Sunteți pe pagina 1din 18

Universitatea “ Alexandru Ioan Cuza”Iași

Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice


Specializarea Asistență Socială

PREZENTAREA A.N.P.H
1.Structura organizatorica A.N.P.H.
2.Atribuţiile Directiilor din structura A.N.P.H
3.Strategia Naţionala

Student: BUGANU MARIUS


Anul: III
Grupa: IV

1
Notiuni introductive

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (A.N.P.H.) este organul de


specialitate al administraţiei publice centrale care coordonează, la nivel central, activităţile de
protecţie specială şi promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, elaborează politicile,
strategiile şi standardele în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu handicap, asigură
urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu şi controlul activităţilor de protecţie
specială a persoanelor cu handicap.Autoritatea este condusă de un preşedinte, ajutat de un
vicepreşedinte, care sunt numiţi prin decizie a primului-ministru şi sunt asimilaţi din punct de
vedere al salarizării şi al celorlalte drepturi cu funcţiile de secretar de stat şi subsecretar de stat.
Autoritatea exercită controlul asupra modului în care sunt respectate şi promovate de
instituţiile publice şi de celelalte persoane fizice şi juridice drepturile persoanelor cu handicap,
în conformitate cu legislaţia în vigoare. In subordinea M.MF.E.S. functioneaza si Autoritatea
Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului (A.N.P.D.C.). Pentru realizarea obiectivelor in
domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap,Autoritatea indeplineste urmatoarele
functii :

- De strategie ;

- De reglementare ;

- De administrare ;

- De autoritate de stat ;

- De reprezentare ;

I. STRUCTURA ORGANIZATORICA A.N.P.H.


În structura Autorităţii sunt cuprinse direcţii generale, direcţii, servicii, birouri şi Comisia
superioară de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi, iar în subordinea Autorităţii se
află Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu
Handicap (INPCESPH).

2
1. Presedintele:

Conduce întreaga activitate a Autorităţii şi o reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu celelalte


organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice
locale, cu alte instituţii publice şi private, precum şi cu persoane juridice şi fizice, române sau
străine.

1.1 Atributii :

a) organizează, coordonează şi controlează aplicarea actelor normative emise potrivit legii în


domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap;
b) coordonează şi controlează aplicarea strategiei naţionale în domeniu şi a planului/planurilor
naţional/naţionale de acţiune;

3
c) fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul Autorităţii şi răspunde, potrivit legii, de
execuţia acestuia, fiind ordonator secundar de credite;
d) iniţiază, negociază şi încheie, prin împuternicirea Guvernului, documente de cooperare
internaţională în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap;
e) urmăreşte şi controlează aplicarea convenţiilor şi a acordurilor internaţionale, la care România
este parte, în domeniul de activitate al Autorităţii;
f) ia măsuri pentru comunicarea prin mediile potrivite (radio, TV, Internet, publicaţii de
specialitate, tipărituri proprii etc.) a mesajelor ce contribuie la realizarea strategiei şi a planului
naţional de acţiune în domeniu;
g) autorizează unităţile protejate din domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap;
h) avizează organizaţiile neguvernamentale din domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu
handicap;
i) aprobă fişele posturilor de conducere, stabilind atribuţiile, sarcinile şi limitele de competenţă
ale acestora;
j) organizează şi coordonează activitatea de audit public intern.

2.Vicepresedintele indeplineste urmatoarele atributii:

- coordonează procesul de monitorizare a respectării drepturilor persoanelor cu handicap;


- coordonează activitatea Comisiei superioare de evaluare a persoanelor cu handicap pentru
adulţi;
- coordonează activitatea Institutului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii
Sociale a Persoanelor cu Handicap;
- constituie colective de lucru pentru proiectele de acte normative, unde vor fi atraşi
reprezentanţi ai societăţii civile naţionale şi internaţionale, precum şi reprezentanţi ai
instituţiilor publice şi private, interne şi internaţionale;
- urmăreşte şi asigură finalizarea actelor normative care au fost iniţiate de Autoritate;
- avizează în mod curent corespondenţa referitoare la petiţii.

