Sunteți pe pagina 1din 88

E120, E120n

Manual de utilizare

Iulie 2005 www.lexmark.ro

Lexmark i Lexmark înso it de simbolul diamantului reprezint m rci înregistrate ale


Lexmark International, Inc., înregistrate în Statele Unite i/sau alte ri.
© 2005 Lexmark International, Inc. Toate drepturile rezervate.
740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550
ATEN IUNE !

Pentru ca imprimanta s func ioneze în parametrii specifica i i pentru a


evita defec iunile i uzurile premature este necesar îndeplinirea
urm toarelor condi ii:

• Alimentarea cu energie electric s se fac de la o surs care


corespunde valorilor specificate pe eticheta produsului. Pentru
imprimantele livrate cu cablu prev zut cu împ mântare se va folosi o
priz cu împ mântare corespunz toare.

• Consumabilele folosite trebuie s fie originale. Nu se recomand


folosirea cartu elor reumplute. Defectele provocate prin utilizarea de
consumabile neoriginale nu sunt acoperite de garan ie.

• Materialele de imprimat trebuie s corespund listei de materiale


specificate pentru imprimant . Folosirea de altfel de materiale (calc, folie
nespecific imprimantei, etc.) poate produce efecte imprevizibile ducând
la sc derea calit ii imprim rii sau la deteriorarea imprimantei. Defectele
provocate de astfel de materiale nu sunt acoperite de garan ie.

• Imprimanta trebuie instalat pe un loc drept, u or accesibil. Nu se va


instala imprimanta în b taia direct a razelor soarelui, în imediata
vecin tate a aparatelor de aer condi ionat sau în medii cu mult praf. Se
vor respecta distan ele din jurul imprimantei care trebuie l sate libere,
specificate în manualul de instalare care înso te imprimanta.

• Conectarea sau deconectarea cablului paralel se va face numai în


condi iile în care imprimanta nu este alimentat .
Edi ia: Iulie 2005 Informa ii privind siguran a

Urm torul paragraf nu se aplic în nici o ar în care astfel de • Cablul de alimentare trebuie s fie conectat la o priz cu
prevederi nu sunt conforme legisla iei locale: LEXMARK împ mântare adecvat , aflat în apropierea aparatului i
INTERNATIONAL, INC., PUNE LA DISPOZI IE ACEAST foarte accesibil .
PUBLICA IE “A A CUM ESTE” F NICI O GARAN IE DE NICI M SUR DE PRECAU IE: Nu configura i aparatul i nu
UN FEL, NICI EXPRES NICI IMPLICIT , INCLUSIV, DAR F A efectua i nici un fel de conexiuni sau cuplaje prin cabluri
SE LIMITA LA ACEASTA, GARAN IILE IMPLICITE DE VÂNZARE electrice cum ar fi cablul de alimentare sau de telefon în
SAU DE CONFORMITATE CU UN ANUME SCOP. Unele state nu timpul furtunilor cu tr znete.
permit exonerarea de garan ii exprese sau implicite în cazul unor • Apela i pentru service sau repara ii, în afara celor descrise
anumite tranzac ii; de aceea, este posibil ca aceast declara ie s nu în manualul de utilizare, la serviciile unei persoane
se aplice în cazul dumneavoastr . calificate.
Este posibil ca aceast publica ie s con in inexactit i tehnice sau • Acest produs este proiectat, testat i s-a dovedit a respecta
erori de tipar. Periodic, informa iile con inute în acest manual sufer cu stricte e standardele interna ionale atunci când folose te
modific ri; aceste modific ri vor fi încorporate în edi iile viitoare. Pot componente Lexmark specifice. Este posibil ca, în cazul
ap rea oricând îmbun iri sau schimb ri ale produselor sau ale unor p i componente, unele caracteristici de siguran s
programelor descrise. nu fie întotdeauna evidente. Firma Lexmark nu este
Pute i face comentarii la adresa acestui manual, adresându-le responsabil în cazul folosirii altor piese de schimb.
Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New SUR DE PRECAU IE: Asigura i-v c toate
Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. În Marea Britanie conexiunile externe sunt instalate în porturile
i Irlanda, trimite i la Lexmark International Ltd., Marketing and corespunz toare, precum Ethernet i sisteme de
Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks conectare prin telefon.
SL7 3RQ. Lexmark poate face uz i poate distribui orice informa ie • Produsul dumneavoastr are încorporat un laser.
furnizate de dvs. în orice mod consider de cuviin f a se obliga SUR DE PRECAU IE: Utilizarea altor butoane sau
în nici un fel fa de dvs. Pute i achizi iona copii suplimentare ale reglaje sau efectuarea altor proceduri decât cele specificate
publica iei referitoare la acest produs, apelând 1-800-553-9727. în acest manual pot conduce la expuneri periculoase la
Pentru Marea Britanie i Irlanda, apela i +44 (0)8704 440 044. radia ii.
Pentru alte ri, contacta i punctul de unde a i achizi ionat produsul. • Produsul dumneavoastr utilizeaz un proces de
Referirile din aceast publica ie cu privire la produse, programe, imprimare care înc lze te materialul de tip rit, iar
sau servicii nu implic faptul c produc torul inten ioneaz s le ldura poate cauza degajarea de emana ii din
furnizeze în toate rile în care î i desf oar activitatea. Orice respectivele materiale. Citi i cu aten ie în acest manual
referire la un produs, program, sau serviciu nu are inten ia de a sec iunea care ofer îndrum ri privind alegerea
declara sau de a sugera faptul c doar acel produs, program, sau materialului de imprimat pentru a evita degajarea de
serviciu poate fi folosit. Orice produs echivalent din punct de vedere emana ii d un toare.
func ional, program, sau serviciu care nu încalc nici un drept de
proprietate intelectual existent poate fi folosit în schimb. Evaluarea
i verificarea func ion rii împreun cu alte produse, programe, sau
servicii, cu excep ia celor desemnate în mod expres de c tre
produc tor, reprezint responsabilitatea utilizatorului.
© 2005 Lexmark International, Inc.
Toate drepturile rezervate.
STATELE UNITE DREPTURI GUVERNAMENTALE
Acest software i orice documenta ie care îl înso te furnizate în
baza acestui acord reprezint software comercial pentru
calculator i documenta ie realizate exclusiv pe cheltuial privat .

rci comerciale
Lexmark i Lexmark înso it de simbolul diamantului sunt m rci
înregistrate ale Lexmark International, Inc. Detalii referitoare la
compatibilitate sunt incluse în Referin ele Tehnice.
Alte m rci înregistrate reprezint proprietatea de in torilor lor.

2
Cuprins

Capitolul 1: Imagine de ansamblu......................................................................................... 5

Capitolul 2: Utilizarea panourilor operator .......................................................................... 8


Privire de ansamblu asupra panoului operator al Lexmark E120 ........................................................................ 9
În elegerea indicatorilor lumino i ai panoului operator al Lexmark E120 ................................................. 10
Codurile panoului operator al Lexmark E120 ............................................................................................. 12
Privire de ansamblu asupra panoului operator al Lexmark E120n .................................................................... 25
În elegerea indicatorilor lumino i ai panoului operator al Lexmark E120n ............................................... 26
Codurile panoului operator al Lexmark E120n ........................................................................................... 28
Folosirea paginii de Web rezident a imprimantei .................................................................................... 43
Imprimarea paginii de configurare a meniului i a configura iei de re ea ......................................................... 44
Revenirea la configura ia implicit .................................................................................................................... 44

Capitolul 3: Obliga ii i sfaturi privitoare la materialele de imprimat ............................. 45


Tipuri de materiale ............................................................................................................................................ 46
Alegerea materialelor de imprimat corespunz toare ....................................................................................... 46
Hârtie ........................................................................................................................................................ 46
Formulare pretip rite i foi cu antet .......................................................................................................... 47
Folii transparente ....................................................................................................................................... 47
Plicuri ......................................................................................................................................................... 47
Etichete ...................................................................................................................................................... 47
Cartoane ................................................................................................................................................... 48
Depozitarea materialelor ................................................................................................................................... 48
Înc rcarea materialelor în Tava 1 ...................................................................................................................... 48
Înc rcarea materialelor în tava prioritar ............................................................................................................. 51
Prevenirea blocajelor ........................................................................................................................................ 52
Eliminarea blocajelor ........................................................................................................................................ 53

Capitolul 4: Opera ii de imprimare ....................................................................................... 58


Imprimarea din tava prioritar ........................................................................................................................... 59
De la un calculator care ruleaz cu Windows ............................................................................................ 59
De la un calculator care ruleaz cu Macintosh ......................................................................................... 60
Imprimarea pe ambele p i ale colii (duplex manual) ..................................................................................... 61
Imprimarea imaginilor mai multor pagini pe o singur pagin (imprimarea N-up) ........................................... 62
De la un calculator care ruleaz cu Windows ............................................................................................ 62
De la un calculator care ruleaz cu Macintosh .......................................................................................... 63
Imprimarea pe foi cu antet ................................................................................................................................. 63
De la un calculator care ruleaz cu Windows ............................................................................................ 63
De la un calculator care ruleaz cu Macintosh .......................................................................................... 63
Anularea unei opera ii de imprimare .................................................................................................................. 64
De la panoul operator al imprimantei ......................................................................................................... 64
De la un calculator care ruleaz cu Windows ............................................................................................ 64
De la un calculator care ruleaz cu Macintosh .......................................................................................... 64

3
Cuprins

Capitolul 5: Informa ii despre consumabile ........................................................................ 65


Articolele consumabile necesare ...................................................................................................................... 66
Evaluarea nevoii de consumabile ..................................................................................................................... 67
Schimbarea cartu ului de toner ....................................................................................................................... 68
Schimbarea setului fotoconductor ................................................................................................................... 71
Programul Lexmark Return ............................................................................................................................... 74
Aviz privitor la cartu ele de toner reînc rcate ........................................................................................... 74
Reciclarea produselor Lexmark ......................................................................................................................... 74

Capitolul 6: Solu ionarea defec iunilor ............................................................................... 75


Probleme generale ............................................................................................................................................. 76
Probleme de calitate a imprim rii ...................................................................................................................... 78

Avize ......................................................................................................................................... 82
Aviz de licen ................................................................................................................................................... 82
Conven ii ................................................................................................................................................... 82
Avize de emisii electronice ......................................................................................................................... 82
Nivelul emisiilor de zgomot ............................................................................................................................... 83
ENERGY STAR ................................................................................................................................................ 83
Directiva cu privire la de eurile provenite din echipament electric i electronic ................................................... 83
Avizul folosirii de laser ........................................................................................................................................ 84
Declara ie de garan ie limitat pentru Lexmark E120 i Lexmark E120n ......................................................... 84

Index ......................................................................................................................................... 86

4
1 Imagine de ansamblu

Imprimanta este disponibil în dou modele: Lexmark E120 (modelul de baz ) cu 600 dpi (puncte per inci) la o rezolu ie
de 1200 IQ (calitate imagine), 8 MB de memorie standard i un port USB; i Lexmark E120n (modelul de re ea) cu 600 dpi
la o rezolu ie de 1200 IQ,16 MB de memorie standard, port USB i un adaptor Ethernet integrat.

a de sus Suport hârtie

frontal
Tav de ie ire 50 coli
Tav prioritar cu
ghidaje ajustabile

Buton deschidere
frontal

Capac Tava 1 / Cale


alimentare tava prioritar

Tava 1 cu ghidaje
ajustabile

Opritor culisant i
Panou operator ata at

Ambele modele au o tav pentru 150 coli de hârtie (Tava 1), situat în partea frontal a imprimantei i o tav prioritar cu
alimentare multipl , situat imediat deasupra T vii 1. Materialul de imprimat va fi alimentat din tava prioritar pân când nu
va mai exista material, apoi din Tava 1, pentru a încheia opera ia de imprimare.
Tava1 are o glisier cu ac iune dubl , cu un ghidaj ajustabil, în partea inferioar a t vii. Piesa dreptunghiular alb (glisiera)
poate fi tras afar sau împins în untru, pentru a se ajusta la diferite materiale de imprimat.
În partea de deasupra imprimantei exist un suport de hârtie, care poate fi ridicat pentru a ajuta la a ezarea colilor în tava
de ie ire de 50 de coli.
Imprimanta are trei u i: o u frontal , o u sus i o u în spate.

Imagine de ansamblu
5
Imagine de ansamblu

Butonul de pornire i mufa cablului de alimentare se afl în partea din spate a imprimantei, pe partea stâng . Portul USB
loca ul pentru cablul de blocare se g sesc, de asemenea, în spatele imprimantei, pe partea dreapt . Modelul de re ea
(Lexmark E120n) are un port Ethernet amplasat imediat sub cel USB.

Not : Toate referirile viitoare la imprimant se vor adresa ambelor modele.

port USB

port Ethernet
(doar E120n)

Deblocare u spate

Loca cablu de
blocare
Buton pornire
spate

Muf cablu alimentare

Modelul de baz (Lexmark E120) are doi indicatori lumino i i dou butoane.

Continu Preg tit / Date

Anuleaz

Eroare

Imagine de ansamblu
6
Imagine de ansamblu

Modelul de re ea (Lexmark E120n) are ase indicatori lumino i i dou butoane.

Not : Butonul Continu func ioneaz i ca indicator luminos la modelul E120n.

Anuleaz Continu

Preg tit / Date

Nivel sc zut toner/


Înlocui i set PC
Încarc / Înl tur hârtia

Blocaj hârtie

Eroare

• Ap sa i i elibera i Continu pentru a relua imprimarea.


• Ap sa i pe Continu din starea Preg tit pentru a imprima paginile de configurare a meniului i a re elei.
• Ap sa i i elibera i Anuleaz pentru a anula opera ia de imprimare curent .
• Ap sa i butonul Anuleaz i men ine i ap sat pân la resetarea tuturor indicatorilor lumino i.

Imagine de ansamblu
7
2 Utilizarea panourilor operator

Sec iunea Pagina


Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120 9
În elegerea indicatorilor lumino i ai panoului operator al Lexmark E120 10
Codurile panoului operator al Lexmark E120 12
Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120n 25
În elegerea indicatorilor lumino i ai panoului operator al E120n 26
Codurile panoului operator al Lexmark E120n 28
Folosirea paginii Web rezidente a imprimantei 43
Imprimarea paginii de configurare a meniului i a configura iei de re ea 44
Revenirea la configura ia implicit 44

Utilizarea panourilor operator


8
Utilizarea panourilor operator

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120


Panoul operator al imprimantei are dou butoane i doi indicatori lumino i. Luminile indic starea imprimantei.
Butoanele sunt folosite pentru continuarea sau anularea opera iei curente de imprimare.
La pornirea imprimantei, ambii indicatori lumino i cicleaz , în timp ce se realizeaz un auto-test. De asemenea, la resetarea
imprimantei, sau la schimbarea configura iei imprimantei din meniu, ambii indicatori cicleaz .

Pentru mai multe informa ii despre indicatorii lumino i ai panoului sau pentru a determina starea imprimantei, când
indicatorii sunt activi, consulta i În elegerea indicatorilor lumino i ai panoului operator al Lexmark E120.

Continu Preg tit / Date

Anuleaz

Eroare

• Ap sa i i elibera i Continu pentru a relua opera ia de imprimare.


• Ap sa i i elibera i Continu rapid, de dou ori, pentru a afi a secven a de lumini secundar .
• Ap sa i Continu din starea Preg tit, pentru a imprima pagina de configurare a meniului.
• Ap sa i i elibera i Anuleaz pentru a anula opera ia curent .
• Ap sa i butonul Anuleaz pân la resetarea tuturor indicatorilor lumino i.

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120


9
Utilizarea panourilor operator

În elegerea indicatorilor lumino i ai panoului operator al Lexmark E120


Indicatorii lumino i ai panoului operator indic diferite lucruri, în func ie de secven a lor. Luminile care sunt inactive, active,
i/sau intermitente, indic condi ia imprimantei, precum starea acesteia, interven ie sau service.
Folosi i tabelul secven elor luminoase pentru a g si mesajul indicat, apoi, ap sa i pe mesaj pentru mai multe indica ii.

Secven luminoas
Indicator Preg tit / Date activ = Indicator Eroare activ=

Indicator Preg tit / Date intermitent= Indicator Eroare intermitent=

Secven Secven luminoas


luminoas primar secundar
Preg tit /

Preg tit /
Eroare

Eroare
Date

Date

Mesaj

Preg tit / Economie energie

Ocupat

teptare

Anuleaz opera ie / Resetare imprimant

Cur are buffer (memorie tampon)

Cod intern invalid (Indicatorul Preg tit / Date clipe te o dat )

Nu este preg tit (Indicatorul Preg tit / Date clipe te o dat )

Imprimare pagin configurare meniu sau list de fonturi

Programare cod intern sau cod de sistem

Revenire la configura ia implicit

Nepotrivire cartu regiune (Indicatorul Preg tit / Date clipe te de patru ori)

Cartu lips / Detectare cartu defect (Indicatorul Preg tit / Date clipe te de trei
ori)
deschis (Indicatorul Preg tit / Date clipe te o dat )

Pagin complex (Indicatorul Preg tit / Date clipe te de trei ori)

Conexiune ENA inexistent (Indicatorul Preg tit / Date clipe te de cinci ori)

Spa iu de cola ionare insuficient (Indicatorul Preg tit / Date clipe te de trei ori)

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120


10
Utilizarea panourilor operator

Secven Secven luminoas


luminoas primar secundar
Preg tit /

Preg tit /
Eroare

Eroare
Date

Date Mesaj

Înc rca i material (Indicatorul Preg tit / Date clipe te o dat )

Partea a doua a unei opera ii duplex (Indicatorul Preg tit / Date clipe te o dat )

Memorie plin (Indicatorul Preg tit / Date clipe te de trei ori)

Interfa gazd dezactivat (Indicatorul Preg tit / Date clipe te de cinci ori)

Blocaj în calea de imprimare (Indicatorul Preg tit / Date clipe te de zece ori)

Blocaj în Tava 1/ tava prioritar (Indicatorul Preg tit / Date clipe te de patru ori)

Hârtie scurt (Indicatorul Preg tit / Date clipe te de trei ori)

Nivel sc zut al tonerului (Indicatorul Preg tit / Date clipe te de opt ori)

Înlocuire set fotoconductor (Indicatorul Preg tit / Date clipe te o dat )

Eroare service (Indicatorul secundar Preg tit / Date clipe te de zece ori)

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120


11
Utilizarea panourilor operator

Codurile panoului operator al Lexmark E120


În continuare sunt prezentate explica ii cu privire la secven ele luminoase primare i secundare i solu ii de rezolvare a acestora.

Coduri primare

Preg tit / Economie energie


Secven : Preg tit / Date —Activ

Mesaj:
• Imprimanta este preg tit s primeasc i s proceseze date.
• Imprimanta se afl în modul de economisirea a energiei.
Imprimanta func ioneaz normal.

Not : Pentru a schimba configurarea economiei de energie, folosi i Utilitarul de


configurare a imprimantei (a se vedea CD Software i Documenta ie).

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120


12
Utilizarea panourilor operator

Ocupat

Secven :
Preg tit / Date—Clipe te

Mesaj:
Imprimant ocupat , prime te i proceseaz date sau imprim .

Solu ie:
• Ocupat:
– tepta i ca mesajul s dispar .
– Ap sa i i elibera i pentru anularea opera iei.
– Men ine i ap sat pentru a reseta imprimanta.
• Imprimare:
– tepta i imprimarea paginilor. Indicatorul Preg tit clipe te în timp ce paginile se imprim .
Indicatorul Preg tit este activ la oprirea imprim rii.
– Ap sa i i elibera i pentru anularea opera iei.
– Men ine i ap sat pentru a reseta imprimanta.
• Primire / procesare date:
– tepta i ca mesajul s dispar .
– Ap sa i i elibera i pentru a opri procesarea.
– Men ine i ap sat pentru a reseta imprimanta.

teptare

Secven :
Eroare—Clipe te

Mesaj:
Imprimanta a teapt apari ia expir rii unei opera ii de imprimare, sau primirea de date adi ionale.

Solu ie:
• Ap sa i pentru a imprima con inutul memoriei tampon.
• Ap sa i i elibera i pentru anularea opera iei.
• Men ine i ap sat pentru a reseta imprimanta.

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120


13
Utilizarea panourilor operator

Anuleaz opera ie / Resetare imprimant

Secven :
• Preg tit / Date—Activ
• Eroare—Activ

Mesaj:
• Opera ia curent este anulat .
• Imprimanta revine la set rile implicite ale utilizatorului. Toate opera iile de
imprimare active sunt anulate. O setare implicit a utilizatorului r mâne activ
pân când acesta o schimb sau pân la revenirea la configura ia implicit .

Solu ie:
Men ine i ap sat pentru a reseta imprimanta.

Cur are buffer (memorie tampon)

Secven :
• Preg tit / Date—Activ
• Eroare—Activ

Mesaj:
Imprimanta cur o opera ie de imprimare.

Solu ie:
tepta i ca mesajul s dispar .

Cod intern invalid

Secven :
Eroare—Activ

Secven secundar :
Ap sa i repede, de dou ori, pentru a vedea
secven a secundar .
Preg tit / Date—Clipe te o dat

Mesaj:
Secven Secven
Codul intern nu a fost programat sau codul programat primar secundar
nu este valid.

Solu ie:
Desc rca i un cod intern valid.

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120


14
Utilizarea panourilor operator

Nu este preg tit

Secven :
Eroare—Activ

Secven secundar :
Ap sa i repede, de dou ori, pentru a vedea
secven a secundar .
Preg tit / Date—Clipe te o dat

Mesaj: Secven Secven


Imprimanta nu este gata s primeasc sau s proceseze date, sau primar secundar
portul imprimantei nu este conectat.

Solu ie:
• Ap sa i pentru a v reîntoarce la starea Preg tit sau Ocupat.
• Ap sa i i elibera i pentru anularea opera iei.
• Men ine i ap sat pentru a reseta imprimanta.

Imprimare pagin configurare meniu sau list de fonturi

Secven :
Preg tit / Date—Clipe te

Mesaj:
Se imprim pagina de configurare a meniului sau lista de fonturi.

Solu ie:
tepta i ca mesajul s dispar .

Programare cod intern sau cod de sistem

Secven :
• Preg tit / Date—Activ
• Eroare—Activ

Mesaj:
Este programat un nou cod intern sau în firmware.

Solu ie:
tepta i ca mesajul s dispar . Când imprimanta termin programarea codului, revine la preg tit.

Not : În timpul afi rii acestui mesaj, nu este disponibil nici un buton.

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120


15
Utilizarea panourilor operator

Revenire la configura ia implicit

Secven :
• Preg tit / Date—Activ
• Eroare—Activ

Mesaj:
Imprimanta revine la configura ia implicit din fabrica ie.

Solu ie:
Men ine i ap sat pentru a reseta imprimanta.

Nepotrivire cartu regiune

Secven :
Eroare—Activ

Secven secundar :
Ap sa i repede, de dou ori, pentru a vedea
secven a secundar .
Preg tit / Date—Clipe te de patru ori

Mesaj: Secven Secven


Cartu ul de toner folosit nu este programat pentru regiunea primar secundar
specific .

Solu ie:
Îndep rta i cartu ul de toner i instala i unul nou care este programat pentru aceea i regiune ca i imprimanta
dumneavoastr . Pe spatele imprimantei se afl o etichet cu loca ia regiunii imprimantei dvs. Consulta i Comanda
de consumabile de la pagina 66 pentru o list cu articolele consumabile potrivite i codurile articolelor.

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120


16
Utilizarea panourilor operator

Cartu lips / Detectare cartu defect

Secven :
Eroare—Activ

Secven secundar :
Ap sa i repede, de dou ori, pentru a vedea
secven a secundar .
Preg tit / Date—Clipe te de trei ori

Mesaj: Secven Secven


Fie lipse te cartu ul de toner, fie lipse te setul fotoconductor, sau primar secundar
este detectat un cartu de toner defect.

Solu ie:
Mai întâi, verifica i dac este instalat un cartu de toner. În cazul în care acesta este instalat corespunz tor,
verifica i dac este instalat setul fotoconductor. În cazul în care cartu ul de toner sau setul fotoconductor lipsesc,
instala i articolul care lipse te. Dac ambele sunt instalate corect, atunci îndep rta i cartu ul de toner defect.

deschis

Secven :
Eroare—Activ

Secven secundar :
Ap sa i repede, de dou ori, pentru a vedea
secven a secundar .
Preg tit / Date—Clipe te o dat

Mesaj: Secven Secven


deschis . primar secundar

Solu ie:
Închide i u a deschis .

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120


17
Utilizarea panourilor operator

Pagin complex

Secven :
Eroare—Activ

Secven secundar :
Ap sa i repede, de dou ori, pentru a vedea
secven a secundar .
Preg tit / Date—Clipe te de trei ori

Mesaj: Secven Secven


Este posibil ca pagina s nu se imprime corect pentru c
primar secundar
informa ia imprimabil de pe pagin este prea complex (adic ,
prea mare pentru memoria imprimantei).

Solu ie:
Opri i i reporni i imprimanta pentru a încerca din nou imprimarea paginii. Dac nu reu i:
• Ap sa i pentru a terge mesajul i a continua opera ia de procesare (se pot pierde unele date).
Pentru evitarea pe viitor a acestei erori:
• Reduce i gradul de complexitate a paginii prin reducerea cantit ii de text sau elemente grafice.
• Seta i Page Protect la valoarea On din Utilitarul de configurare (CD Software i Documenta ie).

Conexiune ENA inexistent

Secven :
Eroare—Activ

Secven secundar :
Ap sa i repede, de dou ori, pentru a vedea
secven a secundar .
Preg tit / Date—Clipe te de cinci ori

Mesaj: Secven Secven


În timpul ciclului de pornire, imprimanta a detectat inexisten a primar secundar
conexiunii cu adaptorul de re ea extern.

Not : Aceast eroare este detectat doar în timpul ciclului de pornire.

Solu ie:
• Ap sa i pentru a terge mesajul.
• Restabili i conexiunea cu adaptorul de re ea extern.

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120


18
Utilizarea panourilor operator

Spa iu de cola ionare insuficient

Secven :
Eroare—Activ

Secven secundar :
Ap sa i repede, de dou ori, pentru a vedea
secven a secundar .
Preg tit / Date—Clipe te de trei ori

Mesaj: Secven Secven


Memoria imprimantei nu dispune de spa iul liber necesar primar secundar
cola ion rii opera iei de imprimare. Poate ap rea datorit uneia din
erorile de mai jos:
• Memoria imprimantei este plin .
• O pagin este prea complex pentru a fi imprimat .
• Memorie insuficient pentru a salva ce se afl în buffer.

Solu ie:
Opri i i reporni i imprimanta pentru a încerca din nou imprimarea paginii. Dac nu reu i:
• Ap sa i pentru a terge mesajul i a continua opera ia de procesare (se pot pierde unele date).
Pentru evitarea pe viitor a acestei erori:
• Reduce i gradul de complexitate a paginii prin reducerea cantit ii de text sau elemente grafice.
• Seta i Page Protect la valoarea On din Utilitarul de configurare (CD Software i Documenta ie).

Înc rca i material

Secven :
Eroare—Clipe te

Secven secundar :
Ap sa i repede, de dou ori, pentru a vedea
secven a secundar .
Preg tit / Date—Clipe te o dat

Mesaj: Secven Secven


Imprimanta nu mai are material, sau acesta nu este primar secundar
alimentat corect.

Solu ie:
• Înc rca i material în Tava 1 sau cea prioritar , apoi pentru a continua.
• Asigura i-v c materialul este înc rcat corect în Tava 1 sau în tava prioritar .
• Ap sa i pentru a anula opera ia de imprimare.

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120


19
Utilizarea panourilor operator

Partea a doua a unei opera ii duplex

Secven :
Eroare—Clipe te

Secven secundar :
Ap sa i repede, de dou ori, pentru a vedea
secven a secundar .
Preg tit / Date—Clipe te o dat

Mesaj: Secven Secven


Imprima i cealalt parte a imprim rii duplex curente. primar secundar

Solu ie:
• Introduce i materialul în tava prioritar dup instruc iunile din meniul driver-ului pentru o corect orientare a paginilor,
ap sa i pe pentru a relua imprimarea.
• Ap sa i pentru a anula opera ia de imprimare.
• Men ine i ap sat pentru a reseta imprimanta.

Memorie plin

Secven :
Eroare—Clipe te

Secven secundar :
Ap sa i repede, de dou ori, pentru a vedea
secven a secundar .
Preg tit / Date—Clipe te de trei ori

Mesaj: Secven Secven


Imprimanta reproceseaz datele, îns memoria folosit pentru stocarea primar secundar
paginilor este plin .

Solu ie:
• Ap sa i pentru a terge mesajul i a continua opera ia de imprimare (este posibil s nu se imprime
corect).
• Ap sa i i elibera i pentru a anula opera ia de imprimare.
• Men ine i ap sat pentru a reseta imprimanta.
• Pentru a evita pe viitor aceast eroare: Simplifica i opera ia de imprimare. Reduce i gradul de
complexitate a paginii prin reducerea cantit ii de text sau elemente grafice i prin tergerea fonturilor i
a macro-urilor care nu sunt necesare.

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120


20
Utilizarea panourilor operator

Interfa gazd dezactivat

Secven :
Eroare—Clipe te

Secven secundar :
Ap sa i repede, de dou ori, pentru a vedea
secven a secundar .
Preg tit / Date—Clipe te de cinci ori

Mesaj: Secven Secven


Portul de re ea sau USB al imprimantei este dezactivat. primar secundar

Solu ie:
• Ap sa i pentru a terge mesajul. Imprimanta abandoneaz toate opera iile lansate anterior.
• Activa i portul USB prin selectarea altei valori decât cea Disabled (Dezactivat) pentru elementul USB Buffer
din Utilitarul de configurare a imprimantei (consulta i CD-ul Software i Documenta ie).

Blocaj în calea de imprimare


Not : Toate blocajele arat acela i cod primar. Pentru a determina
localizarea blocajului, a se vedea secven a secundar .

Secven :
Eroare—Clipe te

Secven secundar :
Ap sa i repede, de dou ori, pentru a vedea secven a
secundar .
• Preg tit / Date—Clipe te de zece ori Secven Secven
• Eroare—Activ primar secundar

Mesaj:
A ap rut un blocaj la senzorul de intrare, la senzorul de ie ire, sau între ace ti senzori.

Solu ie:

Pentru instruc iuni, consulta i Eliminarea blocajelor de la pagina 53.

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120


21
Utilizarea panourilor operator

Blocaj în Tava 1/ tava prioritar


Not : Toate blocajele arat acela i cod primar. pentru a determina
localizarea blocajului, a se vedea secven a secundar .

Secven :
Eroare—Clipe te

Secven secundar :
Ap sa i repede, de dou ori, pentru a vedea secven a
secundar .
• Preg tit / Date—Clipe te de patru ori Secven Secven
• Eroare—Activ primar secundar

Mesaj:
A ap rut un blocaj în Tava 1 / tava prioritar .

Solu ie:
Pentru instruc iuni, consulta i Eliminarea blocajelor de la pagina 53

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120


22
Utilizarea panourilor operator

Hârtie scurt

Secven :
Eroare—Clipe te

Secven secundar :
Ap sa i repede, de dou ori, pentru a vedea
secven a secundar .
Preg tit / Date—Clipe te de trei ori

Mesaj:
Secven Secven
Lungimea hârtiei este prea mic pentru a imprima datele formatate. Acest primar secundar
lucru se întâmpl atunci când imprimanta nu cunoa te dimensiunile
materialului înc rcat sau în cazul problemelor de alimentare cu material.

Solu ie:
• Asigura i-v c materialul înc rcat este suficient de mare i c dimensiunea hârtiei din meniul
corespondent al Utilitarului de configurare a imprimantei este setat corect
( consulta i CD-ul Software i Documenta ie).
• Ap sa i pentru a terge mesajul i pentru a continua opera ia.
• Ap sa i pentru a anula opera ia.

Nivel sc zut al tonerului

Secven :
Eroare—Clipe te

Secven secundar :
Ap sa i repede, de dou ori, pentru a vedea
secven a secundar .
Preg tit / Date—Clipe te de opt ori

Mesaj:
Secven Secven
Imprimanta este preg tit s primeasc i s proceseze primar secundar
date. În plus, tonerul din cartu este pe sfâr ite.

Solu ie:
• Ap sa i pentru a terge mesajul i pentru a continua opera ia de procesare.
• Îndep rta i cartu ul de toner. Agita i u or cartu ul de toner dintr-o parte în alta i din fa în spate, de
câteva ori, pentru a redistribui tonerul, apoi introduce i-l la loc. Repeta i aceast procedur de mai multe
ori. În cazul unei calit i nesatisf toare a clarit ii imprim rii, înlocui i cartu ul de toner. Pentru ajutor,
consulta i Schimbarea cartu ului de toner de la pagina 68.

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120


23
Utilizarea panourilor operator

Înlocuire set fotoconductor

Secven :
Eroare—Clipe te

Secven secundar :
Ap sa i repede, de dou ori, pentru a vedea
secven a secundar .
Preg tit / Date—Clipe te once

Mesaj:
Secven Secven
Setul fotoconductor trebuie înlocuit în curând. primar secundar

Solu ie:
• Ap sa i pentru a terge mesajul i pentru a continua opera ia de procesare.
• Înlocui i setul fotoconductor. Pentru ajutor, consulta i Schimbarea setului fotoconductor de la pagina 71.

Eroare service

Secven :
• Preg tit / Date—Clipe te
• Eroare—Clipe te

Secven secundar :
Ap sa i repede, de dou ori, pentru a vedea
secven a secundar .
• Preg tit / Date—Clipe te de zece ori
Secven Secven
Mesaj: primar secundar
Imprimanta are o eroare de service i imprimarea a
fost oprit .

Solu ie:
Opri i i reporni i imprimanta. Dac luminile clipesc în continuare, contacta i serviciul asisten clien i. Consulta i
site-ul Lexmark la adresa www.lexmark.ro pentru a afla un num r de telefon din zona dvs.

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120


24
Utilizarea panourilor operator

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120n


Panoul operator al imprimantei are dou butoane i doi indicatori lumino i (Butonul Continu este i indicator luminos i
buton). Indicatorii lumino i indic starea imprimantei. Butoanele sunt folosite pentru a continua sau pentru a anula
opera ia de imprimare curent .
La pornirea imprimantei, to i indicatori lumino i cicleaz , în timp ce se realizeaz un auto-test. De asemenea, la resetarea
imprimantei, sau la schimbarea configura iei imprimantei din meniu, to i indicatori cicleaz .

Pentru mai multe informa ii despre indicatorii lumino i ai panoului sau pentru a determina starea imprimantei, când
indicatorii sunt activi, consulta i În elegerea indicatorilor lumino i ai panoului operator al Lexmark E120n.

Anulaez Continu

Preg tit / Date

Nivel sc zut toner/ Înlocui i set PC

Încarc / Înl tur hârtia

Blocaj hârtie

Eroare

• Ap sa i i elibera i Continu pentru a relua imprimarea.


• Ap sa i i elibera i Continu de dou ori, repede, pentru a afi a secven a secundar .
• Ap sa i i elibera i Anuleaz pentru a anula opera ia curent .
• Men ine i ap sat Anuleaz pân la resetarea tuturor indicatorilor lumino i.

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120n


25
Utilizarea panourilor operator

În elegerea indicatorilor lumino i ai panoului operator al Lexmark E120n


Indicatorii lumino i ai panoului operator indic diferite lucruri, în func ie de secven a lor. Luminile care sunt inactive,
active, i/sau intermitente, indic condi ia imprimantei, precum starea acesteia, interven ie sau service.
Folosi i tabelul secven elor luminoase pentru a g si mesajul indicat, apoi, ap sa i pe mesaj pentru mai multe indica ii.

Secven

Continu Activ = Preg tit / Date Activ = Al i indicatori Activi =


Continu Clipe te = Preg tit / Date Clipe te = Preg tit / Date Clipe te =

Secven Primar Secven Secundar


Încarc / Înl tur hârtia

Încarc / Înl tur hârtia


Nivel sc zut toner/

Nivel sc zut toner/


Înlocui i set PC
Înlocui i set PC
Preg tit / Date

Preg tit / Date


Blocaj hârtie

Blocaj hârtie
Continu

Continu
Eroare

Eroare

Mesaj

Preg tit / Economie energie

Ocupat

Rezolu ie redus

teptare

Anuleaz opera ie / Resetare imprimant

Cur are buffer (memorie tampon) Cod

intern invalid

Nu este preg tit

Impr. pag. config. meniu sau list de fonturi

Programare cod intern sau cod de


sistem
Revenire la configura ia implicit

Nepotrivire cartu regiune

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120n


26
Utilizarea panourilor operator

Secven Primar Secven Secundar

Încarc / Înl tur hârtia

Încarc / Înl tur hârtia


Nivel sc zut toner/

Nivel sc zut toner/


Înlocui i set PC

Înlocui i set PC
Preg tit / Date

Preg tit / Date


Blocaj hârtie

Blocaj hârtie
Continu

Continu
Eroare

Eroare
Mesaj
Cartu lips / Detectare cartu
defect
deschis

Pagin complex

Conexiune ENA inexistent

Spa iu de cola ionare insuficient

Înc rca i material

Partea a doua a unei opera ii duplex

Memorie plin

Erori interfa re ea

Interfa gazd dezactivat

Blocaj la senzorul de intrare

Blocaj între senzorii de intrare i ie ire

Blocaj la senzorul de ie ire

Blocaj în Tava 1/ tava prioritar

Economie resurse - oprit

Hârtie scurt

Nivel sc zut al tonerului

Aten ionare expirare set fotoconductor

Înlocuire set fotoconductor

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120n


27
Utilizarea panourilor operator

Secven Primar Secven Secundar

Încarc / Înl tur hârtia

Încarc / Înl tur hârtia


Nivel sc zut toner/

Nivel sc zut toner/


Înlocui i set PC

Înlocui i set PC
Preg tit / Date

Preg tit / Date


Blocaj hârtie

Blocaj hârtie
Continu

Continu
Eroare

Eroare
Mesaj
Cartu de toner incompatibil

Eroare service

Codurile panoului operator al Lexmark E120n


În continuare sunt prezentate explica ii cu privire la secven ele luminoase primare i secundare i solu ii de rezolvare a acestora.

Coduri primare

Preg tit / Economie energie

Secven :
Preg tit / Date—Activ

Mesaj:
• Imprimanta este preg tit s primeasc i s proceseze date.
• Imprimanta se afl în modul de economisirea a energiei.
Imprimanta func ioneaz normal.

Not : Pentru a schimba configurarea economiei de energie, folosi i Utilitarul de configurare a imprimantei
(a se vedea CD Software i Documenta ie).

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120n


28
Utilizarea panourilor operator

Ocupat

Secven :
Preg tit / Date—Clipe te

Mesaj:
Imprimant ocupat , prime te i proceseaz date sau imprim .

Solu ie:
• Ocupat:
– tepta i ca mesajul s dispar .
– Ap sa i i elibera i pentru anularea opera iei.
– Men ine i ap sat pentru a reseta imprimanta.
• Imprimare:
– tepta i imprimarea paginilor. Indicatorul Preg tit clipe te în timp ce paginile se imprim .
Indicatorul Preg tit este activ la oprirea imprim rii.
– Ap sa i i elibera i pentru anularea opera iei.
– Men ine i ap sat pentru a reseta imprimanta.
• Primire / procesare date:
– tepta i ca mesajul s dispar .
– Ap sa i i elibera i pentru a opri procesarea.
– Men ine i ap sat pentru a reseta imprimanta.

Rezolu ie redus

Secven :
• Preg tit / Date—Clipe te
• Eroare—Clipe te

Mesaj:
Imprimanta proceseaz date sau imprim pagini, îns rezolu ia unei pagini
din opera ia curent este redus de la 600 dpi la 300 dpi pentru a preveni
o eroare de memorie plin .

Solu ie:
• tepta i pân panoul operator revine la Preg tit pentru a lansa o nou opera ie de imprimare.
• Ap sa i i elibera i pentru a anula opera ia.
• Men ine i ap sat pentru a reseta imprimanta.

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120n


29
Utilizarea panourilor operator

A teptare

Secven :
• Continu —Activ
• Preg tit / Date—Activ

Mesaj:
Imprimanta a teapt apari ia expir rii unei opera ii de imprimare, sau
primirea de date adi ionale.

Solu ie:
• Ap sa i pentru a imprima con inutul memoriei tampon.
• Ap sa i i elibera i pentru anularea opera iei.
• Men ine i ap sat pentru a reseta imprimanta.

Anuleaz opera ie / Resetare imprimant

Secven :
• Continu —Activ
• Preg tit / Date—Activ
• Nivel sc zut toner/ Înlocui i set PC —Activ
• Încarc / Înl tur hârtia—Activ
• Blocaj hârtie—Activ
• Eroare—Activ

Mesaj:
• Opera ia curent este anulat .
• Imprimanta revine la set rile implicite ale utilizatorului. Toate opera iile de imprimare active sunt
anulate. O setare implicit a utilizatorului r mâne activ pân când acesta o schimb sau pân la
revenirea la configura ia implicit .

Solu ie:
Men ine i ap sat pentru a reseta imprimanta.

Cur are buffer (memorie tampon)

Secven :
• Preg tit / Date—Clipe te
• Eroare—Clipe te

Mesaj:
Imprimanta cur o opera ie de imprimare.

Solu ie:
tepta i ca mesajul s dispar .

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120n


30
Utilizarea panourilor operator

Cod intern invalid

Secven :
• Preg tit / Date—Activ
• Eroare—Activ

Secven secundar :
Ap sa i repede, de dou ori, pentru a vedea
secven a secundar .
• Preg tit / Date—Activ
• Încarc / Înl tur hârtia—Activ Secven Secven
• Eroare—Activ primar secundar

Mesaj:
Codul intern nu a fost programat sau codul programat nu este valid.

Solu ie:
Desc rca i un cod intern valid.

Nu este preg tit

Secven :
• Continu —Activ
• Preg tit / Date—Activ
• Eroare—Activ

Mesaj:
Imprimanta nu este gata s primeasc sau s proceseze date, sau portul imprimantei nu este conectat.

Solu ie:
• Ap sa i pentru a v reîntoarce la starea Preg tit sau Ocupat.
• Ap sa i i elibera i pentru anularea opera iei.
• Men ine i ap sat pentru a reseta imprimanta.

Imprimare pagin configurare meniu sau list de fonturi

Secven :
Preg tit / Date—Clipe te

Mesaj:
Se imprim pagina de configurare a meniului sau lista de fonturi.

Solu ie:
tepta i ca mesajul s dispar .

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120n


31
Utilizarea panourilor operator

Programare cod intern sau cod de sistem

Secven :
• Preg tit / Date—Activ
• Eroare—Activ

Mesaj:
Este programat un nou cod intern sau în firmware.

Solu ie:
tepta i ca mesajul s dispar . Când imprimanta termin programarea codului, revine la preg tit.

Not : În timpul afi rii acestui mesaj, nu este disponibil nici un buton.

Revenire la configura ia implicit

Secven :
• Continu —Activ
• Preg tit / Date—Activ
• Nivel sc zut toner/ Înlocui i set PC —Activ
• Încarc / Înl tur hârtia—Activ
• Blocaj hârtie—Activ
• Eroare—Activ

Mesaj:
Imprimanta revine la configura ia implicit din fabrica ie.

Solu ie:
tepta i ca mesajul s dispar .

Nepotrivire cartu regiune

Secven :
• Nivel sc zut toner/ Înlocui i set PC—Clipe te
• Eroare—Clipe te

Mesaj:
Cartu ul de toner folosit nu este programat pentru regiunea specific .

Solu ie:
Îndep rta i cartu ul de toner i instala i unul nou care este programat pentru aceea i regiune ca i imprimanta
dumneavoastr . Pe spatele imprimantei se afl o etichet cu loca ia regiunii imprimantei dvs. Consulta i Comanda
de consumabile de la pagina 66 pentru o list cu articolele consumabile potrivite i codurile articolelor.

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120n


32
Utilizarea panourilor operator

Schimbare cartu

Secven :
• Nivel sc zut toner/ Înlocui i set PC —Activ
• Eroare—Clipe te

Mesaj:
Imprimanta a detectat faptul c un cartu de toner reînc rcat a fost instalat.

Solu ie:
Înl tura i cartu ul curent i instala i un nou cartu de toner.

U deschis

Secven :
Eroare—Activ
Mesaj: deschis .

Solu ie:
Închide i u a deschis .

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120n


33
Utilizarea panourilor operator

Complex page

Secven :
• Continu —Activ
• Eroare—Activ

Secven secundar :
Ap sa i repede, de dou ori, pentru a vedea
secven a secundar .
• Continu —Activ
• Preg tit / Date—Activ Secven Secven
• Eroare—Activ primar secundar

Mesaj:
Este posibil ca pagina s nu se imprime corect pentru c informa ia imprimabil de pe pagin este prea complex
(adic , prea mare pentru memoria imprimantei).

Solu ie:
• Ap sa i pentru a terge mesajul i a continua opera ia de procesare (se pot pierde unele date).
• Pentru evitarea pe viitor a acestei erori:
– Reduce i gradul de complexitate a paginii prin reducerea cantit ii de text sau elemente grafice.
– Seta i Page Protect la valoarea On din Utilitarul de configurare (CD Software i Documenta ie).

Cartu lips / Detectare cartu defect

Secven :
• Nivel sc zut toner/ Înlocui i set PC—Clipe te
• Eroare—Activ

Secven secundar :
Ap sa i repede, de dou ori, pentru a vedea secven a
secundar .
• Nivel sc zut toner/ Înlocui i set PC —Activ
• Eroare—Activ
• Blocaj hârtie—Clipe te
Secven Secven
primar secundar
Mesaj:
Fie lipse te cartu ul de toner, fie lipse te setul fotoconductor, sau este detectat un cartu de toner defect.

Solu ie:
Mai întâi, verifica i dac este instalat un cartu de toner. În cazul în care acesta este instalat corespunz tor,
verifica i dac este instalat setul fotoconductor. Dac ambele sunt instalate corect, atunci îndep rta i cartu ul de
toner defect. În cazul în care cartu ul de toner sau setul fotoconductor lipsesc, instala i articolul care lipse te.

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120n


34
Utilizarea panourilor operator

Conexiune ENA inexistent

Secven :
• Continu —Activ
• Eroare—Activ

Secven secundar :
Ap sa i repede, de dou ori, pentru a vedea
secven a secundar .
• Continu —Activ
• Blocaj hârtie—Clipe te Secven Secven
• Eroare—Activ primar secundar

Mesaj:
În timpul ciclului de pornire, imprimanta a detectat inexisten a conexiunii cu adaptorul de re ea extern.

Not : Aceast eroare este detectat doar în timpul ciclului de pornire.

Solu ie:
• Ap sa i pentru a terge mesajul.
• Restabili i conexiunea cu adaptorul de re ea extern.

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120n


35
Utilizarea panourilor operator

Spa iu de cola ionare insuficient

Secven :
• Continu —Activ
• Eroare—Activ

Secven secundar :
Ap sa i repede, de dou ori, pentru a vedea
secven a secundar .
• Continu —Activ
• Nivel sc zut toner/ Înlocui i set PC —Activ Secven Secven
• Eroare—Activ primar secundar

Mesaj:
Memoria imprimantei nu dispune de spa iul liber necesar cola ion rii opera iei de imprimare. Poate ap rea
datorit uneia din erorile de mai jos:
• Memoria imprimantei este plin .
• O pagin este prea complex pentru a fi imprimat .
• Memorie insuficient pentru a salva ce se afl în buffer.

Solu ie:
Opri i i reporni i imprimanta pentru a încerca din nou imprimarea paginii. Dac nu reu i:
• Ap sa i pentru a terge mesajul i a continua opera ia de procesare (se pot pierde unele date).
Pentru evitarea pe viitor a acestei erori:
• Reduce i gradul de complexitate a paginii prin reducerea cantit ii de text sau elemente grafice.
• Seta i Page Protect la valoarea On din Utilitarul de configurare (CD Software i Documenta ie).

Înc rca i material

Secven :
• Continu —Activ
• Încarc / Înl tur hârtia—Activ

Mesaj:
Imprimanta nu mai are material, sau acesta nu este alimentat corect.

Solu ie:
• Înc rca i material în Tava 1 sau cea prioritar , apoi pentru a continua.
• Asigura i-v c materialul este înc rcat corect în Tava 1 sau în tava prioritar .
• Ap sa i pentru a anula opera ia de imprimare.

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120n


36
Utilizarea panourilor operator

Partea a doua a unei opera ii duplex

Secven :
• Continu —Clipe te
• Încarc / Înl tur hârtia—Activ

Mesaj:
Imprima i cealalt parte a imprim rii duplex curente.

Solu ie:
• Introduce i materialul în tava prioritar dup instruc iunile din meniul driver-ului pentru o corect orientare a paginilor,
ap sa i pe pentru a relua imprimarea.
• Ap sa i pentru a anula opera ia de imprimare.
• Men ine i ap sat pentru a reseta imprimanta.

Memorie plin

Secven :
• Continu —Activ
• Eroare—Activ

Secven secundar :
Ap sa i repede, de dou ori, pentru a vedea
secven a secundar .
• Continu —Activ
• Preg tit / Date—Activ Secven Secven
• Nivel sc zut toner/ Înlocui i set PC —Activ primar secundar
• Eroare—Activ

Mesaj:
Imprimanta reproceseaz datele, îns memoria folosit pentru stocarea
paginilor este plin .

Solu ie:
• Ap sa i pentru a terge mesajul i a continua opera ia de imprimare (este posibil s nu se imprime corect).
• Ap sa i i elibera i pentru a anula opera ia de imprimare.
• Men ine i ap sat pentru a reseta imprimanta (poate fi nevoie s lansa i opera ia de imprimare din nou).
• Pentru a evita pe viitor aceast eroare: Simplifica i opera ia de imprimare. Reduce i gradul de
complexitate a paginii prin reducerea cantit ii de text sau elemente grafice i prin tergerea fonturilor i a
macro-urilor care nu sunt necesare.

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120n


37
Utilizarea panourilor operator

Erori interfa re ea

Secven :
• Continu —Activ
• Eroare—Activ

Secven secundar :
Ap sa i repede, de dou ori, pentru a vedea
secven a secundar .
• Continu —Activ
• Blocaj hârtie—Activ Secven Secven
• Eroare—Activ primar secundar

Mesaj:
Imprimanta nu poate stabili leg tura cu re eaua.

Solu ie:
• Ap sa i pentru a terge mesajul i pentru a continua imprimarea. (posibil s nu se imprime corect).
• Men ine i ap sat pentru a reseta imprimanta (poate fi nevoie de relansarea opera iei de imprimat).

Interfa gazd dezactivat

Secven :
• Continu —Activ
• Eroare—Activ

Secven secundar :
Ap sa i repede, de dou ori, pentru a vedea
secven a secundar .
• Continu —Activ
• Încarc / Înl tur hârtia—Clipe te Secven Secven
• Blocaj hârtie—Clipe te primar secundar
• Eroare—Activ

Mesaj:
Portul de re ea sau USB al imprimantei este dezactivat.

Solu ie:
• Ap sa i pentru a terge mesajul. Imprimanta abandoneaz toate opera iile lansate anterior.
• Activa i portul USB prin selectarea altei valori decât cea Disabled (Dezactivat) pentru elementul USB Buffer
din Utilitarul de configurare a imprimantei (consulta i CD-ul Software i Documenta ie).

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120n


38
Utilizarea panourilor operator

Blocaj la senzorul de intrare

Not : Toate blocajele arat acela i cod primar.


Pentru a determina localizarea blocajului,
a se vedea secven a secundar .

Secven :
• Continu —Activ
• Blocaj hârtie—Activ

Secven secundar :
Secven Secven
Ap sa i repede, de dou ori, pentru a vedea
primar secundar
secven a secundar .
• Continu —Activ
• Preg tit / Date—Activ
• Blocaj hârtie—Activ

Mesaj:
A ap rut un blocaj la senzorul de intrare; poate avea loc dup ce hârtia p se te tava i intr în imprimant
sau în tava prioritar .

Solu ie:
Pentru mai multe informa ii consulta i Eliminarea blocajelor de la pagina 53.

Blocaj între senzorii de intrare i de ie ire

Not : Toate blocajele arat acela i cod primar.


Pentru a determina localizarea blocajului,
a se vedea secven a secundar .

Secven :
• Continu —Activ
• Blocaj hârtie—Activ

Secven secundar :
Secven Secven
Ap sa i repede, de dou ori, pentru a vedea primar secundar
secven a secundar .
• Continu —Activ
• Nivel sc zut toner/ Înlocui i set PC —Activ
• Blocaj hârtie—Activ

Mesaj:
A ap rut un blocaj i hârtia este între senzorii de intrare i de ie ire ai imprimantei.

Solu ie:
Pentru mai multe informa ii consulta i Eliminarea blocajelor de la pagina 53.

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120n


39
Utilizarea panourilor operator

Blocaj la senzorul de ie ire

Not : Toate blocajele arat acela i cod primar.


Pentru a determina localizarea blocajului,
a se vedea secven a secundar .

Secven :
• Continu —Activ
• Blocaj hârtie—Activ

Secven secundar :
Ap sa i repede, de dou ori, pentru a vedea
Secven Secven
primar secundar
secven a secundar .
• Continu —Activ
• Încarc / Înl tur hârtia—Activ
• Blocaj hârtie—Activ

Mesaj:
A ap rut un blocaj la senzorul de ie ire.

Solu ie:
Consulta i Eliminarea blocajelor de la pagina 53.

Blocaj în Tava 1 / tava prioritar

Not : Toate blocajele arat acela i cod primar.


Pentru a determina localizarea blocajului,
a se vedea secven a secundar .

Secven :
• Continu —Activ
• Blocaj hârtie—Activ

Secven secundar :
Secven Secven
Ap sa i repede, de dou ori, pentru a vedea secven a primar secundar
secundar .
• Continu —Activ
• Nivel sc zut toner/ Înlocui i set PC —Activ
• Încarc / Înl tur hârtia—Activ
• Blocaj hârtie—Activ

Mesaj:
A ap rut un blocaj în Tava 1 / tava prioritar .

Solu ie:
Consulta i Eliminarea blocajelor de la pagina 53.

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120n


40
Utilizarea panourilor operator

Economie resurse oprit

Secven :
• Continu —Activ
• Eroare—Activ

Secven secundar :
Ap sa i repede, de dou ori, pentru a vedea
secven a secundar .
• Continu —Activ
• Preg tit / Date—Clipe te Secven Secven
• Eroare—Activ primar secundar

Mesaj:
Buffer-ului imprimantei i-a fost alocat prea mult memorie.

Solu ie:
• Ap sa i pentru a terge mesajul i pentru a continua imprimarea.
• Schimba i valoarea buffer-ului cu una mai sc zut , sau seta i buffer-ul imprimantei la valoarea
Auto (consulta i Utilizarea paginii Web rezident a imprimantei de la pagina 43).

Hârtie scurt

Secven :
• Continu —Activ
• Eroare—Activ

Secven secundar :
Ap sa i repede, de dou ori, pentru a vedea
secven a secundar .
• Continu —Activ
• Preg tit / Date—Activ Secven Secven
• Încarc / Înl tur hârtia—Activ primar secundar
• Eroare—Activ

Mesaj:
Lungimea hârtiei este prea mic pentru a imprima datele formatate. Acest lucru se întâmpl atunci când imprimanta nu
cunoa te dimensiunile materialului înc rcat sau în cazul problemelor de alimentare cu material.

Solu ie:
• Asigura i-v c materialul înc rcat este suficient de mare i c dimensiunea hârtiei din meniul
corespondent al Utilitarului de configurare a imprimantei este setat corect
( consulta i CD-ul Software i Documenta ie).
• Ap sa i pentru a terge mesajul i pentru a continua opera ia.
• Ap sa i pentru a anula opera ia.

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120n


41
Utilizarea panourilor operator

Nivel sc zut al tonerului

Secven :
• Continu —Activ
• Nivel sc zut toner/ Înlocui i set PC —Activ

Mesaj:
Imprimanta este preg tit s primeasc i s proceseze date. În plus,
tonerul din cartu este pe sfâr ite.

Solu ie:
• Ap sa i pentru a terge mesajul i pentru a continua opera ia de procesare.
• Îndep rta i cartu ul de toner. Agita i u or cartu ul de toner dintr-o parte în alta i din fa în spate, de
câteva ori, pentru a redistribui tonerul, apoi introduce i-l la loc. Repeta i aceast procedur de mai multe
ori. În cazul unei calit i nesatisf toare a clarit ii imprim rii, înlocui i cartu ul de toner. Pentru ajutor,
consulta i Schimbarea cartu ului de toner de la pagina 68.

Aten ionare expirare set fotoconductor

Secven :
• Continu —Activ
• Nivel sc zut toner/ Înlocui i set PC—Clipe te o dat

Mesaj:
Setul fotoconductor este aproape plin i trebuie înlocuit în curând.

Not : Alarm Toner (Toner Alarm) trebuie s fie activat din


cadrul paginii web pentru ca acest mesaj s apar
(consulta i Utilizarea paginii Web rezident a imprimantei de la pagina 43).

Solu ie:
• Ap sa i pentru a terge mesajul i pentru a continua opera ia de procesare.
• Înlocui i setul fotoconductor. Pentru ajutor, consulta i Schimbarea setului fotoconductor de la pagina 71.

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120n


42
Utilizarea panourilor operator

Înlocuire set fotoconductor

Secven :
• Continu —Activ
• Nivel sc zut toner/ Înlocui i set PC—Clipe te

Mesaj:
Setul fotoconductor trebuie înlocuit în curând.

Solu ie:
• Ap sa i pentru a terge mesajul i pentru a continua opera ia de procesare.
• Înlocui i setul fotoconductor. Pentru ajutor, consulta i Schimbarea setului fotoconductor de la pagina 71.

Cartu de toner incompatibil

Secven :
• Nivel sc zut toner/ Înlocui i set PC —Activ
• Eroare—Activ

Mesaj:
Imprimanta detecteaz un cartu de toner incompatibil.

Solu ie:
Îndep rta i cartu ul de toner i instala i unul nou (consulta i Schimbarea cartu ului de toner la pagina 68).

Eroare service

Secven :
• Continu —Clipe te
• Preg tit / Date—Clipe te
• Nivel sc zut toner/ Înlocui i set PC—Clipe te
• Încarc / Înl tur hârtia—Clipe te
• Blocaj hârtie—Clipe te
• Eroare—Clipe te

Mesaj:
Imprimanta are o eroare de service i imprimarea a fost oprit .

Solu ie:
Opri i i reporni i imprimanta. Dac luminile clipesc în continuare, contacta i serviciul asisten clien i. Consulta i
site-ul Lexmark la adresa www.lexmark.ro pentru a afla un num r de telefon din zona dvs.

Folosirea paginii Web rezident a imprimantei

Imagine de ansamblu a panoului operator al Lexmark E120n


43
Utilizarea panourilor operator

Imprimanta Lexmark E120n (modelul de re ea) are o pagin de Web rezident , care poate fi accesat din browser. Pentru
a accesa aceast pagin , introduce i adresa IP a imprimantei în bara de adres URL a browser-ului (de exemplu, http://
192.168.236.24). Dac nu cunoa te i adresa IP a imprimantei dvs., aceasta poate fi g sit pe pagina de configurare a
re elei. Consulta i Imprimarea paginii de configurare a meniului i a configura iei de re ea.
Unele facilit i ale paginii Web rezident includ o fereastr care prezint în timp real starea imprimantei i detalii despre
configura ia imprimantei, precum memoria curent i nivelele de cod intern. Dac dispune i de drepturi de administrator,
pute i, de asemenea, s schimba i set rile imprimantei.

Imprimarea paginii de configurare a meniului i a configura iei de


re ea
Pentru a imprima paginile de configurare a meniului i a configura iei de re ea, ap sa i butonul Continu din starea
Preg tit. Imprimanta va lista automat paginile de configurare a meniului i a configura iei de re ea.
O list cu set rile imprimantei i cu valorile implicite curente sunt imprimate pe pagina de configurare a meniului.
Set rile implicite curente sunt marcate cu un asterisc. Pagina cu configura ia re elei confirm faptul c Starea re elei
este “Conectat” i listeaz set rile curente ale re elei.

Revenirea la configura ia implicit


Aceast func ie va aduce majoritatea set rilor la valorile din fabric . Limba afi ajului i set rile din meniurile
Network i USB nu revin la valorile implicite din fabric .
Pentru a readuce imprimanta la set rile implicite din fabric , men ine i ap sat pe butonul Anuleaz mai mult de trei secunde.

Not : Înainte de a reveni la set rile din fabric , verifica i dac calculatorul gazd sau re eaua nu mai trimit
informa ii c tre imprimant .

Imprimarea paginii de configurare a meniului i a configura iei de re ea


44
3 Obliga ii i sfaturi privitoare la materialele de imprimat

Sec iunea Pagina


Tipuri de materiale 46
Alegerea materialelor de imprimat corespunz toare 46
Depozitarea materialelor 48
Înc rcarea materialelor în Tava 1 48
Înc rcarea materialelor în tava prioritar 51
Prevenirea blocajelor 52
Eliminarea blocajelor 53

Obliga ii i sfaturi privitoare la materialele de imprimat


45
Obliga ii i sfaturi privitoare la materialele de imprimat

Tipuri de materiale
Exploata i în mod optim imprimanta, înc rcând t vile în mod corespunz tor. Nu amesteca i mai multe tipuri de materiale în t vi.

Surs Dimensiuni Tipuri Greutate Capacitate* (coli)


Tava 1 A4, A5, JIS-B5, letter, Hârtie, hârtie 60–105 g/m 2 • 150 coli
legal, executive, folio, superioar , folie (16–28 lb) • 5 folii transparente
statement, universal† transparent , etichet • 5 etichete
3 x 5 inch, altele Carton 135–163 g/m 2 5 cartoane
(36–43 lb) pachetul
7¾, 9, 10, DL, C5, B5, Plic 105 g/m 2 (28 lb) max 5 plicuri
altele
tava prioritar A4, A5, JIS-B5, letter, Hârtie, hârtie 60–163 g/m 2 • 15 coli
legal, executive, folio, superioar , folie (16–43 lb) • 5 folii transparente
statement, universal† transparent , etichet • 5 etichete
A6 Hârtie, hârtie 60–163 g/m 2 30 coli
superioar (16–43 lb)
3 x 5 inch, altele Carton 135–163 g/m 2 5 cartoane
(36–43 lb) pachetul
7¾, 9, 10, DL, C5, B5, Plicuri 105 g/m 2 3 plicuri
altele (28 lb) max
* Capacitate pentru material de 20 lb, în afara cazului c nu se specific altfel.
† Dimensiuni universale:
– Tava 1: 76–216 x 190–356 mm (3.0–8.5 x 7.5–14.0 in.) (include cartoane 3 x 5 in.)
– tava prioritar : 76–216 x 190–356 mm (3.0–8.5 x 7.5–14.0 in.) (include cartoane 3 x 5 in.)

Alegerea materialelor de imprimat corespunz toare


Pentru a reduce problemele de imprimare i pentru a beneficia de cea mai bun calitate a imprim rii, încerca i o mostr
din materialul pe care inten iona i s -l achizi iona i în cantit i mari.
Pentru mai multe informa ii privitoare la materialele folosite pentru ob inerea celor mai bune rezultate, consulta i
Ghidul pentru cartoane i etichete disponibil pe site-ul Lexmark la adresa www.lexmark.ro.

Hârtie
• Pentru cea mai bun calitate, folosi i hârtie de copiator 20 lb (75 g/m2), cu fibr lung .
Imprimanta se poate alimenta automat cu hârtie a c rei greutate este cuprins între 16 i 28 lb pachetul (de la
60 la 105 g/m2), cu fibr lung . Este posibil ca hârtia mai u oar de 60 g/m2 (16 lb) s nu fie destul de rigid
pentru ca alimentarea s se desf oare corespunz tor, cauzând blocaje.
• În procesul de imprimare cu laser, hârtia este înc lzit pân la temperaturi de 185°C (365°F). Utiliza i numai
hârtie ce poate rezista la aceste temperaturi f a se decolora, f a se deteriora sau a degaja emana ii
periculoase. Consulta i produc torul sau distribuitorul pentru a afla dac hârtia aleas este acceptat de
imprimantele laser.

Tipuri de materiale
46
Obliga ii i sfaturi privitoare la materialele de imprimat

Formulare pretip rite i foi cu antet


• Folosi i numai formulare i hârtii cu antet realizate prin procese de tip rire ofset litografic sau gravur .
• Alege i formulare i foi cu antet care absorb cerneala, dar nu permit scurgerea.
• Evita i hârtia grosier sau cu textura în relief.
Folosi i hârtie tip rit cu cerneal rezistent destinat copiatoarelor. Cerneala trebuie s reziste la temperaturi de 180°C
(356°F) f a se topi i f a degaja emana ii periculoase. Utiliza i cerneal care nu este afectat de r ina din toner.
Cerneala fixat prin oxidare sau pe baz de ulei ar trebui s îndeplineasc aceste condi ii, îns cele cu latex probabil c nu.
Dac ave i dubii, contacta i furnizorul dvs. de hârtie.

Folii transparente
• Folosi i folii transparente speciale pentru imprimantele cu laser. Acestea trebuie s reziste la temperaturi de
180°C (356°F) f a se topi, a se decolora, a se deforma i f a degaja emana ii periculoase.
recomand m foliile transparente Lexmark pentru imprimant cu laser: articol nr. 70X7240 pentru folii
transparente dimensiune letter; articolul nr. 12A5010 pentru folii transparente A4.
• Pentru a evita probleme legate de calitatea imprim rii, evita i s l sa i amprente digitale pe foliile transparente.

Plicuri
• Folosi i plicuri din hârtie superioar de 24 lb (90 g/m 2), sau cu o greutate maxim de 28 lb (105 g/m2)
• Folosi i plicuri care suport temperaturi de 185°C (365°F) f :
– se lipeasc
– se onduleze excesiv
– se plieze
– produc emana ii periculoase
• Nu folosi i plicuri care:
– Au prea multe pliuri
– Sunt lipite între ele
– Sunt deteriorate în vreun fel
– Con in ferestre, g uri, perfora ii, decupaje sau care sunt tan ate
– Au agrafe, nururi de închidere sau lamele metalice pentru îndosariere
– Au lipite timbre po tale
– Prezint zone cu adeziv expuse atunci când clapeta este închis sau lipit
– Se auto-lipesc
Dac ave i dubii cu privire la plicurile pe care inten iona i s le folosi i, contacta i furnizorul dvs. de plicuri.
• Dac se combin umiditatea crescut (peste 60%) cu temperatura ridicat de imprimare, este posibil ca plicurile
se sigileze.

Etichete
• Folosi i etichete ce pot suporta temperaturi de 180°C (356°F) f a se lipi, f a se ondula excesiv, f a se plia
if s produc emana ii periculoase. Adezivii etichetelor, fa a etichetelor (partea imprimabil ) i învelitorile
trebuie, de asemenea, s poat suporta o presiune de 25 psi (172 kilo-pascali).
• Nu folosi i etichete ce prezint adeziv expus pe coal .
• Nu imprima i consecutiv pe un num r mare de etichete.
• Nu folosi i etichete din vinil.

Alegerea materialelor de imprimat corespunz toare


47
Obliga ii i sfaturi privitoare la materialele de imprimat

Cartoane
• Folosi i cartoane cu o greutate maxim de 43 lb (163 g/m2) pachetul i dimensiune minim 76 x 127 mm (3 x 5 inch).
• Pretip rirea, perforarea i plierea cartoanelor pot afecta semnificativ calitatea imprim rii i pot cauza probleme
la mânuirea acestora i chiar blocaje.
• Evita i folosirea cartoanelor ce pot degaja emisii periculoase când sunt înc lzite.
• Nu utiliza i cartoane pretip rite la producerea c rora au fost folosite chimicale care pot murd ri imprimanta.
Prin pretip rire sunt introduse în imprimant componente semi-lichide sau volatile.

Depozitarea materialelor
Respecta i urm toarele sugestii pentru a evita problemele de alimentare a imprimantei cu materiale i a problemelor de calitate
neuniform a imprim rii.

• Depozita i materialele în spa ii unde temperatura este de circa 21°C (70°F) iar umiditatea relativ de circa 40%.
• Depozita i cutiile cu materiale de imprimat pe pale i sau pe rafturi i nu direct pe podea.
• Dac depozita i pachete separate de materiale de imprimat care au fost scoase din cutia original , ave i grij s
fie a ezate pe o suprafa plan pentru ca marginile colilor s nu se onduleze sau s nu se îndoaie.
• Nu a eza i nimic deasupra pachetelor cu materiale de imprimat.
• Depozita i foliile transparente i plicurile în cutiile lor originale.

Înc rcarea materialelor în Tava 1


Imprimanta are dou surse de alimentare cu materiale: Tava1 i o tav prioritar pentru mai multe coli. Materialele din tava
prioritar se vor folosi primele. Dup folosirea acestora, imprimanta se va alimenta cu materiale din Tava 1

a de sus Suport hârtie

frontal
Tav de ie ire 50 coli
Tav prioritar cu
ghidaje ajustabile

Buton deschidere
frontal

Capac Tava 1 / Cale


alimentare tava prioritar

Tava 1 cu ghidaje
ajustabile

Opritor culisant i
Panou operator ata at

Depozitarea materialelor
48
Obliga ii i sfaturi privitoare la materialele de imprimat

Urma i pa ii urm tori pentru a înc rca materiale în Tava 1:

1 Deschide i capacul ce acoper hârtia, ridicându-l pân face clic, în pozi ie complet deschis.

2 Ajusta i glisiera i opritorul ata at pentru lungimea materialelor alese.

Not : Glisiera cu opritor ata at este un mecanism cu dubl ac ionare. Glisiera dreptunghiular poate fi
ajustat în interior i în exterior pentru a permite diferite dimensiuni de materiale acceptate de
imprimant . poate fi ajustat în interior i în exterior pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni de
materiale acceptate de imprimant .

Not : imea T vii 1 poate fi ajustat prin împingerea ghidajului stâng. Pentru a cre te l imea, strânge i
clapeta ata at ghidajului drept i culisa i c tre dreapta pân la potrivirea cu l imea materialului
selectat.

Înc rcarea materialelor în Tava 1


49
Obliga ii i sfaturi privitoare la materialele de imprimat

Flexiona i hârtia în fa i în spate. Nu îndoi i i nu plia i hârtia. Alinia i marginile colilor pe o suprafa dreapt .

3 eza i teancul de material preg tit în tav i împinge i u or opritorul pân la cap tul teancului înc rcat.

4 Împinge i u or ghidajele pân ating marginile teancului înc rcat.

Not : Aten ie s nu supra-înc rca i. Teancurile de mai mult de 150 de coli în Tava 1 pot cauza blocaje.

Înc rcarea materialelor în Tava 1


50
Obliga ii i sfaturi privitoare la materialele de imprimat

5 Închide i capacul acoperitor.

Înc rcarea materialelor în tava prioritar


Tava prioritar este situat în partea din fa a imprimantei, imediat deasupra T vii1. Folosi i tava prioritar pentru a
imprima rapid pe tipuri sau dimensiuni de material care nu sunt înc rcate în Tava 1.
Pentru Informa ii privind materialele acceptate i cantitatea ce poate fi folosit în tava prioritar , consulta i Tipuri de materiale la
pagina 46. Folosirea exclusiv a materialelor specificate ajut la prevenirea blocajelor i a problemelor de calitate a imprim rii.

1 Ajusta i ghidajele la l imea materialelor.


2 eza i materialele alese, cu partea
imprimabil în sus, în centrul t vii
prioritare, sprijinite pe capacul T vii 1.
3 Împinge i materialul în imprimant pân
când acesta se opre te.

Not : Nu for i materialul în tav .


Acest lucru poate cauza blocaje.

• Introduce i plicurile cu clapeta în jos i cu


adresa expeditorului înainte. Zona pentru
timbru va fi introdus ultima.
• ine i foliile transparente de margini i evita i
atinge i partea imprimabil . Gr simea din
piele poate afecta calitatea imprim rii.
• Înc rca i foile cu antet cu fa a în sus,
cu partea de sus a colii prima.

Înc rcarea materialelor în tava prioritar


51
Obliga ii i sfaturi privitoare la materialele de imprimat

Prevenirea blocajelor
Majoritatea blocajelor pot fi evitate prin înc rcarea corespunz toare a materialelor.
• Nu înc rca i materiale ondulate, îndoite, ifonate sau umede.
• Nu amesteca i tipuri diferite de materiale în tav .
• Flexiona i, vântura i i apoi alinia i colile înainte de a fi înc rcate.

• Nu dep i marcajul ce indic în imea maxim a teancului ce poate fi pus într-o tav de alimentare.
• Verifica i dac glisiera i opritorul ating u or materialul înc rcat.
• Înainte de înc rcarea de folii transparente, flexiona i teancul pentru a preveni colile s se lipeasc între ele.
• Nu folosi i plicuri care:
– Au prea multe pliuri
– Sunt lipite între ele
– Sunt deteriorate în vreun fel
– Con in ferestre, g uri, perfora ii, decupaje sau care sunt tan ate
– Au agrafe, nururi de închidere sau lamele metalice pentru îndosariere
– Au lipite timbre po tale
– Prezint zone cu adeziv expuse atunci când clapeta este închis sau lipit
– Se auto-lipesc
• Folosi i doar materiale recomandate. Consulta i Ghidul pentru cartoane i etichete disponibil pe site-ul Lexmark
la adresa www.lexmark.ro pentru mai multe informa ii privitoare la materialele care asigur rezultate optime pentru
mediul dvs. de imprimare.
• Consulta i Ghidul pentru cartoane i etichete pentru informa ii detaliate, înainte de a achizi iona cantit i mari de
materiale personalizate.

Prevenirea blocajelor
52
Obliga ii i sfaturi privitoare la materialele de imprimat

Eliminarea blocajelor
În momentul apari iei unui blocaj, imprimanta se opre te i indicatorul luminos Eroare clipe te. Pentru a determina locul
blocajului, observa i secven a luminoas secundar (consulta i Codurile panoului operator pentru Lexmark E120 la
pagina 12 sau Codurile panoului operator pentru Lexmark E120n la pagina 28). Preg ti i imprimanta pentru eliminarea
blocajului, ridicând suportul de hârtie i sco ând toate colile din tava de ie ire. Apoi, urma i ace ti pa i pentru a debloca
întreaga cale de imprimare.

1 Deschide i u a din spate tr gând butonul de deschidere spre dreapta.

2 Îndep rta i toate materialele blocate din calea de imprimare.

sur de precau ie: Când u a din spate este deschis , nu atinge i cilindrul ata at. Acest lucru ar putea
duce la murd rire i poate afecta calitatea imprim rii. Nu l sa i u a din spate deschis pentru o
perioad lung de timp. Expunerea la lumin va deteriora tamburul albastru al setului
fotoconductor i va afecta calitatea imprim rii.

Eliminarea blocajelor
53
Obliga ii i sfaturi privitoare la materialele de imprimat

3 Deschide i u a de sus i îndep rta i materialele blocate din calea de imprimare.

ATEN IE: Cuptorul poate fi fierbinte. Pentru a evita r nirea, fi i precau i la deschiderea u ii de sus pentru a
elimina un blocaj din zona cuptorului.

4 Deschide i u a frontal tr gând spre stânga butonul de deschidere.

Eliminarea blocajelor
54
Obliga ii i sfaturi privitoare la materialele de imprimat

5 Ridica i u a frontal pân face clic în pozi ie deschis i elimina i materialele blocate.

6 Pentru eliminarea materialelor din spatele cartu ului de toner, poate fi necesar îndep rtarea cartu ului
prinzând mânerul de plastic i tr gând drept afar .

Eliminarea blocajelor
55
Obliga ii i sfaturi privitoare la materialele de imprimat

7 eza i cartu ul de toner pe o suprafa plat i curat .

8 Reinstala i cartu ul de toner, a ezându-l între ghidaje i împingându-l în imprimant .

Eliminarea blocajelor
56
Obliga ii i sfaturi privitoare la materialele de imprimat

9 Închide i u a frontal , ap sând ferm în centrul u ii cu degetul mare, pân aceasta se închide cu un clic.

10 Verifica i dac toate celelalte u i sunt închise i ap sa i pe Continu pentru a relua imprimarea.

Not : Pagina care a cauzat blocajul se va reimprima.

Eliminarea blocajelor
57
4 Opera ii de imprimare

Sec iunea Pagina


Imprimarea din tava prioritar 59
Imprimarea pe ambele p i ale colii (duplex manual) 61
Imprimarea imaginilor mai multor pagini pe o singur pagin (imprimarea N-up) 62
Imprimarea pe foi cu antet 63
Anularea unei opera ii de imprimare 64

Opera ii de imprimare
58
Opera ii de imprimare

Imprimarea din tava prioritar


Tava prioritar universal este situat în partea din fa a imprimantei, imediat deasupra T vii 1. Are câte un ghidaj ajustabil
pe fiecare parte i folose te capacul acoperitor al T vii 1 drept cale de imprimare a materialelor. Folosi i tava prioritar
pentru a imprima rapid pe tipuri sau dimensiuni de material care nu sunt înc rcate în Tava 1. Nu amesteca i tipuri diferite
de material într-o tav . Pentru Informa ii privind materialele acceptate i cantitatea ce poate fi folosit în tava prioritar , consulta i
Tipuri de materiale la pagina 46.
Dac atât tava prioritar cât i Tava 1 sunt înc rcate cu materiale, imprimanta se va alimenta din tava prioritar pân la
terminarea materialului, apoi va continua imprimarea din Tava 1. Pentru a imprima pe un anumit tip de material din tava
prioritar , urma i aceste instruc iuni.

De la un calculator care ruleaz cu Windows


1 Face i clic pe File Æ Print.
2 Face i clic pe Preferences (sau Options, Printer, sau Setup, în func ie de aplica ie) pentru a vedea set rile driver-
ului imprimantei.
3 Face i clic pe eticheta Paper.
4 Selecta i Manual paper sau Manual envelope din lista de Hârtie.
5 Selecta i dimensiunea i tipul corespunz toare de Hârtie.
6 Face i clic pe OK.
7 Face i clic pe OK în fereastra Print (Imprimare) pentru a lansa opera ia.
Imprimanta afi eaz pe panoul operator secven a luminoas Încarc tava prioritar ; consulta i Înc rcarea
materialelor de la pagina 19 sau pagina 36.
8 Ajusta i ghidajele t vii prioritare în func ie de l imea materialului i verifica i capacul T vii 1 s fie a ezat.
9 Pozi iona i materialul ales cu partea imprimabil în sus, pe centrul t vii prioritare. În cazul în care înc rca i mai
mult de o coal , teancul trebuie s se sprijine pe capacul T vii 1.
• ine i foliile transparente de margini i evita i s atinge i partea imprimabil . Gr simea din piele poate afecta
calitatea imprim rii
• Introduce i plicurile cu clapeta în jos i cu adresa expeditorului înainte. Zona pentru timbru va fi introdus ultima.
• Înc rca i foile cu antet cu fa a în sus, cu partea de sus a colii prima.

Imprimarea din tava prioritar


59
Opera ii de imprimare

10 ine i marginile materialului aproape de tava prioritar i împinge i materialul în imprimant pân se opre te.

Not : Nu for i materialul în tav . Acest lucru poate cauza blocaje.

11 Ap sa i pe butonul Continu care lumineaz , pentru a imprima opera ia.

De la un calculator care ruleaz cu Macintosh


1 Face i clic pe File Æ Page Setup.
2 Din meniul pop-up Format for alege i Imprimanta dvs.
3 Din meniul pop-up Paper Size alege i dimensiunea hârtiei.
4 Face i clic pe OK.
5 Din aplica ia software a calculatorului, selecta ia i File Æ Print.
6 Din meniul pop-up Copies & Pages alege i Paper.
7 Din meniul pop-up Paper Type alege i tipul de hârtie.
8 Din meniul pop-up Paper alege i Paper Feed.
9 Selecta i Manual Paper sau Manual Envelope, dup caz.
10 Ajusta i ghidajele t vii prioritare pentru l imea materialelor i verifica i capacul T vii 1 s fie a ezat.
11 Pozi iona i materialul ales cu partea imprimabil în sus, pe centrul t vii prioritare. În cazul în care înc rca i mai
mult de o coal , teancul trebuie s se sprijine pe capacul T vii 1.
• ine i foliile transparente de margini i evita i s atinge i partea imprimabil . Gr simea din piele poate afecta
calitatea imprim rii
• Introduce i plicurile cu clapeta în jos i cu adresa expeditorului înainte. Zona pentru timbru va fi introdus ultima.
• Înc rca i foile cu antet cu fa a în sus, cu partea de sus a colii prima.
ine i marginile materialului aproape de tava prioritar i împinge i materialul în imprimant pân se opre te.
12 Ap sa i Print.

Imprimarea din tava prioritar


60
Opera ii de imprimare

Imprimarea pe ambele p i ale colii (duplex manual)


Imprimarea pe ambele p i ale colii reduce costurile totale de imprimare i este favorabil mediului.
Macintosh nu suport imprimarea duplex manual. Urma i instruc iunile de mai jos pentru a imprima pe ambele p i ale
hârtiei (duplex manual) din Windows.
Folosi i Tava 1 pentru a imprima prima parte a unei opera ii duplex. Înc rca i materialele deja imprimate fie în tava
prioritar , fie în Tava 1 pentru a imprima partea a doua.
Alege i modul de imprimare duplex: Latura lung sau Latura scurt .
• Latura lung înseamn c paginile sunt legate de-a lungul laturii lungi a paginii (marginea din stânga la
imprimarea portret i marginea de sus pentru imprimarea peisaj).

• Latura scurt înseamn c paginile sunt legate de-a lungul laturii scurte a paginii.

Imprimarea pe ambele p i ale colii (duplex manual)


61
Opera ii de imprimare

Pentru a imprima o lucrare duplex manual de la un calculator care ruleaz cu Windows:

1 Face i clic pe File Æ Print.


2 Face i clic pe Preferences (sau Options, Printer, sau Setup, în func ie de aplica ie) pentru a vedea set rile driver-
ului imprimantei.
3 Din eticheta Page Layout selecta i 2-sided printing.
4 Selecta i fie Long Edge fie Short Edge.
5 Selecta i Manual 2-sided printing.
6 Face i clic pe eticheta Paper.
7 Selecta i Input options (op iuni de introducere) corespunz toare opera iei.
8 Face i clic pe OK.
9 Face i clic pe OK în fereastra Print.
Imprimanta imprim paginile din 2 în 2. Dup încheierea primei p i a imprim rii, luminile Încarc hârtie i
Continu clipesc (consulta i Imprimarea p ii a doua a unei lucr ri duplex de la pagina 20 sau 37).
10 Înc rca i pagina imprimat în Tava 1 sau în tava prioritar cu fa a deja imprimat orientat în jos i cu partea de
sus a paginii înspre fa a t vii.

Imprimarea imaginilor mai multor pagini pe o singur pagin


(imprimarea N-up)
Setarea Multipage Printing – Imprimare multipl (N-up) se folose te pentru imprimarea mai multor imagini de pagini pe o
singur pagin . De exemplu, 2-up înseamn c dou imagini de pagini sunt imprimate pe o pagin , 4-up înseamn c
patru imagini de pagini sunt imprimate pe o pagin , etc.
Imprimanta folose te set rile Multipage Order - Ordine, Multipage View – Imagine i Multipage Border – Margine pentru a
determina ordinea i orientarea paginilor i dac se va imprima i o margine în jurul imaginilor. Urma i instruc iunile de mai
jos pentru a imprima mai multe imagini pe o pagin .

De la un calculator care ruleaz cu Windows


1 Din aplica ia software a calculatorului, selecta i File Æ Print.
2 Face i clic pe Preferences (sau Options, Printer, sau Setup, în func ie de aplica ie) pentru a vedea set rile driver-
ului imprimantei.
3 Din eticheta Page Layout, selecta i num rul de imagini per coal (din sec iunea imprim rii Multipage) i
orientarea acestora.
Pozi ionarea depinde de num rul de imagini i dac imaginile sunt orientate portret sau peisaj. de exemplu, dac
este selectat imprimarea multi-pagin 4-Up i orientarea portret, rezultatul depinde de valoarea selectat
pentru Multipage Order:
Orizontal În jos

1 2 1 3

3 4 2 4

Imprimarea imaginilor mai multor pagini pe o singur pagin (imprimarea N-up)


62
Opera ii de imprimare

4 Pentru a imprima o margine vizibil în jurul fiec rei imagini de pagin , selecta i Print page borders.
5 Face i clic pe OK.
6 Face i clic pe OK în fereastra Print pentru a lansa opera ia de imprimare.

De la un calculator care ruleaz cu Macintosh


1 Din aplica ia software a calculatorului, selecta i File Æ Print.
2 Din meniul pop-up Copies & Pages selecta i Layout.
3 Din meniul pop-up Pages per Sheet alege i nr. dorit de pagini pe coal , direc ia de dispunere i marginea.
4 Face i clic pe Print (dac folosi i tava prioritar , ap sa i butonul Continu de la imprimant ).

Imprimarea pe foi cu antet


Pentru imprimarea pe foi cu antet, asigura i-v c hârtia este orientat corespunz tor.
• Tava 1—Înc rca i foaia cu antetul orientat în sus i marginea de sus (logo) prima.
• tava prioritar — Înc rca i foaia cu antetul orientat în sus i marginea de sus (logo) prima.

De la un calculator care ruleaz cu Windows


1 Face i clic pe File Æ Print.
2 Face i clic pe Preferences (sau Options, Printer, sau Setup, în func ie de aplica ie) pentru a vedea set rile
driver-ului imprimantei.
3 Face i clic pe eticheta Paper.
4 Selecta i Letterhead din lista tipurilor de Hârtie.
5 Selecta i m rimea hârtiei i tava corespunz toare.
6 Face i clic pe OK.
7 Face i clic pe OK în fereastra Print pentru a lansa opera ia de imprimare.
8 Face i clic pe OK.

De la un calculator care ruleaz cu Macintosh


1 Face i clic pe File Æ Print.
2 Din meniul pop-up Copies & Pages selecta i Paper.
3 Din meniul pop-up Paper type selecta i Letterhead.
4 Face i clic pe Print.

Imprimarea pe foi cu antet


63
Opera ii de imprimare

Anularea unei opera ii de imprimare


O opera ie de imprimare poate fi anulat de la panoul operator sau de la calculator. Secven a luminoas Anuleaz
opera ia apare pe panoul operator în momentul anul rii unei opera ii (a se vedea Anularea unei opera ii / Resetarea
imprimantei de la pagina 14 sau 30).

De la panoul operator al imprimantei


Ap sa i i elibera i Anuleaz pentru a anula opera ia curant . Men ine i ap sat Anuleaz mai mult de trei secunde,
pentru a reseta imprimanta.

De la un calculator care ruleaz cu Windows


1 Face i clic pe Start Æ Settings Æ Printers.
2 Face i dublu clic pe imprimanta folosit pentru imprimarea
lucr rii curente. Apare o list de lucr ri.
3 Face i clic dreapta pe lucrarea curent i face i clic pe Cancel - Anuleaz .

De la un calculator care ruleaz cu Macintosh


În momentul ini ierii unei opera ii de imprimare, pe desktop apare simbolul imprimantei.

1 Face i clic pe Applications.


2 Face i clic pe Utilities
3 Dublu clic pe Printer Setup
Utility. Apare o list de lucr ri.
4 Face i dublu clic pe numele imprimantei pentru lista opera iilor de imprimare.
5 Face i clic pe opera ia de imprimare pe care vre i s o anula i.
6 Din bara de unelte, face i clic pe butonul Delete - terge.

Anularea unei opera ii de imprimare


64
5 Informa ii despre consumabile

Sec iunea Pagina


Articolele consumabile necesare 66
Comandarea de consumabile 66
Depozitarea consumabilelor 67
Economisirea consumabilelor 67
Evaluarea nevoii de consumabile 67
Verificarea nivelelor cartu ului de toner i a setului fotoconductor 67
Schimbarea cartu ului de toner 68
Schimbarea setului fotoconductor 71
Programul Lexmark Return 74
Reciclarea produselor Lexmark 74

Informa ii despre consumabile


65
Informa ii despre consumabile

Articolele consumabile necesare


Exist dou articole consumabile care se înlocuiesc: setul fotoconductor i cartu ul de toner. În mod normal, setul
fotoconductor ine pân la 25.000 de pagini (la o acoperire de aproximativ 5%, pe hârtie simpl letter/A4 cu imprimare
intermitent , într-un mediu Clas B). Cât de des trebuie înlocuit setul fotoconductor depinde de condi iile de imprimare
specifice. Factori precum umiditatea, tipul de material, num rul de pagini per opera ie, acoperirea paginii i dimensiunile paginii
pot influen a num rul real de pagini imprimate.
Cartu ul de toner trebuie înlocuit mult mai des. Cât de des trebuie înlocuit cartu ul de toner depinde de cantitatea
medie de toner folosit pentru a imprima o lucrare.

Comandarea de consumabile
În Statele Unite sau Canada, comanda i consumabile Lexmark de la un distribuitor Lexmark autorizat. Pentru a localiza un
distribuitor apropiat, suna i la 1-800-539-6275. Pentru alte ri sau regiuni, vizita i magazinul Lexmark online la adresa
www.lexmark.ro sau contacta i magazinul de unde a i cump rat imprimanta. Urm toarele consumabile sunt reciclabile prin
programul Lexmark Cartridge Collection. Pentru informa ii despre acest program, vizita i www.lexmark.ro/recycle.

Nr. articol Descriere Randament mediu al cartu ului


Pentru SUA i Canada
12026XW Set fotoconductor pân la 25.000 pagini cu aprox. 5% acoperire
12015SA Cartu de Toner2 Return Program 2.000 pagini standard1
12035SA Cartu de Toner2 2.000 pagini standard1
Pentru Europa, Orientul Mijlociu i Africa
12026XW Set fotoconductor pân la 25.000 pagini cu aprox. 5% acoperire
12016SE Cartu de Toner3 Return Program 2.000 pagini standard1
12036SE Cartu de Toner3 2.000 pagini standard1
Pentru Regiunea Asia Pacific
12026XW Set fotoconductor pân la 25.000 pagini cu aprox. 5% acoperire
12017SR Cartu de Toner4 Return Program 2.000 pagini standard1
12037SR Cartu de Toner4 2.000 pagini standard1
Pentru America Latin
12026XW Set fotoconductor pân la 25.000 pagini cu aprox. 5% acoperire
12018SL Cartu de Toner5 Return Program 2.000 pagini standard1
12038SL Cartu de Toner5 2.000 pagini standard1
1 Valoare a randamentului declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752.
2 Proiectat pentru folosire exclusiv în SUA i Canada.
3 Proiectat pentru folosire exclusiv în Europa, Orientul Mijlociu i Africa.
4 Proiectat pentru folosire exclusiv în Regiunea Asia Pacific.
5 Proiectat pentru folosire exclusiv în America Latin .

Articolele consumabile necesare


66
Informa ii despre consumabile

Depozitarea consumabilelor
Alege i un spa iu r coros i curat pentru depozitarea consumabilelor. Depozita i consumabilele în ambalajul original
pân la folosire. Nu expune i consumabilele:
• La lumin solar direct
• La temperaturi mai mari de 35°C (95°F)
• La umiditate ridicat (peste 80%)
• Într-un mediu cu concentra ie salinic ridicat
• Într-un mediu în care sunt prezente gaze corozive
• În locuri cu praf

Economisirea consumabilelor
Pute i sc dea costurile totale de imprimare urmând aceste sugestii:
• Economisi i toner la imprimarea de variante de lucru prin schimbarea set rii Toner Darkness în driverul de
imprimant . Setarea are valoarea cuprins între 1 (foarte luminos) i 10 (foarte întunecat), 8 fiind valoarea implicit .
Setarea Toner Darkness la valoarea 1 economise te cel mai mult toner (consulta i CD-ul Software i
Documenta ie pentru instruc iuni specifice).
• Reduce i consumul de material imprimând pe ambele fe e.

Evaluarea nevoii de consumabile


Urm toarele sec iuni prezint moduri în care se poate determina necesitatea de consumabile.

Verificarea nivelelor cartu ului de toner i a setului fotoconductor


Imprima i pagina cu configura ia meniului pentru a determina cu aproxima ie cât toner a mai r mas în cartu i cât mai are
setul fotoconductor pân la terminare. Pentru a imprima o pagin cu configura ia meniului, consulta i Imprimarea paginii de
configurare a meniului i a configura iei de re ea de la pagina 44.
Secven a luminoas Toner low (Nivel sc zut al tonerului) apare când cartu ul este aproape gol (consulta i Nivel sc zut al
tonerului la pagina 23 pentru Lexmark E120, sau Nivel sc zut al tonerului la pagina 42 pentru Lexmark E120n). Imprimarea
mai este posibil pentru scurt timp de la apari ia secven ei, calitatea imprim rii reducându-se pe m sur ce scade nivelul tonerului.
Pentru asigurarea calit ii imprim rii, comanda i un nou set fotoconductor la scurt timp dup apari ia secven ei luminoase
Înlocuire Set fotoconductor (consulta i Înlocuirea Setului fotoconductor de la pagina 24 pentru Lexmark E120, sau
Înlocuirea Setului fotoconductor de la pagina 43 pentru Lexmark E120n). Înlocui i setul fotoconductor când apar dungi
sau umbre pe fundal în partea stâng sau în josul paginii imprimate, sau când apar umbre ale imaginilor în loca ii specifice
ale paginii imprimate, dup cum se arat .

Evaluarea nevoii de consumabile


67
Informa ii despre consumabile

Schimbarea cartu ului de toner


1 Înl tura i toate paginile imprimate din tava de ie ire.
2 Deschide i capacul frontal tr gând spre stânga butonul de deschidere i ridicând u a în pozi ia deschis.

3 Înl tura i cartu ul de toner apucând de mâner i tr gând afar .

Schimbarea cartu ului de toner


68
Informa ii despre consumabile

4 Despacheta i noul cartu de toner.

Not : Ambalajul noului cartu poate fi folosit la expedierea cartu ului vechi la Lexmark pentru reciclare.
Consulta i Programul Lexmark Return de la pagina 74 pentru informa ii suplimentare.

5 Îndep rta i ambalajul de plastic ro u de cartu , apucând de lâng mânerul cartu ului i tr gând.
6 Agita i u or cartu ul de toner dintr-o parte în alta i din fa în spate, pentru a distribui tonerul.

Schimbarea cartu ului de toner


69
Informa ii despre consumabile

7 Instala i noul cartu de toner aliniind marginile cartu ului de toner cu ghidajele imprimantei i ap sând cartu ul de
toner cât este permis. Cartu ul se opre te în momentul în care este instalat corespunz tor.

8 Închide i capacul frontal, ap sa i Continu pentru a relua imprimarea.

Schimbarea cartu ului de toner


70
Informa ii despre consumabile

Schimbarea setului fotoconductor


sur de precau ie: La înlocuirea setului fotoconductor, nu atinge i tamburul albastru. Atingerea tamburului
va murd ri setul fotoconductor i va afecta calitatea imprim rii.

1 Deschide i capacul din spate tr gând spre dreapta butonul de deschidere.

2 Îndep rta i setul fotoconductor tr gând de clapetele extinse.

sur de precau ie: Dac este deschis u a din spate, nu atinge i cilindrul ata at. Acest lucru poate
duce la murd rire i poate afecta calitatea imprim rii.

Schimbarea setului fotoconductor


71
Informa ii despre consumabile

3 Despacheta i noul set fotoconductor, f a atinge tamburul albastru la îndep rtarea ambalajului. Manevra i setul
fotoconductor doar de clapete.

sur de precau ie: Atingerea tamburului albastru va duce la murd rire i va afecta calitatea imprim rii.

Not : Pentru informa ii despre reciclarea setului fotoconductor vechi, consulta i Reciclarea
produselor Lexmark la pagina 74

4 Instala i cu grij setul fotoconductor introducându-l în ghidajele marcate cu s ge i verzi.

Schimbarea setului fotoconductor


72
Informa ii despre consumabile

5 Împinge i cu putere clapetele cu degetele mari pân setul fotoconductor intr la locul lui.

6 Închide i u a din spate.

sur de precau ie: Nu l sa i u a din spate deschis mai mult decât este necesar. Expunerea prelungit la
lumin poate deteriora tamburul albastru al fotoconductorului i cauza probleme de calitate a imprim rii.

7 Deschide i capacul frontal, ine i pe Anuleaz pân ce toate luminile încep s cicleze pentru a reseta
contorul i aten ionarea setului fotoconductor.
8 Închide i capacul frontal. Aten ionarea va fi tears i contorul resetat la zero.
9 Ap sa i Continu pentru a continua imprimare.

Schimbarea setului fotoconductor


73
Informa ii despre consumabile

Programul Lexmark Return


Programul Lexmark Return este un program de mediu prin care Lexmark vinde cartu e noi de toner la un pre special dac
se cade de acord ca acestea s fie returnate, gratis, doar c tre Lexmark pentru reciclare.
De asemenea, sunt disponibile i cartu e de toner normale, f acest acord.

Not : Cartu ele obi nuite de toner pot fi, de asemenea, returnate, gratis, la Lexmark, prin Programul
Lexmark Cartridge Collection. Pentru indica ii despre cum s returna i un cartu , în mod gratuit,
vizita i site-ul Lexmark la adresa www.lexmark.ro/recycle.

Aviz privitor la cartu ele de toner reînc rcate


Cartu ele de toner din Programul Lexmark Return nu pot fi reînc rcate. Lexmark nu recomand folosirea cartu elor
refabricate de c tre ter i. Lexmark nu poate asigura calitatea imprim rii i siguran a cartu elor de toner dup reumplerea
unui cartu de toner. Setul fotoconductor se poate termina mult mai repede dac se folosesc cartu e de toner reumplute.

sur de precau ie: Scurgerile de toner din cartu , datorate reumplerii, pot cauza deterior ri ale
anumitor zone ale imprimantei. Deterior rile imprimantei datorate folosirii de cartu e de toner
refabricate de ter i nu sunt acoperite de garan ia Lexmark pentru imprimante, de garan ia extins ,
sau de acordul de service.

Reciclarea produselor Lexmark


Pentru a returna produse Lexmark c tre Lexmark pentru reciclare:

1 Vizita i site-ul nostru:


www.lexmark.ro/recycle
2 Urma i instruc iunile de pe ecranul calculatorului.

Programul Lexmark Return


74
6 Solu ionarea defec iunilor

Sec iune Pagina


Probleme generale 76
Probleme de calitate a imprim rii 78

Solu ionarea defec iunilor


75
Solu ionarea defec iunilor

Probleme generale
Problem Solu ie / R spuns
Luminile încep s clipeasc . Consulta i În elegerea indicatorilor lumino i ai panoului operator al Lexmark E120, pagina 10.
Lips caractere la Verifica i set rile driverului pentru a v asigura c Envelope a fost selectat din meniul Paper
imprimarea pe plicuri Type.
Dac este selectat Envelope, încerca i s selecta i setare pentru textur mai aspr .
Câteodat tonerul nu ader bine la plicurile cu textur neted . Din driverul imprimantei,
selecta i Custom 6- Rough Env din meniul Paper Type.
Pentru a schimba Custom 6 înapoi la setarea implicit pentru Paper Type, Paper Texture i
Paper Weight, folosi i Local Printer Setup Utility de pe CD-ul Software i Documenta ie.
Dac a i instalat driverele de imprimant i utilitarele, trece i peste pasul 7.
1 Introduce i CD-ul Software i Documenta ie în calculator.
2 Face i clic pe Printer Software.
3 Face i clic pe Agree.
4 Selecta i Local Printer Install, apoi face i clic pe Next.
5 Selecta i imprimanta i portul i bifa i Local Printer Setup Utility.
6 Face i clic pe Finish.
Utilitarul va fi instalat în calculator în directorul Program Files (doar dac nu se
specific alt director).
7 Deschide i Local Printer Setup Utility.
8 Din Meniul Paper, derula i elementele meniului pân la setarea Custom.
9 Face i clic pe Custom.
10Derula i la Custom 6 Paper Type.
11Selecta i envelope pentru tipul de hârtie Custom 6, heavy pentru greutatea Custom 6 i rough
pentru textura Custom 6.
12Din bara de unelte, face i clic pe Actions.
13Face i clic pe Apply pentru a salva schimb rile.
14Face i clic pe File Æ Exit pentru a închide.
Pentru un Macintosh, urma i aceste instruc iuni:
1 Din Applications, face i clic pe Utilities.
2 Selecta i Lexmark Utilities i face i dublu clic pe Printer Settings.
3 Face i clic pe Edit Printer List (dac imprimanta nu este afi at în pop-up).
4 Alege i Edit Printer List.
5 Selecta i imprimanta corespunz toare din list .
6 Face i clic pe Add.
7 Face i clic pe Done.
8 Face i clic pe Edit Printer List din nou i alege i imprimanta corespunz toare din list .
9 Selecta i envelope pentru tipul de hârtie Custom 6, heavy pentru greutatea Custom 6 i rough
pentru textura Custom 6.
10Face i clic pe Quit Printer Settings.
Apari ia de blocaje 1 Deschide i u a de sus. Înl tura i toate materialele prinse în unitatea cuptorului.
2 Deschide i u a din spate tr gând spre dreapta butonul de deschidere. Îndep rta i
materialele prinse în calea de imprimare. Nu l sa i u a din spate deschis mai mult decât
este necesar. Expunerea prelungit la lumin poate deteriora tamburul albastru al
fotoconductorului i cauza probleme de calitate a imprim rii.
3 Deschide i u a frontal tr gând spre stânga butonul de deschidere. Trage i u a pân face
clic în pozi ia deschis. Îndep rta i materialele prinse în calea de imprimare. Poate fi
necesar îndep rtarea cartu ului de toner pentru a scoate materialele prinse în spatele
cartu ului. Pentru a scoate cartu ul de toner, apuca i mânerul i trage i afar .
4 Pune i cartu ul de toner pe o suprafa curat i dreapt . Reinstala i cartu ul de toner
împingându-l de-a lungul ghidajelor, în imprimant .
5 Închide i toate u ile i ap sa i pe Continu pentru a relua imprimarea.

Probleme generale
76
Solu ionarea defec iunilor

Problem Solu ie / R spuns


Apare secven a Nivel Pentru a prelungi via a cartu ului, îndep rta i-l. Agita i cartu ul de toner dintr-o parte în alta i din
sc zut al tonerului fa în spate, de câteva ori, pentru a redistribui tonerul, apoi introduce i-l la loc. Repeta i aceast
procedur de mai multe ori. În cazul unei calit i nesatisf toare a clarit ii imprim rii, înlocui i
cartu ul de toner. Pentru ajutor, consulta i Schimbarea cartu ului de toner de la pagina 68.
Teancul de hârtie nu st 1 Întoarce i teancul de hârtie înc rcat.
în tava de ie ire 2 Extinde i suportul de hârtie al t vii de ie ire.

3 Dac folosi i materiale de dimensiune legal, contacta i asisten a tehnic . Vizita i


www.lexmark.ro pentru a afla nr. de telefon al serviciului asisten tehnic din zona dvs.

Probleme generale
77
Solu ionarea defec iunilor

Probleme de calitate a imprim rii


Multe dintre problemele de calitate a imprim rii se rezolv prin înlocuirea consumabilelor sau a articolelor de între inere
care au ajuns la limita de exploatare. Pentru solu ii, consulta i urm torul tabel.

Manifestare Cauz Solu ie


Linii albe Fie cartu ul de toner, fie cuptorul sunt Înlocui i cartu ul de toner sau
defecte. cuptorul*, dup caz.

AE DE
AE DE
AE DE

Dungi negre orizontale Dac liniile sunt paralele cu cele acre Înlocui i cartu ul de toner sau
trebuie s fie în acel loc, consulta i cuptorul*, dup caz.
“Umbre ale imaginilor”
cartu ul de toner sau cuptorul pot fi
defecte, goale sau uzate.

Dungi negre verticale • Toner-ul s-a împr tiat pe material • Dac materialul este rigid,
înainte de a intra în acesta. alimenta i din tava prioritar .
• Cartu ul de toner este defect. • Înlocui i cartu ul de toner.

Imprimare neregulat • Hârtia s-a umezit datorit umidit ii • Folosi i materiale dintr-un pachet nou.
crescute a mediului. • Evita i materiale cu textur sau
• Folosi i hârtie care nu corespunde finisaje grosiere.
specifica iilor imprimantei. • Asigura i-v c setarea paper
• Cuptorul este uzat sau defect. type se potrive te tipului de
ABCDE material folosit.
• Înlocui i cuptorul*.
ABCDE
ABCDE
* Pentru a înlocui cuptorul, apela i la serviciile unui tehnician.
† Aceast setare poate fi schimbat folosind Local Printer Setup Utility (Windows), sau din Printer Settings
(Macintosh). Consulta i CD-ul Software i Documenta ie pentru informa ii suplimentare.

Probleme de calitate a imprim rii


78
Solu ionarea defec iunilor

Manifestare Cauz Solu ie


Imprimare prea decolorat • Setarea Toner Darkness este prea • Selecta i o alt setare a Toner
luminoas . Darkness din driverul imprimantei,
• Materialele folosite nu corespund înainte de a lansa o opera ie.
specifica iilor imprimantei. • Folosi i materiale dintr-un pachet nou.
• Nivel sc zut al atonerului. • Evita i materiale cu textur sau
• Cartu ul de toner este defect. finisaje grosiere.
• Asigura i-v c materialul înc rcat
nu este umed.
• Înlocui i cartu ul de toner.
Imprimare prea întunecat • Setarea Toner Darkness este prea • Selecta i o alt setare a Toner
întunecat . Darkness din driverul imprimantei,
• Cartu ul de toner este defect. înainte de a lansa o opera ie.
• Înlocui i cartu ul de toner.
Calitate sc zut a imprim rii pe folii • Foliile transparente folosite nu • Folosi i folii transparente
transparente corespund specifica iilor imprimantei. recomandate de fabricantul
(Imprimarea prezint pete nedorite, • Setarea Form Type din driver este imprimantei (Evita i s l sa i
toner-ul este întins, apar dungi verticale stabilit pentru alt material decât folii amprente pe foliile transparente).
sau orizontale.) transparente. • Asigura i-v c setarea Form Type
este stabilit la folie transparent .

Apar pete de toner • Cartu ul de toner este defect. • Înlocui i cartu ul de toner.
• Cuptorul este uzat sau defect. • Înlocui i cuptorul*.
• În calea de imprimare se afl toner. • Apela i la service.
• Setul fotoconductor este epuizat. • Înlocui i setul
fotoconductor.
Tonerul se ia cu u urin de pe • Setarea Paper Texture este gre it • Schimba i Paper Texture† de la
materiale la manevrarea acestora pentru materialul folosit. Normal la Smooth sau Rough.
• Setarea Paper Weight este gre it • Schimba i Paper Weight† de la
pentru materialul folosit. Plain la CardStock (sau alt
• Cuptorul este uzat sau defect. greutate potrivit ).
• Înlocui i cuptorul*.

Fond gri • Setarea Toner Darkness este prea • Selecta i o alt setare a Toner
întunecat sau prea luminoas . Darkness din driverul imprimantei,
• Cartu ul de toner este defect. înainte de a lansa o opera ie.
• Setul fotoconductor este epuizat. • Întâi, îndep rta i i reseta i cartu ul
de toner. Dac problema
ABCDE persist , înlocui i cartu ul de
toner.
ABCDE • Înlocui i setul fotoconductor.

ABCDE
* Pentru a înlocui cuptorul, apela i la serviciile unui tehnician.
† Aceast setare poate fi schimbat folosind Local Printer Setup Utility (Windows), sau din Printer Settings
(Macintosh). Consulta i CD-ul Software i Documenta ie pentru informa ii suplimentare.

Probleme de calitate a imprim rii


79
Solu ionarea defec iunilor

Manifestare Cauz Solu ie


Densitate neuniform Cartu ul de toner este defect. Întâi, îndep rta i i reseta i cartu ul
de toner. Dac problema persist ,
înlocui i cartu ul de toner.

ABCDE
ABCDE
ABCDE

Umbre ale imaginilor Setarea Form Type din driverul Asigura i-v c setarea Form Type
imprimantei este stabilit incorect. corespunde hârtiei sau materialului
folosit.

Umbre ale imaginilor localizate Setul fotoconductor este epuizat. Înlocui i setul fotoconductor.

Linii grupate de-a lungul marginii din Setul fotoconductor este epuizat. Înlocui i setul fotoconductor.
stânga a paginii imprimate

* Pentru a înlocui cuptorul, apela i la serviciile unui tehnician.


† Aceast setare poate fi schimbat folosind Local Printer Setup Utility (Windows), sau din Printer Settings
(Macintosh). Consulta i CD-ul Software i Documenta ie pentru informa ii suplimentare.

Probleme de calitate a imprim rii


80
Solu ionarea defec iunilor

Manifestare Cauz Solu ie


Dungi în josul paginii imprimate. Setul fotoconductor este epuizat. Înlocui i setul fotoconductor.

Imprimare neuniform Cartu ul de toner nu este instalat Scoate i i introduce i iar cartu ul de
corespunz tor. toner.

DE
DE
DE
(Se imprim doar o parte a paginii.)

Margini incorecte Setarea Form Size din driver difer de Schimba i setarea Form Size la
dimensiunile materialului înc rcat în dimensiunea corespunz toare.
tav . De exemplu, hârtie A4 este
înc rcat în tav , dar setarea Form
Size nu este stabilit la A4.
Imprimare oblic • Ghidajul t vii nu este pozi ionat • Repozi iona i ghidajul, astfel
(Imprimare înclinat nedorit .) corect. încât s ating u or teancul.
• Ghidajele t vii prioritare nu sunt • Repozi iona i ghidajele t vii prioritare,
pozi ionate corespunz tor dimensiunii pân ating u or materialul.
hârtiei înc rcate în tav .
Pagini goale Cartu ul de toner este defect sau Întâi, îndep rta i i reseta i cartu ul
gol. de toner. Dac problema persist ,
înlocui i cartu ul de toner.
Pagini complet negre • Cartu ul de toner este defect. • Întâi, îndep rta i i reseta i cartu ul
• Imprimanta necesit service. de toner. Dac problema persist ,
• Setul fotoconductor este defect. înlocui i cartu ul de toner.
• Apela i la un tehnician.
• Înlocui i setul
fotoconductor.
Hârtia se onduleaz la ie irea în tav Setarea Paper Texture este gre it Schimba i Paper Texture† de la
pentru materialul folosit. Rough la Normal sau Smooth.

* Pentru a înlocui cuptorul, apela i la serviciile unui tehnician.


† Aceast setare poate fi schimbat folosind Local Printer Setup Utility (Windows), sau din Printer Settings
(Macintosh). Consulta i CD-ul Software i Documenta ie pentru informa ii suplimentare.

Probleme de calitate a imprim rii


81
Avize

Aviz de licen trebuie s accepte orice interferen primit , inclusiv pe cele ce


pot cauza o func ionare nedorit . Limitele FCC pentru Clasa B
sunt stabilite pentru a oferi protejarea împotriva interferen ei
Software-ul rezident al imprimantei con ine software dezvoltat i un toare în momentul în care echipamentul este utilizat într-un
protejat prin drepturi de autor de Lexmark. mediu reziden ial. Acest echipament genereaz , folose te i poate
În plus, acest software poate s con in : emite energie pe frecven e radio i, dac nu este instalat i folosit
• Software Lexmark modificat, licen iat conform prevederilor în concordan cu manualul de utilizare, poate cauza interferen e
GNU-Licen a Public General versiunea 2 i/sau GNU un toare comunica iilor radio. În orice caz, nu exist nici o
Licen a Public de interes sc zut General varianta 2.1 garan ie c nu va ap rea o interferen în cazul unei instal ri
• Software licen iat sub licen a BSD particulare. În cazul în care acest echipament cauzeaz
• Software licen iat sub alte licen e interferen e d un toare recep ion rii radio sau TV, acest lucru
putându-se aprecia prin oprirea i pornirea echipamentului,
Face i clic pe titlul documentului pe care vre i s -l vede i::
utilizatorul este încurajat s încerce s corecteze aceast situa ie
• Declara ii de licen i garan ii BSD
prin una sau mai multe dintre urm toarele m suri:
• Licen a Public General GNU
• Reorienta i i repozi iona i antena receptor.
• Licen a Open Source
• M ri i distan a dintre echipament i receptor.
Software-ul Lexmark modificat de ter i acoperit de aceste licen e cu
• Conecta i echipamentul la o priz de pe un alt circuit fa de
ter i este software gratuit; îl pute i redistribui i/sau modifica cu
cel la care este conectat receptorul.
respectarea termenilor licen elor de mai sus. Aceste licen e nu v
acord nici un drept asupra software-ului Lexmark protejat pentru • Consulta i magazinul de unde a i cump rat produsul sau un
aceast imprimant . reprezentant service, pentru mai multe sugestii.
Deoarece software-ul licen iat de ter i pe care se bazeaz Produc torul nu este r spunz tor pentru nici o interferen radio
modific rile Lexmark este furnizat în mod explicit f nici o sau TV cauzat de folosirea altor cabluri decât cele recomandate
garan ie, folosirea versiunilor modificate Lexmark este, de sau de efectuarea de schimb ri sau modific ri neautorizate
asemenea, lipsit de garan ie. Pentru detalii consulta i renun rile acestui echipament. Schimb rile sau modific rile neautorizate pot
la garan ie din licen ele men ionate. anula autorizarea utilizatorului de a folosi acest echipament.
Pentru a ob ine fi ierele cod surs pentru software-ul licen iat Not : Pentru a asigura conformitatea cu regulamentele FCC cu
Lexmark modificat GNU, lansa i CD-ul cu drivere primit cu privire la interferen ele electromagnetice pentru dispozitive de
imprimanta i face i clic pe Contact Lexmark. calcul Clasa A, folosi i un cablu bine izolat i împ mântat precum
piesa Lexmark cu num rul 12A2405 pentru conectarea la USB
Pentru codul surs necesar s fie furnizat cu produsul, consulta i CD-ul
sau 1329605 pentru conectarea în paralel. Folosirea unui alt cablu
Software i Documenta ie.
care s nu fie bine izolat i împ mântat poate duce la violarea
regulamentelor FCC.
Orice întreb ri cu privire la aceast declara ie de conformitate a
Conventions informa iilor trebuie adresate:
Not : Identific o chestiune care v-ar putea fi util . ATEN IE: Directorul Lexmark Technology & Services
Identific un pericol care ar putea fi d un tor pentru utilizator. Lexmark International, Inc.
sur de precau ie: Identific ceva ce ar putea deteriora produsul 740 West New Circle Road
dumneavoastr hardware sau software. Lexington, KY 40550
(859) 232-3000

Avize de emisii electronice


Declara ia de conformitate Industry Canada
Acest dispozitiv digital Clasa A îndepline te toate cerin ele
Declara ia de conformitate a informa iilor Federal Reglement rilor Canadiane pentru Echipament care
Communications Commission (FCC) cauzeaz interferen e. Aviz de conformitate cu normele
Modelele Lexmark E120, Tip 4506-100 i Lexmark E120n, Tip 4506- l’industrie du Canada Cet appareil numérique de la classe B
110 au fost testate i s-a dovedit a fi în conformitate cu limitele respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel
pentru dispozitive digitale Clasa B, în conformitate cu Partea 15 a brouilleur du Canada.
regulamentului FCC. Opera ia este condi ionat de dou condi ii:
(1) acest dispozitiv nu poate cauza interferen e d un toare, i (2)
acest dispozitiv

Avize
82
Avize

Conformitatea cu directivele ENERGY STAR


Comunit ii Europene (CE)
O declara ie de conformitate cu cerin ele directivelor a fost
semnat de Directorul de Produc ie i Asisten Tehnic al
Lexmark International, S.A., Boigny, Fran a.
Acest produs respect limitele Clasei B ale EN 55022 i cerin ele
de siguran ale EN 60950.

Avizul Japoniei VCCI


Programul EPA ENERGY STAR pentru echipamente de birou
În cazul în care acest simbol apare pe produsul dvs, reprezint un parteneriat încheiat cu produc torii de echipament
aceast declara ie se aplic . de birou cu scopul de a promova produse eficiente din punct de
vedere al consumului de energie i de a
reduce poluarea aerului cauzat de generarea de energie.
Companiile ce particip la acest program realizeaz produse ce
i mic oreaz consumul de energie atunci când nu sunt folosite.
Aceast caracteristic duce la o diminuare a consumului cu pân
la 50 %. Lexmark este mândr c particip la acest program.
În calitate de Partener ENERGY STAR, Lexmark International,
Inc. precizeaz c acest produs respect dispozi iile ENERGY
STAR privind eficien a electric .

Declara ia MIC a Coreei


În cazul în care acest simbol apare pe produsul dvs, Directiva cu privire la de eurile
aceast declara ie se aplic .
provenite din echipament
electric i electronic

Acest produs a fost înregistrat de EMC ca un produs de uz casnic.


Poate fi folosit în orice zon , inclusiv reziden ial .

Nivelul emisiilor de zgomot


Urm toarele m sur tori au fost efectuate conform standardului ISO
7779 i comunicate potrivit ISO 9296. Semnul WEEE reprezint programe specifice de reciclare i proceduri
pentru produsele electronice în rile din Uniunea European . Noi
încuraj m reciclarea produselor noastre. Dac ave i nel muriri în privin a
Presiunea medie a sunetului la 1 metru dBA
op iunilor de reciclare, vizita i site-ul Lexmark la adresa www.lexmark.ro
49 - Tipurile 4506-100, pentru a afla num rul de telefon al biroului local de vânz ri.
Imprimare 4506-110

teptare 30 Avizul folosirii de laser


Pe imprimant se poate g si o etichet cu privire la avizul laser.

LUOKAN 1 LASERLAITE
VAROITUS! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä
käyttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

KLASS 1 LASER APPARAT


VARNING! Om apparaten används på annat sätt än i denna
bruksanvisning specificerats, kan avnändaren utsättas för osynlig
laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Avize
83
Avize

Laser notice Unit ile Cuptor, elementele de alimentare cu hârtie, i orice alte
obiecte disponibile pentru care exist un Set de între inere se
consum substan ial în momentul în care imprimanta arat mesajul
Aceast imprimant este certificat în SUA ca fiind în conformitate cu "Life Warning" sau "Scheduled Maintenance" pentru un astfel de
cerin ele DHHS 21 CFR Sub-capitolul J pentru Clasa I (1) produse cu obiect..
laser iar în alte ri este certificat ca fiind produs cu laser Clasa I în Pentru a ob ine garan ia de service, e posibil s vi se cear s
conformitate cu cerin ele IEC 60825-1. prezenta i o dovad a achizi iei originale. E posibil s vi se cear s
Produsele cu laser Clasa I nu sunt considerate periculoase. preda i produsul dumneavoastr la Redistribuitor sau la Lexmark,
Imprimanta con ine laser intern Clasa IIIb (3b) care reprezint un laser sau s îl expedia i cu plata la expediere i împachetat în mod
din arseniur de galiu de 5 miliwa i care func ioneaz în gama de unde corespunz tor c tre o loca ie desemnat de Lexmark. Sunte i
de 770-795 nanometri. Sistemul de laser i imprimanta sunt proiectate responsabil pentru pierderea sau deteriorarea unui produs aflat în
astfel încât s nu existe acces uman la radia ii cu laser de peste nivelul tranzit c tre loca ia desemnat de Redistribuitor sau Lexmark.
Clasei I în timpul func ion rii normale, a între inerii sau a serviciilor În cazul în care garan ia de service implic schimbarea unui produs
prescrise. sau a unei piese, obiectul înlocuit devine proprietatea
Redistribuitorului sau a Lexmark. Obiectul înlocuit poate fi nou sau
reparat.
Declara ie de garan ie limitat Obiectul înlocuit va prelua restul perioadei de garan ie a produsului
original.
pentru Lexmark E120 i Nu ve i beneficia de o înlocuire în cazul în care produsul pe care îl
dori i înlocuit este stricat, modificat, are nevoie de repara ii care nu
Lexmark E120n sunt incluse în garan ia de service, deteriorat astfel încât nu mai
poate fi reparat, sau dac produsul nu este grevat în ceea ce
prive te obliga iile legale, restric iile, confisc rile i datoriile.
Lexmark International, Inc. Lexington, KY Înainte de a prezenta acest produs pentru garan ia de service,
îndep rta i toate cartu ele de imprimare, programele, mediile de
Aceast garan ie limitat se aplic în cazul Statelor Unite i al
Canadei. În cazul clien ilor din afara Statelor Unite, a se vedea stocare de date i deta abile (în afara cazului în care Lexmark v
informa iile referitoare la garan ie specifice rii respective care au indic altceva).
venit odat cu produsul dumneavoastr . Pentru mai multe detalii cu privire la alternativele dumneavoastr de
garan ie i la cel mai apropiat service autorizat Lexmark din zona
Aceast garan ie limitat se aplic acestui produs numai în cazul în
care a fost achizi ionat ini ial pentru uzul dvs. personal, i pentru dumneavoastr , vizita i pagina de Internet la adresa
revânzare, de la Lexmark sau de la un Redistribuitor Lexmark , numit http://support.lexmark.ro.
în aceast declara ie "Redistribuitor.” Sprijin tehnic la distan este oferit pentru acest produs pe întreaga
sa perioad de garan ie. Este posibil ca pentru produsele a c ror
garan ie Lexmark a expirat s nu se poat oferi sprijin tehnic sau
Garan ie limitat acesta s fie disponibil doar contra cost.
Lexmark garanteaz c acest produs:
• Este fabricat din piese noi, sau noi i piese folosite func ionale, Aplicabilitatea garan iei limitate
care func ioneaz ca piese noi
Lexmark nu garanteaz operabilitatea neîntrerupt sau f gre eal
• Este, pe perioada uzului normal, f defecte din punct de a nici unui produs sau durabilitatea sau longevitatea imprim rii
vedere al materialului i al fabrica ie produs de orice produs.
Dac acest produs nu func ioneaz dup cum este garantat pe
perioada de garan ie, contacta i un Redistribuitor sau Lexmark pentru Garan ie de service nu include repara ia urm toarelor defec iuni:
repara ii sau înlocuire (la alegerea Lexmark). • Modific ri sau ad ugiri neautorizate
• Accidente, folosire gre it , abuz sau uz în neconcordan cu
Dac acest produs este o caracteristic sau un dispozitiv op ional, ghidurile de utilizare, manualele, instruc iunile sau îndrum rile
aceast declara ie se aplic doar dac acea caracteristic sau Lexmark
dispozitiv op ional este folosit cu produsul pentru care a fost • Mediu fizic i operabil nepotrivit
inten ionat. Pentru a ob ine garan ie de service, probabil c vi se va • Între inere de c tre oricine altcineva decât Lexmark sau un
cere s prezenta i caracteristica sau dispozitivul op ional împreun cu service autorizat Lexmark
produsul. Dac transfera i acest produs altui utilizator, garan ia de
• Exploatarea unui produs peste limita perioadei sale de
service în termenii acestei declara ii este disponibil acelui utilizator
exploatare
pentru restul perioadei de garan ie. Trebuie s transmite i dovada
• Folosirea de materiale de imprimat în afara specifica iilor
achizi iei originale i aceast declara ie acelui utilizator.
Lexmark
• Modificarea, recondi ionarea, repararea, reumplerea sau re-
Garan ie limitat de service fabricarea de produse de c tre o ter parte, consumabile sau
piese de schimb
Garan ie limitat de service
• Produse, consumabile, piese de schimb, materiale (cum ar fi
Perioada de garan ie începe la data achizi iei originale i înceteaz 12
tonerele i tu urile), software, sau interfe ele care nu au fost
luni mai târziu, dup cum se arat pe chitan a de achizi ie, cu condi ia
furnizate de c tre Lexmark
ca perioada de garan ie pentru orice consumabile i pentru orice
obiecte de între inere incluse cu imprimant s se încheie mai
devreme în cazul în care aceasta, sau con inutul s u original, sunt
foarte folosite, epuizate, sau consumate.

Avize
84
Avize

ÎN M SURA PERMIS DE LEGE, NICI LEXMARK I


NICI FURNIZORII S I SAU REDISTRIBUITORII NU
OFER NICI O ALT GARAN IE SAU CONDI IE DE
ORICE FEL, FIE MANIFEST SAU SUBÎN ELES , ÎN
CEEA CE PRIVE TE ACEST PRODUS, I RENUN ÎN
MOD EXPLICIT LA GARAN IILE IMPLICITE SAU
CONDI II DE COMERCIALIZARE, CONFORMITATE
PENTRU UN MOTIV ANUME, I CALITATE
SATISF TOARE. ORICE GARAN II LA ACRE NU
SE POATE RENUN A PRIN LEGEA ÎN VIGOARE,
SUNT LIMITATE CA DURAT LA PERIOADA DE
GARAN IE. NICI O GARAN IE, MANIFEST SAU
SUBÎN ELES , NU SE VA APLICA DUP ACEAST
PERIOAD . TOATE INFORMA IILE, SPECIFICA IILE,
PRE URILE, I SERVICIILE SE POT SCHIMBA
ORICÂND; F NOTIFICARE
Limit de responsabilitate
Singura desp gubire din aceast garan ie limitat este prezentat
în acest document. În cazul oric ror preten ii referitoare la
func ionare sau ne-func ionare ridicate fa de Lexmark sau de
Redistribuitor pentru acest produs în cadrul acestei garan ii limitat ,
pute i recupera daune efective pân la limita prezentat în
urm torul paragraf.
Responsabilitatea Lexmark în ceea ce prive te daunele efective
datorate oric rei cauze se va limita la suma pe care a i pl tit-o
pentru produsul care a cauzat pagubele. Aceast limitare de
responsabilitate nu se va aplica în cazul preten iilor dumneavoastr
cu privire la leziuni fizice sau dane ale bunurilor personale sau
materiale pentru care Lexmark este responsabil din punct de
vedere legal. LEXMARK NU VA FI ÎN NICI UN CAZ
RESPONSABIL PENTRU ORICE PROFITURI PIERDUTE,
ECONOMII PIERDUTE, DAUNE INCIDENTALE, SAU ALTE
PAGUBE ECONOMICE SAU ULTERIOARE. Acest lucru este
adev rat chiar i în cazul în care face i cunoscut Lexmark sau unui
Redistribuitor de posibilitatea unor astfel de pagube. Lexmark nu
este r spunz tor pentru orice preten ie a dumneavoastr bazat pe
o preten ie a unei ter e persoane.

Aceast limitare de desp gubiri se aplic de asemenea i în cazul


preten iilor contra oric ror Furnizori i Redistribuitori Lexmark.
Limit rile desp gubirilor Lexmark i cele ale Furnizorilor i
Redistribuitorilor s i nu se cumuleaz . Ace ti Furnizori i
Redistribuitori sunt beneficiarii destina i acestei limit ri..

Drepturi adi ionale

Unele state nu permit limite în ceea ce prive te duratei unei garan ii


implicite, sau nu permit excluderea sau limitarea pagubelor
incidentale sau consecvente, astfel încât este posibil ca limit rile
sau excluderile de mai sus s nu se aplice în cazul dumneavoastr .

Aceast garan ie limitat v d anumite drepturi legale. Este posibil


mai ave i i alte drepturi care variaz de la un stat la altul.

Avize
85
Index

A D
duplex 20, 37, 61
Alegerea materialului potrivit 46
duplex manual
alimentator prioritar 51
secven luminoas 20, 37
anulare opera ie de imprimare
imprimare 61
de la un calculator cu Windows 64
de la panoul operator al imprimantei 64
E
B E120 6
E120n 6
Blocaj
economie resurse dezactivat 41
în calea de imprimare 21
eliminarea blocajelor 53
în Tava 1 / tava prioritar 22
Eroare 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 30, 31, 32, 33, 39,
între senzorii de intrare i de ie ire 39 40, 43
la senzorul de ie ire 40 A se vedea i panou operator, coduri secundare
la senzorul de intrare 39 eroare
Blocaj hârtie Ethernet 2, 5, 6
între senzorii de intrare i de ie ire 39 etichete 47
la senzorul de ie ire 40
la senzorul de intrare 39 F
blocaje foi cu antet 47, 63
eliminare 53 folii transparente 46, 47, 51
prevenire 52
formulare pretip rite 47
butoane 6, 7, 25, 32
buton pornire 6
G
C garan ie 84, 85
carton 48 glisier cu dubl ac iune 5
cartu defect 17, 34
cartu de toner
H
hârtie 46
schimbare 68
alegere 46
eroare 43
înc rcare 51
reciclare 74
Hârtie scurt 23, 41
nivel toner 67
Cod intern invalid 14, 31
coduri eroare secundare I
Pagin complex 18, 34 imprimare duplex 61
Spa iu de cola ionare insuficient 19, 36 foi cu antet 63
Memorie plin 20, 37 set ri meniu 44
Erori interfa re ea 38 multi-page (N-up) 62
Hârtie scurt 23, 41 set ri re ea 44
consumabile evaluare 67 Imprimare List fonturi sau pag. config. meniu 15, 31
economisire 67 imprimare N-up 62
comand 66 imprimare pagini multiple 62
reciclare 74 Interfa a gazd dezactivat 21, 38
depozitare 67
cuptor 54, 76, 78, 79
Cur are buffer 14, 30 Î
înc rcare
foi cu antet 63
tava prioritar 51
Încuietoare cablu 6

86
Index

N
nepotrivire regiune cartu 16, 32
L
Nivel sc zut toner 77
Lumina A teptare 13, 30
Lumin Nivel sc zut toner 23, 24, 42, 43
lumini eroare service 24, 43 P
lumini 10, 26 pagina cu configura ia
re elei 44
M Pagin complex 18, 34
Macintosh 60, 61, 63, 64, 76, 78 pagin configura ie meniu
materiale de imprimat 5 44
alegere 46 probleme generale 76
înc rcare 46 Program Lexmark Cartridge Collection 74
dimensiuni 46 Program Lexmark Return 74
depozitare 46 plicuri 47
tipuri 46 probleme de calitate a imprim rii 76, 78
Ocupat 13, 29 pagina de Web rezident a imprimantei 43
Anularea opera iei 14, 30 probleme
nepotrivire regiune cartu 16, 32 calitatea imprim rii 78
Închidere u 31
Eroare 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 30, 31, 32, 33, 39, R
40, 43 reciclare consumabile 74
Înc rcare material 36 revenire la set rile implicite 44
Duplex manual 20, 37
Nu e preg tit 15, 31
Offline 15, 31
S
deschis 15, 17, 33 schimbare cartu 17, 33
Imprimare partea a doua 20, 37 siguran 2
Programare cod intern 15, 32 set fotoconductor
Programare cod sistem 15, 32 schimbare 71
Preg tit/Economie energie 12, 28 nivel 67
Resetare imprimant 14, 30 reciclare 74
Revenire ala set rile implicite 14, 30 înlocuire 24, 43
Eroare service 24, 43 set ri implicite, revenire 44
Nivel sc zut toner 23, 24, 42, 43 solu ionarea defec iunilor 75, 76
Cartu incompatibil 43 calitatea imprim rii 78
teptare 13, 30
lumini 10, 26 T
model re ea 7 tava prioritar 5
Memorie plin 20, 37 U
memorie standard
USB 5, 6, 21, 38, 44, 82
16 MB 5
8 MB 5 deschis 33
model pentru re ea 5, 6, 44
mesaje W
A se vedea Secven e Indicatori lumino i Windows 59, 61, 62, 63, 64, 78
modele de imprimant 5

87