Sunteți pe pagina 1din 4

IAS 17 LEASING

Pentru a determina valoarea actualizată a plăţilor minime legate de leasing, trebuie să


calculăm rata implicită a dobânzii din contractul de leasing. Rata implicită a dobânzii din
contractul de leasing este rata de actualizare care, la începutul contractului de leasing,
determină ca valoarea actualizată cumulată a plăţilor minime de leasing şi a valorii reziduale
negarantate să fie egală cu suma valorii juste a bunului dat în leasing şi oricărui cost direct
iniţial al locatorului. Plăţile minime de leasing sunt acele plăţi de-a lungul duratei contractului
de leasing pe care locatarul trebuie să le plătească (exceptând costul serviciilor şi impozitelor
suportate de locator şi rambursate acestuia, precum şi plăţile care nu au valoare determinată
deoarece depind de valoarea viitoare a unui factor, cum este cazul procentajului din vânzări)
plus orice valoare reziduală garantată, care în cazul nostru este zero. Valoarea reziduală
negarantată reprezintă acea parte din valoarea reziduală a bunului în regim de leasing a cărei
realizare de către locator nu este sigură sau este garantată numai de o parte afiliată locatorului.
În cazul nostru, deoarece la sfârşitul contractului de leasing nu se va exercita opţiunea de
cumpărare, valoarea reziduală negarantată este egală cu valoarea reziduală a bunului, respectiv
4.392 um. Notând rata implicită a dobânzii din contractul de leasing cu „a”, prin respectarea
cerinţelor prezentate mai sus, se determină rata de actualizare pe baza următoarei relaţii
matematice:
3.155 3.155 3.155 3.155 4.392
15.000 = 2.000 + + + + + => a = 10%
1+a (1 + a ) 2
(1 + a ) 3
(1 + a ) 4
(1 + a ) 4

Valoarea actualizată a plăţile minime de leasing = 2.000 +


3.155 3.155 3.155 3.155
+ + + =
1 +0,1 (1 +0,1) 2 (1 +0,1) 3 (1 +0,1) 4
= 12.000 um

Conform US GAAP, nu este îndeplinită nici o condiţie necesară pentru a putea clasifica
contractul drept leasing financiar:
 contractul prevede că bunul va fi vândut locatarului la sfârşitul scadenţei;
 contractul oferă locatarului dreptul de a cumpăra bunul la un preţ avantajos;
 durata contractului de leasing nu acoperă decât 67% (4/6) din durata de viată
utilă (<75%);
 plăţile minime de leasing reprezintă doar 80% (12.000/15.000) din valoarea justă
a bunului (<90%).
Astfel activul va face obiectului leasingului operaţional conform US GAAP. Iată cum
aceeaşi situaţie poate conduce la tratamente contabile diferite în cele două referenţiale contabile.
Care este impactul asupra contului de profit şi pierdere, al contabilizării tranzacţiei ca leasing
financiar conform IFRS şi ca leasing operaţional conform US GAAP, rezultă din rezolvarea
problemei.

Conform IFRS, locatorul recunoaşte activul predat în leasing la o valoare egală cu


investiţia netă în leasing. Investiţia netă în leasing este valoarea actualizată, la rata implicită a
dobânzii, a investiţiei brute în leasing. Investiţia brută în leasing este suma plăţilor minime de
leasing de primit de către locator aferente unui leasing financiar şi orice valoare reziduală
negarantată acumulată în contul locatorului.
3.155 3.155 3.155 3.155 4.392
Investiţia netă în leasing = 2.000 + + + + +
1 +0,1 (1 +0,1) 2
(1 +0,1) 3
(1 +0,1) 4
(1 +0,1) 4
= 15.000 um

Atunci când la începutul contractului de leasing este aproape sigur că nu se exercită


opţiunea de cumpărare, investiţia netă în leasing este egală cu valoarea justă a bunului predat în
leasing, aşa cum este şi cazul nostru. Graficul privind rambursarea împrumutului, la locator, se
prezintă astfel:

Data plăţii Rata de leasing Dobânda Capitalul Datoria netă


01.01.N 15.000
01.01.N 2.000 2000 13.000
31.12.N 3.155 1.300 1.855 11.145
31.12.N+1 3.155 1.115 2.040 9.105
31.12.N+2 3.155 911 2.244 6.861
31.12.N+3 3.155 686 2.469 4.392
Total 14.620 4.012 10.608 4.392

Înregistrările contabile la locator vor fi:


01.01.N:
15.000 lei Creanţe imobilizate = Mijloace de transport 15.000 lei
2.000 lei Conturi la banci = Creante imobilizate 2.000 lei

31.12.N:
3.155 lei Conturi la bănci = Creanţe imobilizate 1.855 lei
Venituri din dobânzi 1.300 lei

Conform IFRS, locatarul recunoaşte activul primit în leasing la valoarea minimă dintre
valoarea justă a bunului şi valoarea actualizată a plătilor minime de leasing. În exemplul nostru,
activul se va recunoaşte la valoarea actualizată a plăţilor minime de leasing care este de 12.000
um, deoarece această valoare este mai mică decât valoarea justă a bunului primit în leasing de
15.000 um.
Graficul privind rambursarea împrumutului, la locatar, se prezintă astfel:

Data plăţii Rata de leasing Dobânda Capitalul Datoria netă


01.01.N 12.000
01.01.N 2.000 2000 10.000
31.12.N 3.155 1.000 2.155 7.845
31.12.N+1 3.155 785 2.370 5.475
31.12.N+2 3.155 548 2.607 2.868
31.12.N+3 3.155 287 2.868 -
Total 14.620 2.620 12.000 -

Amortizarea activului se va realiza pe durata de viata a activului daca este aproape sigur ca se va
exercita optiunea de cumparare. In cazul nostru deoarece nu se va exercita optiunea de
cumparare, amortizarea se va calcula pe durata cea mai scurtă dintre durata contractului de
leasing şi durata utilă de viaţă, în exemplul nostru, perioada de amortizare este de 4 ani. Astfel,
amortizarea anuală înregistrată de locatar este de 3.000 um.

Înregistrarea contractului la locatar va fi următoarea:


01.01.N:
12000 lei Mijloace de transport = Datorii de leasing 12000 lei
2.000 lei Datorii de leasing = Conturi la bănci 2.000 lei

31.12.N
2.155lei Datorii de leasing = Conturi la bănci 3.155 lei
1.000lei Cheltuieli cu dobânzile

Exemplul 25:
18.11.N Trimiterea copiatorului la societatea B

1.100 lei Bunuri aflate la terţi = Copiator 1.100 lei

12.12.N Vânzarea copiatorului

1.230 lei Clienţi = Venituri din vânzarea activelor 1.230 lei

Scăderea din gestiune a bunului vândut

1.100 lei Cheltuieli cu activele cedate = Bunuri aflate la terţi 1.100 lei

Exemplul 26:
Prin actualizarea ratelor anuale se determină valoarea justă a creditului comercial.

Anul Rata anuală Valoarea actualizata a încasărilor anuale (lei) Dobânda anuală (lei)
(lei)
0 1 2 3=1-2
N 60.000 60.000/(1+15%)3 = 39.451 20.549
N+1 60.000 60.000/(1+15%)2 = 45.369 14.631
N+2 60.000 60.000/(1+15%)1 = 52.174 7.826
Total 180.000 136.994 43.006

Vânzarea produselor
180.000 lei Clienţi = Venituri din vânzarea mărfurilor 136.994 lei
Venituri în avans 43.006 lei

Ratele se încasează anual, înregistrarea în anul N fiind:


60.000 lei Conturi curente la bănci = Clienţi 60.000 lei

Concomitent, venitul înregistrat în avans se recunoaşte ca venit din dobânzi:


20.549 lei Venituri în avans = Venituri din dobânzi 20.549 lei

Înregistrările se reiau în următorii 3 ani, folosindu-se informaţiile din tabelul de calcul anterior
prezentat.

Exemplul 27:
Calculul ratelor actualizate:
Anul Rata anuală Valoarea actualizata a încasărilor anuale Dobânda anuală (lei)
(lei) (lei)
0 1 2 3=1-2
N 60.000 60.000/(1+12%)3 = 42.707 17.293
N+1 60.000 60.000/(1+12%)2 = 47.832 12.168
N+2 60.000 60.000/(1+12%)1 = 53.571 6.429
Total 180.000 144.110 35.890

Vânzarea produselor

180.000 lei Clienţi = Venituri din vânzarea mărfurilor 144.110 lei


Venituri în avans 35.890 lei

Încasarea anuala a ratelor se face idem cazului anterior.


Standardul nu face derogare de la aplicare principiului noncompensarii, respectiv nu permite
neprezentarea separată a tranzacţiilor reciproce cu acelaşi terţ.

S-ar putea să vă placă și