3.Compartimentul audit îndeplineşte următoarele atribuţii principale :

4
a) elaborează norme metodologice proprii Autorităţii, privind organizarea şi
funcţionarea activităţii de audit intern, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, ce vor fi
aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii;
b) asigură certificarea trimestrială şi anuală, însoţită de raportul de audit, a bilanţului
contabil şi a contului de execuţie bugetară ale Autorităţii, prin verificarea legalităţii,
realităţii şi exactităţii evidenţelor contabile şi a actelor financiare şi de gestiune;
certificarea se face înaintea aprobării de către preşedintele Autorităţii a bilanţului contabil
şi a contului de execuţie bugetară ;
c) asigură examinarea legalităţii, regularităţii şi conformităţii operaţiunilor,
identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase şi fraudelor şi propune măsuri şi soluţii
pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi, după caz;

d) supraveghează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei, de planificare,


programare, organizare, coordonare, urmărire şi control al îndeplinirii deciziilor;

e) elaborează planul anual de audit intern şi raportul anual al activităţii, pe care le


supune spre aprobare preşedintelui Autorităţii;

f) efectuează activităţi de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management


financiar şi control ale Autorităţii sau programele/proiectele monitorizate de aceasta sunt
transparente şi conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi
eficacitate;

g) identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi control ale Autorităţii, precum şi


riscurile asociate unor astfel de sisteme sau unor programe/proiecte ori unor operaţiuni şi
propune măsuri pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor, după caz;

h) efectuează analize şi verificări la nivelul direcţiilor de specialitate din structura sau


din subordinea Autorităţii, Comisiei superioare de evaluare a persoanelor cu handicap
pentru adulţi şi Institutului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a
Persoanelor cu Handicap;

i) întocmeşte referate de opinie care vor însoţi proiectele de buget aprobate de


ordonatorul principal de credite;

5
j) aduce la cunoştinţă preşedintelui Autorităţii neregulile constatate cu ocazia
acţiunilor de auditare;

k) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea Autorităţii.

4.Comisia superioară de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi


În structura Autorităţii funcţionează Comisia superioară de evaluare a persoanelor cu handicap
pentru adulţi, denumită în continuare Comisia superioară, cu activitate decizională în soluţionarea
contestaţiilor la certificatele de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, emise de
comisiile de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi din subordinea consiliilor judeţene
şi a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
Comisia superioară este numită prin ordin al preşedintelui Autorităţii .

4.1 Componenţă Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor cu Handicap


pentru adulţi:
- preşedinte, medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă,
medicină generală sau medicină de familie, absolvent de cursuri de management în
domeniul sociomedical cu durată de cel puţin un an;
- un medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, medicină
generală, desemnat de preşedintele Autorităţii la propunerea Ministerului Sănătăţii;

- un reprezentant desemnat de Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România;


- un asistent social şi un jurist, desemnaţi de preşedintele Autorităţii.

4.2 Atributii :
- verifică şi rezolvă contestaţiile la certificatele de încadrare în grad de handicap şi comunică
deciziile în termen legal;

6
- coordonează şi monitorizează din punct de vedere metodologic activitatea comisiilor de
evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi din subordinea consiliilor judeţene şi a
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
- în exercitarea atribuţiilor de coordonare a comisiilor de evaluare a persoanelor cu handicap
pentru adulţi din subordinea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, Comisia superioară poate emite precizări şi instrucţiuni cu caracter
metodologic, care sunt obligatorii pentru aplicarea unitară a prevederilor legale;
- prezintă conducerii Autorităţii, prin preşedintele Comisiei superioare, până la data de 5 a
fiecărei luni, un raport privind activităţile desfăşurate în luna anterioară.
5. Institutul national pentru prevenirea si combaterea excluziuni sociale a
persoanelor cu handicap(I.N.P.C.E.S.P.H.)

5.1 Istoric I.N.P.C.E.S.P.H.

În ianuarie 2003, prin ordonanta nr. 14/30.I.2003, se infiinteaza Autoritatea Nationala pentru
Persoanele cu Handicap, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu
personalitate juridica, aflata în subordinea Guvernului, sub directa coordonare a ministrului
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, prin reorganizarea Secretariatului de
Stat pentru Persoanele cu Handicap.
Cu acest prilej are loc, de asemenea, si o reorganizare a institutului care devine, Institutul
National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap
(I.N.P.C.E.S.P.H.).
Este organizat si functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea
Autoritati Nationale a Persoanelor cu Handicap

5.2 Atributiile I.N.P.C.E.S.P.H.

• elaboreaza studii, strategii si programe necesare proiectarii si implementarii politicii


Autoritatii Nationale a Persoanelor cu Handicap in domeniul protectiei speciale a
persoanelor cu handicap (preventie, recuperare, integrare socio-profesionala);
• elaboreaza lucrari stiintifice (articole, monografii, dictionare, etc.) destinate
specialistilor, precum si altor persoane interesate in domeniu;

7
• elaboreaza standarde in domeniu promovarii drepturilor persoanelor cu handicap;
• elaboreaza materiale de natura metodologica (planuri si programe de invatamant,
manuale, teste si grile de evaluare, etc.) destinate activitatilor de pregatire
(initiere/perfectionare) a personalului care activeaza in domeniul asistentei speciale a
persoanelor cu handicap;
• elaboreaza lucrari cu caracter informativ de orientare si consiliere, destinate persoanelor
cu handicap si familiilor acestora, precum si asistentilor personali specializati (ghiduri
practice, programe de recuperare, abilitare/reabilitare vocationala etc.);
• elaboreaza si publica un buletin informativ precum si alte lucrari cu caracter stiintific
(in limita resurselor disponibile);
• desfasoara activitati de consiliere, instruire si editare de publicatii in vederea
autofinantarii;
• organizeaza / sprijina realizarea de conferinte / seminarii nationale si internationale /
regionale / judetene pentru promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, sub
coordonarea presedintelui Autoritatii Nationale a Persoanelor cu Handicap;
• promoveaza relatii de reprezentare si colaborare cu institutii guvernamentale si
neguvernamentale de profil din tara si strainatate, in domeniul protectiei speciale a
persoanelor cu handicap;
• indeplineste orice alte atributii stabilite de presedintele Autoritatii Nationale a
Persoanelor cu Handicap.

6. Secretariatul general: este înalt funcţionar public, numit şi salarizat în condiţiile legii,
subordonat preşedintelui şi vicepreşedintelui.Asigură stabilitatea funcţionării Autorităţii şi
realizarea legăturilor funcţionale dintre structurii,dar si coordonează activitatea curentă a tuturor
compartimentelor din cadrul Autorităţii. Secretarul general este coordonatorul colectivului de
lucru care are drept obiectiv principal iniţierea proiectelor de acte normative.

6.1 Atributii:

- stabileşte măsuri pentru buna organizare a compartimentelor şi activităţilor cu caracter


funcţional din cadrul Autorităţii şi asigură legătura operativă dintre preşedinte şi conducătorii
tuturor compartimentelor din Autoritate şi unităţile subordonate;

8
- prezintă propuneri de măsuri necesare pentru iniţierea, aplicarea şi respectarea actelor
normative în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap, în vederea asigurării
bunului mers al Autorităţii;
- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege sau repartizate de preşedinte ori de
vicepreşedinte, conform raportului de subordonare.
- monitorizează şi controlează elaborarea raportărilor periodice prevăzute de
reglementările în vigoare
- asigură cunoaşterea legislaţiei în domeniu de către personalul din cadrul Autorităţii şi
din unităţile subordonate;

- urmăreşte realizarea corectă şi la termenele stabilite a tuturor activităţilor şi sarcinilor


stabilite de preşedinte şi de vicepreşedinte;

- semnează lucrările şi corespondenţa, răspunzând potrivit sarcinilor stabilite de preşedinte


şi de vicepreşedinte;

- prezintă propuneri de măsuri necesare pentru iniţierea, aplicarea şi respectarea actelor


normative în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap, în vederea asigurării
bunului mers al Autorităţii;

- primeşte, transmite şi urmăreşte avizarea de către ministere sau de către celelalte organe
de specialitate ale administraţiei publice centrale a proiectelor de acte normative iniţiate de
Autoritate şi asigură avizarea actelor.

II. ATRIBUTIILE DIRECTIILOR DIN STRUCTURA A.N.P.H.

1. Directia Generala de inspectie si control


Directia generala de inspectie si control este condusa de un director general ajutat de un director
general adjunct .

Atributii :

9
a) coordonează activitatea inspectorilor judeţeni şi a personalului din subordine,
monitorizează modul în care aceştia îşi duc la îndeplinire atribuţiile stabilite prin lege, prin
prezentul regulament şi prin fişa postului;

b) asigură, prin personalul propriu, controlul asupra modului în care sunt respectate şi
promovate drepturile persoanelor cu handicap de către toate instituţiile şi autorităţile
publice, precum şi de către instituţiile de drept privat care activează în domeniu sau care
au iniţiative în acest sens; informaţiile rezultate în urma acestei activităţi se pot comunica
şi Serviciului metodologie, standardizare şi acreditare;

c) controlează prin personalul propriu modul în care sunt gestionate resursele alocate
proiectelor derulate de Autoritate;

d) controlează activităţile de aplicare a Strategiei naţionale privind protecţia specială


şi integrarea socială a persoanelor cu handicap;

e) pregăteşte acţiunile de control/inspecţie şi asigură conducerea şi/sau coordonarea


echipelor de control constituite împreună cu lucrători din alte compartimente ale
Autorităţii;

f) întocmeşte note sau alte documente de control, pe care le prezintă spre avizare
preşedintelui Autorităţii

g) întocmeşte anual şi pune la dispoziţie preşedintelui Autorităţii un raport de


activitate cu privire la toate acţiunile de control/inspecţie întreprinse

h) transmit, lunar sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte privind activitatea proprie

i) cercetează reclamaţiile şi sesizările adresate Autorităţii, repartizate spre


soluţionare;

2. Directia generala de organizare interna si comunicare

Este condusă de un director general ajutat de un director general adjunct şi este formată din două
servicii şi un birou: Serviciul juridic, contencios şi resurse umane, Serviciul administrativ şi
contabilitate şi Biroul petiţii.

10
Atributii in domeniu comunicari :

- colaborează cu instituţiile mediatice;

- sesizează situaţiile cu potenţial conflictual semnalate de mass-media, referitoare la


persoanele cu handicap din familii sau din instituţii aflate în coordonarea metodologică a
Autorităţii, cu redactarea şi transmiterea răspunsurilor, în virtutea dreptului la replică,
acolo unde este cazul;

- se implică în organizarea şi participarea la evenimente pentru promovarea imaginii


Autorităţii şi a drepturilor persoanelor cu handicap;

- elaborează şi implementează strategia de comunicare a Autorităţii cu organizaţiile


guvernamentale şi neguvernamentale;

- promovează activităţile şi mesajele Autorităţii în mediile de comunicare potrivite;

- evaluează imaginea instituţiei şi stabileşte măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;

- asigură realizarea abonamentelor la presă şi agenţiile de presă, în condiţiile legii

2.1 Biroul petitii indeplineste urmatoarele atributii :


- asigură legătura dintre Autoritate şi comunitate, facilitând accesul petentului la
informaţiile de interes din domeniul protecţiei persoanelor cu handicap prin intermediul
audienţelor;
- operează scăderea petiţiilor soluţionate în registrul de evidenţă a petiţiilor primite
şi asigură expedierea acestora;
- organizează şi coordonează comunicarea cu persoanele fizice şi juridice, cu
instituţiile şi organismele din domeniu sau interesate de domeniu;

- coordonează punctul de informare, documentare şi consiliere;

- monitorizează problematica persoanelor cu handicap semnalată în corespondenţă şi


la audienţe

11
2.2 Serviciul juridic contencios si resurse umane

Atributii :

- avizează documentele care pot angaja răspunderea patrimonială a Autorităţii,


precum şi orice alte acte ce produc efecte juridice;

- efectuează studii, analize şi documentaţii privind oportunitatea iniţierii sau


modificării unor acte normative;

- participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul protecţiei speciale


a persoanelor cu handicap;

- face propuneri pentru soluţionarea unor probleme rezultate din aplicarea legislaţiei
în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap;

- oferă consiliere juridică în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap


persoanelor fizice şi juridice interesate şi rezolvă orice alte lucrări cu caracter juridic;

- păstrează şi completează la zi registrul general de evidenţă a salariaţilor şi dosarele


personale ale fiecărui salariat;

- verifică şi înaintează spre aprobare preşedintelui statul de funcţii al Institutului


Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap

2.3 Serviciul administrativ şi contabilitate

Atributii :

- organizează evidenţa contabilă a Autorităţii;

- întocmeşte situaţii privind monitorizarea cheltuielilor de personal;

- propune conducerii Autorităţii declanşarea inventarierii anuale a patrimoniului


instituţiei;

12
- recuperează eventualele pagube constatate conform procesului-verbal întocmit de
comisia de inventariere a patrimoniului, stabilită prin ordin al preşedintelui;

- urmăreşte încadrarea în creditele bugetare aprobate prin lege a cheltuielilor


planificate;

- asigură plata efectivă a drepturilor salariale ale personalului Autorităţii, în urma


întocmirii şi verificării documentaţiei Serviciului juridic, contencios şi resurse umane;

- verifică şi centralizează lunar execuţia bugetară a Autorităţii, Institutului Naţional


pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap şi
direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului (drepturile persoanelor cu
handicap);

- asigură protocolul pentru întâlniri de lucru cu invitaţi interni sau externi şi pentru
cabinetul preşedintelui şi vicepreşedintelui, în condiţiile legii;

- urmăreşte şi verifică deconturile pentru cheltuielile angajate de personalul


Autorităţii privind deplasările în ţară şi în străinătate şi plata achiziţiilor efectuate prin
casierie;

3. Directia de integrare europeana

Direcţia integrare europeană este condusă de un director şi este compusă din două
compartimente: Biroul programe şi proiecte şi Serviciul metodologie, standardizare, acreditare.

Atributii :

- elaborează, coordonează, evaluează şi implementează programele şi proiectele, cu


finanţare naţională şi internaţională, ce se adresează persoanelor cu handicap;

- coordonează, evaluează, implementează şi controlează realizarea măsurilor


prioritare;

13
- asigură armonizarea acţiunilor Autorităţii cu cele ale statelor Uniunii Europene în
domeniul protecţiei persoanelor cu handicap;

- coordonează proiectele de accesibilizare si integrare profesionala;

- reprezintă Autoritatea în diferite grupuri de lucru, în comisii interministeriale


tetrapartite sau intersectoriale, înfiinţate la nivel naţional sau internaţional, cu avizul
preşedintelui Autorităţii;

- În vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice conexe, Direcţia integrare europeană


colaborează strâns cu Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii
Sociale a Persoanelor cu Handicap ;

- Direcţia integrare europeană îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau
repartizate de preşedinte, vicepreşedinte ori de secretarul general, conform raportului de
subordonare.

3.1 Biroul programe şi proiecte

Atributii :

- coordonează elaborarea strategiei naţionale în domeniu, în conformitate cu


politicile naţionale, cu rezoluţiile şi recomandările forurilor sau ale organismelor
internaţionale la care România este parte semnatară ori pe care România le agreează;

- elaborează, implementează, acolo unde este cazul, monitorizează şi evaluează


programele şi proiectele finanţate de Autoritate sau de la bugetul de stat, în condiţiile legii;

- elaborează, implementează, acolo unde este cazul, monitorizează şi evaluează


programele şi proiectele cu finanţare externă, în condiţiile legii;

- participă la programarea PHARE anuală prin elaborarea de proiecte în domeniul


protecţiei persoanelor cu handicap şi a celorlalte programe externe;

- asigură funcţionarea unităţii de implementare a proiectelor cu finanţare PHARE


(UIP);

14
- realizează îndrumarea în aplicarea şi respectarea legislaţiei, politicilor şi
standardelor în activitatea instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap,
urmărind implementarea normelor comunitare la momentul elaborării legislaţiei în
domeniu.

3.2 Serviciul metodologie, standardizare şi acreditare

Atributii :

- monitorizează respectarea drepturilor persoanelor cu handicap

- monitorizează realizarea accesibilităţilor;

- întocmeşte analize şi studii în domeniile monitorizate şi elaborează metodologii de


aplicare a măsurilor ce se impun;

- realizează îndrumarea în vederea implementării standardelor de calitate, în


colaborare cu Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a
Persoanelor cu Handicap;

- elaborează metodologii pentru sprijinirea autorităţilor judeţene/locale în


implementarea strategiei naţionale, a planului naţional de acţiune, precum şi a planurilor
de acţiune privind implementarea strategiilor judeţene/planurilor de servicii, în colaborare
cu Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor
cu Handicap;

- asigură armonizarea metodologiilor privind protecţia persoanelor cu handicap cu


metodologiile privind protecţia copiilor, persoanelor vârstnice şi a altor categorii de
persoane de interes social, în colaborare cu Institutul Naţional pentru Prevenirea şi
Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap;

- colaborează cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în vederea


constituirii unei baze de date comune pentru asigurarea integrării sociale şi profesionale a
persoanelor cu handicap;

15
- monitorizează activitatea Comisiei superioare de evaluare a persoanelor cu
handicap pentru adulţi şi înaintează vicepreşedintelui Autorităţii şi preşedintelui acestei
comisii propuneri de instrucţiuni metodologice;

- Direcţia integrare europeană îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea


Autorităţii, în legătură cu activitatea generală a instituţiei.

Presedint
e

Vicepresedinte Audit

Comisia Superioara de Institutul National pentru Prevenirea


Evaluare a Persoanelor si Combaterea Excluziunii Sociale a
cu Handicap pentru Persoanelor cu Handicap
Adulti (I.N.P.C.E.S.P.H)

Secretariatul General

Directia Generala Directia Generala Directia Integrare


Inspectie si Control Organizare Interna si Europeana Serviciu
Comunicare 16
Serviciu
ServiciuJuridic Metodologie
Contencios
Administrativ
si Birou
,Standardizare
Proiecte,
Biroul Petitii Resurse
Contabilitate
Umane Programe
Acreditare
III. Strategia nationala pentru protectia persoanelor cu handicap A.N.P.H.

Strategia naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu


handicap în perioada 2006 – 2013, ,,Şanse egale pentru persoanele cu handicap – către o
societate fără discriminări’’ stabileşte obiectivele prioritare de acţiune până în anul 2013 în
domeniul protecţiei persoanelor cu handicap – integrarea socială şi promovarea integrării
sociale a peroanelor cu handicap ca cetăţeni activi în măsură de a-şi controla viaţa.
Scopul Strategiei este asigurarea exercitării totale de către persoanele cu handicap a
drepturilor şi libertăţilor fundamentale, în vederea creşterii calităţii vieţii acestora.
Conceptul fundamental al Strategiei constă în faptul că persoana cu handicap are
posibilitatea de a lua hotărâri privind viaţa sa, de a gestiona bugetul personal
complementar şi de a alege serviciile de care are nevoie, precum şi furnizorii lor, în baza
unor contracte individuale de servicii. Reprezentantul legal al persoanei cu handicap va
decide în numele şi interesul acesteia numai în condiţiile expres prevăzute de lege. 1

1
Daniela Şoitu, Mihaela Rădoi, Sisteme de acţiune socială, Iaşi, Ed. Fundaţiei Axis, 2008, p. 165

17
18