P. 1
Arhiva regală dacică pe plăci de plumb-bibliotecha dacilor

Arhiva regală dacică pe plăci de plumb-bibliotecha dacilor

|Views: 2,420|Likes:
Published by Mirzac Ovidiu

More info:

Published by: Mirzac Ovidiu on Dec 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

Introducere Ca în orice disput tiin ific , vom prezenta argumentele pro i contra autenticit ii pieselor.

Vom comenta argumentele contra, sperând c la fel vor face i adep ii falsului cu argumentele noastre aduse în favoarea autenticit ii. Ce spun speciali tii? În primul rând, trebuie subliniat faptul c nici un specialist nu s-a ocupat pân acum de aceste inscrip ii. Cei care au inten ionat s o fac , au declarat c i-au dat seama repede c sunt falsuri i au renun at. În afar de autoarea acestui site i de dl Romalo, nimeni nu a depus eforturi pentru a aduce argumente serioase nici în favoarea, nici împotriva autenticit ii pieselor. Singurul text pe aceast tem pe care l-am v zut pân în prezent, îl reprezint o ciorn (a a o nume te autorul) semnat de un domn Sorin Olteanu, despre care îns nu am auzit s aib publica ii sau alt activitate tiin ific , i care dovede te cuno tin e superficiale în domeniu (cite te aici r spunsul dlui Dan Romalo la textul dlui Olteanu). Acad. Alexandru Vulpe, directorul Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan", sus ine c piesele sunt sigur falsuri, deoarece to i cei dinaintea noastr au sus inut acest lucru i nu avem motive s -i contrazicem. În plus, sus ine domnia sa, falsul este atât de banal, încât oricine tia pu in latin i greac ar fi putut s -l realizeze, a a încât nu merit efortul s fie studiate. În schimb, dna prof. dr. Zoe Petre încurajeaz studierea acestui corpus chiar i în ipoteza unui fals, caracterizându-l pe autor drept "un Leonardo da Vinci". Acad. Constantin Preda afirma, într-un articol publicat în revista Academiei Române (Academica, septembrie 2004), c aducerea în discu ie a acestor falsuri ("f cute undeva pe la marginea Bucure tiului") reprezint o manifestare a curentului tracoman, sub haina nou a "dacomaniei". Prof. dr. Dan Slu anschi de la catedra de limbi clasice a Facult ii de Limbi Str ine a Universit ii Bucure ti sus ine categoric neautenticitatea pieselor, pe baza unor desinen e române ti identificate în texte, excluzându-l îns pe B.P. Hasdeu dintre suspec i. Prof. dr. Mircea Babe , directorul seminarului de arheologie "Vasile Pârvan" de la Facultatea de Istorie a UB, s-a pronun at categoric în favoarea falsului, fiind îns de acord cu necesitatea studierii temeinice a inscrip iilor. Domnia sa mi-a g zduit în ianuarie 2005 o comunicare pe acest tem în cadrul Seminarului de Arheologie "Vasile Pârvan" pe care îl conduce. Acad. Marius Sala, directorul Institutului de Lingvistic , mi-a facilitat su inerea unei conferin e pe aceast tem în cadrul Academiei, în iunie 2004.

fiind pu ini aceia care încurajeaz studierea pieselor. sau din gr. Mai mult. S-au spus multe inep ii din dorin a de a demonstra c pl cile sunt falsuri. mult . Consider m c . verdictul de "fals" este ne tiin ific. Alexandru Suceveanu.?) ori c absen a în vremea lui Decebal a unui turn care exista în vremea lui Burebista arat c falsificatorul a încurcat tan ele (de parc este de neconceput dezafectarea unui corp de cl dire vechi de 150 de ani. dr. sau din germanul eid "jur mânt" etc. convins fiind de importan a studierii subiectului. sau din românescul iad. s se termine în o. Virgil Cândea a scris postfa a c r ii citate. aoidos "aed" ori eidos "chip". de ce s nu vin din lat. director adjunct al Institutului de Arheologie. ori din japonezul edo "estuar". etc. a sprijinit prin încuraj ri demersurile subsemnatei. Rezult din cele de mai sus c atmosfera general din jurul acestui subiect este negativ . am trecut repede peste afirma ii de genul: reutilizarea tan elor reprezint o eroare a falsificatorului (de tradi ie nu s-a auzit? tan ele erau de unic folosin i trebuiau imediat aruncate?).dar dac tot ne juc m de-a etimologia. Ar fi prea mult pierdere de timp s r spundem la toate pseudo-argumentele. sau c limba din pl ci seam n cu esperanto (pentru c Zamenhof a ales s elimine categoria genului i a f cut ca toate substantivele. deasemenea. haedus "ied". dl acad. sau din spaniolul hedor "putoare".Dl. În sfâr it. Din motive evidente. Argumente contra La unele dintre argumente am r spuns deja în paginile site-ului. i toate adjectivele în a). Domnia sa a sprijinit publicarea c r ii dlui Dan Romalo prin scrierea prefe ei i. nimeni nu dore te s se aplece asupra unei argument ri solide în favoarea falsului. indiferent de provenine a lor. mai ales în condi iile în care al turi apare o nou cl dire. pe cele mai importante le-am reluat îns i le-am grupat în pagina de fa . de i pentru majoritatea este "foarte evident" c piesele sunt crea ii moderne. sau c în pl ci exist cuvinte din limbi moderne. de pild franceza (cuvântul edo ar veni din fr. atâta vreme cât "acuzarea" nu aduce probe incontestabile în sprijinul neautenticit ii acestui corpus. a a c am ales doar observa iile cele mai serioase. indiferent de gen. spune dl Olteanu . aide. consider necesar studierea pieselor.

