"

INDICATORD~·NORM~D~ D~Vll
PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE
~,. ft

Ts
- Ediţia 1181-

Volumul fi

"11.ţ()4/2('ONSULTANŢĂ, ORGANIZARE ŞI CIBERN}~TlCĂ ÎN CONSTRUCŢII c.O.C.C.-S.A.

([3

INDICATOR DE NORME DE DEVIZ ..., PENTRU LUCRARI DE TERASAMENTE

Ts
1981
Volumul II
VERIFICAT.
2002

Cuprinde codificarea unitară pe 13 caractere a resurselor În conformitate cu adresa M.L.P.T.L. nr. 1143/DGT/24.03. J 999 şi cu prescriptiile Il.E., fiind încadrate în noua clasificare C.A.E.N. şi C.P.S.A.

Biblioteca UTCN

•.••. ~~~:f>'

I.;--;';'I. TFHN\CA CLU
111111111111/111111111111111111111111111

_.. ~ 1 O -..,,' .', ~~
-2003 -

514668

--

. !.~.-._.--.--'~--- I')u;~ 5 ~ J1t'~f .•. ~

Indicatorul este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr: 6012001 privind achiziţiile publice şi ale Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări, art. C.7. J .c. din secţiunea Informaţii generale, care stipulează: "INDICATOARELE DE NORME DE DEVIZ, SERIA 1981, POT FI FOLOSITE, ÎN MOD ORIENTATIV, ATÂT DE CĂ TRE PROIECTANT~ CÂT ŞI DE CĂTRE OFERTANT, ÎN DESCRIEREA LUCRĂRILOR, A CONDIŢIILOR DE MĂSURARE A LUCRĂRILOR, A EVALUĂRII RESURSELOR NECESARE, A CONSUMURILOR SPECIFICE DE MATERIALE, MANOPERĂ ŞI UTlLAJE."

SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI

VOLUMUL II
lmool OOQltol rsF fsG Denumire capitol Sprijinirea malurilor Curăţarea terenului Amenajări de peluze, plantări şi transplantări, alei, terenuri de joc pentru copii, terenuri de sport şi stăncărie ornamentală Transport şi depozitare mecanizată Consolidarea terasamentelor Pagina 11 33

54

sH

EDITAREA, COPIEREA, MULTIPLICAREA SAU FOLOSIREA INFORMAŢIILOR ÎN BAZE DE DATE SAU APLICAŢII SOFT ÎN SCOPURI COMERCIALE SE FACE NUMAI CU APROBAREA SCRISĂ A C.O.C.C.-S.A., SINGURA SOCIETAT.E ABILITATĂ OFICIAL . DE ţĂ:TRE M.L.P.T.L. SĂ EDITEZE ŞI SĂ 1 DISTRIBUIE ACESTE INDICATOARE

103

Tsl TsJ

124
.

© Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate COCC;.SA®
:•.•,ItIt'

Consultanţă, Organizare şi Cibernetică În Construcţii
în conformitate
CLi Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art. 7 şi 8.

Calea Griviţei 8-10, sector 1,78104] Bucureşti Te"-.:·,OD4,0-021-212 41, Fax: 0040-02]-312 5641 98 www.cocc.ro e-mail: cocc@artelecom.net
3

Tr\\I~tr ~ u~----.! mr'~ ~ ~-~~ l.l.ll.l,-.a ~

2:000
\._-:~....

~

----..-

CAPITOLUL SPRIJINIREA

TsF

Sistem informatic pentru elaborarea ofertelor pentru licitaţii, programarea, urmărirea şi decontarea lucrărilor de construcţiimontaj, finanţate de stat sau din alte Surse
Consultanţă, Organizare şi Cibernetică În Construcţu.. COCC a proiectat şi a dat în exploatare curentă sistemul informatic DELTA 2000, care: . răspunde cerinţelor societăţilor de proiectare şi de execuţie construcţii-montaj în elaborarea ofertelor economice şi a întocmirii tuturor documentelor (formularelor) necesare prezentării la licitaţii conform legislaţiei actuale privind achiziţiile publice, precum şi a "Normelor metodologice" de aplicare a acesteia, permite programarea, urmărirea şi decontare. lucrărilor executate pentru investiţii, indiferent de sursa de finanţare, cu respectarea condiţiilor contractuale şi de legislaţie; aplicaţia permite editarea tuturor rapoartelor specifice lucrărilor de investiţii bugetare şi extrabugetare, rapoarte de tip utilitar, inclusiv fOITImlarele document pentru prezentarea la licitaţii; tip ofertele pot fi Întocmite prin apelarea la indicatoarele de norme de deviz editate În: 1981-1982, 1992-1996 şi 1999-2001 şi În continuare de COCC, care sunt elaborare Împreună cu institute de cercetări şi proiectare de specialitate; menţionăm că indicatoarele elaborate În perioada 1999-2001 sunt indicatoare de rionne de deviz ediţia 1981-1982 revizuite şi completate la zi cu norme pentru materiale şi tehnologii noi, precum şi cu unele modificări la zi ale unor norme; aplicaţia DELTA 2000 este unicat În ţară din punct de vedere al bazei de date normative şi a codificării resurselor, care este realizată în concordanţă cu prevederile Uniunii Europene Amintim că COCC este ,~jngU"'1 societate "hilihlW oficial sii editezo, sii difuzeze şi sti fOlnl'n.'jaJiz('Zt~ aceste nurme, în urma contnf('t(~for JWcare le-a avut cu l\'lCfnd . şi !\lLPTL. Pe lângă indicatoarele de norme amintite mai sus, aplicaţia permite ca utilizatorii Să-şi poată crea norme proprii. cu consumuri de resurse proprii ce se constituie în baze de date normative proprii utilizatomlui Intre utilizatorii care folosesc sistemul DELTA-2000, se pot efectua transferuri automate de date (selecţii de devize, de obiecte, o investiţie sau selecţii de investiţii) prin procedeul export/import foarte rapid, Sistemul DELTA 2000 are programeleelaborate în limb~iul Visual Basic (versiunea 6.0), bazele dedate gestionate cu SQL Server 7.0 şi poate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM, monopost sau în reţea, pentru utilizatori cu Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 sau Windows 2000. Sistemul DELTA 2000 necesită următoarea configuraţie minimă necesară: calculator PC compatibil IBM-PENTIUM 200 MHz; 32 Mb RAM; HDD-IGB, FDD 3,5", CD-ROM, imprimantă M/A3 (recomandăm: PENTIUM II (K6-2) la 300 MHz, 64 Mb RAM şi Monitor 15"), SiSI"l1Iul I)ECC\ 200() este realizllt În conformitate cu prevederile ".prinSt' În Ordollanţ:1 tiI' llrgenţă nr, 601200.1 privind a.'hi,iţiile publice pentru servicii, proiectare şi lucrări.

MALURI LOR 11

11,101
IMI,I"

1111 '81011

11111 1111Il( 1111t!'( '1(11)

1••1'1l

1_1'10
-. Societatea noastră asigură prin contract instalarea, instruirea şi asistcnţa tehnică la sediul beneficiaruhu Preţul de bază pentru sistemul informatic DELTA 2000 este de 700 $, fără TVA, la care se IIdtlll~n contravaloarea diverselor servicii. Pentru firmele care au cumpărat de la COCC versiunea anterioară stabilite prin negociere directă, DELTA, pre(ur/ll'
VIII' "

" •

1'11 A
111"12A

De asemenea, În funcţie de mărimea societăţilor comerciale (număr de personal, dotare irll,ullllltll'n etc.), preţurile pol deveni negociabile,

eneralităţi prijiniri de maluri, cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la ăpături executate În spaţii limitate, având lăţimea de până la 1,50 m Între maluri prijiniri de maluri cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la ăpături executa te in spaţii limitate, având lăţimea de 1,51-2,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la săpături executate În spaţii limitate, având lăţimea de peste 2,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag verticali ascuţi şi la un capăt şi cadre de lemn, cu interspaţii Între dulapi de maximum 0,05 m, la săpături de fundaţie, În teren uşor sau mijlociu Sprijiniri de maluri, cu dulapimetalici aşezaţi orizontal, la săpături executate in spaţii limitate, având lăţimea de până la 1,50 ITi între maluri Sprijiniride maluri, cu dulapi metalici aşezaţi orizontal, la săpături executate În spaţii limitate, având lăţimea de 1,51-2,50 m Între maluri Sprijin iri de maluri, cu dulapl metal ici aşezaţi orizontal, la săpături executate in spaţii limitate, având lăţimea de peste 2,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri, cu dulapi metal ici aşezaţi orizontal, la săpături În terenuri cu împingeri mari, executate În condiţii speciale, la drenuri şi canale de adâncime, având lăţimea de până la 1,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici aşezaţi orizontal, la săpături În terenuri cu Împingeri mari, executate in condiţii speciale, la drenuri şi canale de adâncime, având lăţimea de 1,51-2,50 ni Între maluri, Sprijinir de maluri, cu dulapi metalici verticali şi cadre de lemn, cu interspaţii Între dulapi de maximum 0,05 m, la săpături de fundaţie, În teren uşor sau mijlociu Sprijiniri la pereţii săpăturilor de fundaţii, executa te 'cu palplanşe de lemn bătute manual Cadre din lemn de răşinoase, pentru sprijinirea pereţilor de palplanşe '

14

15

16

18

19

20

21

22

25

27

28
29

5

. ramurilor şi tulpinei Extragerea pământului necesar amenajării spaţiilor verzi.10 TsG01A TsG02A TsG03 J "ÎI. a arborilor tăiaţi În scaun ndepărtarea (evacuarea) mecanică a materialului defrişat sau a cioatelor xecutarea arăturii la adâncimea de 25-28 cm. Defrişarea manuală a suprafeţelor Împădurite cu tufişuri şi arbuşti cu diametrul de până la 10 cm. strângerea În grămezi şi arderea lor supravegheată Curăţarea terenului de iarbă şi buruieni . cuprinzând două treceri perpendiculare Între ele. cu tractorul rutier tip forestier.1101 AMENAJĂRI DE PELUZE. pe teren orizontal sau cu panta de 20%. PLANTĂRI ŞI TRANSPLANTĂRI ALEI.OIU I.U 111 30 I 1!if~1I 31 r . executată pe taluzuri cu înălţimea de până la 4 m Îmbrăcarea taluzurilor cu pământ vegetal compactat. inclusiv transportarea manuală a materialului lemnos in depozite Scoaterea cioatelor de răşinoase sau de foioase moi. adunarea manuală În grămezi a materialului lemnos şi Încărcarea lui În remorcă Dezrădăcinarea cioatelor de răşinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi. ascuţit la un capăt şi cadre de lemn.1 • III CURĂŢAREATERENULUI Generalităti Degajarea 'terenului de frunze şi crengi. a arborilor tăiaţi În scaun sccaterea au defrişător montat pe tractorul S-1500. prin secţionare succesivă a crengilor. TERENURI DE SPORT §I STÂNCĂRIE ORNAMENT ALA Generalităţi Degajarea terenului de corpuri străine Tăierea manuală a arborilor.. de terenurile nisipoase. cuplat la tractorul rutier Transportarea la distanţa de până la 500 rn.50 m. cu remorca de 3 tone..11011 1••1100 1. de po terenurile de luncă.cQrlf1carea mecanică a solului pe două sensuri perpendiculare sccaterea cu defrişător montat pe tractorul S-1500. cu defrişător pe tractor S-1500. 4.05 m CAPITOLUL TsG i '. cu defriţător montat pe tractor 8-1500 Scarificarea mecanică a terenului defrişat. la săpături executate În spaţii limitate. În vederea consolidării lor. '\" 11I(1~~ in depozit a arborilor sau cioatelor izolate. inclusiv transportarea materialului lemnos În grămezi Defrişarea mecanică. pentru linii electrice de inaltă tensiune Sprijiniride maluri. a resturilor lemnoase adunate de pe suprafeţe defrişate Cornasarea depozitelor de resturi lemnoase (provenite din defrişare) cu o formaţie cu 4 buldozere pe şenile S-1500 III 1 (II tii ea 48 49 49 50 51 51 lJO 52 53 36 TsG04 CAPITOLUL TsH 37 37 39 40 TsG05 TsG06 TsG07 TsG08 I I ••11111" l. cu plugul cu 2 trupiţe.. cu defriţător montat pe tractor S-1500 Scoaterea cioatelor de foioase tari şi brad. pentru linii electrice aeriene de Înaltă tensiune.6 59 TsG12 TsG13 TsG14 60 46 47 61 6 7 . nivelarea şi finisarea suprafeţelor după mobilizarea solului Aşternerea uniformă a stratului de pământ vegetal. până distanţa de 150 m. executată pe taluzuri cu Înălţimea intre 4 m şi 8 m 54 57 57 58 42 43 44 TsG09 TsG10 TsG11 59 4r. cu dulapi de fag aşezaţi orizontal. TERENURI DE JOC PENTRU COPII. cu explozibil Cosi rea vegetaţiei I 33 35 35 • • . montate pe II notor S-1500 ~.TsF13 TsF14 Sprijiniri de maluri. cu explozibil Dezrădăcinarea cioatelor de foioase tari şi de brad. inclusiv transportarea manuală a materialului În grămezi Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de răşinoase sau foioase moi şi transportarea materialului lemnos În depozite Scoaterea cu mijloace menuale a cioatelor de foioase tari şi de brad şi transportarea materialului lemnos in depozite Doborârea cu ferăstrăul mecanic a arborilor de răşinoase. a suprafeţelor de tufişuri sau arbuşti cu diametrul de până la 10 cm. În vederea consolidării lor. cu şufa sau troliul. după dofrişare.tI hl~ I . foioase tari şi foioase moi. inclusiv împinqerea materialului lemnos În grămezi _ Doborârea manuală a arborilor de răşinoase şi foioase.. cu păstrarea structurii În straturi Îmbrăcarea taluzurilor cu pământ vegetal compactat. cu dulapi de fag vertical.111l0 1••111111 1. cu păstrarea structurii Mobilizarea manuală a solului În vederea asigurării prizei cu stratul vegetal. la săpături de fundaţie.. executate cu interspaţiile Între dulapi de maximum 0. până ~a adâncimea de 0.

cu instalatia de haldat cu productivitatea de 6500 m3/h ' Depunerea materialului excavat. cu instalatiade transport cu benzi de 1400 mm Iătime ' Transportul materialului excavat cu instalatia de transport cu benzi de 1600 mm lătime ' Transportul materialului excavat. Extragerea manuală a arborilor şi puieti lor de arbori fără balot de pământ la rădăcină ' Extragerea manuală a tufelor de arbuşti şi a răşinoaselor de până la h=2 m. cu balot de pământ la rădăcină Extragerea mecanizată a arborilor cu diametrul de peste 10 cm.1600-3600 Riparea benzilor de transport. pentru fiecare 4 m Inăltime de taluz peste cea de 8 m pervăzută În normele respective Udarea suprafeţelor cu furtunul Administrarea Îngrăţămintelor Cosi rea mauală a gazon ului Plivi rea buruienilor În peluze Rectificarea marginilor la peluze şi rabate Săparea manuală a gropilor poligonale pentru plantări izolate. 9 . În condiţii medii de amenajare a vetrei de vehiculare a utilajelor conducătoare . cu instalatia de haldat cu productivitatea de 4400 m3/h ' . 0.f.categoria transportoarelor CAPITOLUL CONSOLIDAREA TsJ 103 104 105 107 109 112 114 117 120 122 123 n . CAPITOLUL TRANSPORT Tsl MECANIZATĂ 95 96 99 100 101 I I 111101 ŞI DEPOZITARE 69 69 Inl02 Inl03 I nl04 70 71 . În vederea' transplantării Extragerea mecanizată a arborilor cu diametrul de până la 10 crn. gropile având lărgimea de până la 2 m şi adâncimea de până la 1. forme Plantarea florilor şi plantelor perene . Tăieri de corectie Tunderea gard~rilor vii.1i39 ' ••II~O 1iii I 141 64 65 66 67 67 _ 68 Terenuri de sport din mixturi cauciucate Confecţionarea şi montarea de panouri. prin înlocuirea materialului din terasament În şliţuri. borduri. cu instalaţia de transport cu benzi de 1800 mm Iătime Transportul materialului excavat. II III TERASAMENTELOR 124 13q 131 TsJ01 TsJ02A Generalităti Stabilizarea terasamentelor În amplasament / Consolidarea terasamentelor. cu instalaţia de transport cu benzi de 2250 mm Iătime Depunerea materialului excavat. Depunerea materialului excavat.40 m Pregătirea sistemului radicular la arbori. expuse la eroziune. cu balot de pământ la rădăcină.50 m . ambalat În plasă de sârmă şi doage Extragerea manuală de buxus.. cu NETEZON (material netesut înierbat) . chenare. 1 10105 ToI06 lsl07 TsI08 TsI09 Tsl10 72· 74 76 76 77 79 80 81 81 82 83 84 86 88 92 94 Generalităti Transportul materialului excavat. având balot de pământ la rădăcină de diam. cu instalatia de transport cu benzi de 2000 mm Iătime ' Transportul materialului excavat. forme cu balot de pământ la rădăcină cu înălţimea plantei Plantări Transplantări cu balot de pământ Plantări pentru gard viu Udarea plantaţiilor . din zgură Amenajarea gropilor pentru sărituri 8 t 62 62 63 ' ~113"1 " nllUU ' . porţi şi stâlpi la terenurile de sport Stâncărie ornamentală Stâncărie ornamentată din blocuri grupate. executată cu blocurile Protejarea şi înierbarea taluzelor cu Înclinare maximă de 2:3. cu utilaj combinat de depozite .tip Ks . cu instalatia de haldat cu productivitatea de 12500 m% ' Descărcarea sau Încărcarea.40 m şi h=0. cu păstrarea structurii solului şi separarea stratului de pământ vegetal. Combaterea bolilor şi dăunătorilor În plantaţii.TsH08 TsH09 TsH10 TsH11 TsH12 TsH13 TsH14 TsH15A TsH16A TsH17 TsH18 TsH19 TsH20 TsH21 TsH22 TsH23 TsH24 TsH25 TsH26 TsH27 TsH28 TsH29 TsH30 TsH31 TsH32 TsH33 TsH34 TsH35 TsH36A Spor la consumurile de forţe de muncă la art. pentru Îmbrăcarea cu pământ vegetal pe fiecare 4 m Înăltime de taluz peste Înălţimea de 8 m din articolul respectiv: corespunzător grosimii stratului din pământ vegetal Semănarea gazonului Brăzduiri Spor la normele TsH10B şi TsH10D pentru brăzduirea de consolidare. în ănchidere de linie c. TsH07. executată manual Amenajări de alei de parc şi terenuri de joc pentru copii Drenuri Amenajarea pistelor de atletism Amenajarea terenurilor pentru sport.

1. confecţionaţi din fascicule SPB Teacă de protecţie din polietilenă.1. fixaţi În teren Tiranţi de ancorare În teren. canalizare. 155 156 3. Conţinutul normelor 3. rezervoare 1lL/lopate etc. cu pânză neţesută NETESIN Pozarea avantuburilor pentru inhecţii şi cimentarea lor Foraj rotativ cu circulaţie directă. adâncimea sprijinirii şi numărul de refolosiri a materialului până la uzarealui completă. În Închidere de linie c. pretensionaţi. in interiorul tecii de polietilenă Tensionarea de probă a tiranţilor de ancorare. .TsJ03 TsJ04 TsJ05 TsJ06A TsJ07 TsJ08 TsJ09 TsJ10A TsJ11 TsJ12A TsJ13A TsJ14A TsJ15A TsJ16A TsJ17A TsJ18A TsJ19A TsJ20A TsJ21 A TsJ22A TsJ23A TsJ24A Consolidarea terasamentelor. cu D=75 mm. specifice diferitelor tipuri de sprijiniri. antrenat de instalaţia de foraj Tuburi Înglobate În masa suspensiei. Consum urile specifice din normele de deviz sunt stabilite pentru de lucru necesare şi de condiţiile III/Ilore normă În funcţie de operaţiile pnolflce de execuţie. lăţimea intre maluri.2. pentru tiranţi de ancorare. fixaţi În teren Introducerea tirantului În foraj Injectarea cu presiune a suspensiei de ciment. prin decaparea platformei. pentru verificarea stabilităţii bulbiler . Consum urile specifice de material lemnos sau metalic sunt stabilita pe bază de analize speciale şi dispozitive constructive. pretensionaţi. cu tub de protecţie cu D maxim = 146 mm. la stabilirea consumurilor specifice de manoperă s-a ţinut seama. stabilite În funcţie de mărimea impingerii pământului rrlJlnit. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea molordin acest capitol 2. pentru formarea bulbului de scelment la tiranţi ancoraţi În teren Injectarea de protecţie În zona liberă a tirantului.şi menţinerea forţei de tensionare Tensionarea tiranţilor ancoraţi În teren şi blocarea cu ancoraje inel-con 132 133 134 135 136 CAPITOLUL Ts F SPRIJINIREA MALURILOR neralităţi 1. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz privind sprijinirea 1I1ulltrllor la lucrări de fundaţii. drenuri. cu diametrul de 90-130 mm. realizarea pantelor de scurgere şi . stabilite pentru fiecare normă in parte. pentru consolidări şi etanşări de terenuri Foraj rotativ cu circulaţie directă. scoabe). la foraje pentru consolidarea sau etanşarea terenurilor Obturator gonflabil. subsoluri. Pentru sprijiniri cu dulapi de fag sau metal aşezaţi orizontal.1.1. ancoraţi În teren Ţeavă metalică de injecţie.2. Conţinutul capitolului 139 141 142 143 145 146 147 148 148 149 150 151 152 153 154 Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile moteriale şi manoperă. pentru tiranţi pretensionaţi. grupate pe tipuri de sprijinire. 2. Consumurile specifice manoperă: Consumurile specifice de forţe de muncă cuprind operaţiile de lucru necesare. la forajul cu tub antrenat Spălarea cu apă a forajului. Consumurile specifice de materiale Consumurile specifice de materiale cuprind materialul lemnos sau metalic de sprijinire precum şi materialele de prindere (cuie. cu şapa Protejarea terasamentelor. În forje Prepararea suspensiei pentru injectare În foraje Injectarea suspensiilor pentru consolidarea sau etanşarea terenurilor " Extragerea tubajului de protecţie Degajarea capului pierdut de la talpa forajului.f. astfel: 3. În funcţie de modul de aşezare a dulapurilor. Sprijinirile se vor executa pe bază de proiect sau date tehnice de uţie detaliate. Hidroizolarea platformei căii ferate. de următoarele operaţii principale: 10 11 . 2. executată Înaintea injecţiei de umplere Injectarea de umplere cu suspensie de ciment aforajului pentru tiranţi de ancorare. specifice de 1.2. mărimea interspaţiilor dintre ei.umplutură de Înlocuire. 3. netubat.

pregătirea materialului lemnos pentru pus În lucrare; manipularea materialului până la locul de pus În operă; aşezarea dulapilor şi spraiţuirea provizorie a lor; montarea filetelor şi spraiţuirea provizorie a lor; demontarea progresivă a sprijinirilor şi ridicarea materialului pe mal; - curăţarea materialului demontat, transportul manual şi depozitarea lui pe sorturi până la 10 m de marginea sprijinirii. 3.2.2. Pentru sprijiniri cu dulapi de fag de metal vertical şi cadre de lemn, la stabilirea consumurilor specifice de lucru s-a ţinut seama de aceleaşi operaţii principale de lucru ca şi la pct. 3.2.1. precum şi de baterea manuală a dulapilor, progresiv În măsura adâncirii săpăturilor. 3.2.3. Pentru articolele Ts F 11 şi Ts F 12 operaţiile de lucru principale sunt arătate la articolele respective. 3.3. Pe lângă operaţiile de lucru principale arătate la punctele 3.2.1., 3.2.2. şi 3.2.3. În normele de deviz sunt cuprinse şi consumurile specifice de manoperă muncă pentru: - pregătirea - Încheierea şi deservirea locului de muncă; - curăţarea uneltelor şi purtatul lor de la un loc de muncă la altul, În cadrul aceluiaşi şantier. 4. Condiţii de măsurarea lucrărilor

-

1'" 11I(\8uraastupării

,2, Demontarea şi Îndepărtarea sprijinirilor se va face de jos În sus, gropi lor de fundaţie (şanţurilor) cu pământ sau executării II II II h\\lol. Numărul de dulapi aşezaţi orizontal, care se îndepărtează simultan "" vmtlcală, nu trebuie să fie mai mare de trei, iar În cazul terenurilor cu I tJn,lvltate redusă numai câte unul. În timpul îndepărtării dulapilor trebuie IIIIIIII/Ite corespunzător filetele şi spraiţurile, cele existente neputând fi 1111\110 decât după ce s-au fixat spraiţurile provizorii.

4.1. Sprijinirile maluri lor cu dulapi de fag, dulapi metalici sau palplanşe de lemn se măsoară la metru pătrat de suprafaţă sprijinită, exclusiv unitatea de măsură pentru Ts F 12 a arătată În articolul respectiv. Cantităţi le de lucrări se stabilesc pentru fiecare normă de deviz, În funcţie de tipul de sprijinire şi condiţiile de execuţie arătate În fiecare articol.

5. PRECIZĂRI
5.1. Executarea sprijinirilor se va executa În funcţie de natura şi umiditatea terenurilor cât şi de adăncimea săpăturii, În strictă conformitate cu prevederile proiectelor şi datelor tehnice de execuţie detaliate. La sprijini riie cu dulapi aşezaţi orizontal, se admite o avansare a săpăturii nesprijinite de 0,25-0,50 m În terenuri coezive; În consecinţă, executarea sprijinirii trebuie să se execute În mod corespunzător, astfel ca să nu se permită avansarea săpăturii nesprijinite decât În limitele .mai sus arătate. În acest scop, se vor monta spraiţuri provizorii, urmând ca la terminarea fiecărui panou să se monteze filetele şi spraiţurile definitive. La sprijinirile cu dulapi aşezaţi vertical, la terenuri coezive, baterea dulapilor trebuie să urmeze de aproape săpătura cu atât mai mult cu cât terenul are o coeziune mai redusă (batere de urmărire). .

12

13

TsF01 sprijiniri de maluri, cu dulap; de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1,50 m intre maluri
A1 - adâncimea sapaturii 81 - adâncimea sapaturii e1 - adâncime a sapaturii 01 - adâncime a săpăfurii E1 - adâncimea sapaturii F1 - adâncimea sapaturii de 0,00 2 m, Între dulapi de 0,00 2 m, intre dulapi de 2,01 4 rn, intre dulapi de 2,01 ...4 m, Între dulapi de 4,01...6 m, intre dulapi de 4,01 ...6 m, intre dulapi 0,00 0,21 0,00 0,21 0,00 0,21 0,20 m 0,60 m 0,20 m 0,60 m 0,20 m 0,60 m

D

.----··-·----------·------·-··---I~--5·---CANT-' E
' ,,-, DENUMIRE RESURSA Manoperă . .. U.M ~

E~

IIJ4Ul00107001

Dulgher TOTAL

1 ore ore

I

0.69 0.69

I

0.43 0.43

TsF02 Sprijin iri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de 1,51-2,50 m intre maluri
CANTITATI A1 / 81 de 0,00 2 m interspaţii de 0,00 2 m interspaţii de 2,01 4 m interspaţii de 2,01 ...4 m interspaţii I I udăncimea săpănmi de 4,01 6 m interspaţii 1 1 udăncimea sapăturii de 4,01 6 m interspaţii 1 • sdăncimea sapaturii de 6,01 8 m interspaţii 111 • odâncimea sapaturii de 6,01 8 m interspaţii () masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita. CANTITATI

Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.

---'---'---1-COD
I -.--._

-~_ .._-~--.--DENUMIRE RESURSA Materiale U_M

r

e1

I

1\ 1 "I

D1

udAncimea IIdAncimea 1 IldAncimea 1) I IldAncimea

săpăturii săpaturil sapăturii sapaturii

2811236827395/ /28741458870011 /2010102917685/

Sp L=0,60-1,SO m Cuie cu cap conic tip al 4 x100 OL34

S 2111
Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2,50 m

1 kg /0.0297/0.0188/0.033710.02081 / m3 /0.00471 0.0027/0.004710.00271

intre intre Între Între Între Între Între intre

dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi

de 0,00 0,20 de 0,21 0,60 de 0,00 0,20 de 0,21..0,60 de 0,00 ...0,20 de 0,21...0,60 de 0,00 0,20 de 0,21 0,60

S 8689 /7124010010700

I Dulgh"
~-'---.
--"

Manoperă 1 ore / 0.51 TOTAL ore 0.51 0.3 0.3 - .COD 0.58 0.58 0.36 0.36 201010291768SI F1 /28741458870011 128112368274001 Materiale I tiv ci C gr=50mm L=2,SO m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Spraiţ metalic telescopic 0,08 MN (8tf) L=1,SO-2,50 m Manoperă 71240100107001 Dulgher 1 ore 1 0.69 1 mll DENUMIRE REŞURSA U.M A11 81

I

el

I

01

I

E1

__co~J2811236827395 2874145887001 2010102917685

DENUMIRE RESURSA Materiale

CANT U.M E1

0.00471 0.00271 0.00471 O.OOU 10.0081

1 kg 10.029710.018810.033710020810.03961

S praiţ metalic telescopic 0,08 MN (8tf) L=0,60-1 ,50 m C uie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111

buc 10.0035 kg 10.0396 m3 0.0081

0.0022 0.0248 0.0041

I buc

10.002610.00171

0.003 10.001910.00351

oulap

fag tiv ci C gr=SOmm L=2,50 m S 8689

I

0.41

I

0.8

I

0.47

I

0.96

14

15

C
~

--CANTITAŢI DENUMIRi : RESURSA U.M A1
_____

o-~COD

~
01 0.47

,
Il

_._~--_.

-----TOTAL
o' o

I

81 0.41

I

C1 0.8

I

I

E10.96

--J

_1_

DENUMIRE RESURSA Materiale

1 tA.~L~~~1-,
U.M

CANTITAŢI

ore

0.69

__

CANTITAŢI

_-=_. __
2010102917685 2874145887001 2811236827400

L...•. ___ ...M ~
ateriale

~IRE RESURSA DENUM

U.M F1 G1

IIIWJ.UOOIlB81 Lemn rol cons rur coj fag L=1 m d subt.min 18cm S 4342

I m3\

0.00411 0.0026\ 0.0051\ 0.0032 10.00411

H1

IIIIW~U17685\

Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 Scoabe din oţel Manoperă

\ m3 10.004710.002710.0081

Dulap fag tiv ci C gr= 50mm L=2,50 m S 8689 Cuie cu cap conic ti a14xl000L34 S2111

m3 kg buc

0.0041 0.0248 0.0022

0.0109 0.0465 0.0042

0.0053 0.0287 0.0025

n,~WIOS70011
h'1\)(03115281

1 kg 10.02971 0.01881 0.03961 0.02481 1 kg 10.012910.007910.024810.0149

Spraiţ metalic teleso 'pic 0,08 MN (8tf) L=l ,502,50m Manopera

t IJ~U10010700 1 Dulgher
1 ore 1 0.58

1 ore 1 1.11 1 0.65 TOTAL ore 1.11 0.65

1 1.32 1 0.82 1.32

171240100107001 Dulgher _____________________________

I

1.08

I

0.65

---0.82 FI I

T~O~TA~L~o~re~~0~.5~8 1~.0~8 ~0.~65~ __ __

c~
TsF03

DENUMIRE RESURsAl~~L.:r
Materiale Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 Cuie cu cap conic tipal Scoabe din oţel Manopera 4 x100 OL34 S 2111 m3 kg kg 0.0109 0.0465 0.0037

Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de peste 2,50 m intre maluri
- adâncimea - adâncimea - adâncimea - adâncimea El - adâncimea F1 - adâncimea Al Bl C1 01

tl1 0102900888 1 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 2010102917685 2U74145887001 2675276311528

1 m3 10.00881 0.0052 0.0053 0.0287 0.0218

săpăteril de 0,00 4 m interspaţii intre dulapi de 0,00 0,20 m
săpanmi sapaturii sapaturii săpaturii sapaturii de 0,00 4 m interspaţii de 4,01...6 m interspaţii de 4,01...6 m interspaţii de 6,01 ...8 m interspaţii de 6,01...8 m inlerspaţii intre intre intre între intre dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi de 0,21 0,60 de 0,00 0,20 de 0,21...0,60 de 0,00 ...0,20 de 0,21...0,60 m m m m m

7124010010700

I Dulgher
TOTAL

1 ore 1 1.41 ore 1.41

I

0.87 0.87

Se masoara la metru pătrat de suprafaţă sprijinită.

16

17

TsF04 Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag verticali ascutiti la un capat si cadre de lemn, cu interspatii intre dulapi de maximum 0,05 m, la sapaturi de fundatie, in teren usor sau mijlociu A1 -lăţimea B1 -lăţimea C1 -lăţimea 01 -lăţimea Între maluri sub 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 0,00...4 m Între malur'isub 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 4,01...8 m Între maluri peste 2,50 m adâncimea suprafatei sprijinite de 0,00 4 m Între maluri peste 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 4,01 8 m t II t t IIt Sprijiniri de maluri, cu dulapi metal ici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1,50 m intre maluri IIdnnclmea săpăturii până la 4 m interspaţii Între dulapi de 0,00 0,20 m ,ulAnclmea Săpăturii până la 4 m interspaţii Între dulapi de 0,21 0,60 m Ilrlnnclmea Săpăturii peste 4 m interspaţii Între dulapi de 0,00 ...0,20 m 'HIAnclmeasăpătarii peste 4 m interspaţii Între dulapi de 0,21..0,60 m IIInNoarăla metru pătrat de suprafaţă sprijinită. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă sprijinită.

TsF05

r

I

--:::--T-. _J

:--r-:--_._DENUMIRE RESURSA
Materiale

DENUMIRE RESUR

SA

CANTITĂŢI U.M

o_~_~

U.M

r------[B----, A1 B1
I I

CANTITĂŢI C1

-j

A1
Materiale

I

B1 / C1

I

01

01

2874145887001/ Cuie cu cap conic tip a1 4 x 1000L34 S 2111 28752763115281 Scoabe din oţel / 2010102901167 Manele de rasinoase L=2-6m d= 711cm S 1040

, kg 10.0267' 0.02671 0.0347/ 0.0347 kg / 0.0554/ 0.0554/ 0.0663/ 0.0663/ / m3 0.0074 00074 0.0109 0.0109 0.0084/ 0.0084/

I

iOI0102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m 1 m3 10.00141 0.001 10.002210.0015 S 8689 J/I(41458870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 1 kg 10.02281 0.01491 0.03271 0.01981 S 2111 1 buc 10.00581 0.003 10.00581 0.003 1

1~1l112363101081Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea săpatcrâor

/2010102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m / m3 /0.0084/0.0084/ S 8689

1~1l112368273951Spraiţ metalic telescopic 0,08 MN (8lt) 1buc 10.00281 0.001810.003810.00231 L=0,60-1,50 m
Manoperă

17124010010700

I "",h"

Manoperă

/ ore / 3.09 TOTAL ore 3.09

4.18 4.18

3.47 3.47

4.97 4.97

-/1240100107001 Dulgher TOTAL

1 ore 1 0.62 ore 0.62

I

0.36 0.36

I sn I
on

0.45

0.45

19

20 m săpăturll peste 4 m interspaţii intre dulapi de 0.21 1.20 m Sprijiniri de maluri.00581 0.35 1. S 2111 Manoperâ 71240100107001 Dulgher I Iare 1 0.50 m S 8689 I 0.022810.00141 0.05 I 0.60 m I I~ I lulOnclmea ~d~nclmea (. -]--------------------------------JCOD -------- DENUMIRE RESURSA ------------------ _ U. avand latimea de 1.20 m sapaturii până la 4 m interspaţii între dulapi de 0. avand latimea de peste 2.1 wlOncimea III uliOnclmea II illnUOara la săpătarii păna la 4 m interspaţii între dulapi de 0.001810_003810.._.009910. cu dulapi metalici asezati orizontal.032710.---~-J-.015810.60 m săpaturii peste 4 m interspaţii între dulapi de 0..adâncimea săpaturii sapaturii sapaturii sapa/urii până la 4 m interspaţii între dulapide 0.003 10_00581 0.21-0.0228 0.60 m Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.50-2._-~ .8 ~1l762763115281 Scoabe din alei Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S2111 Manoperâ 21174145887001 I 0.01981 128741458870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 .M Al -_.0327 0.0021 10_00561 0.026710.adâncimea 01 .002210.00341 1 m3 10.46 I 1.002810.00-0.015811 1 kg 0.min 18cm S 4342 Dulap fag tiv ci C gr-50mm L=2.m interspaţii intre dulapi de 0.M -- Materiale 28112368274001 r ~ Al CANTITATI I I D1 I I 81 Cl ~ DENUMIRE RESURSA .51-2. 1 m3 10.20 m peste 4 m interspaţii între d\llapi de 0.001 10.--- tAl---------81 C1_L~_ _.35 0.00151 1 kg 10.00-0.--.85 0. la sapaturi executate in spatii limitate.001 10.50 m intre maluri TsF07 pănă la 4 m interspaţii între dulapi de 0. la sapaturi executate in spatii limitate.71 1.00141 0.21-0.00151 kg 10.71 0.~ TsF06 Sprijiniri de maluri.85 20 21 ..63 0.003 10.00331 0.002210.00-0.adâncimea C1 .adâncimea 81 .63 '/1240100107001 Dulgher ------ TOTAL ore Iare TOTAL ore 1 1.014910.0198 1 m3 10.003 1 I~0101029008881 I ~0101029176851 11112363101081 Dulap metalic 50x200x3000 m ptsprijinirea sapaturilor Lemn rot cons rur coj fag L=1 m d sub!.05 1.50 m S 8689 1 buc 10_00581 0.21-0.08 MN (8tf) 1 buc 10.00581 0_003 .21 I 0.50 m 1 buc 128J123631 O1081 Dulap metalic 50x200x3000 m ptsprijinirea sapaturilor 120101029176851 Dulap fag tiv ci C gr-50mm L==2.0149 0.46 0.21-0. metru pătrat de suprafaţa sprijinită. cu dulapi metalici asezati orizontal.00-0.-::-~ U.60 m peste 4.8 0. Materiale CANTITATI --------------1~-.0023" L=1 ._-- Spraiţ metalic telescopic 0._-.50 m intre maluri A 1 .

63 .OS-O.•.OS941 0.01-4 m interspaţii intre dulapi sub 0.01-18 m interspaţii între dulapi sub 0. TOTAL ore 0.01-12 m interspaţii Între dulapi sub 0.M A1 - ---.01-6 m interspaţii între dulapi de 0..048sl 0.l I u.00-2 m interspaţii între dulapi sub O.91 0.20 m C1 ..adâncimea săpătarii 2. avand latimea de pana la 1.0027 "1"1111\21395 Spraiţ metalic telescopic 0. CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA U.49 I 0.adâncimea sapaturii 6.04851 0._--_.r-------.08 1 buc \ 0.05 m P1 .20 m M1.05 m R1.adâncimea săpătarf 8.03961 0.003410. )0 CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Materiale 1I1111U2 L:::2.007610.00S31 0. la drenuri si canale de adancime.08 1 buc 10.00271 0.88 ---CANTITAŢI U.06241 0.91 ~ .50 m intre maluri A 1 .49 0.29 1 0.00761 0.048SI buc 10.adâncimea sapănmi 8.05-0.adâncimea săpălurii 14.0019\ 0.01-16 m interspaţii între dulapi sub 0.00761 0. COD DENUMIRE RESURSA Materiale 201010291 7685\ Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L:::2.0016 0.007610.0023 1 kg 10.00761 81123682739s1 Spraiţ metalic telescopic 0..OS-0.005310. la sapaturi in terenuri cu impingeri mari.adâncimea sapaturii 6. .adâncimea sapaturii 12.0022 E1 0.05 m L 1 ._-----------_.54 0. .adâncimea sapaturii 12.TsF08 o Sprijiniri de maluri.adâncimea săpaturii 2. cu dulapi metalici asezati orizontal.1 1 0.54 0.01-18 m interspaţii intre dulapi de 0.07821 0.1.00S31 0.00341 0.50 m S 8689 1~11/~1468870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 1~1I11~363101081 Dulap metalic 50x200x3000 m pt. _.05 m H1 .001310.adâncime a săpăturii 14.0016 RESURSĂ I 81 1 C1 1 D1 \ E1 ~01010291768SI 120741458870011 -Materiale Dulap fag tiv ci C gr-SOmm L=2.0027 1 ore 1 0.50 m Manoperă ()1()0107001 Dulgher 81 0.50 m 22 23 .20 m Q1.05 m J1 .01~6 m interspaţii intre dulapi sub 0.01-12 m interspaţii Între dulapi de 0.00271 MN (8tf) L=0.00S31 0.048sl \20112363101081 1 buc 10.001310.01-4 m interspaţă între dulapi de 0.adâncimea sapaturii 0.03961 0.001610.05-0.75 1 1.sprijinirea sapaturilor -C.adâncimea săpălurii 16.20 m G1 .adâncime a săpăterii 4.----.01-8 m interspaţii intre dulapi de 0.88 .OSm 81 .78 0.adâncimea săpăturii 16.0022 buc 0.adâncimea sapătuni 4.01-8 m interspaţli între dulapi sub 0.50 m S 8689 128741458870011 12811236310108\ Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Dulap metalic 50x200x3000 m pl.0027 D1 0.01-10 m interspefli între dulapi de 0.78 I 0.05941 0.002710.001910.03961 0. __ 1.1 0.00531 0.sprijinirea sapaturilor 1 kg 10.001910.00221 0.0023\ 0.048sl 0.60-1.005310.01-14 m interspaţii între dulapi sub 0.. .50 m Manoperă Dulgher 1 ore 1 0.05 m F1 ._.adâncimea săpăturii 10.00191 0.20 m 01 .60-1.05-0.00441 1 kg 10.08 MN (8tf) L=0.67 . executate in conditii speciale.07821 1 buc 10.001310.60-1.05 m N1 .20 m Se masoara la metru pătrat de suprafaţă sprijinita.75 0.01-10 m interspaţii între dulapi sub 0.20 m E1 .20 m K1 .__ .001610.00531 I~1\1123682739S\ 11240100107001 Spraiţ metalic telescopic 0.05-0.05-0.05-0.63 --_.29 .003sl 0.adâncimea săpaturii 10.00441 MN (8tf) L:::0._---_ .adâncimea săpătarii 0.05-0.01-16 m interspaţii între dulapi de 0..01-14 m interspaţii între dulapi de 0.00761 0.001610.20 m 11.sprijinirea sapaturilor 1 m3 10.00341 0.67 0.M A1 COD l~:UMIRE TOTAL ore 0.50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Dulap metalic SOx200x3000 m pt.M F11 G1 -] H1 G I J1 1 m3 10.05 m 01 .. __ I K1 L1 I 01 1 m3 \ 0.--C1 0._---l_AN_T_ITA_Ţ~ M1 I N1 .00761 0.- 1 1.00761 0.048sl 1 U.OS941 0.00161 0.00-2 m interspaţii între dulapi de 0.

00761 0.05-0.01-12 m interspaţii între dulapi de 0.0053 0.03961 0.01-4 m interspaţii intre dulapi de 0.50 m S 8689 P conic tip a1 4 x100 0134 S 2111 CANTITĂŢI U.01-14 m interspaţij intre dulapi de 0.20 m 1 • adâncimea sapaturii de 14.50m intre maluri c_~ 2010102917685 2874145887001 2811236310108 12811236827395/ D DENUMIRE RESURSA Materiale tiv ci C gr=50mm l=2.001610.12 1.0052/ C D ~lic 50x200x3000 sapaturilor m pLsprijinirea Spraiţ metalic telescopic 0.12 1 1.05-0.00531 0.05-0.001310.01-6 m interspaţii între dulapi de 0.00761 128741458870011 128112363101081 24 25 .01-6 m interspaţii intre dulapi sub 0." D1 I E1 .04851 0.M P1 01 R1 AI 111 m3 kg buc 0. adâncimea săpăturii de 16. 20 029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.1 2.COD CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA U.01-18 m interspaţii intre dulapi sub 0.20 m 01 .7 1.9 1.sprijinirea sapaturilor 1 m3 10.05-0.00531 0.0035/0.01-16 m interspalii intre dulapi de 0.05 m R1 .36 de 0.97 0.1 1.08 MN (8tf) l=O.001310.0624 0.adâncimea săpaturii de 10.36 1.42 ore 1.20 m de 2.23 ore: 1.42 / 0.05 m de 0.00761 0. cu dulapi metalici asezati orizontal.01-10 m interspaţii intre dulapi sub 0. avand latimea de 1.adâncimea săpaturii de 16.05 m 1·adâncimea sapaturii de 10.05 m 11 adăncmea săpaturf de 4.9 Sprijiniri de maluri.05-0.0019 0.00441 71240100107001 Dulgher TOTAL 1 ore 1 1.51-2. N1 • adâncimea sapaturii de 12. : i ndAncimea t1dAncimea OI udâncimea 1)1 ndăncrnea I 1 • odâncimea sapătuni săpaturii săpăturli sapaturii sapătuni CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale U.05-0.05-0.05 m de 2.20 m 1 • adâncimea sapănmi de 6.0782 0.0076 0.20'm 11-adăncimea sapaturii de 8.01-4 m interspafii între dulapi sub 0.01-14 m interspaţl între dulapi sun 0.05-0.05 m 111• adăncmea săpăturii de 6.04851 0. la sapaturi in terenuri cu impingeri mari.0053 0.0624 0. la drenuri si canale de adancime.50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Dulap metalic 50x200x3000 m pt. executate in conditii speciale.20 m de 4.M K1 / l1 / M1 TsF09 N1 / 01 --~----Manoperă 71240100107001 Dulgher TOTAL I / ore / 1.601.01-8 m interspaţii între dulapi de O.0016 1 kg 10.01-12 m interspalii intre dulapi sub 0.20 m masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.0019 0.05-0.23 I 2.00-2 m interspaţii între dulapi de 0.M A1 I 81 I C1 .00-2 m interspaţii între dulapi sub 0.04851 1 buc 10.20 m M1 • adâncimea sapanirii de 12.03961 0.01-16 m interspalii intre dulapi sub 0.05 m J1 • adăncimea sapaturii de 8.01-10 m interspalii intre dulapi de 0.01-18 m interspaţii între dulapi de 0.001610.7 / 1.05 m.01-8 m interspaţi' intre dulapi sub 0.97 / 1.0023 0.05 m 1~1• adâncimea sapăturii de 14. I .50 m Manoperă 1 buc 10.20 m 1.

0.=1.65 2.0076/ 0.50-2. -~L: _~~UMIKI TsF10 Sprijiniri de maluri.00S31 0.0019 . la sapaturi de fundatie. cu interspatii intre dulapi de maximum 0.. m pt./ bui: /0.003S/ 0.00531 2011236310108 buc 0.08 MN (81t) L.SO.6 1.18. . cu dulapi metalici verticali si cadre de lemn.M -~ - RES~RsA U.0023' 0.SO m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 Dulap metalic SOx200x3000 m pt.05 m.72 0. A1 1 81 CANTITATI 1 C1 1 01 .65 I 1.64 0. 5 8 ore 0.0.76 1 1.003410.0l34.0076 .81 ore 0.98 CANTITĂTI 1.0782/ / buc / 0.79 1.0485/0.SO-2.36 0.00351 2.sprijinirea sapaturilor Spraiţ metalic telescopic.6 1.0034/0.1 1.0076' 0. / Spraiţ metalic telescopic 0.4 CANTITATI 7124010010700/ Dulgher/ TOTAL ore 1 0.SO m 26 27 .0076 /28741458870011 /2811236310108/ /28112368274001 Cuie cu cap conic tip a14' x1000L34 S 2111 Dulap metalic'50X2QOX3000 m pt.SO m S Ş689 U.SO m S 8689 / m3 10.001910.50 m adâncimea suprafeţei sprijinite de 4.01-8 m peste 2.0027/0.002210.0034/ 0.0053/ 0.4 1.0027 MN (81t) L=1.002210.SO m adâncimea suprafeţei sprijinite de 0.0485/ 0.0076/ 0.21 .11 COD =--T:T~-==l1 Manoperă 1 orei 1. in teren usor sau mijlociu A1 -lăţimea 81 -lăţimea e1 -lăţimea D1 -Iatrnea intre intre Între Între maluri maluri maluri maluri până la 2.00-4 m până la 2.SO m Manoperă .1 buc 10.11 1.0053 l' G1 I H1 / Materiale Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2.00-4 m peste 2.0019 0.72 1.SO m adâncimea suprafeţei sprijinite de 4. 0.00441 MN (81t) L=1.49 1 2.79 7124010010700/ Dulgher TOTAL / ore 1 0.sprijinirea săpaturilor /2811236827400 kg 10. 0.M !-----.0396/0.0023 0.08 [buc 10. 1 kg /0.00S3 .0594/0.49 _ 2.SO m Manoperă 2.002710.99 0.0076/ 0.M F1 ~ 11 I J1 ~010102917685 ~U14145887001 -------- -- ~~-- -.36 1. Se măsoară la metru patrat de suprafaţă sprijinita.COD 28112368274001 DENUMIRE RESURSA U.85 - 0.50 m '.211 1.81 1._-~~ -COD [~M~ Materiale L=2.~_.0044/ 0.64 2.00271 0.0624 0.SO-2.S 2111 128112363101081 Dulap metalic SOx200x3000 .00S3 0..08 MN (81t) L=1.0053' 0.002210.08 1 buc .--- ~ m3 kg P1 01 - m R1 0.06241 0.0023 1287414S8870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100. 81 2. Manoperă I~011236827400 1 Spraiţ meialic telescopic 0.sprijinirea sapaturilor 0.04851 'buc/ 0.00351 0.0019 0.0594/ 0.00271 71240100107001 Dulgher TOTAL 1 ore 1 1.001610.01-8 m : RESURSA U.0782 2010102917685 .64 0.1 co~T·-:::~ .0594/0.76 - CANTITAŢ-I ------~~~~1 I Spraiţ metalic telescopic 0. I E1 00 ~ENUMIRER~_~ I1J4010010700 1 Dulgher 0.99 CANTITATI TOTAL ore ~~-------------------DENUMIRE RESURSA 1.0624 0.07821 0. i 1.00441 0.M K1 1 ·l1 / M1 '1 N1 I 01 Materiale 2010102917685/ i Dula L=2.SO m adâncimea suprafeţei sprijinite de 0.~-_.98 0.64 ore 1.002710.

a Scoabe din oţel . Cuprinde: .000610. COD -I -- --------CANT DENUMIRERESURSA Materiale U.baterea palplanşelor cu mijloace manuale .C1Ţ?1j COD I [ DENUMIRE ESUR:--' R --.retezarea palplanşelor dupa batere . pentru sprijinirea peretilor de palplanse TsF12A TsF11A Sprijiniri la peretii sapaturilor de fundatii.34 5..00871 1010116200303 Dulap rasin cl. ----_.0267 0. 90 masoara la metru cub de lernnărie pusa În opera. Nu cuprinde executarea.0347 / 1 m3 10. montarea şi demontarea cadrelor.01091 1 buc 10.pregatirea palplanşelor şi echipa rea lor cu saboţi şi braţari .~ 1 CANT ' Materiale 1 m3 10.99 .M .0554/ 0._-------_ Piloti brad constr.50 m S8689 Scoabe din olel Cuie cu eap cerne tip a1 4 x100 OL34 S 2111 Manele de rasinoase L=2-6m d= 7llcm S 1040 Dulap metalic 50x200x3000 pl.38 0..0342 0.007410.17 4.-~:_=L_~NUMIRE~SURsA Materiale 20101029176851 28752763115281 12874145887001 120101029011671 128112363101081 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L::2..69 I 4.9247 0..1089 1 kg 1. 28 -_. executate cu palplanse de lemn batute manual.73 I 17124010010700/ Iare ore / 3.2495 S 901 S 1931 Manoperă 7124010010700 9310060019900 7221060021100 Dulgher Muncitor necalificat Forjor TOTAL ore ore ore ore 4.07 4.010910._------_.0006 2010102904107 2710403603798 kg 10.000610.cap subt=14-21cm _--.0554/ 0.34 Cadre din lemn de rasinoase.69 3..007410. pe masura avansarii sapaturii uprlnde: • oonfeclionarea.00871 0.07 I 5.0 x1000x2000 m3 kg kg 0.mecanice Huila scop energ.00871 0.mixta 2.18 0.scoaterea palplanşelor şi slivuirea.9305 "()101029012081' 11'(6276311528 (1240100107001 Dulgher / ore' 13. Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.33 I 4.0663/ 0. m3/-O.000610.0087/ 0.sprijinirea sapaturilor Manoperă Dulgher TOTAL m I t Al[ UM ANTITĂŢI 81 1 .cal.0267 0..0663/ kg 0.33 4.---- _. Manoperă L=10 10-12m d.0154 0. _- u.- - _.99 13. montarea şi demontarea cadrelor de sprijinire a pereţilor de palplanşe (TSF12A)._--'''1 TOTAL ore .A gr=75mm L=4-6m 1=16-30cmS 942 Tabla constr.

36 0.50m Manoperă - 1 - 10.001810..58 0.00891 0. pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune.0092 0.SOm S 8689 Il Hl1029' J0888 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.SOm 1 rri3 10.M 1 ore 1 0.3 -. in teren usor sau mijlociu.0041 1201010291768s1 Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2.68 0.0376 .60 m F1-laţimea între maluri peste 2.0297 0.20-0.2 U. pentru linii electrice de inalta tensiune A 1 -lăţimea între maluri sub 1.S1-2.61-1 m Se măsoară la metru patrat de suprafaţă sprijinita. _--CANTITAŢI U.S m interspaţii între dulapi de 0.SOm Se masoara la metru pătrat de suprafaţa sprijinită.00410. ascutiti la un capat si cadre de lemn.o TsF13 Sprijiniri de maluri.00181 L=0.60 m B1 -lătimea între maluri sub 1. executate cu interspatiile intre dulapi de maximum 0.00891 0.08 MN (81t) 1 buc 1 L=1 . la sapaturi de fundatie.002610.002610.SOm B1 .001310.S8 TsF14 --_ CO.peste 2.3 TOTAL ore 0.00131 S 8689 128112368274001 Spraiţ metalic telescopic 0.05 m.0018 . CANT COD DENUMIRE RESURSA Materiale 281123682739S1 Sprait metali c telescopic 0.0248 0.SOm S 8689 Manele de rasinoase L=2-6m d= 7-11cm S 1040 Manoperă kg kg 0.001810.0059 31 I ore I 4.60 m D1 -lăţimea între maluri de la 1.0026 0. 1 kg 10.0022 0.60-1.00181 U.61-1 m C1 -lăţimea între maluri de la 1. pana la adancimea de 8 m si latimea intre maluri de: A1-de1-2.SOm interspaţii între dulapi de 0.SOm interspaţii între dulapi de 0.SOm interspaţii între dulapi de 0.SOm interspaţii între dulapi de 0.004 tlf41468 l7001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 11101029 17685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.08 MN (81t) 1 buc 10. la sapaturi executate in spatii limitate.- 287414S887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 2875276311528 Scoabe din oţel 2010102917685 2010102901167 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.36 ~-.00691 0.0.20-0.M DENIUMIRE RESURSA A1 I B1 I C1 - 1 01 Sprijiniri de maluri.68 .0089 F1 0. cu dulapi de fag asezati orizontal.137010011S001 Electrician TOTAL 1 ore ore I 0.50 m 128741458870011 Cuie cu capconictipa14 S 2111 x1000L34 1 - 1 kg 10.61-1 m E1 -lăţimea între maluri peste 2.5 m interspaţii între dulapi de 0. ~~ DENUMIRE RESURSA Materiale CANT m3 0.min 18cm S 4342 Manoperă m3 0.2 0.0168 0.0026 0.51-2.M E1 kg 0.0013 m3 0.20-0.! I-I--~ Materiale .68 I 0.M A1 B1 71370100115001 Electrician I 0.SO-2.48 I 0.0092 m3 0. cu dulapi de fag verticali.1 I 5.48 0.0064 E1 I F1 7137010011S001 Electrician 2875276:i115281 S coabe din oţel 30 . CANT DENUMIRE RESURSA U.

M I----T---! CANT I TOTAL ore A1 4.(~nrul articol. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru lucrari de plllllntlre a terenului (amprizei) pe care urmează să se execute lucrările de uuunumente.3. cu următoarele precizări: . 2. manoperă şi ore de utilaj. . stabilite pentru fiecare normă În funcţie 10 operaţiunile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În !1()nţlnutul fiecărui articol.prin "cioată" se înţelege partea din tulpină Împreună cu rădăcinile ei. 32 33 . cuprinzând montarea şi demontarea echipamentului. Lucrările de pregătire a terenului sunt arătate În articolele din capitol. Consumurile specifice de materiale Consum urile specifice de materiale cuprind numai consum urile de plozivi prevăzute În normele din articolele Ts G 12 şi Ts G 13. 2. Conţinutul capitolului 1. Conţinutul normelor Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de 1lllJlorlale.. 2.2.68 I •• neralltăţi o CAPITOLUL Ts G CURĂŢIREA TERENULUI 1. fiind indicate pentru fiecare normă de deviz În cuprinsul fl. deplasarea la şi de la locul de parcare la locul de lucru şi întreţinerea utilajului.1.1._ I"-=~:'-I DENUMIRE RESURSA U.L~.1 I 81 5. II imt 2.1. 1. rămase după tăierea arborelui. Consumurile specifice de ore utilaj Aceste consumuri sunt stabilite pentru fiecare normă pe baza rmelor de timp departamentale În funcţie de operaţiunile de lucru arătate 10 articolele respective. Consumurile specifice de manoperă sunt stabilite pentru fiecare normă În funcţie de operaţiunile de lucru arătate la fiecare articol.prin "zona de lucru" se înţelege ampriza lucrărilor de terasamente inclusiv terenul alăturat amprizei necesar executarii terasamentelor. IImentarea şi pornirea motorului.1.

zălogul.58 35 . răchita. sau 100 (200) bucăţi. părul. plopul. frasinul. la CANT COD DENUMIRE RESURSA U. cerul şi stejarul. montane. unde predomină: cătina aibă. Zona terenurilor de baltă şi luncă. pinul. sângerul. aninul negru. plopul tremurător. bradul. TsG01A Degajarea terenului de frunze si crengi.1. molidul. paltinul. salcia. păducelul. mojdreanul. molidul.3. păducelul. alunul. ulmul. unde predomină: mesteacănul.MI-- COD DENUMIRE RESURSA Manoperă 93100600199001 Muncitornecalificat TOTAL 1 ore 16. aninul . aşa cum se arată la fiecare articol. gorunul. plopul. Cantităţile de lucrări se vor stabili pentru fiecare normă În cadrul privind felul lucrărilor de executat. mesteacănul. ~ul. versanţi. chiparosul de baltă. noarcarea roabaşi evacuareamaterialelorrezultatein afarazoneide lucru pănăla distanţade În 10 m. Zona terenurilor de podişuri. Il maaoera 100 metri patraţisuprafaţacurăţată. sângerul. Clasificarea principalelor specii lemnoase pe esenţe: 4.M . cerul. Esenţă tare: stejarul.2. mojdreanul.1. frasinul. 4. pe bucată 3.2. Zona terenurilor deluroase. CANT U. aninul. Condiţii de măsurare a lucrărilor 3. lemnul câinesc. plopul. cârniţa. părul. pe hectar. articolelor Unitătile de măsură sunt stabilite pe 100 metri pătraţi. pinul. cornul.62 ore 1. teiul. arţarul. pante abrupte. 100600199001 Muncitornecalificat TOTAL 1 ore 11. ulmul. 2.. zălogul. răchita. O masoarala 100 metripatraţisuprafaţacurăţată. tisa. laricele. pinul silvestru. arţarul.58 ore 6. 4. fagul. 3. teiul. chiparosul de baltă . strângereaÎn gramezi. NOTĂ: Răspândirea principalelor specii lemnoase după orografia terenurilor pe zone: 1. paltinul. unde predomină salcia. carpenul. Zona terenurilor de şes sau terase cu pante până la 20. Esenţă moale: bradul. ravene unde predomină arbuştii şi tufişurile de gorun.62 TsG02A Curatarea terenului de iarba si buruieni uprlnde: • saparearnanuaă a pămăntuui vegetalpe o adâncimede 5 cm. fagul. strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata 4.

operaţiile de la 01 Se masoara la 100 metri pătraţi. arborii fiind de esente: Inoase arborii având diametrul de 10 30 cm Inoase arborii având diametrul de 31 50 cm Inoase arborii având diametrul peste 50 cm IJ I foloase tari şi brad arborii având diametrul de 10._-----. fără scoaterea rădăcini 01 ...M f r CANTITĂŢI f .25 19 TOTAL ore 36 '1 .. inclusiv Imptnqerea materialului lemnos in gramezi. fi I .L--1 Echipament defrişator pt. tufisurile si arbustii fiind de esente: Cl .50 cm 1'1 roloase tari şi brad arborii având diametrul peste 50 cm n1 • fol09se moi arborii având diametrul de 10. pentru varianta Al .j0re 1.~----------. a suprafetelor de tufis uri sau arbusti cu diametrul de pana la 10 cm..30 cm I 1 foloase tari şi brad arborii având diametrul de 31. __ .26112.26 12.scoaterea radacinilor rlmass În pamânt cu mijloace manuale şi arajarea În grămezi pentru varianta Cl ..97 3.fara scoaterea rădăcini 81 .25/19 01 Doborarea manuala a arborilor de rasinoase si foi oase.97 3._--_.cu scoaterea rădăcinilor pentru suprafeţe mai mici de 500 mp. __ . inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi. peste 110 cp Tractor pe şenile 150 cp cu remorca _._.tractor pe şenile.50 cm 11 rOl0080moi arborii având dlametrul peste 50 cm -----_ ~..9 TsG05 _ '-_C~OD-__]~~~-_-_~D~~NUM-_'-_R_E_R~_S_U_RS_Ă Manoperă U.tăierea cu mijloace manuale a tufişurilor.10. in afara sau in zona lucrarilor A 1 . c:1= DENUMIRE REWR~ Utilaje -lU-_M--' __ . prin purtarea directă pănă la distanţa de 20 m şi aranjarea În grămezi pentru varianta 81 .77 15...operaţiile de la Al ..operaţiile de la Al pentru varianta 01 . inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi.77115. cu defrisator pe tractor 5-1500..cu scoaterea rădăcini Defrisarea mecanica.9 ore 1. Cuprinde: . până la 10 cm . . arbuştilor şi arborilor subţiri cu diam.30 cm 111 ' foloHsa moi arborII având diametrul de 31.TsG03 TsG04 Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufis uri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm.transportul materialului refractat. raşlnoase 111· foloase /~ fi masoara la hectar de suprafaţă defrişată.--1 A1 9310060019900/ Muncitor necalificat 1 ore /10.. in afara sau in zona lucrarilor.._------.pentru suprafeţe mai mici de 500 rnp.. in afara sau in zona lucrarilor. J.

67 6. 1\1.M 1 1.M F1 G1 H1 11 L ore ore ore ore TOTAL ore 1.19 0. A1 . ranga. transportarea facandu-se: COD T-----.88 2.84 0. COD DENUMIRE RESURSĂ Manoperă U.29 0.19 0.-- 1.49 0.44 0.)n vederea transportului ore --- 10.74 5.30 cm diametrul cioatelor sau radacinilor de 31.44 CANTITĂŢI (vm.73 5.. inclusiv stivuirea .9 0.) losplcarea buturugilor şi secţionarea rădăcmllor cu mijloace manuale.67 1.94 \ 1.44 1.5 0.83 0. cojirea şi olărilul parţilor secţionate (buştenilor) .9 8141260100100 6141120100300 7112020030100 7422090100200 Fasonator Stivuitor Specialisl Corhonitor TOTAL .64 ..35 0.36 0.09 \ 0. transportarea prin purtare manuala.41 4.degaja rea terenului pe direcţia de doborâre a arborelui .12 3.pentru alte condiţii de lucru. Se măsoară la bucata. 11 prin tractare.12 4.54 4.10 cm diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 10 30 cm diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 31 50 cm diametrul cioatelor sau rădacinilor de 51 70 cm dia metrul cioatelor sau radăciniior peste 70 cm 0. Utilaje 3410440005604\ Tr~ctor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) LoreLJ~LJ~ 39 38 .2 CANTITATI i 8141260100100 6141120100300 7112020030100 7422090100200 Fasonator Stivuitor Specialist Corhonitor COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U.01 1... ----------------~--L DENUMIRE RESURSA Manoperă U.29 0. III • prin tractare.97 11.lor in grămezi ..secţionarea trunchiului.87 2.25 \ 0..se rocomandă doborârea arborilor cu ferăstrăul mecanic .15G06 Cuprinde: . I prin tractare..8 1. Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite.15 3.59 A1 ore \ 0. topor etc.74 1.3 9.05 2.01 1.50 cm diametrul cioatelor sau radăcinilor de 51 .se aplica În terenuri cu panta pănă la 30 grade şi cu un număr de.78 diametrul cioatelor sau radăcinilor de 10.."prlnde: ooterea cioatelor sau a rădăcinilor cu mijloace manuale (târnăcop.02 ore 0.98 1.indepartarea buşlenilor prin corhanire.98 NOTA: .16 0.84 4.44 0.84 1.. a vârfurilor..99 2. taierea tulpinei din partea opusa tapei şi doborârea arborelui .taierea crengilor.M CANTITĂTI 1 prin purtare manuală 111 prin purtare manuală I I prin purtare manuelă 1) I prin purtare manuală E1 1 I prin tractare.sub 50 arbori la hectar . in afara sau in zona lucrarilor.65 1.D'l] transportarea materialului prin tragere cu tractorul pănă la 50 m (var ELH1) măsoară la bucata.7 \ 3.executarea tapei. ~A1 ore ore ore ore 0.13 0. depozitarea.51 2.46 0.59 0.27 8.55 0.24 0.21 141260100100 \ Fasonator 310060019900 Muncitor necalificat TOTAL \ 1.01) Imnsportarea materialului prin purtare manuală (var.63 ore 1. se vor aplica normele de muncă existente În exploatările forestiere.35 1.ascuţirea sculelor şi purtarea lor de la un arbore laallul.

- --_.22 ore ore 1.09 \ 0.3 ore 3..42 6._I. TsG07 Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foi oase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite. -~ --.despicarea buturugilor şi secţionarea rădăcinilor cu mijloace manuale.M A1~D1lE1 CANTiTATI _.3 \ 8141260100100 9310060019900 I Fasonator Muncitor necalificat TOTAL Utilaje I ore 10.74 9.30 cm cioatelor sau radacinilor de 31.) . 40 41 ..se recomanda .22 "410440005604\ NOTĂ: .79 \ 0. ~_.1210.51 7..prin C1 .transportarea materialului prin purtare manuală . __ .prin 01 ...prin H1 ._---- F11 r H1 ore \ 0.55 3.M COD DENUMIRERESURSA Manoperă U..04 \ 2.39 2.prin G1 .54 5.73 17.01 8.28 \ 1.85 \ 3410440005604\ Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) NOTA _se recomandă transportarea materialului prin tractare.prin 81 .71 3.36 Utilaje Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) 0.prin E1 . in afara sau in zona lucrarilor.02 \ ore 2.14 I ~00056041 1.78 11.70 cm sau rădăcinilor peste 70 cm .prin purtare purtare purtare purtare tractare traclare traclare traclare manuală diametrul manual a diametrul manuală diametrul rnanuală diametrul diametrul cioatelor dia metrul cioatelor dia metrul cioatelor diametrul cioatelor cioatelor sau rădăcinilor de 10 .scoaterea rnanuală a cioatelor se aplica pe suprafeţe mici. izolate sau justificat. În vederea transportului . unde nu pot fi folosite mijloace mecanice. transportul facandu-se: A 1 .- CANTITAŢI G1 COD DENUMIRERESURSA Man operă U. unde nu pot fi folosite mijloace mecanice.17 \ 0. rangă.18 2.28 TOTAL ore 2.42 11141260100100 \ Fasonator 1310060019900 I Muncitor necalificat 5. • scoaterea manuală a cioatelor se aplică pe suprafeţe mici.70 cm cioatelor sau rădăcinilor peste 70 cm sau rădăcinilor de 10 30 cm sau rădacinilor de 31 50 cm sau rădăcinilor de 51..15 \ 3.. Se măsoară la bucată. COD I Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) ~_- J-=.50 cm cioatelor sau rădăcinilor de 51 .J_-_~ DENUMIRERESURSA Manoperă E U.78 3. topor etc..84 8. izolate sau justificat._--------1-----------.prin F1 . Cuprinde: ...85 5.transportarea materialului prin tragere cu tractorul până la 50 m.~.0710.transportarea materialului prin tractare .+l .scoaterea cioatelor sau a rădăcinilor cu mijloace manuale (târnăcop..M \ ore ~~ CANTITAT' -F'1lG1 [ti1 8141260100100\ 9310060019900 Fasonator Muncitor necalificat TOTAL Utilaje ore \ 0.58 13.57 4.

322 NOTA: pliCă in terenuri cu panta până la 30 grade şi cu un număr de sub 50 arbori la hectar.03 el - 1.foi oase moi arborii având diametrul de 31. numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de: E1 /1. CANTITATI- --- Al Bl Cl ---- 01 E1 Uti/aie 10007608/ Fierăstrău mecanic cu lanl de 2.3 cp (Drujba) / ore 10.la ha diematrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) până la 40 cm Dl .30 cm H 1 .ascuţirea unelte/or de mâna şi purtarea lor de la uri arbore la altul.5641 0. II ror.foioase tari şi bradul arborii având diametrul de 31 50 cm Fl .. Se masoara la bucată.3 cp (Drujba) I ore / 0.peste 200 buc.M ::-1~ 0.44 Cuprinde: • scoaterea cioatelor (radacinilor) • curaţarea terenului de rulare (resturi de cioate sau de rădăcini) 43 42 . transportarea prin purtare manuală şi depozilarea lor În graămezi şi sectionarea mecanică a trunchiurilor. mecanica a vârfuri/or.foioase moi arborii având diametrul de 10.8traul =r= Stivuitor Fasonator Corhonitor ~ENUMIRERESURSA ···----~t-.2 kw . arborii fiind de esente: A1 . urmarirea caderii arborelui .37 4. ascufirea şi Întreţinerea fierastrau/ui ..rul mediu al cioatelor (rădăcinilor) peste 40 cm peste 200 buc.87 0..M CANTlTAŢI A1 I 1 81 C1 j 01 J "41120 1003001Sti".3 7.11 r2.59 4. Ia ha diematrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) peste 40 cm COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U.taierea manuala a crengilor.O mecanic a arborilor de .182/ 0.foioase tari şi bradul arborii având dia metrul peste 50 cm Gl .degajarea terenului pe direcţia de doborâre a arborelui .112/ 0..e tari şi bradul arborii având diametrul de 10 30 cm El .373/ 0.1 1'8 4."" 8141260100100 7422090100200 Fasonator Corhonitnr orAL IV'.55 0.42 016/ 064 1. TsG09 Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi. pnntru alte conditii de lucru.2451 0.alimentarea motoru/ui.49 1. I ore ore 019/ 1.81 1. Ia ha diematrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) până la 40 cm 131.raşinoase arborii având dia metrul de 31 50 crn Cl . cojirea manuală şi olăritul părţilor secţionate (buştenilor) .foioase moi arborii având dia metrul peste 50 cm Cuprinde: .33 0.096/ 0.03 I 0.foioas.68 F1 .44 0.98 9.12 3. cu defrisator montat pe tractor S-1500. taierea mecanica din partea opusa tapei. inclusiv manuala a materialului lemnos in .raşinoase arborii având diametrul de 10 30 cm 81 .2 kw .pănă la 200 buc.83 4. baterea penelor._--------~~-~ G~~~ ore ore ore TOTAL Utilaie 1.M ~-~. Ia ha diemat.13 0.119/ 0. inclusiv stivuirea .62 0.raşinoase arborii având diametrul peste 50 crn Dl .51 2.28S CANTITAŢI COD ~ DENUMIRERESURSA Manoperă U. scoaterea tapei cu toporul.executarea mecanica a tapei.indepartarea buşteni/or prin corhănire.09 074 2.98 1. se vor aplica normele de muncă din exploatările forestiere.1. 50 em 11. '010 ••80 tari si foioase moi.până la 200 buc.u In zona lucrari/or.63 1.9 ore I :270007608/ Fierasuau mecanic cu lanţ de 2. U.

adunarea manuala in gramezi a materialului lemnos si incarcarea lui in remorca.51/17. • .50 m. cu defrisator mOl)tat pe tractor S-1500.peste 200 buc la ha diametrul mediu al cioatelor (radăcinilor) până la 40 cm 01 . ' Scarificarea mecanica a terenului defrisat.13115.scoaterea cioatel()r (rădăcinilor) ..peste 40 cm 44 45 . cuprinzand doua treceri perpendiculare intre ele.M A1 CANTITAŢI I 81 I C1 I D1 Utilaje 29552700076151 Frhin:.23122. Cuprinde: • scarificarea mecanică a terenului defrişat .13115.3g 6.până la 200 blJc la ha diametrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) peste 40 cm el .M Al CANTlTAŢI -----..36 ore 13.adunarea resturilor de materiallemnos in grămezi şi incărcarea lor in remorcă.dezgolirea şi retezarea cu toporul a rădăcinilor prinse in teren .36 1 ore .tractor pe şenile.inlaturarea unormici defectuni ale tractorului Se măsoară la hectar.M A1 1 B1 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 2955270007614 Echipament scarificator pe tractor pe şenile peste 110 cp 2952500005614 Tractor pe şenile 150 cp cu remorcă -------------~ 1 ore 113. pana la adancimea de 0. peste 110 cp 29 1 525000056141Tractor pe şenile 150 cp cu remorca~ 1 ore 112. U. cu explozibil.52 ore 112.până la 40 cm 81 . in teren cu: TsG11 COD 1------' DENUMIRERESURSĂ U._-- '--. .521 A1 . diametrul cioatelor deasupra terenului fiind de: Utilai!! 2952500005614/ Tractor pe şenile 150 cp cu remorca 2955270007615 Ef'hiM~nnl "'~••:_~.până la 100 buc rădăcini pe hectar.69117.mont defrişator pt._---_ .curaţarea terenul\ji de rulare (resturi de cioate sau de radacini) Se măsoară la hectar.34 14. .10 SCOIIterea cioatelor de foioase tari si brad. B1 .88 " _ Al.59125. numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu ale acestora fiind de: A 1 .34114. ~~st~e~1~10~c~p 1 ore 114.69117.3 I 7.•.23122.până la 200 blJc la ha diametrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) până la 40 cm 81 . _-_. Se măsoară la hectar Ts(.peste 200 buc la ha diametrul mediu al cioatelor (rădacinilor) peste 40 cm Cuprinde: COD] CANT DENUMIRERESURSA Manoperă U. 6.peste 100 buc rădăcini pe hectar.___ .54/19.871 COD DENUMIRERESURSA . .._----- I B1 I TsG12 C1 1 01 Dezradacinarea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foi oase moi.

) in teren cu apă uprlnde: oslrea şi scoaterea vegetaţiei in afara zonei masoara la 100 metri pătraţi suprafaţa cosita A1 . amorsarea şi burarea .181 0. stuf etc. inclusiv retragerea din zonă • reintrarea in zona şi verificarea zonei În care s-a produs explozia • strângerea materialului lemnos in grămezi Se masoara la bucată cioata dezradăcinată.34 2.introducerea explozibilului.86 ore 1.21 0.19 TOT AL ore 1 1.M I COD I Cl COD Materiale A1 Materiale 81 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g 2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă buc m 1 0. stuf etc.188 1.reintrarea in zona şi verificarea zonei in care s=a produs explozia . amorsarea şi burarea • explodarea.) În teren care s-a uscat '1 • vegetaţie acvatlcă (papura.485 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 g 2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă buc m 1 0.peste 60 cm Cuprinde: .explodarea._-----CANT DENUMIRERESURSA U.54 7112020030100 I Artificier 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL I ore I 0.594 7112020030100 1Artificier 9310060019900 Muncitor necal ificat ore 1 0.35 1 ore 0.preluarea explozibilului şi a altor materiale la punctul de lucru .preluarea explozibilului şi a altor materiale la punctul de lucru 46 01'1 .transportul materialelor şi a explozibilului la locul de explodare prin purtare directa . I~TITĂTI DENUMIRERESURSA~~·.04 1.99 1 2 kg 0.Cuprinde: .~~~I~~ . inclusiv retragerea din zona .executarea gaurilor folosind hârleţe speciale şi târnăcop .31-60 cm C1 .594 1.54 2.181 0.396 0.396 0.24 ore' 0. ~-_.82 1.99 1 0. cu explozibil.99 kg 0.pregatirea explozibilului şi pregatirea materialului de aprindere .19 1. diametrul cioatelor deasupra terenului fiind de: 1 • vegetaţie acvanca (papură.43 TsG14 Cosirea vegetatiei TsG13 fi 1 • vegetaţie ierboasă Dezradacinarea cioatelor de foioase tari si de brad.20-30 cm B1 .strângerea materialului lemnos În gramezi Se masoara la bucată cioară cezrădăcinată ____ o • transportarea materialelor şi a explozibilului la locul de exploatare prin purtare directa • pregatirea explozibilului şi pregatirea materialului de aprindere • introducerea explozibilului.584 1.executarea gaurilor folosind hârleţe speciale şi trâmăcop .

apropierea de arbore.deplasarea succesive de la arbore la arbore. Se masoara la 100 buc arbori. cu sufa sau troliul.M A1 ca -ro I DENUMIRE RESURSA Manoperă I 81 0.de la 41 cm la 70 cm C 1 .neaccidentate 1 .M A1 ---------.04 ore 0.n r.revenirea fără sarcină.până la 40 cm 91 .neaccidentate B 1 .accidentate.CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA .64 0.dezradăclnarea şi scoaterea propriu-zisa. 29525000056141 Tractor pe şenile 150 cp cu remorcă 0. de pe terenurile de lunca.1I rP-mnrr. a arborilor taiati in scaun.322 48 49 .04 A 1 . 1fiO r. in terenuri: U.71290200128001 I B1 I Manoperă Peisagist-floricultor TOTAL 1 ore 10.peste 100 cm Cuprinde: . Cuprinde: • scarificarea terenului pe două sensuri perpendiculare e măsoară la hectar de arie scarificata.accidentate Cuprinde: .8212.62 0. concomitent cu impingerea şi indepărtarea .nilp.57 A1 ._- TsG16 C.fl TsG17 Scoaterea cu defrisator montat pe tractorul S-1500.64 7422090 100200 1 Corhonitor TOTAL Utilaje Iare ore 1 0.6210. TsG15 Tararea in depozit a arborilor sau cioatelor izolate.1 Scarificarea mecanica a solului pe doua sensuri perpendiculare.tragerea materialului in depozit .apropierea tractorului de material -legarea şufei sau a troliului .tivirea pe o distanţă până la 150 m . sp.82 2. avand diametrele: CANT U.ruperea rădăcinilor laterale prin una sau mai multe treceri (pentru diametrul peste 60 cm) . Se măsoară la bucată arbore sau cioată izolată.57 1 0. in terenuri: A 1 .de la 71 cm la 100 cm 01 . -D I• COD J DENUMIRE RESURSA Utilaje 1 CANT U:M 2955270007614\ 2952500005614 Echipament scarificator pe tractor pe şenile peste 110 cp Tractor PP. pana la distanta de 150 m. concomitent cu alinierea echipamentului pe centrul rădăcinei . montate pe tractor S-1500.

M Al 1 81 1 Cl 1 01 Executarea araturii la adancimea de 25-28 cm.21 /~~ 111. cu buldozer pe şenile S-1500 TsG18 Scoaterea cu defrisator montat pe tractor 5-1500. .dezracăcinarea şi scoaterea propriu-zisă concomitent cu impingerea şi îndepărtarea .8816.peste 100 cm Cuprinde: .fara de nivelari naturale 81 . in terenuri: 29552700076151 129525000056141 Ech iament defrişator pt. in terenuri: 2955270007615/ /2952500005614/ Echipament defrişator pt.până la 40 cm Bl-dela41 cm la 70 cm Cl .9 Al . cuplat la tractorul rutier. pe distanţa medie de 50 m. pe distanţa medie de 50 m. Se măsoară la 100 buc arbori.cu denivelărl naturale (privale. Al -1 I Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor. cu plugul cu 2 trupite. peste 110 cp Tractor pe şenile 150cp'cu remorca 1 ore 11.M -CDD DENUMIRE RESURSA I 1\"52 \ tcnlp 110 cp 129525~00056141 Tractor pe şenile 150 cp cu remorca ore \ \ ore ~ A1 I 81 I Cl - I TsG20 1 COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje U. la variantele Bl şi el.tractor pe şenile. gropi etc).1 occldentate. cu buldozer pe şenile S-1500 .2919.tractor pe şenile. prin mers inapoi până În mijlocul fâşiei la varianta Al vocuarea cioatelor la distanţa medie de 50 m. de pe terenurile nisipoase.ruperea radăcinilor laterale prin una sau mai multe treceri (pentru diametrul peste 60 cm) . Cuprinde: • aşezarea utilajului in poziţie de lucru • aratul propriu-zis I~ 50 51 .715. CANTITĂŢI CANTITATI U. II masoara la hectar. Al . concomitent cu alinierea echipamentului pe centrul radăcinii . la varianta Al rovenire fără sarcină.65 i 8. de la mijlocul rA~lolln depozit.TsG19 __ COD_J _ DENUMIRE RESURsA Utilaje U.apropierea de arbore.2819. a arborilor taiati in scaun.de la 71 cm la 100 cm 01 . dupa defrisare..M "" I I I I .deplasarea succesiva de la arbore la arbore. avand diametrele: ('llprlnde: II1plngerea până la distanţa de 150 m a materialului lemnos rezultat din defrişare. peste 110 cp Tractor pe şenile 150 cp cu remorca / ore 11.01 1 do luncă la distanţa de 150 m cu defrişetor montat pe tractor S-1500 III neaccidentate.

U 65 1 ore 176110. fie sub formă de cenuşă ca îngrăşământ Ungereafocului. in fazele: CANT U. a resturilor lemnoase adunate de pe suprafete defrisate Cuprinde: .------------ U.R I _arderea 1 (parţială) a resturilollemnoase.M COD DENUMIRERESURSĂ MI 81 Utilaje 1fera I 111... __ .-------_._-_.intoarcerea utilajului la capete.. cu tractorul rutier tip forestier. Se masoara la hectar. cu diametrul mai mic de 4 cm rnasarea depozitului de la 20 m la~mela 12 m lăţime 1 JWl \1 .:. -. Comasatea depozitelor de resturi lemnoase (provenite di n defrisare) cu o formatie cu 4 buldozere pe senile S1500.deplasarea de la o grămada la alta . II masoară la hectar al depozitului iniţial..M I__ A1 ~-JAN-TI!-j-TI-Î 81 -- C1' J _ .arderea 2 a resturilor lemnoase Illlmasarea de la 12 m lăţime la 6 m lâtime IIlZa 111_adunarea (strângerea propriu·zisă)in gramezi a resturilor lemnoase de la 6 m lăţime la 2 IlIlo\lme vntorificarea resturilor fie prin mangalizare. Se masoara la hectar._. .indepartarea radacinilor ascunse .staţionarea la descarcare .-_. .revenirea cu remorca goala.transportul pănă la depozit . c~o '---- DENUMI~~-R-ES-U-RS-A---1 -.TsG22 . 29321100044061 Plug lip Prp2-35 cu tracI mecanica cu trupiţe Irac.91 TsG21A Transportarea la distanta de pana la 500 m. __ . . cu remorca de 3 tone._ Utilaje 221000355~ Buldozer pe şenile 81-180 cp Iare ___ coo= DENUM'RE RESURsA Utilaje t:C ~i 341044~05605l!ractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 52 .laza II nI • faza III t)lIprlnde: l' HI.apropierea utilajului de grămezile lemnoase ..reglarea adâncimii pe parcurs .

lucrări de nivelare şi finisare. tlxocutându-se numai de muncitori cu calificare superioară. transportul şi replantarea materialului Jondrologic. Capitolul de faţă cuprinde norme de deviz pentru lucrările privind amenajarea peluzelor. lucrări auxiliare necesare pentru realizarea în bune condiţiuni a lucrărilor de înierbare şi pentru întreţinerea lor până la predarea către beneficiar. realizarea lucrărilor de plantaţii de arbori şi arbuşti ornamentali în spatii verzi (săparea gropilor de diferite dimensiuni precum şi a şanţului de gard viu. care are ca scop să aducă olul într-un grad de structură şi afânare apropiat de cel necesar pentru un pili germinativ.lucrări de combaterea bolilor şi dăunătorilor.1.2. se n/(ocută de obicei nivelarea cu mărunţire fină. Doborârea arborilor prevăzută În prezentul capitol se execută numai în spaţii înguste speciale care obligă la o tăiere fragmentată În poziţie verticală. curăţirea sculelor şi uneltelor de lucru şi transportul după efectuarea lucrărilor. - La elaborarea normelor de deviz din acest capitol s-a ţinut seama de Illtllntoarele condiţii tehnice speciale: 2.. separarea pământului vegetal de cel teril. 2.CAPITOLUL Ts H AMENAJĂRI PELUZE. 1. Extragerea pământului vegetal se face cu atenţie pentru păstrarea hucturi' acestuia şi a tuturor calităţilor necesare unui pat germinativ şi după Iurnere. La executarea lucrărilor de plantări şi transplantăi-i se va ţine oarna de păstrarea structurii solului. lor În depozit 54 55 . cu respectarea normativelor şi prescripţiilor tehnice În vigoare În condiţiile unei organizări raţionale a şantierelor şi punctelor de lucru. Învelirea trunchiului cu funii din trestie cu apărători). plantări şi transplantări. brăzduirii sau plantării de flori. TERENURI DE JOC PENTRU COPII. executarea terenurilor de sport şi a pistelor de atletism precum şi a stâncăriei ornamentale.1.1.mixturi cauciucate s-au avut În vedere condiţiile specifice de punere În operă a cestora. folosite la lucrările prevăzute În cest capitol. terenuri de joc pentru copii. chimice. extragerea arborilor şi arbuştilor cu balot de pământ la rădăcină sau fără. mobilizarea solului. manoperă şi ore utilaj pentru executarea unei unităţi de lucrare În conditiile definite prin textul normelor respective. defrişări. lucrări de plantări de flori şi plante perene. 3. administrarea îngrăşămintelor organice şi.2. aşternere de pământ vegetal). s-a Iinut seama de tehnologiile actuale specifice. -. . terenuri de sport şi stâncărie ornamentală. 2. lucrări de protejarea plantaţiilor (udatul. astfel: pregătirea terenului (degaja rea de diferite materiale. înierbarea terenului În scopuri decorative sau de consolidare. . Condiţii tehnice motor din acest capitol speciale avute În vedere la elaborarea Generalităţi 1. lucrări privind amenajarea aleilor de parc şi terenurilor de joc pentru copii. În cazul executării terenurilor de sport din materiale elastice . PLANTĂRI ŞI TRANSPLANTĂRI.2. planta rea lor în gropi gata făcute sau În şanţ pentru gard viu). de materiale care intră efectiv În operă. Consumurile specifice de materiale pentru lucrările din acest capitol cuprind atât cantităţile pierderile tehnologice şi transporturilor şi depozitărilor. Conţinutul normelor cosi rea sau tunderea ierbii etc.3. ambalarea. 3. terenuri de sport şi stâncărie ornamentală. extragerea pământului vegetal. 2. TERENURI DE SPORT ŞI STÂNCĂRIE ORNAMENTALĂ 2.3. ALEI.4. La elaborarea normelor de deviz privind amenajarea aleilor. terenurilor de joc pentru copii. 1. Lucrarea de finisare a suprafeţelor după nivelare. însămânţarea gazonului şi a ierburilor perene. a căror temperatură este de 60-96 C. 3. Consum urile specifice de manoperă cuprind pe lângă lucrările precizate prin textul normelor respective şi următoarele operaţii: adunarea sculelor şi uneltelor la locul de lucru. udatul terenului.. brăzduiri etc. Normele de deviz pentru lucrările de defrişări şi tăieri sau doborâri de arbori din acest capitol se aplică numai În ipoteza Intălnirii acestora cu caracter izolat În ansamblul lucrărilor de amenajări de spaţii verzi. Normele de deviz din acest capitol cuprind toate consumurile specifice de materiale. se face totdeauna înaintea Însămânţării gazonului. În vederea utilizării lui ulterioare precum şi măsurile obligatorii ce trebuie luate la extragerea. cât şi netehnologice din timpul manipulărilor. Conţinutul capitolului 1. După aşternerea pământului vegetal sau mobilizarea solului.

Păltq\i e suprafaţă curăţată.secţio~area prealabilă d. automacarale necesare plantării arborilor cu balot etc. 56 57 .eXiste . ramurilor si tulpinei succesiva A1 . şi . măsurate În unităţile de mai sus.strângerea Cii mân aplicarie.. Cuprinde: .-- degaja rea locului de lucru de deşeurile lucrărilor şi depozitarea lor pe sorturi locului de lucru. ~tela suprafaţă sau puţin ingropate p acestora cu roaba nn ~pare cu sapa la adâncimea de 5 cm de iarba şi buruieni şi transportul la Nu se cuprindee~acu ~Ineazonei de lucru. . in gramezi a diferitelor materiale ca: frunze.peste 100 crn Cuprinde: . iar plata lor se va face pe baza cantităţilor efectiv executate. a crăcilor..scoaterea rădaci•. autocisternă de 5 t. . Consumurile specifice de ore utilaj cuprind funcţionare ~egajarea terenului de corpuri straine Utilaţele folosite la executarea lucrărilor prevăzute În acest capitol sunt: transportor cu bandă mobil de 15 m. I1tQnualaa arborilor.sapa grebla. Cantităţi le de lucrări.31-60 cm 01 . ramurilor şltulplnllor.• ilor Nu se cuprinde tra t'lsport uilliaterialelor in afara zonei de lucru.3. Se măsoară la 100 m areamalerialelorin afara zonei de lucru. 4. . prin sectionare a crengilor. de TsH01A 3. . . .curaţarea terenului .07 TsH02 Taierea .61-100 cm E1 .07 TOTAL ore 7.până la 10 cITI 81-11-30cm C1 . pentru a fi evacuate. d maro' ~ COD DENUMIRE RESURSĂ Manoperă l I CANT U. executată la Inăltlme . crăci. a utilajelor folosite la lucrările prevăzute rezultate din executarea În imediata apropiere a orele efective În acest capitol. cu dispozitiv de stropire.M f--- 9310060019900\ califlc ~ \ ore \7. pietreetc a. gunoi. Condiţii de măsurare a lucrărilor Lucrările corespunzătoare normelor de deviz din acest capitol se măsoară În unităţile de măsură arătate la fiecare articol. se stabilesc pentru fiecare normă de deviz pe baza lucrărilor necesare prescrise prin proiect. _doborarea trunchiurilor ob~rariiarborilor.

..07 0. nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului A1 • teren 111• teren 1 • teren 1)1.M I Al I I I I Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal.teren mijlociu 81 .. radacinilor._.=-::..masoara la bucata arbore tălat. cu pastrarea structurii.....:.2 \ O 28 \ 0. Iare ore 10.08 0. cu pastrarea structurii Al .13 \ 0. COD DENUMIRE RESURSA Manoperă CANT COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U.---..83 TOTAL ore 0.:.06 0.27 0.- TsH03 Extragerea pamantului necesar amenajarii spatiilor verzi.20 cm grosime Dl ..46 12. teren \.2 \ 0.teren tare.1 • teren 111.~~..M ~ 7129020012800 \ Peisagist-floricultor 9310060019900 Muncitor necalificat ore \ 0..08 TOTAL ore Am1 9310060019900 I Muncitor necalificat TOTAL ------------- 0.19 0. Cuprinde saparea şi aruncarea pamântului in depozit sau vehicul.28 0...42/43..92 30._---. r.24119.46112..:.42 43. in straturi de: Al -10 cm grosime B1 -15 cm grosime Cl . uprinde: saparea şi Întoarcerea pamântului cu sfărâmarea sumară a bulgarilor Illvelarea şi marunţirea bulgărilor cu sapa şi grebla ..77 0.92130.07 0.::. pe teren orizontal sau cu panta la 20%.41 0.9811..24 19.77 Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal._--_.. Se măsoară la metru cub În sapatura.33 \ 0.30 cm grosime TsHOS 58 \ 59 .55 -.35 0. teren mijlociu la adâncimea mijlociu la adâncimea mijlociu la adâncimea tare la adâncimea de tare la adâncimea de tare la adâncimea de de 10 cm de 20 cm de 30 cm 10 cm 20 cm 30 cm 9310060019900/ Muncitor necalificat / ore 10..98 1.-------.:.._--------'~~.--'-=----~~-'--..83 --_.lInisarea prin greblarea repetata la metru pătrat de suprafaţă mobilizată..08 0.. indepartarea pietrelor şi altor corpuri străine....----TI----------------------------~ DENUMIRE RESURSA Manoperă COD U.:.47 \ ore 0. TsH04 ----------·-------.

Se măsoară la metru patrat de taluz lrnbrăcat.3/ 0.20 crn Nu cuprinde săpatul şi transportul pământului vegetal În afara zonei.4 ----------------- 60 61 .M A11 81 Manoperă ICl 129221700011221Transportor cu bandă mobilă 15 m lungime NOTA: Normele se aplică şi pentru imbracăminţi peste 8 m.saparea treptelor in lungul taluzului.18 TsH06 Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat.sfărâmarea sumara a bulgarilor Se masoara la metru patrat de strat aşternul. ._------_.. in vederea consolidarii lor.M I 1 r I D1 Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat. cu acordarea sporurilor din art.14 _--_. COD ---- ~ I I DENUMIRE RESURSA Manoperă I U.35/ 0. cu grosimea stratului de pamant vegetal de: Al 7129020012800) Peisagist-floricultor _ .15 cm Cl .4 TOTAL ore 0. cu grosimea stratului din pamant vegetal de: A1-10cm 81 .11)0.13/0.transportul in interiorul zonei de lucru a pământului vegetal. TSH08._---_. TOTAL ore 0. nivelarea şi baterea uşoară cu bătătorul de lemn.3 0. Se măsoară la metru patrat de taluz lrnbracat.11 0. in vederea consolidarii lor. -aşternerea. • incarcarea pământului vegetal pe bandă şi transportul lui la locul de pus În lucrare._~_L~ COD r----- 9310060019900 Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricullor ore Utilaje DENUMIRE RESURSA CANTITATI U. Nu cuprinde săpatul şi transportul pământului vegetal in afara zonei de lucru. -------------------- L. ) ore )0. executata pe taluzuri cu inaltimea de pana la 4 m..13 0. la inaltimea cuprinsa intre 4 m si 8 m. executata pe taluz. __ ._-----. 7129020012800) Peisagist-floricultor ) ore / 0.20 crn Cuprinde: .Cuprinde: -tragerea pământului din grămezi cu sapa sau Împrăştierea cu lopata . »: / TsH07 -------l---1 COD ----L DENUMIRE RESURSA Manoperă U.0.M --~ ~ CANTITATI .35 0. înalţime a taluzului.14/018 A1-10crn 131 -15 crn Cl .

82 \ 5.pe suprafeţe in panta peste 30%. la suprafaţa echivalenta de imbracăminte cu m inalţime a taluzului. 131.pe suprafeţele taluzelor cu 1 kg sămânţă pe 100 mp.::. • baterea cu maiul sau palma de lemn. cu Insarea solului semanat cu tavalugul de mâna. 12-16 m etc._. 01 • in benzi sau chenare cu panta >30% şi inălţime de taluz până la 8 m. situate peste Înalţimea taluzului de 8 m. Cllprlnde: /' IIUlllrea şi uniformizarea componentelor / din seminţele de plante graminee. • extragerea şi stivuirea brazdelor. ti masoara la 100 m pătraţi de suprafaţă. confecţionatul şi baterea ţăruşi lor la taluze.TsH08 Spor la consumurile de forte de munca la art. C1 • in benzi sau chenare cu panta <30%. • transportul brazdelor cu roaba de la marginea zonei de lucru.-~~=-::. 1\1 • pe suprafeţe continue orizontale sau cu panta < 30%. Se masoara la metru patrat. Nu sunt cuprinse: • transportul braz~e\or de la locul de extragere.-. pentru imbracarea cu pamant vegetal pe fiecare 4 m inaltime de taluz peste inaltimea de 8 m din articolul respectiv.N_T_IT.::.82 5. Nu cuprinde pregatirea suprafeţelor de insamânţat şi udatul. TsH07. corespunzator grosimii stratului din pamant vegetal A1-10cm 81-15cm C1-20cm Cuprinde: .::.. se va calcula pe baza suprafeţei echivalente .0...stabilită cu relaţia: Se = S1 + 2S2 + 2S3 .ĂT_I---.Se ..24 ..M CANTITJi A1~ 0221107204435 \ Seminte de plante-graminee perene (pm) \ kg \ 3..sporul pentru lmbracamnte cu pamănt vegetal a treptelor de câte 4 m înalţime pe taluz.2 ------- --~:T· ----- DENUMIRERESURsA U.2410.1610. 81 . 111\1ropatui grebla de gradina. unde: S1 = suprafaţa imbrăcăminţii executata pe treapta 18-12 m.32 --------_._--_ NOTA: .. pe suprafeţe continue cu panta >30% şi inălţime taluz până la 8 m.. -------Manoperă A1 81 C1 Tsl Brazduiri 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 10.96 pământ vegetal peste 8 '129020012800 \ Peisagist-floricultor Manoperă \ ore \ 4.M r-_CA.. _--------'--'-----'--'-. • brazduirea.operaţiile de imbracarea taluzurilor.IElierea pe doua direcţii a suprafeţei inierbate.:.2 TOTAL ore 4. 63 62 .. IlIllQnarea prin împrăştiere cu mâna.32 TOTAL ore 0..:. \ COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale \ U. C1 . Cuprinde: . • umplerea rosturilor cu pământ prin lmprăstiere: • măturarea suprafeţei brăzduite cu târnul. TsH09 Semanarea gazonului A1 .pe suprafaţe orizontale sau in panta sub 30%.16 0. S2 = suprafaţa Îmbracaminţii executata pe treapta II. IlilIIsportul in interiorul zonei de lucru.96 \ 3.

[o _~~~_______ ~-r---Peisagist-floricultor NOTA'~ _sporul pentru brăzduită corespunzatoare treptelor de câte 4 m Înălţime de ta. 81 .63 0.M Manoperă I A1 I 81 I 34105400056031 Autocistemă 5-8 t cu dispozitive de stroPireJ~~~ 93100600199001 I ore 10. Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţă udată..16 \ 64 65 .04 NOTA: Normele A1 şi 81 se aplică şi pentru brăzduiri peste 8 m. executata: A1 .015 0.Întinderea furtunului şi prinderea la gura de apă. -~ O..25 0.015 0. se va calcula pe baza suprafeţei echivalente . TSH 11. I ---.9 I 0. 1 . cu acordarea sporurilor de la ari. a taluzului. ---..Se .63 1 0.de la cisternă. S2 = suprafaţa brăzduită.---.. TsH11 Spor la normele TsH10B si TsH10D pentru brazduirea de consolidare.lucrari drumuri-terasam.s CANTITĂŢI U. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă brăzdata. pe fiecare 4 m inaltime de taluz peste cea de 8 m prevazuta in normele respective.udatul după brăzduire.71 0. .2510. 81 . . = DENUMIRE RESURSĂ Materiale = v= 20101029188231 4100116202806 Margini din fag lungime 1-2m cal unica Apa industriala in cisterne pt.de la hidranţi. 0. cu furtunul 71290200128001 1 ore 1 0.cuprinsă Între 8-12 m. COD DENUMIRE RESURSA I I 41001162028061 Materiale _E~ I m3\ 1 \ ore \ O.E Utilaje DENUMIRE RESURSA_U.015 Udarea suprafetelor A1 .015 0.1 . Se măsoară la metru pătrat..9 ore 0..pe suprafaţe continue.E TOTAL ore Apa industriala in cisterne pt. Manoperă 7129020012800 \ Peisagist-floricultor I COD I Muncitor necalificat ----------------J-. Cuprinde: .71 11.1 .udarea terenului de brăzduit.04 1. Nu este cuprins transportul apei de la sursă cu cisterna. Înălţime a taluzului.lucrari drumuri-terasam. corespunzătoare treptei II. Manoperă I TOTAL mi m3 12 87 12 87 .În benzi sau chenare.16 TOTAL ore 0. la suprafaţa echivalenta de brăzduire peste Înălţimea de 8 m a taluzului. .udare şi manevrarea furlunului în timpul udării. S1 suprafaţa brazduita corespunzătoare treptei 1. cuprinsa între 12-16 m etc. peste înălţimea de 8 ..strângerea furlunului.M A1 relaţia: Se = S1 + 2S2 + 3S3 + .

. . Nu cuprinde evacuarea gazonului cosit in afara zonei de lucru..chimice. 82 .i COD ----- ------DENUMIRE RESURSA 1: [~ ore \ ore TOTAL ore .organice. Se măsoară la tona de îngrăşământ administrat.distribuitul şi săpătura în vederea lncorporării îngrăşămintelor în sol pentru gropile de plantare. i __ .căntărirea lnqrăsamntelor chimice şi uniformizarea prin amestecarea manuala: .transportul îngrăşămintelor organice În interiorul zonei de lucru.TsH13 Administrarea ingrasamintelor Cosi rea manuala a gazonului A 1 .37 ore 4. B 1 .saparea pentru Încorporarea in solia gropile de plantare.37 Cuprinde: _ extragerea manuală a buruienilor cu unelte de plivit. Al . . 205. . din azotat de amoniu granulat cu concentraţie 33%..37 80. Cuprinde: pentru varianta Al.nivelarea sumară cu grebla. Se măsoară la 100 metri patraţi de suprafaţă plivită. 81 .---- I COD DENUMIRE RESURSA 1 .gran. 1 1 ore 80. . P. .37 80._. Cuprinde: cosirea gazonului şi strângerea în gramezi cu grebla in zona de lucru. _ depozitarea lor la marginea zonei de lucru in grămezi.chimice.împrăştierea cu lopata. Pentru varianta 81 sau 82.M Al 81 82 Plivi rea buruienilor t in peluze 0141117204629 Ingrasaminte organice mranita 33 azot in saci pol 1 - 1000 - - I I I I I I I I 2415907304285 2413327346776 Azotat amoniu ingras.. _ căratul buruienilor pănă la alei prin purtare directa. . .transportul În interiorul zonei de lucru.1 Manoperă 9310060019900 7129020012800 \ Muncitor necalificat Peisagist-floricultor -. Se masoara la 100 metri pătraţi suprafaţă cosită ~---. CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA Materiale U. din rnramta.vicanit kg t Superfosfat granulat exprimat in p205 Manoperă - I 1 93100600199001 7129020012800 Muncitor necalificat Peisagist-f1oricultor TOTAL 4 24 Iare 1 .in teren orizontal sa~ cu pante până la 30%.lrnprăstiatul pe suprafeţe de teren orizontale sau taluze. din superfosfat granulatcu concentraţie 45%.in teren cu pante peste 30%._ ._1 I Manoperă 7129020P 12800 I Peisagist-floricultor 66 67 . .24 80. .

teren uşor._--. B 1 . Se măsoară la metru cub în săpătură .15 TOTAL ore 2. inclusiv separarea pământului vegetal.săparea În jurul puieţi lor.puieţi de arbori.1311. Cuprinde: .M 1--. Dl . C1 . in: 1 ore 10. .--. Nu cuprinde transportul materialului în afara zonei de lucru Se măsoară la 100 metri patraţi de contur rectificat..8 7129020012800 I Peisagist-floricultor ore 12.împrăştierea pământului.. 68 \ ~ 69 .M 1--- DENUMIRE RESURSĂ --- 'l TOTAL ~---I--C~NTIT U.13 1..50 m. Cl . ._-.57 TOTAL Extragerea manuala a arborilor si puieti lor de arbori fara balot de pamant la radacina Al . Cuprinde: • săparea manuală a gropii şi aruncarea pământului pe mal cu depozitarea lui la 1 m de mar gropii._-- 93100600199001 Muncitor necalificat I ore 11. -- DENUMIRE RESURSĂ Manoperă I Manoperă ---_.strângerea şi transportul materialului rezultat din rectificare la marginea zonei de lucru._.arbuşti.81 -----~~ ore 1. COD .tăierea cu cazamaua a marginilor peluzelor sau rabatelor. stratului pana manual a a gropilor poligonale pentru plantari cu pastrarea structurii solului si separarea de pamant vegetal.57 ore 2. gropile avand largimea de la 2 m si adancimea de pana la 1. -[--- COD CANT U.teren mijlociu.COD 9310060019 900 Muncitor necalificat DENUMIRE RESURSĂ U._-- . Cuprinde: .teren foarte tare.. B1 .teren tare..53 TsH16A Rectificarea marginilor la peluze si rabate A 1 .M 1-- CANT Saparea izolate. .arbuşti cu ghimpi şi trandafiri. • tăierea rădăcinilor.

arbori cu diametrul tulpinii de 16-20 cm.strângerea coroanei cu sfoara.50 şi h . C1 .57 DENUMIRE RESURsA Muncitor necalificat Peisagist-floricultor TOTAL ore ore 1 0. avand balot de pamant la radacina de diam.M A1TB1TCl '1 310060019900\ 7129020012800 Peisagist-floricullor 1 DENUMIRE RESURSA Manoperă ~HCI U. . 70 ~ 71 .curatarsa şi taierea radacinilor.lucrari drumuriterasam. CANTIT Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor de pana la h 2 m..transportul la marginea zonei de lucru.1 0.51 \ 2.341 0. 81 . • taierea radacinilor cu toporul. Se masoara la bucata.1 m laţime Sirma moale zincata )= 4100116202806 \ Apa industriala in cisteme pt. S 1930-80 Pinza sac din fire de .98 0. Cuprinde: • saparea şanţului circular În jurul arborelui cu diametrul interior de 7 ori mai mare decăt dic arborelui.72 0.41 0. . 0. Se masoara la bucata.40 m = = A1 . inclusiv primul udat al umpluturii. ~ -J' --COD I CANT COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.M 1---- M ~ __ o DE NUMIRE RESURSA Materiale U.ambalat in plasa de sărma: 81 .60-1 m.1 1.6: 1. • astuparea şanţului cu pământ. Manoperă \ m3 \ OQ99 \ 0.23 3.3 ore 1.arbori cu dia metrul tulpinii de 21-25 cm. interior 0.09! 1752117344766 1725127333925 2710503805346 2873132005339 kg m2 kg kg 0.099 1.9.M A1 81 -- -~--Sfoara din clnepă dn = 2 mm.5 OL32 S 889 Plasa sirma zincata ( rabit} 25.584 9310060019900 \ Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricUltor TOTAL \ ore \ 1.27 ore 2. in vederea transplantarii A1 . Se masoara la bucata.40 m si h 0.0 x1 . .saparea şanţului in jurul balotului cu diam.40 m şi diam.scoaterea puieţilor. .391 0.: ore 2.34 0.40 m şi adâncimea de 0.arbori cu diametrul tulpinii de 10-15 cm.O x1500 S 2542 .41 TsH19 Pregatirea sistemului radicular la arbori.ambalat în pânză de sac. exterior de 1.7~ ore 0.ambalarea balotului. Cuprinde: .M Al \ TOTAL ore \ 1. având laţi mea de 0.39 0.198 - 0. ~~O_~CManoperă 7129020012800 1 >0] CANTITAŢI " U.50 m.lnepa de 0. = 0.

01 1 kg 1 m2 - /0.70 m şi înalţimea de 0. ~. .ridicarea cu macaraua.594 2.M~ 1~_~_~_L~ 93100600199001 Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricultor TOTAL I are 12.M A1 __ I 93100600199001 CANTIT /ATI 81 C1 / D1 7129020012800 Muncitor necalificat Peisagist-floricultor I ore 12.4512.855/J!. diametrul exterior de 1.0 OL32 S 889 Plasa sirma zincata (rabit) 25. cu balot de pamant la radacina.584 1.50 m. C1 .471 ore 3.0 x1.8m Manoperă -C-O-D ~1-----lăţime DENUMIRE RESURSA U. .991' 0.1 m lăţime Sirma moale zincata 0= 4.fără invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu pânză de sac.855l DENUMIRE RESURSA COD Cuprinde: .584 / 0.991 0.cu invelirea coroanei şi cu ambalarea balotului cu pânză de sac şi plasă de sârmă.cu invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu plasă de sârmă.178 0.1 m Sirma moale zincala D= 4.cu invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu pânză de sac.fixarea in camion şi stropirea cu apa a coroanei.saparea şanţului circular in jurul balotului.8m I 0.CANTITAŢI COD TsH21 Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pana la 10 cm.01 I 0. Se masoara la bucată. .M m3 kg m2 kg kg buc ~--CAI E1 Apa industriala in cisterne pt.protejarea bazei tulpinii prin înfăşurarea cu pănza de sac.178 2. E1 .0 x1500 S 2542 Rogojini din papura 1.0 OL32 S 889 Plasa sirma zincata ( rabit) 25. F1 .13 341052000~Automacara 5 tf I~JQ:~~ 0.0 x1.50 balotul având diametrul de 0.92 ore 6.3 3.75 6. 73 . Sfoara din cinepa dn 0. Sfoara din cinepa dn I m3 I 0.99 = finisarea şi ambalarea balotului şi intarirea lui cu legătură de sârmă.099/ 1 0. 4100116202806 1752117344792 1725127333925 2710503805449 2873132005339 2052157343803 I -------Materiale El U.66 ore 5.lucrari drumuri-terasam.2971 0.75 5.991 1.39 '--4100116202806/ 17521173447921 -----------~~_L Materiale TOTAL Utilaje Apa industriala in cisterne pt.4512.8x1 .178 • - """"""""''''7''[ 1 Aulomacara 5 tf _ kg 1 kg 1 0.099 0.471 ore 3.0 x1500 S 2542 Rogojini din papura 1.3 3. .8x 1.fara învelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu plasă de sârmă. . prevazuti: A 1 . D1 . = 6 mm Pinza sac din fire de cînepă de 0.fară invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu pânză de sac şi plasă de sârmă.. 81 .584 / / 1 / / buc / 72 .01 = 6 mm 1 1725127333925 27105038054491 / 2873132005339 /2052157343803/ Pînza sac din fire de cinepă de 0.curăţarsa şi taierea radacinilor. Utilaje Manoperă DENUMIRE RESURSĂ U.înveli rea coroanei cu rogojini legate cu sfoara.lucrari drumuri-terasam.991 1.297/ /2.

0 xl . I ~ A1-~. de peste 10 cm. se înveleşte cu rogojini şi se leagă cu sfoară.cu invelirea coroanei diam.8-4m I ore JJ!ilaje ore 14.14 0.0 OL32 S 889 Margini din fag lungime 1-2m cal unica Plasa sirma zincata ( rabit) 25. tulpinii arborelui fiind de 16-20 m.863 CANT ~ COD Cuprinde: .65 \ 7.cu invelirea coroanei diam.. ".921 m2 1.34 1 ore 5.058 0. tulpinii arborelui fiind de 16-20 cm.9 9.085 0.1881 kg buc kg 0.99 1 7129020012800 Peisagist-floricultor 438/1 Pînză sac din fire de cinepă de 0. Fl .6 13..M f---------.1071 0..594 m 9.O x1500 S 2542 Scind. Se măsoară la bucată. cu balot de pamant la radacina.0581 I 74 75 .356 m3 0.cu invelirea coroanei diam.săparea şanţului exterior.M.718 0.8x1 . tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm. CANTITATI Extragerea mecanizata a arborilor cu diam.921 1 m2 1 0.822 1. ridicarea cu macaraua şi fixarea in camion.17 ore 8. Ma.. I Plnza DEN~RE I~'--------Ll~ kg 2.822 2.545 0.614 4.297 9] 9] 11.079 2.55 9.356 1 m3 10. .28712.52 6. .107 2710602000030 117251273339251 1752117344792 2052157343803 2710503805425 2010102918823 2873132005339 120101029142291 I Otel beton profil neted 08 I 37 D= 6 mm S 1 kg 11. in cazul protejării coroanei.COD DENUMIRE __ RESURSA lJ.396 ------------------~ m kg 9B 1.fără învelirea coroanei diam.66 34105200013731 Automacara 5 tf 0.167 0.07912.8xl Bm Sirma moale zincata D~3.287 9310060019900 \ Muncitor necalificat 0.fara inveli rea coroanei diam.gr=40mro L=l .594 0.238' 0.25 TOTAL ore 11. legarea odgonului de balot.69 34105200013731 Automacara 5 tf Util<jo ___ore ~8~lo~~~Il6J RESURSA 0.614 4.0 OL32 S 889 Margini din fag lungime 1-2m cal unica Plasa sirma zincata ( rabit) 25.5 2 .99 11.594 9] 11. A1 kg 0.525 0.6 5.65\7.0851 0. curătarea şi taierea radăcinilor cu toporul şi cablul.). tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm. tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm.A.M!!teriale 2110602000030 1725127333925 1752117344792 052157343803 2710503805425 Olel beton profil neted 08 37 0= 6 mm S 438/1 sac din fire de cinepa de 0. infăşurarea tulpinii la bază cu pânză de sac şi scânduri pentru protecţie.089 1188 kg 0.7 m laţime Sfoara din cinepa dn = 6 mm Rogojini din papura 1. 4-6 mm.56 14.52\3. .fără invelirea coroanei diam. fixarea şi strângerea lor cu fier-beton (diam.863 0.8m Sirma moale zincata 0= 3.0 xl .7 m laţime Sfoara din cinepa dn = 6 rom Rogojini din papura 1.95 6. I '1006001990 112902001280~\ -~~ .961 1.. tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm.396 0.782 buc 1.O xlS00 S 2542 Scindfag neab cI. . ambalarea balotului cu plasa de sârmă.8-4m 1=60 S 8689 ~operă COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.9 ore \2. ambalat in plasa de sarma si doage Al 81 Cl Dl El .08911.ne"mecalmca! Pelsaglsl-floricullor TOTAL B! [l'1 [D1J 6.fag neab clAgr=40mm 1=60 S 8689 L=1 .91 7.9 CANTITAŢI I 2010102918823 01 2873132005339 2010102914229 kg 2.356 I 0.54 10.9414.

Cuprinde: . scoaterea arbuştilor din stratificare.la arbori foioşi şi raşlnosi cu diametrul până la10 cm. C1 _ mecanic.12 1. ioroare! Se măsoară la bucata. 76 \ 77 .34 ore 0.*) kg buc buc kg buc buc 0.aşezarea balotului În groapa. acoperirea cu pământ.TsH23 Extragerea manuala de buxus.65 1. baterea pământului. Jx1.scoaterea ambalaj ului. executarea şanţului pentru stratificare. fără balot. Se masoara la bucata. plantarea În gropi şi astuparea cu pământ.arbuşti fară balot.M A1 1 81 41001162028061 Apa industriala in cisteme pt.01 2052157343803 1714227322897 \ Rogojini din papura 1..manipularea În interiorul zonei de lucru.8 7129020012800 I I ore \ 0. curătarea şi tăierea radacinilor. udarea radacmâor. 81 . . 81 . la arbori foioşi şi răşinoşi cu diametrul până la 21-25 cm. C 1 . 01 _mecanic.01 0. COD ] DENUMIRERESURS~----'- .02 ore 0. Manoperă m310.la arbuşti.U.*) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10207 "0) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10203 TsH24 Plantari A 1.puieţi de arbori foioşi. la arbori foioşi şi raşinoşi cu diametrul până la 11-15 cm. fără balot..7911.M [ A1 C Materiale 02211072042031 Cuprinde: saparea şanţului circular in jurul balotului. *') I COD ~I=-_ I Muncitor necalificat Peisagist-floricultor CANT DENUMIRERESURSA Mate riale U.i?" ) Puieţi arbori foioase făra balot .04 0. E1 _ mecanic. tasonarea şi mocirlitul rădăcinilor. ambalarea balotului şi transportul până la marginea zonei de lucru. aşternerea de paie sau papură Între rădăcini. primul udat şi fasonarea Transplantari cu balot de pamant. facerea farfuriei sau a muşuroaielor.trandafiri şi arbuşti cu ghimpi.8x1. executate: A1 .lucrari drumuriterasam. forme cu balot de pamant la radacina cu inaltimea plantei A1 . aşezarea puieţilor.O x1500 S 2542 Mano pera 1 kg 10.36 *) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10202 .până la 50 cm.8m Frînghie cinepa 9-16 mm Trandafiri şi arebuşti cu ghimpi . .manual. acoperirea cu paie şi legatul În balot. etichetarea şi transportul in interiorul zonei de lucru..peste 50 crn. Paie in snopi d 8-16 mm lungi de 70-80 cm Puieţi arbuşti toi oase fără balot . la arbori foioşi şi rasinosl cu diametrul până la 16-20 cm. Cuprinde: _ transportul În interiorul zonei de lucru până la locul deplantare. trandafiri şi buxus forme. 81 _ manual.002 28731320053391 Plasa sirma zincata ( rabit) 25.58 9310060019900\ ore ore ore Muncitor necalificat Peisagist-f1oricultor TOTAL 1 9310060019900 7129020012800 I TOTAL I 0.

M A1 iliC1 -- D1 -- 1 m3 10.67 7. 1 .564 \ 7.5 m şi legarea cu sfoară • . .03 1 1 1 1 buc 1 1 buc 11. - CO~ ) I DENUMIRERESURSA -----.1 1 0.0541 0..astuparea cu pământ a gropilor de plantare.76 CANTITĂŢI COD [ DENUMIRERESURSA -----------------~~ Materiale U.33 9. .96 I 0.lucrari drumuri-terasam. Se măsoară la bucata. • plantatul puieţilor şi primul udat.0541 0.57 0.36 1 1 0.05 7.88 m 1 kg I 1.03 11. e1 • arbuşti coniferi pe un singur rând.49 1 1.06 0.07 11. 1)1 .imbracarea trunchiului În pânză de sac şi scândurile la locul de prindere a sârmelor de legat.buxus pe două rânduri. Trestie legată cu slrma pentru tencuieli 11.49 11. Manoperă 9310060019900/ . E1 Materiale .564 0.43 I 0.0541 1 1..57 I 0. .68 8.067 \ 3. arbuşti coniferi pe doua rânduri. 1· buxus pe un rând.01 7129020012800 I Peisagist-floricultor TOTAL I ore I 0.87 0.răşinoase balot pamint .~-----------'----'---'----'-----'---'------j 1 Puieţi arbori răşinoase şi foioase balot pamint .99 1 I----~ ! .49 I 1 I - 1 3.68 ore 0.861 6. • fasonatul şi mocirlitul.43 0. ') Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10208 ") Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10201 TsH26 Plantari pentru gard viu 111• arbuşti foioşi pe un rând.128 0.executarea farfuriilor sau muşuroaielor cu primul udat.7 mlanme Manoperă ! m2! I 0. transportul lor la locul de plantare şi repartizatul pe lungimea şanţului. Cuprinde: • executarea şanţului pentru plantat.0541 0. • scosul puieţilor din depozit.53 0. 7129020012800 Muncitor necalificat Peisagist-floricultor TOTAL Utilaje ore / 0.86/1.36 I 10 1 10 1 Puieţi arbuşti foioase fără balot ..36 1 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt. .075 Pînză sac din fire de clnepă de 0..! 8.batarea pamântului.48 6.3 1 0.confecţionarea şi baterea ţăruşilor de ancorare._--_.5 1 0. 111• arbuşti foioşi pe doua rânduri.0 OL32 S 889 Apa industriala in cisterne pt.") buc buc m3 3.128 0.21 9.76 1 3.*) 1 Puieţi arbuşti rasinoase balot pamint .051 1 m21 0.76 1 3.03 11.. ..5 1 0.8 0.lucrari drumuri-terasam. Se măsoară la metru de gard viu.22/1.96 0.*) Puieţi arbuşti .83 / ore 1. = fixarea şi Întinderea firelor.imbrăcarea tulpinii cu trestie până la înalţimea de 2.68 ~~05200~~ Automacara 5 tf ~~1~ 78 I \ 79 .49 1 1.26 5.041 I m31 - 10. ..r ) 120101029005651 Lemn rot cons nec stej L=1m d1=min 9cm d2=max 18 S 4342 /20101029187681 127105038054491 141001162028061 102212072046171 117251273339251 Laturoaie din fag lungime 1-3m ci cal it unica Sirma moale zincata 0= 4.04/ ore 1.03 1 1 1.

forme 1 ore 10.puieţi de arbori pănă la 7 m lnălfime.56 ore 0.128 /10 ._._ DENU_:~E RESURSA Materiale U.. evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru. _.28 0. --_.47 0. __ . . **) Apa industriala in cisteme pl.transportul apei cu galeata.cu galeata. Cuprinde: .56 buc /7. • taierea lastarilor slab dezvoltaţi şi scurtarea Iăstarilor ramasi: • strângerea Iăstarilor tăiaţi şi indepartarea lor până la marginea zonei de lucru._--]~~ CfI __ U. • netezirea taierilor cu cosorul.05 I ore 1 0.M A1 T 81 I Apa industriala in cisterne ptfucrarlcrumm-terasarn.27 TOTAL ore 0.28 1 0.lucrari drumuri-terasam.27 .85 4.gard viu cu inălţimea până la 1. cuplarea şi strângerea furtunului la gura de apa.puieţi de arbori peste 7 m inălţime.99 Al 81 Cl 01 gardurilor vii.M J E1 I ~ j Taieri de corectie 4100116202806 I Puieţi arbuşti .20 m.56 ~ coo] 4100116202806 9310060019900 Muncitor necalificat DENUMIRE RESURSA Materiale CANT U.991 0. TOTAL *) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10202 TsH27 Udarea plantatiilor A 1 .296 /11.~. Manoperă 7129020012800 I Peisagist-floricultor I m3 0. Se măsoară la bucata. U1 .borduri.răşinoase balot pamint . Cuprinde: varianta A 1 şi 81. borduri. 81 .gard viu cu Înălţimea peste 1. I Cuprinde: .20 m.cu furtunul.udatul propriu-zis cu furtunul. Pentru udatul cu cistema se calculeaza separat transportul. pentru varianta C 1.În forme a esenţelor cu frunze persistente.. Se masoara la metru cub de apa folosită. 1 0. .03 0. DENUMIRE RESURSA Manoperă 9310060019900 7129020012800 I Muncitor necalificat Peisagist-floricullor TOTAL ore ore ore 1 0 09 . 80 81 .8514.COD [ .M. . . . • lntindere~' sforii. • taierea ramurilor cu foarfeca sau ferăstrăul in vederea formării coroanei. 1-trandafiri. chenare de buxus.desfăşurarea. _. Manoperă Tunderea 1 m3 10. COD __ .. chenare.

02 1 0.transportul in interiorul zonei de lucru. B1 .___ I DENUMIRE RESURSA U.99 terasam.05 0. ~ COD I . ._--tu-"1J UM CANTITĂŢI e1 [01 __ co~'-. .plantarea..38 \ 071 \ 7.vicanit 33 azot in \ \ \ saci pol . Cuprinde: În variantele A1 şi 81 . repartizarea lor. _executarea stropirii sau prăfuirii prin acţionare manuală.0351 0.) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10206 \ ore \ 0.pregătirea ameslecului de pământ vegetal cu lnqrăşăminte chimice. 81 .in jardiniere şi vase decorative.până la 15 m Înalţime În teren.06 ore 0.săparea gropilor pentru plantare. . _--- DENUMIRE ESURSĂ R Materiale ].\ 104 Plante flora re perene .') 27105038031.5 OL32 S 889 2010102906997 Laturoaie rasin.051 0.05 ore 2.85 kg 1 .08 32.08 2.. . buc \ .03 0.strângerea materialului tăiat şi evacuarea lui la marginea zonei de lucru.. .\ .transportul ghivecelor sau culiilor cu flori În interiorul zonei de lucru.1 m3 10.198 ~415907304285 Azotat amoniu ingras.06 4100116202806\ Apa industriala in cisteme pt.prin stropire.scoaterea răsaduriior din ghivece sau culii. .33: TsH3" Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii. udarea şi acoperirea cu pământ. executata manual A1 .98 Plantarea florilor si planteior perene A1 . \ 83 82 .D31 0.M I I I CI I~ Manoperă I vi LEJJ 7129020012800 Peisagist-floricultor -------------TOTAL I ore I 0.85 39.\ . gr=18 1=7 L=1-1.141 0.gran. D1 .plantarea.udarea.peste 15 cm inălţime in teren.umplerea jardinierelor cu amestec de pământ.săparea gropilor pentru plantare.14 0.săparea in jurul plantei pentru formarea balotului. -înfăşurarea balotului cu hârtie groasă şi legarea cu sârmă. Se măsoară la 100 bUCăţiflori plantate. . Cuprinde: • mărunţirea şi prepararea amestecului de substanţe chimice pentru combatarea şi umplerea aparatului.1 \2112307324962\ Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tip1 160g/mp-suluri Plante florare anuale şi bienale ".--I-----__. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă tunsă.98 1.-_. . C1 .66\ Sirma moale obisnuita 0= 1.lucrari drumuri.8 1. În varianta 01: . .*) kg 0. 9310060019900\ Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricultor TOTAL .plante perene cu balot În teren.tunderea cu foarfeca sau cu maşina pe cele 3 fete.25 S 942 Manoperă buc kg m 104 104 104 \ 19.53 3..97 3.45 \ 1.\ 14.) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10205 .98 TsH30 1. in varianta C1 se adaugă: . Se măsoară la 100 bUCăţiarbori.59 3.0610.28i ore 2.prin prăfuire.

04 ore 16. Gl. El.015 1. de pietriş de 10 cm grosime.07 0.10710. 26611264224061 Dala din beton pentru drumuri 50x50x 8 S 6657 02211072044351 Seminte de plante-graminee 12661122800208 perene (pm) I 1.NTITATI F1 -jF2-I~1-I-G2 .Omm 114212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.cu imbracaminte din dale prefabricate din beton B 250 de 400x400x55 mm cu rosturi bituminate. 1 0.Al-G1. Cuprinde: .101 12.M A1 Î COD 81 DENUMIRE RESURSA Materiale U.251 0.sediment 8-15mm S 667 Manoperă 1 m3IO. urmata de unui slral de 4 cm grosime din argila compactată. .A 1-G1.1011 1 - 10.33 0.cu .13 1 1 1 - 10.0791 \' 84 85 . aşezarea dalelor. Fl . Se masoara la metru patrat.08 0.Fl.0-7.93/18. aştemerea unui strat de 5 cm grosime din piatră sparta de 7-15 mm sau din mozaic granulat de 7-10 mm din marmura aibă.0 mm S 1667 Filer de calcar saci S 539 0.107 0. verificarea imbracaminţilor la şablon şi rectifica rea profilului.cu imbrăcăminte din mastic din marmura alba de 7-10 mm in strat de 5 crn.01710. 1 . F2. F2 .08 0.Oxl0. drumuri tip D 40/50 11421202200525 /26531021008801 I I - I 1 - Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.08 0. transportul cu roaba a materialelor in interiorul zonei de lucru.cu . inclusiv cilindrarea lor. Gl .102 14.071 0.25 0.07 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf --COD 1 ore 10.01710.1 m2 1.07 0.015 1 1 23203226001891 Bitum pt._---DENUMIRE RESURSA Manoperă CANT U. .Al.33 0.951 0.07912.04 TOTAL ------------------------------------- 14111122044541 Mozaic din marmura alba saci g= 7. inierbarea sau bituminarea rosturilor.cu imbracaminte din placi prefabricate din beton B 250 de 400x400x55 mm cu rosturi inierbate.9514.cu .02 Placa belon pt pavaje dim. nisip sau pietriş şi compactarea lor.02 1 - 1 1. G2.A 1-Gl.----]~ COD 7129020012800 / Peisagist-floricultor .cu imbracaminte imbrăcăminte imbrăcăminte imbrăcaminte de balast de 10 cm grosime.101 1 - - 1 1 1 1 TsH32 114214022003931 Balast pentru betoane 0-71 mm S 1667 114211022000681 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 114211022017011 Piatra sparta pt drumuri r.0 mm S 1667 I kg 1 m31 1 - 1 - I 1 - 1 1 1 - 186. . aşternerea slratului de balast.0571 1 m3 1 - El . aplicarea nivelarea şi compactarea terenului de fundaţie. din piatra de 8-16 mm in strat de 5 crn: 1 1 10. de nisip de 10 cm grosime.0-7.93 18.M Al / ore /16. el. .102/ 1 m31 - - - Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii Al 81 el 01 .01710. G2 . Bl.01 . 7129020012800 9310060019900 I Pavator Muncitor necalificat TOTAL Utilaje I are ore ore I 0.017 I I DENUMIRE RESURSA Materiale __ _r~I I m2 1 kg 1 m3 1 kg ŢJ---c.251 0.33 1' 0.01710.dale de beton 50x50x8 cm cu rosturi bituminate. 400x400x 55 marimea 5 S 1137 S 754 005 0 005 kg 1 .Dale beton 50x50x8 cm cu rosturi inierbate.

-.46 ore 1.circ._----- -U. În teren impermeabil.0181 1 1) Se va preciza grosimea dalelor in articolul de deviz prin variantele de preţ corespunzator grosimilor adoptate. in teren permeabil. transportul ei de la sursa şi udatul corespunzator unui consum mediu de 0.drenuri .. .lucrari drumuri-terasam.montarea tubului colector.1571 71290900106001 9310060019900 Drenor canalist Muncitor necalificat TOTAL I 52 are 1 0.""'" . 87 ' 86 ..drenuri .02 1 1 buc 1 1 1 m3 1 1 1 10.baterea cu maiul. COD .aşezarea În straturi a materialelor drenants. . NOTA: in norme nu sunt cuprinse: apa pentru compactars.0-7. .015 mc apa pe mp de imbracaminte. ~~M .._. .98 64 0.drum cai ferate 150300mm S 1667 126511221004021 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 114212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri ~.86 0.-_.drenuri principale principale secundare secundare in teren permeabil. COD I DENUMIRE RESURSA Materiale '~l-fili CANTI ~.udarea straturilor. 1 2. Se masoara la metru de dren \ \.017 0.85 Cuprinde: . 1 kg 10. TsH33 Drenuri A1 B1 C1 01 .evacuarea pamântuui rezultat din sapatura până la marginea zonei de lucru.12BI rulouri pina la 12 It I ore I OO~.86 :. .0851 0.0841 I ~?2400040041~omp~~~~utocu 1 m3 1 0.-_ -J.94 0.0 1010 S 1667 Manoperă 1 m3 10.01 1 0.fara talpa cep si buza 200x1000 S 816 114211022004461 Bolovani de riu pt. .drenuri . 1 ore.12510.21 2. .2181 1 m3 10.21810. A1 J--81} Pavator Muncitor necalif TOTAL Utilaje 14211022000821 Pietris ciurui! nes palat de riu 7-30 mm S 1667 ore 0.transportul cu roaba al materialelor drenante În interiorul zonei de lucru.Săparea şanţului.M CANTITAŢI - __ o DEN UMIRE RESURSA -7129020012800/ 9310060019900 I -Manoperă F1 I F2 I G1 I G2 0. 126611228043211 Tub bets. in teren impermeabil. 1..9 141001162028061 Apa industriala in cisterne pt...

. 25% pământ lutos şi 5% nisip. \ din patru straturi. \ Zgură expasndată ptterenuri sport . sistem B: . sistem F: . 13% :ii Amenajarea pistelor de atletism A 1 . (.1 1. _ stratul 4 de 12 cm. din piatră spartă. din 60% zgură roşie fină.stratul 3 de 6 cm din 70% zgură roşie fina. din zgură roşie măzărată.92 0. .stratul 1 de 15 cm.0-7. zgura roşie mazarata.stratul 2 de 6 cm.din trei straturi. din 70% zgura neagră fină. tratul 3 de 5 cm din zgură roşie mlÎzărata.din trei straturi. B1 . .din .stratul 2 de 6 cm din 80% zgura neagra fina şi 20% pământ tutos.din doua straturi. sistem C: . 4 cm din turbă.172\208. 30% pământ de frunze sărac cu hum~.stratul 1 de 8 cm. sistem H: . 25% pământ lutos şi 5% nisip.stratul 3 de 8 cm.stratul 2 de 8 cm. sistem J: .stratul 4 de 8 cm din 70% zgură roşie fină. .din trei straturi.din doua straturi.Iuruirea şi sortarea materialelor drenante şi de suprastructură. . din piatră spartă. sistem D: .stratul 2 de 8 cm sin zgură neagră grosieră.75 0. corectarea finisajului. G1 .03 1.19 de S648 \ kg \161. 15% pământ lutos şi 10% nisip. 25% pământ lutos şi 5% nisip. Imlul 2 de 20 cm din zgura roşie qrosiera. prepararea amestecului şi transportul cu roaba al materialelor de suprastructură in interic Ion ei de lucru şi scoaterea În afara zonei de lucru a pământului rezultat din săpătură.stratul 1 de 10 cm. H1 .sistem A: . din zgura roşie mazarata. sistem E: . din turbă uşor tăvaluqită.004- 0. din zgura neagra qrosiera: .sediment 8- 9310060019900 7129020012800 \ Muncitor necalificat Pavator TOTAL ore \ \ ore ore 0. zgura roşie qrosieră.din patru straturi. sistem 1: 15 cm.. F1 . 20% pământ de frunze şi 20% pământ lutos. e măsoară la metru pătrat CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale U.stratul 1 de 12 cm. 10 cm. din zgura neagră qrosieră. . .oe \ 0. . 25% pământ de frunze.M L I A1 C1 1421202200525 \ Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.stratul patru 1 de 2 de 3 de straturi.003 \ 0. sistem G: .02 \ o.slratul 3 de 8 cm. udarea şi cilindrarea lor În straturi succesive.1 1. din piatră spartă. lu fina şi 7% rnll.din doua straturi.stratul 1 de 12 cm. E 1 . ezarea straturilor drenante şi de suprastructura. tratul 4 de 5 cm din 80% zgura roşie fină şi 20% pământ lutos şi 5% nisip. din piatră spartă.stratul .lIprlnde: Aparea şi nivelarea lerenului.stratul 2 de 8 cm. 25% pământ lutos şi 5% nisip.stratul 2 de 6 cm din zgură roşie mazărata: . D1 .stratul .. . nompacatrea fundului patului.0 mm S 1667 \4100116202806 \ Apa industriala in cisterne pUucrari drumuri-terasam.89\ m3 - Piatra sparta pt drumuri r.12 \ \ 1.71 0.din patru straturi..02 \ 0. din piatră spartă.B \. din 50% zgură roşie fină.stratul 3 de 3 cm.stratul 2 de 10 cm. .O) 3710112611607\ 1421102201701 \ Zgura granulatadefurnal 15mm S667 Manopera \ m3 \ \ m3 \ \ m3 \ 0. din turba uşor tăvălugita. . din 70% zgură neagră fină.11I\luI1 de 12 cm.79 1. _ stratul 3 de 8 cm din 70% zgură roşie fină. din zgura roşie grosieră. .IUllul 4 de 8 cm.stratul 2 de 10 cm din zgură roşie grosieră. 11. C1 . 88 89 . 25% pământ lutos şi 5% nisip.stratul 1 de 12 cm. din zgura neagra grosieră.stratul 1 de 15 cm.stratul 1 de 15 cm. din 5% zgura roşie fină dată prin ciur de 5 mm.

05 0.37 1 1.') 90 m3 t kg 0.05 1 0.0361 I NOTA: straturile sunt numerotate de la bază În sus.8511. -..lucrari drumuri-terasam.481 1.M I -l \ 1129020012800 Pavator Utilaje \ TOTAL ore \ 0. 4523217204552 Pamint de frunze pamint vegetal cu humus 1030106200456 Turba uscata si macinata pt.M 11 J1 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt.94 0.06 - 91 m3 0.029 25.88 2.lucrari drumuri-terasarn..48119.35 2..terenuri de sport .sediment 8-15 mm S 667 Manoperă kg \ 44 m3 0. 1 " ') Se va preciza sortimentul conform listei de materiale nexplicitate 10231 kg m3! 0.52 2.167 51.134 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf ".005 ~062240004004\ Compactor auto cu rulouri pină la 12 tf \0034J I 0.0 mm S 1667 141001162028061 Apa industriala in cisterne pt.sediment 8-15 mm S667 Manoperă 1 m3 10.76 1.agricultura Zgura expasndată pt.38 ore 2.161 m3 0.52 1.338 0.37 3.134 9310060019900 I Muncitor necalificat 7129020012800 I Pavator TOTAL Utilaje are ore I ore ~~ 1 0.0-7.316 ..74 0.39 E1 \ .' 11\ normă nu se cuprinde transportul apei de la sursă la locul de udat.01 ore 1.04 1 0.27910.CANT COD DENUMIRE RESURSA Utilaje ~MI COD DENUMIRE RESURSA U.11 I CANT 129522400040041 Compactor auto cu rulouri pină la 12 tf COD DENUMIRE RESURSA Materiale V.36 0.110060019900\ Muncitor necalificat COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.06 1 0. \ ore 14212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.31 2.04 10.127 0.167 \ 0.01210.•) 1421102201701\ Piatra sparta pt drumuri r. 145232172045521 Pamint de frunze pamint vegetal cu humus 1030106200456\ Turba uscata si macinata pt.agricultura Zgură expasndată pUerenuri de sport .95 \ 1.M\~ 4 - 11 J1 A1 Zgura granulata de furnal S 648 Piatra sparta pt drumuri r.00451 1 m3 - 10.8 0.01910..57 1.164 0.

022 \ '.131 \ m3 10. H1 . F1 ..44 ore 0.5 cm. lIdarea straturilor. de la bază În sus.stratul 3 de 4 cm din 80% zgura neagra fină şi 20% argilă. C1 . . din zgură roşie grosieră.5 cm. din zgură roşie fină.Amenajarea terenurilor pentru sport. NOTA: straturile sunt numerotate A 1 .stratul 4 de 0. din 80% zgură neagră fină şi 20% argilă.08 2952240004004\ Compactor la 12 tf auto cu rulouri pînă \ ore \ 0. .-:-fu I rn3 \ 0. .din cinci straturi. zgură roşie praf.5 cm. 81 . .03 Bl 1: I Zgură expasndată de sport . .stratul 5 de 0.stratul 2 de 14 cm. din zgură neagră grosierâ. .49 ore 0.stratul 2 de 2 em.stratul 1 de 15 em. COD 1 DENUMIRE RESURSA Materiale .03 7129020012800\ 9310060019900 Pavator Muncitor necalificat TOTAL 'Utilaje \ 0.stratul 3 de 0.stratul 4 de 1. sistem 01: .din trei straturi.79 1.stratul 1 de 6 em.022\ 0.*) =:B m3 . -stratul 2 de 20 cm. .5 cm.terenuri de sport . m3 .stratul 1 de 15 cm. .008 140. din zgura neagră grosieră. Il măsoară la metru pătrat. din pietriş. sistem C1: .stratul 2 de 3 cm.stratul 1 de 20 cm.stratul 3 de 0. . IIlvelarea sapăturii. din 80% zgura neagră fina şi 20% argilă. din 80% zgură roşie fină şi 20% argilă. corectarea finisajelor.din patru straturi.5 em. din zgură neagră praf. sistem E1: . .stratul 1 de 10 cm.stratul 4 de 0. Manoperă 0. din pietriş. .59 ore \ 0. din zgura roşie mazarata . zgura roşie praf. din zgură neagra grosieră.stratul 2 de 3 cm. ..stratul 3 de 3 cm.stratul 3 de 0.58 0.*) 1420202205501 3710112611607 4100116202806 pt.terenuri Argila comuna pentru constructii Zgura granulata de furnal S 648 Apa industriala in cisterne pt. din 80% zgură roşie fină şi 20% argila. 1. .. sistem A 1: . .5 cm. Argila comuna pentru constructii I i •• 92 \' 93 . din zgura roşie praf. sistem G1: . sistem F1: . zgura neagra praf.5 cm. E1 . G1 . din zgură neagra praf. zgura roşie praf. din zgura IIprinde: parea terenului.stratul 2 de 5 cm din 80% zgură roşie şi 20% argilă.stratul 1 de 6 cm. .slratul3 de 0.stratul 2 de 6 cm.din trei straturi. 01 . din zgura neagră qrosieră. din zgură roşie grosieră.35 \ 0. sistem 81: .005 kg m3 \ 0.stratul 3 de 0. m3 1421102200068\ 1420202205501 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 .din patru straturi. din 80% zgură roşie dina şi 20% argila. şezarea straturilor de materiale drenante şi materiale de suprastructură.. din 80% zgura roşie fină şi 20% argilă.stratul 2 de 4 cm. transportul materialelor cu roaba În interiorul zonei de lucru. sisitem H1: . .stratul 3 de 2 cm. din zgură neagra gosiera. IIlndrarea straturilor. .din trei straturi. .din trei straturi.din trei straturi.5 cm.stratul 1 de 10 cm.5 cm.stratul 1 de 20 em. prepararea amestecului de agregate.: COD 1 Of NUMIRE RESURsA Materiale Zgura expasndată pt. din zgură roşie praf. din zgura neagra grosieră.luerari drumuri-terasam.

41 2.umplerea gropilor cu nisip pe 58 cm.60 rn. Îmbracarea cu pânză de sac şi prinderea lor.19 0.406 Dulap fag tiv ci C gr::50mm L::2. . balast sau pietriş şi cilindrarea lor.11 /124010010700 1310060019900 I Dulgher Muncitor necalificat TOTAL I orE ore = 29522400040041 Compactor auto Cu rulouri pînă la 12 It NOTA: În norme nu se cuprinde transportul apei de la sursa la locul udat.91 1. 111. .confecţionarea şi montarea pragului de băIaie inclusiv transportul materialelor interiorul zonei de lucru. . grosime. *) Se va preciza sortimenlul conform lislei de materiale nexplicitate 10231 Terenuri de sport din mixturi cauciucate TsH36A A1Amenajarea gropi lor pentru sarituri un slrat aşezate pe o fundaţie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm.M 1--- ~C 1421202200757 4100116202806 23201662010P8 Combustibil DENUMIRE RESURSA Materiale ...93 m3 0. Manoperă U.0-7.lucrari drumuriterasam.77 '/1. • transportul materialelor in interiorul zonei de lucru.fasonarea şi prinderea scândurilor.00xO. CANT U.1 mm S 1667 Apa industriala in cisterne pt.COD 3710112611607/ 4100116202806 DENUMIRE RESURSA Zgura granolata de furnal S 648 Apa industriala in cisterne pt. ----"-COD DENUMIRE RESURSA Materiale 2010102900888 2010102917685 2874145886954 Lemn rot cons rur coj fag L::1m d subt.M F1 k9/105.64 0. de 10 cm grosime.03 H~. e măsoară la metru patrat.03 1.7 m lăţime Nisip sortat nesoalat de râu lacuri 0.21 0.173 0.50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Nisip concasare granulatie maxima 7. ştemerea slratului de nisip. .: COD DENUMIRE RESURSA Cuie cu cap plat tip c 2. __J~U-~:[A1I ~__ kg m3! kg 0.485 m3 m3 kg 0.săparea gropilor de 6. • prepararea mixturii cauciucate. nivelarea şi compactarea terenului de fundaţie.0 mm S 1667 Manoperă ke m: m: ore 7129020012800/ 9310060019900 Pavator Muncitor necalificat ore / ore TOTAL ore Util~ I 0. Se masoara la bucata..lucrari drumuri-terasam. m74145887934 1'25127333925 1421202200525 Plnză sac din fire de cinepă de 0.. lichid uşor tip 4 S 54 94 95 . Cuprinde: .min 18cm S 4342 \ cu roaba În Cuprinde: • saparea.aşezate pe fundaţie de beton astaltic de 8 cm aşternut pe o suprafaţă compactată de t u pietriş. • aşternerea la dreptar a mixturii cauciucate peste fundaţia din beton de ciment sau asfalt. turni de' 5 cm nisip.00x3. • executarea fundaţiei din belon de ciment sau beton asfaltic.24x 40 S 2111 U. .

05 1 0. F1 . \2010102914164 \ Grinda stejar cu 4 fete gr=12/12-15/25 \ rn3 \ 0.43 \ 155.7 .CANT COD I DENUMIRE RESURSA U.06S \4100116202806 \ Apa industriala in cisterne pUucrari drurnuri-terasam. xocutarea cutii/or de fixare in sol.15 ore 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf 2952270004037 Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 I NOTA: in norme nu sunt cuprinse.A SIc152x60LT35 SIc127x40LT35 S S I 0.363 \ 0.987 kg 2. A 1 .33 6.069 \ 0.A d=14211=6.94 m\ 2. . la leren de baschet.363 \ 0.36:! \1421102200082\ Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm S 1667 \ rrt3 \ 0.594 \ L=5-6.0-7. drumuri tip O 401 50 S 754 1421102202030 Criblura dublu concasata 16-25 mm S 667 1421202200525 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.A \2722103110624\ Teavaconstf 404/1 CL. C1 . 2430116103529\ Vopsea gri interior v.pt. pentru rugbi. porti si stalpi la terenurile de sport .stâlpi din lemn fara scaun.M A1 2010102918809 Rigle fag neaburite ci B tiv. apa pentru compactat.0001 kg kg m3 m3 kg 0.8m S 3416 \ m3 \ \ 0. COD DENUMIRE RESURSA Materiale kg 30.s. la teren volei.09 1. B1 .327 \ 1.stâlpi din metal.110/120 S 8788 Manoperă ---- m3 0.tip SAC.\ 7.0 mm S 1667 1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 2653102100880 Filer de calcar saci S 539 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 2320322600074 Bitum cu adaos de cauc.12 0.stâlpi din metal fara scaun.g=50/50-100/100 1=1-1.83 4.07.0:: Confectionarea si montarea de panouri.Msoara la bucata. 96 97 .piloti de ste. corespunzator unui consum mediu de 0. nnfec\ionarea şi montarea fierariei.164 0.porţi din lemn.114 2874145886954 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 1.8 7. E1 .2~ \ 1421202200525 \ Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.00m S 8689 \ m3 \ 0.2320322600189 Bitum pl.075 16. D1 . . TsH38 m \ 2.stâlpi din melal cu scaun.5/0LT 45 S 530/1 \ m3 \ 0.25 5.381 0.stâlpi din metal.447 ore ore ore ore 7129020012800 Pavator 7129040010110 Asfaltator 7123010010200 Betonist 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 0.534 \ \ kg \ \2710602000092 \ Otel beton profil neted 08 37 0= 8 mm S438/1 \2010102900931 \ Lemn rot.015 m3 apa pe m2 de imbracaminte.069 \ 0.821-1 ntr 90-80 \ ~ \"001 0931 \ 06" kg 0. xocuiarea gropilor şi fixarea În sol. A 110x 1.287 \ 0.porţi de fotbal." \2651122100402 \ Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 \ 2.Omm S 1667 \ kg \ 155. G1 .44! m\ \ \2722103303738 \ Teava sudata constr cmh 102 x4/0L 321 S 7657 \2722103111446\ Teavaconstf 404/1 CL.81 7.287 \ O.nec.38E m 2722103303776 Teava sudata constr cmh 114 x4/0L 321 S 7657 .163 \ \.895 uprlnde: IKmlec\ionarealemnariei.3 "(22103215357 \ Teava const t. Ia teren de tenis. la teren volei. transportul ei de la sursa şi udatul.43 \ 155. la teren volei.

7151311.52 7.0 mm S 1667 126511221004021 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 12710602000092\ Otel beton profil neted OB 37 D= 8 mm S 438/1 I 0.DENUMIRE ESURSA R ---·-1·----- CANTITi\.2 99 98 .851 kg 1 0.569 I 0.34 29.lucrari drumuri1 m3 0.22 U. I 0.s.74 13.9x3.E1 COD ~OO~[--:~:U~~: RESURSA Manoperă Ilem._. 2430116103529 Vopsea gri interior v.A 120101029141641 Grinda stejar cu 4 fele gr=12/12-15/25 6.2 1411122201335 \ Piatra bruta sortata r.14 7141020013300 Zugrav vopsitor 7124010010700 Dulgher 7123010010200 Betonist 7214240021800 Lăcătuş mecanic 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL 0.59 1 9.287 - 0.12 49.11 1.0-7. rotpt~1otide Bm S 3416 ore ore ore ore ore 2.7251 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt.pereur Manoperă kg 177.B1 5.725 0.2 1. • manipulatul in interiorul zonei de lucru prin purtare directă.07 35.307\3.mJi8s ore 0.M-.- .2.05 \ ore 0.129 stancarie ornamentala I 0.01 5.6/0L 7657 32 1 S 321 S kg kg 2.6/0L 7657 127221033030631 Teava sudata constr cmh 51 x2.06 16.drum.3 0. uprinde: dislocarea rocilor.02 l.569 I ~D J \. . e măsoară la bucata. executată cu piese izolate cu dimensiunea medie de 30 crn.35 3.542 1 114212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.~-._-.2.96 13. F1 I U.693 1 7111020030200 \ Miner 9310060019900 Muncitor necalificat ore \0.821-1 ntr 90-80 2874145886954 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 2722103303659 Teava sudata conslr cmh 88..147 I 0.37 4.77 2..'~4.33 0.M ste'.154 1.anroc.- U.OOm S 8689 L=5- I m3 l' .7421 1 1 M . A 125x 2. m mi 1 : 1 27221032097741 Teava const f.75 5.3341 0.M A1 MateriID!l \ kg \ 79.158 • ~şezarea lor pe poziţii. 1\1. • spargerea manuală În bucăţi ornamentale. 4.40.51 9.magma/ice pt.06 1.124115.03 0. executată cu piese izolate cu dimensiunea medie de 50 cm.851311.129 lerasam.08 11.43 1I~1020013300 Zugrav vopsitor IIJ4010010700 Dulgher Manoperă ore ore ore ore TOTAL ore ore m3010010200 Betonist IJ14240021BOO LăcătuŞ mecanic Muncilor necalificat \10060019900 COD DENUMIRE ESURSA R Materiale = E1 14211022000821 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm S 1667 m31 0.5/0L T 35 S 530/1 12722103110624 Teava const f Sic 127 x 4 OLT 35 S 404/1 CL. --.07 1.01 1.43 2.I 1 m3 1 0.16 1.---------------ffiC DENUMIRE ESURSA R .

TOTAL A1 ore 0.32 81 1. în vederea protecţiei.8 4..8 0. Se cuprinde: _pregătirea patului germinativ.pentru varianta "81" se cuprinde şi prepaparea mortarului şi executarea zidărle: de piatră. aşterner vegetal În prima variantă şi a îngrăşământului mineral În cea de-a doua Stancarie ornamentala din blocuri grupate._.-. folosind: A1 .149 2178 2178 2010102900773 \ Lemn rot cons coj fag L=1m d1=min 9cm d2::max 18 S 4342 1711217329871 Material textil netesut fillr insam netezon lat 2 2m 4100116202818 Apa pentru mortare şi betoane S 790 2415907304285 Azotat amoniu ingras. COD--rDENUMIRE RESURSA f--I--~ Materiale CANT U.M 1--1 -. _transportul apei cu auto de la sursă la lucrare.--_._----_...vicanit 33 azot in saci pol Manoperă 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaos uri M 30 saci S 1500 1421202200525 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.I 4.29 Protejarea si inierbarea taluzelor cu incline de 2:3. I COD [ -.drum.-. . Se masoara la metru cub de blocuri grupate.99 TOTAL 3410540005603 i~e • 100 \ . 81 .68 9.94 2.42 7129100011000 Fascinar 7134030012200 Izolator hidrofug 9310060019900 Muncitor necalificat 7112020030100 Specialist .94 3.alagerea materialului stâncos corespunzator.pereur Manoperă 7123010010200 8etonist 9310060019900 Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricultor 7122050013400 Zidar-rosar tencuitor TOTAL ore ore ore ore ore . .07 0.ingraşământ mineral.-------_.---- 7129020012800 I Peisagist-floricultor _--._-_. .-----DENUMIRE RESURSA ---_.sol vegetal. cu NETEZON netesut inierbat). expuse la eroziune.23 ore 0.0 mm S 1667 1411122201335 Piatra bruta sortata r. Cuprinde: .M f-- Nu se cuprinde: _transportul cu auto a pământului vegetal.05 0. aştemerea materialului textil neţesut insa fixarea sa pe taluz cu ţăruşi confecţionaţi din crengi de foioase.0-7. executata cu blocurile A 1 .COD ~'..---..anroc.Materiale M 181 kg m3 kg 19.solidarizate cu mortar de ciment. DENUMIRE RESURSA CANT U.transportul prin purtatul direct În interiorul zonei de lucru şi aşezarea bucafilor de stânca. .. nivelare.solidarizate fara mortar I 81 .magmaticept. _pregătirea bruta a suprafeţei taluzului.gran. -._--_. sp Se masoara la metru patrat de taluz protejat.I 6.

~::4~. '~~~.l.RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZtn:E DE H.MATERIALE OFERITE ÎN JUDEŢ .D CATALOG • PREŢURI LA MATERIALE DE CONSTRUCŢII actualizate trimestrial q TRANSPORT CAPITOLUL Ts I ŞI DEPOZITARE MECANIZATĂ Generalităţi AVANTAJE • CUNOA$TERE: 1.1.G. Condiţii de măsurare a lucrărilor 4. la zeci de metri. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la normelor din capitol 2.L-P. • . 4. INFORMATIILE PRELUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN M. Operaţiile de transport pe benzi s-au determinat pe 1 şi km de bandă.1. CATALOCUL SE EDITEAZĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) sun \ '\' \ 103 '.2. Consumurile specifice de ore utilaj sunt stabili operaţiilor tehnologice şi În funcţie de capacităţile de exploatare instalaţiile de excavare. AVÂND AGREMENT TEHNIC .MATPIO. 4. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pents şi haldarea (depozitarea) mecanizată a materialului excavat cu excavare cu rotor şi cupe. Consurnurile specifice din normele de deviz ale aces: fost stabilite În funcţie de utilajele folosite şi condiţiile specifice precum şi de instalaţiile de excavare .1.FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSElE PUSE ÎN VÂNZARE VALABILITATEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MA1'ERiALELE ŞI PRODUSELE UTILIZARE: ASIGURAREA ACHIZITIONĂRII MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE .MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE .CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZIŢIONAREA MATERIALELOR • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCTII-MONTAJ q AVANTAJE • CUNOA/TERE: • MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPOIlT SAU DIN PRODUCŢIE INTERNĂ.~VALUAREA COSTULUI CONSTRUCTIILOR INTOCMIREA DEVIZULUJ DE CONStRUCŢIE . 3. precum şi pentru operaţii auxiliare ca descărcarea mecanizată În depozite şi ripa rea benzilor transpor1 2. .1. Conţinutul capitolului 1. Conţinutul normelor 3.FURNIZORI-PRODUCĂTORI PENTRU FIECARE MATERIAL . 766/1997 ŞI LEGEA 1011995 PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCŢII DIN CATALOG DE - ~INFORMAŢlILE SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRObUCĂTORI MATERIALE DE CONSTRUCŢII PENTRU AGREMiENTE TEHNICE.PREŢURI DE SORTIMENTE UTILIZARE: .T. Pentru fracţiuni de lungimi peste kilometri Întregi roti.

801 c 1000 mc/ora C -1001-1200 mcJOra D . L 1 .600-800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura in lIurotor.---. J1 . 104 105 ~~~.1601-1800 mc/ora Cuprinde: Încarcarea benzilor de catre o singura instalaţie de excavare cu rotor Se masoara la 100 metri cubi şi km. F2 -1601-1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de două instala! G1 -1801-2000 mc/oră lncărcarea benzilor se efectuează de Către o singt.3001-3300 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaza de catre o sin~ excavare cu ralor. ll1 .1201-1400 mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de către o singur xcavare cu rotor.---------COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U.1201-1400 mc/0ra E -1401-1600 mc/Ora F .109! 0. transport cu benzi de 1600 mm latime ---------------_. 1 -1401-1600 mc/oră lncarcarea benzilor se efectuează de către o singur xcavare cu rator.2401-2600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singL cu rotor. .089! 0. Se măsoară la 100 mc şi km. xcavare cu rator. DENUMIRE RESURSA Utilaje Iransport (instalalie) cu bandă 1400 mm/1km U. K1 .Transportul materialului excavat. M1 .801-1000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singura t) rotor.075 .M I A I D i-------/: COD 2952160007203 2952160007203!lransport IIlm/1km (instalalie) cu bandă 1400 ! ore! 0. cu instalati. G2 .1801-2000 mcora Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaH1 .: axcavare cu ralor.600-800 mc/ora B . 11. 131.M 1- CANT E1F A1.-. Transportul materialului excavat.2601-2800 rnc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de catre o sing excavare cu rator. 2 -1401-1600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de doua instalaţi 1-1601-1800 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singui xcavare cu rotor.2001-2200 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de catre o singL excavare cu rator.2801-3000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singcu rotor. 1 -1001-1200 mc/oră lneărcarea benzilor se efectueaza de catre o singur..2201-2400 moora incarcarea benzilor se efectueaza de catre o singu' cu rator.14/ 0. cu instalatia de transport cu benzi de 1400 mm latime A .

1001 . E1 ·1401 ·1600 mc/oră lncărcarea benzilor se efectueaza de catre o singura instalaţle ce sxcavare cu rotor.042~39 t 0.--.1000 mc'ora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singura instalaţie de xcavare cu rolor. E2 ·1401 ·1600 moora lncărcarea benzilor se efectueaza de două instalaţii de excavare s F1 -1601 -1800 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de catre o singură inslalaţie de excavare cu rotor.1200 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură lnstalaţie de excavare cu rolor.2801 .2200 mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de călre o singura inslalaţie de excavare cu rolor. N1 ·3301 ·3600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.M Il A1 I I f U "'/ 1Transportul materialului excavat.2600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singura inslalaţie de excavare cu rotor. G2 ·1801 .3000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor. 81 .M .2201 .2800 mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.• __ . C1 .06) 0.052) 0. F2 -1601 .3300 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalata de excavare cu rotor.054) 0.2001 ..036 A1 ·600 .2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de căfre o singura instalaţie de excavare cu rotor.1800 mcrora Incarcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare c G1 -1801 .045 0.2601 .075/0.089/0..2000 mc/ora lncărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare ( H1 .058) 0. 106 107 . M1 ._-----.049 ---I U.800 rnooră Încărcarea benzilor se efecluează de către o singura inslalaţie de El: rolor. 801 . F1 11 2952160007204/ Transport (instalaţie) cu bandă 1600 -------------- / ore) 0.2400 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor.067) 0.066/0075 --.--_ .~--I COD Transport (instalalie) cu bandă 1600 ore /0-14/0-109/0. 01 -1201 ·1400 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalalie de excavare cu rotor.-------'. K1 . J1 ·2401 . 11.M I ------- DENUMIRE RESURSA Utilaje 1 J1 I I _1 M1 2952160007204 Transport (ins/alalie) cu banda 1600 __ 1 ore l 0.Utilaje I - - U. CU Se masoara la 100 mcşi km. 3001 . L1 . cu instalatia de transport cu benzi de 1800 mm latime 2952160007204 J -------------------~ENUMIRE RESURSA --:-.--------- COD DENUMIRE RESURSA Utilaje ---:------_J J U.

1800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rotor. 1 -1401-1600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură inslalaţie de xcavare cu rotor. -1400 rnc/ora lncarcarea benzilor se efectueaza de către o singura instalaţie de oxcavare cu rotor.~~~~_n~~~~ă .032 29521600072051 Transport (instalaţie) cu banda 1800 ~eJE.3600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.3001 .3601 ·4000 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.. CO~_ DENUMIRE ESURsA R Utila.OS2/ 0.2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.O Transportul materialului excavat.anSP~~jin~~alalieL~~~~J_~~10. 1 ·1001 -1200 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de xcavare cu rator.. L 1 . J1 .0451 0. G2 -1801 ·2000 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de două inslalaţii de excavare cu H1 ·2001 . G1 -1801 .2201 .M M'CANT I I N' 0. cu instalatia de transport cu benzi de 2000 mm latime T5 --------------'-Utilaje Transport (instalaţie) cu bandă 1800 1-- DENUMIRE ESURsA R =t.M /~~~LO~/~91 M fI1 ·600 .2400 mc/oră incarcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.2401 .08 t39S216000720sl1!. 1800 111 ·801 -1000 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de uxcavare cu rotor. F2 .3300 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rolor. -------Utilaje E2 F1 F2 Gl G2 ---~--~~~--~ O OS8/ O 067/ 0. 11.m U.2800 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rator. _.Utilaje r:t. --C1 I 01 0.2601 .2600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor. K1 . _-----]_. 1 0039 042 -.07~.~ . M1 . 2 -1401-1600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu re 1 -1601 .2801 .M. P1 ·4001 ·4400 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţia de 01 -1201 COD --- DENUMIRE RESURSA ---- CANTITATI --r-~ I li H1 I 11 I K1 29521~OE~~~5J!~~.. U.0361 I I I I I I 108 109 .3000 mei oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor._ __ 1 ore ~054/ 0.2200 mcloră incarcarea benzilor se efectuează de călre o singură instalaţie de excavare cu rotor.800 rnc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavs CANTlTAŢI 1.1I rolor. N1 ..1601 .!1.. 01 .---.-.3301 .1800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de sxcavare cu rotor.-~~~--J----29S2160~E720S/ [COD- DEN-UM-'R-E:::- U..049/ 0.07S/ -I··=h_...

• stabili te prin negociere di rtqă.M - ----_..5".1091 0.--. Urmărirea şi decontarea lucrărilor de mO~taj. precs metodologice" qe aplicare a acesteia.CO~--"DENU I -. '. Orga~izare şi Cibernetică În Construcţii -.025 ----··-. R1 . În func!i~demărimea societăţilor comerciale (număr de personal.036 1..U\ipoate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM.02910.4801 .jlogii oi..onformitate cu prevedcd!e cuprinsei lJrg~n\" nr.o investiţie sau selecţii de investiţii) prin procedeul exportli: Sistemul DELTA lOOO~e programele elaborate În limbajul Visual Basic (versiunea E gestionate cu SQL Server 7. preţurile pot deveni n~ciabile.089 '-0075/0.COCC a proiectat curentă sistemul informatic DELTA 2000.M ----J-. more pentru utilizatori cu Windo"'\9S. care: răspunde cerin~lor societăţilor de proiectare şi de execuţie construcţii-r ofertelor econnlllice şi a întocmirii tuturor documentelor (formularelor) la licitaţii confonn legislaţiei actuale privind achiziliile publice.0 sau Windows 2000.066 ----.0261 0. se pot efectua transferuri = (selecţii de devize. HDD-IGR FDD 3. ~ pe care le-a avut cu ':lClnd.?oo.'onwr.~ialjzl~zeaceste norltit. precum şi cu unele modificări la zi ale unor norme n aplicaţia DELT~2000 este unicat în ţară din punct de vedere al bazei de codificării resUflelor. Windows NT 4. CD-ROM. cu respectarea condiţiilor contractuale şi c aplicaţia permu. De asemenea.. permite progrllllarea.XCllvuro OU rolor. __ 0. Windows 98.. I U. Sistemul DELTA 200t)necesită următoarea configuraţie minimă necesară: calculaIBM-PENTIUM 200 MHţ 32 Mb RAM. editarea tuturor rapoartelor specifice lucrărilor de i•• extrabugetare.M CANTITĂŢI ~ _ --------- M1 P1 01 ~~~3. ----RE RESURSA Itilaje U. s --_.0.------ JOO o _.--·1-------------COD . aplicaţia permite ca utilizatorii 5<~-Ş: propr}i. menţionăm că indicatoare!e elaborate În sunt indicatoare<lenorme de deviz editia 1981-1982 revizuire şi completate lE materiale şi t~hll. 110 .4800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rator. finanţate·de stat sau din alte sursa Consultanţă._----._----. cu consumuri de re~se proprii ce se constituie În baze de date normative proprii \JI Intre ullhzatOfll care f~osesc sistemul DELTA-2aaa. DILnf'l ~ ~~l~~ I ~!(\))([)\{ ~-.COD Transpo_~(ins~a~~li~t~~b~~~a. 01 ·4401 . '--' ~ '- Sistem inJorlllatic pentru elaborarea ofertelor penn programarea.).'~ in urma contractelor abilittttă ufieiat ~fl editczc.5600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. S1 ~5201 .J COD --_.•• _.~6O'00720~LŢ!~~p_ort_Qns~~~~~l?~~andă2000 1 ore 10.care este realizată în concordanţă cu prevederile Uni" Amintim că COct este singura societate t. inclusiv fonnu!arele tip document pentru pr ofertele pot fi il\cmite prin apclarea la indicatoarele de norme de deviz edI 1992-1996 şi 1'll<)_2001i În continuare de COCc. urmărirea şi decontarea lucrărilor executa.---1 R1 I 81 I I CANT Utilaje 2952160(~7206J Transport (instalaţie) cu bandă 2000 Imi __ n I --- I Societatea noastră asigUl\princontract instalarea. L1 Pe lângă indicatoarele 1"norme amintite mai sus. Preţul de bază pentru Siatemul informatic DELTA 2000 este de 700 $. Sistemul UE!T\ lOflleste realizat În r.--. Utilaje t~ _ I I 2952160~no~.. _____ •. de obiec~. care sunt elaborare irnpş cercetări şi proitctarede specialitate. proiectare şi lucrări 29521600072061 Transport (in.14] 0. DENUMIRE RESURSA . 6012001 prjvi~~a(hi1._-CANTITĂŢI DENU U. dOll etc. "IIlarte de tip utilitar. fără TVA.--_ .i\iile Jlublke pentru servicii. l contravaloarea diverselor se~icii: Pentru firmele care a~cumpărat de la COCC versiunea anterioară DELTA.06 CANTITAŢI U.:: Se masoara la 100 metri cubi şi km.----- ___ DENU \1IRE RESURSA H1 . GOD~tAJMIRE-""""RSA.~_L?!~] 0.. irra (recomandăm: PENTIUM Ii(K6-2) la 300 MHz.1._.5200 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instelaţie de excavare cu rotor.- E2 G2 2952160007206 LTransport (ins . instruirea şi asistenţa tehnică la sediu. indiferent de Slltsa de finanţare.]------_.0321 0.M 1-1 I ---.-.64 Mb RAM şi Monitor 15").

I oxcavare cu rator.0~~J~~~~1~0451 DENUMIRERESURSA U.. " CANTITAŢI COD DENUMIRERESURSA u. J1 .067 . __ . M1 . F2 . cu instalatia transport cu benzi de 2250 m latime de I)xcavarecu rator. E1 -1401 .2401 ·2600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. R1_4801 _5200 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie c A1 .2000 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.3001 .\.2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de călre o singură instalaţie de excavare cu rotor. G1 ·1801 .0321 0. D1 -1201 .1600 mc/oră lncărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.2601 • 2800 mc/oră tncărcarea.058\ 0.1400 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rotor. N1 . 1 _5201 _5600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie c oxcavare cu rotor.2200 mc/oră Încărcarea benzilor se efecluează de către o singură instalaţie de excavare cu rator. 01 .2400 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rator.800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rolor. B1 ·801 ·1000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor: C1 -1001 -1200 rncroră incărcarea benzilor se efecluează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.3301.4000 mc/orăincarcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor. Se măsoară in 100 metri cubi şi km.1601 • 1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor..M--E~-- A1 81 .M _ ~TAT H1 '\ 11 0 2952160007207 Transport (instalalie) cu bandă 2250 \ ore 0.M COD ~E~ J----\---'M1 -N1 J cmm. C1 --- Utilaje 2952160007207 \ Transport (instalalie) cu bandă~250 __ ~~~~ ~ 0.-------- Utilaje 2952160007207 \ Transport (instalaţie) cu bandă 2250 \ oreJ_o. F1 -1601 ·1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de călre o singurăinstalaţie de excavare cu rotor.3300 rnc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rator.benzfor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu ralor.111 _ 4001 _4400 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singura instalalie d" xcavare cu rator. E2 -1401 ~ 1600mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rotor. \~ U. 11·2201 . G2 -1801 . COD ____ ~ENUM~~~~~~~~~---Utilaje . ţ~1_4401 _4800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instala\ie c Transportul materialului excavat.3601 . K1 . H1 ·2001 . L1 ·2801 ·3000 mc/oră incărcarea benzilor se etectaeaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.600 . 01 .029 \ \' 113 .~o.07510.ME~[îiJ CANTITAi Utilaje 2952160007207 \ Transport (instalaţie) cu bandă 2250 \ ore \ 0.089 L~ COD DENUMIRE RESURSA U.~10._--.3600 mc/oră lncărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rator.

047 0.062 0.1600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.092 0.09510.05410.09 10. G2 .M R1 CANT ==---cC----·C.0710. Se măsoară În 100 metri cubi. 4400 mc/h 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 2922140006742 Macara pe şenile 20.066 1sl06 Depunerea materialului excavat.075 0. 4400 mc/h .600 cu rotor.068 0.11610.14 0..10110.052 0.180 cp Autolaborator ptrnăsur. E2 -1201 .801 .801 .021 295227000281611nSlala\ie de haldat mal . 129522400040091 Rulou compaclor vibrator 3.1600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rolor.09 0.066 0.088 0. _.9\1 -_]~~I ~ifG' ore ore ore 0.9 It Buldozer pe şenile 81-180 cp Autolaboratorpt.042 0.089 1 ore 10..12910..0821 COD DENUMIRE RESURSA F2 Utilaje 29522700028161 Inslala\ie de haldal mat max._._.9 It Buldozer pe şenile 81. ______. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 4400 mc/h Al .125 0.059 0.086 0.06 114 115 .-_ Utilaje lnstalaţie de haldat mal .06110._---- DENUMIRE RESURSA .excav 1 ore 10.excav.075 129522400040091 Ruloucompactorvibrator3. 4400 mc/h Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Macara ve şenile 20.137 0.1._ .29.800 mc/oră incărcarea benzilor se efecluează de Către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.1961 0.023/0.13710.0810.1400 moora incărcarea benzi/or se efectuează de doua inslalaţii de excavare cu rotor..07510.09810.51 lucrări de 1 ore 10.400 . U.29. .601 .0661 0. Gl -1601 -1800 moora lncărcarea benzilor se efectueaza de către o singura insta/aţie de excavare cu rotor.077 0.1001 .1000 mc/oră incărcarea benzi/ar se efecluează de doua instalaţii de excavare cu rotor. 2952210003554 3410540004804 moora Incarcarea benzilor se efectuează de călre o singură insla/aţie de excavare B1 .07510.1401 .excav..1601 -1800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de doua instalaţii de excavare cu rotor.068 0.075 1 ore 10.078 0.NTlTATI COD DENUMIRE RES~J~:l~_1J Utilaje I 81 Bl \.08710..17610.08 0.1-61t fără Iractor 10.1001 -1200 mc/oră incarcarea benzilor se efectueaza de către o singura inslalalie de excavare cu rotor.5t I 0.101 10.048 0. C2 .06610._-------_ .054 0. 02 .1410.12510._----- 1"--C-OD--.măsur.109 0.113 0. max.1401 .054 0.125 ' 0.1200 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rotor.6\1 rara tractor 1 ore 10.06210.101 ore ore ore 0.071 ---- .el D2 I 01 Utilaje 2952160007207/ Transport (insta/aţie) cu bandă 2250 / ore /0.196 0.0781 0. max. C1 .075 0. _.0541 ore ore Iare Iare 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 I 2922140006742 2952210003554 3410540004804 Macara pe şenile 20. Fl .._-----_.-----r---COD 1----.058 0.172 0.102 0. 01.29.1000 mc/oră incărcarea benzi/ar se efectuează de Către o singură insla/aţie de excavare cu rotor. El -1201 -1400 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singură insla/aţie de excavare cu rotor.la cablu 2.04710.067 0.la lucrări de cablu 2. F2 .i---2952270002816 3410440005605 2922140006742 DENUMIRERESUR~=~.10310.10910.

600 .2400 moora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.2800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de Către o singură instalalie de excavare cu rator.3600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalalie de excavare cu rotor.2601 .061 G1 .---------._------------_..1401 -1600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singura instalaţie de excavare cu rator. E1.1401 . H1 ._------- G2 ore 0.2001 .800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rator.3001 .058 0.2401 . D1 -1201 .masena lucrari de cablu 2. 116 117 . 11. ~. L1 .2801 .2201 .M TsI07 Depunerea materialului excavat. 81 . cu instalatia de haldat cu productivitatea de 6500 mc/h A1 . G1 .2000 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. F1 .042 0.2200 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rator. J1 . Se măsoară in 100 metri cubi. 2952210003554 Buldozer pe şenile 81-180 cp 3410540004804 Autolaborator pt. C1 -1001-1200 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. G2 . N 1 .6tf fară tractor . F2 .COD DENUMIRE RESURSA .2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rator.801 -1000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor.1600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rotor. M1 .1801 ... E2 .3301 .053 0.2600 mcrora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rotor.3000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.066 ore 0.1601 -1800 rnc/oră incarcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rator.048 ore 0.. K1 . CANT U.1601 -1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singura instalaţie de excavare cu rator.3300 mcora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instatalie de excavare cu rolor.1801 .5t 2952240004009 Rulou compactor vibrator 3.1.1400 moora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor.

10310.1.9 It 12952240004009 Rulou compactor vibrator 3. ..066 2952240004009 29522100035541 Buldozer pe şenile 81-180 cp 12952270002817 Inslalaţie de haldal mat.045 I D1 I E1 ~1 J1 K1 .101 10. A1 r~:I I B1 CANTITAŢI C1 .0330.1.04 \0037.04810.\0.la lucrari de cablu 2. D )ENUMIRE RESURSA U.07 0.. 6500 mc/h Macara pe şenile 20..03710. 1 F1 I F2 I G1 I G2 3410540004804 2952210003554 2952270002817 2922140006742 Autolaborator pt.036 ore 10.61f fără lractor Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 34105400048041 29522100035541 12952270002817 29221400067421 \ 2952240004009 Aulolaboralor pt. max.M E2.61t fără tractor Iare 10.5t ~ri de Iare Iare 10.053 1 ore 10.055 0.03710.04210. excav.1. 1 0.Q3 0. - II_U~~_I~~J_ N1 ore ore ore ore ore ore 0.0771 \ 119 118 .058 0.1.0321 10.la lucrări de cablu 2.07 0.COD DENUMIRE RESURSA Utilaje CANTITAŢI U.151°. max..9 tf Rulou compactor vibrator 3.046/°. . 1 0.0971 0.047 2922140006742\ 0.29.2791°.101 0. excav.0610.024 0.089 0.0531 0..03810.05410.. .0321 0:03 10..043 2952240004009 3410440005605 are I 0.14 0.03510.5t Buldozer pe şenile 81-180 cp Instala\ie de haldat mat. max..-----------------------------DENUMIRE RESURSA U.082 0.09 10. excav.61t fă ra Iraclor I 125 098 08 068 059 are 10. .61t fără tractor \ U.• COD 1 ore 10.180 cp 0.08410.024 CANT --------------_.10710.042 0.029 0.0471 DENUMIRE RESURSA Utilaje 134104400056051 Tractor pe pneuri U-6S0 (65 cp) cu remorcă de 3 t --_ _--_ __ _ -_ .068/°. COD 2952270002817 --CP DENUMIRE RESURSA Instalaţie de haldat mal.045 0.129 0.M 11 -1ore 0.052 0.0421 - 0..028 129522100035541 Buldozer pe şenile 81.032 0.05410..04810.049 H1 ore \0.039 Autolaborator pt. 1 0.065 0.07 0.măsur.038 0.075 0.048\0.075 \ 29221400067421 Macara pe şenile 20.. 6500 mc/h Macara pe şenile 20.061 0. 1 ore 0.5! Buldozer pe şenile 81-180 cp Inslalaţie de haida! mal.035\ 0.5t J~J Iare 10.0281 _ .11610.măsur.054 0.0661 0.025 0.06 ore 1°.masur.131 0.0431 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t ~ COD ]-.109 0.M H1 I CANTITAŢI 11 IJ1 I K1 1 L1 ------34105400048041 Autolab cablu 2.052\ / ore 0.05410..la lucrări de cablu 2. 1 0. .05 0..036 0.067 0.061 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorca de 3 t 1 ore 10.29.1771°.1331°.1511 1 ore 0. .. 6500 mc/h 0. 6500 mc/h Macara pe şenile 20.M.044\ ore 0.025 0. _.9 tf Rulou compactor vibrator 3.048 0.078) 0. max.91f Rulou compactor vibrator 3.29.29.07810._ .0381 00351 0.042 ~ L1 0.2181°. 34105400048041 ----------~---.101 10..1181 I ore I 0.03 10.0541 0.06610. excav..032 0.-COD Utilaje.

ea 1 1 oonzWarse efeCiueaza de dou..2400 mcora incarcarea benzi/ar se efecluează de călre o singura instalalie de cu rotor.0781 0. mc/oră incărcarea benzilor se efectueaza de către o singura inslalalie de 01 ..15 0.rotor excavare cu 1600 .098 0..~ ou mIJr.053 0. excavare cu 1400 mc/oră incarcarea benzilor se efecluează de catre o singura inslalalie de _~jl_.51 ptrnasur.1201 .2000 mc/oră incarcarea benzilor se efectueaza de coca instalaţii de excavare cu rOlor. excavare cu 3600 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaza de calre o singura insla/alie de COD 01 .E2.125' 134105400048041 2952210003554 2922140006742 2952240004009 Aulolaboralor cablu 2.rotor. .05410.rotor.10910.0661 F • 160 .29.rotor. .61t tara tractor Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu K1 .07510. mc/oră incarcarea b~nzilor se efectueaZă de Către o singură inslalaţie de excavare ·2000 G2 . Gt .DENUMIRE RESURSĂ Utilaje - _.~CANTIT.mc/oră incarcarea benzilor se efecluează de către o singură insla/aţie de II·2801 • rotor.rotor. 295227000281811nslalalie de haldal mat.0541 0. 1 H • 2001 .279 0.I~TJi~_I Iare 1 0.9 It Rulou compaclor vibralor 3. I ore' 10. max.048 -_.rotor.240 excavare .07 0.! U..800 mc/oră incărcarea benzilor se efecluează de calre o singură instalalie de excavare Bl .101 10..1801 .1.600 cu rotor.116 0.129 0.08 0. excavare cu 1800 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaZă de Călre o singură instalaţie de F2 ..048 0.2201 excavare 1 1 J .07810. excav.052 0. excavare cu 4000 mc/ora incărcarea benzilor se efecluează de catre o singură instalalie de 134104400056051 1 ore 10. 1 ore 10.2601 ·2800 excavare cu rotor. excav. '40.0421 0.218 0. excavare cu 2200 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de Către o singură instalalie de /1 .1410.nsta/.180 cp Macara pe şenile 20· 29.rotor.0671 10.12500 m .061 U.05810. excavare cu3000 mc/ora incărcarea benzi/ar se efectuează de catre o singură inslalalie de Ml . .mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de Către o singura instalaţie de .1011 0.801 1000 moora lncărcarea benzi/ar se efectueaza de catre o singură insla/alie de excavare -cu rotor. 1600m~o'" inc'"".068 0.61t fără tractor Tractor pe pneuri U·650 (65 cp) cu 0.0491 ti ~ 120 121 .9 It Rulou compaclor vibrator 3.la Iucrari de Iare ore ore ore c i Buldozer pe şenile 81.082 El -1401 .la lucrări de Iare Iare ore ore ore 10.M E2 I F1 I F2 I 1 Buldozer pe şenile 81· 180 cp Macara pe şenile 20. excavare cu 3300 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalalie de Nl ·3301 .1.1800 mc/oră incarcarea benzi/ar se efecluează de doua instalaţii de excavare cu rotor.0541 0.3601 .ti. 1801cu rotor.5t 2952210003554 2922140006742 2952240004009 04400056051 --Lr-------CANT~TĂTI l A . cu2600 mc/oră incărcarea benzilor se efecluează de către o singura instalalie de CANTITĂT COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje 295227000281811nSlala\ie de haldat mat..1771 C 0. excav. de ex". cu instalatia de haldat cu productivitatea de 12500 mc/h COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje 2952270002818/lnslalalie de haldaI mat. .12500 mc/h 134105400048041 Aulolaboralor cablu 2.rotor.TSI08 Depunerea materialului excavat.125 0. max.M H11~_ Se masoara in 100 melri cubi.0891 10.101 (} pt măsur.3001 . el -1001 -1200 excavare cu rotor.06 0.1601 .0661 0. max.04210.133 0.

:~----------ore ore t.044 J1 0.0.022 2952500005614 TsI09 3410440005605 2952210003554 I COD I 34105400 04804 Autolaboralor 29522100 03554 29221400 )6742 29522400 )4009 34104400 05605 Se masoara la 100 m patraţi.03 10.1400 mc/ora 01 -1401 -1600 rnc/oră Se măsoară la 100 metri cubi.024 0.0321 0. ~l CA . excav.065 0.0371 0. _" _--~ .036 0._-_.05 11 0.025 0.048 0.09 0.06 0. Buldozer pe şenile 81-180 cp Macara pe şenile 20.800 .9 tf .03 0. \ 122 123 .032 0.transportoare ore ore ore '.025 0.409 0302 0.035 0.transportoare B1 . -- Descarcarea sau incarcarea.409 1.M DENUMIRE RESURSĂ \ Utilaje Ml N1 1.029 0.029 0.la lucrari de cablu 2.Q7 0.51 0.- AŢI 1 D~ -el Autolaborator ptmasu r.1600-3600 de A 1 .302lli.--- ~---EE~ UM '.038 Tsl10 1.600 mm 1800 .066 Rulou compactor vibralor 3.6tf fără traclor T raclor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 I 0.9 tf ore ore ore Rulou compactor vibrator 3.la lucrari de cablu 2.03 0.0351 0.037 L1 0.1.0281 Riparea benzilor de transport.:~-=--:.tip Ks .ore 10.077 0.04 K1 0.p_ro_d.M H1 ore ore ore ore 0.032 0.022 0..6tf fără tractor Traclor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorca de 3 t """'" ""'sA ~~'-_ '-F5-~JANT .2250 mm.1000 mc/ora B1 -1001 .29.834 -".024 ~ remlXlll Traclor pe şenile 150cpCU ~_l:re Traclor pe pneuri U-650(65cp)curemOrcăe 3 t d Buldozer pe şenile 81-180 cp --~-----.5t Buldozer pe şenile 81-180 cp Macara pe şenile 20.036 COD DENUMIREESURSA R -------------29521600072081 Utilaj de incarcat ____ --..1200 mc/ora e1 -1201 .132 --.07510.. -[~=- CANTITĂŢI U. A1 -'61 0.097 0.400 .1. max. Inslalaţie de haldal mat.:. conditii medii de in amenajare a vetreide vehiculare a utilajelor conducatoare' categoriatransportoarelor 01 A 1 . cu utilaj combinat depozite .035 0.027 0.037 0.026 0."'--_ .~--'I" COD 3410540004804 2952210003554 2922140006742 2952240004009 134104400056051 COD 29522700 02818 CANTITĂŢI DENUMIRE RE 5URSĂ U.084 0.033 0.800-1600 mdh _--------.028 0. 12500 mc/h pt.măsur.1.045 0.042 0.29.108 0.032 0.

. ca lungime. 2. acestea combinând două sau mai multe componente. supuse degradării prin acumulare excesivă de umiditate Înlăturată. . var bulgări introdus În foraje efectuate mecanic În corpul terasamentului degradat.tensionarea de probă a tirantului pentru verificarea stabilităţii bulbului de scelment. completate cu lucrările: . normelor Condiţii tehnice din acest capitol speciale avute În vedere la elaborarea - - 2. diametrul SBP şi poziţia ancorajului. acvafil şi apă. conform detaliilor prevăzute Î~ proiectul de execuţie şi normativul tehnic. ciment. injectarea de protecţie a SBP cu suspensie de ciment În zona liberă a tirantului. Înlocuirea În şliţuri a materialului degradat. execută cu tub antrenat. conţinând În diverse proporţii apă. . . se aplică pentru lucrări cu volume ale unui obiectiv. . sau tuburi PVC cu manşetă.foraj rotativ netubat cu circulatie directă de noroi bentonitic. decaparea platformei terasamentului degradat. sodă calcinată. prin decapareşşi amestecare manuală.1. prin amestecare manuală sau mecanică cu terasamentul degradat. sodă calcinată. . silicaţi. Variantele de norme care prevăd stabilizarea terasamentelor În amplasament. Acest lucru se realizează prin interpunerea În circuitul malaxor de preparare . acvafil etc. prepararea Suspensiilor injectabile. Capitolul mai cuprinde norme de deviz pentru lucrări de consolidare şi etanşare a terenurilor În adâncime.. În scopul eliminării acesteia şi evitarea acumulării ulterioare prin măsuri de etanşeizare. Prepararea suspensiilor se corelează obligatoriu cu viteza de injectare pentru ca omogenitatea lor să se menţină În permanenţă În limitele prescrise. 1.confecţionarea şi montarea ţevii metalice pentru injectarea tirantului. injectarea suspensiilor În foraje sub presiune. se aplică numai la căile ferate sau drumurile În circulaţie. Normele cuprinse În acest capitol se referă la lucrări de stabilizare şi consolidare a terasamentelor căilor ferate şi drumurilor.CAPITOLUL Ts J CONSOLIDAREA TERASAMENTELOR Generalităţi 1.drenuri protejate cu NETESIN ca filtru invers. bentonită. hidroizolarea platformei căii ferate cu şape din pământ şi ciment sau asfalt turnat de 3 cm grosime Între cele două straturi din nisip de 10 cm grosime. injectarea cu presiune a suspensiei de ciment pentru formarea bulbului de scelment la tirantul ancorat În teren. . sau tubat cu diametrul până la 150 mm În terenuri din categoria 1 la categoria a 4-a.confecţionarea tecii de protecţie a tirantului.degajarea capului de foraj de la talpa forajului. număr de toroane.mai mici de 1000 metri cubi.2. funcţie de scopul urmărit.2.obturator gonflabil pentru efectuarea injectării suspensiilor de consolidare În foraje. importanţa lucrării şi În special funcţie de natura roci lor ce se etanşează sau consolidează. realizate prin: . din ciment. din PVC cu diametrul maxim 75 mm.1. la forajele ce se . În interiorul tecii de polietilenă.spălarea cu apă a forajului Înaintea injectării suspensiei. având diametrul Între 90 şi 130 mm În terenuri de categoria 1 la categoria a l-a. precum şi acolo unde este imposibil de realizat accesul utilajelor de construcţii la 124 125 . prin: stabilizare cu var bulgări şi cenuşă de termocentrală. 2. acetat de etil. - extragerea tubajului de protecţie cu ajutorul unui extractor hidraulic. 1. Prepararea suspensiilor ce se injectează se poate face după diverse reţete. a tirantului şi blocarea sa cu ancorajul con-inel tip INCERC. bentonită.introducerea tirantului În foraj. tensionarea definitivă În trepte. folosite În diferite combinaţii şi Proporţii.montarea de tub uri PVC broşate Înglobate În masa suspensiei la foraje pentru consolidarea terenurilor. Conţinutul capitolului 1. . cu un material uscat.pompă de injectare. acetat de etil. . a unui agitator tampon. Stabilizarea terasamentelor cu var bulgări În amestec cu cenuşă de termocentrală şi pământul degradat din corpul terasamentului. . supuse degradării prin excesul de apă acumulat În corpul terasamentelor sale. injectarea de umplere cu suspensie de ciment a forajelor pentru tiranţi de ancora re.confectionarea tirantilor de ancorare din fascicole SBP. silicat de sodiu. - protejarea taluzelor şi platformelor cu material text il neţesut tip NETESIN. experimentate anterior şi omologate. crearea de pante corespunzătoare pentru evacuarea apelor pluviale şi Înlocuirea terasamentelor degradate cu pământ sau balast.3. contra ravinărilor. precum şi ancorarea prin tiranţi a construcţii/or sau masivelor de teren ce pot aluneca.

127 2. .15.10.amenajarea uşoară a terenului pe care se ampla: construcţii. pentru stabilizarea terasamentelor În amplasament. Această situaţie' se va stabili la colaborare pe răspunderea comună: beneficiar.1. Normele În care se specifică materiale CI urma testărilor.6. . \ \ .13.. 2. . execuţie În vigoare. acestea 'se vor reduce după evaluarea 101 3.1. Tăria pământului s-a considerat de categoria a III-a (teren tare}.E. au un nivel tehnic ridicat. Prepararea suspensiilor pentru injectare şi pentru forare se face la locul de punere În operă. Deteriorările accidentale ale instalaţiei de forat. Lucrările se execută la suprafaţa terenului. . proiectant. 2. nu sunt cuprinse În norme. . 2. constructor. Normele pentru etanşarea şi consolidarea terenului precum şi cele pentru realizarea ancoraţelor cu tiranţi confecţionaţi din SBP şi ancoraţi În roca omogenă'printr-un bulb de scelment format prin injectarea unei soluţii din lapte de ciment. 2. . Consumurile specifice de manoperă.3. cuprinzând formaţiile de lucru strict necesare ca alcătuire pentru a efectua toate operaţiile necesare fiecărei faze. 126 .12. prin Încercări de probă efectuate În faza de studiu ale terenului făcute Înainte de elaborarea P.1. injectării propriu-zise. montarea şi demontarea instalatiei de tensiona SBP. Lucrările de fora]e pentru injectarea suspensiilor de etanşare sau consolidare a rocilor coezive fisurate puternic sau a celor' necoezivealuvionare. injectat suspensii. pentru confecţionarea elementelor respective.realizarea operaţiei propriu-zise.1. Dispoziţia găurilor de injectare şi lungimea lor se va respecta prevederile din proiecte şi caietele de sarcini. forajul fiind prevăzut a se realiza tubat pentru terenuri necoezive-aluvionare şi netubat cu circulaţie directă de bentonită pentru rocile coezive fisurate.2.normă fiind considerate. Tăria pământuriior din corpul terasamentelor degradate ce se consolidează În cadrul articolelor de la Ts J 01 până la Ts J 05 este considerat categoria a II-a (teren mijlociu) pentru săpate. În caz de ivire urmând a fi evaluate şi tratate separat.realizarea lucrărilor În condiţii normale de ampl temperatură şi lumină.8. Normele de consum pentru articolul T suspensiilor pentru injectare" se pot corecta prin sepărţilor componente În baza reţelei elaborate În urme: geologice. tăria rocilor considerată la Întocmirea normelor. se va face după determinarea condiţiilor geologice real existente. Conţinutul normelor 3. se vor aplica numai În cazul liniilor CFneelectrificate sau la cele electrificate la care se asigură scoaterea de sub tensiune electrică a acesteia În timpul realizării lucrărilor.3.sensul reducerii valorii totale . Determinarea soluţiei eficientă şi aptă a fi injectată În foraje. Întrucât se dislocă uşor fiind îmbibat cu apă. 3.4. Variantele de norme care prevăd folosirea utilajelor de construcţii pe şenile sau pneuri. acţionată electric. I 2.14. având o putere instalată de 58 kw.verificarea parametrilor calitativi impuşi de nor.2. Pe toată durata execuţiei injecţiilor este obligatorie agitarea continuă a suspensiei de injectat. 2. 2. este conformă cu clasificarea rocilor şi incadrarea lor pe categorii de tărie elaborată de Comitetul de Stat al geologiei şi cuprins În indicatorul de Norme de Deviz II. Stabilirea consumurilor specifice de rr ipoteza că materialele necesare rămân integral În oper Normele de consum cuprind materialele care pierderile netehnologice provenite din transporturi. 3.2.5. Lucrările de injecţii pentru consolidare = de tiranţi ancoraţi. injectat şi tensionat. Pentru normele de la Ts J 06 la Ts J 24.11.9. . dar numai In. p.7.1. 2. La stabilirea consumurilor specifice de mar vedere următoarele operaţiuni cu caracter general car: norme: _ transportul manual al materialelor de la punctul mijlocul de transport până la locul de punere În _ deplasarea utilajelor de construcţii de la un fors aceluiaşi amplasament. 2. iar pentru operaţia de politură din cuprinsul normelor de mai sus. ma precum şi pierderile tehnologice rezultate prin tăierea I etc. o adaptare continuă la condiţ variabile chiar pe suprafeţe reduse de teren. Presiunile de injectare trebuie respectate conform prescripţiilor date În proiecte şi caietele de sarcini. reţete cu dozaje pentru concent 3. 2. 3. Consumurile specifice de materiale 3. adapta afară de lucrări premergătoare de testare a foraji.amplasamentul lucrării.curăţarea şi spălarea instalaţiilor folosite. la lumina zilei şi la temperaturi mai mari de +5 C. 2. sunt prevăzute a se realiza cu ornaşină de foraj rotativ pe şenile tip FAN 35. acestea. sunt alcătuite pe faze de lucru distincte.1.montarea şi demontarea instalaţiilor de forat. 2.

K4=1. dar forajul este posibil: normele de timp corespunzătoare traversă'rii intervalelor respective. Consumurile specifice de ore utilaj cuprind duratele de funcţionare efectivă pentru executarea unei unităţi de lucrare În care sunt prevăzute şi duratele pentru mutarea utilajelor de la un foraj la altul pe acelaşi amplasament (În cadrul aceluiaşi obiect).3. K6=1 . Articolul Ts J 17 se măsoară la kg tirant de ancorare confectiors din SBP pe şantier conform proiectului şi normativului tehnic. Înclinată sau verticală.2. Ts J 19.2. K5=1. cu parametrii tehnicoeconomici corespunzători. 3. măsurătoarea se face metru cub de suspensie efectiv preparată şi injectată. 4.3.2. Pentru articolele Ts J 01. Ts J 18. aşa cum se fixează materialul text il neţesut pe corpul terasamentului.6.89 . 4.6.3.8.1.5. măsurat pe suprafaţa orizontală. măsurătoarea se face la bucată foraj sau tirant.2. Condiţii de măsurare a lucrărilor 4. J 24. 4. adâncimea de stabilizare medie stabilită prin sondaje se va aplica la sU8rafaţa platformei terasamentului degradat. 4.2. normele de timp se înmulţesc cu coeficientul K2=1 . În cazul executării lucrărilor de foraj şi injecţii. Consumul de aer comprimat pentru pompa HANY se va evalua separat În situaţia În care aceasta nu se poate Înlocui cu o electropompă de Înaltă presiune pentru injectat suspensii În foraje. ' 4. Ts J 16.3. măsurătoarea se face la metru linear de foraj efectiv realizat. 3. 3. cu utilaje amplasate pe apă. Ts J 02 şi Ts J) 03 măsurătoarea lucrărilor se face la metru cub de terasament efectiv stabili~at. normele de timp pentru săpa re se Înmulţesc cu un coeficient K1 =1. Ts J 15. măsurată la nivelul la care se realizează şapa de hidroizolare. 15 pentru unghiuri de 41 . Ts J 2 măsurătoarea se face la metru linear efectiv realizat. Pentru articolele Ts J 11 şi Ts J 12.Ts J 10. cu următorii coeficienţi: K3=1 . \ 129 128 . 3. Pentru articolul Ts J 04 măsurătoarea se face la metru pătrat platformă -hidrcizolată.25 . Unitătile de măsură În care se face măsurătoarea lucrărilor executate sunt indicate la fiecare articol de normă de de\(jz. Pentru articolul Ts J 05 măsurătoarea se face la metru pătrat terasament efectiv protejat contra ravinărilor cu material textil neţesut tip NETESIN. Pentru lucrările de foraje şi injecţii ce se execută În subteran.4. 4. gata etiche! rs şi pregătit pentru introducerea În foraj. Pentru forajele proiectate Înclinat (peste 5 ) normele de timp S9 majorează În funcţie de valoarea unghiului de Înclinare faţă de verticală.40 .3. Ts J 20.10 pentru unghiuri de 26 . Normele sunt stabilite pentru foraje şi injecţii a căror poziţie este verticală.5. se majorează cu un coeficient K7=1. 3. 15. Ts J 17. Consumurile specifice de ore utilaj 3. Pentru articolele Ts J 13. 4.2. 4.2.4. Pentru articolele Ts J 06 .28.9.15. 3.05 pentru unghiuri de 6 . Pentru articolele Ts J 14.3. 4.2. Ts J 22. Pentru intervalele găurii de sondă În care au loc pierderi de circulatie (noroi sau apă) şi nu se obtine circulatie la zi. T5 23.1.7.25 pentru foraje orizontale sau ascendente.

Cuprinde: .24 cu: 7111020030200 \ Miner 9310060019900 Muncitor necalificat A1 . " Transportul cu roaba pe dinstanţa de 50 m a pământului degradat in depozitul intermediar in vederea evacuării. buldozer sau autogreder. .var bulgari şi cenuşa de termocentrala. "Compactarea pământului recondiţionat În straturi de 20 cm. cu maiul mecanic. ciment. mecanic sau manual cu roaba.Amestecarea pământului degradat cu stabilizatorii până la omogenizare. in vederea amestecării cu pământul degradat. acolo unde se impune. . "Împrăştierea manuală a pământului bun in şliţuri. " Demontarea şi remontarea suprastructurii Cf.f. . acolo unde se impune. 1 COD I DENUMIRE RESURsA Manoperă ---]::~bcANT \ TOTAL ore \ 0.M . in inchidere de linie c. descarcarea şi transportul cu auto al excedentului de pământ degradat. A2 .02 ore 3.. in afara amplasamentului la o distanţă de până la 50 m În vederea amestecării cu materiale stabilizatoare.02 \ 0. _. NOTA: Domeniul de aplicare al normei TSJ011a terasamentele la care au acces utilajele pentru terasamente. măsurat in Săpătură. cenuşa) cu roaba pe distanţa medie de 50 m de la locul de descărcare din auto la obiect şi până la locul de punere in operă.'_-"---' TsJ02A Consolidarea terasamentelor.56 7. . Nu se cuprinde: " Săparea pământului necesar umpluturii şi aducerea lui lângă lucrare în raza de 50 m. " Politura suprafeţei platformei.descărcare al pământului de la groapa de imprumut la obiect. Nu cuprinde: Încărcarea.Demontarea şi remontarea suprastructurii căii ferate şi a prismei de balast. Se masoara la metru cub de terasament stabilizal. A11A2 265210 21006961 Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 371011 2611437 Cenusa de termocentrala betoane (cet isalnita) S 8819 1 kg 162. c DD CANT DENUMIRE RESURSA Materiale U.. prin inlocuirea materialului din terasament in slituri. Transportul materialelor stabilizatoare (var.Sfărâma rea manuală a bulgărilor de var În procent de 30%. mecanic sau manual şi îndepărtarea lui. Compactarea pamântului cu maiul de mână in straturi uniforme. Se cuprinde: _Saparea manuală a pământului degradat ce se înlocuieşte in şliţuri transversale platformei căii ferate. " Polilura suprafaţei platformei decapate. in straturi uniforme de 20 cm grosime.4162. . " Transportul cu incărcare.Aruncarea cu lopata (amestecarea manuală) a materialelor stabilizatoare.-- . im straturi uniforme de 20 cm grosime.Saparea pamântului degradat. iar volumele terasamentelor degradate sunt mai mari de 1000 mc.var bulgări şi cenuşa de termocentrelă. ce ramâne dupa stabilizare şi care trebuie evacuat.4 kg 205 205 .LI o -_IL. __ .TsJ01 Stabilizarea terasamentelor in amplasament. " Sporuri pentru lucrări ce se execută în închideri sau sub circulaţie. cu amestecare mecanica.Împraştierea pamântului recondiţionat pe platforma. \ 131 130 .54 7. " Transportul cu roaba pe distanţa medie de 50 m a pământului recondiţionat de la locul de amestecare până la locul de aşternere in terasament.22 ore 3. acesta urmând a fi evaluat separat. Se măsoară la metru cub de terasament inlocuit. Utilaje 2952210003554 Buldozer pe şenile 81-180 cp Mai mecanic de 150-200 k~ cu motor termic 6 cp (4 2952270004021 kwL . după săparea şliţurilor. " Transportul pământului bun ce inlocuieşte pe cel degradat cu roaba pe distanţa de 50 m.. cu amestecare manuală.

. in grosime de B cm din terasamentul CF.Politura suprafaţei platformei după săpare.M .. . prin decaparea platformei.Săparea.f. Bcm.Decaparea pământului din platforma căii pe o grosime mai mare de 8 cm care se va el.---'----- 93100600199001 Muncitor necalificat 14214022003931 Balast pentru betoane 0-71 mm S 1667 Manoperă 1 m31 1 ore 1 TOTAL ore 93100600199001 Muncitor necalificat Consolidarea terasamentelor. in cazul in care sapa se impune a fi realiza altă cotă de nivel.Transportul apei cu găleata pe distanţa de 50 m . in inchidere de linie c.Transportul cu roaba pe 50 n a cimentului. Cuprinde: .Spălarea pământului degradat in vederea inlocuirii.Evacuarea eventualului excedent de pământ rezultat după executarea şapei.Prepararea asfaltului in malaxor de asfalt manual.----J . . ~_ DENUMIRE RESURsA Manoperă r::: CANT 1 ore 16. A1 . transportul cu incărcare-descarcare a pământului loessoid pentru consolidare . . . B1 . inclusiv readucerea şi compactarea. Nu se cuprinde: .balast Cuprinde: .Transportul cu roaba la 50 m a pământului degradat.Aruncarea cu lopata a cimentului peste pământul afânal.Pământ stabilizat (Ioess) B1 .Spargerea bulgărilor de pământ.Polilura manuală a platformei CF la nivelul la care se realizează stratul suport al şapei. .Transportulloessului preparat cu roaba pe 50 m. .pământ şi ciment.Aprovizionarea apei (transportul) de la sursă la obiect. . .Amestecarea prin greblare a pământului cu cimentul.Evacuarea pământului degradat cu auto.Afânarea prin săpare a pământului ce se stabilizeaza prin amestecare cu ciment pe o !. -'""r U.17 TOTAL ore 6. in straturi uniforme de 20 cm grosime a loessului. cu sapa din: A 1 . 50 m. cu: Hidroizolarea platformei caii ferate. diferită de a platformei căii.asfalt turnat de 3 cm grosime. compactarea manuală in straturi uniforme de 20 cm grosime a balastului. Se masoara la metru pătrat de sapă de impermeabilizare a platformei. . transportul astaltului de la malaxor lE aşternere pe distanţe de maxim 50 m şi aşternerea lui in strat de 3 cm grosime.Împrăştierea cu lopata şi compactarea cu maiul. intre două straturi de nisip de 10 cm grosime. .--. _ COD __ . ..Aşternerea nisipului În straturi uniforme de 10 cm grosime ca strat suport al şapei şi ca protecţie al şapei.Compactarea cu maiul de mână a stratului de 8 cm din pământ amestecat cu ciment. . . Se măsoară la metru cub terasament stabilizat.. cu roaba pe 50 m..Transportul cu roaba al nisipului din stratul suport şi stratul de protecţie al şapei pe dist. separat. . .17 TsJ03 COD I I DENUMIRERESURSA Materiale ---·----·-·---------""~1--· -.Stabilizarea pământului loessoid prin amestecarea manuală cu apă. realizarea pantelor de scurgere si umplutura de inlocuire. Nu se cuprinde: .dacă nu se poate lua din raza de 50 m a lucrării. . . .Împrăştierea.Transportul balastului pentru inlocuire. . . ~ 132 133 .

64 - ~ 0.0164 0. Cuprinde: Cuprinde: .Transportul materialului textil netesut şi a scoabelor de la magazia punctului de lucru la locul de punere În opera.CANT scoabe pe melru pătrat.77510.775 / kg 0. cu doua 134 \ 135 .~-~--- f.21 TsJ05 Pozarea avantuburilor Protejarea terasamentelor. ~ 2653102100880 1421102200068 1421202200525 2320322600177 2320156200949 2651122100402 Filer de calcar saci S 539 Pietris ciuruit nes palat de riu 7-16 mm S 1667 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.177 I ~2_~7000~~ I I I 001 0.platformele terasamentelor de CF şi drum.305 0.04 0.01 0.0-7. . . Material lextil netesut NETESIN m /0.taluze.39 71230200111001 7134030012200 -------------.Derularea sulului de pânză. care se evaluează separat. contra ravlnărilor. 81 .__ ore / ore T:.. efectiv protejată cu Netesin.241 0.15 0.Prepararea laptelui de ciment cu malaxor de mortar şi introducerea lui În foraj.:-Fierar belonist Izolator hidrofug .17 0.::.03 0...interiorul drenurilor ca filtru invers.Evacuarea materialelor rezultate din curăţarea suprafeţei de terasament protejata cu Netesin.31 0. de suprafaţa orizontală.. drumuri tip D 25/40 S 754 Motorina pt.:OTALre o 17112173298831 2875276311528 Scoabe din oţel Manoperă -.06 2. cu panza netesuta NETESIN. .Săparea.10 m. Nu se cuprinde: . pentru injectii si cimentarea lor TsJ06A pe: Al . cu auto.Curătarea suprafaţei taluzelor sau platformelor CF sau drum. verticala sau Înclinată.91 0.~N~Ail : A1~ .02 0.286 6.0 mm S1667 Bitum pt. masurarea şi taierea la dimensiune a fâşiilor şi întinderea pe suprafaţa terasamentului a Netesinului.Pozarea avantubului metalic D+114x4 mm cu lungimea de 1. Nu se cuprinde: Executarea forajului pentru pozarea avantubului. Se măsoară la metru pătrat.19 0. .42 1. Se masoara la metru linear de avantub pozat.04 Utilaje Mala~or manual de asfalt pînă la 600 I 0. Cl .03 0.177 0.177 0.Prinderea (fixarea) fâşiilor de Netesin alăturate pe porţiunile de suprapunere de 10 cm.333 I kg 10.2 COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.motor dieselld -25 S 240 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 Manoperă 7129040010 110 Asfaltator 7112020030100 7129020012800 7111020030200 9310060019900 Specialist Pavator Miner Muncitor necalificat TOTAL ore ore ore ore ore ore kg m3 m3 kg Al 81 21. .775/0.03 0.M 0. montarea şi demontarea sprijinirilor de maluri şi umplutură drenantă la TSJ05C1. .

de la poziţia verticala la cea orizontala. imp.72 0.Mf-I CANT . de: A 1 .Jntreţinerea utilajului În funcţiune.0061 8113020070100/ 7137010011500 Sandar Instalator electrician I 137 are ore I 0.categoria B 1 . I a II-a a III-a a IV-a a V-a a VI-a a VII-a 1 m I 0.Executarea Nu cuprinde: .008 I 0.004 0.grupa 4.012 I buc I 0. .012 buc 1 0.012 I buc I 0.008 I 0.23 1. kg 14.2761 12862507307330 1.001 1 0.categoria 01 .03 28625073073281 2862507344156 128625073441441 128625073441321 120025073441201 27221 07356446/ / 2875237309613 125133066197981 126811160021771 2411115904512/ / 2746133809639 124135473081641 Cap c~rotier tara inserţe pentru foraje Sapa In trepte armata Cu Wldla 0=114 S 328 Sa~ in trepte armate cu Widia 0=104 S 328 Sapă În trepte armate cu Widia 0=92 S 328 Sapă in trepte armate cu Widia 0= 76 S 328 Tub carotier Cleşti pentru foraj cu lanţ şi talci duble 4" Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 .03 ore 0.035 / kg 0.0065 TsJ07 2952270003817J~a!axor I 0.categoria E1 .Manevra prajinilor de foraj În zona de lucru.003 I 0.071 / 0.categoria F 1 .004 I 0.0021 buc 0.004 1 kg 10.41 0. .Montarea habelor şi a furtunelor de aspiraţie şi de refulare.004 1 buc 81130200701001 Sondor TOTAL Ullla.008 0.004 I 0. = Schimbarea sapel.008 \ 0.012 0.0921 1 buc 1 0.009 0.Alimentarea Se masoara amen~arilor locale de mici proportii.31 3.0060. pentru consolidari si etansari de terenuri.001 1 0.COD_ ··-·---T------L____ Ciment portland P 40 saci S 388 Teavaconstf SIc114x40LT35 DENUMIRERESURSA Materiale I U._EE~1'G: : buc \ 0._ _~ mort~r 200 I acţionat electric 1 ore 1 0. .01-24g/bc Oxigen tehnic gazos S 2031 Sirma trefil.106 I 0.categoria C1 . şi stocaea În agitatarul tampon şi În habe a noroiului de faraj. la melrulinear de faraj.002 Foraj rotativ cu circulatie directa.Executarea forajului prin procedeul rotativ cu circulaţie directa.68 1 I \ 136 .14 1.Cap carotier cu inse~ie Widia pt.105 0.0084 m31 0. faraj apă 180/13 mm Manoperă 0.Prepararea .Pregatirea de pornire şi pomirea instalaţiei.j 2651122100024 2722103110246 4100116202818 2513306619798 .004 \ 0.1841 1 I r 1 kg 1 0.00481 0.de 16. Placuta met. .008 I 0.004 I 0.002 0.004 1 0. cu diametrul de 90-130 mm.001 1 0. cu ap~industriala in timpul forajului cu circuit cu apa.53 0.003 1 0.004 Materiale S404/1 CLA m m3 m Apa pentru mortare şi betoane S 790 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Manoperă COD I I _ DENUMIRE~Esu~s~ .5 mm CuZn37 S 390 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 I~ 1 ore 0. netubat.012 \ buc 0.001 0.00241 0.dur(widia)bk15.categoria G1 .009 0.alama rotunda 0= 5.categoria Cuprinde: .

-Executarea forajului prin procedeul rotativ cu circulaţie directă.003 0.25 8.02 0.01 0.Extragerea tubaj ului.008 I M~~i~-2413547308164 \ Carbura de calciu tehnica (carbid) S 102 81130200701001 7137010011500 Sondor Instalator electrician TOTAL Utilaje I ore ore are / 7.681 11.86 1 B1 1.008 0.016 0.17710.012 0.016 1 \ buc \ 0._----Utilaje 29522700036221 Maşină de forat pe şenile FAN 35 acţionata electric 1 ore 1 0.39 /9.024 0. _ Schimbarea coroanei circulare şi a şapei de foraj.024 0.008 \ 0.184 \ 0.028 0. cu tub de protectie cu O maxim=146 mm.012 \ 0. 138 139 . _ Executarea amenajarilor locale de mici proporţii.0132 0. .368 \ buc \ 0.01 0.2481 kg 0.024 0.categoria B 1 .012 1 0.----~-~~ U.23 13.gr buc buc buc buc buc buc buc m kg 0.01-24g/bc imp.dur{widia)bk15.028 0.004 \ 0.113 CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURS ~ I .68 Foraj rotativ cu circulatie directa.008 0.028 0.categoria 01 . antrenat de instalatia de foraj. foraj apă 180/13 mm Manoperă 1 m31 0.007 0.007 0.024 Cuprinde: _ Pregătirea de pomire şi pornirea instalaţiei.018 0.015 0.028 0. 24111159045121 Oxigen tehnic gazos S 203t 2746133809639 1 Sirma trefil.871 12.006 0.02 0. Unitarea de măsură: metru linear de foraj.014 COD DENUMIRE RESURSA ~_[~~J--B~]-~Jji \ kg \ 0.----_.02 0.09 1 D1 6.02 0.016 \ 29522700036221 Maşina de forat pe şenile FAN 35 actionata electric 1 ore 11.48 1. 1 0. 1 0.478 11.02 0.004 \ 0.276 \ 0.53 \ 2862507344156 \ Sapă În trepte armată cu Widia D=114 S 328 \ 2862507344144 \ Sapă in trepte armate cu Widia 0=104 S 328 I 0. in teren de: TOTAL DENUMIRE RESURSA TsJ08 -- . _ Manevrarea garniturii de foraj.024 0.004 0. _ Manevrarea tubajului şi a prajinilor de foraj in zona de lucru.092 \ 0. inclusiv tubarea.alama rotunda 0= 5. introducerea şi extragerea. 1 0.87 2.024 0.21210. Nu se cuprinde: _ Prepararea şi stocarea În agitatorul tampon şi in habe a noroiului de foraj.36111.[~~--'-I COD CANTlTAŢI U.5 mm CuZn37 S 390 Cap carotier cu inserţie Widia pl.M E1 F1 G1 I 2862507307328 2862507344156 2862507344144 2862507344132 2862507344120 2722107356446 2875237309613 2513306619798 2681116002177 A 1 . _Întreţinerea utilajului in funcţiune.021 46 54 644 ----·t=e---CANTITAn-----kg 1 buc 1 24135473081641 Carbură de calciu tehnică (carbid) S 102 12862507307330 0.categoria I a II-a a III-a a IV-a Materiale Cap carotier fără inserţle pentru fa Sapă in trepte armată cu Widia 0= Sapă in trepte armate cu Widia 0= Sapa in trepte armate cu Widia 0= Sapă in trepte armate cu Widia 0= Tub carotier Cleşti pentru foraj cu lanţ şi fălci du Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm Placuta met.143 1 0.255 \.87 11.84 1 C1 4.---.28 1.categoria C1 . _Montarea habelor şi a furtunelor de aspiraţie şi de refulare.004 0. _Alimentarea cu apă industrială in timpul forajului cu circuit de apa.M A1 ore 0.028 0. 16.307 1 0.

de 16.dur(widia)bk15.galerii.008 0.21 I 0.006 I buc buc 0.741 3.exec.001 0. cu tuburi PVC cu manşetă.001 1 0.006 0. inclusiv procurarea şi asarns tuburilor.012 1 buc 1 0002 1 0. 2746133809639 m31 0.·-··-r---[ COD CANTITĂŢI U.4 S 6675/2 Garnituri cauciuc pres cu inserţii Piesa metal.016 1 Cap carotier cu insertle Widia pt.69 4.87 2. imp.08 2722103304835 2413527345136 2521216700999 2513736601832 Teava inst.003 1 0.c. Cuprinde: _ Prepararea şi introducerea suspensiei de apă-ciment bentonită-silicat de sodiu. 128625073441201 128625073073301 2722107356446 2862507307328 2513306619798 126811160021771 24111159045121 1 / buc 1 0. ( 29522700036221 Maşină de forat pe şenile FAN 35 acţionată electric 1 ore / 0.12 0. _ Prepararea şi injectarea sub presiune a suspensiilor pentru consolidare sau etanşare.012 PVC sau tubul cu manşon.necoezive.004 00081 0012 ~ 1 Tuburi inglobate in masa suspensiei.003 Nu se cuprinde: . 141 .1061 0.201 1 0.idia 0=76 S 328 ~.009 0.37 1.I( O.006 / / buc 1 0.004 1 0.016 0.002 1 0.18 5.injectii in camas.303 1.20( 3/4) OL 321 S 7656 Silica! de sodiu soluţie tip SD S 2902 Ţevi din p.001 1 0.1 - .004810. kg kg m3 0. in faraj.M A1 B1 C1 D1 DENUMIRE RESURSA 2B625073441" Sap"ntre~ea"""I"".005 0.01-24g/bc Oxigen tehnic gaz os S 2031 Sirma trefil.004 1 0. cu tuburi PVC broşate. 12722103111276/ 128752373096131 S / m / 0.004 / 0. Widia""" S 328 Sapă in trepte armate cu W.neagra nefil.5 mm CuZn37 S 390 Teavaconstf 404/1 CL.08 6.24 I 0.m .374 I 0.7391 1.18 2875276311607 2811236310043 4100116202818 2052152958990 1422102205525 2651122100024 2416406110467 a conducI.004 0.2 Cleşti pentru faraj cu lanţ şi fălci duble 4" Manoperă COD DENUMIRE_RESURSA Materiale -_-A!_I 7137010011500 8113020070100 1 Instalator electrician Sondor TOTAL Utilaje I orei ore ore 0.rigid tip m 50x 2.9 7. B1 .v.008 1 0.001 m kg 10. faraj apa 180/13 mm Tub carotier Cap carotier fara inserţie pentru faraje Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Placuta mel. la foraje pentru consolidarea sau etansarea terenurilor A 1 .008 1 0.002 1 ------.tch 11-81 in dep S 2340 Apa pentru mortare şi betoane S 790 0.002 0.005 / 0.01081 0.Forajul găurii.071 1 0.. Unitatea de măsură: metru linear de foraj echipat pentru injectare.( I 6.004 0.2 1.153 4. 140 t' .003 0.004 0. .02011 0..---------[-1--CANl ~: m kg m kg 0.1421 0.01 1.puternic fisurate. _ Introducerea şi testarea tubului broşa! sau tubului cu manşetă. _ Montarea dispozitivului -trepied la varianta A 1 şi introducerea broşei sau a pakerului În tubforajului pe timpul injec!ării. _Acţionarea broşei sau a pakerului şi supravegherea _ Demontarea şi spălarea instalaţiilor pentru injectare.1 o () dec.002410.( Lemn de foc de foioase tari L=1mlivrabil Benlonita macinata activata Ciment portland P 40 saci S 388 Codez 100 adeziv pentru lipi! PVC kg kg kg kg 14.43 1.006 0.de trecere etansa prin zid Stut pl.alama rotunda D= 5.grupa 4.029 0.A SIc146x100LT35 I 0.012 0.035/ 1 kg 0.008410.

Manipularea şi dozarea componentelor suspensiei in (AlT).063 0._- CANTlTAŢI Materiale 2875237:109613 2811237331381 2875276311607 2722103209839 Cleşti pentru foraj cu lant şi falci duble 4" Pakere pentru injecţii in subteran 11-81 Piesa metal.M 1-I Cuprinde: .Realizarea forajului. Se masoara la metru cub de suspensie pereparată pentru injectare.15 I .silicat de sodiu şi acetat de etil in proporţie 4._--_.5kw Amestecator de suspensie tip AC -2 Pompa pneumatica de injecţii tip HANNY ore ore 15. Nu se cuprinde: -Injectarea suspensiei.01 I ore I ore 1 0. . .suspensie 5.02 TsJ11 Prepararea suspensiei pentru injectare in faraje.s. .I 101 603 l!i l!i \ 142 143 .I . ._-_.02 0.5:1.3 mm S 8540 Manoperă ------------'--1 U. cu ajutorul apei pompate. Cuprinde: .15 81130200701001 7214240021800 Sondor Lăcătuş mecanic TOT AL TOTAL Utilaje Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt.Supravegherea forajului pe timpul injectarii. COD DENUMIRE RESURSA Materiale 24133373458511 2413527345136 Soda calcinata usoara cal.Menţinerea manşetei de cauciuc umflate. .063 0..001 1 kg kg 15.Curăturea şi spălarea instalaţiei şi a conductelor dupa folosire... . .Pregatirea şi punerea in funcţiune a ameslecălorului cu Înaltă lurbulenţ~ (AlT).M CANT m 10. ' . bentonită şi silicat de sodiu in proporţie 18:10. faţa de consumurile Inedii reprezentative prevăzute in norma.t~ ..09 3.063 0.06 1 0.5:1. 1 na2 ca3 minim 98%' Silicat de sodiu soluţie lip SD S 2902 U.Variaţia canntătlor de componenţi ai suspensiilor. .09 3.06 3..~~I 71360200116001 8113020070100 Instalator sanitar Sondor 2952270003823 2952270003823 2952270003349 -- i CANT DENUMIRE RESURSA Manoperă U.ciment şi silicat de sodiu in proporţie 50: 1.1. A 125x 5/0LT 35 S 530/1 buc buc kg m 0.15 3.'. Se măsoară la metru linear de foraj ce se injecteaza. .03 0.de trecere etansa prin zid a conduct.Prepararea şi injectarea suspensiei.ciment şi silicat de sodiu În proporţie 35:1.001 I A2 I 81 0.Idem a agitatorului tampon şi cuplarea lui prin conducte sau furtune cu ameslecatorul. . .•. ' ---~_.-'-'..~.13 ore 5.063 0.Asamblarea şi introducerea obturatorului in foraj.M A1 I COD 81 2513306619906\ DENUMIRE RESURSA Tub de oxigen pn 10 dn 6.ciment.ciment.066 0. in forje Al A2 81 82 Cl ._=COD ___ DENUMIRE RESURSA I CANT U. .23 ore ore ore 0. '--'-'-'-'-I"~~ .1 1 ore 0. bentonita şi silicat de sodiu În proporţie 15:12. Teava constf. Nu se cuprinde: .Al .din: TsJ10A Obturator gonflabil. .

CANTlTAŢI COD 4100116202818 1422102205525 2651122100024 DENUMIR. a presiunilor de injectare şi a timpilor de injectare.-----L u.-_ __ _---.4817. ..05 TsJ12A Injectarea suspensiilor pentru consolidarea sau etansarea terenurilor.Citirea şi inregistrarea cantităţilor de suspensii injectate.035 20. geot._L _ Mate .4 Sondor TOT Al 81130200701001 3111010080200 Sondor laborant fizico-chimice.1 - S 790 m3 kg kg m 0.87 r- CANT I I 0.83 ore 3.74 TOTAL ore 15._B1 COD 2952270003823 DENUMIRE RESURSA Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pLsuspensie 5.04110.92 2. .M A1 m3 kg kg 0.Pregătirea instalaţiei şi punerea in funcţiune..t n 12 ca3 minim 98% Silicat de sodiu soluţie tip SD S 2902 Acvafil pasta Md 97-78 Acvafil pasta Md 97-78 Apă pentru mortare şi betoan Bentonita macinata activala Ciment portland P 40 saci S 188 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Mano peră ! 2722103304859 2413337345851 2413527345136 4526627300801 4526627300801 4100116202818 1422102205525 2651122100024 2513306619798 Im kg kg kg kg 7.638 1 ore 18. 9 TOTAL Utilaje 29522700038231 2952270003823 Amestecator de suspensie tip AC -2 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt. --.-------.Spălarea instalaţiei şi echipamentelor de injectare.12 1.05 U.2 0. Se masoara la metru cub de suspensie injectatâ.M A2 0. . CANT CO~ DENUMIRE RESURSA U.6381.suspensie 5.iale Ţeava inst.82 ore 10.M 82 C1 _____ .281 ore 2.----_.04 .32(11/4) oi 32 1 S 7656 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Manoperă I mi m 0..m .Utilaje 29522700038231 Amestecător de suspensie tip AC -2 I ore I 3.MI-. 2.03 - 1010 15. Nu se cuprinde: -.075 221. ! Ţeava inst. manomelre inregistratoare etc.82 - --~---.03 0.m .Remalaxarea şi menţinerea in stare de suspensie a amestecului in timpul injectârii. .neagra nefil.863 1.04 DENUMIRE RESURSA 1.08 - B21 L~~JTI'381_?-.835 157.83 145 144 .cantitatea de suspensii injectate care se prevede ca articol de deviz separat prin aplicarea normei TSJ 11.5kw ore 11.6 9.4 345..638 1.01 2. manometrelor cu dispozitivele de protecţie. .1 274.neagră nefil.5 - COD - 0. cu pompa de injectie 1 ore Cuprinde: .~ el 771.05 13..Injectarea suspensiilor pe paşi tehnologici determinaţi de natura terenului.32 [11/4) Ol 32 1 S 7656 Soda calcinata usoara cal._~!~ _ CANT I 2722103304~591 2513306619798 _! Materiale / ore /12.96 ore 3..7 81130200701001 1 ore \2. .5k~ U.9212.Proba de circulaţie a suspensiei in echipamentul de injectare din foraj.ERESURSA Apa pentru mortare şi be toane S 790 Bentonita macinata activ ata Ciment portland P 40 sa :i S 388 Man operă 8113020070100 1 Sondor 3111010080200 laborantfizico-chimice.1 15.86311.Montarea şi demontarea furtunelor de presiune.83 255 304. .

.45 TOTAL ore ---------.Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul În zona de lucru. Degajarea capului pierdut de la talpa forajului.' Materiale 2875276311607/ Piesa metal.M __ .de trecere etansa prin zid a conduct.. la forajul cu tub antrenat de O maxim=146 mm TsJ14.11' 0. .Curătarea şi spalarea tubajului.M-= Utilaje 29522700038231 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 ptsuspensie 5.de glisare a cofrajelor pres.45 / kg /6.M f.M 1----.Manevrarea tubajului În zona de lucru şi stivuirea lui.hidr._CANT U. . . . 70 kg/cmp 2952270003612 Excavator pneumatic de piloţi pz-4 0.11 TsJ13A Extragerea tubajului de protectie cu O maxim=145 cu extractorul hidraulic de 80-120 tf. COD 1---.COD . Nu se cuprinde: . DENUMIRE RESURSA I U.276 ore 1.46 \ ~. --~.Manipularea prajinilor sau a tijelor metalice folosite pentru degajarea capului pierdut de la talpa forajului.____ --]-:E CAr U.. Cuprinde: Cuprinde: .Montarea utilajului (extractorul hidraulic şi a grupului de pompare) şi calarea lui. Manoperă 8113020070100/ Sondor / ore 13.Scoaterea din foraj a prajinilor sau lijelor metalice şi depozilarea lor.Filetarea sau refacerea filetelor degradate.276 / Utilaje 2952270003805 Pompă ptinst. Se masoara la bucata foraj lubat.- . Se măsoară la metru linear de tubaj extras.--_. 147 146 . . _-------------.001' I 0._---ore /1. inclusiv demontarea manuala a tuburilor extrase mm. • Extragerea coloanei tubate cu extractorul hidraulic.3.05 DENUMIRE RESURSA Materiale 28752373096131 Cleşti pentru foraj cu lanţ şi falci duble 4" ManoQeră 81130200701001 Sondor TOTAL 1 ore ore 1 buc 10.--I CANT I I COD I DENUMI:~:~U_~~ .5kw 2952270003349 Pompa pneurnafică de injecţii tip HANNY -------. ..Introducerea În foraj a prăjiniior sau a tijelor metalice şi manevrarea lor pâna la desprinderea capului pierdut de tubaj._-_.46 0.Demontarea tronsoanelor de tubaj extrase prin defiletare cu ajutorul cieştilor cu lanţ şi falci manual. COD I I u DENUMIRE RESURSA •• _ CANT U.

pretensionati. Cuprinde: .TsJ15A Spalarea cu apa a forajului.Deplasarea utilajelor de la un foraj la altulin zona de lucru.-----~ COD 81130200701001 Sondor DENUMIRE RESURSA CANT U. T! Tirant] de ancorare in teren.42 NOTA: Cantitatea de suspensie pentru umplerea forajului se stabileşte prin proiect. .lucru subter. . . in Conformitatecu prescripţiile tehnologice.Montarea habelor şi furtunelor de absorbţieşi de refulare . 148 \ 149 .Executarea spalarii cu apa a forajului. .105 TsJ16A Injectarea de umplere cu suspensie de ciment a forajului pentru titanti de ancorare. .---.Ordonarea sărmelor SBP pe suportul dopului de separaţie şi matisarea cu sârmă neagră ~ mm pe lungimea dopului de separaţie. fixati in teren Cuprinde: . . Nu se cuprinde: .~~NNY 1 ' ~ 41001162028181 Apa penlru morlare şi beloane S 790 m3 1 Manoperă 81130200701001 Sondor 1 ore 1 0.42 inaltă pres.1-20kw ore 10.Montarea habelor şi furtunelor de absorbţie şi de refulare. Însemnarea şi taierea la lungimea necesară a sârmelor.5 mm a fascicului. . executata inaintea injectiei de umplere .Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul.M~ TOTAL ore ------- --~--------Materiale I I I 2 Utilaje 29522700033491 Pompa pneumatică de injecţii ~~. .Descolăcirea colacilor şi indreptarea SBP.Aşezarea pe bancul de lucru al sârmelor SBP şi introducerea distanţierilo'r la poziţia preva proiect. pentru care de aplică norma TSJ11.Montarea utilajelor şi calarea lor pe locul de lucru. funcţie d natura terenului şi permeabilitate. Nu cuprinde: . confectionati din fascicule SPB.Aprovizionarea Cuapa a punctului de lucru. cu D=7 sau 5 mm I ~~~321J§~_c!ropomPă multie~e TOTAL Utilaje ore 0. .Executarea buclelor la raza prescrisa in proiect. I COD L___ OENUMIRERESUR~ Materiale ------]3 1: 1 1 ore I 25133066197981 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 . 2722103304835 Teava inst.Matisarea cu sârmă neagră 0=1.Prepararea suspensiei de ciment.20( 3/4) al 32 1 S 7656 Manoperă -----1-. Se masoara la bucata foraj spalat cu apă.rn .Injectare de umplere a forajului cu suspensie de ciment.Masurarea. .neagra nefil. . Cuprinde: .Montarea utilajelor şi calarea lor pe POzitia de lucru. 8. in dreptul distanţierilor. .

_--_.neagra nefil. in vederea refolosirii ei. .46 150 151 ..02 0.M 1--I I 0..5 OL32 S 889 Piesa metal. fixati in teren 71230200111001 7214240021800 Fierar betonist Lacatus mecanic 1 :~: I ~:~..in cazul utilizării tubului cu manşete integrat in opera (pierdut in întregime) se vor face corecturile rezultate din înlocuirea de material.33 m 1.de trecere etansa prin zid a conduct.. Ţevi din p. Se măsoară la metru linear de teacă de protecţie.Transportul local in zona de lucru a materialului inclusiv transportul tirantului gata confecţionat la depozitul de tiranţi finiţi. - CANT - I kg mlo'04 ~.11 0.Spălarea ţevii de injecţie recuperata. COD DENUMIRE RESURSA Materiale -----·------EE CANT U. . Cuprinde: .05 0.rigid tip m 75x 3.M . --.(Pantzer) Rasina epoxidica 040 25 S 6990 TsJ19A Teava metalica de injectie.Introducerea fasciculului de sârme SPB În' teaca de protectie. .17 Materiale Otel beton profil neted OB 37 D=20 mm S 438/1 Sirma otel beton precompr. .-_. de trecere etansa prin zid a conduct.2 Se cuprinde: .----Materiale 27221033048351 2811236310043 Teava t~st.05 CANT U. confecţionată conform detaliilor din proiect. pentru tiranti de ancorare. dec. Se masoara la metru linear ţeava de injecţie gata montata inainte de injectare.Se admite o blocare (imposibilitatea tiranţi..01 1. de tirantul de ancora re În zona dopului de separaţie.Confecţionarea tecii de protecţie a !irantului şi executarea mufarilor necesare.. odaia cu confecţionarea tiranlului.v. pretensionati. cu 0=75 mm. de recuperare) a ţevii metalice.tch 11-81 E -.p. COD DENUMIRE RESURSA .6 S 6675/2 Manoperă kg 10. Tub izolat tip i. Se masoara la kilogram tirant gata confecţionat conform proiectului de execuţie. _"-". NOTA: .Montarea capacului de inchidere a tecii la capătul dinspre exterior al tirantului. -'.012 0. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 Sirma moale obisnuita 0= 1. la douazeci echipări de TsJ18A Teaca de protectie din polietilena. pe zona liberă a tirantului.c.M 1 3 COD 2710602000236 2734102005975 2320322600048 2710503803166 2875276311607 2521216704505 2416407336680 '--_"DENUMIRE RESURSA _ . .20( 3/4) OL 32 1 S 7656 Stut pt.Matarea extremitaţilor dopului de separaţie şi umplerea cu mastic de bitum topit a interspaţiilor dintre sârme SBP şi teaca pe lungimea dopului de separaţie..Detaşarea prin deşurubare a parţii mobile a ţevii de injecţie (de la dopul de separaţie la capatul exterior al lirantului) dupa injectarea laptelui de ciment.injectii in camas.-.e..m .025 7123020011100 I Fierar betonist TOTAL Iare ore 1017 0. ----- TOTAL ore 0. ----~----------. . ancorati in teren . pentru tiranti pretensionati.. U..e'Xec..Prinderea părţii fixe a ţevii de injecţie. 28752763116071 2521216701010 Piesa metal.025 0. conform detaliilor din proiect.galerii.neteda SBP1 0= 7 mm S 6482/2 kg kg kg kg kg m kg Manoperă Bitum pt.Confecţionarea şi fixarea pe distanţieri a centrărilor.

Se măsoară la bucata tirant introdus În foraj. ~ ~~A~~Y___ ~ . pentru formarea bulbului de scelment la tiranti ancorati in teren 71230200111001 Fierar betonist TOTAL 1 ore 10.03 0. de 20 m.m .Manevrarea tubajelor.Transportul prin purtare directă a tirantului. suspensiei de ciment injectabila.M r--- 2513306619798 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Manoperă I TOTAL mi m 0.M f-- TsJ21A I I m 10.Procurarea şi pregătirea tirantului ca material..13 Cuprinde: . Cuprinde: .05 4. . . . . ~ CANT U. privind absorbţiile reale. conform indicaţiilor din proiect.12 Injectarea cu presiune a suspensiei de ciment.5kw ore 1. pe o distanţa de maxim 200 m pe teren accidentat.---------------Tub cauc.Montarea hablelor şi a furtunelor de aspiraţie şi de refulare. 152 153 ! .-.--.Deplasarea Nu cuprinde: .Sporul pentru condiţii tehnice deosebite de lucru. inclusiv curătarea şi spalarea acestora.054 ~ :::. 4. Nu cuprinde: .22 ore 4. ____ COD Materiale . -------_. aplicând norma TSJ11 .neagră nefil. un spor de 24% la norma TSJ20A 1. la metru linear bulb de scelment gata injectat. NOTA. spaţiu de manipulare restrâns şi teren accidental. Pentru liranţi c~ lungime mai mare de 20 m şi maxim 35 m se acordă pentru fiecare diviziune de 5 metri in plus peste lungimea de 20 metri.04 81130200701001 . pana la lungimi de 20 m . .13 ore 0.6 mm ni 4995 Manoperă 2513300619865 I -------------DENUMIRE RESURSA CANT U.' Sondor 1 ore 1 4.32(11/4) -COD DENUMIRE RESURSA Manoperă al 321 S 7656 CANT U.77 2952270003823 2952270003349 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt. care se evaluează conform datelor din proiect pe experimentari anticipate).::a~:~:~:a~i:::~~~:.pn= 45 atm d~ 32. ._.22 81130200701001 9310060019900 Sondor Muncitor necalificat TOTAL I ore ore 13. .72 ore 1.Injectarea suspensiei de ciment În forajul tubat.-. .COD --.Prepararea (determinate Se masoara utilajelor de la un foraj la altul in zona de lucru. TsJ20A Introducerea tirantului in foraj.M f----- DENUMIRE RESURSA 27221033048591 Ţeavă inst. concomitent cu extragerea tubajului pe zona bulbului de scelment. 2952270003612 \.Montarea utilajelor şi calarea lor pe locul de lucru. .--_ . :~: ~:~~. manipularea acestora in zona de lucru.suspensie 5.Lansarea tirantului in foraj pe o lungime maximă.

Se măsoară la bucata fascicul ancoraj. pentru a verifica rezistenţa bulbului de ancorare.Tensionarea În mai multe trepte pănă la forţa totală de tensionare a tirantului din fascicule SPB._---------:--. . interiorul tecii de polietilena in TsJ23A Tensioriarea de proba a tirantilor de ancorare.-. .M~ COD Cuprinde: . . -Introducerea eonului de inventar al presei şi ordonarea sârmelor pe con. ---2651122100024 2875276311607 1422102205525 4100116202818 Materiale Ciment portland P 40 saci S 388 Piesa metal.t~ ore 2._--jl1 __ CANT U.883 re ~ l. .53 Electropompa pretensionat armături inalla presiune 4.---.Injectarea pastei de ciment În interiorul tecii şi al capului de blocare.t.Introducerea rozetei de declavetare Între sârmele SBP.J ore 0.Montarea hablelor şi a furtunelor de absorbţie şi injectare._-_ DENUMIRE RESURSĂ - . __ .Racordarea furtunelor Între electropompa de inalta presiune şi presa (cricul de blocare). .Demontarea cofragului metalic de inventar de la capatul de blocare. J.Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul in zona de lucru. conform reţetei prescrise În proiect.883 0.Prepararea suspensiei de ciment.Demontarea presei pentru efectuarea lucrarilor pregătitoare tensionarii definitive a tirantului conform normei TSJ24.. -lmpanarea rnanuală a sârmelor pe con şi inel de inventar.Spalarea utilajelor de injectare. ..5kw Presă de pretensionat armaturl -----~--_. pentru verificarea stabilitatii bulbilor si mentinerea fortei de tensionare Cuprinde: .Montarea dispozitivului de susţinere a presei la poziţie. . .. Bentonita macinata activata Apa pentru mortare şi beloane S 790 Manoperă 8113020070100/ Sondor TOTAL / ore / 6. -Introducerea presei manual. .-.53 3.187 ~~ 87 NOTA: În funcţie de prevederile din proiect privind diagrama de tensionare.. .---. -~-[----------_.57 ore 6.Montarea cofrajului metalic de inventar la capul de blocare. ----------}~Ml=DENUMIRE RESURSA li U. Se masoara la bucata tirant cu lungimea maxima de 20 metri.3 0.4 0.Montarea utilajelor şi calarea loe pe locul de lucru. folosind şi dispozitivul de susţinere. .2 7123030012500 COD -. -. . se poate repeta operaţia cuprinsă În norma TSJ23' pentru forţele şi numărul de relaxati prescrise.de trecere etansa prin zid a conduct.M o CANT ----- I! -----------------Manoperă / Montator prefabricate beton --- __ / ore TOT AL Utilaje ore I 3.2 15.TsJ22A Injectarea de protectie in zona libera a tirantului. \ 154 155 .57 2952270003338 2952270003202 2952270003823 2952270003349 Amestecător de suspensie tip AC -2 ~~mpa 'pneu_matica de injecţii tip HANNY kg kg kg m3 20.

-Introducerea conului de ancoraj intre sârmele SBP.pod tip inel-con pt.Racordarea furtunelor de lnaltă presiune de la electropompa hidraulică la presă şi la cricul de blocare.lndepărtarea capacului de etanşare a tubului de trecere.6 m.fas.07 3.Blocarea conului ancorajului. l. .Degajarea betonului intarit din zona tubului de trecere a tirantului prin pereţi mulaţi. inclusiv fixarea prin puncte de sudura pe placa de repartiţie.Degajarea gurii forajului pe adâncime de circa 0. -.07 ore .de trecere etansa prin zid a conduc\.Curaţarea tubului de trecere.Montarea inelului de ancoraj pe aparatul de reazem. .Trecerea poziţiei şi introducerea aparatului de reazem pe fasciculul din SBP. _ buc kg buc ~~M Cuprinde: a) Lucrări pregătitoare: . prin batere şi repartizarea sârmelor pe conturul conului.-. . Garnil.Introducerea rozetei de blocare. 157 156 . . prin aşezarea ordonata a sârmelor.-1 .Montarea dispozitivului de susţinere a presei la poziţie.0 \ ore 15.Montarea tijei de blocare.Tensionarea in 3-5 trepte păna la forta prevazuta in proiect şi aşteptarea cu stanonăr: de circa 20 minute. -Introducerea inelului de strângere a fascicului pe rozeta de blocare. -Introducerea con ului de inventar al presei intre sârme şi ordonarea acestora pe con. Se măsoară la bucată fascicul tensional. 2811236309290 2875276311607 2513736601765 Ancoraj mel. .-.TsJ24A Tensionarea tirantilor ancorati in teren si blocarea cu ancoraje inel-con . DENUMIRE RESURSA Materiale l --t-CA.--COD --. . b) Lucrări de tensiune: . . .. . .5 mm doua câte două vecine. .Introducerea intre sârme şi in presa a rozetei de declavetare. . -Introducerea presei manual.Demontarea presei şi a dispozitivului anexă. . . folosind şi dispozitivul de susţinere.Baterea cu ciocanul a con ului de inventar până la lmpănarea provizorie a sârmelor intre conul de inventar şi inelul de inventar. _--- J ore 3.Montarea cricului de blocare.-'--. de impurităţile provenite din betonarea pereţilor mulaţi.--- -. . de bentonita şi ciment intărit.Montarea piesei de rezemare pentru măsurarea efortului din tiranl.5kw .Taierea ţevii PVC a tirantului pe lungimea necesara pentru a permite montarea aparatului de reazem.-.Montarea pe presă a braţelor de susţinere a cricului de blocare.Determinarea eventualelor alunecari. .--. . .--. . Utilaje 2952270003202 2952270003338 Presă de pretensionat armaturi Electropompă pretensionat armături inalta ---------_ presiune 4.". . centrarea lui pe placa de repartiţie.Ordonarea sârmelor din tirant prin legare cu sârmă neagra 1. .cauciuc d=225 cm Manoperă I 1· 7214240021800 \ 7123030012500 tacanis mecanic Montator prefabricate beton ore \3. manual cu dalta sau spiţul şi ciocanul.sbp dubl36d5 44d5 Piesa metal.~ TOTAL ore 18..

8C identifică orice domeniu reglementat cu toate actele normative aferente până 1" nivelul normelor metodologice sau normarivelor de aplicare care au fost publicate în MOIIII".1r~nA IN('ONSTRUCTII 101 1iI\ II ~I WtlilRE l'IlOlU· 1II'. titlu. • •.\RI'A IWI/. Ordonanţă. ~lIaJRANIA ŞI A\IlJIE. standarde şi alte norme şi normative În vigoare.4.I Ofici u 1 Partea 1. au 1..EXCON este pe acelaşi suport magnetic cu sistemul informatic STASJ)()('.OH ~('III/.titluri-capitole şi secţiuni cu un rezumat CCl llllrll/rnlJl Ideilo din conţinutul actului normativ.MATPIOD CAT.rl ~l DE i lIlmA~ISM I.u I.nauurtc de specialitate În domeniu. ordonanţe. ţ ..:Ullllllt·tAri.ICF 1 .. 766/1997 ŞI LEGEA 10/f995 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII DIN CATALOG ••• I'K(lIM' I. Se .El'<WAI.WE lMOlllLl. con. ~INFORMAŢlILE SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRODUCĂTORI DE MATERIALE DE CONSTRUCŢII PENTRU AGREMENTE TEHNICE.E. CATALOGUL SE EDITEAlĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) SISTl~MVI.II·'I\R"'I UlI(E~1 COl"~·rRl!qll I'II()III}W: {.J~RE A TElllTOWl. ceea ce asigură o retrospectivă completă asupra unui aci UfU'lUn.\1.ALOG • PRETURI LA MATERIALE DE CONSTRUCTII actualizate trimestrial ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: LEXCON AMonlii economici şi specialiştii din construcţii.•1111)/11\.\ cu AQl'IS·(JI.11 U(:tt.iCl'llŞll\~fENAHRFATER1TORII:I. republicări şi eventuale prorogări sau suspendări. • "I1IC''iPUlldCII(tt tehnică a actelor normative: actele normative de reglementare cu actele lIurlll. Hotărâre de Guvern. prin acest nou sistem informatic LEXCON.legi. un ghid automat vă îndrumă spre găsirea rapidă a întregului cadru de relll~m~nIAri aferent unei situaţii: Lege. AVÂND AGREMENT TEHNIC FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSELE PUSE ÎN VÂNZARE VALABILITA TEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELEŞI PRODUSELE UTILIZARE: ASIGURAREA ACHIZITIONĂRII MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZUTE DE H. tEXCON ESTE OIIERATIVSI POAn: n ACHIZITIONAT! " (\. se păstrează toate actele I1HI1t1l1l1vcşi după abrogare. hotărâri ale Guvernului sau ordine nl't111'ICIIUlc.tlV<' date În executarea acestora . RECEPTIAŞI E\PEfU'lZARI~\ I:(I"SIIUI(:PII.OR ACTIHLm: nE .'iT PENTRUOJNSTIU. Sistemul informatic L. SiRII.~I()'~HI ~III~NCI DE BATE • MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN PRODUCŢIE INTERNĂ.lliWE PUULld.iv nferem domeniului investigat.sie"ră astfel o sistematizar e a întregului cadru de reglementări din domeniu: acte normRtlve publicate În Monitorul Oficial.\PR( lPRll'RM I'ENTllt: CAlL\ m: L'l'U. dispozrţre 111I nstrument eficient de autoconsultanţă I 8 cadrului normativ ce reglementează sectorul d..1'nII'LIlI .AI'II()/lARF.\Il. I (O"l('I'..\j(E.E\fElI<TÂIULOHI)EAMb'iA. HECUli\IlE. de nsemenea.G.\. informaţii privind publicarea actului normativ în Monitorul Oficial. INFORMAŢIILE SUNT PRElUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN Mol.\NUlUI.SCOATEHEAINClRCrnULN.RlCOL D II lEllENURIWR PE\TRU 1(J\S 11111\:1I. Clarificare pe ton..lnut: structura actului normativ . NOImă metodologică Normntiv şi ()Idi" ministerial."1 in IOnllntic cuprinde toate actele normative publicate în Monitorul Oficial al Românie Parteu 1 ŞI 1\~1f(lIfn nutomat următoarele legături: ucccsiuuen cronologică de actualizare a prevederilor reglementate: actul iniţial cu modificări . _ ••• ••• Sililt'nmi permite o informare treptată asupra unui act normativ: Idelltlnure: număr.VI!HNp: ('.ECOMVNTTlTl'ROl1 IX)MENI!I.PoTol.\lI~IIlNln IlI'.\Il\S 1HAI. I'CBLlCn. • mUlt CIIIHIIISC. 100 STAS-uri în vigoare şi 476 normative tehnice elaborate de: dl\'l'IM:.OR~l nEia .:\. s Pnreurgere text integral dacă după parcurgerea primelor 2 trepte este necesară cdiuucu/cousuhurcn textului reglementării.(1lMliNITAR.. I'.truclll montoJ Prlnu-o procedură prietenoasă.~.~lor ormative pe domeniile u principale: \1·101111 \IU' \ U)N~lRlCnILOR • MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE FURNIZORI-PRODUCĂTORI PENTRU FIECARE MATERIAL MATERIALE OFERITE ÎN JUDEŢ PREŢURI DE SORTIMENTE UTILIZARE: EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCŢIILOR ÎNTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCŢIE CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZIŢIONAREA MATERIALELOR • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCTII-MONTAJ ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: ••• ' 1·ci IIi "1/\ Ilh' 1'1.

.1992 şi ordin MLPAT nr. 1 - .B. revizuite şi completatepen având aprobare MLPTL societatea noastră fiind singurâ"abîii să le editeze.04.i Ghiduri şi metodologii pentru principalele activităţi manageriaI6~~' execuţie din sectorul de construcţii-montaj Produse informatice şi de consulting: .N.".c economice a ofertelor pentru licitatii.: . -..Activitate de perfecţionare-instruire (training) .~.." Indicatoare de norme de deviz pentru lucrări de construcţibm instalaţii şi reparaţii.03:1Q9 Norme de muncă pentru pfincipalel~ activităţi de construcţj~.. nr.. ....preţuri la zi pentru materiale de construcţii -iF! .sistem lnformatic pentru elaborarea0gq. programarea~'flh decontarea lucrărilor de construcţii '. :F~ I.~ • BETA 2000 . 1/N/03. distribuie şi codifice În conformitate cunormete Norme de consum orientative pe articole de deviz aprobăte'pri MLPAT.:. . 13/N/08.' DELTA 2000 . ..gestiunea documentaţiei economiCe labene • LEXCON -legislaţie În construcţii r I It MATPROD ..... ediţia 1981. .S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful