Sunteți pe pagina 1din 3

c 

  
Sistemul educaţional curent, prevede predarea limbilor străine încă din ciclul primar. Acest
lucru presupune sistematizarea materiei în funcţie de capacitatea de retenţie a elevilor din diferite
cicluri. Predarea materiei, recapitulările şi testele sunt necesare pentru învăţarea de către elevi a
limbii franceze. Totuşi, în unele cazuri, acestea sunt insuficiente pentru o fixare temeinică a
cunoştinţelor. În acest caz, este indicat să se introducă în planificare ore pentru a corecta acest
neajuns. Cei mai mulţi profesori însă utilizează aceste ore pentru recapitulări suplimentare.
Eficienţa recapitulărilor este însă scăzută. De aceea unii profesori recurg în cadrul acestor ore la
activităţi ludice şi anume jocul didactic.
În această lucrare o să mă opresc asupra acestor activită i ludice prezentând câteva tipuri
de jocuri prin care putem învă a elevii limba franceză, fără a mai folosi metodele clasice.
Jocul didactic este metoda care constă în a plasa elevii Ä într-o situa ie ludică cu caracter de
instruire ´. Învă area care implică jocul devine plăcută i atrăgătoare , se face într-o atmosferă de
bună dispozi ie i destindere.Există mai multe tipuri de jocuri folosite în orele de limba
franceză.Ele se clasifică astfel :
a)? După con inutul i obiectivele urmărite : jocuri de crea ie, jocuri de fantezie,jocuri de
memorie ;
b)? După materialul folosit : jocuri cu materiale i fără materiale, jocuri orale, jocuri de cuvinte
încruci ate etc.
c)? După procesele psihologice implicate :jocuri de memorie, jocuri de aten ie, jocuri de
inteligen ă.
Indiferent de tipul său , jocul didactic trebuie să îndeplinească anumite cerin e :
-? Să aibă precizate obiectivele pedagogice ;
-? Să fie ra ional integrat în sistemul muncii educative;
-? Să dozeze gradul de dificultate implicat ( în func ie de particularită ile de vârstă i
intelectuale ale elevilor );
-? Să fie dozate din punct de vedere calitativ.
Invă area care implică jocul devine plăcută i atrăgătoare, se face într-o atmosferă de bună
dispozi ie i destindere.
Jocul didactic este o metodă de învă ământ în care predomină ac iunea didactică simulată.
Această metodă dinamizează activitatea didactică prin intermediul motiva iilor ludice care sunt
subordonate scopului activită ii de predare-învă are-evaluare într-o perspectivă pronun at
formativă.
  -constă în confec ionarea unor cartona e pe care sunt trecute
verbe la modul infinitiv, a unui cub /zar pe laturile căruia sunt trecute pronumele personale (je, tu,
il, nous , vous, ils ) i a unui alt cub/zar pe laturile căruia sunt trecute timpurile verbale( prezent,
perfect compus, imperfect, mai mult ca perfect, viitor simplu, viitor apropiat ). Elevii sunt
împăr i i în grupe i fiecare grup va avea un nume : albinu ele, flutura ii, buburuzele etc. Câte
un reprezentant al fiecărui grup vine la masa de joc , aruncă cele două zaruri, trage un carona i
construie te o frază cu verbul respectiv, la timpul si persoana indicate pe cuburi.Celelalte grupe
vizează răspunsul ca fiind corect sau incorect, iar echipa va primi un punct în cazul unui răspuns
corect.Va câ tiga echipa care va atinge 10 puncte.
Jocul  ´ se folose te pentru a sistematiza perfectul compus i imperfectul i
constă în formularea unei ipoteze de genul : Ieri, la 15 :38, cineva a furat ma ina directoarei. Cine
sunt vinova ii ? Sunte i to i suspec i. Elevii lucrează în grupe de câte doi i au 15 minute la
dispozi ie pentru a- i justifica activitatea dinainte i după ora 15 :38, pentru a se disculpa. În
prima etapă activitatea se va desfă ura oral , iar apoi elevii î i vor nota argumenta ia utilizând
timpurile indicate. De exemplu : Ieri am fost la restaurant la 15 :20. Chelneri a se numea
tefania. Elevii trebuie sa dea cât mai multe detalii, iar clasa devine juriul care caută vinovatul.
Acesta poate pune întrebări suplimentare.
 este un joc care constă în împăr irea clasei în două echipe, în confec ionarea
unor cartona e pe care apar diverse mijloace de transport, construc ii publice, alimente, în
principiu un număr de 8, iar elevii trebuie să ghicească cât mai multe cuvinte de pe cartona .
Jocul Ä ´ presupune de asemenea cartona e pe care apar diverse cuvinte de genul :
Blana, urechi lungi,morcovi ,Pa ti, care nu trebuie folosite de elevi în descrierea animalului iepure.
Ei pot da indicii de genul :animal, săltăre , rozător, coada scurtă.
Jocul !"#$ constă în descoperirea unui personaj misterios care se găse te pe o carte
de joc.Clasa este împăr ită în două grupe, ambele grupe primesc car i de joc cu diverse personaje
i î i aleg personajul ce trebuie descoperit de cealaltă grupă.Câte un elev din fiecare grupă pune
pe rând întrebări referitoare la personajul ce trebuie descoperit.De exemplu: este blond? Grupa
adversră trebuie să răspundă cu da sau nu . dacă răspunsul va fi da se elimină toate căr ile cu
personaje brunete, ro cate i astfel treptat va rămâne doar personajul căutat.Câ tigă echipa care
ghice te prima personajul. Înainte de începerea acestui joc se recomandă ca un elev să meargă la
tablă să deseneze fa a unui personaj i să repetăm descrierea fizică.
Un alt joc poartă denumirea de c%" "&"´ i este folosit pentru sistematizarea
imperativului . Profesorul dă anumite ordine ,iar elevii care nu mimează gestul sunt
elimina i.Exemplu :Jacques a spus : ridica i mâna dreaptă !
Pentru a sistematiza lexicul putem utiliza jocul '!. Se alege un câmp lexical , iar elevii
trebuie să spună cuvinte care apar in acelui câmp în timp ce bomba merge din mână în mână i va
exploda în mâna elevului ce nu mai cunoa te niciun cuvânt sau repetă un cuvânt ce a fost deja
spus.Exemplu: câmp lexical -animale, iar răspunsurile elevilor vor fi câine, pisică, iepure, leu,
panteră etc.
Pe un cartona fiecare elev scrie numele unui personaj celebru. În mijloc este o pălărie în
care ei pun cartona ele. Elevii se află în jurul acesteia. Avem i o clepsidră pentru a măsura
timpul . Elevii sunt grupa i câte doi i unul dintre ei trage un cartona i trebuie să descrie
personajul . Are la dispozi ie un minut ca elevul celălalt să ghicească .Ei se învârt fără încetare în
jurul mesei i trebuie să ghicească maximum de personaje . Când cartona ele s-au terminat se
numără punctele , se pun din nou în pălărie iar jocul poate reîncepe utilizând de această dată un
sincgur cuvânt în descriere. Jocul poate avea i o a treia parte când personajul trebuie ghicit doar
prin mimă.
Elevii descriu pe postituri anumite personaje si le lipesc pe fruntea colegilor. Cei care au
postiturile lipite pe frunte pun întrebări celorlal i pentru a descoperi cine sunt. Folosim această
metodă de a ne juca pentru a lucra descrierea fizică i morală , iar scopul este ca toată lumea să- i
regăsească identitatea.
 c ( ' sunt utilizate pentru a stimula plăcerea elevilor de a vorbi în situa ii
obi nuite i pentru a introduce în clasă o atmosferă agreabilă, de destindere, fără a provoca
agita ia i enervarea.Pot fi utilizate la sfâr itul semestrului când elevii sunt obosi i sau când un
anumit subiect al discu iei nu-i interesează. Pentru ca jocul să fie eficace , profesorul trebuie să
asigure o varietate de subiecte care pot fi abordate.
 c ( '') constă în pregătirea de către fiecare echipă a unei scene mute . Durata de
pregătire nu trebuie să depă ească 10 minute. Dacă este timp frumos acest joc se poate derula în
curtea colii. Mima este un joc silen ios al actorilor fiecărei echipe în fa a clasei mute. Fiecare
echipă va trebui să povestească scenele jucate.la final vom felicita echipa care a jucat cel mai bine
sau cea care a narat cel mai bine.

 ( * ! ! este un joc în cadrul căruia , la întrebările puse, elevii nu trebuie să
răspundă niciodată cu da sau nu. Pe rând , cineva î i interoghează colegii , iar dacă elevii răspund
în acela i timp, acesta are dreptul să întrerupă jocul. De exemplu :- Î i place ciocolata ? ± Din
când în când. ± Dacă i-am da o bicicletă a-i lua-o ? ±Da. Elevul întrebat este eliminat , căci a
răspuns cu ÄDa´.Câ tigătorii vor fi cei care n-au răspuns niciodată da sau nu.
 c ( !#!+ constă în pronun area sub diverse forme a acelea i expresii sau
acela i cuvânt. De exemplu : Ah, iată-te ±cu nerăbdare, cu bucurie, cu surpriză, cu ciudă etc.
Una dintre cele mai importante forme de manifestare a copilului este jocul. În mod obişnuit
o asemenea activitate este izvorâtă din nevoia de acţiune, de mişcare a copilului-o modalitate de a-şi
consuma energia- sau de a se distra, un mod plăcut, de a utiliza timpul liber,şi nu numai. Jocul
reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţiuni care urmăresc obiective de pregătire intelectuală,
tehnică, morală, fizică a copilului. Încorporat în activitatea didactică, elementul de joc imprimă
acesteia un caracter mai viu i mai atrăgător, aduce varietate i o stare de bună dispoziţie , de
veselie i bucurie,de destindere, ceea ce previne apariţia monotoniei şi a plictiselii, a oboselii. Jocul
didactic este un tip specific de activitate prin care cadrul didactic consolidează , precizează şi chiar
verifică cunoştinţele elevilor, le imbogăţeşte sfera lor de cunoştinţe, pune în valoare şi le antrenează
capacităţile creatoare ale acestora

Bibliografie :
Nica, Traian,h   
    
  ,edit. Celina,
Craiova,1995