Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea “Politehnica” din Timişoara Anexa 4

Oficiul Doctorate la Contractul de studii doctorale

FIŞA SINTETICĂ A PROGRAMULUI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ


______________________________________________________________________

______________________________________________________________________1)

Doctorand: Nume Prenume

Nr. Matricol UPT Data înmatriculării

Domeniul de doctorat

A. ACTIVITĂŢI PROGRAMATE

Activităţii Termene de realizare estimate


1. Elaborarea raportului ştiinţific nr. 1 cu rezultate
intermediare ale cercetării
2. Elaborarea raportului ştiinţific nr. 2 cu rezultate
intermediare ale cercetării
3. Elaborarea a ______ lucrări ştiinţifice la conferinţe
internaţionale organizate în străinătate
4. Elaborarea a ______ lucrări ştiinţifice în circuitul ISI

Comisia de avizare 2)
1. Conducător / Conducători de doctorat __________________________________
2. Membru _______________________________________
3. Membru _______________________________________

Semnături
1. _______________________ ________________________
2. _______________________ 3. ________________________

Semnătura doctorandului ____________________________

Data

____________________________

1)
Se înscrie titlul de la punctul B al Anexei 3 la Contractul de studii doctorale. Formularul a fost adoptat prin H.BExS UPT. Nr.
27/03.10.2006.
2)
Comisia de avizare este aceeaşi cu cea care a semnat şi procesul verbal referitor la proiectul programului de cercetare
ştiinţifică.
B. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR PROGRAMATE

Data consemnării finalizării


Activitatea Observaţii 4)
activităţii 3)

Avizul IOSUD-UPT după primul an al programului de cercetare ştiinţifică

30.09. ________

Rector,

________________________________

Avizul IOSUD-UPT după al doilea an al programului de cercetare ştiinţifică

30.09. ________

Rector,

________________________________

3)
Activităţile se consemnează prin procesele verbale depuse de conducătorul de doctorat la Oficiul doctorate. Ele se înscriu în
secţiunea B a acestei fişe de către Oficiul doctorate.
4)
La activităţile programate la punctele 1 şi 2 din secţiunea A se încrie calificativul ADMIS sau RESPINS. În al doilea caz
activitatea se reia. La activităţile de la punctele 3 şi 4 din secţiunea A se consemnează toţi identificatorii lucrării.