Sunteți pe pagina 1din 50

DREPTULUI COMERłULUI INTERNAłIONAL

– PARTEA GENERALĂ –
Titularul Cursului: Prof. univ. dr. Dumitru MAZILU

TITLUL I
DEFINIłIA ŞI OBIECTUL. PRINCIPIILE ŞI IZVOARELE DREPTULUI
COMERłULUI INTERNAłIONAL

Capitolul I
OBIECTUL DREPTULUI COMERłULUI INTERNAłIONAL

SecŃiunea I
NOłIUNEA DREPTULUI COMERłULUI INTERNAłIONAL
§1. NoŃiunea trebuie să includă realitatea comerŃului
internaŃional
§2. Drept material şi drept procesual
§3. Metoda de reglementare
§4. DefiniŃie

SecŃiunea a II-a
OBIECTUL DREPTULUI COMERłULUI INTERNAłIONAL
§1. Caracterul patrimonial
§2. Caracterul comercial
§3. Caracterul internaŃional

SecŃiunea a III-a
DREPTUL COMERłULUI INTERNAłIONAL ŞI ALTE RAMURI DE DREPT
§1. Dreptul comerŃului internaŃional şi dreptul comercial
intern

1
a. Asemănări
b. Deosebiri şi delimitări
§2. Dreptul comerŃului internaŃional şi dreptul civil
a. Elemente comune
b. Deosebiri şi delimitări
§3. Dreptul comerŃului internaŃional şi dreptul procesual
civil
a. Asemănări. Elemente comune
b. Deosebiri şi delimitări
§4. Dreptul comertului international şi dreptul international
privat
a. Asemănări. Unele trăsături comune
b. Deoseberi şi delimitări
§5. Dreptul comerŃului internaŃional şi dreptul internaŃional
public
a. Asemănări. Puncte de convergentă
b. Deoseberi şi delimitări
Capitolul II
PRINCIPIILE DREPTULUI COMERłULUI INTERNAłIONAL
SecŃiunea I
NOłIUNEA PRINCIPIILOR DREPTULUI COMERłULUI INTERNAłIONAL
SecŃiunea a II-a
PRINCIPIILE DREPTULUI COMERłULUI INTERNAłIONAL
§1. Principiul libertăŃii comerŃului
a. „Nu de restricŃii“, ci „de încurajări şi stimulări“ in
comerŃ „avem trebuinŃă“
b. „Privilegiile exclusive trebuie eliminate“
c. Libertatea de a revinde pentru a câştiga
d. Politica monopolistă contravine principiului libertăŃii
comerŃului

2
e. Necesitatea unui control prin mijloace financiar-
bancare
§2. Principiul concurenŃei loiale
a. CompetiŃia pe piaŃă
b. Domeniul concurenŃei comerciale internaŃionale
c. GaranŃie a dezvoltării comerŃului internaŃional
d. Rolul concurenŃei în fixarea unui preŃ just al mărfurilor
e. ConcurenŃa neloială
§3. Principiul egalităŃii juridice a părŃilor
a. VoinŃa părŃilor
b. De jure gestionis
c. Principiu şi metodă de reglementare
§4. Principiul libertăŃii convenŃiilor
a. „ConvenŃiile legal făcute au putere de lege“
b. ConcepŃia subiectivă şi concepŃia obiectivă
c. Lex voluntatis
§5. Principiul bunei-credinŃe
a. „ConvenŃiile trebuie executate cu bună-credinŃă“
b. Se poate exercita concurenŃa pentru profit cu bună-
credinŃă?
c. Răspunderea pentru reaua-credinŃă
SecŃiunea a III-a
UNITATEA PRINCIPIILOR DREPTULUI COMERłULUI INTERNAłIONAL
§1. CorelaŃia cu principiille din dreptul intern
§2. Complementaritatea principiilor
§3. Finalitatea principiilor

Capitolul III
IZVOARELE DREPTULUI COMERłULUI INTERNAłIONAL
SecŃiunea I

3
NOłIUNEA DE IZVOR AL DREPTULUI COMERłULUI INTERNAłIONAL
SecŃiunea a II-a
IZVOARELE DREPTULUI COMERłULUI INTERNAłIONAL ÎN SENS
MATERIAL
§1. Rerum natura
§2. „Dat“-ul realităŃii comerciale
§3. Configurarea normelor juridice sub influenŃa cerinŃelor
dezvoltării vieŃii comerciale
SecŃiunea a III-a
IZVOARELE DREPTULUI COMERłULUI INTERNAłIONAL ÎN SENS
FORMAL
§ 1. Izvoarele interne ale dreptului comerŃului internaŃional
a. Legea comercială
a.1. Coduri comerciale in care sunt stipulate şi norme privind raporturile
juridice comerciale internationale
a.2. Coduri de comerŃ exterior
a.3. Legile speciale
b. Legea civilă
c. Uzurile sau obiceiul juridic
d. Practica judecătorească
§2. Izvoarele internaŃionale ale dreptului comerŃului
internaŃional
a. ConvenŃiile bilaterale
a.1. Tratatul comercial
a.2. Acordul comercial
a.3. Alte forme ale înŃelegerilor bilaterale
b. ConvenŃiile multilaterale
b.l. ConvenŃii care vizează uniformizarea regulilor de
drept internaŃional privat

4
b.2. ConvenŃii care vizează uniformizarea dreptului
substanŃial (regulilor de drept material)
b.3. România promovează susŃinut normele stipulate în
convenŃiile multilaterale
b.4. România - participantă activă la convenŃiile
multilaterale
b.5. România - membră a unor importante organisme
financiar-bancare
c. România - Ńară asociată la Uniunea Europeană
d. Acordurile României cu statele membre ale AsociaŃiei
Europene a Liberului Schimb
§3. UzanŃele comerciale
3.1. DefiniŃia uzantelor comerciale
3.2. Clasificarea uzantelor comerciale
a. UzanŃele locale, speciale, generale
b. UzanŃele normative şi uzanŃele convenŃionale
b.1. UzanŃele normative
b.2. UzanŃele convenŃionale
c. Asemănări şi deosebiri între uzanŃele normative şi
convenŃionale
d. Conflicte între uzanŃele comerciale
3.3. UzanŃele comerciale în contractele-tip
3.4. UzanŃele comerciale standardizate
3.5. UzanŃele comerciale internaŃionale în dreptul naŃional
§4. Principiile fundamentale ale dreptului comerŃului
internaŃional
§5. Rolul doctrinei

5
TITLUL II
RAPORTUL JURIDIC DE COMERł INTERNAłIONAL

Capitolul I
CONCEPT. PREMISE. CARACTERISTICI
SecŃiunea I
CONCEPTUL RAPORTULUI JURIDIC DE COMERł INTERNAłIONAL
SecŃiunea a II-a
PREMISELE RAPORTULUI JURIDIC DE COMERł INTERNAłIONAL
§ 1. Norma juridică de comerŃ internaŃional
§2. ParticipanŃii la raporturile comerciale internaŃionale
§3. ExistenŃa unor împrejurări care produc efecte juridice
prin realizarea lor
SecŃiunea a III-a
CARACTERISTICILE RAPORTULUI JURIDIC DE COMERł
INTERNAłIONAL
§ 1. Raportul juridic de comerŃ internaŃional este un raport
voliŃional
§2. Raportul juridic de comerŃ internaŃional este un raport
valoric, urmărind obŃinerea unor beneficii
§3. Raportul juridic de comerŃ internaŃional conŃine un
element de extraneitate

Capitolul II
CONłINUTUL RAPORTULUI JURIDIC DE COMERł INTERNAłIONAL
SecŃiunea 1
DEFINIłIE
SecŃiunea a II-a
DREPTURILE DOBÂNDITE DE PARTICIPANłII LA RAPORTUL JURIDIC
DE COMERł INTERNAłIONAL

6
SecŃiunea a III-a
OBLIGAłIILE ASUMATE DE PARTICIPANłII LA RAPORTUL JURIDIC DE
COMERł INTERNAłIONAL
SecŃiunea a IV-a
RECIPROCITATEA DREPTURILOR ŞI OBLIGAłIILOR

Capitolul III
OBIECTUL RAPORTULUI JURIDIC DE COMERł INTERNAłIONAL
SecŃiunea I
NOłIUNE
SecŃiunea a II-a
OBIECTUL RAPORTULUI JURIDIC DE COMERł INTERNAłIONAL - UN
RAPORT OBLIGAłIONAL
SecŃiunea a III-a
OBIECTUL RAPORTULUI JURIDIC DE COMERł INTERNAłIONAL - DE
REGULĂ, O OBLIGAłIE DE REZULTAT

Capitolul IV
SUBIECTELE RAPORTULUI JURIDIC DE COMERł INTERNAłIONAL
SecŃiunea I
CONCEPTUL DE SUBIECT AL RAPORTULUI JURIDIC DE COMERł
INTERNAłIONAL
§1. NoŃiunea de întreprinzător şi de agent economic
§2. „Subiect de drept“ şi „subiect al raportutui juridic“
§3. ComercianŃii - subiecte ale raportului juridic de comerŃ
internaŃional
SecŃiunea a II-a
COMERCIANłII - PERSOANE FIZICE

7
§1. Capacitatea de a fi comerciant
§2. IncompatibilităŃi, decăderi şi interdicŃii
§3. Statutul juridic al comerciantului
§4. Firma comercială
§5. Statutul comercianŃilor străini
SecŃiunea a III-a
SOCIETĂłILE COMERCIALE
§1. DefiniŃia societăŃilor comerciale. Temei juridic
a. DefiniŃia societăŃilor comerciale
b. Temei juridic
§2. Obiectul general al activităŃii - comerŃul internaŃional
§3. Constituirea societăŃilor comerciale
§4. Personalitatea juridică a societăŃilor comerciale cu
participare străină
§5. Principalele forme de societăŃi comerciale
a. Societatea în nume colectiv
a.1. Modul de constituire
a.2. Organizare şi funcŃionare
a.3. Transformarea, dizolvarea sau lichidarea societăŃii
b. Societatea în comandită simplă
b.1. Modul de constituire
b.2. Organizare şi funcŃionare
b.3. Dizolvarea societăŃii
c. Societatea pe acŃiuni
c.1. Modul de constituire
c.2. Titlurile emise de societate
c.2.1. AcŃiunile
c.2.2. ObligaŃiunile
c.3. Organizare şi funcŃionare
c.3.1. Adunarea generală

8
c.3.2. Administrarea societăŃii
c.3.3. Cenzorii
c.4. Transformarea, dizolvarea şi lichidarea societăŃii
d. Societatea în comandită pe acŃiuni
d.1. Modul de constituire
d.2. Organizare şi funcŃionare
d.3. Încetarea societăŃii
e. Societatea cu răspundere limitată
e.1. Modul de constituire
e.2. Organizare şi funcŃionare
e.3. Transformarea, dizolvarea şi lichidarea societăŃii
§6. Sucursalele şi filialele societăŃilor comerciale
a. NoŃiunea de sucursală şi de filială
b. Regimul juridic al sucursalelor şi filialelor constituite
în România de societăŃile comerciale de naŃionalitate
străină
b.l. Constituirea şi funcŃionarea sucursalelor şi filialelor
societăŃilor bancare străine în România
b.1.1. Constituirea şi funcŃionarea sucursalelor
b.1.2. Constituirea şi funcŃionarea filialelor
b.2. Constituirea şi funcŃionarea societăŃilor cu
participare străină în domeniul asigurărilor
c. Regimul juridic al sucursalelor şi filialelor constituite
în străinătate de societăŃile comerciale române
§7. ReprezentanŃele societăŃilor comerciale
a. NoŃiune. Trăsături caracteristice
b. Constituire şi funcŃionare
c. Statutul personalului reprezentanŃei societăŃii
comerciale
§8. Fuziunea internaŃională a societăŃilor comerciale

9
§9. Integrarea societăŃilor comerciale pe plan internaŃional
§10. SocietăŃile transnaŃionale
a. NoŃiune. Trăsături distinctive
b. ModalităŃi de constituire. EvoluŃii caracteristice
c. Regim juridic
SecŃiunea a IV-a
STATUL - SUBIECT AL RAPORTURILOR JURIDICE DE COMERł
INTERNAłIONAL
§1. Participarea statului la raporturile internaŃionale ca
putere suverană (de jure imperii)
§2. Participarea statului la raporturile de comerŃ
internaŃional ca persoană juridică (de jure gestionis)
§3. Domenii de participare la comerŃul internaŃional

SecŃiunea a V-a
FALIMENTUL
§1. Primele reglementări. NoŃiune. Elemente definitorii
a. Primele reglementări
b. Falimentul în dreptul românesc
c. NoŃiune. Elemente definitorii
§2. Declararea falimentului
§3. Procedura falimentului
§4. Efectele declarării falimentului
a. Efectele nepatrimoniale
b. Efectele patrimoniale
§5. Administrarea falimentului
a. Judecătorul sindic
b. Masa credală
c. Administratorul
d. Lichidatorul

10
§6. Moratoriul
§7. Concordatul
§8. Înlăturarea efectelor falimentului. Reabilitarea

Capitolul V
ACTELE ŞI FAPTELE DE COMERł INTERNAłIONAL
SecŃiunea I
DEFINIREA ACTELOR ŞI FAPTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL
§1. Criteriul comercialităŃii
a. Realizarea profitului - scop direct
b. Realizarea profitului - scop mediat
§2. Elemente definitorii
§3. DefiniŃie
SecŃiunea a II-a
ACTELE ŞI FAPTELE OBIECTIVE, SUBIECTIVE ŞI MIXTE DE COMERł
INTERNAłIONAL
§1. Actele şi faptele obiective de comerŃ internaŃional
§2. Actele şi faptele subiective de comerŃ internaŃional
§3. Actele şi faptele mixte de comerŃ internaŃional
SecŃiunea a III-a
ACTELE ŞI FAPTELE DE COOPERARE ECONOMICĂ ŞI TEHNICO-
ŞTIINłIFICĂ INTERNAłIONALĂ
§1. OperaŃiunile de cooperare economică şi tehnico-
ştiinŃifică internaŃională sub formă contractuală
§2. OperaŃiunile de cooperare economică şi tehnico-
ştiinŃifică internaŃională sub forma constituirii unor
societăŃi comerciale cu capital comun

11
TITLUL III
DEZVOLTAREA PROGRESIVĂ A DREPTULUI COMERłULUI
INTERNAłIONAL
UN PROCES ÎN PLINĂ DESFĂŞURARE
§1. Cauze determinante
§2. Principalele orientări în dezvoltarea progresivă a
dreptului comerŃului internaŃional
§3. O sinteză necesară cu privire la stadiul şi perspectivele
codificării dreptului comerŃului internaŃional

Capitolul I
CONTRIBUłII LA PROMOVAREA UNOR REGULI UNIFORME ÎN DOMENIUL
COMERłULUI ELECTRONIC
SecŃiunea I
UN PROCES COMPLEX DE ELABORARE ŞI PROMOVARE A LEGII MODEL
ÎN DOMENIUL COMERłULUI ELECTRONIC
§1. Aspecte juridice ale procesării automate a datelor
§2. Recomandarea UNCITRAL din 1985
§3. Studiul preliminar asupra aspectelor juridice privind
încheierea contractelor prin mijloace electronice
§4. Schimbul reciproc de date prin mijloace electronice
§5. Grupul de lucru asupra schimbului reciproc de date prin
mijloace electronice
SecŃiunea a II-a
ROLUL ŞI SEMNIFICAłIA REGULILOR UNIFORME PRIVIND
TRANZACłIILE COMERCIALE INTERNAłIONALE PRIN MIJLOACE
ELECTRONICE
§1. Obiectivele şi scopul regulilor uniforme
§2. Structura Legii Model

12
§3. O lege-cadru care urmează să fie completată cu
reglementări tehnice
§4. O abordare „funcŃională – echivalentă“
§5. Implementarea regulilor uniforme în comerŃul electronic
SecŃiunea a III-a
PROPUNERI PRIVIND ELABORAREA UNOR REGULI UNIFORME ASUPRA
SEMNĂTURILOR ELECTRONICE
§1. Obiectivele şi scopurile urmărite
§2. Public-key cryptography
§3. SoluŃionarea problemelor de drept privat ale tranzacŃiilor
comerciale
§4. Semnăturile electronice
§5. Autoritatea de certificare
§6. Principiul nediscriminării în folosirea tehnologiilor
§7. Autonomia părŃilor
§8. Un sistem funcŃional, care să se bucure de mai multă
încredere decât sistemul tradiŃional

Capitolul II
NEGOCIEREA UNOR REGULI UNIFORME PRIVIND FINANłAREA PRIVATĂ
A PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ
§1. Comentarii generale
§2. Sectorul privat şi infrastructura publică
§3. FinanŃarea proiectelor de infrastructură
§4. PărŃile implicate în proiectele de infrastructură
§5. Fazele de execuŃie
§6. Considerente legislative generale
a. Recomandări privind probleme de natură
constituŃională
b. Abordări legislative

13
c. Autoritatea legislativă de a acorda concesiuni
d. Regimul juridic al finanŃării private a proiectelor de
infrastructură
§7. Reglementări privind sectorul autorizat pentru proiectele
de infrastructură
a. Abolirea barierelor şi a obstacolelor posibile
b. Măsuri de restructurare
e. Reguli cu privire la preŃ şi profit
§8. Alegerea concesionarului
a. Pregătiri pentru procedura de selecŃie
b. Pre-calificarea
e. Negocierile directe
§9. Încheierea acordului
§10. Finalizarea Ghidului legislative

Capitolul III
PROMOVAREA UNOR IMPORTANTE PROIECTE ÎN SISTEMUL „BUILD-
OPERATE-TRANSFER (BOT)“
SecŃiunea I
CONCEPłIA SISTEMULUI BUILD-OPERATE-TRANSFER
§l. ApariŃia sistemului B.O.T.
§2. Avantajele sistemului B.O.T.
§3. Domenii vizate de sistemul B.O.T.
SecŃiunea a II-a
ABORDĂRI ÎN CADRUL CONGRESULUI PRIVIND DREPTUL COMERCIAL
INTERNAłIONAL

SecŃiunea a III-a
CONTRIBUłIA COMISIEI NAłIUNILOR UNITE PENTRU DREPT
COMERCIAL INTERNAłIONAL

14
§1. O evaluare a tranzacŃiilor prin sistemul B.O.T.
§2. OpŃiuni posibile
§3. Guidelines pentru Dezvoltarea, Negocierea şi
Contractarea Proiectelor B.O.T.

CONSIDERAłIUNI CONCLUZIVE
§1. Extinderea tranzacŃiilor comerciale internaŃionale -
o realitate a zilelor noastre
§2. Libera iniŃiativă şi concentrarea capitalurilor

15
DREPTULUI COMERłULUI INTERNAłIONAL
– PARTEA SPECIALĂ –

TITLUL I
CONCEPTUL, NEGOCIEREA, ÎNCHEIEREA ŞI CONłINUTUL
CONTRACTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL

Capitolul I
CONCEPTUL, CLASIFICAREA ŞI CONDIłIILE DE VALIDITATE ALE
CONTRACTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL
SecŃiunea I
DEFINIłIA CONTRACTULUI DE COMERł INTERNAłIONAL
§1. Locul şi rolul contractelor de comerŃ internaŃional în
sistemul relaŃiilor contractuale
§2. Criterii juridice şi economice pentru definirea
contractului de comerŃ internaŃional
§3. Legea aplicabilă contractului
§4. Principaiele trăsături caracteristice ale contractelor de
comerŃ internaŃional
§5. DefiniŃia contractului de comerŃ internaŃional
SecŃiunea a II-a
CLASIFICAREA CONTRACTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL
§1. Clasificarea contractelor după efectele pe care le produc
§2. Clasificarea contractelor după felul obligaŃiilor
§3. Clasificarea contractelor în funcŃie de natura
operaŃiunilor comerciale

16
SecŃiunea a III-a
CONDIłIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTELOR DE COMERł
INTERNAłIONAL
§1. Capacitatea părŃilor
§2. ConsimŃământul părŃilor
§3. Obiectul contractului
§4. Cauza - element constitutiv al contractului
§5. Reglementări necesare

Capitolul II
NEGOCIEREA CONTRACTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL
SecŃiunea I
CONCEPTUL NEGOCIERII ÎN COMERłUL INTERNAłIONAL
§1. Negocierea - o componentă indispensabilă a raporturilor
comerciale
§2. ValenŃele complexe ale negocierii şi participarea activă
a negociatorilor
§3. Negocierea - arta compromisului
SecŃiunea a II-a
PRINCIPIILE NEGOCIERII CONTRACTELOR DE COMERł
INTERNAłIONAL
§1. Principiul reciprocităŃii
§2. Principiul legalităŃii
§3. Principiul moralităŃii
SecŃiunea a III-a
ETAPELE NEGOCIERII CONTRACTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL
§1. Informarea preliminară
§2. Pregătirea dosarelor pentru iniŃierea dialogului
contractual
§3. Scrisorile de intenŃii

17
§4. Promisiunea unilaterală de a contracta
§5. Negocierea comercială propriu-zisă
SecŃiunea a IV-a
STRATEGII ŞI TACTICI ÎN PROCESUL NEGOCIERII CONTRACTELOR DE
COMERł INTERNAłIONAL
§1. Definirea strategiei şi tacticii în negocierile comerciale
§2. Strategii de negociere comercială
§3. Tactici de negociere comercială
SecŃiunea a V-a
TEHNICILE NEGOCIERII CONTRACTELOR DE COMERł
INTERNAłIONAL
§1. Definirea tehnicilor negocierii comerciale
§2. Tehnici variate folosite în negocierile comerciale

Capitolul III
ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL
SecŃiunea I
OFERTA DE A CONTRACTA
§1. DefiniŃia ofertei
§2. CondiŃiile ofertei
2.1. Oferta trebuie să fie fermă
2.2. Oferta trebuie să fie precisă şi completă
2.3. Oferta trebuie să fie adresată unor persoane determinate
§3. Revocarea ofertei
3.1. Revocarea ofertei înainte de a ajunge la destinatar
3.2. Revocarea în cazul în care oferta a ajuns la destinatar
3.3. TendinŃe şi optiuni în diferite sisteme de drept
SecŃiunea a II-a
ACCEPTAREA OFERTEI
§1. DefiniŃia şi condiŃiile de validitate ale acceptării

18
1.1. DefiniŃia acceptării
1.2. Acceptarea expresă şi tacită
1.3. CondiŃiile de validitate ale acceptării
§2. Continutul acceptării
§3. Termenele în care trebuie să aibă loc acceptarea
§4. Acceptarea tardivă
§5. Revocarea acceptării

SecŃiunea a III-a
MOMENTUL ŞI LOCUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI
§1. Încheierea contractului între persoane prezente
§2. Încheierea contractului între absenŃi
2.1. Sistemul emisiunii sau declaraŃiunii de voinŃă
2.2. Sistemul expedierii sau transmisiei declaraŃiei
2.3. Sistemul recepŃiei (‛Theory of reception’)
2.4. Sistemul informaŃiei
§3. ImportanŃa locului încheierii contractului
SecŃiunea a IV-a
FORMA CONTRACTULUI
§1. Fornna contractului în dreptul român
§2. Preocupări pentru simplificarea şi perfecŃionarea formei
contractului
§3. Limba contractului
SecŃiunea a V-a
ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL PRIN
MIJLOACE ELECTRONICE
§1. CoexistenŃa a două sisteme
§2. Formarea şi validitatea contractelor
§3. Extinderea mijloacelor electronice în încheierea contractelor
de comerŃ internaŃional

19
Capitolul IV
CONłINUTUL CONTRACTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL

SecŃiunea I
DEFINIREA CONłINUTULUI CONTRACTULUI DE COMERł
INTERNAłIONAL
§1. Ansamblul drepturilor şi obligaŃiilor stipulate - constituie
conŃinutul contractului
§2. Principalele clauze convenite de părŃi - reprezintă
concretizarea conŃinutului contractului
§3. Criterii pertinente în precizarea şi definirea clauzelor
contractelor de comerŃ internaŃional

SecŃiunea a II-a
CLAUZELE GENERALE (NECESARE) ALE CONTRACTELOR DE COMERł
INTERNAłIONAL
§1. Clauze privind identificarea părŃilor şi a reprezentanŃilor lor
§2. Clauze referitoare la obiectul contractului
§3. Clauze referitoare la cantitatea mărfii
§4. Clauze referitoare la calitate
§5. Clauze referitoare la reclamaŃiile privind cantitatea şi
calitatea mărfii
§6. Clauze referitoare la ambalare şi marcare
§7. Clauze referitoare la livrarea mărfii la termenele de livrare
§8. Clauze referitoare la condiŃiile de expediŃie, încărcare-
descărcare, transportul şi asigurarea mărfii în timpul
transportului
§9. Clauze referitoare la obligaŃia de preluare a mărfii
§10. Clauze referitoare la preŃ

20
SecŃiunea a III-a
CLAUZE SPECIFICE, COMUNE TUTUROR CONTRACTELOR DE COMERł
INTERNAłIONAL
§1. Clauze prin care se atenuează sau agravează răspunderea
părŃilor contractante
§2. Clauze referitoare la dreptul aplicabil
§3. Clauza privind soluŃionarea litigiilor
SecŃiunea a IV-a
CLAUZE SPECIFICE UNOR CONTRACTE DE COMERł INTERNAłIONAL,
ÎN PRIMUL RÂND CELOR PE TERMEN LUNG
A. CLAUZELE ASIGURATORII ÎMPOTRIVA RISCURILOR VALUTARE
§1. Clauza aur – clasificare, conŃinut, efecte
§2. Clauzele valutare
2.1. Clauza monovalutară
2.2. Clauza multivalutară sau plurivalutară bazată pe un coş
valutar convenit de părŃi
2.3. Clauza multivalutară sau plurivalutară bazată pe un coş
valutar instituŃionalizat sau pe o unitate de cont instituŃional
§3. Clauza de opŃiune a locului de plată
§4. Clauza de opŃiune a monedei liberatorii sau Clauza de
monede multiple
B. CLAUZELEASIGURATORII ÎMPOTRIVA RISCURILOR NEVALUTARE
§1. Clauzele de recalculare sau revizuire a preŃului cu indexare
unică sau specială
§2. Clauze de recalculare sau revizuire a preŃului cu indexare
cumulativă
§3. Clauze de recalculare sau revizuire a preŃului cu indexare
generală
§4. Clauze de postcalculare a preŃului
SecŃiunea a V-a
CLAUZE PRIVIND RAPORTURILE DINTRE CONTRACTANłI ŞI TERłI

21
§1. Clauza primul refuz
§2. Clauza clientului mai favorizat
§3. Clauza ofertei concurente
SecŃiunea a VI-a
CLAUZELE DE CONFIDENłIALITATE, DE EXCLUSIVITATE ŞI DE
NECONCURENłĂ
§1. Clauza de confidenŃialitate
§2. Clauza de exclusivitate
§3. Clauza de neconcurenŃă
SecŃiunea a VII-a
CLAUZELE PRESTABILITE ÎN CONTRACTELE DE COMERł
INTERNAłIONAL
§1. Natura clauzelor prestabilite
§2. ForŃa juridică a clauzelor prestabilite
§3. Avantajele clauzelor prestabilite

TITLUL II
INTERPRETAREA ŞI EXECUTAREA CONTRACTELOR DE COMERł
INTERNAłIONAL

Capitolul I
INTERPRETAREA CONTRACTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL
SecŃiunea I
CONCEPTUL INTERPRETĂRII CONTRACTELOR DE COMERł
INTERNAłIONAL
§1. Scopurile şi funcŃiile interpretării contractelor de comerŃ
internaŃional
§2. Definirea interpretării contractelor de comerŃ internaŃional
SecŃiunea a II-a

22
PRINCIPIILE CARE GUVERNEAZĂ INTERPRETAREA CONTRACTELOR
DE COMERł INTERNAłIONAL
§1. Principiul bunei-credinŃe
§2. Principiul loialităŃii
§3. Principiul colaborării dintre părŃi
SecŃiunea a III-a
PRINCIPALELE REGULI DE INTERPRETARE A CONTRACTELOR DE
COMERł INTERNAłIONAL
§1. Regulile de interpretare a contractelor de comerŃ
internaŃional încheiate pe bază de Clauze prestabilite
§2. Regulile de interpretare a contractelor de comerŃ
internaŃional pe baza uzanŃelor comerciale
§3. Reguli de interpretare a contractelor de comerŃ internaŃional
în funcŃie de limba în care sunt redactate
Sectiunea a IV-a
INTERPRETAREA CONTRACTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL PE
BAZA TEXTELOR LEGALE UNIFORME
§1. Interpretarea prin luarea în considerare a lucrărilor
pregătitoare şi a comentariilor
§2. Interpretarea pe baza studierii unor soluŃii pronunŃate în
cazuri precedente
§3. Interpretarea urmăreşte promovarea uniformităŃii

Capitolul II
EFECTELE CONTRACTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL
SecŃiunea I
FORłA OBLIGATORIE A CONTRACTELOR DE COMERł
INTERNAłIONAL
§1. Obligativitatea contractului în raporturile dintre părŃi
§2. Efectele contractului faŃă de terŃi

23
SecŃiunea a II-a
EFECTELE SPECIFICE ALE CONTRACTELOR SINALAGMATICE ÎN
RAPORTURILE DE COMERł INTERNAłIONAL
§1. ExcepŃia de neexecutare a contractului
§2. RezoluŃiunea contractului de comerŃ internaŃional
§3. Rezilierea contractului de comerŃ internaŃional
§4. Riscurile în contractul de comerŃ internaŃional
SecŃiunea a III-a
ADAPTAREA CONTRACTULUI DE COMERł INTERNAłIONAL PE
PARCURSUL EXECUTĂRII SALE
§1. Principiul adaptării contractului
§2. Efectele adaptării contractului
§3. Mecanismul adaptării contractului
SecŃiunea a IV-a
EXECUTAREA CONTRACTULUI DE COMERł INTERNAłIONAL
§1. Executarea voluntară a contractelor de comerŃ internaŃional
1.1. ModalităŃi de plată
1.2. Data executării obligaŃiei
1.3. Locul executării obligaŃiei
1.4. ImputaŃia plăŃii
§2. Executarea silită în natură a contractelor de comerŃ
internaŃional
§3. Executarea prin echivalent a obligaŃiilor din contractele de
comerŃ internaŃional
3.1. CondiŃiile răspunderii contractuale în raporturile de
comerŃ internaŃional
3.2. ConvenŃiile privind răspunderea în contractele de comerŃ
internaŃional
3.3. Repararea prejudiciului
3.3.1. Evaluarea legală

24
3.3.2. Evaluarea judiciară
3.3.3. Evaluarea convenŃională. Clauza penală în
contractele de comerŃ internaŃional
3.4. ForŃa majoră în contractele de comerŃ internaŃional
3.4.1. CondiŃiile fortei majore în raporturile contractuale de
comerŃ internaŃional
3.4.2. Clauzele de forŃă majoră în contractele de comerŃ
internaŃional
3.4.3. Proba forŃei majore în contractul de comerŃ
internaŃional

Capitolul III
TRANSFORMAREA ŞI STINGEREA OBLIGAłIILOR - NOVAłIUNEA,
COMPENSAłIA, REMITEREA DE DATORIE
SecŃiunea I
TRANSFORMAREA OBLIGAłIILOR PRIN NOVAłIUNE
§1. NovaŃiunea trebuie să fie neîndoielnică
§2. NovaŃiunea prin schimbarea de debitor
§3. NovaŃiunea prin schimbarea de obiect
§4. Efectele novaŃiunii asupra privilegiilor şi ipotecilor vechii
creanŃe
SecŃiunea a II-a
STINGEREA OBLIGAłIILOR ALTFEL DECÂT PRIN PLATĂ
§1. CompensaŃia
1.1. CompensaŃia legală
1.2. CompensaŃia judiciară
1.3. CompensaŃia convenŃională
1.4. Efectele compensaŃiei
1.5. CompensaŃia în sensul de operaŃiune comercială
complexă

25
§2. Darea în plată
§3. Remiterea de datorie

TITLUL III
CONTRACTELE DE VÂNZARE INTERNAłIONALĂ DE MĂRFURI; DE
TRANSPORT INTERNAłIONAL; DE INTERMEDIERE; DE CONCESIUNE;
DE LICENłĂ; DE KNOW-HOW ŞI DE CONSULTING-ENGINEERING ÎN
COMERłUL INTERNAłIONAL

Capitolul I
CONTRACTELE DE VÂNZARE INTERNAłIONALĂ DE MĂRFURI
Subcapilolul I
VÂNZAREA INTERNAłIONALĂ DE MĂRFURI
SecŃiunea I
DEFINIłIE. DOMENIUL DE APLICARE
§1. NoŃiunea contractului de vânzare-cumpărare internaŃională
§2. Caracteristicile contractului de vânzare-cumpărare
internaŃională
§3. Domeniul de aplicare al ConvenŃiei de la Viena din 1980
SecŃiunea a II-a
INTERPRETAREA CONTRACTELOR DE VÂNZARE INTERNAłIONALĂ DE
MĂRFURI
§1. Reguli privind interpretarea
§2. Forma contractului
§3. Proba contractului
SecŃiunea a III-a
FORMAREA CONTRACTULUI
§1. Oferta
§2. Acceptarea ofertei
§3. Încheierea contractului

26
SecŃiunea a IV-a
EFECTELE CONTRACTULUI
§1. ObligaŃiile vânzătorului
1.1. Predarea mărfii
1.2. Termenul predării mărfii
1.3. ObligaŃiile vânzătorului în cazul în care contractul
implică transportul mărfii
1.4. Remiterea documentelor referitoare la marfă
1.5. Conformitatea mărfii
1.5.A. Răspunderea vânzătorului pentru lipsa de
conformitate
1.5.B. ObligaŃiile cumpărătorului privind Conformitatea
mărfurilor
1.6. ObligaŃia vânzătorului de a preda mărfurile libere de orice
drept sau pretenŃie a unui terŃ
1.7. ObligaŃia cumpărătorului de a denunŃa vânzătorului
dreptul sau pretenŃia terŃului
§2. Mijloacele de care dispune cumpărătorul în caz de
contravenŃie la contract de către vânzător
2.1. Nici un termen de graŃie nu poate fi acordat
2.2. Cumpărătorul este îndrituit sa ceară vânzătorului
executarea obligaŃiilor sale
2.3. Mijloace speeifice de executare de care dispune
cumpărătorul
§3. ObligaŃiile cumpărătorului
3.1. Plata preŃului
3.1.1. Definirea obligaŃiei
3.1.2. Determinarea preŃului
3.1.3. Locul plăŃii preŃului
3.1.4. Momentul efectuării plăŃii

27
3.2. Preluarea mărfii
§4. Mijloace de care dispune vânzătorul în caz de contravenŃie la
contract din partea cumpărătorului
4.1. Vânzătorul este îndrituit să ceară cumpăratorului
executarea obligaŃiilor sale
4.2. Vânzătorul poate recurge la măsuri intermediare
4.3. Vânzătorul poate să declare contractul rezolvit
SecŃiunea a V-a
DISPOZIłII COMUNE OBLIGAłIILOR VÂNZĂTORULUI ŞI ALE
CUMPĂRĂTORULUI
§1. Efectele specifice contractului de vânzare internaŃională de
mărfuri
1.1. ExcepŃia de neexecutare a contractului
1.2. RezoluŃiunea contractului
1.3. Riscurile contractului
§2. Daunele-interese
§3. Exonerarea
§4. Conservarea mărfurilor

Subcapitolul II
PRESCRIPłIA ÎN MATERIE DE VÂNZARE INTERNAłIONALĂ DE MARFURI
SecŃiunea I
SCOPUL ŞI SFERA DE APLICARE
§1. Scopul reglementării
§2. Sfera de aplicare
SecŃiunea a II-a
DURATA ŞI PUNCTUL DE PLECARE ALE TERMENULUI DE PRESCRIPłIE
§1. Durata termenului de prescripŃie
§2. Punctul de plecare a termenului de prescripŃie
SecŃiunea a III-a

28
ÎNCETAREA CURGERII TERMENULUI INIłIAL. PRELUNGIREA ACESTUI
TERMEN
§1. Încetarea curgerii termenului de prescripŃie
1.1. Îndeplinirea de către creditor a unui act introductiv al
oricărei proceduri împotriva debitorului
1.2. Îndeplinirea de către creditor a oricărui alt act care are
efect întreruptiv de prescripŃie conform legii statului unde
debitorul îşi are sediul
1.3. Recunoaşterea de către debitor a obligaŃiei pe care o are
faŃă de creditor
SecŃiunea a IV-a
MODIFICAREA TERMENULUI DE PRESCRIPłIE
SecŃiunea a V-a
EFECTELE EXPIRĂRII TERMENULUI DE PRESCRIPłIE
§1. Efectul prescripŃiei
§2. Efectul prescripŃiei asupra dreptului subiectiv şi al obligaŃiei
corelative
SecŃiunea a VI-a
CALCULAREA TERMENULUI DE PRESCRIPłIE
SecŃiunea a VII-a
ARMONIZAREA CONVENłIEl CU REGULILE UNIFORME PRIVIND
CONTRACTELE ASUPRA VÂNZĂRII INTERNAłIONALE DE MĂRFURI
§1. Modificări privind sfera de aplicare a ConvenŃiei
§2. Armonizarea măsurilor de aplicare
§3. Modificări privind declaraŃiile şi rezervele

Subcapitolul III
REGULILE INCOTERMS 1990 ŞI RAFTD 1941 ÎN VÂNZAREA
INTERNAłIONALĂ
SecŃiunea I

29
ISTORICUL INCOTERMS ŞI RAFTD
§1. INCOTERMS 1990
§2. RAFTD 1941

SecŃiunea a II-a
PRINCIPALELE REGULI INCOTERMS ŞI RAFTD
§1. Reguli privind livrarea mărfii
§2. Reguli privind plata preŃului şi preluarea mărfii
§3. Reguli privind transferul riscurilor
§4. Reguli privind repartizarea cheltuielilor
§5. Reguli privind dovada livrării
§6. Reguli privind asigurarea
§7. Reguli privind licenŃele, autorizaŃiile şi alte formalităŃi
§8. Reguli privind repartizarea cheltuielilor legate de marfă
§9. Reguli privind avizarea
§10. Reguli privind verificarea şi inspectarea mărfii
SecŃiunea a III-a
NATURA JURIDICĂ ŞI IMPORTANłA REGULILOR INCOTERMS ŞI RAFTD
§1. Natura juridică a regulilor INCOTERMS şi RAFTD
§2. ImportanŃa regulilor INCOTERMS şi RAFTD

Subcapitolul IV
VÂNZAREA PRIN BURSE
SecŃiunea I
CONCEPT. PRINCIPALELE FUNCłIUNI
§1. Elementele conceptuale
§2. Principalele funcŃiuni ale burselor
SecŃiunea a II-a
CLASIFICAREA BURSELOR. BURSELE DE VALORI MOBILIARE ŞI
BURSELE DE MĂRFURI

30
§1. Bursele de valorl mobiliare
§2. Bursele de mărfuri
SecŃiunea a III-a
PROCEDEE TEHNICE ÎN OPERAłIUNILE EFECTUATE LA BURSĂ
§1. CotaŃiile la bursă
§2. Procedura încheierii tranzacŃiilor
§3. Tipuri şi categorii de operaŃiuni la bursă
SecŃiunea a IV-a
DISPOZIłII STIPULATE ÎN CODUL COMERCIAL ROMÂN ŞI ÎN ALTE
REGLEMENTĂRI
§1. DispoziŃii generale
§2. Definirea şi reglementarea reportului
§3. DispoziŃii stipulate în legi şi alte acte normative

Subcapitolul V
VÂNZAREA PRIN LICITAłII
SecŃiunea I
CONCEPTUL ŞI FUNCłIILE LICITAłIILOR
SecŃiunea a II-a
PRINCIPALELE TIPURI DE LICITAłII
§1. LicitaŃii întemeiate pe preŃuri crescătoare şi licitaŃii
întemeiate pe preŃuri descrescătoare
§2. LicitaŃiile deschise (publice) şi licitaŃiile închise
SecŃiunea a III-a
PROCEDURI PRACTICATE ÎN LICITAłIILE INTERNAłIONALE
SecŃiunea a IV-a
DISPOZIłII STIPULATE ÎN CODUL COMERCIAL ROMÂN Şl ÎN ALTE
ACTE NORMATIVE
§1. DispoziŃii privind licitaŃia publică
§2. Norme procedurale

31
§3. DispoziŃii stipulate în alte acte normative

Capitolul II
CONTRACTELE DE TRANSPORT INTERNAłIONAL
SecŃiunea I
CONCEPT. ELEMENTELE DEFINITORII ALE CONTRACTULUI DE
TRANSPORT INTERNAłIONAL
§1. Conceptul de transport internaŃional
§2. Elemente definitorii ale contractului de transport
internaŃional
2.1. Drepturile, obligaŃiile şi răspunderea expeditorului
2.2. Scrisoarea de trăsură sau conosamentul
2.3. Drepturile, obligaŃiile şi responsabilitatea
transportatorului (cărăuşului)
2.4. Drepturile, obligaŃiile şi responsabilitatea destinatarului
SecŃiunea a II-a
CONTRACTELE DE TRANSPORT INTERNAłIONAL ÎN DOMENIUL
RUTIER
§1. Definirea contractului de transport rutier internaŃional
§2. Drepturile, obligaŃiile şi răspunderea expeditorului
§3. Drepturile, obligaŃiile şi răspunderea transportatorului
§4. SoluŃionarea litigiilor
SecŃiunea a III-a
CONTRACTELE DE TRANSPORT FEROVIAR INTERNAłIONAL
§1. Definirea contractului de transport feroviar internaŃional
§2. Răspunderea transportatorului (căii ferate)
§3. SoluŃionarea litigiilor
SecŃiunea a IV-a
CONTRACTELE DE TRANSPORT FLUVIAL INTERNAłIONAL
§1. Definirea contractului

32
§2. Răspunderea transportatorului
§3. SoluŃionarea litigiilor
SecŃiunea a V-a
CONTRACTELE DE TRANSPORT PE MARE
§1. Definirea contractului
§2. Răspunderea încărcătorului
§3. Răspunderea cărăuşului
3.1. În ce perioadă răspunde cărăuşul?
3.2. Care este temeiul răspunderii cărăuşului?
3.3. Limitele răspunderii cărăuşului
3.4. Răspunderea în cazul transportului efectuat de cărăuşul
efectiv
§4. AcŃiunea în cazul pierderii sau avarierii mărfurilor ori a
livrării lor cu întârziere

SecŃiunea a VI-a
CONTRACTELE DE TRANSPORT AERIAN
§1. Definirea contractului de transport aerian
§2. Drepturile, obligaŃiile şi răspunderea expeditorului
§3. Drepturile, obligaŃiile şi răspunderea transportatorului
(cărăuşului)
§4. Precizări şi dezvoltări aduse prin Protocolul semnat la Haga
la 28 septembrie 1955
§5. Reglementări complementare la ConvenŃia de la Varşovia
§6. Răspunderea transportatorului (cărăuşului) de fapt
§7. SoluŃionarea litigiilor
§8. Reglementări stipulate în ConvenŃia privind aviaŃia civilă
internaŃională
SecŃiunea a VII-a
CONTRACTELE DE TRANSPORT MULTIMODAL

33
§1. Definirea contractului de transport multimodal
§2. Responsabilitatea expeditorului
§3. Responsabilitatea operatorului de transport multimodal

Capitolul III
CONTRACTELE DE INTERMEDIERE ÎN COMERłUL INTERNAłIONAL
SecŃiunea I
CONTRACTUL DE MANDAT COMERCIAL
§1. Definirea mandatului comercial. Principalele caracteristici
§2. Mandantul şi mandatarul
§3. Agentul, reprezentantul, curtierul
§4. Revocarea mandatului
SecŃiunea a II-a
CONTRACTUL COMERCIAL DE COMISION
§1. Definirea contractului comercial de comision
§2. Comitentul şi comisionarul
§3. Formele contractului de comision
§4. Contractul de consignatie
SecŃiunea a III-a
CONTRACTUL DE AGENCY
§1. Definirea contractului de agency
§2. Principalul şi agentul
§3. Rolul broker-ului şi al factorului

Capitolul IV
CONTRACTELE DE CONCESIUNE ÎN COMERłUL INTERNAłIONAL
SecŃiunea I
CONTRACTUL DE CONCESIUNE EXCLUSIVĂ
§1. Definirea contractului de concesiune exclusivă
§2. Avantajele contractului de concesiune exclusivă

34
§3. Efectele contractului
§4. Expirarea termenului şi rezilierea. Reînnoirea contractului
SecŃiunea a II-a
CONTRACTUL DE FRANCHISING
§1. ApariŃia contractului de franchising. Trăsături distinctive
§2. Avantajele contractului de franchising
§3. Efectele contractului
§4. Expirarea termenului şi rezilierea contractului. Reînnoirea
contractului

Capitolul V
CONTRACTELE DE LICENTĂ, DE KNOW-HOW ŞI DE CONSULTING-
ENGINEERING ÎN COMERłUL INTERNAłIONAL
SecŃiunea I
CONTRACTUL DE LICENłĂ
§1. Definirea şi caracteristicile contractului de licenŃă
§2. Avantajele contractului de licenŃă
§3. Formele contractului de licenŃă
§4. Efectele contractului
SecŃiunea a II-a
CONTRACTUL DE KNOW-HOW
§1. Definirea şi caracterizarea contractului de know-how
§2. Clasificarea contractelor de know-how
§3. Efectele contractului
SecŃiunea a III-a
CONTRACTUL DE CONSULTING-ENGINEERING
§1. Rolul operaŃiilor de consulting-engineering
§2. Definirea contractului de consulting-engineering
§3. Formele contractului
§4. Efectele contractului

35
§5. ResponsabilităŃi şi sancŃiuni

TITLUL IV
CONTRACTELE DE FINANłARE A OPERAłIUNILOR COMERCIALE
INTERNAłIONALE. TITLURILE DE CREDIT ÎN COMERłUL
INTERNAłIONAL

Capitolul I
CONTRACTELE DE LEASING ŞI FACTORING
SecŃiunea I
CONTRACTUL DE LEASING
§1. ApariŃia contractului de leasing
§2. Definirea contractului de leasing
§3. Natura juridică a leasing-ului
§4. Principalele forme ale leasing-ului
4.1. Leasing-ul mobiliar sau imobiliar
4.2. Leasing-ul direct sau indirect
4.3. Financial leasing şi operating leasing
4.4. Leasing-ul net şi leasing-ul brut
4.5. Leasing-ul pe termen scurt şi leasing-ul pe termen lung
4.6. Leasing-ul experimental şi leasing-ul ordinatoarelor
4.7. OperaŃiunile de renting
4.8. Contractul de lease-back
§5. Efectele contractului de leasing
SecŃiunea a II-a
CONTRACTUL DE FACTORING
§l. ApariŃia şi evoluŃia factoring-ului
§2. Formele de factoring
§3. Natura juridică a factoring-ului
§4. FuncŃiile factorului

36
§5. Efectele contractului de factoring

Capitolul II
TITLURILE DE CREDIT ÎN COMERłUL INTERNAłIONAL
SecŃiunea I
CONCEPT. ELEMENTE DEFINITORII
§1. Principalele trăsături caracteristice
1.1. Caracterul constitutiv
1.2. Caracterul literal
1.3. Caracterul autonom
1.4. Caracterul negociabil
1.5. Caracterul complex
§2. Rolul titlurilor de credit
2.1. Titlurile de credit - instrumente de plată
2.2. Titlurile de credit - instrumente de credit
§3. Natura juridică a titlurilor de credit
3.1. Titlurile de credit conŃin declaraŃii cu structuri diferite
3.2. Subiectul activ al raportului încorporat în documente este
proprietarul titlului
§4. Criterii de clasificare a titlurilor de credit
4.1. Clasificarea titlurilor de credit în funcŃie de natura
prestaŃiei
4.2. Clasificarea titlurilor de credit după modul lor de
circulaŃie
4.3. Clasificarea titlurilor de credit după cauza lor
§5. DefiniŃia titlurilor de credit
SecŃiunea a II-a
REGLEMENTĂRI NAłIONALE ŞI CONVENłIONALE PRIVIND TITLURILE
DE CREDIT
§1. ConferinŃele de la Haga şi de la Geneva

37
§2. ConsecinŃele reglementărilor convenŃionale din 1930
§3. Reglementări naŃionale privind titlurile de credit
SecŃiunea a III-a
CAMBIA
§1. ApariŃia şi evolulia cambiei
§2. DefiniŃia cambiei
§3. Trăsături specifice
§4. Principalele funcŃiuni
§5. CondiŃiile necesare pentru valabilitatea cambiei
§6. Acceptarea cambiei
6.1. Definirea acceptării
6.2. Prezentarea cambiei la acceptare
6.3. CondiŃiile acceptării
6.4. Efectele acceptării
6.5. Revocarea acceptării
§7. Transmiterea cambiei. Girul - mijloc tipic de circulaŃie a
cambiei
7.1. Girul
7.1.1. Ce este girul?
7.1.2. Condilii de valabilitate
7.1.3. Efectele girului
7.1.4. Girul „în plin“ sau complet, girul „la purtător“ şi
girul „în alb“
7.1.5. Girurile speciale, anormale sau improprii
7.2. Scontarea
7.3. Rescontarea
§8. Garantarea cambiei. Avalul - garanŃie tipic cambială
8.1. Ce este avalul?
8.2. CondiŃiile de valabilitate
8.3. Efectele avalului

38
§9. Plata cambiei
9.1. Elemente definitorii
9.2. Refuzul de plată
9.2.1. Regresul
9.2.2. Protestul
9.2.3. DeclaraŃia de refuz de acceptare şi plată
9.3. Contra-cambia
9.4. IntervenŃia
§10. Executarea cambiei
10.1. ForŃa executorie a cambiei
10.2. ExcepŃiile cambiale
§11. PrescripŃia cambială
SecŃiunea a IV-a
BILETUL LA ORDIN
§1. DefiniŃie
§2. Emiterea şi forma biletului la ordin
§3. Transmiterea, garantarea şi plata biletului la ordin
SecŃiunea a V-a
CECUL
§1. DefiniŃie
§2. Emiterea cecului. CondiŃii de validitate
§3. Formele cecului
3.3.1. Cecul barat
3.3.2. Cecul circular
3.3.3. Cecul certificat
3.3.4. Cecul poştal
3.3.5. Cecul de călătorie
§4. Transmiterea cecului
§5. Garantarea cecului
§6. Prezentarea cecului la plată

39
§7. Plata cecului

Capitolul III
MIJLOACE ŞI MODALITĂłI DE PLATĂ ÎN COMERłUL INTERNAłIONAL
SecŃiunea I
MIJLOACE DE PLATĂ ÎN COMERłUL INTERNAłIONAL
§1. Concept. Elemente definitorii
§2. Aurul - mijloc universal de plată
§3. Valuta - monedă naŃională folosită în decontările
internaŃionale
§4. Devizele - titluri de credit exprimate într-o anumită valută

SecŃiunea a II-a
MODALITĂTILE DE PLATĂ ÎN COMERłUL INTERNAłIONAL
§1. Concept. Elemente definitorii
§2. Creditul documentar
2.1. Definirea creditului documentar
2.2. FuncŃiile de creditare ale băncilor implicate
2.3. Fazele creditului documentar
2.3.1. Alegerea creditului documentar
2.3.2. Deschiderea creditului documentar
2.3.3. Utilizarea creditului documentar
§3. Incasso documentar
3.1. Definirea şi trăsăturile distinctive
3.2. Fazele incassoului documentar
3.3. Forme ale incassoului documentar
SecŃiunea a III-a
LEGEA MODEL PRIVIND TRANSFERURILE INTERNAłIONALE DE
CREDIT
§1. Concept. Elemente definitorii

40
1.1. DefiniŃia transferului de credit
1.2. Ordinul de plată. Sensuri şi semnificaŃii
1.3. Sfera de aplicare a Legii Model
§2. ObligaŃiile părŃilor
§3. Încheierea transferului de credit

TITLUL V
ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNAłIONAL

Capitolul I
ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNAłIONAL - PRINCIPALELE TRĂSĂTURI
CARACTERISTICE
SecŃiunea I
ARBITRAJUL COMERCIAL - INSTITUłIE JURIDICĂ PENTRU
SOLUłIONAREA DISPUTELOR DIN RELAłIILE COMERCIALE
INTERNAłIONALE
§1. Un concept viabil
§2. O instituŃie în expansiune
§3. Adaptarea la cerinŃele practicii comerŃului internaŃional
SecŃiunea a II-a
CARACTERELE ARBITRAJULUI COMERCIAL INTERNAłIONAL
§1. Caracterul arbitral
§2. Caracterul comercial
§3. Caracterul internaŃional
SecŃiunea a III-a
ARBITRAJUL INSTITUłIONAL ŞI ARBITRAJUL AD-HOC
§1. Arbitrajul instituŃional
§2. Arbitrajul ad-hoc

41
§3. Arbitrajul instituŃional şi arbitrajul ad-hoc în sistemul juridic
românesc
3.1. Organizarea şi funcŃionarea CurŃii de Arbitraj Comercial
InternaŃional de pe lângă Camera de ComerŃ şi Industrie
a României
3.2. Organizarea şi funcŃionarea arbitrajului ad-hoc

Capitolul II
CONVENłIA ARBITRALĂ. COMPOZIłIA ŞI COMPETENłA TRIBUNALULUI.
PROCEDURA ARBITRALĂ
SecŃiunea I
NOłIUNEA. EFECTELE ŞI NATURA JURIDICĂ A CONVENłIEI
ARBITRALE
§1. DefiniŃia convenŃiei arbitrale
1.5.1. Clauza compromisorie
1.5.2. Compromisul
§2. Efectele convenŃiei arbitrale
§3. Natura juridică a convenŃiei arbitrale
SecŃiunea a II-a
COMPOZIłIA ŞI COMPETENłA TRIBUNALULUI ARBITRAL
§1. CompoziŃia Tribunalului Arbitral
1.1. Desemnarea arbitrilor
1.2. Recuzarea sau retragerea unui arbitru
1.3. Desemnarea unui alt arbitru în locul celui care s-a retras
sau a fost recuzat
§2. CompetenŃa Tribunalului Arbitral
2.1. CompetenŃa Tribunalului de a statua asupra propriei sale
competenŃe
2.2. CompetenŃa materială a Tribunalului Arbitral

42
2.3. CompetenŃa Tribunalului Arbitral de a dispune măsuri
interimare
SecŃiunea a III-a
PROCEDURA ARBITRALĂ
§1. Determinarea regulilor de procedură
§2. Locul arbitrajului
§3. Limba în care se desfăşoară dezbaterile
§4. Legea aplicabilă procedurii arbitrale şi fondului litigiului
§5. Desfăşurarea procedurii arbitrale
5.1. Sesizarea Tribunalului arbitral
5.2. Întâmpinarea
5.3. Cererea reconvenŃională
5.4. Măsuri asiguratoare şi măsuri vremelnice
5.5. Dezbaterea litigiului

Capitolul III
HOTĂRÂREA ARBITRALĂ ŞI EFECTELE SALE
SecŃiunea I
HOTĂRÂREA ARBITRALĂ
§1. Adoptarea hotărârii
§2. ConŃinutul hotărârii arbitrale
§3. Completarea hotărârii arbitrale
SecŃiunea a II-a
CARACTERUL DEFINITIV ŞI OBLIGATORIU AL HOTĂRÂRILOR
ARBITRALE
§1. Trăsăturile caracteristice ale hotărârii arbitrale
§2. Executarea voluntară a hotărârii arbitrale
§3. Stipularea caracterului definitiv şi obligatoriu al hotărârii
arbitrale
SecŃiunea a III-a

43
EFECTELE HOTĂRÂRILOR ARBITRALE STRĂINE
§1. Principalele tendinŃe ale reglementărilor internaŃionale
privind efectele hotărârilor arbitrale străine
§2. ConvenŃia de la New York din 1958
§3. ConvenŃia de la Geneva din 1961
§4. ConvenŃia de la Washington din 1965
§5. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale străine în
România

44
BIBLIOGRAFIE

Cursuri universitare

Dumitru MAZILU, Dreptul comerŃului internaŃional, Partea generală, EdiŃia a VII-a,


EdiŃia Lumina Lex, Bucureşti, 2008
Dumitru MAZILU, Dreptul comerŃului internaŃional, Partea specială, EdiŃia a VII-a,
EdiŃia Lumina Lex, Bucureşti, 2008
Dumitru MAZILU, Dreptul comerŃului internaŃional ; TendinŃe şi evoluŃii actuale, EdiŃia
a II-a, EdiŃia Lumina Lex, Bucureşti, 2006

Studii de specialitate

1. ISĂRESCU, Mugur, Sistemul monetar-financiar internaŃional, în „DicŃionar Juridic de


ComerŃ Exterior“, Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986.
2. ISĂRESCU, Mugur, Expunere în faŃa Senatului României în calitate de Guvernator al
Băncii NaŃionale, Bucureşti, 22 iunie 1999.
3. ISĂRESCU, Mugur, Mecanismul economic, financiar şi valutar al activităŃii de
comerŃ exterior, în „DicŃionar Juridic de ComerŃ Exterior“, Editura ŞtiinŃifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1986.
4. JADAUD, B., PLAISANT, R., Droit du commerce international, Dalloz, Paris, 1991.
5. JARROSSON, Ch., La notion d'arbitrage, LGDJ, Paris, 1987.
6. JARVIN, S., DERAINS, Y., Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1974-1985,
ICC Publishing S.A., Paris-New York, 1990.
7. JARVIN, S., DERAINS, Y., ARNALDEZ, J.-J., Recueil des sentences arbitrales ed la
CCI 1986-1990, ICC Publishing S.A., Paris-New York, 1994.
8. KAHN, Philippe, La vente commerciale internationale, Sirey, Paris, 1961.
9. KAHN, Philippe, KESSEDJIAN, C., L'illicite dans le commerce international,
Universite de Bourgogne-CNRS, Travaux du CREDIMI, vol. 16, Litec, 1996.

45
10. KASSIS, A., Théorie générale des usages du commerce, LGDJ, Paris, 1984.
11. KASSIS, A., Problèmes de base de 1'arbitrage en droit comparé et en droit
international, tome I, LGDJ, Paris, 1987.
12. KASSIS, A., Le nouveau droit européen des contrats internationaux, LGDJ, Paris,
1993.
13. KHEMANI, R.S., SHAPIRO, D.M., Glossary of industrial organisation, economics,
competition law and policy terms, Paris, 1991.
14. KÖHLLER, H., PIPER, H., Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, München,
1995.
15. KOTLER, Philippe, La concurence totale, Les Edition d'Organisation, Paris, 1987.
16. LAGNEAU, G., La sociologie de la publicité, Édition 4e, Paris, 1993.
17. LEBEN, C., SHAPIRA, J., Le droit international des affaires, PUF, QUE Sais-je ?, 5e
Ed., Corrigée, 1996.
18. LESGUILLONS, H., DINTILHAC, F., C.E.E. Dumping/Subventions et autres
mesures de defense commerciale, 2 vol., Paris. 1989.
19. MAZILU, Dumitru, TendinŃe şi orientări în statuarea regimului juridic al societăŃilor
transnaŃionale, în „Revista de Drept Comercial“, nr. 5/1999.
20. MAZILU, Dumitru, EvoluŃia relaŃiilor comerciale în procesul dezvoltării dreptului
comunitar, în „Revista de Drept Comercial“, nr. 6/1999.
21. MAZILU, Dumitru, Dezvoltarea raporturilor comerciale ale României - Ńară
asociată la Uniunea Europeană, în „Revista de Drept Comercial“, nr. 7-8/1999.
22. MAZILU, Dumitru, Promovarea - prin expansiunea comerŃului reciproc - a
dezvoltării armonioase a relaŃiilor economice între statele AsociaŃiei Europene a
Liberului Schimb şi România, în „Revista de Drept Cornercial“, nr. 9/1999.
23. MAZILU, Dumitru, România - participantă la Acordul Central European de ComerŃ
Liber (C.E.F.T.A.), în „Revista de Drept Comercial“, nr. 10/1999.
24. MAZILU, Dumitru, Măsuri imperios necesare pentru ieşirea României din criză
(Deciziile să se ia în Ńară), în „Palatul de JustiŃie“, nr. 5/1999.
25. MERTENS de WILMARS, J., STEENBERGEN, J., The Court of Justice of the
European Communities and governance in an economic crisis, în „Michigan Law
Review“, vol. 82, nr. 5-6, 1984.

46
26. MESSERLIN, P., La nouvelle organisation mondiale du commerce, IFRI/DUNOD,
1995.
27. MOUSSERON, J.M., RAYNARD, J., FABRE, R., PIERRE, J.L., Droit du commerce
international, Litec, 1997.
28. MOUSSERON, J.M., BURST, J.J., Droit de la distribution, Paris, 1975.
29. MOUSSERON, J.M., SELINSKY, Veronique, Le droit français nouveau de la
concurence, Édition 2e, Paris, 1988.
30. MOUSSERON, J.M., Technique contractuelle, Éditions juridiques Lefebvre, Paris,
1988.
31. MUCCHIELLI, J.L., Relations économiques internationales, Paris, 1991.
32. MUNTEANU, C., VÎLSAN, C., InvestiŃii internaŃionale, Editura Oscar Print, 1995.
33. MUNTEANU, Roxana, Contracte de intermediere în comerŃul exterior al României,
Editura Academiei, Bucureşti, 1984.
34. MUNTEANU, Roxana, Elemente de tehnică juridică privind adaptarea contractelor
de comerŃ exterior, Editura Academiei, Bucureşti, 1990.
35. NEGRUŞ, M., Mijloace şi modalităŃi de plată internaŃionale, Editura Academiei,
Bucureşti, 1986.
36. NEGRUŞ, M., FinanŃarea schimburilor internaŃionale, Humanitas, Bucureşti, 1991.
37. NEUMAYER, K., MING, C., Convention de Vienne sur les contrats de vente
internationale de marchandises, Lausanne, 1993.
38. NEYT, P.S., Les fusions d'entreprises, Les Editions d'Organisation, Paris, 1990.
39. NITOYET, J.P., Traité de droit international privé, Paris.
40. NIYONZIMA, M., La clause de monnaie étrangère dans les contrats internationaux,
Bruylant Bruxelles et Maklu Uitgevers Antwerpen Apeldoorn, 1991.
41. OPPETIT, B., Droit du commerce international, Thémis, Textes et documents, PUF,
1997.
42. OPPETIT, B., L'adaptation des contrats internationaux aux changements de
circonstances: la clause de hardship, Clunet, 1974.
43. OPREA, Mihail Etienne, Secretul bancar (studiu - drept comparat), în „Revista de
Drept Comercial“, nr. 7-8/1999.
44. OSMAN, F., Les principes generaux de la lex mercantoria, LGDJ, Paris, 1992.
45. PATRICHE, D., Economie comercială, Editura Virgil Madgearu, Bucureşti, 1993.

47
46. PĂTULEA, Vasile, TURIANU, Corneliu, Curs rezumat de drept al afacerilor,
Editura Scripta, Bucureşti, 1994.
47. PĂTULEA, Vasile, NeconstituŃionalitatea instituŃiei răspunderii materiale, în
„Revista de Drept Comercial“, nr. 7-8/1999.
48. PĂTRĂŞCANU, Petru, V., Drept comercial. Cambia şi biletul la ordin, Editura
ALL, Bucureşti, 1994.
49. PEDAMON, M., Droit commercial, Paris, 1994.
50. PERCERON et BUTERON, La nouvelle legislation internationale de la lettre de
change, du bilet à ordre et du chèque, II, 1937-1951.
51. PHILIPPE, D.M., Changement de circonstances et boulversement de l'économie
contractuelle, Établissements Émile Bruylant, Bruxelles, 1989.
52. PIETTRE, A., Pensée economique et théories contemporaines, Édition 6, Paris, 1973.
53. PITULESCU, I., ABRAHAM, P., DicŃionar de termeni juridici uzuali explicativ-
practic, Editura NaŃional, Bucureşti, 1997.
54. PITULESCU, I., Al treilea război mondial. Crima organizată, Editura NaŃional,
Bucureşti, 1996.
55. POMMIER, J.C., Principe d'autonomie et loi du contrat en droit international privé
conventionnel, Economica, Paris, 1992.
56. POP, L., Drept civil. Teoria generală a obligaŃiilor, vol. II, Editura FundaŃiei
„Chemarea“, Iaşi, 1993.
57. POPA, Alexandru, Clauza compromisorie - efecte convenŃionale privind numirea
arbitrilor, în „Revista de Drept Comercial“, nr. 9/l999.
58. POPA, I., TranzacŃii internaŃionale, Editura Recif, 1992.
59. POPA, I., Bursa, Editura Adevărul, Bucureşti, 1994.
60. POPA, Vasile, LEPĂDAT, Lucian, InvestiŃiile directe în România, cu referire
specială asupra regimului juridic aplicabil facilităŃilor de natură fiscală acordate
investitorilor străini, în „Revista de Drept Comercial“, nr. 7-8/1999.
61. POPA, Alexandru, NeconstituŃionalitatea art. 122, alin. 3 din Legea nr. 31/1990,
republicată, în „Revista de Drept Comercial“, nr. 2/l999.
62. POPA, Alexandru, Privatizarea şi piaŃa de capital - efecte legale şi nereguli de fapt,
în „Revista de Drept Comercial“, nr. 1/1999.
63. POPESCU, V., Bursa şi tranzacŃii cu titluri financiare, Bucureşti, 1993.

48
64. POPESCU, Tudor, R., ANCA, P., Teoria generală a obligaŃiilor, Editura ŞtiinŃifică,
Bucureşti, 1968.
65. POPESCU, Tudor, R., SoluŃionarea litigiilor patrimoniale cu elemente de ex-
traneitate, Bucureşti, 1980.
66. POPESCU, Tudor, R., Dreptul comerŃului internaŃional, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1983.
67. POPESCU, Tudor, R., Drept internaŃional privat, Bucureşti, 1994.
68. RAMBERG, J., Guide des Incoterms 1990, ICC Publishing S.A., Paris, 1991.
69. RAMBURE, D., Le mandat accesoire d'une operation juridique complexe, Paris,
1981.
70. RAMIN, A., Le lock-out et le chômage technique, LGDJ, Paris, 1977.
71. RIPERT, G., ROBLOT, R., Traité de droit commercial, tome I, LGDJ, Paris, 1991.
72. ROBERT, J., MOREAU, B., L'arbitrage, Dalloz, Paris, 1983.
73. ROBERT, J., MOREAU, B., L'arbitrage - droit interne, droit international privé,
Dalloz, Paris, 1993.
74. ROMANO, S., L'ordre juridique, Dalloz, Paris, 1975.
75. SCHERMERS, H.G., WAELBROECK, D., Judicial protection in the European
Communities, 5th Edition, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer-Boston,
1992.
76. SCHIAVONI, G., La clause pénale en droit italien, DPCI, 1982.
77. SCHMIDT, J., La négociation du contrat international, DPCI, 1983.
78. SCHMITTHOFF, Clive, M., Schmitthoff’s Export Trade. The Law and Practice of
International Trade, Stevens and Sons, London, 1990.
79. SILARD, S.A., Clauses de maintien du valeur dans les transactions internationales,
„Clunet“, 1972.
80. SIMON, D., Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de Justice des
Communautes Européennes, în „Journal de drolt international“, nr. 2/1992.
81. SIMON, Y., Techniques financierés internationales, Economica, Paris, 1991.
82. SITARU, Dragoş-Alexandru, Încheierea contractelor comerciale internationale.
Propuneri de lege ferenda, în „Studii şi Cercetări Juridice“, nr. 3/1982.
83. SITARU, Dragoş-Alexandru, Dreptul comerŃului internaŃional, TRATAT, volumul
II, Editura ACTAMI, Bucureşti, 1996.

49
84. SITARU, Dragoş-Alexandru, în „Răspunderea în contractul de vânzare-cumpărare
internaŃională“, Biblioteca de Economie Mondială; Institutul de Economie
Mondială, Bucureşti, 1982.
85. SITARU, Dragoş-Alexandru, în „Exportul în contrapartidă. Probleme economice şi
juridice“ (autori: BABIUC, Victor, BÂRSAN, C., CONSTANTINESCU, A.,
DUMITRESCU, A., RUCĂREANU, Ion, SITARU, Dragoş-Alexandru, TĂNĂ-
SESCU, V.), Editura Academiei Române, 1987.
86. ŞOVA, Dan, ConsideraŃii privind impozitul pe profit în două situaŃii speciale:
camerele de comerŃ şi industrie şi sucursalele societăŃilor bancare străine, în
„Revista de Drept Comercial“, nr. 4/1999.
87. STARCK, B., ROLAND, H., BOYER, L., Obligations, Contrat, vol. II, quatrième
édition, Litec, Paris, 1993.
88. STĂTESCU, C., BÎRSAN, C., Drept civil. Teoria generală a obligaŃiilor, Editura
ALL, Bucureşti, 1992.
89. STOIAN, I., PENCEA, R., BROTAC, L., Tehnici de comerŃ internaŃional, vol. I,
Bucureşti, 1992.

50