Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA A IV-A

Anul 178 (XX) — Nr. 4361 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Joi, 21 octombrie 2010

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


Societatea Comercială privind radierea BRAZI - S.R.L., cod unic de înregistrare
BRAZI - S.R.L., Sinaia, județul Prahova 1331649, număr de ordine în registrul comerțului
J 29/1803/1991.
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI DIRECTORUL
J 29/1803/1991 Asupra cererii de față:
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 1331649 Prin cererea înregistrată sub nr. 81208 din
27.09.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul
ROMÂNIA comerțului a mențiunii cu privire la radierea BRAZI -
S.R.L.
MINISTERUL JUSTIȚIEI În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
OFICIUL NAȚIONAL Examinând înscrisurile menționate directorul,
AL REGISTRULUI COMERȚULUI constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI aprobată cu modificări și completări prin Legea
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL PRAHOVA nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, Legii
DOSAR NR. 81208/2010 nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările
REZOLUȚIA NR. 14779 DIN DATA DE 15.10.2010 ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.
Pronunțată în ședința din data de 15.10.2010 Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
Director conform O.U.G. Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
nr. 116/2009, aprobată dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
cu modificări și completări firmei BRAZI - S.R.L., cu datele de identificare mai sus
prin Legea nr. 84/2010, menționate.
prin Decizia D.G. nr. 20 Motivul radierii este lichidare.
din 14.01.2010 - Ilinca Simionescu Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
Referent în cadrul Oficial al României, Partea a IV-a.
Oficiului Registrului Executorie de drept.
Comerțului de pe lângă Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Prahova - Constantin Cristiana Tribunalul Prahova, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și
Pe rol soluționarea cererii de radiere formulată de următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări
Dumitrescu Laurențiu pentru BRAZI - S.R.L., cu sediul și completări prin Legea nr. 84/2010.
ales în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 11, prin care se Pronunțată în ședința din data de 15.10.2010.
solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii (1/1.838.408)
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4361/21.X.2010

Societatea Comercială nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările


EXTILUX - S.R.L., Ploiești, județul Prahova ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.

Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:


NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
J 29/824/1999
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 12370910 firmei EXTILUX - S.R.L., cu datele de identificare mai sus
menționate.
ROMÂNIA Motivul radierii este lichidare.
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
MINISTERUL JUSTIȚIEI
Oficial al României, Partea a IV-a.
OFICIUL NAȚIONAL
Executorie de drept.
AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Prahova, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL PRAHOVA și completări prin Legea nr. 84/2010.
Pronunțată în ședința din data de 15.10.2010.
DOSAR NR. 84318/2010 (2/1.838.409)
REZOLUȚIA NR. 14796 DIN DATA DE 15.10.2010
Societatea Comercială
Pronunțată în ședința din data de 15.10.2010 ACTIVE REAL ESTATE - S.R.L.
Director conform O.U.G. Ploiești, județul Prahova
nr. 116/2009, aprobată
cu modificări și completări NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
prin Legea nr. 84/2010, J 29/203/2007
prin Decizia D.G. nr. 20
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 20768357
din 14.01.2010 - Ilinca Simionescu
Referent în cadrul ROMÂNIA
Oficiului Registrului
Comerțului de pe lângă MINISTERUL JUSTIȚIEI
Tribunalul Prahova - Constantin Cristiana
OFICIUL NAȚIONAL
Pe rol soluționarea cererii de radiere formulată de AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Ursulescu Constantin pentru EXTILUX - S.R.L., cu sediul
ales în Ploiești, Aleea Iezerului nr. 9, bl. 151, sc. D, ap. OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
29, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL PRAHOVA
a mențiunii privind radierea EXTILUX - S.R.L., cod unic
DOSAR NR. 84360/2010
de înregistrare 12370910, număr de ordine în registrul
comerțului J 29/824/1999. REZOLUȚIA NR. 14792 DIN DATA DE 15.10.2010
DIRECTORUL Pronunțată în ședința din data de 15.10.2010
Asupra cererii de față: Director conform O.U.G.
Prin cererea înregistrată sub nr. 84318 din nr. 116/2009, aprobată
13.10.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul cu modificări și completări
comerțului a mențiunii cu privire la radierea EXTILUX - prin Legea nr. 84/2010,
S.R.L. prin Decizia D.G. nr. 20
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile din 14.01.2010 - Ilinca Simionescu
menționate în opisul inclus în cererea de radiere. Referent în cadrul
Examinând înscrisurile menționate directorul, Oficiului Registrului
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în Comerțului de pe lângă
Tribunalul Prahova - Constantin Cristiana
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări și completări prin Legea Pe rol soluționarea cererii de radiere formulată de
nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, ACTIVE REAL ESTATE - S.R.L., cu sediul ales în
cu modificările și completările ulterioare, Legii Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 41, bl. 45 F3, et. 8, prin
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4361/21.X.2010 3

care se solicită înscrierea în registrul comerțului a Ploiești, str. Traian Vuia nr. 2, județul Prahova, CUI
mențiunii privind radierea ACTIVE REAL ESTATE - 17200682, am hotărât dizolvarea și lichidarea simultană
S.R.L., cod unic de înregistrare 20768357, număr de a societății în temeiul art. 235 și art. 227 alineatul 1, litera
ordine în registrul comerțului J 29/203/2007. d din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
republicată cu modificările și completările ulterioare.
DIRECTORUL
Declar că societatea nu are active și pasive și nici
Asupra cererii de față: datorii către bănci furnizori sau terțe persoane, iar după
Prin cererea înregistrată sub nr. 84360 din efectuarea lichidării, societatea urmează să se radieze.
13.10.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul Tehnoredactată și întocmită de parte pe o pagină,
comerțului a mențiunii cu privire la radierea ACTIVE prezentată în patru exemplare azi, 7.09.2010.
REAL ESTATE - S.R.L. (4/1.838.411)
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
menționate în opisul inclus în cererea de radiere. Societatea Comercială
Examinând înscrisurile menționate directorul, ALEX DESIGN - S.R.L., Ploiești
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în județul Prahova
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări și completări prin Legea HOTĂRÂREA NR. 1/6.10.2010
nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,
a adunării generale a asociaților
cu modificările și completările ulterioare, Legii
nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările Asociații: Alexandru Radu Costin, cetățean român,
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere. domiciliat în loc. Ploiești, str. Pictor Theodor Aman nr. 3,
județul Prahova, legitimat cu C.I. seria PH nr. 529655,
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune: CNP 1730312293150, eliberată la data de 21.02.2005 de
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și către Pol. mun. Ploiești, în calitate de asociat unic al S.C.
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii ALEX DESIGN - S.R.L., cu sediul social în Ploiești, str.
firmei ACTIVE REAL ESTATE - S.R.L., cu datele de Mihai Bravu nr. 159, bl. 2, ap. 15, județul Prahova, înreg.
identificare mai sus menționate. la Reg. Com. sub nr. J 29/338/1994, CIF RO 5242226,
Motivul radierii este lichidare. am hotărât următoarele:
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul 1. Majorarea capitalului social, prin cooptarea ca
Oficial al României, Partea a IV-a. asociat a dlui Dogaru Dragoș Ioan, cetățean român,
Executorie de drept. născut la data de 24.08.1980 în loc. Brașov, domiciliat în
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la loc. Ploiești, str. Milcov nr. 10, bl. 7, sc. B, ap. 18, jud.
Tribunalul Prahova, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și Prahova, legitimat cu C.I. seria PH nr. 288080, eliberată
de Pol. mun. Ploiești la data de 4.02.2002, CNP
următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări
1800824080133, care aduce un aport la capitalul social
și completări prin Legea nr. 84/2010.
50 lei (cincizeci lei).
Pronunțată în ședința din data de 15.10.2010.
2. Ca urmare a acestor modificări, capitalul social total
(3/1.838.410)
este de 250 lei, împărțit în 25 părți sociale a 10 lei fiecare
și aparține asociaților, astfel: 1. Alexandru Radu Costin
Societatea Comercială
200 lei, 20 părți sociale; 2. Dogaru Dragoș Ioan 50 lei, 5
ELSAS - FORT - S.R.L., Ploiești
părți sociale.
județul Prahova
3. Participarea la beneficii și pierderi este: Alexandru
HOTĂRÂREA NR. 1 Radu Costin 80 % și Dogaru Dragoș Ioan 20 %.
(5/1.838.412)
din 7.09.2010
Subsemnații Marinescu Răzvan, domiciliat în Ploiești, Societatea Comercială
str. Gh. Doja nr. 21, bl. 35, ap. 20, identificat cu C.I. seria ALEX DESIGN - S.R.L., Ploiești
PH nr. 789571/2008, eliberată de Pol. Ploiești, CNP județul Prahova
1710117293150 și Marinescu Ana Maris, domiciliată în
Italia, Milano Via Gerli nr. 7, Cusago, identificată cu PA NOTIFICARE
nr. 06032865, eliberat de aut. române la data de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
3.06.2002, CNP 2730710293161, în calitate de asociați Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
la S.C. ELSAS FORT - S.R.L., înmatriculată la Oficiul alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
registrului comerțului cu nr. J 29/243/2005, cu sediul în modificările și completările ulterioare, depunerea textului
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4361/21.X.2010

actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale Prahova, identificat prin carte de identitate seria PH nr.
ALEX DESIGN - S.R.L., cu sediul în municipiul Ploiești, 914895, eliberată de SPCLEP Sinaia la data de
str. Mihai Bravu nr. 159, bl. 2, ap. 15, județul Prahova, 27.04.2010, cod numeric personal 168022296187;
înregistrată sub nr. J 29/338/1994, cod unic de 3. Sărățeanu Cristache, cetățean român, născut la
înregistrare 5242226, care a fost înregistrat sub nr. 83601 data de 14.01.1944 în satul Tăbărași, comuna Gălbinași,
din 8.10.2010. județul Buzău, cu domiciliul în orașul Sinaia, str. Avram
(6/1.838.413) Iancu nr. 49, etaj 2, apartament 8, județul Prahova,
identificat prin carte de identitate seria PH nr. 389055,
Societatea Comercială eliberată de Poliția orașului Sinaia la data de 4.06.2003,
IPROELM - S.A., Câmpina, județul Prahova cod numeric personal 1440114296188;
4. Savin Rodica, cetățean român, născută la data de
HOTĂRÂREA NR. 1/27.09.2010 7.06.1955 în orașul Comarnic, județul Prahova, cu
domiciliul în orașul Bușteni, strada Eroul Moldoveanu nr.
a adunării generale extraordinare 4, bloc 36, scara A, apartament 12, județul Prahova,
a acționarilor S.C. IPROELM - S.A. identificată prin carte de identitate seria PH nr. 759369,
Adunarea generală extraordinară a acționarilor eliberată de SPCLEP Bușteni la data de 15.05.2008, cod
S.C. IPROELM - S.A., cu sediul în Câmpina, str. A. I. Cuza numeric personal 2550607290758,
nr. 75, jud. Prahova, identificată cu CUI 9944150, număr în calitate de asociați, în temeiul Legii nr. 31/1990 și al
de ordine în registrul comerțului J 29/1372/1997. prevederilor actului constitutiv, am hotărât următoarele:
Adunarea generală extraordinară a acționarilor Art. 1. Asociații S.C. BETON CONSTRUCT GRUP -
S.C. IPROELM - S.A. la prima convocare, cu un cvorum S.R.L., Bușteni, hotărăsc, cu unanimitate de voturi,
de 99,42 % din capitalul social conform art. 227 alin. (1), majorarea capitalului social al societății cu suma de
lit. (b), (d), art. 228 și art. 233 din Legea nr. 31/1990, 400.000 lei (patrusutemii), de la 15.000 lei la 415.000 lei,
republicată cu modificările și completările ulterioare, a din contul 455, conform notei contabile nr. 1/30.08.2010
adoptat următoarele hotărâri: și balanțelor contabile pe lunile iulie și august 2010,
1. Dizolvarea și lichidarea Societății Comerciale reprezentând împrumuturile acordate de aceștia
IPROELM - S.A., Câmpina. societății, la momentul constituirii, astfel:
2. Numește lichidator judiciar care se va ocupa de Sărăsan Vasile Marius - 100.000 lei;
lichidarea voluntară a Societății IPROELM - S.A., Sărățeanu Gheorghe - 100.000 lei;
Cabinetul de Insolvență - Constantin Valerica cu sediul în Sărățeanu Cristache - 100.000 lei
Câmpina, Str. Muscelului nr. 40, CUI 24636618. Savin Rodica - 100.000 lei.
Art. 2. pct. 5.1 și 5.2 ale articolului 5 din actul
(7/1.838.414)
constitutiv „Capitalul social” se modifică și vor avea
Societatea Comercială următorul cuprins:
BETON CONSTRUCT GRUP - S.R.L. 5.1. Capitalul social subscris este de 415.000,00 lei în
Bușteni, județul Prahova numerar și este vărsat integral. Capitalul social este
divizat în 41.500 părți sociale egale, în valoare nominală
HOTĂRÂREA NR. 3/30.08.2010 de 10 lei fiecare.
5.2. Aportul la capitalul social este, după cum
a adunării generale extraordinare a asociaților urmează:
S.C. BETON CONSTRUCT GRUP - S.R.L., Săsăran Vasile Marius 103.750,00 lei, 10.375 părți
înmatriculată sub nr. J 29/56/2007 în Reg. Com. sociale, 25.00 %;
de pe lângă Tribunalul Prahova, cod unic de Sărățeanu Gheorghe 103.750,00 lei, 10.375 părți
înregistrare 20416709, capital social 15.000,00 lei sociale, 25.00 %;
Subsemnații Sărățeanu Cristache 103.750,00 lei, 10.375 părți
1. Săsăran Vasile-Marius, cetățean român, născut la sociale, 25.00 %;
data de 25.05.1971 în municipiul Baia Mare, județul Savin Rodica 103.750,00 lei, 10.375 părți sociale,
Maramureș, cu domiciliul în municipiul Baia Mare, Str. 25.00 %.
Plugarilor nr. 9, județul Maramureș, identificat prin carte Aportul asociaților la capital nu este purtător de
de identitate seria MM nr. 499650, eliberată de Poliția dobândă.
Baia Mare la data de 26.05.2010, cod numeric personal Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri,
1710525240022; actualizarea actului constitutiv și îndeplinirea tuturor
2. Sărățeanu Gheorghe, cetățean român, născut la formalităților legale, se împuternicește administratorul
data de 22.02.1968 în orașul Sinaia, județul Prahova, cu societății Sărățeanu Gheorghe.
domiciliul în orașul Sinaia, Strada Muncii nr. 14, județul (8/1.838.415)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4361/21.X.2010 5

Societatea Comercială - Ciochir Viorel Petre, cetățean român, domiciliat în


BETON CONSTRUCT GRUP - S.R.L., Bușteni Ploiești, bd. București nr. 20, bl. 3C, ap. 129, județul
județul Prahova Prahova, posesor al B.I. seria B.C. nr. 637213 emis de
Poliția Ploiești la data de 24.01.1991, CNP deținând
NOTIFICARE 10 % din capitalul social;
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul - Matei Ion Cristian, cetățean român, domiciliat în
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, satul Găgeni nr. 277, Păulești, județul Prahova, legitimat
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu cu C.I. seria PH nr. 206698/2001, emisă de Poliția
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Ploiești, CNP 1611029293101, deținând 10 % din
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale capitalul social;
BETON CONSTRUCT GRUP - S.R.L., cu sediul în oraș - Apostolescu Vasile, cetățean român, domiciliat în
Bușteni, Str. Pescăriei nr. f.n., județul Prahova, Plopeni, Str. Leului nr. 6, bl. AC 12, sc. B, etaj 3, ap. 34,
înregistrată sub nr. J 29/56/2007, cod unic de înregistrare județul Prahova, posesor al C.I. seria PH nr. 089362,
20416709, care a fost înregistrat sub nr. 84251 din emisă de Poliția Plopeni la data de 1.04.1999, CNP
13.10.2010. 1550504295884, deținând 5 % din capitalul social;
(9/1.838.416) - Apostolescu Ion, cetățean român, domiciliat în
Ploiești, Bd. Republicii nr. 27, bl. 11A, ap. 9, județul
Societatea Comercială Prahova, posesorul B.I. seria GV nr. 990126/1997,
MEDIMFARM - S.A., Ploiești, județul Prahova emisă de Poliția Ploiești, CNP 1520810293101, deținând
5 % din capitalul social,
HOTĂRÂREA NR: 4353 reprezentând 100 % capitalul social, s-au întrunit în
data de 20.09.2010, la sediu, cu respectarea
a consiliului de administrație prevederilor legale și statutare referitoare la convocare și
al S.C. MEDIMFARM - S.A. au hotărât cu majoritate de 100 % capitalul
Consiliul de administrație al S.C. MEDIMFARM - S.A., social/unanimitate:
Ploiești, întrunit în ședința din data de 30.09.2010, având - majorarea capitalului social de la 150.000 lei la
în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, ale actului 3.050.000 lei din care în natură 45.849,26 lei;
constitutiv al societății, adoptă următoarea hotărâre: - majorarea capitalului social cu suma de 2.900.000
Art. 1. Se aprobă înregistrarea la O.N.R.C. Prahova a lei prin aportul acționarilor, sumă ce reprezintă profitul
contractului de vânzare-cumpărare fond de comerț nr. net nerepartizat pe anii 2005 - 684.913 lei, 2006 -
1468 bis/30.09.2010 de la S.C. HERMES PHARMA - 772.210 lei, 2007 - 1.389.351 lei, 2008 - 53.526 lei, după
S.A., respectiv cumpărarea fondurilor de comerț cum urmează:
farmacie, de la următoarele adrese:
- Galați, str. Nicolae Bălcescu nr. 10, județul Galați; Apostolescu Mircea 2.030.000 acțiuni x 1 leu;
- Oltenița, str. Bd. Tineretului nr. 105-115, județul Matei Ion Cristian 290.000 acțiuni x 1 leu;
Călărași, Complex Comercial Minimax. Ciochir Viorel Petre 290.000 acțiuni x 1 leu;
(10/1.838.417) Apostolescu Vasile 145.000 acțiuni x 1 leu;
Apostolescu Ion 145.000 acțiuni x 1 leu;
Societatea Comercială
Total 2.900.000 acțiuni x 1 leu.
PEGAMONT - S.A., Ploiești, județul Prahova
Ca urmare, participarea acționarilor la capitalul social
HOTĂRÂREA NR. 15 se va concretiza astfel:

din data de 20.09.2010 Apostolescu Mircea 2.135.000 acțiuni = 70 %;


a adunării generale extraordinare Matei Ion Cristian 305.000 acțiuni = 10 %;
a acționarilor S.C. PEGAMONT - S.A. Ciochir Viorel Petre 305.000 acțiuni = 10 %;
Acționarii societății S.C. PEGAMONT - S.A., cu sediul Apostolescu Vasile 152.500 acțiuni = 5 %
în Ploiești, strada Malu Roșu nr. 6, județul Prahova, nr. de Apostolescu Ion 152.500 acțiuni = 5 %
ordine în registrul comerțului J 29/650/1996, cod unic de Total 3.050.000 acțiuni = 100 %.
înregistrare 8405689
- Apostolescu Mircea, cetățean român, domiciliat în S-a hotărât ca aportul pentru majorarea capitalului
Ploiești, str. Malu Roșu nr. 6, județul Prahova, posesor al social în sumă de 2.900.000 lei să se realizeze din
C.I. seria PH nr. 276639, emisă de Poliția Ploiești la data dividendele nedistribuite până în prezent pentru care s-a
de 12.12.2001, CNP 1500413293096, deținând 70 % din calculat și virat la bugetul statului impozitul legal.
capitalul social; (11/1.838.418)
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4361/21.X.2010

Societatea Comercială Ca urmare a cesiunii intervenite societatea va


PEGAMONT - S.A., Ploiești, județul Prahova funcționa cu un singur asociat, Ispas Marius Viorel, iar
capitalul social al societății în sumă de 200 lei, divizat în
NOTIFICARE 20 de părți sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul va fi deținut în totalitate de aceasta.
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, Beneficiile și pierderile se suportă în totalitate de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu asociatul unic.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Societatea va fi administrată și reprezentată în relațiile
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale cu terții de asociatul unic Ispas Marius Viorel, cu drepturi
PEGAMONT - S.A., cu sediul în municipiul Ploiești, și puteri depline, pe perioadă nelimitată.
str. Malu Roșu nr. 6, județul Prahova, înregistrată sub Restul clauzelor prevăzute în actele de constituire ale
nr. J 29/650/1996, cod unic de înregistrare 8405689, care societății rămân neschimbate, prezenta hotărâre făcând
a fost înregistrat sub nr. 84385 din 13.10.2010. parte integrantă din acestea.
Redactată, dactilografiată și autentificată astăzi, 13
(12/1.838.419)
octombrie 2010, la Biroul notarial Equitas din Ploiești, în
Societatea Comercială 5 exemplare, din care patru s-au înmânat părților.
ISPAM ARHITECTURAL CONSULT - S.R.L. (13/1.838.420)
Bușteni, județul Prahova
Societatea Comercială
HOTĂRÂRE ABO MIX - S.A., Zalău, județul Sălaj

Subsemnata Ispas Mariana Mihaela (fostă Sârbu), PROIECT DE FUZIUNE PRIN ABSORBȚIE
născută la data de 15.08.1978 în or. Bușteni, jud.
Cap. I. Forma, denumirea și sediul societăților
Prahova, domiciliată în or. Sinaia, str. Badea Cârțan nr.
participante la fuziune
13-15, bl. 4, sc. A, et. 3, ap. 16, jud. Prahova, CNP
La procesul de fuziune participă:
2780815290752, identificată cu C.I. seria PH
S.C. ABO MIX - S.A., cu sediul în Zalău, Str. Fabricii
nr. 496007/2004, eliberată de Pol. Sinaia, în calitate de
nr. 10, jud. Sălaj, înmatriculată la Registrul Comerțului
asociat unic și administrator al S.C. ISPAM
sub nr. J 31/599/2008, având C.U.I. 646126, în calitate de
ARHITECTURAL CONSULT - S.R.L., cu sediul în
societate absorbantă. Consiliul de administrație are
Bușteni, str. Aluniș nr. 24, jud. Prahova, CUI 16345308,
următoarea componență: Simon György - președinte
înregistrată la registrul comerțului cu număr de ordine C.A., Salamon Zsolt - membru C.A. și Barbara Zoltán -
J 29/794/2004, am hotărât modificarea actului constitutiv membru C.A. Forma juridică este de societate pe acțiuni
al societății, după cum urmează: de tip deschis, acțiunile fiind tranzacționate la Bursa de
Eu, Ispas Mariana Mihaela, declar că mă retrag din Valori București - Piața RASDAQ. Societatea are un
societate, atât din calitate de asociat, cât și din cea de capital social subscris și vărsat integral de 3.923.662,07
administrator și cesionez cu titlu gratuit întreg aportul pe lei, împărțit în 1.111.519 acțiuni, cu o valoare nominală
care îl dețin la capitalul social al societății, în sumă de 200 3,53 lei fiecare.
lei, divizat în 20 de părți sociale, în valoare nominală de S.C. ABO FARM - S.A., cu sediul în Zalău, Str. Fabricii
10 lei, către domnul Ispas Marius Viorel, născut la data de nr. 10, jud. Sălaj, înmatriculată la Registrul Comerțului
26.12.1976 în or. Iernut, jud. Mureș, domiciliat în or. sub nr. J 31/608/2008, având C.U.I. 1122413, în calitate
Sinaia, str. Badea Cârțan nr. 13-15, bl. 4, sc. A, et. 3, ap. de societate absorbită. Consiliul de administrație are
16, jud. Prahova, CNP 1761226296189, identificat cu C.I. următoarea componență: Barbara Zoltán - președinte
seria PH nr. 316581/2002, eliberată de Pol. Sinaia. C.A., Simon György - membru C.A., Peter Arpad -
Eu, Ispas Marius Viorel, declar că primesc cesiunea membru C.A., Miklos Ervin - membru C.A., Salamon
cu titlu gratuit ce mi-a fost făcută de către doamna, Ispas Zsolt - membru C.A. Forma juridică este de societate pe
Mariana Mihaela. acțiuni de tip deschis, acțiunile fiind tranzacționate la
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4361/21.X.2010 7

Bursa de Valori București - Piața RASDAQ. Societatea către S.C. ABO MIX - S.A. - societate de tip deschis ale
are un capital social subscris și vărsat integral de cărei acțiuni se tranzacționează pe Piața RASDAQ,
5.869.425 lei, împărțit în 2.347.770 acțiuni, cu o valoare acțiunile vor fi în continuare tranzacționate pe bursă.
nominală 2,5 lei fiecare. Condițiile fuziunii
S.C. ABO TRADE - S.R.L., cu sediul în Zalău, Str. Fuziunea se va realiza în conformitate cu prevederile
Fabricii nr. 10, jud. Sălaj, înmatriculată la Registrul art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990 R privind
Comerțului sub nr. J 31/733/2008, având C.U.I. societățile comerciale și cu respectarea legislației pieței
22142588, în calitate de societate absorbită. de capital, astfel că S.C. ABO FARM - S.A., S.C. ABO
Administratorul unic al societății este dna Balint Judit TRADE - S.R.L. și S.C. CEREALE - S.R.L. vor fi dizolvate
Bernadette, iar forma juridică este de societate cu fără a intra în lichidare și vor transfera totalitatea
răspundere limitată. Societatea are un capital social patrimoniului lor către S.C. ABO MIX - S.A., în schimbul
subscris și vărsat integral de 2.569.290 lei, împărțit în repartizării către acționari, respectiv asociați de acțiuni la
256.929 părți sociale, cu o valoare nominală 10 lei societatea absorbantă.
fiecare. Acționarii, respectiv asociații fiecăreia dintre
S.C. CEREALE - S.R.L., cu sediul în Satu Mare, Str. societățile implicate în fuziune, au aprobat de principiu
Depozitelor nr. 31, jud. Satu Mare, înmatriculată la fuziunea prin absorbție a S.C. ABO FARM - S.A., S.C.
Registrul Comerțului sub nr. J 30/223/2000, având C.U.I. ABO TRADE - S.R.L. și S.C. CEREALE - S.R.L., în
13228923, în calitate de societate absorbită. calitate de societăți absorbite, de către S.C. ABO MIX -
Administratorii societății sunt dl Simon György și dl S.A., în calitate de societate absorbantă. Administratorii
Barbara Zoltán, iar forma juridică este de societate cu societăților, conform prevederilor legale și aprobării
răspundere limitată. Societatea are un capital social obținute din partea acționarilor, respectiv asociaților, au
subscris și vărsat integral de 1.307.000 lei, împărțit în întocmit prezentul proiect de fuziune.
13.070 părți sociale, cu o valoare nominală 100 lei Societatea absorbantă va păstra în continuare
fiecare. denumirea S.C. ABO MIX - S.A., sediul și forma de
Cap. II. Fundamentarea și condițiile fuziunii administrare vor rămâne neschimbate.
Fundamentarea fuziunii Agentul economic absorbant preia toate activitățile și
Propunerea de fuziune vine din dorința de a crea o funcțiile agenților economici absorbiți. De asemenea,
companie mai puternică, având în vedere condițiile toate contractele societăților absorbite se vor translata
actuale ale economiei de piață. Fuziunea este văzută ca spre agentul economic absorbant.
fiind cea mai bună soluție pentru societăți și acționarii lor, Societatea absorbantă S.C. ABO MIX - S.A. preia de
având în vedere și tendința actuală de globalizare. la S.C. ABO FARM - S.A. autoturismul marca Opel, cu
Administratorii celor patru societăți implicate în nr. BV26ABO, anul de fabricație 2003, nr. de omologare
procedura de fuziune prin absorbție au întocmit prezentul ACPE181C14I17E4, nr. de identificare W0L0TGF6935108107,
proiect de fuziune în baza situațiilor financiare din autospecializată marca Roman, cu nr. BV21ABO, anul de
31.05.2010, în conformitate cu prevederile Legii nr. fabricație 1990, nr. de omologare HARM12001119303,
31/1990, republicată cu modificările și completările nr. de identificare 89084, autoturism marca Dacia, cu nr.
ulterioare, și proiectul va fi supus controlului de legalitate BV03ABO, anul de fabricație 2002, nr. de omologare
prevăzut de lege, după care se va publica în Monitorul ABDA1U1111T09X5, nr. de identificare UU1R5231523058023,
Oficial al României, Partea a IV-a, potrivit legii. autospecializată marca ROMAN, cu nr. BV20ABO, anul
Cele menționate anterior converg la concluzia de fabricație 1996, nr. de omologare HDRM1H1111A9612,
oportunității acestei operațiuni care este de natură să nr. de identificare UU4270056T0002012, remorcă marca
asigure construcția unei societăți comerciale mai Kontex, cu nr. BV23ABO, anul de fabricație 2007, nr. de
eficiente din punct de vedere financiar, cu un omologare E145150013B9700, nr. de identificare
management mai dinamic, orientat spre viitor. TS9KT223C71155071, tractor marca Belarus, cu nr.
Ca urmare a absorbirii S.C. ABO FARM - S.A. ale CV12ABO, anul de fabricație 1996, nr. de omologare
cărei acțiuni se tranzacționează pe Piața RASDAQ, de T1BE191411J78T0, nr. de identificare 845891,
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4361/21.X.2010

autoutilitara marca Iveco, cu nr. BV11ABO, anul de de identificare R0CVD7G3310001, tractor rutier marca
fabricație 2007, nr. de omologare B1172W1F11B87R3, U.T.B., cu nr. BV07SNC, anul de fabricație 1983, nr. de
nr. de identificare ZCFA1MJ0202517517, remorcă marca omologare NOUT2N1111I9306, nr. de identificare
Kontex, cu nr. BV12ABO, anul de fabricație 2007, nr. de 65075236, remorcă marca Imaia Cluj, cu nr. CV08ABO,
omologare E145150012B9700, nr. de identificare anul de fabricație 1983, nr. de omologare
TS9KT223C71155070, autoutilitară marca Iveco, cu UECJ110011I9503, nr. identificare R0CVD7G3310003,
nr. BV22ABO, anul de fabricație 2007, nr. de omologare tractor rutier marca Universal, cu nr. CV09SNC, anul de
B1172W1F11B87R3, nr. de identificare ZCFA1MJ0202517518, fabricație 1986, nr. de omologare NOUN111111I9208,
autospecializată marca Man, cu nr. BV19ABO, anul de nr. de identificare 65144985, tractor rutier marca
fabricație 1989, nr. de omologare HDAN1J121119801, nr. Universal, cu nr. CV11SNC, anul de fabricație 1989,
de identificare WMAM060441M101406, autoutilitară nr. de omologare NOUN111111I9208, nr. de
marca Iveco, cu nr. BV24ABO, anul de fabricație 2007, identificare 65203911, remorcă marca Mecord, cu
nr. de omologare B1172W1F11B87R3, nr. de identificare nr. CV06ABO, anul de fabricație 1983, nr. de
ZCFA1MJ0202517519, remorcă marca Kontex, cu nr. omologare URMC111111I9111, nr. de identificare
BV25ABO, anul de fabricație 2007, nr. de omologare R0CVD7G3310001, remorcă marca Mecord, cu
E145150011B9700, nr. de identificare TS9KT223C71155069,
nr. CV07ABO, anul de fabricație 1983, nr. de
tractor marca Belarus, cu nr. CV12ABO, anul de
omologare URMC111111I9111, nr. de identificare
fabricație 1996, nr. de omologare T1BE191411J78T0,
R0CVD7G3310002, tractor rutier marca U.T.B., cu
nr. de identificare 845891, tractor rutier marca Universal,
nr. BV11SNC, anul de fabricație 1987, nr. de omologare
cu nr. CV09ABO, anul de fabricație 1985, nr. de
NOUT2N1111I9306, nr. de identificare 65087029,
omologare NOUN11111119208, nr. de identificare
autoutilitară marca Ford, cu nr. CV03ABO, anul de
62202609, autospecializată marca Roman, cu nr.
fabricație 2005, nr. de omologare BH13112411B86E3,
BV21ABO, anul de fabricație 1990, nr. de omologare
nr. de identificare WF0LXXTTFL5K16932, autoturism
HARM120011I9303, nr. de identificare 89084,
marca Opel, cu nr. CV10ABO, anul de fabricație 2006,
autoutilitară marca Iveco, cu nr. BV11ABO, anul de
nr. de omologare ABPL11DM11U35E4, nr. de identificare
fabricație 2007, nr. de omologare B1172W1F11B87R3,
W0L0XCF6866081720, remorcă marca Imaia Cluj, anul
nr. de identificare ZCFA1MJ0202517517, autoturism
de fabricație 1979, nr. de omologare UECJ110011I9503,
marca Skoda, cu nr. BV13ABO, anul de fabricație 2002,
nr. de identificare R0CV99B3310002, remorcă lentă 03
nr. de omologare ACSK100012T26E3, nr. de identificare
marca Agrogep, anul de fabricație 1997, nr. de
TMBDV23U139020142, autoutilitară marca Ford, cu
omologare HEAG110011B6800, nr. de identificare
nr. CV03ABO, anul de fabricație 2005, nr. de
omologare FBFR2Z0011T4AE3, nr. de identificare 97494615.
WFOLXXTTFL5K16932, autoturism M1 marca Opel, cu Angajați ai S.C. ABO FARM - S.A., S.C. ABO TRADE -
nr. CV01ABO, anul de fabricație 2006, nr. de S.R.L. și S.C. CEREALE - S.R.L. vor fi preluați de către
omologare ABPL11DM11U35E4, nr. de identificare societatea absorbantă în funcție de necesitățile de la
W0L0XCF6866082712, autoturism M1 marca Opel, cu momentul finalizării fuziunii, aceștia continuându-și
nr. CV10ABO, anul de fabricație 2006, nr. de activitatea ca salariați ai S.C. ABO MIX - S.A.
omologare ABPL11DM11U35E4, nr. de identificare Pentru procedura de fuziune s-a determinat valoarea
W0L0XCF6866081720, remorcă lentă 03 marca patrimonială (bilanțieră) după evaluarea globală a
Agrogep, cu nr. Ilieni 027, anul de fabricație 1996, nr. de societăților și aportul net, astfel încât s-a procedat la
omologare HEAG110011B4800, nr. de identificare calcularea raportului de schimb după activul net contabil.
9610115. S-a considerat că cele două societăți listate participante
Societatea absorbantă S.C. ABO MIX - S.A. preia de la fuziune, respectiv S.C. ABO MIX - S.A. și S.C. ABO
la S.C. ABO FARM - S.A. (fostă S.C. NUTRICOD - S.A.) FARM - S.A. sunt puțin lichide și cu fluctuație foarte mare
remorcă marca Mecord, cu nr. CV06ABO, anul de a prețului pe acțiune, astfel încât prețul de piață al acțiunii
fabricație 1983, nr. de omologare URMC11111119111, nr. nu poate fi relevant.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4361/21.X.2010 9

Situația patrimonială a S.C. ABO MIX - S.A. (înainte și după fuziune) și a S.C. ABO FARM - S.A., S.C. ABO TRADE -
S.R.L. și S.C. CEREALE - S.R.L. la 31.05.2010 este următoarea:
ABO ABO CEREALE -
Bilanț lei ABO MIX - S.A. ABO MIX - S.A.
FARM - S.A. TRADE - S.R.L. S.R.L.
absorbantă absorbită absorbită absorbită fuzionată
A. Active imobilizate 52,177,336 21,539,537 27,515 2,649,918 76,394,306
I. Imobilizări necorporale 0 329 0 0 329
II. Imobilizări corporale 27,613,369 21,536,972 27,515 0 49,177,856
III. Imobilizări financiare 24,563,967 2,236 0 2,649,918 27,216,121
B. Active circulante 48,817,975 33,703,436 1,888,085 9,668 84,419,164
I. Stocuri 14,681,410 10,388,323 11,500 0 25,081,233
II. Creanțe 33,772,339 23,133,512 1,866,126 2,120 58,774,097
III. Investiții financiare pe termen scurt 189,224 214,615 0 0 403,839
IV. Casa și conturi la bănci 175,002 -33,014 10,459 7,548 159,995
C. Cheltuieli înregistrate în avans 54,793 29,997 0 0 84,790
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an 49,375,728 67,586,421 399,019 4,879 117,366,047
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete -502,960 -33,852,988 1,489,066 4,789 -32,862,093
F. Total active minus datorii curente 51,674,376 -12,313,451 1,516,581 2,654,707 43,532,213
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de
2,414,071 1,224,082 0 0 3,638,153
un an
H. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli 0 0 0 0 0
I. Venituri în avans, din care: 2,803,569 1,718,899 0 0 4,522,468
- subvenții pentru investiții 2,803,569 1,718,899 0 0 4,522,468
- venituri înregistrate în avans 0 0 0 0 0
J. Capital și rezerve 46,456,736 -15,256,432 1,516,581 2,654,707 25,912,518
I. Capital 3,923,662 5,869,425 2,569,290 1,307,000 4,210,303
II. Prime de capital 517,037 0 0 0 517,037
III. Rezerve din reevaluare 13,995,590 4,861,173 0 0 18,856,763
IV. Rezerve legale 688,962 217,383 0 33,709 940,054
V. Alte rezerve 3,465,643 528,403 0 1,178,976 5,173,022
Pierderi legate de instr. de capital propriu (ct. 149) 45,801 0 0 45,801
V. Rezultatul reportat 25,493,803 -22,779,002 -1,040,156 138,111 1,812,756
VI. Rezultatul exercițiului financiar -1,582,160 -3,953,814 -12,553 -3,089 -5,551,616
Repartizarea profitului 0 0
Patrimoniul public 0
Diferență (Activ - Pasiv) 0 0 0 0 0
Activ = Pasiv 101,050,104 55,272,970 1,915,600 2,659,586 160,898,260
Majorarea capitalului social inițial 0
Reevaluare imobilizări financiare 0 0 0
Activ net lei 49,260,305 -13,537,533 1,516,581 2,654,707 39,894,060
Număr acțiuni 1,111,519 2,347,770 256,929 13,070
Valoare nominală (lei) 3.53 2,50 10.00 100.00
Număr acțiuni echivalent (la valoarea nominală de
0 1,662,727 727,844 370,255
3,53 lei/acțiune)
Valoare intrinsecă echivalentă (lei/acțiune) 44.32 -8.14 2.08 7.17
Raportul de schimb 1.0000 -0.18 0.05 0.16
Număr de acțiuni emise de absorbantă 5,723,615
Majorarea capitalului social al absorbantei 572,362
Numărul total de acțiuni (valoare nominală = 0,10 lei/acțiune) 42,103,030
Capital social fuzionat (lei) 4,210,303
Primă de fuziune (lei) = acoperită din rezerve 9,459,074
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4361/21.X.2010

ABO MIX - S.A.


Activ lei Pasiv lei
Active imobilizate 52,177,336 Capital și rezerve 46,456,736
Provizioane 0
Active circulante 48,817,975 Datorii 51,789,799
Cheltuieli înregistrate în avans 54,793 Venituri în avans 2,803,569
TOTAL 101,050,104 TOTAL 101,050,104
ABO FARM - S.A.
Activ lei Pasiv lei
Active imobilizate 21,539,537 Capital și rezerve -15,256,432
Provizioane
Active circulante 33,703,436 Datorii 68,810,503
Cheltuieli înregistrate în avans 29,997 Venituri în avans 1,718,899
TOTAL 55,272,970 TOTAL 55,272,970
ABO TRADE - S.R.L.
Activ lei Pasiv lei
Active imobilizate 27,515 Capital și rezerve 1,516,581
Provizioane
Active circulante 1,888,085 Datorii 399,019
Cheltuieli înregistrate în avans 0 Venituri în avans 0
TOTAL 1,915,600 TOTAL 1,915,600
CEREALE - S.R.L.
Activ lei Pasiv lei
Active imobilizate 2,649,918 Capital și rezerve 2,654,707
Provizioane
Active circulante 9,668 Datorii 4,879
Cheltuieli înregistrate în avans 0 Venituri în avans 0
TOTAL 2,659,586 TOTAL 2,659,586

Terenurile și construcțiile cuprinse în cărțile funciare - teren intravilan, situat în Sfântu Gheorghe, înscris în
enumerate mai jos, se transmit în totalitate cu situația din CF nr. 28064 (provenită din conversia de pe hârtie a CF
CF existentă, către societatea absorbantă S.C. ABO MIX - nr. 2901 Simeria), având nr. topo 341/3/1/2, cu o
S.A. ca urmare a fuziunii, cu consecința modificării în suprafață de 1.241 mp, în cotă actuală de 1/1;
mod corespunzător a CF colective aferente unde e cazul, - construcții situate în Sfântu Gheorghe, înscris în CF
astfel: nr. 28064 (provenită din conversia de pe hârtie a CF
În urma fuziunii, imobilele pe care le preia S.C. ABO nr. 2901 Simeria), având nr. cad C1 - topo 341/3/1/2-C1,
MIX - S.A. în patrimoniul său de la S.C. ABO FARM - S.A. în cotă actuală de 1/1;
sunt următoarele: - teren intravilan, situat în Sfântu Gheorghe, înscris în
- teren intravilan situat în Sfântu Gheorghe, înscris în CF nr. 27846 (provenită din conversia de pe hârtie a CF
CF nr. 25860 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 4571 Simeria), având nr. topo 480/8/2/3/2/2/2,
nr. 2901 Simeria), având nr. topo 342/6/1/1, 342/5/1, 416/3/3/1, 480/7/2/1, 480/7/1/1, 481/2/3, 480/6/2/2/1, cu
341/1/1, 338/3, 708/2/1, 710/1, 341/3/1/1, cu o suprafață o suprafață de 73.667 m2, în cotă actuală de 1/1;
de 17.241 mp în cotă actuală de 1/1; - construcții situate în Sfântu Gheorghe, înscris în CF
- construcții situate în Sfântu Gheorghe, înscris în CF nr. 27846 (provenită din conversia de pe hârtie a CF
nr. 25860 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 4571 Simeria), având nr. cad. C1, C2, C3, C4, nr. topo
nr. 2901 Simeria), având nr. cad. C1, C2, C3, C4, C5, C6, 480/8/2/3/2/2/2, în cotă actuală de 1/1;
C7, C8, C9, C10, nr. topo 342/6/1/1, 342/5/1, 341/1/1, - construcții situate în Sfântu Gheorghe, înscris în CF
338/3, 708/2/1, 710/1, 341/3/1/1, în cotă actuală de 1/1; nr. 27846 (provenită din conversia de pe hârtie a CF
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4361/21.X.2010 11

nr. 4571 Simeria), având nr. cad. C5, C6, C7, C8, C9, - imobil situat în Sfântu Gheorghe, înscris în CF
C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, nr. 27845 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.
C20, C21, C22, nr. topo 416/3/3/1, în cotă actuală de 1/1; 4571 Simeria), având nr. cad. C28, nr. topo 419/2, în cotă
- construcții situate în Sfântu Gheorghe, înscris în CF actuală de 1/1;
nr. 27846 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. - teren intravilan situat în Ilieni, înscris în CF nr. 24143
4571 Simeria), având nr. cad. C23, C24, C25, nr. topo (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 2460),
480/7/2/1, în cotă actuală de 1/1; având nr. topo 339/1, cu o suprafață de 108 m2, în cotă
- construcții situate în Sfântu Gheorghe, înscris în CF actuală de 1/1;
nr. 27846 (provenită din conversia de pe hârtie a CF - teren intravilan situat în Ilieni, înscris în CF nr. 24139
nr. 4571 Simeria), având nr. cad. C26, C27, nr. topo (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 2811),
480/7/1/1, în cotă actuală de 1/1; având nr. cad. 9151, cu o suprafață de 11.600 m2, în cotă
- teren intravilan, situat în Sfântu Gheorghe, înscris în actuală de 1/1;
CF nr. 28066 (provenită din conversia de pe hârtie a CF - teren intravilan situat în Ilieni, înscris în CF nr. 24142
nr. 4571 Simeria), având nr. topo 575/1, 574/1, 586/1, (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 2460),
587/1, 589/2, 589/3/1, 589/4/1, 590/1, 591/1, 592/1, având nr. cad. 336/1, cu o suprafață de 79 m2, în cotă
593/1, 594/2/2, 588, 589/1, cu o suprafață de 8.282 m2, actuală de 1/1;
în cotă actuală de 1/1; - teren intravilan situat în Ilieni, înscris în CF nr. 24141
- construcție situată în Sfântu Gheorghe, înscris în CF (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 2460),
nr. 28066 (provenită din conversia de pe hârtie a CF având nr. cad. 1094/2/2, 1094/1/1, 1093/1, 1092/8/1,
nr. 4571 Simeria), având nr. cad. C1, nr. topo 575/1, 1092/7/1, 1170/3/1, 1171/1, 1172/1, 1076/1, 1096/2, cu o
574/1, 586/1, 587/1, 589/2, 589/3/1, 589/4/1, 590/1, suprafață de 28.663 m2, în cotă actuală de 1/1;
- construcții situate în Ilieni, înscris în CF nr. 24141
591/1, 592/1, 593/1, 594/2/1, 588, 589/1, în cotă actuală
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 2460),
de 1/1;
având nr. cad. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10,
- teren intravilan, situat în Sfântu Gheorghe, înscris în
C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, nr. topo 1094//2/2,
CF nr. 27845 (provenită din conversia de pe hârtie a CF
1094/1/1, 1093/1, 1092/8/1, 1092/7/1, 1170/3/1, 1171/1,
nr. 4571 Simeria), având nr. cad. 417/2/1, 418, 420, 422,
1172/1, 1076/1, 1096/2-C1, în cotă actuală de 1/1;
421/1, 416/1/1/b/2, 416/2/2, 416/3/2, 419/2, cu o
- teren situat în Catalina, înscris în CF nr. 23442
suprafață de 9.400 m2, în cotă actuală de 1/1;
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1421
- construcții situate în Sfântu Gheorghe, înscris în CF
Catalina), având nr. topo 669/3, cu o suprafață de 3.492
nr. 27845 (provenită din conversia de pe hârtie a CF
m2, în cotă de 1/1;
nr. 4571 Simeria), având nr. cad. C1, C2, C3, C4, C5, C6,
- teren situat în Catalina, înscris în CF nr. 23441
C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17,
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1421
C18, nr. topo 417/2/1, în cotă actuală de 1/1; Catalina), având nr. topo 669/2, cu o suprafață de
- construcții situate în Sfântu Gheorghe, înscris în CF 3.543 m2, în cotă de 1/1;
nr. 27845 (provenită din conversia de pe hârtie a CF - teren situat în Catalina, înscris în CF nr. 23443
nr. 4571 Simeria), având nr. cad. C19, C20, nr. topo 422, (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1421
în cotă actuală de 1/1; Catalina), având nr. topo 1260/2/1/1, cu o suprafață de
- imobil situat în Sfântu Gheorghe, înscris în CF 36.319 m2, în cotă de 1/1;
nr. 27845 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. - teren situat în Catalina, înscris în CF nr. 23444
4571 Simeria), având nr. cad. C21, C22, nr. topo 421/1, (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1421
în cotă actuală de 1/1; Catalina), având nr. topo 669/1/2/1/1/a, cu o suprafață de
- construcții situate în Sfântu Gheorghe, înscris în CF 133.251 m2, în cotă de 1/1;
nr. 27845 (provenită din conversia de pe hârtie a CF - construcții situate în Catalina, înscrise în CF
nr. 4571 Simeria), având nr. cad. C23, C24, nr. topo nr. 23444 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.
416/1/1/b/2, în cotă actuală de 1/1; 1421 Catalina), având nr. cad. C1, C2, C3, C4, C5, C6,
- construcții situate în Sfântu Gheorghe, înscris în CF C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17,
nr. 27845 (provenită din conversia de pe hârtie a CF C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27,
nr. 4571 Simeria), având nr. cad. C25, C26, nr. topo C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34, nr. topo
416/2/2, în cotă actuală de 1/1; 669/1/2/1/1/a, în cotă de 1/1;
- imobil situat în Sfântu Gheorghe, înscris în CF - teren intravilan situat în Catalina, înscris în CF
nr. 27845 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. nr. 23445 (provenită din conversia de pe hârtie a CF
4571 Simeria), având nr. cad. C27, nr. topo 416/3/2, în nr. 1421 Catalina), având nr. cad. 67, nr. topo
cotă actuală de 1/1; 669/1/2/1/1/d, cu o suprafață de 2.354 m2, în cotă de 1/1;
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4361/21.X.2010

- construcții situate în Catalina, înscris în CF nr. 23445 10117 Codlea), având nr. cad. C1, nr. topo 5096/3, în cotă
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1421 de 1/1;
Catalina), având nr. cad. C1, nr. topo 669/1/2/1/1/d, în - teren situat în Codlea, înscris în CF nr. 102418
cotă de 1/1; (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 10117A+7
- teren intravilan situat în Catalina, înscris în CF nr. Codlea), având nr. topo 5096/4, cu o suprafață de 2.911
23446 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1421 m2, în cotă de 1/1;
Catalina), având nr. cad. 68, având nr. topo 669/1/2/1/1/e, - construcții situate în Codlea, înscrise în CF nr.
cu o suprafață de 2.349 m2, în cotă de 1/1; 102418 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.
- construcții situate în Catalina, înscrise în CF nr. 10117A+7 Codlea), având nr. cad. C1, nr. topo 5096/4, în
23446 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1421 cotă de 1/1;
Catalina), având nr. cad. C1, nr. topo 669/1/2/1/1/e, în - teren situat în Codlea, înscris în CF nr. 102421
cotă de 1/1; (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 10117A+8
- teren intravilan situat în Catalina, înscris în CF nr. Codlea), având nr. topo 5096/5, cu o suprafață de 1.095
23447 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1421 m2, în cotă de 1/1;
Catalina), având nr. cad. 69, nr. topo 669/1/2/1/1/f, cu o - construcții situate în Codlea, înscrise în CF nr.
suprafață de 2.355 m2, în cotă de 1/1; 102421 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.
- construcții situate în Catalina, înscris în CF nr. 23447 10117A+8 Codlea), având nr. cad. C1, nr. topo 5096/5, în
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1421 cotă de 1/1;
Catalina), având nr. cad. C1, nr. topo 669/1/2/1/1/f, în - teren situat în Codlea, înscris în CF nr. 100802
cotă de 1/1; (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 10117
- teren intravilan situat în Catalina, înscris în CF nr. Codlea), având nr. topo 5096/6, cu o suprafață de 1.107
23449 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1421 m2, în cotă de 1/1;
Catalina), având nr. cad. 73, nr. topo 669/1/2/1/1/j, cu o - construcții situate în Codlea, înscrise în CF nr.
suprafață de 3.006 m2, în cotă de 1/1; 100802 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.
- construcții situate în Catalina, înscris în CF nr. 23449 10117 Codlea), având nr. cad. C1, nr. topo 5096/6, în cotă
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1421 de 1/1;
Catalina), având nr. cad. C1, nr. topo 669/1/2/1/1/j, în - teren situat în Codlea, înscris în CF nr. 100795
cotă de 1/1; (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 10117
- teren intravilan situat în Catalina, înscris în CF nr. Codlea), având nr. topo 5096/7, cu o suprafață de 573
23453 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1421 m2, în cotă de 1/1;
Catalina), având nr. cad. 66, nr. topo 669/1/2/1/1/c, cu o - construcții situate în Codlea, înscrise în CF nr.
suprafață de 3.499 m2, în cotă de 1/1; 100795 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.
- construcții situate în Catalina, înscris în CF nr. 23453 10117 Codlea), având nr. cad. C1, nr. topo 5096/7, în cotă
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1421 de 1/1;
Catalina), având nr. cad. C1, nr. topo 669/1/2/1/1/c, și nr. - teren situat în Codlea, înscris în CF nr. 100805
cad. C2, nr. topo 669/1/2/1/1/c, în cotă de 1/1; (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 10117
- teren situat în Codlea, înscris în CF nr. 100812 Codlea), având nr. topo 5096/8, cu o suprafață de 3.223
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 10117 m2, în cotă de 1/1;
Codlea), având nr. topo 5096/1, cu o suprafață de - teren situat în Codlea, înscris în CF nr. 100808
4.344 m2, în cotă de 1/1; (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 10117
- teren situat în Codlea, înscris în CF nr. 100793 Codlea), având nr. topo 5096/9, cu o suprafață de 2.598
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 10117 m2, în cotă de 1/1;
Codlea), având nr. topo 5096/2, cu o suprafață de 6.934 - construcții situate în Codlea, înscrise în CF nr.
m2, în cotă de 1/1; 100808 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.
- construcții situate în Codlea, înscrise în CF nr. 10117 Codlea), având nr. cad. C1, nr. topo 5096/9, în cotă
100793 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. de 1/1;
10117 Codlea), având nr. cad. C1, nr. topo 5096/2, în cotă - teren situat în Codlea, înscris în CF nr. 100794
de 1/1; (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 10117
- teren situat în Codlea, înscris în CF nr. 100814 Codlea), având nr. topo 5096/10, cu o suprafață de 749
(provenită din conversia de hârtie a CF nr. 10117 m2, în cotă de 1/1;
Codlea), având nr. topo 5096/3, cu o suprafață de - construcții situate în Codlea, înscrise în CF nr.
5.701 m2, în cotă de 1/1; 100794 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.
- construcții situate în Codlea, înscrise în CF nr. 10117 Codlea), având nr. cad. C1, C2, C3, C4, C5, C6,
100814 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. nr. topo 5096/10, în cotă de 1/1;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4361/21.X.2010 13

- teren situat în Codlea, înscris în CF nr. 102410 Codlea), având nr. topo 5096/14, cu o suprafață de 6.801
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 10117 m2, în cotă de 1/1;
Codlea), având nr. topo 5096/17, cu o suprafață de 103 - construcții situate în Codlea, înscrise în CF nr.
m2, în cotă de 1/1; 102419 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.
- construcții situate în Codlea, înscrise în CF nr. 10117A+17 Codlea), având nr. cad. C1, nr. topo 5096/14,
102410 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. în cotă de 1/1;
10117 Codlea), având nr. cad. C1, nr. topo 5096/17, în - teren situat în Codlea, înscris în CF nr. 102422
cotă de 1/1; (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 10117A+24
- teren situat în Codlea, înscris în CF nr. 102423 Codlea), având nr. topo 5096/21, cu o suprafață de 9.063
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 10117A+21 m2, în cotă de 1/1;
Codlea), având nr. topo 5096/18, cu o suprafață de 1.796 - teren situat în Codlea, înscris în CF nr. 102420
m2, în cotă de 1/1; (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 10117
- construcții situate în Codlea, înscrise în CF nr. Codlea), având nr. topo 5096/22, cu o suprafață de 4.991
102423 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. m2, în cotă de 1/1;
10117A+21 Codlea), având nr. cad. C1, nr. topo 5096/18, - teren situat în Codlea, înscris în CF nr. 102408
în cotă de 1/1; (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 10117A+26
- teren situat în Codlea, înscris în CF nr. 102417 Codlea), având nr. topo 5096/23, cu o suprafață de 500
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 10117A+22 m2, în cotă de 1/1;
Codlea), având nr. topo 5096/19, cu o suprafață de 1.490 - construcții situate în Codlea, înscrise în CF nr.
m2, în cotă de 1/1; 102408 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.
- construcții situate în Codlea, înscrise în CF nr. 10117A+26 Codlea), având nr. cad. C1, nr. topo 5096/23,
102417 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. în cotă de 1/1;
10117A+22 Codlea), având nr. cad. C1, nr. topo 5096/19, - teren situat în Codlea, înscris în CF nr. 102415
în cotă de 1/1; (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 10117A+27
- teren situat în Codlea, înscris în CF nr. 102425 Codlea), având nr. topo 5096/24, cu o suprafață de 360
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 10117a+14 m2, în cotă de 1/1;
Codlea), având nr. topo 5096/11, cu o suprafață de 2.039 - teren situat în Codlea, înscris în CF nr. 100791
m2, în cotă de 1/1; (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 10117
- construcții situate în Codlea, înscrise în CF nr. Codlea), având nr. topo 5096/15, cu o suprafață de 1247
102405 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. mp, în cotă de 1/1/;
10117a+14 Codlea), având nr. cad. C1, nr. topo 5096/11, - construcții situate în Codlea, înscrise în CF nr.
în cotă de 1/1; 100791 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.
- teren situat în Codlea, înscris în CF nr. 102431 10117), având nr. cad. C1, nr. topo 5096/15, în cotă de
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 10117A+15 1/1;
Codlea), având nr. topo 5096/12, cu o suprafață de 535 - teren situat în Codlea, înscris în CF nr. 102406
m2, în cotă de 1/1; (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 10117A+19
- construcții situate în Codlea, înscrise în CF nr. Codlea), având nr. topo 5096/16, cu o suprafață de 185
102431 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. mp, în cotă de 1/1;
10117A+15 Codlea), având nr. cad. C1, nr. topo 5096/12, - construcții situate în Codlea, înscrise în CF nr.
în cotă de 1/1; 102406 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.
- teren situat în Codlea, înscris în CF nr. 102412 10117A+19), având nr. cad. C1, nr. topo 5096/16, în cotă
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 10117A+16 de 1/1.
Codlea), având nr. topo 5096/13, cu o suprafață de 454 Părțile sociale aferente aportului în natură la capitalul
m2, în cotă de 1/1; social al S.C. ABO TRADE S.R.L. adus de către S.C.
- construcții situate în Codlea, înscrise în CF nr. ABO MIX S.A. reprezintă participații reciproce și, în
102412 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. consecință, prin procedura de fuziune prin absorbție ce
10117A+16 Codlea), având nr. cad. C1, nr. topo 5096/13, are loc, acestea se anulează, iar activele aferente
în cotă de 1/1; aportului se întorc în patrimoniul S.C. ABO MIX S.A.
- teren situat în Codlea, înscris în CF nr. 102433 Datoriile care se vor transfera către S.C. ABO MIX
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 10117A+23 S.A. sunt în valoare totală de 117.366.047 lei,
Codlea), având nr. topo 5096/20, cu o suprafață de 1.490 reprezentând datorii curente și datorii pe termen lung în
m2, în cotă de 1/1; valoare totală de 3.638.153 lei. Creditorii, furnizorii și
- teren situat în Codlea, înscris în CF nr. 102419 beneficiarii societăților absorbite vor fi notificați cu privire
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 10117A+17 la schimbările intervenite.
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4361/21.X.2010

În concluzie, fuziunea se face cu transmiterea lei capital) deținute în S.C. ABO FARM S.A. absorbită în
integrală a patrimoniului societăților absorbite către S.C. ABO MIX S.A. fuzionată se anulează. Părțile sociale
societatea absorbantă, cu toate drepturile și obligațiile pe deținute de S.C. ABO MIX S.A. în număr de 244.039 la
care acestea le au la data fuziunii, în baza unui protocol valoarea nominală de 10,00 lei (2.440.390 lei capital)
de predare-primire întocmit de către reprezentanții celor deținute în S.C. ABO TRADE S.R.L. absorbită în S.C.
patru societăți cu această ocazie, după data înregistrării ABO MIX S.A. fuzionată se anulează. Procedura tehnică
la Registrul Comerțului a operațiunii de fuziune. de alocare a acțiunilor la societatea absorbantă va fi
Situațiile financiare de la data efectivă a fuziunii pentru efectuată conform Legii nr. 31/1990R cu modificările la zi.
societatea absorbantă se vor întocmi pe baza evidenței Având în vedere faptul că societatea ABO FARM S.A. are
contabile rezultate în urma protocolului de predare- activul net contabil negativ s-a procedat la calcularea
primire și vor sta la baza funcționării societății după data unei valori nominale echivalente pe acțiuni de 0,10 lei
fuziunii efective. (astfel acționarii societății ABO FARM S.A. își vor păstra
Cap. III. Condițiile alocării de acțiuni la societatea numărul de acțiuni deținute înaintea fuziunii),
absorbantă procedându-se la modificarea valorii nominale a acțiunii
Acțiunile deținute de S.C. ABO MIX S.A. în număr de la societatea absorbantă S.C. ABO MIX S.A. după
1.637.011 la valoarea nominală de 2,50 lei (4.092.527,50 fuziune de la 3,53 la 0,10 lei.
Societatea rezultată în urma fuziunii va avea capitalul social în valoare de 4.210.303 lei, reprezentând un număr
de 42.103.030 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune. Structura acționariatului societății rezultate în urma
fuziunii este următoarea:

Nr. acțiuni Valoare aport


Societatea Asociat V.N. % deținere
Părți sociale (lei)
ABO MIX SA (societate absorbantă) CEREALE SRL 908,699 3.53 3,207,707.47 81.7529 %
ABO MILL SA 30,684 108,314.52 2.7605 %
AVAS 14,024 49,504.72 1,2617 %
Alți acționari (cca. 4.500) 158,112 558,135.36 14.2249 %
Total 1,111,519 3,923,662.07 100.0000 %

ABO FARM SA (societate absorbită) ABO MIX SA 1,637,011 2.50 4,092,527.50 69.72621 %
SIF MUNTENIA 456,924 1,142,310.00 19.46204 %
Alți acționari (cca. 1.000) 253,835 634,587.50 10.81175 %
Total 2,347,770 5,869,425.00 100.0000 %

ABO TRADE SRL (societate absorbită) ABO MIX SA 244,039 10.00 2,440,390.00 94.98305 %
ABO TRADE ZRT 12,890 128,900.00 5.01695 %
Total 256,929 2,569,290.00 100.0000 %

CEREALE SRL (societate absorbită) ABO HOLDING ZRT 10,456 100.00 1,045,600.00 80.00000 %
ABO TRADE ZRT 2,614 261,400.00 20.00000 %
Total 13,070 1,307,000.00 100.0000 %

ABO MIX SA - valori echivalente CEREALE SRL 32,077,075 0.10 3,207,707.47 81.7529 % 13,669,377
ABO MILL SA 1,083,145 108,314.52 2,7605 %
AVAS 495,047 49,504.72 1.2617 %
Alți acționari (cca. 4.500) 5,581,354 558,135.36 14.2249 %
Total 39,236,621 3,923,662.07 100.0000 %

ABO FARM - valori echivalente ABO MIX SA 1,637,011.00 0,10 163,701.10 69.72621 %
SIF MUNTENIA 456,924.00 45,692.40 19,46204 %
Alți acționari (cca. 1.000) 253,835.00 25,383.50 10.81175 %
Total 2,347,770.00 234,777.00 100.0000 %
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4361/21.X.2010 15

Nr. acțiuni Valoare aport


Societatea Asociat V.N. % deținere
Părți sociale (lei)
ABO TRADE - valori echivalente ABO MIX SA 1,220,195 0,10 122,019.50 94,98305 %
ABO TRADE ZRT 64,450 6,445.00 5.01695 %
Total 1,284,645 128,464.50 100.0000 %
CEREALE SRL valori echivalente ABO HOLDING ZRT 1,672,960 0,10 167,296.00 80.00000 %
ABO TRADE ZRT 418,240 41,824.00 20.00000 %
Total 2,091,200 209,120.00 100.00000 % 4,496,023.6

ABO MIX SA acțiuni noi emise ABO MIX SA 2,857,206 0,10 285,720.60 49.9196 %
SIF MUNTENIA 456.924 45,692.40 7,9831 %
Alți acționari (cca. 1000) 253,835 25,383.50 4.4349 %
ABO TRADE ZRT 64,450 6,445.00 1.1260 %
ABO HOLDING ZRT 1,672,960 167,296.00 29.2291 %
ABO TRADE ZRT 418,240 41,824.00 7,3073 %
Total 5,723,615 572,361.50 100.0000 %
572,361.50 100.0000 %

ABO MIX SA - acțiuni fuzionată ABO HOLDING ZRT 25,661,660 0,10 2,566,166.0 57.0763 %
ABO TRADE ZRT 6,415,415 641,541.5 14.2691 %
ABO MILL SA 1,083.145 108,314.5 2.4091 %
AVAS 495,047 49,504.7 1,1011 %
Alți acționari (cca. 4.500) 5,581.354 558,135.4 12.4140 %
ABO MIX SA 2,857,206 285,720.6 6.3550 %
SIF MUNTEANIA 456,924 45,692.4 1.0163 %
Alți acționari (cca. 1.000) 253,835 25,383.5 0.5646 %
ABO TRADE ZRT 64,450 6,445.0 0,1433 %
ABO HOLDING ZRT 1,672,960 167.296,0 3.7210 %
ABO TRADE ZRT 418,240.0 41,824.0 0,9302 %
Total 44,960,236 44,960,236 100.00000 %
Structura acționariatului în conformitate cu art. 250 alineat (2) din Legea nr. 31/1990 republicată
Rotunjit
ABO MIX SA - acțiuni ABO MILL SA 1,083,145 0.10 108,314.5 2.5726 % 1,083,145 108,315
fuzionată după aplicarea AVAS 495,047 49,504.7 1.1758 % 495,047 49,505
art. 250 Alți acționari (cca. 5.500) 5,835,189 583,518.9 13.8593 % 5,835,189 583,519
SIF MUNTENIA 456,924 45,692.4 1.0853 % 456,924 45,692
ABO TRADE ZRT 6,898,105 689,810.5 16.3839 % 6,898,104 689,810
ABO HOLDING ZRT 27,334,620 2,733,462.0 64.9232 % 27,334,620 2,733,462
Total 42,103,030 4,210,303.0 100.0000 % 42,103,030 4,210,303

Notă: „Nicio acțiune sau parte socială la societatea deținute în ABO FARM SA absorbită ABO MIX SA
absorbantă nu poate fi schimbată pentru acțiuni/părți fuzionată se anulează.
sociale emise de societatea absorbită și care sunt Părțile sociale ABO MIX SA în număr de 244.039 la
valoarea nominală de 10,00 lei (2.440.390 lei capital)
deținute... de către societatea absorbantă, direct sau prin
deținute în ABO TRADE SRL absorbită ABO MIX SA
intermediul altei persoane...” fuzionată se anulează.
Acțiunile ABO MIX SA în număr de 1.637.011 la Cap. IV. Data de la care acțiunile dau dreptul de a
valoarea nominală de 2,50 lei (4.092.527,50 lei capital) participa la beneficii
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4361/21.X.2010

În urma fuziunii, acțiunile corespunzătoare capitalului De comun acord se stabilește ca data bilanțului de
social vor da dreptul de a participa la beneficii numai fuziune să fie 31.05.2010, dată la care se întocmesc
după data la care fuziunea își produce integral efectele, toate înregistrările contabile prevăzute de lege în acest
adică după înregistrarea modificărilor la Oficiul caz. Fuziunea, respectiv protocolul de predare-primire,
Registrului Comerțului și înscrierea noilor acționari în înregistrarea la ORC, se vor face în baza balanței
Registrul Acționarilor.
contabile din data de 31.05.2010 și a bilanțului din data
La momentul realizării fuziunii, acționarii pierd dreptul
la dividende în societățile absorbite și dobândesc dreptul de 31.05.2010, după scurgerea perioadei legale în care
la dividende în societatea absorbantă, proporțional cu se pot face opoziții la fuziune și aprobarea documentelor
participarea fiecăruia la capitalul social al societății de către adunarea generală extraordinară a acționarilor,
absorbante. ce va avea loc după trecerea perioadei de 30 de zile de
Cap. V. Rata de schimb a acțiunilor la data publicării proiectului de fuziune în Monitorul Oficial
Raportul de schimb s-a stabilit prin raportarea valorii al României, dacă nu se va face opoziție la fuziune.
contabile a unei acțiuni a absorbitelor S.C. ABO FARM Situațiile financiare de la data efectivă a fuziunii pentru
S.A., S.C. ABO TRADE S.R.L. și S.C. CEREALE S.R.L.
societatea absorbantă se vor întocmi pe baza evidenței
la valoarea contabilă a unei acțiuni a S.C. ABO MIX S.A.
contabile rezultate în urma protocolului de predare-
Datorită faptului că una dintre societățile intrate în
fuziune, respectiv S.C. ABO FARM S.A. are activul net și primire, a activelor transmise și vor sta la baza
respectiv valoarea intrinsecă echivalentă pe acțiune funcționării societății după data fuziunii efective.
negativă s-a procedat la modificarea valorii nominale de Până la finalizarea fuziunii, activitatea societăților se
la 3,53 la 0,10 lei și s-a stabilit raport de schimb de unu va desfășura în forma juridică actuală, care deține toate
la unu. Raportul de schimb pentru celelalte două avizele și autorizațiile necesare derulării în condiții legale
societăți este 1 la 0,05 pentru S.C. ABO TRADE S.R.L. a activității.
și unu la 0,16 pentru S.C. CEREALE S.R.L. Datorită Cap. IX. Data de la care tranzacțiile societății
faptului că activul net contabil al S.C. ABO FARM S.A.
absorbite se consideră din punct de vedere contabil ca
este negativ și valoarea contabilă a unei acțiuni tinde
spre 0, s-a luat în calcul o echivalare a valorii nominale a aparținând societății absorbante.
unei acțiuni la 0,10 lei. Astfel, acționarii societății În urma fuziunii societățile absorbite vor fi radiate, iar
absorbite S.C. ABO FARM S.A. își vor păstra numărul de tranzacțiile acestora se vor considera din punct de
acțiuni deținute anterior fuziunii, iar acționarii S.C. ABO vedere contabil ca aparținând societății absorbante după
MIX S.A. își vor modifica în mod corespunzător numărul înregistrarea modificărilor la Oficiul Registrului
de acțiuni ca urmare a modificării valorii nominale pe Comerțului Sălaj.
acțiune de la 3,53 la 0,10 lei. Valoarea nominală a
(14/1.838.460)
acțiunii la societate după fuziune va fi de 0,10 lei.
Cap. VI. Cuantumul primei de fuziune Societatea Comercială
Prima de fuziune este în valoare de 9.459.074 lei și va
ABO TRADE - S.R.L., Zalău, județul Sălaj
putea fi utilizată în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
HOTĂRÂRE
Activ=Pasiv lei
ABO MIX SA 101,050,104 din data de 31.03.2010
ABO FARM SA 55,272,970 a adunării generale a asociaților
ABO TRADE SRL 1,915,600 S.C. ABO TRADE - S.R.L.
CEREALE SRL 2,659,586 Asociații:
- S.C. ABO MIX – S.A., cu sediul în România, loc.
160,898,260 Zalău, Str. Fabricii nr. 10, jud. Sălaj, înmatriculată la ORC
primă lei 9,459,074 sub nr. J31/599/2008, având CUI 646126, reprezentată
majorare lei 572,362 legal prin director general Simon György, și
Cap. VII. Avantaje speciale acordate experților și - S.C. ABO TRADE Zrt, cu sediul în Ungaria, 4400
membrilor organelor administrative sau de control Nyiregyhaza, str. Simai nr. 6, înmatriculată în registrul
Nu este cazul. comerțului sub nr. 15-10-040304, având cod fiscal
Cap. VIII. Data situațiilor financiare folosite pentru a 11163785-2-15 și cod fiscal comunitar HU11163785,
se stabili condițiile fuziunii reprezentată legal prin director general Balint Judit
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4361/21.X.2010 17

Bernadette, hotărăsc în cadrul adunării generale a Societatea Comercială


asociaților următoarele: SIRECO - S.R.L., Zalău, județul Sălaj
Hotărârea nr. 1/2010:
Adunarea generală a asociaților aprobă raportul HOTĂRÂREA NR. 1/7.10.2010
administratorului asupra gestiunii pentru exercițiul a adunării generale a asociaților
financiar 2008 și descărcarea de gestiune a
Adunarea generală a asociaților reprezentată prin
administratorului pentru anul 2009.
asociatul unic al acesteia Pripon Carmen-Ramona
Hotărârea nr. 2/2010:
întrunită în ședință la sediul societății în data de
Adunarea generală a asociaților aprobă situația
7 octombrie 2010 am hotărât modificarea actului
financiară și „contul de profit și pierderi” la 31.12.2009.
constitutiv al societății după cum urmează:
Hotărârea nr. 3/2010:
1. Se dizolvă și lichidează societatea comercială în
Adunarea generală a asociaților aprobă proiectul conformitate cu articolul 235 din Legea 31/1990.
bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul 2. Prin prezenta, declar, că societatea nu are active și
financiar 2010. pasive.
Adunarea generală a asociaților împuternicește Restul clauzelor rămân nemodificate.
administratorul societății S.C. ABO TRADE - S.R.L., d-na Prezenta hotărâre se va înregistra la Oficiul
Balint Judit Bernadette, ca pentru finanțarea activității în Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sălaj,
anul 2010 (pentru finanțarea mijloacelor circulante, acesta intrând în vigoare de la data înregistrării.
achiziționarea în sezon și depozitarea stocurilor de (16/1.838.462)
cereale, eventualele investiții, achiziționări de active,
reparația capitală a clădirilor și instalațiilor existente) să Societatea Comercială
angajeze un nivel maxim de credite de 5.000.000 lei, care YRY AUTO - S.R.L., Zalău, județul Sălaj
va fi garantat cu imobilizările corporale, mijloacele
circulante, stocurile aflate în patrimoniul societății, HOTĂRÂREA NR. 1/5.10.2010
contractele încheiate de societate și cu orice alte bunuri
a asociatului unic al S.C. YRY AUTO - S.R.L.,
mobile și imobile ale societății. J31/169/2009, RO25348532
Creditul se va putea contracta atât în valută cât și în
Subsemnații Irimes Ioan, cetățean român, născut la
lei.
data de 29.07.1957, în sat Chilioara, jud. Sălaj, domiciliat
Administratorul societății este împuternicit pentru
în mun. Zalău, Str. Meteorologiei nr. 19, jud. Sălaj,
reprezentarea intereselor în relațiile cu băncile în
legitimat cu C.I. seria SX nr. 216380, eliberată de
vederea contractării oricărui credit în cadrul limitei
SPCLEP Zalău la data de 11.03.2009, CNP
aprobate, precum și pentru semnarea contractelor de
1570729312955, în calitate de asociat unic al S.C. YRY
credit și a contractelor de garanție aferente.
AUTO - S.R.L., cu sediul în Zalău, Str. Meteorologiei nr.
Hotărârea nr. 4/2010:
19, jud. Sălaj, decid următoarele:
Adunarea generală a asociaților aprobă de principiu
Pct. 1. Schimbarea denumirii societății în S.C. LUX
fuziunea prin absorbția S.C. ABO TRADE - S.R.L., de REMAX – S.R.L.
către S.C. ABO MIX - S.A., precum și aprobarea datei Pct. 2. Schimbarea sediului social al societății la
bilanțului de fuziune ca fiind ultima zi a lunii în care se adresa: mun. Zalău, ale. Alimpiu Barbulovici nr. 7, bl. 1C,
înregistrează majorarea capitalului social al S.C. ABO scara A, ap. 17, jud. Sălaj.
MIX - S.A. în contabilitatea acesteia. Pct. 3. Retragerea asociatului unic Irmes Ioan, prin
Hotărârea nr. 5/2010: cesiunea unui număr de 11 părți sociale, la valoarea
Adunarea generală a asociaților împuternicește pe nominală, către dl Maxim Ioan și prin cesiunea unui
consilier juridic Szőcs Maria pentru a face toate număr de 10 părți sociale către dl Maxim Daniel Ioan.
demersurile necesare în vederea depunerii, publicării și După efectuarea cesiunilor, contribuția la capitalul
înregistrării la Oficiul registrului comerțului a hotărârilor social va fi următoarea:
luate în ședința din 31.03.2010 și a actului constitutiv Maxim Ioan – 52,38 % - 11 părți sociale - 110 lei
actualizat, precum și pentru ridicarea încheierii Maxim Daniel Ioan – 47,62 % - 10 părți sociale -
judecătorului delegat privind înregistrarea modificărilor. 100 lei
(15/1.838.461) Pct. 4. Schimbarea administratorului societății.
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4361/21.X.2010

Societatea va fi administrată de către: 3. Asociatul Ciupe Viorel cesionează 85 % din


- Maxim Ioan, cetățean român, născut la data de capitalul social adică 17 părți sociale, la valoarea
18.01.1962, în com. Buciumi, jud. Sălaj, domiciliat în nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 170 lei,
mun. Zalău, ale. Alimpiu Barbulovici nr. 7, bl. 1C, scara A, domnului Pirosca Vasile.
ap. 17, jud. Sălaj, identificat cu C.I. seria SX nr. 127694, Asociatul Cheregi Dorin cesionează 15 % din capitalul
eliberată de Mun. Zalău la data de 30.11.2004, CNP social adică 3 părți sociale, la valoarea nominală 10 lei
1620118312950, și fiecare, în valoare totală de 30 lei, domnului Pirosca
- Maxim Daniel Ioan, cetățean român, născut la data Vasile.
de 2.08.1989, în mun. Zalău, jud. Sălaj, domiciliat în mun. 4. Capitalul social al societății subscris și vărsat,
Zalău, ale. Alimpiu Barbulovici nr. 7, bl. 1C, scara A, ap. compus din 20 părți sociale nominative și indivizibile, cu
17, jud. Sălaj, identificat cu C.I. seria SX nr. 096147, valoarea nominală de 10 lei fiecare, cu valoarea totală de
eliberată de Mun. Zalău la data de 25.08.2003, CNP 200 lei, aport în numerar integral vărsat, aparține
1890802314018, asociatului unic Pirosca Vasile, CNP 1650428013917,
mandatul administratorilor fiind pe perioadă nelimitată domiciliat în localitatea Ocna Mureș, Aleea
de timp, cu puteri depline, aceștia putând lucra atât Independenței, bloc 46, apartament 56, județ Alba,
împreună cât și separat. legitimat cu C.I. AX 356397 eliberată de Poliția Ocna
Prevederile actului constitutiv și ale statutului societății Mureș.
se vor modifica în mod corespunzător. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
(17/1.838.463) împuternicește domnul Ciupe Viorel.
Zalău, 1.10.2010
Societatea Comercială (18/1.838.464)
SISTEM SERVICE - S.R.L., Zalău, județul Sălaj
Societatea Comercială
HOTĂRÂREA NR. 1 REGIS TRANS - S.R.L., Zalău, județul Sălaj
ȘI
CONTRACT DE CESIUNE HOTĂRÂREA NR. 2 a AGA
ȘI
din 1 octombrie 2010
CONTRACT DE CESIUNE
ale adunării generale a asociaților
Adunarea generală a asociaților S.C. SISTEM din 13 septembrie 2010
SERVICE - S.R.L., cu sediul în Zalău, strada Crișan AGA a hotărât modificarea actului constitutiv al
numărul 1, scara A, apartament 3, județ Sălaj, societății după cum urmează:
înmatriculată la Registrul Comerțului Sălaj sub numărul 1. Crecan Sonia-Natalia cesionează 1 parte socială
J31/48/2005, cod fiscal 17163444, întrunită în ședință la reprezentând 1 % din capitalul social al societății, în
sediul societății în data de 1.10.2010, cu participarea valoare totală de 10 lei către domnul Pinte Bogdan.
asociaților ce dețin 100 % capital social, a a hotărât în Cesiunea s-a făcut la valoarea nominală.
unanimitate următoarele: 2. Crecan Ioan Gheorghe cesionează cele 99 părți
1. Sediul social va fi în localitatea Zalău, strada sociale reprezentând 99 % din capitalul social al
Gheorghe Doja, bloc D38, apartament 18, județ Sălaj. societății, în valoare totală de 990 lei către doamna Pinte
2. Se revocă din funcția de administrator domnul Florina-Maria.
Ciupe Viorel. Cesiunea s-a făcut la valoarea nominală.
3. Se numește administrator Pirosca Vasile, CNP 3. Se cooptează în societate domnul Pinte Bogdan,
1650428013917, domiciliat în localitatea Ocna Mureș, cetățean român, având cod numeric personal
Aleea Independenței, bloc 46, apartament 56, județ Alba, 1810404245055, născut la data de 4.04.1981, în
care se legitimează cu C.I. AX 356397 eliberată de Poliția localitatea Baia Mare, județul Maramureș, domiciliat în
Ocna Mureș, mandatul său fiind stabilit pe o perioadă municipiul Zalău, Strada Merilor numărul 39D, județul
nedeterminată, acesta având puteri depline în Sălaj, posesor a C.I. seria SX numărul 239672 eliberată
administrarea societății. de SPCLEP Zalău la data de 30.04.2010.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4361/21.X.2010 19

4. Se cooptează în societate Pinte Florina-Maria, 2850309245025, născută la data de 9.03.1985, în


cetățean român, având cod numeric personal localitatea Baia Mare, județul Maramureș, domiciliată în
2850309245025, născută la data de 9.03.2010, în municipiul Zalău, Strada Merilor numărul 39D, județul
localitatea Baia Mare, județul Maramureș, domiciliată în Sălaj, posesoare a C.I. seria SX numărul 248663
municipiul Zalău, Strada Merilor numărul 39D, județul eliberată de SPCLEP Zalău la data de 3.09.2010.
Sălaj, posesoare a C.I. seria SX numărul 248663 3. În urma cooptării și cesionării, structura societății va
eliberată de SPCLEP Zalău la data de 3.09.2010. fi următoarea:
5. În urma cooptării și cesionării, structura societății va - 100 % capitalul social al societății revine asociatei
fi următoarea: Pinte Florina-Maria, fiind compus din 20 părți sociale a 10
- 1 % din capitalul social al societății revine asociatului lei fiecare parte.
Pinte Bogdan, fiind compus din 1 parte socială a 10 lei 4. Asociații decid de comun acord ca, în urma
fiecare parte; cesionării tuturor părților sociale și a retragerii din
- 99 % din capitalul social al societății revine asociatei societate a asociatei Petrulea Claudia-Argentina, aceasta
Pinte Florina-Maria, fiind compus din 99 părți sociale a 10 să-și păstreze calitatea de creditor față de societate până
lei fiecare parte. la rambursarea împrumutului efectuat legal față de
6. Asociații decid de comun acord ca, în urma societate în valoare totală de 5.825,64 (cincimii
cesionării tuturor părților sociale și a retragerii din optsutedouăzecișicincileiși 64 de bani), și totodată ca
societate a asociaților Crecan Sonia-Natalia și Crecan asociatul cooptat să restituie asociatei cedente și retrase,
Ioan Gheorghe aceștia să-și păstreze calitatea de cu titlu de cotă-parte aport la capital, suma de 200 lei,
creditori față de societate până la rambursarea de către sumă ce se va restitui până la sfârșitul anului 2010.
asociații cooptați a împrumutului efectuat legal față de 5. Încetează calitatea de administrator unică a dnei
societate în valoare totală de 742.031,54 și totodată ca Petrulea Claudia-Argentina, care rămâne răspunzătoare
asociații cooptați să restituie asociaților retrași, cu titlu de în întregime sub toate aspectele legii privitor la faptele și
cotă-parte aport la capital, suma de 1.000 lei, sumă ce se actele efectuate ca administrator.
va restitui până la sfârșitul anului 2011. Se numește administrator pe o perioadă nelimitată și
Se va redacta un nou act constitutiv. va avea puteri nelimitate d-na Pinte Florina-Maria.
Redactată și semnată în 5 – cinci – exemplare, fiecare Se va redacta un nou act constitutiv.
cu valoare de original. Redactată și semnată în 4 – patru – exemplare,
(19/1.838.465) fiecare cu valoare de original.
(20/1.838.466)
Societatea Comercială
CLAU-FINCA - S.R.L., Zalău, județul Sălaj Societatea Comercială
CONDORUL PETRIC COM - S.R.L., satul Aluniș
HOTĂRÂREA NR. 1 comuna Benesat, județul Sălaj
a AGA S.C. CLAU-FINCA - S.R.L.
ȘI HOTĂRÂREA NR. 4/8.10.2010
CONTRACT DE CESIUNE
a adunării generale a asociaților
din 10 septembrie 2010 S.C. CONDORUL PETRIC COM - S.R.L.
AGA a hotărât modificarea actului constitutiv al Subsemnații Petric Virgil Cornel, cetățean român,
societății după cum urmează: domiciliat în satul Aluniș (comuna Benesat), județul Sălaj,
1. Petrulea Claudia-Argentina cesionează cele numărul 120, născut la data de 6.03.1971 în municipiul
20 părți sociale reprezentând 100 % capitalul social al Baia Mare, județul Maramureș, posesor al C.I. seria SX
societății, în valoare totală de 200 lei către doamna Pinte număr 162337, emisă de SPCLEP Cehu Silvaniei la data
Florina. de 1.09.2006, CNP 1710306240019, și Petric Marius
Cesiunea s-a făcut la valoarea nominală. Călin, cetățean român, domiciliat în satul Ulmeni
2. Se cooptează în societate doamna Pinte Florina- (comuna Ulmeni), str. Petre Dulfu nr. 108, județul
Maria, cetățean român, având cod numeric personal Maramureș, posesor al C.I. seria SX număr 198103,
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4361/21.X.2010

emisă de Poliția com. Ulmeni la data de 9.09.2003, CNP nr. J 31/55/1993, cod unic de înregistrare 3245242, care
1650117240016, în calitate de asociați ai S.C. a fost înregistrat sub nr. 21116 din 8.10.2010.
CONDORUL PETRIC COM - S.R.L. și asociat nou prin (22/1.838.468)
cooptare Tămaș Sorin, domiciliat în mun. Zalău, str. Dr.
Victor Deleu nr. 2, bl. G17, et. 2, ap. 9, jud. Sălaj, posesor Societatea Comercială
al C.I. seria SX număr 127512, emisă de Poliția mun. MENTSERV CONSULTING - S.R.L.
Zalău la data de 26.11.2004, CNP 1901204314007, am Zalău, județul Sălaj
hotărât:
HOTĂRÂRE
1. Reluare activitate din data de azi, 8.10.2010.
1. Majorarea capitalului social cu 10 RON și majorarea a adunării generale a asociaților
numărului de părți sociale de la 20 la 21, totodată cu S.C. MENTSERV CONSULTING - S.R.L., Zalău
cooptarea unui nou asociat în persoana dlui Tămaș Adunarea generală a asociaților de la S.C.
Sorin, astfel încât capitalul social total este de 210 RON, MENTSERV CONSULTING - S.R.L., Zalău, în baza Legii
împărțit în 21 părți sociale, în valoare nominală de 10 nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, privind
RON fiecare; societățile comerciale, și a actului constitutiv al societății
- Petric Virgil Cornel deține 10 părți sociale, în valoare azi, 28.09.2010, în unanimitate, hotărăște:
nominală de 10 RON fiecare, în total 100 RON, Se retrage din societate asociata Vetisan
reprezentând 47,61 % din capitalul social; Paraschiva, care deține un capital de 100 lei, care
- Petric Marius Călin deține 10 părți sociale, în valoare reprezintă 10 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare
nominală de 10 RON fiecare, în total 100 RON, parte socială, cesionează părțile sociale deținute la
reprezentând 47,61 %; societate la valoarea nominală, conform contractelor de
- Tămaș Sorin deține 1 parte socială, în valoare cesiune părți sociale, cesionează 7 părți sociale un
nominală de 10 RON, în total 10 RON, reprezentând capital social de 70 lei asociatului Bota Dorel-Viorel, iar
4,76 %. 3 părți sociale, un capital social de 30 lei asociatului
2. Revocarea din funcția de administrator a dlui Petric Gavrilă Vasile.
Marius Călin și a dlui Petric Virgil Cornel și numirea în Asociatul Vetisan Vasile care deține un capital de 100
funcția de administrator cu drepturi depline de lei, care reprezintă 10 părți sociale, în valoare de 10 lei
reprezentare și gestionare a dlui Tămaș Sorin, pe o fiecare parte socială, cesionează 3 părți sociale deținute
perioadă nelimitată. la societate la valoarea nominală, conform contractului
3. Completarea obiectului de activitate și totodată, de cesiune părți sociale, asociatului Gavrilă Vasile.
schimbarea obiectului principal de activitate cu: 4532 - Se cooptează ca asociați numiții:
comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru Bota Dorel-Viorel, cetățean român, de naționalitate
autovehicule. română, născut la data de 20.10.1957 în localitatea
(21/1.838.467) Sârbi, județul Sălaj, fiul lui Viorel și Eugenia-Maria,
domiciliat în localitatea Zalău, strada Nicolae Titulescu nr.
Societatea Comercială 15, județul Sălaj, posesor al cărții de identitate SX
CONDORUL PETRIC COM - S.R.L. 050445, eliberată de Municipiul Zalău la data de
satul Aluniș, comuna Benesat, județul Sălaj 26.01.2001, cod numeric personal 157102031295.
Gavrila Vasile, cetățean român, de naționalitate
NOTIFICARE română, născut la data de 16.09.1960 în localitatea
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ciureni, județul Sălaj, fiul lui Simion și Maria, domiciliat în
Sălaj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. localitatea Zalău, strada Corneliu Coposu 125/D, județul
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și Sălaj, posesor al cărții de identitate SX nr. 108556,
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al eliberată de Municipiul Zalău la data de 19.02.2004, cod
actului constitutiv al Societății Comerciale CONDORUL numeric personal 1600916312958.
PETRIC COM - S.R.L., cu sediul în satul Aluniș, Str. Gării Se majorează capitalul social al societății cu suma de
nr. 120, comuna Benesat, județul Sălaj, înregistrată sub 10 lei, de la suma de 200 lei la suma de 210 lei; capitalul
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4361/21.X.2010 21

social astfel majorat este de 210 lei, împărțit în 21 părți legal și statutar convocată, întrunită la sediul social al
sociale, valoarea unei părți sociale fiind de 10 lei. societății, conform procesului-verbal din data de
În urma cesiunii și a majorării capitalului social, 7.10.2010, hotărăște:
structura asociaților este următoarea: Art. 1. Majorarea capitalului social al societății, prin
- 33,333 % din capitalul social, adică 7 părți sociale, în compensarea unor creanțe lichide și exigibile cu părți
valoare de 10 lei fiecare, reprezintă aportul asociatului sociale, de la 200 lei la 100.000 lei cu suma de 99.800 lei.
Bota Dorel-Viorel, care deține un capital de 70 lei; Art. 2. Emiterea unui număr de 9.980 părți sociale noi,
- 33,333 % din capitalul social, adică 7 părți sociale, în cu o valoare nominală de 10 lei.
valoare de 10 lei fiecare, reprezintă aportul asociatului Art. 3. În urma majorării, capitalul social subscris și
Gavrilă Vasile, care deține un capital de 70 lei; vărsat al societății este de 100.000 lei, aport în numerar,
- 33,333 % din capitalul social, adică 7 părți sociale, în fiind împărțit într-un număr de 10.000 părți sociale, cu o
valoare de 10 lei fiecare, reprezintă aportul asociatului valoare nominală de 10 lei/parte socială, și este deținut
Vetisan Vasile, care deține un capital de 70 lei.
de către asociați astfel:
Se revocă din calitatea de administrator al societății
- Feher Claudiu-Cosmin deține un număr de 500 părți
Vetisan Paraschiva.
sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială și
Se aprobă actul constitutiv în formă actualizată în
în valoare totală de 5.000 lei, reprezentând 5 % din
vederea depunerii la Registrul Comerțului.
capitalul social subscris și vărsat, participare la profit 5 %
Se împuternicește administratorul Vetisan Vasile să
și participare la pierderi 5 %;
întreprindă demersurile legale de înregistrare a prezentei
- Bejat Claudia-Cornelia, deține un număr de 9.500
hotărâri la Registrul comerțului, semnând documentele
părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte
necesare.
socială și în valoare totală de 95.000 lei, reprezentând
(23/1.838.469)
95 % din capitalul social subscris și vărsat, participare la
Societatea Comercială profit 95 % și participare la pierderi 95 %.
COR & ALY STYLE - S.R.L. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
Zalău, județul Sălaj neschimbate. În temeiul prezentei hotărâri și al
prevederilor Legii nr. 31/1990 se va redacta actul
HOTĂRÂREA NR. 3 constitutiv actualizat.
din data de 12.10.2010 (24/1.838.470)
a adunării generale a asociaților
Societatea Comercială
S.C. COR & ALY STYLE - S.R.L.
COR & ALY STYLE - S.R.L.
Adunarea generală a asociaților, în prezența:
Zalău, județul Sălaj
- dlui Feher Claudiu-Cosmin, de cetățenie română,
domiciliat în municipiul Zalău, strada Dumbrava numărul NOTIFICARE
70, bloc H9, scara A, apartament 1, județul Sălaj, CNP
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
1880305314011, identificat cu C.I. seria SX numărul
Sălaj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
217690, eliberată de SPCLEP Zalău la data de
8.04.2009, deținând un număr de 1 parte socială, (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
reprezentând 5 % din capitalul social al societății; completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
- dnei Bejat Claudia-Cornelia, de cetățenie română, actului constitutiv al Societății Comerciale COR & ALY
domiciliată în municipiul Zalău, strada Pictor Ioan Sima STYLE - S.R.L., cu sediul în municipiul Zalău, str. Pictor
numărul 15, bloc P42, apartament 18, județul Sălaj, CNP Ioan Sima nr. 15, bloc P42, ap. 18, județul Sălaj,
2760525312996, identificată cu C.I. seria SX numărul înregistrată sub nr. J 31/564/2008, cod unic de
047165, eliberată de Poliția Zalău la data de 24.08.2001, înregistrare 24201958, care a fost înregistrat sub
deținând un număr de 19 părți sociale, reprezentând nr. 21336 din 12.10.2010.
95 % din capitalul social al societății, (25/1.838.471)
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4361/21.X.2010

Societatea Comercială comerțului a mențiunii cu privire la radierea HEALTHLINE


HEALTHLINE IMPLANT INC USA IMPLANT INC USA ROM IMPEX - S.R.L.
ROM IMPEX - S.R.L., București În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI Examinând înscrisurile menționate persoana
J 40/31747/1992 desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele
legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr.
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 2786703
116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea
ROMÂNIA
nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,

MINISTERUL JUSTIȚIEI
cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.
26/1990, republicată, cu modificările și completările
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ Pentru aceste motive, în numele legii dispune:
TRIBUNALUL BUCUREȘTI
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
DOSAR NR. 524280/2010 dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
firmei HEALTHLINE IMPLANT INC USA ROM IMPEX -
REZOLUȚIA NR. 98672
S.R.L., cu datele de identificare mai sus menționate.
DIN DATA DE 8.10.2010 Motivul radierii este dizolvare.

Pronunțată în ședința din data de 8.10.2010 Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a.
Persoană desemnată conform
Executorie de drept.
O.U.G. nr. 116/2009, aprobată
cu modificări și completări Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
prin Legea nr. 84/2010, Tribunalul București, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) și
prin Decizia D.G. nr. 20 următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
din 14.01.2010 - Mirea Georgiana modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
Adriana Pronunțată în ședința din data de 8.10.2010.
Referent în cadrul (26/1.835.827)
Oficiului Registrului
Comerțului de pe lângă Societatea Comercială
Tribunalul București - David Doina Gabriela MCA & LD CONFORT - S.R.L., București
Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulată de
NOTIFICARE
HEALTHLINE IMPLANT INC USA ROM IMPEX - S.R.L.,
cu sediul ales în București, sectorul 1, str. Axente Uricaru Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nr. 19, sectorul 1, prin care se solicită înscrierea în București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
registrul comerțului a mențiunii privind radierea alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
HEALTHLINE IMPLANT INC USA ROM IMPEX - S.R.L., modificările și completările ulterioare, depunerea textului
cod unic de înregistrare 2786703, număr de ordine în actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
registrul comerțului J 40/31747/1992. MCA & LD CONFORT - S.R.L., cu sediul în București, str.
PERSOANA DESEMNATĂ Lipscani nr. 56, etaj P, sectorul 3, înregistrată sub nr.
Asupra cererii de față: J 40/10731/2006, cod unic de înregistrare 18813944,
Prin cererea înregistrată sub nr. 524280 din care a fost înregistrat sub nr. 525142 din 6.10.2010.
6.10.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul (27/1.835.865)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4361/21.X.2010 23

Societatea Comercială Art. 3. Se va majora capitalul social al societății S.C.


MCA & LD CONFORT - S.R.L., București MCA & LD CONFORT - S.R.L. de la 1.000 RON la 2.000
RON prin aportul în numerar al doamnei Radulescu
HOTĂRÂREA NR. 1/29.09.2010
Aurora, în cuantum de 1.000 RON, reprezentând 100
a adunării generale a asociaților din S.C. MCA & părți sociale și 50 % din capitalul social, aceasta
LD CONFORT - S.R.L., cu sediul social în înțelegând să devină asociat, prin cooptare în societatea
România, mun. București, sectorul 2, str. Arh. S.C. MCA & LD CONFORT - S.R.L., participând la profit
Ionescu Gheorghe nr. 20, parter, camera 1, și pierderi în procent de 50 %.
înregistrată la Registrul Comerțului București sub Art. 4. Configurația capitalului social în urma cesionării
nr. J 40/10731/30.06.2006, CUI 18813944 și majorării de capital va fi următoarea:
Subsemnații: Capitalul social în cuantum de 2.000 RON, vărsat
Constantinescu Marian, născut la data de 25.08.1962 integral și divizat în 200 părți sociale a câte 10 RON
în mun. Ploiești, jud. Prahova, domiciliat în mun. fiecare, astfel:
București, sectorul 2, str. Arh. Ionescu Grigore nr. 20, - Constantinescu Daniel va deține 100 părți sociale, în
identificat cu C.I. seria RD nr. 264004, eliberată de SEP valoare de 10 RON fiecare, total valoare 1.000 RON,
la data de 28.08.2002, CNP 1620825400121,
numerotate de la 1 la 100 inclusiv, reprezentând 50 % din
Constantinescu Daniel, născut la data de 4.04.1986 în
capitalul social al societății;
București, sectorul 2, domiciliat în București, sectorul 2,
- Radulescu Aurora va deține 100 părți sociale, în
str. Arh. Ionescu Grigore nr. 20, identificat cu C.I. seria RT
valoare de 10 RON fiecare, total valoare 1.000 RON,
nr. 759560, eliberată de SPCEP S2 biroul nr. 2 la data de
numerotate de la 101 la 200 inclusiv, reprezentând 50 %
3.06.2010, CNP 1860404420019,
din capitalul social al societății.
Bojan Adriana, născută la data de 22.01.1980 în
București, sectorul 5, domiciliat în București, sectorul 6, Cota de participare la beneficii și/sau pierderi va fi de
str. Cernișoara nr. 15, bl. 59, sc. 2, ap. 22, identificată cu 50 % pentru Constantinescu Daniel, respectiv 50 %
C.I. seria RR nr. 315895, eliberată de Secția 21 Poliție la pentru Radulescu Aurora.
data de 5.07.2004, CNP 2800122450018, Art. 5. Se revocă din funcția de administrator Bojan
în calitate de asociați ai S.C. MCA & LD CONFORT - Adriana și se numește în această funcție domnul
S.R.L., Constantinescu Daniel pe o perioadă nelimitată, care
și cu participarea doamnei reprezintă societatea cu puteri depline în relațiile cu terții.
Radulescu Aurora, de cetățenie română, sexul Art. 6. Se schimbă sediul social al societății la adresa
feminin, născută la data de 11.10.1963 în jud. Teleorman, din București, sectorul 3, str. Lipscani nr. 56, parter,
com. Salcia, domiciliată în mun. București, sectorul 3, str. camera 1.
Sold. Niculae Sebe nr. 4, bl. L11, sc. 1, et. 2, ap. 11, Art. 7. Se reia activitatea societății începând cu data
identificată cu C.I. seria RR nr. 525961, eliberată de de 1.10.2010.
SPCEP S3 biroul nr. 3 la data de 14.05.2008, CNP
Art. 8. Se schimbă obiectul principal al societății din
2631011400143,
cod CAEN 4332 în cod CAEN 5630 - baruri și alte
am hotărât:
activități de servire a băuturilor.
Art. 1. Retragerea din societate a domnului
Art. 9. Se deschide punct de lucru al societății la
Constantinescu Marian cesionând cele 70 părți sociale a
adresa din București, sectorul 3, str. Lipscani nr. 56, et. 1,
câte 10 RON fiecare, în valoare totală de 700 RON,
camera 1 și mansardă.
reprezentând 70 % din capitalul social, către domnul
Constantinescu Daniel. Toate celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân
Art. 2. Retragerea din societate a doamnei Bojan neschimbate.
Adriana cesionând cele 15 părți sociale a câte 10 RON Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre
fiecare, în valoare totală de 150 RON, reprezentând 15 % astăzi, 29.09.2010, în 5 exemplare.
din capitalul social, către domnul Constantinescu Daniel. (28/1.835.866)
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4361/21.X.2010

Societatea Comercială Art. 5. Se schimbă sediul social în mun. Galați, Str.


LORY INFORMATICA - S.R.L., Tecuci Strungarilor nr. 6, bl. W, sc. 3, et. 3, ap. 56, cam. 1, jud.
județul Galați Galați.
Art. 6. Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân
ACT ADIȚIONAL valabile. Se redactează un nou act constitutiv cu toate
modificările la zi.
încheiat astăzi, 7.10.2010
Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
la actul constitutiv constitutiv al S.C. LORY INFORMATICA - S.R.L.
al S.C. LORY INFORMATICA - S.R.L. (29/1.838.122)
Eu, Dobrin Gheorghe, cetățean român, născut la data
de 16.03.1963 în comuna Năruja, jud. Vrancea, legitimat Societatea Comercială
cu C.I. seria GL nr. 483506, cod numeric personal TONITZA - S.R.L., Galați, județul Galați
1630316393707, domiciliat în mun. Tecuci, str. Peri nr.
ACT ADIȚIONAL
10, jud. Galați, asociat unic la S.C.LORY INFORMATICA
S.R.L. cu sediul în mun. Tecuci, str. Peri nr. 10 și încheiat astăzi, 13.10.2010
înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr.
la actul constitutiv al societății
J 17/538/2010, am hotărât:
S.C. TONITZA - S.R.L.
Art. 1. Începând cu data de 7.10.2010, în Societatea
Eu, Toniță Marian, domiciliat în satul Ciureștii Noi,
Comercială LORY INFORMATICA - S.R.L. aderă ca
com. Bălășești, jud. Galați, născut la data de 2.04.1964
asociat Petcu Tinca, născută la data de 25.07.1957, CNP
în com. Tutova, jud. Vaslui, CNP 1640402170359,
2570525170402, posesoare a C.I. seria GL nr. 384470,
asociat unic al Societății Comerciale TONITZA - S.R.L.,
eliberată la data de 1.02.2005 de Poliția Galați și cu
cu sediul în Galați, Micro 18, bl. F4, ap. 11, și
domiciliul în Galați, Str. Strungarilor nr. 6, bl. W, sc. 3, et.
înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr.
3, ap. 56, de cetățenie română.
J 17/1575/1994, am hotărât:
Petcu Tinca primește prin cesiune de la Dobrin
Art. 1. Începând cu data de 13.10.2010, în Societatea
Gheorghe 20 părți sociale a câte 10 lei fiecare în valoare
TONITZA - S.R.L. aderă ca asociat Toniță M. Marian,
de 200 lei, conform contractului de cesiune.
născut la data de 21.02.1988 în mun. Galați, jud. Galați,
Eu, Petcu Tinca, înțeleg să continuu activitatea prin
CNP 1880221170072, domiciliat în satul Ciureștii Noi,
preluarea activului și pasivului societății. Declar că nu am com. Bălășești, jud. Galați, de cetățenie română.
calitatea de asociat unic într-o altă societate cu Toniță Marian aduce ca aport la capitalul social suma
răspundere limitată cu asociat unic, decât în această de 100 lei, conform foii de vărsământ anexată.
societate cu răspundere limitată cu asociat unic. Art. 2. Societatea își majorează capitalul social de la
Art. 2. Eu, Dobrin Gheorghe, declar că m-am retras 200 lei la 300 lei.
din societate începând cu data de 7.10.2010. Am primit Diferența de 100 lei reprezintă aport nou-constituit din
echivalentul capitalului social în sumă de 200 lei de la numerar conform foii de vărsământ adusă de către
asociatul Petcu Tinca, căreia i-am cesionat părțile asociatul Toniță M. Marian.
sociale. În acest fel m-am desocotit definitiv cu societatea Art. 3. Capitalul social majorat are următoarea
și înțeleg să nu mai am niciun fel de pretenții față de structură:
Petcu Tinca și de societate indiferent de situațiile ce se Toniță Marian - 200 lei,
vor ivi. Toniță M. Marian - 100 lei,
Art. 3. Capitalul social rămâne neschimbat, respectiv și este împărțit în 30 părți sociale în valoare de 10 lei
200 lei numerar, divizat în 20 părți sociale egale a 10 lei fiecare.
fiecare. Aportul asociatului unic la capitalul social: Art. 4. Capitalul social rămâne neschimbat, respectiv
Petcu Tinca - 200 lei/10 părți sociale. 300 lei numerar, divizat în 30 păți sociale egale cu 10 lei
Art. 4. Funcția de administrator rămâne neschimbată fiecare.
și aparține dnei Dumitrascu Camelia Adriana, numită la Aportul asociaților la capitalul social:
data de 2.06.2010, pe o perioadă nelimitată. Toniță M. Marian - 100 lei, 10 părți sociale,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4361/21.X.2010 25

Toniță Marian - 200 lei, 20 părți sociale. Art. 2. Închiderea punctului de lucru din Galați, Str.
Art. 5. Toniță Nicolaie se eliberează din funcția de Constructorilor, aferent Școala Generală nr. 13, Țiglina II.
administrator și se alege în funcția de administrator pe o Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
perioadă de 99 de ani Toniță M. Marian. (32/1.838.125)
Art. 6. Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân
valabile. Se redactează un nou act constitutiv cu toate Societatea Comercială
modificările la zi. NIKI CE - S.R.L., Sânnicolau Mare
Prezentul act adițional face parte integrantă din actul județul Timiș
constitutiv al Societății TONITZA - S.R.L.
(30/1.838.123) HOTĂRÂREA NR. 1/8.10.2010

Societatea Comercială a adunării generale a asociaților


TONITZA - S.R.L., Galați, județul Galați S.C. NIKI CE - S.R.L. Sânnicolau Mare
La lucrările adunării generale a asociaților S.C. NIKI
NOTIFICARE CE - S.R.L. Sânnicolau Mare, participă:
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul - Ceciu Augustin, cetățean austriac, identificat cu PA
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 seria J nr. 0625456 1, eliberat de autoritățile austriece la
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu data de 14.04.2004, născut la data de 6.08.1956 în
modificările și completările ulterioare, depunerea textului localitatea Anina, jud. Caraș-Severin, cu domiciliul în
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale 2203 Grossebersdorf, str. Schulgasse nr. 6, Austria,
TONITZA - S.R.L., cu sediul în municipiul Galați, Micro deținând 50 % părți sociale;
18, bloc F4, ap. 11, înregistrată sub nr. J 17/1575/1994, - Ceciu Adriana, cetățean austriac, identificat cu PA
cod unic de înregistrare 5807100, care a fost înregistrat
seria J nr. 0625457 2, eliberat de autoritățile austriece la
sub nr. 46648 din 14.10.2010.
data de 14.04.2004, născută la data de 12.02.1961 în
(31/1.838.124)
localitatea Timișoara, jud. Timiș, cu domiciliul în 2203
Societatea Comercială Grossebersdorf, str. Schulgasse nr. 6, Austria, deținând
TEELMAN - S.R.L., Galați, județul Galați 50 părți sociale.
Participând asociații care dețin totalitatea capitalului
HOTĂRÂRE social, adunarea generală este statutară și hotărăște:
Art. 1. Dizolvarea societății S.C. NIKI CE - S.R.L.
din data de 13.10.2010
concomitent cu lichidarea acesteia, luată în unanimitate
a S.C. TEELMAN - S.R.L.
de către asociații Ceciu Augustin și Ceciu Adriana.
Eu, Manole Gheorghe, asociat unic al S.C. TEELMAN - Dizolvarea societății se va face în baza art. 235 din
S.R.L., cu sediul în Galați, str. Ing. Anghel Saligny nr. Legea nr. 31/1990.
126, bl. H1, sc. 4, ap. 66, și înregistrată la Registrul
Art. 2. La data dizolvării societății, S.C. NIKI CE -
Comerțului sub nr. J 17/562/2007,
S.R.L. nu înregistrează niciun fel de obligații față de
având în vedere faptul că societatea se află în
bugetul de stat, bugetul local, alte bugete și terțe
întrerupere temporară de activitate din data de
persoane cu care societatea a avut relații contractuale.
31.07.2010, nu înregistrează datorii la bugetul de stat,
Art. 3. Activele societății rămase după dizolvare vor fi
local sau alți creditori și nu există bunuri în patrimoniul
împărțite între asociați în cote egale de 1/2 fiecare.
societății, în conformitate cu prevederile art. 227
coroborat cu art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicată, Art. 4. Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân
cu modificările și completările ulterioare, am hotărât: nemodificate.
Art. 1. Dizolvarea societății fără numirea unui Prezenta a fost încheiată în trei exemplare.
lichidator, începând cu data de 13.10.2010, ca urmare a Sânnicolau Mare, 8.10.2010.
imposibilității realizării obiectului de activitate. (33/1.837.970)
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4361/21.X.2010

Societatea Comercială Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
INTEROMEGA IFN - S.A., Galați, județul Galați constitutiv al Societății Comerciale INTEROMEGA IFN -
S.A.
HOTĂRÂRE (34/1.837.209)
din data de 4.10.2010 Societatea Comercială
a adunării generale extraordinare a acționarilor SILROM TRADE - S.R.L., Galați
INTEROMEGA IFN - S.A. județul Galați
Având în vedere cele consemnate și decise în
adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. HOTĂRÂREA NR. 2/13.10.2010
INTEROMEGA IFN - S.A. Galați, întrunită, hotărăște: referitoare la dizolvarea societății cerută
Art. 1. Aprobă cesiunea unui număr de 350 acțiuni în 3.08.2010
deținute de către dna Batog Vasilica către acționarul S.C. SILROM TRADE - S.R.L., înscrisă la Registrul
Zaharia Eugen, conform contractului de cesiune din data Comerțului cu nr. J 17/220/7.04.1999, cu sediul social în
de 8.09.2010, care va deține un număr total de 1.437 Galați, str. Tecuci nr. 46, reprezentată de asociatul unic
acțiuni. Iordache Doina Ligia, care se legitimează cu C.I. nr.
Art. 2. Aprobă cesionarea unui număr de 70 acțiuni 481288 și CNP 2460407170366, hotărăște următoarele:
deținute de către dna Batog Vasilica către dl Roman Art. 1. Se renunță la lichidatorul Caragea M. CM
Remus Marcel conform contractului de cesiune din data IPURL.
de 8.09.2010, care va deține un număr total de 70 acțiuni. Art. 2. Se numește ca lichidator al societății CI -
Art. 3. Aderă în societate începând cu data de TUDOR MIHAELA.
8.09.2010 dl Roman Remus Marcel, născut la data de (35/1.837.210)
25.12.1975 în Galați, jud. Galați, domiciliat în Galați, str.
Tecuci nr. 251, județul Galați, cod numeric personal Societatea Comercială
1751225170411, de cetățenie română. ALIMEX - S.R.L., Miercurea-Ciuc
Art. 4. Dna Batog Vasilica în urma cesionării tuturor județul Harghita
acțiunilor se retrage din societate, urmând să primească
dividende până la data retragerii, astfel s-a desocotit NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
definitiv cu societatea. J 19/420/1991
Art. 5. Aprobă modificarea domeniului de activitate
principal și secundar în urma solicitării Băncii Naționale a COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 518178
României prin adresa nr. IV/5/10848/2.08.2010 și, în
ROMÂNIA
conformitate cu art. 14 alin. 1 lit. a din Legea nr. 93/2009
privind instituțiile financiare nebancare, acestea vor avea MINISTERUL JUSTIȚIEI
următorul conținut:
Activitatea principală: 6492 - alte activități de creditare - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
acordare de credite incluzând fără a se limita la
finanțarea tranzacțiilor comerciale. OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
Activitatea secundară se suplimentează cu: TRIBUNALUL HARGHITA
6492 - acordarea de microcredite;
DOSAR NR. 29274/10.08.2010
6492 - acordarea de credite de consum.
Art. 6. Aprobă anularea vechiului act constitutiv și REZOLUȚIA NR. 6249/2010
întocmirea unui nou act constitutiv și împuternicește pe
Pronunțată în ședința din data de 13.08.2010
domnul Ovidiu Batog, în calitate de acționar să-l
semneze. Persoană desemnată conform
Art. 7. Adunarea generală extraordinară a acționarilor O.U.G. nr. 116/2009, aprobată
S.C. INTEROMEGA IFN - S.A. Galați împuternicește pe cu modificări și completări
dl Sendrescu Ilie, în calitate de consilier juridic al prin Legea nr. 84/2010,
societății, ce se legitimează cu C.I. seria GL nr. 380448, prin Decizia D.G. nr. 20
eliberată de Poliția Galați la data de 6.01.2005, să din 14.01.2010 - Dusa Geta
depună actul constitutiv reactualizat și să îndeplinească Referent - Vultur Tania Raluca
formalitățile de depunere a documentației la Oficiul Pe rol fiind soluționarea cererii de radiere formulată de
Registrului Comerțului Galați. ALIMEX - S.R.L., cu sediul ales în Miercurea-Ciuc, Aleea
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4361/21.X.2010 27

Avântului, bloc 4/A, ap. 4, prin care se solicită înscrierea nr. 054060/28.01.2002, eliberată de Poliția oraș
în registrul comerțului a mențiunii privind radierea Gheorgheni, în calitate de asociat unic al S.C. APICOM -
ALIMEX - S.R.L., cod unic de înregistrare 518178, număr S.R.L., având în vedere decizia asociatului unic nr. 8 din
de ordine în registrul comerțului J 19/420/1991.
data de 21.09.2010 adopt prezentul act adițional la actul
PERSOANA DESEMNATĂ constitutiv, după cum urmează:
Art. 1. În condițiile art. 210 raportat la art. 221 din
Asupra cererii de față:
Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
Prin cererea înregistrată sub nr. 29274 din
republicată și modificată, capitalul social al societății S.C.
10.08.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul
APICOM - S.R.L. se majorează de la actuala sumă de
comerțului a mențiunii cu privire la radierea ALIMEX -
7.327.230 RON cu suma de 1.000.000 (unmilion) RON
S.R.L.
prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
ale asociatului unic asupra societății, cu noi părți sociale,
menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
în număr de 100.000 (osutămii).
Examinând înscrisurile menționate persoana
În urma acestei majorări de capital social, societatea
desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele
va avea capitalul social în sumă de 8.327.230
legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr.
(optmilioanetreisutedouăzecișișaptemiidouăsutetreizeci)
116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea
RON, împărțit în 832.723 (optsutetreizecișidouămii
nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,
șaptesutedouăzecișitrei) părți sociale având valoarea
cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.
nominală de 10 RON fiecare, toate revenind asociatului
26/1990, republicată, cu modificările și completările
unic.
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.
Art. 2. Art. 6 din actul constitutiv se va actualiza în
Pentru aceste motive, în condițiile legii dispune: urma modificărilor aduse prin prezenta. Celelalte
prevederi ale actului constitutiv rămân neschimbate.
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
Subsemnatul declar, că în cazul admiterii înregistrării
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
prezentei renunț la dreptul la plângere împotriva
firmei ALIMEX - S.R.L., cu datele de identificare mai sus
rezoluției directorului Oficiului Registrului Comerțului de
menționate.
pe lângă Tribunalul Harghita.
Motivul radierii este dizolvare.
Actul s-a redactat și atestat de societatea civilă de
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
avocați Veress și Schulleri, avocat Szikszai Tamás, azi,
Oficial al României, Partea a IV-a.
data atestării, în 4 (patru) exemplare, din care patru
Executorie de drept.
exemplare vor fi eliberate părții.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
(37/1.838.605)
Tribunalul Harghita, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) și
următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu Societatea Comercială
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. APICOM - S.R.L., satul Ciumani
Pronunțată în ședința din data de 13.08.2010. comuna Ciumani, județul Harghita
(36/1.838.604)
NOTIFICARE
Societatea Comercială
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
APICOM - S.R.L., satul Ciumani
Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
comuna Ciumani, județul Harghita
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
ACT ADIȚIONAL
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
la actul constitutiv APICOM - S.R.L., cu sediul în satul Ciumani, nr. 1184,
Subsemnatul Szilagyi Imre, cetățean român, născut la comuna Ciumani, județul Harghita, înregistrată sub nr.
data de 15.01.1968 în Gheorgheni, jud. Harghita, CNP J 19/240/1991, cod unic de înregistrare 490743, care a
1680115190690, domiciliat în satul Ciumani nr. 1184, fost înregistrat sub nr. 31870 din 23.09.2010.
com. Ciumani, județul Harghita, legitimat cu C.I. seria HR (38/1.838.606)
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4361/21.X.2010

Societatea Comercială republicată, cu modificările și completările ulterioare,


L & K STARFLEX - S.R.L., Odorheiu Secuiesc urmează a admite cererea de radiere.
județul Harghita
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:

ROMÂNIA
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
MINISTERUL JUSTIȚIEI firmei L & K STARFLEX - S.R.L., cu datele de identificare
mai sus menționate.
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI Motivul radierii este dizolvare.
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ Oficial al României, Partea a IV-a.
TRIBUNALUL HARGHITA Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
DOSAR NR. 32534/5.10.2010
Tribunalul Harghita, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 10458677 următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 84/2010.
NR. DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI:
Pronunțată în ședința din data de 8.10.2010.
J 19/104/1998
(39/1.838.607)
REZOLUȚIA NR. 7552/2010
Societatea Comercială
pronunțată în ședința din data de 8.10.2010 XINDEX ECO - S.R.L., Miercurea Ciuc
județul Harghita
Director
la Oficiul Registrului
HOTĂRÂREA NR. 1/2010
Comerțului de pe lângă
Tribunalul Harghita - Vasile Vîlcan din 9.08.2010 a adunării generale
Referent - Bucalău Elena Subsemnații Markaly Istvan și Borbély Róbert, în
calitate de asociați ai S.C. XINDEX ECO - S.R.L., cu
Pe rol fiind, soluționarea cererii de radiere formulată
sediul în mun. Miercurea Ciuc, aleea Octavian Goga nr.
de L & K STARFLEX - S.R.L., cu sediul ales în Odorheiu
2, sc. B, ap. 5, județul Harghita, înmatriculată la Oficiul
Secuiesc, str. Petofi Sandor nr. 18, prin care se solicită
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita
înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind
sub nr. J 19/114/12.04.2010, CUI 26727130, am hotărât
radierea L & K STARFLEX - S.R.L., cod unic de următoarele modificări:
înregistrare 10458677, număr de ordine în registrul 1. Retragerea din societate a asociatului Markaly
comerțului J 19/104/1998. Istvan.
DIRECTORUL 2. Cesionarea de către Markaly Istvan, asociat a unui
număr de 1 parte socială, în valoare totală de 10 RON, la
Asupra cererii de față:
valoarea nominală, către asociatul Borbély Róbert,
Prin cererea înregistrată sub nr. 32534 din 5.10.2010 cetățean român, născut la data de 11.06.1977 în Toplița,
s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a județul Harghita, domiciliat în mun. Miercurea Ciuc, aleea
mențiunii cu privire la radierea L & K STARFLEX - S.R.L. Octavian Goga nr. 2, sc. B, ap. 5, județul Harghita,
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile posesor al cărții de identitate seria HR nr. 249825,
menționate în opisul inclus în cererea de radiere. eliberată de SPCLEP Miercurea Ciuc la data de
Examinând înscrisurile menționate directorul, 2.04.2007, CNP 1770611193781, care va deveni asociat
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în unic al societății.
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, Asociații declară că renunță la dreptul de recurs.
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. În urma acestor modificări se va întocmi un nou act
84/2010, cu prevederile Legii 31/1990, republicată, cu constitutiv.
modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990, (40/1.838.608)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4361/21.X.2010 29

Societatea Comercială Adoptarea actului constitutiv actualizat al societății


CSIK HUS - S.R.L., Odorheiu Secuiesc comerciale, conform Legii nr. 31/1990, republicată.
județul Harghita Restul prevederilor din actul constitutiv al societății nu
se modifică.
HOTĂRÂREA Redactată în 4 (patru) exemplare originale cu acordul
și răspunderea părților.
încheiată azi, 15.09.2010, cu ocazia adunării
(41/1.838.609)
generale a S.C. CSIK HUS - S.R.L.,
cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc, Societatea Comercială
str. II Rakoczi Ferenc nr. 90, TORBAU EXPERT - S.R.L., Odorheiu Secuiesc
înregistrată la O.R.C. Harghita județul Harghita
sub nr. J 19/157/2010 având CIF 24949917,
HOTĂRÂRE
cu un capital social de 77.000 lei
Asociații societății încheiată azi, 5 ocombrie 2010
INVEST-TRADE KFT., persoană juridică maghiară, cu Lorinc Huba, în calitate de asociat unic
sediul în 1095 Budapest, Boráros tér 7/1, VI/10, cu al S.C. TORBAU EXPERT - S.R.L., cu sediul în
numărul de înregistrare la registrul comerțului 1-09- localitatea Odorheiu Secuiesc, intr. Tihadar nr. 4, ap. 14,
907701 și cu cod fiscal 10641725-2-43, reprezentată prin jud. Harghita, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita sub nr.
dr. Dudás Illésné, cetățean maghiar, identificată cu cartea
J 19/225/2010, având cod unic de înregistrare 27190454,
de identitate seria HA numărul 810997, eliberată de
asociat unic, hotărăște:
autoritățile maghiare, reprezentant legal, și
Art. 1. Retragerea din societate al asociatului unic
Ráczkevi Sándorné, cetățean maghiar, născut în
Lorinc Huba, prin cesionarea integrală la valoarea
localitatea Miskolc, Ungaria, la data de 16.05.1965,
nominală a 20 părți sociale a câte 10 lei fiecare, în
domiciliată în Ungaria, 3534 loc. Miskolc, str. Mária nr. 54, valoare totală de 200 lei, reprezentând 100 % capitalul
identificată cu cartea de identitate maghiară seria EA nr. social al societății, împreună cu toate drepturile și
251531, eliberată de autoritățile maghiare, au hotărât: obligațiile care derivă din calitatea de deținător al părților
1. Cesionarea de către INVEST-TRADE KFT a celor sociale, către Katona Ladislau, care astfel devine asociat
7.699 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei fiecare, unic al societății.
în valoare totală de 76.990 (șaptezecișișasemii Art. 2. Retragerea din funcția de administrator al dlui
nouăsutenouăzeci) lei dnei Ráczkevi Sándorné asociat al Lorinc Huba și numirea în funcția de administrator al
societății. Cesiunea se face la valoarea nominală a societății a dlui Katona Ladislau, cetățean român, născut
capitalului social. la data de 26 iunie 1938 în mun. Odorheiu Secuiesc, jud.
Harghita, domiciliat în mun. Odorheiu Secuiesc, str.
În urma cesiunii dna Ráczkevi Sándorné va deține
Sântimbru nr. 80, jud. Harghita, posesor al cărții de
7.700 părți sociale, în valoare totală de 77.000 lei,
identitate seria HR nr. 113443, eliberată de Mun.
numerotate de la 1 la 7.700, reprezentând 100 %
Odorheiu Secuiesc, la data de 12.06.2003, având cod
capitalul social total, devenind asociat unic, iar INVEST-
numeric personal 1380626192472, care va fi
TRADE KFT. își pierde calitatea de asociat ieșind din
administrator cu puteri depline, numit până la revocare.
firmă. Art. 3. Adoptarea unui nou act constitutiv al societății,
Dna Ráczkevi Sándorné ia cunoștință de situația vechiul act constitutiv abrogându-se.
financiar-contabilă și contractuală a societății, pe care o În acest sens se va încheia act adiționa, care prin grija
acceptă. asociatului unic Katona Ladislau se va înregistra la ORC
2. Asociatul unic al societății dna Ráczkevi Sándorné Harghita.
hotărăște: (42/1.838.610)
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4361/21.X.2010

Societatea Comercială prevederile Legii nr. 31/1990, am decis modificarea


COLOR POINT ADVERTISING - S.R.L. actelor constitutive ale societății comerciale, după cum
Miercurea Ciuc, județul Harghita urmează:
1. În urma decesului asociatului unic Kanabé István
HOTĂRÂREA NR. 1 cele 20 părți sociale deținute de acesta revin în cotă de
din data de 4 octombrie 2010 câte 1/3 parte moștenitorilor adică 6 părți sociale cu o
valoare nominală de 10 lei în valoare totală de 60 lei
Subsemnații Kanabé Gyopár, CNP 6010406194067,
moștenitoare Kanabé Gyopár, CNP 6010406194067,
minoră 9 ani, născută la data de 6 aprilie 2001, în
minoră 9 ani, 7 părți sociale cu o valoare nominală de
municipiul Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, tata
10 lei, în valoare totală de 70 lei moștenitorului Kanabé
Kanabé István, mama Kanabé Gabriella, și Kanabé
Gábor, CNP 1980922190434, minor 12 ani, și 7 părți
Gábor, CNP 1980922190434, minor 12 ani, născut la
sociale cu o valoare nominală de 10 lei în valoare totală
data de 22 septembrie 1998 în municipiul Miercurea
de 70 lei, moștenitoare Kanabé Nóra, CNP
Ciuc, județul Harghita, tata Kanabé István, mama
6081226194050, minoră 2 ani, care sunt primiți în
Kanabé Gabriella, ambii cu domiciliul în municipiul
societate, și hotărăsc să continue activitatea societății
Miercurea Ciuc, str. Tas vezér nr. 10, județul Harghita,
comerciale. Consecutiv acestui fapt, societatea se
ambii reprezentați pe baza dispoziției nr. 2669 din 4
transformă din societatea comercială cu răspundere
octombrie 2010 a Primarului municipiului Miercurea Ciuc,
limitată cu asociat unic în societate comercială cu
prin curator Balász Gabriella, CNP 2740519191361, cu
răspundere limitată cu mai mulți asociați.
domiciliul în Miercurea Ciuc, str. Tas vezér nr. 12, județul
2. Apoi în baza încuviințării autorității tutelare Kanabé
Harghita, și Kanabé Nóra, CNP 6081226194050, minoră
Gyopár prin curator Balász Gabriella, cesionează cele 6
2 ani, născută la data de 26 decembrie 2008, în
părți sociale în valoare totală de 60 lei, și Kanabé Gábor,
municipiul Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, tata prin curator Balász Gabriella, cesionează cele 7 părți
Kanabé István, mama Erdély Piroska, cu domiciliul în sociale în valoare totală de 70 lei, ambii cu titlu oneros în
municipiul Miercurea Ciuc, str. Iancu de Hunedoara nr. favoarea mamei lor Kanabé Gabriella, CNP
39, ap. 73, județul Harghita, reprezentată, pe baza 2740227191326, cetățean român, născută la data de 27
dispoziției nr. 2670 din 4 octombrie 2010 a Primarului februarie 1974, în municipiul Miercurea Ciuc, județul
municipiului Miercurea Ciuc prin curator Erdély Elisabeta, Harghita, cu domiciliul în municipiul Miercurea Ciuc, str.
CNP 2510814191394, cu domiciliul în satul Armășeni nr. Tas vezér nr. 10, județul Harghita, identificată cu carte de
31, comuna Ciucsângeorgiu, județul Harghita, identitate seria HR nr. 297513/2009, eliberată de
identificată cu carte de identitate seria HR nr. SPCLEP Miercurea Ciuc, care este primită în societate.
188440/2004, eliberată de Municipiul Miercurea Ciuc, în 3. Apoi în baza încuviințării autorității tutelare Kanabé
calitate de moștenitori în cotă de 1/3 parte ai defunctului Nóra, prin curator Erdély Elisabeta, cesionează cele 7
Kanabé István, CNP 1700504191331, născut la data de părți sociale în valoare totală de 70 lei cu titlu oneros în
4 mai 1970 în municipiul Miercurea Ciuc, județul favoarea mamei sale Erdély Piroska, CNP
Harghita, decedat la data de 17 septembrie 2010, fost cu 2780927191332, cetățean român, născută la data de 27
ultimul domiciliu în municipiul Miercurea Ciuc, județul septembrie 1978 în municipiul Miercurea Ciuc, județul
Harghita, conform certificatului de moștenitor nr. 59 din 4 Harghita, cu domiciliul în municipiul Miercurea Ciuc, str.
octombrie 2010 emis în dosarul succesoral nr. 70/2010, Iancu de Hunedoara nr. 39, ap. 73, județul Harghita,
în calitate de moștenitori ai asociatului unic al Societății identificată cu carte de identitate seria HR nr.
Comerciale COLOR POINT ADVERTISING - S.R.L., cu 235319/2006, eliberată de SPCLEP Miercurea Ciuc, care
sediul în Miercurea Ciuc, str. Harghita nr. 94, ap. 2, este primită în societate.
camera 204, județul Harghita, înmatriculată în Registrul Subsemnații cesionari prin curatori declarăm că în
Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita sub nr. J urma cesiunii părților sociale ne retragem din societate.
19/1056/2008, C.U.I. 24713311, având în vedere Totodată declarăm că nu avem niciun fel de pretenții față
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4361/21.X.2010 31

de cesionarii noștri decurgând din această cesiune. Societatea Comercială


Consecutiv acestei cesiuni, calitatea noastră de asociați SZILANK - S.R.L., Odorheiu Secuiesc
la societatea comercială mai sus amintită încetează și județul Harghita
suntem de acord ca societatea să-și continue activitatea
sub aceeași denumire. HOTĂRÂREA

Subsemnata Kanabé Gabriella, preiau cele 6 părți adunării generale a asociaților


sociale de la fiica mea Kanabé Gyopár și cele 7 părți Subsemnații Szelyes Gyorgy-Janos, cetățean român,
sociale de la fiul meu Kanabé Gábor, a căror domiciliat în mun. Odorheiu Secuiesc, str. Pietroasa nr.
contravaloare a fost achitată. 16, ap. 12, jud. Harghita, având CNP 1700424192471,
Subsemnata Erdély Piroska preiau cele 7 părți sociale Szelyes David, cetățean român, domiciliat în mun.
de la fiica mea Kanabé Nóra, a căror contravaloare a fost Odorheiu Secuiesc, str. Pietroasa nr. 11, ap. 5, jud.
achitată. Harghita, având CNP 1711007192481, și Zajzon Ferenc-
În sensul celor enunțate mai sus: Zsolt, cetățean român, domiciliat în mun. Odorheiu
„Capitalul social al societății comerciale este de 200 Secuiesc, Bd. Independenței nr. 45, ap. 8, jud. Harghita,
(douăsute) lei aport în numerar și se divide în 20 părți având CNP 1741114192485, în calitate de asociați, la
sociale egale, fiecare în valoare de 10 (zece) lei, data de 15.09.2010, cu ocazia adunării generale a
subscrise de asociați în numerar. asociaților, am hotărât următoarele:
Asociații au convenit să subscrie și să dețină părțile 1. Retragerea din societate a asociatului Zajzon
sociale și să participe la beneficii, după cum urmează: Ferenc-Zsolt, cetățean român, domiciliat în mun.
- Kanabé Gabriella deține un număr de 13 părți sociale Odorheiu Secuiesc, Bd. Independenței nr. 45, ap. 8, jud.
cu o valoare nominală de 10 lei, în sumă totală de 130 lei, Harghita, având CNP 1741114192485, cesionând cu titlu
cota de participare 65 %; gratuit cele 60 părți sociale deținute de el în valoare de
- Erdély Piroska deține un număr de 7 părți sociale cu 600 lei asociaților în felul următor: către Szelyes Gyorgy-

o valoare nominală de 10 lei, în sumă totală de 70 lei, Janos, 30 părți sociale în valoare de 300 lei, iar către
Szelyes David 30 părți sociale, în valoare de 300 lei.
cota de participare 35 %.
Asociatul cedent, declară că nu are nicio pretenție
4. Se modifică sediul social al societății comerciale
bănească sau de altă natură, atât față de asociații
prin mutarea acestuia din municipiul Miercurea Ciuc, str.
societății, cât și față de societate.
Harghita nr. 94, ap. 2, cam. 204, județul Harghita, în
2. După cesiune structura capitalului social și a părților
municipiul Miercurea Ciuc, str. Körösi Csoma Sándor
sociale va arăta astfel: total capital social subscris și
nr. 7, camera 5, județul Harghita.
vărsat este de 2010 lei, și este vărsat integral în numerar.
5. Se restrânge obiectul de activitate cu activitățile
Capitalul social se divide în 201 părți sociale în valoare
cuprinse în codurile: 4675, 4910, 4920, 4932, 5221,
nominală de 10 lei fiecare. La formarea capitalului social
5229, 6619, 6621, 6622, 6920, 7500, 8559, 8621, 8622,
asociații contribuie în felul următor:
8623, 9200, 9312.
Szelyes Gyorgy-Janos, aport la capitalul social 1110
6. La data decesului domnului Kanabé István lei, număr părți sociale 111, cota de participare la beneficii
încetează mandatul de administrator al acestuia și pierderi 55,2239 %, și Szelyes David, aport la capitalul
societatea fiind administrată pe perioadă nelimitată de social 900 lei, număr părți sociale 90, cota de participare
doamna Kanabé Gabriella, CNP 2740227191326, la beneficii și pierderi 44,7761 %.
cetățean român, născută la data de 27 februarie 1974 în 3. Se desființează punctul de lucru aflat la adresa:
municipiul Miercurea Ciuc, județul Harghita, cu domiciliul Odorheiu Secuiesc, str. Kornis Ferenc nr. 35, jud.
în municipiul Miercurea Ciuc, str. Tas vezér nr. 10, județul Harghita.
Harghita, identificată cu carte de identitate seria HR nr. 4. Se exclud din obiectul de activitate a societății
297513/2009, eliberată de SPCLEP Miercurea Ciuc. codurile: 4646, 5221, 9200.
(43/1.838.611) (44/1.838.612)
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4361/21.X.2010

Societatea Comercială Art. 3. Retragerea din societate a asociatului Mathe


RO-TRIBUT - S.R.L., Odorheiu Secuiesc Andrei, prin cesionarea integrală a părților sociale
județul Harghita deținute în societate la valoarea nominală, respectiv a
câte 87 părți sociale de 10 lei fiecare, în valoare totală de
HOTĂRÂREA 870 lei, reprezentând 9,92018 % din capitalul social al
adunării generale societății împreună cu toate drepturile și obligațiile care
derivă din calitatea de deținător al părților sociale, către
Încheiată azi, 7 octombrie 2010, de Mathe Andrei,
Mathe Andras.
Mathe Andras și Gered Gabor, în calitate de asociați ai
Art. 4. În urma cesionării Mathe Andras devine asociat
S.C. RO-TRIBUT - S.R.L., cu sediul în localitatea
Odorheiu Secuiesc, str. Kos Karoly nr. 6, ap. 2, județul unic în societate, deținând un număr de 877 părți sociale
Harghita, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de în valoare a câte 10 lei fiecare, reprezentând 100 %
pe lângă Tribunalul Harghita sub nr. J 19/204/1995, capitalul social al societății.
având cod unic de înregistrare 7168029. Art. 5. Recodificarea obiectelor de activitate conform
Ordinea de zi: cod CAEN rev. 2.
- cesionarea părților sociale; Art. 6. Restrângerea obiectelor de activitate cu
- schimbare sediu; următoarele coduri CAEN: 8110, 8532, 8551, 8552,
- extindere, restrângere obiect de activitate. 0128, 2051, 3011, 3030, 6420, 9200.
În urma discuțiilor asociații au hotărât: Art. 7. Extinderea obiectelor de activitate cu următorul
Art. 1. Schimbarea sediului social al societății, urmând cod CAEN: 4662 - comerț cu ridicata al mașinilor-unelte.
ca noul sediul social să fie înregistrat la adresa din Art. 8. Retragerea din funcția de administrator a dlui
Odorheiu Secuiesc, Str. Lemnarilor nr. 11, jud. Harghita. Mathe Andrei, urmând ca administratorul societății să
Art. 2. Retragerea din societate a asociatului Gered rămână dl Mathe Andras.
Gabor, prin cesionarea integrală a părților sociale Art. 9. Adoptarea unui nou act constitutiv care să
deținute în societate în valoare nominală, respectiv a câte conțină modificările sus-menționate, vechiul act
45 părți sociale de 10 lei fiecare, în valoare totală de 430 constitutiv abrogându-se.
lei, reprezentând 4,90308 % din capitalul social al În acest sens se va încheia act adițional, care prin grija
societății împreună cu toate drepturile și obligațiile care administratorului Mathe Andras, se va înregistra la ORC
derivă din calitatea de deținător al părților sociale, către Harghita.
Mathe Andras. (45/1.838.613)

Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Florentina-Magdalena P. Constandache Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

&JUYDGY|478930]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4361/21.X.2010 conține 32 de pagini. Prețul: 6,40 lei ISSN 1220–4889