Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA A IV-A

Anul 178 (XX) — Nr. 4364 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Joi, 21 octombrie 2010

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


Societatea Comercială Maranda Camelia - cu aport la capitalul social de
BIZKAIA INVEST - S.R.L., Tulcea 100,00 lei, împărțit în 10 părți sociale în valoare de 10
județul Tulcea (zece) lei fiecare, cu participare la beneficii și pierderi în
procent de 50 %.
HOTĂRÂREA NR. 2 4. Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
societății rămân neschimbate.
din data de 4 octombrie 2010, a adunării generale Redactat de noi, părțile, în 5 (cinci) exemplare
a asociaților Societății Comerciale BIZKAIA originale astăzi, 4 octombrie 2010.
INVEST - S.R.L. (1/1.837.871)
Întrunită în ședința din 4 octombrie 2010, adunarea
generală a asociaților Societății Comerciale BIZKAIA Societatea Comercială
INVEST - S.R.L., prin asociat unic Ehimov Ignat, UZINA DE APĂ SFÂNTU GHEORGHE - S.R.L.
hotărăște: satul Sfântu Gheorghe
1. Intrarea în societate a dnei Maranda Camelia, comuna Sfântu Gheorghe, județul Tulcea
cetățean român, născută la data de 9 februarie 1985 în
municipiul Tulcea, județul Tulcea, fiica lui Gheorghe și DECIZIA NR. 1
Dumitra, domiciliată în municipiul Tulcea, str. Babadag din data de 4 octombrie 2010
nr. 7, bl. 3, sc. A, etajul 4, ap. 11, județul Tulcea,
Asociatul unic membru fondator, persoană juridică
posesoare a C.I. seria T.C. nr. 160297 eliberată la data
română, Comuna Sfântu Gheorghe, reprezentat de către
de 1 iunie 2006 de S.P.C.L.E.P. Tulcea, cod numeric
primarul comunei Sfântu Gheorghe, dl Sidorencu
personal 2850209360031. Valentin, prin Consiliul Local al Comunei Sfântu
2. Asociatul Ehimov Ignat cesionează un număr de 10 Gheorghe, ca urmare a ședinței din data de 4 octombrie
(zece) părți sociale, a câte 10 lei fiecare, în valoare totală 2010,
de 100,00 lei, numerar, asociatului Maranda Camelia. având în vedere hotărârea nr. 72/8 septembrie 2010 a
3. Ca urmare a cesiunii, capitalul social rămâne Consiliului Local Sfântu Gheorghe,
neschimbat, în sumă totală de 200,00 lei, numerar, în temeiul actului constitutiv al Societății Comerciale
împărțit în 20 părți sociale, valorând 10 (zece) lei fiecare, UZINA DE APĂ SFÂNTU GHEORGHE - S.R.L.,
structurat valoric și pe asociați, astfel: în baza Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale,
Ehimov Ignat - cu aport la capitalul social de 100,00 republicată în 2004, cu modificările și completările
lei, împărțit în 10 părți sociale în valoare de 10 (zece) lei ulterioare, decide:
fiecare, cu participare la beneficii și pierderi în procent de Art. 1. Se majorează capitalul social al Societății
50 %; Comerciale UZINA DE APĂ SFÂNTU GHEORGHE -
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4364/21.X.2010

S.R.L. de la 200 lei la 15.000 lei, prin aportul asociatului data înregistrării deciziei la Oficiul Registrului Comerțului
unic în valoare de 14.800 lei, aport în numerar, integral Tulcea, de la 200 lei la 300.200 lei, prin trecerea sumei de
vărsat. Drept urmare capitalul social al societății va fi de 300.000 lei din rezervele constituite, conform expertizei și
15.000 lei, divizat în 1.500 părți sociale, a 10 lei fiecare anexelor explicative.
aparținând asociatului unic în totalitatea lor. Art. 2. Capitalul social al Societății Comerciale AGRO
Art. 2. Se modifică art. 12 al actului constitutiv al VASI IMPEX - S.R.L. devine la data înregistrării deciziei
Societății Comerciale UZINA DE APĂ SFÂNTU de 300.200 lei, valoarea unei părți sociale fiind de 10 lei
GHEORGHE - S.R.L., după cum urmează: fiecare, total 30.020 părți deținute în totalitate de
„Asociatul unic, Comuna Sfântu Gheorghe, a hotărât asociatul unic Nicolae Dumitru Adrian.
ca societatea să aibă un capital social subscris în valoare Cota de participare la beneficii și pierderi este de
de 15.000 lei, aport în numerar, divizat în 1.500 părți 100 %.
sociale, a 10 lei fiecare, aparținând asociatului unic în Art. 3. Se aprobă și depune actul constitutiv actualizat
totalitatea lor.” conform art. 204, alin. 4 din Legea nr. 31/1990.
Art. 3. Se aprobă actul constitutiv al societății Prezenta decizie a fost redactată astăzi, 10
modificator, conform anexei. septembrie 2010, la sediul societății, sub forma unui
4. Celelalte prevederi ale actului constitutiv al înscris sub semnătură privată, în vederea înregistrării în
societății rămân neschimbate. registrul comerțului și a publicării în Monitorul Oficial al
Prezenta hotărâre se redactează în 3 exemplare României.
originale.
(4/1.837.874)
(2/1.837.872)
Societatea Comercială
Societatea Comercială
AGRO VASI IMPEX - S.R.L.
UZINA DE APĂ SFÂNTU GHEORGHE - S.R.L.
Tulcea, județul Tulcea
satul Sfântu Gheorghe
comuna Sfântu Gheorghe, județul Tulcea
NOTIFICARE
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Tulcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Tulcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
AGRO VASI IMPEX - S.R.L., cu sediul în municipiul
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
UZINA DE APĂ SFÂNTU GHEORGHE - S.R.L., cu sediul Tulcea, str. Babadag nr. 140, bloc Coral Plaza, scara B,
în satul Sfântu Gheorghe, Str. I, comuna Sfântu etajul 5, ap. 23 județul Tulcea, înregistrată sub nr. J
Gheorghe, județul Tulcea, înregistrată sub nr. J 36/391/2006, cod unic de înregistrare 18928677, care a
36/291/2010, cod unic de înregistrare 27275976, care a fost înregistrat sub nr. 24504 din data de 7 octombrie
fost înregistrat sub nr. 24407 din data de 7 octombrie 2010.
2010. (5/1.837.875)
(3/1.837.873)
Societatea Comercială
Societatea Comercială NEW LOOK - S.R.L., Măcin, județul Tulcea
AGRO VASI IMPEX - S.R.L.
Tulcea, județul Tulcea HOTĂRÂRE
a asociatului unic al S.C. NEW LOOK - S.R.L.
DECIZIA NR. 1
Eu, Kirbac Selcuk, asociat unic al Societății
din data de 10 septembrie 2010 Comerciale NEW LOOK - S.R.L., în conf. cu preved.
Asociatul unic Nicolae Dumitru Adrian, astăzi, 10 art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
septembrie 2010, decide majorarea capitalului social al modificările și completările ulterioare, am decis:
Societății Comerciale AGRO VASI IMPEX - S.R.L., de la 1. Retragerea subsemnatului Kirbac Selcuck, din
200 lei la 300.200 lei, respectiv cu valoarea de 300.000 societate, cu cesiune.
lei, reprezentând rezerve constituite din profitul anilor 2. Cooptarea în societate, ca asociat, a dlui Kirbac
precedenți, decide: Hasan, de cetățenie britanică, domiciliat în Londra, str. 12
Art. 1. Majorarea capitalului social al Societății Navestock Crescent, Woodford Green IG8 7AX-Marea
Comerciale AGRO VASI IMPEX - S.R.L., începând cu Britanie, născut la data de 15.01.1979 în loc. Cardak,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4364/21.X.2010 3

Turcia, posesor al pașaportului nr. 110795542, eliberat


Activ Pasiv
de Autoritățile din Marea Britanie, la data de 11.02.2009.
3. Urmare a retragerii din societate, eu, Kirbac Selcuk, - pierdere 0 - capital social 200,00 lei
cesionez cele 50 părți sociale a câte 10 lei fiecare,
respectiv suma de 500 lei (echivalentul a 141 euro), - rezerve legale 4,44 lei
numerar, dlui Kirbac Hasan, primind de la acesta c/val lor.
4. Pe cale de consecință, capitalul societății nu se - pierdere (-) 204,44 lei
modifică și corespunde unui număr de 50 părți sociale a Total Activ 0 Total Pasiv 0
câte 10 lei fiecare, ce vor fi deținute în întregime de
asociatul unic Kirbac Hasan, 100 %. Activ net contabil=0
5. Noul asociat declară în mod expres că nu are 4) Pierderea va fi acoperită din rezerve și capital
calitatea de asociat unic în altă societate cu răspundere social
limitată. 5) Asociatul unic Teodoru Corin Ion declară că
6. Se eliberează din funcția de administrator dl Kirbac societatea nu are creditori de achitat și nici creanțe de
Selcuk, funcție ce va fi preluată de dl Kirbac Selcuk, recuperat.
având puteri depline și nelimitate. 6) Executarea dizolvării și a lichidării se va face la
7. La data retragerii, dl Kirbac Selcuk și-a achitat toate data expirării termenului de opoziție de 30 zile de la data
obligațiile față de societate, neavând nicio răspundere publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei
materială. La aceeași dată, societatea i-a achitat toate hotărâri.
drepturile ce i se cuveneau. 7) Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi,
8. Ca urmare a preluării părților sociale, eu, Kirbac 8 octombrie 2010 în 5 (cinci) exemplare, urmând a fi
Hasan înteleg să preiau toate drepturile și obligațiile înregistrată la Registrul comerțului și publicată în
ce-mi revin la data semnării prezentei hotărâri (inclusiv Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
activul și pasivul societății) și mă substitui în totul
(7/1.837.877)
persoanei cedentului, situație în care dl Kirbac Selcuk
este absolvit de răspundere. Societatea Comercială
Precizez că toate actele societății în original (de PROTOMA - S.R.L., Tulcea, județul Tulcea
constituire și contabile), precum și ștampilă sunt în
posesia mea. HOTĂRÂREA NR. 1
9. Se aprobă actul constitutiv actualizat cu modificările
din prezenta hotărâre, împreună urmând a fi depuse la din 8.10.2010
O.R.C. Tulcea. a adunării generale a asociaților
10. Prezenta hotărâre a fost redactată în 5 (cinci) Subsemnații:
exemplare, urmând a fi publicată în Monitorul Oficial al 1. Nichiforov Valentin, în calitate de asociat la S.C.
României și înregistrată la O.R.C. Tulcea. PROTOMA - S.R.L., având aport la capitalul social
(6/1.837.876) 240 RON (8 părți sociale a 30 RON), reprezentând 80 %
din capitalul social;
Societatea Comercială 1. Nichiforov Mariana, în calitate de asociat la S.C.
ALFI IMPEX - S.R.L., Tulcea, județul Tulcea PROTOMA - S.R.L., având aport la capitalul social
60 RON (2 părți sociale a 30 RON), reprezentând 20 %
HOTĂRÂRE din capitalul social, azi, 7.10.2010, am hotărât
a asociatului unic al S.C. ALFI IMPEX - S.R.L. următoarele:
Asocoiatul unic Teodoru Corin Ion, azi, 8 octombrie 1. Societatea Comercială PROTOMA - S.R.L. se
2010, a hotărât următoarele: dizolvă în condițiile art. 235 alin. (2) din Legea
1) Societatea Comercială ALFI IMPEX - S.R.L. se nr. 31/1990, republicată și modificată, începând cu data
dizolvă în condițiile art. 235 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 de 8.10.2010, ca urmare a imposibilității realizării
republicată și modificată cu data de 8 octombrie 2010 ca obiectului de activitate.
urmare a imposibilității realizării obiectului de activitate. 2. Lichidarea societății se face cu acordul unanim al
2) Lichidarea societății se face cu acordul asociatului asociaților în ceea ce privește modul de repartizare a
unic în ceea ce privește modul de repartizare a activului activului net (nu este cazul de plată a creditorilor), și de
net și de acoperire a pasivului. acoperire a pasivului.
3) Conform ultimei balanțe contabile anexate starea 3. Conform ultimului bilanț contabil și a inventarului
societății, respectiv activul și pasivul societății, este final starea patrimoniului societății, respectiv activul și
următoarea: pasivul societății, este următoarea:
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4364/21.X.2010

Activ: Societatea Comercială


Active fixe= 67.963 RON (mijloace fixe) = ACTIV NET VALSIM TURISM - S.R.L., satul Nufăru
TOTAL care cuprinde următoarele: comuna Nufăru, județul Tulcea
(calculator 1671 RON (val. netă)
Aparat aer cond. 1.121 RON (val. netă)
HOTĂRÂRE
Autoturism Wolsvagen Golf 1.9TDI/105CP
Nr. de omologare: AB 11142711U46E4/2008 Adunarea generală a asociaților formată din Ștefan
Nr. de identificare: WVWZZZ1KZ8W244877 Romeo-Valentin și Ștefan Mihaela hotărăște azi, data de
Motor: tip: BXE seria 928781 11.10.2010, modificarea actului constitutiv al societății
65171 RON (val. netă) VALSIM TURISM - S.R.L., astfel:
Active circulante = 3.973 RON (banca în lei18 RON
1. se cooptează în societate dl Grigore Niculai, de
Banca în devize: 3.955 RON = 784.47 euro)
Total active = 71.936 RON cetățenie română, născut la data de 5.04.1972 în com.
Pasiv Ion Corvin, jud. Constanța, domiciliat în orașul Năvodari,
Capital social = 300 RON Str. T5, nr. 9, jud. Constanța, posesor al CI seria KT
Rezerve legale = 60 RON numărul 786464 eliberat de SPCLEP Năvodari la data de
Rezultat reportat = 123.679 RON 10.06.2009, cod numeric personal 1720405130016.
Rezultat ex. curent = - 52.103 RON 2. Se cooptează în societate, dna Grigore Mihaela, de
Total pasiv = 71.936 RON
cetățenie română, născută la data de 4.04.1976 în mun.
Activ - pasiv = 71.936 - 71.936 = 0
4. Lichidarea activului și a pasivului s-a făcut cu Buzău, jud. Buzău, domiciliată în orașul Năvodari, Str.
acordul creditorilor privind stingerea datoriilor (nu a fost T5, nr. 9, jud. Constanța, posesoare a CI seria KT
cazul). numărul 793301 eliberat de SPCLEP Năvodari la data de
5. Activul net al societății este 71.936 RON, 14.07.2009, cod numeric personal 2760404135051.
reprezentând mijloace fixe (calculator = 1.671 RON; 3. Se retrag din societatea asociații Ștefan Romeo-
aparat aer condiționat = 1.121 RON; autoturism
Valentin și Ștefan Mihaela cesionând noilor asociați
volswagen golf 1.9/105CP tdi=65.171 RON; nr. de
aportul lor la capitalul social astfel:
omologare: AB11142711U46E4/2008, nr. de identificare:
WVWZZZ1KZ8W244877, motor tip: BXE seria 928781) Ștefan Romeo-Valentin cesionează 10 părți sociale a
și disponibilități conturi curente în lei (18 RON) și devize 10 lei fiecare noului asociat Grigore Niculai.
(3.955 RON = 784,47 euro). Ștefan Mihaela cesionează 10 părți sociale a 10 lei
6. Întrucât societatea nu are creditori de achitat și nici fiecare noului asociat Grigore Mihaela.
creanțe de recuperat, total active net 71.936 RON revine 4. Drept urmare, capitalul social în valoare totală de
celor 2 asociați proporțional cu cota de participare la
200 lei împărțit în 20 părți sociale a 10 lei fiecare aparține
capitalul social.
Total active: 71.936 RON asociaților, astfel:
57.549 Ron Nichiforov Valentin = 80 %; Grigore Niculai, aport la capitalul social în valoare
14.387 RON Nichiforov Mariana = 20 %. totală de 100 lei, echivalând cu 10 părți sociale, a 10 lei
7. Executarea dizolvării și a lichidării se va face la data fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi
expirării termenului de opoziție de 30 de zile de la data de 50 %;
publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei Grigore Mihaela, aport la capitalul social în valoare
hotărâri.
totală de 100 lei, echivalând cu 10 părți sociale, a 10 lei
8. Transmiterea dreptului de proprietate asupra
bunurilor rămase are loc la data radierii societății din fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi
registrul comerțului, dată la care asociații vor solicita de 50 %.
certificate constatatoare a dreptului de proprietate asupra 5. Se eliberează din funcția de administrator Ștefan
activelor, urmând a-și înscrie dreptul de proprietate Romeo-Valentin și Ștefan Mihaela și se numește în
asupra bunurilor imobile din cartea funciară (nu este aceeași funcție Grigore Niculai și Grigore Mihaela având
cazul).
puteri depline și nelimitate exercitate separat.
9. Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi,
6. Se aprobă textul complet al actului constitutiv
8.10.2010, în 4 exemplare, urmând a fi înregistrată în
registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al actualizat cu toate modificările cuprinse în prezenta
României, Partea a IV-a. hotărâre.
(8/1.837.878) (9/1.837.879)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4364/21.X.2010 5

Societatea Comercială nr. J 36/332/2003, cod unic de înregistrare 15650737,


GRAINS - S.R.L., satul Sarighiol de Deal care a fost înregistrat sub nr. 24765 din 12.10.2010.
comuna Beidaud, județul Tulcea (11/1.837.881)

HOTĂRÂRE Societatea Comercială


În baza hotărârii asociaților din data de 11.10.2010 se EL CONT EXPERT - S.R.L., Tulcea
redactează prezenta hotărâre în vederea publicării în județul Tulcea
Monitorul Oficial al României și a înregistrării sale la
Registrul comerțului. NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
Art. 1 Se ia act de acceptarea în calitatea de asociat a J 36/89/1997
dlui Dumitru Iane, cetățean român, născut la data de
23.10.1965 în satul Ceamurlia de Sus, com. Beidaud, COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 9244440
jud. Tulcea, domiciliat în mun. Constanța, Str. Salcâmilor
ROMÂNIA
nr. 13, jud. Constanța, CNP 1651023131229, C.I. seria
KT nr. 814793, eliberată de SPCLEP la 8.10.2009.
MINISTERUL JUSTIȚIEI
Art. 2 Noul asociat Dumitru Iane vine cu aportul
propriu la capitalul social în valoare de 10 RON. OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Art. 3 Se majorează capitalul social al societății de la
200 RON la 300 RON. OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
Art. 4 Pe cale consecință, capitalul societății în valoare TRIBUNALUL TULCEA
de 300 RON este împărțit în 30 părți sociale care aparțin
asociaților, astfel: DOSAR NR. 24353/2010
- Geambazu Nicolae Florin deține un număr de 19
părți sociale în valoare totală de 190 RON, reprezentând REZOLUȚIA NR. 3998
64 % din capitalul social; pronunțată în ședința din data de 7.10.2010
- Dumitru Iane deține un număr de 10 părți sociale în
Director
valoare totală de 100 RON, reprezentând 33 % din
capitalul social; la Oficiul Registrului
- Geambazu Maria deține un număr de 1 părți sociale Comerțului de pe lângă
în valoare totală de 10 RON, reprezentând 3 % din Tribunalul Tulcea - Clava Scripcaru
capitalul social. Referent în cadrul
Art. 5 Se eliberează din funcția de administrator dl Oficiului Registrului
Geambazu Nicolae Florin și se numește în aceeași Comerțului de pe lângă
funcție dl Dumitru Iane, cetățean român, născut la data Tribunalul Tulcea - Teodorov Ecaterina
de 23.10.1965 în satul Ceamurlia de Sus, com. Baia, jud. Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de EL
Tulcea, domiciliat în mun. Constanța, Str. Salcâmilor nr. CONT EXPERT - S.R.L., cu sediul ales în Tulcea, Str.
13, jud. Constanța, posesor al C.I. seria KT nr. 814793, 1848, bloc 6/E, ap. 18, prin care se solicită înscrierea în
eliberată de SPCLEP Constanța la 8.10.2009, CNP registrul comerțului a mențiunii privind radierea EL CONT
1651023131229, căsătorit. EXPERT - S.R.L., cod unic de înregistrare 9244440,
Art. 6 Se actualizează actul constitutiv prin număr de ordine în registrul comerțului J 36/89/1997.
modificările din prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost redactată în 5 exemplare DIRECTORUL
originale, din care 4 au fost înmânate asociaților. Asupra cererii de față:
(10/1.837.880) Prin cererea înregistrată sub nr. 24353 din 6.10.2010
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
Societatea Comercială mențiunii cu privire la radierea EL CONT EXPERT -
GRAINS - S.R.L., satul Sarighiol de Deal S.R.L.
comuna Beidaud, județul Tulcea În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
NOTIFICARE Examinând înscrisurile menționate, directorul,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
Tulcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 conformitate cu art. 1, 2 și 6 din OU.G. nr. 116/2009,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu aprobată cu modificări și completări prin Legea
modificările și completările ulterioare, depunerea textului nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990,
GRAINS - S.R.L., cu sediul în satul Sarighiol de Deal, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
comuna Beidaud, județul Tulcea, înregistrată sub urmează a admite prezenta cerere de radiere.
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4364/21.X.2010

Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune: DIRECTORUL


Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și Asupra cererii de față:
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii Prin cererea înregistrată sub nr. 24358 din 6.10.2010
firmei EL CONT EXPERT - S.R.L., cu datele de s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
identificare mai sus menționate. mențiunii cu privire la radierea J.R. VIO-COM - S.R.L.
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
Motivul radierii este dizolvare.
menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
Examinând înscrisurile menționate, directorul,
Oficial al României, Partea a IV-a. constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
Executorie de drept. conformitate cu art. 1, 2 și 6 din OU.G. nr. 116/2009,
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la aprobată cu modificări și completări prin Legea
Tribunalul Tulcea, în condițiile art. 6, alin. (3)-(5) și nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990,
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Pronunțată în ședința din data de 7.10.2010. urmează a admite prezenta cerere de radiere.
(12/1.837.866) Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
Societatea Comercială
dispune înregistrare în registrul comerțului a radierii
J.R. VIO-COM - S.R.L., satul Greci firmei J.R. VIO-COM - S.R.L., cu datele de identificare
comuna Greci, județul Tulcea mai sus menționate.
Motivul radierii este dizolvare.
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a.
J 36/194/1998
Executorie de drept.
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 10329915 Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Tulcea, în condițiile art. 6, alin. (3)-(5) și
ROMÂNIA următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
MINISTERUL JUSTIȚIEI Pronunțată în ședința din data de 7.10.2010.
(13/1.837.867)
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Societatea Comercială
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ RIBAMAR - S.R.L., Tulcea, județul Tulcea
TRIBUNALUL TULCEA

DOSAR NR. 24358/2010 NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI


J 36/316/2004
REZOLUȚIA NR. 4000
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 16722882
pronunțată în ședința din data de 7.10.2010
ROMÂNIA
Director
la Oficiul Registrului MINISTERUL JUSTIȚIEI
Comerțului de pe lângă
Tribunalul Tulcea - Clava Scripcaru OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Referent în cadrul
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
Oficiului Registrului
TRIBUNALUL TULCEA
Comerțului de pe lângă
Tribunalul Tulcea - Teodorov Ecaterina DOSAR NR. 24520/2010
Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de J.R. REZOLUȚIA NR. 4042
VIO-COM - S.R.L., cu sediul ales în Greci, com. Greci,
pronunțată în ședința din data de 11.10.2010
prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a
Director
mențiunii privind radierea J.R. VIO-COM - S.R.L., cod unic la Oficiul Registrului
de înregistrare 10329915, număr de ordine în registrul Comerțului de pe lângă
comerțului J 36/194/1998. Tribunalul Tulcea - Clava Scripcaru
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4364/21.X.2010 7

Referent în cadrul Societatea Comercială


Oficiului Registrului TEMIS-COM - S.R.L., Tulcea, județul Tulcea
Comerțului de pe lângă
Tribunalul Tulcea - Teodorov Ecaterina NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
J 36/562/1997
Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
RIBAMAR - S.R.L., cu sediul ales în Tulcea, str. Iuliu COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 9907160
Maniu nr. 9, prin care se solicită înscrierea în registrul ROMÂNIA
comerțului a mențiunii privind radierea RIBAMAR -
S.R.L., cod unic de înregistrare 16722882, număr de MINISTERUL JUSTIȚIEI
ordine în registrul comerțului J 36/316/2004.
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
DIRECTORUL
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
Asupra cererii de față: TRIBUNALUL TULCEA
Prin cererea înregistrată sub nr. 24520 din 8.10.2010
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a DOSAR NR. 24658/2010
mențiunii cu privire la radierea RIBAMAR - S.R.L. REZOLUȚIA NR. 4076
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
pronunțată în ședința din data de 12.10.2010
menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
Director
Examinând înscrisurile menționate, directorul,
la Oficiul Registrului
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în Comerțului de pe lângă
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, Tribunalul Tulcea - Clava Scripcaru
aprobată cu modificări și completări prin Legea Referent în cadrul
nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, Oficiului Registrului
cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990, Comerțului de pe lângă
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Tribunalul Tulcea - Teodorov Ecaterina
urmează a admite prezenta cerere de radiere. Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
TEMIS-COM - S.R.L., cu sediul ales în Tulcea, Str. 9 Mai,
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune: nr. 1, bloc F4, ap. 23, prin care se solicită înscrierea în
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și registrul comerțului a mențiunii privind radierea TEMIS-
dispune înregistrare în registrul comerțului a radierii COM - S.R.L., cod unic de înregistrare 9907160, număr
de ordine în registrul comerțului J 36/562/1997.
firmei RIBAMAR - S.R.L., cu datele de identificare mai
sus menționate. DIRECTORUL
Motivul radierii este art. 235 din Legea nr. 31/1990. Asupra cererii de față:
Admite raportul de repartizare a activului rămas în Prin cererea înregistrată sub nr. 24658 din 11.10.2010
urma lichidării, după cum urmează: Activul net în valoare s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
totală de 15.781 lei, reprezentând disponibilități bănești, mențiunii cu privire la radierea TEMIS-COM - S.R.L.
revine asociaților proporțional cu participarea la capitalul În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
social astfel: 40 % Buhai Daniel, respectiv 6.312,40 lei și
Examinând înscrisurile menționate, directorul,
60 % S.C. MIADMAR HDP SRL, respectiv 9.468,60 lei. constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul conformitate cu art. 1, 2 și 6 din OU.G. nr. 116/2009,
Oficial al României, Partea a IV-a. aprobată cu modificări și completări prin Legea
Executorie de drept. nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990,
Tribunalul Tulcea, în condițiile art. 6, alin. (3)-(5) și republicată, cu modificările și completările ulterioare,
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu urmează a admite prezenta cerere de radiere.
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
Pronunțată în ședința din data de 11.10.2010. Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
(14/1.837.868) dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4364/21.X.2010

firmei TEMIS-COM - S.R.L., cu datele de identificare mai Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la
sus menționate. îndeplinire de:
Motivul radierii este dizolvare. - secretariat: spre comunicare;
Admite raportul de repartizare a activului rămas în - dl Vasilescu Gheorghe - îndeplinirea formalităților
urma lichidării, după cum urmează: Activul net al legale.
societății în valoare totală de 3.284,45 lei revine (16/1.837.944)
asociatului unic Enciu Maria conform hotărârii nr. 1 din Societatea Comercială
data de 30.04.2010. ELSEVIERE CONSULTING - S.R.L.
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul Focșani, județul Vrancea
Oficial al României, Partea a IV-a.
Executorie de drept. HOTĂRÂRE
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
din data de 7.10.2010
Tribunalul Tulcea, în condițiile art. 6, alin. (3)-(5) și
Subsemnații Sîrzea Gabriel și Miloș George-Marius
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
prin mandatar Lazăr Dan-Adrian, identificat cu C.I. seria
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
VN 367750/2009, CNP 1760306390731, în baza procurii
Pronunțată în ședința din data de 12.10.2010. speciale autentificate sub nr. 2625/29.07.2010 la BNP
(15/1.837.869) Ivan Constantin din Focșani, în calitate de asociați ai S.C.
ELSEVIERE CONSULTING - S.R.L., cu sediul în
Societatea Comercială Focșani, str. Măgura, nr. 60 bis, județul Vrancea,
COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE - S.A. înmatriculată la Registrul comerțului sub nr. J
FOCȘANI SUCURSALA APA-CANAL 39/243/2010, având CUI nr. 27053848, în temeiul art. 204
MARASESTI, Mărășești, județul Vrancea alin. 1 și 4 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, am hotărât:
HOTĂRÂREA NR. 6 1. Retragerea unui asociat, cesiune de părți sociale,
primirea unui nou asociat, încetare mandat administrator,
din 9.09.2010 modificare obiect de activitate.
a adunării generale a asociaților S.C. COMPANIA 2. Aprobarea retragerii din societate a dlui Miloș
DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. FOCȘANI George-Marius și cesionarea de către acesta a unui nr.
de 10 părți sociale, în valoare totală de 100 lei, în
Mandatarii Consiliului Local Municipal Focșani,
numerar, dnei Pârcălab Cătălina-Constanța, născută la
Consiliului Local Odobești, Consiliul Local Adjud, data de 14.03.1971 în satul Săvinești, comuna Săvinești,
Consiliul Local Panciu și Consiliului Local Mărășești în județul Neamț, domiciliată în Brașov, str. Mircea cel
adunarea generală a acționarilor în cadrul S.C. Bătrân, nr. 54, bl. 53, sc. A, ap. 14, județul Brașov,
COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE - S.A. (SC CUP - posesoare a C.I. seria BV nr. 529224 eliberată de
S.A.), cu sediul în Focșani, str. Nicolae Titulescu nr. 9, SPCLEP Brașov la data de 20.07.2007, CNP
împuterniciți prin: Hotărârea Consiliului Local Focșani 2710314270688, cu cetățenie română, care acceptă
nr. 52/27.01.2009 - dl Bourcianau Aurel, Hotărârea oferta făcută și se achite contravaloarea părților sociale
Consiliului Local Odobești nr, 32/6.02.2008 - dl Mindrila cesionate la data semnării prezentului act.
3. Dl Miloș George-Marius declară că a primit
Constantin, Hotărârea Consiliul Local Adjud nr.
contravaloarea părților sociale cesionate și că nu mai are
30/25.02.2005 - dl Podaru Gheorghe, Hotărârea
niciun drept și nicio obligație față de societate.
Consiliului Local Panciu nr. 11/23.06.2088 - dl Croitoru 4. Capitalul social se menține la suma de 200 lei, în
Gheorghe, și Hotărârea Consiliului Local Mărășești nr. numerar, divizat în 20 părți sociale a 10 lei fiecare,
26/27.03.2008 - dl Plohod Dorin-Radu, s-au întrunit împărțit pe asociați astfel:
astăzi, 9.09.2010, la sediul S.C. CUP - S.A., Focșani, în - Sîrzea Gabriel participă cu suma de 100 lei, în
ședința extraordinară; numerar și deține 10 părți sociale a 10 lei fiecare, cu un
- în baza prerogativelor ce le revin prin actul constitutiv procent de participare la profit și pierderi de 50 %;
al S.C. CUP - S.A. Focșani, și Legea nr. 31/1990, - Pârcălab Cătălina-Constanța participă cu suma de
republicată, cu completările și modificările ulterioare, 100 lei, în numerar, și deține 10 părți sociale a 10 lei
fiecare, cu un procent de participare la profit și pierderi de
hotărăsc:
50 %.
Art. 1. Se modifică sediul social al COMPANIA DE 5. Încetarea mandatului dlui Miloș George-Marius și
UTILITĂȚI PUBLICE - S.A. FOCȘANI SUCURSALA numirea în funcția de administrator a dnei Pârcălab
APA-CANAL MARASESTI, din orașul Mărășești, str. Cătălina-Constanța alături de dl Sîrzea Gabriel cu puteri
Cuza Vodă, nr. 87, județul Vrancea, în orașul Mărășești, depline de administrare și reprezentare pe care urmează
str. Oituz, bl. 5/2, parter, județul Vrancea. să le exercite separat.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4364/21.X.2010 9

6. Modificarea obiectului de activitate prin radiere și Societatea Comercială


completare, astfel: VINEXPORT - S.A., Focșani, județul Vrancea
Domeniul principal: 421 - lucrări de construcție a
drumurilor și a căilor ferate; HOTĂRÂREA NR. 9
Activitatea principală: 4211 - lucrări de construcție a
din data de 6.10.2010
drumurilor și autostrăzilor;
a adunării generale ordinare a acționarilor
4213 - construcția de poduri și tuneluri;
SC VINEXPORT SA
4299 - lucrări de construcție a altor proiecte inginerești
n.c.a.; Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C.
4312 - lucrări de pregătire a terenului; VINEXPORT S.A., cu sediul în mun. Focșani, str.
4618 - intermedieri în comerțul specializat în vânzarea Dionysos nr. 1, județul Vrancea, înregistrată la registrul
produselor cu caracter specific, n.c.a.; comerțului sub nr. J39/326/1999, cod unic de înregistrare
4619 - intermedieri în comerțul cu produse diverse; RO 12190081 (denumită în continuare „societate”), a fost
4673 - comerț cu ridicata al materialului lemnos și al convocată în mod legal astăzi, 6.10.2010, la sediul
materialelor de construcție și echipamentelor sanitare; societății.
4676 - comerț cu ridicata al altor produse La adunarea generală a acționarilor SC VINEXPORT
intermediare; SA au participat:
4690 - comerț cu ridicata nespecializat (asfalt, bitum); Jitea Mircea Liviu, cetățean român, născut în data de
Conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările 1.11.1966 în Focșani, jud. Vrancea, domiciliat în sat
și completările ulterioare se va întocmi un nou act Budești, com. Cotești, jud. Vrancea, identificat cu CI seria
constitutiv care să reflecte toate modificările. VN nr. 262677, eliberată de SPCLEP Focșani în data de
Drept pentru care s-a încheiat prezenta în 3 (trei) 21.12.2006, în calitate de acționar, deținând un număr de
exemplare. 14133700 acțiuni, reprezentând 61% din capitalul social
(17/1.837.945) al societății;
Jitea Maria, cetățean român, născută în data de
Societatea Comercială 19.04.1945 în com. Budești, jud. Vrancea, domiciliată în
VITISIM COTESTI - S.R.L., satul Budești com. Cotești, jud. Vrancea, identificată cu BI seria BX nr.
comuna Cotești, județul Vrancea 707202, eliberat de Mun. Focșani în data de 9.07.1984,
în calitate de acționar deținând un număr de 2780400
HOTĂRÂREA acțiuni, reprezentând 12% din capitalul social al
din data de 7.10.2010 a asociatului unic societății;
Subsemnatul Simiz Ion, în calitate de asociat unic al Jitea Aurelian, cetățean român, născut în data de
S.C. VITISIM COTESTI - S.R.L., cu sediul în satul 30.01.1969 în Odobești, jud. Vrancea, domiciliat în
Budești, comuna Cotești, județul Vrancea, cod fiscal Focșani, Bd. Unirii nr. 49, bl. D, sc. 1, et. 3, ap. 15,
18690868, înregistrată la Registrul comerțului sub identificat cu CI seria VN nr. 186503, eliberată de Mun.
nr. J 39/501/2004, codul fiscal RO16585726, în temeiul Focșani în data de 20.07.2004, în calitate de acționar,
prev. art. 204 alin. 1 și 4, art. 207 și 208 din Legea deținând un număr de 2317000 acțiuni, reprezentând
societăților comerciale nr. 31/1990, cu modificări 10% din capitalul social al societății;
ulterioare, am hotărât: Jitea Florența, cetățean român, născută în data de
1. Reducerea capitalului social cu suma de 850.450 6.08.1965 în com. Tâmboiești, jud. Vrancea, domiciliată
lei din valoarea totală de 1.119.750 lei prin recuperarea în satul Budești, com. Cotești, jud. Vrancea, identificată
pierderii înregistrate în anii 2006-2009. cu CI seria VN nr. 360000, eliberată de SPCLEP Focșani
2. În urma modificărilor capitalul social este în valoare în data de 25.09.2008, în calitate de acționar deținând un
totală de 269.300 lei, divizat în 26.930 părți sociale în număr de 1853600 acțiuni, reprezentând 8% din capitalul
valoare de 10 lei fiecare, aparținând în întregime social al societății;
asociatului unic. Busca Constantin, cetățean român, născut în data de
Conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările 7.12.1938 în com. Buciumeni, jud. Galați, domiciliat în
și completările ulterioare, se va întocmi un nou act Focșani, str. Cotești nr. 39, jud. Vrancea, identificat cu
constitutiv care să reflecte toate modificările. C.I. seria VN nr. 165317, eliberată de mun. Focșani, jud.
Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre în Vrancea în data de 27.01.2004, în calitate de acționar
3 (trei) exemplare. deținând un număr de 2085300 acțiuni, reprezentând 9%
(18/1.837.946) din capitalul social al societății.
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4364/21.X.2010

Adunarea generală a acționarilor SC VINEXPORT SA Cesiunea constituită cu titlu de garanție produce efecte
a decis după cum urmează: juridice și va rămâne în vigoare până la data constituirii în
1. Societatea SC VINEXPORT SA va încheia cu SC favoarea băncii a unei ipotecii asupra noilor construcții,
Bancpost SA un contract de credit facilitate non-revolving pe care societatea este obligată să o constituie nu mai
pentru capital de lucru („Contractul de credit”) pentru târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare de la momentul
suma maximă de 400.000 Euro, având ca destinație intabulării unor asemenea construcții în cartea funciară
finanțarea achizițiilor de stocuri (struguri, must, vin); corespunzătoare. Astfel, societatea este de acord să
Contractul de credit va fi contractat pentru o perioadă de constituie garanție în vederea asigurării dreptului băncii
1 an, de la data semnării contractului de credit, cu de a proceda la înstrăinarea terenului ipotecat deodată
posibilitatea prelungirii în viitor pentru diferite perioade de cu construcțiile aferente, indiferent în ce stadiu de
timp în baza unei solicitări a reprezentantului(-ilor) execuție s-ar afla acestea. Societatea se obligă să
societății, condiționat de aprobarea corelativă a băncii. respecte întocmai proiectul de execuție și să nu
În vederea garantării obligațiilor SC VINEXPORT S.A. efectueze modificări, demolări ori adăugiri neautorizate
față de SC Bancpost S.A. rezultând din Contractul de ale construcțiilor.
credit facilitate non-revolving pentru capital de lucru, în b) Ipoteca asupra imobilului compus din teren în
sumă de 400.000 Euro, încheiat între SC Bancpost SA și suprafață totală de 63.340,17 mp, situat în loc. Focșani,
SC VINEXPORT SA - în calitate de împrumutat, str. Dionysos nr. 1, jud. Vrancea, împreună cu
societatea/acționarii SC VINEXPORT SA vor constitui în construcțiile edificate și amplasate pe acesta, având
favoarea SC Bancpost S.A., următoarele garanții: număr cadastral 10172 N, înscris în cartea funciară nr.
a) ipoteca asupra imobilului compus din teren în 1574 a localității Focșani, jud. Vrancea (denumit în
suprafață totală de 23.316,37 mp, situat în loc. Focșani, continuare „Imobilul).
str. Dionysos nr. 1, jud. Vrancea, împreună cu Împreună cu orice îmbunătățiri, ameliorațiuni,
construcțiile edificate și amplasate pe acesta, având accesorii sau bunuri care se află pe teren, și care prin
număr cadastral 794/1N, înscris în cartea funciară natura și/sau destinația lor sunt incorporate în el, la orice
nr. 2498 a localității Focșani, jud. Vrancea (denumit în moment (inclusiv construcțiile de pe acesta).
continuare „Imobilul”). Societatea se obligă ca orice construcții edificate în
Împreună cu orice îmbunătățiri, ameliorațiuni, baza oricăror autorizații de construire ce vor fi emise de
accesorii sau bunuri care se află pe teren, și care prin instituțiile competente, care se vor nota în cărțile funciare
natura și/sau destinația lor sunt încorporate în el, la orice corespunzătoare, pe terenurile menționate la punctul 1,
moment (inclusiv construcțiile de pe acesta). după recepția acestora, să fie intabulate, de îndată, dar
Societatea se obligă ca orice construcții edificate în în niciun caz mai târziu de 21 (douăzecișiunu) de zile
baza oricăror autorizații de construire ce vor fi emise de lucrătoare de la data recepției acestora, referitor la
instituțiile competente, care se vor nota în cărțile funciare dreptul lor de proprietate, în cartea funciară
corespunzătoare, pe terenurile menționate la punctul 1, corespunzătoare și să încheie, de îndată după
după recepția acestora, să fie intabulate, de îndată, dar intabularea unor asemenea construcții, dar în niciun caz
în niciun caz mai târziu de 21 (douăzecișiunu) de zile mai târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare de la momentul
lucrătoare de la data recepției acestora, referitor la intabulării unor asemenea construcții, contract(e) de
dreptul lor de proprietate, în cartea funciară ipotecă, asupra construcțiilor respective în favoarea SC
corespunzătoare și să încheie, de îndată după Bancpost SA, aceasta având valoarea unor promisiuni
intabularea unor asemenea construcții, dar în nici un caz de grevare cu ipotecă a construcțiilor viitoare. În
mai târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare de la momentul conformitate cu prevederile art. 1777 Cod civil, ipoteca se
intabulării unor asemenea construcții, contract(e) de va întinde și asupra tuturor îmbunătățirilor, adăugirilor și
ipotecă, asupra construcțiilor respective în favoarea SC extinderilor aduse imobilelor de la data încheierii
Bancpost SA, aceasta având valoarea unei promisiuni de contractului de ipotecă până la data executării integrale a
grevare cu ipotecă a construcțiilor viitoare. În obligațiilor de plată rezultate din această facilitate de
conformitate cu prevederile art. 1777 Cod civil, ipoteca se credit.
va întinde și asupra tuturor îmbunătățirilor, adăugirilor și Societatea este de acord, în mod irevocabil și
extinderilor aduse imobilelor de la data încheierii necondiționat, să cesioneze în favoarea băncii, cu titlu de
contractului de ipotecă până la data executării integrale a garanție, toate drepturile rezultând din orice autorizații de
obligațiilor de plată rezultate din această facilitate de construire ce vor fi emise de instituțiile competente.
credit. Cesiunea constituită cu titlu de garanție produce efecte
Societatea este de acord, în mod irevocabil și juridice și va rămâne în vigoare până la data constituirii în
necondiționat, să cesioneze în favoarea băncii, cu titlu de favoarea băncii a unei ipoteci asupra noilor construcții, pe
garanție, toate drepturile rezultând din orice autorizații de care societatea este obligată să o constituie nu mai târziu
construire ce vor fi emise de instituțiile competente. de 5 (cinci) zile lucrătoare de la momentul intabulării unor
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4364/21.X.2010 11

asemenea construcții în cartea funciară unei solicitări a reprezentantului(-ilor) societății,


corespunzătoare. Astfel, societatea este de acord să condiționat de aprobarea corelativă a băncii;
constituie această garanție în vederea asigurării dreptului În vederea garantării obligațiilor SC VINEXPORT S.A.
băncii de a proceda la înstrăinarea terenului ipotecat față de SC Bancpost S.A., rezultând din Contractul de
deodată cu construcțiile aferente, indiferent în ce stadiu credit facilitate non-revolving pentru capital de lucru nr.
de execuție s-ar afla acestea. Societatea se obligă să 402707 din data de 20 august 2004, în sumă de
respecte întocmai proiectul de execuție și să nu 2.877.000 Euro încheiat între SC Bancpost SA - în
efectueze modificări, demolări ori adăugiri neautorizate calitate de bancă și SC VINEXPORT S.A. - în calitate de
ale construcțiilor. împrumutat, societatea/acționarii SC VINEXPORT S.A.,
c) S.C. TRUST LF TRADE SRL va fi co-debitor vor constitui în favoarea SC Bancpost S.A. următoarele
(Fidejusiune) pentru SC VINEXPORT S.A.; garanții:
d) Garanție reală mobiliară având ca obiect soldurile a) Ipotecă asupra imobilului compus din teren în
creditoare ale conturilor curente ale S.C. TRUST TF suprafață totală de 23.316,37 mp, situat în loc. Focșani,
TRADE SRL existente și deschise la S.C. Bancpost S.A., str. Dionysos nr. 1, jud. Vrancea, împreună cu
inclusiv și sub-conturile; construcțiile edificate și amplasate pe acesta, având
e) Garanție personală (Fidejusiune) din partea dlui număr cadastral 794/1N, înscris în cartea funciară nr.
Jitea Liviu în favoarea SC Bancpost SA; 2498 a localității Focșani, jud. Vrancea (denumit în
f) Bilet la ordin în alb emis de societate în favoarea SC continuare „Imobilul”).
Bancpost SA. Împreună cu orice îmbunătățiri, ameliorațiuni,
g) În vederea garantării obligațiilor SC VINEXPORT accesorii sau bunuri care se află pe teren, și care prin
S.A. față de SC Bancpost S.A., rezultând din Contractul natura și/sau destinația lor sunt incorporate în el, la orice
de credit facilitate non-revolving pentru capital de lucru, moment (inclusiv construcțiile de pe acesta);
în sumă de 400.000 Euro, încheiat între SC Bancpost SA Societatea se obligă ca orice construcții edificate în
și SC VINEXPORT SA - în calitate de împrumutat, baza oricăror autorizații de construire ce vor fi emise de
societatea/acționarii SC VINEXPORT SA vor constitui în instituțiile competente, care se vor nota în cărțile funciare
favoarea SC Bancpost S.A., până la data de 31.10.2010, corespunzătoare, pe terenurile menționate la punctul 2,
o garanție reală mobiliară având ca obiect cesiunea după recepția acestora, să fie intabulate, de îndată, dar
generală de creanță, iar după data de 31.10.2010 va în niciun caz mai târziu de 21 (douăzecișiunu) de zile
constitui următoarele garanții: lucrătoare de la data recepției acestora, referitor la
(i) Garanție reală mobiliară având ca obiect cesiunea dreptul lor de proprietate, în cartea funciară
în scop de garanție a drepturilor de creanță materializată corespunzătoare și să încheie, de îndată după
în cecuri și bilete la ordin emise de terți în favoarea SC intabularea unor asemenea construcții, dar în niciun caz
VINEXPORT SA și SC RODISTRIB SRL (cu termen mai târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare de la momentul
maxim de plată de 90 zile), astfel încât valoarea intabulării unor asemenea construcții, contract(e) de
creanțelor cesionate să acopere în orice moment 25% ipotecă, asupra construcțiilor respective în favoarea SC
din soldul facilității de credit în sumă de 2.877.000 Euro Bancpost SA, aceasta având valoarea unei promisiuni de
contractată de SC VINEXPORT SA de la SC Bancpost grevare cu ipotecă a construcțiilor viitoare. În
S.A.; conformitate cu prevederile art. 1777 Cod civil, ipoteca se
(ii) Garanție reală mobiliară având ca obiect cesiunea va întinde și asupra tuturor îmbunătățirilor, adăugirilor și
în scop de garanție a drepturilor de creanță născute din extinderilor aduse imobilelor de la data încheierii
contractele prezente și viitoare, încheiate între SC contractului de ipotecă până la data executării integrale a
VINEXPORT S.A. și/sau SC TRUST LF TRADE SRL și obligațiilor de plată rezultate din această facilitate de
SC RODISTRIB SRL, astfel încât valoarea creanțelor credit.
cesionate să acopere în orice moment 25% din soldul Societatea este de acord, în mod irevocabil și
facilității de credit în sumă de 2.877.000 Euro contractată necondiționat, să cesioneze în favoarea băncii, cu titlu de
de SC VINEXPORT SA de la SC Bancpost S.A.; garanție, toate drepturile rezultând din orice autorizații de
2. Societatea SC VINEXPORT S.A. va amenda construire ce vor fi emise de instituțiile competente.
contractul de credit facilitate non-revolving pentru capital Cesiunea constituită cu titlu de garanție produce efecte
de lucru nr. 402707 din data de 20 august 2004, cu juridice și va rămâne în vigoare până la data constituirii în
modificările ulterioare, încheiat cu SC Bancpost SA în favoarea băncii a unei ipoteci asupra noilor construcții, pe
sumă maximă de 2.877.000 Euro, prin semnarea actelor care societatea este obligată să o constituie nu mai târziu
adiționale la acesta, prin care: de 5 (cinci) zile lucrătoare de la momentul intabulării unor
(i) data scadenței finale a facilității de credit va fi asemenea construcții în cartea funciară
prelungită până la data de 31.05.2011, cu posibilitatea corespunzătoare. Astfel, societatea este de acord să
prelungirii în viitor pentru diferite perioade de timp în baza constituie această garanție în vederea asigurării dreptului
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4364/21.X.2010

băncii de a proceda la înstrăinarea terenului ipotecat c) SC TRUST LF TRADE SRL va fi co-debitor


deodată cu construcțiile aferente, indiferent în ce stadiu (Fidejusiune) pentru SC VINEXPORT S.A.;
de execuție s-ar afla acestea. Societatea se obligă să d) Bilet la ordin în alb emis de către SC VINEXPORT
respecte întocmai proiectul de execuție și să nu SA în favoarea SC Bancpost SA;
efectueze modificări, demolări ori adăugiri neautorizate e) Garanție reală mobiliară având ca obiect cesiunea
ale construcțiilor. în scop de garanție a drepturilor de creanță materializată
b) Ipoteca asupra imobilului compus din teren în în cecuri și bilete la ordin emise de terți în favoarea SC
suprafață totală de 63.340,17 mp, situat în loc. Focșani, VINEXPORT SA și SC RODISTRIB SRL (cu termen
str. Dionysos nr. 1, jud. Vrancea, împreună cu maxim de plată de 90 zile), astfel încât valoarea
construcțiile edificate și amplasate pe acesta, având creanțelor cesionate să acopere în orice moment 25%
număr cadastral 10172 N, înscris în cartea funciară din soldul facilității de credit în sumă de 2.877.000 Euro
nr. 1574 a localității Focșani, jud. Vrancea (denumit în contractată de SC VINEXPORT SA de la SC Bancpost
continuare „Imobilul”). SA;
Împreună cu orice îmbunătățiri, ameliorațiuni, f) Garanție reală mobiliară având ca obiect cesiunea
accesorii sau bunuri care se află pe teren, și care prin în scop de garanție a drepturilor de creanță născute din
natura și/sau destinația lor sunt incorporate în el, la orice contractele prezente și viitoare, încheiate între SC
moment (inclusiv construcțiile de pe acesta); VINEXPORT S.A. și/sau SC TRUST LF TRADE SRL și
Societatea se obligă ca orice construcții edificate în SC RODISTRIB SRL, astfel încât valoarea creanțelor
baza oricăror autorizații de construire ce vor fi emise de cesionate să acopere în orice moment 25% din soldul
instituțiile competente, care se vor nota în cărțile funciare facilității de credit în sumă de 2.877.000 Euro contractată
corespunzătoare, pe terenurile menționate la punctul 2, de SC VINEXPORT SA de la SC Bancpost S.A.;
după recepția acestora, să fie intabulate, de îndată, dar g) Garanție reală mobiliară având ca obiect soldurile
în niciun caz mai târziu de 21 (douăzecișiunu) de zile creditoare ale conturilor curente ale S.C. VINEXPORT
lucrătoare de la data recepției acestora, referitor la S.A. existente și deschise la S.C. Bancpost S.A., inclusiv
dreptul lor de proprietate, în cartea funciară și sub-conturile;
corespunzătoare și să încheie, de îndată după h) Garanție reală mobiliară având ca obiect soldurile
intabularea unor asemenea construcții, dar în nici un caz creditoare ale conturile curente ale S.C. TRUST TF
mai târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare de la momentul TRADE SRL existente și deschise la S.C. Bancpost S.A.,
intabulării unor asemenea construcții, contract(e) de inclusiv și sub-conturile;
ipotecă, asupra construcțiilor respective în favoarea SC i) Garanție reală mobiliară având ca obiect gajul
Bancpost SA, aceasta având valoarea unei promisiuni de asupra echipamentelor proprietatea SC VINEXPORT
grevare cu ipotecă a construcțiilor viitoare. În S.A., având o valoare de piață de 754.279 Eur;
conformitate cu prevederile art. 1777 Cod civil, ipoteca se j) Garanție reală mobiliară având ca obiect gajul
va întinde și asupra tuturor îmbunătățirilor, adăugirilor și asupra echipamentelor proprietatea SC TRUST LF
extinderilor aduse imobilelor de la data încheierii TRADE SRL, având o valoare de piață de 1.139.479 Eur;
contractului de ipotecă până la data executării integrale a 3. În vederea ducerii la îndeplinire a prezentei
obligațiilor de plată rezultate din această facilitate de hotărâri, se împuternicește dl Călinescu Marius, cu
credit. domiciliul în Focșani, str. Rodnei nr. 16, identificat cu CI
Societatea este de acord, în mod irevocabil și seria VN nr. 394317, emisă de 7.09.2010, cu valabilitate
necondiționat, să cesioneze în favoarea băncii, cu titlu de până la data de 28.07.2020, pentru ca în numele și pe
garanție, toate drepturile rezultând din orice autorizații de seama societății:
construire ce vor fi emise de instituțiile competente. a. să negocieze și să semneze orice document
Cesiunea constituită cu titlu gratuit produce efecte aferent derulării contractului de credit menționat în
juridice și va rămâne în vigoare până la data constituirii în punctul nr. 1;
favoarea Băncii a unei ipoteci asupra noilor construcții, b. să negocieze și să semneze orice document
pe care societatea este obligată să o constitue nu mai aferent derulării contractului de credit menționat în
târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare de la momentul punctul nr. 2;
intabulării unor asemenea construcții în cartea funciară c. să negocieze și să semneze oricare și toate
corespunzătoare. Astfel, societatea este de acord să documentele necesare constituirii și înregistrării
constituie această garanție în vederea asigurării dreptului garanțiilor în favoarea S.C. Bancpost SA, inclusiv
băncii de a proceda la înstrăinarea terenului ipotecat garanțiile reale imobiliare (ipoteci), încheiate în formă
deodată cu construcțiile aferente, indiferent în ce stadiu autentică, în fața notarului public, având ca obiect
de execuție s-ar afla acesta. Societatea se obligă să bunurile imobile descrise și identificate mai sus,
respecte întocmai proiectul de execuție și să nu menționate în punctul nr. 1 și punctul nr. 2 de mai sus, în
efectueze modificări, demolări ori adăugiri neautorizate vederea garantării oricăror și tuturor obligațiilor izvorând
ale construcțiilor. ca urmare a celor stipulate în prezenta hotărâre;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4364/21.X.2010 13

d. să deschidă și să opereze în conturile societății, să la nr. 1 la nr. 50 inclusiv, cu un procent de participare la


semneze orice document aferent derulării Contractelor profit și pierdere de 25 %.
de credit încheiate cu SC Bancpost SA, inclusiv - Cojuhari Iurie participă cu suma de 300 lei, în
(exemplificativ-nelimitativ) orice fel de cereri, plăți, numerar, și deține 30 părți sociale a câte 10 lei fiecare, de
formulare, comunicări etc., necesare a fi efectuate de la nr. 51 la nr. 80 inclusiv, cu un procent de participare la
către societate, în baza respectivelor contracte, precum profit și pierdere de 15 %.
și orice alte documente necesare, chiar dacă nu au fost - Cojuhari Maxim participă cu suma de 200 lei, în
expres menționate aici, acesta reprezentând un mandat numerar, și deține 20 părți sociale a câte 10 lei fiecare, de
general. la nr. 81 la nr. 100 inclusiv, cu un procent de participare la
Împuternicitul nostru va putea să împuternicească la profit și pierdere de 10 %.
rândul său pe oricine va considera necesar în vederea - Dobrea Marin participă cu suma de 700 lei, în
ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri - și implicit în numerar, și deține 70 părți sociale a câte 10 lei fiecare, de
vederea îndeplinirii tuturor formalităților legate de la nr. 101 la nr. 170 inclusiv, cu un procent de participare
contractarea/prelungirea și garantarea creditelor la profit și pierdere de 35 %.
menționate mai sus ori pentru ducerea la îndeplinire a - Butucescu Gabriel participă cu suma de 200 lei, în
tuturor și oricăror formalități necesare, chiar dacă nu sunt numerar, și deține 20 părți sociale a câte 10 lei fiecare, de
expres prevăzute aici (exemplificativ-nelimitativ: la nr. 171 la nr. 190 inclusiv, cu un procent de participare
semnare de contracte de credit, de ipotecă, acte la profit și pierdere de 10 %.
adiționale la acestea, orice fel de cereri, declarații etc.). - Vancea Diane Paula Corina participă cu suma de
4. Se împuternicește președintele C.A., dl Marius 100 lei, în numerar, și deține 10 părți sociale a câte 10 lei
Călinescu, pentru efectuarea formalităților necesare fiecare, de la nr. 191 la nr. 200 inclusiv, cu un procent de
ducerii la îndeplinire a dispozițiilor prezentei hotărâri, participare la profit și pierdere de 5%.”
conform Legii nr. 31/1990, modificată și republicată. Art. 2. Aprobarea cererii de primire în societate, ca
(19/1.837.947) asociat, a S.C. RIMNICOMB S.R.L., cu sediul în Rm.
Sărat, șos. Puiești nr. 10, jud. Buzău, înregistrată la ORC
Societatea Comercială sub nr. J10/329/1991, CUI 1167814, reprezentată legal
Z.A.H. ORGANIC - S.R.L., Focșani prin Niculescu Eugen.
județul Vrancea Art. 3. Se aprobă cedarea către S.C. RIMNICOMB
S.R.L. a celor 20 părți sociale, respectiv 200 lei, deținute
HOTĂRÂREA de către asociatul Cojuhari Maxim.
Art. 4. Se aprobă cedarea către S.C. RIMNICOMB
din 4.10.2010 S.R.L. a celor 10 părți sociale, respectiv 100 lei, deținute
Subsemnații Kijner Efim (Chaim), Cojuhari Iurie, de către asociatul Vancea Diane Paula Corina.
Cojuhari Maxim, Dobrea Marin, Butucescu Gabriel și Art. 5. Se aprobă cedarea către S.C. RIMNICOMB
Vancea Diane Paula Corina, în calitate de asociați la S.C. S.R.L. a 25 părți sociale, respectiv 250 lei, deținute de
Z.A.H. ORGANIC S.R.L., cu sediul în Focșani, Bd. către asociatul Jijner Efim (Chaim).
București nr. 79, jud. Vrancea, înmatriculată la ORC Art. 6. Se aprobă cedarea către S.C. RIMNICOMB
Vrancea sub nr. J39/892/2007, CUI RO 18468749, în S.R.L. a 5 părți sociale, respectiv 50 lei, deținute de către
temeiul prevederilor din Legea nr. 31/1990 republicată cu asociatul Cojuhari Iurie.
modificările și completările ulterioare, am hotărât: Art. 7. Se aprobă cedarea către S.C. RIMNICOMB
Art. 1. Se majorează capitalul social al S.C. Z.A.H. S.R.L. a 30 părți sociale, respectiv 300 lei, deținute de
ORGANIC S.R.L. cu suma de 1800 lei prin aport în către asociatul Dobrea Marin.
numerar după cum urmează: Kijner (Efim) Chaim - 450 Art. 8. Se aprobă cedarea către S.C. RIMNICOMB
lei, Cojuhari Iurie - 270 lei, Cojuhari Maxim - 180 lei, S.R.L. a 10 părți sociale, respectiv 100 lei, deținute de
Dobrea Marin - 630 lei, Butucescu Gabriel - 180 lei, și către asociatul Butucescu Gabriel.
Vancea Diane Paula Corina - 90 lei. Art. 9. Se aprobă retragerea din cadrul societății a dlui
Urmare a majorării capitalului social art. 9 din actul Cojuhari Maxim și a dnei Vancea Diane Paula Corina ca
constitutiv va avea următorul conținut: urmare a încheierii cesiunilor de părți sociale.
„Art. 9. Capitalul social subscris și vărsat este în Art. 10. În urma cesiunii, capitalul social subscris și
valoare totală de 2000 lei, în numerar. vărsat este de 2000 lei, divizat în 200 părți sociale, în
Capitalul social se divide în 200 părți sociale, valoare de 10 lei fiecare, aparținând: S.C. RIMNICOMB
indivizibile și egale, fiecare în valoare de 10 lei. S.R.L., Kijner (Efim) Chaim, Cojuhari Iurie, Dobrea Marin,
Structura capitalului social este următoarea: Butucescu Gabriel.
- Kijner Efim (Chaim) participă cu suma de 500 lei, în Art. 11. Urmarea cesiunii de acțiuni art. 9 din actul
numerar, și deține 50 părți sociale a câte 10 lei fiecare, de constitutiv va avea următorul conținut:
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4364/21.X.2010

„Art. 9. Capitalul social subscris este în valoare totală Art. 3. Capitalul social este de 2.200 lei, împărțit în 220
de 2000 lei, în numerar. părți sociale în valoare de 10 lei fiecare, aportul
Capitalul social se divide în 200 părți sociale, asociaților la capital fiind de:
indivizibile și egale, fiecare în valoare de 10 lei. - Horvath Viorica - 2.000 lei= 200 părți sociale = 90,90 %;
Structura capitalului social este următoarea: - Oprea Răzvan-Agop - 200 lei = 20 părți sociale =
- S.C. RIMNICOMB S.R.L. participă cu suma de 1000 9,10 %.
lei, în numerar, și deține 100 părți sociale a câte 10 lei Art. 4. Transformarea societății din S.R.L. unipersonal
fiecare, de la nr. 1 la 100 inclusiv, cu un procent de în S.R.L. cu mai mulți asociați.
participare la profit și pierdere de 50 %. Art. 5. Art. 12.2 din noul act constitutiv va avea
- Kijner Efim (Chaim) participă cu suma de 250 lei, în următorul cuprins: „Adunarea generală decide cu votul
numerar, și deține 25 părți sociale a câte 10 lei fiecare, de reprezentând 90,90 % din capitalul social.
la nr. 101 la nr. 125 inclusiv, cu un procent de participare Art. 6. În baza prezentei hotărâri se va încheia act
la profit și pierdere de 12,5 %. adțional și se înlocuiește actul constitutiv nr.
- Cojuhari Iurie participă cu suma de 250 lei, în 1629/10.06.2010, cu un nou act constitutiv actualizat cu
numerar, și deține 25 părți sociale a 10 lei fiecare, de la toate modificările și adaptat la prevederile Legii nr.
nr. 126 la nr. 150 inclusiv, cu un procent de participare la 31/1990, republicată, cu modificările și completările
profit și pierdere de 12,5 %.
ulterioare.
- Dobrea Marin participă cu suma de 400 lei, în
Subsemnații declarăm ca înainte de semnarea
numerar, și deține 40 părți sociale a câte 10 lei fiecare, de
prezentului înscris, am citit personal cuprinsul acestuia și
la nr. 151 la nr. 190 inclusiv, cu un procent de participare
corespunde întocmai acordului nostru de voință.
la profit și pierdere de 20 %.
Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe
- Butucescu Gabriel participă cu suma de 100 lei, în
numerar, și deține 10 părți sociale a câte 10 lei fiecare, de răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
la nr. 191 la 200 inclusiv, cu un procent de participare la 1937/11.10.2010, într-un număr de 5 (cinci) exemplare,
profit și pierdere de 5 %. din care 4 (patru) exemplare pentru părți și un exemplar
Art. 12. Se revocă din funcția de administrator dl Kijner pentru Compartimentul de asistență din cadrul Oficiului
Efim (Chaim) și dl Dobrea Marin și se numește în funcția Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt.
de administrator dl Niculescu Eugen și dl Cojuhari Iurie (21/1.837.299)
având puteri depline de administrare și reprezentare pe
care să le exercite separat. Societatea Comercială
Conform Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările CENTISTAR PROXIM - S.R.L., Piatra-Olt
și completările ulterioare se va întocmi un nou act județul Olt
constitutiv care să reflecte toate modificările.
Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre în NOTIFICARE
4 exemplare. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
(20/1.837.948) Olt notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
Societatea Comercială completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
CENTISTAR PROXIM - S.R.L., Piatra-Olt actului constitutiv al Societății Comerciale CENTISTAR
județul Olt PROXIM - S.R.L., cu sediul în orașul Piatra-Olt, Aluniș
nr. 57, sc. B, ap. 3, județul Olt, înregistrată sub
HOTĂRÂREA NR. 2/11.10.2010 nr. J 28/422/2009, cod unic de înregistrare 25769418,
Asociatul unic Oprea Răzvan-Agop, domiciliat în mun. care a fost înregistrat sub nr. 27664 din 11.10.2010.
București, bd. Theodor Pallady nr. 18, bl. M5A, sc. A, ap. (22/1.837.300)
34, sectorul 3, legitimat cu C.I. seria RD nr. 192423,
eliberată de Secția 13 la data de 10.09.2001, de comun Societatea Comercială
acord cu Horvath Viorica, domiciliată în loc. Deva, bd. HARD STIL O.M. - S.R.L., satul Bârca
Decebal, bl. 8, sc. B, et. 5, ap. 38, jud. Hunedoara, comuna Valea Mare, județul Olt
legitimat cu C.I. seria HD nr. 166963, eliberată de Poliția
Deva la data de 12.04.2003, decide: DECIZIA NR. 2/6.10.2010
Art. 1. Atragerea în cadrul societății a unui nou asociat
Horvath Viorica care vine cu aport propriu la capitalul a asociatului unic
social în sumă de 2.000 lei. Asociatul unic Olaru Mihăiță, cetățean român,
Art. 2. Majorarea capitalului social de la 200 lei la domiciliat în mun. Slatina, bd. A.I. Cuza nr. 42, bl. V42, sc.
2.200 lei, o majorare cu 2.000 lei, efectuată exclusiv în A, et. 1, ap. 1, jud. Olt, posesor al C.I. seria OT nr.
numerar prin aportul asociatului nou atras Horvath 335595, emisă de SPCLEP Slatina la data de
Viorica. 12.02.2007, CNP 1781130284403, în temeiul art. 13 din
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4364/21.X.2010 15

actul constitutiv al societății și art. 196 1 din Legea (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată, completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
a decis următoarele: actului constitutiv al Societății Comerciale HARD STIL
Art. 1. Cooptarea unui nou asociat în cadrul societății O.M. - S.R.L., cu sediul în satul Bârca, comuna Valea
în persoana dnei Olaru Mihaela, cetățean român, Mare, județul Olt, înregistrată sub nr. J 28/306/2003, cod
domiciliată în mun. Slatina, bd. A.I. Cuza nr. 42, bl. V42, unic de înregistrare 15445350, care a fost înregistrat sub
sc. A, et. 1, ap. 1, jud. Olt, posesoare a C.I. seria OT nr. nr. 27770 din 12.10.2010.
335600, emisă de SPCLEP Slatina la data de (24/1.837.302)
12.02.2007, CNP 2800324284547, care vine cu aport
propriu la capitalul social în cuantum de 200 lei. Societatea Comercială
Art. 2. Majorarea capitalului social al societății cu BUCHHOLZER RO - S.R.L., satul Valea Fetei
suma de 200 lei, aportată de către noul asociat, prin comuna Verguleasa, județul Olt
emiterea unui număr de 20 părți sociale la valoarea
nominală de 10 lei fiecare, părți sociale care urmează a fi HOTĂRÂREA NR. 1/12.10.2010
subscrise integral de către dna Olaru Mihaela.
Urmare a majorării capitalului social mai sus Asociatul unic S.C. GUNTER BUCHHOLZER - S.R.L.
menționată, capitalul social al societății va fi de 500 lei, + CO.KG, cu sediul în Germania, 74321 Bietigheim-
structurat în 50 părți sociale a 10 lei fiecare, și va fi deținut Bissingen, str. Turm nr. 27, având număr de identificare
de către asociați, astfel: fiscală DE 177238975, cod fiscal 55002/04637,
1. Olaru Mihăiță - 300 lei, din care 30 părți sociale la înmatriculată la Registrul Comerțului - Secția A din
valoarea de 10 lei fiecare, numerotate de la 1 la 30 Vaihingen/Enz cu nr. HRA 960-Bes., reprezentată de
inclusiv, cota de participare la beneficii și pierderi fiind de Buchholzer Gunter, domiciliat în Germania, Bietigheim-
60 %. Bissingem Turmstrasse 27, legitimat cu carte de
2. Olaru Mihaela - 200 lei, din care 20 părți sociale la identitate 617673869, eliberată de autoritățile din
valoarea de 10 lei fiecare, numerotate de la 31 la 50 Germania la data de 14.08.2008, de comun acord cu
inclusiv, cota de participare la beneficii și pierderi fiind de Farcaș Călin Ionuț, domiciliat în loc. Zărnești, Str. Florilor
40 %. nr. 5, sc. B, ap. 10, jud. Brașov, legitimat cu C.I. seria BV
Art. 3. Revocarea dlui Olaru Mihaiță din poziția de nr. 682646, eliberată de SPCLEP Zărnești la data de
administrator al societății, precum și descărcarea de 18.03.2010, decide:
gestiune a acestuia cu privire la activitatea desfășurată Art. 1. Cesiunea integrală a părților sociale deținute de
pe durata mandatului. S.C. GUNTER BUCHHOLZER SRL+CO.KG la
Art. 4. Numirea dnei Olaru Mihaela, cetățean român, societatea BUCHHOLZER RO - S.R.L., respectiv 20.000
domiciliată în mun. Slatina, bd. A.I. Cuza nr. 42, bl. V42, părți sociale = 2.000.000 lei către Farcaș Călin Ionuț.
sc. A, et. 1, ap. 1, jud. Olt, posesoare a C.I. seria OT nr. Art. 2. Farcaș Călin Ionuț va prelua societatea integral,
335600, emisă de SPCLEP Slatina la data de 12.02.2007,
respectiv părțile sociale și patrimoniul în condițiile legii, cu
CNP 2800324284547, ca administrator al societății,
tot activul și pasivul acesteia.
având puteri depline, durata mandatului fiind nelimitată.
Art. 3. Cota parte din beneficiul aferent părților sociale
Urmare a celor mai sus menționate, actul constitutiv al
societății va fi modificat în consecință. realizat până la data cesiunii revine cesionarului.
Art. 5. Asociatul unic autorizează și împuternicește pe Art. 4. Asociatul care preia societatea dobândește
dl Chiosan Bogdan, posesor al C.I. seria OT nr. 323390, toate drepturile și este ținut de obligațiile asumate de
CNP 1820907280869, să întocmească cererile necesare vechiul asociat în numele societății.
pentru înregistrarea modificărilor mai sus menționate la Art. 5. Capitalul social este de 2.000.000 lei (din care
Oficiul registrului comerțului și, în general, să facă toate 1.940.300 lei reprezintă echivalentul a 598.211, 35 euro
actele și faptele necesare sau utile pentru ducerea la la cursul de 3,3433 lei/1 euro și 59.700 lei reprezintă c/val
îndeplinire a prezentei decizii. aport în natură respectiv bunuri mobile) și se divide
Subsemnatul declar ca înainte de semnarea 20.000 părți sociale în valoare de 100 lei fiecare, care
prezentului înscris, am citit personal cuprinsul acestuia și aparțin unicului asociat.
corespunde întocmai acordului meu de voință Art. 6. Încetarea mandatului de administrator al
(23/1.837.301) domnului Buchholzer Gunter.
Art. 7. Numirea în funcția de administrator a dlui
Societatea Comercială Farcaș Călin Ionuț.
HARD STIL O.M. - S.R.L., satul Bârca Art. 8. Administrarea societății va fi făcută de către
comuna Valea Mare, județul Olt unicul asociat, Farcaș Călin Ionuț, cu puteri depline,
semnătura acestuia angajând valabil societatea în
NOTIFICARE relațiile cu terții.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Art. 9. Societatea renunță la următoarele sedii
Olt notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin. secundare:
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4364/21.X.2010

- loc. Sâmburești, jud. Olt; Subsemnații declarăm că înainte de semnarea


- satul Valea Fetii, com. Verguleasa, jud. Olt. prezentului înscris am citit personal cuprinsul acestuia și
Art. 10. Prezenta hotărâre va fi depusă la registrul corespunde întocmai acordului nostru de voință.
comerțului spre a fi menționată în registru și publicată în Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, urmând ca răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
transmiterea părților sociale să se opereze, în lipsa unei 1952/13.10.2010 într-un număr de 5 exemplare, din care
opoziții, la data expirării termenului de opoziție prevăzut 4 pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de
la art. 62, iar dacă a fost formulată opoziție, la data asistență.
comunicării hotărârii de respingere a acesteia. (26/1.837.304)
Art. 11. În baza prezentei hotărâri se va înlocui actul
constitutiv nr. 4038/8.08.2008, cu un nou act constitutiv, Societatea Comercială
actualizat și adaptat la prevederile Legii nr. 31/1990, UNLIMITED CHANCES - S.R.L., Slatina
republicată, cu modificările și completările ulterioare. județul Olt
Subsemnații declarăm că înainte de semnarea
prezentului înscris, am citit personal cuprinsul acestuia și NOTIFICARE
corespunde întocmai acordului nostru de voință. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe Olt notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
1942 din data de 12.10.2010 într-un număr de 5 (cinci) completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
exemplare, din care 4 (patru) exemplare pentru părți și un actului constitutiv al Societății Comerciale UNLIMITED
exemplar pentru Compartimentul de asistență din cadrul CHANCES - S.R.L., cu sediul în municipiul Slatina, Aleea
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Plopilor, bl. D14, sc. B, et. 2, ap. 12, județul Olt,
Olt. înregistrată sub nr. J 28/197/2009, cod unic de
(25/1.837.303) înregistrare 25251067, care a fost înregistrat sub nr.
27905 din 13.10.2010.
Societatea Comercială (27/1.837.305)
UNLIMITED CHANCES - S.R.L., Slatina
județul Olt Societatea Comercială
STANDARD OPTIM PROFESIONAL - S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 2/13.10.2010 Slatina, județul Olt
Asociații Anca Emil, domiciliat în Slatina, Str. Toamnei
nr. 12, bl. 9, sc. A, et. 2, ap. 6, jud. Olt, legitimat cu C.I. HOTĂRÂREA NR. 1/13.10.2010
seria OT nr. 205196 emisă de Poliția Slatina la data de Asociații Stanciu Ionuț-Dorin, domiciliat în loc. Slatina,
7.11.2003, de comun acord cu Fărcane Lucia-Cristina, Str. Toamnei nr. 14, bl. 5, sc. A, et. 1, ap. 5, jud. Olt,
domiciliată în Cluj-Napoca, aleea Padin nr. 9-13, ap. 39, identificat cu C.I. seria OT nr. 421362 eliberată de
jud. Cluj, legitimată cu C.I. seria KX nr. 141759 emisă de SPCLEP Slatina la data de 16.06.2009, prin mandatar
Poliția Cluj-Napoca la data de 12.06.2001, întruniți în Stanciu Elena, conform procurii nr. 1497/21.07.2010, și
adunarea generală a asociaților, legal convocată conform Marinescu Florin-Paul, domiciliat în loc. Slatina, str.Oituz
prevederilor statutare, în unanimitate de voturi, decid: nr. 2, bl. 19A, sc. A, ap. 1, jud. Olt, identificat cu C.I. seria
Art. 1. Majorarea capitalului social de la 20.200 lei la OT nr. 467680 eliberată de SPCLEP Slatina la data de
30.200 lei, o majorare cu 10.000 lei, efectuată în numerar 30.06.2010, întruniți în adunarea generală a asociaților,
de către asociați proporțional cu aportul la capitalul legal convocată conform prevederilor statutare, în
social. unanimitate de voturi, decid:
Art. 2. Capitalul social este de 30.200 lei și se divide în Art. 1. Schimbarea datelor de identificare ale
3.020 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare, astfel: asociatului Marinescu Florin-Paul ca urmare a
Anca Emil - 15.100 lei - 1.510 părți sociale - cota de preschimbării actului de identitate.
participare la profit și la pierderi 50 %; Art. 2. Dizolvarea anticipată a societății.
Fărcane Lucia-Cristina - 15.100 lei - 1.510 părți Art. 3. Dizolvarea se face pe cale voluntară conform
sociale - cota de participare la profit și la pierderi 50 %. art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Art. 3. În baza prezentei hotărâri se va înlocui vechiul modificările și completările ulterioare.
act constitutiv cu un nou act constitutiv, actualizat cu Art. 4. Întrucât asociații sunt de acord cu privire la
toate modificările și adaptat la prevederile Legii nr. repartizarea și lichidarea patrimoniului și au aprobat
31/1990, republicată, cu modificările și completările situația financiară de lichidare, lichidarea se face
ulterioare. concomitent cu dizolvarea.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4364/21.X.2010 17

Art. 5. Dizolvarea se face concomitent cu lichidarea. Reclamanta depune dovada citării prin publicitate a
Art. 6. În patrimoniul societății nu sunt înregistrate pârâtei și interogatoriul propus să fie luat acesteia prin
active, prin urmare nu se impune hotărâre de repartizare reprezentant.
a activelor. Nemaifiind alte cereri de formulat, excepții de invocat
Art. 7. Executarea prezentei hotărâri se va face la data sau probe de administrat, instanța acordă cuvântul
expirării termenului de opoziție, de 30 de zile de la data reclamantei în dezbateri.
publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii de Reclamanta solicită admiterea capetelor 1 și 2 ale
dizolvare. cererii, autorizarea retragerii, dispunerea cu privire la
Art. 8. Registrele și actele societății se vor depune la structura participării, anularea capătului 3 de cerere ca
asociatul Stanciu Ionuț-Dorin care are obligația să le netimbrat. Cu cheltuieli de judecată.
păstreze timp de 5 ani. Instanța declară dezbaterile închise și rămâne în
Art. 9. Prezenta hotărâre va fi înscrisă la Registrul pronunțare.
Comerțului și după expirarea termenului de opoziție,
TRIBUNALUL
societatea va fi radiată din Registrul Comerțului.
Subsemnații declarăm că înainte de semnarea Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe sub
prezentului înscris am citit personal cuprinsul acestuia și nr. 4774/105/2009, reclamantul Della Santa Gerardo a
corespunde întocmai acordului nostru de voință. chemat în judecată pe pârâta S.C. UNU ȘI UNU GRUP -
Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe S.R.L. Ploiești prin administrator și asociat Franga
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. Marian Florin pentru ca prin hotărârea ce se va pronunța
1958/13.10.2010 într-un număr de 5 exemplare, din care să se dispună retragerea reclamantului din societate, să
4 pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de se dispună cu privire la structura participării la capitalul
asistență. social, să fie obligată societatea pârâtă la plata drepturilor
(28/1.837.306) ce i se cuvin și la plata cheltuielilor de judecată.
În motivarea acțiunii s-a arătat că în anul 2005
Societatea Comercială reclamantul s-a asociat cu dl Franga Marian Florin pentru
UNU ȘI UNU GRUP - S.R.L., Ploiești constituirea societății pârâte și conform prevederilor art. 4
județul Prahova din actul constitutiv al societății, asociatul Franga Marian
Florin, în calitate de administrator avea un control
ROMÂNIA exclusiv asupra activității societății.
Întrucât reclamantul este cetățean italian, domiciliat în
TRIBUNALUL PRAHOVA Italia, a fost împiedicat să se implice activ și să păstreze
controlul asupra activității societății.
SECȚIA COMERCIALĂ ȘI DE CONTENCIOS Încercând să reglementeze pe cale amiabilă
ADMINISTRATIV retragerea sa din societate reclamantul l-a notificat în
scris la 19.11.2008 pe celălalt asociat al societății, în
DOSAR NR. 4774/105/2009 sensul cedării părților sociale, însă nu a primit niciun
SENTINȚA NR. 232 răspuns. Totodată, reclamantul nu a putut nici să
cesioneze părțile sale sociale unei terțe persoane.
Ședința publică de la 10 mai 2010 Întrucât actul constitutiv al societății nu prevede
Completul constituit din: posibilitatea retragerii unilaterale din societate, iar pe
cale contravențională, asociații nu au ajuns la un acord,
Președinte - Mădălina Graure
reclamantul fiind împiedicat să exercite un control real și
Grefier - Mateescu Cerasela
să se implice în activitatea societății, s-a apreciat de către
Pe rol fiind judecarea cauzei privind pe reclamantul reclamant că îndeplinește condițiile retragerii din
Della Santa Gerardo, domiciliat în Ploiești, Mărășești nr. societate reglementate de art. 226 alin. 1 lit. c din Legea
210, jud. Prahova, în contradictoriu cu pârâta S.C. UNU nr. 31/1990.
ȘI UNU GRUP - S.R.L., cu sediul în Ploiești, Ștefan În dovedirea acțiunii, reclamantul a depus la dosar
Greceanu nr. 8, jud. Prahova, având ca obiect retragere furnizarea de informații nr. 49901/2008 emisă de ORC
asociat. Prahova, actul constitutiv al S.C. UNU ȘI UNU GRUP -
La apelul nominal făcut în ședința publică a răspuns S.R.L. Ploiești, notificarea adresată la 19.11.2008
reclamanta prin avocat Stănescu Cătălin, lipsă fiind celuilalt asociat al pârâtei, certificatul constatator
pârâta. nr. 81774/28.08.2009 emis de ORC Prahova.
Procedura legal îndeplinită. La termenul din 17.03.2010, apărătorul reclamantului
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință a precizat că partea pe care o reprezintă renunță la
după care: judecata capetelor 2 și 3 de cerere însă nu a făcut
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4364/21.X.2010

dovada mandatului special primit în acest sens, astfel că Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
instanța nu a luat act de renunțare. Pronunțată în ședință publică astăzi, 10 mai 2010.
Deși s-a dispus citarea pârâtei în condițiile art. 95 din (29/1.837.287)
codul de procedură civilă, aceasta nu a formulat apărări
în cauză și nici nu a răspuns chemării la interogatoriu. Societatea Comercială
Examinând actele și lucrările dosarului, instanța reține EASY TO BUY - S.R.L., Ploiești, județul Prahova
că reclamantul, în calitate de asociat fără atribuții de
administrare a S.C. UNU ȘI UNU GRUP - S.R.L. Ploiești, NOTIFICARE
având cetățenia italiană și domiciliul în Italia, a dovedit
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
existența unor motive temeinice care să justifice intenția
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
sa de retragere din societate.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Se reține pe de altă parte că în actul constitutiv al
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
societății nu s-a prevăzut posibilitatea retragerii
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
asociaților, iar cel de-al doilea asociat al societății, care a
EASY TO BUY - S.R.L., cu sediul în municipiul Ploiești,
fost notificat la data de 20.11.2008, nu a dat curs
str. Gheorghe Gr. Cantacuzino nr. 207, bl. 156F, sc. A,
încercării reclamantului de retragere prin acordul
et. 2, ap. 7, județul Prahova, înregistrată sub
asociaților.
nr. J 29/1595/2008, cod unic de înregistrare 24012045,
Constatând față de cele arătate că sunt îndeplinite
care a fost înregistrat sub nr. 84059 din 12.10.2010.
toate condițiile prev. de art. 226 alin. 1 lit. c din Legea nr.
31/1990, tribunalul va admite cererea în parte și în (30/1.837.288)
temeiul textului de lege invocat va dispune retragerea
Societatea Comercială
reclamantului în calitate de asociat al societății pârâte.
Pe cale de consecință, în temeiul art. 226 alin. 2 din GTC TEODORESCU - S.N.C., Ploiești
Legea nr. 31/1990 instanța judecătorească va dispune județul Prahova
prin aceeași hotărâre și cu privire la structura participării
la capitalul social a celorlalți asociați, constatând că NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
structura capitalului social este de 100 %, reprezentând J 29/2514/1992
100 părți sociale, în valoare de 1.000 lei, pentru asociatul
Franga Marian Florin. COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 1362270
Constatând refuzul explicit al reclamantului de a
ROMÂNIA
timbra capătul 3 de cerere privind stabilirea și obligarea
societății pârâte la plata drepturilor ce i se cuvin MINISTERUL JUSTIȚIEI
reclamantului pentru părțile sale sociale, în temeiul art.
20 din Legea nr. 146/1997, tribunalul va anula acest OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
capăt de cerere ca netimbrat.
Potrivit disp. art. 274 c. pr. civ., se va dispune OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, TRIBUNALUL PRAHOVA
reprezentând onorariu de avocat, taxă judiciară de timbru
și timbru judiciar avansate de către reclamant. DOSAR NR. 84133/2010
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște: REZOLUȚIA NR. 14751 DIN DATA DE 14.10.2010
Admite, în parte, acțiunea formulată de reclamantul Pronunțată în ședința din data de 14.10.2010
Della Santa Gerardo, domiciliat în Ploiești, Mărășești nr. Director conform
210, jud. Prahova, în contradictoriu cu pârâta S.C. UNU O.U.G. nr. 116/2009,
ȘI UNU GRUP - S.R.L., cu sediul în Ploiești, Ștefan
aprobată cu modificări
Greceanu nr. 8, jud. Prahova, având ca obiect retragere
și completări
asociat.
prin Legea nr. 84/2010,
Dispune retragerea reclamantului din S.C. UNU ȘI
prin Decizia D.G. nr. 20
UNU GRUP - S.R.L.
din 14.01.2010 - Ilinca Simionescu
În consecință, structura capitalului social este de
Referent în cadrul
100 %, reprezentând 100 părți sociale pentru asociatul
Oficiului Registrului
Franga Marian Florin.
Comerțului de pe lângă
Anulează ca netimbrată cererea privind stabilirea și
Tribunalul Prahova - Constantin Cristiana
obligarea societății pârâte, la plata drepturilor ce i se
cuvin reclamantului pentru părțile sociale. Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
Obligă pârâta să plătească reclamantului 1.640 lei Teodorescu George-Cristu, în calitate de asociat la GTC
cheltuieli de judecată. TEODORESCU - S.N.C., cu sediul ales în Ploiești, Str.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4364/21.X.2010 19

Granitului nr. 4, bl. 15C, ap. 4, prin care se solicită Prahova soluționarea acestei situații în conformitate cu
înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind prevederile legale în vigoare.
radierea GTC TEODORESCU - S.N.C., cod unic de Art. 2. Referitor la pct. 3 de pe ordinea de zi, A.G.A.
înregistrare 1362270, număr de ordine în registrul consideră că este atribuția consiliului de administrație,
comerțului J 29/2514/1992. care va rezolva situația în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.
DIRECTOR
Art. 3. A.G.A. ia act de situația prezentată la pct. 4 și
Asupra cererii de față: solicită comisiei de cenzori un raport cu privire la
Prin cererea înregistrată sub nr. 84133 din 12.10.2010 existența unor eventuale vinovății personale și la
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a modalitatea de recuperare a unui eventual prejudiciu.
mențiunii cu privire la radierea GTC TEODORESCU - Art. 4. A.G.A. ia act de raportul de evaluare a
S.N.C. imobilului „Clădire demineralizare”, care a făcut obiectul
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile contractului de închiriere nr. 200/31.10.2007 cu S.C.
menționate în opisul inclus în cererea de radiere. MONTPLAST PRODUCT - S.R.L. și solicită consiliului de
Examinând înscrisurile menționate directorul, administrație al S.C. BRAZI INDUSTRIAL PARC - S.A. să
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în întreprindă diligențele ce se impun, în conformitate cu
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, prevederile legale, în vederea recuperării creanțelor S.C.
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. MONTPLAST PRODUCT - S.R.L.
84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu Art. 5. A.G.A. solicită asistență juridică din partea
modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990, Consiliului Județean Prahova în vederea recuperării
republicată, cu modificările și completările ulterioare, datoriilor restante pe care S.C. CARGO STEEL - S.R.L.,
urmează a admite prezenta cerere de radiere. S.C. KHAMSIN - S.R.L. și S.C. LIMCO POWER - S.A. le
au față de S.C. BRAZI INDUSTRIAL PARC - S.A.
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
Art. 6. A.G.A. nu este de acord cu solicitarea S.C.
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și DALKIA TERMO PRAHOVA - S.R.L. nr.
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii PA110723/6.08.2010 cu privire la oferirea sprijinului de
firmei GTC TEODORESCU - S.N.C., cu datele de către S.C. BRAZI INDUSTRIAL PARC - S.A. pentru
identificare mai sus menționate. nivelarea terenului de sub estacade prin acoperirea
Motivul radierii este lichidare. acestuia cu pietriș, precum și cu privire la construirea de
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul către S.C. BRAZI INDUSTRIAL PARC - S.A. a unui gard
Oficial al României, Partea a IV-a. din placă ondulată cu fibră de sticlă, A.G.A. considerând
Executorie de drept. că nu există temei legal în acest sens.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Art. 7. A.G.A. hotărăște alocarea a câte 5.000 lei cu
Tribunalul Prahova, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și titlu de sponsorizare următoarelor: Asociația Sportivă
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu Viticultorul Dirvari și Clubul Sportiv al Armatei „Steaua”
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. București, în condițiile legii.
Pronunțată în ședința din data de 14.10.2010. (32/1.837.290)
(31/1.837.289)
Societatea Comercială
Societatea Comercială NEW ACTIVCONT ACC - S.R.L., Ploiești
BRAZI INDUSTRIAL PARC - S.A. județul Prahova
satul Negoiești, comuna Brazi
județul Prahova HOTĂRÂRE
din data de 12.10.2010
HOTĂRÂREA NR. 15
a adunării generale a asociaților
din data de 25.08.2010 S.C. NEW ACTIVCONT ACC - S.R.L.
Adunarea generală a acționarilor S.C. BRAZI Subsemnații
INDUSTRIAL PARC - S.A., în ședința ordinară din data Călugaru Marin, cetățean român, domiciliat în Ploiești,
de 25.08.2010 convocată în conformitate cu prevederile bd. București nr. 28, bl. 15B, et. 1, ap. 5, județul Prahova,
Legii nr. 31/1990, republicată, adoptă prezenta hotărâre: CNP 1510724293106, identificat cu C.I. seria PH nr.
Art. 1. Referitor la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi, 771853 emisă de SPCLEP Ploiești la data de 7.07.2008,
A.G.A. hotărăște amânarea acestora datorită lipsei deținând un număr de 11 părți sociale, reprezentând 55 %
raportului cenzorilor, în situația în care la S.C. BRAZI din capitalul social al societății, și
INDUSTRIAL PARC - S.A. toți cenzorii au demisionat. În Ispas Septimiu-Florin, cetățean român, domiciliat în
aceste condiții, A.G.A. solicită Consiliului Județean Ploiești, str. Tudor Vladimirescu nr. 105, județul Prahova,
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4364/21.X.2010

CNP 1710326293177, identificat cu C.I. seria 45 % din eliberată la data de 6.11.2003 de Poliția Vălenii de Munte,
capitalul social al societății, hotărâm: deținător a 2 părți sociale, în valoare de 20 lei, respectiv
Art. 1. Retragerea din societate a dlui Călugăru Marin, 10 % din capitalul social;
ca asociat și administrator, prin cesionarea unui număr - Antonescu Irina, cetățean român, născută la data de
de 11 părți sociale, cu valoare nominală de 10 lei/parte 30.06.1954 în Sinaia, județul Prahova, CNP
socială, în valoare totală de 110 lei, la prețul de 110 lei, 2540330296183, domiciliată în Vălenii de Munte, str.
dnei Stancu Clara-Cristina, cetățean român, născută la Berceni nr. 12 Bis, posesoare a C.I. seria PH nr. 424847,
data de 22.12.1975 în Ploiești, jud. Prahova, domiciliată eliberată la data de 6.11.2003 de Poliția Vălenii de Munte,
în Ploiești, str. Tudor Vladimirescu nr. 105, județul deținătoare a 4 părți sociale, în valoare de 40 lei,
Prahova, identificată cu C.I. seria PH nr. 623584 emisă respectiv 20 % din capitalul social;
de SPCLEP Ploiești la data de 25.07.2006. - Cavalli Albert, cetățean francez, născut la
Art. 2. Retragerea din societate a dlui Ispas Septimiu- 19.02.1957 în Moirans Regiunea Isere, Franța, domiciliat
Florin, ca asociat, prin cesionarea unui număr de 9 părți în Franța, 2 Haut Du Bois 67220 Thanville, titular al
sociale, cu valoare nominală de 10 lei/parte socială, în pașaportului nr. 09PI03913, emis de autoritățile franceze
valoare totală de 90 lei, la prețul de 90 lei, dnei Stancu la data de 25.08.2009, deținător a 14 părți sociale, în
Clara-Cristina, care devine astfel asociat unic și valoare de 140 lei, reprezentând 70 % din capitalul social,
administrator al societății. asociați ai S.C. WOOD AND WOOL - S.R.L., cu sediul
Art. 3. Eu, cesionarul, Stancu Clara-Cristina, declar că social în Vălenii de Munte, str. Berceni nr. 12 bis, județul
sunt de acord cu preluarea tuturor părților sociale de Prahova, înmatriculată la Registrul Comerțului sub
către cedenți, am achitat acestora contravaloarea părților nr. J 29/528/28.02.2007 și cod unic de înregistrare
sociale cesionate și sunt de acord să devin asociat unic 21240944, și
și administrator al societății. - Scirbiuc Elena, cetățean român, născută la data de
Art. 4. Noi, Călugăru Marin și Ispas Septimiu-Florin, 15.05.1957 în Iași, jud. Iași, domiciliată în București,
declarăm că am primit contravaloarea părților sociale aleea Pantelimon nr. 16-18, bl. 3, sc. 2, et. 1, ap. 64,
cesionate, astăzi, data semnării prezentei hotărâri și sectorul 2, titular al C.I. seria RT nr. 168198 emisă de
declarăm că nu avem nicio pretenție materială sau de Secția 9 Poliție la data de 1.06.2001, CNP
altă natură, de la cesionar sau de la societate. 2570515221171 - în calitate de invitat,
Art. 5. În urma cesiunii, capitalul social total al s-au întrunit astăzi, 10.09.2010, la sediul societății, cu
societății este de 200 lei, fiind împărțit într-un număr de respectarea tuturor dispozițiilor legale și statutare și cu
20 părți sociale, cu o valoare nominală 10 lei/parte unanimitate de voturi au adoptat prezenta hotărâre:
socială și deținut în întregime de către asociatul unic, 1. Se schimbă denumirea societății din S.C. WOOD
Stancu Clara-Cristina. AND WOOL - S.R.L. în S.C. ENERGY SYNERGIES -
Art. 6. Administrarea și reprezentarea societății vor fi S.R.L., potrivit dovezii privind disponibilitatea și
realizate de către asociatul unic, Stancu Clara-Cristina, rezervarea firmei nr. 491611/9.09.2010 eliberată de
cetățean român, născută la data de 22.12.1975 în ONRC de pe lângă Tribunalul București.
Ploiești, jud. Prahova, domiciliată în Ploiești, str. Tudor 2. Se schimbă sediul social al societății din Vălenii de
Vladimirescu nr. 105, județul Prahova, identificată cu C.I. Munte, str. Berceni nr. 12 Bis, județul Prahova, în
seria PH nr. 623584 emisă de SPCLEP Ploiești la data de București, str. Grigore C. Moisil nr. 8, bl. 9, sc. A, et. 10,
25.07.2006, cu drepturi și puteri depline, pe termen ap. 51, sectorul 2.
nelimitat. 3. Se înființează un punct de lucru al societății în
Art. 7. Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne Franța, 2 Haut de Bois, 67220 Thanville.
neschimbat. 4. Se schimbă domeniul și obiectul principal de
(33/1.837.291) activitate al societății:
Noul domeniu de activitate al societății este 702 -
Societatea Comercială activități de consultanță în management.
WOOD AND WOOL - S.R.L., Vălenii de Munte Noul obiect principal de activitate este CAEN 7022 -
județul Prahova activități de consultanță pentru afaceri și management.
5. Se completează obiectul de activitate al societății
HOTĂRÂREA NR. 4/10.09.2010 cu următoarele activități secundare:
CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor
a adunării generale a asociaților rezidențiale și nerezidențiale;
Subsemnații CAEN 4611 - intermedieri în comerțul cu materii prime
- Antonescu Dumitru, cetățean român, născut la data agricole, animale vii, materii prime textile și cu
de 1.06.1951 în com. Predeal Sărari, județul Prahova, semifabricate;
CNP 1510601296184, domiciliat în Vălenii de Munte, str. CAEN 4612 - intermedieri în comerțul cu combustibili,
Berceni nr. 12 bis, posesor al C.I. seria PH nr. 424848, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4364/21.X.2010 21

CAEN 4613 - intermedieri în comerțul cu material CAEN 4671 - comerț cu ridicata al combustibililor
lemnos și materiale de construcții; solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;
CAEN 4614 - intermedieri în comerțul cu mașini, CAEN 4672 - comerț cu ridicata al metalelor și
echipamente industriale, nave și avioane; minereurilor metalice;
CAEN 4615 - intermedieri în comerțul cu mobilă, CAEN 4673 - comerț cu ridicata al materialului lemnos
articole de menaj și de fierărie; și al materialelor de construcție și echipamentelor
CAEN 4616 - intermedieri în comerțul cu textile, sanitare;
confecții din blană, încălțăminte și articole din piele; CAEN 4674 - comerț cu ridicata al echipamentelor și
CAEN 4617 - intermedieri în comerțul cu produse furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de
alimentare, băuturi și tutun; încălzire;
CAEN 4618 - intermedieri în comerțul specializat în CAEN 4675 - comerț cu ridicata al produselor chimice;
vânzarea produselor cu caracter specific; CAEN 4676 - comerț cu ridicata al altor produse
CAEN 4619 - intermedieri în comerțul cu produse intermediare;
diverse; CAEN 4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor și
CAEN 4631 - comerț cu ridicata al fructelor și resturilor;
legumelor; CAEN 4690 - comerț cu ridicata nespecializat;
CAEN 4636 - comerț cu ridicata al zahărului, CAEN 4730 - comerț cu amănuntul al carburanților
ciocolatei și produselor zaharoase; pentru autovehicule în magazine specializate;
CAEN 4637 - comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao CAEN 5610 - restaurante;
și condimente; CAEN 6831 - agenții imobiliare;
CAEN 4638 - comerț cu ridicata specializat al altor CAEN 7112 - activități de inginerie și consultanță
alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște; tehnică legate de acestea;
CAEN 4641 - comerț cu ridicata al produselor textile; CAEN 7120 - activități de testări și analize tehnice;
CAEN 4642 - comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și CAEN 7219 - cercetare-dezvoltare în alte științe
încălțămintei;
naturale și inginerie;
CAEN 4643 - comerț cu ridicata al aparatelor electrice
CAEN 7220 - cercetare-dezvoltare în științe sociale și
de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și
umaniste;
televizoarelor;
CAEN 9609 - alte activități de servicii (cu excepția
CAEN 4644 - comerț cu ridicata al produselor din
spiritism);
ceramică, sticlărie și produse de întreținere;
CAEN 9900 - activități ale organizațiilor și
CAEN 4645 - comerț cu ridicata al produselor
organismelor extrateritoriale.
cosmetice și de parfumerie;
6. Se aprobă cesiunea a 6 părți sociale după cum
CAEN 4646 - comerț cu ridicata al produselor
urmează:
farmaceutice;
- asociatul Antonescu Dumitru cesionează 2 părți
CAEN 4647 - comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor
și al articolelor de iluminat; sociale, în valoare de 20 lei, reprezentând 10 % din
CAEN 4648 - comerț cu ridicata al ceasurilor și capitalul social, către dna Scirbiuc Elena, cetățean
bijuteriilor; român, născută la data de 15.05.1957 în Iași, jud. Iași,
CAEN 4649 - comerț cu ridicata al altor bunuri de uz domiciliată în București, aleea Pantelimon nr. 16-18, bl. 3,
gospodăresc; sc. 2, et. 1, ap. 64, sectorul 2, identificată prin C.I. seria
CAEN 4651 - comerț cu ridicata al calculatoarelor, RT nr. 168198 emisă de Secția 9 Poliție la data de
echipamentelor periferice și software-lui; 1.06.2001, CNP 2570515221171, care devine astfel
CAEN 4652 - comerț cu ridicata de componente și asociat al societății. Cesiunea celor două părți sociale se
echipamente electronice și de telecomunicații; face la valoarea nominală a acestora. Cedentul
CAEN 4661 - comerț cu ridicata al mașinilor agricole, Antonescu Dumitru declară că a primit suma de 20 lei
echipamentelor și furniturilor; reprezentând contravaloarea celor 2 părți sociale de la
CAEN 4662 - comerț cu ridicata al mașinilor-unelte; cesionara Scirbiuc Elena;
CAEN 4663 - comerț cu ridicata al mașinilor pentru - asociatul Antonescu Irina cesionează 4 părți sociale,
industria minieră și construcții; în valoare de 40 lei, reprezentând 20 % din capitalul
CAEN 4664 - comerț cu ridicata al mașinilor pentru social, către Cavalli Albert - asociat al societății.
industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat; Cesiunea celor două părți sociale se face la valoarea
CAEN 4665 - comerț cu ridicata al mobilei de birou; nominală a acestora. Cedentul Antonescu Irina declară
CAEN 4666 - comerț cu ridicata al altor mașini și că a primit suma de 40 lei reprezentând contravaloarea
echipamente de birou; celor 4 părți sociale de la cesionarul Cavalli Albert.
CAEN 4669 - comerț cu ridicata al altor mașini și Asociatul Cavalli Albert declară că renunță la dreptul
echipamente; de preferință cu privire la cele două părți sociale
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4364/21.X.2010

cesionate de asociatul Antonescu Dumitru către dna valoare nominală de 10 lei (zece lei) fiecare, și aparține
Scirbiuc Elena. asociatului unic.
Ca urmare a cesiunii tuturor părților sociale deținute în Restul clauzelor prevăzute în actul constitutiv al
societate, asociații Antonescu Dumitru și Antonescu Irina societății rămâne neschimbat, prezenta făcând parte
se retrag din societate. integrantă din acesta. Redactat și multiplicat de către
Noua structură a capitalului social ca urmare a avocat Paun Petronela Marieta în cinci exemplare, din
cesiunilor de părți sociale mai sus menționate va fi care patru se înmânează părților.
următoarea: (35/1.837.293)
- Cavalli Albert va deține 18 părți sociale, în valoare
totală de 180 lei, reprezentând 90 % din capitalul social; Societatea Comercială
- Scirbiuc Elena va deține 2 părți sociale, în valoare SIMONEL TRANS - S.R.L., satul Nedelea
totală de 20 lei, reprezentând 10 % din capitalul social. comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova
7. Se ia act de declarația administratorului Antonescu
Dumitru care declară că se retrage definitiv și irevocabil NOTIFICARE
din funcția de administrator al societății și se aprobă
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
retragerea acestuia din funcția de administrator și
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
descărcarea de gestiune a acestuia pentru exercițiile
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
financiare aferente anilor 2007-2009.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
8. Ca urmare a retragerii administratorului Antonescu
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Dumitru, unicul administrator al societății rămâne dl
SIMONEL TRANS - S.R.L., cu sediul în satul Nedelea,
Cavalli Albert, mandatul acestuia fiind pe durată
nelimitată. comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, înregistrată
Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire în sub nr. J 29/62/2001, cod unic de înregistrare 13665332,
conformitate cu prevederile legale în vigoare. care a fost înregistrat sub nr. 84205 din 12.10.2010.
(34/1.837.292) (36/1.837.294)

Societatea Comercială Societatea Comercială


SIMONEL TRANS - S.R.L., satul Nedelea ALHO RO - S.R.L.
comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova Cluj-Napoca, județul Cluj

DECIZIA NR. 01/12.10.2010 ROMÂNIA


Subsemnatul Badicu Ion, cetățean român, născut la
MINISTERUL JUSTIȚIEI
data de 16.06.1961 în Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova,
domiciliat în satul Nedelea nr. 482, com. Ariceștii
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Rahtivani, jud. Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr.
522695 eliberată de Pol. Mun. Ploiești la data de OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
21.01.2005, CNP 1610616293117, în calitate de asociat DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
unic la S.C. SIMONEL TRANS - S.R.L., cu sediul în satul
Nedelea, tarlaua 7, parcela 559 și tarlaua 7, parcela EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 17868/23.09.2010
559/1, com. Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova, Director/Persoană
înmatriculată la Registrul Comerțului Prahova sub desemnată conform
nr. J 29/62/2001, CUI RO 13665332, prin prezenta am O.U.G. nr. 116/2009,
decis: prin Decizia D.G. nr. 20
1. Majorarea capitalului social de la 10.200 lei la din data de 14.01.2010 - Drăgoi Anca-Teodora
200.000 lei cu suma de 189.800 lei conform balanțelor de
verificare din lunile iulie 2010 și august 2010 și conform În baza cererii nr. 106296 din data de 22.09.2010 și a
notei contabile nr. 12/31.08.2010 din contul 455 actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
reprezentând suma împrumutată de către asociatul unic constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
în contul 1012 la capitalul social subscris și vărsat, bani următoarele date:
care au fost depuși în numerar de către asociatul unic - fondatori:
pentru nevoile societății existent în sold în balanța de 1. Ciapi Vicentiu-Iosif, asociat, aport la capital 100,00
verificare la data de 31.07.2010. RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 %
2. Capitalul social este de 200.000 (douăsutemii lei) din capitalul social total, cota de participare la
lei, divizat în 20.000 (douăzecimii) părți sociale, cu beneficii/pierderi de 50 %;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4364/21.X.2010 23

2. Iosip Vasile, asociat, aport la capital 100,00 RON, constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din următoarele date:
capitalul social total, cota de participare la - fondatori:
beneficii/pierderi de 50 %; 1. Cioflica Andreea Roxana, asociat, aport la capital
- administratori persoane fizice: 50,00 RON, echivalând cu 5 părți sociale, reprezentând
1. Ciapi Vicentiu-Iosif, data numirii 16.09.2010, durata 25 % din capitalul social total, cota de participare la
mandatului nelimitată; beneficii/pierderi de 25 %;
2. Iosip Vasile, data numirii 16.09.2010, durata 2. Mihuț Casandra Alpinia, asociat, aport la capital
mandatului nelimitată, având puteri depline; 50,00 RON, echivalând cu 5 părți sociale, reprezentând
- denumire: ALHO RO - S.R.L.; 25 % din capitalul social total, cota de participare la
- sediul social: municipiul Cluj-Napoca, str. Panait beneficii/pierderi de 25 %;
Istrati, nr. 6, județul Cluj;
3. Bogdan Cristian Mihai, asociat, aport la capital
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 561 -
50,00 RON, echivalând cu 5 părți sociale, reprezentând
restaurante;
25 % din capitalul social total, cota de participare la
- activitatea principală: cod CAEN 5610 - restaurante;
beneficii/pierderi de 25 %;
- capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
4. Oleleu Ioan, asociat, aport la capital 50,00 RON,
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
10,0000 RON fiecare; echivalând cu 5 părți sociale, reprezentând 25 % din
- durata de funcționare: nelimitată; capitalul social total, cota de participare la
- cod unic de înregistrare: 27420561; beneficii/pierderi de 25 %;
- număr de ordine în registrul comerțului: - administratori persoane fizice:
J 12/1532/2010. 1. Cioflica Andreea Roxana, data numirii 15.09.2010,
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor durata mandatului nelimitată;
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere. 2. Mihuț Casandra Alpinia, data numirii 15.09.2010,
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, durata mandatului nelimitată;
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. 3. Bogdan Cristian Mihai, data numirii 15.09.2010,
Executorie de drept. durata mandatului nelimitată;
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la 4. Oleleu Ioan, data numirii 15.09.2010, durata
Tribunalul Comercial Cluj, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) mandatului nelimitată;
din O.U.G. nr. 116/2009. - denumire: SETH CORP - S.R.L.;
Pronunțată în ședința din data de 23.09.2010. - sediul social: municipiul Cluj-Napoca, str. Gheorghe
(37/1.830.785) Dima, nr. 4, bl. 2C, ap. 18, județul Cluj;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 466 -
Societatea Comercială comerț cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri;
SETH CORP - S.R.L. - activitatea principală: cod CAEN 4662 - comerț cu
Cluj-Napoca, județul Cluj ridicata al mașinilor-unelte;
- capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
ROMÂNIA integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
10,0000 RON fiecare;
MINISTERUL JUSTIȚIEI
- durata de funcționare: nelimitată;
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI - cod unic de înregistrare: 27420553;
- număr de ordine în registrul comerțului:
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J 12/1533/2010.
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 17869/23.09.2010 Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Director/Persoană Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
desemnată conform Executorie de drept.
O.U.G. nr. 116/2009, Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
prin Decizia D.G. nr. 20 Tribunalul Comercial Cluj, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5)
din data de 14.01.2010 - Drăgoi Anca-Teodora din O.U.G. nr. 116/2009.
În baza cererii nr. 106298 din data de 22.09.2010 și a Pronunțată în ședința din data de 23.09.2010.
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea (38/1.830.786)
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4364/21.X.2010

Societatea Comercială Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,


NSP INVEST - S.R.L. Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Cluj-Napoca, județul Cluj Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
ROMÂNIA Tribunalul Comercial Cluj, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5)
din O.U.G. nr. 116/2009.
MINISTERUL JUSTIȚIEI Pronunțată în ședința din data de 23.09.2010.
(39/1.830.787)
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Societatea Comercială
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI BRCD CREANTE SI DEBITE - S.R.L.
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ Cluj-Napoca, județul Cluj

EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 17870/23.09.2010


ROMÂNIA
Director/Persoană
desemnată conform MINISTERUL JUSTIȚIEI
O.U.G. nr. 116/2009,
prin Decizia D.G. nr. 20 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
din data de 14.01.2010 - Drăgoi Anca-Teodora
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
În baza cererii nr. 106304 din data de 22.09.2010 și a DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 17953/24.09.2010
următoarele date: Director/Persoană
- fondatori: desemnată conform
1. Șagău Paul, asociat, aport la capital 100,00 RON, O.U.G. nr. 116/2009,
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din prin Decizia D.G. nr. 20
capitalul social total, cota de participare la din data de 14.01.2010 - Beșliu Alicia-Valeria
beneficii/pierderi de 50 %;
În baza cererii nr. 106358 din data de 23.09.2010 și a
2. Șagău Nicoleta Ioana, asociat, aport la capital
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de
următoarele date:
participare la beneficii/pierderi de 50 %;
- fondator: Stoia Ioan, asociat unic, aport la capital
- administrator persoană fizică:
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
1. Șagău Paul, data numirii 1.09.2010, durata
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
mandatului nelimitată; participare la beneficii/pierderi de 100 %;
2. Șagău Nicoleta Ioana, data numirii 1.09.2010, - administrator persoană fizică: Stoia Ioan, data
durata mandatului nelimitată; numirii 20.09.2010, durata mandatului nelimitată;
- denumire: NSP INVEST - S.R.L.; - denumire: BRCD CREANTE SI DEBITE - S.R.L.;
- sediul social: municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Meșter - sediul social: municipiul Cluj-Napoca, Str. Tipografiei
nr. 3, sc. I, et. 1, ap. 4, județul Cluj; nr. 32, județul Cluj;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 479 - - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -
comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin activități de consultanță în management;
magazine, standuri, chioșcuri și piețe; - activitatea principală: cod CAEN 7022 - activități de
- activitatea principală: cod CAEN 4799 - comerț cu consultanță pentru afaceri și management;
amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
chioșcurilor și piețelor; integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
- capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat 10,0000 RON fiecare;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a - durata de funcționare: nelimitată;
10,0000 RON fiecare; - cod unic de înregistrare: 27424237;
- durata de funcționare: nelimitată; - număr de ordine în registrul comerțului:
- cod unic de înregistrare: 27420545; J 12/1536/2010.
- număr de ordine în registrul comerțului: Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
J 12/1534/2010. din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere. Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4364/21.X.2010 25

Executorie de drept. Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor


Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
Tribunalul Comercial Cluj, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
din O.U.G. nr. 116/2009. Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Pronunțată în ședința din data de 24.09.2010. Executorie de drept.
(40/1.830.788) Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Comercial Cluj, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5)
Societatea Comercială din O.U.G. nr. 116/2009.
GOLDENGYM - S.R.L. Pronunțată în ședința din data de 24.09.2010.
Cluj-Napoca, județul Cluj (41/1.830.789)

ROMÂNIA Societatea Comercială


PRINT CUT - S.R.L.
MINISTERUL JUSTIȚIEI Cluj-Napoca, județul Cluj

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI ROMÂNIA

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI MINISTERUL JUSTIȚIEI


DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 17955/24.09.2010
Director/Persoană OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
desemnată conform DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
O.U.G. nr. 116/2009,
prin Decizia D.G. nr. 20 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 17956/24.09.2010
din data de 14.01.2010 - Beșliu Alicia-Valeria Director/Persoană
desemnată conform
În baza cererii nr. 106467 din data de 23.09.2010 și a
O.U.G. nr. 116/2009,
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
prin Decizia D.G. nr. 20
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
din data de 14.01.2010 - Beșliu Alicia-Valeria
următoarele date:
- fondatori: În baza cererii nr. 106571 din data de 23.09.2010 și a
1. Chiș Sidonia-Maria, aport la capital 20,00 RON, actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
echivalând cu 2 părți sociale, reprezentând 10 % din constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
capitalul social total, cota de participare la următoarele date:
beneficii/pierderi de 10 %; - fondatori:
2. Chiș Cristian-Antoniu, aport la capital 180,00 RON, 1. Aron Maria-Mihaela, asociat, aport la capital 180,00
echivalând cu 18 părți sociale, reprezentând 90 % din RON, echivalând cu 18 părți sociale, reprezentând 90 %
capitalul social total, cota de participare la din capitalul social total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 90 %; beneficii/pierderi de 90 %;
- administrator persoană fizică: Chiș Cristian-Antoniu, 2. Pitea Bianca-Manuela, asociat, aport la capital
data numirii 23.09.2010, durata mandatului nelimitată; 20,00 RON, echivalând cu 2 părți sociale, reprezentând
- denumire: GOLDENGYM - S.R.L.; 10 % din capitalul social total, cota de participare la
- sediul social: municipiul Cluj-Napoca, str. Mărășești, beneficii/pierderi de 10 %;
nr. 62, județul Cluj; - administrator persoană fizică: Aron Maria-Mihaela,
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 931 - data numirii 22.09.2010, durata mandatului nelimitată;
activități sportive; - denumire: PRINT CUT - S.R.L.;
- activitatea principală: cod CAEN 9313 - activități ale - sediul social: municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru
centrelor de fitness; Vaida Voevod nr. 86, ap. 12, județul Cluj;
- capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 181 -
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a tipărire și activități de servicii conexe tipăririi;
10,0000 RON fiecare; - activitatea principală: cod CAEN 1812 - alte activități
- durata de funcționare: nelimitată; de tipărire n.c.a. (tipărirea direct pe suport textil, pe
- cod unic de înregistrare: 27424210; material plastic, pe sticlă, metal, lemn și ceramică; de
- număr de ordine în registrul comerțului: reviste și alte periodice, hărți, afișe, cataloage
J 12/1538/2010. publicitare);
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4364/21.X.2010

- capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat - activitatea principală: cod CAEN 4651 - comerț cu
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și
10,0000 RON fiecare; software-ului;
- durata de funcționare: nelimitată; - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
- cod unic de înregistrare: 27424148; integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
- număr de ordine în registrul comerțului: 10,0000 RON fiecare;
J 12/1539/2010. - durata de funcționare: nelimitată;
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor - cod unic de înregistrare: 27424202;
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere. - număr de ordine în registrul comerțului:
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, J 12/1540/2010.
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
Executorie de drept.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Tribunalul Comercial Cluj, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5)
Executorie de drept.
din O.U.G. nr. 116/2009. Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Pronunțată în ședința din data de 24.09.2010. Tribunalul Cluj, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
(42/1.830.790) nr. 116/2009.
Pronunțată în ședința din data de 24.09.2010.
Societatea Comercială (43/1.830.791)
ENDELTON - S.R.L.
satul Florești, comuna Florești, județul Cluj Societatea Comercială
HOME MADE CATERING - S.R.L.
ROMÂNIA Cluj-Napoca, județul Cluj

MINISTERUL JUSTIȚIEI ROMÂNIA

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI


DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 17957/24.09.2010 DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
Director/Persoană
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 17958/24.09.2010
desemnată conform
O.U.G. nr. 116/2009, Director/Persoană
prin Decizia D.G. nr. 20 desemnată conform
din data de 14.01.2010 - Beșliu Alicia-Valeria O.U.G. nr. 116/2009,
prin Decizia D.G. nr. 20
În baza cererii nr. 106573 din data de 23.09.2010 și a din data de 14.01.2010 - Beșliu Alicia-Valeria
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu În baza cererii nr. 106597 din data de 23.09.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
următoarele date:
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
- fondator: Bodea Levente-Robert, asociat unic, aport
următoarele date:
la capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
- fondator: Irimie Cristina, asociat unic, aport la capital
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
participare la beneficii/pierderi de 100 %; reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
- administrator persoană fizică: Bodea Levente- participare la beneficii/pierderi de 100 %;
Robert, data numirii 23.09.2010, durata mandatului - administrator persoană fizică: Irimie Cristina, data
nelimitată; numirii 21.09.2010, durata mandatului nelimitată, având
- denumire: ENDELTON - S.R.L.; puteri depline;
- sediul social: sat Florești, comuna Florești, Str. - denumire: HOME MADE CATERING - S.R.L.;
Eroilor nr. 186/188/190, et. 1, ap. 5, județul Cluj; - sediul social: municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 465 - - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 562 -
comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de activități de alimentație (catering) pentru evenimente și
telecomunicații; alte servicii de alimentație;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4364/21.X.2010 27

- activitatea principală: cod CAEN 5621 - activități de - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 562 -
alimentație (catering) pentru evenimente; activități de alimentație (catering) pentru evenimente și
- capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat alte servicii de alimentație;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a - activitatea principală: cod CAEN 5621 - activități de
10,000 RON fiecare; alimentație (catering) pentru evenimente;
- durata de funcționare: nelimitată; - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
- cod unic de înregistrare: 27424172; integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
- număr de ordine în registrul comerțului: 10,000 RON fiecare;
J 12/1541/2010. - durata de funcționare: nelimitată;
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor - cod unic de înregistrare: 27424164;
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere. - număr de ordine în registrul comerțului:
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, J 12/1542/2010.
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
Executorie de drept. din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Tribunalul Cluj, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G. Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
nr. 116/2009. Executorie de drept.
Pronunțată în ședința din data de 24.09.2010. Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Cluj, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
(44/1.830.792)
nr. 116/2009.
Societatea Comercială Pronunțată în ședința din data de 24.09.2010.
GOOD TASTE CATERING & EVENTS - S.R.L. (45/1.830.793)
Cluj-Napoca, județul Cluj
Societatea Comercială
INNOVER PRINTING - S.R.L.
ROMÂNIA Cluj-Napoca, județul Cluj
MINISTERUL JUSTIȚIEI
ROMÂNIA
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ

EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 17959/24.09.2010 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI


DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
Director/Persoană
desemnată conform EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 17960/24.09.2010
O.U.G. nr. 116/2009, Director/Persoană
prin Decizia D.G. nr. 20 desemnată conform
din data de 14.01.2010 - Beșliu Alicia-Valeria O.U.G. nr. 116/2009,
În baza cererii nr. 106599 din data de 23.09.2010 și a prin Decizia D.G. nr. 20
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea din data de 14.01.2010 - Beșliu Alicia-Valeria
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu În baza cererii nr. 106616 din data de 23.09.2010 și a
următoarele date: actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
- fondator: Moldovan Laurenția Niculina, asociat unic, constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
aport la capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți următoarele date:
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cota de - fondatori:
participare la beneficii/pierderi de 100 %; 1. Istrătescu Simona Iren, asociat, aport la capital
- administrator persoană fizică: Moldovan Laurenția 190,00 RON, echivalând cu 19 părți sociale,
Niculina, data numirii 22.09.2010, durata mandatului reprezentând 95 % capitalul social total, cota de
nelimitată; participare la beneficii/pierderi de 95 %;
- denumire: GOOD TASTE CATERING & EVENTS - 2. Sândean Emil Cosmin, asociat, aport la capital
S.R.L.; 10,000 RON, echivalând cu 1 parte socială,
- sediul social: municipiul Cluj-Napoca, Str. reprezentând 5 % capitalul social total, cota de
Sindicatelor nr. 9-11, județul Cluj; participare la beneficii/pierderi de 5 %;
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4364/21.X.2010

- administrator persoană fizică: Istrătescu Simona 2. Radu Sorin Viorel, asociat, aport la capital 100,00
Iren, data numirii 23.09.2010, durata mandatului RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 %
nelimitată; din capitalul social total, cota de participare la
- denumire: INNOVER PRINTING - S.R.L.; beneficii/pierderi de 50 %;
- sediul social: municipiul Cluj-Napoca, str. Bogdan - administratori persoane fizice:
Petriceicu Hașdeu, nr. 108, ap. 5, județul Cluj; 1. Iozon Rareș Cătălin, data numirii 21.09.2010,
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 181 - durata mandatului nelimitată, având puteri depline;
tipărire și activități de servicii conexe tipăririi; 2. Radu Sorin Viorel, data numirii 21.09.2010, durata
- activitatea principală: cod CAEN 1812 - alte activități mandatului nelimitată, având puteri depline;
de tipărire n.c.a.; - denumire: ANIRIA PLUS - S.R.L.;
- capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat - sediul social: municipiul Turda, P-ța Republicii, nr.
46, ap. 2, județul Cluj;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 951 -
10,000 RON fiecare;
repararea calculatoarelor și a echipamentelor de
- durata de funcționare: nelimitată;
comunicații;
- cod unic de înregistrare: 27424156; - activitatea principală: cod CAEN 9511 - repararea
- număr de ordine în registrul comerțului: calculatoarelor și a echipamentelor periferice;
J 12/1543/2010. - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere. 10,000 RON fiecare;
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, - durata de funcționare: nelimitată;
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. - cod unic de înregistrare: 27424199;
Executorie de drept. - număr de ordine în registrul comerțului:
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la J 12/1544/2010.
Tribunalul Cluj, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G. Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
nr. 116/2009. din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
Pronunțată în ședința din data de 24.09.2010. Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
(46/1.830.794) Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Executorie de drept.
Societatea Comercială Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
ANIRIA PLUS - S.R.L. Tribunalul Cluj, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
Turda, județul Cluj nr. 116/2009.
Pronunțată în ședința din data de 24.09.2010.
(47/1.830.795)
ROMÂNIA

Societatea Comercială
MINISTERUL JUSTIȚIEI
ACTION NEWS - S.R.L.
Cluj-Napoca, județul Cluj
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI ROMÂNIA


DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
MINISTERUL JUSTIȚIEI
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 17961/24.09.2010
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Director/Persoană
desemnată conform
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
O.U.G. nr. 116/2009, DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
prin Decizia D.G. nr. 20
din data de 14.01.2010 - Beșliu Alicia-Valeria EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 17962/24.09.2010
În baza cererii nr. 106619 din data de 23.09.2010 și a Director/Persoană
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea desemnată conform
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu O.U.G. nr. 116/2009,
următoarele date: prin Decizia D.G. nr. 20
- fondatori: din data de 14.01.2010 - Beșliu Alicia-Valeria
1. Iozon Rareș Cătălin, asociat, aport la capital 100,00 În baza cererii nr. 106620 din data de 23.09.2010 și a
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
din capitalul social total, cota de participare la constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
beneficii/pierderi de 50 %; următoarele date:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4364/21.X.2010 29

- fondatori: constituirii și înregistrarea societății comerciale cu


1. Ivașcău Ovidiu Călin, aport la capital 100,00 RON, următoarele date:
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din - fondator: Iepure Cristian, asociat unic, aport la
capitalul social total, cota de participare la capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
beneficii/pierderi de 50 %; reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
2. Cocan Alexandru, aport la capital 100,00 RON, participare la beneficii/pierderi de 100 %;
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din - administrator persoană fizică: Iepure Cristian, data
capitalul social total, cota de participare la numirii 24.09.2010, durata mandatului nelimitată;
beneficii/pierderi de 50 %;
- denumire: DCX LOGISTIC - S.R.L.;
- administrator persoană fizică: Ivașcău Ovidiu Călin,
- sediul social: municipiul Cluj-Napoca, str. prof. Tudor
data numirii 21.09.2010, durata mandatului nelimitată;
- denumire: ACTION NEWS - S.R.L.; Ciortea, nr. 42, bl. N, sc. V, ap. 54, județul Cluj;
- sediul social: municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -
Vlaicu, nr. 8, ap. 70. județul Cluj; transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 479 - - activitatea principală: cod CAEN 4941 - transporturi
comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin rutiere de mărfuri;
magazine, standuri, chioșcuri și piețe; - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
- activitatea principală: cod CAEN 4799 - comerț cu integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, 10,000 RON fiecare;
chioșcurilor și piețelor; - durata de funcționare: nelimitată;
- capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat - cod unic de înregistrare: 27431765;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a - număr de ordine în registrul comerțului:
10,000 RON fiecare; J 12/1556/2010.
- durata de funcționare: nelimitată; Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
- cod unic de înregistrare: 27424180; din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
- număr de ordine în registrul comerțului: Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
J 12/1545/2010.
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere. Executorie de drept.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. Tribunalul Cluj, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
Executorie de drept. nr. 116/2009.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Pronunțată în ședința din data de 27.09.2010.
Tribunalul Cluj, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G. (49/1.830.797)
nr. 116/2009.
Pronunțată în ședința din data de 24.09.2010. Societatea Comercială
(48/1.830.796) ABC RAMIA - S.R.L.
Cluj-Napoca, județul Cluj
Societatea Comercială
DCX LOGISTIC - S.R.L. ROMÂNIA
Cluj-Napoca, județul Cluj
MINISTERUL JUSTIȚIEI
ROMÂNIA
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 18143/27.09.2010


DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
Director/Persoană
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 18142/27.09.2010 desemnată conform
Director/Persoană O.U.G. nr. 116/2009,
desemnată conform prin Decizia D.G. nr. 20
O.U.G. nr. 116/2009, din data de 14.01.2010 - Beșliu Alicia-Valeria
prin Decizia D.G. nr. 20 În baza cererii nr. 106751 din data de 24.09.2010 și a
din data de 14.01.2010 - Drăgoi Anca-Teodora actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
În baza cererii nr. 106700 din data de 24.09.2010 și a constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea următoarele date:
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4364/21.X.2010

- fondatori: constituirii și înregistrarea societății comerciale cu


1. Plăcintar Maria, asociat, aport la capital 100,00 următoarele date:
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % - fondator: Popa Ovidiu Traian, asociat, aport la capital
din capitalul social total, cota de participare la 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
beneficii/pierderi de 50 %; reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
2. Plăcintar Radu Gheorghe, asociat, aport la capital participare la beneficii/pierderi de 100 %;
100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale, - administrator persoană fizică: Popa Ovidiu Traian,
reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de data numirii 24.09.2010, durata mandatului nelimitată;
participare la beneficii/pierderi de 50 %; - denumire: EMIPOG - S.R.L.;
- administrator persoană fizică: Plăcintar Maria, data - sediul social: municipiul Cluj-Napoca, colonie
numirii 21.09.2010, durata mandatului nelimitată; Borhanci, nr. 13, județul Cluj;
- denumire: ABC RAMIA - S.R.L.; - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -
- sediul social: municipiul Cluj-Napoca, str. Liviu
activități de consultanță în management;
Rebreanu, nr. 5B, județul Cluj;
- activitatea principală: cod CAEN 7022 - activități de
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -
consultanță pentru afaceri și management;
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
- activitatea principală: cod CAEN 4711 - comerț cu - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; 10,000 RON fiecare;
- capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat - durata de funcționare: nelimitată;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a - cod unic de înregistrare: 27431846;
10,000 RON fiecare; - număr de ordine în registrul comerțului:
- durata de funcționare: nelimitată; J 12/1548/2010.
- cod unic de înregistrare: 27431854; Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
- număr de ordine în registrul comerțului: din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
J 12/1547/2010. Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere. Executorie de drept.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. Tribunalul Cluj, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
Executorie de drept. nr. 116/2009.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Pronunțată în ședința din data de 27.09.2010.
Tribunalul Cluj, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G. (51/1.830.799)
nr. 116/2009.
Pronunțată în ședința din data de 27.09.2010. Societatea Comercială
(50/1.830.798) NERAFARM - S.R.L.
satul Florești, comuna Florești, județul Cluj
Societatea Comercială
EMIPOG - S.R.L.
Cluj-Napoca, județul Cluj ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI
ROMÂNIA
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 18145/27.09.2010
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
Director/Persoană
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 18144/27.09.2010 desemnată conform
Director/Persoană O.U.G. nr. 116/2009,
desemnată conform prin Decizia D.G. nr. 20
O.U.G. nr. 116/2009, din data de 14.01.2010 - Beșliu Alicia-Valeria
prin Decizia D.G. nr. 20 În baza cererii nr. 106780 din data de 24.09.2010 și a
din data de 14.01.2010 - Beșliu Alicia-Valeria actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
În baza cererii nr. 106770 din data de 24.09.2010 și a constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea următoarele date:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4364/21.X.2010 31

- fondatori: constituirii și înregistrarea societății comerciale cu


1. Mureșan Radu Vasile, asociat, aport la capital următoarele date:
4.200,00 RON, echivalând cu 420 părți sociale, - fondator: Rus Ileana, asociat unic, aport la capital
reprezentând 70 % din capitalul social total, cota de 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
participare la beneficii/pierderi de 70 %; reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
2. Covaciu Adina Ștefania, asociat, aport la capital participare la beneficii/pierderi de 100 %;
1.800,00 RON, echivalând cu 180 părți sociale, - administrator persoană fizică: Rus Ileana, data
reprezentând 30 % din capitalul social total, cota de numirii 22.09.2010, durata mandatului nelimitată;
participare la beneficii/pierderi de 30 %; - denumire: OVATUR - S.R.L.;
- administrator persoană fizică: Mureșan Radu Vasile, - sediul social: municipiul Cluj-Napoca, aleea Borșa,
data numirii 24.09.2010, durata mandatului nelimitată; nr. 5-7, bl. U50, sc. 4, et. 1, ap. 33, județul Cluj;
- denumire: NERAFARM - S.R.L.; - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 493 -
- sediul social: sat Florești, comuna Florești, Str. alte transporturi terestre de călători;
Sportului, nr. 5, județul Cluj; - activitatea principală: cod CAEN 4939 - alte
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 464 - transporturi terestre de călători n.c.a.;
comerț cu ridicata al bunurilor de consum; - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
- activitatea principală: cod CAEN 4646 - comerț cu integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
ridicata al produselor farmaceutice; 10,000 RON fiecare;
- capitalul social subscris: 6.000,00 RON, vărsat - durata de funcționare: nelimitată;
integral; capitalul social este divizat în 600 părți sociale a - cod unic de înregistrare: 27431820;
10,000 RON fiecare; - număr de ordine în registrul comerțului:
- durata de funcționare: nelimitată; J 12/1550/2010.
- cod unic de înregistrare: 27431838;
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
- număr de ordine în registrul comerțului:
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
J 12/1549/2010.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
Executorie de drept.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Tribunalul Cluj, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
Executorie de drept.
nr. 116/2009.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Cluj, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G. Pronunțată în ședința din data de 27.09.2010.
nr. 116/2009. (53/1.830.801)
Pronunțată în ședința din data de 27.09.2010.
Societatea Comercială
(52/1.830.800)
BAYERN MOBILE SOLUTION - S.A.
Societatea Comercială Cluj-Napoca, județul Cluj
OVATUR - S.R.L.
Cluj-Napoca, județul Cluj ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI
ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI


DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 18147/27.09.2010
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
Director/Persoană
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 18146/27.09.2010 desemnată conform
Director/Persoană O.U.G. nr. 116/2009,
desemnată conform prin Decizia D.G. nr. 20
O.U.G. nr. 116/2009, din data de 14.01.2010 - Beșliu Alicia-Valeria
prin Decizia D.G. nr. 20 În baza cererii nr. 106822 din data de 24.09.2010 și a
din data de 14.01.2010 - Beșliu Alicia-Valeria actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
În baza cererii nr. 106788 din data de 24.09.2010 și a constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea următoarele date:
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4364/21.X.2010

- fondatori: - denumire: BAYERN MOBILE SOLUTION S.A.;


1. Răduț Adrian Dorin, fondator, aport la capital - sediul social: România, județul Cluj, municipiul Cluj-
92.000,00 RON, echivalând cu 9.200 acțiuni Napoca, Str. Rapsodiei nr. 6A, ap. 14b;
reprezentând 92 % din capitalul social total; - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 474 -
2. Moldovan Csilla Eniko, fondator, aport la capital
comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de
2.000,00 RON, echivalând cu 200 acțiuni reprezentând
telecomunicații în magazine specializate;
2 % din capitalul social total;
3. Toderean Florica, fondator, aport la capital 2.000,00 - activitate principală: cod CAEN 4742 - comerț cu
RON, echivalând cu 200 acțiuni reprezentând 2 % din amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în
capitalul social total; magazine specializate (produse de telefonie fixă și
4. Turdean Monica Doina, fondator, aport la capital mobilă);
1.000,00 RON, echivalând cu 100 acțiuni reprezentând - capital social subscris: 100.000,00 RON, vărsat
1 % din capitalul social total; integral; capitalul social este divizat în 10.000 acțiuni a
5. Vesa Adriana, fondator, aport la capital 1.000,00 10,0000 RON fiecare;
RON, echivalând cu 100 acțiuni reprezentând 1 % din
- durata de funcționare: nelimitată;
capitalul social total;
6. Bodea Gheorghe, fondator, aport la capital - cod unic de înregistrare: 27433286;
2.000,00 RON, echivalând cu 200 acțiuni reprezentând - număr de ordine în registrul comerțului:
2 % din capitalul social total; Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
- administratori persoane fizice: din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
1. Răduț Adrian Dorin, data numirii 22.09.2010, durata Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
mandatului 2 ani până la data de 22.09.2012; președinte Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
cons. de administrație și director general; Executorie de drept.
2. Moldovan Csilla Eniko, data numirii 22.09.2010,
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
durata mandatului 2 ani până la data de 22.09.2012;
Tribunalul Comercial Cluj în condițiile art. 6 alin. (3)-(5)
3. Toderean Florica, data numirii 22.09.2010, durata
mandatului 2 ani până la data de 22.09.2012. din O.U.G. 116/2009.
Auditori: Pronunțată în ședința din data de 27.09.2010.
1. Fătăcean Gheorghe, data numirii 22.09.2010, (54/1.830.802)

Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Florentina-Magdalena P. Constandache Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

&JUYDGY|478961]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4364/21.X.2010 conține 32 de pagini. Prețul: 6,40 lei ISSN 1220–4889