Sunteți pe pagina 1din 82

"

INDICATORD~·NORM~D~ D~Vll

PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE

Ts

~,. ft

- E diţia 11 81-

Vo lum u l fi

"11.ţ()4/2-

([3

( ' O N SU LTANŢĂ, ORGANIZARE ŞI CIBERN}~TlCĂ Î N CONSTRUCŢII

c . O . C . C .- S . A .

INDICATOR DE NORME DE DEVIZ PENTRU LUCRARI DE TERASAMENTE

,

Ts

1981

V ol umul II

V ERIF I CAT .

2 0 02

• C u p rind e c o d i f icare a un i tară p e 1 3 c ar ac t e r e a r es ur s e l or Î n c o n f o rmi t a te cu adres a M . L . P . T . L . n r . 1 14 3 /DGT/24. 03 . J 99 9 ş i c u pr esc rip ti i l e I l . E . , fii n d înca d rate în n ou a c l as i fic ar e C . A . E.N . ş i C .P .S.A .

Biblioteca UTCN

111111111111/111111111111111111111111111

514668

-2003 -

.• •~~~:f>.

'

I.;--;';'I. TFHN\CA CLU

~ 1 O -

,,~~'

.',

. !.~.5J1t'~f I ')u;~

~.•. -

--.--'~---

~

- -

I n dicato ru l este elaborat în co n formitate c u p r evederile Ordonanţe i d e

urgenţă a Guv e r nu l u i Ro m ân i ei nr: 60 1 200 1 priv ind a chiz i ţiile pub l ice

ş i ale Do c um e n t aţiei standa r d pe n t r u e l aborarea ş i p r ez e n tarea o f erte i

p entru a c h iziţ i a p u b li că de lu crări , a r t . C .7. J . c . din se c ţiu nea In for m aţi i genera l e , ca r e stip u l ează:

"I NDICATOAR E LE D E NORME DE D E VIZ, SERIA 1 981, PO T FI FOLOSIT E , ÎN MOD OR I E NTATIV , ATÂT DE CĂ TRE PROIECTANT~ CÂT Ş I DE CĂTRE OFERTANT , ÎN DES C RI E R E A LUCRĂRILOR, A CO N D I ŢIILOR DE MĂSURARE A LUCRĂRILOR , A EVALUĂRII

R E SURS E LOR NECESARE, A CO N SUMURILOR SPECIFIC E

D E M AT E R I ALE , MANOPERĂ ŞI UTlLAJE. "

EDITAREA, COPIEREA, MULTIPLICAREA

SAU

FOLOS I REA INFORMAŢIILOR

ÎN BAZE DE DATE

SAU APLICAŢ I I SOFT ÎN SCOPURI COMERCIALE

SE

FACE NUMAI CU APROBAREA SCRISĂ A C.O.C.C . -S . A.,

SINGURA SOCIETAT . E ABILITATĂ OFICIAL

. DE ţĂ : TRE M.L . P .T .L. SĂ EDITEZE

ŞI SĂ

1 DISTRIBU I E ACESTE I ND I CATOARE

© To a te d r eptu ril e asupr a a ceste i ediţii sunt rezervate

:• .• , I tI t'

COCC; . SA ®

C o nsulta n ţ ă , O r ganiza r e şi C i bernetic ă În Construc ţi i

î n c on formi ta t e CLi Legea n r . 8 / 1996 priv ind d re p tu l de autor şi d re p t u r ile conexe, a r t . 7 ş i 8.

Ca l ea Gr i v i ţe i 8 -1 0, sect or 1 ,78 104] Bucureşt i Te" -. : ·, O D4 , 0 -021-2 1298 41, Fax: 004 0-0 2]-312 5641

www . cocc . ro

e - ma il: cocc @ a r te l ecom . net

SUMARUL CAPIT OLELOR DE L UC RĂRI

l

O

m oo l

O Q l t ol

F

f

rs

s G

sH

T s l

Ts J

VOLUM UL II

Denumire c a pitol

Pagina

 

11

S

pr ijinirea malurilo r

33

Cură ţ area terenului

5

4

Amenajă r i de peluze, plantări şi transplantări, alei ,

terenuri de joc pentru copii , terenuri de sport şi

stă ncări e o r namentală

T r a nspo r t şi depoz it are m ec a nizat ă

C onsolid a rea ter a s a mentelor

.

3

103

124

Tr\ \ I~ t rmr'~~

u ~l . l . l l. l , - . a

~

~ ----. !

~ -~ ~

2:000

\

- : ~

~

---- -

Sistem informatic pentru elaborarea ofert elor pentru licita ţii, programarea , urmă r irea ş i decontarea l u crări l or de construcţi i- montaj, finanţate de stat sau din alte Surse

Consultanţă, Organizare şi Cibernetică În Co n s tru cţu curentă sistemul informatic DELTA 2000, care: .

COCC a proiectat şi a dat în exploatare

răspunde cerinţelor societăţilor de proiectare şi de execuţie construcţii-montaj în elaborarea ofertelor economice şi a întocmirii tuturor documentelor (formularelor) necesare prezentării la licitaţii conform legislaţiei actuale privind achiziţiile publice, precum şi a "Normelor metodologice" de aplicare a acesteia,

permite programarea, urmărirea şi decontare. lucrărilor executate pentru investiţii, indiferent de sursa de finanţare, cu respectarea condiţiilor contractuale şi de legislaţie; aplicaţi a permite editarea tuturor rapoartelor specifice lucrări lor de investiţii bugetare şi extrabugetare, rapoarte de tip utilitar, inclusiv fOITImlareletip document pentru prezentarea la licitaţii; ofertele pot fi Întocmite prin apelarea la indicatoarele de norme de deviz editate În: 1981-1982, 1992-1996 şi 1999-2001 şi În continuare de COCC, care sunt elaborare Împreună cu institute de

cercetări şi proiectare de specialitate; menţionăm indicatoarele elaborate În perioada

sunt indicatoare de rionne de deviz ediţia 1981-1982 revizuite şi completate la zi cu norme pentru materiale şi tehnologii noi, precum şi cu unele modificări la zi ale unor norme;

aplicaţia DELTA 2000 este unicat În ţară din punct de vedere al bazei de date normative şi a codificării resurselor, care este realizată în concordanţă cu prevederile Uniunii Europene

1999-2001

Amintim c ă C OC C

e st e , ~ j ng U " ' 1 s oc ie ta t e

"h i l i h lW oficial

s ii e d i te z o ,

s i i d if u z e ze

ş

i

sti

fOlnl'n.'jaJiz('Zt~aceste nurme, în urma c o n t nf('t(~f o r JWcare l e - a avut cu l \ ' l C f n d . şi ! \lL P TL.

Pe lângă indicatoarele de norme amintite mai sus, aplicaţia permite ca utilizatorii Să-şi poată crea norme proprii. cu consumuri de resurse proprii ce se constituie în baze de date normative proprii utilizatomlui Intre utilizatorii care folosesc sistemul DELTA-2000, se pot efectua transferuri automate de date (selecţii de devize, de obiecte, o investiţie sau selecţii de investiţii) prin procedeul export/import foarte rapid, Sistemul DELTA 2000 are programeleelaborate în limb~iul Visual Basic (versiunea 6.0), bazele dedate gestionate cu SQL Server 7.0 şi poate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM, monopost sau în reţea, pentru utilizatori cu Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 sau Windows 2000. Sistemul DELTA 2000 necesită următoarea configuraţie minimă necesară: calculator PC compatibil IBM-PENTIUM 200 MHz; 32 Mb RAM; HDD-IGB, FDD 3,5", CD-ROM, imprimantă M/ A3 (recomandăm: PENTIUM II (K6-2) la 300 MHz, 64 Mb RAM şi Monitor 15"),

SiSI"l1Iul I) E C C \ 20 0 () e st e realizllt În conformitate cu pre ved e r ile ".prinSt' În O r d ol l anţ : 1 tiI' llrgenţă nr, 601200.1 privind a.'hi,iţiile publice pentru ser vicii, proiectare şi l u crări.

-. Societatea noastră asigură prin contract instalarea, instruirea şi asistcnţa tehnică la sediul beneficiaruhu

"

Preţul de bază pentru sistemul informatic DELTA 2000 este de 700 $, fără TVA, la care se IIdtlll~n contravaloarea diverselor servicii.

stabilite Pentru prin firmele negociere care directă, au cumpărat de la COCC versiunea anterioară

DELTA, pre(ur/ll' VIII' "

etc.), De preţurile asemenea, pol deveni În funcţie negociabile, de mărimea societăţilor comerciale (număr de personal, dotare irll,ullllltll'n

11,101

IMI,I"

CA PI TOLU L T sF

SP RIJINIRE A MALURI LOR

e

n e ra lităţi

prij i n i r i de mal ur i , cu d u l a p i de fa g aşezaţi orizontal, la ăpături ex ec u tate Î n spaţ i i limitate, având lăţi m ea d e

pâ n ă l a 1 , 50 m În t r e malu r i

p

r i j in i r i d e m a l u r i cu

du l ap i de f ag aş eza ţ i or i zo n tal, l a

ăpături

ex ec ut a te in spaţii l i mitate, având l ăţimea de

 

1

,5 1 - 2 , 50 m Înt r e maluri

1111

S

pr i j i nir i de m al u ri c u dulapi de fag aşezaţi or i zontal , l a

să pă t u r i e x ecu t ate În spaţ i i l i mita t e , avâ n d lăţimea de pe st e 2,50 m Între maluri

 

'81011

S

pr ijin i ri d e ma l uri, cu dulapi de fag ve r t icali ascuţi şi la

u

n ca păt ş i cadre de lemn , cu interspaţi i În t re dulapi de

 

m

a x i mum 0 , 05 m , la săpătu r i de funda ţi e, În teren uşor

s

au m ij l o ci u

 

11111

S

pr ij i ni r i d e malu r i , cu du l apimetalici

aşezaţi orizonta l, l a

să p ăt uri executate in spaţii limitate, având l ăţimea de pâ nă la 1 ,50 ITi între m al uri

 

1111Il(

S

pr i j iniride malu r i, cu dulapi meta l ici aşez a ţi orizontal,

la

s

ă p ă tu r i e x e cutate În spaţii limitate, a v ând lăţimea d e

1,5 1-2,50 m Î n tre mal u ri

1111t!'(

S

p r ijin iri de m al u ri , cu d ulapl metal ici aşezaţi or i zont a l, la

pă turi executate

in spaţii limi t ate, a v â n d l ăţimea de

p

e s te 2,50 m Între

malu ri

 

'1(11)

Sp r ijiniri de m a luri, cu dulapi meta l ici aşe z aţi orizontal, l a

s

ă pă t uri În t eren ur i cu împ i ngeri mari , executa t e În

 

co

n d i ţii speciale , la d r e n uri şi c a na l e d e a d âncime,

a

vând lă ţ i m ea d e pâ n ă

la 1,50 m Între ma l u r i

 

1••1'1l

S

pr i j i nir i de mal u ri , cu du l api met a l ic i a şe z a ţ i o r izo n tal, la

săpă t ur i Î n t eren u ri cu Împinge r i mari, execu t ate i n

 

c ond iţii s pe ciale, la dr e nuri şi canale de adâncime,

a v ând l ă ţimea de 1 ,51-2,50 n i Între maluri ,

1_1'10

S

p r ijinir d e m a lu r i, cu dul a pi metalici v ert i cali şi cadre de

1'11 A

111"12A

l e m n, cu inte r s p aţi i Înt r e dulap i de ma xi mum 0,05 m, la

săpă t u r i de fun d a ţ ie, În t e r en u şor

S p ri j in i ri la pereţii săpătur i lor d e fun d aţi i, execu t a t e ' cu

palp la nş e de le m n b ătu t e manual

C

de p al p lanş e

din l em n d e ră ş i n o a se , p entr u sp r ijinirea per eţi l o r '

sau m i jlociu

ad r e

5

1

1

14

1 5

1 6

18

19

20

21

22

25

27

28

29

Ts F 13

Sprijin i ri de maluri , c u d u lapi de fag aşezaţi or i zon t a l , l a săpături exe c utate În s paţii limitat e , pentru linii e lectrice de inaltă tens i une

 

i

   

'.O I U

1( I I t i i ea i n de pozit a arbor i lor sau ci oa tel o r iz o lat e, până I I I di s ta n ţa d e 150 m, cu şufa sa u troliul, m on t a te pe

 
       

3

0

I

I n o tor S - 15 00

 

4

8

Ts F 14

Sp r ij i ni r ide maluri , cu dul a pi de fag v ertical , ascuţ i t l a un capăt şi cadr e de lemn, la s ăpături de fundaţie, pent r u l inii

     

I .U 111

~;c Qrl f 1ca r e a mecan ic ă a s olului pe dou ă s e nsuri

 
 

I

   

p

e

rp e ndi c ulare

4 9

el

ectrice aeriene de Î naltă tensiun e , exe c utate cu

     

1!if~1I

scca t erea cu d efrişător m o ntat pe tractor ul S- 1 5 00 , de

interspaţii l e Între d ul api de max i m u m 0,05 m

3

1

   

po t e r e nuri l e de lun c ă , a arbor ilor tă ia ţi În s caun

4 9

       

III

sc c a t e r ea au defrişăto r mo n tat pe tra c t o rul S - 1 50 0 , de

 

C

AP ITO LU L TsG

 

r

   

lJO t e r e nur i le n i sipoase , a ar b oril or tă i aţ i În sc a u n nd e p ă rt are a (evacu a rea) mecanică a m a t eri al ului de frişa t s au a c i oatelor

50

   

 

,.,. ,10

 

C

U R ĂŢ A REA T ERE N ULUI

 

.1

   

5 1

       

x

e c uta rea arăturii la adâncime a de 2 5- 2 8 cm, după

 

Genera l ităti

3

3

d

o frişare, cu plugul cu 2 trupiţ e , cup l at l a tr act o rul r ut i er

51

T

s G01A

Degajarea ' te r enulu i de fr u nze ş i creng i , st r ângerea Î n grăm e zi şi ar d erea lo r supravegheată Curăţarea terenului de i ar b ă ş i b uruieni

     

J "ÎI. ' \"

Tra n s por tarea

la di s tanţa de pâ n ă l a 500 r n , c u tr a c t o rul

 

3

5

 

ru t ier t ip forest i er, cu r emorca d e 3 tone, a re s turi l or

TsG02A

35

     

l

e m n o a se adunate d e p e suprafeţ e defri ş ate

 

5 2

TsG03

. Def r i şare a manuală a s upraf e ţelor

Împădu r ite cu tuf i ş u r i

     

11I(1~~

C

or n a s ar ea depozitel or d e restur i l em noase ( p ro v enite d i n

şi arbuşti cu diametrul de pân ă l a 10 cm, inclusiv transp or tarea materialu l ui l e mn os În gră m ezi Defrişar e a mecanică , c u defr i şător pe tractor S- 1 50 0 , a

   

def r i ş a re) c u o f orm aţ i e c u 4 b u l d o z er e pe şe n i le S-15 00

5 3

36

   

TsG04

 

 

