"

INDICATORD~·NORM~D~ D~Vll
PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE
~,. ft

Ts
- Ediţia 1181-

Volumul fi

"11.ţ()4/2('ONSULTANŢĂ, ORGANIZARE ŞI CIBERN}~TlCĂ ÎN CONSTRUCŢII c.O.C.C.-S.A.

([3

INDICATOR DE NORME DE DEVIZ ..., PENTRU LUCRARI DE TERASAMENTE

Ts
1981
Volumul II
VERIFICAT.
2002

Cuprinde codificarea unitară pe 13 caractere a resurselor În conformitate cu adresa M.L.P.T.L. nr. 1143/DGT/24.03. J 999 şi cu prescriptiile Il.E., fiind încadrate în noua clasificare C.A.E.N. şi C.P.S.A.

Biblioteca UTCN

•.••. ~~~:f>'

I.;--;';'I. TFHN\CA CLU
111111111111/111111111111111111111111111

_.. ~ 1 O -..,,' .', ~~
-2003 -

514668

--

. !.~.-._.--.--'~--- I')u;~ 5 ~ J1t'~f .•. ~

Indicatorul este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr: 6012001 privind achiziţiile publice şi ale Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări, art. C.7. J .c. din secţiunea Informaţii generale, care stipulează: "INDICATOARELE DE NORME DE DEVIZ, SERIA 1981, POT FI FOLOSITE, ÎN MOD ORIENTATIV, ATÂT DE CĂ TRE PROIECTANT~ CÂT ŞI DE CĂTRE OFERTANT, ÎN DESCRIEREA LUCRĂRILOR, A CONDIŢIILOR DE MĂSURARE A LUCRĂRILOR, A EVALUĂRII RESURSELOR NECESARE, A CONSUMURILOR SPECIFICE DE MATERIALE, MANOPERĂ ŞI UTlLAJE."

SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI

VOLUMUL II
lmool OOQltol rsF fsG Denumire capitol Sprijinirea malurilor Curăţarea terenului Amenajări de peluze, plantări şi transplantări, alei, terenuri de joc pentru copii, terenuri de sport şi stăncărie ornamentală Transport şi depozitare mecanizată Consolidarea terasamentelor Pagina 11 33

54

sH

EDITAREA, COPIEREA, MULTIPLICAREA SAU FOLOSIREA INFORMAŢIILOR ÎN BAZE DE DATE SAU APLICAŢII SOFT ÎN SCOPURI COMERCIALE SE FACE NUMAI CU APROBAREA SCRISĂ A C.O.C.C.-S.A., SINGURA SOCIETAT.E ABILITATĂ OFICIAL . DE ţĂ:TRE M.L.P.T.L. SĂ EDITEZE ŞI SĂ 1 DISTRIBUIE ACESTE INDICATOARE

103

Tsl TsJ

124
.

© Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate COCC;.SA®
:•.•,ItIt'

Consultanţă, Organizare şi Cibernetică În Construcţii
în conformitate
CLi Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art. 7 şi 8.

Calea Griviţei 8-10, sector 1,78104] Bucureşti Te"-.:·,OD4,0-021-212 41, Fax: 0040-02]-312 5641 98 www.cocc.ro e-mail: cocc@artelecom.net
3

Tr\\I~tr ~ u~----.! mr'~ ~ ~-~~ l.l.ll.l,-.a ~

2:000
\._-:~....

~

----..-

CAPITOLUL SPRIJINIREA

TsF

Sistem informatic pentru elaborarea ofertelor pentru licitaţii, programarea, urmărirea şi decontarea lucrărilor de construcţiimontaj, finanţate de stat sau din alte Surse
Consultanţă, Organizare şi Cibernetică În Construcţu.. COCC a proiectat şi a dat în exploatare curentă sistemul informatic DELTA 2000, care: . răspunde cerinţelor societăţilor de proiectare şi de execuţie construcţii-montaj în elaborarea ofertelor economice şi a întocmirii tuturor documentelor (formularelor) necesare prezentării la licitaţii conform legislaţiei actuale privind achiziţiile publice, precum şi a "Normelor metodologice" de aplicare a acesteia, permite programarea, urmărirea şi decontare. lucrărilor executate pentru investiţii, indiferent de sursa de finanţare, cu respectarea condiţiilor contractuale şi de legislaţie; aplicaţia permite editarea tuturor rapoartelor specifice lucrărilor de investiţii bugetare şi extrabugetare, rapoarte de tip utilitar, inclusiv fOITImlarele document pentru prezentarea la licitaţii; tip ofertele pot fi Întocmite prin apelarea la indicatoarele de norme de deviz editate În: 1981-1982, 1992-1996 şi 1999-2001 şi În continuare de COCC, care sunt elaborare Împreună cu institute de cercetări şi proiectare de specialitate; menţionăm că indicatoarele elaborate În perioada 1999-2001 sunt indicatoare de rionne de deviz ediţia 1981-1982 revizuite şi completate la zi cu norme pentru materiale şi tehnologii noi, precum şi cu unele modificări la zi ale unor norme; aplicaţia DELTA 2000 este unicat În ţară din punct de vedere al bazei de date normative şi a codificării resurselor, care este realizată în concordanţă cu prevederile Uniunii Europene Amintim că COCC este ,~jngU"'1 societate "hilihlW oficial sii editezo, sii difuzeze şi sti fOlnl'n.'jaJiz('Zt~ aceste nurme, în urma contnf('t(~for JWcare le-a avut cu l\'lCfnd . şi !\lLPTL. Pe lângă indicatoarele de norme amintite mai sus, aplicaţia permite ca utilizatorii Să-şi poată crea norme proprii. cu consumuri de resurse proprii ce se constituie în baze de date normative proprii utilizatomlui Intre utilizatorii care folosesc sistemul DELTA-2000, se pot efectua transferuri automate de date (selecţii de devize, de obiecte, o investiţie sau selecţii de investiţii) prin procedeul export/import foarte rapid, Sistemul DELTA 2000 are programeleelaborate în limb~iul Visual Basic (versiunea 6.0), bazele dedate gestionate cu SQL Server 7.0 şi poate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM, monopost sau în reţea, pentru utilizatori cu Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 sau Windows 2000. Sistemul DELTA 2000 necesită următoarea configuraţie minimă necesară: calculator PC compatibil IBM-PENTIUM 200 MHz; 32 Mb RAM; HDD-IGB, FDD 3,5", CD-ROM, imprimantă M/A3 (recomandăm: PENTIUM II (K6-2) la 300 MHz, 64 Mb RAM şi Monitor 15"), SiSI"l1Iul I)ECC\ 200() este realizllt În conformitate cu prevederile ".prinSt' În Ordollanţ:1 tiI' llrgenţă nr, 601200.1 privind a.'hi,iţiile publice pentru servicii, proiectare şi lucrări.

MALURI LOR 11

11,101
IMI,I"

1111 '81011

11111 1111Il( 1111t!'( '1(11)

1••1'1l

1_1'10
-. Societatea noastră asigură prin contract instalarea, instruirea şi asistcnţa tehnică la sediul beneficiaruhu Preţul de bază pentru sistemul informatic DELTA 2000 este de 700 $, fără TVA, la care se IIdtlll~n contravaloarea diverselor servicii. Pentru firmele care au cumpărat de la COCC versiunea anterioară stabilite prin negociere directă, DELTA, pre(ur/ll'
VIII' "

" •

1'11 A
111"12A

De asemenea, În funcţie de mărimea societăţilor comerciale (număr de personal, dotare irll,ullllltll'n etc.), preţurile pol deveni negociabile,

eneralităţi prijiniri de maluri, cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la ăpături executate În spaţii limitate, având lăţimea de până la 1,50 m Între maluri prijiniri de maluri cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la ăpături executa te in spaţii limitate, având lăţimea de 1,51-2,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la săpături executate În spaţii limitate, având lăţimea de peste 2,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag verticali ascuţi şi la un capăt şi cadre de lemn, cu interspaţii Între dulapi de maximum 0,05 m, la săpături de fundaţie, În teren uşor sau mijlociu Sprijiniri de maluri, cu dulapimetalici aşezaţi orizontal, la săpături executate in spaţii limitate, având lăţimea de până la 1,50 ITi între maluri Sprijiniride maluri, cu dulapi metalici aşezaţi orizontal, la săpături executate În spaţii limitate, având lăţimea de 1,51-2,50 m Între maluri Sprijin iri de maluri, cu dulapl metal ici aşezaţi orizontal, la săpături executate in spaţii limitate, având lăţimea de peste 2,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri, cu dulapi metal ici aşezaţi orizontal, la săpături În terenuri cu împingeri mari, executate În condiţii speciale, la drenuri şi canale de adâncime, având lăţimea de până la 1,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici aşezaţi orizontal, la săpături În terenuri cu Împingeri mari, executate in condiţii speciale, la drenuri şi canale de adâncime, având lăţimea de 1,51-2,50 ni Între maluri, Sprijinir de maluri, cu dulapi metalici verticali şi cadre de lemn, cu interspaţii Între dulapi de maximum 0,05 m, la săpături de fundaţie, În teren uşor sau mijlociu Sprijiniri la pereţii săpăturilor de fundaţii, executa te 'cu palplanşe de lemn bătute manual Cadre din lemn de răşinoase, pentru sprijinirea pereţilor de palplanşe '

14

15

16

18

19

20

21

22

25

27

28
29

5

11011 1••1100 1. de po terenurile de luncă. cuplat la tractorul rutier Transportarea la distanţa de până la 500 rn..U 111 30 I 1!if~1I 31 r . a suprafeţelor de tufişuri sau arbuşti cu diametrul de până la 10 cm. la săpături de fundaţie. până ~a adâncimea de 0. ascuţit la un capăt şi cadre de lemn. cu defriţător montat pe tractor S-1500 Scoaterea cioatelor de foioase tari şi brad.111l0 1••111111 1. prin secţionare succesivă a crengilor. pe teren orizontal sau cu panta de 20%. adunarea manuală În grămezi a materialului lemnos şi Încărcarea lui În remorcă Dezrădăcinarea cioatelor de răşinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi. nivelarea şi finisarea suprafeţelor după mobilizarea solului Aşternerea uniformă a stratului de pământ vegetal.cQrlf1carea mecanică a solului pe două sensuri perpendiculare sccaterea cu defrişător montat pe tractorul S-1500. cu explozibil Cosi rea vegetaţiei I 33 35 35 • • . strângerea În grămezi şi arderea lor supravegheată Curăţarea terenului de iarbă şi buruieni . inclusiv transportarea materialului lemnos În grămezi Defrişarea mecanică. ramurilor şi tulpinei Extragerea pământului necesar amenajării spaţiilor verzi. executate cu interspaţiile Între dulapi de maximum 0. cu remorca de 3 tone.. inclusiv transportarea manuală a materialului lemnos in depozite Scoaterea cioatelor de răşinoase sau de foioase moi. pentru linii electrice aeriene de Înaltă tensiune. cu plugul cu 2 trupiţe.OIU I. În vederea consolidării lor. cu şufa sau troliul. '\" 11I(1~~ in depozit a arborilor sau cioatelor izolate.. cu păstrarea structurii În straturi Îmbrăcarea taluzurilor cu pământ vegetal compactat. TERENURI DE SPORT §I STÂNCĂRIE ORNAMENT ALA Generalităţi Degajarea terenului de corpuri străine Tăierea manuală a arborilor. pentru linii electrice de inaltă tensiune Sprijiniride maluri.10 TsG01A TsG02A TsG03 J "ÎI.50 m. foioase tari şi foioase moi. montate pe II notor S-1500 ~.. . la săpături executate În spaţii limitate. cu explozibil Dezrădăcinarea cioatelor de foioase tari şi de brad. inclusiv transportarea manuală a materialului În grămezi Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de răşinoase sau foioase moi şi transportarea materialului lemnos În depozite Scoaterea cu mijloace menuale a cioatelor de foioase tari şi de brad şi transportarea materialului lemnos in depozite Doborârea cu ferăstrăul mecanic a arborilor de răşinoase. a arborilor tăiaţi În scaun sccaterea au defrişător montat pe tractorul S-1500.1101 AMENAJĂRI DE PELUZE.tI hl~ I . TERENURI DE JOC PENTRU COPII. după dofrişare. a arborilor tăiaţi În scaun ndepărtarea (evacuarea) mecanică a materialului defrişat sau a cioatelor xecutarea arăturii la adâncimea de 25-28 cm. cu dulapi de fag aşezaţi orizontal. În vederea consolidării lor. de terenurile nisipoase.TsF13 TsF14 Sprijiniri de maluri. cu dulapi de fag vertical. inclusiv împinqerea materialului lemnos În grămezi _ Doborârea manuală a arborilor de răşinoase şi foioase. cu defriţător montat pe tractor 8-1500 Scarificarea mecanică a terenului defrişat. PLANTĂRI ŞI TRANSPLANTĂRI ALEI.6 59 TsG12 TsG13 TsG14 60 46 47 61 6 7 . 4. cu păstrarea structurii Mobilizarea manuală a solului În vederea asigurării prizei cu stratul vegetal. Defrişarea manuală a suprafeţelor Împădurite cu tufişuri şi arbuşti cu diametrul de până la 10 cm. cuprinzând două treceri perpendiculare Între ele.. până distanţa de 150 m.05 m CAPITOLUL TsG i '. cu tractorul rutier tip forestier. executată pe taluzuri cu înălţimea de până la 4 m Îmbrăcarea taluzurilor cu pământ vegetal compactat.1 • III CURĂŢAREATERENULUI Generalităti Degajarea 'terenului de frunze şi crengi. a resturilor lemnoase adunate de pe suprafeţe defrişate Cornasarea depozitelor de resturi lemnoase (provenite din defrişare) cu o formaţie cu 4 buldozere pe şenile S-1500 III 1 (II tii ea 48 49 49 50 51 51 lJO 52 53 36 TsG04 CAPITOLUL TsH 37 37 39 40 TsG05 TsG06 TsG07 TsG08 I I ••11111" l. cu defrişător pe tractor S-1500. executată pe taluzuri cu Înălţimea intre 4 m şi 8 m 54 57 57 58 42 43 44 TsG09 TsG10 TsG11 59 4r.

cu balot de pământ la rădăcină. 0. chenare. În condiţii medii de amenajare a vetrei de vehiculare a utilajelor conducătoare . borduri. 1 10105 ToI06 lsl07 TsI08 TsI09 Tsl10 72· 74 76 76 77 79 80 81 81 82 83 84 86 88 92 94 Generalităti Transportul materialului excavat. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 12500 m% ' Descărcarea sau Încărcarea.tip Ks .1i39 ' ••II~O 1iii I 141 64 65 66 67 67 _ 68 Terenuri de sport din mixturi cauciucate Confecţionarea şi montarea de panouri..f. pentru Îmbrăcarea cu pământ vegetal pe fiecare 4 m Înăltime de taluz peste Înălţimea de 8 m din articolul respectiv: corespunzător grosimii stratului din pământ vegetal Semănarea gazonului Brăzduiri Spor la normele TsH10B şi TsH10D pentru brăzduirea de consolidare. expuse la eroziune. ambalat În plasă de sârmă şi doage Extragerea manuală de buxus.50 m . prin înlocuirea materialului din terasament În şliţuri. II III TERASAMENTELOR 124 13q 131 TsJ01 TsJ02A Generalităti Stabilizarea terasamentelor În amplasament / Consolidarea terasamentelor. forme Plantarea florilor şi plantelor perene . cu balot de pământ la rădăcină Extragerea mecanizată a arborilor cu diametrul de peste 10 cm. cu păstrarea structurii solului şi separarea stratului de pământ vegetal. cu instalatiade transport cu benzi de 1400 mm Iătime ' Transportul materialului excavat cu instalatia de transport cu benzi de 1600 mm lătime ' Transportul materialului excavat.TsH08 TsH09 TsH10 TsH11 TsH12 TsH13 TsH14 TsH15A TsH16A TsH17 TsH18 TsH19 TsH20 TsH21 TsH22 TsH23 TsH24 TsH25 TsH26 TsH27 TsH28 TsH29 TsH30 TsH31 TsH32 TsH33 TsH34 TsH35 TsH36A Spor la consumurile de forţe de muncă la art.1600-3600 Riparea benzilor de transport. având balot de pământ la rădăcină de diam. cu utilaj combinat de depozite . porţi şi stâlpi la terenurile de sport Stâncărie ornamentală Stâncărie ornamentată din blocuri grupate. Combaterea bolilor şi dăunătorilor În plantaţii. În vederea' transplantării Extragerea mecanizată a arborilor cu diametrul de până la 10 crn. 9 .40 m Pregătirea sistemului radicular la arbori. executată manual Amenajări de alei de parc şi terenuri de joc pentru copii Drenuri Amenajarea pistelor de atletism Amenajarea terenurilor pentru sport. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 6500 m3/h ' Depunerea materialului excavat. cu instalatia de transport cu benzi de 2000 mm Iătime ' Transportul materialului excavat. pentru fiecare 4 m Inăltime de taluz peste cea de 8 m pervăzută În normele respective Udarea suprafeţelor cu furtunul Administrarea Îngrăţămintelor Cosi rea mauală a gazon ului Plivi rea buruienilor În peluze Rectificarea marginilor la peluze şi rabate Săparea manuală a gropilor poligonale pentru plantări izolate. forme cu balot de pământ la rădăcină cu înălţimea plantei Plantări Transplantări cu balot de pământ Plantări pentru gard viu Udarea plantaţiilor . cu NETEZON (material netesut înierbat) . Extragerea manuală a arborilor şi puieti lor de arbori fără balot de pământ la rădăcină ' Extragerea manuală a tufelor de arbuşti şi a răşinoaselor de până la h=2 m. TsH07. în ănchidere de linie c. CAPITOLUL TRANSPORT Tsl MECANIZATĂ 95 96 99 100 101 I I 111101 ŞI DEPOZITARE 69 69 Inl02 Inl03 I nl04 70 71 .categoria transportoarelor CAPITOLUL CONSOLIDAREA TsJ 103 104 105 107 109 112 114 117 120 122 123 n . Tăieri de corectie Tunderea gard~rilor vii. Depunerea materialului excavat. executată cu blocurile Protejarea şi înierbarea taluzelor cu Înclinare maximă de 2:3. gropile având lărgimea de până la 2 m şi adâncimea de până la 1. din zgură Amenajarea gropilor pentru sărituri 8 t 62 62 63 ' ~113"1 " nllUU ' . cu instalaţia de transport cu benzi de 1800 mm Iătime Transportul materialului excavat.40 m şi h=0. cu instalaţia de transport cu benzi de 2250 mm Iătime Depunerea materialului excavat. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 4400 m3/h ' .

Consum urile specifice de material lemnos sau metalic sunt stabilita pe bază de analize speciale şi dispozitive constructive. Conţinutul normelor 3. adâncimea sprijinirii şi numărul de refolosiri a materialului până la uzarealui completă. În forje Prepararea suspensiei pentru injectare În foraje Injectarea suspensiilor pentru consolidarea sau etanşarea terenurilor " Extragerea tubajului de protecţie Degajarea capului pierdut de la talpa forajului. antrenat de instalaţia de foraj Tuburi Înglobate În masa suspensiei. prin decaparea platformei. fixaţi În teren Introducerea tirantului În foraj Injectarea cu presiune a suspensiei de ciment. astfel: 3. Conţinutul capitolului 139 141 142 143 145 146 147 148 148 149 150 151 152 153 154 Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile moteriale şi manoperă. la forajul cu tub antrenat Spălarea cu apă a forajului. În funcţie de modul de aşezare a dulapurilor. pentru tiranţi pretensionaţi. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea molordin acest capitol 2. cu tub de protecţie cu D maxim = 146 mm.umplutură de Înlocuire. subsoluri.1. specifice de 1. pentru consolidări şi etanşări de terenuri Foraj rotativ cu circulaţie directă. realizarea pantelor de scurgere şi . Sprijinirile se vor executa pe bază de proiect sau date tehnice de uţie detaliate. cu diametrul de 90-130 mm.2. stabilite În funcţie de mărimea impingerii pământului rrlJlnit. mărimea interspaţiilor dintre ei. scoabe). pretensionaţi. netubat.1. pentru tiranţi de ancorare. cu D=75 mm.TsJ03 TsJ04 TsJ05 TsJ06A TsJ07 TsJ08 TsJ09 TsJ10A TsJ11 TsJ12A TsJ13A TsJ14A TsJ15A TsJ16A TsJ17A TsJ18A TsJ19A TsJ20A TsJ21 A TsJ22A TsJ23A TsJ24A Consolidarea terasamentelor. Consum urile specifice din normele de deviz sunt stabilite pentru de lucru necesare şi de condiţiile III/Ilore normă În funcţie de operaţiile pnolflce de execuţie. lăţimea intre maluri. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz privind sprijinirea 1I1ulltrllor la lucrări de fundaţii. pentru formarea bulbului de scelment la tiranţi ancoraţi În teren Injectarea de protecţie În zona liberă a tirantului. Hidroizolarea platformei căii ferate. cu şapa Protejarea terasamentelor.f.1. la foraje pentru consolidarea sau etanşarea terenurilor Obturator gonflabil. fixaţi În teren Tiranţi de ancorare În teren. grupate pe tipuri de sprijinire. in interiorul tecii de polietilenă Tensionarea de probă a tiranţilor de ancorare. pretensionaţi. pentru verificarea stabilităţii bulbiler . ancoraţi În teren Ţeavă metalică de injecţie.1.şi menţinerea forţei de tensionare Tensionarea tiranţilor ancoraţi În teren şi blocarea cu ancoraje inel-con 132 133 134 135 136 CAPITOLUL Ts F SPRIJINIREA MALURILOR neralităţi 1. . Consumurile specifice de materiale Consumurile specifice de materiale cuprind materialul lemnos sau metalic de sprijinire precum şi materialele de prindere (cuie. 2. de următoarele operaţii principale: 10 11 . cu pânză neţesută NETESIN Pozarea avantuburilor pentru inhecţii şi cimentarea lor Foraj rotativ cu circulaţie directă. confecţionaţi din fascicule SPB Teacă de protecţie din polietilenă. Consumurile specifice manoperă: Consumurile specifice de forţe de muncă cuprind operaţiile de lucru necesare. 155 156 3. drenuri. la stabilirea consumurilor specifice de manoperă s-a ţinut seama. stabilite pentru fiecare normă in parte. rezervoare 1lL/lopate etc. executată Înaintea injecţiei de umplere Injectarea de umplere cu suspensie de ciment aforajului pentru tiranţi de ancorare.2. specifice diferitelor tipuri de sprijiniri. 2. canalizare. În Închidere de linie c. Pentru sprijiniri cu dulapi de fag sau metal aşezaţi orizontal. 3.2.

pregătirea materialului lemnos pentru pus În lucrare; manipularea materialului până la locul de pus În operă; aşezarea dulapilor şi spraiţuirea provizorie a lor; montarea filetelor şi spraiţuirea provizorie a lor; demontarea progresivă a sprijinirilor şi ridicarea materialului pe mal; - curăţarea materialului demontat, transportul manual şi depozitarea lui pe sorturi până la 10 m de marginea sprijinirii. 3.2.2. Pentru sprijiniri cu dulapi de fag de metal vertical şi cadre de lemn, la stabilirea consumurilor specifice de lucru s-a ţinut seama de aceleaşi operaţii principale de lucru ca şi la pct. 3.2.1. precum şi de baterea manuală a dulapilor, progresiv În măsura adâncirii săpăturilor. 3.2.3. Pentru articolele Ts F 11 şi Ts F 12 operaţiile de lucru principale sunt arătate la articolele respective. 3.3. Pe lângă operaţiile de lucru principale arătate la punctele 3.2.1., 3.2.2. şi 3.2.3. În normele de deviz sunt cuprinse şi consumurile specifice de manoperă muncă pentru: - pregătirea - Încheierea şi deservirea locului de muncă; - curăţarea uneltelor şi purtatul lor de la un loc de muncă la altul, În cadrul aceluiaşi şantier. 4. Condiţii de măsurarea lucrărilor

-

1'" 11I(\8uraastupării

,2, Demontarea şi Îndepărtarea sprijinirilor se va face de jos În sus, gropi lor de fundaţie (şanţurilor) cu pământ sau executării II II II h\\lol. Numărul de dulapi aşezaţi orizontal, care se îndepărtează simultan "" vmtlcală, nu trebuie să fie mai mare de trei, iar În cazul terenurilor cu I tJn,lvltate redusă numai câte unul. În timpul îndepărtării dulapilor trebuie IIIIIIII/Ite corespunzător filetele şi spraiţurile, cele existente neputând fi 1111\110 decât după ce s-au fixat spraiţurile provizorii.

4.1. Sprijinirile maluri lor cu dulapi de fag, dulapi metalici sau palplanşe de lemn se măsoară la metru pătrat de suprafaţă sprijinită, exclusiv unitatea de măsură pentru Ts F 12 a arătată În articolul respectiv. Cantităţi le de lucrări se stabilesc pentru fiecare normă de deviz, În funcţie de tipul de sprijinire şi condiţiile de execuţie arătate În fiecare articol.

5. PRECIZĂRI
5.1. Executarea sprijinirilor se va executa În funcţie de natura şi umiditatea terenurilor cât şi de adăncimea săpăturii, În strictă conformitate cu prevederile proiectelor şi datelor tehnice de execuţie detaliate. La sprijini riie cu dulapi aşezaţi orizontal, se admite o avansare a săpăturii nesprijinite de 0,25-0,50 m În terenuri coezive; În consecinţă, executarea sprijinirii trebuie să se execute În mod corespunzător, astfel ca să nu se permită avansarea săpăturii nesprijinite decât În limitele .mai sus arătate. În acest scop, se vor monta spraiţuri provizorii, urmând ca la terminarea fiecărui panou să se monteze filetele şi spraiţurile definitive. La sprijinirile cu dulapi aşezaţi vertical, la terenuri coezive, baterea dulapilor trebuie să urmeze de aproape săpătura cu atât mai mult cu cât terenul are o coeziune mai redusă (batere de urmărire). .

12

13

TsF01 sprijiniri de maluri, cu dulap; de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1,50 m intre maluri
A1 - adâncimea sapaturii 81 - adâncimea sapaturii e1 - adâncime a sapaturii 01 - adâncime a săpăfurii E1 - adâncimea sapaturii F1 - adâncimea sapaturii de 0,00 2 m, Între dulapi de 0,00 2 m, intre dulapi de 2,01 4 rn, intre dulapi de 2,01 ...4 m, Între dulapi de 4,01...6 m, intre dulapi de 4,01 ...6 m, intre dulapi 0,00 0,21 0,00 0,21 0,00 0,21 0,20 m 0,60 m 0,20 m 0,60 m 0,20 m 0,60 m

D

.----··-·----------·------·-··---I~--5·---CANT-' E
' ,,-, DENUMIRE RESURSA Manoperă . .. U.M ~

E~

IIJ4Ul00107001

Dulgher TOTAL

1 ore ore

I

0.69 0.69

I

0.43 0.43

TsF02 Sprijin iri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de 1,51-2,50 m intre maluri
CANTITATI A1 / 81 de 0,00 2 m interspaţii de 0,00 2 m interspaţii de 2,01 4 m interspaţii de 2,01 ...4 m interspaţii I I udăncimea săpănmi de 4,01 6 m interspaţii 1 1 udăncimea sapăturii de 4,01 6 m interspaţii 1 • sdăncimea sapaturii de 6,01 8 m interspaţii 111 • odâncimea sapaturii de 6,01 8 m interspaţii () masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita. CANTITATI

Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.

---'---'---1-COD
I -.--._

-~_ .._-~--.--DENUMIRE RESURSA Materiale U_M

r

e1

I

1\ 1 "I

D1

udAncimea IIdAncimea 1 IldAncimea 1) I IldAncimea

săpăturii săpaturil sapăturii sapaturii

2811236827395/ /28741458870011 /2010102917685/

Sp L=0,60-1,SO m Cuie cu cap conic tip al 4 x100 OL34

S 2111
Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2,50 m

1 kg /0.0297/0.0188/0.033710.02081 / m3 /0.00471 0.0027/0.004710.00271

intre intre Între Între Între Între Între intre

dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi

de 0,00 0,20 de 0,21 0,60 de 0,00 0,20 de 0,21..0,60 de 0,00 ...0,20 de 0,21...0,60 de 0,00 0,20 de 0,21 0,60

S 8689 /7124010010700

I Dulgh"
~-'---.
--"

Manoperă 1 ore / 0.51 TOTAL ore 0.51 0.3 0.3 - .COD 0.58 0.58 0.36 0.36 201010291768SI F1 /28741458870011 128112368274001 Materiale I tiv ci C gr=50mm L=2,SO m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Spraiţ metalic telescopic 0,08 MN (8tf) L=1,SO-2,50 m Manoperă 71240100107001 Dulgher 1 ore 1 0.69 1 mll DENUMIRE REŞURSA U.M A11 81

I

el

I

01

I

E1

__co~J2811236827395 2874145887001 2010102917685

DENUMIRE RESURSA Materiale

CANT U.M E1

0.00471 0.00271 0.00471 O.OOU 10.0081

1 kg 10.029710.018810.033710020810.03961

S praiţ metalic telescopic 0,08 MN (8tf) L=0,60-1 ,50 m C uie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111

buc 10.0035 kg 10.0396 m3 0.0081

0.0022 0.0248 0.0041

I buc

10.002610.00171

0.003 10.001910.00351

oulap

fag tiv ci C gr=SOmm L=2,50 m S 8689

I

0.41

I

0.8

I

0.47

I

0.96

14

15

C
~

--CANTITAŢI DENUMIRi : RESURSA U.M A1
_____

o-~COD

~
01 0.47

,
Il

_._~--_.

-----TOTAL
o' o

I

81 0.41

I

C1 0.8

I

I

E10.96

--J

_1_

DENUMIRE RESURSA Materiale

1 tA.~L~~~1-,
U.M

CANTITAŢI

ore

0.69

__

CANTITAŢI

_-=_. __
2010102917685 2874145887001 2811236827400

L...•. ___ ...M ~
ateriale

~IRE RESURSA DENUM

U.M F1 G1

IIIWJ.UOOIlB81 Lemn rol cons rur coj fag L=1 m d subt.min 18cm S 4342

I m3\

0.00411 0.0026\ 0.0051\ 0.0032 10.00411

H1

IIIIW~U17685\

Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 Scoabe din oţel Manoperă

\ m3 10.004710.002710.0081

Dulap fag tiv ci C gr= 50mm L=2,50 m S 8689 Cuie cu cap conic ti a14xl000L34 S2111

m3 kg buc

0.0041 0.0248 0.0022

0.0109 0.0465 0.0042

0.0053 0.0287 0.0025

n,~WIOS70011
h'1\)(03115281

1 kg 10.02971 0.01881 0.03961 0.02481 1 kg 10.012910.007910.024810.0149

Spraiţ metalic teleso 'pic 0,08 MN (8tf) L=l ,502,50m Manopera

t IJ~U10010700 1 Dulgher
1 ore 1 0.58

1 ore 1 1.11 1 0.65 TOTAL ore 1.11 0.65

1 1.32 1 0.82 1.32

171240100107001 Dulgher _____________________________

I

1.08

I

0.65

---0.82 FI I

T~O~TA~L~o~re~~0~.5~8 1~.0~8 ~0.~65~ __ __

c~
TsF03

DENUMIRE RESURsAl~~L.:r
Materiale Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 Cuie cu cap conic tipal Scoabe din oţel Manopera 4 x100 OL34 S 2111 m3 kg kg 0.0109 0.0465 0.0037

Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de peste 2,50 m intre maluri
- adâncimea - adâncimea - adâncimea - adâncimea El - adâncimea F1 - adâncimea Al Bl C1 01

tl1 0102900888 1 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 2010102917685 2U74145887001 2675276311528

1 m3 10.00881 0.0052 0.0053 0.0287 0.0218

săpăteril de 0,00 4 m interspaţii intre dulapi de 0,00 0,20 m
săpanmi sapaturii sapaturii săpaturii sapaturii de 0,00 4 m interspaţii de 4,01...6 m interspaţii de 4,01...6 m interspaţii de 6,01 ...8 m interspaţii de 6,01...8 m inlerspaţii intre intre intre între intre dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi de 0,21 0,60 de 0,00 0,20 de 0,21...0,60 de 0,00 ...0,20 de 0,21...0,60 m m m m m

7124010010700

I Dulgher
TOTAL

1 ore 1 1.41 ore 1.41

I

0.87 0.87

Se masoara la metru pătrat de suprafaţă sprijinită.

16

17

TsF04 Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag verticali ascutiti la un capat si cadre de lemn, cu interspatii intre dulapi de maximum 0,05 m, la sapaturi de fundatie, in teren usor sau mijlociu A1 -lăţimea B1 -lăţimea C1 -lăţimea 01 -lăţimea Între maluri sub 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 0,00...4 m Între malur'isub 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 4,01...8 m Între maluri peste 2,50 m adâncimea suprafatei sprijinite de 0,00 4 m Între maluri peste 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 4,01 8 m t II t t IIt Sprijiniri de maluri, cu dulapi metal ici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1,50 m intre maluri IIdnnclmea săpăturii până la 4 m interspaţii Între dulapi de 0,00 0,20 m ,ulAnclmea Săpăturii până la 4 m interspaţii Între dulapi de 0,21 0,60 m Ilrlnnclmea Săpăturii peste 4 m interspaţii Între dulapi de 0,00 ...0,20 m 'HIAnclmeasăpătarii peste 4 m interspaţii Între dulapi de 0,21..0,60 m IIInNoarăla metru pătrat de suprafaţă sprijinită. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă sprijinită.

TsF05

r

I

--:::--T-. _J

:--r-:--_._DENUMIRE RESURSA
Materiale

DENUMIRE RESUR

SA

CANTITĂŢI U.M

o_~_~

U.M

r------[B----, A1 B1
I I

CANTITĂŢI C1

-j

A1
Materiale

I

B1 / C1

I

01

01

2874145887001/ Cuie cu cap conic tip a1 4 x 1000L34 S 2111 28752763115281 Scoabe din oţel / 2010102901167 Manele de rasinoase L=2-6m d= 711cm S 1040

, kg 10.0267' 0.02671 0.0347/ 0.0347 kg / 0.0554/ 0.0554/ 0.0663/ 0.0663/ / m3 0.0074 00074 0.0109 0.0109 0.0084/ 0.0084/

I

iOI0102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m 1 m3 10.00141 0.001 10.002210.0015 S 8689 J/I(41458870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 1 kg 10.02281 0.01491 0.03271 0.01981 S 2111 1 buc 10.00581 0.003 10.00581 0.003 1

1~1l112363101081Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea săpatcrâor

/2010102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m / m3 /0.0084/0.0084/ S 8689

1~1l112368273951Spraiţ metalic telescopic 0,08 MN (8lt) 1buc 10.00281 0.001810.003810.00231 L=0,60-1,50 m
Manoperă

17124010010700

I "",h"

Manoperă

/ ore / 3.09 TOTAL ore 3.09

4.18 4.18

3.47 3.47

4.97 4.97

-/1240100107001 Dulgher TOTAL

1 ore 1 0.62 ore 0.62

I

0.36 0.36

I sn I
on

0.45

0.45

19

21-0.00581 0_003 .50 m 1 buc 128J123631 O1081 Dulap metalic 50x200x3000 m ptsprijinirea sapaturilor 120101029176851 Dulap fag tiv ci C gr-50mm L==2.8 0.014910.002810.--.009910.20 m peste 4 m interspaţii între d\llapi de 0.21-0._-~ .35 0.001810_003810.adâncimea săpaturii sapaturii sapaturii sapa/urii până la 4 m interspaţii între dulapide 0.003 1 I~0101029008881 I ~0101029176851 11112363101081 Dulap metalic 50x200x3000 m ptsprijinirea sapaturilor Lemn rot cons rur coj fag L=1 m d sub!.60 m Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.m interspaţii intre dulapi de 0.0228 0.1 wlOncimea III uliOnclmea II illnUOara la săpătarii păna la 4 m interspaţii între dulapi de 0.00581 0. avand latimea de peste 2.0198 1 m3 10.20 m sapaturii până la 4 m interspaţii între dulapi de 0.002210.026710.08 MN (8tf) 1 buc 10.71 1.00-0.022810.~ TsF06 Sprijiniri de maluri.---~-J-.min 18cm S 4342 Dulap fag tiv ci C gr-50mm L=2.35 1.21 I 0.46 I 1.00341 1 m3 10. la sapaturi executate in spatii limitate.adâncimea 81 .50 m S 8689 I 0.60 m săpaturii peste 4 m interspaţii între dulapi de 0.05 I 0.adâncimea 01 .001 10._.50-2. S 2111 Manoperâ 71240100107001 Dulgher I Iare 1 0.M -- Materiale 28112368274001 r ~ Al CANTITATI I I D1 I I 81 Cl ~ DENUMIRE RESURSA .50 m intre maluri TsF07 pănă la 4 m interspaţii între dulapi de 0.63 0.adâncimea C1 .-::-~ U.0021 10_00561 0. la sapaturi executate in spatii limitate.50 m intre maluri A 1 .50 m S 8689 1 buc 10_00581 0. cu dulapi metalici asezati orizontal.21 1.20 m Sprijiniri de maluri.0327 0.00-0.63 '/1240100107001 Dulgher ------ TOTAL ore Iare TOTAL ore 1 1.51-2.46 0..001 10.60 m I I~ I lulOnclmea ~d~nclmea (. cu dulapi metalici asezati orizontal.0023" L=1 ._-.0149 0.. avand latimea de 1.05 1..032710. 1 m3 10.21-0.015810.00141 0. -]--------------------------------JCOD -------- DENUMIRE RESURSA ------------------ _ U.00151 1 kg 10.003 10_00581 0. Materiale CANTITATI --------------1~-.00-0.71 0.003 10.8 ~1l762763115281 Scoabe din alei Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S2111 Manoperâ 21174145887001 I 0.01981 128741458870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 . metru pătrat de suprafaţa sprijinită._-- Spraiţ metalic telescopic 0.21-0.--- tAl---------81 C1_L~_ _.85 20 21 .015811 1 kg 0.002210.85 0.20 m săpăturll peste 4 m interspaţii intre dulapi de 0.00331 0.60 m peste 4.00151 kg 10.M Al -_.00-0.00141 0.

01-16 m interspaţii între dulapi de 0.00761 81123682739s1 Spraiţ metalic telescopic 0.29 .75 1 1.00761 0.adâncimea săpătarii 2.•.adâncimea sapănmi 8.0019\ 0.50 m S 8689 1~11/~1468870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 1~1I11~363101081 Dulap metalic 50x200x3000 m pt..1 1 0.adâncime a săpăturii 14.adâncimea săpaturii 10. COD DENUMIRE RESURSA Materiale 201010291 7685\ Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L:::2.08 1 buc 10.01~6 m interspaţii intre dulapi sub 0.OSm 81 .00531 I~1\1123682739S\ 11240100107001 Spraiţ metalic telescopic 0.048sl 1 U.001310.00341 0.05-0.05-0._.OS941 0._-----------_.00221 0.1.0023 1 kg 10.67 . TOTAL ore 0.01-18 m interspaţii intre dulapi de 0.78 0. CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA U.001610.adâncimea săpălurii 14.005310.01-12 m interspaţii Între dulapi de 0.05 m J1 ..04851 0.05 m H1 . la sapaturi in terenuri cu impingeri mari.01-18 m interspaţii între dulapi sub 0.01-10 m interspefli între dulapi de 0.03961 0.05-0.50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Dulap metalic SOx200x3000 m pt.OS-O.l I u.----.50 m Manoperă ()1()0107001 Dulgher 81 0.M A1 COD l~:UMIRE TOTAL ore 0.03961 0.20 m 01 .0027 "1"1111\21395 Spraiţ metalic telescopic 0.01-14 m interspaţii între dulapi de 0.06241 0.0027 1 ore 1 0.05-0.00761 0.001910.0022 E1 0. _.08 MN (8tf) L=0.01-6 m interspaţii între dulapi de 0.01-16 m interspaţii între dulapi sub 0.001310.adâncimea săpătarii 0.50 m intre maluri A 1 .20 m Q1.sprijinirea sapaturilor 1 kg 10.OS941 0.048sl 0.50 m 22 23 .88 .adâncimea săpăturii 10.0027 D1 0.adâncimea sapătuni 4. . executate in conditii speciale.--C1 0.1 0. avand latimea de pana la 1.005310.29 1 0.adâncimea sapaturii 12.adâncimea săpălurii 16.001310..01-8 m interspaţii intre dulapi de 0.54 0.20 m Se masoara la metru pătrat de suprafaţă sprijinita.048SI buc 10.002710.00161 0.54 0._---_ . )0 CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Materiale 1I1111U2 L:::2.00761 0.60-1.00531 0.49 0..00S31 0.00191 0.00-2 m interspaţii între dulapi de 0.__ .OS-0.60-1.TsF08 o Sprijiniri de maluri.- 1 1.adâncimea săpaturii 2.001610.adâncime a săpăterii 4.sprijinirea sapaturilor 1 m3 10.adâncimea sapaturii 0.05-0.05 m 01 ._---l_AN_T_ITA_Ţ~ M1 I N1 .20 m K1 .08 1 buc \ 0.01-14 m interspaţii între dulapi sub 0.05 m L 1 .00341 0.50 m Manoperă Dulgher 1 ore 1 0.07821 1 buc 10.91 ~ .adâncimea sapaturii 6.00271 0.20 m 11.001610.20 m G1 .01-12 m interspaţii Între dulapi sub 0..01-4 m interspaţă între dulapi de 0.0023\ 0.adâncimea săpătarf 8.00441 1 kg 10.r-------.78 I 0.05 m P1 .05-0.adâncimea sapaturii 12.003410.00-2 m interspaţii între dulapi sub O.67 0.07821 0.00S31 0.00271 MN (8tf) L=0.00761 0.0022 buc 0. la drenuri si canale de adancime.88 ---CANTITAŢI U.63 .20 m M1. __ I K1 L1 I 01 1 m3 \ 0.60-1. cu dulapi metalici asezati orizontal.003sl 0._--_.007610.75 0.20 m C1 .0016 RESURSĂ I 81 1 C1 1 D1 \ E1 ~01010291768SI 120741458870011 -Materiale Dulap fag tiv ci C gr-SOmm L=2.01-8 m interspaţli între dulapi sub 0.05941 0. .M F11 G1 -] H1 G I J1 1 m3 10.00441 MN (8tf) L:::0. __ 1.20 m E1 .05 m N1 . .00S31 0.05-0.91 0.001910.0016 0.50 m S 8689 128741458870011 12811236310108\ Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Dulap metalic 50x200x3000 m pl.49 I 0..adâncimea săpăturii 16.00761 0.sprijinirea sapaturilor -C.adâncimea sapaturii 6.M A1 - ---.048sl \20112363101081 1 buc 10.63 --_.01-4 m interspaţii intre dulapi sub 0.05 m R1.007610.01-10 m interspaţii între dulapi sub 0.03961 0.048sl 0.05 m F1 .

01-6 m interspaţii intre dulapi sub 0.05 m de 2.0023 0.01-4 m interspafii între dulapi sub 0.01-16 m interspalii intre dulapi de 0. avand latimea de 1. adâncimea săpăturii de 16.20 m 1 • adâncimea sapănmi de 6.00-2 m interspaţii între dulapi de 0.00531 0.05 m 1·adâncimea sapaturii de 10.01-8 m interspaţii între dulapi de O.01-10 m interspaţii intre dulapi sub 0.M P1 01 R1 AI 111 m3 kg buc 0.05-0.12 1 1.0019 0.50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Dulap metalic 50x200x3000 m pt.COD CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA U.0052/ C D ~lic 50x200x3000 sapaturilor m pLsprijinirea Spraiţ metalic telescopic 0.04851 0.9 Sprijiniri de maluri.05-0. la drenuri si canale de adancime.01-18 m interspaţii între dulapi de 0.00531 0.05 m de 0.03961 0.42 / 0.00761 0.0076 0.adâncimea săpaturii de 10.1 2.05-0.001310.04851 0.adâncimea săpaturii de 16.601.23 I 2. : i ndAncimea t1dAncimea OI udâncimea 1)1 ndăncrnea I 1 • odâncimea sapătuni săpaturii săpăturli sapaturii sapătuni CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale U.51-2.05 m.01-12 m interspalii intre dulapi sub 0.01-12 m interspaţii între dulapi de 0.001610.20 m de 2.05-0.05 m 111• adăncmea săpăturii de 6.20 m 1.01-10 m interspalii intre dulapi de 0.01-18 m interspaţii intre dulapi sub 0. N1 • adâncimea sapaturii de 12.01-14 m interspaţl între dulapi sun 0.00761 0.20 m M1 • adâncimea sapanirii de 12.50m intre maluri c_~ 2010102917685 2874145887001 2811236310108 12811236827395/ D DENUMIRE RESURSA Materiale tiv ci C gr=50mm l=2.0035/0.M K1 / l1 / M1 TsF09 N1 / 01 --~----Manoperă 71240100107001 Dulgher TOTAL I / ore / 1.50 m S 8689 P conic tip a1 4 x100 0134 S 2111 CANTITĂŢI U." D1 I E1 .00-2 m interspaţii între dulapi sub 0.08 MN (8tf) l=O. 20 029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.01-14 m interspaţij intre dulapi de 0.05-0.05 m J1 • adăncimea sapaturii de 8.05-0.05 m 1~1• adâncimea sapăturii de 14.001310.0624 0.001610.01-8 m interspaţi' intre dulapi sub 0.01-16 m interspalii intre dulapi sub 0.0019 0.12 1.20 m 01 .0624 0. I .36 de 0.20 m de 4.05 m R1 .05 m 11 adăncmea săpaturf de 4.00441 71240100107001 Dulgher TOTAL 1 ore 1 1.0053 0.20'm 11-adăncimea sapaturii de 8. la sapaturi in terenuri cu impingeri mari.9 1.7 / 1.sprijinirea sapaturilor 1 m3 10.20 m 1 • adâncimea sapaturii de 14.03961 0.0053 0.97 0.23 ore: 1.7 1.50 m Manoperă 1 buc 10.20 m masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.01-6 m interspaţii între dulapi de 0. executate in conditii speciale.05-0. cu dulapi metalici asezati orizontal.04851 1 buc 10.M A1 I 81 I C1 .00761 128741458870011 128112363101081 24 25 .1 1.42 ore 1.05-0.0782 0.01-4 m interspaţii intre dulapi de 0.97 / 1.36 1.0016 1 kg 10.05-0.

Se măsoară la metru patrat de suprafaţă sprijinita. 81 2.36 1.001610. 1 kg /0._-~~ -COD [~M~ Materiale L=2.1 buc 10.0023 1287414S8870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100.65 I 1.99 CANTITATI TOTAL ore ~~-------------------DENUMIRE RESURSA 1.SO m adâncimea suprafeţei sprijinite de 0.0023 0.0053' 0.64 2. in teren usor sau mijlociu A1 -lăţimea 81 -lăţimea e1 -lăţimea D1 -Iatrnea intre intre Între Între maluri maluri maluri maluri până la 2.0594/0.SO m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 Dulap metalic SOx200x3000 m pt.SO m 26 27 .211 1.08 MN (81t) L=1.0044/ 0.SO m S 8689 / m3 10.72 0.6 1.36 0.76 - CANTITAŢ-I ------~~~~1 I Spraiţ metalic telescopic 0.50-2. I E1 00 ~ENUMIRER~_~ I1J4010010700 1 Dulgher 0. la sapaturi de fundatie.001910.0076' 0. 0..0485/ 0.0782 2010102917685 .00-4 m până la 2.08 MN (81t) L.0076 .00S3 0.81 ore 0.0594/ 0.0396/0. Manoperă I~011236827400 1 Spraiţ meialic telescopic 0.SO m Manoperă .0.M K1 1 ·l1 / M1 '1 N1 I 01 Materiale 2010102917685/ i Dula L=2.0624 0.0019 0.50 m adâncimea suprafeţei sprijinite de 4.6 1. 5 8 ore 0.11 COD =--T:T~-==l1 Manoperă 1 orei 1.0053/ 0.00271 0.=1.00441 MN (81t) L=1.--- ~ m3 kg P1 01 - m R1 0.08 1 buc .4 1.0485/0.00S3 .08 [buc 10.M -~ - RES~RsA U.SO m Manoperă 2.05 m.21 .0076 /28741458870011 /2811236310108/ /28112368274001 Cuie cu cap conic tip a14' x1000L34 S 2111 Dulap metalic'50X2QOX3000 m pt.0076/ 0.0594/0.50 m '.sprijinirea sapaturilor Spraiţ metalic telescopic.81 1.85 - 0.COD 28112368274001 DENUMIRE RESURSA U. cu dulapi metalici verticali si cadre de lemn./ bui: /0.11 1.SO-2.sprijinirea săpaturilor /2811236827400 kg 10. m pt.01-8 m peste 2.0034/0. 0.01-8 m : RESURSA U. .0782/ / buc / 0.003410.0076/ 0.~-_.98 CANTITĂTI 1.M !-----.003S/ 0.00351 0.SO m adâncimea suprafeţei sprijinite de 4.76 1 1.SO m S Ş689 U.65 2.04851 'buc/ 0.0019 .18.SO-2.S 2111 128112363101081 Dulap metalic SOx200x3000 .0019 0.49 _ 2.0076/ 0.0027/0. cu interspatii intre dulapi de maximum 0.06241 0.00S31 0.00-4 m peste 2.002210. 0. -~L: _~~UMIKI TsF10 Sprijiniri de maluri.~_.M F1 ~ 11 I J1 ~010102917685 ~U14145887001 -------- -- ~~-- -. A1 1 81 CANTITATI 1 C1 1 01 .79 7124010010700/ Dulgher TOTAL / ore 1 0..72 1.99 0. i 1.07821 0.79 1.SO.1 1.0023' 0.002710.sprijinirea sapaturilor 0.0624 0.0l34.002210.64 ore 1.49 1 2.0027 MN (81t) L=1.002710.1 co~T·-:::~ .98 0.64 0.4 CANTITATI 7124010010700/ Dulgher/ TOTAL ore 1 0.00441 0.00271 71240100107001 Dulgher TOTAL 1 ore 1 1.00351 2.64 0.0034/ 0.SO m adâncimea suprafeţei sprijinite de 0.002210.00531 2011236310108 buc 0.0053 l' G1 I H1 / Materiale Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2. / Spraiţ metalic telescopic 0.

M .0267 0.retezarea palplanşelor dupa batere .A gr=75mm L=4-6m 1=16-30cmS 942 Tabla constr.9247 0.mecanice Huila scop energ.mixta 2._------_. _- u.33 I 4.0006 2010102904107 2710403603798 kg 10.99 13.. pentru sprijinirea peretilor de palplanse TsF12A TsF11A Sprijiniri la peretii sapaturilor de fundatii.007410.50 m S8689 Scoabe din olel Cuie cu eap cerne tip a1 4 x100 OL34 S 2111 Manele de rasinoase L=2-6m d= 7llcm S 1040 Dulap metalic 50x200x3000 pl.010910.- - _.33 4._-------_ Piloti brad constr.18 0.69 I 4.. ----_.0267 0.. montarea şi demontarea cadrelor.000610.sprijinirea sapaturilor Manoperă Dulgher TOTAL m I t Al[ UM ANTITĂŢI 81 1 .73 I 17124010010700/ Iare ore / 3.38 0. m3/-O..0554/ 0.C1Ţ?1j COD I [ DENUMIRE ESUR:--' R --. executate cu palplanse de lemn batute manual..0663/ kg 0.0154 0.00871 0.-~:_=L_~NUMIRE~SURsA Materiale 20101029176851 28752763115281 12874145887001 120101029011671 128112363101081 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L::2.007410.01091 1 buc 10.07 I 5.pregatirea palplanşelor şi echipa rea lor cu saboţi şi braţari .00871 1010116200303 Dulap rasin cl._--'''1 TOTAL ore .17 4.0663/ 0.. pe masura avansarii sapaturii uprlnde: • oonfeclionarea.0554/ 0.2495 S 901 S 1931 Manoperă 7124010010700 9310060019900 7221060021100 Dulgher Muncitor necalificat Forjor TOTAL ore ore ore ore 4.000610.scoaterea palplanşelor şi slivuirea.0 x1000x2000 m3 kg kg 0.1089 1 kg 1. Cuprinde: .34 Cadre din lemn de rasinoase.34 5. COD -I -- --------CANT DENUMIRERESURSA Materiale U. montarea şi demontarea cadrelor de sprijinire a pereţilor de palplanşe (TSF12A).99 . 28 -_.cal.---- _.00871 0.a Scoabe din oţel .cap subt=14-21cm _--. Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.000610.0087/ 0. Manoperă L=10 10-12m d.9305 "()101029012081' 11'(6276311528 (1240100107001 Dulgher / ore' 13.07 4. 90 masoara la metru cub de lernnărie pusa În opera.69 3.~ 1 CANT ' Materiale 1 m3 10.0347 / 1 m3 10.baterea palplanşelor cu mijloace manuale .0342 0. Nu cuprinde executarea.

0092 0. CANT COD DENUMIRE RESURSA Materiale 281123682739S1 Sprait metali c telescopic 0.0376 . la sapaturi de fundatie.20-0.00131 S 8689 128112368274001 Spraiţ metalic telescopic 0.0018 . pana la adancimea de 8 m si latimea intre maluri de: A1-de1-2.3 -.002610. pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune.S8 TsF14 --_ CO.0248 0.61-1 m C1 -lăţimea între maluri de la 1.00691 0.68 . pentru linii electrice de inalta tensiune A 1 -lăţimea între maluri sub 1.M 1 ore 1 0.SOm interspaţii între dulapi de 0.0..004 tlf41468 l7001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 11101029 17685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2. _--CANTITAŢI U.002610.0022 0.S1-2.60 m F1-laţimea între maluri peste 2.2 U.M DENIUMIRE RESURSA A1 I B1 I C1 - 1 01 Sprijiniri de maluri.SOm interspaţii între dulapi de 0.SOm S 8689 Manele de rasinoase L=2-6m d= 7-11cm S 1040 Manoperă kg kg 0. in teren usor sau mijlociu.48 I 0. cu dulapi de fag asezati orizontal.SOm S 8689 Il Hl1029' J0888 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.2 0.00891 0.00181 L=0. CANT DENUMIRE RESURSA U.! I-I--~ Materiale .SOm interspaţii între dulapi de 0.0297 0.M E1 kg 0.00181 U.SOm Se masoara la metru pătrat de suprafaţa sprijinită.0041 1201010291768s1 Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2.60-1.0089 F1 0.M A1 B1 71370100115001 Electrician I 0.SOm interspaţii între dulapi de 0.137010011S001 Electrician TOTAL 1 ore ore I 0.min 18cm S 4342 Manoperă m3 0.0026 0.SOm 1 rri3 10.36 ~-.SO-2. executate cu interspatiile intre dulapi de maximum 0.51-2.05 m.1 I 5.20-0.S m interspaţii între dulapi de 0.o TsF13 Sprijiniri de maluri.48 0.61-1 m E1 -lăţimea între maluri peste 2.68 I 0.68 0.0013 m3 0.0059 31 I ore I 4.001310.SOm B1 .0064 E1 I F1 7137010011S001 Electrician 2875276:i115281 S coabe din oţel 30 . cu dulapi de fag verticali.- 287414S887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 2875276311528 Scoabe din oţel 2010102917685 2010102901167 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.peste 2.00410.5 m interspaţii între dulapi de 0. 1 kg 10.60 m B1 -lătimea între maluri sub 1.0092 m3 0.0026 0. la sapaturi executate in spatii limitate.20-0.00891 0.50 m 128741458870011 Cuie cu capconictipa14 S 2111 x1000L34 1 - 1 kg 10.50m Manoperă - 1 - 10.08 MN (81t) 1 buc 10.60 m D1 -lăţimea între maluri de la 1.001810.58 0.001810.0168 0. ascutiti la un capat si cadre de lemn.36 0.3 TOTAL ore 0.08 MN (81t) 1 buc 1 L=1 .61-1 m Se măsoară la metru patrat de suprafaţă sprijinita. ~~ DENUMIRE RESURSA Materiale CANT m3 0.

În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru lucrari de plllllntlre a terenului (amprizei) pe care urmează să se execute lucrările de uuunumente. 1.1 I 81 5. 2. cu următoarele precizări: .. 2. rămase după tăierea arborelui. . fiind indicate pentru fiecare normă de deviz În cuprinsul fl.prin "cioată" se înţelege partea din tulpină Împreună cu rădăcinile ei.68 I •• neralltăţi o CAPITOLUL Ts G CURĂŢIREA TERENULUI 1.1.1. 2. Lucrările de pregătire a terenului sunt arătate În articolele din capitol. 32 33 . Consumurile specifice de manoperă sunt stabilite pentru fiecare normă În funcţie de operaţiunile de lucru arătate la fiecare articol. stabilite pentru fiecare normă În funcţie 10 operaţiunile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În !1()nţlnutul fiecărui articol. Conţinutul capitolului 1. II imt 2. deplasarea la şi de la locul de parcare la locul de lucru şi întreţinerea utilajului. cuprinzând montarea şi demontarea echipamentului. manoperă şi ore de utilaj.(~nrul articol.1.2.3._ I"-=~:'-I DENUMIRE RESURSA U. Consumurile specifice de materiale Consum urile specifice de materiale cuprind numai consum urile de plozivi prevăzute În normele din articolele Ts G 12 şi Ts G 13. IImentarea şi pornirea motorului. Consumurile specifice de ore utilaj Aceste consumuri sunt stabilite pentru fiecare normă pe baza rmelor de timp departamentale În funcţie de operaţiunile de lucru arătate 10 articolele respective.1. Conţinutul normelor Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de 1lllJlorlale.L~.M I----T---! CANT I TOTAL ore A1 4.prin "zona de lucru" se înţelege ampriza lucrărilor de terasamente inclusiv terenul alăturat amprizei necesar executarii terasamentelor.

sau 100 (200) bucăţi. teiul. Condiţii de măsurare a lucrărilor 3. Zona terenurilor de şes sau terase cu pante până la 20. aninul. Esenţă tare: stejarul. molidul. mojdreanul. plopul tremurător.1. plopul. unde predomină: mesteacănul. aşa cum se arată la fiecare articol. Zona terenurilor deluroase. articolelor Unitătile de măsură sunt stabilite pe 100 metri pătraţi. noarcarea roabaşi evacuareamaterialelorrezultatein afarazoneide lucru pănăla distanţade În 10 m. păducelul. fagul.62 ore 1. pe bucată 3. TsG01A Degajarea terenului de frunze si crengi. pinul. paltinul. versanţi. păducelul. salcia. ~ul. 4.2. la CANT COD DENUMIRE RESURSA U. tisa. aninul . părul. zălogul.58 35 . pinul. chiparosul de baltă. cârniţa. montane. 3. O masoarala 100 metripatraţisuprafaţacurăţată. strângereaÎn gramezi. strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata 4. ulmul.58 ore 6. frasinul. răchita. CANT U. pante abrupte. părul.2. Clasificarea principalelor specii lemnoase pe esenţe: 4. chiparosul de baltă . laricele. cerul şi stejarul. fagul. pinul silvestru. molidul. cornul.1. zălogul. cerul. frasinul. Cantităţile de lucrări se vor stabili pentru fiecare normă În cadrul privind felul lucrărilor de executat. gorunul. unde predomină salcia. carpenul. sângerul.MI-- COD DENUMIRE RESURSA Manoperă 93100600199001 Muncitornecalificat TOTAL 1 ore 16. paltinul. mesteacănul.3. mojdreanul. NOTĂ: Răspândirea principalelor specii lemnoase după orografia terenurilor pe zone: 1. arţarul. Zona terenurilor de podişuri. ravene unde predomină arbuştii şi tufişurile de gorun. pe hectar.62 TsG02A Curatarea terenului de iarba si buruieni uprlnde: • saparearnanuaă a pămăntuui vegetalpe o adâncimede 5 cm. 100600199001 Muncitornecalificat TOTAL 1 ore 11. bradul. 4. unde predomină: cătina aibă.M . plopul. alunul. aninul negru. arţarul. sângerul. Il maaoera 100 metri patraţisuprafaţacurăţată. ulmul. plopul. lemnul câinesc. teiul. 2.. răchita. Esenţă moale: bradul. Zona terenurilor de baltă şi luncă.

pentru suprafeţe mai mici de 500 rnp.~----------.10. tufisurile si arbustii fiind de esente: Cl . arborii fiind de esente: Inoase arborii având diametrul de 10 30 cm Inoase arborii având diametrul de 31 50 cm Inoase arborii având diametrul peste 50 cm IJ I foloase tari şi brad arborii având diametrul de 10.25 19 TOTAL ore 36 '1 ..M f r CANTITĂŢI f .scoaterea radacinilor rlmass În pamânt cu mijloace manuale şi arajarea În grămezi pentru varianta Cl .. in afara sau in zona lucrarilor. J. arbuştilor şi arborilor subţiri cu diam.26 12.97 3. inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi.._--_.tăierea cu mijloace manuale a tufişurilor. raşlnoase 111· foloase /~ fi masoara la hectar de suprafaţă defrişată. __ .._-----.77 15..fara scoaterea rădăcini 81 .tractor pe şenile. in afara sau in zona lucrarilor. __ . inclusiv Imptnqerea materialului lemnos in gramezi. prin purtarea directă pănă la distanţa de 20 m şi aranjarea În grămezi pentru varianta 81 . fără scoaterea rădăcini 01 ._.cu scoaterea rădăcinilor pentru suprafeţe mai mici de 500 mp. până la 10 cm .9 ore 1...25/19 01 Doborarea manuala a arborilor de rasinoase si foi oase. pentru varianta Al ..operaţiile de la Al pentru varianta 01 . in afara sau in zona lucrarilor A 1 .operaţiile de la 01 Se masoara la 100 metri pătraţi. c:1= DENUMIRE REWR~ Utilaje -lU-_M--' __ .30 cm I 1 foloase tari şi brad arborii având diametrul de 31. fi I . Cuprinde: . cu defrisator pe tractor 5-1500... .50 cm 1'1 roloase tari şi brad arborii având diametrul peste 50 cm n1 • fol09se moi arborii având diametrul de 10.9 TsG05 _ '-_C~OD-__]~~~-_-_~D~~NUM-_'-_R_E_R~_S_U_RS_Ă Manoperă U..operaţiile de la Al .26112. a suprafetelor de tufis uri sau arbusti cu diametrul de pana la 10 cm.77115.TsG03 TsG04 Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufis uri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm.transportul materialului refractat.j0re 1..L--1 Echipament defrişator pt.cu scoaterea rădăcini Defrisarea mecanica.97 3.. peste 110 cp Tractor pe şenile 150 cp cu remorca _. inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi._------.30 cm 111 ' foloHsa moi arborII având diametrul de 31.50 cm 11 rOl0080moi arborii având dlametrul peste 50 cm -----_ ~.--1 A1 9310060019900/ Muncitor necalificat 1 ore /10.

27 8.59 0.41 4.15 3.. Utilaje 3410440005604\ Tr~ctor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) LoreLJ~LJ~ 39 38 .97 11. COD DENUMIRE RESURSĂ Manoperă U.8 1. III • prin tractare. Se măsoară la bucata..19 0. 11 prin tractare.98 1.16 0.D'l] transportarea materialului prin tragere cu tractorul pănă la 50 m (var ELH1) măsoară la bucata. cojirea şi olărilul parţilor secţionate (buştenilor) .46 0.12 3.55 0. se vor aplica normele de muncă existente În exploatările forestiere.15G06 Cuprinde: ... taierea tulpinei din partea opusa tapei şi doborârea arborelui .29 0.98 NOTA: .30 cm diametrul cioatelor sau radacinilor de 31.44 0.36 0.29 0.M 1 1.lor in grămezi .secţionarea trunchiului.9 0.44 0.84 4.pentru alte condiţii de lucru.12 4.64 .7 \ 3. a vârfurilor. transportarea prin purtare manuala.78 diametrul cioatelor sau radăcinilor de 10.73 5.21 141260100100 \ Fasonator 310060019900 Muncitor necalificat TOTAL \ 1.taierea crengilor. depozitarea. ~A1 ore ore ore ore 0.44 1. in afara sau in zona lucrarilor.10 cm diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 10 30 cm diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 31 50 cm diametrul cioatelor sau rădacinilor de 51 70 cm dia metrul cioatelor sau radăciniior peste 70 cm 0.94 \ 1.."prlnde: ooterea cioatelor sau a rădăcinilor cu mijloace manuale (târnăcop.67 6.24 0.)n vederea transportului ore --- 10.35 0.. topor etc..9 8141260100100 6141120100300 7112020030100 7422090100200 Fasonator Stivuitor Specialisl Corhonitor TOTAL .25 \ 0.83 0. ranga.65 1.3 9.84 0.54 4.02 ore 0.5 0.ascuţirea sculelor şi purtarea lor de la un arbore laallul.se rocomandă doborârea arborilor cu ferăstrăul mecanic .84 1.2 CANTITATI i 8141260100100 6141120100300 7112020030100 7422090100200 Fasonator Stivuitor Specialist Corhonitor COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U.87 2.M CANTITĂTI 1 prin purtare manuală 111 prin purtare manuală I I prin purtare manuelă 1) I prin purtare manuală E1 1 I prin tractare. Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite.executarea tapei.degaja rea terenului pe direcţia de doborâre a arborelui .50 cm diametrul cioatelor sau radăcinilor de 51 ..01 1.35 1.. inclusiv stivuirea .49 0.63 ore 1.01 1.se aplica În terenuri cu panta pănă la 30 grade şi cu un număr de.sub 50 arbori la hectar .09 \ 0. I prin tractare.-- 1.88 2.74 5.19 0.44 CANTITĂŢI (vm.13 0.M F1 G1 H1 11 L ore ore ore ore TOTAL ore 1. 1\1.indepartarea buşlenilor prin corhanire..51 2.) losplcarea buturugilor şi secţionarea rădăcmllor cu mijloace manuale.74 1.99 2.67 1.05 2. ----------------~--L DENUMIRE RESURSA Manoperă U.59 A1 ore \ 0. A1 .01) Imnsportarea materialului prin purtare manuală (var. transportarea facandu-se: COD T-----.

izolate sau justificat.. • scoaterea manuală a cioatelor se aplică pe suprafeţe mici.scoaterea rnanuală a cioatelor se aplica pe suprafeţe mici.transportarea materialului prin purtare manuală .79 \ 0.55 3. unde nu pot fi folosite mijloace mecanice..18 2.70 cm cioatelor sau rădăcinilor peste 70 cm sau rădăcinilor de 10 30 cm sau rădacinilor de 31 50 cm sau rădăcinilor de 51.M COD DENUMIRERESURSA Manoperă U..prin H1 .- CANTITAŢI G1 COD DENUMIRERESURSA Man operă U.73 17. ~_.36 Utilaje Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) 0.71 3.M \ ore ~~ CANTITAT' -F'1lG1 [ti1 8141260100100\ 9310060019900 Fasonator Muncitor necalificat TOTAL Utilaje ore \ 0._I.70 cm sau rădăcinilor peste 70 cm . În vederea transportului .50 cm cioatelor sau rădăcinilor de 51 . TsG07 Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foi oase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite..85 5.30 cm cioatelor sau radacinilor de 31.transportarea materialului prin tragere cu tractorul până la 50 m.15 \ 3.prin purtare purtare purtare purtare tractare traclare traclare traclare manuală diametrul manual a diametrul manuală diametrul rnanuală diametrul diametrul cioatelor dia metrul cioatelor dia metrul cioatelor diametrul cioatelor cioatelor sau rădăcinilor de 10 . in afara sau in zona lucrarilor.78 3.despicarea buturugilor şi secţionarea rădăcinilor cu mijloace manuale.04 \ 2.22 "410440005604\ NOTĂ: .1210.78 11.) .prin 81 ..85 \ 3410440005604\ Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) NOTA _se recomandă transportarea materialului prin tractare. __ . Se măsoară la bucată.17 \ 0. rangă.42 6.scoaterea cioatelor sau a rădăcinilor cu mijloace manuale (târnăcop.3 \ 8141260100100 9310060019900 I Fasonator Muncitor necalificat TOTAL Utilaje I ore 10.84 8.3 ore 3.02 \ ore 2. COD I Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) ~_- J-=.51 7.57 4._--------1-----------.0710...09 \ 0.42 11141260100100 \ Fasonator 1310060019900 I Muncitor necalificat 5. izolate sau justificat. -~ --.se recomanda .22 ore ore 1.14 I ~00056041 1...prin G1 . Cuprinde: .54 5. 40 41 . topor etc.~.prin 01 . transportul facandu-se: A 1 ..J_-_~ DENUMIRERESURSA Manoperă E U.58 13. unde nu pot fi folosite mijloace mecanice.28 \ 1.39 2.prin E1 .transportarea materialului prin tractare .74 9._---- F11 r H1 ore \ 0.01 8.prin F1 .- --_.prin C1 .+l ..28 TOTAL ore 2.M A1~D1lE1 CANTiTATI _..

11 r2.98 1.peste 200 buc. inclusiv manuala a materialului lemnos in .foi oase moi arborii având diametrul de 31.u In zona lucrari/or.taierea manuala a crengilor.44 Cuprinde: • scoaterea cioatelor (radacinilor) • curaţarea terenului de rulare (resturi de cioate sau de rădăcini) 43 42 .03 el - 1.33 0. U.44 0.87 0.03 I 0.foioase tari şi bradul arborii având dia metrul peste 50 cm Gl . Ia ha diemat.30 cm H 1 . transportarea prin purtare manuală şi depozilarea lor În graămezi şi sectionarea mecanică a trunchiurilor.8traul =r= Stivuitor Fasonator Corhonitor ~ENUMIRERESURSA ···----~t-. Se masoara la bucată.51 2.09 074 2..9 ore I :270007608/ Fierasuau mecanic cu lanţ de 2.ascuţirea unelte/or de mâna şi purtarea lor de la uri arbore la altul.3 7.rul mediu al cioatelor (rădăcinilor) peste 40 cm peste 200 buc.pănă la 200 buc..2 kw .degajarea terenului pe direcţia de doborâre a arborelui .83 4.M ~-~.M ::-1~ 0."" 8141260100100 7422090100200 Fasonator Corhonitnr orAL IV'.3 cp (Drujba) I ore / 0.alimentarea motoru/ui.28S CANTITAŢI COD ~ DENUMIRERESURSA Manoperă U.până la 200 buc. Ia ha diematrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) până la 40 cm 131.119/ 0.13 0. inclusiv stivuirea .foioas.raşinoase arborii având diametrul de 10 30 cm 81 . scoaterea tapei cu toporul.la ha diematrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) până la 40 cm Dl . baterea penelor.M CANTlTAŢI A1 I 1 81 C1 j 01 J "41120 1003001Sti".63 1.112/ 0.raşinoase arborii având diametrul peste 50 crn Dl ...executarea mecanica a tapei. pnntru alte conditii de lucru.182/ 0. TsG09 Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi.373/ 0.foioase moi arborii având dia metrul peste 50 cm Cuprinde: . Ia ha diematrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) peste 40 cm COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U.2 kw .096/ 0. I ore ore 019/ 1. cojirea manuală şi olăritul părţilor secţionate (buştenilor) .3 cp (Drujba) / ore 10. '010 ••80 tari si foioase moi.1. mecanica a vârfuri/or. II ror.98 9. taierea mecanica din partea opusa tapei.1 1'8 4.42 016/ 064 1.37 4.foioase moi arborii având diametrul de 10.81 1.49 1. urmarirea caderii arborelui .62 0.indepartarea buşteni/or prin corhănire.2451 0. se vor aplica normele de muncă din exploatările forestiere.e tari şi bradul arborii având diametrul de 10 30 cm El .59 4. 50 em 11._--------~~-~ G~~~ ore ore ore TOTAL Utilaie 1.12 3. ascufirea şi Întreţinerea fierastrau/ui .55 0. numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de: E1 /1.68 F1 .322 NOTA: pliCă in terenuri cu panta până la 30 grade şi cu un număr de sub 50 arbori la hectar.O mecanic a arborilor de .5641 0. CANTITATI- --- Al Bl Cl ---- 01 E1 Uti/aie 10007608/ Fierăstrău mecanic cu lanl de 2.foioase tari şi bradul arborii având diametrul de 31 50 cm Fl . arborii fiind de esente: A1 .raşinoase arborii având dia metrul de 31 50 crn Cl . cu defrisator montat pe tractor S-1500.

6. ' Scarificarea mecanica a terenului defrisat.34114.scoaterea cioatel()r (rădăcinilor) .88 " _ Al.tractor pe şenile. diametrul cioatelor deasupra terenului fiind de: Utilai!! 2952500005614/ Tractor pe şenile 150 cp cu remorca 2955270007615 Ef'hiM~nnl "'~••:_~. adunarea manuala in gramezi a materialului lemnos si incarcarea lui in remorca.mont defrişator pt.13115. U.871 COD DENUMIRERESURSA .34 14. . Cuprinde: • scarificarea mecanică a terenului defrişat .69117.peste 100 buc rădăcini pe hectar. cu explozibil. cuprinzand doua treceri perpendiculare intre ele.51/17. numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu ale acestora fiind de: A 1 ._-- '--.. _-_.36 ore 13.până la 200 blJc la ha diametrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) până la 40 cm 81 .3g 6._----- I B1 I TsG12 C1 1 01 Dezradacinarea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foi oase moi.___ . cu defrisator mOl)tat pe tractor S-1500.până la 100 buc rădăcini pe hectar. • ..69117.50 m.•. . in teren cu: TsG11 COD 1------' DENUMIRERESURSĂ U.M Al CANTlTAŢI -----.peste 200 buc la ha diametrul mediu al cioatelor (radăcinilor) până la 40 cm 01 .59125.3 I 7.peste 200 buc la ha diametrul mediu al cioatelor (rădacinilor) peste 40 cm Cuprinde: COD] CANT DENUMIRERESURSA Manoperă U.M A1 1 B1 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 2955270007614 Echipament scarificator pe tractor pe şenile peste 110 cp 2952500005614 Tractor pe şenile 150 cp cu remorcă -------------~ 1 ore 113.până la 40 cm 81 .36 1 ore . .10 SCOIIterea cioatelor de foioase tari si brad.curaţarea terenul\ji de rulare (resturi de cioate sau de radacini) Se măsoară la hectar.până la 200 blJc la ha diametrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) peste 40 cm el .adunarea resturilor de materiallemnos in grămezi şi incărcarea lor in remorcă.M A1 CANTITAŢI I 81 I C1 I D1 Utilaje 29552700076151 Frhin:.dezgolirea şi retezarea cu toporul a rădăcinilor prinse in teren .peste 40 cm 44 45 . Se măsoară la hectar Ts(.521 A1 . pana la adancimea de 0._---_ .54/19. B1 ..23122. peste 110 cp 29 1 525000056141Tractor pe şenile 150 cp cu remorca~ 1 ore 112.23122. ~~st~e~1~10~c~p 1 ore 114.13115.inlaturarea unormici defectuni ale tractorului Se măsoară la hectar.52 ore 112.

99 kg 0.executarea gaurilor folosind hârleţe speciale şi trâmăcop .19 TOT AL ore 1 1. cu explozibil.preluarea explozibilului şi a altor materiale la punctul de lucru 46 01'1 .34 2.99 1 0.54 2.86 ore 1. stuf etc.396 0.) În teren care s-a uscat '1 • vegetaţie acvatlcă (papura. stuf etc.M I COD I Cl COD Materiale A1 Materiale 81 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g 2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă buc m 1 0. inclusiv retragerea din zona .Cuprinde: .introducerea explozibilului.188 1. inclusiv retragerea din zonă • reintrarea in zona şi verificarea zonei În care s-a produs explozia • strângerea materialului lemnos in grămezi Se masoara la bucată cioata dezradăcinată.) in teren cu apă uprlnde: oslrea şi scoaterea vegetaţiei in afara zonei masoara la 100 metri pătraţi suprafaţa cosita A1 .584 1.21 0._-----CANT DENUMIRERESURSA U.396 0.explodarea.485 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 g 2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă buc m 1 0.82 1.19 1.executarea gaurilor folosind hârleţe speciale şi târnăcop .pregatirea explozibilului şi pregatirea materialului de aprindere .43 TsG14 Cosirea vegetatiei TsG13 fi 1 • vegetaţie ierboasă Dezradacinarea cioatelor de foioase tari si de brad.181 0. amorsarea şi burarea • explodarea.transportul materialelor şi a explozibilului la locul de explodare prin purtare directa .594 1.~~~I~~ .31-60 cm C1 .594 7112020030100 1Artificier 9310060019900 Muncitor necal ificat ore 1 0.35 1 ore 0. ~-_. diametrul cioatelor deasupra terenului fiind de: 1 • vegetaţie acvanca (papură.20-30 cm B1 .strângerea materialului lemnos În gramezi Se masoara la bucată cioară cezrădăcinată ____ o • transportarea materialelor şi a explozibilului la locul de exploatare prin purtare directa • pregatirea explozibilului şi pregatirea materialului de aprindere • introducerea explozibilului.04 1.peste 60 cm Cuprinde: .24 ore' 0.reintrarea in zona şi verificarea zonei in care s=a produs explozia .181 0.preluarea explozibilului şi a altor materiale la punctul de lucru . I~TITĂTI DENUMIRERESURSA~~·. amorsarea şi burarea .99 1 2 kg 0.54 7112020030100 I Artificier 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL I ore I 0.

cu sufa sau troliul. in terenuri: U.tivirea pe o distanţă până la 150 m .64 0.de la 71 cm la 100 cm 01 .accidentate Cuprinde: .de la 41 cm la 70 cm C 1 .revenirea fără sarcină.fl TsG17 Scoaterea cu defrisator montat pe tractorul S-1500.CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA .M A1 ---------.tragerea materialului in depozit . a arborilor taiati in scaun.neaccidentate B 1 . in terenuri: A 1 .322 48 49 .peste 100 cm Cuprinde: .n r. TsG15 Tararea in depozit a arborilor sau cioatelor izolate.62 0. sp. 29525000056141 Tractor pe şenile 150 cp cu remorcă 0.1 Scarificarea mecanica a solului pe doua sensuri perpendiculare. Cuprinde: • scarificarea terenului pe două sensuri perpendiculare e măsoară la hectar de arie scarificata.ruperea rădăcinilor laterale prin una sau mai multe treceri (pentru diametrul peste 60 cm) .71290200128001 I B1 I Manoperă Peisagist-floricultor TOTAL 1 ore 10.dezradăclnarea şi scoaterea propriu-zisa. avand diametrele: CANT U. concomitent cu alinierea echipamentului pe centrul rădăcinei .57 A1 .82 2. Se masoara la 100 buc arbori. montate pe tractor S-1500.M A1 ca -ro I DENUMIRE RESURSA Manoperă I 81 0.64 7422090 100200 1 Corhonitor TOTAL Utilaje Iare ore 1 0.apropierea de arbore.6210. -D I• COD J DENUMIRE RESURSA Utilaje 1 CANT U:M 2955270007614\ 2952500005614 Echipament scarificator pe tractor pe şenile peste 110 cp Tractor PP. 1fiO r.8212._- TsG16 C.deplasarea succesive de la arbore la arbore.nilp. concomitent cu impingerea şi indepărtarea .apropierea tractorului de material -legarea şufei sau a troliului . Se măsoară la bucată arbore sau cioată izolată. de pe terenurile de lunca.neaccidentate 1 .04 ore 0.04 A 1 .1I rP-mnrr.57 1 0.până la 40 cm 91 . pana la distanta de 150 m.accidentate.

la variantele Bl şi el. cu buldozer pe şenile S-1500 TsG18 Scoaterea cu defrisator montat pe tractor 5-1500.2919.1 occldentate. prin mers inapoi până În mijlocul fâşiei la varianta Al vocuarea cioatelor la distanţa medie de 50 m.de la 71 cm la 100 cm 01 .9 Al . concomitent cu alinierea echipamentului pe centrul radăcinii . a arborilor taiati in scaun.TsG19 __ COD_J _ DENUMIRE RESURsA Utilaje U.715.2819.fara de nivelari naturale 81 . Al -1 I Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor. peste 110 cp Tractor pe şenile 150cp'cu remorca 1 ore 11. CANTITĂŢI CANTITATI U.dezracăcinarea şi scoaterea propriu-zisă concomitent cu impingerea şi îndepărtarea .ruperea radăcinilor laterale prin una sau mai multe treceri (pentru diametrul peste 60 cm) .21 /~~ 111.peste 100 cm Cuprinde: . cuplat la tractorul rutier. gropi etc). cu buldozer pe şenile S-1500 .tractor pe şenile. peste 110 cp Tractor pe şenile 150 cp cu remorca / ore 11.M Al 1 81 1 Cl 1 01 Executarea araturii la adancimea de 25-28 cm.8816.deplasarea succesiva de la arbore la arbore. pe distanţa medie de 50 m.apropierea de arbore. Se măsoară la 100 buc arbori. . in terenuri: 29552700076151 129525000056141 Ech iament defrişator pt. in terenuri: 2955270007615/ /2952500005614/ Echipament defrişator pt. dupa defrisare. II masoara la hectar.M -CDD DENUMIRE RESURSA I 1\"52 \ tcnlp 110 cp 129525~00056141 Tractor pe şenile 150 cp cu remorca ore \ \ ore ~ A1 I 81 I Cl - I TsG20 1 COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje U. cu plugul cu 2 trupite. de pe terenurile nisipoase.până la 40 cm Bl-dela41 cm la 70 cm Cl . pe distanţa medie de 50 m.cu denivelărl naturale (privale.tractor pe şenile.. avand diametrele: ('llprlnde: II1plngerea până la distanţa de 150 m a materialului lemnos rezultat din defrişare. Cuprinde: • aşezarea utilajului in poziţie de lucru • aratul propriu-zis I~ 50 51 . la varianta Al rovenire fără sarcină.65 i 8. de la mijlocul rA~lolln depozit. Al .01 1 do luncă la distanţa de 150 m cu defrişetor montat pe tractor S-1500 III neaccidentate.M "" I I I I .

------------ U. Se masoara la hectar.indepartarea radacinilor ascunse . . -. cu tractorul rutier tip forestier.U 65 1 ore 176110.-------_.M COD DENUMIRERESURSĂ MI 81 Utilaje 1fera I 111. .. Se masoara la hectar.deplasarea de la o grămada la alta . 29321100044061 Plug lip Prp2-35 cu tracI mecanica cu trupiţe Irac.laza II nI • faza III t)lIprlnde: l' HI.reglarea adâncimii pe parcurs . Comasatea depozitelor de resturi lemnoase (provenite di n defrisare) cu o formatie cu 4 buldozere pe senile S1500. c~o '---- DENUMI~~-R-ES-U-RS-A---1 -.transportul pănă la depozit . fie sub formă de cenuşă ca îngrăşământ Ungereafocului.. II masoară la hectar al depozitului iniţial. __ .intoarcerea utilajului la capete.staţionarea la descarcare .-_.:._ Utilaje 221000355~ Buldozer pe şenile 81-180 cp Iare ___ coo= DENUM'RE RESURsA Utilaje t:C ~i 341044~05605l!ractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 52 ..apropierea utilajului de grămezile lemnoase .revenirea cu remorca goala.M I__ A1 ~-JAN-TI!-j-TI-Î 81 -- C1' J _ . cu diametrul mai mic de 4 cm rnasarea depozitului de la 20 m la~mela 12 m lăţime 1 JWl \1 . . cu remorca de 3 tone.TsG22 . a resturilor lemnoase adunate de pe suprafete defrisate Cuprinde: ._-_._. __ .arderea 2 a resturilor lemnoase Illlmasarea de la 12 m lăţime la 6 m lâtime IIlZa 111_adunarea (strângerea propriu·zisă)in gramezi a resturilor lemnoase de la 6 m lăţime la 2 IlIlo\lme vntorificarea resturilor fie prin mangalizare..91 TsG21A Transportarea la distanta de pana la 500 m. in fazele: CANT U..R I _arderea 1 (parţială) a resturilollemnoase.

care are ca scop să aducă olul într-un grad de structură şi afânare apropiat de cel necesar pentru un pili germinativ.1. extragerea pământului vegetal. 3. Extragerea pământului vegetal se face cu atenţie pentru păstrarea hucturi' acestuia şi a tuturor calităţilor necesare unui pat germinativ şi după Iurnere. PLANTĂRI ŞI TRANSPLANTĂRI.2. Lucrarea de finisare a suprafeţelor după nivelare. transportul şi replantarea materialului Jondrologic. plantări şi transplantări. astfel: pregătirea terenului (degaja rea de diferite materiale. lor În depozit 54 55 .3. însămânţarea gazonului şi a ierburilor perene. TERENURI DE JOC PENTRU COPII. brăzduirii sau plantării de flori. executarea terenurilor de sport şi a pistelor de atletism precum şi a stâncăriei ornamentale. Doborârea arborilor prevăzută În prezentul capitol se execută numai în spaţii înguste speciale care obligă la o tăiere fragmentată În poziţie verticală. În cazul executării terenurilor de sport din materiale elastice .3..mixturi cauciucate s-au avut În vedere condiţiile specifice de punere În operă a cestora.lucrări de combaterea bolilor şi dăunătorilor. lucrări de protejarea plantaţiilor (udatul. cât şi netehnologice din timpul manipulărilor. 1. lucrări privind amenajarea aleilor de parc şi terenurilor de joc pentru copii. terenuri de sport şi stâncărie ornamentală. lucrări de nivelare şi finisare. La elaborarea normelor de deviz privind amenajarea aleilor. administrarea îngrăşămintelor organice şi. terenurilor de joc pentru copii. Capitolul de faţă cuprinde norme de deviz pentru lucrările privind amenajarea peluzelor.. udatul terenului. manoperă şi ore utilaj pentru executarea unei unităţi de lucrare În conditiile definite prin textul normelor respective. ALEI.1. Conţinutul capitolului 1. lucrări de plantări de flori şi plante perene. 3. Normele de deviz pentru lucrările de defrişări şi tăieri sau doborâri de arbori din acest capitol se aplică numai În ipoteza Intălnirii acestora cu caracter izolat În ansamblul lucrărilor de amenajări de spaţii verzi. În vederea utilizării lui ulterioare precum şi măsurile obligatorii ce trebuie luate la extragerea. terenuri de sport şi stâncărie ornamentală. separarea pământului vegetal de cel teril. curăţirea sculelor şi uneltelor de lucru şi transportul după efectuarea lucrărilor. defrişări. brăzduiri etc. ambalarea. de materiale care intră efectiv În operă. Consumurile specifice de materiale pentru lucrările din acest capitol cuprind atât cantităţile pierderile tehnologice şi transporturilor şi depozitărilor. Învelirea trunchiului cu funii din trestie cu apărători). Condiţii tehnice motor din acest capitol speciale avute În vedere la elaborarea Generalităţi 1. cu respectarea normativelor şi prescripţiilor tehnice În vigoare În condiţiile unei organizări raţionale a şantierelor şi punctelor de lucru. chimice. mobilizarea solului. Conţinutul normelor cosi rea sau tunderea ierbii etc. TERENURI DE SPORT ŞI STÂNCĂRIE ORNAMENTALĂ 2. . După aşternerea pământului vegetal sau mobilizarea solului.2. 2. se n/(ocută de obicei nivelarea cu mărunţire fină. terenuri de joc pentru copii. planta rea lor în gropi gata făcute sau În şanţ pentru gard viu). a căror temperatură este de 60-96 C. Consum urile specifice de manoperă cuprind pe lângă lucrările precizate prin textul normelor respective şi următoarele operaţii: adunarea sculelor şi uneltelor la locul de lucru.4. s-a Iinut seama de tehnologiile actuale specifice. se face totdeauna înaintea Însămânţării gazonului. aşternere de pământ vegetal). 2.2. . 1. tlxocutându-se numai de muncitori cu calificare superioară. - La elaborarea normelor de deviz din acest capitol s-a ţinut seama de Illtllntoarele condiţii tehnice speciale: 2. Normele de deviz din acest capitol cuprind toate consumurile specifice de materiale. lucrări auxiliare necesare pentru realizarea în bune condiţiuni a lucrărilor de înierbare şi pentru întreţinerea lor până la predarea către beneficiar. realizarea lucrărilor de plantaţii de arbori şi arbuşti ornamentali în spatii verzi (săparea gropilor de diferite dimensiuni precum şi a şanţului de gard viu. extragerea arborilor şi arbuştilor cu balot de pământ la rădăcină sau fără. 3. -. 2.CAPITOLUL Ts H AMENAJĂRI PELUZE.1. înierbarea terenului În scopuri decorative sau de consolidare. La executarea lucrărilor de plantări şi transplantăi-i se va ţine oarna de păstrarea structurii solului. folosite la lucrările prevăzute În cest capitol.

gunoi. Se măsoară la 100 m areamalerialelorin afara zonei de lucru.peste 100 crn Cuprinde: . automacarale necesare plantării arborilor cu balot etc. . prin sectionare a crengilor.. in gramezi a diferitelor materiale ca: frunze. I1tQnualaa arborilor.scoaterea rădaci•.sapa grebla. _doborarea trunchiurilor ob~rariiarborilor. crăci. . .eXiste . pietreetc a. d maro' ~ COD DENUMIRE RESURSĂ Manoperă l I CANT U.curaţarea terenului . 56 57 .strângerea Cii mân aplicarie. .61-100 cm E1 . ramurilor si tulpinei succesiva A1 .07 TOTAL ore 7.31-60 cm 01 . măsurate În unităţile de mai sus. ~tela suprafaţă sau puţin ingropate p acestora cu roaba nn ~pare cu sapa la adâncimea de 5 cm de iarba şi buruieni şi transportul la Nu se cuprindee~acu ~Ineazonei de lucru. a utilajelor folosite la lucrările prevăzute rezultate din executarea În imediata apropiere a orele efective În acest capitol. iar plata lor se va face pe baza cantităţilor efectiv executate. pentru a fi evacuate. a crăcilor.3. cu dispozitiv de stropire. . executată la Inăltlme . Condiţii de măsurare a lucrărilor Lucrările corespunzătoare normelor de deviz din acest capitol se măsoară În unităţile de măsură arătate la fiecare articol. şi . de TsH01A 3.• ilor Nu se cuprinde tra t'lsport uilliaterialelor in afara zonei de lucru. 4.07 TsH02 Taierea .secţio~area prealabilă d. Cantităţi le de lucrări.-- degaja rea locului de lucru de deşeurile lucrărilor şi depozitarea lor pe sorturi locului de lucru.până la 10 cITI 81-11-30cm C1 .. ramurilor şltulplnllor. . Consumurile specifice de ore utilaj cuprind funcţionare ~egajarea terenului de corpuri straine Utilaţele folosite la executarea lucrărilor prevăzute În acest capitol sunt: transportor cu bandă mobil de 15 m. Păltq\i e suprafaţă curăţată. se stabilesc pentru fiecare normă de deviz pe baza lucrărilor necesare prescrise prin proiect.M f--- 9310060019900\ califlc ~ \ ore \7. autocisternă de 5 t. Cuprinde: .

92 30._---. radacinilor..83 --_..55 -.:. pe teren orizontal sau cu panta la 20%.---. teren mijlociu la adâncimea mijlociu la adâncimea mijlociu la adâncimea tare la adâncimea de tare la adâncimea de tare la adâncimea de de 10 cm de 20 cm de 30 cm 10 cm 20 cm 30 cm 9310060019900/ Muncitor necalificat / ore 10...24 19... TsH04 ----------·-------.~~. indepartarea pietrelor şi altor corpuri străine.::.teren mijlociu 81 ...._--_.:..77 Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal. cu pastrarea structurii Al .77 0.46112.41 0.. uprinde: saparea şi Întoarcerea pamântului cu sfărâmarea sumară a bulgarilor Illvelarea şi marunţirea bulgărilor cu sapa şi grebla .46 12.:. COD DENUMIRE RESURSA Manoperă CANT COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U.=-::.06 0.M I Al I I I I Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal...-------. nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului A1 • teren 111• teren 1 • teren 1)1. Se măsoară la metru cub În sapatura.13 \ 0.42/43.. in straturi de: Al -10 cm grosime B1 -15 cm grosime Cl .07 0. cu pastrarea structurii.07 0..24119.20 cm grosime Dl ..33 \ 0...47 \ ore 0.2 \ O 28 \ 0.teren tare...08 0.27 0.28 0. r.._. teren \._--------'~~.19 0....30 cm grosime TsHOS 58 \ 59 .42 43..masoara la bucata arbore tălat..:.:.- TsH03 Extragerea pamantului necesar amenajarii spatiilor verzi.35 0.--'-=----~~-'--.2 \ 0.92130.83 TOTAL ore 0.1 • teren 111.98 1.9811.08 0.----TI----------------------------~ DENUMIRE RESURSA Manoperă COD U. Cuprinde saparea şi aruncarea pamântului in depozit sau vehicul.lInisarea prin greblarea repetata la metru pătrat de suprafaţă mobilizată.08 TOTAL ore Am1 9310060019900 I Muncitor necalificat TOTAL ------------- 0. Iare ore 10..M ~ 7129020012800 \ Peisagist-floricultor 9310060019900 Muncitor necalificat ore \ 0.

TSH08. -------------------- L.35/ 0..18 TsH06 Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat.M A11 81 Manoperă ICl 129221700011221Transportor cu bandă mobilă 15 m lungime NOTA: Normele se aplică şi pentru imbracăminţi peste 8 m.14 _--_.11 0. in vederea consolidarii lor. COD ---- ~ I I DENUMIRE RESURSA Manoperă I U.4 ----------------- 60 61 . cu grosimea stratului din pamant vegetal de: A1-10cm 81 .saparea treptelor in lungul taluzului. -aşternerea.14/018 A1-10crn 131 -15 crn Cl .3/ 0. Nu cuprinde săpatul şi transportul pământului vegetal in afara zonei de lucru._------_. Se măsoară la metru patrat de taluz lrnbracat. executata pe taluz.3 0. înalţime a taluzului._-----. . in vederea consolidarii lor. __ . cu grosimea stratului de pamant vegetal de: Al 7129020012800) Peisagist-floricultor _ .4 TOTAL ore 0. la inaltimea cuprinsa intre 4 m si 8 m. TOTAL ore 0. »: / TsH07 -------l---1 COD ----L DENUMIRE RESURSA Manoperă U. executata pe taluzuri cu inaltimea de pana la 4 m.13/0.11)0. ) ore )0.sfărâmarea sumara a bulgarilor Se masoara la metru patrat de strat aşternul.0.13 0. nivelarea şi baterea uşoară cu bătătorul de lemn.transportul in interiorul zonei de lucru a pământului vegetal.15 cm Cl .Cuprinde: -tragerea pământului din grămezi cu sapa sau Împrăştierea cu lopata .M --~ ~ CANTITATI ._~_L~ COD r----- 9310060019900 Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricullor ore Utilaje DENUMIRE RESURSA CANTITATI U.20 crn Nu cuprinde săpatul şi transportul pământului vegetal În afara zonei. 7129020012800) Peisagist-floricultor ) ore / 0.35 0..20 crn Cuprinde: . Se măsoară la metru patrat de taluz lrnbrăcat._---_. • incarcarea pământului vegetal pe bandă şi transportul lui la locul de pus În lucrare. cu acordarea sporurilor din art.M I 1 r I D1 Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat.

• umplerea rosturilor cu pământ prin lmprăstiere: • măturarea suprafeţei brăzduite cu târnul.operaţiile de imbracarea taluzurilor.pe suprafaţe orizontale sau in panta sub 30%. 81 .32 TOTAL ore 0.. unde: S1 = suprafaţa imbrăcăminţii executata pe treapta 18-12 m.. C1 • in benzi sau chenare cu panta <30%.::.sporul pentru lmbracamnte cu pamănt vegetal a treptelor de câte 4 m înalţime pe taluz.96 pământ vegetal peste 8 '129020012800 \ Peisagist-floricultor Manoperă \ ore \ 4.:.::. • brazduirea.Se . \ COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale \ U. se va calcula pe baza suprafeţei echivalente ..-. 1\1 • pe suprafeţe continue orizontale sau cu panta < 30%. pentru imbracarea cu pamant vegetal pe fiecare 4 m inaltime de taluz peste inaltimea de 8 m din articolul respectiv. 111\1ropatui grebla de gradina. 01 • in benzi sau chenare cu panta >30% şi inălţime de taluz până la 8 m. cu Insarea solului semanat cu tavalugul de mâna.16 0.. confecţionatul şi baterea ţăruşi lor la taluze. IlIllQnarea prin împrăştiere cu mâna. corespunzator grosimii stratului din pamant vegetal A1-10cm 81-15cm C1-20cm Cuprinde: . TsH07. ti masoara la 100 m pătraţi de suprafaţă. IlilIIsportul in interiorul zonei de lucru.pe suprafeţe in panta peste 30%..24 ..96 \ 3.M CANTITJi A1~ 0221107204435 \ Seminte de plante-graminee perene (pm) \ kg \ 3. C1 . • extragerea şi stivuirea brazdelor. la suprafaţa echivalenta de imbracăminte cu m inalţime a taluzului.. • baterea cu maiul sau palma de lemn..0.2 TOTAL ore 4.stabilită cu relaţia: Se = S1 + 2S2 + 2S3 . S2 = suprafaţa Îmbracaminţii executata pe treapta II.32 --------_..IElierea pe doua direcţii a suprafeţei inierbate. situate peste Înalţimea taluzului de 8 m. Se masoara la metru patrat. -------Manoperă A1 81 C1 Tsl Brazduiri 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 10. _--------'--'-----'--'-. Nu cuprinde pregatirea suprafeţelor de insamânţat şi udatul._--_ NOTA: ..N_T_IT. Cuprinde: .1610.-~~=-::. 12-16 m etc. • transportul brazdelor cu roaba de la marginea zonei de lucru. TsH09 Semanarea gazonului A1 .TsH08 Spor la consumurile de forte de munca la art.ĂT_I---. Cllprlnde: /' IIUlllrea şi uniformizarea componentelor / din seminţele de plante graminee.. Nu sunt cuprinse: • transportul braz~e\or de la locul de extragere.M r-_CA.82 5.:._.2 ------- --~:T· ----- DENUMIRERESURsA U. 63 62 . pe suprafeţe continue cu panta >30% şi inălţime taluz până la 8 m. 131.::.82 \ 5.pe suprafeţele taluzelor cu 1 kg sămânţă pe 100 mp.2410.

TsH11 Spor la normele TsH10B si TsH10D pentru brazduirea de consolidare. peste înălţimea de 8 . [o _~~~_______ ~-r---Peisagist-floricultor NOTA'~ _sporul pentru brăzduită corespunzatoare treptelor de câte 4 m Înălţime de ta.În benzi sau chenare.pe suprafaţe continue.1 . Nu este cuprins transportul apei de la sursă cu cisterna. 81 . cu acordarea sporurilor de la ari. cuprinsa între 12-16 m etc..16 \ 64 65 .015 Udarea suprafetelor A1 . Cuprinde: .udarea terenului de brăzduit. la suprafaţa echivalenta de brăzduire peste Înălţimea de 8 m a taluzului. S2 = suprafaţa brăzduită..E TOTAL ore Apa industriala in cisterne pt.1 .63 1 0. .lucrari drumuri-terasam. ---. . Manoperă 7129020012800 \ Peisagist-floricultor I COD I Muncitor necalificat ----------------J-. 0. Se măsoară la metru pătrat.. -~ O.strângerea furlunului.lucrari drumuri-terasam.cuprinsă Între 8-12 m. Înălţime a taluzului.71 0.udare şi manevrarea furlunului în timpul udării.04 1. = DENUMIRE RESURSĂ Materiale = v= 20101029188231 4100116202806 Margini din fag lungime 1-2m cal unica Apa industriala in cisterne pt.---. 81 ..015 0.udatul după brăzduire.Se . COD DENUMIRE RESURSA I I 41001162028061 Materiale _E~ I m3\ 1 \ ore \ O.Întinderea furtunului şi prinderea la gura de apă. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă brăzdata..71 11.015 0.015 0. cu furtunul 71290200128001 1 ore 1 0.16 TOTAL ore 0. .de la cisternă. a taluzului.M Manoperă I A1 I 81 I 34105400056031 Autocistemă 5-8 t cu dispozitive de stroPireJ~~~ 93100600199001 I ore 10.E Utilaje DENUMIRE RESURSA_U.9 ore 0. pe fiecare 4 m inaltime de taluz peste cea de 8 m prevazuta in normele respective. 1 . executata: A1 . corespunzătoare treptei II. se va calcula pe baza suprafeţei echivalente .2510.04 NOTA: Normele A1 şi 81 se aplică şi pentru brăzduiri peste 8 m.63 0.M A1 relaţia: Se = S1 + 2S2 + 3S3 + . I ---.s CANTITĂŢI U. Manoperă I TOTAL mi m3 12 87 12 87 . S1 suprafaţa brazduita corespunzătoare treptei 1.de la hidranţi.9 I 0.. Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţă udată. TSH 11.25 0..

_ .i COD ----- ------DENUMIRE RESURSA 1: [~ ore \ ore TOTAL ore . . 1 1 ore 80.M Al 81 82 Plivi rea buruienilor t in peluze 0141117204629 Ingrasaminte organice mranita 33 azot in saci pol 1 - 1000 - - I I I I I I I I 2415907304285 2413327346776 Azotat amoniu ingras.organice.vicanit kg t Superfosfat granulat exprimat in p205 Manoperă - I 1 93100600199001 7129020012800 Muncitor necalificat Peisagist-f1oricultor TOTAL 4 24 Iare 1 . Se masoara la 100 metri pătraţi suprafaţă cosită ~---.. .24 80. Cuprinde: pentru varianta Al. . .---- I COD DENUMIRE RESURSA 1 . . Cuprinde: cosirea gazonului şi strângerea în gramezi cu grebla in zona de lucru.împrăştierea cu lopata. _ căratul buruienilor pănă la alei prin purtare directa.transportul În interiorul zonei de lucru. . din azotat de amoniu granulat cu concentraţie 33%.in teren orizontal sa~ cu pante până la 30%.. din superfosfat granulatcu concentraţie 45%. .saparea pentru Încorporarea in solia gropile de plantare. din rnramta. _ depozitarea lor la marginea zonei de lucru in grămezi.TsH13 Administrarea ingrasamintelor Cosi rea manuala a gazonului A 1 . Se măsoară la tona de îngrăşământ administrat. Al ._1 I Manoperă 7129020P 12800 I Peisagist-floricultor 66 67 . . P.căntărirea lnqrăsamntelor chimice şi uniformizarea prin amestecarea manuala: .37 Cuprinde: _ extragerea manuală a buruienilor cu unelte de plivit. B 1 .distribuitul şi săpătura în vederea lncorporării îngrăşămintelor în sol pentru gropile de plantare.37 ore 4. CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA Materiale U. i __ .1 Manoperă 9310060019900 7129020012800 \ Muncitor necalificat Peisagist-floricultor -. Se măsoară la 100 metri patraţi de suprafaţă plivită.chimice.37 80. Nu cuprinde evacuarea gazonului cosit in afara zonei de lucru. . 82 . 205.in teren cu pante peste 30%. Pentru varianta 81 sau 82.gran.transportul îngrăşămintelor organice În interiorul zonei de lucru.37 80. . 81 ..lrnprăstiatul pe suprafeţe de teren orizontale sau taluze.chimice.nivelarea sumară cu grebla._.

arbuşti cu ghimpi şi trandafiri.teren tare.57 TOTAL Extragerea manuala a arborilor si puieti lor de arbori fara balot de pamant la radacina Al .13 1. ._-- . inclusiv separarea pământului vegetal..M 1-- CANT Saparea izolate.teren uşor.1311. • tăierea rădăcinilor. Cl .. B 1 ._. -- DENUMIRE RESURSĂ Manoperă I Manoperă ---_. Nu cuprinde transportul materialului în afara zonei de lucru Se măsoară la 100 metri patraţi de contur rectificat. Se măsoară la metru cub în săpătură .arbuşti. -[--- COD CANT U.._--.M 1--.. Cuprinde: • săparea manuală a gropii şi aruncarea pământului pe mal cu depozitarea lui la 1 m de mar gropii.--. ._-- 93100600199001 Muncitor necalificat I ore 11.tăierea cu cazamaua a marginilor peluzelor sau rabatelor.împrăştierea pământului.50 m. in: 1 ore 10. Cuprinde: . gropile avand largimea de la 2 m si adancimea de pana la 1. stratului pana manual a a gropilor poligonale pentru plantari cu pastrarea structurii solului si separarea de pamant vegetal.săparea În jurul puieţi lor.teren foarte tare.puieţi de arbori. Cuprinde: .53 TsH16A Rectificarea marginilor la peluze si rabate A 1 .15 TOTAL ore 2. Dl ..teren mijlociu._-.M 1--- DENUMIRE RESURSĂ --- 'l TOTAL ~---I--C~NTIT U.81 -----~~ ore 1. .strângerea şi transportul materialului rezultat din rectificare la marginea zonei de lucru.COD 9310060019 900 Muncitor necalificat DENUMIRE RESURSĂ U. 68 \ ~ 69 .57 ore 2.8 7129020012800 I Peisagist-floricultor ore 12. C1 . COD . B1 .

23 3.saparea şanţului in jurul balotului cu diam.41 0.7~ ore 0.transportul la marginea zonei de lucru.arbori cu diametrul tulpinii de 16-20 cm.curatarsa şi taierea radacinilor.M A1TB1TCl '1 310060019900\ 7129020012800 Peisagist-floricullor 1 DENUMIRE RESURSA Manoperă ~HCI U.1 0.strângerea coroanei cu sfoara.341 0. ..lucrari drumuriterasam. 81 . ~ -J' --COD I CANT COD DENUMIRE RESURSA Materiale U. 0. .34 0. ~~O_~CManoperă 7129020012800 1 >0] CANTITAŢI " U.lnepa de 0. Cuprinde: . C1 .98 0.3 ore 1. in vederea transplantarii A1 .O x1500 S 2542 .M 1---- M ~ __ o DE NUMIRE RESURSA Materiale U. • astuparea şanţului cu pământ.M A1 81 -- -~--Sfoara din clnepă dn = 2 mm. Se masoara la bucata. S 1930-80 Pinza sac din fire de .ambalarea balotului.9. Se masoara la bucata.50 şi h . .6: 1.arbori cu diametrul tulpinii de 10-15 cm. Se masoara la bucata.39 0.41 TsH19 Pregatirea sistemului radicular la arbori. interior 0.40 m şi adâncimea de 0. CANTIT Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor de pana la h 2 m.391 0.60-1 m.scoaterea puieţilor.40 m = = A1 .40 m si h 0. = 0. avand balot de pamant la radacina de diam.72 0.51 \ 2.27 ore 2.198 - 0.099 1.M Al \ TOTAL ore \ 1.1 1.57 DENUMIRE RESURsA Muncitor necalificat Peisagist-floricultor TOTAL ore ore 1 0. Cuprinde: • saparea şanţului circular În jurul arborelui cu diametrul interior de 7 ori mai mare decăt dic arborelui. .ambalat in plasa de sărma: 81 . inclusiv primul udat al umpluturii. având laţi mea de 0.50 m.: ore 2. Manoperă \ m3 \ OQ99 \ 0.584 9310060019900 \ Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricUltor TOTAL \ ore \ 1.0 x1 .09! 1752117344766 1725127333925 2710503805346 2873132005339 kg m2 kg kg 0.arbori cu dia metrul tulpinii de 21-25 cm.40 m şi diam.ambalat în pânză de sac. 70 ~ 71 . exterior de 1.5 OL32 S 889 Plasa sirma zincata ( rabit} 25.1 m laţime Sirma moale zincata )= 4100116202806 \ Apa industriala in cisteme pt. • taierea radacinilor cu toporul.

471 ore 3.13 341052000~Automacara 5 tf I~JQ:~~ 0.3 3.lucrari drumuri-terasam. E1 .cu invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu pânză de sac.CANTITAŢI COD TsH21 Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pana la 10 cm.178 0. Sfoara din cinepa dn 0.4512.178 • - """"""""''''7''[ 1 Aulomacara 5 tf _ kg 1 kg 1 0.297/ /2.0 x1500 S 2542 Rogojini din papura 1.991 1. .01 I 0.92 ore 6.8x1 .0 x1.855/J!.8x 1. D1 .3 3.594 2.39 '--4100116202806/ 17521173447921 -----------~~_L Materiale TOTAL Utilaje Apa industriala in cisterne pt.0 x1. Sfoara din cinepa dn I m3 I 0.0 x1500 S 2542 Rogojini din papura 1.01 = 6 mm 1 1725127333925 27105038054491 / 2873132005339 /2052157343803/ Pînza sac din fire de cinepă de 0.991 1. F1 . Utilaje Manoperă DENUMIRE RESURSĂ U.0 OL32 S 889 Plasa sirma zincata (rabit) 25.584 / / 1 / / buc / 72 .ridicarea cu macaraua.cu invelirea coroanei şi cu ambalarea balotului cu pânză de sac şi plasă de sârmă.50 balotul având diametrul de 0.protejarea bazei tulpinii prin înfăşurarea cu pănza de sac.lucrari drumuri-terasam. diametrul exterior de 1. = 6 mm Pinza sac din fire de cînepă de 0. .75 5.cu invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu plasă de sârmă.M~ 1~_~_~_L~ 93100600199001 Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricultor TOTAL I are 12. 73 . C1 .2971 0.991 0.4512.178 2.584 1.66 ore 5.855l DENUMIRE RESURSA COD Cuprinde: .M m3 kg m2 kg kg buc ~--CAI E1 Apa industriala in cisterne pt. .99 = finisarea şi ambalarea balotului şi intarirea lui cu legătură de sârmă.584 / 0.fara învelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu plasă de sârmă.01 1 kg 1 m2 - /0.fără invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu pânză de sac. . cu balot de pamant la radacina.991' 0.471 ore 3.8m I 0.fară invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu pânză de sac şi plasă de sârmă..75 6.1 m Sirma moale zincala D= 4.50 m.0 OL32 S 889 Plasa sirma zincata ( rabit) 25.fixarea in camion şi stropirea cu apa a coroanei. . Se masoara la bucată.099 0. 81 .înveli rea coroanei cu rogojini legate cu sfoara.M A1 __ I 93100600199001 CANTIT /ATI 81 C1 / D1 7129020012800 Muncitor necalificat Peisagist-floricultor I ore 12.curăţarsa şi taierea radacinilor. 4100116202806 1752117344792 1725127333925 2710503805449 2873132005339 2052157343803 I -------Materiale El U.099/ 1 0.70 m şi înalţimea de 0.saparea şanţului circular in jurul balotului. ~. prevazuti: A 1 .1 m lăţime Sirma moale zincata 0= 4.8m Manoperă -C-O-D ~1-----lăţime DENUMIRE RESURSA U.

356 m3 0.8xl Bm Sirma moale zincata D~3.52\3.07912.9414.0 xl .99 11.8-4m 1=60 S 8689 ~operă COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.91 7.99 1 7129020012800 Peisagist-floricultor 438/1 Pînză sac din fire de cinepă de 0.A.297 9] 9] 11.396 0.8-4m I ore JJ!ilaje ore 14.08911.34 1 ore 5.058 0.0 xl .614 4.085 0.822 1.5 2 .594 0.238' 0. Ma.55 9.594 m 9. I ~ A1-~.356 1 m3 10.56 14.O x1500 S 2542 Scind.8x1 .65 \ 7. .782 buc 1.25 TOTAL ore 11. tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm..fag neab clAgr=40mm 1=60 S 8689 L=1 .cu invelirea coroanei diam.8m Sirma moale zincata 0= 3.614 4.9 9.718 0.107 2710602000030 117251273339251 1752117344792 2052157343803 2710503805425 2010102918823 2873132005339 120101029142291 I Otel beton profil neted 08 I 37 D= 6 mm S 1 kg 11. Fl .săparea şanţului exterior. tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm.gr=40mro L=l .6 5.863 CANT ~ COD Cuprinde: .0 OL32 S 889 Margini din fag lungime 1-2m cal unica Plasa sirma zincata ( rabit) 25.356 I 0.M!!teriale 2110602000030 1725127333925 1752117344792 052157343803 2710503805425 Olel beton profil neted 08 37 0= 6 mm S 438/1 sac din fire de cinepa de 0.167 0. tulpinii arborelui fiind de 16-20 m.fără învelirea coroanei diam.. Se măsoară la bucată.54 10. fixarea şi strângerea lor cu fier-beton (diam.594 9] 11. .0581 I 74 75 .7 m laţime Sfoara din cinepa dn = 6 rom Rogojini din papura 1.822 2.525 0.396 ------------------~ m kg 9B 1.95 6. in cazul protejării coroanei. legarea odgonului de balot.cu invelirea coroanei diam.9 CANTITAŢI I 2010102918823 01 2873132005339 2010102914229 kg 2. ridicarea cu macaraua şi fixarea in camion.. ambalat in plasa de sarma si doage Al 81 Cl Dl El . tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm.fara inveli rea coroanei diam.fără invelirea coroanei diam.1881 kg buc kg 0. se înveleşte cu rogojini şi se leagă cu sfoară.17 ore 8.921 m2 1.69 34105200013731 Automacara 5 tf Util<jo ___ore ~8~lo~~~Il6J RESURSA 0. infăşurarea tulpinii la bază cu pânză de sac şi scânduri pentru protecţie. 4-6 mm. .545 0. I '1006001990 112902001280~\ -~~ . CANTITATI Extragerea mecanizata a arborilor cu diam. I Plnza DEN~RE I~'--------Ll~ kg 2.. de peste 10 cm. .. ".079 2. A1 kg 0. curătarea şi taierea radăcinilor cu toporul şi cablul.cu invelirea coroanei diam. ambalarea balotului cu plasa de sârmă.65\7.66 34105200013731 Automacara 5 tf 0.M f---------. tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm.52 6.ne"mecalmca! Pelsaglsl-floricullor TOTAL B! [l'1 [D1J 6.1071 0.7 m laţime Sfoara din cinepa dn = 6 mm Rogojini din papura 1.14 0.863 0.961 1.287 9310060019900 \ Muncitor necalificat 0.089 1188 kg 0.O xlS00 S 2542 Scindfag neab cI. cu balot de pamant la radacina.28712.9 ore \2.6 13.921 1 m2 1 0. tulpinii arborelui fiind de 16-20 cm.COD DENUMIRE __ RESURSA lJ.).0851 0.M.0 OL32 S 889 Margini din fag lungime 1-2m cal unica Plasa sirma zincata ( rabit) 25.

la arbori foioşi şi raşinoşi cu diametrul până la 11-15 cm.M A1 1 81 41001162028061 Apa industriala in cisteme pt.12 1. *') I COD ~I=-_ I Muncitor necalificat Peisagist-floricultor CANT DENUMIRERESURSA Mate riale U.la arbuşti.58 9310060019900\ ore ore ore Muncitor necalificat Peisagist-f1oricultor TOTAL 1 9310060019900 7129020012800 I TOTAL I 0.aşezarea balotului În groapa.i?" ) Puieţi arbori foioase făra balot . facerea farfuriei sau a muşuroaielor.01 2052157343803 1714227322897 \ Rogojini din papura 1.04 0.8m Frînghie cinepa 9-16 mm Trandafiri şi arebuşti cu ghimpi .trandafiri şi arbuşti cu ghimpi. Se masoara la bucata. scoaterea arbuştilor din stratificare. COD ] DENUMIRERESURS~----'- .7911. fără balot. 81 _ manual.scoaterea ambalaj ului. C 1 .36 *) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10202 . fără balot.M [ A1 C Materiale 02211072042031 Cuprinde: saparea şanţului circular in jurul balotului. la arbori foioşi şi răşinoşi cu diametrul până la 21-25 cm.manual. executate: A1 . aşezarea puieţilor.. Paie in snopi d 8-16 mm lungi de 70-80 cm Puieţi arbuşti toi oase fără balot . udarea radacmâor.TsH23 Extragerea manuala de buxus.până la 50 cm. curătarea şi tăierea radacinilor. 81 . acoperirea cu pământ.*) kg buc buc kg buc buc 0. ioroare! Se măsoară la bucata. Manoperă m310. 01 _mecanic.arbuşti fară balot. ambalarea balotului şi transportul până la marginea zonei de lucru.lucrari drumuriterasam. acoperirea cu paie şi legatul În balot..02 ore 0.peste 50 crn. C1 _ mecanic.8x1. tasonarea şi mocirlitul rădăcinilor. Cuprinde: .O x1500 S 2542 Mano pera 1 kg 10..manipularea În interiorul zonei de lucru. la arbori foioşi şi rasinosl cu diametrul până la 16-20 cm. 81 . forme cu balot de pamant la radacina cu inaltimea plantei A1 . 76 \ 77 . plantarea În gropi şi astuparea cu pământ.01 0.65 1. baterea pământului. etichetarea şi transportul in interiorul zonei de lucru. .*) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10207 "0) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10203 TsH24 Plantari A 1. E1 _ mecanic. .002 28731320053391 Plasa sirma zincata ( rabit) 25.puieţi de arbori foioşi. primul udat şi fasonarea Transplantari cu balot de pamant. trandafiri şi buxus forme. Cuprinde: _ transportul În interiorul zonei de lucru până la locul deplantare.la arbori foioşi şi raşlnosi cu diametrul până la10 cm. aşternerea de paie sau papură Între rădăcini. Jx1.U.34 ore 0. executarea şanţului pentru stratificare.8 7129020012800 I I ore \ 0.

') Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10208 ") Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10201 TsH26 Plantari pentru gard viu 111• arbuşti foioşi pe un rând. 1)1 .0541 1 1.43 I 0.041 I m31 - 10.7 mlanme Manoperă ! m2! I 0. Manoperă 9310060019900/ .861 6. • plantatul puieţilor şi primul udat.1 1 0.76 1 3.76 1 3.22/1.49 I 1 I - 1 3.3 1 0. • fasonatul şi mocirlitul.067 \ 3.r ) 120101029005651 Lemn rot cons nec stej L=1m d1=min 9cm d2=max 18 S 4342 /20101029187681 127105038054491 141001162028061 102212072046171 117251273339251 Laturoaie din fag lungime 1-3m ci cal it unica Sirma moale zincata 0= 4.57 0.imbrăcarea tulpinii cu trestie până la înalţimea de 2. .*) 1 Puieţi arbuşti rasinoase balot pamint .~-----------'----'---'----'-----'---'------j 1 Puieţi arbori răşinoase şi foioase balot pamint ._--_.36 1 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt. Cuprinde: • executarea şanţului pentru plantat.68 8.0 OL32 S 889 Apa industriala in cisterne pt.5 1 0.. 7129020012800 Muncitor necalificat Peisagist-floricultor TOTAL Utilaje ore / 0.86/1. Se măsoară la metru de gard viu.01 7129020012800 I Peisagist-floricultor TOTAL I ore I 0.49 1 1. .96 I 0. .68 ~~05200~~ Automacara 5 tf ~~1~ 78 I \ 79 .49 1 1.5 m şi legarea cu sfoară • .M A1 iliC1 -- D1 -- 1 m3 10.astuparea cu pământ a gropilor de plantare.76 CANTITĂŢI COD [ DENUMIRERESURSA -----------------~~ Materiale U.075 Pînză sac din fire de clnepă de 0.36 1 1 0.lucrari drumuri-terasam.0541 0.48 6.96 0.57 I 0.5 1 0..07 11.0541 0.05 7.03 11...batarea pamântului.0541 0. 111• arbuşti foioşi pe doua rânduri.43 0.03 11.99 1 I----~ ! .executarea farfuriilor sau muşuroaielor cu primul udat.") buc buc m3 3. - CO~ ) I DENUMIRERESURSA -----.33 9.buxus pe două rânduri. = fixarea şi Întinderea firelor. e1 • arbuşti coniferi pe un singur rând.36 I 10 1 10 1 Puieţi arbuşti foioase fără balot .128 0.26 5. transportul lor la locul de plantare şi repartizatul pe lungimea şanţului.051 1 m21 0.88 m 1 kg I 1.564 0.49 11.lucrari drumuri-terasam.564 \ 7.confecţionarea şi baterea ţăruşilor de ancorare.68 ore 0.67 7.04/ ore 1..03 1 1 1. arbuşti coniferi pe doua rânduri.! 8. • scosul puieţilor din depozit.. 1· buxus pe un rând. .128 0.06 0.87 0. . .83 / ore 1.03 1 1 1 1 buc 1 1 buc 11.răşinoase balot pamint . Trestie legată cu slrma pentru tencuieli 11. 1 .imbracarea trunchiului În pânză de sac şi scândurile la locul de prindere a sârmelor de legat.8 0. Se măsoară la bucata..*) Puieţi arbuşti .53 0.21 9. E1 Materiale .

Se măsoară la bucata.99 Al 81 Cl 01 gardurilor vii. Cuprinde: .03 0. 1-trandafiri.În forme a esenţelor cu frunze persistente.85 4. _.28 1 0.128 /10 . **) Apa industriala in cisteme pl. chenare de buxus.27 TOTAL ore 0. I Cuprinde: .56 ~ coo] 4100116202806 9310060019900 Muncitor necalificat DENUMIRE RESURSA Materiale CANT U. • taierea ramurilor cu foarfeca sau ferăstrăul in vederea formării coroanei.. • netezirea taierilor cu cosorul. 81 .05 I ore 1 0. borduri._ DENU_:~E RESURSA Materiale U. pentru varianta C 1.M J E1 I ~ j Taieri de corectie 4100116202806 I Puieţi arbuşti .20 m.cu furtunul._--]~~ CfI __ U.COD [ .răşinoase balot pamint . evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru. Se masoara la metru cub de apa folosită._. TOTAL *) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10202 TsH27 Udarea plantatiilor A 1 . __ .27 . Pentru udatul cu cistema se calculeaza separat transportul.udatul propriu-zis cu furtunul. 1 0.gard viu cu Înălţimea peste 1. • taierea lastarilor slab dezvoltaţi şi scurtarea Iăstarilor ramasi: • strângerea Iăstarilor tăiaţi şi indepartarea lor până la marginea zonei de lucru.296 /11.20 m. COD __ . • lntindere~' sforii. . _.transportul apei cu galeata.lucrari drumuri-terasam.~. Manoperă Tunderea 1 m3 10. . 80 81 .28 0..cu galeata.56 ore 0.puieţi de arbori pănă la 7 m lnălfime. chenare.56 buc /7. cuplarea şi strângerea furtunului la gura de apa.puieţi de arbori peste 7 m inălţime. U1 .gard viu cu inălţimea până la 1.borduri. forme 1 ore 10. . . Cuprinde: varianta A 1 şi 81.M A1 T 81 I Apa industriala in cisterne ptfucrarlcrumm-terasarn.. --_.M. DENUMIRE RESURSA Manoperă 9310060019900 7129020012800 I Muncitor necalificat Peisagist-floricullor TOTAL ore ore ore 1 0 09 . . Manoperă 7129020012800 I Peisagist-floricultor I m3 0.8514.desfăşurarea.991 0.47 0.

66\ Sirma moale obisnuita 0= 1. .) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10206 \ ore \ 0. gr=18 1=7 L=1-1.06 ore 0.până la 15 m Înalţime În teren.gran.53 3.98 1. Cuprinde: • mărunţirea şi prepararea amestecului de substanţe chimice pentru combatarea şi umplerea aparatului.03 0.99 terasam.5 OL32 S 889 2010102906997 Laturoaie rasin.scoaterea răsaduriior din ghivece sau culii.8 1.săparea gropilor pentru plantare.săparea gropilor pentru plantare.85 kg 1 . D1 . Se măsoară la 100 bUCăţiarbori. repartizarea lor. -înfăşurarea balotului cu hârtie groasă şi legarea cu sârmă. executata manual A1 .vicanit 33 azot in \ \ \ saci pol . .) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10205 ..săparea in jurul plantei pentru formarea balotului.. În varianta 01: . buc \ .\ .0610.transportul ghivecelor sau culiilor cu flori În interiorul zonei de lucru.in jardiniere şi vase decorative.08 32. ~ COD I .') 27105038031. C1 .14 0. . Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă tunsă.pregătirea ameslecului de pământ vegetal cu lnqrăşăminte chimice.-_.prin stropire. 9310060019900\ Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricultor TOTAL .\ 104 Plante flora re perene . _--- DENUMIRE ESURSĂ R Materiale ].05 ore 2.33: TsH3" Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii.udarea.051 0.plantarea. Cuprinde: În variantele A1 şi 81 . Se măsoară la 100 bUCăţiflori plantate.strângerea materialului tăiat şi evacuarea lui la marginea zonei de lucru.141 0.06 4100116202806\ Apa industriala in cisteme pt.0351 0. B1 . ._--tu-"1J UM CANTITĂŢI e1 [01 __ co~'-.. \ 83 82 .28i ore 2. 81 .prin prăfuire.umplerea jardinierelor cu amestec de pământ.02 1 0.198 ~415907304285 Azotat amoniu ingras.\ . in varianta C1 se adaugă: .59 3.25 S 942 Manoperă buc kg m 104 104 104 \ 19..98 Plantarea florilor si planteior perene A1 .lucrari drumuri.1 m3 10.plante perene cu balot În teren.___ I DENUMIRE RESURSA U. udarea şi acoperirea cu pământ. .--I-----__.08 2. .45 \ 1.transportul in interiorul zonei de lucru.\ 14.97 3.05 0.peste 15 cm inălţime in teren.98 TsH30 1.tunderea cu foarfeca sau cu maşina pe cele 3 fete.D31 0. _executarea stropirii sau prăfuirii prin acţionare manuală.*) kg 0.38 \ 071 \ 7. .M I I I CI I~ Manoperă I vi LEJJ 7129020012800 Peisagist-floricultor -------------TOTAL I ore I 0.plantarea. .1 \2112307324962\ Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tip1 160g/mp-suluri Plante florare anuale şi bienale ".85 39. .

cu imbracaminte din placi prefabricate din beton B 250 de 400x400x55 mm cu rosturi inierbate. 400x400x 55 marimea 5 S 1137 S 754 005 0 005 kg 1 . 7129020012800 9310060019900 I Pavator Muncitor necalificat TOTAL Utilaje I are ore ore I 0.A 1-G1.101 1 - - 1 1 1 1 TsH32 114214022003931 Balast pentru betoane 0-71 mm S 1667 114211022000681 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 114211022017011 Piatra sparta pt drumuri r. transportul cu roaba a materialelor in interiorul zonei de lucru.01710. Fl .107 0. ._---DENUMIRE RESURSA Manoperă CANT U. aştemerea unui strat de 5 cm grosime din piatră sparta de 7-15 mm sau din mozaic granulat de 7-10 mm din marmura aibă.04 TOTAL ------------------------------------- 14111122044541 Mozaic din marmura alba saci g= 7.A 1-Gl. El.Dale beton 50x50x8 cm cu rosturi inierbate.251 0. de nisip de 10 cm grosime.cu imbracaminte din dale prefabricate din beton B 250 de 400x400x55 mm cu rosturi bituminate.1011 1 - 10. 1 .33 0.Al-G1.015 1.04 ore 16. inclusiv cilindrarea lor.cu . F2.1 m2 1.015 1 1 23203226001891 Bitum pt.0791 \' 84 85 .101 12.01710.9514.071 0. .01710.13 1 1 1 - 10.sediment 8-15mm S 667 Manoperă 1 m3IO.NTITATI F1 -jF2-I~1-I-G2 .08 0.0 mm S 1667 I kg 1 m31 1 - 1 - I 1 - 1 1 1 - 186. aşternerea slratului de balast.251 0.M Al / ore /16.cu .0-7.02 1 - 1 1.102 14.01710.08 0.M A1 Î COD 81 DENUMIRE RESURSA Materiale U.----]~ COD 7129020012800 / Peisagist-floricultor . inierbarea sau bituminarea rosturilor.Oxl0. Gl.0571 1 m3 1 - El . de pietriş de 10 cm grosime.33 1' 0. Cuprinde: .951 0.02 Placa belon pt pavaje dim. nisip sau pietriş şi compactarea lor.08 0.102/ 1 m31 - - - Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii Al 81 el 01 . el.dale de beton 50x50x8 cm cu rosturi bituminate.0-7. G2 . aşezarea dalelor.93 18.07 0.07 0. verificarea imbracaminţilor la şablon şi rectifica rea profilului.33 0. 26611264224061 Dala din beton pentru drumuri 50x50x 8 S 6657 02211072044351 Seminte de plante-graminee 12661122800208 perene (pm) I 1. F2 .25 0.93/18.Fl. Gl . Se masoara la metru patrat.cu imbracaminte imbrăcăminte imbrăcăminte imbrăcaminte de balast de 10 cm grosime. G2.cu imbrăcăminte din mastic din marmura alba de 7-10 mm in strat de 5 crn.10710.Al. Bl. 1 0. . din piatra de 8-16 mm in strat de 5 crn: 1 1 10. aplicarea nivelarea şi compactarea terenului de fundaţie. urmata de unui slral de 4 cm grosime din argila compactată. drumuri tip D 40/50 11421202200525 /26531021008801 I I - I 1 - Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.07912.cu .07 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf --COD 1 ore 10.0 mm S 1667 Filer de calcar saci S 539 0.Omm 114212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.017 I I DENUMIRE RESURSA Materiale __ _r~I I m2 1 kg 1 m3 1 kg ŢJ---c. .01 .

baterea cu maiul.0841 I ~?2400040041~omp~~~~utocu 1 m3 1 0.0 1010 S 1667 Manoperă 1 m3 10.86 0.drenuri principale principale secundare secundare in teren permeabil.017 0. TsH33 Drenuri A1 B1 C1 01 .85 Cuprinde: . 1 2. Se masoara la metru de dren \ \.transportul cu roaba al materialelor drenante În interiorul zonei de lucru. 1 kg 10. .2181 1 m3 10. in teren impermeabil.Săparea şanţului.12510...-_ -J.M CANTITAŢI - __ o DEN UMIRE RESURSA -7129020012800/ 9310060019900 I -Manoperă F1 I F2 I G1 I G2 0. in teren permeabil.015 mc apa pe mp de imbracaminte.""'" ._.aşezarea În straturi a materialelor drenants..drenuri .udarea straturilor. ..lucrari drumuri-terasam.fara talpa cep si buza 200x1000 S 816 114211022004461 Bolovani de riu pt.montarea tubului colector. .02 1 1 buc 1 1 1 m3 1 1 1 10..21 2.0851 0. COD . . A1 J--81} Pavator Muncitor necalif TOTAL Utilaje 14211022000821 Pietris ciurui! nes palat de riu 7-30 mm S 1667 ore 0. 126611228043211 Tub bets.0-7.1571 71290900106001 9310060019900 Drenor canalist Muncitor necalificat TOTAL I 52 are 1 0.drenuri .drenuri .12BI rulouri pina la 12 It I ore I OO~. .21810. 1. NOTA: in norme nu sunt cuprinse: apa pentru compactars. .86 :. ~~M .. . 87 ' 86 .evacuarea pamântuui rezultat din sapatura până la marginea zonei de lucru.0181 1 1) Se va preciza grosimea dalelor in articolul de deviz prin variantele de preţ corespunzator grosimilor adoptate.98 64 0. -.01 1 0.drum cai ferate 150300mm S 1667 126511221004021 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 114212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri ~. 1 ore.-_.46 ore 1.94 0. COD I DENUMIRE RESURSA Materiale '~l-fili CANTI ~. transportul ei de la sursa şi udatul corespunzator unui consum mediu de 0.circ.9 141001162028061 Apa industriala in cisterne pt._----- -U. În teren impermeabil.

92 0.stratul patru 1 de 2 de 3 de straturi.stratul 1 de 10 cm.75 0.B \. udarea şi cilindrarea lor În straturi succesive.11I\luI1 de 12 cm. zgura roşie qrosieră. .O) 3710112611607\ 1421102201701 \ Zgura granulatadefurnal 15mm S667 Manopera \ m3 \ \ m3 \ \ m3 \ 0. .din doua straturi. .din . _ stratul 3 de 8 cm din 70% zgură roşie fină. 25% pământ lutos şi 5% nisip. B1 .79 1. . 25% pământ de frunze. din zgura roşie mazarata.. sistem H: . prepararea amestecului şi transportul cu roaba al materialelor de suprastructură in interic Ion ei de lucru şi scoaterea În afara zonei de lucru a pământului rezultat din săpătură.din trei straturi.stratul 1 de 12 cm.12 \ \ 1.stratul 1 de 15 cm. E 1 .stratul 1 de 15 cm.din doua straturi. zgura roşie mazarata. din zgura roşie grosieră. . sistem G: .1 1.004- 0. corectarea finisajului. 15% pământ lutos şi 10% nisip. . ezarea straturilor drenante şi de suprastructura. 10 cm.stratul 3 de 8 cm.stratul .din patru straturi.sediment 8- 9310060019900 7129020012800 \ Muncitor necalificat Pavator TOTAL ore \ \ ore ore 0. 88 89 . din turbă uşor tăvaluqită. din piatră spartă.. \ Zgură expasndată ptterenuri sport . _ stratul 4 de 12 cm.stratul . 20% pământ de frunze şi 20% pământ lutos. lu fina şi 7% rnll. Imlul 2 de 20 cm din zgura roşie qrosiera.0-7.din trei straturi. sistem J: . tratul 4 de 5 cm din 80% zgura roşie fină şi 20% pământ lutos şi 5% nisip. din 60% zgură roşie fină.stratul 1 de 15 cm.stratul 2 de 8 cm. .stratul 4 de 8 cm din 70% zgură roşie fină. din zgura neagră qrosieră.0 mm S 1667 \4100116202806 \ Apa industriala in cisterne pUucrari drumuri-terasam.oe \ 0. . sistem D: .89\ m3 - Piatra sparta pt drumuri r. 4 cm din turbă.003 \ 0. 25% pământ lutos şi 5% nisip.lIprlnde: Aparea şi nivelarea lerenului.stratul 2 de 10 cm din zgură roşie grosieră.03 1. din 50% zgură roşie fină.. .1 1. din piatră spartă.din doua straturi. 25% pământ lutos şi 5% nisip. . 25% pământ lutos şi 5% nisip. (. D1 .stratul 2 de 10 cm.stratul 1 de 8 cm. din zgura neagra qrosiera: .M L I A1 C1 1421202200525 \ Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.172\208. . sistem E: .stratul 2 de 6 cm.02 \ o. din 70% zgură neagră fină.slratul 3 de 8 cm. din piatră spartă. din piatră spartă.71 0. din 70% zgura neagră fină. din piatră spartă.stratul 2 de 6 cm din 80% zgura neagra fina şi 20% pământ tutos. nompacatrea fundului patului.stratul 2 de 8 cm sin zgură neagră grosieră.sistem A: . F1 . e măsoară la metru pătrat CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale U. din turba uşor tăvălugita. G1 . 30% pământ de frunze sărac cu hum~. tratul 3 de 5 cm din zgură roşie mlÎzărata. din zgură roşie măzărată.din trei straturi.stratul 1 de 12 cm. sistem C: . \ din patru straturi. 25% pământ lutos şi 5% nisip. sistem F: .stratul 3 de 3 cm.stratul 3 de 6 cm din 70% zgură roşie fina. sistem 1: 15 cm. 13% :ii Amenajarea pistelor de atletism A 1 .din patru straturi. .Iuruirea şi sortarea materialelor drenante şi de suprastructură.19 de S648 \ kg \161. C1 .stratul 2 de 8 cm.02 \ 0. 11. din zgura neagra grosieră.IUllul 4 de 8 cm. sistem B: .stratul 1 de 12 cm. H1 . din 5% zgura roşie fină dată prin ciur de 5 mm.stratul 2 de 6 cm din zgură roşie mazărata: .

38 ore 2.161 m3 0.agricultura Zgură expasndată pUerenuri de sport .11 I CANT 129522400040041 Compactor auto cu rulouri pină la 12 tf COD DENUMIRE RESURSA Materiale V. \ ore 14212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.94 0.•) 1421102201701\ Piatra sparta pt drumuri r. 4523217204552 Pamint de frunze pamint vegetal cu humus 1030106200456 Turba uscata si macinata pt.35 2.04 10.01 ore 1.005 ~062240004004\ Compactor auto cu rulouri pină la 12 tf \0034J I 0.134 9310060019900 I Muncitor necalificat 7129020012800 I Pavator TOTAL Utilaje are ore I ore ~~ 1 0. 145232172045521 Pamint de frunze pamint vegetal cu humus 1030106200456\ Turba uscata si macinata pt.316 .134 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf ".lucrari drumuri-terasam.01910.8 0.167 51.164 0..37 3..74 0..127 0.27910.8511.00451 1 m3 - 10.57 1..36 0.05 1 0.76 1. -.481 1.0 mm S 1667 141001162028061 Apa industriala in cisterne pt.0361 I NOTA: straturile sunt numerotate de la bază În sus.') 90 m3 t kg 0.029 25.agricultura Zgura expasndată pt.48119.37 1 1.M 11 J1 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt.06 1 0.52 2. 1 " ') Se va preciza sortimentul conform listei de materiale nexplicitate 10231 kg m3! 0.0-7.95 \ 1.88 2.05 0..M\~ 4 - 11 J1 A1 Zgura granulata de furnal S 648 Piatra sparta pt drumuri r.' 11\ normă nu se cuprinde transportul apei de la sursă la locul de udat.06 - 91 m3 0.338 0.31 2.01210.sediment 8-15 mm S667 Manoperă 1 m3 10.M I -l \ 1129020012800 Pavator Utilaje \ TOTAL ore \ 0.CANT COD DENUMIRE RESURSA Utilaje ~MI COD DENUMIRE RESURSA U.39 E1 \ .167 \ 0.sediment 8-15 mm S 667 Manoperă kg \ 44 m3 0.terenuri de sport .110060019900\ Muncitor necalificat COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.lucrari drumuri-terasarn.52 1.04 1 0.

. .stratul 5 de 0. din pietriş. NOTA: straturile sunt numerotate A 1 .stratul 1 de 6 cm. din zgură neagra praf.5 cm.79 1. .08 2952240004004\ Compactor la 12 tf auto cu rulouri pînă \ ore \ 0. din zgură neagră praf. din zgura IIprinde: parea terenului.: COD 1 Of NUMIRE RESURsA Materiale Zgura expasndată pt. zgura neagra praf.slratul3 de 0. .terenuri Argila comuna pentru constructii Zgura granulata de furnal S 648 Apa industriala in cisterne pt. sistem F1: . zgura roşie praf. . sistem C1: .din cinci straturi.5 cm.stratul 2 de 3 cm.din trei straturi..stratul 1 de 15 em.stratul 3 de 0.stratul 3 de 0. corectarea finisajelor. .terenuri de sport . 01 . C1 . din zgură neagra gosiera.*) =:B m3 . sistem 01: . din zgură neagră grosierâ.din trei straturi.5 cm. E1 . din 80% zgură roşie fină şi 20% argila. din zgura neagra grosieră. din zgura neagră grosieră.35 \ 0.luerari drumuri-terasam. H1 .stratul 2 de 6 cm. din zgura roşie mazarata .stratul 3 de 3 cm.131 \ m3 10.5 cm. Il măsoară la metru pătrat.din trei straturi.stratul 4 de 0. din 80% zgura roşie fină şi 20% argilă.stratul 2 de 2 em. lIdarea straturilor.stratul 3 de 4 cm din 80% zgura neagra fină şi 20% argilă. . sisitem H1: . . -stratul 2 de 20 cm. .-:-fu I rn3 \ 0.5 cm.stratul 2 de 14 cm.44 ore 0. din 80% zgura neagră fina şi 20% argilă.stratul 2 de 5 cm din 80% zgură roşie şi 20% argilă. .5 em. din 80% zgură neagră fină şi 20% argilă.stratul 4 de 1.03 Bl 1: I Zgură expasndată de sport .022\ 0.stratul 1 de 6 em. din zgură roşie fină. Manoperă 0.5 cm.005 kg m3 \ 0. sistem E1: . m3 .*) 1420202205501 3710112611607 4100116202806 pt.stratul 4 de 0. prepararea amestecului de agregate.Amenajarea terenurilor pentru sport. 1. din zgura roşie praf.stratul 3 de 2 cm.stratul 3 de 0. de la bază În sus. din zgură roşie praf. transportul materialelor cu roaba În interiorul zonei de lucru.stratul 1 de 15 cm. .. din zgură neagra grosieră. sistem A 1: . din zgura neagră qrosieră. m3 1421102200068\ 1420202205501 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 .stratul 1 de 10 cm.stratul 3 de 0. . IIlvelarea sapăturii. IIlndrarea straturilor.stratul 2 de 3 cm. din 80% zgură roşie dina şi 20% argila.stratul 2 de 4 cm. Argila comuna pentru constructii I i •• 92 \' 93 . zgură roşie praf. zgura roşie praf. .stratul 1 de 10 cm. .022 \ '.din patru straturi.din trei straturi. sistem G1: . .. din pietriş. 81 .5 cm.5 cm. F1 .stratul 1 de 20 cm.din trei straturi. .stratul 1 de 20 em.008 140. sistem 81: . din 80% zgură roşie fină şi 20% argilă.03 7129020012800\ 9310060019900 Pavator Muncitor necalificat TOTAL 'Utilaje \ 0. . COD 1 DENUMIRE RESURSA Materiale . G1 ..49 ore 0.58 0.59 ore \ 0. din zgură roşie grosieră. din zgură roşie grosieră. . şezarea straturilor de materiale drenante şi materiale de suprastructură.din patru straturi.

03 H~.64 0. . turni de' 5 cm nisip.60 rn. .fasonarea şi prinderea scândurilor.00xO.11 /124010010700 1310060019900 I Dulgher Muncitor necalificat TOTAL I orE ore = 29522400040041 Compactor auto Cu rulouri pînă la 12 It NOTA: În norme nu se cuprinde transportul apei de la sursa la locul udat.03 1. e măsoară la metru patrat. nivelarea şi compactarea terenului de fundaţie.24x 40 S 2111 U. Manoperă U. CANT U.19 0. . balast sau pietriş şi cilindrarea lor. .confecţionarea şi montarea pragului de băIaie inclusiv transportul materialelor interiorul zonei de lucru.91 1.lucrari drumuri-terasam. de 10 cm grosime. m74145887934 1'25127333925 1421202200525 Plnză sac din fire de cinepă de 0. • aşternerea la dreptar a mixturii cauciucate peste fundaţia din beton de ciment sau asfalt.21 0.lucrari drumuriterasam.săparea gropilor de 6.COD 3710112611607/ 4100116202806 DENUMIRE RESURSA Zgura granolata de furnal S 648 Apa industriala in cisterne pt. • transportul materialelor in interiorul zonei de lucru.41 2..93 m3 0.173 0.min 18cm S 4342 \ cu roaba În Cuprinde: • saparea. ..7 m lăţime Nisip sortat nesoalat de râu lacuri 0.0 mm S 1667 Manoperă ke m: m: ore 7129020012800/ 9310060019900 Pavator Muncitor necalificat ore / ore TOTAL ore Util~ I 0. ----"-COD DENUMIRE RESURSA Materiale 2010102900888 2010102917685 2874145886954 Lemn rot cons rur coj fag L::1m d subt.umplerea gropilor cu nisip pe 58 cm.77 '/1. 111.M 1--- ~C 1421202200757 4100116202806 23201662010P8 Combustibil DENUMIRE RESURSA Materiale .406 Dulap fag tiv ci C gr::50mm L::2.485 m3 m3 kg 0. • executarea fundaţiei din belon de ciment sau beton asfaltic. • prepararea mixturii cauciucate. *) Se va preciza sortimenlul conform lislei de materiale nexplicitate 10231 Terenuri de sport din mixturi cauciucate TsH36A A1Amenajarea gropi lor pentru sarituri un slrat aşezate pe o fundaţie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm.00x3. grosime.1 mm S 1667 Apa industriala in cisterne pt..aşezate pe fundaţie de beton astaltic de 8 cm aşternut pe o suprafaţă compactată de t u pietriş.: COD DENUMIRE RESURSA Cuie cu cap plat tip c 2. Îmbracarea cu pânză de sac şi prinderea lor. ştemerea slratului de nisip.M F1 k9/105.. __J~U-~:[A1I ~__ kg m3! kg 0.0-7. Se masoara la bucata. Cuprinde: . lichid uşor tip 4 S 54 94 95 .50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Nisip concasare granulatie maxima 7.

363 \ 0. . 96 97 . TsH38 m \ 2.164 0.A SIc152x60LT35 SIc127x40LT35 S S I 0. la leren de baschet. .2320322600189 Bitum pl. corespunzator unui consum mediu de 0.stâlpi din metal.tip SAC.A \2722103110624\ Teavaconstf 404/1 CL.895 uprlnde: IKmlec\ionarealemnariei.163 \ \. transportul ei de la sursa şi udatul.\ 7.07.8 7.43 \ 155.00m S 8689 \ m3 \ 0.15 ore 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf 2952270004037 Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 I NOTA: in norme nu sunt cuprinse.987 kg 2. D1 .94 m\ 2.0 mm S 1667 1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 2653102100880 Filer de calcar saci S 539 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 2320322600074 Bitum cu adaos de cauc.12 0.0:: Confectionarea si montarea de panouri. la teren volei.stâlpi din melal cu scaun.38E m 2722103303776 Teava sudata constr cmh 114 x4/0L 321 S 7657 . drumuri tip O 401 50 S 754 1421102202030 Criblura dublu concasata 16-25 mm S 667 1421202200525 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0. apa pentru compactat.stâlpi din metal. A 1 . COD DENUMIRE RESURSA Materiale kg 30.069 \ 0.0001 kg kg m3 m3 kg 0.594 \ L=5-6.8m S 3416 \ m3 \ \ 0.s. xocutarea cutii/or de fixare in sol. Ia teren de tenis.25 5.stâlpi din metal fara scaun.5/0LT 45 S 530/1 \ m3 \ 0.327 \ 1. 2430116103529\ Vopsea gri interior v.83 4.287 \ 0.7 .06S \4100116202806 \ Apa industriala in cisterne pUucrari drurnuri-terasam.piloti de ste.porţi din lemn.81 7.114 2874145886954 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 1. G1 .0-7.36:! \1421102200082\ Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm S 1667 \ rrt3 \ 0.075 16.381 0. F1 . porti si stalpi la terenurile de sport .Msoara la bucata.09 1.821-1 ntr 90-80 \ ~ \"001 0931 \ 06" kg 0. xocuiarea gropilor şi fixarea În sol. la teren volei. B1 . C1 ." \2651122100402 \ Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 \ 2.534 \ \ kg \ \2710602000092 \ Otel beton profil neted 08 37 0= 8 mm S438/1 \2010102900931 \ Lemn rot.nec.2~ \ 1421202200525 \ Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.porţi de fotbal.A d=14211=6. pentru rugbi.110/120 S 8788 Manoperă ---- m3 0.015 m3 apa pe m2 de imbracaminte. A 110x 1.CANT COD I DENUMIRE RESURSA U. \2010102914164 \ Grinda stejar cu 4 fete gr=12/12-15/25 \ rn3 \ 0. la teren volei.363 \ 0.44! m\ \ \2722103303738 \ Teava sudata constr cmh 102 x4/0L 321 S 7657 \2722103111446\ Teavaconstf 404/1 CL.stâlpi din lemn fara scaun.M A1 2010102918809 Rigle fag neaburite ci B tiv.447 ore ore ore ore 7129020012800 Pavator 7129040010110 Asfaltator 7123010010200 Betonist 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 0. E1 .g=50/50-100/100 1=1-1. nnfec\ionarea şi montarea fierariei.05 1 0.069 \ 0.pt.287 \ O.43 \ 155.3 "(22103215357 \ Teava const t.Omm S 1667 \ kg \ 155.33 6.

9x3.- . 1\1.37 4.154 1. .06 1.129 stancarie ornamentala I 0.851311.pereur Manoperă kg 177.'~4. e măsoară la bucata. 4.mJi8s ore 0.307\3.DENUMIRE ESURSA R ---·-1·----- CANTITi\.3 0. rotpt~1otide Bm S 3416 ore ore ore ore ore 2.08 11.34 29.E1 COD ~OO~[--:~:U~~: RESURSA Manoperă Ilem.3341 0.6/0L 7657 32 1 S 321 S kg kg 2.02 l.74 13.693 1 7111020030200 \ Miner 9310060019900 Muncitor necalificat ore \0. F1 I U.- U.7251 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt.124115.07 1.drum.2 1411122201335 \ Piatra bruta sortata r. executată cu piese izolate cu dimensiunea medie de 50 cm.05 \ ore 0.77 2.I 1 m3 1 0.07 35.01 1.---------------ffiC DENUMIRE ESURSA R .s.52 7.40. A 125x 2.2 1.43 1I~1020013300 Zugrav vopsitor IIJ4010010700 Dulgher Manoperă ore ore ore ore TOTAL ore ore m3010010200 Betonist IJ14240021BOO LăcătuŞ mecanic Muncilor necalificat \10060019900 COD DENUMIRE ESURSA R Materiale = E1 14211022000821 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm S 1667 m31 0. m mi 1 : 1 27221032097741 Teava const f.2 99 98 .06 16. • manipulatul in interiorul zonei de lucru prin purtare directă.43 2.821-1 ntr 90-80 2874145886954 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 2722103303659 Teava sudata conslr cmh 88.B1 5.542 1 114212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0. executată cu piese izolate cu dimensiunea medie de 30 crn.~-.2. --.lucrari drumuri1 m3 0.2.7151311.OOm S 8689 L=5- I m3 l' .0 mm S 1667 126511221004021 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 12710602000092\ Otel beton profil neted OB 37 D= 8 mm S 438/1 I 0.16 1. • spargerea manuală În bucăţi ornamentale.569 I ~D J \.._-._.5/0L T 35 S 530/1 12722103110624 Teava const f Sic 127 x 4 OLT 35 S 404/1 CL.14 7141020013300 Zugrav vopsitor 7124010010700 Dulgher 7123010010200 Betonist 7214240021800 Lăcătuş mecanic 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL 0.anroc. 2430116103529 Vopsea gri interior v.0-7.51 9.75 5.03 0.851 kg 1 0. I 0.6/0L 7657 127221033030631 Teava sudata constr cmh 51 x2.147 I 0.35 3.569 I 0.96 13.7421 1 1 M .725 0.33 0.22 U.129 lerasam.12 49.11 1.A 120101029141641 Grinda stejar cu 4 fele gr=12/12-15/25 6.M-.158 • ~şezarea lor pe poziţii.. uprinde: dislocarea rocilor.magma/ice pt.M A1 MateriID!l \ kg \ 79.M ste'.287 - 0.59 1 9.01 5.

94 3.ingraşământ mineral. _transportul apei cu auto de la sursă la lucrare.42 7129100011000 Fascinar 7134030012200 Izolator hidrofug 9310060019900 Muncitor necalificat 7112020030100 Specialist .07 0.0-7..99 TOTAL 3410540005603 i~e • 100 \ .68 9._----_.Materiale M 181 kg m3 kg 19.solidarizate cu mortar de ciment.05 0..0 mm S 1667 1411122201335 Piatra bruta sortata r.--_.gran.149 2178 2178 2010102900773 \ Lemn rot cons coj fag L=1m d1=min 9cm d2::max 18 S 4342 1711217329871 Material textil netesut fillr insam netezon lat 2 2m 4100116202818 Apa pentru mortare şi betoane S 790 2415907304285 Azotat amoniu ingras.solidarizate fara mortar I 81 ..8 4.-.-._-_.transportul prin purtatul direct În interiorul zonei de lucru şi aşezarea bucafilor de stânca. nivelare. DENUMIRE RESURSA CANT U. -.pereur Manoperă 7123010010200 8etonist 9310060019900 Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricultor 7122050013400 Zidar-rosar tencuitor TOTAL ore ore ore ore ore .-------_.TOTAL A1 ore 0. .I 6. 81 .anroc.pentru varianta "81" se cuprinde şi prepaparea mortarului şi executarea zidărle: de piatră.. folosind: A1 . . aşterner vegetal În prima variantă şi a îngrăşământului mineral În cea de-a doua Stancarie ornamentala din blocuri grupate. _pregătirea bruta a suprafeţei taluzului.---- 7129020012800 I Peisagist-floricultor _--.29 Protejarea si inierbarea taluzelor cu incline de 2:3. . expuse la eroziune. executata cu blocurile A 1 .32 81 1.8 0.vicanit 33 azot in saci pol Manoperă 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaos uri M 30 saci S 1500 1421202200525 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.94 2.. în vederea protecţiei.I 4. ._--_.23 ore 0. sp Se masoara la metru patrat de taluz protejat. Se cuprinde: _pregătirea patului germinativ..M f-- Nu se cuprinde: _transportul cu auto a pământului vegetal. aştemerea materialului textil neţesut insa fixarea sa pe taluz cu ţăruşi confecţionaţi din crengi de foioase. Se masoara la metru cub de blocuri grupate.drum.sol vegetal. cu NETEZON netesut inierbat). Cuprinde: .alagerea materialului stâncos corespunzator.COD ~'.---._.M 1--1 -. I COD [ -.-----DENUMIRE RESURSA ---_.magmaticept. COD--rDENUMIRE RESURSA f--I--~ Materiale CANT U.

MATPIO. Conţinutul capitolului 1.1. • . Pentru fracţiuni de lungimi peste kilometri Întregi roti. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la normelor din capitol 2. Consumurile specifice de ore utilaj sunt stabili operaţiilor tehnologice şi În funcţie de capacităţile de exploatare instalaţiile de excavare.1.~VALUAREA COSTULUI CONSTRUCTIILOR INTOCMIREA DEVIZULUJ DE CONStRUCŢIE .1.1. 4. AVÂND AGREMENT TEHNIC . Consurnurile specifice din normele de deviz ale aces: fost stabilite În funcţie de utilajele folosite şi condiţiile specifice precum şi de instalaţiile de excavare . Conţinutul normelor 3.CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZIŢIONAREA MATERIALELOR • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCTII-MONTAJ q AVANTAJE • CUNOA/TERE: • MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPOIlT SAU DIN PRODUCŢIE INTERNĂ. 3.L-P.T. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pents şi haldarea (depozitarea) mecanizată a materialului excavat cu excavare cu rotor şi cupe. CATALOCUL SE EDITEAZĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) sun \ '\' \ 103 '.PREŢURI DE SORTIMENTE UTILIZARE: .MATERIALE OFERITE ÎN JUDEŢ . la zeci de metri. '~~~.D CATALOG • PREŢURI LA MATERIALE DE CONSTRUCŢII actualizate trimestrial q TRANSPORT CAPITOLUL Ts I ŞI DEPOZITARE MECANIZATĂ Generalităţi AVANTAJE • CUNOA$TERE: 1.RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZtn:E DE H.FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSElE PUSE ÎN VÂNZARE VALABILITATEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MA1'ERiALELE ŞI PRODUSELE UTILIZARE: ASIGURAREA ACHIZITIONĂRII MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE . 4.FURNIZORI-PRODUCĂTORI PENTRU FIECARE MATERIAL . Condiţii de măsurare a lucrărilor 4. INFORMATIILE PRELUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN M. Operaţiile de transport pe benzi s-au determinat pe 1 şi km de bandă.G. 766/1997 ŞI LEGEA 1011995 PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCŢII DIN CATALOG DE - ~INFORMAŢlILE SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRObUCĂTORI MATERIALE DE CONSTRUCŢII PENTRU AGREMiENTE TEHNICE.MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE .~::4~.l.2. precum şi pentru operaţii auxiliare ca descărcarea mecanizată În depozite şi ripa rea benzilor transpor1 2. .

2601-2800 rnc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de catre o sing excavare cu rator. xcavare cu rator.. DENUMIRE RESURSA Utilaje Iransport (instalalie) cu bandă 1400 mm/1km U. 1 -1401-1600 mc/oră lncarcarea benzilor se efectuează de către o singur xcavare cu rator.2401-2600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singL cu rotor.801-1000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singura t) rotor. K1 .600-800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura in lIurotor.600-800 mc/ora B .1201-1400 mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de către o singur xcavare cu rotor.-.---.Transportul materialului excavat. L 1 . Transportul materialului excavat.---------COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U. M1 .3001-3300 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaza de catre o sin~ excavare cu ralor.2201-2400 moora incarcarea benzilor se efectueaza de catre o singu' cu rator.1201-1400 mc/0ra E -1401-1600 mc/Ora F .2001-2200 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de catre o singL excavare cu rator. J1 . cu instalati. 2 -1401-1600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de doua instalaţi 1-1601-1800 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singui xcavare cu rotor. 104 105 ~~~. G2 .M 1- CANT E1F A1.M I A I D i-------/: COD 2952160007203 2952160007203!lransport IIlm/1km (instalalie) cu bandă 1400 ! ore! 0. 1 -1001-1200 mc/oră lneărcarea benzilor se efectueaza de catre o singur.075 . cu instalatia de transport cu benzi de 1400 mm latime A . 131.109! 0. .: axcavare cu ralor. 11.2801-3000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singcu rotor.089! 0.1801-2000 mcora Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaH1 .14/ 0. F2 -1601-1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de două instala! G1 -1801-2000 mc/oră lncărcarea benzilor se efectuează de Către o singt.801 c 1000 mc/ora C -1001-1200 mcJOra D . transport cu benzi de 1600 mm latime ---------------_. ll1 .1601-1800 mc/ora Cuprinde: Încarcarea benzilor de catre o singura instalaţie de excavare cu rotor Se masoara la 100 metri cubi şi km. Se măsoară la 100 mc şi km.

2801 .036 A1 ·600 .2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de căfre o singura instalaţie de excavare cu rotor.075/0.--------- COD DENUMIRE RESURSA Utilaje ---:------_J J U.058) 0. J1 ·2401 . 81 .--_ .052) 0.2001 ..2201 . cu instalatia de transport cu benzi de 1800 mm latime 2952160007204 J -------------------~ENUMIRE RESURSA --:-.1800 mcrora Incarcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare c G1 -1801 .3300 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalata de excavare cu rotor.800 rnooră Încărcarea benzilor se efecluează de către o singura inslalaţie de El: rolor. 3001 . C1 .-------'.045 0.2000 mc/ora lncărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare ( H1 . E1 ·1401 ·1600 mc/oră lncărcarea benzilor se efectueaza de catre o singura instalaţle ce sxcavare cu rotor. F2 -1601 .M . 801 .--.042~39 t 0. CU Se masoara la 100 mcşi km.1200 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură lnstalaţie de excavare cu rolor._-----. E2 ·1401 ·1600 moora lncărcarea benzilor se efectueaza de două instalaţii de excavare s F1 -1601 -1800 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de catre o singură inslalaţie de excavare cu rotor. L1 . N1 ·3301 ·3600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. K1 .2601 .~--I COD Transport (instalalie) cu bandă 1600 ore /0-14/0-109/0.2200 mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de călre o singura inslalaţie de excavare cu rolor.2400 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor.3000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor. 106 107 ..Utilaje I - - U.1001 . F1 11 2952160007204/ Transport (instalaţie) cu bandă 1600 -------------- / ore) 0.M Il A1 I I f U "'/ 1Transportul materialului excavat.06) 0. M1 . 11.089/0.049 ---I U.2800 mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.• __ . G2 ·1801 .2600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singura inslalaţie de excavare cu rotor.066/0075 --.067) 0.054) 0.M I ------- DENUMIRE RESURSA Utilaje 1 J1 I I _1 M1 2952160007204 Transport (ins/alalie) cu banda 1600 __ 1 ore l 0. 01 -1201 ·1400 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalalie de excavare cu rotor.1000 mc'ora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singura instalaţie de xcavare cu rolor.

!1.2800 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rator.1601 ..2601 .M /~~~LO~/~91 M fI1 ·600 . N1 . CO~_ DENUMIRE ESURsA R Utila.2201 . 1 ·1001 -1200 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de xcavare cu rator.07S/ -I··=h_.Utilaje r:t.2401 .1I rolor.1800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de sxcavare cu rotor. 1 0039 042 -.~~~~_n~~~~ă . cu instalatia de transport cu benzi de 2000 mm latime T5 --------------'-Utilaje Transport (instalaţie) cu bandă 1800 1-- DENUMIRE ESURsA R =t.3001 . U.2200 mcloră incarcarea benzilor se efectuează de călre o singură instalaţie de excavare cu rotor.~ .3301 .800 rnc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavs CANTlTAŢI 1. 11.07~.08 t39S216000720sl1!.m U.0361 I I I I I I 108 109 ..-.032 29521600072051 Transport (instalaţie) cu banda 1800 ~eJE. K1 .OS2/ 0.049/ 0.0451 0. G2 -1801 ·2000 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de două inslalaţii de excavare cu H1 ·2001 . L 1 . --C1 I 01 0.M. 2 -1401-1600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu re 1 -1601 . _-----]_.3300 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rolor. 1800 111 ·801 -1000 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de uxcavare cu rotor. _. P1 ·4001 ·4400 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţia de 01 -1201 COD --- DENUMIRE RESURSA ---- CANTITATI --r-~ I li H1 I 11 I K1 29521~OE~~~5J!~~.2801 . F2 .anSP~~jin~~alalieL~~~~J_~~10. 1 -1401-1600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură inslalaţie de xcavare cu rotor.1800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rotor..-~~~--J----29S2160~E720S/ [COD- DEN-UM-'R-E:::- U. G1 -1801 ..O Transportul materialului excavat.. -1400 rnc/ora lncarcarea benzilor se efectueaza de către o singura instalaţie de oxcavare cu rotor. M1 . -------Utilaje E2 F1 F2 Gl G2 ---~--~~~--~ O OS8/ O 067/ 0.2400 mc/oră incarcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor..3000 mei oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.3601 ·4000 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.. J1 ..2600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor. 01 .3600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.---.M M'CANT I I N' 0._ __ 1 ore ~054/ 0.

irra (recomandăm: PENTIUM Ii(K6-2) la 300 MHz. fără TVA.COD Transpo_~(ins~a~~li~t~~b~~~a.4801 .'onwr.'~ in urma contractelor abilittttă ufieiat ~fl editczc.jlogii oi.-. __ 0.066 ----.----- ___ DENU \1IRE RESURSA H1 ._-CANTITĂŢI DENU U. De asemenea. instruirea şi asistenţa tehnică la sediu.5600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. dOll etc. Orga~izare şi Cibernetică În Construcţii -. s --_.0.025 ----··-.--. precum şi cu unele modificări la zi ale unor norme n aplicaţia DELT~2000 este unicat în ţară din punct de vedere al bazei de codificării resUflelor. Utilaje t~ _ I I 2952160~no~. '--' ~ '- Sistem inJorlllatic pentru elaborarea ofertelor penn programarea.0321 0. cu respectarea condiţiilor contractuale şi c aplicaţia permu. ----RE RESURSA Itilaje U. S1 ~5201 . finanţate·de stat sau din alte sursa Consultanţă.]------_._----. se pot efectua transferuri = (selecţii de devize.--. precs metodologice" qe aplicare a acesteia. Urmărirea şi decontarea lucrărilor de mO~taj. GOD~tAJMIRE-""""RSA. '.~ialjzl~zeaceste norltit. _____ •. proiectare şi lucrări 29521600072061 Transport (in.). indiferent de Slltsa de finanţare. DILnf'l ~ ~~l~~ I ~!(\))([)\{ ~-.XCllvuro OU rolor.---1 R1 I 81 I I CANT Utilaje 2952160(~7206J Transport (instalaţie) cu bandă 2000 Imi __ n I --- I Societatea noastră asigUl\princontract instalarea.64 Mb RAM şi Monitor 15"). permite progrllllarea.J COD --_.089 '-0075/0. care: răspunde cerin~lor societăţilor de proiectare şi de execuţie construcţii-r ofertelor econnlllice şi a întocmirii tuturor documentelor (formularelor) la licitaţii confonn legislaţiei actuale privind achiziliile publice.COCC a proiectat curentă sistemul informatic DELTA 2000.0 sau Windows 2000.~_L?!~] 0.- E2 G2 2952160007206 LTransport (ins .. • stabili te prin negociere di rtqă.. În func!i~demărimea societăţilor comerciale (număr de personal. 01 ·4401 ...M CANTITĂŢI ~ _ --------- M1 P1 01 ~~~3. Sistemul UE!T\ lOflleste realizat În r. more pentru utilizatori cu Windo"'\9S. CD-ROM.--·1-------------COD . L1 Pe lângă indicatoarele 1"norme amintite mai sus. de obiec~. l contravaloarea diverselor se~icii: Pentru firmele care a~cumpărat de la COCC versiunea anterioară DELTA.M 1-1 I ---.•• _. Preţul de bază pentru Siatemul informatic DELTA 2000 este de 700 $.14] 0.care este realizată în concordanţă cu prevederile Uni" Amintim că COct este singura societate t. inclusiv fonnu!arele tip document pentru pr ofertele pot fi il\cmite prin apclarea la indicatoarele de norme de deviz edI 1992-1996 şi 1'll<)_2001i În continuare de COCc. Windows 98._----.1. cu consumuri de re~se proprii ce se constituie În baze de date normative proprii \JI Intre ullhzatOfll care f~osesc sistemul DELTA-2aaa.onformitate cu prevedcd!e cuprinsei lJrg~n\" nr. HDD-IGR FDD 3.M - ----_.CO~--"DENU I -.4800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rator. I U.:: Se masoara la 100 metri cubi şi km. preţurile pot deveni n~ciabile..o investiţie sau selecţii de investiţii) prin procedeul exportli: Sistemul DELTA lOOO~e programele elaborate În limbajul Visual Basic (versiunea E gestionate cu SQL Server 7.--_ ..i\iile Jlublke pentru servicii.1091 0.~6O'00720~LŢ!~~p_ort_Qns~~~~~l?~~andă2000 1 ore 10.?oo. Windows NT 4. DENUMIRE RESURSA .5".036 1. R1 . aplicaţia permite ca utilizatorii 5<~-Ş: propr}i.M ----J-. care sunt elaborare irnpş cercetări şi proitctarede specialitate. 110 .06 CANTITAŢI U.. Sistemul DELTA 200t)necesită următoarea configuraţie minimă necesară: calculaIBM-PENTIUM 200 MHţ 32 Mb RAM. urmărirea şi decontarea lucrărilor executa. ~ pe care le-a avut cu ':lClnd.U\ipoate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM. editarea tuturor rapoartelor specifice lucrărilor de i•• extrabugetare. "IIlarte de tip utilitar._. menţionăm că indicatoare!e elaborate În sunt indicatoare<lenorme de deviz editia 1981-1982 revizuire şi completate lE materiale şi t~hll. 6012001 prjvi~~a(hi1.0261 0.5200 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instelaţie de excavare cu rotor.02910.------ JOO o _.

2400 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rator.1400 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rotor.2000 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.benzfor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu ralor.3600 mc/oră lncărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rator. 11·2201 .067 .058\ 0. Se măsoară in 100 metri cubi şi km.800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rolor. N1 .089 L~ COD DENUMIRE RESURSA U. ţ~1_4401 _4800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instala\ie c Transportul materialului excavat.M _ ~TAT H1 '\ 11 0 2952160007207 Transport (instalalie) cu bandă 2250 \ ore 0._--. 01 .3300 rnc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rator.1601 • 1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.\. F2 . K1 . __ .4000 mc/orăincarcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor. J1 ..0~~J~~~~1~0451 DENUMIRERESURSA U.M--E~-- A1 81 .111 _ 4001 _4400 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singura instalalie d" xcavare cu rator.3301. \~ U.-------- Utilaje 2952160007207 \ Transport (instalaţie) cu bandă 2250 \ oreJ_o. B1 ·801 ·1000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor: C1 -1001 -1200 rncroră incărcarea benzilor se efecluează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.~10.2601 • 2800 mc/oră tncărcarea. D1 -1201 . E1 -1401 . R1_4801 _5200 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie c A1 .2200 mc/oră Încărcarea benzilor se efecluează de către o singură instalaţie de excavare cu rator. cu instalatia transport cu benzi de 2250 m latime de I)xcavarecu rator. COD ____ ~ENUM~~~~~~~~~---Utilaje . M1 .07510. G1 ·1801 .2401 ·2600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.~o.2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de călre o singură instalaţie de excavare cu rotor.029 \ \' 113 .3001 . F1 -1601 ·1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de călre o singurăinstalaţie de excavare cu rotor. E2 -1401 ~ 1600mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rotor.1600 mc/oră lncărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.M COD ~E~ J----\---'M1 -N1 J cmm.0321 0. H1 ·2001 . 1 _5201 _5600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie c oxcavare cu rotor.. G2 -1801 . " CANTITAŢI COD DENUMIRERESURSA u. 01 . I oxcavare cu rator.3601 . L1 ·2801 ·3000 mc/oră incărcarea benzilor se etectaeaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.600 . C1 --- Utilaje 2952160007207 \ Transport (instalalie) cu bandă~250 __ ~~~~ ~ 0.ME~[îiJ CANTITAi Utilaje 2952160007207 \ Transport (instalaţie) cu bandă 2250 \ ore \ 0.

08710.092 0.042 0..196 0. .113 0.125 0.29.06110.0810.078 0.-_ Utilaje lnstalaţie de haldat mal .1001 . Fl .601 . _.1-61t fără Iractor 10.29.1600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rolor.excav 1 ore 10.M R1 CANT ==---cC----·C.062 0.077 0.075 1 ore 10.09510.9\1 -_]~~I ~ifG' ore ore ore 0. 4400 mc/h 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 2922140006742 Macara pe şenile 20.măsur.1961 0.09 10.._---- DENUMIRE RESURSA .075 129522400040091 Ruloucompactorvibrator3.054 0..066 1sl06 Depunerea materialului excavat.068 0._-------_ . 2952210003554 3410540004804 moora Incarcarea benzilor se efectuează de călre o singură insla/aţie de excavare B1 .021 295227000281611nSlala\ie de haldat mal .._-----_.0781 0. max.12510. 4400 mc/h Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Macara ve şenile 20.1410._ . 02 . 4400 mc/h . G2 .05410. U. max.06 114 115 .1000 mc/oră incărcarea benzi/ar se efectuează de Către o singură insla/aţie de excavare cu rotor.6\1 rara tractor 1 ore 10. Se măsoară În 100 metri cubi.137 0.0541 ore ore Iare Iare 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 I 2922140006742 2952210003554 3410540004804 Macara pe şenile 20.10110.048 0.180 cp Autolaborator ptrnăsur.08 0.101 ore ore ore 0. C2 .068 0.054 0.1200 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rotor._----- 1"--C-OD--.1001 -1200 mc/oră incarcarea benzilor se efectueaza de către o singura inslalalie de excavare cu rotor.09 0.109 0.059 0..058 0.10910. ______.el D2 I 01 Utilaje 2952160007207/ Transport (insta/aţie) cu bandă 2250 / ore /0.5t I 0.075 0.067 0.10310.1401 .1600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.04710.la lucrări de cablu 2.excav.066 0. Gl -1601 -1800 moora lncărcarea benzilor se efectueaza de către o singura insta/aţie de excavare cu rotor.09810.075 0._.1401 .9 It Buldozer pe şenile 81-180 cp Autolaboratorpt.excav.-----r---COD 1----.1601 -1800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de doua instalaţii de excavare cu rotor.12910.400 .089 1 ore 10._.07510..1000 mc/oră incărcarea benzi/ar se efecluează de doua instalaţii de excavare cu rotor. 01.06610. _. E2 -1201 . El -1201 -1400 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singură insla/aţie de excavare cu rotor. F2 .1. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 4400 mc/h Al .17610.600 cu rotor..14 0. 129522400040091 Rulou compaclor vibrator 3.102 0.i---2952270002816 3410440005605 2922140006742 DENUMIRERESUR~=~.088 0.052 0.0821 COD DENUMIRE RESURSA F2 Utilaje 29522700028161 Inslala\ie de haldal mat max.la cablu 2.023/0.086 0.172 0.801 .1400 moora incărcarea benzi/or se efectuează de doua inslalaţii de excavare cu rotor.0710.047 0.125 ' 0. C1 .51 lucrări de 1 ore 10.13710.07510.071 ---- .11610.801 .9 It Buldozer pe şenile 81.0661 0.101 10.29.06210.NTlTATI COD DENUMIRE RES~J~:l~_1J Utilaje I 81 Bl \.800 mc/oră incărcarea benzilor se efecluează de Către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.

. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 6500 mc/h A1 . E2 .058 0. C1 -1001-1200 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.1401 . 2952210003554 Buldozer pe şenile 81-180 cp 3410540004804 Autolaborator pt. 11.3001 .COD DENUMIRE RESURSA .---------.1801 .1601 -1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singura instalaţie de excavare cu rator.2601 . N 1 . Se măsoară in 100 metri cubi. F2 ..3600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalalie de excavare cu rotor.2001 .1601 -1800 rnc/oră incarcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rator.1801 . L1 .3301 .3300 mcora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instatalie de excavare cu rolor.801 -1000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor.061 G1 .2200 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rator.2401 .2600 mcrora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rotor.masena lucrari de cablu 2.M TsI07 Depunerea materialului excavat.1600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rotor. E1.1400 moora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor.1. G1 .6tf fară tractor .2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rator..2400 moora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor._------------_. F1 . 116 117 . M1 ._------- G2 ore 0.053 0.2201 .042 0.800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rator. 81 . ~.2800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de Către o singură instalalie de excavare cu rator.066 ore 0.2000 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. K1 .048 ore 0. H1 .5t 2952240004009 Rulou compactor vibrator 3. J1 ..1401 -1600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singura instalaţie de excavare cu rator. CANT U.600 . D1 -1201 .3000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.2801 . G2 .

29.129 0._ .1511 1 ore 0.5! Buldozer pe şenile 81-180 cp Inslalaţie de haida! mal.0281 _ ..054 0. max.1. - II_U~~_I~~J_ N1 ore ore ore ore ore ore 0. excav.08410.M E2. 1 F1 I F2 I G1 I G2 3410540004804 2952210003554 2952270002817 2922140006742 Autolaborator pt.038 0. ..M.07 0.029 0. excav.05410.03710.04810.măsur.29. 1 0...180 cp 0..61t fără tractor \ U.078) 0. max.2181°.045 I D1 I E1 ~1 J1 K1 . A1 r~:I I B1 CANTITAŢI C1 .058 0.61f fără lractor Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 34105400048041 29522100035541 12952270002817 29221400067421 \ 2952240004009 Aulolaboralor pt.07810. max. 1 ore 0..1331°.14 0. . 6500 mc/h Macara pe şenile 20.11610.• COD 1 ore 10.04 \0037.028 129522100035541 Buldozer pe şenile 81.0381 00351 0.9 tf Rulou compactor vibrator 3.. 6500 mc/h 0.042 ~ L1 0.măsur.036 ore 10.052\ / ore 0.024 0.04810.0321 10.068/°.036 0.066 2952240004009 29522100035541 Buldozer pe şenile 81-180 cp 12952270002817 Inslalaţie de haldal mat.0431 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t ~ COD ]-..025 0. .0771 \ 119 118 .055 0. 1 0.0610.03510. 1 0..07 0.082 0..M 11 -1ore 0.047 2922140006742\ 0. 34105400048041 ----------~---.067 0.151°.046/°.0661 0.2791°.la lucrări de cablu 2.049 H1 ore \0.-COD Utilaje.0531 0.06610. COD 2952270002817 --CP DENUMIRE RESURSA Instalaţie de haldat mal.91f Rulou compactor vibrator 3.04210.089 0.1181 I ore I 0.065 0.101 10.61t fă ra Iraclor I 125 098 08 068 059 are 10. excav.048\0.035\ 0.5t J~J Iare 10.9 tf Rulou compactor vibrator 3.075 0. 6500 mc/h Macara pe şenile 20.Q3 0.29.-----------------------------DENUMIRE RESURSA U.1. excav.101 0.109 0.052 0.061 0..025 0.042 0.61t fără tractor Iare 10.\0.1.29.061 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorca de 3 t 1 ore 10.09 10.0541 0.1.0321 0:03 10.039 Autolaborator pt. max.044\ ore 0.1771°.032 0.05410.M H1 I CANTITAŢI 11 IJ1 I K1 1 L1 ------34105400048041 Autolab cablu 2. 1 0.la lucrări de cablu 2.06 ore 1°..03 10. .la lucrari de cablu 2.101 10.10310.0471 DENUMIRE RESURSA Utilaje 134104400056051 Tractor pe pneuri U-6S0 (65 cp) cu remorcă de 3 t --_ _--_ __ _ -_ .masur. _.0330.053 1 ore 10.045 0.024 CANT --------------_..03710.032 0. .05 0.COD DENUMIRE RESURSA Utilaje CANTITAŢI U.05410.043 2952240004009 3410440005605 are I 0.075 \ 29221400067421 Macara pe şenile 20.048 0.10710.5t Buldozer pe şenile 81-180 cp Instala\ie de haldat mat.9 It 12952240004009 Rulou compactor vibrator 3. .07 0. 6500 mc/h Macara pe şenile 20..5t ~ri de Iare Iare 10.0421 - 0.03810.0971 0.131 0... D )ENUMIRE RESURSA U.

800 mc/oră incărcarea benzilor se efecluează de calre o singură instalalie de excavare Bl .3001 .3601 .180 cp Macara pe şenile 20· 29.2201 excavare 1 1 J . 1600m~o'" inc'"". I ore' 10.06 0.0661 F • 160 . excavare cu 4000 mc/ora incărcarea benzilor se efecluează de catre o singură instalalie de 134104400056051 1 ore 10.05810. .07510.048 0.101 (} pt măsur.068 0. Gt .1011 0.279 0.29.07 0. excavare cu3000 mc/ora incărcarea benzi/ar se efectuează de catre o singură inslalalie de Ml .1801 .129 0.600 cu rotor.61t fără tractor Tractor pe pneuri U·650 (65 cp) cu 0..12500 m .05410.! U.nsta/.2000 mc/oră incarcarea benzilor se efectueaza de coca instalaţii de excavare cu rOlor. excavare cu 2200 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de Către o singură instalalie de /1 .048 -_.rotor.053 0. excavare cu 1400 mc/oră incarcarea benzilor se efecluează de catre o singura inslalalie de _~jl_.9 It Rulou compaclor vibrator 3.M H11~_ Se masoara in 100 melri cubi.052 0.240 excavare .9 It Rulou compaclor vibralor 3.la Iucrari de Iare ore ore ore c i Buldozer pe şenile 81.2400 mcora incarcarea benzi/ar se efecluează de călre o singura instalalie de cu rotor.mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de Către o singura instalaţie de .1201 .~CANTIT.5t 2952210003554 2922140006742 2952240004009 04400056051 --Lr-------CANT~TĂTI l A .rotor excavare cu 1600 .04210.116 0.rotor. excavare cu 3600 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaza de calre o singura insla/alie de COD 01 .ea 1 1 oonzWarse efeCiueaza de dou.1.. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 12500 mc/h COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje 2952270002818/lnslalalie de haldaI mat. cu2600 mc/oră incărcarea benzilor se efecluează de către o singura instalalie de CANTITĂT COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje 295227000281811nSlala\ie de haldat mat.0541 0. . el -1001 -1200 excavare cu rotor.DENUMIRE RESURSĂ Utilaje - _.~ ou mIJr. excav.061 U.TSI08 Depunerea materialului excavat.rotor.rotor..1410.10910. excav..218 0.1771 C 0.0661 0. excavare cu 3300 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalalie de Nl ·3301 . de ex".0671 10. max..M E2 I F1 I F2 I 1 Buldozer pe şenile 81· 180 cp Macara pe şenile 20. 1801cu rotor.61t tara tractor Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu K1 .15 0.51 ptrnasur. excav.07810.0541 0. . 295227000281811nslalalie de haldal mat.mc/oră incarcarea benzilor se efecluează de către o singură insla/aţie de II·2801 • rotor..la lucrări de Iare Iare ore ore ore 10.133 0.0891 10.125 0.0781 0.1601 . mc/oră incărcarea benzilor se efectueaza de către o singura inslalalie de 01 .098 0. 1 H • 2001 .12500 mc/h 134105400048041 Aulolaboralor cablu 2. 1 ore 10.101 10.ti.rotor. mc/oră incarcarea b~nzilor se efectueaZă de Către o singură inslalaţie de excavare ·2000 G2 .E2.801 1000 moora lncărcarea benzi/ar se efectueaza de catre o singură insla/alie de excavare -cu rotor.082 El -1401 .rotor. '40.1. excavare cu 1800 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaZă de Călre o singură instalaţie de F2 . max.I~TJi~_I Iare 1 0.125' 134105400048041 2952210003554 2922140006742 2952240004009 Aulolaboralor cablu 2. .rotor..08 0.0421 0. max.1800 mc/oră incarcarea benzi/ar se efecluează de doua instalaţii de excavare cu rotor.2601 ·2800 excavare cu rotor.0491 ti ~ 120 121 .

tip Ks . Buldozer pe şenile 81-180 cp Macara pe şenile 20.077 0.transportoare ore ore ore '.p_ro_d.066 Rulou compactor vibralor 3.037 L1 0.- AŢI 1 D~ -el Autolaborator ptmasu r.--- ~---EE~ UM '.108 0. A1 -'61 0. Inslalaţie de haldal mat.065 0...038 Tsl10 1.la lucrari de cablu 2..032 0.05 11 0. -[~=- CANTITĂŢI U.6tf fără tractor Traclor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorca de 3 t """'" ""'sA ~~'-_ '-F5-~JANT .029 0.035 0.409 0302 0.022 2952500005614 TsI09 3410440005605 2952210003554 I COD I 34105400 04804 Autolaboralor 29522100 03554 29221400 )6742 29522400 )4009 34104400 05605 Se masoara la 100 m patraţi.025 0.9 tf ore ore ore Rulou compactor vibrator 3.302lli.045 0. ~l CA .029 0.032 0.027 0.0351 0. 12500 mc/h pt.29.022 0.:~-=--:.06 0.04 K1 0.400 .Q7 0.1200 mc/ora e1 -1201 .5t Buldozer pe şenile 81-180 cp Macara pe şenile 20.0.132 --.03 10.0281 Riparea benzilor de transport.044 J1 0.025 0.409 1.032 0.0371 0.M DENUMIRE RESURSĂ \ Utilaje Ml N1 1.07510.036 0. cu utilaj combinat depozite . \ 122 123 .084 0.048 0.1. excav.035 0.transportoare B1 ._-_. -- Descarcarea sau incarcarea.03 0.600 mm 1800 . max."'--_ .29.ore 10.~--'I" COD 3410540004804 2952210003554 2922140006742 2952240004009 134104400056051 COD 29522700 02818 CANTITĂŢI DENUMIRE RE 5URSĂ U.024 0.1600-3600 de A 1 .1400 mc/ora 01 -1401 -1600 rnc/oră Se măsoară la 100 metri cubi.51 0.1000 mc/ora B1 -1001 .033 0.:.042 0.036 COD DENUMIREESURSA R -------------29521600072081 Utilaj de incarcat ____ --.028 0.800 .6tf fără traclor T raclor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 I 0.9 tf .03 0.037 0.:~----------ore ore t.024 ~ remlXlll Traclor pe şenile 150cpCU ~_l:re Traclor pe pneuri U-650(65cp)curemOrcăe 3 t d Buldozer pe şenile 81-180 cp --~-----.097 0. _" _--~ .1.M H1 ore ore ore ore 0.0321 0.măsur. conditii medii de in amenajare a vetreide vehiculare a utilajelor conducatoare' categoriatransportoarelor 01 A 1 .026 0.09 0.800-1600 mdh _--------.1.2250 mm.834 -".la lucrari de cablu 2.

execută cu tub antrenat. sau tuburi PVC cu manşetă. acetat de etil. injectarea de umplere cu suspensie de ciment a forajelor pentru tiranţi de ancora re. sodă calcinată. sodă calcinată. funcţie de scopul urmărit.. acetat de etil. var bulgări introdus În foraje efectuate mecanic În corpul terasamentului degradat. Variantele de norme care prevăd stabilizarea terasamentelor În amplasament. . . bentonită. diametrul SBP şi poziţia ancorajului. ca lungime. Înlocuirea În şliţuri a materialului degradat. conform detaliilor prevăzute Î~ proiectul de execuţie şi normativul tehnic. 1. din PVC cu diametrul maxim 75 mm. injectarea cu presiune a suspensiei de ciment pentru formarea bulbului de scelment la tirantul ancorat În teren. . bentonită. Prepararea suspensiilor ce se injectează se poate face după diverse reţete. cu un material uscat. completate cu lucrările: . normelor Condiţii tehnice din acest capitol speciale avute În vedere la elaborarea - - 2. prin amestecare manuală sau mecanică cu terasamentul degradat. silicaţi.montarea de tub uri PVC broşate Înglobate În masa suspensiei la foraje pentru consolidarea terenurilor. decaparea platformei terasamentului degradat. prepararea Suspensiilor injectabile. Stabilizarea terasamentelor cu var bulgări În amestec cu cenuşă de termocentrală şi pământul degradat din corpul terasamentului.3. hidroizolarea platformei căii ferate cu şape din pământ şi ciment sau asfalt turnat de 3 cm grosime Între cele două straturi din nisip de 10 cm grosime. prin decapareşşi amestecare manuală. Conţinutul capitolului 1.degajarea capului de foraj de la talpa forajului. Capitolul mai cuprinde norme de deviz pentru lucrări de consolidare şi etanşare a terenurilor În adâncime. injectarea suspensiilor În foraje sub presiune.2. . sau tubat cu diametrul până la 150 mm În terenuri din categoria 1 la categoria a 4-a. . acvafil şi apă. contra ravinărilor. se aplică pentru lucrări cu volume ale unui obiectiv.1.2.drenuri protejate cu NETESIN ca filtru invers. 2. la forajele ce se . supuse degradării prin acumulare excesivă de umiditate Înlăturată. Prepararea suspensiilor se corelează obligatoriu cu viteza de injectare pentru ca omogenitatea lor să se menţină În permanenţă În limitele prescrise.obturator gonflabil pentru efectuarea injectării suspensiilor de consolidare În foraje.foraj rotativ netubat cu circulatie directă de noroi bentonitic. În interiorul tecii de polietilenă.1. din ciment. 2. În scopul eliminării acesteia şi evitarea acumulării ulterioare prin măsuri de etanşeizare. tensionarea definitivă În trepte. a unui agitator tampon.confectionarea tirantilor de ancorare din fascicole SBP. crearea de pante corespunzătoare pentru evacuarea apelor pluviale şi Înlocuirea terasamentelor degradate cu pământ sau balast. precum şi ancorarea prin tiranţi a construcţii/or sau masivelor de teren ce pot aluneca. Acest lucru se realizează prin interpunerea În circuitul malaxor de preparare .tensionarea de probă a tirantului pentru verificarea stabilităţii bulbului de scelment. 1. . precum şi acolo unde este imposibil de realizat accesul utilajelor de construcţii la 124 125 . silicat de sodiu. Normele cuprinse În acest capitol se referă la lucrări de stabilizare şi consolidare a terasamentelor căilor ferate şi drumurilor. ciment.confecţionarea şi montarea ţevii metalice pentru injectarea tirantului. acvafil etc. folosite În diferite combinaţii şi Proporţii.mai mici de 1000 metri cubi. experimentate anterior şi omologate. număr de toroane. conţinând În diverse proporţii apă. . - extragerea tubajului de protecţie cu ajutorul unui extractor hidraulic.introducerea tirantului În foraj.confecţionarea tecii de protecţie a tirantului. acestea combinând două sau mai multe componente. a tirantului şi blocarea sa cu ancorajul con-inel tip INCERC. - protejarea taluzelor şi platformelor cu material text il neţesut tip NETESIN. supuse degradării prin excesul de apă acumulat În corpul terasamentelor sale. . prin: stabilizare cu var bulgări şi cenuşă de termocentrală. se aplică numai la căile ferate sau drumurile În circulaţie. având diametrul Între 90 şi 130 mm În terenuri de categoria 1 la categoria a l-a.spălarea cu apă a forajului Înaintea injectării suspensiei. .pompă de injectare.CAPITOLUL Ts J CONSOLIDAREA TERASAMENTELOR Generalităţi 1. injectarea de protecţie a SBP cu suspensie de ciment În zona liberă a tirantului. realizate prin: . importanţa lucrării şi În special funcţie de natura roci lor ce se etanşează sau consolidează. .

realizarea operaţiei propriu-zise. Tăria pământului s-a considerat de categoria a III-a (teren tare}. reţete cu dozaje pentru concent 3. 2. . forajul fiind prevăzut a se realiza tubat pentru terenuri necoezive-aluvionare şi netubat cu circulaţie directă de bentonită pentru rocile coezive fisurate.2.11. Lucrările se execută la suprafaţa terenului. Prepararea suspensiilor pentru injectare şi pentru forare se face la locul de punere În operă. 2. ma precum şi pierderile tehnologice rezultate prin tăierea I etc. 3. 127 2.1. injectat suspensii. nu sunt cuprinse În norme. Pe toată durata execuţiei injecţiilor este obligatorie agitarea continuă a suspensiei de injectat.8.3. prin Încercări de probă efectuate În faza de studiu ale terenului făcute Înainte de elaborarea P. constructor. 2. adapta afară de lucrări premergătoare de testare a foraji. 2. La stabilirea consumurilor specifice de mar vedere următoarele operaţiuni cu caracter general car: norme: _ transportul manual al materialelor de la punctul mijlocul de transport până la locul de punere În _ deplasarea utilajelor de construcţii de la un fors aceluiaşi amplasament. se vor aplica numai În cazul liniilor CFneelectrificate sau la cele electrificate la care se asigură scoaterea de sub tensiune electrică a acesteia În timpul realizării lucrărilor.15. . În caz de ivire urmând a fi evaluate şi tratate separat. . pentru stabilizarea terasamentelor În amplasament. se va face după determinarea condiţiilor geologice real existente.curăţarea şi spălarea instalaţiilor folosite. Determinarea soluţiei eficientă şi aptă a fi injectată În foraje. execuţie În vigoare. dar numai In. Dispoziţia găurilor de injectare şi lungimea lor se va respecta prevederile din proiecte şi caietele de sarcini. 126 . acţionată electric.amplasamentul lucrării.12. montarea şi demontarea instalatiei de tensiona SBP. sunt prevăzute a se realiza cu ornaşină de foraj rotativ pe şenile tip FAN 35. Lucrările de fora]e pentru injectarea suspensiilor de etanşare sau consolidare a rocilor coezive fisurate puternic sau a celor' necoezivealuvionare. Această situaţie' se va stabili la colaborare pe răspunderea comună: beneficiar. 2.amenajarea uşoară a terenului pe care se ampla: construcţii. 2.7. este conformă cu clasificarea rocilor şi incadrarea lor pe categorii de tărie elaborată de Comitetul de Stat al geologiei şi cuprins În indicatorul de Norme de Deviz II. 2. Consumurile specifice de manoperă. având o putere instalată de 58 kw.4.E. au un nivel tehnic ridicat. 2. Normele de consum pentru articolul T suspensiilor pentru injectare" se pot corecta prin sepărţilor componente În baza reţelei elaborate În urme: geologice. o adaptare continuă la condiţ variabile chiar pe suprafeţe reduse de teren.montarea şi demontarea instalaţiilor de forat. Întrucât se dislocă uşor fiind îmbibat cu apă. 2.verificarea parametrilor calitativi impuşi de nor. Tăria pământuriior din corpul terasamentelor degradate ce se consolidează În cadrul articolelor de la Ts J 01 până la Ts J 05 este considerat categoria a II-a (teren mijlociu) pentru săpate.sensul reducerii valorii totale .13. iar pentru operaţia de politură din cuprinsul normelor de mai sus. proiectant.realizarea lucrărilor În condiţii normale de ampl temperatură şi lumină.2. sunt alcătuite pe faze de lucru distincte.14.1.9.1. Presiunile de injectare trebuie respectate conform prescripţiilor date În proiecte şi caietele de sarcini. acestea 'se vor reduce după evaluarea 101 3. la lumina zilei şi la temperaturi mai mari de +5 C. 3. cuprinzând formaţiile de lucru strict necesare ca alcătuire pentru a efectua toate operaţiile necesare fiecărei faze.1. tăria rocilor considerată la Întocmirea normelor. Stabilirea consumurilor specifice de rr ipoteza că materialele necesare rămân integral În oper Normele de consum cuprind materialele care pierderile netehnologice provenite din transporturi. Consumurile specifice de materiale 3. pentru confecţionarea elementelor respective.1.3.2. injectat şi tensionat. Deteriorările accidentale ale instalaţiei de forat. . Conţinutul normelor 3.5. 2.normă fiind considerate. acestea. 3. Pentru normele de la Ts J 06 la Ts J 24.6. . 2.1. Variantele de norme care prevăd folosirea utilajelor de construcţii pe şenile sau pneuri. injectării propriu-zise. . Normele În care se specifică materiale CI urma testărilor. . \ \ . Lucrările de injecţii pentru consolidare = de tiranţi ancoraţi. p.. I 2.10. Normele pentru etanşarea şi consolidarea terenului precum şi cele pentru realizarea ancoraţelor cu tiranţi confecţionaţi din SBP şi ancoraţi În roca omogenă'printr-un bulb de scelment format prin injectarea unei soluţii din lapte de ciment.

T5 23. măsurătoarea se face la metru linear de foraj efectiv realizat. Pentru articolele Ts J 14. Pentru articolele Ts J 01. Pentru articolele Ts J 13. măsurată la nivelul la care se realizează şapa de hidroizolare. 3. măsurătoarea se face la bucată foraj sau tirant.10 pentru unghiuri de 26 .3. 3. Consumurile specifice de ore utilaj 3. gata etiche! rs şi pregătit pentru introducerea În foraj. Ts J 15.3. J 24. dar forajul este posibil: normele de timp corespunzătoare traversă'rii intervalelor respective.4. 3.5. Pentru articolele Ts J 06 . 3.2.28. Ts J 16.3.4. Consumul de aer comprimat pentru pompa HANY se va evalua separat În situaţia În care aceasta nu se poate Înlocui cu o electropompă de Înaltă presiune pentru injectat suspensii În foraje.1. K4=1.05 pentru unghiuri de 6 .2. 15 pentru unghiuri de 41 .3.25 . Ts J 2 măsurătoarea se face la metru linear efectiv realizat. 4.2. Ts J 17. se majorează cu un coeficient K7=1. normele de timp se înmulţesc cu coeficientul K2=1 . adâncimea de stabilizare medie stabilită prin sondaje se va aplica la sU8rafaţa platformei terasamentului degradat. normele de timp pentru săpa re se Înmulţesc cu un coeficient K1 =1.5. Pentru articolul Ts J 05 măsurătoarea se face la metru pătrat terasament efectiv protejat contra ravinărilor cu material textil neţesut tip NETESIN. 3.Ts J 10. Pentru forajele proiectate Înclinat (peste 5 ) normele de timp S9 majorează În funcţie de valoarea unghiului de Înclinare faţă de verticală.3. În cazul executării lucrărilor de foraj şi injecţii.9. \ 129 128 . 4. Pentru articolul Ts J 04 măsurătoarea se face la metru pătrat platformă -hidrcizolată.2. Pentru lucrările de foraje şi injecţii ce se execută În subteran.2. 3. Ts J 22. măsurat pe suprafaţa orizontală.3. cu parametrii tehnicoeconomici corespunzători. 4. cu utilaje amplasate pe apă. Pentru articolele Ts J 11 şi Ts J 12.8.89 . 15. Înclinată sau verticală.2.6. Consumurile specifice de ore utilaj cuprind duratele de funcţionare efectivă pentru executarea unei unităţi de lucrare În care sunt prevăzute şi duratele pentru mutarea utilajelor de la un foraj la altul pe acelaşi amplasament (În cadrul aceluiaşi obiect). 4. ' 4. K5=1. Ts J 20. Condiţii de măsurare a lucrărilor 4. 4. cu următorii coeficienţi: K3=1 . Normele sunt stabilite pentru foraje şi injecţii a căror poziţie este verticală. aşa cum se fixează materialul text il neţesut pe corpul terasamentului.7. 4.6.15. Articolul Ts J 17 se măsoară la kg tirant de ancorare confectiors din SBP pe şantier conform proiectului şi normativului tehnic. Ts J 18. Pentru intervalele găurii de sondă În care au loc pierderi de circulatie (noroi sau apă) şi nu se obtine circulatie la zi. Ts J 02 şi Ts J) 03 măsurătoarea lucrărilor se face la metru cub de terasament efectiv stabili~at.40 .1. Unitătile de măsură În care se face măsurătoarea lucrărilor executate sunt indicate la fiecare articol de normă de de\(jz. 4. Ts J 19. măsurătoarea se face metru cub de suspensie efectiv preparată şi injectată.25 pentru foraje orizontale sau ascendente. 4.2.2. K6=1 .

" Demontarea şi remontarea suprastructurii Cf. mecanic sau manual şi îndepărtarea lui.22 ore 3. 1 COD I DENUMIRE RESURsA Manoperă ---]::~bcANT \ TOTAL ore \ 0. acesta urmând a fi evaluat separat. "Împrăştierea manuală a pământului bun in şliţuri. măsurat in Săpătură. buldozer sau autogreder.f.-- . " Sporuri pentru lucrări ce se execută în închideri sau sub circulaţie. Cuprinde: .Demontarea şi remontarea suprastructurii căii ferate şi a prismei de balast. _.var bulgări şi cenuşa de termocentrelă. Nu se cuprinde: " Săparea pământului necesar umpluturii şi aducerea lui lângă lucrare în raza de 50 m. mecanic sau manual cu roaba. . acolo unde se impune. ce ramâne dupa stabilizare şi care trebuie evacuat. Se masoara la metru cub de terasament stabilizal. Compactarea pamântului cu maiul de mână in straturi uniforme. Transportul materialelor stabilizatoare (var. . in vederea amestecării cu pământul degradat.Sfărâma rea manuală a bulgărilor de var În procent de 30%. Nu cuprinde: Încărcarea. " Transportul cu roaba pe dinstanţa de 50 m a pământului degradat in depozitul intermediar in vederea evacuării.24 cu: 7111020030200 \ Miner 9310060019900 Muncitor necalificat A1 .Aruncarea cu lopata (amestecarea manuală) a materialelor stabilizatoare. . cu amestecare manuală..02 ore 3. cenuşa) cu roaba pe distanţa medie de 50 m de la locul de descărcare din auto la obiect şi până la locul de punere in operă. in inchidere de linie c. după săparea şliţurilor.. Se măsoară la metru cub de terasament inlocuit. cu amestecare mecanica. " Transportul cu roaba pe distanţa medie de 50 m a pământului recondiţionat de la locul de amestecare până la locul de aşternere in terasament. " Transportul cu incărcare. " Transportul pământului bun ce inlocuieşte pe cel degradat cu roaba pe distanţa de 50 m.'_-"---' TsJ02A Consolidarea terasamentelor. acolo unde se impune. __ . im straturi uniforme de 20 cm grosime. "Compactarea pământului recondiţionat În straturi de 20 cm.M . prin inlocuirea materialului din terasament in slituri. .Amestecarea pământului degradat cu stabilizatorii până la omogenizare. " Polilura suprafaţei platformei decapate.02 \ 0.var bulgari şi cenuşa de termocentrala. in straturi uniforme de 20 cm grosime.descărcare al pământului de la groapa de imprumut la obiect.56 7. . iar volumele terasamentelor degradate sunt mai mari de 1000 mc. NOTA: Domeniul de aplicare al normei TSJ011a terasamentele la care au acces utilajele pentru terasamente.54 7.Saparea pamântului degradat. cu maiul mecanic.LI o -_IL. Utilaje 2952210003554 Buldozer pe şenile 81-180 cp Mai mecanic de 150-200 k~ cu motor termic 6 cp (4 2952270004021 kwL .4162.. " Politura suprafeţei platformei.TsJ01 Stabilizarea terasamentelor in amplasament. Se cuprinde: _Saparea manuală a pământului degradat ce se înlocuieşte in şliţuri transversale platformei căii ferate. in afara amplasamentului la o distanţă de până la 50 m În vederea amestecării cu materiale stabilizatoare. \ 131 130 . A11A2 265210 21006961 Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 371011 2611437 Cenusa de termocentrala betoane (cet isalnita) S 8819 1 kg 162. c DD CANT DENUMIRE RESURSA Materiale U.4 kg 205 205 .Împraştierea pamântului recondiţionat pe platforma. A2 . descarcarea şi transportul cu auto al excedentului de pământ degradat. ciment.

Nu se cuprinde: .Aprovizionarea apei (transportul) de la sursă la obiect. in grosime de B cm din terasamentul CF.Transportul cu roaba pe 50 n a cimentului.Transportulloessului preparat cu roaba pe 50 m.Împrăştierea.Afânarea prin săpare a pământului ce se stabilizeaza prin amestecare cu ciment pe o !.Pământ stabilizat (Ioess) B1 . ~ 132 133 .. inclusiv readucerea şi compactarea. . transportul cu incărcare-descarcare a pământului loessoid pentru consolidare .asfalt turnat de 3 cm grosime. 50 m. Nu se cuprinde: . cu roaba pe 50 m.Evacuarea eventualului excedent de pământ rezultat după executarea şapei. Se masoara la metru pătrat de sapă de impermeabilizare a platformei. realizarea pantelor de scurgere si umplutura de inlocuire.Politura suprafaţei platformei după săpare. diferită de a platformei căii. . _ COD __ . cu: Hidroizolarea platformei caii ferate. in straturi uniforme de 20 cm grosime a loessului.----J . separat.Aruncarea cu lopata a cimentului peste pământul afânal.Spălarea pământului degradat in vederea inlocuirii.Săparea. . B1 . -'""r U.Spargerea bulgărilor de pământ. . . . . ..Amestecarea prin greblare a pământului cu cimentul.Aşternerea nisipului În straturi uniforme de 10 cm grosime ca strat suport al şapei şi ca protecţie al şapei.--. in inchidere de linie c. . .17 TOTAL ore 6. .17 TsJ03 COD I I DENUMIRERESURSA Materiale ---·----·-·---------""~1--· -. compactarea manuală in straturi uniforme de 20 cm grosime a balastului. . ~_ DENUMIRE RESURsA Manoperă r::: CANT 1 ore 16.Compactarea cu maiul de mână a stratului de 8 cm din pământ amestecat cu ciment.Evacuarea pământului degradat cu auto.M . . .Decaparea pământului din platforma căii pe o grosime mai mare de 8 cm care se va el.. prin decaparea platformei.f.---'----- 93100600199001 Muncitor necalificat 14214022003931 Balast pentru betoane 0-71 mm S 1667 Manoperă 1 m31 1 ore 1 TOTAL ore 93100600199001 Muncitor necalificat Consolidarea terasamentelor.Transportul balastului pentru inlocuire.. Se măsoară la metru cub terasament stabilizat. . . Cuprinde: . A1 . .Transportul apei cu găleata pe distanţa de 50 m .pământ şi ciment. intre două straturi de nisip de 10 cm grosime.Transportul cu roaba al nisipului din stratul suport şi stratul de protecţie al şapei pe dist. in cazul in care sapa se impune a fi realiza altă cotă de nivel.dacă nu se poate lua din raza de 50 m a lucrării.Împrăştierea cu lopata şi compactarea cu maiul. Bcm.balast Cuprinde: . . .Polilura manuală a platformei CF la nivelul la care se realizează stratul suport al şapei. . cu sapa din: A 1 . .Stabilizarea pământului loessoid prin amestecarea manuală cu apă.Transportul cu roaba la 50 m a pământului degradat.Prepararea asfaltului in malaxor de asfalt manual. transportul astaltului de la malaxor lE aşternere pe distanţe de maxim 50 m şi aşternerea lui in strat de 3 cm grosime.

333 I kg 10. Cuprinde: Cuprinde: .10 m.0 mm S1667 Bitum pt. .Evacuarea materialelor rezultate din curăţarea suprafeţei de terasament protejata cu Netesin.15 0.:-Fierar belonist Izolator hidrofug .775/0.03 0..01 0.64 - ~ 0.Derularea sulului de pânză.177 0.21 TsJ05 Pozarea avantuburilor Protejarea terasamentelor.77510.03 0.91 0. ..~N~Ail : A1~ . pentru injectii si cimentarea lor TsJ06A pe: Al . cu auto.03 0.0-7. verticala sau Înclinată. contra ravlnărilor.:OTALre o 17112173298831 2875276311528 Scoabe din oţel Manoperă -. .CANT scoabe pe melru pătrat.305 0.17 0.42 1.Prepararea laptelui de ciment cu malaxor de mortar şi introducerea lui În foraj.04 Utilaje Mala~or manual de asfalt pînă la 600 I 0..2 COD DENUMIRE RESURSA Materiale U. care se evaluează separat.Curătarea suprafaţei taluzelor sau platformelor CF sau drum.286 6. .0164 0.interiorul drenurilor ca filtru invers. ~ 2653102100880 1421102200068 1421202200525 2320322600177 2320156200949 2651122100402 Filer de calcar saci S 539 Pietris ciuruit nes palat de riu 7-16 mm S 1667 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.Transportul materialului textil netesut şi a scoabelor de la magazia punctului de lucru la locul de punere În opera. montarea şi demontarea sprijinirilor de maluri şi umplutură drenantă la TSJ05C1.775 / kg 0.31 0. cu doua 134 \ 135 .02 0.Prinderea (fixarea) fâşiilor de Netesin alăturate pe porţiunile de suprapunere de 10 cm.motor dieselld -25 S 240 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 Manoperă 7129040010 110 Asfaltator 7112020030100 7129020012800 7111020030200 9310060019900 Specialist Pavator Miner Muncitor necalificat TOTAL ore ore ore ore ore ore kg m3 m3 kg Al 81 21. de suprafaţa orizontală. drumuri tip D 25/40 S 754 Motorina pt.06 2.04 0. 81 . .241 0.19 0.::. Se masoara la metru linear de avantub pozat.39 71230200111001 7134030012200 -------------. Material lextil netesut NETESIN m /0.Săparea. Nu se cuprinde: . Se măsoară la metru pătrat..177 0. Cl .177 I ~2_~7000~~ I I I 001 0.Pozarea avantubului metalic D+114x4 mm cu lungimea de 1.taluze.~-~--- f. . cu panza netesuta NETESIN. efectiv protejată cu Netesin. Nu se cuprinde: Executarea forajului pentru pozarea avantubului.platformele terasamentelor de CF şi drum.__ ore / ore T:.M 0. masurarea şi taierea la dimensiune a fâşiilor şi întinderea pe suprafaţa terasamentului a Netesinului.

Manevra prajinilor de foraj În zona de lucru.001 1 0.012 I buc I 0.categoria E1 . I a II-a a III-a a IV-a a V-a a VI-a a VII-a 1 m I 0.Jntreţinerea utilajului În funcţiune.004 I 0. cu ap~industriala in timpul forajului cu circuit cu apa.0061 8113020070100/ 7137010011500 Sandar Instalator electrician I 137 are ore I 0.5 mm CuZn37 S 390 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 I~ 1 ore 0.Pregatirea de pornire şi pomirea instalaţiei.23 1.001 1 0. = Schimbarea sapel.008 0.003 I 0.012 buc 1 0.0065 TsJ07 2952270003817J~a!axor I 0.41 0.004 Materiale S404/1 CLA m m3 m Apa pentru mortare şi betoane S 790 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Manoperă COD I I _ DENUMIRE~Esu~s~ .012 I buc I 0.0060.03 ore 0. Placuta met.j 2651122100024 2722103110246 4100116202818 2513306619798 .Montarea habelor şi a furtunelor de aspiraţie şi de refulare. pentru consolidari si etansari de terenuri.categoria Cuprinde: .0921 1 buc 1 0. la melrulinear de faraj.Cap carotier cu inse~ie Widia pt.categoria 01 .1841 1 I r 1 kg 1 0.categoria B 1 .004 I 0.68 1 I \ 136 . netubat.2761 12862507307330 1. de la poziţia verticala la cea orizontala.012 0. .categoria G1 .002 0.Executarea forajului prin procedeul rotativ cu circulaţie directa. .001 1 0.004 1 kg 10.01-24g/bc Oxigen tehnic gazos S 2031 Sirma trefil.008 \ 0.categoria F 1 .004 \ 0.00481 0.grupa 4.de 16. cu diametrul de 90-130 mm.008 I 0.Mf-I CANT .004 1 0.00241 0. ._EE~1'G: : buc \ 0.106 I 0.012 \ buc 0.009 0.003 1 0.Executarea Nu cuprinde: .31 3.009 0.14 1.03 28625073073281 2862507344156 128625073441441 128625073441321 120025073441201 27221 07356446/ / 2875237309613 125133066197981 126811160021771 2411115904512/ / 2746133809639 124135473081641 Cap c~rotier tara inserţe pentru foraje Sapa In trepte armata Cu Wldla 0=114 S 328 Sa~ in trepte armate cu Widia 0=104 S 328 Sapă În trepte armate cu Widia 0=92 S 328 Sapă in trepte armate cu Widia 0= 76 S 328 Tub carotier Cleşti pentru foraj cu lanţ şi talci duble 4" Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 .002 Foraj rotativ cu circulatie directa.alama rotunda 0= 5._ _~ mort~r 200 I acţionat electric 1 ore 1 0.035 / kg 0.004 1 buc 81130200701001 Sondor TOTAL Ullla. de: A 1 .0084 m31 0.53 0.COD_ ··-·---T------L____ Ciment portland P 40 saci S 388 Teavaconstf SIc114x40LT35 DENUMIRERESURSA Materiale I U. faraj apă 180/13 mm Manoperă 0.071 / 0.001 0.Alimentarea Se masoara amen~arilor locale de mici proportii.008 I 0. .0021 buc 0.Prepararea .72 0.004 0.dur(widia)bk15. şi stocaea În agitatarul tampon şi În habe a noroiului de faraj.008 I 0.categoria C1 . kg 14. imp.004 I 0.105 0.

87 2.113 CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURS ~ I .092 \ 0. cu tub de protectie cu O maxim=146 mm.2481 kg 0. _Întreţinerea utilajului in funcţiune.004 0. 1 0. -Executarea forajului prin procedeul rotativ cu circulaţie directă.008 I M~~i~-2413547308164 \ Carbura de calciu tehnica (carbid) S 102 81130200701001 7137010011500 Sondor Instalator electrician TOTAL Utilaje I ore ore are / 7. _ Manevrarea garniturii de foraj. inclusiv tubarea.028 0. _Alimentarea cu apă industrială in timpul forajului cu circuit de apa.02 0.02 0.307 1 0.012 0.016 0.09 1 D1 6. _Montarea habelor şi a furtunelor de aspiraţie şi de refulare.01 0.68 Foraj rotativ cu circulatie directa.M A1 ore 0.17710.003 0.276 \ 0.5 mm CuZn37 S 390 Cap carotier cu inserţie Widia pl.004 \ 0.categoria 01 .024 Cuprinde: _ Pregătirea de pomire şi pornirea instalaţiei.02 0.---.53 \ 2862507344156 \ Sapă În trepte armată cu Widia D=114 S 328 \ 2862507344144 \ Sapă in trepte armate cu Widia 0=104 S 328 I 0.01 0.86 1 B1 1.21210. in teren de: TOTAL DENUMIRE RESURSA TsJ08 -- .----~-~~ U. 24111159045121 Oxigen tehnic gazos S 203t 2746133809639 1 Sirma trefil.007 0.23 13.28 1.008 0.028 0.478 11.028 0. foraj apă 180/13 mm Manoperă 1 m31 0.categoria B 1 .02 0.categoria C1 .0132 0.021 46 54 644 ----·t=e---CANTITAn-----kg 1 buc 1 24135473081641 Carbură de calciu tehnică (carbid) S 102 12862507307330 0.024 0. 138 139 .36111.gr buc buc buc buc buc buc buc m kg 0.024 0.024 0._----Utilaje 29522700036221 Maşină de forat pe şenile FAN 35 acţionata electric 1 ore 1 0.M E1 F1 G1 I 2862507307328 2862507344156 2862507344144 2862507344132 2862507344120 2722107356446 2875237309613 2513306619798 2681116002177 A 1 . .25 8.012 \ 0.02 0.87 11.01-24g/bc imp.681 11.84 1 C1 4.007 0. antrenat de instalatia de foraj.368 \ buc \ 0.006 0.024 0.028 0.015 0.[~~--'-I COD CANTlTAŢI U. _ Schimbarea coroanei circulare şi a şapei de foraj. 1 0. _ Executarea amenajarilor locale de mici proporţii.018 0.016 \ 29522700036221 Maşina de forat pe şenile FAN 35 actionata electric 1 ore 11. introducerea şi extragerea.184 \ 0.categoria I a II-a a III-a a IV-a Materiale Cap carotier fără inserţle pentru fa Sapă in trepte armată cu Widia 0= Sapă in trepte armate cu Widia 0= Sapa in trepte armate cu Widia 0= Sapă in trepte armate cu Widia 0= Tub carotier Cleşti pentru foraj cu lanţ şi fălci du Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm Placuta met. 1 0.028 0.dur{widia)bk15.004 \ 0. 16.024 0. Unitarea de măsură: metru linear de foraj. _ Manevrarea tubajului şi a prajinilor de foraj in zona de lucru.alama rotunda 0= 5.48 1. Nu se cuprinde: _ Prepararea şi stocarea În agitatorul tampon şi in habe a noroiului de foraj.Extragerea tubaj ului.016 1 \ buc \ 0.004 0.014 COD DENUMIRE RESURSA ~_[~~J--B~]-~Jji \ kg \ 0.255 \.----_.143 1 0.012 1 0.008 0.39 /9.008 \ 0.871 12.

004 1 0.1421 0.08 6.18 2875276311607 2811236310043 4100116202818 2052152958990 1422102205525 2651122100024 2416406110467 a conducI.006 I buc buc 0. _Acţionarea broşei sau a pakerului şi supravegherea _ Demontarea şi spălarea instalaţiilor pentru injectare. 140 t' . _ Montarea dispozitivului -trepied la varianta A 1 şi introducerea broşei sau a pakerului În tubforajului pe timpul injec!ării.008 1 0.necoezive.002 1 ------.004 1 0. in faraj.rigid tip m 50x 2.012 1 buc 1 0002 1 0.201 1 0.003 0.alama rotunda D= 5.016 1 Cap carotier cu insertle Widia pt.M A1 B1 C1 D1 DENUMIRE RESURSA 2B625073441" Sap"ntre~ea"""I"".006 / / buc 1 0.006 0.galerii.Forajul găurii.4 S 6675/2 Garnituri cauciuc pres cu inserţii Piesa metal. kg kg m3 0.A SIc146x100LT35 I 0. 128625073441201 128625073073301 2722107356446 2862507307328 2513306619798 126811160021771 24111159045121 1 / buc 1 0.008 0. B1 .de 16. cu tuburi PVC cu manşetă.37 1. ( 29522700036221 Maşină de forat pe şenile FAN 35 acţionată electric 1 ore / 0.004 0..·-··-r---[ COD CANTITĂŢI U.7391 1.02011 0.21 I 0.01-24g/bc Oxigen tehnic gaz os S 2031 Sirma trefil.dur(widia)bk15.002 0.9 7.18 5.016 0. la foraje pentru consolidarea sau etansarea terenurilor A 1 . _ Introducerea şi testarea tubului broşa! sau tubului cu manşetă.029 0.001 1 0. cu tuburi PVC broşate.20( 3/4) OL 321 S 7656 Silica! de sodiu soluţie tip SD S 2902 Ţevi din p.004 00081 0012 ~ 1 Tuburi inglobate in masa suspensiei.m .1061 0. 12722103111276/ 128752373096131 S / m / 0.001 0.---------[-1--CANl ~: m kg m kg 0.43 1.035/ 1 kg 0.87 2.1 o () dec.004 0.c.12 0.01 1.exec.005 0.012 0.001 1 0.2 Cleşti pentru faraj cu lanţ şi fălci duble 4" Manoperă COD DENUMIRE_RESURSA Materiale -_-A!_I 7137010011500 8113020070100 1 Instalator electrician Sondor TOTAL Utilaje I orei ore ore 0.idia 0=76 S 328 ~.5 mm CuZn37 S 390 Teavaconstf 404/1 CL.008410.071 1 0. 141 .1 - .69 4.012 PVC sau tubul cu manşon. .008 1 0.006 0.009 0.puternic fisurate.153 4.004 0.01081 0.( I 6. 2746133809639 m31 0.374 I 0. Widia""" S 328 Sapă in trepte armate cu W.de trecere etansa prin zid Stut pl.002 1 0.005 / 0.001 m kg 10. imp.( Lemn de foc de foioase tari L=1mlivrabil Benlonita macinata activata Ciment portland P 40 saci S 388 Codez 100 adeziv pentru lipi! PVC kg kg kg kg 14.neagra nefil.08 2722103304835 2413527345136 2521216700999 2513736601832 Teava inst.24 I 0.002410. Unitatea de măsură: metru linear de foraj echipat pentru injectare.I( O.tch 11-81 in dep S 2340 Apa pentru mortare şi betoane S 790 0.004 / 0.004810. faraj apa 180/13 mm Tub carotier Cap carotier fara inserţie pentru faraje Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Placuta mel. inclusiv procurarea şi asarns tuburilor.003 Nu se cuprinde: .741 3.2 1. _ Prepararea şi injectarea sub presiune a suspensiilor pentru consolidare sau etanşare.injectii in camas.. Cuprinde: _ Prepararea şi introducerea suspensiei de apă-ciment bentonită-silicat de sodiu.v.003 1 0.303 1.grupa 4.

Se masoara la metru cub de suspensie pereparată pentru injectare.06 1 0. ' ---~_.02 0.. Nu se cuprinde: .ciment. .5kw Amestecator de suspensie tip AC -2 Pompa pneumatica de injecţii tip HANNY ore ore 15.~~I 71360200116001 8113020070100 Instalator sanitar Sondor 2952270003823 2952270003823 2952270003349 -- i CANT DENUMIRE RESURSA Manoperă U.03 0. .M CANT m 10.Curăturea şi spălarea instalaţiei şi a conductelor dupa folosire. ._--_. Se măsoară la metru linear de foraj ce se injecteaza.Pregatirea şi punerea in funcţiune a ameslecălorului cu Înaltă lurbulenţ~ (AlT)..15 I . bentonita şi silicat de sodiu În proporţie 15:12.063 0..02 TsJ11 Prepararea suspensiei pentru injectare in faraje.suspensie 5.06 3.ciment şi silicat de sodiu În proporţie 35:1.I . .M 1-I Cuprinde: .5:1.5:1.15 3. cu ajutorul apei pompate.Manipularea şi dozarea componentelor suspensiei in (AlT).'. 1 na2 ca3 minim 98%' Silicat de sodiu soluţie lip SD S 2902 U.Realizarea forajului.001 1 kg kg 15.Al . Cuprinde: . . .1 1 ore 0. A 125x 5/0LT 35 S 530/1 buc buc kg m 0.Prepararea şi injectarea suspensiei.ciment.13 ore 5._-_.silicat de sodiu şi acetat de etil in proporţie 4. . .din: TsJ10A Obturator gonflabil.Menţinerea manşetei de cauciuc umflate.~. Nu se cuprinde: -Injectarea suspensiei. in forje Al A2 81 82 Cl .063 0..M A1 I COD 81 2513306619906\ DENUMIRE RESURSA Tub de oxigen pn 10 dn 6. .ciment şi silicat de sodiu in proporţie 50: 1.001 I A2 I 81 0.1.3 mm S 8540 Manoperă ------------'--1 U.I 101 603 l!i l!i \ 142 143 .s. .09 3._- CANTlTAŢI Materiale 2875237:109613 2811237331381 2875276311607 2722103209839 Cleşti pentru foraj cu lant şi falci duble 4" Pakere pentru injecţii in subteran 11-81 Piesa metal.•..de trecere etansa prin zid a conduct. . .Supravegherea forajului pe timpul injectarii.066 0.09 3.01 I ore I ore 1 0. ' .23 ore ore ore 0._=COD ___ DENUMIRE RESURSA I CANT U..063 0.Variaţia canntătlor de componenţi ai suspensiilor.-'-'. Teava constf. '--'-'-'-'-I"~~ .15 81130200701001 7214240021800 Sondor Lăcătuş mecanic TOT AL TOTAL Utilaje Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt.063 0. COD DENUMIRE RESURSA Materiale 24133373458511 2413527345136 Soda calcinata usoara cal.t~ . faţa de consumurile Inedii reprezentative prevăzute in norma.Idem a agitatorului tampon şi cuplarea lui prin conducte sau furtune cu ameslecatorul. bentonită şi silicat de sodiu in proporţie 18:10.Asamblarea şi introducerea obturatorului in foraj. .

.96 ore 3.m . .2 0.32(11/4) oi 32 1 S 7656 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Manoperă I mi m 0.4817. geot.863 1.t n 12 ca3 minim 98% Silicat de sodiu soluţie tip SD S 2902 Acvafil pasta Md 97-78 Acvafil pasta Md 97-78 Apă pentru mortare şi betoan Bentonita macinata activala Ciment portland P 40 saci S 188 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Mano peră ! 2722103304859 2413337345851 2413527345136 4526627300801 4526627300801 4100116202818 1422102205525 2651122100024 2513306619798 Im kg kg kg kg 7.638 1.05 13.32 [11/4) Ol 32 1 S 7656 Soda calcinata usoara cal.9212.M A1 m3 kg kg 0.ERESURSA Apa pentru mortare şi be toane S 790 Bentonita macinata activ ata Ciment portland P 40 sa :i S 388 Man operă 8113020070100 1 Sondor 3111010080200 laborantfizico-chimice.-----L u. .035 20._B1 COD 2952270003823 DENUMIRE RESURSA Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pLsuspensie 5. ! Ţeava inst.m .835 157.08 - B21 L~~JTI'381_?-.075 221. manomelre inregistratoare etc. .12 1.01 2.M A2 0.5 - COD - 0.1 15. CANTlTAŢI COD 4100116202818 1422102205525 2651122100024 DENUMIR.4 345. .suspensie 5.~ el 771. a presiunilor de injectare şi a timpilor de injectare.04110..281 ore 2.. CANT CO~ DENUMIRE RESURSA U.4 Sondor TOT Al 81130200701001 3111010080200 Sondor laborant fizico-chimice. 2.82 - --~---._~!~ _ CANT I 2722103304~591 2513306619798 _! Materiale / ore /12. --.Montarea şi demontarea furtunelor de presiune.74 TOTAL ore 15.7 81130200701001 1 ore \2.05 TsJ12A Injectarea suspensiilor pentru consolidarea sau etansarea terenurilor. .-------.neagra nefil.M 82 C1 _____ . ..04 DENUMIRE RESURSA 1.1 274.6381.cantitatea de suspensii injectate care se prevede ca articol de deviz separat prin aplicarea normei TSJ 11.05 U.92 2.83 145 144 .Pregătirea instalaţiei şi punerea in funcţiune.. manometrelor cu dispozitivele de protecţie.04 .----_. cu pompa de injectie 1 ore Cuprinde: .Utilaje 29522700038231 Amestecător de suspensie tip AC -2 I ore I 3.5kw ore 11.Remalaxarea şi menţinerea in stare de suspensie a amestecului in timpul injectârii. .03 - 1010 15.Injectarea suspensiilor pe paşi tehnologici determinaţi de natura terenului.82 ore 10.. 9 TOTAL Utilaje 29522700038231 2952270003823 Amestecator de suspensie tip AC -2 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt.83 ore 3.Spălarea instalaţiei şi echipamentelor de injectare.iale Ţeava inst. Se masoara la metru cub de suspensie injectatâ.6 9. Nu se cuprinde: -.03 0.Citirea şi inregistrarea cantităţilor de suspensii injectate.87 r- CANT I I 0.83 255 304.-_ __ _---.638 1 ore 18.1 - S 790 m3 kg kg m 0.Proba de circulaţie a suspensiei in echipamentul de injectare din foraj.5k~ U._L _ Mate .86311.MI-.neagră nefil.

Degajarea capului pierdut de la talpa forajului._-_.11' 0.5kw 2952270003349 Pompa pneurnafică de injecţii tip HANNY -------. Nu se cuprinde: ... .Demontarea tronsoanelor de tubaj extrase prin defiletare cu ajutorul cieştilor cu lanţ şi falci manual.05 DENUMIRE RESURSA Materiale 28752373096131 Cleşti pentru foraj cu lanţ şi falci duble 4" ManoQeră 81130200701001 Sondor TOTAL 1 ore ore 1 buc 10.M-= Utilaje 29522700038231 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 ptsuspensie 5. COD I I u DENUMIRE RESURSA •• _ CANT U. inclusiv demontarea manuala a tuburilor extrase mm.11 TsJ13A Extragerea tubajului de protectie cu O maxim=145 cu extractorul hidraulic de 80-120 tf.M f. .--I CANT I I COD I DENUMI:~:~U_~~ . COD 1---.276 / Utilaje 2952270003805 Pompă ptinst. Se măsoară la metru linear de tubaj extras.- .Filetarea sau refacerea filetelor degradate.Scoaterea din foraj a prajinilor sau lijelor metalice şi depozilarea lor. Manoperă 8113020070100/ Sondor / ore 13._---ore /1.46 0.45 / kg /6. Cuprinde: Cuprinde: .Manevrarea tubajului În zona de lucru şi stivuirea lui.de trecere etansa prin zid a conduct. DENUMIRE RESURSA I U._CANT U.de glisare a cofrajelor pres.Montarea utilajului (extractorul hidraulic şi a grupului de pompare) şi calarea lui.M __ . . 70 kg/cmp 2952270003612 Excavator pneumatic de piloţi pz-4 0.46 \ ~.Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul În zona de lucru.COD . .001' I 0.Introducerea În foraj a prăjiniior sau a tijelor metalice şi manevrarea lor pâna la desprinderea capului pierdut de tubaj.____ --]-:E CAr U. la forajul cu tub antrenat de O maxim=146 mm TsJ14.276 ore 1.Curătarea şi spalarea tubajului.--_.M 1----. . 147 146 . _-------------. .Manipularea prajinilor sau a tijelor metalice folosite pentru degajarea capului pierdut de la talpa forajului. --~.3.. • Extragerea coloanei tubate cu extractorul hidraulic.45 TOTAL ore ---------.' Materiale 2875276311607/ Piesa metal.hidr. . Se masoara la bucata foraj lubat.

5 mm a fascicului. pretensionati.Montarea habelor şi furtunelor de absorbţieşi de refulare . .20( 3/4) al 32 1 S 7656 Manoperă -----1-.Executarea spalarii cu apa a forajului.-----~ COD 81130200701001 Sondor DENUMIRE RESURSA CANT U. .---. I COD L___ OENUMIRERESUR~ Materiale ------]3 1: 1 1 ore I 25133066197981 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 .M~ TOTAL ore ------- --~--------Materiale I I I 2 Utilaje 29522700033491 Pompa pneumatică de injecţii ~~.Injectare de umplere a forajului cu suspensie de ciment. . Cuprinde: . .Prepararea suspensiei de ciment.rn .Aşezarea pe bancul de lucru al sârmelor SBP şi introducerea distanţierilo'r la poziţia preva proiect.TsJ15A Spalarea cu apa a forajului. . fixati in teren Cuprinde: .Montarea utilajelor şi calarea lor pe POzitia de lucru. 148 \ 149 . cu D=7 sau 5 mm I ~~~321J§~_c!ropomPă multie~e TOTAL Utilaje ore 0.Montarea utilajelor şi calarea lor pe locul de lucru.Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul.Matisarea cu sârmă neagră 0=1.neagra nefil. .Montarea habelor şi furtunelor de absorbţie şi de refulare. T! Tirant] de ancorare in teren. . . in Conformitatecu prescripţiile tehnologice. confectionati din fascicule SPB.Masurarea. pentru care de aplică norma TSJ11.42 NOTA: Cantitatea de suspensie pentru umplerea forajului se stabileşte prin proiect. . Însemnarea şi taierea la lungimea necesară a sârmelor. . Nu se cuprinde: .105 TsJ16A Injectarea de umplere cu suspensie de ciment a forajului pentru titanti de ancorare. funcţie d natura terenului şi permeabilitate.~~NNY 1 ' ~ 41001162028181 Apa penlru morlare şi beloane S 790 m3 1 Manoperă 81130200701001 Sondor 1 ore 1 0. . Cuprinde: .lucru subter. in dreptul distanţierilor.42 inaltă pres.Descolăcirea colacilor şi indreptarea SBP.1-20kw ore 10. Nu cuprinde: .Deplasarea utilajelor de la un foraj la altulin zona de lucru. Se masoara la bucata foraj spalat cu apă.Aprovizionarea Cuapa a punctului de lucru. 8. 2722103304835 Teava inst.Ordonarea sărmelor SBP pe suportul dopului de separaţie şi matisarea cu sârmă neagră ~ mm pe lungimea dopului de separaţie. . executata inaintea injectiei de umplere .Executarea buclelor la raza prescrisa in proiect.

01 1._--_.c.05 0. pretensionati.Introducerea fasciculului de sârme SPB În' teaca de protectie..11 0. cu 0=75 mm. Se masoara la metru linear ţeava de injecţie gata montata inainte de injectare. ... COD DENUMIRE RESURSA Materiale -----·------EE CANT U. Ţevi din p.33 m 1.e.injectii in camas.p.neteda SBP1 0= 7 mm S 6482/2 kg kg kg kg kg m kg Manoperă Bitum pt. . . Tub izolat tip i.025 0. Cuprinde: .Detaşarea prin deşurubare a parţii mobile a ţevii de injecţie (de la dopul de separaţie la capatul exterior al lirantului) dupa injectarea laptelui de ciment.Prinderea părţii fixe a ţevii de injecţie. NOTA: . -'.. _"-".neagra nefil.Matarea extremitaţilor dopului de separaţie şi umplerea cu mastic de bitum topit a interspaţiilor dintre sârme SBP şi teaca pe lungimea dopului de separaţie..Confecţionarea şi fixarea pe distanţieri a centrărilor. conform detaliilor din proiect. Se măsoară la metru linear de teacă de protecţie. odaia cu confecţionarea tiranlului.46 150 151 . de trecere etansa prin zid a conduct.5 OL32 S 889 Piesa metal.Spălarea ţevii de injecţie recuperata. 28752763116071 2521216701010 Piesa metal.-_. ancorati in teren .02 0. .(Pantzer) Rasina epoxidica 040 25 S 6990 TsJ19A Teava metalica de injectie.tch 11-81 E -. fixati in teren 71230200111001 7214240021800 Fierar betonist Lacatus mecanic 1 :~: I ~:~.e'Xec. in vederea refolosirii ei.2 Se cuprinde: .in cazul utilizării tubului cu manşete integrat in opera (pierdut in întregime) se vor face corecturile rezultate din înlocuirea de material.Se admite o blocare (imposibilitatea tiranţi.-.012 0.025 7123020011100 I Fierar betonist TOTAL Iare ore 1017 0.M . COD DENUMIRE RESURSA . confecţionată conform detaliilor din proiect. . de recuperare) a ţevii metalice. - CANT - I kg mlo'04 ~. --. pentru tiranti pretensionati.----Materiale 27221033048351 2811236310043 Teava t~st. pentru tiranti de ancorare.6 S 6675/2 Manoperă kg 10. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 Sirma moale obisnuita 0= 1..M 1 3 COD 2710602000236 2734102005975 2320322600048 2710503803166 2875276311607 2521216704505 2416407336680 '--_"DENUMIRE RESURSA _ . la douazeci echipări de TsJ18A Teaca de protectie din polietilena.17 Materiale Otel beton profil neted OB 37 D=20 mm S 438/1 Sirma otel beton precompr. de tirantul de ancora re În zona dopului de separaţie. pe zona liberă a tirantului..20( 3/4) OL 32 1 S 7656 Stut pt.05 CANT U..v.Confecţionarea tecii de protecţie a !irantului şi executarea mufarilor necesare.. ----- TOTAL ore 0.m . ----~----------. U. ..Montarea capacului de inchidere a tecii la capătul dinspre exterior al tirantului.rigid tip m 75x 3. Se masoara la kilogram tirant gata confecţionat conform proiectului de execuţie.Transportul local in zona de lucru a materialului inclusiv transportul tirantului gata confecţionat la depozitul de tiranţi finiţi. dec.M 1--I I 0.de trecere etansa prin zid a conduct..galerii.

~ ~~A~~Y___ ~ . Se măsoară la bucata tirant introdus În foraj.Injectarea suspensiei de ciment În forajul tubat. . .COD --. ~ CANT U._. ____ COD Materiale . Pentru liranţi c~ lungime mai mare de 20 m şi maxim 35 m se acordă pentru fiecare diviziune de 5 metri in plus peste lungimea de 20 metri.' Sondor 1 ore 1 4. pe o distanţa de maxim 200 m pe teren accidentat. pana la lungimi de 20 m . .054 ~ :::.6 mm ni 4995 Manoperă 2513300619865 I -------------DENUMIRE RESURSA CANT U. -------_. . manipularea acestora in zona de lucru. la metru linear bulb de scelment gata injectat.---------------Tub cauc. Nu cuprinde: .5kw ore 1. aplicând norma TSJ11 . Cuprinde: .77 2952270003823 2952270003349 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt.--.Montarea hablelor şi a furtunelor de aspiraţie şi de refulare.22 81130200701001 9310060019900 Sondor Muncitor necalificat TOTAL I ore ore 13.13 ore 0. . TsJ20A Introducerea tirantului in foraj.-. privind absorbţiile reale.Deplasarea Nu cuprinde: .12 Injectarea cu presiune a suspensiei de ciment.::a~:~:~:a~i:::~~~:. 152 153 ! .Manevrarea tubajelor. spaţiu de manipulare restrâns şi teren accidental.72 ore 1. suspensiei de ciment injectabila.22 ore 4.Sporul pentru condiţii tehnice deosebite de lucru. .M f----- DENUMIRE RESURSA 27221033048591 Ţeavă inst. . care se evaluează conform datelor din proiect pe experimentari anticipate). concomitent cu extragerea tubajului pe zona bulbului de scelment.m . de 20 m. 2952270003612 \.. NOTA.Prepararea (determinate Se masoara utilajelor de la un foraj la altul in zona de lucru.Transportul prin purtare directă a tirantului. inclusiv curătarea şi spalarea acestora.05 4. pentru formarea bulbului de scelment la tiranti ancorati in teren 71230200111001 Fierar betonist TOTAL 1 ore 10.M f-- TsJ21A I I m 10.13 Cuprinde: .Lansarea tirantului in foraj pe o lungime maximă.03 0.04 81130200701001 .suspensie 5.--_ .pn= 45 atm d~ 32. .Montarea utilajelor şi calarea lor pe locul de lucru.M r--- 2513306619798 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Manoperă I TOTAL mi m 0. 4. .Procurarea şi pregătirea tirantului ca material.neagră nefil. conform indicaţiilor din proiect. :~: ~:~~.32(11/4) -COD DENUMIRE RESURSA Manoperă al 321 S 7656 CANT U.-. un spor de 24% la norma TSJ20A 1.

t. se poate repeta operaţia cuprinsă În norma TSJ23' pentru forţele şi numărul de relaxati prescrise.57 ore 6.57 2952270003338 2952270003202 2952270003823 2952270003349 Amestecător de suspensie tip AC -2 ~~mpa 'pneu_matica de injecţii tip HANNY kg kg kg m3 20. -._---------:--. . -Introducerea eonului de inventar al presei şi ordonarea sârmelor pe con.187 ~~ 87 NOTA: În funcţie de prevederile din proiect privind diagrama de tensionare.. .---.Demontarea presei pentru efectuarea lucrarilor pregătitoare tensionarii definitive a tirantului conform normei TSJ24. \ 154 155 .883 re ~ l.J ore 0. __ . -lmpanarea rnanuală a sârmelor pe con şi inel de inventar.2 15.Tensionarea În mai multe trepte pănă la forţa totală de tensionare a tirantului din fascicule SPB.t~ ore 2. conform reţetei prescrise În proiect. pentru verificarea stabilitatii bulbilor si mentinerea fortei de tensionare Cuprinde: .Introducerea rozetei de declavetare Între sârmele SBP.3 0. ----------}~Ml=DENUMIRE RESURSA li U.5kw Presă de pretensionat armaturl -----~--_.-.Montarea cofrajului metalic de inventar la capul de blocare. J.Racordarea furtunelor Între electropompa de inalta presiune şi presa (cricul de blocare).---. .Injectarea pastei de ciment În interiorul tecii şi al capului de blocare. .883 0.de trecere etansa prin zid a conduct. ---2651122100024 2875276311607 1422102205525 4100116202818 Materiale Ciment portland P 40 saci S 388 Piesa metal._--jl1 __ CANT U.-.53 Electropompa pretensionat armături inalla presiune 4. .._-_ DENUMIRE RESURSĂ - . .53 3.Montarea dispozitivului de susţinere a presei la poziţie.Montarea utilajelor şi calarea loe pe locul de lucru.Montarea hablelor şi a furtunelor de absorbţie şi injectare.Prepararea suspensiei de ciment.Demontarea cofragului metalic de inventar de la capatul de blocare. .. . pentru a verifica rezistenţa bulbului de ancorare.Spalarea utilajelor de injectare. . -~-[----------_. interiorul tecii de polietilena in TsJ23A Tensioriarea de proba a tirantilor de ancorare.2 7123030012500 COD -.M o CANT ----- I! -----------------Manoperă / Montator prefabricate beton --- __ / ore TOT AL Utilaje ore I 3.4 0.. . -Introducerea presei manual.TsJ22A Injectarea de protectie in zona libera a tirantului. Bentonita macinata activata Apa pentru mortare şi beloane S 790 Manoperă 8113020070100/ Sondor TOTAL / ore / 6. Se masoara la bucata tirant cu lungimea maxima de 20 metri.M~ COD Cuprinde: . . folosind şi dispozitivul de susţinere.Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul in zona de lucru. . Se măsoară la bucata fascicul ancoraj.

5kw . -Introducerea conului de ancoraj intre sârmele SBP.-. prin batere şi repartizarea sârmelor pe conturul conului.07 3.Montarea pe presă a braţelor de susţinere a cricului de blocare. . centrarea lui pe placa de repartiţie. . .-.-. .Introducerea rozetei de blocare.--.--COD --.fas.Degajarea betonului intarit din zona tubului de trecere a tirantului prin pereţi mulaţi.TsJ24A Tensionarea tirantilor ancorati in teren si blocarea cu ancoraje inel-con .sbp dubl36d5 44d5 Piesa metal.Montarea tijei de blocare.pod tip inel-con pt. l.--- -. de impurităţile provenite din betonarea pereţilor mulaţi. .Montarea piesei de rezemare pentru măsurarea efortului din tiranl.. Garnil.Demontarea presei şi a dispozitivului anexă.lndepărtarea capacului de etanşare a tubului de trecere. .Montarea cricului de blocare. .Racordarea furtunelor de lnaltă presiune de la electropompa hidraulică la presă şi la cricul de blocare. de bentonita şi ciment intărit.0 \ ore 15. . folosind şi dispozitivul de susţinere.~ TOTAL ore 18.-1 . . prin aşezarea ordonata a sârmelor. . . .07 ore . . -. .cauciuc d=225 cm Manoperă I 1· 7214240021800 \ 7123030012500 tacanis mecanic Montator prefabricate beton ore \3. 157 156 .Determinarea eventualelor alunecari.Trecerea poziţiei şi introducerea aparatului de reazem pe fasciculul din SBP.de trecere etansa prin zid a conduc\.Introducerea intre sârme şi in presa a rozetei de declavetare.Montarea dispozitivului de susţinere a presei la poziţie. Utilaje 2952270003202 2952270003338 Presă de pretensionat armaturi Electropompă pretensionat armături inalta ---------_ presiune 4. Se măsoară la bucată fascicul tensional.Taierea ţevii PVC a tirantului pe lungimea necesara pentru a permite montarea aparatului de reazem.". . _ buc kg buc ~~M Cuprinde: a) Lucrări pregătitoare: . . . ..6 m. DENUMIRE RESURSA Materiale l --t-CA.--.Montarea inelului de ancoraj pe aparatul de reazem. 2811236309290 2875276311607 2513736601765 Ancoraj mel.Blocarea conului ancorajului.Curaţarea tubului de trecere.5 mm doua câte două vecine. -Introducerea con ului de inventar al presei intre sârme şi ordonarea acestora pe con. b) Lucrări de tensiune: .Degajarea gurii forajului pe adâncime de circa 0. -Introducerea presei manual. manual cu dalta sau spiţul şi ciocanul. inclusiv fixarea prin puncte de sudura pe placa de repartiţie. _--- J ore 3. -Introducerea inelului de strângere a fascicului pe rozeta de blocare.Ordonarea sârmelor din tirant prin legare cu sârmă neagra 1.Baterea cu ciocanul a con ului de inventar până la lmpănarea provizorie a sârmelor intre conul de inventar şi inelul de inventar. . . .Tensionarea in 3-5 trepte păna la forta prevazuta in proiect şi aşteptarea cu stanonăr: de circa 20 minute.-'--.

'iT PENTRUOJNSTIU. Clarificare pe ton.•1111)/11\. 766/1997 ŞI LEGEA 10/f995 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII DIN CATALOG ••• I'K(lIM' I.iCl'llŞll\~fENAHRFATER1TORII:I..OR~l nEia . ~INFORMAŢlILE SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRODUCĂTORI DE MATERIALE DE CONSTRUCŢII PENTRU AGREMENTE TEHNICE.E. tEXCON ESTE OIIERATIVSI POAn: n ACHIZITIONAT! " (\.8C identifică orice domeniu reglementat cu toate actele normative aferente până 1" nivelul normelor metodologice sau normarivelor de aplicare care au fost publicate în MOIIII".ALOG • PRETURI LA MATERIALE DE CONSTRUCTII actualizate trimestrial ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: LEXCON AMonlii economici şi specialiştii din construcţii. NOImă metodologică Normntiv şi ()Idi" ministerial.\lI~IIlNln IlI'.lnut: structura actului normativ .EXCON este pe acelaşi suport magnetic cu sistemul informatic STASJ)()('.u I.~I()'~HI ~III~NCI DE BATE • MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN PRODUCŢIE INTERNĂ.1r~nA IN('ONSTRUCTII 101 1iI\ II ~I WtlilRE l'IlOlU· 1II'. I'. de nsemenea.II·'I\R"'I UlI(E~1 COl"~·rRl!qll I'II()III}W: {.:\. ţ .OR ACTIHLm: nE . SiRII..\Il\S 1HAI.nauurtc de specialitate În domeniu. AVÂND AGREMENT TEHNIC FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSELE PUSE ÎN VÂNZARE VALABILITA TEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELEŞI PRODUSELE UTILIZARE: ASIGURAREA ACHIZITIONĂRII MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZUTE DE H. I'CBLlCn. • mUlt CIIIHIIISC. • "I1IC''iPUlldCII(tt tehnică a actelor normative: actele normative de reglementare cu actele lIurlll.. au 1."1 in IOnllntic cuprinde toate actele normative publicate în Monitorul Oficial al Românie Parteu 1 ŞI 1\~1f(lIfn nutomat următoarele legături: ucccsiuuen cronologică de actualizare a prevederilor reglementate: actul iniţial cu modificări .\1.El'<WAI.legi.iv nferem domeniului investigat. • •. ordonanţe..truclll montoJ Prlnu-o procedură prietenoasă.sie"ră astfel o sistematizar e a întregului cadru de reglementări din domeniu: acte normRtlve publicate În Monitorul Oficial. se păstrează toate actele I1HI1t1l1l1vcşi după abrogare.G. prin acest nou sistem informatic LEXCON.\ cu AQl'IS·(JI.rl ~l DE i lIlmA~ISM I.PoTol. s Pnreurgere text integral dacă după parcurgerea primelor 2 trepte este necesară cdiuucu/cousuhurcn textului reglementării.OH ~('III/.\.(1lMliNITAR.titluri-capitole şi secţiuni cu un rezumat CCl llllrll/rnlJl Ideilo din conţinutul actului normativ. ~lIaJRANIA ŞI A\IlJIE.\RI'A IWI/.SCOATEHEAINClRCrnULN.I Ofici u 1 Partea 1.:Ullllllt·tAri. dispozrţre 111I nstrument eficient de autoconsultanţă I 8 cadrului normativ ce reglementează sectorul d. informaţii privind publicarea actului normativ în Monitorul Oficial. _ ••• ••• Sililt'nmi permite o informare treptată asupra unui act normativ: Idelltlnure: număr.~lor ormative pe domeniile u principale: \1·101111 \IU' \ U)N~lRlCnILOR • MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE FURNIZORI-PRODUCĂTORI PENTRU FIECARE MATERIAL MATERIALE OFERITE ÎN JUDEŢ PREŢURI DE SORTIMENTE UTILIZARE: EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCŢIILOR ÎNTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCŢIE CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZIŢIONAREA MATERIALELOR • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCTII-MONTAJ ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: ••• ' 1·ci IIi "1/\ Ilh' 1'1. 100 STAS-uri în vigoare şi 476 normative tehnice elaborate de: dl\'l'IM:. Ordonanţă.J~RE A TElllTOWl. ceea ce asigură o retrospectivă completă asupra unui aci UfU'lUn.\j(E. Sistemul informatic L.. standarde şi alte norme şi normative În vigoare. republicări şi eventuale prorogări sau suspendări. I (O"l('I'..1'nII'LIlI .WE lMOlllLl.11 U(:tt. titlu. RECEPTIAŞI E\PEfU'lZARI~\ I:(I"SIIUI(:PII. Se .ICF 1 .\NUlUI.~.\PR( lPRll'RM I'ENTllt: CAlL\ m: L'l'U.VI!HNp: ('.AI'II()/lARF. un ghid automat vă îndrumă spre găsirea rapidă a întregului cadru de relll~m~nIAri aferent unei situaţii: Lege. hotărâri ale Guvernului sau ordine nl't111'ICIIUlc.\Il.tlV<' date În executarea acestora .MATPIOD CAT.RlCOL D II lEllENURIWR PE\TRU 1(J\S 11111\:1I. INFORMAŢIILE SUNT PRElUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN Mol..lliWE PUULld. HECUli\IlE.ECOMVNTTlTl'ROl1 IX)MENI!I. con.E\fElI<TÂIULOHI)EAMb'iA. CATALOGUL SE EDITEAlĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) SISTl~MVI.4. Hotărâre de Guvern.

sistem lnformatic pentru elaborarea0gq. :F~ I. .N.S. -. programarea~'flh decontarea lucrărilor de construcţii '.. 13/N/08..B. ...03:1Q9 Norme de muncă pentru pfincipalel~ activităţi de construcţj~. 1 - . 1/N/03..gestiunea documentaţiei economiCe labene • LEXCON -legislaţie În construcţii r I It MATPROD ...c economice a ofertelor pentru licitatii." Indicatoare de norme de deviz pentru lucrări de construcţibm instalaţii şi reparaţii.preţuri la zi pentru materiale de construcţii -iF! .".: . revizuite şi completatepen având aprobare MLPTL societatea noastră fiind singurâ"abîii să le editeze.:. .. distribuie şi codifice În conformitate cunormete Norme de consum orientative pe articole de deviz aprobăte'pri MLPAT.Activitate de perfecţionare-instruire (training) . .04.. ediţia 1981..1992 şi ordin MLPAT nr..' DELTA 2000 ..~. nr.i Ghiduri şi metodologii pentru principalele activităţi manageriaI6~~' execuţie din sectorul de construcţii-montaj Produse informatice şi de consulting: ..~ • BETA 2000 .