"

INDICATORD~·NORM~D~ D~Vll
PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE
~,. ft

Ts
- Ediţia 1181-

Volumul fi

"11.ţ()4/2('ONSULTANŢĂ, ORGANIZARE ŞI CIBERN}~TlCĂ ÎN CONSTRUCŢII c.O.C.C.-S.A.

([3

INDICATOR DE NORME DE DEVIZ ..., PENTRU LUCRARI DE TERASAMENTE

Ts
1981
Volumul II
VERIFICAT.
2002

Cuprinde codificarea unitară pe 13 caractere a resurselor În conformitate cu adresa M.L.P.T.L. nr. 1143/DGT/24.03. J 999 şi cu prescriptiile Il.E., fiind încadrate în noua clasificare C.A.E.N. şi C.P.S.A.

Biblioteca UTCN

•.••. ~~~:f>'

I.;--;';'I. TFHN\CA CLU
111111111111/111111111111111111111111111

_.. ~ 1 O -..,,' .', ~~
-2003 -

514668

--

. !.~.-._.--.--'~--- I')u;~ 5 ~ J1t'~f .•. ~

Indicatorul este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr: 6012001 privind achiziţiile publice şi ale Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări, art. C.7. J .c. din secţiunea Informaţii generale, care stipulează: "INDICATOARELE DE NORME DE DEVIZ, SERIA 1981, POT FI FOLOSITE, ÎN MOD ORIENTATIV, ATÂT DE CĂ TRE PROIECTANT~ CÂT ŞI DE CĂTRE OFERTANT, ÎN DESCRIEREA LUCRĂRILOR, A CONDIŢIILOR DE MĂSURARE A LUCRĂRILOR, A EVALUĂRII RESURSELOR NECESARE, A CONSUMURILOR SPECIFICE DE MATERIALE, MANOPERĂ ŞI UTlLAJE."

SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI

VOLUMUL II
lmool OOQltol rsF fsG Denumire capitol Sprijinirea malurilor Curăţarea terenului Amenajări de peluze, plantări şi transplantări, alei, terenuri de joc pentru copii, terenuri de sport şi stăncărie ornamentală Transport şi depozitare mecanizată Consolidarea terasamentelor Pagina 11 33

54

sH

EDITAREA, COPIEREA, MULTIPLICAREA SAU FOLOSIREA INFORMAŢIILOR ÎN BAZE DE DATE SAU APLICAŢII SOFT ÎN SCOPURI COMERCIALE SE FACE NUMAI CU APROBAREA SCRISĂ A C.O.C.C.-S.A., SINGURA SOCIETAT.E ABILITATĂ OFICIAL . DE ţĂ:TRE M.L.P.T.L. SĂ EDITEZE ŞI SĂ 1 DISTRIBUIE ACESTE INDICATOARE

103

Tsl TsJ

124
.

© Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate COCC;.SA®
:•.•,ItIt'

Consultanţă, Organizare şi Cibernetică În Construcţii
în conformitate
CLi Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art. 7 şi 8.

Calea Griviţei 8-10, sector 1,78104] Bucureşti Te"-.:·,OD4,0-021-212 41, Fax: 0040-02]-312 5641 98 www.cocc.ro e-mail: cocc@artelecom.net
3

Tr\\I~tr ~ u~----.! mr'~ ~ ~-~~ l.l.ll.l,-.a ~

2:000
\._-:~....

~

----..-

CAPITOLUL SPRIJINIREA

TsF

Sistem informatic pentru elaborarea ofertelor pentru licitaţii, programarea, urmărirea şi decontarea lucrărilor de construcţiimontaj, finanţate de stat sau din alte Surse
Consultanţă, Organizare şi Cibernetică În Construcţu.. COCC a proiectat şi a dat în exploatare curentă sistemul informatic DELTA 2000, care: . răspunde cerinţelor societăţilor de proiectare şi de execuţie construcţii-montaj în elaborarea ofertelor economice şi a întocmirii tuturor documentelor (formularelor) necesare prezentării la licitaţii conform legislaţiei actuale privind achiziţiile publice, precum şi a "Normelor metodologice" de aplicare a acesteia, permite programarea, urmărirea şi decontare. lucrărilor executate pentru investiţii, indiferent de sursa de finanţare, cu respectarea condiţiilor contractuale şi de legislaţie; aplicaţia permite editarea tuturor rapoartelor specifice lucrărilor de investiţii bugetare şi extrabugetare, rapoarte de tip utilitar, inclusiv fOITImlarele document pentru prezentarea la licitaţii; tip ofertele pot fi Întocmite prin apelarea la indicatoarele de norme de deviz editate În: 1981-1982, 1992-1996 şi 1999-2001 şi În continuare de COCC, care sunt elaborare Împreună cu institute de cercetări şi proiectare de specialitate; menţionăm că indicatoarele elaborate În perioada 1999-2001 sunt indicatoare de rionne de deviz ediţia 1981-1982 revizuite şi completate la zi cu norme pentru materiale şi tehnologii noi, precum şi cu unele modificări la zi ale unor norme; aplicaţia DELTA 2000 este unicat În ţară din punct de vedere al bazei de date normative şi a codificării resurselor, care este realizată în concordanţă cu prevederile Uniunii Europene Amintim că COCC este ,~jngU"'1 societate "hilihlW oficial sii editezo, sii difuzeze şi sti fOlnl'n.'jaJiz('Zt~ aceste nurme, în urma contnf('t(~for JWcare le-a avut cu l\'lCfnd . şi !\lLPTL. Pe lângă indicatoarele de norme amintite mai sus, aplicaţia permite ca utilizatorii Să-şi poată crea norme proprii. cu consumuri de resurse proprii ce se constituie în baze de date normative proprii utilizatomlui Intre utilizatorii care folosesc sistemul DELTA-2000, se pot efectua transferuri automate de date (selecţii de devize, de obiecte, o investiţie sau selecţii de investiţii) prin procedeul export/import foarte rapid, Sistemul DELTA 2000 are programeleelaborate în limb~iul Visual Basic (versiunea 6.0), bazele dedate gestionate cu SQL Server 7.0 şi poate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM, monopost sau în reţea, pentru utilizatori cu Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 sau Windows 2000. Sistemul DELTA 2000 necesită următoarea configuraţie minimă necesară: calculator PC compatibil IBM-PENTIUM 200 MHz; 32 Mb RAM; HDD-IGB, FDD 3,5", CD-ROM, imprimantă M/A3 (recomandăm: PENTIUM II (K6-2) la 300 MHz, 64 Mb RAM şi Monitor 15"), SiSI"l1Iul I)ECC\ 200() este realizllt În conformitate cu prevederile ".prinSt' În Ordollanţ:1 tiI' llrgenţă nr, 601200.1 privind a.'hi,iţiile publice pentru servicii, proiectare şi lucrări.

MALURI LOR 11

11,101
IMI,I"

1111 '81011

11111 1111Il( 1111t!'( '1(11)

1••1'1l

1_1'10
-. Societatea noastră asigură prin contract instalarea, instruirea şi asistcnţa tehnică la sediul beneficiaruhu Preţul de bază pentru sistemul informatic DELTA 2000 este de 700 $, fără TVA, la care se IIdtlll~n contravaloarea diverselor servicii. Pentru firmele care au cumpărat de la COCC versiunea anterioară stabilite prin negociere directă, DELTA, pre(ur/ll'
VIII' "

" •

1'11 A
111"12A

De asemenea, În funcţie de mărimea societăţilor comerciale (număr de personal, dotare irll,ullllltll'n etc.), preţurile pol deveni negociabile,

eneralităţi prijiniri de maluri, cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la ăpături executate În spaţii limitate, având lăţimea de până la 1,50 m Între maluri prijiniri de maluri cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la ăpături executa te in spaţii limitate, având lăţimea de 1,51-2,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la săpături executate În spaţii limitate, având lăţimea de peste 2,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag verticali ascuţi şi la un capăt şi cadre de lemn, cu interspaţii Între dulapi de maximum 0,05 m, la săpături de fundaţie, În teren uşor sau mijlociu Sprijiniri de maluri, cu dulapimetalici aşezaţi orizontal, la săpături executate in spaţii limitate, având lăţimea de până la 1,50 ITi între maluri Sprijiniride maluri, cu dulapi metalici aşezaţi orizontal, la săpături executate În spaţii limitate, având lăţimea de 1,51-2,50 m Între maluri Sprijin iri de maluri, cu dulapl metal ici aşezaţi orizontal, la săpături executate in spaţii limitate, având lăţimea de peste 2,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri, cu dulapi metal ici aşezaţi orizontal, la săpături În terenuri cu împingeri mari, executate În condiţii speciale, la drenuri şi canale de adâncime, având lăţimea de până la 1,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici aşezaţi orizontal, la săpături În terenuri cu Împingeri mari, executate in condiţii speciale, la drenuri şi canale de adâncime, având lăţimea de 1,51-2,50 ni Între maluri, Sprijinir de maluri, cu dulapi metalici verticali şi cadre de lemn, cu interspaţii Între dulapi de maximum 0,05 m, la săpături de fundaţie, În teren uşor sau mijlociu Sprijiniri la pereţii săpăturilor de fundaţii, executa te 'cu palplanşe de lemn bătute manual Cadre din lemn de răşinoase, pentru sprijinirea pereţilor de palplanşe '

14

15

16

18

19

20

21

22

25

27

28
29

5

'\" 11I(1~~ in depozit a arborilor sau cioatelor izolate. inclusiv transportarea materialului lemnos În grămezi Defrişarea mecanică. ramurilor şi tulpinei Extragerea pământului necesar amenajării spaţiilor verzi. a arborilor tăiaţi În scaun sccaterea au defrişător montat pe tractorul S-1500. În vederea consolidării lor.50 m. cu dulapi de fag aşezaţi orizontal. cu remorca de 3 tone.1 • III CURĂŢAREATERENULUI Generalităti Degajarea 'terenului de frunze şi crengi.111l0 1••111111 1. nivelarea şi finisarea suprafeţelor după mobilizarea solului Aşternerea uniformă a stratului de pământ vegetal.1101 AMENAJĂRI DE PELUZE. executată pe taluzuri cu Înălţimea intre 4 m şi 8 m 54 57 57 58 42 43 44 TsG09 TsG10 TsG11 59 4r. În vederea consolidării lor.05 m CAPITOLUL TsG i '. ascuţit la un capăt şi cadre de lemn. cu defriţător montat pe tractor 8-1500 Scarificarea mecanică a terenului defrişat... a arborilor tăiaţi În scaun ndepărtarea (evacuarea) mecanică a materialului defrişat sau a cioatelor xecutarea arăturii la adâncimea de 25-28 cm. adunarea manuală În grămezi a materialului lemnos şi Încărcarea lui În remorcă Dezrădăcinarea cioatelor de răşinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi. inclusiv transportarea manuală a materialului În grămezi Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de răşinoase sau foioase moi şi transportarea materialului lemnos În depozite Scoaterea cu mijloace menuale a cioatelor de foioase tari şi de brad şi transportarea materialului lemnos in depozite Doborârea cu ferăstrăul mecanic a arborilor de răşinoase. executate cu interspaţiile Între dulapi de maximum 0. cu plugul cu 2 trupiţe.. până ~a adâncimea de 0. cu dulapi de fag vertical. PLANTĂRI ŞI TRANSPLANTĂRI ALEI. de terenurile nisipoase. TERENURI DE JOC PENTRU COPII. 4. prin secţionare succesivă a crengilor. pentru linii electrice de inaltă tensiune Sprijiniride maluri. executată pe taluzuri cu înălţimea de până la 4 m Îmbrăcarea taluzurilor cu pământ vegetal compactat. cu defrişător pe tractor S-1500. la săpături executate În spaţii limitate.OIU I.tI hl~ I . la săpături de fundaţie. inclusiv transportarea manuală a materialului lemnos in depozite Scoaterea cioatelor de răşinoase sau de foioase moi. cu păstrarea structurii În straturi Îmbrăcarea taluzurilor cu pământ vegetal compactat.. . foioase tari şi foioase moi.11011 1••1100 1.TsF13 TsF14 Sprijiniri de maluri.10 TsG01A TsG02A TsG03 J "ÎI. strângerea În grămezi şi arderea lor supravegheată Curăţarea terenului de iarbă şi buruieni .. a resturilor lemnoase adunate de pe suprafeţe defrişate Cornasarea depozitelor de resturi lemnoase (provenite din defrişare) cu o formaţie cu 4 buldozere pe şenile S-1500 III 1 (II tii ea 48 49 49 50 51 51 lJO 52 53 36 TsG04 CAPITOLUL TsH 37 37 39 40 TsG05 TsG06 TsG07 TsG08 I I ••11111" l.cQrlf1carea mecanică a solului pe două sensuri perpendiculare sccaterea cu defrişător montat pe tractorul S-1500. cu explozibil Dezrădăcinarea cioatelor de foioase tari şi de brad. cu şufa sau troliul. de po terenurile de luncă.6 59 TsG12 TsG13 TsG14 60 46 47 61 6 7 . cu tractorul rutier tip forestier.U 111 30 I 1!if~1I 31 r . pe teren orizontal sau cu panta de 20%. TERENURI DE SPORT §I STÂNCĂRIE ORNAMENT ALA Generalităţi Degajarea terenului de corpuri străine Tăierea manuală a arborilor. cuplat la tractorul rutier Transportarea la distanţa de până la 500 rn. după dofrişare. Defrişarea manuală a suprafeţelor Împădurite cu tufişuri şi arbuşti cu diametrul de până la 10 cm. a suprafeţelor de tufişuri sau arbuşti cu diametrul de până la 10 cm. până distanţa de 150 m. cuprinzând două treceri perpendiculare Între ele. cu defriţător montat pe tractor S-1500 Scoaterea cioatelor de foioase tari şi brad. montate pe II notor S-1500 ~. pentru linii electrice aeriene de Înaltă tensiune. cu explozibil Cosi rea vegetaţiei I 33 35 35 • • . inclusiv împinqerea materialului lemnos În grămezi _ Doborârea manuală a arborilor de răşinoase şi foioase. cu păstrarea structurii Mobilizarea manuală a solului În vederea asigurării prizei cu stratul vegetal.

TsH08 TsH09 TsH10 TsH11 TsH12 TsH13 TsH14 TsH15A TsH16A TsH17 TsH18 TsH19 TsH20 TsH21 TsH22 TsH23 TsH24 TsH25 TsH26 TsH27 TsH28 TsH29 TsH30 TsH31 TsH32 TsH33 TsH34 TsH35 TsH36A Spor la consumurile de forţe de muncă la art. Depunerea materialului excavat. prin înlocuirea materialului din terasament În şliţuri. forme cu balot de pământ la rădăcină cu înălţimea plantei Plantări Transplantări cu balot de pământ Plantări pentru gard viu Udarea plantaţiilor .40 m Pregătirea sistemului radicular la arbori. cu instalaţia de transport cu benzi de 2250 mm Iătime Depunerea materialului excavat. cu instalaţia de transport cu benzi de 1800 mm Iătime Transportul materialului excavat. executată manual Amenajări de alei de parc şi terenuri de joc pentru copii Drenuri Amenajarea pistelor de atletism Amenajarea terenurilor pentru sport. CAPITOLUL TRANSPORT Tsl MECANIZATĂ 95 96 99 100 101 I I 111101 ŞI DEPOZITARE 69 69 Inl02 Inl03 I nl04 70 71 . II III TERASAMENTELOR 124 13q 131 TsJ01 TsJ02A Generalităti Stabilizarea terasamentelor În amplasament / Consolidarea terasamentelor. pentru Îmbrăcarea cu pământ vegetal pe fiecare 4 m Înăltime de taluz peste Înălţimea de 8 m din articolul respectiv: corespunzător grosimii stratului din pământ vegetal Semănarea gazonului Brăzduiri Spor la normele TsH10B şi TsH10D pentru brăzduirea de consolidare. porţi şi stâlpi la terenurile de sport Stâncărie ornamentală Stâncărie ornamentată din blocuri grupate. având balot de pământ la rădăcină de diam. În vederea' transplantării Extragerea mecanizată a arborilor cu diametrul de până la 10 crn. Combaterea bolilor şi dăunătorilor În plantaţii. cu balot de pământ la rădăcină. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 6500 m3/h ' Depunerea materialului excavat. 0.f.tip Ks . executată cu blocurile Protejarea şi înierbarea taluzelor cu Înclinare maximă de 2:3. cu instalatia de transport cu benzi de 2000 mm Iătime ' Transportul materialului excavat. cu instalatiade transport cu benzi de 1400 mm Iătime ' Transportul materialului excavat cu instalatia de transport cu benzi de 1600 mm lătime ' Transportul materialului excavat.. cu NETEZON (material netesut înierbat) . Extragerea manuală a arborilor şi puieti lor de arbori fără balot de pământ la rădăcină ' Extragerea manuală a tufelor de arbuşti şi a răşinoaselor de până la h=2 m.1600-3600 Riparea benzilor de transport. 1 10105 ToI06 lsl07 TsI08 TsI09 Tsl10 72· 74 76 76 77 79 80 81 81 82 83 84 86 88 92 94 Generalităti Transportul materialului excavat.50 m . chenare. borduri.40 m şi h=0. forme Plantarea florilor şi plantelor perene . cu instalatia de haldat cu productivitatea de 4400 m3/h ' . cu păstrarea structurii solului şi separarea stratului de pământ vegetal.categoria transportoarelor CAPITOLUL CONSOLIDAREA TsJ 103 104 105 107 109 112 114 117 120 122 123 n . TsH07. 9 . în ănchidere de linie c. din zgură Amenajarea gropilor pentru sărituri 8 t 62 62 63 ' ~113"1 " nllUU ' . cu instalatia de haldat cu productivitatea de 12500 m% ' Descărcarea sau Încărcarea. expuse la eroziune. gropile având lărgimea de până la 2 m şi adâncimea de până la 1. ambalat În plasă de sârmă şi doage Extragerea manuală de buxus.1i39 ' ••II~O 1iii I 141 64 65 66 67 67 _ 68 Terenuri de sport din mixturi cauciucate Confecţionarea şi montarea de panouri. pentru fiecare 4 m Inăltime de taluz peste cea de 8 m pervăzută În normele respective Udarea suprafeţelor cu furtunul Administrarea Îngrăţămintelor Cosi rea mauală a gazon ului Plivi rea buruienilor În peluze Rectificarea marginilor la peluze şi rabate Săparea manuală a gropilor poligonale pentru plantări izolate. În condiţii medii de amenajare a vetrei de vehiculare a utilajelor conducătoare . cu utilaj combinat de depozite . cu balot de pământ la rădăcină Extragerea mecanizată a arborilor cu diametrul de peste 10 cm. Tăieri de corectie Tunderea gard~rilor vii.

mărimea interspaţiilor dintre ei. ancoraţi În teren Ţeavă metalică de injecţie. de următoarele operaţii principale: 10 11 . În forje Prepararea suspensiei pentru injectare În foraje Injectarea suspensiilor pentru consolidarea sau etanşarea terenurilor " Extragerea tubajului de protecţie Degajarea capului pierdut de la talpa forajului. . astfel: 3. subsoluri. fixaţi În teren Tiranţi de ancorare În teren. la stabilirea consumurilor specifice de manoperă s-a ţinut seama. 155 156 3. 3. canalizare.1. executată Înaintea injecţiei de umplere Injectarea de umplere cu suspensie de ciment aforajului pentru tiranţi de ancorare. fixaţi În teren Introducerea tirantului În foraj Injectarea cu presiune a suspensiei de ciment. Hidroizolarea platformei căii ferate. stabilite pentru fiecare normă in parte. netubat.şi menţinerea forţei de tensionare Tensionarea tiranţilor ancoraţi În teren şi blocarea cu ancoraje inel-con 132 133 134 135 136 CAPITOLUL Ts F SPRIJINIREA MALURILOR neralităţi 1. confecţionaţi din fascicule SPB Teacă de protecţie din polietilenă. grupate pe tipuri de sprijinire. prin decaparea platformei.2. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea molordin acest capitol 2. 2. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz privind sprijinirea 1I1ulltrllor la lucrări de fundaţii.umplutură de Înlocuire. cu tub de protecţie cu D maxim = 146 mm.1. 2. cu pânză neţesută NETESIN Pozarea avantuburilor pentru inhecţii şi cimentarea lor Foraj rotativ cu circulaţie directă. pentru tiranţi pretensionaţi. Pentru sprijiniri cu dulapi de fag sau metal aşezaţi orizontal. Consumurile specifice manoperă: Consumurile specifice de forţe de muncă cuprind operaţiile de lucru necesare. În Închidere de linie c. pentru consolidări şi etanşări de terenuri Foraj rotativ cu circulaţie directă. În funcţie de modul de aşezare a dulapurilor. pentru tiranţi de ancorare. drenuri. Consumurile specifice de materiale Consumurile specifice de materiale cuprind materialul lemnos sau metalic de sprijinire precum şi materialele de prindere (cuie. specifice de 1. pretensionaţi. Conţinutul normelor 3. cu diametrul de 90-130 mm.2. Sprijinirile se vor executa pe bază de proiect sau date tehnice de uţie detaliate. realizarea pantelor de scurgere şi . cu şapa Protejarea terasamentelor. la forajul cu tub antrenat Spălarea cu apă a forajului. lăţimea intre maluri. pretensionaţi. rezervoare 1lL/lopate etc. stabilite În funcţie de mărimea impingerii pământului rrlJlnit. Conţinutul capitolului 139 141 142 143 145 146 147 148 148 149 150 151 152 153 154 Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile moteriale şi manoperă. la foraje pentru consolidarea sau etanşarea terenurilor Obturator gonflabil.1. pentru formarea bulbului de scelment la tiranţi ancoraţi În teren Injectarea de protecţie În zona liberă a tirantului. cu D=75 mm.1. adâncimea sprijinirii şi numărul de refolosiri a materialului până la uzarealui completă.2. specifice diferitelor tipuri de sprijiniri. Consum urile specifice din normele de deviz sunt stabilite pentru de lucru necesare şi de condiţiile III/Ilore normă În funcţie de operaţiile pnolflce de execuţie. pentru verificarea stabilităţii bulbiler . antrenat de instalaţia de foraj Tuburi Înglobate În masa suspensiei.f. Consum urile specifice de material lemnos sau metalic sunt stabilita pe bază de analize speciale şi dispozitive constructive.TsJ03 TsJ04 TsJ05 TsJ06A TsJ07 TsJ08 TsJ09 TsJ10A TsJ11 TsJ12A TsJ13A TsJ14A TsJ15A TsJ16A TsJ17A TsJ18A TsJ19A TsJ20A TsJ21 A TsJ22A TsJ23A TsJ24A Consolidarea terasamentelor. scoabe). in interiorul tecii de polietilenă Tensionarea de probă a tiranţilor de ancorare.

pregătirea materialului lemnos pentru pus În lucrare; manipularea materialului până la locul de pus În operă; aşezarea dulapilor şi spraiţuirea provizorie a lor; montarea filetelor şi spraiţuirea provizorie a lor; demontarea progresivă a sprijinirilor şi ridicarea materialului pe mal; - curăţarea materialului demontat, transportul manual şi depozitarea lui pe sorturi până la 10 m de marginea sprijinirii. 3.2.2. Pentru sprijiniri cu dulapi de fag de metal vertical şi cadre de lemn, la stabilirea consumurilor specifice de lucru s-a ţinut seama de aceleaşi operaţii principale de lucru ca şi la pct. 3.2.1. precum şi de baterea manuală a dulapilor, progresiv În măsura adâncirii săpăturilor. 3.2.3. Pentru articolele Ts F 11 şi Ts F 12 operaţiile de lucru principale sunt arătate la articolele respective. 3.3. Pe lângă operaţiile de lucru principale arătate la punctele 3.2.1., 3.2.2. şi 3.2.3. În normele de deviz sunt cuprinse şi consumurile specifice de manoperă muncă pentru: - pregătirea - Încheierea şi deservirea locului de muncă; - curăţarea uneltelor şi purtatul lor de la un loc de muncă la altul, În cadrul aceluiaşi şantier. 4. Condiţii de măsurarea lucrărilor

-

1'" 11I(\8uraastupării

,2, Demontarea şi Îndepărtarea sprijinirilor se va face de jos În sus, gropi lor de fundaţie (şanţurilor) cu pământ sau executării II II II h\\lol. Numărul de dulapi aşezaţi orizontal, care se îndepărtează simultan "" vmtlcală, nu trebuie să fie mai mare de trei, iar În cazul terenurilor cu I tJn,lvltate redusă numai câte unul. În timpul îndepărtării dulapilor trebuie IIIIIIII/Ite corespunzător filetele şi spraiţurile, cele existente neputând fi 1111\110 decât după ce s-au fixat spraiţurile provizorii.

4.1. Sprijinirile maluri lor cu dulapi de fag, dulapi metalici sau palplanşe de lemn se măsoară la metru pătrat de suprafaţă sprijinită, exclusiv unitatea de măsură pentru Ts F 12 a arătată În articolul respectiv. Cantităţi le de lucrări se stabilesc pentru fiecare normă de deviz, În funcţie de tipul de sprijinire şi condiţiile de execuţie arătate În fiecare articol.

5. PRECIZĂRI
5.1. Executarea sprijinirilor se va executa În funcţie de natura şi umiditatea terenurilor cât şi de adăncimea săpăturii, În strictă conformitate cu prevederile proiectelor şi datelor tehnice de execuţie detaliate. La sprijini riie cu dulapi aşezaţi orizontal, se admite o avansare a săpăturii nesprijinite de 0,25-0,50 m În terenuri coezive; În consecinţă, executarea sprijinirii trebuie să se execute În mod corespunzător, astfel ca să nu se permită avansarea săpăturii nesprijinite decât În limitele .mai sus arătate. În acest scop, se vor monta spraiţuri provizorii, urmând ca la terminarea fiecărui panou să se monteze filetele şi spraiţurile definitive. La sprijinirile cu dulapi aşezaţi vertical, la terenuri coezive, baterea dulapilor trebuie să urmeze de aproape săpătura cu atât mai mult cu cât terenul are o coeziune mai redusă (batere de urmărire). .

12

13

TsF01 sprijiniri de maluri, cu dulap; de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1,50 m intre maluri
A1 - adâncimea sapaturii 81 - adâncimea sapaturii e1 - adâncime a sapaturii 01 - adâncime a săpăfurii E1 - adâncimea sapaturii F1 - adâncimea sapaturii de 0,00 2 m, Între dulapi de 0,00 2 m, intre dulapi de 2,01 4 rn, intre dulapi de 2,01 ...4 m, Între dulapi de 4,01...6 m, intre dulapi de 4,01 ...6 m, intre dulapi 0,00 0,21 0,00 0,21 0,00 0,21 0,20 m 0,60 m 0,20 m 0,60 m 0,20 m 0,60 m

D

.----··-·----------·------·-··---I~--5·---CANT-' E
' ,,-, DENUMIRE RESURSA Manoperă . .. U.M ~

E~

IIJ4Ul00107001

Dulgher TOTAL

1 ore ore

I

0.69 0.69

I

0.43 0.43

TsF02 Sprijin iri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de 1,51-2,50 m intre maluri
CANTITATI A1 / 81 de 0,00 2 m interspaţii de 0,00 2 m interspaţii de 2,01 4 m interspaţii de 2,01 ...4 m interspaţii I I udăncimea săpănmi de 4,01 6 m interspaţii 1 1 udăncimea sapăturii de 4,01 6 m interspaţii 1 • sdăncimea sapaturii de 6,01 8 m interspaţii 111 • odâncimea sapaturii de 6,01 8 m interspaţii () masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita. CANTITATI

Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.

---'---'---1-COD
I -.--._

-~_ .._-~--.--DENUMIRE RESURSA Materiale U_M

r

e1

I

1\ 1 "I

D1

udAncimea IIdAncimea 1 IldAncimea 1) I IldAncimea

săpăturii săpaturil sapăturii sapaturii

2811236827395/ /28741458870011 /2010102917685/

Sp L=0,60-1,SO m Cuie cu cap conic tip al 4 x100 OL34

S 2111
Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2,50 m

1 kg /0.0297/0.0188/0.033710.02081 / m3 /0.00471 0.0027/0.004710.00271

intre intre Între Între Între Între Între intre

dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi

de 0,00 0,20 de 0,21 0,60 de 0,00 0,20 de 0,21..0,60 de 0,00 ...0,20 de 0,21...0,60 de 0,00 0,20 de 0,21 0,60

S 8689 /7124010010700

I Dulgh"
~-'---.
--"

Manoperă 1 ore / 0.51 TOTAL ore 0.51 0.3 0.3 - .COD 0.58 0.58 0.36 0.36 201010291768SI F1 /28741458870011 128112368274001 Materiale I tiv ci C gr=50mm L=2,SO m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Spraiţ metalic telescopic 0,08 MN (8tf) L=1,SO-2,50 m Manoperă 71240100107001 Dulgher 1 ore 1 0.69 1 mll DENUMIRE REŞURSA U.M A11 81

I

el

I

01

I

E1

__co~J2811236827395 2874145887001 2010102917685

DENUMIRE RESURSA Materiale

CANT U.M E1

0.00471 0.00271 0.00471 O.OOU 10.0081

1 kg 10.029710.018810.033710020810.03961

S praiţ metalic telescopic 0,08 MN (8tf) L=0,60-1 ,50 m C uie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111

buc 10.0035 kg 10.0396 m3 0.0081

0.0022 0.0248 0.0041

I buc

10.002610.00171

0.003 10.001910.00351

oulap

fag tiv ci C gr=SOmm L=2,50 m S 8689

I

0.41

I

0.8

I

0.47

I

0.96

14

15

C
~

--CANTITAŢI DENUMIRi : RESURSA U.M A1
_____

o-~COD

~
01 0.47

,
Il

_._~--_.

-----TOTAL
o' o

I

81 0.41

I

C1 0.8

I

I

E10.96

--J

_1_

DENUMIRE RESURSA Materiale

1 tA.~L~~~1-,
U.M

CANTITAŢI

ore

0.69

__

CANTITAŢI

_-=_. __
2010102917685 2874145887001 2811236827400

L...•. ___ ...M ~
ateriale

~IRE RESURSA DENUM

U.M F1 G1

IIIWJ.UOOIlB81 Lemn rol cons rur coj fag L=1 m d subt.min 18cm S 4342

I m3\

0.00411 0.0026\ 0.0051\ 0.0032 10.00411

H1

IIIIW~U17685\

Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 Scoabe din oţel Manoperă

\ m3 10.004710.002710.0081

Dulap fag tiv ci C gr= 50mm L=2,50 m S 8689 Cuie cu cap conic ti a14xl000L34 S2111

m3 kg buc

0.0041 0.0248 0.0022

0.0109 0.0465 0.0042

0.0053 0.0287 0.0025

n,~WIOS70011
h'1\)(03115281

1 kg 10.02971 0.01881 0.03961 0.02481 1 kg 10.012910.007910.024810.0149

Spraiţ metalic teleso 'pic 0,08 MN (8tf) L=l ,502,50m Manopera

t IJ~U10010700 1 Dulgher
1 ore 1 0.58

1 ore 1 1.11 1 0.65 TOTAL ore 1.11 0.65

1 1.32 1 0.82 1.32

171240100107001 Dulgher _____________________________

I

1.08

I

0.65

---0.82 FI I

T~O~TA~L~o~re~~0~.5~8 1~.0~8 ~0.~65~ __ __

c~
TsF03

DENUMIRE RESURsAl~~L.:r
Materiale Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 Cuie cu cap conic tipal Scoabe din oţel Manopera 4 x100 OL34 S 2111 m3 kg kg 0.0109 0.0465 0.0037

Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de peste 2,50 m intre maluri
- adâncimea - adâncimea - adâncimea - adâncimea El - adâncimea F1 - adâncimea Al Bl C1 01

tl1 0102900888 1 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 2010102917685 2U74145887001 2675276311528

1 m3 10.00881 0.0052 0.0053 0.0287 0.0218

săpăteril de 0,00 4 m interspaţii intre dulapi de 0,00 0,20 m
săpanmi sapaturii sapaturii săpaturii sapaturii de 0,00 4 m interspaţii de 4,01...6 m interspaţii de 4,01...6 m interspaţii de 6,01 ...8 m interspaţii de 6,01...8 m inlerspaţii intre intre intre între intre dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi de 0,21 0,60 de 0,00 0,20 de 0,21...0,60 de 0,00 ...0,20 de 0,21...0,60 m m m m m

7124010010700

I Dulgher
TOTAL

1 ore 1 1.41 ore 1.41

I

0.87 0.87

Se masoara la metru pătrat de suprafaţă sprijinită.

16

17

TsF04 Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag verticali ascutiti la un capat si cadre de lemn, cu interspatii intre dulapi de maximum 0,05 m, la sapaturi de fundatie, in teren usor sau mijlociu A1 -lăţimea B1 -lăţimea C1 -lăţimea 01 -lăţimea Între maluri sub 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 0,00...4 m Între malur'isub 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 4,01...8 m Între maluri peste 2,50 m adâncimea suprafatei sprijinite de 0,00 4 m Între maluri peste 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 4,01 8 m t II t t IIt Sprijiniri de maluri, cu dulapi metal ici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1,50 m intre maluri IIdnnclmea săpăturii până la 4 m interspaţii Între dulapi de 0,00 0,20 m ,ulAnclmea Săpăturii până la 4 m interspaţii Între dulapi de 0,21 0,60 m Ilrlnnclmea Săpăturii peste 4 m interspaţii Între dulapi de 0,00 ...0,20 m 'HIAnclmeasăpătarii peste 4 m interspaţii Între dulapi de 0,21..0,60 m IIInNoarăla metru pătrat de suprafaţă sprijinită. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă sprijinită.

TsF05

r

I

--:::--T-. _J

:--r-:--_._DENUMIRE RESURSA
Materiale

DENUMIRE RESUR

SA

CANTITĂŢI U.M

o_~_~

U.M

r------[B----, A1 B1
I I

CANTITĂŢI C1

-j

A1
Materiale

I

B1 / C1

I

01

01

2874145887001/ Cuie cu cap conic tip a1 4 x 1000L34 S 2111 28752763115281 Scoabe din oţel / 2010102901167 Manele de rasinoase L=2-6m d= 711cm S 1040

, kg 10.0267' 0.02671 0.0347/ 0.0347 kg / 0.0554/ 0.0554/ 0.0663/ 0.0663/ / m3 0.0074 00074 0.0109 0.0109 0.0084/ 0.0084/

I

iOI0102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m 1 m3 10.00141 0.001 10.002210.0015 S 8689 J/I(41458870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 1 kg 10.02281 0.01491 0.03271 0.01981 S 2111 1 buc 10.00581 0.003 10.00581 0.003 1

1~1l112363101081Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea săpatcrâor

/2010102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m / m3 /0.0084/0.0084/ S 8689

1~1l112368273951Spraiţ metalic telescopic 0,08 MN (8lt) 1buc 10.00281 0.001810.003810.00231 L=0,60-1,50 m
Manoperă

17124010010700

I "",h"

Manoperă

/ ore / 3.09 TOTAL ore 3.09

4.18 4.18

3.47 3.47

4.97 4.97

-/1240100107001 Dulgher TOTAL

1 ore 1 0.62 ore 0.62

I

0.36 0.36

I sn I
on

0.45

0.45

19

63 0.21-0.M -- Materiale 28112368274001 r ~ Al CANTITATI I I D1 I I 81 Cl ~ DENUMIRE RESURSA .60 m Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.~ TsF06 Sprijiniri de maluri.50-2.71 0.05 1.60 m peste 4.00-0.-::-~ U.20 m peste 4 m interspaţii între d\llapi de 0.00151 kg 10._-.adâncimea C1 .0021 10_00561 0.015810.00-0.003 10_00581 0.002810.min 18cm S 4342 Dulap fag tiv ci C gr-50mm L=2.08 MN (8tf) 1 buc 10.adâncimea săpaturii sapaturii sapaturii sapa/urii până la 4 m interspaţii între dulapide 0.00151 1 kg 10.20 m sapaturii până la 4 m interspaţii între dulapi de 0.46 0. la sapaturi executate in spatii limitate.00581 0. cu dulapi metalici asezati orizontal. -]--------------------------------JCOD -------- DENUMIRE RESURSA ------------------ _ U.0149 0.21-0.001 10.015811 1 kg 0.001810_003810. S 2111 Manoperâ 71240100107001 Dulgher I Iare 1 0. metru pătrat de suprafaţa sprijinită.8 0.63 '/1240100107001 Dulgher ------ TOTAL ore Iare TOTAL ore 1 1.50 m S 8689 I 0. cu dulapi metalici asezati orizontal.71 1. avand latimea de 1.00-0.00331 0.35 1.adâncimea 01 .50 m intre maluri A 1 . avand latimea de peste 2.---~-J-.50 m intre maluri TsF07 pănă la 4 m interspaţii între dulapi de 0.--.0228 0. la sapaturi executate in spatii limitate.00341 1 m3 10.35 0.032710.8 ~1l762763115281 Scoabe din alei Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S2111 Manoperâ 21174145887001 I 0.0198 1 m3 10.002210..51-2.003 10.21 1.014910.--- tAl---------81 C1_L~_ _.20 m săpăturll peste 4 m interspaţii intre dulapi de 0.009910..002210.1 wlOncimea III uliOnclmea II illnUOara la săpătarii păna la 4 m interspaţii între dulapi de 0.003 1 I~0101029008881 I ~0101029176851 11112363101081 Dulap metalic 50x200x3000 m ptsprijinirea sapaturilor Lemn rot cons rur coj fag L=1 m d sub!.60 m săpaturii peste 4 m interspaţii între dulapi de 0.21-0._-- Spraiţ metalic telescopic 0._-~ . 1 m3 10.21-0.50 m S 8689 1 buc 10_00581 0.00141 0.85 0.00141 0.00581 0_003 .60 m I I~ I lulOnclmea ~d~nclmea (.46 I 1.00-0.01981 128741458870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 . Materiale CANTITATI --------------1~-._.0023" L=1 .adâncimea 81 .05 I 0.001 10.026710.m interspaţii intre dulapi de 0.0327 0..50 m 1 buc 128J123631 O1081 Dulap metalic 50x200x3000 m ptsprijinirea sapaturilor 120101029176851 Dulap fag tiv ci C gr-50mm L==2.85 20 21 .20 m Sprijiniri de maluri.M Al -_.022810.21 I 0.

048sl \20112363101081 1 buc 10.adâncime a săpăterii 4.sprijinirea sapaturilor -C. .75 0.----.49 0.00531 0.50 m Manoperă Dulgher 1 ore 1 0.sprijinirea sapaturilor 1 m3 10.05941 0.00761 0.20 m 01 .05 m J1 .001610.20 m 11.03961 0.54 0.00761 0.01~6 m interspaţii intre dulapi sub 0.00S31 0.08 1 buc \ 0.048sl 0..78 I 0.0022 E1 0. )0 CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Materiale 1I1111U2 L:::2.67 .0027 1 ore 1 0.adâncimea sapaturii 6.__ .00-2 m interspaţii între dulapi sub O.OS-O.03961 0.00-2 m interspaţii între dulapi de 0.04851 0.00191 0.l I u.60-1.01-6 m interspaţii între dulapi de 0.•.08 MN (8tf) L=0.adâncimea săpăturii 10.00161 0._-----------_.adâncimea săpătarii 2.20 m M1.002710.49 I 0. avand latimea de pana la 1.0027 "1"1111\21395 Spraiţ metalic telescopic 0.adâncimea săpălurii 14.adâncimea săpătarf 8..01-10 m interspaţii între dulapi sub 0.001610.00341 0.03961 0.00271 0.08 1 buc 10.78 0.50 m S 8689 128741458870011 12811236310108\ Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Dulap metalic 50x200x3000 m pl.01-8 m interspaţli între dulapi sub 0._--_.007610.005310.048sl 0.1 1 0.05-0.01-12 m interspaţii Între dulapi sub 0.adâncimea sapaturii 6.adâncimea săpaturii 10. __ 1. executate in conditii speciale.00761 0.05 m F1 .01-12 m interspaţii Între dulapi de 0.adâncimea sapaturii 0.00S31 0.007610.adâncimea sapănmi 8.50 m S 8689 1~11/~1468870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 1~1I11~363101081 Dulap metalic 50x200x3000 m pt.54 0.01-18 m interspaţii intre dulapi de 0.60-1.00441 MN (8tf) L:::0._---_ . .50 m 22 23 .91 0.048SI buc 10. la drenuri si canale de adancime.00441 1 kg 10.sprijinirea sapaturilor 1 kg 10.001310.20 m G1 .01-10 m interspefli între dulapi de 0.20 m E1 .--C1 0.60-1.67 0.0022 buc 0.88 .20 m C1 .88 ---CANTITAŢI U.05 m L 1 .63 --_.OS941 0.00761 81123682739s1 Spraiţ metalic telescopic 0.1..50 m Manoperă ()1()0107001 Dulgher 81 0.50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Dulap metalic SOx200x3000 m pt.05-0. __ I K1 L1 I 01 1 m3 \ 0. CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA U.01-8 m interspaţii intre dulapi de 0. TOTAL ore 0.07821 1 buc 10.01-18 m interspaţii între dulapi sub 0.0023 1 kg 10.003sl 0.TsF08 o Sprijiniri de maluri.0027 D1 0.00341 0.._---l_AN_T_ITA_Ţ~ M1 I N1 .01-14 m interspaţii între dulapi de 0.adâncimea săpăturii 16.05-0. cu dulapi metalici asezati orizontal.05 m N1 . la sapaturi in terenuri cu impingeri mari.001610.00531 I~1\1123682739S\ 11240100107001 Spraiţ metalic telescopic 0.01-16 m interspaţii între dulapi sub 0.0019\ 0.adâncimea săpaturii 2.01-4 m interspaţă între dulapi de 0.20 m K1 .05 m H1 .005310.05-0.adâncimea săpălurii 16.05-0. COD DENUMIRE RESURSA Materiale 201010291 7685\ Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L:::2.01-16 m interspaţii între dulapi de 0. _.OSm 81 .63 .00S31 0.75 1 1.07821 0.91 ~ .adâncimea sapaturii 12.00271 MN (8tf) L=0.20 m Se masoara la metru pătrat de suprafaţă sprijinita.adâncime a săpăturii 14.M A1 COD l~:UMIRE TOTAL ore 0. .29 .20 m Q1..05 m 01 ..adâncimea sapătuni 4.OS-0.OS941 0.M F11 G1 -] H1 G I J1 1 m3 10.00761 0.001310.adâncimea sapaturii 12.048sl 1 U.001910.50 m intre maluri A 1 .0023\ 0.01-14 m interspaţii între dulapi sub 0._.0016 0.06241 0.01-4 m interspaţii intre dulapi sub 0.00221 0.05-0.adâncimea săpătarii 0.05 m P1 .- 1 1.05-0.1 0.003410.0016 RESURSĂ I 81 1 C1 1 D1 \ E1 ~01010291768SI 120741458870011 -Materiale Dulap fag tiv ci C gr-SOmm L=2.r-------.001910.29 1 0.001310.00761 0.05 m R1.M A1 - ---.

20 m de 2. executate in conditii speciale.20 m 01 .51-2.42 / 0.05-0.20'm 11-adăncimea sapaturii de 8.COD CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA U.36 de 0.05 m J1 • adăncimea sapaturii de 8.M P1 01 R1 AI 111 m3 kg buc 0.00761 0.00761 0.20 m masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.05-0." D1 I E1 .adâncimea săpaturii de 16.05-0.01-8 m interspaţi' intre dulapi sub 0. N1 • adâncimea sapaturii de 12.0019 0.00-2 m interspaţii între dulapi de 0.03961 0.08 MN (8tf) l=O.0016 1 kg 10.01-18 m interspaţii intre dulapi sub 0.01-16 m interspalii intre dulapi de 0.05-0.01-12 m interspalii intre dulapi sub 0. la sapaturi in terenuri cu impingeri mari.05-0.05 m R1 .05 m de 0. I .01-10 m interspalii intre dulapi de 0.9 1.23 I 2.20 m 1 • adâncimea sapaturii de 14.05-0.05 m 1·adâncimea sapaturii de 10.01-10 m interspaţii intre dulapi sub 0.0052/ C D ~lic 50x200x3000 sapaturilor m pLsprijinirea Spraiţ metalic telescopic 0. 20 029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.0019 0.00761 128741458870011 128112363101081 24 25 . : i ndAncimea t1dAncimea OI udâncimea 1)1 ndăncrnea I 1 • odâncimea sapătuni săpaturii săpăturli sapaturii sapătuni CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale U. la drenuri si canale de adancime.12 1 1.0624 0.001610.adâncimea săpaturii de 10.1 2.0053 0.20 m 1 • adâncimea sapănmi de 6.0035/0.001310.42 ore 1.05-0.04851 1 buc 10.01-18 m interspaţii între dulapi de 0.20 m 1.00531 0.05-0.04851 0.23 ore: 1.01-4 m interspaţii intre dulapi de 0.50m intre maluri c_~ 2010102917685 2874145887001 2811236310108 12811236827395/ D DENUMIRE RESURSA Materiale tiv ci C gr=50mm l=2.601.0076 0.50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Dulap metalic 50x200x3000 m pt.03961 0.0782 0.04851 0.00441 71240100107001 Dulgher TOTAL 1 ore 1 1.01-4 m interspafii între dulapi sub 0.0053 0.50 m Manoperă 1 buc 10.20 m de 4.00531 0.M K1 / l1 / M1 TsF09 N1 / 01 --~----Manoperă 71240100107001 Dulgher TOTAL I / ore / 1.001310.50 m S 8689 P conic tip a1 4 x100 0134 S 2111 CANTITĂŢI U.01-6 m interspaţii între dulapi de 0. cu dulapi metalici asezati orizontal.001610.01-6 m interspaţii intre dulapi sub 0.1 1.05 m de 2.7 1.97 / 1.01-12 m interspaţii între dulapi de 0.36 1.01-14 m interspaţl între dulapi sun 0.M A1 I 81 I C1 .01-8 m interspaţii între dulapi de O.9 Sprijiniri de maluri.97 0.01-14 m interspaţij intre dulapi de 0. adâncimea săpăturii de 16.12 1.20 m M1 • adâncimea sapanirii de 12. avand latimea de 1.05 m.01-16 m interspalii intre dulapi sub 0.05-0.00-2 m interspaţii între dulapi sub 0.sprijinirea sapaturilor 1 m3 10.05 m 111• adăncmea săpăturii de 6.05 m 1~1• adâncimea sapăturii de 14.0624 0.05 m 11 adăncmea săpaturf de 4.7 / 1.0023 0.

00441 MN (81t) L=1. Manoperă I~011236827400 1 Spraiţ meialic telescopic 0.0485/ 0.SO m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 Dulap metalic SOx200x3000 m pt.01-8 m : RESURSA U. / Spraiţ metalic telescopic 0.65 I 1.08 [buc 10.0034/ 0.0l34.0076/ 0.SO m 26 27 . -~L: _~~UMIKI TsF10 Sprijiniri de maluri.~-_.0076/ 0.99 CANTITATI TOTAL ore ~~-------------------DENUMIRE RESURSA 1.M K1 1 ·l1 / M1 '1 N1 I 01 Materiale 2010102917685/ i Dula L=2.00S31 0.M !-----. m pt.002210.001910.0023 0.05 m.36 1.00271 71240100107001 Dulgher TOTAL 1 ore 1 1.00351 2.49 1 2.SO.002210.SO m Manoperă 2._-~~ -COD [~M~ Materiale L=2.64 0.50-2.0019 . 0.00531 2011236310108 buc 0.08 MN (81t) L.SO m Manoperă .0019 0.00271 0.SO m S Ş689 U.0594/ 0.79 7124010010700/ Dulgher TOTAL / ore 1 0.64 ore 1.SO m adâncimea suprafeţei sprijinite de 0.00-4 m peste 2.0053/ 0.85 - 0.003S/ 0.0.~_.0485/0.002710. .00-4 m până la 2.65 2.00351 0.6 1./ bui: /0.72 0. i 1. 0.4 CANTITATI 7124010010700/ Dulgher/ TOTAL ore 1 0.0053 l' G1 I H1 / Materiale Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2.S 2111 128112363101081 Dulap metalic SOx200x3000 .1 co~T·-:::~ .0624 0.211 1.0594/0.002710.79 1. Se măsoară la metru patrat de suprafaţă sprijinita.0076/ 0.0023' 0.64 0. la sapaturi de fundatie.0076 .0076' 0.50 m adâncimea suprafeţei sprijinite de 4.11 1.98 CANTITĂTI 1.0624 0.003410.0034/0.01-8 m peste 2.06241 0.sprijinirea sapaturilor 0.98 0. I E1 00 ~ENUMIRER~_~ I1J4010010700 1 Dulgher 0.--- ~ m3 kg P1 01 - m R1 0.36 0. in teren usor sau mijlociu A1 -lăţimea 81 -lăţimea e1 -lăţimea D1 -Iatrnea intre intre Între Între maluri maluri maluri maluri până la 2.SO m S 8689 / m3 10. cu dulapi metalici verticali si cadre de lemn.18.07821 0.0019 0.SO-2..002210.sprijinirea săpaturilor /2811236827400 kg 10.1 1.SO-2.M -~ - RES~RsA U.001610.08 1 buc .04851 'buc/ 0.00S3 0.21 .00S3 . A1 1 81 CANTITATI 1 C1 1 01 .50 m '.SO m adâncimea suprafeţei sprijinite de 0. 0.4 1. 81 2.0782/ / buc / 0.6 1. cu interspatii intre dulapi de maximum 0. 1 kg /0.49 _ 2.0396/0.64 2.76 - CANTITAŢ-I ------~~~~1 I Spraiţ metalic telescopic 0. 5 8 ore 0.81 1.0027 MN (81t) L=1.0044/ 0.76 1 1.0023 1287414S8870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100.1 buc 10..SO m adâncimea suprafeţei sprijinite de 4.08 MN (81t) L=1.0782 2010102917685 .99 0.81 ore 0.0594/0.00441 0.M F1 ~ 11 I J1 ~010102917685 ~U14145887001 -------- -- ~~-- -.0053' 0.sprijinirea sapaturilor Spraiţ metalic telescopic.COD 28112368274001 DENUMIRE RESURSA U.0076 /28741458870011 /2811236310108/ /28112368274001 Cuie cu cap conic tip a14' x1000L34 S 2111 Dulap metalic'50X2QOX3000 m pt.0027/0.=1.72 1.11 COD =--T:T~-==l1 Manoperă 1 orei 1.

9247 0.34 Cadre din lemn de rasinoase..18 0.mixta 2.a Scoabe din oţel ._--'''1 TOTAL ore .retezarea palplanşelor dupa batere .cal. _- u. 90 masoara la metru cub de lernnărie pusa În opera. montarea şi demontarea cadrelor de sprijinire a pereţilor de palplanşe (TSF12A).- - _. 28 -_.17 4. pentru sprijinirea peretilor de palplanse TsF12A TsF11A Sprijiniri la peretii sapaturilor de fundatii.9305 "()101029012081' 11'(6276311528 (1240100107001 Dulgher / ore' 13. pe masura avansarii sapaturii uprlnde: • oonfeclionarea.0087/ 0.baterea palplanşelor cu mijloace manuale .50 m S8689 Scoabe din olel Cuie cu eap cerne tip a1 4 x100 OL34 S 2111 Manele de rasinoase L=2-6m d= 7llcm S 1040 Dulap metalic 50x200x3000 pl.0 x1000x2000 m3 kg kg 0.-~:_=L_~NUMIRE~SURsA Materiale 20101029176851 28752763115281 12874145887001 120101029011671 128112363101081 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L::2..1089 1 kg 1.010910.07 4.C1Ţ?1j COD I [ DENUMIRE ESUR:--' R --._------_.000610.0554/ 0. COD -I -- --------CANT DENUMIRERESURSA Materiale U.M ..A gr=75mm L=4-6m 1=16-30cmS 942 Tabla constr.pregatirea palplanşelor şi echipa rea lor cu saboţi şi braţari .0006 2010102904107 2710403603798 kg 10. m3/-O.01091 1 buc 10.000610.0663/ kg 0.07 I 5..99 13.33 I 4.007410.0267 0. Nu cuprinde executarea.69 I 4..0154 0.0554/ 0.00871 1010116200303 Dulap rasin cl..0267 0.69 3.0342 0.sprijinirea sapaturilor Manoperă Dulgher TOTAL m I t Al[ UM ANTITĂŢI 81 1 .2495 S 901 S 1931 Manoperă 7124010010700 9310060019900 7221060021100 Dulgher Muncitor necalificat Forjor TOTAL ore ore ore ore 4. Manoperă L=10 10-12m d. Cuprinde: .007410.38 0. ----_.34 5.0347 / 1 m3 10.00871 0._-------_ Piloti brad constr.33 4.~ 1 CANT ' Materiale 1 m3 10. montarea şi demontarea cadrelor.---- _.99 .cap subt=14-21cm _--. Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita. executate cu palplanse de lemn batute manual.73 I 17124010010700/ Iare ore / 3.scoaterea palplanşelor şi slivuirea.0663/ 0.mecanice Huila scop energ.00871 0.000610.

0.0376 .peste 2.002610. cu dulapi de fag verticali.00181 L=0.0013 m3 0.58 0.0064 E1 I F1 7137010011S001 Electrician 2875276:i115281 S coabe din oţel 30 .SOm B1 .05 m. pana la adancimea de 8 m si latimea intre maluri de: A1-de1-2.! I-I--~ Materiale .60-1. pentru linii electrice de inalta tensiune A 1 -lăţimea între maluri sub 1.60 m F1-laţimea între maluri peste 2.61-1 m E1 -lăţimea între maluri peste 2.68 I 0.1 I 5. CANT DENUMIRE RESURSA U.M 1 ore 1 0. 1 kg 10.00891 0.50m Manoperă - 1 - 10.004 tlf41468 l7001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 11101029 17685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.o TsF13 Sprijiniri de maluri.00181 U.20-0.0022 0.M E1 kg 0.0089 F1 0. pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune.5 m interspaţii între dulapi de 0. in teren usor sau mijlociu.SOm S 8689 Manele de rasinoase L=2-6m d= 7-11cm S 1040 Manoperă kg kg 0.08 MN (81t) 1 buc 10. _--CANTITAŢI U.0018 .0297 0.48 0. ascutiti la un capat si cadre de lemn.SOm interspaţii între dulapi de 0.SO-2.60 m B1 -lătimea între maluri sub 1.00891 0..0059 31 I ore I 4.SOm 1 rri3 10.S8 TsF14 --_ CO.SOm interspaţii între dulapi de 0.00691 0. ~~ DENUMIRE RESURSA Materiale CANT m3 0.001310.08 MN (81t) 1 buc 1 L=1 .- 287414S887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 2875276311528 Scoabe din oţel 2010102917685 2010102901167 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.0248 0.00131 S 8689 128112368274001 Spraiţ metalic telescopic 0.0026 0.0092 0.SOm interspaţii între dulapi de 0. la sapaturi executate in spatii limitate.50 m 128741458870011 Cuie cu capconictipa14 S 2111 x1000L34 1 - 1 kg 10.2 0.48 I 0.137010011S001 Electrician TOTAL 1 ore ore I 0.0026 0.min 18cm S 4342 Manoperă m3 0.001810.36 0.2 U.S m interspaţii între dulapi de 0.68 0.SOm Se masoara la metru pătrat de suprafaţa sprijinită.3 TOTAL ore 0.0041 1201010291768s1 Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2. cu dulapi de fag asezati orizontal.20-0. la sapaturi de fundatie.60 m D1 -lăţimea între maluri de la 1.M A1 B1 71370100115001 Electrician I 0.0168 0. CANT COD DENUMIRE RESURSA Materiale 281123682739S1 Sprait metali c telescopic 0. executate cu interspatiile intre dulapi de maximum 0.00410.SOm interspaţii între dulapi de 0.M DENIUMIRE RESURSA A1 I B1 I C1 - 1 01 Sprijiniri de maluri.3 -.001810.SOm S 8689 Il Hl1029' J0888 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.20-0.0092 m3 0.S1-2.61-1 m C1 -lăţimea între maluri de la 1.36 ~-.68 .002610.51-2.61-1 m Se măsoară la metru patrat de suprafaţă sprijinita.

prin "zona de lucru" se înţelege ampriza lucrărilor de terasamente inclusiv terenul alăturat amprizei necesar executarii terasamentelor. 2. Conţinutul normelor Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de 1lllJlorlale.1 I 81 5.. Consumurile specifice de manoperă sunt stabilite pentru fiecare normă În funcţie de operaţiunile de lucru arătate la fiecare articol.1.prin "cioată" se înţelege partea din tulpină Împreună cu rădăcinile ei. cu următoarele precizări: . Lucrările de pregătire a terenului sunt arătate În articolele din capitol. Conţinutul capitolului 1. 32 33 . fiind indicate pentru fiecare normă de deviz În cuprinsul fl. Consumurile specifice de ore utilaj Aceste consumuri sunt stabilite pentru fiecare normă pe baza rmelor de timp departamentale În funcţie de operaţiunile de lucru arătate 10 articolele respective. . În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru lucrari de plllllntlre a terenului (amprizei) pe care urmează să se execute lucrările de uuunumente.2. 1. cuprinzând montarea şi demontarea echipamentului. IImentarea şi pornirea motorului.(~nrul articol.1.1.1._ I"-=~:'-I DENUMIRE RESURSA U. 2. manoperă şi ore de utilaj. 2. deplasarea la şi de la locul de parcare la locul de lucru şi întreţinerea utilajului. stabilite pentru fiecare normă În funcţie 10 operaţiunile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În !1()nţlnutul fiecărui articol.3.68 I •• neralltăţi o CAPITOLUL Ts G CURĂŢIREA TERENULUI 1. II imt 2. rămase după tăierea arborelui. Consumurile specifice de materiale Consum urile specifice de materiale cuprind numai consum urile de plozivi prevăzute În normele din articolele Ts G 12 şi Ts G 13.M I----T---! CANT I TOTAL ore A1 4.L~.

părul.62 ore 1. păducelul. pe hectar. plopul. Zona terenurilor de podişuri.58 35 . unde predomină: cătina aibă. montane. Clasificarea principalelor specii lemnoase pe esenţe: 4. molidul.62 TsG02A Curatarea terenului de iarba si buruieni uprlnde: • saparearnanuaă a pămăntuui vegetalpe o adâncimede 5 cm. Cantităţile de lucrări se vor stabili pentru fiecare normă În cadrul privind felul lucrărilor de executat. bradul. teiul. Il maaoera 100 metri patraţisuprafaţacurăţată. NOTĂ: Răspândirea principalelor specii lemnoase după orografia terenurilor pe zone: 1. Esenţă moale: bradul. noarcarea roabaşi evacuareamaterialelorrezultatein afarazoneide lucru pănăla distanţade În 10 m. arţarul. O masoarala 100 metripatraţisuprafaţacurăţată. cârniţa. sângerul. Zona terenurilor deluroase.2. ulmul. versanţi. plopul. paltinul. salcia. 100600199001 Muncitornecalificat TOTAL 1 ore 11. gorunul. aninul negru. articolelor Unitătile de măsură sunt stabilite pe 100 metri pătraţi. chiparosul de baltă . 4.3. cerul. aninul. părul. 4. păducelul. CANT U.1. TsG01A Degajarea terenului de frunze si crengi. frasinul. plopul tremurător. pinul. paltinul. sau 100 (200) bucăţi.58 ore 6. arţarul. lemnul câinesc.MI-- COD DENUMIRE RESURSA Manoperă 93100600199001 Muncitornecalificat TOTAL 1 ore 16. Zona terenurilor de şes sau terase cu pante până la 20. ~ul. frasinul. cornul. plopul. fagul. laricele.. pante abrupte. strângereaÎn gramezi. strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata 4. zălogul. pe bucată 3. carpenul. 3.2. mojdreanul. molidul. ulmul. tisa. cerul şi stejarul. fagul. 2. chiparosul de baltă. sângerul. mojdreanul. Zona terenurilor de baltă şi luncă. răchita. ravene unde predomină arbuştii şi tufişurile de gorun.M . Condiţii de măsurare a lucrărilor 3. unde predomină salcia.1. alunul. aninul . pinul. zălogul. Esenţă tare: stejarul. teiul. unde predomină: mesteacănul. la CANT COD DENUMIRE RESURSA U. mesteacănul. răchita. aşa cum se arată la fiecare articol. pinul silvestru.

--1 A1 9310060019900/ Muncitor necalificat 1 ore /10. a suprafetelor de tufis uri sau arbusti cu diametrul de pana la 10 cm.97 3. c:1= DENUMIRE REWR~ Utilaje -lU-_M--' __ ..25/19 01 Doborarea manuala a arborilor de rasinoase si foi oase. raşlnoase 111· foloase /~ fi masoara la hectar de suprafaţă defrişată.. arborii fiind de esente: Inoase arborii având diametrul de 10 30 cm Inoase arborii având diametrul de 31 50 cm Inoase arborii având diametrul peste 50 cm IJ I foloase tari şi brad arborii având diametrul de 10. . in afara sau in zona lucrarilor A 1 .fara scoaterea rădăcini 81 .. prin purtarea directă pănă la distanţa de 20 m şi aranjarea În grămezi pentru varianta 81 .77115.M f r CANTITĂŢI f . inclusiv Imptnqerea materialului lemnos in gramezi. in afara sau in zona lucrarilor.scoaterea radacinilor rlmass În pamânt cu mijloace manuale şi arajarea În grămezi pentru varianta Cl . fi I .L--1 Echipament defrişator pt.50 cm 1'1 roloase tari şi brad arborii având diametrul peste 50 cm n1 • fol09se moi arborii având diametrul de 10.j0re 1.._.50 cm 11 rOl0080moi arborii având dlametrul peste 50 cm -----_ ~._------. in afara sau in zona lucrarilor... inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi.cu scoaterea rădăcini Defrisarea mecanica. pentru varianta Al ..operaţiile de la Al pentru varianta 01 . inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi.. arbuştilor şi arborilor subţiri cu diam.. Cuprinde: ..TsG03 TsG04 Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufis uri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm.pentru suprafeţe mai mici de 500 rnp.tractor pe şenile.30 cm 111 ' foloHsa moi arborII având diametrul de 31.transportul materialului refractat.26112. J.9 TsG05 _ '-_C~OD-__]~~~-_-_~D~~NUM-_'-_R_E_R~_S_U_RS_Ă Manoperă U. cu defrisator pe tractor 5-1500. __ ...9 ore 1.25 19 TOTAL ore 36 '1 .97 3. fără scoaterea rădăcini 01 .tăierea cu mijloace manuale a tufişurilor.10._-----. __ .26 12.cu scoaterea rădăcinilor pentru suprafeţe mai mici de 500 mp.operaţiile de la Al .~----------. tufisurile si arbustii fiind de esente: Cl . peste 110 cp Tractor pe şenile 150 cp cu remorca _..77 15. până la 10 cm .30 cm I 1 foloase tari şi brad arborii având diametrul de 31._--_.operaţiile de la 01 Se masoara la 100 metri pătraţi.

inclusiv stivuirea .44 CANTITĂŢI (vm.ascuţirea sculelor şi purtarea lor de la un arbore laallul. 11 prin tractare.. transportarea facandu-se: COD T-----.84 0.97 11.8 1..24 0.13 0.55 0.25 \ 0. depozitarea.44 1..2 CANTITATI i 8141260100100 6141120100300 7112020030100 7422090100200 Fasonator Stivuitor Specialist Corhonitor COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U. COD DENUMIRE RESURSĂ Manoperă U..D'l] transportarea materialului prin tragere cu tractorul pănă la 50 m (var ELH1) măsoară la bucata.5 0. transportarea prin purtare manuala.09 \ 0.M CANTITĂTI 1 prin purtare manuală 111 prin purtare manuală I I prin purtare manuelă 1) I prin purtare manuală E1 1 I prin tractare.59 A1 ore \ 0...9 8141260100100 6141120100300 7112020030100 7422090100200 Fasonator Stivuitor Specialisl Corhonitor TOTAL . se vor aplica normele de muncă existente În exploatările forestiere.degaja rea terenului pe direcţia de doborâre a arborelui .63 ore 1.19 0.74 1. a vârfurilor.84 1.05 2. Se măsoară la bucata.67 1. cojirea şi olărilul parţilor secţionate (buştenilor) .36 0.35 1."prlnde: ooterea cioatelor sau a rădăcinilor cu mijloace manuale (târnăcop. topor etc.29 0.se rocomandă doborârea arborilor cu ferăstrăul mecanic .)n vederea transportului ore --- 10..19 0. Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite.44 0.67 6. ----------------~--L DENUMIRE RESURSA Manoperă U..12 3.59 0. III • prin tractare.21 141260100100 \ Fasonator 310060019900 Muncitor necalificat TOTAL \ 1.02 ore 0.49 0.secţionarea trunchiului. ~A1 ore ore ore ore 0.15 3.29 0. ranga.78 diametrul cioatelor sau radăcinilor de 10.3 9.98 1.84 4. taierea tulpinei din partea opusa tapei şi doborârea arborelui .83 0.64 .indepartarea buşlenilor prin corhanire.44 0.M 1 1.01) Imnsportarea materialului prin purtare manuală (var.99 2..46 0.51 2.87 2.. 1\1.executarea tapei. A1 .01 1.98 NOTA: .73 5.65 1.41 4.) losplcarea buturugilor şi secţionarea rădăcmllor cu mijloace manuale.7 \ 3.pentru alte condiţii de lucru. Utilaje 3410440005604\ Tr~ctor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) LoreLJ~LJ~ 39 38 .12 4.lor in grămezi . in afara sau in zona lucrarilor.50 cm diametrul cioatelor sau radăcinilor de 51 .taierea crengilor.74 5.15G06 Cuprinde: .-- 1.9 0.30 cm diametrul cioatelor sau radacinilor de 31.se aplica În terenuri cu panta pănă la 30 grade şi cu un număr de.54 4.88 2.94 \ 1.M F1 G1 H1 11 L ore ore ore ore TOTAL ore 1.35 0.10 cm diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 10 30 cm diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 31 50 cm diametrul cioatelor sau rădacinilor de 51 70 cm dia metrul cioatelor sau radăciniior peste 70 cm 0.01 1.16 0. I prin tractare.27 8.sub 50 arbori la hectar .

M COD DENUMIRERESURSA Manoperă U.) .85 5.30 cm cioatelor sau radacinilor de 31. TsG07 Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foi oase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite.17 \ 0. izolate sau justificat.36 Utilaje Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) 0. __ .transportarea materialului prin tragere cu tractorul până la 50 m.73 17..despicarea buturugilor şi secţionarea rădăcinilor cu mijloace manuale.22 ore ore 1.prin 01 ..42 6.- CANTITAŢI G1 COD DENUMIRERESURSA Man operă U.. topor etc.57 4.39 2..84 8. in afara sau in zona lucrarilor.3 ore 3. • scoaterea manuală a cioatelor se aplică pe suprafeţe mici.70 cm cioatelor sau rădăcinilor peste 70 cm sau rădăcinilor de 10 30 cm sau rădacinilor de 31 50 cm sau rădăcinilor de 51. unde nu pot fi folosite mijloace mecanice._I.22 "410440005604\ NOTĂ: .se recomanda .09 \ 0..04 \ 2. ~_.15 \ 3.42 11141260100100 \ Fasonator 1310060019900 I Muncitor necalificat 5..28 TOTAL ore 2.54 5..74 9.85 \ 3410440005604\ Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) NOTA _se recomandă transportarea materialului prin tractare.3 \ 8141260100100 9310060019900 I Fasonator Muncitor necalificat TOTAL Utilaje I ore 10.79 \ 0.78 3.51 7._--------1-----------..1210..prin purtare purtare purtare purtare tractare traclare traclare traclare manuală diametrul manual a diametrul manuală diametrul rnanuală diametrul diametrul cioatelor dia metrul cioatelor dia metrul cioatelor diametrul cioatelor cioatelor sau rădăcinilor de 10 . transportul facandu-se: A 1 .~.55 3. COD I Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) ~_- J-=.prin 81 .prin G1 .J_-_~ DENUMIRERESURSA Manoperă E U.scoaterea rnanuală a cioatelor se aplica pe suprafeţe mici. Cuprinde: .+l .50 cm cioatelor sau rădăcinilor de 51 .78 11.scoaterea cioatelor sau a rădăcinilor cu mijloace manuale (târnăcop..02 \ ore 2.M A1~D1lE1 CANTiTATI _. -~ --.71 3.28 \ 1.transportarea materialului prin tractare .0710. În vederea transportului .prin C1 .prin H1 . izolate sau justificat.prin F1 ._---- F11 r H1 ore \ 0.70 cm sau rădăcinilor peste 70 cm .58 13. 40 41 .01 8.18 2.transportarea materialului prin purtare manuală .M \ ore ~~ CANTITAT' -F'1lG1 [ti1 8141260100100\ 9310060019900 Fasonator Muncitor necalificat TOTAL Utilaje ore \ 0..prin E1 . Se măsoară la bucată.14 I ~00056041 1.- --_. unde nu pot fi folosite mijloace mecanice.. rangă.

inclusiv stivuirea . U. baterea penelor.foioas.9 ore I :270007608/ Fierasuau mecanic cu lanţ de 2.ascuţirea unelte/or de mâna şi purtarea lor de la uri arbore la altul.30 cm H 1 . cu defrisator montat pe tractor S-1500.33 0.. arborii fiind de esente: A1 .98 1.foi oase moi arborii având diametrul de 31.M CANTlTAŢI A1 I 1 81 C1 j 01 J "41120 1003001Sti".13 0.u In zona lucrari/or.112/ 0.49 1..2 kw .03 I 0.M ~-~.62 0.2 kw .44 Cuprinde: • scoaterea cioatelor (radacinilor) • curaţarea terenului de rulare (resturi de cioate sau de rădăcini) 43 42 . ascufirea şi Întreţinerea fierastrau/ui .taierea manuala a crengilor.foioase tari şi bradul arborii având diametrul de 31 50 cm Fl .5641 0. Ia ha diematrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) până la 40 cm 131. inclusiv manuala a materialului lemnos in .. pnntru alte conditii de lucru.foioase tari şi bradul arborii având dia metrul peste 50 cm Gl .3 7.12 3.raşinoase arborii având diametrul peste 50 crn Dl . '010 ••80 tari si foioase moi.raşinoase arborii având dia metrul de 31 50 crn Cl .foioase moi arborii având diametrul de 10.până la 200 buc. CANTITATI- --- Al Bl Cl ---- 01 E1 Uti/aie 10007608/ Fierăstrău mecanic cu lanl de 2.indepartarea buşteni/or prin corhănire. scoaterea tapei cu toporul.3 cp (Drujba) / ore 10.096/ 0.87 0. numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de: E1 /1..3 cp (Drujba) I ore / 0.59 4.37 4.e tari şi bradul arborii având diametrul de 10 30 cm El ._--------~~-~ G~~~ ore ore ore TOTAL Utilaie 1.foioase moi arborii având dia metrul peste 50 cm Cuprinde: ."" 8141260100100 7422090100200 Fasonator Corhonitnr orAL IV'.1 1'8 4.182/ 0.42 016/ 064 1.8traul =r= Stivuitor Fasonator Corhonitor ~ENUMIRERESURSA ···----~t-. 50 em 11. Ia ha diematrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) peste 40 cm COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U.M ::-1~ 0.83 4.la ha diematrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) până la 40 cm Dl .68 F1 .63 1.81 1. Ia ha diemat.28S CANTITAŢI COD ~ DENUMIRERESURSA Manoperă U.pănă la 200 buc.1. taierea mecanica din partea opusa tapei.executarea mecanica a tapei.44 0. urmarirea caderii arborelui .2451 0. se vor aplica normele de muncă din exploatările forestiere.degajarea terenului pe direcţia de doborâre a arborelui .322 NOTA: pliCă in terenuri cu panta până la 30 grade şi cu un număr de sub 50 arbori la hectar.09 074 2. I ore ore 019/ 1. cojirea manuală şi olăritul părţilor secţionate (buştenilor) .rul mediu al cioatelor (rădăcinilor) peste 40 cm peste 200 buc.peste 200 buc.11 r2. Se masoara la bucată. mecanica a vârfuri/or.51 2.373/ 0.O mecanic a arborilor de .98 9. II ror.55 0.alimentarea motoru/ui. TsG09 Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi.raşinoase arborii având diametrul de 10 30 cm 81 . transportarea prin purtare manuală şi depozilarea lor În graămezi şi sectionarea mecanică a trunchiurilor.03 el - 1.119/ 0.

.50 m.88 " _ Al.23122.până la 40 cm 81 .69117. cu explozibil.peste 200 buc la ha diametrul mediu al cioatelor (radăcinilor) până la 40 cm 01 . in teren cu: TsG11 COD 1------' DENUMIRERESURSĂ U.59125. Cuprinde: • scarificarea mecanică a terenului defrişat . .23122.. 6.M A1 1 B1 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 2955270007614 Echipament scarificator pe tractor pe şenile peste 110 cp 2952500005614 Tractor pe şenile 150 cp cu remorcă -------------~ 1 ore 113.13115.M A1 CANTITAŢI I 81 I C1 I D1 Utilaje 29552700076151 Frhin:.13115.10 SCOIIterea cioatelor de foioase tari si brad. cu defrisator mOl)tat pe tractor S-1500.52 ore 112._-- '--.3g 6._---_ .scoaterea cioatel()r (rădăcinilor) .871 COD DENUMIRERESURSA . . • .până la 200 blJc la ha diametrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) până la 40 cm 81 ..adunarea resturilor de materiallemnos in grămezi şi incărcarea lor in remorcă._----- I B1 I TsG12 C1 1 01 Dezradacinarea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foi oase moi.până la 200 blJc la ha diametrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) peste 40 cm el . ' Scarificarea mecanica a terenului defrisat.51/17.•. Se măsoară la hectar Ts(. adunarea manuala in gramezi a materialului lemnos si incarcarea lui in remorca.tractor pe şenile.36 ore 13.până la 100 buc rădăcini pe hectar. ~~st~e~1~10~c~p 1 ore 114.peste 100 buc rădăcini pe hectar. cuprinzand doua treceri perpendiculare intre ele.inlaturarea unormici defectuni ale tractorului Se măsoară la hectar. B1 .___ . pana la adancimea de 0.dezgolirea şi retezarea cu toporul a rădăcinilor prinse in teren . . diametrul cioatelor deasupra terenului fiind de: Utilai!! 2952500005614/ Tractor pe şenile 150 cp cu remorca 2955270007615 Ef'hiM~nnl "'~••:_~.521 A1 .mont defrişator pt.peste 200 buc la ha diametrul mediu al cioatelor (rădacinilor) peste 40 cm Cuprinde: COD] CANT DENUMIRERESURSA Manoperă U.34 14.69117. U. _-_.M Al CANTlTAŢI -----.34114. numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu ale acestora fiind de: A 1 .curaţarea terenul\ji de rulare (resturi de cioate sau de radacini) Se măsoară la hectar.3 I 7. peste 110 cp 29 1 525000056141Tractor pe şenile 150 cp cu remorca~ 1 ore 112.peste 40 cm 44 45 .36 1 ore .54/19.

396 0. I~TITĂTI DENUMIRERESURSA~~·.executarea gaurilor folosind hârleţe speciale şi trâmăcop .preluarea explozibilului şi a altor materiale la punctul de lucru 46 01'1 .preluarea explozibilului şi a altor materiale la punctul de lucru .reintrarea in zona şi verificarea zonei in care s=a produs explozia .19 TOT AL ore 1 1.20-30 cm B1 . amorsarea şi burarea .188 1.584 1.99 1 0.54 2.introducerea explozibilului.21 0.181 0.04 1.31-60 cm C1 .Cuprinde: .35 1 ore 0.82 1.~~~I~~ .43 TsG14 Cosirea vegetatiei TsG13 fi 1 • vegetaţie ierboasă Dezradacinarea cioatelor de foioase tari si de brad. stuf etc._-----CANT DENUMIRERESURSA U.pregatirea explozibilului şi pregatirea materialului de aprindere .396 0. amorsarea şi burarea • explodarea. diametrul cioatelor deasupra terenului fiind de: 1 • vegetaţie acvanca (papură.executarea gaurilor folosind hârleţe speciale şi târnăcop . cu explozibil.86 ore 1. stuf etc.19 1.594 1.54 7112020030100 I Artificier 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL I ore I 0.) În teren care s-a uscat '1 • vegetaţie acvatlcă (papura.99 kg 0.transportul materialelor şi a explozibilului la locul de explodare prin purtare directa . inclusiv retragerea din zonă • reintrarea in zona şi verificarea zonei În care s-a produs explozia • strângerea materialului lemnos in grămezi Se masoara la bucată cioata dezradăcinată.181 0.24 ore' 0.99 1 2 kg 0.594 7112020030100 1Artificier 9310060019900 Muncitor necal ificat ore 1 0.) in teren cu apă uprlnde: oslrea şi scoaterea vegetaţiei in afara zonei masoara la 100 metri pătraţi suprafaţa cosita A1 .34 2.explodarea.peste 60 cm Cuprinde: .M I COD I Cl COD Materiale A1 Materiale 81 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g 2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă buc m 1 0. ~-_.485 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 g 2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă buc m 1 0.strângerea materialului lemnos În gramezi Se masoara la bucată cioară cezrădăcinată ____ o • transportarea materialelor şi a explozibilului la locul de exploatare prin purtare directa • pregatirea explozibilului şi pregatirea materialului de aprindere • introducerea explozibilului. inclusiv retragerea din zona .

concomitent cu impingerea şi indepărtarea . -D I• COD J DENUMIRE RESURSA Utilaje 1 CANT U:M 2955270007614\ 2952500005614 Echipament scarificator pe tractor pe şenile peste 110 cp Tractor PP. a arborilor taiati in scaun. avand diametrele: CANT U.deplasarea succesive de la arbore la arbore.64 7422090 100200 1 Corhonitor TOTAL Utilaje Iare ore 1 0.neaccidentate 1 .57 A1 . de pe terenurile de lunca.04 ore 0. in terenuri: A 1 . cu sufa sau troliul.04 A 1 .6210.1I rP-mnrr. 29525000056141 Tractor pe şenile 150 cp cu remorcă 0.fl TsG17 Scoaterea cu defrisator montat pe tractorul S-1500.accidentate Cuprinde: . pana la distanta de 150 m.de la 41 cm la 70 cm C 1 .revenirea fără sarcină.tivirea pe o distanţă până la 150 m . montate pe tractor S-1500.dezradăclnarea şi scoaterea propriu-zisa._- TsG16 C.71290200128001 I B1 I Manoperă Peisagist-floricultor TOTAL 1 ore 10.de la 71 cm la 100 cm 01 .M A1 ---------.ruperea rădăcinilor laterale prin una sau mai multe treceri (pentru diametrul peste 60 cm) .82 2. Se măsoară la bucată arbore sau cioată izolată. Cuprinde: • scarificarea terenului pe două sensuri perpendiculare e măsoară la hectar de arie scarificata. Se masoara la 100 buc arbori.57 1 0.CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA .peste 100 cm Cuprinde: .tragerea materialului in depozit .1 Scarificarea mecanica a solului pe doua sensuri perpendiculare.accidentate. in terenuri: U.n r.8212. concomitent cu alinierea echipamentului pe centrul rădăcinei .322 48 49 .62 0.neaccidentate B 1 .64 0.M A1 ca -ro I DENUMIRE RESURSA Manoperă I 81 0.apropierea tractorului de material -legarea şufei sau a troliului .nilp. TsG15 Tararea in depozit a arborilor sau cioatelor izolate. sp.apropierea de arbore. 1fiO r.până la 40 cm 91 .

ruperea radăcinilor laterale prin una sau mai multe treceri (pentru diametrul peste 60 cm) . CANTITĂŢI CANTITATI U.apropierea de arbore. a arborilor taiati in scaun.715.deplasarea succesiva de la arbore la arbore.M Al 1 81 1 Cl 1 01 Executarea araturii la adancimea de 25-28 cm.cu denivelărl naturale (privale. in terenuri: 2955270007615/ /2952500005614/ Echipament defrişator pt. la variantele Bl şi el.65 i 8.21 /~~ 111. cu buldozer pe şenile S-1500 TsG18 Scoaterea cu defrisator montat pe tractor 5-1500.M "" I I I I . Cuprinde: • aşezarea utilajului in poziţie de lucru • aratul propriu-zis I~ 50 51 .2819. Al -1 I Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor.dezracăcinarea şi scoaterea propriu-zisă concomitent cu impingerea şi îndepărtarea .9 Al .peste 100 cm Cuprinde: .fara de nivelari naturale 81 . .. gropi etc). Al .de la 71 cm la 100 cm 01 .2919.8816. avand diametrele: ('llprlnde: II1plngerea până la distanţa de 150 m a materialului lemnos rezultat din defrişare. II masoara la hectar. in terenuri: 29552700076151 129525000056141 Ech iament defrişator pt. prin mers inapoi până În mijlocul fâşiei la varianta Al vocuarea cioatelor la distanţa medie de 50 m. peste 110 cp Tractor pe şenile 150 cp cu remorca / ore 11.tractor pe şenile. pe distanţa medie de 50 m.01 1 do luncă la distanţa de 150 m cu defrişetor montat pe tractor S-1500 III neaccidentate.până la 40 cm Bl-dela41 cm la 70 cm Cl . peste 110 cp Tractor pe şenile 150cp'cu remorca 1 ore 11. cuplat la tractorul rutier.M -CDD DENUMIRE RESURSA I 1\"52 \ tcnlp 110 cp 129525~00056141 Tractor pe şenile 150 cp cu remorca ore \ \ ore ~ A1 I 81 I Cl - I TsG20 1 COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje U. la varianta Al rovenire fără sarcină.tractor pe şenile.TsG19 __ COD_J _ DENUMIRE RESURsA Utilaje U.1 occldentate. concomitent cu alinierea echipamentului pe centrul radăcinii . de la mijlocul rA~lolln depozit. de pe terenurile nisipoase. cu buldozer pe şenile S-1500 . cu plugul cu 2 trupite. pe distanţa medie de 50 m. dupa defrisare. Se măsoară la 100 buc arbori.

a resturilor lemnoase adunate de pe suprafete defrisate Cuprinde: . c~o '---- DENUMI~~-R-ES-U-RS-A---1 -.revenirea cu remorca goala.transportul pănă la depozit ..arderea 2 a resturilor lemnoase Illlmasarea de la 12 m lăţime la 6 m lâtime IIlZa 111_adunarea (strângerea propriu·zisă)in gramezi a resturilor lemnoase de la 6 m lăţime la 2 IlIlo\lme vntorificarea resturilor fie prin mangalizare. . in fazele: CANT U.laza II nI • faza III t)lIprlnde: l' HI.intoarcerea utilajului la capete. cu tractorul rutier tip forestier.-_. . . Se masoara la hectar. __ . 29321100044061 Plug lip Prp2-35 cu tracI mecanica cu trupiţe Irac.M I__ A1 ~-JAN-TI!-j-TI-Î 81 -- C1' J _ .staţionarea la descarcare . cu diametrul mai mic de 4 cm rnasarea depozitului de la 20 m la~mela 12 m lăţime 1 JWl \1 ..:.TsG22 . fie sub formă de cenuşă ca îngrăşământ Ungereafocului. Se masoara la hectar.apropierea utilajului de grămezile lemnoase .indepartarea radacinilor ascunse . Comasatea depozitelor de resturi lemnoase (provenite di n defrisare) cu o formatie cu 4 buldozere pe senile S1500._ Utilaje 221000355~ Buldozer pe şenile 81-180 cp Iare ___ coo= DENUM'RE RESURsA Utilaje t:C ~i 341044~05605l!ractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 52 .-------_.91 TsG21A Transportarea la distanta de pana la 500 m.reglarea adâncimii pe parcurs ..deplasarea de la o grămada la alta . __ .M COD DENUMIRERESURSĂ MI 81 Utilaje 1fera I 111._. cu remorca de 3 tone._-_.------------ U. II masoară la hectar al depozitului iniţial.U 65 1 ore 176110.R I _arderea 1 (parţială) a resturilollemnoase.. -..

brăzduiri etc. Conţinutul normelor cosi rea sau tunderea ierbii etc. Extragerea pământului vegetal se face cu atenţie pentru păstrarea hucturi' acestuia şi a tuturor calităţilor necesare unui pat germinativ şi după Iurnere. plantări şi transplantări. -. lucrări de plantări de flori şi plante perene. cu respectarea normativelor şi prescripţiilor tehnice În vigoare În condiţiile unei organizări raţionale a şantierelor şi punctelor de lucru. terenuri de joc pentru copii. PLANTĂRI ŞI TRANSPLANTĂRI. Lucrarea de finisare a suprafeţelor după nivelare. 3. astfel: pregătirea terenului (degaja rea de diferite materiale. ALEI.4. curăţirea sculelor şi uneltelor de lucru şi transportul după efectuarea lucrărilor. 3. terenurilor de joc pentru copii. terenuri de sport şi stâncărie ornamentală.. Normele de deviz din acest capitol cuprind toate consumurile specifice de materiale. planta rea lor în gropi gata făcute sau În şanţ pentru gard viu). 1. executarea terenurilor de sport şi a pistelor de atletism precum şi a stâncăriei ornamentale. cât şi netehnologice din timpul manipulărilor. 2. lucrări privind amenajarea aleilor de parc şi terenurilor de joc pentru copii. terenuri de sport şi stâncărie ornamentală. s-a Iinut seama de tehnologiile actuale specifice. În cazul executării terenurilor de sport din materiale elastice .. a căror temperatură este de 60-96 C. După aşternerea pământului vegetal sau mobilizarea solului. Normele de deviz pentru lucrările de defrişări şi tăieri sau doborâri de arbori din acest capitol se aplică numai În ipoteza Intălnirii acestora cu caracter izolat În ansamblul lucrărilor de amenajări de spaţii verzi.2. tlxocutându-se numai de muncitori cu calificare superioară.1. realizarea lucrărilor de plantaţii de arbori şi arbuşti ornamentali în spatii verzi (săparea gropilor de diferite dimensiuni precum şi a şanţului de gard viu. TERENURI DE JOC PENTRU COPII. La elaborarea normelor de deviz privind amenajarea aleilor. folosite la lucrările prevăzute În cest capitol. brăzduirii sau plantării de flori. extragerea pământului vegetal. ambalarea.1.lucrări de combaterea bolilor şi dăunătorilor.3. TERENURI DE SPORT ŞI STÂNCĂRIE ORNAMENTALĂ 2. 2. defrişări. lucrări de protejarea plantaţiilor (udatul. 2.mixturi cauciucate s-au avut În vedere condiţiile specifice de punere În operă a cestora. Conţinutul capitolului 1. 1. aşternere de pământ vegetal). mobilizarea solului. se face totdeauna înaintea Însămânţării gazonului. care are ca scop să aducă olul într-un grad de structură şi afânare apropiat de cel necesar pentru un pili germinativ. udatul terenului. Învelirea trunchiului cu funii din trestie cu apărători). 3. Condiţii tehnice motor din acest capitol speciale avute În vedere la elaborarea Generalităţi 1. de materiale care intră efectiv În operă. manoperă şi ore utilaj pentru executarea unei unităţi de lucrare În conditiile definite prin textul normelor respective. extragerea arborilor şi arbuştilor cu balot de pământ la rădăcină sau fără. Consumurile specifice de materiale pentru lucrările din acest capitol cuprind atât cantităţile pierderile tehnologice şi transporturilor şi depozitărilor. lucrări de nivelare şi finisare. - La elaborarea normelor de deviz din acest capitol s-a ţinut seama de Illtllntoarele condiţii tehnice speciale: 2.1. În vederea utilizării lui ulterioare precum şi măsurile obligatorii ce trebuie luate la extragerea. separarea pământului vegetal de cel teril. chimice. lucrări auxiliare necesare pentru realizarea în bune condiţiuni a lucrărilor de înierbare şi pentru întreţinerea lor până la predarea către beneficiar. transportul şi replantarea materialului Jondrologic. Capitolul de faţă cuprinde norme de deviz pentru lucrările privind amenajarea peluzelor.2. însămânţarea gazonului şi a ierburilor perene. înierbarea terenului În scopuri decorative sau de consolidare. lor În depozit 54 55 . Doborârea arborilor prevăzută În prezentul capitol se execută numai în spaţii înguste speciale care obligă la o tăiere fragmentată În poziţie verticală. administrarea îngrăşămintelor organice şi.CAPITOLUL Ts H AMENAJĂRI PELUZE. se n/(ocută de obicei nivelarea cu mărunţire fină.2. . .3. Consum urile specifice de manoperă cuprind pe lângă lucrările precizate prin textul normelor respective şi următoarele operaţii: adunarea sculelor şi uneltelor la locul de lucru. La executarea lucrărilor de plantări şi transplantăi-i se va ţine oarna de păstrarea structurii solului.

peste 100 crn Cuprinde: . ~tela suprafaţă sau puţin ingropate p acestora cu roaba nn ~pare cu sapa la adâncimea de 5 cm de iarba şi buruieni şi transportul la Nu se cuprindee~acu ~Ineazonei de lucru. ramurilor si tulpinei succesiva A1 .07 TsH02 Taierea .31-60 cm 01 . d maro' ~ COD DENUMIRE RESURSĂ Manoperă l I CANT U. gunoi. de TsH01A 3. _doborarea trunchiurilor ob~rariiarborilor. Consumurile specifice de ore utilaj cuprind funcţionare ~egajarea terenului de corpuri straine Utilaţele folosite la executarea lucrărilor prevăzute În acest capitol sunt: transportor cu bandă mobil de 15 m. a utilajelor folosite la lucrările prevăzute rezultate din executarea În imediata apropiere a orele efective În acest capitol.. 4.3. . Se măsoară la 100 m areamalerialelorin afara zonei de lucru.61-100 cm E1 . Condiţii de măsurare a lucrărilor Lucrările corespunzătoare normelor de deviz din acest capitol se măsoară În unităţile de măsură arătate la fiecare articol. Cuprinde: .-- degaja rea locului de lucru de deşeurile lucrărilor şi depozitarea lor pe sorturi locului de lucru.eXiste .. pentru a fi evacuate. a crăcilor. automacarale necesare plantării arborilor cu balot etc.scoaterea rădaci•. Cantităţi le de lucrări. crăci.strângerea Cii mân aplicarie. şi .07 TOTAL ore 7. autocisternă de 5 t.până la 10 cITI 81-11-30cm C1 . . . . pietreetc a.curaţarea terenului . in gramezi a diferitelor materiale ca: frunze.secţio~area prealabilă d. se stabilesc pentru fiecare normă de deviz pe baza lucrărilor necesare prescrise prin proiect. Păltq\i e suprafaţă curăţată. executată la Inăltlme .• ilor Nu se cuprinde tra t'lsport uilliaterialelor in afara zonei de lucru. cu dispozitiv de stropire. I1tQnualaa arborilor. măsurate În unităţile de mai sus. .sapa grebla. 56 57 .M f--- 9310060019900\ califlc ~ \ ore \7. prin sectionare a crengilor. . iar plata lor se va face pe baza cantităţilor efectiv executate. ramurilor şltulplnllor.

47 \ ore 0.. Iare ore 10.08 TOTAL ore Am1 9310060019900 I Muncitor necalificat TOTAL ------------- 0.-------.33 \ 0..- TsH03 Extragerea pamantului necesar amenajarii spatiilor verzi..19 0.55 -.27 0..24119.teren mijlociu 81 .:..M I Al I I I I Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal...92130. COD DENUMIRE RESURSA Manoperă CANT COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U.. nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului A1 • teren 111• teren 1 • teren 1)1. pe teren orizontal sau cu panta la 20%.M ~ 7129020012800 \ Peisagist-floricultor 9310060019900 Muncitor necalificat ore \ 0. in straturi de: Al -10 cm grosime B1 -15 cm grosime Cl ..30 cm grosime TsHOS 58 \ 59 .lInisarea prin greblarea repetata la metru pătrat de suprafaţă mobilizată.13 \ 0.2 \ O 28 \ 0..--'-=----~~-'--..08 0.. uprinde: saparea şi Întoarcerea pamântului cu sfărâmarea sumară a bulgarilor Illvelarea şi marunţirea bulgărilor cu sapa şi grebla .77 0. cu pastrarea structurii..24 19. Se măsoară la metru cub În sapatura.2 \ 0.42 43...teren tare.35 0.::.1 • teren 111.---. TsH04 ----------·-------._--_..46 12.92 30.. radacinilor.83 TOTAL ore 0.=-::..:. cu pastrarea structurii Al .41 0.:. teren mijlociu la adâncimea mijlociu la adâncimea mijlociu la adâncimea tare la adâncimea de tare la adâncimea de tare la adâncimea de de 10 cm de 20 cm de 30 cm 10 cm 20 cm 30 cm 9310060019900/ Muncitor necalificat / ore 10.07 0.. Cuprinde saparea şi aruncarea pamântului in depozit sau vehicul. indepartarea pietrelor şi altor corpuri străine.masoara la bucata arbore tălat._--------'~~.83 --_.46112...28 0.98 1..20 cm grosime Dl ..:.42/43.06 0...~~.----TI----------------------------~ DENUMIRE RESURSA Manoperă COD U. teren \. r..._.77 Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal.9811.07 0._---.08 0.:.

_---_.20 crn Cuprinde: .M I 1 r I D1 Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat.transportul in interiorul zonei de lucru a pământului vegetal.saparea treptelor in lungul taluzului... -aşternerea. in vederea consolidarii lor.M --~ ~ CANTITATI .Cuprinde: -tragerea pământului din grămezi cu sapa sau Împrăştierea cu lopata .14 _--_.M A11 81 Manoperă ICl 129221700011221Transportor cu bandă mobilă 15 m lungime NOTA: Normele se aplică şi pentru imbracăminţi peste 8 m.20 crn Nu cuprinde săpatul şi transportul pământului vegetal În afara zonei. cu grosimea stratului din pamant vegetal de: A1-10cm 81 .sfărâmarea sumara a bulgarilor Se masoara la metru patrat de strat aşternul.4 TOTAL ore 0.35 0.4 ----------------- 60 61 .15 cm Cl .11 0.13/0.13 0.18 TsH06 Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat. cu grosimea stratului de pamant vegetal de: Al 7129020012800) Peisagist-floricultor _ . 7129020012800) Peisagist-floricultor ) ore / 0. Se măsoară la metru patrat de taluz lrnbracat. »: / TsH07 -------l---1 COD ----L DENUMIRE RESURSA Manoperă U. TOTAL ore 0._~_L~ COD r----- 9310060019900 Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricullor ore Utilaje DENUMIRE RESURSA CANTITATI U. • incarcarea pământului vegetal pe bandă şi transportul lui la locul de pus În lucrare.11)0. cu acordarea sporurilor din art. TSH08. Se măsoară la metru patrat de taluz lrnbrăcat._-----.35/ 0. __ . Nu cuprinde săpatul şi transportul pământului vegetal in afara zonei de lucru. ) ore )0.3 0. la inaltimea cuprinsa intre 4 m si 8 m. executata pe taluz. nivelarea şi baterea uşoară cu bătătorul de lemn. -------------------- L. COD ---- ~ I I DENUMIRE RESURSA Manoperă I U. in vederea consolidarii lor._------_.14/018 A1-10crn 131 -15 crn Cl . .0.3/ 0. înalţime a taluzului. executata pe taluzuri cu inaltimea de pana la 4 m.

96 pământ vegetal peste 8 '129020012800 \ Peisagist-floricultor Manoperă \ ore \ 4. pe suprafeţe continue cu panta >30% şi inălţime taluz până la 8 m..TsH08 Spor la consumurile de forte de munca la art.:.82 \ 5.-. Cuprinde: . S2 = suprafaţa Îmbracaminţii executata pe treapta II. 131.ĂT_I---..M CANTITJi A1~ 0221107204435 \ Seminte de plante-graminee perene (pm) \ kg \ 3. pentru imbracarea cu pamant vegetal pe fiecare 4 m inaltime de taluz peste inaltimea de 8 m din articolul respectiv. confecţionatul şi baterea ţăruşi lor la taluze. C1 .16 0. ti masoara la 100 m pătraţi de suprafaţă.. • transportul brazdelor cu roaba de la marginea zonei de lucru.operaţiile de imbracarea taluzurilor.96 \ 3._--_ NOTA: .Se . 01 • in benzi sau chenare cu panta >30% şi inălţime de taluz până la 8 m.M r-_CA. -------Manoperă A1 81 C1 Tsl Brazduiri 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 10..24 .. Nu sunt cuprinse: • transportul braz~e\or de la locul de extragere..82 5.1610.stabilită cu relaţia: Se = S1 + 2S2 + 2S3 .32 --------_. 81 .pe suprafeţele taluzelor cu 1 kg sămânţă pe 100 mp.. Cllprlnde: /' IIUlllrea şi uniformizarea componentelor / din seminţele de plante graminee.2 TOTAL ore 4.2 ------- --~:T· ----- DENUMIRERESURsA U. • extragerea şi stivuirea brazdelor.-~~=-::. _--------'--'-----'--'-.pe suprafeţe in panta peste 30%. situate peste Înalţimea taluzului de 8 m. IlIllQnarea prin împrăştiere cu mâna.:.0.::.. 1\1 • pe suprafeţe continue orizontale sau cu panta < 30%. la suprafaţa echivalenta de imbracăminte cu m inalţime a taluzului. TsH09 Semanarea gazonului A1 ..IElierea pe doua direcţii a suprafeţei inierbate. 111\1ropatui grebla de gradina..::. • baterea cu maiul sau palma de lemn. • umplerea rosturilor cu pământ prin lmprăstiere: • măturarea suprafeţei brăzduite cu târnul. Nu cuprinde pregatirea suprafeţelor de insamânţat şi udatul. corespunzator grosimii stratului din pamant vegetal A1-10cm 81-15cm C1-20cm Cuprinde: ._. \ COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale \ U. Se masoara la metru patrat. unde: S1 = suprafaţa imbrăcăminţii executata pe treapta 18-12 m. 12-16 m etc. 63 62 . IlilIIsportul in interiorul zonei de lucru.pe suprafaţe orizontale sau in panta sub 30%.2410. C1 • in benzi sau chenare cu panta <30%.N_T_IT.sporul pentru lmbracamnte cu pamănt vegetal a treptelor de câte 4 m înalţime pe taluz. se va calcula pe baza suprafeţei echivalente . TsH07.. • brazduirea. cu Insarea solului semanat cu tavalugul de mâna.32 TOTAL ore 0.::.

cuprinsa între 12-16 m etc. peste înălţimea de 8 .71 0.9 I 0. executata: A1 . corespunzătoare treptei II. Cuprinde: . TsH11 Spor la normele TsH10B si TsH10D pentru brazduirea de consolidare. 1 .udatul după brăzduire. = DENUMIRE RESURSĂ Materiale = v= 20101029188231 4100116202806 Margini din fag lungime 1-2m cal unica Apa industriala in cisterne pt... Se măsoară la metru pătrat.pe suprafaţe continue.strângerea furlunului.Se . S2 = suprafaţa brăzduită.de la hidranţi.---. 81 .71 11. TSH 11.E TOTAL ore Apa industriala in cisterne pt.E Utilaje DENUMIRE RESURSA_U.s CANTITĂŢI U.015 0..Întinderea furtunului şi prinderea la gura de apă. .04 NOTA: Normele A1 şi 81 se aplică şi pentru brăzduiri peste 8 m.cuprinsă Între 8-12 m.M A1 relaţia: Se = S1 + 2S2 + 3S3 + .M Manoperă I A1 I 81 I 34105400056031 Autocistemă 5-8 t cu dispozitive de stroPireJ~~~ 93100600199001 I ore 10..1 .63 1 0. COD DENUMIRE RESURSA I I 41001162028061 Materiale _E~ I m3\ 1 \ ore \ O.25 0.. Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţă udată. . Manoperă I TOTAL mi m3 12 87 12 87 . Înălţime a taluzului.04 1. [o _~~~_______ ~-r---Peisagist-floricultor NOTA'~ _sporul pentru brăzduită corespunzatoare treptelor de câte 4 m Înălţime de ta. 81 . pe fiecare 4 m inaltime de taluz peste cea de 8 m prevazuta in normele respective. I ---. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă brăzdata.de la cisternă. Manoperă 7129020012800 \ Peisagist-floricultor I COD I Muncitor necalificat ----------------J-.udare şi manevrarea furlunului în timpul udării. 0. S1 suprafaţa brazduita corespunzătoare treptei 1. -~ O..lucrari drumuri-terasam.63 0.2510. Nu este cuprins transportul apei de la sursă cu cisterna.1 .. a taluzului. se va calcula pe baza suprafeţei echivalente .lucrari drumuri-terasam.16 \ 64 65 .În benzi sau chenare. la suprafaţa echivalenta de brăzduire peste Înălţimea de 8 m a taluzului.015 0. .015 0. cu furtunul 71290200128001 1 ore 1 0. ---.015 Udarea suprafetelor A1 .16 TOTAL ore 0.9 ore 0. cu acordarea sporurilor de la ari.udarea terenului de brăzduit.

. P._ . Nu cuprinde evacuarea gazonului cosit in afara zonei de lucru. Cuprinde: cosirea gazonului şi strângerea în gramezi cu grebla in zona de lucru. .24 80. Se măsoară la 100 metri patraţi de suprafaţă plivită. din rnramta._1 I Manoperă 7129020P 12800 I Peisagist-floricultor 66 67 . Se măsoară la tona de îngrăşământ administrat.37 ore 4. Al .in teren orizontal sa~ cu pante până la 30%.37 Cuprinde: _ extragerea manuală a buruienilor cu unelte de plivit.organice. B 1 . . .distribuitul şi săpătura în vederea lncorporării îngrăşămintelor în sol pentru gropile de plantare.saparea pentru Încorporarea in solia gropile de plantare. 205.in teren cu pante peste 30%. 1 1 ore 80. 82 . din azotat de amoniu granulat cu concentraţie 33%.---- I COD DENUMIRE RESURSA 1 .M Al 81 82 Plivi rea buruienilor t in peluze 0141117204629 Ingrasaminte organice mranita 33 azot in saci pol 1 - 1000 - - I I I I I I I I 2415907304285 2413327346776 Azotat amoniu ingras.vicanit kg t Superfosfat granulat exprimat in p205 Manoperă - I 1 93100600199001 7129020012800 Muncitor necalificat Peisagist-f1oricultor TOTAL 4 24 Iare 1 .1 Manoperă 9310060019900 7129020012800 \ Muncitor necalificat Peisagist-floricultor -._.. CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA Materiale U. . . _ căratul buruienilor pănă la alei prin purtare directa.i COD ----- ------DENUMIRE RESURSA 1: [~ ore \ ore TOTAL ore .nivelarea sumară cu grebla. .transportul îngrăşămintelor organice În interiorul zonei de lucru.căntărirea lnqrăsamntelor chimice şi uniformizarea prin amestecarea manuala: . Cuprinde: pentru varianta Al..TsH13 Administrarea ingrasamintelor Cosi rea manuala a gazonului A 1 .37 80.37 80. Pentru varianta 81 sau 82. i __ . .împrăştierea cu lopata. 81 . Se masoara la 100 metri pătraţi suprafaţă cosită ~---.chimice.gran.lrnprăstiatul pe suprafeţe de teren orizontale sau taluze. din superfosfat granulatcu concentraţie 45%. .chimice. _ depozitarea lor la marginea zonei de lucru in grămezi. . .transportul În interiorul zonei de lucru.

-- DENUMIRE RESURSĂ Manoperă I Manoperă ---_.57 TOTAL Extragerea manuala a arborilor si puieti lor de arbori fara balot de pamant la radacina Al . gropile avand largimea de la 2 m si adancimea de pana la 1. Dl .57 ore 2.8 7129020012800 I Peisagist-floricultor ore 12. ._-- .arbuşti.13 1. • tăierea rădăcinilor.._-- 93100600199001 Muncitor necalificat I ore 11.puieţi de arbori. in: 1 ore 10. .tăierea cu cazamaua a marginilor peluzelor sau rabatelor.1311.15 TOTAL ore 2.împrăştierea pământului. B 1 .săparea În jurul puieţi lor. Se măsoară la metru cub în săpătură . COD .teren uşor.teren foarte tare.. Cuprinde: . C1 .53 TsH16A Rectificarea marginilor la peluze si rabate A 1 .M 1--.strângerea şi transportul materialului rezultat din rectificare la marginea zonei de lucru.M 1-- CANT Saparea izolate.teren tare.. -[--- COD CANT U._-._. Nu cuprinde transportul materialului în afara zonei de lucru Se măsoară la 100 metri patraţi de contur rectificat.. Cuprinde: • săparea manuală a gropii şi aruncarea pământului pe mal cu depozitarea lui la 1 m de mar gropii.M 1--- DENUMIRE RESURSĂ --- 'l TOTAL ~---I--C~NTIT U. Cl . stratului pana manual a a gropilor poligonale pentru plantari cu pastrarea structurii solului si separarea de pamant vegetal. 68 \ ~ 69 .COD 9310060019 900 Muncitor necalificat DENUMIRE RESURSĂ U.--._--. inclusiv separarea pământului vegetal. Cuprinde: .50 m.81 -----~~ ore 1.teren mijlociu. B1 .arbuşti cu ghimpi şi trandafiri.. .

0.O x1500 S 2542 .9.saparea şanţului in jurul balotului cu diam.strângerea coroanei cu sfoara.391 0. CANTIT Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor de pana la h 2 m.1 1. 70 ~ 71 . .0 x1 . • astuparea şanţului cu pământ.57 DENUMIRE RESURsA Muncitor necalificat Peisagist-floricultor TOTAL ore ore 1 0.50 şi h .6: 1.scoaterea puieţilor. având laţi mea de 0.41 TsH19 Pregatirea sistemului radicular la arbori. ~~O_~CManoperă 7129020012800 1 >0] CANTITAŢI " U.341 0. 81 . interior 0. avand balot de pamant la radacina de diam.40 m şi adâncimea de 0.M 1---- M ~ __ o DE NUMIRE RESURSA Materiale U.98 0.curatarsa şi taierea radacinilor. Manoperă \ m3 \ OQ99 \ 0.: ore 2.arbori cu dia metrul tulpinii de 21-25 cm.7~ ore 0.34 0.09! 1752117344766 1725127333925 2710503805346 2873132005339 kg m2 kg kg 0.41 0.M A1 81 -- -~--Sfoara din clnepă dn = 2 mm. C1 .ambalat in plasa de sărma: 81 .arbori cu diametrul tulpinii de 16-20 cm.M A1TB1TCl '1 310060019900\ 7129020012800 Peisagist-floricullor 1 DENUMIRE RESURSA Manoperă ~HCI U.51 \ 2.198 - 0. Cuprinde: • saparea şanţului circular În jurul arborelui cu diametrul interior de 7 ori mai mare decăt dic arborelui.40 m = = A1 . S 1930-80 Pinza sac din fire de .40 m şi diam.584 9310060019900 \ Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricUltor TOTAL \ ore \ 1. Se masoara la bucata. . ~ -J' --COD I CANT COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.. Cuprinde: .72 0.M Al \ TOTAL ore \ 1. Se masoara la bucata.50 m.ambalarea balotului. inclusiv primul udat al umpluturii.23 3.ambalat în pânză de sac.1 0.1 m laţime Sirma moale zincata )= 4100116202806 \ Apa industriala in cisteme pt. in vederea transplantarii A1 . • taierea radacinilor cu toporul.39 0.arbori cu diametrul tulpinii de 10-15 cm.40 m si h 0. Se masoara la bucata.60-1 m.lucrari drumuriterasam.5 OL32 S 889 Plasa sirma zincata ( rabit} 25.3 ore 1.transportul la marginea zonei de lucru. .27 ore 2.099 1. = 0.lnepa de 0. . exterior de 1.

.66 ore 5.0 x1.8x1 .991' 0.8x 1.4512.cu invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu pânză de sac.8m I 0.39 '--4100116202806/ 17521173447921 -----------~~_L Materiale TOTAL Utilaje Apa industriala in cisterne pt.fără invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu pânză de sac.1 m lăţime Sirma moale zincata 0= 4.594 2.70 m şi înalţimea de 0. ~.13 341052000~Automacara 5 tf I~JQ:~~ 0.3 3. .M~ 1~_~_~_L~ 93100600199001 Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricultor TOTAL I are 12.0 x1.cu invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu plasă de sârmă.855/J!. .991 1.cu invelirea coroanei şi cu ambalarea balotului cu pânză de sac şi plasă de sârmă.0 OL32 S 889 Plasa sirma zincata ( rabit) 25. diametrul exterior de 1. Utilaje Manoperă DENUMIRE RESURSĂ U.fară invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu pânză de sac şi plasă de sârmă.CANTITAŢI COD TsH21 Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pana la 10 cm. E1 .584 1.099/ 1 0.471 ore 3.297/ /2.099 0.0 x1500 S 2542 Rogojini din papura 1.855l DENUMIRE RESURSA COD Cuprinde: .178 • - """"""""''''7''[ 1 Aulomacara 5 tf _ kg 1 kg 1 0.ridicarea cu macaraua. 81 .2971 0.protejarea bazei tulpinii prin înfăşurarea cu pănza de sac.01 = 6 mm 1 1725127333925 27105038054491 / 2873132005339 /2052157343803/ Pînza sac din fire de cinepă de 0.0 x1500 S 2542 Rogojini din papura 1.50 m.3 3. . prevazuti: A 1 . cu balot de pamant la radacina.50 balotul având diametrul de 0.01 I 0.saparea şanţului circular in jurul balotului.fixarea in camion şi stropirea cu apa a coroanei. 4100116202806 1752117344792 1725127333925 2710503805449 2873132005339 2052157343803 I -------Materiale El U.M A1 __ I 93100600199001 CANTIT /ATI 81 C1 / D1 7129020012800 Muncitor necalificat Peisagist-floricultor I ore 12.M m3 kg m2 kg kg buc ~--CAI E1 Apa industriala in cisterne pt.01 1 kg 1 m2 - /0.991 0. .75 5.8m Manoperă -C-O-D ~1-----lăţime DENUMIRE RESURSA U.584 / 0. Se masoara la bucată.lucrari drumuri-terasam.584 / / 1 / / buc / 72 .4512.178 0. = 6 mm Pinza sac din fire de cînepă de 0.lucrari drumuri-terasam. D1 . 73 . . Sfoara din cinepa dn 0.1 m Sirma moale zincala D= 4.178 2.471 ore 3.991 1.înveli rea coroanei cu rogojini legate cu sfoara.curăţarsa şi taierea radacinilor.99 = finisarea şi ambalarea balotului şi intarirea lui cu legătură de sârmă.0 OL32 S 889 Plasa sirma zincata (rabit) 25. F1 . Sfoara din cinepa dn I m3 I 0. C1 .75 6.92 ore 6.fara învelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu plasă de sârmă.

tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm.0851 0.1881 kg buc kg 0.8-4m I ore JJ!ilaje ore 14.8m Sirma moale zincata 0= 3.fără învelirea coroanei diam.921 m2 1.69 34105200013731 Automacara 5 tf Util<jo ___ore ~8~lo~~~Il6J RESURSA 0.718 0.9 9.594 0. fixarea şi strângerea lor cu fier-beton (diam. infăşurarea tulpinii la bază cu pânză de sac şi scânduri pentru protecţie.54 10. Se măsoară la bucată.238' 0.95 6. I '1006001990 112902001280~\ -~~ .863 0.O x1500 S 2542 Scind.52\3.7 m laţime Sfoara din cinepa dn = 6 rom Rogojini din papura 1.594 m 9.99 11..9 ore \2.5 2 .cu invelirea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm..167 0.14 0.356 I 0.614 4. in cazul protejării coroanei.52 6. cu balot de pamant la radacina.65 \ 7.M!!teriale 2110602000030 1725127333925 1752117344792 052157343803 2710503805425 Olel beton profil neted 08 37 0= 6 mm S 438/1 sac din fire de cinepa de 0..cu invelirea coroanei diam.782 buc 1. ridicarea cu macaraua şi fixarea in camion.961 1.7 m laţime Sfoara din cinepa dn = 6 mm Rogojini din papura 1. ".34 1 ore 5. I ~ A1-~.107 2710602000030 117251273339251 1752117344792 2052157343803 2710503805425 2010102918823 2873132005339 120101029142291 I Otel beton profil neted 08 I 37 D= 6 mm S 1 kg 11.28712.287 9310060019900 \ Muncitor necalificat 0. tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm.545 0.9414. tulpinii arborelui fiind de 16-20 m.6 13.0 OL32 S 889 Margini din fag lungime 1-2m cal unica Plasa sirma zincata ( rabit) 25.614 4.594 9] 11. tulpinii arborelui fiind de 16-20 cm.55 9. .ne"mecalmca! Pelsaglsl-floricullor TOTAL B! [l'1 [D1J 6.17 ore 8.0 xl .822 1.65\7.1071 0.525 0.8-4m 1=60 S 8689 ~operă COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.8x1 .). . 4-6 mm. I Plnza DEN~RE I~'--------Ll~ kg 2. se înveleşte cu rogojini şi se leagă cu sfoară. ambalat in plasa de sarma si doage Al 81 Cl Dl El .058 0. curătarea şi taierea radăcinilor cu toporul şi cablul. A1 kg 0. Ma..6 5.fag neab clAgr=40mm 1=60 S 8689 L=1 .0 OL32 S 889 Margini din fag lungime 1-2m cal unica Plasa sirma zincata ( rabit) 25.COD DENUMIRE __ RESURSA lJ.săparea şanţului exterior.9 CANTITAŢI I 2010102918823 01 2873132005339 2010102914229 kg 2.089 1188 kg 0..M.56 14.66 34105200013731 Automacara 5 tf 0.921 1 m2 1 0.cu invelirea coroanei diam.356 1 m3 10.822 2.A.gr=40mro L=l .396 ------------------~ m kg 9B 1. ambalarea balotului cu plasa de sârmă. .O xlS00 S 2542 Scindfag neab cI.396 0. CANTITATI Extragerea mecanizata a arborilor cu diam. Fl .8xl Bm Sirma moale zincata D~3.08911.079 2.356 m3 0.fara inveli rea coroanei diam.99 1 7129020012800 Peisagist-floricultor 438/1 Pînză sac din fire de cinepă de 0. .085 0. tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm.297 9] 9] 11.863 CANT ~ COD Cuprinde: .fără invelirea coroanei diam.25 TOTAL ore 11.91 7.M f---------.0 xl . de peste 10 cm. legarea odgonului de balot.07912.0581 I 74 75 .

aşezarea balotului În groapa. C 1 ..scoaterea ambalaj ului. executarea şanţului pentru stratificare. facerea farfuriei sau a muşuroaielor. 81 _ manual.01 2052157343803 1714227322897 \ Rogojini din papura 1. Paie in snopi d 8-16 mm lungi de 70-80 cm Puieţi arbuşti toi oase fără balot ..58 9310060019900\ ore ore ore Muncitor necalificat Peisagist-f1oricultor TOTAL 1 9310060019900 7129020012800 I TOTAL I 0.manipularea În interiorul zonei de lucru.65 1.arbuşti fară balot. Se masoara la bucata.34 ore 0.8 7129020012800 I I ore \ 0. tasonarea şi mocirlitul rădăcinilor.*) kg buc buc kg buc buc 0. la arbori foioşi şi răşinoşi cu diametrul până la 21-25 cm. ioroare! Se măsoară la bucata.7911. forme cu balot de pamant la radacina cu inaltimea plantei A1 . primul udat şi fasonarea Transplantari cu balot de pamant.până la 50 cm. E1 _ mecanic. .i?" ) Puieţi arbori foioase făra balot . etichetarea şi transportul in interiorul zonei de lucru. Cuprinde: _ transportul În interiorul zonei de lucru până la locul deplantare.puieţi de arbori foioşi.002 28731320053391 Plasa sirma zincata ( rabit) 25. C1 _ mecanic.peste 50 crn. . 01 _mecanic.8m Frînghie cinepa 9-16 mm Trandafiri şi arebuşti cu ghimpi . fără balot.M [ A1 C Materiale 02211072042031 Cuprinde: saparea şanţului circular in jurul balotului. acoperirea cu paie şi legatul În balot. la arbori foioşi şi rasinosl cu diametrul până la 16-20 cm.U. fără balot. Manoperă m310. executate: A1 .8x1.04 0. COD ] DENUMIRERESURS~----'- . baterea pământului.02 ore 0. udarea radacmâor.O x1500 S 2542 Mano pera 1 kg 10.TsH23 Extragerea manuala de buxus. *') I COD ~I=-_ I Muncitor necalificat Peisagist-floricultor CANT DENUMIRERESURSA Mate riale U. 76 \ 77 . trandafiri şi buxus forme. plantarea În gropi şi astuparea cu pământ.trandafiri şi arbuşti cu ghimpi.M A1 1 81 41001162028061 Apa industriala in cisteme pt. Cuprinde: .lucrari drumuriterasam. ambalarea balotului şi transportul până la marginea zonei de lucru.*) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10207 "0) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10203 TsH24 Plantari A 1.la arbori foioşi şi raşlnosi cu diametrul până la10 cm.36 *) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10202 . acoperirea cu pământ. aşternerea de paie sau papură Între rădăcini.12 1. 81 . la arbori foioşi şi raşinoşi cu diametrul până la 11-15 cm. curătarea şi tăierea radacinilor.01 0.la arbuşti. 81 . Jx1.manual.. aşezarea puieţilor. scoaterea arbuştilor din stratificare.

.67 7.M A1 iliC1 -- D1 -- 1 m3 10. Se măsoară la metru de gard viu.22/1.imbrăcarea tulpinii cu trestie până la înalţimea de 2.36 1 1 0.49 1 1.05 7.0541 0..96 I 0.36 1 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt.067 \ 3.87 0.01 7129020012800 I Peisagist-floricultor TOTAL I ore I 0.051 1 m21 0. E1 Materiale .03 1 1 1.33 9..06 0.batarea pamântului.48 6.128 0. .49 I 1 I - 1 3.99 1 I----~ ! .075 Pînză sac din fire de clnepă de 0.lucrari drumuri-terasam. transportul lor la locul de plantare şi repartizatul pe lungimea şanţului.57 0. • scosul puieţilor din depozit.68 ~~05200~~ Automacara 5 tf ~~1~ 78 I \ 79 .49 11.5 1 0.03 11.04/ ore 1.răşinoase balot pamint .96 0. 111• arbuşti foioşi pe doua rânduri.68 ore 0.astuparea cu pământ a gropilor de plantare.~-----------'----'---'----'-----'---'------j 1 Puieţi arbori răşinoase şi foioase balot pamint .1 1 0.83 / ore 1.buxus pe două rânduri. ') Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10208 ") Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10201 TsH26 Plantari pentru gard viu 111• arbuşti foioşi pe un rând. Cuprinde: • executarea şanţului pentru plantat.confecţionarea şi baterea ţăruşilor de ancorare..43 0. .76 1 3. .imbracarea trunchiului În pânză de sac şi scândurile la locul de prindere a sârmelor de legat.564 0. • plantatul puieţilor şi primul udat.041 I m31 - 10.executarea farfuriilor sau muşuroaielor cu primul udat.5 m şi legarea cu sfoară • .3 1 0. 1)1 .0541 1 1.! 8.53 0.03 11.21 9. 1· buxus pe un rând.0541 0.76 1 3. . 7129020012800 Muncitor necalificat Peisagist-floricultor TOTAL Utilaje ore / 0.lucrari drumuri-terasam. Trestie legată cu slrma pentru tencuieli 11.88 m 1 kg I 1. Manoperă 9310060019900/ . .564 \ 7.49 1 1..03 1 1 1 1 buc 1 1 buc 11.07 11. = fixarea şi Întinderea firelor. • fasonatul şi mocirlitul.r ) 120101029005651 Lemn rot cons nec stej L=1m d1=min 9cm d2=max 18 S 4342 /20101029187681 127105038054491 141001162028061 102212072046171 117251273339251 Laturoaie din fag lungime 1-3m ci cal it unica Sirma moale zincata 0= 4.861 6.68 8.8 0..5 1 0.76 CANTITĂŢI COD [ DENUMIRERESURSA -----------------~~ Materiale U.. - CO~ ) I DENUMIRERESURSA -----._--_.") buc buc m3 3. Se măsoară la bucata. 1 .43 I 0. .36 I 10 1 10 1 Puieţi arbuşti foioase fără balot .*) 1 Puieţi arbuşti rasinoase balot pamint . arbuşti coniferi pe doua rânduri.57 I 0.26 5.*) Puieţi arbuşti .86/1.0 OL32 S 889 Apa industriala in cisterne pt.128 0.0541 0. e1 • arbuşti coniferi pe un singur rând.7 mlanme Manoperă ! m2! I 0.

• netezirea taierilor cu cosorul.99 Al 81 Cl 01 gardurilor vii. 1 0. 80 81 .udatul propriu-zis cu furtunul.56 buc /7. • lntindere~' sforii. Cuprinde: . chenare de buxus. _.gard viu cu inălţimea până la 1.În forme a esenţelor cu frunze persistente. evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru.47 0.128 /10 .28 0.puieţi de arbori peste 7 m inălţime. Cuprinde: varianta A 1 şi 81. .. U1 .20 m. I Cuprinde: .lucrari drumuri-terasam. Manoperă 7129020012800 I Peisagist-floricultor I m3 0. cuplarea şi strângerea furtunului la gura de apa. Pentru udatul cu cistema se calculeaza separat transportul. TOTAL *) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10202 TsH27 Udarea plantatiilor A 1 . COD __ .27 TOTAL ore 0. .991 0.cu galeata. Se masoara la metru cub de apa folosită.85 4. 1-trandafiri.M A1 T 81 I Apa industriala in cisterne ptfucrarlcrumm-terasarn.. . • taierea ramurilor cu foarfeca sau ferăstrăul in vederea formării coroanei.56 ~ coo] 4100116202806 9310060019900 Muncitor necalificat DENUMIRE RESURSA Materiale CANT U. 81 .56 ore 0. pentru varianta C 1. .M J E1 I ~ j Taieri de corectie 4100116202806 I Puieţi arbuşti .COD [ .27 . __ . --_. **) Apa industriala in cisteme pl._ DENU_:~E RESURSA Materiale U.răşinoase balot pamint ._--]~~ CfI __ U. .gard viu cu Înălţimea peste 1.05 I ore 1 0.03 0. forme 1 ore 10.puieţi de arbori pănă la 7 m lnălfime.28 1 0. borduri.M.borduri.8514.20 m.cu furtunul. chenare.desfăşurarea.296 /11. Manoperă Tunderea 1 m3 10.transportul apei cu galeata.~.. Se măsoară la bucata. DENUMIRE RESURSA Manoperă 9310060019900 7129020012800 I Muncitor necalificat Peisagist-floricullor TOTAL ore ore ore 1 0 09 ._. _. • taierea lastarilor slab dezvoltaţi şi scurtarea Iăstarilor ramasi: • strângerea Iăstarilor tăiaţi şi indepartarea lor până la marginea zonei de lucru.

98 Plantarea florilor si planteior perene A1 .udarea.\ 14.prin stropire.plantarea.) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10205 .--I-----__.98 TsH30 1.85 39..08 32.99 terasam.8 1. 9310060019900\ Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricultor TOTAL ..\ 104 Plante flora re perene .85 kg 1 . in varianta C1 se adaugă: .97 3.umplerea jardinierelor cu amestec de pământ.66\ Sirma moale obisnuita 0= 1.06 ore 0.06 4100116202806\ Apa industriala in cisteme pt. repartizarea lor.03 0. . -înfăşurarea balotului cu hârtie groasă şi legarea cu sârmă.vicanit 33 azot in \ \ \ saci pol ..săparea gropilor pentru plantare.transportul ghivecelor sau culiilor cu flori În interiorul zonei de lucru. .98 1.53 3. B1 .transportul in interiorul zonei de lucru.0351 0. executata manual A1 . 81 ._--tu-"1J UM CANTITĂŢI e1 [01 __ co~'-.gran. .prin prăfuire. C1 .tunderea cu foarfeca sau cu maşina pe cele 3 fete.1 m3 10.D31 0. ~ COD I .28i ore 2.59 3.peste 15 cm inălţime in teren.051 0.0610.) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10206 \ ore \ 0. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă tunsă. . Se măsoară la 100 bUCăţiarbori.33: TsH3" Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii..02 1 0. udarea şi acoperirea cu pământ.până la 15 m Înalţime În teren.-_.141 0.in jardiniere şi vase decorative. buc \ . D1 .38 \ 071 \ 7.strângerea materialului tăiat şi evacuarea lui la marginea zonei de lucru.săparea gropilor pentru plantare. .14 0. \ 83 82 . .plante perene cu balot În teren.\ .198 ~415907304285 Azotat amoniu ingras.25 S 942 Manoperă buc kg m 104 104 104 \ 19.45 \ 1.plantarea.scoaterea răsaduriior din ghivece sau culii. gr=18 1=7 L=1-1. Cuprinde: În variantele A1 şi 81 .1 \2112307324962\ Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tip1 160g/mp-suluri Plante florare anuale şi bienale ".08 2.pregătirea ameslecului de pământ vegetal cu lnqrăşăminte chimice. În varianta 01: . .5 OL32 S 889 2010102906997 Laturoaie rasin. .05 ore 2. .M I I I CI I~ Manoperă I vi LEJJ 7129020012800 Peisagist-floricultor -------------TOTAL I ore I 0.*) kg 0. Se măsoară la 100 bUCăţiflori plantate.lucrari drumuri.___ I DENUMIRE RESURSA U.05 0.') 27105038031.\ . _executarea stropirii sau prăfuirii prin acţionare manuală. _--- DENUMIRE ESURSĂ R Materiale ]. Cuprinde: • mărunţirea şi prepararea amestecului de substanţe chimice pentru combatarea şi umplerea aparatului.săparea in jurul plantei pentru formarea balotului.

102/ 1 m31 - - - Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii Al 81 el 01 .01710. 1 0. aştemerea unui strat de 5 cm grosime din piatră sparta de 7-15 mm sau din mozaic granulat de 7-10 mm din marmura aibă. El. . .cu imbracaminte din placi prefabricate din beton B 250 de 400x400x55 mm cu rosturi inierbate. G2 . 26611264224061 Dala din beton pentru drumuri 50x50x 8 S 6657 02211072044351 Seminte de plante-graminee 12661122800208 perene (pm) I 1.01710.33 0. Gl. transportul cu roaba a materialelor in interiorul zonei de lucru.Fl.A 1-Gl.1 m2 1. de pietriş de 10 cm grosime. urmata de unui slral de 4 cm grosime din argila compactată.08 0.04 ore 16.0-7.33 0. G2.9514.M A1 Î COD 81 DENUMIRE RESURSA Materiale U. F2 .015 1 1 23203226001891 Bitum pt.Al. verificarea imbracaminţilor la şablon şi rectifica rea profilului. de nisip de 10 cm grosime.cu .017 I I DENUMIRE RESURSA Materiale __ _r~I I m2 1 kg 1 m3 1 kg ŢJ---c. 1 .Al-G1.sediment 8-15mm S 667 Manoperă 1 m3IO.02 1 - 1 1.07 0.M Al / ore /16. inclusiv cilindrarea lor. aplicarea nivelarea şi compactarea terenului de fundaţie.071 0.08 0.102 14. el.0 mm S 1667 Filer de calcar saci S 539 0. nisip sau pietriş şi compactarea lor.cu imbracaminte din dale prefabricate din beton B 250 de 400x400x55 mm cu rosturi bituminate.951 0. . 400x400x 55 marimea 5 S 1137 S 754 005 0 005 kg 1 .251 0.93 18.08 0.10710.25 0. aşternerea slratului de balast.01 .cu .015 1.33 1' 0.93/18.cu .01710.Dale beton 50x50x8 cm cu rosturi inierbate.107 0.101 1 - - 1 1 1 1 TsH32 114214022003931 Balast pentru betoane 0-71 mm S 1667 114211022000681 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 114211022017011 Piatra sparta pt drumuri r.01710.Oxl0.0-7. .13 1 1 1 - 10. inierbarea sau bituminarea rosturilor. drumuri tip D 40/50 11421202200525 /26531021008801 I I - I 1 - Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.07 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf --COD 1 ore 10.07 0.1011 1 - 10.Omm 114212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.A 1-G1.251 0. Se masoara la metru patrat._---DENUMIRE RESURSA Manoperă CANT U. Gl .NTITATI F1 -jF2-I~1-I-G2 .04 TOTAL ------------------------------------- 14111122044541 Mozaic din marmura alba saci g= 7.dale de beton 50x50x8 cm cu rosturi bituminate. Bl.0791 \' 84 85 .cu imbracaminte imbrăcăminte imbrăcăminte imbrăcaminte de balast de 10 cm grosime. din piatra de 8-16 mm in strat de 5 crn: 1 1 10.101 12.cu imbrăcăminte din mastic din marmura alba de 7-10 mm in strat de 5 crn. Cuprinde: .0571 1 m3 1 - El . F2. 7129020012800 9310060019900 I Pavator Muncitor necalificat TOTAL Utilaje I are ore ore I 0. Fl .07912.0 mm S 1667 I kg 1 m31 1 - 1 - I 1 - 1 1 1 - 186. aşezarea dalelor.----]~ COD 7129020012800 / Peisagist-floricultor .02 Placa belon pt pavaje dim.

12510..drenuri . 1 2.aşezarea În straturi a materialelor drenants.98 64 0. in teren impermeabil. in teren permeabil.Săparea şanţului. 1 ore. A1 J--81} Pavator Muncitor necalif TOTAL Utilaje 14211022000821 Pietris ciurui! nes palat de riu 7-30 mm S 1667 ore 0. ..baterea cu maiul. COD I DENUMIRE RESURSA Materiale '~l-fili CANTI ~.0851 0.1571 71290900106001 9310060019900 Drenor canalist Muncitor necalificat TOTAL I 52 are 1 0. Se masoara la metru de dren \ \.015 mc apa pe mp de imbracaminte.0-7. 1 kg 10.-_ -J. .12BI rulouri pina la 12 It I ore I OO~.94 0.-_..drenuri principale principale secundare secundare in teren permeabil.lucrari drumuri-terasam.21 2.46 ore 1.0181 1 1) Se va preciza grosimea dalelor in articolul de deviz prin variantele de preţ corespunzator grosimilor adoptate. .86 0.02 1 1 buc 1 1 1 m3 1 1 1 10.0 1010 S 1667 Manoperă 1 m3 10.0841 I ~?2400040041~omp~~~~utocu 1 m3 1 0.montarea tubului colector. ~~M . 1.drenuri .. .017 0. -. 126611228043211 Tub bets.M CANTITAŢI - __ o DEN UMIRE RESURSA -7129020012800/ 9310060019900 I -Manoperă F1 I F2 I G1 I G2 0. .""'" .drum cai ferate 150300mm S 1667 126511221004021 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 114212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri ~.transportul cu roaba al materialelor drenante În interiorul zonei de lucru.86 :.9 141001162028061 Apa industriala in cisterne pt. transportul ei de la sursa şi udatul corespunzator unui consum mediu de 0.01 1 0. 87 ' 86 ..evacuarea pamântuui rezultat din sapatura până la marginea zonei de lucru. În teren impermeabil. .drenuri ._----- -U..2181 1 m3 10. COD . .85 Cuprinde: .circ.fara talpa cep si buza 200x1000 S 816 114211022004461 Bolovani de riu pt.21810.udarea straturilor. TsH33 Drenuri A1 B1 C1 01 . NOTA: in norme nu sunt cuprinse: apa pentru compactars._.

19 de S648 \ kg \161. sistem B: . din piatră spartă. . din zgura roşie mazarata. corectarea finisajului.79 1. din zgura roşie grosieră.003 \ 0. sistem G: . 15% pământ lutos şi 10% nisip.11I\luI1 de 12 cm.sediment 8- 9310060019900 7129020012800 \ Muncitor necalificat Pavator TOTAL ore \ \ ore ore 0.. zgura roşie qrosieră.IUllul 4 de 8 cm.stratul 3 de 3 cm. din 60% zgură roşie fină. .1 1. _ stratul 3 de 8 cm din 70% zgură roşie fină. \ din patru straturi. (. tratul 3 de 5 cm din zgură roşie mlÎzărata. din zgura neagră qrosieră. . .stratul 1 de 12 cm.din patru straturi. B1 .89\ m3 - Piatra sparta pt drumuri r. . sistem 1: 15 cm. din piatră spartă. din 70% zgura neagră fină.din patru straturi. din piatră spartă.stratul patru 1 de 2 de 3 de straturi.stratul 2 de 8 cm. 4 cm din turbă. sistem C: . 25% pământ lutos şi 5% nisip.stratul 1 de 12 cm.din doua straturi.din trei straturi. .1 1.stratul 2 de 6 cm din 80% zgura neagra fina şi 20% pământ tutos. F1 . 25% pământ de frunze. din 5% zgura roşie fină dată prin ciur de 5 mm. din 50% zgură roşie fină.71 0. din turba uşor tăvălugita.stratul 2 de 6 cm din zgură roşie mazărata: .Iuruirea şi sortarea materialelor drenante şi de suprastructură. .stratul 1 de 15 cm.stratul 2 de 10 cm.03 1.slratul 3 de 8 cm.02 \ 0. nompacatrea fundului patului.din doua straturi.stratul 2 de 8 cm.stratul 1 de 10 cm.oe \ 0. lu fina şi 7% rnll.sistem A: .stratul .stratul 2 de 6 cm.stratul 3 de 8 cm. 25% pământ lutos şi 5% nisip.12 \ \ 1.M L I A1 C1 1421202200525 \ Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.0-7. 25% pământ lutos şi 5% nisip. H1 .O) 3710112611607\ 1421102201701 \ Zgura granulatadefurnal 15mm S667 Manopera \ m3 \ \ m3 \ \ m3 \ 0. sistem H: .stratul 2 de 8 cm sin zgură neagră grosieră..004- 0..stratul 3 de 6 cm din 70% zgură roşie fina. prepararea amestecului şi transportul cu roaba al materialelor de suprastructură in interic Ion ei de lucru şi scoaterea În afara zonei de lucru a pământului rezultat din săpătură.din doua straturi. .stratul 1 de 8 cm.stratul 2 de 10 cm din zgură roşie grosieră. din zgura neagra qrosiera: . sistem E: . .din trei straturi.75 0. din piatră spartă. E 1 . zgura roşie mazarata.stratul 4 de 8 cm din 70% zgură roşie fină. din turbă uşor tăvaluqită. _ stratul 4 de 12 cm. C1 .172\208. 25% pământ lutos şi 5% nisip. 10 cm. Imlul 2 de 20 cm din zgura roşie qrosiera.stratul 1 de 15 cm.92 0. . 25% pământ lutos şi 5% nisip. sistem D: . 13% :ii Amenajarea pistelor de atletism A 1 . sistem F: . udarea şi cilindrarea lor În straturi succesive.stratul 1 de 12 cm. sistem J: . e măsoară la metru pătrat CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale U. \ Zgură expasndată ptterenuri sport . ezarea straturilor drenante şi de suprastructura. G1 . .stratul . tratul 4 de 5 cm din 80% zgura roşie fină şi 20% pământ lutos şi 5% nisip. .din . 11. din zgură roşie măzărată. 30% pământ de frunze sărac cu hum~.0 mm S 1667 \4100116202806 \ Apa industriala in cisterne pUucrari drumuri-terasam. din piatră spartă. D1 .02 \ o.stratul 1 de 15 cm.B \. 20% pământ de frunze şi 20% pământ lutos.din trei straturi. 88 89 . din zgura neagra grosieră.lIprlnde: Aparea şi nivelarea lerenului. din 70% zgură neagră fină.

M 11 J1 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt.39 E1 \ .8 0. 4523217204552 Pamint de frunze pamint vegetal cu humus 1030106200456 Turba uscata si macinata pt.sediment 8-15 mm S 667 Manoperă kg \ 44 m3 0. 1 " ') Se va preciza sortimentul conform listei de materiale nexplicitate 10231 kg m3! 0.94 0.161 m3 0..005 ~062240004004\ Compactor auto cu rulouri pină la 12 tf \0034J I 0.0-7.338 0. 145232172045521 Pamint de frunze pamint vegetal cu humus 1030106200456\ Turba uscata si macinata pt.agricultura Zgura expasndată pt.05 1 0.•) 1421102201701\ Piatra sparta pt drumuri r.terenuri de sport .74 0.8511.0361 I NOTA: straturile sunt numerotate de la bază În sus.31 2.11 I CANT 129522400040041 Compactor auto cu rulouri pină la 12 tf COD DENUMIRE RESURSA Materiale V.167 \ 0.06 - 91 m3 0.35 2.05 0.481 1..06 1 0.134 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf ".76 1..127 0.M I -l \ 1129020012800 Pavator Utilaje \ TOTAL ore \ 0.36 0. \ ore 14212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.52 1.37 3.lucrari drumuri-terasam.04 10.37 1 1.04 1 0.sediment 8-15 mm S667 Manoperă 1 m3 10.95 \ 1.110060019900\ Muncitor necalificat COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.M\~ 4 - 11 J1 A1 Zgura granulata de furnal S 648 Piatra sparta pt drumuri r.' 11\ normă nu se cuprinde transportul apei de la sursă la locul de udat.029 25.48119.') 90 m3 t kg 0.88 2.316 .167 51.57 1..134 9310060019900 I Muncitor necalificat 7129020012800 I Pavator TOTAL Utilaje are ore I ore ~~ 1 0.0 mm S 1667 141001162028061 Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasarn.01910.01210.CANT COD DENUMIRE RESURSA Utilaje ~MI COD DENUMIRE RESURSA U.01 ore 1.27910.38 ore 2.164 0.00451 1 m3 - 10.. -.52 2.agricultura Zgură expasndată pUerenuri de sport .

1.5 cm. sistem G1: .stratul 3 de 4 cm din 80% zgura neagra fină şi 20% argilă. din zgură roşie fină.03 7129020012800\ 9310060019900 Pavator Muncitor necalificat TOTAL 'Utilaje \ 0. din zgura neagra grosieră.*) =:B m3 . din zgură neagră praf. din zgură neagra grosieră.5 cm.5 cm. .stratul 1 de 10 cm. -stratul 2 de 20 cm.131 \ m3 10. .5 cm.5 cm.din patru straturi. zgura roşie praf. din 80% zgură roşie fină şi 20% argilă. 01 . din 80% zgură neagră fină şi 20% argilă..49 ore 0.5 cm.stratul 1 de 20 em. H1 .stratul 2 de 5 cm din 80% zgură roşie şi 20% argilă.stratul 3 de 0.din trei straturi.022\ 0. G1 . E1 . . din zgura roşie praf.59 ore \ 0. .Amenajarea terenurilor pentru sport. din zgura neagră grosieră..stratul 3 de 3 cm.stratul 1 de 15 cm. de la bază În sus. sistem F1: . şezarea straturilor de materiale drenante şi materiale de suprastructură.din trei straturi. m3 .79 1. zgura roşie praf.luerari drumuri-terasam.stratul 4 de 0.5 em.stratul 3 de 0.din trei straturi.. din zgură roşie grosieră.stratul 1 de 6 em. din zgură neagra gosiera.stratul 5 de 0. zgură roşie praf. din zgură roşie praf. .stratul 1 de 15 em. din pietriş. IIlvelarea sapăturii.stratul 2 de 6 cm.5 cm. Manoperă 0. sistem 01: . zgura neagra praf.5 cm.*) 1420202205501 3710112611607 4100116202806 pt.022 \ '. din zgură neagră grosierâ.stratul 4 de 0. . sistem E1: .stratul 2 de 3 cm. m3 1421102200068\ 1420202205501 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 . . IIlndrarea straturilor. sistem C1: .terenuri Argila comuna pentru constructii Zgura granulata de furnal S 648 Apa industriala in cisterne pt.stratul 1 de 20 cm. lIdarea straturilor.stratul 3 de 0.stratul 2 de 14 cm. din 80% zgura neagră fina şi 20% argilă. din zgura IIprinde: parea terenului. din zgură roşie grosieră.: COD 1 Of NUMIRE RESURsA Materiale Zgura expasndată pt.stratul 2 de 3 cm.005 kg m3 \ 0. Il măsoară la metru pătrat.44 ore 0. din 80% zgură roşie fină şi 20% argila. . COD 1 DENUMIRE RESURSA Materiale .stratul 3 de 0. . . prepararea amestecului de agregate. .din trei straturi. Argila comuna pentru constructii I i •• 92 \' 93 . sisitem H1: .stratul 4 de 1.stratul 3 de 2 cm.terenuri de sport .. .din trei straturi.din cinci straturi.stratul 1 de 10 cm. din zgura roşie mazarata .08 2952240004004\ Compactor la 12 tf auto cu rulouri pînă \ ore \ 0. transportul materialelor cu roaba În interiorul zonei de lucru. F1 . . . C1 .008 140. . corectarea finisajelor. din pietriş. din zgura neagră qrosieră. 81 .stratul 1 de 6 cm. .slratul3 de 0. sistem A 1: . sistem 81: .03 Bl 1: I Zgură expasndată de sport . NOTA: straturile sunt numerotate A 1 . din 80% zgură roşie dina şi 20% argila.35 \ 0. din zgură neagra praf. .-:-fu I rn3 \ 0.din patru straturi.stratul 2 de 4 cm.58 0.stratul 2 de 2 em. din 80% zgura roşie fină şi 20% argilă. .

Manoperă U.03 1.93 m3 0.00xO.lucrari drumuriterasam. • executarea fundaţiei din belon de ciment sau beton asfaltic.485 m3 m3 kg 0.. m74145887934 1'25127333925 1421202200525 Plnză sac din fire de cinepă de 0.60 rn.COD 3710112611607/ 4100116202806 DENUMIRE RESURSA Zgura granolata de furnal S 648 Apa industriala in cisterne pt.săparea gropilor de 6.64 0. • transportul materialelor in interiorul zonei de lucru. grosime. .406 Dulap fag tiv ci C gr::50mm L::2.7 m lăţime Nisip sortat nesoalat de râu lacuri 0. ----"-COD DENUMIRE RESURSA Materiale 2010102900888 2010102917685 2874145886954 Lemn rot cons rur coj fag L::1m d subt.lucrari drumuri-terasam.confecţionarea şi montarea pragului de băIaie inclusiv transportul materialelor interiorul zonei de lucru. __J~U-~:[A1I ~__ kg m3! kg 0. . turni de' 5 cm nisip.M F1 k9/105.fasonarea şi prinderea scândurilor. .aşezate pe fundaţie de beton astaltic de 8 cm aşternut pe o suprafaţă compactată de t u pietriş. de 10 cm grosime.50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Nisip concasare granulatie maxima 7. balast sau pietriş şi cilindrarea lor.0 mm S 1667 Manoperă ke m: m: ore 7129020012800/ 9310060019900 Pavator Muncitor necalificat ore / ore TOTAL ore Util~ I 0. Îmbracarea cu pânză de sac şi prinderea lor..1 mm S 1667 Apa industriala in cisterne pt.77 '/1. . e măsoară la metru patrat.: COD DENUMIRE RESURSA Cuie cu cap plat tip c 2. • prepararea mixturii cauciucate.00x3.. nivelarea şi compactarea terenului de fundaţie. • aşternerea la dreptar a mixturii cauciucate peste fundaţia din beton de ciment sau asfalt. Cuprinde: . Se masoara la bucata.min 18cm S 4342 \ cu roaba În Cuprinde: • saparea.91 1.03 H~. CANT U. *) Se va preciza sortimenlul conform lislei de materiale nexplicitate 10231 Terenuri de sport din mixturi cauciucate TsH36A A1Amenajarea gropi lor pentru sarituri un slrat aşezate pe o fundaţie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm.24x 40 S 2111 U. lichid uşor tip 4 S 54 94 95 . 111. .11 /124010010700 1310060019900 I Dulgher Muncitor necalificat TOTAL I orE ore = 29522400040041 Compactor auto Cu rulouri pînă la 12 It NOTA: În norme nu se cuprinde transportul apei de la sursa la locul udat.21 0.0-7.M 1--- ~C 1421202200757 4100116202806 23201662010P8 Combustibil DENUMIRE RESURSA Materiale ..umplerea gropilor cu nisip pe 58 cm.41 2.173 0. ştemerea slratului de nisip.19 0.

porţi de fotbal.Omm S 1667 \ kg \ 155.821-1 ntr 90-80 \ ~ \"001 0931 \ 06" kg 0. Ia teren de tenis.287 \ 0.381 0.05 1 0. A 1 . D1 .069 \ 0.110/120 S 8788 Manoperă ---- m3 0.06S \4100116202806 \ Apa industriala in cisterne pUucrari drurnuri-terasam.25 5. C1 . nnfec\ionarea şi montarea fierariei.3 "(22103215357 \ Teava const t.g=50/50-100/100 1=1-1.Msoara la bucata.287 \ O. 2430116103529\ Vopsea gri interior v. .M A1 2010102918809 Rigle fag neaburite ci B tiv. la teren volei. E1 .327 \ 1.895 uprlnde: IKmlec\ionarealemnariei.363 \ 0.0-7.43 \ 155. F1 . ." \2651122100402 \ Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 \ 2.00m S 8689 \ m3 \ 0.0 mm S 1667 1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 2653102100880 Filer de calcar saci S 539 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 2320322600074 Bitum cu adaos de cauc. la teren volei. transportul ei de la sursa şi udatul. B1 .163 \ \. 96 97 .36:! \1421102200082\ Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm S 1667 \ rrt3 \ 0. corespunzator unui consum mediu de 0. COD DENUMIRE RESURSA Materiale kg 30.A SIc152x60LT35 SIc127x40LT35 S S I 0.114 2874145886954 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 1. \2010102914164 \ Grinda stejar cu 4 fete gr=12/12-15/25 \ rn3 \ 0.stâlpi din metal. la teren volei.164 0.nec.7 . A 110x 1.s.363 \ 0.A d=14211=6.piloti de ste.8m S 3416 \ m3 \ \ 0.09 1.stâlpi din metal fara scaun.15 ore 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf 2952270004037 Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 I NOTA: in norme nu sunt cuprinse. G1 .stâlpi din lemn fara scaun.\ 7.2~ \ 1421202200525 \ Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.2320322600189 Bitum pl.38E m 2722103303776 Teava sudata constr cmh 114 x4/0L 321 S 7657 . TsH38 m \ 2. xocutarea cutii/or de fixare in sol.534 \ \ kg \ \2710602000092 \ Otel beton profil neted 08 37 0= 8 mm S438/1 \2010102900931 \ Lemn rot.015 m3 apa pe m2 de imbracaminte. porti si stalpi la terenurile de sport .pt. apa pentru compactat.075 16.83 4.8 7. pentru rugbi.44! m\ \ \2722103303738 \ Teava sudata constr cmh 102 x4/0L 321 S 7657 \2722103111446\ Teavaconstf 404/1 CL.12 0.stâlpi din melal cu scaun.07.594 \ L=5-6.porţi din lemn.81 7.0:: Confectionarea si montarea de panouri.33 6.0001 kg kg m3 m3 kg 0.5/0LT 45 S 530/1 \ m3 \ 0.94 m\ 2. drumuri tip O 401 50 S 754 1421102202030 Criblura dublu concasata 16-25 mm S 667 1421202200525 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.tip SAC.stâlpi din metal. xocuiarea gropilor şi fixarea În sol.A \2722103110624\ Teavaconstf 404/1 CL. la leren de baschet.069 \ 0.43 \ 155.447 ore ore ore ore 7129020012800 Pavator 7129040010110 Asfaltator 7123010010200 Betonist 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 0.987 kg 2.CANT COD I DENUMIRE RESURSA U.

2 1411122201335 \ Piatra bruta sortata r.B1 5.anroc.08 11.9x3.124115.851311.07 1. 1\1._.6/0L 7657 32 1 S 321 S kg kg 2.E1 COD ~OO~[--:~:U~~: RESURSA Manoperă Ilem.7251 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt.14 7141020013300 Zugrav vopsitor 7124010010700 Dulgher 7123010010200 Betonist 7214240021800 Lăcătuş mecanic 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL 0.51 9.22 U.0-7.33 0. 4.03 0.52 7.M ste'. m mi 1 : 1 27221032097741 Teava const f.02 l. • spargerea manuală În bucăţi ornamentale.M A1 MateriID!l \ kg \ 79..158 • ~şezarea lor pe poziţii.~-.M-.'~4. A 125x 2. .16 1. rotpt~1otide Bm S 3416 ore ore ore ore ore 2.I 1 m3 1 0.154 1.147 I 0.2 99 98 .59 1 9.35 3.- U.2.569 I ~D J \.pereur Manoperă kg 177.01 1.43 1I~1020013300 Zugrav vopsitor IIJ4010010700 Dulgher Manoperă ore ore ore ore TOTAL ore ore m3010010200 Betonist IJ14240021BOO LăcătuŞ mecanic Muncilor necalificat \10060019900 COD DENUMIRE ESURSA R Materiale = E1 14211022000821 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm S 1667 m31 0. --. F1 I U.37 4. e măsoară la bucata.851 kg 1 0.magma/ice pt.7421 1 1 M .07 35.5/0L T 35 S 530/1 12722103110624 Teava const f Sic 127 x 4 OLT 35 S 404/1 CL.06 16.821-1 ntr 90-80 2874145886954 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 2722103303659 Teava sudata conslr cmh 88.mJi8s ore 0.OOm S 8689 L=5- I m3 l' .287 - 0.725 0.01 5.._-.11 1.43 2.A 120101029141641 Grinda stejar cu 4 fele gr=12/12-15/25 6. • manipulatul in interiorul zonei de lucru prin purtare directă. executată cu piese izolate cu dimensiunea medie de 30 crn.693 1 7111020030200 \ Miner 9310060019900 Muncitor necalificat ore \0. executată cu piese izolate cu dimensiunea medie de 50 cm. 2430116103529 Vopsea gri interior v.lucrari drumuri1 m3 0.12 49.3341 0. I 0.s.40.569 I 0.- . uprinde: dislocarea rocilor.77 2.0 mm S 1667 126511221004021 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 12710602000092\ Otel beton profil neted OB 37 D= 8 mm S 438/1 I 0.05 \ ore 0.7151311.2.2 1.6/0L 7657 127221033030631 Teava sudata constr cmh 51 x2.307\3.drum.DENUMIRE ESURSA R ---·-1·----- CANTITi\.96 13.3 0.06 1.129 lerasam.129 stancarie ornamentala I 0.---------------ffiC DENUMIRE ESURSA R .34 29.74 13.542 1 114212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.75 5.

executata cu blocurile A 1 .-. nivelare.gran.vicanit 33 azot in saci pol Manoperă 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaos uri M 30 saci S 1500 1421202200525 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0. .42 7129100011000 Fascinar 7134030012200 Izolator hidrofug 9310060019900 Muncitor necalificat 7112020030100 Specialist . Se cuprinde: _pregătirea patului germinativ.-------_.-..I 4. . în vederea protecţiei.M 1--1 -.05 0._----_.pereur Manoperă 7123010010200 8etonist 9310060019900 Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricultor 7122050013400 Zidar-rosar tencuitor TOTAL ore ore ore ore ore . DENUMIRE RESURSA CANT U..149 2178 2178 2010102900773 \ Lemn rot cons coj fag L=1m d1=min 9cm d2::max 18 S 4342 1711217329871 Material textil netesut fillr insam netezon lat 2 2m 4100116202818 Apa pentru mortare şi betoane S 790 2415907304285 Azotat amoniu ingras..M f-- Nu se cuprinde: _transportul cu auto a pământului vegetal.pentru varianta "81" se cuprinde şi prepaparea mortarului şi executarea zidărle: de piatră.ingraşământ mineral.29 Protejarea si inierbarea taluzelor cu incline de 2:3.drum.---.99 TOTAL 3410540005603 i~e • 100 \ . Se masoara la metru cub de blocuri grupate. 81 .0 mm S 1667 1411122201335 Piatra bruta sortata r. Cuprinde: .0-7.alagerea materialului stâncos corespunzator._--_. folosind: A1 ._-_. -.anroc.23 ore 0.-----DENUMIRE RESURSA ---_. aşterner vegetal În prima variantă şi a îngrăşământului mineral În cea de-a doua Stancarie ornamentala din blocuri grupate. . _pregătirea bruta a suprafeţei taluzului.TOTAL A1 ore 0.---- 7129020012800 I Peisagist-floricultor _--. cu NETEZON netesut inierbat).._.COD ~'.solidarizate fara mortar I 81 .8 4.68 9.07 0.solidarizate cu mortar de ciment.--_.magmaticept. ..sol vegetal.Materiale M 181 kg m3 kg 19. COD--rDENUMIRE RESURSA f--I--~ Materiale CANT U.32 81 1. aştemerea materialului textil neţesut insa fixarea sa pe taluz cu ţăruşi confecţionaţi din crengi de foioase.94 3.8 0..94 2.transportul prin purtatul direct În interiorul zonei de lucru şi aşezarea bucafilor de stânca. _transportul apei cu auto de la sursă la lucrare.I 6. sp Se masoara la metru patrat de taluz protejat. I COD [ -. expuse la eroziune.

. '~~~. Conţinutul normelor 3.T.~VALUAREA COSTULUI CONSTRUCTIILOR INTOCMIREA DEVIZULUJ DE CONStRUCŢIE .MATERIALE OFERITE ÎN JUDEŢ .CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZIŢIONAREA MATERIALELOR • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCTII-MONTAJ q AVANTAJE • CUNOA/TERE: • MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPOIlT SAU DIN PRODUCŢIE INTERNĂ. Pentru fracţiuni de lungimi peste kilometri Întregi roti.G. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la normelor din capitol 2.1. Consumurile specifice de ore utilaj sunt stabili operaţiilor tehnologice şi În funcţie de capacităţile de exploatare instalaţiile de excavare.MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE . AVÂND AGREMENT TEHNIC .1.~::4~.RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZtn:E DE H. precum şi pentru operaţii auxiliare ca descărcarea mecanizată În depozite şi ripa rea benzilor transpor1 2.1. CATALOCUL SE EDITEAZĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) sun \ '\' \ 103 '.2. 766/1997 ŞI LEGEA 1011995 PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCŢII DIN CATALOG DE - ~INFORMAŢlILE SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRObUCĂTORI MATERIALE DE CONSTRUCŢII PENTRU AGREMiENTE TEHNICE.D CATALOG • PREŢURI LA MATERIALE DE CONSTRUCŢII actualizate trimestrial q TRANSPORT CAPITOLUL Ts I ŞI DEPOZITARE MECANIZATĂ Generalităţi AVANTAJE • CUNOA$TERE: 1. Conţinutul capitolului 1. 4. INFORMATIILE PRELUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN M. la zeci de metri. Condiţii de măsurare a lucrărilor 4.MATPIO. 4. • .FURNIZORI-PRODUCĂTORI PENTRU FIECARE MATERIAL . Consurnurile specifice din normele de deviz ale aces: fost stabilite În funcţie de utilajele folosite şi condiţiile specifice precum şi de instalaţiile de excavare .l.L-P.1. 3. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pents şi haldarea (depozitarea) mecanizată a materialului excavat cu excavare cu rotor şi cupe.FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSElE PUSE ÎN VÂNZARE VALABILITATEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MA1'ERiALELE ŞI PRODUSELE UTILIZARE: ASIGURAREA ACHIZITIONĂRII MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE . Operaţiile de transport pe benzi s-au determinat pe 1 şi km de bandă.PREŢURI DE SORTIMENTE UTILIZARE: .

xcavare cu rator. 1 -1401-1600 mc/oră lncarcarea benzilor se efectuează de către o singur xcavare cu rator.Transportul materialului excavat.075 .-.M I A I D i-------/: COD 2952160007203 2952160007203!lransport IIlm/1km (instalalie) cu bandă 1400 ! ore! 0.2801-3000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singcu rotor. M1 . cu instalati. cu instalatia de transport cu benzi de 1400 mm latime A .2001-2200 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de catre o singL excavare cu rator. 11.1801-2000 mcora Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaH1 . 1 -1001-1200 mc/oră lneărcarea benzilor se efectueaza de catre o singur.1201-1400 mc/0ra E -1401-1600 mc/Ora F .109! 0.2601-2800 rnc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de catre o sing excavare cu rator.14/ 0.089! 0. Se măsoară la 100 mc şi km.801-1000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singura t) rotor. 2 -1401-1600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de doua instalaţi 1-1601-1800 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singui xcavare cu rotor.---------COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U. ll1 . J1 . DENUMIRE RESURSA Utilaje Iransport (instalalie) cu bandă 1400 mm/1km U. L 1 . 131. 104 105 ~~~.3001-3300 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaza de catre o sin~ excavare cu ralor. G2 . F2 -1601-1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de două instala! G1 -1801-2000 mc/oră lncărcarea benzilor se efectuează de Către o singt.2401-2600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singL cu rotor. .. transport cu benzi de 1600 mm latime ---------------_.600-800 mc/ora B .801 c 1000 mc/ora C -1001-1200 mcJOra D . Transportul materialului excavat.: axcavare cu ralor.---.2201-2400 moora incarcarea benzilor se efectueaza de catre o singu' cu rator. K1 .1201-1400 mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de către o singur xcavare cu rotor.M 1- CANT E1F A1.1601-1800 mc/ora Cuprinde: Încarcarea benzilor de catre o singura instalaţie de excavare cu rotor Se masoara la 100 metri cubi şi km.600-800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura in lIurotor.

• __ .2200 mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de călre o singura inslalaţie de excavare cu rolor. M1 .--_ .054) 0.3000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor. 106 107 .2801 . F1 11 2952160007204/ Transport (instalaţie) cu bandă 1600 -------------- / ore) 0.2001 .~--I COD Transport (instalalie) cu bandă 1600 ore /0-14/0-109/0. C1 .052) 0.2201 .049 ---I U. N1 ·3301 ·3600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.066/0075 --.036 A1 ·600 . cu instalatia de transport cu benzi de 1800 mm latime 2952160007204 J -------------------~ENUMIRE RESURSA --:-.1200 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură lnstalaţie de excavare cu rolor.042~39 t 0.067) 0. CU Se masoara la 100 mcşi km. L1 .045 0. 801 . 3001 . 01 -1201 ·1400 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalalie de excavare cu rotor.2800 mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.075/0. K1 . F2 -1601 . 81 . G2 ·1801 .Utilaje I - - U.1001 .M .1000 mc'ora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singura instalaţie de xcavare cu rolor.2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de căfre o singura instalaţie de excavare cu rotor.058) 0.800 rnooră Încărcarea benzilor se efecluează de către o singura inslalaţie de El: rolor.--.M I ------- DENUMIRE RESURSA Utilaje 1 J1 I I _1 M1 2952160007204 Transport (ins/alalie) cu banda 1600 __ 1 ore l 0..--------- COD DENUMIRE RESURSA Utilaje ---:------_J J U.3300 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalata de excavare cu rotor.-------'.2601 .2600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singura inslalaţie de excavare cu rotor. J1 ·2401 . 11..M Il A1 I I f U "'/ 1Transportul materialului excavat.2000 mc/ora lncărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare ( H1 ._-----.089/0.2400 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor. E2 ·1401 ·1600 moora lncărcarea benzilor se efectueaza de două instalaţii de excavare s F1 -1601 -1800 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de catre o singură inslalaţie de excavare cu rotor. E1 ·1401 ·1600 mc/oră lncărcarea benzilor se efectueaza de catre o singura instalaţle ce sxcavare cu rotor.06) 0.1800 mcrora Incarcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare c G1 -1801 .

_-----]_.OS2/ 0.. _.~ . L 1 . 1 ·1001 -1200 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de xcavare cu rator. 11. --C1 I 01 0.0361 I I I I I I 108 109 ..M..2800 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rator.anSP~~jin~~alalieL~~~~J_~~10..3301 .---. P1 ·4001 ·4400 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţia de 01 -1201 COD --- DENUMIRE RESURSA ---- CANTITATI --r-~ I li H1 I 11 I K1 29521~OE~~~5J!~~. -1400 rnc/ora lncarcarea benzilor se efectueaza de către o singura instalaţie de oxcavare cu rotor.2200 mcloră incarcarea benzilor se efectuează de călre o singură instalaţie de excavare cu rotor. G2 -1801 ·2000 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de două inslalaţii de excavare cu H1 ·2001 .2600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor. 1 0039 042 -.m U.2400 mc/oră incarcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.. cu instalatia de transport cu benzi de 2000 mm latime T5 --------------'-Utilaje Transport (instalaţie) cu bandă 1800 1-- DENUMIRE ESURsA R =t.3600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.M M'CANT I I N' 0.3601 ·4000 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor..08 t39S216000720sl1!.1800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de sxcavare cu rotor. N1 .800 rnc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavs CANTlTAŢI 1.2801 . 1800 111 ·801 -1000 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de uxcavare cu rotor. M1 .M /~~~LO~/~91 M fI1 ·600 . G1 -1801 .0451 0. U. J1 .2201 . 1 -1401-1600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură inslalaţie de xcavare cu rotor._ __ 1 ore ~054/ 0.2601 .Utilaje r:t.-~~~--J----29S2160~E720S/ [COD- DEN-UM-'R-E:::- U.032 29521600072051 Transport (instalaţie) cu banda 1800 ~eJE. F2 .07S/ -I··=h_. -------Utilaje E2 F1 F2 Gl G2 ---~--~~~--~ O OS8/ O 067/ 0. CO~_ DENUMIRE ESURsA R Utila..3300 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rolor..3000 mei oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.07~.1800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rotor. K1 .049/ 0.2401 .!1.1601 . 2 -1401-1600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu re 1 -1601 .3001 .O Transportul materialului excavat. 01 .2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.~~~~_n~~~~ă .-.1I rolor.

COCC a proiectat curentă sistemul informatic DELTA 2000.- E2 G2 2952160007206 LTransport (ins .--. '. S1 ~5201 .------ JOO o _.--_ .0321 0.--·1-------------COD . I U.14] 0. aplicaţia permite ca utilizatorii 5<~-Ş: propr}i.U\ipoate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM. Urmărirea şi decontarea lucrărilor de mO~taj. ----RE RESURSA Itilaje U.]------_.~_L?!~] 0.-.care este realizată în concordanţă cu prevederile Uni" Amintim că COct este singura societate t._----. De asemenea..4801 .'onwr. GOD~tAJMIRE-""""RSA.----- ___ DENU \1IRE RESURSA H1 . "IIlarte de tip utilitar.M ----J-.M - ----_. instruirea şi asistenţa tehnică la sediu. Windows 98. cu consumuri de re~se proprii ce se constituie În baze de date normative proprii \JI Intre ullhzatOfll care f~osesc sistemul DELTA-2aaa.~ialjzl~zeaceste norltit. Preţul de bază pentru Siatemul informatic DELTA 2000 este de 700 $. precum şi cu unele modificări la zi ale unor norme n aplicaţia DELT~2000 este unicat în ţară din punct de vedere al bazei de codificării resUflelor.066 ----.036 1. de obiec~. irra (recomandăm: PENTIUM Ii(K6-2) la 300 MHz.XCllvuro OU rolor.M CANTITĂŢI ~ _ --------- M1 P1 01 ~~~3.onformitate cu prevedcd!e cuprinsei lJrg~n\" nr.. __ 0.5200 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instelaţie de excavare cu rotor. s --_.0.5". • stabili te prin negociere di rtqă.64 Mb RAM şi Monitor 15"). proiectare şi lucrări 29521600072061 Transport (in. Sistemul DELTA 200t)necesită următoarea configuraţie minimă necesară: calculaIBM-PENTIUM 200 MHţ 32 Mb RAM.. Utilaje t~ _ I I 2952160~no~. DILnf'l ~ ~~l~~ I ~!(\))([)\{ ~-. urmărirea şi decontarea lucrărilor executa.o investiţie sau selecţii de investiţii) prin procedeul exportli: Sistemul DELTA lOOO~e programele elaborate În limbajul Visual Basic (versiunea E gestionate cu SQL Server 7.5600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor..0261 0.'~ in urma contractelor abilittttă ufieiat ~fl editczc.J COD --_. l contravaloarea diverselor se~icii: Pentru firmele care a~cumpărat de la COCC versiunea anterioară DELTA.06 CANTITAŢI U.4800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rator. dOll etc.1.?oo. care: răspunde cerin~lor societăţilor de proiectare şi de execuţie construcţii-r ofertelor econnlllice şi a întocmirii tuturor documentelor (formularelor) la licitaţii confonn legislaţiei actuale privind achiziliile publice. CD-ROM. fără TVA.. 6012001 prjvi~~a(hi1. cu respectarea condiţiilor contractuale şi c aplicaţia permu. R1 .CO~--"DENU I -.. precs metodologice" qe aplicare a acesteia. L1 Pe lângă indicatoarele 1"norme amintite mai sus.1091 0. menţionăm că indicatoare!e elaborate În sunt indicatoare<lenorme de deviz editia 1981-1982 revizuire şi completate lE materiale şi t~hll.COD Transpo_~(ins~a~~li~t~~b~~~a. Windows NT 4. se pot efectua transferuri = (selecţii de devize.. permite progrllllarea. finanţate·de stat sau din alte sursa Consultanţă. Sistemul UE!T\ lOflleste realizat În r.--.02910. indiferent de Slltsa de finanţare.---1 R1 I 81 I I CANT Utilaje 2952160(~7206J Transport (instalaţie) cu bandă 2000 Imi __ n I --- I Societatea noastră asigUl\princontract instalarea._-CANTITĂŢI DENU U. '--' ~ '- Sistem inJorlllatic pentru elaborarea ofertelor penn programarea.025 ----··-. inclusiv fonnu!arele tip document pentru pr ofertele pot fi il\cmite prin apclarea la indicatoarele de norme de deviz edI 1992-1996 şi 1'll<)_2001i În continuare de COCc.). _____ •.089 '-0075/0.i\iile Jlublke pentru servicii. care sunt elaborare irnpş cercetări şi proitctarede specialitate.:: Se masoara la 100 metri cubi şi km.jlogii oi.•• _. În func!i~demărimea societăţilor comerciale (număr de personal.M 1-1 I ---.~6O'00720~LŢ!~~p_ort_Qns~~~~~l?~~andă2000 1 ore 10. more pentru utilizatori cu Windo"'\9S. DENUMIRE RESURSA .0 sau Windows 2000. preţurile pot deveni n~ciabile. Orga~izare şi Cibernetică În Construcţii -. 01 ·4401 . ~ pe care le-a avut cu ':lClnd. HDD-IGR FDD 3._----. editarea tuturor rapoartelor specifice lucrărilor de i•• extrabugetare. 110 ._.

J1 . F1 -1601 ·1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de călre o singurăinstalaţie de excavare cu rotor. K1 . G2 -1801 .2401 ·2600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.3300 rnc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rator. COD ____ ~ENUM~~~~~~~~~---Utilaje . F2 .3600 mc/oră lncărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rator.2400 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rator.2200 mc/oră Încărcarea benzilor se efecluează de către o singură instalaţie de excavare cu rator.M--E~-- A1 81 .~10. E1 -1401 . B1 ·801 ·1000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor: C1 -1001 -1200 rncroră incărcarea benzilor se efecluează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.0321 0.\.3001 . R1_4801 _5200 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie c A1 . " CANTITAŢI COD DENUMIRERESURSA u.111 _ 4001 _4400 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singura instalalie d" xcavare cu rator.ME~[îiJ CANTITAi Utilaje 2952160007207 \ Transport (instalaţie) cu bandă 2250 \ ore \ 0.benzfor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu ralor.1400 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rotor.-------- Utilaje 2952160007207 \ Transport (instalaţie) cu bandă 2250 \ oreJ_o.067 . ţ~1_4401 _4800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instala\ie c Transportul materialului excavat. 11·2201 . H1 ·2001 . M1 .M _ ~TAT H1 '\ 11 0 2952160007207 Transport (instalalie) cu bandă 2250 \ ore 0. I oxcavare cu rator.029 \ \' 113 .800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rolor.4000 mc/orăincarcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor.089 L~ COD DENUMIRE RESURSA U. Se măsoară in 100 metri cubi şi km.~o.2000 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor..058\ 0.3601 . 1 _5201 _5600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie c oxcavare cu rotor. cu instalatia transport cu benzi de 2250 m latime de I)xcavarecu rator. L1 ·2801 ·3000 mc/oră incărcarea benzilor se etectaeaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. \~ U.0~~J~~~~1~0451 DENUMIRERESURSA U.07510.3301.2601 • 2800 mc/oră tncărcarea.1600 mc/oră lncărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor._--.1601 • 1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. E2 -1401 ~ 1600mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rotor. 01 . __ .M COD ~E~ J----\---'M1 -N1 J cmm.. G1 ·1801 . N1 .600 . 01 . C1 --- Utilaje 2952160007207 \ Transport (instalalie) cu bandă~250 __ ~~~~ ~ 0. D1 -1201 .2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de călre o singură instalaţie de excavare cu rotor.

măsur.10110.092 0. max. C2 .08710.9\1 -_]~~I ~ifG' ore ore ore 0.071 ---- .113 0.1600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rolor. 2952210003554 3410540004804 moora Incarcarea benzilor se efectuează de călre o singură insla/aţie de excavare B1 .0541 ore ore Iare Iare 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 I 2922140006742 2952210003554 3410540004804 Macara pe şenile 20.la lucrări de cablu 2..054 0. El -1201 -1400 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singură insla/aţie de excavare cu rotor..1.14 0. Gl -1601 -1800 moora lncărcarea benzilor se efectueaza de către o singura insta/aţie de excavare cu rotor._-----_. .125 ' 0.excav 1 ore 10. 4400 mc/h . Se măsoară În 100 metri cubi.12510.172 0.07510.067 0.077 0.023/0.excav.052 0.. max. _.06610._ .180 cp Autolaborator ptrnăsur.068 0.102 0.086 0._..0781 0.068 0.0710.075 0.04710.M R1 CANT ==---cC----·C._----- 1"--C-OD--.101 ore ore ore 0.29._. F2 .10910.06110..801 .058 0.1000 mc/oră incărcarea benzi/ar se efecluează de doua instalaţii de excavare cu rotor. U.1600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. 4400 mc/h 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 2922140006742 Macara pe şenile 20.1401 . E2 -1201 .08 0.0810..9 It Buldozer pe şenile 81.601 .109 0.1-61t fără Iractor 10.062 0.054 0.05410.600 cu rotor. 02 .125 0. G2 .09510.400 .06 114 115 .51 lucrări de 1 ore 10.07510.-_ Utilaje lnstalaţie de haldat mal . 4400 mc/h Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Macara ve şenile 20.06210.021 295227000281611nSlala\ie de haldat mal . Fl .801 .6\1 rara tractor 1 ore 10.1601 -1800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de doua instalaţii de excavare cu rotor.la cablu 2.1200 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rotor.1001 -1200 mc/oră incarcarea benzilor se efectueaza de către o singura inslalalie de excavare cu rotor.089 1 ore 10._-------_ .1401 ..075 129522400040091 Ruloucompactorvibrator3. 01.137 0.10310.29.11610.075 1 ore 10.-----r---COD 1----.el D2 I 01 Utilaje 2952160007207/ Transport (insta/aţie) cu bandă 2250 / ore /0.i---2952270002816 3410440005605 2922140006742 DENUMIRERESUR~=~.075 0.13710. _.12910.1961 0. ______.1410.800 mc/oră incărcarea benzilor se efecluează de Către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.042 0.078 0.101 10.09810.0661 0.1000 mc/oră incărcarea benzi/ar se efectuează de Către o singură insla/aţie de excavare cu rotor.059 0.196 0.047 0. C1 .5t I 0.1001 .1400 moora incărcarea benzi/or se efectuează de doua inslalaţii de excavare cu rotor.09 0.088 0.29.066 0.066 1sl06 Depunerea materialului excavat.09 10.9 It Buldozer pe şenile 81-180 cp Autolaboratorpt. 129522400040091 Rulou compaclor vibrator 3.excav._---- DENUMIRE RESURSA .048 0.NTlTATI COD DENUMIRE RES~J~:l~_1J Utilaje I 81 Bl \.17610.0821 COD DENUMIRE RESURSA F2 Utilaje 29522700028161 Inslala\ie de haldal mat max. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 4400 mc/h Al .

M TsI07 Depunerea materialului excavat.2000 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. 81 . E2 .2200 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rator.1601 -1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singura instalaţie de excavare cu rator.1601 -1800 rnc/oră incarcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rator.1600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rotor. F1 . J1 .3300 mcora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instatalie de excavare cu rolor. C1 -1001-1200 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor._------------_. M1 . D1 -1201 .3301 .COD DENUMIRE RESURSA .2601 .058 0. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 6500 mc/h A1 ..1401 . G1 . N 1 .2001 . CANT U. ~..042 0.5t 2952240004009 Rulou compactor vibrator 3.---------.2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rator.3600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalalie de excavare cu rotor. 11.1401 -1600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singura instalaţie de excavare cu rator.2800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de Către o singură instalalie de excavare cu rator._------- G2 ore 0.2201 .masena lucrari de cablu 2.800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rator. 2952210003554 Buldozer pe şenile 81-180 cp 3410540004804 Autolaborator pt. G2 .1801 .3001 .6tf fară tractor . E1.2400 moora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.048 ore 0. L1 .061 G1 ..1801 . Se măsoară in 100 metri cubi.600 . H1 .1.2600 mcrora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rotor.3000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor..2801 .053 0. K1 .066 ore 0.2401 . F2 .801 -1000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor. 116 117 .1400 moora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor.

excav.075 0.061 0.082 0.la lucrări de cablu 2.61f fără lractor Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 34105400048041 29522100035541 12952270002817 29221400067421 \ 2952240004009 Aulolaboralor pt.03710.0381 00351 0.0610. excav. ..04810. max.06610..0771 \ 119 118 . 1 F1 I F2 I G1 I G2 3410540004804 2952210003554 2952270002817 2922140006742 Autolaborator pt.1511 1 ore 0.129 0.101 10.0330.. 6500 mc/h Macara pe şenile 20.054 0.2181°.2791°.. .06 ore 1°. 1 0.1771°.04810.035\ 0.9 tf Rulou compactor vibrator 3.05410.039 Autolaborator pt.045 0.1.la lucrari de cablu 2.1.05410.101 10.29.09 10..29. max..061 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorca de 3 t 1 ore 10.066 2952240004009 29522100035541 Buldozer pe şenile 81-180 cp 12952270002817 Inslalaţie de haldal mat.065 0.049 H1 ore \0.043 2952240004009 3410440005605 are I 0.151°.03810.08410.11610.03 10.029 0.045 I D1 I E1 ~1 J1 K1 ..05 0. 1 0.052 0.07810.047 2922140006742\ 0.07 0.5t Buldozer pe şenile 81-180 cp Instala\ie de haldat mat..089 0.07 0. COD 2952270002817 --CP DENUMIRE RESURSA Instalaţie de haldat mal.0421 - 0.29.61t fără tractor \ U.9 tf Rulou compactor vibrator 3... . excav.04210. . A1 r~:I I B1 CANTITAŢI C1 .• COD 1 ore 10.04 \0037.M 11 -1ore 0.078) 0.5t J~J Iare 10.-----------------------------DENUMIRE RESURSA U.101 0.131 0.. _.. 6500 mc/h Macara pe şenile 20.036 ore 10.Q3 0.\0.0321 0:03 10.180 cp 0.048\0.0281 _ . D )ENUMIRE RESURSA U.0471 DENUMIRE RESURSA Utilaje 134104400056051 Tractor pe pneuri U-6S0 (65 cp) cu remorcă de 3 t --_ _--_ __ _ -_ .0661 0.042 ~ L1 0.032 0.046/°. .025 0..-COD Utilaje.1.109 0.025 0.la lucrări de cablu 2. max. excav.075 \ 29221400067421 Macara pe şenile 20.măsur. max. - II_U~~_I~~J_ N1 ore ore ore ore ore ore 0. .0541 0.024 CANT --------------_.042 0. 1 0. 1 0.03510.0531 0._ .028 129522100035541 Buldozer pe şenile 81.9 It 12952240004009 Rulou compactor vibrator 3.1331°. 6500 mc/h 0.5! Buldozer pe şenile 81-180 cp Inslalaţie de haida! mal.038 0.10310.068/°.. 6500 mc/h Macara pe şenile 20.052\ / ore 0.14 0.M E2.masur.044\ ore 0.07 0.024 0.29.1.COD DENUMIRE RESURSA Utilaje CANTITAŢI U.058 0. 34105400048041 ----------~---.91f Rulou compactor vibrator 3.0971 0.055 0.10710.053 1 ore 10.M.067 0.05410.036 0.0321 10..0431 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t ~ COD ]-.M H1 I CANTITAŢI 11 IJ1 I K1 1 L1 ------34105400048041 Autolab cablu 2.03710.61t fă ra Iraclor I 125 098 08 068 059 are 10.61t fără tractor Iare 10..5t ~ri de Iare Iare 10.048 0.măsur. 1 ore 0.1181 I ore I 0.032 0.

la lucrări de Iare Iare ore ore ore 10. .ti.1800 mc/oră incarcarea benzi/ar se efecluează de doua instalaţii de excavare cu rotor.rotor. el -1001 -1200 excavare cu rotor. de ex". excavare cu 1800 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaZă de Călre o singură instalaţie de F2 .07810.1771 C 0.M E2 I F1 I F2 I 1 Buldozer pe şenile 81· 180 cp Macara pe şenile 20.rotor. excavare cu 3600 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaza de calre o singura insla/alie de COD 01 .rotor. max.1. Gt .0541 0.1410.600 cu rotor. 295227000281811nslalalie de haldal mat.rotor.2201 excavare 1 1 J .3001 .129 0.1601 . excavare cu 1400 mc/oră incarcarea benzilor se efecluează de catre o singura inslalalie de _~jl_. mc/oră incărcarea benzilor se efectueaza de către o singura inslalalie de 01 .125' 134105400048041 2952210003554 2922140006742 2952240004009 Aulolaboralor cablu 2.~ ou mIJr.12500 mc/h 134105400048041 Aulolaboralor cablu 2. .E2..~CANTIT.1.I~TJi~_I Iare 1 0.9 It Rulou compaclor vibralor 3.061 U.053 0.04210.10910.052 0. excavare cu3000 mc/ora incărcarea benzi/ar se efectuează de catre o singură inslalalie de Ml . . max. excav.279 0. I ore' 10.15 0. max. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 12500 mc/h COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje 2952270002818/lnslalalie de haldaI mat.218 0.125 0.0891 10.06 0. excavare cu 3300 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalalie de Nl ·3301 .3601 .TSI08 Depunerea materialului excavat..1201 .801 1000 moora lncărcarea benzi/ar se efectueaza de catre o singură insla/alie de excavare -cu rotor.M H11~_ Se masoara in 100 melri cubi.9 It Rulou compaclor vibrator 3.068 0.098 0.2400 mcora incarcarea benzi/ar se efecluează de călre o singura instalalie de cu rotor.240 excavare .116 0.048 -_..61t fără tractor Tractor pe pneuri U·650 (65 cp) cu 0. excavare cu 2200 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de Către o singură instalalie de /1 .61t tara tractor Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu K1 .0661 F • 160 .rotor.07 0.1801 .la Iucrari de Iare ore ore ore c i Buldozer pe şenile 81. mc/oră incarcarea b~nzilor se efectueaZă de Către o singură inslalaţie de excavare ·2000 G2 .133 0. excavare cu 4000 mc/ora incărcarea benzilor se efecluează de catre o singură instalalie de 134104400056051 1 ore 10.rotor.0421 0.2000 mc/oră incarcarea benzilor se efectueaza de coca instalaţii de excavare cu rOlor.0671 10.05410.0781 0. 1801cu rotor. 1 H • 2001 .180 cp Macara pe şenile 20· 29..1011 0.rotor.mc/oră incarcarea benzilor se efecluează de către o singură insla/aţie de II·2801 • rotor.08 0.0541 0.5t 2952210003554 2922140006742 2952240004009 04400056051 --Lr-------CANT~TĂTI l A .rotor excavare cu 1600 ..nsta/. .! U. '40.048 0. excav.05810.101 (} pt măsur.07510.51 ptrnasur.082 El -1401 . excav.2601 ·2800 excavare cu rotor. cu2600 mc/oră incărcarea benzilor se efecluează de către o singura instalalie de CANTITĂT COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje 295227000281811nSlala\ie de haldat mat.29.mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de Către o singura instalaţie de ..12500 m ..101 10. 1 ore 10.800 mc/oră incărcarea benzilor se efecluează de calre o singură instalalie de excavare Bl .0661 0.0491 ti ~ 120 121 . 1600m~o'" inc'"".DENUMIRE RESURSĂ Utilaje - _.ea 1 1 oonzWarse efeCiueaza de dou.

.409 0302 0.0.:~----------ore ore t."'--_ .1200 mc/ora e1 -1201 .036 0.la lucrari de cablu 2.Q7 0. A1 -'61 0.033 0.600 mm 1800 .025 0.M DENUMIRE RESURSĂ \ Utilaje Ml N1 1.044 J1 0.--- ~---EE~ UM '.1.la lucrari de cablu 2.027 0.800-1600 mdh _--------.036 COD DENUMIREESURSA R -------------29521600072081 Utilaj de incarcat ____ --.07510. ~l CA .9 tf .032 0.065 0. 12500 mc/h pt.1400 mc/ora 01 -1401 -1600 rnc/oră Se măsoară la 100 metri cubi.05 11 0.084 0.29. cu utilaj combinat depozite .2250 mm.măsur. -- Descarcarea sau incarcarea. -[~=- CANTITĂŢI U.transportoare ore ore ore '. Buldozer pe şenile 81-180 cp Macara pe şenile 20.03 0.400 .800 .0351 0.045 0.022 2952500005614 TsI09 3410440005605 2952210003554 I COD I 34105400 04804 Autolaboralor 29522100 03554 29221400 )6742 29522400 )4009 34104400 05605 Se masoara la 100 m patraţi..51 0.29. \ 122 123 .022 0.5t Buldozer pe şenile 81-180 cp Macara pe şenile 20._-_.032 0.0371 0.029 0.026 0..042 0.M H1 ore ore ore ore 0.09 0.024 0.- AŢI 1 D~ -el Autolaborator ptmasu r.077 0.tip Ks .1000 mc/ora B1 -1001 . _" _--~ .302lli.6tf fără traclor T raclor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 I 0.132 --.028 0.066 Rulou compactor vibralor 3.097 0. Inslalaţie de haldal mat.024 ~ remlXlll Traclor pe şenile 150cpCU ~_l:re Traclor pe pneuri U-650(65cp)curemOrcăe 3 t d Buldozer pe şenile 81-180 cp --~-----.~--'I" COD 3410540004804 2952210003554 2922140006742 2952240004009 134104400056051 COD 29522700 02818 CANTITĂŢI DENUMIRE RE 5URSĂ U.035 0.029 0.1.035 0.1.0321 0.037 L1 0.025 0.p_ro_d.409 1.:. max. excav.03 0.108 0.834 -". conditii medii de in amenajare a vetreide vehiculare a utilajelor conducatoare' categoriatransportoarelor 01 A 1 .04 K1 0.037 0.038 Tsl10 1.ore 10.1600-3600 de A 1 .transportoare B1 .032 0.9 tf ore ore ore Rulou compactor vibrator 3.:~-=--:.048 0.03 10.06 0.6tf fără tractor Traclor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorca de 3 t """'" ""'sA ~~'-_ '-F5-~JANT .0281 Riparea benzilor de transport.

execută cu tub antrenat.confecţionarea tecii de protecţie a tirantului. injectarea cu presiune a suspensiei de ciment pentru formarea bulbului de scelment la tirantul ancorat În teren. 1. bentonită. supuse degradării prin excesul de apă acumulat În corpul terasamentelor sale.2. Acest lucru se realizează prin interpunerea În circuitul malaxor de preparare . . silicat de sodiu.. - protejarea taluzelor şi platformelor cu material text il neţesut tip NETESIN. var bulgări introdus În foraje efectuate mecanic În corpul terasamentului degradat. tensionarea definitivă În trepte. . precum şi ancorarea prin tiranţi a construcţii/or sau masivelor de teren ce pot aluneca.1. 2. prin amestecare manuală sau mecanică cu terasamentul degradat. se aplică numai la căile ferate sau drumurile În circulaţie. . . conform detaliilor prevăzute Î~ proiectul de execuţie şi normativul tehnic.introducerea tirantului În foraj. injectarea de protecţie a SBP cu suspensie de ciment În zona liberă a tirantului.montarea de tub uri PVC broşate Înglobate În masa suspensiei la foraje pentru consolidarea terenurilor. ciment.spălarea cu apă a forajului Înaintea injectării suspensiei. sau tuburi PVC cu manşetă.tensionarea de probă a tirantului pentru verificarea stabilităţii bulbului de scelment.confectionarea tirantilor de ancorare din fascicole SBP. contra ravinărilor. 1. Conţinutul capitolului 1. acvafil şi apă. sodă calcinată. silicaţi.pompă de injectare. prin decapareşşi amestecare manuală. . ca lungime. cu un material uscat. sodă calcinată. completate cu lucrările: . la forajele ce se . hidroizolarea platformei căii ferate cu şape din pământ şi ciment sau asfalt turnat de 3 cm grosime Între cele două straturi din nisip de 10 cm grosime.mai mici de 1000 metri cubi.obturator gonflabil pentru efectuarea injectării suspensiilor de consolidare În foraje. Stabilizarea terasamentelor cu var bulgări În amestec cu cenuşă de termocentrală şi pământul degradat din corpul terasamentului. număr de toroane. 2. Înlocuirea În şliţuri a materialului degradat. Variantele de norme care prevăd stabilizarea terasamentelor În amplasament.confecţionarea şi montarea ţevii metalice pentru injectarea tirantului. sau tubat cu diametrul până la 150 mm În terenuri din categoria 1 la categoria a 4-a. funcţie de scopul urmărit. experimentate anterior şi omologate.2.1. injectarea de umplere cu suspensie de ciment a forajelor pentru tiranţi de ancora re.foraj rotativ netubat cu circulatie directă de noroi bentonitic. a tirantului şi blocarea sa cu ancorajul con-inel tip INCERC. acetat de etil. În scopul eliminării acesteia şi evitarea acumulării ulterioare prin măsuri de etanşeizare. . diametrul SBP şi poziţia ancorajului. În interiorul tecii de polietilenă. prin: stabilizare cu var bulgări şi cenuşă de termocentrală. realizate prin: . prepararea Suspensiilor injectabile. din PVC cu diametrul maxim 75 mm. crearea de pante corespunzătoare pentru evacuarea apelor pluviale şi Înlocuirea terasamentelor degradate cu pământ sau balast. Prepararea suspensiilor ce se injectează se poate face după diverse reţete. acestea combinând două sau mai multe componente. folosite În diferite combinaţii şi Proporţii. supuse degradării prin acumulare excesivă de umiditate Înlăturată.drenuri protejate cu NETESIN ca filtru invers. se aplică pentru lucrări cu volume ale unui obiectiv. . . Prepararea suspensiilor se corelează obligatoriu cu viteza de injectare pentru ca omogenitatea lor să se menţină În permanenţă În limitele prescrise. având diametrul Între 90 şi 130 mm În terenuri de categoria 1 la categoria a l-a. importanţa lucrării şi În special funcţie de natura roci lor ce se etanşează sau consolidează. normelor Condiţii tehnice din acest capitol speciale avute În vedere la elaborarea - - 2. Capitolul mai cuprinde norme de deviz pentru lucrări de consolidare şi etanşare a terenurilor În adâncime. acetat de etil.CAPITOLUL Ts J CONSOLIDAREA TERASAMENTELOR Generalităţi 1.degajarea capului de foraj de la talpa forajului. acvafil etc. injectarea suspensiilor În foraje sub presiune. . - extragerea tubajului de protecţie cu ajutorul unui extractor hidraulic. . a unui agitator tampon. precum şi acolo unde este imposibil de realizat accesul utilajelor de construcţii la 124 125 . decaparea platformei terasamentului degradat. din ciment. conţinând În diverse proporţii apă. Normele cuprinse În acest capitol se referă la lucrări de stabilizare şi consolidare a terasamentelor căilor ferate şi drumurilor. bentonită.3.

Tăria pământului s-a considerat de categoria a III-a (teren tare}. Pe toată durata execuţiei injecţiilor este obligatorie agitarea continuă a suspensiei de injectat.amenajarea uşoară a terenului pe care se ampla: construcţii. reţete cu dozaje pentru concent 3. Consumurile specifice de manoperă.1. acestea.verificarea parametrilor calitativi impuşi de nor. 2. Normele pentru etanşarea şi consolidarea terenului precum şi cele pentru realizarea ancoraţelor cu tiranţi confecţionaţi din SBP şi ancoraţi În roca omogenă'printr-un bulb de scelment format prin injectarea unei soluţii din lapte de ciment. se va face după determinarea condiţiilor geologice real existente.E. 2. Conţinutul normelor 3.sensul reducerii valorii totale . 2. sunt prevăzute a se realiza cu ornaşină de foraj rotativ pe şenile tip FAN 35. ma precum şi pierderile tehnologice rezultate prin tăierea I etc. Deteriorările accidentale ale instalaţiei de forat. forajul fiind prevăzut a se realiza tubat pentru terenuri necoezive-aluvionare şi netubat cu circulaţie directă de bentonită pentru rocile coezive fisurate. constructor.6. Consumurile specifice de materiale 3.1.realizarea operaţiei propriu-zise.3. iar pentru operaţia de politură din cuprinsul normelor de mai sus. . 2. Întrucât se dislocă uşor fiind îmbibat cu apă. Variantele de norme care prevăd folosirea utilajelor de construcţii pe şenile sau pneuri.1. injectat suspensii. nu sunt cuprinse În norme. Presiunile de injectare trebuie respectate conform prescripţiilor date În proiecte şi caietele de sarcini. având o putere instalată de 58 kw.1. Determinarea soluţiei eficientă şi aptă a fi injectată În foraje.13. injectării propriu-zise. se vor aplica numai În cazul liniilor CFneelectrificate sau la cele electrificate la care se asigură scoaterea de sub tensiune electrică a acesteia În timpul realizării lucrărilor. pentru stabilizarea terasamentelor În amplasament. Lucrările de injecţii pentru consolidare = de tiranţi ancoraţi. . au un nivel tehnic ridicat. Această situaţie' se va stabili la colaborare pe răspunderea comună: beneficiar. execuţie În vigoare. În caz de ivire urmând a fi evaluate şi tratate separat.10. Dispoziţia găurilor de injectare şi lungimea lor se va respecta prevederile din proiecte şi caietele de sarcini. acţionată electric. prin Încercări de probă efectuate În faza de studiu ale terenului făcute Înainte de elaborarea P.curăţarea şi spălarea instalaţiilor folosite.11. Normele În care se specifică materiale CI urma testărilor. .. acestea 'se vor reduce după evaluarea 101 3. Lucrările se execută la suprafaţa terenului. 126 . injectat şi tensionat. 3. I 2. 3. .8.1.2. Pentru normele de la Ts J 06 la Ts J 24.normă fiind considerate. 2.3.12. este conformă cu clasificarea rocilor şi incadrarea lor pe categorii de tărie elaborată de Comitetul de Stat al geologiei şi cuprins În indicatorul de Norme de Deviz II. . 2. la lumina zilei şi la temperaturi mai mari de +5 C. 3.montarea şi demontarea instalaţiilor de forat. 2.4. La stabilirea consumurilor specifice de mar vedere următoarele operaţiuni cu caracter general car: norme: _ transportul manual al materialelor de la punctul mijlocul de transport până la locul de punere În _ deplasarea utilajelor de construcţii de la un fors aceluiaşi amplasament.amplasamentul lucrării.2. sunt alcătuite pe faze de lucru distincte. pentru confecţionarea elementelor respective. 2. .15. \ \ . 2. Lucrările de fora]e pentru injectarea suspensiilor de etanşare sau consolidare a rocilor coezive fisurate puternic sau a celor' necoezivealuvionare. adapta afară de lucrări premergătoare de testare a foraji. 2.realizarea lucrărilor În condiţii normale de ampl temperatură şi lumină. 2. Stabilirea consumurilor specifice de rr ipoteza că materialele necesare rămân integral În oper Normele de consum cuprind materialele care pierderile netehnologice provenite din transporturi. cuprinzând formaţiile de lucru strict necesare ca alcătuire pentru a efectua toate operaţiile necesare fiecărei faze. Normele de consum pentru articolul T suspensiilor pentru injectare" se pot corecta prin sepărţilor componente În baza reţelei elaborate În urme: geologice. Prepararea suspensiilor pentru injectare şi pentru forare se face la locul de punere În operă.7. dar numai In. .5. tăria rocilor considerată la Întocmirea normelor.14.9. Tăria pământuriior din corpul terasamentelor degradate ce se consolidează În cadrul articolelor de la Ts J 01 până la Ts J 05 este considerat categoria a II-a (teren mijlociu) pentru săpate. montarea şi demontarea instalatiei de tensiona SBP.1. p. proiectant. 127 2. o adaptare continuă la condiţ variabile chiar pe suprafeţe reduse de teren.2.

2. Ts J 16. Condiţii de măsurare a lucrărilor 4.2.05 pentru unghiuri de 6 . Ts J 19.3.2.Ts J 10.40 . Ts J 18. normele de timp se înmulţesc cu coeficientul K2=1 . cu parametrii tehnicoeconomici corespunzători.2. 3. Ts J 17.3. 3.3. Consumul de aer comprimat pentru pompa HANY se va evalua separat În situaţia În care aceasta nu se poate Înlocui cu o electropompă de Înaltă presiune pentru injectat suspensii În foraje. 4.5. Unitătile de măsură În care se face măsurătoarea lucrărilor executate sunt indicate la fiecare articol de normă de de\(jz. K5=1. Pentru articolul Ts J 04 măsurătoarea se face la metru pătrat platformă -hidrcizolată. 4. Ts J 15. Pentru articolele Ts J 13.3.4.25 pentru foraje orizontale sau ascendente. 4. 4. Pentru intervalele găurii de sondă În care au loc pierderi de circulatie (noroi sau apă) şi nu se obtine circulatie la zi. 4. măsurătoarea se face la metru linear de foraj efectiv realizat. 3.8. K4=1. Pentru articolele Ts J 14. Pentru lucrările de foraje şi injecţii ce se execută În subteran. Consumurile specifice de ore utilaj cuprind duratele de funcţionare efectivă pentru executarea unei unităţi de lucrare În care sunt prevăzute şi duratele pentru mutarea utilajelor de la un foraj la altul pe acelaşi amplasament (În cadrul aceluiaşi obiect).1.5.89 . adâncimea de stabilizare medie stabilită prin sondaje se va aplica la sU8rafaţa platformei terasamentului degradat. Pentru forajele proiectate Înclinat (peste 5 ) normele de timp S9 majorează În funcţie de valoarea unghiului de Înclinare faţă de verticală. Înclinată sau verticală. Normele sunt stabilite pentru foraje şi injecţii a căror poziţie este verticală. \ 129 128 . Ts J 20. J 24.4. gata etiche! rs şi pregătit pentru introducerea În foraj. 15 pentru unghiuri de 41 .3. Pentru articolele Ts J 06 . cu următorii coeficienţi: K3=1 .28. 3. T5 23. Consumurile specifice de ore utilaj 3.2. ' 4.10 pentru unghiuri de 26 . măsurată la nivelul la care se realizează şapa de hidroizolare. măsurătoarea se face metru cub de suspensie efectiv preparată şi injectată. 4. dar forajul este posibil: normele de timp corespunzătoare traversă'rii intervalelor respective. Pentru articolul Ts J 05 măsurătoarea se face la metru pătrat terasament efectiv protejat contra ravinărilor cu material textil neţesut tip NETESIN. Ts J 22.3. 3. 3. Ts J 02 şi Ts J) 03 măsurătoarea lucrărilor se face la metru cub de terasament efectiv stabili~at. Pentru articolele Ts J 01. 15. cu utilaje amplasate pe apă.1.2. 4.6. În cazul executării lucrărilor de foraj şi injecţii. normele de timp pentru săpa re se Înmulţesc cu un coeficient K1 =1. măsurat pe suprafaţa orizontală.7. aşa cum se fixează materialul text il neţesut pe corpul terasamentului. măsurătoarea se face la bucată foraj sau tirant.25 . Pentru articolele Ts J 11 şi Ts J 12.6. Articolul Ts J 17 se măsoară la kg tirant de ancorare confectiors din SBP pe şantier conform proiectului şi normativului tehnic. 4. K6=1 .2. se majorează cu un coeficient K7=1.15.9. Ts J 2 măsurătoarea se face la metru linear efectiv realizat.2.

prin inlocuirea materialului din terasament in slituri. acolo unde se impune.Amestecarea pământului degradat cu stabilizatorii până la omogenizare. " Sporuri pentru lucrări ce se execută în închideri sau sub circulaţie. descarcarea şi transportul cu auto al excedentului de pământ degradat. ciment. Transportul materialelor stabilizatoare (var.Sfărâma rea manuală a bulgărilor de var În procent de 30%. Compactarea pamântului cu maiul de mână in straturi uniforme. buldozer sau autogreder. . Cuprinde: . " Polilura suprafaţei platformei decapate. Se masoara la metru cub de terasament stabilizal. Se cuprinde: _Saparea manuală a pământului degradat ce se înlocuieşte in şliţuri transversale platformei căii ferate.22 ore 3. cu amestecare manuală.56 7..'_-"---' TsJ02A Consolidarea terasamentelor. Nu cuprinde: Încărcarea.descărcare al pământului de la groapa de imprumut la obiect. in afara amplasamentului la o distanţă de până la 50 m În vederea amestecării cu materiale stabilizatoare. c DD CANT DENUMIRE RESURSA Materiale U.var bulgari şi cenuşa de termocentrala.. \ 131 130 . " Politura suprafeţei platformei.4162.54 7. acesta urmând a fi evaluat separat. . " Transportul pământului bun ce inlocuieşte pe cel degradat cu roaba pe distanţa de 50 m. A11A2 265210 21006961 Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 371011 2611437 Cenusa de termocentrala betoane (cet isalnita) S 8819 1 kg 162. in inchidere de linie c.M . după săparea şliţurilor.Aruncarea cu lopata (amestecarea manuală) a materialelor stabilizatoare.Saparea pamântului degradat. NOTA: Domeniul de aplicare al normei TSJ011a terasamentele la care au acces utilajele pentru terasamente. " Transportul cu roaba pe dinstanţa de 50 m a pământului degradat in depozitul intermediar in vederea evacuării.f.24 cu: 7111020030200 \ Miner 9310060019900 Muncitor necalificat A1 . măsurat in Săpătură. Se măsoară la metru cub de terasament inlocuit. . in vederea amestecării cu pământul degradat. mecanic sau manual cu roaba. _. cu maiul mecanic.. " Transportul cu roaba pe distanţa medie de 50 m a pământului recondiţionat de la locul de amestecare până la locul de aşternere in terasament.Împraştierea pamântului recondiţionat pe platforma. acolo unde se impune. mecanic sau manual şi îndepărtarea lui.var bulgări şi cenuşa de termocentrelă. __ . ce ramâne dupa stabilizare şi care trebuie evacuat. iar volumele terasamentelor degradate sunt mai mari de 1000 mc.LI o -_IL.TsJ01 Stabilizarea terasamentelor in amplasament. cu amestecare mecanica. .02 ore 3. Utilaje 2952210003554 Buldozer pe şenile 81-180 cp Mai mecanic de 150-200 k~ cu motor termic 6 cp (4 2952270004021 kwL . "Împrăştierea manuală a pământului bun in şliţuri. in straturi uniforme de 20 cm grosime. " Transportul cu incărcare.02 \ 0. im straturi uniforme de 20 cm grosime. 1 COD I DENUMIRE RESURsA Manoperă ---]::~bcANT \ TOTAL ore \ 0. cenuşa) cu roaba pe distanţa medie de 50 m de la locul de descărcare din auto la obiect şi până la locul de punere in operă.-- . A2 . . "Compactarea pământului recondiţionat În straturi de 20 cm.Demontarea şi remontarea suprastructurii căii ferate şi a prismei de balast. Nu se cuprinde: " Săparea pământului necesar umpluturii şi aducerea lui lângă lucrare în raza de 50 m. " Demontarea şi remontarea suprastructurii Cf.4 kg 205 205 .

in grosime de B cm din terasamentul CF. .. in straturi uniforme de 20 cm grosime a loessului.M .----J .Evacuarea eventualului excedent de pământ rezultat după executarea şapei.asfalt turnat de 3 cm grosime.Împrăştierea. A1 .Amestecarea prin greblare a pământului cu cimentul. .--. . -'""r U. . .Aruncarea cu lopata a cimentului peste pământul afânal. separat. . Se măsoară la metru cub terasament stabilizat.Decaparea pământului din platforma căii pe o grosime mai mare de 8 cm care se va el.Evacuarea pământului degradat cu auto.---'----- 93100600199001 Muncitor necalificat 14214022003931 Balast pentru betoane 0-71 mm S 1667 Manoperă 1 m31 1 ore 1 TOTAL ore 93100600199001 Muncitor necalificat Consolidarea terasamentelor.Transportul apei cu găleata pe distanţa de 50 m .Spargerea bulgărilor de pământ..17 TOTAL ore 6.. B1 .Spălarea pământului degradat in vederea inlocuirii. transportul astaltului de la malaxor lE aşternere pe distanţe de maxim 50 m şi aşternerea lui in strat de 3 cm grosime.Politura suprafaţei platformei după săpare. diferită de a platformei căii. _ COD __ .Săparea. . inclusiv readucerea şi compactarea. . .Compactarea cu maiul de mână a stratului de 8 cm din pământ amestecat cu ciment.Stabilizarea pământului loessoid prin amestecarea manuală cu apă. . . cu sapa din: A 1 .Aprovizionarea apei (transportul) de la sursă la obiect.Prepararea asfaltului in malaxor de asfalt manual. transportul cu incărcare-descarcare a pământului loessoid pentru consolidare .f. Nu se cuprinde: .pământ şi ciment.Transportul cu roaba al nisipului din stratul suport şi stratul de protecţie al şapei pe dist.Împrăştierea cu lopata şi compactarea cu maiul. intre două straturi de nisip de 10 cm grosime.Afânarea prin săpare a pământului ce se stabilizeaza prin amestecare cu ciment pe o !. Bcm. Nu se cuprinde: . compactarea manuală in straturi uniforme de 20 cm grosime a balastului.Transportulloessului preparat cu roaba pe 50 m. ~ 132 133 . 50 m. . Cuprinde: . cu: Hidroizolarea platformei caii ferate.Transportul balastului pentru inlocuire.Polilura manuală a platformei CF la nivelul la care se realizează stratul suport al şapei. . . . prin decaparea platformei. . cu roaba pe 50 m. . .Transportul cu roaba pe 50 n a cimentului.Transportul cu roaba la 50 m a pământului degradat.dacă nu se poate lua din raza de 50 m a lucrării. Se masoara la metru pătrat de sapă de impermeabilizare a platformei. .17 TsJ03 COD I I DENUMIRERESURSA Materiale ---·----·-·---------""~1--· -. in inchidere de linie c. in cazul in care sapa se impune a fi realiza altă cotă de nivel.Pământ stabilizat (Ioess) B1 .balast Cuprinde: .. realizarea pantelor de scurgere si umplutura de inlocuire.Aşternerea nisipului În straturi uniforme de 10 cm grosime ca strat suport al şapei şi ca protecţie al şapei. ~_ DENUMIRE RESURsA Manoperă r::: CANT 1 ore 16. . .

02 0.Curătarea suprafaţei taluzelor sau platformelor CF sau drum.177 0.taluze.775 / kg 0.177 0.64 - ~ 0.Derularea sulului de pânză.0 mm S1667 Bitum pt.03 0.04 0.333 I kg 10.Transportul materialului textil netesut şi a scoabelor de la magazia punctului de lucru la locul de punere În opera. verticala sau Înclinată. .91 0.01 0. Se masoara la metru linear de avantub pozat. Nu se cuprinde: Executarea forajului pentru pozarea avantubului.15 0.286 6.::. de suprafaţa orizontală.0164 0.CANT scoabe pe melru pătrat. .Evacuarea materialelor rezultate din curăţarea suprafeţei de terasament protejata cu Netesin.21 TsJ05 Pozarea avantuburilor Protejarea terasamentelor. Cl .42 1.10 m. drumuri tip D 25/40 S 754 Motorina pt. Material lextil netesut NETESIN m /0.241 0..77510.. masurarea şi taierea la dimensiune a fâşiilor şi întinderea pe suprafaţa terasamentului a Netesinului.39 71230200111001 7134030012200 -------------.Săparea. .31 0..06 2.19 0.~-~--- f.04 Utilaje Mala~or manual de asfalt pînă la 600 I 0. montarea şi demontarea sprijinirilor de maluri şi umplutură drenantă la TSJ05C1. .__ ore / ore T:. pentru injectii si cimentarea lor TsJ06A pe: Al . contra ravlnărilor.03 0.:-Fierar belonist Izolator hidrofug .17 0.M 0.Pozarea avantubului metalic D+114x4 mm cu lungimea de 1. ~ 2653102100880 1421102200068 1421202200525 2320322600177 2320156200949 2651122100402 Filer de calcar saci S 539 Pietris ciuruit nes palat de riu 7-16 mm S 1667 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.Prinderea (fixarea) fâşiilor de Netesin alăturate pe porţiunile de suprapunere de 10 cm.305 0..0-7. Se măsoară la metru pătrat.motor dieselld -25 S 240 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 Manoperă 7129040010 110 Asfaltator 7112020030100 7129020012800 7111020030200 9310060019900 Specialist Pavator Miner Muncitor necalificat TOTAL ore ore ore ore ore ore kg m3 m3 kg Al 81 21.775/0. efectiv protejată cu Netesin. cu panza netesuta NETESIN. .~N~Ail : A1~ .platformele terasamentelor de CF şi drum.Prepararea laptelui de ciment cu malaxor de mortar şi introducerea lui În foraj. cu auto.interiorul drenurilor ca filtru invers. 81 .2 COD DENUMIRE RESURSA Materiale U. cu doua 134 \ 135 . .03 0. Nu se cuprinde: . care se evaluează separat.:OTALre o 17112173298831 2875276311528 Scoabe din oţel Manoperă -. Cuprinde: Cuprinde: .177 I ~2_~7000~~ I I I 001 0.

01-24g/bc Oxigen tehnic gazos S 2031 Sirma trefil.0921 1 buc 1 0.004 1 buc 81130200701001 Sondor TOTAL Ullla.071 / 0.grupa 4.008 \ 0.Executarea forajului prin procedeul rotativ cu circulaţie directa.008 I 0.de 16.002 0.Alimentarea Se masoara amen~arilor locale de mici proportii.categoria Cuprinde: .008 I 0.004 \ 0.Jntreţinerea utilajului În funcţiune.dur(widia)bk15.53 0.Cap carotier cu inse~ie Widia pt.5 mm CuZn37 S 390 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 I~ 1 ore 0.003 I 0.Executarea Nu cuprinde: . .68 1 I \ 136 .Manevra prajinilor de foraj În zona de lucru. la melrulinear de faraj.0021 buc 0.0060.009 0.004 0.004 I 0. ._ _~ mort~r 200 I acţionat electric 1 ore 1 0._EE~1'G: : buc \ 0. netubat.categoria G1 .004 1 kg 10. pentru consolidari si etansari de terenuri.002 Foraj rotativ cu circulatie directa.009 0. cu ap~industriala in timpul forajului cu circuit cu apa.Prepararea .COD_ ··-·---T------L____ Ciment portland P 40 saci S 388 Teavaconstf SIc114x40LT35 DENUMIRERESURSA Materiale I U.alama rotunda 0= 5.14 1.001 1 0. I a II-a a III-a a IV-a a V-a a VI-a a VII-a 1 m I 0.23 1.categoria E1 .0065 TsJ07 2952270003817J~a!axor I 0.categoria B 1 . de: A 1 .41 0.0084 m31 0.012 \ buc 0. kg 14.03 ore 0.001 1 0. Placuta met.categoria C1 .j 2651122100024 2722103110246 4100116202818 2513306619798 .105 0. .008 0.72 0.004 1 0.008 I 0.00241 0.004 I 0. de la poziţia verticala la cea orizontala. imp. şi stocaea În agitatarul tampon şi În habe a noroiului de faraj.categoria F 1 .012 I buc I 0.00481 0. cu diametrul de 90-130 mm.Mf-I CANT .Montarea habelor şi a furtunelor de aspiraţie şi de refulare.004 I 0.001 1 0. = Schimbarea sapel.003 1 0.012 0.001 0.1841 1 I r 1 kg 1 0.106 I 0.012 buc 1 0.31 3.categoria 01 .012 I buc I 0.03 28625073073281 2862507344156 128625073441441 128625073441321 120025073441201 27221 07356446/ / 2875237309613 125133066197981 126811160021771 2411115904512/ / 2746133809639 124135473081641 Cap c~rotier tara inserţe pentru foraje Sapa In trepte armata Cu Wldla 0=114 S 328 Sa~ in trepte armate cu Widia 0=104 S 328 Sapă În trepte armate cu Widia 0=92 S 328 Sapă in trepte armate cu Widia 0= 76 S 328 Tub carotier Cleşti pentru foraj cu lanţ şi talci duble 4" Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 .2761 12862507307330 1.035 / kg 0.Pregatirea de pornire şi pomirea instalaţiei. . faraj apă 180/13 mm Manoperă 0.0061 8113020070100/ 7137010011500 Sandar Instalator electrician I 137 are ore I 0.004 Materiale S404/1 CLA m m3 m Apa pentru mortare şi betoane S 790 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Manoperă COD I I _ DENUMIRE~Esu~s~ .

015 0.25 8.02 0. antrenat de instalatia de foraj.004 \ 0.gr buc buc buc buc buc buc buc m kg 0.----_.003 0.M A1 ore 0.02 0.113 CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURS ~ I .014 COD DENUMIRE RESURSA ~_[~~J--B~]-~Jji \ kg \ 0.categoria B 1 .006 0. inclusiv tubarea. _ Schimbarea coroanei circulare şi a şapei de foraj.0132 0.184 \ 0. cu tub de protectie cu O maxim=146 mm. Nu se cuprinde: _ Prepararea şi stocarea În agitatorul tampon şi in habe a noroiului de foraj.alama rotunda 0= 5.143 1 0.23 13.86 1 B1 1.024 Cuprinde: _ Pregătirea de pomire şi pornirea instalaţiei.36111. _ Manevrarea tubajului şi a prajinilor de foraj in zona de lucru. Unitarea de măsură: metru linear de foraj.004 0.008 \ 0.02 0.028 0.02 0. foraj apă 180/13 mm Manoperă 1 m31 0.008 0.307 1 0.028 0.M E1 F1 G1 I 2862507307328 2862507344156 2862507344144 2862507344132 2862507344120 2722107356446 2875237309613 2513306619798 2681116002177 A 1 .024 0.092 \ 0.012 \ 0. 1 0.28 1.008 I M~~i~-2413547308164 \ Carbura de calciu tehnica (carbid) S 102 81130200701001 7137010011500 Sondor Instalator electrician TOTAL Utilaje I ore ore are / 7.09 1 D1 6.53 \ 2862507344156 \ Sapă În trepte armată cu Widia D=114 S 328 \ 2862507344144 \ Sapă in trepte armate cu Widia 0=104 S 328 I 0.871 12.021 46 54 644 ----·t=e---CANTITAn-----kg 1 buc 1 24135473081641 Carbură de calciu tehnică (carbid) S 102 12862507307330 0. _Alimentarea cu apă industrială in timpul forajului cu circuit de apa. 1 0.368 \ buc \ 0.012 0.21210.007 0. _ Executarea amenajarilor locale de mici proporţii.----~-~~ U.categoria 01 .007 0.024 0.012 1 0.028 0. 138 139 .016 1 \ buc \ 0.39 /9.02 0.028 0. _Montarea habelor şi a furtunelor de aspiraţie şi de refulare. _Întreţinerea utilajului in funcţiune.84 1 C1 4.478 11.276 \ 0.48 1. 24111159045121 Oxigen tehnic gazos S 203t 2746133809639 1 Sirma trefil.87 2. in teren de: TOTAL DENUMIRE RESURSA TsJ08 -- . .255 \.dur{widia)bk15.01 0.004 0._----Utilaje 29522700036221 Maşină de forat pe şenile FAN 35 acţionata electric 1 ore 1 0.---.018 0. 16.01 0. 1 0.024 0. _ Manevrarea garniturii de foraj.004 \ 0. -Executarea forajului prin procedeul rotativ cu circulaţie directă.008 0.2481 kg 0.[~~--'-I COD CANTlTAŢI U.Extragerea tubaj ului.87 11.categoria C1 .5 mm CuZn37 S 390 Cap carotier cu inserţie Widia pl.024 0.016 0.01-24g/bc imp. introducerea şi extragerea.categoria I a II-a a III-a a IV-a Materiale Cap carotier fără inserţle pentru fa Sapă in trepte armată cu Widia 0= Sapă in trepte armate cu Widia 0= Sapa in trepte armate cu Widia 0= Sapă in trepte armate cu Widia 0= Tub carotier Cleşti pentru foraj cu lanţ şi fălci du Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm Placuta met.68 Foraj rotativ cu circulatie directa.681 11.028 0.024 0.17710.016 \ 29522700036221 Maşina de forat pe şenile FAN 35 actionata electric 1 ore 11.

004810.12 0..005 / 0. B1 .puternic fisurate.001 m kg 10.003 1 0.01-24g/bc Oxigen tehnic gaz os S 2031 Sirma trefil.37 1. cu tuburi PVC broşate.43 1.1061 0.374 I 0.A SIc146x100LT35 I 0.·-··-r---[ COD CANTITĂŢI U.004 00081 0012 ~ 1 Tuburi inglobate in masa suspensiei. 128625073441201 128625073073301 2722107356446 2862507307328 2513306619798 126811160021771 24111159045121 1 / buc 1 0. _Acţionarea broşei sau a pakerului şi supravegherea _ Demontarea şi spălarea instalaţiilor pentru injectare.idia 0=76 S 328 ~.004 0.dur(widia)bk15.008 1 0. in faraj.08 6.003 0.003 Nu se cuprinde: .002 0.303 1.001 0.016 1 Cap carotier cu insertle Widia pt. ( 29522700036221 Maşină de forat pe şenile FAN 35 acţionată electric 1 ore / 0.016 0.002 1 ------.004 1 0.---------[-1--CANl ~: m kg m kg 0. imp.004 / 0.201 1 0..004 0.035/ 1 kg 0. Cuprinde: _ Prepararea şi introducerea suspensiei de apă-ciment bentonită-silicat de sodiu.1 o () dec.001 1 0.24 I 0.006 0.Forajul găurii.004 1 0.7391 1.( Lemn de foc de foioase tari L=1mlivrabil Benlonita macinata activata Ciment portland P 40 saci S 388 Codez 100 adeziv pentru lipi! PVC kg kg kg kg 14.tch 11-81 in dep S 2340 Apa pentru mortare şi betoane S 790 0.001 1 0. 2746133809639 m31 0.69 4.009 0.9 7.02011 0.002 1 0.injectii in camas.1 - . faraj apa 180/13 mm Tub carotier Cap carotier fara inserţie pentru faraje Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Placuta mel. cu tuburi PVC cu manşetă.5 mm CuZn37 S 390 Teavaconstf 404/1 CL.I( O.M A1 B1 C1 D1 DENUMIRE RESURSA 2B625073441" Sap"ntre~ea"""I"".1421 0.002410.20( 3/4) OL 321 S 7656 Silica! de sodiu soluţie tip SD S 2902 Ţevi din p.008 1 0. Unitatea de măsură: metru linear de foraj echipat pentru injectare. _ Introducerea şi testarea tubului broşa! sau tubului cu manşetă. _ Prepararea şi injectarea sub presiune a suspensiilor pentru consolidare sau etanşare. 12722103111276/ 128752373096131 S / m / 0. la foraje pentru consolidarea sau etansarea terenurilor A 1 .08 2722103304835 2413527345136 2521216700999 2513736601832 Teava inst.004 0.m .c.01 1.006 / / buc 1 0.006 0. .galerii.exec.029 0.de trecere etansa prin zid Stut pl.2 1. inclusiv procurarea şi asarns tuburilor.006 I buc buc 0.012 PVC sau tubul cu manşon.012 1 buc 1 0002 1 0.21 I 0.18 5.v.necoezive.rigid tip m 50x 2.grupa 4.87 2.01081 0. _ Montarea dispozitivului -trepied la varianta A 1 şi introducerea broşei sau a pakerului În tubforajului pe timpul injec!ării.005 0.18 2875276311607 2811236310043 4100116202818 2052152958990 1422102205525 2651122100024 2416406110467 a conducI.( I 6. 140 t' .741 3. Widia""" S 328 Sapă in trepte armate cu W.alama rotunda D= 5. kg kg m3 0.012 0.4 S 6675/2 Garnituri cauciuc pres cu inserţii Piesa metal.de 16.2 Cleşti pentru faraj cu lanţ şi fălci duble 4" Manoperă COD DENUMIRE_RESURSA Materiale -_-A!_I 7137010011500 8113020070100 1 Instalator electrician Sondor TOTAL Utilaje I orei ore ore 0.153 4. 141 .071 1 0.neagra nefil.008 0.008410.

Pregatirea şi punerea in funcţiune a ameslecălorului cu Înaltă lurbulenţ~ (AlT).15 I .ciment. cu ajutorul apei pompate. ' ---~_.1. '--'-'-'-'-I"~~ . . 1 na2 ca3 minim 98%' Silicat de sodiu soluţie lip SD S 2902 U.09 3.001 I A2 I 81 0.de trecere etansa prin zid a conduct.din: TsJ10A Obturator gonflabil.ciment şi silicat de sodiu În proporţie 35:1.Prepararea şi injectarea suspensiei. Cuprinde: ._=COD ___ DENUMIRE RESURSA I CANT U.ciment. Nu se cuprinde: . .suspensie 5.03 0. Se măsoară la metru linear de foraj ce se injecteaza.063 0..06 3.09 3. . in forje Al A2 81 82 Cl ._- CANTlTAŢI Materiale 2875237:109613 2811237331381 2875276311607 2722103209839 Cleşti pentru foraj cu lant şi falci duble 4" Pakere pentru injecţii in subteran 11-81 Piesa metal.M CANT m 10.Menţinerea manşetei de cauciuc umflate.'.23 ore ore ore 0. . bentonită şi silicat de sodiu in proporţie 18:10.06 1 0.063 0.02 TsJ11 Prepararea suspensiei pentru injectare in faraje. .I 101 603 l!i l!i \ 142 143 .Manipularea şi dozarea componentelor suspensiei in (AlT). Nu se cuprinde: -Injectarea suspensiei. Teava constf.Al .063 0.s.silicat de sodiu şi acetat de etil in proporţie 4.M A1 I COD 81 2513306619906\ DENUMIRE RESURSA Tub de oxigen pn 10 dn 6. A 125x 5/0LT 35 S 530/1 buc buc kg m 0..5kw Amestecator de suspensie tip AC -2 Pompa pneumatica de injecţii tip HANNY ore ore 15.M 1-I Cuprinde: .Idem a agitatorului tampon şi cuplarea lui prin conducte sau furtune cu ameslecatorul..Supravegherea forajului pe timpul injectarii.15 3. ' .. COD DENUMIRE RESURSA Materiale 24133373458511 2413527345136 Soda calcinata usoara cal. .15 81130200701001 7214240021800 Sondor Lăcătuş mecanic TOT AL TOTAL Utilaje Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt. . .1 1 ore 0.ciment şi silicat de sodiu in proporţie 50: 1.~~I 71360200116001 8113020070100 Instalator sanitar Sondor 2952270003823 2952270003823 2952270003349 -- i CANT DENUMIRE RESURSA Manoperă U.Variaţia canntătlor de componenţi ai suspensiilor. .5:1._-_.063 0.3 mm S 8540 Manoperă ------------'--1 U.Curăturea şi spălarea instalaţiei şi a conductelor dupa folosire..Asamblarea şi introducerea obturatorului in foraj.~._--_.066 0..•.t~ . . faţa de consumurile Inedii reprezentative prevăzute in norma.I . .02 0.5:1. . Se masoara la metru cub de suspensie pereparată pentru injectare.001 1 kg kg 15.13 ore 5.01 I ore I ore 1 0.-'-'. .Realizarea forajului. bentonita şi silicat de sodiu În proporţie 15:12.

74 TOTAL ore 15.2 0..Montarea şi demontarea furtunelor de presiune. --. . 2.Pregătirea instalaţiei şi punerea in funcţiune.08 - B21 L~~JTI'381_?-..281 ore 2.83 ore 3.7 81130200701001 1 ore \2.Remalaxarea şi menţinerea in stare de suspensie a amestecului in timpul injectârii.-------.075 221. .MI-.5kw ore 11.92 2.04110.4 345.~ el 771.6 9.86311.iale Ţeava inst.96 ore 3. . manometrelor cu dispozitivele de protecţie. .9212.835 157.83 255 304.5 - COD - 0. Se masoara la metru cub de suspensie injectatâ. manomelre inregistratoare etc.neagra nefil.04 DENUMIRE RESURSA 1. geot.Spălarea instalaţiei şi echipamentelor de injectare.4 Sondor TOT Al 81130200701001 3111010080200 Sondor laborant fizico-chimice.863 1. .82 - --~---. 9 TOTAL Utilaje 29522700038231 2952270003823 Amestecator de suspensie tip AC -2 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt.1 - S 790 m3 kg kg m 0. CANT CO~ DENUMIRE RESURSA U.M A2 0.6381.4817.035 20..01 2.04 .----_.Utilaje 29522700038231 Amestecător de suspensie tip AC -2 I ore I 3.ERESURSA Apa pentru mortare şi be toane S 790 Bentonita macinata activ ata Ciment portland P 40 sa :i S 388 Man operă 8113020070100 1 Sondor 3111010080200 laborantfizico-chimice.1 274.Citirea şi inregistrarea cantităţilor de suspensii injectate. CANTlTAŢI COD 4100116202818 1422102205525 2651122100024 DENUMIR.m . ! Ţeava inst._L _ Mate .t n 12 ca3 minim 98% Silicat de sodiu soluţie tip SD S 2902 Acvafil pasta Md 97-78 Acvafil pasta Md 97-78 Apă pentru mortare şi betoan Bentonita macinata activala Ciment portland P 40 saci S 188 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Mano peră ! 2722103304859 2413337345851 2413527345136 4526627300801 4526627300801 4100116202818 1422102205525 2651122100024 2513306619798 Im kg kg kg kg 7.638 1.03 - 1010 15.32 [11/4) Ol 32 1 S 7656 Soda calcinata usoara cal.Injectarea suspensiilor pe paşi tehnologici determinaţi de natura terenului.-----L u._B1 COD 2952270003823 DENUMIRE RESURSA Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pLsuspensie 5..05 U.-_ __ _---.neagră nefil.M 82 C1 _____ .5k~ U.03 0. .82 ore 10.cantitatea de suspensii injectate care se prevede ca articol de deviz separat prin aplicarea normei TSJ 11.12 1.M A1 m3 kg kg 0.Proba de circulaţie a suspensiei in echipamentul de injectare din foraj.05 TsJ12A Injectarea suspensiilor pentru consolidarea sau etansarea terenurilor. a presiunilor de injectare şi a timpilor de injectare.m . Nu se cuprinde: -. cu pompa de injectie 1 ore Cuprinde: .87 r- CANT I I 0. ..1 15..638 1 ore 18.suspensie 5.32(11/4) oi 32 1 S 7656 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Manoperă I mi m 0.05 13.83 145 144 ._~!~ _ CANT I 2722103304~591 2513306619798 _! Materiale / ore /12.

--_.276 ore 1.Scoaterea din foraj a prajinilor sau lijelor metalice şi depozilarea lor. . .Manipularea prajinilor sau a tijelor metalice folosite pentru degajarea capului pierdut de la talpa forajului..Montarea utilajului (extractorul hidraulic şi a grupului de pompare) şi calarea lui.. Cuprinde: Cuprinde: . . Se masoara la bucata foraj lubat. Nu se cuprinde: ._---ore /1._-_.46 0.Demontarea tronsoanelor de tubaj extrase prin defiletare cu ajutorul cieştilor cu lanţ şi falci manual.Curătarea şi spalarea tubajului.5kw 2952270003349 Pompa pneurnafică de injecţii tip HANNY -------.- . COD I I u DENUMIRE RESURSA •• _ CANT U.' Materiale 2875276311607/ Piesa metal. Degajarea capului pierdut de la talpa forajului. _-------------.hidr. inclusiv demontarea manuala a tuburilor extrase mm. • Extragerea coloanei tubate cu extractorul hidraulic.46 \ ~. la forajul cu tub antrenat de O maxim=146 mm TsJ14.Manevrarea tubajului În zona de lucru şi stivuirea lui.M __ .276 / Utilaje 2952270003805 Pompă ptinst.M 1----.45 / kg /6. ._CANT U.de trecere etansa prin zid a conduct. .M f.05 DENUMIRE RESURSA Materiale 28752373096131 Cleşti pentru foraj cu lanţ şi falci duble 4" ManoQeră 81130200701001 Sondor TOTAL 1 ore ore 1 buc 10. .Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul În zona de lucru.11 TsJ13A Extragerea tubajului de protectie cu O maxim=145 cu extractorul hidraulic de 80-120 tf.de glisare a cofrajelor pres.001' I 0.45 TOTAL ore ---------.11' 0. Se măsoară la metru linear de tubaj extras. --~.--I CANT I I COD I DENUMI:~:~U_~~ . .Introducerea În foraj a prăjiniior sau a tijelor metalice şi manevrarea lor pâna la desprinderea capului pierdut de tubaj. COD 1---. DENUMIRE RESURSA I U.3. 147 146 .____ --]-:E CAr U.COD .Filetarea sau refacerea filetelor degradate.M-= Utilaje 29522700038231 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 ptsuspensie 5. 70 kg/cmp 2952270003612 Excavator pneumatic de piloţi pz-4 0. Manoperă 8113020070100/ Sondor / ore 13..

Masurarea. 2722103304835 Teava inst. pentru care de aplică norma TSJ11. .Descolăcirea colacilor şi indreptarea SBP. I COD L___ OENUMIRERESUR~ Materiale ------]3 1: 1 1 ore I 25133066197981 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 .Montarea habelor şi furtunelor de absorbţie şi de refulare. .---. executata inaintea injectiei de umplere . in dreptul distanţierilor.42 inaltă pres. fixati in teren Cuprinde: .M~ TOTAL ore ------- --~--------Materiale I I I 2 Utilaje 29522700033491 Pompa pneumatică de injecţii ~~. funcţie d natura terenului şi permeabilitate. 8. Cuprinde: .Montarea utilajelor şi calarea lor pe POzitia de lucru.neagra nefil.Aşezarea pe bancul de lucru al sârmelor SBP şi introducerea distanţierilo'r la poziţia preva proiect. Cuprinde: . . . . T! Tirant] de ancorare in teren. 148 \ 149 .5 mm a fascicului. .105 TsJ16A Injectarea de umplere cu suspensie de ciment a forajului pentru titanti de ancorare.Executarea spalarii cu apa a forajului.Montarea utilajelor şi calarea lor pe locul de lucru.lucru subter. .-----~ COD 81130200701001 Sondor DENUMIRE RESURSA CANT U. in Conformitatecu prescripţiile tehnologice.1-20kw ore 10. Nu cuprinde: . . cu D=7 sau 5 mm I ~~~321J§~_c!ropomPă multie~e TOTAL Utilaje ore 0. Nu se cuprinde: .Matisarea cu sârmă neagră 0=1.Deplasarea utilajelor de la un foraj la altulin zona de lucru.rn .~~NNY 1 ' ~ 41001162028181 Apa penlru morlare şi beloane S 790 m3 1 Manoperă 81130200701001 Sondor 1 ore 1 0.Executarea buclelor la raza prescrisa in proiect. .Ordonarea sărmelor SBP pe suportul dopului de separaţie şi matisarea cu sârmă neagră ~ mm pe lungimea dopului de separaţie. Însemnarea şi taierea la lungimea necesară a sârmelor.20( 3/4) al 32 1 S 7656 Manoperă -----1-. . Se masoara la bucata foraj spalat cu apă.Injectare de umplere a forajului cu suspensie de ciment.Aprovizionarea Cuapa a punctului de lucru. pretensionati.42 NOTA: Cantitatea de suspensie pentru umplerea forajului se stabileşte prin proiect.Montarea habelor şi furtunelor de absorbţieşi de refulare .Prepararea suspensiei de ciment. confectionati din fascicule SPB. .TsJ15A Spalarea cu apa a forajului.Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul. .

galerii.-_.. COD DENUMIRE RESURSA .Confecţionarea şi fixarea pe distanţieri a centrărilor. COD DENUMIRE RESURSA Materiale -----·------EE CANT U.Detaşarea prin deşurubare a parţii mobile a ţevii de injecţie (de la dopul de separaţie la capatul exterior al lirantului) dupa injectarea laptelui de ciment.Introducerea fasciculului de sârme SPB În' teaca de protectie. confecţionată conform detaliilor din proiect. pretensionati. Se măsoară la metru linear de teacă de protecţie. in vederea refolosirii ei.Confecţionarea tecii de protecţie a !irantului şi executarea mufarilor necesare.rigid tip m 75x 3. dec. fixati in teren 71230200111001 7214240021800 Fierar betonist Lacatus mecanic 1 :~: I ~:~. Cuprinde: .05 0. de recuperare) a ţevii metalice. ancorati in teren .c._--_. pentru tiranti pretensionati.injectii in camas.Montarea capacului de inchidere a tecii la capătul dinspre exterior al tirantului. 28752763116071 2521216701010 Piesa metal. -'..025 0.p.M .02 0. ..(Pantzer) Rasina epoxidica 040 25 S 6990 TsJ19A Teava metalica de injectie. --.Matarea extremitaţilor dopului de separaţie şi umplerea cu mastic de bitum topit a interspaţiilor dintre sârme SBP şi teaca pe lungimea dopului de separaţie.M 1 3 COD 2710602000236 2734102005975 2320322600048 2710503803166 2875276311607 2521216704505 2416407336680 '--_"DENUMIRE RESURSA _ .. NOTA: .46 150 151 .. _"-". Se masoara la kilogram tirant gata confecţionat conform proiectului de execuţie. de trecere etansa prin zid a conduct.6 S 6675/2 Manoperă kg 10. ----- TOTAL ore 0. cu 0=75 mm.. pentru tiranti de ancorare.neteda SBP1 0= 7 mm S 6482/2 kg kg kg kg kg m kg Manoperă Bitum pt. Ţevi din p.Prinderea părţii fixe a ţevii de injecţie.----Materiale 27221033048351 2811236310043 Teava t~st.01 1.025 7123020011100 I Fierar betonist TOTAL Iare ore 1017 0.-.33 m 1..neagra nefil. . U. odaia cu confecţionarea tiranlului. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 Sirma moale obisnuita 0= 1.. .e'Xec..2 Se cuprinde: .in cazul utilizării tubului cu manşete integrat in opera (pierdut in întregime) se vor face corecturile rezultate din înlocuirea de material. - CANT - I kg mlo'04 ~. de tirantul de ancora re În zona dopului de separaţie.de trecere etansa prin zid a conduct. .Transportul local in zona de lucru a materialului inclusiv transportul tirantului gata confecţionat la depozitul de tiranţi finiţi. .Spălarea ţevii de injecţie recuperata.m .05 CANT U..v.11 0. Se masoara la metru linear ţeava de injecţie gata montata inainte de injectare.012 0.20( 3/4) OL 32 1 S 7656 Stut pt.e.tch 11-81 E -.M 1--I I 0. ----~----------.. la douazeci echipări de TsJ18A Teaca de protectie din polietilena. conform detaliilor din proiect. . Tub izolat tip i.17 Materiale Otel beton profil neted OB 37 D=20 mm S 438/1 Sirma otel beton precompr.Se admite o blocare (imposibilitatea tiranţi. pe zona liberă a tirantului.5 OL32 S 889 Piesa metal.

M r--- 2513306619798 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Manoperă I TOTAL mi m 0.-. . NOTA.13 Cuprinde: . 2952270003612 \. privind absorbţiile reale.22 ore 4. care se evaluează conform datelor din proiect pe experimentari anticipate).--_ . Pentru liranţi c~ lungime mai mare de 20 m şi maxim 35 m se acordă pentru fiecare diviziune de 5 metri in plus peste lungimea de 20 metri. . Cuprinde: .5kw ore 1.M f----- DENUMIRE RESURSA 27221033048591 Ţeavă inst. .--.Montarea utilajelor şi calarea lor pe locul de lucru.05 4.Deplasarea Nu cuprinde: .M f-- TsJ21A I I m 10.6 mm ni 4995 Manoperă 2513300619865 I -------------DENUMIRE RESURSA CANT U.Manevrarea tubajelor. suspensiei de ciment injectabila. . . ~ ~~A~~Y___ ~ .22 81130200701001 9310060019900 Sondor Muncitor necalificat TOTAL I ore ore 13.pn= 45 atm d~ 32.suspensie 5.neagră nefil.32(11/4) -COD DENUMIRE RESURSA Manoperă al 321 S 7656 CANT U. la metru linear bulb de scelment gata injectat. de 20 m.m .-.77 2952270003823 2952270003349 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt. Nu cuprinde: .::a~:~:~:a~i:::~~~:. .03 0. manipularea acestora in zona de lucru.04 81130200701001 .. un spor de 24% la norma TSJ20A 1. pana la lungimi de 20 m ._. pe o distanţa de maxim 200 m pe teren accidentat. TsJ20A Introducerea tirantului in foraj.13 ore 0. . inclusiv curătarea şi spalarea acestora.COD --.Montarea hablelor şi a furtunelor de aspiraţie şi de refulare.72 ore 1.Lansarea tirantului in foraj pe o lungime maximă. concomitent cu extragerea tubajului pe zona bulbului de scelment.12 Injectarea cu presiune a suspensiei de ciment. ~ CANT U.Procurarea şi pregătirea tirantului ca material.Injectarea suspensiei de ciment În forajul tubat. ____ COD Materiale . -------_. 152 153 ! .Prepararea (determinate Se masoara utilajelor de la un foraj la altul in zona de lucru. spaţiu de manipulare restrâns şi teren accidental.Sporul pentru condiţii tehnice deosebite de lucru. aplicând norma TSJ11 . pentru formarea bulbului de scelment la tiranti ancorati in teren 71230200111001 Fierar betonist TOTAL 1 ore 10. Se măsoară la bucata tirant introdus În foraj. 4. :~: ~:~~.---------------Tub cauc.Transportul prin purtare directă a tirantului. .' Sondor 1 ore 1 4.054 ~ :::. conform indicaţiilor din proiect. .

2 15.883 0. ----------}~Ml=DENUMIRE RESURSA li U.Injectarea pastei de ciment În interiorul tecii şi al capului de blocare.3 0. -~-[----------_.187 ~~ 87 NOTA: În funcţie de prevederile din proiect privind diagrama de tensionare.Demontarea presei pentru efectuarea lucrarilor pregătitoare tensionarii definitive a tirantului conform normei TSJ24. conform reţetei prescrise În proiect. .-. -Introducerea presei manual. -Introducerea eonului de inventar al presei şi ordonarea sârmelor pe con. Bentonita macinata activata Apa pentru mortare şi beloane S 790 Manoperă 8113020070100/ Sondor TOTAL / ore / 6..---.2 7123030012500 COD -. .Montarea hablelor şi a furtunelor de absorbţie şi injectare.Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul in zona de lucru. Se masoara la bucata tirant cu lungimea maxima de 20 metri. . pentru verificarea stabilitatii bulbilor si mentinerea fortei de tensionare Cuprinde: .57 ore 6.t~ ore 2._-_ DENUMIRE RESURSĂ - .Demontarea cofragului metalic de inventar de la capatul de blocare. . interiorul tecii de polietilena in TsJ23A Tensioriarea de proba a tirantilor de ancorare._--jl1 __ CANT U.TsJ22A Injectarea de protectie in zona libera a tirantului.J ore 0. -. .Montarea cofrajului metalic de inventar la capul de blocare.Racordarea furtunelor Între electropompa de inalta presiune şi presa (cricul de blocare).Montarea utilajelor şi calarea loe pe locul de lucru. .. __ .Prepararea suspensiei de ciment.. J. .M o CANT ----- I! -----------------Manoperă / Montator prefabricate beton --- __ / ore TOT AL Utilaje ore I 3. Se măsoară la bucata fascicul ancoraj. ---2651122100024 2875276311607 1422102205525 4100116202818 Materiale Ciment portland P 40 saci S 388 Piesa metal. .de trecere etansa prin zid a conduct.-.t.57 2952270003338 2952270003202 2952270003823 2952270003349 Amestecător de suspensie tip AC -2 ~~mpa 'pneu_matica de injecţii tip HANNY kg kg kg m3 20. pentru a verifica rezistenţa bulbului de ancorare. folosind şi dispozitivul de susţinere. se poate repeta operaţia cuprinsă În norma TSJ23' pentru forţele şi numărul de relaxati prescrise.Montarea dispozitivului de susţinere a presei la poziţie.Tensionarea În mai multe trepte pănă la forţa totală de tensionare a tirantului din fascicule SPB. .Introducerea rozetei de declavetare Între sârmele SBP. .5kw Presă de pretensionat armaturl -----~--_.M~ COD Cuprinde: .53 Electropompa pretensionat armături inalla presiune 4.4 0._---------:--. -lmpanarea rnanuală a sârmelor pe con şi inel de inventar. .53 3. .Spalarea utilajelor de injectare.---.883 re ~ l.. \ 154 155 .

2811236309290 2875276311607 2513736601765 Ancoraj mel. . DENUMIRE RESURSA Materiale l --t-CA. Utilaje 2952270003202 2952270003338 Presă de pretensionat armaturi Electropompă pretensionat armături inalta ---------_ presiune 4.TsJ24A Tensionarea tirantilor ancorati in teren si blocarea cu ancoraje inel-con .Montarea cricului de blocare. _--- J ore 3..Curaţarea tubului de trecere. centrarea lui pe placa de repartiţie. . .Montarea piesei de rezemare pentru măsurarea efortului din tiranl.Introducerea intre sârme şi in presa a rozetei de declavetare. . .lndepărtarea capacului de etanşare a tubului de trecere. . -Introducerea con ului de inventar al presei intre sârme şi ordonarea acestora pe con.6 m.-.Degajarea betonului intarit din zona tubului de trecere a tirantului prin pereţi mulaţi.Tensionarea in 3-5 trepte păna la forta prevazuta in proiect şi aşteptarea cu stanonăr: de circa 20 minute.Montarea dispozitivului de susţinere a presei la poziţie.0 \ ore 15.-1 . manual cu dalta sau spiţul şi ciocanul. prin batere şi repartizarea sârmelor pe conturul conului.--COD --. .Montarea pe presă a braţelor de susţinere a cricului de blocare. .Taierea ţevii PVC a tirantului pe lungimea necesara pentru a permite montarea aparatului de reazem. .de trecere etansa prin zid a conduc\. -Introducerea inelului de strângere a fascicului pe rozeta de blocare. -Introducerea presei manual.07 3.Blocarea conului ancorajului. inclusiv fixarea prin puncte de sudura pe placa de repartiţie.Ordonarea sârmelor din tirant prin legare cu sârmă neagra 1. .5 mm doua câte două vecine. . .-'--.--. .-. .Degajarea gurii forajului pe adâncime de circa 0.~ TOTAL ore 18.fas. .".sbp dubl36d5 44d5 Piesa metal. . prin aşezarea ordonata a sârmelor.Montarea inelului de ancoraj pe aparatul de reazem..--. -. de bentonita şi ciment intărit. b) Lucrări de tensiune: .--- -. Garnil.Baterea cu ciocanul a con ului de inventar până la lmpănarea provizorie a sârmelor intre conul de inventar şi inelul de inventar.Introducerea rozetei de blocare.Montarea tijei de blocare.pod tip inel-con pt. . Se măsoară la bucată fascicul tensional.Trecerea poziţiei şi introducerea aparatului de reazem pe fasciculul din SBP. _ buc kg buc ~~M Cuprinde: a) Lucrări pregătitoare: . .cauciuc d=225 cm Manoperă I 1· 7214240021800 \ 7123030012500 tacanis mecanic Montator prefabricate beton ore \3. l.Determinarea eventualelor alunecari. de impurităţile provenite din betonarea pereţilor mulaţi. .-.Demontarea presei şi a dispozitivului anexă. . 157 156 . . folosind şi dispozitivul de susţinere.07 ore .5kw . -Introducerea conului de ancoraj intre sârmele SBP.Racordarea furtunelor de lnaltă presiune de la electropompa hidraulică la presă şi la cricul de blocare.

J~RE A TElllTOWl.II·'I\R"'I UlI(E~1 COl"~·rRl!qll I'II()III}W: {. • mUlt CIIIHIIISC.SCOATEHEAINClRCrnULN.lliWE PUULld.. se păstrează toate actele I1HI1t1l1l1vcşi după abrogare. s Pnreurgere text integral dacă după parcurgerea primelor 2 trepte este necesară cdiuucu/cousuhurcn textului reglementării.MATPIOD CAT..\Il\S 1HAI..\. • "I1IC''iPUlldCII(tt tehnică a actelor normative: actele normative de reglementare cu actele lIurlll.1'nII'LIlI .E. con. republicări şi eventuale prorogări sau suspendări.OR ACTIHLm: nE . prin acest nou sistem informatic LEXCON.tlV<' date În executarea acestora .:Ullllllt·tAri.titluri-capitole şi secţiuni cu un rezumat CCl llllrll/rnlJl Ideilo din conţinutul actului normativ. 766/1997 ŞI LEGEA 10/f995 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII DIN CATALOG ••• I'K(lIM' I.\NUlUI.~. ordonanţe.OH ~('III/. un ghid automat vă îndrumă spre găsirea rapidă a întregului cadru de relll~m~nIAri aferent unei situaţii: Lege.'iT PENTRUOJNSTIU.RlCOL D II lEllENURIWR PE\TRU 1(J\S 11111\:1I.4.OR~l nEia . tEXCON ESTE OIIERATIVSI POAn: n ACHIZITIONAT! " (\. Ordonanţă.\ cu AQl'IS·(JI.(1lMliNITAR.11 U(:tt.\lI~IIlNln IlI'. I'CBLlCn.nauurtc de specialitate În domeniu. au 1.\RI'A IWI/. • •.G.\Il.E\fElI<TÂIULOHI)EAMb'iA.u I. standarde şi alte norme şi normative În vigoare. Se . Clarificare pe ton..El'<WAI. I'. INFORMAŢIILE SUNT PRElUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN Mol.legi.iv nferem domeniului investigat.ECOMVNTTlTl'ROl1 IX)MENI!I. dispozrţre 111I nstrument eficient de autoconsultanţă I 8 cadrului normativ ce reglementează sectorul d. I (O"l('I'. hotărâri ale Guvernului sau ordine nl't111'ICIIUlc.~I()'~HI ~III~NCI DE BATE • MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN PRODUCŢIE INTERNĂ.VI!HNp: ('. informaţii privind publicarea actului normativ în Monitorul Oficial. HECUli\IlE.•1111)/11\. ceea ce asigură o retrospectivă completă asupra unui aci UfU'lUn.\PR( lPRll'RM I'ENTllt: CAlL\ m: L'l'U. RECEPTIAŞI E\PEfU'lZARI~\ I:(I"SIIUI(:PII..1r~nA IN('ONSTRUCTII 101 1iI\ II ~I WtlilRE l'IlOlU· 1II'. titlu.:\.I Ofici u 1 Partea 1.\j(E..ALOG • PRETURI LA MATERIALE DE CONSTRUCTII actualizate trimestrial ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: LEXCON AMonlii economici şi specialiştii din construcţii. Sistemul informatic L.AI'II()/lARF. Hotărâre de Guvern. ţ . ~INFORMAŢlILE SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRODUCĂTORI DE MATERIALE DE CONSTRUCŢII PENTRU AGREMENTE TEHNICE.truclll montoJ Prlnu-o procedură prietenoasă.EXCON este pe acelaşi suport magnetic cu sistemul informatic STASJ)()('.ICF 1 .8C identifică orice domeniu reglementat cu toate actele normative aferente până 1" nivelul normelor metodologice sau normarivelor de aplicare care au fost publicate în MOIIII".PoTol. _ ••• ••• Sililt'nmi permite o informare treptată asupra unui act normativ: Idelltlnure: număr. 100 STAS-uri în vigoare şi 476 normative tehnice elaborate de: dl\'l'IM:. NOImă metodologică Normntiv şi ()Idi" ministerial.WE lMOlllLl.lnut: structura actului normativ .sie"ră astfel o sistematizar e a întregului cadru de reglementări din domeniu: acte normRtlve publicate În Monitorul Oficial.\1."1 in IOnllntic cuprinde toate actele normative publicate în Monitorul Oficial al Românie Parteu 1 ŞI 1\~1f(lIfn nutomat următoarele legături: ucccsiuuen cronologică de actualizare a prevederilor reglementate: actul iniţial cu modificări . SiRII.iCl'llŞll\~fENAHRFATER1TORII:I. ~lIaJRANIA ŞI A\IlJIE. de nsemenea. CATALOGUL SE EDITEAlĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) SISTl~MVI..rl ~l DE i lIlmA~ISM I.~lor ormative pe domeniile u principale: \1·101111 \IU' \ U)N~lRlCnILOR • MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE FURNIZORI-PRODUCĂTORI PENTRU FIECARE MATERIAL MATERIALE OFERITE ÎN JUDEŢ PREŢURI DE SORTIMENTE UTILIZARE: EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCŢIILOR ÎNTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCŢIE CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZIŢIONAREA MATERIALELOR • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCTII-MONTAJ ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: ••• ' 1·ci IIi "1/\ Ilh' 1'1. AVÂND AGREMENT TEHNIC FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSELE PUSE ÎN VÂNZARE VALABILITA TEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELEŞI PRODUSELE UTILIZARE: ASIGURAREA ACHIZITIONĂRII MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZUTE DE H.

sistem lnformatic pentru elaborarea0gq..~ • BETA 2000 .1992 şi ordin MLPAT nr.. ..i Ghiduri şi metodologii pentru principalele activităţi manageriaI6~~' execuţie din sectorul de construcţii-montaj Produse informatice şi de consulting: ..." Indicatoare de norme de deviz pentru lucrări de construcţibm instalaţii şi reparaţii. . 1 - .03:1Q9 Norme de muncă pentru pfincipalel~ activităţi de construcţj~. 13/N/08.S. ... .N. -. :F~ I. programarea~'flh decontarea lucrărilor de construcţii '. revizuite şi completatepen având aprobare MLPTL societatea noastră fiind singurâ"abîii să le editeze.: . nr.gestiunea documentaţiei economiCe labene • LEXCON -legislaţie În construcţii r I It MATPROD ..". distribuie şi codifice În conformitate cunormete Norme de consum orientative pe articole de deviz aprobăte'pri MLPAT.:.~..preţuri la zi pentru materiale de construcţii -iF! ..B..c economice a ofertelor pentru licitatii. 1/N/03.' DELTA 2000 ..04.Activitate de perfecţionare-instruire (training) . ediţia 1981..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful