Sunteți pe pagina 1din 82

"

INDICATORD~·NORM~D~ D~Vll
PENTRU LUCRĂRI DE
TERASAMENTE
~,. ft

Ts
- Ediţia 1181-

Volumul fi
"11.ţ()4/2- ([3
('ONSULTANŢĂ, ORGANIZARE ŞI CIBERN}~TlCĂ ÎN CONSTRUCŢII
c.O.C.C.-S.A.

INDICATOR DE
NORME DE DEVIZ
...,
PENTRU LUCRARI DE
TERASAMENTE

Ts
1981
Volumul II VERIFICAT.
2002

• Cuprinde codificarea unitară pe 13 caractere a resurselor În conformitate


cu adresa M.L.P.T.L. nr. 1143/DGT/24.03. J 999 şi cu prescriptiile Il.E.,
fiind încadrate în noua clasificare C.A.E.N. şi C.P.S.A.

Biblioteca UTCN
•.••.
~~~:f>'
I.;--;';'I. TFHN\CA CLU
_.. ~ 1 O -..,,'
~~ .',
111111111111/111111111111111111111111111

~.•.5 J1t'~f I')u;~


514668 . !.~. -._.--.--'~---
-2003 -
-- ~
Indicatorul este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului României nr: 6012001 privind achiziţiile publice
şi ale Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei
pentru achiziţia publică de lucrări, art. C.7. J .c. din secţiunea
Informaţii generale, care stipulează:

"INDICATOARELE DE NORME DE DEVIZ, SERIA 1981,


POT FI FOLOSITE, ÎN MOD ORIENTATIV, ATÂT DE CĂ TRE SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI
PROIECTANT~ CÂT ŞI DE CĂTRE OFERTANT,
ÎN DESCRIEREA LUCRĂRILOR, A CONDIŢIILOR
DE MĂSURARE A LUCRĂRILOR, A EVALUĂRII VOLUMUL II
RESURSELOR NECESARE, A CONSUMURILOR SPECIFICE
DE MATERIALE, MANOPERĂ ŞI UTlLAJE." Pagina
lmool Denumire capitol
OOQltol 11
rsF Sprijinirea malurilor 33
fsG Curăţarea terenului 54
Amenajări de peluze, plantări şi transplantări, alei,
sH
terenuri de joc pentru copii, terenuri de sport şi
EDITAREA, COPIEREA, MULTIPLICAREA SAU stăncărie ornamentală 103
Tsl Transport şi depozitare mecanizată 124
FOLOSIREA INFORMAŢIILOR ÎN BAZE DE DATE Consolidarea terasamentelor .
TsJ
SAU APLICAŢII SOFT ÎN SCOPURI COMERCIALE SE
FACE NUMAI CU APROBAREA SCRISĂ A C.O.C.C.-S.A.,
SINGURA SOCIETAT.E ABILITATĂ OFICIAL
. DE ţĂ:TRE M.L.P.T.L. SĂ EDITEZE ŞI SĂ
1 DISTRIBUIE ACESTE INDICATOARE

© Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate


COCC;.SA®
:•.•,ItIt' Consultanţă, Organizare şi Cibernetică În Construcţii
în conformitate CLi Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor
şi drepturile conexe, art. 7 şi 8.

Calea Griviţei 8-10, sector 1,78104] Bucureşti


Te"-.:·,OD4,0-021-21298 41, Fax: 0040-02]-312 5641
www.cocc.ro e-mail: cocc@artelecom.net
3
Tr\\I~tr mr'~~
u
~
~ l.l.ll.l,-.a
~----.! ~-~~ 2:000
\._-:~.... ~ ----..- CAPITOLUL TsF

Sistem informatic pentru elaborarea ofertelor pentru licitaţii, SPRIJINIREA MALURI LOR
programarea, urmărirea şi decontarea lucrărilor de construcţii-
montaj, finanţate de stat sau din alte Surse eneralităţi 11
11,101 prijiniri de maluri, cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la
Consultanţă, Organizare şi Cibernetică În Construcţu.. COCC a proiectat şi a dat în exploatare ăpături executate În spaţii limitate, având lăţimea de
curentă sistemul informatic DELTA 2000, care: . până la 1,50 m Între maluri 14
răspunde cerinţelor societăţilor de proiectare şi de execuţie construcţii-montaj în elaborarea IMI,I" prijiniri de maluri cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la
ofertelor economice şi a întocmirii tuturor documentelor (formularelor) necesare prezentării ăpături executa te in spaţii limitate, având lăţimea de
la licitaţii conform legislaţiei actuale privind achiziţiile publice, precum şi a "Normelor
metodologice" de aplicare a acesteia, 1,51-2,50 m Între maluri 15
permite programarea, urmărirea şi decontare. lucrărilor executate pentru investiţii,
1111 Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la
indiferent de sursa de finanţare, cu respectarea condiţiilor contractuale şi de legislaţie; săpături executate În spaţii limitate, având lăţimea de
aplicaţia permite editarea tuturor rapoartelor specifice lucrărilor de investiţii bugetare şi peste 2,50 m Între maluri 16
extrabugetare, rapoarte de tip utilitar, inclusiv fOITImlareletip document pentru prezentarea la licitaţii; '81011 Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag verticali ascuţi şi la
ofertele pot fi Întocmite prin apelarea la indicatoarele de norme de deviz editate În: 1981-1982,
un capăt şi cadre de lemn, cu interspaţii Între dulapi de
1992-1996 şi 1999-2001 şi În continuare de COCC, care sunt elaborare Împreună cu institute de
cercetări şi proiectare de specialitate; menţionăm că indicatoarele elaborate În perioada 1999-2001
maximum 0,05 m, la săpături de fundaţie, În teren uşor
sunt indicatoare de rionne de deviz ediţia 1981-1982 revizuite şi completate la zi cu norme pentru sau mijlociu 18
materiale şi tehnologii noi, precum şi cu unele modificări la zi ale unor norme; 11111 Sprijiniri de maluri, cu dulapimetalici aşezaţi orizontal, la
aplicaţia DELTA 2000 este unicat În ţară din punct de vedere al bazei de date normative şi a săpături executate in spaţii limitate, având lăţimea de
codificării resurselor, care este realizată în concordanţă cu prevederile Uniunii Europene până la 1,50 ITi între maluri 19
1111Il( Sprijiniride maluri, cu dulapi metalici aşezaţi orizontal, la
Amintim că COCC este ,~jngU"'1 societate "hilihlW oficial sii editezo, sii difuzeze şi sti
fOlnl'n.'jaJiz('Zt~aceste nurme, în urma contnf('t(~for JWcare le-a avut cu l\'lCfnd . şi !\lLPTL. săpături executate În spaţii limitate, având lăţimea de
1,51-2,50 m Între maluri 20
Pe lângă indicatoarele de norme amintite mai sus, aplicaţia permite ca utilizatorii Să-şi poată crea norme 1111t!'( Sprijin iri de maluri, cu dulapl metal ici aşezaţi orizontal, la
proprii. cu consumuri de resurse proprii ce se constituie în baze de date normative proprii utilizatomlui săpături executate in spaţii limitate, având lăţimea de
Intre utilizatorii care folosesc sistemul DELTA-2000, se pot efectua transferuri automate de date peste 2,50 m Între maluri 21
(selecţii de devize, de obiecte, o investiţie sau selecţii de investiţii) prin procedeul export/import foarte rapid,
Sistemul DELTA 2000 are programeleelaborate în limb~iul Visual Basic (versiunea 6.0), bazele dedate
'1(11) Sprijiniri de maluri, cu dulapi metal ici aşezaţi orizontal, la
gestionate cu SQL Server 7.0 şi poate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM, monopost sau în reţea, săpături În terenuri cu împingeri mari, executate În
pentru utilizatori cu Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 sau Windows 2000. condiţii speciale, la drenuri şi canale de adâncime,
Sistemul DELTA 2000 necesită următoarea configuraţie minimă necesară: calculator PC compatibil având lăţimea de până la 1,50 m Între maluri 22
IBM-PENTIUM 200 MHz; 32 Mb RAM; HDD-IGB, FDD 3,5", CD-ROM, imprimantă M/A3 1••1'1l Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici aşezaţi orizontal, la
(recomandăm: PENTIUM II (K6-2) la 300 MHz, 64 Mb RAM şi Monitor 15"),
săpături În terenuri cu Împingeri mari, executate in
SiSI"l1Iul I)ECC\ 200() este realizllt În conformitate cu prevederile ".prinSt' În Ordollanţ:1 tiI' condiţii speciale, la drenuri şi canale de adâncime,
llrgenţă nr, 601200.1 privind a.'hi,iţiile publice pentru servicii, proiectare şi lucrări. având lăţimea de 1,51-2,50 ni Între maluri, 25
1_1'10 Sprijinir de maluri, cu dulapi metalici verticali şi cadre de
-. Societatea noastră asigură prin contract instalarea, instruirea şi asistcnţa tehnică la sediul beneficiaruhu lemn, cu interspaţii Între dulapi de maximum 0,05 m, la
Preţul de bază pentru sistemul informatic DELTA 2000 este de 700 $, fără TVA, la care se IIdtlll~n " săpături de fundaţie, În teren uşor sau mijlociu 27
contravaloarea diverselor servicii. •
Pentru firmele care au cumpărat de la COCC versiunea anterioară DELTA, pre(ur/ll' VIII' "
1'11 A Sprijiniri la pereţii săpăturilor de fundaţii, executa te 'cu
stabilite prin negociere directă, palplanşe de lemn bătute manual 28
De asemenea, În funcţie de mărimea societăţilor comerciale (număr de personal, dotare irll,ullllltll'n 111"12A Cadre din lemn de răşinoase, pentru sprijinirea pereţilor
etc.), preţurile pol deveni negociabile,
de palplanşe ' 29

5
TsF13 Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la i
'.OIU 1 (II tii ea
in depozit a arborilor sau cioatelor izolate, până
săpături executate În spaţii limitate, pentru linii electrice III distanţa de 150 m, cu şufa sau troliul, montate pe
de inaltă tensiune 30 II notor S-1500 48
TsF14 Sprijiniride maluri, cu dulapi de fag vertical, ascuţit la un I.U 111 ~;cQrlf1carea mecanică a solului pe două sensuri
capăt şi cadre de lemn, la săpături de fundaţie, pentru linii I perpendiculare 49
electrice aeriene de Înaltă tensiune, executate cu 1!if~1I sccaterea cu defrişător montat pe tractorul S-1500, de
interspaţiile Între dulapi de maximum 0,05 m 31 po terenurile de luncă, a arborilor tăiaţi În scaun 49
sccaterea au defrişător montat pe tractorul S-1500, de
CAPITOLUL TsG r
• III
lJO terenurile nisipoase, a arborilor tăiaţi În scaun 50

TsG01A
Generalităti
CURĂŢAREATERENULUI

Degajarea 'terenului de frunze şi crengi, strângerea În


33
.1

• ,.,. ,10

J "ÎI. '\"
ndepărtarea (evacuarea) mecanică a materialului
defrişat sau a cioatelor
xecutarea arăturii la adâncimea de 25-28 cm, după
dofrişare, cu plugul cu 2 trupiţe, cuplat la tractorul rutier
Transportarea la distanţa de până la 500 rn, cu tractorul
51

51

grămezi şi arderea lor supravegheată 35 rutier tip forestier, cu remorca de 3 tone, a resturilor
TsG02A Curăţarea terenului de iarbă şi buruieni 35 lemnoase adunate de pe suprafeţe defrişate 52
TsG03 . Defrişarea manuală a suprafeţelor Împădurite cu tufişuri 11I(1~~ Cornasarea depozitelor de resturi lemnoase (provenite din
şi arbuşti cu diametrul de până la 10 cm, inclusiv defrişare) cu o formaţie cu 4 buldozere pe şenile S-1500 53
transportarea materialului lemnos În grămezi 36
TsG04 Defrişarea mecanică, cu defrişător pe tractor S-1500, a
suprafeţelor de tufişuri sau arbuşti cu diametrul de până la • CAPITOLUL TsH

I
10 cm, inclusiv împinqerea materialului lemnos În grămezi _ 37 AMENAJĂRI DE PELUZE, PLANTĂRI ŞI
TsG05 Doborârea manuală a arborilor de răşinoase şi foioase, TRANSPLANTĂRI ALEI, TERENURI DE JOC PENTRU
inclusiv transportarea manuală a materialului În grămezi 37 COPII, TERENURI DE SPORT §I STÂNCĂRIE
TsG06 Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de răşinoase sau ORNAMENT ALA
foioase moi şi transportarea materialului lemnos În depozite 39
TsG07 Scoaterea cu mijloace menuale a cioatelor de foioase tari şi Generalităţi 54
de brad şi transportarea materialului lemnos in depozite 40 I ••11111" Degajarea terenului de corpuri străine 57
TsG08 Doborârea cu ferăstrăul mecanic a arborilor de l.tI hl~ Tăierea manuală a arborilor, prin secţionare succesivă a
răşinoase, foioase tari şi foioase moi, inclusiv crengilor, ramurilor şi tulpinei 57
transportarea manuală a materialului lemnos in depozite 42 I .,111l0 Extragerea pământului necesar amenajării spaţiilor verzi,
TsG09 Scoaterea cioatelor de răşinoase sau de foioase moi, cu cu păstrarea structurii 58
defriţător montat pe tractor S-1500 43 1••111111 Mobilizarea manuală a solului În vederea asigurării
TsG10 Scoaterea cioatelor de foioase tari şi brad, cu defriţător prizei cu stratul vegetal, nivelarea şi finisarea
montat pe tractor 8-1500 44 suprafeţelor după mobilizarea solului 59
TsG11 Scarificarea mecanică a terenului defrişat, până ~a 1,,11011 Aşternerea uniformă a stratului de pământ vegetal, pe
adâncimea de 0,50 m, cuprinzând două treceri teren orizontal sau cu panta de 20%, cu păstrarea
perpendiculare Între ele, adunarea manuală În grămezi a structurii În straturi 59
materialului lemnos şi Încărcarea lui În remorcă I 4r; 1••1100 Îmbrăcarea taluzurilor cu pământ vegetal compactat, În
TsG12 Dezrădăcinarea cioatelor de răşinoase (exclusiv bradul) vederea consolidării lor, executată pe taluzuri cu
sau foioase moi, cu explozibil 4,6 înălţimea de până la 4 m 60
TsG13 Dezrădăcinarea cioatelor de foioase tari şi de brad, cu 1.1101 Îmbrăcarea taluzurilor cu pământ vegetal compactat, În
explozibil 46 vederea consolidării lor, executată pe taluzuri cu
TsG14 Cosi rea vegetaţiei 47 Înălţimea intre 4 m şi 8 m 61

6 7
' ~113"1 Terenuri de sport din mixturi cauciucate 95
TsH08 Spor la consumurile de forţe de muncă la art. TsH07, pentru t " nllUU Confecţionarea şi montarea de panouri; porţi şi stâlpi la
Îmbrăcarea cu pământ vegetal pe fiecare 4 m Înăltime de 96
terenurile de sport
taluz peste Înălţimea de 8 m din articolul respectiv: 99
corespunzător grosimii stratului din pământ vegetal 62
' ,,1i39 Stâncărie ornamentală
' ••II~O Stâncărie ornamentată din blocuri grupate, executată cu
TsH09 Semănarea gazonului 62
blocurile 100
TsH10 Brăzduiri 63
1iii I 141 Protejarea şi înierbarea taluzelor cu Înclinare maximă de
TsH11 Spor la normele TsH10B şi TsH10D pentru brăzduirea
2:3, expuse la eroziune, cu NETEZON (material netesut
de consolidare, pentru fiecare 4 m Inăltime de taluz înierbat) , 101
peste cea de 8 m pervăzută În normele respective 64
TsH12 Udarea suprafeţelor cu furtunul 65
66
I CAPITOLUL Tsl
TsH13 Administrarea Îngrăţămintelor
TsH14 Cosi rea mauală a gazon ului 67
TsH15A Plivi rea buruienilor În peluze 67 _ I TRANSPORT ŞI DEPOZITARE MECANIZATĂ

TsH16A Rectificarea marginilor la peluze şi rabate 68


Generalităti 103
TsH17 Săparea manuală a gropilor poligonale pentru plantări
111101 Transportul materialului excavat, cu instalatiade
izolate, cu păstrarea structurii solului şi separarea 104
transport cu benzi de 1400 mm Iătime '
stratului de pământ vegetal, gropile având lărgimea de
Inl02 Transportul materialului excavat cu instalatia de
până la 2 m şi adâncimea de până la 1,50 m . 69
transport cu benzi de 1600 mm lătime ' 105
TsH18 Extragerea manuală a arborilor şi puieti lor de arbori fără
Inl03 Transportul materialului excavat, cu instalaţia de
balot de pământ la rădăcină ' 69
transport cu benzi de 1800 mm Iătime 107
TsH19 Extragerea manuală a tufelor de arbuşti şi a răşinoaselor
I nl04 Transportul materialului excavat, cu instalatia de
de până la h=2 m, având balot de pământ la rădăcină de
transport cu benzi de 2000 mm Iătime ' 109
diam. 0,40 m şi h=0,40 m 70
TsH20 Pregătirea sistemului radicular la arbori, În vederea'
71
. 10105 Transportul materialului excavat, cu instalaţia de
transport cu benzi de 2250 mm Iătime 112
transplantării Depunerea materialului excavat, cu instalatia de haldat
ToI06
TsH21 Extragerea mecanizată a arborilor cu diametrul de până
cu productivitatea de 4400 m3/h ' . 114
la 10 crn, cu balot de pământ la rădăcină 72· 1

lsl07 Depunerea materialului excavat, cu instalatia de haldat


TsH22 Extragerea mecanizată a arborilor cu diametrul de peste
cu productivitatea de 6500 m3/h ' 117
10 cm, cu balot de pământ la rădăcină, ambalat În plasă
TsI08 Depunerea materialului excavat, cu instalatia de haldat
de sârmă şi doage 74
cu productivitatea de 12500 m% ' 120
TsH23 Extragerea manuală de buxus, forme cu balot de
TsI09 Descărcarea sau Încărcarea, cu utilaj combinat de
pământ la rădăcină cu înălţimea plantei 76
depozite - tip Ks - 1600-3600 122
TsH24 Plantări 76
Tsl10 Riparea benzilor de transport, În condiţii medii de
TsH25 Transplantări cu balot de pământ 77
amenajare a vetrei de vehiculare a utilajelor
TsH26 Plantări pentru gard viu 79
conducătoare - categoria transportoarelor 123
TsH27 Udarea plantaţiilor 80
Tăieri de corectie , 81
TsH28
TsH29 Tunderea gard~rilor vii, borduri, chenare, forme 81
n CAPITOLUL TsJ

TsH30 Plantarea florilor şi plantelor perene . 82


III

,
CONSOLIDAREA TERASAMENTELOR
TsH31 Combaterea bolilor şi dăunătorilor În plantaţii, executată
manual 83
Generalităti 124
TsH32 Amenajări de alei de parc şi terenuri de joc pentru copii 84
TsJ01 Stabilizarea terasamentelor În amplasament / 13q
TsH33 Drenuri 86
TsJ02A Consolidarea terasamentelor, prin înlocuirea materialului
TsH34 Amenajarea pistelor de atletism 88
din terasament În şliţuri, în ănchidere de linie c.f. 131
TsH35 Amenajarea terenurilor pentru sport, din zgură 92
TsH36A Amenajarea gropilor pentru sărituri 94
II 9
8
TsJ03 Consolidarea terasamentelor, prin decaparea platformei,
CAPITOLUL Ts F
realizarea pantelor de scurgere şi .umplutură de
SPRIJINIREA MALURILOR
Înlocuire, În Închidere de linie c.f. 132
TsJ04 Hidroizolarea platformei căii ferate, cu şapa 133
TsJ05 Protejarea terasamentelor, cu pânză neţesută NETESIN 134
TsJ06A Pozarea avantuburilor pentru inhecţii şi cimentarea lor 135
neralităţi
TsJ07 Foraj rotativ cu circulaţie directă, netubat, cu diametrul
de 90-130 mm, pentru consolidări şi etanşări de terenuri 136
TsJ08 Foraj rotativ cu circulaţie directă, cu tub de protecţie cu 1. Conţinutul capitolului
D maxim = 146 mm, antrenat de instalaţia de foraj 139
TsJ09 Tuburi Înglobate În masa suspensiei, la foraje pentru 1.1. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz privind sprijinirea
consolidarea sau etanşarea terenurilor 141 1I1ulltrllor la lucrări de fundaţii, canalizare, drenuri, subsoluri, rezervoare
TsJ10A Obturator gonflabil, În forje 142 1lL/lopate etc,
TsJ11 Prepararea suspensiei pentru injectare În foraje 143
TsJ12A Injectarea suspensiilor pentru consolidarea sau 2. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea
etanşarea terenurilor " 145 molordin acest capitol
TsJ13A Extragerea tubajului de protecţie 146
TsJ14A Degajarea capului pierdut de la talpa forajului, la forajul 2.1. Consum urile specifice din normele de deviz sunt stabilite pentru
cu tub antrenat 147 III/Ilore normă În funcţie de operaţiile de lucru necesare şi de condiţiile
TsJ15A Spălarea cu apă a forajului, executată Înaintea injecţiei de
pnolflce de execuţie,
umplere 148
2.2. Sprijinirile se vor executa pe bază de proiect sau date tehnice de
TsJ16A Injectarea de umplere cu suspensie de ciment aforajului
uţie detaliate, stabilite În funcţie de mărimea impingerii pământului
pentru tiranţi de ancorare, fixaţi În teren 148
rrlJlnit.
TsJ17A Tiranţi de ancorare În teren, pretensionaţi, confecţionaţi
din fascicule SPB 149
TsJ18A Teacă de protecţie din polietilenă, cu D=75 mm, pentru 3. Conţinutul normelor
tiranţi pretensionaţi, ancoraţi În teren 150
TsJ19A Ţeavă metalică de injecţie, pentru tiranţi de ancorare, Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de
pretensionaţi, fixaţi În teren 151 moteriale şi manoperă, stabilite pentru fiecare normă in parte.
TsJ20A Introducerea tirantului În foraj 152
3.1. Consumurile specifice de materiale
TsJ21 A Injectarea cu presiune a suspensiei de ciment, pentru
formarea bulbului de scelment la tiranţi ancoraţi În teren 153 Consumurile specifice de materiale cuprind materialul lemnos sau
TsJ22A Injectarea de protecţie În zona liberă a tirantului, in metalic de sprijinire precum şi materialele de prindere (cuie, scoabe).
interiorul tecii de polietilenă 154 Consum urile specifice de material lemnos sau metalic sunt stabilita pe
TsJ23A Tensionarea de probă a tiranţilor de ancorare, pentru bază de analize speciale şi dispozitive constructive, grupate pe tipuri de
verificarea stabilităţii bulbiler ,şi menţinerea forţei de sprijinire, În funcţie de modul de aşezare a dulapurilor, mărimea interspaţiilor
tensionare 155 dintre ei, lăţimea intre maluri, adâncimea sprijinirii şi numărul de refolosiri a
TsJ24A Tensionarea tiranţilor ancoraţi În teren şi blocarea cu materialului până la uzarealui completă. .
ancoraje inel-con 156
3.2. Consumurile specifice manoperă:
Consumurile specifice de forţe de muncă cuprind operaţiile de lucru
necesare, specifice diferitelor tipuri de sprijiniri, astfel:
3.2.1. Pentru sprijiniri cu dulapi de fag sau metal aşezaţi orizontal, la
stabilirea consumurilor specifice de manoperă s-a ţinut seama, de
următoarele operaţii principale:

11
10
,2, Demontarea şi Îndepărtarea sprijinirilor se va face de jos În sus,
- pregătirea materialului lemnos pentru pus În lucrare; 1'" 11I(\8uraastupării gropi lor de fundaţie (şanţurilor) cu pământ sau executării
- manipularea materialului până la locul de pus În operă; II II II h\\lol. Numărul de dulapi aşezaţi orizontal, care se îndepărtează simultan
- aşezarea dulapilor şi spraiţuirea provizorie a lor; "" vmtlcală, nu trebuie să fie mai mare de trei, iar În cazul terenurilor cu
- montarea filetelor şi spraiţuirea provizorie a lor; I tJn,lvltate redusă numai câte unul. În timpul îndepărtării dulapilor trebuie
- demontarea progresivă a sprijinirilor şi ridicarea materialului pe IIIIIIII/Ite corespunzător filetele şi spraiţurile, cele existente neputând fi
mal; 1111\110 decât după ce s-au fixat spraiţurile provizorii.
- curăţarea materialului demontat, transportul manual şi depozitarea
lui pe sorturi până la 10 m de marginea sprijinirii.
3.2.2. Pentru sprijiniri cu dulapi de fag de metal vertical şi cadre de
lemn, la stabilirea consumurilor specifice de lucru s-a ţinut seama de
aceleaşi operaţii principale de lucru ca şi la pct. 3.2.1. precum şi de baterea
manuală a dulapilor, progresiv În măsura adâncirii săpăturilor.
3.2.3. Pentru articolele Ts F 11 şi Ts F 12 operaţiile de lucru principale
sunt arătate la articolele respective.
3.3. Pe lângă operaţiile de lucru principale arătate la punctele 3.2.1.,
3.2.2. şi 3.2.3. În normele de deviz sunt cuprinse şi consumurile specifice de
manoperă muncă pentru:
- pregătirea - Încheierea şi deservirea locului de muncă;
- curăţarea uneltelor şi purtatul lor de la un loc de muncă la altul, În
cadrul aceluiaşi şantier.

4. Condiţii de măsurarea lucrărilor

4.1. Sprijinirile maluri lor cu dulapi de fag, dulapi metalici sau palplanşe
de lemn se măsoară la metru pătrat de suprafaţă sprijinită, exclusiv unitatea
de măsură pentru Ts F 12 a arătată În articolul respectiv.
Cantităţi le de lucrări se stabilesc pentru fiecare normă de deviz, În
funcţie de tipul de sprijinire şi condiţiile de execuţie arătate În fiecare articol.

5. PRECIZĂRI

5.1. Executarea sprijinirilor se va executa În funcţie de natura şi


umiditatea terenurilor cât şi de adăncimea săpăturii, În strictă conformitate cu
prevederile proiectelor şi datelor tehnice de execuţie detaliate.
La sprijini riie cu dulapi aşezaţi orizontal, se admite o avansare a
săpăturii nesprijinite de 0,25-0,50 m În terenuri coezive; În consecinţă,
executarea sprijinirii trebuie să se execute În mod corespunzător, astfel ca
să nu se permită avansarea săpăturii nesprijinite decât În limitele .mai sus
arătate.
În acest scop, se vor monta spraiţuri provizorii, urmând ca la
terminarea fiecărui panou să se monteze filetele şi spraiţurile definitive.
La sprijinirile cu dulapi aşezaţi vertical, la terenuri coezive, baterea
dulapilor trebuie să urmeze de aproape săpătura cu atât mai mult cu cât
terenul are o coeziune mai redusă (batere de urmărire). .

13
12
sprijiniri de maluri, cu dulap; de fag asezati orizontal, la
TsF01 D
E.'
----··-·----------·------·-··---I~--5·---CANT--
' ,,-, DENUMIRE RESURSA . .. U.M
E~
~

sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de Manoperă


pana la 1,50 m intre maluri IIJ4Ul00107001 Dulgher 1 ore I 0.69 I 0.43
TOTAL ore 0.69 0.43
A1 - adâncimea sapaturii de 0,00 2 m, Între dulapi 0,00 0,20 m
81 - adâncimea sapaturii de 0,00 2 m, intre dulapi 0,21 0,60 m
e1 - adâncime a sapaturii de 2,01 4 rn, intre dulapi 0,00 0,20 m
01 - adâncime a săpăfurii de 2,01 ...4 m, Între dulapi 0,21 0,60 m TsF02
E1 - adâncimea sapaturii de 4,01...6 m, intre dulapi 0,00 0,20 m
F1 - adâncimea sapaturii de 4,01 ...6 m, intre dulapi 0,21 0,60 m
Sprijin iri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la
sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de
Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita. 1,51-2,50 m intre maluri

---'---'---1--
COD
-~_ .._-~--.---

DENUMIRE RESURSA U_M


CANTITATI
1\ 1
"I
udAncimea
IIdAncimea
săpăturii
de 0,00 2 m interspaţii
săpaturil
de 0,00 2 m interspaţii
intre
intre
dulapi
dulapi
de 0,00 0,20
de 0,21 0,60
I -.--- ._ A1 / 81 r e1 I D1 1 IldAncimea sapăturii
de 2,01 4 m interspaţii Între dulapi de 0,00 0,20
Materiale 1) I IldAncimea sapaturii
de 2,01 ...4 m interspaţii Între dulapi de 0,21..0,60
2811236827395/ Sp I I udăncimea săpănmi de 4,01 6 m interspaţii Între dulapi de 0,00 ...0,20
L=0,60-1,SO m 1 1 udăncimea sapăturii de 4,01 6 m interspaţii Între dulapi de 0,21...0,60
1 • sdăncimea sapaturii de 6,01 8 m interspaţii Între dulapi de 0,00 0,20
/28741458870011 Cuie cu cap conic tip al 4 x100 OL34
1 kg /0.0297/0.0188/0.033710.02081 111 • odâncimea sapaturii de 6,01 8 m interspaţii intre dulapi de 0,21 0,60
S 2111
/2010102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2,50 m
/ m3 /0.00471 0.0027/0.004710.00271 () masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.
S 8689
Manoperă CANTITATI
/7124010010700 I Dulgh" 1 ore / 0.51 0.3 0.58 0.36
COD DENUMIRE REŞURSA U.M
A11 81 I el I 01 I E1
TOTAL ore 0.51

__co~J-
~-'---. 0.3
- .- 0.58 0.36 Materiale
--"

CANT 201010291768SI I tiv ci C gr=50mm 1 mll 0.00471 0.00271 0.00471 O.OOU 10.0081
DENUMIRE RESURSA U.M L=2,SO m S 8689
E1 F1
/28741458870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 1 kg 10.029710.018810.033710020810.03961
Materiale x1000L34 S 2111
2811236827395 S praiţ metalic telescopic 0,08 MN (8tf) L=0,60-1 ,50 m
buc 10.0035 0.0022 128112368274001 Spraiţ metalic telescopic 0,08 I buc 10.002610.00171 0.003 10.001910.00351
2874145887001 C uie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 MN (8tf) L=1,SO-2,50 m
kg 10.0396 0.0248
2010102917685 oulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2,50 m S 8689 Manoperă
m3 0.0081 0.0041
71240100107001 Dulgher 1 ore 1 0.69 I 0.41 I 0.8 I 0.47 I 0.96

14 15
--- ~ ,
C
CANTITAŢI

_._~--_.
o-~-
COD DENUMIRi : RESURSA
------
U.M
A1 I 81
CANTITAŢI

I C1 I 01 I E1-
--J
Il _1_ DENUMIRE RESURSA 1 tA.~L~~~1-,
U.M

_____ TOTAL o ore 0.69 0.41 0.8 0.47 0.96 Materiale


I m3\
__ o'

IIIWJ.UOOIlB81 Lemn rol cons rur coj fag L=1 m d 0.00411 0.0026\ 0.0051\ 0.0032
CANTITAŢI
~ DENUM~IRE RESURSA U.M subt.min 18cm S 4342
_-=_. __ L...•.
_..
~
__
.M
F1 G1 H1
IIIIW~U17685\ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m \ m3 10.004710.002710.0081 10.00411
ateriale S8689
2010102917685 Dulap fag tiv ci C gr= 50mm L=2,50 m S 8689 m3 0.0041 0.0109 0.0053 n,~WIOS70011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 1 kg 10.02971 0.01881 0.03961 0.02481

2874145887001 Cuie cu cap conic ti a14xl000L34 S2111 kg 0.0248 0.0465


S 2111
0.0287
h'1\)(03115281 Scoabe din oţel 1 kg 10.012910.007910.024810.0149
2811236827400 Spraiţ metalic teleso 'pic 0,08 MN (8tf) L=l ,50- buc 0.0022 0.0042 0.0025
2,50m Manoperă
Manopera t IJ~U10010700 1 Dulgher 1 ore 1 1.11 1 0.65 1 1.32 1 0.82

171240100107001 Dulgher 1 ore 1 0.58 I 1.08 I 0.65 TOTAL ore 1.11 0.65 1.32
---0.82
_____________________________ T~O~TA~L~o~re~~0~.5~8
__ 1~.0~8
__ ~0.~65~
c~ DENUMIRE
RESURsAl~~L.:r FI I

TsF03 Materiale

tl1 0102900888 1 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 1 m3 10.00881 0.0052
Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la 4342
sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de 2010102917685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 m3 0.0109 0.0053
peste 2,50 m intre maluri kg 0.0465 0.0287
2U74145887001 Cuie cu cap conic tipal 4 x100 OL34 S 2111
2675276311528 Scoabe din oţel kg 0.0037 0.0218
Al - adâncimea săpăteril de 0,00 4 m interspaţii intre dulapi de 0,00 0,20 m
Bl - adâncimea săpanmi de 0,00 4 m interspaţii intre dulapi de 0,21 0,60 m Manopera
C1
01
- adâncimea
- adâncimea
sapaturii
sapaturii
de 4,01...6 m interspaţii
de 4,01...6 m interspaţii
intre
intre
dulapi
dulapi
de 0,00 0,20
de 0,21...0,60
m
m
7124010010700 I Dulgher 1 ore 1 1.41 I 0.87
TOTAL ore 1.41 0.87
El - adâncimea săpaturii de 6,01 ...8 m interspaţii între dulapi de 0,00 ...0,20 m
F1 - adâncimea sapaturii de 6,01...8 m inlerspaţii intre dulapi de 0,21...0,60 m

Se masoara la metru pătrat de suprafaţă sprijinită.

16 17
TsF05
TsF04

Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag verticali ascutiti la Sprijiniri de maluri, cu dulapi metal ici asezati orizontal,
un capat si cadre de lemn, cu interspatii intre dulapi de la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de
maximum 0,05 m, la sapaturi de fundatie, in teren usor pana la 1,50 m intre maluri
sau mijlociu
t IIdnnclmea săpăturii până la 4 m interspaţii Între dulapi de 0,00 0,20 m
A1 -lăţimea Între maluri sub 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 0,00...4 m II t ,ulAnclmea Săpăturii până la 4 m interspaţii Între dulapi de 0,21 0,60 m
B1 -lăţimea Între malur'isub 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 4,01...8 m r t Ilrlnnclmea Săpăturii peste 4 m interspaţii Între dulapi de 0,00 ...0,20 m
C1 -lăţimea Între maluri peste 2,50 m adâncimea suprafatei sprijinite de 0,00 4 m IIt 'HIAnclmeasăpătarii peste 4 m interspaţii Între dulapi de 0,21..0,60 m
01 -lăţimea Între maluri peste 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 4,01 8 m
IIInNoarăla metru pătrat de suprafaţă sprijinită.
Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă sprijinită.
:--r-:--_._-
I
--:::--T-.
_J
DENUMIRE RESUR
SA U.M
A1 I
CANTITĂŢI

B1 / C1 I 01
o_~_~ DENUMIRE RESURSA

Materiale
U.M r------[B----,
I
I
A1 B1
CANTITĂŢI

C1
-j 01

Materiale
iOI0102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m 1 m3 10.00141 0.001 10.002210.0015
2874145887001/ Cuie cu cap conic tip a1 4 x 1000L34 , kg 10.0267' 0.02671 0.0347/ 0.0347 S 8689
S 2111
28752763115281 Scoabe din oţel
I J/I(41458870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 1 kg 10.02281 0.01491 0.03271 0.01981
S 2111
kg / 0.0554/ 0.0554/ 0.0663/ 0.0663/
/ 2010102901167 Manele de rasinoase L=2-6m d= 7- 1~1l112363101081Dulap metalic 50x200x3000 m 1 buc 10.00581 0.003 10.00581 0.003 1
/ m3 0.0074 00074 0.0109 0.0109
11cm S 1040 pt.sprijinirea săpatcrâor
/2010102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m 1~1l112368273951Spraiţ metalic telescopic 0,08 MN (8lt) 1buc 10.00281 0.001810.003810.00231
/ m3 /0.0084/0.0084/ 0.0084/ 0.0084/
S 8689 L=0,60-1,50 m
Manoperă Manoperă
17124010010700 I "",h" / ore / 3.09 4.18 3.47 4.97 -/1240100107001 Dulgher 1 ore 1 0.62 I 0.36 I sn I 0.45
TOTAL ore 3.09 4.18 3.47 4.97 TOTAL ore 0.62 0.36 on 0.45

19
~

TsF06 TsF07

Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal,


Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal,
la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de
la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de
1,51-2,50 m intre maluri
peste 2,50 m intre maluri

A 1 - adâncimea săpaturii până la 4 m interspaţii între dulapide 0,00-0,20 m


I lulOnclmea săpătarii păna la 4 m interspaţii între dulapi de 0,00-0,20 m
81 - adâncimea sapaturii pănă la 4 m interspaţii între dulapi de 0,21-0,60 m
C1 - adâncimea sapaturii peste 4.m interspaţii intre dulapi de 0,00-0,20 m
I~I ~d~nclmea sapaturii până la 4 m interspaţii între dulapi de 0,21-0,60 m
(,1 wlOncimea săpaturii peste 4 m interspaţii între dulapi de 0,00-0,20 m
01 - adâncimea sapa/urii peste 4 m interspaţii între d\llapi de 0,21-0,60 m
III uliOnclmea săpăturll peste 4 m interspaţii intre dulapi de 0,21-0,60 m
Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita,
II illnUOara la metru pătrat de suprafaţa sprijinită.

COD
--------
-]--------------------------------J-
DENUMIRE RESURSA
------------------
_ U,M
-- r ~
Al 81
I
CANTITATI

Cl
I
D1
I
I
~
DENUMIRE RESURSA
,
tAl----------
--------------1~--U,M ---~-J--
Al
--,-::-~
CANTITATI

81
-_.- ---
C1_L~_
_._-~ .._-- ._._--
Materiale
Materiale
28112368274001 Spraiţ metalic telescopic 0,08 MN (8tf)
1 buc 10,002810,001810_003810,0023" 11112363101081 Dulap metalic 50x200x3000 m 1 buc 10_00581 0,003 10,00581 0_003
L=1 ,50-2,50 m
ptsprijinirea sapaturilor ,
128J123631 O1081 Dulap metalic 50x200x3000 m
ptsprijinirea sapaturilor
1 buc I 0,00581 0.003 10_00581 0,003 1 I~0101029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1 m d 1 m3 10,00331 0.0021 10_00561 0,00341
sub!.min 18cm S 4342
120101029176851 Dulap fag tiv ci C gr-50mm L==2,50 m
S 8689
1 m3 10,00141 0.001 10,002210.00151 I ~0101029176851 Dulap fag tiv ci C gr-50mm L=2,50 m 1 m3 10.00141 0.001 10.002210.00151
S 8689
128741458870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34
1 kg 10.022810,014910.032710,01981 ~1l762763115281 Scoabe din alei
, S 2111 kg 10.015810.009910.026710.015811

Manoperâ I
21174145887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34
S2111
1 kg 0,0228 0,0149 0.0327 0.0198

71240100107001 Dulgher
Iare 1 0,8 I 0.46 I 1.05 I 0,63 Manoperâ

------ TOTAL ore 0,8 0.46 1,05 0.63 '/1240100107001 Dulgher Iare 1 1,21 I 0.71 1,35 0.85
TOTAL ore 1.21 0.71 1,35 0.85

20
21
TsF08
CANTITAŢI
o DENUMIRE RESURSA U.M ---,---
Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, A1 81 C1 D1 E1
- -
la sapaturi in terenuri cu impingeri mari, executate in "1"1111\21395 Spraiţ metalic telescopic 0,08 buc 0.0027 0.0022 0.0027 0.0022 0.0027
conditii speciale, la drenuri si canale de adancime, MN (8tf) L=0,60-1,50 m
avand latimea de pana la 1,50 m intre maluri
Manoperă

A 1 - adâncimea săpătarii 0,00-2 m interspaţii între dulapi sub O,OSm ()1()0107001 Dulgher 1 ore 1 0.67 0.49 I 0.78 I 0.54 0.91
81 - adâncimea sapaturii 0,00-2 m interspaţii între dulapi de 0,OS-0,20 m . TOTAL ore 0.67 0.49 0.78 0.54 0.91
~ ..
C1 - adâncimea săpaturii 2,01-4 m interspaţii intre dulapi sub 0,05 m
01 - adâncimea săpătarii 2,01-4 m interspaţă între dulapi de 0,05-0,20 m CANTITAŢI
E1 - adâncimea sapătuni 4,01~6 m interspaţii intre dulapi sub 0,05 m
F1 - adâncime a săpăterii 4,01-6 m interspaţii între dulapi de 0,05-0,20 m
)0 DENUMIRE RESURSA U.M
F11 G1 -] H1 G I J1

G1 - adâncimea sapaturii 6,01-8 m interspaţli între dulapi sub 0,05 m Materiale


H1 - adâncimea sapaturii 6,01-8 m interspaţii intre dulapi de 0,OS-O,20 m 1I1111U2 1 m3 10.001310.001910.001610.001910.0016
11- adâncimea săpătarf 8,01-10 m interspaţii între dulapi sub 0,05 m L:::2,50 m S 8689
J1 - adâncimea sapănmi 8,01-10 m interspefli între dulapi de 0,05-0,20 m
1~11/~1468870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 1 kg 10.03961 0.OS941 0.048sl 0.OS941 0.048SI
K1 - adâncimea săpăturii 10,01-12 m interspaţii Între dulapi sub 0,05 m
x1000L34 S 2111
L 1 - adâncimea săpaturii 10,01-12 m interspaţii Între dulapi de 0,05-0,20 m
1~1I11~363101081 Dulap metalic 50x200x3000 1 buc 10.00S31 0.00761 0.00531 0.00761 0.00531
M1- adâncimea sapaturii 12,01-14 m interspaţii între dulapi sub 0,05 m
m pt.sprijinirea sapaturilor
N1 - adâncimea sapaturii 12,01-14 m interspaţii între dulapi de 0,05-0,20 m
01 - adâncimea săpălurii 14,01-16 m interspaţii între dulapi sub 0,05 m I~1\1123682739S\ Spraiţ metalic telescopic 0,08 1 buc \ 0.00221 0.00341 0.00271 0.00341 0.00271
P1 - adâncime a săpăturii 14,01-16 m interspaţii între dulapi de 0,05-0,20 m MN (8tf) L=0,60-1,50 m
Q1- adâncimea săpălurii 16,01-18 m interspaţii între dulapi sub 0,05 m Manoperă
R1- adâncimea săpăturii 16,01-18 m interspaţii intre dulapi de 0,05-0,20 m
11240100107001 Dulgher 1 ore 1 0.63 1 1.1 1 0.75 1 1.29 1 0.88

Se masoara la metru pătrat de suprafaţă sprijinita. --- --_.- TOTAL ore 0.63
.__ .. _._-----------_. __
1.1 __
0.75 .•.1.29._----
._--_._._---_ 0.88

COD
.-.----.
r-------- ....
-

DENUMIRE RESURSA U.M


CANTITAŢI
--
COD l~:UMIRE RESURSĂ -C.l
I u. K1
I
L1
l_AN_T_ITA_Ţ~
M1 I N1
.
I 01
A1 I 81 1 C1 1 D1 \ E1
- --
Materiale
Materiale
~01010291768SI Dulap fag tiv ci C gr-SOmm 1 m3 \ 0.00191 0.00161 0.0023\ 0.0019\ 0.0023
201010291 7685\ Dulap fag tiv ci C gr=SOmm 1 m3 10.001610.001310.001610.001310.0016 L=2,50 m S 8689
L:::2,50 m S 8689
120741458870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 1 kg 10.05941 0.048sl 0.07821 0.06241 0.07821
128741458870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 1 kg 10.048sl 0.03961 0.04851 0.03961 0.048sl x1000L34 S 2111
x1000L34 S 2111
\20112363101081 Dulap metalic SOx200x3000 1 buc 10.00761 0.00S31 0.00761 0.00S31 0.00761
12811236310108\ Dulap metalic 50x200x3000 1 buc 10.007610.005310.007610.005310.00761 m pt.sprijinirea sapaturilor
m pl.sprijinirea sapaturilor
81123682739s1 Spraiţ metalic telescopic 0,08 1 buc 10.003410.002710.00441 0.003sl 0.00441
MN (8tf) L:::0,60-1,50 m

22 23
CANTITAŢI
TsF09
COD DENUMIRE RESURSA U.M
--~----- K1 / l1 / M1 I N1 / 01 Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal,
Manoperă la sapaturi in terenuri cu impingeri mari, executate in
conditii speciale, la drenuri si canale de adancime,
71240100107001 Dulgher / ore / 1.42 / 0.97 / 1.7 / 1.12 1 1.9
avand latimea de 1,51-2,50m intre maluri
TOTAL ore 1.42 0.97 1.7 1.12 1.9
AI ndAncimea sapătuni
de 0,00-2 m interspaţii între dulapi sub 0,05 m
CANTITĂŢI
DENUMIRE RESURSA U.M 111 t1dAncimea săpaturii
de 0,00-2 m interspaţii între dulapi de 0,05-0,20 m
c_~ P1 01 R1 OI udâncimea săpăturli
de 2,01-4 m interspafii între dulapi sub 0,05 m
1)1 ndăncrnea sapaturii
de 2,01-4 m interspaţii intre dulapi de 0,05-0,20 m
Materiale
I 1 • odâncimea sapătuni
de 4,01-6 m interspaţii intre dulapi sub 0,05 m
2010102917685 D tiv ci C gr=50mm l=2,50 m S 8689 m3 0.0019 0.0023 0.0019 11 adăncmea săpaturf de 4,01-6 m interspaţii între dulapi de 0,05-0,20 m
2874145887001 C P conic tip a1 4 x100 0134 S 2111 kg 0.0624 0.0782 0.0624 1 • adâncimea sapănmi de 6,01-8 m interspaţi' intre dulapi sub 0,05 m
2811236310108 D ~lic 50x200x3000 m pLsprijinirea buc 0.0053 0.0076 111• adăncmea săpăturii de 6,01-8 m interspaţii între dulapi de O,05-0,20'm
0.0053
sapaturilor 11-adăncimea sapaturii de 8,01-10 m interspaţii intre dulapi sub 0,05 m
J1 • adăncimea sapaturii de 8,01-10 m interspalii intre dulapi de 0,05-0,20 m
12811236827395/ Spraiţ metalic telescopic 0,08 MN (8tf) l=O,60- 1 buc 10.0035/0.00441 0.0052/
1,50 m
1- adâncimea săpaturii de 10,01-12 m interspalii intre dulapi sub 0,05 m
1·adâncimea sapaturii de 10,01-12 m interspaţii între dulapi de 0,05-0,20 m
Manoperă M1 • adâncimea sapanirii de 12,01-14 m interspaţl între dulapi sun 0,05 m,
71240100107001 Dulgher 1 ore 1 1.23 I 2.1 1.36 N1 • adâncimea sapaturii de 12,01-14 m interspaţij intre dulapi de 0,05-0,20 m
1 • adâncimea sapaturii de 14,01-16 m interspalii intre dulapi sub 0,05 m
TOTAL ore: 1.23 2.1 1.36
1~1• adâncimea sapăturii de 14,01-16 m interspalii intre dulapi de 0,05-0,20 m
01 - adâncimea săpaturii de 16,01-18 m interspaţii intre dulapi sub 0,05 m
R1 . adâncimea săpăturii de 16,01-18 m interspaţii între dulapi de 0,05-0,20 m

masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.

: i
CANTITĂŢI
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M
A1 I 81 I C1 I D1 I E1
Materiale . .

20 029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm 1 m3 10.001610.001310.001610.001310.0016


L=2,50 m S 8689 ."

128741458870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 1 kg 10.04851 0.03961 0.04851 0.03961 0.04851
x1000L34 S 2111
128112363101081 Dulap metalic 50x200x3000 1 buc 10.00761 0.00531 0.00761 0.00531 0.00761
m pt.sprijinirea sapaturilor

24 25
COD DENUMIRE RESURSA U.M !-----,
A1 1 81
CANTITATI

1 C1 1 01 I E1
.~_. =--T:T~-==- CANTITAŢ-I -------

00 ~ENUMIRER~_~ l1 ~~~~1 I

28112368274001 Spraiţ metalic telescopic 0,08 [buc 10.002710.002210.002710.002210.0027


MN (81t) L=1,50-2,SO m Manoperă

Manoperă I1J4010010700 1 Dulgher 1 orei 1.76 1 1.211 i


2. 81 1.49 1 2.4

7124010010700/ Dulgher/ ore 1 0..85 TOTAL ore 1.76 1.21 2.18. 1.49 _ 2.4
0.64 0.99 0.72 1.11 ~~-------------------- -

m
.~-_._-~~

-- TOTAL ore 0.85-


- 0.64 0.99 0.72 1.11 CANTITATI

[~M~
COD DENUMIRE RESURSA U.M -~
CANTITATI ~ ~ P1 01 R1
COD U.M -------- -- ~~-- -- --- - -
RES~RsA
F1 l' G1 I H1 / 11 I J1
Materiale

Materiale ~010102917685 Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2,SO m S 8689 m3 0.0019 0.0023 0.0019
2010102917685 ~U14145887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 kg 0.0624 0.0782 0.0624
L=2,SO m S Ş689 , . 2011236310108 Dulap metalic SOx200x3000 m pt.sprijinirea buc 0.00S3 0.0076 0.0053
/28741458870011 Cuie cu cap conic tip a14' 1 kg /0.0396/0.0594/0.0485/0.0594/0.04851 sapaturilor
x1000L34 S 2111 I~011236827400 1 Spraiţ meialic telescopic 0,08 MN (81t) L=1,SO- 1 buc 10.00351 0.00441 0.00351
/2811236310108/ Dulap metalic'50X2QOX3000 'buc/ 0.0053' 0.0076' 0.0053/ 0.0076/ 0.00531 2,SO m
m pt.sprijinirea sapaturilor Manoperă
/28112368274001 Spraiţ metalic telescopic,0,08 ./ bui: /0.002210.0034/0.0027/0.003410.00271 71240100107001 Dulgher 1 ore 1 1.64 2.65 I 1.79
MN (81t) L;=1,SO-2,50 m
TOTAL ore 1.64 2.65 1.79
'. Manoperă
7124010010700/ Dulgher / ore 1 0.81 1.36 0.98 1.6 1.1
TOTAL ore 0.81 1.36 TsF10

co~T·-:::~
0.98 1.6 1.1

CANTITĂTI
..
-~L: _~~UMIKI
: RESURSA U.M
K1 1 ·l1 / M1 '1 N1 I 01
Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici verticali si cadre
de lemn, cu interspatii intre dulapi de maximum 0,05 m,
la sapaturi de fundatie, in teren usor sau mijlociu
Materiale
2010102917685/ Dula
/ m3 10.001910.001610.0023' 0.0019 , 0.0023 A1 -lăţimea intre maluri până la 2,SO m adâncimea suprafeţei sprijinite de 0,00-4 m
i L=2,SO m S 8689
81 -lăţimea intre maluri până la 2,SO m adâncimea suprafeţei sprijinite de 4,01-8 m
1287414S8870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 e1 -lăţimea Între maluri peste 2,SO m adâncimea suprafeţei sprijinite de 0,00-4 m
kg 10.0594/ 0.0485/ 0.07821 0.06241 0.0782/
x100.0l34.S 2111 D1 -Iatrnea Între maluri peste 2,50 m adâncimea suprafeţei sprijinite de 4,01-8 m
128112363101081 Dulap metalic SOx200x3000 / buc / 0.0076/ 0.00S31 0.0076/ 0.00S3 , 0.0076 ,
. m pt.sprijinirea săpaturilor Se măsoară la metru patrat de suprafaţă sprijinita.
/2811236827400 / Spraiţ metalic telescopic 0,08
1 buc , 0.0034/ 0.00271 0.0044/ 0.003S/ 0.00441
MN (81t) L=1,SO-2,SO m

26
27
1
-~:_=L_~NUMIRE~SURsA I t Al[
UM
ANTITĂŢI

81 1 .C1Ţ?1j I
COD [ DENUMIRE
RESUR:--'

--.----
_.- - _.. _- u.~ CANT '

Materiale Materiale

20101029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L::2,50 m 1 m3 10.000610.000610.000610.0006 2010102904107 Dulap rasin cl.A gr=75mm L=4-6m 1=16-30cmS 942 m3 0.0154
S8689 2710403603798 Tabla constr.mecanice 2,0 x1000x2000 S 901 kg 0.9247
28752763115281 Scoabe din olel 1010116200303 Huila scop energ.mixta S 1931 kg 0.2495
kg 10.0554/ 0.0554/ 0.0663/ 0.0663/
12874145887001 Cuie cu eap cerne tip a1 4 x100 OL34
/ kg 0.0267 0.0267 0.0342 0.0347 Manoperă
S 2111
7124010010700 Dulgher ore 4.38
120101029011671 Manele de rasinoase L=2-6m d= 7- 1 m3 10.007410.007410.010910.01091
9310060019900 Muncitor necalificat ore 0.18
llcm S 1040
7221060021100 Forjor ore 0.17
128112363101081 Dulap metalic 50x200x3000 m 1 buc 10.00871 0.0087/ 0.00871 0.00871
pl.sprijinirea sapaturilor TOTAL ore 4.73
I Manoperă
17124010010700/ Dulgher Iare / 3.69 I 4.33 I 4.07 I 5.34
TsF12A
TOTAL ore 3.69 4.33 4.07 5.34

Cadre din lemn de rasinoase, pentru sprijinirea


peretilor de palplanse
TsF11A

Sprijiniri la peretii sapaturilor de fundatii, executate cu


palplanse de lemn batute manual, pe masura avansarii uprlnde:
sapaturii • oonfeclionarea, montarea şi demontarea cadrelor.

Cuprinde:
- pregatirea palplanşelor şi echipa rea lor cu saboţi şi braţari
-I
90 masoara la metru cub de lernnărie pusa În opera.

COD
--
---------
DENUMIRERESURSA
----_._------_._-------_ ..
U.M
_--- ...
CANT

- baterea palplanşelor cu mijloace manuale Materiale


- retezarea palplanşelor dupa batere
- scoaterea palplanşelor şi slivuirea. "()101029012081' Piloti brad constr.cal.a L=10 10-12m d.cap subt=14-21cm m3/-O.1089
Nu cuprinde executarea, montarea şi demontarea cadrelor de sprijinire a pereţilor de palplanşe 11'(6276311528 Scoabe din oţel . 1 kg 1.9305
(TSF12A). Manoperă
Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.
(1240100107001 Dulgher / ore' 13.99

.. -_._--- TOTAL ore 13.99

28 '''1
CANT
o DENUMIRE RESURSA U.M
E1 F1
TsF13
tlf41468 l7001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 kg 0.0089 0.004
Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la 11101029 17685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,SOm S 8689 m3 0.0026 0.0013
sapaturi executate in spatii limitate, pentru linii Il Hl1029' J0888 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S m3 0.0022 0.0018
electrice de inalta tensiune 4342
Manoperă
A 1 -lăţimea între maluri sub 1,5 m interspaţii între dulapi de 0,20-0,60 m
B1 -lătimea între maluri sub 1,S m interspaţii între dulapi de 0,61-1 m ,137010011S001 Electrician 1 ore I 0.68 I 0.58
C1 -lăţimea între maluri de la 1,51-2,SOm interspaţii între dulapi de 0,20-0,60 m TOTAL ore 0.68 0.S8
D1 -lăţimea între maluri de la 1,S1-2,SOm interspaţii între dulapi de 0,61-1 m
E1 -lăţimea între maluri peste 2,SOm interspaţii între dulapi de 0,20-0,60 m
F1-laţimea între maluri peste 2,SOm interspaţii între dulapi de 0,61-1 m
TsF14
Se măsoară la metru patrat de suprafaţă sprijinita.
Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag verticali, ascutiti la
--_ _---
..
un capat si cadre de lemn, la sapaturi de fundatie,
CANTITAŢI pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune,
CO;! DENIUMIRE RESURSA U.M
I-I--~ A1 I B1 I C1 1 01
executate cu interspatiile intre dulapi de maximum 0,05
m, in teren usor sau mijlociu, pana la adancimea de 8 m
Materiale si latimea intre maluri de:
281123682739S1 Sprait metali c telescopic 0,08 MN (81t) 1 buc 10.001810.00181 - -
1
L=0,60-1,50 m A1-de1-2,SOm
128741458870011 Cuie cu capconictipa14 x1000L34 1 kg 10.00891 0.00410.00891 0.0041 B1 - peste 2,SOm
S 2111
1201010291768s1 Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2,SOm 1 rri3 10.002610.001310.002610.00131 Se masoara la metru pătrat de suprafaţa sprijinită.
S 8689
128112368274001 Spraiţ metalic telescopic 0,08 MN (81t) 1 buc 1 - 1 - 10.001810.00181 CANT
COD DENUMIRE RESURSA U.M
L=1 ,SO-2,50m
A1 B1
Manoperă
-
Materiale
71370100115001 Electrician 1 ore 1 0.3 0.2 I 0.48 I 0.36 287414S887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 kg 0.0168 0.0248
TOTAL ore 0.3
-.- 0.2 0.48 0.36
~-,-
- 2875276311528 Scoabe din oţel kg 0.0297 0.0376
2010102917685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,SOm S 8689 m3 0.0092 0.0092
CANT
DENUMIRE RESURSA
, ~~
U.M
E1 I F1
2010102901167 Manele de rasinoase L=2-6m d= 7-11cm S 1040 m3 0.0026 0,0064
Manoperă
Materiale
2875276:i115281 S coabe din oţel
7137010011S001 Electrician I ore I 4.1 I 5.68
1 kg 10.00691 0.0059

30 . 31
I"-=~:'-I CANT

L~._ DENUMIRE RESURSA U.M I----T---!


I A1 I 81 I
CAPITOLUL Ts G
CURĂŢIREA TERENULUI

TOTAL ore 4.1 5.68


••oneralltăţi

1. Conţinutul capitolului

1.1. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru lucrari de


plllllntlre a terenului (amprizei) pe care urmează să se execute lucrările de
uuunumente.
1.1.1. Lucrările de pregătire a terenului sunt arătate În articolele din
II imt capitol. fiind indicate pentru fiecare normă de deviz În cuprinsul
fl,,(~nrul articol, cu următoarele precizări:
- prin "zona de lucru" se înţelege ampriza lucrărilor de terasamente
inclusiv terenul alăturat amprizei necesar executarii
terasamentelor;
- prin "cioată" se înţelege partea din tulpină Împreună cu rădăcinile
ei, rămase după tăierea arborelui.

2. Conţinutul normelor

Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de


1lllJlorlale, manoperă şi ore de utilaj, stabilite pentru fiecare normă În funcţie
10 operaţiunile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În
!1()nţlnutul fiecărui articol.

2.1. Consumurile specifice de materiale


Consum urile specifice de materiale cuprind numai consum urile de
plozivi prevăzute În normele din articolele Ts G 12 şi Ts G 13.

2.2. Consumurile specifice de manoperă sunt stabilite pentru


fiecare normă În funcţie de operaţiunile de lucru arătate la fiecare articol.

2.3. Consumurile specifice de ore utilaj


Aceste consumuri sunt stabilite pentru fiecare normă pe baza
rmelor de timp departamentale În funcţie de operaţiunile de lucru arătate
10 articolele respective, cuprinzând montarea şi demontarea echipamentului,
IImentarea şi pornirea motorului, deplasarea la şi de la locul de parcare la
locul de lucru şi întreţinerea utilajului.

32 33
3. Condiţii de măsurare a lucrărilor TsG01A

3.1. Unitătile de măsură sunt stabilite pe 100 metri pătraţi, pe hectar,


pe bucată sau 100 (200) bucăţi, aşa cum se arată la fiecare articol. Degajarea terenului de frunze si crengi, strangerea in
3.2. Cantităţile de lucrări se vor stabili pentru fiecare normă În cadrul gramezi si arderea lor supravegheata
articolelor privind felul lucrărilor de executat.

4. Clasificarea principalelor specii lemnoase pe esenţe:


Il maaoerala 100 metri patraţisuprafaţacurăţată.
4.1. Esenţă moale: bradul, molidul, pinul, laricele, salcia, plopul, aninul
, răchita, zălogul.
CANT
4.2. Esenţă tare: stejarul, fagul, carpenul, gorunul, mesteacănul,
DENUMIRE RESURSA U.M
paltinul, frasinul, ulmul, teiul, arţarul, mojdreanul, tisa, cârniţa, păducelul, COD
cerul, părul, sângerul, alunul, chiparosul de baltă .
..
100600199001 Muncitornecalificat 1 ore 11.62
NOTĂ: Răspândirea principalelor specii lemnoase după orografia
terenurilor pe zone: TOTAL ore 1.62
1. Zona terenurilor de baltă şi luncă, unde predomină salcia, zălogul,
aninul negru, chiparosul de baltă, plopul, răchita.
2. Zona terenurilor de şes sau terase cu pante până la 20, unde
predomină: cătina aibă, aninul, ~ul, plopul, plopul tremurător, pinul TsG02A
silvestru.
3. Zona terenurilor deluroase, pante abrupte, versanţi, ravene unde
Curatarea terenului de iarba si buruieni
predomină arbuştii şi tufişurile de gorun, teiul, frasinul, paltinul, arţarul,
mojdreanul, lemnul câinesc, sângerul, părul, ulmul, cornul, păducelul, cerul
şi stejarul.
4. Zona terenurilor de podişuri, montane, unde predomină:
mesteacănul, fagul, bradul, molidul, pinul.
uprlnde:
• saparearnanuaă a pămăntuui vegetalpe o adâncimede 5 cm, strângereaÎn gramezi,
noarcareaÎn roabaşi evacuareamaterialelorrezultatein afarazoneide lucru pănăla distanţade
10 m.
O masoarala 100 metripatraţisuprafaţacurăţată.

CANT
DENUMIRE RESURSA U.MI--
COD

Manoperă

93100600199001 Muncitornecalificat 1 ore 16.58


TOTAL ore 6.58

35
TsG03 TsG04

Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor 5-1500, a


tufis uri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm, suprafetelor de tufis uri sau arbusti cu diametrul de
inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, pana la 10 cm, inclusiv Imptnqerea materialului lemnos
in afara sau in zona lucrarilor in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurile si
arbustii fiind de esente:
A 1 - fara scoaterea rădăcini
81 - cu scoaterea rădăcini
fi I . raşlnoase
Cl - pentru suprafeţe mai mici de 500 rnp, fără scoaterea rădăcini
01 - cu scoaterea rădăcinilor pentru suprafeţe mai mici de 500 mp.
111· foloase
/~

Cuprinde: fi masoara la hectar de suprafaţă defrişată.


. pentru varianta Al
- tăierea cu mijloace manuale a tufişurilor. arbuştilor şi arborilor subţiri cu diam. până la 10 cm
- transportul materialului refractat, prin purtarea directă pănă la distanţa de 20 m şi aranjarea În
grămezi
pentru varianta 81
- operaţiile de la Al
c:1= DENUMIRE
REWR~

Utilaje
-lU-_M--' __ ..L--1

Echipament defrişator pt.tractor pe şenile. peste 110 cp J;j0re 1.97 3.9


- scoaterea radacinilor rlmass În pamânt cu mijloace manuale şi arajarea În grămezi Tractor pe şenile 150 cp cu remorca ore 1.97 3.9
pentru varianta Cl _._------.
- operaţiile de la Al
pentru varianta 01
- operaţiile de la 01 TsG05
Se masoara la 100 metri pătraţi.
Doborarea manuala a arborilor de rasinoase si foi oase,
inclusiv transportarea manuala a materialului in
_'-_C~OD-_-_]~~~-_-_~D~~NUM-_'-_R_E_R~_S_U_RS_Ă U.M f CANTITĂŢI gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de
r f .--1
A1 esente:
01
Manoperă
Inoase arborii având diametrul de 10 30 cm
9310060019900/ Muncitor necalificat 1 ore /10.26112.77115.25/19
-----_ ~._--_.__ .
.... __ .._._-----,~-----------
TOTAL ore 10.26 12.77 15.25 19
Inoase arborii având diametrul de 31 50 cm
Inoase arborii având diametrul peste 50 cm
IJ I foloase tari şi brad arborii având diametrul de 10...30 cm
I 1 foloase tari şi brad arborii având diametrul de 31...50 cm
1'1 roloase tari şi brad arborii având diametrul peste 50 cm
n1 • fol09se moi arborii având diametrul de 10...30 cm
111 ' foloHsa moi arborII având diametrul de 31...50 cm
11 rOl0080moi arborii având dlametrul peste 50 cm

36 '1
15G06
Cuprinde:
- degaja rea terenului pe direcţia de doborâre a arborelui
Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase
- executarea tapei, taierea tulpinei din partea opusa tapei şi doborârea arborelui
(exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea
- taierea crengilor, a vârfurilor, transportarea prin purtare manuala. depozitarea.lor in grămezi
materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona
- secţionarea trunchiului, cojirea şi olărilul parţilor secţionate (buştenilor) lucrarilor, transportarea facandu-se:
- indepartarea buşlenilor prin corhanire, inclusiv stivuirea
- ascuţirea sculelor şi purtarea lor de la un arbore laallul.
1 prin purtare manuală diametrul cioatelor sau radăcinilor de 10...30 cm
Se măsoară la bucata.
111 prin purtare manuală diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm
T-----, ----------------~--- I I prin purtare manuelă diametrul cioatelor sau radăcinilor de 51 ...10 cm

COD L DENUMIRE RESURSA


U.M

~A1
CANTITĂTI
E1
1) I prin purtare manuală
1 I prin tractare,
diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm
diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 10 30 cm
11 prin tractare, diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 31 50 cm
Manoperă I prin tractare, diametrul cioatelor sau rădacinilor de 51 70 cm
8141260100100 Fasonator ore 0.9 2.12 4.44 0.35 1.01 III • prin tractare, dia metrul cioatelor sau radăciniior peste 70 cm
6141120100300 Stivuitor ore 0.19 0.74 1.8 0.16 0.64
7112020030100 Specialisl ore 0.44 1.05 2.19 0.36 1.01 ."prlnde:
ooterea cioatelor sau a rădăcinilor cu mijloace manuale (târnăcop, ranga, topor etc.)
7422090100200 Corhonitor ore 0.35 0.99 2.24 0.54 1.78 losplcarea buturugilor şi secţionarea rădăcmllor cu mijloace manuale,)n vederea transportului
TOTAL
- .-- ore
--- 1.88 4.9 10.67 1.41 4.44 (vm, 1\1...01)
Imnsportarea materialului prin purtare manuală (var. A1 ..D'l]
CANTITĂŢI transportarea materialului prin tragere cu tractorul pănă la 50 m (var ELH1)
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M
F1 G1 H1 11 măsoară la bucata.

Manoperă L CANTITATI
8141260100100 Fasonator ore 1.83 0.29 0.84 1.2 DENUMIRE RESURSA
U.M i 1
COD A1
6141120100300 Stivuitor ore 1.49 0.13 0.55 0.98
7112020030100 Specialist ore 1.84 0.29 0.84 1.21 Manoperă

7422090100200 Corhonitor ore 4.3 0.44 1.51 2.59 ore \ 0.25 \ 0.94 \ 1.7 \ 3.09 \ 0.02
141260100100 \ Fasonator
ore 0.87 2.73 5.27 8.5 0.63
TOTAL ore 9.46 1.15 3.74 5.98 310060019900 Muncitor necalificat \
TOTAL ore 1.12 3.67 6.97 11.59 0.65
NOTA: Utilaje
- se rocomandă doborârea arborilor cu ferăstrăul mecanic
- se aplica În terenuri cu panta pănă la 30 grade şi cu un număr de.sub 50 arbori la hectar 3410440005604\ Tr~ctor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)
LoreLJ~LJ~
- pentru alte condiţii de lucru, se vor aplica normele de muncă existente În exploatările forestiere.

39
38
~_._--------1------------ .._I. -~
+l ..
COD
--.~.-

DENUMIRERESURSA U.M
CANTITAŢI

F11 G1 r H1
COD DENUMIRERESURSA U.M A1~D1lE1
CANTiTATI

_. __ ..- --_._----
Manoperă
Man operă

8141260100100 I Fasonator I ore 10.0710.1210.22 11141260100100 \ Fasonator ore \ 0.28 \ 1.04 \ 2.15 \ 3.79 \ 0.02
\ ore 2.57 4.74 9.58 13.39 2.28
9310060019900 Muncitor necalificat ore 1.71 3.42 5.14 1310060019900 I Muncitor necalificat
TOTAL ore 2.85 5.78 11.73 17.18 2.3
TOTAL ore 1.78 3.54 5.36
I Utilaje
Utilaje \

J-=.J_-_~
~00056041

NOTĂ:
Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)

- se recomanda - transportarea materialului prin tractare


0.22
"410440005604\

. COD
Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) ~_-

I DENUMIRERESURSA
E U.M
CANTITAT'
-F'1lG1 [ti1

- scoaterea rnanuală a cioatelor se aplica pe suprafeţe mici, izolate sau justificat, unde nu pot fi Manoperă
folosite mijloace mecanice.
8141260100100\ Fasonator ore \ 0.09 \ 0.17 \ 0.3
TsG07 ore 3.42 6.84 8.55
9310060019900 Muncitor necalificat \
TOTAL ore 3.51 7.01 8.85
Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foi oase
tari si de brad si transportarea materialului lemnos in Utilaje \
depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportul
3410440005604\ Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) ~~
facandu-se:

A 1 - prin purtare manuală diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 10 ...30 cm NOTA


_se recomandă transportarea materialului prin tractare.
81 - prin purtare manual a diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm
• scoaterea manuală a cioatelor se aplică pe suprafeţe mici, izolate sau justificat, unde nu pot fi
C1 - prin purtare manuală diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 51 ...70 cm
folosite mijloace mecanice.
01 - prin purtare rnanuală diametrul cioatelor sau rădăcinilor peste 70 cm
E1 - prin tractare diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 10 30 cm
F1 - prin traclare dia metrul cioatelor sau rădacinilor de 31 50 cm
G1 - prin traclare dia metrul cioatelor sau rădăcinilor de 51...70 cm
H1 - prin traclare diametrul cioatelor sau rădăcinilor peste 70 cm

Cuprinde:
- scoaterea cioatelor sau a rădăcinilor cu mijloace manuale (târnăcop, rangă, topor etc.)
- despicarea buturugilor şi secţionarea rădăcinilor cu mijloace manuale, În vederea transportului
- transportarea materialului prin purtare manuală
- transportarea materialului prin tragere cu tractorul până la 50 m.
Se măsoară la bucată.

40 41
II ror.8traul mecanic a arborilor de
, '010 ••80 tari si foioase moi, inclusiv
manuala a materialului lemnos in
=r=
O ~ENUMIRERESURSA ···----~t--
Uti/aie
.
U.M ~-~.
Al
---
Bl
CANTITATI-

Cl
----
01 E1
-

- u In zona lucrari/or, arborii fiind de 10007608/ Fierăstrău mecanic cu lanl de 2,2 I ore / 0.096/ 0.182/ 0.373/ 0.119/ 0.28S
esente: kw ;3 cp (Drujba)

A1 - raşinoase arborii având diametrul de 10 30 cm CANTITAŢI


81 - raşinoase arborii având dia metrul de 31 50 crn COD DENUMIRERESURSA U.M ::-1~
Cl - raşinoase arborii având diametrul peste 50 crn ~ F1 G~~~
._--------~~-~
Dl - foioas.e tari şi bradul arborii având diametrul de 10 30 cm Manoperă
El - foioase tari şi bradul arborii având diametrul de 31 50 cm
Stivuitor ore 1.49 0.13 0.55 0.98
Fl - foioase tari şi bradul arborii având dia metrul peste 50 cm
Gl - foioase moi arborii având diametrul de 10...30 cm Fasonator ore 1.83 0.33 0.81 1.11 r-
H 1 - foi oase moi arborii având diametrul de 31.. 50 em Corhonitor ore 4.3 0.44 1.51 2.59
11- foioase moi arborii având dia metrul peste 50 cm
TOTAL ore 7.62 0.9 2.87 4.68

Cuprinde: Utilaie I
- degajarea terenului pe direcţia de doborâre a arborelui :270007608/ Fierasuau mecanic cu lanţ de 2,2 kw ;3 cp / ore 10.5641 0.112/ 0.2451 0.322
(Drujba)
- executarea mecanica a tapei, scoaterea tapei cu toporul, taierea mecanica din partea opusa
tapei, baterea penelor, urmarirea caderii arborelui
- taierea manuala a crengilor, mecanica a vârfuri/or, transportarea prin purtare manuală şi
NOTA:
depozilarea lor În graămezi şi sectionarea mecanică a trunchiurilor, cojirea manuală şi olăritul pliCă in terenuri cu panta până la 30 grade şi cu un număr de sub 50 arbori la hectar.
părţilor secţionate (buştenilor) pnntru alte conditii de lucru, se vor aplica normele de muncă din exploatările forestiere.
- indepartarea buşteni/or prin corhănire, inclusiv stivuirea
- alimentarea motoru/ui, ascufirea şi Întreţinerea fierastrau/ui
TsG09
- ascuţirea unelte/or de mâna şi purtarea lor de la uri arbore la altul.
Se masoara la bucată.
Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau
de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500,
COD numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al
DENUMIRE RESURSA CANTlTAŢI
U.M acestora fiind de:

Manoperă
A1 I 1
81 C1 j 01 J E1
/1.1- până la 200 buc. Ia ha diematrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) până la 40 cm
"41120 1003001Sti",;""
8141260100100
7422090100200
Fasonator
Corhonitnr
IV'. I
ore
019/
1.09
074
2.37
1'84.98 I 016/ 064
0.42 1.03
131- pănă la 200 buc. Ia ha diemat,rul mediu al cioatelor (rădăcinilor) peste 40 cm
el - peste 200 buc.la ha diematrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) până la 40 cm
Dl - peste 200 buc. Ia ha diematrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) peste 40 cm

orAL ore 1.63 4.1 Cuprinde:


9.03 1.12 3.44
• scoaterea cioatelor (radacinilor)
• curaţarea terenului de rulare (resturi de cioate sau de rădăcini)
42
43
- inlaturarea unormici defectuni ale tractorului
Se măsoară la hectar. ' TsG11

Scarificarea mecanica a terenului defrisat, pana la


COD CANTITAŢI adancimea de 0,50 m, cuprinzand doua treceri
DENUMIRERESURSĂ U.M perpendiculare intre ele, adunarea manuala in gramezi
1------'
A1 I 81 I C1 I D1 a materialului lemnos si incarcarea lui in remorca, in
Utilaje teren cu:
29552700076151 Frhin:.mont defrişator pt.tractor pe şenile,
1 ore 112.69117,13115.23122.52
peste 110 cp A1 - până la 100 buc rădăcini pe hectar.
29 B1 - peste 100 buc rădăcini pe hectar.
1 525000056141Tractor pe şenile 150 cp cu remorca~ ore 112.69117.13115.23122.521

Cuprinde:
• scarificarea mecanică a terenului defrişat
Ts(;10 - dezgolirea şi retezarea cu toporul a rădăcinilor prinse in teren
- adunarea resturilor de materiallemnos in grămezi şi incărcarea lor in remorcă.
SCOIIterea cioatelor de foioase tari si brad, cu defrisator Se măsoară la hectar
mOl)tat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si
diametrul mediu ale acestora fiind de:

A 1 - până la 200 blJc la ha diametrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) până la 40 cm


COD] DENUMIRERESURSA U.M
CANT

A1 1 B1
81 - până la 200 blJc la ha diametrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) peste 40 cm Manoperă
el - peste 200 buc la ha diametrul mediu al cioatelor (radăcinilor) până la 40 cm
01 - peste 200 buc la ha diametrul mediu al cioatelor (rădacinilor) peste 40 cm 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 113.34114.36
TOTAL ore 13.34 14.36
Cuprinde:
Utilaje
- scoaterea cioatel()r (rădăcinilor)
- curaţarea terenul\ji de rulare (resturi de cioate sau de radacini)
Se măsoară la hectar.
2955270007614 Echipament scarificator pe tractor pe şenile peste 110 cp
2952500005614 Tractor pe şenile 150 cp cu remorcă
--------------
~
1 ore
6.3g
6.3 I 7.871

COD CANTlTAŢI
DENUMIRERESURSA U,M TsG12
-----._-- '--._---_
.. .. .•.
, _-_._----- Al I B1 I C1 1 01
Utilai!! Dezradacinarea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul)
2952500005614/ Tractor pe şenile 150 cp cu remorca sau foi oase moi, cu explozibil, diametrul cioatelor
1 ore 114.54/19.51/17.59125.88
2955270007615 Ef'hiM~nnl "'~••:_~.___ , • . "
deasupra terenului fiind de:

- . ~~st~e~1~10~c~p _
Al- până la 40 cm
81 - peste 40 cm

44 45
Cuprinde: • transportarea materialelor şi a explozibilului la locul de exploatare prin purtare directa
- executarea gaurilor folosind hârleţe speciale şi târnăcop • pregatirea explozibilului şi pregatirea materialului de aprindere
- preluarea explozibilului şi a altor materiale la punctul de lucru • introducerea explozibilului, amorsarea şi burarea
- transportul materialelor şi a explozibilului la locul de explodare prin purtare directa • explodarea, inclusiv retragerea din zonă
- pregatirea explozibilului şi pregatirea materialului de aprindere • reintrarea in zona şi verificarea zonei În care s-a produs explozia
- introducerea explozibilului, amorsarea şi burarea • strângerea materialului lemnos in grămezi
- explodarea, inclusiv retragerea din zona Se masoara la bucată cioata dezradăcinată.
- reintrarea in zona şi verificarea zonei in care s=a produs explozia
- strângerea materialului lemnos În gramezi
Se masoara la bucată cioară cezrădăcinată I~TITĂTI

____ o

. ~-_._------
I COD I DENUMIRERESURSA~~·.~~~I~~ Cl
CANT Materiale
COD DENUMIRERESURSA U.M
A1 81 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 buc 1 1 2
Materiale 2461117317256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g kg 0.396 0.594 1.584
2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 buc 1 1 2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) m 0.99 1.188 1.485
2461117317256 Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 g kg 0.396 0.594 Manoperă
2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) m 0.99 0.99 7112020030100 1Artificier ore 1 0.181 0.21 0.35
Manoperă 9310060019900 Muncitor necal ificat 1 ore 0.82 1.34 2.19
7112020030100 I Artificier I ore I 0.181 0.24
TOT AL ore 1 1.54 2.54
9310060019900 Muncitor necalificat ore' 0.86 1.19
TOTAL ore 1.04 1.43
TsG14

Cosirea vegetatiei
TsG13

fi 1 • vegetaţie ierboasă
Dezradacinarea cioatelor de foioase tari si de brad, cu 1 • vegetaţie acvanca (papură, stuf etc.) În teren care s-a uscat
explozibil, diametrul cioatelor deasupra terenului fiind
'1 • vegetaţie acvatlcă (papura, stuf etc.) in teren cu apă
de:

uprlnde:
A1 - 20-30 cm
oslrea şi scoaterea vegetaţiei in afara zonei
B1 - 31-60 cm
masoara la 100 metri pătraţi suprafaţa cosita
C1 - peste 60 cm

Cuprinde:
- executarea gaurilor folosind hârleţe speciale şi trâmăcop
- preluarea explozibilului şi a altor materiale la punctul de lucru

46 01'1
TsG16
CANTITĂŢI
COD DENUMIRE RESURSA U.M
---------,- ._-
A1 I B1 I C.1 Scarificarea mecanica a solului pe doua sensuri
Manoperă perpendiculare, in terenuri:

71290200128001 Peisagist-floricultor 1 ore 10.6210.8212.04


A 1 - neaccidentate
TOTAL ore 0.62 0.82 2.04 1 - accidentate.

Cuprinde:
TsG15 • scarificarea terenului pe două sensuri perpendiculare
e măsoară la hectar de arie scarificata.

Tararea in depozit a arborilor sau cioatelor izolate, pana


la distanta de 150 m, cu sufa sau troliul, montate pe
tractor S-1500, in terenuri: I• COD J DENUMIRE RESURSA 1 U:M
CANT

A 1 - neaccidentate Utilaje
B 1 - accidentate 2955270007614\ Echipament scarificator pe tractor pe şenile peste 110 cp
2952500005614 Tractor PP. sp.nilp. 1fiO r.n r.1I rP-mnrr.fl
Cuprinde:
- apropierea tractorului de material
-legarea şufei sau a troliului
- tivirea pe o distanţă până la 150 m TsG17
- tragerea materialului in depozit
- revenirea fără sarcină. Scoaterea cu defrisator montat pe tractorul S-1500, de
Se măsoară la bucată arbore sau cioată izolată. pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avand

ca
-D -ro DENUMIRE RESURSA U.M
CANT

I 81 A1 - până la 40 cm
diametrele:

I A1 91 - de la 41 cm la 70 cm
Manoperă C 1 - de la 71 cm la 100 cm
01 - peste 100 cm
7422090 100200 1 Corhonitor Iare 1 0.57 1 0.64
TOTAL ore 0.57 0.64
Cuprinde:
Utilaje - apropierea de arbore, concomitent cu alinierea echipamentului pe centrul rădăcinei
29525000056141 Tractor pe şenile 150 cp cu remorcă 0.322 - ruperea rădăcinilor laterale prin una sau mai multe treceri (pentru diametrul peste 60 cm)
- dezradăclnarea şi scoaterea propriu-zisa. concomitent cu impingerea şi indepărtarea
- deplasarea succesive de la arbore la arbore.
Se masoara la 100 buc arbori.

48 49
TsG19

__ COD_J _ DENUMIRE RESURsA


U.M I
""
I I I -1I
. Al Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului
Utilaje defrisat sau a cioatelor, in terenuri:

2955270007615/ Echipament defrişator pt.tractor pe şenile, / ore 11.8816.2919.21 111.01


1 do luncă la distanţa de 150 m cu defrişetor montat pe tractor S-1500
peste 110 cp
III neaccidentate, pe distanţa medie de 50 m, cu buldozer pe şenile S-1500
/2952500005614/ Tractor pe şenile 150 cp cu remorca /~~ ,.1 occldentate, pe distanţa medie de 50 m, cu buldozer pe şenile S-1500

('llprlnde:
TsG18 II1plngerea până la distanţa de 150 m a materialului lemnos rezultat din defrişare, de la mijlocul
rA~lolln depozit, la varianta Al
rovenire fără sarcină, prin mers inapoi până În mijlocul fâşiei la varianta Al
Scoaterea cu defrisator montat pe tractor 5-1500, de pe
terenurile nisipoase, a arborilor taiati in scaun, avand vocuarea cioatelor la distanţa medie de 50 m, la variantele Bl şi el.
diametrele: II masoara la hectar.

,
CANTITATI
Al - până la 40 cm
U.M
Bl-dela41 cm la 70 cm
-CDD DENUMIRE RESURSA
A1 I 81 I Cl
Cl - de la 71 cm la 100 cm I
01 - peste 100 cm

1\"52 ore \
Cuprinde: \ ore
\ tcnlp
- apropierea de arbore, concomitent cu alinierea echipamentului pe centrul radăcinii
110 cp
- ruperea radăcinilor laterale prin una sau mai multe treceri (pentru diametrul peste 60 cm)
- dezracăcinarea şi scoaterea propriu-zisă concomitent cu impingerea şi îndepărtarea 129525~00056141 Tractor pe şenile 150 cp cu remorca ~ - I - 1
- deplasarea succesiva de la arbore la arbore.
Se măsoară la 100 buc arbori.
TsG20

CANTITĂŢI
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M
Executarea araturii la adancimea de 25-28 cm, dupa
Al 1 81 1 Cl 1 01
defrisare, cu plugul cu 2 trupite, cuplat la tractorul
Utilaje rutier, in terenuri:
29552700076151 Ech iament defrişator pt.tractor pe şenile, peste 1 ore 11.715.65 i 8.2819.9
110 cp Al - fara de nivelari naturale
129525000056141 Tractor pe şenile 150cp'cu remorca I~ 81 - cu denivelărl naturale (privale, gropi etc).

Cuprinde:
• aşezarea utilajului in poziţie de lucru
• aratul propriu-zis

50 51
TsG22
- reglarea adâncimii pe parcurs
- indepartarea radacinilor ascunse
- intoarcerea utilajului la capete. Comasatea depozitelor de resturi lemnoase (provenite
Se masoara la hectar. di n defrisare) cu o formatie cu 4 buldozere pe senile S-
1500, in fazele:
-- -------_. ..._-_. __ .:.. __ ._- -_. ..

CANT
COD DENUMIRERESURSĂ U.M
MI 81
1fera I
111.laza II
Utilaje nI • faza III
29321100044061 Plug lip Prp2-35 cu tracI mecanica cu trupiţe Irac.U 65 1 ore 176110.91
t)lIprlnde:
l' HI.R I _arderea 1 (parţială) a resturilollemnoase, cu diametrul mai mic de 4 cm
rnasarea depozitului de la 20 m la~mela 12 m lăţime
TsG21A 1 JWl \1 - arderea 2 a resturilor lemnoase
Illlmasarea de la 12 m lăţime la 6 m lâtime
IIlZa 111_adunarea (strângerea propriu·zisă)in gramezi a resturilor lemnoase de la 6 m lăţime la 2
Transportarea la distanta de pana la 500 m, cu tractorul
rutier tip forestier, cu remorca de 3 tone, a resturilor IlIlo\lme
lemnoase adunate de pe suprafete defrisate vntorificarea resturilor fie prin mangalizare, fie sub formă de cenuşă ca îngrăşământ
Ungereafocului. .
II masoară la hectar al depozitului iniţial.

Cuprinde:
- apropierea utilajului de grămezile lemnoase
c~o DENUMI~~-R-ES-U-RS-A---1 U.M I__ A1
~-JAN-TI!-j-TI-Î
81 C1'
'---- -.------------ J _.._ --
- deplasarea de la o grămada la alta
- transportul pănă la depozit Utilaje
- staţionarea la descarcare Iare
221000355~ Buldozer pe şenile 81-180 cp
- revenirea cu remorca goala.
Se masoara la hectar.

___
coo= DENUM'RE
RESURsA

Utilaje
t:C
341044~05605l!ractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t ~i

52
2. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea
CAPITOLUL Ts H motor din acest capitol
AMENAJĂRI PELUZE, PLANTĂRI ŞI TRANSPLANTĂRI,
ALEI, TERENURI DE JOC PENTRU COPII, TERENURI DE SPORT ŞI La elaborarea normelor de deviz din acest capitol s-a ţinut seama de
STÂNCĂRIE ORNAMENTALĂ Illtllntoarele condiţii tehnice speciale:
2.1. Extragerea pământului vegetal se face cu atenţie pentru păstrarea
hucturi' acestuia şi a tuturor calităţilor necesare unui pat germinativ şi după
Generalităţi Iurnere. ,
2.2. După aşternerea pământului vegetal sau mobilizarea solului, se
n/(ocută de obicei nivelarea cu mărunţire fină, care are ca scop să aducă
1. Conţinutul capitolului olul într-un grad de structură şi afânare apropiat de cel necesar pentru un
pili germinativ. Lucrarea de finisare a suprafeţelor după nivelare, se face
totdeauna înaintea Însămânţării gazonului, brăzduirii sau plantării de flori,
1.1. Capitolul de faţă cuprinde norme de deviz pentru lucrările privind
tlxocutându-se numai de muncitori cu calificare superioară.
amenajarea peluzelor, plantări şi transplantări, terenuri de joc pentru copii,
2.3. La executarea lucrărilor de plantări şi transplantăi-i se va ţine
terenuri de sport şi stâncărie ornamentală, astfel:
oarna de păstrarea structurii solului, separarea pământului vegetal de cel
- pregătirea terenului (degaja rea de diferite materiale, defrişări, teril, În vederea utilizării lui ulterioare precum şi măsurile obligatorii ce
extragerea pământului vegetal, mobilizarea solului, lucrări de trebuie luate la extragerea, ambalarea, transportul şi replantarea materialului
nivelare şi finisare, aşternere de pământ vegetal);
Jondrologic.
-. înierbarea terenului În scopuri decorative sau de consolidare; 2.4. La elaborarea normelor de deviz privind amenajarea aleilor,
însămânţarea gazonului şi a ierburilor perene, brăzduiri etc.; terenurilor de joc pentru copii, terenuri de sport şi stâncărie ornamentală, s-a
lucrări auxiliare necesare pentru realizarea în bune condiţiuni a Iinut seama de tehnologiile actuale specifice, folosite la lucrările prevăzute În
lucrărilor de înierbare şi pentru întreţinerea lor până la predarea cest capitol.
către beneficiar;
În cazul executării terenurilor de sport din materiale elastice - mixturi
- udatul terenului, administrarea îngrăşămintelor organice şi. cauciucate s-au avut În vedere condiţiile specifice de punere În operă a
chimice;
cestora, a căror temperatură este de 60-96 C.
- cosi rea sau tunderea ierbii etc.;
- realizarea lucrărilor de plantaţii de arbori şi arbuşti ornamentali în 3. Conţinutul normelor
spatii verzi (săparea gropilor de diferite dimensiuni precum şi a
şanţului de gard viu, extragerea arborilor şi arbuştilor cu balot de Normele de deviz din acest capitol cuprind toate consumurile specifice
pământ la rădăcină sau fără, planta rea lor în gropi gata făcute sau de materiale, manoperă şi ore utilaj pentru executarea unei unităţi de lucrare
În şanţ pentru gard viu);
În conditiile definite prin textul normelor respective, cu respectarea
lucrări de protejarea plantaţiilor (udatul, Învelirea trunchiului cu normativelor şi prescripţiilor tehnice În vigoare În condiţiile unei organizări
funii din trestie cu apărători);
raţionale a şantierelor şi punctelor de lucru.
lucrări de plantări de flori şi plante perene;
- lucrări de combaterea bolilor şi dăunătorilor; 3.1. Consumurile specifice de materiale pentru lucrările din acest
- lucrări privind amenajarea aleilor de parc şi terenurilor de joc capitol cuprind atât cantităţile de materiale care intră efectiv În operă, cât şi
pentru copii, executarea terenurilor de sport şi a pistelor de pierderile tehnologice şi netehnologice din timpul manipulărilor,
atletism precum şi a stâncăriei ornamentale. transporturilor şi depozitărilor.
1.2. Normele de deviz pentru lucrările de defrişări şi tăieri sau doborâri
de arbori din acest capitol se aplică numai În ipoteza Intălnirii acestora cu 3.2. Consum urile specifice de manoperă cuprind pe lângă lucrările
caracter izolat În ansamblul lucrărilor de amenajări de spaţii verzi. precizate prin textul normelor respective şi următoarele operaţii:
1.3. Doborârea arborilor prevăzută În prezentul capitol se execută
- adunarea sculelor şi uneltelor la locul de lucru;
numai în spaţii înguste speciale care obligă la o tăiere fragmentată În poziţie
verticală. - curăţirea sculelor şi uneltelor de lucru şi transportul lor În depozit
după efectuarea lucrărilor;
54 55
-- degaja rea locului de lucru de deşeurile rezultate din executarea
lucrărilor şi depozitarea lor pe sorturi În imediata apropiere a TsH01A
locului de lucru, pentru a fi evacuate.

3.3. Consumurile specifice de ore utilaj cuprind orele efective de ~egajarea terenului de corpuri straine
funcţionare a utilajelor folosite la lucrările prevăzute În acest capitol.

Utilaţele folosite la executarea lucrărilor prevăzute În acest capitol


sunt: transportor cu bandă mobil de 15 m, autocisternă de 5 t, cu dispozitiv
Cuprinde:
de stropire, automacarale necesare plantării arborilor cu balot etc.
- strângerea Cii mân
aplicarie, pietreetc a,sapaşi grebla, in gramezi a diferitelor materiale ca: frunze, crăci, gunoi,
4. Condiţii de măsurare a lucrărilor .eXiste
- curaţarea terenului p . ~tela suprafaţă sau puţin ingropate
acestora cu roabala nn ~pare cu sapa la adâncimea de 5 cm de iarba şi buruieni şi transportul
Lucrările corespunzătoare normelor de deviz din acest capitol se maro'
măsoară În unităţile de măsură arătate la fiecare articol. Nu se cuprindee~acu ~Ineazonei de lucru.
Cantităţi le de lucrări, măsurate În unităţile de mai sus, se stabilesc Se măsoară la 100 m areamalerialelorin afara zonei de lucru.
pentru fiecare normă de deviz pe baza lucrărilor necesare prescrise prin Păltq\ide suprafaţă curăţată.
proiect, iar plata lor se va face pe baza cantităţilor efectiv executate.
COD
~
DENUMIRE RESURSĂ
l
I

CANT
U.M f---

Manoperă
9310060019900\
\ ore \7.07
califlc
~ TOTAL ore 7.07

TsH02

Taierea .
I1tQnualaa arborilor, prin sectionare succesiva
a crengilor, ramurilor si tulpinei
A1 - până la 10 cITI
81-11-30cm
C1 - 31-60 cm
01 - 61-100 cm
E1 - peste 100 crn

Cuprinde:
- secţio~area prealabilă d. . . .., . . .
_doborarea trunchiurilor ob~rariiarborilor, a crăcilor, ramurilor şltulplnllor, executată la Inăltlme
- scoaterea rădaci•.• ilor
Nu se cuprinde tra t'lsport
uilliaterialelor in afara zonei de lucru.
56
57
masoara la bucata arbore tălat. TsH04
r- .---,-------. ----------·-------,----TI----------------------------~
Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii
COD DENUMIRE RESURSA U.M I I I I I prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea
Al suprafetelor dupa mobilizarea solului
Manoperă

9310060019900/ Muncitor necalificat / ore 10.46112.24119.92130.42/43.83 A1 • teren mijlociu la adâncimea de 10 cm


111• teren mijlociu la adâncimea de 20 cm
TOTAL ore 0.46 12.24 19.92 30.42 43.83
--_._---._._--_._--------'~~..:..:........~~..:..:........--'-=----~~-'--....:..=-::..::...-
1 • teren mijlociu la adâncimea de 30 cm
1)1. teren tare la adâncimea de 10 cm
\;1 • teren tare la adâncimea de 20 cm
TsH03 111. teren tare la adâncimea de 30 cm

Extragerea pamantului necesar amenajarii spatiilor uprinde:


verzi, cu pastrarea structurii saparea şi Întoarcerea pamântului cu sfărâmarea sumară a bulgarilor
Illvelarea şi marunţirea bulgărilor cu sapa şi grebla
Al - teren mijlociu .lInisarea prin greblarea repetata la metru pătrat de suprafaţă mobilizată.
81 - teren tare.

COD DENUMIRE RESURSA


Cuprinde saparea şi aruncarea pamântului in depozit sau vehicul, indepartarea radacinilor,
pietrelor şi altor corpuri străine.
Se măsoară la metru cub În sapatura. Manoperă

7129020012800 \ Peisagist-floricultor ore \ 0.13 \ 0.2 \ O 28 \ 0.2 \ 0.33 \ 0.47


CANT 9310060019900 Muncitor necalificat \ ore 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08
COD DENUMIRE RESURSA U.M ~
Am1 TOTAL ore 0.19 0.27 0.35 0.28 0.41 0.55
------------- -- ...

Manoperă

9310060019900 I Muncitor necalificat Iare 10.9811.77


TsHOS
TOTAL ore 0.98 1.77
Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal, pe
teren orizontal sau cu panta la 20%, cu pastrarea
structurii, in straturi de:

Al -10 cm grosime
B1 -15 cm grosime
Cl - 20 cm grosime
Dl - 30 cm grosime

58 \ 59
Cuprinde:
-tragerea pământului din grămezi cu sapa sau Împrăştierea cu lopata
- sfărâmarea sumara a bulgarilor
Se masoara la metru patrat de strat aşternul.
»:
/
Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat, in
TsH07

-------l---- vederea consolidarii lor, executata pe taluz, la inaltimea


cuprinsa intre 4 m si 8 m, cu grosimea stratului de

1 COD ----L DENUMIRE RESURSA U.M I


Al
1 r

D1
I
pamant vegetal de:

Manoperă A1-10crn
7129020012800) Peisagist-floricultor
131 -15 crn
) ore )0.11)0.13/0.14/018 Cl - 20 crn
_ .. TOTAL __ ._------
_--_._------_._---_. ore 0.11 0.13 0.14 0.18
Cuprinde:
- saparea treptelor in lungul taluzului;
- transportul in interiorul zonei de lucru a pământului vegetal;
TsH06 • incarcarea pământului vegetal pe bandă şi transportul lui la locul de pus În lucrare;
-aşternerea, nivelarea şi baterea uşoară cu bătătorul de lemn.
Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat, in Nu cuprinde săpatul şi transportul pământului vegetal in afara zonei de lucru.
vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu Se măsoară la metru patrat de taluz lrnbracat,

~
inaltimea de pana la 4 m, cu grosimea stratului din
pamant vegetal de:

A1-10cm
81 - 15 cm
Cl - 20 crn
COD

---- I DENUMIRE RESURSA


.
--------------------
Manoperă
I U.M~ --~
L.._~_L~
CANTITATI

I
9310060019900 Muncitor necalificat
Nu cuprinde săpatul şi transportul pământului vegetal În afara zonei. 7129020012800 Peisagist-floricullor

r-----
Se măsoară la metru patrat de taluz lrnbrăcat.
ore
Utilaje

COD DENUMIRE RESURSA CANTITATI 129221700011221Transportor cu bandă mobilă 15 m lungime


U.M
A11 81 ICl NOTA:
Manoperă
7129020012800) Peisagist-floricultor Normele se aplică şi pentru imbracăminţi peste 8 m, înalţime a taluzului, cu acordarea sporurilor
) ore / 0.3/ 0.35/ 0.4 din art. TSH08.
----------------- TOTAL ore 0.3 0.35 0.4

60
61
TsH08
Cllprlnde: /'
/
IIUlllrea şi uniformizarea componentelor din seminţele de plante graminee;
IlilIIsportul in interiorul zonei de lucru;
Spor la consumurile de forte de munca la art. TsH07, IlIllQnarea prin împrăştiere cu mâna;
pentru imbracarea cu pamant vegetal pe fiecare 4 m 111\1ropatuicu grebla de gradina;
inaltime de taluz peste inaltimea de 8 m din articolul Insarea solului semanat cu tavalugul de mâna.
respectiv, corespunzator grosimii stratului din pamant Nu cuprinde pregatirea suprafeţelor de insamânţat şi udatul.
vegetal ti masoara la 100 m pătraţi de suprafaţă.

\ \ CANTITJi
A1-10cm
U.M
81-15cm
C1-20cm
COD
DENUMIRE RESURSĂ
A1~
Materiale
Cuprinde: \ kg \ 3.96 \ 3.96
0221107204435 \ Seminte de plante-graminee perene (pm)
- operaţiile de imbracarea taluzurilor.
Manoperă
Se masoara la metru patrat, la suprafaţa echivalenta de imbracăminte cu pământ vegetal peste 8
m inalţime a taluzului. \ ore \ 4.82 \ 5.2
'129020012800 \ Peisagist-floricultor

--~:T·
----- --------
DENUMIRERESURsA U.M r-_CA,N_T_IT,ĂT_I---.,
A1 81 C1
TOTAL ore 4.82 5.2
-------

Tsl
Manoperă

93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 10.1610.2410.32


Brazduiri
--------_._._--_ TOTAL ore 0.16 0.24 0.32
.. _--------'--'-----'--'-.:..::...-.-~~=-::..:..::..::..

1\1 • pe suprafeţecontinue orizontale sau cu panta < 30%;


NOTA: 131. pe suprafeţe continue cu panta >30% şi inălţime taluz până la 8 m;
- sporul pentru lmbracamnte cu pamănt vegetal a treptelor de câte 4 m înalţime pe taluz, situate
C1 • in benzi sau chenare cu panta <30%;
peste Înalţimea taluzului de 8 m, se va calcula pe baza suprafeţei echivalente - Se - stabilită cu 01 • in benzi sau chenare cu panta >30% şi inălţime de taluz până la 8 m.
relaţia:
Se = S1 + 2S2 + 2S3 ... unde:
S1 = suprafaţa imbrăcăminţii executata pe treapta 18-12 m. Cuprinde:
.IElierea pe doua direcţii a suprafeţei inierbate;
S2 = suprafaţa Îmbracaminţii executata pe treapta II, 12-16 m etc.
• extragerea şi stivuirea brazdelor;
TsH09 • transportul brazdelor cu roaba de la marginea zonei de lucru;
• brazduirea, confecţionatul şi baterea ţăruşi lor la taluze;
Semanarea gazonului • umplerea rosturilor cu pământ prin lmprăstiere:
• măturarea suprafeţei brăzduite cu târnul;
A1 - pe suprafaţe orizontale sau in panta sub 30%; • baterea cu maiul sau palma de lemn.
81 - pe suprafeţe in panta peste 30%; Nu sunt cuprinse:
C1 - pe suprafeţele taluzelor cu 1 kg sămânţă pe 100 mp. • transportul braz~e\or de la locul de extragere;

63
62
- udarea terenului de brăzduit,
- udatul după brăzduire. NOTA'~
=
~-r----
_sporul pentru brăzduită corespunzatoare treptelor de câte 4 m Înălţime de ta.
Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă brăzdata,
peste înălţimea de 8 . a taluzului, se va calcula pe baza suprafeţei echivalente - Se - s

[o _~~~_______ DENUMIRE RESURSĂ U.M A1


CANTITĂŢI
relaţia:
Se = S1 + 2S2 + 3S3 + ...
=
v=
S1 suprafaţa brazduita corespunzătoare treptei 1,cuprinsă Între 8-12 m;
S2 = suprafaţa brăzduită, corespunzătoare treptei II, cuprinsa între 12-16 m etc.
Materiale

20101029188231 Margini din fag lungime 1-2m cal unica 12 87 12 87


mi - 1 . 1 - 1 .
4100116202806 Apa industriala in cisterne pt.lucrari
drumuri-terasam.
I m3 0.015 0.015 0.015 0.015 Udarea suprafetelor cu furtunul

Manoperă A1 - de la hidranţi;
71290200128001 Peisagist-floricultor 1 ore 1 0.63 1 0.9 I 0.71 11.04 81 - de la cisternă.

TOTAL ore 0.63 0.9 0.71 1.04


Cuprinde:
- Întinderea furtunului şi prinderea la gura de apă;
NOTA:
- udare şi manevrarea furlunului în timpul udării;
Normele A1 şi 81 se aplică şi pentru brăzduiri peste 8 m, Înălţime a taluzului, cu acordarea
- strângerea furlunului.
sporurilor de la ari. TSH 11.
Nu este cuprins transportul apei de la sursă cu cisterna.
TsH11 Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţă udată.

Spor la normele TsH10B si TsH10D pentru brazduirea


de consolidare, pe fiecare 4 m inaltime de taluz peste
cea de 8 m prevazuta in normele respective, executata:
I
COD
I
DENUMIRE RESURSA

Materiale
_E~
A1 - pe suprafaţe continue;
81 - În benzi sau chenare.
41001162028061 Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam. I m3\ 1
Manoperă

Se măsoară la metru pătrat, la suprafaţa echivalenta de brăzduire peste Înălţimea de 8 m a 7129020012800 \ Peisagist-floricultor \ ore \ O.E
taluzului.
TOTAL ore O.E
I ---.---..---- ----------------J-,,
...
Utilaje

I I
-~

COD DENUMIRE RESURSA_U.M I A1 I 81 I 34105400056031 Autocistemă 5-8 t cu dispozitive de stroPireJ~~~

Manoperă

93100600199001 Muncitor necalificat I ore 10.2510.16


TOTAL ore 0.25 0.16

\
64 65
TsH13

Administrarea ingrasamintelor Cosi rea manuala a gazonului

Al - organice, din rnramta; A 1 - in teren orizontal sa~ cu pante până la 30%;


81 - chimice, din azotat de amoniu granulat cu concentraţie 33%; B 1 - in teren cu pante peste 30%.
82 - chimice, din superfosfat granulatcu concentraţie 45%, P. 205.
Cuprinde: cosirea gazonului şi strângerea în gramezi cu grebla in zona de lucru.
Cuprinde: Nu cuprinde evacuarea gazonului cosit in afara zonei de lucru.
pentru varianta Al. Se masoara la 100 metri pătraţi suprafaţă cosită
- transportul îngrăşămintelor organice În interiorul zonei de lucru;
- împrăştierea cu lopata;
- nivelarea sumară cu grebla;
- saparea pentru Încorporarea in solia gropile de plantare.
~---,i

COD
.1
----- -------
DENUMIRE RESURSA
1:
[~
Pentru varianta 81 sau 82. Manoperă
- căntărirea lnqrăsamntelor chimice şi uniformizarea prin amestecarea manuala: ore
- transportul În interiorul zonei de lucru; 9310060019900 \ Muncitor necalificat
\ ore
- lrnprăstiatul pe suprafeţe de teren orizontale sau taluze; 7129020012800 Peisagist-floricultor
TOTAL ore
- distribuitul şi săpătura în vederea lncorporării îngrăşămintelor în sol pentru gropile de plantare.

-.
Se măsoară la tona de îngrăşământ administrat.

CANTITĂŢI
DENUMIRE RESURSA U.M
Al 81 82
Plivi rea buruienilor in peluze
Materiale

0141117204629 Ingrasaminte organice mranita t 1 - -


I 2415907304285 Azotat amoniu ingras.gran.vicanit 33 azot in saci pol kg - 1000 -
I 2413327346776 Superfosfat granulat exprimat in p205 t - - 1
I I Cuprinde:
I Manoperă _ extragerea manuală a buruienilor cu unelte de plivit;
I _ depozitarea lor la marginea zonei de lucru in grămezi;
I 93100600199001 Muncitor necalificat 4 24
I Iare 1 . 1 - 1 - _ căratul buruienilor pănă la alei prin purtare directa.
7129020012800 Peisagist-f1oricultor ore - 80.37 80.37
I Se măsoară la 100 metri patraţi de suprafaţă plivită.
TOTAL ore 4.24 80.37 80.37
i
._. __ .----

COD
DENUMIRE RESURSA 1
I I . .._ ... ._1

Manoperă

7129020P 12800 I Peisagist-floricultor

66 67
COD CANT 1
DENUMIRE RESURSĂ U.M 1--

9310060019 900 Muncitor necalificat Saparea manual a a gropilor poligonale pentru plantari
ore 10.15 izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea
TOTAL ore 2.53 stratului de pamant vegetal, gropile avand largimea de
pana la 2 m si adancimea de pana la 1,50 m, in:

A 1 - teren uşor;
TsH16A B 1 - teren mijlociu;
Cl - teren tare;
Rectificarea marginilor la peluze si rabate
Dl - teren foarte tare.

Cuprinde:
• săparea manuală a gropii şi aruncarea pământului pe mal cu depozitarea lui la 1 m de mar
Cuprinde:
gropii, inclusiv separarea pământului vegetal.
- tăierea cu cazamaua a marginilor peluzelor sau rabatelor; Se măsoară la metru cub în săpătură ..
- strângerea şi transportul materialului rezultat din rectificare la marginea zonei de lucru.
Nu cuprinde transportul materialului în afara zonei de lucru
Se măsoară la 100 metri patraţi de contur rectificat.
COD DENUMIRE RESURSĂ
'l
~---I--C~NTIT
U.M 1--..,.---

COD
-[--- DENUMIRE RESURSĂ
CANT
U.M 1---
Manoperă
--- --

. ---_._-- ._--._-- ..._._-- 93100600199001 Muncitor necalificat I ore 11.1311.81


Manoperă TOTAL ore 1.13 1.8
-----~~
7129020012800 I Peisagist-floricultor I ore 12.57
TOTAL ore 2.57

Extragerea manuala a arborilor si puieti lor de arbori


fara balot de pamant la radacina

Al - arbuşti;
B1 - arbuşti cu ghimpi şi trandafiri;
C1 - puieţi de arbori.

Cuprinde:
- săparea În jurul puieţi lor;
- împrăştierea pământului;
• tăierea rădăcinilor;

68 \

~ 69
- scoaterea puieţilor.
Se masoara la bucata.
>0] DENUMIRE RESURSA
~H- U.M -
Al
CI

~~O_~C- DENUMIRE RESURsA

Manoperă
"
U.M
CANTITAŢI

A1TB1TCl
'1 310060019900\
7129020012800
Muncitor necalificat
Peisagist-floricullor
Manoperă

TOTAL
\
ore \ 1.3
ore 1.27

ore 2.57
7129020012800 1 Peisagist-floricultor 1 ore 1 0.341 0.391 0.41
TOTAL ore 0.34 0.39 0.41

TsH19 Pregatirea sistemului radicular la arbori, in vederea


transplantarii
Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a
=
rasinoaselor de pana la h 2 m, avand balot de pamant A1 - arbori cu diametrul tulpinii de 10-15 cm;
la radacina de diam. 0,40 m si h 0,40 m = 81 - arbori cu diametrul tulpinii de 16-20 cm;
C1 - arbori cu dia metrul tulpinii de 21-25 cm.
A1 - ambalat in plasa de sărma:
81 - ambalat în pânză de sac. Cuprinde:
• saparea şanţului circular În jurul arborelui cu diametrul interior de 7 ori mai mare decăt dic
Cuprinde: arborelui, având laţi mea de 0,40 m şi adâncimea de 0,60-1 m;
- strângerea coroanei cu sfoara; • taierea radacinilor cu toporul; .
- saparea şanţului in jurul balotului cu diam. exterior de 1,40 m şi diam. interior 0,50 şi h = 0,50 m; • astuparea şanţului cu pământ, inclusiv primul udat al umpluturii.
- curatarsa şi taierea radacinilor; Se masoara la bucata.
- ambalarea balotului;
- transportul la marginea zonei de lucru. CANTIT
U.M 1----
Se masoara la bucata. COD DENUMIRE RESURSA

-J' --- __ o

CANT
I
Materiale
M ~

~ COD
--

1752117344766
-~---
DE NUMIRE RESURSA

Materiale
Sfoara din clnepă dn = 2 mm, S 1930-80
U.M

kg
A1

0.1
81

0.1
4100116202806 \ Apa industriala in cisteme pt.lucrari drumuri-
terasam.
Manoperă
\ m3 \ OQ99 \ 0.09!

9310060019900 \ Muncitor necalificat ore \ 1.51 \ 2.7~


1725127333925 Pinza sac din fire de .lnepa de 0.1 m laţime m2 - 1.98
7129020012800 Peisagist-floricUltor ore 0.72 0.9.:
\
2710503805346 Sirma moale zincata )= 1,5 OL32 S 889 kg 0.099 0.198
TOTAL ore 2.23 3.6:
2873132005339 Plasa sirma zincata ( rabit} 25,0 x1 ,O x1500 S 2542 kg 1.584 -

,
~ 71
70
CANTITAŢI
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M~
TsH21 1~_~_~_L~
Manoperă
Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pana
la 10 cm, cu balot de pamant la radacina, prevazuti: 93100600199001 Muncitor necalificat are 12.4512.4512.471

A 1 - fara învelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu plasă de sârmă;


7129020012800 Peisagist-floricultor
I ore 3.3 3.3 3.66
TOTAL ore 5.75 5.75 6.13
81 - fără invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu pânză de sac;
Utilaje
C1 - fară invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu pânză de sac şi plasă de sârmă;
D1 - cu invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu plasă de sârmă;
E1 - cu invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu pânză de sac;
341052000~Automacara 5 tf I~JQ:~~0.855/J!..855l
F1 - cu invelirea coroanei şi cu ambalarea balotului cu pânză de sac şi plasă de sârmă.

Cuprinde:
- saparea şanţului circular in jurul balotului, diametrul exterior de 1,50 balotul având diametrul de
0,70 m şi înalţimea de 0,50 m;
COD I DENUMIRE RESURSA

--------
Materiale
El U.M
~--CAI

E1
-

4100116202806 Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam. m3 0.099


- curăţarsa şi taierea radacinilor;
1752117344792 Sfoara din cinepa dn = 6 mm kg 0.594
= finisarea şi ambalarea balotului şi intarirea lui cu legătură de sârmă;
1725127333925 Pinza sac din fire de cînepă de 0,1 m lăţime m2 2.178
- înveli rea coroanei cu rogojini legate cu sfoara;
- protejarea bazei tulpinii prin înfăşurarea cu pănza de sac; 2710503805449 Sirma moale zincata 0= 4,0 OL32 S 889 kg 0.99
- ridicarea cu macaraua; 2873132005339 Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x1,0 x1500 S 2542 kg
- fixarea in camion şi stropirea cu apa a coroanei. 2052157343803 Rogojini din papura 1,8x 1,8m buc
Se masoara la bucată.
Manoperă

'---
-C-O-D ~1------ DENUMIRE RESURSA

-----------~~_L
U.M
A1
__
I CANTIT
81
/ATI
C1
/
D1
93100600199001
7129020012800
Muncitor necalificat
Peisagist-floricultor

TOTAL
I
ore 12.471
ore 3.92
ore 6.39
Materiale
Utilaje
4100116202806/ Apa industriala in cisterne pt.lucrari
drumuri-terasam.
I m3 I 0.01 I 0.01 /0.099/ 0.01 """"""""''''7''[ Aulomacara 5 tf

17521173447921 Sfoara din cinepa dn = 6 mm1 1725127333925 Pînza sac din fire de cinepă de 0,1 m kg 1 -
m2 -
I 0.2971 0.297/
/2.178 2.178
1
-
_
1
lăţime
1
27105038054491 Sirma moale zincala D= 4,0 OL32 S 889
/ 2873132005339 Plasa sirma zincata ( rabit) 25,0 x1,0
kg 1 0.991 0.991 0.991' 0.991
1 kg 1.584 - 1.584 1.584
x1500 S 2542
/2052157343803/ Rogojini din papura 1,8x1 ,8m
/ buc / - / - / - / 1 /

,
72 ~.
73
COD DENUMIRE __
RESURSA lJ.M. CANTITATI
I -~~
Extragerea mecanizata a arborilor cu diam. de peste 10
cm, cu balot de pamant la radacina, ambalat in plasa de '1006001990 . Ma...... I A1-~.
sarma si doage 112902001280~\ ",ne"mecalmca! ~ B! [l'1 [D1J
ore \2.9414.65\7.52\3.34
Pelsaglsl-floricullor
Al - fără invelirea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm; 1 ore 5.6 5.95 6.17 6.55
81 - fără învelirea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 16-20 cm; TOTAL ore 8.54 10.6 13.69 9.9
Cl - fara inveli rea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm;
Dl
El
- cu invelirea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm;
- cu invelirea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 16-20 m;
34105200013731 Automacara 5 tf Util<jo
___ore
~8~lo~~~Il6J0.863 0.961 1.167 0.863
~
Fl - cu invelirea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm.

COD I DEN~RE RESURSA


I~-
'--------Ll~ CANT
Cuprinde:
- săparea şanţului exterior, curătarea şi taierea radăcinilor cu toporul şi cablul, ambalarea balotului .M!!teriale
cu plasa de sârmă, fixarea şi strângerea lor cu fier-beton (diam. 4-6 mm.), infăşurarea tulpinii la
2110602000030 Olel beton profil neted 08 37 0= 6 mm S 438/1
bază cu pânză de sac şi scânduri pentru protecţie, legarea odgonului de balot, ridicarea cu kg 2.079 2.921
macaraua şi fixarea in camion, in cazul protejării coroanei, se înveleşte cu rogojini şi se leagă cu
1725127333925 Plnza sac din fire de cinepa de 0,7 m laţime
m2 1.089 1188
sfoară. 1752117344792 Sfoara din cinepa dn = 6 rom
kg 0.718 0.782
Se măsoară la bucată. 052157343803 Rogojini din papura 1,8xl Bm
buc 1.5 2
2710503805425 Sirma moale zincata D~3,0 OL32 S 889
kg 0.545 0.594
U.M f---------, CANTITAŢI 2010102918823 Margini din fag lungime 1-2m cal unica
COD DENUMIRE RESURSA I m 9.9 9.9
A1 01 2873132005339 Plasa sirma zincata ( rabit) 25,0 xl ,O xlS00 S 2542
kg 2.614 4.356
Materiale 2010102914229 Scindfag neab cI.A.gr=40mro L=l ,8-4m 1=60 S 8689
m3 0.085 0.107
2710602000030 I Otel beton profil neted 08 37 D= 6 mm S 1 kg 11.28712.07912.921 11.287 ~operă
I 438/1 9310060019900 \ Muncitor necalificat
ore 14.65 \ 7.52
117251273339251 Pînză sac din fire de cinepă de 0,7 m 1 m2 1 0.99 11.08911.1881 0.99 1 7129020012800 Peisagist-floricultor
laţime I ore 6.91 7.14
TOTAL ore 11.56 14.66
1752117344792 Sfoara din cinepa dn = 6 mm kg 0.238' 0.297 0.356 I 0.594
JJ!ilaje
2052157343803 Rogojini din papura 1,8x1 ,8m buc - - - 11.25
34105200013731 Automacara 5 tf
2710503805425 Sirma moale zincata 0= 3,0 OL32 S 889 kg 0.396 0.525 0.594 0.396 ------------------~
2010102918823 Margini din fag lungime 1-2m cal unica m 9] 9] 9] 9B
2873132005339 Plasa sirma zincata ( rabit) 25,0 xl ,O kg 1.822 2.614 4.356 1.822
x1500 S 2542
120101029142291 Scind.fag neab clAgr=40mm L=1 ,8-4m I
1 m3 10.058 0.0851 0.1071 0.0581
1=60 S 8689

74 75
ioroare!
TsH23
Se măsoară la bucata.

Extragerea manuala de buxus, forme cu balot de -

A1 - până la 50 cm;
pamant la radacina cu inaltimea plantei
COD
] DENUMIRERESURS~----'-

Materiale
- U.M [
A1
C

81 - peste 50 crn. kg 0.12


02211072042031 Paie in snopi d 8-16 mm lungi de 70-80 cm
Puieţi arbuşti toi oase fără balot ...*) buc 1.04
Cuprinde: saparea şanţului circular in jurul balotului, curătarea şi tăierea radacinilor, ambalarea
buc 0.01
balotului şi transportul până la marginea zonei de lucru. 2052157343803 \ Rogojini din papura 1,8x1,8m
Se masoara la bucata. kg 0.01
1714227322897 Frînghie cinepa 9-16 mm
buc

~I=-_
Trandafiri şi arebuşti cu ghimpi .i?" )
CANT buc
Puieţi arbori foioase făra balot .. *')
DENUMIRERESURSA U.M m310.002
I COD A1 1 81 41001162028061 Apa industriala in cisteme pt.lucrari drumuri-
terasam.
Mate riale
Manoperă
28731320053391 Plasa sirma zincata ( rabit) 25, Jx1,O x1500 S 2542 1 kg 10.7911.58
ore \ 0.02
Mano pera
9310060019900\ Muncitor necalificat
ore 0.34
7129020012800 Peisagist-f1oricultor 1
9310060019900 I Muncitor necalificat ore I I
TOTAL ore 0.36
7129020012800 Peisagist-floricultor I ore I

TOTAL ore 0.65 1.8 *) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10202
.*) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10207
"0) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10203
TsH24

Plantari Transplantari cu balot de pamant, executate:

A 1- arbuşti fară balot; A1 - manual,la arbuşti, trandafiri şi buxus forme;


81 - trandafiri şi arbuşti cu ghimpi, fără balot; 81 _ manual,la arbori foioşi şi raşlnosi cu diametrul până la10 cm;
C 1 - puieţi de arbori foioşi, fără balot. C1 _ mecanic, la arbori foioşi şi raşinoşi cu diametrul până la 11-15 cm;
01 _mecanic, la arbori foioşi şi rasinosl cu diametrul până la 16-20 cm;
Cuprinde: E1 _ mecanic, la arbori foioşi şi răşinoşi cu diametrul până la 21-25 cm.
- manipularea În interiorul zonei de lucru, executarea şanţului pentru stratificare, aşezarea
puieţilor, acoperirea cu pământ, scoaterea arbuştilor din stratificare, udarea radacmâor, aşternerea Cuprinde:
de paie sau papură Între rădăcini, acoperirea cu paie şi legatul În balot, etichetarea şi transportul _ transportul În interiorul zonei de lucru până la locul deplantare;
in interiorul zonei de lucru, tasonarea şi mocirlitul rădăcinilor, plantarea În gropi şi astuparea cu - aşezarea balotului În groapa;
pământ, baterea pământului, facerea farfuriei sau a muşuroaielor, primul udat şi fasonarea - scoaterea ambalaj ului;

76
\ 77
- astuparea cu pământ a gropilor de plantare;
') Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10208
- batarea pamântului;
") Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10201
- executarea farfuriilor sau muşuroaielor cu primul udat;
TsH26
- confecţionarea şi baterea ţăruşilor de ancorare;
- imbracarea trunchiului În pânză de sac şi scândurile la locul de prindere a sârmelor de legat;
= fixarea şi Întinderea firelor; Plantari pentru gard viu
- imbrăcarea tulpinii cu trestie până la înalţimea de 2,5 m şi legarea cu sfoară •
. Se măsoară la bucata.
111• arbuşti foioşi pe un rând;
111• arbuşti foioşi pe doua rânduri;
CO~ DENUMIRERESURSA -----, , e1 • arbuşti coniferi pe un singur rând;
) I E1 1)1 . arbuşti coniferi pe doua rânduri;
._--_.~-----------'----'---'----'-----'---'------j 1· buxus pe un rând;
Materiale 1 - buxus pe două rânduri.
1 Puieţi arbori răşinoase şi foioase 1 buc 1 - 11.03 11.03 1 1.03 11.03
balot pamint ..*) Cuprinde:
• executarea şanţului pentru plantat;
1 Puieţi arbuşti rasinoase balot 1 buc 11.041 - 1 - 1 - 1 - 1
pamint .r ) • scosul puieţilor din depozit;
transportul lor la locul de plantare şi repartizatul pe lungimea şanţului;
120101029005651 Lemn rot cons nec stej L=1m I m31 - 10.0541 0.0541 0.0541 0.0541 • fasonatul şi mocirlitul;
d1=min 9cm d2=max 18 S 4342
• plantatul puieţilor şi primul udat.
/20101029187681 Laturoaie din fag lungime 1-3m ci m 1 - 1 1.49 1 1.49 1 1.49 I 1.49 I Se măsoară la metru de gard viu.
cal it unica
-
127105038054491 Sirma moale zincata 0= 4,0 OL32 S CANTITĂŢI
889
kg I - 11.88 1 3.76 1 3.76 1 3.76 1

COD
[
DENUMIRERESURSA U.M
A1
ili-
C1 D1
141001162028061 Apa industriala in cisterne pt.lucrari 1 m3 10.051 0.1 1 0.5 1 0.5 1 0.99 1 I----~ -----------------~~ -- --
drumuri-terasam. Materiale
buc 3.564 7.128
102212072046171 Trestie legată cu slrma pentru
tencuieli
1 m21 ! 8.8 I 10 1 10 1 Puieţi arbuşti foioase fără balot ...*)
buc - - \ 3.564 \ 7.128
Puieţi arbuşti ,răşinoase balot pamint ...")
117251273339251 Pînză sac din fire de clnepă de 0,7 ! m2! - ! 0.3 1 0.36 I 0.36 1 0.36 1 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt.lucrari m3 0.05 0.067 0.06 0.075
mlanme drumuri-terasam.
Manoperă Manoperă
9310060019900/ Muncitor necalificat ore / 0.22/1.04/ 0.861
1
0.86/1.68 7129020012800 I Peisagist-floricultor I ore I 0.57 I 0.96 I 0.43 I 0.68
., 7129020012800 Peisagist-floricultor / ore 1.26 5.83 6.67 8.21 9.33 TOTAL ore 0.57 0.96 0.43 0.68
TOTAL ore 1.48 6.87 7.53 9.07 11.01
Utilaje I
~~05200~~ Automacara 5 tf ~~1~
\
78 79
COD [ . _._ DENU_:~E RESURSA U.M J
I
j
~
E1
Taieri de corectie
Materiale

Puieţi arbuşti .răşinoase balot pamint ... **) /11- puieţi de arbori pănă la 7 m lnălfime;
buc /7.128 /10 .296
4100116202806 I Apa industriala in cisteme pl.lucrari drumuri-terasam.
I m3 0.03 0.05 U1 - puieţi de arbori peste 7 m inălţime;
1-trandafiri.
Manoperă

7129020012800 I Peisagist-floricultor I ore 1 0.28 1 0.56 Cuprinde:


TOTAL ore 0.28 0.56 varianta A 1 şi 81;
• taierea ramurilor cu foarfeca sau ferăstrăul in vederea formării coroanei;
*) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10202 • netezirea taierilor cu cosorul;
evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru;
TsH27 pentru varianta C 1;
• taierea lastarilor slab dezvoltaţi şi scurtarea Iăstarilor ramasi:
Udarea plantatiilor • strângerea Iăstarilor tăiaţi şi indepartarea lor până la marginea zonei de lucru.

A 1 - cu furtunul;
81 - cu galeata.
Se măsoară la bucata.

COD
--_._. __ .. _. __
DENUMIRE RESURSA
._--]~~ __ U.M.~.
CfI

Cuprinde:
- desfăşurarea, cuplarea şi strângerea furtunului la gura de apa; Manoperă
- udatul propriu-zis cu furtunul;
- transportul apei cu galeata. 9310060019900 I Muncitor necalificat ore 1
0 09
. 1
Pentru udatul cu cistema se calculeaza separat transportul. 7129020012800 Peisagist-floricullor I
ore 0.47
Se masoara la metru cub de apa folosită. TOTAL ore 0.56

~ coo] DENUMIRE RESURSA U.M


A1
CANT

T 81
I

Materiale
Tunderea gardurilor vii, borduri, chenare, forme
4100116202806 Apa industriala in cisterne ptfucrarlcrumm-terasarn. 1 m3 10.991 0.99
Manoperă Al - gard viu cu inălţimea până la 1,20 m;
9310060019900 Muncitor necalificat 81 - gard viu cu Înălţimea peste 1,20 m;
1 ore 10.8514.27
Cl - borduri, chenare de buxus;
TOTAL ore 0.85 4.27 01 - În forme a esenţelor cu frunze persistente.

Cuprinde: ,
• lntindere~' sforii;

80
81
_--- ]- -_._---
I
..

- tunderea cu foarfeca sau cu maşina pe cele 3 fete;


- strângerea materialului tăiat şi evacuarea lui la marginea zonei de lucru.
Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă tunsă.
~ COD DENUMIRE
RESURSĂ tu-"1J
UM
CANTITĂŢI

e1 [01

Materiale

co~'-.--I------
__ __.___
DENUMIRE RESURSA
I~
U.M I I

I LEJJ
I
4100116202806\ Apa industriala in cisteme pt.lucrari drumuri- 1 m3 10.0610.0351 0.02 1 0.99
terasam.
CI vi Plante flora re perene ,,*) buc \ - \ - \ - \ 104
kg - - 0.198 -
Manoperă ~415907304285 Azotat amoniu ingras.gran.vicanit 33 azot in \
\ \
I
7129020012800 Peisagist-floricultor I ore I 0.D31 0.051 0.141 0.06 saci pol
kg 1 - 1 - - \ 14.85
TOTAL ore 0.03 0.05 0.14 0.06 \2112307324962\ Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tip1
-------------- 160g/mp-suluri
buc 104 104 104
Plante florare anuale şi bienale ".')
kg - \ 19.8
27105038031.66\ Sirma moale obisnuita 0= 1,5 OL32 S 889
TsH30 m 1.98 1.98 - 1.98
2010102906997 Laturoaie rasin. gr=18 1=7 L=1-1,25 S 942
Plantarea florilor si planteior perene Manoperă
ore \ 0.45 \ 1.38 \ 071 \ 7.05
9310060019900\ Muncitor necalificat
A1 - până la 15 m Înalţime În teren; ore 2.08 2.59 3.08 32.28i
7129020012800 Peisagist-floricultor \
81 - peste 15 cm inălţime in teren; TOTAL ore 2.53 3.97 3.85 39.33:
C1 - in jardiniere şi vase decorative;
D1 - plante perene cu balot În teren.
;) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10205
Cuprinde: ;;) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10206
TsH3"
În variantele A1 şi 81
- transportul ghivecelor sau culiilor cu flori În interiorul zonei de lucru;
- scoaterea răsaduriior din ghivece sau culii, repartizarea lor; Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii,
- săparea gropilor pentru plantare; executata manual
- plantarea, udarea şi acoperirea cu pământ.
in varianta C1 se adaugă:
A1 - prin stropire;
- pregătirea ameslecului de pământ vegetal cu lnqrăşăminte chimice;
B1 - prin prăfuire.
- umplerea jardinierelor cu amestec de pământ.
În varianta 01:
- săparea in jurul plantei pentru formarea balotului; Cuprinde:
• mărunţirea şi prepararea amestecului de substanţe chimice pentru combatarea şi umplerea
-înfăşurarea balotului cu hârtie groasă şi legarea cu sârmă;
- săparea gropilor pentru plantare; aparatului;
_executarea stropirii sau prăfuirii prin acţionare manuală.
- transportul in interiorul zonei de lucru;
- plantarea; Se măsoară la 100 bUCăţiarbori.
- udarea.
Se măsoară la 100 bUCăţiflori plantate.

\
83
82
----]~ COD DENUMIRE RESURSA U.M
CANT
COD DENUMIRE RESURSA
._----

U.M
A1 Î 81 Al
Manoperă Materiale
7129020012800 / Peisagist-floricultor
/ ore /16.93/18.04 14111122044541 Mozaic din marmura alba saci g= I kg 1 - 1
- I - 1
- 186.13
7,Oxl0,Omm
TOTAL
------------------------------------- ore 16.93 18.04
114212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 1 m31 - 10.101 1 - - 1
1 1
0,0-7,0 mm S 1667
114214022003931 Balast pentru betoane 0-71 mm S 1 m3IO.102/ - - - -
1 1 1 1
TsH32
1667

Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii 114211022000681 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 1 m31 -
1 10.1011 - 1 1
mm S 1667
Al - cu imbracaminte de balast de 10 cm grosime; 114211022017011 Piatra sparta pt drumuri r.sediment 1 m3 1 - 1 1
- 10.0571 1
81 - cu imbrăcăminte de nisip de 10 cm grosime; 8-15mm S 667
el - cu imbrăcăminte de pietriş de 10 cm grosime; Manoperă
01 - cu imbrăcaminte din piatra de 8-16 mm in strat de 5 crn:
El - cu imbrăcăminte din mastic din marmura alba de 7-10 mm in strat de 5 crn;
7129020012800 I Pavator are I 0.251 0.25 1' 0.251 0.071 0.07
Fl - cu imbracaminte din placi prefabricate din beton B 250 de 400x400x55 mm cu rosturi
inierbate;
9310060019900 Muncitor necalificat I ore 0.08 0.08 0.08 - -
TOTAL ore 0.33 0.33 0.33 0.07 0.07
F2 - Dale beton 50x50x8 cm cu rosturi inierbate;
Utilaje
Gl - cu imbracaminte din dale prefabricate din beton B 250 de 400x400x55 mm cu rosturi
bituminate; 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pînă la 1 ore 10.01710.01710.01710.01710.017
G2 - dale de beton 50x50x8 cm cu rosturi bituminate. 12 tf

Cuprinde:
- Al-G1,
- A 1-Gl,
nivelarea şi compactarea terenului de fundaţie;
transportul cu roaba a materialelor in interiorul zonei de lucru;
I
COD
I
DENUMIRE RESURSA
---

__
_r~I
ŢJ---c;NTITATI

F1 -jF2-I~1-I-G2

Materiale
- Al, Bl, el, aşternerea slratului de balast, nisip sau pietriş şi compactarea lor, urmata de
aplicarea unui slral de 4 cm grosime din argila compactată; 26611264224061 Dala din beton pentru drumuri 50x50x 8 S I m2 1 - I 1.02 1 - 1 1.02
- 01 , El, aştemerea unui strat de 5 cm grosime din piatră sparta de 7-15 mm sau din mozaic 6657
granulat de 7-10 mm din marmura aibă, inclusiv cilindrarea lor; 02211072044351 Seminte de plante-graminee perene (pm) 0 005 005
kg 1 . 1 0. 1 - 1 - 1
- Fl, F2, Gl, G2, aşezarea dalelor, inierbarea sau bituminarea rosturilor; m2 1.015 - 1.015 -
12661122800208 Placa belon pt pavaje dim. 400x400x 55 1
- A 1-G1, verificarea imbracaminţilor la şablon şi rectifica rea profilului. marimea 5 S 1137
Se masoara la metru patrat.
23203226001891 Bitum pt. drumuri tip D 40/50 S 754 kg I - I - 14.9514.951
11421202200525 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0,0-7,0 1 m3 0.10710.102 0.107 0.101
mm S 1667
/26531021008801 Filer de calcar saci S 539 1 kg I - 1 - 12.07912.0791
\'
84 85
-_._.-_
......
-J
..-.,""'" ._-----
-- - __ o

'~l-fili
COD DEN UMIRE RESURSA CANTITAŢI
U.M CANTI
-- -- F1 I F2 I G1 I G2 :. COD I DENUMIRE RESURSA
~. ~~M . A1 J--81}
Manoperă
7129020012800/ Pavator Materiale

9310060019900 Muncitor necalif 14211022000821 Pietris ciurui! nes palat de riu 7-30 mm S 1 m3 10.0851 0.0841
I

1667
TOTAL ore 0.9 0.94 0.86 0.86
I Utilaje
141001162028061 Apa industriala in cisterne pt.lucrari
drumuri-terasam.
1 m3 1 0.01 1 0.02 1

~?2400040041~omp~~~~utocu rulouri pina la 12 It I ore I OO~.0181 0.017 126611228043211 Tub bets.circ.fara talpa cep si buza 1 buc 1 1 1 1 1
200x1000 S 816
1) Se va preciza grosimea dalelor in articolul de deviz prin variantele de preţ corespunzator 114211022004461 Bolovani de riu pt.drum cai ferate 150-
grosimilor adoptate. 1 m3 1 - 10.12BI
300mm S 1667
NOTA: in norme nu sunt cuprinse: apa pentru compactars, transportul ei de la sursa şi udatul
126511221004021 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci 1 kg 10.21810.2181
corespunzator unui consum mediu de 0,015 mc apa pe mp de imbracaminte.
S 1500

TsH33 114212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri ~,0-7,0 1 m3 10.12510.1571


1010 S 1667

Drenuri Manoperă

A1 - drenuri principale in teren permeabil; 71290900106001 Drenor canalist 52 64


are 1 0. 1 0. 1
B1 - drenuri principale În teren impermeabil; 9310060019900 Muncitor necalificat ore, 1.46 2.21
C1 - drenuri secundare in teren permeabil;
I
TOTAL ore 1.98 2.85
01 - drenuri secundare in teren impermeabil.

Cuprinde:
- Săparea şanţului;
- montarea tubului colector;
- aşezarea În straturi a materialelor drenants;
- udarea straturilor;
- baterea cu maiul;
- transportul cu roaba al materialelor drenante În interiorul zonei de lucru;
- evacuarea pamântuui rezultat din sapatura până la marginea zonei de lucru.
Se masoara la metru de dren

\
\.
86
87 '
,IUllul 4 de 8 cm, din 50% zgură roşie fină, 30% pământ de frunze sărac cu hum~, 13% :ii

lu fina şi 7% rnll.
\ din patru straturi, sistem J:
Amenajarea pistelor de atletism ,11I\luI1 de 12 cm, din piatră spartă;
Imlul 2 de 20 cm din zgura roşie qrosiera;
A 1 - din doua straturi,sistem A: tratul 3 de 5 cm din zgură roşie mlÎzărata;
tratul 4 de 5 cm din 80% zgura roşie fină şi 20% pământ lutos şi 5% nisip,
- stratul 1 de 10 cm, din zgura neagra qrosiera:
- stratul 2 de 6 cm din 80% zgura neagra fina şi 20% pământ tutos.
B1 - din doua straturi, sistem B: (;lIprlnde:
- stratul 1 de 15 cm, din zgura neagră qrosieră; Aparea şi nivelarea lerenului;
- stratul 2 de 6 cm, din 70% zgură neagră fină, 25% pământ lutos şi 5% nisip, nompacatrea fundului patului;
C1 - din doua straturi, sistem C: ,Iuruirea şi sortarea materialelor drenante şi de suprastructură;
- stratul 1 de 12 cm, din zgura neagra grosieră; ezarea straturilor drenante şi de suprastructura;
- stratul 2 de 8 cm, din 70% zgura neagră fină, 25% pământ lutos şi 5% nisip, udarea şi cilindrarea lor În straturi succesive;
prepararea amestecului şi transportul cu roaba al materialelor de suprastructură in interic
D1 - din trei straturi, sistem D:
- stratul 1 de 8 cm, din piatră spartă;
Ion ei de lucru şi scoaterea În afara zonei de lucru a pământului rezultat din săpătură;
- stratul 2 de 8 cm sin zgură neagră grosieră; corectarea finisajului.
- stratul 3 de 6 cm din 70% zgură roşie fina, 25% pământ lutos şi 5% nisip, e măsoară la metru pătrat
E 1 - din trei straturi, sistem E: CANTITĂŢI
- stratul 1 de 12 cm, din zgura roşie grosieră;
U,M L I

- stratul 2 de 8 cm, din zgura roşie mazarata; DENUMIRE RESURSĂ C1


COD A1
_ stratul 3 de 8 cm din 70% zgură roşie fină, 25% pământ lutos şi 5% nisip,
F1 - din trei straturi, sistem F: Materiale
- stratul 1 de 15 cm, din piatră spartă; \ 0.003 \ 0,004-
1421202200525 \ Nisip sortat nespălat de râu lacuri \ m3 \
- stratul 2 de 10 cm din zgură roşie grosieră;
0,0-7,0 mm S 1667
- slratul 3 de 8 cm, din 60% zgură roşie fină, 20% pământ de frunze şi 20% pământ lutos,
\ m3 \ 0,02 0,02 \ o,oe
G1 - din patru straturi, sistem G: \4100116202806 \ Apa industriala in cisterne pUucrari
- stratul 1 de 15 cm, zgura roşie qrosieră; drumuri-terasam,
\ 0,19
\ Zgură expasndată ptterenuri de \ m3 \
- stratul 2 de 10 cm, zgura roşie mazarata;
- stratul 3 de 8 cm, din turba uşor tăvălugita; sport ,,,O)
_ stratul 4 de 12 cm, din 5% zgura roşie fină dată prin ciur de 5 mm, 25% pământ de frunze, 15% 3710112611607\ Zgura granulatadefurnal S648 \ kg \161.172\208.89\
pământ lutos şi 10% nisip, 1421102201701 Piatra sparta pt drumuri r.sediment 8- m3 - -
H1 - din patru straturi, sistem H: \ 15mm S667
- stratul 1 de 12 cm, din piatră spartă;
Manopera
- stratul 2 de 6 cm din zgură roşie mazărata: 0.1
0,92 0.12 \
- stratul 3 de 3 cm, din turbă uşor tăvaluqită; 9310060019900 \ Muncitor necalificat ore \ 1.1
- stratul 4 de 8 cm din 70% zgură roşie fină, 25% pământ lutos şi 5% nisip, \ ore
0,79 \ 1.03
7129020012800 Pavator 1,B
11- din patru straturi, sistem 1: TOTAL ore 1.71 1.75
- stratul 1 de 15 cm, din piatră spartă;
- stratul 2 de 10 cm, din zgură roşie măzărată,
- stratul 3 de 4 cm din turbă;

88
\. 89
CANT
U.M\~
DENUMIRE RESURSA 11 J1
~MI COD -
COD DENUMIRE RESURSA 4

A1 kg \ 44
Zgura granulata de furnal S 648
m3 0.167 \ 0.134
Utilaje Piatra sparta pt drumuri r.sediment 8-15 mm S 667
29522400040041 Compactor auto cu rulouri pina la 12 Manoperă
tf ore \ 0.95 \ 1.01
";110060019900\ Muncitor necalificat ore 1.57 1.38
\
U.M I -l 1129020012800 Pavator TOTAL ore 2.52 2.39
COD DENUMIRE RESURSA \
E1
\ Utilaje
Materiale
, \ ore \0034J
14212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0,0-7,0 1 m3 10.00451 - 10.01210.005 ~062240004004\ Compactor auto cu rulouri pină la 12 tf
mm S 1667
141001162028061 Apa industriala in cisterne pt.lucrari 1 m3 I 0.05 1 0.04 1 0.06 1 0.04 I NOTA: straturile sunt numerotate de la bază În sus.'
11\ normă nu se cuprinde transportul apei de la sursă la locul de udat.
drumuri-terasam.
" ') Se va preciza sortimentul conform listei de materiale nexplicitate 10231
145232172045521 Pamint de frunze pamint vegetal cu 10.01910.0361 -.. 1
humus
1030106200456\ Turba uscata si macinata pt.agricultura kg 51.48119.8
Zgură expasndată pUerenuri de sport ...•) m3! 0.27910.161 0.338 0.127
1421102201701\ Piatra sparta pt drumuri r.sediment 8-15 m3 - 0.167 0.134
mm S667
Manoperă

9310060019900 I Muncitor necalificat are 1


0.94 0.8511.481 0.76
7129020012800 I Pavator I
ore 1.37 1 1.52 1.88 1.35
TOTAL ore 2.31 2.37 3.36 2.11
Utilaje I
129522400040041 Compactor auto cu rulouri pină la 12 tf ~~

CANT
COD DENUMIRE RESURSA V.M
11 J1
Materiale

4100116202806 Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasarn. m3 0.05 0.06


4523217204552 Pamint de frunze pamint vegetal cu humus t 0.029 -
1030106200456 Turba uscata si macinata pt.agricultura kg 25.74 -
Zgura expasndată pt.terenuri de sport ...') m3 0.164 0.316

91
90
IIprinde:
parea terenului;
IIlvelarea sapăturii;
Amenajarea terenurilor pentru sport, din zgura şezarea straturilor de materiale drenante şi materiale de suprastructură;
lIdarea straturilor;
A 1 - din trei straturi, sistem A 1:
IIlndrarea straturilor;
- stratul 1 de 10 cm, din zgură roşie grosieră;
prepararea amestecului de agregate;
- stratul 2 de 2 em, din 80% zgură roşie dina şi 20% argila; transportul materialelor cu roaba În interiorul zonei de lucru;
- slratul3 de 0,5 cm, zgura roşie praf.
corectarea finisajelor.
81 - din trei straturi, sistem 81:
Il măsoară la metru pătrat.
- stratul 1 de 10 cm, din zgură neagra gosiera; NOTA: straturile sunt numerotate de la bază În sus.
- stratul 2 de 3 cm, din 80% zgura neagră fina şi 20% argilă;
- stratul 3 de 0,5 cm, zgura neagra praf.
C1 - din trei straturi, sistem C1:
- stratul 1 de 15 em, din zgura neagră qrosieră;
- stratul 2 de 4 cm, din 80% zgură neagră fină şi 20% argilă;
1. COD 1 DENUMIRE RESURSA

Materiale
,-:-fu Bl 1:
- stratul 3 de 0,5 cm, din zgură neagră praf.
01 - din trei straturi, sistem 01: I Zgură expasndată pt.terenuri I rn3 \ 0.131 \
- stratul 1 de 15 cm, din zgură neagră grosierâ; de sport ...*)
m3 10.005 0.008
- stratul 2 de 5 cm din 80% zgură roşie şi 20% argilă; 1420202205501 Argila comuna pentru constructii
- stratul 3 de 0,5 em, zgură roşie praf. kg 140.58
3710112611607 Zgura granulata de furnal S 648
E1 - din trei straturi, sistem E1: m3 \ 0.03 0.03
- stratul 1 de 20 cm, din zgură roşie grosieră; 4100116202806 Apa industriala in cisterne
pt.luerari drumuri-terasam.
-stratul 2 de 20 cm, din 80% zgura roşie fină şi 20% argilă;
- stratul 3 de 0,5 cm, din zgură roşie praf. Manoperă
F1 - din patru straturi, sistem F1: 0.59
7129020012800\ Pavator ore \ 0.35 \
- stratul 1 de 6 em, din pietriş; ore 0.44 0.49
9310060019900 Muncitor necalificat \
- stratul 2 de 6 cm, din zgura neagră grosieră; 1.08
TOTAL ore 0.79
- stratul 3 de 4 cm din 80% zgura neagra fină şi 20% argilă;
- stratul 4 de 0,5 cm, din zgură neagra praf. 'Utilaje
G1 - din patru straturi, sistem G1: \ ore \ 0.022\ 0.022 \
2952240004004\ Compactor auto cu rulouri pînă

=:B
- stratul 1 de 20 em, din zgură neagra grosieră;
la 12 tf
- stratul 2 de 3 cm, din zgura roşie mazarata
- stratul 3 de 3 cm, din 80% zgură roşie fină şi 20% argila;
- stratul 4 de 0,5 cm, din zgura roşie praf.
H1 - din cinci straturi, sisitem H1:
',: COD 1 Of NUMIRE RESURsA

- stratul 1 de 6 cm, din pietriş; Materiale


- stratul 2 de 14 cm, din zgura neagra grosieră;
Zgura expasndată pt.terenuri de sport ...*) m3 ,
- stratul 3 de 2 cm, din 80% zgură roşie fină şi 20% argilă;
- stratul 4 de 1,5 cm, din zgură roşie fină; 1421102200068\ Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 m3 I
- stratul 5 de 0,5 cm, zgura roşie praf. 1420202205501 . Argila comuna pentru constructii . m3 i
••
\' 93
92
COD
DENUMIRE RESURSA U.M COD DENUMIRE RESURSA U.
F1
3710112611607/ Zgura granolata de furnal S 648
k9/105.93 m74145887934 Cuie cu cap plat tip c 2,24x 40 S 2111 ke
4100116202806 Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-
terasam.
m3 0.03 1'25127333925 Plnză sac din fire de cinepă de 0,7 m lăţime m:
H~.:
1421202200525 Nisip sortat nesoalat de râu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 m:
Manoperă
Manoperă
7129020012800/ Pavator
9310060019900 Muncitor necalificat ore I 0.77 '/1.21 /124010010700 I Dulgher ore

TOTAL
/ ore
ore
0.64
1.41
0.91
2.11
1310060019900 Muncitor necalificat I orE
TOTAL ore
Util~ =
29522400040041 Compactor auto Cu rulouri pînă la 12 It

NOTA: În norme nu se cuprinde transportul apei de la sursa la locul udat.


... *) Se va preciza sortimenlul conform lislei de materiale nexplicitate 10231
Terenuri de sport din mixturi cauciucate
TsH36A
A1- aşezate pe o fundaţie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turni
Amenajarea gropi lor pentru sarituri un slrat de' 5 cm nisip;
111- aşezate pe fundaţie de beton astaltic de 8 cm aşternut pe o suprafaţă compactată de t
u pietriş, de 10 cm grosime.

Cuprinde: Cuprinde:
- săparea gropilor de 6,00x3,00xO,60 rn; • saparea, nivelarea şi compactarea terenului de fundaţie;
- fasonarea şi prinderea scândurilor, Îmbracarea cu pânză de sac şi prinderea lor; • transportul materialelor in interiorul zonei de lucru;
- umplerea gropilor cu nisip pe 58 cm; ştemerea slratului de nisip, balast sau pietriş şi cilindrarea lor;
- confecţionarea şi montarea pragului de băIaie inclusiv transportul materialelor cu roaba În • executarea fundaţiei din belon de ciment sau beton asfaltic;
interiorul zonei de lucru. • prepararea mixturii cauciucate;
Se masoara la bucata. • aşternerea la dreptar a mixturii cauciucate peste fundaţia din beton de ciment sau asfalt.
e măsoară la metru patrat. .
----"--

COD

2010102900888
\
DENUMIRE RESURSA

Materiale
Lemn rot cons rur coj fag L::1m d subt.min 18cm S 4342
U.M

m3
CANT
1---

0.173
~C
1421202200757
DENUMIRE RESURSA

Materiale
Nisip concasare granulatie maxima 7,1 mm S 1667
__~__J~U-~:[A1I
...

2010102917685 Dulap fag tiv ci C gr::50mm L::2,50 m S 8689 kg


m3 0.19
2874145886954 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam. m3! 0.03
kg 0.406
23201662010P8 Combustibil lichid uşor tip 4 S 54 kg 1.485

94 95
uprlnde:
CANT IKmlec\ionarealemnariei;
COD I DENUMIRE RESURSA U.M
A1 nnfec\ionarea şi montarea fierariei;
---- xocutarea cutii/or de fixare in sol;
2010102918809 Rigle fag neaburite ci B tiv.g=50/50-100/100 1=1-1,7 m3 0.0001
xocuiarea gropilor şi fixarea În sol.
,2320322600189 Bitum pl. drumuri tip O 401 50 S 754 kg 4.895 ,Msoara la bucata.
1421102202030 Criblura dublu concasata 16-25 mm S 667 kg
1421202200525 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 m3 0.164
DENUMIRE RESURSA
m3 0.075 COD
1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667
2653102100880 Filer de calcar saci S 539 kg 16.83 Materiale
2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 kg 30.987
"(22103215357 \ Teava const t.s. A 110x 1,5/0LT 45 S
2320322600074 Bitum cu adaos de cauc.tip SAC.110/120 S 8788 kg 2.447
530/1
Manoperă \ m3 \ 0.363 \ 0.363 \ 0.36:!
\1421102200082\ Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30
7129020012800 Pavator ore 0.05 1 0.09 mm S 1667
\ rrt3 \ 0.069 \ 0.069 \ 0.06S
7129040010110 Asfaltator ore 1.33 6.25 \4100116202806 \ Apa industriala in cisterne pUucrari
ore 5.12 drurnuri-terasam.
7123010010200 Betonist
9310060019900 Muncitor necalificat ore 0.8 I 0.81 2430116103529\ Vopsea gri interior v.821-1 ntr 90-80 \ ~ \"001 0931 \ 06"
kg 0.381 0.114 -
TOTAL ore 7.3 2874145886954 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111
7.15 m - - 1.38E
2722103303776 Teava sudata constr cmh 114 x4/0L
Utilaje
321 S 7657
29522400040041 Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf m\ - \ - \ 7.44!
\2722103303738 \ Teava sudata constr cmh 102 x4/0L
2952270004037 Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 I 321 S 7657
m \ 2.327 \ 1.94
\2722103111446\ Teavaconstf SIc152x60LT35 S
NOTA: in norme nu sunt cuprinse, apa pentru compactat, transportul ei de la sursa şi udatul, 404/1 CL.A
corespunzator unui consum mediu de 0,015 m3 apa pe m2 de imbracaminte. m\ 2.0::
\2722103110624\ Teavaconstf SIc127x40LT35 S
TsH38 404/1 CL.A
\2010102914164 \ Grinda stejar cu 4 fete gr=12/12-15/25 \ rn3 \ 0.594 \
Confectionarea si montarea de panouri, porti si stalpi la L=5-6,00m S 8689
terenurile de sport . \ m3 \ 0.287 \ 0.287 \ O.2~
\ 1421202200525 \ Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0,0-
7,Omm S 1667
A 1 - porţi de fotbal; \ kg \ 155.43 \ 155.43 \ 155."
\2651122100402 \ Ciment metalurgic cu adaosuri M 30
B1 - stâlpi din lemn fara scaun, la teren volei; saci S 1500
C1 - stâlpi din melal cu scaun, la teren volei; \ kg \ \ 2.534 \
\2710602000092 \ Otel beton profil neted 08 37 0= 8
D1 - stâlpi din metal fara scaun, la teren volei;
mm S438/1
E1 - stâlpi din metal. Ia teren de tenis; \ 0.163 \
\2010102900931 \ Lemn rot.pt.piloti de ste.nec.A d=14- \ m3 \
. F1 - stâlpi din metal, la leren de baschet;
G1 - porţi din lemn, pentru rugbi. 211=6- 8m S 3416

\. 97
96
DENUMIRE
RESURSA
---·-1·-----U.M-- E1
CANTITi\.

F1

I ~OO~[--:~:U~~: RESURSA
COD
Ilem, rotpt~1otide ste';;'~4.2;~-;,mJi8s
Bm S 3416
Manoperă
Manoperă
ore 2.74 0.2, I 0.35 0.16 l.B1
7141020013300 Zugrav vopsitor ore
7124010010700 Dulgher ore 13.43 3.01 1I~1020013300 Zugrav vopsitor ore 5.37
7123010010200 Betonist ore 2.51 1.75 1.96 IIJ4010010700 Dulgher ore 1.01 4.07
35.77
7214240021800 Lăcătuş mecanic ore 9.2 5.07 13.06 m3010010200 Betonist ore 5.33
9310060019900 Muncitor necalificat ore 1.34 1.08 1.06 IJ14240021BOO LăcătuŞ mecanic ore 0.52 2.12
11.11 16.43 Muncilor necalificat 7.02 49.14
TOTAL ore 29.22 \10060019900 TOTAL ore

U.M
=
COD DENUMIRE
RESURSA
E1
Materiale

14211022000821 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm S 1667 m31 0.3341 0.7251 0.725 stancarie ornamentala
4100116202806 Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri- 1 m3 0.03 0.129 0.129
lerasam.
M . executată cu piese izolate cu dimensiunea medie de 30 crn;
2430116103529 Vopsea gri interior v.821-1 ntr 90-80 kg I 0.307\3.124115.3 1\1. executată cu piese izolate cu dimensiunea medie de 50 cm.
2874145886954 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 kg - - 0.154
2722103303659 Teava sudata conslr cmh 88,9x3,6/0L 32 1 S m 2.287
uprinde:
7657 dislocarea rocilor;
127221033030631 Teava sudata constr cmh 51 x2,6/0L 321 S mi 1.40.59 1 • spargerea manuală În bucăţi ornamentale;
• manipulatul in interiorul zonei de lucru prin purtare directă;
7657
• ~şezarea lor pe poziţii.
27221032097741 Teava const f.s. A 125x 2,5/0L T 35 S 530/1 9.7421

--- ---------------ffiC
- 1
- 4.158 e măsoară la bucata.
12722103110624 Teava const f Sic 127 x 4 OLT 35 S 404/1 1 : 1 1
CL.A
120101029141641 Grinda stejar cu 4 fele gr=12/12-15/25
6,OOm S 8689
L=5-

114212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0,0-7,0 mm


S 1667
I m3 l' - I -
1 m3
1 0.542 1

I 0.147 I 0.569 I 0.569 I


~D J DENUMIRE
RESURSA
.-
MateriID!l

1411122201335 \ Piatra bruta sortata r.magma/ice pt.drum,anroc,pereur


._-._.-
U.M A1

\ kg \ 79.2

126511221004021 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S kg 177.7151311.851311.851 Manoperă


1500 ore \0.05
12710602000092\ Otel beton profil neted OB 37 D= 8 mm S kg 1 0.693 1 7111020030200 \ Miner \ ore 0.2
438/1 9310060019900 Muncitor necalificat
\. .
99

98
CANT
COD DENUMIRE RESURSA U.M 1--1
-,----
A1 81 Protejarea si inierbarea taluzelor cu incline
~'. ..
, _--,--_._----_._-_.- de 2:3, expuse la eroziune, cu NETEZON
7129020012800 I Peisagist-floricultor ore 0.07 0.29
netesut inierbat), folosind:
TOTAL ore 0.32 1.23

A1 - sol vegetal;
81 - ingraşământ mineral.

Se cuprinde:
Stancarie ornamentala din blocuri grupate, executata _pregătirea patului germinativ, aştemerea materialului textil neţesut insa
cu blocurile fixarea sa pe taluz cu ţăruşi confecţionaţi din crengi de foioase; aşterner
vegetal În prima variantă şi a îngrăşământului mineral În cea de-a doua I

A 1 - solidarizate fara mortar Nu se cuprinde:


81 - solidarizate cu mortar de ciment. _transportul cu auto a pământului vegetal;
_transportul apei cu auto de la sursă la lucrare;
_pregătirea bruta a suprafeţei taluzului, în vederea protecţiei, nivelare, sp
Cuprinde:
- alagerea materialului stâncos corespunzator; Se masoara la metru patrat de taluz protejat.
- transportul prin purtatul direct În interiorul zonei de lucru şi aşezarea bucafilor de stânca; I COD [ -- ...--.------
- pentru varianta "81" se cuprinde şi prepaparea mortarului şi executarea zidărle: de piatră.
DENUMIRE RESURSA
Se masoara la metru cub de blocuri grupate.
---_.-------_._.---- ...-._--_.-.-
Materiale
COD--r- CANT
DENUMIRE RESURSA U.M f-- 2010102900773 \ Lemn rot cons coj fag L=1m d1=min 9cm d2::max 18 S
f--I--~
M 181 4342
Materiale 1711217329871 Material textil netesut fillr insam netezon lat 2 2m
2651122100402 Ciment metalurgic cu adaos uri M 30 saci S 1500 kg 19.8 4100116202818 Apa pentru mortare şi betoane S 790
1421202200525 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 m3 0.149 2415907304285 Azotat amoniu ingras.gran.vicanit 33 azot in saci pol
1411122201335 Piatra bruta sortata r.magmaticept.drum,anroc,pereur kg 2178 2178 Manoperă

Manoperă 7129100011000 Fascinar


7123010010200 8etonist ore - I 0.8 7134030012200 Izolator hidrofug
9310060019900 Muncitor necalificat ore 4.94 4.94 9310060019900 Muncitor necalificat
7129020012800 Peisagist-floricultor ore 2.05 7112020030100 Specialist
TOTAL
7122050013400 Zidar-rosar tencuitor ore - I 3.68
TOTAL ore 6.99 9.42

3410540005603
i~e •

100 \
MATPIO.D TRANSPORT
CAPITOLUL Ts I
ŞI DEPOZITARE MECANIZATĂ

CATALOG
Generalităţi
• PREŢURI LA MATERIALE DE CONSTRUCŢII
actualizate trimestrial
1. Conţinutul capitolului
q AVANTAJE
• CUNOA$TERE: 1.1. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pents
- MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE şi haldarea (depozitarea) mecanizată a materialului excavat cu
- FURNIZORI-PRODUCĂTORI PENTRU FIECARE MATERIAL excavare cu rotor şi cupe, precum şi pentru operaţii auxiliare ca
- MATERIALE OFERITE ÎN JUDEŢ descărcarea mecanizată În depozite şi ripa rea benzilor transpor1
- PREŢURI DE SORTIMENTE
• UTILIZARE:
2. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la
- ~VALUAREA COSTULUI CONSTRUCTIILOR normelor din capitol
INTOCMIREA DEVIZULUJ DE CONStRUCŢIE
- CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU
ACHIZIŢIONAREA MATERIALELOR 2.1. Consurnurile specifice din normele de deviz ale aces:
fost stabilite În funcţie de utilajele folosite şi condiţiile specifice
precum şi de instalaţiile de excavare .
• AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCTII-MONTAJ
3. Conţinutul normelor
q AVANTAJE
• CUNOA/TERE:
- MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPOIlT SAU DIN 3.1. Consumurile specifice de ore utilaj sunt stabili
operaţiilor tehnologice şi În funcţie de capacităţile de exploatare
PRODUCŢIE INTERNĂ, AVÂND AGREMENT TEHNIC
instalaţiile de excavare.
- FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU
PRODUSElE PUSE ÎN VÂNZARE
VALABILITATEA AGREMENTULUI 4. Condiţii de măsurare a lucrărilor
- UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MA1'ERiALELE ŞI
PRODUSELE 4.1. Operaţiile de transport pe benzi s-au determinat pe 1
• UTILIZARE: şi km de bandă.
ASIGURAREA ACHIZITIONĂRII MATERIALELOR ŞI 4.2. Pentru fracţiuni de lungimi peste kilometri Întregi roti,
PRODUSELOR DE CALITATE la zeci de metri.
- RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZtn:E DE H.G. 766/1997 ŞI
LEGEA 1011995 PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCŢII
~INFORMAŢlILE DIN CATALOG

SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRObUCĂTORI DE


MATERIALE DE CONSTRUCŢII
PENTRU AGREMiENTE TEHNICE, INFORMATIILE sun
PRELUATE DE LA
COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN M.L-P.T.l.
CATALOCUL SE EDITEAZĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) \
'\'
\

103

'.~::4~. '~~~,
Transportul materialului excavat, cu instalatia de
Transportul materialului excavat, cu instalati,
transport cu benzi de 1400 mm latime
transport cu benzi de 1600 mm latime
A - 600-800 mc/ora
B - 801 c 1000 mc/ora A1- 600-800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura in
C -1001-1200 mcJOra lIurotor.
D - 1201-1400 mc/0ra 131- 801-1000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singura
E -1401-1600 mc/Ora t) rotor.
F - 1601-1800 mc/ora 1 -1001-1200 mc/oră lneărcarea benzilor se efectueaza de catre o singur.
xcavare cu rator.
Cuprinde: ll1 - 1201-1400 mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de către o singur
xcavare cu rotor.
Încarcarea benzilor de catre o singura instalaţie de excavare cu rotor
Se masoara la 100 metri cubi şi km. 1 -1401-1600 mc/oră lncarcarea benzilor se efectuează de către o singur
xcavare cu rator.
---------------_.---,-,.---------- 2 -1401-1600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de doua instalaţi
COD 1-1601-1800 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singui
DENUMIRE RESURSA U.M I I xcavare cu rotor.
A D F2 -1601-1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de două instala!
Utilaje G1 -1801-2000 mc/oră lncărcarea benzilor se efectuează de Către o singt.:
2952160007203!lransport (instalalie) cu bandă 1400 ! ore! 0.14/ 0.109! 0.089! 0.075 axcavare cu ralor.

i-------/: IIlm/1km
, G2 - 1801-2000 mcora Încărcarea benzilor se efectuează de două instala-
H1 - 2001-2200 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de catre o singL
COD excavare cu rator.
DENUMIRE RESURSA CANT
U.M 1- 11- 2201-2400 moora incarcarea benzilor se efectueaza de catre o singu'
E1F cu rator.
Utilaje J1 - 2401-2600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singL
2952160007203 Iransport (instalalie) cu bandă 1400 mm/1km cu rotor.
K1 - 2601-2800 rnc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de catre o sing
excavare cu rator.
L 1 - 2801-3000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o sing-
cu rotor.
M1 - 3001-3300 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaza de catre o sin~
excavare cu ralor.

Se măsoară la 100 mc şi km.

104
105

