sa se intrebe daca rru cumva unii din superiorii sai ii respingeau in. IDOd deliberat sugestiile din mati ve pers on ale ,", Fimd 'un practicant 'al arte or

oculte T'- 'ud or s"'-a'· h ota 1r':·1'"'"t gal,r 'invoce p--' ute ... rile d ivine c u

.iLll: Lt.·· ,_', . .i_, . . . I~ _ ''Y ::.,I'(,..~. '-". '-~J.., .' . ..' .. -.'

ajutorul unui stravechi ritual cabalistic pentru a

d 'I!........ di d d . . 4]-

.onmm putere ~_e:.;,onl1n,atle asupra eamerruor ..

C:- rind dr "" , " '!i," t .. :', " -' '" .' --"', t -- .'. -] lui . ~ - .' , iciul . d " .

111. In- -,-U.p,a. pr ac ncarea rr rna .unn, serviciu oe

marketing a '£0108]'1 unele din sugesfiile facute d,e Tudor C'U ,0 luna in urma, sugestii ale, carer avantaje pareau atunci sa fie 'ignorate. Tudor a aflat ca trei din cele patru idei ale, sale all fost aeceptate §i puse In

ti '"" A' ~ ~ LJ ,"' ] •. ,

prac lca,",::po'l" tara vreun rnntiv anume, coiegn au

i:ncep·nt dintr-odata EUI-i arate mult respect ~ri

d ~ ," d ~ ~ "'. ,', d ..... d . ii ..

a __ miratiev desi inainte nu.-.l- a.eau mel 0 atentie .. ,

Infl- '. , , . 1 1t-" I ,I "Tu' . d .. -:;: ,- - , . ·t - . . r: - t = ---rom' ..... ' .. t ~ -

. I u,en~a Ul,- __ ,or a crescut §'l a 108 -p .. ,ova,_- In

postul de §Ief al serviciului de marketing'; obti nind un

52

salariu aproape de doua ori mai mare decit inainte.

RJ'TU--' , .. " AL,','" ·UL--··j- ANT"'i ··Ie·.· S····,'C·····~OIAJT'E-

I I "'"'t' ' .....•.. " •. : ..• I ',,' '.' ..... ..,:: ••. 1 _," ._,.,ft,- _!.:

UN' E',:~G'L'EZ n'IN' N.····.·· 'E", C~' AZ·-'·· _-".,'-

. • ',_, ',I . _.[ _

-Iohn Kr.8ID·e·r din Peckham (sudul Londrei), in virsta de' ,30 de a'ni, lucra ca vinzator intr-un magazin. Se simtea ea 0 rO'~ita dintr-un mecanism, fara nici 0 importanta pentru cineva, Apoi a folosit "Ritua]ul Cabalistic alPuterii §i Dorninatiei" §i a £O'8t uimit sa conatate sehim barea instantanee a .atitudinii colegilor .§] chiar a ',clientilo'r! i'nainte 11

nesocoteau, aeum ii aenrdau atentie. Chiar asistentul directorului l-a invitat la masa intr-o zi; inainte niei nu stia die existents lui, Sotia . .§i eopiii a'll inceput ~jd ei sa se poarte diferit; caanicia S8- a ret .... nvia .• ·t· U. m ri ual ca balistic vee 'hl~i d e----;·, sec ole a facut

J • " ." .... ~ ~J' , • .' ,-.[ _' 'V I.: ," - ", .",.~. . . ~-"" '. ," . . . Ji.. ' ,"' .

pentru John, mai mult deeit facuse slujba sal

".RituaJul Cabalistic al Puterii ~i Dominatiei" e folosit special pentru a obtine respectul oamenilor §i pentru a-i contraeara pe cei care vor sa-ti faca viata mizera hila.

53·

Vine de la traditi a sacra a Caba ei: t raditia mis-

"i' ~

ti .... "1 ti ~ t ... d .. 'r I ~

iea a evrei or' an . rei, recunoscut a ' 'e eel mal mu til

oeultisti oecideutali de astazi ca fiind extrem de puternica, Caba ,8 are diferite alte denumiri sub ca. e e' cuno reuta, C:1IJD ar fi Oabbalah sau Kabala,

,,'. cest ri ual este en adevara foarte puternic §~ poate sa induca, pe ling,a respect, chiar .!Ii fri ~a .. Fa oseste-l dear daca ai mtr-adevar nevoie de [1. Ritua ul este imparti in, cinci s. adii diferite dupa

....

CIJID urmeaza:

St.adiul umn

A. Ia un lant un eirlig si 0 bucata ,de lemn lata de, trei degete,

B~ Leaga-le ,.' u 0 sfoara fara noduri.

c. Puue-le mtr-o groapa In pamint, a 81'[1 1 incit sa . u fie deranjate,

....

D~ Intoarce-te in easa.

··,' .. ,tadiull', loh

Serle ceea C': U, Jmeaza, en cerneala neagra,

pe hirtie roz:

EEEE EEA AEE ~ 1EE EAA

IIIImII

A/manahul F:armece'o,~ Rit,ualurilor " i C-e,rem'onia'ur:;lelr 'g;ae

Stadiul .' rei:

A~ La miezul noptii, p .. nle hirtia pe altar,

B. Aprinde 0 luminare alba, Aeeasta . rebuie sa tile singura lumina din camera (aces: Iucru este va .abil . entru toate ritualurih maaice din aceasta carte: Iumfnar'ea ita de ceremoni al tr'ebu.·,e sa fie s,j·· gura lumi .i).

,C. Mediteaza asu ora inscrip .iilor de p hirtie pen ru zece minute, L· .:._ a-'p intreaga minte §t fiinta g,a fie a' isorbite d,~l,~ B ocheaza-ti once alt gind,

,

8tadiul pat, . u:

Repeta meditatia asupra inscript ~ ilor 1.3 miezul noptii, Ia lumina luminarii, ~ II urmatoarele trei s apt amin ~ .

Stadiul cinci:

:i'<

A. I, ul .. ima noapte fierbe hirtia cu inscrip-

t.is In, apa curata, pina cind nu rnai ramine

nlIDlC .

0; E

re orr:

7'7~'77~77 77" AN' AN .AN .AN K AK.AK .AK AK AK

c. Acum ritualul este terminat,

A t r it 1 bali ti , I .... .. ~... "' - d cest ri ua cananst C" a e carm origrm se piero

in Antiehita e, se erede ca a fest folosi de . ei mai

puterniei ~i 'influenti oameni din trecut; iar variante tale sale au aparut Ide-a Iungul secolelorIn multe carti de" magie, Oamenii au platit mari sume pentru a afla aceasta formula eabalistica secreta; acum este a ta, in aceasta carte, pentru doar 0 mica. parte din banii pe care ar fi trebuit sa-i ,plate,§ti altadata.

10 FEME'IE: A REU'~,IT sA :READU'c,A

~ .

'LINI'·',.'·' 'S;~':'T' ····EA' '~'" 'INA "" C'-" ,- .. ':-" .-" , - .

.. . \ II'· !I' ~AS r ,··,··,····A· S·-···A··,

,',_ -I "J " ~ • ',." , •. • "',_ ' •• _ '~ •• " "'...:.. . ..:....1 ....

Un alt ,ritual cabalistic este eel numit ",Ritualul pentru Apararea de Dusmani", Aeesta este un ritual stravechi ,~i extrem de eficace in a face neputincios pe

ii., A .... .

rmeme incearca sa va a- .. itaee inters sele ,li!i;m······ ori -C' e mod

"- '" "_,_' " _ - .. '- .. '.' .. ,'- : _' "~'.-:- .. _---~·,·:'iilI-:--,~,".·. " .: .. ,~, .'::. -'. :.-·:·.··:~l

Peate fi folosit aproape In orice situ atfue , chiar in sit ua tii de' llrglen'~a~ 0 femeie din Medgidia s-a cenvins c,a. acest ritual i-a fost trimis din cer pentru a face fa~a dusmanului sau eel 'IDa] mare: p'r~pr,iul ei, soi!! 'E un fapt obisnuit acela Cia 'llU multe persoane descopera ca dusmanul lor de moarteeste ~_nul din cei mai apropiati tOiv'ara~.i de viata~ Dim fcricire, in timpurile noastre In care fe;meile nu mai sint atit de dependents finaneiar de sojii lor, despartirile ,~i. divorturile nu 'mal. produc atitea amaraciuni §i dureri, Totusi, in multe cazuri, exista .. ot felnl de' circum ... stante care complica situatia, m.cind ca. decizia de

despaqire de UIl sot nemilos sa fie greu de Iuat, loana, in vrrsta de 36 de am, era intr-o asemenea situa-

~ ~ ii' buia sase zi d ..... ~

tie. Avea eopii rotc! la care trebuia sa se gm ieasca, §l,

II'< 1 ".'" " b ·'1'"' " ...... ' }' ' .. ' r e ,'"I = 'c" '. °a" ~l" a"'lv,e'a'l p' '-',e' f'·ma' -

m pus, mam:a s'laonava 'OCllla':U ~".I '~' ,C""_ •. - ' ..•....

.. , d iut nenta nevoie •. e ajutor,

Sotul ei, care fusese etndva un OID manierat, a

devenit distant si a inceput sa-§i piarda cumpatul din cein ce mai des, mai ales atunei cind bea, Ioana a

facut fata aeestei situatii pina mtr-o zi in care un alt necaz i-alovit: firma la care sotul ei Iucra a anuntat

d 1 ,,. 1 .' t'

.0 masiva reducere '_ e' persona .. ,' 1,3r e era prrm re

primii pe Iista de conoedtenl Gindul e,g veniturile lor

.• Ii' d itul d ..... dai ~

se VOl" reduce simtitor era nesru .~.e raur nar mal

negro era gindul ca sotu] ei va sta mai tot. timpul

..... , .. !..!i ,-;-, ..... '.,', .' ,~, ~" - .... ,,""'-" ..... f .", ' .. :: .. ~ .. 'S'- md"le,·g ...... in

aca:sa, nierv'os, I~ll.iim~l va varsa ,.un,R pe ea.. .e o, .. D·· ,.,n., "

mod series s8.81 paraseasca, dar i,§i dadea seama ca

avea prea multe greutiti de tnfruntat. S-a resemnat

sa, mai rabde macar un timp,

Dupa cum era de asteptat, faptul ca sotul sou a

devenit somer a adus §i mai multi tansiune in easa lor -_ Ioana simtea ca a ajuns 13 eapatul puterilnr - El

'\!' :l'I;.

incepuse sa baa mai mult §i sa tie mai violent. Intr-o

z' ea s-a plins unci veein §i acesta i-a sugerat sa

" ~ - t L foloseasca puterile magice pentru a prtrm ajutor. ·3

inceput, Ioanei ideea i s-a parut ridicols, dar vecinul a ir sistat macar sa incerce, Ea a Incercat rrtualul cabalistic stravechi. Schlmbarea pe care a suferit-o sotul sau dupa aceea a. fost fantastidi! A incepnt sa-

,57'

Alms.nat-nll ~ )'meCelo,~ Ritua/uri/o :(Ii Ceremonialufilof Magics

sr petre a' 0..... t t ,I,

~ .. :~ .\1. .- . I~,a. ' 'Oi: m,al .... mlt timp depa ·rt·! £l de , . _.... ~

..... d - .... -I'C .' '-":. : -'-'"' ··.e 'CBsa tar

em ~I se Intorcea de 0'. bi .. ii b t ." '.

". " .'.,' -'.5 '. 'W. _~ '. ~';; ..... .' L, eel ·,e:B'·, Sfr prabusoa Int ... un

fotoliu fara sa spuna un euvi ·t' I.... I .:'-' .. ,_" ,

. , ".'. . . '. ~ ..... " .. ][11 • _ OC sa. tlpe la

Ioana, adormea In citeva secu,' n' d-, . A·':·-· .. · " .. ' I . " ';.' -'.-

.. ~ . i, . '._. ..~ " .. - e.. .' .cum loana nu.

rna] era atlt de seep .. tica ell prt ivire Ia p" 'teo 'il ... -

~ - ., ~. - .' '. ..'.' r e cere-

monialului magic! Des· caraeteru 11:f i -,,'.' .. .- .....

.' "". _ ~ ~ . I. y,l SOrU .Ulnu era cu,

DlnllC IDal b" '., ..... '."'. . '- ." . -

... . . ...' .' "~~ ee pt tID se terminasera scandalurih

dm casa lor, Jar Ioana nu i§i dorise nimic mai multo

"R it I alul Cabalistic .. al A:" p·.'8·!.;i<·r,-·a ..... ·• rI'"1" de D'" . ' . Oi'.""

co. '. _ ~.. - " -- I • - :.-" I.u~a·rn~ S-'R

dovedit efectiv devastator .... lln· c'- ·a:-· zul lui ' .. -'.' . ~ . G' .' .

" " _ '. " , '-"-' '. '.' . '.' aunce. 'ray

din ~hltechapel - estul Londrei. . .

. . In doi an~ Maurice fJi-a lntemeiat 0 aIacere

foarte profitablla ell biiuterii. m" ultumi .. ta· ...... · .. t· . ," .

_.'. 0; _ • ~ 7- ,'-. l" . '. en UZlas-

m~uUl c~ care a m n.cit §d a clarviziunii in afaceri, La

doi pa~l de magazrm I lui Maurice se afla un I,;' lit

rna le bi . -~. ai

", agazm ne njuterii, mult mai Vie 'Chi" Patro rul a'" ,.' t ~ ~ " ".,1. .. • -ces-

nn ~agazm era furi os §i invidios pe succesul Iui

Maurice pe care } ... ar fi dori S', dir 1:.. . ~ ':.

,. . '. - _ .. .'.' . e1os. rn ,alaC'-r1 .. Mau-

rIce ,I ca.re eonsidera la Ineeput ea: · '.', ts .... ,- - '.

. . .... - aeesta es .. '''"In Ill' C"ru

n 1..... . ... L., '

orn18 ]1] ~. faceri a dev . it .1.". ' .

~. _ ". .A '._ -, ... . em, Ioarte suspicios §i

11grl orat cmd dintr 0 " at .... · . - . '. - .

'i.! .• ' .1 ,', - - ••. '-. a magazinul san a de ' ..... -.

• _ ' - . -", I 'vern

vietima u 'or jafuri foarte bine ... a b,o-' . It' '. -- "d .. '£' ..

.' ..... '. __ . ". ' . a.1 e ,§l Pl' 0 eiiii

siornst executate In eiuda in t ....... . to

. . .~' "" - ..... , ..... '. __ 'fA, .s a arll unOITI sisteme de

a] a 1111 3, foarte bun" sp argo -atorl1' ....

e "au mer"-u leu un

5'

Iii

pas mainte. adueindu-l pe Mar rice la disp .. are . Totodata, fa ada magazinul.· a avut de suferit de pe urma . nor Rete de va da ism. Aces ... aspect i a dat de

gindit pentru ca doar magazinul sau fusese di strus

in felul aeesta. Teate celelaltemagazine de pe strada

erau naatinse.

Poli ia a fost de acord ca in' 0' vident , Mau-

rice era singura tint a, a acestor furturi §i acta rte '''c_ ndalism, dar rru putea sa, mtreprinda nimic pina cind nu gaseau dovezi care sa incrimineze pe cineva.

al· hoi -..I /At ....

Maurice care studiase cindva Cat a:, ,a r. otarl sa nu

mai stea sa, priveasca im'pa,sihil cum propriets tela sa era atacata, in vreme ce politia "a~tepta" sa gaseasdi dovezi. A§ttrea putea sir dureze 0 vesniciel Maurice a inceput sa eaute in cartile sale de magie ~i In textele cabalistice §i a aiuns Ia concluzia ca "Ritualul pentru Apararea de Du§mani't l-ar putea ajuta, Asa a fos. :;Ii asta intr-un mod foarte spc-

taculos ..

- H '11 1 I .. ~

La ur.mato,area spargere, hotul a a uneca :;;1 ~~l-a

fracturat glezna in timp ce tncerea cu disperare sa deconecteze nou1 sistem de alarma care fusese rnontat. Alarma rS-s declansa si, in cit eva, minut e, politia a prins hotul car rncerca din rasputeri sa se fa a nevazut, S-a dovedit ca acesta era un profesioni .. in "arta" spargerilo , fapt evident dupa £;1 1 cum

ucra. Deja fusese in puscarie de do. a ori o. n ru as fe de fapte. In urma unui interoga"'or·u insistn-7 hotul a martI risit cine era per·soana care i1 angajase:

A,/ma.nahuJ' Farmet:elor. Ri'ual.urlloT Iii Ci 'remonialurilor IMa.ice

bijutierul rival lui 'Maurice! Dar deja acesta

di .... "'" d ist ,I, At t ti .... ,"'""

sparuse m mor rmsterms..» .recut ceva nmp pma

C ..... l· d p '} tia a - eusit sa ..... ' I irin 'dla\i<l, Afaee ea 'a' a fo st

. " ,~,O' t-r:, " ," r' -', : ~,:,:-, p -, :,' ",,,~ _,{,',', r~1 S:'. ,'. .lL,:LI,

] ~ hi" d t....·, 11 I:. t tri 'I t t ,i - f';..

icr tdata, liar ex a lOS '. . mrms pentru trei aD1 m

inchisoare. In locul bijuteriei s-a desehis un mic magazin §i asta i-a dat lui Maurice siguranta ca nu va mal" 8'"1' P'£lLB', concuren .... a~' pe str ada sal

Y""., 1.: •... , I' V~'., ."',:" ,~" Y"'.' 1,,1.', I'.'I~.' ,:",_ .::J.'.' .•

R "T"UAL' C"'''AB'' ["TIS"TIC" P- "E-NT' , . -"'U'

" " ,'~' ,I .~ .. "I~ .. '" _:', _> . ' .... ~., .. : ~',

AP- i A. D A. nEA" ',", DIE'" D<'U- QMAN'r I'

~',~.'.- ..... , .. _[y.".:,'"

Vechiul ritual cabalistic care i-a ajutat ati de

ul' I' '" M· '.... _ ... 11

ill' t pe ioa ra §l,', 18,UI1'ce este llrm.atoJ.-w::

....

1. Intr-o noapte ell Luna nona, aprinde o

luminare neagra ..

2. Cu cerncala magics rosie sa' neagra inscriptioneaza patratul talismanic, prezentat in continuare, pe 0 pillzij. alba, Daca nn se poate, foloseste hirtie alba subtire,

[3~ Apoi poarta en tine patratul talismanic in pel -manen:l a, cit mai aproape die inima,

4~ De cite ori te sim·ti in pericol, intoarce .. te spre est §t.~ spune cuvintul magic:

J.~ AKr\N

5. Spune-l .. ' in nou, cu fata spre nord ~i spre vest,

__. -, -.' ' '- ... ,'.. R,~r,ual.ur:;lfJr :~,; Co.remo,ni'alu,ril0,' lI.alc· .

A ImafJ,ahul ,FarmetS'lfO'r' ~. _

,A I N I
C
M .
P R I
, .
,
R
D H T ,
P M I
M M
I ,
. . - ill •
-- iIII
S D Il I) C
, •
. ,
, , ,
-
H T L T 8
,
I
Il C
S I} D [
. ,
,
1
H • !II' L T 8
, ,
I ,
. I
-
"
- PATHATUL TALISMANIC . ~TRU

FO""-'" "MULA' . > C""AB'" ·:AL··!rSTICA DE

, I. - i . 1 ' . _ ", ".. '" ..... , .•..• ,_1 . " . ~

•..• r. . _ . . _

P::'OT'EC--' E

I: 1

!oJ

FO" RMU"" - ·LA-' CAB- "AL"" "S·' T' I'C'- A

'_ .• ' __:c ".:, ," c ",:, ." ,'" ,.- ~ - ~ ".,'" :',

D' _,', 'PROIT'ECTI'E

Alta formula cahalistica sirnpl a , care poate fl folosita impreuna ell ".Ritu,alul pentru Apararea de Dusman .. t", I .ste urmatoarea:

1~, Inscriptioneaza pe pinza alba, ell cerneala

Ib '..... '-'I ' '}' '"

mov sa a .bastra, patra' u ' 'a rsmame

prezentat .anterior ..

2~, L'eaga~lla bratul sting'

Legenda spur e ca acest patrat talismanic i-a fost dat It \ Solomon Ide eatre -t.atal sau, Regele David, pen.tru a-I apara in razboaie sau in alte situatii, Multi magicieni sint eonvinsi ca acesta este in' r-adevar lUl talisman foarte puternic,

Invoca puterile cabalistice magice §i vei de,', ~Operi lea viata ta e mai plina de farmee; o 'viata ell ' 0 ,~, mult succes §i noroc, eliberat,a_ de, dici atura tiranilor fara scrupulel

Probabil ca nici un alt aspect al vie .ii 1111 a cerut mai mult timp §i atentje de Ia magicianul c'eI'elnoriial, declt dr,agoste,a, ~.~ sexul, Nu e nimic surprin ... zator sa deseoperi ca aceste emotii pute .ice sint a, it de strins leg,ate de cele mai de baza pu· ·:r' magice, Sexnl si magia me 'g ,'ina 1 mina. IIi artele oculte, hO% din, eeremonialurile magi, e §i scopuri . propuse C011,dllC , .... ntr-un el san altulIa sex,

Ritualuri e §i c: remo I ialurile magice eare urmeaza nu smt in es nta 10'1' sexuale, desi invo ii forti

" -----

A/manahuJ FatmliilCfj'Dr Ritualurilor $1 CeremonlaJurltor Magice

sex'uale iIlvizibilel~, . die

.... ta u 1 ritual p'i\IternlC~

Mai intii VOID pre zerr , ,

· t d barbati pentru a eucer: 0

, I" gl"'ne 'C' eh a~ [0110S1 .,e ~

OT , .1, - ., .. '. "

persoana de sex opus.

'\

c

-

..

APITOLUL PATRU

..

_--

R'ITU' .. AL C-' 'E' H D' E' D""M" - G" 0" S" -TE-:-

_., ' .. '" . . - .. _'. I ... · ,. _",.' " . ..1" "- .. /', " .' _. . '. ' .. ::. . ': .

1. Gaseste cinci castane,

2. Leaga-le ClIO singura bucata de sfoara,

facind cite trei noduri intre fiecare doua

castana.

3,., Cind aci fiecare nod, spune:

FAC ,- ,CEST 'N,Oll PENTRU ,A 'RAPI II:, I-

MA ... (numelc ei); NU 0 LAsA SASE ODIH'NEl\,SCA IS,AU' ,-- "A DOIARl\1A, PiNA NU VA

VEN T.I\ lNE' '11-'

.1..J;t'1. _ c ., 1-· I i III

George M .. din Iasi, un barbat timid in virsta de 34 doe ani! ell un ineeput d ehelie, a incerca aceasta fornn a pentru ... cuceri inima unei dac ilografe de

21····· .·,1 ,.... " ,1,·,-·- I~·t·;·td;··'·-' .... Ius '-e' I' - d·

, .m, ell care era co leg .. - n. 0,., ,ea In,a ·es. ~ a. r ·8 -"-

aceasta fa" :it, dar nu a avut niciodata curajul sa se apropie de ea, simtindu-se complex: din cauz a

ft

incenu ului de ehelie §i a, difere ' tei d~ ... I irst a~ n ceea

ce 0 privea pc ea abia dad .. observase ca exista. D'L pa ce a folosit .,Ritual1Lll Ceh Id,e Dragoste", George a fost uimi lit ·-- .... ind ·a i . pr'" .' 0' tntilnirel Lui G" :aorge nu ~

. 11_ C, '1. .' . - ,-a,. --op '- :. I ,_..:..11...1..1>'-...... I _. .,-,,' :.1. -.' - -

Alrnanah .. 1 ~a,-meceJor. Rlru'a/uritfJ" Ii Cs'tBmQni:a,lur;lor Magics,

venea sa creadal Ea par'. "a at asa de el in mod misterios §i aproape c.a nu s.e mai putea controla, Dupa citeva in Ilniri ea i-a marturisit ca nu putea intelege ce i s-a intimplat dintr-,o d .. ata., dar ca asta n ... ' o ingrijora pentru C'o. relatia dintre ei 0 racea foarta fericita,

D,acii ai un interes deosebit pentru 0 femeie care te i gnora, inccarca aceasta veche forrnula de dragoste §i vei vedea ce se mtlmplaJ

Ceremonialu magic poate schimba gindurile li\i sentimo itele I nei femei, asa cum nimic altceva nr poate!

BARBA I ._ • SiNT LA FEL DE

VOL' -, . NE-' 'RAB' ,'. --:,' IL' ,

" . .". -,'. ,

-' . . ~. .' . ~' .. ~ - :'. ':. . '. . -.. .

Barbatii slnt Ia fel de vulnerabili in rata magiei ca si femeilc. AI~ fi imposibil de estimat nurnarul barhatilor care an fost sedusi de-a lungul timpului ICU. ajutorul puterilor magics puse 1a treaba de ,catre

£ ~ h ' !.iP .;0;"

erne} . otante ..

F' O""LO"SIR'EA' .' MAc. G" IE-I' DRA' G"'-O-"S" '---'E'I

. _',' _. 1['",'" -,',,_":',:._. _", . :.".\_','., "',

ASUPRA CELOR CASATORITI

De cite lucruri 'nu este In st : 'e m 'gila! Orio barbat poate deveni. al tall prir fortele magiei, desigur, ell conditi -. s·a fie, singur ~i neeasatorit, Folo ...

'. 'b Yo rbat easatorit trebuie sirea magiei asupra nmn oa -.>

evitata, pe cit posibil.

APARAREA PSIHIcA A CUPLURILOR

. CASAT<,'ITE

. "' .....

D' ..... 1- atura dintre doi oameni este putermca,

aca e·g.-a I ' . I. -'" . - .. - .

'I, ... '- '., : ..... c_. ..... .', "~' ... ,'~,'... ....... . '.' . ,-,_ .--'t .. ,~e.a.ta in

.' , . ta leg a'-·· tura action ,aza, ca 0 or.. . - t

atunci aceas' ' .. ,._." ... ~. .. . ~."'

calea oricaror forte externe care ar inc ere a sa 0 .~~-

d t..... ge ace' 'as" tao ""'0 a'-

III A -'.' '. -_.' '1 • •• [ " • "II I' '. l~. ,

truga, Oriee mcec~ .. e a s rap~n ". .. .• . .. ~ .•.. ." ,.

...... " - !'L.,'.,.... '.' in IDl"- jloace ma:Ol.ce, se, va, rasfringe

rea ta p Slll co. pr - .. ", . ',.. 6"'. ~' ' . 'r _, . ...., •. _': _

aproape sigur asupra mag cianunn. ~entru en fortelt.

~ tru . a" mge nn SI num

'"" •• ~ ., J I. I •

i ", A . . - ",.. " . I • ' '. I ,. :1 .. '" . • _

magtce puse ill IDll1care pen ru a .' .. ' ~ ."

seep trebuie sa a' inga ~ce ,~.cop s~u s~ se. mto . rca - -, , ., '",-. I," a 8'''·m'. - s·· 'QI daca se Intorc, efectul

la su S'B care· .-\' '. - .. _. ~ . ,- -. ~ v ~

A ,,!'Io amna c'a In

-~ - ".- .., . .. , "..... 1, . . ' .. ' " - - "U Inse ,< . .--' - " '

poate fl chiar dezastruosl cea~ta n _ .. . ~.', .

· fl-' . ieratiune nscanta Devine

general magis ar ,1 ~ 01'.'" .~ t'- .. ' .' ~.:. . ~ ~ '~'. .. I

, . ~ -~. d 0 p'-' acticati pentru

iscant .... · doar a·' ,'un'Cl Cln ' "_",,,,-~---

rrscan a ,I. ' " .. - . -;.. .,.

ca' tingerea unor scopuri riscante. Incearca sa .dIstruJ?-

,'.' ,.- .. £ ~ lit .. d" ,,,- te a·fli

. ., ~ ,- . "...'.. ' ella . .. '.'

., e; un- '1' atea un.I'I" 'UI C'··U' plu er Cl ~.l.--.J. .

pnIl magI.e·· .. JL ' .. _.-.' .. ~r. '. -' "- .... ~ .' -__ ..

. , . I f 1 de" hazard a' t -':1'3,·' fi planul

t -" .. ' si gu- '''Ir''i'iI' a fig; '.- ' ... : U-.!i. '-' " . _ li'1' '_. ill. ~,.. ,_

pe U- n' le':-ren nes I·' - . ..Il. - ""-'" - ;; iI

'. .. ,... .,' bi n

-.. _ • ,. • .••. -! '. 1[. , . - II

. ~ 1m -..' ,- ,- .•.• .• ~,C IV .n·,

t...., daca .... incerci sa atinsn un asemenea omect: p -

au /. aca _',V, '. .'. ~ .. 0 ..... ' -

a' te mijlnaee.

- - E' R'IC-' U' 'L" ','" S- "

- . . - '. ' . I I I '.-

OC:UL,,- 'T---. SMUL- . :.,-' ' .

. " - -' . "

Ideea ca pr~cticarea ~rtelor ~:ul~ es~e ~~;~~~_

1 LO'. u; ." t, .'. alt a' p''-oU'le' ste Inventata de sluj torn .

o a S ,a e s eo .. _ -, . v. ~ " -' -' -

: icii i11 eforturile lor ·d,e·· a'" ", ~ .. ,' , . . ~;,., ,

S ... e' ',' ," .,.. ..... _ aprl ~ameml sa se Indrepte

P , Ina,gleLO Dar ma0!l8 poate fi .,' - ',' 1·· ' ..... ' :

d . ..... . . ,Or.L.· ' .. _ .' 1 pen·eu, o,as' ·a--' d '0," . _

, aca nu 0 practiei ell p' rr , d +-~ c .' .. ..' ,

sa traversezi strada fru.~ .. ::~:~ :~~ c~e ,pe~c~~

scaril e ne. t. . .' gun san sa nrc)

!I!...o'.' . 'a en'

. - • . I

• .' _ • • , . I. iii!

'.. Ni~i. unnI din ceremonialurile si ritualurile d .in

ac .asta C',311lte' ' A t JI'!.. • " . , ,"'

" .. ,.... ",1 .. n .. ll st" .. In s' ne pericnl. '.','. n:" ...... .,..... ' ..... '

. .' , A _ . ' . ..... .' .'. I oase. aca - msa

ri':llm~ercal~t~-~ fe,l san altul sa folosesti acest~ ...... a. Uri ]nscop~ rele s ar putea sa deseoperi ca oeultismul es.e perieulos.

Alt ....

. po ve S 1" t' U d

a I, .''!iI'' _ .' '.. ,i ~ .. "

. ~.' . .. ansa a . 'e sceptici ~l bi :"_" ".

