"

INDICATORD~·NORM~D~ D~Vll
PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE
~,. ft

Ts
- Ediţia 1181-

Volumul fi

"11.ţ()4/2('ONSULTANŢĂ, ORGANIZARE ŞI CIBERN}~TlCĂ ÎN CONSTRUCŢII c.O.C.C.-S.A.

([3

INDICATOR DE NORME DE DEVIZ ..., PENTRU LUCRARI DE TERASAMENTE

Ts
1981
Volumul II
VERIFICAT.
2002

Cuprinde codificarea unitară pe 13 caractere a resurselor În conformitate cu adresa M.L.P.T.L. nr. 1143/DGT/24.03. J 999 şi cu prescriptiile Il.E., fiind încadrate în noua clasificare C.A.E.N. şi C.P.S.A.

Biblioteca UTCN

•.••. ~~~:f>'

I.;--;';'I. TFHN\CA CLU
111111111111/111111111111111111111111111

_.. ~ 1 O -..,,' .', ~~
-2003 -

514668

--

. !.~.-._.--.--'~--- I')u;~ 5 ~ J1t'~f .•. ~

Indicatorul este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr: 6012001 privind achiziţiile publice şi ale Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări, art. C.7. J .c. din secţiunea Informaţii generale, care stipulează: "INDICATOARELE DE NORME DE DEVIZ, SERIA 1981, POT FI FOLOSITE, ÎN MOD ORIENTATIV, ATÂT DE CĂ TRE PROIECTANT~ CÂT ŞI DE CĂTRE OFERTANT, ÎN DESCRIEREA LUCRĂRILOR, A CONDIŢIILOR DE MĂSURARE A LUCRĂRILOR, A EVALUĂRII RESURSELOR NECESARE, A CONSUMURILOR SPECIFICE DE MATERIALE, MANOPERĂ ŞI UTlLAJE."

SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI

VOLUMUL II
lmool OOQltol rsF fsG Denumire capitol Sprijinirea malurilor Curăţarea terenului Amenajări de peluze, plantări şi transplantări, alei, terenuri de joc pentru copii, terenuri de sport şi stăncărie ornamentală Transport şi depozitare mecanizată Consolidarea terasamentelor Pagina 11 33

54

sH

EDITAREA, COPIEREA, MULTIPLICAREA SAU FOLOSIREA INFORMAŢIILOR ÎN BAZE DE DATE SAU APLICAŢII SOFT ÎN SCOPURI COMERCIALE SE FACE NUMAI CU APROBAREA SCRISĂ A C.O.C.C.-S.A., SINGURA SOCIETAT.E ABILITATĂ OFICIAL . DE ţĂ:TRE M.L.P.T.L. SĂ EDITEZE ŞI SĂ 1 DISTRIBUIE ACESTE INDICATOARE

103

Tsl TsJ

124
.

© Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate COCC;.SA®
:•.•,ItIt'

Consultanţă, Organizare şi Cibernetică În Construcţii
în conformitate
CLi Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art. 7 şi 8.

Calea Griviţei 8-10, sector 1,78104] Bucureşti Te"-.:·,OD4,0-021-212 41, Fax: 0040-02]-312 5641 98 www.cocc.ro e-mail: cocc@artelecom.net
3

Tr\\I~tr ~ u~----.! mr'~ ~ ~-~~ l.l.ll.l,-.a ~

2:000
\._-:~....

~

----..-

CAPITOLUL SPRIJINIREA

TsF

Sistem informatic pentru elaborarea ofertelor pentru licitaţii, programarea, urmărirea şi decontarea lucrărilor de construcţiimontaj, finanţate de stat sau din alte Surse
Consultanţă, Organizare şi Cibernetică În Construcţu.. COCC a proiectat şi a dat în exploatare curentă sistemul informatic DELTA 2000, care: . răspunde cerinţelor societăţilor de proiectare şi de execuţie construcţii-montaj în elaborarea ofertelor economice şi a întocmirii tuturor documentelor (formularelor) necesare prezentării la licitaţii conform legislaţiei actuale privind achiziţiile publice, precum şi a "Normelor metodologice" de aplicare a acesteia, permite programarea, urmărirea şi decontare. lucrărilor executate pentru investiţii, indiferent de sursa de finanţare, cu respectarea condiţiilor contractuale şi de legislaţie; aplicaţia permite editarea tuturor rapoartelor specifice lucrărilor de investiţii bugetare şi extrabugetare, rapoarte de tip utilitar, inclusiv fOITImlarele document pentru prezentarea la licitaţii; tip ofertele pot fi Întocmite prin apelarea la indicatoarele de norme de deviz editate În: 1981-1982, 1992-1996 şi 1999-2001 şi În continuare de COCC, care sunt elaborare Împreună cu institute de cercetări şi proiectare de specialitate; menţionăm că indicatoarele elaborate În perioada 1999-2001 sunt indicatoare de rionne de deviz ediţia 1981-1982 revizuite şi completate la zi cu norme pentru materiale şi tehnologii noi, precum şi cu unele modificări la zi ale unor norme; aplicaţia DELTA 2000 este unicat În ţară din punct de vedere al bazei de date normative şi a codificării resurselor, care este realizată în concordanţă cu prevederile Uniunii Europene Amintim că COCC este ,~jngU"'1 societate "hilihlW oficial sii editezo, sii difuzeze şi sti fOlnl'n.'jaJiz('Zt~ aceste nurme, în urma contnf('t(~for JWcare le-a avut cu l\'lCfnd . şi !\lLPTL. Pe lângă indicatoarele de norme amintite mai sus, aplicaţia permite ca utilizatorii Să-şi poată crea norme proprii. cu consumuri de resurse proprii ce se constituie în baze de date normative proprii utilizatomlui Intre utilizatorii care folosesc sistemul DELTA-2000, se pot efectua transferuri automate de date (selecţii de devize, de obiecte, o investiţie sau selecţii de investiţii) prin procedeul export/import foarte rapid, Sistemul DELTA 2000 are programeleelaborate în limb~iul Visual Basic (versiunea 6.0), bazele dedate gestionate cu SQL Server 7.0 şi poate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM, monopost sau în reţea, pentru utilizatori cu Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 sau Windows 2000. Sistemul DELTA 2000 necesită următoarea configuraţie minimă necesară: calculator PC compatibil IBM-PENTIUM 200 MHz; 32 Mb RAM; HDD-IGB, FDD 3,5", CD-ROM, imprimantă M/A3 (recomandăm: PENTIUM II (K6-2) la 300 MHz, 64 Mb RAM şi Monitor 15"), SiSI"l1Iul I)ECC\ 200() este realizllt În conformitate cu prevederile ".prinSt' În Ordollanţ:1 tiI' llrgenţă nr, 601200.1 privind a.'hi,iţiile publice pentru servicii, proiectare şi lucrări.

MALURI LOR 11

11,101
IMI,I"

1111 '81011

11111 1111Il( 1111t!'( '1(11)

1••1'1l

1_1'10
-. Societatea noastră asigură prin contract instalarea, instruirea şi asistcnţa tehnică la sediul beneficiaruhu Preţul de bază pentru sistemul informatic DELTA 2000 este de 700 $, fără TVA, la care se IIdtlll~n contravaloarea diverselor servicii. Pentru firmele care au cumpărat de la COCC versiunea anterioară stabilite prin negociere directă, DELTA, pre(ur/ll'
VIII' "

" •

1'11 A
111"12A

De asemenea, În funcţie de mărimea societăţilor comerciale (număr de personal, dotare irll,ullllltll'n etc.), preţurile pol deveni negociabile,

eneralităţi prijiniri de maluri, cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la ăpături executate În spaţii limitate, având lăţimea de până la 1,50 m Între maluri prijiniri de maluri cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la ăpături executa te in spaţii limitate, având lăţimea de 1,51-2,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la săpături executate În spaţii limitate, având lăţimea de peste 2,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag verticali ascuţi şi la un capăt şi cadre de lemn, cu interspaţii Între dulapi de maximum 0,05 m, la săpături de fundaţie, În teren uşor sau mijlociu Sprijiniri de maluri, cu dulapimetalici aşezaţi orizontal, la săpături executate in spaţii limitate, având lăţimea de până la 1,50 ITi între maluri Sprijiniride maluri, cu dulapi metalici aşezaţi orizontal, la săpături executate În spaţii limitate, având lăţimea de 1,51-2,50 m Între maluri Sprijin iri de maluri, cu dulapl metal ici aşezaţi orizontal, la săpături executate in spaţii limitate, având lăţimea de peste 2,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri, cu dulapi metal ici aşezaţi orizontal, la săpături În terenuri cu împingeri mari, executate În condiţii speciale, la drenuri şi canale de adâncime, având lăţimea de până la 1,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici aşezaţi orizontal, la săpături În terenuri cu Împingeri mari, executate in condiţii speciale, la drenuri şi canale de adâncime, având lăţimea de 1,51-2,50 ni Între maluri, Sprijinir de maluri, cu dulapi metalici verticali şi cadre de lemn, cu interspaţii Între dulapi de maximum 0,05 m, la săpături de fundaţie, În teren uşor sau mijlociu Sprijiniri la pereţii săpăturilor de fundaţii, executa te 'cu palplanşe de lemn bătute manual Cadre din lemn de răşinoase, pentru sprijinirea pereţilor de palplanşe '

14

15

16

18

19

20

21

22

25

27

28
29

5

cu păstrarea structurii Mobilizarea manuală a solului În vederea asigurării prizei cu stratul vegetal. În vederea consolidării lor.TsF13 TsF14 Sprijiniri de maluri.. '\" 11I(1~~ in depozit a arborilor sau cioatelor izolate. a arborilor tăiaţi În scaun sccaterea au defrişător montat pe tractorul S-1500. cu dulapi de fag vertical. . montate pe II notor S-1500 ~. a arborilor tăiaţi În scaun ndepărtarea (evacuarea) mecanică a materialului defrişat sau a cioatelor xecutarea arăturii la adâncimea de 25-28 cm. până distanţa de 150 m. executată pe taluzuri cu înălţimea de până la 4 m Îmbrăcarea taluzurilor cu pământ vegetal compactat. cu remorca de 3 tone. cuprinzând două treceri perpendiculare Între ele. după dofrişare. ramurilor şi tulpinei Extragerea pământului necesar amenajării spaţiilor verzi. cuplat la tractorul rutier Transportarea la distanţa de până la 500 rn.05 m CAPITOLUL TsG i '. de po terenurile de luncă. strângerea În grămezi şi arderea lor supravegheată Curăţarea terenului de iarbă şi buruieni . cu păstrarea structurii În straturi Îmbrăcarea taluzurilor cu pământ vegetal compactat..11011 1••1100 1. cu explozibil Cosi rea vegetaţiei I 33 35 35 • • . TERENURI DE JOC PENTRU COPII.cQrlf1carea mecanică a solului pe două sensuri perpendiculare sccaterea cu defrişător montat pe tractorul S-1500. prin secţionare succesivă a crengilor. cu explozibil Dezrădăcinarea cioatelor de foioase tari şi de brad. executate cu interspaţiile Între dulapi de maximum 0.1101 AMENAJĂRI DE PELUZE.111l0 1••111111 1. cu defrişător pe tractor S-1500. adunarea manuală În grămezi a materialului lemnos şi Încărcarea lui În remorcă Dezrădăcinarea cioatelor de răşinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi. foioase tari şi foioase moi. În vederea consolidării lor. a suprafeţelor de tufişuri sau arbuşti cu diametrul de până la 10 cm.. la săpături executate În spaţii limitate. de terenurile nisipoase. pe teren orizontal sau cu panta de 20%. Defrişarea manuală a suprafeţelor Împădurite cu tufişuri şi arbuşti cu diametrul de până la 10 cm. a resturilor lemnoase adunate de pe suprafeţe defrişate Cornasarea depozitelor de resturi lemnoase (provenite din defrişare) cu o formaţie cu 4 buldozere pe şenile S-1500 III 1 (II tii ea 48 49 49 50 51 51 lJO 52 53 36 TsG04 CAPITOLUL TsH 37 37 39 40 TsG05 TsG06 TsG07 TsG08 I I ••11111" l. inclusiv transportarea manuală a materialului lemnos in depozite Scoaterea cioatelor de răşinoase sau de foioase moi. 4.10 TsG01A TsG02A TsG03 J "ÎI. ascuţit la un capăt şi cadre de lemn. cu plugul cu 2 trupiţe. PLANTĂRI ŞI TRANSPLANTĂRI ALEI.50 m. cu defriţător montat pe tractor 8-1500 Scarificarea mecanică a terenului defrişat. executată pe taluzuri cu Înălţimea intre 4 m şi 8 m 54 57 57 58 42 43 44 TsG09 TsG10 TsG11 59 4r. inclusiv transportarea materialului lemnos În grămezi Defrişarea mecanică. inclusiv transportarea manuală a materialului În grămezi Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de răşinoase sau foioase moi şi transportarea materialului lemnos În depozite Scoaterea cu mijloace menuale a cioatelor de foioase tari şi de brad şi transportarea materialului lemnos in depozite Doborârea cu ferăstrăul mecanic a arborilor de răşinoase.6 59 TsG12 TsG13 TsG14 60 46 47 61 6 7 . până ~a adâncimea de 0. nivelarea şi finisarea suprafeţelor după mobilizarea solului Aşternerea uniformă a stratului de pământ vegetal. pentru linii electrice aeriene de Înaltă tensiune. cu defriţător montat pe tractor S-1500 Scoaterea cioatelor de foioase tari şi brad..tI hl~ I . cu dulapi de fag aşezaţi orizontal.OIU I. cu şufa sau troliul. la săpături de fundaţie. inclusiv împinqerea materialului lemnos În grămezi _ Doborârea manuală a arborilor de răşinoase şi foioase.U 111 30 I 1!if~1I 31 r . pentru linii electrice de inaltă tensiune Sprijiniride maluri.. cu tractorul rutier tip forestier.1 • III CURĂŢAREATERENULUI Generalităti Degajarea 'terenului de frunze şi crengi. TERENURI DE SPORT §I STÂNCĂRIE ORNAMENT ALA Generalităţi Degajarea terenului de corpuri străine Tăierea manuală a arborilor.

f. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 4400 m3/h ' . borduri. forme cu balot de pământ la rădăcină cu înălţimea plantei Plantări Transplantări cu balot de pământ Plantări pentru gard viu Udarea plantaţiilor . 0. executată cu blocurile Protejarea şi înierbarea taluzelor cu Înclinare maximă de 2:3. cu balot de pământ la rădăcină Extragerea mecanizată a arborilor cu diametrul de peste 10 cm.TsH08 TsH09 TsH10 TsH11 TsH12 TsH13 TsH14 TsH15A TsH16A TsH17 TsH18 TsH19 TsH20 TsH21 TsH22 TsH23 TsH24 TsH25 TsH26 TsH27 TsH28 TsH29 TsH30 TsH31 TsH32 TsH33 TsH34 TsH35 TsH36A Spor la consumurile de forţe de muncă la art. executată manual Amenajări de alei de parc şi terenuri de joc pentru copii Drenuri Amenajarea pistelor de atletism Amenajarea terenurilor pentru sport. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 12500 m% ' Descărcarea sau Încărcarea. forme Plantarea florilor şi plantelor perene .tip Ks . În vederea' transplantării Extragerea mecanizată a arborilor cu diametrul de până la 10 crn. CAPITOLUL TRANSPORT Tsl MECANIZATĂ 95 96 99 100 101 I I 111101 ŞI DEPOZITARE 69 69 Inl02 Inl03 I nl04 70 71 . în ănchidere de linie c. Tăieri de corectie Tunderea gard~rilor vii.40 m şi h=0.categoria transportoarelor CAPITOLUL CONSOLIDAREA TsJ 103 104 105 107 109 112 114 117 120 122 123 n . În condiţii medii de amenajare a vetrei de vehiculare a utilajelor conducătoare .40 m Pregătirea sistemului radicular la arbori. II III TERASAMENTELOR 124 13q 131 TsJ01 TsJ02A Generalităti Stabilizarea terasamentelor În amplasament / Consolidarea terasamentelor. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 6500 m3/h ' Depunerea materialului excavat. cu instalaţia de transport cu benzi de 1800 mm Iătime Transportul materialului excavat. cu NETEZON (material netesut înierbat) .. chenare. cu balot de pământ la rădăcină. pentru fiecare 4 m Inăltime de taluz peste cea de 8 m pervăzută În normele respective Udarea suprafeţelor cu furtunul Administrarea Îngrăţămintelor Cosi rea mauală a gazon ului Plivi rea buruienilor În peluze Rectificarea marginilor la peluze şi rabate Săparea manuală a gropilor poligonale pentru plantări izolate. cu păstrarea structurii solului şi separarea stratului de pământ vegetal.1i39 ' ••II~O 1iii I 141 64 65 66 67 67 _ 68 Terenuri de sport din mixturi cauciucate Confecţionarea şi montarea de panouri. prin înlocuirea materialului din terasament În şliţuri. cu instalatia de transport cu benzi de 2000 mm Iătime ' Transportul materialului excavat. gropile având lărgimea de până la 2 m şi adâncimea de până la 1. Depunerea materialului excavat. 9 . cu instalatiade transport cu benzi de 1400 mm Iătime ' Transportul materialului excavat cu instalatia de transport cu benzi de 1600 mm lătime ' Transportul materialului excavat. porţi şi stâlpi la terenurile de sport Stâncărie ornamentală Stâncărie ornamentată din blocuri grupate.1600-3600 Riparea benzilor de transport. ambalat În plasă de sârmă şi doage Extragerea manuală de buxus. Combaterea bolilor şi dăunătorilor În plantaţii.50 m . pentru Îmbrăcarea cu pământ vegetal pe fiecare 4 m Înăltime de taluz peste Înălţimea de 8 m din articolul respectiv: corespunzător grosimii stratului din pământ vegetal Semănarea gazonului Brăzduiri Spor la normele TsH10B şi TsH10D pentru brăzduirea de consolidare. cu utilaj combinat de depozite . expuse la eroziune. 1 10105 ToI06 lsl07 TsI08 TsI09 Tsl10 72· 74 76 76 77 79 80 81 81 82 83 84 86 88 92 94 Generalităti Transportul materialului excavat. cu instalaţia de transport cu benzi de 2250 mm Iătime Depunerea materialului excavat. Extragerea manuală a arborilor şi puieti lor de arbori fără balot de pământ la rădăcină ' Extragerea manuală a tufelor de arbuşti şi a răşinoaselor de până la h=2 m. din zgură Amenajarea gropilor pentru sărituri 8 t 62 62 63 ' ~113"1 " nllUU ' . având balot de pământ la rădăcină de diam. TsH07.

confecţionaţi din fascicule SPB Teacă de protecţie din polietilenă.2. pentru tiranţi pretensionaţi.1. rezervoare 1lL/lopate etc. Conţinutul capitolului 139 141 142 143 145 146 147 148 148 149 150 151 152 153 154 Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile moteriale şi manoperă. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz privind sprijinirea 1I1ulltrllor la lucrări de fundaţii. la stabilirea consumurilor specifice de manoperă s-a ţinut seama. fixaţi În teren Tiranţi de ancorare În teren. pentru tiranţi de ancorare. pentru consolidări şi etanşări de terenuri Foraj rotativ cu circulaţie directă. Consumurile specifice de materiale Consumurile specifice de materiale cuprind materialul lemnos sau metalic de sprijinire precum şi materialele de prindere (cuie. lăţimea intre maluri. Pentru sprijiniri cu dulapi de fag sau metal aşezaţi orizontal. specifice diferitelor tipuri de sprijiniri. pentru formarea bulbului de scelment la tiranţi ancoraţi În teren Injectarea de protecţie În zona liberă a tirantului. canalizare.şi menţinerea forţei de tensionare Tensionarea tiranţilor ancoraţi În teren şi blocarea cu ancoraje inel-con 132 133 134 135 136 CAPITOLUL Ts F SPRIJINIREA MALURILOR neralităţi 1. stabilite În funcţie de mărimea impingerii pământului rrlJlnit. subsoluri. Consumurile specifice manoperă: Consumurile specifice de forţe de muncă cuprind operaţiile de lucru necesare. astfel: 3. fixaţi În teren Introducerea tirantului În foraj Injectarea cu presiune a suspensiei de ciment. 2. Consum urile specifice din normele de deviz sunt stabilite pentru de lucru necesare şi de condiţiile III/Ilore normă În funcţie de operaţiile pnolflce de execuţie. in interiorul tecii de polietilenă Tensionarea de probă a tiranţilor de ancorare. de următoarele operaţii principale: 10 11 . cu tub de protecţie cu D maxim = 146 mm. la foraje pentru consolidarea sau etanşarea terenurilor Obturator gonflabil.umplutură de Înlocuire. pretensionaţi. executată Înaintea injecţiei de umplere Injectarea de umplere cu suspensie de ciment aforajului pentru tiranţi de ancorare. În funcţie de modul de aşezare a dulapurilor. cu pânză neţesută NETESIN Pozarea avantuburilor pentru inhecţii şi cimentarea lor Foraj rotativ cu circulaţie directă. În Închidere de linie c. cu şapa Protejarea terasamentelor. Hidroizolarea platformei căii ferate.f. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea molordin acest capitol 2. Sprijinirile se vor executa pe bază de proiect sau date tehnice de uţie detaliate. realizarea pantelor de scurgere şi . cu diametrul de 90-130 mm. mărimea interspaţiilor dintre ei. cu D=75 mm.2. specifice de 1. stabilite pentru fiecare normă in parte. antrenat de instalaţia de foraj Tuburi Înglobate În masa suspensiei. prin decaparea platformei. 2. 3.1.1. pentru verificarea stabilităţii bulbiler . ancoraţi În teren Ţeavă metalică de injecţie. scoabe).1. . grupate pe tipuri de sprijinire. netubat.TsJ03 TsJ04 TsJ05 TsJ06A TsJ07 TsJ08 TsJ09 TsJ10A TsJ11 TsJ12A TsJ13A TsJ14A TsJ15A TsJ16A TsJ17A TsJ18A TsJ19A TsJ20A TsJ21 A TsJ22A TsJ23A TsJ24A Consolidarea terasamentelor. Conţinutul normelor 3. drenuri. Consum urile specifice de material lemnos sau metalic sunt stabilita pe bază de analize speciale şi dispozitive constructive. pretensionaţi. În forje Prepararea suspensiei pentru injectare În foraje Injectarea suspensiilor pentru consolidarea sau etanşarea terenurilor " Extragerea tubajului de protecţie Degajarea capului pierdut de la talpa forajului. adâncimea sprijinirii şi numărul de refolosiri a materialului până la uzarealui completă. la forajul cu tub antrenat Spălarea cu apă a forajului.2. 155 156 3.

pregătirea materialului lemnos pentru pus În lucrare; manipularea materialului până la locul de pus În operă; aşezarea dulapilor şi spraiţuirea provizorie a lor; montarea filetelor şi spraiţuirea provizorie a lor; demontarea progresivă a sprijinirilor şi ridicarea materialului pe mal; - curăţarea materialului demontat, transportul manual şi depozitarea lui pe sorturi până la 10 m de marginea sprijinirii. 3.2.2. Pentru sprijiniri cu dulapi de fag de metal vertical şi cadre de lemn, la stabilirea consumurilor specifice de lucru s-a ţinut seama de aceleaşi operaţii principale de lucru ca şi la pct. 3.2.1. precum şi de baterea manuală a dulapilor, progresiv În măsura adâncirii săpăturilor. 3.2.3. Pentru articolele Ts F 11 şi Ts F 12 operaţiile de lucru principale sunt arătate la articolele respective. 3.3. Pe lângă operaţiile de lucru principale arătate la punctele 3.2.1., 3.2.2. şi 3.2.3. În normele de deviz sunt cuprinse şi consumurile specifice de manoperă muncă pentru: - pregătirea - Încheierea şi deservirea locului de muncă; - curăţarea uneltelor şi purtatul lor de la un loc de muncă la altul, În cadrul aceluiaşi şantier. 4. Condiţii de măsurarea lucrărilor

-

1'" 11I(\8uraastupării

,2, Demontarea şi Îndepărtarea sprijinirilor se va face de jos În sus, gropi lor de fundaţie (şanţurilor) cu pământ sau executării II II II h\\lol. Numărul de dulapi aşezaţi orizontal, care se îndepărtează simultan "" vmtlcală, nu trebuie să fie mai mare de trei, iar În cazul terenurilor cu I tJn,lvltate redusă numai câte unul. În timpul îndepărtării dulapilor trebuie IIIIIIII/Ite corespunzător filetele şi spraiţurile, cele existente neputând fi 1111\110 decât după ce s-au fixat spraiţurile provizorii.

4.1. Sprijinirile maluri lor cu dulapi de fag, dulapi metalici sau palplanşe de lemn se măsoară la metru pătrat de suprafaţă sprijinită, exclusiv unitatea de măsură pentru Ts F 12 a arătată În articolul respectiv. Cantităţi le de lucrări se stabilesc pentru fiecare normă de deviz, În funcţie de tipul de sprijinire şi condiţiile de execuţie arătate În fiecare articol.

5. PRECIZĂRI
5.1. Executarea sprijinirilor se va executa În funcţie de natura şi umiditatea terenurilor cât şi de adăncimea săpăturii, În strictă conformitate cu prevederile proiectelor şi datelor tehnice de execuţie detaliate. La sprijini riie cu dulapi aşezaţi orizontal, se admite o avansare a săpăturii nesprijinite de 0,25-0,50 m În terenuri coezive; În consecinţă, executarea sprijinirii trebuie să se execute În mod corespunzător, astfel ca să nu se permită avansarea săpăturii nesprijinite decât În limitele .mai sus arătate. În acest scop, se vor monta spraiţuri provizorii, urmând ca la terminarea fiecărui panou să se monteze filetele şi spraiţurile definitive. La sprijinirile cu dulapi aşezaţi vertical, la terenuri coezive, baterea dulapilor trebuie să urmeze de aproape săpătura cu atât mai mult cu cât terenul are o coeziune mai redusă (batere de urmărire). .

12

13

TsF01 sprijiniri de maluri, cu dulap; de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1,50 m intre maluri
A1 - adâncimea sapaturii 81 - adâncimea sapaturii e1 - adâncime a sapaturii 01 - adâncime a săpăfurii E1 - adâncimea sapaturii F1 - adâncimea sapaturii de 0,00 2 m, Între dulapi de 0,00 2 m, intre dulapi de 2,01 4 rn, intre dulapi de 2,01 ...4 m, Între dulapi de 4,01...6 m, intre dulapi de 4,01 ...6 m, intre dulapi 0,00 0,21 0,00 0,21 0,00 0,21 0,20 m 0,60 m 0,20 m 0,60 m 0,20 m 0,60 m

D

.----··-·----------·------·-··---I~--5·---CANT-' E
' ,,-, DENUMIRE RESURSA Manoperă . .. U.M ~

E~

IIJ4Ul00107001

Dulgher TOTAL

1 ore ore

I

0.69 0.69

I

0.43 0.43

TsF02 Sprijin iri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de 1,51-2,50 m intre maluri
CANTITATI A1 / 81 de 0,00 2 m interspaţii de 0,00 2 m interspaţii de 2,01 4 m interspaţii de 2,01 ...4 m interspaţii I I udăncimea săpănmi de 4,01 6 m interspaţii 1 1 udăncimea sapăturii de 4,01 6 m interspaţii 1 • sdăncimea sapaturii de 6,01 8 m interspaţii 111 • odâncimea sapaturii de 6,01 8 m interspaţii () masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita. CANTITATI

Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.

---'---'---1-COD
I -.--._

-~_ .._-~--.--DENUMIRE RESURSA Materiale U_M

r

e1

I

1\ 1 "I

D1

udAncimea IIdAncimea 1 IldAncimea 1) I IldAncimea

săpăturii săpaturil sapăturii sapaturii

2811236827395/ /28741458870011 /2010102917685/

Sp L=0,60-1,SO m Cuie cu cap conic tip al 4 x100 OL34

S 2111
Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2,50 m

1 kg /0.0297/0.0188/0.033710.02081 / m3 /0.00471 0.0027/0.004710.00271

intre intre Între Între Între Între Între intre

dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi

de 0,00 0,20 de 0,21 0,60 de 0,00 0,20 de 0,21..0,60 de 0,00 ...0,20 de 0,21...0,60 de 0,00 0,20 de 0,21 0,60

S 8689 /7124010010700

I Dulgh"
~-'---.
--"

Manoperă 1 ore / 0.51 TOTAL ore 0.51 0.3 0.3 - .COD 0.58 0.58 0.36 0.36 201010291768SI F1 /28741458870011 128112368274001 Materiale I tiv ci C gr=50mm L=2,SO m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Spraiţ metalic telescopic 0,08 MN (8tf) L=1,SO-2,50 m Manoperă 71240100107001 Dulgher 1 ore 1 0.69 1 mll DENUMIRE REŞURSA U.M A11 81

I

el

I

01

I

E1

__co~J2811236827395 2874145887001 2010102917685

DENUMIRE RESURSA Materiale

CANT U.M E1

0.00471 0.00271 0.00471 O.OOU 10.0081

1 kg 10.029710.018810.033710020810.03961

S praiţ metalic telescopic 0,08 MN (8tf) L=0,60-1 ,50 m C uie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111

buc 10.0035 kg 10.0396 m3 0.0081

0.0022 0.0248 0.0041

I buc

10.002610.00171

0.003 10.001910.00351

oulap

fag tiv ci C gr=SOmm L=2,50 m S 8689

I

0.41

I

0.8

I

0.47

I

0.96

14

15

C
~

--CANTITAŢI DENUMIRi : RESURSA U.M A1
_____

o-~COD

~
01 0.47

,
Il

_._~--_.

-----TOTAL
o' o

I

81 0.41

I

C1 0.8

I

I

E10.96

--J

_1_

DENUMIRE RESURSA Materiale

1 tA.~L~~~1-,
U.M

CANTITAŢI

ore

0.69

__

CANTITAŢI

_-=_. __
2010102917685 2874145887001 2811236827400

L...•. ___ ...M ~
ateriale

~IRE RESURSA DENUM

U.M F1 G1

IIIWJ.UOOIlB81 Lemn rol cons rur coj fag L=1 m d subt.min 18cm S 4342

I m3\

0.00411 0.0026\ 0.0051\ 0.0032 10.00411

H1

IIIIW~U17685\

Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 Scoabe din oţel Manoperă

\ m3 10.004710.002710.0081

Dulap fag tiv ci C gr= 50mm L=2,50 m S 8689 Cuie cu cap conic ti a14xl000L34 S2111

m3 kg buc

0.0041 0.0248 0.0022

0.0109 0.0465 0.0042

0.0053 0.0287 0.0025

n,~WIOS70011
h'1\)(03115281

1 kg 10.02971 0.01881 0.03961 0.02481 1 kg 10.012910.007910.024810.0149

Spraiţ metalic teleso 'pic 0,08 MN (8tf) L=l ,502,50m Manopera

t IJ~U10010700 1 Dulgher
1 ore 1 0.58

1 ore 1 1.11 1 0.65 TOTAL ore 1.11 0.65

1 1.32 1 0.82 1.32

171240100107001 Dulgher _____________________________

I

1.08

I

0.65

---0.82 FI I

T~O~TA~L~o~re~~0~.5~8 1~.0~8 ~0.~65~ __ __

c~
TsF03

DENUMIRE RESURsAl~~L.:r
Materiale Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 Cuie cu cap conic tipal Scoabe din oţel Manopera 4 x100 OL34 S 2111 m3 kg kg 0.0109 0.0465 0.0037

Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de peste 2,50 m intre maluri
- adâncimea - adâncimea - adâncimea - adâncimea El - adâncimea F1 - adâncimea Al Bl C1 01

tl1 0102900888 1 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 2010102917685 2U74145887001 2675276311528

1 m3 10.00881 0.0052 0.0053 0.0287 0.0218

săpăteril de 0,00 4 m interspaţii intre dulapi de 0,00 0,20 m
săpanmi sapaturii sapaturii săpaturii sapaturii de 0,00 4 m interspaţii de 4,01...6 m interspaţii de 4,01...6 m interspaţii de 6,01 ...8 m interspaţii de 6,01...8 m inlerspaţii intre intre intre între intre dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi de 0,21 0,60 de 0,00 0,20 de 0,21...0,60 de 0,00 ...0,20 de 0,21...0,60 m m m m m

7124010010700

I Dulgher
TOTAL

1 ore 1 1.41 ore 1.41

I

0.87 0.87

Se masoara la metru pătrat de suprafaţă sprijinită.

16

17

TsF04 Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag verticali ascutiti la un capat si cadre de lemn, cu interspatii intre dulapi de maximum 0,05 m, la sapaturi de fundatie, in teren usor sau mijlociu A1 -lăţimea B1 -lăţimea C1 -lăţimea 01 -lăţimea Între maluri sub 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 0,00...4 m Între malur'isub 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 4,01...8 m Între maluri peste 2,50 m adâncimea suprafatei sprijinite de 0,00 4 m Între maluri peste 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 4,01 8 m t II t t IIt Sprijiniri de maluri, cu dulapi metal ici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1,50 m intre maluri IIdnnclmea săpăturii până la 4 m interspaţii Între dulapi de 0,00 0,20 m ,ulAnclmea Săpăturii până la 4 m interspaţii Între dulapi de 0,21 0,60 m Ilrlnnclmea Săpăturii peste 4 m interspaţii Între dulapi de 0,00 ...0,20 m 'HIAnclmeasăpătarii peste 4 m interspaţii Între dulapi de 0,21..0,60 m IIInNoarăla metru pătrat de suprafaţă sprijinită. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă sprijinită.

TsF05

r

I

--:::--T-. _J

:--r-:--_._DENUMIRE RESURSA
Materiale

DENUMIRE RESUR

SA

CANTITĂŢI U.M

o_~_~

U.M

r------[B----, A1 B1
I I

CANTITĂŢI C1

-j

A1
Materiale

I

B1 / C1

I

01

01

2874145887001/ Cuie cu cap conic tip a1 4 x 1000L34 S 2111 28752763115281 Scoabe din oţel / 2010102901167 Manele de rasinoase L=2-6m d= 711cm S 1040

, kg 10.0267' 0.02671 0.0347/ 0.0347 kg / 0.0554/ 0.0554/ 0.0663/ 0.0663/ / m3 0.0074 00074 0.0109 0.0109 0.0084/ 0.0084/

I

iOI0102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m 1 m3 10.00141 0.001 10.002210.0015 S 8689 J/I(41458870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 1 kg 10.02281 0.01491 0.03271 0.01981 S 2111 1 buc 10.00581 0.003 10.00581 0.003 1

1~1l112363101081Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea săpatcrâor

/2010102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m / m3 /0.0084/0.0084/ S 8689

1~1l112368273951Spraiţ metalic telescopic 0,08 MN (8lt) 1buc 10.00281 0.001810.003810.00231 L=0,60-1,50 m
Manoperă

17124010010700

I "",h"

Manoperă

/ ore / 3.09 TOTAL ore 3.09

4.18 4.18

3.47 3.47

4.97 4.97

-/1240100107001 Dulgher TOTAL

1 ore 1 0.62 ore 0.62

I

0.36 0.36

I sn I
on

0.45

0.45

19

00581 0.21 1.003 1 I~0101029008881 I ~0101029176851 11112363101081 Dulap metalic 50x200x3000 m ptsprijinirea sapaturilor Lemn rot cons rur coj fag L=1 m d sub!.min 18cm S 4342 Dulap fag tiv ci C gr-50mm L=2._-- Spraiţ metalic telescopic 0._-~ .00331 0.00151 kg 10.M Al -_.adâncimea C1 . avand latimea de 1.20 m sapaturii până la 4 m interspaţii între dulapi de 0.003 10.50 m 1 buc 128J123631 O1081 Dulap metalic 50x200x3000 m ptsprijinirea sapaturilor 120101029176851 Dulap fag tiv ci C gr-50mm L==2.71 1.20 m Sprijiniri de maluri.50-2.60 m I I~ I lulOnclmea ~d~nclmea (.35 1.50 m S 8689 1 buc 10_00581 0. 1 m3 10.032710. metru pătrat de suprafaţa sprijinită.21-0..50 m S 8689 I 0.00341 1 m3 10.63 0.022810.0327 0.002210.~ TsF06 Sprijiniri de maluri.00-0.00151 1 kg 10._._-.adâncimea săpaturii sapaturii sapaturii sapa/urii până la 4 m interspaţii între dulapide 0.00141 0.8 ~1l762763115281 Scoabe din alei Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S2111 Manoperâ 21174145887001 I 0.0023" L=1 .85 0.0021 10_00561 0. la sapaturi executate in spatii limitate.0149 0. la sapaturi executate in spatii limitate.60 m Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.00-0.026710.85 20 21 . Materiale CANTITATI --------------1~-.20 m peste 4 m interspaţii între d\llapi de 0.35 0.009910.60 m peste 4.001 10.--- tAl---------81 C1_L~_ _.21-0..0198 1 m3 10.001 10.21-0.71 0.1 wlOncimea III uliOnclmea II illnUOara la săpătarii păna la 4 m interspaţii între dulapi de 0.50 m intre maluri A 1 .002810.015810.20 m săpăturll peste 4 m interspaţii intre dulapi de 0.--.51-2.05 I 0. cu dulapi metalici asezati orizontal.014910.08 MN (8tf) 1 buc 10.63 '/1240100107001 Dulgher ------ TOTAL ore Iare TOTAL ore 1 1.adâncimea 81 . -]--------------------------------JCOD -------- DENUMIRE RESURSA ------------------ _ U.60 m săpaturii peste 4 m interspaţii între dulapi de 0.---~-J-.M -- Materiale 28112368274001 r ~ Al CANTITATI I I D1 I I 81 Cl ~ DENUMIRE RESURSA .003 10_00581 0.. S 2111 Manoperâ 71240100107001 Dulgher I Iare 1 0.00141 0.05 1.00-0.46 I 1.50 m intre maluri TsF07 pănă la 4 m interspaţii între dulapi de 0.21-0. avand latimea de peste 2.01981 128741458870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 .adâncimea 01 .46 0.00581 0_003 .8 0.21 I 0.002210.015811 1 kg 0.-::-~ U.00-0.0228 0. cu dulapi metalici asezati orizontal.m interspaţii intre dulapi de 0.001810_003810.

sprijinirea sapaturilor 1 kg 10.67 0.adâncimea săpăturii 10.01-10 m interspefli între dulapi de 0.91 ~ .01-18 m interspaţii intre dulapi de 0.00761 0.20 m M1.05 m H1 .54 0.00761 0.01-16 m interspaţii între dulapi de 0.00271 0.1 0.04851 0.01-18 m interspaţii între dulapi sub 0.adâncime a săpăterii 4.sprijinirea sapaturilor -C.00S31 0.048sl \20112363101081 1 buc 10.01-4 m interspaţă între dulapi de 0.__ .adâncimea sapaturii 12.00761 0.20 m 11.adâncimea sapătuni 4.003sl 0.20 m K1 .M A1 COD l~:UMIRE TOTAL ore 0.03961 0. la drenuri si canale de adancime.1 1 0. .adâncimea săpătarii 0.03961 0.0022 E1 0.003410.adâncimea săpătarf 8.00-2 m interspaţii între dulapi de 0.adâncimea săpaturii 10..sprijinirea sapaturilor 1 m3 10.75 0.•..- 1 1.78 I 0.0023\ 0.l I u. avand latimea de pana la 1.001310.0027 "1"1111\21395 Spraiţ metalic telescopic 0. __ I K1 L1 I 01 1 m3 \ 0.adâncimea sapaturii 12.88 ---CANTITAŢI U.r-------._--_.001910.001610.01-8 m interspaţli între dulapi sub 0.20 m Se masoara la metru pătrat de suprafaţă sprijinita.50 m 22 23 .001610.63 --_. .adâncimea sapaturii 6.05-0.01-12 m interspaţii Între dulapi de 0. __ 1. )0 CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Materiale 1I1111U2 L:::2.88 .001910.05-0.00761 81123682739s1 Spraiţ metalic telescopic 0.07821 0.63 .005310.0019\ 0. cu dulapi metalici asezati orizontal.00341 0.001310.20 m Q1.00761 0.67 .00761 0.adâncimea săpătarii 2.05 m J1 .01-8 m interspaţii intre dulapi de 0.adâncime a săpăturii 14. la sapaturi in terenuri cu impingeri mari.M A1 - ---.OSm 81 .08 1 buc 10.OS-O.20 m E1 .08 MN (8tf) L=0.05-0.048SI buc 10.50 m Manoperă Dulgher 1 ore 1 0.05 m L 1 ._.05-0.60-1.75 1 1.20 m G1 .05 m N1 .0022 buc 0.60-1.007610. TOTAL ore 0.06241 0.--C1 0.91 0.0016 RESURSĂ I 81 1 C1 1 D1 \ E1 ~01010291768SI 120741458870011 -Materiale Dulap fag tiv ci C gr-SOmm L=2.00441 1 kg 10.._---_ .TsF08 o Sprijiniri de maluri.adâncimea săpălurii 16.20 m 01 .adâncimea săpălurii 14. CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA U..78 0.00531 0..05 m R1.0016 0.50 m S 8689 128741458870011 12811236310108\ Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Dulap metalic 50x200x3000 m pl.49 I 0.50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Dulap metalic SOx200x3000 m pt.M F11 G1 -] H1 G I J1 1 m3 10. .adâncimea sapănmi 8.001310.05-0.adâncimea sapaturii 0.01-12 m interspaţii Între dulapi sub 0.adâncimea săpăturii 16.----.08 1 buc \ 0..048sl 0.50 m S 8689 1~11/~1468870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 1~1I11~363101081 Dulap metalic 50x200x3000 m pt.adâncimea sapaturii 6.048sl 1 U._-----------_.01-14 m interspaţii între dulapi sub 0.01-6 m interspaţii între dulapi de 0.005310.29 1 0.07821 1 buc 10.048sl 0.00161 0.03961 0.adâncimea săpaturii 2.01-14 m interspaţii între dulapi de 0.OS-0.00S31 0.00271 MN (8tf) L=0.05-0.50 m intre maluri A 1 .00191 0.29 . _.54 0.50 m Manoperă ()1()0107001 Dulgher 81 0.01-4 m interspaţii intre dulapi sub 0.00531 I~1\1123682739S\ 11240100107001 Spraiţ metalic telescopic 0.05 m P1 .20 m C1 .05 m F1 .007610.0027 D1 0. COD DENUMIRE RESURSA Materiale 201010291 7685\ Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L:::2.01~6 m interspaţii intre dulapi sub 0.01-16 m interspaţii între dulapi sub 0._---l_AN_T_ITA_Ţ~ M1 I N1 .01-10 m interspaţii între dulapi sub 0.05941 0.0027 1 ore 1 0.002710. executate in conditii speciale.49 0.001610.00221 0.OS941 0.00341 0.05-0.60-1.1.0023 1 kg 10.05 m 01 .00S31 0.00-2 m interspaţii între dulapi sub O.OS941 0.00441 MN (8tf) L:::0.

05 m.05-0.00-2 m interspaţii între dulapi de 0.05-0.20 m 1 • adâncimea sapaturii de 14.00531 0.sprijinirea sapaturilor 1 m3 10.05 m 1·adâncimea sapaturii de 10.01-18 m interspaţii între dulapi de 0.20'm 11-adăncimea sapaturii de 8.05 m R1 .05 m de 0.0019 0.001610.0035/0.601. 20 029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.COD CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA U.001310.0016 1 kg 10.20 m de 4.03961 0.05-0.01-8 m interspaţii între dulapi de O. cu dulapi metalici asezati orizontal.M A1 I 81 I C1 .08 MN (8tf) l=O.01-4 m interspaţii intre dulapi de 0.01-16 m interspalii intre dulapi sub 0." D1 I E1 .001310.00761 128741458870011 128112363101081 24 25 .01-10 m interspalii intre dulapi de 0.05-0.12 1. executate in conditii speciale.0053 0.9 1.50 m Manoperă 1 buc 10.adâncimea săpaturii de 10. la sapaturi in terenuri cu impingeri mari.01-16 m interspalii intre dulapi de 0.05 m 1~1• adâncimea sapăturii de 14.05 m de 2.0052/ C D ~lic 50x200x3000 sapaturilor m pLsprijinirea Spraiţ metalic telescopic 0.00761 0.7 / 1.97 0.05-0.97 / 1.01-6 m interspaţii între dulapi de 0. adâncimea săpăturii de 16.36 1.00-2 m interspaţii între dulapi sub 0. : i ndAncimea t1dAncimea OI udâncimea 1)1 ndăncrnea I 1 • odâncimea sapătuni săpaturii săpăturli sapaturii sapătuni CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale U.0053 0.00761 0.20 m 1.04851 0. avand latimea de 1.23 ore: 1.01-8 m interspaţi' intre dulapi sub 0.42 ore 1.01-4 m interspafii între dulapi sub 0. I .01-12 m interspaţii între dulapi de 0.00531 0.05-0.01-6 m interspaţii intre dulapi sub 0.05 m 111• adăncmea săpăturii de 6.01-14 m interspaţl între dulapi sun 0.05 m 11 adăncmea săpaturf de 4.01-18 m interspaţii intre dulapi sub 0.7 1.0782 0.20 m 01 .50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Dulap metalic 50x200x3000 m pt.adâncimea săpaturii de 16.05-0.36 de 0.05-0.20 m de 2.M K1 / l1 / M1 TsF09 N1 / 01 --~----Manoperă 71240100107001 Dulgher TOTAL I / ore / 1.20 m masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.0076 0.01-14 m interspaţij intre dulapi de 0.001610.1 2.05-0.0019 0.01-10 m interspaţii intre dulapi sub 0.0624 0.04851 0.01-12 m interspalii intre dulapi sub 0. N1 • adâncimea sapaturii de 12.50 m S 8689 P conic tip a1 4 x100 0134 S 2111 CANTITĂŢI U.04851 1 buc 10.50m intre maluri c_~ 2010102917685 2874145887001 2811236310108 12811236827395/ D DENUMIRE RESURSA Materiale tiv ci C gr=50mm l=2.0624 0.9 Sprijiniri de maluri.51-2. la drenuri si canale de adancime.00441 71240100107001 Dulgher TOTAL 1 ore 1 1.20 m M1 • adâncimea sapanirii de 12.23 I 2.1 1.M P1 01 R1 AI 111 m3 kg buc 0.12 1 1.03961 0.42 / 0.05 m J1 • adăncimea sapaturii de 8.0023 0.20 m 1 • adâncimea sapănmi de 6.

21 .0044/ 0.sprijinirea săpaturilor /2811236827400 kg 10.002210.sprijinirea sapaturilor Spraiţ metalic telescopic.0053/ 0.SO m Manoperă .0076/ 0.85 - 0. A1 1 81 CANTITATI 1 C1 1 01 .76 1 1.49 1 2.00351 2.08 MN (81t) L.M !-----.11 COD =--T:T~-==l1 Manoperă 1 orei 1.81 1.001610. Manoperă I~011236827400 1 Spraiţ meialic telescopic 0.0782/ / buc / 0.SO-2. 0.0023 0. 5 8 ore 0. 0.07821 0.SO m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 Dulap metalic SOx200x3000 m pt. in teren usor sau mijlociu A1 -lăţimea 81 -lăţimea e1 -lăţimea D1 -Iatrnea intre intre Între Între maluri maluri maluri maluri până la 2.0782 2010102917685 .4 1. Se măsoară la metru patrat de suprafaţă sprijinita.1 buc 10.0019 0.002210.0019 0.05 m.64 ore 1.SO m Manoperă 2.00441 0.00-4 m până la 2.SO m S Ş689 U.0023' 0.08 1 buc .0485/ 0.76 - CANTITAŢ-I ------~~~~1 I Spraiţ metalic telescopic 0.003S/ 0.003410.~_.0076 .SO-2.S 2111 128112363101081 Dulap metalic SOx200x3000 . m pt.M F1 ~ 11 I J1 ~010102917685 ~U14145887001 -------- -- ~~-- -.98 CANTITĂTI 1.0053 l' G1 I H1 / Materiale Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2.04851 'buc/ 0.0.001910.01-8 m peste 2.65 2.SO m adâncimea suprafeţei sprijinite de 0.0019 .00441 MN (81t) L=1.~-_. cu interspatii intre dulapi de maximum 0.0594/ 0.0l34.0034/0.79 7124010010700/ Dulgher TOTAL / ore 1 0.211 1. cu dulapi metalici verticali si cadre de lemn.11 1.6 1.1 co~T·-:::~ .00531 2011236310108 buc 0. -~L: _~~UMIKI TsF10 Sprijiniri de maluri.01-8 m : RESURSA U. .0076/ 0._-~~ -COD [~M~ Materiale L=2.0076 /28741458870011 /2811236310108/ /28112368274001 Cuie cu cap conic tip a14' x1000L34 S 2111 Dulap metalic'50X2QOX3000 m pt.0396/0.72 1. I E1 00 ~ENUMIRER~_~ I1J4010010700 1 Dulgher 0. 1 kg /0.00S3 0.sprijinirea sapaturilor 0.0023 1287414S8870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100. 81 2.00-4 m peste 2.--- ~ m3 kg P1 01 - m R1 0.08 [buc 10.98 0.64 0.08 MN (81t) L=1.M -~ - RES~RsA U.002710.1 1.50 m '.0076' 0.99 0.36 1.0624 0.49 _ 2.=1.72 0.SO m adâncimea suprafeţei sprijinite de 0.00271 0.18.0027/0.65 I 1.0053' 0.0076/ 0. i 1.00271 71240100107001 Dulgher TOTAL 1 ore 1 1.0034/ 0.50 m adâncimea suprafeţei sprijinite de 4.002710.002210.79 1.00S31 0.99 CANTITATI TOTAL ore ~~-------------------DENUMIRE RESURSA 1.0485/0.00S3 .COD 28112368274001 DENUMIRE RESURSA U.SO m 26 27 .06241 0.4 CANTITATI 7124010010700/ Dulgher/ TOTAL ore 1 0.64 0. / Spraiţ metalic telescopic 0..M K1 1 ·l1 / M1 '1 N1 I 01 Materiale 2010102917685/ i Dula L=2..0027 MN (81t) L=1.6 1.SO m adâncimea suprafeţei sprijinite de 4.SO.0624 0.0594/0. 0.00351 0.64 2.36 0./ bui: /0. la sapaturi de fundatie.SO m S 8689 / m3 10.50-2.0594/0.81 ore 0.

_--'''1 TOTAL ore .18 0.07 4.0006 2010102904107 2710403603798 kg 10.0267 0.0 x1000x2000 m3 kg kg 0.33 4. Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita._------_.scoaterea palplanşelor şi slivuirea._-------_ Piloti brad constr...sprijinirea sapaturilor Manoperă Dulgher TOTAL m I t Al[ UM ANTITĂŢI 81 1 . pentru sprijinirea peretilor de palplanse TsF12A TsF11A Sprijiniri la peretii sapaturilor de fundatii. montarea şi demontarea cadrelor. pe masura avansarii sapaturii uprlnde: • oonfeclionarea.00871 0.0342 0.9247 0..000610.2495 S 901 S 1931 Manoperă 7124010010700 9310060019900 7221060021100 Dulgher Muncitor necalificat Forjor TOTAL ore ore ore ore 4.A gr=75mm L=4-6m 1=16-30cmS 942 Tabla constr.. Cuprinde: .38 0.69 I 4. _- u.00871 0.007410.M .34 Cadre din lemn de rasinoase.a Scoabe din oţel .0554/ 0.69 3. montarea şi demontarea cadrelor de sprijinire a pereţilor de palplanşe (TSF12A).50 m S8689 Scoabe din olel Cuie cu eap cerne tip a1 4 x100 OL34 S 2111 Manele de rasinoase L=2-6m d= 7llcm S 1040 Dulap metalic 50x200x3000 pl.33 I 4.0267 0.007410.cal. m3/-O.17 4. executate cu palplanse de lemn batute manual.-~:_=L_~NUMIRE~SURsA Materiale 20101029176851 28752763115281 12874145887001 120101029011671 128112363101081 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L::2.99 13.73 I 17124010010700/ Iare ore / 3.1089 1 kg 1. Manoperă L=10 10-12m d.C1Ţ?1j COD I [ DENUMIRE ESUR:--' R --.0347 / 1 m3 10.000610.0087/ 0.mixta 2.~ 1 CANT ' Materiale 1 m3 10.- - _.99 .---- _.01091 1 buc 10.010910..mecanice Huila scop energ. 90 masoara la metru cub de lernnărie pusa În opera. 28 -_.baterea palplanşelor cu mijloace manuale .pregatirea palplanşelor şi echipa rea lor cu saboţi şi braţari . Nu cuprinde executarea. COD -I -- --------CANT DENUMIRERESURSA Materiale U.0663/ 0.07 I 5.00871 1010116200303 Dulap rasin cl..34 5.9305 "()101029012081' 11'(6276311528 (1240100107001 Dulgher / ore' 13.0154 0.0554/ 0.000610.cap subt=14-21cm _--.0663/ kg 0. ----_.retezarea palplanşelor dupa batere .

M 1 ore 1 0.0059 31 I ore I 4. CANT COD DENUMIRE RESURSA Materiale 281123682739S1 Sprait metali c telescopic 0.SOm S 8689 Il Hl1029' J0888 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.3 TOTAL ore 0.0.50 m 128741458870011 Cuie cu capconictipa14 S 2111 x1000L34 1 - 1 kg 10. _--CANTITAŢI U. ascutiti la un capat si cadre de lemn.0018 . CANT DENUMIRE RESURSA U.001810.3 -.61-1 m C1 -lăţimea între maluri de la 1.0026 0. 1 kg 10.0013 m3 0.0248 0.o TsF13 Sprijiniri de maluri.2 0.00181 U.SOm 1 rri3 10.48 0.60 m F1-laţimea între maluri peste 2.SOm S 8689 Manele de rasinoase L=2-6m d= 7-11cm S 1040 Manoperă kg kg 0.SOm interspaţii între dulapi de 0.68 I 0.20-0.SOm Se masoara la metru pătrat de suprafaţa sprijinită.48 I 0. la sapaturi executate in spatii limitate.05 m. la sapaturi de fundatie.0092 0.68 .M A1 B1 71370100115001 Electrician I 0.0297 0.0376 .00131 S 8689 128112368274001 Spraiţ metalic telescopic 0.0026 0..60-1.08 MN (81t) 1 buc 10. pentru linii electrice de inalta tensiune A 1 -lăţimea între maluri sub 1. pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune.002610.001810. ~~ DENUMIRE RESURSA Materiale CANT m3 0.0092 m3 0.137010011S001 Electrician TOTAL 1 ore ore I 0.61-1 m Se măsoară la metru patrat de suprafaţă sprijinita. pana la adancimea de 8 m si latimea intre maluri de: A1-de1-2.SO-2.0168 0.20-0.36 0.0022 0.58 0.S8 TsF14 --_ CO.! I-I--~ Materiale .00891 0.M DENIUMIRE RESURSA A1 I B1 I C1 - 1 01 Sprijiniri de maluri.002610.M E1 kg 0.00410.S m interspaţii între dulapi de 0.min 18cm S 4342 Manoperă m3 0.60 m B1 -lătimea între maluri sub 1.SOm interspaţii între dulapi de 0.SOm interspaţii între dulapi de 0.0041 1201010291768s1 Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2. executate cu interspatiile intre dulapi de maximum 0.peste 2.61-1 m E1 -lăţimea între maluri peste 2.S1-2.SOm B1 .68 0.0064 E1 I F1 7137010011S001 Electrician 2875276:i115281 S coabe din oţel 30 .00691 0.60 m D1 -lăţimea între maluri de la 1.2 U.001310. cu dulapi de fag verticali.00181 L=0.08 MN (81t) 1 buc 1 L=1 .- 287414S887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 2875276311528 Scoabe din oţel 2010102917685 2010102901167 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.0089 F1 0.50m Manoperă - 1 - 10.00891 0.5 m interspaţii între dulapi de 0.SOm interspaţii între dulapi de 0.1 I 5.36 ~-.20-0. in teren usor sau mijlociu. cu dulapi de fag asezati orizontal.004 tlf41468 l7001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 11101029 17685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.51-2.

cu următoarele precizări: . manoperă şi ore de utilaj. 32 33 . rămase după tăierea arborelui. .3. Conţinutul normelor Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de 1lllJlorlale. Conţinutul capitolului 1. 2.(~nrul articol. fiind indicate pentru fiecare normă de deviz În cuprinsul fl.1.L~.prin "cioată" se înţelege partea din tulpină Împreună cu rădăcinile ei. deplasarea la şi de la locul de parcare la locul de lucru şi întreţinerea utilajului.prin "zona de lucru" se înţelege ampriza lucrărilor de terasamente inclusiv terenul alăturat amprizei necesar executarii terasamentelor.. Lucrările de pregătire a terenului sunt arătate În articolele din capitol. cuprinzând montarea şi demontarea echipamentului. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru lucrari de plllllntlre a terenului (amprizei) pe care urmează să se execute lucrările de uuunumente. IImentarea şi pornirea motorului.M I----T---! CANT I TOTAL ore A1 4. Consumurile specifice de ore utilaj Aceste consumuri sunt stabilite pentru fiecare normă pe baza rmelor de timp departamentale În funcţie de operaţiunile de lucru arătate 10 articolele respective.1. 2.1._ I"-=~:'-I DENUMIRE RESURSA U.68 I •• neralltăţi o CAPITOLUL Ts G CURĂŢIREA TERENULUI 1. II imt 2. stabilite pentru fiecare normă În funcţie 10 operaţiunile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În !1()nţlnutul fiecărui articol. Consumurile specifice de materiale Consum urile specifice de materiale cuprind numai consum urile de plozivi prevăzute În normele din articolele Ts G 12 şi Ts G 13. 1. 2.2.1 I 81 5. Consumurile specifice de manoperă sunt stabilite pentru fiecare normă În funcţie de operaţiunile de lucru arătate la fiecare articol.1.

Zona terenurilor de podişuri. răchita.3. lemnul câinesc. zălogul. aninul. TsG01A Degajarea terenului de frunze si crengi. gorunul. plopul. păducelul. articolelor Unitătile de măsură sunt stabilite pe 100 metri pătraţi. paltinul. strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata 4.2.2. 2. NOTĂ: Răspândirea principalelor specii lemnoase după orografia terenurilor pe zone: 1. aşa cum se arată la fiecare articol. unde predomină: mesteacănul.62 TsG02A Curatarea terenului de iarba si buruieni uprlnde: • saparearnanuaă a pămăntuui vegetalpe o adâncimede 5 cm. mojdreanul. arţarul. molidul. pinul silvestru. cerul şi stejarul. strângereaÎn gramezi. pe bucată 3. la CANT COD DENUMIRE RESURSA U. sau 100 (200) bucăţi.MI-- COD DENUMIRE RESURSA Manoperă 93100600199001 Muncitornecalificat TOTAL 1 ore 16. Clasificarea principalelor specii lemnoase pe esenţe: 4. sângerul.1. noarcarea roabaşi evacuareamaterialelorrezultatein afarazoneide lucru pănăla distanţade În 10 m. 4. mojdreanul. ulmul. salcia. frasinul. alunul. Zona terenurilor de şes sau terase cu pante până la 20. unde predomină: cătina aibă. păducelul. frasinul. Esenţă tare: stejarul. aninul . 4. montane. CANT U. versanţi. zălogul. ravene unde predomină arbuştii şi tufişurile de gorun. plopul. Cantităţile de lucrări se vor stabili pentru fiecare normă În cadrul privind felul lucrărilor de executat. cerul. carpenul. aninul negru. 3.1. Esenţă moale: bradul. răchita. pinul. unde predomină salcia. Zona terenurilor deluroase. chiparosul de baltă. fagul. părul. teiul.58 35 . fagul. cârniţa. pinul. Il maaoera 100 metri patraţisuprafaţacurăţată. pante abrupte. ~ul. arţarul. plopul tremurător.. Zona terenurilor de baltă şi luncă. 100600199001 Muncitornecalificat TOTAL 1 ore 11. bradul. pe hectar. cornul. paltinul. plopul.M . chiparosul de baltă . laricele.58 ore 6. O masoarala 100 metripatraţisuprafaţacurăţată. Condiţii de măsurare a lucrărilor 3. sângerul. părul. teiul. molidul. tisa.62 ore 1. ulmul. mesteacănul.

9 ore 1.. in afara sau in zona lucrarilor.transportul materialului refractat. cu defrisator pe tractor 5-1500.operaţiile de la Al pentru varianta 01 .._------..25/19 01 Doborarea manuala a arborilor de rasinoase si foi oase.77115.--1 A1 9310060019900/ Muncitor necalificat 1 ore /10. __ .26 12.25 19 TOTAL ore 36 '1 .30 cm 111 ' foloHsa moi arborII având diametrul de 31..fara scoaterea rădăcini 81 . raşlnoase 111· foloase /~ fi masoara la hectar de suprafaţă defrişată.L--1 Echipament defrişator pt. fără scoaterea rădăcini 01 .. c:1= DENUMIRE REWR~ Utilaje -lU-_M--' __ ._-----._. inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi.scoaterea radacinilor rlmass În pamânt cu mijloace manuale şi arajarea În grămezi pentru varianta Cl .. __ . a suprafetelor de tufis uri sau arbusti cu diametrul de pana la 10 cm.tractor pe şenile.cu scoaterea rădăcinilor pentru suprafeţe mai mici de 500 mp..j0re 1.30 cm I 1 foloase tari şi brad arborii având diametrul de 31.tăierea cu mijloace manuale a tufişurilor.50 cm 1'1 roloase tari şi brad arborii având diametrul peste 50 cm n1 • fol09se moi arborii având diametrul de 10.77 15.cu scoaterea rădăcini Defrisarea mecanica. pentru varianta Al . arbuştilor şi arborilor subţiri cu diam.. inclusiv Imptnqerea materialului lemnos in gramezi.operaţiile de la 01 Se masoara la 100 metri pătraţi.TsG03 TsG04 Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufis uri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm. prin purtarea directă pănă la distanţa de 20 m şi aranjarea În grămezi pentru varianta 81 . arborii fiind de esente: Inoase arborii având diametrul de 10 30 cm Inoase arborii având diametrul de 31 50 cm Inoase arborii având diametrul peste 50 cm IJ I foloase tari şi brad arborii având diametrul de 10. .. până la 10 cm ..operaţiile de la Al .10. fi I .~----------.97 3. J. tufisurile si arbustii fiind de esente: Cl . in afara sau in zona lucrarilor A 1 ..pentru suprafeţe mai mici de 500 rnp.9 TsG05 _ '-_C~OD-__]~~~-_-_~D~~NUM-_'-_R_E_R~_S_U_RS_Ă Manoperă U.26112.M f r CANTITĂŢI f .97 3. peste 110 cp Tractor pe şenile 150 cp cu remorca _.. Cuprinde: .. inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi._--_. in afara sau in zona lucrarilor.50 cm 11 rOl0080moi arborii având dlametrul peste 50 cm -----_ ~.

transportarea facandu-se: COD T-----.9 8141260100100 6141120100300 7112020030100 7422090100200 Fasonator Stivuitor Specialisl Corhonitor TOTAL .19 0.12 3.98 1.36 0.09 \ 0. 11 prin tractare.49 0.02 ore 0.63 ore 1. I prin tractare. ranga.)n vederea transportului ore --- 10. COD DENUMIRE RESURSĂ Manoperă U.secţionarea trunchiului.50 cm diametrul cioatelor sau radăcinilor de 51 .13 0.15G06 Cuprinde: .84 4.M CANTITĂTI 1 prin purtare manuală 111 prin purtare manuală I I prin purtare manuelă 1) I prin purtare manuală E1 1 I prin tractare.ascuţirea sculelor şi purtarea lor de la un arbore laallul.84 0.99 2. Utilaje 3410440005604\ Tr~ctor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) LoreLJ~LJ~ 39 38 .sub 50 arbori la hectar . a vârfurilor...degaja rea terenului pe direcţia de doborâre a arborelui .35 1. A1 .59 A1 ore \ 0. in afara sau in zona lucrarilor.05 2.15 3.D'l] transportarea materialului prin tragere cu tractorul pănă la 50 m (var ELH1) măsoară la bucata.74 1.M 1 1.44 0.executarea tapei.. Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite. ----------------~--L DENUMIRE RESURSA Manoperă U.M F1 G1 H1 11 L ore ore ore ore TOTAL ore 1."prlnde: ooterea cioatelor sau a rădăcinilor cu mijloace manuale (târnăcop.51 2..se aplica În terenuri cu panta pănă la 30 grade şi cu un număr de.44 CANTITĂŢI (vm.29 0.44 0..54 4.-- 1.3 9.88 2.taierea crengilor.5 0. III • prin tractare.27 8. topor etc...78 diametrul cioatelor sau radăcinilor de 10.9 0..84 1.10 cm diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 10 30 cm diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 31 50 cm diametrul cioatelor sau rădacinilor de 51 70 cm dia metrul cioatelor sau radăciniior peste 70 cm 0. cojirea şi olărilul parţilor secţionate (buştenilor) .67 6.64 .35 0.16 0. Se măsoară la bucata. 1\1.74 5.pentru alte condiţii de lucru. depozitarea.97 11.21 141260100100 \ Fasonator 310060019900 Muncitor necalificat TOTAL \ 1.se rocomandă doborârea arborilor cu ferăstrăul mecanic .29 0..24 0.41 4.98 NOTA: . inclusiv stivuirea .lor in grămezi . se vor aplica normele de muncă existente În exploatările forestiere.73 5.67 1.12 4.94 \ 1.01 1.55 0.8 1.46 0.83 0.65 1.2 CANTITATI i 8141260100100 6141120100300 7112020030100 7422090100200 Fasonator Stivuitor Specialist Corhonitor COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U.59 0.01) Imnsportarea materialului prin purtare manuală (var.25 \ 0.) losplcarea buturugilor şi secţionarea rădăcmllor cu mijloace manuale.30 cm diametrul cioatelor sau radacinilor de 31. ~A1 ore ore ore ore 0.87 2..01 1.indepartarea buşlenilor prin corhanire. transportarea prin purtare manuala. taierea tulpinei din partea opusa tapei şi doborârea arborelui .7 \ 3.19 0.44 1.

Cuprinde: .22 "410440005604\ NOTĂ: .22 ore ore 1.30 cm cioatelor sau radacinilor de 31. in afara sau in zona lucrarilor.58 13.42 6...scoaterea rnanuală a cioatelor se aplica pe suprafeţe mici.) ..prin E1 .- --_.70 cm sau rădăcinilor peste 70 cm . unde nu pot fi folosite mijloace mecanice.3 \ 8141260100100 9310060019900 I Fasonator Muncitor necalificat TOTAL Utilaje I ore 10.transportarea materialului prin purtare manuală .prin 01 .transportarea materialului prin tractare .18 2.70 cm cioatelor sau rădăcinilor peste 70 cm sau rădăcinilor de 10 30 cm sau rădacinilor de 31 50 cm sau rădăcinilor de 51.54 5. În vederea transportului .28 TOTAL ore 2._--------1-----------..J_-_~ DENUMIRERESURSA Manoperă E U.73 17.prin F1 .+l . rangă.85 5._---- F11 r H1 ore \ 0.~.78 3.17 \ 0.15 \ 3.scoaterea cioatelor sau a rădăcinilor cu mijloace manuale (târnăcop..36 Utilaje Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) 0..55 3.01 8. TsG07 Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foi oase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite..57 4.39 2. izolate sau justificat.0710.- CANTITAŢI G1 COD DENUMIRERESURSA Man operă U..78 11.79 \ 0.prin G1 .M COD DENUMIRERESURSA Manoperă U.14 I ~00056041 1.04 \ 2. -~ --.3 ore 3.84 8.09 \ 0. topor etc.prin 81 . transportul facandu-se: A 1 . 40 41 .02 \ ore 2. unde nu pot fi folosite mijloace mecanice.51 7.prin purtare purtare purtare purtare tractare traclare traclare traclare manuală diametrul manual a diametrul manuală diametrul rnanuală diametrul diametrul cioatelor dia metrul cioatelor dia metrul cioatelor diametrul cioatelor cioatelor sau rădăcinilor de 10 . • scoaterea manuală a cioatelor se aplică pe suprafeţe mici.transportarea materialului prin tragere cu tractorul până la 50 m.42 11141260100100 \ Fasonator 1310060019900 I Muncitor necalificat 5.50 cm cioatelor sau rădăcinilor de 51 . izolate sau justificat.71 3. Se măsoară la bucată.. __ ..74 9.M A1~D1lE1 CANTiTATI _.despicarea buturugilor şi secţionarea rădăcinilor cu mijloace manuale. COD I Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) ~_- J-=..28 \ 1. ~_.prin H1 .M \ ore ~~ CANTITAT' -F'1lG1 [ti1 8141260100100\ 9310060019900 Fasonator Muncitor necalificat TOTAL Utilaje ore \ 0.se recomanda .1210.._I.prin C1 .85 \ 3410440005604\ Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) NOTA _se recomandă transportarea materialului prin tractare.

_--------~~-~ G~~~ ore ore ore TOTAL Utilaie 1.raşinoase arborii având diametrul de 10 30 cm 81 ..28S CANTITAŢI COD ~ DENUMIRERESURSA Manoperă U.62 0.degajarea terenului pe direcţia de doborâre a arborelui .09 074 2.11 r2. se vor aplica normele de muncă din exploatările forestiere.83 4. urmarirea caderii arborelui .322 NOTA: pliCă in terenuri cu panta până la 30 grade şi cu un număr de sub 50 arbori la hectar..foioase moi arborii având diametrul de 10.5641 0.foioase tari şi bradul arborii având diametrul de 31 50 cm Fl .1 1'8 4.foioase moi arborii având dia metrul peste 50 cm Cuprinde: .63 1. pnntru alte conditii de lucru. inclusiv stivuirea . transportarea prin purtare manuală şi depozilarea lor În graămezi şi sectionarea mecanică a trunchiurilor. cojirea manuală şi olăritul părţilor secţionate (buştenilor) .68 F1 . II ror.1.u In zona lucrari/or.raşinoase arborii având diametrul peste 50 crn Dl .indepartarea buşteni/or prin corhănire. Se masoara la bucată.37 4.. Ia ha diematrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) peste 40 cm COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U.la ha diematrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) până la 40 cm Dl .M ~-~.98 9. mecanica a vârfuri/or.119/ 0. arborii fiind de esente: A1 . cu defrisator montat pe tractor S-1500.foioas. taierea mecanica din partea opusa tapei.alimentarea motoru/ui. '010 ••80 tari si foioase moi. inclusiv manuala a materialului lemnos in .49 1. U.112/ 0.3 7.8traul =r= Stivuitor Fasonator Corhonitor ~ENUMIRERESURSA ···----~t-.33 0.până la 200 buc.44 0.59 4.44 Cuprinde: • scoaterea cioatelor (radacinilor) • curaţarea terenului de rulare (resturi de cioate sau de rădăcini) 43 42 .98 1. Ia ha diematrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) până la 40 cm 131.42 016/ 064 1. numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de: E1 /1.2451 0.3 cp (Drujba) I ore / 0.2 kw .096/ 0. CANTITATI- --- Al Bl Cl ---- 01 E1 Uti/aie 10007608/ Fierăstrău mecanic cu lanl de 2.rul mediu al cioatelor (rădăcinilor) peste 40 cm peste 200 buc.3 cp (Drujba) / ore 10.raşinoase arborii având dia metrul de 31 50 crn Cl .O mecanic a arborilor de .13 0.03 I 0. TsG09 Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi.2 kw .e tari şi bradul arborii având diametrul de 10 30 cm El ..87 0.foioase tari şi bradul arborii având dia metrul peste 50 cm Gl .9 ore I :270007608/ Fierasuau mecanic cu lanţ de 2.ascuţirea unelte/or de mâna şi purtarea lor de la uri arbore la altul.12 3.M CANTlTAŢI A1 I 1 81 C1 j 01 J "41120 1003001Sti". 50 em 11.executarea mecanica a tapei.foi oase moi arborii având diametrul de 31.30 cm H 1 .81 1."" 8141260100100 7422090100200 Fasonator Corhonitnr orAL IV'.03 el - 1.taierea manuala a crengilor.pănă la 200 buc.51 2.M ::-1~ 0. scoaterea tapei cu toporul. Ia ha diemat.55 0. baterea penelor. ascufirea şi Întreţinerea fierastrau/ui .peste 200 buc.182/ 0.373/ 0. I ore ore 019/ 1.

B1 .88 " _ Al.peste 100 buc rădăcini pe hectar... ~~st~e~1~10~c~p 1 ore 114.59125. cuprinzand doua treceri perpendiculare intre ele.peste 200 buc la ha diametrul mediu al cioatelor (radăcinilor) până la 40 cm 01 ._----- I B1 I TsG12 C1 1 01 Dezradacinarea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foi oase moi. peste 110 cp 29 1 525000056141Tractor pe şenile 150 cp cu remorca~ 1 ore 112.•._---_ .___ .52 ore 112. cu defrisator mOl)tat pe tractor S-1500.50 m. • .M A1 1 B1 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 2955270007614 Echipament scarificator pe tractor pe şenile peste 110 cp 2952500005614 Tractor pe şenile 150 cp cu remorcă -------------~ 1 ore 113.peste 200 buc la ha diametrul mediu al cioatelor (rădacinilor) peste 40 cm Cuprinde: COD] CANT DENUMIRERESURSA Manoperă U. .M Al CANTlTAŢI -----.13115.până la 100 buc rădăcini pe hectar.peste 40 cm 44 45 .34 14. adunarea manuala in gramezi a materialului lemnos si incarcarea lui in remorca..până la 200 blJc la ha diametrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) până la 40 cm 81 .inlaturarea unormici defectuni ale tractorului Se măsoară la hectar.69117. ' Scarificarea mecanica a terenului defrisat. .3g 6.36 ore 13. Se măsoară la hectar Ts(.36 1 ore . U. numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu ale acestora fiind de: A 1 . in teren cu: TsG11 COD 1------' DENUMIRERESURSĂ U. diametrul cioatelor deasupra terenului fiind de: Utilai!! 2952500005614/ Tractor pe şenile 150 cp cu remorca 2955270007615 Ef'hiM~nnl "'~••:_~.3 I 7.scoaterea cioatel()r (rădăcinilor) .tractor pe şenile.10 SCOIIterea cioatelor de foioase tari si brad.23122.curaţarea terenul\ji de rulare (resturi de cioate sau de radacini) Se măsoară la hectar.M A1 CANTITAŢI I 81 I C1 I D1 Utilaje 29552700076151 Frhin:. pana la adancimea de 0. _-_.dezgolirea şi retezarea cu toporul a rădăcinilor prinse in teren .51/17. Cuprinde: • scarificarea mecanică a terenului defrişat .521 A1 . 6.871 COD DENUMIRERESURSA . cu explozibil.69117.13115.34114.54/19.23122.până la 40 cm 81 .până la 200 blJc la ha diametrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) peste 40 cm el . .mont defrişator pt._-- '--.adunarea resturilor de materiallemnos in grămezi şi incărcarea lor in remorcă.

34 2.04 1.82 1.31-60 cm C1 .594 7112020030100 1Artificier 9310060019900 Muncitor necal ificat ore 1 0.preluarea explozibilului şi a altor materiale la punctul de lucru .19 1.43 TsG14 Cosirea vegetatiei TsG13 fi 1 • vegetaţie ierboasă Dezradacinarea cioatelor de foioase tari si de brad.) in teren cu apă uprlnde: oslrea şi scoaterea vegetaţiei in afara zonei masoara la 100 metri pătraţi suprafaţa cosita A1 . ~-_.86 ore 1. inclusiv retragerea din zonă • reintrarea in zona şi verificarea zonei În care s-a produs explozia • strângerea materialului lemnos in grămezi Se masoara la bucată cioata dezradăcinată.181 0.pregatirea explozibilului şi pregatirea materialului de aprindere .584 1.35 1 ore 0.executarea gaurilor folosind hârleţe speciale şi târnăcop .396 0.594 1. amorsarea şi burarea • explodarea. stuf etc. stuf etc.99 1 0.19 TOT AL ore 1 1.24 ore' 0.strângerea materialului lemnos În gramezi Se masoara la bucată cioară cezrădăcinată ____ o • transportarea materialelor şi a explozibilului la locul de exploatare prin purtare directa • pregatirea explozibilului şi pregatirea materialului de aprindere • introducerea explozibilului. inclusiv retragerea din zona .54 2.188 1.54 7112020030100 I Artificier 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL I ore I 0.Cuprinde: .executarea gaurilor folosind hârleţe speciale şi trâmăcop .~~~I~~ .396 0.preluarea explozibilului şi a altor materiale la punctul de lucru 46 01'1 .peste 60 cm Cuprinde: .) În teren care s-a uscat '1 • vegetaţie acvatlcă (papura.181 0.99 1 2 kg 0.485 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 g 2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă buc m 1 0.explodarea.M I COD I Cl COD Materiale A1 Materiale 81 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g 2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă buc m 1 0. cu explozibil.reintrarea in zona şi verificarea zonei in care s=a produs explozia . diametrul cioatelor deasupra terenului fiind de: 1 • vegetaţie acvanca (papură._-----CANT DENUMIRERESURSA U.99 kg 0.introducerea explozibilului.20-30 cm B1 .transportul materialelor şi a explozibilului la locul de explodare prin purtare directa . I~TITĂTI DENUMIRERESURSA~~·.21 0. amorsarea şi burarea .

tragerea materialului in depozit . 29525000056141 Tractor pe şenile 150 cp cu remorcă 0. a arborilor taiati in scaun.revenirea fără sarcină.64 7422090 100200 1 Corhonitor TOTAL Utilaje Iare ore 1 0. Se măsoară la bucată arbore sau cioată izolată.apropierea tractorului de material -legarea şufei sau a troliului . Cuprinde: • scarificarea terenului pe două sensuri perpendiculare e măsoară la hectar de arie scarificata. concomitent cu impingerea şi indepărtarea .04 ore 0. in terenuri: A 1 .nilp.deplasarea succesive de la arbore la arbore. de pe terenurile de lunca.57 1 0.8212. in terenuri: U. -D I• COD J DENUMIRE RESURSA Utilaje 1 CANT U:M 2955270007614\ 2952500005614 Echipament scarificator pe tractor pe şenile peste 110 cp Tractor PP.de la 41 cm la 70 cm C 1 .accidentate.322 48 49 . sp.6210.tivirea pe o distanţă până la 150 m . montate pe tractor S-1500.neaccidentate B 1 .dezradăclnarea şi scoaterea propriu-zisa.neaccidentate 1 .peste 100 cm Cuprinde: .apropierea de arbore.04 A 1 .de la 71 cm la 100 cm 01 . 1fiO r.1 Scarificarea mecanica a solului pe doua sensuri perpendiculare. TsG15 Tararea in depozit a arborilor sau cioatelor izolate.1I rP-mnrr.57 A1 .n r.M A1 ---------. avand diametrele: CANT U.ruperea rădăcinilor laterale prin una sau mai multe treceri (pentru diametrul peste 60 cm) .62 0.71290200128001 I B1 I Manoperă Peisagist-floricultor TOTAL 1 ore 10.M A1 ca -ro I DENUMIRE RESURSA Manoperă I 81 0. cu sufa sau troliul.accidentate Cuprinde: .64 0. Se masoara la 100 buc arbori. pana la distanta de 150 m._- TsG16 C.până la 40 cm 91 .82 2. concomitent cu alinierea echipamentului pe centrul rădăcinei .CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA .fl TsG17 Scoaterea cu defrisator montat pe tractorul S-1500.

cu plugul cu 2 trupite.01 1 do luncă la distanţa de 150 m cu defrişetor montat pe tractor S-1500 III neaccidentate. . dupa defrisare. peste 110 cp Tractor pe şenile 150cp'cu remorca 1 ore 11.deplasarea succesiva de la arbore la arbore.715.1 occldentate. a arborilor taiati in scaun. in terenuri: 29552700076151 129525000056141 Ech iament defrişator pt.M "" I I I I .M Al 1 81 1 Cl 1 01 Executarea araturii la adancimea de 25-28 cm. de la mijlocul rA~lolln depozit.2919.2819.apropierea de arbore.fara de nivelari naturale 81 . peste 110 cp Tractor pe şenile 150 cp cu remorca / ore 11.până la 40 cm Bl-dela41 cm la 70 cm Cl .. concomitent cu alinierea echipamentului pe centrul radăcinii . Al . de pe terenurile nisipoase.de la 71 cm la 100 cm 01 .65 i 8.21 /~~ 111. prin mers inapoi până În mijlocul fâşiei la varianta Al vocuarea cioatelor la distanţa medie de 50 m. in terenuri: 2955270007615/ /2952500005614/ Echipament defrişator pt.8816.peste 100 cm Cuprinde: .tractor pe şenile.ruperea radăcinilor laterale prin una sau mai multe treceri (pentru diametrul peste 60 cm) . cu buldozer pe şenile S-1500 . II masoara la hectar. cu buldozer pe şenile S-1500 TsG18 Scoaterea cu defrisator montat pe tractor 5-1500.9 Al . pe distanţa medie de 50 m.TsG19 __ COD_J _ DENUMIRE RESURsA Utilaje U.dezracăcinarea şi scoaterea propriu-zisă concomitent cu impingerea şi îndepărtarea . CANTITĂŢI CANTITATI U. Se măsoară la 100 buc arbori. pe distanţa medie de 50 m. cuplat la tractorul rutier. la varianta Al rovenire fără sarcină. Al -1 I Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor.cu denivelărl naturale (privale. Cuprinde: • aşezarea utilajului in poziţie de lucru • aratul propriu-zis I~ 50 51 .M -CDD DENUMIRE RESURSA I 1\"52 \ tcnlp 110 cp 129525~00056141 Tractor pe şenile 150 cp cu remorca ore \ \ ore ~ A1 I 81 I Cl - I TsG20 1 COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje U.tractor pe şenile. avand diametrele: ('llprlnde: II1plngerea până la distanţa de 150 m a materialului lemnos rezultat din defrişare. la variantele Bl şi el. gropi etc).

II masoară la hectar al depozitului iniţial.R I _arderea 1 (parţială) a resturilollemnoase.M I__ A1 ~-JAN-TI!-j-TI-Î 81 -- C1' J _ .. 29321100044061 Plug lip Prp2-35 cu tracI mecanica cu trupiţe Irac. __ . Se masoara la hectar.TsG22 ..91 TsG21A Transportarea la distanta de pana la 500 m.deplasarea de la o grămada la alta . fie sub formă de cenuşă ca îngrăşământ Ungereafocului. cu remorca de 3 tone._-_.revenirea cu remorca goala.U 65 1 ore 176110.indepartarea radacinilor ascunse .. in fazele: CANT U.reglarea adâncimii pe parcurs . .staţionarea la descarcare . a resturilor lemnoase adunate de pe suprafete defrisate Cuprinde: . c~o '---- DENUMI~~-R-ES-U-RS-A---1 -.laza II nI • faza III t)lIprlnde: l' HI..:..-_.-------_.------------ U. .transportul pănă la depozit .apropierea utilajului de grămezile lemnoase ._ Utilaje 221000355~ Buldozer pe şenile 81-180 cp Iare ___ coo= DENUM'RE RESURsA Utilaje t:C ~i 341044~05605l!ractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 52 .intoarcerea utilajului la capete.M COD DENUMIRERESURSĂ MI 81 Utilaje 1fera I 111. __ . Comasatea depozitelor de resturi lemnoase (provenite di n defrisare) cu o formatie cu 4 buldozere pe senile S1500. -. cu tractorul rutier tip forestier.arderea 2 a resturilor lemnoase Illlmasarea de la 12 m lăţime la 6 m lâtime IIlZa 111_adunarea (strângerea propriu·zisă)in gramezi a resturilor lemnoase de la 6 m lăţime la 2 IlIlo\lme vntorificarea resturilor fie prin mangalizare._. Se masoara la hectar. . cu diametrul mai mic de 4 cm rnasarea depozitului de la 20 m la~mela 12 m lăţime 1 JWl \1 .

a căror temperatură este de 60-96 C. Condiţii tehnice motor din acest capitol speciale avute În vedere la elaborarea Generalităţi 1. s-a Iinut seama de tehnologiile actuale specifice. terenurilor de joc pentru copii. chimice. terenuri de joc pentru copii. Învelirea trunchiului cu funii din trestie cu apărători).2. cât şi netehnologice din timpul manipulărilor. 1. Consumurile specifice de materiale pentru lucrările din acest capitol cuprind atât cantităţile pierderile tehnologice şi transporturilor şi depozitărilor. În vederea utilizării lui ulterioare precum şi măsurile obligatorii ce trebuie luate la extragerea. -. executarea terenurilor de sport şi a pistelor de atletism precum şi a stâncăriei ornamentale. ambalarea. După aşternerea pământului vegetal sau mobilizarea solului. PLANTĂRI ŞI TRANSPLANTĂRI. folosite la lucrările prevăzute În cest capitol. 1. lucrări de protejarea plantaţiilor (udatul.. Extragerea pământului vegetal se face cu atenţie pentru păstrarea hucturi' acestuia şi a tuturor calităţilor necesare unui pat germinativ şi după Iurnere. Conţinutul capitolului 1. planta rea lor în gropi gata făcute sau În şanţ pentru gard viu). - La elaborarea normelor de deviz din acest capitol s-a ţinut seama de Illtllntoarele condiţii tehnice speciale: 2. Capitolul de faţă cuprinde norme de deviz pentru lucrările privind amenajarea peluzelor. brăzduirii sau plantării de flori. La elaborarea normelor de deviz privind amenajarea aleilor. lucrări auxiliare necesare pentru realizarea în bune condiţiuni a lucrărilor de înierbare şi pentru întreţinerea lor până la predarea către beneficiar. brăzduiri etc. curăţirea sculelor şi uneltelor de lucru şi transportul după efectuarea lucrărilor. Normele de deviz pentru lucrările de defrişări şi tăieri sau doborâri de arbori din acest capitol se aplică numai În ipoteza Intălnirii acestora cu caracter izolat În ansamblul lucrărilor de amenajări de spaţii verzi. tlxocutându-se numai de muncitori cu calificare superioară. În cazul executării terenurilor de sport din materiale elastice . extragerea pământului vegetal. terenuri de sport şi stâncărie ornamentală.1. TERENURI DE JOC PENTRU COPII. La executarea lucrărilor de plantări şi transplantăi-i se va ţine oarna de păstrarea structurii solului. 2. cu respectarea normativelor şi prescripţiilor tehnice În vigoare În condiţiile unei organizări raţionale a şantierelor şi punctelor de lucru.2. lor În depozit 54 55 . aşternere de pământ vegetal).2. astfel: pregătirea terenului (degaja rea de diferite materiale.. 2. 2.1. administrarea îngrăşămintelor organice şi. defrişări.1. manoperă şi ore utilaj pentru executarea unei unităţi de lucrare În conditiile definite prin textul normelor respective. Lucrarea de finisare a suprafeţelor după nivelare.mixturi cauciucate s-au avut În vedere condiţiile specifice de punere În operă a cestora. 3.CAPITOLUL Ts H AMENAJĂRI PELUZE. lucrări privind amenajarea aleilor de parc şi terenurilor de joc pentru copii. înierbarea terenului În scopuri decorative sau de consolidare.3. Consum urile specifice de manoperă cuprind pe lângă lucrările precizate prin textul normelor respective şi următoarele operaţii: adunarea sculelor şi uneltelor la locul de lucru. Conţinutul normelor cosi rea sau tunderea ierbii etc.lucrări de combaterea bolilor şi dăunătorilor. însămânţarea gazonului şi a ierburilor perene. lucrări de nivelare şi finisare. Normele de deviz din acest capitol cuprind toate consumurile specifice de materiale. mobilizarea solului. . se face totdeauna înaintea Însămânţării gazonului. realizarea lucrărilor de plantaţii de arbori şi arbuşti ornamentali în spatii verzi (săparea gropilor de diferite dimensiuni precum şi a şanţului de gard viu. TERENURI DE SPORT ŞI STÂNCĂRIE ORNAMENTALĂ 2. se n/(ocută de obicei nivelarea cu mărunţire fină. Doborârea arborilor prevăzută În prezentul capitol se execută numai în spaţii înguste speciale care obligă la o tăiere fragmentată În poziţie verticală. terenuri de sport şi stâncărie ornamentală. 3. 3. extragerea arborilor şi arbuştilor cu balot de pământ la rădăcină sau fără. separarea pământului vegetal de cel teril. ALEI. . udatul terenului.4. de materiale care intră efectiv În operă. lucrări de plantări de flori şi plante perene. plantări şi transplantări.3. care are ca scop să aducă olul într-un grad de structură şi afânare apropiat de cel necesar pentru un pili germinativ. transportul şi replantarea materialului Jondrologic.

curaţarea terenului . cu dispozitiv de stropire.-- degaja rea locului de lucru de deşeurile lucrărilor şi depozitarea lor pe sorturi locului de lucru. iar plata lor se va face pe baza cantităţilor efectiv executate.scoaterea rădaci•. Se măsoară la 100 m areamalerialelorin afara zonei de lucru. Condiţii de măsurare a lucrărilor Lucrările corespunzătoare normelor de deviz din acest capitol se măsoară În unităţile de măsură arătate la fiecare articol.• ilor Nu se cuprinde tra t'lsport uilliaterialelor in afara zonei de lucru. pietreetc a. autocisternă de 5 t. .31-60 cm 01 . . de TsH01A 3.. 56 57 . ramurilor si tulpinei succesiva A1 . gunoi. a crăcilor. Păltq\i e suprafaţă curăţată.peste 100 crn Cuprinde: .secţio~area prealabilă d. 4.61-100 cm E1 .sapa grebla. ramurilor şltulplnllor.. I1tQnualaa arborilor.până la 10 cITI 81-11-30cm C1 . . prin sectionare a crengilor. şi . .07 TsH02 Taierea . măsurate În unităţile de mai sus. automacarale necesare plantării arborilor cu balot etc. _doborarea trunchiurilor ob~rariiarborilor. in gramezi a diferitelor materiale ca: frunze. executată la Inăltlme . pentru a fi evacuate.M f--- 9310060019900\ califlc ~ \ ore \7. . d maro' ~ COD DENUMIRE RESURSĂ Manoperă l I CANT U.eXiste . crăci. ~tela suprafaţă sau puţin ingropate p acestora cu roaba nn ~pare cu sapa la adâncimea de 5 cm de iarba şi buruieni şi transportul la Nu se cuprindee~acu ~Ineazonei de lucru. se stabilesc pentru fiecare normă de deviz pe baza lucrărilor necesare prescrise prin proiect.3. . a utilajelor folosite la lucrările prevăzute rezultate din executarea În imediata apropiere a orele efective În acest capitol. Consumurile specifice de ore utilaj cuprind funcţionare ~egajarea terenului de corpuri straine Utilaţele folosite la executarea lucrărilor prevăzute În acest capitol sunt: transportor cu bandă mobil de 15 m.07 TOTAL ore 7. Cuprinde: .strângerea Cii mân aplicarie. Cantităţi le de lucrări.

:.:.teren mijlociu 81 . teren \.lInisarea prin greblarea repetata la metru pătrat de suprafaţă mobilizată....42/43..77 Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal.. Se măsoară la metru cub În sapatura._--------'~~.2 \ O 28 \ 0... r.28 0. cu pastrarea structurii.46112.20 cm grosime Dl .=-::.. TsH04 ----------·-------._.30 cm grosime TsHOS 58 \ 59 .:.teren tare. cu pastrarea structurii Al .06 0. pe teren orizontal sau cu panta la 20%.----TI----------------------------~ DENUMIRE RESURSA Manoperă COD U..41 0.~~. nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului A1 • teren 111• teren 1 • teren 1)1.98 1. uprinde: saparea şi Întoarcerea pamântului cu sfărâmarea sumară a bulgarilor Illvelarea şi marunţirea bulgărilor cu sapa şi grebla .83 TOTAL ore 0.55 -.1 • teren 111. COD DENUMIRE RESURSA Manoperă CANT COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U.M ~ 7129020012800 \ Peisagist-floricultor 9310060019900 Muncitor necalificat ore \ 0. indepartarea pietrelor şi altor corpuri străine.24 19.2 \ 0. radacinilor..83 --_.13 \ 0..08 TOTAL ore Am1 9310060019900 I Muncitor necalificat TOTAL ------------- 0. Iare ore 10.---.::.:. in straturi de: Al -10 cm grosime B1 -15 cm grosime Cl .27 0.19 0._---.07 0... teren mijlociu la adâncimea mijlociu la adâncimea mijlociu la adâncimea tare la adâncimea de tare la adâncimea de tare la adâncimea de de 10 cm de 20 cm de 30 cm 10 cm 20 cm 30 cm 9310060019900/ Muncitor necalificat / ore 10.77 0....-------.47 \ ore 0.- TsH03 Extragerea pamantului necesar amenajarii spatiilor verzi.--'-=----~~-'--.92 30.9811.07 0.masoara la bucata arbore tălat...._--_..46 12.:.M I Al I I I I Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal.08 0....08 0.24119.35 0. Cuprinde saparea şi aruncarea pamântului in depozit sau vehicul..42 43..92130.33 \ 0...

• incarcarea pământului vegetal pe bandă şi transportul lui la locul de pus În lucrare. Nu cuprinde săpatul şi transportul pământului vegetal in afara zonei de lucru._------_.20 crn Cuprinde: . la inaltimea cuprinsa intre 4 m si 8 m.saparea treptelor in lungul taluzului. 7129020012800) Peisagist-floricultor ) ore / 0.3/ 0. -aşternerea. in vederea consolidarii lor. cu acordarea sporurilor din art.sfărâmarea sumara a bulgarilor Se masoara la metru patrat de strat aşternul. Se măsoară la metru patrat de taluz lrnbracat.14 _--_._-----. TOTAL ore 0. nivelarea şi baterea uşoară cu bătătorul de lemn. cu grosimea stratului din pamant vegetal de: A1-10cm 81 .transportul in interiorul zonei de lucru a pământului vegetal.M --~ ~ CANTITATI . TSH08.4 ----------------- 60 61 .18 TsH06 Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat. .35/ 0. COD ---- ~ I I DENUMIRE RESURSA Manoperă I U..15 cm Cl . »: / TsH07 -------l---1 COD ----L DENUMIRE RESURSA Manoperă U. cu grosimea stratului de pamant vegetal de: Al 7129020012800) Peisagist-floricultor _ . -------------------- L.3 0.0.13/0. Se măsoară la metru patrat de taluz lrnbrăcat.11)0.M I 1 r I D1 Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat.M A11 81 Manoperă ICl 129221700011221Transportor cu bandă mobilă 15 m lungime NOTA: Normele se aplică şi pentru imbracăminţi peste 8 m. ) ore )0._---_. in vederea consolidarii lor. înalţime a taluzului.Cuprinde: -tragerea pământului din grămezi cu sapa sau Împrăştierea cu lopata .14/018 A1-10crn 131 -15 crn Cl .4 TOTAL ore 0._~_L~ COD r----- 9310060019900 Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricullor ore Utilaje DENUMIRE RESURSA CANTITATI U. executata pe taluzuri cu inaltimea de pana la 4 m.20 crn Nu cuprinde săpatul şi transportul pământului vegetal În afara zonei..35 0. __ . executata pe taluz.11 0.13 0.

_..16 0. ti masoara la 100 m pătraţi de suprafaţă. _--------'--'-----'--'-.2 ------- --~:T· ----- DENUMIRERESURsA U.pe suprafaţe orizontale sau in panta sub 30%. unde: S1 = suprafaţa imbrăcăminţii executata pe treapta 18-12 m.M CANTITJi A1~ 0221107204435 \ Seminte de plante-graminee perene (pm) \ kg \ 3. • baterea cu maiul sau palma de lemn. -------Manoperă A1 81 C1 Tsl Brazduiri 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 10.Se . 63 62 .-~~=-::. corespunzator grosimii stratului din pamant vegetal A1-10cm 81-15cm C1-20cm Cuprinde: . 81 . • umplerea rosturilor cu pământ prin lmprăstiere: • măturarea suprafeţei brăzduite cu târnul.:..2 TOTAL ore 4.pe suprafeţele taluzelor cu 1 kg sămânţă pe 100 mp. Cllprlnde: /' IIUlllrea şi uniformizarea componentelor / din seminţele de plante graminee.::. la suprafaţa echivalenta de imbracăminte cu m inalţime a taluzului.24 .stabilită cu relaţia: Se = S1 + 2S2 + 2S3 . 111\1ropatui grebla de gradina. IlIllQnarea prin împrăştiere cu mâna.. se va calcula pe baza suprafeţei echivalente .M r-_CA.96 pământ vegetal peste 8 '129020012800 \ Peisagist-floricultor Manoperă \ ore \ 4.2410. pentru imbracarea cu pamant vegetal pe fiecare 4 m inaltime de taluz peste inaltimea de 8 m din articolul respectiv.pe suprafeţe in panta peste 30%. IlilIIsportul in interiorul zonei de lucru. confecţionatul şi baterea ţăruşi lor la taluze. TsH07. TsH09 Semanarea gazonului A1 . • brazduirea.ĂT_I---. situate peste Înalţimea taluzului de 8 m. Nu sunt cuprinse: • transportul braz~e\or de la locul de extragere. 01 • in benzi sau chenare cu panta >30% şi inălţime de taluz până la 8 m. Nu cuprinde pregatirea suprafeţelor de insamânţat şi udatul.sporul pentru lmbracamnte cu pamănt vegetal a treptelor de câte 4 m înalţime pe taluz. pe suprafeţe continue cu panta >30% şi inălţime taluz până la 8 m. Cuprinde: .82 5.TsH08 Spor la consumurile de forte de munca la art.32 TOTAL ore 0..1610. 12-16 m etc. 131. cu Insarea solului semanat cu tavalugul de mâna. 1\1 • pe suprafeţe continue orizontale sau cu panta < 30%.operaţiile de imbracarea taluzurilor._--_ NOTA: .. C1 • in benzi sau chenare cu panta <30%.0.82 \ 5..::.32 --------_.IElierea pe doua direcţii a suprafeţei inierbate.::.. • extragerea şi stivuirea brazdelor.96 \ 3. Se masoara la metru patrat. C1 . • transportul brazdelor cu roaba de la marginea zonei de lucru.:.-...N_T_IT. \ COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale \ U. S2 = suprafaţa Îmbracaminţii executata pe treapta II...

---.de la hidranţi.udarea terenului de brăzduit.015 0.. .pe suprafaţe continue.de la cisternă.1 . 81 . .015 0. .În benzi sau chenare..strângerea furlunului. cuprinsa între 12-16 m etc.9 ore 0. Manoperă I TOTAL mi m3 12 87 12 87 .04 1. executata: A1 . Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţă udată. Nu este cuprins transportul apei de la sursă cu cisterna.. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă brăzdata.M A1 relaţia: Se = S1 + 2S2 + 3S3 + .63 1 0.---.lucrari drumuri-terasam.. 81 .16 \ 64 65 .s CANTITĂŢI U. Se măsoară la metru pătrat.015 0.Se ..E Utilaje DENUMIRE RESURSA_U. a taluzului.1 .71 0.9 I 0.E TOTAL ore Apa industriala in cisterne pt. la suprafaţa echivalenta de brăzduire peste Înălţimea de 8 m a taluzului.25 0. 1 . peste înălţimea de 8 ..63 0.Întinderea furtunului şi prinderea la gura de apă.udare şi manevrarea furlunului în timpul udării. = DENUMIRE RESURSĂ Materiale = v= 20101029188231 4100116202806 Margini din fag lungime 1-2m cal unica Apa industriala in cisterne pt. 0. COD DENUMIRE RESURSA I I 41001162028061 Materiale _E~ I m3\ 1 \ ore \ O. Manoperă 7129020012800 \ Peisagist-floricultor I COD I Muncitor necalificat ----------------J-. corespunzătoare treptei II.cuprinsă Între 8-12 m. TsH11 Spor la normele TsH10B si TsH10D pentru brazduirea de consolidare.16 TOTAL ore 0. Cuprinde: . pe fiecare 4 m inaltime de taluz peste cea de 8 m prevazuta in normele respective. S1 suprafaţa brazduita corespunzătoare treptei 1.015 Udarea suprafetelor A1 .lucrari drumuri-terasam. TSH 11. se va calcula pe baza suprafeţei echivalente .M Manoperă I A1 I 81 I 34105400056031 Autocistemă 5-8 t cu dispozitive de stroPireJ~~~ 93100600199001 I ore 10.2510. cu furtunul 71290200128001 1 ore 1 0. -~ O. S2 = suprafaţa brăzduită.. I ---.udatul după brăzduire. cu acordarea sporurilor de la ari. Înălţime a taluzului. [o _~~~_______ ~-r---Peisagist-floricultor NOTA'~ _sporul pentru brăzduită corespunzatoare treptelor de câte 4 m Înălţime de ta.04 NOTA: Normele A1 şi 81 se aplică şi pentru brăzduiri peste 8 m.71 11.

205. _ căratul buruienilor pănă la alei prin purtare directa.24 80. Pentru varianta 81 sau 82. . . Cuprinde: pentru varianta Al.._ . .transportul îngrăşămintelor organice În interiorul zonei de lucru.37 ore 4.nivelarea sumară cu grebla. B 1 .transportul În interiorul zonei de lucru. . din azotat de amoniu granulat cu concentraţie 33%..lrnprăstiatul pe suprafeţe de teren orizontale sau taluze.i COD ----- ------DENUMIRE RESURSA 1: [~ ore \ ore TOTAL ore . CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA Materiale U._1 I Manoperă 7129020P 12800 I Peisagist-floricultor 66 67 . . i __ .chimice. Se măsoară la tona de îngrăşământ administrat. ..chimice.37 Cuprinde: _ extragerea manuală a buruienilor cu unelte de plivit. Se masoara la 100 metri pătraţi suprafaţă cosită ~---. Se măsoară la 100 metri patraţi de suprafaţă plivită. Al .37 80. 1 1 ore 80.distribuitul şi săpătura în vederea lncorporării îngrăşămintelor în sol pentru gropile de plantare. din superfosfat granulatcu concentraţie 45%. 82 .căntărirea lnqrăsamntelor chimice şi uniformizarea prin amestecarea manuala: . din rnramta.in teren cu pante peste 30%. ._.37 80. . 81 . _ depozitarea lor la marginea zonei de lucru in grămezi.gran.saparea pentru Încorporarea in solia gropile de plantare. Nu cuprinde evacuarea gazonului cosit in afara zonei de lucru.vicanit kg t Superfosfat granulat exprimat in p205 Manoperă - I 1 93100600199001 7129020012800 Muncitor necalificat Peisagist-f1oricultor TOTAL 4 24 Iare 1 .---- I COD DENUMIRE RESURSA 1 .organice.TsH13 Administrarea ingrasamintelor Cosi rea manuala a gazonului A 1 .M Al 81 82 Plivi rea buruienilor t in peluze 0141117204629 Ingrasaminte organice mranita 33 azot in saci pol 1 - 1000 - - I I I I I I I I 2415907304285 2413327346776 Azotat amoniu ingras. Cuprinde: cosirea gazonului şi strângerea în gramezi cu grebla in zona de lucru.1 Manoperă 9310060019900 7129020012800 \ Muncitor necalificat Peisagist-floricultor -. .in teren orizontal sa~ cu pante până la 30%. P.împrăştierea cu lopata. .

. Se măsoară la metru cub în săpătură .teren mijlociu. B1 . B 1 .81 -----~~ ore 1..puieţi de arbori. -- DENUMIRE RESURSĂ Manoperă I Manoperă ---_._-.1311. . Cl .. inclusiv separarea pământului vegetal. C1 .57 ore 2..57 TOTAL Extragerea manuala a arborilor si puieti lor de arbori fara balot de pamant la radacina Al .arbuşti cu ghimpi şi trandafiri. • tăierea rădăcinilor. . Cuprinde: . .13 1.strângerea şi transportul materialului rezultat din rectificare la marginea zonei de lucru.8 7129020012800 I Peisagist-floricultor ore 12. Cuprinde: . 68 \ ~ 69 . -[--- COD CANT U.teren uşor.COD 9310060019 900 Muncitor necalificat DENUMIRE RESURSĂ U.M 1--. Cuprinde: • săparea manuală a gropii şi aruncarea pământului pe mal cu depozitarea lui la 1 m de mar gropii. COD .teren foarte tare._._-- 93100600199001 Muncitor necalificat I ore 11.M 1--- DENUMIRE RESURSĂ --- 'l TOTAL ~---I--C~NTIT U.53 TsH16A Rectificarea marginilor la peluze si rabate A 1 .împrăştierea pământului.teren tare.--._--.50 m.arbuşti.săparea În jurul puieţi lor._-- .M 1-- CANT Saparea izolate. in: 1 ore 10. Nu cuprinde transportul materialului în afara zonei de lucru Se măsoară la 100 metri patraţi de contur rectificat. stratului pana manual a a gropilor poligonale pentru plantari cu pastrarea structurii solului si separarea de pamant vegetal.tăierea cu cazamaua a marginilor peluzelor sau rabatelor.. gropile avand largimea de la 2 m si adancimea de pana la 1.15 TOTAL ore 2. Dl .

.584 9310060019900 \ Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricUltor TOTAL \ ore \ 1.scoaterea puieţilor. .0 x1 . . 70 ~ 71 . 0.ambalarea balotului.ambalat în pânză de sac.arbori cu diametrul tulpinii de 16-20 cm. Se masoara la bucata. Manoperă \ m3 \ OQ99 \ 0.72 0. inclusiv primul udat al umpluturii.60-1 m.099 1. • astuparea şanţului cu pământ..40 m si h 0.lucrari drumuriterasam.09! 1752117344766 1725127333925 2710503805346 2873132005339 kg m2 kg kg 0.arbori cu diametrul tulpinii de 10-15 cm.40 m şi diam.1 m laţime Sirma moale zincata )= 4100116202806 \ Apa industriala in cisteme pt.9.51 \ 2.23 3.curatarsa şi taierea radacinilor. • taierea radacinilor cu toporul. S 1930-80 Pinza sac din fire de .O x1500 S 2542 .41 TsH19 Pregatirea sistemului radicular la arbori. Cuprinde: • saparea şanţului circular În jurul arborelui cu diametrul interior de 7 ori mai mare decăt dic arborelui.ambalat in plasa de sărma: 81 .arbori cu dia metrul tulpinii de 21-25 cm.40 m şi adâncimea de 0.50 şi h . interior 0.3 ore 1.27 ore 2. 81 .M A1 81 -- -~--Sfoara din clnepă dn = 2 mm.5 OL32 S 889 Plasa sirma zincata ( rabit} 25. C1 .341 0. având laţi mea de 0. . exterior de 1.391 0. ~ -J' --COD I CANT COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.saparea şanţului in jurul balotului cu diam.M 1---- M ~ __ o DE NUMIRE RESURSA Materiale U.7~ ore 0.39 0.1 1. Se masoara la bucata. in vederea transplantarii A1 . = 0.40 m = = A1 .M Al \ TOTAL ore \ 1.6: 1.57 DENUMIRE RESURsA Muncitor necalificat Peisagist-floricultor TOTAL ore ore 1 0.: ore 2. CANTIT Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor de pana la h 2 m.transportul la marginea zonei de lucru. ~~O_~CManoperă 7129020012800 1 >0] CANTITAŢI " U. Se masoara la bucata.50 m.98 0.M A1TB1TCl '1 310060019900\ 7129020012800 Peisagist-floricullor 1 DENUMIRE RESURSA Manoperă ~HCI U.41 0.1 0.34 0.strângerea coroanei cu sfoara. avand balot de pamant la radacina de diam.198 - 0. Cuprinde: .lnepa de 0.

8m Manoperă -C-O-D ~1-----lăţime DENUMIRE RESURSA U.92 ore 6.înveli rea coroanei cu rogojini legate cu sfoara. .4512.curăţarsa şi taierea radacinilor.fără invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu pânză de sac.99 = finisarea şi ambalarea balotului şi intarirea lui cu legătură de sârmă.0 x1.991 0.178 2. ~.8m I 0.75 5.39 '--4100116202806/ 17521173447921 -----------~~_L Materiale TOTAL Utilaje Apa industriala in cisterne pt.0 OL32 S 889 Plasa sirma zincata ( rabit) 25. diametrul exterior de 1.3 3.M m3 kg m2 kg kg buc ~--CAI E1 Apa industriala in cisterne pt.50 m.CANTITAŢI COD TsH21 Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pana la 10 cm.75 6.099 0.991 1. 81 .M~ 1~_~_~_L~ 93100600199001 Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricultor TOTAL I are 12. . Sfoara din cinepa dn I m3 I 0.178 0.0 x1.cu invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu plasă de sârmă.471 ore 3.584 1.fară invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu pânză de sac şi plasă de sârmă. Utilaje Manoperă DENUMIRE RESURSĂ U.1 m lăţime Sirma moale zincata 0= 4.protejarea bazei tulpinii prin înfăşurarea cu pănza de sac. E1 .66 ore 5.297/ /2.lucrari drumuri-terasam.178 • - """"""""''''7''[ 1 Aulomacara 5 tf _ kg 1 kg 1 0.13 341052000~Automacara 5 tf I~JQ:~~ 0.3 3.0 x1500 S 2542 Rogojini din papura 1.471 ore 3.ridicarea cu macaraua. 4100116202806 1752117344792 1725127333925 2710503805449 2873132005339 2052157343803 I -------Materiale El U. prevazuti: A 1 . = 6 mm Pinza sac din fire de cînepă de 0. .01 1 kg 1 m2 - /0.70 m şi înalţimea de 0.991 1.8x1 .855/J!.cu invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu pânză de sac.fara învelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu plasă de sârmă.01 = 6 mm 1 1725127333925 27105038054491 / 2873132005339 /2052157343803/ Pînza sac din fire de cinepă de 0.584 / 0. F1 .fixarea in camion şi stropirea cu apa a coroanei.594 2. D1 .855l DENUMIRE RESURSA COD Cuprinde: . cu balot de pamant la radacina.991' 0.saparea şanţului circular in jurul balotului.0 x1500 S 2542 Rogojini din papura 1.01 I 0. 73 .8x 1.M A1 __ I 93100600199001 CANTIT /ATI 81 C1 / D1 7129020012800 Muncitor necalificat Peisagist-floricultor I ore 12.099/ 1 0. .4512. Se masoara la bucată. Sfoara din cinepa dn 0.cu invelirea coroanei şi cu ambalarea balotului cu pânză de sac şi plasă de sârmă.584 / / 1 / / buc / 72 . C1 .lucrari drumuri-terasam. .50 balotul având diametrul de 0.1 m Sirma moale zincala D= 4.2971 0.0 OL32 S 889 Plasa sirma zincata (rabit) 25..

167 0. fixarea şi strângerea lor cu fier-beton (diam. legarea odgonului de balot.52 6.1071 0.0 xl .863 0. tulpinii arborelui fiind de 16-20 cm.M. Se măsoară la bucată.cu invelirea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm.5 2 .356 I 0.079 2.COD DENUMIRE __ RESURSA lJ.99 1 7129020012800 Peisagist-floricultor 438/1 Pînză sac din fire de cinepă de 0.0851 0.921 m2 1.8-4m I ore JJ!ilaje ore 14. .356 m3 0.91 7.525 0.921 1 m2 1 0. curătarea şi taierea radăcinilor cu toporul şi cablul..65 \ 7.863 CANT ~ COD Cuprinde: .fag neab clAgr=40mm 1=60 S 8689 L=1 .8x1 .9 ore \2.0 OL32 S 889 Margini din fag lungime 1-2m cal unica Plasa sirma zincata ( rabit) 25.săparea şanţului exterior. cu balot de pamant la radacina. tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm.A.ne"mecalmca! Pelsaglsl-floricullor TOTAL B! [l'1 [D1J 6.M f---------. I Plnza DEN~RE I~'--------Ll~ kg 2. ridicarea cu macaraua şi fixarea in camion.56 14.058 0.545 0.782 buc 1. .396 0.54 10. de peste 10 cm.089 1188 kg 0.085 0.fără invelirea coroanei diam. in cazul protejării coroanei.594 m 9.1881 kg buc kg 0.95 6.55 9. Fl .594 9] 11.69 34105200013731 Automacara 5 tf Util<jo ___ore ~8~lo~~~Il6J RESURSA 0.822 2. 4-6 mm.fara inveli rea coroanei diam.822 1.99 11.O xlS00 S 2542 Scindfag neab cI.8m Sirma moale zincata 0= 3. .66 34105200013731 Automacara 5 tf 0.34 1 ore 5.gr=40mro L=l .0 xl .14 0.0 OL32 S 889 Margini din fag lungime 1-2m cal unica Plasa sirma zincata ( rabit) 25.7 m laţime Sfoara din cinepa dn = 6 mm Rogojini din papura 1. .25 TOTAL ore 11..O x1500 S 2542 Scind.356 1 m3 10.cu invelirea coroanei diam.614 4.0581 I 74 75 .961 1. se înveleşte cu rogojini şi se leagă cu sfoară. CANTITATI Extragerea mecanizata a arborilor cu diam.614 4.. I ~ A1-~.7 m laţime Sfoara din cinepa dn = 6 rom Rogojini din papura 1.M!!teriale 2110602000030 1725127333925 1752117344792 052157343803 2710503805425 Olel beton profil neted 08 37 0= 6 mm S 438/1 sac din fire de cinepa de 0.17 ore 8. A1 kg 0. tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm. tulpinii arborelui fiind de 16-20 m. Ma.9414.107 2710602000030 117251273339251 1752117344792 2052157343803 2710503805425 2010102918823 2873132005339 120101029142291 I Otel beton profil neted 08 I 37 D= 6 mm S 1 kg 11.cu invelirea coroanei diam.9 CANTITAŢI I 2010102918823 01 2873132005339 2010102914229 kg 2.287 9310060019900 \ Muncitor necalificat 0. I '1006001990 112902001280~\ -~~ .396 ------------------~ m kg 9B 1. ambalarea balotului cu plasa de sârmă.).8-4m 1=60 S 8689 ~operă COD DENUMIRE RESURSA Materiale U..fără învelirea coroanei diam.718 0.6 13. ambalat in plasa de sarma si doage Al 81 Cl Dl El .28712.8xl Bm Sirma moale zincata D~3. infăşurarea tulpinii la bază cu pânză de sac şi scânduri pentru protecţie.65\7.08911. ".6 5.07912.297 9] 9] 11..52\3. tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm.9 9.594 0.238' 0.

fără balot. executate: A1 .puieţi de arbori foioşi.. forme cu balot de pamant la radacina cu inaltimea plantei A1 . fără balot. etichetarea şi transportul in interiorul zonei de lucru. executarea şanţului pentru stratificare. Manoperă m310.aşezarea balotului În groapa.la arbuşti.. acoperirea cu paie şi legatul În balot. 76 \ 77 .manual.*) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10207 "0) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10203 TsH24 Plantari A 1.8m Frînghie cinepa 9-16 mm Trandafiri şi arebuşti cu ghimpi . aşezarea puieţilor. 81 . facerea farfuriei sau a muşuroaielor. 81 .12 1.U. C 1 .. la arbori foioşi şi raşinoşi cu diametrul până la 11-15 cm. 01 _mecanic.manipularea În interiorul zonei de lucru. . Jx1.002 28731320053391 Plasa sirma zincata ( rabit) 25.M [ A1 C Materiale 02211072042031 Cuprinde: saparea şanţului circular in jurul balotului.scoaterea ambalaj ului. ioroare! Se măsoară la bucata. aşternerea de paie sau papură Între rădăcini.65 1.01 2052157343803 1714227322897 \ Rogojini din papura 1. scoaterea arbuştilor din stratificare. udarea radacmâor.până la 50 cm. acoperirea cu pământ. . la arbori foioşi şi răşinoşi cu diametrul până la 21-25 cm. *') I COD ~I=-_ I Muncitor necalificat Peisagist-floricultor CANT DENUMIRERESURSA Mate riale U.la arbori foioşi şi raşlnosi cu diametrul până la10 cm. ambalarea balotului şi transportul până la marginea zonei de lucru.8x1. la arbori foioşi şi rasinosl cu diametrul până la 16-20 cm.TsH23 Extragerea manuala de buxus.arbuşti fară balot. Se masoara la bucata. E1 _ mecanic.O x1500 S 2542 Mano pera 1 kg 10. trandafiri şi buxus forme.58 9310060019900\ ore ore ore Muncitor necalificat Peisagist-f1oricultor TOTAL 1 9310060019900 7129020012800 I TOTAL I 0.8 7129020012800 I I ore \ 0.M A1 1 81 41001162028061 Apa industriala in cisteme pt.lucrari drumuriterasam. primul udat şi fasonarea Transplantari cu balot de pamant. COD ] DENUMIRERESURS~----'- . tasonarea şi mocirlitul rădăcinilor. plantarea În gropi şi astuparea cu pământ. Paie in snopi d 8-16 mm lungi de 70-80 cm Puieţi arbuşti toi oase fără balot .trandafiri şi arbuşti cu ghimpi.36 *) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10202 .i?" ) Puieţi arbori foioase făra balot . curătarea şi tăierea radacinilor.peste 50 crn.01 0. 81 _ manual.34 ore 0.02 ore 0. baterea pământului.04 0.*) kg buc buc kg buc buc 0.7911. Cuprinde: . Cuprinde: _ transportul În interiorul zonei de lucru până la locul deplantare. C1 _ mecanic.

e1 • arbuşti coniferi pe un singur rând.21 9.22/1.041 I m31 - 10.57 I 0..76 1 3.imbrăcarea tulpinii cu trestie până la înalţimea de 2.53 0.8 0. . arbuşti coniferi pe doua rânduri.batarea pamântului.128 0.astuparea cu pământ a gropilor de plantare.1 1 0. transportul lor la locul de plantare şi repartizatul pe lungimea şanţului.0541 0.imbracarea trunchiului În pânză de sac şi scândurile la locul de prindere a sârmelor de legat.r ) 120101029005651 Lemn rot cons nec stej L=1m d1=min 9cm d2=max 18 S 4342 /20101029187681 127105038054491 141001162028061 102212072046171 117251273339251 Laturoaie din fag lungime 1-3m ci cal it unica Sirma moale zincata 0= 4.67 7. = fixarea şi Întinderea firelor.68 ~~05200~~ Automacara 5 tf ~~1~ 78 I \ 79 . .128 0. Trestie legată cu slrma pentru tencuieli 11. • plantatul puieţilor şi primul udat.49 I 1 I - 1 3.861 6.executarea farfuriilor sau muşuroaielor cu primul udat.067 \ 3.5 1 0.075 Pînză sac din fire de clnepă de 0.43 0.49 1 1.7 mlanme Manoperă ! m2! I 0..49 11.") buc buc m3 3..! 8.26 5.răşinoase balot pamint .33 9. .06 0.07 11.*) Puieţi arbuşti .01 7129020012800 I Peisagist-floricultor TOTAL I ore I 0.051 1 m21 0.. .0541 0.99 1 I----~ ! .03 11._--_.564 0.43 I 0. • scosul puieţilor din depozit.M A1 iliC1 -- D1 -- 1 m3 10.confecţionarea şi baterea ţăruşilor de ancorare. E1 Materiale .0 OL32 S 889 Apa industriala in cisterne pt. Se măsoară la metru de gard viu.3 1 0.68 8.49 1 1.0541 1 1.36 I 10 1 10 1 Puieţi arbuşti foioase fără balot .03 1 1 1.03 1 1 1 1 buc 1 1 buc 11.86/1..76 1 3. . 1· buxus pe un rând.~-----------'----'---'----'-----'---'------j 1 Puieţi arbori răşinoase şi foioase balot pamint .5 1 0.564 \ 7.36 1 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.03 11.0541 0. 1 .36 1 1 0. Cuprinde: • executarea şanţului pentru plantat.buxus pe două rânduri.76 CANTITĂŢI COD [ DENUMIRERESURSA -----------------~~ Materiale U.5 m şi legarea cu sfoară • .87 0. .57 0.lucrari drumuri-terasam.96 I 0. 111• arbuşti foioşi pe doua rânduri.. Manoperă 9310060019900/ .05 7. - CO~ ) I DENUMIRERESURSA -----..48 6.83 / ore 1. Se măsoară la bucata.96 0.88 m 1 kg I 1. ') Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10208 ") Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10201 TsH26 Plantari pentru gard viu 111• arbuşti foioşi pe un rând.04/ ore 1. 7129020012800 Muncitor necalificat Peisagist-floricultor TOTAL Utilaje ore / 0.68 ore 0. • fasonatul şi mocirlitul. 1)1 .*) 1 Puieţi arbuşti rasinoase balot pamint .

În forme a esenţelor cu frunze persistente. Se masoara la metru cub de apa folosită. Cuprinde: .128 /10 .cu galeata._. chenare.COD [ .20 m. _. borduri.47 0. chenare de buxus. Manoperă 7129020012800 I Peisagist-floricultor I m3 0._--]~~ CfI __ U.99 Al 81 Cl 01 gardurilor vii.borduri. Cuprinde: varianta A 1 şi 81.gard viu cu Înălţimea peste 1.27 TOTAL ore 0. • netezirea taierilor cu cosorul. U1 .56 ore 0. cuplarea şi strângerea furtunului la gura de apa. .transportul apei cu galeata. __ .8514. Pentru udatul cu cistema se calculeaza separat transportul. 1-trandafiri.M.56 ~ coo] 4100116202806 9310060019900 Muncitor necalificat DENUMIRE RESURSA Materiale CANT U.03 0.85 4. COD __ . --_.răşinoase balot pamint . • taierea lastarilor slab dezvoltaţi şi scurtarea Iăstarilor ramasi: • strângerea Iăstarilor tăiaţi şi indepartarea lor până la marginea zonei de lucru._ DENU_:~E RESURSA Materiale U. 80 81 .puieţi de arbori pănă la 7 m lnălfime. DENUMIRE RESURSA Manoperă 9310060019900 7129020012800 I Muncitor necalificat Peisagist-floricullor TOTAL ore ore ore 1 0 09 . • taierea ramurilor cu foarfeca sau ferăstrăul in vederea formării coroanei.lucrari drumuri-terasam. forme 1 ore 10.. .991 0.desfăşurarea. **) Apa industriala in cisteme pl.puieţi de arbori peste 7 m inălţime. Manoperă Tunderea 1 m3 10. • lntindere~' sforii. _. Se măsoară la bucata. pentru varianta C 1. I Cuprinde: .28 1 0. evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru.M A1 T 81 I Apa industriala in cisterne ptfucrarlcrumm-terasarn. TOTAL *) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10202 TsH27 Udarea plantatiilor A 1 . .296 /11.. 1 0.28 0. .udatul propriu-zis cu furtunul.27 ..56 buc /7.~.20 m.05 I ore 1 0. 81 . .cu furtunul.M J E1 I ~ j Taieri de corectie 4100116202806 I Puieţi arbuşti .gard viu cu inălţimea până la 1.

. B1 .06 4100116202806\ Apa industriala in cisteme pt.--I-----__.0351 0.5 OL32 S 889 2010102906997 Laturoaie rasin.scoaterea răsaduriior din ghivece sau culii.M I I I CI I~ Manoperă I vi LEJJ 7129020012800 Peisagist-floricultor -------------TOTAL I ore I 0.gran.85 kg 1 . . D1 .___ I DENUMIRE RESURSA U. in varianta C1 se adaugă: .peste 15 cm inălţime in teren.) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10205 .plantarea.strângerea materialului tăiat şi evacuarea lui la marginea zonei de lucru.\ 104 Plante flora re perene . gr=18 1=7 L=1-1.59 3.umplerea jardinierelor cu amestec de pământ.udarea.) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10206 \ ore \ 0.') 27105038031.08 2.03 0.pregătirea ameslecului de pământ vegetal cu lnqrăşăminte chimice. .06 ore 0.66\ Sirma moale obisnuita 0= 1.*) kg 0. .săparea gropilor pentru plantare.\ . 81 .38 \ 071 \ 7.85 39.lucrari drumuri. . .până la 15 m Înalţime În teren._--tu-"1J UM CANTITĂŢI e1 [01 __ co~'-.1 \2112307324962\ Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tip1 160g/mp-suluri Plante florare anuale şi bienale ".\ 14...vicanit 33 azot in \ \ \ saci pol .săparea in jurul plantei pentru formarea balotului.prin prăfuire. Se măsoară la 100 bUCăţiflori plantate.in jardiniere şi vase decorative.98 Plantarea florilor si planteior perene A1 .plantarea.prin stropire.45 \ 1.53 3.02 1 0. .tunderea cu foarfeca sau cu maşina pe cele 3 fete.D31 0. Se măsoară la 100 bUCăţiarbori.8 1.-_. .1 m3 10. 9310060019900\ Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricultor TOTAL .141 0. C1 . În varianta 01: . executata manual A1 . _--- DENUMIRE ESURSĂ R Materiale ].14 0.33: TsH3" Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii. Cuprinde: În variantele A1 şi 81 . \ 83 82 .28i ore 2.transportul ghivecelor sau culiilor cu flori În interiorul zonei de lucru. . ~ COD I .05 ore 2. _executarea stropirii sau prăfuirii prin acţionare manuală.05 0.98 1. Cuprinde: • mărunţirea şi prepararea amestecului de substanţe chimice pentru combatarea şi umplerea aparatului.\ . repartizarea lor. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă tunsă.transportul in interiorul zonei de lucru.08 32.. . -înfăşurarea balotului cu hârtie groasă şi legarea cu sârmă.săparea gropilor pentru plantare.plante perene cu balot În teren.198 ~415907304285 Azotat amoniu ingras.97 3.051 0. buc \ . udarea şi acoperirea cu pământ.98 TsH30 1.0610.99 terasam.25 S 942 Manoperă buc kg m 104 104 104 \ 19.

A 1-G1.0-7.02 Placa belon pt pavaje dim. .Al-G1. urmata de unui slral de 4 cm grosime din argila compactată. verificarea imbracaminţilor la şablon şi rectifica rea profilului. El.33 0. Gl . Cuprinde: . drumuri tip D 40/50 11421202200525 /26531021008801 I I - I 1 - Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.0 mm S 1667 Filer de calcar saci S 539 0.101 12.951 0. F2. 1 . .07 0. 7129020012800 9310060019900 I Pavator Muncitor necalificat TOTAL Utilaje I are ore ore I 0.071 0.0-7.0 mm S 1667 I kg 1 m31 1 - 1 - I 1 - 1 1 1 - 186.Omm 114212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.cu imbracaminte imbrăcăminte imbrăcăminte imbrăcaminte de balast de 10 cm grosime. G2 .01710.01710.08 0.cu . el. F2 .Dale beton 50x50x8 cm cu rosturi inierbate.01710.07 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf --COD 1 ore 10.251 0.0791 \' 84 85 . Bl.A 1-Gl. aşezarea dalelor.01710.93/18.107 0. 400x400x 55 marimea 5 S 1137 S 754 005 0 005 kg 1 .02 1 - 1 1.cu imbrăcăminte din mastic din marmura alba de 7-10 mm in strat de 5 crn. 26611264224061 Dala din beton pentru drumuri 50x50x 8 S 6657 02211072044351 Seminte de plante-graminee 12661122800208 perene (pm) I 1. aplicarea nivelarea şi compactarea terenului de fundaţie.33 0. inierbarea sau bituminarea rosturilor.----]~ COD 7129020012800 / Peisagist-floricultor .07912._---DENUMIRE RESURSA Manoperă CANT U. nisip sau pietriş şi compactarea lor. de pietriş de 10 cm grosime. . inclusiv cilindrarea lor. Se masoara la metru patrat.01 .017 I I DENUMIRE RESURSA Materiale __ _r~I I m2 1 kg 1 m3 1 kg ŢJ---c.015 1 1 23203226001891 Bitum pt.25 0.04 TOTAL ------------------------------------- 14111122044541 Mozaic din marmura alba saci g= 7. aştemerea unui strat de 5 cm grosime din piatră sparta de 7-15 mm sau din mozaic granulat de 7-10 mm din marmura aibă.93 18.1011 1 - 10.13 1 1 1 - 10.102/ 1 m31 - - - Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii Al 81 el 01 . transportul cu roaba a materialelor in interiorul zonei de lucru.102 14.cu .015 1.dale de beton 50x50x8 cm cu rosturi bituminate. aşternerea slratului de balast.1 m2 1. . din piatra de 8-16 mm in strat de 5 crn: 1 1 10.251 0.M Al / ore /16.9514.cu imbracaminte din dale prefabricate din beton B 250 de 400x400x55 mm cu rosturi bituminate. 1 0.Al.Fl.08 0. G2.101 1 - - 1 1 1 1 TsH32 114214022003931 Balast pentru betoane 0-71 mm S 1667 114211022000681 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 114211022017011 Piatra sparta pt drumuri r. de nisip de 10 cm grosime.10710.08 0.0571 1 m3 1 - El .NTITATI F1 -jF2-I~1-I-G2 . Fl .cu imbracaminte din placi prefabricate din beton B 250 de 400x400x55 mm cu rosturi inierbate. Gl.07 0.cu .04 ore 16.sediment 8-15mm S 667 Manoperă 1 m3IO.Oxl0.33 1' 0.M A1 Î COD 81 DENUMIRE RESURSA Materiale U.

""'" .015 mc apa pe mp de imbracaminte.montarea tubului colector._----- -U.drenuri . .12BI rulouri pina la 12 It I ore I OO~.02 1 1 buc 1 1 1 m3 1 1 1 10.transportul cu roaba al materialelor drenante În interiorul zonei de lucru.circ. Se masoara la metru de dren \ \.baterea cu maiul.21810.Săparea şanţului. În teren impermeabil. 1 2.46 ore 1.94 0. .drenuri . 126611228043211 Tub bets. COD .9 141001162028061 Apa industriala in cisterne pt.0 1010 S 1667 Manoperă 1 m3 10.._.M CANTITAŢI - __ o DEN UMIRE RESURSA -7129020012800/ 9310060019900 I -Manoperă F1 I F2 I G1 I G2 0.2181 1 m3 10.aşezarea În straturi a materialelor drenants.evacuarea pamântuui rezultat din sapatura până la marginea zonei de lucru.drenuri . TsH33 Drenuri A1 B1 C1 01 .0841 I ~?2400040041~omp~~~~utocu 1 m3 1 0.. A1 J--81} Pavator Muncitor necalif TOTAL Utilaje 14211022000821 Pietris ciurui! nes palat de riu 7-30 mm S 1667 ore 0.0181 1 1) Se va preciza grosimea dalelor in articolul de deviz prin variantele de preţ corespunzator grosimilor adoptate. in teren permeabil. . transportul ei de la sursa şi udatul corespunzator unui consum mediu de 0.fara talpa cep si buza 200x1000 S 816 114211022004461 Bolovani de riu pt. 1 kg 10.-_. .-_ -J. 1.0851 0.udarea straturilor. 1 ore. .12510.85 Cuprinde: .98 64 0.drenuri principale principale secundare secundare in teren permeabil.0-7. in teren impermeabil.86 0. NOTA: in norme nu sunt cuprinse: apa pentru compactars...1571 71290900106001 9310060019900 Drenor canalist Muncitor necalificat TOTAL I 52 are 1 0.. COD I DENUMIRE RESURSA Materiale '~l-fili CANTI ~..lucrari drumuri-terasam. -.86 :.01 1 0. . .017 0.21 2.drum cai ferate 150300mm S 1667 126511221004021 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 114212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri ~. ~~M . 87 ' 86 .

nompacatrea fundului patului.stratul 1 de 15 cm.1 1.Iuruirea şi sortarea materialelor drenante şi de suprastructură.0-7. 88 89 .sediment 8- 9310060019900 7129020012800 \ Muncitor necalificat Pavator TOTAL ore \ \ ore ore 0.19 de S648 \ kg \161. G1 . . din zgura neagra qrosiera: .12 \ \ 1.sistem A: . . E 1 . zgura roşie qrosieră.75 0.slratul 3 de 8 cm. 25% pământ de frunze. sistem F: . .79 1. din piatră spartă. \ din patru straturi. din 60% zgură roşie fină.stratul 1 de 10 cm.din .IUllul 4 de 8 cm. H1 .stratul 1 de 12 cm. sistem 1: 15 cm. 30% pământ de frunze sărac cu hum~.stratul 1 de 15 cm..stratul patru 1 de 2 de 3 de straturi. .stratul 2 de 10 cm din zgură roşie grosieră. din 50% zgură roşie fină. 25% pământ lutos şi 5% nisip.172\208. din turba uşor tăvălugita. corectarea finisajului. F1 .1 1.din trei straturi.. sistem D: . tratul 3 de 5 cm din zgură roşie mlÎzărata.stratul 3 de 3 cm. e măsoară la metru pătrat CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale U. din turbă uşor tăvaluqită. 11.din doua straturi. . din zgura neagra grosieră.03 1. lu fina şi 7% rnll. . sistem E: . . tratul 4 de 5 cm din 80% zgura roşie fină şi 20% pământ lutos şi 5% nisip.stratul 2 de 8 cm.din doua straturi.stratul 2 de 6 cm din zgură roşie mazărata: .din trei straturi. din piatră spartă. prepararea amestecului şi transportul cu roaba al materialelor de suprastructură in interic Ion ei de lucru şi scoaterea În afara zonei de lucru a pământului rezultat din săpătură.stratul . 10 cm.stratul 2 de 10 cm. sistem B: . _ stratul 3 de 8 cm din 70% zgură roşie fină. din zgura neagră qrosieră. B1 . _ stratul 4 de 12 cm.din trei straturi. din zgură roşie măzărată. 20% pământ de frunze şi 20% pământ lutos. 15% pământ lutos şi 10% nisip.stratul 2 de 8 cm sin zgură neagră grosieră.0 mm S 1667 \4100116202806 \ Apa industriala in cisterne pUucrari drumuri-terasam.B \. D1 .004- 0. 25% pământ lutos şi 5% nisip. 25% pământ lutos şi 5% nisip.lIprlnde: Aparea şi nivelarea lerenului. 13% :ii Amenajarea pistelor de atletism A 1 . \ Zgură expasndată ptterenuri sport . zgura roşie mazarata. 4 cm din turbă. sistem G: .stratul 4 de 8 cm din 70% zgură roşie fină.din doua straturi. udarea şi cilindrarea lor În straturi succesive. . din 5% zgura roşie fină dată prin ciur de 5 mm.71 0. sistem C: . .M L I A1 C1 1421202200525 \ Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0. sistem J: .92 0.stratul 1 de 8 cm. din piatră spartă. din 70% zgură neagră fină.stratul 1 de 12 cm..stratul 3 de 8 cm. din piatră spartă.02 \ 0. 25% pământ lutos şi 5% nisip.02 \ o.11I\luI1 de 12 cm.89\ m3 - Piatra sparta pt drumuri r. Imlul 2 de 20 cm din zgura roşie qrosiera.stratul 3 de 6 cm din 70% zgură roşie fina. .stratul 1 de 15 cm.din patru straturi.oe \ 0.stratul 2 de 6 cm.stratul 2 de 6 cm din 80% zgura neagra fina şi 20% pământ tutos. din zgura roşie grosieră. 25% pământ lutos şi 5% nisip.din patru straturi. ezarea straturilor drenante şi de suprastructura.stratul 2 de 8 cm. (.stratul 1 de 12 cm.O) 3710112611607\ 1421102201701 \ Zgura granulatadefurnal 15mm S667 Manopera \ m3 \ \ m3 \ \ m3 \ 0. . din 70% zgura neagră fină. . C1 .003 \ 0. din zgura roşie mazarata. din piatră spartă.stratul . sistem H: .

M I -l \ 1129020012800 Pavator Utilaje \ TOTAL ore \ 0.. 4523217204552 Pamint de frunze pamint vegetal cu humus 1030106200456 Turba uscata si macinata pt.88 2.167 51.134 9310060019900 I Muncitor necalificat 7129020012800 I Pavator TOTAL Utilaje are ore I ore ~~ 1 0.134 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf ".agricultura Zgură expasndată pUerenuri de sport .029 25.lucrari drumuri-terasarn.06 - 91 m3 0.M\~ 4 - 11 J1 A1 Zgura granulata de furnal S 648 Piatra sparta pt drumuri r.00451 1 m3 - 10.48119.sediment 8-15 mm S 667 Manoperă kg \ 44 m3 0..sediment 8-15 mm S667 Manoperă 1 m3 10.338 0.76 1.31 2.01 ore 1..' 11\ normă nu se cuprinde transportul apei de la sursă la locul de udat.lucrari drumuri-terasam.05 1 0.52 2.52 1.57 1.M 11 J1 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt.95 \ 1.CANT COD DENUMIRE RESURSA Utilaje ~MI COD DENUMIRE RESURSA U.06 1 0.161 m3 0.27910.127 0.8 0.agricultura Zgura expasndată pt.39 E1 \ .•) 1421102201701\ Piatra sparta pt drumuri r.316 .terenuri de sport .110060019900\ Muncitor necalificat COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.35 2. \ ore 14212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0. -.0 mm S 1667 141001162028061 Apa industriala in cisterne pt.38 ore 2.167 \ 0.05 0..481 1.164 0.') 90 m3 t kg 0.0-7. 145232172045521 Pamint de frunze pamint vegetal cu humus 1030106200456\ Turba uscata si macinata pt.94 0.04 1 0.01910..37 1 1.04 10.36 0.005 ~062240004004\ Compactor auto cu rulouri pină la 12 tf \0034J I 0.74 0.8511.01210.11 I CANT 129522400040041 Compactor auto cu rulouri pină la 12 tf COD DENUMIRE RESURSA Materiale V.37 3. 1 " ') Se va preciza sortimentul conform listei de materiale nexplicitate 10231 kg m3! 0.0361 I NOTA: straturile sunt numerotate de la bază În sus.

din zgură roşie grosieră. . din zgura IIprinde: parea terenului. F1 . din zgura neagra grosieră.stratul 3 de 0.-:-fu I rn3 \ 0. . .din trei straturi.022 \ '.luerari drumuri-terasam. zgură roşie praf.din trei straturi.Amenajarea terenurilor pentru sport.*) =:B m3 .5 cm. . . din 80% zgura roşie fină şi 20% argilă. IIlndrarea straturilor.stratul 1 de 10 cm. COD 1 DENUMIRE RESURSA Materiale .stratul 4 de 0.59 ore \ 0.5 cm.stratul 1 de 15 cm. NOTA: straturile sunt numerotate A 1 . 81 .din trei straturi.5 cm.stratul 2 de 6 cm.stratul 2 de 14 cm.5 cm. zgura neagra praf.79 1. din zgura neagră grosieră.005 kg m3 \ 0. prepararea amestecului de agregate.slratul3 de 0.5 em. din pietriş. transportul materialelor cu roaba În interiorul zonei de lucru. sistem F1: . . din zgură roşie praf. .stratul 4 de 0. . 01 .008 140.stratul 1 de 20 em. Argila comuna pentru constructii I i •• 92 \' 93 .131 \ m3 10.stratul 1 de 6 cm.din trei straturi. zgura roşie praf.stratul 5 de 0.stratul 1 de 10 cm.stratul 2 de 3 cm. din zgură neagra gosiera. zgura roşie praf. . G1 .stratul 3 de 3 cm. sisitem H1: . sistem 81: . din 80% zgura neagră fina şi 20% argilă. din zgura roşie mazarata . de la bază În sus.5 cm.35 \ 0. din 80% zgură roşie fină şi 20% argilă. sistem C1: .stratul 3 de 0..stratul 4 de 1. .stratul 3 de 0. H1 .022\ 0. . . lIdarea straturilor.din patru straturi. m3 1421102200068\ 1420202205501 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 . .stratul 3 de 4 cm din 80% zgura neagra fină şi 20% argilă. C1 .. .stratul 1 de 15 em. sistem E1: .03 Bl 1: I Zgură expasndată de sport . din 80% zgură roşie dina şi 20% argila.49 ore 0. din zgură roşie fină. corectarea finisajelor.stratul 2 de 2 em.58 0. . IIlvelarea sapăturii.5 cm.03 7129020012800\ 9310060019900 Pavator Muncitor necalificat TOTAL 'Utilaje \ 0. din zgură neagră grosierâ. -stratul 2 de 20 cm. din 80% zgură neagră fină şi 20% argilă. din zgură neagra grosieră.5 cm. din 80% zgură roşie fină şi 20% argila. din pietriş.stratul 2 de 5 cm din 80% zgură roşie şi 20% argilă. Il măsoară la metru pătrat.08 2952240004004\ Compactor la 12 tf auto cu rulouri pînă \ ore \ 0. şezarea straturilor de materiale drenante şi materiale de suprastructură. sistem A 1: .stratul 2 de 3 cm.stratul 3 de 2 cm. . din zgura neagră qrosieră.. sistem 01: . Manoperă 0.: COD 1 Of NUMIRE RESURsA Materiale Zgura expasndată pt.stratul 2 de 4 cm.. din zgură neagră praf.stratul 3 de 0. m3 .stratul 1 de 6 em. .terenuri de sport .din patru straturi.terenuri Argila comuna pentru constructii Zgura granulata de furnal S 648 Apa industriala in cisterne pt.*) 1420202205501 3710112611607 4100116202806 pt. din zgură neagra praf. . din zgura roşie praf.din cinci straturi.din trei straturi.stratul 1 de 20 cm. sistem G1: .44 ore 0. 1. E1 .5 cm. din zgură roşie grosieră.

11 /124010010700 1310060019900 I Dulgher Muncitor necalificat TOTAL I orE ore = 29522400040041 Compactor auto Cu rulouri pînă la 12 It NOTA: În norme nu se cuprinde transportul apei de la sursa la locul udat. Cuprinde: .24x 40 S 2111 U. . nivelarea şi compactarea terenului de fundaţie.03 1. turni de' 5 cm nisip.00xO.: COD DENUMIRE RESURSA Cuie cu cap plat tip c 2.1 mm S 1667 Apa industriala in cisterne pt. • aşternerea la dreptar a mixturii cauciucate peste fundaţia din beton de ciment sau asfalt.19 0. lichid uşor tip 4 S 54 94 95 . ----"-COD DENUMIRE RESURSA Materiale 2010102900888 2010102917685 2874145886954 Lemn rot cons rur coj fag L::1m d subt.min 18cm S 4342 \ cu roaba În Cuprinde: • saparea.lucrari drumuriterasam.M F1 k9/105. 111. • transportul materialelor in interiorul zonei de lucru. *) Se va preciza sortimenlul conform lislei de materiale nexplicitate 10231 Terenuri de sport din mixturi cauciucate TsH36A A1Amenajarea gropi lor pentru sarituri un slrat aşezate pe o fundaţie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm. .41 2.fasonarea şi prinderea scândurilor. balast sau pietriş şi cilindrarea lor.7 m lăţime Nisip sortat nesoalat de râu lacuri 0.confecţionarea şi montarea pragului de băIaie inclusiv transportul materialelor interiorul zonei de lucru.umplerea gropilor cu nisip pe 58 cm..0-7. .93 m3 0.00x3.M 1--- ~C 1421202200757 4100116202806 23201662010P8 Combustibil DENUMIRE RESURSA Materiale .50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Nisip concasare granulatie maxima 7. __J~U-~:[A1I ~__ kg m3! kg 0.03 H~.. CANT U.aşezate pe fundaţie de beton astaltic de 8 cm aşternut pe o suprafaţă compactată de t u pietriş.21 0.0 mm S 1667 Manoperă ke m: m: ore 7129020012800/ 9310060019900 Pavator Muncitor necalificat ore / ore TOTAL ore Util~ I 0.60 rn. de 10 cm grosime. grosime.173 0. Se masoara la bucata. . Manoperă U.485 m3 m3 kg 0. ştemerea slratului de nisip. Îmbracarea cu pânză de sac şi prinderea lor.. e măsoară la metru patrat..406 Dulap fag tiv ci C gr::50mm L::2.săparea gropilor de 6. • prepararea mixturii cauciucate. m74145887934 1'25127333925 1421202200525 Plnză sac din fire de cinepă de 0.91 1. • executarea fundaţiei din belon de ciment sau beton asfaltic.77 '/1.COD 3710112611607/ 4100116202806 DENUMIRE RESURSA Zgura granolata de furnal S 648 Apa industriala in cisterne pt. .lucrari drumuri-terasam.64 0.

A SIc152x60LT35 SIc127x40LT35 S S I 0.163 \ \.porţi de fotbal.363 \ 0. TsH38 m \ 2.83 4. la teren volei. 96 97 . la teren volei.069 \ 0.M A1 2010102918809 Rigle fag neaburite ci B tiv.\ 7.A \2722103110624\ Teavaconstf 404/1 CL. C1 .2320322600189 Bitum pl. pentru rugbi.09 1.A d=14211=6.00m S 8689 \ m3 \ 0.07.94 m\ 2.44! m\ \ \2722103303738 \ Teava sudata constr cmh 102 x4/0L 321 S 7657 \2722103111446\ Teavaconstf 404/1 CL.7 .tip SAC.stâlpi din melal cu scaun.38E m 2722103303776 Teava sudata constr cmh 114 x4/0L 321 S 7657 .594 \ L=5-6.0-7. xocuiarea gropilor şi fixarea În sol.stâlpi din metal fara scaun. D1 . corespunzator unui consum mediu de 0.110/120 S 8788 Manoperă ---- m3 0. xocutarea cutii/or de fixare in sol.114 2874145886954 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 1.895 uprlnde: IKmlec\ionarealemnariei. nnfec\ionarea şi montarea fierariei.075 16.0:: Confectionarea si montarea de panouri. transportul ei de la sursa şi udatul.015 m3 apa pe m2 de imbracaminte.nec. E1 .987 kg 2. COD DENUMIRE RESURSA Materiale kg 30. F1 .81 7.2~ \ 1421202200525 \ Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0. . apa pentru compactat.164 0.33 6. B1 .06S \4100116202806 \ Apa industriala in cisterne pUucrari drurnuri-terasam.43 \ 155.stâlpi din lemn fara scaun. A 110x 1.363 \ 0. porti si stalpi la terenurile de sport . A 1 .327 \ 1. drumuri tip O 401 50 S 754 1421102202030 Criblura dublu concasata 16-25 mm S 667 1421202200525 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.05 1 0.069 \ 0.stâlpi din metal. 2430116103529\ Vopsea gri interior v. la teren volei.Msoara la bucata.stâlpi din metal.piloti de ste.5/0LT 45 S 530/1 \ m3 \ 0.3 "(22103215357 \ Teava const t. .36:! \1421102200082\ Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm S 1667 \ rrt3 \ 0.447 ore ore ore ore 7129020012800 Pavator 7129040010110 Asfaltator 7123010010200 Betonist 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 0. \2010102914164 \ Grinda stejar cu 4 fete gr=12/12-15/25 \ rn3 \ 0.43 \ 155.Omm S 1667 \ kg \ 155.s.287 \ O.CANT COD I DENUMIRE RESURSA U.porţi din lemn.pt.25 5.534 \ \ kg \ \2710602000092 \ Otel beton profil neted 08 37 0= 8 mm S438/1 \2010102900931 \ Lemn rot.15 ore 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf 2952270004037 Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 I NOTA: in norme nu sunt cuprinse. la leren de baschet.287 \ 0. Ia teren de tenis.0 mm S 1667 1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 2653102100880 Filer de calcar saci S 539 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 2320322600074 Bitum cu adaos de cauc. G1 .0001 kg kg m3 m3 kg 0." \2651122100402 \ Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 \ 2.8 7.821-1 ntr 90-80 \ ~ \"001 0931 \ 06" kg 0.12 0.g=50/50-100/100 1=1-1.8m S 3416 \ m3 \ \ 0.381 0.

33 0._.37 4.129 lerasam.43 1I~1020013300 Zugrav vopsitor IIJ4010010700 Dulgher Manoperă ore ore ore ore TOTAL ore ore m3010010200 Betonist IJ14240021BOO LăcătuŞ mecanic Muncilor necalificat \10060019900 COD DENUMIRE ESURSA R Materiale = E1 14211022000821 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm S 1667 m31 0.14 7141020013300 Zugrav vopsitor 7124010010700 Dulgher 7123010010200 Betonist 7214240021800 Lăcătuş mecanic 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL 0.07 1.0-7.M-.851 kg 1 0.9x3.96 13.158 • ~şezarea lor pe poziţii.OOm S 8689 L=5- I m3 l' . m mi 1 : 1 27221032097741 Teava const f.---------------ffiC DENUMIRE ESURSA R .magma/ice pt.851311.7151311.01 1.287 - 0.anroc.129 stancarie ornamentala I 0.B1 5.147 I 0.- U.06 1..E1 COD ~OO~[--:~:U~~: RESURSA Manoperă Ilem. executată cu piese izolate cu dimensiunea medie de 30 crn.569 I 0.M ste'.52 7. rotpt~1otide Bm S 3416 ore ore ore ore ore 2.124115.2 99 98 .05 \ ore 0.12 49. .0 mm S 1667 126511221004021 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 12710602000092\ Otel beton profil neted OB 37 D= 8 mm S 438/1 I 0. 1\1.16 1.6/0L 7657 32 1 S 321 S kg kg 2.43 2. F1 I U.'~4.307\3.725 0.35 3.lucrari drumuri1 m3 0.03 0.DENUMIRE ESURSA R ---·-1·----- CANTITi\.22 U.3 0.2.51 9.I 1 m3 1 0.- ._-.7421 1 1 M .3341 0.821-1 ntr 90-80 2874145886954 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 2722103303659 Teava sudata conslr cmh 88. A 125x 2.08 11.6/0L 7657 127221033030631 Teava sudata constr cmh 51 x2. uprinde: dislocarea rocilor.M A1 MateriID!l \ kg \ 79.2 1.154 1.59 1 9.2 1411122201335 \ Piatra bruta sortata r.34 29.2.s.drum. • manipulatul in interiorul zonei de lucru prin purtare directă.02 l.75 5.07 35.mJi8s ore 0.06 16.5/0L T 35 S 530/1 12722103110624 Teava const f Sic 127 x 4 OLT 35 S 404/1 CL.77 2. • spargerea manuală În bucăţi ornamentale. e măsoară la bucata.01 5..A 120101029141641 Grinda stejar cu 4 fele gr=12/12-15/25 6.693 1 7111020030200 \ Miner 9310060019900 Muncitor necalificat ore \0. --.542 1 114212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.11 1. executată cu piese izolate cu dimensiunea medie de 50 cm.74 13.~-. 4.7251 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. I 0.40.569 I ~D J \. 2430116103529 Vopsea gri interior v.pereur Manoperă kg 177.

vicanit 33 azot in saci pol Manoperă 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaos uri M 30 saci S 1500 1421202200525 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.--_.29 Protejarea si inierbarea taluzelor cu incline de 2:3. DENUMIRE RESURSA CANT U. expuse la eroziune.M 1--1 -. -.-------_..0-7. aştemerea materialului textil neţesut insa fixarea sa pe taluz cu ţăruşi confecţionaţi din crengi de foioase.42 7129100011000 Fascinar 7134030012200 Izolator hidrofug 9310060019900 Muncitor necalificat 7112020030100 Specialist .23 ore 0.8 4.07 0.0 mm S 1667 1411122201335 Piatra bruta sortata r.-.sol vegetal. aşterner vegetal În prima variantă şi a îngrăşământului mineral În cea de-a doua Stancarie ornamentala din blocuri grupate. cu NETEZON netesut inierbat).8 0. nivelare.---- 7129020012800 I Peisagist-floricultor _--.. Cuprinde: .32 81 1. . COD--rDENUMIRE RESURSA f--I--~ Materiale CANT U. 81 . Se masoara la metru cub de blocuri grupate.TOTAL A1 ore 0.pentru varianta "81" se cuprinde şi prepaparea mortarului şi executarea zidărle: de piatră.anroc. sp Se masoara la metru patrat de taluz protejat.alagerea materialului stâncos corespunzator. executata cu blocurile A 1 .Materiale M 181 kg m3 kg 19. I COD [ -.COD ~'. _transportul apei cu auto de la sursă la lucrare.I 4._----_..solidarizate cu mortar de ciment.magmaticept.transportul prin purtatul direct În interiorul zonei de lucru şi aşezarea bucafilor de stânca.---..-----DENUMIRE RESURSA ---_.drum. Se cuprinde: _pregătirea patului germinativ. folosind: A1 . . în vederea protecţiei.ingraşământ mineral.gran.M f-- Nu se cuprinde: _transportul cu auto a pământului vegetal.68 9.solidarizate fara mortar I 81 ..94 3._--_.05 0. _pregătirea bruta a suprafeţei taluzului. .99 TOTAL 3410540005603 i~e • 100 \ .149 2178 2178 2010102900773 \ Lemn rot cons coj fag L=1m d1=min 9cm d2::max 18 S 4342 1711217329871 Material textil netesut fillr insam netezon lat 2 2m 4100116202818 Apa pentru mortare şi betoane S 790 2415907304285 Azotat amoniu ingras.94 2._-_. ._.pereur Manoperă 7123010010200 8etonist 9310060019900 Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricultor 7122050013400 Zidar-rosar tencuitor TOTAL ore ore ore ore ore .-..I 6.

2.T.D CATALOG • PREŢURI LA MATERIALE DE CONSTRUCŢII actualizate trimestrial q TRANSPORT CAPITOLUL Ts I ŞI DEPOZITARE MECANIZATĂ Generalităţi AVANTAJE • CUNOA$TERE: 1. Conţinutul normelor 3.~VALUAREA COSTULUI CONSTRUCTIILOR INTOCMIREA DEVIZULUJ DE CONStRUCŢIE .G.L-P. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pents şi haldarea (depozitarea) mecanizată a materialului excavat cu excavare cu rotor şi cupe. 4.1. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la normelor din capitol 2. . Pentru fracţiuni de lungimi peste kilometri Întregi roti.1. 766/1997 ŞI LEGEA 1011995 PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCŢII DIN CATALOG DE - ~INFORMAŢlILE SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRObUCĂTORI MATERIALE DE CONSTRUCŢII PENTRU AGREMiENTE TEHNICE. '~~~.~::4~. Conţinutul capitolului 1. precum şi pentru operaţii auxiliare ca descărcarea mecanizată În depozite şi ripa rea benzilor transpor1 2.CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZIŢIONAREA MATERIALELOR • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCTII-MONTAJ q AVANTAJE • CUNOA/TERE: • MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPOIlT SAU DIN PRODUCŢIE INTERNĂ. Consumurile specifice de ore utilaj sunt stabili operaţiilor tehnologice şi În funcţie de capacităţile de exploatare instalaţiile de excavare.MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE .FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSElE PUSE ÎN VÂNZARE VALABILITATEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MA1'ERiALELE ŞI PRODUSELE UTILIZARE: ASIGURAREA ACHIZITIONĂRII MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE . 3. CATALOCUL SE EDITEAZĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) sun \ '\' \ 103 '.l. Condiţii de măsurare a lucrărilor 4.RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZtn:E DE H. AVÂND AGREMENT TEHNIC . Operaţiile de transport pe benzi s-au determinat pe 1 şi km de bandă.MATERIALE OFERITE ÎN JUDEŢ . • .1.MATPIO. la zeci de metri. Consurnurile specifice din normele de deviz ale aces: fost stabilite În funcţie de utilajele folosite şi condiţiile specifice precum şi de instalaţiile de excavare . INFORMATIILE PRELUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN M.1. 4.FURNIZORI-PRODUCĂTORI PENTRU FIECARE MATERIAL .PREŢURI DE SORTIMENTE UTILIZARE: .

2 -1401-1600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de doua instalaţi 1-1601-1800 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singui xcavare cu rotor. transport cu benzi de 1600 mm latime ---------------_.-. J1 . 131.---.1201-1400 mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de către o singur xcavare cu rotor.2801-3000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singcu rotor.---------COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U. Se măsoară la 100 mc şi km.801 c 1000 mc/ora C -1001-1200 mcJOra D .109! 0.M 1- CANT E1F A1. cu instalati. xcavare cu rator.2001-2200 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de catre o singL excavare cu rator. 1 -1001-1200 mc/oră lneărcarea benzilor se efectueaza de catre o singur.2201-2400 moora incarcarea benzilor se efectueaza de catre o singu' cu rator. F2 -1601-1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de două instala! G1 -1801-2000 mc/oră lncărcarea benzilor se efectuează de Către o singt.1801-2000 mcora Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaH1 . 1 -1401-1600 mc/oră lncarcarea benzilor se efectuează de către o singur xcavare cu rator. G2 .Transportul materialului excavat. ll1 . K1 . Transportul materialului excavat.600-800 mc/ora B .M I A I D i-------/: COD 2952160007203 2952160007203!lransport IIlm/1km (instalalie) cu bandă 1400 ! ore! 0. 11.075 .089! 0. DENUMIRE RESURSA Utilaje Iransport (instalalie) cu bandă 1400 mm/1km U. 104 105 ~~~.3001-3300 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaza de catre o sin~ excavare cu ralor..1601-1800 mc/ora Cuprinde: Încarcarea benzilor de catre o singura instalaţie de excavare cu rotor Se masoara la 100 metri cubi şi km.600-800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura in lIurotor. cu instalatia de transport cu benzi de 1400 mm latime A . L 1 .2401-2600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singL cu rotor.1201-1400 mc/0ra E -1401-1600 mc/Ora F . .2601-2800 rnc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de catre o sing excavare cu rator. M1 .801-1000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singura t) rotor.: axcavare cu ralor.14/ 0.

1001 . E1 ·1401 ·1600 mc/oră lncărcarea benzilor se efectueaza de catre o singura instalaţle ce sxcavare cu rotor.067) 0.2600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singura inslalaţie de excavare cu rotor.2800 mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. 11. K1 . 801 ..Utilaje I - - U.1200 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură lnstalaţie de excavare cu rolor.--------- COD DENUMIRE RESURSA Utilaje ---:------_J J U.089/0.• __ . F2 -1601 . E2 ·1401 ·1600 moora lncărcarea benzilor se efectueaza de două instalaţii de excavare s F1 -1601 -1800 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de catre o singură inslalaţie de excavare cu rotor.066/0075 --. M1 .2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de căfre o singura instalaţie de excavare cu rotor.M . 3001 .052) 0._-----.049 ---I U.036 A1 ·600 . CU Se masoara la 100 mcşi km.2801 .2601 .3000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor. J1 ·2401 . F1 11 2952160007204/ Transport (instalaţie) cu bandă 1600 -------------- / ore) 0.800 rnooră Încărcarea benzilor se efecluează de către o singura inslalaţie de El: rolor.~--I COD Transport (instalalie) cu bandă 1600 ore /0-14/0-109/0.2000 mc/ora lncărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare ( H1 .1800 mcrora Incarcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare c G1 -1801 .-------'. N1 ·3301 ·3600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.042~39 t 0.2200 mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de călre o singura inslalaţie de excavare cu rolor.054) 0.2201 .3300 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalata de excavare cu rotor.058) 0. C1 . 01 -1201 ·1400 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalalie de excavare cu rotor.1000 mc'ora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singura instalaţie de xcavare cu rolor.M I ------- DENUMIRE RESURSA Utilaje 1 J1 I I _1 M1 2952160007204 Transport (ins/alalie) cu banda 1600 __ 1 ore l 0. 81 .--_ .075/0. L1 .M Il A1 I I f U "'/ 1Transportul materialului excavat.2001 .045 0. 106 107 . G2 ·1801 .2400 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor..06) 0.--. cu instalatia de transport cu benzi de 1800 mm latime 2952160007204 J -------------------~ENUMIRE RESURSA --:-.

-~~~--J----29S2160~E720S/ [COD- DEN-UM-'R-E:::- U...-.1800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de sxcavare cu rotor.049/ 0.2800 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rator. 1 0039 042 -. CO~_ DENUMIRE ESURsA R Utila..3300 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rolor..800 rnc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavs CANTlTAŢI 1. G2 -1801 ·2000 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de două inslalaţii de excavare cu H1 ·2001 .3600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor. 2 -1401-1600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu re 1 -1601 . M1 .1I rolor. -------Utilaje E2 F1 F2 Gl G2 ---~--~~~--~ O OS8/ O 067/ 0. 1800 111 ·801 -1000 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de uxcavare cu rotor..07S/ -I··=h_. L 1 .07~.~ .m U.3601 ·4000 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor. J1 . cu instalatia de transport cu benzi de 2000 mm latime T5 --------------'-Utilaje Transport (instalaţie) cu bandă 1800 1-- DENUMIRE ESURsA R =t. _-----]_..0361 I I I I I I 108 109 .2400 mc/oră incarcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. 11.---. G1 -1801 .0451 0. 1 ·1001 -1200 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de xcavare cu rator.O Transportul materialului excavat.2401 . U. P1 ·4001 ·4400 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţia de 01 -1201 COD --- DENUMIRE RESURSA ---- CANTITATI --r-~ I li H1 I 11 I K1 29521~OE~~~5J!~~..M /~~~LO~/~91 M fI1 ·600 . -1400 rnc/ora lncarcarea benzilor se efectueaza de către o singura instalaţie de oxcavare cu rotor. --C1 I 01 0.2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.08 t39S216000720sl1!._ __ 1 ore ~054/ 0. 1 -1401-1600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură inslalaţie de xcavare cu rotor.1800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rotor.3000 mei oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.2601 .1601 .2600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.2200 mcloră incarcarea benzilor se efectuează de călre o singură instalaţie de excavare cu rotor. _. K1 .~~~~_n~~~~ă .2801 ..3301 .!1.3001 . F2 .2201 .anSP~~jin~~alalieL~~~~J_~~10.M.032 29521600072051 Transport (instalaţie) cu banda 1800 ~eJE. 01 .Utilaje r:t.M M'CANT I I N' 0.OS2/ 0. N1 .

).. Sistemul DELTA 200t)necesită următoarea configuraţie minimă necesară: calculaIBM-PENTIUM 200 MHţ 32 Mb RAM._-CANTITĂŢI DENU U. HDD-IGR FDD 3. precs metodologice" qe aplicare a acesteia.~ialjzl~zeaceste norltit.]------_.089 '-0075/0. s --_. Utilaje t~ _ I I 2952160~no~.0321 0.. • stabili te prin negociere di rtqă.------ JOO o _.CO~--"DENU I -. "IIlarte de tip utilitar.5". permite progrllllarea. de obiec~. Urmărirea şi decontarea lucrărilor de mO~taj.--·1-------------COD .--.. CD-ROM.1091 0.COD Transpo_~(ins~a~~li~t~~b~~~a. ----RE RESURSA Itilaje U. 01 ·4401 .025 ----··-. DENUMIRE RESURSA . dOll etc.- E2 G2 2952160007206 LTransport (ins .0261 0.~6O'00720~LŢ!~~p_ort_Qns~~~~~l?~~andă2000 1 ore 10. '--' ~ '- Sistem inJorlllatic pentru elaborarea ofertelor penn programarea._----.14] 0..'onwr.jlogii oi. finanţate·de stat sau din alte sursa Consultanţă.U\ipoate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM._. cu respectarea condiţiilor contractuale şi c aplicaţia permu.i\iile Jlublke pentru servicii. Orga~izare şi Cibernetică În Construcţii -.J COD --_. aplicaţia permite ca utilizatorii 5<~-Ş: propr}i.?oo.. __ 0.COCC a proiectat curentă sistemul informatic DELTA 2000. cu consumuri de re~se proprii ce se constituie În baze de date normative proprii \JI Intre ullhzatOfll care f~osesc sistemul DELTA-2aaa. DILnf'l ~ ~~l~~ I ~!(\))([)\{ ~-.1. În func!i~demărimea societăţilor comerciale (număr de personal. care: răspunde cerin~lor societăţilor de proiectare şi de execuţie construcţii-r ofertelor econnlllice şi a întocmirii tuturor documentelor (formularelor) la licitaţii confonn legislaţiei actuale privind achiziliile publice. L1 Pe lângă indicatoarele 1"norme amintite mai sus.onformitate cu prevedcd!e cuprinsei lJrg~n\" nr..---1 R1 I 81 I I CANT Utilaje 2952160(~7206J Transport (instalaţie) cu bandă 2000 Imi __ n I --- I Societatea noastră asigUl\princontract instalarea. '.----- ___ DENU \1IRE RESURSA H1 . precum şi cu unele modificări la zi ale unor norme n aplicaţia DELT~2000 este unicat în ţară din punct de vedere al bazei de codificării resUflelor.4800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rator.:: Se masoara la 100 metri cubi şi km.M ----J-. ~ pe care le-a avut cu ':lClnd. 6012001 prjvi~~a(hi1. se pot efectua transferuri = (selecţii de devize. more pentru utilizatori cu Windo"'\9S.5600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.~_L?!~] 0.64 Mb RAM şi Monitor 15"). preţurile pot deveni n~ciabile.'~ in urma contractelor abilittttă ufieiat ~fl editczc.care este realizată în concordanţă cu prevederile Uni" Amintim că COct este singura societate t. fără TVA. urmărirea şi decontarea lucrărilor executa. S1 ~5201 . I U. instruirea şi asistenţa tehnică la sediu. proiectare şi lucrări 29521600072061 Transport (in..5200 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instelaţie de excavare cu rotor.06 CANTITAŢI U. menţionăm că indicatoare!e elaborate În sunt indicatoare<lenorme de deviz editia 1981-1982 revizuire şi completate lE materiale şi t~hll.--. Preţul de bază pentru Siatemul informatic DELTA 2000 este de 700 $.XCllvuro OU rolor. indiferent de Slltsa de finanţare. Windows NT 4.066 ----.0 sau Windows 2000. editarea tuturor rapoartelor specifice lucrărilor de i•• extrabugetare.02910.--_ .•• _. Sistemul UE!T\ lOflleste realizat În r.0. 110 . De asemenea. Windows 98.M - ----_. irra (recomandăm: PENTIUM Ii(K6-2) la 300 MHz.M CANTITĂŢI ~ _ --------- M1 P1 01 ~~~3.o investiţie sau selecţii de investiţii) prin procedeul exportli: Sistemul DELTA lOOO~e programele elaborate În limbajul Visual Basic (versiunea E gestionate cu SQL Server 7. R1 ._----. inclusiv fonnu!arele tip document pentru pr ofertele pot fi il\cmite prin apclarea la indicatoarele de norme de deviz edI 1992-1996 şi 1'll<)_2001i În continuare de COCc.036 1.M 1-1 I ---. care sunt elaborare irnpş cercetări şi proitctarede specialitate. l contravaloarea diverselor se~icii: Pentru firmele care a~cumpărat de la COCC versiunea anterioară DELTA.-.4801 . GOD~tAJMIRE-""""RSA. _____ •.

058\ 0. F2 .2401 ·2600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.07510. 1 _5201 _5600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie c oxcavare cu rotor. G1 ·1801 ..M _ ~TAT H1 '\ 11 0 2952160007207 Transport (instalalie) cu bandă 2250 \ ore 0.1601 • 1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. I oxcavare cu rator.067 . F1 -1601 ·1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de călre o singurăinstalaţie de excavare cu rotor.2601 • 2800 mc/oră tncărcarea. B1 ·801 ·1000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor: C1 -1001 -1200 rncroră incărcarea benzilor se efecluează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.M--E~-- A1 81 .M COD ~E~ J----\---'M1 -N1 J cmm. G2 -1801 .3601 . L1 ·2801 ·3000 mc/oră incărcarea benzilor se etectaeaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.029 \ \' 113 .benzfor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu ralor. J1 .2200 mc/oră Încărcarea benzilor se efecluează de către o singură instalaţie de excavare cu rator. " CANTITAŢI COD DENUMIRERESURSA u.. 11·2201 . E1 -1401 .3301.1400 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rotor.2000 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.-------- Utilaje 2952160007207 \ Transport (instalaţie) cu bandă 2250 \ oreJ_o. 01 . K1 . E2 -1401 ~ 1600mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rotor. Se măsoară in 100 metri cubi şi km. __ .800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rolor. H1 ·2001 . \~ U.~o. 01 .~10.3001 .\. D1 -1201 .3300 rnc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rator.600 .0~~J~~~~1~0451 DENUMIRERESURSA U. ţ~1_4401 _4800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instala\ie c Transportul materialului excavat. cu instalatia transport cu benzi de 2250 m latime de I)xcavarecu rator. N1 .1600 mc/oră lncărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. M1 .4000 mc/orăincarcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor.2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de călre o singură instalaţie de excavare cu rotor.0321 0.3600 mc/oră lncărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rator.111 _ 4001 _4400 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singura instalalie d" xcavare cu rator. R1_4801 _5200 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie c A1 ._--.ME~[îiJ CANTITAi Utilaje 2952160007207 \ Transport (instalaţie) cu bandă 2250 \ ore \ 0. COD ____ ~ENUM~~~~~~~~~---Utilaje .2400 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rator. C1 --- Utilaje 2952160007207 \ Transport (instalalie) cu bandă~250 __ ~~~~ ~ 0.089 L~ COD DENUMIRE RESURSA U.

cu instalatia de haldat cu productivitatea de 4400 mc/h Al ..29. U.1000 mc/oră incărcarea benzi/ar se efectuează de Către o singură insla/aţie de excavare cu rotor.066 0.1401 .125 0.6\1 rara tractor 1 ore 10.062 0.109 0.9 It Buldozer pe şenile 81.. ______.052 0.14 0.180 cp Autolaborator ptrnăsur.NTlTATI COD DENUMIRE RES~J~:l~_1J Utilaje I 81 Bl \.-----r---COD 1----.801 .07510.054 0. 129522400040091 Rulou compaclor vibrator 3.400 .101 ore ore ore 0.1001 . F2 .1001 -1200 mc/oră incarcarea benzilor se efectueaza de către o singura inslalalie de excavare cu rotor.0661 0.601 .086 0.113 0.măsur.1410.800 mc/oră incărcarea benzilor se efecluează de Către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.0810. 01._---- DENUMIRE RESURSA .10310..06610. G2 .102 0.1400 moora incărcarea benzi/or se efectuează de doua inslalaţii de excavare cu rotor.101 10.12910.1.068 0. .06110.023/0.066 1sl06 Depunerea materialului excavat.10910.51 lucrări de 1 ore 10.196 0.la cablu 2.0541 ore ore Iare Iare 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 I 2922140006742 2952210003554 3410540004804 Macara pe şenile 20. 02 . 4400 mc/h 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 2922140006742 Macara pe şenile 20.el D2 I 01 Utilaje 2952160007207/ Transport (insta/aţie) cu bandă 2250 / ore /0. 4400 mc/h Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Macara ve şenile 20.excav.048 0.i---2952270002816 3410440005605 2922140006742 DENUMIRERESUR~=~..0710.137 0.092 0. _. Gl -1601 -1800 moora lncărcarea benzilor se efectueaza de către o singura insta/aţie de excavare cu rotor.08710.05410.042 0.078 0.13710.06210. _. C2 .075 129522400040091 Ruloucompactorvibrator3.058 0.0821 COD DENUMIRE RESURSA F2 Utilaje 29522700028161 Inslala\ie de haldal mat max.29.17610. 2952210003554 3410540004804 moora Incarcarea benzilor se efectuează de călre o singură insla/aţie de excavare B1 ._.excav 1 ore 10.075 0.excav._-------_ .9\1 -_]~~I ~ifG' ore ore ore 0.0781 0.021 295227000281611nSlala\ie de haldat mal .10110._-----_. max.1-61t fără Iractor 10.. Se măsoară În 100 metri cubi.04710.1200 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rotor.12510.059 0.047 0.07510.1601 -1800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de doua instalaţii de excavare cu rotor._----- 1"--C-OD--.071 ---- .077 0.1000 mc/oră incărcarea benzi/ar se efecluează de doua instalaţii de excavare cu rotor.09810.1401 . 4400 mc/h .9 It Buldozer pe şenile 81-180 cp Autolaboratorpt.054 0. Fl ..5t I 0.1600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.08 0. C1 .1961 0._ .801 . El -1201 -1400 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singură insla/aţie de excavare cu rotor.29.172 0._.075 1 ore 10. max.11610.600 cu rotor.09510.09 0.09 10. E2 -1201 .125 ' 0.075 0.088 0.M R1 CANT ==---cC----·C.1600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rolor.-_ Utilaje lnstalaţie de haldat mal .06 114 115 ..la lucrări de cablu 2.067 0.089 1 ore 10.068 0.

F1 .2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rator. E2 .1400 moora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor.066 ore 0.053 0.1601 -1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singura instalaţie de excavare cu rator.3000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. J1 . ~. F2 .1600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rotor.800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rator.5t 2952240004009 Rulou compactor vibrator 3.3001 .1801 .1401 -1600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singura instalaţie de excavare cu rator.3300 mcora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instatalie de excavare cu rolor. C1 -1001-1200 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.2201 .1801 .2001 ..2400 moora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.2200 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rator.3600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalalie de excavare cu rotor. Se măsoară in 100 metri cubi. D1 -1201 .1._------------_..1601 -1800 rnc/oră incarcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rator.058 0.600 . G2 . 116 117 . G1 . CANT U.048 ore 0. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 6500 mc/h A1 . H1 .2801 .2600 mcrora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rotor. M1 .masena lucrari de cablu 2.042 0.3301 .2800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de Către o singură instalalie de excavare cu rator.2601 . L1 .6tf fară tractor . N 1 .801 -1000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor. 81 . 11.---------. 2952210003554 Buldozer pe şenile 81-180 cp 3410540004804 Autolaborator pt.1401 .061 G1 .. E1.2401 .M TsI07 Depunerea materialului excavat._------- G2 ore 0. K1 .COD DENUMIRE RESURSA ..2000 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.

-COD Utilaje.04810.039 Autolaborator pt. 34105400048041 ----------~---...04210.9 It 12952240004009 Rulou compactor vibrator 3.131 0.0321 10. max.. . 6500 mc/h Macara pe şenile 20.0321 0:03 10.9 tf Rulou compactor vibrator 3.1.024 CANT --------------_.masur..07810.14 0.075 \ 29221400067421 Macara pe şenile 20.COD DENUMIRE RESURSA Utilaje CANTITAŢI U.-----------------------------DENUMIRE RESURSA U.61t fă ra Iraclor I 125 098 08 068 059 are 10.05410.058 0.M 11 -1ore 0.0330. 6500 mc/h 0. 1 ore 0.038 0.055 0. 1 F1 I F2 I G1 I G2 3410540004804 2952210003554 2952270002817 2922140006742 Autolaborator pt.0661 0.0381 00351 0..0421 - 0.29.\0.029 0.11610...043 2952240004009 3410440005605 are I 0.151°.089 0.07 0.5t J~J Iare 10.06610.5t Buldozer pe şenile 81-180 cp Instala\ie de haldat mat.Q3 0.61t fără tractor Iare 10. max. . max.04 \0037.180 cp 0.2181°.109 0...1771°.045 0.03510.046/°.049 H1 ore \0.06 ore 1°.0531 0. 1 0.0281 _ .035\ 0.1.M E2._ .052\ / ore 0.1511 1 ore 0.045 I D1 I E1 ~1 J1 K1 .5! Buldozer pe şenile 81-180 cp Inslalaţie de haida! mal..• COD 1 ore 10.0471 DENUMIRE RESURSA Utilaje 134104400056051 Tractor pe pneuri U-6S0 (65 cp) cu remorcă de 3 t --_ _--_ __ _ -_ ..2791°.082 0.044\ ore 0.101 0.29.1.04810.03810.036 ore 10.052 0.la lucrări de cablu 2.0771 \ 119 118 .la lucrari de cablu 2.047 2922140006742\ 0.061 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorca de 3 t 1 ore 10.29. .08410.032 0.129 0. excav.03710.05410..91f Rulou compactor vibrator 3.078) 0.066 2952240004009 29522100035541 Buldozer pe şenile 81-180 cp 12952270002817 Inslalaţie de haldal mat.061 0. COD 2952270002817 --CP DENUMIRE RESURSA Instalaţie de haldat mal.07 0. 6500 mc/h Macara pe şenile 20.05410.măsur. - II_U~~_I~~J_ N1 ore ore ore ore ore ore 0. 1 0.067 0. excav.025 0..042 0.024 0.036 0.07 0.03710.61t fără tractor \ U. 6500 mc/h Macara pe şenile 20.028 129522100035541 Buldozer pe şenile 81. excav.5t ~ri de Iare Iare 10.1.0541 0. A1 r~:I I B1 CANTITAŢI C1 .053 1 ore 10.0971 0. 1 0. . 1 0.10710.048\0.0610.10310. excav.054 0.M H1 I CANTITAŢI 11 IJ1 I K1 1 L1 ------34105400048041 Autolab cablu 2.101 10.05 0.048 0..9 tf Rulou compactor vibrator 3.0431 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t ~ COD ]-. D )ENUMIRE RESURSA U...03 10.09 10.068/°.042 ~ L1 0.61f fără lractor Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 34105400048041 29522100035541 12952270002817 29221400067421 \ 2952240004009 Aulolaboralor pt. _.29.032 0.1181 I ore I 0. .025 0.075 0. .101 10.065 0.M. max.1331°.măsur.la lucrări de cablu 2.

1 ore 10.801 1000 moora lncărcarea benzi/ar se efectueaza de catre o singură insla/alie de excavare -cu rotor.rotor. excavare cu 3300 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalalie de Nl ·3301 . cu instalatia de haldat cu productivitatea de 12500 mc/h COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje 2952270002818/lnslalalie de haldaI mat. max.600 cu rotor.61t tara tractor Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu K1 .06 0.1801 .2000 mc/oră incarcarea benzilor se efectueaza de coca instalaţii de excavare cu rOlor.5t 2952210003554 2922140006742 2952240004009 04400056051 --Lr-------CANT~TĂTI l A .07 0.la Iucrari de Iare ore ore ore c i Buldozer pe şenile 81.29. Gt . max. de ex".~ ou mIJr.E2. excavare cu 1800 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaZă de Călre o singură instalaţie de F2 . I ore' 10.0541 0.rotor.800 mc/oră incărcarea benzilor se efecluează de calre o singură instalalie de excavare Bl .mc/oră incarcarea benzilor se efecluează de către o singură insla/aţie de II·2801 • rotor.0491 ti ~ 120 121 .101 10. excavare cu 4000 mc/ora incărcarea benzilor se efecluează de catre o singură instalalie de 134104400056051 1 ore 10.279 0.ea 1 1 oonzWarse efeCiueaza de dou. 295227000281811nslalalie de haldal mat.1601 .05810.08 0.~CANTIT.I~TJi~_I Iare 1 0.129 0.3001 .0891 10.240 excavare .218 0. cu2600 mc/oră incărcarea benzilor se efecluează de către o singura instalalie de CANTITĂT COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje 295227000281811nSlala\ie de haldat mat.2400 mcora incarcarea benzi/ar se efecluează de călre o singura instalalie de cu rotor.082 El -1401 ..048 -_.05410.! U.1..098 0.M E2 I F1 I F2 I 1 Buldozer pe şenile 81· 180 cp Macara pe şenile 20.TSI08 Depunerea materialului excavat.0541 0.125' 134105400048041 2952210003554 2922140006742 2952240004009 Aulolaboralor cablu 2.180 cp Macara pe şenile 20· 29.nsta/. mc/oră incarcarea b~nzilor se efectueaZă de Către o singură inslalaţie de excavare ·2000 G2 .12500 m .M H11~_ Se masoara in 100 melri cubi.3601 . excavare cu 2200 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de Către o singură instalalie de /1 .0421 0.1410.048 0. excavare cu 1400 mc/oră incarcarea benzilor se efecluează de catre o singura inslalalie de _~jl_.51 ptrnasur. excav.052 0. mc/oră incărcarea benzilor se efectueaza de către o singura inslalalie de 01 .0661 F • 160 .0781 0..1201 . .10910.61t fără tractor Tractor pe pneuri U·650 (65 cp) cu 0.DENUMIRE RESURSĂ Utilaje - _. .12500 mc/h 134105400048041 Aulolaboralor cablu 2. 1600m~o'" inc'"".1800 mc/oră incarcarea benzi/ar se efecluează de doua instalaţii de excavare cu rotor. excav.068 0.1011 0.125 0.2601 ·2800 excavare cu rotor.2201 excavare 1 1 J . '40.rotor. el -1001 -1200 excavare cu rotor.07510.101 (} pt măsur.. .1.rotor.116 0.ti.9 It Rulou compaclor vibralor 3. 1 H • 2001 .rotor excavare cu 1600 .053 0. 1801cu rotor. .0671 10.la lucrări de Iare Iare ore ore ore 10.rotor.rotor.04210.061 U.rotor.0661 0.mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de Către o singura instalaţie de . excavare cu 3600 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaza de calre o singura insla/alie de COD 01 .9 It Rulou compaclor vibrator 3..133 0..07810.15 0. max. excavare cu3000 mc/ora incărcarea benzi/ar se efectuează de catre o singură inslalalie de Ml ..1771 C 0. excav.

A1 -'61 0. conditii medii de in amenajare a vetreide vehiculare a utilajelor conducatoare' categoriatransportoarelor 01 A 1 .084 0.51 0.:~-=--:.07510. -- Descarcarea sau incarcarea.ore 10.03 10.2250 mm.045 0.108 0.038 Tsl10 1.044 J1 0.04 K1 0.022 2952500005614 TsI09 3410440005605 2952210003554 I COD I 34105400 04804 Autolaboralor 29522100 03554 29221400 )6742 29522400 )4009 34104400 05605 Se masoara la 100 m patraţi.M DENUMIRE RESURSĂ \ Utilaje Ml N1 1.M H1 ore ore ore ore 0.03 0.--- ~---EE~ UM '.0.025 0.1.400 .~--'I" COD 3410540004804 2952210003554 2922140006742 2952240004009 134104400056051 COD 29522700 02818 CANTITĂŢI DENUMIRE RE 5URSĂ U. excav.0321 0.transportoare ore ore ore '. ~l CA .6tf fără traclor T raclor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 I 0..Q7 0.tip Ks .032 0.03 0.032 0. 12500 mc/h pt..29.1600-3600 de A 1 .042 0.1000 mc/ora B1 -1001 . \ 122 123 .035 0. cu utilaj combinat depozite .la lucrari de cablu 2.036 0. _" _--~ .800-1600 mdh _--------.9 tf ore ore ore Rulou compactor vibrator 3.06 0.027 0. Inslalaţie de haldal mat.:.800 ._-_.p_ro_d.- AŢI 1 D~ -el Autolaborator ptmasu r."'--_ .1400 mc/ora 01 -1401 -1600 rnc/oră Se măsoară la 100 metri cubi.măsur.036 COD DENUMIREESURSA R -------------29521600072081 Utilaj de incarcat ____ --.29.302lli.097 0. max.5t Buldozer pe şenile 81-180 cp Macara pe şenile 20.0371 0.6tf fără tractor Traclor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorca de 3 t """'" ""'sA ~~'-_ '-F5-~JANT .transportoare B1 .022 0.037 0.037 L1 0.024 0.132 --.09 0.409 1.032 0.066 Rulou compactor vibralor 3.:~----------ore ore t.025 0.05 11 0.077 0.. -[~=- CANTITĂŢI U. Buldozer pe şenile 81-180 cp Macara pe şenile 20.1.9 tf .065 0.024 ~ remlXlll Traclor pe şenile 150cpCU ~_l:re Traclor pe pneuri U-650(65cp)curemOrcăe 3 t d Buldozer pe şenile 81-180 cp --~-----.048 0.1200 mc/ora e1 -1201 .029 0.la lucrari de cablu 2.834 -".0351 0.409 0302 0.1.035 0.0281 Riparea benzilor de transport.600 mm 1800 .033 0.026 0.028 0.029 0.

spălarea cu apă a forajului Înaintea injectării suspensiei.2.obturator gonflabil pentru efectuarea injectării suspensiilor de consolidare În foraje. precum şi ancorarea prin tiranţi a construcţii/or sau masivelor de teren ce pot aluneca. . În interiorul tecii de polietilenă.tensionarea de probă a tirantului pentru verificarea stabilităţii bulbului de scelment. execută cu tub antrenat. precum şi acolo unde este imposibil de realizat accesul utilajelor de construcţii la 124 125 . 1. contra ravinărilor. Prepararea suspensiilor se corelează obligatoriu cu viteza de injectare pentru ca omogenitatea lor să se menţină În permanenţă În limitele prescrise.. sau tubat cu diametrul până la 150 mm În terenuri din categoria 1 la categoria a 4-a. ca lungime. . injectarea cu presiune a suspensiei de ciment pentru formarea bulbului de scelment la tirantul ancorat În teren. 2. . tensionarea definitivă În trepte. având diametrul Între 90 şi 130 mm În terenuri de categoria 1 la categoria a l-a. . injectarea suspensiilor În foraje sub presiune. - extragerea tubajului de protecţie cu ajutorul unui extractor hidraulic. var bulgări introdus În foraje efectuate mecanic În corpul terasamentului degradat. .foraj rotativ netubat cu circulatie directă de noroi bentonitic.introducerea tirantului În foraj. prin decapareşşi amestecare manuală.1. Normele cuprinse În acest capitol se referă la lucrări de stabilizare şi consolidare a terasamentelor căilor ferate şi drumurilor. conţinând În diverse proporţii apă. Stabilizarea terasamentelor cu var bulgări În amestec cu cenuşă de termocentrală şi pământul degradat din corpul terasamentului. se aplică numai la căile ferate sau drumurile În circulaţie. . acetat de etil. Prepararea suspensiilor ce se injectează se poate face după diverse reţete. conform detaliilor prevăzute Î~ proiectul de execuţie şi normativul tehnic. prin amestecare manuală sau mecanică cu terasamentul degradat. folosite În diferite combinaţii şi Proporţii.montarea de tub uri PVC broşate Înglobate În masa suspensiei la foraje pentru consolidarea terenurilor.3. ciment.mai mici de 1000 metri cubi.drenuri protejate cu NETESIN ca filtru invers. număr de toroane.2. acvafil etc. . se aplică pentru lucrări cu volume ale unui obiectiv. crearea de pante corespunzătoare pentru evacuarea apelor pluviale şi Înlocuirea terasamentelor degradate cu pământ sau balast. 1. sodă calcinată. experimentate anterior şi omologate. a tirantului şi blocarea sa cu ancorajul con-inel tip INCERC. diametrul SBP şi poziţia ancorajului. silicaţi. sodă calcinată.confecţionarea tecii de protecţie a tirantului. sau tuburi PVC cu manşetă. bentonită. Capitolul mai cuprinde norme de deviz pentru lucrări de consolidare şi etanşare a terenurilor În adâncime. . În scopul eliminării acesteia şi evitarea acumulării ulterioare prin măsuri de etanşeizare.degajarea capului de foraj de la talpa forajului. .1. completate cu lucrările: . . decaparea platformei terasamentului degradat. - protejarea taluzelor şi platformelor cu material text il neţesut tip NETESIN.CAPITOLUL Ts J CONSOLIDAREA TERASAMENTELOR Generalităţi 1. din ciment. bentonită. prin: stabilizare cu var bulgări şi cenuşă de termocentrală. injectarea de umplere cu suspensie de ciment a forajelor pentru tiranţi de ancora re.pompă de injectare. acetat de etil. acvafil şi apă. supuse degradării prin excesul de apă acumulat În corpul terasamentelor sale. Variantele de norme care prevăd stabilizarea terasamentelor În amplasament.confecţionarea şi montarea ţevii metalice pentru injectarea tirantului. silicat de sodiu. la forajele ce se . hidroizolarea platformei căii ferate cu şape din pământ şi ciment sau asfalt turnat de 3 cm grosime Între cele două straturi din nisip de 10 cm grosime. Acest lucru se realizează prin interpunerea În circuitul malaxor de preparare . cu un material uscat. 2. supuse degradării prin acumulare excesivă de umiditate Înlăturată. funcţie de scopul urmărit. normelor Condiţii tehnice din acest capitol speciale avute În vedere la elaborarea - - 2. prepararea Suspensiilor injectabile. Conţinutul capitolului 1. importanţa lucrării şi În special funcţie de natura roci lor ce se etanşează sau consolidează.confectionarea tirantilor de ancorare din fascicole SBP. a unui agitator tampon. din PVC cu diametrul maxim 75 mm. injectarea de protecţie a SBP cu suspensie de ciment În zona liberă a tirantului. realizate prin: . acestea combinând două sau mai multe componente. Înlocuirea În şliţuri a materialului degradat.

2. Consumurile specifice de materiale 3. În caz de ivire urmând a fi evaluate şi tratate separat. 2. pentru confecţionarea elementelor respective. forajul fiind prevăzut a se realiza tubat pentru terenuri necoezive-aluvionare şi netubat cu circulaţie directă de bentonită pentru rocile coezive fisurate. 3. prin Încercări de probă efectuate În faza de studiu ale terenului făcute Înainte de elaborarea P. acestea.9. adapta afară de lucrări premergătoare de testare a foraji. 126 .1. Deteriorările accidentale ale instalaţiei de forat. sunt alcătuite pe faze de lucru distincte.3. Dispoziţia găurilor de injectare şi lungimea lor se va respecta prevederile din proiecte şi caietele de sarcini. 2.normă fiind considerate. Stabilirea consumurilor specifice de rr ipoteza că materialele necesare rămân integral În oper Normele de consum cuprind materialele care pierderile netehnologice provenite din transporturi.10.2. .2. având o putere instalată de 58 kw. Normele pentru etanşarea şi consolidarea terenului precum şi cele pentru realizarea ancoraţelor cu tiranţi confecţionaţi din SBP şi ancoraţi În roca omogenă'printr-un bulb de scelment format prin injectarea unei soluţii din lapte de ciment. Lucrările se execută la suprafaţa terenului. proiectant. cuprinzând formaţiile de lucru strict necesare ca alcătuire pentru a efectua toate operaţiile necesare fiecărei faze. dar numai In. Pe toată durata execuţiei injecţiilor este obligatorie agitarea continuă a suspensiei de injectat. acestea 'se vor reduce după evaluarea 101 3. 127 2.1. sunt prevăzute a se realiza cu ornaşină de foraj rotativ pe şenile tip FAN 35. 2. au un nivel tehnic ridicat. injectat suspensii. injectat şi tensionat. ma precum şi pierderile tehnologice rezultate prin tăierea I etc. constructor. .verificarea parametrilor calitativi impuşi de nor. \ \ . 2.1. Consumurile specifice de manoperă. se va face după determinarea condiţiilor geologice real existente. se vor aplica numai În cazul liniilor CFneelectrificate sau la cele electrificate la care se asigură scoaterea de sub tensiune electrică a acesteia În timpul realizării lucrărilor. 2.realizarea lucrărilor În condiţii normale de ampl temperatură şi lumină. 2.8.5. 2.1.amplasamentul lucrării.6. pentru stabilizarea terasamentelor În amplasament. Lucrările de fora]e pentru injectarea suspensiilor de etanşare sau consolidare a rocilor coezive fisurate puternic sau a celor' necoezivealuvionare. Determinarea soluţiei eficientă şi aptă a fi injectată În foraje.sensul reducerii valorii totale .montarea şi demontarea instalaţiilor de forat. Prepararea suspensiilor pentru injectare şi pentru forare se face la locul de punere În operă. execuţie În vigoare.1.11. p. 2. 3.12. Lucrările de injecţii pentru consolidare = de tiranţi ancoraţi. Presiunile de injectare trebuie respectate conform prescripţiilor date În proiecte şi caietele de sarcini. Normele de consum pentru articolul T suspensiilor pentru injectare" se pot corecta prin sepărţilor componente În baza reţelei elaborate În urme: geologice. Tăria pământuriior din corpul terasamentelor degradate ce se consolidează În cadrul articolelor de la Ts J 01 până la Ts J 05 este considerat categoria a II-a (teren mijlociu) pentru săpate.amenajarea uşoară a terenului pe care se ampla: construcţii. Tăria pământului s-a considerat de categoria a III-a (teren tare}. Conţinutul normelor 3.1. Această situaţie' se va stabili la colaborare pe răspunderea comună: beneficiar. tăria rocilor considerată la Întocmirea normelor. acţionată electric.realizarea operaţiei propriu-zise. injectării propriu-zise. .E. Întrucât se dislocă uşor fiind îmbibat cu apă.7. Pentru normele de la Ts J 06 la Ts J 24.14. Variantele de norme care prevăd folosirea utilajelor de construcţii pe şenile sau pneuri.curăţarea şi spălarea instalaţiilor folosite. La stabilirea consumurilor specifice de mar vedere următoarele operaţiuni cu caracter general car: norme: _ transportul manual al materialelor de la punctul mijlocul de transport până la locul de punere În _ deplasarea utilajelor de construcţii de la un fors aceluiaşi amplasament. 2. Normele În care se specifică materiale CI urma testărilor. nu sunt cuprinse În norme.2. . iar pentru operaţia de politură din cuprinsul normelor de mai sus.15. . . 2. reţete cu dozaje pentru concent 3.4. montarea şi demontarea instalatiei de tensiona SBP. .. 3.13. I 2. este conformă cu clasificarea rocilor şi incadrarea lor pe categorii de tărie elaborată de Comitetul de Stat al geologiei şi cuprins În indicatorul de Norme de Deviz II. o adaptare continuă la condiţ variabile chiar pe suprafeţe reduse de teren. la lumina zilei şi la temperaturi mai mari de +5 C.3.

28. cu parametrii tehnicoeconomici corespunzători. 3.2. Ts J 20. Pentru articolele Ts J 13. K6=1 . Înclinată sau verticală. Unitătile de măsură În care se face măsurătoarea lucrărilor executate sunt indicate la fiecare articol de normă de de\(jz.2.1. măsurată la nivelul la care se realizează şapa de hidroizolare. Ts J 2 măsurătoarea se face la metru linear efectiv realizat.2. normele de timp se înmulţesc cu coeficientul K2=1 .Ts J 10. Pentru articolele Ts J 11 şi Ts J 12. 3. 4.6. Ts J 02 şi Ts J) 03 măsurătoarea lucrărilor se face la metru cub de terasament efectiv stabili~at.89 . Consumurile specifice de ore utilaj cuprind duratele de funcţionare efectivă pentru executarea unei unităţi de lucrare În care sunt prevăzute şi duratele pentru mutarea utilajelor de la un foraj la altul pe acelaşi amplasament (În cadrul aceluiaşi obiect). măsurătoarea se face la metru linear de foraj efectiv realizat. aşa cum se fixează materialul text il neţesut pe corpul terasamentului.3.6. Ts J 16. Ts J 17. \ 129 128 .3. 4. 3. dar forajul este posibil: normele de timp corespunzătoare traversă'rii intervalelor respective. T5 23. 4. Pentru articolul Ts J 04 măsurătoarea se face la metru pătrat platformă -hidrcizolată. normele de timp pentru săpa re se Înmulţesc cu un coeficient K1 =1. 3. Normele sunt stabilite pentru foraje şi injecţii a căror poziţie este verticală. ' 4.05 pentru unghiuri de 6 . Ts J 19. gata etiche! rs şi pregătit pentru introducerea În foraj.25 pentru foraje orizontale sau ascendente.3.5. Condiţii de măsurare a lucrărilor 4. K4=1. măsurătoarea se face la bucată foraj sau tirant.3. Pentru forajele proiectate Înclinat (peste 5 ) normele de timp S9 majorează În funcţie de valoarea unghiului de Înclinare faţă de verticală.1. În cazul executării lucrărilor de foraj şi injecţii.3. cu utilaje amplasate pe apă.2. adâncimea de stabilizare medie stabilită prin sondaje se va aplica la sU8rafaţa platformei terasamentului degradat. 4.2. 15 pentru unghiuri de 41 . Pentru articolul Ts J 05 măsurătoarea se face la metru pătrat terasament efectiv protejat contra ravinărilor cu material textil neţesut tip NETESIN.7.9.25 . Pentru intervalele găurii de sondă În care au loc pierderi de circulatie (noroi sau apă) şi nu se obtine circulatie la zi.3. se majorează cu un coeficient K7=1. cu următorii coeficienţi: K3=1 .8. Ts J 22. 3. 4. J 24. Pentru articolele Ts J 06 .10 pentru unghiuri de 26 . 4. Ts J 18. măsurat pe suprafaţa orizontală. Pentru lucrările de foraje şi injecţii ce se execută În subteran. 15. Articolul Ts J 17 se măsoară la kg tirant de ancorare confectiors din SBP pe şantier conform proiectului şi normativului tehnic. Consumurile specifice de ore utilaj 3.5. 3.40 . Pentru articolele Ts J 14. Consumul de aer comprimat pentru pompa HANY se va evalua separat În situaţia În care aceasta nu se poate Înlocui cu o electropompă de Înaltă presiune pentru injectat suspensii În foraje.4. Pentru articolele Ts J 01.15.2. măsurătoarea se face metru cub de suspensie efectiv preparată şi injectată.4. 4. K5=1.2. 4.2. Ts J 15.

in straturi uniforme de 20 cm grosime. " Transportul cu incărcare.56 7.Aruncarea cu lopata (amestecarea manuală) a materialelor stabilizatoare. Nu cuprinde: Încărcarea. " Transportul pământului bun ce inlocuieşte pe cel degradat cu roaba pe distanţa de 50 m. cu maiul mecanic.LI o -_IL. _. .var bulgări şi cenuşa de termocentrelă.Demontarea şi remontarea suprastructurii căii ferate şi a prismei de balast.-- . in vederea amestecării cu pământul degradat. după săparea şliţurilor. iar volumele terasamentelor degradate sunt mai mari de 1000 mc. acolo unde se impune. mecanic sau manual cu roaba. cu amestecare mecanica. im straturi uniforme de 20 cm grosime. A2 . măsurat in Săpătură. . Transportul materialelor stabilizatoare (var.Amestecarea pământului degradat cu stabilizatorii până la omogenizare..4 kg 205 205 . prin inlocuirea materialului din terasament in slituri. descarcarea şi transportul cu auto al excedentului de pământ degradat.22 ore 3. . in inchidere de linie c. " Transportul cu roaba pe dinstanţa de 50 m a pământului degradat in depozitul intermediar in vederea evacuării. " Politura suprafeţei platformei.f. cu amestecare manuală.Saparea pamântului degradat. " Sporuri pentru lucrări ce se execută în închideri sau sub circulaţie. " Transportul cu roaba pe distanţa medie de 50 m a pământului recondiţionat de la locul de amestecare până la locul de aşternere in terasament.02 ore 3. Cuprinde: . cenuşa) cu roaba pe distanţa medie de 50 m de la locul de descărcare din auto la obiect şi până la locul de punere in operă. Se măsoară la metru cub de terasament inlocuit. "Compactarea pământului recondiţionat În straturi de 20 cm. c DD CANT DENUMIRE RESURSA Materiale U. Nu se cuprinde: " Săparea pământului necesar umpluturii şi aducerea lui lângă lucrare în raza de 50 m.54 7. acesta urmând a fi evaluat separat. Compactarea pamântului cu maiul de mână in straturi uniforme. in afara amplasamentului la o distanţă de până la 50 m În vederea amestecării cu materiale stabilizatoare. " Polilura suprafaţei platformei decapate.24 cu: 7111020030200 \ Miner 9310060019900 Muncitor necalificat A1 . Se masoara la metru cub de terasament stabilizal. "Împrăştierea manuală a pământului bun in şliţuri. acolo unde se impune.02 \ 0.'_-"---' TsJ02A Consolidarea terasamentelor. .Împraştierea pamântului recondiţionat pe platforma.TsJ01 Stabilizarea terasamentelor in amplasament. __ .var bulgari şi cenuşa de termocentrala. buldozer sau autogreder.. ciment.4162.Sfărâma rea manuală a bulgărilor de var În procent de 30%.descărcare al pământului de la groapa de imprumut la obiect. A11A2 265210 21006961 Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 371011 2611437 Cenusa de termocentrala betoane (cet isalnita) S 8819 1 kg 162. ce ramâne dupa stabilizare şi care trebuie evacuat. \ 131 130 . Se cuprinde: _Saparea manuală a pământului degradat ce se înlocuieşte in şliţuri transversale platformei căii ferate. NOTA: Domeniul de aplicare al normei TSJ011a terasamentele la care au acces utilajele pentru terasamente.. 1 COD I DENUMIRE RESURsA Manoperă ---]::~bcANT \ TOTAL ore \ 0. mecanic sau manual şi îndepărtarea lui. . Utilaje 2952210003554 Buldozer pe şenile 81-180 cp Mai mecanic de 150-200 k~ cu motor termic 6 cp (4 2952270004021 kwL .M . " Demontarea şi remontarea suprastructurii Cf.

in grosime de B cm din terasamentul CF.Stabilizarea pământului loessoid prin amestecarea manuală cu apă. . diferită de a platformei căii. . . A1 .Compactarea cu maiul de mână a stratului de 8 cm din pământ amestecat cu ciment.Politura suprafaţei platformei după săpare.dacă nu se poate lua din raza de 50 m a lucrării. in cazul in care sapa se impune a fi realiza altă cotă de nivel.M .Prepararea asfaltului in malaxor de asfalt manual.Decaparea pământului din platforma căii pe o grosime mai mare de 8 cm care se va el.Evacuarea eventualului excedent de pământ rezultat după executarea şapei. _ COD __ .Transportul apei cu găleata pe distanţa de 50 m . transportul cu incărcare-descarcare a pământului loessoid pentru consolidare .----J . prin decaparea platformei. .pământ şi ciment. transportul astaltului de la malaxor lE aşternere pe distanţe de maxim 50 m şi aşternerea lui in strat de 3 cm grosime.Aşternerea nisipului În straturi uniforme de 10 cm grosime ca strat suport al şapei şi ca protecţie al şapei.Amestecarea prin greblare a pământului cu cimentul. B1 .Aruncarea cu lopata a cimentului peste pământul afânal.--. . Se măsoară la metru cub terasament stabilizat. .. Cuprinde: ... .Transportul cu roaba al nisipului din stratul suport şi stratul de protecţie al şapei pe dist.Pământ stabilizat (Ioess) B1 . Nu se cuprinde: .Săparea. realizarea pantelor de scurgere si umplutura de inlocuire. .Transportul balastului pentru inlocuire..f.Spălarea pământului degradat in vederea inlocuirii. Bcm.Transportulloessului preparat cu roaba pe 50 m.Evacuarea pământului degradat cu auto.Polilura manuală a platformei CF la nivelul la care se realizează stratul suport al şapei.Spargerea bulgărilor de pământ.Împrăştierea.balast Cuprinde: . . . . . separat.asfalt turnat de 3 cm grosime.---'----- 93100600199001 Muncitor necalificat 14214022003931 Balast pentru betoane 0-71 mm S 1667 Manoperă 1 m31 1 ore 1 TOTAL ore 93100600199001 Muncitor necalificat Consolidarea terasamentelor. ~_ DENUMIRE RESURsA Manoperă r::: CANT 1 ore 16.Transportul cu roaba la 50 m a pământului degradat. intre două straturi de nisip de 10 cm grosime. Nu se cuprinde: .Aprovizionarea apei (transportul) de la sursă la obiect. cu roaba pe 50 m. 50 m. . . in straturi uniforme de 20 cm grosime a loessului.Afânarea prin săpare a pământului ce se stabilizeaza prin amestecare cu ciment pe o !. . . . . .Transportul cu roaba pe 50 n a cimentului. . in inchidere de linie c. inclusiv readucerea şi compactarea. cu: Hidroizolarea platformei caii ferate. cu sapa din: A 1 . Se masoara la metru pătrat de sapă de impermeabilizare a platformei. ~ 132 133 . -'""r U. compactarea manuală in straturi uniforme de 20 cm grosime a balastului.17 TsJ03 COD I I DENUMIRERESURSA Materiale ---·----·-·---------""~1--· -. .17 TOTAL ore 6.Împrăştierea cu lopata şi compactarea cu maiul.

241 0.0 mm S1667 Bitum pt. Cuprinde: Cuprinde: .286 6.Curătarea suprafaţei taluzelor sau platformelor CF sau drum..15 0.04 Utilaje Mala~or manual de asfalt pînă la 600 I 0. cu panza netesuta NETESIN.0164 0.CANT scoabe pe melru pătrat..333 I kg 10.10 m. Se masoara la metru linear de avantub pozat.Săparea. cu auto.03 0.177 0.03 0.::. pentru injectii si cimentarea lor TsJ06A pe: Al .Prinderea (fixarea) fâşiilor de Netesin alăturate pe porţiunile de suprapunere de 10 cm. masurarea şi taierea la dimensiune a fâşiilor şi întinderea pe suprafaţa terasamentului a Netesinului.31 0.. de suprafaţa orizontală.Evacuarea materialelor rezultate din curăţarea suprafeţei de terasament protejata cu Netesin.21 TsJ05 Pozarea avantuburilor Protejarea terasamentelor. Nu se cuprinde: Executarea forajului pentru pozarea avantubului.Derularea sulului de pânză.64 - ~ 0.39 71230200111001 7134030012200 -------------.177 I ~2_~7000~~ I I I 001 0.19 0.motor dieselld -25 S 240 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 Manoperă 7129040010 110 Asfaltator 7112020030100 7129020012800 7111020030200 9310060019900 Specialist Pavator Miner Muncitor necalificat TOTAL ore ore ore ore ore ore kg m3 m3 kg Al 81 21. . drumuri tip D 25/40 S 754 Motorina pt.42 1.taluze.06 2.Transportul materialului textil netesut şi a scoabelor de la magazia punctului de lucru la locul de punere În opera. cu doua 134 \ 135 .0-7.interiorul drenurilor ca filtru invers. Nu se cuprinde: .775/0.02 0. Material lextil netesut NETESIN m /0. verticala sau Înclinată.04 0. contra ravlnărilor.177 0. .M 0.03 0. efectiv protejată cu Netesin.91 0. montarea şi demontarea sprijinirilor de maluri şi umplutură drenantă la TSJ05C1. 81 .775 / kg 0. care se evaluează separat. Se măsoară la metru pătrat.01 0. ~ 2653102100880 1421102200068 1421202200525 2320322600177 2320156200949 2651122100402 Filer de calcar saci S 539 Pietris ciuruit nes palat de riu 7-16 mm S 1667 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.platformele terasamentelor de CF şi drum. . . .~-~--- f.77510. .~N~Ail : A1~ .Prepararea laptelui de ciment cu malaxor de mortar şi introducerea lui În foraj.305 0.:OTALre o 17112173298831 2875276311528 Scoabe din oţel Manoperă -.__ ore / ore T:.Pozarea avantubului metalic D+114x4 mm cu lungimea de 1.17 0.:-Fierar belonist Izolator hidrofug .2 COD DENUMIRE RESURSA Materiale U. Cl ..

Executarea Nu cuprinde: .003 I 0.1841 1 I r 1 kg 1 0. cu ap~industriala in timpul forajului cu circuit cu apa.Pregatirea de pornire şi pomirea instalaţiei.03 28625073073281 2862507344156 128625073441441 128625073441321 120025073441201 27221 07356446/ / 2875237309613 125133066197981 126811160021771 2411115904512/ / 2746133809639 124135473081641 Cap c~rotier tara inserţe pentru foraje Sapa In trepte armata Cu Wldla 0=114 S 328 Sa~ in trepte armate cu Widia 0=104 S 328 Sapă În trepte armate cu Widia 0=92 S 328 Sapă in trepte armate cu Widia 0= 76 S 328 Tub carotier Cleşti pentru foraj cu lanţ şi talci duble 4" Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 .72 0.004 1 kg 10.0061 8113020070100/ 7137010011500 Sandar Instalator electrician I 137 are ore I 0. de: A 1 . şi stocaea În agitatarul tampon şi În habe a noroiului de faraj.009 0.003 1 0.categoria E1 .Alimentarea Se masoara amen~arilor locale de mici proportii.001 0.COD_ ··-·---T------L____ Ciment portland P 40 saci S 388 Teavaconstf SIc114x40LT35 DENUMIRERESURSA Materiale I U.002 0.0084 m31 0.categoria B 1 .03 ore 0.009 0. I a II-a a III-a a IV-a a V-a a VI-a a VII-a 1 m I 0.001 1 0.14 1. .0060._ _~ mort~r 200 I acţionat electric 1 ore 1 0.004 I 0.grupa 4. .004 I 0.008 I 0.01-24g/bc Oxigen tehnic gazos S 2031 Sirma trefil.012 0. faraj apă 180/13 mm Manoperă 0.categoria Cuprinde: ._EE~1'G: : buc \ 0.008 I 0.106 I 0.004 I 0.004 Materiale S404/1 CLA m m3 m Apa pentru mortare şi betoane S 790 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Manoperă COD I I _ DENUMIRE~Esu~s~ .0921 1 buc 1 0.23 1.004 \ 0.004 0. = Schimbarea sapel.j 2651122100024 2722103110246 4100116202818 2513306619798 .002 Foraj rotativ cu circulatie directa.004 1 buc 81130200701001 Sondor TOTAL Ullla.Montarea habelor şi a furtunelor de aspiraţie şi de refulare. Placuta met.Cap carotier cu inse~ie Widia pt. la melrulinear de faraj.53 0.071 / 0.31 3.categoria F 1 .012 I buc I 0.00481 0.008 0.004 1 0. .0021 buc 0.Prepararea . imp.alama rotunda 0= 5.41 0.008 \ 0.5 mm CuZn37 S 390 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 I~ 1 ore 0.012 I buc I 0. .105 0.012 buc 1 0. kg 14. cu diametrul de 90-130 mm.categoria G1 . de la poziţia verticala la cea orizontala.dur(widia)bk15.012 \ buc 0.001 1 0.Executarea forajului prin procedeul rotativ cu circulaţie directa.2761 12862507307330 1.Mf-I CANT . pentru consolidari si etansari de terenuri.001 1 0.categoria C1 .Jntreţinerea utilajului În funcţiune.de 16.Manevra prajinilor de foraj În zona de lucru.0065 TsJ07 2952270003817J~a!axor I 0.008 I 0.00241 0.68 1 I \ 136 .categoria 01 . netubat.035 / kg 0.

23 13. Nu se cuprinde: _ Prepararea şi stocarea În agitatorul tampon şi in habe a noroiului de foraj.024 0.255 \.004 0.012 \ 0.53 \ 2862507344156 \ Sapă În trepte armată cu Widia D=114 S 328 \ 2862507344144 \ Sapă in trepte armate cu Widia 0=104 S 328 I 0.003 0.024 Cuprinde: _ Pregătirea de pomire şi pornirea instalaţiei.092 \ 0.categoria C1 .21210.015 0. 24111159045121 Oxigen tehnic gazos S 203t 2746133809639 1 Sirma trefil.5 mm CuZn37 S 390 Cap carotier cu inserţie Widia pl.006 0.028 0. .----_.---.871 12.028 0.dur{widia)bk15.007 0.36111.014 COD DENUMIRE RESURSA ~_[~~J--B~]-~Jji \ kg \ 0.gr buc buc buc buc buc buc buc m kg 0.681 11.[~~--'-I COD CANTlTAŢI U.028 0.478 11.categoria I a II-a a III-a a IV-a Materiale Cap carotier fără inserţle pentru fa Sapă in trepte armată cu Widia 0= Sapă in trepte armate cu Widia 0= Sapa in trepte armate cu Widia 0= Sapă in trepte armate cu Widia 0= Tub carotier Cleşti pentru foraj cu lanţ şi fălci du Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm Placuta met.018 0.021 46 54 644 ----·t=e---CANTITAn-----kg 1 buc 1 24135473081641 Carbură de calciu tehnică (carbid) S 102 12862507307330 0._----Utilaje 29522700036221 Maşină de forat pe şenile FAN 35 acţionata electric 1 ore 1 0.024 0.024 0.39 /9. inclusiv tubarea.----~-~~ U.01 0.008 0. _Alimentarea cu apă industrială in timpul forajului cu circuit de apa.0132 0.008 \ 0.012 0.M A1 ore 0. _ Manevrarea tubajului şi a prajinilor de foraj in zona de lucru.17710.016 0.categoria 01 .368 \ buc \ 0.48 1. _ Manevrarea garniturii de foraj. _Întreţinerea utilajului in funcţiune.28 1.87 2. introducerea şi extragerea.008 I M~~i~-2413547308164 \ Carbura de calciu tehnica (carbid) S 102 81130200701001 7137010011500 Sondor Instalator electrician TOTAL Utilaje I ore ore are / 7.02 0. _ Schimbarea coroanei circulare şi a şapei de foraj. 138 139 . cu tub de protectie cu O maxim=146 mm.143 1 0. 1 0.008 0. antrenat de instalatia de foraj.M E1 F1 G1 I 2862507307328 2862507344156 2862507344144 2862507344132 2862507344120 2722107356446 2875237309613 2513306619798 2681116002177 A 1 . _ Executarea amenajarilor locale de mici proporţii.004 \ 0.007 0.68 Foraj rotativ cu circulatie directa. 1 0. in teren de: TOTAL DENUMIRE RESURSA TsJ08 -- .024 0.276 \ 0.25 8.categoria B 1 . 16.028 0.02 0.184 \ 0.028 0.012 1 0.024 0.alama rotunda 0= 5. _Montarea habelor şi a furtunelor de aspiraţie şi de refulare.2481 kg 0.01-24g/bc imp.02 0. Unitarea de măsură: metru linear de foraj.84 1 C1 4. 1 0. -Executarea forajului prin procedeul rotativ cu circulaţie directă.86 1 B1 1.113 CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURS ~ I . foraj apă 180/13 mm Manoperă 1 m31 0.016 \ 29522700036221 Maşina de forat pe şenile FAN 35 actionata electric 1 ore 11.Extragerea tubaj ului.02 0.02 0.004 \ 0.016 1 \ buc \ 0.004 0.09 1 D1 6.307 1 0.01 0.87 11.

08 2722103304835 2413527345136 2521216700999 2513736601832 Teava inst.87 2. imp.1421 0.201 1 0.001 0.003 Nu se cuprinde: .alama rotunda D= 5.4 S 6675/2 Garnituri cauciuc pres cu inserţii Piesa metal.A SIc146x100LT35 I 0. _Acţionarea broşei sau a pakerului şi supravegherea _ Demontarea şi spălarea instalaţiilor pentru injectare.12 0. la foraje pentru consolidarea sau etansarea terenurilor A 1 .004 0.1061 0.2 1.006 I buc buc 0.002410.004 1 0.9 7. _ Montarea dispozitivului -trepied la varianta A 1 şi introducerea broşei sau a pakerului În tubforajului pe timpul injec!ării.37 1. Widia""" S 328 Sapă in trepte armate cu W.galerii.016 1 Cap carotier cu insertle Widia pt.( I 6.741 3.008410.neagra nefil.001 1 0.008 0.004810.rigid tip m 50x 2.exec.1 - .21 I 0.injectii in camas.18 5.004 0.006 / / buc 1 0. .18 2875276311607 2811236310043 4100116202818 2052152958990 1422102205525 2651122100024 2416406110467 a conducI.002 1 ------.puternic fisurate.071 1 0.001 1 0.01-24g/bc Oxigen tehnic gaz os S 2031 Sirma trefil.43 1.·-··-r---[ COD CANTITĂŢI U.004 1 0.374 I 0.08 6.012 0. inclusiv procurarea şi asarns tuburilor.002 0.153 4.01 1.de trecere etansa prin zid Stut pl.de 16.c. B1 . ( 29522700036221 Maşină de forat pe şenile FAN 35 acţionată electric 1 ore / 0.---------[-1--CANl ~: m kg m kg 0. _ Introducerea şi testarea tubului broşa! sau tubului cu manşetă. 141 .003 0.003 1 0. Cuprinde: _ Prepararea şi introducerea suspensiei de apă-ciment bentonită-silicat de sodiu.008 1 0.2 Cleşti pentru faraj cu lanţ şi fălci duble 4" Manoperă COD DENUMIRE_RESURSA Materiale -_-A!_I 7137010011500 8113020070100 1 Instalator electrician Sondor TOTAL Utilaje I orei ore ore 0.m .012 1 buc 1 0002 1 0.01081 0.Forajul găurii.tch 11-81 in dep S 2340 Apa pentru mortare şi betoane S 790 0. faraj apa 180/13 mm Tub carotier Cap carotier fara inserţie pentru faraje Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Placuta mel.004 00081 0012 ~ 1 Tuburi inglobate in masa suspensiei. kg kg m3 0.24 I 0.20( 3/4) OL 321 S 7656 Silica! de sodiu soluţie tip SD S 2902 Ţevi din p.I( O. 128625073441201 128625073073301 2722107356446 2862507307328 2513306619798 126811160021771 24111159045121 1 / buc 1 0.( Lemn de foc de foioase tari L=1mlivrabil Benlonita macinata activata Ciment portland P 40 saci S 388 Codez 100 adeziv pentru lipi! PVC kg kg kg kg 14.idia 0=76 S 328 ~.002 1 0.006 0. 140 t' .016 0.035/ 1 kg 0.004 / 0.009 0..006 0.1 o () dec.005 0. Unitatea de măsură: metru linear de foraj echipat pentru injectare.grupa 4.dur(widia)bk15.7391 1. cu tuburi PVC broşate. 2746133809639 m31 0.02011 0.M A1 B1 C1 D1 DENUMIRE RESURSA 2B625073441" Sap"ntre~ea"""I"".008 1 0.004 0. 12722103111276/ 128752373096131 S / m / 0.v.012 PVC sau tubul cu manşon.69 4.029 0. _ Prepararea şi injectarea sub presiune a suspensiilor pentru consolidare sau etanşare.necoezive..001 m kg 10.5 mm CuZn37 S 390 Teavaconstf 404/1 CL. in faraj.005 / 0. cu tuburi PVC cu manşetă.303 1.

Pregatirea şi punerea in funcţiune a ameslecălorului cu Înaltă lurbulenţ~ (AlT).001 I A2 I 81 0.'.I 101 603 l!i l!i \ 142 143 . Cuprinde: .09 3. . bentonită şi silicat de sodiu in proporţie 18:10.~._-_. ._=COD ___ DENUMIRE RESURSA I CANT U._- CANTlTAŢI Materiale 2875237:109613 2811237331381 2875276311607 2722103209839 Cleşti pentru foraj cu lant şi falci duble 4" Pakere pentru injecţii in subteran 11-81 Piesa metal.Curăturea şi spălarea instalaţiei şi a conductelor dupa folosire.•. .3 mm S 8540 Manoperă ------------'--1 U.. . . . ..15 3.M CANT m 10.ciment. . .de trecere etansa prin zid a conduct.ciment şi silicat de sodiu in proporţie 50: 1.06 1 0.din: TsJ10A Obturator gonflabil. .M 1-I Cuprinde: . ._--_.-'-'.M A1 I COD 81 2513306619906\ DENUMIRE RESURSA Tub de oxigen pn 10 dn 6.Idem a agitatorului tampon şi cuplarea lui prin conducte sau furtune cu ameslecatorul.063 0.Prepararea şi injectarea suspensiei. faţa de consumurile Inedii reprezentative prevăzute in norma.. .I .5:1.063 0.Menţinerea manşetei de cauciuc umflate. Se măsoară la metru linear de foraj ce se injecteaza. ' .09 3. in forje Al A2 81 82 Cl ..5:1.suspensie 5.Supravegherea forajului pe timpul injectarii.Manipularea şi dozarea componentelor suspensiei in (AlT). Teava constf. Nu se cuprinde: -Injectarea suspensiei.063 0.Variaţia canntătlor de componenţi ai suspensiilor.~~I 71360200116001 8113020070100 Instalator sanitar Sondor 2952270003823 2952270003823 2952270003349 -- i CANT DENUMIRE RESURSA Manoperă U.13 ore 5. COD DENUMIRE RESURSA Materiale 24133373458511 2413527345136 Soda calcinata usoara cal.silicat de sodiu şi acetat de etil in proporţie 4.15 I .ciment.01 I ore I ore 1 0. 1 na2 ca3 minim 98%' Silicat de sodiu soluţie lip SD S 2902 U.1.23 ore ore ore 0. ' ---~_.s.Realizarea forajului.001 1 kg kg 15. A 125x 5/0LT 35 S 530/1 buc buc kg m 0.Al ..02 0.06 3.063 0. . Se masoara la metru cub de suspensie pereparată pentru injectare. cu ajutorul apei pompate. bentonita şi silicat de sodiu În proporţie 15:12.1 1 ore 0.5kw Amestecator de suspensie tip AC -2 Pompa pneumatica de injecţii tip HANNY ore ore 15.15 81130200701001 7214240021800 Sondor Lăcătuş mecanic TOT AL TOTAL Utilaje Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt.t~ .066 0.02 TsJ11 Prepararea suspensiei pentru injectare in faraje. Nu se cuprinde: .Asamblarea şi introducerea obturatorului in foraj.03 0.ciment şi silicat de sodiu În proporţie 35:1. '--'-'-'-'-I"~~ ..

2. manometrelor cu dispozitivele de protecţie.83 255 304.t n 12 ca3 minim 98% Silicat de sodiu soluţie tip SD S 2902 Acvafil pasta Md 97-78 Acvafil pasta Md 97-78 Apă pentru mortare şi betoan Bentonita macinata activala Ciment portland P 40 saci S 188 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Mano peră ! 2722103304859 2413337345851 2413527345136 4526627300801 4526627300801 4100116202818 1422102205525 2651122100024 2513306619798 Im kg kg kg kg 7.638 1. .83 145 144 .01 2.835 157.neagra nefil. manomelre inregistratoare etc.m .-----L u.neagră nefil.03 - 1010 15..5kw ore 11. 9 TOTAL Utilaje 29522700038231 2952270003823 Amestecator de suspensie tip AC -2 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt.. .M A2 0.05 U.638 1 ore 18.Pregătirea instalaţiei şi punerea in funcţiune.1 - S 790 m3 kg kg m 0.7 81130200701001 1 ore \2. .05 TsJ12A Injectarea suspensiilor pentru consolidarea sau etansarea terenurilor.12 1.04 DENUMIRE RESURSA 1. .32(11/4) oi 32 1 S 7656 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Manoperă I mi m 0. Nu se cuprinde: -.96 ore 3.4 Sondor TOT Al 81130200701001 3111010080200 Sondor laborant fizico-chimice.ERESURSA Apa pentru mortare şi be toane S 790 Bentonita macinata activ ata Ciment portland P 40 sa :i S 388 Man operă 8113020070100 1 Sondor 3111010080200 laborantfizico-chimice.2 0. cu pompa de injectie 1 ore Cuprinde: .281 ore 2.-_ __ _---.6381._L _ Mate . .Citirea şi inregistrarea cantităţilor de suspensii injectate.Montarea şi demontarea furtunelor de presiune..82 ore 10.86311.82 - --~---..6 9. CANT CO~ DENUMIRE RESURSA U.92 2.03 0. CANTlTAŢI COD 4100116202818 1422102205525 2651122100024 DENUMIR..04 .Utilaje 29522700038231 Amestecător de suspensie tip AC -2 I ore I 3.-------.1 274.4 345.5 - COD - 0. .87 r- CANT I I 0.Proba de circulaţie a suspensiei in echipamentul de injectare din foraj.05 13. ! Ţeava inst.m . Se masoara la metru cub de suspensie injectatâ.04110.----_.863 1.32 [11/4) Ol 32 1 S 7656 Soda calcinata usoara cal.5k~ U.Spălarea instalaţiei şi echipamentelor de injectare.M 82 C1 _____ .9212.Injectarea suspensiilor pe paşi tehnologici determinaţi de natura terenului._B1 COD 2952270003823 DENUMIRE RESURSA Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pLsuspensie 5.4817.08 - B21 L~~JTI'381_?-.MI-.Remalaxarea şi menţinerea in stare de suspensie a amestecului in timpul injectârii.075 221. geot.035 20.74 TOTAL ore 15.~ el 771. --. a presiunilor de injectare şi a timpilor de injectare.cantitatea de suspensii injectate care se prevede ca articol de deviz separat prin aplicarea normei TSJ 11.1 15.83 ore 3.iale Ţeava inst._~!~ _ CANT I 2722103304~591 2513306619798 _! Materiale / ore /12.suspensie 5.M A1 m3 kg kg 0. ..

46 \ ~. Cuprinde: Cuprinde: .M 1----.46 0..3._-_.276 / Utilaje 2952270003805 Pompă ptinst.Montarea utilajului (extractorul hidraulic şi a grupului de pompare) şi calarea lui.001' I 0. 70 kg/cmp 2952270003612 Excavator pneumatic de piloţi pz-4 0.COD . Nu se cuprinde: . --~. . . • Extragerea coloanei tubate cu extractorul hidraulic. .de trecere etansa prin zid a conduct. Se masoara la bucata foraj lubat.de glisare a cofrajelor pres._---ore /1. inclusiv demontarea manuala a tuburilor extrase mm.Filetarea sau refacerea filetelor degradate.11' 0.5kw 2952270003349 Pompa pneurnafică de injecţii tip HANNY -------. .45 TOTAL ore ---------. la forajul cu tub antrenat de O maxim=146 mm TsJ14. _-------------.Scoaterea din foraj a prajinilor sau lijelor metalice şi depozilarea lor.M f. . Manoperă 8113020070100/ Sondor / ore 13.. Degajarea capului pierdut de la talpa forajului.Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul În zona de lucru.276 ore 1. COD 1---.. COD I I u DENUMIRE RESURSA •• _ CANT U. DENUMIRE RESURSA I U. .hidr.M __ .Manipularea prajinilor sau a tijelor metalice folosite pentru degajarea capului pierdut de la talpa forajului._CANT U. .Curătarea şi spalarea tubajului.Manevrarea tubajului În zona de lucru şi stivuirea lui.____ --]-:E CAr U.Introducerea În foraj a prăjiniior sau a tijelor metalice şi manevrarea lor pâna la desprinderea capului pierdut de tubaj.45 / kg /6.--I CANT I I COD I DENUMI:~:~U_~~ . Se măsoară la metru linear de tubaj extras.11 TsJ13A Extragerea tubajului de protectie cu O maxim=145 cu extractorul hidraulic de 80-120 tf.M-= Utilaje 29522700038231 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 ptsuspensie 5. 147 146 .' Materiale 2875276311607/ Piesa metal.--_.Demontarea tronsoanelor de tubaj extrase prin defiletare cu ajutorul cieştilor cu lanţ şi falci manual.- .05 DENUMIRE RESURSA Materiale 28752373096131 Cleşti pentru foraj cu lanţ şi falci duble 4" ManoQeră 81130200701001 Sondor TOTAL 1 ore ore 1 buc 10.

.Ordonarea sărmelor SBP pe suportul dopului de separaţie şi matisarea cu sârmă neagră ~ mm pe lungimea dopului de separaţie. 2722103304835 Teava inst. pretensionati.105 TsJ16A Injectarea de umplere cu suspensie de ciment a forajului pentru titanti de ancorare. Se masoara la bucata foraj spalat cu apă. .5 mm a fascicului.Prepararea suspensiei de ciment. .TsJ15A Spalarea cu apa a forajului. executata inaintea injectiei de umplere . fixati in teren Cuprinde: . I COD L___ OENUMIRERESUR~ Materiale ------]3 1: 1 1 ore I 25133066197981 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 . .Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul. in dreptul distanţierilor. T! Tirant] de ancorare in teren. Nu se cuprinde: . . Cuprinde: . in Conformitatecu prescripţiile tehnologice.Montarea utilajelor şi calarea lor pe locul de lucru.Montarea habelor şi furtunelor de absorbţie şi de refulare. .Montarea habelor şi furtunelor de absorbţieşi de refulare .Executarea buclelor la raza prescrisa in proiect. 148 \ 149 .20( 3/4) al 32 1 S 7656 Manoperă -----1-. Însemnarea şi taierea la lungimea necesară a sârmelor. .lucru subter.~~NNY 1 ' ~ 41001162028181 Apa penlru morlare şi beloane S 790 m3 1 Manoperă 81130200701001 Sondor 1 ore 1 0. cu D=7 sau 5 mm I ~~~321J§~_c!ropomPă multie~e TOTAL Utilaje ore 0.42 NOTA: Cantitatea de suspensie pentru umplerea forajului se stabileşte prin proiect. .M~ TOTAL ore ------- --~--------Materiale I I I 2 Utilaje 29522700033491 Pompa pneumatică de injecţii ~~. Cuprinde: . . . 8.42 inaltă pres.rn .1-20kw ore 10. . .Matisarea cu sârmă neagră 0=1.Montarea utilajelor şi calarea lor pe POzitia de lucru.Masurarea.neagra nefil.-----~ COD 81130200701001 Sondor DENUMIRE RESURSA CANT U. pentru care de aplică norma TSJ11.Injectare de umplere a forajului cu suspensie de ciment.Executarea spalarii cu apa a forajului. Nu cuprinde: .---.Deplasarea utilajelor de la un foraj la altulin zona de lucru.Aşezarea pe bancul de lucru al sârmelor SBP şi introducerea distanţierilo'r la poziţia preva proiect.Aprovizionarea Cuapa a punctului de lucru. confectionati din fascicule SPB. funcţie d natura terenului şi permeabilitate.Descolăcirea colacilor şi indreptarea SBP.

.01 1.Confecţionarea tecii de protecţie a !irantului şi executarea mufarilor necesare.Introducerea fasciculului de sârme SPB În' teaca de protectie.. .025 0. confecţionată conform detaliilor din proiect.Detaşarea prin deşurubare a parţii mobile a ţevii de injecţie (de la dopul de separaţie la capatul exterior al lirantului) dupa injectarea laptelui de ciment. NOTA: . pentru tiranti de ancorare. Ţevi din p. de recuperare) a ţevii metalice.(Pantzer) Rasina epoxidica 040 25 S 6990 TsJ19A Teava metalica de injectie. Se masoara la kilogram tirant gata confecţionat conform proiectului de execuţie.tch 11-81 E -.Se admite o blocare (imposibilitatea tiranţi. ----- TOTAL ore 0.025 7123020011100 I Fierar betonist TOTAL Iare ore 1017 0. -'.neteda SBP1 0= 7 mm S 6482/2 kg kg kg kg kg m kg Manoperă Bitum pt. 28752763116071 2521216701010 Piesa metal. Se măsoară la metru linear de teacă de protecţie.6 S 6675/2 Manoperă kg 10.2 Se cuprinde: . Tub izolat tip i.rigid tip m 75x 3.Spălarea ţevii de injecţie recuperata. fixati in teren 71230200111001 7214240021800 Fierar betonist Lacatus mecanic 1 :~: I ~:~. pretensionati.-.Montarea capacului de inchidere a tecii la capătul dinspre exterior al tirantului. cu 0=75 mm. in vederea refolosirii ei. --. _"-"...Confecţionarea şi fixarea pe distanţieri a centrărilor.02 0.05 0. .Prinderea părţii fixe a ţevii de injecţie. dec. de tirantul de ancora re În zona dopului de separaţie.neagra nefil. Cuprinde: . - CANT - I kg mlo'04 ~.012 0.p. Se masoara la metru linear ţeava de injecţie gata montata inainte de injectare.M .Transportul local in zona de lucru a materialului inclusiv transportul tirantului gata confecţionat la depozitul de tiranţi finiţi.46 150 151 .M 1 3 COD 2710602000236 2734102005975 2320322600048 2710503803166 2875276311607 2521216704505 2416407336680 '--_"DENUMIRE RESURSA _ . .c. ancorati in teren .v.05 CANT U. de trecere etansa prin zid a conduct. pentru tiranti pretensionati. . la douazeci echipări de TsJ18A Teaca de protectie din polietilena. ----~----------.e.injectii in camas.m ..e'Xec. pe zona liberă a tirantului.11 0.de trecere etansa prin zid a conduct. . COD DENUMIRE RESURSA Materiale -----·------EE CANT U.-_.5 OL32 S 889 Piesa metal.33 m 1.20( 3/4) OL 32 1 S 7656 Stut pt.Matarea extremitaţilor dopului de separaţie şi umplerea cu mastic de bitum topit a interspaţiilor dintre sârme SBP şi teaca pe lungimea dopului de separaţie. U. conform detaliilor din proiect.17 Materiale Otel beton profil neted OB 37 D=20 mm S 438/1 Sirma otel beton precompr.in cazul utilizării tubului cu manşete integrat in opera (pierdut in întregime) se vor face corecturile rezultate din înlocuirea de material.. odaia cu confecţionarea tiranlului.. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 Sirma moale obisnuita 0= 1..----Materiale 27221033048351 2811236310043 Teava t~st..galerii.._--_. COD DENUMIRE RESURSA .M 1--I I 0.. .

.Transportul prin purtare directă a tirantului. -------_.M f-- TsJ21A I I m 10. spaţiu de manipulare restrâns şi teren accidental.04 81130200701001 . ~ ~~A~~Y___ ~ .32(11/4) -COD DENUMIRE RESURSA Manoperă al 321 S 7656 CANT U. concomitent cu extragerea tubajului pe zona bulbului de scelment. TsJ20A Introducerea tirantului in foraj.Manevrarea tubajelor.-.--..13 ore 0.05 4. .22 ore 4.m .5kw ore 1. .' Sondor 1 ore 1 4. care se evaluează conform datelor din proiect pe experimentari anticipate). pentru formarea bulbului de scelment la tiranti ancorati in teren 71230200111001 Fierar betonist TOTAL 1 ore 10. privind absorbţiile reale. pe o distanţa de maxim 200 m pe teren accidentat.COD --. Se măsoară la bucata tirant introdus În foraj.M f----- DENUMIRE RESURSA 27221033048591 Ţeavă inst.Procurarea şi pregătirea tirantului ca material. suspensiei de ciment injectabila.Sporul pentru condiţii tehnice deosebite de lucru.Montarea utilajelor şi calarea lor pe locul de lucru. inclusiv curătarea şi spalarea acestora._.pn= 45 atm d~ 32. .---------------Tub cauc.054 ~ :::.Deplasarea Nu cuprinde: . conform indicaţiilor din proiect. 4.Montarea hablelor şi a furtunelor de aspiraţie şi de refulare. .13 Cuprinde: . pana la lungimi de 20 m .77 2952270003823 2952270003349 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt. manipularea acestora in zona de lucru. Cuprinde: .12 Injectarea cu presiune a suspensiei de ciment.neagră nefil.suspensie 5.Prepararea (determinate Se masoara utilajelor de la un foraj la altul in zona de lucru. aplicând norma TSJ11 .Injectarea suspensiei de ciment În forajul tubat.6 mm ni 4995 Manoperă 2513300619865 I -------------DENUMIRE RESURSA CANT U.M r--- 2513306619798 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Manoperă I TOTAL mi m 0. un spor de 24% la norma TSJ20A 1. Nu cuprinde: . 2952270003612 \. . la metru linear bulb de scelment gata injectat. . ~ CANT U.Lansarea tirantului in foraj pe o lungime maximă.72 ore 1. NOTA. ____ COD Materiale . Pentru liranţi c~ lungime mai mare de 20 m şi maxim 35 m se acordă pentru fiecare diviziune de 5 metri in plus peste lungimea de 20 metri. . 152 153 ! . de 20 m.03 0.--_ .::a~:~:~:a~i:::~~~:. :~: ~:~~.-.22 81130200701001 9310060019900 Sondor Muncitor necalificat TOTAL I ore ore 13. .

_--jl1 __ CANT U. .Prepararea suspensiei de ciment.M o CANT ----- I! -----------------Manoperă / Montator prefabricate beton --- __ / ore TOT AL Utilaje ore I 3.883 re ~ l. -~-[----------_.M~ COD Cuprinde: .4 0.-.t. folosind şi dispozitivul de susţinere..Demontarea cofragului metalic de inventar de la capatul de blocare.53 Electropompa pretensionat armături inalla presiune 4.Racordarea furtunelor Între electropompa de inalta presiune şi presa (cricul de blocare). Bentonita macinata activata Apa pentru mortare şi beloane S 790 Manoperă 8113020070100/ Sondor TOTAL / ore / 6. interiorul tecii de polietilena in TsJ23A Tensioriarea de proba a tirantilor de ancorare. ----------}~Ml=DENUMIRE RESURSA li U.---. Se masoara la bucata tirant cu lungimea maxima de 20 metri._-_ DENUMIRE RESURSĂ - .3 0.Introducerea rozetei de declavetare Între sârmele SBP. Se măsoară la bucata fascicul ancoraj.Montarea dispozitivului de susţinere a presei la poziţie.Spalarea utilajelor de injectare. ..57 2952270003338 2952270003202 2952270003823 2952270003349 Amestecător de suspensie tip AC -2 ~~mpa 'pneu_matica de injecţii tip HANNY kg kg kg m3 20.5kw Presă de pretensionat armaturl -----~--_.Montarea hablelor şi a furtunelor de absorbţie şi injectare.---.2 7123030012500 COD -.187 ~~ 87 NOTA: În funcţie de prevederile din proiect privind diagrama de tensionare.J ore 0.Demontarea presei pentru efectuarea lucrarilor pregătitoare tensionarii definitive a tirantului conform normei TSJ24.Injectarea pastei de ciment În interiorul tecii şi al capului de blocare.TsJ22A Injectarea de protectie in zona libera a tirantului.Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul in zona de lucru. -Introducerea presei manual.de trecere etansa prin zid a conduct. pentru verificarea stabilitatii bulbilor si mentinerea fortei de tensionare Cuprinde: ._---------:--. -lmpanarea rnanuală a sârmelor pe con şi inel de inventar. se poate repeta operaţia cuprinsă În norma TSJ23' pentru forţele şi numărul de relaxati prescrise.. -Introducerea eonului de inventar al presei şi ordonarea sârmelor pe con. __ . pentru a verifica rezistenţa bulbului de ancorare.t~ ore 2. .Tensionarea În mai multe trepte pănă la forţa totală de tensionare a tirantului din fascicule SPB. . .. . . . ---2651122100024 2875276311607 1422102205525 4100116202818 Materiale Ciment portland P 40 saci S 388 Piesa metal.883 0.57 ore 6. \ 154 155 . .Montarea utilajelor şi calarea loe pe locul de lucru. -.2 15. conform reţetei prescrise În proiect.53 3. .Montarea cofrajului metalic de inventar la capul de blocare. J. . .-.

_ buc kg buc ~~M Cuprinde: a) Lucrări pregătitoare: .Trecerea poziţiei şi introducerea aparatului de reazem pe fasciculul din SBP.Degajarea betonului intarit din zona tubului de trecere a tirantului prin pereţi mulaţi. . prin batere şi repartizarea sârmelor pe conturul conului.Montarea piesei de rezemare pentru măsurarea efortului din tiranl. manual cu dalta sau spiţul şi ciocanul. -.~ TOTAL ore 18.. . . de impurităţile provenite din betonarea pereţilor mulaţi. . 157 156 . l. centrarea lui pe placa de repartiţie.Montarea inelului de ancoraj pe aparatul de reazem.sbp dubl36d5 44d5 Piesa metal.--.Racordarea furtunelor de lnaltă presiune de la electropompa hidraulică la presă şi la cricul de blocare.Blocarea conului ancorajului. DENUMIRE RESURSA Materiale l --t-CA. _--- J ore 3. de bentonita şi ciment intărit. .de trecere etansa prin zid a conduc\.--.Curaţarea tubului de trecere.5kw .fas. . . . b) Lucrări de tensiune: . 2811236309290 2875276311607 2513736601765 Ancoraj mel.Montarea pe presă a braţelor de susţinere a cricului de blocare. -Introducerea conului de ancoraj intre sârmele SBP. . Se măsoară la bucată fascicul tensional.Baterea cu ciocanul a con ului de inventar până la lmpănarea provizorie a sârmelor intre conul de inventar şi inelul de inventar.lndepărtarea capacului de etanşare a tubului de trecere. folosind şi dispozitivul de susţinere..Introducerea rozetei de blocare. -Introducerea presei manual. inclusiv fixarea prin puncte de sudura pe placa de repartiţie. .Montarea cricului de blocare.--COD --. Utilaje 2952270003202 2952270003338 Presă de pretensionat armaturi Electropompă pretensionat armături inalta ---------_ presiune 4.-. .5 mm doua câte două vecine.--- -. -Introducerea inelului de strângere a fascicului pe rozeta de blocare. .-'--. .-. Garnil. .Tensionarea in 3-5 trepte păna la forta prevazuta in proiect şi aşteptarea cu stanonăr: de circa 20 minute.Montarea dispozitivului de susţinere a presei la poziţie. .pod tip inel-con pt.Determinarea eventualelor alunecari.TsJ24A Tensionarea tirantilor ancorati in teren si blocarea cu ancoraje inel-con .Demontarea presei şi a dispozitivului anexă. .Introducerea intre sârme şi in presa a rozetei de declavetare.Degajarea gurii forajului pe adâncime de circa 0. .-.-1 . .cauciuc d=225 cm Manoperă I 1· 7214240021800 \ 7123030012500 tacanis mecanic Montator prefabricate beton ore \3.Ordonarea sârmelor din tirant prin legare cu sârmă neagra 1.07 ore . .Montarea tijei de blocare.".Taierea ţevii PVC a tirantului pe lungimea necesara pentru a permite montarea aparatului de reazem.07 3.6 m. . prin aşezarea ordonata a sârmelor. -Introducerea con ului de inventar al presei intre sârme şi ordonarea acestora pe con. .0 \ ore 15.

republicări şi eventuale prorogări sau suspendări.~.. informaţii privind publicarea actului normativ în Monitorul Oficial."1 in IOnllntic cuprinde toate actele normative publicate în Monitorul Oficial al Românie Parteu 1 ŞI 1\~1f(lIfn nutomat următoarele legături: ucccsiuuen cronologică de actualizare a prevederilor reglementate: actul iniţial cu modificări . Clarificare pe ton. standarde şi alte norme şi normative În vigoare.:\.RlCOL D II lEllENURIWR PE\TRU 1(J\S 11111\:1I. prin acest nou sistem informatic LEXCON..tlV<' date În executarea acestora . NOImă metodologică Normntiv şi ()Idi" ministerial.\. HECUli\IlE.\j(E.1r~nA IN('ONSTRUCTII 101 1iI\ II ~I WtlilRE l'IlOlU· 1II'. I'CBLlCn. Se .SCOATEHEAINClRCrnULN.OH ~('III/.4.J~RE A TElllTOWl.. ordonanţe.PoTol. au 1. ţ .I Ofici u 1 Partea 1.iv nferem domeniului investigat.lnut: structura actului normativ .E.iCl'llŞll\~fENAHRFATER1TORII:I.AI'II()/lARF. Hotărâre de Guvern.\Il\S 1HAI.\Il. se păstrează toate actele I1HI1t1l1l1vcşi după abrogare. hotărâri ale Guvernului sau ordine nl't111'ICIIUlc.rl ~l DE i lIlmA~ISM I.\ cu AQl'IS·(JI. • "I1IC''iPUlldCII(tt tehnică a actelor normative: actele normative de reglementare cu actele lIurlll. AVÂND AGREMENT TEHNIC FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSELE PUSE ÎN VÂNZARE VALABILITA TEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELEŞI PRODUSELE UTILIZARE: ASIGURAREA ACHIZITIONĂRII MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZUTE DE H.\lI~IIlNln IlI'. titlu..WE lMOlllLl. ~lIaJRANIA ŞI A\IlJIE.~I()'~HI ~III~NCI DE BATE • MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN PRODUCŢIE INTERNĂ. Sistemul informatic L.legi.\RI'A IWI/. dispozrţre 111I nstrument eficient de autoconsultanţă I 8 cadrului normativ ce reglementează sectorul d.'iT PENTRUOJNSTIU.OR~l nEia .VI!HNp: ('.EXCON este pe acelaşi suport magnetic cu sistemul informatic STASJ)()('..MATPIOD CAT.sie"ră astfel o sistematizar e a întregului cadru de reglementări din domeniu: acte normRtlve publicate În Monitorul Oficial. • mUlt CIIIHIIISC.OR ACTIHLm: nE . ~INFORMAŢlILE SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRODUCĂTORI DE MATERIALE DE CONSTRUCŢII PENTRU AGREMENTE TEHNICE. de nsemenea.:Ullllllt·tAri. CATALOGUL SE EDITEAlĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) SISTl~MVI. un ghid automat vă îndrumă spre găsirea rapidă a întregului cadru de relll~m~nIAri aferent unei situaţii: Lege. tEXCON ESTE OIIERATIVSI POAn: n ACHIZITIONAT! " (\.titluri-capitole şi secţiuni cu un rezumat CCl llllrll/rnlJl Ideilo din conţinutul actului normativ. I'.E\fElI<TÂIULOHI)EAMb'iA.lliWE PUULld. ceea ce asigură o retrospectivă completă asupra unui aci UfU'lUn. SiRII. _ ••• ••• Sililt'nmi permite o informare treptată asupra unui act normativ: Idelltlnure: număr.u I..\PR( lPRll'RM I'ENTllt: CAlL\ m: L'l'U.El'<WAI.II·'I\R"'I UlI(E~1 COl"~·rRl!qll I'II()III}W: {..ALOG • PRETURI LA MATERIALE DE CONSTRUCTII actualizate trimestrial ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: LEXCON AMonlii economici şi specialiştii din construcţii.\1.(1lMliNITAR. 100 STAS-uri în vigoare şi 476 normative tehnice elaborate de: dl\'l'IM:. s Pnreurgere text integral dacă după parcurgerea primelor 2 trepte este necesară cdiuucu/cousuhurcn textului reglementării.1'nII'LIlI . Ordonanţă.ECOMVNTTlTl'ROl1 IX)MENI!I.8C identifică orice domeniu reglementat cu toate actele normative aferente până 1" nivelul normelor metodologice sau normarivelor de aplicare care au fost publicate în MOIIII". I (O"l('I'.truclll montoJ Prlnu-o procedură prietenoasă.•1111)/11\.ICF 1 . • •. RECEPTIAŞI E\PEfU'lZARI~\ I:(I"SIIUI(:PII. 766/1997 ŞI LEGEA 10/f995 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII DIN CATALOG ••• I'K(lIM' I.~lor ormative pe domeniile u principale: \1·101111 \IU' \ U)N~lRlCnILOR • MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE FURNIZORI-PRODUCĂTORI PENTRU FIECARE MATERIAL MATERIALE OFERITE ÎN JUDEŢ PREŢURI DE SORTIMENTE UTILIZARE: EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCŢIILOR ÎNTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCŢIE CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZIŢIONAREA MATERIALELOR • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCTII-MONTAJ ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: ••• ' 1·ci IIi "1/\ Ilh' 1'1.nauurtc de specialitate În domeniu. con.G.11 U(:tt. INFORMAŢIILE SUNT PRElUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN Mol.\NUlUI.

c economice a ofertelor pentru licitatii.preţuri la zi pentru materiale de construcţii -iF! . ediţia 1981.i Ghiduri şi metodologii pentru principalele activităţi manageriaI6~~' execuţie din sectorul de construcţii-montaj Produse informatice şi de consulting: . 1/N/03...' DELTA 2000 . 13/N/08.".:. :F~ I... nr.gestiunea documentaţiei economiCe labene • LEXCON -legislaţie În construcţii r I It MATPROD ..N.1992 şi ordin MLPAT nr.. programarea~'flh decontarea lucrărilor de construcţii '.03:1Q9 Norme de muncă pentru pfincipalel~ activităţi de construcţj~.04. . revizuite şi completatepen având aprobare MLPTL societatea noastră fiind singurâ"abîii să le editeze.Activitate de perfecţionare-instruire (training) ... -.: . .sistem lnformatic pentru elaborarea0gq..S. 1 - . .B." Indicatoare de norme de deviz pentru lucrări de construcţibm instalaţii şi reparaţii..~....~ • BETA 2000 . . distribuie şi codifice În conformitate cunormete Norme de consum orientative pe articole de deviz aprobăte'pri MLPAT.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful