Sunteți pe pagina 1din 3

Zodiac Vechi Românesc

LUNA LUI GERAR (ianuarie) - ZODIA TAPULUI


Cine se va naste sub aceasta zodie va fi dulce la vorb?, lung?ret la obraz si rumen. Frumos la c?ut?tur?, muncitor,
viclean, lacom, gânditor, t?cut, iubitor de avutie, mânios, s?r?c?cios, foarte p?zitor de tain?. C?ut?tura lui
îndreptat? tot la p?mânt, nasul lat si c?rnos, tare în genunchi dar lesne se îmboln?veste. Semn va avea în piept sau
într-un genunchi sau în obraz, va fi înalt, la vorb? multe va f?g?dui si putin va da. N?scocitor de pricini, mâhnit la
fat?, când va gândi ceva va uita lesne. Plecat la griji si la jur?minte neînfricosat, nep?s?tor, de pedepse fricos, nu
asa bun la negustorii dup? cum vrea s? se arate, f?tarnic si îndemânatic la fapte rele.

LUNA LUI F?URAR (februarie) - ZODIA UD?TORULUI


Cine se va naste în aceasta lun? este minunat la obraz, vorbitor si binepov?tuitor. Va fi slab la sânge, blând la
vorb?, la trup drept, dar una va vorbi si alta va face. Va fi cuminte, smerit, milostiv, credincios, gânditor la lucruri
mati si norocos. Îi va r?mâne mare mostenire de la rudenii. Frumos la trup, cu niste vine iesite în fat?, blând, cu
mintea înalt? si bun chivernisitor.Copilul de parte b?rbateasc? va fi iubitor de înv?t?turi, când se gândeste la ceva
se uit? melancolic. Se va însura tân?r, dupa 30 de ani va petrece viat? mai bun? si fericit?.Copil? de se va naste sub
acest semn, va fi vesel?. Trebuie s? se fereasc? de ap?, de b?rbatul cel dintâi se va lipsi si va muri de o fiar? cu
patru picioare. S? se p?zeasca de fiare s?lbatice si de câini turbati. În genere, cel n?scut în aceast? zodie, va fi
gânditor, iubitor de înv?t?tur?, care îi va aduce bog?tie.

LUNA LUI M?RTISOR (martie) - ZODIA PESTILOR


Cine se naste sub acest semn al Pestilor nu va fi nici mare nici mic, scurt la grumaz, minunat la fat?, frumos la
statur?, drept, bun, pl?nuitor. Când se sup?r? se îng?lbeneste, mândru si îndr?znet, si plecat c?tre înv?t?tur?. Va
avea un semn la mân? sau la fat?, mare la chip, nasul de mijloc, buzele carnoase, voinic si viclean. Pe nimeni nu va
crede, se va l?uda cu înv?t?tura, din tara lui va c?l?tori si de la str?ini mult? bog?tie va câstiga. Iar copilele ce se
vor naste în aceast? zodie vor fi mânioase si iubitoare de pricini, însel?toare, iubite de oameni, de b?rbatul cel
dintâi se vor desp?rti si se vor însoti cu un altul, care li se va p?rea mai bun.

LUNA LUI PRIER (aprilie) - ZODIA BERBECULUI


Cei n?scuti în aceast? lun? vor fi buni, sârguitori, slabi la sânge, ciudati la f?ptur?, lung?reti la obraz, mâniosi,
vorbitori de r?u asupra altora, nestatornici, îndr?zneti. Vor fi bogati si cinstea curând o vor pierde si iar curând o
vor dobândi. Cu oamenii cei buni nu se unesc, sunt artagosi, biruitori la r?zboi, gata in tot momentul la certuri si b?
t?i, înfierbântati la vine, vorbesc tot de r?u pe vecinii lor. Multi n?scuti în aceast? zodie vor avea r?ni sângeroase pe
trupurile lor, jur? lesne pe numele lui Dumnezeu si al p?rintilor, f?r? a se gândi la cele ce vor urma.

LUNA LUI FLORAR (mai) - ZODIA TAURULUI


Pruncii ce se vor naste sub aceasta lun? vor fi vrednici a sem?na holde si a chivernisi casa. iubitori de jocuri, buni,
îndr?zneti. Iubitori de adânci înv?t?turi, veseli si iubitori de muzic?. La statur? înalti si la fat? curati, cu ochii
frumosi, cuviosi înaintea oamenilor, deschisi la minte, f?r? de nici un r?u, viata lor plin? de tot dorul. C?nd vor
ajunge la anii cei des?vârsiti, se vor scumpi si se vor îmbog?ti, se vor pleca mai mult la chipul cel duhovnicesc.
Vor c?uta s? aib? tot vorbe bune, dar nu vor multumi pe oameni cu faptele cele bune. Iuti la fire, pe obraz vor avea
un semn, vor fi t?cuti si tainici. Pe nimeni nu vor asculta ce i-ar înv?ta, ar dori s? fie tot crezuti si l?udati de toti.
Vor fi înalti de statur?, când vor vorbi vor clipi din ochi. Vor fi mândrii s? se roage lui Dumnezeu, s? nu fie prea
iubiti de c?tre oameni, precum li se arat? natura, vor fi sângerosi si foarte sup?r?ciosi, mânia îi aduce la mari
pagube, vor tr?i cinstiti si în desf?t?ri.Aceasta e una din zodiile cele bune pentru orisicine care s-a n?scut într-însa.

LUNA LUI CIRESAR (iunie) - ZODIA GEMENILOR


Cel nascut sub acest semn al Gemenilor va vea o fire nestatornic?. cu dorint? spre înv?t?tura lucrurilor celor
adânci, adic? cu pricepere la toate. Va fi om glumet, va face multe si lungi c?l?torii, îndr?znet la vorb? dar r?u la
minte. La statur? scurt, barb? rar?, dinti lungi, plin de vorb?, curat, cu pricepere pentru orice lucru. Multi de sub
aceast? zodie ajung si domni mari. Aceast? zodie este de mijloc, face pe om în genere cu n?rav, tiitor de minte, st?
pânitor si biruitor de fiare, afl? comori de argint si alte metale scumpe, dar din toate nu e bogat.
LUNA LUI CUPTOR (iulie) - ZODIA CANCERULUI
Cine se va naste in aceast? zodie va fi priceput de mari întelegeri, iubitor de fapte bune, iar de mestesuguri urâtor.
Nu va iubi mâncare si mult? b?utur?, iute la mânie, întelept, mândru si îndr?znet. tra?ieste multumit cu ceea ce are
si va fi mai mult s?rac. Va suferi multe boli, va fi pismas si nu va b?ga în seam? dreptatea, va fi tare în mâini, nu va
sc?pa de r?ni de arme, semn va avea sub brâu sau într-o parte.Omul n?scut în aceast? zodie se va veseli mai mult în
lucruri slabe, îi place somnul, e credincios, lesne se va îmboln?vi si va tr?i mult tot într-o stare si într-o fire.

LUNA LUI GUSTAR (august) - ZODIA LEULUI


Copilul n?scut în aceast? zodie este frumos si c?rnos, cu ochii mari, iubit de mai marii lui, putini la num?r ca
dânsul. De mic cam g?lbinicios la fat? si aplecat la bun? rânduial?, la adev?r si dreptate, cu bun? întelegere în viata
sa. Voinic cu îndrazneal?, iubitor de ostenele, bine vazut de cei mari. P?rintii nu-l vor iubi, de altii va fi c?utat si
îngrijit, numai faptele lui nu vor aduce multumirea altora. Va avea mare mânie si în curând se va întoarece, va fi
om vrednic si va face lucrurile sale spornice, va avea mari norociri si vrednicii. Va fi bun pov?tuitor pentru altii si
lucr?tor de multe lucruri bune, destept, far? de nici un r?u. Mai bun pentru altii decât pentru sine. Îi va pl?cea mult
dreptatea, cinstea si mândria si va fi om voinic.

LUNA LUI R?PCIUNE (septembrie) - ZODIA FECIOAREI


Omul ce se va naste în zodia Fecioarei are firea nestatornic?, cu pricepere la înv?t?turi adânci si la toate lucrurile si
mestesugurile, iar mai ales la aritmetic?, adic? la socoteli cu numere, la lucruri de cancelarie. Cu mult noroc, va fi
bun de fire, cinstit si va vorbi minunat. Oamenii str?ini vor tinea mai mult la dânsul decât ai sai. Va avea dragoste
mare la haine scumpe, va ajunge si om mare. Bolile lui vor fi friguri, v?rsat, va scuipa mult si va tusi. Spre b?
trânete îi va pieri gr?simea si chinuindu-se mult cu gândul, poate ajunge stricat la minte. E om cu n?rav si tiitor de
minte, dr?g?las peste fire, înclinat spre trebile sufletesti si osebit sunt si norocosi.

LUNA LUI BRUM?REL (octombrie) - ZODIA CUMPENEI


Care se naste sub acest semn al Cumpenei va fi de treab?, frumos, curat, iubitor de dreptate, gr?itor de adev?r, dac?
obiceiurile cele rele nu-i vor schimba firea. Milostiv, cu bun?cuvit?, vesel si iubitor de muzic?. Curat la fat?, ochi
frumosi, statura de mijloc, c?rnos la nas, minunat la obraz. Cuvios la toti oamenii ce-l v?d, când t?cut, c?nd prea
vorbitor. Cu inima deschis?, f?r? nici o sminteal?, viata lui plin? de tot dorul, s? se roage lui Dumnezeu s? nu fie
prea mult iubit, dupa cum il arat? natura, sângeros, iute la mânie, dar indat? se întoarce si îi pare r?u de vorbele sale
rostite din iuteal? si mânia lui îi aduce mare pagub?. Va tr?i cinstit, va fi adesea si mândru, iubitor de întelepciune
si va fi v?zut înaintea altora. Oamenii nu vor prea îndr?zni a-i face vreun r?u pe fata, dar în spate va avea multi
dusmani.

LUNA LUI BRUMAR (noiembrie) - ZODIA SCORPIEI


Cel n?scut în zodia Scorpiei va fi mânios, ucig?tor, v?rs?tor de sânge, f?r? de rusine, însel?tor, micinos, vorbitor de
r?u, nestatornic. Împilat în patimi, viclean si va fi si iubitor de argint. Pururea la arm? gândeste si va fi biruitor.
Lucr?tor la toate, gata în tot ceasul la certuri si bat?i foarte rele. Iute la sânge, rosu la fata si cu p?rul aspru, în tot
ceasul gândeste de r?u s? sf?tuiasc? pe altii si s? cleveteasc? pe vecinii s?i si n-are atâmp?r de a face r?u. Va fi
vorbitor si în nimenea nu se va încrede si toate le vrea s? fie cum vrea el. Dintre cei nascuti în aceast? zodie vor
avea r?ni vor avea r?ni sângeroase pe trupurile lor, vor jura îndat? de fiece lucru si f?r? de sfiala pe tot ce e mai
sfânt si nu se tem de nimic ce li s-ar întâmpla în urm?. Cu muierile lor vor tr?i necontenit in ceart? si în b?t?i. Cu
toate acestea vor avea si oarecare n?rav bun.

LUNA LUI UNDREA (decembrie) - ZODIA ARCASULUI


Copilul ce se va naste sub acest semn al Arcasului va fi cu minte bun? si cu socotint?, întelept, cucernic, iubitor de
chipul cel duhovnicesc, drept, smerit, milostiv, rusinos, norocos, sf?tuitor bun, bine va gr?i; de r?u nu se bucura,
frumos la stat, minunat la obraz, cu ochi negrii, va fi tare în umeri, p?rul neted, trupul drept, va fi vesel, blând, bun
la minte, cu chiverniseal? asezat?. Dintii lati, nasul lung si c?rnos, de statur? mijlocie, buzele late. Când se mânie,
se învineteste si îi ies niste vine în fata. Va suferi de durere de cap si de junghiuri, va avea semn la piept sau în
frunte.

Zodiac (Euro, Indian, Evreiesc)

S-ar putea să vă placă și