,a. ce.~a = ' eremonialul magic atraze ,d" e ..... l~?, 1.. ed~e vcli I I . ,_' . '.' . " ." _. , 6" -e mo, _I1~:Il la ~

_. ~ n VIZIU,lle.' bisericii to ,8·" t· ceo ·'e'-·-' '.-' '.'~ } .. r "1, -

to .• ' morual11'"'1 em'a

Ulce sin t 'L D' '!' ,-,.", , . -' . . c'. '.' __"-" . '. -t. '.!-

0.11 I", a" IIBV' "1 I' hi ~

. . : .' ._ . ." .. I, U .. Ul C _ ] ar ,~1 Ice Ie in . cl llC!·- ..... ",-

nn' ,t . " ~. . ,. J.;;Je In as,a ....

I 'm"agl' Ib .... ··· B- ..

, rID, a-'.' . '. . , '. ,t, , c.. .' . ,~. 3<

, . "'." e a ,a _ •. lsenca sp. ·'un.. e· c'a~1 m' - """1" 1-' lO

.' t ] - . ._' .. ' ~ c uar

as ,ro o,gla ·au y.og·· a nu . ii rt lib . " d· . .. .' . ".

(;' . y .' .• '. ,S.l, . 1 ere • e influenta raului,

1 ... '. Sl~C~ .religia are un interes - eosebit in a cataoga tot, ce a 'c, .' S·' ocult . fii d di

•• ,; _ ...,' •• '. -e ••• , .' •••••• ._. ca lID. .diavolesc", Pe ' ,

c . ~~stJgarea flicuta de ocultism mdepa ..... rt ,,~ntI'u

me . de ' . '1'" ~ 9-- ",' ."e,az,a ora-

. l'lie .' I' " .

i .' , .. ' l~e: .1, ca u marec biserici e, sinagogil

,~ temple e ramm goale 0 i. asta e probl . ' .'. ". ,~ d.lI 'lr'er'O' ,a' '. ~ ,. . . .' ..... ,ema cea mal

"I.., . .. s·a

.. ,

DeC'I-'t· _.....' .. II·' ,.

. "". S' ~1 ascu :.-'. -. . ._. ~. . "

f. . " ... ; ., .... . '.' t~ ~e Ipocn 11 politieieni sau p:e

. a I ell religiosi .] b- In' .'. ults ... '

" ., ... '. '., c_YI _ .' ... !ieasc.a-~lpropria -nima',

Ia ceea ce creZl TU co. e mai bine. el

~

Alman .. It",' Farm celor," ihUI, ... rilor ~; Ceren1onlarurllor '-agice

EI 8E GiNDES'C DOAR LA "NUMl\RUL .'"

d ~ '.

politicienii §i cei care VOl" sa te con uca pnn

dogme segindesc numa· Ia ei ~Ii VOl' sa faca totul pe socoteala voastra- invata sa te ajuti singur. Ginde§te eeea ce wei tu; nu ce ar vrea ei sa te faca sa ginde§ti!

Ca inc pator in practical'ea ceremonialului ma-

gic rebu e sa inveti sa fii individualist !ji sa gindel?ti me ~eu pentru tine! Nu ai nevoie d po1iticieni. Cu

~ ~ ~ ..... ~ ~ ... t

ajtoru. magie1 pop sa-n ereezi propIla.a prospe-

ritate, pl'opriill tau .rai pe pamint't Daca lasi aceste Iucr uri pretioase ill grijaautoritiiilor, vei sfu:;;i sa ai din ce in ce mai putin . in ceea ce-ti dore~ti f}i Ii vei

l~ t .. d ,... II! ..

pierde persona ita ea pllterea ne a gIn' 1 si a

decide pentru tine - ceea ce . ste exact int ntis

acestor au oriti1til

in ceea ce pr"w§te acuzatia ca invocarea forte1or

magice 1· seamna invocarea Diavolnlui §idemonilor, as a ne duce din nou eu gindul la vista pe care 0 traim. Un om en 0 inteligen'3 redusa ii interese

d ....,..... U

mescbine va atrage persoane e aceeast speta. -e •••• n

hot cauta compania boti,lor. Un om eu caracter meschi .... care practidi ceremonialurile magice ar putea sa coDstate ca at age demonim directla sa. Demonll stiu spre dne sa sa indrepte!

RA• ¥ U"'L .,.,~ .A, ~G'" . E':' " LA·,·· n i.l . 'r .. , ' ",.J..~.,_:_., ,. -_'. ~.

Arointe§te-1;i mereu. HAul tr ,Ie laB" · Acesta este un fapt de viata spiritua magie, Daca ai un 7

AI'manahul Fa rme ce lor.- R·"II •. i' '1- . , - - '" .

_ "~' ,ft~ lola ur.Ilo', C!!I Ce- ·.l!"iAm" o· ,n"·~/iI.inlo-' - M: .•

~ .;fU" ifUCo!I: W' . -,- I .:!:IROI'-"

,~ " . _, _. '- ~if~~

caract- - b ~

, c.. er ' - : ,WI ~l u,rm-'" o, ... -n sti d' al '. b

~ , ' .t..4LJ.. ~~." 1 ' e' ur--

ticant al ce rremo m ialur - I' :~', _ -' I~ .. :;,-, -', 1 anne, ca prae ...

_ . ,_'. . ' I I 1 or mazi - ~

s.a' _,' t'"t.;"'I'" '"'1 .-" .. . '. .. '6~ce nu vel atrage raul

,_u,en llatl e acaparatoare. Q entitate rea m ,,'

poseda 10 pers"'o,'-a' . ., .... _'. . .. ' nu poate

., ... ,n,a eu un earacter b .'

R,w '} . _'~"" " '''-:- " .. '-' ,"un ~l p' uterm ii -

au nu po - t _ ,., ')f.' .' Jl. Ie

~. " - . _ .• a le exista in atmosfera binelu i ' ·

, • 1·!ll

l--OVESTEA EMILIE,I

care A~: ;:::: .' ~~~~e~vestea un~i fe~ei din CluJ

infatir:.are sa.u perso .. ', l~tdJt.,_drda~ostea. ,prIn propria

'!f " ",~, :,.·naII a'·e ' ar'·' a o'h-t' . t t t

'. :'" . ~.. . ).. . .,'. m u ",' '

§l,-a dorit p:nn-'" '. rt rile .'.. . . .,.0 ceea ce purer e miraeuloase . I

11ll~i ,~agic! Emilia, 0 remeie~;' a.,,, e dcer~monia-

treizei d ~ _gurs, " e aproap'"

·'.:·,Cl·e am s')e-: a-'u'-'OC'O""-, ..... tir ' ~ - - '-.,'--.,,-. ,:":

, ,_. ,,_J I, 'm'lpa', 1m' e"'a §-'- bI .

_ . -' · ' ' . 1 -

turn ca nu i-a dat niei maca .'. ··A ....•.•.• ,._ .s;ema na-

sa. Biata E '.' T .. .' .... .... .r a m_SU§.ll'e mai frumoa-

_WI _la er,a foarte slaba aVi' .'." A_ ~. ~

n:~~r:.gatoare"o ~inu~a urita, uredhic~ ~~:;:~

p g Era constienta de . Date aceste luc :--- -. ,~ - -, " " facea ... fi '" .. ' run care 0

d" .. ~ . .,' ":fiu,' ,sa ;'1e t,acuta ~i tim idA, in s.- oc ieta t··e· IC" o""m,',-p""I'e': ul'~

, ~ ., _ ,-" '.- -- .' .' X '

e .In ierioritate lera alim e'"n;: t, " t -.~ d· s: .. -,,- ,'~ ~ u" ~ .. ",,: ..

d .. ' ' a, '~il e' 1,iH' .prul c'a" ,

oua suo' .w .... · _ • .""¥' . ..: .·.e· mm avea

~ "., "r,on easatorite ~. cu copii un -,-, .. ' dir "",1,,-- fii

ch . - &:'.. rt '!;_, _ a '. . e e ind

~ ,J.a.r loa,,!'·e atraetiva E- < .. ,' '~l'" I .-.,- '-,1 -, -.- -' . '~.,' - "j -

. . . . . •. IDllB avnsese 0 singura d t"

un prieten, Iii uta cu mutt timp in urm~,' ." .8:·a

EMILIA iNCEARC. W UN 'RrI'UAL DE DRAGO:ST,E

E '.' ~l~iind 0 ci,tioo.are infocata a literaturii oculi

. m1-1a a. deve'Dlt, dill ce in ,ce mal'l! f'- a,aC"'l'",nat-a~ d' e'''' ,P- t' rill ~e,

, '_ •• ~ ,- 1 U -e- - e"

~ • _, ~ '" _. . ,.) I •.•. "

7 , ..

~

Alm.nahul Farmet:lilJDr, Ritua'urllor" cere.monialutilor M, gice

p1ag1ei, care prin mijloace supranaturale putea schunba orice situatie §i indeplini orice dorinta,

., L 1 ~ A-- 1 di E IEt-"'t d

in oernal ca ampa ui . .. ' a'.m.3 a crm .• espre

I'Ritualul Cabalistic de At:ragere a Dragostei" ~i s-a decis sa incerce sa aduca dragos - ea in viata sa ell ajutorul magiei. naca magia putea sa faca asta,

g-'""ln'-d'e-"'a .•. ' ea. atunci putea face o'n"'c~' Asa ca .... a Pi ra'ct· ica t

. . . ., .. ., '. _ .' . U· . . .' "" • . -.:., ,.......

ritualull?i a asteptat rezultatele.

Rezultatu' a venit in mod '. ,ea§teptat; asa cum se

..... t....1 d. - .' '!: e 'f.-. '-'"'1 ,ii, - E~'···"li' -

III illlpla aeseon m operaylUlll e maglc ,00· a ea

intI un pare !iii schi~a niste tlori fli copaci 'intr-o dupa~ amiaza. Avea din copilarie talent Ia deser ~i pictura

~ d ". ft. t o,J.... t" ul Iib t

§l aesea iesca 1 na ura m . lIDP' I er pen'rR a

pic .a, ceea ce 0 relaxa foarte multo U {emeie in virsta

t 1',' ,I" 1 rti - ~ · f""" t "'

_. '. • , • " _, "',' _ ' 1 '. " ~_: •• _ ' ,-, - " '.-' ,,' ,:. '. • -~, .,' 4i--" - .-' ' .

a rema:rca niarete el potentIa. at .. .istic ~l a si a rut-o

sa-si dezvolte talentul luind c'it va lectii de arte plastice la 0 uni ersitate ppulal'a. Doamna i-a spus ea ea lns.fu?i urma astfel de cursuri §i a invitat-o sa i

1"'" t Q 1- fii d a- tul d d I 't

se a a ure. yeoa a nm . estu .rie aproape ' eocUlil.R

sa, Emilia a dads sa ia eiwva lectii. La cursuri, un barbat divortat, in virsta de patruzeci liIi ceva de ani, pe care n vom numi Marian, s~a apl'opiat de Emi .ia,

~ .

remarci- du-i talen ul. La rindul eit i-a fiicut compli~

t ,1 """ il' 1 ~ .. JI!I, rt ti- ,~ d -t

men e pentru ucrar e Ul, §l ill seu ._rop au' evenl

,.' ., Emil" , to' ..... ... 1 · A

pnetem. '.' '.. la a conlnnat sa mearga a cursunr In

primul rind dator·ta pl'ieteniei sale ell Marian, §i '" t '" b ~ t ,.' "' t ,...~ ... .., lll')"-O Zl, s.preucula sa, ares' a a 1.nVla '-0 sa lasa sa

pict ze impreuna, S-au sirotit minmat irnpreuna ~i

t t w Atiln·· ... P'-t .. 1

au con rolla sa se In·' easea. ,nB enlaO:r S-3

transforma .. in dragoste. Marian era un om bun, iar

,1."' uI '..... .

tapt ~ ca aveau aeeeasi pasiuns a contat enorm. Nu

dupa I rult timp, e1 i-a marturisit cii tot ceea ce eonta pentru el era 0 relatia bazata pe dragusts, inte1egerIii prietenie §i di nu era interesat de atractia vremelniea a unei Trumusoti trecatoars. A,ceste cuvinte au facut '0 pe Emilia foarte fericita, Blindetei lui Mariar a scos-o din carapaeea m care se izola c, faeind-o sa priveasea viata cu alti ochi, Pentru prn ',.

d -">1,.;0,.. r.

ata In, Vla'ta era fericita, simtind c,a este ell ade'v'arat

.. b'" "'r D" ."0' 1,- -. .. doi , .... "'" ' ... ' ,

lU:.I, at , upa U11 an, eel' 0] s ... au casato'rlt I§l a' _ m ",._ ,

un baiat, Casnicia lor s-a dovedit a fi foarte fenc·t~ in vreme ce, ironia sortii, mariajele surorilor ei, . care le invidia eindva, au esuat, Acum ele erainvidioase pe ea!

RITUAL CABALISTIC DE ATRAGERE ...

D", ···G·,"·O,,·'S' .. ····, E"',I

" . - - '. .' - . , I

Minunatul.,Ritual Cabalistic de Atragee a Dragostei", care a facut asemenea minuni pentru Emilia si pentru mii de alte femei cat e l-au folosit deI'_ngLU! timpului, este urmatorul:

1,. Ia 0 bueai a de pinzc), alba cu rata,

2. Scrie pe pinza en cerneala magiea r0§liel in -un patrat en latura de 0 em cuvm ele:

, , IOSTA 'V.ERVM ADIONI

3. a ausul soarelui, ingroapa pinza I radacina unui stejar malt san a unui pin-

'- Paraseste Iocul in care ai ingropat pinza

., -',

~. J

. " ....uil :t:a~ rm'--e-Ior' .. RJiJualurilor _cj' Ceremonlsl'uri'ol . .' aglce

Alm'.nan . f r~ ,_ 1lii71!L<!11.. ,. f ,1'11l1l.I'. '!!i"

far,a sa privesti inapoi. Acum ri tualu I este complet,

Acest simplu ritual de baza a facut ~iracole. §i

.entrn David Lawson din Tallahasie •. Florida, SU:A.

P _ ,..... ... . . ~ A. t -', " I, .1":"" art b ;g: 'at ,dISDavid, un om I t_ e doua vtrs .e, era roa re oo ',-".

·.unea de tot luxul pe care cineva si J-ar fi P~'ut do ..

!i in plus, avea 0 multime de. "priete~e . dezlnt~re~a-

te". sor de gasi. pentru un barbat atIt de bogat. S~_

,~ - .... t

tia sa murrse ell cl§iva ani i·· urma, tntr-un tragic

.. id '--,t ~1" ..... rn adin eul sufletului nadajduia Ia 0 alta

a cell en ,~ . , .', - -. '- ' . . --. ", ~ _

· bi 'e' I-a fe 'J d e pnterniea. Folosise ritualurile ma-

111 " lr - ". tl!." ..' . '" - .' , - -

, .' , ' ,. I"' v fi . , -, · ··b··t·", - . -

'I' :' ... • -"" -., - ,'. " -, , " '.' ' I Inu-

giee, in tinerete, cind era m p ma anrmare, ~§lAO. ~ . _:,.

- - e: rt· b - - .. ',,' .---. , '. rm' ,.- a- TID ,a h' 0-' ·tl a fi':t, ca: :ra

se rezultate loa -, ~ .une, pnn u .-.L'~ '" '.-

timpul sa rae", rga din, ou la puterile acestor riti a-

luri pentru a-si Indeplini dorinta, ~ ..

Acum nu mai avea nevoie de' bani 8,Bn promovari

i~i daduse seama care este eel mai de pre dar .e~t~

'b' .... rt''''' b - , ,'r ""1,: d ar" r- si ne'ca' 171'1 PI'" e vietit

un om': sa lDlpa' '_ a .I"ennl Ie, . ,- ":f ." __ ~ULI., _ , ,,' .!i ~'

ell persoana mbita In eoncluzie, David a pus "R t . ~ul de Atragere a Dragostei" sa lucrez~ pentru el. N~ a avut mult die a~lteptat rezultatele. Intr-o dupa-am: aza. cind iesise 'I a- p' imbare ell masina, aproape, s-a,

,i .... ,.... - .. t, "~ ~ Soferul C'e-

eiocnit en 0 alta ma§lma mt ... 0 m ersleL,~l~ .. y'" 1~ ,. ~ ',. ' , '.

leilalte masini a, 'frinat brusc, Coborind Da,VI,d. s-a

d - ~ ,', di ',It, -,""' 1 ajute pe ce Ialalt p' rotag ronist al

us m"e [la'.I' e",_ a".· r, 'b, .. , >- '. '.,

_ I 1 •. JIJ. _ . Q I, __ , '

accidentnlui .. Era 0 femeie intre dona virste; .se· taiase

la frunte ell un ciob din parb iz, iar singele curge ~UVIO]~ inca speriat de, ceea C:8 era, sa ee intI . pl , David a suit-e pe remer in masina lui pentru a 0

7,

d ,At · d 1 Lmai . t '" al A

uce cr mar repene I a ce mal. apropta 1 spr cl ". ",Jl

ajuns la spital in 1,5 minute. .Fiind. foarte ingrijorat,

D , .. 'id , , .. t .' . ··t·I, ·t· .. ,A, ,.,1 A; id " '. . r.; rst ~." t ·It·I-. d - ...... . a ,', 1.·. ,a a§ jep ,8.· plna cmo rana a .los, rra .R ... a, " ..... upa

ca" r· e" 'a in .... ",t,··· ··t o· -. C',. 'm" .';., 1· - .' .. '. ~ C- , , .' '.' ····t~· ',' " :~ c '

, ...~_ . VI ,a- pe l,e . ele a. masa .. ' u aoeas .a ocaZ1B,

David a aflat ea femeia ramasesa de eurind vaduva 'I.E

ca " .. ' in do' .. ' .. md " . ·t', ..... , fir . ,- .. ' ."':._ C" III doi ',.'1" . ". - -: tit

" era .1. _Iep·e ,I. en a In,anCI,ar, ' .. e, . 0.] au BlIDy . 0

puternica atractie unul fata, de eelalalt §i au. stahilit sa 8e' mai vada .. Dupa mai multe intilniri,. au deseoperit ca 811 multe lucruri in comun, Iueruri pe care erau ferieiti sa. ~i Ie impartaseasca. D· pa atita timp,

D' rid I' im 'f-,., I.' ····ar . , " ,.,.~ ,·,t· .: ., ', d '.' , -- d . "1 .,.,

avJ...' 81 _ \\,ea C .. _ cmev,a e la In:,Jeres!a .,oar: e e J n. a,

- d 'b . ,,,OJ 1 0; '. t d ..... 'I' ...

D,umal.- .. e· anlll . ill, §l as, a nn I.!'.o,ar pentru lea sltuatJa

ei financiara I'. ra 10 f .. 1 de bUD,O, ca [B. ui. ,. n scurt timp

cei dol s-au casatorrt §i toata lumea care ii, cunoaste

t d w ......... t lu uerfectl

es e ce parere ca sm], un cup u perfect ..

PJt ""' tl ill ice f .. fa" .

. " .' " . .~'.' " ,.. .' . . I .. '. '. -". .. .. '. . .... '1

'e .,o'ua, _onn.',~,.e ma,glce . oarte puts 'mIce, . a ...

cute sa aduca drago: tea ~i ferieirea In viata voastra,

S· .... tnt I . '}" p" "'~' ',,,,',' 1'·, '.' -. ... _!!' F-.~ .- .. :.,' . " ~- .. IoiI . .'. ,,~~

'. ,I'.' cere ,.' e care, e vom nurm , a pe cmeva sa v ea sa

te cunoasca" ~i ~, .'3. un strain sa ti Sie prezinte".

----- Almilnahul Farmecelor, RifualurilDr Ii CerBR1onia'Llti'or • agit:e

CER.:.E"M. "0·'" "'NIAL'" ' .... ' ,TIT ... -FAPE C,INIEY.. 1··.·:1\ sA

• .' I'. .. . IILJ,,Lj,,

'. . -.' . .. :..... 'WI '. N"O-:-:-" AS''''''' C· .~"

VREA SA TE CUI':' '.e; I', ,A.'

1. Acest ceremonial se face joia dupa-am"a-

za s,au Is·ear',a. ,.' "

2" Aprinde 0 l11mlnare ver~e y§i pnne~foto-

... '.' vrer sa te con aeteze

'.'. "" ,·ft-- ',. a per-soane1 care s .. · '" "I ,. ' •.• ' .••

gr.a· te c· I' .. , .

in fa~a fla.carii. .

3. Prive§te atent in flacara ,~lS~Wl~: .......• ,

1 ' . mei) C "A····UTIA .. -M1\ V1NO

."~ (num.e 'e pa,r-soa· '. '. .', ".,., ,n _ '.:' "'. ,'. '

. ,.Cflit..' ··-·.·T. E;· C·U'· V···O· 'C""'EA,'> S-.'I,A<U:' CU TRUPUL .. -.

LA LYllJ.,'" .11 "....... -' .

Ariz,· ·AcEASTA·CHEMARE A JNIMII QI

MINTII,

0, PRIETEN AL MEU!. . .. . " ' .

LASA CA FORTELE CARE MA PROTE-

JEAZA SA MEARGA

·INA:rNTESI SA FAC1\. POSIBIL .. _ .. ~ , ..

PRIN CER $1 P AM:tNT, PRIN PIATRA SI

FOC, MjA sA FIEI . u v.

4. A§teaptA ca pers,oana .respec~lva sa te

.. ontacteze in circa sapte z le de la c~r~monial Se obtm rezultate mai bune da~a cereroonialul este 'racticat trei noptl la rind.

'. . . - 'Ii r. - rt puternic m a

A. ts ste un' n·· itu .al m·· I·a-me·· loae·- .... '. - ' ces a e'·' . .-' .,', 0 ... · -'. .

adu~e .inapoi in ~ata ta 0 ~~erso~na. ~ar: c~:::~~~

san An a face ca 0' persoana cunoscuta d

arate mai mult mteres u • oW' • . , .

AI .,. oile: ceremonial-, Fa un ~t.ralD sa ,1 se pre-

zin .e" - este intr-adevar foa -te vecln.

- ·7

-

Almanah.ul Fa·t"lm:- a_oIl"!ii iIIAr. R-'if' I: ", .

_ --··r I! , !IiiOl!l.oFlIOiI"fv,. J I ''I'UlJ"un"o, qj ~dfiPam'" '!O"'Ii!n/",~ - .,. M"'~

y IIJc, !iio., to.!!' i!f[,url or , .. agu:e

!!wi

FA UN sTRAIN SA 'fI SE PREZINTE

.....

.. ,1 ... Intr-o noapte . de luni, ell Luna plina culege de pe marginaa 11n'Ul drt .. ·. d. e· t. ara .' ~

· t · · .- .. !I' -, a

pictricica ~cr pitoare, multicolnra (ca acele,·

.c·a .. ·. re ~,e gasesc P'8 ling.·.·;,a_"'!._ ap .. · e .. :) si .

~ 'S' 0, p .. iatra

cenusie.

.. 2. ~c~rie pe 0 hirtie colorata, ell cerneala

m[aglca trand afi rie aceste :0 . .. , -.

I. ' ... ' .··'i.· .. 1 ~'[" e man nnme ale

pnterii: .. - . '.. e

AD!ffiSEL VERUM GNOSTA ADONA!

_3'. Inv~le§te p~e~rele !>n, acest talisman §i

lngroa ··a Ie· la citiva een' rtim . at- ri de '. .'

" A y . .!if- . - .' - . .. un ell'pae

tinar, unde Ium ina Lunii atii '. . ... ' - iii;. . ] -

. '. . ..... ,.' .... ." .. '.._ - [ ... 1 -.; Jlnge pammtu . ~

4, ~le~ca din aeel I~c mra s~ privesti i · apoi, 5~ Intoarcs-to dupa Qa'; rte .. ' -1· ., d~"'" . ......

I' . OJ, ..' • • .~: _ ~' .' e_ Zl.e ~,l I.' ezgroapa

Ialismanul Ia . net relr ...... .. .....

'. . ~ - " Ie re ,e, §I mgr"olapa Ia 10",;'1

hirtia. '. . ...., I,. '. ~

6. Ia ~~ietrele cu tine, §i atunci cind doresti

ea strai J. loI' , ~_l

" •..••.. '.. e- mut sa ~l s: prezinte, loveste pietrel ..

intre e~e de . I' .. 1 on §i spune de t rei ori (daca

nu p.' .o·t] ell voce tare, poti spune In (nnd). ce 'Ie

Patru" . Ol~ _. ",

. ' . ell vinte pe care 1', · ... ai scris P" e h ,] .... rt " ":.

co t... . ... l,a

',. ora,~a ~

.' ' . 0 ,puternidi ~oI1a de atr C re se va dezvolta intI' .

tin ~l acel strain, . Ilia' . daca . . . .. . ~ '- .

.~ ~ od .' ~ .. .z , _ • ~ "r .aca u te-a m,al vazu.t

nlC}O ata va '8: imt 1. lIn' . cd .' "to . b ...

.' , ~ . IV - 'v .. la u.n 1m· old IneX'·)j.· 'l'b~I ,d

a vem la tll e 11" a-iipune ceV3.. ' cale

V1SUL LID i.· .. ' RIAN D:vINE REALITATE

Tinarul Adrian A., in virsta de 23 de ani din Sibiu, a folosit aceasta formula puternica pentru 0

fr .... t.... .... ...... A ti ...... f .' · .

umoasa . mara pe care 0 In .. .unea m iecare Zl In

. ~ D" iI"..' i t Ii· .... '.

drum spre servtci. , ··e CIte ,on recea p., '. nga ea 1 se

stringea inima. Nu stia nimic despre ea, niei unde muncea nici de unde venea, §i, desigur, n ~- avea nici idee cum 0 cheama sau ce statut a e" Bunul simt §i timiditatie,a nu-i permiteau s.a 0 lo'pl'.easca pur ~i simplu pe strada §i sa se prezinte. Cind a citit despre

Ii 1- ] t I '} , d .. 'fit "-'

ceremonia u ; pe care tocmai -am r .escris, a snnn ca

aceas IR ar putea fi sansa lUI de a face "sa se in . Imple ceva", simtit ell. e singura lui §ansa date fiind posi-

1 t I' t ....., til li . t d f: t' ,0 l- ...... A 0 v

)1.] .a .ue .. mlta,·,e.··e a ace eunos In,\;'R" £~·a. ca a

astep .... at c u r a"'" b rd a .'. e" Lu n a plina pe mt ru a incerca

C '3;': .. ' __ .. c'-,- .'.' :'.!. .... '" ... ~_ ... ,., .. ' '.,. '. - ..... 1\..0.

formula magics. Qi trucul a mersl in prima dimineata in care si-a pus pietrele in buzunar Iii a spus

. tIl"- ... d ] .. ~ t t "... t .... ~ d t ......

cuvm e ,e in gmc ~ ea -8, prrvrt pen .ru mtna ..• ata,

n.tru Adrian acesta a fest Ull aveniment deosebit si

....

a simtit ca formula Iucra pentru el. In dimin ata

urmatoare a facut acelasi lucru si, minune, ea chiar i-a zlmbit! Aceste wei semne t-au adus pe Adrian 'In

1) ~ •• ·'"11 InA ii' ilit'" ....... ,., dimi t .....

Cllimea lenCln]! . I,. s .. r~l , m a Li4,ela . inuneata s-a

inti plat: ea-a lndrepta. spre el eu un zimb t ferm eator §i Adrian 2. avut sufi rient curaj sa i s adrese,ze racin,d 0 remarea despr-e we-le~ A." unci ea .'i-a oprit pentru a schimba ci. eva vorbe cu e1. Pentru

79

Adrian acesta era un adevarat miraeol. lata, aceasta frumoasa fata, care nu-l r'emarcase nieiod . ta, aeum se apropia de el in mod misterios si magic pe:ntru a-i

. bi " . ." ·t·,·· d IR', I .... ·,· . _ 'I tr, d ," ... " .. '. . ," ,t·~ A' dr ~. . '. " I . ". c;

vor.: .. l pe ,B,.r,a.· s," . napa r,S',lmlnea .·R, .' '.' nan. s-.a pre, ...

zentat si a avut destul curaj .sa 0 Intrehe unde 10

t Ii d I ;;;l E ........ ' """

.", . '." ', .. ' - ...... ' .·,e._·. '" .... .'., '.', I '.... ".' _. • .... '. _ "

cuieste :;;1 unr Ie mcrea a. 11~la nu numai ca ]-,8, raspuns,

d· " ,-, .~ '.', d~ at ." " . ...." ._' . 1 de t·· )- ·.t;.'1 , E-" .-, " .. J' ": .. -. . .... , . . , .'.:: I .'. .

ar i-a ia §l numaru .. ' e I eieron: II ra c a ea ea era

srngur . a .... · si dis po nibila: A'" d zian era tn al nou 'a'~lle"a' c erl

. . . '._., '.: y .,' . .. - "" .. '" -' ... . .,': . ". . ~. .:'." , --. ...... . . ,'~. : ". ,.'r. "

A .~ ..... " .. ' , t ..... ",:. ~. ·t' ..... il·, " '.' v .. " ... ' .:.' ", t· '. .- .. ,.. ... ·t'lW

II mcepu .. sa se In .. .neasca §.J a urma a mmunat a

idil ....

in 18.;0

MAG····IA·· MAR' EA' .' S"EDU'C' A~T'O-'IADEI;'

-,- _:__c .• - '.J'" '. ~-' ..... ~. , ... .:: ~ 1,.::.tI.",.:n..Q. ' ..

I .... n eterna povest e a v ...... ]·-na' ..... itorii" dintre reo m ei II!

; ......_. ", :- ..• ' •• ' • • ,,", ,,_. :' •• 1 II r lL'·. '. §

barbati trebuie sa retinem ca cei mai multi au fost

d !II '!, tL.JI 1111[. II!!! .1 '1 !II it! IJ!I +

se U§l prin VI',aJl §,l ceremornaturt magrce ~,l nu prm

in flitil2 area, inteligenta san pozitia sociala a partenerului, Avtnd mereu Ia dispozitia marea for(;a a ceremonialului magic nu-ti vei mai refuza niciodata plaeerea I?i ferteirea pe careti le poate oferi sexul opus.

....

1. Un puternie ritual magic, vechi de 500 de ani, te poate impaca cu prietenul tan. du] ,a oriee cearta sau neintelegere.

2~ Un rit ual foarte puternic plen. ru a I eaduee dragostea pierduta. Acolo 1: nd. alte ritualuri n au dat ezultate, acesta va da, insa folcseste-I ell precaujiel

3 .. ",Cerem,onialul de Dragoste al lui Venus ::

'. .t'...:::. . I aU m' . ""'" .' I, . . -·1 .... · .' _. . . . '.' i··d·1 •••• .'. " ,

o tormu I' magica 81 p .3, pen ru reai .ucerea

· rt te-ans .... 't t

umn pa .~ ener care ' e-a. p,aras], sau pen' ru

reinvier ea, interesului unui part aner care te neglijeaza.

A A · ~ .. ~ '.,IId- .... '.

I~ ... -·.,CU'ID nu mal ,HI mci 01 scuza naca cmeva

........... , fu "'a.... . rt -' '1-'

1~1 . ·_T,· pa. I, eD!eru ';0

Daca alta persoana Incearca sa-ti fure partenerul, daca iubitul te-a 'p,ara.sit §i vrei sa-l ad lei inapoi, raspunsul la problema _3 poate fi ga.sit in folosirea rttualurtler ·§i ceremnnialurilor m gice die readucere a iubirii, Indelung testate si verificate .

Almanatuil Farme ~"".'pr~ ,Rltualurllo,r ,'i ICere,mon;a#'u,ilor Magics

...

---:-'.'ITU·':'AL·'· C'!ARE,' '."')', .,. p-"" ···,".···TE·~ F,-!~·C·/E~: UN··"·'····'·

,. _. I , ':.' ..- I . .'., ' ~ I - _. '. " . -., .. ' ' . ..t'I",'" .. --" I . . . ,

P "'IE' ... '. S:· ~ S·· -, .'-'.',' .II,DA,:···· .., R .··.I.ITEN >··,A ·E HOThAn,SCA

Daea relatia ta a intrat pe un teren pariculos sau

d x .. t ul t .... !i,;i' it t ,. '.... it I

aca prie enur te ... a parasi , arunei urmatoru. ritua ,

.' elu I't dintr-c -:-,8···· .= ,1('", rt .... " ',.1"" dr .. '. ,~' ',lull al lfi~·;"iiiii"I·":'·· pr . ua·,.- .. Lol'- 0 e",lr .. e ,110·a, e rara .- n seeD ' .. "': .. ea"

te va ajuta eu siguranta ..

1 .. Ia un Be §i int-eapaBte: usor in dreptul ini-

.. iii

mn,

,2~, Serle cu singele tau, pe a bueata curata de

matase alba, numele tau ~i al iubitului tau.

S ri lit .... t· ,. ". 'II!

,C "1 e en I e·re Cl ~ ma-, IDlCl ..

3 .. Deseneaza, d·' preferat ell cenusa, un cere in jurul ambelor nume, Acum impacheteazn

rn 'a~·t' ase a

_"". I ". - I[ ._,~

4 L.. "'f,'" 'L . J:'):: 1" d .... " .. a 'pnma a'pa:rll~le a .uceararu ,w' e seara

(Yen I 1 s), Ingroapa atasea in. pamint ..

5,~ Sl:~,§it,ul ritualului. Iubitul Lau nu ... §i va gt'si Iinist- a pina nu se va Im ,Rca en tine.

Urmatorul -,~ Itual, "Ritu.alul Intoarcerii Drs = gostei -, este 'nat dintr-un text foarte;echi de magi.

.. ,'manatuill Fa.rmecl1lor.· Riualurilo,r ,I' C mmonJ;' lurilor Magics

si e Intr-adevar ., carte puternic. Acesta este un ritus de magie pura, pe care il prezentam pentru eficien. 'ta lui chiar §i :' I cele mai disperate cazuri de "dragoste pierduta '. Nu ... ] folositi ins,s daea eel iubit este in mod clar farior cu pe soana IC'D care este a, um Consecintela nesocotiru aces ei atentionari po ' fi grave,

,.

O§lC.,

2~ Aprinde Inminarea, concentreaza ... te, ,I:i spune urrnatoarea incantatie:

A·· C"· 1t~1f FLA·:~ C· .··ARA'" I .• ~ A·' C:': D' E-:l, 0" "C' I P- A "'R:.U·· .' iOii

. .li~' - ... --= ." -', .' .' '. . ...., . n.~ I. '. .'

DE-I GJ . DURILE"" I '1\-L sA SE, PER ..• ~

LEASG" $1 SA NU-f~H AFLE LINI~TEA

pi:'N,":'A~' C··"'1I·""N····-n··: ·INI····~· ·l\.trA ... LU.I s~·.·····E· 1:.r.A If'oi·N:······ IJO·\AR·:'·· . C .

. - .... . - . . . lV~. . ~. . .. ·v 1"1.. .' . . '. .' I.

Lt\. MINE·~

3,. Sfirsitul ritualului,

Mirela D" din Bucuresti, a fo OBi aeest ritual ,entru a ... l aducs inapoi pe iubi ul . i, care 0 parasise eu doua luni In urma si nu mai revenise, ~. a mcercas .

. .:II! - -

tot felul de .. ·dji, I sa tara nici un 1,'I8Z, Ita .upa 0

sapltamina in care a folosit "Ritual"] i'ntro,arce _~. m.

D t ~G' ~ t ul '" t 1 ~ fl

ragos tei", p.rlel_en· . ~a .. etetn at '~en'l ' .. ' a at a "c,e

ai face", in urmatoarea zi, el se Intorsese i bratele ei. Multe al te exemple simila . P'I d imot . ,r'8

I'.

III

put Tea acestui ritual antic.

CEREMONIALUL DE DRAGOSTE AL .. U1

VENU'" "'S··

.. ".' , "'".,

A· ste e' ste 0 .. ' fo rm" mula mazica standard care

C1e.as a .' _.. .. I! b" '. .

poatefi folosita de amb Ie see: UrmeAaza-llllStruc-

~ . *.1 ... ' gr - ~l~J'·.la"". si 'e") s·a'u· aa· v" 'a' fi din nOll In bratele ta .

tltlnl- e' cu , .. ,.1 ~' "'" ~ .. ' . -'

· I ~ ' ..

ei ill C rpi, fi ( _. t·· . f t .....

1. Aprinde tamfie de t.r~ aanr ' p~~ e '. ".a-

miie obisnuita pe care at picurat putin ~el .. e tran ... lafir) viner .. a noaptea, deoa ace vnere·~,

t- .. b infl ue"'n" ' •. ' a'l lui Venus ~ zeita dragostei

es e su '. "I .' I : .. , '.~ , . '. '. . '. '- .. . 'r

§ia armoniei. Fa 0 ct mai aproape d miezul

noptii, .. _. ... d

~ - 1 fiind

2. Aprinde dona l1UIJi"" .• ,ar'! rosn, ros

simbolul pasiunii ,§i a· de§teptIirii. .

,'. P .... doua bucatele de hirtie Be de ~umel~

t - rului ~, si a' d a uza .... 01 pi ca·V, t u Y. a de V1n. daca

par 'B'lle"- ~,....' 0'· . . . . -

e!~ti . barbat sau o· piciit~ra de parfum dad)

esti femeie,

-w. ..... ..... ~

·4. Puna hirtiile sub 1" mmari.

5. Cauta sa ohtii 0 stare de relaxare mentala ~ .

, . it 1- .... d' . gur intr un g' 0,1 i ·t'11'"

imagine aza-ti in '~l' U.· st (~. smgu - I! II''''. ." . ~' ~

necat. -intimp ee i vizualizezi, tnehipuie-ti 0 h;~mia . .. t 'a!i.!'·l· ucito are care incep,.e. sa-l Jinco1Q]lo. re,

osie strt ,,'~"" ' ..... c~ .. l1 't" n-"'- pa un IDI'"'n' tl: sau

cuprinzind .. ,-i intr·.f;U-I"ruP·., .' IU' '_, ,II - ' . ,_. ~. '

dou- - 1,1 .8 inn gin .. 8. sa se lesto I' pez.~~ . ,~._

6 '." . t" rtu ~I-;'" einei nopti consecutive, I. ...

.. ~ _ rae ICS ,I ... 'u.... . , _

'" ...

[8- . ce e'a' (;!II 0'· r- a

• _"c '.... _. ~?. .. __ . ~

Acesf ceremonial este exeelent §i pentr reaprinderea pasiunii partenerului tau, dac~ interesul Iui sexual pe~ tru tine a scazut, in acest cas

,

'!! llgl ~ ~ . --

asigura- e ca. 'In a sasea noapte veti fi singuri pentru

ca ceremonialul sa-si faca pe deplin efectul!

RI'TU· '., .. --;- ·,UL'·· A:'-, ·S·IAL:·· ." .:'7AJ!'~"~ LO"': ··G· .10"" . ·····N··: ·A···' L' 'me 'IE' . I-

) '. ,,".. I (. I I" ,I." •. ,~II Y.fi.l. .~' ",' ,_1 ,"',.' ' •••. :. ", _. _. '. • '~

.Ceremonialul de' Dragoste al Iui Venus" a salvat

'I,,' . ,- dn .' Lid . 'C-" ..... "" , ...... d . 2[2', I d -~, fu 10, [!iojf

.. ago! ,n;al lei _"_, m virsta '··'.e : ~ '. ,e. am, ,- .. nc "lon~- .(,

la arhiva unei mari banei. Fata era in, cuhnea ferieirii

t ~'"", d D-;j . . 1" l ei

a unci emu ramer, prietenn ei, s-a hotirit s[a 0 ceara

ill casatorie dupa luni intregi doe ezitari. Au faeut 9 petreeere de Iogodna lao care Lidia. ~i-!a, invitat top prietenii de Ia ba ., c'a~ o r '-b' servind abia .... Intr :11"1'1"11 'tAl"ZI~'U c 'a-:

• I " ',_ I. : '._. " .~. : .•.. , ".l_,-Q . .:_t IVJml~I..".·l ,'., .... ':,_, .~~.~L!L..J...& _ ,.lLt"··- ", .. ~~~·_1

una din asa-numitele ei prietene Ide la banca, Vie, manifesta un interes anormal de mare pentru

~ · - I"

viitorul el sot ..

Dupa 0 'una de Ia petrecerea de logodna, Danie . i-a spus Lidiei eli, dooarece aveau dificultati en 0

.' ·t.... t b ~ '!.! .... d -, ..

rpoteca ar - r,e.·IUI sa amme '. ata nuntu. Acest In-ern a

d . '..... ~t desi L" idi d A di _ .

. ezamagit-c.« esigur, pe Lnna, .. aar s·-,a gin Ii ca :D,U e

nici 0 prob ema dacii 8' '~~na putin nunta, Apoi a aflat de la 0 prietena die la banea ca Daniel S' e tnttlnea c,u Vio in secret, ehiar de Ia petreo res de Iogodna. Prietena i: ... a spus ca Via nu-l iubea lel te, dar '.-8 i_~ ~ pusese in gmd sa-i de'slp'arta din pra Hn1lbi is,.

S '" 1'" [Il -

pe'CIR l1tat:~~,a ,ell era S,B. .fure prietenii ,at- or' [et,~1 §i apoi

s,o'-i ,abandoD/,ze' ·.-"upa c.' 19-8 distrat ,i ,i ... a. satislacut

~ . _ . .. _ E!;' ..,.. R::..u,~:r-, ... ',A' 'lZ'i CS'femonia"u",or Magic\f!

At'm 'I1'&¥,hul rBrmeos. or~ . n,l- '1'-011.' II'ViIi 'Ir[ . --

orgo1i l.m - ~. ,.. .' ... , 'c-: il" I" ;- .......

, . .. ~ ltar L·· d 18 a 'lin' icercat pu er e rna

FaJ"'a mer 0 ezr are" .' 11 .. : 'I' I. :. J!. '0, '-~,' '~'.' . ~~.... . c ... '. '. _ ... . -.-. ~

. ice despre care citiae Iii can: 11. trezisera un ~eosebl~ ~. ., A,:"' 't voc a t Ceremomalul de D. agoste al lui

In eres," '~ mv.. . . .... .....

•• c c , M' '" mult decit orice, voia sa rec stige

Venus - .... al . - .: ."... - - ,. , ·

. .. ~ -. .,' II"- d" . . . -. "1'''' ·,·t""'·tu~" Iui ~ '~l s··al..r

dragostea lui Daniel, In CIU a,uPl~l.a .... ' ,'1 ._'

.. lId' - .. 'ea d ··z:am· ·a· g. 1 a pe, care 1-0 inc rce~ 8,3.-- sa vez1e '- e, mar" '-~". '. - ~ ... - "' ~ .. -- .-

. . ~ te a V·.~'I~O,. de indata ce s-ar fi plictisit de el.

pre ga, . .. - UJ . • . .' _..m. I -.. . ,,[ D' c .. ~. ,

Ceremoni 1 I a' 'funct'l-o··na··t d· e- "h"1". une ~ - iupa

e:l}emOnla"U I~,I." y_. . . .. " .. , I..IJLL .'.... ~

doar ctteva zile, Daniel a venit 13 ea recun?sCm:dU-~l ',. fid .. elitat ea ~·1~· 'fl1mnd-o sa-l ierte .. Dupa trellun s-au In. . ,- .':_ , -~, - 10'"

c.flsatorit~

ROY ie ADUCE iNAPOI .. OTIA

b .... b' d- ~r'~'ta"'" me'd'l~e d in _. H'ull AI1.gc, Iia

Roy" un . a:r 'a .··e V1~.[ I '_ .. ' '.- c.: .-_ I . '_ 'i.' - •. ' " ..

f'. '!' .. - "'t de . ····:·:u·ltatul o.lbt'ffi'ut cll_Ceremonlalul

a lost urnl '. e rez ~ _. ..' !I' , "OJ.;o . ~ -

de Dragoste al ui Venus". Sot~a~ 11 pa~a~ls~_ dupa 0

rl'<l IOU" "'- - d 1 cu- in im .J z"ldrlob,"I'ta Desi c,asato.rla lor

ee" . a aSln ....' I [ .' . '~,.... "5

~u ~e'Tge~ prea bine, nu s . giu~se niciod~t~a cavor

I ' '. . -. 1·. d' ~ -tire ~i do ea cu disp .. rare sa mdrep ,e

aJ nge ".a . ,espa.r'~ ~ " - . · ~ d'" .

luc urile. A folosit ceremonlalul magic 1]1, rupa 00

saptamina, ea s-a ntors'

- - ..~, .. [ RE' nnJTE'" ·S·,'OT" - IUL

E ·E: N.·'· A····. IQI, ,.. ~l"W .I.' .... I,' ' , .'

. . . . . ~"

El .., S. di I Ploiesti sufereaerib'l. in caza

... n.a '- - 1 . Gel d

hpei de interes poe care 0 do:ved~a sot ., ' u, e

1< un tim.p. Patrn .. a) ill Ul IDIC' magazu, Gelu .9'

...

muncea mereu peste 'program §i Ide multe 0, i ' _ ajungea acasa ina -'1 te de nona, san zece se:,ara~, 11 week-end-uri e 'oa atit de obosit ill'cit nu-si dore . deer

o ~ _

sa doarma sau sa se uite la televisor. Sexul ers ultimul Iucru la ,C31"e Gelu s-ar fi gindit, Dar nu ~f pentru Elena! Ea s ... a ho -art sa foloseasea puterile ceremonialului magic pentru a-i trezi din no inter ,,", S111 sotu ui Salt. In a sasea seara el a venit " .sa mai d· rvreme C,B. de obicei, Vazlnd-o pe Elena intr-o racine strimta 03ILt· sexy, pe care e,a se' hotarise sa 0 poarte pentru a testa ceremonialul, 8. i __ . ·bra.ti§at-o· cu atita

do ~ fa..... It ei ni ,I u ~ it - 0 d v T' tul

·.rt:ll. 'Ii: t lnCI, el .,' Ie'} no. 1-· Vlenll· sa c.rea. a,., _ 0 res I ;

. ern l-au petrecu in pat, dar d data asta nu au d ,r~ mit delocl Elena a fast· rimita de pasiunea sotului ei de obic .j a i' de obosit ,~i de plictisit. EI a, anuntat-o ca ar vrea sa. plece impreuna citeva zi e Ia munte, El-'n ' ' .. ra copl §ita.~

D:'. cit §i casnicia ta are nevoie de 0 ,,revi.go,rare~'~, de (~e sa nn Ince: .ci ",C,er1em'onialul de Dragos e al lui Venus~?

, wind la dispozii je . mterile ceremonialului tna-

., " .. .'. ... d ~ ] t""" t

gt~c n'u mal aI file} 0 scuza . aca parteneru . au este

plict 'sit sau d -. zinteresat §i categoric nu ai nici 0 HCU,Z8 [lacs ti.-l ia altcineva,

90

C- -AP····· ·ITOLUL QASE

0_,' ,I ~

oil!

-----

Alma'nahul Farmf!ce/o'r~ Rlual,urilor $; Cere,mon;alutil'or ,Mag;,(;el

1~ Talismanele sint 'par\i integrante ale oeremonialului mamc

10 ....

2~ Talismanele erau tinute sau p- rtate de

aproape toate persoanele :itmportante din

lumea antica.

3~ 0 mare, putcre e mmagazlnata in talis ...

m ane car co' ntin o simbolistiea sacra oculta ....

'_', "j ' .... :e , . .-_' !i' ':.' .'l__Lu' I. ~, .. :',1, ' .• ~ . .r -:' ."" ..

4,~ Desenele magice antice sint centrele de fort a ale unei imense energii oculte care poate fi folosita in beneficiu magi .ianului. 5. 0 ,S curt a deseriere, en Ilustratii, a unera din cele mai puternice desene talismanice ale

lumii,

'6~ Cum sa-,ti faci si sawOti personalizezi

propriul tau talisman.

7 ~ Pietrele semipretioase _, ,0, mare sursa de

putere oeu t,a~

8- Un seurt ghid Ide Ia A Is Z al puterilor

oculte ale pi.etrelor semipretioase.

9. Cum sa purifiei §i sa personalizezi 0 pia-

. rEt pretiolasa.,

10. Asista la eresterea nor'oc.uluiau ell

ajutornl magiei talisr anelo !

Talismane e au fost " i vo fi into' deauna 0 parte integranta centrals a P -acticii ceremoniaJuh,i magic. Din vremuri unemori ale, talismanele au los folosite de oameni in efortnrile Iordea invoca ajutorul fore or cosmice Pi ntru a-si schimba cursul

vietilor ~

'I'a tsmanele pot fi impartite in trei mari

cate . ii d. ...,. D1'r e .....

. 'i,'gorll, r IIp,a ,CU" u m··,az~:

} .. Farmece care .' e feresc :.e '"Bt.U ~ picior .

de iepure, trifoiul cu. patru foi etc,

2~ Amulete pietre semipre·t'oas,e ~i geme,

'incarcate ell puteri magice.

3~ Smlbo,]uri o· .ulte ai -,pa-' rae magic ' in-

scrise p hirti I II pergamen sau metal.

C ~ ~1 2 .. 3 ... t 1 · ~ II . ...l: I

. ategoru e z §1 ':: S .n ce e ma utile cu II punci u

de vedere at roagicianwui, dupa c m VOl vede · in

os

trecut, aproape toti oamenii importanti purtau talisman oarecare pentru a le pur a noroc, a. Ie a' u ....

.... f.- •• , I, ~ ....

.. O~~'~ll §I a-r proteja, In multe povesti S;Ie. spune ca

er?ll posed au talismanele lor specials. Se spune ca lUI AIexandru eel Mare i-a fost data 0 pecete ocults sacra pe cind era eopil, aceasta dindu-i puterea sii ... , · lnfringa adversaril §i sa cucereasea intreaga 1~

cunoscuta pe v:re'mea ,aceea.. -

Marele 'iJi inteleptu1. Solomon care, SpUD extel pe.~s~.a.ne, era capabil sa comande Iegiuni intregi ale spm elor naturii ~i entitatilor astrale, l§i datora puterea unui sigiliu .' alisrnani c pe care i1 purls pe deget,

PUTEREA TALISMANELO.R

Ce face ea talismanele sa aiba atita putere si sa le of; re atita protectie proprieta 11m . or? lata ras~ punsul la aeeasta i trebare:

1. Simboluril, oculte sint foarte puternice prin ele insele ~

Puternicele pe ei" a It ice talismanice, cum sint cele ale lui Solomon, Moise David TIl, sint doar pline de puteri oculte originale, dar si de puterea .- .,- na,gazinata in ele de miile de

ani de credinta ~'i·:nvlc,' re a se -r·. telnr 10r sacre.

2. !S~lnbal~stica ncu] a reprezinta adevarurile §i secret,ele .... sc lise ( Ie Univers u1u i. ES'e

A~manahull Famu~celor~ Rltualurilo'f ".j Cere,mcnia/u.rilo', Mag;:ce

0, reflectare a extraordinarului univers interior' al omului, adevai ata oglinda a cosmosului,

3 As tfel .". bol "'. rt ~.,... .'. ·ul· ·t·a ..... , des- · .... .tu .' a':" a""' " .' .' le,. SlID .O'lS.lea Ole - ".. I." c,a ... , ,e .. ,z "

p' I erile pin Dloli ~i in. ace asi timp ne da acces la puterea d'JDL afara no astra,

4 U· t 1"' OJ b U-" t· 1t...... I

'" - n .. _aLSman, ell Slm .. Olc __ S' lea OCU ,I.a po,_ .

trivita seopului in care este fo osit, are 0 putere e·' .raordinara §i e mult mai folositor cind este personalizat de proprietarul Iui,

P "'I ., ..... t t 1- t li: . 11 ,r, t Ii Y .

eceti e ;11 patra .. .e e ta I smamce runcnoneaza ca

· -"al E' 1- III

. '. "~ . . .... j .-, . . - • I' 'I ," ..

~,vehlcule '... e . ortelor mag:tce;;

Imensa energie ascunsa in ele va fi de un mare

- 1 !I '" 1" 1 I! I ~ iii., ,.

fo .IOS magicianu ill. care je va .1.0·, .10Sl In scopun po-

trivite,

MARl T~.l TIS·-····MANE' 1- .·.·'1· ~I' ·Clc'~AB···-1 :···AL·.:.I I·S······T' I', IC-' .... E

_ I -~. _,': ,'. ,,_'.,', _. -: .... ( ", -.,.' ~' . .:._, ',','.

Exista 10· fantastiea varietate de talismane rna ... gice la care un magician poate recurge pentru realizarea scopurilor sale, In paginile urmatoare sint deserise cl elva din. cele mai puternice talismane magice cunoscute In lumea oculta, derivate din traditiile cabalistice secrete ..

.....

I, PENT ·.GRANJ[A Ciffi.ALISTIC.A A LUI

MARTE

....

Inzes rata eu toate cal't,atil asocitate

Zeului Razboiului ,_. ~",~~ rte.

Ajutornl magicianului pentru a dobindi enraj si ambitie in depasirea oricaror greutal i, Ideal pentru atleti culturisti, halterofili si, desigur, pe111 TU toti mi itarii.

IL.O

2. P'ENTAGR.I~ CABALISTICA A LUN I

Un talisman pro' .ec or pent ru toti ce" a carer munca e - gala de apa ,'au de m,are.

3 P· EN'TAGD A, lLf A S- 0" L' O' M'-O' NI' C' AU' A LU' I

. . .' ',' ,fi.i'u.v .It'')..,: ,. .': " " ".,.: '.' .', --': .'. . ,

VENUS

cest t· Iisman arep:u erea de a face S~··

creasca pasiunea. Ince,aca 88-1 porti in asa fel licit sa poata fi vazut de persoanape care VI'e:] sa 10 atragi,

4 P· E""'" n1 A' . R· A l\lf' A. S· O· L u O·· :M···' 0'" 'INI:'" C' A ..... · A····· L'" 1

.. .. , .'. ~n- " .t1JLVUl. 10, " '-' . ,.'. . ..

MERCUR

Aceasta face sa-, 'easca .. agnetismul

personal al jnrrtatoru ui, Poarta ... l san tine'-

1 I A I! !II ~ Ii ~. • II

a .. me In ocazn In care vrei S£), nnpresronezt

au sa-ti imp ill vointa,

3 ~

Almanahul Farmscel 'r:l' R/tu-aluril",. ,i CeremoniiJi.lurilo'r a,glee

" G' ···KAMA··· . 1- C-· - ',' ,

, - ":. I'.. ',-, .', : _.

,'1'." _I .", .. , .

AL" UNll'"

,I.~ - . . - - -

-9

4,. PENTAGRAMA SOLO.M:ONI:C.A A LUI ME,:RCUR

10.

5- ""~TI·S",·,MANUL',' ',','IT~'-I' ,S"")F,"'IN~"T' AL,:',",", L,UII'

.1.~ I .. '-,·.1·.·· .," .:", ,._~, .. _._ ',I .. ,',

~

SC""'H' 'EMP'" ", 'HAP" '~'-"H-"'O""HA"" "'s":'

~ ',' , , '='," I, ,':' ,',-' ,

• ..:....... "" . . ~ __:_ I :,' . • _ .. '.' I "'. ,. '", . _ . _.' '.

':' I, "
-- , ,
~
- - -- 1 --
-- --
:
I 'I, l ,. " K I
, .
.. - ---
!. N' i '41,
,
:" 'I, ;, ,H' I
Ii . 6 P:· -'N- ,mA.G"'·<BAl\fA' ~', ,- '., """" 'S'; A,f--::-~ ';" _'

.' I" i·, .. ~···. ~Kn,···_·, - .. _'1, '_", .. ,: '" :·J4 .,_:.,_,,',,_

A'DO'MINATIE

I ' '.

..

7. PENTAIG.RAMA SO.LOIM:O.NlCA A SO.ARELUI.

w

8,., PENTA~GRAMA 'C,ABAL~S,T .C.A

MAJ·- '0' ""'RA""~ A"" 8···-:..···0 .... -·· AR··· '~il" Ul .

. --_:_,"._j "',: "'.", .. ',' ./,',-'" .-.~ .. " .

9' P····E-NT·········, -1~.iG·····-RAMA···· ...........••. CABALISTIC!

I!I, I _.: '~"-'~' -.: '. . '._' ." _,'-" .

MINORA.A S,O,ARELUI

.'

11

III'" ~,"

,.I" , ,,..

:[:1

10. A DOUA PENTAGRAMA

- m" 1\. j.l DTE .A, L· ..... ,l,aru.L ' '.-

ID3

ID· .

[ as

AI:manahul Fa[,mece,lof. RltuB.luri'lor ,.1 Ce,remonlalurilor Magics

~

AI,man lJu/,Farmece,Iol'. R:thialurilol' .,,1 Ceremonfs/uli/a Mag:ice

[I

11, P'ENTAC·:·,RAMA> _. ... ': .. MAJ···· .... '. ·O'RA .. u

- !!!! . . __ , -' . '. . . " . ,.. .. '... . . . . '.:: ..

A' I' U···I~ JUP'.. . r- '·-R·

, . . . .. I ,-, [. . . ,. .. >' .

1[3. TALISMANUL ANTi C

AL C··'· 0··· ·····'·C· N· '·'TRARw :·'['11

.:' .,' .'.. ~ '~, .. .• _. I

'~G :, .. " -I'M· . ·1··O'··'····RA··w

. - - -' . , ..... -". .

A LUI JUP[TE~': ••

- t41manahul Farmsc.elor, Ritua.lutiloT ,i CeTem'onislutilo,,, Magjc~

l,r! T'-'ATIS"MANU-' ,', "'L DE

it. I 1,Cl,D, '_-"..:"." ,:'1 v . i • .'1--

VOLUPTATE ,AL ,MAG'-E.-

16" T'A.TI· S-'MANUl,- -: -.'. D"E-C-" D'E'S-"'C~'O- P"'EI RIR"E

' ._ - ..t"I..I..I : -." .s: ".' ':__' ,- "I. .":. ; I ;'.- '. " ,

A DU~MAN" - -" 'ILO-"RJ S"ECIRE'

- ."'y .~-'- ,' .... - •... :., ·:-'1

106

Alma'nahul Farmecelo,~ Ritualu"ilor ,,1 Ceremonialurilor' Ua,giee

5~ TALIS)[ANUL SFINT AL LUI SCHEMP:HAPHORAS

Luat din "A sasea §i a saptea carte a lui Moise", acest talisman este 0 necesitate pentru magieianul dornic de c[:;;tig financiar.

A

In oriee este legat de afaeeri sau finante,

acest talisman foarte puternic este celebru pentru efectul sau puternic,

6. PENTA,GRAMA S:AT'URNIANA A DOMINATIEI

'I'rebuie purtata de magicianul care doreste sa convinga eu ajutorul magiei pe cineva sa-l sprijine in atingerea scopurilor,

7. PENTAGRAlVIA SO'L,OMONICA A S,OA,RELUI

incorpore,aza vibratiile Zeului Soare pentru noroc .. succes, putere, bogatie onoare.

8 P""E'N: C·T~·AG-,n A 1\6 A C"'A" B-::'AL" IS" "TIC'Aig II\~ A.J--O'··'··

• r .• ~ ._ ..... l"1 ... --.1\riJ.:V~ . --,_" .. J,".:·l. " ': "I .. _, 1.' .lYLfi- . ,I_

RA. A S'OARE .·'UI

Un talisman bun, la toate, avind un efect favorabil in orice situatie in care magicianul

~ ~ ii ...." t

vrea sa-sr nnpuna vomta.

9~ PEN'TAGRAMA rC,ABALISTIC,A MINO~ RA A SOARELUI

Aeeasta ii impiedica pe cei care Incearca sa

b t t· 1 -I .... 1"

o S true noneze ,P tanuri e magieranu ui,

10. A 'DOUA PEINTA'GRAMA A LU' MAR,-

TE

Radiaza un simbolism energizant §i dispune de un cod magic care, atunci cind penta-

1107

-

,A fma,flsh.ul' Fa,rmecaitJ1,r, R:itIJjfJ'l:uriJo, "I Cere'mollislunt", MS91ce

grama este plasata pe 0, zona afectata a corpului, 0 energiz .. eaza si grabeste proeesul de vindecare. Unii au pielea alergica la me ... tal, asa ,ea 'taliamanul desenat pe hlrtle cerata ar puteavsa fie mai bun pentru aeest s,cop ..

" 1~ P'ENTAGRAMA MAJORA A LID JUPI~ TER

Norocul financier, bogatiile, onoarea ~ii gloria sint in vibratie ell acest legendar talisman.

1,2~ PENTAG,RAMA MINORA A LUI JUPI-, 'fER

Daea ai dificultati financiare, talismanul va tine c editorii la distanta, Poarta .. l daea ai problems ,ell banii.

13.: TALIS,MANUL ANTIC AL CONCEN,~

TRAR": 'II

- ~ • ~ .'.,: ,", _'__ ... ', I .

..

Aduce succes a inv,a_.taturs_ Inainte de un

examen spune aceste cuvintemagice: ,RITAS, i\MBAS, ZAMARATH Succesul va fi asigurat,

14~ . ~ISMANUL ADUC,ATOR DE N'OR.De LA, JOCURI

Ad,!C'e noroc Ia Ioterie, bingo, jocuri de carti etc, In timp ce imparti eartile sa . atunci cind eumperi hilete de loterie spune aceste cuvinte magics:

ROKE,S ,PI~.AT-U,S

15. 'TALIS,MANUL DE VOLlTPTATE AL

ID8

~

AJm-a',nahut Farmece/orj1 Rituaturilar "j Cersm'onitdUfilor Magice

1JAGIEI

Barbatul interesat sa seduca 0 femeie .re-

buie so. poarte acest talisman si sa spuna aceste cuvinte magice Inamte de. a ajunge in

prezenta femeii:

N'ADES SURADIS" MANINER

16. TALISMANUL DE DESCOPERIRE A

DU$MANILOR SE'CRETI

'fine asupra ta acest talisman cind presupui

ca esti in prezcnta unui dusman secret. Inainte de a 1 intllni spune cuvintele magice:

NO'CTUR RABAN

Du~anul, daca itl este Intr-adevar dus-

man, se va da singur in vileag spunind san

faeind ceva compromitator-

CUM sA~TI FAC ~U

s1\..TI SFINTE$TI TALISMANUL

Este parerea multor oculti~ti ca talismanele eonfectionate personal au mai multa putere m!lgica ~;i un impact mai mare decit cele gata facute. In cazul talismanelor din metal, ideea de a ti Ie confectiona singur intimpina greutati din start dar ell taIismanele din lllrtie nu e nici 0 problema, trebuie do. sa ai timp §i rabdare. in magie este Intot-

deauraa nevoie de timp ~i rabdare.

lata pasii car trebuie urmati pontru a-ti confec-

. ions talislnanul personal:

'100

~1iI, h 1.111 C ,II • R' .. " ~' ,.. .r'fI I· I ,., .~.

iN' mana'· u, ra,mecs,OT, . ';,fua"url,IOl' " lI,#e1'8monls' un Of' . agree

.~ Copiaza pe 0 hirtie de euloare galbena, eu eerneala 'magic,a verde, cit de asemanator e putinta, ta ismanul pe care l-ai ales Idj: aceasta carte sau dill alta,

2m Ori in zori, ori la miezul noptii, simbata aprinde 0 uminare mov I~i tamiie,

3~ Pune talismanul tau special confectionat i.n fata Iuminarii §i presara-l user cu sare ..

.' V' 'iaua Iizeaza tim po, de d oua minut e 0

".. "'~'.. I· /. '~<l, J,. _ . I '.1. ,_ I., < r,-., '

puternica raza aurie care vine de deasupi 'a ta §i se indreapta direct spre ta .isman, apoi spune privind a talisman:

O TIA. TI:S.,.,jf ;\1\.:r ALE;-' C A. nur p-' UT-ER'I -,

, ... l1..LJ'- ,::jvlrU,,;-'_: ' .. .rLl\. _. i. ~ '. ' ". _- ,

VIRTUTI ERAU C'UNOSCUTE DE STM~ MIO~], TE INVOC PE TINE PRIN GAZ.D<~

CE"'R'IE"A' IS" c -A~ Q'I P'R"'lN' " ELE"MIE"N" 'T' E' 'LE' F'O'" 0

~l., '~<' .. '.. y ,_ ".J I',. _ :::'._., .:. ':. ..'. ,.: .. -I~f

VINTI~ PIAMiNT ~I PLOIAI_E~ CA TU' sA F I

CTTOI.ATA··'T D:E'-· T·:-O··-,~iT··-EI. FO;R·'fI1E··L.E· NE·: :·G······'··, ....

u .. ~+n _ . .....no . _,._I'i! ,_ ... --'

TlVE-···· QI S' A~ TIE J"NC' AR"'e'" I C- U' 0" -.... p" . T' . E'n.,

'--- "1, Y' : --,~ --.:.1 .. , __ '.1 :_,. .:,.' :. . -~1t.-

NICA ENERGIE P'OZlTIVA CU CAR', IS!

F-A':· C:··I C······E· "·A·· C"'E-~l--T' '1' V'···-'··IO',··ll C,c'··E-···~R)··E; D·E AC' ".- ...

'. : _ .' . . .' '. .. I. _. . _:. . . : . c· _ ' . . _= ,,"""1..,

iNAINTE~PENTRU SILAVA C1E I.·ULUI DI~ uesc CA. AC.EAISTA SA ISE .IMPLlNEASC:A!

5~ Acopera talismanul ell 0 pinza albia eurata §i Iasa- acoperi pentru 24 Ide ore,

Talismanul tau a fost "purific,a.t"·£ (1) de oriee vibratie negativa cu. care ar fi pntu.t ve'~ i in contact Inainte ~i "in.carcat" (2) pen.tru a te sluji ~'U credinta, Dupa 2. - de ore." impaturle§t,.-· talis nanul ~i pune ... l Intr-un eomparti ...

'I 0

~ h I ~~rI"m' eo aJ.jO[w1!'" R· :lj·"".II~Ju,ilaf ,ei ,Cam.mani,duril'or ilgice

Alma'n'a' U rQlI' 'IIW" '~1'W, I' r,ljli!i!ll~L. -' ¥

merit micu.t (mled,a]io'~ sau b·ro§a)~ pe,nt.ru~ ~-

. me reu asupra ta Pi ·'0·.··.8,'1 e fi purtat 61 111.

pu: a: I : . I' .'. U.iC!I' . I_I.. '-- ~ - . - - ~

g~an·~ sau·m buzunar dar te va sluji mai

bine daea este in Imedfata ap:opie1"e a

· Ii '.

pre .1.

UN GHID DE LA . LA Z AL PIETRELOR

(SEMI)RE IOASE ~. . .

AL P ·.ER ·OR LOR oc ·· .. ·.TE

Pietrele semipretioase sin en lll:'te pentru pu erile lOT oculte §i sint_ roa~te:bu~e t~ lsman. ar~ , ervesc Ia ~ departatea raulu §1 atr ag.el ea,n ocu~u~.-

( .... ~." g. Iiid .. a pie rlor se lp'retloase ~1 a

a ' a ,alCI u. . " .' r= '-

rele"\ran·telor lor put - ri: _... ~

AGATA - Asociata ell viata [unga, sanata "e~

I c. -' .1:611 lor nascuti ~ I. zodi a

cons t a nta '. E foarte u 1 a ce

Tall1~11ui ~i ,a Gemenilolr~ A _. • '.

cHIBLlMBARUL - Inzestrat ell puten: ~mde-

C:- . oare. De un are ajutor pen"l"U cei nascuti III Ge-

lTIe. i §i Leu. .' . ~'l 'II ,AME 1ST. L ,_ Pro ejeaza i~'plotrlv~ ~ acur lL :01_

ihice . cos'·marul'ilor ri depresiilof, - til m Flp C1s1

}IS lice, a ~}' -' ~ . _

celor nascuti in P'. sti ~i B·elbec. ~.' ~ ~ u e , . _.

BERIL . L - As' gura 0 disrucle f rr :lta. 1 aju .-

m special pe cei nascuti in ZO Ia B~lant:. •

HE .. ·.TITUL - e proteJeaza ~e bi Ie,

impi. dicit tradar' a ~i ~a tajul. e ar ajutor eel

I I

AJms'nah'Ul .rmece/of. RitullltJriJ,or~"i Cemmon;alunlo.I Mag;ce

nascuti In zodia Berbeeului §i Scorpionului ~

COBALUL - 11 protejeaza pe purtator do lipsa de gr,~j'a a lui Insusi §i ,a celorlalti, De asemenea, 0 piatra pir~tec" oare impotriva p mcolelor §i riscurilor pe mare. Ii aju a in special pe cei nascu .. i in Taur ~

D'IAMANTUL _I Bine cunoscui pentru asocierea lui ell casniciile Iungi §i ferieite, De asemenea da putere, onoare, curaj, prestigiu, Deosebit die folositor celor nascu .i ln, Leu ~i Scorpion.

S:MARALDIUL - Protejeaza de furturi §i rapiri, de stari depresive §i este cunoscut de asemenea pentru proprietatea de [a reduce tristetea resimtita de indragos itii des,p ~11iti~ 0 piat,ra foarte utila celor Dascuti In Fecioara ~i Taur,

GRANATUL ~, Aeeasta este 0 piatra pentru cei

cu ginduri §i intentii voluptoase. -

'ADUL __ , Protejeaza ide strigoi §i al. e ·n.-itati. malefice, De asemenea ... stimuleaza in- elepciun .. a lJi longevitatea , De mare ajutor celor naseuti ill Varsator §] Feeioara,

Pi: TRA LUl'!I -- Aduce inspiratie §i asigura prote tie pe mare, Ii ajuta pe eei din zodia Racului, ONYXUL --- Reduce durerile Ia nastere, alunga co§m arurile ~

PERLA -- Asociata en puri .atea: o protectoare a virginita ii,

R:UBI m - Alunga g~inionul §i Influentele n~gabve. Apara de a cic .. nte, Ii ajuta in special pe cei dID zodis L - ului si Capricornului.

SAFIRUL -- '0 alta, nia ra Icare,~i ajuta pe cei .' . in,

1121

Alman.hlll F~/o~ ";fUlI/untor $; CfNemDlJil/J'urj/or Magice ~

Taur. Protejeaza lmporiva inju~il~1 bohlor si febrei

ClJI'l~ De [a::s'emenea este a.SOClR.·a ell ,d,e§tleptarea

'nll~ . .. . ....

5piri.tuala.

". TOPAZUL - Purtat pentru a te proteja de bles-

Iteme §i oehi rai (care deoache), Favorabil Gemenilor

Q..... t atoril O -'"

~i 0 B,g e a I,'. • _. . ~ ~ '.' . ._

TURCOAZUL - AparA de ochi rai care

d.eoache). Ajuta. la tratarea problema or cu ochii.

ZIRCoNIUL - Aduee Iinistea :min .ii, alunga

snspiciunHe lwaginare !;iii gelozia. P -otec or i .. timpnl

calatoriilor ;;

Aeeste piet:re (semi)pretioase pot Ii purtate de

oricine, din orice semn zodiacal, dar vibratiile lor sint mai accentuate atunci cind si .... purtate de persoa-

nele din zodiile -ecoinandate-

PURIFICAREA eI '" > CARCAREA PI .•... I'EI TALE '.,OROC .AE

Pentru a purta piat a ta semiprelioasa trebui mai intii sa 0 purifici £Ii sa 0 "incarci" pntru· .. ul tau

personal, Iata c." . rehuie .s,B faci:

. ProcedurR are roc 'in zori san Ia miezul

nop[tti,'ilnbata~

2~ Arde 0 Iuminare mov §i tamiie.

I !! ...... ~ .

3.. Scru ell 'cerneala magtca verr e, pe un

perga nent sau hir ie de culoare bleu ul1merele talismanice ale lui Saturn':

19 ,2

111 =.

A,/manahul Fa'meeelo,r~ Ritualu:rilar :J,;' CeremonialuTilot Maglc[lJ

3 5 7
",
8 1 6 4~ Pune piatra pe inscriptie, in fa

] ......... ...

. ,liDllnarl .~

5,~ Presara piatra U~OI' en sare, 6m Vizualizeaza 0 frumoasa raza de lum

'---

pura venind de deasupra §i intrmd in pia",

Fa esta timp Ide doua minute.

7,. Acum spune, leu multa simtire eoncent 'are:

10'," 'IA:'T' "RA~' P,R",'E-''1'IO'' .. 'A"rS"A.... AL' ,E'," c

"', ,",:. '. "'" -t', "-"", ' '" _:'_" , .

PUTERE 61 VIR'TVT! ERAU CUNOSCUT DE ,S'TRAMO~rI, ~_rE INVrQC P'E TINE PH N

GAZDA CEREAScA 91 PRIN MA",I E ELEMENTE F<IC, V~NT- PAMINT

PLOA1E~ C' TU sA FII CURATATA RI "U ..

_), ~~

RIFICATA DE TOATE FORTELE NEQA

TNE ~I sA OBTI ,',·NER'GIA P'Q'ZIT':'" CE-TI V:~ ~-I NE[CE,ARA DE +L\CUM iN,' ~, ..

TE~ PR, N PUTERILE CERE,f?TI DOrRE~'" C.A .. ACEASTA sA SE rNFAPTUIAS;cA~

....

r8~ Inveleste riatra i " matass §.~ as-o neati '.

~ ti d 2' d D..... i'·

8,a 'Imp ~. e ' ,', ,e 0 "e,,, _upa ace a 0 poti pu ~

mereu la tine.

Sfintirea si Incarcareamagicn a talismanelo 'i pietrelor pretioass le confers 01 putere remarcabi a d a te ' juta, puler. pe care altf 1 nu ar avea-o. epar de a fi doar simboluri ge - erale ale norocului ~,a11Se i, ele devil) simboluri personalizat ale pute ii §i Infh entei tale,

114

~'.~. Dflice

__....-- /1 'I r, ,m" ..... " I' RN',j'iI!~'U:' '-'~"""'r' e; CeremDIJ., •• umo« ~

AJmalJa[ [11,_ r,iI' ' '_ ~ , "rl W1Ilr 'Irj,,[r- '!Ii'" _

Poarta talisman .. 1 pentru atingerea scopuri!0r propuse §i priveste remarcabilele rezultab care vo

urma!

'15

eAP"':""E'

. '

_". . - .

.

__ I . - . ,:

Cei doi care ies radiospe 'U§B bise icii sint acum ~:iOt si sotie. Apoi, deodata, mirele c lea din gre~eaHi pe tr na . oehiei de mireasa a sotiei sale, iiili pierde echihbrul si 0 Lrage dupa el, I"ostogolindu-se pina la

1 tel M' ,. ..' '.... . .... i

iaza rep e or,." .ireasa zace moons renta, taia a 'n"

rata t'i cu rochia distrusa. EI si-a rupt un brat §i. si-a sucit gitul. Simtind ca un asemenea dezaatru et a de

..... ... .... t . 1 ~ h ...... , "&I'

"a,u augur per r casa ~ orra . or, mireasr , s-a no art - sa

c · ra divortul. Casa oria 10 abia rnceputa s-a sfirsi

....

curmn.

Dupa pu .in ·'·IIl.P, ill,' propiere de locul iII care se

intlmplase tragedia po~estit-"',m al . C .rolu E ricit i§i ce ebra easatori. ill compania prietenilnr si 1"TI·, .elor,

....

1 Limpul mesei, un os ramine in epenit 111 gitul

miresei. Ea s aimtea foarte ra _. So ul a dus-o 18 spital si, in grab' lui, s- . ciocni en · 11; vehicul. A f st un I ezas rru; el si sotia ·8, at '. , t It i I]J!.~ gi In

spital,

119

··NUMI··· .. .r .-.,'.' T·'O.···.·.R· .. ··'UL,·· r ,C···,O··'MU,···· ··j··N·····.··

1"-,' ._/ ..... , ....• ,_',_, ," -'_."'J . .:.__·:__.I

Numitorul 'COm-UD al acestor dorn.a. tragice eveni'mente, in a fara Ide eel evident, este 'ea ceil doi ba,rb'a,i fusesera p"ina nu demult amantii unei femei care aria

,"".' ." ", ' ....... " ...... ~.'. "' .. :' ". ,.,!t.. ..,_ .... '. - ',.'. I, ;;,, ',,'

In secret" practicanta a magiei negre, Ea fusese

," · t t'U 1 b 1 ~

.. , '.' • . II '( - . I -_ . " ,',"", ,"",. 1. _ '. -

mvrtata a amoeie nunti .

RAiI..II UL' P ':i"T' '-R-' ··UND' ..... ,1" E" 'IN~'" "'1.rr A. IT 'I II

. ....~ . ·,ft, , .' •. 1::....... "':: .1.",."" ,.LtI.., .£1.

liNEI' G··"O·,··.S'··lp,:O'·ID· •• IIN··· .. ····E···

r: ',_ ," _ ... ",' .. _' ." .. ' '. . /, __ . , ,_ ..

Ogospodina foarte fericita din Bucuresti a devenit dintr-o data victima "ghinio,nuJui~,~ Mai Intii au inceput sa ,i se ofileasea frumoasele flori din gradina !li nici un tratamen nu le-a putut revigora, Pisica ei, nu prea batnna a murit subit pe strada, Nu d,ad.use Inainte nici un semn cd ar fl. bolnava.

A"· i doi fii ~ ..... ~' .... b In' .... ,"," d ul fii d

poi, cei ····.OI. "1.1 ai sat s-an Im -'0' ·aVlt., '. octor . ,. unc

derutat de simptomele bolito Baietii erau cit se poate Ide normali si sanatosi, Sesizind ca, lIn teribil ,;ghinion.# i -,8 lnvit casa si familia, ea a devenit

speriata §i isterica, mtrebindu-se ce nennrocire 0 va

.. ,~

'mal ajunge,

Din fericire, nimic rau mi i s-a rnai Intimplat, datorita unei prietcne care a convins-o sa incerce lill

. ~ '. ""e'm . Ii al'l . .' ... ~., ,. , . . '. . ,"'. ,."" t,· ~,_ 'ill ..:. E. -. .

eel, nm magic cu care 8,8 se ajm e smgura, ',,3 ,8

urmat sfatul prietenei, Nenorocirile au luat sfir§it. Dupa 10 saptamina sau doua veein a ei 0'" vaduv a'~ sin "_

'.' . '. '. . ,. . - . . .. ," ., ' . ,I ...,., ... '.' . '_'c ~"

" , ..... ~ am' a~r''''''lta''''' pe care ea 01 eompatimiso foarte mult

g';1ra §l " , , . -.0 'I .... -.... .... " .' ,_ _, . . ~ ""

~i 0 primise la ea m casa d~ .. Cl~eva ori, s-~ m~tat ~

tr-o data. Mai tirzin a auzit despre ea. ca ar fi ~~llt subit, de tin atae de inima. GOsyQdl~a no astra ua realizat eft vaduva fusese sursa ranlui care se aba-

tu s.e a:supra ,sa.,., _ -.i ~

. Aceasta povestire este absolut adevarata J1.nu ~

fost deloe sxagerata, Pot fi relat~t~~i int1mplanrn:~ .;"; " ........ mint ... toare d a·' r' v', ',O-ID S.CU.tl cit.itorul de ,a.8em

111spalIllln.·al. , " , ".

nea detalii,

RA!!ioi!IUL1,,· . I ·0········. F·.··O··.···R:·.··TI,~ ... 'VIE"- .,.~ 'iN; .LUME

- . ,. .... n-

. "' .. " . ". '.. '.

, , .

I

Adevarul este ea magia neagra - cea. n:airea I?i vieioasa en putinta - este 0 for1iivitaUi, Vie ill Iumea d t ...... " '''!'' 'an". tru fi e-ca' "V'ie- magician 1C'3.re foloseste

e as' azr u' " " .. ' . '<_Ji..' .1 '. ,;--1 -" • ,

art', !1" ""---ul- ~ t"e'" · ..... m'~s· copuri b un . re exista un alt.ul care I.e

eeoc ' l.ILIL" " ' .. ' . "

rolose~tf} pentru eele mai dezgustatoare ohiective la

care b!-aipute,a gindi, .. _. ' ..

E suficient lea 0 persoana care praetica magia

. ,- . " 1 .... f - ' '~'., . ~ di ., 0 'a' ,

- ~ A . .: I'" ",'- - . ,,:' .nvic I " -

' .... saog! n"u-" te pla c,'a' In,' vr··· 'elm fe sa.u sa. le m ... '.

neagra ' .. '::"" .,!. __ ."" . _' -"

sa pe norocul tau §i ai putea avea serioase probleme,

AC,C,IDENfE"

,,n. , .

Nimic tn viata nn are Ioe u1a intimplare~. ~,A(x:i:

d t·· '1'. '" -, ....... nt "~n'to' · .. "t·dJeauna aecidente, "Ghln1.0n'ul.

e'll e ,8 nu Sin,,· . ' ..... ,. ., - - . - -

nu~ste doar ·gh~on. Daca dintr-o data Iucrnrile

'.' 'I,

A Imana/1 ut Farmecel'or. Rirualurilar ~" C· ';c;,P:a . .~ . ~ ~. ~

- - ~ "",,~. §i"f ~.monla"urda,. .Magt1ce

rncep sa mearga rau pentru tine: ar t: '~b'" .... I

"., t bi ' . . "... r· til SRI, .

In re ·1:Sint 0" victims a -- .. ;0; 'I'. .

" .... ._, - !. ' magtel negre?"

IATA~UM POT ~A-TI DAI SEAMA DACA E~TI VIICTIMA.A MAG EI NEG_ .,' E

... lata 11 puncte de verificat pentru a stabili d" esti sau nu sub influenta unui a' . 'ihi I_I aca

. _' '.. ~.. ' Be ps .. .. ~

L ucrurile par in .: · •. en e la"al" "11' .. "oJ' s . '.' '. . '"' ,'-"

.... ' ~ ,-, ,.L .. , S,3 ule,arg,a r,au

pentru tme?

.2. Ai avut in ultimul tim ..... I'" .'

.... ' . ., . .,- ... l . rp 0 "lnC~lnatlef' SPIt

a eidente?

,3: ~ .... ' .fost victirna unor 'tulburar i fizice neobisnuite, pe care t'i-a fast gr ... ·,-·U S.,i~ 11,D d ep" a .....

t ~ ? . . u, 1..::; .. . . .....

~e§ II ~:. . -

4. T~-ai simtit neob - It!. uit de deprimat?

5, Ai, avut multe cosmaruri !{ vise rele?

.6. Ai. sut:ri- de dureri de cap sau de boll inexpl icabile?

7~ Te simti obosit r.:~ deprimat ,t!a~ra'" .. . t"'

.~ ~ .... .: Ii ,.1 I' un m.o -IV

anurne?

B. •... ~ descoprit cit gindesti di t d

t - "" ~ . In r""lo : :. tit

nega .IV m orice ocazie?

9. Ai a~t ginduri sinucigasc?

10,~ Te-al P urtat ciud ai 11n.· ul lti r I _. "'. ? Ai

.... _ .... ,._:. : 'IDll ,lmp:-,

facut Iucruri care n -ti st a"" I t ean de' obi E ••• ~

.' '~' . '.,.'" .. ... eel 'I-'

caracter? .. ' ,

1] Te .~-jl fl t i t di

~ ,,-.-'Q.J! a, a . In.·,r-ol. 18· p···o·· zitie bolna .... ~' .

- "'.'.1.." a VlCloa

S.a sau te-ai enervat fara . -. ,'t~" '.--. ' .... , ., ......

- ,I. u.n mo IV aparent?

122

Analizeaza aceste 11- punete ell grija I}i daca gasBqti co. doar cit va din ale se aplica la s' tuatia ta atunci s-ar putea ca rntr-adevar tu sa fii tint unor operatiuni magice ran intentionatc.

Practicantul magiei negre, ~n eforturile lui de a~ ~i d's ruga victima f0108e11 , e dona mijloace de baza pentm a-si a inge scopurile: (A conceltrarea intense asupra obiectivului; si (B) invocarea spiritelor rele

pentru a-l ajuta In munea lui murdara.

oeste spirite rele sa.u,demtini'( c m sin numiti

debicei sint c emati f?i atre ~i de perw rsiunile ceremonialului magic, iar raul reate fi atras numai de

rau,

Prin a gajarea intr-unrim ~i sinistru ritual ma-

gic, ortele diabolice se ezvHil. si sint atrase eatre magician. Actele de vandalism asupra bisericilor §i profana'rea IDO mintelor, sacrifiearea animalelor, omorlr a copiilor nebotzati i\?i alte fapt chis. mai lngt ozitoare §i obscene exerer a 0 putemica a' ract ie magica asupra fortelor inspaiminta'oare ale raului carepindese din cele mai joase planuri astrale.

Acst forte, 0 data a rrase §i dezvoltate de atre

magician, asteapta doar s.a produce raul pentru care au . os ehet ae. Pentru ca rea jza ea raului este pentru aceste forte diabolice, ratiunea de a ft. Aceste en itati terifiant cei mai rai demoni ell JSnfar§ar. a'

cea mai grotesca, scot Ia iveala eu placere actel hi ... doase ~,~ vicioase car sint manife.starea magiei negra, S.a 1~lLI eredeti ca manifestarile terifiante ale raului prezentate in. filmele Ide' groaza sint pura fantezie: ele sint bazate pe Iapte. Mil de oameni au ajuns Ia un sfirsit tragi. datorrta puterrlor tcrifiante ale magiei ucigase. ~i asa va continua Sa fie atita timp cit, oamenii vor accepts aceste Iucruri ca fiind ,~;ghinio,n'" f?- v' Ir eonsidera magia negra ea fiind pur ~i simplu

- .. ianifestarea llno'r suflete ' .erutate, Magicie~ii ,r'iii s,int ,intr-adevar oarnerri foarte pe 'icwo'§·, care ,poseda, puterea de a UeIDE si a MUTJLA dupa

. bunullor pl·c. Nici un gind de "raspla'ta spirituala" sa II ~J{arma ~ nu le tulbu ·rl constiintele, Ei cred ca Plot schimba destinul si invoca proces le magiee care le pot sigura un destin •... 1 iberat de karma, Asta este c.eea ee cred ei ..

DE'S···>'C·':O' ',P-E"RI·····' R·EA··· 'l!I.JI'A'G'·'IC·:··-IANU,·"~··· L'··UI C'·' ,AB'" -··E.·

• . _" .....:.__'.. ! • . • l'..J.n:. - ",' '., ". '_ _ I" .' " .

FACERAu

"

Di n nefericire aceste persoane reI srnt extrem

de greu de descoperit, Doar adeptii avansati, clarvazatorii, pot detecta acest tip de persoana mfama. Asemenea caractere r le se ascund adesea sub 0 masca incredibil de in§elatoare~

Ei pot fi b,a .rinica I raguta din apartamentul

• vecin, facto ul post.al do torul tau de' fami ie, vinzatorul zimbrtcr de Ia macelarie.

124--------- ... .. I Rifualur;Jor ,f; Ceremollialuritor ,Magic'e

Alma'na,hul Farmece ,err· , ;

-----_..

AUTO p ROTE CTlA

I,,,. t" ,'f ii Illagiei n,egre stju cum sa se aperr

rae lcaI1~, - • ,-,~., ~i tu

unul de altul. l'i VOID arata cum te potl apara" '

de ei.

CEREMONIALUL DE PREVESTIRE, PENTRU DEMASCAREA DueMANILOR

. 1 n a-In este

C:eremonialill magic pc care Vl- preze '!".' "~ . ~J

'--' ," .£ ·te vee 18. care va demasca

o formula de magle oal,· ., . ~ ,.,-

." ' . 0:. '. ~ . ·1,' c. Acest cerenl01ual poate

l~-"oana cal :L te ataca pSl111. . " .., . .

pe ~ (.'. ". I' . ~.. ~ dei titatea oricann

f .. I· 1 'it ~1 pentru a dascoper! 1, en _

10 as ''1 •. . " """,,~ sau 'n,ll. UIl

fr· 1 ac·t'·-]cant a] mamei ne,gre _..

d u~·n aan e e, pr, ,. ' , C.L ~ .• '-' .. ' . 11 '

~ _..' ~ diferent daci practlca 31'teIP

dusman e di sman, In . . A'" . I " •

_ .:. .. , " De fap chiar ,gJndunle role al U .. nui

magice Ran nu, \-.. ,. . "oj

l ,. -....., ~.. ~ .. '. 0 forma de magJ,e neagr,a~

dnsman sint prin ele msele .......,

.. 'J . i . ~ .. , .' ,'n. - . tndeste rail despr e tine tln

n~lea 0 persoana oarecare gJ "If .. (."·1 de

, -, d 1, . t efectele unor astle e

tunp destul de In. .crunga '. .. al 1

,- .. ' ..... , d ... nt ,~'-n ~'l sall a \11 J

-. d i te v· '0· r' 3" '£ecta In C1ITID . In r u . "

am .urt e v d fi it. :Ie

5 m..... .... , ~ EI~' ,II 1 ,~a forme ",C 1.1'11 Ae (~,_.r

{-., indurile sint Inc' uri. ' e ,ap '... ~ .: ." .'

" ~' ~ .. 1.' · I ,c :,a+3 adevare ta! ~] ]lU e e,

cnergorn astr,all. ere au 0 VI ~ .. 1 _... rrito.

r, " .. t:-: .' -rgle d· a mncn or,

., ,. d' .. U ~ ctlllluleaza SllllCleIl a ene ., , b~.

} d 1 . aca ,a .. .. , ' "ill- l' r" ului S 1]

e le d evin mstrllIJ1ente potent! . a. ,

binelui, de la caz la caz.

. L. ,Aprinde 0 l~lDinaTemov.

Alman .' 111.1:1 Fa,rmece,lo,(; Flllus/UrltD"L,:j Ce,remonialu",/ar ,Mag/Gel

2~ Spune:

DE-zvALUIE-W PEIRSOANA ACEASTA. ·

LASA-MA 81\.-1 VAD FATA. -.

~ LASA-MA SA~I vAn FATA !'}I DA~·

INr:' 'T' '··E·LE· I' PC' 'fUNE' "," .'1

. -'. '.' , c__" " .1 -. - ", '""',, '.' ..

LA·, IS"',A~ ... ,ll,.KA S'A~' IT;tn ,A ,CUI "M' '.

,_ " 'L\~ I', ',,' . lYfiU n· .. ,,", ~""l !

3. Repeta aceste euvinte de trei on," conce - ..

t· .... d t din'

. ,nn ,u-;e a '-"'C"

4 .. Goleste- i mintea de orice gind. Creeaza- · mental imagines unui lac in, r ... o zi cal ........... · .. -!!Il"'I. ... ,ra -ill vint, Priveste in lac si, treptat, imaginea dusmanului tau va aparea,

Daca imagineanu apare de prima data, repeta ceremonialul in fiecare noapte (san zi; ora nu are importanta) pina cind imaginea va aparea, Nu fii §oc - sau nelncrezator daca imaginea carle apare se dovedeste a fi aceea a unei rude apropiate sau prieten, Dusmanii ascunsi sint rareori eel care te-ai fi asteptat sa fie", Daca ti-e greu sa crezi ca Imaginea care : aparut este adevaratu dusman atunci repeta ceremonialul in ziua urmatoare ~i daca iti apare aceeas i imagine vei sti ell siguranta ca eel pe care l-ai vazu iti este dusman.

MAsuru DE . RcTECTIE

Odata stabilita identitatea dusmanului tau, tu hoara-§ti cum s~ te COi np:- ,ort··,· 'm, . ai depart e Daca' '-', " ,', . I.'

, .1 .' . I' ' " .., . r, z· 1

• '.' • - . I.

", ',&

""'_

"

~rrahur Farmscelol'. R;rulIluriiDr!if cellSRJDlIl.lurltorMsgice

~ ~

.' b: .. t t- nC'l

.' • . ' .... ..... _. .' "",: - ,. " . ~ , ' '1' . , "

, ..._; _ .. ,.,.' '.'. __ . . ' ", , ' ",n ','

. a acesta -practlca magia neagra unpo c~va . a, a

c . 1'" ~ d recau'tle·'

- -ti iei urmatoaree masurl.S p :. . ' ..

sa ~ "-.I E 'PRE'" C' 0' NTI,A, ~CITUL

. , 1 E:·.,"t7TTA ~·U O:RIC, . -: =" -1-'" " ,:', ilL" ....

• IV 1.. _ , .. ""'" .

FIZIC eu PERSOANA RE~'PE~TIVA. NU-I

STEmGE MiNA , NU~L MINGTIA ET · ·

.'" NU.:' A-C·,·'C'·E,·uT',.A··· N 'CI UN D1\R DE LA

2 ,.' - '. ', .. i.JC, ,

EUE.A SAU ORlCE OBIECT C~E AN FI

pUTUT FI Ii· INS SAU MlNUlT DE

ACESTA... .'

3. DE CiTE ORI E$T1 i.··. PREZEN1'A LID

VlZUALlZEAZA UN ZIGZAG MARE LUMI.' ," '·'HI·"AR·· 'EA-' S'TlP'RA LUI ~I S, ·pUNE

NOS C . :,~::: ".1 ,'IIU· ' '. . ,~' '._"Y ,.. _ '-.

... e, " . . 1\,f~ ll'E" eRE' D'I-1\J1l'lA····" '{fill R·E,· ...

IN GIND CU ivui-ii, . " I .. I.. ' J.i4~.' '_', ,_l! ' I; .

FUZ ABSOLU' DOMINAfIA ~I ITI CONDAMN DR€PTUL LA pUTERE.

Vizualizeaza zigzagul care Ii slabeste

,putere'a.. " ,-. - .... ,. .

4. ACUM PUTEREA LU VA FI IMEDIAT

sLABITA. DEJA PUTEREA LT!I DE A TE VATAMA ESTE MULT REDUSA.

Motivul pentrn care trebuie saevif oriee con~ct

fizic eu du§manul tau este foarte d~. E~te Capt b n~ cunoscu . di magidannl rau ,inca· ca" obiecte e ell ~-

bratiile Iui rele si apoi · le ofea vi~timei ea ,da,:l

" _ ...... .... ~'" ti . ' le va prmn cumva .. Obiec-

sal s,e as ,gura ca V1;C:rma " 1','," ....• ~ " .1'·

t 1 ' d at a'" aflat in proTlrietatea victime .:;11 ]loae face

II ., 0 . .,r ," \;,!"

- . bi ul ~.""-' ~" acf-J.oneaza c· 01 rnisiunea uciga§s. Olect: 'IDcarca'.it. - ... ,. ·

J . at "I'~ p·sihica dintre magician lill victtma Iui:

egaura " - -

desigur, tara cuno§tint victimei.

137

Daea deja posezi ceva care a fost in contact en! magicianul rau atunci trebuie 8a-1 distrugi imedi .. AIde-I san scoate-l din casa cit mai repede. Pentru te pro eja inainte de a pune mlna pe obiect pentr a-lindep art, p'- esara sare pe el spuni ind:

, - "_ '. . t r ,., , _ ,.., • ',' ,,", -, a .' '. ,., - .,

Te dist:ru,g .pe ti-D,e, obieet riiu.

I'~ +-I djill t - t

't .... : ,~srug' ,pu I e',-ea ac'um'iI

"'"

In aeela si fe l~n' ,CO'l',' ce' . V: 'B" ce fu isese ein dva -,,'

. _. . .., . ~ .. , .' ._ .. _ '_ ." -c..a., ," ",' _'.~' e- ":. I ' .. , _.,.- _. _ ,I." ~.. .' ..... . I'

~ ,., ul ~ magician '.I~Ul te ... ar putea vatama pentru ca a fost

incarcat ell intentiile lui re e, orice obiect al tau, saa care :_, fost al tall poate fi folosit impotriva ta de catr - magicianul r,au~ El ar putea avea 0 haina a ta, _ ~,uvita ld,' P,ar,1 0 unghie 0 fotografie; faptul co. posed ~ unul din aceste Iueruri ii poate da 0 altii lega, ura psihica eu tine', care nu po ate fi decit "in detrimentu tau, Desigur cit nu ai prea multe de facut in acest C.18.Z" deoarece Vechiul Ceremonial al Atacului Psihic, ,p:.

Co('!i~e" ·1 .... 1 v'· "om p""'e-"ze' n- ta 1Tn ' di t:, E;e -;. ,:"'.-. ~,' "'.. t "'aI' '1_" '_, -, ,.

Q...L.I c. ',' '': I',L" .,,Y..I ..... ~_ ,8, , e,lLC I "IV va nleu~-: lza ,1

distruge Iegatura atunei cind lea ~~i va e', .ereita

Ii t"' .. 1 ihi .' . D" .1 """, . - ,.

unpacnu ps . C maxim, . ar asigura-te ca el nu mai

ob~ine nimic din ce-:ti apartine, nicimacar 0 scrisoan (care poate fi si ea incarcata pentru 'ca iti poarta

. b fill'·" I ')

VI . rat· I,~e '"

------- . '_ ,~ r - -: Inr: DUi,~alulflor,"' ceremonialuril'Qr ,Mag/ee

A ImanahuJ r~U111ecs u !! "fj'I,U - - - .

___....---- - DE

CEREMONIALUL ANTIC .'_ ..•

DESTRAMARE A ATACULffi PSIHIC

Bit air 1 acesta, vechi de secole, as e 'in prim~ . . ~,ti de zizua Iiz are si .e"·,,ste poate, eel mal

d ' x'eT"'CI "In e v' . .' I~' ~

rin . n. e .. .:..:.,.,,',-.J.. .; I.' ,,', ,:. " " ", -_ . _ ' '" --1 :.' ih e,

d eont rec ara atacu psu rc.

bun mijloc cunosCll :e a c, ". ..' "." '-' -

lata, ce: ai de facut:

1. Stai drept pe un seaun. _ ~

2 P'" st , ..... nain rte la '0":-' d'l~stan~a die a Pit .. 0 :1-

. . 'r1:ve§ _·e n,,~· '_" .' -" ~

· t"

mativ doi metri. v •

3 Vizualize.aza . n curent de apa curata ~l

'e currnud de deasupra eapului _tiiu.

rec . . - b'_' d t, ~. '. ~

. Vezi cum aceasta apa.curge •.. rep· 1~ JO ..

prin corpul tau, spal?~ ~o~ r~ul§l to negativismul care s-a cuibarit m t n.e. . ..

U C' urae doar prIn COl rul

5. Ve:zi cum a:pa n cur'ge v _' '. I. . V .

tau ei si pe ' inafara lui. Acum ai fost curatat

, ~ . ~

pe dinauntro §<i pe dinafara. . " .. ,'.'r , .....

6 V· .... '. ,-- apa se seurg e prt P_"lcIOillele

'. ezi c~' "I" U '-"

[i '. . ,', I I ILI._ .. . . 1 -

tale, ducm,d to" raul en ea. .1 . .

7. Imagineaza-ti apa ie§i d dm casa ta p

str,ad,a §l in jos spre scurgere., 'e.,"

8. Repeta totul de la inceput la s~~ '. ....

1- A rnov ~ s" nine

g~ Acum aprir de 0 _lImlnare I .'I_'~ ., I ,,'

- "'" ~TI

... 1 ' .

SINT CUMc' -,

SiNT' PU "IT Pi ·

ACIDIl '~':INT'VINDECAT~ . . 'i

IN TINE 0, .r ••••• > SPIRITT_ RN s .

C~T~ LIBER MA .. · .. IMT FERI.· IT.

SiNT PUTERNIC,. sANATOS, FERICIT 51 LIB,ER~

...

lO~, Inchide ochii §i savureaza sentimentuj

de libertate si relaxare psihica.

11~ Fa, acest ceremonial 'in, fiecare zi, de do .. ua ori 'pe zi daca se poate, pina te simti complet eliberat d,e toata influenta rea I~i cind

~ t· ·

srmti cum viata ta redevine normala,

o data ce aifost "el:iiberat~' de atac ~i puteroa

. " ti tul '. d'

",rea, a ,p'r.ac··]C,all-ll III •. ' e magie a.su'pr'a ta 8-18, risipit,

trebnie sit Incepi imediat sa iei urma oarele masuri de prevedere psihologice, pentru ate' asigura ca nu vei mai fit niciodata atlt de vulnerabil la influentel

malefice. -

1l. A,c'UR-- "'1' P IS:-:-" IH=- O .. ·····'.LI 0-""0" 'i'le" "E-'i' .'. - , '--, -'.

lJ.I..ClO' '- ,I ', .... ' .. ".-,,:1, DE P,REVE'DER,E

L De trei ori pe zi, dimineata la prinz Qi seara, fa urmatoarea afirmatie eu toata forta de care dispui;

,SiNT' .ASTA,I SINT ~ SINT ETErR,N~

.....

SINT 0 SURsA INVI .. CIBILA DE FORTA

$1 PUTE,R,E~

,NIMIC NU' 1\iA PO.ATE, ATINGE"

SiNT CONDUC,ATOR S,U'P;REM PEST'.E I TOATE~

2., '['ine-ti mintea mereu sub control. Illv,at.a .. sa. te COD .. eentrezi asupra unui singur Iucru

130

d Ii, ~ , .... ,,. .

odata .. N u te gindi lao ziua e ieri, mnne san

_. ' ott

ehiar azi. Gindeste-te doar la ,,8,Cill.m ~I

31~ In momentul in care un gind negativ il,i

- 1 .. d~ t .... d

'in - , tr , ~ .... in 'm--' '.' ']" nte - elimina- ~I une .l,a . cu un ,gin, .

.. . ' ,g. . " .. , --' , .

puternic, pozitiv. De exemplu, daea iti vine

, d &',.... ·t"

afn"d·' ill," Iucrul aeesta e prea greu ue taeur,

b'''-' .. -, "" '. .... . ...- -,

atunci gindeste Imediat lIvoi face asta tara

"'~ 1-} _ ...... "

nICl 0 pron ,8·ma. ~ _ ' .. _

4 'S·'''- a'( ai m '. ere .• u un S,C'Op'., 'in. oriee faci. Nu lisa

.. I': .' '. ,0, ,.' . " .L , - . .-

ca orieegind sau actiune a ta sa fie motivata

doar de inspiratia de moment. _ Oamenii care nu an 11D, scop sint eele mai

usoare tinte pentru atacurile malefice, pentru ca mintile lor stilt goale §i deschise ..

. ," ,. --" t '4 .- . - ,,- ... t" 'a·t- a~ a''' .... "'1p· ··'r·· ·a· - unu 'I

o mmte IO[~u·pa.·,a~, co'nce-D r,··, ''. ,-_~IU.c_. ,I.··· ~ .

seop, nu poate fi usor penetrata de mfluente

" .- . il~" - ~-' a' d· '''II:::ro'r' ~e"

PSi lIce ,I,'., ¥~:,,- g-,~, .' Il ~" ~ ....

. ,5,. Dezvolta .. ti interese hotarite §1 pozmve m

viata, Daca nu gase§.ti nimic care vsa te in te "'r" eseze, .... mseamna C'B. esti in.tr-adev'u.r 0

I. I .• ' .. _ ~ i4' ~ ." , ~ .. ~

persoana Ioarte terna ~i neinterels,R'nta §i te

d u -

afli In foarte mare pericol - aca cmeva

-hi

hotaraste sa, te ataee psih c ..

A'·' te C·'''·l''n'·· C,cI'" m 'a- suri de prnteetie psihicti ~.j

c'e ,s"~ .' ',... .. _ , . ,bJ, ,. .- ", ".

psihologlca nu ti vor mtiri doar mintea ~i c.aracterul,

" ! - " ' ". '. ",' ·t"- .' ' ..... fs et :o· .. ··r extrem de 'lID'1 portant

dar ~l a ra, C'are lest~ un .. _ ,a ." .·'A,l; .... ""-' -,."

in razboiul impotriva rauta~ii psihice.

'13,

Almanahul FarmfJCdtar. n·'!I' .~. ~'. •. --

_ ~ ~ , ... ·1- ~ ~ nldJlfI",U,.,~g1" ,I CemmanialUrilo,r M.a,gic ..

,AURATA.

Aura ta este'-'" .- bst .

A.,. .. ,. .. ... . . acea sustanta invizibila care if

ID,colnJ.oara trupul, vizib~Ia doar ." ntr '., hi ,~

oeu . .tistul I'~ .' '. '.C' " . _ ~ - . pe,n,ru OC I

'. ~ ,,_U] antrenat., .ura reflecta i'··t.td"~

con dltl a, mentala .. ",'.'. fl',::" .x ... ' <',~ ,'. ~ n,o.,~. eauna

';'" ~. . §l, area exaeta a per,s.o,anel. D. 'a t

mintea este pt· .... '. . .··ca

.. " , '.",' ,I. g .' ,: J :u'*'ellllica §l Inolti'va'ta .'.; ~ 1 .~. '. _'-.' 1 ... · ... ' '. ~ .. :

S.~ .~" ~ '. ~ .. ~ , ~l corpu Vlgu· ro.· ~ '.11

ana I!JO'S a' 'ur' . 't· '!. ". . , i.:J r'"

..', ..••..• ' ~ a ese §l ea puternica §li vihrantiii

actlOneaza ca un sent putemi A. . . .•. • . • r , ~ ~ .•

fonne de ,cA id : :' " . :,_'" .' .... . rIDe lmpotnva orlcar,e

~ gm: negatlv c,a~:' peats v ·e·nc-'·:'" d- '., . 'I'

~ . . '.. _. '~>' - I In' l' ecua

CUJva" .~

eEA MAl BUNA A8GURARE

D'ezv'oJta?ea . ... . ,i' .'1 '''. .

. . . .' unel mmti ~(Z1 a' 'un' U· 1- C' ".' te -

- , . .' .. " '. '~ "Jf '- .. - .... .. arac I er'

pu, ern c· 1 tr-un corp~ . .... ... ·tl (- ~ .' "

. ~ . '. .: ...... '. " s,ana'.IOS pentru eli leste gr"'1 -I I ..,.

al,O mmte ~gera ctnd e§ti bolnavJ' e~tece~ Ill.:>' eb···.~ 8~

asigr ra're ll-' not I . ~ '. ,~ ·una

. . . . m~onva oncarui bagaj de ginduri

negatIve C'8,r. 'll-ar p'lltea ies 'I ..... " .. ",' '} " D'" .' .' .

'. '. ..'" _.~l In cae. .Ie aseme.ne .. '

p,urt,area unUl 'talisman protect'. e., . .... :, _. " '. :. ~J'

" " d·"io.' ,. ·,.or InC,arcat pe· ,rs··on' al

va a a'ug- .. - _ .'.,' .. ,.

. •... L. uuaa III rnai mult la protec .ia ta psihica. ..... J

CAZUL UI RONALD ~I AL LID CLARENCE ..

'T" .~

I u ~ ern Ronald D'·' 1- ._" C·

D t .... ,- ,. . ..... ~ ..... .. . ra ce ~1. 'larer ce Ronson din

.' roit all fost lntotde'aUlla ce'!" m ai bun ]! p z . t ,,' . i A'"

.u_ " . ·rll "em I "u

• " . I Ii __ 1 !

c.rescut hnpreuna au mers Ia aeeeasi scoala irnpre'una I~i 1a acelasi colegiu. Acum Jncrau impreun.it Ia aeeeasi firma, Unii ar c .. r'ede cit aeeasta apropiere ar angaja 01 . eala loiali ate si bunavointa in.tre: cei dei barbati, dar n .. a fost asa, dupa cum vom v.edea in tragica poveste c-are urmeaza, Rona 'd fusese mtotdcauna baiatul de§te'pt r§i aratos, eel pentru Icare totul parea sa. mearga de minune tli fetele n adorau ... Pe de alta parte" 'Clarence era departe de a fi frumos,

~ .. ........... · ·bi•

se expnma greoi ~l parea ea nu se prieepe prea mne

la nimic, Era tipul de om §tersJI care adesea devine eel mai bun prieten al unuia pentru care totul pare ea

t ..... merge I~ run- - : a'·'

,,1. ,. . .: . L1 . ". ~

Ronald §i Clarence, Iuerau acum Intr-o mare companie Ide' publicitate .. Lucrau aici cam. de optsprezece luni .~i deja Ronald ocupa o funetie importarr :alt avind citiva clienti foarte buni, Pe de alta parte, Clarence se Iupta lntr ... un post de ueenic 91 era amenintat ell coneedierea daca aetivitatea lui nu se Imbunatatea in curind. Apoi, dintr-o data, in mod dramatic, viata minunata a lui Ronald a Ina 0 mtorsatura rea, A devenit stlngaci §i neglijent in tnunca sa, a uitat eomplet de 0 tntilnire de afaceri en doi dintre clientii cei mai bum ai companiei §i asta i a d.' terminat pe acestia sa se adreseze altei companii, A mceput s"a

b ........... ,.... .. I iciuv ohi ~ I...... int ttl ea 91 sa Intlrzle ra S,elYICIU, omceiun mainte .0 a-

necaracteristice pentru Ronald. Niei el nu putea intelege ce se intim'p]a~ Dar eeva §i mal rau avea sa urmeze, Presedintele companiei l-a ehemat sa, ... l mustruluiasca, spunindu i lea in. eiteva saptamini a dis-

-

Almanahul FarmeC-etol'~ R;:tuQ,,'urila.r ,i Cere,IfJDn,#sluril"t' IMag;ce

trus tot ce realiaase in optsprezaes luni, Daca nO-Ii

bla~·g·a· d ·egr'·-"~" bami ··t"'!-··· .... _, .... .. -" '- , !..o!'

._,<' ... . ... 1 .. , la .. ", .... . .. . . .1 ,'.. .. _..... . ...... _ .. .._.... to

. "'. _' . __ .8 .IDlnl.e m cap, a spus seful, putea ,s'iQ,-rt

caute de lucru in. alta, parte,

. Aceasta I-a suparat pe Ronald foarte mult §i, In tirnp ce eonducea spre easa ell. gindulla "sap,unealak primita, a intrat eumaaina drept in: spatele wnri carnian urias. A fest dUB de urgenta 18 spital, unde ' s-a pus diagnostieul d.e fractura craniana .. ~ A stat ·a. spital patru Iuni, disperat, deziluzionat l1i in chinuri groaznice, Clarence 11 vizita mereu, aratindu-i multi simpatie, Dupa in.san:ato§ir:e' Ronald s-a intors Ia servieiu, dar nu Se descurca deloe bine sipresedintels companiei, simjind lea nu mai p •.•. oate .ss. fie in''te.],eg.: .a~.'t·-A-~

• _ ,~ ... . ..' ... ,~rll:~"

l ... ·a spus ca va trebui ori sa. p'ar'aseas,ea camp: ania, om

- !l;:t. _ -"Jl..L

sa acccpte 10 pozitie eumai putina.rispundere. · -

Acum Ronald a ineeput sa bea din non, si chiar mai mult deeit inainte, Plare'a ca. ar fi, datorita fortelor pe care nu Ie putea controla, po nit in mod paranoic IS,8: .... §.i distrug',:a cariera si poate si viata I La'

. .' - - .. ~., .,.1 .. ~.. if ~ " .111'· !~"," ._'

26 de ani se simtea deja un ",fbst~~'" in Ioc Sia urce primele trepte ale: afirmarii,

,:UN,CTUL DE IN~·"T·- ··O·······AR:' ······C··'~E:·RE····, .....

- , _" ,", _. ," ',,- "._.

AL LUI-"'- - R·· 0···· N- AL'

.~ ' ••• 1 1.-'1 ,',---n

Totusi, Ronald a. ajuns la punctul de Intoarcere intr-o zi in care a purtat o lunga discutie eu un vechi prieten pe care nu ... ] mai vazuse de- mul t·- C·'· In d

. __ " _ ',' ,1,1. III I. : .

. prietenul a aflat des pre extraordinara cadere a. Iui

~ AJrnaDahul Farmet:eIDT. RltuflJuriJor ,; CeremOnialurllor ., 'alii".

RONALD DESCOPW ADEVARUL

Aceste evenime-nte ]~au neciiji (oarte mnlte Ronald, dar mai mare" -Q fost necazul cind a aflat, __ la prietenu] care Ii daduse formu a de aparare psimea, faptuI ca tocmai Clarence fusese sursa tutu or neplacerilor sale recente. PrietenuJ a remarca

Cllci'erea psihica subita a lui Clarence, care S-a produ! in acela~i moment in care Ronald i§j ~evenea din depresie. Aceasta, a spus el, era eea mai buns. dovad~ ca tocmai Clarence era atacatorul eel rau. Ma:" neagra cind se reflecta, a spus prietenul, trebuie',:se duca:nd va, si- . laca nu spre victima vizat':" ,

atunei iU8poi spre sursa sa. $i 0 ase-menea m gi

if' .... ..... .] _

t cIga~a., emu se mtoa cr la at ran ei, 0 face cu atUa

putere inc:it n love§te lnzecit pe eel ce a gene "at-o. 0

..... d "bj- "uI -

ca' ere psin ca subita 0 congestie cerebraM un atae

de inima ~i chiar moartea sin Slmptomele magiei negre care se intoace Ia izvor. Acesta este p etul pie care II pUite~te practicantuI magiei negre cind nu l'li a alizeaza bine pozi . ia,

Dar de ee, a intrebat Ronald, cineva a 'it de apropiat ca Clarence a fast In stalle Ba~i dOl'easca ati' de mul I'au ~i nenoroc?

,Glozia" a raspuDS prietenul ocuItist. "I. elozia, invidia, rnzbu area sin' de obicei principalee motive

r ~ A

care tac ca eva sa itrep 'inda un atac plsihic~ In

.cs zu] tau a fast gelozie pura.dm par ea Jui'larence Pl'oabiJ ca 'il rod a de ani d zile ia. cind a aflat el .

", .. - ". .... .... s-a decis sa vada c'e poate face

ceva desp e magIe,. . ... . . .. ..... .. . . ..: t.

inlpotr:iva ta, in Ioc sa 0 foloseasca pentru a se ajuta

. '"

pe s~:~ld a fost atit de zgudnit ~ deprima~ l~

t~ ""'" It s . ap nueat din D10U de ban "

aflarea acestor ve§ 1, mCL s-a ,:. .•.. . ' '. . . ~~ __ . . . .. si

~erlormantele Iniprofesiona:~e au scazut um non ~ de data, aceasta a fast conce di at ,

-:

APAREuNCTUL DE iNTOARCERE

.

Dar aeeasta eriza persona:a ~ .ma:c~t .A u~ .~o~

. . .-t·· d .. e Intoareere in viata deziluzionata a tlnaru. lUI

P'WlC . fund 1 .. ·1"0· h Ie

:-J v ~ '" , . _I

-, .-.- • . I;,.! .-. - ,;"., ... r' . .• ' ....... I . ,I -. . _.,'. ~ ... -. .. . .... a. ..... .'

Ronald. A inceput sa se. gmd~asca pro rir-ir '.' lat. ~. .ma

. . .. . ~ .. = f." .- ···8· c:e--c n'u mal faeuse niciodata p

mele Vletll ceea '.' _ . . . . .'._.

-' .:. ··-:1 '... r ... -. ·-t . II studiu aprofundat almisticis-

acum. E,_ a mcepu un . _ .. . ... icant

- rn -.' si maziei §i mai t"ll'Ziu a devemt pract~can., mului § gl. . .. ..... rlte extraordinare

d . It·.... . de. n- §,. '1- a· s:~e·~m·- fe'·ne- a puten [Den I I. e:c- _ . .... . ..

'e·zV·O-·lffi' 11,- .. · ,-c ... ~ .. _'. _

: ," .'.., _' -, -

cum rar s-an maiintilnit.. v ..... ~ .. ~ --". ~I 11

-.',~ ~, .... '.' ...... : -' fi bucurosi sa afle ca astazi, dupa .

CdJ.tom ar -.. '. -: <. lit' -:" .

.. R-):··· ial d -. ste unul din p,rmul zec.e apeeia ~I .. I m

am. - on, . e!s _c. ._-- . . . . _ "' •• t _

-, D.... 1 a revenr - a

bli .lIIlt· t- ' ... di in State leo. U· Ini ite. .. nipa ce ~_ - .. :. ;L.I y .... ~~.~ .. J ' C

_ .. U .J!lCl -a e . ····,ll ' ._c_. _ e- :I

P : ... ·b ~'a.·zele ·p.rop .. riei sale agentii de pu.blicitate care,

pus.... . . A . .arle a

. ult I·· ~'t7 mfluentc lor' magie: In mare P'··' .-',

Pm .. rl.o· stpuemr~ta ajungind la. dimensiunile uriase ~e c~red~e ..... ,~ .. ~b lientl m are astazi in,: ew York. cei mal~uru e .. . . ._.

. .. de N: . rrd afl ..... in d- D· -se in leV1dentele. aeestei

America ···e ·or I . - __

eric ...., . . .. ... [: .... . . 1- - ft . 1·· . e de

. , - ' , .,. R· onald are 0 a.vere personals In va 0, "'~~ ..

compann .. 0 .. . . A'· . _~. '" ..... trol

,m Ii - . d .. 1._· ... ," .!!! •• eluz Ind afaceri cu pe r ..

.. • ulte milioane de I -O.lan, me. .. _ ..... ~'..'

m ~l........ .. a .. n -Io se .Q:) 0 alta

,,~ .. ,. "'."' .. ,_ ... b-···ili"' ~ .. : -,e· 0 'Vl a In - ._., .. ~I. 't' ... -- .. _

~1 -.nvestltll uno.· ... ,ar .', ... . .

'_3,7

Alman,ahu,' Farmer:el",rr~ 1IIlua/uri/o,. f;i Ce.remD,n,ialuriio.r Magics

lin,ga Dallas, Femeile nu l-au cau at nici odata ea aeurn, uneori avind mai multe amai te mctntatcara in acelasi timp. Prietena lui "oficl\ala~f de acum este 0 a,ctrita de televiziune ce ebra,

m01NIA,,:'" VIE"";'T"~n'

- . -- ..... . - "",

Viata este un lucru ciudat §i minunat, Daca &0'"

aald n-ar fi suferi' 0 experienta atit de teri jla ci ataeul psihic §J psihologic pe care l-a mfruntat, probabil ca uieiodata nu si-ar fi indreptat atentia eatre artelemagiei. F,ara lndciala cit ar fi avut succesraminind la veehea firma si ajungind poa e intr ... o zi. In-

"'t • " , . ','."," -

tre primii cinei oameni din conducerea ei, dar el eon-

sidera c,a Intorsatura p"., care au luat-o lucrurile i-a adus benefieii mnIt mai mari,

Ronald n ... a, fast pregatit sa lase cruzimea si sa ... , dismul naturii umane sa-i distruga interesu] pentru viata §i experienta, El a. sirntit ca, daea magia putea

.~ dues d

sa proauca un asemenea ' . esastru, ea putea sa aduca

.. b fi'~·' .. - -

§1 :e'n:e .ien incredibile p' osperitate si bunastare,

daea era folosita eonstructiv m

P til Ad"

rae rcmn art e e magiei, In care crede, a fost

Ul1~cul ,rl~ . .sponsabil de, ridicarea S,B mei eoriea spre culmile profesiei sale f2i de ,;no'r, icnl'' fabulos pe care i are ell femeile,

'13 I

PROTEJAREA FAMILlEI sr A

. - -' '-NIL" , '0'" '._.',

PRlETE,.<,. """ :-.'

Atacu demonic vicios nu poate fi indrep~~t~

, .. ,. fam 111el

.. ~ .' §1 a"~ p"'" 'I "

. ,_ , _ - , ' ,. . ..... .' " . i asu ra ' p"-

de sigur I doar asupra unm am, Cl . . .• ~ . . ... . .. ...

~_~ t .. "'1'" Nici a'! nimelelc de casa sau plantele

- u p'rle' ru or ILIJL' I " ". .,

Sa -' .,'" <Ii '" ._" .. - ' .... t

... ::' " '. ' . d ... ' . m v a' zu :

., I .. ' ., .' . . . .•.. . , "',' " ':' m a' .• . ,', .,;. . -

nu sint scutlte de aceste atacuri, .. upa ell .

, , .. ,. P' ''In ante,nor

Illtr-un'exem:-" " , ' ih··' ....

-- _ ,~ " .. ',. ,"" '.' ., I.,' .. ,' ' '-. lie, va

P. .. 't- . ' . .p ... 0" "be'Ja' p"'e altii de atacul ps -. , -

en'lru a-I .! , .. ". , ..

\ 1 ,.1-. 1,1, _,' ", '_. ", L

. - . · I ' ea' u'n' 'Sllc-,lles

~. l' J' "1 •.... I, ,'-;- .. ' -, ,', 'V.'_· .1

prezentam un ceremoma. eli. e va ave .

t.otal:

1 II V u I-a';,' m:~'iezul

L. Se p actiea ia armaza sal

noptii, simbata ..

d · 1 ........., rIll ''" U· _R,a_' mov. calela te

2~ Ar e tr 1 urmnat .,. - ~

ulbe

" r Iii]

3~ Arde tamiie.

4. Folosind cerneaUl albastra, serie pe per-

gament numee1e talismanice ale lui Saturn!

....

dupa cum urm,eaza:

,4 9 2

31 5 7'

81 1 6 -

· ' " di t : 'es'te fo togr····afiile

5~ Pune ~n8cTlptla ',:Irec. p.,. :1,' 11~ , , ~ -

persoanelor pe care v:_eisa ~e ~perl. .

6. Creeazil 0 legatura magica ell l~~area

mov, movul simbollzAnd protectia, amgmd-o

u§lor ,~, ~ . - ~ -' 'fl' -, d ,. , p ," .' t d "a up' ·ra" ta ~l vezi un ' nx '. e

17 to ~nve~ e·.'.'e.:. ' ',~ -',' ,- ~ ~ ,. . '.,.'

, wI it .. ,-., aur : Ie' pUJ· ... "fi, 'c'atoareii

lumina stra ucn oare, ',.-' .. _~ - _.L ,.,- '.. ~ ~.

.. ... tr . Ind drep t p'r' n

venind in jos §l pa.,r'u,nZl tr ',L'" -,' ,.,. ,-,'

.~.

inseriptia talismanica ·~i fotografii,

8~ Acum spune raspieat §.j, ell ·m.lllts credinta:

.'. I!'N0C ,LUMINA DIVINA A PROTE C TIEr SA. CURETE MINTILE~I COR'PURIbE

LUl., {numele persoanelor) ~I SA E 'I~

WNE CO'MPLE·'T TOATA NEGATIVITA .. TEA DIN EL/EAJEI~

E,LIBEREAZA GiNDURILE si SPIRlTELE L9R DE SCLAVIE ~I ILUMINEAiA-I CD TARlE DIVINA PUTER'E i~I 'VIT~"" ···E.JI-··E:· .00'" ...... : .....

, ~ . • .....• C" .,; •. ':" .

·NE:.~TE .P'E~T.RU· TOT'DE,.A.UNA TiOATE

FORTEL,E I:NT'UNECATE DIN SUFLE TELE LUl .. ( numele per~oan~lor) $1 DA.-LE PAC,E, F'ERICIRE ~I E,'UCURIE,~, LASA, CA

LUMINA. DIV.INA 8A.-1 APER,E M:ERE~U PE .. '.' AlVIIN'~, A~A S.A FIE'~

_9,., Ceremonialul este acum complet, Practica-l in fiecare slmbatat pina cind simti ca "blestem'u].~' a fast ridieat.

N,~,B~ Persoanele pentru care faei acest cere ... menial nu trebuie sA §tiE! asta, :]i daca ei nu ered in puterile magiei ,§i considera ca necazurile 'lor' se

d t ~ 'hi EO .' _. • •

_a:',' oreaza "g . inionului", penrru riimle in ume nu

trebuie sa Ie spui ce faei. ,

I'~:A _ ~U'

PROTECTIA PSmICA A CASEI TALE

Urm a~tf ... mi ~··1 c erem om ~ al stravec'hi este nacesar

r •• ~. I IU c .. ." 'IL;,;.o L '. • ..' _ _ . '. ,: I. , I " '.' ..... . . .. ..' . - _" -

dadi simp for1e1e astrale rele ciiti ~ind~,s.c casa.Elleva goni §Ii te va proteja pe tine ~l familia

ta.

1. Purifies §Ii personalizeaza un pumn de sare §i un pahar en ape .. Ziua si ora ~u a~ importanta. Practice ceremomalul obi§filllt

de eonsacrare, in, acest seop.

2. Stropeste ell apa de jur-imprejurul casei

tale" msrgind in, sens orar EO

,3,~ Presara CUI, sare in aeelasi fel,

'. '" : ~ ., din'· t ·t· . ··t' r' ~~l~ n· '1": ci 'nu

.4;; Nu lfI§l rrrn . acest cere protecto . v= -,- _.C·

calca direct p,e el: ramii in.a,untru~

. .. . "

5. Btai in U§lB de la intrare, privind afara, §i

spune:

'1\/11 A.DI E .... ·LE··M···:" E···NT··"E 'VENIT' I IN AJUTO-

- IVll'1J-:\I 1:- .'.' . . - -" ~ ..... ..... . .. .

RULME'U1,

SO:" AR' ·..iE·.· MAR'E 'p Al\f.INT ~I CE'Rl

. ." .', .... .' .:, - -. - . '. - :,

SINT PUTERNlC ~I. CURAJOS·!

SiNT UN CEN'l'RU AL LUMINil srrm-

TUALEl ..

.... U' MEA :C!I TO·· .. T' CE SE"

ACEASTA CAS,A AI.' ~. ",'.," '>, ~'"

0.;1 ,... ' .... IN··, T I~N" S' II" G: ""U' . RAN' ',,'. . .... T"A'"

.. AFLA IN EA, TOATE, S .. :) .,'>-.:, ,.' I .,' " ':'-.

61 'FERICIREI! _ . _ .. ' __ .,-, . ,,- ....

FORTE MALE,FICE" PLECATI hCUM

'PENTRU TOT'DEAUNA! _

6. Sfirsitul cer·emonialului. Orice ent'tap

rele din casa ta au fast alungate. Casa tao se

,afi,a aC'U_ID sub, protectia divina.

Folosesta ceremonialurile magiee protectoare, subliniato in acest capitol, cu inteligenta si nu wi mai fi niciodata vulnerabil,

- . - -

'lil

II

I

CAPITOLUL OPT

I •

,~.

1,., Puterea umeasca §~ spirrtuala este prineipala preocupare a cerernonialurilormagice.

2,~ Experientele care 11 asteapta pe omul

, . . b '"I ...... ,-. i . ....... .. - '. ih '.)"

capar 1 sa ".' evma nVIZl. i, ',.,

3 S· tienta ului ast a1 d

~ ' .. ep,ar,area. constienta ,8. eorpunn astral de

trupul fizic, cea mai usoara si rapida cale Ide

d . .. .. rizibil"

a evenl ",UIVlZI .. ,ll .... '

4 Esti un - ~ la .... ·t· - r astr-al" atur I A'" ~a-' CU" t· 0

.. " .~'.cl. ~ "ICCU::.' 0._ ',···Ic~·.' n, ' .' ,a ~ .a : 1 18 0: .,' ... ·.1

d ii d ,...... F·iI di .. ~ t

emIl ' .. ' e or In somn,,' lecare ':" In n,ol a la,c,u'"-

o calatorie astrala inconstienta Ia un rna ... ent au alt ul

m'" sa,. a _ " ,'.,

5 P i-. .." t d .. '.' de i 1 hi

~ "'O'~l sa ·.'e nuci ornm .. : t, e 1'-~ Iume -'Ie .. :: ~.ar' pe

,alte· planete ~ in citeva seeunae,

,6,.1 Un n'Covo'r fermecat' se afla 'in psihicul tau; acum poji s8,,, .. 1 eliberezi.

7 ~ Sotia unui director ealatoreste en eorpul ei astral §i i~i descopera sotul ell alt.a f rneie, Atunci ·8 foloseste magia de dragoste pentru a remedia situ atial

8~ Corpul tau astral este 0 copie invizib ila 1a indigo, a corpului tau fizic,

9~ Corpul ta -. astral este tntotdeauna atasa omologului Sian. fizic. Ele se separa cind eorpul fizic moare.

M·,(,""·,·,·,,,··:,,·,',IJ .. ' .... t'·;,,, .".~ P"':I't"" "",~1':!1"~

agIH se ocupa ell puerea,. ", u_erea, sp rl ... _ a,

t ] ~ !II< M-' .. t te ai t' """ t ' ~ ..

pu erea UmIl.,' agia te poate ajuta sa '_B cunostt §l

sa te intelegi spiritual; cu ajutorul ei, poti sa t -ezle~lti

t d ..... t d _ it 1.... ..' '"'} "

- : -._. -" .. -_.:- I " _'. ,', '" '-"1'- -.' --: -_. ':, .~. !~. I I J L::' '_ It: - -: " '1::--' ., .....

a marie pn ere ae parrun aere sprrr U,B .a ~ll, ummare,

Iar in sfera puterii Iumesfl pur si simplu nu exista limite al e puterii maziei daca esti destul ne dedicat

~ ~ '. I' ._''-' t ,1, ,_ _,' , " '5,~',' 'I : ",:: I,:,~,:,_: ,-, ,", :,- ,'-_ " '

+ d t '. t C" I t tr 1! ~ '.'

~l I"~ e .. ermmat. "e care es 'e un maes _',U aJ. magiet

este un stapin al aeestei lumi, 'fie in finan]e, in poli .. ic,Et sau in lumea speetaeolului, ,i este de asernenea Adept al artelor magice, desi desigur, nu 0' va recunoaste n ~ ciodata,

I.... . .._ ,', ~..... art 1 ,. ~ t ". ""'t

_ n mer 0 srera a " .,' e 01· magiei nu este magia ,S 1

'e "magica" preeum este in capacitate a ei de a da

JI'.

practicantului puterea de a 1,d,e:veni invizibi '''~ In

aceasta magicianu I;· .evine 0 persnana incredibi de puternica din motive atit de evidente lncit .~]11t rar lnent:" onate.

.' 7

Almsnahul Farmecelot, R;'llalufflot 'Ii Cerel1lonialurllaf .. aglaa

PO'smIL ''''''''

"1 .•.. '. -- .' _.' . . .. ' ,.'. '... .'

...........•. I ITATI U1MITOARE

I ..... ti '···'··t~ ~ ". . , . - .' _

I L..' r ,. '1' •• ," if! . _ '. "

~ 01 Imaf!1na ce ai pute a fa "c'e' d aca a']" fi im ""

,b,A _ '." J.'~" . . . ~, ' l J "VI

zibi]"? Locurile in caree-ai puteaduce~ lucrurlle ..•.. ~

care le-ai putea··: v·' 'iil!Jiide- ...•. -, _... I}.... "" . _.

, .. .. ... ... . ..... . OJ-a ~I auza raea ca eineva sa .. ,'

dea C'eama d t A Min -

. . a' -, I' .... -., ... '. .' _'.".. 'm . _

__ ", ',"" --::_ . e pre'zen'.:a ta,.: '_< I tea e d.e-a dreptttl

l .... n·-· - • . t... d"·' .. , _

. lieu rea ~,' -, . ,I, . :. . - -. . '. . " ~' '0' ... ." ,

. . a .. · e uumtoarele poslIbilitatl, dar eeeasta nu

trebw.e neapara sa fie 0 fanteZle. Aceastaoate deven! 0. realitate praeticli, incepind ehiar aeum ,pe,ntru tlne ..

PROIECTIA ASTRAL\

Desigur ea nu vorbirn despre "invizihilitate" in se ~ul.obi~nuital cuvintulur De fapt, vo:rbim despre prolctl8 corpuJui astral, nu de demateriaUzarea corpului. fizie In aer rarefiat. De§i a doua variant§

• oate fi ob inuta prin mijloace magice este nerecomandat sa te hazarde~d asupra acestui Beop daca nu e~ti foarte avansat in arlale rnagiee. Nu intra

ill scopul ace~~ Almanah sa descrie procesul magic de dematnalizare a formei fizice, A1 nanahul

.... , d ...... -

:~PlD u-se.In principa cucele mai sigu e tli rapida

. 31 de a ohtme ceca ce v ei d 1 a viata prin ptr erile rCe,~' 'monialtlJ,ui ma,gic,.

, .'

Cea mai rapids si usoara cale de a obtine _ illv1zibilitatea" este :fara Indoiala sa p'roie,cte,zi sau

7' - I' I d

sii sepazi in 'mod eonstient co: >pu astra. .-' .e

ul ft· ·

corp .. ~ _.ZIC.

"I """ t urn ar

Nu este niei pericu os mel riseant, asa c c.. .._~

erede unii, ~i mel. nu este difieil, Este eel mai simplu lucru din Iume. De fapt, ai "c81a.to,rit astral" de rnii de ori deja ... in . recare noapte in somn, Dar acestea stnt experiente in-co~"_~ieDte, asa ca nu ti Ie amintesti niciodata,

ii~

Ceea ce vrem sa facem este s,a aratarn cum pO~l

in mod constient s,a,~t'i proiecteai eorpul astral afara din omologul Iui fizic §i 5,3, te duci o'ri unde do, 'e~ti, chiar la mil de kilometri departare, totul. in citeva secunda ,f}~ sa 'm tot.al co~.tient -in fieeare moment al aeestei e:":pe,rientef

~ . . -.. . ER' - ME 'c' . A.,'T"

P'R'OPRIULTAU "COVOR F,i .. "',-- ·'···:rt ._.

Da, ehlar aeum in tine se ana un fabulos ~,COVO.r fermecat" ~ corpul tau astral _, car,e te poate duce

oriui 'de 'n ceri! No este science-fiction, ci 'un fap . absolut real pe care, in curind ti-I vei putea e -;prlica!

1'.19

Almsl:Jahul Farm'ece,IDr. Rifualurilor !~;' Cerem" ' .. - ~:., ..... '-, .' .~

_ y. .' ,onla uFI.or Mag/lael

ANA IN"'::":'C .... " 'EAR"'~··" C" "'A~' '" - -

. ~.' ...., ... _. PRIMA'" . E'~ll

,w 1IiiI!I' .,' -, I

"CALATIORIE"

Ana T din C sta . '

_ • _ ". • '" ••• t. onstanta, a trecut la .' _'. I' ·

" ractlc.a. a p" roieeti e'·' d . .-, t·, I' ..... . . .' ,0 OSlre

'._ _ .: .··f····.asra_e Ie indata .'. ~" "

tehnica, faclnd 0 ciilY t -I( _ .. ' ...• ace a mvata

face~ sotul ei ve~nic a:s:~: J::~~t .at.~esc. ~p~rl =

Anei ,el",au incar:-c··a. rte d.1 e _' ... ' .. ' ..... I .• ImP gindurile . . .. _ ... ' SUsp[C'IUnl ~. .

fidelitatea '8.-'0'" tul .. _.' il'" c" .... .'" ..... r ill ceea ee privesta

. '. ~' Ul el.. .' a. §ef al : ...; iuh .' "£

al unei ~oA~ietati import~t~arl S~::l~lUl,comer~aJ munca lUI I ceria ades ...." . y .~ .• ' . _un~?- casmce

t . t d . e~ sa ealatoreasca In -'. w!' ....

a e, '. ucindu-I ill Europa g:"' ...... ·S' u'· A·.··' .. ' .. -, srrama ...

• I ,,' '... 1~1 In : i ' .. c·

absenta sa tim '.' d _ ; .~- . "~ ~ea ce necesita

rind- in'.olt.de'a~:naeeunl·~" dO':3.sau trei saptamini la

. . .u..J!~., l~l mart ~

pentrn Ana dares .. .... . ... ~ .... '.~ urrsea devotamentul

ad, "ar ea JIU e,ra atl-·, de ,." ... ,. ..... "' .' .. _ ....

E. .-.... .< C •• e convmsa

"a simtea 'ca el ar f put t ." .1 .. .," c.

Intr-o Zl'·' din se rin .," .. . sa 0 dnca ell yorba si

r ,.' •• ' .,.' sa 0 ann . t. .' ~ "l/-

pentru un pretms ::notiv ~au:it~~ vrea sa divorteze

La un moment d" tAn'· ,.,. ~ ,

la gindul eli I ar . t a, · ." a a devenit entuziasmata

r1ezultat al n~ulJ~~ e~;::;~np:n' ~tSrturasltauPdi'~:uls~tulb ~I, ca

or, It A~" _. .' '. '. .., . . 1 subiecte-

. _.' oeue.. .;ymd m vede e ca se parea ca '.. . · .' t- ....

DIe} 0 restrictie C"-"U',- 'p' ,_i' ,... 1. " " '.' . ",.1 nu eXls,·a

~ _ - .cflVlre a ce ar . t· .'- .

san unde ar putea sa se du .~ .. ' puta emeva sa faca

glndit ca proiectia ' .. strala i .ca fiPe care astrala, ea S-3

.' . _ .. " a al-ar putut rezolvi rrobl

rna. Ea a s .udiat si .'. . . .. . va pro· e~

A rw . ~_~ ., " .•..•..• l~ ~l e ersat alta proiectiei citva ti .. ' ..

pma cmd ,erectly a .e- ~it '. . .' .. ' .' . .. . . . 1m,' p,

~ . '¥ ,pljma el 0 pa''''''are .- b' 1 t

',on§tl,en a de ' orpuI fl' ~ -' l~l... .L .' . I, a '5101 U'

. ,'.'" _. ,. I: ... ~ ... ~. ~lZ1C.,.,~folstunsenti~· ." ·,t· '- "

.... , "m.en s'nza-

150

~

AlmanahuJ Farmecelar, Ritualurllor " CflIremonisluClfor Magice

tional, a spus ea, nu exista cuvinte care 5a-1 descrie." in timpul prime lor ei citeva proiectii a experiment at doal' "mici plimbAri", dupa care s-a decis sa~§i ia inima-n dinti f5i sa se dudi la Bruxelles, acoia unde ufacerile reclamasera. prezenta sotului sau, pentru a afla ce facea el acolo- Ea a feuiji.· sit se proiectezecu succes la ora 11.30 p.m., 0 ora .otr'vita, cr dea ea, pentru a-I prinde "en mita-n sac". Spre surprinderea

sa, ea I-a gasit stind in pat... singur ,§i urmarind un

fil d .... 1 t l' · U D' ,., ~ ~ ..

lID 1 e groaza ae evzO:r..e§l s-a slmtlt putm

"dezamagi i", intr~un mod tipic masochist. de eeea ce (:II a'-.Il ut m 1-' t~-r-Zl"U- s a- si .- tit m" 1- W- nr . 'f--a-t,.,l· la ai'ndu'l a ..... ... V._Z 1 .:a :u.~ .. : '; ,- ". 'IIDjrl; ..a . § .. a",· ·c 6A--.C• c

sotu1 ei, eel putin de data aceasta, nu se ocupa ell nici

o ac.tivitate amol"olasa~

In noaptea urIDatoare s-a decis sa se duca din

nou la BruxeUes. De da a aceasta lucrurile se schimbasera. EI nu er· in camera Itli de.utel. Dupa e ora, Ia \1,45 p.m. el inca .. ve:nise. Ana deven'slB acum nervoasa ~i foarte suspicioasa. Uude ar . putut el sa fie? S-a hotllrlt sa nu se mai invirteasca pe aeolo §i sa se mtoaI'ca acasii. in seara urmatoare s-a dus din nou, de data aceasta Ia ora 8,

Din neu ellipsea. Dar, din fericire, a gasit 0 notita pe noptiera §i 0 haria descbis,a pe pat. Se parea ca 50tul ei plecase undeva In afara ora§ului, asa ca ea s-a hots A sa incerce 8.8.-1 gaseasca. Du pi eiteva difi-

cultat' . a a ga~nt locul unde credea ea se ailS. sotul ( i

a:e=.a ca·.... a' , st-'- ell at" Am- a .... ·un'tru .' aU's'l'! s· e-' ..AI' ne 'I'"' ad' e'va .... '· r

's 1 , ., S-,· ".' r . '.' ",," '.:-., '. .... .' _,_-'.' ,'-'

...

locu cautat! Int ~un hal spa ios, I-a V3.zut p' so ul ei

1- ,

Alnranahul Farmecelor. Rilualllrllw.i Ceremonialurltol'Magma

pe O·canap;·ea a' aturi de 0 tin' ,a~ra"" '&;0','·10,-1,0 a'~aLiga""'t'oar' "'C" ..

' .__ ." . 1 ~ la..i il,.J~ ,1,.1."'" . ,I . I D.. ~~l

~ . ,. . . ., '- . ,1Ig, 'Y

C~l doi ~o··beau despre ea! Din conversatie sc P3.rea

ca. relapa dintre cei doi era serioasa, nu doar un II" , ext~aconjugal) si ca viitorul disniciei Anei era destu) de mcert, Distrusa, Ana s-a int~rs Ia corpu1 ei fizJe total darimata r 'nemaip: utind ~a~ mai a'· ud 'a~' ~.,. r

' ~ '" '." .. J "," . Il,..eva.

ANA GAsE~TE "SOLU'fIA MAGIC!'

. Era Intr-o mare di, emit. Ea se putea consola ell gindul ea poate so .ul ei nu intention-a eu adeva:rat s;-o pi1raseasdi ci doar voia sa-i dea aceasa impresi am~ntei sale pe ttru a 0 face fe ricit a; §i poate ca e rnai a~a amante §li in ate orase, carora Ie spunea aceeasi poveste, Oricum, ei nu-i convene a: deloe

'alndul de a 1 A"L1m.. part ~ if- 1 -. .

~.a .. _', ..... 1- ~- ._1 . . ~ t1 pe so"U el CD Clneva .. , A§.a ca s-a

deeis sa~~il rezolve problema invocind puterile eere~onialului lui Venus de reinviere a dragostei,. exphcat" in capitolu] referitor la reci~tigarea dr,agostel ..

C:le'emonia' ul a facut minuD1' ~~ La rev e··n]_~re·a·.' a' ., .... ~

- . - - II .... . .. . I.. .. casa

~ sotului ei, dupa 0 saptamina. e] i-a aratat atita

interos C""um-':' n" u ..~'.... An' - d d ..... 13

'. . J . "- I '. Ina) vazuseAna ouazeci de ani.

Iar cind el a p eeat din nou in stramatateJ . a I a suprave~heat prin xcursi: e sale astrale §i a d,scopent cu mare bucurie ca. eI ii era fidel. EJ a pus

capa.t legit urii u flmeia. din Bruxelles. . ·

Multum "ta proie tLi astrale ~i puterilor ceremo-

~ .

. ,

--

AJmanahul Farmet.e'OfJl Rifualurilor .1 Ce,emon,'aluTlldr Ma,gice

'.. . ~ . ~ ~.

nialului magic, Ana a putut .s,a prevma 0 cnza In.

casnicia sa, Inainte ca aeeasta sa apara, ~i a eontinuat sa se bucure de 0 dragoste §i 0 atentie pe care sotul ei D.n i le mai aratasede ani Intregil

.l\

CO·RPUL ASTRAL

Dar ee este de fapt 'u"co'rpul astral"? A. fost scrise volume mtregi despre acest subiect, atit de cornplexa es:te natura lui. Privit mai simplu eorpu astral este un duplfeat invizibil, 0 eopie Ia indigo a c.orpulu II, ti.zic. Mai este eunoscut ea .dublura eterica" ~i este

corpul invizibil al subconstientului, . _ _ .

Orieum, spre deosebire de omologul lui fizic. corpul astral nu are restrietii in timp san spatiu, Se poate extinde In afara corpului fizic Ia orice distanta,

.' '." 'IU! ,""' b _ . v d'" ta if.- d .. !II "! d . k- '":1 "t, .. ' ~1~

fiind capabil sa strabata ... istante ue mn ue ·.1 omen

- '. . ~ , d t ..... , "'" .'. 'U -. t ," "U

In dear citeva secunde.T tcio iata nu ".plar.a,se§, e C.,

adevarat, nu s,e deconeeteaza de corpu fizic, fiind leg: t de acesta prin eeea ce ocultistn numesc "cord,onul do argint", Singurul moment in care corpul astral J.§i 'plirise§te ell adevarat ornologul fizic, in adevaratul sens al cuvintului.este rnomentul mortii, cind 'cordonul de argint este rupt,

Altfel, mdiferent clt de deplane ar ealatori corpul ast al, chiar daea se duce pe ,alte planete, ceea ce estepe die olin posibil ~i a 'oat realiza .. d.le multe ori de

, '.c til! t t'" d

Adep'tli mai avansati, el ramine etecti v "a· asa ._ I t. e

liz' ~ eorpul tc.

13

A ImlfJlJatJUI Fia'T:f'I'Id(lilii-'1", ~ ~illi ;'is·'JlII ,j'. .• c' - ~ . _-

,I'" '~ILiI'iII ~ ,nll'u, :,,,,,ruar ,'," .:. ere'mOtlialuriiOT Magics"

S~ E'" N······ '~·~'TIA'··· DE':' C"i li·;li .. "- .,'. .,~ w

. ... . LU"I... . .... ··~~TORIE AS·RALA

. C~re~ este senzatia lncercata intr-o calatori.

astr.ala? In func.'ie de disp .. ··OZ· .. ·l~t"l:·a· mn t'';;'', t 1! ~ .... ". ,.'

.. _." '. . - '. .' '! '. ~ ., 1 In:~ll ,ale, aee"a8~1_ a

poate ~fi 0 ? ::ea IDa] fericita ~i emotionanta experient

pe c.a] e 8.1 meerca '-0 vreodata .. ori UIll c. ·aII5:.,'S· .... , .... : __ ..... ,~'

. j\,. ...... m" .. ~'., r msp ,'"

ml~tator pe c.aren-al mai well ea-I ince ci niciodata.

~rl~um, ~s~e llI~~os!bil sa ramti in afara corpului fizde .aca e,~tl Ins.p,aln]nta.t pentru ca~ m eca nisn I d"

I .... ,._....\.. smu r , e

allt~ap~~re al sutletului te va aduce imed"at map~i

daea p.slhlcnl nu poai e sup .... orta cee~ ace. se' m ...... tt ~ .. :I.1O,ir

.' OJ ' .... .'.'-'- lID.p,a",

Dacca corpul ta,u astral diliitor e' . ~Q;t· ....,..,.. .~, _ .ce,",_

- ~ '. "¥ e In camera

curva aeesta lla'" fi '. . nl t - ..

. . ' ' ,.'. . . eomp. el· nestiutor de prezenta ta,

eu ex . ceptia eazu] ui in care a re U" n ..... ihi . .c..... ..'

., . • . . • . '. ." ',JL' .,1 .PS. Ie roarte

pllt.ernlC. Si daca vor·be.§ .. sti sau t~· ... .1 ., ..

y .. " ',. .lpl- e nu v' 3·'·lZ···

!II I. • . . . J . I _ • [ - ... ". , .: ~ ..

nlDUC'.

DO>' 'TAo n,4 C' .IX E' S':' . ". , .... . '. ..

.... "dUnn.. . Tl "NEMURITOR"

.. ,. _ Prim:le t~e experients de caliitorie astralii~e vor face ~a te sunp foarte ciud.at, in special cind vei descoen cit ~ri,e{1l i in jos la p.-. opiul tau corp! Es e 0 senzatle foarts c"udata dar oe •. 'in ·d·I",a. "t· ...... ,.' ·t· .. ,

'b -' .... . I •.. I ,a c.e e

10 ·.l-c:nuie'~Qti cu ea·, '1[" ' ... ' -~- t" .,.. . '. - . ~

-. v- ~'. .._ '.' '¥Bl SlID 1 ,ca, .e~Qtl ',1.' ,ar!n';c-' st"a~''''''''

. tI! Iii] ,- Y 1 u ........... ,,' '_'_, I

,~ ~ct~~~s. Sa ,~tii co te poti eYb'ra de cor _ .• _ . tau

~l sa ~tll . a pop Ilrai (ara e.! 9tiind aceasta ajungi

'1,=-4

u

~ t...... ~ t d d ... "" -- ,. t ~'.' D' U A:" CE':

la cea mai atragatoare uova a ea ver l£aI '... ' .

CORP'UL TAu 'MOARE!!

C ~ .. ..... ~ l putin I - ,. "'" 1 . .. t ... , - .

uto] vom trial ce puun In prnmumement, ill

astral, atunei clnd legatur a . e argint care ne leaga de eorpul fi zie este rupta; dest .artirea care e numita in ~ mod obisnuit ,.moa:rte·" dar care die Capt nu este de Ioc

i: 1 .- 0; .-. ..... • ""'"' (1: t .

asa eeval m l~', ... un fel abiaIneepem s"a "trI8Im atunci

!JI'io. d -"" D···...... ":., '11- ~ '. ,. .. .&".. , .. ' .- a .... .rat aW c~ "U

C1n·· murrm: _·,aca vrata !t'1-8 10'S. pre.s,:,[;.I..._

, .. ... d ..... . .... ..... t . t' b . d"l;,;! ~

neferieiri, .' aca ai avut 0 sana' aile §U ire .. a, vel

.. d ..... 1 t 'I ~[II

aprecia a.', evaru acesterremaret ..

AI sentiment eiudat Ineercat In tnnpul calatoriei

d iii, .... Ii

astrale este capacitatea ta 'e la treee 'prlD pe' . ietlA ~l

usi, Doar cind te afli mtr-un r corp fiaic acestea

- iere si ob ID- d .... d· .... t

actioneaza ca bariere §,.I 0 . staeo ,e .. l·ar~· e ill .B' a ,ce -'e

afli in astral" legile fizice ale uni versului n " se mai

11 - I'· bil Ii teriei

aplica, pentru ca, eie sint ap .ica 1:][ e rmmar materu 1

Iizice, Ele devin irelevante ~i Iipsite de im p ort ant a,;, de vrerne ce tu existi in afara invelisulni fizlc,

CUM sA onrn POIECTIA

Urmatorul ceremonial magic este concenut pentru a facilita 0' eliberare usoara §i placuta ,8 corp . lui ' astral de omologul sa . fizic, E putin probabil ca v i reusi proiectia de prn ia data; d'" obicei doar doua din zece ',p. rsoane 0 pot face de prima dat.a ~ Praetica zilnic acest ,cerem-01n' al timp d.e circa dou.azeci de m :. u.te 0 data §i succes'ul VB, fi al t.au" atita tlmp cit

A imanahul' Farmecelar, Rltua/urifo,r J;i Cerem'olJia'lun'o,,, M.ag,,:.

proeedezi "ca lao carle" ~ lata ce ai Ide, faeut: i. Respira profund Ide patru ori.

2. Mediteaza asupra Iocului In care vrei si te. duci de. lndata ce-ti vei parasi corplil. Pent~u pnma ta experi enta astrala un trebuie s,a,-ti propui s,a ajungi depart e,,'" Du I s:

, D,I!, I·,' Il - '.

doa~ ~d~va in casa sa ..• eel mult pe linga casa, Nu mcerca sa fugi Inainte de a inva~'

sa m~rgi. Vei faee calatorii mai lungi doa atunci clnd vei avea destula experienta in

aceasta tehnica, .

.3. Controleaza-ti si Intareste-ti mintea, Est< foarte important. Trebuie sa simti intotdea-

U' ~ ~ t ~ 1 .

nR.ca at eon 'O,lU total ~i a~asa fie si in,

~:aI~t~te. sa simji §i sa ,tii ca ai controlul Si sa ai mcrederea totala col totul va fi in regula ~ ceea ce via fi ,----. va, face experienta ta astrala

p acuta si Incintatoare. . . . .

4~ Aprinde doua luminari: una albia" eealalt mov.

5,~ Atinge un moment Iuminarea mov §i apoi spune urmatoarele:

ACUM VOl INTRA .~ ..... PLANUL ASTRAL

VOl CAT A!- . .' .. . _ . .,

c«.tuLnTOR DffiECT SPRE ... (numeste

]oc~ sau persoana cat e care vre 'I'" - ...

sa

calatore ', sti),

VOIFI ABSOLUT iN SIGURAN'fA iN PLIMBAREA iVlE, ASTRALA

TOATE PUTERlLE PRO' 'EC' ·O.ARE VOR

'56

~

A,manshul Farme;:e,a" Ritua/urifo"i Ceremonialun'or Magice

FI CD MINE, AeA CUM SiNT ATONel ciNo MA AFLU iN eaRPUL MEV FIZIC.

CORPUL MEV ASTRAL SE VA STRECURA DIN OMOLOGUL LUI FIZIC CU MARE

Ul;lURINTA.·

6,~ intinde-te pe pat.

7. Relaxeaza-ti complet corpul - nu trebuie

sa existe nici 0 tensiune - cu miinile Hisaw

nsor p':. linga corp,

8. Cind inspiri ginde§te 1a cuvintul "rela-

xare" §i cind expiri ginde~te Ia cuvintul ,~ciila~ tone". Aceasta va induce 0 stare de a:utobipnoza care va faeilita eliberarea astrala-

9. De IndaHl ce lncepi sa SOOtl 0 iluminare §i o senzatie de putere, prOlectia e pe cale sa aibil loco Fii absolut calm §i rclaxat: nu

jI"o,

'incerca sa opui rezistenti. In acest punct,

once tensiune va strica ~ ot

10. Acum v i avea 0 senzatie de "plutire": a'

ie§it din carpal fizic. Acum du-te direct acolo unde dore§ti. Fii hotmt in mi!?carea tao Nu

te invirti f8ra. tlnta

11. N u te teme daca cineva 'ntra in camera

ta in imp ce te afli in afara corpulUl tan. Vei

parea pur ~i simplu di dormi ·

'12. Arointe§te ti ca te poti intoarce ... a eorpul

tau - .. eo c de ,i int· -0 eli 'a - in citeva

sacunde, rO. -~ eind doresti.

Unii spun ca este periculos sa caUitoresti ill

A·' h l'~ I R "r 1'1 .. C .~' .. " M -

_,·mans',u, ra·rmece_·or~ . :~I US u:r-l or ""·.e.remonIBdlr,,o'r .'. SgtCB

t I ...l':_ tit .... 1-"} "1 11

as ra , mn cauza len" 1' .. atuor astra e rete pe' care 11 "

poti in ilni cind esti in afara co pului tau, Adev'I;~t- .

t .... t · t ... Til' I trale rel . d ~ f- d' I!

es e ca en' 1,·.a,/ e' astra e re e au ' enomta oe a. gravi a

... n juru locurilor in. care raul exista in lumea fizic,B,

..... inteasca D" .... 0; .... ] .... t te i t -

parmnteasca.uraca cmeva ca atoreste mtr un 'ole rau

famat, de exemplu, ar putea sa, Intilneasca e.ntitati neplacu e ill aeelasi fel ill care le-ar putea inttlni '§i daca ar merge in acest Ioc aflindu-se in corpul fizjc~ Deasupra es 'e a~a cum este dedesubt, Atita timp c(

t 1 t..... t t· '" bi tul ...... }- """ t .,. I

carae erui .au ,es ,e eura §l omec U lea atoriei -a·~e

astrale este just, nu vei avea de ce sa te temi,

C'· I .... , X'T' ··O······R~-· -: AS"" ~····TRALA·· ~ A' S"AL" 'I·TA.IT

....• 1~ __ :'_" ~~' .. ,_ ._ .• ,,:: .:- •... ' .... , :-,', _!,',. ~ .... _ •.. _'", I·Y,d,.

0:· ',;::n'~'~T' -'Aw I "E: O····M- ..

.. : y.~ ,,_"_. -.'" .

Ob' ~ ti 1 t· t fi .. , 'I! l' :<;,

I "lee I've e praC.lCle care ·po. ,- atinse prm ca~ ....

toi ~ .. '1 .' st ," ,.}- ~ '; ·t· '- . lte . I' .:--' d '.' ·,t·.. 'V" ',"-" .. :- ,.... '-' 1-, 'tr.,

toria as rata SIn. mu e §l evi .. en .e. v a vom re ara

a cum. cum calatoria astrala a. unei femei i ... a dat

ibilit t d ~ 1 ~ 1l. ...... ..~ 1 b I

PO'Sl ,'II .atea ne a. sa va viata matusii sate .0 nave,

Dorot.hy Samuel. din Orpington-Kent, Anglia, fusese in, otdeauna foarte atasata die rnatusa sa care 01 cres ... cuse di pa. pierderea tragiea a parintilor ei intr-un ,accide, t fll· .. ier. pe cind e:I .. a. cop-l~ A.cum Dlorothy era' o Lemelle maritata',1 en prolpriii lei copii dar i§i vizit,a zi nic· ma.·.' ~a aproape' i.nfu ma... La un IDom.en t da.t afacen urgente a~u :recla.'mat prJ'. zell·ta lui Dorothy i.n alt o.ra~, plentru citeva zile~ ·ea, urmin.d sa-i te]lefonez'

"""

.zilnic ma'u§ii~ In sear,a primei zile, i-a tele;.fonat

tna'tu~ti ·p·entru a vede' cum se simt, dar aceasta nu

I

~ d

. '~spuns. Era un lucru cindat, pentru ca weraoar

ar87· . 3'0' si ea ar fi trebuit s.la,~§i ·urmarea.sca pro,gra.·.ora , .' ~ . _. t t~"'" "'"

, 11 preferat Ia talevizor. A sunat din nou §11,~ l.ru::,a

~l. . .•.. ul .. t. t, Dorothy •. ' a devenit foarte ingr,,Jo.ra'ta .

nte} Ull rez - . a. .' a •• ' ..• t .... ~ . ...,

. . . I' s· .t··'ur.l~ia. ·a. rtele maaice §. era. exp,e.r.i a ill

Deoarece . ,UJ. .' b'" ._. ~_ . ]'~

dUatoriile astrale, a hotarit sa-si "paraseasc~ corpn .

81 sa se duea sa vada cafe era problem~ en ~a~uf?~ sa. _) d ,. JI!< . are" matusn Sl a fost

in cieva secunda ,R aJ ns m .. C" .- "'~: : _- d"·1 .

, bi t biJ'tr·m··.a1 zacm a

~ .' ~t':"' .. : ..... ' gca ..... se···alsca 'p:e ".l.,a_a,·:a-· " ·w· ··,'~.lL .. '

lIlgro.zl ,a sa 0 '.:';""" ~.. .' ,... _ . v.

d. ~ ... t"' .:' c :'a.... Sp eri i ata SI-,a lntors la tr upul sa, U

po ea In,co'n§1 len· I ~. : _'" . ~ ~I,. . '~ .m .'. _. . ' ". . .' _ • _

. . c·, . t' } •. ' .' '.,p',I alnl din Orpingtcn pentr u a tn

S.1 a te elon,a .a s . , ," . . "I . .' bi ,

\' ,. t . .'. bul anta In sp '''1- t al b atrina a reactlona.t , .IDe

rnr e 0 aID. Jl - ~ . '. ..... . ..' - . -

t· ... ' it . ' a fast externata dupa cl eva zile, Dar

la tratamen ~l . '........ '-' ~. -·1" fi '. ·t· t ca

fara calatoria astrala a nepoatei sa e, s-ar . I pu u ....

ea. sa nu mai fi tr,ait~

iMBUNATATEeTE .. TI VIATA ACUM C AJUTORUL CAL\TORIEI ASTRALE

. . - . "'1" ~ '. rtic d: e amuzament

Departe de a 1 un ~Joc ml~l ~ •. . .. . , __ .-:-.,

1.... t - .' trebui s·a· :C:1e unl adevarat

· ..... 1 .... t ., · .~" astra a, poal ·e §1 ar. '. ILLl .. . Lt.· .

ca a on.a . .' .... '. '.'. "! ."1 ":-l',- .....

- . "1."',-'" p··,ro·b··le·m,elor vietn zumce ..

ai uor pentru I rezol,varea .... ", ,,-' .', . If

JU I '- -........ . •• ~ t

Jun. ..... t cum e' 'a' a sa ·lv·:at ci\snicia unei femei §1 vla~a.

vaf7u;t"l'1 .. ' .'. ., ..... _.' -' _. ~

", ~ ... 'y. -

altei~. Au fast scrise Dlulte cl1I1·~espre a~ernen~a

'b~'l F 11 - <.:.t '. t} aceasta p- 'utel e

Inti.mplari rem,arca[1 e~ 'OIOS~~ e~~· '. ' ~' .. '._ I.

- · ~ tl : se va lwbog· a+1

1_ nascllta pe' care 10 p,o.se.zl §1 vla:~a, a: ;',.... ·.t

pina la un nivel uimitoiB

1·- •

C·" '-. -.' - .. ', ' ,'. .-:-" 'N···· -',-. -; . .v

APITOLUL .c< QUA

---_--

1. Puterea Ide a te vindeea pe' tine ,~i pe alti.i este 0 forta interioara pe care toti 0

d ..... pose am,

2 P' t" v tOO dez It' 't.... t" ~

. ,'O'~l sa-n .' eZVOI"l aceasta pu ·el~e prm

exercitiu,

3,~ Credlnta !IIi vizua.lizarea ,- piet "e de temelie ale vtndecarii magiee.

4,. Culoareu este 0 forta foarte puternica In vindeeare.

5~ Culorile cu un puternic efeet vindecator asupra eorpului.

6. Cum, poti vindecape orieine de aproape orice boala prin miracolul v indeca:rii, 'magrrefice,

7 m 'Fot,e.le negative ale ps.ihicnlui principals CaUZr8 a functionarii proaste a corpului,

8,. Explicatia cauzeior specif c emotionale ,ale bolilor incurab ile.

9~, Folosesti ."m,agia neagra' pe tine ins,ut,i? lOj Cum 0 femeie rS-a vindecat singura com ... ,plet de un ulcer Ia stomac veehi d .• ' 10 viata~ 11" Cum a scapat .,' n bolnav Ide cal cer Ia pla ...

.. "

A .!

nuni.

12. Ceea ce n-'8,U putut sa faca metodele de vindeeare spirituals obisnuite pentru teribila migrena a Elisei a facut peste noapte vindecarea eli culori,

13", Pregates e- ·6 sa ... ti iei radio de a preble-

mele de sa a' at '.

..

,..

In ace a§i fel in. care fiecare barbat sau femeie

are. darul natural al proieetiei astrale constiente, tot asa fieeare barbat sau femeie are darul natural de a produce fenomenul Ide vindecare. Darul de a

I vindeca, pe tine sau p'e altul, este in totalitate 0 lunctiune n' turala a' fiint '! tale in ·t· rio -e car

,LI. '. ;):l. : .~ , .' .8. .' .~' I," • " - I ~ ,'~el,_~' .' e . ,.·ar'·,.··· ,

poate fi dezvoltata prin antrenament,

Vindeearea magica sau, cum este adesea numita ;,vinde'carea psihica" §i ",vindecar'ea spirituala' se

b .., A ...... trezi tiunil d d·'...... ill

azeaza In In regime pie notrum e .' .e e e' IDt'8 ,I

vizualizare Aceste dou ..... · principii maziee pucoe IAn

'. ~. . . . . ': ~.: : ~ .:', '- .•.. ':c'· ,a I . .h...IJL' _ . :1" cb.a :.'., " _ ~ii - _:.

aetiune, vor desteptaputerile vindecatoare latente din interiorul tau si vor magnetiza fortele cosmice pentru a obtine miraculosul efect d t, - insanatosire pe

.... 1 d ti

care 1 I.:. oresn

Alm,a'nahul FafmeceJor~ ituaJuliJor ~j' Ce,rern\on'ialurilor . , ag,ft:e

DO" 'UAIiooi MO" "D'U"'HI D'E' VINDc.. 'E'C"-AR- "EC-

" .,. ." • '. .',. .'., ' - . . " " ' 1-:, , 1,:," '.' '.'

Vom dezbate doua mcduri principale d vindecare; ar ". bele moduri smt extrem d., eficiente §i all fost incercate §i testate de magicieni de-a lUl1gU secolelor intotdeauna ICU uimitoare efecte, Primul

ITIod-- de indec re e' t e indecarea cu cul "." I'" -,~1

.' .. ', V1. .' .. 0-- a'·.s ,,( I "V1' .:' :.: •.... ','1 ,',.' ,orl ,; ,ar cu

doilea ~ ,vindecru'ea magnetica" ~

VINDE"-C-"'AR" 'E" A" C'U" CIULO' R'I

" ,.'. ,,:, (': :', .... .: ..... ". .... " .

• _' . • _' _. ".. "_ _ . l _

..

Fieeare parte a corpului este guvernata de 0.' en-

Ioare specified. Culori specifice guverneaza perimet specifice. Aplica 0 euloare vindecatoare potrivita ne aria infeetata §i tID. minunat proces de vindecare s .

, . I . '. In· .... ..... ~ , ". _'. . ,e" 1· . - . ... st "', C_'. rt '. ~.' ~'... ..

va 11"e In nnscare. · ... u oarea este un roar e nnpc

tant agent care Influenteaza toate aspectele vi >_.~~; cine nu 3-8 sirntit revigorat ~i Inviora de u:n rosu sau

al ~ aluci d ~ d' ,~

u .. portoe ru ·stra ucitor, sau nep rimat ':e un gri sa

maro tern?

Si ce efect reeonfortant poate avea un frumos ,1 SenITI cer albastru asupra uoastra. Daca 0 euloars poate avea un asemenea efect asup a noastra intr- n mod inconstient, ce efeet ar putea avea cind estl

'I': IU'" d .. t..... 1 ~ rl ....!i!!l

apnea a In. moe constien '. 1:. scopu vmuecarn:

Efec .ul poate fj aproap mi raculos, dupa cum, ViOdescoperi in curind.

.____-=-- .' • .11:', 1'- "Hili"'" la'uj!i,;"~r iQi C"'-~lemonla':u,"i'tJlr Magice

Almal1'ishUI' ,-a,rmslGe 10' J nruol_' 11',111 Y 'Y"I' ._!IiiO"

. '. ' .. ,,'."- I'AL" E-"LE> C-"U'LO"'R:'1

pl;,JINCIP .. ' .: ,'.' , . "-' '., ...... . ...

VINDECATOARE

~ I. ale

·M·. '.'. i rntii iata care sint cele §.a,pte, pr~nclp,: .e "al - , " d'" I.., ' -c 1 e lor -ulori vindecatoar'e care core·spun., , prmeipa ','

c -' .. ~

~apte "arii" ~i organa ale corpul~' ... .

'1' R···'ORU.:'~ ini ima si sistemul clrculato,r

1 II '. '. '''1: .• - Ilf

2. Galben: creierul ~i .sistemw nerves

3. V~rde: splina si pancreasul

4. Argint".u: fl •.. rea ~i fieatul

5. 'S,:-de~:lu: is o,m,a.cul 6~ ,Alb'Bs,tru: rinichii

7~ Purp1uriu: plaminii ~ _' .... , ...

P . 't-' , , . t' e vindeca p--; rin mlracu .osul pro ce s· de

enl ru a, . c· - • 'I .. '.

- ""t" ,l""II.·.1l.1'. culori, not,eaz,a. instructlpn-1e care

ins,ana',o~ re LLl L

...,

urmeaza ..

T-EHNI.···'CA VINDEcABn ell CULO]

....• . - "1· , .. _, " " • '" d .

A-.~· : ..... "n se

1. Stai drept pc scaun cu miinile ndihnind - .....

pe ge,:nunc,hi.

.' --' . -., ,,' ,....,.'":' t .',

2. Resp,ira rar timp de aproape doua mmu ,e~

~ I ~ la

rII !II;iI' I • ~ . . " . . I ,._ ~. I . • .'

- ,. ... .' '. ,-,'.. I c,au.n.,.

3~ Ima,glne.8za-t1 ea stai In ace asi s ~

dist ' .. ' t-~Iw!. de circa r oi 'metri in fata loculLU In

0, rs _an~a ,e,.· '" . TU .• '

'. __ . -. ·( .. fli Pur si stmplu imaginea·za-,tl 0

c,are te a, '" ur ~. -

"dublur~.'- a ta stind in fa a tao

4 ". c':UID" . spune:

. .. _:

AlmaQahul Farmecelor, lIirualurl/o:r '" Ceremo.niaJurilfJlf . -_ : 9i~ -

i

. ACUM CO~ MIRACULOASEI PU TEll!, VINDE~ATOARE ~ FIJNTE· ., ·'·E ISUPERIOl\R.E DIVINE SA VINDE·CE CO . - PLET eI TOTAL ... (numeste partea cOrpWui care trebuie vindecata) ..

5,., Dup .• a_ ce ai s'p';us aceste .. , cuvinte ·.,-:-"'1'," -'.

. _ . IlL. ".J...JL~. . ,I ' .' '. ..

Iizeaza euloarea p otrivit ,a, care corespunde p,arjii respective a corpului,

6p Vizualizcaza culoarea cit mai .stralvm ... toare cu putinta, co un puternic cere wtaL

7 ~ Priveste Ia "dublura~' din fata ta ~i prjveste-i p_ .. artea eoreului p,'e" c", ·a:· e" ..... -: ... '" :---....... > ..

~. ~-l""" '. ..' ._. vre sa 0 ,-

deci, Nu conteaza daea hainele acopera a.i ia, importar teste ca atentia ta [SI.a fie' foc:aliz,atii pe aceasta arie, Procesele tale de vi.zuaIizare ~i gindire sint funetii ale .materi.ei aatnale [~i materia astrala penetreaza, dupa cum am vazut in, capitolul anterior, materia. fizica, Acum vizualizeaza aria ce trebuie vindecata, ineonju'rati de c'e'reul [d'8 eul . are.

8~ '[ara incordare imagineaza-ti cercul cit m~i stralucito si mai puternic cu puti tao Priveste-l cum Inconjoara aria afeetata ". .irn c

de eel putin do I a mi ut -. .

91• Acum spune:

iTI ,MULTUME\SC TIE, 0, DOMN DIVIN ~ :?I lNFINIT! ~.~ .' (numeste partea corpului' EST '-: ACUM ·VIN·-.E'CAT~

Ridica -te §i intoarce-te Ia preocuparile tale

b· · ~,

o ismn e,

Presupunind ca ai facut totul coreet, vei aim i 0

iOlbunatatire clara a starii tale de sanatate. Dar

t.: d urt .... d tl,..r .. in

iDlbunatatirea ar putea n ue sec ····aura,a, caz rr

., '.' di "'t· lId

care va trebui sa practIcl . In non uua tu . e

d.... .,

vindecare. Practica ritualul ce putin 0 ata pe zt,

... .... :A . ,,. d· - t"· 'tl. ·tl' 'l- .""'. ... -. - ... ". '-c' ' .. -····'tl a'"

pma cmd vm ···ecarea es .eto a a §l permanen .... ·

TEHNICA VINDECABn MAGNETICE

AI doilea rood, la fel de eficient, de vindecare magma vindeeaea magnetica, este folositor in vindec,e, . alter persoBne, dupa elI .. ' VOID vedea: .. Pune paclentul sa se intinda pe pat.

2. Stai in fata lui en miinile intmse §i palmele Indrep ate in sus §i spnne eu multa

simtire §isineeritate unnato!,-rele:

sOO INSTRUMENTUL TAU MAGNE I Ie

DIVINt PRIN TINE, 0, DOAMNE, VOl seOATE AFARA TOATA NEGATIVITATEA DIN .. sr 0 VOl iMPRAeTIA IN CELE PA-

TRU vtNTURI.~

3. inchide \i ochii citeva ehpe §i ginde,te-te

dar Ia pac'le~ul tau 'CR fiind com let

vind.e · .. ·,at .•

4. Aeum apuca-i picioarele 1Y1or §i simte

mental cum materia ot .. avitoare negativa

~ - ~ ~' t~

ies din el. Incest moment tu esti, eleClV,

'6.-

Almanahlll Fartneee/or. Ritualurllof' f;i CeremolJiaIuTiJo,· 'agice --..:_ --- AlmBIIshul FllrmeceloIC R;'uaJllrJlor~; Ceremon;aJurilor Nlagice

, t tv..... d t t..... ',. .

un magne, atragm . soa a negatlV]tatea din

eorpul p,acientt'lui tau,

5 P t t ~ '" ,.

- ~ -_ I . '..',. - ' , . I [ • . '. _ r, ,', '.", _ ..-1..1

'F. entru a ,:e prot~la ~l a te asigura ea

negativitatea pacie ntu lui tau nu intra in aura ta, cind ai terminat scutura-ti miini] violent §i spune:

SCUTUR DE PE MINE TOATA NE' A~ TI .ITATEA. IN NUMELE CELUI

SFINT NUME" IZGONESC ACEASTA NEGATNlTATE D·· •. PREZENT·' MEA.

6. Spala-tc imediat pe mum pentru a mtregi procesul de purificare.

....

7.Intoarc Mte Ia pacient, rididi ochii spreo

~

'-~1 spune:

ITll\1IJVfUMESC 0 DOAMNE, PENTRU ACEASTA DIVINA ~I MIRACULOASA VINDEC1\RE~

8. Vindecarea este acum comp eta.

Acest ritual de vindeca'e inagnetiea poate avea ca efect 0 vindear "mediata a pacientului. D~ .. nu con a pe asta; fii safsfacut dace ,J macae se simte rr ai bine in urma t. ·a amentulr i. Continua ritualuU:n fiecaee zi pina cind amindo] veti fi si, •• p'robl},ema s-a reznlvat ~

E.MO 'II N',GATJVE'

, -

Modul magnetic de Vindecare este in primul rind.

~~ ~

in sistem magic: f;jIi pslhologie, pentru di trateaza L. ivit ". . 0 atec~iunea P ir §Ii simp u ca "negatIvl ae. !,?l nu ca ...

simplA "conditiefizical'. Este UD fapt _ ~~ec~oscut

. l' .. ~ m'" ajorit a tea conditiilor de "o,ala sint induse

ace a ca I'.' .. ~ .' •

de conditiile emotionale negative din mtnrea ~l

aura paeientului. Tratamentele fizi~e, CU.ID ar ~ fi

~ ~ hi - . ."-. ., .. -~, "1" ' .. [ ..... 1· 'nt inefioiente n

medicamentele §l . ar operal'U e, s. . ... .... .,.

. .. f · t d o· IVJlg'-m- 'e'

o '.-. • , ., • .' • • ....: .... k ( :'.' :.- ! r . _ '," lL1.. I' .

tratarea pe termen lung a unei S .erm e:. ... ~ .. _ .. ~

.. ·t'·" . ,:·l[s·.... caci un asemenea tratament Inlatur'8

elTIOr\110na -" ..... .

III .... cauzele

II w .,'. '. . '-'. .. ~ ',~ .. _,' " .I"

'd -'r m" a·,·D!·-·: e,.'.·"slta'''·rll.e flZl. ,e, nu ~l . '.' _ ' c_

o a .. , . ...._ ._ _ _ ~

psihologlce si magice (spiritualel ale pro~lemei. ~~

. \W' ~ ~ +~_ e care"0 "'cr ,- ·e··d-· e'am-" vindecata

consecinta, 0 sUJ.en \,a p' ... ... .. ..... _. .,. _ ... ...

prin folosirea unui asemenea tr~tame.nt, pur 15! simplu 'evine intr un alt stadiu, uneon ell 0 ah a manifestare,

~AS,.E CAUZEI 'PSmOLOGICE l\{AJO.RE

Aproape toate disfunctionalitatile c~rpulu~:in: cauzate de forte negative de natura psihologica §l cmotionala, din sistemul suferindului, lata, aiei ~Lse disfunctionalitati fizice majore si boli, ell cauzel lor'

psihologice: . .

L CANCERUL~ Ura, pesimism. _

2~; 'BO.LI'NERVQ·:SE ~.' SPINALE.] Teama,

sentiment de vinovatie, .

[?I HIP' 'ERTE.NSIUNE, C:OMOTll·.Laco·· ne,

~~1

.

ego sm.

1:71

4. URTICARII, FURUNCULE, ARTRIT'E

, ,

Inferierita e ~

5"., ,B'OL! RESPIRATORII, DE GIT, 8,11',_'

ZITE~ Frustrare.

6,~ ULCERE, B,O'LI DE INlMi\" ,DURERI,DE CAP,~ Ncrvozrtate.

Toate aceste eonditii negative si ,t simptome al ' magiei distruetive pe cai e individul 0 :ind.' 'eapti t mod jncon~tie,nt iDlp,otriv8 sa, Este 0 ,;ma;gi,e neagra" teribila, pentru ea omul nu 0 constientizeasa §i aeeasta Ii distruge sistematie eorpul, ei magia neagra indusa din "afarti' , adica ataeul psihie 'vic:~,-, s,

• ;..J.~ I

direct- onat de altcineva poate sa·~§i atinga .scop,urile-

rele fara, nici o dificultatc, datorita condititlor negative deja existe nte in interiorul vietimei. D,aca 'D persoana 11n, este, din punct de vedere psihologie §i magic, in siguranta pe ", . .inauntr'u,~ atunci nu poate .!" siguranta nici din af31:,a~

: EFA' C" ER- - EA':- P'O"; A. ~T"

=----.,: ," I -c ",,' .. :: :1". , .'. ·.,n . L_

. I A-' C··'C'·: UM'" - A T1,;l

" .:':.::.., .Jf - .... _'_" ,n,

Aplicarea di . amica a vindeearii r agiee te 'poate duce la o re: ,ac'er',e totala ~'l 0 s"ana.tate de fier,,, indiferent 'cit de disperata ar fi starea a aetuala, Da fij sigur ca ,,;ti ... ai lnat soarta in, .~' lini" ~i "cura'ta3iite~~' de emotiile sinistre care iti bintuie nsihieul. lnlocuindu-I

~ .. .

,A;.

ell .e' e opuse lor, Invata S::~i, gi desti pozitiv desp e to't

ce face parte din viata ta, san vei ramine 0 victim W a

172,

propriei tale "magii negre".

UN ULCER REBEL VINDECAT

in i .. cheierea acestui capite despre vmdecaree

, ~ ··t

magica, iti vom relata pe scurt d.teva cazuri gran.oare

de oameni ale carer vieti s-au schimbal dnpa ce au folosit formula magics. de vindecare. De a ii de zile, Mariana M. din Bucuresti suferea de ulcer. Toate metodele obisnuite de tratament didusera gre,fi\. Ea a mceput sa studieze magia §i a aflat despre valoare~ eulorii in vindocafa magiea, Dupa dou ~ saptaminl

de la inceperea tratamentului ell formula D agica

D OJ 1 ....

durerile se redusesera Ia jnmatate. upa 0 una;

medic ·.1 a constatat AnSEmato~irea complete.

. '.' nTVDi~TG' "E' Co" AN- . '" CER'" IJL

JACK li;,r- _,hu:' . '.:,' '1"'" .. ~. .~

Jack Forsythe din Chelmsford, Anglia. a fost

d" foarte deprimat eind a aflat ell are un incepu1l; r e

cancel' alamini. I s-a spus ca di pa un tratament indelungat vista lui nu a, mai fi fest in perieol. Gindul Ia . oate acestea nu i-a p aeut deloc, asa di a cautat in alta directie, la 0 ewe rna' buna de a Infrunt- problema si de a-si gasi, poa e~ v·ndecarea.

El a gasit dlspunsnl in magie. D · pi 0 luna ~n care a folosit formula de vindecare ell culori, toate

-73

A,lman'ahul Fa'rmeGo/orJ ,Rltualurilo" "~,I Ceremonialurifol Magics

simptomele disparusera cornplet, Doctorii au fos. uluiti: -Iack se msanatosise. Aceasta experienta ,R avut imare impact in viata lui -Iack §i astazi, fund

~ ~.'

pensionar, 1§ _ petreee aproape tot tirnpul Iiber

vindecindu-i ':pe altii, folosind atit metoda ell culori,

~t . ~

CI,' §l pe cea magnetica,

ELIBE'HAREA 'TOTAL! DE MIGRE,'"A

Florentina B~, din Cernavoda, suferea Ingroaitor demigrena, Din cauza ei, viata Ii rusese Ingrnsitoare. Ea incercase metodele spirituale de vindecare o,bi~nuite, obtinind dear 0 ameliorare temporara. Atu nei ea a incei cat vindecarea magica en eulori si [S a simtit ._ ediat mai bine ..

...

In ciuda lmbunatatirilnr suferinta ei era foarts

rebela , asa ca a trebuit sa insis e timp de cinci luni 'ell formula de vind .care, Inainte [de, a putea sa eon ... state totala vindecare, Asta s-a intlmplat in urma eu trei ani. De atunci nu a mai avut nici 0 migrena

Attt de i npresionata a fost Florentiria de vindecarea ei completa ell formula magica incit I folosit-o pentru a-i vindeca l}i ,p,' altii, Un marie sucees al sau a fO'8,_ vindecarea eompleta a tatalui ei de 10 sinuzita de care suferea [de rom multi ani, §i de as.emenea totala vindecare a arteritei suro .',. mai mari ..

~ _

In ambele caz: iri, ea a folosit modul de vindecare

magnetic,

'7

------ A.lmanahul ,Fa rme ce/or:., Rlt· 'al'U'rilor ,'i Ceremordaluritor . l a'glee

PU(EREA CREDINfEI

Dupa cum am mention at mai meinte, cre~~t~ ~i vizualizarea sint pietrele de temelie .. ale apl :can: ell succes a vindecarii magice. Oamenn trebuie sa afba credinja ca vindecarea va vern, indiferent cit de irnposibil ar parea Florer tina a ins' stat aproape 0 iutnatate de an pina cind a reusit sa seape de ~, . Q~ t . - d migrena. Credinta ei a fost rasp Atita. ";1 atunci Cl~

veti putea savizua1izai bine in tirnpul eerernorua-

lului, rezultatele bum'! VOT vern foarte Uiiior. _ .

N mai pierde nici un moment acum, dupa c~ru

citi acest capito1.Cite§te-l din nou §i -8. no ite, Incepe ritua ul de vindecare cit mai cr rind; insists I?i vei putea sa spui . adio" prob]emelor tale de sanatate,

pentru totdeaun,a! Ii

. Atentie, insaJ Sa fii mal frumoasa sau .( ~

atragator; sa iii nemuritoJ' ... Ia aeest fel de l~~ru~ a visat omenii ea Inea din zorri istoriei. Magiclenu

antici cautau elixirul tieretii sperlnd ca Ie va .. a puter: a de a dep{u;;i legile fizice ale corpnlUl si s~

Ii tri .... d ',- IN'" u 'v"e't1

'. It,..II ~ I. _ . '_ -,- . , . - ",:II 1,' . . I J

scap: e [de de·cadenla §,] dec ,n L "tjlln· naula~ . ,J

~ "",~, d

gasi in Almanah minunatul "elixir al nnere 11 , •• .ar

mag' cienii VOl' continua sa- caute.

175

c'···-:AP'·.···.· ... ··1· T:'--·O" .L'U' L'·· .Z····· ·.·'E·,-C:IEI

.... . __ ,.::_ - , - - . _ ... __ . - I .. _ .. _ '.. . . .., _:___ .-.-

Practicati-l cu. grija si veti fi foarte multumiti de rezultat:

A r

1,~ '1':' ziua care urmeaza dupa luna plina,

priveste spre scare din ora m ora §'i spune:

0, ZEUL,E SO'L, TOARNA :R,AZELIE TALE

VINDEC'" x ITO" AR· . ····E IN""·· MIN"E U' -M' 'I . L' E' MA.· U

_ ..' . h. . .....~. I: ': ; I' .: '.':_ I!_:': , .1' .' I.:.' .. ' : .

eu SPLE'NDOARli.·A TA" FA~MA FRUMOA-

SA~" F:-:A'"'":" -MAu~TRA···CT1VA

. _ .. , ' .. _.. n.· . ~,- ....

FA.·-MA SENZUALA, SIA POT sA RAD_EZ, FRU.MUSETE QI PUTERE CHARIS1VIATI-, cA.

2~ Fa. aceasta zilnic, timp de 28 de, zile.Vorbeste ell slim'tir1e" '. ~r,edin'~i ,i convingere. Dedica-te cu totul. Spune totul in gind , daea nu este posibil sa te exprimi ve ~bal~,

,3". Nu astepta miracole imediate, Acesta

este : n rit U· al ca re uC··'*"e"8Z· .'. aU .... in tim p'"

• il' .'. l. . ~ :...' '. ~_'. ," " ..t.. .. 1 - ...L '-:_. . '. . _ _ . ,.... ... : ", III

....

4~ In lac de cuvintele "frulno,asa~~ ~i Jiu'mu ..

t-', a b ,'_' b .. · . t fol 'Ii" Y . .

sete " .. oarnatu pot ro 10Sl cuvinte ca n,aratos, ':,i,

",putere de atraetie" sau altele,

Acest ritual a meat minuni pent.ru Janet Smitf

....

din Croydon, in sudul Londrei. Intre dona virste. ea

era din, ce ill ce mai Ingrijorata de aspeetul sau, ISotnl ei nu parea sa 0 mai considre atragatcare. Ea a practicat vechiul Ritual Solar al Frumusetii ~i s-a simtit alta femeia la sflrsitul calor 2,8 de zile, Nu ,observat vreo schimbare fizica in aspectul ei, dar acesta a aparut eu timpul; in schimb a descoeprit dintr-o data ca are mai mare inere,dere In sine .. In CUrl1:1d a descoperit ca este mal energica §i s-a simlit~· in stare sa inceapa sa poarte haine mai ~tj·n.e1:e§.tj~t, ceea ce nu Indraznise sa faca inainte, Aceasta noua il credere si vitalitate a J anetei s-a transmis si a sotul ei: aproape in fiecare 1'10 apt e dorea sa fa-CQ

dragost 1

, - :,."'-,8 ~e ell ea~

Georgiana S~" · ... in Arad, de treizeei §i ~ . eva de ani

,.. ~ '" t ..... d ult ~ .. d ~ -1 ,.

era IngnjOr'aa'e mi ... ~lID,a TI url_,or care ... _

aparusera, Inmultindu-se 01 ,da_3 cu apropierea virst .. ·i a. Idona" Ea a practicat ritualul de frumusete ,1 dupa dona luni a constatat c uimire ca ridurile e ectiv disparusera Dupa pa.tru ani ·le inca nu

~ - a

' - .

\i..l' . .... II II

. . p' aruse· 'r- 'a"

rea; .', '-, . -,o.: - . _;0"

Mihai ,S~, din Bucuresti, era perfect constient de felul cum arata, EI era departe dea arata bine, dar nu g-ar fi putut spune . rici ca era groaznie de urit.

Femeile niciodata nu pareau sa-l observe, §i el

ill ~ ;p _

si-ar fi dorit sa le poata atrage atentia ~acar 0 ~ln-

gura datd. Atras de posibilitatile pe care 1 Ie prom tea vechiul ri ual de frunn se·te, el s-a decis sa inceree. El a inceput sa se sima mai bine !£Ii efectiv a simtit ca

1;\'0 d d _ it WI "" cen

arata mai bine. n curine a ... eseoperit ca era m cen-

trul atentiei a nu mai putin de trei femei, care l eercau" fiecare, sa tie pe primul loc i -. viata sa.

RITUALUL FiNTiNII TINERE'fII

Antieul ritual, de origine celtica, §i de asemenea subiectul citorva vechi carti de magie, este eel mai apropiat de )Jelixirul tineretii" . Va face minuni c~ aspectul tau §i mcrederea ta i tine. El are dona

parti:

Partes 1

1 u n hell apa Q' acopera-l ell 0

A.. Urnp. e panar ~

farfurie.

A Imanahul ,Farmec.fiJltJr~ RifUfJlurilt:Jr ~I Csrem nl.'urIED'· .MagI,.

.....

B,. Inainte de arniaza 'p" ne paharul p·e 'pa, , .. " '~ __ ' -

unei ferestre orientate spre sudc Dear Intr-o zi '_ ,

I!t to.;!

so,rl'_ a,

Partea 2

,A~ La, rmezi .... , noptii cu Iuna pli na aprin - e 0 luminare al ba,

B .. Pu repaharul ell apa Hnga Iuminare, in partea , Iinii drepte,

C~ c_a 0 fotografie dir tinerete si priveste-o fii: cr'ezind din toa~'a iiIDB e,l po't~ saiiiti r'le'c,a t: -~i ···.inere·tea (in recut, Inaintea inventarii fo ografiei, magicianul " rebuia sa deseneze o imagine a sa a[~.a cum arata in tinerete, cit mai bine ell p .:tinta.).

D~ Acum S rune rar si leu pute re:

Fintma, tine eI·ii. o prives,c,

. ~ ~ b-

, n ea e I , V'OI ." .ea

Cu Ineredere ,i ,cu eren -D,t-a;

~c: l:iJnbl3 !]Ii tr'a i ·,fO·rlnia mintea mea,

;8· ,'i.ritul §,i corpul DIe .~ astfel.incit sa. pot ' Di.n nou t~na -,I

~.::':. lPiisator ~,i i"ndrazD:et; ' ... [. leu, mao voi bu.c -,3

de p'ute -e .fiz:ica, vitalttate ~f~ tiD.e~- .t·e' inca 10

d t ..... ,' atai

E~ AcmTI. priveste in sus §i vizualizeaza 0 fin' ,'""n ~ C'U apa eurata, S'I ralucii oar s. Imagmeaza-ti ca ea cont ine g _ oriosul §i misticu! "elixir; 1 v ~ etii". Incllipui, -ti ca stai in fata laces ei fintini §i vezi c ~"l~

1.~',2

apa ei te cupi inde complet, Vezi Iii simti cum forts roistica a acestei ape spala de pe tine toata batrinetea si oboseala, aduclnd in locullor tineretea datiitoare de energie, pu ere 9'- vitahtate.

F. "Scalda te" in acest minunat simtam~nt

pentru citeva minute ~

G~ Puna fotografia in stinga luminarii.

H. Tine paharul de apa in fata ochilor si spune: 0, elixir al fineretli, lasa .. ti puterea mistica

sa, mi. reinnoiasea,; am inc·-edere· in pute·re.a, ta, beau i:, er ed ·]~_-tai ~: eau in siguranta,. ," ineretea

sa into _ -ee -.: -_ .ine. ~a sa fie,

I. Bea apa,

IJ'. Ritua ul este aeu . complet.

a variants a [acestui ritual este de [8 olosi, in lac

de pahar, un pocal. Repeta acest ritual in fieear ., zi san 0 da a pe saptamina, de trei ori eonsecutiv. Va produce 0 . ransformar " magicii pentru tine .

Este pentru prima oara cind acest ritual stravechi a fast publieat in forma lui eompleta. scum este al tau~Executa-l bine 'iii cu complete incredeice in pu erile lui §i vei dey ni 0 nona

'-'

pe,soana ..

1,'-_[

UNU-· B··ARB·Ii.i· ·····-AT····-·· '-'IIN~--' P:'IT!E"'Q' . -- --.' "

,1._" I;>'. ·.I'.~ _ . :-~TI I SE

IMBA 'UN"- '4,., w. "" '.' .. - '. -

... :ri.J.,·TE~TE VIATA

loan P., din Pitesti, la aproape 60 de ani, aros foarte multumit de rezultate, EI a descoperit ca are _ din nou energIe ~i 0 ame1io.rare a dureri:t din picio s-ing, de care suferea de ani intregi Ilia dip.atat un

.nOll. inte're's pentru 'viat,a~ -

JUNE' SE 81M' '" "TE" C"'U 2·0 .. ·· n-:'EI AN' . '.

, -- -'.' " -,~. :~.. .,,:..., ,-'.' . . -.' .' ..... "":".:.1

MAl T- ~N"ARA'W::-' I!;o;I

. " 1'- .'.

- '" ",. : ••• I "I.',

June Wesley din Southport ~ Merseysid8t in vfrsta de 54 de ani a simtit ° "relansare" at vietii dup folosirea R"tualului Fintinii Tineretii. Fiind lntotd~a una 0 femeie foarle oeupata, a avut tendinta de a sa

neglija de-a lungul anilor ~i simtea nevoia u - ei innoiri. S-a indreptat spre aeest ritual stravechi pella

tru a vedea ce putea face pentru ea. Irnediat a ineeput sa se simta eu 20 de ani mai tinars ~i ehiar a devenit atragatoare pntru bitrbati In. It mai tineri de~j ea. A scaeut jn greutate ~;i si-a recapatat 0 infiit isare cu care se putea mindri din nou.

18.

------

AJmanahul Frarm'eceJo" RituaJurHo.r ,i Ceremon;aJu,rilor Ma.gice

SHAR- '" .' . -'0;··_···· N·C- Isr . G"" . AS"~' ···.··E$:<·-T---;'E-· UN-' ..... , Hl .. B·····IT T-:--- INA -. '-AR~" ; '.

• .' • _.,'.... •• _., .J •• ....____:_. _"_ - ,,' -', I. 1 ...., I • .' . - _ , \. _ • I.' 1·

. • • I

Sharon di Horsham Anglia, a femeie divortata Intre doua virste, a 'Cost la mceput dezamagita clnd a

Rit ] l'~ t ...... , T .. ··· ~~C( D' hi, t ... ""'t~

incercat "_ rtua u j_'ID 1- r .merenr, ,I,a.r,·o' arn.a, a

mcereat din. nou, lasind deoparte oriee teama ca va Ida. gres si avind 0 incredere nezdruneinata ca f irmula 0 va ajuta, Credinta ei insistenta ei au dat roade. Dupa cinci saptamini, aproape din senin, s-a simtit mai

,_.... ~ .. c. .' ·t"'" 'S' ~ it Lei dint

stra ucitoare ~l moo le'TICl.8F. ,'.-'. pirr u e'l era . 111 r ... o

data mai tmar. A tinut 0 cura de slabire §] a ramas uimita de rezultate, De cite ori mai ineercase sa slabeasca nu .. reusise mai nimic .. Ridurile au inceput sa dispara §] ehiar §i firele de par erau 111ai rezistente, Dar eel mai uimitor a fost ca bustul i-a devenit mai fenn dupa ani de zile, ceea ce a ineintat-o de-a drept .1 pe Sharon, Toate acestea au ajutat-o 53.""2" gaseasca un iill.hit. ell aproape 20 de ani mai ti. ar. EI spunea lea 0 gaseste mult mai atragatoare decit femeile de virsta Iui, Sharon bause din "fintina tineretii" ~i tineretea revenise pentru ea!

De ce sa nu bei si tu din fintina? Chiar daca ai doar 30 d.,e ani, ar t rebui s,it ,.,bei" din aceasta bogata. ,~fintina"C.. Niciodata DU. este prea devreme sa. incepi efor u de a-ti pastra ineretea; Incepi cind esti tinar

si poate nu vei .Imbatrtni" nicilodatiI ...

,

Diferenta dintre ,itualur"le §i ceremonialuri1e care functioneaza §i cele care nu functioneaza este

Int d···~,' ' ... "" .... 11". d~'" ered ... --:-+.""" .,.m ..... - ." "'-.- "".-,,,

nro ... eauna mveru '.' e ereurnta .~l con.cen .ra.re,

...

dovedit sau nn, de magicianul care lie executa, Iti VO'ID.

da acum citeva indi catii pentru a deveni un prac-

till t)-- Ii fI! b ul'- t r •

. rcan a. magiei C,U nune rez·~-I. taje~! un magician

C . e nn march - a -a.... cit da ..... (l d -- - . e . t -n

ar'.: . " ._'. "'·c',;.ec',z l~·eol·_.,., a.', I,:ar car' es·e u,

.... .. ,..... t d'·J d t· '",," ..A d invocamn .' mvmga or- e r ecare ata cine . voca. puterea unui

ritual san ceremonial, 0 persoana care stapineste

rt '. t ~I i d tinul

Boa 8,. erroumstanpere §1 nest mt ..

U·,,··, ','.'," ,":I' ',' st .. ·· r., d· "'I ,·t·""" ". '. c t"'" I···· .... t ,,' ., .. , ~

rmeaza aeeste In. .icatn, execu ,8- e im ocmai §1

~ d .. d . .' A ,· ...... t 1

• : - ,. - "c___] :." I' - ," ." , ....: l .',. ['.' .,,' I' . _-.- " ",' " . '. i····· [ "J

vel ... .even nu. .' oar un praetlcantmvmga, or at

artelor magiei, da - ,§i un Adept, un eonduca 0-"- Inmagte ..

L Pune-ti Intreaga inima si sufletul in fiecare Iucrare magica, C,. ezi in puterea

~ "d t '.' t tel d ' - ~ ~ d t ..... d

magiei ue a e ajuta; n.u 'e 1.D·'01 mcioc ata '_ e

'89

...

efie ~ enta ei, Indoiala este eel mai mare d .. §~~

1 .... lui . ul

man all magicianu .. UI, ca .. iza DIal mu tor ,efe-

curi decit oricare alt factor.

2 p . ...! t ...... t . 1 ..... .,1 . 1- ..

__ ~. a,s reaza vtoate JlUCrarl e tale magics

tillt t'l U"b ~

SI r c':. selc·-eJe. '. ·u:·u.n magician nu-fi

d .. ' l:l:.1 CI -I ~ . ..•. , •.. "'d- ..... 1- . - .... ile . '1-.].,-. "")

nezvauue ,D.l.C10.·' a .. 8 p anuri e. sau ~ .. ,., urua

'I!!l .... ~ Pastreazs -

mmamn. . 'astreaza secretul absolut §i yei

avea mai mult sueces in lucrarile tale,

,3,,, Pastreaza acest Almanah ca ,pe o comoara, Ascunde-i mstructiunile cu. ,grija~ .A ngrijeste ... L Trat saza-l cu. respect. Ar putea fi cea mai valoroasa Iucrare oculta pe care. 0 vei avea vreodata avi id In vedere c-··e·· poate 1:.8:, ","'~,

..... '.' ..cl.~, I'.. . .. :_; '._.' " ... J)_ .... ' :.' " _,,_. i~ .. :\.,r-·

t " pe. ru me,

4·,,;,' u fi tentat sa gindesti eil magia .foarte

C··o'm' ·p-··l-·I·c·'a't'~ esi e' Ill'" ,- _._.iiI .... ' .. -' ',.- b·- --' """" N:"'-

'.' .1. .~.'" fCiI" . ' .... _ ... - 'n B, I.e mal I '.' UJl3. jj .1_···.,_ U

este asa, "M,agia complica ,a" inseamna un

. 1 1'"

smgur ucru: e .. rnp icatie,

5~ Pastreaza un ,jurn,al magic", Vrajitoarele numssc un asemanea iurnal ;,C.artea

U - .. b 11 .. ~" A' .~ - t .. ..... fj- "'" ~

m. reior -.. . ces La re mne sa, ne 0 mregis-

trare ,a. " uturor I. ~er,ar.ilor tale, agie ... ' ii

.Sfint,e§te jurnalul tau si foloseste-l mnnai pentru 18 inregistra detaliile lucrarilor tale

.

mazice

!.·.I~I~'':__j·· ~!I!

6,~ Ceremonialul magic" U este numai 0 arta, dar totodata 0 ,;tiin. ft, exaeta __ Tin1nd Inregistra 'ile en ,griji toate Iuerarile tale in jur-

. (' I - i, fill... '. W

naru magic ,pO'~l sa at masura exacts ill

111.-

efici ·ntei .. unci" tale. Noteaza ora exaeta si fiecare detaliu al : ucrarilor tale, N oteaza In mod deosebit rno,dul le'xac't in care' rit.ulolul sau caremonialul a dat rezultate",Toate aceste informatii vcr deveni foarte folosi toare mai tfrziu, In special in cazul 'in care consideri cit lucrarea ta magics nu a dat rezultate obisnuite. Co rparind modul in care ai procedat cind ai avut succes ell modul de . 'UIe ru atunci cind nu ai obtinut e:fectul Bflteptat, poti ,ga,si, in . otitele tale, 10 diferenta L procedeul de lueru care ar puea explica

A • '1

esccul. Inregistreaz.a intotdeauna in jurna ur

tau natura exacta a gindu.lilo·r si sentim,entelor tale din timpul executarii ritualului; de asemenea ce fel de zi ai avut acasa san in

" , ~ di '" -hI t

locul in care ·practlclma.gl,a; '1SP'OZl¥JI'- I; a

generalS. etc. Toate aceste ucruri sint foarte importante si Id.intr-,un nimic ai putea ide'ntific,a 1£1 diferenta subtilil care a aparut intre ri' I ual ul care a avut succes si eel care a

dat gres,

7 ~ invata s·a fii insistent Daca 0 Iucrare magica nu da rezultate, Ia~O din nou si din

uou, Pe - severenta i.t- va fi rasplatita

8~, In anumite momente ale zilei praetica exercitii.1 e vizuaHz·are.~ Exerseazh vede'· ~ I,ea unor lucruri ~n i'magi ~'ati,e, focalizin-

du-ti atentia asupra lor. Magia ta dB. rezul-

'911

II!'

tatle daca stii 813.-' i folosesti imaginatial

9 .. Fa. exercitii de concenfrare, De doua 'on pe zi ia un obiect mic, un nasture, un ·'.C" I.' mor eda mica, §i focalizeaza-ti tot.al:i complet atentia asupra lui timp de dOI_B, minute intr'e,gi. Gindurile tale . rebuie s,it'fie total absorbite Ide obiect; orice alt girtd

. b ,.. I . desavirsi A t

trebr te .a ungat cu ..... esavtrsrre. . ... sta nu e

usor deloc, 1,_ xersinc it· vei imbunatati p.:c .... formantele. 10 concentrare buna s'e clntaresta ill aur in lucrarile magice,

CAPITOLUL

·······I.SPREZEIC,.E

MI"C,e .... D""IC":'T'I"IO""-'N' ""AB'" ,- D"E T'E"'RM.' EN"I F""O' "'LO': S"I-(1"-I"

" , ,'". "-,,,' -""-'--'-~~' -'-, :-, "-- ->:. ' .• -. , '~-"'-" -'-: ",',

IJ'iI;N' ' 0"" 'C,,-,, 'ULT"IS' -M ""1 AR-"'T' ;-,'E"'" E' MA- "G'IIC'-"-' E'

_,",'" ",'",:",11,' '1-:,",'" y,,',,-,--I,,': ,_,_-':',' __ , "_.,',,

1. Adam:

J!';,

In, magie §i mistieism Adam simbolizeaza 0

rasa umana p:rima rasa" nu un singur indivi d solitar,

,2,. Adam Kadmom

Numele simbolic pentru barbatul Ideal, total perfeetionat.

3 A'-

, ,.,~ e:pt::

Un maestru a1 artelor magiei, unul care are put erea de a -§,'l~ lD~':" d eplini orice dorinta 'P-'-I-'""n' R- iceste

_.. . ..",. ""I.. ... I I ...._ _., -J' • '.' _ ... .IL..I.., .". ' " . ',. - ,JL. . .... _ '. .' . . .'

", .:'

,! "'I

,,' I "'"

mlJ __ oa,ce~

4 A', '.

(w, ,", __ ,onal:

Unul din numele sacre date de evrei lui

'19,5

A ImanaiJ,uJ' Fa,rmec:elor~ Rilualurilor .$i ,Ce·.rsmonialu,ri:lor Magtr:e

Dumnezeu.

6. Agla:

Unul din numele cabalistice date lui .Dumnezeu,

7 A kas hi . ail

iI ~~" 1_ .~:i!!J

Eterul; grannlele cleo spatiu continute in fiecara atom, Solutia apoasa pur eterica a spatiului,

Y.. , ~

44 Cronica Ak .... kas shieai

,iii ,,' _ ' .. ____:'. ,_. . 1,1 [I ',' ': •

. 0 vasta "c.·roIDlca akashici'" a fiecarui gind, v·edere,J.all sunet, ale oriearei creaturi care a existat vreodata,

8 AI Iri !Ii! .,', ,e urmee

Transforrnarea magica exoteriea a metalelor de baza In a rr. Transformarea exoterica a barba ... . u1u·II' de baza 111 ,,,Ad,alll Ka,d,m.n''', barbatulperfect,

AI Inseamna Dumnezeu ,~i Khem Inseamna Egipt.

Cuvintul chimie' Insearnna, dill punct de vred'e --"B li.' e~ar, l'J,: iinta egiptenilor", Alchimia era §tilnta divina a egiptenilor antici; ei posedau secretel e bine pastrate ale alchimiei esoteriee §i exotericc; n~ajcienH au incercat apoi, de-: Iungul 'timpului, sa c redescopers.

.... .

10'" Am" -~ tm Ras

'. !ll' ". "_. v~ -, .:_: ~'.

Zeul suprem ,al egiptenilor, reprezentat de berbec,

····3-· i·_."· .. ~. ,: .,:, .. lll,geri.

Px it OJ • ~ - I' ,. II! " teri

aziton, spirite: posesorr ai unei marr pu er ~

1_') t [)1 in . cati in ti ~- -. pul eremOlll"' . ~ Iuri lor - agice

o· "j,' v,o··"·:~, .' '. mi' C·" .... " I' a I." .••. '.1 ill:'· :-~ .... /,:'

t ~ A. t· ,", In~ 'It" M" 'I ..

avansa e I§l In prac icarea ma tei '.' agn.

1.1.,. Anim! SDl:

Credinta ca totul, fie copacii, vintul insectele sau oriee alteeva, poseda 0 personalitate animata de un suflet personal. 0 credrnta ap: ig disputata Intre §colil . ocnlte, unele insistind ca. aceste Incruri sint Iipsite de suflete perso ale, fiind guvernats de "suflte de grup",

51. Mrod-· siac:

Orice hrana, compusa din ingrediente na urale, despre care se presu] une c,a stim .. leaza dorintele sexuale, >:umita dupa .2:,' ita dragostei la greei, Afrodita, cuuoscuta ca Venus pentru romani.

9'1,. Vars,ator:

Al ~ I · Lrnai ., i" 1 ."' ,I _ tre rea, :t. ,ce 11181 avansat run ce I.e' trei

di I d N" . it 11 .• t ~t

semne zo racaic e ,aer'" U I _ ~,S" mmn . I aam .ar

al zodiac ului, nativii sai par . face ata mai bine

d b d """ illi ...... 1 ..., ,.

ern anort eaza oamemu In grup.ua a scara imper-

sonala, deelt at-unci cind au d,e-a fact ell oamenii

'97

I I

lueti individual, Vremea lui este ciudata luna le~ bruarie (multi din. nativi sint eiudatil), ctnd natma este Inghetata, reflectind raeeala In relatiile er 0 ... tionale ale nativilor sai, opusa caldurii .se'n1omw sau O~p'lIS~ Lcul, care guverneaza cea mai fi.er'bin:1le luna de vara,

~

Nativii din Varsator trebuie sa lnteleag:'8, ci

~ t •.

umanitatea poate merge Inainte doar prin

imbunatatirea ~( dezvoltarea individuali fji nu prin reforma sociala §:i "t]m.anitar,Ei",~

.1.9. Berbece

Primul semn al zodiacului; n .. ativii din acest semn simt c.a trehuie s,a fie "prilnii in toate". .Fund. primul m zodiac, Berbeeul guverncaza "pr.ima p,a~teo a omului": capul, de aceea nativii din Berbec ,sint adesea deser'isi ca. ,~,tari de cap", Berhecul era simbolul primului dintre animale in ierarhia egiptea ... ]1.8.. Berbecul semn ~ fica Indrazneala sexuala, nativii din aeest semn fii 11 d de obicci bine inzestruti ICU aeeasta calitate,

13' As- ., t

,<,.~ . ~"~,,plran'l:

Un om. cnre ,cau.ta iluminarca magica. Primul pas pentru a deveni Adept,

14,. Atam,:

N'· um . ele e giptea 11" al Scare 1-1U': s·"U'"P' rema sursa a

. .'. __ ... ,110-.1.1... : :.>":' .. , ..... ".' ' ... > '.. ,.'it,;4 .' ,_ ~ _. '. . '.' ."' I '. . ',' . LJ'I c I ..

vietii.

1.',B

15· ,. A'"· t h 'a' -: nne ...

.' ::.c:_ :."'_ .. "" .. '.: "_-,-_. c" .-_

Numele magic alunui cutit folosit In. ceremonialurile magice,

1"'6"'., Atla 'D' tdda:

. . ... II! .. ,', .. ,' '. '. '. ,. ill

Continent scufundat in Atlantic, supravietuitorii siii fiind, dupa C'Ull1 se crede, egiptenii antici,

.1 7,. Ba,al:

Cuvint iudaic care defineste divinitatea corpurilor sfinte,

Zeii ai caror nume are prefixul "baal" din Ve,.

". d t~

chiul Testament, au. fest defaimati ~Il COlli •. amnan

ca fiind forte ale raului ,§i coruptiei. Aceasta atitudine persista 'in religia moderna crestin-ertcdoxa si

, '.

iud a I"'C' a~

.... ,'. _ ". " .. ' iii

20. B"iblia:

Exoteric, scopul ,~i destinul umului, Esoteric ~ bogata in revelatii magi C8 si mistice.

5' ,5,", M·",··-~·,g·:'ll!l!!- 'e:::·a~gr.···- aW.'1i

.~.,._a,_:,. en··~. ,. ',e.'- " 'I!

Folosirea magiei in scopuri egoiste, materialiste. Exista controverse teribile tntre oeultisti asupra aeestui subiect. Magia neagra e.ste ade~eori asociata ell Iucrarea rea a. culturilor diavnlului,

21 C ... ,:,. 'b'" ,'1 ."1Ii

. ,-.~ .,' .3, :a .• ,

Interpretarea mistica §i magica interioara a Vechiului Testament .. , Un studiu profund al ce or'

3~ de Ii ere a~' alfabetului ebraic, continind cheia ~t:Tel.?r u~n.~ersului. ~ doc rina foarte comp-I explicata mal SImp u prm Capac. ' Vie ii, studiat

ill c~le mal multe ~coli esota ice" Traditia esotez cii

evreiasca. _.

72 R··

I, ':'a-:.c'.'

- '._ .. ', ,. '. .,.

S~mn z?~i~ca1 simbolizind dorinta de aeapa, r~r~ ~.~ se.nzl.tlvltatea Un simbol al casei ~i ma,£·{fn uta.. n semn greu de purtat pentru nativi] barb' t ; este r n semn foarte ), ar uc" pentru ei,

12. Arderea Iumi; :.~lirilo· ~:

A Folosire a Iumtnarilor fie pentruuga.ciuni, fie in rltu~luri, pentru seopul de a cre§te vibratille favorab ,," pentru atingerea en sr cees a obieetivului propus,

22'. Capeicorm

.' 1 ,. ·"d

'~': .en nu .. iernn ~,eterlnl·a "raceala'" nativilr ,

y~ U

sai . ID,Jgemn karmic" guvernat de rnarele Z·, '-1

~al mic Saturn, ill forma sa negativa; cei nascup sub acest semn au d p at"t datoriile karmice dID

·.~carnarile anteriolal--eF N u este un semn tocmai I·' 'e

.nvidiat, dar este un se . plin de caractar. .

23. Cartomantie:

P revestirea vii orului ell ajuorul ditilor de Joe,

2DDI

Almananul Fa_ mecelor. Ru,ualurjlor si Cere,monial,uri'o,r M:a.gice

25,. Ch.altrele:,

Cele sase "C1entre psihice" ale corpului: baza coloanei vertebrale; 0 ganele genitale: buriculr inima; gitul; punctul dintre sprincene.

85· ~.' I t,

• • .. I -~_ I - I - -.;' ." I.

~ ....•. ::·ar .. al.,.,an,.

Cineva care din motive egoi .. te pretinde ca are

.. It M It ~ ~ 1· d ,. 1

.. . , c ... , _. ... -. I"· .. -,. - -, ,-' I·:· - - 1 _ .. -- , 1- 1 .•. . I .'.

puteri D'C ., e. U_.l oamem popu art ·111 umea

',. ,It···~ ~- t d·· c" ·t' .. iarl rt ._.' . . dar o·c· u-tl"SITIU-

OClu ,a · In , ',el.ap.' ~ ~,ar ,a Janl, 'car'. . a.u.·· . - ~

lui in .ge- eral un rau renume .. Aspira itul ar trebui sa f e pI eeaut cu oricine prein de ca are puteri

.. I Ad· .... t I ulti t I dW !II

spectate, .' :'.··.Iev·ara. ur IOC '-,1,18" D'Q se aum m ...

ciodata cu puterile lui .. Dimpo riva,pa·- trarea secretului !1i discretia S1·t caracte .istice adeva-

tul Ii ti t

'.. . '., ' .-..,'-- - I ':... . i'

ra ._ ill pr1ac . lean ' !I'

74"'·'--' Saba t '.

• c....... .

o mica organizatie a vrajitoarelor, fermata in. seopul dezvoltarii si exersarii pute 'ilor magice sub conducerea unui Iider, .,marele p.reot" sau -: marea

lUi" M·l·'" m ~ ..... t bti

preoteasa", ... 11 tl au rmpresra lea PO"' 0 otrne

adevarata pu .. ere magica doar facind parte dintr ... 'un sabat .. Acest Iucru este adevar ~t doar pentru cei

II d . t t' ,,. 111 ~ to I

ce au nevoie ue instruct urn ~,l 3JU':c.:r persona ·

Puterile magice p'ot fi dezvoltate Iucr Ind 'individual, faI",il ajutorul altura.

61 .. Mo,a'· -.~.':

Totala separate a spiritului, sau a COl pului astral, de in'· elisul lui fizic

S-ar putea să vă placă și