GRUPUL SCOLAR ROZNOV

REGULAMENT INTERN 1
Tineretului - 647, Roznov - 617.390, Aprobat în
Jud. Neamt Consiliul profesoral
Tel./fax: 0233.665.694 din 26.10.2010
Email: grupscolarroznov@yahoo.com
REGULAMENT INTERN
An scolar 2010-2011
Prezentul regulament cuprinde ordine si reguli specifice activitàtii ce se
desfàsoarà în Grupul Scolar Roznov. Aceste prevederi sunt în conformitate cu
,,Constitutia României’’, cu Legea învàtàmântului nr. 84/1995 cu completàrile
si modificàrile ulterioare, Legea 128/1997, Codul muncii, Regulamentul de
organizare si functionare a unitàtilor din învàtàmântul preuniversitar nr.
4925 din 8.09.2005, Legea 35/2.03.2007 privind cresterea sigurantei în
unitàtile de învàtàmânt, Legea 319/14.07.2006 Legea securitàtii si sànàtàtii în
muncà, OMECI nr. 5720/ 20.10.2009 privind Metodologia formàrii continue
a personalului didactic din învàtàmântul preuniversitar, cu alte actele
normative elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetàrii Tineretului si
Sportului, precum si de càtre alte ministere.
CAPITOLUL 1 – ORGANIZAREA ACTIVITÄTII GRUPULUI
Art.1 - Programul de lucru pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic din
unitatea scolará este:
Secretariat ……………………………………….…………….. 08
00
- 16
00
Bibliotecar – clasele I-VIII – marti, joi, vineri – Roznov……… 08
00
- 16
00
- liceu …………………………………...…………. 08
30
- 16
00
Administrator ……………………………………….….….….. 07
30
- 16
00
Tehnician ……………………………………….….….……….. 07
30
- 16
00
Laboranti ……………………………………………..……….. 07
30
- 16
00
Serviciu contabilitate ………………………………..…...…… 08
00
- 16
00
Personal de îngrijire …… schimbul 1 / schimbul 2 …06
30
- 15
00
/ 10
00
- 18
30
pauzà de masà ………….. 11
00
- 11
30
/ 14
15
- 14
45
Muncitori de întretinere - ………………….……….…….………. 07
30
- 16
00
Fochisti – pe timpul functionárii centralei 8h/16h conform graficului, iar în
restul perioadei schimbul 1 / schimbul 2 …………. 7
30
- 16
00
/ 12
00
- 20
30
pauzá de masá ............................. 11
00
- 11
30
/ 14
15
- 14
45
Agentul de pazà ………………………………………………….. 8
00
- 17
00
GRUPUL SCOLAR ROZNOV
REGULAMENT INTERN 2
Agentul de pazà care este salariat al unei firme de pazá si care este plátit de
cátre Primária Roznov, îsi desfásoará activitatea potrivit fisei postului. Atributiile
lui vizeazá securitatea elevilor, respectarea de cátre elevi a R.O.F.U.I.P., precum si
a prezentului regulament. El poate ajuta profesorul de serviciu în îndeplinirea unor
atributii, dar nu-i poate prelua atributiile.
- Accesul persoanelor stráine în scoalá este permis numai dupá consemnarea în
Registrul de evidentá a datelor personale si a scopului vizitei. Persoanele
respective vor primi de la portar un ecuson cu inscriptia “Vizitator”.
- sá cunoscá locurile, punctele vulnerabile din perimetrele obiectivului pentru a
preveni producerea oricáror fapte de naturá sá aducá prejudicii scolii.
- sá pázeascá obiectivul, bunurile si valorile primite in pazá si sá asigure
integritatea acestora;
- sá permitá accesul in scoalá numai in conformitate cu reglementárile si
procedurile interne ale conducerii;
- sá efectueze control la intrarea si iesirea din incintá, a persoanelor, mijloacelor de
transport, materialelor etc. si sá noteze aceste lucruri într-un caiet special al
paznicului.
- sá identifice, sá perchezitioneze si sá retiná pâná la sosirea organelor de politie,
persoanele asupra cárora s-au gásit bagaje sau obiecte ce prezintá suspiciuni de a
produce evenimente deosebite;
- sá înstiinteze rapid conducerea unitátii despre producerea oricárui eveniment in
timpul executarii serviciului si despre másurile luate.
- în caz de avarii produse la instalatii, conducte, retele electrice sau telefonice si in
orice alte imprejurári care sunt de naturá sá producá pagube, sá aducá îndatá la
cunostinta celor în drept asemenea evenimente si sá ia primele másuri imediat dupá
constatare;
- sá sesizeze politia în legaturá cu orice faptá de naturá a prejudicia patrimoniul
unitátii;
- sá nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sá nu
consume astfel de báuturi în timpul serviciului;
- sá nu absenteze fárá motive intemeiate si fárá sá anunte în prealabil conducerea
unitatii despre aceasta;
- sá execute orice alte sarcini care i-au fost încredintate potrivit planului de pazá si
fisei postului.
- în timpul executárii serviciului, personalului de pazá îi este interzis:
sá doarmá, sá bea, sa primeasca vizite particulare, sá foloseascá mijloacele de
comunicatie (telefon fax) ce apartin scolii, în scopuri personale ;
GRUPUL SCOLAR ROZNOV
REGULAMENT INTERN 3
sá páráseascá incinta unitátii de învátámânt fárá sá fie înlocuit si fárá aprobarea
conducerii acesteia.
Art.2 – Procesul instructiv-educativ se desfásoará dupá urmátorul program:
Învàtàmânt prescolar – Grádinita Roznov/ Chintinici 08 - 13
Învàtàmânt primar – clasele I - IV 08 - 12/13
Învàtàmânt secundar inferior – clasele VII-VIII 08 - 13/14
clasele V - VI 11/12 - 16/17
Învàtàmânt liceal clasele IX - XII teoretic 8 - 14/15
liceu tehnologic 8 - 14/15
seral 15 - 19
Frecventá redusá - conform planificárii ,,A doua sansá’’ înv. primar si înv.
secundar inferior - în regim INTENSIV (La sfârsit de sáptámâná)
CAPITOLUL 2 – ÎNDATORIRILE PERSONALULUI DIDACTIC SI ALE
ELEVILOR
Art. 3 – Cadrele didactice au obligatia de a prelucra cu elevii si párinti
Regulamentul de organizare si functionare a unitátilor din învátámântul
preuniversitar nr. 4925 din 8.09.2005, elaborat de Ministerul Educatiei si Cercetárii
si alte ministere, Regulamentul intern si alte acte normative necesare acestora.
Art. 4 - Elevii sunt obligati sá respecte toate regulamentele si legile
elaborate de MECTS.
A. ACCESUL ÎN SCOALÄ
Art. 5
a)Elevii au drept distinctiv în incinta scolii ECUSONUL. Accesul elevilor în
scoalá se face pe baza ecusonului sau a carnetului de elev;
b)Accesul elevilor spre sálile de curs se face exclusiv pe scárile destinate elevilor;
c)Comunicárile, în pauzá, dintre elevi si cadre didactice se face prin elevii de
serviciu, iar stationarea elevilor pe holul din fata cancelariei este interzisá.
B. PÄSTRAREA BUNURILOR SCOLII
Art.6
a) La fiecare început/sfârsit de an scolar, sálile de clasá se vor preda/prelua cu
proces-verbal de cátre administrator cátre/(de la) educatori/învàtàtori/diriginti.
Ráspunde direct de pástrarea spatiului si a bunurilor si se preocupá permanent de
întretinerea si modernizarea ei.
GRUPUL SCOLAR ROZNOV
REGULAMENT INTERN 4
Elevii sunt obligati sá pástreze în perfectá stare toate bunurile aflate în dotarea
scolii.
b)În cazul deteriorárii acestor bunuri, precum si a peretilor, lambriurilor, tablelor,
instalatiilor sanitare sau a instalatiilor electrice, acestea vor fi remediate de cátre
contravenient sau de cátre colectivul de elevi care au avut acces la spatiul
respectiv.
c) Accesul la aparatura de specialitate se face exclusiv sub supravegherea cadrelor
didactice.
C. TINUTA SI COMPORTAMENTUL ELEVILOR
Art.7
a)Tinuta vestimentará a elevilor va fi adecvatá vârstei si mediului de studiu în care
se aflá – fárá machiaj si podoabe excesive;
b)Tinuta si comportamentul elevilor în pauze, atât în sálile de curs, cât si pe holuri,
vor fi civilizate;
c)Elevii îsi vor îndeplini îndatoririle fundamentale: prezenta la cursuri, studiul în
scoalá si individual, precum si îndatoririle adiacente: serviciul în scoalá; activitáti
extrascolare etc.;
d)Orice nemultumire a elevilor va fi adusá la cunostintá, respectându-se ierarhia:
educator/ învátátor/ diriginte/ cadru didactic – director, în termeni civilizati si
numai pe baza unor argumente solide, evitându-se situatiile când elevii îsi fac
singuri dreptate;
e)În afara scolii, elevii vor continua sá manifeste o atitudine civilizatá.
Art. 8 – Periodic elevii, personalul didactic, personalul didactic auxiliar si
personalul nedidactic sunt prelucrati cu privire la regulile/normele de CSSM si
PSI, de prevenire a accidentelor, precum si a normelor de comportament în:
PENTRU ELEVI:
a) Scoalá – Anexa 1;
b) Laboratorul de chimie – Anexa 2;
c) Laboratorul de fizicá – Anexa 3;
d) Laboratorul de biologie - Anexa 4;
e) Laboratorul de informaticá - Anexa 5;
f) Sala/terenul de sport - Anexa 6;
g) Cabinetul de educatie tehnologicá - Anexa 7;
h) Cabinetul fonic - Anexa 8
i) Ateliere si laboratoare tehnologice - Anexa 9;
PENTRU PERSONALUL NEDIDACTIC:
j) Personalul de îngrijire - Anexa 10;
k) Muncitori de întretinere - Anexa 11;
l) Fochisti - Anexa 12;
GRUPUL SCOLAR ROZNOV
REGULAMENT INTERN 5
m) Portar - Anexa 13;
PENTRU PERSONALUL DIDACTIC: Anexa 14;
Art. 9 - ESTE INTERZIS ELEVILOR:
a)sá converseze de la ferestre cu persoanele de pe stradá;
b)sá înregistreze audio sau video activitátile din scoalá fárá acordul profesorilor
sau al conducerii scolii;
c)sá páráseascá scoala în timpul programului;
d)sá frecventeze barurile sau alte localuri, precum si practicarea jocurilor de noroc;
e)sá detiná si sá consume în perimetrul unitátii de învátámânt si în afara ei báuturi
alcoolice, tigári, droguri etc.;
f)sá arunce cu biscuitii/cornul, cu laptele/brânza în sala de clasá, pe holuri sau pe
geam.
Art.10 – Relatiile între elevi trebuie sá fie colegiale, fárá injurii si violente.
Art.11 – Relatiile între elevi si personalul didactic, auxiliar si nedidactic trebuie sá
fie de politete si respect reciproc.
Art.12 – Se interzice utilizarea telefoanelor mobile în timpul activitátilor scolare.
În caz contrar, acestea vor fi confiscate si redate párintilor la sfârsitul anului scolar.
Art.13 – (1)Se interzice párásirea incintei scolii în timpul cursurilor, fárá bilet de
învoire.
(2)Elevii vor avea pachet de acasá, sau de la chioscul din curtea scolii, sau îsi vor
cumpára de la alte magazine înainte de începerea programului.
(3) Nerespectarea acestei reguli, atrage scáderea notei la purtare cu 3 puncte.
(4) Iar, în cazul în care elevii vor sári gardul scolii si vor fi gásiti înafara spatiilor
scolare,vor fi amendati de cátre Politia de proximitate sau de cátre Politia
comunitará.
Art.14 - Párásirea incintei scolii de cátre elevi în timpul programului este permisá
numai cu bilet de voie tipizat, având semnátura profesorului de serviciu sau a
dirigintelui. Clase compacte pot párási incinta scolii, înainte de terminarea
programului propriu, numai însotiti de profesorul care îsi asumá responsabilitatea
pentru învoire.
CAPITOLUL 3 – SERVICIUL ÎN SCOALÄ
Art.15 – Serviciul în scoalà este asigurat zilnic de cátre învátátori/profesori/elevi
sub directa coordonare a ofiterului de serviciu conform graficului aprobat în
consiliul profesoral si afisat.
GRUPUL SCOLAR ROZNOV
REGULAMENT INTERN 6
Art.16 – Neefectuarea serviciului în scoalà, atrage dupà sine, sanctionarea
cadrului didactic.
Modul în care cadrul didactic si-a efectuat serviciul se va regàsi în
CALIFICATIVUL ANUAL ACORDAT DE CÄTRE CONSILIUL DE
ADMINISTRATIE.
Art.17
(1)Serviciul pe scoalá se organizeazá pe baza unui grafic afisat. Observatiile
profesorilor de serviciu se trec în Procesul verbal încheiat cu ocazia efectuárii
serviciului pe scoalá care se completeazá la încheierea activitátii.
(2)Stabilirea graficului cadrelor/ elevilor de serviciu se face de cátre responsabilii
cu organizarea serviciului în scoalà.
(3)Desemnarea elevilor de serviciu pe scoalá se face de cátre învátátor/diriginte,
care îsi asumá ráspunderea privind seriozitatea si responsabilitatea îndeplinirii
sarcinilor de serviciu. Profesorul, învátátorul si dirigintele ráspund de instruirea
elevilor de serviciu.
Art. 18
(1)În exercitarea atributiilor ofiterului de serviciu, acesta va fi sprijinit de 2 elevi
de serviciu.
(2) În cazuri deosebite ofiterul de serviciu ia legátura cu:
- Biroul de Politie Roznov la numárul de telefon 0233.665.554 sau
- Agent de politie - Spiridon Constantin - 0740.580.455
-Politia Comunitarà - 0728.986.527; 0233.665.471, interior 110
- Pentru situatii de urgentà la numàrul de apel 112.
(3)Sarcinile ofiterului de serviciu:
a)se prezintá la serviciu la 7
30
;
b)organizeazá activitatea elevilor de serviciu privind:
-legitimarea persoanelor care intrá în scoalá;
-realizarea evidentei primare a persoanelor stráine prin
înregistrarea acestora în registrul de evidentá;
-invitarea acestor persoane sá astepte pâná la pauzá în hol;
c)verificá periodic, împreuná cu elevii de serviciu, holurile de la fiecare
etaj în timpul desfásurárii orelor pentru a identifica elevii care lipsesc
de la ore;
d)identificá elevii care au sávârsit abateri disciplinare, în clase si pe
holuri, comunicá învátátorilor, dirigintilor si conducerii scolii
constatárile fácute pentru a lua másurile necesare;
e)întocmeste procesul-verbal la încheierea activitátii, mentionând
constatárile fácute.
GRUPUL SCOLAR ROZNOV
REGULAMENT INTERN 7
I. SARCINILE CADRULUI DIDACTIC DE SERVICIU
1. Coordoneazá întreaga activitate din scoalá prevázutá pentru ziua planificatá a
face de serviciu.
2. Se prezintá la scoalá cu cel putin ½ orá înainte de începerea programului si
controleazá starea igienico-sanitará a localului scolii, a tuturor sálilor de curs,
laboratoare, salá de sport etc.
3. Pune la dispozitia cadrelor didactice cataloagele la începutul orelor, iar la
sfârsitul acestora le verificá numárul acestora si le asigurá, având în vedere sà
nu ràmânà nici un catalog neasigurat pe perioada serviciului.
4. Organizeazá si controleazá activitatea elevilor de serviciu din scoalá, verificá
modul în care elevii de serviciu îsi îndeplinesc sarcinile care le revin privind:
- Legitimarea persoanelor care intrá în scoalá;
- Realizarea evidentei primare a persoanelor stráine prin înregistrarea acestora
în registrul de evidentá;
- Invitarea acestor persoane stráine sá astepte pâná la pauzá pe
învátátori/diriginti.
5. Asigurá ordinea si disciplina elevilor la intrarea si párásirea localului scolii.
6. Asigurá efectuarea la timp si integral a orelor de curs si supravegheazà elevii
pe timpul pauzelor pe fiecare hol si în curtea scolii.
7. Verificá starea de discipliná a elevilor, tinuta acestora, identificá elevii care au
sávârsit abateri disciplinare, în clase, pe holuri si în curtea scolii si comunicá
învátátorilor si dirigintilor unele situatii deosebite, iar conducerii scolii
comunicá constatárile fácute pentru a lua másuri de remediere, unde este cazul.
8. Actioneazá operativ pentru remedierea unor nereguli apárute în desfásurarea
activitátilor, informeazá conducerea scolii cu eventualele probleme a cáror
rezolvare depáseste competentele profesorului/învátátorului de serviciu.
9. Transmite operativ cadrelor didactice si elevilor dispozitiile date de conducerea
scolii.
10.Verificá completarea condicii de prezentá a cadrelor didactice.
11.Verificá modul în care s-a asigurat curátenia în sálile de clasá la sfârsitul
programului.
12.Coordoneazá afluirea si defluirea elevilor.
13.Asigurá, la sfârsitul programului cataloagele în fiset.
14.Coordoneazá afluirea si defluirea elevilor.
15.Organizeazá programul de suplinire la ore pentru profesorii absenti.
16.Toate activitatile profesorului se vor desfasura in conformitate cu principiile
asigurarii calitatii in actul instructiv-educativ.
17.Întocmeste procesul verbal la încheierea activitátii, în care se vor consemna
toate constatárile din ziua si zona în care si-a desfásurat activitatea, precum si
GRUPUL SCOLAR ROZNOV
REGULAMENT INTERN 8
toate stricáciunile si deteriorárile produse în perioada serviciului si másurile
luate si mentioneazá numàrul de cataloage asigurate în fiset.
II. SARCINILE ELEVULUI DE SERVICIU ÎN SCOALÄ
1.Elevii de serviciu sunt subordonati direct profesorului de serviciu din ziua
respectivá.
2.Elevii de serviciu au obligatia:
a)sá se prezinte la scoalá cu cel putin ½ orá înainte de începerea programului;
b)sá intervieveze orice persoaná care intrá în scoalá în legáturá cu scopul si durata
vizitei, trecându-i datele în registrul de evidentá (nume, prenume, serie si numár de
buletin);
c)sá sune de intrare, de iesire dupá programul stabilit de conducerea scolii, iar
în cazuri exceptionale, dupá programul comunicat de conducerea scolii;
d)sá cunoascá toate cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, personalul
nedidactic, precum si locul unde îsi desfásoará activitatea acestia în
eventualitatea solicitárii lor;
e)sá verifice holurile pe timpul orelor de curs, sá noteze elevii care nu sunt intrati
la ore, apoi sá anunte profesorul de serviciu;
f)sá permitá accesul în scoalá, elevilor care învatá dupáamiazá la ora 11
50
.
III. SARCINILE ELEVULUI DE SERVICIU ÎN CLASÄ
Prin rotatie – conform graficului, elevii fiecárei clase fac de serviciu în clasá,
având urmátoarele atributii:
a)preiau spatiul scolar cu 10 minute înainte de începerea programului si
semnaleazá profesorului de serviciu orice deficientá sau lucru suspect;
b)asigurá conditii optime de desfásurare a lectiilor (ordine, curátenie, cretá, tablá
stearsá etc.);
c)comunicá la fiecare orá absentele;
d)pleacá ultimii din clasá, predând personalului de serviciu, în buná stare spatiul
scolar;
e)asigurá securitatea clasei în orele în care activitatea se desfásoará în alte spatii
scolare.
Art.19 - Pentru asigurarea respectárii Regulamentului intern, pentru evitarea
producerii de stricáciuni ale bunurilor materiale din scoalá si pentru realizarea unui
climat civilizat în scoalá, profesorii de serviciu împreuná cu elevii de serviciu,
propun directorului sanctionarea elevilor care sávârsesc urmátoarele abateri:
a) fumeazá în incinta scolii;
b) degradeazá instalatiile din grupurile sanitare sau nu respectá destinatia
grupurilor sanitare;
c) aleargá zgomotos pe coridoare sau în clase, sar pe bánci sau catedre;
GRUPUL SCOLAR ROZNOV
REGULAMENT INTERN 9
d) trântesc pâná la degradare usile;
e) degradeazá mobilierul prin jocuri brutale, zgârieturi, desene etc.;
f) se sprijiná cu picioarele pe pereti si deterioreazá peretii cu inscriptii, desene etc.;
g) degradeazá instalatiile electrice pe coridoare sau în clase (comutatoare, prize,
lámpi, hidranti etc.), lovesc si distrug tablele de scris, mobilierul, aparatele si
instalatiile din laboratoare.
Art. 20 - Scoala nu ráspunde de obiectele personale ale elevilor.
CAPITOLUL 4 - SANCTIUNI
Art. 21 – Nerespectarea Regulamentului de organizare si functionare a unitátilor
din învátámântul preuniversitar nr. 4925 din 8.09.2005, elaborat de Ministerul
Educatiei, Cercetárii si Tineretului, a Regulamentului intern, precum si a altor acte
normative se sanctioneazá conform Regulamentelor mai sus amintite, iar
sanctiunile sunt însotite si de scàderea notei la purtare.
CAPITOLUL 5 - DISPOZITII FINALE
Art. 21 – Prevederile prezentului regulament intern vor fi prelucrate elevilor de
cátre diriginti în orele de consiliere si orientare si vor fi aduse la cunostinta
párintilor sub semnátura ambelor párti si va fi respectat de cátre: elevi, personalul
didactic, didactic auxiliar si nedidactic, agent de pazá, precum si de cátre
persoanele stráine ce doresc sá intre în scoalá.
Art. 22 – Prezentul Regulament intern intrá în vigoare la data aprobárii în consiliul
profesoral si poate fi modificat numai cu acordul acestuia.
Art. 23 – La începutul fiecárui an scolar, în consiliul profesoral, se rediscutá sau,
dupá caz, se modificá prezentul regulament, în functie de conditiile nou create.
Director,
Prof. Elena Socol
GRUPUL SCOLAR ROZNOV
REGULAMENT INTERN 10
ANEXA 1
Conform Legii 90/1996, la începutul anului scolar, în vederea prevenirii
accidentelor, cadrele didactice au obligatia sá prelucreze cu elevii si sá
întocmeascá proces verbal cu privire la:
o Regulamentului de organizare si functionare în unitàtile din învàtàmântul
preuniversitar nr. 4525/8.09.2005;
o Regulamenentul intern;
o regulile de circulatie pentru pietoni;
o normele tehnice de securitate în scoalà si în afara scolii;
o principalele reguli P.S.I.;
o precum si alte reguli ce se impun a fi prelucrate.
Elevii trebuie sá respecte urmátoarele reguli (EXTRAS DIN
REGULAMENTUL INTERN):
Art. 4
B. PSTRAREA BUNURILOR COLII
a) Elevii sunt obligati sá pástreze în perfectá stare toate bunurile aflate în dotarea
scolii.
b)În cazul deteriorárii acestor bunuri, precum si a peretilor, lambriurilor, tablelor,
instalatiilor sanitare sau a instalatiilor electrice, acestea vor fi remediate de cátre
contravenient sau de cátre colectivul de elevi care au avut acces la spatiul
respectiv.
c) Accesul la aparatura de specialitate se face exclusiv sub supravegherea cadrelor
didactice.
C. TINUTA SI COMPORTAMENTUL ELEVILOR
a)Tinuta vestimentará a elevilor va fi adecvatá vârstei si mediului de studiu în care
se aflá – fárá machiaj si podoabe excesive;
b)Tinuta si comportamentul elevilor în pauze, atât în sálile de curs, cât si pe holuri,
vor fi civilizate;
c)Elevii îsi vor îndeplini îndatoririle fundamentale: prezenta la cursuri, studiul în
scoalá si individual, precum si îndatoririle adiacente: serviciul în scoalá; activitáti
extrascolare etc.;
d)Orice nemultumire a elevilor va fi adusá la cunostintá, respectându-se ierarhia:
educator/ învátátor/ diriginte/ cadru didactic – director, în termeni civilizati si
numai pe baza unor argumente solide, evitându-se situatiile când elevii îsi fac
singuri dreptate;
e)În afara scolii, elevii vor continua sá manifeste o atitudine civilizatá.
Art. 6 - ESTE INTERZIS ELEVILOR:
a)sá converseze de la ferestre cu persoanele de pe stradá;
b)sá înregistreze audio sau video activitátile din scoalá fárá acordul profesorilor
sau al conducerii scolii;
GRUPUL SCOLAR ROZNOV
REGULAMENT INTERN 11
c)sá páráseascá scoala în timpul programului;
d)sá frecventeze barurile sau a alte localuri, precum si practicarea jocurilor de
noroc;
e)sá detiná si sá consume în perimetrul unitátii de învátámânt si în afara ei báuturi
alcoolice, tigári, droguri etc.;
f)sá arunce cu biscuiti si lapte în clasá, pe holuri sau pe geam. Pentru aceste fapte
vor avea nota scázutá la purtare cu 3 puncte;
Art.7 – Relatiile între elevi trebuie sá fie colegiale, fárá injurii si violente.
Art.8 – Relatiile între elevi si personalul didactic, auxiliar si nedidactic trebuie sá
fie de politete si respect reciproc.
Art.9 – Se interzice utilizarea telefoanelor mobile în timpul activitátilor scolare. În
caz contrar, acestea vor fi confiscate si redate párintilor la sfârsitul anului scolar.
Art.10 – (1)Se interzice párásirea incintei scolii în timpul cursurilor, fárá bilet de
învoire.
(2)Elevii vor avea pachet de acasá, sau de la chioscul din curtea scolii, sau îsi vor
cumpára de la alte magazine înainte de începerea programului.
(3) Nerespectarea acestei reguli, atrage scáderea notei la purtare cu 3 puncte.
(4) Iar, în cazul în care elevii vor sári gardul scolii si vor fi gásiti înafara spatiilor
scolare,vor fi amendati de cátre Politia de proximitate sau de cátre Politia
comunitará.
Art.11 - Párásirea incintei scolii de cátre elevi în timpul programului este permisá
numai cu bilet de voie tipizat, având semnátura directorului.
PROTECIA MUNCII (PM)
- sá circule numai pe trotuare, iar în lipsa acestora pe potecile laterale ale
drumurilor publice;
- sá circule numai pe partea stângá a drumurilor publice dacá acestea nu au trotuare
sau poteci;
- sá traverseze drumurile publice numai prin locurile unde sunt indicatoare,
marcaje pentru trecerea pietonilor sau pe la coltul strázilor dupá ce s-au asigurat cá
nu existá nici un pericol;
- sá nu se joace pe drumurile publice;
- sá nu se agate de cárute, de autovehicule sau sá traverseze prin spatele lor;
- sá nu alerge pe holuri sau pe scári;
- sá nu deschidá geamurile si sá nu se urce pe pervaz;
- sá nu puná piedicá colegilor de scoalá sau sá provoace alte accidente voit;
- sá se joace în recreatie numai pe platoul din curtea scolii;
PSI
- sá nu umble la prize, tablouri electrice;
-sá nu aducá în scoalá si sá foloseascá petarde;
- sá nu fumeze în incinta scolii si sá nu consume báuturi alcoolice;
- sá nu se joace cu obiecte ascutite sau substante inflamabile pentru a nu provoca
accidentarea lor, sau a colegilor;
GRUPUL SCOLAR ROZNOV
REGULAMENT INTERN 12
ANEXA 2
Conform Legii 90/1996 si Legii 319/14.07.2006 a securitátii în muncá, cap.II
,,Domeniu de aplicare’’, cap. III ,,Obligatiile angajatorului’’, cap IV ,,Obligatiile
lucrátorilor’’, la începutul anului scolar, în vederea prevenirii accidentelor,
profesorii de chimie trebuie sá prelucreze cu elevii si sá întocmeascá proces verbal
cu privire la másurile de prevenire a accidentelor în laboratorul de chimie:
Elevii trebuie sá respecte urmátoarele reguli:
1. Intrarea si iesirea din laborator se face în perfectà ordine si disciplinà si
numai în prezenta profesorului.
2. Experientele se realizeazà numai sub supravegherea profesorului.
3. Substantele chimice nu se gustà, nu se miros, nu se ating cu mâna. Nu se
inspirà gazele rezultate de reactie.
4. Substantele solide din laborator se manevreazà numai cu ajutorul spatulei.
5. Sticlele pentru reactivi se acoperà imediat dupà folosire. Nu se folosesc
sticle cu reactivi neetichetate.
6. Acizii si bazele trebuie sà fie manipulate cu foarte mare atentie deoarece
produc arsuri grave asupra pielii si deterioreazà îmbràcàmintea.
7. Eprubetele se tin numai cu ajutorul clestelui de eprubete deasupra surselor
de încàlzire.
8. Experimentele se observà cu atentie de la distantà pentru evitarea
accidentelor, în caz de explozie.
9. Substantele usor inflamabile se manevreazà cât mai departe de sursele de
încàlzire.
10.Experientele se executà cu cantitàti mici de substantà.
11.Este interzis a se umbla la prize si comutatoare cu mâna umedà.
12.La terminarea lucràrilor se verificà închiderea sursei de încàlzire si a
sursei de apà.
13.Raportati profesorului orice accident, chiar si cel mai minor.
GRUPUL SCOLAR ROZNOV
REGULAMENT INTERN 13
ANEXA 3
Conform Legii 90/1996, la începutul anului scolar, în vederea prevenirii
accidentelor, profesorii de fizicá trebuie sá prelucreze cu elevii si sá întocmeascá
proces verbal cu privire la másurile de prevenire a accidentelor în laboratorul de
fizicà:
Elevii trebuie sá respecte urmátoarele reguli:
1. pástrarea disciplinei de cátre elevi si a curáteniei la locul de muncá al fiecárui
grup de elevi;
2. planul de desfásurare al experimentelor va fi dinaninte stabilit, iar elevii vor fi
instruiti în prealabil;
3. pe masa de lucru vor fi numai aparatele cerute de fiecare experiment;
4. la terminarea lucrárilor, elevii vor strange aparatura, o vor curáta si o vor aseza
în dulapuri;
5. nu se fac montaje, nu se repará aparatele sub tensiune;
6. se interzice párásirea sau lásarea nesupraveghetá a montajului sub tensiune;
7. experimentele la care se utilizeazá current electric la tensiuni ce pot fi
periculoase se efectueazá numai de profesorul de specialitate;
8. aparatele si instalatiile vor fi folosite numai la tensiunile pentru care au fost
construite;
9. se vor folosi tensiuni pâná la 24 V,
10.nu se lucreazá cu mâinile umede si cu conductori neizolati;
11.înainte de conectarea instalatiei la sursa de curent electric se va face o ultimá
verificare generalá a aparatelor, a legáturilor, a izolatiei;
12.nu se demonteazá aparatele aflate sub tensiune;
13.nu se scot din prizá aparatele aflate sub tensiune; se întrerupe mai întâi circuitul
cu ajutorul întrerupátorului aparatului, se prinde apoi fisa cu mâna si se trage de
fisá, nu de cordon;
14.nu se calcá pe conductoarele aflate sub tensiune;
15.nu se ating cu mâinile umede aparatele conectate la prizá;
16.nu se ating stâlpii care sustin conductoarele electrice; nu se atinge locul pe care
este marcat semnul ,,pericol de electrocutare’’:
17.nu se ating conductoarele electrice rupte de vânt sau de furtuná;
18.pardoseala din jurul locului unde se desfásoará experimentul trebuie sá fie bine
uscatá sau acoperitá cu un covor de cauciuc;
19.sub vasele fierbinti sau sub dispozitive de încálzire se va pune o placá de azbest
sau de faiantá,
GRUPUL SCOLAR ROZNOV
REGULAMENT INTERN 14
20.utilizarea mercurului în experimente trebuie sá fie fácutá cu multá atentie,
deoarece mercurul este toxic atât sub formá de metal cât si în unele combinatii
ale sale;
21.în caz de incendiu mic se va pástra disciplina, nu se va crea panicá si se va
intervene la stingerea lui. Este interzisá producerea de curent de aer care ar
putea alimenta incendiul.
22.dacá hainele unui elev au luat foc, el va fi acoperit cu o páturá sau stofá groasá.
ANEXA 4
Conform Legii 90/1996 si Legii 319/14.07.2006 a securitátii în muncá, la
începutul anului scolar, în vederea prevenirii accidentelor, profesorii de biologie
trebuie sá prelucreze cu elevii si sá întocmeascá proces verbal cu privire la
másurile de prevenire a accidentelor în laboratorul de biologie:
Elevii trebuie sá respecte urmátoarele reguli:
1. sá mânuiascá cu atentie ustensilele din trusa de disectie: bisturiu, lame, pensete,
ace, foarfece, existând riscul táieturilor, întepáturilor, ránirilor, zgârâieturilor;
2. sá foloseascá cu atentie lámpile de spirt, evitând spargerea lor. Existá riscul
arderii pielii, a fetei, hainelor si a materialelor din laborator (material didactic si
mobilier). În cazul leziunilor se va spála cu apá cáldutá, se va dezinfecta cu apá
oxigenatá si se va bandaja rana cu tifon sterilizat. Dacá s-au produs hemoragii,
se opreste sângele cu garoul, se dezinfecteazá si se bandajeazá;
3. în cadrul utilizárii microscoapelor, se va avea în vedere mânuirea cu atentie a
lamelor cu preparate si a lamelor. Prin spargerea lor se pot produce rániri prin
táiere.
4. pentru folosirea recipientilor cu preparate formolizate, se va evita spargerea
vasului sau deschiderea lui, existând riscul inhalárii substantelor toxice. În acest
caz se vor lua urmátoarele másuri:
- închiderea rapidá a recipientului si scoaterea elevului intoxicat la aer
curat;
- spálarea abundentá a fetei cu apá rece,
5. elevii
- nu vor gusta, mirosi sau apleca asupra vaselor cu substante toxice, pentru
a evita riscul intoxicárii;
- nu vor scoate din laborator substante sau alte preparate fárá acordul
profesorului sau laborantului, pentru a evita riscul ránirii persoanelor din
jur în cadrul efectuárii unor lucrári practice.
GRUPUL SCOLAR ROZNOV
REGULAMENT INTERN 15
ANEXA 5
La începutul anului scolar, în vederea prevenirii accidentelor, profesorii de
informaticá trebuie sá prelucreze cu elevii si sá întocmeascá proces verbal cu
privire la másurile de prevenire a accidentelor în laboratorul de informatic:
Elevii trebuie sá respecte urmátoarele reguli:
1. Intrarea si iesirea din laborator se face în perfectà ordine si doar în
prezenta profesorului.
2. Aplicatiile pe calculator se efectueazà doar sub supravegherea
profesorului.
3. Se realizeazà doar sarcina de lucru indicatà de profesor. Accesul nepermis
în alte aplicatii se sanctioneazà cu eliminare temporarà de la statia de
lucru.
4. Este interzis a se umbla la prize cu mâna umedà sau introducerea în prize
a diverselor obiecte (pix, sârme etc.).
5. Este interzisà schimbarea locului de la statia de lucru.
6. Este interzis accesul cu telefoane mobile deschise în laborator. În cazul
accesul neautorizat acesta se confiscà.
7. Este interzisà utilizarea memoriilor externe fàrà permisiunea profesorului.
Folosirea lor se sanctioneazà cu confiscarea si amendà de 20 Ron.
8. Este interzisà consumarea alimentelor si a lichidelor în laborator.
9. Este obligatorie folosirea cosului de gunoi pentru aruncarea deseurilor
(servetele folosite, pixuri goale etc.).
10.Elevul de serviciu al clasei are obligatia de a asigura cretà si de a sterge
tabla.
11.Este interzisà producerea de zgomote puternice în laborator (deoarece se
declanseazà alarma).
12.La sfârsitul orei se iese din toate aplicatiile iar scaunele se aseazà în ordine.
13.Este interzisà utilizarea imprimantei si a scanner-ului fàrà acceptul
profesorului.
14.Este interzisà deteriorarea si murdàrirea mobilierului.
15.Este interzisà închiderea calculatorului la sfârsitul orei sau restartarea lui.
16.Este interzis accesul în laborator cu dispozitive periferice audio (càsti,
hands free etc.). În caz contrar acestea vor fi confiscate.
17.În cazul accesului în laborator cu profesor de altà specialitate se respectà
cu strictete prezentul regulament.
18.Este interzis accesul persoanelor stràine în laborator.
GRUPUL SCOLAR ROZNOV
REGULAMENT INTERN 16
Màsuri de protectie în timpul lucrului la calculator
Existá unele másuri de prevedere care trebuie luate pentru a nu dáuna atât
calculatorului cât si utilizatorului.
Màsuri pentru buna functionare a calculatorului
Calculatorul trebuie conectat la reteaua de curent electric printr-o prizá cu
împámântare. Cablurile de alimentare sá fie bine legate si protejate.
Dacá reteaua de alimentare cu curent electric prezintá fluctuatii de tensiune si,
în consecintá, de frecventá, se recomandá utilizarea unei surse neîntreruptibile
de curent, care sá asigure un timp minim de salvare a fisierelor si de închidere
corectá a calculatorului (UPS – Uninterruptible Power Source). Fluctuatiile de
tensiune pâná la opriri si porniri bruste pot duce la distrugerea hard-disk-ului,
prin deteriorarea mecanicii bratelor cu capete de citire/scriere.
Nu se recomandá închiderea/deschiderea calculatorului în mod frecvent într-un
interval scurt de timp, pentru a preveni eventualele socuri electrice.
ANEXA 6
La începutul anului scolar, în vederea prevenirii accidentelor, profesorii de
educatie fizicà trebuie sá prelucreze cu elevii si sá întocmeascá proces verbal cu
privire la másurile de prevenire a accidentelor în sala /terenul de sport:
Elevii trebuie sá respecte urmátoarele reguli:
1. elevii vor fi admisi la orele de educatie fizicá numai în echipament
corespunzátor, fárá bijuterii, ceasuri, lántisoare;
2. elevii bolnavi sau partial inapti pentru ora de educatie fizicá vor anunta
profesorul si nu vor executa exercitiile care le-ar putea provoca accidente;
3. elevii au obligatia ca în timpul orelor sá execute numai exercitiile indicate de
program si sá respecte regulile stabilite la desfásurarea jocurilor;
4. profesorii si elevii vor cunoaste înaintea începerii orelor, cât si pe parcursul
acestora, corecta functionare a instalatiilor si aparatelor folosite;
5. se vor lua toate másurile ca orele de educatie fizicá sá se desfásoare în conditii
igienico-sanitare corespunzátoare, pe terenuri amenajate si în conditii
meteorologice favorabile;
6. pentru lucrul la aparate, sárituri si acrobaticá se vor asigura saltele, precum si
asistenta si sprijinul din partea profesorului sau a sefului de atelier. La
executarea sáriturilor acrobatice, mai ales a celor riscante, este bine sá se
foloseascá centurile de sigurantá;
7. exercitiile si probele de aruncári, în special cele cu obiecte dure, sau exercitiile
cu greutáti se vor efectua sub stricta dirijare si supraveghere a profesorului;
GRUPUL SCOLAR ROZNOV
REGULAMENT INTERN 17
8. se vor evita lucrárile la aparatele deteriorate (bârná care se miscá, lázi de
constructii care se miscá, capre cu un picior mai scurt, trambuline rupte, saltele
rupte, etc.);
9. se va evita ancorarea unor aparate ca: frânghii, scári marináresti de grinzile
plafonului sau sápáturi care au altá destinatie;
10.se vor elimina din sáli si de pe terenurile de sport instalatiile care nu sunt
necesare orelor;
11.nu se va lucra pe terenuri deteriorate;
12.nu se recomandá lácuirea pardoselilor din sálile de sport;
13.iluminatul sálilor natural sau artificial precum si încálzirea trebuie sá fie
corespunzátoare, la fel si posibilitátile de aerisire;
14.profesorul trebuie sá aibá la dispozitie o trusá de prim ajutor;
15.în timpul lucrului cu mai multe mingi, mai ales dacá dacá se executá si sárituri
se vor lua másuri de oprire a acelora care se rostogolesc prin salá, pentru a se
evita accidentele prin cálcare pe minge;
16.în sálile si curtile interioare ferestrele vor fi protejate cu plase speciale, pentru a
se evita spargerea lor si implicit accidentele;
17.becurile sau tuburile din sistemul de iluminare vor fi protejate si ele cu plase;
18.tablourile si alte utilaje electrice vor fi instalate în afara sálilor protejate si
încuiate;
19.prizele din sálile de sport vor fi protejate cu sigurante fuzibile;
20.în fata panourilor de baschet, stâlpii de volei sau portile de handball vor fi fixati
în beton si nu prin contra greutate;
21.manevrarea aparatelor se va face sub supravegherea profesorului sau a unor
instructori specilizati în respectivele aparate.
ANEXA 7
Conform Legii 90/1996, la începutul anului scolar, în vederea prevenirii
accidentelor, profesorii/inginerii trebuie sá prelucreze cu elevii si sá întocmeascá
proces verbal cu privire la másurile de prevenire a accidentelor în cabinetul de
educaie tehnologic:
Elevii trebuie sá respecte urmátoarele reguli:
1. prezenta obligatorie de la începutul orei;
2. deplasarea de la clasá la cabinet si invers sá se efectueze în prefectá ordine si
discipliná;
3. în timpul orelor sá se pástreze pozitia corectá si distanta corespunzátoare între
elevi;
GRUPUL SCOLAR ROZNOV
REGULAMENT INTERN 18
4. orice defectiune din cabinet (sala de clasá) sá se aducá la cunostinta
profesorului;
5. în timpul orelor nu se produc zgomote care sá distragá atentia celorlalti elevi;
6. cabinetul trebuie mentimut curat si bine aerisit;
7. este interzis a se umbla cu mâna umedá la prize, întrerupátoare sau masini
electrice conectate la retea;
8. sá se respecte normele de igiená personalá;
9. este interzisá joaca cu obiecte ascutite, materiale inflamabile si explozive;
10. se recomandá respect reciproc între colegi;
11. mobilierul trebuie pástrat în bune conditii;
12. nu se folosesc prize si întrerupátoare care nu sunt prevázute cu plácute de
protectie.
ANEXA 10
Conform Legii 90/1996, periodic personalul de îngrijire trebuie sá fie
prelucrate, de cátre responsabilul comisiei CSSM si sá întocmeascá proces verbal
cu privire la másurile de prevenire a accidentelor, respectând urmátoarele reguli:
1. sá foloseascá un echipament adecvat (halat, mâneci bine încheiate etc.);
2. înainte de începerea lucrului sá verifice dacá atmosfera nu este încárcatá cu
vapori de substante sau gaze inflamabile;
3. sá nu foloseascá surse de foc si de cáldurá în conditii necorespunzátoare;
4. în timpul lucrului sá respecte normele specifice fiecárei operatii: spálare,
stergere, curátare, dezinfectare, manipulare a diferitelor obiecte si unelte, etc;
5. sá participe la efectuarea sá participe la efectuarea periodicá a instructajelor de
protectia muncii si PSI;
6. sá asigure aerisirea claselor si încáperilor;
7. sá verifice starea claselor si a obiectelor de inventar montate pe pereti si sá
anunte conducerea scolii în cazul în care acestea pun în pericol integritatea
corporalá a elevilor si personalului angajat;
8. sà asigure la sfârsitul programului cataloagele, împreunà cu profesorii de
serviciu si sà securizeze fisetul în care sunt depuse;
9. sá nu actioneze într-un mod necorespunzátor asupra instalatiilor sanitare si
electrice, eventualele defectiuni se vor realiza de cátre personal calificat si
autorizat;
10.se vor verifica uneltele, mijloacele de muncá – sá nu aibá fisuri, muchii ascutite,
stirbituri;
11.sá respecte normele specifice atelierelor, cabinetelor, sálii de sport si
laboratoarelor de specialitate din scoalá;
12.sá manipuleze corect mijloacele de muncá fárá a pune în pericol integritatea si
viata elevilor si personalului.
GRUPUL SCOLAR ROZNOV
REGULAMENT INTERN 19
ANEXA 11
Conform Legii 90/1996, periodic muncitorii de întreinere trebuie sá fie
prelucrati, de cátre responsabilul comisiei CSSM si sá întocmeascá proces verbal
cu privire la másurile de prevenire a accidentelor, respectând urmátoarele reguli:
1. sá poarte echipament adecvat, respectiv halat sau salopetá;
2. înainte de începerea lucrului sá verifice dacá atmosfera nu este încárcatá cu
vapori de substante sau gaze inflamabile;
3. sá nu foloseascá surse de foc si de cáldurá în conditii necorespunzátoare;
4. sá participe la efectuarea periodicá a instructajului de protectia muncii si PSI;
5. sá respecte normele specifice atelierelor, cabinetelor, sálii de sport si
laboratoarelor de specialitate din scoalá;
6. sá manipuleze corect mijloacele de muncá fárá a pune în pericol integritatea si
viata elevilor si personalului;
7. sá foloseascá scule si unelte specifice operatiilor realizate, dupá caz: tâmplárie,
lácátusárie, electrotehnicá etc.;
8. uneltele de mâná pentru operatiile de îndreptare, trasare, debitare vor fi
verificate înainte de începerea lucrului pentru a depista defectiunile care ar
putea duce la accidente (fisuri, stirbituri, modul de ascutire);
9. în cazul în care nu pot efectua o operatie din terte motive sunt obligati sá anunte
directiunea scolii pentru a solicita personal calificat si autorizat;
10.lucrárile si manevrele la instalatiile electrice trebuie executate de cátre
minimum douá persoane, din care una trebuie sá aibá sarcina de a supraveghea
executarea operatiei specifice;
11.sá utilizeze echipamente de protectie specifice fiecárei operatii tehnologice;
12.sá utilizeze substantele chimice toxice si inflamabile fárá a pune în pericol
integritatea si viata elevilor si personalului;
13.sá nu actioneze asupra unor dispozitive si masini aflate în functiune sau
miscare.
ANEXA 12
Conform Legii 90/1996, periodic fochistii trebuie sá fie prelucrati, de cátre
responsabilul comisiei CSSM si sá întocmeascá proces verbal cu privire la
másurile de prevenire a accidentelor, respectând urmátoarele reguli:
GRUPUL SCOLAR ROZNOV
REGULAMENT INTERN 20
14.sá poarte echipament adecvat, respectiv halat sau salopetá;
15.înainte de începerea lucrului sá verifice dacá atmosfera nu este încárcatá cu
vapori de substante sau gaze inflamabile;
16.sá nu foloseascá surse de foc si de cáldurá în conditii necorespunzátoare;
17.sá participe la efectuarea periodicá a instructajului de protectia muncii si PSI;
18.sá respecte normele specifice atelierelor, cabinetelor, sálii de sport si
laboratoarelor de specialitate din scoalá;
19.sá manipuleze corect mijloacele de muncá fárá a pune în pericol integritatea si
viata elevilor si personalului;
20.cunoasterea parametrilor si principiului de functionare a cazanelor si
instalatiilor termice;
21.sá se efectueze probele la care sunt supuse instalatiile de încálzire centrala ,
încercarea etanseitátii, încercarea functionárii si a eficacitátii;
22.încercárile la presiune trebuie executate la rece si la cald, dupá ce, în prealabil
instalatia a fost probatá cu apá rece sau caldá si a fost spálatá;
23.probarea hidraulicá a corpurilor de radiator, a schimbátoarelor de cáldurá si
recipientelor sub presiune;
24.evacuarea aerului din instalatii;
25.efectuarea probelor la cald sá se facá cu ajutorul unor agregate mobile (situate
la minimum 20 m fatá de cládiri sau materiale combustibile);
26.se vor verifica vanele, robinetele, supapele de sigurantá, manometrele si sticlele
de nivel;
27.dezghetarea conductelor nu se va executa cu flacára acolo unde este pericol de
incendiu;
28.în cazul defectárii unui cazan, trebuie oprit focul;
29.scoaterea apei din instalatia de încálzire este interzisá putându-se provoca
opárirea personalului de exploatare;
30.se va avea în vedere folosirea corectá a combustibililor precum si a altor
substante chimice în conformitate cu prescriptiile tehnice, aferente instalatiei
termice, în vigoare.
ANEXA 13
Conform Legii 90/1996, periodic Agentul de pazà trebuie sá fie instruit, de
cátre responsabilul comisiei CSSM si sá întocmeascá proces verbal cu privire la
másurile de prevenire a accidentelor, respectând urmátoarele reguli:
Agentul de pazà care este salariat al unei firme de pazá si care este plátit de
cátre Primária Roznov, îsi desfásoará activitatea potrivit fisei postului. Atributiile
lui vizeazá securitatea elevilor, respectarea de cátre elevi a R.O.F.U.I.P., precum si
GRUPUL SCOLAR ROZNOV
REGULAMENT INTERN 21
a prezentului regulament. El poate ajuta profesorul de serviciu în îndeplinirea unor
atributii, dar nu-i poate prelua atributiile.
-Accesul persoanelor stráine în scoalá este permis numai dupá consemnarea în
Registrul de poartá a datelor personale si a scopului vizitei. Persoanele respective
vor primi de la portar un ecuson cu inscriptia “Vizitator”.
-sá cunoscá locurile, punctele vulnerabile din perimetrele obiectivului pentru a
preveni producerea oricáror fapte de naturá sá aducá prejudicii scolii.
- sá pázeascá obiectivul, bunurile si valorile primite in pazá si sá asigure
integritatea acestora;
- sá permitá accesul in scoalá numai in conformitate cu reglementárile si
procedurile interne ale conducerii;
-sá efectueze control la intrarea si iesirea din incintá, a persoanelor, mijloacelor de
transport, materialelor etc. si sá noteze aceste lucruri într-un caiet special al
paznicului.
-sá identifice, sá perchezitioneze si sá retiná pâná la sosirea organelor de politie,
persoanele asupra cárora s-au gásit bagaje sau obiecte ce prezintá suspiciuni de a
produce evenimente deosebite;
-sá înstiinteze rapid conducerea unitátii despre producerea oricárui eveniment in
timpul executarii serviciului si despre másurile luate.
-în caz de avarii produse la instalatii, conducte, retele electrice sau telefonice si in
orice alte imprejurári care sunt de naturá sá producá pagube, sá aducá îndatá la
cunostinta celor în drept asemenea evenimente si sá ia primele másuri imediat dupá
constatare;
- sá sesizeze politia în legaturá cu orice faptá de naturá a prejudicia patrimoniul
unitátii;
- sá nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sá nu
consume astfel de báuturi în timpul serviciului;
- sá nu absenteze fárá motive intemeiate si fárá sá anunte în prealabil conducerea
unitatii despre aceasta;
- sá execute orice alte sarcini care i-au fost încredintate potrivit planului de pazá si
fisei postului.
- în timpul executárii serviciului, personalului de pazá îi este interzis:
sá doarmá, sá bea, sa primeasca vizite particulare, sá foloseascá mijloacele
de comunicatie (telefon fax) ce apartin scolii, în scopuri personale ;
sá páráseascá incinta unitátii de învátámânt fárá sá fie înlocuit si fárá
aprobarea conducerii acesteia.
GRUPUL SCOLAR ROZNOV
REGULAMENT INTERN 22
ANEXA 14
Conform Legii 90/1996, o datá la 6 luni cadrele didactice trebuie sá fie
prelucrate, de cátre responsabilul comisiei CSSM si sá întocmeascá proces verbal
cu privire la másurile de prevenire a accidentelor, respectând urmátoarele reguli:
1. sá participe la efectuarea periodicá a instructajelor de protectia muncii si PSI;
2. sá instruiascá elevii în vederea semnárii instructajului periodic de protectia
muncii si PSI;
3. sá respecte normele specifice atelierelor, cabinetelor, sálii de sport si
laboratoarelor de specialitate din scoalá;
4. sá manipuleze corect mijloacele de învátámânt, fárá a pune în pericol
integritatea si viata elevilor si a personalului;
5. sá verifice montarea corectá a obiectelor de inventar, materialelor didactice pe
pereti sau pe suporturi fárá a se pune în pericol integritatea sau viata elevilor
sau a personalului angajat;
6. sá verifice si sá constate starea mobilierului (dulapuri, rafturi, bánci, usi, etc) a
zidáriei, tâmpláriei, anuntând administratorul sau directiunea pentru remedierea
si înláturarea eventualelor defectiuni sau incoveniente;
7. înainte de începerea activitátii sá verifice dacá atmosfera nu este încárcatá cu
vapori de substante sau gaze inflamabile;
8. sá nu foloseascá surse de foc si de cáldurá în conditii necorespunzátoare;
9. sá verifice si sá constate periodic functionarea corectá a instalatiilor electrice si
termice, iar în cazul constatárii unor defectiuni sá anunte directiunea sau
personalul de întretinere (în cazuri de urgentá);
10.sá acorde primul ajutor dacá a fost instruit pentru aceasta;
11.sá participe la aplicatiile organizate de pompieri sau de alte institutii.