Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA A IV-A

Anul 178 (XX) — Nr. 4363 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Joi, 21 octombrie 2010

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


Societatea Comercială mențiunii privind radierea G.T.L. COMPANY S.R.L., cod
G.T.L. COMPANY - S.R.L., Călărași unic de înregistrare 16305281, număr de ordine în
registrul comerțului J51/138/2004.
NUMĂRUL DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI DIRECTORUL
J 51/138/2004
Asupra cererii de față:
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 16305281 Prin cererea înregistrată sub nr. 19089 din 14.09.2010
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
ROMÂNIA
mențiunii cu privire la radierea G.T.L. COMPANY S.R.L..
În susținerea cerereii au fost depuse înscrisurile
MINISTERUL JUSTIȚIEI
menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI Examinând înscrisurile menționate, directorul,
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CĂLĂRAȘI aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
84/2010, cu prevederile Legii 31/1990 republicată, cu
DOSAR NR. 19089/14.09.2010 modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990
REZOLUȚIA NR. 3636/16.09.2010 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
urmează a admite prezenta cerere de radiere.
Pronunțată în ședința din data de
16 septembrie 2010 Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Director la Oficiul Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
Registrului Comerțului dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
de pe lângă Tribunalul Călărași - Toza Tașcu firmei G.T.L. COMPANY S.R.L., cu datele de identificare
Referent la Oficiul mai sus menționate.
Registrului Comerțului Motivul radierii este art. 235 din L 31/1990.
de pe lângă Tribunalul Călărași - Stan Izabela Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de Oficial al României, Partea a IV-a.
G.T.L. COMPANY S.R.L., cu sediul ales în Călărași, Str. Executorie de drept.
1 Decembrie 1918 nr. 14, bloc A18, sc. 2, ap. 24, prin Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la
care se solicită înscrierea în registrul comerțului a Tribunalul Călărași în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) și
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4363/21.X.2010

următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu republicată, cu modificările și completările ulterioare,
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. urmează a admite prezenta cerere de radiere.
Pronunțată în ședința din data de 16 septembrie 2010.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
(1/1.834.930)
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
Societatea Comercială dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
MADLEINE PROD COM - S.R.L., Călărași firmei MADLEINE PROD COM S.R.L., cu datele de
identificare mai sus menționate.
Motivul radierii este lichidare.
NUMĂRUL DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
J 51/798/1995
Oficial al României, Partea a IV-a.
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 8076950 Executorie de drept.
Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la
ROMÂNIA Tribunalul Călărași în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) și
următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
MINISTERUL JUSTIȚIEI
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
Pronunțată în ședința din data de 1 octombrie 2010.
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
(2/1.834.931)
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
Societatea Comercială
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CĂLĂRAȘI
MARA SHIPPING - S.R.L., Călărași
DOSAR NR. 19617/29.09.2010
NOTIFICARE
REZOLUȚIA NR. 3824/1.10.2010
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Pronunțată în ședința din data de 1 octombrie 2010 Călărași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Director la Oficiul alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Registrului Comerțului modificările și completările ulterioare, depunerea textului
de pe lângă Tribunalul Călărași - Toza Tașcu actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Referent la Oficiul MARA SHIPPING S.R.L., cu sediul în municipiul
Registrului Comerțului Călărași, județul Călărași, Str. Belșugului nr. 56, bloc
de pe lângă Tribunalul Călărași - Vișan Elena E23, scara 3, etaj 2, ap. 5, înregistrată sub nr.
J51/500/2009, cod unic de înregistrare 26259549, care a
Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de fost înregistrat sub nr. 19755 din 4.10.2010.
MADLEINE PROD COM S.R.L., cu sediul ales în (3/1.834.932)
Călărași, Str. 1 Decembrie, bloc Parc, ap. 6, prin care se
solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii Societatea Comercială
privind radierea MADLEINE PROD COM S.R.L., cod unic MARC TRUST CONSID - S.A., Călărași
de înregistrare 8076950, număr de ordine în registrul
comerțului J51/798/1995. DECIZIA NR. 24
DIRECTORUL din 24.09.2010
Asupra cererii de față: Președintele Consiliului de supraveghere al SC
Prin cererea înregistrată sub nr. 19617 din 29.09.2010 MARC TRUST CONSID SA Călărași - ing. Mărculescu
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a Doru, având în vedere procesul-verbal al ședinței
mențiunii cu privire la radierea MADLEINE PROD COM - Consiliului de supraveghere din data de 24.09.2010 cu
S.R.L.. următoarea ordine de zi:
În susținerea cerereii au fost depuse înscrisurile 1. prelungirea contractului de mandat al directorului
menționate în opisul inclus în cererea de radiere. general unic ing. Radu Ion pe o perioadă de 1 an
Examinând înscrisurile menționate, directorul, începând cu data de 1.10.2010,
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în decide:
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, 1. se aprobă prelungirea contractului de mandat al
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. directorului general unic ing. Radu Ion pe o perioadă de
84/2010, cu prevederile Legii 31/1990 republicată, cu 1 an începând cu data de 1.10.2010.
modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990 (4/1.834.934)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4363/21.X.2010 3

Societatea Comercială Societatea Comercială


ANA PREST INVESTMENT - S.R.L. JECA DANI - S.R.L., Călărași
satul Independența, comuna Independența
DECIZIA NR. 1
județul Călărași
din 23.09.2010
DECIZIA NR. 1 Jeca Mariana Daniela, CI seria KL nr.
225061/SPCLEP Călărași/27.06.2007, asociat unic al
din 28.09.2010 a asociatului unic al S.C. JECA DANI SRL, am hotărât:
SC ANA PREST INVESTMENT SRL Art. 1 Închidere punct de lucru situat în Călărași, B-dul
Subsemnata Dobre Nicoleta-Oana, în calitate de Republicii nr. 102, jud. Călărași.
Art. 2 Completare obiect de activitate secundar: 1013 -
asociat unic al SC ANA PREST INVESTMENT SRL,
Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Călărași sub pasăre), 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine
nr. J 51/523/2009, CUI RO 26297283, cu sediul în județul nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
Călărași, loc. Independența, am decis următoarele: nealimentare, 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al
1. Se descarcă de gestiune și se revocă din funcția de produselor din carne, în magazine specializate, 4778 -
Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine
administrator dl Enciu Anton-Bebe.
specializate, 4781 - Comerț cu amănuntul al produselor
2. Se numește administrator al societății pentru un alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin
mandat de 4 ani de la data prezentei decizii, cu puteri standuri, chioșcuri și piețe, 4941 - Transporturi rutiere de
depline, dl Piticu Valeriu, cetățean român, născut la data mărfuri, 9200 - Activități de jocuri de noroc și pariuri.
de 27.05.1969 în mun. Caracal, jud. Olt, domiciliat în (7/1.834.937)
mun. București, str. Sold. Ilie Mihail nr. 6, bl. M123C, sc.
Societatea Comercială
1, et. 1, ap. 9, sector 5, identificat prin CI seria RT nr.
JECA DANI - S.R.L., Călărași
521133, CNP 1690527280819, emisă de SPCEP mun.
București la data de 18.10.2007. NOTIFICARE
3. Se modifică și se actualizează actul constitutiv Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
conform prezentei decizii. Călărași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Încheiată astăzi, 28.09.2010, în 3 exemplare. alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
(5/1.834.935)
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
JECA DANI S.R.L., cu sediul în municipiul Călărași, județ
Societatea Comercială
Călărași, Str. I.L. Caragiale nr. 17, înregistrată sub nr.
ANA PREST INVESTMENT - S.R.L. J51/227/1993, cod unic de înregistrare 3638560, care a
satul Independența, comuna Independența fost înregistrat sub nr. 19639 din 30.09.2010.
județul Călărași (8/1.834.938)

NOTIFICARE Societatea Comercială


COMTIB - S.R.L., Lehliu-Gară
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul județul Călărași
Călărași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu HOTĂRÂREA NR. 57
modificările și completările ulterioare, depunerea textului din 22.08.2010
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale Subsemnații Dobre Bogdan, Dobre Ștefan și Dobre
ANA PREST INVESTMENT S.R.L., cu sediul în sat Tiberiu, membri asociați în S.C. COMTIB SRL, cu sediul
Independența, comuna Independența, județ Călărași, în orașul Lehliu Gară, Str. Victoriei nr. 19, jud. Călărași, cu
date de identificare: RO 5156010, J51/1144/1993, am
înregistrată sub nr. J51/523/2009, cod unic de
hotărât ca S.C. COMTIB SRL să-și schimbe sediul social
înregistrare 26297283, care a fost înregistrat sub nr. în orașul Lehliu Gară, str. Valea Argovei nr. 30A, jud.
19638 din 30.09.2010. Călărași.
(6/1.834.936) (9/1.834.939)
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4363/21.X.2010

Societatea Comercială Societatea Comercială


COMTIB - S.R.L., Lehliu-Gară DINAMIC TOUR BORCEA - S.R.L., Călărași
județul Călărași
NOTIFICARE
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Călărași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Călărași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
modificările și completările ulterioare, depunerea textului DINAMIC TOUR BORCEA S.R.L., cu sediul în municipiul
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale Călărași, județ Călărași, Str. Belșugului nr. 13, bloc I 23,
scara 1, etaj P, ap. 1, înregistrată sub nr. J51/339/2003,
COMTIB S.R.L., cu sediul în loc Lehliu-Gară, oraș Lehliu
cod unic de înregistrare 15586260, care a fost înregistrat
Gară, județ Călărași, Str. Valea Argovei nr. 30A, sub nr. 19682 din 30.09.2010.
înregistrată sub nr. J51/1144/1993, cod unic de (12/1.834.942)
înregistrare 5156010, care a fost înregistrat sub nr. 19671
din 30.09.2010. Societatea Comercială
DIMI IMPEX - S.R.L., comuna Frumușani
(10/1.834.940)
județul Călărași
Societatea Comercială
HOTĂRÂREA NR. 3
DINAMIC TOUR BORCEA - S.R.L., Călărași
din 30.09.2010
HOTĂRÂREA NR. 5 Subsemnata Chirculescu Monica Liana Elena, asociat
unic al SC DIMI IMPEX SRL, cu sediul în comuna
din 29.09.2010 Frumușani, jud. Călărași, am hotărât suspendarea
a adunării generale a asociaților activității firmei pe o perioadă de 3 ani începând cu data
S.C. DINAMIC TOUR BORCEA S.R.L. de 30.09.2010.
Celelalte articole ale actului constitutiv rămân
Subsemnații Constantinescu Dănuț Leon și Nedelcu neschimbate.
Alexandru, în calitate de asociați la SC DINAMIC TOUR (13/1.834.943)
BORCEA SRL, cu sediul social în Călărași, str. Grivița nr.
100, jud. Călărași, înmatriculată la registrul comerțului Societatea Comercială
sub nr. J51/339/2003, CUI 15586260, am hotărât: TRANS UTIL - S.R.L., Oltenița
județul Călărași
1. Cesionarea părților sociale astfel:
Constantinescu Dănuț Leon cesionează toate părțile HOTĂRÂREA NR. 1
sociale în număr total de 20, în valoare de 200 lei, dlui
Nedelcu Alexandru. din 28.09.2010
a asociatului unic
2. Revocarea din funcția de administrator a dlui
Subsemnatul Zois Virgil, asociat unic la SC TRANS
Constantinescu Dănuț Leon și numirea în calitate de
UTIL SRL, cu sediul în mun. Oltenița, Str. Argeșului
administrator a drei Ghicu Alina, domiciliată în Călărași, nr. 70, bl. 36, sc. B, et. 1, ap. 1, jud. Călărași, nr. înm. la
prel. București nr. 3, bl. C18, sc. 1, et. 1, ap. 1, județul O.R.C. Călărași J51/121/1998, am hotărât reluarea
Călărași, născută la data de 9.08.1981, posesoare a CI activității începând cu data de 1.10.2010.
seria KL nr. 167851, eliberată de Poliția Călărași la data (14/1.834.944)
de 13.05.2005, CNP 2810809510015, cetățean român.
Societatea Comercială
3. În urma cesionării intervenite, capitalul social, în
D&D PREST COM - S.R.L., Budești
valoare de 220 lei, reprezentând 22 de părți sociale, va județul Călărași
aparține în totalitate asociatului unic, dlui Nedelcu
Alexandru. HOTĂRÂREA NR. 27
4. Schimbarea sediului social din Călărași, str. Grivița din 27.09.2010
nr. 100, jud. Călărași, în Călărași, Str. Belșugului nr. 13, a adunării generale a asociaților
bl. I23, sc. 1, parter, ap. 1, jud. Călărași. Subsemnatele Dan Dorina și Dinu Rodica, în calitate
(11/1.834.941) de asociați la SC D&D PREST COM SRL, cu sediul în or.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4363/21.X.2010 5

Budești, str. Ștefan cel Mare nr. 16, județul Călărași, CUI Art. 2 Completarea obiectului de activitate secundar:
15551180, hotărâm: 1811 - Tipărirea ziarelor
Suspendarea activității societății pe o perioadă de 1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire.
3 ani începând cu data de 1.10.2010. Art. 3 Deschidere punct de lucru situat în Călărași, Str.
Data: 27.09.2010 Independenței nr. 160, județul Călărași.
(15/1.834.945) Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
ORCT Călărași, la cererea și pe răspunderea
Societatea Comercială
EL KOKY - S.R.L., satul Curcani solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 741 din
comuna Curcani, județul Călărași 29.09.2010.
(18/1.834.949)
HOTĂRÂREA NR. 1
Societatea Comercială
din 29.09.2010
MISTER DD CONSULTING - S.R.L., Călărași
a asociatului unic
Subsemnatul Ichim Doru Cristinel, asociat unic la SC NOTIFICARE
EL KOKY SRL, înmatriculată la O.R.C. Călărași cu nr.
J51/509/2008, cu sediul în com. Curcani, jud. Călărași, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
am hotărât completarea obiectului de activitate cu Călărași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
următoarea activitate secundară cod CAEN: 9200 - alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Activități de jocuri de noroc și pariuri. modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Celelalte articole rămân neschimbate. actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Întocmit și redactat la Biroul de asistență la O.R.C. de MISTER DD CONSULTING S.R.L., cu sediul în
pe lângă Tribunalul Călărași în 4 (patru) ex. conform municipiul Călărași, județ Călărași, prel. București,
cererii nr. 75 din 29.09.2010 și conține o pagină. bloc I36, scara A, etaj 3, ap. 12, înregistrată sub nr.
(16/1.834.947) J51/785/2007, cod unic de înregistrare 22886510, care a
fost înregistrat sub nr. 19752 din 4.10.2010.
Societatea Comercială
(19/1.834.950)
EL KOKY - S.R.L., satul Curcani
comuna Curcani, județul Călărași
Societatea Comercială
NOTIFICARE RIGASOL - S.R.L., satul Dragalina
comuna Dragalina, județul Călărași
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Călărași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
HOTĂRÂREA NR. 2
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului din 4.10.2010
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale EL a adunării generale a asociaților
KOKY S.R.L., cu sediul în sat Curcani, comuna Curcani, S.C. RIGASOL S.R.L., cu sediul în comuna
județ Călărași, înregistrată sub nr. J51/509/2008, cod Dragalina, județul Călărași, înregistrată la registrul
unic de înregistrare 24085934, care a fost înregistrat sub comerțului sub nr. J 51/67/2000, CUI 12760476
nr. 19730 din 4.10.2010.
Subsemnații Nedelcu Constantin și Moga Paul, în
(17/1.834.948)
calitate de asociați ai S.C. RIGASOL S.R.L., prin
Societatea Comercială prezenta hotărâm următoarele:
MISTER DD CONSULTING - S.R.L., Călărași 1. Retragerea din societate a domnului Nedelcu
Constantin și cesionarea tuturor părților sociale, în număr
HOTĂRÂREA NR. 2 de 520 părți sociale în valoare totală de 5200 lei, deținute
din 29.09.2010 de acesta în cadrul societății SC RIGASOL SRL, către
asociatul Moga Paul.
Subsemnații Dincă Viorel Dorinel și Drăgănescu
Marinela, asociați ai S.C. MISTER DD CONSULTING 2. În urma cesiunii, capitalul social va fi de 5400 lei
SRL, am hotărât: format din 540 părți sociale și aparțin în totalitate
Art. 1 Modificarea activității principale: 1812 - Alte asociatului unic Moga Paul.
activități de tipărire n.c.a. (20/1.834.951)
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4363/21.X.2010

Societatea Comercială alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu


RIGASOL - S.R.L., satul Dragalina modificările și completările ulterioare, depunerea textului
comuna Dragalina, județul Călărași actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
INTERZONE IMPORT - S.R.L., cu sediul în municipiul
NOTIFICARE Călărași, Str. Turturelelor nr. 13, județ Călărași,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul înregistrată sub nr. J 51/202/2010, cod unic de
Călărași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 înregistrare 26926456, care a fost înregistrat sub nr.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 19758 din 4.10.2010.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului (23/1.834.954)
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
RIGASOL S.R.L., cu sediul în sat Dragalina, comuna Societatea Comercială
E & S COMPANY - S.R.L., comuna Modelu
Dragalina, județ Călărași, com. Dragalina, înregistrată
județul Călărași
sub nr. J51/67/2000, cod unic de înregistrare 12760476,
care a fost înregistrat sub nr. 19756 din 4.10.2010.
DECIZIA NR. 5
(21/1.834.952)
din 30.09.2010
Societatea Comercială a asociatului unic
INTERZONE IMPORT - S.R.L., Călărași Subsemnatul Neicu Stelian Cristian, cetățean român,
asociat unic al S.C. E & S COMPANY - S.R.L., am decis
HOTĂRÂREA NR. 2 suspendarea activității firmei pe o perioadă de trei ani,
din 24.09.2010 începând cu data de 30.09.2010.
Subsemnații Andronescu Gerard Alexandru, Avram (24/1.834.955)
Ionuț Viorel, Frangulea Ana Maria și Stamate Marian,
Societatea Comercială
asociați ai SC INTERZONE IMPORT S.R.L., am hotărât,
VIOCONS IMPEX - S.R.L., Călărași
azi, 24.09.2010 următoarele:
județul Călărași
1. Retragerea din societate a lui Andronescu Gerard
Alexandru și cesionarea părților sociale pe care le deține
HOTĂRÂREA NR. 2/5.10.2010
în număr de 10, în valoare de 100 lei, asociatului Avram
Ionuț Viorel. Subsemnatul Prisneanu Violeta, asociat unic la S.C.
2. Retragerea din societate a lui Stamate Marian și VIOCONS IMPEX - S.R.L., cu sediul în Călărași, Aleea
cesionarea părților sociale pe care le deține în număr de Politehnicii nr. 3, bl. K 19, sc. A, et. 1, ap. 3, județul
10, în valoare de 100 lei, asociatului Frangulea Ana Călărași, CUI 18639571, nr. înregistrare J 51/282/2006,
Maria. decid reluarea activității începând cu data de 5.10.2010.
3. În urma cesionării părților sociale, capitalul rămâne (25/1.834.956)
neschimbat, de 400 lei format din 40 de părți sociale, iar
asociații vor participa la capitalul social astfel: Avram Societatea Comercială
Ionuț Viorel - 20 părți sociale în valoare de 200 lei și MATY&GABY PREST - S.R.L., Oltenița
Frangulea Ana Maria - 20 părți sociale în valoar ede 200 județul Călărași
lei.
HOTĂRÂREA NR. 4/5.10.2010
Celelalte articole ale actului constitutiv rămân
neschimbate. a adunării generale a asociaților
Prezenta hotărâre reprezintă voința părților și a fost S.C. MATY&GABY PREST - S.R.L.
redactată sub semnătură privată în 5 exemplare, azi Radu Florea, Radu Ady și Radu Gheorghe, asociați,
24.09.2010. hotărăsc:
(22/1.834.953) 1. Cesionarea de către Radu Florea a celor 95 părți
sociale, în valoare nominală de 10 lei, valoare totală de
Societatea Comercială 950 lei, reprezentând 63,34 % din capitalul social,
INTERZONE IMPORT - S.R.L., Călărași 63,34 % cota de participare la beneficii și pierderi, către
asociatul Radu Ady.
NOTIFICARE 2. Cesionarea părților sociale se va face la valoarea
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul nominală, respectiv 10 lei pentru fiecare parte socială, în
Călărași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 total 950 lei pentru cele 95 părți sociale cesionate.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4363/21.X.2010 7

3. În urma cesiunii, capitalul social în valoare totală de Societatea Comercială


1.500 lei, împărțit în 150 părți sociale, în valoare NICO CONSTRUCT - S.R.L., satul Ciocănești
nominală de 10 lei, va avea următoarea structură: comuna Ciocănești, județul Călărași
- Radu Ady va deține 100 părți sociale, în valoare de
10 lei, valoare totală 1.000 lei, reprezentând 66,67 % din NOTIFICARE
capitalul social, 66,67 % cota de participare la beneficii și Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
pierderi; Călărași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
- Radu Gheorghe va deține 50 părți sociale, în valoare alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
de 10 lei, valoare totală 500 lei, reprezentând 33,33 % din modificările și completările ulterioare, depunerea textului
capitalul social, 33,33 % cota de participare la beneficii și actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
pierderi. NICO CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în sat Ciocănești,
4. Revocarea din funcția de administrator a dlui Radu comuna Ciocănești, județ Călărași, înregistrată sub nr.
Florea. J 51/89/2005, cod unic de înregistrare 17212814, care a
(26/1.834.957) fost înregistrat sub nr. 19865 din 6.10.2010.
(29/1.834.960)
Societatea Comercială
MATY & GABY PREST - S.R.L., Oltenița Societatea Comercială
județul Călărași OCTAV SERVCOM - S.R.L., satul Fundeni
comuna Fundeni, județul Călărași
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul HOTĂRÂRE
Călărași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
din data de 22.09.2010
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
a adunării generale a S.C. OCTAV
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
SERVCOM - S.R.L., cu sediul în com. Fundeni,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Str. Magnoliei nr. 1509, jud. Călărași, înregistrată
MATY & GABY PREST - S.R.L., cu sediul în municipiul
la O.R.C. al Jud. Călărași sub nr. J 51/163/2009,
Oltenița, str. Cuza Vodă nr. 142, județ Călărași,
având C.U.I. 25358722
înregistrată sub nr. J 51/76/2010, cod unic de înregistrare
26569507, care a fost înregistrat sub nr. 19835 din Subsemnații:
6.10.2010. - Ivan Lenuța, domiciliată în sat Fundeni (comuna
Fundeni), jud. Călărași, identificată prin C.I. seria KL nr.
(27/1.834.958)
294504, elib. de Poliția oraș Budești la data de
Societatea Comercială 11.02.2010, având C.N.P: 2751118511660, și
NICO CONSTRUCT - S.R.L. - Cărtușanu Gheorghiță, domiciliat în sat Fundeni
satul Ciocănești (comuna Fundeni), județul Călărași, identificat prin C.I.
comuna Ciocănești, județul Călărași seria KL nr. 237009, elib. de SPCLEP Budești la data de
14.11.2007, având C.N.P. 1731222511,
HOTĂRÂREA NR. 2 în calitate de asociați ai S.C. OCTAV SERVCOM -
S.R.L., constituiți în A.G.A. din data de 22.09.2010, am
din data de 4.10.2010 hotărât în unanimitate următoarele:
Subsemnații Necula Nicolae și Necula Ștefana, 1. Se schimbă obiectul de activitate principal al
asociați ai S.C. NICO CONSTRUCT - S.R.L., am hotărât: societății din 5590 - alte servicii de cazare, în CAEN 0111 -
Art. 1. Completarea obiectului de activitate secundar cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
cu: leguminoase și a plantelor producătoare de semințe
7111 - activități de arhitectură; oleaginoase.
7112 - activități de inginerie și consultanță tehnică 2. Asociatul Cărtușanu Gheorghiță cedează asociatei
legate de acestea. Ivan Lenuța cele 25 părți sociale, în valoare nominală de
Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul 10 lei fiecare, în valoare totală de 250 lei, reprezentând
ORCT Călărași, la cererea și pe răspunderea 50 % din părțile sociale pe care le dețin în cadrul S.C.
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 747 din OCTAV SERVCOM - S.R.L., transmițând totodată
6.10.2010. drepturile și obligațiile legate de acestea, retrăgându-se
(28/1.834.959) din societate.
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4363/21.X.2010

3. Ca urmare a modificărilor de mai sus, structura legal constituită, iar hotărârile adoptate cu majoritatea
capitalului social al OCTAV SERVCOM - S.R.L. este prevăzută de lege și de actul constitutiv,
următoarea: având în vedere procesul-verbal de ședință, întocmit
Capitalul social al societății este de 500 lei, format din în condițiile Legii nr. 31/1990, și statutul societății,
aport integral în numerar, divizat în 50 părți sociale, hotărăște:
indivizibile, în valoare de 20 lei fiecare, în întregime Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru în extravilanul
vărsați de asociatul unic Ivan Lenuța, numerotate de la mun. Craiova, tarlaua 9, parcela 10, jud. Dolj (în
1 la 50. vecinătatea șoselei de centură a Craiovei), imobilul fiind
4. Cota de participare la beneficii și pierderi va fi de folosit de S.C. RUCOM - S.A., în baza contractului de
100 % în favoarea asociatului unic Ivan Lenuța. închiriere nr. 109/15.05.2010.
5. Se actualizează datele personale ale Art. 2. Punctul de lucru va avea ca obiect principal de
administratorului: Ivan Marius-Cristian, domiciliat în sat activitate - comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare -
Fundeni (comuna Călărași), identificat prin C.I. seria KL CAEN 4511.
nr. 278634, eliberată de SPCLEP Budești la data de Art. 7. Se împuternicește domnul Giorgini Ioan Florin,
17.07.2009. în calitate de consilier juridic, identificat cu C.I. seria DX
(30/1.834.961) nr. 391716, pentru a efectua operațiunile de înregistrare
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Societatea Comercială Dolj a prezentei hotărâri A.G.A.
OCTAV SERVCOM - S.R.L., satul Fundeni Prezenta hotărâre a fost redactată azi, 24.05.2010, în
comuna Fundeni, județul Călărași 3 (trei) exemplare.
(32/1.834.994)
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Societatea Comercială
Călărași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 DIO DESIGN - S.R.L., Craiova, județul Dolj
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului HOTĂRÂREA NR. 2/6.09.2010
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
a AGA a S.C. DIO DESIGN - S.R.L.
OCTAV SERVCOM - S.R.L., cu sediul în sat Fundeni,
Str. Magnoliei nr. 1509, comuna Fundeni, județ Călărași, Subsemnații:
înregistrată sub nr. J 51/163/2009, cod unic de Ionescu Ioana-Ozana, domiciliată în Craiova, Str.
înregistrare 25358722, care a fost înregistrat sub nr. Doljului nr. 31, bl. R12, sc. 1, ap. 12, jud. Dolj, posesoare
19866 din 6.10.2010. a C.I. seria DX nr. 566569, CNP 2870701160025, și
(31/1.834.962) Dinica Octav-Alexandru, domiciliat în Craiova, str.
Simion Stoilov nr. 6, bl E6b, sc. 1, ap. 8, jud. Dolj, posesor
Societatea Comercială al C.I. seria DX nr. 136224, CNP 1840502160075, cu
RUCOM - S.A., Craiova, județul Olt unanimitate de voturi,
am hotărât:
HOTĂRÂRE Art. 1. Se înființează un punct de lucru la următoarea
adresă: Craiova, str. Petru Rareș nr. 19, jud. Dolj,
din data de 24.05.2010
conform contractului de închiriere nr.
a adunării generale extraordinare a acționarilor
3836341/30.08.2010.
S.C. RUCOM - S.A.
(33/1.834.995)
Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C.
RUCOM - S.A., înregistrată la ORC sub nr. Societatea Comercială
J 16/511/1991, având CUI 2319147, titulară a unui capital EMMECI INVEST - S.R.L., Craiova
social de 90.132,5 RON, respectiv 5.815 acțiuni, în județul Dolj
valoare nominală de 15,5 RON acțiunea,
întrunită în data de 24.05.2010, ora 10, adunare ce s-a DECIZIA NR. 2/20.08.2010
desfășurat la sediul societății în localitatea Craiova, str.
Caracal nr. 107, județul Dolj, a asociatului unic
la care au participat: Subsemnatul Coppo Mario, cetățean italian,
- Rangu Paul, domiciliat în municipiul Craiova, Str. cunoscător de limbă română, născut la data de 13
Buciumului nr. 115, jud. Dolj, acționar cu 5.520 acțiuni, februarie 1939, domiciliat în Italia, Inverno, Via Solferino
reprezentând 94,92 % din capitalul social, adunarea fiind nr. 22, identificat cu pașaport tip AA 0432274, eliberat de
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4363/21.X.2010 9

autoritățile italiene la data de 11.01.2007, în calitate de Societatea Comercială


asociat unic al S.C. EMMECI INVEST - S.R.L., am RESPIT COM - S.R.L., comuna Desa
hotărât: județul Dolj
Art. 1. Se schimbă sediul social din Craiova, Bd. 1 Mai
nr. 2, bl. D4A, sc. 1, ap. 7, județul Dolj, în București, bd. DECIZIA NR. 1
Regina Maria nr. 32, parter, camera 108, modul „I”, în din data de 10.09.2010, a asociatului unic al
incinta Centrului de Birouri „Queen Mary Business S.C. RESPIT COM - S.R.L.
Center”, sector 4. Subsemnatul:
(34/1.834.996) Gîtan Gheorghiță, de cetățenie română, domiciliat în
sat Desa, nr. 422, comuna Desa, județul Dolj, CNP
Societatea Comercială 1650527162167, identificat cu C.I. seria DX nr. 655654,
ADIRAD - S.R.L., comuna Călărași eliberată de SPCLEP Calafat la data de 21.08.2009,
județul Dolj deținând un număr de 20 părți sociale, reprezentând
100 % capitalul social al societății, decid:
DECIZIA NR. 1 Art. 1. Se schimbă sediul social al societății la noua
adresă din com. Desa, nr. 1414, jud. Dolj.
din data de 10.09.2010
Art. 2. S-au modificat datele de identificare ale
a asociatului unic al S.C. ADIRAD - S.R.L.
asociatului unic/administratorului.
Subsemnatul: Se va depune actul constitutiv actualizat cu prezentele
Dinu Iliuță-Adrian, de cetățenie română, domiciliat în modificări.
sat Călărași, nr. 1226, comuna Călărași, județul Dolj, Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne
CNP 1700106161041, identificat cu C.I. seria DX nr. neschimbat.
335575, eliberată de Poliția Bechet la data de (37/1.834.999)
26.05.2004, deținând un număr de 20 părți sociale,
reprezentând 100 % capitalul social al societății, decid: Societatea Comercială
Art. 1. Se schimbă sediul social al societății la noua RESPIT COM - S.R.L., comuna Desa
adresă din com. Călărași, str. Vasile Alecsandri nr. 2, jud. județul Dolj
Dolj.
NOTIFICARE
Art. 2. Se închide punctul de lucru din sat Călărași,
comuna Călărași, județul Dolj. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Se va depune actul constitutiv actualizat cu prezentele Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
modificări. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al Societății Comerciale RESPIT COM -
neschimbat.
S.R.L., cu sediul în com. Desa, județ Dolj, înregistrată
(35/1.834.997)
sub nr. J 16/1609/2004, cod unic de înregistrare
16734747, care a fost înregistrat sub nr. 47130 din
Societatea Comercială
10.09.2010.
ADIRAD - S.R.L., comuna Călărași
(38/1.835.000)
județul Dolj
Societatea Comercială
NOTIFICARE ALTCRISMON - S.R.L., Segarcea
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul județul Dolj
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și HOTĂRÂREA NR. 1
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al din data de 10.09.2010
actului constitutiv al Societății Comerciale ADIRAD - a asociatului unic
S.R.L., cu sediul în com. Călărași, județ Dolj, înregistrată Asociata unică Leoveanu Mihaela, cetățean român,
sub nr. J 16/2446/2005, cod unic de înregistrare născută la data de 13.09.1970 în Segarcea, jud. Dolj,
18202118, care a fost înregistrat sub nr. 47075 din domiciliată în Segarcea, șos. Deleni nr. 126, jud. Dolj,
10.09.2010. CNP 2700913167348, act identitate C.I. seria DX nr.
(36/1.834.998) 433300 emisă de SPCLEP Segarcea la data de
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4363/21.X.2010

13.01.2006, reprezentând 100 % capitalul social, a Societatea Comercială


hotărât: ELECTRA GRUP - S.R.L., Craiova, județul Dolj
- se deschide un punct de lucru în Segarcea, Str. Unirii
nr. 48, bl. B, parter, jud. Dolj. HOTĂRÂREA NR. 4/16.09.2010
(39/1.835.001)
a AGA
Societatea Comercială Asociatul unic Stancu Cristian, născut la data de
RALEOIZA - S.R.L., Craiova, județul Dolj 18.05.1974 în Craiova, jud. Dolj, domiciliat în Craiova,
Str. Râului nr. 104, jud. Dolj, CNP 1740518163199, C.I.
HOTĂRÂREA NR. 1 seria DX nr. 385430, emisă de PMC la data de
18.02.2005, reprezentând 100 % capitalul social, a
din data de 14.09.2010
hotărât:
a asociatului unic
- se deschid 2 puncte de lucru:
Asociata unică Găman Daniela-Sofia, cetățean • Lugoj, str. Bucegi nr. 12, jud. Timiș;
român, născută la data de 29.10.1973 în com. Unirea, • Craiova, str. N. Titulescu, bl. I 5, groapă parter.
jud. Dolj, domiciliată în Craiova, str. Elena Farago nr. 45,
(42/1.835.004)
bl. 171H, sc. 1, et. 4, ap. 19, jud. Dolj, CNP
2731029163281, act identitate C.I. seria DX nr. 236919 Societatea Comercială
emisă de Mun. Craiova la data de 27.02.2003, CLAUDE CRISTENS COM - S.R.L., Craiova
reprezentând 100 % capitalul social, a hotărât: județul Dolj
1. Reluarea activității societății începând cu data de
14.09.2010. HOTĂRÂREA NR. 5/6.08.2010
2. Se deschide un punct de lucru în Craiova, Piața
Centrală, poziția 18, jud. Dolj. a adunării generale a asociaților
(40/1.835.002) Adunarea generală a asociaților S.C. CLAUDE
CRISTENS COM - S.R.L., întrunită azi, 6.08.2010, prin
Societatea Comercială asociații:
AMPERA GAMES - S.R.L., Craiova 1. Banu Constantin, cetățean român, cu domiciliul în
județul Dolj Craiova, bd. Nicolae Titulescu nr. 56E, posesor al C.I.
seria DX nr. 526222, CNP 1500527163196, în calitate de
HOTĂRÂREA NR. 39/14.09.2010 asociat;
a adunării generale a asociaților S.C. AMPERA 2. Banu Lucreția, cetățean român, cu domiciliul în
GAMES - S.R.L., cu sediul în Craiova, str. George Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 56 E, posesor al C.I.
Enescu nr. 82, bl. 29B, sc. 1, ap. 1, jud. Dolj, seria DX nr. 402325, eliberată de Pol. Craiova la data de
înregistrată la ORC Dolj 22.06.2005, CNP 2550914163191, în calitate de
sub nr. J 16/1123/4.09.2009, CUI 25974129 asociată a societății,
Butnaru Doina-Iuliana, domiciliată în Craiova, Str. de comun acord, a hotărât următoarele:
Înfrățirii, b l. C15, sc. 1, et. 3, ap. 12, jud. Dolj, identificată 1. Asociații hotărăsc următoarele:
cu C.I. seria SX nr. 151777/17.01.2001, emisă de Pol. 2. Extinderea obiectului de activitate al societății cu
Craiova, CNP 2730714163211, și următoarele activități:
Sanda Filofteia, domiciliată în Craiova, str. George 5510 - hoteluri și alte facilități de cazare similare;
Enescu nr. 82, bl. 29B, sc. 1, ap. 1, jud. Dolj, identificată 5520 - parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;
cu C.I. seria DX nr. 447216/29.03.2006, emisă de 5590 - alte servicii de cazare;
SPCLEP Craiova, CNP 2511228163228, 5610 - restaurante;
în calitate de asociați, reprezentând 100 % capitalul 5621 - activități de alimentație (catering) pentru
social, au hotărât: evenimente și alte servicii de alimentație;
- societatea deschide trei puncte de lucru situate în: 5629 - alte servicii de alimentație n.c.a.;
• sat Strejeștii de Sus, nr. 643, com. Strejești, jud. Olt; 5630 - baruri și alte activități de servire a băuturilor.
• sat Slobozia, str. Mihai Eminescu nr. 14, com. Conform H.G. nr. 322/2008, prin actualizarea
Slobozia, jud. Argeș; obiectului de activitate se înțelege corespondența între
• mun. Drăgășani, str. Tudor Vladimirescu nr. 92, jud. variantele CAEN rev. 1 și CAEN rev. 2.
Vâlcea. 3. Schimbarea sediului social al firmei din locația
Redactată în 5 (cinci) exemplare. situată în Craiova, str. N. Titulescu nr. 56 E, în locația din
(41/1.835.003) Craiova, str. Lipscani nr. 40.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4363/21.X.2010 11

În toate actele, adresele și alte documente emise și emisă de Pol. Mizil la data de 5.12.2003, deținând un
primite se va trece adresa: Craiova, str. Lipscani nr. 40. număr de 25 părți sociale, reprezentând 50 % din
4. Renunțarea la punctul de lucru pe care societatea îl capitalul social al societății, și a
are deschis în str. Lipscani nr. 40, care devine astfel sediu dnei Achim Vasilica, cu cetățenie română, domiciliată
social al societății. în sat Baba Ana, nr. 93, com. Baba Ana, județul Prahova,
6. Menținerea la fostul sediu al societății din str. N. identificată cu C.I. seria PH nr. 355597, emisă de Pol.
Titulescu nr. 56 E, a punctului de lucru având ca activități Mizil la data de 16.01.2003, CNP 2740306292074,
secundare pe cele din actul constitutiv al societății. deținând un număr de 25 părți sociale, reprezentând
Data: 6.08.2010. 50 % din capitalul social al societății, legal și statutar
(43/1.835.005) convocată, întrunită la sediul social al societății, conform
procesului-verbal din data de 4.10.2010,
Societatea Comercială hotărăște:
CLAUDE CRISTENS COM - S.R.L., Craiova
Art. 1. Suspendarea activității societății pe o perioadă
județul Dolj
de trei ani, începând cu data de 5.10.2010.
Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne
NOTIFICARE
neschimbat.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul (46/1.832.977)
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și Societatea Comercială
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al COMANZIORICE SERV - S.R.L., Ploiești
actului constitutiv al Societății Comerciale CLAUDE județul Prahova
CRISTENS COM - S.R.L., cu sediul în municipiul
Craiova, str. Lipscani nr. 40, județ Dolj, înregistrată sub HOTĂRÂRE
nr. J 16/3/1995, cod unic de înregistrare 6922069, care a
fost înregistrat sub nr. 48593 din 21.09.2010. a AGA
(44/1.835.006) Subsemnații Harpa Cristian-Gabriel, cetățean român,
domiciliat în mun. Ploiești, str. Gheorghe Doja, nr. 25, bl.
Societatea Comercială 34 E, ap. 1, jud. Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr.
FLANDO - S.R.L., Craiova, județul Dolj 141714, eliberată de SPCLEP Ploiești la data de
14.01.2000, CNP 1821229295605, Dumitru Alexandru
HOTĂRÂREA NR. 2/21.09.2010 Bogdan, cetățean român, domiciliat în mun. Ploiești, str.
Subsemnata Gruia Doina, domiciliată în Craiova, Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 218A, bl. 131, sc. B2, et. 3, ap.
Calea Severinului nr. 30 B, bl. BO4, ap. 19, C.I. seria DX 7, jud. Prahova, CNP 1890422297304, identificat cu C.I.
nr. 433924, CNP 2660424163239, în calitate de asociat seria PH nr. 674333, eliberată de SPCLEP Ploiești la
unic, am hotărât reînceperea activității S.C. FLANDO - data de 29.03.2007, și Dafina Alexandru Daniel, cetățean
S.R.L., cu sediul în Craiova, Valea Roșie, bl. C 7, sc. 1, român, domiciliat în mun. Ploiești, str. Splaiului nr. 20, bl.
ap. 12, județul Dolj, J 16/1158/19.06.2007, CUI 34 H, ap. 14, județul Prahova, CNP 1870408297258,
21953620, cu data de 1.10.2010. identificat cu C.I. seria PH nr. 230447, eliberată de Mun.
(45/1.835.007) Ploiești la data de 24.04.2001, în calitate de acționari ai
S.C. COMANZIORICE SERV - S.R.L., constituită în baza
Societatea Comercială statutului societății, cu modificările și completările
COSTACALP CONSTRUCT - S.R.L. ulterioare, am hotărât:
satul Baba Ana, comuna Baba Ana
Art. 1. Se înființează un punct de lucru în Ploiești, Șos.
județul Prahova
Vestului nr. 27, în complexul Balif Center, având ca
proprietar S.C. PINK FOODS INTERNATIONAL - S.R.L.,
HOTĂRÂRE
în standul nr. 26, pentru activitate de comerț cu
din data de 5.10.2010, amănuntul de produse nealimentare și alimentare
a adunării generale a S.C. COSTACALP începând cu data de 7.10.2010.
CONSTRUCT - S.R.L. Art. 2. Se înființează punct de lucru în Ploiești, Str.
Adunarea generală a asociaților în prezența: Strandului nr. 43, având ca proprietar S.C. GAMA
dlui Achim Florin, cu cetățenie română, domiciliat în CENTER - S.R.L., în standul 71, pentru activitate de
sat Baba Ana, nr. 106, com. Baba Ana, județul Prahova, comerț cu amănuntul de produse nealimentare și
CNP 1700218292077, posesor al CI seria PH nr. 431413, alimentare începând cu data de 7.10.2010.
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4363/21.X.2010

Art. 3. Prezentul înscris a fost redactat astăzi, Societatea Comercială


6.10.2010, în patru exemplare, și este valabil până la DANSKI SIN - S.R.L., Sinaia
revocare. județul Prahova
(47/1.832.978)
NOTIFICARE
Societatea Comercială Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
DANSKI SIN - S.R.L., Sinaia Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
județul Prahova alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
HOTĂRÂREA NR. 1/4.10.2010 actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
DANSKI SIN - S.R.L., cu sediul în oraș Sinaia, str.
a asociatului unic al S.C. DANSKI SIN - S.R.L. Gențiana, nr. 10, județul Prahova, înregistrată sub nr. J
Subsemnatul Burchiu Ion-Dănuț, cetățean român, 29/2282/2006, cod unic de înregistrare 19123802, care a
născut la data de 19.01.1983 în orașul Sinaia, județul fost înregistrat sub nr. 83436 din 7.10.2010.
Prahova, domiciliat în Sinaia, str. Avram Iancu nr. 35, (49/1.832.980)
județul Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr.
900288/17.02.2010, eliberată de SPCLEP Sinaia, CNP Societatea Comercială
CLOMAR PREST-SERV - S.R.L.
1830119295320, în calitate de asociat unic al S.C.
Bușteni, județul Prahova
DANSKI SIN - S.R.L., cu sediul în orașul Sinaia, str. M.
Kogălniceanu nr. 91, județul Prahova, înregistrată la
HOTĂRÂREA NR. 1
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Prahova cu nr. J 29/2282/2006, CUI 19123802, în ședința din 5.10.2010
extraordinară din 4.10.2010, am hotărât modificarea Subsemnații
statutului societății după cum urmează: Sacuiu Maria-Claudia, născută la data de 11.02.1969,
• Se schimbă sediul social în orașul Sinaia, str. în com. Halchiu, jud. Brașov, domiciliată în orașul
Gențiana nr. 10, demisol, județul Prahova, valabil pe o Bușteni, str. Cuza Vodă nr. 18, jud. Prahova, posesoare a
perioadă nelimitată. C.I. seria PH nr. 818055, emisă de Poliția Bușteni la data
de 11.02.2009, CNP 2690211290751;
• Se exclud din obiectul secundar de activitate al firmei
Ilie Marian-Zamfir, născut la data de 1.05.1980, în
următoarele:
municipiul Ploiești, jud. Prahova, domiciliat în orașul
4646 - comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;
Bușteni, Bd. Libertății, nr. 41, jud. Prahova, posesor al
4675 - comerț cu ridicata al produselor chimice; C.I. seria PH nr. 407129, emisă de Poliția Bușteni la data
4773 - comerț cu amănuntul al produselor de 22.08.2003, CNP 1620121290754,
farmaceutice, în magazine specializate; în calitate de asociați la S.C. CLOMAR PREST-SERV
4774 - comerț cu amănuntul al articolelor medicale și - S.R.L., cu sediul în orașul Bușteni, Bd. Libertății, nr. 41,
ortopedice, în magazine specializate; jud. Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului
5221 - activități de servicii anexe pentru transporturi Comerțului Prahova sub nr. J 29/1762/2003, cod fiscal
terestre; RO 15857199, în conformitate cu prevederile actului
5229 - alte activități anexe transporturilor; constitutiv și reglementările legislative în vigoare, întruniți
7810 - activități ale agențiilor de plasare a forței de în adunarea generală a asociaților din data de 5.10.2010,
muncă; în unanimitate de voturi, am hotărât modificarea
8020 - activități de servicii privind sistemele de obiectului de activitate principal și secundar, astfel:
Art. 1. Se modifică obiectul de activitate principal și se
securizare;
autorizează funcționarea astfel: cod CAEN 7820 -
8532 - învățământ secundar, tehnic sau profesional.
activități de contractare, pe baze temporare, a
• Actualizarea statutului societății
personalului.
Restul clauzelor din statutul societății și actele Art. 2. Se completează obiectul de activitate secundar
adiționale la acesta rămân neschimbate, prezenta și se autorizează funcționarea, astfel: cod CAEN 8122 -
hotărâre a asociatului unic făcând parte integrantă din activități specializate de curățenie.
acesta. Redactată și semnată de asociatul unic, astăzi, Celelalte prevederi din actul constitutiv al societății
4.10.2010, într-un număr de 3 exemplare. rămân neschimbate.
(48/1.832.979) (50/1.832.981)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4363/21.X.2010 13

Societatea Comercială Societatea Comercială


CLOMAR PREST-SERV - S.R.L. COVALACT - S.A., Sfântu Gheorghe
Bușteni județul Prahova județul Covasna

NOTIFICARE NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
CLOMAR PREST-SERV - S.R.L., cu sediul în oraș COVALACT - S.A., cu sediul în municipiul Sfântu
Bușteni, Bd. Libertății, nr. 41, județul Prahova, Gheorghe, Lunca Oltului, nr. 1, județul Covasna,
înregistrată sub nr. J 29/1762/2003, cod unic de înregistrată sub nr. J 14/76/1991, cod unic de înregistrare
înregistrare 15857199, care a fost înregistrat sub nr. 550152, care a fost înregistrat sub nr. 14996 din
83523 din 8.10.2010. 14.09.2010.
(51/1.832.982) (54/1.833.039)
Societatea Comercială Societatea Comercială
BUPAR UNION - S.R.L., satul Buda LENARM-CO - S.R.L., Baraolt
comuna Răfov, județul Prahova
județul Covasna
HOTĂRÂRE
ACT ADIȚIONAL
a asociatului unic al S.C. BUPAR UNION - S.R.L
la actul constitutiv al S.C. LENARM-CO - S.R.L.,
Azi, 6.10.2010, s-a prezentat la sediul societății, din Baraolt, înmatriculată la O.R.C. Covasna sub
asociatul unic al S.C. BUPAR UNION - S.R.L., Miu nr. J 14/26/2006, CUI 18296929
Florentina, cetățean român, născută la data de
Subsemnații Lener Antal, cetățean român, legitimat cu
26.11.1986, în Ploiești, domiciliat în sat Buda nr. 264,
cartea de identitate seria KV nr. 111501/2004, eliberată
com. Râfov, jud. Prahova, legitimată cu C.I. seria PH nr.
de Pol. Orașului Baraolt, având CNP 1700107140011,
206786, eliberată de Poliția Ploiești la data de 5.01.2001,
CNP 2861126297353. născut la data de 7.01.1970, în orașul Baraolt, jud.
Se constată că sunt îndeplinite condițiile cerute de Covasna, domiciliat în orașul Baraolt, Piața Libertății, nr.
lege și actul constitutiv, motiv pentru care s-a hotărât: 42, bl. 4E, et. 1, ap. 6, jud. Covasna, și Armanko Attila,
Art. 1. Se hotărăște înființarea unui punct de lucru cetățean român, legitimat cu cartea de identitate seria KV
situat în Ploiești, Bd. București, nr. 2B, bl. 15A, ap. 3, nr. 012688/2000, eliberată de Pol. orașului Baraolt,
județul Prahova. având CNP 1671124080088, născut la data de
(52/1.832.983) 24.11.1967, în orașul Baraolt, jud. Covasna, domiciliat în
orașul Baraolt, str. Antal Nagy Budai nr. 18, jud. Covasna,
Societatea Comercială în calitate de asociați la S.C. LENARM-CO - S.R.L., cu
MANUFAKTUR XXI - S.R.L., Târgu Secuiesc sediul în Baraolt, str. Budai Nagy Antal nr. 18, jud.
județul Covasna Covasna, am hotărât să reluăm activitatea societății
începând cu data de 1.10.2010, cu respectarea
NOTIFICARE prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul (55/1.833.040)
Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului PROSIC MEDIA - S.R.L., Sfântu Gheorghe
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale județul Covasna
MANUFAKTUR XXI - S.R.L., cu sediul în municipiul
Târgu Secuiesc, Str. 1 Mai, nr. 7, județul Covasna, NOTIFICARE
înregistrată sub nr. J 14/816/1994, cod unic de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
înregistrare 6399262, care a fost înregistrat sub nr. 13573 Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
din 30.07.2010. alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
(53/1.833.038) modificările și completările ulterioare, depunerea textului
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4363/21.X.2010

actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale 2.05.1974, domiciliat în 48-317, Korfantow, Adama
PROSIC MEDIA - S.R.L., cu sediul în municipiul Sfântu Mickiewicza 2 m. 4, Polonia, posesor al pașaportului nr.
Gheorghe,str. Jókai Mór, nr. 21/C, județul Covasna, AU176411749, cu data de expirare în 9.07.2018 emis de
înregistrată sub nr. J 14/10/2001, cod unic de înregistrare autoritățile poloneze, reprezentat de către domnul Mihai
13678278, care a fost înregistrat sub nr. 16041 din Russu, domiciliat în mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna,
22.09.2010.
bd. Grigore Balan, nr. 52, bl. 37, sc. A, ap. 2, CNP
(56/1.833.041)
1790531141054, posesor al C.I. seria KV nr. 096190, prin
Societatea Comercială procura autentificată de BNP Ghizdavat-Vorovenci Ana-
NOWOGAMES INTERNATIONAL Carina sub nr. 1679 din data de 16.12.2009.
GAMING - S.R.L., Sfântu Gheorghe Dl. Wozny Tomasz Michal, cetățean polonez, născut
județul Covasna în Polonia, Paczkow, la data de 2.05.1974, domiciliat în
48-317, Korfantow, Adama Mickiewicza 2 m. 4, Polonia,
ACT ADIȚIONAL posesor al pașaportului nr. AU176411749, cu data de
din data de 1.10.2010 expirare în 9.07.2018 emis de autoritățile poloneze,
reprezentat fiind de către domnul Mihai Russu, domiciliat
la actul constitutiv al SC NOWOGAMES
în mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna, bd. Grigore Balan,
INTERNATIONAL GAMING SRL, (în continuare
„Societatea”) cu sediul social în mun. Sfântu nr. 52, bl. 37, sc. A, ap. 2, CNP 1790531141054, posesor
Gheorghe, str. Bulevard General Grigore Bălan, nr. al C.I. seria KV nr. 096190, prin procura autentificată de
52, bl. 37, sc. A, P, ap. 2, camera 1, jud. Covasna, BNP Ghizdavat-Vorovenci Ana-Carina sub nr. 233 din
înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. data de 10.03.2010.
J14/23/29.01.2010, CUI 22542380 (57/1.833.042)
Art. 1. Societatea va avea sedii secundare - puncte de
lucru la adresele: Societatea Comercială
1. Str. Almașului, nr. 2-8, sector 1, București, cu o TAC-COM SERV - S.R.L., Sfântu Gheorghe
suprafață totală utilă închiriată: 10 mp, conform județul Covasna
Contractului de închiriere a suprafeței utile nr. 07/09/10
încheiat la data de 21.09.2010; ACT ADIȚIONAL
2. Str. Viitorului nr. 180, sector 2, București, cu o
suprafață totală închiriată: 41,30 mp, conform la actul constitutiv al SC TAC-COM SERV SRL,
Contractului de locațiune nr. CD080910-01 încheiat la înmatriculată la ORC Covasna sub nr.
data de 8.09.2010. J14/740/1993, CUI RO4744623
Art. 2. Activitățile desfășurate la punctele de lucru Subsemnații Serban Mihai, cetățean român, născut la
vor fi: data de 5.05.1938 în com. Marcus, jud. Covasna,
Activitatea principală: cod CAEN 9200 - activități de domiciliat în mun. Sf. Gheorghe, str. Korosi Csoma
jocuri de noroc și pariuri (închiriere și vânzare aparate
Sandor nr. 11, jud. Covasna, posesorul C.I. seria KV nr.
electronice cu câștiguri, conform OUG 69/1998, cu
147785 eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe, CNP
modificările și completările ulterioare).
Activități secundare: 6820 - închirierea și 1380505141039 și Serban Iren, cetățean român, născut
subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; la data de 11.10.1941 în mun. Sf. Gheorghe, jud.
7729 - activități de închiriere și leasing cu alte bunuri Covasna, cu același domiciliu stabil, respectiv mun. Sf.
personale și gospodărești. Gheorghe, str. Korosi Csoma Sandor nr. 11, jud.
Art. 3. Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv Covasna, posesoare a C.I. seria KV nr. 197579 eliberată
rămân neschimbate. de SPCLEP Sf. Gheorghe, CNP 2411011141109, în
Art. 4. Actul adițional din data de 27.09.2010 se calitate de asociați la SC TAC-COM SERV SRL, cu sediul
anulează. în mun. Sf. Gheorghe, str. Korosi Csoma Sandor nr. 11,
Asociați:
am hotărât să suspendăm activitatea societății
S.C. NOWOGAMES INVEST SRL, persoană juridică
menționate anterior, începând cu data de 1.10.2010
română, cu sediul social în Brașov, Ioan Huniade nr. 4,
județul Brașov, înregistrată la Registrul comerțului din pentru o perioadă de trei ani, cu respectarea prevederilor
Brașov sub nr. J08/1231/4.05.2007, CUI 21679002, legal Legii nr. 31/1990, republicată.
reprezentată de dl. Wozny Tomasz Michal, cetățean Sf. Gheorghe, 27.09.2010.
polonez, născut în Polonia, Paczkow la data de (58/1.833.043)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4363/21.X.2010 15

Societatea Comercială atribuțiile adunării generale vor fi preluate de asociatul


FREE MAN SERVICII - S.R.L., satul Vârghiș unic, iar societatea comercială cu mai mulți asociați, se
comuna Vârghiș, județul Covasna transformă în societate cu asociat unic.
În urma cesiunii părților sociale, aportul asociatului
ACT ADIȚIONAL unic la capitalul social este de 22 (douăzeci și două) părți
sociale, fiecare a câte 100 (unasută) lei, în valoare de
la actul constitutiv 2.200 (două mii două sute) lei, având cota de participare
al S.C. FREE MAN SERVICII - S.R.L. la beneficii / pierderi de 100 %.
Subsemnații II. În continuare, se modifică dispozițiile art. 17 din
1. Szőcs József-Dénes, cetățean român, fiul lui actul constitutiv, cu privire la conducerea și administrarea
Nicolae și Juliana, născut la data de 28.10.1972, în societății, în sensul că în continuare societatea
orașul Baraolt, județul Covasna, cu domiciliul în Vârghiș, comercială va fi administrată numai de către asociatul
nr. 84, județul Covasna, CNP 1721028140019, identificat unic Szőcs Nicolae, cu datele de identificare de mai sus,
prin carte de identitate seria KV nr. 117270/2004 eliberată care pe viitor va administra și reprezenta societatea în
fața autorităților, instanțelor de judecată și în relațiile cu
de orașul Baraolt, în calitate de asociat-cedent;
terții, cu drepturi depline.
2. Szőcs Nicolae, cetățean român, fiul lui Nicolae și
Prezentul act adițional face parte integrantă din actele
Juliana, născut la data de 12.10.1961 în localitatea
constitutive ale S.C. FREE MAN SERVICII S.R.L.,
Vârghiș, județul Covasna, cu domiciliul în Vârghiș, nr. 84, celelalte clauze rămânând neschimbate, urmând ca
județul Covasna, CNP 1611012140012, identificat prin transmiterea părților sociale să se opereze, în termen de
carte de identitate seria KV nr. 129230/2004 eliberată de 60 de zile, în lipsa unei opoziții, la data expirării
orașul Baraolt, în calitate de asociat-cesionar, termenului de opoziție prevăzut la art. 62 din Legea nr.
aducem următoarele modificări actului constitutiv al 31/1990 R, modificată ulterior prin O.U.G. nr. 54/2010, iar
S.C. FREE MAN SERVICII - S.R.L., cu sediul în Vârghiș, dacă a fost formulată o opoziție, la data comunicării
str. Patakfalva, nr. 84, județul Covasna, înmatriculată în hotărârii de respingere a acesteia.
Registrul Comerțului Covasna sub nr. J14/821/1994, Actul s-a întocmit în 4 exemplare, azi, data încheierii
având cod de înregistrare fiscală RO 6446852. de dată certă.
I. Se modifică dispozițiile art. 5 din actul constitutiv, cu (59/1.833.044)
privire la divizarea capitalului social și distribuirea
acestuia între asociați, în sensul că subsemnatul Szőcs Societatea Comercială
József-Dénes, în calitate de cedent, cedez la valoarea lor FREE MAN SERVICII - S.R.L., satul Vârghiș
nominală cele 11 (unsprezece) părți sociale deținute, comuna Vârghiș, județul Covasna
fiecare a câte 100 (una sută) lei, în valoare totală de
NOTIFICARE
1.100 (una mie una sută) lei cesionarului Szőcs Nicolae,
cu datele de identificare de mai sus. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Subsemnatul cedent declar că am primit Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
contravaloarea părților sociale cesionate și nu am niciun alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
fel de pretenție față de cesionar sau de societate, fapt ce modificările și completările ulterioare, depunerea textului
recunosc prin semnarea acestui act, de asemenea declar actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
FREE MAN SERVICII - S.R.L., cu sediul în sat Vârghiș,
că nu am vândut sau donat niciunei alte persoane părțile
comuna Vârghiș, str. Patakfalva, nr. 84, județ Covasna,
sociale care fac obiectul prezentului act. Totodată,
înregistrată sub nr. J14/821/1994, cod unic de
menționez că societatea comercială nu are alte datorii
înregistrare 6446852, care a fost înregistrat sub nr. 16258
existente sau viitoare, patrimoniale ori nepatrimoniale în din 29.09.2010.
afară de cele menționate în evidențele financiar-
(60/1.833.045)
contabile.
Consecutiv acestei cesionări, încetează calitatea de Societatea Comercială
asociat, respectiv calitatea de administrator a lui Szőcs SICOTEX - S.R.L., Sfântu Gheorghe
József-Dénes, la S.C. FREE MAN SERVICII S.R.L. județul Covasna
Subsemnatul cesionar Szőcs Nicolae declar că am
preluat de la cedentul Szőcs József-Dénes, în total 11 ACT ADIȚIONAL
părți sociale, în valoare totală de 1.100 lei, împreună cu
toate drepturile și obligațiile care derivă din calitatea de la actul constitutiv al S.C. SICOTEX - S.R.L.
deținător al părților sociale, devenind cu data semnării Subsemnații Szasz Imola, cetățean român, născută la
acestui act, asociat unic și administrator al societății, a data de 8.04.1962 în comuna Teliu, județul Brașov,
cărei act constitutiv îl însușesc în întregime. Așadar, domiciliată în Sf. Gheorghe, str. Banki Donath, nr. 5, jud.
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4363/21.X.2010

Covasna, posesoare a C.I. seria KV numărul 209136 046122/2001, eliberată de Pol. Sf. Gheorghe, având cod
eliberată de Sf. Gheorghe la data de 8.04.2009, CNP numeric personal 1770331141034, născut la data de
2620408141061, și Szasz Istvan, cetățean român, 31.03.1977, în com. Ditrău, jud. Harghita, domiciliat în
născut la data de 10.10.1962 în Sf. Gheorghe, jud. mun. Sf. Gheorghe, Aleea Liliacului nr. 6, bl. 26, sc. A, ap.
Covasna, domiciliat în Sf. Gheorghe, str. Banki Donath, 8, jud. Covasna, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, sat
nr. 5, jud. Covasna, posesor al C.I. seria KV numărul Chilieni nr. 200, jud. Covasna, am hotărât să suspend
139988 eliberată de către Sf. Gheorghe la data de activitatea societății pe o perioadă de 3 ani, începând cu
14.02.2005, CNP 1621010141076, în calitate de asociați data de 15.09.2010, cu respectarea prevederilor Legii
ai S.C. SICOTEX S.R.L., cu sediul în Sf. Gheorghe, str. 31/1990, republicată.
Banki Donath, nr. 5, jud. Covasna, cu număr de ordine în Sf. Gheorghe, la 15.09.2010.
Registrul Comerțului J14/474/1991, am hotărât (63/1.833.048)
următoarele:
1. Se modifică art. 2.1. din act constitutiv: Se schimbă Societatea Comercială
domeniul și activitatea principală: domeniul principal: 855 BOBCAT INVESTMENTS - S.R.L., Covasna
- alte forme de învățământ și activitatea principală: 8559 județul Covasna
- alte forme de învățământ n.c.a. Activitatea principală
anterioară trece în obiectul secundar de activitate. ACT ADIȚIONAL NR. 1
Prezentul act adițional modifică și completează actul
din 29.09.2010,
constitutiv al societății și face parte integrantă din acesta.
la actul constitutiv al Societății Comerciale
Se va întocmi actul constitutiv actualizat al societății,
BOBCAT INVESTMENTS S.R.L.
articolele primind o nouă numerotare. Prezentul înscris a
fost redactat la sediul firmei sub nr. 16 din data de Subsemnatul Stoia Patrick, cetățean german, născut
29.09.2010 și tehnoredactat în 4 (patru) exemplare la data de 14.06.1980, în Covasna, jud. Covasna, cu
originale, dobândind dată certă prin depunere la registrul domiciliul în Germania, Hagen Stadtteil, Boele,
comerțului. Borgenfeldtr. 42, posesor al CI nr. 562852452, emisă de
(61/1.833.046) aut. competente din Germania la data de 7.02.2006, în
calitate de asociat unic la S.C. BOBCAT INVESTMENTS
Societatea Comercială S.R.L., cu sediul în Covasna, str. Ștefan cel Mare nr. 76,
SICOTEX - S.R.L., Sfântu Gheorghe județul Covasna, cu număr de ordine în Registrul
județul Covasna Comerțului J14/369/2007, CUI 22071592, am hotărât
suspendarea activității societății pe o perioadă de 3 ani,
NOTIFICARE începând de la data de 1.10.2010.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prezentul act adițional va fi depus de administratorul
Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 societății la ORCT Covasna în termen de 15 zile de la
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu data încheierii lui pentru îndeplinirea cuvenitelor condiții
modificările și completările ulterioare, depunerea textului de formă și publicitate.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale Act tehnoredactat în 3 ex. la data de 29.09.2010.
SICOTEX - S.R.L., cu sediul în municipiul Sfântu (64/1.833.049)
Gheorghe, str. Bánki Donáth, nr. 5, județ Covasna,
înregistrată sub nr. J14/474/1991, cod unic de Societatea Comercială
înregistrare 549956, care a fost înregistrat sub nr. 16267 DOMO RETAIL - S.A., Târgu Secuiesc
din 29.09.2010. județul Covasna
(62/1.833.047)
ACT ADIȚIONAL NR. 108
Societatea Comercială la actul constitutiv al Societății Comerciale
KULY - S.R.L., satul Chilieni „DOMO RETAIL” S.A.
Sfântu Gheorghe, județul Covasna
Subscrisa TECHNOMARKETDOMO N.V., societate
ACT ADIȚIONAL cu răspundere limitată, constituită în Olanda, cu sediul
social în str. Laan van Kronenburg nr. 8, Amsterdam,
la actul constitutiv al SC KULY SRL, din Sf. Olanda, și K & K ELECTRONICS EAD, societate pe
Gheorghe, sat Chilieni, înmatriculată la O.R.C. acțiuni organizată și existând statutar în conformitate cu
Covasna sub nr. J 14/486/2007, C.U.I. 22403616 legile în vigoare în Bulgaria, înregistrată la Agenția
Subsemnatul Kulcsar Arpad, cetățean român, Registrului din cadrul Registrul Comerțului sub nr.
legitimat cu cartea de identitate seria KV nr. 200586330, cu birourile și sediul social la adresa 361
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4363/21.X.2010 17

Tzarigradsko Shousse blv. municipiul Iskar, orașul Sofia DIRECTORUL


1138, în calitate de acționari ai societății comerciale S.C.
Asupra cererii de față
DOMO RETAIL S.A., cu sediul în mun. Târgu Secuiesc,
Str. Abatorului nr. 17, județul Covasna, înmatriculată la Prin cererea înregistrată sub nr. 16311 din 30.09.2010,
Registrul Comerțului județ Covasna sub nr. s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
J14/958/1994, CUI 6529672, conform hotărârii adunării mențiunii cu privire la radierea SZITOR SERVICE S.R.L.
generale a acționarilor, înțeleg să aducă următoarele În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
completări art. 11 și 11.8 din actele constitutive, în sensul menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
că se prelungește mandatul administratorilor Lorand Examinând înscrisurile menționate, directorul,
Szarvadi-Teglas, Nikolay Ivanov Kitov și Tero Halmari constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
Pekka, pentru o perioadă de 1 an, respectiv până la 28
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,
septembrie 2011.
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
Actul s-a redactat și dactilografiat în trei exemplare de
Kovesdi Zoltan, consilierul juridic al SC DOMO RETAIL 84/2010, cu prevederile Legii 31/1990, republicată, cu
SA, astăzi, 23 septembrie 2010. modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990
(65/1.833.050) republicată, cu modificările și completările ulterioare,
urmează a admite prezenta cerere de radiere.
Societatea Comercială
SZITOR SERVICE - S.R.L., Belin Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
județul Covasna Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI firmei SZITOR SERVICE S.R.L., cu datele de identificare
J14/43/2006 mai sus menționate.
Motivul radierii este dizolvare.
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 18326450
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
ROMÂNIA Oficial al României, Partea a IV-a.
Executorie de drept.
MINISTERUL JUSTIȚIEI
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI Tribunalul Covasna, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și
următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
și completări prin Legea nr. 84/2010.
TRIBUNALUL COVASNA
Pronunțată în ședința din data de 4.10.2010.
DOSAR NR. 16311/2010 (66/1.833.051)

REZOLUȚIA NR. 3635 din data de 4.10.2010 Societatea Comercială


pronunțată în ședința din data de 4.10.2010 VITALITYFRUCT - S.R.L.
Director comuna Reci, județul Covasna
la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă NOTIFICARE
Tribunalul Covasna - Cotfas Sorina-Elena Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Referent în cadrul
Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Oficiului Registrului
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Comerțului de pe lângă
Tribunalul Covasna - Toma Geanina-Adela modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
VITALITYFRUCT S.R.L., cu sediul în comuna Reci, județ
SZITOR SERVICE S.R.L., cu sediul ales în Belin, nr. 171,
Covasna, înregistrată sub nr. J14/380/2007, cod unic de
prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a
mențiunii privind radierea SZITOR SERVICE S.R.L., cod înregistrare 22109859, care a fost înregistrat sub nr.
unic de înregistrare: 18326450, număr de ordine în 16313 din 30.09.2010.
registrul comerțului: J14/43/2006. (67/1.833.052)
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4363/21.X.2010

Societatea Comercială CNP 1521114142068, în calitate de asociat unic la S.C.


EUROLEGNO - S.R.L., Sfântu Gheorghe AB. ESANDINA. LB. ITC. - S.R.L., cu sediul în Sfântu
județul Covasna Gheorghe, Str. Presei nr. 4, biroul nr. 9, județul Covasna,
cu număr de ordine în registrul comerțului J 14/157/2010,
ACT ADIȚIONAL NR. 1 aduc următoarele modificări actului constitutiv:
- se modifică art. 3.1 din actul constitutiv în sensul că
din 29.09.2010,
se majorează capitalul social cu 50 lei, aport în numerar,
la actul constitutiv al Societății Comerciale
EUROLEGNO S.R.L. prin cooptarea unui nou asociat: Timoftică Serghei,
cetățean al Republicii Moldova, născut la data de
Subsemnații
20.11.1987 în MDA Briceni, Republica Moldova,
Ionașcu Ligia, cetățean român, cu domiciliul în mun.
domiciliat în Briceni Caracușenii Vechi, Republica
Brașov, Bd. Victoriei nr. 9, bl. 36, sc. C, ap. 73, jud.
Moldova, posesor B.I. nr. A07073710, eliberat de
Brașov, România, născută la data de 4.07.1951 în orașul
autoritățile competente din Republica Moldova, la data
Rupea, județul Brașov, legitimat cu carte de identitate
de 10.12.2008, CNP 2003007044361. Subsemnatul
seria BV nr. 699708, eliberată de SPCLEP Brașov la data
Timoftica Serghei declar că am luat cunoștință de starea
de 6.07.2010, CNP 2510704080051,
firmei și că mi-am însușit prevederile actului constitutiv cu
Gáspár Alpár, cetățean român, cu domiciliul în mun.
care sunt întrutotul de acord.
Sfântu Gheorghe, bd. 1 Decembrie 1918, bl. 12, sc. B, et.
1, ap. 2, jud. Covasna, România, născut la data de În urma majorării, capitalul social este de 250 lei,
28.02.1982 în mun. Târgu Secuiesc, județul Covasna, împărțit în 25 părți sociale a 10 lei fiecare, și se distribuie
legitimat cu carte de identitate seria KV nr. 097806, asociaților astfel:
eliberată de mun. Sfântu Gheorghe la data de - Boguș Alexandru - 20 părți sociale a 10 lei fiecare, în
14.07.2003, CNP 1820228141814, în calitate de asociați valoare totală de 200 lei, cu cota de participare la profit și
la EUROLEGNO S.R.L., pierderi - 80 %;
am hotărât suspendarea activității Societății - Timoftica Serghei - 5 părți sociale a 10 lei fiecare, în
Comerciale EUROLEGNO S.R.L., pe o perioadă de 3 ani valoare totală de 50 lei, cu cota de participare la profit și
începând cu 29.09.2010, cu sediul în România, jud. pierderi - 20 %.
Covasna, Sfântu Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918, bl. Prezentul act adițional modifică și completează actul
12, sc. B, et. 1, ap. 2, înmatriculată la Registrul constitutiv al societății și face parte integrantă din acesta.
Comerțului sub nr. J14/551/2006, CUI 19249801. Se va întocmi forma actualizată a actului constitutiv,
Prezentul act adițional modifică și completează actul articolele primind o nouă numerotare. Subsemnatul
constitutiv al societății și face parte integrantă din acesta. Timoftica Serghei declar că, cunosc limba română.
Prezentul act adițional va fi depus de către asociații Restul prevederilor actului constitutiv rămâne
societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă nemodificat. Prezentul act adițional a fost redactat la
Tribunalul Covasna, în termen de 15 zile de la data sediul firmei sub nr. 2/30.09.2010 și tehnoredactat în 4
încheierii lui, pentru îndeplinirea cuvenitelor condiții de (patru) exemplare dobândind dată certă prin depunere la
formă și publicitate. registrul comerțului.
Prezentul înscris a fost redactat astăzi, la sediul (69/1.833.054)
societății.
Data, 29.09.2010. Societatea Comercială
(68/1.833.053) AB. ESANDINA. LB. ITC. - S.R.L.
Sfântu Gheorghe, județul Covasna
Societatea Comercială
AB. ESANDINA. LB. ITC. - S.R.L. NOTIFICARE
Sfântu Gheorghe, județul Covasna
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
ACT ADIȚIONAL
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
la actul constitutiv modificările și completările ulterioare, depunerea textului
al S.C. AB. ESANDINA. LB. ITC. - S.R.L. actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Subsemnatul Boguș Alexandru, cetățean român, AB. ESANDINA. LB. ITC. - S.R.L., cu sediul în municipiul
născut la data de 14.11.1952 în Republica Moldova, Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr. 4, județ Covasna,
Susleni, domiciliat în Sfântu Gheorghe, str. Mikes înregistrată sub nr. J 14/157/2010, cod unic de
Kelemen nr. 2, bl. 53, sc. B, et. 2, ap. 6, județul Covasna, înregistrare 27096121, care a fost înregistrat sub nr.
posesor al C.I. seria KV nr. 030064 eliberată de 16339 din 30.09.2010.
autoritățile din Sfântu Gheorghe la data de 30.11.2000, (70/1.833.055)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4363/21.X.2010 19

Societatea Comercială la data de 13.07.2006, CNP 2540620141074, în calitate


BVB GAME - S.R.L., Sfântu Gheorghe de asociat unic al S.C. SERVICE REQUIEM SZARAZ -
județul Covasna S.R.L., cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. Mikes
Kelemen, nr. 19, județul Covasna, înmatriculată la
ACT ADIȚIONAL NR. 35/29.09.2010 registrul comerțului sub nr. J 14/590/1991, aduc
următoarele modificări:
la actul constitutiv al Societății Comerciale
Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de 3
BVB GAME - S.R.L.
ani, începând cu data de 1.10.2010.
Subsemnații Balo Endre, cetățean român, născut la Prezentul act adițional modifică și completează actul
data de 29.07.1979 în Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, constitutiv al societății și face parte integrantă din acesta.
domiciliat în Sfântu Gheorghe, str. Jokai Mor nr. 51, jud. Prezentul înscris a fost redactat la sediul firmei nr.
Covasna, legitimat cu C.I. seria KV nr. 047939 eliberată 5/30.09.2010 și tehnoredactat în 4 (patru) exemplare
de autoritățile din Sfântu Gheorghe la data de dobândind dată certă prin depunere la registrul
26.09.2001, CNP 1790729141031, și Varga Attila, comerțului.
cetățean maghiar, născut la data de 3.12.1971 în (72/1.833.057)
Kecskemet, Ungaria, domiciliat în 6000 Kecskamet, str.
Brigaderos nr. 4/A, Ungaria, legitimat cu C.I. nr. Societatea Comercială
AN556283 eliberată de autoritățile competente din PRODUCȚIE COMERȚ LINDA - S.R.L.
Ungaria, CNP 1-711203-5453, reprezentat de asociatul Sfântu Gheorghe, județul Covasna
Balo Endre, cu datele de identificare mai sus menționate,
conform procurii speciale de încheiere de autentificare nr. ACT ADIȚIONAL
2419/22.09.2009, în calitate de asociați ai Societății
la actul constitutiv al S.C. PRODUCȚIE COMERȚ
Comerciale BVB GAME - S.R.L., cu sediul în România,
LINDA - S.R.L., din Sfântu Gheorghe, înmatriculată
mun. Sfântu Gheorghe, str. Jokai Mor nr. 51, jud.
la O.R.C. Covasna sub nr. J 14/169/1992,
Covasna, cu număr de ordine în registrul comerțului J
CUI 545768
14/398/2008, CUI 24219335, am hotărât următoarele:
1. Se modifică art. 3 din actul constitutiv în sensul că Subsemnații Costea Alexandru, cetățean român,
legitimat cu cartea de identitate seria KV nr.
se înființează 2 (două) puncte de lucru la următoarele
177226/2007, eliberată de Poliția mun. Sfântu Gheorghe,
adrese:
având CNP 1370618141038, născut la data de
• Brașov, Str. Hărmanului nr. 102, jud. Brașov;
18.06.1937, în comuna Chiheru de Sus, județul Mureș,
• Sita Buzăului, nr. 188, jud. Covasna.
domiciliat în mun. Sfântu Gheorghe, str. Varadi Jozsef, nr.
2. Se desființează punctele de lucru de la adresele:
2P, județul Covasna, Costea Margit, cetățean român,
• sat Sânzieni, nr. 350, jud. Covasna; legitimată cu buletinul de identitate seria BK nr.
• Târgu Secuiesc, str. Kanta, nr. 7, jud. Covasna. 665421/4.11.1982, eliberată de Miliția Sfântu Gheorghe,
Prezentul act adițional va fi depus de administratorul având CNP 2410610141035, născută la data de
societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 10.06.1941, în mun. Sfântu Gheorghe, domiciliată în
Tribunalul Covasna, în termen de 15 zile de la data mun. Sfântu Gheorghe, str. Varadi Jozsef, nr. 2P, județul
încheierii lui pentru îndeplinirea cuvenitelor condiții de Covasna, Koreh Ildiko-Eva, cetățean român, legitimată
formă și publicitate. cu cartea de identitate seria KV nr. 010268/1999,
(71/1.833.056) eliberată de Poliția mun. Sfântu Gheorghe, având CNP
2640603141043, născută la data de 3.06.1964, în mun.
Societatea Comercială Sfântu Gheorghe, județul Covasna, domiciliată în mun.
SERVICE REQUIEM SZARAZ - S.R.L. Sfântu Gheorghe, str. Nagy Gyorgy, nr. 1A, bl. 4, sc. E,
Sfântu Gheorghe, județul Covasna ap. 7, județul Covasna, și Costea Delia-Gabriela,
cetățean român, având CNP 2730408141048, născută la
ACT ADIȚIONAL data de 8.04.1973, în mun. Sfântu Gheorghe, județul
Covasna, legitimată cu cartea de identitate seria KV nr.
la actul constitutiv
152191/2005, domiciliată în mun. Sfântu Gheorghe, str.
al S.C. SERVICE REQUIEM SZARAZ - S.R.L. Varadi Jozsef, nr. 2P, județul Covasna, în calitate de
Subsemnata Szaraz Hajnal, cetățean român, născută asociați ai S.C. PRODUCȚIE COMERȚ LINDA - S.R.L.,
la data de 20.06.1954, în comuna Zagon, județul cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. Varadi Jozsef, nr.
Covasna, domiciliată în Sfântu Gheorghe, str. Mikes 2P, județul Covasna, am hotărât să inițiem procedurile de
Kelemen, nr. 19, județul Covasna, posesoarea CI seria dizolvare-lichidare ale societății, cu respectarea
KV nr. 163549, eliberată de SPCLEP Sfântu Gheorghe, procedurilor specificate în actul constitutiv al societății și
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4363/21.X.2010

din Legea 31/1990, republicată, fără nominalizare, de autoritățile americane, asociat unic al S.C. ANDA
soc. de lichidare-dizolvare. MOFETA BANU - S.R.L., cu sediul în orașul Covasna,
Redactată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, la Str. Școlii nr. 47, înmatriculată la Oficiul Registrului
sediul societății. Comerțului sub nr. J 14/13/2009, prin reprezentant legal
(73/1.833.058) Gal Norbert Gyula, conform procurii speciale nr.
2140/31.08.2010, decid:
Societatea Comercială Începând cu data de 4.10.2010, societatea comercială
PENSIUNEA MOFETA BANU - S.R.L. ANDA MOFETA BANU - S.R.L. va fi suspendată din
Covasna, județul Covasna activitate, pe o perioadă de 3 (trei) ani.
Celelalte dispoziții ale actului constitutiv al S.C. ANDA
ACT ADIȚIONAL MOFETA BANU - S.R.L. rămân neschimbate.
Data: 1.10.2010
la actul constitutiv al S.C. PENSIUNEA MOFETA
BANU - S.R.L., înmatriculată la Oficiul Registrului (75/1.833.060)
Comerțului al județului Covasna sub nr.
Societatea Comercială
J 14/279/2008
REVOX - S.R.L., Târgu Secuiesc
Subsemnații Enachioaie Adrian, cetățean român și județul Covasna
american, născut la data de 8.07.1952, domiciliat în
S.U.A., orașul New York 47-07, str. 41, ap. 4K, ACT ADIȚIONAL
Sunnyside 11104, identificat cu pașaport numărul
112421642/1.05.2001, eliberat de autoritățile americane, la actul constitutiv al Societății Comerciale
și Buna Alexandra, cetățean român și american, născută REVOX - S.R.L.
la data de 23.07.1946, domiciliată în S.U.A., orașul New Subsemnații Szarvadi-Teglas Zsuzsanna, născută la
York 47-07, str. 41, ap. 4K, Sunnyside 11104, având CNP data de 30 iunie 1969, în mun. Sfântu Gheorghe, județul
2460723400562, și identificată cu pașaportul numărul Covasna, domiciliată în mun. Târgu Secuiesc, str. Dozsa
112421642/1.05.2001, eliberat de autoritățile americane, Gyorgy, nr. 14, județul Covasna, și Hegedus Judit,
reprezentați de Gal Norbert Gyula, conform procurii născută la 11 august 1958, în mun. Târgu Secuiesc,
speciale nr. 2378/1.10.2010, asociați ai S.C. județul Covasna, domiciliată în mun. Târgu Secuiesc, Str.
PENSIUNEA MOFETA BANU - S.R.L., cu sediul în orașul Independenței nr. 12, județul Covasna, cetățeni români,
Covasna, Str. Școlii nr. 47, înmatriculată la Oficiul asociați ai S.C. REVOX - S.R.L., cu sediul în mun. Târgu
Registrului Comerțului sub nr. J 14/279/2008, decid: Secuiesc, Str. Cimitirului nr. 28, județul Covasna, având
Începând cu data de 4.10.2010, Societatea cod unic de înregistrare 14462107, înmatriculată la
Comercială PENSIUNEA MOFETA BANU - S.R.L. își va Registrul Comerțului județul Covasna sub nr. J
relua activitatea, suspendarea acesteia fiind anulată. 14/33/2002, prin prezenta înțelegem să aducem
Celelalte dispoziții ale actului constitutiv al S.C. următoarele modificări cap. 1, art. 2 din actele
PENSIUNEA MOFETA BANU - S.R.L. rămân constitutive ale societății, în sensul că deschidem
neschimbate. următorul punct de lucru: Tg. Secuiesc, P-ța Gabor Aron,
Data: 1.10.2010 nr. 4, județul Covasna.
(74/1.833.059) Actul s-a redactat și dactilografiat în trei exemplare de
consilierul juridic Kovesdi Zoltan, astăzi, 21 septembrie
Societatea Comercială 2010.
ANDA MOFETA BANU - S.R.L., Covasna (76/1.833.061)
județul Covasna
Societatea Comercială
ACT ADIȚIONAL UNIO-IMPEX - S.R.L., Covasna
județul Covasna
la actul constitutiv al S.C. ANDA MOFETA
BANU - S.R.L., înmatriculată la Oficiul Registrului
ACT ADIȚIONAL
Comerțului al Județului Covasna sub nr.
J 14/13/2009 la actul constitutiv al S.C. UNIO-IMPEX - S.R.L.,
Subsemnata Buna Alexandra, cetățean român și din orașul Covasna, înmatriculată la O.R.C.
american, născută la data de 23.07.1946, domiciliată în Covasna sub nr. J 14/386/1994, CUI 5732430
S.U.A., orașul New York 47-07, str. 41, ap. 4K, Sunnyside Subsemnații Ungureanu Petru, cetățean român,
11104, având CNP 2460723400562, și identificată cu legitimat cu cartea de identitate seria KV nr.
pașaportul numărul 112421642/1.05.2001, eliberat de 090136/3.04.2003, eliberată de Poliția orașului Covasna,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4363/21.X.2010 21

având CNP 1690304140325, născut la data de Societatea Comercială


4.03.1969, în orașul Covasna, domiciliat în orașul COMPACT- S.R.L., Sfântu Gheorghe
Covasna, Str. Unirii nr. 5, bl. 10, sc. B, ap. 16, județul județul Covasna
Covasna, Ungureanu Iulian, cetățean român, legitimat cu
cartea de identitate seria KV nr. 118528/24.03.2004, ACT ADIȚIONAL
eliberată de Poliția orașului Covasna, având CNP
la actul constitutiv al S.C. COMPACT- S.R.L.,
1700721140325, născut la data de 21.07.1970, în orașul
cu dată certă nr. 854/2010 la B.N.P. Grămadă
Covasna, județul Covasna, domiciliat în orașul Covasna,
Gheorghe - Sf. Gheorghe
str. Mitr. Andrei Șaguna, nr. 31, județul Covasna, Ursu
Radu-Adrian, cetățean român, legitimat cu cartea de Subsemnații Boer Lehel, cu cetățenie română, născut
identitate seria RD nr. 102406/18.05.2000, eliberată de la data de 24.01.1976, în mun. Sfântu Gheorghe, județul
S.E.P. București, având CNP 1690809284424, născut la Covasna, cod numeric personal 1760124141031,
data de 9.08.1969, în mun. Slatina, județul Olt, domiciliat domiciliat în mun. Sfântu Gheorghe, Str. Viitorului nr. 14,
în mun. București, Cal. Călărași nr. 156A, bl. 53 bis, sc. bl. 3, sc. B, ap. 17, județul Covasna, posesor al cărții de
1, ap. 23, sector 3, și Nedelcu Dan-Călin, cetățean identitate seria KV nr. 035318/2001, eliberată de Poliția
român, legitimat cu cartea de identitate seria RR nr. mun. Sfântu Gheorghe, și Janos Lajos-Szilamer, cu
644440/25.09.2009, eliberată de SPCEP S2 biroul nr. 3, cetățenie română, născut la data de 24.04.1976, în mun.
având CNP 1780410140313, născut la data de Sfântu Gheorghe, județul Covasna, cod numeric
10.04.1978, în orașul Covasna, județul Covasna, personal 1760424141032, domiciliat în comuna Arcuș,
domiciliat în mun. București, Str. Budila nr. 12, ap. 3A2, nr. 500B, județul Covasna, posesor al cărții de identitate
sector 3, în calitate de asociați ai S.C. UNIO-IMPEX - seria KV nr. 236928/2010, eliberată de SPCLEP Sfântu
S.R.L., cu sediul în orașul Covasna, str. Gara Mare Fn, Gheorghe, în calitate de asociați ai S.C. COMPACT-
județul Covasna, am hotărât următoarele la art. 9 din S.R.L., cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, Str. Oltului nr.
Actul constitutiv al societății: 24, bl. 4, sc. C ap. 17, județul Covasna, înmatriculată la
Se numește în funcția de administrator și asociatul registrul comerțului sub nr. J 14/102/2001, cod unic de
Nedelcu Dan-Călin, cu puteri depline, împreună cu înregistrare 14004410, cu un capital social de 10.000 lei,
asociații Ungureanu Petru și Ungureanu Iulian, împărțit în 1000 părți sociale a 10 lei fiecare, am hotărât
independent unul față de celălalt în luarea de decizii și de comun acord modificarea art. 1.3 din actul constitutiv
al societății, astfel:
angajarea societății.
1. Se schimbă sediul social al societății din mun.
Prezentele completări la actul constitutiv se vor
Sfântu Gheorghe, Str. Oltului nr. 24, bl. 4, sc. C ap. 17,
cuprinde într-un act constitutiv actualizat la data
județul Covasna, în mun. Sfântu Gheorghe, str. Mikes
prezentei.
Kelemen, nr. 7, județul Covasna, sediu social cu
Redactat la sediul firmei din orașul Covasna, județul
activitate.
Covasna, în 3 (trei) exemplare originale, urmând a primi
2. Se desființează punctul de lucru al societății din
dare de dată certă, o dată cu înregistrarea la ORC
mun. Sfântu Gheorghe, str. Mikes Kelemen, nr. 7, județul
Covasna.
Covasna (magazin și depozit pentru materiale de
(77/1.833.062) construcții și instalații).
Celelalte mențiuni din actul constitutiv și din actele
Societatea Comercială
adiționale până la această dată se mențin.
UNIO-IMPEX - S.R.L., Covasna
Actul s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare.
județul Covasna
(79/1.833.064)
NOTIFICARE Societatea Comercială
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul COMPACT- S.R.L., Sfântu Gheorghe
Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 județul Covasna
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului NOTIFICARE
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
UNIO-IMPEX - S.R.L., cu sediul în orașul Covasna, Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
județul Covasna, str. Gara Mare, nr. Fn, înregistrată sub alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
nr. J 14/386/1994, cod unic de înregistrare 5732430, care modificările și completările ulterioare, depunerea textului
a fost înregistrat sub nr. 16392 din 1.10.2010. actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
(78/1.833.063) COMPACT- S.R.L., cu sediul în municipiul Sfântu
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4363/21.X.2010

Gheorghe, județul Covasna, str. Mikes Kelemen, nr. 7, comuna Ghelința, județul Covasna, cu număr de ordine
înregistrată sub nr. J 14/102/2001, cod unic de în registrul comerțului J 14/266/2005, am hotărât
înregistrare 14004410, care a fost înregistrat sub nr. suspendarea activității societății pe o perioadă de 3 ani,
16402 din 4.10.2010. începând cu data de 4.10.2010.
(80/1.833.065) Prezentul act adițional va fi depus de administratorul
societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Societatea Comercială Tribunalul Covasna, în termen de 15 zile de la data
COSTANA - S.R.L., Întorsura Buzăului încheierii lui pentru îndeplinirea cuvenitelor condiții de
județul Covasna formă și publicitate.
(82/1.833.067)
ACT ADIȚIONAL NR. 3
Societatea Comercială
din 4.10.2010
CEE REAL ESTATE - S.R.L., Baraolt
la actul constitutiv al societății comerciale județul Covasna
COSTANA - S.R.L.
Subsemnatul Tohănean Constantin, cetățean român, HOTĂRÂRE
născut la data de 22.05.1949, în Întorsura Buzăului,
a adunării generale
județul Covasna, domiciliat în Întorsura Buzăului, Str.
a S.C. Cee Real Estate - S.R.L.
Bisericii nr. 52, județul Covasna, legitimat cu cartea de
identitate seria KV nr. 203644, eliberată de Întorsura Asociații:
Buzăului, la data de 24.11.2008, CNP 1490522140712, Dr. Kettl Bernhard Peter, cetățean austriac, născut la
în calitate de asociat unic al S.C. COSTANA - S.R.L., cu data de 18.02.1965 în Salzburg, Austria, cu domiciliul în
sediul în Întorsura Buzăului, Str. Bisericii nr. 52, județul Austria, Salzburg, Pflegerstrasse nr. 29, legitimat cu carte
Covasna, cu număr de ordine în registrul comerțului J de identitate numărul 10105785 eliberată la data de
14/3/2003 și CUI 1511340, am hotărât înființarea unui 18.03.2004 de către autoritățile din Austria, reprezentând
punct de lucru la adresa: Întorsura Buzăului, Piața 50 % din părțile sociale, și
Centrală, Str. Bisericii nr. 63B, județul Covasna. Hold Gernot, cetățean austriac, născut la data de
Prezentul act adițional va fi depus de administratorul 21.03.1965 în Bruck/Mur, Austria, cu domiciliul în Austria,
societății la ORCT Covasna, în termen de 15 zile de la Kapfenberg, str. K. Wallischgasse nr. 25, legitimat cu
data încheierii lui pentru îndeplinirea cuvenitelor condiții pașaportul seria AUT numărul P 3274457 eliberat la data
de formă și publicitate. de 26.02.2009 de către autoritățile din Austria,
Act tehnoredactat în 3 ex. la data de 4.10.2010. reprezentând 4 % din părțile sociale,
reprezentând împreună 54 % din capitalul social al
(81/1.833.066)
societății S.C. Cee Real Estate S.R.L., înregistrată la
Societatea Comercială Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna sub
OLP - S.R.L., satul Ghelința nr. J14/171/2008, cu sediul social în str. Kossuth Lajos nr.
comuna Ghelința, județul Covasna 149, ap. II, cod poștal 525100, orașul Baraolt, jud.
Covasna, România, cod unic de înregistrare 23603647,
ACT ADIȚIONAL sunt prezenți la adunarea generală a asociaților
convocată cu scrisoare recomandată de asociatul Dr.
la actul constitutiv al societății comerciale Kettl Bernhard Peter, din data de 27.08.2010.
OLP - S.R.L. Convocarea s-a făcut cu respectarea termenului
Subsemnații Goncze Miklos-Tibor, cetățean român, prevăzut de actul constitutiv al societății. Adunarea
născut la data de 30.07.1964, în Ghelința, județul generală este legal întrunită cu majoritatea capitalului
Covasna, domiciliat în satul Harale, nr. 88, comuna social pentru a putea decide asupra ordinii de zi. La ora
Ghelința, județul Covasna, posesor al CI seria KV nr. stabilită prin convocare ceilalți asociați nu s-au prezentat.
117140, eliberată de Poliția Covasna, la data de I. Conform prevederilor Legii nr. 31/1990, asociații
11.03.2004, CNP 1640730142061, și Dima Viorica, prezenți, reprezentând majoritatea capitalului social,
cetățean român, născută la data de 29.04.1965, în decid revocarea din funcție a administratorilor:
Brașov, județul Brașov, domiciliată în comuna Ghelința - Ernst Pebal;
nr. 1131, județul Covasna, posesoare a CI seria KV nr. - Herbert Suttner.
117141, eliberată de Poliția Tg. Secuiesc, la data de Revocarea se face în urma constatării activității
11.03.2004, CNP 2650429142051, în calitate de asociați frauduloase a celor doi asociați și administratori
ai S.C. OLP - S.R.L., cu sediul în satul Ghelința, nr. 898, menționați mai sus, care au delapidat mai multe sume de
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4363/21.X.2010 23

bani și au depășit limitele mandatului lor. Acestea au fost 2. S.C. OLYMPOS LARISA DAIRY INDUSTRY S.A.,
constatate pe baza raportului de expertiză contabilă cu sediul în Grecia, Șoseaua Larisa-Salonic Km 16,
întocmit în cauză. De asemenea administratorii au 41002 Larisa, înregistrată la Camera de Comerț Larisa
încălcat prevederile art. 22 din actul constitutiv al sub numărul 10234/31/B/86/2 din anul 1964,
societății, fiind administratori și în alte societăți cu obiect reprezentată de domnul Michalis Sarantis, în baza
de activitate asemănător. Hotărârii adunării generale extraordinare nr. 73/2009;
Asociații vor depune în acest sens și plângeri penale 3. Lappa Paraskevi, cetățean elen, născută la data de
împotriva administratorilor Ernst Pebal și Herbert Suttner. 27.07.1968 în Grecia, localitatea Pireu, căsătorită, având
Asociatul dr. Kettl Berhardt Peter este împuternicit să domiciliul în Grecia, localitatea Trikala, str. Koutomillion
semneze în numele asociaților actul constitutiv actualizat nr. 31, posesoare a cărții de identitate seria AB nr.
privind administratorii. De asemenea asociatul dr. 604893/2006 eliberată de Poliția Trikala în anul 2006;
Berhardt Kettl este împuternicit să inițieze toate acțiunile
4. Kampagiannis Anneta, cetățean elen, născută la
în justiție și procedurilor legale pentru atragerea
data de 9.09.1961 în localitatea Trikala, căsătorită, cu
răspunderii foștilor administratori și asociați.
domiciliul în Grecia, localitatea Trikala, strada Agias
II. Este numită în funcția de administrator, cu efect
Marinis nr. 11, având carte de identitate seria F numărul
imediat, doamna Hilde Heinzel, cetățean austriac,
335493 eliberată de Poliția Trikala în anul 2006;
născută la data de 25.03.1941 în Gilgen, Austria, cu
domiciliul în Austria, Slavi-Saucek - Str. 9, 5026 Salzburg, 5. Sarantis Dimitrios, cetățean elen, născut la data de
identificată cu pașaport austriac nr. P 2606137 emis la 28.10.1959 în Grecia, localitatea Trikala, domiciliat în
data de 17.03.2008 de autoritățile austriece cu puteri Grecia, orașul Trikala, str. Koutomilion nr. 31, posesor al
depline și egale de administrare. cărții de identitate seria P nr. 986747 eliberată de Poliția
(83/1.833.074) Trikala în anul 1993;
6. Sarantis Michalis, cetățean elen, născut la data de
Societatea Comercială 7.03.1961 în Grecia, localitatea Trikala, domiciliat în
CEE REAL ESTATE - S.R.L. Grecia, localitatea Trikala, str. Koutomilion nr. 31,
Baraolt, județul Covasna posesor al cărții de identitate seria H nr. 977587 eliberată
de Poliția Trikala în anul 2003,
NOTIFICARE întruniți la data de 22 septembrie 2010 la sediul
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul societății, am dezbătut în conformitate cu prevederile
Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 articolului 113 din Legea nr. 31/1990, asupra:
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 1. Aducerea de către acționara S.C. OLYMPOS
modificările și completările ulterioare, depunerea textului LARISA DAIRY INDUSTRY S.A. ca aport la capitalul
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale social a sumei de 5.000.000 euro.
CEE REAL ESTATE - S.R.L., cu sediul în oraș Baraolt, În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi,
str. Kossuth Lajos, nr. 149, ap. II, județ Covasna, hotărâm:
înregistrată sub nr. J14/171/2008, cod unic de I.
înregistrare 23603647, care a fost înregistrat sub nr. 1. Se aprobă aducerea ca aport la capitalul social a
14918 din 10.09.2010. sumei de 5.000.000 Euro de către acționara persoană
(84/1.833.075) juridică S.C. OLYMPOS LARISA DAIRY INDUSTRY
S.A., calculat la cursul B.N.R. din data de 22.09.2010 de
Societatea Comercială 4.2511. În urma majorării, capitalul societății va crește cu
OLYMPUS DAIRY INDUSTRY - S.A. suma de 21.255.000 lei, însumând un total de
Baraolt, județul Covasna 157.841.765,42 lei. În urma majorării va fi emis un număr
de 1.296.858 acțiuni noi. Numărul total de acțiuni va fi de
HOTĂRÂREA NR. 50/22.09.2010
9.630.370.
a adunării generale extraordinare a acționarilor 2. Structura acționariatului va fi următoarea:
S.C. OLYMPUS DAIRY INDUSTRY - S.A. Acționari persoane juridice:
Subsemnații acționari: I. S.C. OLYMPOS LARISA DAIRY INDUSTRY S.A. va
1. S.C. TYRAS S.A., cu sediul în Grecia, Șoseaua avea o cotă de deținere de 79,7264902594 % din
Internațională Trikala-Pili Km. 5, 42100 Trikala, capitalul social, deținând un număr de 7.677.956 de
înregistrată la Camera de Comerț Trikala sub numărul acțiuni.
25970/3/B/92/01 din anul 1986, reprezentată de domnul II. S.C. TYRAS S.A. va avea o cotă de deținere de
Dimitrios Sarantis, în baza Hotărârii adunării generale 20,1751957609 %, deținând un număr de 1.942.946 de
extraordinare nr. 35/8.10.2009; acțiuni.
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4363/21.X.2010

Acționari persoane fizice: 1. Kaló István, domiciliat în Ungaria, Eger, str. Petofi,
III. Kampagiannis Anna va avea o cotă de deținere de nr. 16, posesorul pașaportului seria BA9891547 eliberat
0,0245784949 %, deținând un număr de 2367 de acțiuni. de autoritățile competente din Ungaria la data de
IV. Lappa Paraskevi va avea o cotă de deținere de 2.10.2008;
0,0245784949 %, deținând un număr de 2367 de acțiuni. 2. Ferenc Hegedüs, domiciliat în Tg. Secuiesc, Str.
V. Sarantis Dimitrios va avea o cotă de deținere de
Independenței nr. 12, județul Covasna;
0,0245784949 %, deținând un număr de 2367 de acțiuni.
3. Lóránd Szarvadi-Téglás, domiciliat în Tg. Secuiesc,
VI. Sarantis Michalis va avea o cotă de deținere de
0,0245784949 %, deținând un număr de 2367 de acțiuni. str. Dozsa Gyorgy nr. 14, județul Covasna,
II. în calitate de asociați ai S.C. EUROCOLOR S.R.L.
1. Împuternicirea domnului Kommatos Ioannis să („Societatea”), cu sediul în Tg. Secuiesc, strada Cernat
semneze forma actualizată a actului constitutiv și să facă nr. 27, județul Covasna, înmatriculată la Registrul
toate demersurile pentru publicitatea acestuia. Comerțului sub nr. J14/154/1998, prezenți și legali
2. Se aprobă mandatarea domnului Bogyor Bela, reprezentați, au aprobat următoarele:
domiciliat în România - Batanii Mari, str. Principală, nr. 16, Articol 1. Se aprobă închiderea următorului punct de
jud. Covasna, identificat cu C.I. seria KV nr. 022711 lucru:
eliberată de Poliția Covasna la data de 8.08.2000, CNP • mun. Zalău, bd. Mihai Viteazul, bl. D4, sc. D, et. P,
1730601140026, în baza delegației de serviciu, să
ap. 1, jud. Sălaj.
reprezinte acționarii în România la Oficiul Registrului
Articol 2. Prin prezenta, dl. Kovesdi Zoltan, consilier
Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna, să semneze
actele și alte formulare necesare și să facă toate juridic, este împuternicit să semneze actul adițional la
demersurile legale în vederea înregistrării și publicării actul constitutiv al SC EUROCOLR S.R.L., și orice
prezentei hotărâri, semnătura acesteia fiindu-ne documente necesare, precum și să împuternicească o
opozabilă. terță persoană în vederea îndeplinirii formalităților în fața
(85/1.833.076) autorităților române.
Întocmită și semnată în cinci exemplare, câte unul
Societatea Comercială pentru fiecare asociat, unul pentru arhiva societății și unul
OLYMPUS DAIRY INDUSTRY - S.A. pentru registrul comerțului, 13 septembrie 2010.
Baraolt, județul Covasna
(87/1.833.080)
NOTIFICARE
Societatea Comercială
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul AGROINVEST - S.A., Dalnic, județul Covasna
Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu HOTĂRÂREA AGA NR. 64/A
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale din 1.05.2010
OLYMPUS DAIRY INDUSTRY - S.A., cu sediul în oraș Încheiată azi, la sediul societății SC AGROINVEST
Baraolt, Str. Apei, nr. 109, județ Covasna, înregistrată sub SA, cu ocazia adunării generale a acționarilor la care sunt
nr. J14/188/1999, cod unic de înregistrare 12342767, prezenți:
care a fost înregistrat sub nr. 16120 din 24.09.2010.
- Darvas Janos Csaba 48,6 %
(86/1.833.077)
- Darvas Koppany Fulop 20 %
Societatea Comercială - Molnar Arpad 15,7 %
EUROCOLOR - S.R.L., Târgu Secuiesc - Precup Viorel 15,7 %
județul Covasna Acționarii întruniți hotărăsc în unanimitate de voturi că
se prelungește mandatul la comisia de cenzori formată
HOTĂRÂREA NR. 7 din dl. Jakab Emeric, Malnasi Laszlo Levente și Bartha
a adunării generale a asociaților Societății Juliana, pe durată de 3 ani, de la 1.05.2010 până la
Comerciale EUROCOLOR - S.R.L. 1.05.2013.
Încheiată astăzi: 13 septembrie 2010, la sediul Cu această ocazie adunarea generală îl
Societății Comerciale EUROCOLOR - S.R.L., din Tg. împuternicește pe administratorul Darvas J. Csaba
Secuiesc, strada Cernat nr. 27, județul Covasna, cu pentru depunerea acestor acte la registrul comerțului.
participarea următoarelor persoane: (88/1.833.081)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4363/21.X.2010 25

Societatea Comercială 2. Actualizarea actului constitutiv al societății cu


ORION - S.R.L., Sibiu, județul Sibiu modificările la zi, conform prevederilor Legii nr. 31/1990
privind societățile comerciale, republicată și modificată, și
HOTĂRÂREA NR. 1/1.10.2010 depunerea noului act constitutiv al S.C. Orion S.R.L. la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
a adunării generale a asociaților
Sibiu;
S.C. ORION - S.R.L.
3. Împuternicirea doamnei Stancu Maria Lidia,
Subsemnata Băcilă Laura, domiciliată în Sibiu, str.
legitimată cu C.I. seria SB nr. 406618 eliberată de
Valea Aurie nr. 7, sc. E, et. 5, ap. 79, județul Sibiu,
SPCLEP Sibiu la data de 28.10.2008, CNP
identificată cu C.I. seria SB nr. 318135 emisă de mun.
286060132352, pentru a face pentru noi și în numele
Sibiu la data de 28.09.2006, CNP 2650226323917, în
nostru toate demersurile necesare pentru înregistrarea
calitate de asociat unic al S.C. ORION S.R.L., cu sediul
actelor societății la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu.
în 550123 Sibiu, Șoseaua Alba Iulia nr. 108, parter,
Drept pentru care s-a redactat prezenta hotărâre, azi,
județul Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului
1.10.2010.
Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr.
(89/1.833.292)
J32/1310/2008, cod fiscal RO 24312697, am hotărât în
ședința adunării generale a asociaților azi, 1.10.2010,
Societatea Comercială
următoarele:
ORION - S.R.L., Sibiu, județul Sibiu
1. Completarea obiectului de activitate al societății cu
următoarele activității conform CAEN Rev. 2: NOTIFICARE
0111 - cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
leguminoase și a plantelor producătoare de semințe, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
oleaginoase; Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
0112 - cultivarea orezului; (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
0114 - cultivarea trestiei de zahăr; completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
0115 - cultivarea tutunului; actului constitutiv al Societății Comerciale ORION -
0116 - cultivarea plantelor pentru fibre textile; S.R.L., cu sediul în municipiul Sibiu, Șos. Alba Iulia, nr.
0119 - cultivarea altor plante din culturi nepermanente; 108, etaj part., județ Sibiu, înregistrată sub nr.
0121 - cultivarea strugurilor; J32/1310/2008, cod unic de înregistrare 24312697, care
0122 - cultivarea fructelor tropicale și subtropicale; a fost înregistrat sub nr. 46735 din 4.10.2010.
0123 - cultivarea fructelor citrice; (90/1.833.293)
0127 - cultivarea plantelor pentru prepararea
băuturilor; Societatea Comercială
0128 - cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, MAIK COM - S.R.L., Sibiu, județul Sibiu
medicinale și a plantelor de uz farmaceutic;
0141 - creșterea bovinelor de lapte; HOTĂRÂRE
0142 - creșterea altor bovine; din data de 4.10.2010
0143 - creșterea cailor și a altor cabaline;
0144 - creșterea cămilelor și a camelidelor; a asociatului unic privind modificarea actului
0145 - creșterea ovinelor și caprinelor; constitutiv al S.C. MAIK COM - S.R.L.,
0146 - creșterea porcinelor; înmatriculată în R.C. sub nr. J32/852/2003,
0147 - creșterea păsărilor; C.U.I. 15562090
0149 - creșterea altor animale; Subsemnatul Ciontea Ioan-Marius, cetățean român,
0150 - activități în ferme mixte (cultura vegetală domiciliat în mun. Sibiu, str. Rahova, nr. 53, sc. A, ap. 3,
combinată cu creșterea animalelor); județul Sibiu, CNP 1770301323941, în calitate de asociat
0162 - activități auxiliare pentru creșterea animalelor; unic în cadrul societății comerciale sus-menționate, cu
0164 - pregătirea semințelor; sediul în mun. Sibiu, str. Prejbei, nr. 13, județul Sibiu, am
0170 - vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului hotărât:
și activități de servicii anexe vânătorii; 1. Completarea obiectului de activitate cu următoarele
0311 - pescuitul maritim; activități: 6810, 6820, 6831.
0312 - pescuitul în ape dulci; 2. Revocarea din funcția de administrator a dnei
0321 - acvacultura maritimă; Marcu Ioana-Teofila.
0322 - acvacultura în ape dulci. 3. Numirea mea în funcția de administrator.
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4363/21.X.2010

Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător altă natură, prezentă sau viitoare, de la societate și
actele de constituire ale societății, anexându-se la Tomoiaga Ana Maria.
acestea. Se va redacta un „act constitutiv actualizat” ca Subsemnata Tomoiaga Ana Maria declar prin
urmare a acestor modificări. Asociatul unic declară pe prezenta că renunț la orice pretenție financiară sau de
propria răspundere că a luat cunoștință de prevederile altă natură, prezentă sau viitoare, de la Stanila Dominic
„actului constitutiv actualizat”. Florian Ioan.
(91/1.833.294) 4. În funcția de administrator al SC SOLUTION SRL
se numește Tomoiagă Ana-Maria.
Societatea Comercială (93/1.833.296)
MAIK COM - S.R.L., Sibiu, județul Sibiu
Societatea Comercială
NOTIFICARE SOLUTION - S.R.L., Sibiu, județul Sibiu
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
NOTIFICARE
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
actului constitutiv al Societății Comerciale MAIK COM - (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
S.R.L., cu sediul în municipiul Sibiu, Str. Prejbei, nr. 13, completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
județ Sibiu, înregistrată sub nr. J32/852/2003, cod unic de actului constitutiv al Societății Comerciale SOLUTION -
S.R.L., cu sediul în municipiul Sibiu, Str. Constituției, nr.
înregistrare 15562090, care a fost înregistrat sub nr.
1, scara A, etaj 3, ap. 12, județ Sibiu, înregistrată sub nr.
46773 din 4.10.2010.
J32/422/2006, cod unic de înregistrare 18511695, care a
(92/1.833.295)
fost înregistrat sub nr. 46774 din 4.10.2010.
Societatea Comercială (94/1.833.297)
SOLUTION - S.R.L., Sibiu, județul Sibiu
Societatea Comercială
CORY GRANDMETAL - S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 2
satul Porumbacu de Jos
din data de 28.09.2010 comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu
a adunării generale a asociaților
HOTĂRÂRE
SC SOLUTION SRL
Subsemnații Stanila Dominic-Florian-Ioan și din data de 4.10.2010
Tomoiagă Ana-Maria, în calitate de asociați ai SC a asociatului unic privind modificarea actului
SOLUTION SRL, reprezentând 100 % capitalul social, constitutiv al S.C. CORY GRANDMETAL - S.R.L.,
am hotărât astăzi, data de mai sus, următoarele: înmatriculată în R.C. sub nr. J32/1571/2007,
1. Cesionarea unui număr de 14 părți sociale deținute C.U.I. 22430076
de Stanila Dominic-Florian-Ioan la SC SOLUTION SRL, Subsemnatul Grancea Traian, cetățean român,
către Tomoiagă Ana-Maria. domiciliat în loc. Porumbacu de Jos, nr. 470, județul
Cesiunea se face la valoarea nominală a părților Sibiu, CNP 1830819324846, în calitate de asociat unic în
sociale. Subsemnata Tomoiagă Ana-Maria declar că am cadrul societății comerciale sus-menționate, cu sediul în
încasat astăzi, de la Stanila Dominic-Florian-Ioan, loc. Porumbacu de Jos, nr. 470, județul Sibiu, am hotărât:
contravaloarea părților sociale. Completarea obiectului de activitate cu următoarele
2. Prin cesiunea descrisă mai sus SC SOLUTION SRL activități: 3811, 3821.
se transformă din societate comercială cu răspundere Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător
limitată cu 2 asociați în societate comercială cu actele de constituire a societății, anexându-se la acestea.
răspundere limitată cu asociat unic, urmând a se redacta Se va redacta un „act constitutiv actualizat” ca urmare a
act constitutiv actualizat. acestor modificări. Asociatul unic declară pe propria
3. Ca urmare a cesiunii, Stanila Dominic-Florian-Ioan răspundere că a luat cunoștință de prevederile „actului
își pierde calitatea de asociat și administrator al SC constitutiv actualizat”, conform ultimelor modificări la
SOLUTION SRL. Legea nr. 31/1990, și își însușește în totalitate conținutul
Subsemnatul Stanila Dominic Florian Ioan declar prin acestora.
prezenta că renunț la orice pretenție financiară sau de (95/1.833.298)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4363/21.X.2010 27

Societatea Comercială Societatea Comercială


CORY GRANDMETAL - S.R.L. HARD DENT - S.R.L., Mediaș, județul Sibiu
satul Porumbacu de Jos
comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu NOTIFICARE

NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul


Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale HARD DENT -
actului constitutiv al Societății Comerciale CORY S.R.L., cu sediul în municipiul Mediaș, Str. Florilor, nr. 6,
GRANDMETAL - S.R.L., cu sediul în sat Porumbacu de județ Sibiu, înregistrată sub nr. J32/290/2009, cod unic de
Jos, comuna Porumbacu de Jos, nr. 470, județ Sibiu, înregistrare 25329646, care a fost înregistrat sub nr.
înregistrată sub nr. J32/1571/2007, cod unic de
46822 din 5.10.2010.
înregistrare 22430076, care a fost înregistrat sub nr.
46792 din 4.10.2010. (98/1.833.301)
(96/1.833.299)
Societatea Comercială
Societatea Comercială GLOBAL AUTOMOBILE - S.R.L.
HARD DENT - S.R.L., Mediaș, județul Sibiu Sibiu, județul Sibiu

HOTĂRÂREA NR. 1/28.09.2010 HOTĂRÂREA NR. 7/4.10.2010


a asociaților Societății Comerciale cu Răspundere a adunării generale a asociaților
Limitată „HARD DENT”, având CUI: 25329646,
SC GLOBAL AUTOMOBILE SRL
J32/290/2009, cu sediul social: str. Ion Creangă
nr. 1, Mediaș, județ Sibiu Subsemnații Ghiță Alin Andrei, domiciliat în mun.
Subsemnații Drăgășani, str. Tudor Vladimirescu, nr. 577, jud. Vâlcea,
1. Mohai Nicolae, cetățean român, născut la data de și Topîrcean Marius Ilie, domiciliat în orașul Cisnădie,
17.05.1976, domiciliat în loc. Dumbrăveni, Str. Morii, nr. Piața Nouă, bl. F1, ap. 4, jud. Sibiu, în calitate de asociați
5, et. 1, ap. 8, județ Sibiu, identificat cu C.I. seria SB nr. ai SC GLOBAL AUTOMOBILE SRL, cu sediul în mun.
466487 eliberată la data de 8.04.2010 de Pol. D-veni, Sibiu, bd. Vasile Milea, nr. 15, jud. Sibiu, societate
CNP 1760517321850;
înregistrată la O.R.C. Sibiu sub nr. J32/1432/2008, am
2. Tudoran Alexandru-Marian, cetățean român,
născut la data de 1.04.1973, domiciliat în loc. Mediaș, str. hotărât următoarele:
Constantin Titel Petrescu nr. 39, județ Sibiu, identificat cu 1. Cesionarea a 74 părți sociale în valoare totală de
C.I. seria SB nr. 338221 eliberată la data de 21.03.2007 740 lei deținute de Topîrcean Marius Ilie către Ghiță Alin
de Pol. Mediaș, CNP 1730401322238, Andrei.
în calitate de asociați ai firmei mai sus menționate, în Ca urmare a cesiunii, structura capitalului social în
unanimitate de voturi, am hotărât în urma adunării valoare de 1800 lei este următoarea:
asociaților, care a avut loc în data de 28.09.2010,
- Topîrcean Marius Ilie deține o parte socială, în
I. schimbarea sediului social al societății cu
răspundere limitată „Hard Dent” în Mediaș, pe Str. Florilor valoare totală de 10 lei, respectiv 0,55555556 % din
nr. 6, județ Sibiu, înscris în CF nr. 102268 (provenit din capitalul social;
conversia de pe hârtie a CF nr. 1399/I), nr. Topografic - Ghiță Alin Andrei deține 179 părți sociale, în valoare
3816/a/25/2/1 începând cu data de 28.09.2010; totală de 1790 lei, respectiv 99,4444444 % din capitalul
II. modificarea datelor de identificare a asociatului social.
Mohai Nicolae, domiciliat în loc. Dumbrăveni, Str. Morii, Întreaga cesiune s-a făcut la valoarea nominală a unei
nr. 5, et. 1, ap. 8, județ Sibiu, C.I. seria SB nr. 466487
părți sociale, adică 10 lei pentru o parte socială.
eliberată la data de 8.04.2010 de Pol. D-veni, CNP
Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător
1760517321850.
Toate celelalte articole din actul constitutiv rămân actele de constituire a societății, anexându-se la acestea.
neschimbate. Redactată în 3 (trei) exemplare.
(97/1.833.300) (99/1.833.302)
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4363/21.X.2010

Societatea Comercială Societatea Comercială


GLOBAL AUTOMOBILE - S.R.L. HENCO - S.R.L., Sibiu, județul Sibiu
Sibiu, județul Sibiu
NOTIFICARE
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale HENCO -
actului constitutiv al Societății Comerciale GLOBAL S.R.L., cu sediul în municipiul Sibiu, Str. Uzinei, bloc 15,
AUTOMOBILE - S.R.L., cu sediul în municipiul Sibiu, Bd. scara C, etaj 4, ap. 54, județ Sibiu, înregistrată sub nr.
G-ral Vasile Milea nr. 15, județ Sibiu, înregistrată sub nr. J32/587/2004, cod unic de înregistrare 16152145, care a
J32/1423/2008, cod unic de înregistrare 24403353, care fost înregistrat sub nr. 46884 din 5.10.2010.
a fost înregistrat sub nr. 46827 din 5.10.2010.
(102/1.833.305)
(100/1.833.303)
Societatea Comercială
Societatea Comercială
MULTIUTILITY - S.R.L., Cisnădie
HENCO - S.R.L., Sibiu, județul Sibiu
județul Sibiu
HOTĂRÂRE
DECIZIE
din data de 24.09.2010
a asociatului unic al S.C. MULTIUTILITY - S.R.L.
a adunării generale a asociaților Balella Gianstefano, având CNP 7470810320025, cu
SC HENCO SRL Sibiu
domiciliul în Italia, loc. Faenza (RA), Corso Mazzini, nr.
Subsemnații Ana Joarza, cetățean român, domiciliat 54/3, posesor al C.I. nr. AN 1889945, elib. de autoritățile
în mun. Sibiu, Str. Uzinei, bl. 15, sc. C, et. 4, ap. 54, italiene / 6.11.2006, cunoscător al limbii române,
posesor al C.I. seria SB nr. 105728 elib. de Pol. Sibiu la în calitate de asociat unic al S.C. MULTIUTILITY -
data de 4.09.2001, CNP 2590401323924, și Sevastian S.R.L., cu sediul în Cisnădie, Str. Teilor, bl. 7, ap. 3, jud.
Joarza, cetățean român, domiciliat în mun. Sibiu, Str. Sibiu, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr.
Uzinei, bl. 15, sc. C, et. 4, ap. 54, posesoare a C.I. seria
J32/1441/2007, având C.I.F. RO 22318812, având în
SB nr. 097669 elib. de Pol. Sibiu la data de 8.06.2001,
vedere și Decizia asociatului unic atestată sub nr.
CNP 1531031323918, asociați în cadrul SC HENCO
81/20.07.2010, am hotărât următoarele:
SRL, societate înmatriculată la Reg. Comerțului Sibiu sub
1. Se revocă din funcția de administrator Balella
nr. J32/587/2004, CUI RO16152145, cu sediul în mun.
Gianstefano.
Sibiu, str. Parc Tineretului, bl. 5, sc. D, et. 1, ap. 38,
2. Se numește în funcția de administrator, pe durată
județul Sibiu, am hotărât următoarele:
1. Schimbarea sediului social al SC HENCO SRL nelimitată, cu puteri depline, Poenaru Gabriela-Silvia,
Sibiu de la adresa Sibiu, str. Parc Tineretului, bl. 5, sc. D, având CNP 2691105084472, cu domiciliul în mun.
et. 1, ap. 38, la adresa din loc. Sibiu, jud. Sibiu, str. Uzinei, Săcele, Str. Viitorului, bl. 10, sc. A, et. 2, ap. 11, jud.
bl. 15, sc. C, et. 4, ap. 54, unde se vor desfășura doar Brașov, posesoare a C.I. seria BV nr. 629667 emisă de
activități de birou, și pentru care depunem toate SPCLEP Săcele / 8.05.2009, cetățean român.
documentele prevăzute de legislația în vigoare. (103/1.833.306)
2. Completarea obiectului de activitate cu codul
CAEN: 3811 - colectarea deșeurilor nepericuloase, Societatea Comercială
activitate ce se va desfășura la punctul de lucru din MULTIUTILITY - S.R.L., Cisnădie
municipiul Sibiu, stația C.F. Sibiu Triaj, în incinta magaziei județul Sibiu
de mărfuri poziția M1+M3.
Solicităm și aprobăm aceste schimbări începând cu NOTIFICARE
data de 1.10.2010. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri va fi Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
împuternicită dna Ana Joarza, care se legitimează cu C.I. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
seria SB nr. 105728 elib. de Pol. Sibiu la data de completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
4.09.2001. actului constitutiv al Societății Comerciale MULTIUTILITY
(101/1.833.304) - S.R.L., cu sediul în oraș Cisnădie, Str. Teilor, bloc 7, ap.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4363/21.X.2010 29

3, județ Sibiu, înregistrată sub nr. J32/1441/2007, cod (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
unic de înregistrare 22318812, care a fost înregistrat sub completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
nr. 46956 din 6.10.2010. actului constitutiv al Societății Comerciale SYSTEM V & -
(104/1.833.307) S.R.L., cu sediul în municipiul Sibiu, str. Ilarie Chendi, nr.
17, județ Sibiu, înregistrată sub nr. J32/87/1994, cod unic
Societatea Comercială de înregistrare 5099100, care a fost înregistrat sub nr.
SYSTEM V & - S.R.L., Sibiu, județul Sibiu 46988 din 6.10.2010.
(106/1.833.309)
HOTĂRÂRE
din data de 6.10.2010 Societatea Comercială
a adunării generale a asociaților privind INFO PLUS - S.R.L., Sibiu, județul Sibiu
modificarea actului constitutiv
al S.C. SYSTEM V & - S.R.L., înmatriculată HOTĂRÂRE
în R.C. sub nr. J32/87/1994, C.U.I. 5099100 din data de 6.10.2010
Subsemnații Voicu Mihaiu, cetățean român, domiciliat
în mun. Sibiu, bd. G-ral Vasile Milea, bloc 9, sc. D, ap. 47, a adunării generale asociatului unic privind
jud. Sibiu, CNP 1381103323927, și Voicu Sorin Mihaiu, modificarea actului constitutiv
cetățean român, domiciliat în loc. Lohn Ammannsegg, str. al S.C. INFO PLUS - S.R.L., înmatriculată
Steinackerstr., nr. 9, Elveția, CNP 1620110323931, în în R.C. sub nr. J32/1501/1994, C.U.I. 6417857
calitate de asociați în cadrul societății comerciale sus- Subsemnatul Foamete Dan, cetățean român,
menționate, cu sediul în mun. Sibiu, str. Ilarie Chendi, nr. domiciliat în mun. Sibiu, str. Olteniei, nr. 2, ap. 29, jud.
17, județul Sibiu, am hotărât cu unanimitate de voturi:
Sibiu, CNP 1650909323926, în calitate de asociat unic în
Retragerea din societate a dlui Voicu Mihaiu și
cadrul societății comerciale sus-menționate, cu sediul în
cesionarea unei părți sociale deținute de acesta în cadrul
societății, la valoarea nominală precizată în actele de mun. Sibiu, str. Olteniei, nr. 2, bloc 6, ap. 29, județul Sibiu,
constituire de 10 lei fiecare, în valoare totală de 10 lei, am hotărât:
către Voicu Sorin Mihaiu. Revocarea din funcția de administrator a dnei
Subsemnatul Voicu Sorin Mihaiu declar că primesc o Petrescu Maria Claudia.
parte socială cesionată de Voicu Mihaiu la valoarea Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător
nominală precizată în actele de constituire de 10 lei actele de constituire ale societății, anexându-se la
fiecare, în valoare totală de 10 lei. acestea. Se va redacta un „act constitutiv actualizat” ca
Ca urmare a cesiunii, capitalul social total în valoare urmare a acestor modificări. Asociatul unic declară pe
de 4540 lei, din care aport în natură în valoare de propria răspundere că a luat cunoștință de prevederile
4454,61 lei, se divide într-un număr de 454 părți sociale
„actului constitutiv actualizat”, conform ultimelor
în valoare nominală de 10 lei fiecare repartizate în
modificări la Legea nr. 31/1990, și își însușește în
totalitate asociatului unic Voicu Sorin Mihaiu.
Părțile sociale au fost cesionate la valoarea nominală totalitate conținutul acestora.
înscrisă în registrul comerțului. (107/1.833.310)
Prezenta hotărâre, modifică în mod corespunzător
actele de constituire a societății, anexându-se la acestea. Societatea Comercială
Se va redacta un „act constitutiv actualizat” ca urmare a INFO PLUS - S.R.L., Sibiu, județul Sibiu
acestor modificări. Asociatul unic declară pe propria
răspundere că a luat cunoștință de prevederile „actului NOTIFICARE
constitutiv actualizat”, conform ultimelor modificări la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Legea nr. 31/1990, și își însușește în totalitate conținutul
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
acestora.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
(105/1.833.308)
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
Societatea Comercială actului constitutiv al Societății Comerciale INFO PLUS -
SYSTEM V & - S.R.L., Sibiu, județul Sibiu S.R.L., cu sediul în municipiul Sibiu, Str. Olteniei, nr. 2,
bloc 6, ap. 29, județ Sibiu, înregistrată sub nr.
NOTIFICARE J32/1501/1994, cod unic de înregistrare 6417857, care a
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul fost înregistrat sub nr. 46990 din 6.10.2010.
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (108/1.833.311)
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4363/21.X.2010

Societatea Comercială 1820706321060, și Ștefan Corina-Elena, cu același


MANAGEMENT CONSULTING GROUP - S.R.L. domiciliu, având CI seria SB nr. 432327/2009 eliberată de
Sibiu, județul Sibiu SPCLEP Sibiu, CNP 2880224321069, ambii în calitate
de asociați ai S.C. CDS OIL - S.R.L., cu sediul în loc.
HOTĂRÂREA A.G.A. Veștem, com. Șelimbăr, intersecția DN 1 cu DN 7, FN,
înregistrată la ORC Sibiu sub nr. J32/1624/2005, CUI
din data de 1.10.2010
18113002, întruniți în adunarea generală a asociaților la
Subsemnata Popa Andreea Mariana (născ. Pop), data de 29.09.2010, în unanimitate hotărâm:
domiciliată în mun. Sibiu, str. Gorăslău, nr. 4, sc. A, et. 3, 1. - Se completează domeniile de activitate ale
ap. 13, jud. Sibiu, în nume propriu și în calitate de societății cu următoarele:
mandatar al Ciolac Carmen Gabriela (născ. Zidarescu), 4690; 4781; 4782; 4789; 5210; 5629; 6820; 7711;
domiciliată în mun. București, str. Aleea Politehnicii, nr. 6, 7712; 7739.
bl. 3, sc. 4, et. 2, ap. 44, sector 6, și Zidarescu Ion, Restul clauzelor actului constitutiv rămân
domiciliat în mun. București, str. Aleea Politehnicii, nr. 6, neschimbate.
bl. 3, sc. 4, et. 2, ap. 44, sector 6, conform Procurii
(111/1.833.314)
speciale autentificate sub nr. 1429/27.09.2010, de Velicu
și asociații - Soc. civilă de NP București, asociați la S.C. Societatea Comercială
MANAGEMENT CONSULTING GROUP - S.R.L., CDS OIL - S.R.L., satul Veștem
J32/872/2005, CUI 17691733, sediul în mun. Sibiu, str. comuna Șelimbăr, județul Sibiu
Gheorghe Dima, nr. 9A, jud. Sibiu. Decl. schimbării
datelor de identificare a asociatelor Popa Andreea NOTIFICARE
Mariana și asociat Ciolac Carmen Gabriela, ca urmare a
căsătoriei, și Zidarescu Ion. Revocarea adm. Popa Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Andreea Mariana. Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
Redactată de părți, azi, 1.10.2010, în 5 (cinci) (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
exemplare. completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al Societății Comerciale CDS OIL -
(109/1.833.312)
S.R.L., cu sediul în sat Veștem, comuna Șelimbăr,
Societatea Comercială intersecția DN 1 cu DN 7, nr. FN, județ Sibiu, înregistrată
MANAGEMENT CONSULTING GROUP - S.R.L. sub nr. J32/1624/2005, cod unic de înregistrare
Sibiu, județul Sibiu 18113002, care a fost înregistrat sub nr. 47023 din
6.10.2010.
NOTIFICARE (112/1.833.315)
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Societatea Comercială
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
TURCOAZ GRANAT - S.R.L.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
Cluj-Napoca, județul Cluj
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al Societății Comerciale
ROMÂNIA
MANAGEMENT CONSULTING GROUP - S.R.L., cu
sediul în municipiul Sibiu, str. Gheorghe Dima, nr. 9A,
MINISTERUL JUSTIȚIEI
județ Sibiu, înregistrată sub nr. J32/872/2005, cod unic de
înregistrare 17691733, care a fost înregistrat sub nr. OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
47001 din 6.10.2010.
(110/1.833.313) OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
Societatea Comercială
CDS OIL - S.R.L., satul Veștem EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 17865/23.09.2010
comuna Șelimbăr, județul Sibiu Director/Persoană
desemnată conform
HOTĂRÂREA NR. 1 din 29.09.2010 O.U.G. nr. 116/2009,
a AGA S.C. CDS OIL - S.R.L. prin Decizia D.G. nr. 20
din data de 14.01.2010 - Drăgoi Anca-Teodora
Subsemnații Ștefan Dumitru, domiciliat în mun. Sibiu,
str. Ștefan cel Mare nr. 89, ap. 4, având C.I. seria SB nr. În baza cererii nr. 106162 din data de 22.09.2010 și a
283245/2005 eliberată de SPCLEP Sibiu, CNP actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4363/21.X.2010 31

constituirii și înregistrarea societății comerciale cu Societatea Comercială


următoarele date: TIZ TECH - S.R.L.
Cluj-Napoca, județul Cluj
- fondatori:
1. Pașca Maria, asociat, aport la capital 20,00 RON, ROMÂNIA
echivalând cu 2 părți sociale, reprezentând 10 % din
MINISTERUL JUSTIȚIEI
capitalul social total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 10 %; OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
2. Pașca Ioana Viorela, asociat, aport la capital 180,00
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
RON, echivalând cu 18 părți sociale, reprezentând 90 %
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
din capitalul social total, cota de participare la
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 17866/23.09.2010
beneficii/pierderi de 90 %;
Director/Persoană
- administratori persoane fizice:
desemnată conform
1. Pașca Maria, data numirii 14.09.2010, durata O.U.G. nr. 116/2009,
mandatului nelimitată; prin Decizia D.G. nr. 20
din data de 14.01.2010 - Drăgoi Anca-Teodora
2. Pașca Ioana Viorela, data numirii 14.09.2010,
durata mandatului nelimitată; În baza cererii nr. 106201 din data de 22.09.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
- denumire: TURCOAZ GRANAT - S.R.L.;
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
- sediul social: municipiul Cluj-Napoca, Str. Trifoiului, următoarele date:
nr. 53, ap. 2, județul Cluj; - fondator: Torok Schuller Istvan Csaba, asociat unic,
aport la capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 -
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine participare la beneficii/pierderi de 100 %;
specializate; - administrator persoană fizică: Torok Schuller Istvan
- activitatea principală: cod CAEN 4773 - comerț cu Csaba, data numirii 22.09.2010, durata mandatului
nelimitată;
amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine - denumire: TIZ TECH - S.R.L.;
specializate; - sediul social: municipiul Cluj-Napoca, calea Florești,
- capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat nr. 131, sc. 1, et. VII, ap. 32, județul Cluj;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 439 -
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
alte lucrări speciale de construcții;
10,0000 RON fiecare; - activitatea principală: cod CAEN 4391 - lucrări de
- durata de funcționare: nelimitată; învelitori, șarpante și terase la construcții;
- capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
- cod unic de înregistrare: 27420596;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
- număr de ordine în registrul comerțului: 10,0000 RON fiecare;
J 12/1529/2010. - durata de funcționare: nelimitată;
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor - cod unic de înregistrare: 27420588;
- număr de ordine în registrul comerțului:
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere. J 12/1530/2010.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Executorie de drept.
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Executorie de drept.
Tribunalul Comercial Cluj, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Comercial Cluj, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5)
din O.U.G. nr. 116/2009.
din O.U.G. nr. 116/2009.
Pronunțată în ședința din data de 23.09.2010. Pronunțată în ședința din data de 23.09.2010.
(113/1.830.782) (114/1.830.783)
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4363/21.X.2010

Societatea Comercială - administrator persoană fizică: Hoza Ioan Cristian,


SERAR MARKETING - S.R.L. data numirii 22.09.2010, durata mandatului nelimitată;
Cluj-Napoca, județul Cluj - denumire: SERAR MARKETING - S.R.L.;
- sediul social: municipiul Cluj-Napoca, Str. Petuniei,
ROMÂNIA nr. 9, sc. D, et. 2, ap. 39, județul Cluj;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 478 -
MINISTERUL JUSTIȚIEI
comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI piețe;
- activitatea principală: cod CAEN 4781 - comerț cu
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 17867/23.09.2010 piețe;
- capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
Director/Persoană
desemnată conform integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
O.U.G. nr. 116/2009, 10,0000 RON fiecare;
prin Decizia D.G. nr. 20 - durata de funcționare: nelimitată;
din data de 14.01.2010 - Drăgoi Anca-Teodora - cod unic de înregistrare: 27420570;
În baza cererii nr. 106216 din data de 22.09.2010 și a - număr de ordine în registrul comerțului:
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea J 12/1531/2010.
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
următoarele date: din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
- fondatori: Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
1. Hoza Ioan Cristian, asociat, aport la capital 180,00 Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
RON, echivalând cu 18 părți sociale, reprezentând 90 % Executorie de drept.
din capitalul social total, cota de participare la
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
beneficii/pierderi de 90 %;
Tribunalul Comercial Cluj, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5)
2. Hoza Daniela Maria, asociat, aport la capital 20,00
RON, echivalând cu 2 părți sociale, reprezentând 10 % din O.U.G. nr. 116/2009.
din capitalul social total, cota de participare la Pronunțată în ședința din data de 23.09.2010.
beneficii/pierderi de 10 %; (115/1.830.784)

Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Florentina-Magdalena P. Constandache Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

&JUYDGY|478954]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4363/21.X.2010 conține 32 de pagini. Prețul: 6,40 lei ISSN 1220–4889