CAPITOLUL TsH

sup r af e ţ elo r de tufişur i s a u arbuşti cu diametrul de până la

 

0 cm, inclus i v î mp in qer ea mat e ri a lu l ui l e mn o s În grămez i _ Dobor â rea ma n ua l ă a arbori l or de r ăşin o ase şi foioase ,

1

37

 

I

 

AMENAJĂRI DE PELUZE, PLANTĂRI ŞI

 

TsG 0 5

 

T

R ANSPLANTĂRI

ALEI, TERENURI DE JOC PENTRU

nclu s iv t r a n spor ta rea m anuală a mater i a l ului În g r ămezi Scoaterea cu mi jl o a ce manuale a cioate l or de răşinoase sau

i

3

7

COP I I, TE R ENURI DE SPORT §I STÂNCĂRIE ORNAMENT ALA

TsG06

 

foi

o ase mo i şi tr a ns po rtarea materialului lemno s În de po zite

39

       

TsG07

S c oaterea cu mij l oace m e nuale a cioatelor de foioa s e ta r i şi

     

G

e neralităţi

5 4

de b r ad ş i transp o rtarea materialu l ui l e mnos i n depozite Doborâ r ea c u f erăstrău l mecanic a arboril o r de

4

0

   

I

••11111"

D

e gajarea terenului de c or puri stră in e

 

57

TsG08

   

l

. t I h l~

Tă ierea manua l ă a arb o ri lo r , p rin secţ i o n a r e su cc e s ivă a cre ngi l or, ramuri l or şi tulpine i

r

ăşin o ase , foi o as e tari ş i foioase moi , inclusiv

     

57

tran s porta r ea manuală a materialului le mnos i n depoz i te

 

42 I

.,111l0

E

xt ragerea pământului nec e sar amenajă r ii s p aţ i i l o r v e rzi ,

TsG09

Sc o aterea c i oatelor de răşin o ase sau de foioase m o i, cu

         

c

u p ă stra r e a stru c tur i i

5 8

d

e friţăt o r montat pe tr ac tor S - 1 500

   

43 1••111111

Mob i lizarea ma n u al ă a solului În ve derea

as i g u rări i

TsG 1 0

Scoaterea c i o at e l o r de f oioase tari şi brad , cu defriţător

       

prizei cu stratul veg e t al , n i vel ar e a ş i f inisar ea

m

o n t a t p e tra c tor 8- 1500

 

4

4

s

uprafeţe lo r după mob il izar e a

so l u l u i

 

59

T

s G11

S cari f icarea mecan ic ă a terenulu i defrişat, până ~ a

     

1,,11011

Aşterner e a unif o rmă a s tratului de pămâ n t vegeta l , pe te r en orizontal s au cu p anta d e 20 % , cu pă s tr ar ea stru c turii În straturi

 

a

d âncimea d e 0 , 50 m , c up r inzân d două tre c er i

     

p

erpendi c u l are

Î n tre e le, adun a rea

manuală În grămezi a

 

59

materi alu lui l emnos ş i Înc ărca r ea l u i În r emorcă I Dezră d ăci na rea cioa te l or d e răş i noase ( e x c lus i v bra d ul) sau f o i o a s e m oi, cu exploz i bi l Dezrădă c i n ar e a cio atel or de foioase tari ş i de brad, cu exp l ozibil C o s i rea vegetaţiei

4r;

   

1••1100

mbrăcarea t al uz u r il or c u p ăm ânt ve get a l c o m p a c ta t , În ve d erea conso li dării lor , ex e cutată p e t alu zur i c u

Î

TsG12

         

4,6

 

în

ă l ţimea de până la 4 m

 

60

TsG13

     

1.1101

Î

mbrăc ar ea ta l uzurilor cu pământ vegetal c o mpactat , În

46

     

ve derea consolidării lor, execu t ată pe taluzur i cu

Ts G14

47

 

În

ălţimea intre 4 m şi 8 m

 

6 1

 

6

     

7

TsH08

S po r la c o nsumu ri le de for ţ e de muncă la a r t. TsH0 7 , pent ru

Î

 

t

     

' ~113"1

" nllUU

e r enu ri de sport din mixturi cauciuca t e

T

Confecţionarea

ş i montarea de panour i ; porţi şi stâlpi la

 

95

mbr ăc area cu p ă m â nt v egetal pe f iecare 4 m În ălt ime de

taluz pe s t e Î n ă lţ im ea de 8 m d i n a r ti colul re s pec tiv :

 

t

er e n urile de sport

96

 

co r espun z ător gros imii strat u lu i d in pământ vege t al Semăna r ea ga z onului B ră zdu i ri Spo r l a normele TsH10B şi TsH 1 0D p ent r u brăzduirea

d

es t e cea de 8 m perv ăz ută În no rm ele r e s p ec ti v e Ud area sup r a f eţelo r cu fu r t un ul A d m i ni s t r a r ea În grăţămin t elor

p

e co n solidare,

pentru fiecare 4 m Inăltime d e t a luz

 

62

   

' ,,1i39

S

t âncărie ornamentală

99

62

 

' ••II~O

Stâncărie ornamentat ă din blocuri grupate , executată cu

 

TsH0 9

Ts H1 0 TsH 1 1

     

100

63

   

blocurile Protejarea şi înierbarea taluzelor cu Înclinare maximă de

 

1iii I 141

 
     

2

: 3, expuse la eroziune, cu NETEZON (mater i al netesut

 
     

înierbat)

,

101

 

64

   

65

TsH 1 2 TsH 13

66

I

C

A PITO LU L Tsl

TsH 14 C o si r e a ma ua lă a gazon ului

67

I

TRANS PORT Ş I DEPOZI TA RE M ECANIZ A TĂ

 

TsH15 A

Pliv i re a bu r u i e n ilo r Î n peluze Recti f icarea m a rgi nilo r la peluze şi raba t e Săparea manuală a grop i lor poligon a l e pe n t r u pla n tări izolate , cu păs tr are a st r uctu ri i solulu i şi s ep ararea

67 _

TsH16A

68

     

Generalită t i

103

TsH17

   

1

11 1 0 1

   

t ratulu i d e pământ vegetal, gropile a vând lărgi m e a de până la 2 m şi adâncime a de până la 1 , 50 m

s

. Ext r agerea manuală a arborilor şi pui eti lo r de a r b ori f ără

     

Transportul materialului excavat , cu instalatiade '

t

ransport cu benzi de 1400 mm Iătime

104

69

   

I nl02

Transportul materialului excavat cu instalatia de

 

TsH18

     

t

ranspor t cu benzi de 1600 mm l ă time

'

105

 

Inl03

Transportul materialului excavat , cu instalaţia de

 
 

b

a lo t de pă m ânt la rădăci n ă

'

69

   

TsH 1 9

Ex tr age r ea manua l ă a tufelor de ar b uş t i ş i a ră şi no aselor de pân ă la h=2 m , având balot de pă m â n t la răd ă cin ă de diam . 0 , 40 m şi h=0 , 4 0 m

     

transport cu benzi de 1800 mm Iătime

107

 

I n l 0 4

Transportu l materialului excavat , cu instalatia de

'

 

70

     

transport cu benzi de 2000 mm Iătime

109

 

Pregă t irea sistemulu i radicular la ar bor i , În vederea '

tran sp lan t ării

   

1

0 1 0 5

T

r ansportul materialului excavat, cu instalaţia de

   

TsH20

 

7

1

.

tr

ansport cu benzi de 2250 mm Iătime

112

TsH21

Extra g erea mec a nizată a arbo r ilo r c u diamet rul de p â n ă

l

a 1 0 crn , cu balo t de pământ la ră dă ci nă

72 ·

 

1

 

To I06

l

s l 07

Depunerea materialului excavat, cu instala t ia de haldat

cu productivitatea de 4400 m 3 /h

Depunerea mater i alului excavat , cu i nstalatia de haldat cu productivitatea de 6500 m 3 / h ' Depunerea materialului excavat, cu instalatia de haldat cu productiv i tatea de 12500 m% ' Descărcarea sau Încărcarea, cu utilaj combinat de depozite - t i p Ks - 1600-3600 Riparea benzilor de transport, În condiţii medii de amenajare a vetrei de vehiculare a utilajelor conducătoare - categor i a transportoarelor

'

.

114

TsH22

Ex t ragerea mec a nizată a a r bori l o r cu diametrul de p est e

   

117

0 cm , c u balot de pămâ n t la rădăcină, ambala t În plas ă de sârmă şi d oage

1

7 4

   

Ts I08

120

T

sH23

Ext ra ge r ea manuală de bu xu s , forme cu balo t d e pământ la rădăcină cu înălţimea p l a n t e i

76

Ts I 09

TsH24

P

l antăr i

76

 

122

TsH25

Transplant ăr i cu balot de pământ

77

 

Ts l 1 0

TsH 2 6

Plan t ă r i pentru ga r d viu

79

 

123

TsH27

Udarea plantaţ i ilor

80

 
 

8

1

 

TsH28

Tăieri de corec ti e

,

         

TsH29

Tunde r ea ga rd ~ r ilor vii , borduri, chenare , for m e

 

81

   

n

CA PITOL UL TsJ

TsH30

Plantarea f l orilor şi plantelor perene .

8

2

     

TsH 3 1

C

o mbatere a bolilo r şi d ăunător i lor În planta ţ ii , e xe cu tată

   

III

 

CON SOL ID ARE A T E R A SAME NT ELOR

 

man u a l

83

   

Generalităti

 

124

8

4

 

T

sH 32

Amena j ări de a l ei de pa rc şi t er e nu ri de joc pent ru copi i

Stabi l izarea terasamentelor În amplasament

TsH3 3 Ts H3 4

TsH3 5

Dre n ur i

A

Amenajarea tere n ur ilo r pe n tru sport , din z gur ă

m e n a j a r ea pis t e lor de atl etis m

86

88

92

 

,

Ts J01 Ts J0 2A

/

Consol i darea terasamentelor , prin înlocuirea materialului

din terasament În şliţuri , în ănchidere de linie c . f .

13q

131

TsH36A

Amena j ar e a grop il or pentru sări t uri

94

 

8

 

I

I

9

TsJ03

Conso li darea terasamentelor , prin decaparea p l a t forme i , rea li zarea pantelor de scu r gere şi . umplutură de Înlocui r e , Î n Î nchidere de l i nie c . f . H i droizolarea platforme i căii ferate , cu şapa Protejarea terasamentelor , cu pânză n e ţ esu t ă NETESIN Pozarea avantubu r ilor pen t ru i nhecţii şi ci m entarea lo r

   

CAPITOLUL Ts F SPRIJINIREA MALURILOR

132

 

TsJ04

133

TsJ05

134

TsJ06A

1 35

 

ner alităţi

T

sJ07

Foraj rotativ cu circula ţ ie directă, netubat , cu diametrul de 90- 1 30 mm, pen tr u consolidări şi etanşări de tere n uri

136

 

TsJ08

Fo r aj r o t a ti v cu circulaţ i e directă , cu tub de p r otecţie cu

 

1 . C onţinutul capitolului

D

maxim = 146 mm , antrenat de instala ţ ia de foraj

139

 

TsJ09

Tub u ri Î nglobate Î n masa suspensiei , l a foraje pentru

 

1

. 1. În a cest capitol sun t cup r inse n ormele de deviz pr i v i nd sprijin ir ea

co

n solida r ea sau etanşarea terenu r ilor

1 4 1 1 4 2

1I de fu nd aţ i i ,

1u lltrl l or l a luc r ări

canal iz are ,

dr enuri, su b soluri , r e z e r voare

TsJ10A

Obturator gonflabil, Î n forje P r epara r ea suspens i ei pen tr u in j ec ta re Î n f o ra je

1 lL /l o p a te etc ,

TsJ 11

143

 

T

sJ12A

Injectarea suspensiilor pentru consolidarea sau etanşarea terenurilor "

145

 

2. Condiţii tehnice speciale av u t e În v e dere la e laborarea mo lo r din acest capitol

TsJ1 3 A

Ex t ragerea tubajulu i de protec ţ ie Degajarea capulu i pierdu t de la talpa foraj ului , la forajul

146

 

TsJ14A

 

2.

1 . Co ns um uri l e specifice din no r me l e de devi z su n t sta b ili t e pe n tru

cu

t ub ant r enat

14 7

TsJ15A

Spălarea cu apă a foraju l ui , executată Înain te a inj ec ţi ei de

III/Ilore n or m ă Î n f unc ţ ie

de opera ţii le

de lu cr u necesare

şi de condiţiile

u

mplere

148

pnolflce d e ex ecu ţ ie ,

2

. 2. Sprij i n iril e se vor executa pe ba z ă de pr oi ect sa u da t e t ehnice de

TsJ 1 6A

Injectarea de umplere cu suspensie de cimen t aforajului pentru t i ranţi de ancorare, fi xa ţ i În teren Ti r anţ i de ancora r e În teren, pretension aţi, con f ecţionaţi din fascicule SPB Teacă de protecţie din poliet i len ă, cu D=75 mm , pent r u

u

ţ ie d e ta lia t e ,

stab i lit e

În func ţi e

de mărimea

impinge ri i

p ămâ nt ului

TsJ17A

148

r

r lJl nit .

14 9

 

TsJ18A

 

3. Conţin u tul n or melor

t

i ran ţi pre t ensionaţi, ancora ţi Î n teren

150

 

Ts J 19A

Ţeavă metalică de injecţie, pen tr u tiranţi de ancorare,

 

N

ormele de dev i z din acest capi t ol cupr in d consumurile

spe cifi c e de

p

r etensionaţi , fixa ţ i În teren

1 51

m

o te ria le ş i ma n op e ră , s t ab i l i te pe n tr u f iecare no rmă in p art e .

TsJ20A

Introducerea tirantului Î n foraj Injecta r ea cu presiune a suspe n sie i de c i men t , pentru

1 52

3.1 . Consumurile specific e de materiale

 

TsJ2 1 A

formarea bulbului de scelmen t la t iran ţ i ancoraţi În teren Injectarea de protecţie În zona liberă a ti r antului, in

153

Con s u murile

specif i ce de ma t eriale

cu pr i nd

m a t e r ial u l

l e m nos

sau

TsJ22A

m

e ta l i c d e sp r ijinire prec u m şi materialele de p r in d ere ( cu i e , scoabe ) . Consum urile specifice de ma t er i al lemnos sa u m etali c s unt st a bi l ita pe

in

t eriorul tecii de polietilenă

154

TsJ23A

T ensionarea de probă a tiran ţ ilor de anco r are , pen t ru ve r ificarea stabilită ţ ii bulbiler , şi menţinerea f o rţ ei de

ba

z ă d e anal i ze

speciale

ş i d i spozitive

const r uct iv e ,

g r u p a t e pe tip uri

de

s

prijinir e , În f unc ţ ie de modu l de aşezare a du l apurilor, m ărimea in t er s pa ţ iilor

t

ensionare

155

d

i ntre e i , lăţimea

mate r i alu lui până

in t re maluri, ad â ncimea la uzarea l ui comp l etă .

sprijiniri i ş i num ăr ul de refolos i ri a .

TsJ2 4 A

Tens i onarea tiranţilor ancora ţ i În teren ş i blocarea cu ancoraje inel-con

156

 

3.2. Cons u muril e s pec ifi ce m a nop er ă:

10

Consumur il e specifice de for ţ e

de muncă cup r ind oper aţ iile de luc r u

nece s a re , s p ecifice di f eri t elo r t i puri de spriji ni ri , a stfel :

3 . 2 . 1 . Pentru sprijin i r i cu du l api de f ag sau m et al aşe zaţ i o r izontal , la

de

stab i l irea co n sumurilor

specifice

d e manoper ă

s-a

ţ inut

seama ,

u rmăt oare l e operaţii princ i pa l e :

1 1

-

pregătirea materialului lemnos pentru pus În lucrare ;

-

manipularea materialului până la locul de pus În operă;

-

aşezarea du l apilor şi spraiţuirea provizor i e a lor ;

-

montarea f i letelor şi spraiţuirea provizorie a lor;

-

demontarea progresivă a sprijinirilor şi ridicarea materialului pe mal ;

-

curăţarea materialului demontat, transportul manual şi depozitarea lui pe sorturi până la 10 m de marginea sprijinirii.

3

. 2 . 2. Pentru sprijiniri cu dulapi de fag de metal vertical şi cadre de

lemn , la stabilirea consumurilor specifice de lucru s-a ţinut seama de aceleaşi operaţii principale de lucru ca şi la pct . 3 . 2.1 . precum şi de baterea

manuală a dulapilor, progresiv În măsura adâncirii săpăturilor.

3.2 . 3. Pentru articolele Ts F 11 şi Ts F 12 operaţiile

sunt arătate la articolele respective.

3.3 . Pe lângă operaţiile de lucru principale arătate

3 . 2 . 2 . şi 3 . 2 . 3 . În normele de deviz sunt cuprinse şi consumurile

manoperă muncă pentru:

de lucru principale

la punctele 3 . 2 . 1 . ,

specifice de

- pregătirea

- Încheierea şi deservirea locului de muncă ;

- curăţarea

uneltelor şi purtatul lor de la un loc de muncă la altul, În

cadrul aceluiaşi şantier.

4. Condiţii de măsurarea lucrărilor

4 . 1 . Sprijinirile maluri lor cu dulapi de fag, dulapi metalici sau palplanşe

de lemn se măsoară la metru pătrat de suprafaţă sprijinită , exclusiv unitatea

de măsură pentru Ts

F 12 a arătată În articolul respectiv .

Cantităţi le de lucrări se stabilesc

pentru fiecare normă de deviz , În

funcţie de tipul de sprijinire şi condiţiile de execuţie arătate În fiecare articol .

5. PRECIZĂRI

de natura şi

umiditatea terenuri l or cât şi de adăncimea săpăturii, În strictă conformitate cu

prevederile proiectelor şi datelor tehnice de execuţie detaliate .

5.1

. Executarea

sprijinirilor

se va executa

În funcţie

La sprijini riie

cu dulapi aşezaţi orizontal,

se admite

o avansare

a

săpăturii nesprijinite

de 0,25-0,50

m În terenuri

coezive;

În consecinţă,

executarea sprijinirii

trebuie să se execute În mod corespunzător ,

astfel ca

să nu se permită avansarea arătate.

săpăturii nesprijinite decât În limitele . mai sus

În acest

scop ,

se vor

monta

spraiţuri

provizorii ,

urmând

ca la

terminarea fiecărui panou să se monteze filetele şi spraiţurile definitive.

La sprijinirile

cu dulapi aşezaţi vertical , la terenuri coezive, baterea

dulapilor trebuie

terenul are o coeziune mai redusă (batere de urmărire) .

să urmeze de aproape

săpătura

cu atât mai mult cu cât

.

12

, 2, D emontarea şi Îndepărtarea sprijinirilor se va face

de j os În sus ,

1'" 1 1 I ( \ 8 ur a a stupării gropi lor de fundaţie (şanţurilor) cu pământ sau executării II II II h\\lol. Numărul de dulapi aşezaţi orizontal, care se îndepărtează simultan

"

I t Jn, lvl t a t e redusă numai câte unul . În timpul îndepărtării

I IIIII II/ I t e corespunzător

" vm tl ca l ă ,

nu trebuie să fie mai mare de trei, iar În cazul terenurilor

filetele şi spraiţurile,

cu

dulapilor trebuie

neputând fi

cele existente

1111\110 d e cât după ce s-au fixat spraiţurile provizorii .

13

sprijiniri de ma l uri , cu

du l ap ; de fag asezati or i zontal, la

TsF 01

sapa t uri executate in spat i i lim i tate , avand l atimea de pana la 1,50 m in t r e malur i

A1 - adâncimea

sapaturii de

0,00

2 m, Între dulapi

0,00

0,20 m

81

- adâncimea

sapaturii

de

0,00

2 m, intre dulapi

0,21

0,60 m

e1

- adâncime

a sapaturii

de 2,01

 

4 rn, intre dulapi

0,00

0,20 m

01

- adâncime

a săpăfurii

de

2,01

4

m,

Între dulapi 0,21

0,60 m

E1 - adâncimea

sapaturii

de 4,01

6

m, intre

dulapi

0,00

0,20 m

F1

- adâncimea sapaturii de

4,01

6 m, intre dulapi

0,21 0,60 m

Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.

D

E .----' ··-·----------·------·-··---I~--5·---CANT--

' ,,-,

DENUMIRE RESURSA

.

.

.

U.M

E

~

~

IIJ4Ul00107001 Dulgher

Man o p e r ă

TOTAL

1 ore I 0.69 I 0.43

0.43

0.69

ore

Ts F 02

Sprij in iri de mal uri, cu dulapi de fag asezati ori zontal, l a sapa turi e x ecutate in spatii lim i tate, avand lat i mea de

1 , 51- 2 , 50 m intre malur i

---'---'---1--

COD

- ~ - -.--- CANTITATI DENUMIRE RESURSA U_M I A1 / 81 r e1 D1
- ~ - -.---
CANTITATI
DENUMIRE RESURSA
U_M
I
A1
/
81
r e1
D1
Mate r i al e

săpăturii de 0,00 2 m interspaţii intre dulapi de 0,00 0,20

" I IIdAncimea săpaturil de 0,00 2 m interspaţii intre dulapi de 0,21 0,60

1\ 1 udAncimea

 

1

IldAncimea

sapăturii

de

2,01 4 m interspaţii

Între dulapi

de 0,00

0,20

1) I IldAncimea

sapaturii

de 2,01

.4 m interspaţii

Între dulapi de 0,21 0,60

I

I

udăncimeasăpănmi de 4,01

6 m interspaţii

Între dulapi de 0,00

0,20

I - . - - -

2811236827395/ Sp

L=0,60-1,SO m

/28741458870011

Cuie cu cap conic tip al 4 x100 OL34

S

2111

/2010102917685/

Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2,50 m

S 8689

 

1 1 udăncimea sapăturii de

4,01

6 m interspaţii Între

dulapi

de 0,21 0,60

1 •

sdăncimea sapaturii de 6,01 8 m interspaţii Între

dulapi

de 0,00 0,20

1 kg /0.0297/0.0188/0.033710.02081

111 • o d â n ci me a sap a turii de

6,01 8 m

in t erspaţi i i n tr e du l api

de 0,21 0 , 60

/ m3 /0.00471 0.0027/0.004710.00271

() masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.

M an op eră

/7124010010700 I Dulgh"

 

1 ore / 0.51

0.3

0.58

0.36

 

TOTAL

0.51

 
 

~- '- - -.

- "

 

ore

0.3

-

. -

0.58

0.36

-

DENUMIRE RESURSA

 

U.M

CANT

 

E1

F1

M

at eri a l e

S

C

o

praiţ metalic telescopic 0,08 MN (8tf) L=0,60-1 ,50 m

uie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111

ulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2,50 m S 8689

buc 10.0035 0.0022

0.0248

0.0041

m3

kg 10.0396

0.0081

co~J-

2811236827395

2874145887001

2010102917685

1 4

   

CANTITATI

 

COD

DENUMIRE REŞURSA

 

U.M

A11

81

I

el

I

0 1

I

E1

 

Materia le

201010291768SI

I tiv ci C gr=50mm

1 mll

0.00471 0.00271 0.00471 O.OOU 10.0081

 

L=2,SO m S 8689

 

/28741458870011

Cuie cu cap conic tip a1 4

 

1 kg 10.029710.018810.033710020810.03961

 

x1000L34

S 2111

128112368274001

Spraiţ metalic telescopic 0,08 I buc MN (8tf) L=1,SO-2,50 m

10.002610.00171

0.003 10.001910.00351

 

Manoperă

71240100107001

Dulgher

1 ore

1 0.69

I 0.41

I 0.8

I 0.47

I 0.96

 

1

5

-- -

~

   

CANTITAŢI

 

,

: RESURSA

 

U.M

A1

I

81

I

C1

I

01

I E1-

 

-- J

 

TOTAL

_

o

ore

0.69

0.41

0.8

0.47

0.96

o '

_

_

 

CANTITAŢI

 

U.M

• .

F1

G1

H1

.M

ateriale

 

m3

0.0041 0.0109 0.0053

a14xl000L34

 

S2111

kg

0.0248 0.0465 0.0287

 

buc 0.0022 0.0042 0.0025

DENUM ~IRE RESURSA

~

C

o -~ -

COD

DENUMIRi

--- - - -

~ --

~

_-=

L

2010102917685

2874145887001

2811236827400

Dulap fag tiv ci C gr= 50mm L=2,50 m S 8689

Cuie cu cap conic ti

Spraiţ metalic teleso 'pic 0,08 MN (8tf) L=l ,50-

2,50m

Manopera

171240100107001 Dulgher

1 ore 1 0.58 I 1.08 I 0.65

T~O~TA~L~o~re~~0~.5~_8_ 1~.0~ ~0.~65~

8

TsF0 3

S p r ijin iri de m a lu ri , cu dulapi de fag ase z ati or izon t al, la s ap a turi e x e cutat e in s patii l i m i tat e, avand la ti me a d e pes t e 2 , 5 0 m in t r e malur i

Al - adâncimea săpăteril de 0,00 4 m interspaţii intre dulapi de 0,00 0,20 m

Bl - adâncimea săpanmi de 0,00 4 m interspaţii intre dulapi de 0,21 0,60 m

C1 - adâncimea

sapaturii

de 4,01

6

m interspaţii

intre

dulapi

de 0,00

0,20 m

01

- adâncimea

sapaturii

de 4,01

6

m interspaţii

intre

dulapi

de 0,21

0,60

m

El

- adâncimea

săpaturii

de

6,01

8 m

interspaţii

între

dulapi

de

0,00

0,20

m

F1 - adâncimea

sapaturii de 6,01

8

m inlerspaţii intre

dulapi

de 0,21

0,60

m

Se masoara la metru pătrat de suprafaţă sprijinită.

16

Il _1_ DENUMIRE RESURSA

Materiale

IIIWJ.UOOIlB81 Lemn rol cons rur

coj fag L=1 m d

subt.min 18cm S 4342

IIIIW~U17685\ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m

S8689

n,~WI OS70011 Cui e c u cap coni c ti p a1 4 x100 OL34 S 2111

h' 1\)(03115281 Scoabe din oţel

Manoperă

t I J~U10010700 1 Dulgher

TOTAL

CANTITAŢI

1U.M t A . ~L~~~ 1 - ,

I m3\

0.00411 0.0026\ 0.0051\ 0.0032

\ m3 10.004710.002710.0081

10.00411

1 kg 10.02971 0.01881 0.03961 0.0 248 1

1 kg 10.012910.007910.024810.0149

1 ore 1 1.11 1 0.65 1 1.32 1 0.82

0.82

0.65

ore

1.11

1.32

---

c

~

DENUMIRERESURsAl~~L.:r

FI

Materiale

tl1 0102900888 1 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S

4342

1 m3 10.00881 0.0052

2010102917685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689

2U74145887001 Cuie cu cap conic tipal 4 x100 OL34

2675276311528

S 2111

Scoabe din oţel

7124010010700

I Dulgher

Manopera

 

m3

0.0109 0.0053

kg

0.0465 0.0287

kg

0.0037 0.0218

1 ore 1 1.41 I 0.87

TOTAL

ore

1.41

0.87

17

I

 

Ts F04

Sprijinir i de maluri, cu dulapi de fag vertica l i ascut i ti la un capat si cadre de lemn , c u in t e rspat ii intre dulapi de maximum 0 , 05 m , la sapaturi de fundatie , in teren usor sau mi jl ociu

 

A1 -lăţimea

Între maluri sub 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 0,00

4

m

B1 -lăţimea Între malur'i sub 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 4,01

8

m

C1 -lăţimea

01 -lăţimea

Între maluri peste 2,50 m adâncimea suprafatei sprijinite de 0,00 Între maluri peste 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 4,01

4 m

8 m

Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă sprijinită.

 

--:::--T- .

 

DE N U MI RE RESUR

 

CANTITĂŢI

   

I

_ J

SA

U.M

A1

I

B1

/ C1

I

01

 

M

a teri a l e

 

2874145887001/

Cuie cu cap conic tip a1 4 x

1000L34 , kg 10.0267' 0.02671 0.0347/ 0.0347

S

2111

 
 

28752763115281

Scoabe din oţel

 

/ 2010102901167

Manele de rasinoase L=2-6m d= 7- 11cm S 1040

kg / 0.0554/ 0.0554/ 0.0663/ 0.0663/

 

/ m3

0.0074 00074 0.0109 0.0109

/2010102917685/

Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m

/ m3 /0.0084/0.0084/

0.0084/ 0.0084/

S

8689

17124010010700

I "",h"

Man oper ă

 

/ ore / 3.09

4.18

3.47

4.97

 

TOTAL ore

3.09

4.18

3.47

4.97

S prijiniri de maluri, cu dulapi

la sapaturi executate i n spatii limitate , avand latimea de pana la 1,50 m intre maluri

metal ic i asezati orizontal,

TsF05

 

t

IIdnnclmea săpăturii până la 4 m interspaţii Între dulapi

de 0,00

0,20 m

II

t

,ulAnclmea Săpăturii până la 4 m interspaţii Între dulapi de 0,21

0,60 m

r t Ilrlnnclmea Săpăturii peste 4 m interspaţii Între dulapi de 0,00

0,20

m

I

I t 'HIAnclmeasăpătarii peste 4

m interspaţii Între

dulapi

de 0,21

0,60

m

IIInNoarăla metru pătrat de suprafaţă sprijinită.

: - - r - : - -

o _ ~ _ ~

DENUMIRE RESURSA

M a ter i a le

_-

CANTITĂŢI

C1

U. M r------[B----,

I

I

A1

B1

-j

01

iOI0102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689

1 m3

10.00141 0.001 10.002210.0015

IJ/I(41458870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111

1~1l112363101081Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea săpatcrâor

1~1l112368273951Spraiţ metalic telescopic 0,08 MN (8lt) 1 buc 10.00281 0.001810.003810.00231 L=0,60-1,50 m

1 kg 10. 0228 1 0. 0149 1 0. 0327 1 0.01981

1 buc 10.00581 0.003 10.00581 0.003 1

M a n o per ă

-/1240100107001 Dulgher

TOTAL

1 ore 1 0.62 I 0.36 I sn I 0.45

0.36

ore

0.62

o n

0.45

19

~

Spr i jinir i

de ma lu ri ,

la sapaturi executate

cu dulap i in spatii

metal ic i li mitate ,

1 , 51 - 2 , 50 m intre malur i

asezat i orizontal , avand la t i mea de

T

sF06

Ts F 07

 

S

prijiniri

de maluri ,

cu du l ap i

metalici

asezat i or i zontal ,

 

l

a sapatur i executate

i n s pati i l i m i ta t e ,

avand latimea de

peste 2 , 50 m i ntre maluri

A 1 - adâncimea

săpaturii

până la 4 m interspaţii

între dulapide 0,00-0,20 m

81

- adâncimea

sapaturii

pănă la 4 m interspaţii

între dulapi de 0,21-0,60 m

C1 - adâncimea

sapaturii peste 4.m interspaţii

intre dulapi de 0,00-0,20 m

01 - adâncimea

sapa/urii peste 4 m interspaţii între d\llapi de 0,21-0,60 m

Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita,

-]--------------------------------J-

COD

-- ----- -

DENUMIRE RESURSA

- - - - - - - -- -- - - - - - - -

M ater i a l e

_

28112368274001 Spraiţ metalic telescopic 0,08 MN (8tf) L=1 ,50-2,50 m

128J123631 O1081 Dulap metalic 50x200x3000 m ptsprijinirea sapaturilor

120101029176851

Dulap fag tiv ci C gr-50mm L==2,50 m S 8689

128741458870011

Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34

,

S 2111

 

M

a noper â

71240100107001

Dulgher

- - - ---

TOTAL

U,M

--

r

~

Al

I

CANTITATI

81

Cl

I

D1

I

I

1 buc 10,002810,001810_003810,0023"

1 buc I 0, 0058 1 0.003 10_00581 0,003 1

1 m3 10,00141 0.001 10,002210.00151

1 kg 10.022810,014910.032710,01981

Iare

1 0,8

I 0.46

I 1.05 I 0,63

ore

0,8

0.46

1,05

0.63

I

lulOnclmea săpătarii păna la 4 m interspaţii

între dulapi de 0,00-0,20 m

I~I

~d~nclmea sapaturii până la 4 m interspaţii

între dulapi de 0,21-0,60 m

(,1 wlOncimea săpaturii peste 4 m interspaţii

între dulapi de 0,00-0,20 m

III

uliOnclmea săpăturll peste 4 m interspaţii

intre dulapi de 0,21-0,60 m

I I illnUOara la metru pătrat de suprafaţa

sprijinită. - -- - -- -- - - - --- 1~-- tAl----------

CANTITATI

U,M ---~-J-- --,-::-~

Al

8 1

C1 _ L~_

-

-

- --

-~

_--

--

DENUMIRE RESURSA

,

M a t eria l e

~

11112363101081 Dulap metalic 50x200x3000 m ptsprijinirea sapaturilor

I~01 01 029008881 Lemn rot cons rur

coj fag L=1 m d

sub!.min 18cm S 4342

I~0101029176851 Dulap fag tiv ci C gr-50mm L=2,50 m S 8689

~1l762763115281 Scoabe din alei

I

21174145887001

Cuie cu cap conic

tip a1 4 x100 OL34

S2111

M a n ope r â

1 buc 10_00581 0,003 10,00581 0_003

,

1 m3 10,00331 0.0021 10_00561 0,00341

1 m3 10.00141 0.001 10.002210.00151

1

kg 10.015810.009910.026710.015811

kg

0,0228

0,0149 0.0327 0.0198

'/1240100107001 Dulgher

Iare

1 1,21 I 0.71

1,35

0.85

 

TOTAL

ore

1.21

0.71

1,35

0.85

20

21

Ts F08

Spri j i n ir i de m a lu ri , cu dulap i metalic i ase zati or i zontal , la sapatur i i n tere nur i cu i mpinge ri m ar i , executate in conditi i spec i a l e , l a drenur i si cana l e de adancime, avand latimea de pana la 1,50 m intre maluri

A 1 - adâncimea 81 - adâncimea C1 - adâncimea

01 - adâncimea săpătarii

săpătarii

sapaturii

săpaturii

0,00-2 m interspaţii 0,00-2 m interspaţii

m interspaţii

2,01-4

2,01-4 m interspaţă între dulapi de 0,05-0,20 m

între dulapi sub O,OS m

între dulapi de 0,OS-0,20 m

intre

dulapi

sub 0,05 m

E1 - adâncimea sapătuni 4,01~6 m interspaţii intre dulapi sub 0,05 m

F1 - adâncime a săpăterii 4,01-6 m interspaţii

G1 - adâncimea sapaturii 6,01-8 m interspaţli între dulapi sub 0,05 m

H1 - adâncimea sapaturii 6,01-8 m interspaţii intre dulapi de 0,OS-O,20 m

11 - adâncimea săpătarf 8,01-10 m interspaţii între dulapi sub 0,05 m

între dulapi de 0,05-0,20 m

J1 - adâncimea sapănmi 8,01-10 m interspefli între dulapi de 0,05-0,20 m K1 - adâncimea săpăturii 10,01-12 m interspaţii Între dulapi sub 0,05 m

L 1 - adâncimea săpaturii 10,01-12 m interspaţii Între dulapi de 0,05-0,20 m

M1- adâncimea sapaturii

12,01-14 m interspaţii între dulapi sub 0,05 m

N1 - adâncimea

sapaturii

12,01-14

m interspaţii

între dulapi de 0,05-0,20 m

01

- adâncimea

săpălurii

14,01-16

m interspaţii

între dulapi

sub 0,05 m

P1 - adâncime a săpăturii

14,01-16 m interspaţii

între dulapi de 0,05-0,20 m

Q1-

R1- adâncimea

adâncimea săpălurii 16,01-18 m interspaţii între dulapi sub 0,05 m

săpăturii 16,01-18 m interspaţii

intre dulapi de 0,05-0,20 m

Se masoara la metru pătrat de suprafaţă sprijinita.

COD

201010291

.-. - -r--.- ---- - -- - -- CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA U.M I A1 81
.-. - -r--.- ---- - --
-
--
CANTITAŢI
DENUMIRE RESURSA
U.M
I
A1
81
1
C1
1
D1
\
E1
Materiale
7685\ Dulap fag tiv ci C gr=SOmm
1 m3 10.001610.001310.001610.001310.0016

L:::2,50 m S 8689

128741458870011 Cuie cu cap conic tip a1 4

x1000L34

S 2111

1 kg 10.048sl 0.03961 0.04851 0.03961 0.048sl

12811236310108\ Dulap metalic 50x200x3000 m pl.sprijinirea sapaturilor

1 buc 10.007610.005310.007610.005310.00761

22

     

CANTITAŢI

o

DENUMIRE RESURSA

U.M

- -- , -- -

 
 

A1

81

C1

D1

E1

-

-

"1"1111\2

1395

Spraiţ metalic telescopic 0,08

buc 0.0027

0.0022

0.0027 0.0022 0.0027

 

MN (8tf) L=0,60-1,50 m

Manoperă

()1()0107001 Dulgher

1 ore 1 0.67

0.49 I 0.78 I 0.54

0.91

 

. TOTAL

ore

0.67

0.49

0.78

0.54

0.91

~

)0

1I1111U2

DENUMIRE RESURSA

Materiale

U.M

F11

CANTITAŢI

G1 -]

H1 G

I

J1

1 m3 10.001310.001910.001610.001910.0016

L:::2,50 m S 8689

1~11/~1468870011 Cuie cu cap conic tip a1 4

x1000L34

S 2111

1 kg 10.03961 0.OS941 0.048sl 0.OS941 0.048SI

1~1I11~363101081 Dulap metalic 50x200x3000

1 buc 10.00S31 0.00761 0.00531 0.00761 0.00531

m pt.sprijinirea sapaturilor

I~1\1123682739S\ Spraiţ metalic telescopic 0,08 1 buc \ 0.00221 0.00341 0.00271 0.00341 0.00271 MN (8tf) L=0,60-1,50 m

Manoperă

11240100107001 Dulgher

- - -

COD l ~:U MIRE

-

-

-

TOTAL

1 ore 1 0.63

0.63

ore

-

-- - - -- -- -

RE SUR SĂ-C.l

I u .

K1

- -

Materiale

1 1.1

1 0.75 1 1.29 1 0.88

1.1

0.75

1.29

0.88

 

--

- -

_----

I

l_AN_T_ITA_Ţ~

.

L 1

M1

I

N1

I

01

~01010291768SI Dulap fag tiv ci C gr-SOmm L=2,50 m S 8689

120741458870011 Cuie cu cap conic tip a1 4

x1000L34

S 2111

\20112363101081 Dulap metalic SOx200x3000

m pt.sprijinirea sapaturilor

81123682739s1 Spraiţ metalic telescopic 0,08 MN (8tf) L:::0,60-1,50 m

1 m3 \ 0.00191 0.00161 0.0023\ 0.0019\ 0.0023

1 kg 10.05941 0.048sl 0.07821 0.06241 0.07821

1 buc 10.00761 0.00S31 0.00761 0.00S31 0.00761

1 buc 10.003410.002710.00441

0.003sl 0.00441

23

 

CANTITAŢI

 

COD

 

DENUMIRE RESURSA

U.M

 

K1

/

l1

/ M1

 

I

N1

/

01

 

--~- - - - -

 
 

M

a no pe r ă

71240100107001

Dulgher

 

/ ore / 1.42 / 0.97

/

1.7

/ 1.12

1 1.9

 

TOTAL

ore

1.42

0.97

1.7

1.12

1.9

   

CANTITĂŢI

 
 

DENUMIRE RESURSA

 

U.M

c

_ ~

 

P1

01

R1

   

M

a t e ri ale

2010102917685

D

 

tiv ci C gr=50mm l=2,50 m S 8689

 

m3

0.0019

0.0023 0.0019

2874145887001

C

P conic tip a1 4 x100 0134 S 2111

kg

0.0624

0.0782 0.0624

2811236310108

D

~lic 50x200x3000 m pLsprijinirea

buc 0.0053

 

0.0076 0.0053

sapaturilor

 

12811236827395/

Spraiţ metalic telescopic 0,08 MN (8tf) l=O,60- 1 buc 10.0035/0.00441 1,50 m

0.0052/

 

M

ano p e ră

71240100107001

Dulgher

 

1 ore 1 1.23

I

2.1

1.36

 

TOTAL

ore:

1.23

2.1

1.36

24

TsF09

Sprijiniri de ma lu r i, cu d ulapi m etalici a sezati orizon t al, la sapaturi in tere nu ri c u impinge ri m a r i , ex e cuta te in cond i ti i spec i ale , l a dr e n u ri s i cana l e d e adan ci m e , avand l atim ea de 1 , 5 1 -2 , 50 m in tr e malu ri

AI ndAncimea sapătuni de 0,00-2 m interspaţii între dulapi sub 0,05 m

111

t 1dAncimea săpatur i i de 0,00-2

m interspaţii

înt r e dulapi

de 0, 05-0,20 m

OI udâncimea săpăturli

de

2,01-4

m interspafii

între dulapi

sub 0,05 m

1)1 ndăncrnea sapaturii

de 2,01-4

m interspaţii

intre

dulapi de 0,05-0,20 m

I

1 •

odâncimea sapătuni

de 4,01-6

m interspaţii

intre

dulapi sub 0,05 m

11 adăncmea săpaturf de 4,01-6 m interspaţii

1 • adâncimea sapănmi de 6,01-8 m interspaţi' intre dulapi sub 0,05 m

111• adăncmea

11-adăncimea sapaturii de 8,01-10 m interspaţii intre dulapi sub 0,05 m

J1 • adăncimea sapaturii de 8,01-10 m interspalii intre dulapi de 0,05-0,20 m

între dulapi de 0,05-0,20 m

săpăturii de 6,01-8 m interspaţii între dulapi de O,05-0,20'm

1- adâncimea săpaturii de 10,01-12

m interspalii

intre dulapi

sub 0,05 m

1 · adâncimea sapaturii de 10,01-12

m interspaţii

între dulapi

de 0,05-0,20 m

M1 • adâncimea sapanirii de 12,01-14 m interspaţl între dulapi sun 0,05 m,

N1 • adâncimea sapaturii de 12,01-14 m interspaţij intre dulapi de 0,05-0,20 m

 

1 • adâncimea

sapaturii

de 14,01-16

m interspalii

intre

dulapi

sub 0,05 m

1~1• adâncimea

sapăturii

de 14,01-16

m interspalii intre dulapi

de 0,05-0,20 m

01

- adâncimea

săpaturii

de 16,01-18

m interspaţii

intre dulapi

sub 0,05 m

R1 . adâncimea

săpăturii de 16,01-18 m interspaţii între dulapi de 0,05-0,20 m

masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.

   

:

i CANTITĂŢI

 

COD

DENUMIRE RESURSĂ

U.M

A1

I

81

I

C1

I

D1

I

E1

Materiale

 

.

.

20

029176851

Dulap fag tiv ci C gr=50mm

1 m3 10.001610.001310.001610.001310.0016

 

L=2,50 m S 8689

128741458870011

Cuie cu cap conic tip a1 4

x1000L34

S 2111

128112363101081

Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor

."

1 kg 10.04851 0.03961 0.04851 0.03961 0.04851

1 buc 10.00761 0.00531 0.00761 0.00531 0.00761

25

COD

DENUMIRE RESURSA

U.M ! -----,

A1

1

81

CANTITATI

1 C1

1

01

I

E1

28112368274001 Spraiţ metalic telescopic 0,08 [buc 10.002710.002210.002710.002210.0027 MN (81t) L=1,50-2,SO m

 

M

anope r ă

 

ore 1 0

85

0.64

0.99

0.72

1.11

 

TOTAL

0.85

0.72

--

ore

- -

0.64

0.99

1.11

[~ M~RES~RsA

 

CANTITATI

 

U.M

F1

l' G1

I

H1

/

11

I

J1

 

Mate r iale

 

L=2,SO m S Ş689

,

.

7124010010700/ Dulgher/

COD

2010102917685

/28741458870011 Cuie cu cap conic tip a14'

/2811236310108/

x1000L34

Dulap metalic'50X2QOX3000 m pt.sprijinirea sapaturilor

S 2111

1 kg /0.0396/0.0594/0.0485/0.0594/0. 0485 1

'buc/

0.0053' 0.0076' 0.0053/ 0.0076/ 0. 0053 1

/28112368274001 Spraiţ metalic telescopic,0,08 ./ bui: /0.002210.0034/0.0027/0.003410.00271 MN (81t) L;=1,SO-2,50 m

'. Man o pe r ă

7124010010700/ Dulgher

 

/ ore 1 0.81