iar cu câteva secole înainte.mai grandioas decât prima). nu din latin . Un argument în plus îl constituie alternan a epsilon-eta. Prin urmare. Olteanu (care. la sudul Dun rii. ar fi trebuit s afirme c i E -epsilon are uneori valoarea i): în condi iile unei fluctua ii evidente e-i. i nu cu i. i scurt era redat prin e (ex. f r ca aceasta s aib vreo leg tur cu pronun ia bizantin incriminat de dl. Pentru a declara c cele dou semne sunt anacronice în t bli e. baseleu. deoarece apare în varia ie liber cu I (iota). i aceasta cu atât mai mult cu cât alfabetul glagolitic a fost creat în apropiere. ca în greaca bizantin . dac i-ar fi dus observa iile mai departe. care con inea i el acela i semn "chirilic" . multe alte argumente cu totul neserioase. puteau s se fi citit chiar cu e. sau chiar epsilon-eta- . În scrierile din t bli e apar semne din alfabetul chirilic. a a cum sus ine dl Olteanu. îns f r valoare fonetic (fapt explicabil. . de pronun ie neogreac . aceste dou semne se confundau în inscrip iile din Athena. rezult limpede c în aceast limb nu exista distinc ie de cantitate. IV a. iar confuzia a devenit frecvent în epoc roman (REINACH 1885: 266). Faptul c H (eta) alterna cu I i cu Y (dar i cu E) nu este o dovad c se citea i. De ce pe Wulfila nu-l acuz nimeni de anacronism? Unele litere grece ti se citesc ca în neogreac În pl ci Y (ypsilon) avea cu siguran valoarea i. inventat mult mai târziu Problema celor dou semne "chirilice" este foarte spinoas . s-ar fi spus acela i lucru . Filepu.c este un argument în favoarea falsului) i multe. altfel demersul este ne tiin ific. nu este sustenabil acuza ia de anacronism. sau c varietatea din pl ci reprezint o încercare de inducere în eroare din partea falsificatorului (dac n-ar fi existat varietate. în câmpia Munteniei a fost creat alfabetul gotic de c tre Wulfila. De unde le-au luat Chiril i Metodie când au creat alfabetul glagolitic? Nu din greac . deoarece go ii nu aveau palatale). Astfel. Din modul cum sunt adaptate cuvintele grece ti i latine ti. adesea prin e (fie el epsilon sau eta) se reda un igrecesc sau latinesc. ca urmare. forme precum IV HAN. dar exista o sensiblitate fa de apertur . nu din ebraic . dar acest lucru nu este un anacronism. trebuie obligatoriu l murit provenine a lor în alfabetul glagolitic/chirilic. Chr. deoarece originea lor în alfabetul chirilic este necunoscut . chilearchio) iar u scurt prin o (Locolo pentru Luculus) i. Iulean. c ci înc din sec.

numele lui Burebista apare de trei ori scris cu oe. cine poate ti cum se pronun a acel a din numele . i pentru care alfabetul grec nu avea un semn specific. A O- Toponime i antroponime anacronice sau stâlcite Cumidava S-a spus c în pl ci exist forma Comidava (în realitate Comieodabo). Chr. Ne mir o astfel de logic . pe când numele real era Byrebista. a a cum demonstreaz fluctua iile optimus-optumus. aceste varia ii ascund încercarea de a reda un sunet inexistent în greac . când Rimitalces. Dac acesta este argumentul final în a demonstra falsul. pe când numele real era Cumidava. Poate o vocal medie de felul lui î (/y/). echivalat adesea de str inii vorbitori de român cu i sau u. al III-lea p. scris de un roman. iar u scurt ca o(Locolo pentru Luculus). de "urechea" grecului sau a romanului. Deci este întru totul coerent ca romanii s fi redat prin u ceea ce în limba dacilor era un o închis. devenind. este corupt ? În transpunerea numelor str ine de c tre romani i greci a intervenit întotdeuna percep ia impus de structura fonetic a celor dou limbi.: de ce suntem obliga i s admitem c forma latineasc era identic cu cea dacic . când Rymetalces. deci falsificatorul nu avea de unde s o cunoasc . Am ar tat c în numele grece ti i romane din pl ci i scurt era perceput adesea ca e. ce facem cu numele trac redat când Roemetalces. Dar dac pl cile sunt autentice. c numele lui Decebal a fost stâlcit anume pentru a fi pus în leg tur cu etnonimul daci. Logica este aceea i: inscrip iile sunt în limba greac . iar lapicidul a încercat probabil s redea un sunet care nu îi era familiar. în sec. chiar la Strabo. sau chiar cu dubletul Moesia-Mysia? Dup p rerea noastr . un sonus medius care nu i-a fost str in nici limbii latine în perioada sa arhaic . ca la Ptolemeu. descoperit de pu in vreme întro inscrip ie. Burebista S-a mai incriminat forma Boerebista. a a cum a transcris Ptolemeu. pontufex-pontifex. de asemenea. Decebal S-a spus. iar cea greceasc . De altfel. H - Y . din Decebal . de la Ptolemeu. deoarece Cumidava apare într-o inscrip ie latineasc . iar de dou ori cu y.Dacibalo. atestat recent în dou inscrip ii din Dobrogea.iota-ypsilon: I NOBA IO-NOBA HO-NOBA LYO. luat chipurile de la Strabo.

coregent în vremea lui Burebista.regelui ( i din alte nume. i a optat pentru o form "alterat ". de dragul varia iei. Din nou. iar în text. prezent la obscuri c rturari din alte timpuri i alte ri. la vremea aceea. ea nu este plauzibil . ale c ror surse nu le cunoa tem. Briet cunoa te i el forma Ceneus. pe o hart a Daciei noteaz . falsificatorul a ignorat toate izvoarele atât de bine cunoscute deja la vremea sa. Sarmigetuso. Zarmigethusa. numele s u este Dekeneos. 11. Existen a acestei vocale intermediare a fost demonstrat de mai mult timp. în dreptul cet ii. decât editorii lui Strabo? Falsificatorul s-a inspirat din Columna lui Traian . ofer dou variante: Sarmizogethusa seu Zarmigetusa. XVI) al Geografiei lui Strabo. precum Paloe/Pelue)? Putea foarte bine s fie vorba de o vocal intermediar între a i e. În cel lalt pasaj în care este pomenit marele preot. în acest caz. numele cet ii este Sarmisgetusa. Nu este a a. putem admite c . îns sub formaCeneo. traduc torul în latin (sec. din p cate. din contr . forma Ceneu este singura atestat în manuscrise în pasajul VII.). Sus in torii falsului s-au gr bit s spun c este vorba de înc un nume stâlcit de c tre falsificator. Dar. atâta vreme cât aceast variant nu a mai fost atestat în alte izvoare. În h r ile cartografului Ortelius. tot cu o silab lips . de ce a ignorat falsificatorul varianta bine cunoscut în epoc a acestui nume i a preferat o form pe care nu o tiau. care atestau forma Sarmizegetusa. Germisara/Germizera. nu mai putem afirma c falsul este unul absolut banal. Sarmizegetusa Forma unic în pl ci este cu o silab lips . care este prezent adesea în pl cile de plumb. din motive care nou ne scap . -dava/-deva etc. De unde au luat ei aceast variant ? Desigur. i s-a afirmat c . Deceneu În sfâr it. preluat probabil de la Xylander. dar dacii o auzeau mai apropae de a. care a tr it cu un secol înaintea lui Briet. 3. Philippe Briet în geografia sa (1675). pe care grecii i romanii au perceput-o mai aproape de e. pe baza unor varia ii bine atestate în grafiile grece ti i latine ti (Sarmizegetusa/Zermizegetusa. ultima acuza ie de "deformare" de nume se refer la cel al marelui preot Deceneu. aceast form este atestat la unii c rturari medievali. Totu i.

cu acelea i valori fonetice. De fapt. în vreme ce columna înf i eaz spa iul dacic de la începutul sec. c ci cele mai multe pl ci sunt mai vechi decât columna cu câteva secole i provin din Dobrogea. îmbr c mintea dacilor) se poate explica foarte bine i prin faptul c ambele izvoare puteau s se fi inspirat din realitate. apoi mult stilizat i transformat. al II-ea p. tipul de imbricare al literelor foarte asem n tor cu cel scitic. utilizarea unor semne silabice din silabarul cipriot. i un simbol. 19. din spa iul getic. Logic ar fi ca doar invocarea planului cet ii Sarmizegetusa.Faptul c în pl ci apar imagini similare cu cele de pe column (stindardul dacic. 20 Cinstit ar fi reamintim c nici un specialist istoric sau arheolog nu a studiat serios aceste inscrip ii. f cut doar la prima vedere. din placa 021 (vezi argumente pro). s fie suficient pentru a încheia definitiv orice discu ie. Prezent m mai jos o singur compara ie. sunt tot atâtea elemente ie ite la lumin recent. Reprezentarea marelui templu de calcar în cele mai mici detalii cu mult înainte ca cineva s b nuiasc existen a lui. Chr. între simbolul dabo geto ("neamul get") foarte frecvent în t bli e. i c o astfel de declara ie. Dar se pare c apelul la logic i bun sim nu este suficient. fapt imposibil de cunoscut în sec. alc tuit ini ial dintr-undelta i semnul pentru gi. aproape identic. i multe altele. Nu exist în pl ci nici o informa ie ie it la iveal în sec. pe care le vom prezenta în detaliu în lucrarea noastr . pe un ciob de ceramic pictat : Detaliu placa 128 Ceramic pictat de la Sarmizegethusa Cine este autorul? . nu are temei. deosebirile dintre column i pl ci sunt mult mai mari decât asem n rile. descoperit nu de mult vreme la Sarmizegetusa.

înving tor? Din pl ci rezult c acest neam se închina la o mul ime de zei. democrat. nu este cu nimic mai spectaculoas decât cea "oficial ". Acesta trebuie s fi avut o cultur lingvistic i istoric uria . Deci scopul nu a fost acela de a inventa o istorie a dacilor. nu au f cut efortul s citeasc ce a scris Hasdeu. Densusianu. istoria din pl ci se opre te la Domi ian. cu siguran nobile sau chiar divine). nu mai existau nici resurse. bani. nici timp. dar pe nedrept dup p rerea noastr . ci doar exclusiv de nobili i preo i). Cei care au adus acuza ii pe nedrept. În plus. acesta a fost anonim. lucru confirmat ulterior de unele descoperiri arheologice. Motivul? Hasdeu ar mai fi f cut ni te falsuri (cf. comati. c la curtea regilor daci era cunoscut scrisul. dedus din pl ci (în m sura în care se poate deduce în momentul de fa ). o doz de nebunie. o inteligen ie it din comun. Ce ar fi putut s demonstreze falsificatorul. era B. iar Traian sau personajele din anturajul nu sunt niciodat pomenite (lucru firesc din perspectiva unui corpus autentic. ba mai mult. Concluzia: dac a existat un falsificator.Nici unul dintre sus in torii falsului nu l-a putut identifica pe prezumtivul falsificator. cu siguran . ca s se conving c nici una din ideile lui nu se reg se te în aceste pl ci. Singurul care putea fi învinuit. Singura motiva ie care mai r mâne este limba. colaboratori i. C ge ii i dacii erau un neam superior. Care era scopul? Cu ce scop au fost f cute aceste piese? Ce a vrut s demonstreze presupusul falsificator? C dacii tiau s scrie? Pentru asta nu era nevoie de 200 de piese. fabulos. cum nimeni nu avea la vremea aceea. O acuza ie atât de grav la adresa unuia dintre cei mai mari savan i pe care i-a avut vreodat România necesit o argumentare foarte serioas . c femeia avea un statut inferior (nici o reprezentare feminin sigur . monoteist. c istoria lor. Nu puteau fi suspecta i savan ii one ti ai vremii de o asemenea cacialma. timp. A mai fost invocat N. cunoscut din izvoare: nu afl m c Burebista l-ar fi învins pe Caesar sau Decebal pe Traian. c avea în frunte o oligarhie militar . se tia din izvoarele istoriografice. neglijabil (nici o reprezentare de oameni simpli.P. Al i suspec i capabili s fi f cut a a ceva nu exist . nici motiva ie pentru astfel de însemn ri). c omul de rând avea un statul sigur inferior. la vremea aceea? C limba dac se trage din slav ? C latina se trage din dac ? Ori c . PANAITESCU 1932). care anun a sfâr itul independen ei dacilor. doar unele figuri imberbe posibil feminine. Hasdeu. dac ne gândim c într-o vreme de crâncen r zboi. care nu avea nici pe departe cuno tin e atât de vaste încât s poat inventa o limb .

i. existente i în albanez sau în alte limbi balcanice. româna are cel pu in dou substraturi: unul dacic. Nu pot fi identificate elementele tradi ionale tracice. i nici cu vreo alt limb care s fi servit falsificatorului de motiv propagandistic într-un fel sau altul. în lexic. 133. Din perpectiva unui fals. la nr. dar este sigur c nu poseda bagajul lingvistic necesar pentru a crea o limb (cu atât mai mult una neindo-european ). poate mai multe. i unul tracic. în ciuda p rerii generale perpetuate înc din antichitate. nici cu slava. excep ie f când. Efortul de munc ar fi fost uria . Nu exist asem n ri evidente cu nici una din ramurile indo-europene. c traca i daca sunt dou limbi diferite. prin urmare. cel mai adesea. neindoeuropean. Este o limb neindo-european . aceast limb nu seam n manifest nici cu româna. De ce a a de multe? Orice ar fi vrut s demonstreze. u or de procurat i de prelucrat. cu elemente italice destul de numeroase. etimologie controversat .daca este strâns înrudit cu limbile celtice ori germanice? Sau c româna se trage direct din dac . deoarece presupunea o coordonare strict a unui material imens. nici cu latina. i cu totul inutil în cazul unui fals. lucru care ne oblig s admitem. indo-european. Din punctul nostru de vedere. Cu ce mijloace? De i s-a argumentat c plumbul este un material ieftin. Limba din t bli e are o structur morfologic evident neindo-european i un lexic par ial indoeuropean. singurul care poate fi invocat este N. totu i problema mijloacelor pe care trebuia s le posede . în anii '40. prezumtivul falsificator nu a reu it s demonstreze nimic din toate astea. Dan Romalo a p strat numerotarea pieselor a a cum le-a fotografiat. cu un num r de împrumuturi din greac i cu unele elemente române ti pentru care nu s-a gândit pân acum solu ia substratului. cu lacune. cu o influen indoeuropean destul de puternic în lexic. care în român au. falsificatorului i-ar fi ajuns 10-20 de piese. dar uneori i etimologie latin ori slav . Dar arhiva a num rat probabil în jur de 200 de pl ci. par ial neindo-european. Densusianu cu pelasgii s i. Exist cuvinte cu aspect românesc. Dar piesele sunt mai vechi cu jum tate de secol i nu putem ti câte au disp rut în acest interval. Fotografiile care au supravie uit ajung. în afara geniului presupusului falsificator. aceast abordare a substratului nu demonstraz nimic. Din aceast perpectiv . f r o prea mare contribu ie latin ? Ei bine. ramura italic .

religie. portrete. de timp i de enorm de multe cuno tin e din lingvistic . peste toate acestea. Este vorba de ani de munc . c ci nu poate fi vorba de un singur om care s fi conceput i apoi s fi pus în practic toat f c tura. cu litere. care au l sat urme. apoi de "punere în pagin ". de coordonare a tuturor informa iilor. Este vorba de coordonarea unei echipe. ci i de câteva sute de tan e cu reprezent ri de solda i. a cuielor i a celorlaltor instrumente de prindere. imagini. i nici dup moartea sa. Este vorba de efortul de realizare a mijloacelor de prindere sau fixare a pieselor. c ci nimeni nu a aflat nimic despre aceast uria întreprindere. de bani. Este vorba de munca de strângere de informa ii. de transpunere a acestora în matri e i ulterior în plumb. nici în timpul vie ii autorului. Este vorba nu doar de jum tate de ton de plumb. i. istorie. i de circa dou sute de matri e (nu tim din ce material). Este veridic un asemenea scenariu? . de fixarea lor efectiv (unde? pe pere ii înc perii în care lucra falsificatorul?) i apoi de scoaterea piroanelor. geografie. de la dreapta la stânga. destul de mult vreme. arhitectur i art antic . simboluri. de creare a limbii. decoruri.falsificatorul este foarte serioas . apoi a "pove tilor" din t bli e. de o discre ie absolut . imprimate în negativ. cet i.

partizanii falsului sus in c planul reprezentat acolo este banal.Urme de prindere pe mai multe pl ci de dimensiuni mici i medii De ce nu a încercat s le valorifice? i admi ând c a existat un astfel de om. f r nici o inten ie de valorificare. f r nici un scop.l rgirea incintei în vremea lui Decebal (placa 084). au avut loc multe transform ri. Dup p rerea noastr .micul i marele templu de calcar . d râm ri de ziduri i recl diri) i c nimeni nu avea cum s -l cunoasc cu atâtea decenii înainte de a se începe primele s p turi sistematice. S posezi asemenea cuno tin e uluitoare i s le transpui în plumb. nu este un scenariu plauzibil pentru un om normal. de-a lungul unei vie i. i nimeni nu i-a acordat nici cea mai mic aten ie. descoperit recent. pe care le-am prezentat în capitolul despre iconografie: zidul dacic de sud. în co uri de r chit . c arat ca orice plan de cetate medieval . A trecut mai mult de un secol. dinspre Sarge ia etc. 021. coerent i genial ? De unde a tiut autorul cum arat planul cet ii Sarmizegetusa? Pu i în fa a pl cii nr. Totu i. Presupunearea dlui Olteanu c pentru falsificator toat aceast oper a constituit un simplu hobby. f r s încerce s . o lucrare atât de uria . de unul singur. . i mai ales în timpul acestuia din urm . exist o serie de detalii imposibil de b nuit la vremea presupusului falsificator. dar de la Burebista la Decebal. ne oblig s accept m c autorul în cauz era complet nebun. care s fi avut la dispozi ie toate mijloacele i cuno tin ele necesare. orice arheolog cu bun sim trebuie s admit c planul cet ii este foarte fidel (în ciuda faptului c sunt reprezentate ase por i. incinta sacr dincolo de poarta de est. f r s lase nici o noti . de ce nu a depus nici un efort pentru a le valorifica? A creat arhiva i a abandonat-o într-un subsol. prin închiderea incintei sacre i construirea unei noi cl diri dincolo de zidul de est i stabilirea intr rii principale prin incinta sacr .i pun în practic presupusul plan. Dar cum ar fi putut un bolnav psihic s conceap . nici o semnalare. drumul acoperit care duce de la poarta de vest la cea de est. Acest lucru este cu totul împotriva logicii falsului. cu cele dou temple existente în vremea lui Burebista .

identic în silabarul cipriot i în unele cuvinte din pl cile de plumb. Aici (placa nr. i cu atât mai pu in a unui mare templu tetrastil. cu valoarea silabic te. la vremea la care se presupune c au fost f cute falsurile. care ocup latura de vest. semnul nu are valoare strict silabic . fiind urmat de vocala a. Un exemplu limpede îl constituie semnul pentru silaba sa. deasupra portretului lui Burebista. care ajunge în stânga frontonului. În cuvântul de mai jos. în aceea i plac . contemporan cu Burebista. numele cunoscutului râu pomenit de Dio Cassius (LXVIII. dup cel de-al doilea r zboi mondial. De fapt. plasat în dreapta c ii sacre..Cum se explic reprezentarea marelui templu de calcar din vremea lui Burebista. unde se afl de fapt cel de-al doilea nivel al templului. nimeni nu b nuia existen a unei incinte sacre în acel loc. reg sim acest semn în numele lui Zamolxe. cu intrarea pe stânga printr-o galerie acoperit . Tot cu valoarea simpl . Cel de-al aselea semn din numele râului Sarge ia se g se te de asemenea în silabarul cipriot. unde valoarea sa este dincolo de orice dubiu. 008). care corespunde în detaliu reconstituirii f cute de arheologul care a dezvelit acest templu spre sfâr itul anilor '50 (CRI AN 1986: 176 i urm. este grandiosul templu prezentat în placa 052. având în stânga sa un mic templu cu trei rânduri de coloane. în cele mai mici detalii? Poate chiar mai uimitor decât planul cet ii. 008) . se poate recunoa te cuvântul Sargeta ori Sargetia. a unei siflante.. de unde urc pân la o platform ce reprezint o întoarcere de scar . Sarget(i)a (placa nr. o scar acoperit pe latura de sud.). nu cu Decebal. cu valorile pe care le-am aflat doar dup descifrarea acestuia. nu în alt parte. Am prezentat aceste detalii în capitolul despre iconografie: patru rânduri de plinte. 14). care avea dou nivele. De unde a tiut valorile unor semne din silabarele descifrate multe decenii mai târziu? La fel de inexplicabil este i utilizarea unor semne din silabarul cipriot. un turn pe latura de est.

jud. cel dintâi perpetuat în stema Moldovei) i trei cuvinte dacice (TAPO PANTELO DABO) cu termina ia o. Toate aceste piese mici au fost considerate falsuri. acesta constituie un subiect aparte. aflate în colec ia N. piesele 131. sus ine dr. Constantinescu. azi la Muzeul de Istorie a Ora ului Bucure ti. la acestea adaug. nu doar în latin sau greac . înc nu se poate da un verdict final în absen a unor date comparative. atunci falsificatorul trebuie s fi avut la dispozi ie toate aceste piese. piesa 112. Dac piesa este autentic .Cum a putut avea la dispozi ie falsificatorul toate piesele mici. Dac pl cile sunt falsuri. Aceast unic pies ar trebui s constituie obiectul unui studiu foarte serios. exist o serie de piese mici. aflat în posesia M n stirii Sinaia. Totu i. aflate acum în colec ii private sau muzee. iar falsificatorul nu a f cut decât s se inspire din acest unicat. considerat autentic de c tre cel care a publicato. aflate la Muzeul de Istorie din Foc ani (BOBI 1999). greu de imitat de un falsificator. Constantinescu. iar pe revers emblema statului s u (capul de bovideu i arpele. piesa 113. dar modern de c tre dr. donat lui Dan Romalo (pe care am numit-o "medalionul Romalo"). care a analizat-o. care prezint imagini similare cu cele de pe pl ci? În afara pl cilor de plumb. plumb. Avem un precedent i certitudinea c dacii scriau i în limba lor. vom spune noi. staniu i argint) fier i nichel. B. analizat de c tre dr. cu dou excep ii: piesa 112. piesa 135. Avem pe avers portretul lui Burebista (identificat dup ini iala b) i câteva semne din alfabetul C (preclasic). Este i acesta un pas înainte. a c rui compozi ie chimic pledeaz în favoarea autenticit ii piesei. fapt care trimite spre z c mintele de fier-nichel din sudul Uralilor i spre metalurgia scitic . vor spune adep ii falsului. Constantinescu i piesa 135. B. Aceste piese prezint imagini i/sau texte asem n toare cu cele de pe pl ci. din colec ia Ion Lucian Murnu. Iat o scurt inventariere: piesa 110. comuna N ne ti. Piesa con ine (pe lâng cupru. continuând numerotarea lui Romalo. . identificate de c tre Dan Romalo în diverse colec ii private sau muzee. zinc. Vrancea (URSULESCU 2001) i piesele 136. Dr. Cum se explic compozi ia chimic a piesei 112 (medalionul Romalo)? O situa ie aparte o prezint medalionul Romalo. Bogdan Constantinescu sus ine c este vorba de o metalurgie primitiv . din colec ia Severeanu. Pulopol. 132 i 133. 137 i 138 de provenien obscur . aflat în colec ia colii din C lienii Vechi.

i chiar o limb Adelic . într-o limb necunoscut . poate chiar morfologice ² a a încât aproape nu exist un singur cuvânt care s aib o form unic în toate pl cile. în afar de acestea. varia ie i condi ionare contextual etc. creat de un alchimist. nestandardizat . dup mai mult de un secol de încerc ri. care acoper peste 240 de pagini. Limba t bli elor de plumb nu are nici pe departe aspectul unei limbi artificiale. precum Interlingua.R. E drept. se . 19 ridic probleme foarte dificile. Ceea ce ne lipse te sunt speciali tii care s aib competen a i curajul de a aduce argumente. îns cheia pare imposibil de g sit. Un caz similar este cel al Codexului Rochonczi. Un loc aparte în peisajul limbilor construite îl ocup experimentele diacronice de genul: cum ar fi ar tat poloneza dac ar fi fost limb romanic (experimentul Wenedyk). în viziunea lui D. Essential World English. la editura Alcor. cel al cet ii Genucla la fel (a se consulta dic ionarul întocmit de dl Romalo). imaginat ca descendent a Proto-IndoEuropenei de c tre S. Numele lui Burebista e scris în vreo 20 de feluri. sau cum ar fi evoluat gotica (limba Gotish. ipoteza invent rii unei limbi dacice coerente în sec. XVI. dar manuscrisul este datat cu destul precizie în sec. Din aceast perspectiv . o coordonare foarte precis . nici împotriva autenticit ii acestui codex. inventate cu scopul de a le da drept reale. Textul. Construirea unei limbi presupune cuno tin e temeinice în domeniul lingvistic. Remarcabil este faptul c limba "voinych" nu prezint varia ie care s demonstreze o limb natural . De la limba Quenya.În c utarea unui falsificator Secolul 20 a fost secolul limbilor construite (numite în englez conlangs). a r mas nedescifrat pân ast zi. respectarea unor reguli de frecven . au luat avânt i a a-numitele Åeurocloneµ. care diferen iaz limba dacilor de cea a ge ilor. în vremea lui Decebal altele etc. ci una plin de enorm de multe variante ² grafice. la cea a klingonienilor din ÅStar Trekµ.R. numele romanilor este Åstâlcitµ de asemenea în nenum rate feluri. Tolkien în ÅSt pânul Inelelorµ. nu se cunosc cazuri moderne de limbi Åfalsificateµ. Basic English. Dar. cu miniaturi ce trimit spre Evul Mediu românesc. Maclagan. mai ales c toate aceste variante sunt distribuite cu o anumit logic . Perrotin). celebru în lumea criptografilor.)? Exist chiar unele tr s turi Ådialectaleµ. i a fost scris undeva în Italia.A. Cum putea un falsificator s imagineze atât de mult varia ie.E. Limba acestui manuscris putea fi o limb artificial . Ca i în cazul pl cilor de plumb. nu întâmpl tor (în vremea lui Burebista circul unele forme. descendent imaginar a grupului indoeuropean centum. fonetice. scris într-un cod necunoscut. cum ar fi ar tat indo-europeana dac legile lui Grimm n-ar fi existat. nu exist o argumenta ie serioas nici în favoarea. limbile fic ionale au devenit o adev rat mod . A fost creat o limb Hatti. este cel al limbii manuscrisului Voinych. Primul lucru care se poate spune despre aceast limb este c nu pare a fi o limb standardizat . una din zecile de limbi inventate de J. constituie un început. inventat de Marc Okrand. considerat cea mai frumoas limb construit . Singurul caz serios cunoscut. Glossa ori Esperanto i limbile interna ionale bazate pe englez ² New English. îns publicarea lui în anul 2003. În ce prive te condi ionarea contextual .

morfologice i sintactice atribuite substratului prin compara ie cu alte limbi balcanice. a genului gramatical.poate observa cu u urin c anumite cuvinte apar doar în anumite contexte. consecven în adapt ri etc. Acad. structura silabic deschis sau închis . a a cum anumite semne apar doar în anumite combina ii ² înc un semn c limba nu a fost generat la întâmplare. Cine putea fi autorul? Pentru epoca respectiv se pot vehicula câteva nume de lingvi ti: B. nici imagina ia. mai multe împrumuturi grece ti în t bli ele getice. Hasdeu este singurul care poate fi suspectat. Ultimii doi nu aveau îns nici capacitatea. Densusianu. Al. Încercând s ne imagin m procesul de creare a limbii din pl ci. dar probabil i altele) i adaptarea lor la sistemul fonologic al limbii create i la posibilit ile de redare grafic ale tipurilor de scriere folosite. condi ion ri fonetice contextuale. trebuie s admitem urm toarele etape: Pasul 1: utilizarea ca baz de plecare a cuno tin elor existente la vremea respectiv cu privire la substratul dacic: cuvinte dacice atestate. precum i gradul de romanizare etc.. a mai multor numere. tr s turi fonologice.. i ad ugarea unui num r de împrumuturi din limbi de prestigiu (latin i greac în acest caz. pentru a ilustra impactul dintre aceast limb i limba latin . topic SVO sau de alt tip. Pasul 7: crearea variantelor i a tr s turilor diatopice i diacronice: forme diferite în Dobrogea fa de Sarmizegetusa. absen a/prezen a ergativit ii. Al. Hasdeu. înrudit mai mult cu anumite limbi decât cu altele din aceea i presupus familie (pentru a demonstra un anumit lucru. Pasul 2: încadrarea genealogic a limbii: indo-european sau nu. nici posibilit ile pe care le avea Hasdeu. favorizarea postpunerii sau a antepunerii.P. Pasul 3: încadrarea tipologic : limb izolant . coordonarea variantelor i corelarea textelor cu tipurile de scriere i cu ilustra ia. Philippide. Pasul 8: crearea textelor. Cine a putut face toate acestea. c ci un fals f r scop este absurd). a aspectului verbal sau a altor categorii etc. Pasul 5: crearea unui vocabular de cca 200 de cuvinte cu mici familii (estimare doar pe baza pl cilor p strate) în func ie de apartenen a genealogic aleas i de gradul de transmitere în român . care ar fi vrut s -i demonstreze lui . Ov. Hasdeu. i mai multe latine ti în cele dacice.P.. cuvinte atribuite substratului prin compara ie cu albaneza sau cu alte limbi. Pasul 6: crearea unei morfologii minimale i a unei sintaxe consecvente. coeficientul de înrudire cu limba român . Vulpe a sus inut o vreme c autorul ar fi fost B. Pasul 4: crearea unui sistem fonologic bine definit: absen a/prezen a distinc iei de cantitate sau/ i de apertur . prezen a anumitor cuvinte sau forme doar în anumite zone sau epoci etc. aglutinant sau flexionar . îns nimic din activitatea i din concep iile lui nu se reg se te în pl ci. a fost cu adev rat cel mai mare geniu lingvistic al României din toate timpurile.

. Pentru Hasdeu limba dacilor era indo-european . Nici m car un rând din scrierile lui Hasdeu cu privire la substrat nu ne îndrept e te s îl consider m pe el creatorul limbii t bli elor. Dar lucrul cel mai grav îl constituie absen a din acest corpus a oric rei idei hasdeene cu privire la limba dacilor. dar care nu are nici o leg tur cu scrierile de pe pl ci. i nici una din caracteristicile atribuite de Hasdeu substratului nu se reg se te în aceast limb (de pild confuzia genitiv-dativ sau postpunerea articolului). convins fiind de înrudirea cu toate acestea. Alfabetul secuilor. Nici în privin a vocabularului nu avem repere care s ne trimit la Hasdeu: dintre numeroasele cuvinte atribuite de el limbii dacilor. dar e greu de imaginat c a renun at la marele s u . considerat de Hasdeu descendent din alfabetul dacilor În plus. de tip satem. doar dou sau trei pot fi reg site în aceste inscrip ii. celtice etc. vechea pers . limbile baltice. înrudit îndeaproape cu limbile baltice. i a comparat adesea r m i ele substratului cu sanscrita. Îns Hasdeu credea în existen a unui alfabet propriu dacilor. de i cu un vocabular par ial indo-european. slave. i nici acelea cu certitudine. Limba din t bli e este în mod evident neindoeuropean ca structur . El nu i-a imaginat nici o clip c limba dac este o limb neindo-european .Grigore Tocilescu existen a scrierii la daci. Hasdeu a muncit enorm la Etymologicum Magnum Romaniae i este greu de crezut c în paralel ar fi avut timp i energie s pl smuiasc sutele de pl ci. Singura perioad în care ar fi avut timpul necesar ar fi fost dup moartea fiicei sale Iulia. continuat de secuii din Transilvania.

dar tiin f r adev r nu se poate. Istrati. i decât V. În plus. i vorbea mereu de Dacia lui Traian. Avem convingerea c . Hasdeu i to i urma ii s i pentru partea de limb . Pentru Hasdeu. când regele Carol I a urcat pe tron. reprezentând mai mult decât o combina ie a celor doi savan i: a fost un spirit excep ional. i c . Între istorici. promovarea românismului. Hasdeu era un aprig ap r tor al latinit ii noastre. el a fost cu siguran anonim. a fost aceea de .proiect la care a muncit jum tate din via i a adunat milioane de fi e în favoarea unui fals pe care nu-l va valorifica niciodat . c adev r f r tiin exist . doar un lingvist genial putea face a a ceva. atâta vreme cât nici o persoan competent nu se implic în sus inerea cu argumente a ipotezei falsului. Este plauzibil acest scenariu? Scurt concluzie Trebuie s recunoa tem c .lucru foarte grav . în cea publicistic în special. Aspectul neindoeuropean al limbii din t bli e se potrive te cu ideile sale despre o limb pelasgic . nu a idilizat trecutul dacic i nu l-a utilizat în scopuri propagandistice. era foarte s rac. Pozi ia dlui Romalo. nu de cea a lui Burebista sau a lui Decebal. cultivarea i conservarea individualit ii. care a studiat limba din pl ci. C. prin grija ministrului educa iei de atunci. în vasta sa oper . vizionar. A existat cu adev rat acest personaj? Dac a existat. Hasdeu sus inea c este amenin at latinitatea neamului) sau exacerbarea substratului (niciodat . Pârvan i to i succesorii s i pentru partea de istorie. în nici o scriere de-a lui. îns . Densusianu. I.el nu poseda cuno tin e de lingvistic atât de avansate încât s poat crea o astfel de limb . în momentul de fa nici m car nu exist o disput cu privire la autenticitatea pieselor. în realitate. dacismul înseamn întoarcere la izvoare. i nicidecum renegarea latinit ii (din contr . în momentul public rii c r ii. chiar Dacia Preistoric a fost publicat abia dup moartea sa. i cu mult mai preg tit i mai genial decât B. "un Leonardo da Vinci". El a înfiin at ziarul Traian i revista Columna lui Traian. El afirm foarte frecvent. nici un lingvist competent. singurul suspectat este N.P. nu ar putea admite c falsificatorul putea crea aceste piese f r cuno tin e lingvistice foarte avansate. mai presus de orice. a a cum a f cut cu Dacia lui Traian). omul de tiin trebuie s fie onest i obiectiv.

i de îndat ce ne vor fi prezentate argumente incontestabile în favoarea falsului. din dou motive: 1. în pl ci exist elemente care nu puteau fi cunoscute la vremea presupusului fals i 2.înclinare spre autenticitate. Pozi ia noastr în acest moment este categoric în favoarea autenticit ii. . nimeni nu a furnizat pân în prezent nici un argument serios în favoarea falsului. suntem gata s ne schimb m aceast pozi ie de îndat ce se va r spunde la toate argumentele pro aduse de dl Romalo i de noi. dar cu men inerea unui semn de întrebare. Totu i.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->