~~~,
-------'.--_ .• __ .- ---------
COD DENUMIRE RESURSA
---:------_J I I f
U

U.M Il A1 "'/ 1-
Utilaje Transportul materialului excavat, cu instalatia de
transport cu benzi de 1800 mm latime
2952160007204 J Transport (instalalie) cu J ore /0-14/0-109/0.089/0.075/0.066/0075
bandă 1600
-
--:-;~--I
--------------------

--- --.._------
~ENUMIRE RESURSA I U.M

-
.

F1 11
-
A1 ·600 - 800 rnooră Încărcarea benzilor se efecluează de către o singura inslalaţie de El:
CU rolor.
81 . 801 - 1000 mc'ora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singura instalaţie de
xcavare cu rolor.
- Utilaje C1 - 1001 - 1200 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură lnstalaţie de
excavare cu rolor.
2952160007204/ Transport (instalaţie) cu / ore) 0.058) 0.067) 0.052) 0.06) 0.054) 0.049 01 -1201 ·1400 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalalie de
bandă 1600
-------------- excavare cu rotor.
-------
---- I I E1 ·1401 ·1600 mc/oră lncărcarea benzilor se efectueaza de catre o singura instalaţle ce
COD DENUMIRE RESURSA sxcavare cu rotor.
U.M 1 I I _1 E2 ·1401 ·1600 moora lncărcarea benzilor se efectueaza de două instalaţii de excavare s
J1 M1 F1 -1601 -1800 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de catre o singură inslalaţie de
Utilaje
excavare cu rotor.
2952160007204
Transport (ins/alalie) cu banda 1600 t
__ 1 ore l 0.045 0.042~39
0.036
F2 -1601 - 1800 mcrora Incarcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare c
G1 -1801 - 2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de căfre o singura instalaţie de
excavare cu rotor.
G2 ·1801 - 2000 mc/ora lncărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare (
H1 - 2001 - 2200 mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de călre o singura inslalaţie de
excavare cu rolor.
11- 2201 - 2400 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de
excavare cu rotor.
J1 ·2401 - 2600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singura inslalaţie de
excavare cu rotor. -
K1 - 2601 - 2800 mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de
excavare cu rotor.
L1 - 2801 - 3000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de
excavare cu rotor.
M1 . 3001 - 3300 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalata de
excavare cu rotor.
N1 ·3301 ·3600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de
excavare cu rotor.

Se masoara la 100 mcşi km.

106
107
-~~~--J----- DEN-UM-'R-E:::- U.M,. --- I T5
--------------'--
Utilaje
C1 01
Transportul materialului excavat, cu instalatia de
/~~~LO~/~91 transport cu benzi de 2000 mm latime

=t.
29S2160~E720S/ Transport (instalaţie) cu bandă 1800 0.07~.O

[COD- 1-- DENUMIRE


RESURsA M CANTlTAŢI

G2
fI1 ·600 - 800 rnc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavs
1;1I rolor.
111 ·801 -1000 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de
- --------
Utilaje
---~--~~~--~
E2 F1 F2 Gl
uxcavare cu rotor.

t39S216000720sl1!.anSP~~jin~~alalieL~~~~J_~~10.07S/

COD
-I··=h_..~ ..-.---- ...._.-
DENUMIRE
RESURSA
r:t;U.M
O OS8/ O 067/ 0.OS2/ 0.08

--r-~CANTITATI
1 ·1001 -1200 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de
xcavare cu rator.
01 -1201 -1400 rnc/ora lncarcarea benzilor se efectueaza de către o singura instalaţie de
oxcavare cu rotor.
--- ---- H1 I 11 I li I K1 1 -1401-1600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură inslalaţie de
Utilaje xcavare cu rotor.

.._-----]_.-
29521~OE~~~5J!~~.!1.~~~~_n~~~~ă 1800 1 ore ~054/ 0.049/ 0.0451 0. 1 0039
042
2 -1401-1600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu re
1 -1601 - 1800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de
sxcavare cu rotor.
F2 - 1601 - 1800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de
-. CO~_ _ __ DENUMIRE
RESURsA U.M I N' I
M'CANT excavare cu rotor.
Utila.m
G1 -1801 - 2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de
excavare cu rotor.
29521600072051 Transport (instalaţie) cu banda 1800
G2 -1801 ·2000 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de două inslalaţii de excavare cu
~eJE.0361 0.032
H1 ·2001 - 2200 mcloră incarcarea benzilor se efectuează de călre o singură instalaţie de
I excavare cu rotor.
I 11- 2201 - 2400 mc/oră incarcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de
I excavare cu rotor.
I J1 - 2401 - 2600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de
I excavare cu rotor.
K1 - 2601 - 2800 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de
I
excavare cu rator.
L 1 - 2801 - 3000 mei oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de
excavare cu rotor.
M1 - 3001 - 3300 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de
excavare cu rolor.
N1 - 3301 - 3600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de
excavare cu rotor.
01 - 3601 ·4000 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de
excavare cu rotor.
P1 ·4001 ·4400 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţia de

108
109
XCllvuro OU rolor.

DILnf'l ~
01 ·4401 - 4800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de
excavare cu rator.
R1 - 4801 - 5200 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instelaţie de ~~l~~
~!(\))([)\{
~-, '--' ~ '-
excavare cu rotor.
S1 ~5201 - 5600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de Sistem inJorlllatic pentru elaborarea ofertelor penn
excavare cu rotor. programarea, Urmărirea şi decontarea lucrărilor de
mO~taj, finanţate·de stat sau din alte sursa
Se masoara la 100 metri cubi şi km.
Consultanţă, Orga~izare şi Cibernetică În Construcţii -- COCC a proiectat

t~ _
curentă sistemul informatic DELTA 2000, care:
răspunde cerin~lor societăţilor de proiectare şi de execuţie construcţii-r
GOD~tAJMIRE-""""RSA. I I I ofertelor econnlllice şi a întocmirii tuturor documentelor (formularelor)
la licitaţii confonn legislaţiei actuale privind achiziliile publice, precs
metodologice" qe aplicare a acesteia.
Utilaje permite progrllllarea, urmărirea şi decontarea lucrărilor executa.
indiferent de Slltsa de finanţare, cu respectarea condiţiilor contractuale şi c

--_.]-------
2952160~no~.J

COD
Transpo_~(ins~a~~li~t~~b~~~a.?oo.~_L?!~] 0.14] 0.1091 0.089 '-0075/0.066
.._--

DENU
-- -- ---
U.M
CANTITĂŢI
- aplicaţia permu, editarea tuturor rapoartelor specifice lucrărilor de i••
extrabugetare, "IIlarte de tip utilitar, inclusiv fonnu!arele tip document pentru pr
ofertele pot fi il\cmite prin apclarea la indicatoarele de norme de deviz edI
1992-1996 şi 1'll<)_2001şi În continuare de COCc. care sunt elaborare irnp-
E2 G2 cercetări şi proitctarede specialitate; menţionăm că indicatoare!e elaborate În
----_.- _.- sunt indicatoare<lenorme de deviz editia 1981-1982 revizuire şi completate lE
materiale şi t~hll;jlogiinoi, precum şi cu unele modificări la zi ale unor norme
aplicaţia DELT~2000 este unicat în ţară din punct de vedere al bazei de
2952160007206 LTransport (ins JOO 0.06 codificării resUflelor,care este realizată în concordanţă cu prevederile Uni"
._----- ------
----J-- -.--- -----
___ o _. _____ •.•• _. __

CANTITAŢI Amintim că COct este singura societate abilittttă ufieiat ~fl editczc, ~
COD DENU \1IRE RESURSA U.M t.'onwr,,~ialjzl~zeaceste norltit.'~ in urma contractelor pe care le-a avut cu ':lClnd.1;::
H1 , L1
Pe lângă indicatoarele 1"norme amintite mai sus, aplicaţia permite ca utilizatorii 5<~-Ş:
propr}i, cu consumuri de re~se proprii ce se constituie În baze de date normative proprii \JI
Intre ullhzatOfll care f~osesc sistemul DELTA-2aaa, se pot efectua transferuri =
--_._----- --_

'.--- CO~--"-

---------
I
29521600072061 Transport (in.s

--
...

DENU
-----

RE RESURSA U.M
M1
CANTITĂŢI_~
P1 01
(selecţii de devize, de obiec~.o investiţie sau selecţii de investiţii) prin procedeul exportli:
Sistemul DELTA lOOO~eprogramele elaborate În limbajul Visual Basic (versiunea E
gestionate cu SQL Server 7.U\ipoate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM, more
pentru utilizatori cu Windo"'\9S, Windows 98, Windows NT 4.0 sau Windows 2000.
Sistemul DELTA 200t)necesită următoarea configuraţie minimă necesară: calcula-
IBM-PENTIUM 200 MHţ 32 Mb RAM; HDD-IGR FDD 3,5", CD-ROM, irra
Itilaje (recomandăm: PENTIUM Ii(K6-2) la 300 MHz,64 Mb RAM şi Monitor 15").

~~~3.~6O'00720~LŢ!~~p_ort_Qns~~~~~l?~~andă2000 1 ore 10.036 1..0.03210.02910.0261 0.025


----··-..--·1--------------
COD . DENUMIRE RESURSA U.M 1-1
CANT
---,---1
Sistemul UE!T\ lOflleste realizat În r.onformitate cu prevedcd!e cuprinsei
lJrg~n\" nr, 6012001 prjvi~~a(hi1.i\iile Jlublke pentru servicii. proiectare şi lucrări

Societatea noastră asigUl\princontract instalarea, instruirea şi asistenţa tehnică la sediu;


- .. ._. I I
R1 II 81 I Preţul de bază pentru Siatemulinformatic DELTA 2000 este de 700 $, fără TVA, l
contravaloarea diverselor se~icii:
Utilaje Pentru firmele care a~cumpărat de la COCC versiunea anterioară DELTA, •
stabili te prin negociere di rtqă.
2952160(~7206J Transport (instalaţie) cu bandă 2000 Imi __n I --- I
De asemenea, În func!i~demărimea societăţilor comerciale (număr de personal, dOll
etc.), preţurile pot deveni n~ciabile.

110
111 _ 4001 _4400 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singura instalalie d"
xcavare cu rator.
ţ~1_4401 _4800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instala\ie c
Transportul materialului excavat, cu instalatia de I)xcavarecu rator.
transport cu benzi de 2250 m latime R1_4801 _5200 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie c
oxcavare cu rator.
1 _5201 _5600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie c
A1 - 600 - 800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare
cu rolor. oxcavare cu rotor.
B1 ·801 ·1000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de
excavare cu rotor: Se măsoară in 100 metri cubi şi km.
C1 -1001 -1200 rncroră incărcarea benzilor se efecluează de către o singură instalaţie de "
CANTITAŢI
excavare cu rotor.
D1 -1201 - 1400 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de DENUMIRERESURSA u.M--E~--
COD A1 81 C1
excavare cu rotor. . ---
E1 -1401 - 1600 mc/oră lncărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de Utilaje
excavare cu rotor.
E2 -1401 ~ 1600mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rotor.
2952160007207 \ Transport (instalalie) cu bandă~250 __~~~~~ 0.089 L~
F1 -1601 ·1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de călre o singurăinstalaţie de - CANTITAi
excavare cu rotor. COD
DENUMIRE RESURSA
U.ME~[îiJ
F2 - 1601 • 1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de
excavare cu rotor. Utilaje
G1 ·1801 - 2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de călre o singură instalaţie de
excavare cu rotor. 2952160007207 \ Transport (instalaţie) cu bandă 2250 \ ore \ 0.07510.058\ 0,067
G2 -1801 - 2000 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de
excavare cu rotor, .\. .. \~ ~TAT
H1 ·2001 - 2200 mc/oră Încărcarea benzilor se efecluează de către o singură instalaţie de
excavare cu rator.
COD
____ ~ENUM~~~~~~~~~---- U.M _ H1 '\ 11 0
Utilaje
11·2201 - 2400 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de
J
~E~J----\---
excavare cu rator. 2952160007207 Transport (instalalie) cu bandă 2250 \ ore 0.0~~J~~~~1~0451
J1 - 2401 ·2600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de
excavare cu rotor. cmm,
DENUMIRERESURSA U.M
K1 - 2601 • 2800 mc/oră tncărcarea.benzfor se efectuează de catre o singură instalaţie de COD 'M1 N1 01
-- -- ._--. __ .--------
excavare cu ralor.
L1 ·2801 ·3000 mc/oră incărcarea benzilor se etectaeaza de către o singură instalaţie de Utilaje

excavare cu rotor. 2952160007207 \ Transport (instalaţie) cu bandă 2250 \ oreJ_o.~o.~10.0321 0.029


M1 - 3001 - 3300 rnc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de
excavare cu rator. I

N1 - 3301,- 3600 mc/oră lncărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de


excavare cu rator.
01 - 3601 - 4000 mc/orăincarcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de
excavare cu rotor,
\
\' 113
.-----r----
COD
1----._---- _. _____
.._._..
DENUMIRE
RESURSA
.
U.M
R1
CANT

I 81
COD
DENUMIRE
RES~J~:l~_1J
==---cC----·C;NTlTATI

Bl \- el D2 I 01
Utilaje
Utilaje
2952160007207/ Transport (insta/aţie) cu bandă 2250
/ ore /0.023/0.021 295227000281611nSlala\ie de haldat mal .excav. 1 ore 10.1961 0.1410.10910.12510.089
max. 4400 mc/h
134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu 1 ore 10.13710.101 10.0781 0.09 10.0661
remorcă de 3 t
1sl06
2922140006742 Macara pe şenile 20- 29,9 It ore 0.172 0.125 0.09810.113 0.08
'
Depunerea materialului excavat, cu instalatia de haldat 2952210003554 Buldozer pe şenile 81-180 cp ore 0,196 0.14 0.109 0.125 0.088
cu productivitatea de 4400 mc/h
3410540004804 Autolaboratorpt.măsur.la lucrări de ore 0,137 0.101 0.078 0.09 0.066
cablu 2,51
Al - 400 - 600 moora Incarcarea benzilor se efectuează de călre o singură insla/aţie de excavare
cu rotor. 129522400040091 Rulou compaclor vibrator 3,1- 6\1 1 ore 10.17610.12910.10110.11610.0821

B1 - 601 - 800 mc/oră incărcarea benzilor se efecluează de Către o singură inslalaţie de excavare
rara tractor
cu rotor.

C1 - 801 - 1000 mc/oră incărcarea benzi/ar se efectuează de Către o singură insla/aţie de COD DENUMIRE
RESURSA
excavare cu rotor.
F2
C2 - 801 - 1000 mc/oră incărcarea benzi/ar se efecluează de doua instalaţii de excavare cu rotor.
Utilaje
01- 1001 -1200 mc/oră incarcarea benzilor se efectueaza de către o singura inslalalie de
excavare cu rotor, 29522700028161 Inslala\ie de haldal mat .excav 1 ore 10.10310.07510.08710.06610.075
02 - 1001 - 1200 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rotor. max. 4400 mc/h
El -1201 -1400 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singură insla/aţie de 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu 1 ore 10.07510.05410.06210,04710.0541
excavare cu rotor.
remorcă de 3 I
E2 -1201 - 1400 moora incărcarea benzi/or se efectuează de doua inslalaţii de excavare cu rotor. 2922140006742 Macara pe şenile 20- 29,9 It ore I 0.092 0.068 0.077 0.059 0.068
Fl - 1401 - 1600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de
excavare cu rotor. 2952210003554 Buldozer pe şenile 81- 180 cp ore 0.102 0.075 0.086 0.066 0.075
3410540004804 Autolaborator ptrnăsur.la lucrări de Iare 0.075 0.054 0.062 0.047 0,054
F2 - 1401 - 1600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rolor.
Gl -1601 -1800 moora lncărcarea benzilor se efectueaza de către o singura insta/aţie de cablu 2,5t
excavare cu rotor.
129522400040091 Ruloucompactorvibrator3,1-61t Iare 10.09510.0710.0810.06110.071
G2 - 1601 -1800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de doua instalaţii de excavare cu rotor. fără Iractor
---- _._-----_._._ .._-------_ .._-----
..

Se măsoară În 100 metri cubi.


1"--C-OD--,i---- DENUMIRERESUR~=~-
..-_ -_]~~I
~ifG'
Utilaje
2952270002816 lnstalaţie de haldat mal .excav. max. 4400 mc/h ore 0,058 0.067
3410440005605 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t ore 0,042 0.048
2922140006742 Macara ve şenile 20- 29,9\1 ore 0,052 0,06

114
115
COD CANT TsI07
DENUMIRE RESURSA U.M
- ..._------------_. G1 G2
2952210003554 Buldozer pe şenile 81-180 cp Depunerea materialului excavat, cu instalatia de haldat
ore 0.058 0.066
3410540004804 Autolaborator pt.masena lucrari de cablu 2,5t cu productivitatea de 6500 mc/h
ore 0.042 0.048
2952240004009 Rulou compactor vibrator 3,1- 6tf fară tractor
- ---------._------- ore 0.053 0.061 A1 - 600 - 800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare
cu rator.
81 - 801 -1000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de
excavare cu rotor.
C1 -1001-1200 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de
excavare cu rotor.
D1 -1201 - 1400 moora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de
excavare cu rotor,
E1.- 1401 -1600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singura instalaţie de
excavare cu rator.
E2 - 1401 - 1600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rotor.
F1 - 1601 -1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singura instalaţie de
excavare cu rator.
F2 - 1601 -1800 rnc/oră incarcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rator.
G1 - 1801 - 2000 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de
excavare cu rotor.
G2 - 1801 - 2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rator.
H1 - 2001 - 2200 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de
excavare cu rator.
11- 2201 - 2400 moora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de
excavare cu rotor.
J1 - 2401 - 2600 mcrora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de
excavare cu rotor.
K1 - 2601 - 2800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de Către o singură instalalie de
excavare cu rator.
L1 - 2801 - 3000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de
excavare cu rotor.
M1 - 3001 - 3300 mcora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instatalie de
excavare cu rolor.
N 1 - 3301 - 3600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalalie de
excavare cu rotor.

Se măsoară in 100 metri cubi.


,
~.

116
117
.-- ---

J~J
----------~---,,------------------------------
. CP

r~:II CANTITAŢI
U.M

~1
COD DENUMIRE RESURSA COD DENUMIRE RESURSA
U.M, H111 J1 K1 L1
A1 B1 C1 I D1 I E1 -1-
ore 0.054 0.049 .045 0.042 0.039
Utilaje. 2952270002817 Instalaţie de haldat mal. excav.
34105400048041 Autolaborator pt.măsur.la lucrări de max. 6500 mc/h
Iare 10.101 10.078) 0.0661 0.0541 0.047
cablu 2,5t 2922140006742\ Macara pe şenile 20- 29,91f ore \0.048\0.044\ 0.04 \0037.\0.035\
ore 0.05 0.045 0.042 0.038 0.036
29522100035541 Buldozer pe şenile 81-180 cp 2952240004009 Rulou compactor vibrator 3,1- 61t \
ore 10.2791°.2181°.1771°.1511 0.131 \
fără tractor
12952270002817 Inslalaţie de haldal mat. excav. 1 ore 0.14 0.109 0.089 0.075 0.066
1 ore 10.0381 00351 0.0321 0:03 10.0281
max. 6500 mc/h 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu
remorca de 3 t _ ..•
29221400067421 Macara pe şenile 20- 29,9 It 125 098 08 068 059
are 10. 1 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1
~ CANT
12952240004009 Rulou compactor vibrator 3,1- 61t I ore 0.129 0.101 0.082 0.07 0.061
DENUMIRE RESURSA II_U~~_I~~J_
fă ra Iraclor COD N1
134104400056051 Tractor pe pneuri U-6S0 (65 cp) cu 1 ore 10.101 10.07810.06610.05410.0471
--_ _--_ __ _ -_ ..
... .. .. .. ,_ ....... -

remorcă de 3 t Utilaje
---------------
_.- 0.025 0.024
Autolaborator pt.masur.la lucrări de cablu 2,5t ore
3410540004804
CANTITAŢI ore 0.07 0.065
COD DENUMIRE RESURSA U.M 2952210003554 Buldozer pe şenile 81-180 cp
E2. 1 F1 I F2 I G1 I G2 ore 0.036 0.032
2952270002817 Instala\ie de haldat mat. excav. max. 6500 mc/h
Utilaje ore 0.032 0.029
2922140006742 Macara pe şenile 20- 29,9 tf
ore 0.0330.Q3
34105400048041 Aulolaboralor pt.măsur.la lucrari de Iare 10.05410.04210.04810.03710.043 2952240004009 Rulou compactor vibrator 3,1- 61f fără lractor
cablu 2,5! ore 0.025 0.024
3410440005605 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t
29522100035541 Buldozer pe şenile 81-180 cp
are I 0.151°.11610.1331°.10310.1181
12952270002817 Inslalaţie de haida! mal. excav.
max. 6500 mc/h
I ore I 0.075 0.058 0.067 0.052 0.06
29221400067421 Macara pe şenile 20- 29,9 tf
ore 1°.068/°.052\ 0.0610.046/°.0531
\ 2952240004009 Rulou compactor vibrator 3,1- 61t / ore 0.07 0.053 0.061 0.048 0.055
fără tractor
134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu 1 ore 10.05410.0421 0.04810.03710.0431
remorcă de 3 t
_.
COD~
]-- ..

D)ENUMIRE RESURSA U.M


-

H1 I
CANTITAŢI

11 IJ1 I K1 1 L1
------- .

34105400048041 Autolab ~ri de Iare 10.03810.03510.0321 0.03 10.028


cablu 2,5t
129522100035541 Buldozer pe şenile 81- 180 cp Iare 10.10710.0971 0.09 10.08410.0771
\
118 119
TSI08
--Lr-------CANT~TĂTI
Depunerea materialului excavat, cu instalatia de haldat
COD DENUMIRE RESURSĂ

l
cu productivitatea de 12500 mc/h
_~jl_.I~TJi~_I
Utilaje
- 600 - 800 mc/oră incărcarea benzilor se efecluează de calre o singură instalalie de excavare
A rotor.
cu
2952270002818/lnslalalie de haldaI mat. excav. Iare 1 0.1410.10910.0891 (}
rotor.moora lncărcarea benzi/ar se efectueaza de catre o singură insla/alie de
Bl - 801 -cu1000
excavare max.12500 mc/h
134105400048041 Aulolaboralor pt măsur.la Iucrari de Iare 10.101 10.07810.0661 c
el -1001 cu-1200
excavare rotor. mc/oră incărcarea benzilor se efectueaza de către o singura inslalalie de cablu 2,5t
2952210003554 Buldozer pe şenile 81- 180 cp ore 0.279 0.218 0.1771 C
01 - 1201 cu- 1400
excavare rotor.mc/oră incarcarea benzilor se efecluează de catre o singura inslalalie de 2922140006742 Macara pe şenile 20· 29,9 It ore 0.125 0.098 0.08 i
2952240004009 Rulou compaclor vibrator 3,1- 61t
rotor .mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de Către o singura instalaţie de
El -1401 cu- 1600
excavare ore 0.129 0.101 0.082
fără tractor
1 '40,1 . 1600m~o'" inc'"",ea
.E2. oonzWarse efeCiueaza de dou, ;nsta/,ti; de ex",,,~ ou mIJr. 04400056051 Tractor pe pneuri U·650 (65 cp) cu I ore' 10.1011 0.0781 0.0661
F • 160 cu
excavare - 1800
rotor. mc/ora incarcarea benzilor se efectueaZă de Călre o singură instalaţie de

F2 - 1601 - 1800 mc/oră incarcarea benzi/ar se efecluează de doua instalaţii de excavare cu rotor. CANTITĂT
Gt . 1801cu·2000 COD DENUMIRE RESURSĂ U.M
excavare rotor. mc/oră incarcarea b~nzilor se efectueaZă de Către o singură inslalaţie de
E2 I F1 I F2 I
G21 - 1801 - 2000 mc/oră incarcarea benzilor se efectueaza de coca instalaţii de excavare cu rOlor. Utilaje
H • 2001 cu- 2200
excavare rotor. mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de Către o singură instalalie de 295227000281811nSlala\ie de haldat mat. excav. Iare 10.07510.05810.0671
max.125'
/1 - 2201 rotor.mcora incarcarea benzi/ar se efecluează de călre o singura instalalie de
-cu2400
excavare
1 1
134105400048041 Aulolaboralor
cablu 2,51
ptrnasur.la lucrări de Iare 10.0541 0.0421 0.048 1
J - 240
excavare rotor,mc/oră incărcarea benzilor se efecluează de către o singura instalalie de
- 2600
cu
2952210003554 Buldozer pe şenile 81· 180 cp ore 0.15 0.116 0.133
K1 - 2601 cu
excavare rotor.mc/oră incarcarea benzilor se efecluează de către o singură insla/aţie de
·2800 2922140006742 Macara pe şenile 20- 29,9 It ore 0.068 0.052 0.06
2952240004009 Rulou compaclor vibralor 3,1- 61t ore 0.07 0.053 0.061
II·2801 cu
excavare rotor.mc/ora incărcarea benzi/ar se efectuează de catre o singură inslalalie de
• 3000 tara tractor
134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu 1 ore 10.05410.04210.048
rotor. mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalalie de
Ml - 3001 cu- 3300
excavare
-_.- ..- - - _.~-
Nl ·3301 cu- 3600
excavare rotor.mc/ora incarcarea benzilor se efectueaza de calre o singura insla/alie de CANTIT,.!
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M
excavare rotor. mc/ora incărcarea benzilor se efecluează de catre o singură instalalie de
01 - 3601 cu- 4000 H11~_
Utilaje
Se masoara in 100 melri cubi. 295227000281811nslalalie de haldal mat. excav. 1 ore 10.0541 0.0491 ti
, max.12500 m
~
120

121
~---EE~
~--'I"
- CA AŢI
CANTITĂŢI UM ,-
COD DENUMIRE RE 5URSĂ U.M COD RESURSA
DENUMIRE '. ~l -el 1 D~
H1 11 J1 K1 L1 --------------
3410540004804 Autolaborator ptmasu r.la lucrari de ore 0.037 0.035 0.032 0.03 0.028
,07510,066
cablu 2,5t
29521600072081 Utilaj de incarcat
2952210003554 Buldozer pe şenile 81-180 cp ore 0.108 0.097 0.09 0.084 0.077 ____ --.:.p_ro_d.800-1600 mdh _--------.---
2922140006742 Macara pe şenile 20- 29,9 tf ore 0.048 0.044 0.04 0.037 0.035
2952240004009 Rulou compactor vibralor 3,1- 6tf ore 0.05 0.045 0.042 0.038 0.036
Tsl10
fără traclor
134104400056051 T raclor pe pneuri U-650 (65 cp) cu 1,ore 10,0371 0,0351 0,0321 0,03 10,0281
remorcă de 3 I Riparea benzilor de transport,
in conditii medii de
amenajare a vetreide vehiculare a utilajelor
CANTITĂŢI conducatoare' categoriatransportoarelor
COD

-[~=- DENUMIRE RESURSĂ

\ Utilaje
U,M
Ml N1 01
A 1 - transportoare
B1 - transportoare
1.400 - 1.600 mm
1800 - 2250 mm.
29522700 02818 Inslalaţie de haldal mat. excav. max. 12500 mc/h ore 0.036 0,032 0,029
34105400 04804 Autolaboralor pt.măsur.la lucrari de cablu 2,51 ore 0.025 0,024 0,022 Se masoara la 100 m patraţi.
29522100 03554 Buldozer pe şenile 81-180 cp ore 0.Q7 0.065 0.06
29221400 )6742
29522400 )4009
Macara pe şenile 20- 29,9 tf '.

Rulou compactor vibrator 3,1- 6tf fără tractor


ore
ore
0,032 0,029
0,033 0,03
0.026
0,027 I
COD """'" ""'sA '-F5-~JANT
A1 -'61
I
~~'-_ .._-_."'--_ .. _" _--~
..

34104400 05605 Traclor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorca de 3 t ore 0,025 0,024 0,022
~
remlXlll
2952500005614 Traclor pe şenile 150cpCU ~_l:re t,302lli,409
3410440005605 Traclor pe pneuri U-650(65cp)curemOrcăde 3 t ore 0302 0.409
TsI09
Buldozer pe şenile 81-180 cp ore
2952210003554 --~-----.:~-=--:.:~----------- --- 0,834
-". 1.132
--
Descarcarea sau incarcarea, cu utilaj combinat de
depozite - tip Ks - 1600-3600

A 1 - 800 - 1000 mc/ora


B1 -1001 - 1200 mc/ora
e1 -1201 - 1400 mc/ora
01 -1401 -1600 rnc/oră

Se măsoară la 100 metri cubi.

\
123
122
- extragerea tubajului de protecţie cu ajutorul unui extractor
CAPITOLUL Ts J
hidraulic;
CONSOLIDAREA TERASAMENTELOR
- degajarea capului de foraj de la talpa forajului, la forajele ce se
. execută cu tub antrenat;
Generalităţi - spălarea cu apă a forajului Înaintea injectării suspensiei;
injectarea de umplere cu suspensie de ciment a forajelor pentru
tiranţi de ancora re;
- confectionarea tirantilor de ancorare din fascicole SBP, conform
1. Conţinutul capitolului
detaliilor prevăzute Î~ proiectul de execuţie şi normativul tehnic, ca
lungime, număr de toroane, diametrul SBP şi poziţia ancorajului;
1.1. Normele cuprinse În acest capitol se referă la lucrări de stabilizare - confecţionarea tecii de protecţie a tirantului, din PVC cu diametrul
şi consolidare a terasamentelor căilor ferate şi drumurilor, supuse degradării maxim 75 mm;
prin acumulare excesivă de umiditate Înlăturată, prin: - confecţionarea şi montarea ţevii metalice pentru injectarea
- stabilizare cu var bulgări şi cenuşă de termocentrală; prin tirantului;
amestecare manuală sau mecanică cu terasamentul degradat; - introducerea tirantului În foraj;
- var bulgări introdus În foraje efectuate mecanic În corpul injectarea cu presiune a suspensiei de ciment pentru formarea
terasamentului degradat; bulbului de scelment la tirantul ancorat În teren;
- Înlocuirea În şliţuri a materialului degradat, cu un material uscat; injectarea de protecţie a SBP cu suspensie de ciment În zona
- decaparea platformei terasamentului degradat, crearea de pante liberă a tirantului, În interiorul tecii de polietilenă;
corespunzătoare pentru evacuarea apelor pluviale şi Înlocuirea - tensionarea de probă a tirantului pentru verificarea stabilităţii
terasamentelor degradate cu pământ sau balast; bulbului de scelment;
- hidroizolarea platformei căii ferate cu şape din pământ şi ciment tensionarea definitivă În trepte, a tirantului şi blocarea sa cu
sau asfalt turnat de 3 cm grosime Între cele două straturi din nisip ancorajul con-inel tip INCERC.
de 10 cm grosime; 1.3. Prepararea suspensiilor ce se injectează se poate face după
- protejarea taluzelor şi platformelor cu material text il neţesut tip diverse reţete, experimentate anterior şi omologate, conţinând În diverse
NETESIN, contra ravinărilor; proporţii apă, ciment, silicaţi, bentonită, sodă calcinată, acetat de etil, acvafil
- drenuri protejate cu NETESIN ca filtru invers. etc., acestea combinând două sau mai multe componente.
1.2. Capitolul mai cuprinde norme de deviz pentru lucrări de Prepararea suspensiilor se corelează obligatoriu cu viteza de injectare
consolidare şi etanşare a terenurilor În adâncime, precum şi ancorarea prin pentru ca omogenitatea lor să se menţină În permanenţă În limitele
tiranţi a construcţii/or sau masivelor de teren ce pot aluneca, realizate prin: prescrise.
- foraj rotativ netubat cu circulatie directă de noroi bentonitic, având Acest lucru se realizează prin interpunerea În circuitul malaxor de
diametrul Între 90 şi 130 mm În terenuri de categoria 1 la preparare - pompă de injectare, a unui agitator tampon.
categoria a l-a, sau tubat cu diametrul până la 150 mm În terenuri
din categoria 1 la categoria a 4-a, completate cu lucrările: 2. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea
- montarea de tub uri PVC broşate Înglobate În masa suspensiei la normelor din acest capitol
foraje pentru consolidarea terenurilor, sau tuburi PVC cu manşetă;
- obturator gonflabil pentru efectuarea injectării suspensiilor de 2.1. Stabilizarea terasamentelor cu var bulgări În amestec cu cenuşă
consolidare În foraje; de termocentrală şi pământul degradat din corpul terasamentului, se aplică
- prepararea Suspensiilor injectabile, din ciment, silicat de sodiu, numai la căile ferate sau drumurile În circulaţie, supuse degradării prin
bentonită, acetat de etil, sodă calcinată, acvafil şi apă, folosite În excesul de apă acumulat În corpul terasamentelor sale, În scopul eliminării
diferite combinaţii şi Proporţii, funcţie de scopul urmărit, importanţa acesteia şi evitarea acumulării ulterioare prin măsuri de etanşeizare.
lucrării şi În special funcţie de natura roci lor ce se etanşează sau 2.2. Variantele de norme care prevăd stabilizarea terasamentelor În
consolidează; amplasament, prin decapareşşi amestecare manuală, se aplică pentru lucrări
- injectarea suspensiilor În foraje sub presiune; cu volume ale unui obiectiv, ,mai mici de 1000 metri cubi, precum şi acolo
unde este imposibil de realizat accesul utilajelor de construcţii la
124
125
amplasamentul lucrării. Această situaţie' se va stabili la colaborare pe 2.15. Lucrările de injecţii pentru consolidare =
răspunderea comună: beneficiar, proiectant, constructor. de tiranţi ancoraţi, au un nivel tehnic ridicat; adapta
2.3. Variantele de norme care prevăd folosirea utilajelor de construcţii afară de lucrări premergătoare de testare a foraji,
pe şenile sau pneuri, pentru stabilizarea terasamentelor În amplasament, se injectării propriu-zise, o adaptare continuă la condiţ
vor aplica numai În cazul liniilor CFneelectrificate sau la cele electrificate la variabile chiar pe suprafeţe reduse de teren.
care se asigură scoaterea de sub tensiune electrică a acesteia În timpul
realizării lucrărilor. 3. Conţinutul normelor
2.4. Tăria pământuriior din corpul terasamentelor degradate ce se
consolidează În cadrul articolelor de la Ts J 01 până la Ts J 05 este
considerat categoria a II-a (teren mijlociu) pentru săpate, Întrucât se dislocă 3.1. Consumurile specifice de materiale
uşor fiind îmbibat cu apă, iar pentru operaţia de politură din cuprinsul 3.1.1. Stabilirea consumurilor specifice de rr
normelor de mai sus. Tăria pământului s-a considerat de categoria a III-a ipoteza că materialele necesare rămân integral În oper
(teren tare}. Normele de consum cuprind materialele care
2.5. Pentru normele de la Ts J 06 la Ts J 24, tăria rocilor considerată pierderile netehnologice provenite din transporturi, ma
la Întocmirea normelor, este conformă cu clasificarea rocilor şi incadrarea lor precum şi pierderile tehnologice rezultate prin tăierea I
pe categorii de tărie elaborată de Comitetul de Stat al geologiei şi cuprins În
etc., pentru confecţionarea elementelor respective.
indicatorul de Norme de Deviz II. 3.1.2. Normele de consum pentru articolul T
2.6. Lucrările de fora]e pentru injectarea suspensiilor de etanşare sau
suspensiilor pentru injectare" se pot corecta prin se-
consolidare a rocilor coezive fisurate puternic sau a celor' necoezive-
părţilor componente În baza reţelei elaborate În urme:
aluvionare, sunt prevăzute a se realiza cu ornaşină de foraj rotativ pe şenile
geologice, dar numai In- sensul reducerii valorii totale
tip FAN 35, acţionată electric, având o putere instalată de 58 kw, forajul fiind
.normă fiind considerate, reţete cu dozaje pentru concent
prevăzut a se realiza tubat pentru terenuri necoezive-aluvionare şi netubat 3.1.3. Normele În care se specifică materiale CI
cu circulaţie directă de bentonită pentru rocile coezive fisurate.
urma testărilor, acestea 'se vor reduce după evaluarea 101
2.7. Determinarea soluţiei eficientă şi aptă a fi injectată În foraje, se va
face după determinarea condiţiilor geologice real existente, prin Încercări de 3.2. Consumurile specifice de manoperă.
probă efectuate În faza de studiu ale terenului făcute Înainte de elaborarea
P.E. 3.2.1. La stabilirea consumurilor specifice de mar
2.8. Normele pentru etanşarea şi consolidarea terenului precum şi vedere următoarele operaţiuni cu caracter general car:
cele pentru realizarea ancoraţelor cu tiranţi confecţionaţi din SBP şi ancoraţi norme:
În roca omogenă'printr-un bulb de scelment format prin injectarea unei soluţii _ transportul manual al materialelor de la punctul
din lapte de ciment, sunt alcătuite pe faze de lucru distincte, cuprinzând mijlocul de transport până la locul de punere În
formaţiile de lucru strict necesare ca alcătuire pentru a efectua toate _ deplasarea utilajelor de construcţii de la un fors
operaţiile necesare fiecărei faze. I
aceluiaşi amplasament;
2.9. Dispoziţia găurilor de injectare şi lungimea lor se va respecta - montarea şi demontarea instalaţiilor de forat, p,
prevederile din proiecte şi caietele de sarcini. injectat suspensii;
2.10. Prepararea suspensiilor pentru injectare şi pentru forare se face montarea şi demontarea instalatiei de tensiona
la locul de punere În operă. SBP; .
2.11. Pe toată durata execuţiei injecţiilor este obligatorie agitarea - curăţarea şi spălarea instalaţiilor folosite;
continuă a suspensiei de injectat. - amenajarea uşoară a terenului pe care se ampla:
2.12. Presiunile de injectare trebuie respectate conform prescripţiilor construcţii;
date În proiecte şi caietele de sarcini. - realizarea operaţiei propriu-zise;
2.13. Lucrările se execută la suprafaţa terenului, la lumina zilei şi la - verificarea parametrilor calitativi impuşi de nor,
temperaturi mai mari de +5 C. execuţie În vigoare;
2.14. Deteriorările accidentale ale instalaţiei de forat, injectat şi - realizarea lucrărilor În condiţii normale de ampl
;
tensionat, nu sunt cuprinse În norme, acestea, În caz de ivire urmând a fi temperatură şi lumină.
evaluate şi tratate separat.
\ \

126 127
4.6. Pentru articolele Ts J 11 şi Ts J 12, măsurătoarea se face
3.2.2, Normele sunt stabilite pentru foraje şi injecţii a căror poziţie este
metru cub de suspensie efectiv preparată şi injectată.
verticală.
4.7. Pentru articolele Ts J 13, Ts J 16, Ts J 18, Ts J 19, Ts J 2
3.2.3. În cazul executării lucrărilor de foraj şi injecţii, cu utilaje
măsurătoarea se face la metru linear efectiv realizat.
amplasate pe apă, normele de timp pentru săpa re se Înmulţesc cu un
4.8. Pentru articolele Ts J 14, Ts J 15, Ts J 17, Ts J 20, Ts J 22, T5
coeficient K1 =1,15.
3.2.4. Pentru lucrările de foraje şi injecţii ce se execută În subteran,
23,rs J 24, măsurătoarea se face la bucată foraj sau tirant.
4.9. Articolul Ts J 17 se măsoară la kg tirant de ancorare confectiors
normele de timp se înmulţesc cu coeficientul K2=1 ,28.
din SBP pe şantier conform proiectului şi normativului tehnic, gata etiche!
3.2.5. Pentru forajele proiectate Înclinat (peste 5 ) normele de timp S9
şi pregătit pentru introducerea În foraj.
majorează În funcţie de valoarea unghiului de Înclinare faţă de verticală, cu
următorii coeficienţi:
K3=1 ,05 pentru unghiuri de 6 - 25 .
K4=1,10 pentru unghiuri de 26 - 40 .
K5=1, 15 pentru unghiuri de 41 - 89 .
K6=1 ,25 pentru foraje orizontale sau ascendente.
3.2.6. Pentru intervalele găurii de sondă În care au loc pierderi de
circulatie (noroi sau apă) şi nu se obtine circulatie la zi, dar forajul este
posibil: normele de timp corespunzătoare traversă'rii intervalelor respective,
se majorează cu un coeficient K7=1, 15.

3.3. Consumurile specifice de ore utilaj


3.3.1. Consumurile specifice de ore utilaj cuprind duratele de
funcţionare efectivă pentru executarea unei unităţi de lucrare În care sunt
prevăzute şi duratele pentru mutarea utilajelor de la un foraj la altul pe
acelaşi amplasament (În cadrul aceluiaşi obiect).
3.3.2. Consumul de aer comprimat pentru pompa HANY se va evalua
separat În situaţia În care aceasta nu se poate Înlocui cu o electropompă de
Înaltă presiune pentru injectat suspensii În foraje, cu parametrii tehnico-
economici corespunzători.

4. Condiţii de măsurare a lucrărilor

4.1. Unitătile de măsură În care se face măsurătoarea lucrărilor


executate sunt indicate la fiecare articol de normă de de\(jz.
4.2. Pentru articolele Ts J 01, Ts J 02 şi Ts J) 03 măsurătoarea
lucrărilor se face la metru cub de terasament efectiv stabili~at; adâncimea de
stabilizare medie stabilită prin sondaje se va aplica la sU8rafaţa platformei
terasamentului degradat. '
4.3. Pentru articolul Ts J 04 măsurătoarea se face la metru pătrat
platformă -hidrcizolată. măsurată la nivelul la care se realizează şapa de
hidroizolare.
4.4. Pentru articolul Ts J 05 măsurătoarea se face la metru pătrat
terasament efectiv protejat contra ravinărilor cu material textil neţesut tip
NETESIN, măsurat pe suprafaţa orizontală, Înclinată sau verticală, aşa cum
se fixează materialul text il neţesut pe corpul terasamentului.
4.5. Pentru articolele Ts J 06 - Ts J 10, măsurătoarea se face la metru
\
linear de foraj efectiv realizat.
129
128
TsJ01
1 COD I DENUMIRE RESURsA ---]::~bcANT
Stabilizarea terasamentelor in amplasament, cu:
Manoperă
ore \ 0.02 \ 0.02
A1 - var bulgari şi cenuşa de termocentrala, cu amestecare mecanica; 7111020030200 \ Miner ore 3.54 7.22
A2 - var bulgări şi cenuşa de termocentrelă, cu amestecare manuală; \
9310060019900 Muncitor necalificat
TOTAL ore 3.56 7.24
Cuprinde: Utilaje
- Saparea pamântului degradat, mecanic sau manual şi îndepărtarea lui, mecanic sau manual cu
roaba, in afara amplasamentului la o distanţă de până la 50 m În vederea amestecării cu materiale 2952210003554 Buldozer pe şenile 81-180 cp
stabilizatoare.
2952270004021
Mai mecanic de 150-200 k~ cu motor termic 6 cp (4 kwL .LI o -_IL,.'_-"---'
- Sfărâma rea manuală a bulgărilor de var În procent de 30%.
Transportul materialelor stabilizatoare (var, ciment, cenuşa) cu roaba pe distanţa medie de 50 m
de la locul de descărcare din auto la obiect şi până la locul de punere in operă. TsJ02A
- Aruncarea cu lopata (amestecarea manuală) a materialelor stabilizatoare, in vederea amestecării
cu pământul degradat.
- Amestecarea pământului degradat cu stabilizatorii până la omogenizare. Consolidarea terasamentelor, prin inlocuirea
" Polilura suprafaţei platformei decapate. materialului din terasament in slituri, in inchidere de
" Transportul cu roaba pe distanţa medie de 50 m a pământului recondiţionat de la locul de linie c.f.
amestecare până la locul de aşternere in terasament.
- Împraştierea pamântului recondiţionat pe platforma, im straturi uniforme de 20 cm grosime.
"Compactarea pământului recondiţionat În straturi de 20 cm, cu maiul mecanic.
NOTA: Domeniul de aplicare al normei TSJ011a terasamentele la care au acces utilajele pentru
Se cuprinde:
terasamente; buldozer sau autogreder, iar volumele terasamentelor degradate sunt mai mari de _Saparea manuală a pământului degradat ce se înlocuieşte in şliţuri transversale platformei căii
1000 mc;
ferate.
Nu cuprinde: " Transportul cu roaba pe dinstanţa de 50 m a pământului degradat in depozitul intermediar in
Încărcarea, descarcarea şi transportul cu auto al excedentului de pământ degradat, ce ramâne
vederea evacuării.
dupa stabilizare şi care trebuie evacuat, acesta urmând a fi evaluat separat. " Politura suprafeţei platformei, după săparea şliţurilor.
- Demontarea şi remontarea suprastructurii căii ferate şi a prismei de balast, acolo unde se " Transportul pământului bun ce inlocuieşte pe cel degradat cu roaba pe distanţa de 50 m.
impune. "Împrăştierea manuală a pământului bun in şliţuri, in straturi uniforme de 20 cm grosime.
Se masoara la metru cub de terasament stabilizal. Compactarea pamântului cu maiul de mână in straturi uniforme.
_. __ ..-- .
Nu se cuprinde:
CANT " Săparea pământului necesar umpluturii şi aducerea lui lângă lucrare în raza de 50 m.
c DD DENUMIRE RESURSA U.M .. " Transportul cu incărcare.descărcare al pământului de la groapa de imprumut la obiect.
A11A2 " Sporuri pentru lucrări ce se execută în închideri sau sub circulaţie.
Materiale " Demontarea şi remontarea suprastructurii Cf. acolo unde se impune.
Se măsoară la metru cub de terasament inlocuit, măsurat in Săpătură.
265210 21006961 Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 1 kg 162.4162.4
371011 2611437 Cenusa de termocentrala betoane (cet isalnita) S 8819 kg 205 205 ,
\

131
130
--.----J
...
_ COD __ . ~_ DENUMIRE RESURsA r::: CANT
COD
---·----·-·---------""~1--· -. -'""r
DENUMIRERESURSA U.M
I I ,---'--- ---
Manoperă Materiale
93100600199001 Muncitor necalificat
1 ore 16.17 14214022003931 Balast pentru betoane 0-71 mm S 1667 1 m31
TOTAL ore 6.17 Manoperă

93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 1


TOTAL ore
TsJ03

Consolidarea terasamentelor, prin decaparea


platformei, realizarea pantelor de scurgere si umplutura
de inlocuire, in inchidere de linie c.f., cu:
Hidroizolarea platformei caii ferate, cu sapa din:
A 1 - Pământ stabilizat (Ioess)
B1 - balast
A1 - pământ şi ciment, in grosime de B cm din terasamentul CF.
B1 - asfalt turnat de 3 cm grosime, intre două straturi de nisip de 10 cm grosime.
Cuprinde:
- Spălarea pământului degradat in vederea inlocuirii. Cuprinde:
- Transportul cu roaba la 50 m a pământului degradat. - Polilura manuală a platformei CF la nivelul la care se realizează stratul suport al şapei.
- Politura suprafaţei platformei după săpare. - Transportul cu roaba al nisipului din stratul suport şi stratul de protecţie al şapei pe dist.
- Stabilizarea pământului loessoid prin amestecarea manuală cu apă. 50 m.
- Transportul apei cu găleata pe distanţa de 50 m - Aşternerea nisipului În straturi uniforme de 10 cm grosime ca strat suport al şapei şi ca
- Transportulloessului preparat cu roaba pe 50 m. protecţie al şapei.
- Împrăştierea cu lopata şi compactarea cu maiul, in straturi uniforme de 20 cm grosime a - Prepararea asfaltului in malaxor de asfalt manual, transportul astaltului de la malaxor lE
loessului.
aşternere pe distanţe de maxim 50 m şi aşternerea lui in strat de 3 cm grosime.
- Transportul balastului pentru inlocuire, cu roaba pe 50 m. - Afânarea prin săpare a pământului ce se stabilizeaza prin amestecare cu ciment pe o !;
- Împrăştierea, compactarea manuală in straturi uniforme de 20 cm grosime a balastului. Bcm.
Nu se cuprinde: .
- Spargerea bulgărilor de pământ.
- Aprovizionarea apei (transportul) de la sursă la obiect. - Transportul cu roaba pe 50 n a cimentului.
- Evacuarea pământului degradat cu auto. - Aruncarea cu lopata a cimentului peste pământul afânal.
- Săparea, transportul cu incărcare-descarcare a pământului loessoid pentru consolidare - dacă nu - Amestecarea prin greblare a pământului cu cimentul.
se poate lua din raza de 50 m a lucrării. - Compactarea cu maiul de mână a stratului de 8 cm din pământ amestecat cu ciment.
Se măsoară la metru cub terasament stabilizat. Nu se cuprinde: .
- Evacuarea eventualului excedent de pământ rezultat după executarea şapei.
- Decaparea pământului din platforma căii pe o grosime mai mare de 8 cm care se va el;;
separat, inclusiv readucerea şi compactarea, in cazul in care sapa se impune a fi realiza
altă cotă de nivel, diferită de a platformei căii.
Se masoara la metru pătrat de sapă de impermeabilizare a platformei.
~
132
133
scoabe pe melru pătrat.
CANT
- Transportul materialului textil netesut şi a scoabelor de la magazia punctului de lucru la locul de
Al 81 punere În opera.
~
Nu se cuprinde:

- Evacuarea materialelor rezultate din curăţarea suprafeţei de terasament protejata cu Netesin, cu


2653102100880 Filer de calcar saci S 539 kg 21.64 auto. ~
1421102200068 Pietris ciuruit nes palat de riu 7-16 mm S 1667 m3 - 0.0164 - Săparea, montarea şi demontarea sprijinirilor de maluri şi umplutură drenantă la TSJ05C1.
1421202200525 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0,0-7,0 mm S1667 m3 0.286 Se măsoară la metru pătrat, de suprafaţa orizontală, verticala sau Înclinată, efectiv protejată cu
Netesin.
2320322600177 Bitum pt. drumuri tip D 25/40 S 754 kg 6.06
2320156200949
2651122100402
Motorina pt.motor dieselld -25 S 240
Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500
Manoperă
I
kg 10.2
2.333
COD DENUMIRE RESURSA

:
U.M
f.,~N~Ail
-.~-~---
A1~ ,

7129040010 110 Asfaltator ore 0.91 Materiale


7112020030100 Specialist ore 0.15 17112173298831 Material lextil netesut NETESIN
2875276311528 Scoabe din oţel m /0.775/0.77510.775
7129020012800 Pavator ore 0.17
/ kg 0.177 0.177 0.177
7111020030200 Miner ore 0.03 Manoperă

I
9310060019900 Muncitor necalificat

Utilaje
TOTAL
ore
ore
0.241 0.31
0.42 1.39
71230200111001
7134030012200
Fierar belonist
Izolator hidrofug ore
/ ore
I I I
001
0.03
0.01
0.03
0.02
0.19
-------------;:-- .__ T:..::...:OTALore 0.04 0.04 0.21
~2_~7000~~ Mala~or manual de asfalt pînă la 600 I 0.305

TsJ06A
TsJ05
Pozarea avantuburilor pentru injectii si cimentarea lor
Protejarea terasamentelor, cu panza netesuta NETESIN,
pe:

Al - taluze, contra ravlnărilor. Cuprinde:


81 - platformele terasamentelor de CF şi drum. - Prepararea laptelui de ciment cu malaxor de mortar şi introducerea lui În foraj.
Cl - interiorul drenurilor ca filtru invers. - Pozarea avantubului metalic D+114x4 mm cu lungimea de 1,10 m.
Nu se cuprinde:
Cuprinde: Executarea forajului pentru pozarea avantubului, care se evaluează separat.
- Curătarea suprafaţei taluzelor sau platformelor CF sau drum. Se masoara la metru linear de avantub pozat.
- Derularea sulului de pânză, masurarea şi taierea la dimensiune a fâşiilor şi întinderea pe
suprafaţa terasamentului a Netesinului.
- Prinderea (fixarea) fâşiilor de Netesin alăturate pe porţiunile de suprapunere de 10 cm, cu doua

134
\
135
··-·---T------- - Executarea amen~arilor locale de mici proportii.

L____
CANT
U.Mf-- Nu cuprinde:
COD_ DENUMIRERESURSA I I .j
- Prepararea şi stocaea În agitatarul tampon şi În habe a noroiului de faraj.
Materiale - Alimentarea cu ap~industriala in timpul forajului cu circuit cu apa.
Se masoara la melrulinear de faraj.
2651122100024 Ciment portland P 40 saci S 388 kg 14.23
2722103110246
4100116202818
2513306619798
Teavaconstf SIc114x40LT35
Apa pentru mortare şi betoane S 790
Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20

Manoperă
S404/1 CLA m
m3
m
1.105
0.009
0.004
I
COD
I _ DENUMIRE~Esu~s~

Materiale
._EE~1:'G:
81130200701001 Sondor 28625073073281 Cap c~rotier tara inserţe pentru foraje buc \ 0.004 \ 0.008 \ 0.012
1 ore 1 0.03
2862507344156 Sapa In trepte armata Cu Wldla \ buc 0.004 0.008 0.012
TOTAL ore 0.03
0=114 S 328
Ullla;_ I~ 128625073441441 Sa~ in trepte armate cu Widia 1 buc I 0.004 I 0.008 I 0.012
2952270003817J~a!axor _~ mort~r 200 I acţionat electric 1 ore 0.0065 0=104 S 328
128625073441321 Sapă În trepte armate cu Widia 0=92 I buc I 0.004 I 0.008 I 0.012
S 328

TsJ07 120025073441201 Sapă in trepte armate cu Widia 0= 76 I buc I 0.004 I 0.008 I 0.012
S 328
Foraj rotativ cu circulatie directa, netubat, cu diametrul 27221 07356446/ Tub carotier buc 1 0.001 1 0.0021 0.004
de 90-130 mm, pentru consolidari si etansari de
/ 2875237309613 Cleşti pentru foraj cu lanţ şi talci duble 1 buc 0.001 0.001 0.002
terenuri, de: 4"

A 1 - categoria I 125133066197981 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm 1 m I 0.001 1 0.003 1 0.004
B 1 - categoria a II-a pn20 .
C1 - categoria a III-a 126811160021771 Placuta met.dur(widia)bk15, 1 kg 10.00241 0.00481 0.0084
01 - categoria a IV-a imp.grupa 4,de 16,01-24g/bc
E1 - categoria a V-a 2411115904512/ Oxigen tehnic gazos S 2031 m31 0.035 I 0.071 / 0.106 I
F 1 - categoria
G1 - categoria
a VI-a
a VII-a
/ 2746133809639 Sirma trefil.alama rotunda 0= 5,5 mm
/ kg 0,003 I 0.0060.009 r
CuZn37 S 390
124135473081641 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 1 kg 1 0.0921 0.1841 0.2761
Cuprinde:
102
- Pregatirea de pornire şi pomirea instalaţiei.
12862507307330 1.Cap carotier cu inse~ie Widia pt. faraj 1 buc 1 0.002 1 0.004 1 0.0061
- Montarea habelor şi a furtunelor de aspiraţie şi de refulare.
apă 180/13 mm
- Manevra prajinilor de foraj În zona de lucru.
- Executarea forajului prin procedeul rotativ cu circulaţie directa, de la poziţia verticala la cea Manoperă
orizontala.
= Schimbarea sapel.
8113020070100/ Sandar
are I 0.72 1.53
3.41 I
- Jntreţinerea utilajului În funcţiune.
7137010011500 Instalator electrician
I ore 0.14 0.31 1 0.68

\
136
137
[~~--'-I COD
--
DENUMIRE RESURSA

- ---- ----_._-----
TOTAL
U.M

ore
A1
0.86
1 B1
1.84
CANTlTAŢI

1 C1
4.09
1 D1
6.68
Foraj rotativ cu circulatie directa. cu tub de protectie cu
TsJ08

Utilaje O maxim=146 mm, antrenat de instalatia de foraj, in


1 ore 1 0.143 1 0.307 1 0.681 11.113 teren de:
29522700036221 Maşină de forat pe şenile FAN 35
acţionata electric
A 1 - categoria I
CANTITAŢI
DENUMIRE RESURS ~ U.M
B 1 - categoria a II-a
COD
E1 F1 G1 C1 - categoria a III-a
I I .----~-~~
01 - categoria a IV-a
Materiale

2862507307328 Cap carotier fără inserţle pentru fa buc 0.02 0.024 0.028 Cuprinde:
2862507344156 Sapă in trepte armată cu Widia 0= buc 0.02 0.024 0.028 _ Pregătirea de pomire şi pornirea instalaţiei.
_Montarea habelor şi a furtunelor de aspiraţie şi de refulare.
2862507344144 Sapă in trepte armate cu Widia 0= buc 0.02 0.024 0.028
_ Manevrarea tubajului şi a prajinilor de foraj in zona de lucru.
2862507344132 Sapa in trepte armate cu Widia 0= buc 0.02 0.024 0.028 -Executarea forajului prin procedeul rotativ cu circulaţie directă, inclusiv tubarea.
2862507344120 Sapă in trepte armate cu Widia 0= buc 0.02 0.024 0.028 _ Manevrarea garniturii de foraj, introducerea şi extragerea.
2722107356446 Tub carotier buc 0.006 0.007 0.008 _ Schimbarea coroanei circulare şi a şapei de foraj.
2875237309613 Cleşti pentru foraj cu lanţ şi fălci du buc 0.003 0.004 0.004 _Întreţinerea utilajului in funcţiune.
_ Executarea amenajarilor locale de mici proporţii.
2513306619798 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm m 0.007 0.008 0.01
Nu se cuprinde:
2681116002177 Placuta met.dur{widia)bk15, imp.gr kg 0.0132 0.016 0.024 _ Prepararea şi stocarea În agitatorul tampon şi in habe a noroiului de foraj.
16,01-24g/bc _Alimentarea cu apă industrială in timpul forajului cu circuit de apa.
24111159045121 Oxigen tehnic gazos S 203t m31 0.17710.21210.2481 - Extragerea tubaj ului.
2746133809639 Sirma trefil.alama rotunda 0= 5,5 mm CuZn37 S kg 0.015 0.018 0.021 Unitarea de măsură: metru linear de foraj.
1 1
390 ----·t=e---CANTITAn------
24135473081641 Carbură de calciu tehnică (carbid) S 102 46 54 644

12862507307330 Cap carotier cu inserţie Widia pl. foraj apă


kg
1 buc
1 0. 1
0.01
0. 1
0.012
0. 1
0.014 COD DENUMIRE RESURSA ~_[~~J--B~]-~Jji
180/13 mm
I M~~i~--
Manoperă \ kg \ 0.092 \ 0.184 \ 0.276 \ 0.368
2413547308164 \ Carbura de calciu tehnica (carbid) S
81130200701001 Sondor are / 7.39 /9.36111.28 102
7137010011500 Instalator electrician I ore 1.48 1.87 2.25
\ 2862507344156 \ Sapă În trepte armată cu Widia
\ buc \ 0.004 \ 0.008 I 0.012 \ 0.016 1

TOTAL ore 8.87 11.23 13.53 D=114 S 328


\ buc \ 0.004 \ 0.008 \ 0.012 1 0.016 \
Utilaje \ 2862507344144 \ Sapă in trepte armate cu Widia
29522700036221 Maşina de forat pe şenile FAN 35 actionata 0=104 S 328
1 ore 11.478 11.871 12.255
electric
\. 139
138
[ .·-··-r----
COD DENUMIRE RESURSA U.M
A1
CANTITĂŢI

B1 C1 D1 Tuburi inglobate in masa suspensiei, la foraje pentru


2B625073441" Sap"ntre~ea"""I"";; Widia""" ~.004 00081 0012 ~ consolidarea sau etansarea terenurilor
S 328
128625073441201 Sapă in trepte armate cu W.idia 0=76 / buc 1 0.004 1 0.008 1 0.012 1 0.016 1 A 1 - puternic fisurate, cu tuburi PVC broşate;
S 328 B1 - necoezive, cu tuburi PVC cu manşetă.
128625073073301 Cap carotier cu insertle Widia pt. faraj 1 buc 1 0002 1 0.004 I 0.006 1 0.008 1
apa 180/13 mm Cuprinde:
_ Prepararea şi introducerea suspensiei de apă-ciment bentonită-silicat de sodiu, in faraj;
2722107356446 Tub carotier I buc 0.001 0.002 0.004 0.005
_ Introducerea şi testarea tubului broşa! sau tubului cu manşetă, inclusiv procurarea şi asarns
2862507307328 Cap carotier fara inserţie pentru faraje buc 0.004 0.008 0.012 0.016
tuburilor;
2513306619798 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm m 0.001 0.003 0.004 0.006 _ Montarea dispozitivului -trepied la varianta A 1 şi introducerea broşei sau a pakerului În tub-
pn20 PVC sau tubul cu manşon;
126811160021771 Placuta mel.dur(widia)bk15, kg 10.002410.004810.008410.01081 _Acţionarea broşei sau a pakerului şi supravegherea forajului pe timpul injec!ării;
imp.grupa 4,de 16,01-24g/bc _ Demontarea şi spălarea instalaţiilor pentru injectare.
24111159045121 Oxigen tehnic gaz os S 2031 Nu se cuprinde:
m31 0.035/ 0.071 1 0.1061 0.1421
2746133809639 Sirma trefil.alama rotunda D= 5,5 mm - Forajul găurii.
1 1 kg 0.003 0.006 0.009 0.012
_ Prepararea şi injectarea sub presiune a suspensiilor pentru consolidare sau etanşare.
CuZn37 S 390
12722103111276/ Teavaconstf
404/1 CL.A
SIc146x100LT35 S / m / 0.003 1 0.004 / 0.005 / 0.006 /
------- ----------[-1---
Unitatea de măsură: metru linear de foraj echipat pentru injectare.

CANl
128752373096131 Cleşti pentru faraj cu lanţ şi fălci duble
4"
/ buc 1 0.001 1 0.001 1 0.002 1 0.002 1 COD DENUMIRE_RESURSA ~: -_-A!_I
Manoperă Materiale
7137010011500 1 Instalator electrician
orei 0.2 I 0.37 I 0.741
1.18 2722103304835 Teava inst.neagra nefil.m - 20( 3/4) OL 321 S 7656 m - I(
8113020070100 Sondor ore 1.01 1.87 3.69 5.9 Silica! de sodiu soluţie tip SD S 2902 kg 0.303 O.
I 2413527345136
Ţevi din p.v.c.rigid tip m 50x 2,4 S 6675/2 m 1.2
TOTAL ore 1.21 2.24 4.43 7.08 2521216700999
kg (
Utilaje 2513736601832 Garnituri cauciuc pres cu inserţii
Piesa metal.de trecere etansa prin zid a conducI. kg 0.1 o
29522700036221 Maşină de forat pe şenile FAN 35 1 ore / 0.201 1 0.374 I 0.7391 1.18 2875276311607
()
acţionată electric Stut pl.exec.injectii in camas.galerii. dec.tch 11-81 kg
2811236310043
m3 0.029 0.(
4100116202818 Apa pentru mortare şi betoane S 790
Lemn de foc de foioase tari L=1mlivrabil in dep S 2340 kg 0.153
2052152958990
Benlonita macinata activata kg 4.08 14.(
1422102205525
2651122100024 Ciment portland P 40 saci S 388 kg 6.12 I 6.1
kg 0.02011 -
2416406110467 Codez 100 adeziv pentru lipi! PVC

,
,
t'
140 141
--
------------'--1
~~I
i
CANT CANT
DENUMIRE RESURSA U.M COD DENUMIRE RESURSA U.M
A1 I 81

Manoperă 2513306619906\ Tub de oxigen pn 10 dn 6,3 mm S 8540 m 10.01


Manoperă
71360200116001 Instalator sanitar I ore 1 0.06 1 0.06
8113020070100 Sondor I ore 3.09 3.09 81130200701001 Sondor
ore 15.1
TOTAL ore 3.15 3.15 7214240021800 Lăcătuş mecanic
1 ore 0.13
Utilaje TOT AL ore 5.23
2952270003823 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt.suspensie 5,5kw ore 0.063 0.063
2952270003823 Amestecator de suspensie tip AC -2 ore 0.063 0.063
2952270003349 Pompa pneumatica de injecţii tip HANNY ore 0.02 0.02 TsJ11

Prepararea suspensiei pentru injectare in faraje,din:

TsJ10A
Al - ciment şi silicat de sodiu in proporţie 50: 1.
A2 - ciment şi silicat de sodiu În proporţie 35:1.
Obturator gonflabil, in forje 81 - ciment, bentonită şi silicat de sodiu in proporţie 18:10;1.
82 - ciment, bentonita şi silicat de sodiu În proporţie 15:12,5:1.
Cl - silicat de sodiu şi acetat de etil in proporţie 4,5:1.

Cuprinde: Cuprinde:
- Asamblarea şi introducerea obturatorului in foraj. - Pregatirea şi punerea in funcţiune a ameslecălorului cu Înaltă lurbulenţ~ (AlT).
- Supravegherea forajului pe timpul injectarii. - Idem a agitatorului tampon şi cuplarea lui prin conducte sau furtune cu ameslecatorul.
- Menţinerea manşetei de cauciuc umflate, cu ajutorul apei pompate. - Manipularea şi dozarea componentelor suspensiei in (AlT). '
Nu se cuprinde: - Curăturea şi spălarea instalaţiei şi a conductelor dupa folosire.
- Realizarea forajului. Nu se cuprinde:
- Prepararea şi injectarea suspensiei. -Injectarea suspensiei.
Se măsoară la metru linear de foraj ce se injecteaza. - Variaţia canntătlor de componenţi ai suspensiilor, faţa de consumurile Inedii reprezentative

'--'-'-'-'-I"~~
.._=-
prevăzute in norma.
Se masoara la metru cub de suspensie pereparată pentru injectare.
CANT
COD DENUMIRE RESURSA U.M 1--
- -'-'. ._--_.~._-_.. ..'.- .. ...•.
' ---~_._-
___ I I
CANTlTAŢI
COD DENUMIRE RESURSA U.t~
Materiale
2875237:109613 Cleşti pentru foraj cu lant şi falci duble 4" buc 0.001
Al I A2 I 81
Materiale
2811237331381 Pakere pentru injecţii in subteran 11-81 buc 0.066
24133373458511 Soda calcinata usoara cal. 1 na2 ca3 minim 98%'
2875276311607 Piesa metal.de trecere etansa prin zid a conduct. kg 0.03
2413527345136 Silicat de sodiu soluţie lip SD S 2902
1 kg I - I - I 603
2722103209839 Teava constf.s. A 125x 5/0LT 35 S 530/1 m 0.001 kg 15.15 101 l!i l!i

\
142 143
-_ __ _----... ..
--~---.----_._-
CANTlTAŢI
COD DENUMIR,ERESURSA U.M CANT
COD DENUMIRE RESURSA U.M r- I
A1 A2 B1 I

m3 0.82 0.87 0.835


B21 el
4100116202818 Apa pentru mortare şi be toane S 790
2952270003823 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pLsuspensie 5,5k~ L~~JTI'381_?-,~
1422102205525 Bentonita macinata activ ata kg - - 157.08

2651122100024 Ciment portland P 40 sa :i S 388 kg 771.4 345.1 274.05

Man operă
TsJ12A
8113020070100 1 Sondor ore 18.4817.281
3111010080200 laborantfizico-chimice, 9 ore 2.12 1.82 Injectarea suspensiilor pentru consolidarea sau
1
TOTAL ore 10.6 9.1 15.05 etansarea terenurilor, cu pompa de injectie

Utilaje

29522700038231 Amestecator de suspensie tip AC -2 ore 11.86311.9212.638


2952270003823 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt.suspensie 1 ore 1.863 1.92 2.638 Cuprinde:
5,5kw - Montarea şi demontarea furtunelor de presiune, manometrelor cu dispozitivele de protecţie,
manomelre inregistratoare etc.
CANT - Pregătirea instalaţiei şi punerea in funcţiune.
CO~ DENUMIRE RESURSA U.M
82 C1 - Proba de circulaţie a suspensiei in echipamentul de injectare din foraj.
_____ .._L _
- Remalaxarea şi menţinerea in stare de suspensie a amestecului in timpul injectârii.
Mate ..iale - Injectarea suspensiilor pe paşi tehnologici determinaţi de natura terenului.
2722103304859 Ţeava inst.neagra nefil.m - 32 [11/4) Ol 32 1 S 7656 Im - 0.03 - Citirea şi inregistrarea cantităţilor de suspensii injectate, a presiunilor de injectare şi a timpilor de
injectare.
2413337345851 Soda calcinata usoara cal.t n 12 ca3 minim 98% kg 7.035 -
- Spălarea instalaţiei şi echipamentelor de injectare.
2413527345136 Silicat de sodiu soluţie tip SD S 2902 kg 20.2 1010
Nu se cuprinde:
4526627300801 Acvafil pasta Md 97-78 kg - 15.075
-- cantitatea de suspensii injectate care se prevede ca articol de deviz separat prin aplicarea
4526627300801 Acvafil pasta Md 97-78 kg - 221.1 normei TSJ 11.

4100116202818 Apă pentru mortare şi betoan ! S 790 m3 0.83 - Se masoara la metru cub de suspensie injectatâ.

1422102205525 Bentonita macinata activala kg 255 -


2651122100024 Ciment portland P 40 saci S 188 kg 304.5 - CANT
COD DENUMIRE RESURSA u.MI--
2513306619798 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 m - 0.04
I 1.. --.-------.------ L ._~!~ _ _!
Mano peră Materiale
81130200701001 Sondor / ore /12.04110.96 2722103304~591 Ţeava inst.neagră nefil.m - 32(11/4) oi 32 1 S 7656
3111010080200 laborant fizico-chimice, geot, !
TOTAL
ore 3.01
ore 15.05
2.74
13.7
2513306619798 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20

Manoperă
Imi
m
0.03
0.04

29522700038231
.Utilaje
Amestecător de suspensie tip AC -2 1 ore \2.6381. 2.4
81130200701001 Sondor
I ore I 3.83
TOT Al ore 3.83

144
145
COD
. .
DENUMIRE RESURSA
I
U.M
I
CANT
f.---
I I COD I DENUMI:~:~U_~~ .____
--]-:E U.M-=
CAr

Utilaje Utilaje
29522700038231 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 ptsuspensie 5,5kw ore /1.276 2952270003805 Pompă ptinst.hidr.de glisare a cofrajelor pres. 70 kg/cmp 0.11'
2952270003349 Pompa pneurnafică de injecţii tip HANNY / ore 1.276 2952270003612 Excavator pneumatic de piloţi pz-4
-------- --_._---- 0.11

TsJ13A
TsJ14.

Extragerea tubajului de protectie cu O maxim=145 mm, Degajarea capului pierdut de la talpa forajului, la forajul
cu extractorul hidraulic de 80-120 tf, inclusiv cu tub antrenat de O maxim=146 mm
demontarea manuala a tuburilor extrase

Cuprinde:
Cuprinde: - Manipularea prajinilor sau a tijelor metalice folosite pentru degajarea capului pierdut de la talpa
- Montarea utilajului (extractorul hidraulic şi a grupului de pompare) şi calarea lui. forajului.
• Extragerea coloanei tubate cu extractorul hidraulic. - Introducerea În foraj a prăjiniior sau a tijelor metalice şi manevrarea lor pâna la desprinderea
- Demontarea tronsoanelor de tubaj extrase prin defiletare cu ajutorul cieştilor cu lanţ şi falci - capului pierdut de tubaj.
manual. - Scoaterea din foraj a prajinilor sau lijelor metalice şi depozilarea lor.
- Manevrarea tubajului În zona de lucru şi stivuirea lui. Se masoara la bucata foraj lubat.
- Curătarea şi spalarea tubajului.
- Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul În zona de lucru.
Nu se cuprinde: COD CANT
DENUMIRE RESURSA U.M
- Filetarea sau refacerea filetelor degradate. I I u •• _

Se măsoară la metru linear de tubaj extras.


Materiale
--~._-_. __ ._- 2875276311607/ Piesa metal.de trecere etansa prin zid a conduct.
CANT / kg /6.05
DENUMIRE RESURSA 1----- '
COD U.M Manoperă
1---.- 8113020070100/ Sondor
Materiale / ore 13.45

28752373096131 Cleşti pentru foraj cu lanţ şi falci duble 4" TOTAL ore 3.45
---------- ... _--------------
1 buc 10.001'
ManoQeră
81130200701001 Sondor 1 ore I 0.46
TOTAL ore 0.46
\
~.
146 147
TsJ15A - Montarea habelor şi furtunelor de absorbţie şi de refulare.
- Injectare de umplere a forajului cu suspensie de ciment.
Spalarea cu apa a forajului, executata inaintea injectiei - Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul.
de umplere Nu cuprinde:
. - Prepararea suspensiei de ciment, pentru care de aplică norma TSJ11.

Cuprinde:
- Montarea utilajelor şi calarea lor pe locul de lucru.
- Montarea habelor şi furtunelor de absorbţieşi de refulare .
I COD L___ OENUMIRERESUR~ ------]3
. - Executarea spalarii cu apa a forajului, in Conformitatecu prescripţiile tehnologice. Materiale
- Deplasarea utilajelor de la un foraj la altulin zona de lucru.
Nu se cuprinde: 25133066197981 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 .
- Aprovizionarea Cuapa a punctului de lucru.
Se masoara la bucata foraj spalat cu apă.
2722103304835 Teava inst.neagra nefil.rn - 20( 3/4) al 32 1 S 7656 1: 1
-----1-- ---.-----~
COD DENUMIRERESURSA
CANT
81130200701001 Sondor
Manoperă

TOTAL
1 ore I
ore
U.M~
------- --~--------- I I I Utilaje

Materiale 29522700033491 Pompa pneumatică de injecţii ~~.~~NNY ' ~


41001162028181 Apa penlru morlare şi beloane S 790
1 m3 1 2
NOTA: Cantitatea de suspensie pentru umplerea forajului se stabileşte prin proiect, funcţie d
Manoperă
81130200701001 Sondor natura terenului şi permeabilitate.
1 ore 1 0.42 T!
TOTAL ore 0.42
I Utilaje Tirant] de ancorare in teren, pretensionati, confectionati
~~~321J§~_c!ropomPă multie~e inaltă pres.lucru subter. 8,1-20kw din fascicule SPB, cu D=7 sau 5 mm
ore 10.105

TsJ16A Cuprinde:
- Descolăcirea colacilor şi indreptarea SBP.
Injectarea de umplere cu suspensie de ciment a - Masurarea, Însemnarea şi taierea la lungimea necesară a sârmelor.
forajului pentru titanti de ancorare, fixati in teren - Executarea buclelor la raza prescrisa in proiect.
- Aşezarea pe bancul de lucru al sârmelor SBP şi introducerea distanţierilo'r la poziţia preva
proiect.
- Matisarea cu sârmă neagră 0=1,5 mm a fascicului, in dreptul distanţierilor.
Cuprinde:
- Ordonarea sărmelor SBP pe suportul dopului de separaţie şi matisarea cu sârmă neagră ~
- Montarea utilajelor şi calarea lor pe POzitia de lucru. mm pe lungimea dopului de separaţie.

148
\ 149
- Matarea extremitaţilor dopului de separaţie şi umplerea cu mastic de bitum topit a interspaţiilor
dintre sârme SBP şi teaca pe lungimea dopului de separaţie.
- Confecţionarea şi fixarea pe distanţieri a centrărilor, conform detaliilor din proiect.
COD DENUMIRE RESURSA
-----·------EE U.M
CANT

- Transportul local in zona de lucru a materialului inclusiv transportul tirantului gata confecţionat la
Materiale
depozitul de tiranţi finiţi.

'--_"-
Se masoara la kilogram tirant gata confecţionat conform proiectului de execuţie. 28752763116071
2521216701010
Piesa metal.de trecere etansa prin zid a conduct.
Ţevi din p.v.c.rigid tip m 75x 3,6 S 6675/2
1
kg 10.33
m 1.05

3 COD
_ .. --- .. -'- ...-_.
DENUMIRE RESURSA
_"-".

Materiale
CANT
U.M 1---

I I
7123020011100 I Fierar betonist
Manoperă

TOTAL
Iare
ore
1017
0.17

2710602000236 Otel beton profil neted OB 37 D=20 mm S 438/1 kg 0.01


2734102005975 Sirma otel beton precompr.neteda SBP1 0= 7 mm S 6482/2 kg 1.025
TsJ19A
2320322600048 Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 kg 0.02
2710503803166 Sirma moale obisnuita 0= 1,5 OL32 S 889 kg 0.012
Teava metalica de injectie, pentru tiranti de ancorare,
2875276311607 Piesa metal. de trecere etansa prin zid a conduct. kg 0.11 pretensionati, fixati in teren
2521216704505 Tub izolat tip i.p.e.(Pantzer) 25 S 6990 m 0.05
2416407336680 Rasina epoxidica 040 kg 0.025
Manoperă
Se cuprinde:
71230200111001 Fierar betonist - Prinderea părţii fixe a ţevii de injecţie, confecţionată conform detaliilor din proiect, de tirantul de
7214240021800 Lacatus mecanic 1 :~: I ~:~; ancora re În zona dopului de separaţie, odaia cu confecţionarea tiranlului.
TOTAL ore 0.2 - Detaşarea prin deşurubare a parţii mobile a ţevii de injecţie (de la dopul de separaţie la capatul
----- exterior al lirantului) dupa injectarea laptelui de ciment, in vederea refolosirii ei.
- Spălarea ţevii de injecţie recuperata.
NOTA:
TsJ18A - Se admite o blocare (imposibilitatea de recuperare) a ţevii metalice, la douazeci echipări de
tiranţi.
Teaca de protectie din polietilena, cu 0=75 mm, pentru - in cazul utilizării tubului cu manşete integrat in opera (pierdut in întregime) se vor face corecturile
tiranti pretensionati, ancorati in teren rezultate din înlocuirea de material.
Se masoara la metru linear ţeava de injecţie gata montata inainte de injectare.

-
Cuprinde:
- Confecţionarea tecii de protecţie a !irantului şi executarea mufarilor necesare.
- Introducerea fasciculului de sârme SPB În' teaca de protectie, pe zona liberă a tirantului.
- Montarea capacului de inchidere a tecii la capătul dinspre exterior al tirantului.
COD DENUMIRE RESURSA
----~----------._--_.-----
Materiale
..
E CANT
U.M ...-....-
-,

27221033048351 Teava t~st.neagra nefil.m - 20( 3/4) OL 32 1 S 7656


Se măsoară la metru linear de teacă de protecţie. mlo'04
2811236310043 Stut pt.e'Xec.injectii in camas.galerii. dec.tch 11-81
I kg ~,46

150 151
-------------- TsJ21A

I
CANT
COD DENUMIRE RESURSA U.M f--

--.--_ ..--------_.--.-.-.---------------- I I Injectarea cu presiune a suspensiei de ciment, pentru


2513300619865 Tub cauc.pn= 45 atm d~ 32, 4,6 mm ni 4995 m 10.12 formarea bulbului de scelment la tiranti ancorati in teren
Manoperă

71230200111001 Fierar betonist 1 ore 10.13


TOTAL ore 0.13 Cuprinde:
- Montarea utilajelor şi calarea lor pe locul de lucru.
- Montarea hablelor şi a furtunelor de aspiraţie şi de refulare.
TsJ20A - Injectarea suspensiei de ciment În forajul tubat, concomitent cu extragerea tubajului pe zona
bulbului de scelment, conform indicaţiilor din proiect.
- Manevrarea tubajelor, manipularea acestora in zona de lucru, inclusiv curătarea şi spalarea
Introducerea tirantului in foraj, pana la lungimi de 20 m
acestora.
- Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul in zona de lucru.
Nu cuprinde:
- Prepararea suspensiei de ciment injectabila, care se evaluează conform datelor din proiect
. Cuprinde: (determinate pe experimentari anticipate), privind absorbţiile reale, aplicând norma TSJ11 .
- Transportul prin purtare directă a tirantului, pe o distanţa de maxim 200 m pe teren accidentat. Se masoara la metru linear bulb de scelment gata injectat.
- Lansarea tirantului in foraj pe o lungime maximă, de 20 m. ____ . . ._. , ~
- Sporul pentru condiţii tehnice deosebite de lucru, spaţiu de manipulare restrâns şi teren CANT
accidental. DENUMIRE RESURSA U.M f-----
COD
Nu cuprinde:
- Procurarea şi pregătirea tirantului ca material.
Materiale
Se măsoară la bucata tirant introdus În foraj.
27221033048591 Ţeavă inst.neagră nefil.m - 32(11/4) al 321 S 7656 mi 0.03
--
CANT
2513306619798 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 I m 0.04
COD DENUMIRE RESURSA U.M r--- Manoperă

81130200701001 Sondor 1 ore 1 4.22


Manoperă .'
TOTAL ore 4.22
81130200701001 Sondor I ore 13.72
9310060019900 Muncitor necalificat ore 1.05
2952270003823 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt.suspensie 5,5kw ore 1.054
TOTAL ore 4.77 ~ ~
2952270003349

NOTA; Pentru liranţi c~ lungime mai mare de 20 m şi maxim 35 m se acordă pentru fiecare 2952270003612 :::;::a~:~:~:a~i:::~~~:; ~ ~~A~~Y___ . :~: ~:~~;
diviziune de 5 metri in plus peste lungimea de 20 metri, un spor de 24% la norma TSJ20A 1.

\, !
152 153
TsJ22A TsJ23A

Injectarea de protectie in zona libera a tirantului, in Tensioriarea de proba a tirantilor de ancorare, pentru
interiorul tecii de polietilena verificarea stabilitatii bulbilor si mentinerea fortei de
tensionare

Cuprinde:
- Montarea utilajelor şi calarea loe pe locul de lucru. Cuprinde:
- Montarea hablelor şi a furtunelor de absorbţie şi injectare. - Montarea dispozitivului de susţinere a presei la poziţie.
- Montarea cofrajului metalic de inventar la capul de blocare. -Introducerea presei manual, folosind şi dispozitivul de susţinere.
- Prepararea suspensiei de ciment, conform reţetei prescrise În proiect. - Introducerea rozetei de declavetare Între sârmele SBP.
- Injectarea pastei de ciment În interiorul tecii şi al capului de blocare. -Introducerea eonului de inventar al presei şi ordonarea sârmelor pe con.
- Demontarea cofragului metalic de inventar de la capatul de blocare. -lmpanarea rnanuală a sârmelor pe con şi inel de inventar.
- Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul in zona de lucru. - Racordarea furtunelor Între electropompa de inalta presiune şi presa (cricul de blocare).
- Spalarea utilajelor de injectare. - Tensionarea În mai multe trepte pănă la forţa totală de tensionare a tirantului din fascicule SPB,
Se masoara la bucata tirant cu lungimea maxima de 20 metri.
pentru a verifica rezistenţa bulbului de ancorare.

-.
COD
-~-[----------_._---------:--._-_ DENUMIRE RESURSĂ
__ .._---
.. jl1 __

U.M~
CANT
- Demontarea presei pentru efectuarea lucrarilor pregătitoare tensionarii definitive a tirantului
conform normei TSJ24.
Se măsoară la bucata fascicul ancoraj.
----

2651122100024
-
Materiale
Ciment portland P 40 saci S 388 kg 20.4 COD
-.-.-.---,,---.. ----------}~Ml=-
DENUMIRE RESURSA li U.M
CANT
--

2875276311607 Piesa metal.de trecere etansa prin zid a conduct. kg 0.2 I! ------------------ --- __ o ----

Manoperă
1422102205525 Bentonita macinata activata kg 15.3
4100116202818 Apa pentru mortare şi beloane S 790 m3 0.2 7123030012500 / Montator prefabricate beton / ore I 3.53
TOT AL ore 3.53
Manoperă
Utilaje
8113020070100/ Sondor / ore / 6.57
TOTAL ore 6.57
2952270003338
2952270003202
Electropompa pretensionat armături inalla presiune 4,5kw
Presă de pretensionat armaturl
-----~--_.
. J;t;J
ore
0.883 re
0.883

2952270003823
2952270003349
Amestecător de suspensie tip AC -2
~~mpa
~
'pneu_matica de injecţii tip HANNY l;t~
ore 2.187
~~
87
NOTA: În funcţie de prevederile din proiect privind diagrama de tensionare, se poate repeta
operaţia cuprinsă În norma TSJ23' pentru forţele şi numărul de relaxati prescrise.

\
154
155
TsJ24A - Montarea piesei de rezemare pentru măsurarea efortului din tiranl.
- Demontarea presei şi a dispozitivului anexă.

Tensionarea tirantilor ancorati in teren si blocarea cu


ancoraje inel-con
Se măsoară la bucată fascicul tensional.

- -.--- --- -- - --- --- --- -- -- -'--- -- -1 --t-- CA.


COD DENUMIRE RESURSA

Materiale
. .
l ~~M _

Cuprinde:
a) Lucrări pregătitoare: 2811236309290 Ancoraj mel.pod tip inel-con pt.fas.sbp dubl36d5 44d5 buc
- Degajarea betonului intarit din zona tubului de trecere a tirantului prin pereţi mulaţi, manual cu 2875276311607 Piesa metal.de trecere etansa prin zid a conduc\. kg I 1·
dalta sau spiţul şi ciocanul. buc
2513736601765 Garnil.cauciuc d=225 cm
- lndepărtarea capacului de etanşare a tubului de trecere.
Manoperă
- Curaţarea tubului de trecere, de impurităţile provenite din betonarea pereţilor mulaţi.
- Degajarea gurii forajului pe adâncime de circa 0,6 m, de bentonita şi ciment intărit, 7214240021800 \ tacanis mecanic ore \3.0
- Taierea ţevii PVC a tirantului pe lungimea necesara pentru a permite montarea aparatului de 7123030012500 Montator prefabricate beton \ ore 15.~
reazem. TOTAL ore 18.";
- Trecerea poziţiei şi introducerea aparatului de reazem pe fasciculul din SBP, centrarea lui pe
placa de repartiţie, inclusiv fixarea prin puncte de sudura pe placa de repartiţie. Utilaje
b) Lucrări de tensiune:
- Montarea inelului de ancoraj pe aparatul de reazem.
-Introducerea conului de ancoraj intre sârmele SBP, prin batere şi repartizarea sârmelor pe
conturul conului.
2952270003202
2952270003338
Presă de pretensionat armaturi
Electropompă pretensionat armături inalta
---------_ presiune 4,5kw
_---
..
J ore 3.07
ore 3.07

- Ordonarea sârmelor din tirant prin legare cu sârmă neagra 1,5 mm doua câte două vecine.
- Introducerea rozetei de blocare.
-Introducerea inelului de strângere a fascicului pe rozeta de blocare.
- Montarea dispozitivului de susţinere a presei la poziţie. .
-Introducerea presei manual, folosind şi dispozitivul de susţinere.
- Introducerea intre sârme şi in presa a rozetei de declavetare, prin aşezarea ordonata a sârmelor.
-Introducerea con ului de inventar al presei intre sârme şi ordonarea acestora pe con.
- Baterea cu ciocanul a con ului de inventar până la lmpănarea provizorie a sârmelor intre conul de
inventar şi inelul de inventar.
- Montarea tijei de blocare.
- Montarea pe presă a braţelor de susţinere a cricului de blocare.
- Montarea cricului de blocare.
- Racordarea furtunelor de lnaltă presiune de la electropompa hidraulică la presă şi la cricul de
blocare.
- Tensionarea in 3-5 trepte păna la forta prevazuta in proiect şi aşteptarea cu stanonăr: de circa 20
minute.
- Determinarea eventualelor alunecari.
- Blocarea conului ancorajului. ,
l;
,
156 157
MATPIOD LEXCON
CAT.ALOG
AMonlii economici şi specialiştii din construcţii, prin acest nou sistem informatic LEXCON, au 1;

• PRETURI LA MATERIALE DE CONSTRUCTII dispozrţre 111IInstrument eficient de autoconsultanţă


con,truclll montoJ
8 cadrului normativ ce reglementează sectorul d.

actualizate trimestrial Prlnu-o procedură prietenoasă, un ghid automat vă îndrumă spre găsirea rapidă a întregului cadru
de relll~m~nIAri aferent unei situaţii: Lege, Ordonanţă, Hotărâre de Guvern, NOImă metodologică
Normntiv şi ()Idi" ministerial.
~ AVANTAJE SiRII,,,,"1 in IOnllntic cuprinde toate actele normative publicate în Monitorul Oficial al Românie
• CUNOA$TERE: Parteu 1 ŞI 1\~1f(lIfnnutomat următoarele legături:
MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE ucccsiuuen cronologică de actualizare a prevederilor reglementate: actul iniţial cu modificări
.:Ullllllt·tAri, republicări şi eventuale prorogări sau suspendări; se păstrează toate actele
FURNIZORI-PRODUCĂTORI PENTRU FIECARE MATERIAL
I1HI1t1l1l1vcşi după abrogare, ceea ce asigură o retrospectivă completă asupra unui aci
MATERIALE OFERITE ÎN JUDEŢ UfU'lUn.iv nferem domeniului investigat;
PREŢURI DE SORTIMENTE • "I1IC''iPUlldCII(tt tehnică a actelor normative: actele normative de reglementare cu actele
• UTILIZARE: lIurlll.tlV<' date În executarea acestora - legi, ordonanţe, hotărâri ale Guvernului sau ordine
nl't111'ICIIUlc;8C identifică orice domeniu reglementat cu toate actele normative aferente până
EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCŢIILOR 1" nivelul normelor metodologice sau normarivelor de aplicare care au fost publicate în
ÎNTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCŢIE MOIIII",,,I Ofici u 1 Partea 1;
CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU • mUlt CIIIHIIISC, de nsemenea, 100 STAS-uri în vigoare şi 476 normative tehnice elaborate de:
dl\'l'IM:- nauurtc de specialitate În domeniu;
ACHIZIŢIONAREA MATERIALELOR • •..•1111)/11\.11 U(:tt.~loruormative pe domeniile principale:

\1·101111\IU' \ U)N~lRlCnILOR
• AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCTII-MONTAJ 1·ici IIi "1/\ Ilh' 1'1,\NUlUI.OR~l nEia ,E\fElI<TÂIULOHI)EAMb'iA.J~RE A TElllTOWl.rl ~l DE
lIlmA~ISM
~ AVANTAJE ••• ' I,VI!HNp: (',\Il\S 1HAI.E,SCOATEHEA DINClRCrnULN;RlCOL II lEllENURIWR PE\TRU
1(J\S 11111\:1II, I',\PR( lPRll'RM I'ENTllt: CAlL\ m: L'l'U.lliWE PUULld, I'CBLlCn,WE lMOlllLl.\Il,\.
• CUNOA$TERE: (O"l('I'.~I()'~HI ~III~NCI DE BATE
MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN ••• I'K(lIM' I;\RI'A IWI/.\j(E.~,AI'II()/lARF.:\, HECUli\IlE.4, RECEPTIAŞI E\PEfU'lZARI~\
PRODUCŢIE INTERNĂ, AVÂND AGREMENT TEHNIC I:(I"SIIUI(:PII.OH
FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU ~('III/.1'nII'LIlI ,ICF
1 ,\1.1r~nA IN('ONSTRUCTII
PRODUSELE PUSE ÎN VÂNZARE 101 1iI\ II ~I WtlilRE
VALABILITA TEA AGREMENTULUI l'IlOlU· 1II', ~lIaJRANIA ŞI A\IlJIE.'iT PENTRUOJNSTIU.iCl'llŞll\~fENAHRFATER1TORII:I,u
UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELEŞI _ I.II·'I\R"'I UlI(E~1 COl"~·rRl!qll
••• I'II()III}W: {;El'<WAI.ECOMVNTTlTl'ROl1 IX)MENI!I.ORnE ACTIHLm:
PRODUSELE ••• .\lI~IIlNln IlI'.;\ cu AQl'IS·(JI,(1lMliNITAR.
• UTILIZARE:
ASIGURAREA ACHIZITIONĂRII MATERIALELOR ŞI Sililt'nmi permite o informare treptată asupra unui act normativ:
Idelltlnure: număr, titlu, informaţii privind publicarea actului normativ în Monitorul Oficial;
PRODUSELOR DE CALITATE Clarificare pe ton,lnut: structura actului normativ - titluri-capitole şi secţiuni cu un rezumat
RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZUTE DE H.G. 766/1997 ŞI CClsllllrll/rnlJl Ideilo din conţinutul actului normativ;
LEGEA 10/f995 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII Pnreurgere text integral dacă după parcurgerea primelor 2 trepte este necesară
cdiuucu/cousuhurcn textului reglementării.
~INFORMAŢlILE DIN CATALOG Sistemul informatic L.EXCON este pe acelaşi suport magnetic cu sistemul informatic
STASJ)()('. Se .sie"ră astfel o sistematizar e a întregului cadru de reglementări din domeniu: acte
SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRODUCĂTORI DE normRtlve publicate În Monitorul Oficial, standarde şi alte norme şi normative În vigoare.
MATERIALE DE CONSTRUCŢII
PENTRU AGREMENTE TEHNICE, INFORMAŢIILE SUNT PRElUATE DE LA
SISTl~MVI, tEXCON ESTE OIIERATIVSI
(\, "
POAn: n ACHIZITIONAT!
ţ
COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN Mol.PoTol.
CATALOGUL SE EDITEAlĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL)
Indicatoare de norme de deviz pentru lucrări de construcţibm
instalaţii şi reparaţii, ediţia 1981, revizuite şi completatepen
având aprobare MLPTL societatea noastră fiind singurâ"abîii
să le editeze, distribuie şi codifice În conformitate cunormete
- Norme de consum orientative pe articole de deviz aprobăte'pri
MLPAT, nr. 1/N/03.04.1992 şi ordin MLPAT nr. 13/N/08.03:1Q9
- Norme de muncă pentru pfincipalel~ activităţi de construcţj~- i
- Ghiduri şi metodologii pentru principalele activităţi manageriaI6~~'
execuţie din sectorul de construcţii-montaj
- Produse informatice şi de consulting:
"
.' DELTA 2000 - sistem lnformatic pentru elaborarea0gq,c
economice a ofertelor pentru licitatii, programarea~'flh
decontarea lucrărilor de construcţii ',,~
• BETA 2000 - gestiunea documentaţiei economiCe labene
r • LEXCON -legislaţie În construcţii
It MATPROD - preţuri la zi pentru materiale de construcţii -iF!
-
- Activitate de perfecţionare-instruire (training)
... ,.....

I ,
. 1

-.

,.;;:;".,.
,~.

:F~
I.S.B.N.: