Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA A IV-A

Anul 178 (XX) — Nr. 4362 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Joi, 21 octombrie 2010

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


Societatea Comercială - Florin Stanescu deține 52,40 % din capitalul social,
AUTOCREDIT - S.R.L., Sibiu, județul Sibiu reprezentând 55 (cincizecișicinci) părți sociale, în valoare
nominală de 20 lei fiecare, în valoare totală de 1100
HOTĂRÂREA NR. 1 (omieosută) lei;
- Opris Adrian deține 14,28 % din capitalul social,
din 7 octombrie 2010 reprezentând 15 (cincisprezece) părți sociale, în valoare
a adunării generale a asociaților nominală de 20 lei fiecare, în valoare totală de 300
S.C. AUTOCREDIT - S.R.L. (treisute) lei;
Subsemnații, Florin Stanescu, Opris Adrian, Popovici - Popovici Andreea-Dana deține 14,28 % din capitalul
Andreea-Dana și Petcu Ioan, în calitate de asociați ai social, reprezentând 15 (cincisprezece) părți sociale, în
Societății Comerciale AUTOCREDIT - S.R.L., cu sediul valoare nominală de 20 lei fiecare, în valoare totală de
în municipiul Sibiu, Str. Mitropoliei nr. 28, ap. 8, jud. Sibiu, 300 (treisute) lei;
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe - Petcu Ioan deține 14,28 % din capitalul social,
lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/9/2004, cod unic de reprezentând 15 (cincisprezece) părți sociale, în valoare
înregistrare 16045718, am hotărât în adunarea generală nominală de 20 lei fiecare, în valoare totală de 300
a asociaților din data de 7.10.2010, următoarele: (treisute) lei.
1. Cooptarea unui nou asociat al S.C. AUTOCREDIT - Negrea Sorin deține 4,76 % din capitalul social,
- S.R.L., respectiv pe domnul Negrea Sorin, prin aport de reprezentând 5 (cinci) părți sociale, în valoare nominală
capital social în numerar, în suma de 100 (osută) lei, de 20 lei fiecare, în valoare totală de 100 (osută) lei.
reprezentând un număr de 5 (cinci) părți sociale, în (1/1.839.658)
valoare nominală de 20 (douăzeci) de lei fiecare.
Subsemnatul Negrea Sorin, domiciliat în Sibiu, Aleea Societatea Comercială
Valea Frumoasei nr. 6, sc. B, et. 2, ap. 15, jud. Sibiu, AUTOCREDIT - S.R.L., Sibiu, județul Sibiu
indentificat cu carte de identitate seria SB, nr. 453234
eliberată de SPCLEP Sibiu la data de 5.12.2009, CNP NOTIFICARE
1680303323965, declar că doresc să fiu cooptat ca Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
asociat al S.C. AUTOCREDIT - S.R.L., prin majorarea Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
capitalului social al societății cu un aport propriu în (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
numerar în sumă de 100 (osută) lei, reprezentând un completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
număr de 5 (cinci) părți sociale, în valoare nominală de actului constitutiv al Societății Comerciale AUTOCREDIT
20 (douăzeci) de lei fiecare, după cum s-a arătat mai sus. - S.R.L., cu sediul în municipiul Sibiu, județ Sibiu,
După majorarea capitalului social, capitalul social în Str. Mitropoliei nr. 27, ap. 8, înregistrată sub
valoare de 2100 (douămiiosută) lei, reprezentând 105 nr. J 32/9/2004, cod unic de înregistrare 16045718, care
(osutăcinci) părți sociale, în valoare nominală de a fost înregistrat sub nr. 47257 din 8.10.2010.
20 (douăzeci) de lei fiecare se împarte astfel: (2/1.839.659)
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4362/21.X.2010

Societatea Comercială Subsemnatul Irimie Răzvan, cetățean român, născut


MEDIA PRO - S.R.L., Sibiu, județul Sibiu la data de 14.11.1981 în mun. Sibiu, jud. Sibiu, domiciliat
în loc. Sliminic, Strada Lungă nr. 35, jud. Sibiu, CNP
HOTĂRÂRE 1811114324841, declar că primesc cele 15 părți sociale
în valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de
din data de 1.10.2010
150 lei, de la Secu Robert, înțelegând prin aceasta să îmi
a asociatului unic al S.C. MEDIA PRO - S.R.L.
asum calitatea de asociat și administrator în societatea
Subsemnata Lupea Mioara, cetățean român, sus-menționată.
domiciliată în mun. Sibiu, str. Matei Millo nr. 17, ap. 1, Subsemnata Irimie Dorina-Bianca, cetățean român,
județul Sibiu, CNP 2780913323936, legitimată cu C.I. născută la data de 10.07.1980 în mun. Sibiu, jud. Sibiu,
seria SB nr. 148696, emis de Pol. Sibiu la 3.10.2002, în domiciliată în loc. Sliminic, Strada Lungă nr. 35, jud.
calitate de asociat unic al S.C. MEDIA PRO - S.R.L., Sibiu, CNP 2800710324781, declar că primesc cele
înregistrată în R.C. sub nr. J32/1343/2005, CUI 15 părți sociale în valoare nominală de 10 lei fiecare, în
17975271, cu sediul în mun. Sibiu, str. Matei Millo nr. 17, valoare totală de 150 lei, de la Oltean Vasile Marius,
ap. 1, județul Sibiu, am hotărât următoarele: înțelegând prin aceasta să îmi asum calitatea de asociat
Art. 1. Dizolvarea societății sus-menționate cu în societatea sus-menționată.
începere de la data de 1.10.2010, conform art. 235, alin. Ca urmare a cesiunii, capitalul social total, în valoare
1 și art. 227 alin. (1), lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind de 300 lei, se divide într-un număr de 30 părți sociale în
societățile comerciale, republicată cu modificările valoare de 10 lei fiecare, repartizate între asociați după
ulterioare. cum urmează: Irimie Răzvan are un aport la capitalul
Subsemnata, asociat unic, declar pe propria social în valoare de 150 lei și deține 15 părți sociale, și
răspundere că societatea nu deține active în patrimoniu Irimie Dorina-Bianca are un aport la capitalul social în
și nu înregistrează datorii. valoare de 150 lei și deține 15 părți sociale.
(3/1.839.660) Părțile sociale au fost cesionate la valoarea nominală
înscrisă în registrul comerțului.
Societatea Comercială 2. Revocarea din funcția de administratori a dlor Secu
EXPRESS CAR WASH - S.R.L., Sibiu Robert și Oltean Vasile Marius.
județul Sibiu 3. Numirea în funcția de administrator a dlui Irimie
Răzvan.
HOTĂRÂRE 4. Schimbarea sediului social la adresa: loc. Sliminic,
Strada Lungă nr. 35, jud. Sibiu, imobil identificat cu CF
din data de 11.10.2010,
nr. 4032, top nr. 1350, 1351.
a adunării generale a asociaților,
Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător
privind modificarea actului constitutiv
actele de constituire ale societății, anexându-se la
al S.C. EXPRESS CAR WASH - S.R.L., acestea. Se va redacta un act constitutiv actualizat, ca
înmatriculată la R.C. sub nr. J32/1489/2008, urmare a acestor modificări. Asociații declară, pe propria
C.U.I. 24452216 răspundere, că au luat cunoștință de prevederile actului
Subsemnații Oltean Vasile Marius, cetățean român, constitutiv actualizat, conform ultimelor modificări la
domiciliat în mun. Sibiu, Str. Semaforului nr. 15, sc. A, Legea nr. 31/1990 și își însușesc în totalitate conținutul
et. 3, ap. 29, jud. Sibiu, CNP 1801012324801, și Secu acestora.
Robert, cetățean român, născut la data de 1.03.1982 în (4/1.839.661)
mun. Slatina, jud. Olt, domiciliat în loc. Hallandale, str. Ne
14 Ave nr. 619, ap. 305, S.U.A., cu reședința în mun. Societatea Comercială
Sibiu, Str. Oașului nr. 2, ap. 31, CNP 1820301234550, în OK FINANCE - S.R.L., Sibiu, județul Sibiu
calitate de asociați în cadrul societății sus-menționate, cu
sediul în mun. Sibiu, str. Rahova nr. 10, bl. 14, sc. 2, HOTĂRÂRE
ap. 18, parter, județul Sibiu, am hotărât cu unanimitate de
din data de 27.09.2010
voturi:
1. Retragerea din societate a dlui Secu Robert și a asociatului unic
cesionarea celor 15 părți sociale deținute de acesta în Subscrisa OK CONSULTING BROKER DE
societate către Irimie Răzvan. ASIGUARE - S.A., cu sediul în România, municipiul
Retragerea din societate a dlui Oltean Vasile Marius și Sibiu, Bd. Victoriei nr. 37, parter și mansardă, județul
cesionarea celor 15 părți sociale deținute de acesta în Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu
societate către Irimie Dorina-Bianca. sub nr. J32/821/2008, și având codul unic de înregistrare
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4362/21.X.2010 3

23881554, reprezentată prin director general dl Stanislav Societatea Comercială


Sula, cetățean ceh, născut la data de 23 decembrie 1961 GEROMED - S.A., Mediaș, județul Sibiu
la Praga 2, Republica Ceha, cu domiciliul în str.
Rubesova 41/1 Vinohrady, Praga 2, posesor al HOTĂRÂRE
pașaportului nr. 35430983, eliberat la data de 3 august din data de 29 septembrie 2010,
2004 de către autoritatea competentă din Praga 2, în a adunării generale extraordinare
calitate de asociat unic al S.C. OK FINANCE - S.R.L., în a S.C. GEROMED - S.A., Mediaș,
temeiul art. 11 lit. l) din actul constitutiv, am adoptat persoană juridică română, cu sediul social în
Mediaș, Șos. Sibiului nr. 38,
următoarea hotărâre, prin care am decis:
cod unic de înregistrare RO803107
Art. nr. 1
Cu ocazia întrunirii la primul termen de ședință,
Societatea Comercială OK FINANCE - S.R.L., cu
acționarii Tripon Vasile, Moraru Miller Daniel, Moraru
sediul în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 37, mansardă, camera
John Ioan, Moraru Constantin, Cimpan Gregor, Hosu
nr. 1, jud. Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Viorel Marcel și Patric Ioan, acționari care însumează
Comerțului Sibiu sub nr. J32/1017/2008, având CUI 87,99 % din acțiuni, ca urmare a încheierii adunării
24064770, se va dizolva și lichida în conformitate cu generale a acționarilor au hotărât următoarele:
dispozițiile art. 235 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 a 1. La punctul 1 s-a votat „pentru” în unanimitate:
societăților comerciale, începând cu data de 1.10.2010. Comisia de cenzori va fi compusă din:Jurj Angela,
Art. nr. 2 Sacalean Crina Nicoleta și Visan Aneta și trei cenzori
Activul societății, toate bunurile și sumele de bani care supleanți: Constantinescu Ciprian, Stan Ovidiu și Lazar
Claudiu.
se află în patrimoniu vor fi atribuite asociatului unic OK
2. La punctul 2 s-a votat „pentru” în unanimitate:
CONSULTING BROKER DE ASIGURARE - S.A., cu Administratorul Hosu Viorel Marcel va fi revocat din
sediul în România, municipiul Sibiu, Bd. Victoriei nr. 37, funcția de administrator, iar Ernst Attila va fi numit în
parter și mansardă, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul funcția de administrator pentru un mandat de 4 ani.
Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/821/2008 și 3. La punctul 3 s-a votat „pentru” în unanimitate
având codul unic de înregistrare 23881554, până la data revocarea din funcția de auditor independent a dlui
dizolvării societății. Dohotar Dumitru și se numește comisia de cenzori
Art. nr. 3 compusă din cei numiți la punctul 1.
4. La punctul 4 s-a votat în unanimitate contractarea
Subscrisa OK CONSULTING BROKER DE
unui credit de 850.000 lei de la INTESA SAMPAOLO
ASIGURARE - S.A., cu sediul în România, municipiul
ROMANIA - S.A. pe o perioadă de 12 luni.
Sibiu, Bd.Victoriei nr. 37, parter și mansardă, județul 5. La punctul 5 s-a votat „pentru” în unanimitate
Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu împuternicirea directorului general să ipotecheze spațiile
sub nr. J32/821/2008 și având codul unic de înregistrare comerciale cu nr. C.F. 251215-C1-U2 a loc. Cluj-Napoca
23881554, reprezentată prin dl Stanislav Sula, cetățean (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 184961), nr.
ceh, născut la data de 23 decembrie 1961 la Praga 2, cad. 22386-C1-U24, CF nr. 176824 a loc. Cluj-Napoca,
Republica Cehă, cu domiciliul în str. Rubesova 41/1, nr. cad. 18303-C1-U42 și CF nr. 176825 a loc. Cluj-
Vinohrady, Praga 2, posesor al pașaportului Napoca, nr. cad. 18303-C1-U43, aflate în proprietatea
S.C. GEROMED - S.A. cerute în garanție de bancă
nr. 35430983, eliberat la data de 3 august 2004 de către
pentru aprobarea creditului.
autoritatea competentă din Praga 2, declară că la data 6. La punctul 6 s-a votat „pentru” în unanimitate
dizolvării, societatea nu are debite către instituțiile și împuternicirea membrilor consiliului de administrație, a
autoritățile statului român și nici către alte terțe persoane. directorului general și a celor împuterniciți cu procura
Art. nr. 4 specială de aceștia să vândă oricare dintre
Se numește lichidator EX-CONT IPURL, cu sediul în apartamentele pe care S.C. GEROMED - S.A. le deține.
Sibiu, str. N. Bălcescu nr. 1, ap. 1, județul Sibiu, 7. La punctul 7 s-a votat „pentru” în unanimitate
înregistrată în registrul societăților profesionale la UNPIR aprobarea de principiu a divizării S.C. GEROMED - S.A.
8. La punctul 8 s-a votat în unanimitate împuternicirea
sub nr. RSP0065, CIF 21485707, reprezentată de către
membrilor consiliului de administrație să întocmească și
Dragoi Paraschiva, în calitate de administrator.
să publice proiectul de divizare al S.C. GEROMED - S.A.
Prezenta hotărâre a fost adoptată și redactată azi, 9. La punctul 9 s-a votat „pentru” în unanimitate
27.09.2010, în patru exemplare originale. vânzarea corpului bloc G din Str. Oașului nr. 86-90, Cluj-
(5/1.839.662) Napoca, și s-a mandatat cu ducerea la îndeplinire
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4362/21.X.2010

dl Moraru Constantin, prețul de vânzare fiind stabilit în Gheorghe, 10 părți sociale, și că voi deține calitatea de
urma unei evaluări. asociat, administrator și reprezentant legal al societății.
(6/1.839.663) Ca urmare a modificărilor, capitalul social al societății
rămâne neschimbat în valoare totală de 2.000 lei, în
Societatea Comercială numerar, împărțit în 200 părți sociale, cu o valoare
SANMARCO - S.R.L., Sibiu
nominală de 10 lei fiecare, repartizate pe asociați astfel:
Marcoci Mihaela deține 180 părți sociale, cu o valoare
HOTĂRÂRE
nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 1.800 lei,
din data de 6.10.2010 în numerar; Marcoci Mihai-Constantin-Daniel deține 10
a adunării generale a asociaților părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în
S.C. SANMARCO - S.R.L.
valoare totală de 100 lei, în numerar; Marcoci Alexandra-
Subsemnații Marcoci Constantin-Zinel-Gheorghe, Viviana deține 10 părți sociale, cu o valoare nominală de
cetățean român, domiciliat în Cristian, str. VI, nr. 8, jud. 10 lei fiecare, în valoare totală de 100 lei, în numerar.
Sibiu, posesor al CI seria SB nr. 385623, emisă de
Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător
SPCLEP Sibiu/12.05.2008, Marcoci Mihaela, cetățean
actele de constituire ale societății, anexându-se la
român, domiciliată în Cristian, str. VI, nr. 8, jud. Sibiu,
posesoare a CI seria SB nr. 308711, emisă de SPCLEP acestea. Restul clauzelor rămân nemodificate.
Sibiu/30.06.2006, și Marcoci Mihai-Constantin-Daniel, Tehnoredactat de Oficiul Juridic al Camerei de Comerț,
cetățean român, domiciliat în Cristian, str. VI, nr. 8, jud. Industrie și Agricultură Sibiu, azi, 6.10.2010,
Sibiu, posesor al CI seria SB nr. 308713, emisă de în 5 exemplare.
SPCLEP Sibiu/30.06.2006, în calitate de asociați ai S.C. (7/1.839.664)
SANMARCO - S.R.L., înmatriculată la Registrul
Comerțului Sibiu sub nr. J 32/1302/1991, C.U.I. 790422, Societatea Comercială
cu sediul în Sibiu, str. Nicolae Iorga - Complexul Cedonia PĂLTINIȘ - S.A., Păltiniș, județul Sibiu
nr. 52, jud. Sibiu, în unanimitate am hotărât:
Cesionarea unui număr de 90 părți sociale, cu o HOTĂRÂRE
valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de
900 lei, deținute de Marcoci Constantin-Zinel-Gheorghe, din data de 3.10.2010
către: Marcoci Mihaela, 80 părți sociale, și Marcoci a consiliului de administrație
Alexandra-Viviana, 10 părți sociale. Cesiunea se face la al S.C. PĂLTINIȘ - S.A.
valoarea nominală a părților sociale. Consiliul de administrație al S.C. PĂLTINIȘ - S.A., cu
Cooptarea în societate a d-nei Marcoci Alexandra- sediul în Păltiniș, Vila 1, jud. Sibiu, înregistrată la O.R.C.
Viviana, cetățean român, CNP 2821219324806, născută Sibiu sub nr. J 32/18/1991, C.I.F. RO 780151, legal
la data de 19.12.1982 în mun. Sibiu, jud. Sibiu,
întrunit la sediul societății în data de 3.10.2010, în
domiciliată în Cristian, str. VI, nr. 8, jud. Sibiu, posesoare
prezența celor trei membri, adoptă următoarea hotărâre:
a CI seria SB nr. 250199, emisă de Poliția
Sibiu/19.11.2004. Hotărârea nr. 1
Subsemnatul Marcoci Constantin-Zinel-Gheorghe Art. 1. Consiliul de administrație al S.C. PĂLTINIȘ -
declar pe propria răspundere că sunt de acord să S.A. hotărăște începerea celei de-a doua etape de
cesionez d-nei Marcoci Mihaela, 80 părți sociale, în subscriere la capitalul social pentru cele 42.924 de
valoare totală de 800 lei, și d-nei Marcoci Alexandra- acțiuni rămase nesubscrise.
Viviana, 10 părți sociale, în valoare totală de 100 lei, și că Art. 2. Se stabilește un termen de 15 zile începând cu
mă retrag din calitatea de asociat, administrator și data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a
reprezentant legal al societății. Totodată, declar că nu am IV-a, a prezentei hotărâri, în favoarea acționarilor înscriși
nicio pretenție față de veniturile viitoare ale societății. în registrul acționarilor la data de referință fixată la
Subsemnata Marcoci Mihaela declar pe propria 1.08.2010.
răspundere că sunt de acord să primesc prin cesiune din
Art. 3. Subscrierea se va face la valoarea nominală de
partea d-lui Marcoci Constantin-Zinel-Gheorghe, 80 părți
2,5 lei/acțiune și cu respectarea principiului pro rata în
sociale, și că dețin în continuare calitatea de asociat,
administrator și reprezentant legal al societății. suprasubscrierii.
Subsemnata Marcoci Alexandra-Viviana declar pe Art. 4. Se mandatează consiliul de administrație cu
propria răspundere că sunt de acord să primesc prin îndeplinirea prezentelor hotărâri.
cesiune din partea d-lui Marcoci Constantin-Zinel- (8/1.839.665)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4362/21.X.2010 5

Societatea Comercială sociale, la valoarea nominală de 10 lei fiecare,


GLOBAL CONMED - S.R.L., Mediaș reprezentând 14 % din capitalul social al societății.
județul Sibiu Subsemnatul Fulea Liviu-Ioan declar pe proprie
răspundere că sunt de acord cu cooptarea mea în
HOTĂRÂREA NR. 5 societatea mai sus amintită și să-mi fie cesionate părțile
din data de 1.10.2010 sociale în cuantumul menționat mai sus, devenind astfel
a adunării generale a asociaților asociat al S.C. GLOBAL CONMED - S.R.L.
S.C. GLOBAL CONMED - S.R.L., Mediaș Ca urmare a cesionării de părți sociale și a cooptării
În ședința adunării generale a asociaților din data de unui nou asociat, capitalul social al S.C. GLOBAL
1.10.2010, ora 10.00, ținută la sediul societății, legal CONMED - S.R.L. rămâne nemodificat, în valoare totală
convocată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu de 1.000 lei, în numerar și este divizat în 100 de părți
modificările și completările ulterioare, legal statutar sociale egale și indivizibile, fiecare având o valoare
constituită, asociații S.C. GLOBAL CONMED - S.R.L., cu nominală de 10 lei, subscrise și integral vărsate de toți
sediul în Mediaș, str. Michael Weiss nr. 27, jud. Sibiu, asociații.
având codul unic de înregistrare 26509998, atribut fiscal Situația participării la capitalul social al societății este
RO, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu următoarea:
sub nr. J 32/82/2010, Petruțiu Marina-Simona, cetățean • Petruțiu Marina-Simona deține un aport la capitalul
român, domiciliată în Mediaș, str. Cuza Vodă nr. 3A, social în valoare de 700 lei, împărțit în 70 părți sociale, în
județul Sibiu, care se identifică cu C.I. seria SB nr. valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 70 % din capitalul
369378/12.12.2007, eliberată de SPCLEP Mediaș, CNP social al societății;
2810926374969, Petruțiu Silviu-Tudor, cetățean român, • Petruțiu Silviu-Tudor deține un aport la capitalul
domiciliat în Mediaș, str. Cuza Vodă nr. 3A, jud. Sibiu, social în valoare de 160 lei, împărțit în 16 părți sociale, în
care se identifică cu cartea de identitate seria SB nr. valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 16 % din capitalul
369380, eliberată de SPCLEP Mediaș la data de social al societății;
12.12.2007, având CNP 1790904322233, și Ungar • Fulea Liviu-Ioan deține un aport la capitalul social în
Cristian-Claudiu, cetățean român, domiciliat în Mediaș, valoare de 140 lei, împărțit în 14 părți sociale, în valoare
str. Cluj nr. 1, bl. 3G, sc. B, et. 4, ap. 40, jud. Sibiu, care de 10 lei fiecare, reprezentând 14 % din capitalul social al
se identifică cu cartea de identitate seria S.B. nr. 334251, societății.
eliberată de SPCLEP Mediaș la data de 21.02.2007,
(9/1.839.666)
având codul numeric personal 1780703322235,
reprezentând 100 % capitalul social, în condițiile cu
Societatea Comercială
respectarea Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările
FROD - S.R.L., Mediaș, județul Sibiu
și completările ulterioare, am hotărât în unanimitate
următoarele:
HOTĂRÂRE
I. Retragerea din societate a domnului Ungar Cristian-
Claudiu prin cesionarea tuturor părților sociale deținute la din data de 5.10.2010
S.C. GLOBAL CONMED - S.R.L., la valoarea nominală a asociatului unic al S.C. FROD - S.R.L.
de 10 lei fiecare, respectiv un număr de 14 părți sociale, Mediaș, J 32/462/1991, C.I.F. 803379
reprezentând 14 % din capitalul social al societății, Subsemnatul Brodeala Trifon, cetățean român,
împreună cu toate drepturile și obligațiile rezultate din
domiciliat în loc. Mediaș, Intrarea Aviației nr. 9, jud. Sibiu,
aceasta, către Fulea Liviu-Ioan.
CNP 1480705322241, în calitate de asociat unic la S.C.
Subsemnatul Ungar Cristian-Claudiu, în calitate de
FROD - S.R.L., cu sediul în Mediaș, Intrarea Aviației
asociat al S.C. GLOBAL CONMED - S.R.L., Mediaș,
nr. 9, jud. Sibiu, cu voturi reprezentând 100 % capitalul
declar pe proprie răspundere că sunt de acord să mă
social, am hotărât:
retrag din această societate în condițiile mai sus
menționate. Dizolvarea și lichidarea simultană a S.C. FROD -
II. Cooptarea în societate a domnului Fulea Liviu-Ioan, S.R.L., începând cu data de 5.10.2010, în baza Legii nr.
cetățean român, domiciliat în Mediaș, Str. Stadionului 31/1990, art. 235, cu modificările și completările
nr. 145, jud. Sibiu, posesor al cărții de identitate cu seria ulterioare.
S.B. nr. 428050, eliberată de SPCLEP Mediaș la data de Declar că societatea nu are datorii față de terți sau față
1.06.2009, având codul numeric personal de bugetul general consolidat al statului.
1730208322231, care primește prin cesionare de la Societatea nu deține bunuri în patrimoniu.
asociatul Ungar Cristian-Claudiu un număr de 14 părți (10/1.839.667)
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4362/21.X.2010

Societatea Comercială cesionarul dobândind astfel calitatea de asociat în


MECON TRANS - S.A., Bistrița societate, cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din
județul Bistrița-Năsăud această calitate.
Art. 2. Subsemnatul cedent declar pe propria
HOTĂRÂRE răspundere, cunoscând prevederile Legii nr. 241/2005
Adunarea generală extraordinară a S.C. MECON pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, că
TRANS S.A., întrunită în data de 18.09.2010, la a doua cesionarea părților sociale s-a făcut la valoarea nominală
convocare, adoptă, cu votul acționarilor reprezentând de 200 lei, prevăzută în actul constitutiv, subsemnatul
73,5 % din capitalul social, prezenta hotărâre: cedent declarând că am fost despăgubit pentru părțile
Art. 1. Se aprobă vânzarea imobilului - construcție sociale cesionate, decontările fiind efectuate la zi.
(hală) și teren aferent în suprafață de 8.330 mp, situat în Art. 3. Revocarea actualului administrator Csillag Ioan
Bistrița, str. Valea Castanilor nr. 1, jud. Bistrița-Năsăud, Alexandru și numirea în calitate de administrator a dnei
înscris în CF 56872, nr. top. 8578. Iliuță Iolan, identificată cu B.I., seria HC nr. 385126, CNP
Art. 2. Se împuternicește administratorul societății să 2500628060776, eliberat de Consiliul local al mun.
îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea Bistrița la 19.11.1998, domiciliată în Bistrița, str. Vasile
realizării operațiunii arătate la art. 1, sens în care va Alecsandri, bl. 6C, sc. A, ap. 3, jud. Bistrița-Năsăud.
identifica potențiali cumpărători, va semna, în numele și Art. 4. Sediul societății se schimbă la adresa: Șieu
pe seama societății, contractul de vânzare-cumpărare. Măgheruș, Str. Principală nr. 282, camera 1, jud. Bistrița-
Art. 3. În exercitarea prezentului mandat, Năsăud.
administratorul societății va putea înstrăina chiar și numai Art. 5. Actualizarea actului constitutiv.
în parte imobilul arătat la art. 1. În acest caz, va acționa (12/1.839.746)
pentru efectuarea procedurilor de
dezmembrare/parcelare a imobilului înscris în CF 56872, Societatea Comercială
nr. top. 8578, cu instituirea, dacă este cazul, a unei RCB ELECTRO 97 - S.A., Bistrița
servituți de trecere în sarcina/în favoarea părții din imobil județul Bistrița-Năsăud
ce va rămâne în proprietatea societății.
Art. 4. În exercitarea prezentului mandat, HOTĂRÂRE
administratorul societății va putea solicita întocmirea unui a adunării generale extraordinare
raport de evaluare pentru determinarea prețului de piață a SC RCB ELECTRO 97 SA
al imobilului supus vânzării. În niciun caz prețul de
Adunarea generală extraordinară a SC RCB
vânzare nu va putea fi mai mic decât prețul înscris în
ELECTRO 97 SA, cu datele de identificare din antet,
raportul de evaluare.
întrunită în ședința din data de 17.09.2010, ora 14.00, cu
(11/1.839.745)
participarea acționarilor deținând 100 % din capitalul
Societatea Comercială social, cu votul favorabil al acționarilor deținând 66,66 %
MICROCONSTRUCT - S.R.L. din capitalul social, adoptă prezenta hotărâre:
Șieu Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud 1. Art. 10 din actul constitutiv al societății se modifică
și va avea următorul conținut:
HOTĂRÂREA NR. 1 Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari
sau către terți se face numai cu acordul prealabil al
din 20.09.2010 adunării generale extraordinare a acționarilor.
a asociatului unic Cesiunea acțiunilor trebuie făcută la un preț serios și
al S.C. MICROCONSTRUCT S.R.L., real.
J 06/962/2004, CUI: 17067412 În caz de cesiune, acționarul cedent va solicita
Subsemnatul, Csillag Ioan Alexandru, asociat unic al consiliului de administrație convocarea adunării generale
S.C. Microconstruct S.R.L., cu sediul în Bistrița, str. extraordinare a acționarilor referitoare la cesiunea
Nicolae Bălcescu nr. 11, jud. Bistrița-Năsăud, acțiunilor, care va proceda la convocarea acestei adunări
reprezentând 100 % din capitalul social în valoare de în condițiile și cu procedura prevăzută în actul constitutiv.
200 lei, hotărăște: Intenția de cesiune, care va cuprinde prețul cesiunii,
Art. 1. Cesionarea unui număr de 2 părți sociale, în va fi notificată în scris tuturor acționarilor care, în termen
valoare totală de 200 lei, reprezentând 100 % din de 30 de zile de la data primirii notificării, beneficiază de
capitalul social, cesionarului Lombrea Dacian, identificat un drept de preempțiune care poate fi exercitat în scris.
cu C.I. seria XB nr. 170244, CNP 1790421304001, În cazul acceptării ofertei de vânzare de către unul sau
eliberat de SPCLEP la 18.11.2005, domiciliat în Bistrița, mai mulți acționari din cadrul societății, cesiunea se va
Str. Sucevei nr. 4, sc. A, ap. 8, jud. Bistrița-Năsăud, face proporțional, în funcție de cota fiecărui acționar
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4362/21.X.2010 7

acceptant la capitalul social (pentru menținerea Alina, iar membru supleant al comisiei de cenzori se
procentelor inițiale ale fiecărui acționar care dorește numește Ignat Sanda Maria.
achiziționarea acțiunilor). Art. 23. Se mandatează domnul Moldovan Ioan,
În cazul în care niciun acționar și nici societatea nu-și administrator al societății să îndeplinească formalitățile
manifestă intenția de a achiziționa acțiunile oferite, de publicare în Monitorul Oficial al României și de
acționarul cedent va putea să cesioneze acțiunile și înregistrare la Registrul Comerțului Bistrița-Năsăud a
persoanelor din afara societății într-un termen de maxim prezentei hotărâri.
45 de zile de la data expirării dreptului de preempțiune. (14/1.839.748)
Cesionarea acțiunilor persoanelor din afara societății nu
se va putea face la un preț sub cel oferit celorlalți Societatea Comercială
acționari din societate, sub sancțiunea nulității absolute a DALMERA CONSTRUCT - S.R.L.
cesiunii. Ocnița, județul Bistrița-Năsăud
În cazul în care acțiunile nu pot fi vândute la prețul
stabilit de către acționarul cedent în notificarea prin care DECIZIE
își arată intenția de cesiune, iar acționarul cedent a asociatului unic
intenționează să vândă la un preț inferior, va notifica din al SC DALMERA CONSTRUCT S.R.L.,
nou acționarii despre această intenție, care își vor putea înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului Bistrița
exercita dreptul de preempțiune în condițiile alin. 5 și 6. sub nr. J06/399/2006, C.U.I.: 18723990
2. Art. 13 alin. 2 din actul constitutiv al societății se Asociatul unic Monda Alina-Sorina decide
modifică și va avea următorul conținut: următoarele:
Convocarea se va face prin scrisoare recomandată cu 1. Asociatul unic Monda Alina-Sorina, cetățean
confirmare de primire, expediată cu cel puțin 30 de zile român, cu domiciliul în mun. Bistrița, str. Mihai Viteazu
înainte de data la care este convocată adunarea nr. 52, jud. Bistrița-Năsăud, identificată cu C.I. seria XB
generală, sau prin publicarea convocatorului în Monitorul nr. 281199, eliberat de SCLEP Bistrița la data de
Oficial al României, Partea a IV-a, și într-un ziar de largă 7.08.2009, având CNP 2720605060784, cu un capital de
răspândire din localitatea în care se află sediul societății, 20 părți sociale egale, o parte socială având valoarea
cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru nominală de 10 lei, transmite prin cesiune:
A.G.A. întrunită la prima convocare. - 19 părți sociale în valoare totală de 190 lei dlui
(13/1.839.747) Coman Virgil-Claudiu, cetățean român, născut la data de
20.07.1978, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, cu
Societatea Comercială domiciliul în sat Teaca, (com. Teaca) nr. 637, jud. Bistrița-
COMBIS - S.A., Bistrița Năsăud, identificat cu C.I. seria XB nr. 101874, eliberat
județul Bistrița-Năsăud de Pol. Mun. Bistrița la data de 26.11.2003, având CNP
1780720060766, și
HOTĂRÂRE - 1 parte socială în valoare totală de 10 lei dnei Coman
Virginia, cetățean român, născută la data de 4.09.1943 în
din data de 28 septembrie 2010,
Jabenița, jud. Mureș, cu domiciliul în sat Ocnița, com.
a adunării generale ordinare
Teaca, jud. Bistrița-Năsăud, identificată cu B.I. seria BN
Adunarea generală ordinară a acționarilor nr. 341933, eliberat de Pol. Mun. Bistrița la data de
SC COMBIS SA Bistrița, întrunită la prima convocare, în 19.07.1990, având CNP 2430904060773.
data de 28 septembrie 2010, ora 11.00, la sediul societății 2. Viitori asociați declară că au luat la cunoștință de
din Bistrița, str. N. Titulescu nr. 23-25, prin acționarii prevederile L 571/2003 privind codul fiscal și L 87/1994,
prezenți, reprezentând un număr de 37.702 acțiuni din pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată.
totalul de 38.537 acțiuni, respectiv, un procent de 97,84 3. Începând cu data de 1.11.2010, doamna Monda
% din capitalul social al societății, constatându-se că Alina-Sorina se revocă din funcția de administrator.
adunarea generală ordinară este statutară, se trece la 4. Începând cu data de 1.11.2010, administrarea și
prezentarea ordinii de zi: reprezentarea societății se va face de către un
1. alegerea comisiei de cenzori și a cenzorului administrator unic având toate prerogativele conferite
supleant pe un nou mandat de 3 ani. prin lege și prin actul constitutiv.
După discutarea ordinii de zi, se supune la vot ordinea 5. Asociatul cedent se retrage din societate și din
de zi și se hotărăște: calitatea de reprezentant, declarând că nu are pretenții
Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi, respectiv față de viitori asociați și societate.
97,84 % comisia de cenzori pe un mandat de 3 ani 6. Administratorul unic al societății va fi dl Coman
pentru: Zagrean Anchidim, Dohotar Dumitru, Craciun Virgil-Claudiu, cetățean român, născut la data de
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4362/21.X.2010

20.07.1978, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, cu înregistrare 4910190, care a fost înregistrat sub nr. 25873
domiciliul în sat Teaca, (com. Teaca), nr. 637, jud. Bistrița- din 5.10.2010.
Năsăud, identificat cu C.I. seria XB nr. 101874, eliberat (17/1.839.751)
de Pol. Mun. Bistrița, la data de 26.11.2003, având CNP
1780720060766. Societatea Comercială
7. Capitalul social subscris și vărsat este de 200 lei în TURC G&D COMPANY - S.R.L., Bistrița
numerar, divizat în 20 părți sociale, cu valoare nominală
de 10 lei și se compune din aportul viitorilor asociați după HOTĂRÂREA NR. 2
cum urmează: dl Coman Virgil-Claudiu - 190 lei în
numerar și dna Coman Virginia - 10 lei în numerar. din 5.10.2010
8. Părțile sociale și cota de participare la profit și a adunării generale a asociaților
pierderi, sunt atribuite viitorilor asociați în proporție de S.C. TURC G&D COMPANY - S.R.L.
95 % dlui Coman Virgil-Claudiu și în proporție de 5 % dnei Adunarea generală a asociaților s-a întrunit în
Coman Virginia. conformitate cu prevederile actului constitutiv și ale Legii
Celelalte articole din actul constitutiv rămân nr. 31/1990, republicată, azi 5.10.2010, la sediul social al
nemodificate. societății.
Bistrița, la data de 28.09.2010. La adunarea generală a asociaților, statutar și legal
(15/1.839.749) convocată, participă asociații reprezentând 100 % din
capitalul social, astfel:
Societatea Comercială 1. Schuster Iulia Ioana deținător a 16 p.s.,
CRISTIOAN UNIC COM - S.R.L., satul Uriu reprezentând 80 % din cap. soc.
comuna Uriu, județul Bistrița-Năsăud 2. Horja Dan Gabriel deținător a 4 p.s., reprezentând
20 % din cap. soc.
HOTĂRÂRE Adunarea generală a asociaților, statutar și legal
Subsemnatul Șerban Petru Cristian, asociat unic al întrunită, cu unanimitate de voturi a hotărât următoarele:
S.C CRISTIOAN UNIC COM - S.R.L., cu sediul în Uriu, 1. dizolvarea firmei TURC G&D COMPANY - S.R.L.
Str. Principală nr. 154, J 06/934/1993, RO 4910190, prin Redactat azi, 22.09.2010 în localitatea Bistrița în două
prezenta hotărăsc următoarele: exemplare.
- prelungirea pe perioadă nedeterminată a mandatului (18/1.839.752)
administratorului în persoana asociatului unic Șerban
Petru Cristian; Societatea Comercială
- majorarea capitalului social cu suma de 99.405 lei. SIMTARDEL - S.R.L., satul Maieru, comuna
Această sumă se regăsește în soldul contului 455 „Sume Maieru, județul Bistrița-Năsăud
datorate asociaților”. În urma majorării capitalul social va
fi de 100.000 lei. Majorarea se face prin creșterea DECIZIE
numărului de părți sociale. Capitalul social de 100.000 lei
se divide în 10.000 părți sociale. Participarea la beneficii din data de 5.10.2010,
și pierderi va fi în proporție de 100 %. a asociatului unic al S.C. SIMTARDEL - S.R.L.
Se adoptă un act constitutiv actualizat. Subsemnata Negrușer Dorina, de cetățenie română,
Data: 1.09.2010. domiciliată în com. Maieru, sat Maieru nr. 891, jud.
(16/1.839.750) Bistrița-Năsăud, identificată cu C.I. seria XB nr. 305980
emisă de SPCLEP Sângeorz-Băi, la data de 2.08.2010,
Societatea Comercială deținând un număr de 20 părți sociale, reprezentând
CRISTIOAN UNIC COM - S.R.L., satul Uriu 100 % capitalul social al societății, hotărăște:
comuna Uriu, județul Bistrița-Năsăud Art. 1. Dizolvarea și lichidarea simultană a
S.C. SIMTARDEL - S.R.L., în temeiul art. 235 și art. 227
NOTIFICARE alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul comerciale, republicată, cu modificările și completările
Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile ulterioare.
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu Art. 2. Societatea nu are niciun fel de datorii. Activul
modificările și completările ulterioare, depunerea textului net va reveni asociatului unic la data radierii societății din
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale registrul comerțului.
CRISTIOAN UNIC COM - S.R.L., cu sediul în sat Uriu, Art. 3. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
comuna Uriu, Str. Principală nr. 154, județ Bistrița- neschimbate până la data radierii societății.
Năsăud, înregistrată sub nr. J 6/934/1993, cod unic de (19/1.839.753)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4362/21.X.2010 9

Societatea Comercială 2. asociatul Ornano Antonio, născut la data de


DECOR MONTAJ - S.R.L., Bistrița 11.07.1955 în localitatea La Maddalena, identificat cu C.I.
seria AR nr. 3763779 eliberată de autoritățile italiene,
DECIZIE domiciliat în La Maddalena, Reg. Abbatoggia, Italia,
din data de 30.09.2010. cetățenie italiană, hotărăsc prin prezenta:
a asociatului unic S.C. DECOR MONTAJ - S.R.L. 1. Asociatul Tudor Cristian cesionează la valoarea
nominală, două părți sociale, deținute în societate, în
Subsemnatul Pașca Dorin, domiciliat în Bistrița, str.
valoare de 20 lei, asociatului nou-venit Ilovan Sabina-
Împăratul Traian nr. 52, sc. H, ap. 91, jud. Bistrița-
Mihaela și 6 părți sociale, în valoare de 60 lei asociatului
Năsăud, CNP 1791016125175, identificat cu C.I. seria
Ornano Antonio.
XB nr. 292999 emisă de 3.02.2010 deținând un număr de
20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social, Asociatul Ilovan Sabina-Mihaela - 20 lei, 20 % din părți
hotărăște: sociale, echivalent a 10 % din totalul de 100 %.
Art. 1. Cesionarea integrală, în cote egale, la valoare Asociatul Ornano Antonio - 180 lei, 80 % din părți
nominală, a celor 20 părți sociale, în valoare de 200 lei, sociale, echivalent a 90 % din totalul de 100 %.
pe care le deține asociatul unic Pașca Dorin, asociatului (21/1.839.755)
nou-cooptat Scuturici Gheorghe, născut la data de
2.08.1984 în Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, domiciliat în Societatea Comercială
com. Telciu, sat Telciu nr. 304, jud. Bistrița-Năsăud, ELIOMELISA - S.R.L., Bistrița
cetățenie română, CNP 1840802060602 și asociatului
nou-cooptat Copil Marcel, născut la data de 6.07.1976 în HOTĂRÂREA NR. 3
Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, domiciliat în Năsăud, Bd. din data de 6.10.2010
Grănicerilor nr. 58, jud. Bistrița-Năsăud, cetățenie a A.G.A.
română, CNP 1760706062953 și retragerea din societate
a asociatului cedent. Subsemnata Pop Marioara, cetățean român, CNP
Art. 2. În urma cesiunii, capitalul social în valoare de 2540913060789, născută la data de 13.09.1954 în
200 lei, în numerar, reprezentând 20 părți sociale cu localitatea Camaras, jud. Cluj, în calitate de asociat unic,
valoarea nominală de 10 lei se compune din aportul administrator și reprezentant al societății, am hotărât
asociaților astfel: următoarele:
- Scuturici Gheorghe deține 100 lei, reprezentând Cesionarea la valoarea nominală de 10 lei/parte
10 părți sociale (50 %); socială, a întregului capital social în cote de 50 % pentru
- Copil Marcel deține 100 lei, reprezentând 10 părți fiecare, subsemnaților Bucur Monica-Violina, CNP
sociale (50 %). 2550513060766 și Timariu Maria, cu CNP
Asociații participă la beneficii și pierderi proporțional 2541122060804.
cu aportul la capitalul social. Astfel, în urma cesiunii Bucur Monica-Violina va avea
Art. 3. Prezenta hotărâre se va depune la Oficiul un aport la capital în valoare de 100 lei în numerar,
registrului comerțului și se va publica în Monitorul Oficial reprezentând 10 părți sociale, 50 % și Timariu Maria va
al României, conform prevederilor legale. Transmiterea avea un aport la capital în valoare de 100 lei în numerar,
părților sociale va opera, în lipsa unei opoziții, la data reprezentând 10 părți sociale, 50 %.
expirării termenului de opoziție (30 de zile de la Subsemnata Pop Marioara se retrage și din
publicare), iar dacă a fost formulată o opoziție, la data administrarea și reprezentarea societății, iar aceasta va fi
comunicării hotărârii de respingere a acesteia. asigurată de noii asociați.
(20/1.839.754) Sediul social se schimbă și va fi în Bistrița, str.
Călimani nr. 8, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. Bistrița-Năsăud.
Societatea Comercială Obiectul principal de activitate rămâne neschimbat.
CRIS FACTURE - S.R.L., Bistrița Prezenta hotărâre reprezintă intenția noastră de
cesiune. Actul de cesiune împreună cu actul constitutiv
HOTĂRÂRE
va fi semnat ulterior îndeplinirii publicității prevăzute de
a asociaților legislația în vigoare.
1. Asociatul Tudor Cristian, născut la data de Prezenta hotărâre se va depune la ORC Bistrița-
24.04.1976 în orș. Isaccea, jud. Tulcea, domiciliat în Năsăud și va fi transmisă spre publicare la RAMO al
mun. Bistrița, str. Ion Minulescu nr. 7, sc. C, ap. 32, României, Partea a IV-a.
jud. Bistrița-Năsăud, având cetățenia română, Celelalte clauze rămân nemodificate.
CNP 1760424361693, (22/1.839.756)
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4362/21.X.2010

Societatea Comercială Societatea Comercială


AURELIUS-CON - S.R.L., comuna Lechința TERAPLAST - S.A., Bistrița
județul Bistrița-Năsăud județul Bistrița-Năsăud

HOTĂRÂREA NR. 1 DECIZIA NR. 86

din 30.08.2010 din data de 9 septembrie 2010


a Consiliului de Administrație
Subsemnatul Sasarman Ilie, cetățean român, născut
al S.C. TERAPLAST - S.A., Bistrița,
la data de 3.04.1951 în loc. Braniștea, domiciliat în com.
J 06/735/1992, RO 3094980
Lechința nr. 360, jud. Bistrița-Năsăud, identificat cu C.I.
În temeiul art. 153^20, și următoarele din Legea
seria XB nr. 208151, CNP 151040306789, în calitate de
nr. 31/1990 republicată, modificată și completată prin
asociat unic și administrator al SC AURELIUS-CON -
Legea nr. 441/2006 și O.U.G. nr. 52/2008, a prevederilor
S.R.L., hotărăsc prin prezenta cedarea tuturor părților
Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale
sociale deținute de către subsemnatul la SC AURELIUS-
Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și
CON - S.R.L. în număr de 20, cu o valoare de 10 lei
operațiunile cu valori mobiliare, modificat prin
fiecare, către numitul Sasarman Paul-Aurelian, cetățean Regulamentul CNVM nr. 31/2006, precum și a art. 18.4
român, născut la data de 3.08.1975 în com. Lechința, alin. (7) din actul constitutiv al S.C. TERAPLAST - S.A.,
domiciliat în Bistrița, str. Pietrosu nr. 2, sc. B, ap. 15, Bistrița, având sediul în Bistrița, strada Romană nr. 17A,
jud. Bistrița-Năsăud, identificat cu C.I. seria XB nr. 420060, județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Registrul
075948, CNP 1750803060762. Comerțului sub nr. J 06/735/1992, având CUI 3094980,
(23/1.839.757) Consiliul de Administrație, decide:
Art. 1. Se aprobă înființarea și înregistrarea în
Societatea Comercială evidențele Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
MGI-MOTORS - S.R.L., Bistrița Bistrița-Năsăud a unui nou punct de lucru „Laborator
județul Bistrița-Năsăud central și cercetare” în localitatea Sarata, DN 15A
Km45+500, județul Bistrița-Năsăud.
HOTĂRÂREA NR. 3 Structura votului: unanimitate
Art. 2. Se aprobă modificarea actului constitutiv al
din 6.09.2010,
societății după cum urmează:
a adunării generale a asociaților Art. 3. alin (3) se completează după cum urmează:
S.C. MGI-MOTORS - S.R.L., • Punct de lucru „Laborator central și cercetare” situat
cu sediul în Bistrița, str. Constantin Vivu nr. 4, în localitatea Sarata, DN 15A, Km45+500, comuna Șieu-
sc. C, parter, ap. 32, jud. Bistrița-Năsăud, Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud.
J 06/675/2003, CUI 15866049 Art. 6. alin (4) se completează după cum urmează:
Subsemnații Moldovan Daniel Viorel și Campean 7112 - activități de inginerie și consultanță tehnică
Marian, în calitate de asociați ai SC MGI-MOTORS - legate de acestea;
S.R.L. hotărâm: 7120 - activități de testări și analize tehnice;
Cesiunea la valoarea nominală a celor 7 părți sociale 7219 - cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și
deținute în societate de către asociatul Campean Marian, tehnologie;
asociatului nou-cooptat Hoehn Mihaiela Monica, 4730 - comerț cu amănuntul al carburanților pentru
autovehicule în magazine specializate.
domiciliată în Germania, loc. Nurnberg, str. Schweigger
Structura votului: unanimitate
nr. 2, identificată cu pașaport seria 13816008, CNP
Art. 3. Se aprobă mandatarea domnului Emanoil Ioan
2760701060771.
Viciu, în calitate de președinte al Consiliului de
În urma cesiunii, asociatul Campean Marian se va
Administrație să semneze, în numele și pe seama tuturor
retrage din societate, iar capitalul social în valoare de
administratorilor Decizia Consiliului de Administrație
200 lei, în numerar va compus din aportul celor doi nr. 86 din data de 9 septembrie 2010.
asociați după cum urmează: Structura votului: unanimitate
- Moldovan Daniel Viorel deține 13 părți sociale Art. 4. Se mandatează dra Ioana-Teodora Boldor,
(65 %); consilier juridic al societății, care se legitimează cu C.I.
- Hoehn Mihaiela Monica deține 7 părți sociale (35 %). seria XB nr. 205759 eliberată de Poliția Bistrița la data de
(24/1.839.758) 19.01.2007, să întreprindă toate demersurile necesare în
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4362/21.X.2010 11

vederea înregistrării Deciziei Consiliului de Administrație Covasna sub nr. J 14/1121/1994, cod fiscal RO6829980,
nr. 86, din data de 9 septembrie 2010 la Oficiul participanți la adunarea generală a acționarilor din data
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița- de 31 martie 2010, reprezentând 100 % din capitalul
Năsăud și a publicării acesteia în Monitorul Oficial al social, prin:
României, Partea a IV-a. - Dr. Dietrich Bock, acționar, posesor a 1 % din acțiuni
Structura votului: unanimitate. - Firma Dr. Dietrich Bock & Partner Unternehmensgesellschaft
(25/1.839.759) mbH, reprezentată de dl Dr. Dietrich Bock, acționar,
posesor a 94 % din acțiuni,
Societatea Comercială - Firma Consulting Bock SCS, reprezentată de dl Dr.
STYLE ENTERPRISES - S.R.L., Bistrița Dietrich Bock, acționar, posesor a 1 % din acțiuni,
județul Bistrița-Năsăud - Kark-Heinz Kracht, acționar, posesor a 1 % din
acțiuni
HOTĂRÂRE - Consiliul local al Municipiului Sf. Gheorghe,
din data de 11.10.2010 a adunării generale a reprezentant prin dl Antal Arpád Andras, acționar,
asociaților S.C. STYLE ENTREPRISES - S.R.L. posesor a 3 % din acțiuni, au hotărât/decis următoarele:
Începând cu data de 31 martie 2010 eliberarea din
Adunarea generală a asociaților, în prezenta dnei
funcție ca director economic al S.C. TRANSILVANIAN
Ciaca Silvia, domiciliată în Bistrița, cart Unirea nr. 54A,
județul Bistrița-Năsăud, CNP 2821023060021, deținând TROUSERS COMPANY - S.A., cu puteri limitate, dna
50 % din capitalul social al societății și a dnei Moraru Lörincz Eliza, născut la data de 29 august 1968 în Sfântu
(Ciaca) Angela, domiciliată în comuna Livezile, satul Gheorghe, județul Covasna, domiciliat în Sfântu
Livezile nr. 616A, județul Bistrița-Năsăud, CNP Gheorghe, Str. Rozelor nr. 7A, județul Covasna, și
2730211060774, deținând 50 % din capitalul social al începând cu data de 1 aprilie 2010 se numește ca
societății, în unanimitate, hotărăște: director economic al S.C. TRANSILVANIAN TROUSERS
Art. 1. Precizarea schimbării numelui asociatului, COMPANY - S.A., cu puteri limitate, dna Csiszár Erika-
administrator și reprezentat Ciaca Angela în Moraru Izabella, născut la data de 20 martie 1985 în Târgu
Angela. Secuiesc, județul Covasna, domiciliat în Târgu Secuiesc,
Art. 2. Dizolvarea și lichidarea simultană a S.C. Str. Fabricilor nr. 18, bl. 43, sc. C, ap. 3, județul Covasna.
STYLE ENTERPRISES - S.R.L., în temeiul art. 235 și (27/1.621.187)
art. 227 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, republicată, cu modificările și Societatea Comercială
completările ulterioare. TRANSILVANIAN TROUSERS COMPANY - S.A.
Art. 3. Societatea nu are niciun fel de datorii. Activul Sfântu Gheorghe, județul Covasna
net va fi repartizat asociaților la data radierii societății în
funcție de aportul fiecăruia la capitalul social. HOTĂRÂREA NR. 3
Art. 4. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân din 31.03.2010
neschimbate până la data radierii societății. a adunării generale a acționarilor societății
(26/1.839.760) TRANSILVANIAN TROUSERS COMPANY - S.A.
Acționarii Societății Comerciale TRANSILVANIAN
Societatea Comercială
TROUSERS COMPANY - S.A., persoană juridică
TRANSILVANIAN TROUSERS COMPANY - S.A.
română, cu sediu în Sf. Gheorghe, Str. Ciucului nr. 149A,
Sfântu Gheorghe, județul Covasna
județul Covasna, înregistrată la Registrul Comerțului al
Județului Covasna sub nr. J 14/1121/1994, cod fiscal
HOTĂRÂREA NR. 2
RO6829980, (denumită în continuare, „Societatea”), în
din 31.03.2010 urma convocării legal și statutar efectuată, participanți la
a adunării generale a acționarilor adunarea generală a acționarilor din data de 31.03.2010,
Societății Comerciale reprezentând 100 % din capitalul social:
TRANSILVANIA TROUSERS COMPANY - S.A. - Dr. Dietrich Bock, cetățean german, identificat prin
Acționarii Societății Comerciale TRANSILVANIAN pașaport 1601136192/2003, eliberat de loc. Stadt
TROUSERS COMPANY - S.A., persoană juridică cu Bueckeburg la data de 23.09.2003, deținând un nr. de
sediul în Sfântul Gheorghe, Str. Ciucului nr. 149A, județul 400 acțiuni, reprezentând 1 % din capitalul social, în
Covasna, înregistrată în Registrul Comerțului județul calitate de asociat,
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4362/21.X.2010

- Dr. Dietrich Bock & Partner GmbH, persoană juridică județul Covasna, sub nr. J 14/1121/1994, cod fiscal RO
germană cu sediul în Germania, Auetal-Rolshagen, 6829980 (denumită în continuare „Societate”), în urma
Welle 23, cod poștal 31749, înregistrată sub nr. 2 HRB convocării legal și statutar efectuată, participanți la
1381 la Handelsregister din Stadthagen, deținând un nr. adunarea generală a acționarilor din data de 12 aprilie
de 37.600 acțiuni, reprezentând 94 % din capitalul social, 2010, reprezentând 100 % din capitalul social:
reprezentată prin asociatul unic dl Dr. Dietrich Bock, - Dr. Dietrich Bock, cetățean german, identificat prin
cetățean german, domiciliat în Bückeburg, Ulmenallee 4, pașaport 1601136192/2003, eliberat de loc. Stadt
identificat prin pașaport 1601136192/2003, eliberat de Bueckeburg la data de 23.09.2003, deținând un nr. de
loc. Stadt Bueckeburg la data de 23.09.2003, în calitate 400 acțiuni, reprezentând 1 % din capitalul social, în
de asociat. calitate de asociat.
Consulting Bock SCS, persoană juridică română, cu - Dr. Dietrich Bock & Partner GmbH, persoană juridică
sediul în Sfântu Gheorghe, înregistrată la ONRC sub nr. germană cu sediul în Germania, Auetal-Rolshagen,
J 14/110/2001, CUI 14059610, deținând un nr. de 400 Welle 23, cod poștal 31749, înregistrată sub nr. 2 HRB
acțiuni, reprezentând 1 % din capitalul social, 1381 la Handelsregister din Stadthagen, deținând un nr.
reprezentată de dl dr. Dietrich Bock, cetățean german, de 37.600 acțiuni, reprezentând 94 % din capitalul social,
identificat prin pașaport 1601136192/2003, eliberat de reprezentată prin asociatul unic dl Dr. Dietrich Bock,
loc. Stadt Bueckeburg la data de 23.09.2003, în calitate cetățean german, domiciliat în Bückebrug, Ulmenallee 4,
de asociat, identificat prin pașaport 1601136192/2003, eliberat de
- Karl-Heinz Kracht, cetățean german, identificat cu loc. Stadt Bueckeburg la data de 23.09.2003, în calitate
PA seria 199, deținând un nr. de 400 acțiuni, de asociat,
reprezentând 1 % din capitalul social, în calitate de - Consulting Bock SCS, persoană juridică română, cu
asociat, sediul în Sfântu Gheorghe, înregistrată la ONRC sub nr. J
- Consiliul Local al Municipiului Sf. Gheorghe, 14/110/2001, CUI 14059610, deținând un nr. de 400
deținând un nr. de 8.400 acțiuni, reprezentând 3 % din acțiuni, reprezentând 1 % din capitalul social,
capitalul social, reprezentată prin dl Antal Árpád Andras, reprezentată de dl Dr. Dietrich Bock, cetățean german,
în calitate de acționar, identificat prin pașaport 1601136192/2003, eliberat de
am hotărât următoarele: loc. Stadt BUECKEBURG la data de 23.09.2003, în
1. Alegerea administratorilor: calitate de asociat,
Se prelungește mandatul ca administratori a dl Dr. - Karl-Heinz Kracht, cetățean german, identificat cu
Dietrich Bock cu puteri depline ca președinte al consiliului pașaport seria 199, deținând un nr. de 400 acțiuni,
de administrație, și a dl Karl-Heinz Kracht cu puteri reprezentând 1 % din capitalul social, în calitate de
depline ca membru al consiliului de administrație. asociat,
Cu ducerea la îndeplinire, se împuternicește Csiszar - Consiliul local al Municipiului Sf. Gheorghe, deținând
Erika Izabella, în calitate de director economic al firmei
un nr. de 8.400 acțiuni, reprezentând 3 % din capitalul
TTC SA, care va semna în numele și pentru TTC SA orice
social, reprezentată prin dl Antal Árpád Andras, în calitate
act sau document necesar în legătură cu operațiunea
de acționar, am hotărât următoarele:
sus-menționată.
1. Prelungirea pentru o perioadă de 12 luni, începând
(28/1.621.188) de la data de 22.04.2010, până la 22.04.2011, a liniei de
credit în suma de 735.000 euro, acordată de S.C. OTP
Societatea Comercială
Bank România - .S.A, prin Sucursala Sfântu Gheorghe,
TRANSILVANIAN TROUSERS COMPANY - S.A.
în baza contractului de credit nr. C30002008003165 din
Sfântu Gheorghe, județul Covasna
23.04.2008, și menținerea garanțiilor existente aferente
HOTĂRÂREA NR. 4 acestei facilități de credit, respectiv:
a. garanție reală mobiliară asupra contului/conturilor
din 12.04.2010 deschise de Societate al S.C. OTP Bnak Romania - S.A.
a adunării generale a acționarilor b. Ipoteca rang întâi asupra următoarelor imobile
Societății Comerciale TRANSILVANIAN aflate în proprietatea Transilvanian Trousers Company
TROUSERS COMPANY - S.A. S.A.
Acționarii Societății Comerciale TRANSILVANIAN *ipoteca asupra imobilelor, situate în localitatea Sfântu
TROUSERS COMPANY - S.A., persoană juridică Gheorghe, Str. Ciucului nr. 149/A, județul Covasna,
română, cu sediul în Sf. Gheorghe, Str. Ciucului nr. 149A, evidențiate în CF colectiva nr. 10654, după cum
județul Covasna, înregistrată în Registrul Comerțului, urmează:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4362/21.X.2010 13

- nr. crt. A + 2 - Corpul de clădire A, compus din corp - grădină în suprafața totală de 2.593 mp, având
administrativ cu suprafața construită de 708 mp, cu cota nr. top 2.583/6/1 (număr cadastral 362)
de participare la părțile de uz comune generale în 13,62, c. garanție reală mobiliară asupra bunurilor aflate în
evidențiat în CF individuală nr. 13181 având nr. top proprietatea S.C. Transilvanian Trousers Company -
2583/2/1/1/A; 2583/3/1/1/A; 2583/8/2/1/A; 2583/7/1/1/A S.A., situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Ciucului
și 2583/5/3/1/1/A;
nr. 149/A, județul Covasna, definite în anexa 1.
- nr. crt. A + 3 - Corpul de clădire B, compus din hala
d. Bilet de ordin în alb, stipulat fără protest, emis de
de producție, sala de mese cu 200 locuri (AC 448/2002),
Transilvanian Trousers Company S.A., avalizat de Dr.
cu suprafața construită de 2.739 mp, cu cota de
participare la părțile de uz comune generale în 52,68 % Dietrich Bock;
și părțile la părțile de uz comune speciale 50 %, 2. Contractarea unei facilități de credit non cash în
evidențiat în CF individuală nr. 13182, având nr. top suma de 300.000 de euro, ce va fi utilizată pentru
2583/2/1/1/B; 2583/3/1/1/B; 2583/8/2/1/B; 2583/7/1/1/B emiterea de acreditive și scrisori de garanție bancară,
și 2583/53/1/1/B; atât de către RHM Pants SRL cât și de către
- nr. crt. A + 4 - Corpul de clădire C, compus din Transilvanian Trousers Company S.A., garantată cu
centrala termică cu suprafața construită de 108 mp, cu drept ipoteca/gaj cu rang inferior asupra garanțiilor deja
cota de participare la părțile de uz comune generale în constituite la S.C. OTP Bank Romania S.A., asupra
2,08 % evidențiat în CF individuală nr. 13183, având nr. bunurilor aflate în patrimoniul RHM Pants - SRL,
top 2583/2/1/1/C; 2583/3/1/1/C; 2583/8/2/1/C;
respectiv al Transilvanian Trousers Company S.A.
2583/7/1/1/C și 2583/5/3/1/1/C. Părțile de uz comune
3. Avalizarea de către Societate a unui bilet la ordin, în
generale sunt: terenul, împrejurimi branșamente și
alb, fără protest, emis de către RHM Pants în favoarea
totalitatea rețelelor exterioare.
- nr. crt. A + 5 - teren de construcție în suprafața totală S.C. OTP Bank Romania - S.A., cu titlu de garanție
de 10.734 mp, fabrica de confecții P + 1, clădirea pentru linia de credit în suma de 600.000 euro, acordată
administrativă, hala de producție, centrala termică care societății RHM Pants SRL de către S.C. OTP Bank
are competența celor patru corpuri ABCD, corpul de Romania - S.A., prin Sucursala Sfântu Gheorghe, în baza
clădire cu parter și corp de legătură cu destinația de hală contractului de credit nr. C30002008003163 din
de producție și sala de mese cu 200 locuri, având nr. top 23.04.2008.
2583/2/1/1/; 2583/3/1/1/; 2583/8/2/1/; 2583/7/1/1/ și 4. Se împuternicește în mod expres Erika Izabella
2583/5/3/1/1/. Csiszar, în calitate de director economic, având C.I. seria
Părțile de uz comune speciale sunt: corpul de legătură
KV nr. 110537, eliberată de Poliția Târgu Secuiesc, CNP
cu suprafața construită de 100 mp cu cota de participare
2850320141812, să depună toate actele și documentele
50 % parte din corpul de clădire B și D;
necesare, să semneze în numele și pentru Societate,
* ipotecă asupra imobilului, situată în localitatea
Sfântul Gheorghe, Str. Arcușului nr. 2, județul Covasna, oriunde este necesar, B.O. (în calitate de emitent/avalist,
evidențiată în CF nr. 20120, la nr. crt. A + 1 astfel: după caz), contractele de credit și toate actele adiționale
- teren intravilan în suprafață de 1.390 mp, având ce se vor încheia la acestea, a contractelor de garanție
nr. cadastral 2583/5/3/2/2; reală mobiliară și imobiliară, accesorii contractelor de
- teren de construcție în suprafață totală de 310 mp, credit, și a tuturor actelor adiționale care vor fi încheiate
având nr. cadastrale 2583/7/2/2/2; la acestea, precum și a tuturor documentelor care vor fi
- teren de construcție în suprafața totală de 331 mp, necesare în vederea contractării și garantării creditelor
având nr. cadastrale 2583/6/3/2/; mai sus menționate.
- teren de construcție în suprafața totală de 1.059 mp, De asemenea, mandatul se consideră dat și pentru
având nr. cadastral 2583/7/2/1;
orice alte modificări care vor interveni pe parcursul
- teren de construcție în suprafața totală de 924 mp,
derulării creditului, cu privire la contractele de credit
având nr. cadastrale 2583/6/2/2;
și/sau garanții, încheiate/ce se vor încheia cu banca,
- hala de producție având nr. cadastral 390
* ipotecă asupra imobilului, situată în localitatea indiferent dacă se va prelungi perioada de valabilitate a
Sfântu Gheorghe, Str. Arcușului nr. 2, județul Covasna, creditului ori se vor efectua majorări de dobândă sau
evidențiată în CF nr. 19831 la nr. crt A + 6 astfel: orice alte modificări ale raportului de creditare, mandatul
- grădină în suprafața totală de 2.919 mp, având fiind dat până la îndeplinirea integrală a obligațiilor
nr. top 2583/8/1/3 (număr cadastral 362) contractuale.
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4362/21.X.2010

ANEXA NR. 1

la hotărârea adunării generale a acționarilor


Societății Comerciale Transilvanian Trousers Company - S.A. nr. 4/12.04.2010

Nr. Luna
Nr. inventar Denumire Anul intrării
crt. intrării

1 20074 BUSCHE YUKI LH 3168 2001 8


2 20074 BUSCHE JUKI LK 1903SS 2002 8
3 20074 BUSCHE YAMATO AZF 8511 G C5 2001 8
4 20080 BUSCHE YUKI LK 1900 HS -3 buc. 2001 8
5 20084 MAȘINA DE CUSUT - Rombold 2001 8
6 20071 BUSCHE YAMATO AZ 8003-2 buc. 2001 8
7 20060 Mașini de cusut VIBEMAC 2516V2 2001 8
8 20078 BUSCHE YAMATO AZF 8500 GC5 - 3 buc 2001 8
9 20082 BUSCHE YUKI DSC 245-4-1B 2001 8
10 20073 BUSCHE YUKI MH 481-2 buc 2001 8
11 20070 DUERKOPP 272-990012-2 buc. 2001 8
12 20077 BUSCHE YAMATO VF 2502-1buc 2001 8
13 20069 DUERKOPP 382-990003-2 buc. 2001 8
14 20076 BUSCHE YAMATO AZF 8500 G C5 - 2 buc. 2001 8
15 20062 Mașini de cusut VIBEMAC 3022LS 2001 8
16 20067 DUERKOPP 272-99003 - 2 buc 2001 8
17 20075 BUSCHE YUKI MS 1261-2 buc. 2001 8
18 20079 BUSCHE YUKI LK 1920 SA 2001 8
19 20065 Veit Fixiermaschine 2001 8
20 20081 BUSCHE YUKI LK 1900 HS 2001 8
21 20072 BUSCHE YUKI LH 3168 SF 2001 8
22 20054 Mașină de cusut DURKOPP ADLER-2 buc. 2001 3
23 20066 DUERKOPP 1970-991021 2001 8
24 20053 Mașină de cusut PFAFF IND GMBH - 4 buc. 2001 3
25 20061 Mașini de cusut VIBEMAC 001 V 2991 8
26 20063 Mașini de cusut VIBEMAC 2220CG 2001 8
27 20103 Mașină de cusut DURKOP 2002 11
28 20107 Mașină de cusut DURKOPP 2002 11
29 20097 Mașină de cusut Brisay SN 7001 2002 8
30 20098 Mașină de cusut Brisay SN7001 2002 8
31 20104 Mașină de cusut ASS GMBH 2002 11
32 20105 Mașină de cusut ASS GMBH 2002 11
33 20106 Mașină de cusut ASS GMBH 2002 11
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4362/21.X.2010 15

Nr. Luna
Nr. inventar Denumire Anul intrării
crt. intrării

34 20101 Mașini de cusut ASS GMBHF 2002 9


35 20088 Mașină de cusut BRISAY SN 7089 2002 8
36 20089 Mașină de cusut BRISAY SN 7090 2002 8
37 20093 Mașină de cusut HOSENTOPER 2002 8
38 20094 Mașină de cusut HOSENTOPER 2002 8
39 20096 Mașină de cusut MAYER FIXIERMN 2002 8
40 20095 Mașină de cusut VARIOSET DOB 2002 8
41 20091 Mașină de cusut VEIT VARIOSET 2002 8
42 20092 Mașină de cusut VEIT VARIOSEt 2002 8
43 30311 Mașină de cusut YAMATO AZR - 4 buc. 2003 9
44 20113 Nadeltransportmaschine 2003 12
24 20114 Nadeltransportmaschine 2003 12
46 20115 Nadeltransportmaschine 2003 12
47 30310 Mașină de cusut JUKI MB 1800 2003 9
48 30313 Mașină de croit CUTTER 2004 3
49 30312 Mașină de cusut VIBEMAC 007V 2004 3
50 20119 Mașină de cusut JUKI MH 484-4 2005 4
51 20120 Mașină de cusut JUKI MH 484-4 2005 4
52 20118 Mașină de cusut YAMATO VFU2500 2005 4
53 20155 Mașină de cusut DURKOPP 2007 8
54 20156 Mașină de cusut BUSCHE GL-791 2007 11
55 20161 Mașină de cusut JUKI DLU 490 2007 11
56 20162 Mas. Automat pt. aplicat refilet 2007 11

(29/1.621.189)

Societatea Comercială Codului comercial, cu modificările ulterioare, am hotărât


SIM EXPERT CONSULT - S.R.L., Iași, județul Iași următoarele modificări în statutul societății:
Articol unic. Se deschide punct de lucru la următoarea
ACT ADIȚIONAL NR. 1/6.10.2010 adresă: Iași, șos. Bucium nr. 23, corp A, camera 8,
jud. Iași.
Subsemnatele Loghinoaia Sevim, domiciliată în Iași, (30/1.835.281)
bd. Alexandru cel Bun nr. 49, bl. Y1, sc. A, ap. 32, CNP
2770214227604, C.I. seria MX nr. 755509, și Moșneguțu Societatea Comercială
Mariana, domiciliată în Iași, bd. Poitiers nr. 9, bl. P9, sc. EXPERT MOLDOVA - S.R.L., Iași, județul Iași
A, ap. 16, CNP 2770726330792, C.I. seria MX nr.
ACT ADIȚIONAL
777530, în calitate de asociați în S.C. SIM EXPERT
CONSULT - S.R.L., având sediul în Iași, bd. Poitiers nr. la statutul S.C. EXPERT MOLDOVA - S.R.L.
9, bl. P9, sc. A, ap. 16, județul Iași, sub nr. J Subsemnata Anghel Rodica, domiciliată în Iași,
22/1831/2008, CIF 24027488, în conformitate cu născută la data de 20.01.1954 în Iași, jud. Iași,
prevederile Legii nr. 31/1990, modificată și republicată, și domiciliată în Iași, bd. Copou nr. 34, bl. A5, sc. A, et. 1,
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4362/21.X.2010

ap. 6, județul Iași, identificată cu C.I. seria MX nr. domiciliată în mun. Iași, șos. Bucium, jud. Iași, CNP
174343/2001/Pol. Mun. Iași, CNP 2540120221131, în 8590414220013, potrivit permisului de ședere temporară
calitate de asociat unic al S.C. EXPERT MOLDOVA - RO 0206889/19.11.2009 eliberat de mun. Iași,
S.R.L., cu sediul în mun. Iași, str. Anastasie Panu nr. 50, identificată cu pașaportul tip PA nr. A3645552 eliberat de
bl. H1-3, parter, înregistrată la Registrul Comerțului sub
00 Chișinău la data de 18.07.2008, număr de identificare
nr. J 22/579/1996, CUI 8357425, în conf. cu disp. art. 204
2001030311861, în calitate de asociați ai S.C. ANTE
din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, am
hotărât modificarea statutului societății astfel: CONSULT TRANS - S.R.L., cu sediul în mun. Iași, str.
1. Retragerea din funcția de administrator al societății Nicolina nr. 64, et. 2, birou 10, județul Iași, înregistrată la
a domnului Anghel Mihai Petre și numirea în această Registrul Comerțului sub nr. J 22/1627/2008, CUI
funcție a doamnei Rusu Gabriela, CNP 2711106330767, 23945178, în conformitate cu Legea nr. 31/1990,
identificată cu C.I. seria MX nr. 847855 din anul republicată, cu modificările și completările ulterioare, am
299/SPCLEP Iași, având domiciliul în Iași, șos. Bucium hotărât:
nr. 69, jud. Iași. Societatea va fi administrată împreună cu 1. Cesiunea cu titlu gratuit a tuturor părților sociale ale
doamna Anghel Rodica, ambele având puteri depline de asociatei Calenciuc Mihaiela - Carmen, în număr de 20,
reprezentare și administrare a societății. fiecare cu o valoare nominală de 10 RON, în valoare
Drept pentru care s-a încheiat act adițional, în 4 totală de 200 RON, către asociata Albot Minodora,
exemplare, care face parte integrantă din statutul și cetățean al Republicii Moldova, născută la data de
contractul S.C. EXPERT MOLDOVA - S.R.L.
14.04.1959 în MDA Râșcani, satul Mihăileni/Republica
(31/1.835.282)
Moldova, domiciliată în mun. Iași, șos. Bucium, jud. Iași,
Societatea Comercială CNP 8590414220013, potrivit permisului de ședere
EXPERT MOLDOVA - S.R.L., Iași, județul Iași temporară RO 0206889/19.11.2009 eliberat de Mun. Iași,
identificată cu pașaportul tip PA nr. A3645552 eliberat de
NOTIFICARE 00 Chișinău la data de 18.07.2008, număr de identificare
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 2001030311861.
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. Societatea va funcționa în continuare cu unic asociat,
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și în persoana dnei Albot Minodora, care va deține întregul
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al capital social în valoare de 10.000 lei.
actului constitutiv al Societății Comerciale EXPERT Prezentul act adițional, redactat în 4 exemplare, azi,
MOLDOVA - S.R.L., cu sediul în municipiul Iași, str. 1.10.2010, face parte integrantă din actul constitutiv al
Anastasie Panu nr. 50, bl. H1-3, et. P, județul Iași, S.C. ANTE CONSULT TRANS - S.R.L.
înregistrată sub nr. J 22/579/1996, cod unic de (33/1.835.284)
înregistrare 8357425, care a fost înregistrat sub nr. 73322
din data de 6.10.2010. Societatea Comercială
(32/1.835.283) ANTE CONSULT TRANS - S.R.L., Iași
județul Iași
Societatea Comercială
ANTE CONSULT TRANS - S.R.L., Iași
NOTIFICARE
județul Iași
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
ACT ADIȚIONAL NR. 1/1.10.2010 Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
la actul constitutiv
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
al S.C. ANTE CONSULT TRANS - S.R.L.
actului constitutiv al Societății Comerciale ANTE
Subsemnatele Calenciuc Mihaiela - Carmen,
CONSULT TRANS - S.R.L., cu sediul în municipiul Iași,
domiciliată în mun. Iași, șos. Nicolina nr. 16, bl. 939, et. 3,
str. Nicolina nr. 64, et. 2, ap. cam. 1, județul Iași,
ap. 12, județul Iași, identificată cu C.I. seria MX nr.
350399/4.03.2003 eliberată de Poliția Iași, CNP înregistrată sub nr. J 22/1627/2008, cod unic de
2680603045903, și Albot Minodora, cetățean al înregistrare 23945178, care a fost înregistrat sub
Republicii Moldova, născută la data de 14.04.1959 în nr. 73325 din data de 6.10.2010.
MDA Râșcani, satul Mihăileni/Republica Moldova, (34/1.835.285)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4362/21.X.2010 17

Societatea Comercială Comerțului J 22/3539/2007, în baza dispozițiilor Legii nr.


MAGNA - S.R.L., satul Holboca 31/1990, publicată, și a dispozițiilor legale în vigoare, am
comuna Holboca, județul Iași hotărât deschiderea unui punct de lucru în satul/comuna
Golăiești, bloc locuințe (P+2), ap. 4, parter.
ACT ADIȚIONAL NR. 2 Prezentul contract a fost încheiat astăzi, 6.10.2010, în
la actul constitutiv al S.C. MAGNA - S.R.L. 4 (patru) exemplare originale.
Subsemnații: (36/1.835.287)
1. Drăniceru Ion, cetățean francez, cu domiciliul în Bat
Societatea Comercială
C7, Avenue de Fabron, nr. 7, Nice, 062000, Les Grands
L&D BUSINESS CONT - S.R.L., Iași
Cedres, Franța, identificat cu pașaportul seria FRA nr.
județul Iași
05RV80949 emis de Prefectura Alpilor Maritimi la data de
31.12.2005, și
ACT ADIȚIONAL NR. 2
2. Drăniceru Mariana, cetățean al Rep. Moldova, cu
domiciliul în Franța, Paris, Rue Marguerin nr. 10, 75014, la actul constitutiv
identificată cu pașaportul seria A nr. 1500128 emis de al S.C. L&D BUSINESS CONT - S.R.L.
autoritățile Rep. Moldova la data de 12.07.2004, prin Subsemnații Eminescu Elena Ludia, dom. în Iași, șos.
mandatar Draniceru Ion, conform procurii traduse și Nicolina, nr. 29, bl. 958, sc. C, et. 5, ap. 29, jud. Iași, C.I.
autentificate sub nr. 18582 din data de 8.12.2006 la BNP
seria MX nr. 719359/2008, CNP 2770123374086, și
Daniela Bădărău, și
Sotian Irina Daniela, dom. în Iași, Șos. Națională nr. 198,
3. Drăniceru Nicoleta, cetățean francez, cu domiciliul
bl. B, et. 1, ap. 2, C.I. seria MX nr. 547504/2005, CNP
în Franța, Nisa, str. Paul Deroulede, nr. 21, identificat cu
2680109374091, Cihodaru N. Bogdan, dom. în satul
pașaportul seria FRA nr. 05HF85668 emis de Prefectura
Dorobanți, com. Aroneanu, jud. Iași, C.I. seria MX nr.
Alpilor Maritimi la data de 2.06.2005, prin mandatar
863057/2009, CNP 1730608040081, și Coțofrei Sorin,
Draniceru Ion, conform procurii traduse și autentificate
dom. în Iași, șos. Nicolina nr. 77, bl. 986, sc. B, et. 1, ap.
sub nr. 18379 din data de 5.12.2006 la BNP Daniela
Bădărău, 4, jud. Iași, C.I. seria MX nr. 695185/2007, CNP
în calitate de asociați ai S.C. MAGNA - S.R.L., satul 178111607352, în calitate de asociați la S.C. L&D
Holboca, comuna Holboca, județul Iași, înregistrată la BUSINESS CONT - S.R.L., cu sediul în Iași, șos.
Registrul Comerțului sub nr. J 22/584/2007, având codul Nicolina, nr. 29, bl. 958, sc. C, et. 5, ap. 29, jud. Iași,
unic de înregistrare 21217542, atribut fiscal RO, am înregistrată la ORC sub nr. J 22/1741/2008, CUI
hotărât suspendarea activității societății pe o perioadă de 23992056, am hotărât modificarea actului constitutiv
3 ani de zile, începând cu data de 1.10.2010 până la astfel:
30.09.2013. 1. Se retrag din calitatea de asociați Eminescu Elena
Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 29.09.2010, Ludia și Stoian Irina Daniela, prin cesiunea la valoarea
într-un număr de două exemplare. nominală a câte 20 părți sociale a 10 RON fiecare, în
(35/1.835.286) valoare totală de 200 RON, în favoarea lui Chiodaru N.
Bogdan, respectiv a lui Coțofrei Sorin.
Societatea Comercială 2. Capitalul social este de 300 RON, divizat în 30 părți
LEMERT - S.R.L., satul Brătuleni sociale a câte 10 RON fiecare, divizat între asociați astfel:
comuna Miroslava, județul Iași - Chiodaru N. Bogdan deține 15 părți sociale, în
valoare de 150 RON, reprezentând 50 % din capitalul
ACT ADIȚIONAL social;
la actul constitutiv al S.C. LEMERT - S.R.L. - Coțofrei Sorin deține 15 părți sociale, în valoare de
Bazdaga Rica Georgiana, domiciliată în satul 150 RON, reprezentând 50 % din capitalul social.
Coropceni, comuna Ciortești, jud. Iași, identificată cu C.I. Prezentul act adițional a fost întocmit astăzi,
seria MX nr. 126047/Poliția Răducăneni/2000, CNP 5.10.2010, de către subsemnații Eminescu Elena Ludia,
2860422226781, cetățean român, în calitate de unic Stoian Irina Daniela, Cihodaru N. Bogdan și Coțofrei
asociat și administrator al S.C. LEMERT - S.R.L., cu Sorin, sub semnătură privată, în 5 (cinci) exemplare, din
sediul în satul Brătuleni, comuna Miroslava, județul Iași, care un exemplar original pentru ORC Iași.
având CUI 22965843, numărul de ordine în Registrul (37/1.835.288)
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4362/21.X.2010

Societatea Comercială Societatea Comercială


L&D BUSINESS CONT - S.R.L., Iași, județul Iași DARIF GRUP - S.R.L., Iași, județul Iași

NOTIFICARE NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al Societății Comerciale DARIF GRUP
actului constitutiv al Societății Comerciale L&D
- S.R.L., cu sediul în municipiul Iași, Bd. Chimiei nr. 31, bl.
BUSINESS CONT - S.R.L., cu sediul în municipiul Iași,
E16, et. P, ap. 2, județul Iași, înregistrată sub nr. J
șos. Nicolina nr. 29, bl. 958, sc. C, et. 5, ap. 29, județul
22/396/2002, cod unic de înregistrare 14587739, care a
Iași, înregistrată sub nr. J 22/1741/2008, cod unic de
fost înregistrat sub nr. 73364 din data de 6.10.2010.
înregistrare 23992056, care a fost înregistrat sub
(40/1.835.291)
nr. 73345 din data de 6.10.2010.
(38/1.835.289) Societatea Comercială
MINELLI MOTORS - S.R.L., Iași, județul Iași
Societatea Comercială
DARIF GRUP - S.R.L., Iași, județul Iași ACT ADIȚIONAL NR. 1/24.09.2010

la actul constitutiv
ACT ADIȚIONAL
al S.C. MINELLI MOTORS - S.R.L.
al S.C. DARIF GRUP - S.R.L. Subsemnata Adumitroai Raluca Pamela, cu domicliul
Subsemnatul Farcaș Daniel, cu cetățenie română în Spania, C/Villareal 11, Urb. Las Villas de H. Baztan,
domiciliat în municipiul Iași, std. Canta nr. 5, bl. 459, tr. 2, Nuevo Baztan, Madrid, 28514, identificat cu pașaportul
et. 4, ap. 2, județul Iași, CNP 1701017393711, identificat nr. 085680362 eliberat de Poliția Iași la data de
cu C.I. seria MX nr. 559544 eliberată de SPCLEP Iași la 1.09.2010, unic asociat și administrator al S.C. MINELLI
data de 18.08.2005, deținând un număr de 20 părți MOTORS - S.R.L., cu sediul în Iași, str. Silvestru
sociale, reprezentând 100 % capitalul social al societății, Străpungere nr. 40, bl. CL 9, parter, jud. Iași, înregistrată
decid: la Oficiul Registrului Comerțului Iași sub nr. J
22/766/2009, CUI RO 25407787, am hotărât modificările:
Art. 1. Extinderea obiectului de activitate cu
1. Deschiderea unui punct de lucru în Iași, str. Bucium
următoarele activități:
nr. 34, jud. Iași, conform contractului de închiriere.
6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor
2. Schimbare date de identificare asociat și
imobiliare proprii sau închiriate;
administrator.
7711 - activități de închiriere și leasing cu autoturisme
(41/1.835.292)
și autovehicule rutiere ușoare - doar închirieri;
4611 - intermedieri în comerțul cu materii prime Societatea Comercială
agricole, animale vii, materii prime textile și cu SARA MARGO - S.R.L., Iași, județul Iași
semifabricate;
1103 - fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe; ACT ADIȚIONAL
1104 - fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin la statutul S.C. SARA MARGO - S.R.L.
fermentare;
Subsemnata Bișog Viorica, născut la data de
1105 - fabricarea berii;
3.10.1955 în orașul Mărășești, jud. Vrancea, domiciliată
1106 - fabricarea malțului;
în mun. Iași, șos. Rediu nr. 8, bl. 482 B, et. 8, ap. 33, jud.
1107 - producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; Iași, cu cetățenie română, CNP 2551003221132,
producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate. identificată cu C.I. seria MX nr. 533083 eliberată de
Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân Poliția Iași la data de 23.03.2005, în calitate de asociat
neschimbate. unic al S.C. SARA MARGO - S.R.L., cu sediul în Iași, str.
(39/1.835.290) Milcov nr. 4, bl. 1206, sc. C, ap. 3, parter, camera 2, jud.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4362/21.X.2010 19

Iași, înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul Societatea Comercială


J 22/1000/2010 și CUI 27202664, în conformitate cu FALKE AUTO - S.R.L., Iași, județul Iași
prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, am hotărât:
1. Înființarea unui punct de lucru, situat în mun. Iași, NOTIFICARE
bd. Alexandru cel Bun nr. 7, bl. D1, parter, jud. Iași. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
(42/1.835.293) Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
Societatea Comercială completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
TERMIS - S.R.L., Iași, județul Iași actului constitutiv al Societății Comerciale FALKE AUTO
- S.R.L., cu sediul în municipiul Iași, Calea Chișinăului nr.
ACT ADIȚIONAL 32, corp C4, et. 1, camera 3, județul Iași, înregistrată sub
nr. J 22/1662/2006, cod unic de înregistrare 18818852,
la actul constitutiv al S.C. TERMIS - S.R.L.
care a fost înregistrat sub nr. 73422 din data de
Subsemnații Tudosa Daniel, domiciliat în Iași, bd. 7.10.2010.
Alexandru cel Bun nr. 33, bloc X3, etaj 8, apartament 1, (45/1.835.296)
județul Iași, cu cetățenie română CNP 1730929221195,
identificat cu C.I. seria MX nr. Societatea Comercială
564232/8.09.2005/SPCLEP Iași, și Chisca Cristian COMPLETE CLEANER - S.R.L., Iași, județul Iași
Constantin, domiciliat în Iași, str. Prof. Nicolau
Zamfirescu nr. 13, județul Iași, cu cetățenie română, CNP ACT ADIȚIONAL
1730331221189, identificat cu C.I. seria MX nr. la actul constitutiv
732337/19.03.208/SPCLEP Iași, în calitate de asociați ai al S.C. COMPLETE CLEANER - S.R.L.
S.C. TERMIS - S.R.L., cu sediul în Iași, Strada Primăverii Subsemnații:
nr. 13, bloc D1-A, scara A, parter, apartament 4, județul 1. Văideanu Ana Maria, cetățean român, născută la
Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. data de 10.08.1977 în Onești, județul Bacău, domiciliată
J 22/194/1999, CUI 11652026, conform Legii nr. 31/1990, în Iași, Aleea Teilor nr. 7, județul Iași, posesoare a C.I.
am hotărât: seria MX număr 619661 eliberată de SPCLEP Iași la data
1. Extinderea obiectului de activitate cu: 7120 - de 28.07.2006, având CNP 2770810044429;
activități de testări și analize tehnice. 2. Văideanu Daniel - Ionuț, cetățean român, născut la
Prezentul act adițional, redactat în 4 exemplare, azi, data de 14.08.1976 în Ștefănești, județul Botoșani,
1.10.2010, face parte integrantă din actul constitutiv al domiciliat în Iași, Aleea Teilor nr. 7, județul Iași, posesor
S.C. TERMIS - S.R.L. al C.I. seria MX număr 742310 eliberată de SPCLEP Iași
(43/1.835.294) la data de 13.05.2008, având CNP 1760814040027;
3. Nimigeanu Gianina Maria, cetățean român, născută
Societatea Comercială la data de 17.06.1973 în localitatea Piatra-Neamț, județul
TERMIS - S.R.L., Iași, județul Iași Neamț, domiciliată în Iași, str. Ion Creangă nr. 51, bloc
T4, etaj 5, ap. 21, județul Iași, posesoare a C.I. seria MX
NOTIFICARE număr 663244 eliberată de SPCLEP Iași la data de
23.03.2007, având CNP 2730617270616;
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
4. Simon Luminița Daniela, cetățean român, născută
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
la data de 17.08.1968 în localitatea Botoșani, județul
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
Botoșani, domiciliată în Iași, str. Han Tătar nr. 14, bloc
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
362, scara C, etaj 3, ap. 8, județul Iași, posesoare a C.I.
actului constitutiv al Societății Comerciale TERMIS -
seria MX număr 338848 eliberată de SPCLEP Iași la data
S.R.L., cu sediul în municipiul Iași, Str. Primăverii nr. 13, de 23.01.2003, având CNP 2680817335057,
bl. D1-a, sc. A, et. P, ap. 4, județul Iași, înregistrată sub în calitate de asociați ai S.C. COMPLETE CLEANER
nr. J 22/194/1999, cod unic de înregistrare 11652026, - S.R.L., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului nr.
care a fost înregistrat sub nr. 73387 din data de J 22/1607/2008, având CUI 23935018, cu sediul social
6.10.2010. situat în localitatea Iași, Str. Sulfinei nr. 18, județul Iași,
(44/1.835.295) am hotărât următoarele:
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4362/21.X.2010

Art. 1. Retragerea din calitatea de asociat a doamnei Societatea Comercială


Văideanu Ana Maria, prin cesionarea cu titlul gratuit a JAD GROUP - S.R.L., Iași, județul Iași
celor 16 părți sociale a câte 10 lei fiecare, în valoare
totală de 160 lei, reprezentând 53,4 % din capitalul social, ACT ADIȚIONAL NR. 6/7.10.2010
după cum urmează: la statutul S.C. JAD GROUP - S.R.L.
- 10 părți sociale, a câte 10 lei fiecare, în valoare totală
Subsemnatul Tautu Viorel, născut la data de
de 100 lei, reprezentând 33,4 % din capitalul social, către
5.04.1971 în mun. Iași, jud. Iași, CNP 1710405221199,
doamna Nimigeanu Gianina Maria;
domiciliat în satul Chicerea, com. Tomești, jud. Iași,
- 6 părți sociale, a câte 10 lei fiecare, în valoare totală
identificat cu C.I. seria MX nr.
de 60 lei, reprezentând 20 % din capitalul social, către
287239/6.06.2002/SPCLEP Iași, de naționalitate
doamna Simon Luminița Daniela. română, în calitate de asociați la S.C. JAD GROUP -
Art. 2. Retragerea din calitatea de asociat a domnului S.R.L., cu sediul în Calea Chișinăului nr. 29, bl. C40,
Văideanu Daniel - Ionuț, prin cesionarea cu titlul gratuit a parter, camera 21, jud. Iași, C.U.I. 18874321,
celor 4 părți sociale a câte 10 lei fiecare, în valoare totală J 22/3576/2007, am hotărât următoarele:
de 40 lei, reprezentând 13,4 % din capitalul social, către Modificarea statutului în sensul:
doamna Simon Luminița Daniela. 1. Extinderea obiectelor secundare de activitate ale
Art. 3. În urma retragerii asociaților Văideanu Ana societății cu următoarele coduri C.A.E.N.:
Maria și Văideanu Daniel - Ionuț capitalului social al 4120 - lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
societății și cooptării de asociați, capitalul social în nerezidențiale;
valoare de 300 lei, împărțiți în 30 părți sociale a câte 10 4211 - lucrări de construcție a drumurilor și
lei fiecare, reprezentând 100 % capitalul social, va fi autostrăzilor;
deținut după cum urmează: 4299 - lucrări de construcție a altor proiecte inginerești
1. Nimigeanu Gianina Maria deține un număr de 15 n.c.a.;
părți sociale a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 150 4321 - lucrări de instalații electrice;
lei, reprezentând 50 % din capitalul social; 4222 - lucrări de construcții a proiectelor utilitare
2. Simon Luminița Daniela deține un număr de 15 părți pentru electricitate și telecomunicații;
sociale a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 150 lei, 4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;
reprezentând 50 % din capitalul social. 4333 - lucrări de pardosire și placare a pereților;
Art. 4. Participarea la profit și pierderi se va face 4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
proporțional cu părțile sociale deținute, respectiv: geamuri;
1. Nimigeanu Gianina Maria, în proporție de 50 %; 4391 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la
2. Simon Luminița Daniela, în proporție de 50 %. construcții;
Art. 5. Celelalte clauze ale actului constitutiv al 4613 - intermedieri în comerțul cu material lemnos și
S.C. COMPLETE CLEANER - S.R.L. rămân materiale de construcții;
neschimbate. 4619 - intermedieri în comerțul cu produse diverse;
4631 - comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
(46/1.835.297)
4632 - comerț cu ridicata al cărnii și produselor din
Societatea Comercială carne;
COMPLETE CLEANER - S.R.L., Iași, județul Iași 4633 - comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor,
uleiurilor și grăsimilor comestibile;
NOTIFICARE 4665 - comerț cu ridicata al mobilei de birou;
4666 - comerț cu ridicata al altor mașini și
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul echipamente de birou;
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. 4669 - comerț cu ridicata al altor mașini și
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și echipamente;
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al 4671 - comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi
actului constitutiv al Societății Comerciale COMPLETE și gazoși, și al produselor derivate;
CLEANER - S.R.L., cu sediul în municipiul Iași, Str. 5621 - activități de alimentație (catering) pentru
Sulfinei nr. 18, județul Iași, înregistrată sub nr. J evenimente;
22/1607/2008, cod unic de înregistrare 23935018, care a 5629 - alte servicii de alimentație n.c.a.;
fost înregistrat sub nr. 73437 din data de 7.10.2010. 6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
(47/1.835.298) proprii;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4362/21.X.2010 21

6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor Societatea Comercială


imobiliare proprii sau închiriate; MOHINGAB GROUP - S.R.L., Iași
6832 - administrarea imobilelor pe bază de comision
sau contract; NOTIFICARE
9313 - activități ale centrelor de fitness. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
(48/1.835.299) Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
Societatea Comercială completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
JAD GROUP - S.R.L., Iași, județul Iași actului constitutiv al Societății Comerciale MOHINGAB
GROUP - S.R.L., cu sediul în municipiul Iași, Calea
NOTIFICARE Chișinăului nr. 29, înregistrată sub nr. J 22/3056/2008,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul cod unic de înregistrare 14994210, care a fost înregistrat
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. sub nr. 73541 din 7.10.2010.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și (51/1.835.302)
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
Societatea Comercială
actului constitutiv al Societății Comerciale JAD GROUP -
M&A COMP - S.R.L., Iași
S.R.L., cu sediul în municipiul Iași, Calea Chișinăului nr.
29, bl. C40, et. P, județul Iași, înregistrată sub nr. J
ACT ADIȚIONAL
22/3576/2007, cod unic de înregistrare 18874321, care a
fost înregistrat sub nr. 73532 din data de 7.10.2010. S.C. M&A COMP - S.R.L.
(49/1.835.300) Subsemnata Gaftea Maria, de cetățenie română,
domiciliată în municipiul Iași, bd. Țuțora nr. 7A, bl. E3, sc.
Societatea Comercială C, et. 4, ap. 19, județ Iași, CNP 2610616221165,
MOHINGAB GROUP - S.R.L., Iași identificată cu BI seria B.D. nr. 804409, eliberat de Pol.
Iași la data de 15.07.1981, deținând un număr de 20 părți
ACT ADIȚIONAL NR. 3/7.10.2010 sociale, reprezentând 100 % capitalul social al societății,
decid:
la statutul S.C. MOHINGAB GROUP - S.R.L.
Art. 1. Desființarea punctului de lucru situat în Iași, bd.
Subsemnatul Ahmag Batikh, cetățean sirian, născut la Tudor Vladimirescu (Iulius Center), bl. Mag. BA7, depozit
data de 29.11.1952 în Alep, identificat cu CI 01320993, DMA, județ Iași.
domiciliat în Karek, casa 114, posesor la pașaportului nr. Art. 2 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
4260489, reprezentat prin procura specială - nr. neschimbate.
particular 154, nr. general 5240, registru 767, de (52/1.835.303)
Soroceanu Floarea, de cetățenie română, născută la
data de 11.04.1971 în mun. Iași, jud. Iași, domiciliată în Societatea Comercială
mun. Iași, str. Ciurchi nr. 117A, bl. F8, sc. A, et. 3, ap. 12, IL GALLO D’ORO - S.R.L., Iași
jud. Iași, identificată cu C.I. seria MX nr. 807913/SPCLEP
Iași/2009, CNP 2710411221187, în calitate de asociat ACT ADIȚIONAL
unic al S.C. MOHINGAB GROUP S.R.L., cu sediul în Iași, S.C. IL GALLO D’ORO - S.R.L.
Calea Chișinăului nr. 29, corp C.37, având RO 14994210,
Adunarea generală a asociaților în prezența:
am hotărât următoarele:
dnei Ghenghea Roxana-Mihaela, de cetățenie
Modificarea statutului în sensul:
română, domiciliată în municipiul Iași, str. Sarmisegetuza
1. Revocarea din funcția de administrator a numitului
nr. 1, bl. 252, et. 2, ap. 10, județ Iași, CNP
Vechiu Cătălin Mihai.
2820130226815, identificată cu CI seria MX nr. 793915,
2. Numirea în funcția de administrator a dnei Zlate
eliberată de SPCLEP Iași la data de 30.01.2009,
Viorica, cu cetățenie română, născută la data de deținând un număr de 10 părți sociale, reprezentând 50 %
8.07.1953 în mun. Botoșani, jud. Botoșani, domiciliată în din capitalul social al societății, și
mun. Iași, str. Roșiori nr. 1, jud. Iași, identificată cu C.I. dlui Ghenghea Romeo-Daniel, de cetățenie română,
seria MX nr. 618727/SPCLEP Iași/2006, CNP domiciliat în municipiul Iași, str. Sarmisegetuza nr. 1, bl.
2530708221265. 252, et. 2, ap. 10, județ Iași, CNP 1780622221225,
(50/1.835.301) identificat cu CI seria MX nr. 426596, eliberată de
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4362/21.X.2010

SPCLEP Iași la data de 18.12.2003, deținând un număr sediul social în Iași, str. Basota nr. 5, bl. D9, tr. 1, et. 1, ap.
de 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social 3, județul Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub
al societății, nr. J 22/1272/2006, cod unic de înregistrare 18697025, în
legal și statutar convocată, hotărăște: conformitate cu dispozițiile art. 204 din Legea
Art. 1. Înființarea unui punct de lucru în Iași, bd. Carol I nr. 31/1990, republicată și modificată, am hotărât
nr. 3, județ Iași. modificarea actului constitutiv al societății astfel:
Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân 1. Deschiderea unui punct de lucru în Iași, șos.
neschimbate. Păcurari nr. 39, bl. 554, unde se vor desfășura activități
(53/1.835.304) prevăzute în obiectul de activitate al societății.
(55/1.835.307)
Societatea Comercială
FIM CRISTIAN - S.R.L., Iași Societatea Comercială
CASA EDITORIALĂ DEMIURG PLUS - S.R.L., Iași
HOTĂRÂRE
HOTĂRÂRE
din data de 10.09.2010
a adunării asociaților
a adunării generale a asociaților
Asociații Societății Comerciale CASA EDITORIALĂ
SC FIM CRISTIAN SRL
DEMIURG PLUS S.R.L., cu sediul în mun. Iași, șos.
Prezenți: Foia Ilie, Andronic Constantin Bogdan și Păcurari nr. 68, bl. 550, sc. B, et. 2, ap. 16, jud. Iași,
Foia Cristian. înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J 22/609/2010,
Ordinea de zi: Hotărâre asupra reluării activității CUÎ 26837693:
societății începând cu data de 1 octombrie 2010. - Ioniță Alexandrina, cetățean român, cu domiciliul în
În baza prevederilor legale incidente (Legea mun. Iași, șos. Păcurari nr. 68, bl. 550, sc. B, et. 2, ap. 16,
nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare) și a jud. Iași, posesoare a C.I. seria MX nr. 226896, eliberată
statutului societății, Foia Ilie, Andronic Constantin de Poliția Iași în 2001, CNP 2550411221152, și
Bogdan și Foia Cristian, în calitate de asociați, hotărăsc: Croitoru Irina, cetățean român, cu domiciliul în mun.
- Se aprobă reluarea activității societății începând cu Iași, șos. Păcurari nr. 68, bl. 550, sc. B, et. 2, ap. 16, jud.
data de 1 octombrie 2010. Iași, posesoare a C.I. seria MX nr. 829898, eliberată de
- Se aprobă împuternicirea doamnei Iacob Mihaela, Poliția Iași în 2009, CNP 2821030226708,
identificată cu CI seria MX nr. 341895 eliberată de Pol. în conformitate cu Actul Constitutiv și cu dispozițiile
Iași la data de 4.02.2003, CNP 2610829227791, pentru a Legii nr. 31/1990 (republicată și modificată), au adoptat
reprezenta societatea la Oficiul Registrului Comerțului prezenta hotărâre:
Iași, ANAF Iași, în vederea ducerii la îndeplinire a 1. Se dispune înființarea unui punct de lucru de către
prezentelor hotărâri, având dreptul de a semna și S.C. CASA EDITORIALĂ DEMIURG PLUS SRL în
ștampila actele necesare în acest sens. municipiul Iași, str. Păcurari nr. 11, parter, județul Iași,
Iași, 10.09.2010. unde vom desfășura activitățile prevăzute în obiectul de
(54/1.835.306) activitate.
Prezenta hotărâre intră în vigoare astăzi, 30.09.2010.
Societatea Comercială (56/1.835.308)
BRIO GROUP - S.R.L., Iași
Societatea Comercială
HOTĂRÂRE MARCONF - S.R.L., Iași

din 14.09.2010 HOTĂRÂRE


a adunării generale a asociaților
din 5.10.2010
S.C. BRIO GROUP S.R.L.
Subsemnații Mancas Dragoș Cosmin, domiciliat în a A.G.A. S.C. MARCONF SRL Iași
mun. Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 76, bl. H1, sc. B, et. 7, S.C. MARCONF SRL, cu sediul social în Iași, str. Al.
ap. 31, jud. Neamț, identificat cu C.I. seria NT nr. O. Teodoreanu nr. 18, bl. B3-3, sc. A, et. 2, ap. 3,
123141/31.05.2002/Pol. Mun. Piatra-Neamț, și Bejan reprezentată legală prin acționarii Alexa Ana, identificată
Radu, domiciliat în mun. Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 84, cu CI seria MX nr. 395992, CNP 2570301221176, și
bl. H4, sc. A, et. 10, ap. 44, jud. Neamț, identificat cu C.I. Alexa Ștefan, identificat cu CI seria MX nr. 729261, CNP
seria NT nr. 439997/5.06.2008/SPCLEP Piatra-Neamț, în 1570218221167, având și funcția de administratori,
calitate de asociați ai S.C. BRIO GROUP S.R.L., cu hotărăște:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4362/21.X.2010 23

1. Se hotărăște deschiderea unui punct de lucru situat CNP 1560813227811, căsătorit, sex bărbătesc, în
în Iași, str. Cuza Vodă nr. 34, în incinta Spitalului Clinic de calitate de asociat unic al S.C. EDILTOP SRL, am decis
Obstetrică și Ginecologie Cuza Vodă, conform contract următoarele:
de închiriere nr. 1144/1.07.2010. Art. 1. Se completează obiectul secundar de activitate
2. Se hotărăște deschiderea unui punct de lucru situat cu următoarele coduri: CAEN 7022 - activități de
în Iași, Str. Primăverii nr. 2, ctr. 16248/1.10.2010. consultanță pentru afaceri și management; 7911 -
Se desfășoară activități prevăzute în obiectul de activități ale agențiilor turistice; 7912 - activități ale tur-
activitate a societății. operatorilor; 7990 - alte servicii de rezervare și asistență
(57/1.835.309) turistică.
Celelalte clauze din actul constitutiv al societății
Societatea Comercială
rămân nemodificate.
ASIST PLAST - S.R.L., Iași
(60/1.835.312)
HOTĂRÂREA NR. 1
Societatea Comercială
din 28.09.2010 EDILTOP - S.R.L., Iași
a asociaților
NOTIFICARE
Subsemnații Nastasa Constantin, CNP
1700319220052, cu domiciliul în Iași, Aleea Fermei nr. 1, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
și Nastasa Angelica, CNP 2700731370032, cu domiciliul Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
în Iași, Aleea Fermei nr. 1, asociați ai S.C. ASIST PLAST (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
- S.R.L., cu sediul în Iași, Aleea Fermei nr. 1, am hotărât: completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
- deschiderea a două puncte de lucru la următoarele actului constitutiv al Societății Comerciale EDILTOP -
adrese: S.R.L., cu sediul în municipiul Iași, str. Profesor Ion
1. sat Poiana Mărului, com. Ceplenita Inculeț (fostă Prudenței) nr. 5, bl. 675, sc. C, et, 1, ap. 6,
2. sat Buhalnita, com. Ceplenita.
județul Iași, înregistrată sub nr. J 22/697/2006, cod unic
Data: 28.09.2010.
de înregistrare 18499478, care a fost înregistrat sub
(58/1.835.310)
nr. 73219 din 6.10.2010.
Societatea Comercială (61/1.835.313)
SECRETSTAR - S.R.L.
Societatea Comercială
HOTĂRÂREA NR. 2/4.10.2010 PERSONAL SOFTWARE - S.R.L., Iași
Subsemnatul Toma Vasile Adrian, CNP
HOTĂRÂRE
1800613450062, administrator și asociat unic al SC
SECRESTAR SRL, str. Ion C. Brătianu 20-22, et. 1, din data de 6.10.2010
J 22/1805/2009, RO 18437912, hotărăsc că se închide
a adunării generale a asociaților
punctul de lucru din Bacău, str. M. Viteazu nr. 1, și se
deschide punct de lucru în Bacău, Str. 9 Mai nr. 21. Dl Andriiciuc George, asociat unic la SC PERSONAL
(59/1.835.311) SOFTWARE SRL, cu sediul în Iași, str. Păcurari nr. 158,
bl. 592, et. 6, ap. 24, CUI RO 17482036, având în același
Societatea Comercială timp calitatea de administrator la SC PERSONAL
EDILTOP - S.R.L., Iași SOFTWARE SRL (în baza actului constitutiv al societății
comerciale), decide:
DECIZIA NR. 3/12.07.2010 În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind
a S.C. EDILTOP SRL, înmatriculată la societățile comerciale, asociatul unic (administratorul)
J 22/697/2006, cu sediul în mun. Iași, str. Profesor decide suspendarea (întreruperea temporară) a activității
Ion Inculeț (fostă Prudenței) nr. 5, bl. 675, sc. C, societății ca urmare a motivelor:
et, 1, ap. 6, jud. Iași, C.U.I. R 18499478 Climatul economic.
Subsemnatul Timofti Marian, cetățean român, Ultimele modificări legislative.
domiciliat în mun. București, str. Făinari nr. 15, corp E, ap. Activitatea foarte restrânsă în acest moment.
5, sector 2, identificat cu C.I. seria DP nr. 135876, Suspendarea se realizează pentru o perioadă de 3 ani
eliberată la data de 18.11.2009, eliberată de I.N.E.P., (începând cu data de 6.10.2010).
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4362/21.X.2010

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează Societatea Comercială


dl Andriiciuc George Cristian, administratorul societății. TEHNIS M.K.S. - S.R.L., Iași
(62/1.835.314)
HOTĂRÂREA NR. 2/4.10.2010
Societatea Comercială Subsemnații:
STUDIO ONE GRUP - S.R.L. Nistor Sorin, domiciliat în Iași, șos. Nicolina nr. 46,
posesor al C.I. seria MX nr. 755630, eliberată de
HOTĂRÂRE SPCLEP Iași la data de 10.07.2008, CNP
1560628070041, Constantin Carmen Daniela,
a asociatului unic al S.C. STUDIO ONE GRUP -
domiciliată în Iași, șos. Nicolina nr. 64, posesoare a C.I.
S.R.L., CUI 17437086, J 22/936/1.04.2005
seria MX nr. 895929, eliberată de SPCLEP Iași la data de
Subsemnatul Costin Ciprian, cetățean român, 19.05.2010, CNP 2720517040041, în calitate de asociați
domiciliat în Iași, str. Luca Arbore nr. 38, bl. 522, sc. A, et. la S.C. TEHNIS M.K.S. S.R.L., hotărâm:
5, ap. 5, județul Iași, CNP 1790318221135, identificat cu 1. Închidere punct de lucru în șos. Nicolina nr. 64,
C.I. seria MX nr. 726865, eliberat în data de 21.02.2008 et. 2, birou nr. 9, Iași.
de S.P.C.L.E.P. Iași, în calitate de asociat unic al S.C. 2. Deschidere punct de lucru în Bd. Republicii nr. 35,
STUDIO ONE GRUP SRL, în conformitate cu dispozițiile bl. N1, sc. A, et. 4, ap. 14, Iași.
Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, am hotărât (65/1.835.317)
suspendarea (întreruperea temporară) a activității
societății ca urmare a climatului economic actual. Societatea Comercială
Suspendarea se realizează pentru o perioadă de 3 ani WLC CONSULTING AND INVESTMENT - S.R.L.
de zile: 29.09.2010-29.09.2013. Iași
Drept pentru care s-a încheiat prezentul act adițional
în 4 exemplare, care face parte integrantă din statutul SC DECIZIA NR. 1
STUDIO ONE GRUP SRL. din 5.10.2010
(63/1.835.315)
a asociatului unic al WLC CONSULTING AND
Societatea Comercială INVESTMENT - S.R.L., cu sediul în Iași, aleea
INDUSTRIAL EST - S.A., Iași Vodă Grigore Ghica nr. 25, J 22/1307/30.09.2010,
CUI 27445876
HOTĂRÂREA NR. 1 Asociatul unic Deniz Demirel, cetățean turc, născut la
data de 1.01.1988 în Birecik, Turcia, domiciliat în Isparta,
din 1.10.2010 Turcia, posesor al Permisului de ședere seria RO
a AGA nr. 0215700, eliberat de Aut. Iași la data de 21.12.2009,
CNP 7880101220026, decid:
Subsemnații Drobota Neculai, Drobota Zenaida,
1. Modificarea statutului Societății Comerciale WLC
Baban Maria, Baban Dumitru, Ștefănescu Filip, asociați
CONSULTING AND INVESTMENT SRL, prin adăugarea
la SC INDUSTRIAL EST SA, cu sediul în Iași, bd. T.
la obiectul de activitate al societății a codului 6820 -
Vladimirescu nr. 20, CF Ro8229035, înregistrată la
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii
Registrul Comerțului Iași la nr. J 22/375/1996, am hotărât sau închiriate (art. 2.1, cap. II, Obiectul de activitate al
astăzi, data de mai sus, următoarele: societății).
1. Prelungirea liniei de credit pe o perioadă de 12 luni; 2. Celelalte dispoziții ale Statutului societății rămân
2. Linia de credit se garantează cu: neschimbate.
a) imobil spațiu comercial situat în comuna Belcești, (66/1.835.318)
județul Iași, str. Ștefan cel Mare, bl. 24, parter,
proprietatea SC INDUSTRIAL EST SA; Societatea Comercială
b) gaj pe conturile curente; WLC CONSULTING AND INVESTMENT - S.R.L.
c) contract de fidejisiune semnate de Baban Maria, Iași
Baban Dumitru, Drobota Neculai și Drobota Zenaida;
d) cesiune globală de creanțe. NOTIFICARE
3. Împuterniciți pentru a reprezenta unitatea în relația Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
cu banca și semnarea actelor necesare sunt dl Drobota Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
Neculai și Baban Maria. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
(64/1.835.316) completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4362/21.X.2010 25

actului constitutiv al Societății Comerciale WLC Societatea Comercială


CONSULTING AND INVESTMENT - S.R.L., cu sediul în BTM GRUP 2004 - S.R.L., Iași
municipiul Iași, aleea Vodă Grigore Ghica nr. 25,
înregistrată sub nr. J 22/1307/2010, cod unic de HOTĂRÂREA NR. 283/6.10.2010
înregistrare 27445876, care a fost înregistrat sub Subsemnații Bădoi Traian Leonida Nicolae, cetățean
nr. 73397 din 6.10.2010. român, domiciliat în Iași, Șos. Națională nr. 198, sc. A,
(67/1.835.319) et. 5, ap. 20, jud. Iași, identificat cu C.I. seria MX nr.
359991, eliberată de Poliția Iași la data de 4.04.2003,
Societatea Comercială C.N.P. 1750912272646, și Miron Mircea, cetățean
SAYFONE 2009 - S.A., Iași român, domiciliat în Iași, șos. Păcurari nr. 45, bl. 546,
sc. C, ap. 22, jud. Iași, identificat cu C.I. seria MX nr.
HOTĂRÂRE 584473, eliberată de Poliția Iași la data de 12.01.2006,
C.N.P. 1770210330790, în calitate de asociați ai
din data de 1 octombrie 2010 Societății Comerciale BTM GRUP 2004 S.R.L., persoană
a administratorului S.C. SAYFONE 2009 - S.A. juridică română, înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerțului Iași sub nr. J 22/1236/2004, C.U.I. RO
Luată la data de 1 octombrie 2010, la ora 12,00, la
16529130, cu sediul în Iași, Șos. Națională nr. 198, sc. A,
sediul SC SAYFONE 2009 S.A., cu sediul în municipiul
et. 5, ap. 20, jud. Iași, în conformitate cu dispozițiile Legii
Iași, Str. Primăverii nr. 2, et. 2, județul Iași, persoană nr. 31/1990, republicată privind societățile comerciale,
juridică română, înmatriculată la Oficiul Registrului am hotărât următoarele modificări:
Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub 1. Adăugarea unui obiect de activitate secundar și
nr. J 22/2349/2007, având CUI RO 22287813, de către anume: 7120 - activități de testări și analize tehnice.
domnul Wildberger Karsten, născut la data de 5.09.1969 Întocmit în 3 (trei) exemplare azi, 6.10.2010.
în Gieben, Germania, domiciliat în Viersen, Viersener str. (69/1.835.321)
62, Germania, identificat cu Carte de identitate nr.
517269481, eliberat de autoritățile din Stadt Viersen, Societatea Comercială
Germania, la data de 3.04.2008, Pașaport nr. BTM GRUP 2004 - S.R.L., Iași
517269481, eliberat de autoritățile germane la data de
NOTIFICARE
3.04.2008, cu rezidența în România, sat Voluntari, șos.
Pipera Tunari nr. 69, bl. 11, județul Ilfov, identificat cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Certificat de înregistrare nr. 13149, eliberată la data de Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
8.02.2007 de A.P.S. Ilfov, având cod numeric personal (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
7690905470027, în calitate de administrator executiv
actului constitutiv al Societății Comerciale BTM GRUP
independent și Președinte al Consiliului de Administrație
2004 - S.R.L., cu sediul în municipiul Iași, Șos. Națională
al Societății,
nr. 198, sc. A, et. 5, ap. 20, județul Iași, înregistrată sub
având în vedere că potrivit art. 13 din Actul constitutiv nr. J 22/1236/2004, cod unic de înregistrare 16529130,
actualizat al S.C. SAYFONE 2009 - S.A.: care a fost înregistrat sub nr. 73409 din 7.10.2010.
„Administratorul societății este competent să decidă și (70/1.835.322)
cu privire la înființarea sau desființarea unor sedii
secundare, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte Societatea Comercială
asemenea unități fără personalitate juridică.” RUSTIRECA - S.R.L., Iași
Administratorul societății decide următoarele:
Decizia 1 HOTĂRÂREA NR. 1
Se aprobă deschiderea unor puncte de lucru ale a adunării generale a asociaților
societății situate în: S.C. RUSTIRECA - S.R.L., cu sediul în Iași,
1. Caracal, Str. Parângului, bl. 27, parter, județul Olt; Bd. Metalurgiei nr. 8, județul Iași,
2. București, sector 3, bd. Theodor Pallady nr. 51, J 22/1234/14.09.2010
Galeria Comercială REAL, spațiul comercial G4; Adunarea generală s-a întrunit în data de 5.10.2010 la
3. Ploiești, șos. București nr. 39A, județul Prahova. sediul societății din Bd. Metalurgiei nr. 8, județul Iași.
Prezenta Decizia a fost adoptată la data de Asociații:
1 octombrie 2010, în 3 exemplare. - Andone Catalin Constantin Mugurel, cetățean
(68/1.835.320) român, identificat cu C.I. seria MX nr. 325671 eliberată la
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4362/21.X.2010

data de 18.11.2002 de Poliția Iași, CNP 1620406221134, Societatea Comercială


și POIENI IAȘI - S.R.L., comuna Miroslava
- Chelaru Relu-Dumitru, cetățean român, identificat cu județul Iași
C.I. seria MX nr. 599723 eliberată la data de 3.04.2006
de SPCLEP Iași, CNP 1670920221285, HOTĂRÂREA NR. 14
care împreună dețin 100 % capitalul social, au hotărât:
1. deschiderea unui punct de lucru în Iași, str. din 7.10.2010
Anastasie Panu nr. 28, bl. 2 B, demisol; Subsemnații Asociația Clubul Sportiv Nicolina,
2. împuternicirea dlui Andone Cătălin Constantin persoană juridică română, cu sediul în Iași, str. Mitropolit
Mugurel, în calitate de administrator și asociat pentru Varlam nr. 54, CIF 10919509, reprezentată de Tiganas
ducerea la îndeplinire a tuturor formalităților ce țin de
Vasile, cetățean român, domiciliat în Iași, aleea Sucidava
hotărârea de la punctul 1.
nr. 2, bl. U2, sc. C, et. 8, ap. 4, județul Iași, identificat cu
(71/1.835.323)
C.I. seria MX nr. 454232 eliberată de Poliția Iași, la data
Societatea Comercială de 22.04.2004, CNP 1510102221189, și Pricop Traian,
GROUP RELIABLE - S.R.L., Iași cetățean român, domiciliat în Iași, bd. Alexandru cel Bun
nr. 37, bl. E 2, sc. B. et. 2, ap. 3, județul Iași, identificat
HOTĂRÂRE cu C.I. seria MX nr. 181642 eliberată de Poliția Iași la
Prin prezenta, subsemnații: data de 9.02.2001, cod numeric personal
1. Creangă Dumitru-Lucian, identificat cu C.I. seria 1681229221208, în calitate de asociați ai S.C. POIENI
NT nr. 370058 eliberată de SPCLEP Tg. Neamț la data de IAȘI - S.R.L., persoană juridică română înmatriculată la
28.02.2007, CNP 1831024271694, și
Oficiul registrului comerțului cu nr. J 22/788/2004, CUI
2. Pădurariu Ștefan-Bogdan, identificat cu C.I. seria
16340696, în conformitate cu dispozițiile Legii
MX nr. 731336 eliberată de SPCLEP Iași, la data de
nr. 31/1990, republicată, am hotărât următoarele
14.03.2008, CNP 1790124221191, asociați ai
S.C. GROUP RELIABLE - S.R.L., având modificări ale statutului societății:
J 22/2036/2009, CUI 026320742, cu sediul în Iași, șos. 1. Schimbarea sediului social din Iași, bd. Socola nr.
Păcurari nr. 2 B, demisol, camera 1, 17, sc. B, et. 2, ap. 9, județul Iași, în comuna Miroslava,
decidem să deschidem un punct de lucru situat în str. Constantin Langa nr. 161, imobilul C1, județul Iași.
Iași, Aleea Cimitir Evreiesc nr. 2. Întocmit și redactat în 4 (patru) exemplare astăzi,
Data: 5.10.2010. 7.10.2010.
(72/1.835.324) (74/1.835.326)
Societatea Comercială
Societatea Comercială
ROMCYP - S.R.L., Iași
POIENI IAȘI - S.R.L., Miroslava
HOTĂRÂRE comuna Miroslava, județul Iași

a consiliului de administrație NOTIFICARE


încheiat astăzi, 7.10.2010 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Subsemnații Norman Alan John respectiv Norman Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
Janet Kathleen Stepanie, în calitate de administratori și (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
asociați ai S.C. ROMCYP - S.R.L., cu sediul în Iași, Str.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
Neculau nr. 18, bl. 573 A; sc. C, et. 1, ap. 5, județul Iași,
actului constitutiv al Societății Comerciale POIENI IAȘI -
telefon 0744642721, înregistrarea la Oficiul registrului
S.R.L., cu sediul în Mirsolava, comuna Miroslava, județul
comerțului cu numărul J 22/262/2007, cod fiscal
RO20798269, hotărăsc suspendarea temporară a Iași, înregistrată sub nr. J 22/788/2004, cod unic de
activității pe o perioadă de 3 ani cu începere de la data înregistrare 16340696, care a fost înregistrat sub
prezentei hotărâri. nr. 73515 din 7.10.2010.
(73/1.835.325) (75/1.835.327)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4362/21.X.2010 27

Societatea Comercială 1. Se aprobă modificarea art. 5.3 linia 5 din actul


SILARIN - S.R.L., Iași constitutiv al S.C. CONEST - S.A., în sensul eliminării
acesteia:
HOTĂRÂRE „- înființarea sau desființarea unor sedii secundare:
sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea
din 1.10.2010
unități fără personalitate juridică”.
a S.C. SILARIN - S.R.L. 2. Se aprobă modificarea art. 7.4 alin. 2 din actul
Subsemnatul Sandu Silviu Alin, domiciliat în Iași, constitutiv al S.C. CONEST - S.A. prin completarea
Aleea Strugurilor nr. 81D, județul Iași, identificat cu C.I. acestuia cu linia 15 cu următorul conținut:
seria MX nr. 813711/SPCLEP Iași/18.05.2009, CNP „- înființarea sau desființarea unor sedii secundare:
1890920226785, asociat unic al S.C. SILARIN - S.R.L., sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea
cu sediul social în Iași, str. Ștefan Luchian nr. 9, județul unități fără personalitate juridică în țară sau în
Iași, J 22/977/2009, C.U.I. 25579340, am hotărât străinătate.”
extinderea obiectului de activitate cu 4531 - comerț cu 3. Se aprobă împuternicirea drei Grigorică Mariana,
ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule; 4532 - consilier juridic, posesoare a C.I. seria MX nr. 862355,
comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru pentru efectuarea tuturor formalităților necesare pentru
autovehicule; și deschidere punct de lucru în Iași, str. înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A:
Străpungere Silvestru nr. 32, bl. T 2, sc. D, parter, ap. 3, (78/1.835.330)
județul Iași.
Societatea Comercială
(76/1.835.328)
CONEST - S.A., Iași
Societatea Comercială
NOTIFICARE
SILARIN - S.R.L., Iași
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
NOTIFICARE Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
actului constitutiv al Societății Comerciale CONEST -
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
S.A., cu sediul în Iași, Bd. Metalurgiei nr. 2, județul Iași,
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
înregistrată sub nr. J 22/352/1991, cod unic de
actului constitutiv al Societății Comerciale SILARIN -
înregistrare 1959695, care a fost înregistrat sub nr. 73575
S.R.L., cu sediul în Iași, str. Ștefan Luchian nr. 9, județul din 7.10.2010.
Iași, înregistrată sub nr. J 22/977/2009, cod unic de
(79/1.835.331)
înregistrare 25579340, care a fost înregistrat sub
nr. 73547 din 7.10.2010. Societatea Comercială
(77/1.835.329) CONEST - S.A., Iași

Societatea Comercială HOTĂRÂRE


CONEST - S.A., Iași
din data de 5.10.2010
HOTĂRÂRE a adunării generale ordinare a acționarilor
S.C. CONEST - S.A.
din data de 5.10.2010
Adunarea generală ordinară acționarilor S.C.
a adunării generale extraordinare a acționarilor CONEST - S.A., J 22/352/1991, cod unic de înregistrare
S.C. CONEST - S.A. RO 1959695, întrunită legal și statutar în data de
Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. 5.10.2010, ora 17,00, în sala de ședințe de la sediul
CONEST - S.A., J 22/352/1991, cod de înregistrare societății, în baza dispozițiilor din Legea nr. 31/1990,
fiscală RO 1959695, întrunită legal și statutar în data de privind societățile comerciale, cu modificările și
5.10.2010, ora 16,00, în sala de ședințe de la sediul completările ulterioare și a actului constitutiv, hotărăște:
societății, în baza dispozițiilor din Legea nr. 31/1990, 1. Se aprobă realizarea de investiții mobiliare.
privind societățile comerciale cu modificările și 2. Se aprobă realizarea de investiții cu caracter de
completările ulterioare și a actului constitutiv, hotărăște: risc.
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4362/21.X.2010

3. Se aprobă împuternicirea consiliului de Societatea Comercială


adminstrație pentru realizarea investițiilor precizate la TRAPIMPEX PALMIERUL - S.R.L.
punctul 1 și 2 și pentru semnarea tuturor actelor necesare Miercurea Nirajului, județul Mureș
în acest sens.
NOTIFICARE
4. Împuternicirea dlui Dan Adrian Berinde - director
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
general și președinte al consilului de administrație - pentru
Mureș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
semnarea de contracte cu parteneri și beneficiri externi, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
pentru lucrări în afara țării. modificările și completările ulterioare, depunerea textului
5. Se aprobă împuternicirea drei Grigorica Mariana, actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
consilier juridic, identificată cu C.I. seria MX nr. 862355, TRAPIMPEX PALMIERUL - S.R.L., cu sediul în
Miercurea Nirajului, Piața Bocskai Istvan nr. 38, județul
pentru efectuarea tuturor formalităților necesare pentru
Mureș, înregistrată sub nr. J 26/666/1991, cod unic de
înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. înregistrare 1268673, care a fost înregistrat sub nr. 49356
(80/1.835.332) din 9.09.2010.
(83/1.834.636)
Societatea Comercială
EURO CONSULTING - S.R.L., Iași Societatea Comercială
PIA CONSULT - S.R.L., comuna Răstolița
județul Mureș
HOTĂRÂRE

din 1.10.2010 NOTIFICARE


Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
a asociatului unic Mureș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
al S.C. EURO CONSULTING - S.R.L. alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Subsemnatul Aiacoboae George, cetățean român, modificările și completările ulterioare, depunerea textului
CNP 1630416221154, domiciliat în Iași, bd. Alexandru actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
PIA CONSULT - S.R.L., cu sediul în Răstolița, județul
cel Bun, nr. 52, bl. B1-2, tr. 1, et. 6, ap. 23, județul Iași, C.I. Mureș, înregistrată sub nr. J 26/442/2006, cod unic de
seria MX nr. 196256/SPCLEP Iași/3.04.2001, în calitate înregistrare 18499818, care a fost înregistrat sub nr.
de asociat unic, reprezentând 100 % capitalul social al 49793 din 14.09.2010.
S.C. EURO CONSULTING - S.R.L., persoană juridică (84/1.834.637)
română, cu sediul social în Iași, str. Silvestru nr. 152,
Societatea Comercială
județul Iași, J 22/1481/2002, CUI 15101798, hotărâm:
ZAF AURORA - S.R.L., Apold, județul Mureș
1. Se aprobă închiderea punctului de lucru al societății
din Iași, Calea Chișinăului nr. 27, județul Iași. ROMÂNIA
(81/1.835.333)
MINISTERUL JUSTIȚIEI
Societatea Comercială
HERMES MESSENGER - S.R.L., Iași OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ


HOTĂRÂREA NR. 2 TRIBUNALUL MUREȘ
din 1.10.2010 DOSAR NR. 50635/2010
Subsemnatul Iuganu Vlad, domiciliat în Iași, std. COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 14238690
Canta nr. 17, bl. 462, et. 4, ap. 20, județul Iași, identificat
cu C.I. seria MX nr. 693247 eliberat de SPCLEP Iași, la NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
J 26/717/2001
data de 31.08.2007, în calitate de asociat unic al
Societății Comerciale HERMES MESSENGER - S.R.L.,
REZOLUȚIA NR. 9844/2010
având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată
și modificată, am hotărât următoarele: Pronunțată în ședința din data de 11.10.2010
Art. 1. Încetarea suspendării activității societății, Director la Oficiul
Registrului Comerțului
începând cu data de 1.10.2010.
de pe lângă
Întocmit azi, 1.10.2010, în 2 exemplare originale. Tribunalul Mureș - Adina Nicoleta
(82/1.835.334) Bercea
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4362/21.X.2010 29

Referent în cadrul alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu


Oficiului Registrului modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Comerțului de pe lângă actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Tribunalul Mureș - Mirestean Ana OPPORTUNITY MICROCREDIT ROMANIA IFN - S.A.,
Eugenia cu sediul în Târgu Mureș, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 138,
Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de et. 2, județul Mureș, înregistrată sub nr. J 26/687/2000,
ZAF AURORA - S.R.L., cu sediul ales în Apold, Str. cod unic de înregistrare 13617777, care a fost înregistrat
Principală nr. 166, județul Mureș, prin care se solicită sub nr. 51160 din 27.09.2010.
înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind (86/1.834.639)
radierea ZAF AURORA - S.R.L., cod unic de înregistrare
14238690, număr de ordine în registrul comerțului Societatea Comercială
J 26/717/2001. Q GAME GROUP - S.R.L., Târgu Mureș
județul Mureș
DIRECTORUL
Asupra cererii de față: NOTIFICARE
Prin cererea înregistrată sub nr. 50635 din 22.09.2010 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a Mureș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
mențiunii cu privire la radierea ZAF AURORA - S.R.L. alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile modificările și completările ulterioare, depunerea textului
menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale Q
Examinând înscrisurile menționate, directorul,
GAME GROUP - S.R.L., cu sediul în Târgu Mureș, Str.
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
Plopilor nr. 8B, județul Mureș, înregistrată sub nr.
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,
J 26/167/2009, cod unic de înregistrare 25119938, care a
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
fost înregistrat sub nr. 51960 din 5.10.2010.
84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990, (87/1.834.640)
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Societatea Comercială
urmează a admite prezenta cerere de radiere.
FODALEX COM - S.R.L., Târgu Mureș
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune: județul Mureș
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii ROMÂNIA
firmei ZAF AURORA - S.R.L., cu datele de identificare
mai sus menționate. MINISTERUL JUSTIȚIEI
Motivul radierii este dizolvare.
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a.
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
Executorie de drept.
TRIBUNALUL MUREȘ
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Mureș, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și DOSAR NR. 52055/2010
următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 17658770
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
Pronunțată în ședința din data de 11.10.2010. NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
(85/1.834.638) J 26/1038/2005

Societatea Comercială REZOLUȚIA NR. 9769/2010


OPPORTUNITY MICROCREDIT
ROMANIA IFN - S.A., Târgu Mureș Pronunțată în ședința din data de 7.10.2010
județul Mureș Director la Oficiul
Registrului Comerțului
NOTIFICARE de pe lângă
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tribunalul Mureș - Adina Nicoleta
Mureș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 Bercea
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4362/21.X.2010

Referent în cadrul Societatea Comercială


Oficiului Registrului GYLOK EXPRESS - S.R.L.
Comerțului de pe lângă satul Sâncraiu de Mureș
comuna Sâncraiu de Mureș, județul Mureș
Tribunalul Mureș - Mirestean Ana
Eugenia NOTIFICARE
Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
FODALEX COM - S.R.L., cu sediul ales în Târgu Mureș, Mureș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Bd. 1848, nr. 37/Z, ap. 123, județul Mureș, prin care se
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
privind radierea FODALEX COM - S.R.L., cod unic de GYLOK EXPRESS - S.R.L., cu sediul în satul Sâncraiu
înregistrare 17658770, număr de ordine în registrul de Mureș, comuna Sâncraiu de Mureș, județul Mureș,
comerțului J 26/1038/2005. înregistrată sub nr. J 26/176/2010, cod unic de
înregistrare 26648708, care a fost înregistrat sub nr.
DIRECTORUL 52088 din 6.10.2010.
Asupra cererii de față: (89/1.834.642)
Prin cererea înregistrată sub nr. 52055 din 5.10.2010
Societatea Comercială
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a COMIXT ALBERT - S.R.L., Târnăveni
mențiunii cu privire la radierea FODALEX COM - S.R.L. județul Mureș
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
menționate în opisul inclus în cererea de radiere. ROMÂNIA

Examinând înscrisurile menționate, directorul, MINISTERUL JUSTIȚIEI


constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu TRIBUNALUL MUREȘ
modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990,
DOSAR NR. 52124/2010
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 1248706
urmează a admite prezenta cerere de radiere.
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune: J 26/876/1991

Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și


REZOLUȚIA NR. 9812/2010
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
firmei FODALEX COM - S.R.L., cu datele de identificare Pronunțată în ședința din data de 8.10.2010
mai sus menționate. Director la Oficiul
Registrului Comerțului
Motivul radierii este dizolvare.
de pe lângă
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul Tribunalul Mureș - Adina Nicoleta
Oficial al României, Partea a IV-a. Bercea
Executorie de drept. Referent în cadrul
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Oficiului Registrului
Comerțului de pe lângă
Tribunalul Mureș, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și
Tribunalul Mureș - Hanzi Simona
următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
COMIXT ALBERT - S.R.L., cu sediul ales în Târnăveni,
Pronunțată în ședința din data de 7.10.2010. Str. Școlii nr. 15, județul Mureș, prin care se solicită
(88/1.834.641) înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4362/21.X.2010 31

radierea COMIXT ALBERT - S.R.L., cod unic de Societatea Comercială


înregistrare 1248706, număr de ordine în registrul HV ALUMINIUM - S.R.L., Miercurea Nirajului
comerțului J 26/876/1991. județul Mureș
DIRECTORUL
NOTIFICARE
Asupra cererii de față:
Prin cererea înregistrată sub nr. 52124 din 6.10.2010 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a Mureș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
mențiunii cu privire la radierea COMIXT ALBERT - S.R.L. alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile modificările și completările ulterioare, depunerea textului
menționate în opisul inclus în cererea de radiere. actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Examinând înscrisurile menționate, directorul, HV ALUMINIUM - S.R.L., cu sediul în Miercurea
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în Nirajului, Str. Gării nr. 69, județul Mureș, înregistrată sub
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, nr. J 26/1520/2003, cod unic de înregistrare 15903660,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. care a fost înregistrat sub nr. 52288 din 7.10.2010.
84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu (92/1.834.645)
modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Societatea Comercială
urmează a admite prezenta cerere de radiere. TOP ELECTRO - S.R.L.
satul Sângeorgiu de Mureș
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
comuna Sângeorgiu de Mureș, județul Mureș
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii NOTIFICARE
firmei COMIXT ALBERT - S.R.L., cu datele de identificare
mai sus menționate. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Motivul radierii este dizolvare. Mureș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Oficial al României, Partea a IV-a. modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Executorie de drept. actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la TOP ELECTRO - S.R.L., cu sediul în satul Sângeorgiu
Tribunalul Mureș, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și de Mureș, Str. Agricultorilor nr. 1107, comuna Sângeorgiu
următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu de Mureș, județul Mureș, înregistrată sub nr. J
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. 26/80/1992, cod unic de înregistrare 1205349, care a fost
Pronunțată în ședința din data de 8.10.2010. înregistrat sub nr. 52350 din 7.10.2010.
(90/1.834.643) (93/1.834.646)

Societatea Comercială Societatea Comercială


KOMKEL - S.R.L., Târgu Mureș, județul Mureș
TEXEL INDUSTRY - S.R.L., Iernut, județul Mureș

NOTIFICARE
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Mureș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Mureș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale modificările și completările ulterioare, depunerea textului
KOMKEL - S.R.L., cu sediul în Târgu Mureș, Bd. 1 actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Decembrie 1918, nr. 196, ap. 17, județul Mureș, TEXEL INDUSTRY - S.R.L., cu sediul în Iernut, str. Mihai
înregistrată sub nr. J 26/1030/2004, cod unic de Eminescu nr. 30 A, județul Mureș, înregistrată sub nr.
înregistrare 16533530, care a fost înregistrat sub nr. J 26/1612/2007, cod unic de înregistrare 22387642, care
52239 din 6.10.2010. a fost înregistrat sub nr. 52369 din 7.10.2010.
(91/1.834.644) (94/1.834.647)
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4362/21.X.2010

Societatea Comercială Referent în cadrul


VIACON TECHNOLOGIES - S.R.L., Reghin Oficiului Registrului
județul Mureș Comerțului de pe lângă
Tribunalul Mureș - Hanzi Simona
NOTIFICARE Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulată de ZIL
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul COMTRANS - S.R.L., cu sediul ales în Târgu Mureș, Str.
Mureș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 Republicii nr. 1, județul Mureș, prin care se solicită
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind
modificările și completările ulterioare, depunerea textului radierea ZIL COMTRANS - S.R.L., cod unic de
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale înregistrare 1220543, număr de ordine în registrul
VIACON TECHNOLOGIES - S.R.L., cu sediul în Reghin, comerțului J 26/417/1992.
Str. Pandurilor nr. 154 B, județul Mureș, înregistrată sub DIRECTORUL
nr. J 26/294/2010, cod unic de înregistrare 26853400,
care a fost înregistrat sub nr. 52478 din 8.10.2010. Asupra cererii de față:
Prin cererea înregistrată sub nr. 52507 din 8.10.2010
(95/1.834.648)
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
mențiunii cu privire la radierea ZIL COMTRANS - S.R.L.
Societatea Comercială
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
ZIL COMTRANS - S.R.L., Târgu Mureș
menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
județul Mureș
Examinând înscrisurile menționate, directorul,
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
ROMÂNIA conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
MINISTERUL JUSTIȚIEI
84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990,
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
urmează a admite prezenta cerere de radiere.
TRIBUNALUL MUREȘ Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
DOSAR NR. 52507/2010 Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 1220543 dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
firmei ZIL COMTRANS - S.R.L., cu datele de identificare
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI mai sus menționate.
J 26/417/1992 Motivul radierii este lichidare.
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
REZOLUȚIA NR. 9907/2010 Oficial al României, Partea a IV-a.
Executorie de drept.
Pronunțată în ședința din data de 12.10.2010 Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Director la Oficiul Tribunalul Mureș, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și
Registrului Comerțului următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
de pe lângă modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
Tribunalul Mureș - Adina Nicoleta Pronunțată în ședința din data de 12.10.2010.
Bercea (96/1.834.649)

Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Florentina-Magdalena P. Constandache Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

&JUYDGY|478947]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4362/21.X.2010 conține 32 de pagini. Prețul: 6,40 lei ISSN 1220–4889