Sunteți pe pagina 1din 4

Asigurarea bunurilor împotriva riscurilor de

incendiu şi alte calamităţi

1. Contractul de asigurare. Dispoziţii generale


În baza contractului de asigurare reglementat de poliţa de
asigurare şi de prezentele condiţii de asigurare, asiguratul se obligă să
plătească o primă societăţii de asigurare denumită şi asigurator, iar
aceasta ia asupra sa riscul producerii unui anume eveniment, obligându-
se ca la producerea riscului să plătească asiguratului sau beneficiarului
desemnat o despăgubire în limitele şi la termenele convenite.
Asiguratul trebuie să aibă un interes patrimonial asupra bunului asigurat.
Asigurarea se încheie, de regulă, pe o perioadă de 1 an. Perioada minimă de
asigurare este de o lună. Asigurarea se consideră încheiată numai prin încasarea
primei de asigurare sau a celei dintâi rate a primei şi emiterea poliţei de
asigurare. Primele de asigurare se calculează conform tarifului de prime al
asiguratorului. Asigurarea nu este considerată încheiată, chiar dacă poliţa a fost
încheiată, în cazul în care nu a fost plătită prima integral sau cea dintâi rată a
primei de asigurare, dacă nu s-a convenit altfel.
După încheierea asigurării, asiguratorul ia asupra sa riscul producerii
evenimentului asigurat, începând cu data fixată în poliţă, dar în nici un caz
înainte de orele 24 ale zilei în care s-a plătit prima, data încetării valabilităţii
contractului rămânând neschimbată.
În cazul în care ratele ulterioare de primă nu sunt plătite în termen de 30 zile de
la temele scadente, stabilite în poliţă, contractul de asigurare se consideră
suspendat. După acest termen, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data
suspendării se reia plata ratelor scadente, contractul de asigurare se repune în
drepturi începând cu orele 24 ale zilei în care s-a plătit rata de primă restantă, cu
condiţia efectuării de către asigurator a unei inspecţii de risc, data încetării
valabilităţii contractului rămânând neschimbată. În cazul în care după expirarea
termenului de 30 de zile asiguratul nu plăteşte primele restante, contractul de
asigurare se consideră realizat de drept, fără posibilitatea acordării vreunui
termen de graţie şi fără a fi necesară punerea în întârziere. Pe perioada cât
contractul de asigurare este suspendat, asiguratorul nu suportă în nici un fel
riscurile asigurate prin prezentele condiţii.

2. Obiectul asigurării
Sunt asigurabile prin prezentul contract de asigurare bunurile aflate în
cadrul locaţiilor (inclusiv în cadrul incintelor împrejmuite) menţionate în poliţă la
rubrica „ Amplasarea bunurilor asigurate”
Pot fi asigurate la categoria de clădiri şi alte construcţii: Toate clădirile şi
construcţiile speciale menţionate în cerea de asigurare ( fiind exclusă valoarea

1
termenului), cu respectarea celor menţionate în paragraful precedent, în
categoria maşini, utilaje, instalaţii: maşini, utilaje, ustensile, piesele de schimb
pentru acestea precum şi postamentele respective, echipamente, inclusiv
instalaţii de prevenire şi alarmare; la categoria mobilier, birotică, aparatură
electronică şi electrotehnică, dulapuri blindate şi alte obiecte de inventar; la
categoria stocuri: materii prime, materiale, produse semifabricate şi finite, bunuri
în curs de fabricaţie, materiale de consum, ambalaje, rebuturi, suporturi.
Asigurarea în baza prezentului contract este valabilă pentru bunurile (de felul
celor descrise anterior) aflate pe teritoriul României.

3. Riscurile pentru societatea de asigurări acordă despăgubiri


Asiguratorul îl despăgubeşte pe asigurat pentru pagubele materiale directe
cauzate de: Riscuri STANDARD, în cadrul cărora sunt cuprinse riscurile:
Incendiu,
Incendiu, prin care se înţelege un foc de mare întindere sub formă de
flăcări deschise care însoţesc arderea şi care s-a produs în absenţa unei vetre
destinate acestui scop sau a ieşit din vatră, având forţa de a se extinde prin
propria sa putere.
Excluderi: pagube cauzate de incendiu rezultat din cutremur sau erupţii
vulcanice, pagube produse direct sau indirect prin acţiunea dispozitivelor
explozive sau armelor de foc.
Trăsnet,
Trăsnet, prin care se înţelege o descărcare electrică luminoasă care se
produce între un nor şi sol sau obiecte aflate pe sol, pagube producându-se prin
transferul nemijlocit al efectului asupra bunului asigurat, chiar dacă trăsnetul nu a
fost urmat de incendiu.
Căderea aparatului de zbor,
zbor, părţi ale acestora şi obiecte transportate de
acestea, cu excepţia dispozitivelor explozive.
În cazul acestei acoperiri se acordă despăgubiri şi pentru pagubele
produse bunurilor asigurate de: carbonizarea totală sau parţială ori topirea, chiar
şi fără flacără, demolarea, demontarea sau mutarea în alt loc al clădirii sau a
unei construcţii în care se aflau bunurile asigurate, dacă aceasta se ţine pentru a
opri întinderea incendiului sau la o ameninţare bruscă de incendiu.

4. Riscuri extinse plus riscuri speciale sau „toate riscurile”


Sunt incluse sub această acoperire riscurile standard şi riscurile extinse la
care se adaugă şi pagubele produse de avarii accidentale ale instalaţiilor de apă,
canal sau încălzire, prin care se înţelege paguba cauzată de scăpările
accidentale de apă.
În caz de furt se acordă despăgubiri pentru: furtul prin efracţie a bunurilor
asigurate, comis prin spargerea pereţilor, acoperişului tavanelor, uşilor,ferestrelor,
sau prin stricarea sau forţarea dispozitivelor de închidere, cu condiţia ca uşile
exterioare sau căile de acces în localul asigurat să fie încuiate cu dispozitive de
închidere. Furtul prin acte de tâlhărie al bunurilor sau furtul comis prin folosirea
cheii originale obţinute prin efracţie sau prin forţă.

2
Se acordă despăgubiri şi pentru pagube produse încăperilor în care se află
bunurile asigurate (de exemplu, costuri de curăţare şi costuri de înlocuire a
încuietorilor avariate), în limita a 5 % din suma asigurată chiar dacă încăperea
este sau nu asigurată.
5. Sumele asigurate
Bunurile se asigură pentru sumele declarate de asigurat, sume ce nu
trebuie să depăşească valoarea reală la data asigurării. Prin valoarea reală a
bunurilor la data asigurării se înţelege:
a) la mijloace fixe şi obiecte de inventar, valoarea de nou (preţul de înlocuire),
din care se scade uzura în raport cu vechimea, întrebuinţarea şi starea de
întreţinere a bunului respectiv;
b) la mijloace circulante materiale, cu excepţia obiectelor de inventar, după
caz, preţul de cost sau de producţie ori preţul de achiziţie, inclusiv cheltuielile
efectuate, cu transportul, manipularea, depozitarea şi prelucrarea lor;
Pe durata asigurării, sumele asigurate pot fi majore, reevaluate sau
indexate cu plata corespunzătoare a primelor de asigurare (prin raportare la rata
inflaţiei, aşa cum aceasta a fost comunicată de către Comisia Naţională de
Statistică şi prin raportarea leului la euro,dolar sau altă valută forte).
Asigurarea pentru o sumă care depăşeşte valoarea reală a bunului este
nulă pentru diferenţa dintre suma asigurată şi valoarea reală.
Dacă valoarea declarată a bunului asigurat prin acest contract este mai
mică decât valoarea reală la momentul producerii daunei, suma care se plăteşte
pentru despăgubirea cuvenită se reduce corespunzător raportului dintre suma
prevăzută în poliţa de asigurare şi valoarea bunului la data producerii
evenimentului asigurat.
6. Obligaţiile asiguratului
La încheierea asigurării, asiguratul este obligat să răspundă înscris la toate
chestionarele asiguratorului cu privire la împrejurările esenţiale, referitoare la
risc, pe care le cunoaşte. Dacă împrejurările esenţiale privind riscul, aşa cum au
fost declarate de asigurat, se modifică în cursul valabilităţii contractului,
asiguratul este obligat să comunice în scris asiguratului schimbarea imediat ce a
cunoscut-o, urmând ca prima de asigurare să fie ajustată corespunzător, dacă
este cazul. Dacă asiguratul a dat răspunsuri inexacte sau incomplete ori dacă nu
a făcut comunicarea la societatea de asigurări cu privire la circumstanţele privind
riscul, asiguratorul are dreptul:
a) să propună asiguratorului înainte de producerea evenimentului asigurat
modificarea corespunzătoare a contractului sau să-l denunţe, dacă cunoaşte
exact circumstanţele în care nu ar fi încheiat asigurarea, termenul de preaviz
va fi de 15 zile calendaristice.
b) după producerea riscului asigurat, să reducă despăgubirea cuvenită
corespunzător raportului dintre prima stabilită şi cea care, cunoscându-se
exact împrejurările, ar fi fost datorată, sau să refuze plata despăgubirii dacă,
faţă de aceste împrejurări, asigurarea nu s-ar fi încheiat.

3
Asiguratul va plăti primele de asigurare în cuantumul şi la termenele
prevăzute în poliţa de asigurare.
Plata primei se face la sediul asiguratorului sau a împuterniciţilor săi.
Dovada plăţii primelor de asigurare revine asiguratorului, înscrisul constatator
final fiind poliţa de asigurare în care se menţionează plata primei, chitanţa,
ordinul de plată sau alt document probator al plăţii.
Asiguratul este obligat să întreţină bunul asigurat în condiţii bune, în
conformitate cu dispoziţiile legale şi să ia toate măsurile necesare în scopul
prevenirii producerii riscului asigurat. Asiguratorul are dreptul să verifice modul
în care bunul asigurat este întreţinut. Asiguratul are, de asemenea, obligaţia
de a nu face sau admite modificări care ar duce la mărirea riscului, cu
excepţia cazului în care continuarea asigurării este confirmată înscris de către
asigurator.
7. Constatarea şi evaluarea daunei. Plata despăgubirii
Constatarea şi determinarea cuantumului daunei se face de asigurator,
direct sau prin împuterniciţi, împreună cu asiguratul sau împuterniciţii săi,
inclusiv prin experţi, dacă s-a convenit în acest mod de cele două părţi.
Dacă asiguratorul sau contractantul stimulează producerea riscului
asigurat sau exagerează cu intenţie cuantumul daunei, folosind spre
justificare mijloace sau documente mincinoase sau frauduloase, modifică sau
alterează cu intenţie urmele şi rămăşiţele evenimentului asigurat sau
facilitează agravarea pagubei, asiguratul decade din orice drept la
despăgubire şi la restituirea proporţională a părţii din prima datorată, iar
contractul de asigurare e considerat reziliat de drept.
8. Dispoziţii finale
Pe tot parcursul valabilităţii contractului, asiguratorul, direct sau prin
reprezentanţii săi, are dreptul să efectueze inspecţii de risc ori de câte ori
consideră necesar. Dacă se constată cu acest prilej degradarea condiţiilor de
protecţie existente la începerea contractului, asiguratorul poate suspenda
asigurarea, notificând în scris pe asigurat. Contractul va fi repus în vigoare
după remedierea neajunsurilor constatate.
Prezentul contract de asigurare este încheiat în conformitate cu
legislaţia românească. Eventualele letigii apărute între părţi se vor rezolva pe
cale amabilă sau de către instanţele judecătoreşti competente din România.

Nume:Mihai
Prenume:Magdalena
Clasa:a XII-a F
Profesor coordonator:Ursache Gabriela

Bibliografie: Manual de analize şi texte, autor: Angela Teşileanu, editura: Sildan.