Sunteți pe pagina 1din 2

Dosar:

Termen:
Către
Judecătoria

Subscrisa
prin reprezentantul său legal Director , formulăm şi depunem prezenta:

ÎNTÂMPINARE

La acţiunea formulată de , cu domiciliul în prin reprezentantul


legal ales av. , prin care Solicităm Onoratei Instanţei respingerea acţiunii
împotriva , pentru următoarele :

MOTIVE

În fapt
Invocăm Onoratei Instanţe excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a
O.C.P.I. Arad. Calitatea procesuală pasivă într-un proces presupune o identitate
între pârâtul chemat în judecată şi : persoana obligată în raportul obligaţional
dedus judecăţii de reclamant; persoana care neagă dreptul reclamantului; persoana
faţă de care reclamantul doreşte să îşi stabilească existenţa unui drept real;
persoana în patrimoniul căreia reclamantul doreşte să dovedească inexistenţa unui
drept real. Lipsa interesului nostru direct în această cauză este motivată pe faptul că
nu urmărim satisfacerea unui drept, reclamantul nu doreşte să stabilească existenţa
unui drept faţă de noi.
Pe de altă parte, conform noilor prevederi exprese ale art. 50^1 din Legea 7/1996
republicată şi modificată, solicităm Onoratei instanţe admiterea excepţiei lipsei calităţii
procesuale pasive a OCPI Arad.
Conform Deciziei ÎCCJ nr. LXXII (72) pronunţată în şedinţa publică din 15
octombrie 2007 s-a admis recursul în interesul legii privind lipsa calităţii procesuale
pasive a OCPI în aceste cauze, excepţie pe care o invocăm şi o susţinem şi în cazul de
faţă.

Pe fond considerăm că încheierea de carte funciară nr. a fost dată


respectând prevederile legale în vigoare, respectiv art. 55 alin (4) ,(6) şi (8)
din Legea 7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată :
(6) „Când în înscrisul doveditor al vânzării se invederează că pretul
nu a fost plătit ori nu a fost plătit în întregime, privilegiul pentru garantarea
pretului datorat se înscrie din oficiu, în folosul vânzătorului”
(8)„Dispoziţiile alin. (4) se vor aplica în mod corespunzător în cazul
schimbului sau împărţelii, pentru diferenţa de valoare datorata în bani.”

(4) „În toate cazurile când prin lege se acorda un privilegiu imobiliar
sau o ipotecă legală pentru garantarea vreunui drept sau creanţe, acestea
se vor înscrie din oficiu în cartea funciară, cu excepţia situaţiei în care
părţile renunţă în mod expres la acest beneficiu; înscrierea privilegiului sau
a ipotecii legale se face, de regula, în temeiul înscrisului din care rezulta
creanţa privilegiata sau care conferă dreptul de a lua o inscripţie
ipotecară.”

Faţă de cele arătate mai sus solicităm admiterea excepţiei invocate şi respingerea
acţiunii petentului.

În drept:
- Legea 7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată
- H.G. 1210/2004 cu modificările ulterioare
- art.331-339 din Codul de Procedura Civilă
Solicităm judecarea şi în eventuala noastră lipsă, conform art.242 C.pr.civ.
Depunem prezenta în 3(trei) exemplare, un exemplar pentru instanţă iar
restul în vederea comunicării cu părţile.
Director Consilier Juridic