"

INDICATORD~·NORM~D~ D~Vll
PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE
~,. ft

Ts
- Ediţia 1181-

Volumul fi

"11.ţ()4/2('ONSULTANŢĂ, ORGANIZARE ŞI CIBERN}~TlCĂ ÎN CONSTRUCŢII c.O.C.C.-S.A.

([3

INDICATOR DE NORME DE DEVIZ ..., PENTRU LUCRARI DE TERASAMENTE

Ts
1981
Volumul II
VERIFICAT.
2002

Cuprinde codificarea unitară pe 13 caractere a resurselor În conformitate cu adresa M.L.P.T.L. nr. 1143/DGT/24.03. J 999 şi cu prescriptiile Il.E., fiind încadrate în noua clasificare C.A.E.N. şi C.P.S.A.

Biblioteca UTCN

•.••. ~~~:f>'

I.;--;';'I. TFHN\CA CLU
111111111111/111111111111111111111111111

_.. ~ 1 O -..,,' .', ~~
-2003 -

514668

--

. !.~.-._.--.--'~--- I')u;~ 5 ~ J1t'~f .•. ~

Indicatorul este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr: 6012001 privind achiziţiile publice şi ale Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări, art. C.7. J .c. din secţiunea Informaţii generale, care stipulează: "INDICATOARELE DE NORME DE DEVIZ, SERIA 1981, POT FI FOLOSITE, ÎN MOD ORIENTATIV, ATÂT DE CĂ TRE PROIECTANT~ CÂT ŞI DE CĂTRE OFERTANT, ÎN DESCRIEREA LUCRĂRILOR, A CONDIŢIILOR DE MĂSURARE A LUCRĂRILOR, A EVALUĂRII RESURSELOR NECESARE, A CONSUMURILOR SPECIFICE DE MATERIALE, MANOPERĂ ŞI UTlLAJE."

SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI

VOLUMUL II
lmool OOQltol rsF fsG Denumire capitol Sprijinirea malurilor Curăţarea terenului Amenajări de peluze, plantări şi transplantări, alei, terenuri de joc pentru copii, terenuri de sport şi stăncărie ornamentală Transport şi depozitare mecanizată Consolidarea terasamentelor Pagina 11 33

54

sH

EDITAREA, COPIEREA, MULTIPLICAREA SAU FOLOSIREA INFORMAŢIILOR ÎN BAZE DE DATE SAU APLICAŢII SOFT ÎN SCOPURI COMERCIALE SE FACE NUMAI CU APROBAREA SCRISĂ A C.O.C.C.-S.A., SINGURA SOCIETAT.E ABILITATĂ OFICIAL . DE ţĂ:TRE M.L.P.T.L. SĂ EDITEZE ŞI SĂ 1 DISTRIBUIE ACESTE INDICATOARE

103

Tsl TsJ

124
.

© Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate COCC;.SA®
:•.•,ItIt'

Consultanţă, Organizare şi Cibernetică În Construcţii
în conformitate
CLi Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art. 7 şi 8.

Calea Griviţei 8-10, sector 1,78104] Bucureşti Te"-.:·,OD4,0-021-212 41, Fax: 0040-02]-312 5641 98 www.cocc.ro e-mail: cocc@artelecom.net
3

Tr\\I~tr ~ u~----.! mr'~ ~ ~-~~ l.l.ll.l,-.a ~

2:000
\._-:~....

~

----..-

CAPITOLUL SPRIJINIREA

TsF

Sistem informatic pentru elaborarea ofertelor pentru licitaţii, programarea, urmărirea şi decontarea lucrărilor de construcţiimontaj, finanţate de stat sau din alte Surse
Consultanţă, Organizare şi Cibernetică În Construcţu.. COCC a proiectat şi a dat în exploatare curentă sistemul informatic DELTA 2000, care: . răspunde cerinţelor societăţilor de proiectare şi de execuţie construcţii-montaj în elaborarea ofertelor economice şi a întocmirii tuturor documentelor (formularelor) necesare prezentării la licitaţii conform legislaţiei actuale privind achiziţiile publice, precum şi a "Normelor metodologice" de aplicare a acesteia, permite programarea, urmărirea şi decontare. lucrărilor executate pentru investiţii, indiferent de sursa de finanţare, cu respectarea condiţiilor contractuale şi de legislaţie; aplicaţia permite editarea tuturor rapoartelor specifice lucrărilor de investiţii bugetare şi extrabugetare, rapoarte de tip utilitar, inclusiv fOITImlarele document pentru prezentarea la licitaţii; tip ofertele pot fi Întocmite prin apelarea la indicatoarele de norme de deviz editate În: 1981-1982, 1992-1996 şi 1999-2001 şi În continuare de COCC, care sunt elaborare Împreună cu institute de cercetări şi proiectare de specialitate; menţionăm că indicatoarele elaborate În perioada 1999-2001 sunt indicatoare de rionne de deviz ediţia 1981-1982 revizuite şi completate la zi cu norme pentru materiale şi tehnologii noi, precum şi cu unele modificări la zi ale unor norme; aplicaţia DELTA 2000 este unicat În ţară din punct de vedere al bazei de date normative şi a codificării resurselor, care este realizată în concordanţă cu prevederile Uniunii Europene Amintim că COCC este ,~jngU"'1 societate "hilihlW oficial sii editezo, sii difuzeze şi sti fOlnl'n.'jaJiz('Zt~ aceste nurme, în urma contnf('t(~for JWcare le-a avut cu l\'lCfnd . şi !\lLPTL. Pe lângă indicatoarele de norme amintite mai sus, aplicaţia permite ca utilizatorii Să-şi poată crea norme proprii. cu consumuri de resurse proprii ce se constituie în baze de date normative proprii utilizatomlui Intre utilizatorii care folosesc sistemul DELTA-2000, se pot efectua transferuri automate de date (selecţii de devize, de obiecte, o investiţie sau selecţii de investiţii) prin procedeul export/import foarte rapid, Sistemul DELTA 2000 are programeleelaborate în limb~iul Visual Basic (versiunea 6.0), bazele dedate gestionate cu SQL Server 7.0 şi poate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM, monopost sau în reţea, pentru utilizatori cu Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 sau Windows 2000. Sistemul DELTA 2000 necesită următoarea configuraţie minimă necesară: calculator PC compatibil IBM-PENTIUM 200 MHz; 32 Mb RAM; HDD-IGB, FDD 3,5", CD-ROM, imprimantă M/A3 (recomandăm: PENTIUM II (K6-2) la 300 MHz, 64 Mb RAM şi Monitor 15"), SiSI"l1Iul I)ECC\ 200() este realizllt În conformitate cu prevederile ".prinSt' În Ordollanţ:1 tiI' llrgenţă nr, 601200.1 privind a.'hi,iţiile publice pentru servicii, proiectare şi lucrări.

MALURI LOR 11

11,101
IMI,I"

1111 '81011

11111 1111Il( 1111t!'( '1(11)

1••1'1l

1_1'10
-. Societatea noastră asigură prin contract instalarea, instruirea şi asistcnţa tehnică la sediul beneficiaruhu Preţul de bază pentru sistemul informatic DELTA 2000 este de 700 $, fără TVA, la care se IIdtlll~n contravaloarea diverselor servicii. Pentru firmele care au cumpărat de la COCC versiunea anterioară stabilite prin negociere directă, DELTA, pre(ur/ll'
VIII' "

" •

1'11 A
111"12A

De asemenea, În funcţie de mărimea societăţilor comerciale (număr de personal, dotare irll,ullllltll'n etc.), preţurile pol deveni negociabile,

eneralităţi prijiniri de maluri, cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la ăpături executate În spaţii limitate, având lăţimea de până la 1,50 m Între maluri prijiniri de maluri cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la ăpături executa te in spaţii limitate, având lăţimea de 1,51-2,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la săpături executate În spaţii limitate, având lăţimea de peste 2,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag verticali ascuţi şi la un capăt şi cadre de lemn, cu interspaţii Între dulapi de maximum 0,05 m, la săpături de fundaţie, În teren uşor sau mijlociu Sprijiniri de maluri, cu dulapimetalici aşezaţi orizontal, la săpături executate in spaţii limitate, având lăţimea de până la 1,50 ITi între maluri Sprijiniride maluri, cu dulapi metalici aşezaţi orizontal, la săpături executate În spaţii limitate, având lăţimea de 1,51-2,50 m Între maluri Sprijin iri de maluri, cu dulapl metal ici aşezaţi orizontal, la săpături executate in spaţii limitate, având lăţimea de peste 2,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri, cu dulapi metal ici aşezaţi orizontal, la săpături În terenuri cu împingeri mari, executate În condiţii speciale, la drenuri şi canale de adâncime, având lăţimea de până la 1,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici aşezaţi orizontal, la săpături În terenuri cu Împingeri mari, executate in condiţii speciale, la drenuri şi canale de adâncime, având lăţimea de 1,51-2,50 ni Între maluri, Sprijinir de maluri, cu dulapi metalici verticali şi cadre de lemn, cu interspaţii Între dulapi de maximum 0,05 m, la săpături de fundaţie, În teren uşor sau mijlociu Sprijiniri la pereţii săpăturilor de fundaţii, executa te 'cu palplanşe de lemn bătute manual Cadre din lemn de răşinoase, pentru sprijinirea pereţilor de palplanşe '

14

15

16

18

19

20

21

22

25

27

28
29

5

strângerea În grămezi şi arderea lor supravegheată Curăţarea terenului de iarbă şi buruieni . montate pe II notor S-1500 ~. executată pe taluzuri cu Înălţimea intre 4 m şi 8 m 54 57 57 58 42 43 44 TsG09 TsG10 TsG11 59 4r. inclusiv împinqerea materialului lemnos În grămezi _ Doborârea manuală a arborilor de răşinoase şi foioase. cu defriţător montat pe tractor S-1500 Scoaterea cioatelor de foioase tari şi brad.OIU I. cu defrişător pe tractor S-1500.6 59 TsG12 TsG13 TsG14 60 46 47 61 6 7 . de po terenurile de luncă. . PLANTĂRI ŞI TRANSPLANTĂRI ALEI..tI hl~ I .50 m.. cu plugul cu 2 trupiţe. nivelarea şi finisarea suprafeţelor după mobilizarea solului Aşternerea uniformă a stratului de pământ vegetal. cu explozibil Dezrădăcinarea cioatelor de foioase tari şi de brad. după dofrişare. a resturilor lemnoase adunate de pe suprafeţe defrişate Cornasarea depozitelor de resturi lemnoase (provenite din defrişare) cu o formaţie cu 4 buldozere pe şenile S-1500 III 1 (II tii ea 48 49 49 50 51 51 lJO 52 53 36 TsG04 CAPITOLUL TsH 37 37 39 40 TsG05 TsG06 TsG07 TsG08 I I ••11111" l. 4.05 m CAPITOLUL TsG i '. cu păstrarea structurii Mobilizarea manuală a solului În vederea asigurării prizei cu stratul vegetal. până ~a adâncimea de 0. cuplat la tractorul rutier Transportarea la distanţa de până la 500 rn. până distanţa de 150 m.. ramurilor şi tulpinei Extragerea pământului necesar amenajării spaţiilor verzi. cuprinzând două treceri perpendiculare Între ele. '\" 11I(1~~ in depozit a arborilor sau cioatelor izolate..11011 1••1100 1. cu dulapi de fag aşezaţi orizontal.. În vederea consolidării lor. cu şufa sau troliul. cu dulapi de fag vertical. la săpături executate În spaţii limitate. executate cu interspaţiile Între dulapi de maximum 0. TERENURI DE JOC PENTRU COPII.U 111 30 I 1!if~1I 31 r .TsF13 TsF14 Sprijiniri de maluri. TERENURI DE SPORT §I STÂNCĂRIE ORNAMENT ALA Generalităţi Degajarea terenului de corpuri străine Tăierea manuală a arborilor. Defrişarea manuală a suprafeţelor Împădurite cu tufişuri şi arbuşti cu diametrul de până la 10 cm. executată pe taluzuri cu înălţimea de până la 4 m Îmbrăcarea taluzurilor cu pământ vegetal compactat.10 TsG01A TsG02A TsG03 J "ÎI. inclusiv transportarea manuală a materialului lemnos in depozite Scoaterea cioatelor de răşinoase sau de foioase moi. cu defriţător montat pe tractor 8-1500 Scarificarea mecanică a terenului defrişat. a arborilor tăiaţi În scaun sccaterea au defrişător montat pe tractorul S-1500. adunarea manuală În grămezi a materialului lemnos şi Încărcarea lui În remorcă Dezrădăcinarea cioatelor de răşinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi. cu explozibil Cosi rea vegetaţiei I 33 35 35 • • . inclusiv transportarea materialului lemnos În grămezi Defrişarea mecanică. a suprafeţelor de tufişuri sau arbuşti cu diametrul de până la 10 cm.1101 AMENAJĂRI DE PELUZE. pe teren orizontal sau cu panta de 20%. cu tractorul rutier tip forestier. a arborilor tăiaţi În scaun ndepărtarea (evacuarea) mecanică a materialului defrişat sau a cioatelor xecutarea arăturii la adâncimea de 25-28 cm.111l0 1••111111 1. În vederea consolidării lor. ascuţit la un capăt şi cadre de lemn. de terenurile nisipoase. pentru linii electrice de inaltă tensiune Sprijiniride maluri. la săpături de fundaţie. prin secţionare succesivă a crengilor. inclusiv transportarea manuală a materialului În grămezi Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de răşinoase sau foioase moi şi transportarea materialului lemnos În depozite Scoaterea cu mijloace menuale a cioatelor de foioase tari şi de brad şi transportarea materialului lemnos in depozite Doborârea cu ferăstrăul mecanic a arborilor de răşinoase.cQrlf1carea mecanică a solului pe două sensuri perpendiculare sccaterea cu defrişător montat pe tractorul S-1500. cu remorca de 3 tone.1 • III CURĂŢAREATERENULUI Generalităti Degajarea 'terenului de frunze şi crengi. cu păstrarea structurii În straturi Îmbrăcarea taluzurilor cu pământ vegetal compactat. foioase tari şi foioase moi. pentru linii electrice aeriene de Înaltă tensiune.

ambalat În plasă de sârmă şi doage Extragerea manuală de buxus. borduri. din zgură Amenajarea gropilor pentru sărituri 8 t 62 62 63 ' ~113"1 " nllUU ' . având balot de pământ la rădăcină de diam. În vederea' transplantării Extragerea mecanizată a arborilor cu diametrul de până la 10 crn.f. în ănchidere de linie c. II III TERASAMENTELOR 124 13q 131 TsJ01 TsJ02A Generalităti Stabilizarea terasamentelor În amplasament / Consolidarea terasamentelor. cu instalaţia de transport cu benzi de 1800 mm Iătime Transportul materialului excavat. cu instalatia de transport cu benzi de 2000 mm Iătime ' Transportul materialului excavat. expuse la eroziune. 1 10105 ToI06 lsl07 TsI08 TsI09 Tsl10 72· 74 76 76 77 79 80 81 81 82 83 84 86 88 92 94 Generalităti Transportul materialului excavat.1i39 ' ••II~O 1iii I 141 64 65 66 67 67 _ 68 Terenuri de sport din mixturi cauciucate Confecţionarea şi montarea de panouri. Depunerea materialului excavat.40 m şi h=0. executată manual Amenajări de alei de parc şi terenuri de joc pentru copii Drenuri Amenajarea pistelor de atletism Amenajarea terenurilor pentru sport. În condiţii medii de amenajare a vetrei de vehiculare a utilajelor conducătoare . cu instalatia de haldat cu productivitatea de 12500 m% ' Descărcarea sau Încărcarea. pentru Îmbrăcarea cu pământ vegetal pe fiecare 4 m Înăltime de taluz peste Înălţimea de 8 m din articolul respectiv: corespunzător grosimii stratului din pământ vegetal Semănarea gazonului Brăzduiri Spor la normele TsH10B şi TsH10D pentru brăzduirea de consolidare.40 m Pregătirea sistemului radicular la arbori.TsH08 TsH09 TsH10 TsH11 TsH12 TsH13 TsH14 TsH15A TsH16A TsH17 TsH18 TsH19 TsH20 TsH21 TsH22 TsH23 TsH24 TsH25 TsH26 TsH27 TsH28 TsH29 TsH30 TsH31 TsH32 TsH33 TsH34 TsH35 TsH36A Spor la consumurile de forţe de muncă la art. cu instalatiade transport cu benzi de 1400 mm Iătime ' Transportul materialului excavat cu instalatia de transport cu benzi de 1600 mm lătime ' Transportul materialului excavat. 9 . cu balot de pământ la rădăcină Extragerea mecanizată a arborilor cu diametrul de peste 10 cm.tip Ks . cu NETEZON (material netesut înierbat) . cu utilaj combinat de depozite . cu instalaţia de transport cu benzi de 2250 mm Iătime Depunerea materialului excavat. forme Plantarea florilor şi plantelor perene .1600-3600 Riparea benzilor de transport. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 4400 m3/h ' . Extragerea manuală a arborilor şi puieti lor de arbori fără balot de pământ la rădăcină ' Extragerea manuală a tufelor de arbuşti şi a răşinoaselor de până la h=2 m. forme cu balot de pământ la rădăcină cu înălţimea plantei Plantări Transplantări cu balot de pământ Plantări pentru gard viu Udarea plantaţiilor . cu păstrarea structurii solului şi separarea stratului de pământ vegetal.50 m . Combaterea bolilor şi dăunătorilor În plantaţii. TsH07. 0. pentru fiecare 4 m Inăltime de taluz peste cea de 8 m pervăzută În normele respective Udarea suprafeţelor cu furtunul Administrarea Îngrăţămintelor Cosi rea mauală a gazon ului Plivi rea buruienilor În peluze Rectificarea marginilor la peluze şi rabate Săparea manuală a gropilor poligonale pentru plantări izolate. cu balot de pământ la rădăcină.categoria transportoarelor CAPITOLUL CONSOLIDAREA TsJ 103 104 105 107 109 112 114 117 120 122 123 n . Tăieri de corectie Tunderea gard~rilor vii. chenare. executată cu blocurile Protejarea şi înierbarea taluzelor cu Înclinare maximă de 2:3.. CAPITOLUL TRANSPORT Tsl MECANIZATĂ 95 96 99 100 101 I I 111101 ŞI DEPOZITARE 69 69 Inl02 Inl03 I nl04 70 71 . cu instalatia de haldat cu productivitatea de 6500 m3/h ' Depunerea materialului excavat. porţi şi stâlpi la terenurile de sport Stâncărie ornamentală Stâncărie ornamentată din blocuri grupate. gropile având lărgimea de până la 2 m şi adâncimea de până la 1. prin înlocuirea materialului din terasament În şliţuri.

adâncimea sprijinirii şi numărul de refolosiri a materialului până la uzarealui completă. ancoraţi În teren Ţeavă metalică de injecţie. 3. stabilite În funcţie de mărimea impingerii pământului rrlJlnit. Sprijinirile se vor executa pe bază de proiect sau date tehnice de uţie detaliate.f. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea molordin acest capitol 2.1. grupate pe tipuri de sprijinire. la stabilirea consumurilor specifice de manoperă s-a ţinut seama.şi menţinerea forţei de tensionare Tensionarea tiranţilor ancoraţi În teren şi blocarea cu ancoraje inel-con 132 133 134 135 136 CAPITOLUL Ts F SPRIJINIREA MALURILOR neralităţi 1. in interiorul tecii de polietilenă Tensionarea de probă a tiranţilor de ancorare. pretensionaţi. canalizare. lăţimea intre maluri. Conţinutul capitolului 139 141 142 143 145 146 147 148 148 149 150 151 152 153 154 Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile moteriale şi manoperă.1. pentru consolidări şi etanşări de terenuri Foraj rotativ cu circulaţie directă. cu diametrul de 90-130 mm. drenuri. de următoarele operaţii principale: 10 11 . pretensionaţi. pentru formarea bulbului de scelment la tiranţi ancoraţi În teren Injectarea de protecţie În zona liberă a tirantului. antrenat de instalaţia de foraj Tuburi Înglobate În masa suspensiei. specifice de 1. cu şapa Protejarea terasamentelor.TsJ03 TsJ04 TsJ05 TsJ06A TsJ07 TsJ08 TsJ09 TsJ10A TsJ11 TsJ12A TsJ13A TsJ14A TsJ15A TsJ16A TsJ17A TsJ18A TsJ19A TsJ20A TsJ21 A TsJ22A TsJ23A TsJ24A Consolidarea terasamentelor. pentru tiranţi pretensionaţi. pentru tiranţi de ancorare. stabilite pentru fiecare normă in parte. astfel: 3. Consumurile specifice manoperă: Consumurile specifice de forţe de muncă cuprind operaţiile de lucru necesare. 2. specifice diferitelor tipuri de sprijiniri.2. cu tub de protecţie cu D maxim = 146 mm. rezervoare 1lL/lopate etc.2. Pentru sprijiniri cu dulapi de fag sau metal aşezaţi orizontal. confecţionaţi din fascicule SPB Teacă de protecţie din polietilenă.umplutură de Înlocuire. . Consumurile specifice de materiale Consumurile specifice de materiale cuprind materialul lemnos sau metalic de sprijinire precum şi materialele de prindere (cuie. la forajul cu tub antrenat Spălarea cu apă a forajului. scoabe). subsoluri. cu pânză neţesută NETESIN Pozarea avantuburilor pentru inhecţii şi cimentarea lor Foraj rotativ cu circulaţie directă. netubat. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz privind sprijinirea 1I1ulltrllor la lucrări de fundaţii. fixaţi În teren Introducerea tirantului În foraj Injectarea cu presiune a suspensiei de ciment. 155 156 3.1. Consum urile specifice de material lemnos sau metalic sunt stabilita pe bază de analize speciale şi dispozitive constructive. 2. fixaţi În teren Tiranţi de ancorare În teren. Conţinutul normelor 3. cu D=75 mm. Consum urile specifice din normele de deviz sunt stabilite pentru de lucru necesare şi de condiţiile III/Ilore normă În funcţie de operaţiile pnolflce de execuţie.2. mărimea interspaţiilor dintre ei. Hidroizolarea platformei căii ferate. În funcţie de modul de aşezare a dulapurilor. În forje Prepararea suspensiei pentru injectare În foraje Injectarea suspensiilor pentru consolidarea sau etanşarea terenurilor " Extragerea tubajului de protecţie Degajarea capului pierdut de la talpa forajului. executată Înaintea injecţiei de umplere Injectarea de umplere cu suspensie de ciment aforajului pentru tiranţi de ancorare. În Închidere de linie c. prin decaparea platformei.1. realizarea pantelor de scurgere şi . la foraje pentru consolidarea sau etanşarea terenurilor Obturator gonflabil. pentru verificarea stabilităţii bulbiler .

pregătirea materialului lemnos pentru pus În lucrare; manipularea materialului până la locul de pus În operă; aşezarea dulapilor şi spraiţuirea provizorie a lor; montarea filetelor şi spraiţuirea provizorie a lor; demontarea progresivă a sprijinirilor şi ridicarea materialului pe mal; - curăţarea materialului demontat, transportul manual şi depozitarea lui pe sorturi până la 10 m de marginea sprijinirii. 3.2.2. Pentru sprijiniri cu dulapi de fag de metal vertical şi cadre de lemn, la stabilirea consumurilor specifice de lucru s-a ţinut seama de aceleaşi operaţii principale de lucru ca şi la pct. 3.2.1. precum şi de baterea manuală a dulapilor, progresiv În măsura adâncirii săpăturilor. 3.2.3. Pentru articolele Ts F 11 şi Ts F 12 operaţiile de lucru principale sunt arătate la articolele respective. 3.3. Pe lângă operaţiile de lucru principale arătate la punctele 3.2.1., 3.2.2. şi 3.2.3. În normele de deviz sunt cuprinse şi consumurile specifice de manoperă muncă pentru: - pregătirea - Încheierea şi deservirea locului de muncă; - curăţarea uneltelor şi purtatul lor de la un loc de muncă la altul, În cadrul aceluiaşi şantier. 4. Condiţii de măsurarea lucrărilor

-

1'" 11I(\8uraastupării

,2, Demontarea şi Îndepărtarea sprijinirilor se va face de jos În sus, gropi lor de fundaţie (şanţurilor) cu pământ sau executării II II II h\\lol. Numărul de dulapi aşezaţi orizontal, care se îndepărtează simultan "" vmtlcală, nu trebuie să fie mai mare de trei, iar În cazul terenurilor cu I tJn,lvltate redusă numai câte unul. În timpul îndepărtării dulapilor trebuie IIIIIIII/Ite corespunzător filetele şi spraiţurile, cele existente neputând fi 1111\110 decât după ce s-au fixat spraiţurile provizorii.

4.1. Sprijinirile maluri lor cu dulapi de fag, dulapi metalici sau palplanşe de lemn se măsoară la metru pătrat de suprafaţă sprijinită, exclusiv unitatea de măsură pentru Ts F 12 a arătată În articolul respectiv. Cantităţi le de lucrări se stabilesc pentru fiecare normă de deviz, În funcţie de tipul de sprijinire şi condiţiile de execuţie arătate În fiecare articol.

5. PRECIZĂRI
5.1. Executarea sprijinirilor se va executa În funcţie de natura şi umiditatea terenurilor cât şi de adăncimea săpăturii, În strictă conformitate cu prevederile proiectelor şi datelor tehnice de execuţie detaliate. La sprijini riie cu dulapi aşezaţi orizontal, se admite o avansare a săpăturii nesprijinite de 0,25-0,50 m În terenuri coezive; În consecinţă, executarea sprijinirii trebuie să se execute În mod corespunzător, astfel ca să nu se permită avansarea săpăturii nesprijinite decât În limitele .mai sus arătate. În acest scop, se vor monta spraiţuri provizorii, urmând ca la terminarea fiecărui panou să se monteze filetele şi spraiţurile definitive. La sprijinirile cu dulapi aşezaţi vertical, la terenuri coezive, baterea dulapilor trebuie să urmeze de aproape săpătura cu atât mai mult cu cât terenul are o coeziune mai redusă (batere de urmărire). .

12

13

TsF01 sprijiniri de maluri, cu dulap; de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1,50 m intre maluri
A1 - adâncimea sapaturii 81 - adâncimea sapaturii e1 - adâncime a sapaturii 01 - adâncime a săpăfurii E1 - adâncimea sapaturii F1 - adâncimea sapaturii de 0,00 2 m, Între dulapi de 0,00 2 m, intre dulapi de 2,01 4 rn, intre dulapi de 2,01 ...4 m, Între dulapi de 4,01...6 m, intre dulapi de 4,01 ...6 m, intre dulapi 0,00 0,21 0,00 0,21 0,00 0,21 0,20 m 0,60 m 0,20 m 0,60 m 0,20 m 0,60 m

D

.----··-·----------·------·-··---I~--5·---CANT-' E
' ,,-, DENUMIRE RESURSA Manoperă . .. U.M ~

E~

IIJ4Ul00107001

Dulgher TOTAL

1 ore ore

I

0.69 0.69

I

0.43 0.43

TsF02 Sprijin iri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de 1,51-2,50 m intre maluri
CANTITATI A1 / 81 de 0,00 2 m interspaţii de 0,00 2 m interspaţii de 2,01 4 m interspaţii de 2,01 ...4 m interspaţii I I udăncimea săpănmi de 4,01 6 m interspaţii 1 1 udăncimea sapăturii de 4,01 6 m interspaţii 1 • sdăncimea sapaturii de 6,01 8 m interspaţii 111 • odâncimea sapaturii de 6,01 8 m interspaţii () masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita. CANTITATI

Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.

---'---'---1-COD
I -.--._

-~_ .._-~--.--DENUMIRE RESURSA Materiale U_M

r

e1

I

1\ 1 "I

D1

udAncimea IIdAncimea 1 IldAncimea 1) I IldAncimea

săpăturii săpaturil sapăturii sapaturii

2811236827395/ /28741458870011 /2010102917685/

Sp L=0,60-1,SO m Cuie cu cap conic tip al 4 x100 OL34

S 2111
Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2,50 m

1 kg /0.0297/0.0188/0.033710.02081 / m3 /0.00471 0.0027/0.004710.00271

intre intre Între Între Între Între Între intre

dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi

de 0,00 0,20 de 0,21 0,60 de 0,00 0,20 de 0,21..0,60 de 0,00 ...0,20 de 0,21...0,60 de 0,00 0,20 de 0,21 0,60

S 8689 /7124010010700

I Dulgh"
~-'---.
--"

Manoperă 1 ore / 0.51 TOTAL ore 0.51 0.3 0.3 - .COD 0.58 0.58 0.36 0.36 201010291768SI F1 /28741458870011 128112368274001 Materiale I tiv ci C gr=50mm L=2,SO m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Spraiţ metalic telescopic 0,08 MN (8tf) L=1,SO-2,50 m Manoperă 71240100107001 Dulgher 1 ore 1 0.69 1 mll DENUMIRE REŞURSA U.M A11 81

I

el

I

01

I

E1

__co~J2811236827395 2874145887001 2010102917685

DENUMIRE RESURSA Materiale

CANT U.M E1

0.00471 0.00271 0.00471 O.OOU 10.0081

1 kg 10.029710.018810.033710020810.03961

S praiţ metalic telescopic 0,08 MN (8tf) L=0,60-1 ,50 m C uie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111

buc 10.0035 kg 10.0396 m3 0.0081

0.0022 0.0248 0.0041

I buc

10.002610.00171

0.003 10.001910.00351

oulap

fag tiv ci C gr=SOmm L=2,50 m S 8689

I

0.41

I

0.8

I

0.47

I

0.96

14

15

C
~

--CANTITAŢI DENUMIRi : RESURSA U.M A1
_____

o-~COD

~
01 0.47

,
Il

_._~--_.

-----TOTAL
o' o

I

81 0.41

I

C1 0.8

I

I

E10.96

--J

_1_

DENUMIRE RESURSA Materiale

1 tA.~L~~~1-,
U.M

CANTITAŢI

ore

0.69

__

CANTITAŢI

_-=_. __
2010102917685 2874145887001 2811236827400

L...•. ___ ...M ~
ateriale

~IRE RESURSA DENUM

U.M F1 G1

IIIWJ.UOOIlB81 Lemn rol cons rur coj fag L=1 m d subt.min 18cm S 4342

I m3\

0.00411 0.0026\ 0.0051\ 0.0032 10.00411

H1

IIIIW~U17685\

Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 Scoabe din oţel Manoperă

\ m3 10.004710.002710.0081

Dulap fag tiv ci C gr= 50mm L=2,50 m S 8689 Cuie cu cap conic ti a14xl000L34 S2111

m3 kg buc

0.0041 0.0248 0.0022

0.0109 0.0465 0.0042

0.0053 0.0287 0.0025

n,~WIOS70011
h'1\)(03115281

1 kg 10.02971 0.01881 0.03961 0.02481 1 kg 10.012910.007910.024810.0149

Spraiţ metalic teleso 'pic 0,08 MN (8tf) L=l ,502,50m Manopera

t IJ~U10010700 1 Dulgher
1 ore 1 0.58

1 ore 1 1.11 1 0.65 TOTAL ore 1.11 0.65

1 1.32 1 0.82 1.32

171240100107001 Dulgher _____________________________

I

1.08

I

0.65

---0.82 FI I

T~O~TA~L~o~re~~0~.5~8 1~.0~8 ~0.~65~ __ __

c~
TsF03

DENUMIRE RESURsAl~~L.:r
Materiale Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 Cuie cu cap conic tipal Scoabe din oţel Manopera 4 x100 OL34 S 2111 m3 kg kg 0.0109 0.0465 0.0037

Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de peste 2,50 m intre maluri
- adâncimea - adâncimea - adâncimea - adâncimea El - adâncimea F1 - adâncimea Al Bl C1 01

tl1 0102900888 1 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 2010102917685 2U74145887001 2675276311528

1 m3 10.00881 0.0052 0.0053 0.0287 0.0218

săpăteril de 0,00 4 m interspaţii intre dulapi de 0,00 0,20 m
săpanmi sapaturii sapaturii săpaturii sapaturii de 0,00 4 m interspaţii de 4,01...6 m interspaţii de 4,01...6 m interspaţii de 6,01 ...8 m interspaţii de 6,01...8 m inlerspaţii intre intre intre între intre dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi de 0,21 0,60 de 0,00 0,20 de 0,21...0,60 de 0,00 ...0,20 de 0,21...0,60 m m m m m

7124010010700

I Dulgher
TOTAL

1 ore 1 1.41 ore 1.41

I

0.87 0.87

Se masoara la metru pătrat de suprafaţă sprijinită.

16

17

TsF04 Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag verticali ascutiti la un capat si cadre de lemn, cu interspatii intre dulapi de maximum 0,05 m, la sapaturi de fundatie, in teren usor sau mijlociu A1 -lăţimea B1 -lăţimea C1 -lăţimea 01 -lăţimea Între maluri sub 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 0,00...4 m Între malur'isub 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 4,01...8 m Între maluri peste 2,50 m adâncimea suprafatei sprijinite de 0,00 4 m Între maluri peste 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 4,01 8 m t II t t IIt Sprijiniri de maluri, cu dulapi metal ici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1,50 m intre maluri IIdnnclmea săpăturii până la 4 m interspaţii Între dulapi de 0,00 0,20 m ,ulAnclmea Săpăturii până la 4 m interspaţii Între dulapi de 0,21 0,60 m Ilrlnnclmea Săpăturii peste 4 m interspaţii Între dulapi de 0,00 ...0,20 m 'HIAnclmeasăpătarii peste 4 m interspaţii Între dulapi de 0,21..0,60 m IIInNoarăla metru pătrat de suprafaţă sprijinită. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă sprijinită.

TsF05

r

I

--:::--T-. _J

:--r-:--_._DENUMIRE RESURSA
Materiale

DENUMIRE RESUR

SA

CANTITĂŢI U.M

o_~_~

U.M

r------[B----, A1 B1
I I

CANTITĂŢI C1

-j

A1
Materiale

I

B1 / C1

I

01

01

2874145887001/ Cuie cu cap conic tip a1 4 x 1000L34 S 2111 28752763115281 Scoabe din oţel / 2010102901167 Manele de rasinoase L=2-6m d= 711cm S 1040

, kg 10.0267' 0.02671 0.0347/ 0.0347 kg / 0.0554/ 0.0554/ 0.0663/ 0.0663/ / m3 0.0074 00074 0.0109 0.0109 0.0084/ 0.0084/

I

iOI0102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m 1 m3 10.00141 0.001 10.002210.0015 S 8689 J/I(41458870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 1 kg 10.02281 0.01491 0.03271 0.01981 S 2111 1 buc 10.00581 0.003 10.00581 0.003 1

1~1l112363101081Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea săpatcrâor

/2010102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m / m3 /0.0084/0.0084/ S 8689

1~1l112368273951Spraiţ metalic telescopic 0,08 MN (8lt) 1buc 10.00281 0.001810.003810.00231 L=0,60-1,50 m
Manoperă

17124010010700

I "",h"

Manoperă

/ ore / 3.09 TOTAL ore 3.09

4.18 4.18

3.47 3.47

4.97 4.97

-/1240100107001 Dulgher TOTAL

1 ore 1 0.62 ore 0.62

I

0.36 0.36

I sn I
on

0.45

0.45

19

00331 0.--.50 m 1 buc 128J123631 O1081 Dulap metalic 50x200x3000 m ptsprijinirea sapaturilor 120101029176851 Dulap fag tiv ci C gr-50mm L==2.002210.00141 0.50-2.35 1.60 m Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.M -- Materiale 28112368274001 r ~ Al CANTITATI I I D1 I I 81 Cl ~ DENUMIRE RESURSA . cu dulapi metalici asezati orizontal.---~-J-.003 10_00581 0..001810_003810. cu dulapi metalici asezati orizontal.026710.. S 2111 Manoperâ 71240100107001 Dulgher I Iare 1 0.85 0.60 m peste 4.m interspaţii intre dulapi de 0.50 m S 8689 1 buc 10_00581 0.60 m I I~ I lulOnclmea ~d~nclmea (.63 0.85 20 21 .0021 10_00561 0.adâncimea săpaturii sapaturii sapaturii sapa/urii până la 4 m interspaţii între dulapide 0.adâncimea C1 .adâncimea 81 .00581 0_003 .M Al -_.002810.71 1.0149 0.1 wlOncimea III uliOnclmea II illnUOara la săpătarii păna la 4 m interspaţii între dulapi de 0.20 m Sprijiniri de maluri._-- Spraiţ metalic telescopic 0.0327 0. -]--------------------------------JCOD -------- DENUMIRE RESURSA ------------------ _ U. la sapaturi executate in spatii limitate.21-0.00-0.20 m săpăturll peste 4 m interspaţii intre dulapi de 0.003 1 I~0101029008881 I ~0101029176851 11112363101081 Dulap metalic 50x200x3000 m ptsprijinirea sapaturilor Lemn rot cons rur coj fag L=1 m d sub!.001 10.05 1.08 MN (8tf) 1 buc 10.05 I 0.50 m S 8689 I 0. avand latimea de peste 2.21 I 0.50 m intre maluri A 1 ._.20 m sapaturii până la 4 m interspaţii între dulapi de 0.00141 0.032710.0198 1 m3 10.0228 0.00151 1 kg 10.01981 128741458870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 .0023" L=1 .63 '/1240100107001 Dulgher ------ TOTAL ore Iare TOTAL ore 1 1.60 m săpaturii peste 4 m interspaţii între dulapi de 0.--- tAl---------81 C1_L~_ _.00-0.35 0.21-0.00151 kg 10.-::-~ U.022810.8 0.50 m intre maluri TsF07 pănă la 4 m interspaţii între dulapi de 0.46 0.8 ~1l762763115281 Scoabe din alei Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S2111 Manoperâ 21174145887001 I 0.adâncimea 01 .20 m peste 4 m interspaţii între d\llapi de 0.002210._-~ .00341 1 m3 10.003 10.46 I 1.71 0.min 18cm S 4342 Dulap fag tiv ci C gr-50mm L=2.51-2. avand latimea de 1.21-0.009910. 1 m3 10._-.~ TsF06 Sprijiniri de maluri.00-0.21-0.014910.015810.21 1.00-0.015811 1 kg 0.00581 0..001 10. la sapaturi executate in spatii limitate. Materiale CANTITATI --------------1~-. metru pătrat de suprafaţa sprijinită.

60-1.29 . COD DENUMIRE RESURSA Materiale 201010291 7685\ Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L:::2.01-6 m interspaţii între dulapi de 0.001310.0027 1 ore 1 0.01-14 m interspaţii între dulapi de 0.50 m intre maluri A 1 . cu dulapi metalici asezati orizontal.adâncimea săpăturii 10.07821 1 buc 10.63 --_..20 m K1 . _. la sapaturi in terenuri cu impingeri mari.adâncimea sapaturii 12.OSm 81 .0027 D1 0.00761 81123682739s1 Spraiţ metalic telescopic 0.048sl 0.05-0.adâncimea sapănmi 8.adâncimea sapătuni 4.adâncimea săpătarii 0.sprijinirea sapaturilor -C.00S31 0.00-2 m interspaţii între dulapi sub O.01~6 m interspaţii intre dulapi sub 0.01-14 m interspaţii între dulapi sub 0.05 m P1 .M A1 - ---.l I u.adâncimea săpaturii 10.00531 0.007610.003410.20 m Q1.29 1 0.54 0.001310..50 m 22 23 . .M F11 G1 -] H1 G I J1 1 m3 10.05-0.01-18 m interspaţii intre dulapi de 0.001910.06241 0.03961 0.01-12 m interspaţii Între dulapi de 0. la drenuri si canale de adancime.05 m R1._---_ .0022 E1 0.001610.01-8 m interspaţli între dulapi sub 0.50 m S 8689 1~11/~1468870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 1~1I11~363101081 Dulap metalic 50x200x3000 m pt.1 1 0.20 m C1 .05 m F1 .00271 0.0019\ 0.03961 0.00761 0._.sprijinirea sapaturilor 1 m3 10.20 m 11.07821 0.78 I 0.adâncime a săpăturii 14.88 ---CANTITAŢI U.adâncimea sapaturii 0.01-8 m interspaţii intre dulapi de 0.05 m J1 .20 m 01 .01-18 m interspaţii între dulapi sub 0. TOTAL ore 0.adâncimea săpăturii 16.00191 0.05941 0.50 m Manoperă ()1()0107001 Dulgher 81 0.- 1 1.91 ~ .adâncimea sapaturii 12.08 1 buc \ 0.20 m G1 .00761 0.005310. ..01-4 m interspaţă între dulapi de 0.75 0.M A1 COD l~:UMIRE TOTAL ore 0.adâncimea sapaturii 6.00S31 0.54 0. __ 1.OS-O.0016 0.50 m S 8689 128741458870011 12811236310108\ Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Dulap metalic 50x200x3000 m pl.88 .007610.60-1.adâncimea sapaturii 6.20 m M1.78 0.adâncimea săpaturii 2.20 m Se masoara la metru pătrat de suprafaţă sprijinita.01-10 m interspaţii între dulapi sub 0.05 m H1 ._--_.002710.0016 RESURSĂ I 81 1 C1 1 D1 \ E1 ~01010291768SI 120741458870011 -Materiale Dulap fag tiv ci C gr-SOmm L=2.01-4 m interspaţii intre dulapi sub 0.01-16 m interspaţii între dulapi sub 0.sprijinirea sapaturilor 1 kg 10.00441 1 kg 10.05-0.05-0.50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Dulap metalic SOx200x3000 m pt. __ I K1 L1 I 01 1 m3 \ 0. .0027 "1"1111\21395 Spraiţ metalic telescopic 0.49 I 0. CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA U.01-16 m interspaţii între dulapi de 0.OS941 0.01-12 m interspaţii Între dulapi sub 0.00761 0._-----------_.adâncime a săpăterii 4.1.OS941 0.00341 0. )0 CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Materiale 1I1111U2 L:::2..adâncimea săpălurii 16.048sl \20112363101081 1 buc 10.--C1 0.005310.00341 0.00S31 0.50 m Manoperă Dulgher 1 ore 1 0.048SI buc 10.0023 1 kg 10.00441 MN (8tf) L:::0.0022 buc 0.00161 0.49 0.05-0.048sl 0.00761 0.adâncimea săpătarii 2._---l_AN_T_ITA_Ţ~ M1 I N1 .08 1 buc 10.00221 0.00271 MN (8tf) L=0.001610.60-1. avand latimea de pana la 1.001910. executate in conditii speciale.04851 0.001310.•.adâncimea săpătarf 8.05 m N1 ...OS-0.00761 0.0023\ 0.01-10 m interspefli între dulapi de 0.1 0.05 m 01 .05 m L 1 .----.001610.r-------.003sl 0.05-0.63 .__ .00531 I~1\1123682739S\ 11240100107001 Spraiţ metalic telescopic 0.91 0.048sl 1 U.05-0.03961 0.67 0.TsF08 o Sprijiniri de maluri.08 MN (8tf) L=0.20 m E1 .adâncimea săpălurii 14.00-2 m interspaţii între dulapi de 0.75 1 1.67 .

00531 0. executate in conditii speciale.M A1 I 81 I C1 .42 / 0.20 m masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.36 de 0.03961 0.05-0.01-16 m interspalii intre dulapi sub 0.05 m 11 adăncmea săpaturf de 4.05-0.97 0.01-12 m interspalii intre dulapi sub 0.08 MN (8tf) l=O.05 m de 2.20 m 1.05-0." D1 I E1 .05 m de 0.05-0.001610.001310.sprijinirea sapaturilor 1 m3 10.50m intre maluri c_~ 2010102917685 2874145887001 2811236310108 12811236827395/ D DENUMIRE RESURSA Materiale tiv ci C gr=50mm l=2.1 2.00-2 m interspaţii între dulapi de 0.0624 0.00761 0.05-0. cu dulapi metalici asezati orizontal.01-14 m interspaţij intre dulapi de 0.adâncimea săpaturii de 16.05 m 1·adâncimea sapaturii de 10.05-0.00531 0.COD CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA U.001310.01-12 m interspaţii între dulapi de 0.adâncimea săpaturii de 10.01-8 m interspaţi' intre dulapi sub 0. 20 029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.01-4 m interspaţii intre dulapi de 0.00761 128741458870011 128112363101081 24 25 .20 m M1 • adâncimea sapanirii de 12.20 m 1 • adâncimea sapănmi de 6.7 / 1.50 m Manoperă 1 buc 10.05 m.01-8 m interspaţii între dulapi de O.00-2 m interspaţii între dulapi sub 0.51-2.01-10 m interspalii intre dulapi de 0.0076 0.05-0. la sapaturi in terenuri cu impingeri mari. adâncimea săpăturii de 16.20 m de 2.01-10 m interspaţii intre dulapi sub 0.04851 0.04851 0.9 1.01-6 m interspaţii între dulapi de 0.05-0.23 I 2.M K1 / l1 / M1 TsF09 N1 / 01 --~----Manoperă 71240100107001 Dulgher TOTAL I / ore / 1.M P1 01 R1 AI 111 m3 kg buc 0.7 1.50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Dulap metalic 50x200x3000 m pt.00761 0.0782 0.05 m J1 • adăncimea sapaturii de 8.20 m 01 .01-14 m interspaţl între dulapi sun 0. I .0023 0.0035/0.23 ore: 1.05 m 1~1• adâncimea sapăturii de 14.0019 0.0019 0.01-16 m interspalii intre dulapi de 0.601.0052/ C D ~lic 50x200x3000 sapaturilor m pLsprijinirea Spraiţ metalic telescopic 0.0624 0.01-6 m interspaţii intre dulapi sub 0.20 m 1 • adâncimea sapaturii de 14. la drenuri si canale de adancime.05 m R1 .20 m de 4.01-4 m interspafii între dulapi sub 0.0053 0.01-18 m interspaţii între dulapi de 0.00441 71240100107001 Dulgher TOTAL 1 ore 1 1.97 / 1.001610.05-0. avand latimea de 1.0053 0.1 1.04851 1 buc 10.20'm 11-adăncimea sapaturii de 8. : i ndAncimea t1dAncimea OI udâncimea 1)1 ndăncrnea I 1 • odâncimea sapătuni săpaturii săpăturli sapaturii sapătuni CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale U.42 ore 1.12 1 1.05 m 111• adăncmea săpăturii de 6.36 1. N1 • adâncimea sapaturii de 12.12 1.01-18 m interspaţii intre dulapi sub 0.50 m S 8689 P conic tip a1 4 x100 0134 S 2111 CANTITĂŢI U.9 Sprijiniri de maluri.03961 0.0016 1 kg 10.

0624 0.0782 2010102917685 .M -~ - RES~RsA U.00271 0.211 1.0485/ 0.08 [buc 10.01-8 m : RESURSA U.sprijinirea sapaturilor 0. -~L: _~~UMIKI TsF10 Sprijiniri de maluri.002210.04851 'buc/ 0.M F1 ~ 11 I J1 ~010102917685 ~U14145887001 -------- -- ~~-- -.64 ore 1.50 m '. 0.002710. 0.64 2. 81 2.1 buc 10.0624 0.1 co~T·-:::~ .85 - 0.SO-2.003S/ 0.1 1.18.SO m 26 27 .81 ore 0.6 1.00S31 0.00-4 m peste 2.--- ~ m3 kg P1 01 - m R1 0.001610.50-2.0076' 0.SO-2.SO m adâncimea suprafeţei sprijinite de 0.00351 2.36 1.sprijinirea sapaturilor Spraiţ metalic telescopic._-~~ -COD [~M~ Materiale L=2.0594/0.0594/ 0.01-8 m peste 2.0076 .00S3 0.SO m Manoperă 2. Manoperă I~011236827400 1 Spraiţ meialic telescopic 0.81 1.SO m S Ş689 U.00441 MN (81t) L=1. 0.65 2.05 m.0053' 0.64 0.002210.07821 0.49 1 2.0053 l' G1 I H1 / Materiale Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2.08 MN (81t) L.M !-----.SO m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 Dulap metalic SOx200x3000 m pt. I E1 00 ~ENUMIRER~_~ I1J4010010700 1 Dulgher 0.0023' 0.0076/ 0. Se măsoară la metru patrat de suprafaţă sprijinita.SO m adâncimea suprafeţei sprijinite de 4.SO m Manoperă . A1 1 81 CANTITATI 1 C1 1 01 .00441 0.0076 /28741458870011 /2811236310108/ /28112368274001 Cuie cu cap conic tip a14' x1000L34 S 2111 Dulap metalic'50X2QOX3000 m pt.0.00351 0.00271 71240100107001 Dulgher TOTAL 1 ore 1 1.=1.001910.98 0.0044/ 0.99 CANTITATI TOTAL ore ~~-------------------DENUMIRE RESURSA 1..0076/ 0.0034/0..6 1.00531 2011236310108 buc 0.08 MN (81t) L=1.79 1. in teren usor sau mijlociu A1 -lăţimea 81 -lăţimea e1 -lăţimea D1 -Iatrnea intre intre Între Între maluri maluri maluri maluri până la 2.S 2111 128112363101081 Dulap metalic SOx200x3000 .0782/ / buc / 0.~-_.11 1. i 1. 5 8 ore 0.0023 0.0027 MN (81t) L=1.0053/ 0.98 CANTITĂTI 1./ bui: /0.0023 1287414S8870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100.72 0.50 m adâncimea suprafeţei sprijinite de 4.sprijinirea săpaturilor /2811236827400 kg 10. cu interspatii intre dulapi de maximum 0.4 CANTITATI 7124010010700/ Dulgher/ TOTAL ore 1 0.0027/0. 1 kg /0.76 - CANTITAŢ-I ------~~~~1 I Spraiţ metalic telescopic 0.0396/0.003410.0019 .002210.64 0.SO m adâncimea suprafeţei sprijinite de 0. cu dulapi metalici verticali si cadre de lemn.M K1 1 ·l1 / M1 '1 N1 I 01 Materiale 2010102917685/ i Dula L=2. la sapaturi de fundatie.21 . / Spraiţ metalic telescopic 0.79 7124010010700/ Dulgher TOTAL / ore 1 0.SO m S 8689 / m3 10.COD 28112368274001 DENUMIRE RESURSA U.SO. m pt.0485/0.~_.76 1 1.06241 0.4 1.0594/0.11 COD =--T:T~-==l1 Manoperă 1 orei 1.0l34.72 1.99 0.00S3 .65 I 1.0076/ 0.0034/ 0.08 1 buc .00-4 m până la 2. .0019 0.0019 0.49 _ 2.002710.36 0.

0663/ kg 0._--'''1 TOTAL ore ._------_.a Scoabe din oţel .9247 0. pentru sprijinirea peretilor de palplanse TsF12A TsF11A Sprijiniri la peretii sapaturilor de fundatii. montarea şi demontarea cadrelor.0 x1000x2000 m3 kg kg 0.33 I 4.baterea palplanşelor cu mijloace manuale .0267 0.007410.. COD -I -- --------CANT DENUMIRERESURSA Materiale U. executate cu palplanse de lemn batute manual. montarea şi demontarea cadrelor de sprijinire a pereţilor de palplanşe (TSF12A)..010910.00871 0. ----_.- - _.0006 2010102904107 2710403603798 kg 10. m3/-O. Cuprinde: . _- u.mixta 2.34 5.99 .C1Ţ?1j COD I [ DENUMIRE ESUR:--' R --.34 Cadre din lemn de rasinoase.01091 1 buc 10.18 0.0554/ 0.scoaterea palplanşelor şi slivuirea.000610.73 I 17124010010700/ Iare ore / 3..---- _.0347 / 1 m3 10.38 0.007410.33 4.. 28 -_.0663/ 0. Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.-~:_=L_~NUMIRE~SURsA Materiale 20101029176851 28752763115281 12874145887001 120101029011671 128112363101081 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L::2.2495 S 901 S 1931 Manoperă 7124010010700 9310060019900 7221060021100 Dulgher Muncitor necalificat Forjor TOTAL ore ore ore ore 4.50 m S8689 Scoabe din olel Cuie cu eap cerne tip a1 4 x100 OL34 S 2111 Manele de rasinoase L=2-6m d= 7llcm S 1040 Dulap metalic 50x200x3000 pl.07 I 5.000610.69 I 4..00871 0.00871 1010116200303 Dulap rasin cl.0087/ 0.cap subt=14-21cm _--. 90 masoara la metru cub de lernnărie pusa În opera.cal.000610.mecanice Huila scop energ.07 4.pregatirea palplanşelor şi echipa rea lor cu saboţi şi braţari .A gr=75mm L=4-6m 1=16-30cmS 942 Tabla constr.sprijinirea sapaturilor Manoperă Dulgher TOTAL m I t Al[ UM ANTITĂŢI 81 1 .17 4.retezarea palplanşelor dupa batere .1089 1 kg 1. Nu cuprinde executarea. Manoperă L=10 10-12m d.0267 0.. pe masura avansarii sapaturii uprlnde: • oonfeclionarea.~ 1 CANT ' Materiale 1 m3 10.M .0342 0._-------_ Piloti brad constr.99 13.0154 0.9305 "()101029012081' 11'(6276311528 (1240100107001 Dulgher / ore' 13.0554/ 0.69 3.

58 0.S1-2. CANT DENUMIRE RESURSA U.60 m B1 -lătimea între maluri sub 1.00181 U.00410.60 m F1-laţimea între maluri peste 2.68 I 0.002610.20-0.001810. la sapaturi executate in spatii limitate.0. ascutiti la un capat si cadre de lemn.08 MN (81t) 1 buc 1 L=1 .5 m interspaţii între dulapi de 0.SO-2.o TsF13 Sprijiniri de maluri.SOm interspaţii între dulapi de 0.48 I 0.3 -.min 18cm S 4342 Manoperă m3 0.61-1 m C1 -lăţimea între maluri de la 1. ~~ DENUMIRE RESURSA Materiale CANT m3 0.SOm Se masoara la metru pătrat de suprafaţa sprijinită.60 m D1 -lăţimea între maluri de la 1.0092 0.SOm S 8689 Il Hl1029' J0888 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.0022 0.00891 0.SOm interspaţii între dulapi de 0.M 1 ore 1 0.- 287414S887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 2875276311528 Scoabe din oţel 2010102917685 2010102901167 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.36 0. _--CANTITAŢI U. pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune.137010011S001 Electrician TOTAL 1 ore ore I 0. 1 kg 10.20-0.36 ~-.05 m.SOm B1 .2 U.00891 0.68 . cu dulapi de fag verticali.SOm interspaţii între dulapi de 0.0089 F1 0.1 I 5.00131 S 8689 128112368274001 Spraiţ metalic telescopic 0.0248 0. pentru linii electrice de inalta tensiune A 1 -lăţimea între maluri sub 1.001310.0026 0.peste 2. la sapaturi de fundatie.61-1 m Se măsoară la metru patrat de suprafaţă sprijinita.20-0.M E1 kg 0. CANT COD DENUMIRE RESURSA Materiale 281123682739S1 Sprait metali c telescopic 0.SOm interspaţii între dulapi de 0.0018 .002610..0376 .004 tlf41468 l7001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 11101029 17685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.0026 0.50m Manoperă - 1 - 10.00181 L=0.! I-I--~ Materiale .48 0.3 TOTAL ore 0. in teren usor sau mijlociu.51-2.60-1.SOm 1 rri3 10. executate cu interspatiile intre dulapi de maximum 0.001810.S m interspaţii între dulapi de 0.M DENIUMIRE RESURSA A1 I B1 I C1 - 1 01 Sprijiniri de maluri.50 m 128741458870011 Cuie cu capconictipa14 S 2111 x1000L34 1 - 1 kg 10.0297 0.2 0.S8 TsF14 --_ CO.68 0. pana la adancimea de 8 m si latimea intre maluri de: A1-de1-2.SOm S 8689 Manele de rasinoase L=2-6m d= 7-11cm S 1040 Manoperă kg kg 0.0064 E1 I F1 7137010011S001 Electrician 2875276:i115281 S coabe din oţel 30 . cu dulapi de fag asezati orizontal.00691 0.0059 31 I ore I 4.0041 1201010291768s1 Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2.61-1 m E1 -lăţimea între maluri peste 2.M A1 B1 71370100115001 Electrician I 0.0168 0.08 MN (81t) 1 buc 10.0092 m3 0.0013 m3 0.

stabilite pentru fiecare normă În funcţie 10 operaţiunile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În !1()nţlnutul fiecărui articol. Conţinutul capitolului 1. Lucrările de pregătire a terenului sunt arătate În articolele din capitol.1.1.prin "zona de lucru" se înţelege ampriza lucrărilor de terasamente inclusiv terenul alăturat amprizei necesar executarii terasamentelor. deplasarea la şi de la locul de parcare la locul de lucru şi întreţinerea utilajului. Consumurile specifice de manoperă sunt stabilite pentru fiecare normă În funcţie de operaţiunile de lucru arătate la fiecare articol. Consumurile specifice de materiale Consum urile specifice de materiale cuprind numai consum urile de plozivi prevăzute În normele din articolele Ts G 12 şi Ts G 13.68 I •• neralltăţi o CAPITOLUL Ts G CURĂŢIREA TERENULUI 1.prin "cioată" se înţelege partea din tulpină Împreună cu rădăcinile ei. Consumurile specifice de ore utilaj Aceste consumuri sunt stabilite pentru fiecare normă pe baza rmelor de timp departamentale În funcţie de operaţiunile de lucru arătate 10 articolele respective.L~. cu următoarele precizări: . 2.1._ I"-=~:'-I DENUMIRE RESURSA U. rămase după tăierea arborelui. 2.2. 32 33 .1 I 81 5.3.(~nrul articol. .M I----T---! CANT I TOTAL ore A1 4. IImentarea şi pornirea motorului. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru lucrari de plllllntlre a terenului (amprizei) pe care urmează să se execute lucrările de uuunumente. cuprinzând montarea şi demontarea echipamentului. fiind indicate pentru fiecare normă de deviz În cuprinsul fl.1. 1.. Conţinutul normelor Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de 1lllJlorlale. II imt 2. manoperă şi ore de utilaj. 2.

fagul. mojdreanul. arţarul. plopul. salcia. Condiţii de măsurare a lucrărilor 3. NOTĂ: Răspândirea principalelor specii lemnoase după orografia terenurilor pe zone: 1. alunul. lemnul câinesc. Esenţă moale: bradul. cârniţa. carpenul. mojdreanul. sau 100 (200) bucăţi. Esenţă tare: stejarul. chiparosul de baltă . sângerul. aninul negru. cornul. O masoarala 100 metripatraţisuprafaţacurăţată.1. 100600199001 Muncitornecalificat TOTAL 1 ore 11.2. molidul. Zona terenurilor deluroase. montane. arţarul.MI-- COD DENUMIRE RESURSA Manoperă 93100600199001 Muncitornecalificat TOTAL 1 ore 16. paltinul. aninul.58 35 . unde predomină: cătina aibă. pinul. Clasificarea principalelor specii lemnoase pe esenţe: 4. laricele. ~ul. ravene unde predomină arbuştii şi tufişurile de gorun. plopul.58 ore 6. cerul. ulmul.1. 4. fagul. bradul. teiul.2. gorunul. sângerul. pinul silvestru. molidul. paltinul. 2. TsG01A Degajarea terenului de frunze si crengi. răchita. pe bucată 3. Zona terenurilor de podişuri. Il maaoera 100 metri patraţisuprafaţacurăţată.62 TsG02A Curatarea terenului de iarba si buruieni uprlnde: • saparearnanuaă a pămăntuui vegetalpe o adâncimede 5 cm. plopul tremurător. tisa. zălogul. zălogul. versanţi. strângereaÎn gramezi. răchita. părul. unde predomină salcia. cerul şi stejarul. aninul . la CANT COD DENUMIRE RESURSA U. mesteacănul. pante abrupte. pe hectar. CANT U. Zona terenurilor de baltă şi luncă. 4. Cantităţile de lucrări se vor stabili pentru fiecare normă În cadrul privind felul lucrărilor de executat.62 ore 1. pinul. noarcarea roabaşi evacuareamaterialelorrezultatein afarazoneide lucru pănăla distanţade În 10 m.. păducelul. chiparosul de baltă.M . 3. teiul. strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata 4. ulmul. plopul.3. articolelor Unitătile de măsură sunt stabilite pe 100 metri pătraţi. păducelul. unde predomină: mesteacănul. aşa cum se arată la fiecare articol. frasinul. frasinul. părul. Zona terenurilor de şes sau terase cu pante până la 20.

inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi.operaţiile de la Al pentru varianta 01 . Cuprinde: .26112.fara scoaterea rădăcini 81 . inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi. . fără scoaterea rădăcini 01 .--1 A1 9310060019900/ Muncitor necalificat 1 ore /10._... inclusiv Imptnqerea materialului lemnos in gramezi.operaţiile de la Al . cu defrisator pe tractor 5-1500..26 12.50 cm 11 rOl0080moi arborii având dlametrul peste 50 cm -----_ ~. __ . peste 110 cp Tractor pe şenile 150 cp cu remorca _.tractor pe şenile. in afara sau in zona lucrarilor A 1 .M f r CANTITĂŢI f .25/19 01 Doborarea manuala a arborilor de rasinoase si foi oase.77 15.30 cm 111 ' foloHsa moi arborII având diametrul de 31.tăierea cu mijloace manuale a tufişurilor.25 19 TOTAL ore 36 '1 .cu scoaterea rădăcinilor pentru suprafeţe mai mici de 500 mp._-----.. până la 10 cm ..9 ore 1.L--1 Echipament defrişator pt.TsG03 TsG04 Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufis uri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm.j0re 1.pentru suprafeţe mai mici de 500 rnp.97 3.transportul materialului refractat.~----------. tufisurile si arbustii fiind de esente: Cl .._--_.scoaterea radacinilor rlmass În pamânt cu mijloace manuale şi arajarea În grămezi pentru varianta Cl .operaţiile de la 01 Se masoara la 100 metri pătraţi.. in afara sau in zona lucrarilor. raşlnoase 111· foloase /~ fi masoara la hectar de suprafaţă defrişată.. in afara sau in zona lucrarilor. __ ...97 3. arborii fiind de esente: Inoase arborii având diametrul de 10 30 cm Inoase arborii având diametrul de 31 50 cm Inoase arborii având diametrul peste 50 cm IJ I foloase tari şi brad arborii având diametrul de 10. c:1= DENUMIRE REWR~ Utilaje -lU-_M--' __ .50 cm 1'1 roloase tari şi brad arborii având diametrul peste 50 cm n1 • fol09se moi arborii având diametrul de 10. a suprafetelor de tufis uri sau arbusti cu diametrul de pana la 10 cm. arbuştilor şi arborilor subţiri cu diam._------.cu scoaterea rădăcini Defrisarea mecanica. J..30 cm I 1 foloase tari şi brad arborii având diametrul de 31... fi I .77115.10. prin purtarea directă pănă la distanţa de 20 m şi aranjarea În grămezi pentru varianta 81 .9 TsG05 _ '-_C~OD-__]~~~-_-_~D~~NUM-_'-_R_E_R~_S_U_RS_Ă Manoperă U. pentru varianta Al .

01) Imnsportarea materialului prin purtare manuală (var.94 \ 1.44 0.73 5..sub 50 arbori la hectar .44 1. Utilaje 3410440005604\ Tr~ctor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) LoreLJ~LJ~ 39 38 . a vârfurilor. A1 .98 1. I prin tractare.51 2.09 \ 0. Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite.84 4.05 2.44 CANTITĂŢI (vm.pentru alte condiţii de lucru. 11 prin tractare.12 3.63 ore 1. in afara sau in zona lucrarilor.taierea crengilor.41 4.ascuţirea sculelor şi purtarea lor de la un arbore laallul.46 0. taierea tulpinei din partea opusa tapei şi doborârea arborelui . 1\1.se rocomandă doborârea arborilor cu ferăstrăul mecanic ..12 4. depozitarea.21 141260100100 \ Fasonator 310060019900 Muncitor necalificat TOTAL \ 1.se aplica În terenuri cu panta pănă la 30 grade şi cu un număr de.87 2.50 cm diametrul cioatelor sau radăcinilor de 51 .D'l] transportarea materialului prin tragere cu tractorul pănă la 50 m (var ELH1) măsoară la bucata.83 0.M F1 G1 H1 11 L ore ore ore ore TOTAL ore 1.19 0.7 \ 3.degaja rea terenului pe direcţia de doborâre a arborelui .44 0. Se măsoară la bucata.01 1. ranga.10 cm diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 10 30 cm diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 31 50 cm diametrul cioatelor sau rădacinilor de 51 70 cm dia metrul cioatelor sau radăciniior peste 70 cm 0. inclusiv stivuirea .15 3.24 0.M CANTITĂTI 1 prin purtare manuală 111 prin purtare manuală I I prin purtare manuelă 1) I prin purtare manuală E1 1 I prin tractare.49 0.8 1.secţionarea trunchiului.99 2.19 0.9 0. transportarea prin purtare manuala.lor in grămezi . transportarea facandu-se: COD T-----.59 A1 ore \ 0..55 0.M 1 1.84 1.3 9.15G06 Cuprinde: .27 8. COD DENUMIRE RESURSĂ Manoperă U..16 0.. cojirea şi olărilul parţilor secţionate (buştenilor) ."prlnde: ooterea cioatelor sau a rădăcinilor cu mijloace manuale (târnăcop.65 1.98 NOTA: .35 0. se vor aplica normele de muncă existente În exploatările forestiere.01 1.67 6.67 1.) losplcarea buturugilor şi secţionarea rădăcmllor cu mijloace manuale.indepartarea buşlenilor prin corhanire.74 5..9 8141260100100 6141120100300 7112020030100 7422090100200 Fasonator Stivuitor Specialisl Corhonitor TOTAL .59 0..25 \ 0.02 ore 0.54 4.)n vederea transportului ore --- 10.13 0. ----------------~--L DENUMIRE RESURSA Manoperă U.5 0.30 cm diametrul cioatelor sau radacinilor de 31.-- 1. ~A1 ore ore ore ore 0.29 0.2 CANTITATI i 8141260100100 6141120100300 7112020030100 7422090100200 Fasonator Stivuitor Specialist Corhonitor COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U.35 1.64 .97 11..78 diametrul cioatelor sau radăcinilor de 10..36 0. III • prin tractare.29 0.74 1.executarea tapei.88 2. topor etc.84 0..

~.0710.58 13.prin C1 .- --_. TsG07 Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foi oase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite. Se măsoară la bucată. __ ..55 3. in afara sau in zona lucrarilor.70 cm cioatelor sau rădăcinilor peste 70 cm sau rădăcinilor de 10 30 cm sau rădacinilor de 31 50 cm sau rădăcinilor de 51..50 cm cioatelor sau rădăcinilor de 51 .78 3.22 ore ore 1.18 2. 40 41 .. rangă. unde nu pot fi folosite mijloace mecanice.J_-_~ DENUMIRERESURSA Manoperă E U.transportarea materialului prin purtare manuală ..42 11141260100100 \ Fasonator 1310060019900 I Muncitor necalificat 5.3 ore 3.transportarea materialului prin tragere cu tractorul până la 50 m.M A1~D1lE1 CANTiTATI _._---- F11 r H1 ore \ 0.prin F1 .85 \ 3410440005604\ Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) NOTA _se recomandă transportarea materialului prin tractare.30 cm cioatelor sau radacinilor de 31.54 5._I.01 8.28 \ 1.51 7.14 I ~00056041 1._--------1-----------. topor etc.15 \ 3...70 cm sau rădăcinilor peste 70 cm .+l . Cuprinde: . COD I Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) ~_- J-=.prin E1 ..22 "410440005604\ NOTĂ: .M COD DENUMIRERESURSA Manoperă U.36 Utilaje Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) 0.79 \ 0. unde nu pot fi folosite mijloace mecanice.prin 01 .) .78 11.scoaterea rnanuală a cioatelor se aplica pe suprafeţe mici.17 \ 0. izolate sau justificat.1210....57 4. izolate sau justificat.scoaterea cioatelor sau a rădăcinilor cu mijloace manuale (târnăcop.04 \ 2. • scoaterea manuală a cioatelor se aplică pe suprafeţe mici.84 8. În vederea transportului .42 6.73 17.se recomanda .39 2.transportarea materialului prin tractare .despicarea buturugilor şi secţionarea rădăcinilor cu mijloace manuale.M \ ore ~~ CANTITAT' -F'1lG1 [ti1 8141260100100\ 9310060019900 Fasonator Muncitor necalificat TOTAL Utilaje ore \ 0.3 \ 8141260100100 9310060019900 I Fasonator Muncitor necalificat TOTAL Utilaje I ore 10. transportul facandu-se: A 1 .09 \ 0...85 5.prin purtare purtare purtare purtare tractare traclare traclare traclare manuală diametrul manual a diametrul manuală diametrul rnanuală diametrul diametrul cioatelor dia metrul cioatelor dia metrul cioatelor diametrul cioatelor cioatelor sau rădăcinilor de 10 . ~_.- CANTITAŢI G1 COD DENUMIRERESURSA Man operă U.71 3.02 \ ore 2.prin 81 .prin H1 .prin G1 .74 9. -~ --.28 TOTAL ore 2.

rul mediu al cioatelor (rădăcinilor) peste 40 cm peste 200 buc. se vor aplica normele de muncă din exploatările forestiere. I ore ore 019/ 1.degajarea terenului pe direcţia de doborâre a arborelui .9 ore I :270007608/ Fierasuau mecanic cu lanţ de 2. II ror._--------~~-~ G~~~ ore ore ore TOTAL Utilaie 1.62 0.373/ 0.raşinoase arborii având diametrul de 10 30 cm 81 .182/ 0.M CANTlTAŢI A1 I 1 81 C1 j 01 J "41120 1003001Sti".foioase tari şi bradul arborii având dia metrul peste 50 cm Gl .u In zona lucrari/or.37 4. scoaterea tapei cu toporul.3 7.3 cp (Drujba) I ore / 0.. CANTITATI- --- Al Bl Cl ---- 01 E1 Uti/aie 10007608/ Fierăstrău mecanic cu lanl de 2. ascufirea şi Întreţinerea fierastrau/ui .2451 0.ascuţirea unelte/or de mâna şi purtarea lor de la uri arbore la altul.322 NOTA: pliCă in terenuri cu panta până la 30 grade şi cu un număr de sub 50 arbori la hectar. baterea penelor.O mecanic a arborilor de .11 r2.09 074 2.foi oase moi arborii având diametrul de 31.55 0. arborii fiind de esente: A1 .indepartarea buşteni/or prin corhănire.119/ 0. cojirea manuală şi olăritul părţilor secţionate (buştenilor) .83 4.03 I 0.3 cp (Drujba) / ore 10.68 F1 .28S CANTITAŢI COD ~ DENUMIRERESURSA Manoperă U.49 1. cu defrisator montat pe tractor S-1500.13 0.2 kw .M ~-~.1 1'8 4. urmarirea caderii arborelui . Ia ha diematrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) până la 40 cm 131..pănă la 200 buc.112/ 0. TsG09 Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi.12 3.81 1.30 cm H 1 ..63 1.raşinoase arborii având dia metrul de 31 50 crn Cl .e tari şi bradul arborii având diametrul de 10 30 cm El . Se masoara la bucată.. taierea mecanica din partea opusa tapei.la ha diematrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) până la 40 cm Dl .44 Cuprinde: • scoaterea cioatelor (radacinilor) • curaţarea terenului de rulare (resturi de cioate sau de rădăcini) 43 42 .M ::-1~ 0.98 1.2 kw . transportarea prin purtare manuală şi depozilarea lor În graămezi şi sectionarea mecanică a trunchiurilor. U.096/ 0. mecanica a vârfuri/or.foioase tari şi bradul arborii având diametrul de 31 50 cm Fl .44 0. '010 ••80 tari si foioase moi.33 0."" 8141260100100 7422090100200 Fasonator Corhonitnr orAL IV'. inclusiv manuala a materialului lemnos in . Ia ha diematrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) peste 40 cm COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U.raşinoase arborii având diametrul peste 50 crn Dl .taierea manuala a crengilor.03 el - 1.98 9.peste 200 buc.foioas.până la 200 buc.59 4.87 0.1. pnntru alte conditii de lucru.alimentarea motoru/ui. 50 em 11.51 2.42 016/ 064 1.8traul =r= Stivuitor Fasonator Corhonitor ~ENUMIRERESURSA ···----~t-.5641 0. numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de: E1 /1.foioase moi arborii având diametrul de 10. Ia ha diemat.foioase moi arborii având dia metrul peste 50 cm Cuprinde: .executarea mecanica a tapei. inclusiv stivuirea .

pana la adancimea de 0.10 SCOIIterea cioatelor de foioase tari si brad.mont defrişator pt.23122. .69117.peste 40 cm 44 45 .59125. B1 . _-_.13115.curaţarea terenul\ji de rulare (resturi de cioate sau de radacini) Se măsoară la hectar.M A1 1 B1 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 2955270007614 Echipament scarificator pe tractor pe şenile peste 110 cp 2952500005614 Tractor pe şenile 150 cp cu remorcă -------------~ 1 ore 113..M A1 CANTITAŢI I 81 I C1 I D1 Utilaje 29552700076151 Frhin:. ' Scarificarea mecanica a terenului defrisat..50 m.până la 40 cm 81 ._----- I B1 I TsG12 C1 1 01 Dezradacinarea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foi oase moi.inlaturarea unormici defectuni ale tractorului Se măsoară la hectar.___ ._-- '--.adunarea resturilor de materiallemnos in grămezi şi incărcarea lor in remorcă.36 1 ore .peste 200 buc la ha diametrul mediu al cioatelor (rădacinilor) peste 40 cm Cuprinde: COD] CANT DENUMIRERESURSA Manoperă U.521 A1 . peste 110 cp 29 1 525000056141Tractor pe şenile 150 cp cu remorca~ 1 ore 112.peste 100 buc rădăcini pe hectar.scoaterea cioatel()r (rădăcinilor) .51/17.până la 100 buc rădăcini pe hectar.dezgolirea şi retezarea cu toporul a rădăcinilor prinse in teren .până la 200 blJc la ha diametrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) până la 40 cm 81 .34 14.54/19.34114.3 I 7.871 COD DENUMIRERESURSA . Cuprinde: • scarificarea mecanică a terenului defrişat .. 6. cuprinzand doua treceri perpendiculare intre ele. cu explozibil. in teren cu: TsG11 COD 1------' DENUMIRERESURSĂ U. diametrul cioatelor deasupra terenului fiind de: Utilai!! 2952500005614/ Tractor pe şenile 150 cp cu remorca 2955270007615 Ef'hiM~nnl "'~••:_~. . Se măsoară la hectar Ts(.23122.52 ore 112.până la 200 blJc la ha diametrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) peste 40 cm el .peste 200 buc la ha diametrul mediu al cioatelor (radăcinilor) până la 40 cm 01 .36 ore 13.13115.3g 6.•.tractor pe şenile.88 " _ Al. • . numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu ale acestora fiind de: A 1 . ~~st~e~1~10~c~p 1 ore 114. U. ._---_ .69117. cu defrisator mOl)tat pe tractor S-1500.M Al CANTlTAŢI -----. adunarea manuala in gramezi a materialului lemnos si incarcarea lui in remorca.

82 1. stuf etc._-----CANT DENUMIRERESURSA U.explodarea.pregatirea explozibilului şi pregatirea materialului de aprindere .21 0. cu explozibil.peste 60 cm Cuprinde: .34 2. inclusiv retragerea din zona .584 1.M I COD I Cl COD Materiale A1 Materiale 81 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g 2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă buc m 1 0.188 1. diametrul cioatelor deasupra terenului fiind de: 1 • vegetaţie acvanca (papură.54 7112020030100 I Artificier 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL I ore I 0.strângerea materialului lemnos În gramezi Se masoara la bucată cioară cezrădăcinată ____ o • transportarea materialelor şi a explozibilului la locul de exploatare prin purtare directa • pregatirea explozibilului şi pregatirea materialului de aprindere • introducerea explozibilului. I~TITĂTI DENUMIRERESURSA~~·.introducerea explozibilului.54 2.31-60 cm C1 .24 ore' 0.396 0.executarea gaurilor folosind hârleţe speciale şi târnăcop .181 0. inclusiv retragerea din zonă • reintrarea in zona şi verificarea zonei În care s-a produs explozia • strângerea materialului lemnos in grămezi Se masoara la bucată cioata dezradăcinată.99 1 0.) În teren care s-a uscat '1 • vegetaţie acvatlcă (papura.preluarea explozibilului şi a altor materiale la punctul de lucru 46 01'1 .594 1.35 1 ore 0.reintrarea in zona şi verificarea zonei in care s=a produs explozia . stuf etc.43 TsG14 Cosirea vegetatiei TsG13 fi 1 • vegetaţie ierboasă Dezradacinarea cioatelor de foioase tari si de brad. amorsarea şi burarea .transportul materialelor şi a explozibilului la locul de explodare prin purtare directa .181 0.19 1.594 7112020030100 1Artificier 9310060019900 Muncitor necal ificat ore 1 0.Cuprinde: . amorsarea şi burarea • explodarea.preluarea explozibilului şi a altor materiale la punctul de lucru .executarea gaurilor folosind hârleţe speciale şi trâmăcop .04 1.99 1 2 kg 0. ~-_.485 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 g 2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă buc m 1 0.86 ore 1.19 TOT AL ore 1 1.99 kg 0.396 0.~~~I~~ .20-30 cm B1 .) in teren cu apă uprlnde: oslrea şi scoaterea vegetaţiei in afara zonei masoara la 100 metri pătraţi suprafaţa cosita A1 .

concomitent cu impingerea şi indepărtarea .6210.CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA .tragerea materialului in depozit . Cuprinde: • scarificarea terenului pe două sensuri perpendiculare e măsoară la hectar de arie scarificata.57 1 0.de la 41 cm la 70 cm C 1 . cu sufa sau troliul. pana la distanta de 150 m.71290200128001 I B1 I Manoperă Peisagist-floricultor TOTAL 1 ore 10.04 ore 0. TsG15 Tararea in depozit a arborilor sau cioatelor izolate.62 0.nilp.accidentate.de la 71 cm la 100 cm 01 .04 A 1 .accidentate Cuprinde: .M A1 ---------. -D I• COD J DENUMIRE RESURSA Utilaje 1 CANT U:M 2955270007614\ 2952500005614 Echipament scarificator pe tractor pe şenile peste 110 cp Tractor PP.ruperea rădăcinilor laterale prin una sau mai multe treceri (pentru diametrul peste 60 cm) .apropierea de arbore.tivirea pe o distanţă până la 150 m .neaccidentate 1 ._- TsG16 C. montate pe tractor S-1500. de pe terenurile de lunca.64 7422090 100200 1 Corhonitor TOTAL Utilaje Iare ore 1 0. concomitent cu alinierea echipamentului pe centrul rădăcinei . Se masoara la 100 buc arbori.1I rP-mnrr.82 2. in terenuri: U.M A1 ca -ro I DENUMIRE RESURSA Manoperă I 81 0.322 48 49 . Se măsoară la bucată arbore sau cioată izolată.neaccidentate B 1 .8212.apropierea tractorului de material -legarea şufei sau a troliului .1 Scarificarea mecanica a solului pe doua sensuri perpendiculare. sp.dezradăclnarea şi scoaterea propriu-zisa.până la 40 cm 91 . in terenuri: A 1 .peste 100 cm Cuprinde: .deplasarea succesive de la arbore la arbore. avand diametrele: CANT U.57 A1 . 29525000056141 Tractor pe şenile 150 cp cu remorcă 0.revenirea fără sarcină. a arborilor taiati in scaun.fl TsG17 Scoaterea cu defrisator montat pe tractorul S-1500.64 0.n r. 1fiO r.

II masoara la hectar.tractor pe şenile.TsG19 __ COD_J _ DENUMIRE RESURsA Utilaje U. Cuprinde: • aşezarea utilajului in poziţie de lucru • aratul propriu-zis I~ 50 51 .M -CDD DENUMIRE RESURSA I 1\"52 \ tcnlp 110 cp 129525~00056141 Tractor pe şenile 150 cp cu remorca ore \ \ ore ~ A1 I 81 I Cl - I TsG20 1 COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje U. cu buldozer pe şenile S-1500 TsG18 Scoaterea cu defrisator montat pe tractor 5-1500. de pe terenurile nisipoase. pe distanţa medie de 50 m. peste 110 cp Tractor pe şenile 150 cp cu remorca / ore 11.de la 71 cm la 100 cm 01 . .21 /~~ 111. pe distanţa medie de 50 m. prin mers inapoi până În mijlocul fâşiei la varianta Al vocuarea cioatelor la distanţa medie de 50 m. peste 110 cp Tractor pe şenile 150cp'cu remorca 1 ore 11.715.deplasarea succesiva de la arbore la arbore.2819.ruperea radăcinilor laterale prin una sau mai multe treceri (pentru diametrul peste 60 cm) . dupa defrisare.8816. cuplat la tractorul rutier.M Al 1 81 1 Cl 1 01 Executarea araturii la adancimea de 25-28 cm.M "" I I I I .până la 40 cm Bl-dela41 cm la 70 cm Cl . Se măsoară la 100 buc arbori. in terenuri: 2955270007615/ /2952500005614/ Echipament defrişator pt.tractor pe şenile.cu denivelărl naturale (privale. CANTITĂŢI CANTITATI U.apropierea de arbore. gropi etc). de la mijlocul rA~lolln depozit.65 i 8. la variantele Bl şi el. la varianta Al rovenire fără sarcină. avand diametrele: ('llprlnde: II1plngerea până la distanţa de 150 m a materialului lemnos rezultat din defrişare.. in terenuri: 29552700076151 129525000056141 Ech iament defrişator pt. cu plugul cu 2 trupite. Al -1 I Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor.peste 100 cm Cuprinde: .2919.fara de nivelari naturale 81 .01 1 do luncă la distanţa de 150 m cu defrişetor montat pe tractor S-1500 III neaccidentate.1 occldentate. a arborilor taiati in scaun.9 Al . cu buldozer pe şenile S-1500 . Al . concomitent cu alinierea echipamentului pe centrul radăcinii .dezracăcinarea şi scoaterea propriu-zisă concomitent cu impingerea şi îndepărtarea .

_. . Se masoara la hectar.M I__ A1 ~-JAN-TI!-j-TI-Î 81 -- C1' J _ .. .------------ U.arderea 2 a resturilor lemnoase Illlmasarea de la 12 m lăţime la 6 m lâtime IIlZa 111_adunarea (strângerea propriu·zisă)in gramezi a resturilor lemnoase de la 6 m lăţime la 2 IlIlo\lme vntorificarea resturilor fie prin mangalizare.laza II nI • faza III t)lIprlnde: l' HI.apropierea utilajului de grămezile lemnoase . -.-------_. fie sub formă de cenuşă ca îngrăşământ Ungereafocului.91 TsG21A Transportarea la distanta de pana la 500 m.transportul pănă la depozit . . __ ._-_.._ Utilaje 221000355~ Buldozer pe şenile 81-180 cp Iare ___ coo= DENUM'RE RESURsA Utilaje t:C ~i 341044~05605l!ractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 52 .staţionarea la descarcare .:. a resturilor lemnoase adunate de pe suprafete defrisate Cuprinde: . cu remorca de 3 tone..U 65 1 ore 176110..revenirea cu remorca goala.M COD DENUMIRERESURSĂ MI 81 Utilaje 1fera I 111.. II masoară la hectar al depozitului iniţial. c~o '---- DENUMI~~-R-ES-U-RS-A---1 -. cu diametrul mai mic de 4 cm rnasarea depozitului de la 20 m la~mela 12 m lăţime 1 JWl \1 . 29321100044061 Plug lip Prp2-35 cu tracI mecanica cu trupiţe Irac.intoarcerea utilajului la capete.-_. in fazele: CANT U. __ .indepartarea radacinilor ascunse .TsG22 .R I _arderea 1 (parţială) a resturilollemnoase. cu tractorul rutier tip forestier. Se masoara la hectar.deplasarea de la o grămada la alta .reglarea adâncimii pe parcurs . Comasatea depozitelor de resturi lemnoase (provenite di n defrisare) cu o formatie cu 4 buldozere pe senile S1500.

3. Normele de deviz pentru lucrările de defrişări şi tăieri sau doborâri de arbori din acest capitol se aplică numai În ipoteza Intălnirii acestora cu caracter izolat În ansamblul lucrărilor de amenajări de spaţii verzi. s-a Iinut seama de tehnologiile actuale specifice. udatul terenului. . Capitolul de faţă cuprinde norme de deviz pentru lucrările privind amenajarea peluzelor. separarea pământului vegetal de cel teril. În cazul executării terenurilor de sport din materiale elastice .1. însămânţarea gazonului şi a ierburilor perene. lucrări de nivelare şi finisare. se face totdeauna înaintea Însămânţării gazonului. Consum urile specifice de manoperă cuprind pe lângă lucrările precizate prin textul normelor respective şi următoarele operaţii: adunarea sculelor şi uneltelor la locul de lucru. lucrări auxiliare necesare pentru realizarea în bune condiţiuni a lucrărilor de înierbare şi pentru întreţinerea lor până la predarea către beneficiar. tlxocutându-se numai de muncitori cu calificare superioară. înierbarea terenului În scopuri decorative sau de consolidare. astfel: pregătirea terenului (degaja rea de diferite materiale. La executarea lucrărilor de plantări şi transplantăi-i se va ţine oarna de păstrarea structurii solului. mobilizarea solului.2. folosite la lucrările prevăzute În cest capitol..mixturi cauciucate s-au avut În vedere condiţiile specifice de punere În operă a cestora. Doborârea arborilor prevăzută În prezentul capitol se execută numai în spaţii înguste speciale care obligă la o tăiere fragmentată În poziţie verticală. terenuri de sport şi stâncărie ornamentală. TERENURI DE SPORT ŞI STÂNCĂRIE ORNAMENTALĂ 2. lucrări de plantări de flori şi plante perene. În vederea utilizării lui ulterioare precum şi măsurile obligatorii ce trebuie luate la extragerea.4. lucrări de protejarea plantaţiilor (udatul. care are ca scop să aducă olul într-un grad de structură şi afânare apropiat de cel necesar pentru un pili germinativ. PLANTĂRI ŞI TRANSPLANTĂRI. aşternere de pământ vegetal). Normele de deviz din acest capitol cuprind toate consumurile specifice de materiale. 3. a căror temperatură este de 60-96 C. Condiţii tehnice motor din acest capitol speciale avute În vedere la elaborarea Generalităţi 1. 2. realizarea lucrărilor de plantaţii de arbori şi arbuşti ornamentali în spatii verzi (săparea gropilor de diferite dimensiuni precum şi a şanţului de gard viu. ambalarea. chimice. executarea terenurilor de sport şi a pistelor de atletism precum şi a stâncăriei ornamentale. Învelirea trunchiului cu funii din trestie cu apărători). curăţirea sculelor şi uneltelor de lucru şi transportul după efectuarea lucrărilor. brăzduiri etc.2.lucrări de combaterea bolilor şi dăunătorilor. Conţinutul normelor cosi rea sau tunderea ierbii etc. transportul şi replantarea materialului Jondrologic. cu respectarea normativelor şi prescripţiilor tehnice În vigoare În condiţiile unei organizări raţionale a şantierelor şi punctelor de lucru.1. Conţinutul capitolului 1. 1. se n/(ocută de obicei nivelarea cu mărunţire fină. de materiale care intră efectiv În operă. După aşternerea pământului vegetal sau mobilizarea solului. 3. - La elaborarea normelor de deviz din acest capitol s-a ţinut seama de Illtllntoarele condiţii tehnice speciale: 2. terenurilor de joc pentru copii.. Lucrarea de finisare a suprafeţelor după nivelare. brăzduirii sau plantării de flori. administrarea îngrăşămintelor organice şi.3. plantări şi transplantări. manoperă şi ore utilaj pentru executarea unei unităţi de lucrare În conditiile definite prin textul normelor respective.2. ALEI. extragerea pământului vegetal. 2. 1.1. extragerea arborilor şi arbuştilor cu balot de pământ la rădăcină sau fără. 2. . La elaborarea normelor de deviz privind amenajarea aleilor. terenuri de sport şi stâncărie ornamentală. Consumurile specifice de materiale pentru lucrările din acest capitol cuprind atât cantităţile pierderile tehnologice şi transporturilor şi depozitărilor. defrişări. -. Extragerea pământului vegetal se face cu atenţie pentru păstrarea hucturi' acestuia şi a tuturor calităţilor necesare unui pat germinativ şi după Iurnere. cât şi netehnologice din timpul manipulărilor. lucrări privind amenajarea aleilor de parc şi terenurilor de joc pentru copii.3. lor În depozit 54 55 . planta rea lor în gropi gata făcute sau În şanţ pentru gard viu). TERENURI DE JOC PENTRU COPII. terenuri de joc pentru copii.CAPITOLUL Ts H AMENAJĂRI PELUZE.

până la 10 cITI 81-11-30cm C1 . Se măsoară la 100 m areamalerialelorin afara zonei de lucru..peste 100 crn Cuprinde: .scoaterea rădaci•. iar plata lor se va face pe baza cantităţilor efectiv executate. gunoi.• ilor Nu se cuprinde tra t'lsport uilliaterialelor in afara zonei de lucru.strângerea Cii mân aplicarie. Consumurile specifice de ore utilaj cuprind funcţionare ~egajarea terenului de corpuri straine Utilaţele folosite la executarea lucrărilor prevăzute În acest capitol sunt: transportor cu bandă mobil de 15 m.61-100 cm E1 . pietreetc a. . . a utilajelor folosite la lucrările prevăzute rezultate din executarea În imediata apropiere a orele efective În acest capitol. autocisternă de 5 t. automacarale necesare plantării arborilor cu balot etc. şi .sapa grebla. d maro' ~ COD DENUMIRE RESURSĂ Manoperă l I CANT U. in gramezi a diferitelor materiale ca: frunze. executată la Inăltlme .secţio~area prealabilă d. prin sectionare a crengilor. . Condiţii de măsurare a lucrărilor Lucrările corespunzătoare normelor de deviz din acest capitol se măsoară În unităţile de măsură arătate la fiecare articol. pentru a fi evacuate. cu dispozitiv de stropire. de TsH01A 3. _doborarea trunchiurilor ob~rariiarborilor. ~tela suprafaţă sau puţin ingropate p acestora cu roaba nn ~pare cu sapa la adâncimea de 5 cm de iarba şi buruieni şi transportul la Nu se cuprindee~acu ~Ineazonei de lucru.curaţarea terenului .eXiste . ramurilor si tulpinei succesiva A1 . . crăci. Cantităţi le de lucrări.07 TsH02 Taierea .. măsurate În unităţile de mai sus. .-- degaja rea locului de lucru de deşeurile lucrărilor şi depozitarea lor pe sorturi locului de lucru. ramurilor şltulplnllor. 56 57 .3.31-60 cm 01 . a crăcilor.07 TOTAL ore 7. Păltq\i e suprafaţă curăţată.M f--- 9310060019900\ califlc ~ \ ore \7. se stabilesc pentru fiecare normă de deviz pe baza lucrărilor necesare prescrise prin proiect. I1tQnualaa arborilor. Cuprinde: . . 4.

indepartarea pietrelor şi altor corpuri străine. COD DENUMIRE RESURSA Manoperă CANT COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U.41 0..83 TOTAL ore 0.----TI----------------------------~ DENUMIRE RESURSA Manoperă COD U..33 \ 0.._--_.=-::.98 1._--------'~~.teren tare.13 \ 0.46112...08 0.30 cm grosime TsHOS 58 \ 59 .55 -.._.9811.lInisarea prin greblarea repetata la metru pătrat de suprafaţă mobilizată.2 \ 0.::.. teren \.28 0..2 \ O 28 \ 0.. in straturi de: Al -10 cm grosime B1 -15 cm grosime Cl . pe teren orizontal sau cu panta la 20%.92130.92 30.---.-------.06 0. Se măsoară la metru cub În sapatura.masoara la bucata arbore tălat.42/43.77 0.. Iare ore 10..20 cm grosime Dl .- TsH03 Extragerea pamantului necesar amenajarii spatiilor verzi. radacinilor._---.83 --_...08 TOTAL ore Am1 9310060019900 I Muncitor necalificat TOTAL ------------- 0..35 0.:.27 0... teren mijlociu la adâncimea mijlociu la adâncimea mijlociu la adâncimea tare la adâncimea de tare la adâncimea de tare la adâncimea de de 10 cm de 20 cm de 30 cm 10 cm 20 cm 30 cm 9310060019900/ Muncitor necalificat / ore 10.. r..24 19.47 \ ore 0.~~.:.M ~ 7129020012800 \ Peisagist-floricultor 9310060019900 Muncitor necalificat ore \ 0.. uprinde: saparea şi Întoarcerea pamântului cu sfărâmarea sumară a bulgarilor Illvelarea şi marunţirea bulgărilor cu sapa şi grebla ...24119.46 12.1 • teren 111. nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului A1 • teren 111• teren 1 • teren 1)1...--'-=----~~-'--.19 0..07 0.. cu pastrarea structurii Al .07 0.42 43..:. cu pastrarea structurii. Cuprinde saparea şi aruncarea pamântului in depozit sau vehicul.M I Al I I I I Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal. TsH04 ----------·-------.:..teren mijlociu 81 .77 Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal.08 0.:.

Nu cuprinde săpatul şi transportul pământului vegetal in afara zonei de lucru.4 ----------------- 60 61 .transportul in interiorul zonei de lucru a pământului vegetal. • incarcarea pământului vegetal pe bandă şi transportul lui la locul de pus În lucrare._~_L~ COD r----- 9310060019900 Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricullor ore Utilaje DENUMIRE RESURSA CANTITATI U. TSH08. executata pe taluz.11 0.15 cm Cl .._---_. »: / TsH07 -------l---1 COD ----L DENUMIRE RESURSA Manoperă U.saparea treptelor in lungul taluzului..20 crn Nu cuprinde săpatul şi transportul pământului vegetal În afara zonei.14/018 A1-10crn 131 -15 crn Cl . in vederea consolidarii lor. cu acordarea sporurilor din art.M A11 81 Manoperă ICl 129221700011221Transportor cu bandă mobilă 15 m lungime NOTA: Normele se aplică şi pentru imbracăminţi peste 8 m.20 crn Cuprinde: . 7129020012800) Peisagist-floricultor ) ore / 0.13 0. nivelarea şi baterea uşoară cu bătătorul de lemn.11)0.18 TsH06 Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat. cu grosimea stratului din pamant vegetal de: A1-10cm 81 .35/ 0.13/0. la inaltimea cuprinsa intre 4 m si 8 m.35 0. COD ---- ~ I I DENUMIRE RESURSA Manoperă I U. in vederea consolidarii lor. -aşternerea._------_.M --~ ~ CANTITATI .3 0. ) ore )0.0.M I 1 r I D1 Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat. înalţime a taluzului.Cuprinde: -tragerea pământului din grămezi cu sapa sau Împrăştierea cu lopata . cu grosimea stratului de pamant vegetal de: Al 7129020012800) Peisagist-floricultor _ . executata pe taluzuri cu inaltimea de pana la 4 m.sfărâmarea sumara a bulgarilor Se masoara la metru patrat de strat aşternul. __ ._-----. Se măsoară la metru patrat de taluz lrnbrăcat. .4 TOTAL ore 0. TOTAL ore 0. Se măsoară la metru patrat de taluz lrnbracat.3/ 0.14 _--_. -------------------- L.

96 pământ vegetal peste 8 '129020012800 \ Peisagist-floricultor Manoperă \ ore \ 4._--_ NOTA: . se va calcula pe baza suprafeţei echivalente .::.-. TsH09 Semanarea gazonului A1 . la suprafaţa echivalenta de imbracăminte cu m inalţime a taluzului.Se .82 5. pentru imbracarea cu pamant vegetal pe fiecare 4 m inaltime de taluz peste inaltimea de 8 m din articolul respectiv. Se masoara la metru patrat.. TsH07.M r-_CA..pe suprafaţe orizontale sau in panta sub 30%.:. 131.-~~=-::.32 --------_.32 TOTAL ore 0... \ COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale \ U...2 TOTAL ore 4. Nu sunt cuprinse: • transportul braz~e\or de la locul de extragere. • umplerea rosturilor cu pământ prin lmprăstiere: • măturarea suprafeţei brăzduite cu târnul. unde: S1 = suprafaţa imbrăcăminţii executata pe treapta 18-12 m. S2 = suprafaţa Îmbracaminţii executata pe treapta II. 63 62 . situate peste Înalţimea taluzului de 8 m.::.M CANTITJi A1~ 0221107204435 \ Seminte de plante-graminee perene (pm) \ kg \ 3.stabilită cu relaţia: Se = S1 + 2S2 + 2S3 . cu Insarea solului semanat cu tavalugul de mâna. Nu cuprinde pregatirea suprafeţelor de insamânţat şi udatul.. 81 .0.pe suprafeţe in panta peste 30%. • extragerea şi stivuirea brazdelor. Cuprinde: .IElierea pe doua direcţii a suprafeţei inierbate. pe suprafeţe continue cu panta >30% şi inălţime taluz până la 8 m. IlIllQnarea prin împrăştiere cu mâna. corespunzator grosimii stratului din pamant vegetal A1-10cm 81-15cm C1-20cm Cuprinde: . C1 • in benzi sau chenare cu panta <30%. 12-16 m etc....::. confecţionatul şi baterea ţăruşi lor la taluze. -------Manoperă A1 81 C1 Tsl Brazduiri 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 10.96 \ 3.N_T_IT. _--------'--'-----'--'-.:. C1 .82 \ 5.TsH08 Spor la consumurile de forte de munca la art.pe suprafeţele taluzelor cu 1 kg sămânţă pe 100 mp. Cllprlnde: /' IIUlllrea şi uniformizarea componentelor / din seminţele de plante graminee.. • transportul brazdelor cu roaba de la marginea zonei de lucru.sporul pentru lmbracamnte cu pamănt vegetal a treptelor de câte 4 m înalţime pe taluz.16 0._. • brazduirea.24 . IlilIIsportul in interiorul zonei de lucru. 1\1 • pe suprafeţe continue orizontale sau cu panta < 30%. 111\1ropatui grebla de gradina.2 ------- --~:T· ----- DENUMIRERESURsA U.1610. • baterea cu maiul sau palma de lemn.operaţiile de imbracarea taluzurilor.2410. ti masoara la 100 m pătraţi de suprafaţă. 01 • in benzi sau chenare cu panta >30% şi inălţime de taluz până la 8 m.ĂT_I---.

Nu este cuprins transportul apei de la sursă cu cisterna. cu acordarea sporurilor de la ari. Înălţime a taluzului. S2 = suprafaţa brăzduită. 81 . 0.04 1..pe suprafaţe continue..strângerea furlunului.de la cisternă. COD DENUMIRE RESURSA I I 41001162028061 Materiale _E~ I m3\ 1 \ ore \ O.---. Se măsoară la metru pătrat. ---.lucrari drumuri-terasam. Cuprinde: .16 \ 64 65 .015 0.Se . cu furtunul 71290200128001 1 ore 1 0. -~ O.63 1 0.04 NOTA: Normele A1 şi 81 se aplică şi pentru brăzduiri peste 8 m.015 0.M Manoperă I A1 I 81 I 34105400056031 Autocistemă 5-8 t cu dispozitive de stroPireJ~~~ 93100600199001 I ore 10.. . . I ---.015 0..2510. la suprafaţa echivalenta de brăzduire peste Înălţimea de 8 m a taluzului.s CANTITĂŢI U.M A1 relaţia: Se = S1 + 2S2 + 3S3 + . TSH 11. pe fiecare 4 m inaltime de taluz peste cea de 8 m prevazuta in normele respective. executata: A1 . 1 .015 Udarea suprafetelor A1 . = DENUMIRE RESURSĂ Materiale = v= 20101029188231 4100116202806 Margini din fag lungime 1-2m cal unica Apa industriala in cisterne pt.71 11.71 0.Întinderea furtunului şi prinderea la gura de apă.1 .În benzi sau chenare.udare şi manevrarea furlunului în timpul udării. Manoperă I TOTAL mi m3 12 87 12 87 . .. Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţă udată.udarea terenului de brăzduit.16 TOTAL ore 0. TsH11 Spor la normele TsH10B si TsH10D pentru brazduirea de consolidare.63 0.25 0.lucrari drumuri-terasam. a taluzului. corespunzătoare treptei II. peste înălţimea de 8 . cuprinsa între 12-16 m etc..de la hidranţi.E Utilaje DENUMIRE RESURSA_U. [o _~~~_______ ~-r---Peisagist-floricultor NOTA'~ _sporul pentru brăzduită corespunzatoare treptelor de câte 4 m Înălţime de ta.9 ore 0. 81 . S1 suprafaţa brazduita corespunzătoare treptei 1.1 . Manoperă 7129020012800 \ Peisagist-floricultor I COD I Muncitor necalificat ----------------J-. se va calcula pe baza suprafeţei echivalente .9 I 0.E TOTAL ore Apa industriala in cisterne pt. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă brăzdata.cuprinsă Între 8-12 m..udatul după brăzduire.

.împrăştierea cu lopata. .gran. ..1 Manoperă 9310060019900 7129020012800 \ Muncitor necalificat Peisagist-floricultor -.---- I COD DENUMIRE RESURSA 1 .in teren cu pante peste 30%. Se măsoară la tona de îngrăşământ administrat. Al . 1 1 ore 80.24 80.37 80. ._ . din superfosfat granulatcu concentraţie 45%. . 205.vicanit kg t Superfosfat granulat exprimat in p205 Manoperă - I 1 93100600199001 7129020012800 Muncitor necalificat Peisagist-f1oricultor TOTAL 4 24 Iare 1 .37 80.TsH13 Administrarea ingrasamintelor Cosi rea manuala a gazonului A 1 ..in teren orizontal sa~ cu pante până la 30%.nivelarea sumară cu grebla._._1 I Manoperă 7129020P 12800 I Peisagist-floricultor 66 67 . Nu cuprinde evacuarea gazonului cosit in afara zonei de lucru.transportul îngrăşămintelor organice În interiorul zonei de lucru. B 1 . Pentru varianta 81 sau 82. . _ căratul buruienilor pănă la alei prin purtare directa. . Cuprinde: cosirea gazonului şi strângerea în gramezi cu grebla in zona de lucru.37 Cuprinde: _ extragerea manuală a buruienilor cu unelte de plivit. Cuprinde: pentru varianta Al. P. 82 . .organice.i COD ----- ------DENUMIRE RESURSA 1: [~ ore \ ore TOTAL ore .lrnprăstiatul pe suprafeţe de teren orizontale sau taluze..căntărirea lnqrăsamntelor chimice şi uniformizarea prin amestecarea manuala: .transportul În interiorul zonei de lucru. . Se măsoară la 100 metri patraţi de suprafaţă plivită. din rnramta.37 ore 4. 81 .saparea pentru Încorporarea in solia gropile de plantare. Se masoara la 100 metri pătraţi suprafaţă cosită ~---. din azotat de amoniu granulat cu concentraţie 33%.chimice. i __ . _ depozitarea lor la marginea zonei de lucru in grămezi. .chimice. CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA Materiale U.M Al 81 82 Plivi rea buruienilor t in peluze 0141117204629 Ingrasaminte organice mranita 33 azot in saci pol 1 - 1000 - - I I I I I I I I 2415907304285 2413327346776 Azotat amoniu ingras.distribuitul şi săpătura în vederea lncorporării îngrăşămintelor în sol pentru gropile de plantare.

13 1..--.arbuşti cu ghimpi şi trandafiri. Nu cuprinde transportul materialului în afara zonei de lucru Se măsoară la 100 metri patraţi de contur rectificat... Cuprinde: . .teren uşor.teren tare. Cl .50 m.teren mijlociu. .M 1--- DENUMIRE RESURSĂ --- 'l TOTAL ~---I--C~NTIT U.COD 9310060019 900 Muncitor necalificat DENUMIRE RESURSĂ U.81 -----~~ ore 1. B1 ._-- . COD . in: 1 ore 10. 68 \ ~ 69 . Dl . C1 .săparea În jurul puieţi lor.M 1--._--.strângerea şi transportul materialului rezultat din rectificare la marginea zonei de lucru._-- 93100600199001 Muncitor necalificat I ore 11. -[--- COD CANT U. B 1 ._-.împrăştierea pământului.57 ore 2. inclusiv separarea pământului vegetal.M 1-- CANT Saparea izolate..teren foarte tare.. .53 TsH16A Rectificarea marginilor la peluze si rabate A 1 ._. • tăierea rădăcinilor.puieţi de arbori.57 TOTAL Extragerea manuala a arborilor si puieti lor de arbori fara balot de pamant la radacina Al .arbuşti.tăierea cu cazamaua a marginilor peluzelor sau rabatelor.15 TOTAL ore 2.1311. Se măsoară la metru cub în săpătură .8 7129020012800 I Peisagist-floricultor ore 12. -- DENUMIRE RESURSĂ Manoperă I Manoperă ---_. Cuprinde: • săparea manuală a gropii şi aruncarea pământului pe mal cu depozitarea lui la 1 m de mar gropii. Cuprinde: . stratului pana manual a a gropilor poligonale pentru plantari cu pastrarea structurii solului si separarea de pamant vegetal. gropile avand largimea de la 2 m si adancimea de pana la 1.

72 0.60-1 m. exterior de 1.lucrari drumuriterasam.198 - 0. .341 0. S 1930-80 Pinza sac din fire de .ambalarea balotului. Se masoara la bucata.M Al \ TOTAL ore \ 1.saparea şanţului in jurul balotului cu diam. având laţi mea de 0.ambalat în pânză de sac.40 m = = A1 . .50 şi h . 70 ~ 71 .09! 1752117344766 1725127333925 2710503805346 2873132005339 kg m2 kg kg 0.9.41 TsH19 Pregatirea sistemului radicular la arbori.M A1 81 -- -~--Sfoara din clnepă dn = 2 mm.1 1.1 m laţime Sirma moale zincata )= 4100116202806 \ Apa industriala in cisteme pt. Cuprinde: .curatarsa şi taierea radacinilor.arbori cu dia metrul tulpinii de 21-25 cm.M A1TB1TCl '1 310060019900\ 7129020012800 Peisagist-floricullor 1 DENUMIRE RESURSA Manoperă ~HCI U.arbori cu diametrul tulpinii de 16-20 cm.: ore 2.6: 1. Manoperă \ m3 \ OQ99 \ 0.099 1.transportul la marginea zonei de lucru.51 \ 2..ambalat in plasa de sărma: 81 . .40 m şi adâncimea de 0.M 1---- M ~ __ o DE NUMIRE RESURSA Materiale U.5 OL32 S 889 Plasa sirma zincata ( rabit} 25.27 ore 2.scoaterea puieţilor. interior 0.57 DENUMIRE RESURsA Muncitor necalificat Peisagist-floricultor TOTAL ore ore 1 0. • astuparea şanţului cu pământ. = 0. ~~O_~CManoperă 7129020012800 1 >0] CANTITAŢI " U.1 0. 0.39 0.50 m. Se masoara la bucata.lnepa de 0.7~ ore 0.40 m si h 0. CANTIT Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor de pana la h 2 m.3 ore 1.23 3. ~ -J' --COD I CANT COD DENUMIRE RESURSA Materiale U. • taierea radacinilor cu toporul. Cuprinde: • saparea şanţului circular În jurul arborelui cu diametrul interior de 7 ori mai mare decăt dic arborelui. Se masoara la bucata.391 0. C1 .41 0. avand balot de pamant la radacina de diam. inclusiv primul udat al umpluturii.40 m şi diam. 81 .arbori cu diametrul tulpinii de 10-15 cm. .strângerea coroanei cu sfoara. in vederea transplantarii A1 .98 0.0 x1 .584 9310060019900 \ Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricUltor TOTAL \ ore \ 1.O x1500 S 2542 .34 0.

0 x1.0 OL32 S 889 Plasa sirma zincata ( rabit) 25.855/J!.855l DENUMIRE RESURSA COD Cuprinde: .cu invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu plasă de sârmă.594 2.099/ 1 0.lucrari drumuri-terasam.70 m şi înalţimea de 0.50 balotul având diametrul de 0.M~ 1~_~_~_L~ 93100600199001 Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricultor TOTAL I are 12.297/ /2.099 0. Utilaje Manoperă DENUMIRE RESURSĂ U.3 3.4512.8x 1.8x1 .584 / 0.75 5.39 '--4100116202806/ 17521173447921 -----------~~_L Materiale TOTAL Utilaje Apa industriala in cisterne pt.471 ore 3.991' 0.75 6.0 x1500 S 2542 Rogojini din papura 1.99 = finisarea şi ambalarea balotului şi intarirea lui cu legătură de sârmă. Sfoara din cinepa dn 0.înveli rea coroanei cu rogojini legate cu sfoara.CANTITAŢI COD TsH21 Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pana la 10 cm. 73 .01 1 kg 1 m2 - /0.M m3 kg m2 kg kg buc ~--CAI E1 Apa industriala in cisterne pt.2971 0.178 2. . 4100116202806 1752117344792 1725127333925 2710503805449 2873132005339 2052157343803 I -------Materiale El U.lucrari drumuri-terasam. Sfoara din cinepa dn I m3 I 0.50 m.saparea şanţului circular in jurul balotului.3 3.991 1.M A1 __ I 93100600199001 CANTIT /ATI 81 C1 / D1 7129020012800 Muncitor necalificat Peisagist-floricultor I ore 12. .0 x1.13 341052000~Automacara 5 tf I~JQ:~~ 0. 81 .584 / / 1 / / buc / 72 .8m I 0.4512..cu invelirea coroanei şi cu ambalarea balotului cu pânză de sac şi plasă de sârmă.92 ore 6. D1 .8m Manoperă -C-O-D ~1-----lăţime DENUMIRE RESURSA U. cu balot de pamant la radacina.01 = 6 mm 1 1725127333925 27105038054491 / 2873132005339 /2052157343803/ Pînza sac din fire de cinepă de 0.471 ore 3.178 0. . = 6 mm Pinza sac din fire de cînepă de 0. diametrul exterior de 1.178 • - """"""""''''7''[ 1 Aulomacara 5 tf _ kg 1 kg 1 0.0 x1500 S 2542 Rogojini din papura 1. Se masoara la bucată.curăţarsa şi taierea radacinilor. F1 . .0 OL32 S 889 Plasa sirma zincata (rabit) 25.fara învelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu plasă de sârmă. . C1 .fixarea in camion şi stropirea cu apa a coroanei.1 m lăţime Sirma moale zincata 0= 4.991 1.cu invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu pânză de sac. E1 .66 ore 5.584 1. prevazuti: A 1 .991 0.fară invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu pânză de sac şi plasă de sârmă.fără invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu pânză de sac. ~.01 I 0.1 m Sirma moale zincala D= 4.protejarea bazei tulpinii prin înfăşurarea cu pănza de sac.ridicarea cu macaraua.

ne"mecalmca! Pelsaglsl-floricullor TOTAL B! [l'1 [D1J 6...99 11.085 0.921 1 m2 1 0..396 ------------------~ m kg 9B 1.921 m2 1. tulpinii arborelui fiind de 16-20 m..08911. infăşurarea tulpinii la bază cu pânză de sac şi scânduri pentru protecţie.0 OL32 S 889 Margini din fag lungime 1-2m cal unica Plasa sirma zincata ( rabit) 25. ambalarea balotului cu plasa de sârmă.396 0.COD DENUMIRE __ RESURSA lJ.107 2710602000030 117251273339251 1752117344792 2052157343803 2710503805425 2010102918823 2873132005339 120101029142291 I Otel beton profil neted 08 I 37 D= 6 mm S 1 kg 11.fag neab clAgr=40mm 1=60 S 8689 L=1 .8-4m I ore JJ!ilaje ore 14.614 4.52\3.0 OL32 S 889 Margini din fag lungime 1-2m cal unica Plasa sirma zincata ( rabit) 25. .356 1 m3 10.7 m laţime Sfoara din cinepa dn = 6 rom Rogojini din papura 1.28712. . I Plnza DEN~RE I~'--------Ll~ kg 2.6 5.287 9310060019900 \ Muncitor necalificat 0.9414.cu invelirea coroanei diam. .O x1500 S 2542 Scind. ".8xl Bm Sirma moale zincata D~3.34 1 ore 5.0581 I 74 75 .356 I 0.fără invelirea coroanei diam.9 CANTITAŢI I 2010102918823 01 2873132005339 2010102914229 kg 2.65\7. Se măsoară la bucată. fixarea şi strângerea lor cu fier-beton (diam.69 34105200013731 Automacara 5 tf Util<jo ___ore ~8~lo~~~Il6J RESURSA 0.1881 kg buc kg 0.55 9. de peste 10 cm. legarea odgonului de balot.594 m 9.9 ore \2.65 \ 7.9 9.54 10. curătarea şi taierea radăcinilor cu toporul şi cablul.822 2. se înveleşte cu rogojini şi se leagă cu sfoară. Fl .fără învelirea coroanei diam.52 6.297 9] 9] 11.718 0.25 TOTAL ore 11.238' 0.0 xl .17 ore 8.079 2.95 6. in cazul protejării coroanei.14 0.0 xl . tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm.594 9] 11. cu balot de pamant la radacina.M!!teriale 2110602000030 1725127333925 1752117344792 052157343803 2710503805425 Olel beton profil neted 08 37 0= 6 mm S 438/1 sac din fire de cinepa de 0.56 14.91 7.07912.A.089 1188 kg 0. 4-6 mm.782 buc 1.863 0.M f---------.1071 0.525 0.356 m3 0.614 4.). A1 kg 0.cu invelirea coroanei diam.6 13.8x1 .M. I ~ A1-~.822 1.8-4m 1=60 S 8689 ~operă COD DENUMIRE RESURSA Materiale U. CANTITATI Extragerea mecanizata a arborilor cu diam.863 CANT ~ COD Cuprinde: .058 0.7 m laţime Sfoara din cinepa dn = 6 mm Rogojini din papura 1.8m Sirma moale zincata 0= 3.săparea şanţului exterior. Ma.gr=40mro L=l .961 1.99 1 7129020012800 Peisagist-floricultor 438/1 Pînză sac din fire de cinepă de 0.167 0.545 0.fara inveli rea coroanei diam.O xlS00 S 2542 Scindfag neab cI. tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm. .0851 0.. tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm.594 0.cu invelirea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 16-20 cm. I '1006001990 112902001280~\ -~~ .5 2 . ridicarea cu macaraua şi fixarea in camion. ambalat in plasa de sarma si doage Al 81 Cl Dl El .66 34105200013731 Automacara 5 tf 0. tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm.

M [ A1 C Materiale 02211072042031 Cuprinde: saparea şanţului circular in jurul balotului.*) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10207 "0) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10203 TsH24 Plantari A 1. 76 \ 77 .manipularea În interiorul zonei de lucru.8 7129020012800 I I ore \ 0. 81 . Manoperă m310.01 0. C1 _ mecanic. fără balot..02 ore 0. tasonarea şi mocirlitul rădăcinilor.puieţi de arbori foioşi. E1 _ mecanic. fără balot. la arbori foioşi şi răşinoşi cu diametrul până la 21-25 cm.U.36 *) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10202 . baterea pământului.01 2052157343803 1714227322897 \ Rogojini din papura 1.O x1500 S 2542 Mano pera 1 kg 10. Jx1. etichetarea şi transportul in interiorul zonei de lucru.până la 50 cm. 01 _mecanic.7911..58 9310060019900\ ore ore ore Muncitor necalificat Peisagist-f1oricultor TOTAL 1 9310060019900 7129020012800 I TOTAL I 0. .arbuşti fară balot.M A1 1 81 41001162028061 Apa industriala in cisteme pt. ioroare! Se măsoară la bucata. executate: A1 . trandafiri şi buxus forme. COD ] DENUMIRERESURS~----'- .002 28731320053391 Plasa sirma zincata ( rabit) 25.la arbuşti.34 ore 0.peste 50 crn. curătarea şi tăierea radacinilor.aşezarea balotului În groapa. udarea radacmâor.04 0. 81 _ manual. Paie in snopi d 8-16 mm lungi de 70-80 cm Puieţi arbuşti toi oase fără balot .65 1. Cuprinde: _ transportul În interiorul zonei de lucru până la locul deplantare. primul udat şi fasonarea Transplantari cu balot de pamant.*) kg buc buc kg buc buc 0.lucrari drumuriterasam.trandafiri şi arbuşti cu ghimpi.. Se masoara la bucata. aşternerea de paie sau papură Între rădăcini.manual. la arbori foioşi şi rasinosl cu diametrul până la 16-20 cm.12 1. aşezarea puieţilor. C 1 . .i?" ) Puieţi arbori foioase făra balot . scoaterea arbuştilor din stratificare. plantarea În gropi şi astuparea cu pământ.8x1. Cuprinde: . *') I COD ~I=-_ I Muncitor necalificat Peisagist-floricultor CANT DENUMIRERESURSA Mate riale U. executarea şanţului pentru stratificare. la arbori foioşi şi raşinoşi cu diametrul până la 11-15 cm. acoperirea cu pământ. forme cu balot de pamant la radacina cu inaltimea plantei A1 . acoperirea cu paie şi legatul În balot.scoaterea ambalaj ului.8m Frînghie cinepa 9-16 mm Trandafiri şi arebuşti cu ghimpi .la arbori foioşi şi raşlnosi cu diametrul până la10 cm.TsH23 Extragerea manuala de buxus. ambalarea balotului şi transportul până la marginea zonei de lucru. facerea farfuriei sau a muşuroaielor. 81 .

.") buc buc m3 3.49 I 1 I - 1 3. = fixarea şi Întinderea firelor. arbuşti coniferi pe doua rânduri.57 0. • plantatul puieţilor şi primul udat.36 1 1 0.49 11.96 I 0.03 1 1 1 1 buc 1 1 buc 11.564 0.67 7.88 m 1 kg I 1.r ) 120101029005651 Lemn rot cons nec stej L=1m d1=min 9cm d2=max 18 S 4342 /20101029187681 127105038054491 141001162028061 102212072046171 117251273339251 Laturoaie din fag lungime 1-3m ci cal it unica Sirma moale zincata 0= 4.03 1 1 1..5 1 0. e1 • arbuşti coniferi pe un singur rând.26 5.83 / ore 1.21 9.*) 1 Puieţi arbuşti rasinoase balot pamint .48 6.. Trestie legată cu slrma pentru tencuieli 11. 7129020012800 Muncitor necalificat Peisagist-floricultor TOTAL Utilaje ore / 0.43 I 0. .87 0.3 1 0.buxus pe două rânduri.76 1 3.5 m şi legarea cu sfoară • .04/ ore 1.03 11.07 11.128 0. Se măsoară la metru de gard viu.36 1 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt.53 0.57 I 0.1 1 0._--_.7 mlanme Manoperă ! m2! I 0. - CO~ ) I DENUMIRERESURSA -----.8 0. ') Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10208 ") Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10201 TsH26 Plantari pentru gard viu 111• arbuşti foioşi pe un rând.0541 0.075 Pînză sac din fire de clnepă de 0.0 OL32 S 889 Apa industriala in cisterne pt. 1· buxus pe un rând.lucrari drumuri-terasam.96 0.5 1 0..43 0. • scosul puieţilor din depozit.36 I 10 1 10 1 Puieţi arbuşti foioase fără balot .86/1. Se măsoară la bucata..0541 0.! 8.68 ore 0.*) Puieţi arbuşti .. 111• arbuşti foioşi pe doua rânduri.imbrăcarea tulpinii cu trestie până la înalţimea de 2.067 \ 3. transportul lor la locul de plantare şi repartizatul pe lungimea şanţului. • fasonatul şi mocirlitul. 1)1 .99 1 I----~ ! . .0541 1 1.76 1 3.executarea farfuriilor sau muşuroaielor cu primul udat. Manoperă 9310060019900/ . Cuprinde: • executarea şanţului pentru plantat.76 CANTITĂŢI COD [ DENUMIRERESURSA -----------------~~ Materiale U.răşinoase balot pamint .33 9.564 \ 7.06 0.05 7.imbracarea trunchiului În pânză de sac şi scândurile la locul de prindere a sârmelor de legat.861 6.~-----------'----'---'----'-----'---'------j 1 Puieţi arbori răşinoase şi foioase balot pamint .confecţionarea şi baterea ţăruşilor de ancorare. .22/1. .68 8.03 11. .batarea pamântului.01 7129020012800 I Peisagist-floricultor TOTAL I ore I 0.M A1 iliC1 -- D1 -- 1 m3 10.041 I m31 - 10.68 ~~05200~~ Automacara 5 tf ~~1~ 78 I \ 79 .128 0.051 1 m21 0.lucrari drumuri-terasam.astuparea cu pământ a gropilor de plantare. . E1 Materiale .0541 0. 1 ..49 1 1.49 1 1.

20 m.56 ore 0. COD __ . .27 TOTAL ore 0.M J E1 I ~ j Taieri de corectie 4100116202806 I Puieţi arbuşti . • lntindere~' sforii. .03 0. TOTAL *) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10202 TsH27 Udarea plantatiilor A 1 .99 Al 81 Cl 01 gardurilor vii._--]~~ CfI __ U.28 0.puieţi de arbori peste 7 m inălţime. Se masoara la metru cub de apa folosită. Cuprinde: .85 4.. --_.lucrari drumuri-terasam. _.În forme a esenţelor cu frunze persistente._ DENU_:~E RESURSA Materiale U..gard viu cu Înălţimea peste 1. chenare de buxus.cu galeata.56 buc /7.gard viu cu inălţimea până la 1. . I Cuprinde: . chenare. 81 .cu furtunul.991 0. borduri. • netezirea taierilor cu cosorul.56 ~ coo] 4100116202806 9310060019900 Muncitor necalificat DENUMIRE RESURSA Materiale CANT U.transportul apei cu galeata. __ . Se măsoară la bucata.. cuplarea şi strângerea furtunului la gura de apa.47 0.desfăşurarea.28 1 0.borduri.8514.296 /11. pentru varianta C 1.M A1 T 81 I Apa industriala in cisterne ptfucrarlcrumm-terasarn. DENUMIRE RESURSA Manoperă 9310060019900 7129020012800 I Muncitor necalificat Peisagist-floricullor TOTAL ore ore ore 1 0 09 . Manoperă Tunderea 1 m3 10.20 m. evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru. U1 .răşinoase balot pamint .M. .puieţi de arbori pănă la 7 m lnălfime.27 . forme 1 ore 10. Pentru udatul cu cistema se calculeaza separat transportul. **) Apa industriala in cisteme pl.COD [ .udatul propriu-zis cu furtunul. . 80 81 . • taierea lastarilor slab dezvoltaţi şi scurtarea Iăstarilor ramasi: • strângerea Iăstarilor tăiaţi şi indepartarea lor până la marginea zonei de lucru. 1 0. 1-trandafiri. _. • taierea ramurilor cu foarfeca sau ferăstrăul in vederea formării coroanei. Cuprinde: varianta A 1 şi 81.05 I ore 1 0.128 /10 ._.~. Manoperă 7129020012800 I Peisagist-floricultor I m3 0.

05 ore 2.strângerea materialului tăiat şi evacuarea lui la marginea zonei de lucru.5 OL32 S 889 2010102906997 Laturoaie rasin.plantarea. _executarea stropirii sau prăfuirii prin acţionare manuală.vicanit 33 azot in \ \ \ saci pol .pregătirea ameslecului de pământ vegetal cu lnqrăşăminte chimice. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă tunsă. buc \ . 81 .06 4100116202806\ Apa industriala in cisteme pt. in varianta C1 se adaugă: . 9310060019900\ Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricultor TOTAL .05 0. . .98 TsH30 1.1 \2112307324962\ Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tip1 160g/mp-suluri Plante florare anuale şi bienale ".8 1.1 m3 10.59 3.-_.transportul in interiorul zonei de lucru.02 1 0.141 0.99 terasam.umplerea jardinierelor cu amestec de pământ. .M I I I CI I~ Manoperă I vi LEJJ 7129020012800 Peisagist-floricultor -------------TOTAL I ore I 0.peste 15 cm inălţime in teren.prin prăfuire. \ 83 82 . În varianta 01: .53 3. .scoaterea răsaduriior din ghivece sau culii. ~ COD I . B1 .până la 15 m Înalţime În teren.udarea.transportul ghivecelor sau culiilor cu flori În interiorul zonei de lucru.tunderea cu foarfeca sau cu maşina pe cele 3 fete. . executata manual A1 .85 kg 1 ..28i ore 2. gr=18 1=7 L=1-1.198 ~415907304285 Azotat amoniu ingras.') 27105038031. _--- DENUMIRE ESURSĂ R Materiale ]. C1 . Se măsoară la 100 bUCăţiflori plantate.plante perene cu balot În teren.85 39.D31 0.săparea gropilor pentru plantare.săparea gropilor pentru plantare. . -înfăşurarea balotului cu hârtie groasă şi legarea cu sârmă.săparea in jurul plantei pentru formarea balotului.0351 0.14 0.98 Plantarea florilor si planteior perene A1 . Cuprinde: În variantele A1 şi 81 . Se măsoară la 100 bUCăţiarbori....03 0. .lucrari drumuri.\ 104 Plante flora re perene .08 32.*) kg 0.gran.\ .38 \ 071 \ 7.) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10205 . D1 .051 0.08 2. .prin stropire.97 3.98 1.33: TsH3" Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii.--I-----__. Cuprinde: • mărunţirea şi prepararea amestecului de substanţe chimice pentru combatarea şi umplerea aparatului.___ I DENUMIRE RESURSA U.25 S 942 Manoperă buc kg m 104 104 104 \ 19.66\ Sirma moale obisnuita 0= 1. udarea şi acoperirea cu pământ.06 ore 0.45 \ 1.\ 14.in jardiniere şi vase decorative.) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10206 \ ore \ 0.plantarea.0610. repartizarea lor._--tu-"1J UM CANTITĂŢI e1 [01 __ co~'-.\ . .

Se masoara la metru patrat. aplicarea nivelarea şi compactarea terenului de fundaţie.0-7. F2.93 18.cu imbracaminte din placi prefabricate din beton B 250 de 400x400x55 mm cu rosturi inierbate.01710. Gl .93/18.08 0.0-7.07912. .02 1 - 1 1. nisip sau pietriş şi compactarea lor.cu imbracaminte imbrăcăminte imbrăcăminte imbrăcaminte de balast de 10 cm grosime. 400x400x 55 marimea 5 S 1137 S 754 005 0 005 kg 1 .dale de beton 50x50x8 cm cu rosturi bituminate.Fl.sediment 8-15mm S 667 Manoperă 1 m3IO.07 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf --COD 1 ore 10.Omm 114212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0. transportul cu roaba a materialelor in interiorul zonei de lucru.Dale beton 50x50x8 cm cu rosturi inierbate. Cuprinde: .cu .01 .33 1' 0.cu imbracaminte din dale prefabricate din beton B 250 de 400x400x55 mm cu rosturi bituminate.0791 \' 84 85 .Al.04 TOTAL ------------------------------------- 14111122044541 Mozaic din marmura alba saci g= 7. 1 .A 1-Gl. drumuri tip D 40/50 11421202200525 /26531021008801 I I - I 1 - Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0. 1 0.251 0._---DENUMIRE RESURSA Manoperă CANT U.0 mm S 1667 I kg 1 m31 1 - 1 - I 1 - 1 1 1 - 186.cu . inierbarea sau bituminarea rosturilor.017 I I DENUMIRE RESURSA Materiale __ _r~I I m2 1 kg 1 m3 1 kg ŢJ---c.33 0.07 0. .02 Placa belon pt pavaje dim.10710.015 1 1 23203226001891 Bitum pt.01710. .Oxl0.1011 1 - 10.251 0.0 mm S 1667 Filer de calcar saci S 539 0.NTITATI F1 -jF2-I~1-I-G2 .01710.cu imbrăcăminte din mastic din marmura alba de 7-10 mm in strat de 5 crn. urmata de unui slral de 4 cm grosime din argila compactată.----]~ COD 7129020012800 / Peisagist-floricultor .1 m2 1.01710. aşternerea slratului de balast.101 1 - - 1 1 1 1 TsH32 114214022003931 Balast pentru betoane 0-71 mm S 1667 114211022000681 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 114211022017011 Piatra sparta pt drumuri r.M A1 Î COD 81 DENUMIRE RESURSA Materiale U. verificarea imbracaminţilor la şablon şi rectifica rea profilului. G2. Bl. 7129020012800 9310060019900 I Pavator Muncitor necalificat TOTAL Utilaje I are ore ore I 0.Al-G1.25 0.04 ore 16.071 0. 26611264224061 Dala din beton pentru drumuri 50x50x 8 S 6657 02211072044351 Seminte de plante-graminee 12661122800208 perene (pm) I 1.08 0.0571 1 m3 1 - El . El.107 0. G2 . inclusiv cilindrarea lor.015 1. aşezarea dalelor.08 0.cu . de nisip de 10 cm grosime. Gl.101 12.07 0. din piatra de 8-16 mm in strat de 5 crn: 1 1 10.102/ 1 m31 - - - Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii Al 81 el 01 .A 1-G1. aştemerea unui strat de 5 cm grosime din piatră sparta de 7-15 mm sau din mozaic granulat de 7-10 mm din marmura aibă. Fl .M Al / ore /16. el. de pietriş de 10 cm grosime.951 0. .102 14.9514.13 1 1 1 - 10.33 0. F2 .

A1 J--81} Pavator Muncitor necalif TOTAL Utilaje 14211022000821 Pietris ciurui! nes palat de riu 7-30 mm S 1667 ore 0.... .015 mc apa pe mp de imbracaminte. 87 ' 86 .46 ore 1. COD I DENUMIRE RESURSA Materiale '~l-fili CANTI ~.drenuri principale principale secundare secundare in teren permeabil. 1 2.drenuri .lucrari drumuri-terasam. -.-_ -J.circ.0841 I ~?2400040041~omp~~~~utocu 1 m3 1 0. NOTA: in norme nu sunt cuprinse: apa pentru compactars. COD . ..baterea cu maiul.udarea straturilor. .""'" .86 0. ~~M .fara talpa cep si buza 200x1000 S 816 114211022004461 Bolovani de riu pt.Săparea şanţului. transportul ei de la sursa şi udatul corespunzator unui consum mediu de 0. 1 ore.drenuri . in teren permeabil. 126611228043211 Tub bets.01 1 0.94 0.0-7.1571 71290900106001 9310060019900 Drenor canalist Muncitor necalificat TOTAL I 52 are 1 0.12510.86 :.21810.-_.21 2..drenuri .9 141001162028061 Apa industriala in cisterne pt.85 Cuprinde: .drum cai ferate 150300mm S 1667 126511221004021 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 114212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri ~. ._----- -U. .aşezarea În straturi a materialelor drenants.02 1 1 buc 1 1 1 m3 1 1 1 10. Se masoara la metru de dren \ \.98 64 0.M CANTITAŢI - __ o DEN UMIRE RESURSA -7129020012800/ 9310060019900 I -Manoperă F1 I F2 I G1 I G2 0.transportul cu roaba al materialelor drenante În interiorul zonei de lucru. 1.017 0._.0181 1 1) Se va preciza grosimea dalelor in articolul de deviz prin variantele de preţ corespunzator grosimilor adoptate.montarea tubului colector..2181 1 m3 10.12BI rulouri pina la 12 It I ore I OO~. in teren impermeabil. TsH33 Drenuri A1 B1 C1 01 .0 1010 S 1667 Manoperă 1 m3 10. . 1 kg 10. .0851 0. În teren impermeabil.evacuarea pamântuui rezultat din sapatura până la marginea zonei de lucru.

B1 . 25% pământ lutos şi 5% nisip. din zgura neagra qrosiera: .stratul 2 de 6 cm din zgură roşie mazărata: . 11. .19 de S648 \ kg \161.sistem A: . 25% pământ de frunze.stratul 1 de 15 cm. sistem J: .03 1. e măsoară la metru pătrat CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale U.75 0.slratul 3 de 8 cm.din . 13% :ii Amenajarea pistelor de atletism A 1 .stratul 4 de 8 cm din 70% zgură roşie fină. 25% pământ lutos şi 5% nisip.stratul 1 de 12 cm. F1 . 15% pământ lutos şi 10% nisip. 10 cm. din 70% zgura neagră fină. . H1 .02 \ o.stratul 2 de 10 cm din zgură roşie grosieră.0 mm S 1667 \4100116202806 \ Apa industriala in cisterne pUucrari drumuri-terasam.din doua straturi.din patru straturi. sistem G: .stratul 2 de 6 cm din 80% zgura neagra fina şi 20% pământ tutos.din trei straturi.M L I A1 C1 1421202200525 \ Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0. .003 \ 0. zgura roşie qrosieră. ezarea straturilor drenante şi de suprastructura. (. 88 89 .IUllul 4 de 8 cm. din turba uşor tăvălugita. din zgură roşie măzărată. 25% pământ lutos şi 5% nisip. . nompacatrea fundului patului.din doua straturi.lIprlnde: Aparea şi nivelarea lerenului. zgura roşie mazarata.Iuruirea şi sortarea materialelor drenante şi de suprastructură. din piatră spartă. din piatră spartă. lu fina şi 7% rnll. . tratul 4 de 5 cm din 80% zgura roşie fină şi 20% pământ lutos şi 5% nisip. din 5% zgura roşie fină dată prin ciur de 5 mm. din zgura neagră qrosieră. D1 . din piatră spartă. din zgura roşie mazarata. .89\ m3 - Piatra sparta pt drumuri r. .79 1. _ stratul 4 de 12 cm.O) 3710112611607\ 1421102201701 \ Zgura granulatadefurnal 15mm S667 Manopera \ m3 \ \ m3 \ \ m3 \ 0. E 1 .172\208.004- 0.din trei straturi.stratul 2 de 8 cm.stratul 1 de 15 cm. sistem F: .92 0. sistem B: .stratul 2 de 6 cm.din patru straturi. .B \.02 \ 0.1 1.1 1. tratul 3 de 5 cm din zgură roşie mlÎzărata.stratul 3 de 6 cm din 70% zgură roşie fina.stratul patru 1 de 2 de 3 de straturi.0-7.stratul 3 de 8 cm.. din piatră spartă.stratul 2 de 10 cm. din zgura neagra grosieră.stratul 1 de 12 cm. \ Zgură expasndată ptterenuri sport .stratul 1 de 12 cm. sistem H: .stratul 1 de 10 cm. din piatră spartă. 30% pământ de frunze sărac cu hum~. din turbă uşor tăvaluqită. 4 cm din turbă.stratul . G1 . din 70% zgură neagră fină..din doua straturi. din 50% zgură roşie fină.12 \ \ 1. C1 .stratul 3 de 3 cm. prepararea amestecului şi transportul cu roaba al materialelor de suprastructură in interic Ion ei de lucru şi scoaterea În afara zonei de lucru a pământului rezultat din săpătură.11I\luI1 de 12 cm. sistem D: .din trei straturi. din zgura roşie grosieră. .stratul 1 de 8 cm.sediment 8- 9310060019900 7129020012800 \ Muncitor necalificat Pavator TOTAL ore \ \ ore ore 0. sistem C: . _ stratul 3 de 8 cm din 70% zgură roşie fină.stratul 2 de 8 cm. 20% pământ de frunze şi 20% pământ lutos. Imlul 2 de 20 cm din zgura roşie qrosiera. sistem 1: 15 cm..oe \ 0. din 60% zgură roşie fină.stratul 2 de 8 cm sin zgură neagră grosieră. . . udarea şi cilindrarea lor În straturi succesive.stratul . corectarea finisajului. 25% pământ lutos şi 5% nisip. sistem E: .71 0. . 25% pământ lutos şi 5% nisip. \ din patru straturi.stratul 1 de 15 cm.

36 0. 4523217204552 Pamint de frunze pamint vegetal cu humus 1030106200456 Turba uscata si macinata pt.37 1 1.lucrari drumuri-terasarn.lucrari drumuri-terasam.M 11 J1 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt.CANT COD DENUMIRE RESURSA Utilaje ~MI COD DENUMIRE RESURSA U.terenuri de sport .161 m3 0.38 ore 2..164 0..05 1 0.029 25.') 90 m3 t kg 0.35 2.04 1 0..95 \ 1.110060019900\ Muncitor necalificat COD DENUMIRE RESURSA Materiale U..8 0. 1 " ') Se va preciza sortimentul conform listei de materiale nexplicitate 10231 kg m3! 0.52 2.06 - 91 m3 0. \ ore 14212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.0361 I NOTA: straturile sunt numerotate de la bază În sus.481 1.57 1.316 .•) 1421102201701\ Piatra sparta pt drumuri r.M\~ 4 - 11 J1 A1 Zgura granulata de furnal S 648 Piatra sparta pt drumuri r.52 1.31 2.04 10.0-7.37 3.sediment 8-15 mm S667 Manoperă 1 m3 10.06 1 0.338 0.94 0.74 0.88 2.05 0.48119.127 0.00451 1 m3 - 10. 145232172045521 Pamint de frunze pamint vegetal cu humus 1030106200456\ Turba uscata si macinata pt.agricultura Zgura expasndată pt.134 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf ".01 ore 1.76 1..167 \ 0.01910.M I -l \ 1129020012800 Pavator Utilaje \ TOTAL ore \ 0.167 51.39 E1 \ .agricultura Zgură expasndată pUerenuri de sport . -.27910.' 11\ normă nu se cuprinde transportul apei de la sursă la locul de udat.134 9310060019900 I Muncitor necalificat 7129020012800 I Pavator TOTAL Utilaje are ore I ore ~~ 1 0.005 ~062240004004\ Compactor auto cu rulouri pină la 12 tf \0034J I 0.sediment 8-15 mm S 667 Manoperă kg \ 44 m3 0.01210.11 I CANT 129522400040041 Compactor auto cu rulouri pină la 12 tf COD DENUMIRE RESURSA Materiale V.0 mm S 1667 141001162028061 Apa industriala in cisterne pt.8511.

stratul 5 de 0. din pietriş.*) 1420202205501 3710112611607 4100116202806 pt. din zgură roşie grosieră. H1 . . m3 .stratul 3 de 3 cm. din pietriş. din zgura IIprinde: parea terenului.. . .terenuri de sport . 1. NOTA: straturile sunt numerotate A 1 . din zgură neagra praf. 81 .44 ore 0. zgura roşie praf. G1 .131 \ m3 10. corectarea finisajelor.stratul 2 de 5 cm din 80% zgură roşie şi 20% argilă. din zgura neagra grosieră.49 ore 0.stratul 3 de 2 cm.Amenajarea terenurilor pentru sport. din zgura neagră grosieră.5 cm. din zgura neagră qrosieră. sistem 81: .luerari drumuri-terasam.59 ore \ 0. sistem C1: .din trei straturi. din 80% zgură roşie dina şi 20% argila.din cinci straturi.58 0. din 80% zgura roşie fină şi 20% argilă. .stratul 1 de 20 em. .stratul 3 de 0..stratul 4 de 0. sistem G1: . din 80% zgură roşie fină şi 20% argila. COD 1 DENUMIRE RESURSA Materiale . sistem E1: . de la bază În sus. . . prepararea amestecului de agregate. zgură roşie praf. Manoperă 0. din zgură neagră grosierâ. zgura neagra praf. . Argila comuna pentru constructii I i •• 92 \' 93 . sistem 01: .79 1. şezarea straturilor de materiale drenante şi materiale de suprastructură.slratul3 de 0. C1 .stratul 1 de 10 cm. F1 .din trei straturi.5 cm. . din zgură roşie fină.-:-fu I rn3 \ 0.stratul 2 de 3 cm.03 7129020012800\ 9310060019900 Pavator Muncitor necalificat TOTAL 'Utilaje \ 0.: COD 1 Of NUMIRE RESURsA Materiale Zgura expasndată pt.stratul 3 de 0.022 \ '.stratul 2 de 4 cm.5 cm.*) =:B m3 . Il măsoară la metru pătrat. transportul materialelor cu roaba În interiorul zonei de lucru.5 em. .din trei straturi. sisitem H1: . sistem F1: .stratul 2 de 2 em. . sistem A 1: .stratul 3 de 0. . din zgură neagra gosiera. IIlndrarea straturilor.stratul 1 de 6 cm. -stratul 2 de 20 cm. . din zgură neagra grosieră. zgura roşie praf. din 80% zgură roşie fină şi 20% argilă.din patru straturi.5 cm. . din zgură roşie grosieră.5 cm.stratul 1 de 15 cm.terenuri Argila comuna pentru constructii Zgura granulata de furnal S 648 Apa industriala in cisterne pt.stratul 2 de 3 cm. .stratul 3 de 4 cm din 80% zgura neagra fină şi 20% argilă.5 cm. din zgura roşie praf. din zgura roşie mazarata .stratul 1 de 6 em. E1 .. din zgură neagră praf. .. din 80% zgura neagră fina şi 20% argilă. 01 .din patru straturi. IIlvelarea sapăturii. . m3 1421102200068\ 1420202205501 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 . .stratul 2 de 6 cm.5 cm. din zgură roşie praf.stratul 2 de 14 cm.din trei straturi.stratul 4 de 1.stratul 1 de 10 cm.35 \ 0.stratul 4 de 0.stratul 1 de 15 em. lIdarea straturilor.stratul 1 de 20 cm.stratul 3 de 0.08 2952240004004\ Compactor la 12 tf auto cu rulouri pînă \ ore \ 0. din 80% zgură neagră fină şi 20% argilă.din trei straturi.5 cm.022\ 0.008 140.03 Bl 1: I Zgură expasndată de sport .005 kg m3 \ 0.

19 0.7 m lăţime Nisip sortat nesoalat de râu lacuri 0.03 1. grosime. Cuprinde: . turni de' 5 cm nisip. lichid uşor tip 4 S 54 94 95 .24x 40 S 2111 U..M 1--- ~C 1421202200757 4100116202806 23201662010P8 Combustibil DENUMIRE RESURSA Materiale . *) Se va preciza sortimenlul conform lislei de materiale nexplicitate 10231 Terenuri de sport din mixturi cauciucate TsH36A A1Amenajarea gropi lor pentru sarituri un slrat aşezate pe o fundaţie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm. ştemerea slratului de nisip. nivelarea şi compactarea terenului de fundaţie.confecţionarea şi montarea pragului de băIaie inclusiv transportul materialelor interiorul zonei de lucru. __J~U-~:[A1I ~__ kg m3! kg 0.77 '/1.21 0. • prepararea mixturii cauciucate. CANT U. Se masoara la bucata..93 m3 0.0-7. Manoperă U.50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Nisip concasare granulatie maxima 7.60 rn.umplerea gropilor cu nisip pe 58 cm.: COD DENUMIRE RESURSA Cuie cu cap plat tip c 2.fasonarea şi prinderea scândurilor.aşezate pe fundaţie de beton astaltic de 8 cm aşternut pe o suprafaţă compactată de t u pietriş. m74145887934 1'25127333925 1421202200525 Plnză sac din fire de cinepă de 0. ----"-COD DENUMIRE RESURSA Materiale 2010102900888 2010102917685 2874145886954 Lemn rot cons rur coj fag L::1m d subt.lucrari drumuri-terasam.03 H~. 111.00x3. de 10 cm grosime.485 m3 m3 kg 0.0 mm S 1667 Manoperă ke m: m: ore 7129020012800/ 9310060019900 Pavator Muncitor necalificat ore / ore TOTAL ore Util~ I 0.min 18cm S 4342 \ cu roaba În Cuprinde: • saparea. .M F1 k9/105. . • aşternerea la dreptar a mixturii cauciucate peste fundaţia din beton de ciment sau asfalt.91 1..406 Dulap fag tiv ci C gr::50mm L::2.41 2. e măsoară la metru patrat.lucrari drumuriterasam. .11 /124010010700 1310060019900 I Dulgher Muncitor necalificat TOTAL I orE ore = 29522400040041 Compactor auto Cu rulouri pînă la 12 It NOTA: În norme nu se cuprinde transportul apei de la sursa la locul udat..173 0. .1 mm S 1667 Apa industriala in cisterne pt.săparea gropilor de 6.00xO. • transportul materialelor in interiorul zonei de lucru. balast sau pietriş şi cilindrarea lor. Îmbracarea cu pânză de sac şi prinderea lor. .64 0. • executarea fundaţiei din belon de ciment sau beton asfaltic.COD 3710112611607/ 4100116202806 DENUMIRE RESURSA Zgura granolata de furnal S 648 Apa industriala in cisterne pt.

xocuiarea gropilor şi fixarea În sol.015 m3 apa pe m2 de imbracaminte.nec. la leren de baschet.tip SAC. la teren volei.287 \ 0.594 \ L=5-6.8m S 3416 \ m3 \ \ 0.07.porţi de fotbal.164 0. E1 .81 7.3 "(22103215357 \ Teava const t.075 16.\ 7. .114 2874145886954 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 1.12 0.Msoara la bucata.821-1 ntr 90-80 \ ~ \"001 0931 \ 06" kg 0. pentru rugbi.987 kg 2.s. porti si stalpi la terenurile de sport .33 6.porţi din lemn.0 mm S 1667 1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 2653102100880 Filer de calcar saci S 539 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 2320322600074 Bitum cu adaos de cauc.stâlpi din metal. G1 . D1 .94 m\ 2. la teren volei.43 \ 155.163 \ \. corespunzator unui consum mediu de 0.A SIc152x60LT35 SIc127x40LT35 S S I 0. C1 .2~ \ 1421202200525 \ Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.43 \ 155.0-7. .8 7. la teren volei." \2651122100402 \ Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 \ 2.447 ore ore ore ore 7129020012800 Pavator 7129040010110 Asfaltator 7123010010200 Betonist 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 0.stâlpi din lemn fara scaun. \2010102914164 \ Grinda stejar cu 4 fete gr=12/12-15/25 \ rn3 \ 0.363 \ 0. A 110x 1.A \2722103110624\ Teavaconstf 404/1 CL.15 ore 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf 2952270004037 Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 I NOTA: in norme nu sunt cuprinse.09 1. B1 .7 .g=50/50-100/100 1=1-1. F1 .363 \ 0.069 \ 0.44! m\ \ \2722103303738 \ Teava sudata constr cmh 102 x4/0L 321 S 7657 \2722103111446\ Teavaconstf 404/1 CL.M A1 2010102918809 Rigle fag neaburite ci B tiv.pt. TsH38 m \ 2.piloti de ste.36:! \1421102200082\ Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm S 1667 \ rrt3 \ 0.287 \ O.381 0. 2430116103529\ Vopsea gri interior v.110/120 S 8788 Manoperă ---- m3 0.0:: Confectionarea si montarea de panouri.stâlpi din melal cu scaun.2320322600189 Bitum pl. transportul ei de la sursa şi udatul.0001 kg kg m3 m3 kg 0.Omm S 1667 \ kg \ 155.06S \4100116202806 \ Apa industriala in cisterne pUucrari drurnuri-terasam. nnfec\ionarea şi montarea fierariei.5/0LT 45 S 530/1 \ m3 \ 0. COD DENUMIRE RESURSA Materiale kg 30. drumuri tip O 401 50 S 754 1421102202030 Criblura dublu concasata 16-25 mm S 667 1421202200525 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.327 \ 1.stâlpi din metal.83 4. Ia teren de tenis.00m S 8689 \ m3 \ 0.895 uprlnde: IKmlec\ionarealemnariei.25 5.05 1 0.38E m 2722103303776 Teava sudata constr cmh 114 x4/0L 321 S 7657 . apa pentru compactat. 96 97 .069 \ 0. xocutarea cutii/or de fixare in sol.A d=14211=6. A 1 .stâlpi din metal fara scaun.CANT COD I DENUMIRE RESURSA U.534 \ \ kg \ \2710602000092 \ Otel beton profil neted 08 37 0= 8 mm S438/1 \2010102900931 \ Lemn rot.

6/0L 7657 32 1 S 321 S kg kg 2.03 0.2.12 49. .anroc._. 4.06 1. 1\1.magma/ice pt.851 kg 1 0.A 120101029141641 Grinda stejar cu 4 fele gr=12/12-15/25 6. --.59 1 9.05 \ ore 0.11 1.693 1 7111020030200 \ Miner 9310060019900 Muncitor necalificat ore \0.drum.3 0. executată cu piese izolate cu dimensiunea medie de 50 cm.129 stancarie ornamentala I 0.129 lerasam.52 7.E1 COD ~OO~[--:~:U~~: RESURSA Manoperă Ilem.307\3. I 0.7251 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt.43 2.01 5.OOm S 8689 L=5- I m3 l' .9x3.287 - 0.2 1411122201335 \ Piatra bruta sortata r.01 1.33 0.14 7141020013300 Zugrav vopsitor 7124010010700 Dulgher 7123010010200 Betonist 7214240021800 Lăcătuş mecanic 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL 0.77 2.M-.07 35.35 3. 2430116103529 Vopsea gri interior v.569 I ~D J \.lucrari drumuri1 m3 0.154 1.569 I 0.34 29.3341 0.40.74 13.- U.37 4. executată cu piese izolate cu dimensiunea medie de 30 crn.08 11.5/0L T 35 S 530/1 12722103110624 Teava const f Sic 127 x 4 OLT 35 S 404/1 CL.M A1 MateriID!l \ kg \ 79.s..0-7.I 1 m3 1 0.mJi8s ore 0. A 125x 2.2.158 • ~şezarea lor pe poziţii.22 U.---------------ffiC DENUMIRE ESURSA R .0 mm S 1667 126511221004021 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 12710602000092\ Otel beton profil neted OB 37 D= 8 mm S 438/1 I 0.7151311. e măsoară la bucata.07 1.'~4.B1 5.6/0L 7657 127221033030631 Teava sudata constr cmh 51 x2.2 1.~-.7421 1 1 M .pereur Manoperă kg 177.DENUMIRE ESURSA R ---·-1·----- CANTITi\. • manipulatul in interiorul zonei de lucru prin purtare directă. • spargerea manuală În bucăţi ornamentale. uprinde: dislocarea rocilor.- .M ste'.542 1 114212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.821-1 ntr 90-80 2874145886954 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 2722103303659 Teava sudata conslr cmh 88.2 99 98 .. rotpt~1otide Bm S 3416 ore ore ore ore ore 2.02 l.725 0.124115. F1 I U.51 9.16 1.96 13.06 16._-.75 5.851311. m mi 1 : 1 27221032097741 Teava const f.43 1I~1020013300 Zugrav vopsitor IIJ4010010700 Dulgher Manoperă ore ore ore ore TOTAL ore ore m3010010200 Betonist IJ14240021BOO LăcătuŞ mecanic Muncilor necalificat \10060019900 COD DENUMIRE ESURSA R Materiale = E1 14211022000821 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm S 1667 m31 0.147 I 0.

._----_.99 TOTAL 3410540005603 i~e • 100 \ .sol vegetal._. -. 81 . în vederea protecţiei. Cuprinde: .68 9.anroc.---.94 3.vicanit 33 azot in saci pol Manoperă 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaos uri M 30 saci S 1500 1421202200525 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.8 0.149 2178 2178 2010102900773 \ Lemn rot cons coj fag L=1m d1=min 9cm d2::max 18 S 4342 1711217329871 Material textil netesut fillr insam netezon lat 2 2m 4100116202818 Apa pentru mortare şi betoane S 790 2415907304285 Azotat amoniu ingras. .29 Protejarea si inierbarea taluzelor cu incline de 2:3. aştemerea materialului textil neţesut insa fixarea sa pe taluz cu ţăruşi confecţionaţi din crengi de foioase.gran.---- 7129020012800 I Peisagist-floricultor _--.M 1--1 -. . I COD [ -.I 6. . nivelare._-_.8 4. DENUMIRE RESURSA CANT U.Materiale M 181 kg m3 kg 19.32 81 1.. expuse la eroziune.drum.ingraşământ mineral.07 0.--_. _pregătirea bruta a suprafeţei taluzului. COD--rDENUMIRE RESURSA f--I--~ Materiale CANT U... folosind: A1 . Se cuprinde: _pregătirea patului germinativ. .COD ~'. _transportul apei cu auto de la sursă la lucrare.94 2.solidarizate fara mortar I 81 .-.0-7.TOTAL A1 ore 0._--_.transportul prin purtatul direct În interiorul zonei de lucru şi aşezarea bucafilor de stânca. cu NETEZON netesut inierbat).-. Se masoara la metru cub de blocuri grupate.M f-- Nu se cuprinde: _transportul cu auto a pământului vegetal.42 7129100011000 Fascinar 7134030012200 Izolator hidrofug 9310060019900 Muncitor necalificat 7112020030100 Specialist .pereur Manoperă 7123010010200 8etonist 9310060019900 Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricultor 7122050013400 Zidar-rosar tencuitor TOTAL ore ore ore ore ore .-------_.-----DENUMIRE RESURSA ---_.alagerea materialului stâncos corespunzator.pentru varianta "81" se cuprinde şi prepaparea mortarului şi executarea zidărle: de piatră.05 0..solidarizate cu mortar de ciment.0 mm S 1667 1411122201335 Piatra bruta sortata r. executata cu blocurile A 1 . aşterner vegetal În prima variantă şi a îngrăşământului mineral În cea de-a doua Stancarie ornamentala din blocuri grupate. sp Se masoara la metru patrat de taluz protejat.23 ore 0.I 4..magmaticept.

FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSElE PUSE ÎN VÂNZARE VALABILITATEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MA1'ERiALELE ŞI PRODUSELE UTILIZARE: ASIGURAREA ACHIZITIONĂRII MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE .PREŢURI DE SORTIMENTE UTILIZARE: .~::4~.CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZIŢIONAREA MATERIALELOR • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCTII-MONTAJ q AVANTAJE • CUNOA/TERE: • MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPOIlT SAU DIN PRODUCŢIE INTERNĂ.1. . Operaţiile de transport pe benzi s-au determinat pe 1 şi km de bandă. 3. CATALOCUL SE EDITEAZĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) sun \ '\' \ 103 '. 4.G.1. Condiţii de măsurare a lucrărilor 4. Consumurile specifice de ore utilaj sunt stabili operaţiilor tehnologice şi În funcţie de capacităţile de exploatare instalaţiile de excavare.T.MATPIO. Pentru fracţiuni de lungimi peste kilometri Întregi roti.1. la zeci de metri. INFORMATIILE PRELUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN M. Conţinutul capitolului 1.D CATALOG • PREŢURI LA MATERIALE DE CONSTRUCŢII actualizate trimestrial q TRANSPORT CAPITOLUL Ts I ŞI DEPOZITARE MECANIZATĂ Generalităţi AVANTAJE • CUNOA$TERE: 1.MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE .RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZtn:E DE H. AVÂND AGREMENT TEHNIC . '~~~. 766/1997 ŞI LEGEA 1011995 PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCŢII DIN CATALOG DE - ~INFORMAŢlILE SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRObUCĂTORI MATERIALE DE CONSTRUCŢII PENTRU AGREMiENTE TEHNICE. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pents şi haldarea (depozitarea) mecanizată a materialului excavat cu excavare cu rotor şi cupe. precum şi pentru operaţii auxiliare ca descărcarea mecanizată În depozite şi ripa rea benzilor transpor1 2. Conţinutul normelor 3.MATERIALE OFERITE ÎN JUDEŢ . 4.l.L-P.~VALUAREA COSTULUI CONSTRUCTIILOR INTOCMIREA DEVIZULUJ DE CONStRUCŢIE . • .FURNIZORI-PRODUCĂTORI PENTRU FIECARE MATERIAL . Condiţii tehnice speciale avute În vedere la normelor din capitol 2.2.1. Consurnurile specifice din normele de deviz ale aces: fost stabilite În funcţie de utilajele folosite şi condiţiile specifice precum şi de instalaţiile de excavare .

109! 0. cu instalatia de transport cu benzi de 1400 mm latime A .3001-3300 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaza de catre o sin~ excavare cu ralor.2001-2200 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de catre o singL excavare cu rator. 104 105 ~~~. 11. L 1 . xcavare cu rator. 1 -1401-1600 mc/oră lncarcarea benzilor se efectuează de către o singur xcavare cu rator. Se măsoară la 100 mc şi km.2801-3000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singcu rotor.2401-2600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singL cu rotor.---.14/ 0.075 . K1 .600-800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura in lIurotor.801 c 1000 mc/ora C -1001-1200 mcJOra D .1201-1400 mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de către o singur xcavare cu rotor.1601-1800 mc/ora Cuprinde: Încarcarea benzilor de catre o singura instalaţie de excavare cu rotor Se masoara la 100 metri cubi şi km.600-800 mc/ora B .-.---------COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U.801-1000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singura t) rotor.M 1- CANT E1F A1.M I A I D i-------/: COD 2952160007203 2952160007203!lransport IIlm/1km (instalalie) cu bandă 1400 ! ore! 0. M1 . ll1 . 131. J1 . G2 . transport cu benzi de 1600 mm latime ---------------_.2601-2800 rnc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de catre o sing excavare cu rator. 1 -1001-1200 mc/oră lneărcarea benzilor se efectueaza de catre o singur.: axcavare cu ralor.089! 0.2201-2400 moora incarcarea benzilor se efectueaza de catre o singu' cu rator. F2 -1601-1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de două instala! G1 -1801-2000 mc/oră lncărcarea benzilor se efectuează de Către o singt. 2 -1401-1600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de doua instalaţi 1-1601-1800 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singui xcavare cu rotor. cu instalati. .. Transportul materialului excavat.1801-2000 mcora Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaH1 . DENUMIRE RESURSA Utilaje Iransport (instalalie) cu bandă 1400 mm/1km U.1201-1400 mc/0ra E -1401-1600 mc/Ora F .Transportul materialului excavat.

075/0. E1 ·1401 ·1600 mc/oră lncărcarea benzilor se efectueaza de catre o singura instalaţle ce sxcavare cu rotor. C1 .058) 0.1800 mcrora Incarcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare c G1 -1801 .--.2001 . 81 .052) 0. 01 -1201 ·1400 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalalie de excavare cu rotor.066/0075 --.1200 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură lnstalaţie de excavare cu rolor.-------'. M1 .1001 .--_ . F2 -1601 .067) 0.1000 mc'ora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singura instalaţie de xcavare cu rolor.049 ---I U.2800 mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. J1 ·2401 . CU Se masoara la 100 mcşi km.3000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor. N1 ·3301 ·3600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. cu instalatia de transport cu benzi de 1800 mm latime 2952160007204 J -------------------~ENUMIRE RESURSA --:-. 11. L1 . 801 . E2 ·1401 ·1600 moora lncărcarea benzilor se efectueaza de două instalaţii de excavare s F1 -1601 -1800 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de catre o singură inslalaţie de excavare cu rotor. F1 11 2952160007204/ Transport (instalaţie) cu bandă 1600 -------------- / ore) 0. 106 107 .• __ ._-----.M Il A1 I I f U "'/ 1Transportul materialului excavat.2601 .036 A1 ·600 .2801 ..3300 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalata de excavare cu rotor.2400 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor. 3001 . G2 ·1801 .054) 0.042~39 t 0.M .2200 mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de călre o singura inslalaţie de excavare cu rolor.. K1 .Utilaje I - - U.06) 0.045 0.2000 mc/ora lncărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare ( H1 .800 rnooră Încărcarea benzilor se efecluează de către o singura inslalaţie de El: rolor.M I ------- DENUMIRE RESURSA Utilaje 1 J1 I I _1 M1 2952160007204 Transport (ins/alalie) cu banda 1600 __ 1 ore l 0.2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de căfre o singura instalaţie de excavare cu rotor.2600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singura inslalaţie de excavare cu rotor.2201 .089/0.--------- COD DENUMIRE RESURSA Utilaje ---:------_J J U.~--I COD Transport (instalalie) cu bandă 1600 ore /0-14/0-109/0.

M /~~~LO~/~91 M fI1 ·600 .032 29521600072051 Transport (instalaţie) cu banda 1800 ~eJE.2400 mc/oră incarcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. M1 . P1 ·4001 ·4400 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţia de 01 -1201 COD --- DENUMIRE RESURSA ---- CANTITATI --r-~ I li H1 I 11 I K1 29521~OE~~~5J!~~.3001 . --C1 I 01 0. 1 ·1001 -1200 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de xcavare cu rator.O Transportul materialului excavat.1I rolor.08 t39S216000720sl1!.1601 . 1 0039 042 -.2201 ..M M'CANT I I N' 0.. CO~_ DENUMIRE ESURsA R Utila. _-----]_.m U.2401 . U. cu instalatia de transport cu benzi de 2000 mm latime T5 --------------'-Utilaje Transport (instalaţie) cu bandă 1800 1-- DENUMIRE ESURsA R =t.3300 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rolor.---. -------Utilaje E2 F1 F2 Gl G2 ---~--~~~--~ O OS8/ O 067/ 0.2200 mcloră incarcarea benzilor se efectuează de călre o singură instalaţie de excavare cu rotor.07~. 2 -1401-1600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu re 1 -1601 .049/ 0.2800 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rator.3600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.2601 ._ __ 1 ore ~054/ 0.Utilaje r:t. K1 .2801 . 1 -1401-1600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură inslalaţie de xcavare cu rotor. G1 -1801 .3601 ·4000 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor. L 1 .... G2 -1801 ·2000 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de două inslalaţii de excavare cu H1 ·2001 . J1 .2600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor. 11. 01 . _. -1400 rnc/ora lncarcarea benzilor se efectueaza de către o singura instalaţie de oxcavare cu rotor.1800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de sxcavare cu rotor..anSP~~jin~~alalieL~~~~J_~~10.800 rnc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavs CANTlTAŢI 1.2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. F2 .-~~~--J----29S2160~E720S/ [COD- DEN-UM-'R-E:::- U. 1800 111 ·801 -1000 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de uxcavare cu rotor.3301 ..0451 0.~~~~_n~~~~ă .1800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rotor.0361 I I I I I I 108 109 .M.OS2/ 0..3000 mei oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.~ .-.!1.07S/ -I··=h_. N1 .

L1 Pe lângă indicatoarele 1"norme amintite mai sus.:: Se masoara la 100 metri cubi şi km.----- ___ DENU \1IRE RESURSA H1 . DILnf'l ~ ~~l~~ I ~!(\))([)\{ ~-. permite progrllllarea.4800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rator. CD-ROM.4801 . Sistemul DELTA 200t)necesită următoarea configuraţie minimă necesară: calculaIBM-PENTIUM 200 MHţ 32 Mb RAM.066 ----. Utilaje t~ _ I I 2952160~no~. cu consumuri de re~se proprii ce se constituie În baze de date normative proprii \JI Intre ullhzatOfll care f~osesc sistemul DELTA-2aaa.5200 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instelaţie de excavare cu rotor._.M ----J-.5600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. S1 ~5201 ._----.0 sau Windows 2000.------ JOO o _.0261 0.~ialjzl~zeaceste norltit. menţionăm că indicatoare!e elaborate În sunt indicatoare<lenorme de deviz editia 1981-1982 revizuire şi completate lE materiale şi t~hll. __ 0.--_ . irra (recomandăm: PENTIUM Ii(K6-2) la 300 MHz.---1 R1 I 81 I I CANT Utilaje 2952160(~7206J Transport (instalaţie) cu bandă 2000 Imi __ n I --- I Societatea noastră asigUl\princontract instalarea..025 ----··-.~_L?!~] 0.COD Transpo_~(ins~a~~li~t~~b~~~a. Sistemul UE!T\ lOflleste realizat În r.0.5". ~ pe care le-a avut cu ':lClnd. precs metodologice" qe aplicare a acesteia.XCllvuro OU rolor.jlogii oi.. În func!i~demărimea societăţilor comerciale (număr de personal.onformitate cu prevedcd!e cuprinsei lJrg~n\" nr. R1 .1.-.0321 0.'~ in urma contractelor abilittttă ufieiat ~fl editczc..02910. De asemenea. Urmărirea şi decontarea lucrărilor de mO~taj.--. Preţul de bază pentru Siatemul informatic DELTA 2000 este de 700 $.--.]------_.~6O'00720~LŢ!~~p_ort_Qns~~~~~l?~~andă2000 1 ore 10. preţurile pot deveni n~ciabile.U\ipoate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM. Windows NT 4. indiferent de Slltsa de finanţare.089 '-0075/0. DENUMIRE RESURSA .M CANTITĂŢI ~ _ --------- M1 P1 01 ~~~3. • stabili te prin negociere di rtqă. care sunt elaborare irnpş cercetări şi proitctarede specialitate. "IIlarte de tip utilitar. finanţate·de stat sau din alte sursa Consultanţă.. s --_. Orga~izare şi Cibernetică În Construcţii -. inclusiv fonnu!arele tip document pentru pr ofertele pot fi il\cmite prin apclarea la indicatoarele de norme de deviz edI 1992-1996 şi 1'll<)_2001i În continuare de COCc. instruirea şi asistenţa tehnică la sediu. '--' ~ '- Sistem inJorlllatic pentru elaborarea ofertelor penn programarea. proiectare şi lucrări 29521600072061 Transport (in.. urmărirea şi decontarea lucrărilor executa.o investiţie sau selecţii de investiţii) prin procedeul exportli: Sistemul DELTA lOOO~e programele elaborate În limbajul Visual Basic (versiunea E gestionate cu SQL Server 7.'onwr. more pentru utilizatori cu Windo"'\9S..•• _.- E2 G2 2952160007206 LTransport (ins . l contravaloarea diverselor se~icii: Pentru firmele care a~cumpărat de la COCC versiunea anterioară DELTA.M - ----_._-CANTITĂŢI DENU U. GOD~tAJMIRE-""""RSA. HDD-IGR FDD 3. 01 ·4401 .care este realizată în concordanţă cu prevederile Uni" Amintim că COct este singura societate t. Windows 98.M 1-1 I ---. 6012001 prjvi~~a(hi1. _____ •. ----RE RESURSA Itilaje U. cu respectarea condiţiilor contractuale şi c aplicaţia permu.CO~--"DENU I -.06 CANTITAŢI U. editarea tuturor rapoartelor specifice lucrărilor de i•• extrabugetare._----.036 1.14] 0. care: răspunde cerin~lor societăţilor de proiectare şi de execuţie construcţii-r ofertelor econnlllice şi a întocmirii tuturor documentelor (formularelor) la licitaţii confonn legislaţiei actuale privind achiziliile publice. '.?oo. se pot efectua transferuri = (selecţii de devize.COCC a proiectat curentă sistemul informatic DELTA 2000. de obiec~. I U.1091 0.64 Mb RAM şi Monitor 15"). dOll etc.J COD --_.. precum şi cu unele modificări la zi ale unor norme n aplicaţia DELT~2000 este unicat în ţară din punct de vedere al bazei de codificării resUflelor. fără TVA.). 110 . aplicaţia permite ca utilizatorii 5<~-Ş: propr}i.i\iile Jlublke pentru servicii.--·1-------------COD .

" CANTITAŢI COD DENUMIRERESURSA u.-------- Utilaje 2952160007207 \ Transport (instalaţie) cu bandă 2250 \ oreJ_o.1600 mc/oră lncărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.benzfor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu ralor. cu instalatia transport cu benzi de 2250 m latime de I)xcavarecu rator. C1 --- Utilaje 2952160007207 \ Transport (instalalie) cu bandă~250 __ ~~~~ ~ 0.2601 • 2800 mc/oră tncărcarea. __ . G2 -1801 .07510. 01 .2400 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rator.067 . \~ U.3601 . L1 ·2801 ·3000 mc/oră incărcarea benzilor se etectaeaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.058\ 0.089 L~ COD DENUMIRE RESURSA U. 11·2201 . COD ____ ~ENUM~~~~~~~~~---Utilaje .M _ ~TAT H1 '\ 11 0 2952160007207 Transport (instalalie) cu bandă 2250 \ ore 0.029 \ \' 113 . M1 . 1 _5201 _5600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie c oxcavare cu rotor.~10. B1 ·801 ·1000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor: C1 -1001 -1200 rncroră incărcarea benzilor se efecluează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. E1 -1401 . N1 .2401 ·2600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rolor.2200 mc/oră Încărcarea benzilor se efecluează de către o singură instalaţie de excavare cu rator.600 .. K1 .~o. H1 ·2001 . 01 .2000 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.M COD ~E~ J----\---'M1 -N1 J cmm.1400 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rotor.0~~J~~~~1~0451 DENUMIRERESURSA U. F2 . E2 -1401 ~ 1600mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rotor.3001 .2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de călre o singură instalaţie de excavare cu rotor.1601 • 1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.ME~[îiJ CANTITAi Utilaje 2952160007207 \ Transport (instalaţie) cu bandă 2250 \ ore \ 0.3300 rnc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rator.4000 mc/orăincarcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor.3301._--.0321 0. D1 -1201 . Se măsoară in 100 metri cubi şi km. J1 .M--E~-- A1 81 . R1_4801 _5200 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie c A1 . I oxcavare cu rator.111 _ 4001 _4400 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singura instalalie d" xcavare cu rator. G1 ·1801 .\. F1 -1601 ·1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de călre o singurăinstalaţie de excavare cu rotor.3600 mc/oră lncărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rator. ţ~1_4401 _4800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instala\ie c Transportul materialului excavat..

max. 4400 mc/h 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 2922140006742 Macara pe şenile 20.29.la cablu 2.059 0.1.9 It Buldozer pe şenile 81. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 4400 mc/h Al .06210. El -1201 -1400 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singură insla/aţie de excavare cu rotor. F2 .125 ' 0.0541 ore ore Iare Iare 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 I 2922140006742 2952210003554 3410540004804 Macara pe şenile 20. C2 .08710.07510.el D2 I 01 Utilaje 2952160007207/ Transport (insta/aţie) cu bandă 2250 / ore /0.066 1sl06 Depunerea materialului excavat.M R1 CANT ==---cC----·C..10910..086 0.. Se măsoară În 100 metri cubi.089 1 ore 10.i---2952270002816 3410440005605 2922140006742 DENUMIRERESUR~=~.14 0. U.1401 .1601 -1800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de doua instalaţii de excavare cu rotor.068 0.09810.0710.excav.601 .10110.023/0. .1410.088 0.29.196 0.09 10.0661 0.04710.10310.054 0.05410.1000 mc/oră incărcarea benzi/ar se efecluează de doua instalaţii de excavare cu rotor.1200 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rotor._. max.054 0.058 0.06 114 115 ._ .066 0.068 0. Fl . ______. 01.172 0.042 0. 4400 mc/h Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Macara ve şenile 20.5t I 0..12910.-_ Utilaje lnstalaţie de haldat mal .180 cp Autolaborator ptrnăsur.NTlTATI COD DENUMIRE RES~J~:l~_1J Utilaje I 81 Bl \._----- 1"--C-OD--.29.801 .09 0._-------_ . 4400 mc/h ..600 cu rotor._.801 .1961 0.1401 .062 0.08 0.101 ore ore ore 0. E2 -1201 .071 ---- .077 0. 129522400040091 Rulou compaclor vibrator 3.excav._-----_.075 129522400040091 Ruloucompactorvibrator3.13710.075 0.1-61t fără Iractor 10.1001 -1200 mc/oră incarcarea benzilor se efectueaza de către o singura inslalalie de excavare cu rotor.0781 0.0810..1001 . _.400 .048 0. 2952210003554 3410540004804 moora Incarcarea benzilor se efectuează de călre o singură insla/aţie de excavare B1 .11610.9 It Buldozer pe şenile 81-180 cp Autolaboratorpt.la lucrări de cablu 2.1600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.137 0.1000 mc/oră incărcarea benzi/ar se efectuează de Către o singură insla/aţie de excavare cu rotor.067 0._---- DENUMIRE RESURSA .113 0.-----r---COD 1----.06610.6\1 rara tractor 1 ore 10.021 295227000281611nSlala\ie de haldat mal .075 1 ore 10.12510.075 0.0821 COD DENUMIRE RESURSA F2 Utilaje 29522700028161 Inslala\ie de haldal mat max.17610.excav 1 ore 10.06110.măsur. 02 .9\1 -_]~~I ~ifG' ore ore ore 0.1400 moora incărcarea benzi/or se efectuează de doua inslalaţii de excavare cu rotor.052 0.102 0. _.101 10.51 lucrări de 1 ore 10.047 0.109 0.09510.800 mc/oră incărcarea benzilor se efecluează de Către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.092 0.078 0. Gl -1601 -1800 moora lncărcarea benzilor se efectueaza de către o singura insta/aţie de excavare cu rotor. C1 .125 0.1600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rolor. G2 ..07510.

.2401 .061 G1 . N 1 .2001 .1801 .800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rator. G2 .2801 . CANT U.M TsI07 Depunerea materialului excavat.6tf fară tractor . E2 .058 0. ~.1600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rotor.1401 -1600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singura instalaţie de excavare cu rator. F2 .042 0.masena lucrari de cablu 2. Se măsoară in 100 metri cubi. 11. E1.2200 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rator.3301 . 116 117 .3600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalalie de excavare cu rotor. H1 .801 -1000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor.2601 .2000 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.3300 mcora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instatalie de excavare cu rolor. L1 . D1 -1201 . G1 .1401 .600 .3000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. 81 ._------- G2 ore 0.1400 moora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor.COD DENUMIRE RESURSA . F1 .. K1 .2800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de Către o singură instalalie de excavare cu rator.2600 mcrora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rotor.1.---------.1601 -1800 rnc/oră incarcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rator. M1 .2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rator. 2952210003554 Buldozer pe şenile 81-180 cp 3410540004804 Autolaborator pt.053 0. J1 .3001 . cu instalatia de haldat cu productivitatea de 6500 mc/h A1 .1601 -1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singura instalaţie de excavare cu rator._------------_.066 ore 0.. C1 -1001-1200 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.2201 .5t 2952240004009 Rulou compactor vibrator 3.2400 moora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.1801 .048 ore 0..

042 ~ L1 0.053 1 ore 10. 6500 mc/h Macara pe şenile 20.035\ 0.101 0.0971 0.048 0.0321 0:03 10.29. .04810.29.03710.masur.1.29.1181 I ore I 0.61t fă ra Iraclor I 125 098 08 068 059 are 10.0471 DENUMIRE RESURSA Utilaje 134104400056051 Tractor pe pneuri U-6S0 (65 cp) cu remorcă de 3 t --_ _--_ __ _ -_ . 1 0.14 0. 1 ore 0..109 0. . max.09 10.. 34105400048041 ----------~---.9 tf Rulou compactor vibrator 3.91f Rulou compactor vibrator 3. 1 0.024 CANT --------------_.07 0.04210.05410.058 0.04810.1.măsur.. excav.038 0.măsur. 1 F1 I F2 I G1 I G2 3410540004804 2952210003554 2952270002817 2922140006742 Autolaborator pt.0610.1331°.06610.044\ ore 0.03510.0421 - 0.131 0.032 0.04 \0037.055 0.29.05410. .061 0.082 0.039 Autolaborator pt.la lucrări de cablu 2.M E2.COD DENUMIRE RESURSA Utilaje CANTITAŢI U.-COD Utilaje. max. 1 0.065 0.0431 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t ~ COD ]-.1771°.029 0. 6500 mc/h Macara pe şenile 20. excav.0771 \ 119 118 . .0661 0.089 0. COD 2952270002817 --CP DENUMIRE RESURSA Instalaţie de haldat mal.180 cp 0.045 0.• COD 1 ore 10.036 ore 10.05410.2181°.M H1 I CANTITAŢI 11 IJ1 I K1 1 L1 ------34105400048041 Autolab cablu 2. .5t ~ri de Iare Iare 10.101 10.045 I D1 I E1 ~1 J1 K1 .078) 0.61f fără lractor Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 34105400048041 29522100035541 12952270002817 29221400067421 \ 2952240004009 Aulolaboralor pt. 6500 mc/h Macara pe şenile 20.028 129522100035541 Buldozer pe şenile 81.10310.075 \ 29221400067421 Macara pe şenile 20._ . D )ENUMIRE RESURSA U.066 2952240004009 29522100035541 Buldozer pe şenile 81-180 cp 12952270002817 Inslalaţie de haldal mat.052\ / ore 0..11610.025 0.08410.1.054 0.049 H1 ore \0....07 0.042 0. - II_U~~_I~~J_ N1 ore ore ore ore ore ore 0.9 It 12952240004009 Rulou compactor vibrator 3.129 0.Q3 0.075 0.0381 00351 0..052 0.07 0.0531 0.61t fără tractor \ U.0321 10. 6500 mc/h 0.151°..5! Buldozer pe şenile 81-180 cp Inslalaţie de haida! mal. excav.5t Buldozer pe şenile 81-180 cp Instala\ie de haldat mat.06 ore 1°. A1 r~:I I B1 CANTITAŢI C1 .047 2922140006742\ 0. excav.\0.046/°. max.03810.61t fără tractor Iare 10.032 0.2791°.-----------------------------DENUMIRE RESURSA U..la lucrari de cablu 2.M 11 -1ore 0.1.0330.0281 _ . _.9 tf Rulou compactor vibrator 3.M..03 10..068/°..05 0. max.10710.0541 0..la lucrări de cablu 2.043 2952240004009 3410440005605 are I 0.1511 1 ore 0.025 0. 1 0.048\0.5t J~J Iare 10.024 0..07810.03710.067 0. ..036 0.101 10.061 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorca de 3 t 1 ore 10.

I ore' 10.180 cp Macara pe şenile 20· 29.08 0.0661 F • 160 .. 1 ore 10.133 0. excavare cu3000 mc/ora incărcarea benzi/ar se efectuează de catre o singură inslalalie de Ml .048 0.0781 0..101 10.0541 0. .ea 1 1 oonzWarse efeCiueaza de dou. excavare cu 1800 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaZă de Călre o singură instalaţie de F2 . excavare cu 3600 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaza de calre o singura insla/alie de COD 01 .801 1000 moora lncărcarea benzi/ar se efectueaza de catre o singură insla/alie de excavare -cu rotor.rotor excavare cu 1600 . Gt .116 0.0891 10.rotor.1.0421 0.9 It Rulou compaclor vibrator 3.600 cu rotor.1601 .0491 ti ~ 120 121 . 295227000281811nslalalie de haldal mat..048 -_.07810. . '40.098 0.E2.0541 0.3601 .61t tara tractor Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu K1 . .082 El -1401 .279 0. el -1001 -1200 excavare cu rotor.mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de Către o singura instalaţie de .~ ou mIJr..052 0. max.05410.ti. excav.129 0.1800 mc/oră incarcarea benzi/ar se efecluează de doua instalaţii de excavare cu rotor.218 0.10910.800 mc/oră incărcarea benzilor se efecluează de calre o singură instalalie de excavare Bl .. excavare cu 3300 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalalie de Nl ·3301 . excavare cu 2200 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de Către o singură instalalie de /1 .12500 m .9 It Rulou compaclor vibralor 3.1.M H11~_ Se masoara in 100 melri cubi.2000 mc/oră incarcarea benzilor se efectueaza de coca instalaţii de excavare cu rOlor.12500 mc/h 134105400048041 Aulolaboralor cablu 2.2201 excavare 1 1 J . excav.rotor. de ex".2601 ·2800 excavare cu rotor.M E2 I F1 I F2 I 1 Buldozer pe şenile 81· 180 cp Macara pe şenile 20. excavare cu 1400 mc/oră incarcarea benzilor se efecluează de catre o singura inslalalie de _~jl_.61t fără tractor Tractor pe pneuri U·650 (65 cp) cu 0.. .06 0.29.51 ptrnasur. mc/oră incărcarea benzilor se efectueaza de către o singura inslalalie de 01 . max. cu2600 mc/oră incărcarea benzilor se efecluează de către o singura instalalie de CANTITĂT COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje 295227000281811nSlala\ie de haldat mat.rotor.1771 C 0.05810.15 0. 1 H • 2001 .mc/oră incarcarea benzilor se efecluează de către o singură insla/aţie de II·2801 • rotor..125' 134105400048041 2952210003554 2922140006742 2952240004009 Aulolaboralor cablu 2.rotor. mc/oră incarcarea b~nzilor se efectueaZă de Către o singură inslalaţie de excavare ·2000 G2 .07 0.~CANTIT.rotor. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 12500 mc/h COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje 2952270002818/lnslalalie de haldaI mat.068 0. 1801cu rotor.1201 . max.5t 2952210003554 2922140006742 2952240004009 04400056051 --Lr-------CANT~TĂTI l A .07510. excavare cu 4000 mc/ora incărcarea benzilor se efecluează de catre o singură instalalie de 134104400056051 1 ore 10.2400 mcora incarcarea benzi/ar se efecluează de călre o singura instalalie de cu rotor.TSI08 Depunerea materialului excavat.1801 .rotor.053 0.la Iucrari de Iare ore ore ore c i Buldozer pe şenile 81.061 U.DENUMIRE RESURSĂ Utilaje - _.nsta/.240 excavare .0661 0.3001 .0671 10. 1600m~o'" inc'"".I~TJi~_I Iare 1 0.101 (} pt măsur. excav.04210.1410.1011 0.125 0.la lucrări de Iare Iare ore ore ore 10.rotor.! U.

026 0. -[~=- CANTITĂŢI U. \ 122 123 .- AŢI 1 D~ -el Autolaborator ptmasu r.Q7 0.03 0.1.032 0.03 10.51 0.transportoare ore ore ore '. 12500 mc/h pt.028 0.024 0.032 0.022 2952500005614 TsI09 3410440005605 2952210003554 I COD I 34105400 04804 Autolaboralor 29522100 03554 29221400 )6742 29522400 )4009 34104400 05605 Se masoara la 100 m patraţi.036 0.0321 0.:~-=--:.2250 mm.400 . conditii medii de in amenajare a vetreide vehiculare a utilajelor conducatoare' categoriatransportoarelor 01 A 1 .033 0.025 0."'--_ . Inslalaţie de haldal mat.035 0.1600-3600 de A 1 .066 Rulou compactor vibralor 3.032 0. Buldozer pe şenile 81-180 cp Macara pe şenile 20.027 0.29.M H1 ore ore ore ore 0.29.035 0.1.029 0.1000 mc/ora B1 -1001 .800-1600 mdh _--------.--- ~---EE~ UM '.036 COD DENUMIREESURSA R -------------29521600072081 Utilaj de incarcat ____ --.07510.048 0.05 11 0.022 0. ~l CA ..409 0302 0.409 1.1400 mc/ora 01 -1401 -1600 rnc/oră Se măsoară la 100 metri cubi.ore 10.03 0.097 0.038 Tsl10 1.044 J1 0.5t Buldozer pe şenile 81-180 cp Macara pe şenile 20.1200 mc/ora e1 -1201 .6tf fără tractor Traclor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorca de 3 t """'" ""'sA ~~'-_ '-F5-~JANT ._-_.09 0. -- Descarcarea sau incarcarea.04 K1 0.transportoare B1 .9 tf ore ore ore Rulou compactor vibrator 3..0371 0.077 0.tip Ks .037 L1 0.024 ~ remlXlll Traclor pe şenile 150cpCU ~_l:re Traclor pe pneuri U-650(65cp)curemOrcăe 3 t d Buldozer pe şenile 81-180 cp --~-----.084 0.M DENUMIRE RESURSĂ \ Utilaje Ml N1 1.la lucrari de cablu 2.9 tf .042 0.:~----------ore ore t.măsur.302lli.132 --.0351 0.~--'I" COD 3410540004804 2952210003554 2922140006742 2952240004009 134104400056051 COD 29522700 02818 CANTITĂŢI DENUMIRE RE 5URSĂ U.800 ..1.la lucrari de cablu 2.p_ro_d.06 0.600 mm 1800 .025 0.0281 Riparea benzilor de transport.065 0.037 0.045 0.029 0. excav. A1 -'61 0.108 0.:. max. cu utilaj combinat depozite . _" _--~ .834 -".6tf fără traclor T raclor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 I 0.0.

Prepararea suspensiilor se corelează obligatoriu cu viteza de injectare pentru ca omogenitatea lor să se menţină În permanenţă În limitele prescrise.introducerea tirantului În foraj. cu un material uscat. prepararea Suspensiilor injectabile. 1.. injectarea de umplere cu suspensie de ciment a forajelor pentru tiranţi de ancora re.foraj rotativ netubat cu circulatie directă de noroi bentonitic. - protejarea taluzelor şi platformelor cu material text il neţesut tip NETESIN. În scopul eliminării acesteia şi evitarea acumulării ulterioare prin măsuri de etanşeizare. Înlocuirea În şliţuri a materialului degradat. importanţa lucrării şi În special funcţie de natura roci lor ce se etanşează sau consolidează.confecţionarea tecii de protecţie a tirantului. . ca lungime. Normele cuprinse În acest capitol se referă la lucrări de stabilizare şi consolidare a terasamentelor căilor ferate şi drumurilor. precum şi acolo unde este imposibil de realizat accesul utilajelor de construcţii la 124 125 . contra ravinărilor.obturator gonflabil pentru efectuarea injectării suspensiilor de consolidare În foraje. .confecţionarea şi montarea ţevii metalice pentru injectarea tirantului.1. . silicat de sodiu. . silicaţi. acvafil etc. crearea de pante corespunzătoare pentru evacuarea apelor pluviale şi Înlocuirea terasamentelor degradate cu pământ sau balast. precum şi ancorarea prin tiranţi a construcţii/or sau masivelor de teren ce pot aluneca. diametrul SBP şi poziţia ancorajului. Acest lucru se realizează prin interpunerea În circuitul malaxor de preparare . a unui agitator tampon. acvafil şi apă. bentonită. var bulgări introdus În foraje efectuate mecanic În corpul terasamentului degradat. având diametrul Între 90 şi 130 mm În terenuri de categoria 1 la categoria a l-a. ciment. În interiorul tecii de polietilenă.degajarea capului de foraj de la talpa forajului. prin amestecare manuală sau mecanică cu terasamentul degradat. Variantele de norme care prevăd stabilizarea terasamentelor În amplasament. Conţinutul capitolului 1. prin: stabilizare cu var bulgări şi cenuşă de termocentrală.1. 2. completate cu lucrările: . . decaparea platformei terasamentului degradat. folosite În diferite combinaţii şi Proporţii. din ciment. funcţie de scopul urmărit. hidroizolarea platformei căii ferate cu şape din pământ şi ciment sau asfalt turnat de 3 cm grosime Între cele două straturi din nisip de 10 cm grosime. injectarea de protecţie a SBP cu suspensie de ciment În zona liberă a tirantului. 2. sodă calcinată. . conţinând În diverse proporţii apă. conform detaliilor prevăzute Î~ proiectul de execuţie şi normativul tehnic.montarea de tub uri PVC broşate Înglobate În masa suspensiei la foraje pentru consolidarea terenurilor. 1. bentonită.mai mici de 1000 metri cubi. prin decapareşşi amestecare manuală.pompă de injectare. sau tubat cu diametrul până la 150 mm În terenuri din categoria 1 la categoria a 4-a. acetat de etil. număr de toroane.2. experimentate anterior şi omologate. Prepararea suspensiilor ce se injectează se poate face după diverse reţete. execută cu tub antrenat. sodă calcinată. se aplică pentru lucrări cu volume ale unui obiectiv. acetat de etil. realizate prin: . injectarea suspensiilor În foraje sub presiune. la forajele ce se . sau tuburi PVC cu manşetă.2. tensionarea definitivă În trepte. injectarea cu presiune a suspensiei de ciment pentru formarea bulbului de scelment la tirantul ancorat În teren.drenuri protejate cu NETESIN ca filtru invers. Stabilizarea terasamentelor cu var bulgări În amestec cu cenuşă de termocentrală şi pământul degradat din corpul terasamentului. supuse degradării prin acumulare excesivă de umiditate Înlăturată. supuse degradării prin excesul de apă acumulat În corpul terasamentelor sale.tensionarea de probă a tirantului pentru verificarea stabilităţii bulbului de scelment. . - extragerea tubajului de protecţie cu ajutorul unui extractor hidraulic. normelor Condiţii tehnice din acest capitol speciale avute În vedere la elaborarea - - 2. a tirantului şi blocarea sa cu ancorajul con-inel tip INCERC. acestea combinând două sau mai multe componente.CAPITOLUL Ts J CONSOLIDAREA TERASAMENTELOR Generalităţi 1. . Capitolul mai cuprinde norme de deviz pentru lucrări de consolidare şi etanşare a terenurilor În adâncime. .spălarea cu apă a forajului Înaintea injectării suspensiei. . se aplică numai la căile ferate sau drumurile În circulaţie. din PVC cu diametrul maxim 75 mm.confectionarea tirantilor de ancorare din fascicole SBP.3.

amenajarea uşoară a terenului pe care se ampla: construcţii. 127 2. constructor. montarea şi demontarea instalatiei de tensiona SBP. acestea 'se vor reduce după evaluarea 101 3. având o putere instalată de 58 kw. execuţie În vigoare. 2.7.11.1. iar pentru operaţia de politură din cuprinsul normelor de mai sus. În caz de ivire urmând a fi evaluate şi tratate separat. Această situaţie' se va stabili la colaborare pe răspunderea comună: beneficiar. . .normă fiind considerate. ma precum şi pierderile tehnologice rezultate prin tăierea I etc.2. acţionată electric. pentru confecţionarea elementelor respective. 2.2.12. Deteriorările accidentale ale instalaţiei de forat. Normele de consum pentru articolul T suspensiilor pentru injectare" se pot corecta prin sepărţilor componente În baza reţelei elaborate În urme: geologice. Întrucât se dislocă uşor fiind îmbibat cu apă. Dispoziţia găurilor de injectare şi lungimea lor se va respecta prevederile din proiecte şi caietele de sarcini. I 2. 2. injectat suspensii. sunt prevăzute a se realiza cu ornaşină de foraj rotativ pe şenile tip FAN 35. 126 . . .3. este conformă cu clasificarea rocilor şi incadrarea lor pe categorii de tărie elaborată de Comitetul de Stat al geologiei şi cuprins În indicatorul de Norme de Deviz II. cuprinzând formaţiile de lucru strict necesare ca alcătuire pentru a efectua toate operaţiile necesare fiecărei faze. nu sunt cuprinse În norme.13.3. reţete cu dozaje pentru concent 3. . Conţinutul normelor 3.sensul reducerii valorii totale . injectat şi tensionat. Tăria pământului s-a considerat de categoria a III-a (teren tare}. Pe toată durata execuţiei injecţiilor este obligatorie agitarea continuă a suspensiei de injectat.15. sunt alcătuite pe faze de lucru distincte. acestea. 2. Normele pentru etanşarea şi consolidarea terenului precum şi cele pentru realizarea ancoraţelor cu tiranţi confecţionaţi din SBP şi ancoraţi În roca omogenă'printr-un bulb de scelment format prin injectarea unei soluţii din lapte de ciment.9. 2. la lumina zilei şi la temperaturi mai mari de +5 C.14.montarea şi demontarea instalaţiilor de forat.1.8.curăţarea şi spălarea instalaţiilor folosite. 2. forajul fiind prevăzut a se realiza tubat pentru terenuri necoezive-aluvionare şi netubat cu circulaţie directă de bentonită pentru rocile coezive fisurate. La stabilirea consumurilor specifice de mar vedere următoarele operaţiuni cu caracter general car: norme: _ transportul manual al materialelor de la punctul mijlocul de transport până la locul de punere În _ deplasarea utilajelor de construcţii de la un fors aceluiaşi amplasament.. proiectant.amplasamentul lucrării. se va face după determinarea condiţiilor geologice real existente. 3. .2.1. 2. 3. se vor aplica numai În cazul liniilor CFneelectrificate sau la cele electrificate la care se asigură scoaterea de sub tensiune electrică a acesteia În timpul realizării lucrărilor. o adaptare continuă la condiţ variabile chiar pe suprafeţe reduse de teren.6. .1. Presiunile de injectare trebuie respectate conform prescripţiilor date În proiecte şi caietele de sarcini. adapta afară de lucrări premergătoare de testare a foraji. Tăria pământuriior din corpul terasamentelor degradate ce se consolidează În cadrul articolelor de la Ts J 01 până la Ts J 05 este considerat categoria a II-a (teren mijlociu) pentru săpate. \ \ . au un nivel tehnic ridicat. tăria rocilor considerată la Întocmirea normelor. Consumurile specifice de materiale 3. pentru stabilizarea terasamentelor În amplasament. Stabilirea consumurilor specifice de rr ipoteza că materialele necesare rămân integral În oper Normele de consum cuprind materialele care pierderile netehnologice provenite din transporturi.1. Lucrările de injecţii pentru consolidare = de tiranţi ancoraţi.verificarea parametrilor calitativi impuşi de nor.E.5. prin Încercări de probă efectuate În faza de studiu ale terenului făcute Înainte de elaborarea P. injectării propriu-zise. Lucrările se execută la suprafaţa terenului. Determinarea soluţiei eficientă şi aptă a fi injectată În foraje. Consumurile specifice de manoperă. Prepararea suspensiilor pentru injectare şi pentru forare se face la locul de punere În operă.4. p. 2. Variantele de norme care prevăd folosirea utilajelor de construcţii pe şenile sau pneuri. Normele În care se specifică materiale CI urma testărilor.realizarea operaţiei propriu-zise. Lucrările de fora]e pentru injectarea suspensiilor de etanşare sau consolidare a rocilor coezive fisurate puternic sau a celor' necoezivealuvionare.10. 2.realizarea lucrărilor În condiţii normale de ampl temperatură şi lumină. dar numai In. 2. 3. 2. Pentru normele de la Ts J 06 la Ts J 24.1.

2.2.2.89 .6. Ts J 15. 4. Ts J 20. 3. 4. Pentru articolele Ts J 11 şi Ts J 12.2.5. măsurat pe suprafaţa orizontală. cu următorii coeficienţi: K3=1 . ' 4. T5 23.25 . normele de timp pentru săpa re se Înmulţesc cu un coeficient K1 =1. aşa cum se fixează materialul text il neţesut pe corpul terasamentului. 4. cu utilaje amplasate pe apă. J 24. Articolul Ts J 17 se măsoară la kg tirant de ancorare confectiors din SBP pe şantier conform proiectului şi normativului tehnic. 4. Pentru articolele Ts J 06 . măsurătoarea se face la metru linear de foraj efectiv realizat.9. Ts J 17.3. Pentru articolul Ts J 04 măsurătoarea se face la metru pătrat platformă -hidrcizolată.3. Pentru lucrările de foraje şi injecţii ce se execută În subteran. 3.Ts J 10. Condiţii de măsurare a lucrărilor 4.8. cu parametrii tehnicoeconomici corespunzători. 4. Consumurile specifice de ore utilaj 3.28. 15.3. Pentru articolul Ts J 05 măsurătoarea se face la metru pătrat terasament efectiv protejat contra ravinărilor cu material textil neţesut tip NETESIN. Pentru articolele Ts J 13.2. gata etiche! rs şi pregătit pentru introducerea În foraj. măsurătoarea se face la bucată foraj sau tirant. măsurătoarea se face metru cub de suspensie efectiv preparată şi injectată. K5=1. În cazul executării lucrărilor de foraj şi injecţii. măsurată la nivelul la care se realizează şapa de hidroizolare. 4.5.40 .2.6.4. 4. 4.2. K4=1.2. Consumul de aer comprimat pentru pompa HANY se va evalua separat În situaţia În care aceasta nu se poate Înlocui cu o electropompă de Înaltă presiune pentru injectat suspensii În foraje. Ts J 19. \ 129 128 . dar forajul este posibil: normele de timp corespunzătoare traversă'rii intervalelor respective. Unitătile de măsură În care se face măsurătoarea lucrărilor executate sunt indicate la fiecare articol de normă de de\(jz.10 pentru unghiuri de 26 . Pentru articolele Ts J 01.7. Pentru intervalele găurii de sondă În care au loc pierderi de circulatie (noroi sau apă) şi nu se obtine circulatie la zi. 3. Ts J 18. Pentru articolele Ts J 14. se majorează cu un coeficient K7=1. Înclinată sau verticală. K6=1 . Consumurile specifice de ore utilaj cuprind duratele de funcţionare efectivă pentru executarea unei unităţi de lucrare În care sunt prevăzute şi duratele pentru mutarea utilajelor de la un foraj la altul pe acelaşi amplasament (În cadrul aceluiaşi obiect).25 pentru foraje orizontale sau ascendente. Pentru forajele proiectate Înclinat (peste 5 ) normele de timp S9 majorează În funcţie de valoarea unghiului de Înclinare faţă de verticală.1.05 pentru unghiuri de 6 . 3. adâncimea de stabilizare medie stabilită prin sondaje se va aplica la sU8rafaţa platformei terasamentului degradat.4. normele de timp se înmulţesc cu coeficientul K2=1 . Ts J 16. Ts J 22. Normele sunt stabilite pentru foraje şi injecţii a căror poziţie este verticală.3. Ts J 02 şi Ts J) 03 măsurătoarea lucrărilor se face la metru cub de terasament efectiv stabili~at.1. Ts J 2 măsurătoarea se face la metru linear efectiv realizat.3. 3. 15 pentru unghiuri de 41 . 3.3.15.

" Politura suprafeţei platformei.TsJ01 Stabilizarea terasamentelor in amplasament.. 1 COD I DENUMIRE RESURsA Manoperă ---]::~bcANT \ TOTAL ore \ 0.54 7. " Demontarea şi remontarea suprastructurii Cf. ce ramâne dupa stabilizare şi care trebuie evacuat. Se măsoară la metru cub de terasament inlocuit.Împraştierea pamântului recondiţionat pe platforma. mecanic sau manual cu roaba. cu amestecare mecanica. iar volumele terasamentelor degradate sunt mai mari de 1000 mc.M . "Împrăştierea manuală a pământului bun in şliţuri.22 ore 3. . . ciment.f. buldozer sau autogreder. in vederea amestecării cu pământul degradat. " Transportul cu roaba pe distanţa medie de 50 m a pământului recondiţionat de la locul de amestecare până la locul de aşternere in terasament.descărcare al pământului de la groapa de imprumut la obiect.Aruncarea cu lopata (amestecarea manuală) a materialelor stabilizatoare. Utilaje 2952210003554 Buldozer pe şenile 81-180 cp Mai mecanic de 150-200 k~ cu motor termic 6 cp (4 2952270004021 kwL . c DD CANT DENUMIRE RESURSA Materiale U.var bulgări şi cenuşa de termocentrelă. măsurat in Săpătură. după săparea şliţurilor. .Amestecarea pământului degradat cu stabilizatorii până la omogenizare. in afara amplasamentului la o distanţă de până la 50 m În vederea amestecării cu materiale stabilizatoare. "Compactarea pământului recondiţionat În straturi de 20 cm. im straturi uniforme de 20 cm grosime. NOTA: Domeniul de aplicare al normei TSJ011a terasamentele la care au acces utilajele pentru terasamente. acolo unde se impune. A2 . " Transportul cu roaba pe dinstanţa de 50 m a pământului degradat in depozitul intermediar in vederea evacuării. mecanic sau manual şi îndepărtarea lui.Saparea pamântului degradat. __ .var bulgari şi cenuşa de termocentrala. cu amestecare manuală. cenuşa) cu roaba pe distanţa medie de 50 m de la locul de descărcare din auto la obiect şi până la locul de punere in operă.Demontarea şi remontarea suprastructurii căii ferate şi a prismei de balast. acolo unde se impune. . . Se cuprinde: _Saparea manuală a pământului degradat ce se înlocuieşte in şliţuri transversale platformei căii ferate.4162.-- . " Transportul cu incărcare. _.02 ore 3. in straturi uniforme de 20 cm grosime..4 kg 205 205 .24 cu: 7111020030200 \ Miner 9310060019900 Muncitor necalificat A1 .. Transportul materialelor stabilizatoare (var. " Sporuri pentru lucrări ce se execută în închideri sau sub circulaţie.02 \ 0. " Transportul pământului bun ce inlocuieşte pe cel degradat cu roaba pe distanţa de 50 m. \ 131 130 . cu maiul mecanic.'_-"---' TsJ02A Consolidarea terasamentelor. Nu se cuprinde: " Săparea pământului necesar umpluturii şi aducerea lui lângă lucrare în raza de 50 m.LI o -_IL. Compactarea pamântului cu maiul de mână in straturi uniforme. in inchidere de linie c.Sfărâma rea manuală a bulgărilor de var În procent de 30%. descarcarea şi transportul cu auto al excedentului de pământ degradat. A11A2 265210 21006961 Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 371011 2611437 Cenusa de termocentrala betoane (cet isalnita) S 8819 1 kg 162. acesta urmând a fi evaluat separat.56 7. Nu cuprinde: Încărcarea. Cuprinde: . Se masoara la metru cub de terasament stabilizal. prin inlocuirea materialului din terasament in slituri. " Polilura suprafaţei platformei decapate.

.Decaparea pământului din platforma căii pe o grosime mai mare de 8 cm care se va el.Transportul cu roaba pe 50 n a cimentului. transportul cu incărcare-descarcare a pământului loessoid pentru consolidare .Împrăştierea. B1 .Politura suprafaţei platformei după săpare.Transportul balastului pentru inlocuire.----J .Prepararea asfaltului in malaxor de asfalt manual.pământ şi ciment. .Pământ stabilizat (Ioess) B1 . ~ 132 133 . . separat.Transportul cu roaba al nisipului din stratul suport şi stratul de protecţie al şapei pe dist.Aruncarea cu lopata a cimentului peste pământul afânal.Evacuarea pământului degradat cu auto.. compactarea manuală in straturi uniforme de 20 cm grosime a balastului.Aşternerea nisipului În straturi uniforme de 10 cm grosime ca strat suport al şapei şi ca protecţie al şapei. .Spargerea bulgărilor de pământ. .balast Cuprinde: .Aprovizionarea apei (transportul) de la sursă la obiect. . realizarea pantelor de scurgere si umplutura de inlocuire.17 TsJ03 COD I I DENUMIRERESURSA Materiale ---·----·-·---------""~1--· -. -'""r U.17 TOTAL ore 6. inclusiv readucerea şi compactarea.Amestecarea prin greblare a pământului cu cimentul... in grosime de B cm din terasamentul CF.M .Polilura manuală a platformei CF la nivelul la care se realizează stratul suport al şapei. . . Cuprinde: . .Transportul cu roaba la 50 m a pământului degradat.. _ COD __ . . intre două straturi de nisip de 10 cm grosime.Stabilizarea pământului loessoid prin amestecarea manuală cu apă. in inchidere de linie c. in cazul in care sapa se impune a fi realiza altă cotă de nivel.--. .Compactarea cu maiul de mână a stratului de 8 cm din pământ amestecat cu ciment. . .---'----- 93100600199001 Muncitor necalificat 14214022003931 Balast pentru betoane 0-71 mm S 1667 Manoperă 1 m31 1 ore 1 TOTAL ore 93100600199001 Muncitor necalificat Consolidarea terasamentelor. prin decaparea platformei. 50 m. Se masoara la metru pătrat de sapă de impermeabilizare a platformei. .Afânarea prin săpare a pământului ce se stabilizeaza prin amestecare cu ciment pe o !. . .asfalt turnat de 3 cm grosime.f. . Nu se cuprinde: .Săparea.dacă nu se poate lua din raza de 50 m a lucrării. transportul astaltului de la malaxor lE aşternere pe distanţe de maxim 50 m şi aşternerea lui in strat de 3 cm grosime. Bcm. cu: Hidroizolarea platformei caii ferate.Spălarea pământului degradat in vederea inlocuirii. cu sapa din: A 1 . Se măsoară la metru cub terasament stabilizat.Transportul apei cu găleata pe distanţa de 50 m . ~_ DENUMIRE RESURsA Manoperă r::: CANT 1 ore 16. . . A1 .Transportulloessului preparat cu roaba pe 50 m. Nu se cuprinde: . diferită de a platformei căii. . in straturi uniforme de 20 cm grosime a loessului. .Împrăştierea cu lopata şi compactarea cu maiul. cu roaba pe 50 m.Evacuarea eventualului excedent de pământ rezultat după executarea şapei.

81 .0-7. Nu se cuprinde: .03 0.305 0.333 I kg 10.04 Utilaje Mala~or manual de asfalt pînă la 600 I 0.03 0.04 0. contra ravlnărilor.31 0.Transportul materialului textil netesut şi a scoabelor de la magazia punctului de lucru la locul de punere În opera. .Pozarea avantubului metalic D+114x4 mm cu lungimea de 1.775/0. cu doua 134 \ 135 .platformele terasamentelor de CF şi drum. efectiv protejată cu Netesin. montarea şi demontarea sprijinirilor de maluri şi umplutură drenantă la TSJ05C1.03 0. cu panza netesuta NETESIN.Derularea sulului de pânză..177 0.Curătarea suprafaţei taluzelor sau platformelor CF sau drum.42 1. verticala sau Înclinată.91 0.17 0.15 0.01 0. .Săparea. Cl .Evacuarea materialelor rezultate din curăţarea suprafeţei de terasament protejata cu Netesin.10 m.21 TsJ05 Pozarea avantuburilor Protejarea terasamentelor.Prepararea laptelui de ciment cu malaxor de mortar şi introducerea lui În foraj.286 6.64 - ~ 0.77510.0164 0. care se evaluează separat.39 71230200111001 7134030012200 -------------. .177 0. de suprafaţa orizontală..02 0.241 0.__ ore / ore T:. drumuri tip D 25/40 S 754 Motorina pt..Prinderea (fixarea) fâşiilor de Netesin alăturate pe porţiunile de suprapunere de 10 cm. .19 0.:-Fierar belonist Izolator hidrofug . Se măsoară la metru pătrat.~-~--- f..motor dieselld -25 S 240 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 Manoperă 7129040010 110 Asfaltator 7112020030100 7129020012800 7111020030200 9310060019900 Specialist Pavator Miner Muncitor necalificat TOTAL ore ore ore ore ore ore kg m3 m3 kg Al 81 21. .2 COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.taluze.interiorul drenurilor ca filtru invers.06 2.177 I ~2_~7000~~ I I I 001 0.M 0. Nu se cuprinde: Executarea forajului pentru pozarea avantubului.:OTALre o 17112173298831 2875276311528 Scoabe din oţel Manoperă -. Material lextil netesut NETESIN m /0.CANT scoabe pe melru pătrat.0 mm S1667 Bitum pt. Se masoara la metru linear de avantub pozat. Cuprinde: Cuprinde: .~N~Ail : A1~ . . pentru injectii si cimentarea lor TsJ06A pe: Al . masurarea şi taierea la dimensiune a fâşiilor şi întinderea pe suprafaţa terasamentului a Netesinului. ~ 2653102100880 1421102200068 1421202200525 2320322600177 2320156200949 2651122100402 Filer de calcar saci S 539 Pietris ciuruit nes palat de riu 7-16 mm S 1667 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.775 / kg 0.::. cu auto.

Montarea habelor şi a furtunelor de aspiraţie şi de refulare.31 3.Executarea Nu cuprinde: .2761 12862507307330 1.alama rotunda 0= 5.105 0. la melrulinear de faraj.14 1.004 \ 0.00481 0.002 Foraj rotativ cu circulatie directa.009 0.Alimentarea Se masoara amen~arilor locale de mici proportii.008 \ 0.1841 1 I r 1 kg 1 0.001 0.106 I 0.012 buc 1 0.0021 buc 0.071 / 0. de: A 1 . imp.Cap carotier cu inse~ie Widia pt. Placuta met.009 0.de 16.Prepararea .Manevra prajinilor de foraj În zona de lucru. I a II-a a III-a a IV-a a V-a a VI-a a VII-a 1 m I 0. şi stocaea În agitatarul tampon şi În habe a noroiului de faraj.categoria G1 .003 I 0.012 \ buc 0.004 I 0.008 I 0.012 I buc I 0.categoria B 1 .008 I 0.0065 TsJ07 2952270003817J~a!axor I 0.0921 1 buc 1 0.0084 m31 0.012 I buc I 0.41 0.categoria Cuprinde: .003 1 0.Pregatirea de pornire şi pomirea instalaţiei.23 1.035 / kg 0._ _~ mort~r 200 I acţionat electric 1 ore 1 0.dur(widia)bk15. .72 0.03 28625073073281 2862507344156 128625073441441 128625073441321 120025073441201 27221 07356446/ / 2875237309613 125133066197981 126811160021771 2411115904512/ / 2746133809639 124135473081641 Cap c~rotier tara inserţe pentru foraje Sapa In trepte armata Cu Wldla 0=114 S 328 Sa~ in trepte armate cu Widia 0=104 S 328 Sapă În trepte armate cu Widia 0=92 S 328 Sapă in trepte armate cu Widia 0= 76 S 328 Tub carotier Cleşti pentru foraj cu lanţ şi talci duble 4" Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 . cu diametrul de 90-130 mm.002 0.004 I 0.008 I 0.00241 0._EE~1'G: : buc \ 0.001 1 0.68 1 I \ 136 .001 1 0.012 0. cu ap~industriala in timpul forajului cu circuit cu apa. . .004 1 kg 10.004 Materiale S404/1 CLA m m3 m Apa pentru mortare şi betoane S 790 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Manoperă COD I I _ DENUMIRE~Esu~s~ .categoria C1 .grupa 4.01-24g/bc Oxigen tehnic gazos S 2031 Sirma trefil. pentru consolidari si etansari de terenuri. de la poziţia verticala la cea orizontala. faraj apă 180/13 mm Manoperă 0.004 I 0.j 2651122100024 2722103110246 4100116202818 2513306619798 .5 mm CuZn37 S 390 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 I~ 1 ore 0. .Jntreţinerea utilajului În funcţiune. = Schimbarea sapel.004 1 buc 81130200701001 Sondor TOTAL Ullla.008 0.Executarea forajului prin procedeul rotativ cu circulaţie directa.0060. kg 14.03 ore 0.001 1 0.categoria F 1 .categoria 01 .0061 8113020070100/ 7137010011500 Sandar Instalator electrician I 137 are ore I 0. netubat.004 0.categoria E1 .53 0.COD_ ··-·---T------L____ Ciment portland P 40 saci S 388 Teavaconstf SIc114x40LT35 DENUMIRERESURSA Materiale I U.Mf-I CANT .004 1 0.

307 1 0.39 /9.dur{widia)bk15. -Executarea forajului prin procedeul rotativ cu circulaţie directă.028 0. Unitarea de măsură: metru linear de foraj.004 \ 0.02 0.012 \ 0. 1 0. antrenat de instalatia de foraj.255 \. 138 139 .276 \ 0.008 0.478 11.024 0.681 11. 24111159045121 Oxigen tehnic gazos S 203t 2746133809639 1 Sirma trefil.categoria C1 . in teren de: TOTAL DENUMIRE RESURSA TsJ08 -- .871 12.007 0.016 0.gr buc buc buc buc buc buc buc m kg 0.M E1 F1 G1 I 2862507307328 2862507344156 2862507344144 2862507344132 2862507344120 2722107356446 2875237309613 2513306619798 2681116002177 A 1 .004 \ 0.01 0.M A1 ore 0.092 \ 0.categoria I a II-a a III-a a IV-a Materiale Cap carotier fără inserţle pentru fa Sapă in trepte armată cu Widia 0= Sapă in trepte armate cu Widia 0= Sapa in trepte armate cu Widia 0= Sapă in trepte armate cu Widia 0= Tub carotier Cleşti pentru foraj cu lanţ şi fălci du Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm Placuta met.02 0.006 0.012 0.53 \ 2862507344156 \ Sapă În trepte armată cu Widia D=114 S 328 \ 2862507344144 \ Sapă in trepte armate cu Widia 0=104 S 328 I 0.23 13. inclusiv tubarea.021 46 54 644 ----·t=e---CANTITAn-----kg 1 buc 1 24135473081641 Carbură de calciu tehnică (carbid) S 102 12862507307330 0.48 1.024 0.25 8. _ Manevrarea garniturii de foraj.02 0. _ Schimbarea coroanei circulare şi a şapei de foraj.004 0._----Utilaje 29522700036221 Maşină de forat pe şenile FAN 35 acţionata electric 1 ore 1 0.01 0.02 0. _Montarea habelor şi a furtunelor de aspiraţie şi de refulare. 16.17710.02 0.028 0.5 mm CuZn37 S 390 Cap carotier cu inserţie Widia pl.84 1 C1 4. _Alimentarea cu apă industrială in timpul forajului cu circuit de apa.2481 kg 0.113 CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURS ~ I .024 0. cu tub de protectie cu O maxim=146 mm. 1 0.09 1 D1 6.024 0.008 I M~~i~-2413547308164 \ Carbura de calciu tehnica (carbid) S 102 81130200701001 7137010011500 Sondor Instalator electrician TOTAL Utilaje I ore ore are / 7.012 1 0.36111. _Întreţinerea utilajului in funcţiune.014 COD DENUMIRE RESURSA ~_[~~J--B~]-~Jji \ kg \ 0.028 0.[~~--'-I COD CANTlTAŢI U.024 Cuprinde: _ Pregătirea de pomire şi pornirea instalaţiei.----_.004 0.016 1 \ buc \ 0.028 0. _ Manevrarea tubajului şi a prajinilor de foraj in zona de lucru.categoria B 1 . 1 0.alama rotunda 0= 5.368 \ buc \ 0.68 Foraj rotativ cu circulatie directa.categoria 01 . _ Executarea amenajarilor locale de mici proporţii.184 \ 0.01-24g/bc imp.143 1 0.87 11.018 0.0132 0.28 1.003 0.---.016 \ 29522700036221 Maşina de forat pe şenile FAN 35 actionata electric 1 ore 11.86 1 B1 1.007 0. .024 0.21210.----~-~~ U.015 0.008 \ 0.Extragerea tubaj ului.028 0.008 0.87 2. foraj apă 180/13 mm Manoperă 1 m31 0. Nu se cuprinde: _ Prepararea şi stocarea În agitatorul tampon şi in habe a noroiului de foraj. introducerea şi extragerea.

016 1 Cap carotier cu insertle Widia pt.---------[-1--CANl ~: m kg m kg 0.grupa 4.( I 6.20( 3/4) OL 321 S 7656 Silica! de sodiu soluţie tip SD S 2902 Ţevi din p. 128625073441201 128625073073301 2722107356446 2862507307328 2513306619798 126811160021771 24111159045121 1 / buc 1 0.12 0.002 1 0.alama rotunda D= 5.004 1 0.035/ 1 kg 0.01 1..001 m kg 10.idia 0=76 S 328 ~. cu tuburi PVC cu manşetă. .5 mm CuZn37 S 390 Teavaconstf 404/1 CL.006 0. Cuprinde: _ Prepararea şi introducerea suspensiei de apă-ciment bentonită-silicat de sodiu.004 0. 140 t' .01081 0.( Lemn de foc de foioase tari L=1mlivrabil Benlonita macinata activata Ciment portland P 40 saci S 388 Codez 100 adeziv pentru lipi! PVC kg kg kg kg 14. 2746133809639 m31 0.008 0.002 1 ------. inclusiv procurarea şi asarns tuburilor. kg kg m3 0. B1 .741 3.c.galerii.1061 0.exec.M A1 B1 C1 D1 DENUMIRE RESURSA 2B625073441" Sap"ntre~ea"""I"".de 16.006 / / buc 1 0.necoezive.008410. in faraj.4 S 6675/2 Garnituri cauciuc pres cu inserţii Piesa metal.016 0.1 o () dec.374 I 0.puternic fisurate.rigid tip m 50x 2.004 / 0. cu tuburi PVC broşate.18 2875276311607 2811236310043 4100116202818 2052152958990 1422102205525 2651122100024 2416406110467 a conducI.003 Nu se cuprinde: .37 1.18 5. la foraje pentru consolidarea sau etansarea terenurilor A 1 .21 I 0.v.2 1. imp.87 2. faraj apa 180/13 mm Tub carotier Cap carotier fara inserţie pentru faraje Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Placuta mel. Unitatea de măsură: metru linear de foraj echipat pentru injectare.004810.005 0.02011 0.005 / 0. _ Introducerea şi testarea tubului broşa! sau tubului cu manşetă.43 1. Widia""" S 328 Sapă in trepte armate cu W.153 4.I( O.303 1.001 1 0.003 1 0.012 0. _ Prepararea şi injectarea sub presiune a suspensiilor pentru consolidare sau etanşare.029 0.Forajul găurii.201 1 0.08 2722103304835 2413527345136 2521216700999 2513736601832 Teava inst.002410. ( 29522700036221 Maşină de forat pe şenile FAN 35 acţionată electric 1 ore / 0.1 - .de trecere etansa prin zid Stut pl.24 I 0.071 1 0.dur(widia)bk15.008 1 0.012 1 buc 1 0002 1 0.001 1 0.m . _Acţionarea broşei sau a pakerului şi supravegherea _ Demontarea şi spălarea instalaţiilor pentru injectare.1421 0.006 I buc buc 0..08 6.001 0. 141 .2 Cleşti pentru faraj cu lanţ şi fălci duble 4" Manoperă COD DENUMIRE_RESURSA Materiale -_-A!_I 7137010011500 8113020070100 1 Instalator electrician Sondor TOTAL Utilaje I orei ore ore 0.injectii in camas. 12722103111276/ 128752373096131 S / m / 0.·-··-r---[ COD CANTITĂŢI U. _ Montarea dispozitivului -trepied la varianta A 1 şi introducerea broşei sau a pakerului În tubforajului pe timpul injec!ării.003 0.neagra nefil.004 00081 0012 ~ 1 Tuburi inglobate in masa suspensiei.tch 11-81 in dep S 2340 Apa pentru mortare şi betoane S 790 0.009 0.01-24g/bc Oxigen tehnic gaz os S 2031 Sirma trefil.7391 1.69 4.002 0.006 0.004 0.A SIc146x100LT35 I 0.008 1 0.004 1 0.004 0.9 7.012 PVC sau tubul cu manşon.

.ciment şi silicat de sodiu În proporţie 35:1.001 I A2 I 81 0. .. faţa de consumurile Inedii reprezentative prevăzute in norma.~. Cuprinde: .02 TsJ11 Prepararea suspensiei pentru injectare in faraje. Se măsoară la metru linear de foraj ce se injecteaza. .1 1 ore 0.063 0. ._=COD ___ DENUMIRE RESURSA I CANT U.Pregatirea şi punerea in funcţiune a ameslecălorului cu Înaltă lurbulenţ~ (AlT).06 1 0.03 0.ciment.3 mm S 8540 Manoperă ------------'--1 U.15 81130200701001 7214240021800 Sondor Lăcătuş mecanic TOT AL TOTAL Utilaje Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt..'.Al .M 1-I Cuprinde: .ciment şi silicat de sodiu in proporţie 50: 1. A 125x 5/0LT 35 S 530/1 buc buc kg m 0._- CANTlTAŢI Materiale 2875237:109613 2811237331381 2875276311607 2722103209839 Cleşti pentru foraj cu lant şi falci duble 4" Pakere pentru injecţii in subteran 11-81 Piesa metal.de trecere etansa prin zid a conduct. Nu se cuprinde: .15 I .suspensie 5.Curăturea şi spălarea instalaţiei şi a conductelor dupa folosire.Variaţia canntătlor de componenţi ai suspensiilor.01 I ore I ore 1 0.-'-'.15 3.Realizarea forajului.1.•.13 ore 5.5kw Amestecator de suspensie tip AC -2 Pompa pneumatica de injecţii tip HANNY ore ore 15.I . . .Menţinerea manşetei de cauciuc umflate.Manipularea şi dozarea componentelor suspensiei in (AlT). . COD DENUMIRE RESURSA Materiale 24133373458511 2413527345136 Soda calcinata usoara cal._-_. 1 na2 ca3 minim 98%' Silicat de sodiu soluţie lip SD S 2902 U.Idem a agitatorului tampon şi cuplarea lui prin conducte sau furtune cu ameslecatorul.din: TsJ10A Obturator gonflabil. in forje Al A2 81 82 Cl .02 0.23 ore ore ore 0.Supravegherea forajului pe timpul injectarii. .Prepararea şi injectarea suspensiei.063 0. .M A1 I COD 81 2513306619906\ DENUMIRE RESURSA Tub de oxigen pn 10 dn 6.001 1 kg kg 15.09 3. ' ---~_.t~ ...M CANT m 10. Nu se cuprinde: -Injectarea suspensiei. .06 3. Teava constf. bentonită şi silicat de sodiu in proporţie 18:10..Asamblarea şi introducerea obturatorului in foraj.5:1.5:1.s.I 101 603 l!i l!i \ 142 143 . cu ajutorul apei pompate.09 3. bentonita şi silicat de sodiu În proporţie 15:12. ' . .063 0._--_.~~I 71360200116001 8113020070100 Instalator sanitar Sondor 2952270003823 2952270003823 2952270003349 -- i CANT DENUMIRE RESURSA Manoperă U.silicat de sodiu şi acetat de etil in proporţie 4.ciment. Se masoara la metru cub de suspensie pereparată pentru injectare. .066 0.. '--'-'-'-'-I"~~ . .063 0.

638 1 ore 18.05 U. manomelre inregistratoare etc.075 221.863 1.03 0.05 TsJ12A Injectarea suspensiilor pentru consolidarea sau etansarea terenurilor.04 .Montarea şi demontarea furtunelor de presiune.32(11/4) oi 32 1 S 7656 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Manoperă I mi m 0.Citirea şi inregistrarea cantităţilor de suspensii injectate.5k~ U. Nu se cuprinde: -.1 15.01 2. a presiunilor de injectare şi a timpilor de injectare.4 345.32 [11/4) Ol 32 1 S 7656 Soda calcinata usoara cal. geot. .6 9.-_ __ _---.12 1.. manometrelor cu dispozitivele de protecţie.92 2._B1 COD 2952270003823 DENUMIRE RESURSA Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pLsuspensie 5.cantitatea de suspensii injectate care se prevede ca articol de deviz separat prin aplicarea normei TSJ 11.M A2 0.281 ore 2.4 Sondor TOT Al 81130200701001 3111010080200 Sondor laborant fizico-chimice.9212. 2.M A1 m3 kg kg 0.6381.._~!~ _ CANT I 2722103304~591 2513306619798 _! Materiale / ore /12. --.04110.Remalaxarea şi menţinerea in stare de suspensie a amestecului in timpul injectârii. ! Ţeava inst.5kw ore 11.Pregătirea instalaţiei şi punerea in funcţiune.Proba de circulaţie a suspensiei in echipamentul de injectare din foraj.08 - B21 L~~JTI'381_?-.2 0..05 13. . .96 ore 3.82 ore 10.t n 12 ca3 minim 98% Silicat de sodiu soluţie tip SD S 2902 Acvafil pasta Md 97-78 Acvafil pasta Md 97-78 Apă pentru mortare şi betoan Bentonita macinata activala Ciment portland P 40 saci S 188 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Mano peră ! 2722103304859 2413337345851 2413527345136 4526627300801 4526627300801 4100116202818 1422102205525 2651122100024 2513306619798 Im kg kg kg kg 7..035 20. 9 TOTAL Utilaje 29522700038231 2952270003823 Amestecator de suspensie tip AC -2 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt.86311.----_. Se masoara la metru cub de suspensie injectatâ.74 TOTAL ore 15. . .83 255 304.-------.ERESURSA Apa pentru mortare şi be toane S 790 Bentonita macinata activ ata Ciment portland P 40 sa :i S 388 Man operă 8113020070100 1 Sondor 3111010080200 laborantfizico-chimice.M 82 C1 _____ ..835 157..neagra nefil.iale Ţeava inst.1 - S 790 m3 kg kg m 0.4817.Spălarea instalaţiei şi echipamentelor de injectare.m .suspensie 5. cu pompa de injectie 1 ore Cuprinde: .83 145 144 .04 DENUMIRE RESURSA 1.~ el 771.m .03 - 1010 15.7 81130200701001 1 ore \2. .1 274.Injectarea suspensiilor pe paşi tehnologici determinaţi de natura terenului.83 ore 3.638 1. .neagră nefil.82 - --~---. CANTlTAŢI COD 4100116202818 1422102205525 2651122100024 DENUMIR.MI-.5 - COD - 0.-----L u. CANT CO~ DENUMIRE RESURSA U._L _ Mate .87 r- CANT I I 0.Utilaje 29522700038231 Amestecător de suspensie tip AC -2 I ore I 3.

inclusiv demontarea manuala a tuburilor extrase mm.11' 0.M-= Utilaje 29522700038231 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 ptsuspensie 5. Cuprinde: Cuprinde: .--I CANT I I COD I DENUMI:~:~U_~~ .276 ore 1._---ore /1. .____ --]-:E CAr U.COD .M 1----.- .5kw 2952270003349 Pompa pneurnafică de injecţii tip HANNY -------.hidr.05 DENUMIRE RESURSA Materiale 28752373096131 Cleşti pentru foraj cu lanţ şi falci duble 4" ManoQeră 81130200701001 Sondor TOTAL 1 ore ore 1 buc 10. .Curătarea şi spalarea tubajului..Introducerea În foraj a prăjiniior sau a tijelor metalice şi manevrarea lor pâna la desprinderea capului pierdut de tubaj.276 / Utilaje 2952270003805 Pompă ptinst. DENUMIRE RESURSA I U.de trecere etansa prin zid a conduct.Filetarea sau refacerea filetelor degradate. 147 146 . . Nu se cuprinde: . la forajul cu tub antrenat de O maxim=146 mm TsJ14.Scoaterea din foraj a prajinilor sau lijelor metalice şi depozilarea lor..3.Montarea utilajului (extractorul hidraulic şi a grupului de pompare) şi calarea lui.--_.de glisare a cofrajelor pres._-_.. Se măsoară la metru linear de tubaj extras.11 TsJ13A Extragerea tubajului de protectie cu O maxim=145 cu extractorul hidraulic de 80-120 tf.46 0.Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul În zona de lucru.Manipularea prajinilor sau a tijelor metalice folosite pentru degajarea capului pierdut de la talpa forajului. Manoperă 8113020070100/ Sondor / ore 13.M f.Demontarea tronsoanelor de tubaj extrase prin defiletare cu ajutorul cieştilor cu lanţ şi falci manual. Se masoara la bucata foraj lubat. • Extragerea coloanei tubate cu extractorul hidraulic.' Materiale 2875276311607/ Piesa metal. 70 kg/cmp 2952270003612 Excavator pneumatic de piloţi pz-4 0.Manevrarea tubajului În zona de lucru şi stivuirea lui. COD I I u DENUMIRE RESURSA •• _ CANT U._CANT U.46 \ ~.M __ . _-------------. .45 / kg /6. . --~. . Degajarea capului pierdut de la talpa forajului. . COD 1---.45 TOTAL ore ---------.001' I 0.

105 TsJ16A Injectarea de umplere cu suspensie de ciment a forajului pentru titanti de ancorare.Montarea utilajelor şi calarea lor pe locul de lucru. funcţie d natura terenului şi permeabilitate. Nu se cuprinde: .5 mm a fascicului. .~~NNY 1 ' ~ 41001162028181 Apa penlru morlare şi beloane S 790 m3 1 Manoperă 81130200701001 Sondor 1 ore 1 0. I COD L___ OENUMIRERESUR~ Materiale ------]3 1: 1 1 ore I 25133066197981 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 .Ordonarea sărmelor SBP pe suportul dopului de separaţie şi matisarea cu sârmă neagră ~ mm pe lungimea dopului de separaţie.Masurarea.neagra nefil.1-20kw ore 10.Montarea utilajelor şi calarea lor pe POzitia de lucru. T! Tirant] de ancorare in teren. .rn . Nu cuprinde: .Aşezarea pe bancul de lucru al sârmelor SBP şi introducerea distanţierilo'r la poziţia preva proiect.20( 3/4) al 32 1 S 7656 Manoperă -----1-. . Cuprinde: . Însemnarea şi taierea la lungimea necesară a sârmelor.42 inaltă pres. executata inaintea injectiei de umplere . .Montarea habelor şi furtunelor de absorbţieşi de refulare . Se masoara la bucata foraj spalat cu apă.Aprovizionarea Cuapa a punctului de lucru. . .M~ TOTAL ore ------- --~--------Materiale I I I 2 Utilaje 29522700033491 Pompa pneumatică de injecţii ~~. .---.Injectare de umplere a forajului cu suspensie de ciment. in Conformitatecu prescripţiile tehnologice. pretensionati. . fixati in teren Cuprinde: .Deplasarea utilajelor de la un foraj la altulin zona de lucru.TsJ15A Spalarea cu apa a forajului.42 NOTA: Cantitatea de suspensie pentru umplerea forajului se stabileşte prin proiect. pentru care de aplică norma TSJ11.Executarea buclelor la raza prescrisa in proiect. cu D=7 sau 5 mm I ~~~321J§~_c!ropomPă multie~e TOTAL Utilaje ore 0. 2722103304835 Teava inst. . confectionati din fascicule SPB.Montarea habelor şi furtunelor de absorbţie şi de refulare.Matisarea cu sârmă neagră 0=1.Prepararea suspensiei de ciment.Executarea spalarii cu apa a forajului. Cuprinde: . 148 \ 149 . 8.Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul.-----~ COD 81130200701001 Sondor DENUMIRE RESURSA CANT U. .Descolăcirea colacilor şi indreptarea SBP. . . in dreptul distanţierilor.lucru subter.

012 0.Confecţionarea şi fixarea pe distanţieri a centrărilor.(Pantzer) Rasina epoxidica 040 25 S 6990 TsJ19A Teava metalica de injectie. in vederea refolosirii ei..05 0.M 1--I I 0.05 CANT U.. Tub izolat tip i.. Se masoara la kilogram tirant gata confecţionat conform proiectului de execuţie. -'. cu 0=75 mm. NOTA: . ._--_. Ţevi din p.Transportul local in zona de lucru a materialului inclusiv transportul tirantului gata confecţionat la depozitul de tiranţi finiţi.01 1.5 OL32 S 889 Piesa metal.17 Materiale Otel beton profil neted OB 37 D=20 mm S 438/1 Sirma otel beton precompr.p.tch 11-81 E -. . pentru tiranti de ancorare. de trecere etansa prin zid a conduct.Confecţionarea tecii de protecţie a !irantului şi executarea mufarilor necesare..Detaşarea prin deşurubare a parţii mobile a ţevii de injecţie (de la dopul de separaţie la capatul exterior al lirantului) dupa injectarea laptelui de ciment.injectii in camas. COD DENUMIRE RESURSA Materiale -----·------EE CANT U.----Materiale 27221033048351 2811236310043 Teava t~st.Matarea extremitaţilor dopului de separaţie şi umplerea cu mastic de bitum topit a interspaţiilor dintre sârme SBP şi teaca pe lungimea dopului de separaţie.Montarea capacului de inchidere a tecii la capătul dinspre exterior al tirantului. fixati in teren 71230200111001 7214240021800 Fierar betonist Lacatus mecanic 1 :~: I ~:~.. Cuprinde: . . --.Spălarea ţevii de injecţie recuperata.neagra nefil.2 Se cuprinde: .M 1 3 COD 2710602000236 2734102005975 2320322600048 2710503803166 2875276311607 2521216704505 2416407336680 '--_"DENUMIRE RESURSA _ . de tirantul de ancora re În zona dopului de separaţie. Se masoara la metru linear ţeava de injecţie gata montata inainte de injectare. ----- TOTAL ore 0.. .025 7123020011100 I Fierar betonist TOTAL Iare ore 1017 0.025 0. . odaia cu confecţionarea tiranlului.11 0. la douazeci echipări de TsJ18A Teaca de protectie din polietilena.. _"-". confecţionată conform detaliilor din proiect.20( 3/4) OL 32 1 S 7656 Stut pt.neteda SBP1 0= 7 mm S 6482/2 kg kg kg kg kg m kg Manoperă Bitum pt.Prinderea părţii fixe a ţevii de injecţie.m .e'Xec.-. . Se măsoară la metru linear de teacă de protecţie.e.02 0.galerii.de trecere etansa prin zid a conduct. COD DENUMIRE RESURSA .M .33 m 1. pretensionati... pe zona liberă a tirantului. 28752763116071 2521216701010 Piesa metal. conform detaliilor din proiect.-_. pentru tiranti pretensionati.v. U. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 Sirma moale obisnuita 0= 1.6 S 6675/2 Manoperă kg 10. ancorati in teren .rigid tip m 75x 3. - CANT - I kg mlo'04 ~.c.Introducerea fasciculului de sârme SPB În' teaca de protectie.in cazul utilizării tubului cu manşete integrat in opera (pierdut in întregime) se vor face corecturile rezultate din înlocuirea de material.46 150 151 ... dec. ----~----------.Se admite o blocare (imposibilitatea tiranţi. de recuperare) a ţevii metalice.

.::a~:~:~:a~i:::~~~:. pe o distanţa de maxim 200 m pe teren accidentat.' Sondor 1 ore 1 4. un spor de 24% la norma TSJ20A 1. Pentru liranţi c~ lungime mai mare de 20 m şi maxim 35 m se acordă pentru fiecare diviziune de 5 metri in plus peste lungimea de 20 metri.suspensie 5.05 4. 4.Deplasarea Nu cuprinde: .pn= 45 atm d~ 32. Cuprinde: .--_ . inclusiv curătarea şi spalarea acestora. privind absorbţiile reale.13 ore 0. :~: ~:~~.neagră nefil. . 152 153 ! .72 ore 1. Se măsoară la bucata tirant introdus În foraj. pentru formarea bulbului de scelment la tiranti ancorati in teren 71230200111001 Fierar betonist TOTAL 1 ore 10.22 81130200701001 9310060019900 Sondor Muncitor necalificat TOTAL I ore ore 13.Sporul pentru condiţii tehnice deosebite de lucru. de 20 m. Nu cuprinde: .03 0. .77 2952270003823 2952270003349 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt.-. la metru linear bulb de scelment gata injectat.Montarea hablelor şi a furtunelor de aspiraţie şi de refulare. -------_. . conform indicaţiilor din proiect. care se evaluează conform datelor din proiect pe experimentari anticipate). .-. TsJ20A Introducerea tirantului in foraj.12 Injectarea cu presiune a suspensiei de ciment.Lansarea tirantului in foraj pe o lungime maximă.Procurarea şi pregătirea tirantului ca material. spaţiu de manipulare restrâns şi teren accidental. .6 mm ni 4995 Manoperă 2513300619865 I -------------DENUMIRE RESURSA CANT U.22 ore 4.Montarea utilajelor şi calarea lor pe locul de lucru.054 ~ :::. .04 81130200701001 .---------------Tub cauc. pana la lungimi de 20 m . . 2952270003612 \.Manevrarea tubajelor.m .Injectarea suspensiei de ciment În forajul tubat. concomitent cu extragerea tubajului pe zona bulbului de scelment.13 Cuprinde: .32(11/4) -COD DENUMIRE RESURSA Manoperă al 321 S 7656 CANT U.COD --. manipularea acestora in zona de lucru. NOTA. .Transportul prin purtare directă a tirantului.5kw ore 1. aplicând norma TSJ11 ._.M r--- 2513306619798 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Manoperă I TOTAL mi m 0. . ~ CANT U.--.M f-- TsJ21A I I m 10. ____ COD Materiale .M f----- DENUMIRE RESURSA 27221033048591 Ţeavă inst. suspensiei de ciment injectabila.Prepararea (determinate Se masoara utilajelor de la un foraj la altul in zona de lucru. ~ ~~A~~Y___ ~ .

-. -Introducerea presei manual.-.de trecere etansa prin zid a conduct.-. .187 ~~ 87 NOTA: În funcţie de prevederile din proiect privind diagrama de tensionare. folosind şi dispozitivul de susţinere.Tensionarea În mai multe trepte pănă la forţa totală de tensionare a tirantului din fascicule SPB.5kw Presă de pretensionat armaturl -----~--_._---------:--.Prepararea suspensiei de ciment.J ore 0. . . . se poate repeta operaţia cuprinsă În norma TSJ23' pentru forţele şi numărul de relaxati prescrise. J.53 Electropompa pretensionat armături inalla presiune 4. __ . .Demontarea cofragului metalic de inventar de la capatul de blocare.Demontarea presei pentru efectuarea lucrarilor pregătitoare tensionarii definitive a tirantului conform normei TSJ24. .Montarea hablelor şi a furtunelor de absorbţie şi injectare.4 0.2 15.Racordarea furtunelor Între electropompa de inalta presiune şi presa (cricul de blocare).53 3.Introducerea rozetei de declavetare Între sârmele SBP. Se masoara la bucata tirant cu lungimea maxima de 20 metri.t~ ore 2. -Introducerea eonului de inventar al presei şi ordonarea sârmelor pe con. . ._--jl1 __ CANT U. ---2651122100024 2875276311607 1422102205525 4100116202818 Materiale Ciment portland P 40 saci S 388 Piesa metal.M o CANT ----- I! -----------------Manoperă / Montator prefabricate beton --- __ / ore TOT AL Utilaje ore I 3. conform reţetei prescrise În proiect.Montarea dispozitivului de susţinere a presei la poziţie._-_ DENUMIRE RESURSĂ - . -~-[----------_. -lmpanarea rnanuală a sârmelor pe con şi inel de inventar.883 re ~ l.Montarea utilajelor şi calarea loe pe locul de lucru.---.Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul in zona de lucru.3 0.Montarea cofrajului metalic de inventar la capul de blocare. pentru a verifica rezistenţa bulbului de ancorare. .883 0. Se măsoară la bucata fascicul ancoraj.M~ COD Cuprinde: . ----------}~Ml=DENUMIRE RESURSA li U.2 7123030012500 COD -. pentru verificarea stabilitatii bulbilor si mentinerea fortei de tensionare Cuprinde: .Injectarea pastei de ciment În interiorul tecii şi al capului de blocare..57 2952270003338 2952270003202 2952270003823 2952270003349 Amestecător de suspensie tip AC -2 ~~mpa 'pneu_matica de injecţii tip HANNY kg kg kg m3 20.---. .TsJ22A Injectarea de protectie in zona libera a tirantului. \ 154 155 .. Bentonita macinata activata Apa pentru mortare şi beloane S 790 Manoperă 8113020070100/ Sondor TOTAL / ore / 6. .57 ore 6.t. interiorul tecii de polietilena in TsJ23A Tensioriarea de proba a tirantilor de ancorare.. .Spalarea utilajelor de injectare..

07 3.cauciuc d=225 cm Manoperă I 1· 7214240021800 \ 7123030012500 tacanis mecanic Montator prefabricate beton ore \3. -Introducerea presei manual. .-. .--.Racordarea furtunelor de lnaltă presiune de la electropompa hidraulică la presă şi la cricul de blocare.5kw .fas.Tensionarea in 3-5 trepte păna la forta prevazuta in proiect şi aşteptarea cu stanonăr: de circa 20 minute. Se măsoară la bucată fascicul tensional.Introducerea intre sârme şi in presa a rozetei de declavetare. -Introducerea con ului de inventar al presei intre sârme şi ordonarea acestora pe con. 157 156 . prin aşezarea ordonata a sârmelor. -Introducerea inelului de strângere a fascicului pe rozeta de blocare. -Introducerea conului de ancoraj intre sârmele SBP.Montarea tijei de blocare.lndepărtarea capacului de etanşare a tubului de trecere. .07 ore .--COD --.5 mm doua câte două vecine.sbp dubl36d5 44d5 Piesa metal. inclusiv fixarea prin puncte de sudura pe placa de repartiţie. . .Degajarea gurii forajului pe adâncime de circa 0. centrarea lui pe placa de repartiţie. Utilaje 2952270003202 2952270003338 Presă de pretensionat armaturi Electropompă pretensionat armături inalta ---------_ presiune 4.-. -.". folosind şi dispozitivul de susţinere.0 \ ore 15. .~ TOTAL ore 18.Baterea cu ciocanul a con ului de inventar până la lmpănarea provizorie a sârmelor intre conul de inventar şi inelul de inventar. prin batere şi repartizarea sârmelor pe conturul conului.Curaţarea tubului de trecere. . DENUMIRE RESURSA Materiale l --t-CA.-. .Montarea pe presă a braţelor de susţinere a cricului de blocare. .6 m.-1 . de impurităţile provenite din betonarea pereţilor mulaţi.Taierea ţevii PVC a tirantului pe lungimea necesara pentru a permite montarea aparatului de reazem.Introducerea rozetei de blocare. . manual cu dalta sau spiţul şi ciocanul.de trecere etansa prin zid a conduc\. de bentonita şi ciment intărit. l.. 2811236309290 2875276311607 2513736601765 Ancoraj mel..Demontarea presei şi a dispozitivului anexă. .pod tip inel-con pt.Montarea cricului de blocare.Degajarea betonului intarit din zona tubului de trecere a tirantului prin pereţi mulaţi. . . .--- -.-'--.TsJ24A Tensionarea tirantilor ancorati in teren si blocarea cu ancoraje inel-con .Trecerea poziţiei şi introducerea aparatului de reazem pe fasciculul din SBP. . b) Lucrări de tensiune: . Garnil.--. _ buc kg buc ~~M Cuprinde: a) Lucrări pregătitoare: .Montarea piesei de rezemare pentru măsurarea efortului din tiranl.Montarea dispozitivului de susţinere a presei la poziţie. _--- J ore 3.Montarea inelului de ancoraj pe aparatul de reazem.Determinarea eventualelor alunecari. . . .Ordonarea sârmelor din tirant prin legare cu sârmă neagra 1.Blocarea conului ancorajului. . . .

I'CBLlCn.\NUlUI.\.u I. ceea ce asigură o retrospectivă completă asupra unui aci UfU'lUn.\1.ALOG • PRETURI LA MATERIALE DE CONSTRUCTII actualizate trimestrial ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: LEXCON AMonlii economici şi specialiştii din construcţii. 100 STAS-uri în vigoare şi 476 normative tehnice elaborate de: dl\'l'IM:.~lor ormative pe domeniile u principale: \1·101111 \IU' \ U)N~lRlCnILOR • MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE FURNIZORI-PRODUCĂTORI PENTRU FIECARE MATERIAL MATERIALE OFERITE ÎN JUDEŢ PREŢURI DE SORTIMENTE UTILIZARE: EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCŢIILOR ÎNTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCŢIE CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZIŢIONAREA MATERIALELOR • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCTII-MONTAJ ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: ••• ' 1·ci IIi "1/\ Ilh' 1'1.nauurtc de specialitate În domeniu.I Ofici u 1 Partea 1.MATPIOD CAT. SiRII.sie"ră astfel o sistematizar e a întregului cadru de reglementări din domeniu: acte normRtlve publicate În Monitorul Oficial.:\. Clarificare pe ton.rl ~l DE i lIlmA~ISM I. ordonanţe. Hotărâre de Guvern. RECEPTIAŞI E\PEfU'lZARI~\ I:(I"SIIUI(:PII.E\fElI<TÂIULOHI)EAMb'iA. hotărâri ale Guvernului sau ordine nl't111'ICIIUlc.\Il.~I()'~HI ~III~NCI DE BATE • MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN PRODUCŢIE INTERNĂ. I'. CATALOGUL SE EDITEAlĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) SISTl~MVI. 766/1997 ŞI LEGEA 10/f995 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII DIN CATALOG ••• I'K(lIM' I.•1111)/11\.11 U(:tt."1 in IOnllntic cuprinde toate actele normative publicate în Monitorul Oficial al Românie Parteu 1 ŞI 1\~1f(lIfn nutomat următoarele legături: ucccsiuuen cronologică de actualizare a prevederilor reglementate: actul iniţial cu modificări .\Il\S 1HAI. tEXCON ESTE OIIERATIVSI POAn: n ACHIZITIONAT! " (\. con.. Se . standarde şi alte norme şi normative În vigoare. un ghid automat vă îndrumă spre găsirea rapidă a întregului cadru de relll~m~nIAri aferent unei situaţii: Lege. s Pnreurgere text integral dacă după parcurgerea primelor 2 trepte este necesară cdiuucu/cousuhurcn textului reglementării. ţ . dispozrţre 111I nstrument eficient de autoconsultanţă I 8 cadrului normativ ce reglementează sectorul d.WE lMOlllLl.\PR( lPRll'RM I'ENTllt: CAlL\ m: L'l'U.:Ullllllt·tAri.iCl'llŞll\~fENAHRFATER1TORII:I.ECOMVNTTlTl'ROl1 IX)MENI!I.\j(E.8C identifică orice domeniu reglementat cu toate actele normative aferente până 1" nivelul normelor metodologice sau normarivelor de aplicare care au fost publicate în MOIIII".truclll montoJ Prlnu-o procedură prietenoasă.ICF 1 .4.iv nferem domeniului investigat.OR~l nEia . titlu.~.El'<WAI. de nsemenea.. NOImă metodologică Normntiv şi ()Idi" ministerial. Ordonanţă. Sistemul informatic L.lnut: structura actului normativ .SCOATEHEAINClRCrnULN.tlV<' date În executarea acestora .EXCON este pe acelaşi suport magnetic cu sistemul informatic STASJ)()('. _ ••• ••• Sililt'nmi permite o informare treptată asupra unui act normativ: Idelltlnure: număr. • mUlt CIIIHIIISC. HECUli\IlE.AI'II()/lARF..titluri-capitole şi secţiuni cu un rezumat CCl llllrll/rnlJl Ideilo din conţinutul actului normativ.RlCOL D II lEllENURIWR PE\TRU 1(J\S 11111\:1I.PoTol..1r~nA IN('ONSTRUCTII 101 1iI\ II ~I WtlilRE l'IlOlU· 1II'.J~RE A TElllTOWl.II·'I\R"'I UlI(E~1 COl"~·rRl!qll I'II()III}W: {.lliWE PUULld.. • •. ~INFORMAŢlILE SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRODUCĂTORI DE MATERIALE DE CONSTRUCŢII PENTRU AGREMENTE TEHNICE.G.. INFORMAŢIILE SUNT PRElUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN Mol.E. informaţii privind publicarea actului normativ în Monitorul Oficial.legi. republicări şi eventuale prorogări sau suspendări.VI!HNp: ('. AVÂND AGREMENT TEHNIC FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSELE PUSE ÎN VÂNZARE VALABILITA TEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELEŞI PRODUSELE UTILIZARE: ASIGURAREA ACHIZITIONĂRII MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZUTE DE H.'iT PENTRUOJNSTIU.\ cu AQl'IS·(JI.1'nII'LIlI . au 1.OH ~('III/.\RI'A IWI/.OR ACTIHLm: nE . prin acest nou sistem informatic LEXCON..(1lMliNITAR. se păstrează toate actele I1HI1t1l1l1vcşi după abrogare. I (O"l('I'.\lI~IIlNln IlI'. • "I1IC''iPUlldCII(tt tehnică a actelor normative: actele normative de reglementare cu actele lIurlll. ~lIaJRANIA ŞI A\IlJIE.

1 - ..gestiunea documentaţiei economiCe labene • LEXCON -legislaţie În construcţii r I It MATPROD ...:." Indicatoare de norme de deviz pentru lucrări de construcţibm instalaţii şi reparaţii....i Ghiduri şi metodologii pentru principalele activităţi manageriaI6~~' execuţie din sectorul de construcţii-montaj Produse informatice şi de consulting: . .~.S.N."... distribuie şi codifice În conformitate cunormete Norme de consum orientative pe articole de deviz aprobăte'pri MLPAT. revizuite şi completatepen având aprobare MLPTL societatea noastră fiind singurâ"abîii să le editeze.. 1/N/03.: ...preţuri la zi pentru materiale de construcţii -iF! ..~ • BETA 2000 . nr. :F~ I. 13/N/08.04. . . programarea~'flh decontarea lucrărilor de construcţii '.sistem lnformatic pentru elaborarea0gq..' DELTA 2000 .03:1Q9 Norme de muncă pentru pfincipalel~ activităţi de construcţj~.Activitate de perfecţionare-instruire (training) .c economice a ofertelor pentru licitatii. .B. ediţia 1981.1992 şi ordin MLPAT nr. -.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful