"

INDICATORD~·NORM~D~ D~Vll
PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE
~,. ft

Ts
- Ediţia 1181-

Volumul fi

"11.ţ()4/2('ONSULTANŢĂ, ORGANIZARE ŞI CIBERN}~TlCĂ ÎN CONSTRUCŢII c.O.C.C.-S.A.

([3

INDICATOR DE NORME DE DEVIZ ..., PENTRU LUCRARI DE TERASAMENTE

Ts
1981
Volumul II
VERIFICAT.
2002

Cuprinde codificarea unitară pe 13 caractere a resurselor În conformitate cu adresa M.L.P.T.L. nr. 1143/DGT/24.03. J 999 şi cu prescriptiile Il.E., fiind încadrate în noua clasificare C.A.E.N. şi C.P.S.A.

Biblioteca UTCN

•.••. ~~~:f>'

I.;--;';'I. TFHN\CA CLU
111111111111/111111111111111111111111111

_.. ~ 1 O -..,,' .', ~~
-2003 -

514668

--

. !.~.-._.--.--'~--- I')u;~ 5 ~ J1t'~f .•. ~

Indicatorul este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr: 6012001 privind achiziţiile publice şi ale Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări, art. C.7. J .c. din secţiunea Informaţii generale, care stipulează: "INDICATOARELE DE NORME DE DEVIZ, SERIA 1981, POT FI FOLOSITE, ÎN MOD ORIENTATIV, ATÂT DE CĂ TRE PROIECTANT~ CÂT ŞI DE CĂTRE OFERTANT, ÎN DESCRIEREA LUCRĂRILOR, A CONDIŢIILOR DE MĂSURARE A LUCRĂRILOR, A EVALUĂRII RESURSELOR NECESARE, A CONSUMURILOR SPECIFICE DE MATERIALE, MANOPERĂ ŞI UTlLAJE."

SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI

VOLUMUL II
lmool OOQltol rsF fsG Denumire capitol Sprijinirea malurilor Curăţarea terenului Amenajări de peluze, plantări şi transplantări, alei, terenuri de joc pentru copii, terenuri de sport şi stăncărie ornamentală Transport şi depozitare mecanizată Consolidarea terasamentelor Pagina 11 33

54

sH

EDITAREA, COPIEREA, MULTIPLICAREA SAU FOLOSIREA INFORMAŢIILOR ÎN BAZE DE DATE SAU APLICAŢII SOFT ÎN SCOPURI COMERCIALE SE FACE NUMAI CU APROBAREA SCRISĂ A C.O.C.C.-S.A., SINGURA SOCIETAT.E ABILITATĂ OFICIAL . DE ţĂ:TRE M.L.P.T.L. SĂ EDITEZE ŞI SĂ 1 DISTRIBUIE ACESTE INDICATOARE

103

Tsl TsJ

124
.

© Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate COCC;.SA®
:•.•,ItIt'

Consultanţă, Organizare şi Cibernetică În Construcţii
în conformitate
CLi Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art. 7 şi 8.

Calea Griviţei 8-10, sector 1,78104] Bucureşti Te"-.:·,OD4,0-021-212 41, Fax: 0040-02]-312 5641 98 www.cocc.ro e-mail: cocc@artelecom.net
3

Tr\\I~tr ~ u~----.! mr'~ ~ ~-~~ l.l.ll.l,-.a ~

2:000
\._-:~....

~

----..-

CAPITOLUL SPRIJINIREA

TsF

Sistem informatic pentru elaborarea ofertelor pentru licitaţii, programarea, urmărirea şi decontarea lucrărilor de construcţiimontaj, finanţate de stat sau din alte Surse
Consultanţă, Organizare şi Cibernetică În Construcţu.. COCC a proiectat şi a dat în exploatare curentă sistemul informatic DELTA 2000, care: . răspunde cerinţelor societăţilor de proiectare şi de execuţie construcţii-montaj în elaborarea ofertelor economice şi a întocmirii tuturor documentelor (formularelor) necesare prezentării la licitaţii conform legislaţiei actuale privind achiziţiile publice, precum şi a "Normelor metodologice" de aplicare a acesteia, permite programarea, urmărirea şi decontare. lucrărilor executate pentru investiţii, indiferent de sursa de finanţare, cu respectarea condiţiilor contractuale şi de legislaţie; aplicaţia permite editarea tuturor rapoartelor specifice lucrărilor de investiţii bugetare şi extrabugetare, rapoarte de tip utilitar, inclusiv fOITImlarele document pentru prezentarea la licitaţii; tip ofertele pot fi Întocmite prin apelarea la indicatoarele de norme de deviz editate În: 1981-1982, 1992-1996 şi 1999-2001 şi În continuare de COCC, care sunt elaborare Împreună cu institute de cercetări şi proiectare de specialitate; menţionăm că indicatoarele elaborate În perioada 1999-2001 sunt indicatoare de rionne de deviz ediţia 1981-1982 revizuite şi completate la zi cu norme pentru materiale şi tehnologii noi, precum şi cu unele modificări la zi ale unor norme; aplicaţia DELTA 2000 este unicat În ţară din punct de vedere al bazei de date normative şi a codificării resurselor, care este realizată în concordanţă cu prevederile Uniunii Europene Amintim că COCC este ,~jngU"'1 societate "hilihlW oficial sii editezo, sii difuzeze şi sti fOlnl'n.'jaJiz('Zt~ aceste nurme, în urma contnf('t(~for JWcare le-a avut cu l\'lCfnd . şi !\lLPTL. Pe lângă indicatoarele de norme amintite mai sus, aplicaţia permite ca utilizatorii Să-şi poată crea norme proprii. cu consumuri de resurse proprii ce se constituie în baze de date normative proprii utilizatomlui Intre utilizatorii care folosesc sistemul DELTA-2000, se pot efectua transferuri automate de date (selecţii de devize, de obiecte, o investiţie sau selecţii de investiţii) prin procedeul export/import foarte rapid, Sistemul DELTA 2000 are programeleelaborate în limb~iul Visual Basic (versiunea 6.0), bazele dedate gestionate cu SQL Server 7.0 şi poate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM, monopost sau în reţea, pentru utilizatori cu Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 sau Windows 2000. Sistemul DELTA 2000 necesită următoarea configuraţie minimă necesară: calculator PC compatibil IBM-PENTIUM 200 MHz; 32 Mb RAM; HDD-IGB, FDD 3,5", CD-ROM, imprimantă M/A3 (recomandăm: PENTIUM II (K6-2) la 300 MHz, 64 Mb RAM şi Monitor 15"), SiSI"l1Iul I)ECC\ 200() este realizllt În conformitate cu prevederile ".prinSt' În Ordollanţ:1 tiI' llrgenţă nr, 601200.1 privind a.'hi,iţiile publice pentru servicii, proiectare şi lucrări.

MALURI LOR 11

11,101
IMI,I"

1111 '81011

11111 1111Il( 1111t!'( '1(11)

1••1'1l

1_1'10
-. Societatea noastră asigură prin contract instalarea, instruirea şi asistcnţa tehnică la sediul beneficiaruhu Preţul de bază pentru sistemul informatic DELTA 2000 este de 700 $, fără TVA, la care se IIdtlll~n contravaloarea diverselor servicii. Pentru firmele care au cumpărat de la COCC versiunea anterioară stabilite prin negociere directă, DELTA, pre(ur/ll'
VIII' "

" •

1'11 A
111"12A

De asemenea, În funcţie de mărimea societăţilor comerciale (număr de personal, dotare irll,ullllltll'n etc.), preţurile pol deveni negociabile,

eneralităţi prijiniri de maluri, cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la ăpături executate În spaţii limitate, având lăţimea de până la 1,50 m Între maluri prijiniri de maluri cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la ăpături executa te in spaţii limitate, având lăţimea de 1,51-2,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la săpături executate În spaţii limitate, având lăţimea de peste 2,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag verticali ascuţi şi la un capăt şi cadre de lemn, cu interspaţii Între dulapi de maximum 0,05 m, la săpături de fundaţie, În teren uşor sau mijlociu Sprijiniri de maluri, cu dulapimetalici aşezaţi orizontal, la săpături executate in spaţii limitate, având lăţimea de până la 1,50 ITi între maluri Sprijiniride maluri, cu dulapi metalici aşezaţi orizontal, la săpături executate În spaţii limitate, având lăţimea de 1,51-2,50 m Între maluri Sprijin iri de maluri, cu dulapl metal ici aşezaţi orizontal, la săpături executate in spaţii limitate, având lăţimea de peste 2,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri, cu dulapi metal ici aşezaţi orizontal, la săpături În terenuri cu împingeri mari, executate În condiţii speciale, la drenuri şi canale de adâncime, având lăţimea de până la 1,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici aşezaţi orizontal, la săpături În terenuri cu Împingeri mari, executate in condiţii speciale, la drenuri şi canale de adâncime, având lăţimea de 1,51-2,50 ni Între maluri, Sprijinir de maluri, cu dulapi metalici verticali şi cadre de lemn, cu interspaţii Între dulapi de maximum 0,05 m, la săpături de fundaţie, În teren uşor sau mijlociu Sprijiniri la pereţii săpăturilor de fundaţii, executa te 'cu palplanşe de lemn bătute manual Cadre din lemn de răşinoase, pentru sprijinirea pereţilor de palplanşe '

14

15

16

18

19

20

21

22

25

27

28
29

5

pentru linii electrice de inaltă tensiune Sprijiniride maluri. la săpături de fundaţie. a arborilor tăiaţi În scaun sccaterea au defrişător montat pe tractorul S-1500.50 m.111l0 1••111111 1. până ~a adâncimea de 0. de terenurile nisipoase. cu remorca de 3 tone. strângerea În grămezi şi arderea lor supravegheată Curăţarea terenului de iarbă şi buruieni .U 111 30 I 1!if~1I 31 r . ascuţit la un capăt şi cadre de lemn.. 4. cu păstrarea structurii În straturi Îmbrăcarea taluzurilor cu pământ vegetal compactat. a suprafeţelor de tufişuri sau arbuşti cu diametrul de până la 10 cm. cu tractorul rutier tip forestier. cuplat la tractorul rutier Transportarea la distanţa de până la 500 rn. inclusiv transportarea materialului lemnos În grămezi Defrişarea mecanică.TsF13 TsF14 Sprijiniri de maluri. până distanţa de 150 m. . de po terenurile de luncă. cu defriţător montat pe tractor S-1500 Scoaterea cioatelor de foioase tari şi brad.. În vederea consolidării lor. prin secţionare succesivă a crengilor. cuprinzând două treceri perpendiculare Între ele. inclusiv transportarea manuală a materialului În grămezi Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de răşinoase sau foioase moi şi transportarea materialului lemnos În depozite Scoaterea cu mijloace menuale a cioatelor de foioase tari şi de brad şi transportarea materialului lemnos in depozite Doborârea cu ferăstrăul mecanic a arborilor de răşinoase. ramurilor şi tulpinei Extragerea pământului necesar amenajării spaţiilor verzi. cu explozibil Dezrădăcinarea cioatelor de foioase tari şi de brad. Defrişarea manuală a suprafeţelor Împădurite cu tufişuri şi arbuşti cu diametrul de până la 10 cm. inclusiv transportarea manuală a materialului lemnos in depozite Scoaterea cioatelor de răşinoase sau de foioase moi.1101 AMENAJĂRI DE PELUZE. executate cu interspaţiile Între dulapi de maximum 0. cu defriţător montat pe tractor 8-1500 Scarificarea mecanică a terenului defrişat. cu şufa sau troliul. adunarea manuală În grămezi a materialului lemnos şi Încărcarea lui În remorcă Dezrădăcinarea cioatelor de răşinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi. TERENURI DE SPORT §I STÂNCĂRIE ORNAMENT ALA Generalităţi Degajarea terenului de corpuri străine Tăierea manuală a arborilor. la săpături executate În spaţii limitate.OIU I.1 • III CURĂŢAREATERENULUI Generalităti Degajarea 'terenului de frunze şi crengi.. a resturilor lemnoase adunate de pe suprafeţe defrişate Cornasarea depozitelor de resturi lemnoase (provenite din defrişare) cu o formaţie cu 4 buldozere pe şenile S-1500 III 1 (II tii ea 48 49 49 50 51 51 lJO 52 53 36 TsG04 CAPITOLUL TsH 37 37 39 40 TsG05 TsG06 TsG07 TsG08 I I ••11111" l.10 TsG01A TsG02A TsG03 J "ÎI.. cu dulapi de fag vertical.cQrlf1carea mecanică a solului pe două sensuri perpendiculare sccaterea cu defrişător montat pe tractorul S-1500. pentru linii electrice aeriene de Înaltă tensiune.05 m CAPITOLUL TsG i '.11011 1••1100 1.6 59 TsG12 TsG13 TsG14 60 46 47 61 6 7 . executată pe taluzuri cu înălţimea de până la 4 m Îmbrăcarea taluzurilor cu pământ vegetal compactat.. cu defrişător pe tractor S-1500. PLANTĂRI ŞI TRANSPLANTĂRI ALEI. cu dulapi de fag aşezaţi orizontal. după dofrişare. '\" 11I(1~~ in depozit a arborilor sau cioatelor izolate.tI hl~ I . nivelarea şi finisarea suprafeţelor după mobilizarea solului Aşternerea uniformă a stratului de pământ vegetal. a arborilor tăiaţi În scaun ndepărtarea (evacuarea) mecanică a materialului defrişat sau a cioatelor xecutarea arăturii la adâncimea de 25-28 cm. montate pe II notor S-1500 ~. executată pe taluzuri cu Înălţimea intre 4 m şi 8 m 54 57 57 58 42 43 44 TsG09 TsG10 TsG11 59 4r. cu plugul cu 2 trupiţe. foioase tari şi foioase moi. TERENURI DE JOC PENTRU COPII. inclusiv împinqerea materialului lemnos În grămezi _ Doborârea manuală a arborilor de răşinoase şi foioase. cu explozibil Cosi rea vegetaţiei I 33 35 35 • • . pe teren orizontal sau cu panta de 20%. În vederea consolidării lor. cu păstrarea structurii Mobilizarea manuală a solului În vederea asigurării prizei cu stratul vegetal.

gropile având lărgimea de până la 2 m şi adâncimea de până la 1. pentru Îmbrăcarea cu pământ vegetal pe fiecare 4 m Înăltime de taluz peste Înălţimea de 8 m din articolul respectiv: corespunzător grosimii stratului din pământ vegetal Semănarea gazonului Brăzduiri Spor la normele TsH10B şi TsH10D pentru brăzduirea de consolidare. având balot de pământ la rădăcină de diam. În vederea' transplantării Extragerea mecanizată a arborilor cu diametrul de până la 10 crn.f. forme cu balot de pământ la rădăcină cu înălţimea plantei Plantări Transplantări cu balot de pământ Plantări pentru gard viu Udarea plantaţiilor . borduri. cu utilaj combinat de depozite . cu instalatia de haldat cu productivitatea de 12500 m% ' Descărcarea sau Încărcarea.1i39 ' ••II~O 1iii I 141 64 65 66 67 67 _ 68 Terenuri de sport din mixturi cauciucate Confecţionarea şi montarea de panouri. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 4400 m3/h ' .1600-3600 Riparea benzilor de transport. Tăieri de corectie Tunderea gard~rilor vii. cu NETEZON (material netesut înierbat) . 0.categoria transportoarelor CAPITOLUL CONSOLIDAREA TsJ 103 104 105 107 109 112 114 117 120 122 123 n . executată cu blocurile Protejarea şi înierbarea taluzelor cu Înclinare maximă de 2:3. 1 10105 ToI06 lsl07 TsI08 TsI09 Tsl10 72· 74 76 76 77 79 80 81 81 82 83 84 86 88 92 94 Generalităti Transportul materialului excavat. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 6500 m3/h ' Depunerea materialului excavat. Extragerea manuală a arborilor şi puieti lor de arbori fără balot de pământ la rădăcină ' Extragerea manuală a tufelor de arbuşti şi a răşinoaselor de până la h=2 m.TsH08 TsH09 TsH10 TsH11 TsH12 TsH13 TsH14 TsH15A TsH16A TsH17 TsH18 TsH19 TsH20 TsH21 TsH22 TsH23 TsH24 TsH25 TsH26 TsH27 TsH28 TsH29 TsH30 TsH31 TsH32 TsH33 TsH34 TsH35 TsH36A Spor la consumurile de forţe de muncă la art. executată manual Amenajări de alei de parc şi terenuri de joc pentru copii Drenuri Amenajarea pistelor de atletism Amenajarea terenurilor pentru sport.50 m .40 m şi h=0. cu balot de pământ la rădăcină. porţi şi stâlpi la terenurile de sport Stâncărie ornamentală Stâncărie ornamentată din blocuri grupate. ambalat În plasă de sârmă şi doage Extragerea manuală de buxus.40 m Pregătirea sistemului radicular la arbori. forme Plantarea florilor şi plantelor perene . cu instalatiade transport cu benzi de 1400 mm Iătime ' Transportul materialului excavat cu instalatia de transport cu benzi de 1600 mm lătime ' Transportul materialului excavat. II III TERASAMENTELOR 124 13q 131 TsJ01 TsJ02A Generalităti Stabilizarea terasamentelor În amplasament / Consolidarea terasamentelor. prin înlocuirea materialului din terasament În şliţuri. cu instalaţia de transport cu benzi de 1800 mm Iătime Transportul materialului excavat. expuse la eroziune. În condiţii medii de amenajare a vetrei de vehiculare a utilajelor conducătoare .tip Ks . în ănchidere de linie c. cu instalaţia de transport cu benzi de 2250 mm Iătime Depunerea materialului excavat. din zgură Amenajarea gropilor pentru sărituri 8 t 62 62 63 ' ~113"1 " nllUU ' . cu balot de pământ la rădăcină Extragerea mecanizată a arborilor cu diametrul de peste 10 cm. cu instalatia de transport cu benzi de 2000 mm Iătime ' Transportul materialului excavat. TsH07. cu păstrarea structurii solului şi separarea stratului de pământ vegetal. Depunerea materialului excavat. chenare. pentru fiecare 4 m Inăltime de taluz peste cea de 8 m pervăzută În normele respective Udarea suprafeţelor cu furtunul Administrarea Îngrăţămintelor Cosi rea mauală a gazon ului Plivi rea buruienilor În peluze Rectificarea marginilor la peluze şi rabate Săparea manuală a gropilor poligonale pentru plantări izolate. Combaterea bolilor şi dăunătorilor În plantaţii.. 9 . CAPITOLUL TRANSPORT Tsl MECANIZATĂ 95 96 99 100 101 I I 111101 ŞI DEPOZITARE 69 69 Inl02 Inl03 I nl04 70 71 .

executată Înaintea injecţiei de umplere Injectarea de umplere cu suspensie de ciment aforajului pentru tiranţi de ancorare. Consum urile specifice din normele de deviz sunt stabilite pentru de lucru necesare şi de condiţiile III/Ilore normă În funcţie de operaţiile pnolflce de execuţie. fixaţi În teren Tiranţi de ancorare În teren. Sprijinirile se vor executa pe bază de proiect sau date tehnice de uţie detaliate. 2. pretensionaţi.umplutură de Înlocuire. pretensionaţi.f. drenuri.şi menţinerea forţei de tensionare Tensionarea tiranţilor ancoraţi În teren şi blocarea cu ancoraje inel-con 132 133 134 135 136 CAPITOLUL Ts F SPRIJINIREA MALURILOR neralităţi 1. Conţinutul capitolului 139 141 142 143 145 146 147 148 148 149 150 151 152 153 154 Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile moteriale şi manoperă. 155 156 3.1. În Închidere de linie c. scoabe).2. Consumurile specifice manoperă: Consumurile specifice de forţe de muncă cuprind operaţiile de lucru necesare. realizarea pantelor de scurgere şi . cu tub de protecţie cu D maxim = 146 mm. În forje Prepararea suspensiei pentru injectare În foraje Injectarea suspensiilor pentru consolidarea sau etanşarea terenurilor " Extragerea tubajului de protecţie Degajarea capului pierdut de la talpa forajului.2.1. canalizare. cu D=75 mm. in interiorul tecii de polietilenă Tensionarea de probă a tiranţilor de ancorare. prin decaparea platformei. Pentru sprijiniri cu dulapi de fag sau metal aşezaţi orizontal. Consum urile specifice de material lemnos sau metalic sunt stabilita pe bază de analize speciale şi dispozitive constructive. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz privind sprijinirea 1I1ulltrllor la lucrări de fundaţii. pentru verificarea stabilităţii bulbiler . rezervoare 1lL/lopate etc. pentru tiranţi de ancorare. mărimea interspaţiilor dintre ei. la stabilirea consumurilor specifice de manoperă s-a ţinut seama. cu diametrul de 90-130 mm. 3. 2. lăţimea intre maluri. astfel: 3. stabilite pentru fiecare normă in parte. Conţinutul normelor 3. Hidroizolarea platformei căii ferate. În funcţie de modul de aşezare a dulapurilor. fixaţi În teren Introducerea tirantului În foraj Injectarea cu presiune a suspensiei de ciment. stabilite În funcţie de mărimea impingerii pământului rrlJlnit. la foraje pentru consolidarea sau etanşarea terenurilor Obturator gonflabil. confecţionaţi din fascicule SPB Teacă de protecţie din polietilenă. grupate pe tipuri de sprijinire. adâncimea sprijinirii şi numărul de refolosiri a materialului până la uzarealui completă. cu pânză neţesută NETESIN Pozarea avantuburilor pentru inhecţii şi cimentarea lor Foraj rotativ cu circulaţie directă.TsJ03 TsJ04 TsJ05 TsJ06A TsJ07 TsJ08 TsJ09 TsJ10A TsJ11 TsJ12A TsJ13A TsJ14A TsJ15A TsJ16A TsJ17A TsJ18A TsJ19A TsJ20A TsJ21 A TsJ22A TsJ23A TsJ24A Consolidarea terasamentelor. pentru consolidări şi etanşări de terenuri Foraj rotativ cu circulaţie directă. Consumurile specifice de materiale Consumurile specifice de materiale cuprind materialul lemnos sau metalic de sprijinire precum şi materialele de prindere (cuie. specifice de 1. pentru tiranţi pretensionaţi.2. netubat. antrenat de instalaţia de foraj Tuburi Înglobate În masa suspensiei. subsoluri. la forajul cu tub antrenat Spălarea cu apă a forajului.1. . specifice diferitelor tipuri de sprijiniri. pentru formarea bulbului de scelment la tiranţi ancoraţi În teren Injectarea de protecţie În zona liberă a tirantului. cu şapa Protejarea terasamentelor. ancoraţi În teren Ţeavă metalică de injecţie. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea molordin acest capitol 2.1. de următoarele operaţii principale: 10 11 .

pregătirea materialului lemnos pentru pus În lucrare; manipularea materialului până la locul de pus În operă; aşezarea dulapilor şi spraiţuirea provizorie a lor; montarea filetelor şi spraiţuirea provizorie a lor; demontarea progresivă a sprijinirilor şi ridicarea materialului pe mal; - curăţarea materialului demontat, transportul manual şi depozitarea lui pe sorturi până la 10 m de marginea sprijinirii. 3.2.2. Pentru sprijiniri cu dulapi de fag de metal vertical şi cadre de lemn, la stabilirea consumurilor specifice de lucru s-a ţinut seama de aceleaşi operaţii principale de lucru ca şi la pct. 3.2.1. precum şi de baterea manuală a dulapilor, progresiv În măsura adâncirii săpăturilor. 3.2.3. Pentru articolele Ts F 11 şi Ts F 12 operaţiile de lucru principale sunt arătate la articolele respective. 3.3. Pe lângă operaţiile de lucru principale arătate la punctele 3.2.1., 3.2.2. şi 3.2.3. În normele de deviz sunt cuprinse şi consumurile specifice de manoperă muncă pentru: - pregătirea - Încheierea şi deservirea locului de muncă; - curăţarea uneltelor şi purtatul lor de la un loc de muncă la altul, În cadrul aceluiaşi şantier. 4. Condiţii de măsurarea lucrărilor

-

1'" 11I(\8uraastupării

,2, Demontarea şi Îndepărtarea sprijinirilor se va face de jos În sus, gropi lor de fundaţie (şanţurilor) cu pământ sau executării II II II h\\lol. Numărul de dulapi aşezaţi orizontal, care se îndepărtează simultan "" vmtlcală, nu trebuie să fie mai mare de trei, iar În cazul terenurilor cu I tJn,lvltate redusă numai câte unul. În timpul îndepărtării dulapilor trebuie IIIIIIII/Ite corespunzător filetele şi spraiţurile, cele existente neputând fi 1111\110 decât după ce s-au fixat spraiţurile provizorii.

4.1. Sprijinirile maluri lor cu dulapi de fag, dulapi metalici sau palplanşe de lemn se măsoară la metru pătrat de suprafaţă sprijinită, exclusiv unitatea de măsură pentru Ts F 12 a arătată În articolul respectiv. Cantităţi le de lucrări se stabilesc pentru fiecare normă de deviz, În funcţie de tipul de sprijinire şi condiţiile de execuţie arătate În fiecare articol.

5. PRECIZĂRI
5.1. Executarea sprijinirilor se va executa În funcţie de natura şi umiditatea terenurilor cât şi de adăncimea săpăturii, În strictă conformitate cu prevederile proiectelor şi datelor tehnice de execuţie detaliate. La sprijini riie cu dulapi aşezaţi orizontal, se admite o avansare a săpăturii nesprijinite de 0,25-0,50 m În terenuri coezive; În consecinţă, executarea sprijinirii trebuie să se execute În mod corespunzător, astfel ca să nu se permită avansarea săpăturii nesprijinite decât În limitele .mai sus arătate. În acest scop, se vor monta spraiţuri provizorii, urmând ca la terminarea fiecărui panou să se monteze filetele şi spraiţurile definitive. La sprijinirile cu dulapi aşezaţi vertical, la terenuri coezive, baterea dulapilor trebuie să urmeze de aproape săpătura cu atât mai mult cu cât terenul are o coeziune mai redusă (batere de urmărire). .

12

13

TsF01 sprijiniri de maluri, cu dulap; de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1,50 m intre maluri
A1 - adâncimea sapaturii 81 - adâncimea sapaturii e1 - adâncime a sapaturii 01 - adâncime a săpăfurii E1 - adâncimea sapaturii F1 - adâncimea sapaturii de 0,00 2 m, Între dulapi de 0,00 2 m, intre dulapi de 2,01 4 rn, intre dulapi de 2,01 ...4 m, Între dulapi de 4,01...6 m, intre dulapi de 4,01 ...6 m, intre dulapi 0,00 0,21 0,00 0,21 0,00 0,21 0,20 m 0,60 m 0,20 m 0,60 m 0,20 m 0,60 m

D

.----··-·----------·------·-··---I~--5·---CANT-' E
' ,,-, DENUMIRE RESURSA Manoperă . .. U.M ~

E~

IIJ4Ul00107001

Dulgher TOTAL

1 ore ore

I

0.69 0.69

I

0.43 0.43

TsF02 Sprijin iri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de 1,51-2,50 m intre maluri
CANTITATI A1 / 81 de 0,00 2 m interspaţii de 0,00 2 m interspaţii de 2,01 4 m interspaţii de 2,01 ...4 m interspaţii I I udăncimea săpănmi de 4,01 6 m interspaţii 1 1 udăncimea sapăturii de 4,01 6 m interspaţii 1 • sdăncimea sapaturii de 6,01 8 m interspaţii 111 • odâncimea sapaturii de 6,01 8 m interspaţii () masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita. CANTITATI

Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.

---'---'---1-COD
I -.--._

-~_ .._-~--.--DENUMIRE RESURSA Materiale U_M

r

e1

I

1\ 1 "I

D1

udAncimea IIdAncimea 1 IldAncimea 1) I IldAncimea

săpăturii săpaturil sapăturii sapaturii

2811236827395/ /28741458870011 /2010102917685/

Sp L=0,60-1,SO m Cuie cu cap conic tip al 4 x100 OL34

S 2111
Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2,50 m

1 kg /0.0297/0.0188/0.033710.02081 / m3 /0.00471 0.0027/0.004710.00271

intre intre Între Între Între Între Între intre

dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi

de 0,00 0,20 de 0,21 0,60 de 0,00 0,20 de 0,21..0,60 de 0,00 ...0,20 de 0,21...0,60 de 0,00 0,20 de 0,21 0,60

S 8689 /7124010010700

I Dulgh"
~-'---.
--"

Manoperă 1 ore / 0.51 TOTAL ore 0.51 0.3 0.3 - .COD 0.58 0.58 0.36 0.36 201010291768SI F1 /28741458870011 128112368274001 Materiale I tiv ci C gr=50mm L=2,SO m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Spraiţ metalic telescopic 0,08 MN (8tf) L=1,SO-2,50 m Manoperă 71240100107001 Dulgher 1 ore 1 0.69 1 mll DENUMIRE REŞURSA U.M A11 81

I

el

I

01

I

E1

__co~J2811236827395 2874145887001 2010102917685

DENUMIRE RESURSA Materiale

CANT U.M E1

0.00471 0.00271 0.00471 O.OOU 10.0081

1 kg 10.029710.018810.033710020810.03961

S praiţ metalic telescopic 0,08 MN (8tf) L=0,60-1 ,50 m C uie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111

buc 10.0035 kg 10.0396 m3 0.0081

0.0022 0.0248 0.0041

I buc

10.002610.00171

0.003 10.001910.00351

oulap

fag tiv ci C gr=SOmm L=2,50 m S 8689

I

0.41

I

0.8

I

0.47

I

0.96

14

15

C
~

--CANTITAŢI DENUMIRi : RESURSA U.M A1
_____

o-~COD

~
01 0.47

,
Il

_._~--_.

-----TOTAL
o' o

I

81 0.41

I

C1 0.8

I

I

E10.96

--J

_1_

DENUMIRE RESURSA Materiale

1 tA.~L~~~1-,
U.M

CANTITAŢI

ore

0.69

__

CANTITAŢI

_-=_. __
2010102917685 2874145887001 2811236827400

L...•. ___ ...M ~
ateriale

~IRE RESURSA DENUM

U.M F1 G1

IIIWJ.UOOIlB81 Lemn rol cons rur coj fag L=1 m d subt.min 18cm S 4342

I m3\

0.00411 0.0026\ 0.0051\ 0.0032 10.00411

H1

IIIIW~U17685\

Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 Scoabe din oţel Manoperă

\ m3 10.004710.002710.0081

Dulap fag tiv ci C gr= 50mm L=2,50 m S 8689 Cuie cu cap conic ti a14xl000L34 S2111

m3 kg buc

0.0041 0.0248 0.0022

0.0109 0.0465 0.0042

0.0053 0.0287 0.0025

n,~WIOS70011
h'1\)(03115281

1 kg 10.02971 0.01881 0.03961 0.02481 1 kg 10.012910.007910.024810.0149

Spraiţ metalic teleso 'pic 0,08 MN (8tf) L=l ,502,50m Manopera

t IJ~U10010700 1 Dulgher
1 ore 1 0.58

1 ore 1 1.11 1 0.65 TOTAL ore 1.11 0.65

1 1.32 1 0.82 1.32

171240100107001 Dulgher _____________________________

I

1.08

I

0.65

---0.82 FI I

T~O~TA~L~o~re~~0~.5~8 1~.0~8 ~0.~65~ __ __

c~
TsF03

DENUMIRE RESURsAl~~L.:r
Materiale Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 Cuie cu cap conic tipal Scoabe din oţel Manopera 4 x100 OL34 S 2111 m3 kg kg 0.0109 0.0465 0.0037

Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de peste 2,50 m intre maluri
- adâncimea - adâncimea - adâncimea - adâncimea El - adâncimea F1 - adâncimea Al Bl C1 01

tl1 0102900888 1 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 2010102917685 2U74145887001 2675276311528

1 m3 10.00881 0.0052 0.0053 0.0287 0.0218

săpăteril de 0,00 4 m interspaţii intre dulapi de 0,00 0,20 m
săpanmi sapaturii sapaturii săpaturii sapaturii de 0,00 4 m interspaţii de 4,01...6 m interspaţii de 4,01...6 m interspaţii de 6,01 ...8 m interspaţii de 6,01...8 m inlerspaţii intre intre intre între intre dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi de 0,21 0,60 de 0,00 0,20 de 0,21...0,60 de 0,00 ...0,20 de 0,21...0,60 m m m m m

7124010010700

I Dulgher
TOTAL

1 ore 1 1.41 ore 1.41

I

0.87 0.87

Se masoara la metru pătrat de suprafaţă sprijinită.

16

17

TsF04 Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag verticali ascutiti la un capat si cadre de lemn, cu interspatii intre dulapi de maximum 0,05 m, la sapaturi de fundatie, in teren usor sau mijlociu A1 -lăţimea B1 -lăţimea C1 -lăţimea 01 -lăţimea Între maluri sub 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 0,00...4 m Între malur'isub 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 4,01...8 m Între maluri peste 2,50 m adâncimea suprafatei sprijinite de 0,00 4 m Între maluri peste 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 4,01 8 m t II t t IIt Sprijiniri de maluri, cu dulapi metal ici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1,50 m intre maluri IIdnnclmea săpăturii până la 4 m interspaţii Între dulapi de 0,00 0,20 m ,ulAnclmea Săpăturii până la 4 m interspaţii Între dulapi de 0,21 0,60 m Ilrlnnclmea Săpăturii peste 4 m interspaţii Între dulapi de 0,00 ...0,20 m 'HIAnclmeasăpătarii peste 4 m interspaţii Între dulapi de 0,21..0,60 m IIInNoarăla metru pătrat de suprafaţă sprijinită. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă sprijinită.

TsF05

r

I

--:::--T-. _J

:--r-:--_._DENUMIRE RESURSA
Materiale

DENUMIRE RESUR

SA

CANTITĂŢI U.M

o_~_~

U.M

r------[B----, A1 B1
I I

CANTITĂŢI C1

-j

A1
Materiale

I

B1 / C1

I

01

01

2874145887001/ Cuie cu cap conic tip a1 4 x 1000L34 S 2111 28752763115281 Scoabe din oţel / 2010102901167 Manele de rasinoase L=2-6m d= 711cm S 1040

, kg 10.0267' 0.02671 0.0347/ 0.0347 kg / 0.0554/ 0.0554/ 0.0663/ 0.0663/ / m3 0.0074 00074 0.0109 0.0109 0.0084/ 0.0084/

I

iOI0102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m 1 m3 10.00141 0.001 10.002210.0015 S 8689 J/I(41458870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 1 kg 10.02281 0.01491 0.03271 0.01981 S 2111 1 buc 10.00581 0.003 10.00581 0.003 1

1~1l112363101081Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea săpatcrâor

/2010102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m / m3 /0.0084/0.0084/ S 8689

1~1l112368273951Spraiţ metalic telescopic 0,08 MN (8lt) 1buc 10.00281 0.001810.003810.00231 L=0,60-1,50 m
Manoperă

17124010010700

I "",h"

Manoperă

/ ore / 3.09 TOTAL ore 3.09

4.18 4.18

3.47 3.47

4.97 4.97

-/1240100107001 Dulgher TOTAL

1 ore 1 0.62 ore 0.62

I

0.36 0.36

I sn I
on

0.45

0.45

19

_-- Spraiţ metalic telescopic 0.00151 kg 10.003 10_00581 0. cu dulapi metalici asezati orizontal.0228 0.0021 10_00561 0.71 0.20 m Sprijiniri de maluri.adâncimea 81 .05 1.21-0.009910.00141 0.20 m peste 4 m interspaţii între d\llapi de 0. cu dulapi metalici asezati orizontal._-.002810.20 m săpăturll peste 4 m interspaţii intre dulapi de 0.0149 0.60 m Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.50 m intre maluri A 1 .002210.adâncimea săpaturii sapaturii sapaturii sapa/urii până la 4 m interspaţii între dulapide 0.50 m 1 buc 128J123631 O1081 Dulap metalic 50x200x3000 m ptsprijinirea sapaturilor 120101029176851 Dulap fag tiv ci C gr-50mm L==2.00-0.~ TsF06 Sprijiniri de maluri..00151 1 kg 10.60 m săpaturii peste 4 m interspaţii între dulapi de 0.50 m intre maluri TsF07 pănă la 4 m interspaţii între dulapi de 0.8 ~1l762763115281 Scoabe din alei Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S2111 Manoperâ 21174145887001 I 0.015811 1 kg 0.00331 0. la sapaturi executate in spatii limitate.M -- Materiale 28112368274001 r ~ Al CANTITATI I I D1 I I 81 Cl ~ DENUMIRE RESURSA .60 m peste 4.50 m S 8689 1 buc 10_00581 0.50-2.85 20 21 .21 I 0.--.015810..00581 0_003 .63 '/1240100107001 Dulgher ------ TOTAL ore Iare TOTAL ore 1 1.0023" L=1 .05 I 0.026710.21-0.60 m I I~ I lulOnclmea ~d~nclmea (.---~-J-.003 1 I~0101029008881 I ~0101029176851 11112363101081 Dulap metalic 50x200x3000 m ptsprijinirea sapaturilor Lemn rot cons rur coj fag L=1 m d sub!.0327 0.014910.-::-~ U.21 1.1 wlOncimea III uliOnclmea II illnUOara la săpătarii păna la 4 m interspaţii între dulapi de 0.8 0._.adâncimea 01 . S 2111 Manoperâ 71240100107001 Dulgher I Iare 1 0.m interspaţii intre dulapi de 0.20 m sapaturii până la 4 m interspaţii între dulapi de 0.08 MN (8tf) 1 buc 10.001 10. la sapaturi executate in spatii limitate. -]--------------------------------JCOD -------- DENUMIRE RESURSA ------------------ _ U.min 18cm S 4342 Dulap fag tiv ci C gr-50mm L=2. 1 m3 10.46 0.M Al -_. avand latimea de peste 2.21-0.51-2. avand latimea de 1.00-0.21-0.003 10.0198 1 m3 10.35 0.00581 0.022810.00-0. Materiale CANTITATI --------------1~-.01981 128741458870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 ._-~ .032710.46 I 1.00141 0.63 0.001810_003810.adâncimea C1 .001 10.71 1.50 m S 8689 I 0.--- tAl---------81 C1_L~_ _.002210.85 0. metru pătrat de suprafaţa sprijinită.00341 1 m3 10.00-0..35 1.

03961 0.67 0. __ 1.adâncimea sapaturii 0.048sl 0.0027 "1"1111\21395 Spraiţ metalic telescopic 0.05 m 01 .001310.00271 MN (8tf) L=0. _.00761 0.00761 0.r-------.01-18 m interspaţii între dulapi sub 0. .03961 0..05-0.05 m N1 .001910.20 m 11.00761 81123682739s1 Spraiţ metalic telescopic 0.0022 E1 0.sprijinirea sapaturilor -C.adâncimea săpătarf 8.00S31 0.20 m G1 .07821 0.0022 buc 0.0027 1 ore 1 0.00-2 m interspaţii între dulapi sub O.M F11 G1 -] H1 G I J1 1 m3 10.1 1 0.007610.0027 D1 0. .67 .05941 0.01-8 m interspaţii intre dulapi de 0.001310.29 1 0. cu dulapi metalici asezati orizontal.adâncimea săpătarii 0.00S31 0.__ .adâncimea săpălurii 16.08 1 buc 10.01-16 m interspaţii între dulapi de 0.0023 1 kg 10.048SI buc 10.60-1._--_._---l_AN_T_ITA_Ţ~ M1 I N1 .49 I 0.01-4 m interspaţă între dulapi de 0.00191 0.07821 1 buc 10. la sapaturi in terenuri cu impingeri mari.00441 MN (8tf) L:::0.00161 0.adâncimea săpătarii 2.00761 0.54 0. CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA U.--C1 0.00761 0.50 m Manoperă ()1()0107001 Dulgher 81 0. la drenuri si canale de adancime.01-12 m interspaţii Între dulapi sub 0.. COD DENUMIRE RESURSA Materiale 201010291 7685\ Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L:::2..05 m P1 .91 ~ . avand latimea de pana la 1.M A1 - ---.l I u.00-2 m interspaţii între dulapi de 0.1.003410. .01-16 m interspaţii între dulapi sub 0.OS941 0.0023\ 0.001910.01-6 m interspaţii între dulapi de 0.20 m C1 .00441 1 kg 10.54 0.75 1 1.05-0.50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Dulap metalic SOx200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor 1 m3 10.00341 0.adâncimea sapaturii 12.08 MN (8tf) L=0.001610.M A1 COD l~:UMIRE TOTAL ore 0.91 0.0019\ 0.001310.05-0._---_ .00341 0.048sl 0.04851 0. __ I K1 L1 I 01 1 m3 \ 0.00761 0.00531 I~1\1123682739S\ 11240100107001 Spraiţ metalic telescopic 0.50 m 22 23 .sprijinirea sapaturilor 1 kg 10..03961 0.01~6 m interspaţii intre dulapi sub 0.01-8 m interspaţli între dulapi sub 0.60-1.----.0016 0.05-0.05 m J1 .50 m Manoperă Dulgher 1 ore 1 0.adâncimea săpaturii 10.00S31 0.78 I 0.63 .29 ._-----------_.05-0.adâncimea săpălurii 14.adâncimea sapănmi 8.01-14 m interspaţii între dulapi de 0.05 m R1.88 .00221 0.05-0..20 m 01 .048sl \20112363101081 1 buc 10.88 ---CANTITAŢI U.adâncimea săpăturii 16.adâncimea sapaturii 6.20 m Se masoara la metru pătrat de suprafaţă sprijinita. executate in conditii speciale.20 m Q1.20 m K1 ._.06241 0.adâncime a săpăturii 14.08 1 buc \ 0.005310. TOTAL ore 0.002710.•.TsF08 o Sprijiniri de maluri.63 --_.05 m F1 .007610.00271 0.OSm 81 .49 0.20 m M1.048sl 1 U.05-0..001610.78 0.005310.01-12 m interspaţii Între dulapi de 0.OS-O.adâncimea săpăturii 10.20 m E1 .01-14 m interspaţii între dulapi sub 0.adâncime a săpăterii 4.01-4 m interspaţii intre dulapi sub 0.003sl 0.05 m H1 .OS-0.001610.adâncimea săpaturii 2.1 0.05 m L 1 .adâncimea sapaturii 12.60-1.00531 0.adâncimea sapătuni 4.adâncimea sapaturii 6.75 0.50 m S 8689 1~11/~1468870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 1~1I11~363101081 Dulap metalic 50x200x3000 m pt.OS941 0.01-10 m interspaţii între dulapi sub 0. )0 CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Materiale 1I1111U2 L:::2.0016 RESURSĂ I 81 1 C1 1 D1 \ E1 ~01010291768SI 120741458870011 -Materiale Dulap fag tiv ci C gr-SOmm L=2.50 m S 8689 128741458870011 12811236310108\ Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Dulap metalic 50x200x3000 m pl.- 1 1.01-18 m interspaţii intre dulapi de 0.50 m intre maluri A 1 .01-10 m interspefli între dulapi de 0.

42 / 0.05 m 1·adâncimea sapaturii de 10.01-16 m interspalii intre dulapi sub 0." D1 I E1 .05 m 111• adăncmea săpăturii de 6.0019 0.adâncimea săpaturii de 16. cu dulapi metalici asezati orizontal.04851 0.001310. N1 • adâncimea sapaturii de 12.M P1 01 R1 AI 111 m3 kg buc 0.00531 0.00761 0.04851 0.20 m de 4.05-0.05-0.20'm 11-adăncimea sapaturii de 8.05 m J1 • adăncimea sapaturii de 8.01-10 m interspaţii intre dulapi sub 0.03961 0.05-0.05 m 1~1• adâncimea sapăturii de 14.05 m.7 1.20 m 1.05-0.01-14 m interspaţij intre dulapi de 0.0035/0.01-4 m interspafii între dulapi sub 0. la sapaturi in terenuri cu impingeri mari.0782 0.20 m masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.0023 0.05-0.12 1.20 m M1 • adâncimea sapanirii de 12. avand latimea de 1.01-12 m interspaţii între dulapi de 0. la drenuri si canale de adancime.0624 0.04851 1 buc 10.20 m 1 • adâncimea sapănmi de 6.0053 0.00761 128741458870011 128112363101081 24 25 .01-12 m interspalii intre dulapi sub 0.0076 0.1 2.01-16 m interspalii intre dulapi de 0.23 I 2.M K1 / l1 / M1 TsF09 N1 / 01 --~----Manoperă 71240100107001 Dulgher TOTAL I / ore / 1.00761 0.00-2 m interspaţii între dulapi de 0.7 / 1.01-4 m interspaţii intre dulapi de 0.23 ore: 1.01-6 m interspaţii intre dulapi sub 0.20 m 01 . : i ndAncimea t1dAncimea OI udâncimea 1)1 ndăncrnea I 1 • odâncimea sapătuni săpaturii săpăturli sapaturii sapătuni CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale U.50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Dulap metalic 50x200x3000 m pt. adâncimea săpăturii de 16.05 m de 0. executate in conditii speciale.0053 0.001610.05 m de 2.36 de 0.05-0.20 m de 2.0016 1 kg 10.sprijinirea sapaturilor 1 m3 10.05-0.0019 0.51-2.08 MN (8tf) l=O.36 1.42 ore 1.001610.01-14 m interspaţl între dulapi sun 0.0052/ C D ~lic 50x200x3000 sapaturilor m pLsprijinirea Spraiţ metalic telescopic 0.12 1 1.01-18 m interspaţii între dulapi de 0.adâncimea săpaturii de 10.00531 0.03961 0.00441 71240100107001 Dulgher TOTAL 1 ore 1 1.97 0.97 / 1.9 1.05-0.50 m S 8689 P conic tip a1 4 x100 0134 S 2111 CANTITĂŢI U.20 m 1 • adâncimea sapaturii de 14.M A1 I 81 I C1 .01-10 m interspalii intre dulapi de 0.COD CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA U.601. I .01-6 m interspaţii între dulapi de 0.50m intre maluri c_~ 2010102917685 2874145887001 2811236310108 12811236827395/ D DENUMIRE RESURSA Materiale tiv ci C gr=50mm l=2.00-2 m interspaţii între dulapi sub 0.05-0.05 m R1 .9 Sprijiniri de maluri.50 m Manoperă 1 buc 10.01-18 m interspaţii intre dulapi sub 0.1 1.05 m 11 adăncmea săpaturf de 4.001310.01-8 m interspaţi' intre dulapi sub 0.01-8 m interspaţii între dulapi de O. 20 029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.0624 0.

la sapaturi de fundatie.6 1.49 1 2.SO m S 8689 / m3 10. 0. Manoperă I~011236827400 1 Spraiţ meialic telescopic 0.0053' 0.M K1 1 ·l1 / M1 '1 N1 I 01 Materiale 2010102917685/ i Dula L=2.M -~ - RES~RsA U.1 co~T·-:::~ .00351 0.0485/0.0027/0.21 ..08 MN (81t) L.002210.0034/ 0.0076' 0. 0.00S31 0.99 0.=1. .0076/ 0.0594/0.1 buc 10. 5 8 ore 0.00271 0.6 1.0624 0.79 1.05 m.0782 2010102917685 .06241 0.0023 1287414S8870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100.0594/0.003S/ 0.sprijinirea sapaturilor Spraiţ metalic telescopic.00351 2. cu interspatii intre dulapi de maximum 0.0027 MN (81t) L=1.36 1.01-8 m peste 2.SO m Manoperă 2. cu dulapi metalici verticali si cadre de lemn.SO m adâncimea suprafeţei sprijinite de 0. in teren usor sau mijlociu A1 -lăţimea 81 -lăţimea e1 -lăţimea D1 -Iatrnea intre intre Între Între maluri maluri maluri maluri până la 2.0076/ 0.0019 0. 81 2.0019 .18.M !-----.002710.0485/ 0.76 1 1.65 I 1.00-4 m peste 2. / Spraiţ metalic telescopic 0.81 1. m pt.00441 0.0019 0.002210.SO-2.S 2111 128112363101081 Dulap metalic SOx200x3000 . i 1.50 m adâncimea suprafeţei sprijinite de 4.4 1.SO m adâncimea suprafeţei sprijinite de 0.99 CANTITATI TOTAL ore ~~-------------------DENUMIRE RESURSA 1.COD 28112368274001 DENUMIRE RESURSA U.0034/0.sprijinirea sapaturilor 0.0076 /28741458870011 /2811236310108/ /28112368274001 Cuie cu cap conic tip a14' x1000L34 S 2111 Dulap metalic'50X2QOX3000 m pt.0053/ 0.4 CANTITATI 7124010010700/ Dulgher/ TOTAL ore 1 0.98 CANTITĂTI 1.11 1.00531 2011236310108 buc 0.81 ore 0._-~~ -COD [~M~ Materiale L=2. -~L: _~~UMIKI TsF10 Sprijiniri de maluri.001910.SO m 26 27 .~_.003410.SO m adâncimea suprafeţei sprijinite de 4.1 1. I E1 00 ~ENUMIRER~_~ I1J4010010700 1 Dulgher 0../ bui: /0.76 - CANTITAŢ-I ------~~~~1 I Spraiţ metalic telescopic 0.65 2.72 0.211 1.36 0.0023 0.64 ore 1.79 7124010010700/ Dulgher TOTAL / ore 1 0.sprijinirea săpaturilor /2811236827400 kg 10.0l34.00S3 .00-4 m până la 2.08 1 buc .00441 MN (81t) L=1.72 1.00271 71240100107001 Dulgher TOTAL 1 ore 1 1.0782/ / buc / 0.002210.SO m Manoperă .07821 0.01-8 m : RESURSA U. 1 kg /0.001610.0053 l' G1 I H1 / Materiale Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2.11 COD =--T:T~-==l1 Manoperă 1 orei 1.~-_.64 2.08 MN (81t) L=1.SO-2.85 - 0.04851 'buc/ 0.0076/ 0.SO m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 Dulap metalic SOx200x3000 m pt.08 [buc 10.--- ~ m3 kg P1 01 - m R1 0.0023' 0.98 0.M F1 ~ 11 I J1 ~010102917685 ~U14145887001 -------- -- ~~-- -.0044/ 0.00S3 0.64 0.0624 0.50-2.SO m S Ş689 U.0076 .SO.49 _ 2.0. 0.0396/0.50 m '.002710.64 0.0594/ 0. Se măsoară la metru patrat de suprafaţă sprijinita. A1 1 81 CANTITATI 1 C1 1 01 .

0347 / 1 m3 10. 90 masoara la metru cub de lernnărie pusa În opera.C1Ţ?1j COD I [ DENUMIRE ESUR:--' R --.1089 1 kg 1.. 28 -_.0342 0.99 13.mecanice Huila scop energ. Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita. executate cu palplanse de lemn batute manual.9247 0.9305 "()101029012081' 11'(6276311528 (1240100107001 Dulgher / ore' 13.38 0.pregatirea palplanşelor şi echipa rea lor cu saboţi şi braţari .scoaterea palplanşelor şi slivuirea..000610.cap subt=14-21cm _--..07 4.0663/ kg 0.33 I 4.0087/ 0._-------_ Piloti brad constr.0554/ 0.73 I 17124010010700/ Iare ore / 3.007410._--'''1 TOTAL ore .0554/ 0.0663/ 0.69 I 4..0 x1000x2000 m3 kg kg 0. pe masura avansarii sapaturii uprlnde: • oonfeclionarea. montarea şi demontarea cadrelor.2495 S 901 S 1931 Manoperă 7124010010700 9310060019900 7221060021100 Dulgher Muncitor necalificat Forjor TOTAL ore ore ore ore 4.M .000610.34 5. Nu cuprinde executarea.0267 0. montarea şi demontarea cadrelor de sprijinire a pereţilor de palplanşe (TSF12A). Cuprinde: . Manoperă L=10 10-12m d.17 4.---- _.99 ...retezarea palplanşelor dupa batere .0154 0.010910.A gr=75mm L=4-6m 1=16-30cmS 942 Tabla constr. pentru sprijinirea peretilor de palplanse TsF12A TsF11A Sprijiniri la peretii sapaturilor de fundatii.cal._------_.007410.0267 0. COD -I -- --------CANT DENUMIRERESURSA Materiale U.18 0.sprijinirea sapaturilor Manoperă Dulgher TOTAL m I t Al[ UM ANTITĂŢI 81 1 .69 3.33 4.-~:_=L_~NUMIRE~SURsA Materiale 20101029176851 28752763115281 12874145887001 120101029011671 128112363101081 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L::2.01091 1 buc 10.34 Cadre din lemn de rasinoase.0006 2010102904107 2710403603798 kg 10.00871 0.00871 0.mixta 2.50 m S8689 Scoabe din olel Cuie cu eap cerne tip a1 4 x100 OL34 S 2111 Manele de rasinoase L=2-6m d= 7llcm S 1040 Dulap metalic 50x200x3000 pl.07 I 5.baterea palplanşelor cu mijloace manuale .a Scoabe din oţel .~ 1 CANT ' Materiale 1 m3 10. _- u. m3/-O.000610.- - _.00871 1010116200303 Dulap rasin cl. ----_.

68 0.M A1 B1 71370100115001 Electrician I 0.00891 0.00181 U.60 m D1 -lăţimea între maluri de la 1.00181 L=0.0.002610.- 287414S887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 2875276311528 Scoabe din oţel 2010102917685 2010102901167 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2..00891 0. cu dulapi de fag asezati orizontal.S8 TsF14 --_ CO.36 ~-. _--CANTITAŢI U. cu dulapi de fag verticali.SOm interspaţii între dulapi de 0.68 I 0.S1-2.o TsF13 Sprijiniri de maluri.SOm Se masoara la metru pătrat de suprafaţa sprijinită.60-1. executate cu interspatiile intre dulapi de maximum 0.0297 0.SOm 1 rri3 10.51-2.0092 0. pentru linii electrice de inalta tensiune A 1 -lăţimea între maluri sub 1.0248 0.M 1 ore 1 0.peste 2.min 18cm S 4342 Manoperă m3 0.5 m interspaţii între dulapi de 0.61-1 m E1 -lăţimea între maluri peste 2.SOm S 8689 Il Hl1029' J0888 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.0059 31 I ore I 4. in teren usor sau mijlociu.61-1 m C1 -lăţimea între maluri de la 1.0168 0.0026 0.48 I 0. pana la adancimea de 8 m si latimea intre maluri de: A1-de1-2.00131 S 8689 128112368274001 Spraiţ metalic telescopic 0.SOm interspaţii între dulapi de 0.1 I 5. la sapaturi de fundatie. la sapaturi executate in spatii limitate.001810. CANT DENUMIRE RESURSA U.20-0.2 U.3 -. 1 kg 10.50m Manoperă - 1 - 10.001310.05 m.60 m F1-laţimea între maluri peste 2.60 m B1 -lătimea între maluri sub 1. ~~ DENUMIRE RESURSA Materiale CANT m3 0.0376 .2 0.SOm S 8689 Manele de rasinoase L=2-6m d= 7-11cm S 1040 Manoperă kg kg 0. pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune.58 0.0018 .36 0.0041 1201010291768s1 Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2.3 TOTAL ore 0.0092 m3 0.002610.SOm B1 .00691 0.001810.08 MN (81t) 1 buc 10.20-0.0089 F1 0.0064 E1 I F1 7137010011S001 Electrician 2875276:i115281 S coabe din oţel 30 .50 m 128741458870011 Cuie cu capconictipa14 S 2111 x1000L34 1 - 1 kg 10.0013 m3 0.M DENIUMIRE RESURSA A1 I B1 I C1 - 1 01 Sprijiniri de maluri. ascutiti la un capat si cadre de lemn.0022 0.SOm interspaţii între dulapi de 0.! I-I--~ Materiale .137010011S001 Electrician TOTAL 1 ore ore I 0.00410.08 MN (81t) 1 buc 1 L=1 .68 .S m interspaţii între dulapi de 0. CANT COD DENUMIRE RESURSA Materiale 281123682739S1 Sprait metali c telescopic 0.M E1 kg 0.004 tlf41468 l7001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 11101029 17685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.20-0.0026 0.61-1 m Se măsoară la metru patrat de suprafaţă sprijinita.SOm interspaţii între dulapi de 0.48 0.SO-2.

prin "zona de lucru" se înţelege ampriza lucrărilor de terasamente inclusiv terenul alăturat amprizei necesar executarii terasamentelor. .1. Conţinutul capitolului 1.3.M I----T---! CANT I TOTAL ore A1 4.1.prin "cioată" se înţelege partea din tulpină Împreună cu rădăcinile ei. Consumurile specifice de manoperă sunt stabilite pentru fiecare normă În funcţie de operaţiunile de lucru arătate la fiecare articol.68 I •• neralltăţi o CAPITOLUL Ts G CURĂŢIREA TERENULUI 1. cuprinzând montarea şi demontarea echipamentului. Lucrările de pregătire a terenului sunt arătate În articolele din capitol.1._ I"-=~:'-I DENUMIRE RESURSA U. manoperă şi ore de utilaj. Consumurile specifice de ore utilaj Aceste consumuri sunt stabilite pentru fiecare normă pe baza rmelor de timp departamentale În funcţie de operaţiunile de lucru arătate 10 articolele respective. Consumurile specifice de materiale Consum urile specifice de materiale cuprind numai consum urile de plozivi prevăzute În normele din articolele Ts G 12 şi Ts G 13. fiind indicate pentru fiecare normă de deviz În cuprinsul fl.(~nrul articol.2. 2.1. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru lucrari de plllllntlre a terenului (amprizei) pe care urmează să se execute lucrările de uuunumente..L~. 32 33 . 1. Conţinutul normelor Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de 1lllJlorlale. II imt 2.1 I 81 5. stabilite pentru fiecare normă În funcţie 10 operaţiunile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În !1()nţlnutul fiecărui articol. rămase după tăierea arborelui. IImentarea şi pornirea motorului. 2. cu următoarele precizări: . deplasarea la şi de la locul de parcare la locul de lucru şi întreţinerea utilajului. 2.

CANT U. fagul. frasinul. O masoarala 100 metripatraţisuprafaţacurăţată. unde predomină salcia. pe bucată 3. 4. pinul silvestru. părul.2. cornul. mojdreanul. paltinul. pinul.58 35 . cârniţa. molidul. ~ul. plopul. răchita. TsG01A Degajarea terenului de frunze si crengi. tisa.2. chiparosul de baltă. frasinul. paltinul. unde predomină: mesteacănul. Esenţă tare: stejarul. Zona terenurilor deluroase. 100600199001 Muncitornecalificat TOTAL 1 ore 11. strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata 4. 4. arţarul. pante abrupte. sângerul. sângerul. plopul.M .MI-- COD DENUMIRE RESURSA Manoperă 93100600199001 Muncitornecalificat TOTAL 1 ore 16. sau 100 (200) bucăţi. plopul. versanţi. noarcarea roabaşi evacuareamaterialelorrezultatein afarazoneide lucru pănăla distanţade În 10 m. aşa cum se arată la fiecare articol. cerul.1. 3. mesteacănul. mojdreanul. păducelul. fagul. la CANT COD DENUMIRE RESURSA U. plopul tremurător.1. Cantităţile de lucrări se vor stabili pentru fiecare normă În cadrul privind felul lucrărilor de executat. aninul . articolelor Unitătile de măsură sunt stabilite pe 100 metri pătraţi. Zona terenurilor de podişuri. strângereaÎn gramezi. aninul negru. ulmul. aninul. Il maaoera 100 metri patraţisuprafaţacurăţată. Zona terenurilor de şes sau terase cu pante până la 20. unde predomină: cătina aibă. lemnul câinesc. chiparosul de baltă . alunul. pinul. teiul. pe hectar. carpenul. NOTĂ: Răspândirea principalelor specii lemnoase după orografia terenurilor pe zone: 1. zălogul. Esenţă moale: bradul.58 ore 6. salcia. bradul. montane. păducelul. zălogul.62 TsG02A Curatarea terenului de iarba si buruieni uprlnde: • saparearnanuaă a pămăntuui vegetalpe o adâncimede 5 cm. Zona terenurilor de baltă şi luncă. teiul. laricele. gorunul. 2. ulmul. cerul şi stejarul. ravene unde predomină arbuştii şi tufişurile de gorun.3. molidul.62 ore 1. părul. Clasificarea principalelor specii lemnoase pe esenţe: 4. arţarul.. răchita. Condiţii de măsurare a lucrărilor 3.

J.9 TsG05 _ '-_C~OD-__]~~~-_-_~D~~NUM-_'-_R_E_R~_S_U_RS_Ă Manoperă U. până la 10 cm .97 3.L--1 Echipament defrişator pt.cu scoaterea rădăcinilor pentru suprafeţe mai mici de 500 mp..25 19 TOTAL ore 36 '1 ._------..77115. arborii fiind de esente: Inoase arborii având diametrul de 10 30 cm Inoase arborii având diametrul de 31 50 cm Inoase arborii având diametrul peste 50 cm IJ I foloase tari şi brad arborii având diametrul de 10.cu scoaterea rădăcini Defrisarea mecanica.TsG03 TsG04 Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufis uri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm.M f r CANTITĂŢI f .25/19 01 Doborarea manuala a arborilor de rasinoase si foi oase.30 cm 111 ' foloHsa moi arborII având diametrul de 31. fi I .fara scoaterea rădăcini 81 . c:1= DENUMIRE REWR~ Utilaje -lU-_M--' __ . inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi.~----------. inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi. __ . pentru varianta Al .operaţiile de la Al .97 3.77 15.._...30 cm I 1 foloase tari şi brad arborii având diametrul de 31.tăierea cu mijloace manuale a tufişurilor..26112._-----..transportul materialului refractat. inclusiv Imptnqerea materialului lemnos in gramezi. in afara sau in zona lucrarilor A 1 . raşlnoase 111· foloase /~ fi masoara la hectar de suprafaţă defrişată.operaţiile de la 01 Se masoara la 100 metri pătraţi._--_. arbuştilor şi arborilor subţiri cu diam. __ .10. a suprafetelor de tufis uri sau arbusti cu diametrul de pana la 10 cm.j0re 1. .pentru suprafeţe mai mici de 500 rnp.tractor pe şenile. fără scoaterea rădăcini 01 . in afara sau in zona lucrarilor.9 ore 1....scoaterea radacinilor rlmass În pamânt cu mijloace manuale şi arajarea În grămezi pentru varianta Cl ..operaţiile de la Al pentru varianta 01 .26 12.--1 A1 9310060019900/ Muncitor necalificat 1 ore /10.50 cm 11 rOl0080moi arborii având dlametrul peste 50 cm -----_ ~.. cu defrisator pe tractor 5-1500. Cuprinde: . tufisurile si arbustii fiind de esente: Cl . in afara sau in zona lucrarilor. peste 110 cp Tractor pe şenile 150 cp cu remorca _.. prin purtarea directă pănă la distanţa de 20 m şi aranjarea În grămezi pentru varianta 81 .50 cm 1'1 roloase tari şi brad arborii având diametrul peste 50 cm n1 • fol09se moi arborii având diametrul de 10.

secţionarea trunchiului. depozitarea.55 0. transportarea prin purtare manuala.sub 50 arbori la hectar .84 1.15G06 Cuprinde: ..M F1 G1 H1 11 L ore ore ore ore TOTAL ore 1.9 8141260100100 6141120100300 7112020030100 7422090100200 Fasonator Stivuitor Specialisl Corhonitor TOTAL .51 2.27 8.73 5.88 2.01 1..) losplcarea buturugilor şi secţionarea rădăcmllor cu mijloace manuale.D'l] transportarea materialului prin tragere cu tractorul pănă la 50 m (var ELH1) măsoară la bucata.29 0.pentru alte condiţii de lucru.50 cm diametrul cioatelor sau radăcinilor de 51 ..5 0. taierea tulpinei din partea opusa tapei şi doborârea arborelui .59 0. Se măsoară la bucata.44 0.44 0. Utilaje 3410440005604\ Tr~ctor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) LoreLJ~LJ~ 39 38 . I prin tractare. se vor aplica normele de muncă existente În exploatările forestiere.7 \ 3.05 2.65 1.se rocomandă doborârea arborilor cu ferăstrăul mecanic . III • prin tractare.2 CANTITATI i 8141260100100 6141120100300 7112020030100 7422090100200 Fasonator Stivuitor Specialist Corhonitor COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U.se aplica În terenuri cu panta pănă la 30 grade şi cu un număr de. ----------------~--L DENUMIRE RESURSA Manoperă U..84 4.9 0.59 A1 ore \ 0.67 6.44 1.indepartarea buşlenilor prin corhanire.13 0.94 \ 1.10 cm diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 10 30 cm diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 31 50 cm diametrul cioatelor sau rădacinilor de 51 70 cm dia metrul cioatelor sau radăciniior peste 70 cm 0. a vârfurilor.01 1.74 5.09 \ 0.degaja rea terenului pe direcţia de doborâre a arborelui . 1\1.64 . A1 .98 1.36 0. 11 prin tractare.98 NOTA: .83 0.)n vederea transportului ore --- 10.. COD DENUMIRE RESURSĂ Manoperă U.19 0. transportarea facandu-se: COD T-----.-- 1. inclusiv stivuirea .67 1.8 1.25 \ 0.taierea crengilor.24 0.35 1. topor etc..02 ore 0."prlnde: ooterea cioatelor sau a rădăcinilor cu mijloace manuale (târnăcop.87 2.49 0.15 3.lor in grămezi . cojirea şi olărilul parţilor secţionate (buştenilor) .63 ore 1.16 0. in afara sau in zona lucrarilor..30 cm diametrul cioatelor sau radacinilor de 31.12 4.74 1.3 9.29 0..54 4.19 0. ~A1 ore ore ore ore 0.41 4.78 diametrul cioatelor sau radăcinilor de 10.44 CANTITĂŢI (vm.M CANTITĂTI 1 prin purtare manuală 111 prin purtare manuală I I prin purtare manuelă 1) I prin purtare manuală E1 1 I prin tractare.01) Imnsportarea materialului prin purtare manuală (var.executarea tapei.. Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite.21 141260100100 \ Fasonator 310060019900 Muncitor necalificat TOTAL \ 1.35 0.. ranga.ascuţirea sculelor şi purtarea lor de la un arbore laallul.46 0.M 1 1.84 0.12 3.99 2.97 11.

in afara sau in zona lucrarilor.09 \ 0.prin G1 .28 TOTAL ore 2.se recomanda ...85 \ 3410440005604\ Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) NOTA _se recomandă transportarea materialului prin tractare.01 8.M COD DENUMIRERESURSA Manoperă U..._---- F11 r H1 ore \ 0.._--------1-----------.71 3. Cuprinde: .51 7.73 17.79 \ 0.78 11. -~ --.scoaterea cioatelor sau a rădăcinilor cu mijloace manuale (târnăcop..) . • scoaterea manuală a cioatelor se aplică pe suprafeţe mici. În vederea transportului .30 cm cioatelor sau radacinilor de 31.prin 81 . unde nu pot fi folosite mijloace mecanice.scoaterea rnanuală a cioatelor se aplica pe suprafeţe mici.despicarea buturugilor şi secţionarea rădăcinilor cu mijloace manuale. TsG07 Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foi oase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite. 40 41 .54 5.02 \ ore 2.3 \ 8141260100100 9310060019900 I Fasonator Muncitor necalificat TOTAL Utilaje I ore 10._I.prin E1 .70 cm cioatelor sau rădăcinilor peste 70 cm sau rădăcinilor de 10 30 cm sau rădacinilor de 31 50 cm sau rădăcinilor de 51.prin F1 .28 \ 1.50 cm cioatelor sau rădăcinilor de 51 .04 \ 2.78 3.58 13.0710.- CANTITAŢI G1 COD DENUMIRERESURSA Man operă U.transportarea materialului prin tragere cu tractorul până la 50 m.22 "410440005604\ NOTĂ: . Se măsoară la bucată. ~_.74 9.prin H1 .prin purtare purtare purtare purtare tractare traclare traclare traclare manuală diametrul manual a diametrul manuală diametrul rnanuală diametrul diametrul cioatelor dia metrul cioatelor dia metrul cioatelor diametrul cioatelor cioatelor sau rădăcinilor de 10 ..17 \ 0.M A1~D1lE1 CANTiTATI _... COD I Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) ~_- J-=.transportarea materialului prin tractare .transportarea materialului prin purtare manuală . __ .55 3.14 I ~00056041 1.70 cm sau rădăcinilor peste 70 cm . izolate sau justificat.prin 01 .36 Utilaje Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) 0.42 11141260100100 \ Fasonator 1310060019900 I Muncitor necalificat 5.22 ore ore 1.42 6.15 \ 3.J_-_~ DENUMIRERESURSA Manoperă E U.39 2.~.1210. rangă.prin C1 .85 5.3 ore 3.. transportul facandu-se: A 1 . unde nu pot fi folosite mijloace mecanice.57 4..+l . topor etc.84 8..M \ ore ~~ CANTITAT' -F'1lG1 [ti1 8141260100100\ 9310060019900 Fasonator Muncitor necalificat TOTAL Utilaje ore \ 0. izolate sau justificat.18 2.- --_.

Ia ha diemat.112/ 0.O mecanic a arborilor de . CANTITATI- --- Al Bl Cl ---- 01 E1 Uti/aie 10007608/ Fierăstrău mecanic cu lanl de 2..63 1.44 Cuprinde: • scoaterea cioatelor (radacinilor) • curaţarea terenului de rulare (resturi de cioate sau de rădăcini) 43 42 . arborii fiind de esente: A1 .98 9.foioase moi arborii având diametrul de 10.3 cp (Drujba) / ore 10. ascufirea şi Întreţinerea fierastrau/ui . pnntru alte conditii de lucru.rul mediu al cioatelor (rădăcinilor) peste 40 cm peste 200 buc.alimentarea motoru/ui.indepartarea buşteni/or prin corhănire."" 8141260100100 7422090100200 Fasonator Corhonitnr orAL IV'. inclusiv stivuirea .u In zona lucrari/or.42 016/ 064 1.foioase moi arborii având dia metrul peste 50 cm Cuprinde: .peste 200 buc.foi oase moi arborii având diametrul de 31.e tari şi bradul arborii având diametrul de 10 30 cm El . TsG09 Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi.13 0.03 el - 1. mecanica a vârfuri/or.51 2..49 1. I ore ore 019/ 1. baterea penelor.2451 0.raşinoase arborii având diametrul peste 50 crn Dl .degajarea terenului pe direcţia de doborâre a arborelui .28S CANTITAŢI COD ~ DENUMIRERESURSA Manoperă U.11 r2.09 074 2.87 0. inclusiv manuala a materialului lemnos in .37 4.raşinoase arborii având dia metrul de 31 50 crn Cl .2 kw .executarea mecanica a tapei. numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de: E1 /1.03 I 0..62 0.59 4.M ::-1~ 0.2 kw . urmarirea caderii arborelui . cojirea manuală şi olăritul părţilor secţionate (buştenilor) .3 7.98 1.322 NOTA: pliCă in terenuri cu panta până la 30 grade şi cu un număr de sub 50 arbori la hectar. Se masoara la bucată.pănă la 200 buc. taierea mecanica din partea opusa tapei.44 0.9 ore I :270007608/ Fierasuau mecanic cu lanţ de 2.ascuţirea unelte/or de mâna şi purtarea lor de la uri arbore la altul.1 1'8 4.5641 0.68 F1 .83 4.81 1.182/ 0.12 3. '010 ••80 tari si foioase moi.. se vor aplica normele de muncă din exploatările forestiere. transportarea prin purtare manuală şi depozilarea lor În graămezi şi sectionarea mecanică a trunchiurilor.8traul =r= Stivuitor Fasonator Corhonitor ~ENUMIRERESURSA ···----~t-. scoaterea tapei cu toporul.30 cm H 1 .33 0. 50 em 11.foioas.M CANTlTAŢI A1 I 1 81 C1 j 01 J "41120 1003001Sti".119/ 0.foioase tari şi bradul arborii având diametrul de 31 50 cm Fl .raşinoase arborii având diametrul de 10 30 cm 81 .373/ 0._--------~~-~ G~~~ ore ore ore TOTAL Utilaie 1. Ia ha diematrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) peste 40 cm COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U.3 cp (Drujba) I ore / 0.096/ 0.M ~-~. II ror.foioase tari şi bradul arborii având dia metrul peste 50 cm Gl . Ia ha diematrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) până la 40 cm 131.taierea manuala a crengilor.până la 200 buc. U.la ha diematrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) până la 40 cm Dl .55 0. cu defrisator montat pe tractor S-1500.1.

M A1 1 B1 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 2955270007614 Echipament scarificator pe tractor pe şenile peste 110 cp 2952500005614 Tractor pe şenile 150 cp cu remorcă -------------~ 1 ore 113.36 1 ore . _-_.până la 200 blJc la ha diametrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) până la 40 cm 81 .până la 100 buc rădăcini pe hectar.dezgolirea şi retezarea cu toporul a rădăcinilor prinse in teren .23122.871 COD DENUMIRERESURSA . in teren cu: TsG11 COD 1------' DENUMIRERESURSĂ U. .69117. Cuprinde: • scarificarea mecanică a terenului defrişat . numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu ale acestora fiind de: A 1 . peste 110 cp 29 1 525000056141Tractor pe şenile 150 cp cu remorca~ 1 ore 112. pana la adancimea de 0.88 " _ Al.peste 200 buc la ha diametrul mediu al cioatelor (radăcinilor) până la 40 cm 01 . diametrul cioatelor deasupra terenului fiind de: Utilai!! 2952500005614/ Tractor pe şenile 150 cp cu remorca 2955270007615 Ef'hiM~nnl "'~••:_~.13115. ~~st~e~1~10~c~p 1 ore 114.tractor pe şenile.mont defrişator pt.59125.peste 40 cm 44 45 .până la 200 blJc la ha diametrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) peste 40 cm el .51/17.•.peste 100 buc rădăcini pe hectar.M Al CANTlTAŢI -----.36 ore 13.până la 40 cm 81 .3g 6. ' Scarificarea mecanica a terenului defrisat.M A1 CANTITAŢI I 81 I C1 I D1 Utilaje 29552700076151 Frhin:.peste 200 buc la ha diametrul mediu al cioatelor (rădacinilor) peste 40 cm Cuprinde: COD] CANT DENUMIRERESURSA Manoperă U.10 SCOIIterea cioatelor de foioase tari si brad.69117..curaţarea terenul\ji de rulare (resturi de cioate sau de radacini) Se măsoară la hectar.3 I 7. Se măsoară la hectar Ts(._----- I B1 I TsG12 C1 1 01 Dezradacinarea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foi oase moi. cu explozibil.521 A1 . U.. .13115._-- '--.34114.23122.34 14._---_ .inlaturarea unormici defectuni ale tractorului Se măsoară la hectar.50 m..54/19. adunarea manuala in gramezi a materialului lemnos si incarcarea lui in remorca.52 ore 112. B1 .___ . cu defrisator mOl)tat pe tractor S-1500. • .scoaterea cioatel()r (rădăcinilor) . 6. . cuprinzand doua treceri perpendiculare intre ele.adunarea resturilor de materiallemnos in grămezi şi incărcarea lor in remorcă.

preluarea explozibilului şi a altor materiale la punctul de lucru 46 01'1 .86 ore 1.34 2. amorsarea şi burarea .396 0.20-30 cm B1 .181 0.54 2.594 1.594 7112020030100 1Artificier 9310060019900 Muncitor necal ificat ore 1 0. inclusiv retragerea din zona . stuf etc. amorsarea şi burarea • explodarea.31-60 cm C1 .99 kg 0.99 1 2 kg 0._-----CANT DENUMIRERESURSA U.introducerea explozibilului.82 1.43 TsG14 Cosirea vegetatiei TsG13 fi 1 • vegetaţie ierboasă Dezradacinarea cioatelor de foioase tari si de brad.) in teren cu apă uprlnde: oslrea şi scoaterea vegetaţiei in afara zonei masoara la 100 metri pătraţi suprafaţa cosita A1 .executarea gaurilor folosind hârleţe speciale şi trâmăcop .executarea gaurilor folosind hârleţe speciale şi târnăcop .reintrarea in zona şi verificarea zonei in care s=a produs explozia .99 1 0. stuf etc. diametrul cioatelor deasupra terenului fiind de: 1 • vegetaţie acvanca (papură. ~-_.pregatirea explozibilului şi pregatirea materialului de aprindere . cu explozibil.04 1.584 1.396 0.21 0.19 1.preluarea explozibilului şi a altor materiale la punctul de lucru .Cuprinde: .M I COD I Cl COD Materiale A1 Materiale 81 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g 2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă buc m 1 0.19 TOT AL ore 1 1.transportul materialelor şi a explozibilului la locul de explodare prin purtare directa .188 1.) În teren care s-a uscat '1 • vegetaţie acvatlcă (papura.24 ore' 0.181 0.peste 60 cm Cuprinde: .54 7112020030100 I Artificier 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL I ore I 0. inclusiv retragerea din zonă • reintrarea in zona şi verificarea zonei În care s-a produs explozia • strângerea materialului lemnos in grămezi Se masoara la bucată cioata dezradăcinată.35 1 ore 0. I~TITĂTI DENUMIRERESURSA~~·.strângerea materialului lemnos În gramezi Se masoara la bucată cioară cezrădăcinată ____ o • transportarea materialelor şi a explozibilului la locul de exploatare prin purtare directa • pregatirea explozibilului şi pregatirea materialului de aprindere • introducerea explozibilului.explodarea.~~~I~~ .485 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 g 2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă buc m 1 0.

până la 40 cm 91 . a arborilor taiati in scaun. Se masoara la 100 buc arbori.64 0.M A1 ca -ro I DENUMIRE RESURSA Manoperă I 81 0. 29525000056141 Tractor pe şenile 150 cp cu remorcă 0. -D I• COD J DENUMIRE RESURSA Utilaje 1 CANT U:M 2955270007614\ 2952500005614 Echipament scarificator pe tractor pe şenile peste 110 cp Tractor PP.57 1 0.accidentate Cuprinde: .tivirea pe o distanţă până la 150 m . in terenuri: U. cu sufa sau troliul.revenirea fără sarcină. 1fiO r.1I rP-mnrr.de la 41 cm la 70 cm C 1 . concomitent cu alinierea echipamentului pe centrul rădăcinei .82 2.1 Scarificarea mecanica a solului pe doua sensuri perpendiculare.57 A1 .322 48 49 .8212.04 A 1 .nilp. TsG15 Tararea in depozit a arborilor sau cioatelor izolate.dezradăclnarea şi scoaterea propriu-zisa.apropierea tractorului de material -legarea şufei sau a troliului .04 ore 0. in terenuri: A 1 . pana la distanta de 150 m.62 0.n r.M A1 ---------.71290200128001 I B1 I Manoperă Peisagist-floricultor TOTAL 1 ore 10.64 7422090 100200 1 Corhonitor TOTAL Utilaje Iare ore 1 0. Se măsoară la bucată arbore sau cioată izolată.tragerea materialului in depozit .neaccidentate B 1 ._- TsG16 C.deplasarea succesive de la arbore la arbore.accidentate.ruperea rădăcinilor laterale prin una sau mai multe treceri (pentru diametrul peste 60 cm) . Cuprinde: • scarificarea terenului pe două sensuri perpendiculare e măsoară la hectar de arie scarificata. sp.peste 100 cm Cuprinde: .de la 71 cm la 100 cm 01 .neaccidentate 1 . montate pe tractor S-1500. concomitent cu impingerea şi indepărtarea .6210. avand diametrele: CANT U. de pe terenurile de lunca.fl TsG17 Scoaterea cu defrisator montat pe tractorul S-1500.CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA .apropierea de arbore.

TsG19 __ COD_J _ DENUMIRE RESURsA Utilaje U. gropi etc). Cuprinde: • aşezarea utilajului in poziţie de lucru • aratul propriu-zis I~ 50 51 . a arborilor taiati in scaun.ruperea radăcinilor laterale prin una sau mai multe treceri (pentru diametrul peste 60 cm) . cu buldozer pe şenile S-1500 TsG18 Scoaterea cu defrisator montat pe tractor 5-1500.apropierea de arbore. Se măsoară la 100 buc arbori. de pe terenurile nisipoase.M -CDD DENUMIRE RESURSA I 1\"52 \ tcnlp 110 cp 129525~00056141 Tractor pe şenile 150 cp cu remorca ore \ \ ore ~ A1 I 81 I Cl - I TsG20 1 COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje U. II masoara la hectar.fara de nivelari naturale 81 .tractor pe şenile. in terenuri: 2955270007615/ /2952500005614/ Echipament defrişator pt.2819.de la 71 cm la 100 cm 01 . Al .peste 100 cm Cuprinde: . dupa defrisare. la variantele Bl şi el. Al -1 I Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor. cuplat la tractorul rutier. peste 110 cp Tractor pe şenile 150cp'cu remorca 1 ore 11. cu buldozer pe şenile S-1500 . concomitent cu alinierea echipamentului pe centrul radăcinii .dezracăcinarea şi scoaterea propriu-zisă concomitent cu impingerea şi îndepărtarea . cu plugul cu 2 trupite.2919.1 occldentate..21 /~~ 111.M "" I I I I .715.M Al 1 81 1 Cl 1 01 Executarea araturii la adancimea de 25-28 cm.până la 40 cm Bl-dela41 cm la 70 cm Cl . pe distanţa medie de 50 m.deplasarea succesiva de la arbore la arbore. peste 110 cp Tractor pe şenile 150 cp cu remorca / ore 11. pe distanţa medie de 50 m.9 Al .tractor pe şenile. in terenuri: 29552700076151 129525000056141 Ech iament defrişator pt.8816. la varianta Al rovenire fără sarcină.01 1 do luncă la distanţa de 150 m cu defrişetor montat pe tractor S-1500 III neaccidentate.65 i 8. .cu denivelărl naturale (privale. de la mijlocul rA~lolln depozit. CANTITĂŢI CANTITATI U. avand diametrele: ('llprlnde: II1plngerea până la distanţa de 150 m a materialului lemnos rezultat din defrişare. prin mers inapoi până În mijlocul fâşiei la varianta Al vocuarea cioatelor la distanţa medie de 50 m.

staţionarea la descarcare ._.transportul pănă la depozit .arderea 2 a resturilor lemnoase Illlmasarea de la 12 m lăţime la 6 m lâtime IIlZa 111_adunarea (strângerea propriu·zisă)in gramezi a resturilor lemnoase de la 6 m lăţime la 2 IlIlo\lme vntorificarea resturilor fie prin mangalizare.indepartarea radacinilor ascunse .reglarea adâncimii pe parcurs . II masoară la hectar al depozitului iniţial._-_. Se masoara la hectar.laza II nI • faza III t)lIprlnde: l' HI. cu remorca de 3 tone. c~o '---- DENUMI~~-R-ES-U-RS-A---1 -.-------_.R I _arderea 1 (parţială) a resturilollemnoase.------------ U.M COD DENUMIRERESURSĂ MI 81 Utilaje 1fera I 111.intoarcerea utilajului la capete.M I__ A1 ~-JAN-TI!-j-TI-Î 81 -- C1' J _ .deplasarea de la o grămada la alta .. Comasatea depozitelor de resturi lemnoase (provenite di n defrisare) cu o formatie cu 4 buldozere pe senile S1500.. cu diametrul mai mic de 4 cm rnasarea depozitului de la 20 m la~mela 12 m lăţime 1 JWl \1 .91 TsG21A Transportarea la distanta de pana la 500 m._ Utilaje 221000355~ Buldozer pe şenile 81-180 cp Iare ___ coo= DENUM'RE RESURsA Utilaje t:C ~i 341044~05605l!ractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 52 . a resturilor lemnoase adunate de pe suprafete defrisate Cuprinde: ..apropierea utilajului de grămezile lemnoase .U 65 1 ore 176110.-_.. -.:. . . __ .TsG22 . Se masoara la hectar. cu tractorul rutier tip forestier. 29321100044061 Plug lip Prp2-35 cu tracI mecanica cu trupiţe Irac. .revenirea cu remorca goala.. in fazele: CANT U. __ . fie sub formă de cenuşă ca îngrăşământ Ungereafocului.

plantări şi transplantări. 3. Lucrarea de finisare a suprafeţelor după nivelare.3. aşternere de pământ vegetal). 1. terenuri de joc pentru copii. La elaborarea normelor de deviz privind amenajarea aleilor. s-a Iinut seama de tehnologiile actuale specifice. Învelirea trunchiului cu funii din trestie cu apărători).1. cât şi netehnologice din timpul manipulărilor. defrişări. extragerea pământului vegetal. lucrări privind amenajarea aleilor de parc şi terenurilor de joc pentru copii. curăţirea sculelor şi uneltelor de lucru şi transportul după efectuarea lucrărilor. -. lor În depozit 54 55 .2. Capitolul de faţă cuprinde norme de deviz pentru lucrările privind amenajarea peluzelor. . terenurilor de joc pentru copii. chimice. 2. a căror temperatură este de 60-96 C. TERENURI DE JOC PENTRU COPII. lucrări auxiliare necesare pentru realizarea în bune condiţiuni a lucrărilor de înierbare şi pentru întreţinerea lor până la predarea către beneficiar. extragerea arborilor şi arbuştilor cu balot de pământ la rădăcină sau fără. 1. lucrări de nivelare şi finisare. - La elaborarea normelor de deviz din acest capitol s-a ţinut seama de Illtllntoarele condiţii tehnice speciale: 2. care are ca scop să aducă olul într-un grad de structură şi afânare apropiat de cel necesar pentru un pili germinativ. 3. Conţinutul capitolului 1. Doborârea arborilor prevăzută În prezentul capitol se execută numai în spaţii înguste speciale care obligă la o tăiere fragmentată În poziţie verticală. În vederea utilizării lui ulterioare precum şi măsurile obligatorii ce trebuie luate la extragerea.lucrări de combaterea bolilor şi dăunătorilor. mobilizarea solului. 3.2. După aşternerea pământului vegetal sau mobilizarea solului. Conţinutul normelor cosi rea sau tunderea ierbii etc. realizarea lucrărilor de plantaţii de arbori şi arbuşti ornamentali în spatii verzi (săparea gropilor de diferite dimensiuni precum şi a şanţului de gard viu. udatul terenului. În cazul executării terenurilor de sport din materiale elastice . ALEI.2. administrarea îngrăşămintelor organice şi. 2.. La executarea lucrărilor de plantări şi transplantăi-i se va ţine oarna de păstrarea structurii solului. transportul şi replantarea materialului Jondrologic. planta rea lor în gropi gata făcute sau În şanţ pentru gard viu). însămânţarea gazonului şi a ierburilor perene. ambalarea. terenuri de sport şi stâncărie ornamentală. lucrări de protejarea plantaţiilor (udatul. separarea pământului vegetal de cel teril.3. astfel: pregătirea terenului (degaja rea de diferite materiale. executarea terenurilor de sport şi a pistelor de atletism precum şi a stâncăriei ornamentale. terenuri de sport şi stâncărie ornamentală. 2.1. Condiţii tehnice motor din acest capitol speciale avute În vedere la elaborarea Generalităţi 1. Consumurile specifice de materiale pentru lucrările din acest capitol cuprind atât cantităţile pierderile tehnologice şi transporturilor şi depozitărilor. cu respectarea normativelor şi prescripţiilor tehnice În vigoare În condiţiile unei organizări raţionale a şantierelor şi punctelor de lucru. se n/(ocută de obicei nivelarea cu mărunţire fină. folosite la lucrările prevăzute În cest capitol.1. .mixturi cauciucate s-au avut În vedere condiţiile specifice de punere În operă a cestora. Extragerea pământului vegetal se face cu atenţie pentru păstrarea hucturi' acestuia şi a tuturor calităţilor necesare unui pat germinativ şi după Iurnere. de materiale care intră efectiv În operă. se face totdeauna înaintea Însămânţării gazonului. Normele de deviz pentru lucrările de defrişări şi tăieri sau doborâri de arbori din acest capitol se aplică numai În ipoteza Intălnirii acestora cu caracter izolat În ansamblul lucrărilor de amenajări de spaţii verzi. Consum urile specifice de manoperă cuprind pe lângă lucrările precizate prin textul normelor respective şi următoarele operaţii: adunarea sculelor şi uneltelor la locul de lucru. brăzduirii sau plantării de flori. tlxocutându-se numai de muncitori cu calificare superioară. PLANTĂRI ŞI TRANSPLANTĂRI.CAPITOLUL Ts H AMENAJĂRI PELUZE. Normele de deviz din acest capitol cuprind toate consumurile specifice de materiale. manoperă şi ore utilaj pentru executarea unei unităţi de lucrare În conditiile definite prin textul normelor respective. brăzduiri etc. lucrări de plantări de flori şi plante perene.4.. înierbarea terenului În scopuri decorative sau de consolidare. TERENURI DE SPORT ŞI STÂNCĂRIE ORNAMENTALĂ 2.

prin sectionare a crengilor.-- degaja rea locului de lucru de deşeurile lucrărilor şi depozitarea lor pe sorturi locului de lucru. Condiţii de măsurare a lucrărilor Lucrările corespunzătoare normelor de deviz din acest capitol se măsoară În unităţile de măsură arătate la fiecare articol. .07 TsH02 Taierea . gunoi. de TsH01A 3. Se măsoară la 100 m areamalerialelorin afara zonei de lucru. ~tela suprafaţă sau puţin ingropate p acestora cu roaba nn ~pare cu sapa la adâncimea de 5 cm de iarba şi buruieni şi transportul la Nu se cuprindee~acu ~Ineazonei de lucru.M f--- 9310060019900\ califlc ~ \ ore \7. ramurilor şltulplnllor. Păltq\i e suprafaţă curăţată. executată la Inăltlme . . autocisternă de 5 t. 4. I1tQnualaa arborilor. a utilajelor folosite la lucrările prevăzute rezultate din executarea În imediata apropiere a orele efective În acest capitol. crăci.07 TOTAL ore 7. Cantităţi le de lucrări.până la 10 cITI 81-11-30cm C1 . pentru a fi evacuate. automacarale necesare plantării arborilor cu balot etc.sapa grebla. . d maro' ~ COD DENUMIRE RESURSĂ Manoperă l I CANT U. . Cuprinde: . pietreetc a. in gramezi a diferitelor materiale ca: frunze. _doborarea trunchiurilor ob~rariiarborilor. Consumurile specifice de ore utilaj cuprind funcţionare ~egajarea terenului de corpuri straine Utilaţele folosite la executarea lucrărilor prevăzute În acest capitol sunt: transportor cu bandă mobil de 15 m. a crăcilor.peste 100 crn Cuprinde: .strângerea Cii mân aplicarie.. 56 57 . iar plata lor se va face pe baza cantităţilor efectiv executate. măsurate În unităţile de mai sus.secţio~area prealabilă d. cu dispozitiv de stropire.scoaterea rădaci•.31-60 cm 01 . . ramurilor si tulpinei succesiva A1 .61-100 cm E1 .3.eXiste .curaţarea terenului .• ilor Nu se cuprinde tra t'lsport uilliaterialelor in afara zonei de lucru. şi .. se stabilesc pentru fiecare normă de deviz pe baza lucrărilor necesare prescrise prin proiect. .

M ~ 7129020012800 \ Peisagist-floricultor 9310060019900 Muncitor necalificat ore \ 0..~~..83 --_.33 \ 0. teren \.- TsH03 Extragerea pamantului necesar amenajarii spatiilor verzi._---..92130..77 0. r.98 1.:..08 0.46 12.55 -..--'-=----~~-'--..:.---..9811._--_.....47 \ ore 0.28 0.41 0..1 • teren 111.13 \ 0.92 30.07 0.----TI----------------------------~ DENUMIRE RESURSA Manoperă COD U. uprinde: saparea şi Întoarcerea pamântului cu sfărâmarea sumară a bulgarilor Illvelarea şi marunţirea bulgărilor cu sapa şi grebla .teren mijlociu 81 . Iare ore 10.. Cuprinde saparea şi aruncarea pamântului in depozit sau vehicul.. in straturi de: Al -10 cm grosime B1 -15 cm grosime Cl .. nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului A1 • teren 111• teren 1 • teren 1)1.:.06 0.07 0.20 cm grosime Dl .2 \ O 28 \ 0.83 TOTAL ore 0.=-::. teren mijlociu la adâncimea mijlociu la adâncimea mijlociu la adâncimea tare la adâncimea de tare la adâncimea de tare la adâncimea de de 10 cm de 20 cm de 30 cm 10 cm 20 cm 30 cm 9310060019900/ Muncitor necalificat / ore 10.. COD DENUMIRE RESURSA Manoperă CANT COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U.27 0..lInisarea prin greblarea repetata la metru pătrat de suprafaţă mobilizată.:. Se măsoară la metru cub În sapatura.._. radacinilor.30 cm grosime TsHOS 58 \ 59 . cu pastrarea structurii.35 0.:...42 43.. TsH04 ----------·-------.42/43.masoara la bucata arbore tălat.24119.24 19.08 0. pe teren orizontal sau cu panta la 20%..19 0.77 Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal. indepartarea pietrelor şi altor corpuri străine. cu pastrarea structurii Al .2 \ 0..teren tare..08 TOTAL ore Am1 9310060019900 I Muncitor necalificat TOTAL ------------- 0.46112..-------..::._--------'~~.M I Al I I I I Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal.

• incarcarea pământului vegetal pe bandă şi transportul lui la locul de pus În lucrare. »: / TsH07 -------l---1 COD ----L DENUMIRE RESURSA Manoperă U._---_. -------------------- L.13/0..3/ 0.18 TsH06 Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat. __ . executata pe taluz. cu grosimea stratului de pamant vegetal de: Al 7129020012800) Peisagist-floricultor _ ._------_. in vederea consolidarii lor. executata pe taluzuri cu inaltimea de pana la 4 m.3 0. Se măsoară la metru patrat de taluz lrnbrăcat.saparea treptelor in lungul taluzului. TSH08. Se măsoară la metru patrat de taluz lrnbracat.14 _--_. Nu cuprinde săpatul şi transportul pământului vegetal in afara zonei de lucru.0.sfărâmarea sumara a bulgarilor Se masoara la metru patrat de strat aşternul.14/018 A1-10crn 131 -15 crn Cl .35 0. la inaltimea cuprinsa intre 4 m si 8 m.11)0.M I 1 r I D1 Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat.20 crn Nu cuprinde săpatul şi transportul pământului vegetal În afara zonei.13 0._-----.15 cm Cl . COD ---- ~ I I DENUMIRE RESURSA Manoperă I U.20 crn Cuprinde: .Cuprinde: -tragerea pământului din grămezi cu sapa sau Împrăştierea cu lopata . cu acordarea sporurilor din art. cu grosimea stratului din pamant vegetal de: A1-10cm 81 ._~_L~ COD r----- 9310060019900 Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricullor ore Utilaje DENUMIRE RESURSA CANTITATI U.4 ----------------- 60 61 .35/ 0. ) ore )0.M --~ ~ CANTITATI . in vederea consolidarii lor. nivelarea şi baterea uşoară cu bătătorul de lemn. 7129020012800) Peisagist-floricultor ) ore / 0.11 0.4 TOTAL ore 0. TOTAL ore 0. -aşternerea.M A11 81 Manoperă ICl 129221700011221Transportor cu bandă mobilă 15 m lungime NOTA: Normele se aplică şi pentru imbracăminţi peste 8 m. înalţime a taluzului. ..transportul in interiorul zonei de lucru a pământului vegetal.

pe suprafeţele taluzelor cu 1 kg sămânţă pe 100 mp. 111\1ropatui grebla de gradina.2 ------- --~:T· ----- DENUMIRERESURsA U..::.._--_ NOTA: . S2 = suprafaţa Îmbracaminţii executata pe treapta II. • brazduirea.TsH08 Spor la consumurile de forte de munca la art.32 TOTAL ore 0. pe suprafeţe continue cu panta >30% şi inălţime taluz până la 8 m.sporul pentru lmbracamnte cu pamănt vegetal a treptelor de câte 4 m înalţime pe taluz. TsH09 Semanarea gazonului A1 .. 1\1 • pe suprafeţe continue orizontale sau cu panta < 30%..24 ._.M r-_CA.2 TOTAL ore 4.:. • transportul brazdelor cu roaba de la marginea zonei de lucru. TsH07. IlilIIsportul in interiorul zonei de lucru. 81 .0. se va calcula pe baza suprafeţei echivalente . unde: S1 = suprafaţa imbrăcăminţii executata pe treapta 18-12 m.82 5. la suprafaţa echivalenta de imbracăminte cu m inalţime a taluzului. ti masoara la 100 m pătraţi de suprafaţă.96 pământ vegetal peste 8 '129020012800 \ Peisagist-floricultor Manoperă \ ore \ 4. • baterea cu maiul sau palma de lemn. _--------'--'-----'--'-. 131..pe suprafaţe orizontale sau in panta sub 30%.::. 63 62 .M CANTITJi A1~ 0221107204435 \ Seminte de plante-graminee perene (pm) \ kg \ 3.operaţiile de imbracarea taluzurilor.pe suprafeţe in panta peste 30%. Cuprinde: . C1 • in benzi sau chenare cu panta <30%.2410. Nu cuprinde pregatirea suprafeţelor de insamânţat şi udatul. corespunzator grosimii stratului din pamant vegetal A1-10cm 81-15cm C1-20cm Cuprinde: . Se masoara la metru patrat. 01 • in benzi sau chenare cu panta >30% şi inălţime de taluz până la 8 m.32 --------_. Cllprlnde: /' IIUlllrea şi uniformizarea componentelor / din seminţele de plante graminee.82 \ 5.-~~=-::..::.stabilită cu relaţia: Se = S1 + 2S2 + 2S3 .96 \ 3.-. IlIllQnarea prin împrăştiere cu mâna. cu Insarea solului semanat cu tavalugul de mâna. pentru imbracarea cu pamant vegetal pe fiecare 4 m inaltime de taluz peste inaltimea de 8 m din articolul respectiv. -------Manoperă A1 81 C1 Tsl Brazduiri 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 10..IElierea pe doua direcţii a suprafeţei inierbate.. confecţionatul şi baterea ţăruşi lor la taluze.16 0. Nu sunt cuprinse: • transportul braz~e\or de la locul de extragere. situate peste Înalţimea taluzului de 8 m. 12-16 m etc.1610. • extragerea şi stivuirea brazdelor. • umplerea rosturilor cu pământ prin lmprăstiere: • măturarea suprafeţei brăzduite cu târnul..N_T_IT.:.Se ... \ COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale \ U. C1 .ĂT_I---.

TsH11 Spor la normele TsH10B si TsH10D pentru brazduirea de consolidare.9 ore 0. Manoperă 7129020012800 \ Peisagist-floricultor I COD I Muncitor necalificat ----------------J-.71 0. Cuprinde: . executata: A1 .Întinderea furtunului şi prinderea la gura de apă. 81 .04 NOTA: Normele A1 şi 81 se aplică şi pentru brăzduiri peste 8 m. Se măsoară la metru pătrat. Înălţime a taluzului. cuprinsa între 12-16 m etc.2510.04 1.015 0. ---. 0.M Manoperă I A1 I 81 I 34105400056031 Autocistemă 5-8 t cu dispozitive de stroPireJ~~~ 93100600199001 I ore 10.015 Udarea suprafetelor A1 .strângerea furlunului. pe fiecare 4 m inaltime de taluz peste cea de 8 m prevazuta in normele respective. .pe suprafaţe continue. la suprafaţa echivalenta de brăzduire peste Înălţimea de 8 m a taluzului. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă brăzdata.lucrari drumuri-terasam.015 0. -~ O. = DENUMIRE RESURSĂ Materiale = v= 20101029188231 4100116202806 Margini din fag lungime 1-2m cal unica Apa industriala in cisterne pt.s CANTITĂŢI U. COD DENUMIRE RESURSA I I 41001162028061 Materiale _E~ I m3\ 1 \ ore \ O.udatul după brăzduire. cu furtunul 71290200128001 1 ore 1 0.9 I 0.---... corespunzătoare treptei II.1 . S1 suprafaţa brazduita corespunzătoare treptei 1.25 0.. . [o _~~~_______ ~-r---Peisagist-floricultor NOTA'~ _sporul pentru brăzduită corespunzatoare treptelor de câte 4 m Înălţime de ta.71 11.015 0. 81 .de la cisternă.E TOTAL ore Apa industriala in cisterne pt. Nu este cuprins transportul apei de la sursă cu cisterna...În benzi sau chenare. I ---.16 TOTAL ore 0.de la hidranţi.1 . se va calcula pe baza suprafeţei echivalente . TSH 11.udarea terenului de brăzduit. a taluzului. Manoperă I TOTAL mi m3 12 87 12 87 .63 1 0.E Utilaje DENUMIRE RESURSA_U. peste înălţimea de 8 .lucrari drumuri-terasam.udare şi manevrarea furlunului în timpul udării..63 0.. cu acordarea sporurilor de la ari. Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţă udată.16 \ 64 65 . .M A1 relaţia: Se = S1 + 2S2 + 3S3 + . S2 = suprafaţa brăzduită.cuprinsă Între 8-12 m. 1 .Se .

chimice.1 Manoperă 9310060019900 7129020012800 \ Muncitor necalificat Peisagist-floricultor -.37 ore 4. . Se măsoară la tona de îngrăşământ administrat. CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA Materiale U. _ căratul buruienilor pănă la alei prin purtare directa.împrăştierea cu lopata.i COD ----- ------DENUMIRE RESURSA 1: [~ ore \ ore TOTAL ore .chimice. 1 1 ore 80.organice. .nivelarea sumară cu grebla.TsH13 Administrarea ingrasamintelor Cosi rea manuala a gazonului A 1 .distribuitul şi săpătura în vederea lncorporării îngrăşămintelor în sol pentru gropile de plantare.gran. din superfosfat granulatcu concentraţie 45%.._1 I Manoperă 7129020P 12800 I Peisagist-floricultor 66 67 .saparea pentru Încorporarea in solia gropile de plantare. B 1 .37 80. Nu cuprinde evacuarea gazonului cosit in afara zonei de lucru.. Se masoara la 100 metri pătraţi suprafaţă cosită ~---. . din rnramta.transportul În interiorul zonei de lucru. Pentru varianta 81 sau 82._ .24 80. Cuprinde: pentru varianta Al. ._. .in teren cu pante peste 30%.vicanit kg t Superfosfat granulat exprimat in p205 Manoperă - I 1 93100600199001 7129020012800 Muncitor necalificat Peisagist-f1oricultor TOTAL 4 24 Iare 1 . 205. 81 .in teren orizontal sa~ cu pante până la 30%. P.37 Cuprinde: _ extragerea manuală a buruienilor cu unelte de plivit. Cuprinde: cosirea gazonului şi strângerea în gramezi cu grebla in zona de lucru. 82 . din azotat de amoniu granulat cu concentraţie 33%.37 80. Al . . .transportul îngrăşămintelor organice În interiorul zonei de lucru. .lrnprăstiatul pe suprafeţe de teren orizontale sau taluze..căntărirea lnqrăsamntelor chimice şi uniformizarea prin amestecarea manuala: . _ depozitarea lor la marginea zonei de lucru in grămezi. i __ .M Al 81 82 Plivi rea buruienilor t in peluze 0141117204629 Ingrasaminte organice mranita 33 azot in saci pol 1 - 1000 - - I I I I I I I I 2415907304285 2413327346776 Azotat amoniu ingras. Se măsoară la 100 metri patraţi de suprafaţă plivită. .---- I COD DENUMIRE RESURSA 1 . .

Cuprinde: . -[--- COD CANT U._-- 93100600199001 Muncitor necalificat I ore 11. COD .81 -----~~ ore 1..COD 9310060019 900 Muncitor necalificat DENUMIRE RESURSĂ U.13 1. Se măsoară la metru cub în săpătură ._--.. Nu cuprinde transportul materialului în afara zonei de lucru Se măsoară la 100 metri patraţi de contur rectificat.teren uşor.1311.57 TOTAL Extragerea manuala a arborilor si puieti lor de arbori fara balot de pamant la radacina Al . B1 .. Dl .--.57 ore 2._. B 1 .M 1-- CANT Saparea izolate. Cuprinde: .M 1--- DENUMIRE RESURSĂ --- 'l TOTAL ~---I--C~NTIT U. gropile avand largimea de la 2 m si adancimea de pana la 1. inclusiv separarea pământului vegetal.puieţi de arbori.arbuşti cu ghimpi şi trandafiri..53 TsH16A Rectificarea marginilor la peluze si rabate A 1 .8 7129020012800 I Peisagist-floricultor ore 12. • tăierea rădăcinilor. -- DENUMIRE RESURSĂ Manoperă I Manoperă ---_.tăierea cu cazamaua a marginilor peluzelor sau rabatelor. stratului pana manual a a gropilor poligonale pentru plantari cu pastrarea structurii solului si separarea de pamant vegetal. C1 . 68 \ ~ 69 ._-.săparea În jurul puieţi lor.strângerea şi transportul materialului rezultat din rectificare la marginea zonei de lucru.arbuşti._-- . .M 1--. Cl . .teren foarte tare. Cuprinde: • săparea manuală a gropii şi aruncarea pământului pe mal cu depozitarea lui la 1 m de mar gropii.15 TOTAL ore 2. in: 1 ore 10.teren mijlociu.. .împrăştierea pământului.teren tare.50 m.

Se masoara la bucata. exterior de 1.lucrari drumuriterasam.40 m şi diam.0 x1 .ambalat în pânză de sac.50 şi h .: ore 2. 81 .6: 1. ~ -J' --COD I CANT COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.51 \ 2. avand balot de pamant la radacina de diam.curatarsa şi taierea radacinilor. .ambalat in plasa de sărma: 81 .27 ore 2. ~~O_~CManoperă 7129020012800 1 >0] CANTITAŢI " U.M A1 81 -- -~--Sfoara din clnepă dn = 2 mm.41 0.1 1. Se masoara la bucata.72 0.98 0.7~ ore 0..40 m si h 0.9.3 ore 1.57 DENUMIRE RESURsA Muncitor necalificat Peisagist-floricultor TOTAL ore ore 1 0.scoaterea puieţilor.60-1 m.1 m laţime Sirma moale zincata )= 4100116202806 \ Apa industriala in cisteme pt.arbori cu diametrul tulpinii de 16-20 cm.transportul la marginea zonei de lucru.lnepa de 0.40 m şi adâncimea de 0.584 9310060019900 \ Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricUltor TOTAL \ ore \ 1.arbori cu dia metrul tulpinii de 21-25 cm.341 0. in vederea transplantarii A1 .M Al \ TOTAL ore \ 1.39 0. 0. CANTIT Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor de pana la h 2 m. Se masoara la bucata.198 - 0. având laţi mea de 0. Manoperă \ m3 \ OQ99 \ 0.50 m.strângerea coroanei cu sfoara.1 0.M A1TB1TCl '1 310060019900\ 7129020012800 Peisagist-floricullor 1 DENUMIRE RESURSA Manoperă ~HCI U. 70 ~ 71 . • astuparea şanţului cu pământ.40 m = = A1 . interior 0.34 0.arbori cu diametrul tulpinii de 10-15 cm. S 1930-80 Pinza sac din fire de .23 3. Cuprinde: • saparea şanţului circular În jurul arborelui cu diametrul interior de 7 ori mai mare decăt dic arborelui. Cuprinde: .391 0.09! 1752117344766 1725127333925 2710503805346 2873132005339 kg m2 kg kg 0.M 1---- M ~ __ o DE NUMIRE RESURSA Materiale U.099 1. C1 .O x1500 S 2542 . .5 OL32 S 889 Plasa sirma zincata ( rabit} 25.ambalarea balotului.41 TsH19 Pregatirea sistemului radicular la arbori.saparea şanţului in jurul balotului cu diam. inclusiv primul udat al umpluturii. = 0. . • taierea radacinilor cu toporul. .

1 m Sirma moale zincala D= 4.471 ore 3. Utilaje Manoperă DENUMIRE RESURSĂ U.protejarea bazei tulpinii prin înfăşurarea cu pănza de sac. .1 m lăţime Sirma moale zincata 0= 4.099/ 1 0.M~ 1~_~_~_L~ 93100600199001 Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricultor TOTAL I are 12.M A1 __ I 93100600199001 CANTIT /ATI 81 C1 / D1 7129020012800 Muncitor necalificat Peisagist-floricultor I ore 12.8x1 .3 3. Sfoara din cinepa dn 0.4512.39 '--4100116202806/ 17521173447921 -----------~~_L Materiale TOTAL Utilaje Apa industriala in cisterne pt.saparea şanţului circular in jurul balotului.584 / 0.471 ore 3.01 I 0. .991 0.178 • - """"""""''''7''[ 1 Aulomacara 5 tf _ kg 1 kg 1 0.92 ore 6.297/ /2.855l DENUMIRE RESURSA COD Cuprinde: .4512. Se masoara la bucată.8m I 0.fară invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu pânză de sac şi plasă de sârmă.ridicarea cu macaraua.8m Manoperă -C-O-D ~1-----lăţime DENUMIRE RESURSA U.66 ore 5.CANTITAŢI COD TsH21 Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pana la 10 cm.0 x1. . 81 .01 = 6 mm 1 1725127333925 27105038054491 / 2873132005339 /2052157343803/ Pînza sac din fire de cinepă de 0.0 x1500 S 2542 Rogojini din papura 1.3 3.99 = finisarea şi ambalarea balotului şi intarirea lui cu legătură de sârmă.50 m.curăţarsa şi taierea radacinilor.M m3 kg m2 kg kg buc ~--CAI E1 Apa industriala in cisterne pt. Sfoara din cinepa dn I m3 I 0.lucrari drumuri-terasam. F1 .0 x1.lucrari drumuri-terasam. = 6 mm Pinza sac din fire de cînepă de 0.fara învelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu plasă de sârmă.75 5.594 2.991 1.991 1. 4100116202806 1752117344792 1725127333925 2710503805449 2873132005339 2052157343803 I -------Materiale El U. .fixarea in camion şi stropirea cu apa a coroanei. 73 .178 2.înveli rea coroanei cu rogojini legate cu sfoara. .cu invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu pânză de sac.0 OL32 S 889 Plasa sirma zincata ( rabit) 25.991' 0.855/J!.70 m şi înalţimea de 0.fără invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu pânză de sac. C1 .cu invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu plasă de sârmă.0 x1500 S 2542 Rogojini din papura 1.0 OL32 S 889 Plasa sirma zincata (rabit) 25.. prevazuti: A 1 .2971 0.01 1 kg 1 m2 - /0.8x 1. D1 .178 0. cu balot de pamant la radacina. ~.099 0.584 1.13 341052000~Automacara 5 tf I~JQ:~~ 0.50 balotul având diametrul de 0.75 6. E1 .cu invelirea coroanei şi cu ambalarea balotului cu pânză de sac şi plasă de sârmă. diametrul exterior de 1.584 / / 1 / / buc / 72 .

curătarea şi taierea radăcinilor cu toporul şi cablul.287 9310060019900 \ Muncitor necalificat 0.07912.5 2 .863 0.8m Sirma moale zincata 0= 3. tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm.cu invelirea coroanei diam.921 m2 1.69 34105200013731 Automacara 5 tf Util<jo ___ore ~8~lo~~~Il6J RESURSA 0.14 0.65\7.65 \ 7.782 buc 1. ambalat in plasa de sarma si doage Al 81 Cl Dl El .822 1.089 1188 kg 0. A1 kg 0.A. I '1006001990 112902001280~\ -~~ ..99 1 7129020012800 Peisagist-floricultor 438/1 Pînză sac din fire de cinepă de 0.54 10.107 2710602000030 117251273339251 1752117344792 2052157343803 2710503805425 2010102918823 2873132005339 120101029142291 I Otel beton profil neted 08 I 37 D= 6 mm S 1 kg 11. tulpinii arborelui fiind de 16-20 m. .8x1 .822 2. Ma. ambalarea balotului cu plasa de sârmă.356 m3 0.COD DENUMIRE __ RESURSA lJ.ne"mecalmca! Pelsaglsl-floricullor TOTAL B! [l'1 [D1J 6.396 0. tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm. 4-6 mm. Se măsoară la bucată.9 CANTITAŢI I 2010102918823 01 2873132005339 2010102914229 kg 2.fără învelirea coroanei diam.. fixarea şi strângerea lor cu fier-beton (diam.91 7. in cazul protejării coroanei.7 m laţime Sfoara din cinepa dn = 6 rom Rogojini din papura 1.525 0.56 14.0 OL32 S 889 Margini din fag lungime 1-2m cal unica Plasa sirma zincata ( rabit) 25.356 I 0. I Plnza DEN~RE I~'--------Ll~ kg 2.cu invelirea coroanei diam.079 2.8-4m 1=60 S 8689 ~operă COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.614 4.396 ------------------~ m kg 9B 1.594 m 9.7 m laţime Sfoara din cinepa dn = 6 mm Rogojini din papura 1.0581 I 74 75 . tulpinii arborelui fiind de 16-20 cm. .52\3.95 6.6 5.99 11.1881 kg buc kg 0.O x1500 S 2542 Scind.167 0.34 1 ore 5. ".961 1.M.0 OL32 S 889 Margini din fag lungime 1-2m cal unica Plasa sirma zincata ( rabit) 25.718 0.356 1 m3 10.cu invelirea coroanei diam. ridicarea cu macaraua şi fixarea in camion.9414. .0 xl .fara inveli rea coroanei diam.921 1 m2 1 0.9 ore \2.fără invelirea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm.M f---------.0 xl .M!!teriale 2110602000030 1725127333925 1752117344792 052157343803 2710503805425 Olel beton profil neted 08 37 0= 6 mm S 438/1 sac din fire de cinepa de 0.O xlS00 S 2542 Scindfag neab cI. legarea odgonului de balot. I ~ A1-~.55 9.8-4m I ore JJ!ilaje ore 14.0851 0.085 0.. .058 0.66 34105200013731 Automacara 5 tf 0. CANTITATI Extragerea mecanizata a arborilor cu diam.545 0.08911.25 TOTAL ore 11.17 ore 8.594 0..238' 0. cu balot de pamant la radacina..fag neab clAgr=40mm 1=60 S 8689 L=1 .28712.gr=40mro L=l .). de peste 10 cm.594 9] 11. Fl .8xl Bm Sirma moale zincata D~3.6 13. infăşurarea tulpinii la bază cu pânză de sac şi scânduri pentru protecţie.614 4.52 6. tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm.297 9] 9] 11.1071 0.săparea şanţului exterior. se înveleşte cu rogojini şi se leagă cu sfoară.863 CANT ~ COD Cuprinde: .9 9.

etichetarea şi transportul in interiorul zonei de lucru.U. 81 . executate: A1 . fără balot.. 01 _mecanic.aşezarea balotului În groapa. Manoperă m310.i?" ) Puieţi arbori foioase făra balot .*) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10207 "0) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10203 TsH24 Plantari A 1. aşternerea de paie sau papură Între rădăcini. udarea radacmâor.02 ore 0. Cuprinde: . forme cu balot de pamant la radacina cu inaltimea plantei A1 . C 1 .01 0.*) kg buc buc kg buc buc 0.peste 50 crn. Paie in snopi d 8-16 mm lungi de 70-80 cm Puieţi arbuşti toi oase fără balot . la arbori foioşi şi raşinoşi cu diametrul până la 11-15 cm. baterea pământului. 76 \ 77 . Cuprinde: _ transportul În interiorul zonei de lucru până la locul deplantare. curătarea şi tăierea radacinilor.lucrari drumuriterasam.scoaterea ambalaj ului.8x1. Se masoara la bucata. fără balot. plantarea În gropi şi astuparea cu pământ.manual.34 ore 0. primul udat şi fasonarea Transplantari cu balot de pamant. la arbori foioşi şi răşinoşi cu diametrul până la 21-25 cm. trandafiri şi buxus forme.arbuşti fară balot.04 0. ambalarea balotului şi transportul până la marginea zonei de lucru.la arbori foioşi şi raşlnosi cu diametrul până la10 cm.7911.8 7129020012800 I I ore \ 0. tasonarea şi mocirlitul rădăcinilor.12 1. Jx1..manipularea În interiorul zonei de lucru. 81 . .. C1 _ mecanic. acoperirea cu pământ.la arbuşti. la arbori foioşi şi rasinosl cu diametrul până la 16-20 cm. scoaterea arbuştilor din stratificare. . facerea farfuriei sau a muşuroaielor. executarea şanţului pentru stratificare.002 28731320053391 Plasa sirma zincata ( rabit) 25. E1 _ mecanic. COD ] DENUMIRERESURS~----'- .TsH23 Extragerea manuala de buxus. acoperirea cu paie şi legatul În balot.8m Frînghie cinepa 9-16 mm Trandafiri şi arebuşti cu ghimpi .M [ A1 C Materiale 02211072042031 Cuprinde: saparea şanţului circular in jurul balotului.65 1. aşezarea puieţilor. *') I COD ~I=-_ I Muncitor necalificat Peisagist-floricultor CANT DENUMIRERESURSA Mate riale U.01 2052157343803 1714227322897 \ Rogojini din papura 1. 81 _ manual.trandafiri şi arbuşti cu ghimpi.36 *) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10202 .puieţi de arbori foioşi. ioroare! Se măsoară la bucata.până la 50 cm.58 9310060019900\ ore ore ore Muncitor necalificat Peisagist-f1oricultor TOTAL 1 9310060019900 7129020012800 I TOTAL I 0.M A1 1 81 41001162028061 Apa industriala in cisteme pt.O x1500 S 2542 Mano pera 1 kg 10.

49 I 1 I - 1 3. 1)1 . Trestie legată cu slrma pentru tencuieli 11. . 1 . ') Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10208 ") Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10201 TsH26 Plantari pentru gard viu 111• arbuşti foioşi pe un rând.67 7. transportul lor la locul de plantare şi repartizatul pe lungimea şanţului.86/1.5 1 0. 7129020012800 Muncitor necalificat Peisagist-floricultor TOTAL Utilaje ore / 0.21 9.01 7129020012800 I Peisagist-floricultor TOTAL I ore I 0.96 0.imbrăcarea tulpinii cu trestie până la înalţimea de 2.") buc buc m3 3.imbracarea trunchiului În pânză de sac şi scândurile la locul de prindere a sârmelor de legat.8 0.3 1 0. arbuşti coniferi pe doua rânduri.87 0.49 11.49 1 1.067 \ 3.33 9..051 1 m21 0. • plantatul puieţilor şi primul udat.76 CANTITĂŢI COD [ DENUMIRERESURSA -----------------~~ Materiale U.răşinoase balot pamint .43 0..1 1 0.68 ~~05200~~ Automacara 5 tf ~~1~ 78 I \ 79 .r ) 120101029005651 Lemn rot cons nec stej L=1m d1=min 9cm d2=max 18 S 4342 /20101029187681 127105038054491 141001162028061 102212072046171 117251273339251 Laturoaie din fag lungime 1-3m ci cal it unica Sirma moale zincata 0= 4.lucrari drumuri-terasam. .lucrari drumuri-terasam..36 1 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt. = fixarea şi Întinderea firelor.48 6. e1 • arbuşti coniferi pe un singur rând.36 I 10 1 10 1 Puieţi arbuşti foioase fără balot .36 1 1 0.96 I 0...57 0. 111• arbuşti foioşi pe doua rânduri.04/ ore 1._--_.0541 1 1.22/1.03 1 1 1 1 buc 1 1 buc 11. Se măsoară la bucata.batarea pamântului.26 5..07 11.564 0.confecţionarea şi baterea ţăruşilor de ancorare.88 m 1 kg I 1.68 ore 0.0541 0.5 m şi legarea cu sfoară • .*) 1 Puieţi arbuşti rasinoase balot pamint .03 1 1 1.03 11.astuparea cu pământ a gropilor de plantare.~-----------'----'---'----'-----'---'------j 1 Puieţi arbori răşinoase şi foioase balot pamint .68 8.0541 0. 1· buxus pe un rând.0541 0.5 1 0.7 mlanme Manoperă ! m2! I 0.*) Puieţi arbuşti . Cuprinde: • executarea şanţului pentru plantat. Se măsoară la metru de gard viu. - CO~ ) I DENUMIRERESURSA -----.03 11.M A1 iliC1 -- D1 -- 1 m3 10.! 8.075 Pînză sac din fire de clnepă de 0.76 1 3.53 0.861 6.83 / ore 1.99 1 I----~ ! .05 7. E1 Materiale .06 0. • fasonatul şi mocirlitul.128 0. .76 1 3.57 I 0.564 \ 7. .128 0.buxus pe două rânduri. .0 OL32 S 889 Apa industriala in cisterne pt.041 I m31 - 10. • scosul puieţilor din depozit.executarea farfuriilor sau muşuroaielor cu primul udat. Manoperă 9310060019900/ .43 I 0.49 1 1. ..

I Cuprinde: .03 0.borduri. 80 81 . **) Apa industriala in cisteme pl. evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru.~. • lntindere~' sforii. 1-trandafiri. • taierea lastarilor slab dezvoltaţi şi scurtarea Iăstarilor ramasi: • strângerea Iăstarilor tăiaţi şi indepartarea lor până la marginea zonei de lucru. Pentru udatul cu cistema se calculeaza separat transportul.27 .cu furtunul. --_.05 I ore 1 0. . .transportul apei cu galeata. forme 1 ore 10.56 ~ coo] 4100116202806 9310060019900 Muncitor necalificat DENUMIRE RESURSA Materiale CANT U.56 ore 0. DENUMIRE RESURSA Manoperă 9310060019900 7129020012800 I Muncitor necalificat Peisagist-floricullor TOTAL ore ore ore 1 0 09 .M J E1 I ~ j Taieri de corectie 4100116202806 I Puieţi arbuşti .cu galeata.99 Al 81 Cl 01 gardurilor vii. • netezirea taierilor cu cosorul.udatul propriu-zis cu furtunul..20 m.lucrari drumuri-terasam. Manoperă 7129020012800 I Peisagist-floricultor I m3 0.28 0. _.128 /10 .COD [ .296 /11. pentru varianta C 1. Cuprinde: . U1 .56 buc /7.M A1 T 81 I Apa industriala in cisterne ptfucrarlcrumm-terasarn.M. borduri.47 0.răşinoase balot pamint ._.gard viu cu inălţimea până la 1. cuplarea şi strângerea furtunului la gura de apa. .desfăşurarea.27 TOTAL ore 0.puieţi de arbori pănă la 7 m lnălfime._--]~~ CfI __ U.În forme a esenţelor cu frunze persistente.28 1 0.. 81 . Se măsoară la bucata.puieţi de arbori peste 7 m inălţime. _. . COD __ .8514. Se masoara la metru cub de apa folosită. TOTAL *) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10202 TsH27 Udarea plantatiilor A 1 .. • taierea ramurilor cu foarfeca sau ferăstrăul in vederea formării coroanei. Manoperă Tunderea 1 m3 10. chenare de buxus. 1 0. __ . . Cuprinde: varianta A 1 şi 81._ DENU_:~E RESURSA Materiale U. chenare.gard viu cu Înălţimea peste 1.85 4.991 0.20 m.

.98 Plantarea florilor si planteior perene A1 .85 39.33: TsH3" Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii.08 2.06 4100116202806\ Apa industriala in cisteme pt.prin prăfuire.08 32.38 \ 071 \ 7.săparea gropilor pentru plantare.53 3. .prin stropire.D31 0. 81 .--I-----__.05 0.98 1. .0351 0.plantarea.\ 104 Plante flora re perene .până la 15 m Înalţime În teren. . . -înfăşurarea balotului cu hârtie groasă şi legarea cu sârmă.98 TsH30 1. udarea şi acoperirea cu pământ. Se măsoară la 100 bUCăţiarbori. .) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10206 \ ore \ 0.\ . C1 . .umplerea jardinierelor cu amestec de pământ. _executarea stropirii sau prăfuirii prin acţionare manuală. buc \ ..) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10205 .051 0.198 ~415907304285 Azotat amoniu ingras. Se măsoară la 100 bUCăţiflori plantate.1 \2112307324962\ Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tip1 160g/mp-suluri Plante florare anuale şi bienale "._--tu-"1J UM CANTITĂŢI e1 [01 __ co~'-.săparea in jurul plantei pentru formarea balotului. .plante perene cu balot În teren.99 terasam.141 0. B1 . repartizarea lor. in varianta C1 se adaugă: . ~ COD I .\ 14.*) kg 0. Cuprinde: • mărunţirea şi prepararea amestecului de substanţe chimice pentru combatarea şi umplerea aparatului.85 kg 1 . gr=18 1=7 L=1-1.59 3.0610.66\ Sirma moale obisnuita 0= 1.lucrari drumuri..-_.plantarea.45 \ 1.1 m3 10.M I I I CI I~ Manoperă I vi LEJJ 7129020012800 Peisagist-floricultor -------------TOTAL I ore I 0. executata manual A1 . Cuprinde: În variantele A1 şi 81 . În varianta 01: .02 1 0.gran.tunderea cu foarfeca sau cu maşina pe cele 3 fete.\ .5 OL32 S 889 2010102906997 Laturoaie rasin.vicanit 33 azot in \ \ \ saci pol .săparea gropilor pentru plantare.udarea.transportul ghivecelor sau culiilor cu flori În interiorul zonei de lucru.05 ore 2.pregătirea ameslecului de pământ vegetal cu lnqrăşăminte chimice.8 1..06 ore 0.') 27105038031.in jardiniere şi vase decorative. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă tunsă.25 S 942 Manoperă buc kg m 104 104 104 \ 19.28i ore 2.___ I DENUMIRE RESURSA U. ..03 0.peste 15 cm inălţime in teren.14 0. 9310060019900\ Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricultor TOTAL . \ 83 82 .97 3.scoaterea răsaduriior din ghivece sau culii.transportul in interiorul zonei de lucru.strângerea materialului tăiat şi evacuarea lui la marginea zonei de lucru. D1 . _--- DENUMIRE ESURSĂ R Materiale ].

F2 .015 1.08 0.33 0. transportul cu roaba a materialelor in interiorul zonei de lucru. Bl.M Al / ore /16. G2 .1011 1 - 10.9514. 1 .017 I I DENUMIRE RESURSA Materiale __ _r~I I m2 1 kg 1 m3 1 kg ŢJ---c. G2.101 1 - - 1 1 1 1 TsH32 114214022003931 Balast pentru betoane 0-71 mm S 1667 114211022000681 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 114211022017011 Piatra sparta pt drumuri r. aşezarea dalelor.Al-G1.cu . 400x400x 55 marimea 5 S 1137 S 754 005 0 005 kg 1 .101 12.04 ore 16.102 14. .M A1 Î COD 81 DENUMIRE RESURSA Materiale U.Omm 114212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.1 m2 1.0791 \' 84 85 .sediment 8-15mm S 667 Manoperă 1 m3IO. 1 0.08 0.01710. .02 Placa belon pt pavaje dim.A 1-Gl.cu imbrăcăminte din mastic din marmura alba de 7-10 mm in strat de 5 crn.A 1-G1.25 0.01710. aplicarea nivelarea şi compactarea terenului de fundaţie. urmata de unui slral de 4 cm grosime din argila compactată.33 1' 0.102/ 1 m31 - - - Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii Al 81 el 01 . aştemerea unui strat de 5 cm grosime din piatră sparta de 7-15 mm sau din mozaic granulat de 7-10 mm din marmura aibă.02 1 - 1 1.13 1 1 1 - 10.Fl.cu imbracaminte din dale prefabricate din beton B 250 de 400x400x55 mm cu rosturi bituminate.NTITATI F1 -jF2-I~1-I-G2 .Al.107 0.Dale beton 50x50x8 cm cu rosturi inierbate.0571 1 m3 1 - El .0 mm S 1667 I kg 1 m31 1 - 1 - I 1 - 1 1 1 - 186.04 TOTAL ------------------------------------- 14111122044541 Mozaic din marmura alba saci g= 7.01710. Se masoara la metru patrat. de nisip de 10 cm grosime. inclusiv cilindrarea lor.015 1 1 23203226001891 Bitum pt.07 0. nisip sau pietriş şi compactarea lor.cu imbracaminte din placi prefabricate din beton B 250 de 400x400x55 mm cu rosturi inierbate. din piatra de 8-16 mm in strat de 5 crn: 1 1 10._---DENUMIRE RESURSA Manoperă CANT U. F2.cu .93/18. aşternerea slratului de balast.07 0.07 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf --COD 1 ore 10. Gl.951 0.251 0.dale de beton 50x50x8 cm cu rosturi bituminate.cu . 7129020012800 9310060019900 I Pavator Muncitor necalificat TOTAL Utilaje I are ore ore I 0.----]~ COD 7129020012800 / Peisagist-floricultor .01710.93 18.0-7. verificarea imbracaminţilor la şablon şi rectifica rea profilului.07912.251 0. Gl .cu imbracaminte imbrăcăminte imbrăcăminte imbrăcaminte de balast de 10 cm grosime. .33 0. Fl .0-7. . inierbarea sau bituminarea rosturilor.10710. Cuprinde: . drumuri tip D 40/50 11421202200525 /26531021008801 I I - I 1 - Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0. El.071 0.08 0. de pietriş de 10 cm grosime. el.Oxl0. 26611264224061 Dala din beton pentru drumuri 50x50x 8 S 6657 02211072044351 Seminte de plante-graminee 12661122800208 perene (pm) I 1.0 mm S 1667 Filer de calcar saci S 539 0.01 .

1 ore.0-7.017 0. .circ. .0181 1 1) Se va preciza grosimea dalelor in articolul de deviz prin variantele de preţ corespunzator grosimilor adoptate.0 1010 S 1667 Manoperă 1 m3 10.94 0.0841 I ~?2400040041~omp~~~~utocu 1 m3 1 0.drenuri .86 0.drenuri .Săparea şanţului.drenuri principale principale secundare secundare in teren permeabil.0851 0. 1. 126611228043211 Tub bets.._.02 1 1 buc 1 1 1 m3 1 1 1 10. . .lucrari drumuri-terasam..86 :..46 ore 1.M CANTITAŢI - __ o DEN UMIRE RESURSA -7129020012800/ 9310060019900 I -Manoperă F1 I F2 I G1 I G2 0.-_.12BI rulouri pina la 12 It I ore I OO~.98 64 0.evacuarea pamântuui rezultat din sapatura până la marginea zonei de lucru. in teren impermeabil.udarea straturilor. .fara talpa cep si buza 200x1000 S 816 114211022004461 Bolovani de riu pt.015 mc apa pe mp de imbracaminte. NOTA: in norme nu sunt cuprinse: apa pentru compactars._----- -U..drum cai ferate 150300mm S 1667 126511221004021 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 114212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri ~.transportul cu roaba al materialelor drenante În interiorul zonei de lucru. 87 ' 86 . COD I DENUMIRE RESURSA Materiale '~l-fili CANTI ~.21 2.1571 71290900106001 9310060019900 Drenor canalist Muncitor necalificat TOTAL I 52 are 1 0.2181 1 m3 10. in teren permeabil.21810. transportul ei de la sursa şi udatul corespunzator unui consum mediu de 0.85 Cuprinde: .9 141001162028061 Apa industriala in cisterne pt. ~~M . 1 2. -.12510..drenuri . . 1 kg 10. TsH33 Drenuri A1 B1 C1 01 . COD .-_ -J. . În teren impermeabil.aşezarea În straturi a materialelor drenants.montarea tubului colector. Se masoara la metru de dren \ \.01 1 0. A1 J--81} Pavator Muncitor necalif TOTAL Utilaje 14211022000821 Pietris ciurui! nes palat de riu 7-30 mm S 1667 ore 0.""'" ..baterea cu maiul.

stratul 2 de 6 cm din 80% zgura neagra fina şi 20% pământ tutos. din piatră spartă.71 0. din piatră spartă. nompacatrea fundului patului.11I\luI1 de 12 cm. .oe \ 0. din 5% zgura roşie fină dată prin ciur de 5 mm. din zgura neagră qrosieră.stratul 3 de 8 cm. . (. C1 . B1 . 25% pământ lutos şi 5% nisip.O) 3710112611607\ 1421102201701 \ Zgura granulatadefurnal 15mm S667 Manopera \ m3 \ \ m3 \ \ m3 \ 0.din trei straturi.Iuruirea şi sortarea materialelor drenante şi de suprastructură. 4 cm din turbă.stratul 2 de 6 cm. 25% pământ lutos şi 5% nisip.stratul 2 de 10 cm. din piatră spartă.din patru straturi. corectarea finisajului. din turbă uşor tăvaluqită. tratul 4 de 5 cm din 80% zgura roşie fină şi 20% pământ lutos şi 5% nisip. H1 . din piatră spartă. din zgura neagra qrosiera: . 25% pământ lutos şi 5% nisip. 10 cm. 20% pământ de frunze şi 20% pământ lutos. 25% pământ lutos şi 5% nisip. 25% pământ lutos şi 5% nisip. . . sistem E: . zgura roşie qrosieră.stratul 4 de 8 cm din 70% zgură roşie fină.stratul 3 de 6 cm din 70% zgură roşie fina.din trei straturi.din .stratul 2 de 8 cm. din zgura roşie grosieră..IUllul 4 de 8 cm.stratul . 30% pământ de frunze sărac cu hum~.stratul 3 de 3 cm. . Imlul 2 de 20 cm din zgura roşie qrosiera. sistem H: . din turba uşor tăvălugita.lIprlnde: Aparea şi nivelarea lerenului.1 1. sistem D: .stratul 1 de 15 cm. G1 .stratul 1 de 8 cm. udarea şi cilindrarea lor În straturi succesive.0 mm S 1667 \4100116202806 \ Apa industriala in cisterne pUucrari drumuri-terasam.stratul 2 de 6 cm din zgură roşie mazărata: .stratul 1 de 12 cm.stratul 1 de 15 cm. .sediment 8- 9310060019900 7129020012800 \ Muncitor necalificat Pavator TOTAL ore \ \ ore ore 0.89\ m3 - Piatra sparta pt drumuri r. 15% pământ lutos şi 10% nisip. din piatră spartă.sistem A: .din trei straturi.din doua straturi.stratul . sistem B: .stratul patru 1 de 2 de 3 de straturi.004- 0.03 1. _ stratul 4 de 12 cm.. e măsoară la metru pătrat CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale U.172\208. sistem J: . din 60% zgură roşie fină. sistem F: .slratul 3 de 8 cm. sistem C: .02 \ 0.M L I A1 C1 1421202200525 \ Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.B \.19 de S648 \ kg \161. din zgura roşie mazarata.din patru straturi. D1 . tratul 3 de 5 cm din zgură roşie mlÎzărata.din doua straturi. din 70% zgura neagră fină. E 1 . din 70% zgură neagră fină.stratul 1 de 12 cm. 88 89 . F1 . .stratul 2 de 10 cm din zgură roşie grosieră. 13% :ii Amenajarea pistelor de atletism A 1 .02 \ o.003 \ 0. din zgură roşie măzărată. din zgura neagra grosieră.1 1.din doua straturi. sistem 1: 15 cm.stratul 2 de 8 cm sin zgură neagră grosieră. _ stratul 3 de 8 cm din 70% zgură roşie fină.12 \ \ 1.0-7. ezarea straturilor drenante şi de suprastructura. zgura roşie mazarata.stratul 1 de 15 cm. . . sistem G: .79 1. . 25% pământ de frunze..stratul 1 de 10 cm.stratul 1 de 12 cm. \ din patru straturi. 11. din 50% zgură roşie fină.92 0. prepararea amestecului şi transportul cu roaba al materialelor de suprastructură in interic Ion ei de lucru şi scoaterea În afara zonei de lucru a pământului rezultat din săpătură.stratul 2 de 8 cm. . . \ Zgură expasndată ptterenuri sport . lu fina şi 7% rnll.75 0.

04 10.') 90 m3 t kg 0.481 1.31 2.0361 I NOTA: straturile sunt numerotate de la bază În sus.164 0.39 E1 \ .lucrari drumuri-terasam.37 3.35 2. 145232172045521 Pamint de frunze pamint vegetal cu humus 1030106200456\ Turba uscata si macinata pt.04 1 0.M 11 J1 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt.11 I CANT 129522400040041 Compactor auto cu rulouri pină la 12 tf COD DENUMIRE RESURSA Materiale V.167 \ 0.01910.338 0. 1 " ') Se va preciza sortimentul conform listei de materiale nexplicitate 10231 kg m3! 0. 4523217204552 Pamint de frunze pamint vegetal cu humus 1030106200456 Turba uscata si macinata pt.terenuri de sport .06 1 0.029 25.76 1.38 ore 2..95 \ 1.134 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf ".agricultura Zgură expasndată pUerenuri de sport .01210.52 2.167 51. \ ore 14212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0..88 2.06 - 91 m3 0.M I -l \ 1129020012800 Pavator Utilaje \ TOTAL ore \ 0.316 .agricultura Zgura expasndată pt.' 11\ normă nu se cuprinde transportul apei de la sursă la locul de udat.127 0.lucrari drumuri-terasarn....74 0.sediment 8-15 mm S 667 Manoperă kg \ 44 m3 0.134 9310060019900 I Muncitor necalificat 7129020012800 I Pavator TOTAL Utilaje are ore I ore ~~ 1 0.52 1. -.27910.8511.57 1.110060019900\ Muncitor necalificat COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.sediment 8-15 mm S667 Manoperă 1 m3 10.00451 1 m3 - 10.161 m3 0.005 ~062240004004\ Compactor auto cu rulouri pină la 12 tf \0034J I 0.05 1 0.37 1 1.36 0.CANT COD DENUMIRE RESURSA Utilaje ~MI COD DENUMIRE RESURSA U.05 0.0-7.•) 1421102201701\ Piatra sparta pt drumuri r.01 ore 1.M\~ 4 - 11 J1 A1 Zgura granulata de furnal S 648 Piatra sparta pt drumuri r.94 0.0 mm S 1667 141001162028061 Apa industriala in cisterne pt.8 0.48119.

stratul 2 de 2 em.stratul 4 de 0. şezarea straturilor de materiale drenante şi materiale de suprastructură.din patru straturi.03 7129020012800\ 9310060019900 Pavator Muncitor necalificat TOTAL 'Utilaje \ 0.stratul 2 de 3 cm. din zgură neagra gosiera. .stratul 1 de 20 em.stratul 1 de 6 cm. 01 ..5 cm.: COD 1 Of NUMIRE RESURsA Materiale Zgura expasndată pt. din zgura neagră qrosieră. zgură roşie praf.. din 80% zgură roşie fină şi 20% argilă. din pietriş. . F1 . 1. G1 .*) 1420202205501 3710112611607 4100116202806 pt.terenuri de sport .. .5 em. IIlvelarea sapăturii. din zgura IIprinde: parea terenului.005 kg m3 \ 0.stratul 2 de 6 cm.stratul 2 de 14 cm. COD 1 DENUMIRE RESURSA Materiale . 81 . sistem G1: . din zgură neagră praf. din 80% zgură neagră fină şi 20% argilă. zgura neagra praf. din 80% zgura roşie fină şi 20% argilă.stratul 1 de 10 cm.stratul 3 de 2 cm.5 cm.stratul 3 de 3 cm.din trei straturi.59 ore \ 0. din 80% zgură roşie dina şi 20% argila. . din zgura neagra grosieră.stratul 3 de 0.stratul 2 de 3 cm. NOTA: straturile sunt numerotate A 1 .din trei straturi.din trei straturi.terenuri Argila comuna pentru constructii Zgura granulata de furnal S 648 Apa industriala in cisterne pt. din zgură roşie fină.022\ 0.-:-fu I rn3 \ 0. lIdarea straturilor. . sistem 81: . .stratul 4 de 1. . m3 .5 cm.stratul 3 de 0. din zgură neagra praf.din trei straturi.44 ore 0.stratul 1 de 20 cm. .35 \ 0. C1 .stratul 1 de 10 cm.5 cm.*) =:B m3 .stratul 5 de 0. . din 80% zgură roşie fină şi 20% argila. zgura roşie praf.49 ore 0.din trei straturi.din patru straturi. din zgură roşie praf.stratul 4 de 0.58 0. din zgura roşie mazarata .slratul3 de 0. .. . IIlndrarea straturilor.stratul 3 de 0.08 2952240004004\ Compactor la 12 tf auto cu rulouri pînă \ ore \ 0. sistem C1: . .stratul 1 de 6 em. din zgură roşie grosieră.79 1.stratul 3 de 4 cm din 80% zgura neagra fină şi 20% argilă.stratul 1 de 15 em.5 cm. H1 .008 140. prepararea amestecului de agregate. .stratul 2 de 5 cm din 80% zgură roşie şi 20% argilă. -stratul 2 de 20 cm. transportul materialelor cu roaba În interiorul zonei de lucru. .5 cm.5 cm. zgura roşie praf. m3 1421102200068\ 1420202205501 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 .stratul 1 de 15 cm.din cinci straturi. din zgura roşie praf. Il măsoară la metru pătrat.stratul 3 de 0. sistem 01: . sisitem H1: . de la bază În sus. sistem F1: . sistem A 1: . Argila comuna pentru constructii I i •• 92 \' 93 .luerari drumuri-terasam. . din pietriş.Amenajarea terenurilor pentru sport. din zgură roşie grosieră. corectarea finisajelor.5 cm.03 Bl 1: I Zgură expasndată de sport . Manoperă 0. din zgură neagră grosierâ. . din zgura neagră grosieră. E1 . sistem E1: . . . din zgură neagra grosieră.stratul 2 de 4 cm. din 80% zgura neagră fina şi 20% argilă.022 \ '.131 \ m3 10.

grosime.1 mm S 1667 Apa industriala in cisterne pt. • aşternerea la dreptar a mixturii cauciucate peste fundaţia din beton de ciment sau asfalt.: COD DENUMIRE RESURSA Cuie cu cap plat tip c 2. balast sau pietriş şi cilindrarea lor. .64 0.. .50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Nisip concasare granulatie maxima 7.umplerea gropilor cu nisip pe 58 cm. e măsoară la metru patrat.406 Dulap fag tiv ci C gr::50mm L::2.21 0. . • executarea fundaţiei din belon de ciment sau beton asfaltic.24x 40 S 2111 U.fasonarea şi prinderea scândurilor. de 10 cm grosime. m74145887934 1'25127333925 1421202200525 Plnză sac din fire de cinepă de 0.93 m3 0. • prepararea mixturii cauciucate..lucrari drumuriterasam. nivelarea şi compactarea terenului de fundaţie. *) Se va preciza sortimenlul conform lislei de materiale nexplicitate 10231 Terenuri de sport din mixturi cauciucate TsH36A A1Amenajarea gropi lor pentru sarituri un slrat aşezate pe o fundaţie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm.00xO. Manoperă U. ştemerea slratului de nisip.M 1--- ~C 1421202200757 4100116202806 23201662010P8 Combustibil DENUMIRE RESURSA Materiale .lucrari drumuri-terasam. turni de' 5 cm nisip.03 1.0-7.0 mm S 1667 Manoperă ke m: m: ore 7129020012800/ 9310060019900 Pavator Muncitor necalificat ore / ore TOTAL ore Util~ I 0.00x3.91 1.41 2.7 m lăţime Nisip sortat nesoalat de râu lacuri 0..COD 3710112611607/ 4100116202806 DENUMIRE RESURSA Zgura granolata de furnal S 648 Apa industriala in cisterne pt. Cuprinde: .19 0.11 /124010010700 1310060019900 I Dulgher Muncitor necalificat TOTAL I orE ore = 29522400040041 Compactor auto Cu rulouri pînă la 12 It NOTA: În norme nu se cuprinde transportul apei de la sursa la locul udat.03 H~. 111.aşezate pe fundaţie de beton astaltic de 8 cm aşternut pe o suprafaţă compactată de t u pietriş. . Îmbracarea cu pânză de sac şi prinderea lor.. CANT U. __J~U-~:[A1I ~__ kg m3! kg 0.M F1 k9/105.60 rn.săparea gropilor de 6.77 '/1. • transportul materialelor in interiorul zonei de lucru. Se masoara la bucata. . lichid uşor tip 4 S 54 94 95 . ----"-COD DENUMIRE RESURSA Materiale 2010102900888 2010102917685 2874145886954 Lemn rot cons rur coj fag L::1m d subt.min 18cm S 4342 \ cu roaba În Cuprinde: • saparea.485 m3 m3 kg 0.173 0.confecţionarea şi montarea pragului de băIaie inclusiv transportul materialelor interiorul zonei de lucru.

\ 7.porţi de fotbal.075 16.33 6. F1 .94 m\ 2.327 \ 1.015 m3 apa pe m2 de imbracaminte.Msoara la bucata.821-1 ntr 90-80 \ ~ \"001 0931 \ 06" kg 0. la teren volei.287 \ 0. xocuiarea gropilor şi fixarea În sol.stâlpi din melal cu scaun.287 \ O. 96 97 .nec. B1 .stâlpi din metal. . la teren volei. 2430116103529\ Vopsea gri interior v. C1 .stâlpi din metal fara scaun. G1 . Ia teren de tenis.534 \ \ kg \ \2710602000092 \ Otel beton profil neted 08 37 0= 8 mm S438/1 \2010102900931 \ Lemn rot.07. pentru rugbi.83 4.06S \4100116202806 \ Apa industriala in cisterne pUucrari drurnuri-terasam.36:! \1421102200082\ Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm S 1667 \ rrt3 \ 0. corespunzator unui consum mediu de 0.A d=14211=6.43 \ 155. D1 .15 ore 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf 2952270004037 Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 I NOTA: in norme nu sunt cuprinse. nnfec\ionarea şi montarea fierariei. COD DENUMIRE RESURSA Materiale kg 30.43 \ 155.0001 kg kg m3 m3 kg 0.895 uprlnde: IKmlec\ionarealemnariei. TsH38 m \ 2.stâlpi din lemn fara scaun.00m S 8689 \ m3 \ 0.069 \ 0.5/0LT 45 S 530/1 \ m3 \ 0.A SIc152x60LT35 SIc127x40LT35 S S I 0.A \2722103110624\ Teavaconstf 404/1 CL.M A1 2010102918809 Rigle fag neaburite ci B tiv.05 1 0.2~ \ 1421202200525 \ Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.363 \ 0.8m S 3416 \ m3 \ \ 0. porti si stalpi la terenurile de sport . \2010102914164 \ Grinda stejar cu 4 fete gr=12/12-15/25 \ rn3 \ 0.0-7.381 0.447 ore ore ore ore 7129020012800 Pavator 7129040010110 Asfaltator 7123010010200 Betonist 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 0.porţi din lemn.0 mm S 1667 1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 2653102100880 Filer de calcar saci S 539 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 2320322600074 Bitum cu adaos de cauc.114 2874145886954 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 1.g=50/50-100/100 1=1-1.987 kg 2.09 1.44! m\ \ \2722103303738 \ Teava sudata constr cmh 102 x4/0L 321 S 7657 \2722103111446\ Teavaconstf 404/1 CL. .piloti de ste.110/120 S 8788 Manoperă ---- m3 0.s.12 0.25 5.38E m 2722103303776 Teava sudata constr cmh 114 x4/0L 321 S 7657 .363 \ 0." \2651122100402 \ Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 \ 2.7 .CANT COD I DENUMIRE RESURSA U.163 \ \.069 \ 0.tip SAC.pt. A 110x 1.81 7. la leren de baschet.0:: Confectionarea si montarea de panouri.stâlpi din metal.594 \ L=5-6. E1 .8 7. transportul ei de la sursa şi udatul. xocutarea cutii/or de fixare in sol. A 1 . la teren volei.2320322600189 Bitum pl.Omm S 1667 \ kg \ 155. apa pentru compactat.164 0. drumuri tip O 401 50 S 754 1421102202030 Criblura dublu concasata 16-25 mm S 667 1421202200525 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.3 "(22103215357 \ Teava const t.

74 13.'~4.52 7.851 kg 1 0.129 lerasam.3341 0.OOm S 8689 L=5- I m3 l' .16 1.43 2.33 0. 4. uprinde: dislocarea rocilor.6/0L 7657 32 1 S 321 S kg kg 2.75 5.158 • ~şezarea lor pe poziţii.~-. • manipulatul in interiorul zonei de lucru prin purtare directă.51 9. • spargerea manuală În bucăţi ornamentale.lucrari drumuri1 m3 0.0-7.7151311.5/0L T 35 S 530/1 12722103110624 Teava const f Sic 127 x 4 OLT 35 S 404/1 CL.08 11.37 4. 1\1.05 \ ore 0.DENUMIRE ESURSA R ---·-1·----- CANTITi\.2 1.569 I ~D J \.2 99 98 . F1 I U.96 13.s.2.12 49. rotpt~1otide Bm S 3416 ore ore ore ore ore 2.E1 COD ~OO~[--:~:U~~: RESURSA Manoperă Ilem.14 7141020013300 Zugrav vopsitor 7124010010700 Dulgher 7123010010200 Betonist 7214240021800 Lăcătuş mecanic 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL 0.0 mm S 1667 126511221004021 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 12710602000092\ Otel beton profil neted OB 37 D= 8 mm S 438/1 I 0.35 3.02 l.mJi8s ore 0..307\3.124115.03 0.07 1.2 1411122201335 \ Piatra bruta sortata r.147 I 0.287 - 0.542 1 114212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.M ste'.129 stancarie ornamentala I 0. .06 16.22 U._.40.01 5. I 0.6/0L 7657 127221033030631 Teava sudata constr cmh 51 x2.3 0.B1 5.I 1 m3 1 0.77 2.01 1. A 125x 2.A 120101029141641 Grinda stejar cu 4 fele gr=12/12-15/25 6.34 29.821-1 ntr 90-80 2874145886954 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 2722103303659 Teava sudata conslr cmh 88.M-.- U.drum. executată cu piese izolate cu dimensiunea medie de 30 crn.693 1 7111020030200 \ Miner 9310060019900 Muncitor necalificat ore \0.43 1I~1020013300 Zugrav vopsitor IIJ4010010700 Dulgher Manoperă ore ore ore ore TOTAL ore ore m3010010200 Betonist IJ14240021BOO LăcătuŞ mecanic Muncilor necalificat \10060019900 COD DENUMIRE ESURSA R Materiale = E1 14211022000821 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm S 1667 m31 0.07 35.7421 1 1 M . e măsoară la bucata. 2430116103529 Vopsea gri interior v.---------------ffiC DENUMIRE ESURSA R . executată cu piese izolate cu dimensiunea medie de 50 cm. m mi 1 : 1 27221032097741 Teava const f.851311.- .06 1..M A1 MateriID!l \ kg \ 79.2.725 0.154 1.569 I 0._-.7251 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt.magma/ice pt.59 1 9. --.pereur Manoperă kg 177.anroc.11 1.9x3.

vicanit 33 azot in saci pol Manoperă 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaos uri M 30 saci S 1500 1421202200525 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.0 mm S 1667 1411122201335 Piatra bruta sortata r._--_. Cuprinde: ..drum..alagerea materialului stâncos corespunzator..pentru varianta "81" se cuprinde şi prepaparea mortarului şi executarea zidărle: de piatră.I 6. I COD [ -. 81 . aşterner vegetal În prima variantă şi a îngrăşământului mineral În cea de-a doua Stancarie ornamentala din blocuri grupate.94 3.68 9. în vederea protecţiei. aştemerea materialului textil neţesut insa fixarea sa pe taluz cu ţăruşi confecţionaţi din crengi de foioase.gran.--_.-. . sp Se masoara la metru patrat de taluz protejat.07 0. .---- 7129020012800 I Peisagist-floricultor _--.magmaticept. .32 81 1. Se masoara la metru cub de blocuri grupate.94 2. DENUMIRE RESURSA CANT U.149 2178 2178 2010102900773 \ Lemn rot cons coj fag L=1m d1=min 9cm d2::max 18 S 4342 1711217329871 Material textil netesut fillr insam netezon lat 2 2m 4100116202818 Apa pentru mortare şi betoane S 790 2415907304285 Azotat amoniu ingras.TOTAL A1 ore 0.pereur Manoperă 7123010010200 8etonist 9310060019900 Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricultor 7122050013400 Zidar-rosar tencuitor TOTAL ore ore ore ore ore ..-------_. expuse la eroziune. .0-7.99 TOTAL 3410540005603 i~e • 100 \ . nivelare._-_.solidarizate cu mortar de ciment. _pregătirea bruta a suprafeţei taluzului.8 0.Materiale M 181 kg m3 kg 19.29 Protejarea si inierbarea taluzelor cu incline de 2:3.solidarizate fara mortar I 81 .-.I 4.transportul prin purtatul direct În interiorul zonei de lucru şi aşezarea bucafilor de stânca. _transportul apei cu auto de la sursă la lucrare.05 0. folosind: A1 .. executata cu blocurile A 1 .23 ore 0. -.---.anroc.COD ~'.8 4. COD--rDENUMIRE RESURSA f--I--~ Materiale CANT U.42 7129100011000 Fascinar 7134030012200 Izolator hidrofug 9310060019900 Muncitor necalificat 7112020030100 Specialist . Se cuprinde: _pregătirea patului germinativ.ingraşământ mineral. cu NETEZON netesut inierbat).-----DENUMIRE RESURSA ---_.._----_.sol vegetal.M 1--1 -.M f-- Nu se cuprinde: _transportul cu auto a pământului vegetal._.

L-P. '~~~.CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZIŢIONAREA MATERIALELOR • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCTII-MONTAJ q AVANTAJE • CUNOA/TERE: • MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPOIlT SAU DIN PRODUCŢIE INTERNĂ.T.1. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pents şi haldarea (depozitarea) mecanizată a materialului excavat cu excavare cu rotor şi cupe.RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZtn:E DE H.FURNIZORI-PRODUCĂTORI PENTRU FIECARE MATERIAL . precum şi pentru operaţii auxiliare ca descărcarea mecanizată În depozite şi ripa rea benzilor transpor1 2. 3. Consumurile specifice de ore utilaj sunt stabili operaţiilor tehnologice şi În funcţie de capacităţile de exploatare instalaţiile de excavare. AVÂND AGREMENT TEHNIC .MATPIO.2. • . Consurnurile specifice din normele de deviz ale aces: fost stabilite În funcţie de utilajele folosite şi condiţiile specifice precum şi de instalaţiile de excavare .~VALUAREA COSTULUI CONSTRUCTIILOR INTOCMIREA DEVIZULUJ DE CONStRUCŢIE . Condiţii de măsurare a lucrărilor 4. INFORMATIILE PRELUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN M.MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE . Pentru fracţiuni de lungimi peste kilometri Întregi roti. la zeci de metri. 766/1997 ŞI LEGEA 1011995 PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCŢII DIN CATALOG DE - ~INFORMAŢlILE SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRObUCĂTORI MATERIALE DE CONSTRUCŢII PENTRU AGREMiENTE TEHNICE.D CATALOG • PREŢURI LA MATERIALE DE CONSTRUCŢII actualizate trimestrial q TRANSPORT CAPITOLUL Ts I ŞI DEPOZITARE MECANIZATĂ Generalităţi AVANTAJE • CUNOA$TERE: 1.l. Conţinutul capitolului 1.FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSElE PUSE ÎN VÂNZARE VALABILITATEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MA1'ERiALELE ŞI PRODUSELE UTILIZARE: ASIGURAREA ACHIZITIONĂRII MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE . Condiţii tehnice speciale avute În vedere la normelor din capitol 2.1.MATERIALE OFERITE ÎN JUDEŢ . 4.PREŢURI DE SORTIMENTE UTILIZARE: .1.1.G. Operaţiile de transport pe benzi s-au determinat pe 1 şi km de bandă. . CATALOCUL SE EDITEAZĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) sun \ '\' \ 103 '.~::4~. 4. Conţinutul normelor 3.

---.2401-2600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singL cu rotor..---------COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U. Se măsoară la 100 mc şi km.801-1000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singura t) rotor.109! 0. M1 . G2 .: axcavare cu ralor. 104 105 ~~~. Transportul materialului excavat. K1 . F2 -1601-1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de două instala! G1 -1801-2000 mc/oră lncărcarea benzilor se efectuează de Către o singt.14/ 0. 11. 2 -1401-1600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de doua instalaţi 1-1601-1800 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singui xcavare cu rotor. ll1 .M I A I D i-------/: COD 2952160007203 2952160007203!lransport IIlm/1km (instalalie) cu bandă 1400 ! ore! 0.Transportul materialului excavat.801 c 1000 mc/ora C -1001-1200 mcJOra D .1201-1400 mc/0ra E -1401-1600 mc/Ora F .2601-2800 rnc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de catre o sing excavare cu rator.1201-1400 mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de către o singur xcavare cu rotor. 1 -1401-1600 mc/oră lncarcarea benzilor se efectuează de către o singur xcavare cu rator.2201-2400 moora incarcarea benzilor se efectueaza de catre o singu' cu rator.1801-2000 mcora Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaH1 .600-800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura in lIurotor.089! 0. xcavare cu rator. 1 -1001-1200 mc/oră lneărcarea benzilor se efectueaza de catre o singur. L 1 .M 1- CANT E1F A1. 131.2001-2200 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de catre o singL excavare cu rator.600-800 mc/ora B . cu instalati. DENUMIRE RESURSA Utilaje Iransport (instalalie) cu bandă 1400 mm/1km U.075 . . cu instalatia de transport cu benzi de 1400 mm latime A .1601-1800 mc/ora Cuprinde: Încarcarea benzilor de catre o singura instalaţie de excavare cu rotor Se masoara la 100 metri cubi şi km.-.3001-3300 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaza de catre o sin~ excavare cu ralor.2801-3000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singcu rotor. J1 . transport cu benzi de 1600 mm latime ---------------_.

067) 0. J1 ·2401 .M Il A1 I I f U "'/ 1Transportul materialului excavat.1800 mcrora Incarcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare c G1 -1801 ._-----. E2 ·1401 ·1600 moora lncărcarea benzilor se efectueaza de două instalaţii de excavare s F1 -1601 -1800 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de catre o singură inslalaţie de excavare cu rotor. N1 ·3301 ·3600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.075/0.--_ .054) 0.-------'.089/0. 801 . G2 ·1801 .2200 mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de călre o singura inslalaţie de excavare cu rolor. 01 -1201 ·1400 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalalie de excavare cu rotor.Utilaje I - - U.2201 .2801 .2601 . 106 107 . 11.2600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singura inslalaţie de excavare cu rotor.. 81 .M I ------- DENUMIRE RESURSA Utilaje 1 J1 I I _1 M1 2952160007204 Transport (ins/alalie) cu banda 1600 __ 1 ore l 0.1000 mc'ora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singura instalaţie de xcavare cu rolor. E1 ·1401 ·1600 mc/oră lncărcarea benzilor se efectueaza de catre o singura instalaţle ce sxcavare cu rotor.1200 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură lnstalaţie de excavare cu rolor. M1 . C1 .2000 mc/ora lncărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare ( H1 ..2400 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor.• __ .2800 mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.058) 0. F1 11 2952160007204/ Transport (instalaţie) cu bandă 1600 -------------- / ore) 0. K1 .049 ---I U.066/0075 --.2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de căfre o singura instalaţie de excavare cu rotor.800 rnooră Încărcarea benzilor se efecluează de către o singura inslalaţie de El: rolor.045 0. cu instalatia de transport cu benzi de 1800 mm latime 2952160007204 J -------------------~ENUMIRE RESURSA --:-.~--I COD Transport (instalalie) cu bandă 1600 ore /0-14/0-109/0. 3001 . L1 .06) 0.--. F2 -1601 .--------- COD DENUMIRE RESURSA Utilaje ---:------_J J U.3300 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalata de excavare cu rotor.042~39 t 0.3000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor.M .036 A1 ·600 .1001 . CU Se masoara la 100 mcşi km.052) 0.2001 .

!1. 1800 111 ·801 -1000 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de uxcavare cu rotor.M.032 29521600072051 Transport (instalaţie) cu banda 1800 ~eJE. M1 .. 1 -1401-1600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură inslalaţie de xcavare cu rotor.. CO~_ DENUMIRE ESURsA R Utila. 01 . 1 ·1001 -1200 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de xcavare cu rator.3000 mei oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.~~~~_n~~~~ă .. _-----]_.07~. _.-~~~--J----29S2160~E720S/ [COD- DEN-UM-'R-E:::- U._ __ 1 ore ~054/ 0. cu instalatia de transport cu benzi de 2000 mm latime T5 --------------'-Utilaje Transport (instalaţie) cu bandă 1800 1-- DENUMIRE ESURsA R =t.2800 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rator. 11.M M'CANT I I N' 0..M /~~~LO~/~91 M fI1 ·600 ..2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.3601 ·4000 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.0361 I I I I I I 108 109 .0451 0.2600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.2400 mc/oră incarcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.-. P1 ·4001 ·4400 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţia de 01 -1201 COD --- DENUMIRE RESURSA ---- CANTITATI --r-~ I li H1 I 11 I K1 29521~OE~~~5J!~~.049/ 0. L 1 .~ .1601 .O Transportul materialului excavat.3001 .1I rolor.08 t39S216000720sl1!.m U.Utilaje r:t..800 rnc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavs CANTlTAŢI 1.07S/ -I··=h_..2601 . U.2401 . 2 -1401-1600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu re 1 -1601 .2801 . -------Utilaje E2 F1 F2 Gl G2 ---~--~~~--~ O OS8/ O 067/ 0.3600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.3300 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rolor.anSP~~jin~~alalieL~~~~J_~~10. N1 . F2 . --C1 I 01 0.---.3301 . J1 .2200 mcloră incarcarea benzilor se efectuează de călre o singură instalaţie de excavare cu rotor.1800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de sxcavare cu rotor. 1 0039 042 -. K1 . G2 -1801 ·2000 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de două inslalaţii de excavare cu H1 ·2001 .OS2/ 0. -1400 rnc/ora lncarcarea benzilor se efectueaza de către o singura instalaţie de oxcavare cu rotor.2201 .1800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rotor.. G1 -1801 .

'--' ~ '- Sistem inJorlllatic pentru elaborarea ofertelor penn programarea. De asemenea. 110 .0261 0. 01 ·4401 . ~ pe care le-a avut cu ':lClnd.--·1-------------COD .4800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rator.M CANTITĂŢI ~ _ --------- M1 P1 01 ~~~3.care este realizată în concordanţă cu prevederile Uni" Amintim că COct este singura societate t._. Sistemul UE!T\ lOflleste realizat În r.. Utilaje t~ _ I I 2952160~no~.066 ----. cu respectarea condiţiilor contractuale şi c aplicaţia permu.. DILnf'l ~ ~~l~~ I ~!(\))([)\{ ~-.jlogii oi. dOll etc.~6O'00720~LŢ!~~p_ort_Qns~~~~~l?~~andă2000 1 ore 10. se pot efectua transferuri = (selecţii de devize.--_ .025 ----··-.i\iile Jlublke pentru servicii.XCllvuro OU rolor..- E2 G2 2952160007206 LTransport (ins .M - ----_.'onwr.5600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. care sunt elaborare irnpş cercetări şi proitctarede specialitate.M ----J-.]------_.----- ___ DENU \1IRE RESURSA H1 . • stabili te prin negociere di rtqă.COCC a proiectat curentă sistemul informatic DELTA 2000. L1 Pe lângă indicatoarele 1"norme amintite mai sus.14] 0.0 sau Windows 2000.4801 . care: răspunde cerin~lor societăţilor de proiectare şi de execuţie construcţii-r ofertelor econnlllice şi a întocmirii tuturor documentelor (formularelor) la licitaţii confonn legislaţiei actuale privind achiziliile publice.--.02910.'~ in urma contractelor abilittttă ufieiat ~fl editczc. HDD-IGR FDD 3.~ialjzl~zeaceste norltit. fără TVA. finanţate·de stat sau din alte sursa Consultanţă.64 Mb RAM şi Monitor 15")._-CANTITĂŢI DENU U. CD-ROM.---1 R1 I 81 I I CANT Utilaje 2952160(~7206J Transport (instalaţie) cu bandă 2000 Imi __ n I --- I Societatea noastră asigUl\princontract instalarea.5".1. I U. '.------ JOO o _. aplicaţia permite ca utilizatorii 5<~-Ş: propr}i.06 CANTITAŢI U. precum şi cu unele modificări la zi ale unor norme n aplicaţia DELT~2000 este unicat în ţară din punct de vedere al bazei de codificării resUflelor. proiectare şi lucrări 29521600072061 Transport (in. de obiec~. 6012001 prjvi~~a(hi1. l contravaloarea diverselor se~icii: Pentru firmele care a~cumpărat de la COCC versiunea anterioară DELTA. "IIlarte de tip utilitar..:: Se masoara la 100 metri cubi şi km.5200 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instelaţie de excavare cu rotor.M 1-1 I ---. menţionăm că indicatoare!e elaborate În sunt indicatoare<lenorme de deviz editia 1981-1982 revizuire şi completate lE materiale şi t~hll.U\ipoate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM. Windows NT 4. Orga~izare şi Cibernetică În Construcţii -.0321 0..~_L?!~] 0.036 1. Sistemul DELTA 200t)necesită următoarea configuraţie minimă necesară: calculaIBM-PENTIUM 200 MHţ 32 Mb RAM. _____ •. DENUMIRE RESURSA . s --_. urmărirea şi decontarea lucrărilor executa. more pentru utilizatori cu Windo"'\9S.089 '-0075/0. R1 .J COD --_.--. indiferent de Slltsa de finanţare.?oo. editarea tuturor rapoartelor specifice lucrărilor de i•• extrabugetare. GOD~tAJMIRE-""""RSA.onformitate cu prevedcd!e cuprinsei lJrg~n\" nr.COD Transpo_~(ins~a~~li~t~~b~~~a. cu consumuri de re~se proprii ce se constituie În baze de date normative proprii \JI Intre ullhzatOfll care f~osesc sistemul DELTA-2aaa. ----RE RESURSA Itilaje U.0. În func!i~demărimea societăţilor comerciale (număr de personal.. Preţul de bază pentru Siatemul informatic DELTA 2000 este de 700 $. inclusiv fonnu!arele tip document pentru pr ofertele pot fi il\cmite prin apclarea la indicatoarele de norme de deviz edI 1992-1996 şi 1'll<)_2001i În continuare de COCc.). Windows 98. preţurile pot deveni n~ciabile.1091 0._----.-. permite progrllllarea. precs metodologice" qe aplicare a acesteia.o investiţie sau selecţii de investiţii) prin procedeul exportli: Sistemul DELTA lOOO~e programele elaborate În limbajul Visual Basic (versiunea E gestionate cu SQL Server 7. S1 ~5201 .CO~--"DENU I -. instruirea şi asistenţa tehnică la sediu. __ 0..•• _. irra (recomandăm: PENTIUM Ii(K6-2) la 300 MHz. Urmărirea şi decontarea lucrărilor de mO~taj._----.

M COD ~E~ J----\---'M1 -N1 J cmm. F1 -1601 ·1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de călre o singurăinstalaţie de excavare cu rotor.2601 • 2800 mc/oră tncărcarea. R1_4801 _5200 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie c A1 . M1 . C1 --- Utilaje 2952160007207 \ Transport (instalalie) cu bandă~250 __ ~~~~ ~ 0.0~~J~~~~1~0451 DENUMIRERESURSA U.1600 mc/oră lncărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. D1 -1201 .058\ 0.~o. L1 ·2801 ·3000 mc/oră incărcarea benzilor se etectaeaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.M _ ~TAT H1 '\ 11 0 2952160007207 Transport (instalalie) cu bandă 2250 \ ore 0. 11·2201 . E2 -1401 ~ 1600mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rotor.3001 . 01 .2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de călre o singură instalaţie de excavare cu rotor.07510. ţ~1_4401 _4800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instala\ie c Transportul materialului excavat. E1 -1401 .0321 0.benzfor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu ralor.2400 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rator. \~ U.3601 .2401 ·2600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.1601 • 1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor..3301._--.600 .2000 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.111 _ 4001 _4400 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singura instalalie d" xcavare cu rator. G1 ·1801 .-------- Utilaje 2952160007207 \ Transport (instalaţie) cu bandă 2250 \ oreJ_o.029 \ \' 113 .067 . Se măsoară in 100 metri cubi şi km.3300 rnc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rator. __ . N1 . cu instalatia transport cu benzi de 2250 m latime de I)xcavarecu rator. H1 ·2001 . F2 .089 L~ COD DENUMIRE RESURSA U. B1 ·801 ·1000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor: C1 -1001 -1200 rncroră incărcarea benzilor se efecluează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.M--E~-- A1 81 .~10. I oxcavare cu rator. J1 . K1 . 01 . " CANTITAŢI COD DENUMIRERESURSA u. G2 -1801 ..3600 mc/oră lncărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rator.ME~[îiJ CANTITAi Utilaje 2952160007207 \ Transport (instalaţie) cu bandă 2250 \ ore \ 0.800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rolor.1400 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rotor. 1 _5201 _5600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie c oxcavare cu rotor.\.2200 mc/oră Încărcarea benzilor se efecluează de către o singură instalaţie de excavare cu rator.4000 mc/orăincarcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor. COD ____ ~ENUM~~~~~~~~~---Utilaje .

la cablu 2.-_ Utilaje lnstalaţie de haldat mal .1600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.101 10.12510..09510.07510.11610. E2 -1201 . 01.1001 -1200 mc/oră incarcarea benzilor se efectueaza de către o singura inslalalie de excavare cu rotor..801 .0661 0._-----_.071 ---- .NTlTATI COD DENUMIRE RES~J~:l~_1J Utilaje I 81 Bl \.._---- DENUMIRE RESURSA ._.048 0.10110._.600 cu rotor.125 ' 0.9 It Buldozer pe şenile 81-180 cp Autolaboratorpt.059 0.excav.180 cp Autolaborator ptrnăsur.1400 moora incărcarea benzi/or se efectuează de doua inslalaţii de excavare cu rotor.088 0.29.51 lucrări de 1 ore 10..12910.058 0.075 129522400040091 Ruloucompactorvibrator3.08710.054 0.05410..042 0.075 0. 129522400040091 Rulou compaclor vibrator 3.i---2952270002816 3410440005605 2922140006742 DENUMIRERESUR~=~.-----r---COD 1----.601 .196 0. 4400 mc/h Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Macara ve şenile 20.089 1 ore 10. Se măsoară În 100 metri cubi. 4400 mc/h .066 0.068 0.1600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rolor. U.29.10310.077 0.078 0. _.06210.1001 .1401 .09810.06 114 115 . Fl .1.1200 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rotor. C1 .29.400 .801 .0710. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 4400 mc/h Al .măsur. C2 .075 1 ore 10.17610.el D2 I 01 Utilaje 2952160007207/ Transport (insta/aţie) cu bandă 2250 / ore /0.13710.075 0.1410.172 0.08 0.14 0. .0541 ore ore Iare Iare 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 I 2922140006742 2952210003554 3410540004804 Macara pe şenile 20.excav 1 ore 10.054 0. _._-------_ .06610.101 ore ore ore 0.5t I 0. ______. max. El -1201 -1400 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singură insla/aţie de excavare cu rotor.1-61t fără Iractor 10..0810.109 0.6\1 rara tractor 1 ore 10.102 0. G2 ._ .0781 0.023/0.067 0. F2 .10910.1401 .1000 mc/oră incărcarea benzi/ar se efecluează de doua instalaţii de excavare cu rotor.1000 mc/oră incărcarea benzi/ar se efectuează de Către o singură insla/aţie de excavare cu rotor.09 10.06110.047 0.9 It Buldozer pe şenile 81.052 0.021 295227000281611nSlala\ie de haldat mal . 2952210003554 3410540004804 moora Incarcarea benzilor se efectuează de călre o singură insla/aţie de excavare B1 .137 0.9\1 -_]~~I ~ifG' ore ore ore 0.113 0.062 0.la lucrări de cablu 2.1601 -1800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de doua instalaţii de excavare cu rotor. 02 .excav.09 0.068 0.086 0.07510.800 mc/oră incărcarea benzilor se efecluează de Către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.._----- 1"--C-OD--. 4400 mc/h 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 2922140006742 Macara pe şenile 20. Gl -1601 -1800 moora lncărcarea benzilor se efectueaza de către o singura insta/aţie de excavare cu rotor.M R1 CANT ==---cC----·C.125 0.0821 COD DENUMIRE RESURSA F2 Utilaje 29522700028161 Inslala\ie de haldal mat max. max.092 0.04710.1961 0.066 1sl06 Depunerea materialului excavat.

_------------_. N 1 . Se măsoară in 100 metri cubi. ~.3301 . 2952210003554 Buldozer pe şenile 81-180 cp 3410540004804 Autolaborator pt.058 0. M1 .2001 .1401 -1600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singura instalaţie de excavare cu rator.2000 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. F1 ..1400 moora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor.. 116 117 .2201 .3000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. K1 ..053 0. F2 . E1. G2 . D1 -1201 . 81 . cu instalatia de haldat cu productivitatea de 6500 mc/h A1 .1601 -1800 rnc/oră incarcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rator.3300 mcora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instatalie de excavare cu rolor.2801 .M TsI07 Depunerea materialului excavat.066 ore 0.6tf fară tractor .042 0.1401 .1.. C1 -1001-1200 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. J1 .061 G1 .2200 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rator.---------. 11.1801 .1801 .800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rator.3600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalalie de excavare cu rotor.5t 2952240004009 Rulou compactor vibrator 3.COD DENUMIRE RESURSA .1601 -1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singura instalaţie de excavare cu rator.801 -1000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor. E2 .1600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rotor.masena lucrari de cablu 2. CANT U. H1 .2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rator.048 ore 0.2800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de Către o singură instalalie de excavare cu rator. L1 .2401 .3001 .2601 . G1 .600 ._------- G2 ore 0.2600 mcrora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rotor.2400 moora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.

101 10.14 0.082 0. 1 0.049 H1 ore \0.0281 _ .1771°.5t Buldozer pe şenile 81-180 cp Instala\ie de haldat mat.. 1 0. .0431 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t ~ COD ]-. 34105400048041 ----------~---.04210. 6500 mc/h Macara pe şenile 20. max.029 0.05410. excav.-COD Utilaje.1.025 0. excav.046/°.29.05410. max.075 0. excav.078) 0.61t fă ra Iraclor I 125 098 08 068 059 are 10. A1 r~:I I B1 CANTITAŢI C1 .03510.028 129522100035541 Buldozer pe şenile 81..la lucrări de cablu 2.0541 0.032 0.29.Q3 0.9 It 12952240004009 Rulou compactor vibrator 3.131 0.61t fără tractor \ U..0421 - 0.9 tf Rulou compactor vibrator 3.la lucrări de cablu 2.07 0.052 0.043 2952240004009 3410440005605 are I 0.06610..04810.0321 0:03 10.047 2922140006742\ 0.035\ 0..068/°.05410.1181 I ore I 0.05 0.91f Rulou compactor vibrator 3.M. 6500 mc/h 0.03710.025 0.2181°.061 0.055 0.065 0. _.036 0.052\ / ore 0.0610.1331°.03710.024 CANT --------------_.08410. .1.. .măsur.0381 00351 0.042 0._ .06 ore 1°.10310.03 10..9 tf Rulou compactor vibrator 3.61f fără lractor Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 34105400048041 29522100035541 12952270002817 29221400067421 \ 2952240004009 Aulolaboralor pt..075 \ 29221400067421 Macara pe şenile 20..29.101 10.61t fără tractor Iare 10.2791°.042 ~ L1 0.044\ ore 0. COD 2952270002817 --CP DENUMIRE RESURSA Instalaţie de haldat mal.09 10. .29.• COD 1 ore 10.04 \0037.1511 1 ore 0.089 0.180 cp 0. . 1 ore 0..COD DENUMIRE RESURSA Utilaje CANTITAŢI U..045 0.048\0. D )ENUMIRE RESURSA U.la lucrari de cablu 2..151°.039 Autolaborator pt.129 0.07810..04810.109 0.M E2.053 1 ore 10.-----------------------------DENUMIRE RESURSA U. 1 0. - II_U~~_I~~J_ N1 ore ore ore ore ore ore 0.5! Buldozer pe şenile 81-180 cp Inslalaţie de haida! mal.0971 0.048 0.0321 10.0661 0.061 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorca de 3 t 1 ore 10.032 0.0771 \ 119 118 .07 0.11610.\0.067 0. excav..036 ore 10..038 0. 6500 mc/h Macara pe şenile 20.1.0471 DENUMIRE RESURSA Utilaje 134104400056051 Tractor pe pneuri U-6S0 (65 cp) cu remorcă de 3 t --_ _--_ __ _ -_ .058 0. max.101 0.M 11 -1ore 0.03810.M H1 I CANTITAŢI 11 IJ1 I K1 1 L1 ------34105400048041 Autolab cablu 2.măsur.07 0.066 2952240004009 29522100035541 Buldozer pe şenile 81-180 cp 12952270002817 Inslalaţie de haldal mat.054 0.5t ~ri de Iare Iare 10.. max.0531 0.045 I D1 I E1 ~1 J1 K1 .5t J~J Iare 10.024 0. 1 F1 I F2 I G1 I G2 3410540004804 2952210003554 2952270002817 2922140006742 Autolaborator pt. 6500 mc/h Macara pe şenile 20. 1 0. .masur.10710.1.0330.

excavare cu 2200 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de Către o singură instalalie de /1 .1.0891 10. excavare cu 1400 mc/oră incarcarea benzilor se efecluează de catre o singura inslalalie de _~jl_.048 -_. excavare cu 3600 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaza de calre o singura insla/alie de COD 01 . .3601 . max.2400 mcora incarcarea benzi/ar se efecluează de călre o singura instalalie de cu rotor. excavare cu 3300 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalalie de Nl ·3301 .0671 10. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 12500 mc/h COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje 2952270002818/lnslalalie de haldaI mat.1771 C 0.ti.nsta/.1201 .125 0.9 It Rulou compaclor vibralor 3.05810.1801 . '40.rotor.0421 0. . de ex".0661 F • 160 . .1..116 0.068 0.1601 . max.15 0.61t fără tractor Tractor pe pneuri U·650 (65 cp) cu 0. cu2600 mc/oră incărcarea benzilor se efecluează de către o singura instalalie de CANTITĂT COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje 295227000281811nSlala\ie de haldat mat.101 (} pt măsur.279 0.I~TJi~_I Iare 1 0.29. 1801cu rotor..TSI08 Depunerea materialului excavat. excav.0781 0.07510.M E2 I F1 I F2 I 1 Buldozer pe şenile 81· 180 cp Macara pe şenile 20.1800 mc/oră incarcarea benzi/ar se efecluează de doua instalaţii de excavare cu rotor.rotor. 1600m~o'" inc'"". Gt .la Iucrari de Iare ore ore ore c i Buldozer pe şenile 81.800 mc/oră incărcarea benzilor se efecluează de calre o singură instalalie de excavare Bl . I ore' 10.04210.! U.129 0.M H11~_ Se masoara in 100 melri cubi.180 cp Macara pe şenile 20· 29.mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de Către o singura instalaţie de .61t tara tractor Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu K1 ..ea 1 1 oonzWarse efeCiueaza de dou. 1 H • 2001 .1410.240 excavare .12500 mc/h 134105400048041 Aulolaboralor cablu 2.082 El -1401 .3001 .2000 mc/oră incarcarea benzilor se efectueaza de coca instalaţii de excavare cu rOlor. 295227000281811nslalalie de haldal mat.la lucrări de Iare Iare ore ore ore 10.0661 0.07810.rotor.07 0.rotor..053 0.2601 ·2800 excavare cu rotor. mc/oră incarcarea b~nzilor se efectueaZă de Către o singură inslalaţie de excavare ·2000 G2 .E2.rotor excavare cu 1600 .098 0.2201 excavare 1 1 J . excavare cu 1800 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaZă de Călre o singură instalaţie de F2 .5t 2952210003554 2922140006742 2952240004009 04400056051 --Lr-------CANT~TĂTI l A . excavare cu3000 mc/ora incărcarea benzi/ar se efectuează de catre o singură inslalalie de Ml .12500 m .9 It Rulou compaclor vibrator 3..133 0.0491 ti ~ 120 121 .~ ou mIJr. 1 ore 10. excavare cu 4000 mc/ora incărcarea benzilor se efecluează de catre o singură instalalie de 134104400056051 1 ore 10.51 ptrnasur.08 0.801 1000 moora lncărcarea benzi/ar se efectueaza de catre o singură insla/alie de excavare -cu rotor.10910.600 cu rotor.101 10.05410. excav. el -1001 -1200 excavare cu rotor.mc/oră incarcarea benzilor se efecluează de către o singură insla/aţie de II·2801 • rotor.DENUMIRE RESURSĂ Utilaje - _. max.rotor.rotor.1011 0.061 U.rotor.125' 134105400048041 2952210003554 2922140006742 2952240004009 Aulolaboralor cablu 2.. mc/oră incărcarea benzilor se efectueaza de către o singura inslalalie de 01 .~CANTIT. .048 0.052 0.0541 0.218 0. excav.06 0..0541 0.

A1 -'61 0.tip Ks .la lucrari de cablu 2. _" _--~ .077 0.:~----------ore ore t.302lli.022 0.9 tf .400 .037 L1 0.044 J1 0.03 0.29.ore 10.transportoare B1 . max.Q7 0.029 0.032 0.036 COD DENUMIREESURSA R -------------29521600072081 Utilaj de incarcat ____ --..029 0.025 0.1. \ 122 123 .065 0.07510. Inslalaţie de haldal mat.042 0.1.024 ~ remlXlll Traclor pe şenile 150cpCU ~_l:re Traclor pe pneuri U-650(65cp)curemOrcăe 3 t d Buldozer pe şenile 81-180 cp --~-----.108 0.0281 Riparea benzilor de transport.--- ~---EE~ UM '.06 0.03 0.028 0.800 .0321 0.025 0.1200 mc/ora e1 -1201 . -- Descarcarea sau incarcarea.032 0.033 0.084 0.038 Tsl10 1.29.027 0.la lucrari de cablu 2.036 0.09 0.0371 0.045 0..1000 mc/ora B1 -1001 .03 10.409 1.132 --.9 tf ore ore ore Rulou compactor vibrator 3.1400 mc/ora 01 -1401 -1600 rnc/oră Se măsoară la 100 metri cubi.022 2952500005614 TsI09 3410440005605 2952210003554 I COD I 34105400 04804 Autolaboralor 29522100 03554 29221400 )6742 29522400 )4009 34104400 05605 Se masoara la 100 m patraţi.035 0. 12500 mc/h pt.6tf fără traclor T raclor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 I 0.097 0.600 mm 1800 .M H1 ore ore ore ore 0.1600-3600 de A 1 .048 0.066 Rulou compactor vibralor 3.1.800-1600 mdh _--------.măsur. ~l CA ..035 0. conditii medii de in amenajare a vetreide vehiculare a utilajelor conducatoare' categoriatransportoarelor 01 A 1 .p_ro_d.6tf fără tractor Traclor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorca de 3 t """'" ""'sA ~~'-_ '-F5-~JANT . cu utilaj combinat depozite .037 0.:.- AŢI 1 D~ -el Autolaborator ptmasu r.032 0.024 0. excav.:~-=--:.026 0. -[~=- CANTITĂŢI U."'--_ .2250 mm.5t Buldozer pe şenile 81-180 cp Macara pe şenile 20._-_.~--'I" COD 3410540004804 2952210003554 2922140006742 2952240004009 134104400056051 COD 29522700 02818 CANTITĂŢI DENUMIRE RE 5URSĂ U. Buldozer pe şenile 81-180 cp Macara pe şenile 20.04 K1 0.409 0302 0.M DENUMIRE RESURSĂ \ Utilaje Ml N1 1.51 0.834 -".0.transportoare ore ore ore '.0351 0.05 11 0.

conform detaliilor prevăzute Î~ proiectul de execuţie şi normativul tehnic. cu un material uscat. diametrul SBP şi poziţia ancorajului. injectarea de umplere cu suspensie de ciment a forajelor pentru tiranţi de ancora re.introducerea tirantului În foraj.1. execută cu tub antrenat. . prin: stabilizare cu var bulgări şi cenuşă de termocentrală. funcţie de scopul urmărit. a tirantului şi blocarea sa cu ancorajul con-inel tip INCERC. realizate prin: . acestea combinând două sau mai multe componente. precum şi ancorarea prin tiranţi a construcţii/or sau masivelor de teren ce pot aluneca. . crearea de pante corespunzătoare pentru evacuarea apelor pluviale şi Înlocuirea terasamentelor degradate cu pământ sau balast. silicaţi.mai mici de 1000 metri cubi. supuse degradării prin acumulare excesivă de umiditate Înlăturată. .CAPITOLUL Ts J CONSOLIDAREA TERASAMENTELOR Generalităţi 1. Prepararea suspensiilor ce se injectează se poate face după diverse reţete. Normele cuprinse În acest capitol se referă la lucrări de stabilizare şi consolidare a terasamentelor căilor ferate şi drumurilor. În scopul eliminării acesteia şi evitarea acumulării ulterioare prin măsuri de etanşeizare. bentonită. ciment. - extragerea tubajului de protecţie cu ajutorul unui extractor hidraulic. supuse degradării prin excesul de apă acumulat În corpul terasamentelor sale. injectarea de protecţie a SBP cu suspensie de ciment În zona liberă a tirantului. acvafil şi apă. hidroizolarea platformei căii ferate cu şape din pământ şi ciment sau asfalt turnat de 3 cm grosime Între cele două straturi din nisip de 10 cm grosime. acvafil etc.obturator gonflabil pentru efectuarea injectării suspensiilor de consolidare În foraje. acetat de etil. injectarea suspensiilor În foraje sub presiune. se aplică pentru lucrări cu volume ale unui obiectiv.2. ca lungime. din ciment. 1. .tensionarea de probă a tirantului pentru verificarea stabilităţii bulbului de scelment. Acest lucru se realizează prin interpunerea În circuitul malaxor de preparare . 1. .foraj rotativ netubat cu circulatie directă de noroi bentonitic. injectarea cu presiune a suspensiei de ciment pentru formarea bulbului de scelment la tirantul ancorat În teren. decaparea platformei terasamentului degradat. Prepararea suspensiilor se corelează obligatoriu cu viteza de injectare pentru ca omogenitatea lor să se menţină În permanenţă În limitele prescrise. 2. folosite În diferite combinaţii şi Proporţii. importanţa lucrării şi În special funcţie de natura roci lor ce se etanşează sau consolidează.2.confecţionarea tecii de protecţie a tirantului. contra ravinărilor. sau tubat cu diametrul până la 150 mm În terenuri din categoria 1 la categoria a 4-a. .spălarea cu apă a forajului Înaintea injectării suspensiei.confecţionarea şi montarea ţevii metalice pentru injectarea tirantului.drenuri protejate cu NETESIN ca filtru invers.pompă de injectare. În interiorul tecii de polietilenă. având diametrul Între 90 şi 130 mm În terenuri de categoria 1 la categoria a l-a. . . . prepararea Suspensiilor injectabile. sodă calcinată. sodă calcinată. completate cu lucrările: . var bulgări introdus În foraje efectuate mecanic În corpul terasamentului degradat.1. Variantele de norme care prevăd stabilizarea terasamentelor În amplasament. a unui agitator tampon. Înlocuirea În şliţuri a materialului degradat. conţinând În diverse proporţii apă. Capitolul mai cuprinde norme de deviz pentru lucrări de consolidare şi etanşare a terenurilor În adâncime. Stabilizarea terasamentelor cu var bulgări În amestec cu cenuşă de termocentrală şi pământul degradat din corpul terasamentului. bentonită. se aplică numai la căile ferate sau drumurile În circulaţie. din PVC cu diametrul maxim 75 mm. la forajele ce se . normelor Condiţii tehnice din acest capitol speciale avute În vedere la elaborarea - - 2.degajarea capului de foraj de la talpa forajului. prin amestecare manuală sau mecanică cu terasamentul degradat. sau tuburi PVC cu manşetă.confectionarea tirantilor de ancorare din fascicole SBP. - protejarea taluzelor şi platformelor cu material text il neţesut tip NETESIN.. 2. silicat de sodiu. acetat de etil. Conţinutul capitolului 1.3. . prin decapareşşi amestecare manuală.montarea de tub uri PVC broşate Înglobate În masa suspensiei la foraje pentru consolidarea terenurilor. precum şi acolo unde este imposibil de realizat accesul utilajelor de construcţii la 124 125 . experimentate anterior şi omologate. tensionarea definitivă În trepte. număr de toroane.

tăria rocilor considerată la Întocmirea normelor. montarea şi demontarea instalatiei de tensiona SBP.12.montarea şi demontarea instalaţiilor de forat. iar pentru operaţia de politură din cuprinsul normelor de mai sus.1. sunt alcătuite pe faze de lucru distincte.1. . 2. 2. . 3.3. sunt prevăzute a se realiza cu ornaşină de foraj rotativ pe şenile tip FAN 35. o adaptare continuă la condiţ variabile chiar pe suprafeţe reduse de teren. Pe toată durata execuţiei injecţiilor este obligatorie agitarea continuă a suspensiei de injectat. Deteriorările accidentale ale instalaţiei de forat. 2. Stabilirea consumurilor specifice de rr ipoteza că materialele necesare rămân integral În oper Normele de consum cuprind materialele care pierderile netehnologice provenite din transporturi.1. 2. cuprinzând formaţiile de lucru strict necesare ca alcătuire pentru a efectua toate operaţiile necesare fiecărei faze.5.7. Normele În care se specifică materiale CI urma testărilor. 2.curăţarea şi spălarea instalaţiilor folosite. prin Încercări de probă efectuate În faza de studiu ale terenului făcute Înainte de elaborarea P.1.14. În caz de ivire urmând a fi evaluate şi tratate separat. Consumurile specifice de manoperă. ma precum şi pierderile tehnologice rezultate prin tăierea I etc. au un nivel tehnic ridicat.amenajarea uşoară a terenului pe care se ampla: construcţii.10. pentru stabilizarea terasamentelor În amplasament.4. Lucrările se execută la suprafaţa terenului. Normele pentru etanşarea şi consolidarea terenului precum şi cele pentru realizarea ancoraţelor cu tiranţi confecţionaţi din SBP şi ancoraţi În roca omogenă'printr-un bulb de scelment format prin injectarea unei soluţii din lapte de ciment. injectat suspensii. se va face după determinarea condiţiilor geologice real existente. Tăria pământuriior din corpul terasamentelor degradate ce se consolidează În cadrul articolelor de la Ts J 01 până la Ts J 05 este considerat categoria a II-a (teren mijlociu) pentru săpate. Această situaţie' se va stabili la colaborare pe răspunderea comună: beneficiar. Presiunile de injectare trebuie respectate conform prescripţiilor date În proiecte şi caietele de sarcini. 2. 2. . Prepararea suspensiilor pentru injectare şi pentru forare se face la locul de punere În operă.normă fiind considerate. Consumurile specifice de materiale 3. Lucrările de fora]e pentru injectarea suspensiilor de etanşare sau consolidare a rocilor coezive fisurate puternic sau a celor' necoezivealuvionare. Variantele de norme care prevăd folosirea utilajelor de construcţii pe şenile sau pneuri. . forajul fiind prevăzut a se realiza tubat pentru terenuri necoezive-aluvionare şi netubat cu circulaţie directă de bentonită pentru rocile coezive fisurate. proiectant.verificarea parametrilor calitativi impuşi de nor.1. nu sunt cuprinse În norme. 2.amplasamentul lucrării. Dispoziţia găurilor de injectare şi lungimea lor se va respecta prevederile din proiecte şi caietele de sarcini.9.E. acţionată electric. execuţie În vigoare. .realizarea operaţiei propriu-zise. 3. 127 2. 126 . Conţinutul normelor 3.13.3.15..8. I 2. Pentru normele de la Ts J 06 la Ts J 24. având o putere instalată de 58 kw.2. se vor aplica numai În cazul liniilor CFneelectrificate sau la cele electrificate la care se asigură scoaterea de sub tensiune electrică a acesteia În timpul realizării lucrărilor. 3. La stabilirea consumurilor specifice de mar vedere următoarele operaţiuni cu caracter general car: norme: _ transportul manual al materialelor de la punctul mijlocul de transport până la locul de punere În _ deplasarea utilajelor de construcţii de la un fors aceluiaşi amplasament. la lumina zilei şi la temperaturi mai mari de +5 C. .2.sensul reducerii valorii totale . este conformă cu clasificarea rocilor şi incadrarea lor pe categorii de tărie elaborată de Comitetul de Stat al geologiei şi cuprins În indicatorul de Norme de Deviz II. p. 2. constructor.6. dar numai In. Normele de consum pentru articolul T suspensiilor pentru injectare" se pot corecta prin sepărţilor componente În baza reţelei elaborate În urme: geologice. \ \ . Lucrările de injecţii pentru consolidare = de tiranţi ancoraţi.11. Întrucât se dislocă uşor fiind îmbibat cu apă. Determinarea soluţiei eficientă şi aptă a fi injectată În foraje. acestea. pentru confecţionarea elementelor respective.1. injectării propriu-zise. 2. Tăria pământului s-a considerat de categoria a III-a (teren tare}. 2. acestea 'se vor reduce după evaluarea 101 3. . injectat şi tensionat.2. reţete cu dozaje pentru concent 3. adapta afară de lucrări premergătoare de testare a foraji.realizarea lucrărilor În condiţii normale de ampl temperatură şi lumină.

3. Ts J 2 măsurătoarea se face la metru linear efectiv realizat.2. Ts J 15. 4.Ts J 10.89 . 4. măsurată la nivelul la care se realizează şapa de hidroizolare.40 . T5 23. Pentru lucrările de foraje şi injecţii ce se execută În subteran.2.2.3.9. aşa cum se fixează materialul text il neţesut pe corpul terasamentului. cu utilaje amplasate pe apă.3. Ts J 19. 4. măsurătoarea se face la metru linear de foraj efectiv realizat.25 pentru foraje orizontale sau ascendente. Pentru intervalele găurii de sondă În care au loc pierderi de circulatie (noroi sau apă) şi nu se obtine circulatie la zi. K5=1. 3.10 pentru unghiuri de 26 . Ts J 02 şi Ts J) 03 măsurătoarea lucrărilor se face la metru cub de terasament efectiv stabili~at. Ts J 18. Pentru articolele Ts J 13.2. Înclinată sau verticală.15. Consumurile specifice de ore utilaj 3. Pentru articolul Ts J 05 măsurătoarea se face la metru pătrat terasament efectiv protejat contra ravinărilor cu material textil neţesut tip NETESIN.1. Condiţii de măsurare a lucrărilor 4. măsurat pe suprafaţa orizontală. 3.3. 4.5.4.7. Pentru articolul Ts J 04 măsurătoarea se face la metru pătrat platformă -hidrcizolată. adâncimea de stabilizare medie stabilită prin sondaje se va aplica la sU8rafaţa platformei terasamentului degradat.05 pentru unghiuri de 6 . 3. Pentru forajele proiectate Înclinat (peste 5 ) normele de timp S9 majorează În funcţie de valoarea unghiului de Înclinare faţă de verticală.2. dar forajul este posibil: normele de timp corespunzătoare traversă'rii intervalelor respective.1.4. Ts J 20. 3. ' 4. cu următorii coeficienţi: K3=1 . măsurătoarea se face metru cub de suspensie efectiv preparată şi injectată.2. Unitătile de măsură În care se face măsurătoarea lucrărilor executate sunt indicate la fiecare articol de normă de de\(jz.3. se majorează cu un coeficient K7=1. 3. 3. măsurătoarea se face la bucată foraj sau tirant.8. 15. Consumul de aer comprimat pentru pompa HANY se va evalua separat În situaţia În care aceasta nu se poate Înlocui cu o electropompă de Înaltă presiune pentru injectat suspensii În foraje. J 24. 4.2. În cazul executării lucrărilor de foraj şi injecţii. Ts J 16.3. Pentru articolele Ts J 11 şi Ts J 12.2. 4. K4=1. \ 129 128 . normele de timp pentru săpa re se Înmulţesc cu un coeficient K1 =1. Consumurile specifice de ore utilaj cuprind duratele de funcţionare efectivă pentru executarea unei unităţi de lucrare În care sunt prevăzute şi duratele pentru mutarea utilajelor de la un foraj la altul pe acelaşi amplasament (În cadrul aceluiaşi obiect). Ts J 17. K6=1 . Pentru articolele Ts J 01.6. gata etiche! rs şi pregătit pentru introducerea În foraj.6.28. cu parametrii tehnicoeconomici corespunzători. Articolul Ts J 17 se măsoară la kg tirant de ancorare confectiors din SBP pe şantier conform proiectului şi normativului tehnic. 4.25 . Normele sunt stabilite pentru foraje şi injecţii a căror poziţie este verticală. 4. Pentru articolele Ts J 14. Pentru articolele Ts J 06 . 15 pentru unghiuri de 41 . normele de timp se înmulţesc cu coeficientul K2=1 .5. Ts J 22.

mecanic sau manual cu roaba. " Politura suprafeţei platformei. după săparea şliţurilor.Demontarea şi remontarea suprastructurii căii ferate şi a prismei de balast. . cu amestecare mecanica.Împraştierea pamântului recondiţionat pe platforma.LI o -_IL. NOTA: Domeniul de aplicare al normei TSJ011a terasamentele la care au acces utilajele pentru terasamente.f.56 7. prin inlocuirea materialului din terasament in slituri.22 ore 3. Compactarea pamântului cu maiul de mână in straturi uniforme.02 \ 0.TsJ01 Stabilizarea terasamentelor in amplasament. acesta urmând a fi evaluat separat. Nu se cuprinde: " Săparea pământului necesar umpluturii şi aducerea lui lângă lucrare în raza de 50 m.-- . . "Compactarea pământului recondiţionat În straturi de 20 cm. 1 COD I DENUMIRE RESURsA Manoperă ---]::~bcANT \ TOTAL ore \ 0..Amestecarea pământului degradat cu stabilizatorii până la omogenizare. " Transportul cu roaba pe dinstanţa de 50 m a pământului degradat in depozitul intermediar in vederea evacuării. Se măsoară la metru cub de terasament inlocuit. " Sporuri pentru lucrări ce se execută în închideri sau sub circulaţie. cenuşa) cu roaba pe distanţa medie de 50 m de la locul de descărcare din auto la obiect şi până la locul de punere in operă. . in inchidere de linie c. A11A2 265210 21006961 Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 371011 2611437 Cenusa de termocentrala betoane (cet isalnita) S 8819 1 kg 162.Aruncarea cu lopata (amestecarea manuală) a materialelor stabilizatoare. A2 . in afara amplasamentului la o distanţă de până la 50 m În vederea amestecării cu materiale stabilizatoare.var bulgari şi cenuşa de termocentrala. _..Saparea pamântului degradat. in vederea amestecării cu pământul degradat. " Transportul pământului bun ce inlocuieşte pe cel degradat cu roaba pe distanţa de 50 m. " Polilura suprafaţei platformei decapate. " Demontarea şi remontarea suprastructurii Cf. " Transportul cu incărcare. " Transportul cu roaba pe distanţa medie de 50 m a pământului recondiţionat de la locul de amestecare până la locul de aşternere in terasament. ce ramâne dupa stabilizare şi care trebuie evacuat.. Nu cuprinde: Încărcarea. iar volumele terasamentelor degradate sunt mai mari de 1000 mc. \ 131 130 . cu maiul mecanic. in straturi uniforme de 20 cm grosime. .02 ore 3. Cuprinde: . im straturi uniforme de 20 cm grosime. ciment. Utilaje 2952210003554 Buldozer pe şenile 81-180 cp Mai mecanic de 150-200 k~ cu motor termic 6 cp (4 2952270004021 kwL .54 7. măsurat in Săpătură. cu amestecare manuală.24 cu: 7111020030200 \ Miner 9310060019900 Muncitor necalificat A1 .M .4 kg 205 205 . "Împrăştierea manuală a pământului bun in şliţuri. .Sfărâma rea manuală a bulgărilor de var În procent de 30%. acolo unde se impune.var bulgări şi cenuşa de termocentrelă. acolo unde se impune.4162.descărcare al pământului de la groapa de imprumut la obiect. buldozer sau autogreder. __ . descarcarea şi transportul cu auto al excedentului de pământ degradat. c DD CANT DENUMIRE RESURSA Materiale U. Se masoara la metru cub de terasament stabilizal.'_-"---' TsJ02A Consolidarea terasamentelor. Transportul materialelor stabilizatoare (var. mecanic sau manual şi îndepărtarea lui. Se cuprinde: _Saparea manuală a pământului degradat ce se înlocuieşte in şliţuri transversale platformei căii ferate.

in inchidere de linie c.Împrăştierea. Nu se cuprinde: . . .Prepararea asfaltului in malaxor de asfalt manual. in straturi uniforme de 20 cm grosime a loessului.pământ şi ciment. . cu: Hidroizolarea platformei caii ferate. . _ COD __ . .Compactarea cu maiul de mână a stratului de 8 cm din pământ amestecat cu ciment. in grosime de B cm din terasamentul CF.----J ..Decaparea pământului din platforma căii pe o grosime mai mare de 8 cm care se va el. cu roaba pe 50 m.Aşternerea nisipului În straturi uniforme de 10 cm grosime ca strat suport al şapei şi ca protecţie al şapei. .---'----- 93100600199001 Muncitor necalificat 14214022003931 Balast pentru betoane 0-71 mm S 1667 Manoperă 1 m31 1 ore 1 TOTAL ore 93100600199001 Muncitor necalificat Consolidarea terasamentelor. .Transportulloessului preparat cu roaba pe 50 m. realizarea pantelor de scurgere si umplutura de inlocuire. . transportul cu incărcare-descarcare a pământului loessoid pentru consolidare .Aruncarea cu lopata a cimentului peste pământul afânal. cu sapa din: A 1 . . . diferită de a platformei căii. Nu se cuprinde: . Se masoara la metru pătrat de sapă de impermeabilizare a platformei.Polilura manuală a platformei CF la nivelul la care se realizează stratul suport al şapei.Aprovizionarea apei (transportul) de la sursă la obiect.Spargerea bulgărilor de pământ. .Transportul cu roaba al nisipului din stratul suport şi stratul de protecţie al şapei pe dist.Evacuarea pământului degradat cu auto.f.dacă nu se poate lua din raza de 50 m a lucrării. . in cazul in care sapa se impune a fi realiza altă cotă de nivel..17 TOTAL ore 6. intre două straturi de nisip de 10 cm grosime.. inclusiv readucerea şi compactarea. .Împrăştierea cu lopata şi compactarea cu maiul.Politura suprafaţei platformei după săpare. .Transportul apei cu găleata pe distanţa de 50 m .--. Bcm. prin decaparea platformei.Săparea. A1 . 50 m. compactarea manuală in straturi uniforme de 20 cm grosime a balastului.Spălarea pământului degradat in vederea inlocuirii.Stabilizarea pământului loessoid prin amestecarea manuală cu apă. . -'""r U. .Afânarea prin săpare a pământului ce se stabilizeaza prin amestecare cu ciment pe o !. Se măsoară la metru cub terasament stabilizat..asfalt turnat de 3 cm grosime.17 TsJ03 COD I I DENUMIRERESURSA Materiale ---·----·-·---------""~1--· -. Cuprinde: .Pământ stabilizat (Ioess) B1 . transportul astaltului de la malaxor lE aşternere pe distanţe de maxim 50 m şi aşternerea lui in strat de 3 cm grosime. . . separat. . .Transportul balastului pentru inlocuire.Amestecarea prin greblare a pământului cu cimentul. B1 .Evacuarea eventualului excedent de pământ rezultat după executarea şapei. ~ 132 133 . .Transportul cu roaba pe 50 n a cimentului.balast Cuprinde: . ~_ DENUMIRE RESURsA Manoperă r::: CANT 1 ore 16.Transportul cu roaba la 50 m a pământului degradat.M .

91 0.~N~Ail : A1~ .taluze.02 0. drumuri tip D 25/40 S 754 Motorina pt.Săparea.64 - ~ 0.motor dieselld -25 S 240 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 Manoperă 7129040010 110 Asfaltator 7112020030100 7129020012800 7111020030200 9310060019900 Specialist Pavator Miner Muncitor necalificat TOTAL ore ore ore ore ore ore kg m3 m3 kg Al 81 21. Material lextil netesut NETESIN m /0..~-~--- f. verticala sau Înclinată.::.17 0.Derularea sulului de pânză.__ ore / ore T:.0 mm S1667 Bitum pt.06 2.03 0.42 1.305 0.platformele terasamentelor de CF şi drum.286 6. pentru injectii si cimentarea lor TsJ06A pe: Al . efectiv protejată cu Netesin.2 COD DENUMIRE RESURSA Materiale U. care se evaluează separat. de suprafaţa orizontală..241 0..10 m.0164 0.interiorul drenurilor ca filtru invers.333 I kg 10. ~ 2653102100880 1421102200068 1421202200525 2320322600177 2320156200949 2651122100402 Filer de calcar saci S 539 Pietris ciuruit nes palat de riu 7-16 mm S 1667 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.CANT scoabe pe melru pătrat.77510.Curătarea suprafaţei taluzelor sau platformelor CF sau drum.03 0. masurarea şi taierea la dimensiune a fâşiilor şi întinderea pe suprafaţa terasamentului a Netesinului.775/0.Prepararea laptelui de ciment cu malaxor de mortar şi introducerea lui În foraj.39 71230200111001 7134030012200 -------------.01 0.19 0.177 0. Se măsoară la metru pătrat.03 0. .Prinderea (fixarea) fâşiilor de Netesin alăturate pe porţiunile de suprapunere de 10 cm.04 Utilaje Mala~or manual de asfalt pînă la 600 I 0. Se masoara la metru linear de avantub pozat. Nu se cuprinde: Executarea forajului pentru pozarea avantubului. Cuprinde: Cuprinde: .04 0. .775 / kg 0.Pozarea avantubului metalic D+114x4 mm cu lungimea de 1.. Nu se cuprinde: .177 0. montarea şi demontarea sprijinirilor de maluri şi umplutură drenantă la TSJ05C1.15 0. cu panza netesuta NETESIN. Cl . 81 .31 0. .M 0.:OTALre o 17112173298831 2875276311528 Scoabe din oţel Manoperă -. .177 I ~2_~7000~~ I I I 001 0. . cu doua 134 \ 135 .0-7. contra ravlnărilor.Transportul materialului textil netesut şi a scoabelor de la magazia punctului de lucru la locul de punere În opera.21 TsJ05 Pozarea avantuburilor Protejarea terasamentelor. cu auto.Evacuarea materialelor rezultate din curăţarea suprafeţei de terasament protejata cu Netesin.:-Fierar belonist Izolator hidrofug . .

012 buc 1 0.Pregatirea de pornire şi pomirea instalaţiei.categoria B 1 .5 mm CuZn37 S 390 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 I~ 1 ore 0.01-24g/bc Oxigen tehnic gazos S 2031 Sirma trefil.categoria G1 .Prepararea .008 0. = Schimbarea sapel. .0065 TsJ07 2952270003817J~a!axor I 0.03 28625073073281 2862507344156 128625073441441 128625073441321 120025073441201 27221 07356446/ / 2875237309613 125133066197981 126811160021771 2411115904512/ / 2746133809639 124135473081641 Cap c~rotier tara inserţe pentru foraje Sapa In trepte armata Cu Wldla 0=114 S 328 Sa~ in trepte armate cu Widia 0=104 S 328 Sapă În trepte armate cu Widia 0=92 S 328 Sapă in trepte armate cu Widia 0= 76 S 328 Tub carotier Cleşti pentru foraj cu lanţ şi talci duble 4" Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 .009 0.dur(widia)bk15.14 1.Manevra prajinilor de foraj În zona de lucru.008 \ 0.53 0.001 1 0. de: A 1 .categoria C1 .012 I buc I 0.0921 1 buc 1 0.72 0.035 / kg 0. de la poziţia verticala la cea orizontala.071 / 0.alama rotunda 0= 5.31 3.012 \ buc 0.008 I 0. ._EE~1'G: : buc \ 0.0084 m31 0.004 I 0. şi stocaea În agitatarul tampon şi În habe a noroiului de faraj. pentru consolidari si etansari de terenuri.grupa 4.001 1 0. .0061 8113020070100/ 7137010011500 Sandar Instalator electrician I 137 are ore I 0.004 \ 0.004 0. netubat. imp. Placuta met.categoria 01 .008 I 0.Cap carotier cu inse~ie Widia pt.23 1.002 0.002 Foraj rotativ cu circulatie directa. cu diametrul de 90-130 mm. la melrulinear de faraj.Executarea Nu cuprinde: .categoria E1 .001 1 0.004 1 buc 81130200701001 Sondor TOTAL Ullla.004 I 0.1841 1 I r 1 kg 1 0.004 1 kg 10. kg 14.COD_ ··-·---T------L____ Ciment portland P 40 saci S 388 Teavaconstf SIc114x40LT35 DENUMIRERESURSA Materiale I U.categoria Cuprinde: .008 I 0.categoria F 1 . .Jntreţinerea utilajului În funcţiune.004 I 0.004 Materiale S404/1 CLA m m3 m Apa pentru mortare şi betoane S 790 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Manoperă COD I I _ DENUMIRE~Esu~s~ .0021 buc 0.j 2651122100024 2722103110246 4100116202818 2513306619798 .106 I 0. cu ap~industriala in timpul forajului cu circuit cu apa.003 I 0.012 I buc I 0.003 1 0._ _~ mort~r 200 I acţionat electric 1 ore 1 0.68 1 I \ 136 .00241 0.Executarea forajului prin procedeul rotativ cu circulaţie directa. faraj apă 180/13 mm Manoperă 0.0060.Alimentarea Se masoara amen~arilor locale de mici proportii.009 0.Montarea habelor şi a furtunelor de aspiraţie şi de refulare.Mf-I CANT .de 16.41 0.004 1 0. I a II-a a III-a a IV-a a V-a a VI-a a VII-a 1 m I 0.03 ore 0.012 0.00481 0.2761 12862507307330 1.105 0.001 0.

39 /9.25 8. Nu se cuprinde: _ Prepararea şi stocarea În agitatorul tampon şi in habe a noroiului de foraj.dur{widia)bk15.016 1 \ buc \ 0.09 1 D1 6. _ Schimbarea coroanei circulare şi a şapei de foraj.Extragerea tubaj ului.015 0.012 0.018 0.84 1 C1 4. .012 \ 0.23 13.01-24g/bc imp.[~~--'-I COD CANTlTAŢI U.----_. inclusiv tubarea.024 0.092 \ 0. Unitarea de măsură: metru linear de foraj.----~-~~ U.02 0.008 I M~~i~-2413547308164 \ Carbura de calciu tehnica (carbid) S 102 81130200701001 7137010011500 Sondor Instalator electrician TOTAL Utilaje I ore ore are / 7.007 0.68 Foraj rotativ cu circulatie directa.368 \ buc \ 0. _ Manevrarea tubajului şi a prajinilor de foraj in zona de lucru.004 0. introducerea şi extragerea.87 11.276 \ 0.17710. 1 0.028 0.categoria C1 .M A1 ore 0.307 1 0.016 \ 29522700036221 Maşina de forat pe şenile FAN 35 actionata electric 1 ore 11.87 2.53 \ 2862507344156 \ Sapă În trepte armată cu Widia D=114 S 328 \ 2862507344144 \ Sapă in trepte armate cu Widia 0=104 S 328 I 0.014 COD DENUMIRE RESURSA ~_[~~J--B~]-~Jji \ kg \ 0.02 0.008 0. 24111159045121 Oxigen tehnic gazos S 203t 2746133809639 1 Sirma trefil.004 \ 0. antrenat de instalatia de foraj.021 46 54 644 ----·t=e---CANTITAn-----kg 1 buc 1 24135473081641 Carbură de calciu tehnică (carbid) S 102 12862507307330 0.143 1 0.2481 kg 0.024 Cuprinde: _ Pregătirea de pomire şi pornirea instalaţiei.48 1.024 0.categoria I a II-a a III-a a IV-a Materiale Cap carotier fără inserţle pentru fa Sapă in trepte armată cu Widia 0= Sapă in trepte armate cu Widia 0= Sapa in trepte armate cu Widia 0= Sapă in trepte armate cu Widia 0= Tub carotier Cleşti pentru foraj cu lanţ şi fălci du Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm Placuta met.02 0.028 0.28 1.028 0._----Utilaje 29522700036221 Maşină de forat pe şenile FAN 35 acţionata electric 1 ore 1 0.0132 0.006 0. cu tub de protectie cu O maxim=146 mm.36111.478 11.003 0.113 CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURS ~ I .016 0.007 0.categoria 01 .184 \ 0.024 0.024 0. -Executarea forajului prin procedeul rotativ cu circulaţie directă.008 0.024 0.02 0. _Alimentarea cu apă industrială in timpul forajului cu circuit de apa.681 11.alama rotunda 0= 5.01 0. 16.categoria B 1 .012 1 0. foraj apă 180/13 mm Manoperă 1 m31 0. _Montarea habelor şi a furtunelor de aspiraţie şi de refulare.028 0.M E1 F1 G1 I 2862507307328 2862507344156 2862507344144 2862507344132 2862507344120 2722107356446 2875237309613 2513306619798 2681116002177 A 1 .004 \ 0. _ Manevrarea garniturii de foraj.008 \ 0. 1 0.255 \.21210.5 mm CuZn37 S 390 Cap carotier cu inserţie Widia pl.---. 138 139 .871 12. in teren de: TOTAL DENUMIRE RESURSA TsJ08 -- .86 1 B1 1. 1 0.004 0.01 0. _ Executarea amenajarilor locale de mici proporţii.028 0.gr buc buc buc buc buc buc buc m kg 0.02 0. _Întreţinerea utilajului in funcţiune.

002 0.303 1.37 1. Cuprinde: _ Prepararea şi introducerea suspensiei de apă-ciment bentonită-silicat de sodiu.1421 0.necoezive.003 1 0.puternic fisurate. .008410.08 6. la foraje pentru consolidarea sau etansarea terenurilor A 1 . 12722103111276/ 128752373096131 S / m / 0.1 - .005 0.18 2875276311607 2811236310043 4100116202818 2052152958990 1422102205525 2651122100024 2416406110467 a conducI.001 m kg 10.029 0.012 PVC sau tubul cu manşon.005 / 0. in faraj.002 1 0.rigid tip m 50x 2.. _Acţionarea broşei sau a pakerului şi supravegherea _ Demontarea şi spălarea instalaţiilor pentru injectare. 128625073441201 128625073073301 2722107356446 2862507307328 2513306619798 126811160021771 24111159045121 1 / buc 1 0.idia 0=76 S 328 ~. inclusiv procurarea şi asarns tuburilor. Widia""" S 328 Sapă in trepte armate cu W.v.374 I 0.153 4.016 1 Cap carotier cu insertle Widia pt.002 1 ------.87 2.002410.001 0.008 1 0.012 1 buc 1 0002 1 0.c..Forajul găurii.001 1 0.008 0.( I 6.I( O.009 0.de trecere etansa prin zid Stut pl.galerii.exec.004 / 0.006 / / buc 1 0.004 1 0.004810.008 1 0. ( 29522700036221 Maşină de forat pe şenile FAN 35 acţionată electric 1 ore / 0.003 0.08 2722103304835 2413527345136 2521216700999 2513736601832 Teava inst.01081 0.( Lemn de foc de foioase tari L=1mlivrabil Benlonita macinata activata Ciment portland P 40 saci S 388 Codez 100 adeziv pentru lipi! PVC kg kg kg kg 14.01-24g/bc Oxigen tehnic gaz os S 2031 Sirma trefil. cu tuburi PVC broşate.5 mm CuZn37 S 390 Teavaconstf 404/1 CL.43 1.035/ 1 kg 0. kg kg m3 0. faraj apa 180/13 mm Tub carotier Cap carotier fara inserţie pentru faraje Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Placuta mel.02011 0. Unitatea de măsură: metru linear de foraj echipat pentru injectare.grupa 4.neagra nefil.01 1. 2746133809639 m31 0.18 5.003 Nu se cuprinde: .004 00081 0012 ~ 1 Tuburi inglobate in masa suspensiei.tch 11-81 in dep S 2340 Apa pentru mortare şi betoane S 790 0.9 7.dur(widia)bk15. _ Prepararea şi injectarea sub presiune a suspensiilor pentru consolidare sau etanşare.201 1 0. _ Introducerea şi testarea tubului broşa! sau tubului cu manşetă.016 0.de 16.---------[-1--CANl ~: m kg m kg 0.1061 0.69 4.2 Cleşti pentru faraj cu lanţ şi fălci duble 4" Manoperă COD DENUMIRE_RESURSA Materiale -_-A!_I 7137010011500 8113020070100 1 Instalator electrician Sondor TOTAL Utilaje I orei ore ore 0.741 3.A SIc146x100LT35 I 0.M A1 B1 C1 D1 DENUMIRE RESURSA 2B625073441" Sap"ntre~ea"""I"".004 0.006 I buc buc 0.006 0.24 I 0. _ Montarea dispozitivului -trepied la varianta A 1 şi introducerea broşei sau a pakerului În tubforajului pe timpul injec!ării.·-··-r---[ COD CANTITĂŢI U.injectii in camas.4 S 6675/2 Garnituri cauciuc pres cu inserţii Piesa metal.1 o () dec. 140 t' .071 1 0. 141 .012 0.004 0.004 0.12 0. B1 .m .004 1 0.21 I 0. imp.alama rotunda D= 5.20( 3/4) OL 321 S 7656 Silica! de sodiu soluţie tip SD S 2902 Ţevi din p.001 1 0.7391 1.006 0. cu tuburi PVC cu manşetă.2 1.

' .03 0.15 3. Nu se cuprinde: -Injectarea suspensiei.~.063 0.t~ . cu ajutorul apei pompate.23 ore ore ore 0.Realizarea forajului. . .001 1 kg kg 15.3 mm S 8540 Manoperă ------------'--1 U. Se măsoară la metru linear de foraj ce se injecteaza.~~I 71360200116001 8113020070100 Instalator sanitar Sondor 2952270003823 2952270003823 2952270003349 -- i CANT DENUMIRE RESURSA Manoperă U.Pregatirea şi punerea in funcţiune a ameslecălorului cu Înaltă lurbulenţ~ (AlT).-'-'.02 TsJ11 Prepararea suspensiei pentru injectare in faraje.. bentonita şi silicat de sodiu În proporţie 15:12.Manipularea şi dozarea componentelor suspensiei in (AlT)._--_. COD DENUMIRE RESURSA Materiale 24133373458511 2413527345136 Soda calcinata usoara cal.001 I A2 I 81 0.Idem a agitatorului tampon şi cuplarea lui prin conducte sau furtune cu ameslecatorul.01 I ore I ore 1 0.de trecere etansa prin zid a conduct.5:1.din: TsJ10A Obturator gonflabil.ciment şi silicat de sodiu in proporţie 50: 1._-_. .Al .'. ..066 0. . . faţa de consumurile Inedii reprezentative prevăzute in norma.M 1-I Cuprinde: ..1.06 1 0.I 101 603 l!i l!i \ 142 143 . bentonită şi silicat de sodiu in proporţie 18:10. '--'-'-'-'-I"~~ . .I . . Cuprinde: .Asamblarea şi introducerea obturatorului in foraj.Prepararea şi injectarea suspensiei.06 3._- CANTlTAŢI Materiale 2875237:109613 2811237331381 2875276311607 2722103209839 Cleşti pentru foraj cu lant şi falci duble 4" Pakere pentru injecţii in subteran 11-81 Piesa metal.Supravegherea forajului pe timpul injectarii. 1 na2 ca3 minim 98%' Silicat de sodiu soluţie lip SD S 2902 U.1 1 ore 0. in forje Al A2 81 82 Cl .. .063 0..M CANT m 10._=COD ___ DENUMIRE RESURSA I CANT U.063 0.02 0.5:1.Menţinerea manşetei de cauciuc umflate.063 0.M A1 I COD 81 2513306619906\ DENUMIRE RESURSA Tub de oxigen pn 10 dn 6.09 3.. A 125x 5/0LT 35 S 530/1 buc buc kg m 0.suspensie 5. Nu se cuprinde: .5kw Amestecator de suspensie tip AC -2 Pompa pneumatica de injecţii tip HANNY ore ore 15.s. ' ---~_.ciment. .Variaţia canntătlor de componenţi ai suspensiilor.15 81130200701001 7214240021800 Sondor Lăcătuş mecanic TOT AL TOTAL Utilaje Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt.Curăturea şi spălarea instalaţiei şi a conductelor dupa folosire. .silicat de sodiu şi acetat de etil in proporţie 4.13 ore 5. .•. Teava constf.15 I . Se masoara la metru cub de suspensie pereparată pentru injectare. .ciment şi silicat de sodiu În proporţie 35:1.09 3.ciment.

5 - COD - 0.05 TsJ12A Injectarea suspensiilor pentru consolidarea sau etansarea terenurilor.suspensie 5. ! Ţeava inst..638 1 ore 18.Spălarea instalaţiei şi echipamentelor de injectare.Remalaxarea şi menţinerea in stare de suspensie a amestecului in timpul injectârii...83 ore 3.83 145 144 ._B1 COD 2952270003823 DENUMIRE RESURSA Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pLsuspensie 5.6381.-------. Nu se cuprinde: -. . CANT CO~ DENUMIRE RESURSA U.281 ore 2.MI-.Proba de circulaţie a suspensiei in echipamentul de injectare din foraj.638 1. CANTlTAŢI COD 4100116202818 1422102205525 2651122100024 DENUMIR. 9 TOTAL Utilaje 29522700038231 2952270003823 Amestecator de suspensie tip AC -2 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt.m .m .12 1.2 0.cantitatea de suspensii injectate care se prevede ca articol de deviz separat prin aplicarea normei TSJ 11.035 20.08 - B21 L~~JTI'381_?-. cu pompa de injectie 1 ore Cuprinde: .. .86311.7 81130200701001 1 ore \2. .iale Ţeava inst._L _ Mate .82 - --~---.32(11/4) oi 32 1 S 7656 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Manoperă I mi m 0. .Citirea şi inregistrarea cantităţilor de suspensii injectate. 2.5k~ U.Injectarea suspensiilor pe paşi tehnologici determinaţi de natura terenului.32 [11/4) Ol 32 1 S 7656 Soda calcinata usoara cal..1 274.M A1 m3 kg kg 0.1 - S 790 m3 kg kg m 0. geot. .075 221.05 13.04 DENUMIRE RESURSA 1.ERESURSA Apa pentru mortare şi be toane S 790 Bentonita macinata activ ata Ciment portland P 40 sa :i S 388 Man operă 8113020070100 1 Sondor 3111010080200 laborantfizico-chimice.. --._~!~ _ CANT I 2722103304~591 2513306619798 _! Materiale / ore /12. manometrelor cu dispozitivele de protecţie. .05 U.835 157.-_ __ _---.4 Sondor TOT Al 81130200701001 3111010080200 Sondor laborant fizico-chimice.04 .03 0.Montarea şi demontarea furtunelor de presiune.6 9. a presiunilor de injectare şi a timpilor de injectare.t n 12 ca3 minim 98% Silicat de sodiu soluţie tip SD S 2902 Acvafil pasta Md 97-78 Acvafil pasta Md 97-78 Apă pentru mortare şi betoan Bentonita macinata activala Ciment portland P 40 saci S 188 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Mano peră ! 2722103304859 2413337345851 2413527345136 4526627300801 4526627300801 4100116202818 1422102205525 2651122100024 2513306619798 Im kg kg kg kg 7.1 15.----_.Pregătirea instalaţiei şi punerea in funcţiune.neagra nefil.82 ore 10.9212.87 r- CANT I I 0.863 1. Se masoara la metru cub de suspensie injectatâ.83 255 304.Utilaje 29522700038231 Amestecător de suspensie tip AC -2 I ore I 3.M A2 0.~ el 771.92 2.M 82 C1 _____ .neagră nefil.01 2.03 - 1010 15. .4817.96 ore 3.-----L u.74 TOTAL ore 15. manomelre inregistratoare etc.5kw ore 11.04110.4 345.

de trecere etansa prin zid a conduct. • Extragerea coloanei tubate cu extractorul hidraulic.46 \ ~. inclusiv demontarea manuala a tuburilor extrase mm. Manoperă 8113020070100/ Sondor / ore 13.276 ore 1.Demontarea tronsoanelor de tubaj extrase prin defiletare cu ajutorul cieştilor cu lanţ şi falci manual.M 1----.45 / kg /6.. COD 1---.____ --]-:E CAr U.' Materiale 2875276311607/ Piesa metal. 70 kg/cmp 2952270003612 Excavator pneumatic de piloţi pz-4 0.M-= Utilaje 29522700038231 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 ptsuspensie 5.--_. --~.- .Montarea utilajului (extractorul hidraulic şi a grupului de pompare) şi calarea lui.Scoaterea din foraj a prajinilor sau lijelor metalice şi depozilarea lor. Se masoara la bucata foraj lubat.05 DENUMIRE RESURSA Materiale 28752373096131 Cleşti pentru foraj cu lanţ şi falci duble 4" ManoQeră 81130200701001 Sondor TOTAL 1 ore ore 1 buc 10.Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul În zona de lucru. DENUMIRE RESURSA I U. Se măsoară la metru linear de tubaj extras.46 0.de glisare a cofrajelor pres. .11 TsJ13A Extragerea tubajului de protectie cu O maxim=145 cu extractorul hidraulic de 80-120 tf. la forajul cu tub antrenat de O maxim=146 mm TsJ14.Introducerea În foraj a prăjiniior sau a tijelor metalice şi manevrarea lor pâna la desprinderea capului pierdut de tubaj.Manevrarea tubajului În zona de lucru şi stivuirea lui._---ore /1.M f. COD I I u DENUMIRE RESURSA •• _ CANT U. . .Manipularea prajinilor sau a tijelor metalice folosite pentru degajarea capului pierdut de la talpa forajului.M __ ._-_.COD .11' 0.Filetarea sau refacerea filetelor degradate.. 147 146 .--I CANT I I COD I DENUMI:~:~U_~~ .hidr. Cuprinde: Cuprinde: . . .276 / Utilaje 2952270003805 Pompă ptinst. . Degajarea capului pierdut de la talpa forajului.. Nu se cuprinde: .3.001' I 0.Curătarea şi spalarea tubajului._CANT U. .5kw 2952270003349 Pompa pneurnafică de injecţii tip HANNY -------.45 TOTAL ore ---------. _-------------.

Aprovizionarea Cuapa a punctului de lucru.rn .Executarea spalarii cu apa a forajului. T! Tirant] de ancorare in teren. .Ordonarea sărmelor SBP pe suportul dopului de separaţie şi matisarea cu sârmă neagră ~ mm pe lungimea dopului de separaţie.Montarea utilajelor şi calarea lor pe locul de lucru. Cuprinde: . I COD L___ OENUMIRERESUR~ Materiale ------]3 1: 1 1 ore I 25133066197981 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 . .TsJ15A Spalarea cu apa a forajului. .-----~ COD 81130200701001 Sondor DENUMIRE RESURSA CANT U.Montarea habelor şi furtunelor de absorbţieşi de refulare . 8.Injectare de umplere a forajului cu suspensie de ciment. pretensionati. 2722103304835 Teava inst.Matisarea cu sârmă neagră 0=1. .105 TsJ16A Injectarea de umplere cu suspensie de ciment a forajului pentru titanti de ancorare.Deplasarea utilajelor de la un foraj la altulin zona de lucru.Montarea utilajelor şi calarea lor pe POzitia de lucru.Aşezarea pe bancul de lucru al sârmelor SBP şi introducerea distanţierilo'r la poziţia preva proiect. funcţie d natura terenului şi permeabilitate. executata inaintea injectiei de umplere .Masurarea.---.20( 3/4) al 32 1 S 7656 Manoperă -----1-.Prepararea suspensiei de ciment. Cuprinde: . 148 \ 149 . .neagra nefil. . .42 NOTA: Cantitatea de suspensie pentru umplerea forajului se stabileşte prin proiect.42 inaltă pres. .Executarea buclelor la raza prescrisa in proiect. in dreptul distanţierilor. . fixati in teren Cuprinde: .5 mm a fascicului. Se masoara la bucata foraj spalat cu apă. pentru care de aplică norma TSJ11. Însemnarea şi taierea la lungimea necesară a sârmelor.lucru subter.Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul.Montarea habelor şi furtunelor de absorbţie şi de refulare. . Nu se cuprinde: . confectionati din fascicule SPB.~~NNY 1 ' ~ 41001162028181 Apa penlru morlare şi beloane S 790 m3 1 Manoperă 81130200701001 Sondor 1 ore 1 0. .M~ TOTAL ore ------- --~--------Materiale I I I 2 Utilaje 29522700033491 Pompa pneumatică de injecţii ~~. cu D=7 sau 5 mm I ~~~321J§~_c!ropomPă multie~e TOTAL Utilaje ore 0. in Conformitatecu prescripţiile tehnologice.1-20kw ore 10.Descolăcirea colacilor şi indreptarea SBP. Nu cuprinde: . .

11 0. ----~----------. .02 0. dec. U.Matarea extremitaţilor dopului de separaţie şi umplerea cu mastic de bitum topit a interspaţiilor dintre sârme SBP şi teaca pe lungimea dopului de separaţie..v. conform detaliilor din proiect. _"-".Confecţionarea tecii de protecţie a !irantului şi executarea mufarilor necesare.e'Xec.tch 11-81 E -.M 1 3 COD 2710602000236 2734102005975 2320322600048 2710503803166 2875276311607 2521216704505 2416407336680 '--_"DENUMIRE RESURSA _ .025 0. --..c.Prinderea părţii fixe a ţevii de injecţie.5 OL32 S 889 Piesa metal.6 S 6675/2 Manoperă kg 10.Confecţionarea şi fixarea pe distanţieri a centrărilor. . COD DENUMIRE RESURSA Materiale -----·------EE CANT U. Se masoara la metru linear ţeava de injecţie gata montata inainte de injectare.neteda SBP1 0= 7 mm S 6482/2 kg kg kg kg kg m kg Manoperă Bitum pt.. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 Sirma moale obisnuita 0= 1..p. pentru tiranti pretensionati. pentru tiranti de ancorare.Montarea capacului de inchidere a tecii la capătul dinspre exterior al tirantului.20( 3/4) OL 32 1 S 7656 Stut pt. Ţevi din p. ....m . de tirantul de ancora re În zona dopului de separaţie.Spălarea ţevii de injecţie recuperata.M . Se măsoară la metru linear de teacă de protecţie.. COD DENUMIRE RESURSA .in cazul utilizării tubului cu manşete integrat in opera (pierdut in întregime) se vor face corecturile rezultate din înlocuirea de material. de trecere etansa prin zid a conduct.galerii.Se admite o blocare (imposibilitatea tiranţi.e.Introducerea fasciculului de sârme SPB În' teaca de protectie.M 1--I I 0. - CANT - I kg mlo'04 ~.33 m 1. NOTA: ..01 1. fixati in teren 71230200111001 7214240021800 Fierar betonist Lacatus mecanic 1 :~: I ~:~.de trecere etansa prin zid a conduct. Tub izolat tip i. cu 0=75 mm. pe zona liberă a tirantului.17 Materiale Otel beton profil neted OB 37 D=20 mm S 438/1 Sirma otel beton precompr.2 Se cuprinde: ..-.(Pantzer) Rasina epoxidica 040 25 S 6990 TsJ19A Teava metalica de injectie. .injectii in camas. la douazeci echipări de TsJ18A Teaca de protectie din polietilena. odaia cu confecţionarea tiranlului.. pretensionati.----Materiale 27221033048351 2811236310043 Teava t~st. in vederea refolosirii ei. de recuperare) a ţevii metalice. Se masoara la kilogram tirant gata confecţionat conform proiectului de execuţie.05 CANT U. 28752763116071 2521216701010 Piesa metal. .025 7123020011100 I Fierar betonist TOTAL Iare ore 1017 0. confecţionată conform detaliilor din proiect. -'.Detaşarea prin deşurubare a parţii mobile a ţevii de injecţie (de la dopul de separaţie la capatul exterior al lirantului) dupa injectarea laptelui de ciment.Transportul local in zona de lucru a materialului inclusiv transportul tirantului gata confecţionat la depozitul de tiranţi finiţi. ancorati in teren ._--_.-_. .012 0.rigid tip m 75x 3. ----- TOTAL ore 0.neagra nefil.05 0. Cuprinde: .46 150 151 .

privind absorbţiile reale. manipularea acestora in zona de lucru.22 ore 4.05 4.22 81130200701001 9310060019900 Sondor Muncitor necalificat TOTAL I ore ore 13. Pentru liranţi c~ lungime mai mare de 20 m şi maxim 35 m se acordă pentru fiecare diviziune de 5 metri in plus peste lungimea de 20 metri. spaţiu de manipulare restrâns şi teren accidental. la metru linear bulb de scelment gata injectat._. .13 ore 0. . ~ ~~A~~Y___ ~ .6 mm ni 4995 Manoperă 2513300619865 I -------------DENUMIRE RESURSA CANT U.---------------Tub cauc.-. concomitent cu extragerea tubajului pe zona bulbului de scelment. conform indicaţiilor din proiect.-.Sporul pentru condiţii tehnice deosebite de lucru.' Sondor 1 ore 1 4. NOTA. . un spor de 24% la norma TSJ20A 1.::a~:~:~:a~i:::~~~:. pe o distanţa de maxim 200 m pe teren accidentat.Procurarea şi pregătirea tirantului ca material.COD --.neagră nefil.suspensie 5. .--. . aplicând norma TSJ11 . ~ CANT U.Manevrarea tubajelor. 2952270003612 \. -------_.M f-- TsJ21A I I m 10.--_ .Injectarea suspensiei de ciment În forajul tubat.pn= 45 atm d~ 32.Lansarea tirantului in foraj pe o lungime maximă.32(11/4) -COD DENUMIRE RESURSA Manoperă al 321 S 7656 CANT U.054 ~ :::.M r--- 2513306619798 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Manoperă I TOTAL mi m 0.03 0.13 Cuprinde: .Prepararea (determinate Se masoara utilajelor de la un foraj la altul in zona de lucru. . de 20 m. pana la lungimi de 20 m .04 81130200701001 .Deplasarea Nu cuprinde: . . Nu cuprinde: . inclusiv curătarea şi spalarea acestora.Montarea utilajelor şi calarea lor pe locul de lucru. suspensiei de ciment injectabila. TsJ20A Introducerea tirantului in foraj..Transportul prin purtare directă a tirantului. Se măsoară la bucata tirant introdus În foraj. Cuprinde: . 4.5kw ore 1.Montarea hablelor şi a furtunelor de aspiraţie şi de refulare. .12 Injectarea cu presiune a suspensiei de ciment. :~: ~:~~.M f----- DENUMIRE RESURSA 27221033048591 Ţeavă inst. ____ COD Materiale . pentru formarea bulbului de scelment la tiranti ancorati in teren 71230200111001 Fierar betonist TOTAL 1 ore 10.77 2952270003823 2952270003349 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt.72 ore 1. 152 153 ! . care se evaluează conform datelor din proiect pe experimentari anticipate).m . .

---2651122100024 2875276311607 1422102205525 4100116202818 Materiale Ciment portland P 40 saci S 388 Piesa metal. .57 ore 6.Montarea dispozitivului de susţinere a presei la poziţie. __ . . -lmpanarea rnanuală a sârmelor pe con şi inel de inventar.Demontarea presei pentru efectuarea lucrarilor pregătitoare tensionarii definitive a tirantului conform normei TSJ24. \ 154 155 ._-_ DENUMIRE RESURSĂ - . . .57 2952270003338 2952270003202 2952270003823 2952270003349 Amestecător de suspensie tip AC -2 ~~mpa 'pneu_matica de injecţii tip HANNY kg kg kg m3 20. folosind şi dispozitivul de susţinere.Montarea hablelor şi a furtunelor de absorbţie şi injectare..Tensionarea În mai multe trepte pănă la forţa totală de tensionare a tirantului din fascicule SPB.53 3.Introducerea rozetei de declavetare Între sârmele SBP.de trecere etansa prin zid a conduct.t~ ore 2.2 15. conform reţetei prescrise În proiect. . interiorul tecii de polietilena in TsJ23A Tensioriarea de proba a tirantilor de ancorare. -. . -Introducerea presei manual.5kw Presă de pretensionat armaturl -----~--_. Se masoara la bucata tirant cu lungimea maxima de 20 metri. .4 0.2 7123030012500 COD -.._--jl1 __ CANT U.---.M o CANT ----- I! -----------------Manoperă / Montator prefabricate beton --- __ / ore TOT AL Utilaje ore I 3..883 re ~ l. -Introducerea eonului de inventar al presei şi ordonarea sârmelor pe con. .187 ~~ 87 NOTA: În funcţie de prevederile din proiect privind diagrama de tensionare.-.Montarea utilajelor şi calarea loe pe locul de lucru.Racordarea furtunelor Între electropompa de inalta presiune şi presa (cricul de blocare).883 0. Se măsoară la bucata fascicul ancoraj. pentru verificarea stabilitatii bulbilor si mentinerea fortei de tensionare Cuprinde: .3 0. se poate repeta operaţia cuprinsă În norma TSJ23' pentru forţele şi numărul de relaxati prescrise.TsJ22A Injectarea de protectie in zona libera a tirantului..Prepararea suspensiei de ciment.Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul in zona de lucru.M~ COD Cuprinde: .Montarea cofrajului metalic de inventar la capul de blocare.Demontarea cofragului metalic de inventar de la capatul de blocare.Injectarea pastei de ciment În interiorul tecii şi al capului de blocare. . ----------}~Ml=DENUMIRE RESURSA li U. .-. . Bentonita macinata activata Apa pentru mortare şi beloane S 790 Manoperă 8113020070100/ Sondor TOTAL / ore / 6.53 Electropompa pretensionat armături inalla presiune 4.---._---------:--. -~-[----------_. J. pentru a verifica rezistenţa bulbului de ancorare.J ore 0.Spalarea utilajelor de injectare.t. .

Racordarea furtunelor de lnaltă presiune de la electropompa hidraulică la presă şi la cricul de blocare.Montarea cricului de blocare.0 \ ore 15. Se măsoară la bucată fascicul tensional. de bentonita şi ciment intărit.sbp dubl36d5 44d5 Piesa metal.5 mm doua câte două vecine.. .-1 .Degajarea gurii forajului pe adâncime de circa 0.-. .Baterea cu ciocanul a con ului de inventar până la lmpănarea provizorie a sârmelor intre conul de inventar şi inelul de inventar.Montarea piesei de rezemare pentru măsurarea efortului din tiranl. .TsJ24A Tensionarea tirantilor ancorati in teren si blocarea cu ancoraje inel-con . inclusiv fixarea prin puncte de sudura pe placa de repartiţie.Curaţarea tubului de trecere. .Introducerea intre sârme şi in presa a rozetei de declavetare. b) Lucrări de tensiune: .de trecere etansa prin zid a conduc\.-. -. -Introducerea inelului de strângere a fascicului pe rozeta de blocare.fas.-'--. .cauciuc d=225 cm Manoperă I 1· 7214240021800 \ 7123030012500 tacanis mecanic Montator prefabricate beton ore \3. -Introducerea presei manual. DENUMIRE RESURSA Materiale l --t-CA. .07 3. manual cu dalta sau spiţul şi ciocanul.07 ore . .Tensionarea in 3-5 trepte păna la forta prevazuta in proiect şi aşteptarea cu stanonăr: de circa 20 minute.Determinarea eventualelor alunecari. .~ TOTAL ore 18.-. _--- J ore 3.pod tip inel-con pt. Garnil.Blocarea conului ancorajului. . . prin batere şi repartizarea sârmelor pe conturul conului. 157 156 . folosind şi dispozitivul de susţinere. . _ buc kg buc ~~M Cuprinde: a) Lucrări pregătitoare: .--COD --. l.--.Demontarea presei şi a dispozitivului anexă. . 2811236309290 2875276311607 2513736601765 Ancoraj mel. -Introducerea con ului de inventar al presei intre sârme şi ordonarea acestora pe con. .--. . -Introducerea conului de ancoraj intre sârmele SBP. .Degajarea betonului intarit din zona tubului de trecere a tirantului prin pereţi mulaţi. . centrarea lui pe placa de repartiţie.--- -. prin aşezarea ordonata a sârmelor.Introducerea rozetei de blocare. .Montarea inelului de ancoraj pe aparatul de reazem. . Utilaje 2952270003202 2952270003338 Presă de pretensionat armaturi Electropompă pretensionat armături inalta ---------_ presiune 4.Montarea dispozitivului de susţinere a presei la poziţie.Trecerea poziţiei şi introducerea aparatului de reazem pe fasciculul din SBP.5kw ..Montarea pe presă a braţelor de susţinere a cricului de blocare.".6 m. de impurităţile provenite din betonarea pereţilor mulaţi.lndepărtarea capacului de etanşare a tubului de trecere.Taierea ţevii PVC a tirantului pe lungimea necesara pentru a permite montarea aparatului de reazem. .Ordonarea sârmelor din tirant prin legare cu sârmă neagra 1. .Montarea tijei de blocare. .

766/1997 ŞI LEGEA 10/f995 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII DIN CATALOG ••• I'K(lIM' I. informaţii privind publicarea actului normativ în Monitorul Oficial.SCOATEHEAINClRCrnULN. s Pnreurgere text integral dacă după parcurgerea primelor 2 trepte este necesară cdiuucu/cousuhurcn textului reglementării. de nsemenea. • "I1IC''iPUlldCII(tt tehnică a actelor normative: actele normative de reglementare cu actele lIurlll..\RI'A IWI/. republicări şi eventuale prorogări sau suspendări.:\.VI!HNp: ('.ECOMVNTTlTl'ROl1 IX)MENI!I. AVÂND AGREMENT TEHNIC FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSELE PUSE ÎN VÂNZARE VALABILITA TEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELEŞI PRODUSELE UTILIZARE: ASIGURAREA ACHIZITIONĂRII MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZUTE DE H. • •. _ ••• ••• Sililt'nmi permite o informare treptată asupra unui act normativ: Idelltlnure: număr. RECEPTIAŞI E\PEfU'lZARI~\ I:(I"SIIUI(:PII.~. dispozrţre 111I nstrument eficient de autoconsultanţă I 8 cadrului normativ ce reglementează sectorul d.'iT PENTRUOJNSTIU.MATPIOD CAT.1'nII'LIlI . tEXCON ESTE OIIERATIVSI POAn: n ACHIZITIONAT! " (\.lnut: structura actului normativ . Hotărâre de Guvern.lliWE PUULld. prin acest nou sistem informatic LEXCON.\PR( lPRll'RM I'ENTllt: CAlL\ m: L'l'U.nauurtc de specialitate În domeniu.\. Ordonanţă. ~INFORMAŢlILE SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRODUCĂTORI DE MATERIALE DE CONSTRUCŢII PENTRU AGREMENTE TEHNICE.\NUlUI.ALOG • PRETURI LA MATERIALE DE CONSTRUCTII actualizate trimestrial ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: LEXCON AMonlii economici şi specialiştii din construcţii. ceea ce asigură o retrospectivă completă asupra unui aci UfU'lUn.iv nferem domeniului investigat.G. 100 STAS-uri în vigoare şi 476 normative tehnice elaborate de: dl\'l'IM:. HECUli\IlE.:Ullllllt·tAri. Clarificare pe ton. I'CBLlCn.II·'I\R"'I UlI(E~1 COl"~·rRl!qll I'II()III}W: {. ţ .\j(E. Sistemul informatic L.\ cu AQl'IS·(JI. standarde şi alte norme şi normative În vigoare.rl ~l DE i lIlmA~ISM I.tlV<' date În executarea acestora .\lI~IIlNln IlI'. con.4.EXCON este pe acelaşi suport magnetic cu sistemul informatic STASJ)()('.•1111)/11\..\Il.AI'II()/lARF.I Ofici u 1 Partea 1. ordonanţe. NOImă metodologică Normntiv şi ()Idi" ministerial..1r~nA IN('ONSTRUCTII 101 1iI\ II ~I WtlilRE l'IlOlU· 1II'.\1.El'<WAI.OR~l nEia . ~lIaJRANIA ŞI A\IlJIE.titluri-capitole şi secţiuni cu un rezumat CCl llllrll/rnlJl Ideilo din conţinutul actului normativ..J~RE A TElllTOWl.E\fElI<TÂIULOHI)EAMb'iA.. Se .sie"ră astfel o sistematizar e a întregului cadru de reglementări din domeniu: acte normRtlve publicate În Monitorul Oficial.ICF 1 .PoTol.~lor ormative pe domeniile u principale: \1·101111 \IU' \ U)N~lRlCnILOR • MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE FURNIZORI-PRODUCĂTORI PENTRU FIECARE MATERIAL MATERIALE OFERITE ÎN JUDEŢ PREŢURI DE SORTIMENTE UTILIZARE: EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCŢIILOR ÎNTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCŢIE CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZIŢIONAREA MATERIALELOR • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCTII-MONTAJ ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: ••• ' 1·ci IIi "1/\ Ilh' 1'1.RlCOL D II lEllENURIWR PE\TRU 1(J\S 11111\:1I.11 U(:tt.\Il\S 1HAI. se păstrează toate actele I1HI1t1l1l1vcşi după abrogare.OR ACTIHLm: nE . • mUlt CIIIHIIISC. SiRII..8C identifică orice domeniu reglementat cu toate actele normative aferente până 1" nivelul normelor metodologice sau normarivelor de aplicare care au fost publicate în MOIIII". CATALOGUL SE EDITEAlĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) SISTl~MVI.(1lMliNITAR.WE lMOlllLl.truclll montoJ Prlnu-o procedură prietenoasă.legi. hotărâri ale Guvernului sau ordine nl't111'ICIIUlc.~I()'~HI ~III~NCI DE BATE • MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN PRODUCŢIE INTERNĂ. un ghid automat vă îndrumă spre găsirea rapidă a întregului cadru de relll~m~nIAri aferent unei situaţii: Lege. I (O"l('I'.E. titlu..iCl'llŞll\~fENAHRFATER1TORII:I. au 1.u I."1 in IOnllntic cuprinde toate actele normative publicate în Monitorul Oficial al Românie Parteu 1 ŞI 1\~1f(lIfn nutomat următoarele legături: ucccsiuuen cronologică de actualizare a prevederilor reglementate: actul iniţial cu modificări . INFORMAŢIILE SUNT PRElUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN Mol.OH ~('III/. I'.

revizuite şi completatepen având aprobare MLPTL societatea noastră fiind singurâ"abîii să le editeze.' DELTA 2000 . .~. 1/N/03.1992 şi ordin MLPAT nr. .. nr..:.S.." Indicatoare de norme de deviz pentru lucrări de construcţibm instalaţii şi reparaţii. ...04. programarea~'flh decontarea lucrărilor de construcţii '.c economice a ofertelor pentru licitatii. ... 13/N/08. ediţia 1981.gestiunea documentaţiei economiCe labene • LEXCON -legislaţie În construcţii r I It MATPROD .. 1 - .N.. distribuie şi codifice În conformitate cunormete Norme de consum orientative pe articole de deviz aprobăte'pri MLPAT.B.i Ghiduri şi metodologii pentru principalele activităţi manageriaI6~~' execuţie din sectorul de construcţii-montaj Produse informatice şi de consulting: ..~ • BETA 2000 .: .".Activitate de perfecţionare-instruire (training) .preţuri la zi pentru materiale de construcţii -iF! .. -.sistem lnformatic pentru elaborarea0gq. :F~ I.03:1Q9 Norme de muncă pentru pfincipalel~ activităţi de construcţj~...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful