P. 1
Indicator Norme de Deviz Tersamente Vol II

Indicator Norme de Deviz Tersamente Vol II

|Views: 2,918|Likes:
Published by zoli_portik

More info:

Published by: zoli_portik on Dec 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

"

INDICATORD~·NORM~D~ D~Vll
PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE
~,. ft

Ts
- Ediţia 1181-

Volumul fi

"11.ţ()4/2('ONSULTANŢĂ, ORGANIZARE ŞI CIBERN}~TlCĂ ÎN CONSTRUCŢII c.O.C.C.-S.A.

([3

INDICATOR DE NORME DE DEVIZ ..., PENTRU LUCRARI DE TERASAMENTE

Ts
1981
Volumul II
VERIFICAT.
2002

Cuprinde codificarea unitară pe 13 caractere a resurselor În conformitate cu adresa M.L.P.T.L. nr. 1143/DGT/24.03. J 999 şi cu prescriptiile Il.E., fiind încadrate în noua clasificare C.A.E.N. şi C.P.S.A.

Biblioteca UTCN

•.••. ~~~:f>'

I.;--;';'I. TFHN\CA CLU
111111111111/111111111111111111111111111

_.. ~ 1 O -..,,' .', ~~
-2003 -

514668

--

. !.~.-._.--.--'~--- I')u;~ 5 ~ J1t'~f .•. ~

Indicatorul este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr: 6012001 privind achiziţiile publice şi ale Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări, art. C.7. J .c. din secţiunea Informaţii generale, care stipulează: "INDICATOARELE DE NORME DE DEVIZ, SERIA 1981, POT FI FOLOSITE, ÎN MOD ORIENTATIV, ATÂT DE CĂ TRE PROIECTANT~ CÂT ŞI DE CĂTRE OFERTANT, ÎN DESCRIEREA LUCRĂRILOR, A CONDIŢIILOR DE MĂSURARE A LUCRĂRILOR, A EVALUĂRII RESURSELOR NECESARE, A CONSUMURILOR SPECIFICE DE MATERIALE, MANOPERĂ ŞI UTlLAJE."

SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI

VOLUMUL II
lmool OOQltol rsF fsG Denumire capitol Sprijinirea malurilor Curăţarea terenului Amenajări de peluze, plantări şi transplantări, alei, terenuri de joc pentru copii, terenuri de sport şi stăncărie ornamentală Transport şi depozitare mecanizată Consolidarea terasamentelor Pagina 11 33

54

sH

EDITAREA, COPIEREA, MULTIPLICAREA SAU FOLOSIREA INFORMAŢIILOR ÎN BAZE DE DATE SAU APLICAŢII SOFT ÎN SCOPURI COMERCIALE SE FACE NUMAI CU APROBAREA SCRISĂ A C.O.C.C.-S.A., SINGURA SOCIETAT.E ABILITATĂ OFICIAL . DE ţĂ:TRE M.L.P.T.L. SĂ EDITEZE ŞI SĂ 1 DISTRIBUIE ACESTE INDICATOARE

103

Tsl TsJ

124
.

© Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate COCC;.SA®
:•.•,ItIt'

Consultanţă, Organizare şi Cibernetică În Construcţii
în conformitate
CLi Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art. 7 şi 8.

Calea Griviţei 8-10, sector 1,78104] Bucureşti Te"-.:·,OD4,0-021-212 41, Fax: 0040-02]-312 5641 98 www.cocc.ro e-mail: cocc@artelecom.net
3

Tr\\I~tr ~ u~----.! mr'~ ~ ~-~~ l.l.ll.l,-.a ~

2:000
\._-:~....

~

----..-

CAPITOLUL SPRIJINIREA

TsF

Sistem informatic pentru elaborarea ofertelor pentru licitaţii, programarea, urmărirea şi decontarea lucrărilor de construcţiimontaj, finanţate de stat sau din alte Surse
Consultanţă, Organizare şi Cibernetică În Construcţu.. COCC a proiectat şi a dat în exploatare curentă sistemul informatic DELTA 2000, care: . răspunde cerinţelor societăţilor de proiectare şi de execuţie construcţii-montaj în elaborarea ofertelor economice şi a întocmirii tuturor documentelor (formularelor) necesare prezentării la licitaţii conform legislaţiei actuale privind achiziţiile publice, precum şi a "Normelor metodologice" de aplicare a acesteia, permite programarea, urmărirea şi decontare. lucrărilor executate pentru investiţii, indiferent de sursa de finanţare, cu respectarea condiţiilor contractuale şi de legislaţie; aplicaţia permite editarea tuturor rapoartelor specifice lucrărilor de investiţii bugetare şi extrabugetare, rapoarte de tip utilitar, inclusiv fOITImlarele document pentru prezentarea la licitaţii; tip ofertele pot fi Întocmite prin apelarea la indicatoarele de norme de deviz editate În: 1981-1982, 1992-1996 şi 1999-2001 şi În continuare de COCC, care sunt elaborare Împreună cu institute de cercetări şi proiectare de specialitate; menţionăm că indicatoarele elaborate În perioada 1999-2001 sunt indicatoare de rionne de deviz ediţia 1981-1982 revizuite şi completate la zi cu norme pentru materiale şi tehnologii noi, precum şi cu unele modificări la zi ale unor norme; aplicaţia DELTA 2000 este unicat În ţară din punct de vedere al bazei de date normative şi a codificării resurselor, care este realizată în concordanţă cu prevederile Uniunii Europene Amintim că COCC este ,~jngU"'1 societate "hilihlW oficial sii editezo, sii difuzeze şi sti fOlnl'n.'jaJiz('Zt~ aceste nurme, în urma contnf('t(~for JWcare le-a avut cu l\'lCfnd . şi !\lLPTL. Pe lângă indicatoarele de norme amintite mai sus, aplicaţia permite ca utilizatorii Să-şi poată crea norme proprii. cu consumuri de resurse proprii ce se constituie în baze de date normative proprii utilizatomlui Intre utilizatorii care folosesc sistemul DELTA-2000, se pot efectua transferuri automate de date (selecţii de devize, de obiecte, o investiţie sau selecţii de investiţii) prin procedeul export/import foarte rapid, Sistemul DELTA 2000 are programeleelaborate în limb~iul Visual Basic (versiunea 6.0), bazele dedate gestionate cu SQL Server 7.0 şi poate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM, monopost sau în reţea, pentru utilizatori cu Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 sau Windows 2000. Sistemul DELTA 2000 necesită următoarea configuraţie minimă necesară: calculator PC compatibil IBM-PENTIUM 200 MHz; 32 Mb RAM; HDD-IGB, FDD 3,5", CD-ROM, imprimantă M/A3 (recomandăm: PENTIUM II (K6-2) la 300 MHz, 64 Mb RAM şi Monitor 15"), SiSI"l1Iul I)ECC\ 200() este realizllt În conformitate cu prevederile ".prinSt' În Ordollanţ:1 tiI' llrgenţă nr, 601200.1 privind a.'hi,iţiile publice pentru servicii, proiectare şi lucrări.

MALURI LOR 11

11,101
IMI,I"

1111 '81011

11111 1111Il( 1111t!'( '1(11)

1••1'1l

1_1'10
-. Societatea noastră asigură prin contract instalarea, instruirea şi asistcnţa tehnică la sediul beneficiaruhu Preţul de bază pentru sistemul informatic DELTA 2000 este de 700 $, fără TVA, la care se IIdtlll~n contravaloarea diverselor servicii. Pentru firmele care au cumpărat de la COCC versiunea anterioară stabilite prin negociere directă, DELTA, pre(ur/ll'
VIII' "

" •

1'11 A
111"12A

De asemenea, În funcţie de mărimea societăţilor comerciale (număr de personal, dotare irll,ullllltll'n etc.), preţurile pol deveni negociabile,

eneralităţi prijiniri de maluri, cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la ăpături executate În spaţii limitate, având lăţimea de până la 1,50 m Între maluri prijiniri de maluri cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la ăpături executa te in spaţii limitate, având lăţimea de 1,51-2,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la săpături executate În spaţii limitate, având lăţimea de peste 2,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag verticali ascuţi şi la un capăt şi cadre de lemn, cu interspaţii Între dulapi de maximum 0,05 m, la săpături de fundaţie, În teren uşor sau mijlociu Sprijiniri de maluri, cu dulapimetalici aşezaţi orizontal, la săpături executate in spaţii limitate, având lăţimea de până la 1,50 ITi între maluri Sprijiniride maluri, cu dulapi metalici aşezaţi orizontal, la săpături executate În spaţii limitate, având lăţimea de 1,51-2,50 m Între maluri Sprijin iri de maluri, cu dulapl metal ici aşezaţi orizontal, la săpături executate in spaţii limitate, având lăţimea de peste 2,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri, cu dulapi metal ici aşezaţi orizontal, la săpături În terenuri cu împingeri mari, executate În condiţii speciale, la drenuri şi canale de adâncime, având lăţimea de până la 1,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici aşezaţi orizontal, la săpături În terenuri cu Împingeri mari, executate in condiţii speciale, la drenuri şi canale de adâncime, având lăţimea de 1,51-2,50 ni Între maluri, Sprijinir de maluri, cu dulapi metalici verticali şi cadre de lemn, cu interspaţii Între dulapi de maximum 0,05 m, la săpături de fundaţie, În teren uşor sau mijlociu Sprijiniri la pereţii săpăturilor de fundaţii, executa te 'cu palplanşe de lemn bătute manual Cadre din lemn de răşinoase, pentru sprijinirea pereţilor de palplanşe '

14

15

16

18

19

20

21

22

25

27

28
29

5

strângerea În grămezi şi arderea lor supravegheată Curăţarea terenului de iarbă şi buruieni . cuprinzând două treceri perpendiculare Între ele. 4.6 59 TsG12 TsG13 TsG14 60 46 47 61 6 7 . cu păstrarea structurii În straturi Îmbrăcarea taluzurilor cu pământ vegetal compactat. a suprafeţelor de tufişuri sau arbuşti cu diametrul de până la 10 cm. a arborilor tăiaţi În scaun ndepărtarea (evacuarea) mecanică a materialului defrişat sau a cioatelor xecutarea arăturii la adâncimea de 25-28 cm. cu dulapi de fag aşezaţi orizontal. cu defriţător montat pe tractor S-1500 Scoaterea cioatelor de foioase tari şi brad. TERENURI DE SPORT §I STÂNCĂRIE ORNAMENT ALA Generalităţi Degajarea terenului de corpuri străine Tăierea manuală a arborilor. a arborilor tăiaţi În scaun sccaterea au defrişător montat pe tractorul S-1500. prin secţionare succesivă a crengilor.U 111 30 I 1!if~1I 31 r . la săpături executate În spaţii limitate. inclusiv transportarea manuală a materialului lemnos in depozite Scoaterea cioatelor de răşinoase sau de foioase moi. PLANTĂRI ŞI TRANSPLANTĂRI ALEI. inclusiv transportarea materialului lemnos În grămezi Defrişarea mecanică. cu defriţător montat pe tractor 8-1500 Scarificarea mecanică a terenului defrişat.05 m CAPITOLUL TsG i '. cu dulapi de fag vertical. a resturilor lemnoase adunate de pe suprafeţe defrişate Cornasarea depozitelor de resturi lemnoase (provenite din defrişare) cu o formaţie cu 4 buldozere pe şenile S-1500 III 1 (II tii ea 48 49 49 50 51 51 lJO 52 53 36 TsG04 CAPITOLUL TsH 37 37 39 40 TsG05 TsG06 TsG07 TsG08 I I ••11111" l.. În vederea consolidării lor. la săpături de fundaţie. executată pe taluzuri cu înălţimea de până la 4 m Îmbrăcarea taluzurilor cu pământ vegetal compactat. Defrişarea manuală a suprafeţelor Împădurite cu tufişuri şi arbuşti cu diametrul de până la 10 cm. nivelarea şi finisarea suprafeţelor după mobilizarea solului Aşternerea uniformă a stratului de pământ vegetal. cu tractorul rutier tip forestier. montate pe II notor S-1500 ~. cu defrişător pe tractor S-1500.111l0 1••111111 1.tI hl~ I . ascuţit la un capăt şi cadre de lemn. '\" 11I(1~~ in depozit a arborilor sau cioatelor izolate. până ~a adâncimea de 0. cu explozibil Cosi rea vegetaţiei I 33 35 35 • • . de po terenurile de luncă. cu plugul cu 2 trupiţe. cu explozibil Dezrădăcinarea cioatelor de foioase tari şi de brad. după dofrişare. cuplat la tractorul rutier Transportarea la distanţa de până la 500 rn. executată pe taluzuri cu Înălţimea intre 4 m şi 8 m 54 57 57 58 42 43 44 TsG09 TsG10 TsG11 59 4r. inclusiv împinqerea materialului lemnos În grămezi _ Doborârea manuală a arborilor de răşinoase şi foioase. pentru linii electrice aeriene de Înaltă tensiune. pentru linii electrice de inaltă tensiune Sprijiniride maluri. cu remorca de 3 tone. . adunarea manuală În grămezi a materialului lemnos şi Încărcarea lui În remorcă Dezrădăcinarea cioatelor de răşinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi. ramurilor şi tulpinei Extragerea pământului necesar amenajării spaţiilor verzi. inclusiv transportarea manuală a materialului În grămezi Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de răşinoase sau foioase moi şi transportarea materialului lemnos În depozite Scoaterea cu mijloace menuale a cioatelor de foioase tari şi de brad şi transportarea materialului lemnos in depozite Doborârea cu ferăstrăul mecanic a arborilor de răşinoase. pe teren orizontal sau cu panta de 20%. cu păstrarea structurii Mobilizarea manuală a solului În vederea asigurării prizei cu stratul vegetal..OIU I. TERENURI DE JOC PENTRU COPII.11011 1••1100 1.10 TsG01A TsG02A TsG03 J "ÎI. executate cu interspaţiile Între dulapi de maximum 0.cQrlf1carea mecanică a solului pe două sensuri perpendiculare sccaterea cu defrişător montat pe tractorul S-1500..1101 AMENAJĂRI DE PELUZE.. În vederea consolidării lor.50 m.TsF13 TsF14 Sprijiniri de maluri.. foioase tari şi foioase moi. până distanţa de 150 m. cu şufa sau troliul. de terenurile nisipoase.1 • III CURĂŢAREATERENULUI Generalităti Degajarea 'terenului de frunze şi crengi.

ambalat În plasă de sârmă şi doage Extragerea manuală de buxus. II III TERASAMENTELOR 124 13q 131 TsJ01 TsJ02A Generalităti Stabilizarea terasamentelor În amplasament / Consolidarea terasamentelor.50 m .categoria transportoarelor CAPITOLUL CONSOLIDAREA TsJ 103 104 105 107 109 112 114 117 120 122 123 n . pentru Îmbrăcarea cu pământ vegetal pe fiecare 4 m Înăltime de taluz peste Înălţimea de 8 m din articolul respectiv: corespunzător grosimii stratului din pământ vegetal Semănarea gazonului Brăzduiri Spor la normele TsH10B şi TsH10D pentru brăzduirea de consolidare. cu instalatiade transport cu benzi de 1400 mm Iătime ' Transportul materialului excavat cu instalatia de transport cu benzi de 1600 mm lătime ' Transportul materialului excavat. cu NETEZON (material netesut înierbat) . TsH07. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 6500 m3/h ' Depunerea materialului excavat. borduri. din zgură Amenajarea gropilor pentru sărituri 8 t 62 62 63 ' ~113"1 " nllUU ' . 9 . Tăieri de corectie Tunderea gard~rilor vii. în ănchidere de linie c. cu instalaţia de transport cu benzi de 1800 mm Iătime Transportul materialului excavat.tip Ks . expuse la eroziune. 0.. 1 10105 ToI06 lsl07 TsI08 TsI09 Tsl10 72· 74 76 76 77 79 80 81 81 82 83 84 86 88 92 94 Generalităti Transportul materialului excavat. gropile având lărgimea de până la 2 m şi adâncimea de până la 1. pentru fiecare 4 m Inăltime de taluz peste cea de 8 m pervăzută În normele respective Udarea suprafeţelor cu furtunul Administrarea Îngrăţămintelor Cosi rea mauală a gazon ului Plivi rea buruienilor În peluze Rectificarea marginilor la peluze şi rabate Săparea manuală a gropilor poligonale pentru plantări izolate.40 m Pregătirea sistemului radicular la arbori. prin înlocuirea materialului din terasament În şliţuri. Combaterea bolilor şi dăunătorilor În plantaţii. chenare. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 4400 m3/h ' . În vederea' transplantării Extragerea mecanizată a arborilor cu diametrul de până la 10 crn.40 m şi h=0. În condiţii medii de amenajare a vetrei de vehiculare a utilajelor conducătoare . forme cu balot de pământ la rădăcină cu înălţimea plantei Plantări Transplantări cu balot de pământ Plantări pentru gard viu Udarea plantaţiilor . Depunerea materialului excavat. cu instalaţia de transport cu benzi de 2250 mm Iătime Depunerea materialului excavat. executată manual Amenajări de alei de parc şi terenuri de joc pentru copii Drenuri Amenajarea pistelor de atletism Amenajarea terenurilor pentru sport.f.1i39 ' ••II~O 1iii I 141 64 65 66 67 67 _ 68 Terenuri de sport din mixturi cauciucate Confecţionarea şi montarea de panouri. cu balot de pământ la rădăcină Extragerea mecanizată a arborilor cu diametrul de peste 10 cm. Extragerea manuală a arborilor şi puieti lor de arbori fără balot de pământ la rădăcină ' Extragerea manuală a tufelor de arbuşti şi a răşinoaselor de până la h=2 m. forme Plantarea florilor şi plantelor perene . CAPITOLUL TRANSPORT Tsl MECANIZATĂ 95 96 99 100 101 I I 111101 ŞI DEPOZITARE 69 69 Inl02 Inl03 I nl04 70 71 .1600-3600 Riparea benzilor de transport.TsH08 TsH09 TsH10 TsH11 TsH12 TsH13 TsH14 TsH15A TsH16A TsH17 TsH18 TsH19 TsH20 TsH21 TsH22 TsH23 TsH24 TsH25 TsH26 TsH27 TsH28 TsH29 TsH30 TsH31 TsH32 TsH33 TsH34 TsH35 TsH36A Spor la consumurile de forţe de muncă la art. executată cu blocurile Protejarea şi înierbarea taluzelor cu Înclinare maximă de 2:3. cu instalatia de transport cu benzi de 2000 mm Iătime ' Transportul materialului excavat. având balot de pământ la rădăcină de diam. cu utilaj combinat de depozite . porţi şi stâlpi la terenurile de sport Stâncărie ornamentală Stâncărie ornamentată din blocuri grupate. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 12500 m% ' Descărcarea sau Încărcarea. cu păstrarea structurii solului şi separarea stratului de pământ vegetal. cu balot de pământ la rădăcină.

Conţinutul capitolului 139 141 142 143 145 146 147 148 148 149 150 151 152 153 154 Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile moteriale şi manoperă. drenuri. realizarea pantelor de scurgere şi . executată Înaintea injecţiei de umplere Injectarea de umplere cu suspensie de ciment aforajului pentru tiranţi de ancorare. Consum urile specifice din normele de deviz sunt stabilite pentru de lucru necesare şi de condiţiile III/Ilore normă În funcţie de operaţiile pnolflce de execuţie. pentru verificarea stabilităţii bulbiler . netubat. rezervoare 1lL/lopate etc. 2. cu D=75 mm. Consumurile specifice manoperă: Consumurile specifice de forţe de muncă cuprind operaţiile de lucru necesare. pentru consolidări şi etanşări de terenuri Foraj rotativ cu circulaţie directă.f. 3. cu pânză neţesută NETESIN Pozarea avantuburilor pentru inhecţii şi cimentarea lor Foraj rotativ cu circulaţie directă.1. la forajul cu tub antrenat Spălarea cu apă a forajului. În forje Prepararea suspensiei pentru injectare În foraje Injectarea suspensiilor pentru consolidarea sau etanşarea terenurilor " Extragerea tubajului de protecţie Degajarea capului pierdut de la talpa forajului. În funcţie de modul de aşezare a dulapurilor. mărimea interspaţiilor dintre ei. antrenat de instalaţia de foraj Tuburi Înglobate În masa suspensiei. la stabilirea consumurilor specifice de manoperă s-a ţinut seama. cu tub de protecţie cu D maxim = 146 mm.TsJ03 TsJ04 TsJ05 TsJ06A TsJ07 TsJ08 TsJ09 TsJ10A TsJ11 TsJ12A TsJ13A TsJ14A TsJ15A TsJ16A TsJ17A TsJ18A TsJ19A TsJ20A TsJ21 A TsJ22A TsJ23A TsJ24A Consolidarea terasamentelor. pentru tiranţi de ancorare.1. stabilite pentru fiecare normă in parte. astfel: 3. fixaţi În teren Tiranţi de ancorare În teren. Consumurile specifice de materiale Consumurile specifice de materiale cuprind materialul lemnos sau metalic de sprijinire precum şi materialele de prindere (cuie. ancoraţi În teren Ţeavă metalică de injecţie. in interiorul tecii de polietilenă Tensionarea de probă a tiranţilor de ancorare. scoabe). specifice de 1. Hidroizolarea platformei căii ferate. Sprijinirile se vor executa pe bază de proiect sau date tehnice de uţie detaliate. Pentru sprijiniri cu dulapi de fag sau metal aşezaţi orizontal. 155 156 3. de următoarele operaţii principale: 10 11 . adâncimea sprijinirii şi numărul de refolosiri a materialului până la uzarealui completă. cu diametrul de 90-130 mm. pentru formarea bulbului de scelment la tiranţi ancoraţi În teren Injectarea de protecţie În zona liberă a tirantului. specifice diferitelor tipuri de sprijiniri.şi menţinerea forţei de tensionare Tensionarea tiranţilor ancoraţi În teren şi blocarea cu ancoraje inel-con 132 133 134 135 136 CAPITOLUL Ts F SPRIJINIREA MALURILOR neralităţi 1.1. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea molordin acest capitol 2. fixaţi În teren Introducerea tirantului În foraj Injectarea cu presiune a suspensiei de ciment. cu şapa Protejarea terasamentelor.1. stabilite În funcţie de mărimea impingerii pământului rrlJlnit. lăţimea intre maluri.2. prin decaparea platformei. . În Închidere de linie c.umplutură de Înlocuire. la foraje pentru consolidarea sau etanşarea terenurilor Obturator gonflabil.2. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz privind sprijinirea 1I1ulltrllor la lucrări de fundaţii. grupate pe tipuri de sprijinire. Conţinutul normelor 3. 2. pretensionaţi. Consum urile specifice de material lemnos sau metalic sunt stabilita pe bază de analize speciale şi dispozitive constructive. subsoluri.2. canalizare. confecţionaţi din fascicule SPB Teacă de protecţie din polietilenă. pentru tiranţi pretensionaţi. pretensionaţi.

pregătirea materialului lemnos pentru pus În lucrare; manipularea materialului până la locul de pus În operă; aşezarea dulapilor şi spraiţuirea provizorie a lor; montarea filetelor şi spraiţuirea provizorie a lor; demontarea progresivă a sprijinirilor şi ridicarea materialului pe mal; - curăţarea materialului demontat, transportul manual şi depozitarea lui pe sorturi până la 10 m de marginea sprijinirii. 3.2.2. Pentru sprijiniri cu dulapi de fag de metal vertical şi cadre de lemn, la stabilirea consumurilor specifice de lucru s-a ţinut seama de aceleaşi operaţii principale de lucru ca şi la pct. 3.2.1. precum şi de baterea manuală a dulapilor, progresiv În măsura adâncirii săpăturilor. 3.2.3. Pentru articolele Ts F 11 şi Ts F 12 operaţiile de lucru principale sunt arătate la articolele respective. 3.3. Pe lângă operaţiile de lucru principale arătate la punctele 3.2.1., 3.2.2. şi 3.2.3. În normele de deviz sunt cuprinse şi consumurile specifice de manoperă muncă pentru: - pregătirea - Încheierea şi deservirea locului de muncă; - curăţarea uneltelor şi purtatul lor de la un loc de muncă la altul, În cadrul aceluiaşi şantier. 4. Condiţii de măsurarea lucrărilor

-

1'" 11I(\8uraastupării

,2, Demontarea şi Îndepărtarea sprijinirilor se va face de jos În sus, gropi lor de fundaţie (şanţurilor) cu pământ sau executării II II II h\\lol. Numărul de dulapi aşezaţi orizontal, care se îndepărtează simultan "" vmtlcală, nu trebuie să fie mai mare de trei, iar În cazul terenurilor cu I tJn,lvltate redusă numai câte unul. În timpul îndepărtării dulapilor trebuie IIIIIIII/Ite corespunzător filetele şi spraiţurile, cele existente neputând fi 1111\110 decât după ce s-au fixat spraiţurile provizorii.

4.1. Sprijinirile maluri lor cu dulapi de fag, dulapi metalici sau palplanşe de lemn se măsoară la metru pătrat de suprafaţă sprijinită, exclusiv unitatea de măsură pentru Ts F 12 a arătată În articolul respectiv. Cantităţi le de lucrări se stabilesc pentru fiecare normă de deviz, În funcţie de tipul de sprijinire şi condiţiile de execuţie arătate În fiecare articol.

5. PRECIZĂRI
5.1. Executarea sprijinirilor se va executa În funcţie de natura şi umiditatea terenurilor cât şi de adăncimea săpăturii, În strictă conformitate cu prevederile proiectelor şi datelor tehnice de execuţie detaliate. La sprijini riie cu dulapi aşezaţi orizontal, se admite o avansare a săpăturii nesprijinite de 0,25-0,50 m În terenuri coezive; În consecinţă, executarea sprijinirii trebuie să se execute În mod corespunzător, astfel ca să nu se permită avansarea săpăturii nesprijinite decât În limitele .mai sus arătate. În acest scop, se vor monta spraiţuri provizorii, urmând ca la terminarea fiecărui panou să se monteze filetele şi spraiţurile definitive. La sprijinirile cu dulapi aşezaţi vertical, la terenuri coezive, baterea dulapilor trebuie să urmeze de aproape săpătura cu atât mai mult cu cât terenul are o coeziune mai redusă (batere de urmărire). .

12

13

TsF01 sprijiniri de maluri, cu dulap; de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1,50 m intre maluri
A1 - adâncimea sapaturii 81 - adâncimea sapaturii e1 - adâncime a sapaturii 01 - adâncime a săpăfurii E1 - adâncimea sapaturii F1 - adâncimea sapaturii de 0,00 2 m, Între dulapi de 0,00 2 m, intre dulapi de 2,01 4 rn, intre dulapi de 2,01 ...4 m, Între dulapi de 4,01...6 m, intre dulapi de 4,01 ...6 m, intre dulapi 0,00 0,21 0,00 0,21 0,00 0,21 0,20 m 0,60 m 0,20 m 0,60 m 0,20 m 0,60 m

D

.----··-·----------·------·-··---I~--5·---CANT-' E
' ,,-, DENUMIRE RESURSA Manoperă . .. U.M ~

E~

IIJ4Ul00107001

Dulgher TOTAL

1 ore ore

I

0.69 0.69

I

0.43 0.43

TsF02 Sprijin iri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de 1,51-2,50 m intre maluri
CANTITATI A1 / 81 de 0,00 2 m interspaţii de 0,00 2 m interspaţii de 2,01 4 m interspaţii de 2,01 ...4 m interspaţii I I udăncimea săpănmi de 4,01 6 m interspaţii 1 1 udăncimea sapăturii de 4,01 6 m interspaţii 1 • sdăncimea sapaturii de 6,01 8 m interspaţii 111 • odâncimea sapaturii de 6,01 8 m interspaţii () masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita. CANTITATI

Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.

---'---'---1-COD
I -.--._

-~_ .._-~--.--DENUMIRE RESURSA Materiale U_M

r

e1

I

1\ 1 "I

D1

udAncimea IIdAncimea 1 IldAncimea 1) I IldAncimea

săpăturii săpaturil sapăturii sapaturii

2811236827395/ /28741458870011 /2010102917685/

Sp L=0,60-1,SO m Cuie cu cap conic tip al 4 x100 OL34

S 2111
Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2,50 m

1 kg /0.0297/0.0188/0.033710.02081 / m3 /0.00471 0.0027/0.004710.00271

intre intre Între Între Între Între Între intre

dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi

de 0,00 0,20 de 0,21 0,60 de 0,00 0,20 de 0,21..0,60 de 0,00 ...0,20 de 0,21...0,60 de 0,00 0,20 de 0,21 0,60

S 8689 /7124010010700

I Dulgh"
~-'---.
--"

Manoperă 1 ore / 0.51 TOTAL ore 0.51 0.3 0.3 - .COD 0.58 0.58 0.36 0.36 201010291768SI F1 /28741458870011 128112368274001 Materiale I tiv ci C gr=50mm L=2,SO m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Spraiţ metalic telescopic 0,08 MN (8tf) L=1,SO-2,50 m Manoperă 71240100107001 Dulgher 1 ore 1 0.69 1 mll DENUMIRE REŞURSA U.M A11 81

I

el

I

01

I

E1

__co~J2811236827395 2874145887001 2010102917685

DENUMIRE RESURSA Materiale

CANT U.M E1

0.00471 0.00271 0.00471 O.OOU 10.0081

1 kg 10.029710.018810.033710020810.03961

S praiţ metalic telescopic 0,08 MN (8tf) L=0,60-1 ,50 m C uie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111

buc 10.0035 kg 10.0396 m3 0.0081

0.0022 0.0248 0.0041

I buc

10.002610.00171

0.003 10.001910.00351

oulap

fag tiv ci C gr=SOmm L=2,50 m S 8689

I

0.41

I

0.8

I

0.47

I

0.96

14

15

C
~

--CANTITAŢI DENUMIRi : RESURSA U.M A1
_____

o-~COD

~
01 0.47

,
Il

_._~--_.

-----TOTAL
o' o

I

81 0.41

I

C1 0.8

I

I

E10.96

--J

_1_

DENUMIRE RESURSA Materiale

1 tA.~L~~~1-,
U.M

CANTITAŢI

ore

0.69

__

CANTITAŢI

_-=_. __
2010102917685 2874145887001 2811236827400

L...•. ___ ...M ~
ateriale

~IRE RESURSA DENUM

U.M F1 G1

IIIWJ.UOOIlB81 Lemn rol cons rur coj fag L=1 m d subt.min 18cm S 4342

I m3\

0.00411 0.0026\ 0.0051\ 0.0032 10.00411

H1

IIIIW~U17685\

Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 Scoabe din oţel Manoperă

\ m3 10.004710.002710.0081

Dulap fag tiv ci C gr= 50mm L=2,50 m S 8689 Cuie cu cap conic ti a14xl000L34 S2111

m3 kg buc

0.0041 0.0248 0.0022

0.0109 0.0465 0.0042

0.0053 0.0287 0.0025

n,~WIOS70011
h'1\)(03115281

1 kg 10.02971 0.01881 0.03961 0.02481 1 kg 10.012910.007910.024810.0149

Spraiţ metalic teleso 'pic 0,08 MN (8tf) L=l ,502,50m Manopera

t IJ~U10010700 1 Dulgher
1 ore 1 0.58

1 ore 1 1.11 1 0.65 TOTAL ore 1.11 0.65

1 1.32 1 0.82 1.32

171240100107001 Dulgher _____________________________

I

1.08

I

0.65

---0.82 FI I

T~O~TA~L~o~re~~0~.5~8 1~.0~8 ~0.~65~ __ __

c~
TsF03

DENUMIRE RESURsAl~~L.:r
Materiale Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 Cuie cu cap conic tipal Scoabe din oţel Manopera 4 x100 OL34 S 2111 m3 kg kg 0.0109 0.0465 0.0037

Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de peste 2,50 m intre maluri
- adâncimea - adâncimea - adâncimea - adâncimea El - adâncimea F1 - adâncimea Al Bl C1 01

tl1 0102900888 1 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 2010102917685 2U74145887001 2675276311528

1 m3 10.00881 0.0052 0.0053 0.0287 0.0218

săpăteril de 0,00 4 m interspaţii intre dulapi de 0,00 0,20 m
săpanmi sapaturii sapaturii săpaturii sapaturii de 0,00 4 m interspaţii de 4,01...6 m interspaţii de 4,01...6 m interspaţii de 6,01 ...8 m interspaţii de 6,01...8 m inlerspaţii intre intre intre între intre dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi de 0,21 0,60 de 0,00 0,20 de 0,21...0,60 de 0,00 ...0,20 de 0,21...0,60 m m m m m

7124010010700

I Dulgher
TOTAL

1 ore 1 1.41 ore 1.41

I

0.87 0.87

Se masoara la metru pătrat de suprafaţă sprijinită.

16

17

TsF04 Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag verticali ascutiti la un capat si cadre de lemn, cu interspatii intre dulapi de maximum 0,05 m, la sapaturi de fundatie, in teren usor sau mijlociu A1 -lăţimea B1 -lăţimea C1 -lăţimea 01 -lăţimea Între maluri sub 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 0,00...4 m Între malur'isub 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 4,01...8 m Între maluri peste 2,50 m adâncimea suprafatei sprijinite de 0,00 4 m Între maluri peste 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 4,01 8 m t II t t IIt Sprijiniri de maluri, cu dulapi metal ici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1,50 m intre maluri IIdnnclmea săpăturii până la 4 m interspaţii Între dulapi de 0,00 0,20 m ,ulAnclmea Săpăturii până la 4 m interspaţii Între dulapi de 0,21 0,60 m Ilrlnnclmea Săpăturii peste 4 m interspaţii Între dulapi de 0,00 ...0,20 m 'HIAnclmeasăpătarii peste 4 m interspaţii Între dulapi de 0,21..0,60 m IIInNoarăla metru pătrat de suprafaţă sprijinită. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă sprijinită.

TsF05

r

I

--:::--T-. _J

:--r-:--_._DENUMIRE RESURSA
Materiale

DENUMIRE RESUR

SA

CANTITĂŢI U.M

o_~_~

U.M

r------[B----, A1 B1
I I

CANTITĂŢI C1

-j

A1
Materiale

I

B1 / C1

I

01

01

2874145887001/ Cuie cu cap conic tip a1 4 x 1000L34 S 2111 28752763115281 Scoabe din oţel / 2010102901167 Manele de rasinoase L=2-6m d= 711cm S 1040

, kg 10.0267' 0.02671 0.0347/ 0.0347 kg / 0.0554/ 0.0554/ 0.0663/ 0.0663/ / m3 0.0074 00074 0.0109 0.0109 0.0084/ 0.0084/

I

iOI0102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m 1 m3 10.00141 0.001 10.002210.0015 S 8689 J/I(41458870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 1 kg 10.02281 0.01491 0.03271 0.01981 S 2111 1 buc 10.00581 0.003 10.00581 0.003 1

1~1l112363101081Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea săpatcrâor

/2010102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m / m3 /0.0084/0.0084/ S 8689

1~1l112368273951Spraiţ metalic telescopic 0,08 MN (8lt) 1buc 10.00281 0.001810.003810.00231 L=0,60-1,50 m
Manoperă

17124010010700

I "",h"

Manoperă

/ ore / 3.09 TOTAL ore 3.09

4.18 4.18

3.47 3.47

4.97 4.97

-/1240100107001 Dulgher TOTAL

1 ore 1 0.62 ore 0.62

I

0.36 0.36

I sn I
on

0.45

0.45

19

003 1 I~0101029008881 I ~0101029176851 11112363101081 Dulap metalic 50x200x3000 m ptsprijinirea sapaturilor Lemn rot cons rur coj fag L=1 m d sub!. -]--------------------------------JCOD -------- DENUMIRE RESURSA ------------------ _ U.022810.05 I 0.46 I 1.026710.00-0.adâncimea C1 .05 1.00151 1 kg 10. S 2111 Manoperâ 71240100107001 Dulgher I Iare 1 0.50 m intre maluri A 1 ..35 1.---~-J-.00141 0.00141 0. Materiale CANTITATI --------------1~-._-.50 m 1 buc 128J123631 O1081 Dulap metalic 50x200x3000 m ptsprijinirea sapaturilor 120101029176851 Dulap fag tiv ci C gr-50mm L==2.001810_003810. cu dulapi metalici asezati orizontal..21 1.00151 kg 10.--. metru pătrat de suprafaţa sprijinită.001 10.63 '/1240100107001 Dulgher ------ TOTAL ore Iare TOTAL ore 1 1.adâncimea săpaturii sapaturii sapaturii sapa/urii până la 4 m interspaţii între dulapide 0. cu dulapi metalici asezati orizontal.001 10.015810.002210.8 0.60 m Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.~ TsF06 Sprijiniri de maluri._.60 m săpaturii peste 4 m interspaţii între dulapi de 0.60 m I I~ I lulOnclmea ~d~nclmea (.20 m săpăturll peste 4 m interspaţii intre dulapi de 0.8 ~1l762763115281 Scoabe din alei Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S2111 Manoperâ 21174145887001 I 0.009910.. la sapaturi executate in spatii limitate.21-0.--- tAl---------81 C1_L~_ _.35 0.0023" L=1 . 1 m3 10.50 m S 8689 I 0.002210.85 0.20 m sapaturii până la 4 m interspaţii între dulapi de 0.-::-~ U.003 10.m interspaţii intre dulapi de 0.min 18cm S 4342 Dulap fag tiv ci C gr-50mm L=2.00581 0_003 .21-0.20 m peste 4 m interspaţii între d\llapi de 0.50 m S 8689 1 buc 10_00581 0.0198 1 m3 10.032710.0149 0.0021 10_00561 0.00-0.00-0._-~ .014910.46 0.adâncimea 01 .20 m Sprijiniri de maluri.adâncimea 81 .00581 0.015811 1 kg 0.21 I 0.M -- Materiale 28112368274001 r ~ Al CANTITATI I I D1 I I 81 Cl ~ DENUMIRE RESURSA .60 m peste 4.00-0.21-0. avand latimea de 1.01981 128741458870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 .00341 1 m3 10.00331 0.71 1.0228 0.50-2._-- Spraiţ metalic telescopic 0.002810.08 MN (8tf) 1 buc 10.0327 0. avand latimea de peste 2.1 wlOncimea III uliOnclmea II illnUOara la săpătarii păna la 4 m interspaţii între dulapi de 0.85 20 21 .50 m intre maluri TsF07 pănă la 4 m interspaţii între dulapi de 0.21-0.63 0.M Al -_.71 0. la sapaturi executate in spatii limitate.003 10_00581 0.51-2.

_--_.00S31 0..0019\ 0.05 m F1 .00761 0.50 m Manoperă ()1()0107001 Dulgher 81 0.05 m L 1 .adâncime a săpăturii 14.20 m C1 .01-14 m interspaţii între dulapi sub 0.00441 MN (8tf) L:::0.01~6 m interspaţii intre dulapi sub 0.01-6 m interspaţii între dulapi de 0.adâncimea sapătuni 4.sprijinirea sapaturilor -C.75 0.001310.01-10 m interspaţii între dulapi sub 0.003410.05-0.29 1 0.001910..l I u.20 m E1 . TOTAL ore 0.00271 0.50 m Manoperă Dulgher 1 ore 1 0.adâncimea săpaturii 10.00191 0. avand latimea de pana la 1.05-0.01-18 m interspaţii intre dulapi de 0.60-1.01-12 m interspaţii Între dulapi sub 0.0023\ 0.03961 0.00-2 m interspaţii între dulapi sub O.adâncime a săpăterii 4.0022 buc 0.TsF08 o Sprijiniri de maluri.----.0027 "1"1111\21395 Spraiţ metalic telescopic 0.05 m J1 .001310.00S31 0.00531 0.M A1 - ---.048sl 0.M F11 G1 -] H1 G I J1 1 m3 10.01-8 m interspaţli între dulapi sub 0.60-1.00-2 m interspaţii între dulapi de 0.1 1 0.0016 0.001910.54 0.001610.00761 81123682739s1 Spraiţ metalic telescopic 0.05 m H1 .08 1 buc \ 0.r-------.06241 0.adâncimea săpălurii 14.03961 0..048SI buc 10._-----------_.00161 0.05941 0._---l_AN_T_ITA_Ţ~ M1 I N1 ..0022 E1 0.78 I 0.50 m S 8689 128741458870011 12811236310108\ Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Dulap metalic 50x200x3000 m pl.adâncimea sapaturii 6.50 m S 8689 1~11/~1468870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 1~1I11~363101081 Dulap metalic 50x200x3000 m pt.OS941 0.048sl \20112363101081 1 buc 10.00531 I~1\1123682739S\ 11240100107001 Spraiţ metalic telescopic 0.20 m Se masoara la metru pătrat de suprafaţă sprijinita.20 m G1 .03961 0.adâncimea săpălurii 16.50 m intre maluri A 1 .05-0..91 0.00221 0.91 ~ .0027 1 ore 1 0.00761 0.00761 0.49 0.048sl 0.08 MN (8tf) L=0.adâncimea săpătarii 0.OSm 81 .1.67 .50 m 22 23 .04851 0.00761 0.•.05 m R1.08 1 buc 10._.001610.88 ---CANTITAŢI U.50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Dulap metalic SOx200x3000 m pt. __ I K1 L1 I 01 1 m3 \ 0.002710.63 --_.05-0.01-4 m interspaţii intre dulapi sub 0.adâncimea săpăturii 10.005310.0023 1 kg 10.adâncimea sapănmi 8.adâncimea sapaturii 6.048sl 1 U.OS941 0.1 0.00341 0.01-18 m interspaţii între dulapi sub 0. __ 1. COD DENUMIRE RESURSA Materiale 201010291 7685\ Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L:::2.- 1 1.01-16 m interspaţii între dulapi sub 0.__ .88 .05-0.20 m M1.07821 0. .adâncimea săpătarii 2.01-4 m interspaţă între dulapi de 0.00441 1 kg 10.sprijinirea sapaturilor 1 kg 10.63 . la sapaturi in terenuri cu impingeri mari.adâncimea săpăturii 16.--C1 0.60-1. )0 CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Materiale 1I1111U2 L:::2.01-16 m interspaţii între dulapi de 0.M A1 COD l~:UMIRE TOTAL ore 0.54 0.adâncimea săpătarf 8. .05 m 01 . .001610.01-10 m interspefli între dulapi de 0. executate in conditii speciale.sprijinirea sapaturilor 1 m3 10.67 0.00341 0.adâncimea sapaturii 12.007610.05 m P1 .001310.20 m 01 .00271 MN (8tf) L=0.05-0.49 I 0.adâncimea sapaturii 12.20 m K1 .00761 0.01-8 m interspaţii intre dulapi de 0.01-14 m interspaţii între dulapi de 0.003sl 0. cu dulapi metalici asezati orizontal.OS-O.05-0.adâncimea săpaturii 2.20 m 11.05 m N1 .07821 1 buc 10.20 m Q1.29 .007610.. CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA U.00S31 0.0016 RESURSĂ I 81 1 C1 1 D1 \ E1 ~01010291768SI 120741458870011 -Materiale Dulap fag tiv ci C gr-SOmm L=2.OS-0.75 1 1.adâncimea sapaturii 0._---_ .01-12 m interspaţii Între dulapi de 0.005310.78 0.0027 D1 0. _. la drenuri si canale de adancime.

04851 1 buc 10.05 m de 2.adâncimea săpaturii de 10.05 m 1~1• adâncimea sapăturii de 14.20 m masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.1 2.001610.adâncimea săpaturii de 16.9 Sprijiniri de maluri. la drenuri si canale de adancime.01-16 m interspalii intre dulapi de 0.42 / 0.20'm 11-adăncimea sapaturii de 8.05-0. la sapaturi in terenuri cu impingeri mari. adâncimea săpăturii de 16.00761 128741458870011 128112363101081 24 25 .20 m 1.50m intre maluri c_~ 2010102917685 2874145887001 2811236310108 12811236827395/ D DENUMIRE RESURSA Materiale tiv ci C gr=50mm l=2.12 1.sprijinirea sapaturilor 1 m3 10.001310.01-8 m interspaţii între dulapi de O.01-10 m interspalii intre dulapi de 0.00-2 m interspaţii între dulapi sub 0.20 m de 4.04851 0. : i ndAncimea t1dAncimea OI udâncimea 1)1 ndăncrnea I 1 • odâncimea sapătuni săpaturii săpăturli sapaturii sapătuni CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale U.00531 0.20 m 1 • adâncimea sapănmi de 6.05 m de 0.01-18 m interspaţii intre dulapi sub 0.01-16 m interspalii intre dulapi sub 0.0052/ C D ~lic 50x200x3000 sapaturilor m pLsprijinirea Spraiţ metalic telescopic 0.20 m M1 • adâncimea sapanirii de 12.0019 0.1 1.04851 0.0624 0.0076 0.01-4 m interspaţii intre dulapi de 0.05-0. cu dulapi metalici asezati orizontal.03961 0.001310.7 1.23 ore: 1.01-14 m interspaţij intre dulapi de 0.M K1 / l1 / M1 TsF09 N1 / 01 --~----Manoperă 71240100107001 Dulgher TOTAL I / ore / 1.001610.05-0.05 m.01-6 m interspaţii intre dulapi sub 0.00761 0. 20 029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.05 m 111• adăncmea săpăturii de 6.01-8 m interspaţi' intre dulapi sub 0.05 m R1 .0019 0.00531 0.50 m Manoperă 1 buc 10.23 I 2.M A1 I 81 I C1 .05-0.0053 0.0035/0.05-0.05-0.01-18 m interspaţii între dulapi de 0.01-4 m interspafii între dulapi sub 0.05-0.97 0.0053 0.01-10 m interspaţii intre dulapi sub 0.08 MN (8tf) l=O.0023 0.05-0.01-14 m interspaţl între dulapi sun 0.20 m 01 .9 1.601. I .0782 0.36 de 0.00441 71240100107001 Dulgher TOTAL 1 ore 1 1.00-2 m interspaţii între dulapi de 0.0624 0.05 m 11 adăncmea săpaturf de 4.M P1 01 R1 AI 111 m3 kg buc 0.12 1 1. executate in conditii speciale.51-2. avand latimea de 1.05 m J1 • adăncimea sapaturii de 8.COD CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA U.20 m de 2." D1 I E1 .7 / 1.20 m 1 • adâncimea sapaturii de 14. N1 • adâncimea sapaturii de 12.36 1.05-0.0016 1 kg 10.01-12 m interspaţii între dulapi de 0.42 ore 1.97 / 1.03961 0.00761 0.50 m S 8689 P conic tip a1 4 x100 0134 S 2111 CANTITĂŢI U.05 m 1·adâncimea sapaturii de 10.01-6 m interspaţii între dulapi de 0.50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Dulap metalic 50x200x3000 m pt.01-12 m interspalii intre dulapi sub 0.

SO m Manoperă 2.0782/ / buc / 0. cu interspatii intre dulapi de maximum 0.64 0.0l34.0782 2010102917685 .0034/0.0076 /28741458870011 /2811236310108/ /28112368274001 Cuie cu cap conic tip a14' x1000L34 S 2111 Dulap metalic'50X2QOX3000 m pt.0594/0.79 7124010010700/ Dulgher TOTAL / ore 1 0.00S3 0.00441 0.SO m adâncimea suprafeţei sprijinite de 0.001910.0019 . 0..0076 .00S3 .002710.1 buc 10.SO m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 Dulap metalic SOx200x3000 m pt. in teren usor sau mijlociu A1 -lăţimea 81 -lăţimea e1 -lăţimea D1 -Iatrnea intre intre Între Între maluri maluri maluri maluri până la 2.79 1.002210.36 0.50 m '.0.0019 0.sprijinirea sapaturilor Spraiţ metalic telescopic.00271 71240100107001 Dulgher TOTAL 1 ore 1 1.M -~ - RES~RsA U.00271 0.08 MN (81t) L.1 co~T·-:::~ .00351 0.65 I 1.0053 l' G1 I H1 / Materiale Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2.0027 MN (81t) L=1.64 0.72 0.SO m adâncimea suprafeţei sprijinite de 0.11 COD =--T:T~-==l1 Manoperă 1 orei 1.65 2. A1 1 81 CANTITATI 1 C1 1 01 .00441 MN (81t) L=1.00S31 0.50 m adâncimea suprafeţei sprijinite de 4.002210.76 1 1. la sapaturi de fundatie.99 0. / Spraiţ metalic telescopic 0. m pt.S 2111 128112363101081 Dulap metalic SOx200x3000 .08 MN (81t) L=1.49 1 2.05 m.64 ore 1. 5 8 ore 0.003410.99 CANTITATI TOTAL ore ~~-------------------DENUMIRE RESURSA 1.SO.0594/ 0.08 [buc 10.08 1 buc .00-4 m peste 2.~-_.SO m adâncimea suprafeţei sprijinite de 4.81 1.21 .0023' 0.0019 0.M K1 1 ·l1 / M1 '1 N1 I 01 Materiale 2010102917685/ i Dula L=2. i 1.64 2.0076/ 0.18.72 1.SO m S 8689 / m3 10.98 0.49 _ 2.003S/ 0.SO m 26 27 .01-8 m : RESURSA U.01-8 m peste 2.00531 2011236310108 buc 0.0076/ 0.98 CANTITĂTI 1.0485/ 0.001610.07821 0.0023 1287414S8870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100. .--- ~ m3 kg P1 01 - m R1 0.SO-2.0624 0.0594/0.0023 0.002210. 0. I E1 00 ~ENUMIRER~_~ I1J4010010700 1 Dulgher 0.~_._-~~ -COD [~M~ Materiale L=2. cu dulapi metalici verticali si cadre de lemn. 81 2.211 1.002710. -~L: _~~UMIKI TsF10 Sprijiniri de maluri.=1.11 1.00-4 m până la 2.0485/0.M !-----.76 - CANTITAŢ-I ------~~~~1 I Spraiţ metalic telescopic 0.6 1.0076/ 0.81 ore 0. Se măsoară la metru patrat de suprafaţă sprijinita.0076' 0.M F1 ~ 11 I J1 ~010102917685 ~U14145887001 -------- -- ~~-- -.50-2.0027/0.06241 0.0396/0.SO m S Ş689 U.0034/ 0.04851 'buc/ 0.4 CANTITATI 7124010010700/ Dulgher/ TOTAL ore 1 0.sprijinirea săpaturilor /2811236827400 kg 10.0053' 0.6 1.00351 2. 1 kg /0./ bui: /0.COD 28112368274001 DENUMIRE RESURSA U.SO-2.1 1.sprijinirea sapaturilor 0.SO m Manoperă .0053/ 0..36 1.85 - 0.4 1. 0. Manoperă I~011236827400 1 Spraiţ meialic telescopic 0.0044/ 0.0624 0.

07 4.07 I 5. _- u.mecanice Huila scop energ.33 I 4.0087/ 0. ----_.33 4..baterea palplanşelor cu mijloace manuale .9305 "()101029012081' 11'(6276311528 (1240100107001 Dulgher / ore' 13.sprijinirea sapaturilor Manoperă Dulgher TOTAL m I t Al[ UM ANTITĂŢI 81 1 .cap subt=14-21cm _--.mixta 2.2495 S 901 S 1931 Manoperă 7124010010700 9310060019900 7221060021100 Dulgher Muncitor necalificat Forjor TOTAL ore ore ore ore 4.0663/ kg 0. executate cu palplanse de lemn batute manual.0 x1000x2000 m3 kg kg 0. montarea şi demontarea cadrelor. Manoperă L=10 10-12m d.~ 1 CANT ' Materiale 1 m3 10._--'''1 TOTAL ore .000610.pregatirea palplanşelor şi echipa rea lor cu saboţi şi braţari ._------_.00871 0.-~:_=L_~NUMIRE~SURsA Materiale 20101029176851 28752763115281 12874145887001 120101029011671 128112363101081 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L::2. 90 masoara la metru cub de lernnărie pusa În opera.38 0.00871 0.- - _.0342 0. COD -I -- --------CANT DENUMIRERESURSA Materiale U. pe masura avansarii sapaturii uprlnde: • oonfeclionarea.010910.0554/ 0. montarea şi demontarea cadrelor de sprijinire a pereţilor de palplanşe (TSF12A).99 13.0267 0... pentru sprijinirea peretilor de palplanse TsF12A TsF11A Sprijiniri la peretii sapaturilor de fundatii.---- _.73 I 17124010010700/ Iare ore / 3.0554/ 0.a Scoabe din oţel .1089 1 kg 1.. 28 -_.007410.99 . Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.69 I 4. Cuprinde: .34 5.0154 0.M . Nu cuprinde executarea.0347 / 1 m3 10.0267 0.01091 1 buc 10.A gr=75mm L=4-6m 1=16-30cmS 942 Tabla constr.50 m S8689 Scoabe din olel Cuie cu eap cerne tip a1 4 x100 OL34 S 2111 Manele de rasinoase L=2-6m d= 7llcm S 1040 Dulap metalic 50x200x3000 pl.17 4.18 0...cal.000610.C1Ţ?1j COD I [ DENUMIRE ESUR:--' R --._-------_ Piloti brad constr.000610.00871 1010116200303 Dulap rasin cl.scoaterea palplanşelor şi slivuirea.34 Cadre din lemn de rasinoase.0006 2010102904107 2710403603798 kg 10.0663/ 0. m3/-O.007410.retezarea palplanşelor dupa batere .9247 0.69 3.

M DENIUMIRE RESURSA A1 I B1 I C1 - 1 01 Sprijiniri de maluri.2 U.0. CANT DENUMIRE RESURSA U.0089 F1 0.1 I 5.2 0.M E1 kg 0. cu dulapi de fag verticali.SOm interspaţii între dulapi de 0.00410. pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune.S1-2.SOm S 8689 Il Hl1029' J0888 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.0059 31 I ore I 4.0248 0.68 0.0297 0.0022 0. ascutiti la un capat si cadre de lemn.20-0.SOm B1 .08 MN (81t) 1 buc 10.50m Manoperă - 1 - 10.SOm interspaţii între dulapi de 0.004 tlf41468 l7001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 11101029 17685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.48 I 0.0013 m3 0.SOm 1 rri3 10.00181 L=0.61-1 m C1 -lăţimea între maluri de la 1.0041 1201010291768s1 Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2.08 MN (81t) 1 buc 1 L=1 .- 287414S887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 2875276311528 Scoabe din oţel 2010102917685 2010102901167 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2. pentru linii electrice de inalta tensiune A 1 -lăţimea între maluri sub 1.20-0.SOm interspaţii între dulapi de 0.001810. la sapaturi de fundatie.0064 E1 I F1 7137010011S001 Electrician 2875276:i115281 S coabe din oţel 30 .36 ~-.! I-I--~ Materiale . CANT COD DENUMIRE RESURSA Materiale 281123682739S1 Sprait metali c telescopic 0.M 1 ore 1 0.peste 2.60 m F1-laţimea între maluri peste 2.58 0.001810.68 I 0.0092 0.68 . la sapaturi executate in spatii limitate. 1 kg 10.00131 S 8689 128112368274001 Spraiţ metalic telescopic 0.S8 TsF14 --_ CO.05 m. cu dulapi de fag asezati orizontal..3 TOTAL ore 0.36 0.00891 0.00181 U. executate cu interspatiile intre dulapi de maximum 0.61-1 m E1 -lăţimea între maluri peste 2.20-0.S m interspaţii între dulapi de 0. in teren usor sau mijlociu.001310.00891 0.SOm Se masoara la metru pătrat de suprafaţa sprijinită.60 m D1 -lăţimea între maluri de la 1.0018 .0026 0.002610.51-2.50 m 128741458870011 Cuie cu capconictipa14 S 2111 x1000L34 1 - 1 kg 10.0092 m3 0.0168 0.60 m B1 -lătimea între maluri sub 1.SO-2. _--CANTITAŢI U. ~~ DENUMIRE RESURSA Materiale CANT m3 0.0026 0.137010011S001 Electrician TOTAL 1 ore ore I 0.min 18cm S 4342 Manoperă m3 0.48 0.60-1.o TsF13 Sprijiniri de maluri.0376 .5 m interspaţii între dulapi de 0.3 -.SOm S 8689 Manele de rasinoase L=2-6m d= 7-11cm S 1040 Manoperă kg kg 0.00691 0.SOm interspaţii între dulapi de 0. pana la adancimea de 8 m si latimea intre maluri de: A1-de1-2.61-1 m Se măsoară la metru patrat de suprafaţă sprijinita.002610.M A1 B1 71370100115001 Electrician I 0.

L~. Conţinutul capitolului 1. Conţinutul normelor Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de 1lllJlorlale.prin "zona de lucru" se înţelege ampriza lucrărilor de terasamente inclusiv terenul alăturat amprizei necesar executarii terasamentelor.1 I 81 5. 2. cuprinzând montarea şi demontarea echipamentului.prin "cioată" se înţelege partea din tulpină Împreună cu rădăcinile ei. IImentarea şi pornirea motorului. Lucrările de pregătire a terenului sunt arătate În articolele din capitol. 1. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru lucrari de plllllntlre a terenului (amprizei) pe care urmează să se execute lucrările de uuunumente.1.1. fiind indicate pentru fiecare normă de deviz În cuprinsul fl.(~nrul articol. cu următoarele precizări: .1.1. Consumurile specifice de manoperă sunt stabilite pentru fiecare normă În funcţie de operaţiunile de lucru arătate la fiecare articol..M I----T---! CANT I TOTAL ore A1 4.68 I •• neralltăţi o CAPITOLUL Ts G CURĂŢIREA TERENULUI 1. Consumurile specifice de materiale Consum urile specifice de materiale cuprind numai consum urile de plozivi prevăzute În normele din articolele Ts G 12 şi Ts G 13. rămase după tăierea arborelui. 2.2. stabilite pentru fiecare normă În funcţie 10 operaţiunile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În !1()nţlnutul fiecărui articol.3. Consumurile specifice de ore utilaj Aceste consumuri sunt stabilite pentru fiecare normă pe baza rmelor de timp departamentale În funcţie de operaţiunile de lucru arătate 10 articolele respective. 32 33 . 2._ I"-=~:'-I DENUMIRE RESURSA U. II imt 2. deplasarea la şi de la locul de parcare la locul de lucru şi întreţinerea utilajului. manoperă şi ore de utilaj. .

cârniţa. lemnul câinesc. noarcarea roabaşi evacuareamaterialelorrezultatein afarazoneide lucru pănăla distanţade În 10 m. teiul. teiul. păducelul. molidul. arţarul. chiparosul de baltă . pe hectar.62 TsG02A Curatarea terenului de iarba si buruieni uprlnde: • saparearnanuaă a pămăntuui vegetalpe o adâncimede 5 cm. articolelor Unitătile de măsură sunt stabilite pe 100 metri pătraţi. mesteacănul. cerul şi stejarul. paltinul. unde predomină: mesteacănul. păducelul. molidul. aninul . alunul.1. pinul. fagul.M . părul. plopul. salcia. Zona terenurilor de şes sau terase cu pante până la 20.. Zona terenurilor de podişuri. unde predomină: cătina aibă. TsG01A Degajarea terenului de frunze si crengi.2. răchita.2. la CANT COD DENUMIRE RESURSA U. CANT U. ravene unde predomină arbuştii şi tufişurile de gorun. sau 100 (200) bucăţi. bradul.3.58 ore 6.1. pinul. NOTĂ: Răspândirea principalelor specii lemnoase după orografia terenurilor pe zone: 1. 2. mojdreanul. chiparosul de baltă. strângereaÎn gramezi. plopul. Esenţă tare: stejarul. frasinul. 4. aninul. părul. 4. Zona terenurilor deluroase. frasinul. Condiţii de măsurare a lucrărilor 3. cornul. fagul. O masoarala 100 metripatraţisuprafaţacurăţată. gorunul. cerul. pe bucată 3. pante abrupte. mojdreanul. aşa cum se arată la fiecare articol.58 35 .62 ore 1. Il maaoera 100 metri patraţisuprafaţacurăţată. paltinul. ulmul. plopul tremurător. montane. arţarul. laricele. 100600199001 Muncitornecalificat TOTAL 1 ore 11. ~ul. Esenţă moale: bradul. 3. Clasificarea principalelor specii lemnoase pe esenţe: 4. carpenul. Zona terenurilor de baltă şi luncă. sângerul. zălogul. zălogul. sângerul. plopul. tisa. aninul negru. Cantităţile de lucrări se vor stabili pentru fiecare normă În cadrul privind felul lucrărilor de executat. pinul silvestru. strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata 4. versanţi. răchita. ulmul. unde predomină salcia.MI-- COD DENUMIRE RESURSA Manoperă 93100600199001 Muncitornecalificat TOTAL 1 ore 16.

30 cm 111 ' foloHsa moi arborII având diametrul de 31.9 ore 1.transportul materialului refractat.. . fără scoaterea rădăcini 01 .fara scoaterea rădăcini 81 .pentru suprafeţe mai mici de 500 rnp. pentru varianta Al ._.--1 A1 9310060019900/ Muncitor necalificat 1 ore /10.. in afara sau in zona lucrarilor. inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi.25/19 01 Doborarea manuala a arborilor de rasinoase si foi oase..26 12.26112. cu defrisator pe tractor 5-1500.10.9 TsG05 _ '-_C~OD-__]~~~-_-_~D~~NUM-_'-_R_E_R~_S_U_RS_Ă Manoperă U.M f r CANTITĂŢI f . J.77 15.97 3. inclusiv Imptnqerea materialului lemnos in gramezi.. fi I .cu scoaterea rădăcini Defrisarea mecanica..operaţiile de la Al pentru varianta 01 . __ .. inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi.97 3.j0re 1.~----------.._-----..L--1 Echipament defrişator pt._------. prin purtarea directă pănă la distanţa de 20 m şi aranjarea În grămezi pentru varianta 81 .tractor pe şenile. in afara sau in zona lucrarilor. c:1= DENUMIRE REWR~ Utilaje -lU-_M--' __ ._--_. arbuştilor şi arborilor subţiri cu diam. până la 10 cm ....25 19 TOTAL ore 36 '1 . in afara sau in zona lucrarilor A 1 .operaţiile de la Al . arborii fiind de esente: Inoase arborii având diametrul de 10 30 cm Inoase arborii având diametrul de 31 50 cm Inoase arborii având diametrul peste 50 cm IJ I foloase tari şi brad arborii având diametrul de 10.30 cm I 1 foloase tari şi brad arborii având diametrul de 31.TsG03 TsG04 Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufis uri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm. Cuprinde: .cu scoaterea rădăcinilor pentru suprafeţe mai mici de 500 mp.operaţiile de la 01 Se masoara la 100 metri pătraţi. peste 110 cp Tractor pe şenile 150 cp cu remorca _. tufisurile si arbustii fiind de esente: Cl .tăierea cu mijloace manuale a tufişurilor.50 cm 1'1 roloase tari şi brad arborii având diametrul peste 50 cm n1 • fol09se moi arborii având diametrul de 10.scoaterea radacinilor rlmass În pamânt cu mijloace manuale şi arajarea În grămezi pentru varianta Cl ... raşlnoase 111· foloase /~ fi masoara la hectar de suprafaţă defrişată. a suprafetelor de tufis uri sau arbusti cu diametrul de pana la 10 cm.77115.50 cm 11 rOl0080moi arborii având dlametrul peste 50 cm -----_ ~. __ .

inclusiv stivuirea .49 0.01 1. cojirea şi olărilul parţilor secţionate (buştenilor) .87 2.50 cm diametrul cioatelor sau radăcinilor de 51 .9 8141260100100 6141120100300 7112020030100 7422090100200 Fasonator Stivuitor Specialisl Corhonitor TOTAL .. se vor aplica normele de muncă existente În exploatările forestiere.44 CANTITĂŢI (vm. A1 .55 0.9 0.73 5.05 2.98 1..30 cm diametrul cioatelor sau radacinilor de 31."prlnde: ooterea cioatelor sau a rădăcinilor cu mijloace manuale (târnăcop.01 1. topor etc. ----------------~--L DENUMIRE RESURSA Manoperă U.M 1 1..51 2.12 3. transportarea facandu-se: COD T-----.8 1. Se măsoară la bucata.36 0.5 0. I prin tractare. a vârfurilor.83 0..59 0.35 0.97 11.se aplica În terenuri cu panta pănă la 30 grade şi cu un număr de. 11 prin tractare.27 8.41 4..65 1.M F1 G1 H1 11 L ore ore ore ore TOTAL ore 1. Utilaje 3410440005604\ Tr~ctor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) LoreLJ~LJ~ 39 38 .29 0.74 1.01) Imnsportarea materialului prin purtare manuală (var.63 ore 1.16 0.7 \ 3. COD DENUMIRE RESURSĂ Manoperă U.24 0..D'l] transportarea materialului prin tragere cu tractorul pănă la 50 m (var ELH1) măsoară la bucata.3 9.)n vederea transportului ore --- 10.ascuţirea sculelor şi purtarea lor de la un arbore laallul.74 5. taierea tulpinei din partea opusa tapei şi doborârea arborelui . ranga.15 3.46 0.02 ore 0.84 4..84 1.99 2.15G06 Cuprinde: .lor in grămezi .84 0. in afara sau in zona lucrarilor.64 .taierea crengilor. depozitarea.19 0.executarea tapei.13 0.59 A1 ore \ 0.67 6.44 0..54 4.sub 50 arbori la hectar .94 \ 1. 1\1. ~A1 ore ore ore ore 0.indepartarea buşlenilor prin corhanire. Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite. transportarea prin purtare manuala.se rocomandă doborârea arborilor cu ferăstrăul mecanic .21 141260100100 \ Fasonator 310060019900 Muncitor necalificat TOTAL \ 1.78 diametrul cioatelor sau radăcinilor de 10.secţionarea trunchiului.pentru alte condiţii de lucru.M CANTITĂTI 1 prin purtare manuală 111 prin purtare manuală I I prin purtare manuelă 1) I prin purtare manuală E1 1 I prin tractare.degaja rea terenului pe direcţia de doborâre a arborelui . III • prin tractare.98 NOTA: .35 1.2 CANTITATI i 8141260100100 6141120100300 7112020030100 7422090100200 Fasonator Stivuitor Specialist Corhonitor COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U.44 1..29 0.12 4.-- 1.88 2.25 \ 0.10 cm diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 10 30 cm diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 31 50 cm diametrul cioatelor sau rădacinilor de 51 70 cm dia metrul cioatelor sau radăciniior peste 70 cm 0.19 0.) losplcarea buturugilor şi secţionarea rădăcmllor cu mijloace manuale.67 1..44 0.09 \ 0.

prin 01 . topor etc..transportarea materialului prin tractare .14 I ~00056041 1.transportarea materialului prin tragere cu tractorul până la 50 m.prin E1 .85 5. rangă.3 ore 3.78 3.84 8.J_-_~ DENUMIRERESURSA Manoperă E U.~.22 ore ore 1. izolate sau justificat.39 2..57 4. transportul facandu-se: A 1 .prin H1 . unde nu pot fi folosite mijloace mecanice.85 \ 3410440005604\ Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) NOTA _se recomandă transportarea materialului prin tractare..prin purtare purtare purtare purtare tractare traclare traclare traclare manuală diametrul manual a diametrul manuală diametrul rnanuală diametrul diametrul cioatelor dia metrul cioatelor dia metrul cioatelor diametrul cioatelor cioatelor sau rădăcinilor de 10 ..74 9.22 "410440005604\ NOTĂ: .prin C1 .despicarea buturugilor şi secţionarea rădăcinilor cu mijloace manuale.M COD DENUMIRERESURSA Manoperă U.70 cm sau rădăcinilor peste 70 cm .18 2.1210.55 3.30 cm cioatelor sau radacinilor de 31. unde nu pot fi folosite mijloace mecanice..+l .. in afara sau in zona lucrarilor..42 11141260100100 \ Fasonator 1310060019900 I Muncitor necalificat 5.se recomanda .04 \ 2._---- F11 r H1 ore \ 0. COD I Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) ~_- J-=.._I.28 \ 1.prin G1 ..- --_. izolate sau justificat. Cuprinde: .- CANTITAŢI G1 COD DENUMIRERESURSA Man operă U..02 \ ore 2.scoaterea cioatelor sau a rădăcinilor cu mijloace manuale (târnăcop.scoaterea rnanuală a cioatelor se aplica pe suprafeţe mici.) . • scoaterea manuală a cioatelor se aplică pe suprafeţe mici.0710.78 11.17 \ 0..09 \ 0.M \ ore ~~ CANTITAT' -F'1lG1 [ti1 8141260100100\ 9310060019900 Fasonator Muncitor necalificat TOTAL Utilaje ore \ 0.51 7.71 3.50 cm cioatelor sau rădăcinilor de 51 . -~ --.42 6.. TsG07 Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foi oase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite.54 5.15 \ 3.3 \ 8141260100100 9310060019900 I Fasonator Muncitor necalificat TOTAL Utilaje I ore 10.79 \ 0.73 17. ~_.prin 81 .36 Utilaje Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) 0._--------1-----------. Se măsoară la bucată.28 TOTAL ore 2.transportarea materialului prin purtare manuală .M A1~D1lE1 CANTiTATI _.01 8. 40 41 . __ . În vederea transportului .58 13.prin F1 .70 cm cioatelor sau rădăcinilor peste 70 cm sau rădăcinilor de 10 30 cm sau rădacinilor de 31 50 cm sau rădăcinilor de 51.

peste 200 buc.11 r2.03 I 0.foioase tari şi bradul arborii având dia metrul peste 50 cm Gl .87 0. baterea penelor. U.indepartarea buşteni/or prin corhănire.59 4.. '010 ••80 tari si foioase moi.5641 0. 50 em 11.foi oase moi arborii având diametrul de 31. cu defrisator montat pe tractor S-1500."" 8141260100100 7422090100200 Fasonator Corhonitnr orAL IV'.la ha diematrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) până la 40 cm Dl .44 0.3 cp (Drujba) / ore 10.373/ 0.e tari şi bradul arborii având diametrul de 10 30 cm El .28S CANTITAŢI COD ~ DENUMIRERESURSA Manoperă U. II ror.98 1. mecanica a vârfuri/or. ascufirea şi Întreţinerea fierastrau/ui .98 9.33 0.executarea mecanica a tapei.raşinoase arborii având diametrul peste 50 crn Dl .până la 200 buc.M CANTlTAŢI A1 I 1 81 C1 j 01 J "41120 1003001Sti".u In zona lucrari/or..alimentarea motoru/ui.182/ 0. arborii fiind de esente: A1 .1.M ~-~.83 4.44 Cuprinde: • scoaterea cioatelor (radacinilor) • curaţarea terenului de rulare (resturi de cioate sau de rădăcini) 43 42 .096/ 0._--------~~-~ G~~~ ore ore ore TOTAL Utilaie 1. inclusiv stivuirea . TsG09 Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi.119/ 0. Ia ha diemat.30 cm H 1 .degajarea terenului pe direcţia de doborâre a arborelui .taierea manuala a crengilor.37 4..112/ 0.2 kw . cojirea manuală şi olăritul părţilor secţionate (buştenilor) .62 0.foioase moi arborii având diametrul de 10. se vor aplica normele de muncă din exploatările forestiere.3 cp (Drujba) I ore / 0. Se masoara la bucată.55 0.2 kw ..81 1. Ia ha diematrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) până la 40 cm 131.ascuţirea unelte/or de mâna şi purtarea lor de la uri arbore la altul.1 1'8 4. numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de: E1 /1. Ia ha diematrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) peste 40 cm COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U. I ore ore 019/ 1.42 016/ 064 1.51 2. inclusiv manuala a materialului lemnos in .pănă la 200 buc.3 7. pnntru alte conditii de lucru.raşinoase arborii având diametrul de 10 30 cm 81 . taierea mecanica din partea opusa tapei.12 3.foioas.2451 0.rul mediu al cioatelor (rădăcinilor) peste 40 cm peste 200 buc.M ::-1~ 0.03 el - 1.raşinoase arborii având dia metrul de 31 50 crn Cl .8traul =r= Stivuitor Fasonator Corhonitor ~ENUMIRERESURSA ···----~t-. CANTITATI- --- Al Bl Cl ---- 01 E1 Uti/aie 10007608/ Fierăstrău mecanic cu lanl de 2.13 0.68 F1 .63 1.09 074 2. transportarea prin purtare manuală şi depozilarea lor În graămezi şi sectionarea mecanică a trunchiurilor.foioase moi arborii având dia metrul peste 50 cm Cuprinde: . scoaterea tapei cu toporul.9 ore I :270007608/ Fierasuau mecanic cu lanţ de 2.322 NOTA: pliCă in terenuri cu panta până la 30 grade şi cu un număr de sub 50 arbori la hectar.O mecanic a arborilor de .foioase tari şi bradul arborii având diametrul de 31 50 cm Fl . urmarirea caderii arborelui .49 1.

peste 110 cp 29 1 525000056141Tractor pe şenile 150 cp cu remorca~ 1 ore 112.13115.peste 40 cm 44 45 . ' Scarificarea mecanica a terenului defrisat. .peste 100 buc rădăcini pe hectar.88 " _ Al. cu defrisator mOl)tat pe tractor S-1500.adunarea resturilor de materiallemnos in grămezi şi incărcarea lor in remorcă.•..M A1 CANTITAŢI I 81 I C1 I D1 Utilaje 29552700076151 Frhin:.36 1 ore ._---_ . U.36 ore 13.23122.50 m. ..dezgolirea şi retezarea cu toporul a rădăcinilor prinse in teren .___ .59125. B1 .3 I 7. in teren cu: TsG11 COD 1------' DENUMIRERESURSĂ U.34 14.peste 200 buc la ha diametrul mediu al cioatelor (rădacinilor) peste 40 cm Cuprinde: COD] CANT DENUMIRERESURSA Manoperă U. • .3g 6.10 SCOIIterea cioatelor de foioase tari si brad.până la 200 blJc la ha diametrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) până la 40 cm 81 .69117. Cuprinde: • scarificarea mecanică a terenului defrişat .871 COD DENUMIRERESURSA .M Al CANTlTAŢI -----. cuprinzand doua treceri perpendiculare intre ele.mont defrişator pt.54/19. ~~st~e~1~10~c~p 1 ore 114.scoaterea cioatel()r (rădăcinilor) . Se măsoară la hectar Ts(.52 ore 112. cu explozibil.23122.inlaturarea unormici defectuni ale tractorului Se măsoară la hectar. diametrul cioatelor deasupra terenului fiind de: Utilai!! 2952500005614/ Tractor pe şenile 150 cp cu remorca 2955270007615 Ef'hiM~nnl "'~••:_~.._-- '--.curaţarea terenul\ji de rulare (resturi de cioate sau de radacini) Se măsoară la hectar.până la 200 blJc la ha diametrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) peste 40 cm el .până la 40 cm 81 . 6.peste 200 buc la ha diametrul mediu al cioatelor (radăcinilor) până la 40 cm 01 .51/17. .34114.M A1 1 B1 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 2955270007614 Echipament scarificator pe tractor pe şenile peste 110 cp 2952500005614 Tractor pe şenile 150 cp cu remorcă -------------~ 1 ore 113.13115.până la 100 buc rădăcini pe hectar.69117. adunarea manuala in gramezi a materialului lemnos si incarcarea lui in remorca. pana la adancimea de 0._----- I B1 I TsG12 C1 1 01 Dezradacinarea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foi oase moi. _-_.tractor pe şenile.521 A1 . numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu ale acestora fiind de: A 1 .

strângerea materialului lemnos În gramezi Se masoara la bucată cioară cezrădăcinată ____ o • transportarea materialelor şi a explozibilului la locul de exploatare prin purtare directa • pregatirea explozibilului şi pregatirea materialului de aprindere • introducerea explozibilului. inclusiv retragerea din zona .396 0. diametrul cioatelor deasupra terenului fiind de: 1 • vegetaţie acvanca (papură.31-60 cm C1 .M I COD I Cl COD Materiale A1 Materiale 81 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g 2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă buc m 1 0.preluarea explozibilului şi a altor materiale la punctul de lucru . stuf etc.594 7112020030100 1Artificier 9310060019900 Muncitor necal ificat ore 1 0.executarea gaurilor folosind hârleţe speciale şi trâmăcop .396 0.584 1. ~-_.peste 60 cm Cuprinde: .35 1 ore 0.introducerea explozibilului._-----CANT DENUMIRERESURSA U. inclusiv retragerea din zonă • reintrarea in zona şi verificarea zonei În care s-a produs explozia • strângerea materialului lemnos in grămezi Se masoara la bucată cioata dezradăcinată.pregatirea explozibilului şi pregatirea materialului de aprindere .20-30 cm B1 . cu explozibil.) in teren cu apă uprlnde: oslrea şi scoaterea vegetaţiei in afara zonei masoara la 100 metri pătraţi suprafaţa cosita A1 .54 2.34 2.preluarea explozibilului şi a altor materiale la punctul de lucru 46 01'1 .594 1.~~~I~~ .43 TsG14 Cosirea vegetatiei TsG13 fi 1 • vegetaţie ierboasă Dezradacinarea cioatelor de foioase tari si de brad.181 0.explodarea.188 1.54 7112020030100 I Artificier 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL I ore I 0.04 1.181 0.Cuprinde: .transportul materialelor şi a explozibilului la locul de explodare prin purtare directa . amorsarea şi burarea .99 1 0.82 1.99 1 2 kg 0.reintrarea in zona şi verificarea zonei in care s=a produs explozia . I~TITĂTI DENUMIRERESURSA~~·. stuf etc. amorsarea şi burarea • explodarea.99 kg 0.485 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 g 2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă buc m 1 0.24 ore' 0.19 TOT AL ore 1 1.) În teren care s-a uscat '1 • vegetaţie acvatlcă (papura.executarea gaurilor folosind hârleţe speciale şi târnăcop .86 ore 1.19 1.21 0.

CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA .64 7422090 100200 1 Corhonitor TOTAL Utilaje Iare ore 1 0.neaccidentate 1 ._- TsG16 C. de pe terenurile de lunca.57 A1 . 29525000056141 Tractor pe şenile 150 cp cu remorcă 0.04 A 1 .71290200128001 I B1 I Manoperă Peisagist-floricultor TOTAL 1 ore 10.tivirea pe o distanţă până la 150 m .1I rP-mnrr.ruperea rădăcinilor laterale prin una sau mai multe treceri (pentru diametrul peste 60 cm) .de la 71 cm la 100 cm 01 .neaccidentate B 1 .apropierea tractorului de material -legarea şufei sau a troliului . cu sufa sau troliul.1 Scarificarea mecanica a solului pe doua sensuri perpendiculare.82 2.accidentate.peste 100 cm Cuprinde: .tragerea materialului in depozit . pana la distanta de 150 m.n r.până la 40 cm 91 . Se măsoară la bucată arbore sau cioată izolată.M A1 ca -ro I DENUMIRE RESURSA Manoperă I 81 0. sp.dezradăclnarea şi scoaterea propriu-zisa.6210. concomitent cu impingerea şi indepărtarea .M A1 ---------. concomitent cu alinierea echipamentului pe centrul rădăcinei .62 0.fl TsG17 Scoaterea cu defrisator montat pe tractorul S-1500. Se masoara la 100 buc arbori. TsG15 Tararea in depozit a arborilor sau cioatelor izolate. avand diametrele: CANT U. a arborilor taiati in scaun.57 1 0.de la 41 cm la 70 cm C 1 . montate pe tractor S-1500.apropierea de arbore.322 48 49 .8212.deplasarea succesive de la arbore la arbore.64 0. in terenuri: U. 1fiO r. Cuprinde: • scarificarea terenului pe două sensuri perpendiculare e măsoară la hectar de arie scarificata.accidentate Cuprinde: .revenirea fără sarcină. in terenuri: A 1 .nilp. -D I• COD J DENUMIRE RESURSA Utilaje 1 CANT U:M 2955270007614\ 2952500005614 Echipament scarificator pe tractor pe şenile peste 110 cp Tractor PP.04 ore 0.

cu denivelărl naturale (privale. cuplat la tractorul rutier.8816.apropierea de arbore. in terenuri: 2955270007615/ /2952500005614/ Echipament defrişator pt. Al . peste 110 cp Tractor pe şenile 150cp'cu remorca 1 ore 11. de la mijlocul rA~lolln depozit. concomitent cu alinierea echipamentului pe centrul radăcinii .tractor pe şenile.2819.9 Al .de la 71 cm la 100 cm 01 . cu buldozer pe şenile S-1500 TsG18 Scoaterea cu defrisator montat pe tractor 5-1500.deplasarea succesiva de la arbore la arbore.M Al 1 81 1 Cl 1 01 Executarea araturii la adancimea de 25-28 cm. dupa defrisare.ruperea radăcinilor laterale prin una sau mai multe treceri (pentru diametrul peste 60 cm) .65 i 8. de pe terenurile nisipoase. cu buldozer pe şenile S-1500 .până la 40 cm Bl-dela41 cm la 70 cm Cl . pe distanţa medie de 50 m.M -CDD DENUMIRE RESURSA I 1\"52 \ tcnlp 110 cp 129525~00056141 Tractor pe şenile 150 cp cu remorca ore \ \ ore ~ A1 I 81 I Cl - I TsG20 1 COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje U. Al -1 I Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor.M "" I I I I .peste 100 cm Cuprinde: . in terenuri: 29552700076151 129525000056141 Ech iament defrişator pt.fara de nivelari naturale 81 . gropi etc). prin mers inapoi până În mijlocul fâşiei la varianta Al vocuarea cioatelor la distanţa medie de 50 m.715. . cu plugul cu 2 trupite.tractor pe şenile. a arborilor taiati in scaun.dezracăcinarea şi scoaterea propriu-zisă concomitent cu impingerea şi îndepărtarea . II masoara la hectar. la variantele Bl şi el.01 1 do luncă la distanţa de 150 m cu defrişetor montat pe tractor S-1500 III neaccidentate.21 /~~ 111.. pe distanţa medie de 50 m.TsG19 __ COD_J _ DENUMIRE RESURsA Utilaje U. Se măsoară la 100 buc arbori. peste 110 cp Tractor pe şenile 150 cp cu remorca / ore 11. la varianta Al rovenire fără sarcină. CANTITĂŢI CANTITATI U. avand diametrele: ('llprlnde: II1plngerea până la distanţa de 150 m a materialului lemnos rezultat din defrişare.2919. Cuprinde: • aşezarea utilajului in poziţie de lucru • aratul propriu-zis I~ 50 51 .1 occldentate.

_.:.staţionarea la descarcare . Se masoara la hectar.deplasarea de la o grămada la alta .indepartarea radacinilor ascunse ..-------_.------------ U. cu tractorul rutier tip forestier. __ . __ ._ Utilaje 221000355~ Buldozer pe şenile 81-180 cp Iare ___ coo= DENUM'RE RESURsA Utilaje t:C ~i 341044~05605l!ractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 52 .. . -.arderea 2 a resturilor lemnoase Illlmasarea de la 12 m lăţime la 6 m lâtime IIlZa 111_adunarea (strângerea propriu·zisă)in gramezi a resturilor lemnoase de la 6 m lăţime la 2 IlIlo\lme vntorificarea resturilor fie prin mangalizare. 29321100044061 Plug lip Prp2-35 cu tracI mecanica cu trupiţe Irac.M I__ A1 ~-JAN-TI!-j-TI-Î 81 -- C1' J _ .R I _arderea 1 (parţială) a resturilollemnoase.transportul pănă la depozit . a resturilor lemnoase adunate de pe suprafete defrisate Cuprinde: . cu remorca de 3 tone.revenirea cu remorca goala. in fazele: CANT U.apropierea utilajului de grămezile lemnoase .. c~o '---- DENUMI~~-R-ES-U-RS-A---1 -..91 TsG21A Transportarea la distanta de pana la 500 m.intoarcerea utilajului la capete.laza II nI • faza III t)lIprlnde: l' HI._-_. . fie sub formă de cenuşă ca îngrăşământ Ungereafocului. Se masoara la hectar. cu diametrul mai mic de 4 cm rnasarea depozitului de la 20 m la~mela 12 m lăţime 1 JWl \1 . ..U 65 1 ore 176110. II masoară la hectar al depozitului iniţial. Comasatea depozitelor de resturi lemnoase (provenite di n defrisare) cu o formatie cu 4 buldozere pe senile S1500.reglarea adâncimii pe parcurs .M COD DENUMIRERESURSĂ MI 81 Utilaje 1fera I 111.-_.TsG22 .

Normele de deviz din acest capitol cuprind toate consumurile specifice de materiale.3. astfel: pregătirea terenului (degaja rea de diferite materiale. a căror temperatură este de 60-96 C. lucrări de nivelare şi finisare. . defrişări. separarea pământului vegetal de cel teril. 2. transportul şi replantarea materialului Jondrologic. brăzduirii sau plantării de flori. aşternere de pământ vegetal).mixturi cauciucate s-au avut În vedere condiţiile specifice de punere În operă a cestora. 1. lucrări de plantări de flori şi plante perene. cu respectarea normativelor şi prescripţiilor tehnice În vigoare În condiţiile unei organizări raţionale a şantierelor şi punctelor de lucru.2.1. 3. TERENURI DE JOC PENTRU COPII. lucrări de protejarea plantaţiilor (udatul.2. Normele de deviz pentru lucrările de defrişări şi tăieri sau doborâri de arbori din acest capitol se aplică numai În ipoteza Intălnirii acestora cu caracter izolat În ansamblul lucrărilor de amenajări de spaţii verzi.. Consumurile specifice de materiale pentru lucrările din acest capitol cuprind atât cantităţile pierderile tehnologice şi transporturilor şi depozitărilor. administrarea îngrăşămintelor organice şi. însămânţarea gazonului şi a ierburilor perene. -. realizarea lucrărilor de plantaţii de arbori şi arbuşti ornamentali în spatii verzi (săparea gropilor de diferite dimensiuni precum şi a şanţului de gard viu. se n/(ocută de obicei nivelarea cu mărunţire fină. înierbarea terenului În scopuri decorative sau de consolidare. s-a Iinut seama de tehnologiile actuale specifice. extragerea arborilor şi arbuştilor cu balot de pământ la rădăcină sau fără. La elaborarea normelor de deviz privind amenajarea aleilor. terenurilor de joc pentru copii. plantări şi transplantări. terenuri de sport şi stâncărie ornamentală. În vederea utilizării lui ulterioare precum şi măsurile obligatorii ce trebuie luate la extragerea. 1. extragerea pământului vegetal.1.3. manoperă şi ore utilaj pentru executarea unei unităţi de lucrare În conditiile definite prin textul normelor respective. chimice. terenuri de joc pentru copii. Capitolul de faţă cuprinde norme de deviz pentru lucrările privind amenajarea peluzelor. Condiţii tehnice motor din acest capitol speciale avute În vedere la elaborarea Generalităţi 1.lucrări de combaterea bolilor şi dăunătorilor. se face totdeauna înaintea Însămânţării gazonului. udatul terenului. curăţirea sculelor şi uneltelor de lucru şi transportul după efectuarea lucrărilor.4.2. de materiale care intră efectiv În operă. care are ca scop să aducă olul într-un grad de structură şi afânare apropiat de cel necesar pentru un pili germinativ. 2. - La elaborarea normelor de deviz din acest capitol s-a ţinut seama de Illtllntoarele condiţii tehnice speciale: 2. 2. Conţinutul normelor cosi rea sau tunderea ierbii etc. lor În depozit 54 55 . executarea terenurilor de sport şi a pistelor de atletism precum şi a stâncăriei ornamentale.. Extragerea pământului vegetal se face cu atenţie pentru păstrarea hucturi' acestuia şi a tuturor calităţilor necesare unui pat germinativ şi după Iurnere. După aşternerea pământului vegetal sau mobilizarea solului. mobilizarea solului.1. planta rea lor în gropi gata făcute sau În şanţ pentru gard viu). TERENURI DE SPORT ŞI STÂNCĂRIE ORNAMENTALĂ 2. folosite la lucrările prevăzute În cest capitol. lucrări privind amenajarea aleilor de parc şi terenurilor de joc pentru copii. Lucrarea de finisare a suprafeţelor după nivelare. PLANTĂRI ŞI TRANSPLANTĂRI. În cazul executării terenurilor de sport din materiale elastice . ALEI. Doborârea arborilor prevăzută În prezentul capitol se execută numai în spaţii înguste speciale care obligă la o tăiere fragmentată În poziţie verticală. lucrări auxiliare necesare pentru realizarea în bune condiţiuni a lucrărilor de înierbare şi pentru întreţinerea lor până la predarea către beneficiar. La executarea lucrărilor de plantări şi transplantăi-i se va ţine oarna de păstrarea structurii solului. . cât şi netehnologice din timpul manipulărilor. 3. Conţinutul capitolului 1. Învelirea trunchiului cu funii din trestie cu apărători). 3. ambalarea. Consum urile specifice de manoperă cuprind pe lângă lucrările precizate prin textul normelor respective şi următoarele operaţii: adunarea sculelor şi uneltelor la locul de lucru. brăzduiri etc. tlxocutându-se numai de muncitori cu calificare superioară.CAPITOLUL Ts H AMENAJĂRI PELUZE. terenuri de sport şi stâncărie ornamentală.

Condiţii de măsurare a lucrărilor Lucrările corespunzătoare normelor de deviz din acest capitol se măsoară În unităţile de măsură arătate la fiecare articol. pentru a fi evacuate. automacarale necesare plantării arborilor cu balot etc. prin sectionare a crengilor. iar plata lor se va face pe baza cantităţilor efectiv executate. ramurilor si tulpinei succesiva A1 .31-60 cm 01 . crăci. şi . Cuprinde: . 4. a utilajelor folosite la lucrările prevăzute rezultate din executarea În imediata apropiere a orele efective În acest capitol. autocisternă de 5 t. executată la Inăltlme . cu dispozitiv de stropire. 56 57 . Consumurile specifice de ore utilaj cuprind funcţionare ~egajarea terenului de corpuri straine Utilaţele folosite la executarea lucrărilor prevăzute În acest capitol sunt: transportor cu bandă mobil de 15 m. ~tela suprafaţă sau puţin ingropate p acestora cu roaba nn ~pare cu sapa la adâncimea de 5 cm de iarba şi buruieni şi transportul la Nu se cuprindee~acu ~Ineazonei de lucru. ramurilor şltulplnllor. . .până la 10 cITI 81-11-30cm C1 . se stabilesc pentru fiecare normă de deviz pe baza lucrărilor necesare prescrise prin proiect. in gramezi a diferitelor materiale ca: frunze. . gunoi. _doborarea trunchiurilor ob~rariiarborilor.strângerea Cii mân aplicarie.07 TsH02 Taierea .M f--- 9310060019900\ califlc ~ \ ore \7.. a crăcilor.. de TsH01A 3.scoaterea rădaci•.peste 100 crn Cuprinde: .• ilor Nu se cuprinde tra t'lsport uilliaterialelor in afara zonei de lucru. .secţio~area prealabilă d. măsurate În unităţile de mai sus.3.-- degaja rea locului de lucru de deşeurile lucrărilor şi depozitarea lor pe sorturi locului de lucru. pietreetc a. I1tQnualaa arborilor. Păltq\i e suprafaţă curăţată.sapa grebla.61-100 cm E1 . . Cantităţi le de lucrări.curaţarea terenului .eXiste .07 TOTAL ore 7. Se măsoară la 100 m areamalerialelorin afara zonei de lucru. . d maro' ~ COD DENUMIRE RESURSĂ Manoperă l I CANT U.

77 0.2 \ O 28 \ 0.92 30.. uprinde: saparea şi Întoarcerea pamântului cu sfărâmarea sumară a bulgarilor Illvelarea şi marunţirea bulgărilor cu sapa şi grebla .- TsH03 Extragerea pamantului necesar amenajarii spatiilor verzi. pe teren orizontal sau cu panta la 20%. Cuprinde saparea şi aruncarea pamântului in depozit sau vehicul.::. in straturi de: Al -10 cm grosime B1 -15 cm grosime Cl ...08 0.9811.--'-=----~~-'--.:..42/43.24 19._.42 43.2 \ 0..19 0.41 0.. indepartarea pietrelor şi altor corpuri străine.46112..07 0.:. cu pastrarea structurii. r.. COD DENUMIRE RESURSA Manoperă CANT COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U. Iare ore 10.teren mijlociu 81 .83 TOTAL ore 0.07 0..46 12.06 0._--_.:..83 --_..47 \ ore 0...:. nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului A1 • teren 111• teren 1 • teren 1)1..M ~ 7129020012800 \ Peisagist-floricultor 9310060019900 Muncitor necalificat ore \ 0.24119.---. teren mijlociu la adâncimea mijlociu la adâncimea mijlociu la adâncimea tare la adâncimea de tare la adâncimea de tare la adâncimea de de 10 cm de 20 cm de 30 cm 10 cm 20 cm 30 cm 9310060019900/ Muncitor necalificat / ore 10.:. TsH04 ----------·-------._--------'~~.teren tare...30 cm grosime TsHOS 58 \ 59 .. Se măsoară la metru cub În sapatura.. cu pastrarea structurii Al .=-::.masoara la bucata arbore tălat.-------.._---.13 \ 0.08 0..08 TOTAL ore Am1 9310060019900 I Muncitor necalificat TOTAL ------------- 0.27 0..28 0.20 cm grosime Dl .33 \ 0...----TI----------------------------~ DENUMIRE RESURSA Manoperă COD U.55 -. teren \.98 1.lInisarea prin greblarea repetata la metru pătrat de suprafaţă mobilizată.M I Al I I I I Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal..35 0..1 • teren 111.92130. radacinilor..77 Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal..~~.

_---_. -------------------- L. cu grosimea stratului din pamant vegetal de: A1-10cm 81 . ) ore )0. TOTAL ore 0.20 crn Nu cuprinde săpatul şi transportul pământului vegetal În afara zonei.35 0. • incarcarea pământului vegetal pe bandă şi transportul lui la locul de pus În lucrare.M A11 81 Manoperă ICl 129221700011221Transportor cu bandă mobilă 15 m lungime NOTA: Normele se aplică şi pentru imbracăminţi peste 8 m..18 TsH06 Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat.20 crn Cuprinde: . nivelarea şi baterea uşoară cu bătătorul de lemn. 7129020012800) Peisagist-floricultor ) ore / 0.15 cm Cl . in vederea consolidarii lor.M --~ ~ CANTITATI ._------_. Se măsoară la metru patrat de taluz lrnbrăcat.saparea treptelor in lungul taluzului. in vederea consolidarii lor._~_L~ COD r----- 9310060019900 Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricullor ore Utilaje DENUMIRE RESURSA CANTITATI U.35/ 0. executata pe taluzuri cu inaltimea de pana la 4 m.13 0. . executata pe taluz. TSH08. Se măsoară la metru patrat de taluz lrnbracat.Cuprinde: -tragerea pământului din grămezi cu sapa sau Împrăştierea cu lopata .11)0. cu grosimea stratului de pamant vegetal de: Al 7129020012800) Peisagist-floricultor _ .13/0.11 0.. -aşternerea. COD ---- ~ I I DENUMIRE RESURSA Manoperă I U.14 _--_. __ .M I 1 r I D1 Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat.0.14/018 A1-10crn 131 -15 crn Cl .transportul in interiorul zonei de lucru a pământului vegetal. »: / TsH07 -------l---1 COD ----L DENUMIRE RESURSA Manoperă U. cu acordarea sporurilor din art.3/ 0. Nu cuprinde săpatul şi transportul pământului vegetal in afara zonei de lucru._-----.4 ----------------- 60 61 . înalţime a taluzului.sfărâmarea sumara a bulgarilor Se masoara la metru patrat de strat aşternul.3 0. la inaltimea cuprinsa intre 4 m si 8 m.4 TOTAL ore 0.

corespunzator grosimii stratului din pamant vegetal A1-10cm 81-15cm C1-20cm Cuprinde: .M r-_CA.32 --------_. 01 • in benzi sau chenare cu panta >30% şi inălţime de taluz până la 8 m.. C1 • in benzi sau chenare cu panta <30%.sporul pentru lmbracamnte cu pamănt vegetal a treptelor de câte 4 m înalţime pe taluz.96 \ 3._.2410..24 .-~~=-::..0. cu Insarea solului semanat cu tavalugul de mâna. se va calcula pe baza suprafeţei echivalente . unde: S1 = suprafaţa imbrăcăminţii executata pe treapta 18-12 m.82 5.-.. 131. situate peste Înalţimea taluzului de 8 m. C1 .32 TOTAL ore 0.IElierea pe doua direcţii a suprafeţei inierbate.operaţiile de imbracarea taluzurilor. S2 = suprafaţa Îmbracaminţii executata pe treapta II.. Cuprinde: .2 TOTAL ore 4. • baterea cu maiul sau palma de lemn.::.stabilită cu relaţia: Se = S1 + 2S2 + 2S3 .::. Nu cuprinde pregatirea suprafeţelor de insamânţat şi udatul..96 pământ vegetal peste 8 '129020012800 \ Peisagist-floricultor Manoperă \ ore \ 4.:. \ COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale \ U. 81 .. pe suprafeţe continue cu panta >30% şi inălţime taluz până la 8 m. Nu sunt cuprinse: • transportul braz~e\or de la locul de extragere. Cllprlnde: /' IIUlllrea şi uniformizarea componentelor / din seminţele de plante graminee. 111\1ropatui grebla de gradina.16 0. la suprafaţa echivalenta de imbracăminte cu m inalţime a taluzului. 1\1 • pe suprafeţe continue orizontale sau cu panta < 30%. 12-16 m etc.1610. ti masoara la 100 m pătraţi de suprafaţă. pentru imbracarea cu pamant vegetal pe fiecare 4 m inaltime de taluz peste inaltimea de 8 m din articolul respectiv. 63 62 . _--------'--'-----'--'-.TsH08 Spor la consumurile de forte de munca la art.pe suprafeţele taluzelor cu 1 kg sămânţă pe 100 mp. IlIllQnarea prin împrăştiere cu mâna. • extragerea şi stivuirea brazdelor.ĂT_I---.::.. TsH07.pe suprafeţe in panta peste 30%.Se . -------Manoperă A1 81 C1 Tsl Brazduiri 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 10. • brazduirea.pe suprafaţe orizontale sau in panta sub 30%.:.M CANTITJi A1~ 0221107204435 \ Seminte de plante-graminee perene (pm) \ kg \ 3. TsH09 Semanarea gazonului A1 . • transportul brazdelor cu roaba de la marginea zonei de lucru.82 \ 5... Se masoara la metru patrat.N_T_IT.2 ------- --~:T· ----- DENUMIRERESURsA U. confecţionatul şi baterea ţăruşi lor la taluze. IlilIIsportul in interiorul zonei de lucru. • umplerea rosturilor cu pământ prin lmprăstiere: • măturarea suprafeţei brăzduite cu târnul._--_ NOTA: ..

de la cisternă.1 .udarea terenului de brăzduit.Se . cu acordarea sporurilor de la ari.M Manoperă I A1 I 81 I 34105400056031 Autocistemă 5-8 t cu dispozitive de stroPireJ~~~ 93100600199001 I ore 10.9 ore 0. Manoperă I TOTAL mi m3 12 87 12 87 . la suprafaţa echivalenta de brăzduire peste Înălţimea de 8 m a taluzului.s CANTITĂŢI U. S1 suprafaţa brazduita corespunzătoare treptei 1. ---. . peste înălţimea de 8 . pe fiecare 4 m inaltime de taluz peste cea de 8 m prevazuta in normele respective. COD DENUMIRE RESURSA I I 41001162028061 Materiale _E~ I m3\ 1 \ ore \ O.E TOTAL ore Apa industriala in cisterne pt..63 1 0. Înălţime a taluzului. se va calcula pe baza suprafeţei echivalente . S2 = suprafaţa brăzduită.M A1 relaţia: Se = S1 + 2S2 + 3S3 + ..015 Udarea suprafetelor A1 .pe suprafaţe continue. .---.71 0. Se măsoară la metru pătrat.25 0. Nu este cuprins transportul apei de la sursă cu cisterna.În benzi sau chenare.de la hidranţi. -~ O.lucrari drumuri-terasam.udare şi manevrarea furlunului în timpul udării. TSH 11. cuprinsa între 12-16 m etc.015 0. executata: A1 . corespunzătoare treptei II. 0. I ---.015 0.E Utilaje DENUMIRE RESURSA_U.. Manoperă 7129020012800 \ Peisagist-floricultor I COD I Muncitor necalificat ----------------J-.udatul după brăzduire. 81 . = DENUMIRE RESURSĂ Materiale = v= 20101029188231 4100116202806 Margini din fag lungime 1-2m cal unica Apa industriala in cisterne pt.2510.. TsH11 Spor la normele TsH10B si TsH10D pentru brazduirea de consolidare. . [o _~~~_______ ~-r---Peisagist-floricultor NOTA'~ _sporul pentru brăzduită corespunzatoare treptelor de câte 4 m Înălţime de ta. Cuprinde: .Întinderea furtunului şi prinderea la gura de apă. cu furtunul 71290200128001 1 ore 1 0.015 0.63 0. 81 .1 . a taluzului.71 11. Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţă udată..04 NOTA: Normele A1 şi 81 se aplică şi pentru brăzduiri peste 8 m.9 I 0..16 TOTAL ore 0.lucrari drumuri-terasam.strângerea furlunului.16 \ 64 65 . Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă brăzdata..04 1.cuprinsă Între 8-12 m. 1 .

37 80.1 Manoperă 9310060019900 7129020012800 \ Muncitor necalificat Peisagist-floricultor -.gran._.saparea pentru Încorporarea in solia gropile de plantare.i COD ----- ------DENUMIRE RESURSA 1: [~ ore \ ore TOTAL ore . Cuprinde: cosirea gazonului şi strângerea în gramezi cu grebla in zona de lucru.M Al 81 82 Plivi rea buruienilor t in peluze 0141117204629 Ingrasaminte organice mranita 33 azot in saci pol 1 - 1000 - - I I I I I I I I 2415907304285 2413327346776 Azotat amoniu ingras. B 1 . din azotat de amoniu granulat cu concentraţie 33%._ . _ depozitarea lor la marginea zonei de lucru in grămezi. _ căratul buruienilor pănă la alei prin purtare directa. din rnramta. P.37 80.24 80.vicanit kg t Superfosfat granulat exprimat in p205 Manoperă - I 1 93100600199001 7129020012800 Muncitor necalificat Peisagist-f1oricultor TOTAL 4 24 Iare 1 . 82 .in teren orizontal sa~ cu pante până la 30%. Pentru varianta 81 sau 82. .37 Cuprinde: _ extragerea manuală a buruienilor cu unelte de plivit.distribuitul şi săpătura în vederea lncorporării îngrăşămintelor în sol pentru gropile de plantare.căntărirea lnqrăsamntelor chimice şi uniformizarea prin amestecarea manuala: .organice. .nivelarea sumară cu grebla. i __ . . .. Cuprinde: pentru varianta Al. .transportul În interiorul zonei de lucru. din superfosfat granulatcu concentraţie 45%.37 ore 4. 81 . .transportul îngrăşămintelor organice În interiorul zonei de lucru. . Nu cuprinde evacuarea gazonului cosit in afara zonei de lucru.in teren cu pante peste 30%.---- I COD DENUMIRE RESURSA 1 ._1 I Manoperă 7129020P 12800 I Peisagist-floricultor 66 67 . Al . . 1 1 ore 80. . Se măsoară la tona de îngrăşământ administrat.împrăştierea cu lopata.chimice. .. Se masoara la 100 metri pătraţi suprafaţă cosită ~---.chimice.TsH13 Administrarea ingrasamintelor Cosi rea manuala a gazonului A 1 . 205. Se măsoară la 100 metri patraţi de suprafaţă plivită..lrnprăstiatul pe suprafeţe de teren orizontale sau taluze. CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA Materiale U.

--.strângerea şi transportul materialului rezultat din rectificare la marginea zonei de lucru. .57 ore 2. gropile avand largimea de la 2 m si adancimea de pana la 1..săparea În jurul puieţi lor. Cuprinde: ._. -[--- COD CANT U._-.arbuşti.arbuşti cu ghimpi şi trandafiri. Cl . .teren tare..8 7129020012800 I Peisagist-floricultor ore 12.. C1 . Nu cuprinde transportul materialului în afara zonei de lucru Se măsoară la 100 metri patraţi de contur rectificat. Dl ._--._-- 93100600199001 Muncitor necalificat I ore 11.COD 9310060019 900 Muncitor necalificat DENUMIRE RESURSĂ U.15 TOTAL ore 2. • tăierea rădăcinilor..M 1--- DENUMIRE RESURSĂ --- 'l TOTAL ~---I--C~NTIT U. 68 \ ~ 69 . in: 1 ore 10. B1 .57 TOTAL Extragerea manuala a arborilor si puieti lor de arbori fara balot de pamant la radacina Al . inclusiv separarea pământului vegetal. Cuprinde: • săparea manuală a gropii şi aruncarea pământului pe mal cu depozitarea lui la 1 m de mar gropii.M 1--.13 1.teren foarte tare._-- . B 1 . COD .puieţi de arbori.. -- DENUMIRE RESURSĂ Manoperă I Manoperă ---_.teren mijlociu.M 1-- CANT Saparea izolate. Se măsoară la metru cub în săpătură .teren uşor.tăierea cu cazamaua a marginilor peluzelor sau rabatelor.50 m.împrăştierea pământului. .1311.53 TsH16A Rectificarea marginilor la peluze si rabate A 1 . stratului pana manual a a gropilor poligonale pentru plantari cu pastrarea structurii solului si separarea de pamant vegetal. Cuprinde: .81 -----~~ ore 1.

0 x1 .391 0.57 DENUMIRE RESURsA Muncitor necalificat Peisagist-floricultor TOTAL ore ore 1 0.6: 1.ambalat in plasa de sărma: 81 . C1 . Cuprinde: .72 0. .7~ ore 0..341 0. • astuparea şanţului cu pământ. .584 9310060019900 \ Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricUltor TOTAL \ ore \ 1. Se masoara la bucata.ambalat în pânză de sac. 70 ~ 71 . .lnepa de 0.curatarsa şi taierea radacinilor.40 m = = A1 .1 0.41 TsH19 Pregatirea sistemului radicular la arbori.50 m.98 0. = 0.M A1 81 -- -~--Sfoara din clnepă dn = 2 mm. Cuprinde: • saparea şanţului circular În jurul arborelui cu diametrul interior de 7 ori mai mare decăt dic arborelui.1 m laţime Sirma moale zincata )= 4100116202806 \ Apa industriala in cisteme pt.: ore 2.40 m şi diam.M A1TB1TCl '1 310060019900\ 7129020012800 Peisagist-floricullor 1 DENUMIRE RESURSA Manoperă ~HCI U.9. in vederea transplantarii A1 .39 0. 0.27 ore 2.strângerea coroanei cu sfoara.34 0.5 OL32 S 889 Plasa sirma zincata ( rabit} 25. având laţi mea de 0.saparea şanţului in jurul balotului cu diam.51 \ 2. avand balot de pamant la radacina de diam.O x1500 S 2542 .50 şi h .09! 1752117344766 1725127333925 2710503805346 2873132005339 kg m2 kg kg 0.23 3.099 1.41 0.transportul la marginea zonei de lucru.1 1.40 m si h 0.arbori cu dia metrul tulpinii de 21-25 cm. . • taierea radacinilor cu toporul. interior 0.198 - 0. inclusiv primul udat al umpluturii. ~ -J' --COD I CANT COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.M Al \ TOTAL ore \ 1.scoaterea puieţilor. Se masoara la bucata. ~~O_~CManoperă 7129020012800 1 >0] CANTITAŢI " U. CANTIT Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor de pana la h 2 m. Manoperă \ m3 \ OQ99 \ 0.M 1---- M ~ __ o DE NUMIRE RESURSA Materiale U.40 m şi adâncimea de 0.arbori cu diametrul tulpinii de 16-20 cm. 81 . S 1930-80 Pinza sac din fire de .arbori cu diametrul tulpinii de 10-15 cm.3 ore 1.ambalarea balotului.60-1 m.lucrari drumuriterasam. Se masoara la bucata. exterior de 1.

înveli rea coroanei cu rogojini legate cu sfoara.8x 1.M m3 kg m2 kg kg buc ~--CAI E1 Apa industriala in cisterne pt.39 '--4100116202806/ 17521173447921 -----------~~_L Materiale TOTAL Utilaje Apa industriala in cisterne pt. Sfoara din cinepa dn I m3 I 0.lucrari drumuri-terasam.99 = finisarea şi ambalarea balotului şi intarirea lui cu legătură de sârmă. E1 . Se masoara la bucată.01 = 6 mm 1 1725127333925 27105038054491 / 2873132005339 /2052157343803/ Pînza sac din fire de cinepă de 0.13 341052000~Automacara 5 tf I~JQ:~~ 0.8x1 .1 m Sirma moale zincala D= 4. 81 .75 6.70 m şi înalţimea de 0.855/J!.cu invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu plasă de sârmă.8m Manoperă -C-O-D ~1-----lăţime DENUMIRE RESURSA U.ridicarea cu macaraua.3 3.fără invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu pânză de sac. . . diametrul exterior de 1.8m I 0.75 5. Sfoara din cinepa dn 0.M~ 1~_~_~_L~ 93100600199001 Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricultor TOTAL I are 12.178 • - """"""""''''7''[ 1 Aulomacara 5 tf _ kg 1 kg 1 0.297/ /2.CANTITAŢI COD TsH21 Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pana la 10 cm.66 ore 5.92 ore 6.fară invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu pânză de sac şi plasă de sârmă.991 0.01 I 0.50 balotul având diametrul de 0. cu balot de pamant la radacina.curăţarsa şi taierea radacinilor.50 m.1 m lăţime Sirma moale zincata 0= 4.fara învelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu plasă de sârmă.584 / 0.991 1. ~.3 3.099/ 1 0.4512.594 2.471 ore 3.fixarea in camion şi stropirea cu apa a coroanei. .0 OL32 S 889 Plasa sirma zincata ( rabit) 25.0 OL32 S 889 Plasa sirma zincata (rabit) 25.protejarea bazei tulpinii prin înfăşurarea cu pănza de sac.saparea şanţului circular in jurul balotului. C1 . 4100116202806 1752117344792 1725127333925 2710503805449 2873132005339 2052157343803 I -------Materiale El U.0 x1.855l DENUMIRE RESURSA COD Cuprinde: .584 1.991' 0. 73 .099 0.0 x1500 S 2542 Rogojini din papura 1. .991 1.lucrari drumuri-terasam. F1 .178 2. Utilaje Manoperă DENUMIRE RESURSĂ U.cu invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu pânză de sac. = 6 mm Pinza sac din fire de cînepă de 0..M A1 __ I 93100600199001 CANTIT /ATI 81 C1 / D1 7129020012800 Muncitor necalificat Peisagist-floricultor I ore 12.584 / / 1 / / buc / 72 .cu invelirea coroanei şi cu ambalarea balotului cu pânză de sac şi plasă de sârmă. .2971 0. D1 . prevazuti: A 1 .01 1 kg 1 m2 - /0.0 x1.471 ore 3.0 x1500 S 2542 Rogojini din papura 1.178 0.4512.

822 2. tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm.M.594 9] 11. tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm.167 0.55 9.356 I 0. ".718 0.fag neab clAgr=40mm 1=60 S 8689 L=1 .1071 0. tulpinii arborelui fiind de 16-20 m.52 6.6 13.54 10.782 buc 1.287 9310060019900 \ Muncitor necalificat 0.cu invelirea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 16-20 cm. curătarea şi taierea radăcinilor cu toporul şi cablul.O x1500 S 2542 Scind.545 0.52\3.961 1..594 0.gr=40mro L=l .0 xl .28712.M!!teriale 2110602000030 1725127333925 1752117344792 052157343803 2710503805425 Olel beton profil neted 08 37 0= 6 mm S 438/1 sac din fire de cinepa de 0.6 5.O xlS00 S 2542 Scindfag neab cI.fără învelirea coroanei diam.25 TOTAL ore 11.8-4m 1=60 S 8689 ~operă COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.614 4.7 m laţime Sfoara din cinepa dn = 6 rom Rogojini din papura 1.fără invelirea coroanei diam.. infăşurarea tulpinii la bază cu pânză de sac şi scânduri pentru protecţie.594 m 9.107 2710602000030 117251273339251 1752117344792 2052157343803 2710503805425 2010102918823 2873132005339 120101029142291 I Otel beton profil neted 08 I 37 D= 6 mm S 1 kg 11.17 ore 8. ambalarea balotului cu plasa de sârmă.921 1 m2 1 0.8m Sirma moale zincata 0= 3.săparea şanţului exterior.0851 0.921 m2 1.0 OL32 S 889 Margini din fag lungime 1-2m cal unica Plasa sirma zincata ( rabit) 25. se înveleşte cu rogojini şi se leagă cu sfoară.99 1 7129020012800 Peisagist-floricultor 438/1 Pînză sac din fire de cinepă de 0.0581 I 74 75 .fara inveli rea coroanei diam.822 1. in cazul protejării coroanei.56 14. tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm.9414.34 1 ore 5..9 CANTITAŢI I 2010102918823 01 2873132005339 2010102914229 kg 2. I Plnza DEN~RE I~'--------Ll~ kg 2.08911. I ~ A1-~. Ma.cu invelirea coroanei diam.95 6.91 7.99 11.8xl Bm Sirma moale zincata D~3.65 \ 7. tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm. I '1006001990 112902001280~\ -~~ .356 m3 0. Se măsoară la bucată.863 CANT ~ COD Cuprinde: . A1 kg 0.).69 34105200013731 Automacara 5 tf Util<jo ___ore ~8~lo~~~Il6J RESURSA 0.COD DENUMIRE __ RESURSA lJ.0 xl .5 2 . .14 0.085 0.058 0. .863 0.8x1 .9 9. .1881 kg buc kg 0.7 m laţime Sfoara din cinepa dn = 6 mm Rogojini din papura 1. ridicarea cu macaraua şi fixarea in camion. cu balot de pamant la radacina.396 0. ambalat in plasa de sarma si doage Al 81 Cl Dl El .ne"mecalmca! Pelsaglsl-floricullor TOTAL B! [l'1 [D1J 6. CANTITATI Extragerea mecanizata a arborilor cu diam.M f---------.9 ore \2.8-4m I ore JJ!ilaje ore 14. Fl .65\7.cu invelirea coroanei diam. fixarea şi strângerea lor cu fier-beton (diam. de peste 10 cm.. .089 1188 kg 0.614 4.356 1 m3 10.0 OL32 S 889 Margini din fag lungime 1-2m cal unica Plasa sirma zincata ( rabit) 25.297 9] 9] 11. 4-6 mm.525 0.66 34105200013731 Automacara 5 tf 0.07912.238' 0..079 2.396 ------------------~ m kg 9B 1. legarea odgonului de balot.A.

ioroare! Se măsoară la bucata. etichetarea şi transportul in interiorul zonei de lucru.scoaterea ambalaj ului.M A1 1 81 41001162028061 Apa industriala in cisteme pt.. Manoperă m310.. la arbori foioşi şi răşinoşi cu diametrul până la 21-25 cm. udarea radacmâor.34 ore 0. Cuprinde: .. 76 \ 77 .36 *) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10202 . tasonarea şi mocirlitul rădăcinilor.8x1. 81 .8m Frînghie cinepa 9-16 mm Trandafiri şi arebuşti cu ghimpi . acoperirea cu paie şi legatul În balot.manipularea În interiorul zonei de lucru.lucrari drumuriterasam.01 2052157343803 1714227322897 \ Rogojini din papura 1. aşezarea puieţilor. fără balot. E1 _ mecanic.04 0.M [ A1 C Materiale 02211072042031 Cuprinde: saparea şanţului circular in jurul balotului.trandafiri şi arbuşti cu ghimpi. primul udat şi fasonarea Transplantari cu balot de pamant. C 1 .*) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10207 "0) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10203 TsH24 Plantari A 1. acoperirea cu pământ. 81 . Jx1. C1 _ mecanic.O x1500 S 2542 Mano pera 1 kg 10. executarea şanţului pentru stratificare.până la 50 cm.arbuşti fară balot. plantarea În gropi şi astuparea cu pământ.manual.puieţi de arbori foioşi. ambalarea balotului şi transportul până la marginea zonei de lucru.la arbori foioşi şi raşlnosi cu diametrul până la10 cm. aşternerea de paie sau papură Între rădăcini.02 ore 0.U.002 28731320053391 Plasa sirma zincata ( rabit) 25. Cuprinde: _ transportul În interiorul zonei de lucru până la locul deplantare. 01 _mecanic.la arbuşti.58 9310060019900\ ore ore ore Muncitor necalificat Peisagist-f1oricultor TOTAL 1 9310060019900 7129020012800 I TOTAL I 0. la arbori foioşi şi rasinosl cu diametrul până la 16-20 cm.7911. scoaterea arbuştilor din stratificare.peste 50 crn. . la arbori foioşi şi raşinoşi cu diametrul până la 11-15 cm.01 0. Paie in snopi d 8-16 mm lungi de 70-80 cm Puieţi arbuşti toi oase fără balot .12 1. forme cu balot de pamant la radacina cu inaltimea plantei A1 . Se masoara la bucata.aşezarea balotului În groapa. *') I COD ~I=-_ I Muncitor necalificat Peisagist-floricultor CANT DENUMIRERESURSA Mate riale U.8 7129020012800 I I ore \ 0. executate: A1 . COD ] DENUMIRERESURS~----'- . . baterea pământului.TsH23 Extragerea manuala de buxus. trandafiri şi buxus forme. fără balot.*) kg buc buc kg buc buc 0. curătarea şi tăierea radacinilor. facerea farfuriei sau a muşuroaielor.65 1. 81 _ manual.i?" ) Puieţi arbori foioase făra balot .

33 9.564 0.imbrăcarea tulpinii cu trestie până la înalţimea de 2.0 OL32 S 889 Apa industriala in cisterne pt. . - CO~ ) I DENUMIRERESURSA -----.! 8.22/1. Cuprinde: • executarea şanţului pentru plantat.48 6.5 1 0.~-----------'----'---'----'-----'---'------j 1 Puieţi arbori răşinoase şi foioase balot pamint . .. ') Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10208 ") Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10201 TsH26 Plantari pentru gard viu 111• arbuşti foioşi pe un rând.68 ore 0. 1 . . e1 • arbuşti coniferi pe un singur rând.051 1 m21 0.49 1 1. 7129020012800 Muncitor necalificat Peisagist-floricultor TOTAL Utilaje ore / 0.04/ ore 1.5 1 0.3 1 0.83 / ore 1. .76 1 3.075 Pînză sac din fire de clnepă de 0.68 8.1 1 0.43 0.57 0.lucrari drumuri-terasam.03 11. transportul lor la locul de plantare şi repartizatul pe lungimea şanţului.01 7129020012800 I Peisagist-floricultor TOTAL I ore I 0.87 0.564 \ 7. . E1 Materiale .07 11. Se măsoară la metru de gard viu.88 m 1 kg I 1.. Trestie legată cu slrma pentru tencuieli 11.67 7. 1)1 . arbuşti coniferi pe doua rânduri.") buc buc m3 3. .0541 0.8 0.lucrari drumuri-terasam.7 mlanme Manoperă ! m2! I 0. • fasonatul şi mocirlitul.76 1 3.041 I m31 - 10.03 1 1 1 1 buc 1 1 buc 11.executarea farfuriilor sau muşuroaielor cu primul udat._--_.21 9.57 I 0.96 I 0.0541 1 1. Se măsoară la bucata..76 CANTITĂŢI COD [ DENUMIRERESURSA -----------------~~ Materiale U. • plantatul puieţilor şi primul udat. 1· buxus pe un rând.067 \ 3.*) Puieţi arbuşti .0541 0.49 1 1.M A1 iliC1 -- D1 -- 1 m3 10.buxus pe două rânduri.03 11.99 1 I----~ ! .răşinoase balot pamint .03 1 1 1.*) 1 Puieţi arbuşti rasinoase balot pamint .86/1.imbracarea trunchiului În pânză de sac şi scândurile la locul de prindere a sârmelor de legat..batarea pamântului.36 1 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt.96 0.r ) 120101029005651 Lemn rot cons nec stej L=1m d1=min 9cm d2=max 18 S 4342 /20101029187681 127105038054491 141001162028061 102212072046171 117251273339251 Laturoaie din fag lungime 1-3m ci cal it unica Sirma moale zincata 0= 4.26 5..68 ~~05200~~ Automacara 5 tf ~~1~ 78 I \ 79 .128 0.36 1 1 0.36 I 10 1 10 1 Puieţi arbuşti foioase fără balot .43 I 0.128 0.06 0.05 7.53 0..49 11.0541 0.49 I 1 I - 1 3.confecţionarea şi baterea ţăruşilor de ancorare.861 6. • scosul puieţilor din depozit. = fixarea şi Întinderea firelor.5 m şi legarea cu sfoară • .. Manoperă 9310060019900/ .astuparea cu pământ a gropilor de plantare. 111• arbuşti foioşi pe doua rânduri.

M.puieţi de arbori peste 7 m inălţime.20 m. Manoperă Tunderea 1 m3 10.03 0.puieţi de arbori pănă la 7 m lnălfime.răşinoase balot pamint .borduri. cuplarea şi strângerea furtunului la gura de apa.desfăşurarea. Manoperă 7129020012800 I Peisagist-floricultor I m3 0.cu galeata. .99 Al 81 Cl 01 gardurilor vii.. . 1-trandafiri. Pentru udatul cu cistema se calculeaza separat transportul. borduri.. TOTAL *) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10202 TsH27 Udarea plantatiilor A 1 . Se măsoară la bucata. COD __ . --_. chenare. 80 81 .. Cuprinde: varianta A 1 şi 81.20 m. _.27 .56 buc /7. evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru.85 4.8514. . __ .udatul propriu-zis cu furtunul.lucrari drumuri-terasam._--]~~ CfI __ U. • taierea ramurilor cu foarfeca sau ferăstrăul in vederea formării coroanei. Se masoara la metru cub de apa folosită. • netezirea taierilor cu cosorul.M A1 T 81 I Apa industriala in cisterne ptfucrarlcrumm-terasarn. DENUMIRE RESURSA Manoperă 9310060019900 7129020012800 I Muncitor necalificat Peisagist-floricullor TOTAL ore ore ore 1 0 09 .05 I ore 1 0.În forme a esenţelor cu frunze persistente.28 1 0.27 TOTAL ore 0. _.991 0. Cuprinde: . **) Apa industriala in cisteme pl. I Cuprinde: . 1 0.gard viu cu inălţimea până la 1. pentru varianta C 1. ._.28 0.~. forme 1 ore 10. chenare de buxus. U1 .296 /11.transportul apei cu galeata. . • lntindere~' sforii.47 0.cu furtunul._ DENU_:~E RESURSA Materiale U. • taierea lastarilor slab dezvoltaţi şi scurtarea Iăstarilor ramasi: • strângerea Iăstarilor tăiaţi şi indepartarea lor până la marginea zonei de lucru.56 ore 0.M J E1 I ~ j Taieri de corectie 4100116202806 I Puieţi arbuşti . 81 .128 /10 .COD [ .gard viu cu Înălţimea peste 1.56 ~ coo] 4100116202806 9310060019900 Muncitor necalificat DENUMIRE RESURSA Materiale CANT U.

051 0. _executarea stropirii sau prăfuirii prin acţionare manuală. repartizarea lor. 9310060019900\ Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricultor TOTAL .85 39.gran.02 1 0. În varianta 01: .59 3. 81 .14 0.1 m3 10.97 3..0610.06 4100116202806\ Apa industriala in cisteme pt. C1 .M I I I CI I~ Manoperă I vi LEJJ 7129020012800 Peisagist-floricultor -------------TOTAL I ore I 0.8 1.prin stropire.plantarea.lucrari drumuri. -înfăşurarea balotului cu hârtie groasă şi legarea cu sârmă.plantarea. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă tunsă.prin prăfuire.53 3._--tu-"1J UM CANTITĂŢI e1 [01 __ co~'-.transportul ghivecelor sau culiilor cu flori În interiorul zonei de lucru.plante perene cu balot În teren. .\ .transportul in interiorul zonei de lucru.1 \2112307324962\ Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tip1 160g/mp-suluri Plante florare anuale şi bienale ". udarea şi acoperirea cu pământ.) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10205 .pregătirea ameslecului de pământ vegetal cu lnqrăşăminte chimice. _--- DENUMIRE ESURSĂ R Materiale ]. Se măsoară la 100 bUCăţiflori plantate. .') 27105038031. .98 1. buc \ . . B1 . .scoaterea răsaduriior din ghivece sau culii. .33: TsH3" Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii.vicanit 33 azot in \ \ \ saci pol . .strângerea materialului tăiat şi evacuarea lui la marginea zonei de lucru.săparea in jurul plantei pentru formarea balotului.25 S 942 Manoperă buc kg m 104 104 104 \ 19.141 0.08 2. Se măsoară la 100 bUCăţiarbori.tunderea cu foarfeca sau cu maşina pe cele 3 fete.03 0.\ 104 Plante flora re perene .săparea gropilor pentru plantare.45 \ 1.--I-----__.98 TsH30 1. \ 83 82 .săparea gropilor pentru plantare.5 OL32 S 889 2010102906997 Laturoaie rasin. .66\ Sirma moale obisnuita 0= 1. Cuprinde: În variantele A1 şi 81 .umplerea jardinierelor cu amestec de pământ.-_. .05 ore 2..*) kg 0. gr=18 1=7 L=1-1.06 ore 0.0351 0.până la 15 m Înalţime În teren. ~ COD I ..in jardiniere şi vase decorative.38 \ 071 \ 7.98 Plantarea florilor si planteior perene A1 .28i ore 2. Cuprinde: • mărunţirea şi prepararea amestecului de substanţe chimice pentru combatarea şi umplerea aparatului.D31 0.\ .08 32.85 kg 1 . in varianta C1 se adaugă: .peste 15 cm inălţime in teren.05 0.198 ~415907304285 Azotat amoniu ingras. D1 .udarea..___ I DENUMIRE RESURSA U.) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10206 \ ore \ 0.\ 14. executata manual A1 .99 terasam.

sediment 8-15mm S 667 Manoperă 1 m3IO.cu .017 I I DENUMIRE RESURSA Materiale __ _r~I I m2 1 kg 1 m3 1 kg ŢJ---c.015 1 1 23203226001891 Bitum pt.951 0. 400x400x 55 marimea 5 S 1137 S 754 005 0 005 kg 1 .102 14.Fl.25 0.102/ 1 m31 - - - Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii Al 81 el 01 .NTITATI F1 -jF2-I~1-I-G2 . nisip sau pietriş şi compactarea lor. din piatra de 8-16 mm in strat de 5 crn: 1 1 10. de nisip de 10 cm grosime.0-7. Gl.cu imbracaminte din placi prefabricate din beton B 250 de 400x400x55 mm cu rosturi inierbate. .07912. aştemerea unui strat de 5 cm grosime din piatră sparta de 7-15 mm sau din mozaic granulat de 7-10 mm din marmura aibă.M A1 Î COD 81 DENUMIRE RESURSA Materiale U.93/18.101 12.1011 1 - 10. 1 0.M Al / ore /16.dale de beton 50x50x8 cm cu rosturi bituminate.02 Placa belon pt pavaje dim.015 1.071 0.01710.01710.07 0. .Al. verificarea imbracaminţilor la şablon şi rectifica rea profilului.10710. de pietriş de 10 cm grosime._---DENUMIRE RESURSA Manoperă CANT U. inclusiv cilindrarea lor.93 18.08 0.07 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf --COD 1 ore 10. aşezarea dalelor.01710. el.251 0. El. F2.0571 1 m3 1 - El .A 1-G1. Se masoara la metru patrat. 7129020012800 9310060019900 I Pavator Muncitor necalificat TOTAL Utilaje I are ore ore I 0. Gl . inierbarea sau bituminarea rosturilor.----]~ COD 7129020012800 / Peisagist-floricultor .101 1 - - 1 1 1 1 TsH32 114214022003931 Balast pentru betoane 0-71 mm S 1667 114211022000681 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 114211022017011 Piatra sparta pt drumuri r. aşternerea slratului de balast.1 m2 1.0 mm S 1667 Filer de calcar saci S 539 0.33 0.0 mm S 1667 I kg 1 m31 1 - 1 - I 1 - 1 1 1 - 186. aplicarea nivelarea şi compactarea terenului de fundaţie.13 1 1 1 - 10. G2 . .cu .04 ore 16. G2.251 0.07 0. Cuprinde: .Omm 114212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.04 TOTAL ------------------------------------- 14111122044541 Mozaic din marmura alba saci g= 7.Dale beton 50x50x8 cm cu rosturi inierbate. 26611264224061 Dala din beton pentru drumuri 50x50x 8 S 6657 02211072044351 Seminte de plante-graminee 12661122800208 perene (pm) I 1.Al-G1.01710. F2 .107 0. .08 0.cu imbracaminte imbrăcăminte imbrăcăminte imbrăcaminte de balast de 10 cm grosime. 1 . Fl .cu .9514.33 1' 0.01 .cu imbrăcăminte din mastic din marmura alba de 7-10 mm in strat de 5 crn.02 1 - 1 1.cu imbracaminte din dale prefabricate din beton B 250 de 400x400x55 mm cu rosturi bituminate.08 0.0-7.0791 \' 84 85 . transportul cu roaba a materialelor in interiorul zonei de lucru.Oxl0. Bl.A 1-Gl. urmata de unui slral de 4 cm grosime din argila compactată. drumuri tip D 40/50 11421202200525 /26531021008801 I I - I 1 - Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.33 0.

0 1010 S 1667 Manoperă 1 m3 10. .0181 1 1) Se va preciza grosimea dalelor in articolul de deviz prin variantele de preţ corespunzator grosimilor adoptate.85 Cuprinde: .drum cai ferate 150300mm S 1667 126511221004021 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 114212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri ~.21810.udarea straturilor. COD I DENUMIRE RESURSA Materiale '~l-fili CANTI ~.circ.baterea cu maiul. În teren impermeabil.""'" . 126611228043211 Tub bets.02 1 1 buc 1 1 1 m3 1 1 1 10.lucrari drumuri-terasam. Se masoara la metru de dren \ \.drenuri . 1 kg 10.1571 71290900106001 9310060019900 Drenor canalist Muncitor necalificat TOTAL I 52 are 1 0.86 0. TsH33 Drenuri A1 B1 C1 01 . . transportul ei de la sursa şi udatul corespunzator unui consum mediu de 0. ._.montarea tubului colector. in teren permeabil.-_ -J.0851 0.0-7.9 141001162028061 Apa industriala in cisterne pt. .01 1 0. ~~M . A1 J--81} Pavator Muncitor necalif TOTAL Utilaje 14211022000821 Pietris ciurui! nes palat de riu 7-30 mm S 1667 ore 0.94 0..drenuri .Săparea şanţului.. 87 ' 86 . .M CANTITAŢI - __ o DEN UMIRE RESURSA -7129020012800/ 9310060019900 I -Manoperă F1 I F2 I G1 I G2 0. 1. in teren impermeabil. .86 :. COD .-_.fara talpa cep si buza 200x1000 S 816 114211022004461 Bolovani de riu pt. 1 ore.12510. 1 2.017 0._----- -U.46 ore 1.evacuarea pamântuui rezultat din sapatura până la marginea zonei de lucru..98 64 0..2181 1 m3 10.. NOTA: in norme nu sunt cuprinse: apa pentru compactars. .aşezarea În straturi a materialelor drenants.drenuri .drenuri principale principale secundare secundare in teren permeabil. -.015 mc apa pe mp de imbracaminte..transportul cu roaba al materialelor drenante În interiorul zonei de lucru.21 2.0841 I ~?2400040041~omp~~~~utocu 1 m3 1 0.12BI rulouri pina la 12 It I ore I OO~.

din piatră spartă. corectarea finisajului.M L I A1 C1 1421202200525 \ Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0. sistem C: .0-7.din trei straturi. .din doua straturi.stratul 3 de 6 cm din 70% zgură roşie fina. 25% pământ lutos şi 5% nisip. din 5% zgura roşie fină dată prin ciur de 5 mm. 25% pământ lutos şi 5% nisip.slratul 3 de 8 cm.02 \ 0. D1 . din zgură roşie măzărată.89\ m3 - Piatra sparta pt drumuri r. din 70% zgură neagră fină.sediment 8- 9310060019900 7129020012800 \ Muncitor necalificat Pavator TOTAL ore \ \ ore ore 0.02 \ o. 10 cm.stratul 1 de 12 cm. din 70% zgura neagră fină.stratul 1 de 15 cm. Imlul 2 de 20 cm din zgura roşie qrosiera.Iuruirea şi sortarea materialelor drenante şi de suprastructură.. sistem F: . sistem H: .. 4 cm din turbă. \ Zgură expasndată ptterenuri sport .1 1.1 1. zgura roşie qrosieră.172\208. din 60% zgură roşie fină.stratul 2 de 6 cm.stratul 3 de 8 cm. E 1 .stratul 2 de 8 cm sin zgură neagră grosieră. din zgura roşie grosieră.79 1. . 11.stratul 1 de 15 cm.B \.stratul 1 de 10 cm. . 30% pământ de frunze sărac cu hum~.din trei straturi. zgura roşie mazarata.stratul 4 de 8 cm din 70% zgură roşie fină.stratul 2 de 8 cm.004- 0.0 mm S 1667 \4100116202806 \ Apa industriala in cisterne pUucrari drumuri-terasam. nompacatrea fundului patului. G1 .din . \ din patru straturi. . e măsoară la metru pătrat CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale U.sistem A: . 25% pământ lutos şi 5% nisip. .stratul 1 de 15 cm.71 0. sistem E: . 25% pământ de frunze. din zgura roşie mazarata.stratul patru 1 de 2 de 3 de straturi.stratul 2 de 6 cm din 80% zgura neagra fina şi 20% pământ tutos. tratul 4 de 5 cm din 80% zgura roşie fină şi 20% pământ lutos şi 5% nisip..stratul 2 de 10 cm din zgură roşie grosieră.din doua straturi. 15% pământ lutos şi 10% nisip. din piatră spartă. din piatră spartă. lu fina şi 7% rnll.IUllul 4 de 8 cm. din piatră spartă.stratul 2 de 8 cm.92 0.din trei straturi. 13% :ii Amenajarea pistelor de atletism A 1 . ezarea straturilor drenante şi de suprastructura. 25% pământ lutos şi 5% nisip. sistem J: . sistem D: . udarea şi cilindrarea lor În straturi succesive.oe \ 0.19 de S648 \ kg \161. .din doua straturi.11I\luI1 de 12 cm. prepararea amestecului şi transportul cu roaba al materialelor de suprastructură in interic Ion ei de lucru şi scoaterea În afara zonei de lucru a pământului rezultat din săpătură. tratul 3 de 5 cm din zgură roşie mlÎzărata. .O) 3710112611607\ 1421102201701 \ Zgura granulatadefurnal 15mm S667 Manopera \ m3 \ \ m3 \ \ m3 \ 0.12 \ \ 1. din zgura neagra qrosiera: . .stratul . .003 \ 0.stratul 3 de 3 cm.stratul 1 de 12 cm.stratul 1 de 12 cm.75 0. din 50% zgură roşie fină. din turbă uşor tăvaluqită. din zgura neagra grosieră. .stratul . din piatră spartă. din zgura neagră qrosieră. (.03 1. H1 . sistem 1: 15 cm.lIprlnde: Aparea şi nivelarea lerenului. _ stratul 4 de 12 cm. _ stratul 3 de 8 cm din 70% zgură roşie fină. 20% pământ de frunze şi 20% pământ lutos.din patru straturi. sistem B: . din turba uşor tăvălugita. F1 . . 88 89 .stratul 2 de 6 cm din zgură roşie mazărata: .stratul 2 de 10 cm. .stratul 1 de 8 cm. 25% pământ lutos şi 5% nisip. sistem G: .din patru straturi. C1 . B1 .

8 0.01910..76 1.' 11\ normă nu se cuprinde transportul apei de la sursă la locul de udat.88 2.') 90 m3 t kg 0.134 9310060019900 I Muncitor necalificat 7129020012800 I Pavator TOTAL Utilaje are ore I ore ~~ 1 0.lucrari drumuri-terasarn.48119.11 I CANT 129522400040041 Compactor auto cu rulouri pină la 12 tf COD DENUMIRE RESURSA Materiale V.sediment 8-15 mm S 667 Manoperă kg \ 44 m3 0.0 mm S 1667 141001162028061 Apa industriala in cisterne pt.164 0.•) 1421102201701\ Piatra sparta pt drumuri r.05 1 0.338 0.005 ~062240004004\ Compactor auto cu rulouri pină la 12 tf \0034J I 0.127 0.167 \ 0.52 1. 1 " ') Se va preciza sortimentul conform listei de materiale nexplicitate 10231 kg m3! 0.00451 1 m3 - 10.37 1 1..06 - 91 m3 0.0-7.27910.39 E1 \ .CANT COD DENUMIRE RESURSA Utilaje ~MI COD DENUMIRE RESURSA U.36 0.04 10.01210.134 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf ".52 2.lucrari drumuri-terasam. \ ore 14212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0. -. 145232172045521 Pamint de frunze pamint vegetal cu humus 1030106200456\ Turba uscata si macinata pt.8511.161 m3 0.M\~ 4 - 11 J1 A1 Zgura granulata de furnal S 648 Piatra sparta pt drumuri r.06 1 0.0361 I NOTA: straturile sunt numerotate de la bază În sus.94 0.31 2.481 1.agricultura Zgură expasndată pUerenuri de sport .74 0.38 ore 2..316 .167 51.029 25.35 2.M I -l \ 1129020012800 Pavator Utilaje \ TOTAL ore \ 0.01 ore 1..05 0.110060019900\ Muncitor necalificat COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.37 3.M 11 J1 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. 4523217204552 Pamint de frunze pamint vegetal cu humus 1030106200456 Turba uscata si macinata pt.95 \ 1.57 1.sediment 8-15 mm S667 Manoperă 1 m3 10..agricultura Zgura expasndată pt.04 1 0.terenuri de sport .

corectarea finisajelor. 01 . .59 ore \ 0.-:-fu I rn3 \ 0. din 80% zgura neagră fina şi 20% argilă. .stratul 1 de 15 em. . F1 .din patru straturi. .din trei straturi.. din zgură neagră praf.din cinci straturi. şezarea straturilor de materiale drenante şi materiale de suprastructură.*) 1420202205501 3710112611607 4100116202806 pt.stratul 1 de 15 cm. . din zgură roşie grosieră. din pietriş.03 7129020012800\ 9310060019900 Pavator Muncitor necalificat TOTAL 'Utilaje \ 0.stratul 2 de 14 cm.: COD 1 Of NUMIRE RESURsA Materiale Zgura expasndată pt. sistem 01: .stratul 4 de 0. sistem F1: .stratul 3 de 0. C1 . .5 cm.stratul 3 de 0... 81 . IIlndrarea straturilor.stratul 2 de 5 cm din 80% zgură roşie şi 20% argilă. Argila comuna pentru constructii I i •• 92 \' 93 .din trei straturi.stratul 3 de 2 cm.49 ore 0. Manoperă 0. m3 . . . sistem G1: .08 2952240004004\ Compactor la 12 tf auto cu rulouri pînă \ ore \ 0.din trei straturi.stratul 2 de 6 cm.stratul 2 de 2 em.022\ 0. din zgura roşie praf. .stratul 1 de 20 cm.5 cm.005 kg m3 \ 0.Amenajarea terenurilor pentru sport.44 ore 0.stratul 3 de 0.stratul 4 de 0.stratul 1 de 10 cm. zgura roşie praf.131 \ m3 10. sistem 81: . din pietriş.5 cm. -stratul 2 de 20 cm. . COD 1 DENUMIRE RESURSA Materiale . . din zgură neagra grosieră. m3 1421102200068\ 1420202205501 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 . sistem C1: .stratul 3 de 0. prepararea amestecului de agregate. G1 . din 80% zgura roşie fină şi 20% argilă.35 \ 0. din 80% zgură roşie fină şi 20% argila. din zgură roşie praf.*) =:B m3 .stratul 3 de 3 cm..79 1. E1 . din zgura neagra grosieră. 1.stratul 1 de 6 em. zgura neagra praf. din 80% zgură roşie fină şi 20% argilă.008 140.stratul 1 de 6 cm.5 cm.022 \ '. zgura roşie praf. din zgură roşie fină. sisitem H1: .stratul 2 de 3 cm. de la bază În sus. sistem A 1: . din zgură neagra gosiera. din zgura neagră qrosieră. din zgură neagră grosierâ.luerari drumuri-terasam. IIlvelarea sapăturii.stratul 2 de 4 cm. NOTA: straturile sunt numerotate A 1 . din 80% zgură roşie dina şi 20% argila.stratul 2 de 3 cm.stratul 5 de 0.din trei straturi.stratul 1 de 20 em. sistem E1: . din zgură neagra praf. din zgură roşie grosieră. .03 Bl 1: I Zgură expasndată de sport .5 cm. din zgura IIprinde: parea terenului.stratul 3 de 4 cm din 80% zgura neagra fină şi 20% argilă. transportul materialelor cu roaba În interiorul zonei de lucru.din patru straturi. . lIdarea straturilor. .slratul3 de 0.5 cm.stratul 1 de 10 cm. din 80% zgură neagră fină şi 20% argilă.5 cm.terenuri Argila comuna pentru constructii Zgura granulata de furnal S 648 Apa industriala in cisterne pt. .58 0.5 em. .din trei straturi. zgură roşie praf. din zgura neagră grosieră. . .5 cm.terenuri de sport . din zgura roşie mazarata . H1 .stratul 4 de 1. Il măsoară la metru pătrat.

• executarea fundaţiei din belon de ciment sau beton asfaltic.săparea gropilor de 6.lucrari drumuri-terasam. *) Se va preciza sortimenlul conform lislei de materiale nexplicitate 10231 Terenuri de sport din mixturi cauciucate TsH36A A1Amenajarea gropi lor pentru sarituri un slrat aşezate pe o fundaţie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm. Îmbracarea cu pânză de sac şi prinderea lor..41 2.. .lucrari drumuriterasam.03 H~.fasonarea şi prinderea scândurilor. • aşternerea la dreptar a mixturii cauciucate peste fundaţia din beton de ciment sau asfalt. 111.64 0. ----"-COD DENUMIRE RESURSA Materiale 2010102900888 2010102917685 2874145886954 Lemn rot cons rur coj fag L::1m d subt.M 1--- ~C 1421202200757 4100116202806 23201662010P8 Combustibil DENUMIRE RESURSA Materiale .93 m3 0. balast sau pietriş şi cilindrarea lor.21 0. .umplerea gropilor cu nisip pe 58 cm. Se masoara la bucata. m74145887934 1'25127333925 1421202200525 Plnză sac din fire de cinepă de 0. nivelarea şi compactarea terenului de fundaţie.485 m3 m3 kg 0.confecţionarea şi montarea pragului de băIaie inclusiv transportul materialelor interiorul zonei de lucru. Cuprinde: . Manoperă U. e măsoară la metru patrat..1 mm S 1667 Apa industriala in cisterne pt.406 Dulap fag tiv ci C gr::50mm L::2. .aşezate pe fundaţie de beton astaltic de 8 cm aşternut pe o suprafaţă compactată de t u pietriş.00xO.03 1.11 /124010010700 1310060019900 I Dulgher Muncitor necalificat TOTAL I orE ore = 29522400040041 Compactor auto Cu rulouri pînă la 12 It NOTA: În norme nu se cuprinde transportul apei de la sursa la locul udat.173 0.19 0.COD 3710112611607/ 4100116202806 DENUMIRE RESURSA Zgura granolata de furnal S 648 Apa industriala in cisterne pt.60 rn. CANT U. grosime.7 m lăţime Nisip sortat nesoalat de râu lacuri 0. lichid uşor tip 4 S 54 94 95 . __J~U-~:[A1I ~__ kg m3! kg 0.M F1 k9/105.min 18cm S 4342 \ cu roaba În Cuprinde: • saparea..50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Nisip concasare granulatie maxima 7.91 1.00x3. turni de' 5 cm nisip.0 mm S 1667 Manoperă ke m: m: ore 7129020012800/ 9310060019900 Pavator Muncitor necalificat ore / ore TOTAL ore Util~ I 0.: COD DENUMIRE RESURSA Cuie cu cap plat tip c 2. . • transportul materialelor in interiorul zonei de lucru.0-7.77 '/1. de 10 cm grosime.24x 40 S 2111 U. • prepararea mixturii cauciucate. . ştemerea slratului de nisip.

M A1 2010102918809 Rigle fag neaburite ci B tiv. G1 .s.g=50/50-100/100 1=1-1.0-7.stâlpi din melal cu scaun.05 1 0. drumuri tip O 401 50 S 754 1421102202030 Criblura dublu concasata 16-25 mm S 667 1421202200525 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0. la teren volei. COD DENUMIRE RESURSA Materiale kg 30. xocutarea cutii/or de fixare in sol." \2651122100402 \ Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 \ 2. A 110x 1.594 \ L=5-6.287 \ 0. C1 .8m S 3416 \ m3 \ \ 0.tip SAC.Omm S 1667 \ kg \ 155.44! m\ \ \2722103303738 \ Teava sudata constr cmh 102 x4/0L 321 S 7657 \2722103111446\ Teavaconstf 404/1 CL. 2430116103529\ Vopsea gri interior v.164 0. la leren de baschet.stâlpi din metal fara scaun.33 6.075 16.A \2722103110624\ Teavaconstf 404/1 CL. E1 .0001 kg kg m3 m3 kg 0.895 uprlnde: IKmlec\ionarealemnariei.94 m\ 2.81 7.015 m3 apa pe m2 de imbracaminte.nec.069 \ 0.2~ \ 1421202200525 \ Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.06S \4100116202806 \ Apa industriala in cisterne pUucrari drurnuri-terasam.363 \ 0.5/0LT 45 S 530/1 \ m3 \ 0.381 0. corespunzator unui consum mediu de 0.porţi din lemn.0:: Confectionarea si montarea de panouri.CANT COD I DENUMIRE RESURSA U.25 5. TsH38 m \ 2.stâlpi din metal. apa pentru compactat.A SIc152x60LT35 SIc127x40LT35 S S I 0.pt.287 \ O.7 .43 \ 155.821-1 ntr 90-80 \ ~ \"001 0931 \ 06" kg 0.15 ore 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf 2952270004037 Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 I NOTA: in norme nu sunt cuprinse.534 \ \ kg \ \2710602000092 \ Otel beton profil neted 08 37 0= 8 mm S438/1 \2010102900931 \ Lemn rot. D1 .3 "(22103215357 \ Teava const t.piloti de ste.07. Ia teren de tenis.069 \ 0.327 \ 1. .00m S 8689 \ m3 \ 0. porti si stalpi la terenurile de sport .porţi de fotbal.36:! \1421102200082\ Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm S 1667 \ rrt3 \ 0.363 \ 0.stâlpi din lemn fara scaun. nnfec\ionarea şi montarea fierariei. A 1 . pentru rugbi.447 ore ore ore ore 7129020012800 Pavator 7129040010110 Asfaltator 7123010010200 Betonist 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 0. transportul ei de la sursa şi udatul.2320322600189 Bitum pl. xocuiarea gropilor şi fixarea În sol.09 1. F1 .38E m 2722103303776 Teava sudata constr cmh 114 x4/0L 321 S 7657 .163 \ \.8 7.83 4.12 0. .\ 7.A d=14211=6. la teren volei. \2010102914164 \ Grinda stejar cu 4 fete gr=12/12-15/25 \ rn3 \ 0.114 2874145886954 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 1. 96 97 .110/120 S 8788 Manoperă ---- m3 0. B1 .987 kg 2.Msoara la bucata.stâlpi din metal. la teren volei.43 \ 155.0 mm S 1667 1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 2653102100880 Filer de calcar saci S 539 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 2320322600074 Bitum cu adaos de cauc.

37 4.6/0L 7657 32 1 S 321 S kg kg 2.16 1.129 stancarie ornamentala I 0.542 1 114212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.02 l.7251 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt.DENUMIRE ESURSA R ---·-1·----- CANTITi\.129 lerasam. I 0.01 5.M ste'.12 49.74 13.154 1.2.2.40.06 1.569 I ~D J \.43 2.59 1 9.pereur Manoperă kg 177.I 1 m3 1 0.35 3.B1 5.drum.~-. executată cu piese izolate cu dimensiunea medie de 30 crn.725 0. .E1 COD ~OO~[--:~:U~~: RESURSA Manoperă Ilem.124115.51 9.821-1 ntr 90-80 2874145886954 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 2722103303659 Teava sudata conslr cmh 88. A 125x 2. 2430116103529 Vopsea gri interior v.14 7141020013300 Zugrav vopsitor 7124010010700 Dulgher 7123010010200 Betonist 7214240021800 Lăcătuş mecanic 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL 0..693 1 7111020030200 \ Miner 9310060019900 Muncitor necalificat ore \0.'~4.magma/ice pt.01 1.43 1I~1020013300 Zugrav vopsitor IIJ4010010700 Dulgher Manoperă ore ore ore ore TOTAL ore ore m3010010200 Betonist IJ14240021BOO LăcătuŞ mecanic Muncilor necalificat \10060019900 COD DENUMIRE ESURSA R Materiale = E1 14211022000821 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm S 1667 m31 0.307\3.9x3. m mi 1 : 1 27221032097741 Teava const f.05 \ ore 0.7151311.569 I 0.287 - 0.06 16.3341 0. --.M-.07 1. rotpt~1otide Bm S 3416 ore ore ore ore ore 2.158 • ~şezarea lor pe poziţii.OOm S 8689 L=5- I m3 l' ._-.5/0L T 35 S 530/1 12722103110624 Teava const f Sic 127 x 4 OLT 35 S 404/1 CL.2 1.22 U. 4.3 0.anroc.- U.11 1.07 35.75 5.0 mm S 1667 126511221004021 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 12710602000092\ Otel beton profil neted OB 37 D= 8 mm S 438/1 I 0. uprinde: dislocarea rocilor.147 I 0.---------------ffiC DENUMIRE ESURSA R . • manipulatul in interiorul zonei de lucru prin purtare directă. F1 I U.851 kg 1 0.- .lucrari drumuri1 m3 0.A 120101029141641 Grinda stejar cu 4 fele gr=12/12-15/25 6.0-7.34 29. executată cu piese izolate cu dimensiunea medie de 50 cm.mJi8s ore 0.M A1 MateriID!l \ kg \ 79.77 2. e măsoară la bucata.52 7.2 1411122201335 \ Piatra bruta sortata r.33 0.6/0L 7657 127221033030631 Teava sudata constr cmh 51 x2.2 99 98 .08 11..s.96 13._. 1\1.851311.7421 1 1 M .03 0. • spargerea manuală În bucăţi ornamentale.

42 7129100011000 Fascinar 7134030012200 Izolator hidrofug 9310060019900 Muncitor necalificat 7112020030100 Specialist .alagerea materialului stâncos corespunzator.._. Cuprinde: .ingraşământ mineral.I 4. 81 . -.I 6.TOTAL A1 ore 0.-----DENUMIRE RESURSA ---_.149 2178 2178 2010102900773 \ Lemn rot cons coj fag L=1m d1=min 9cm d2::max 18 S 4342 1711217329871 Material textil netesut fillr insam netezon lat 2 2m 4100116202818 Apa pentru mortare şi betoane S 790 2415907304285 Azotat amoniu ingras._--_.M 1--1 -. sp Se masoara la metru patrat de taluz protejat.transportul prin purtatul direct În interiorul zonei de lucru şi aşezarea bucafilor de stânca. folosind: A1 .M f-- Nu se cuprinde: _transportul cu auto a pământului vegetal.-.anroc. DENUMIRE RESURSA CANT U._----_.pentru varianta "81" se cuprinde şi prepaparea mortarului şi executarea zidărle: de piatră. I COD [ -.sol vegetal. aştemerea materialului textil neţesut insa fixarea sa pe taluz cu ţăruşi confecţionaţi din crengi de foioase.pereur Manoperă 7123010010200 8etonist 9310060019900 Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricultor 7122050013400 Zidar-rosar tencuitor TOTAL ore ore ore ore ore .---- 7129020012800 I Peisagist-floricultor _--.magmaticept.94 3. expuse la eroziune.23 ore 0. _pregătirea bruta a suprafeţei taluzului.32 81 1.drum.68 9. executata cu blocurile A 1 .._-_.-------_. .8 0.Materiale M 181 kg m3 kg 19... aşterner vegetal În prima variantă şi a îngrăşământului mineral În cea de-a doua Stancarie ornamentala din blocuri grupate.---. .solidarizate cu mortar de ciment. Se cuprinde: _pregătirea patului germinativ. .29 Protejarea si inierbarea taluzelor cu incline de 2:3.0-7. _transportul apei cu auto de la sursă la lucrare.-. COD--rDENUMIRE RESURSA f--I--~ Materiale CANT U. nivelare.solidarizate fara mortar I 81 .vicanit 33 azot in saci pol Manoperă 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaos uri M 30 saci S 1500 1421202200525 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.8 4.--_.94 2.99 TOTAL 3410540005603 i~e • 100 \ . .. în vederea protecţiei. Se masoara la metru cub de blocuri grupate.. cu NETEZON netesut inierbat).05 0.COD ~'.07 0.gran.0 mm S 1667 1411122201335 Piatra bruta sortata r.

1.CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZIŢIONAREA MATERIALELOR • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCTII-MONTAJ q AVANTAJE • CUNOA/TERE: • MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPOIlT SAU DIN PRODUCŢIE INTERNĂ.2. 4.MATERIALE OFERITE ÎN JUDEŢ . 3.MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE . Pentru fracţiuni de lungimi peste kilometri Întregi roti.~::4~. • .1.FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSElE PUSE ÎN VÂNZARE VALABILITATEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MA1'ERiALELE ŞI PRODUSELE UTILIZARE: ASIGURAREA ACHIZITIONĂRII MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE . '~~~. Consumurile specifice de ore utilaj sunt stabili operaţiilor tehnologice şi În funcţie de capacităţile de exploatare instalaţiile de excavare.D CATALOG • PREŢURI LA MATERIALE DE CONSTRUCŢII actualizate trimestrial q TRANSPORT CAPITOLUL Ts I ŞI DEPOZITARE MECANIZATĂ Generalităţi AVANTAJE • CUNOA$TERE: 1. INFORMATIILE PRELUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN M.1. Condiţii de măsurare a lucrărilor 4. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pents şi haldarea (depozitarea) mecanizată a materialului excavat cu excavare cu rotor şi cupe. Conţinutul normelor 3. AVÂND AGREMENT TEHNIC .l.RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZtn:E DE H. Operaţiile de transport pe benzi s-au determinat pe 1 şi km de bandă.L-P. 766/1997 ŞI LEGEA 1011995 PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCŢII DIN CATALOG DE - ~INFORMAŢlILE SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRObUCĂTORI MATERIALE DE CONSTRUCŢII PENTRU AGREMiENTE TEHNICE.PREŢURI DE SORTIMENTE UTILIZARE: .1. Conţinutul capitolului 1. precum şi pentru operaţii auxiliare ca descărcarea mecanizată În depozite şi ripa rea benzilor transpor1 2. 4. Consurnurile specifice din normele de deviz ale aces: fost stabilite În funcţie de utilajele folosite şi condiţiile specifice precum şi de instalaţiile de excavare .MATPIO. la zeci de metri. CATALOCUL SE EDITEAZĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) sun \ '\' \ 103 '.~VALUAREA COSTULUI CONSTRUCTIILOR INTOCMIREA DEVIZULUJ DE CONStRUCŢIE . Condiţii tehnice speciale avute În vedere la normelor din capitol 2.FURNIZORI-PRODUCĂTORI PENTRU FIECARE MATERIAL .G. .T.

089! 0.1801-2000 mcora Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaH1 . L 1 . 104 105 ~~~.1201-1400 mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de către o singur xcavare cu rotor.-.. J1 . G2 .1601-1800 mc/ora Cuprinde: Încarcarea benzilor de catre o singura instalaţie de excavare cu rotor Se masoara la 100 metri cubi şi km. 1 -1401-1600 mc/oră lncarcarea benzilor se efectuează de către o singur xcavare cu rator. transport cu benzi de 1600 mm latime ---------------_.109! 0. cu instalatia de transport cu benzi de 1400 mm latime A . Se măsoară la 100 mc şi km.075 .---.14/ 0.M I A I D i-------/: COD 2952160007203 2952160007203!lransport IIlm/1km (instalalie) cu bandă 1400 ! ore! 0. Transportul materialului excavat. F2 -1601-1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de două instala! G1 -1801-2000 mc/oră lncărcarea benzilor se efectuează de Către o singt.2601-2800 rnc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de catre o sing excavare cu rator. 2 -1401-1600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de doua instalaţi 1-1601-1800 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singui xcavare cu rotor.600-800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura in lIurotor. cu instalati.3001-3300 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaza de catre o sin~ excavare cu ralor. .Transportul materialului excavat.: axcavare cu ralor. 11.2401-2600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singL cu rotor. xcavare cu rator.801-1000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singura t) rotor.M 1- CANT E1F A1.2201-2400 moora incarcarea benzilor se efectueaza de catre o singu' cu rator. 131. ll1 .801 c 1000 mc/ora C -1001-1200 mcJOra D . K1 .---------COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U.2001-2200 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de catre o singL excavare cu rator. DENUMIRE RESURSA Utilaje Iransport (instalalie) cu bandă 1400 mm/1km U. 1 -1001-1200 mc/oră lneărcarea benzilor se efectueaza de catre o singur. M1 .600-800 mc/ora B .1201-1400 mc/0ra E -1401-1600 mc/Ora F .2801-3000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singcu rotor.

F2 -1601 .3000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor.2200 mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de călre o singura inslalaţie de excavare cu rolor.M Il A1 I I f U "'/ 1Transportul materialului excavat.• __ . G2 ·1801 . CU Se masoara la 100 mcşi km.052) 0.M I ------- DENUMIRE RESURSA Utilaje 1 J1 I I _1 M1 2952160007204 Transport (ins/alalie) cu banda 1600 __ 1 ore l 0.--------- COD DENUMIRE RESURSA Utilaje ---:------_J J U. L1 .2000 mc/ora lncărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare ( H1 . cu instalatia de transport cu benzi de 1800 mm latime 2952160007204 J -------------------~ENUMIRE RESURSA --:-..1800 mcrora Incarcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare c G1 -1801 .2201 .1000 mc'ora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singura instalaţie de xcavare cu rolor. C1 .2400 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor. 801 .042~39 t 0. E2 ·1401 ·1600 moora lncărcarea benzilor se efectueaza de două instalaţii de excavare s F1 -1601 -1800 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de catre o singură inslalaţie de excavare cu rotor. N1 ·3301 ·3600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.049 ---I U. J1 ·2401 .1200 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură lnstalaţie de excavare cu rolor._-----.054) 0.M .--_ . 106 107 .1001 . 01 -1201 ·1400 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalalie de excavare cu rotor.2600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singura inslalaţie de excavare cu rotor.~--I COD Transport (instalalie) cu bandă 1600 ore /0-14/0-109/0.2801 . 81 .045 0.067) 0. K1 .2800 mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.--.2601 .066/0075 --. F1 11 2952160007204/ Transport (instalaţie) cu bandă 1600 -------------- / ore) 0.075/0.036 A1 ·600 .06) 0.058) 0.3300 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalata de excavare cu rotor. E1 ·1401 ·1600 mc/oră lncărcarea benzilor se efectueaza de catre o singura instalaţle ce sxcavare cu rotor.2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de căfre o singura instalaţie de excavare cu rotor.800 rnooră Încărcarea benzilor se efecluează de către o singura inslalaţie de El: rolor.089/0..Utilaje I - - U.-------'. M1 . 11. 3001 .2001 .

2201 .07~.2801 . J1 .m U. G1 -1801 .~ . 2 -1401-1600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu re 1 -1601 . F2 ._ __ 1 ore ~054/ 0. 1 -1401-1600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură inslalaţie de xcavare cu rotor.---.049/ 0. G2 -1801 ·2000 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de două inslalaţii de excavare cu H1 ·2001 . U.3000 mei oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.08 t39S216000720sl1!.2800 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rator. N1 . 1800 111 ·801 -1000 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de uxcavare cu rotor.Utilaje r:t.2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.2600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.800 rnc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavs CANTlTAŢI 1..O Transportul materialului excavat.2200 mcloră incarcarea benzilor se efectuează de călre o singură instalaţie de excavare cu rotor.3301 .3601 ·4000 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.anSP~~jin~~alalieL~~~~J_~~10.3001 .-~~~--J----29S2160~E720S/ [COD- DEN-UM-'R-E:::- U. 11.. -------Utilaje E2 F1 F2 Gl G2 ---~--~~~--~ O OS8/ O 067/ 0.!1. CO~_ DENUMIRE ESURsA R Utila. cu instalatia de transport cu benzi de 2000 mm latime T5 --------------'-Utilaje Transport (instalaţie) cu bandă 1800 1-- DENUMIRE ESURsA R =t. 1 ·1001 -1200 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de xcavare cu rator.~~~~_n~~~~ă .2601 .OS2/ 0.07S/ -I··=h_. --C1 I 01 0. L 1 . _-----]_.0451 0.M. M1 .3300 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rolor..1800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de sxcavare cu rotor...0361 I I I I I I 108 109 .-. K1 .1601 .1800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rotor. 1 0039 042 -.2400 mc/oră incarcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.3600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.. _.1I rolor. -1400 rnc/ora lncarcarea benzilor se efectueaza de către o singura instalaţie de oxcavare cu rotor.M /~~~LO~/~91 M fI1 ·600 . 01 ... P1 ·4001 ·4400 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţia de 01 -1201 COD --- DENUMIRE RESURSA ---- CANTITATI --r-~ I li H1 I 11 I K1 29521~OE~~~5J!~~.M M'CANT I I N' 0.032 29521600072051 Transport (instalaţie) cu banda 1800 ~eJE.2401 .

J COD --_. l contravaloarea diverselor se~icii: Pentru firmele care a~cumpărat de la COCC versiunea anterioară DELTA. GOD~tAJMIRE-""""RSA.. precum şi cu unele modificări la zi ale unor norme n aplicaţia DELT~2000 este unicat în ţară din punct de vedere al bazei de codificării resUflelor.COCC a proiectat curentă sistemul informatic DELTA 2000. 6012001 prjvi~~a(hi1._-CANTITĂŢI DENU U.0. _____ •.0 sau Windows 2000.--·1-------------COD .0261 0. cu consumuri de re~se proprii ce se constituie În baze de date normative proprii \JI Intre ullhzatOfll care f~osesc sistemul DELTA-2aaa.---1 R1 I 81 I I CANT Utilaje 2952160(~7206J Transport (instalaţie) cu bandă 2000 Imi __ n I --- I Societatea noastră asigUl\princontract instalarea. DILnf'l ~ ~~l~~ I ~!(\))([)\{ ~-. În func!i~demărimea societăţilor comerciale (număr de personal. 110 .U\ipoate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM.1. R1 . aplicaţia permite ca utilizatorii 5<~-Ş: propr}i. 01 ·4401 . precs metodologice" qe aplicare a acesteia.onformitate cu prevedcd!e cuprinsei lJrg~n\" nr.-..--..025 ----··-. Orga~izare şi Cibernetică În Construcţii -. HDD-IGR FDD 3.XCllvuro OU rolor. irra (recomandăm: PENTIUM Ii(K6-2) la 300 MHz. "IIlarte de tip utilitar..5".------ JOO o _. '--' ~ '- Sistem inJorlllatic pentru elaborarea ofertelor penn programarea.o investiţie sau selecţii de investiţii) prin procedeul exportli: Sistemul DELTA lOOO~e programele elaborate În limbajul Visual Basic (versiunea E gestionate cu SQL Server 7. Utilaje t~ _ I I 2952160~no~. indiferent de Slltsa de finanţare. CD-ROM.--.~6O'00720~LŢ!~~p_ort_Qns~~~~~l?~~andă2000 1 ore 10. ----RE RESURSA Itilaje U. Sistemul DELTA 200t)necesită următoarea configuraţie minimă necesară: calculaIBM-PENTIUM 200 MHţ 32 Mb RAM.M ----J-. se pot efectua transferuri = (selecţii de devize. inclusiv fonnu!arele tip document pentru pr ofertele pot fi il\cmite prin apclarea la indicatoarele de norme de deviz edI 1992-1996 şi 1'll<)_2001i În continuare de COCc. s --_.64 Mb RAM şi Monitor 15").06 CANTITAŢI U.CO~--"DENU I -.M 1-1 I ---..'~ in urma contractelor abilittttă ufieiat ~fl editczc. De asemenea.. cu respectarea condiţiilor contractuale şi c aplicaţia permu.COD Transpo_~(ins~a~~li~t~~b~~~a. Windows 98.). Urmărirea şi decontarea lucrărilor de mO~taj.036 1.0321 0.]------_.4800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rator. more pentru utilizatori cu Windo"'\9S.4801 .5200 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instelaţie de excavare cu rotor. fără TVA. editarea tuturor rapoartelor specifice lucrărilor de i•• extrabugetare..care este realizată în concordanţă cu prevederile Uni" Amintim că COct este singura societate t.02910. instruirea şi asistenţa tehnică la sediu. DENUMIRE RESURSA .066 ----. S1 ~5201 . proiectare şi lucrări 29521600072061 Transport (in. • stabili te prin negociere di rtqă. preţurile pot deveni n~ciabile.5600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor._----. L1 Pe lângă indicatoarele 1"norme amintite mai sus.jlogii oi.1091 0. menţionăm că indicatoare!e elaborate În sunt indicatoare<lenorme de deviz editia 1981-1982 revizuire şi completate lE materiale şi t~hll. '. finanţate·de stat sau din alte sursa Consultanţă._.:: Se masoara la 100 metri cubi şi km. __ 0.14] 0. care: răspunde cerin~lor societăţilor de proiectare şi de execuţie construcţii-r ofertelor econnlllice şi a întocmirii tuturor documentelor (formularelor) la licitaţii confonn legislaţiei actuale privind achiziliile publice.M - ----_.--_ . Preţul de bază pentru Siatemul informatic DELTA 2000 este de 700 $. ~ pe care le-a avut cu ':lClnd. I U.- E2 G2 2952160007206 LTransport (ins .i\iile Jlublke pentru servicii.•• _. urmărirea şi decontarea lucrărilor executa._----. care sunt elaborare irnpş cercetări şi proitctarede specialitate.~_L?!~] 0. Sistemul UE!T\ lOflleste realizat În r.?oo. permite progrllllarea.~ialjzl~zeaceste norltit. de obiec~.M CANTITĂŢI ~ _ --------- M1 P1 01 ~~~3. Windows NT 4.----- ___ DENU \1IRE RESURSA H1 . dOll etc.089 '-0075/0.'onwr.

" CANTITAŢI COD DENUMIRERESURSA u.111 _ 4001 _4400 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singura instalalie d" xcavare cu rator. K1 .3301. C1 --- Utilaje 2952160007207 \ Transport (instalalie) cu bandă~250 __ ~~~~ ~ 0.0321 0. N1 . M1 .M COD ~E~ J----\---'M1 -N1 J cmm. 1 _5201 _5600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie c oxcavare cu rotor.-------- Utilaje 2952160007207 \ Transport (instalaţie) cu bandă 2250 \ oreJ_o.3300 rnc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rator.benzfor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu ralor. Se măsoară in 100 metri cubi şi km._--.2400 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rator. E1 -1401 . D1 -1201 .07510.600 .058\ 0.1600 mc/oră lncărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.2200 mc/oră Încărcarea benzilor se efecluează de către o singură instalaţie de excavare cu rator.1400 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rotor. L1 ·2801 ·3000 mc/oră incărcarea benzilor se etectaeaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.3001 . H1 ·2001 . E2 -1401 ~ 1600mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rotor. G2 -1801 ..089 L~ COD DENUMIRE RESURSA U. \~ U. G1 ·1801 . 11·2201 . F1 -1601 ·1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de călre o singurăinstalaţie de excavare cu rotor.M _ ~TAT H1 '\ 11 0 2952160007207 Transport (instalalie) cu bandă 2250 \ ore 0.800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rolor.\.3601 .~o.067 .0~~J~~~~1~0451 DENUMIRERESURSA U. R1_4801 _5200 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie c A1 .3600 mc/oră lncărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rator.2401 ·2600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. B1 ·801 ·1000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor: C1 -1001 -1200 rncroră incărcarea benzilor se efecluează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.M--E~-- A1 81 . ţ~1_4401 _4800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instala\ie c Transportul materialului excavat. 01 .2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de călre o singură instalaţie de excavare cu rotor.~10. 01 .4000 mc/orăincarcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor. cu instalatia transport cu benzi de 2250 m latime de I)xcavarecu rator.2601 • 2800 mc/oră tncărcarea. F2 .029 \ \' 113 .ME~[îiJ CANTITAi Utilaje 2952160007207 \ Transport (instalaţie) cu bandă 2250 \ ore \ 0. I oxcavare cu rator.1601 • 1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. __ . J1 .2000 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor. COD ____ ~ENUM~~~~~~~~~---Utilaje ..

06210.086 0.800 mc/oră incărcarea benzilor se efecluează de Către o singură inslalaţie de excavare cu rotor. .07510.17610.1961 0.04710.601 .023/0.077 0.075 0.066 0.13710. E2 -1201 .6\1 rara tractor 1 ore 10.10110._---- DENUMIRE RESURSA .05410.1600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rolor.400 .el D2 I 01 Utilaje 2952160007207/ Transport (insta/aţie) cu bandă 2250 / ore /0. G2 .059 0.excav 1 ore 10._.078 0.054 0. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 4400 mc/h Al .M R1 CANT ==---cC----·C.08710.-----r---COD 1----. max.600 cu rotor._.5t I 0.12910.1601 -1800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de doua instalaţii de excavare cu rotor.9\1 -_]~~I ~ifG' ore ore ore 0.0710.12510.la cablu 2.058 0. _.9 It Buldozer pe şenile 81-180 cp Autolaboratorpt. F2 .1.068 0.196 0.09510.1200 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rotor. 01.-_ Utilaje lnstalaţie de haldat mal .071 ---- .10310..113 0.la lucrări de cablu 2.075 1 ore 10.109 0._-------_ .9 It Buldozer pe şenile 81. Gl -1601 -1800 moora lncărcarea benzilor se efectueaza de către o singura insta/aţie de excavare cu rotor.09 10.067 0.06110.066 1sl06 Depunerea materialului excavat.047 0. C2 .088 0.1000 mc/oră incărcarea benzi/ar se efecluează de doua instalaţii de excavare cu rotor.0821 COD DENUMIRE RESURSA F2 Utilaje 29522700028161 Inslala\ie de haldal mat max.06610. 4400 mc/h 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 2922140006742 Macara pe şenile 20.excav.11610.0781 0._-----_. 4400 mc/h Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Macara ve şenile 20.101 ore ore ore 0.137 0.1600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.075 129522400040091 Ruloucompactorvibrator3.29. Fl .0661 0._ . ______.092 0.125 0.0541 ore ore Iare Iare 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 I 2922140006742 2952210003554 3410540004804 Macara pe şenile 20..075 0. 02 ..09 0.048 0.măsur.29.089 1 ore 10.08 0..021 295227000281611nSlala\ie de haldat mal .10910.NTlTATI COD DENUMIRE RES~J~:l~_1J Utilaje I 81 Bl \.51 lucrări de 1 ore 10.801 ..excav.125 ' 0. 2952210003554 3410540004804 moora Incarcarea benzilor se efectuează de călre o singură insla/aţie de excavare B1 .1001 ..09810.29. Se măsoară În 100 metri cubi.1400 moora incărcarea benzi/or se efectuează de doua inslalaţii de excavare cu rotor.07510. _.0810. U.1410.172 0.1001 -1200 mc/oră incarcarea benzilor se efectueaza de către o singura inslalalie de excavare cu rotor.054 0.801 .068 0.i---2952270002816 3410440005605 2922140006742 DENUMIRERESUR~=~. El -1201 -1400 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singură insla/aţie de excavare cu rotor. 4400 mc/h . C1 .052 0. max.1401 .042 0.1000 mc/oră incărcarea benzi/ar se efectuează de Către o singură insla/aţie de excavare cu rotor..14 0.06 114 115 .1401 . 129522400040091 Rulou compaclor vibrator 3.062 0.1-61t fără Iractor 10.101 10.102 0._----- 1"--C-OD--.180 cp Autolaborator ptrnăsur.

3301 .1401 -1600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singura instalaţie de excavare cu rator. N 1 . E1.2600 mcrora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rotor.2001 . 81 ..COD DENUMIRE RESURSA .6tf fară tractor . 116 117 . L1 .1801 .5t 2952240004009 Rulou compactor vibrator 3.2200 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rator.801 -1000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor.048 ore 0..1801 .3600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalalie de excavare cu rotor.800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rator.---------.1600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rotor. F2 . ~.2201 .600 . C1 -1001-1200 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.1401 . Se măsoară in 100 metri cubi.058 0. D1 -1201 . J1 .M TsI07 Depunerea materialului excavat. G1 .2601 ..2401 .2801 ._------------_. 11. F1 . cu instalatia de haldat cu productivitatea de 6500 mc/h A1 .3300 mcora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instatalie de excavare cu rolor.042 0._------- G2 ore 0.masena lucrari de cablu 2. M1 .2000 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. CANT U. G2 .1601 -1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singura instalaţie de excavare cu rator.2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rator. 2952210003554 Buldozer pe şenile 81-180 cp 3410540004804 Autolaborator pt.066 ore 0. K1 .2800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de Către o singură instalalie de excavare cu rator. E2 .2400 moora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.3000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.3001 .1601 -1800 rnc/oră incarcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rator.053 0..061 G1 .1. H1 .1400 moora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor.

61t fără tractor \ U. max.025 0. excav.066 2952240004009 29522100035541 Buldozer pe şenile 81-180 cp 12952270002817 Inslalaţie de haldal mat.052\ / ore 0.049 H1 ore \0. . .109 0.5! Buldozer pe şenile 81-180 cp Inslalaţie de haida! mal.29.61t fără tractor Iare 10.028 129522100035541 Buldozer pe şenile 81.2791°. excav.. . - II_U~~_I~~J_ N1 ore ore ore ore ore ore 0.068/°.0431 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t ~ COD ]-.06610.089 0. 6500 mc/h 0.06 ore 1°.1. max.0321 0:03 10. excav.1771°.08410.29.la lucrări de cablu 2.0771 \ 119 118 .101 10.1331°.05410.043 2952240004009 3410440005605 are I 0.065 0.0471 DENUMIRE RESURSA Utilaje 134104400056051 Tractor pe pneuri U-6S0 (65 cp) cu remorcă de 3 t --_ _--_ __ _ -_ .035\ 0.042 0.038 0.054 0.. D )ENUMIRE RESURSA U.025 0..0541 0... .053 1 ore 10..032 0.131 0.052 0.1.11610.180 cp 0.04210.082 0.045 I D1 I E1 ~1 J1 K1 . excav.05410.0381 00351 0.1.048 0.061 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorca de 3 t 1 ore 10.07 0. 1 0..078) 0. 1 ore 0. 1 0.047 2922140006742\ 0.5t J~J Iare 10.05 0.2181°.1.29. ._ .046/°.10710.9 tf Rulou compactor vibrator 3.0610.029 0.la lucrări de cablu 2.03710.0330.\0.101 10.9 It 12952240004009 Rulou compactor vibrator 3. 6500 mc/h Macara pe şenile 20.0421 - 0.058 0.. 6500 mc/h Macara pe şenile 20.024 CANT --------------_.045 0.0281 _ .14 0.0321 10.042 ~ L1 0.măsur. A1 r~:I I B1 CANTITAŢI C1 .07 0.0661 0.09 10.• COD 1 ore 10. max. COD 2952270002817 --CP DENUMIRE RESURSA Instalaţie de haldat mal.9 tf Rulou compactor vibrator 3..03710.1181 I ore I 0..10310.M H1 I CANTITAŢI 11 IJ1 I K1 1 L1 ------34105400048041 Autolab cablu 2. 1 0.M 11 -1ore 0.032 0.03 10.036 ore 10..07 0.129 0.Q3 0.03810.044\ ore 0.067 0. 1 F1 I F2 I G1 I G2 3410540004804 2952210003554 2952270002817 2922140006742 Autolaborator pt..COD DENUMIRE RESURSA Utilaje CANTITAŢI U.M.61t fă ra Iraclor I 125 098 08 068 059 are 10.0531 0.-----------------------------DENUMIRE RESURSA U. max.151°.04 \0037.M E2.024 0. 34105400048041 ----------~---.04810. 1 0..5t Buldozer pe şenile 81-180 cp Instala\ie de haldat mat.91f Rulou compactor vibrator 3.055 0...05410. 6500 mc/h Macara pe şenile 20.03510.075 \ 29221400067421 Macara pe şenile 20.04810.-COD Utilaje.036 0.048\0.07810.039 Autolaborator pt.masur.1511 1 ore 0. _.0971 0.29.la lucrari de cablu 2.5t ~ri de Iare Iare 10.măsur.101 0.61f fără lractor Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 34105400048041 29522100035541 12952270002817 29221400067421 \ 2952240004009 Aulolaboralor pt. ..075 0.061 0.

800 mc/oră incărcarea benzilor se efecluează de calre o singură instalalie de excavare Bl . max.DENUMIRE RESURSĂ Utilaje - _.07 0.05410.29.1011 0.3601 .048 -_.. Gt .133 0. max. cu2600 mc/oră incărcarea benzilor se efecluează de către o singura instalalie de CANTITĂT COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje 295227000281811nSlala\ie de haldat mat. excavare cu 2200 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de Către o singură instalalie de /1 . excavare cu 3300 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalalie de Nl ·3301 .0541 0. excav.1801 .10910..180 cp Macara pe şenile 20· 29.15 0. el -1001 -1200 excavare cu rotor.098 0. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 12500 mc/h COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje 2952270002818/lnslalalie de haldaI mat.0421 0.3001 .0661 F • 160 .mc/oră incarcarea benzilor se efecluează de către o singură insla/aţie de II·2801 • rotor.279 0. I ore' 10.125' 134105400048041 2952210003554 2922140006742 2952240004009 Aulolaboralor cablu 2. .048 0. excav.nsta/. 1 H • 2001 .129 0.0781 0.06 0. excavare cu3000 mc/ora incărcarea benzi/ar se efectuează de catre o singură inslalalie de Ml . excavare cu 1800 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaZă de Călre o singură instalaţie de F2 . 1600m~o'" inc'"".ti.125 0.05810.12500 mc/h 134105400048041 Aulolaboralor cablu 2. mc/oră incărcarea benzilor se efectueaza de către o singura inslalalie de 01 .rotor.2400 mcora incarcarea benzi/ar se efecluează de călre o singura instalalie de cu rotor. mc/oră incarcarea b~nzilor se efectueaZă de Către o singură inslalaţie de excavare ·2000 G2 .ea 1 1 oonzWarse efeCiueaza de dou.2201 excavare 1 1 J .0891 10.mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de Către o singura instalaţie de .5t 2952210003554 2922140006742 2952240004009 04400056051 --Lr-------CANT~TĂTI l A . .1771 C 0.rotor.0491 ti ~ 120 121 .1201 .9 It Rulou compaclor vibrator 3.1410..~ ou mIJr. max. excavare cu 1400 mc/oră incarcarea benzilor se efecluează de catre o singura inslalalie de _~jl_.1.101 (} pt măsur. excavare cu 4000 mc/ora incărcarea benzilor se efecluează de catre o singură instalalie de 134104400056051 1 ore 10.M E2 I F1 I F2 I 1 Buldozer pe şenile 81· 180 cp Macara pe şenile 20.2601 ·2800 excavare cu rotor.101 10.053 0. de ex".~CANTIT.rotor.9 It Rulou compaclor vibralor 3.I~TJi~_I Iare 1 0. excav.082 El -1401 .0671 10.rotor.0661 0.07510. 1801cu rotor. .rotor.052 0.218 0.116 0...1.1601 .51 ptrnasur.08 0.600 cu rotor..061 U.. excavare cu 3600 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaza de calre o singura insla/alie de COD 01 . '40.2000 mc/oră incarcarea benzilor se efectueaza de coca instalaţii de excavare cu rOlor.12500 m .la lucrări de Iare Iare ore ore ore 10.240 excavare .la Iucrari de Iare ore ore ore c i Buldozer pe şenile 81.! U.61t fără tractor Tractor pe pneuri U·650 (65 cp) cu 0.rotor.0541 0.E2. 1 ore 10.TSI08 Depunerea materialului excavat.1800 mc/oră incarcarea benzi/ar se efecluează de doua instalaţii de excavare cu rotor.rotor excavare cu 1600 .801 1000 moora lncărcarea benzi/ar se efectueaza de catre o singură insla/alie de excavare -cu rotor.07810. 295227000281811nslalalie de haldal mat.068 0. .04210.61t tara tractor Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu K1 .rotor.M H11~_ Se masoara in 100 melri cubi.

022 0.029 0.tip Ks .transportoare ore ore ore '.024 0.:.0.084 0.1.:~-=--:.042 0.06 0.05 11 0.03 0. Buldozer pe şenile 81-180 cp Macara pe şenile 20.032 0.035 0.022 2952500005614 TsI09 3410440005605 2952210003554 I COD I 34105400 04804 Autolaboralor 29522100 03554 29221400 )6742 29522400 )4009 34104400 05605 Se masoara la 100 m patraţi.0321 0.07510. conditii medii de in amenajare a vetreide vehiculare a utilajelor conducatoare' categoriatransportoarelor 01 A 1 .025 0.."'--_ .29.025 0.800-1600 mdh _--------.409 0302 0.măsur.400 .834 -".:~----------ore ore t.035 0.9 tf .03 10.09 0.Q7 0.038 Tsl10 1.026 0.065 0.036 0.0371 0. A1 -'61 0.029 0.027 0.409 1. 12500 mc/h pt.- AŢI 1 D~ -el Autolaborator ptmasu r. cu utilaj combinat depozite .6tf fără tractor Traclor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorca de 3 t """'" ""'sA ~~'-_ '-F5-~JANT .1. max.2250 mm.1.037 L1 0.044 J1 0.097 0.29.032 0.302lli.03 0.9 tf ore ore ore Rulou compactor vibrator 3.1200 mc/ora e1 -1201 .036 COD DENUMIREESURSA R -------------29521600072081 Utilaj de incarcat ____ --.1400 mc/ora 01 -1401 -1600 rnc/oră Se măsoară la 100 metri cubi.transportoare B1 . \ 122 123 .048 0.045 0.M H1 ore ore ore ore 0.024 ~ remlXlll Traclor pe şenile 150cpCU ~_l:re Traclor pe pneuri U-650(65cp)curemOrcăe 3 t d Buldozer pe şenile 81-180 cp --~-----._-_.1000 mc/ora B1 -1001 .p_ro_d..066 Rulou compactor vibralor 3.800 .037 0.--- ~---EE~ UM '.132 --.5t Buldozer pe şenile 81-180 cp Macara pe şenile 20.la lucrari de cablu 2. ~l CA .04 K1 0.028 0.033 0. -- Descarcarea sau incarcarea.6tf fără traclor T raclor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 I 0.077 0.032 0. _" _--~ .0351 0.~--'I" COD 3410540004804 2952210003554 2922140006742 2952240004009 134104400056051 COD 29522700 02818 CANTITĂŢI DENUMIRE RE 5URSĂ U.51 0.1600-3600 de A 1 . Inslalaţie de haldal mat.600 mm 1800 .la lucrari de cablu 2. -[~=- CANTITĂŢI U.108 0..M DENUMIRE RESURSĂ \ Utilaje Ml N1 1.ore 10. excav.0281 Riparea benzilor de transport.

diametrul SBP şi poziţia ancorajului. . din ciment. supuse degradării prin acumulare excesivă de umiditate Înlăturată. În interiorul tecii de polietilenă. conform detaliilor prevăzute Î~ proiectul de execuţie şi normativul tehnic. prepararea Suspensiilor injectabile. completate cu lucrările: . . silicat de sodiu. prin: stabilizare cu var bulgări şi cenuşă de termocentrală. prin amestecare manuală sau mecanică cu terasamentul degradat.confecţionarea tecii de protecţie a tirantului. acetat de etil. 2. conţinând În diverse proporţii apă. Înlocuirea În şliţuri a materialului degradat. bentonită. sodă calcinată. .3.degajarea capului de foraj de la talpa forajului. din PVC cu diametrul maxim 75 mm. Capitolul mai cuprinde norme de deviz pentru lucrări de consolidare şi etanşare a terenurilor În adâncime.obturator gonflabil pentru efectuarea injectării suspensiilor de consolidare În foraje. precum şi acolo unde este imposibil de realizat accesul utilajelor de construcţii la 124 125 . la forajele ce se . 1. execută cu tub antrenat. se aplică pentru lucrări cu volume ale unui obiectiv.1. . var bulgări introdus În foraje efectuate mecanic În corpul terasamentului degradat. Stabilizarea terasamentelor cu var bulgări În amestec cu cenuşă de termocentrală şi pământul degradat din corpul terasamentului.foraj rotativ netubat cu circulatie directă de noroi bentonitic. injectarea de protecţie a SBP cu suspensie de ciment În zona liberă a tirantului.montarea de tub uri PVC broşate Înglobate În masa suspensiei la foraje pentru consolidarea terenurilor. . Prepararea suspensiilor ce se injectează se poate face după diverse reţete. - extragerea tubajului de protecţie cu ajutorul unui extractor hidraulic. 2.introducerea tirantului În foraj.2.confectionarea tirantilor de ancorare din fascicole SBP. În scopul eliminării acesteia şi evitarea acumulării ulterioare prin măsuri de etanşeizare.CAPITOLUL Ts J CONSOLIDAREA TERASAMENTELOR Generalităţi 1. experimentate anterior şi omologate.drenuri protejate cu NETESIN ca filtru invers. . . sau tubat cu diametrul până la 150 mm În terenuri din categoria 1 la categoria a 4-a. precum şi ancorarea prin tiranţi a construcţii/or sau masivelor de teren ce pot aluneca. injectarea suspensiilor În foraje sub presiune. importanţa lucrării şi În special funcţie de natura roci lor ce se etanşează sau consolidează. tensionarea definitivă În trepte. contra ravinărilor. se aplică numai la căile ferate sau drumurile În circulaţie. bentonită. sodă calcinată. - protejarea taluzelor şi platformelor cu material text il neţesut tip NETESIN. . cu un material uscat. a tirantului şi blocarea sa cu ancorajul con-inel tip INCERC. a unui agitator tampon. acestea combinând două sau mai multe componente. realizate prin: . Prepararea suspensiilor se corelează obligatoriu cu viteza de injectare pentru ca omogenitatea lor să se menţină În permanenţă În limitele prescrise. Normele cuprinse În acest capitol se referă la lucrări de stabilizare şi consolidare a terasamentelor căilor ferate şi drumurilor. . . număr de toroane. 1.spălarea cu apă a forajului Înaintea injectării suspensiei. sau tuburi PVC cu manşetă. acetat de etil. injectarea de umplere cu suspensie de ciment a forajelor pentru tiranţi de ancora re. acvafil etc..pompă de injectare.tensionarea de probă a tirantului pentru verificarea stabilităţii bulbului de scelment. Variantele de norme care prevăd stabilizarea terasamentelor În amplasament. prin decapareşşi amestecare manuală. Conţinutul capitolului 1. folosite În diferite combinaţii şi Proporţii. hidroizolarea platformei căii ferate cu şape din pământ şi ciment sau asfalt turnat de 3 cm grosime Între cele două straturi din nisip de 10 cm grosime. crearea de pante corespunzătoare pentru evacuarea apelor pluviale şi Înlocuirea terasamentelor degradate cu pământ sau balast.confecţionarea şi montarea ţevii metalice pentru injectarea tirantului. Acest lucru se realizează prin interpunerea În circuitul malaxor de preparare . ca lungime.mai mici de 1000 metri cubi.1. decaparea platformei terasamentului degradat. silicaţi. normelor Condiţii tehnice din acest capitol speciale avute În vedere la elaborarea - - 2. supuse degradării prin excesul de apă acumulat În corpul terasamentelor sale. ciment. funcţie de scopul urmărit.2. injectarea cu presiune a suspensiei de ciment pentru formarea bulbului de scelment la tirantul ancorat În teren. având diametrul Între 90 şi 130 mm În terenuri de categoria 1 la categoria a l-a. acvafil şi apă.

Tăria pământului s-a considerat de categoria a III-a (teren tare}. cuprinzând formaţiile de lucru strict necesare ca alcătuire pentru a efectua toate operaţiile necesare fiecărei faze. prin Încercări de probă efectuate În faza de studiu ale terenului făcute Înainte de elaborarea P. ma precum şi pierderile tehnologice rezultate prin tăierea I etc.realizarea operaţiei propriu-zise.curăţarea şi spălarea instalaţiilor folosite.6. .amenajarea uşoară a terenului pe care se ampla: construcţii. Prepararea suspensiilor pentru injectare şi pentru forare se face la locul de punere În operă.4. dar numai In. acţionată electric. Conţinutul normelor 3. Presiunile de injectare trebuie respectate conform prescripţiilor date În proiecte şi caietele de sarcini. 2. o adaptare continuă la condiţ variabile chiar pe suprafeţe reduse de teren. 2.3. Normele pentru etanşarea şi consolidarea terenului precum şi cele pentru realizarea ancoraţelor cu tiranţi confecţionaţi din SBP şi ancoraţi În roca omogenă'printr-un bulb de scelment format prin injectarea unei soluţii din lapte de ciment. se va face după determinarea condiţiilor geologice real existente.10. Tăria pământuriior din corpul terasamentelor degradate ce se consolidează În cadrul articolelor de la Ts J 01 până la Ts J 05 este considerat categoria a II-a (teren mijlociu) pentru săpate. Lucrările de injecţii pentru consolidare = de tiranţi ancoraţi. . . pentru stabilizarea terasamentelor În amplasament. Variantele de norme care prevăd folosirea utilajelor de construcţii pe şenile sau pneuri. 2. Stabilirea consumurilor specifice de rr ipoteza că materialele necesare rămân integral În oper Normele de consum cuprind materialele care pierderile netehnologice provenite din transporturi.15. 126 . La stabilirea consumurilor specifice de mar vedere următoarele operaţiuni cu caracter general car: norme: _ transportul manual al materialelor de la punctul mijlocul de transport până la locul de punere În _ deplasarea utilajelor de construcţii de la un fors aceluiaşi amplasament. este conformă cu clasificarea rocilor şi incadrarea lor pe categorii de tărie elaborată de Comitetul de Stat al geologiei şi cuprins În indicatorul de Norme de Deviz II. 2.1. se vor aplica numai În cazul liniilor CFneelectrificate sau la cele electrificate la care se asigură scoaterea de sub tensiune electrică a acesteia În timpul realizării lucrărilor. . Lucrările de fora]e pentru injectarea suspensiilor de etanşare sau consolidare a rocilor coezive fisurate puternic sau a celor' necoezivealuvionare. nu sunt cuprinse În norme.13. 2. proiectant. injectat suspensii. Lucrările se execută la suprafaţa terenului. Determinarea soluţiei eficientă şi aptă a fi injectată În foraje.1.amplasamentul lucrării. p. Pe toată durata execuţiei injecţiilor este obligatorie agitarea continuă a suspensiei de injectat. 2. 2.11. injectării propriu-zise.1.12.montarea şi demontarea instalaţiilor de forat.2. Consumurile specifice de manoperă. 3. 2. Pentru normele de la Ts J 06 la Ts J 24.14. Dispoziţia găurilor de injectare şi lungimea lor se va respecta prevederile din proiecte şi caietele de sarcini. execuţie În vigoare.1.1.sensul reducerii valorii totale .1. forajul fiind prevăzut a se realiza tubat pentru terenuri necoezive-aluvionare şi netubat cu circulaţie directă de bentonită pentru rocile coezive fisurate.2. reţete cu dozaje pentru concent 3. 2.7. sunt prevăzute a se realiza cu ornaşină de foraj rotativ pe şenile tip FAN 35. 3.3. . au un nivel tehnic ridicat.normă fiind considerate. 127 2.E. 3. Normele de consum pentru articolul T suspensiilor pentru injectare" se pot corecta prin sepărţilor componente În baza reţelei elaborate În urme: geologice. Consumurile specifice de materiale 3. sunt alcătuite pe faze de lucru distincte. Normele În care se specifică materiale CI urma testărilor. Deteriorările accidentale ale instalaţiei de forat. În caz de ivire urmând a fi evaluate şi tratate separat. 2. iar pentru operaţia de politură din cuprinsul normelor de mai sus. . având o putere instalată de 58 kw. Această situaţie' se va stabili la colaborare pe răspunderea comună: beneficiar. I 2. acestea 'se vor reduce după evaluarea 101 3. constructor. pentru confecţionarea elementelor respective.2.verificarea parametrilor calitativi impuşi de nor. . Întrucât se dislocă uşor fiind îmbibat cu apă.9. \ \ . tăria rocilor considerată la Întocmirea normelor. adapta afară de lucrări premergătoare de testare a foraji.. acestea.realizarea lucrărilor În condiţii normale de ampl temperatură şi lumină.5. montarea şi demontarea instalatiei de tensiona SBP. 2.8. injectat şi tensionat. la lumina zilei şi la temperaturi mai mari de +5 C.

1. În cazul executării lucrărilor de foraj şi injecţii. Consumurile specifice de ore utilaj cuprind duratele de funcţionare efectivă pentru executarea unei unităţi de lucrare În care sunt prevăzute şi duratele pentru mutarea utilajelor de la un foraj la altul pe acelaşi amplasament (În cadrul aceluiaşi obiect). 4. Normele sunt stabilite pentru foraje şi injecţii a căror poziţie este verticală. cu parametrii tehnicoeconomici corespunzători. Pentru articolele Ts J 14. Consumul de aer comprimat pentru pompa HANY se va evalua separat În situaţia În care aceasta nu se poate Înlocui cu o electropompă de Înaltă presiune pentru injectat suspensii În foraje.15. 4.2. 4. K5=1.25 pentru foraje orizontale sau ascendente.5. Pentru intervalele găurii de sondă În care au loc pierderi de circulatie (noroi sau apă) şi nu se obtine circulatie la zi. 4. 3.40 . 15 pentru unghiuri de 41 . gata etiche! rs şi pregătit pentru introducerea În foraj. 3. Ts J 22. adâncimea de stabilizare medie stabilită prin sondaje se va aplica la sU8rafaţa platformei terasamentului degradat.2.25 . Pentru articolele Ts J 13. 3.3. Pentru articolul Ts J 04 măsurătoarea se face la metru pătrat platformă -hidrcizolată.1. K4=1. \ 129 128 . măsurată la nivelul la care se realizează şapa de hidroizolare. aşa cum se fixează materialul text il neţesut pe corpul terasamentului. J 24. Pentru lucrările de foraje şi injecţii ce se execută În subteran.5.3.3. T5 23. 15. ' 4. Ts J 19. cu următorii coeficienţi: K3=1 . măsurătoarea se face la bucată foraj sau tirant. Unitătile de măsură În care se face măsurătoarea lucrărilor executate sunt indicate la fiecare articol de normă de de\(jz. 3.8. Ts J 20. măsurătoarea se face metru cub de suspensie efectiv preparată şi injectată. 4. Ts J 17.2. Ts J 2 măsurătoarea se face la metru linear efectiv realizat.2. Pentru articolele Ts J 01.2. Pentru articolul Ts J 05 măsurătoarea se face la metru pătrat terasament efectiv protejat contra ravinărilor cu material textil neţesut tip NETESIN. Condiţii de măsurare a lucrărilor 4. normele de timp pentru săpa re se Înmulţesc cu un coeficient K1 =1.3. Articolul Ts J 17 se măsoară la kg tirant de ancorare confectiors din SBP pe şantier conform proiectului şi normativului tehnic.3. 4.05 pentru unghiuri de 6 . Ts J 02 şi Ts J) 03 măsurătoarea lucrărilor se face la metru cub de terasament efectiv stabili~at. Pentru articolele Ts J 11 şi Ts J 12. Pentru articolele Ts J 06 . Ts J 16. măsurătoarea se face la metru linear de foraj efectiv realizat. Consumurile specifice de ore utilaj 3. Ts J 15.3.2. 3.28. măsurat pe suprafaţa orizontală.4.6.89 . cu utilaje amplasate pe apă. Înclinată sau verticală.10 pentru unghiuri de 26 . normele de timp se înmulţesc cu coeficientul K2=1 .2.2.Ts J 10.9. dar forajul este posibil: normele de timp corespunzătoare traversă'rii intervalelor respective. 4. Pentru forajele proiectate Înclinat (peste 5 ) normele de timp S9 majorează În funcţie de valoarea unghiului de Înclinare faţă de verticală.6.7. K6=1 . se majorează cu un coeficient K7=1. Ts J 18.4. 3. 4.

"Compactarea pământului recondiţionat În straturi de 20 cm.4 kg 205 205 . acolo unde se impune. descarcarea şi transportul cu auto al excedentului de pământ degradat. in vederea amestecării cu pământul degradat.-- . Cuprinde: . Utilaje 2952210003554 Buldozer pe şenile 81-180 cp Mai mecanic de 150-200 k~ cu motor termic 6 cp (4 2952270004021 kwL . Nu cuprinde: Încărcarea.LI o -_IL.. NOTA: Domeniul de aplicare al normei TSJ011a terasamentele la care au acces utilajele pentru terasamente.02 \ 0. acolo unde se impune.24 cu: 7111020030200 \ Miner 9310060019900 Muncitor necalificat A1 . acesta urmând a fi evaluat separat. " Transportul cu roaba pe distanţa medie de 50 m a pământului recondiţionat de la locul de amestecare până la locul de aşternere in terasament. " Sporuri pentru lucrări ce se execută în închideri sau sub circulaţie. prin inlocuirea materialului din terasament in slituri. " Transportul cu roaba pe dinstanţa de 50 m a pământului degradat in depozitul intermediar in vederea evacuării.Aruncarea cu lopata (amestecarea manuală) a materialelor stabilizatoare.56 7. cu maiul mecanic. cu amestecare mecanica. după săparea şliţurilor. in inchidere de linie c.Demontarea şi remontarea suprastructurii căii ferate şi a prismei de balast. mecanic sau manual cu roaba. im straturi uniforme de 20 cm grosime.. Se cuprinde: _Saparea manuală a pământului degradat ce se înlocuieşte in şliţuri transversale platformei căii ferate. " Polilura suprafaţei platformei decapate. " Transportul cu incărcare.54 7.4162. in straturi uniforme de 20 cm grosime. \ 131 130 . ce ramâne dupa stabilizare şi care trebuie evacuat. " Demontarea şi remontarea suprastructurii Cf.Împraştierea pamântului recondiţionat pe platforma. mecanic sau manual şi îndepărtarea lui. măsurat in Săpătură. Compactarea pamântului cu maiul de mână in straturi uniforme. ciment. Transportul materialelor stabilizatoare (var. . . A2 .Sfărâma rea manuală a bulgărilor de var În procent de 30%. A11A2 265210 21006961 Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 371011 2611437 Cenusa de termocentrala betoane (cet isalnita) S 8819 1 kg 162. c DD CANT DENUMIRE RESURSA Materiale U. . " Transportul pământului bun ce inlocuieşte pe cel degradat cu roaba pe distanţa de 50 m.Saparea pamântului degradat.f.. cenuşa) cu roaba pe distanţa medie de 50 m de la locul de descărcare din auto la obiect şi până la locul de punere in operă.Amestecarea pământului degradat cu stabilizatorii până la omogenizare. . 1 COD I DENUMIRE RESURsA Manoperă ---]::~bcANT \ TOTAL ore \ 0. _.02 ore 3.M . __ . Nu se cuprinde: " Săparea pământului necesar umpluturii şi aducerea lui lângă lucrare în raza de 50 m.var bulgări şi cenuşa de termocentrelă.'_-"---' TsJ02A Consolidarea terasamentelor. Se masoara la metru cub de terasament stabilizal.descărcare al pământului de la groapa de imprumut la obiect. " Politura suprafeţei platformei. in afara amplasamentului la o distanţă de până la 50 m În vederea amestecării cu materiale stabilizatoare.22 ore 3.TsJ01 Stabilizarea terasamentelor in amplasament. "Împrăştierea manuală a pământului bun in şliţuri.var bulgari şi cenuşa de termocentrala. . iar volumele terasamentelor degradate sunt mai mari de 1000 mc. buldozer sau autogreder. cu amestecare manuală. Se măsoară la metru cub de terasament inlocuit.

transportul cu incărcare-descarcare a pământului loessoid pentru consolidare . prin decaparea platformei. transportul astaltului de la malaxor lE aşternere pe distanţe de maxim 50 m şi aşternerea lui in strat de 3 cm grosime. B1 . . Nu se cuprinde: . ~_ DENUMIRE RESURsA Manoperă r::: CANT 1 ore 16.----J .Transportul cu roaba al nisipului din stratul suport şi stratul de protecţie al şapei pe dist. . .---'----- 93100600199001 Muncitor necalificat 14214022003931 Balast pentru betoane 0-71 mm S 1667 Manoperă 1 m31 1 ore 1 TOTAL ore 93100600199001 Muncitor necalificat Consolidarea terasamentelor. .Evacuarea eventualului excedent de pământ rezultat după executarea şapei. in grosime de B cm din terasamentul CF.Transportul cu roaba la 50 m a pământului degradat. . ~ 132 133 . _ COD __ .Prepararea asfaltului in malaxor de asfalt manual.--. in inchidere de linie c. cu sapa din: A 1 . . Bcm. .dacă nu se poate lua din raza de 50 m a lucrării. Se masoara la metru pătrat de sapă de impermeabilizare a platformei. diferită de a platformei căii. .Pământ stabilizat (Ioess) B1 .M .Stabilizarea pământului loessoid prin amestecarea manuală cu apă.Aprovizionarea apei (transportul) de la sursă la obiect. cu roaba pe 50 m.balast Cuprinde: .Transportul apei cu găleata pe distanţa de 50 m .asfalt turnat de 3 cm grosime.Aşternerea nisipului În straturi uniforme de 10 cm grosime ca strat suport al şapei şi ca protecţie al şapei. .Spargerea bulgărilor de pământ.Politura suprafaţei platformei după săpare.Compactarea cu maiul de mână a stratului de 8 cm din pământ amestecat cu ciment. .Împrăştierea.Polilura manuală a platformei CF la nivelul la care se realizează stratul suport al şapei.17 TOTAL ore 6. . -'""r U.Transportul balastului pentru inlocuire. . .. 50 m. compactarea manuală in straturi uniforme de 20 cm grosime a balastului. Cuprinde: . separat. A1 .Afânarea prin săpare a pământului ce se stabilizeaza prin amestecare cu ciment pe o !. Nu se cuprinde: . .Decaparea pământului din platforma căii pe o grosime mai mare de 8 cm care se va el. inclusiv readucerea şi compactarea. in straturi uniforme de 20 cm grosime a loessului.Amestecarea prin greblare a pământului cu cimentul. .Împrăştierea cu lopata şi compactarea cu maiul. ..Transportul cu roaba pe 50 n a cimentului.Transportulloessului preparat cu roaba pe 50 m.pământ şi ciment. Se măsoară la metru cub terasament stabilizat. . cu: Hidroizolarea platformei caii ferate.17 TsJ03 COD I I DENUMIRERESURSA Materiale ---·----·-·---------""~1--· -.. intre două straturi de nisip de 10 cm grosime. .f.Aruncarea cu lopata a cimentului peste pământul afânal. . . . realizarea pantelor de scurgere si umplutura de inlocuire.Spălarea pământului degradat in vederea inlocuirii.Evacuarea pământului degradat cu auto.. in cazul in care sapa se impune a fi realiza altă cotă de nivel.Săparea.

15 0. Cl .::.Evacuarea materialelor rezultate din curăţarea suprafeţei de terasament protejata cu Netesin.02 0.Pozarea avantubului metalic D+114x4 mm cu lungimea de 1.0164 0.0 mm S1667 Bitum pt. contra ravlnărilor. cu doua 134 \ 135 . .64 - ~ 0.Prepararea laptelui de ciment cu malaxor de mortar şi introducerea lui În foraj.interiorul drenurilor ca filtru invers.177 0..21 TsJ05 Pozarea avantuburilor Protejarea terasamentelor. ~ 2653102100880 1421102200068 1421202200525 2320322600177 2320156200949 2651122100402 Filer de calcar saci S 539 Pietris ciuruit nes palat de riu 7-16 mm S 1667 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.42 1. Cuprinde: Cuprinde: . Nu se cuprinde: Executarea forajului pentru pozarea avantubului. Nu se cuprinde: .~N~Ail : A1~ . verticala sau Înclinată.06 2. de suprafaţa orizontală.Curătarea suprafaţei taluzelor sau platformelor CF sau drum.03 0.03 0.04 Utilaje Mala~or manual de asfalt pînă la 600 I 0.platformele terasamentelor de CF şi drum.04 0.__ ore / ore T:.motor dieselld -25 S 240 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 Manoperă 7129040010 110 Asfaltator 7112020030100 7129020012800 7111020030200 9310060019900 Specialist Pavator Miner Muncitor necalificat TOTAL ore ore ore ore ore ore kg m3 m3 kg Al 81 21.39 71230200111001 7134030012200 -------------.77510. .Transportul materialului textil netesut şi a scoabelor de la magazia punctului de lucru la locul de punere În opera.Derularea sulului de pânză.241 0.01 0.91 0.177 I ~2_~7000~~ I I I 001 0.333 I kg 10.:-Fierar belonist Izolator hidrofug .. cu auto.03 0.177 0.31 0.:OTALre o 17112173298831 2875276311528 Scoabe din oţel Manoperă -. Se măsoară la metru pătrat.Prinderea (fixarea) fâşiilor de Netesin alăturate pe porţiunile de suprapunere de 10 cm. montarea şi demontarea sprijinirilor de maluri şi umplutură drenantă la TSJ05C1.775 / kg 0.775/0. cu panza netesuta NETESIN.M 0.2 COD DENUMIRE RESURSA Materiale U. Material lextil netesut NETESIN m /0.305 0.~-~--- f.19 0.0-7...CANT scoabe pe melru pătrat.17 0. masurarea şi taierea la dimensiune a fâşiilor şi întinderea pe suprafaţa terasamentului a Netesinului. . care se evaluează separat.10 m. . efectiv protejată cu Netesin.Săparea. pentru injectii si cimentarea lor TsJ06A pe: Al . Se masoara la metru linear de avantub pozat.taluze. . drumuri tip D 25/40 S 754 Motorina pt. .286 6. 81 .

23 1.001 0.002 0. Placuta met.001 1 0.071 / 0.00241 0.categoria B 1 . .012 I buc I 0.012 \ buc 0.008 \ 0.Pregatirea de pornire şi pomirea instalaţiei.009 0.106 I 0.03 ore 0.Jntreţinerea utilajului În funcţiune.003 1 0. de: A 1 . .2761 12862507307330 1.004 1 buc 81130200701001 Sondor TOTAL Ullla.Manevra prajinilor de foraj În zona de lucru._EE~1'G: : buc \ 0.categoria F 1 . cu diametrul de 90-130 mm.53 0.004 I 0.004 0.14 1.categoria C1 .grupa 4.41 0.004 I 0.0084 m31 0. şi stocaea În agitatarul tampon şi În habe a noroiului de faraj.008 I 0.categoria G1 .0061 8113020070100/ 7137010011500 Sandar Instalator electrician I 137 are ore I 0.003 I 0.Executarea forajului prin procedeul rotativ cu circulaţie directa.008 I 0.001 1 0.01-24g/bc Oxigen tehnic gazos S 2031 Sirma trefil.002 Foraj rotativ cu circulatie directa.009 0.COD_ ··-·---T------L____ Ciment portland P 40 saci S 388 Teavaconstf SIc114x40LT35 DENUMIRERESURSA Materiale I U.0021 buc 0.001 1 0.03 28625073073281 2862507344156 128625073441441 128625073441321 120025073441201 27221 07356446/ / 2875237309613 125133066197981 126811160021771 2411115904512/ / 2746133809639 124135473081641 Cap c~rotier tara inserţe pentru foraje Sapa In trepte armata Cu Wldla 0=114 S 328 Sa~ in trepte armate cu Widia 0=104 S 328 Sapă În trepte armate cu Widia 0=92 S 328 Sapă in trepte armate cu Widia 0= 76 S 328 Tub carotier Cleşti pentru foraj cu lanţ şi talci duble 4" Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 . de la poziţia verticala la cea orizontala. I a II-a a III-a a IV-a a V-a a VI-a a VII-a 1 m I 0.008 0.035 / kg 0.0060.1841 1 I r 1 kg 1 0.j 2651122100024 2722103110246 4100116202818 2513306619798 .012 I buc I 0.Alimentarea Se masoara amen~arilor locale de mici proportii.012 buc 1 0. kg 14.categoria 01 . faraj apă 180/13 mm Manoperă 0.004 Materiale S404/1 CLA m m3 m Apa pentru mortare şi betoane S 790 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Manoperă COD I I _ DENUMIRE~Esu~s~ .Montarea habelor şi a furtunelor de aspiraţie şi de refulare. imp.012 0. la melrulinear de faraj.0921 1 buc 1 0.00481 0. .004 1 0.004 I 0.categoria E1 .Executarea Nu cuprinde: .de 16.105 0.004 \ 0.72 0.0065 TsJ07 2952270003817J~a!axor I 0. .Cap carotier cu inse~ie Widia pt._ _~ mort~r 200 I acţionat electric 1 ore 1 0.alama rotunda 0= 5.008 I 0.categoria Cuprinde: .Prepararea . pentru consolidari si etansari de terenuri.dur(widia)bk15. cu ap~industriala in timpul forajului cu circuit cu apa. netubat. = Schimbarea sapel.5 mm CuZn37 S 390 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 I~ 1 ore 0.Mf-I CANT .004 1 kg 10.31 3.68 1 I \ 136 .

008 \ 0.004 \ 0.003 0.004 \ 0.871 12.01-24g/bc imp.02 0.021 46 54 644 ----·t=e---CANTITAn-----kg 1 buc 1 24135473081641 Carbură de calciu tehnică (carbid) S 102 12862507307330 0. 138 139 .alama rotunda 0= 5. _ Manevrarea tubajului şi a prajinilor de foraj in zona de lucru.681 11.028 0. _Alimentarea cu apă industrială in timpul forajului cu circuit de apa.2481 kg 0.024 0.478 11.87 2._----Utilaje 29522700036221 Maşină de forat pe şenile FAN 35 acţionata electric 1 ore 1 0.028 0.368 \ buc \ 0.09 1 D1 6.21210.012 1 0. inclusiv tubarea.016 1 \ buc \ 0.024 0.----~-~~ U.015 0.M A1 ore 0.016 \ 29522700036221 Maşina de forat pe şenile FAN 35 actionata electric 1 ore 11. _ Schimbarea coroanei circulare şi a şapei de foraj.092 \ 0.008 I M~~i~-2413547308164 \ Carbura de calciu tehnica (carbid) S 102 81130200701001 7137010011500 Sondor Instalator electrician TOTAL Utilaje I ore ore are / 7.categoria C1 .68 Foraj rotativ cu circulatie directa. 1 0. _ Manevrarea garniturii de foraj.categoria I a II-a a III-a a IV-a Materiale Cap carotier fără inserţle pentru fa Sapă in trepte armată cu Widia 0= Sapă in trepte armate cu Widia 0= Sapa in trepte armate cu Widia 0= Sapă in trepte armate cu Widia 0= Tub carotier Cleşti pentru foraj cu lanţ şi fălci du Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm Placuta met.016 0.5 mm CuZn37 S 390 Cap carotier cu inserţie Widia pl. Nu se cuprinde: _ Prepararea şi stocarea În agitatorul tampon şi in habe a noroiului de foraj.48 1. _ Executarea amenajarilor locale de mici proporţii. -Executarea forajului prin procedeul rotativ cu circulaţie directă.0132 0.25 8.012 0. 1 0. antrenat de instalatia de foraj.[~~--'-I COD CANTlTAŢI U.02 0.004 0. 1 0.36111.02 0.87 11.012 \ 0.01 0.28 1.024 0.02 0.02 0.01 0.018 0.184 \ 0.53 \ 2862507344156 \ Sapă În trepte armată cu Widia D=114 S 328 \ 2862507344144 \ Sapă in trepte armate cu Widia 0=104 S 328 I 0.categoria B 1 .23 13.Extragerea tubaj ului.113 CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURS ~ I . 16.028 0.143 1 0.008 0. introducerea şi extragerea. _Montarea habelor şi a furtunelor de aspiraţie şi de refulare.86 1 B1 1. foraj apă 180/13 mm Manoperă 1 m31 0.84 1 C1 4.006 0.028 0. 24111159045121 Oxigen tehnic gazos S 203t 2746133809639 1 Sirma trefil.17710.307 1 0.---.276 \ 0.007 0.024 Cuprinde: _ Pregătirea de pomire şi pornirea instalaţiei. in teren de: TOTAL DENUMIRE RESURSA TsJ08 -- .39 /9.----_.categoria 01 .008 0. cu tub de protectie cu O maxim=146 mm.014 COD DENUMIRE RESURSA ~_[~~J--B~]-~Jji \ kg \ 0.gr buc buc buc buc buc buc buc m kg 0.dur{widia)bk15.007 0. . Unitarea de măsură: metru linear de foraj.M E1 F1 G1 I 2862507307328 2862507344156 2862507344144 2862507344132 2862507344120 2722107356446 2875237309613 2513306619798 2681116002177 A 1 . _Întreţinerea utilajului in funcţiune.024 0.255 \.024 0.004 0.028 0.

neagra nefil. Widia""" S 328 Sapă in trepte armate cu W. _ Prepararea şi injectarea sub presiune a suspensiilor pentru consolidare sau etanşare.---------[-1--CANl ~: m kg m kg 0.008410.004 1 0.Forajul găurii.grupa 4.A SIc146x100LT35 I 0.de trecere etansa prin zid Stut pl. cu tuburi PVC broşate.( Lemn de foc de foioase tari L=1mlivrabil Benlonita macinata activata Ciment portland P 40 saci S 388 Codez 100 adeziv pentru lipi! PVC kg kg kg kg 14.001 m kg 10.003 Nu se cuprinde: .016 0. B1 .001 1 0.201 1 0.012 0.005 0.37 1.injectii in camas. 140 t' .01-24g/bc Oxigen tehnic gaz os S 2031 Sirma trefil. 141 .004 00081 0012 ~ 1 Tuburi inglobate in masa suspensiei.1421 0.21 I 0. 2746133809639 m31 0.004 0. .4 S 6675/2 Garnituri cauciuc pres cu inserţii Piesa metal. 128625073441201 128625073073301 2722107356446 2862507307328 2513306619798 126811160021771 24111159045121 1 / buc 1 0.2 1.idia 0=76 S 328 ~.24 I 0. Unitatea de măsură: metru linear de foraj echipat pentru injectare.rigid tip m 50x 2.029 0.002 1 ------.001 0.18 2875276311607 2811236310043 4100116202818 2052152958990 1422102205525 2651122100024 2416406110467 a conducI.de 16.01081 0.I( O.necoezive.20( 3/4) OL 321 S 7656 Silica! de sodiu soluţie tip SD S 2902 Ţevi din p.071 1 0.008 0.m .galerii.01 1.006 I buc buc 0. la foraje pentru consolidarea sau etansarea terenurilor A 1 .c. _ Montarea dispozitivului -trepied la varianta A 1 şi introducerea broşei sau a pakerului În tubforajului pe timpul injec!ării.2 Cleşti pentru faraj cu lanţ şi fălci duble 4" Manoperă COD DENUMIRE_RESURSA Materiale -_-A!_I 7137010011500 8113020070100 1 Instalator electrician Sondor TOTAL Utilaje I orei ore ore 0.008 1 0.006 0.006 0.004 / 0.12 0.004 1 0.741 3.008 1 0. inclusiv procurarea şi asarns tuburilor.035/ 1 kg 0. _Acţionarea broşei sau a pakerului şi supravegherea _ Demontarea şi spălarea instalaţiilor pentru injectare.153 4.005 / 0.18 5.dur(widia)bk15.009 0.5 mm CuZn37 S 390 Teavaconstf 404/1 CL. Cuprinde: _ Prepararea şi introducerea suspensiei de apă-ciment bentonită-silicat de sodiu.1061 0.v. ( 29522700036221 Maşină de forat pe şenile FAN 35 acţionată electric 1 ore / 0. _ Introducerea şi testarea tubului broşa! sau tubului cu manşetă.7391 1. kg kg m3 0.003 0.puternic fisurate. in faraj.( I 6.012 PVC sau tubul cu manşon.002 0.08 6.9 7.374 I 0.303 1.tch 11-81 in dep S 2340 Apa pentru mortare şi betoane S 790 0.006 / / buc 1 0.02011 0.08 2722103304835 2413527345136 2521216700999 2513736601832 Teava inst.exec.002 1 0.012 1 buc 1 0002 1 0..002410.alama rotunda D= 5.·-··-r---[ COD CANTITĂŢI U.69 4. faraj apa 180/13 mm Tub carotier Cap carotier fara inserţie pentru faraje Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Placuta mel.1 - .1 o () dec.004 0.87 2.M A1 B1 C1 D1 DENUMIRE RESURSA 2B625073441" Sap"ntre~ea"""I"". cu tuburi PVC cu manşetă.004810.001 1 0.003 1 0.016 1 Cap carotier cu insertle Widia pt. 12722103111276/ 128752373096131 S / m / 0. imp.43 1.004 0..

Pregatirea şi punerea in funcţiune a ameslecălorului cu Înaltă lurbulenţ~ (AlT).M CANT m 10. Se masoara la metru cub de suspensie pereparată pentru injectare.063 0. bentonita şi silicat de sodiu În proporţie 15:12.Idem a agitatorului tampon şi cuplarea lui prin conducte sau furtune cu ameslecatorul. A 125x 5/0LT 35 S 530/1 buc buc kg m 0.Asamblarea şi introducerea obturatorului in foraj.Realizarea forajului.~.I ..5:1. .Curăturea şi spălarea instalaţiei şi a conductelor dupa folosire.13 ore 5. bentonită şi silicat de sodiu in proporţie 18:10. Teava constf.~~I 71360200116001 8113020070100 Instalator sanitar Sondor 2952270003823 2952270003823 2952270003349 -- i CANT DENUMIRE RESURSA Manoperă U..Variaţia canntătlor de componenţi ai suspensiilor.Supravegherea forajului pe timpul injectarii. .'.t~ .I 101 603 l!i l!i \ 142 143 .5:1.06 1 0.silicat de sodiu şi acetat de etil in proporţie 4.din: TsJ10A Obturator gonflabil. ._-_. ' ---~_.ciment.suspensie 5.ciment şi silicat de sodiu in proporţie 50: 1. ' .15 I .01 I ore I ore 1 0.09 3. '--'-'-'-'-I"~~ .•.1 1 ore 0.02 0. . faţa de consumurile Inedii reprezentative prevăzute in norma.001 I A2 I 81 0..06 3. cu ajutorul apei pompate. . .15 3.09 3. .001 1 kg kg 15. .02 TsJ11 Prepararea suspensiei pentru injectare in faraje.1. .Menţinerea manşetei de cauciuc umflate.23 ore ore ore 0.-'-'. .ciment.066 0. COD DENUMIRE RESURSA Materiale 24133373458511 2413527345136 Soda calcinata usoara cal. .Manipularea şi dozarea componentelor suspensiei in (AlT).s.Prepararea şi injectarea suspensiei._--_. Nu se cuprinde: .ciment şi silicat de sodiu În proporţie 35:1.M A1 I COD 81 2513306619906\ DENUMIRE RESURSA Tub de oxigen pn 10 dn 6.. Se măsoară la metru linear de foraj ce se injecteaza.Al .de trecere etansa prin zid a conduct..5kw Amestecator de suspensie tip AC -2 Pompa pneumatica de injecţii tip HANNY ore ore 15._=COD ___ DENUMIRE RESURSA I CANT U.. Nu se cuprinde: -Injectarea suspensiei.03 0.3 mm S 8540 Manoperă ------------'--1 U. Cuprinde: . 1 na2 ca3 minim 98%' Silicat de sodiu soluţie lip SD S 2902 U.063 0. in forje Al A2 81 82 Cl . .063 0.063 0.M 1-I Cuprinde: . ._- CANTlTAŢI Materiale 2875237:109613 2811237331381 2875276311607 2722103209839 Cleşti pentru foraj cu lant şi falci duble 4" Pakere pentru injecţii in subteran 11-81 Piesa metal.15 81130200701001 7214240021800 Sondor Lăcătuş mecanic TOT AL TOTAL Utilaje Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt.

Utilaje 29522700038231 Amestecător de suspensie tip AC -2 I ore I 3.iale Ţeava inst. .M A1 m3 kg kg 0.Spălarea instalaţiei şi echipamentelor de injectare.M 82 C1 _____ .t n 12 ca3 minim 98% Silicat de sodiu soluţie tip SD S 2902 Acvafil pasta Md 97-78 Acvafil pasta Md 97-78 Apă pentru mortare şi betoan Bentonita macinata activala Ciment portland P 40 saci S 188 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Mano peră ! 2722103304859 2413337345851 2413527345136 4526627300801 4526627300801 4100116202818 1422102205525 2651122100024 2513306619798 Im kg kg kg kg 7.----_._B1 COD 2952270003823 DENUMIRE RESURSA Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pLsuspensie 5.m .83 145 144 . . Nu se cuprinde: -.863 1.86311..01 2..6 9.87 r- CANT I I 0.83 ore 3.035 20.05 U. .04110.075 221.7 81130200701001 1 ore \2.32 [11/4) Ol 32 1 S 7656 Soda calcinata usoara cal.32(11/4) oi 32 1 S 7656 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Manoperă I mi m 0._~!~ _ CANT I 2722103304~591 2513306619798 _! Materiale / ore /12.Injectarea suspensiilor pe paşi tehnologici determinaţi de natura terenului.suspensie 5. a presiunilor de injectare şi a timpilor de injectare.281 ore 2. CANT CO~ DENUMIRE RESURSA U..03 - 1010 15.5kw ore 11.Remalaxarea şi menţinerea in stare de suspensie a amestecului in timpul injectârii.08 - B21 L~~JTI'381_?-. .5 - COD - 0.96 ore 3.-_ __ _---.Proba de circulaţie a suspensiei in echipamentul de injectare din foraj. manomelre inregistratoare etc..~ el 771. geot.neagra nefil.4 345.03 0. --. manometrelor cu dispozitivele de protecţie.05 TsJ12A Injectarea suspensiilor pentru consolidarea sau etansarea terenurilor.638 1.ERESURSA Apa pentru mortare şi be toane S 790 Bentonita macinata activ ata Ciment portland P 40 sa :i S 388 Man operă 8113020070100 1 Sondor 3111010080200 laborantfizico-chimice. CANTlTAŢI COD 4100116202818 1422102205525 2651122100024 DENUMIR. 2.83 255 304.5k~ U. .m . cu pompa de injectie 1 ore Cuprinde: ..835 157..9212.cantitatea de suspensii injectate care se prevede ca articol de deviz separat prin aplicarea normei TSJ 11.12 1.92 2.neagră nefil.04 .04 DENUMIRE RESURSA 1. .6381.74 TOTAL ore 15.Pregătirea instalaţiei şi punerea in funcţiune. 9 TOTAL Utilaje 29522700038231 2952270003823 Amestecator de suspensie tip AC -2 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt.Montarea şi demontarea furtunelor de presiune.1 274.638 1 ore 18.4817. Se masoara la metru cub de suspensie injectatâ.Citirea şi inregistrarea cantităţilor de suspensii injectate.2 0.1 - S 790 m3 kg kg m 0._L _ Mate .M A2 0.82 - --~---.1 15. .MI-.-----L u.82 ore 10.05 13.4 Sondor TOT Al 81130200701001 3111010080200 Sondor laborant fizico-chimice. ! Ţeava inst.-------.

Montarea utilajului (extractorul hidraulic şi a grupului de pompare) şi calarea lui.Manevrarea tubajului În zona de lucru şi stivuirea lui.M 1----. . .3._CANT U.de trecere etansa prin zid a conduct.Introducerea În foraj a prăjiniior sau a tijelor metalice şi manevrarea lor pâna la desprinderea capului pierdut de tubaj..M f.M-= Utilaje 29522700038231 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 ptsuspensie 5.de glisare a cofrajelor pres.46 \ ~._---ore /1. Nu se cuprinde: .--I CANT I I COD I DENUMI:~:~U_~~ . DENUMIRE RESURSA I U.M __ . _-------------.Curătarea şi spalarea tubajului. inclusiv demontarea manuala a tuburilor extrase mm.Scoaterea din foraj a prajinilor sau lijelor metalice şi depozilarea lor. Degajarea capului pierdut de la talpa forajului..001' I 0. la forajul cu tub antrenat de O maxim=146 mm TsJ14. 70 kg/cmp 2952270003612 Excavator pneumatic de piloţi pz-4 0.45 TOTAL ore ---------.--_. .276 ore 1. . Se masoara la bucata foraj lubat. COD I I u DENUMIRE RESURSA •• _ CANT U.Filetarea sau refacerea filetelor degradate. . Cuprinde: Cuprinde: .____ --]-:E CAr U.Manipularea prajinilor sau a tijelor metalice folosite pentru degajarea capului pierdut de la talpa forajului.' Materiale 2875276311607/ Piesa metal.- .46 0._-_.05 DENUMIRE RESURSA Materiale 28752373096131 Cleşti pentru foraj cu lanţ şi falci duble 4" ManoQeră 81130200701001 Sondor TOTAL 1 ore ore 1 buc 10. Se măsoară la metru linear de tubaj extras.276 / Utilaje 2952270003805 Pompă ptinst. --~. .11 TsJ13A Extragerea tubajului de protectie cu O maxim=145 cu extractorul hidraulic de 80-120 tf. . 147 146 . COD 1---.5kw 2952270003349 Pompa pneurnafică de injecţii tip HANNY -------.11' 0. • Extragerea coloanei tubate cu extractorul hidraulic. Manoperă 8113020070100/ Sondor / ore 13.COD .Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul În zona de lucru..Demontarea tronsoanelor de tubaj extrase prin defiletare cu ajutorul cieştilor cu lanţ şi falci manual.45 / kg /6.hidr.

lucru subter.Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul.~~NNY 1 ' ~ 41001162028181 Apa penlru morlare şi beloane S 790 m3 1 Manoperă 81130200701001 Sondor 1 ore 1 0.Montarea habelor şi furtunelor de absorbţieşi de refulare .Matisarea cu sârmă neagră 0=1.42 inaltă pres.---.Prepararea suspensiei de ciment. Nu se cuprinde: .Masurarea. . 2722103304835 Teava inst.rn .Executarea spalarii cu apa a forajului.Montarea habelor şi furtunelor de absorbţie şi de refulare. funcţie d natura terenului şi permeabilitate. .Executarea buclelor la raza prescrisa in proiect. .5 mm a fascicului. I COD L___ OENUMIRERESUR~ Materiale ------]3 1: 1 1 ore I 25133066197981 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 . Însemnarea şi taierea la lungimea necesară a sârmelor.TsJ15A Spalarea cu apa a forajului.Deplasarea utilajelor de la un foraj la altulin zona de lucru. . . T! Tirant] de ancorare in teren.Aprovizionarea Cuapa a punctului de lucru.Montarea utilajelor şi calarea lor pe POzitia de lucru. pentru care de aplică norma TSJ11. .-----~ COD 81130200701001 Sondor DENUMIRE RESURSA CANT U. . executata inaintea injectiei de umplere .Ordonarea sărmelor SBP pe suportul dopului de separaţie şi matisarea cu sârmă neagră ~ mm pe lungimea dopului de separaţie. . Nu cuprinde: . . pretensionati. in dreptul distanţierilor.Aşezarea pe bancul de lucru al sârmelor SBP şi introducerea distanţierilo'r la poziţia preva proiect. Cuprinde: .42 NOTA: Cantitatea de suspensie pentru umplerea forajului se stabileşte prin proiect.Injectare de umplere a forajului cu suspensie de ciment. confectionati din fascicule SPB.1-20kw ore 10. 8.105 TsJ16A Injectarea de umplere cu suspensie de ciment a forajului pentru titanti de ancorare.M~ TOTAL ore ------- --~--------Materiale I I I 2 Utilaje 29522700033491 Pompa pneumatică de injecţii ~~.neagra nefil. . Se masoara la bucata foraj spalat cu apă. cu D=7 sau 5 mm I ~~~321J§~_c!ropomPă multie~e TOTAL Utilaje ore 0. .Montarea utilajelor şi calarea lor pe locul de lucru. Cuprinde: . fixati in teren Cuprinde: .20( 3/4) al 32 1 S 7656 Manoperă -----1-. 148 \ 149 . .Descolăcirea colacilor şi indreptarea SBP. in Conformitatecu prescripţiile tehnologice.

5 OL32 S 889 Piesa metal.46 150 151 .in cazul utilizării tubului cu manşete integrat in opera (pierdut in întregime) se vor face corecturile rezultate din înlocuirea de material. in vederea refolosirii ei. .m .05 0. de tirantul de ancora re În zona dopului de separaţie.2 Se cuprinde: .de trecere etansa prin zid a conduct. U. ----~----------.galerii. pretensionati.Confecţionarea şi fixarea pe distanţieri a centrărilor.injectii in camas. fixati in teren 71230200111001 7214240021800 Fierar betonist Lacatus mecanic 1 :~: I ~:~.Detaşarea prin deşurubare a parţii mobile a ţevii de injecţie (de la dopul de separaţie la capatul exterior al lirantului) dupa injectarea laptelui de ciment. pentru tiranti pretensionati.. . 28752763116071 2521216701010 Piesa metal. --. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 Sirma moale obisnuita 0= 1. ancorati in teren . Cuprinde: .. de trecere etansa prin zid a conduct. la douazeci echipări de TsJ18A Teaca de protectie din polietilena.Montarea capacului de inchidere a tecii la capătul dinspre exterior al tirantului. cu 0=75 mm. pentru tiranti de ancorare.025 7123020011100 I Fierar betonist TOTAL Iare ore 1017 0.tch 11-81 E -. _"-".. NOTA: .----Materiale 27221033048351 2811236310043 Teava t~st.(Pantzer) Rasina epoxidica 040 25 S 6990 TsJ19A Teava metalica de injectie.02 0.012 0.33 m 1.v. COD DENUMIRE RESURSA Materiale -----·------EE CANT U. odaia cu confecţionarea tiranlului.Introducerea fasciculului de sârme SPB În' teaca de protectie. confecţionată conform detaliilor din proiect. de recuperare) a ţevii metalice. Tub izolat tip i.20( 3/4) OL 32 1 S 7656 Stut pt.. Se masoara la kilogram tirant gata confecţionat conform proiectului de execuţie.Spălarea ţevii de injecţie recuperata.M 1 3 COD 2710602000236 2734102005975 2320322600048 2710503803166 2875276311607 2521216704505 2416407336680 '--_"DENUMIRE RESURSA _ .Se admite o blocare (imposibilitatea tiranţi. .6 S 6675/2 Manoperă kg 10.e'Xec.neteda SBP1 0= 7 mm S 6482/2 kg kg kg kg kg m kg Manoperă Bitum pt.-.Transportul local in zona de lucru a materialului inclusiv transportul tirantului gata confecţionat la depozitul de tiranţi finiţi. Ţevi din p. ----- TOTAL ore 0.05 CANT U.p.M 1--I I 0.. .-_.c. . -'.025 0.. dec..17 Materiale Otel beton profil neted OB 37 D=20 mm S 438/1 Sirma otel beton precompr.Matarea extremitaţilor dopului de separaţie şi umplerea cu mastic de bitum topit a interspaţiilor dintre sârme SBP şi teaca pe lungimea dopului de separaţie.rigid tip m 75x 3.11 0.. pe zona liberă a tirantului.Confecţionarea tecii de protecţie a !irantului şi executarea mufarilor necesare._--_. COD DENUMIRE RESURSA .M .. .neagra nefil. Se masoara la metru linear ţeava de injecţie gata montata inainte de injectare.. Se măsoară la metru linear de teacă de protecţie.01 1. - CANT - I kg mlo'04 ~.. conform detaliilor din proiect.e.Prinderea părţii fixe a ţevii de injecţie.

_.---------------Tub cauc. TsJ20A Introducerea tirantului in foraj.Lansarea tirantului in foraj pe o lungime maximă.COD --.--_ .72 ore 1.6 mm ni 4995 Manoperă 2513300619865 I -------------DENUMIRE RESURSA CANT U.M r--- 2513306619798 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Manoperă I TOTAL mi m 0.Manevrarea tubajelor.13 ore 0. -------_. privind absorbţiile reale.03 0.Procurarea şi pregătirea tirantului ca material.M f----- DENUMIRE RESURSA 27221033048591 Ţeavă inst.Montarea utilajelor şi calarea lor pe locul de lucru.05 4.-.Transportul prin purtare directă a tirantului. .054 ~ :::. .22 ore 4.--. .. care se evaluează conform datelor din proiect pe experimentari anticipate). Se măsoară la bucata tirant introdus În foraj.neagră nefil.77 2952270003823 2952270003349 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt. un spor de 24% la norma TSJ20A 1.32(11/4) -COD DENUMIRE RESURSA Manoperă al 321 S 7656 CANT U. Pentru liranţi c~ lungime mai mare de 20 m şi maxim 35 m se acordă pentru fiecare diviziune de 5 metri in plus peste lungimea de 20 metri. . concomitent cu extragerea tubajului pe zona bulbului de scelment. 152 153 ! . . pana la lungimi de 20 m . 4.04 81130200701001 . ____ COD Materiale . suspensiei de ciment injectabila.Sporul pentru condiţii tehnice deosebite de lucru. manipularea acestora in zona de lucru.Deplasarea Nu cuprinde: . aplicând norma TSJ11 . :~: ~:~~.12 Injectarea cu presiune a suspensiei de ciment.pn= 45 atm d~ 32.M f-- TsJ21A I I m 10.suspensie 5.5kw ore 1.m . ~ ~~A~~Y___ ~ .::a~:~:~:a~i:::~~~:.' Sondor 1 ore 1 4. Nu cuprinde: . Cuprinde: . ~ CANT U. de 20 m. pe o distanţa de maxim 200 m pe teren accidentat. 2952270003612 \. NOTA.Montarea hablelor şi a furtunelor de aspiraţie şi de refulare. la metru linear bulb de scelment gata injectat. inclusiv curătarea şi spalarea acestora.-. pentru formarea bulbului de scelment la tiranti ancorati in teren 71230200111001 Fierar betonist TOTAL 1 ore 10.Injectarea suspensiei de ciment În forajul tubat.22 81130200701001 9310060019900 Sondor Muncitor necalificat TOTAL I ore ore 13. . conform indicaţiilor din proiect. spaţiu de manipulare restrâns şi teren accidental. . .Prepararea (determinate Se masoara utilajelor de la un foraj la altul in zona de lucru.13 Cuprinde: . .

-lmpanarea rnanuală a sârmelor pe con şi inel de inventar. .2 7123030012500 COD -._--jl1 __ CANT U. . -~-[----------_.4 0.883 0. folosind şi dispozitivul de susţinere..Montarea hablelor şi a furtunelor de absorbţie şi injectare. . -. pentru a verifica rezistenţa bulbului de ancorare..Montarea cofrajului metalic de inventar la capul de blocare.Montarea dispozitivului de susţinere a presei la poziţie. Se masoara la bucata tirant cu lungimea maxima de 20 metri.3 0. .Spalarea utilajelor de injectare.57 2952270003338 2952270003202 2952270003823 2952270003349 Amestecător de suspensie tip AC -2 ~~mpa 'pneu_matica de injecţii tip HANNY kg kg kg m3 20. se poate repeta operaţia cuprinsă În norma TSJ23' pentru forţele şi numărul de relaxati prescrise. . Bentonita macinata activata Apa pentru mortare şi beloane S 790 Manoperă 8113020070100/ Sondor TOTAL / ore / 6. __ .de trecere etansa prin zid a conduct. \ 154 155 . Se măsoară la bucata fascicul ancoraj. ----------}~Ml=DENUMIRE RESURSA li U.t. -Introducerea presei manual.Montarea utilajelor şi calarea loe pe locul de lucru.Prepararea suspensiei de ciment.Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul in zona de lucru.M~ COD Cuprinde: . -Introducerea eonului de inventar al presei şi ordonarea sârmelor pe con._-_ DENUMIRE RESURSĂ - ._---------:--.Demontarea cofragului metalic de inventar de la capatul de blocare. ---2651122100024 2875276311607 1422102205525 4100116202818 Materiale Ciment portland P 40 saci S 388 Piesa metal. interiorul tecii de polietilena in TsJ23A Tensioriarea de proba a tirantilor de ancorare.---.-.883 re ~ l.53 Electropompa pretensionat armături inalla presiune 4. .57 ore 6.2 15.Demontarea presei pentru efectuarea lucrarilor pregătitoare tensionarii definitive a tirantului conform normei TSJ24..Racordarea furtunelor Între electropompa de inalta presiune şi presa (cricul de blocare).53 3. .J ore 0..t~ ore 2.Injectarea pastei de ciment În interiorul tecii şi al capului de blocare. . pentru verificarea stabilitatii bulbilor si mentinerea fortei de tensionare Cuprinde: . .Introducerea rozetei de declavetare Între sârmele SBP.-. . J.M o CANT ----- I! -----------------Manoperă / Montator prefabricate beton --- __ / ore TOT AL Utilaje ore I 3.5kw Presă de pretensionat armaturl -----~--_. .187 ~~ 87 NOTA: În funcţie de prevederile din proiect privind diagrama de tensionare.TsJ22A Injectarea de protectie in zona libera a tirantului.---. conform reţetei prescrise În proiect.Tensionarea În mai multe trepte pănă la forţa totală de tensionare a tirantului din fascicule SPB. .

.Racordarea furtunelor de lnaltă presiune de la electropompa hidraulică la presă şi la cricul de blocare.Degajarea betonului intarit din zona tubului de trecere a tirantului prin pereţi mulaţi..5kw .Introducerea rozetei de blocare.TsJ24A Tensionarea tirantilor ancorati in teren si blocarea cu ancoraje inel-con .Montarea cricului de blocare. . .sbp dubl36d5 44d5 Piesa metal.--. Utilaje 2952270003202 2952270003338 Presă de pretensionat armaturi Electropompă pretensionat armături inalta ---------_ presiune 4.Degajarea gurii forajului pe adâncime de circa 0.cauciuc d=225 cm Manoperă I 1· 7214240021800 \ 7123030012500 tacanis mecanic Montator prefabricate beton ore \3.Montarea tijei de blocare. centrarea lui pe placa de repartiţie. inclusiv fixarea prin puncte de sudura pe placa de repartiţie.-1 . DENUMIRE RESURSA Materiale l --t-CA. .Montarea dispozitivului de susţinere a presei la poziţie. .5 mm doua câte două vecine.Montarea piesei de rezemare pentru măsurarea efortului din tiranl.Determinarea eventualelor alunecari.lndepărtarea capacului de etanşare a tubului de trecere. de impurităţile provenite din betonarea pereţilor mulaţi. -Introducerea con ului de inventar al presei intre sârme şi ordonarea acestora pe con. 2811236309290 2875276311607 2513736601765 Ancoraj mel.Baterea cu ciocanul a con ului de inventar până la lmpănarea provizorie a sârmelor intre conul de inventar şi inelul de inventar. _--- J ore 3.Blocarea conului ancorajului. .0 \ ore 15.fas. . . b) Lucrări de tensiune: .Curaţarea tubului de trecere.Introducerea intre sârme şi in presa a rozetei de declavetare. . .Montarea pe presă a braţelor de susţinere a cricului de blocare.Ordonarea sârmelor din tirant prin legare cu sârmă neagra 1. .-. .Montarea inelului de ancoraj pe aparatul de reazem. folosind şi dispozitivul de susţinere. .". .--- -. .~ TOTAL ore 18.-. .07 ore .Trecerea poziţiei şi introducerea aparatului de reazem pe fasciculul din SBP. -Introducerea presei manual.--COD --. . de bentonita şi ciment intărit. Garnil. manual cu dalta sau spiţul şi ciocanul.Tensionarea in 3-5 trepte păna la forta prevazuta in proiect şi aşteptarea cu stanonăr: de circa 20 minute. -Introducerea conului de ancoraj intre sârmele SBP.6 m.--.-.de trecere etansa prin zid a conduc\.pod tip inel-con pt. l. 157 156 . prin batere şi repartizarea sârmelor pe conturul conului. -. . _ buc kg buc ~~M Cuprinde: a) Lucrări pregătitoare: .-'--. . prin aşezarea ordonata a sârmelor.Demontarea presei şi a dispozitivului anexă. . Se măsoară la bucată fascicul tensional.Taierea ţevii PVC a tirantului pe lungimea necesara pentru a permite montarea aparatului de reazem. -Introducerea inelului de strângere a fascicului pe rozeta de blocare.. .07 3.

iv nferem domeniului investigat. SiRII.sie"ră astfel o sistematizar e a întregului cadru de reglementări din domeniu: acte normRtlve publicate În Monitorul Oficial. tEXCON ESTE OIIERATIVSI POAn: n ACHIZITIONAT! " (\.1'nII'LIlI . _ ••• ••• Sililt'nmi permite o informare treptată asupra unui act normativ: Idelltlnure: număr. • mUlt CIIIHIIISC. con. RECEPTIAŞI E\PEfU'lZARI~\ I:(I"SIIUI(:PII. de nsemenea.SCOATEHEAINClRCrnULN.~I()'~HI ~III~NCI DE BATE • MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN PRODUCŢIE INTERNĂ. titlu. ţ .11 U(:tt.\.legi. Se . AVÂND AGREMENT TEHNIC FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSELE PUSE ÎN VÂNZARE VALABILITA TEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELEŞI PRODUSELE UTILIZARE: ASIGURAREA ACHIZITIONĂRII MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZUTE DE H. 766/1997 ŞI LEGEA 10/f995 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII DIN CATALOG ••• I'K(lIM' I.RlCOL D II lEllENURIWR PE\TRU 1(J\S 11111\:1I.4. republicări şi eventuale prorogări sau suspendări. au 1. prin acest nou sistem informatic LEXCON.. ordonanţe. ~INFORMAŢlILE SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRODUCĂTORI DE MATERIALE DE CONSTRUCŢII PENTRU AGREMENTE TEHNICE. I (O"l('I'.\Il.\PR( lPRll'RM I'ENTllt: CAlL\ m: L'l'U.8C identifică orice domeniu reglementat cu toate actele normative aferente până 1" nivelul normelor metodologice sau normarivelor de aplicare care au fost publicate în MOIIII".OH ~('III/. HECUli\IlE.1r~nA IN('ONSTRUCTII 101 1iI\ II ~I WtlilRE l'IlOlU· 1II'. INFORMAŢIILE SUNT PRElUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN Mol.titluri-capitole şi secţiuni cu un rezumat CCl llllrll/rnlJl Ideilo din conţinutul actului normativ. 100 STAS-uri în vigoare şi 476 normative tehnice elaborate de: dl\'l'IM:.\NUlUI.truclll montoJ Prlnu-o procedură prietenoasă.lnut: structura actului normativ .(1lMliNITAR. Ordonanţă.ALOG • PRETURI LA MATERIALE DE CONSTRUCTII actualizate trimestrial ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: LEXCON AMonlii economici şi specialiştii din construcţii.\lI~IIlNln IlI'.~. un ghid automat vă îndrumă spre găsirea rapidă a întregului cadru de relll~m~nIAri aferent unei situaţii: Lege.~lor ormative pe domeniile u principale: \1·101111 \IU' \ U)N~lRlCnILOR • MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE FURNIZORI-PRODUCĂTORI PENTRU FIECARE MATERIAL MATERIALE OFERITE ÎN JUDEŢ PREŢURI DE SORTIMENTE UTILIZARE: EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCŢIILOR ÎNTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCŢIE CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZIŢIONAREA MATERIALELOR • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCTII-MONTAJ ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: ••• ' 1·ci IIi "1/\ Ilh' 1'1. Hotărâre de Guvern.ICF 1 .\RI'A IWI/. ~lIaJRANIA ŞI A\IlJIE. informaţii privind publicarea actului normativ în Monitorul Oficial.E\fElI<TÂIULOHI)EAMb'iA. s Pnreurgere text integral dacă după parcurgerea primelor 2 trepte este necesară cdiuucu/cousuhurcn textului reglementării.u I.J~RE A TElllTOWl.E.OR ACTIHLm: nE .lliWE PUULld.iCl'llŞll\~fENAHRFATER1TORII:I.. • "I1IC''iPUlldCII(tt tehnică a actelor normative: actele normative de reglementare cu actele lIurlll.WE lMOlllLl.II·'I\R"'I UlI(E~1 COl"~·rRl!qll I'II()III}W: {. I'CBLlCn..rl ~l DE i lIlmA~ISM I. NOImă metodologică Normntiv şi ()Idi" ministerial.El'<WAI.•1111)/11\..ECOMVNTTlTl'ROl1 IX)MENI!I.:\. I'.AI'II()/lARF.MATPIOD CAT.VI!HNp: ('.OR~l nEia . Sistemul informatic L.PoTol. hotărâri ale Guvernului sau ordine nl't111'ICIIUlc. CATALOGUL SE EDITEAlĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) SISTl~MVI..:Ullllllt·tAri. dispozrţre 111I nstrument eficient de autoconsultanţă I 8 cadrului normativ ce reglementează sectorul d.'iT PENTRUOJNSTIU..\1. se păstrează toate actele I1HI1t1l1l1vcşi după abrogare."1 in IOnllntic cuprinde toate actele normative publicate în Monitorul Oficial al Românie Parteu 1 ŞI 1\~1f(lIfn nutomat următoarele legături: ucccsiuuen cronologică de actualizare a prevederilor reglementate: actul iniţial cu modificări .EXCON este pe acelaşi suport magnetic cu sistemul informatic STASJ)()('.tlV<' date În executarea acestora . standarde şi alte norme şi normative În vigoare.nauurtc de specialitate În domeniu.\ cu AQl'IS·(JI.\Il\S 1HAI.G. • •..I Ofici u 1 Partea 1. Clarificare pe ton.\j(E. ceea ce asigură o retrospectivă completă asupra unui aci UfU'lUn.

.. ...c economice a ofertelor pentru licitatii.S. . distribuie şi codifice În conformitate cunormete Norme de consum orientative pe articole de deviz aprobăte'pri MLPAT..' DELTA 2000 .03:1Q9 Norme de muncă pentru pfincipalel~ activităţi de construcţj~.i Ghiduri şi metodologii pentru principalele activităţi manageriaI6~~' execuţie din sectorul de construcţii-montaj Produse informatice şi de consulting: ..Activitate de perfecţionare-instruire (training) .. -.. 1 - . .:..: .B.. programarea~'flh decontarea lucrărilor de construcţii '.N." Indicatoare de norme de deviz pentru lucrări de construcţibm instalaţii şi reparaţii. nr...gestiunea documentaţiei economiCe labene • LEXCON -legislaţie În construcţii r I It MATPROD .~. ediţia 1981. 13/N/08. . :F~ I..".sistem lnformatic pentru elaborarea0gq.~ • BETA 2000 .1992 şi ordin MLPAT nr.preţuri la zi pentru materiale de construcţii -iF! . revizuite şi completatepen având aprobare MLPTL societatea noastră fiind singurâ"abîii să le editeze. 1/N/03.04.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->