Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA A IV-A

Anul 178 (XX) — Nr. 4365 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Joi, 21 octombrie 2010

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


Societatea Comercială - administrator persoană fizică: Ploscaru Daniela-
ASHEMERAD - S.R.L., Focșani Alexandra, data numirii 22.06.2010, durata mandatului
județul Vrancea nelimitată, având puteri depline;
- denumire: ASHEMERAD - S.R.L.;
ROMÂNIA - sediul social: municipiul Focșani, Aleea Florilor nr. 1,
sc. 3, ap. 42, județul Vrancea;
MINISTERUL JUSTIȚIEI
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 563 -
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI baruri și alte activități de servire a băuturilor;
- activitatea principală: cod CAEN 5630 - baruri și alte
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ activități de servire a băuturilor;
TRIBUNALUL VRANCEA - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3535 integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
10,0000 RON fiecare;
din data de 9.07.2010 - durata de funcționare: nelimitată;
Director - cod unic de înregistrare: 27158240;
la Oficiul Registrului - număr de ordine în registrul comerțului:
Comerțului de pe lângă J39/284/2010.
Tribunalul Vrancea - Dumitrescu Mircea Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
În baza cererii nr. 23942 din data de 8.07.2010 și a din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere.
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
următoarele date: Executorie de drept.
- fondator: Ploscaru Daniela-Alexandra, asociat unic, Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
aport la capital 200,00 RON, data vărsării aportului Tribunalul Vrancea în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din
30.06.2010, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând O.U.G. nr. 116/2009.
100 % capitalul social total, cota de participare la Pronunțată în ședința din data de 9.07.2010.
beneficii/pierderi de 100 %; (1/1.738.010)
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4365/21.X.2010

Societatea Comercială Art. 5. Pe tot parcursul actului constitutiv se


NANDO - FLORY - S.R.L., satul Măru înlocuiește sintagma „asociat unic” cu sintagma
comuna Zăvoi, județul Caraș-Severin „asociații”.
Prezentul act a fost încheiat în 4 ex.
ACT ADIȚIONAL (2/1.838.341)
la actul constitutiv Societatea Comercială
al S.C. NANDO - FLORY - S.R.L. AGREGATE MINERALE - S.R.L., Oțelu Roșu
Subsemnata asociat unic, Perescu Florina, CNP județul Caraș-Severin
2820406114570, domiciliată în satul Măru nr. 318,
comuna Zăvoi, jud. Caraș-Severin, identificată cu C.I. PROIECT DE FUZIUNE NR. 1
seria și nr. KS/262952/11.06.2007/SPCLEP Zăvoi, și din 11.10.2010
Luca Girolamo, cetățean italian, domiciliat în Italia, loc. al S.C. CEMAD IMPEX - S.R.L.
S.P. in Campiano (RA), Via Quasimodo Salvatore nr. 14, cu S.C. AGREGATE MINERALE - S.R.L.
identificat cu C.I. nr. AN 7257390/20.03.2007/Aut.
A. Elemente de identificare și caracterizare
Ravenna, Minniti Ferdinando, cetățean italian, domiciliat
a societăților.
în Italia, loc. Novara, Via Solaroli nr. 6, identificat cu C.I.
Societatea Comercială S.C. CEMAD IMPEX - S.R.L.,
nr. AO 8949664/18.06.2010/Aut. Novara, în calitate de societatea absorbită, are sediul în orașul Oțelu Roșu, Str.
cesionari, 22 Decembrie 1989 nr. 8, bl. G3, sc.1, ap. 3, județul
în executarea prevederilor hot. nr. 1/8.10.2010, Caraș-Severin, s-a înființat în anul 1994, ca societate cu
redactăm prezentul act adițional la actul constitutiv al răspundere limitată, prin aportul asociatului.
S.C. NANDO-FLORY - S.R.L., pentru următoarele S.C. CEMAD IMPEX - S.R.L. este înregistrată la
modificări: Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Art. 1. Se modifică prevederile actului constitutiv în Caraș-Severin sub nr. J11/857/1994 și are cod unic de
partea privitoare la asociați în sensul că se retrage înregistrare 6374187.
asociatul unic Perescu Florina și se completează cu Societatea are ca obiect principal de activitate
datele noilor asociați și anume: Luca Girolamo, cetățean „Transporturi rutiere de mărfuri” și este constituită pentru
italian, născut la 28.03.1955 în Cittanova (RC), Italia, o perioadă nelimitată.
domiciliat în Italia, localitatea S.P. in Campiano (RA), Via Capitalul social este de 1050 lei divizat în 105 părți
Quasimodo Salvatore nr. 14, identificat cu C.I. nr. AN sociale, la valoarea nominală de 10 lei/o parte socială,
7257390/20.03.2007/Aut. Ravenna, Minniti Ferdinando, fiind repartizat în totalitate asociatului unic Civican Ionel.
cetățean italian, născut la 21.05.1959 în Reggio Di Structura organizatorică a S.C. CEMAD IMPEX -
Calabria (RC), domiciliat în Italia, localitatea Novara, Via S.R.L. nu este înregistrată, iar distribuirea salariaților pe
Solaroli nr. 6, identificat cu C.I. nr. AO compartimente este următoarea:
8949664/18.06.2010/Aut. Novara. - șef coloană = 1 persoană;
Art. 2. Se modifică prevederile actului constitutiv, în - șoferi = 5 persoane;
- contabilitate primară și de gestiune = 1 persoană.
partea privitoare la capitalul social, urmare cesiunii,
În calitate de administrator a fost numit asociatul unic
astfel: Capitalul social subscris și vărsat este de 200 lei
Ciovican Ionel, din data de 25.10.1994.
echivalentul a 46 euro în numerar, divizat în 20 părți
Societatea Comercială S.C. AGREGATE MINERALE -
sociale în valoare nominală de 10 lei fiecare, numerotate
S.R.L., societate absorbantă, are sediul în orașul Oțelu
de la 1 la 20 și este deținut de asociați astfel: Luca
Roșu, Str. 22 Decembrie 1989 nr. 8, bl. G3, sc.1, ap. 3,
Girolamo deține 100 lei echivalentul a 23 euro
județul Caraș-Severin, a fost înființată în anul 2005, ca
reprezentând 10 părți sociale, respectiv 50 % din societate cu răspundere limitată, prin aportul asociaților.
capitalul social, Minniti Ferdinando deține 100 lei S.C. AGREGATE MINERALE - S.R.L. este
echivalentul a 23 euro reprezentând 10 părți sociale, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
respectiv 50 % din capitalul social. Tribunalul Caraș-Severin sub nr. J11/602/2005 și are cod
Art. 3. Se eliberează din funcția de administrator unic de înregistrare 17712895.
Perescu Florina și se numesc în această funcție Luca Societatea are ca obiect principal de activitate
Girolamo și Minniti Ferdinando pentru o perioadă „Extracția pietrișului și nisipului, extracția argilei și
nelimitată. caolinului” și este constituită pentru o perioadă nelimitată.
Art. 4. Se schimbă structura capitalului social din La această dată capitalul social în valoare de 200 lei
capital român în capital integral străin. este repartizat pe asociați astfel:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4365/21.X.2010 3

- Ciovican Ionel aduce un aport de 190 lei și deține 19 - director = 1 persoană;


părți sociale reprezentând 95 % din capitalul social;
- personal de execuție stația de sortare = 3 persoane.
- Ciovican Maria Adriana aduce un aport de 10 lei și
deține o parte socială din capitalul social, respectiv 5 %. În funcția de administrator este numită asociata
Structura organizatorică a S.C. AGREGATE Ciovican Maria-Adriana.
MINERALE - S.R.L. nu este înregistrată.
Forma, denumirea și sediul social al societăților ce
Distribuirea salariaților pe compartimente este
următoarea: fuzionează.
Nr. Capital Total Nr. părți
Denumirea societății Nume prenume asociat %
Crt. social - lei % sociale

1 S.C. CEMAD IMPEX - S.R.L. 1050 100 Ciovican Ionel 105 100

TOTAL 1050 100 105 100

S.C. AGREGATE
2 200 100 Ciovican Ionel 19 95
MINERALE - S.R.L.

Ciovican Maria Adriana 1 5


TOTAL 200 100 20 100

B. Fundamentarea și condițiile fuziunii. - Societatea comercială rezultată din fuziune își


Fuziunea S.C. CEMAD IMPEX - S.R.L. prin absorbție păstrează statutul social și dispune de posibilități de
cu S.C. AGREGATE MINERALE - S.R.L. a fost afirmare pe piață, asumându-și implicațiile concurenței
promovată în vederea unei noi provocări pe piață a celor care considerăm noi că nu pot avea decât un efect pozitiv
două societăți. în perspectivă;
Puncte tari. - Societatea rezultată din fuziune va avea un potențial
- Actele și situația juridică a patrimoniului celor două economic puternic cu mari posibilități de acțiune,
societăți sunt în conformitate cu legislația în vigoare; mărindu-și piața suficient pentru a se dezvolta din punct
- Nu există conflicte între conducerea societății și de vedere al cifrei de afaceri;
salariați; - Prin fuziune crește productivitatea muncii și se evită
- Amplasarea afacerii nu constituie o restricție pentru dubla înregistrare a costurilor cu serviciile efectuate de
accesul la utilități și asigurarea de resurse umane; personalul TESA, respectiv a serviciilor externe
- Poluarea nu reprezintă o problemă pentru societățile executate de diverși furnizori.
care vor fuziona; Motive de ordin financiar.
- Gradul de utilizare a spațiilor de producție permite în - Diminuarea blocajului financiar;
urma fuziunii profituri suplimentare; - prin fuziune societatea rezultată va găsi posibilități
- Cele două societăți care vor fuziona, deși au obiecte financiare noi și va desfășura o activitate eficientă;
de activitate diferite, prin dotarea pe care o au vor - Amplasarea afacerii nu constituie o restricție pentru
contribui la realizarea aceluiași scop și anume creșterea accesul la utilități, având un vad comercial foarte bun;
producției și a productivității muncii. - Prin fuziune, cresc patrimoniul și capitalul social al
Puncte slabe. noii societăți, condiție în care acesta poate fi folosit
- S.C. AGREGATE MINERALE - S.R.L. are punctul de pentru atragerea de surse financiare împrumutate.
lucru la cca. 60 km față de sediul social; Motive de ordin managerial.
- Datorită crizei economice globale au scăzut - Societatea rezultată din fuziune poate funcționa fără
comenzile, iar contravaloarea produselor livrate se restricții fiind norme de utilități comune, căi de acces și
încasează în unele cazuri chiar și în decurs de un an; servicii;
- S.C. CEMAD IMPEX - S.R.L. își desfășoară - Reorganizarea prin fuziune dă posibilitatea
activitatea într-un domeniu în care concurența este concentrării activităților productive;
puternică. - Se vor putea crea, din punct de vedere managerial,
Fuziunea celor două societăți se impune ca o planuri și strategii de perspectivă cu efect benefic asupra
necesitate din motive de ordin economic, financiar și activităților viitoare ale societății;
managerial. - Sursele disponibilizate pentru investiții pot fi folosite
Motive de ordin economic. în mod creativ și oportun de societatea rezultată prin
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4365/21.X.2010

fuziune, putându-se întreprinde investiții de anvergură - Stabilirea activului și pasivului se va face pe bază de
mai mare; bilanț sau balanță de verificare din luna în care se
- Crește oportunitatea actului decizional. procedează la predarea efectivă a patrimoniului.
Condițiile de fuziune stabilite prin prezentul proiect C. Stabilirea și evaluarea capitalului social al
sunt: societăților ce vor fuziona.
- Fuziunea va avea loc prin absorbirea S.C. CEMAD Stabilirea și evaluarea societăților ce fuzionează s-a
IMPEX - S.R.L. de către S.C. AGREGATE MINERALE - efectuat pe baza bilanțului contabil la 30.09.2010.
S.R.L.; Ținând cont că asociații celor două societății ce
- prin fuziune, elementele de activ și de pasiv precum fuzionează au relații familiale considerăm ca fiind valabilă
și toate obligațiile societății absorbite se transmit către pentru fuziune valoarea contabilă netă egală cu valoarea
societatea absorbantă; justă de piață.
- Fuziunea va avea loc după aprobarea acesteia în Prin întocmirea activului net contabil la cele două
adunările generale ale celor două societății; societăți comerciale care fuzionează, s-au obținut
- Data fuziunii este considerată data înregistrării la următoarele rezultate:
O.R.C. a actului modificator al actului constitutiv al - La S.C. AGREGATE MINERALE - S.R.L. (societatea
societății absorbante; absorbantă) s-a obținut un activ net contabil negativ
- La predarea patrimoniului societății absorbite către (-50277 lei), acesta fiind prezentat mai jos.
societatea absorbantă, capitalurile sociale vor rămâne - La S.C. CEMAD IMPEX - S.R.L. (societatea
neschimbate; absorbită) s-a obținut un activ net contabil pozitiv
- Predarea patrimoniului se va efectua pe bază de (376848 lei), acesta fiind prezentat în continuare:
protocol de predare primire; Bilanț la 30.09.2010 (lei)

S.C.
S.C.
AGREGATE
Denumirea elementului Nr. rând CEMAD
MINERALE -
IMPEX - S.R.L.
S.R.L.
A. ACTIVE IMOBILIZATE 01(02+03+04) 444415 145349
I IMOBILIZĂRI NECORPORALE 02
II IMOBILIZĂRI CORPORALE 03 444415 144700
III IMOBILIZĂRI FINANCIARE 04 649
B. ACTIVE CIRCULANTE 05(06+07+08+09) 493810 595448
I STOCURI 06 498
II CREANȚE 07 432826 434464
III INVESTIȚII PE TERMEN SCURT 08
IV CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI 09 60486 160984
C. CHELTUIELI ÎN AVANS 10 21444
D. DATORII TOTALE 11 1009946 363949
E. ACTIV NET CONTABIL 12(A+B+C-D) -50277 376848

În condițiile de mai sus, având în vedere activul net D. Modalități de predare a părților sociale și data
contabil negativ la societatea absorbantă în urma la care acestea dau dreptul la dividende.
Structura asociaților la societatea absorbantă se
evaluării globale a societății, considerăm pentru fuziune
prezintă astfel:
un capital social care este declarat și anume de 200 lei Pentru S.C. AGREGATE MINERALE - S.R.L., în urma
divizat în 20 părți sociale cu valoarea unei părți sociale de fuziunii capitalul social este de 1250 lei, divizat în 125
10 lei. părți sociale a 10 lei o parte socială, acesta fiind deținut
de:
Pentru societatea absorbită din evaluarea globală 1. Ciovican Ionel va avea un aport la capitalul social în
rezultă un activ net contabil pozitiv iar pentru fuziune un sumă de 1240 lei divizat în 124 părți sociale la valoarea
capital social care este declarat și anume 1050 lei divizat de 10 lei o parte socială, respectiv 99,20 % din capitalul
în 105 părți sociale la valoarea de 10 lei o parte socială. social;
2. Ciovican Maria Adriana va avea un aport la capital
Astfel, valoarea capitalului social transmis de aceasta de 10 lei reprezentând o parte socială, respectiv 0,80 %
către societatea absorbantă este în sumă de 1050 lei. din capitalul social.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4365/21.X.2010 5

Până la data fuziunii efective, așa cum este stabilită Societatea Comercială
prin prezentul proiect, dividendele se calculează de AGROBANAT C.D.C. HOLDING - S.R.L.
fiecare societate în parte, urmând ca după efectuarea Caransebeș, județul Caraș-Severin
fuziunii să fie calculate de societatea absorbantă.
E. Raportul de schimb al părților sociale. NOTIFICARE
În varianta propusă raportul de schimb este de 1 la 1 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
pentru o parte socială, considerând o parte socială la
Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.
valoarea de 10 lei.
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
F. Cuantumul primei de fuziune.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
În situația de față nu se acordă primă de fuziune.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
G. Drepturile conferite de societatea absorbantă.
AGROBANAT C.D.C. HOLDING - S.R.L., cu sediul în
Personalul societății absorbite va fi preluat de
municipiul Caransebeș, Str. Subdeal nr. 1, județul Caraș-
societatea absorbantă, prin reangajare.
Severin, înregistrată sub nr. J11/781/1994, cod unic de
Drepturile ce se acordă personalului în mod
înregistrare 6260697, care a fost înregistrat sub nr. 29879
obligatoriu sunt cele prevăzute de Codul Muncii și de
din 13.10.2010.
contractele individuale de muncă de la societatea
absorbantă. (5/1.838.344)
Nu se acordă avantaje speciale experților, membrilor
Societatea Comercială
organelor de conducere sau de control ale celor două
AGRIFAM - S.R.L., Oravița
societăți care fuzionează.
H. Data situațiilor financiare. județul Caraș-Severin
Data la care au fost aprobate situațiile financiare ale
societăților participante, care au fost folosite pentru a se HOTĂRÂREA NR. 1/1.10.2010
stabili condițiile fuziunii este 30.09.2010. a adunării generale a asociaților
I. Data bilanțului contabil de fuziune.
Subsemnații Andreano Luca, Diomede Francesco, în
Data bilanțului de fuziune este aceeași pentru ambele
calitate de asociați și Cela Michele-Gerolamo-Rosario, în
societăți ce vor fuziona și se va întocmi la data
calitate de viitor asociat, în conformitate cu prevederile
înregistrării efective a fuziunii.
art. 204 nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
(3/1.838.342) completările ulterioare, am hotărât următoarele:
1. Cooptarea în societate, ca asociat, a dlui Cela
Societatea Comercială
Michele-Gerolamo-Rosario, cetățean italian, născut la
AGROBANAT C.D.C. HOLDING - S.R.L.
data de 30.09.1961 în Italia, loc. Foggia (FG), domiciliat
Caransebeș, județul Caraș-Severin
în Italia, loc. Foggia, Via Giuseppe Gabrielli nr. 4,
identificat prin carte de identitate seria AR nr. 2361605
HOTĂRÂREA NR. 24
eliberată de autoritățile italiene la data de 3.09.2008, care
din data de 27.09.2010 a AGA devine al treilea asociat alături de Andreano Luca și
Subsemnații Cîrpanu Valeriu-Dimitrie-Florentin, Diomede Francesco.
posesor al C.I. seria TM nr. 685162, CNP 2. Noul asociat, respectiv dl Cela Michele-Gerolamo-
1590518354811, și Olajos Jani-Raul, posesor al C.I. Rosario, vine în societate cu un aport la capitalul social în
seria TM nr. 343029, CNP 1790525354811, în calitate de numerar în valoare de 50 RON, integral vărsat la data
asociați ai S.C. AGROBANAT C.D.C. HOLDING - S.R.L., semnării prezentei hotărâri.
prin prezenta decidem: 3. Pe cale de consecință se majorează capitalul social
1. Prelungirea mandatului auditorului S.C. AUDIT al societății de la suma de 200 RON la suma de 250
CONSULTING - S.R.L., cu sediul în mun. Caransebeș, RON, numerar și va corespunde unui număr de 25 părți
str. C.D. Loga, bloc D1, sc. A, ap. 5, jud. Caraș-Severin, social a câte 10 lei fiecare, aportul la capitalul social al
pe o perioadă de 2 (doi) ani de zile. asociaților fiind următorul:
2. Împuternicim d-nei Turnea Loredana Gabriela, Diomede Francesco deține 19 părți sociale a câte 10
posesoare a cărții de identitate seria KS, număr 028180, RON fiecare, în valoare totală de 190 RON, reprezentând
domiciliată în mun. Caransebeș, str. 1 Decembrie 1918, 76 % din capitalul social total;
bl. E2, sc. B, ap. 4, cu depunerea și semnarea actelor Cela Michele-Gerolamo-Rosario deține 5 părți sociale
necesare la Oficiul Registrului Comerțului Caraș-Severin. a câte 10 RON fiecare, în valoare totală de 50 RON,
Prezenta hotărâre a fost semnată la sediul S.C. reprezentând 20 % din capitalul social total;
AGROBANAT C.D.C. HOLDING - S.R.L., astăzi, Andreano Luca deține o parte socială a 10 RON, în
27.09.2010, în două exemplare originale. valoare totală de 10 RON, reprezentând 4 % din capitalul
(4/1.838.343) social total.
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4365/21.X.2010

4. Se revocă din funcția de administrator dl Diomede Referent în cadrul


Francesco și se numește în funcția de administrator dl Oficiului Registrului
Cela Michele-Gerolamo-Rosario, cetățean italian, născut
Comerțului de pe lângă
la data de 30.09.1961 în Italia, loc. Foggia (FG),
domiciliat în Italia, loc. Foggia, Via Giuseppe Gabrielli nr. Tribunalul Argeș - Ilinca Magda
4, identificat prin carte de identitate seria AR nr. 2361605 Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
eliberată de autoritățile italiene la data de 3.09.2008, cu
puteri depline și nelimitate, pe o perioadă nelimitată. MOCANU PAN E&C - S.R.L., cu sediul ales în Pitești, str.
Prezenta hotărâre a fost redactată în 4 (patru) Găvana, bloc B24, sc. D, etaj 3, ap. 15, prin care se
exemplare originale la sediul social al societății. solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii
(6/1.838.345) privind radierea MOCANU PAN E&C - S.R.L., cod unic de

Societatea Comercială înregistrare 16725803, număr de ordine în registrul


AGRIFAM - S.R.L., Oravița comerțului J 3/1499/2004.
județul Caraș-Severin
DIRECTORUL
NOTIFICARE Asupra cererii de față:
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prin cererea înregistrată sub nr. 59253 din
Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art. 13.10.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului comerțului a mențiunii cu privire la radierea MOCANU
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale PAN E&C - S.R.L.
AGRIFAM - S.R.L., cu sediul în orașul Oravița, str. Zona În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
Gării, bl. B29, sc. A, et. 3, ap. 11, județul Caraș-Severin, menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
înregistrată sub nr. J 11/192/2009, cod unic de
Examinând înscrisurile menționate directorul,
înregistrare 24547219, care a fost înregistrat sub nr.
29897 din 14.10.2010. constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
(7/1.838.346) conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
Societatea Comercială
84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu
MOCANU PAN E&C - S.R.L., Pitești
județul Argeș modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI urmează a admite prezenta cerere de radiere.
J 3/499/2004
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 16725803
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
ROMÂNIA
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
MINISTERUL JUSTIȚIEI firmei MOCANU PAN E&C - S.R.L., cu datele de
identificare mai sus menționate.
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Motivul radierii este dizolvare.
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
TRIBUNALUL ARGEȘ Oficial al României, Partea a IV-a.
DOSAR NR. 59253/2010 Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
REZOLUȚIA NR. 11377
Tribunalul Argeș, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) și
Pronunțată în ședința din data de 15.10.2010 următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
Director
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Pronunțată în ședința din data de 15.10.2010.
Tribunalul Argeș - Marinescu Iulia-Maria (8/1.838.337)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4365/21.X.2010 7

Societatea Comercială Societatea Comercială


ALTERNATIVA ECOLOGICĂ - S.R.L., Oradea COMPANIA REOSAL - S.A., satul Borș
județul Bihor comuna Borș, județul Bihor

ROMÂNIA NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
MINISTERUL JUSTIȚIEI Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ actului constitutiv al Societății Comerciale COMPANIA
TRIBUNALUL BIHOR REOSAL - S.A., cu sediul în satul Borș, Str. Principală
nr. 102, comuna Borș, județul Bihor, înregistrată sub
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 7047/19.05.2010 nr. J 5/1851/2008, cod unic de înregistrare 24200278,
Persoană desemnată care a fost înregistrat sub nr. 44767 din 25.05.2010.
conform O.U.G. nr. 116/2009 (10/1.674.420)
prin Decizia D.G. nr. 20
din 14.01.2010 - Sabău Alina Simona Societatea Comercială
SORINEL PRODCOM - S.R.L., Oradea
În baza cererii nr. 41929 din data de 18.05.2010 și a județul Bihor
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu HOTĂRÂREA NR. 4/28.04.2009
următoarele date:
- fondator: Vesa Mădălina-Georgeta, asociat unic, a asociatului unic
aport la capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți Dl Rusu Marius-Andrei, domiciliat în Oradea, str.
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cota de Vasile Conta nr. 14, legitimat cu C.I. seria XH nr. 076282,
participare la beneficii/pierderi de 100 %; CNP 1850904055062, asociat unic al S.C. SORINEL
- administrator persoană fizică: Vesa Mădălina- PRODCOM - S.R.L., a hotărât suspendarea activității
Georgeta, data numirii 29.04.2010, durata mandatului 4 societății pe o perioadă de un an începând cu data de
ani până la data de 28.04.2014, având puteri depline; 1.05.2009 până la data de 1.05.2010.
- denumire: ALTERNATIVA ECOLOGICĂ - S.R.L.; (11/1.674.607)
- sediul social: municipiul Oradea, str. Vasile
Alecsandri nr. 2, biroul 2, et. 2, valabil pe o perioadă de 5 Societatea Comercială
ani începând cu data de 7.05.2010, conform contractului ARAMIS GLOBAL - S.R.L., Oradea
de comodat nr. 3559 din data de 17.05.2010; județul Bihor
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 011 -
cultivarea plantelor nepermanente; ROMÂNIA
- activitatea principală: cod CAEN 0113 - cultivarea
legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor; MINISTERUL JUSTIȚIEI
- capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
10,0000 RON fiecare;
- durata de funcționare: nelimitată; OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
- cod unic de înregistrare: 26952684; TRIBUNALUL BIHOR
- numărul de ordine în registrul comerțului: EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 8329/2010
J 05/656/2010.
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor Persoană desemnată conform
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere. O.U.G. nr. 116/2009, aprobată
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, cu modificări și completări
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. prin Legea nr 84/2010,
Executorie de drept. prin Decizia D.G. nr. 20
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la din 14.01.2010 - Sabău Alina Simona
Tribunalul Bihor, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G. În baza cererii nr. 58453 din data de 10.06.2010 și a
nr. 116/2009. actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
Pronunțată în ședința din data de 19.05.2010. constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
(9/1.674.388) următoarele date:
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4365/21.X.2010

- fondatori: informației; 6311 - prelucrarea datelor, administrarea


1. Rus Gheorghe, asociat, aport la capital 100,00 paginilor web și activități conexe; 7021 - activități de
RON, data vărsării aportului 10.06.2010, echivalând cu consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
10 părți sociale, reprezentând 50 % capitalul social total, 7022 - activități de consultanță pentru afaceri și
cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %; management; 7320 - activități de studiere a pieței și de
2. Madar Marius-Adrian, asociat, aport la capital sondare a opiniei publice; 7733 - activități de închiriere și
100,00 RON, data vărsării aportului 10.06.2010, leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 %
calculatoare); 8121 - activități generale (nespecializate)
capitalul social total, cota de participare la
de curățenie interioară a clădirilor; 8211 - activități
beneficii/pierderi de 50 %;
combinate de secretariat; 8219 - activități de fotocopiere,
- administrator persoană fizică: Rus Gheorghe, data
numirii 9.06.2010, durata mandatului nelimitată, având de pregătire a documentelor și alte activități specializate
puteri depline; de secretariat; 8299 - activități de servicii suport pentru
- denumire: ARAMIS GLOBAL - S.R.L.; întreprinderi n.c.a.
- sediul social: municipiul Oradea, str. Simion Bărnuțiu Restul prevederilor din actul constitutiv al societății nu
nr. 15, județul Bihor; se modifică.
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 152 - Redactat în 4 (patru) exemplare originale.
fabricarea încălțămintei; (13/1.715.847)
- activitatea principală: cod CAEN 1520 - fabricarea
încălțămintei; Societatea Comercială
- capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat PRADOM TRADE - S.R.L., Oradea
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a județul Bihor
10,0000 RON fiecare;
- durata de funcționare: nelimitată; NOTIFICARE
- cod unic de înregistrare: 27050582;
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
- numărul de ordine în registrul comerțului:
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
J 05/755/2010.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere. completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, actului constitutiv al Societății Comerciale PRADOM
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. TRADE - S.R.L., cu sediul în municipiul Oradea, Calea
Executorie de drept. Borșului nr. 45, județul Bihor, înregistrată sub nr.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la J 5/184/2010, cod unic de înregistrare 26530868, care a
Tribunalul Bihor, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G. fost înregistrat sub nr. 64349 din 25.06.2010.
nr. 116/2009. (14/1.715.848)
Pronunțată în ședința din data de 11.06.2010.
(12/1.694.826) Societatea Comercială
CASTELANI IMPEX - S.R.L., Oradea
Societatea Comercială județul Bihor
PRADOM TRADE - S.R.L., Oradea
județul Bihor NOTIFICARE

HOTĂRÂRE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul


Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
Încheiată azi, 21.06.2010 cu ocazia adunării generale
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
a S.C. PRADOM TRADE - S.R.L., cu sediul în mun.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
Oradea, Calea Borșului nr. 45, jud. Bihor, înregistrată la
actului constitutiv al Societății Comerciale CASTELANI
O.R.C. Bihor sub nr. J 05/184/2010, având CIF RO
26530868, cu un capital social de 1.000 (una mie) lei, din IMPEX - S.R.L., cu sediul în municipiul Oradea, str. Ion
care în numerar este 1.000 lei. Vidu nr. 13, județul Bihor, înregistrată sub nr.
Asociatul unic și administrator al societății dl Ric Bela J 5/3491/1993, cod unic de înregistrare 4883125, care a
a hotărât completarea domeniului de activitate al fost înregistrat sub nr. 69250 din 16.07.2010.
societății cu: 6202 - activități de consultanță în tehnologia (15/1.749.804)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4365/21.X.2010 9

Societatea Comercială carte de identitate nr. 108853950, eliberată de autoritățile


FANERO INSTAL CONSTRUCT - S.R.L. Republicii Cehe la data de 4.09.2006, CNP 735424/9914.
Oradea, județul Bihor În urma acestei cesiuni, societatea VIGOHOBAG.IT -
S.R.L. se retrage din societate, iar dna Novotna Patricia
NOTIFICARE devine asociat unic, deținând 100 % din capitalul social.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul II. Dl. Menazza Fabiano va îndeplini, personal sau prin
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. împuterniciți, inclusiv avocați, formalitățile prevăzute de
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și lege, pentru ducerea la îndeplinire a prezentei decizii și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al pentru efectuarea cuvenitelor mențiuni la Registrul
actului constitutiv al Societății Comerciale FANERO Comerțului, va semna orice document și oriunde
INSTAL CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în municipiul semnătura sa va fi necesară, inclusiv în fața notarului
Oradea, str. Grigore Moisil nr. 8, scara B, ap. 1, județul public și/sau a Cabinetului de Avocat, în sensul mai sus
Bihor, înregistrată sub nr. J 5/1171/2008, cod unic de arătat.
înregistrare 23801881, care a fost înregistrat sub nr. (17/1.839.632)
69902 din 21.07.2010.
Societatea Comercială
(16/1.749.811)
TOWER IMPEX - S.R.L., Tunari, județul Ilfov

HOTĂRÂREA
Societatea Comercială
VIGOHOBAG - S.R.L., Voluntari, județul Ilfov adunării generale a asociaților
S.C. TOWER IMPEX - S.R.L.
DECIZIA NR. 3/2010 Asociații TOWER IMPEX - S.R.L., o societate română
a asociatului unic al Societății Comerciale cu răspundere limitată, având sediul social în Tunari,
VIGOHOBAG - S.R.L. Șoseaua de Centură nr. 28, jud. Ilfov, înregistrată la
Registrul Comerțului sub numărul J 23/1562/2005, cod
încheiată astăzi, 14 septembrie 2010, unic de înregistrare 2354586 („Societatea”), respectiv:
în orașul Voluntari, bd. Voluntari nr. 29B, The Nut Company GmbH & Co. KGaA, o societate
corp 2, parter, județul Ilfov comercială constituită și funcționând în conformitate cu
Subscrisa S.C. VIGOHOBAG.IT - S.R.L., o societate legile din Germania, având sediul social în Binnerheide
înregistrată și funcționând în conformitate cu legile din 28, 58239 Schwerte, Germania, înregistrată la Registrul
Italia, cu sediul social în Italia, Vicenza, Viale del Mercato Comerțului B din Districtul Hagen sub nr. HRB 7247, legal
Nuovo 44/G cap 36100, înregistrată la Registrul reprezentată prin domnii Johan Maurice Romain van
societăților sub nr. 03505130249, reprezentată prin Winkel, cetățean belgian, domiciliat în Dr. A.
împuternicit cu puteri depline dl Menazza Fabiano, Rubbenstraat 33, 9240 Zele (BE), Belgia, identificat cu
potrivit statutului societății din data de 12.11.2008, în pașaport nr. EG nr. 575968 eliberat de către autoritățile
calitate de asociat unic al S.C. VIGOHOBAG - S.R.L., belgiene la data de 18 septembrie 2007, și Klaus Jürgen
persoană juridică română, cu sediul în orașul Voluntari, Köster, cetățean german, domiciliat în Haydnstrasse 11,
bd. Voluntari nr. 29B, Corp 2, parter, județul Ilfov, 50935 Köln, Germania, identificat prin pașaport
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 534109059, emis la data de 14 iulie 2005 de către
nr. J 23/1837/2010 (denumită în continuare autoritățile din Bergisch Gladbach, Germania, în calitate
„Societatea”), în conformitate cu prevederile statutului de administratori („TNC”), și
Societății Comerciale VIGOHOBAG.IT - S.R.L., ale Intersnack Procurement B.V., societate comercială
actului constitutiv al Societății Comerciale VIGOHOBAG - constituită și funcționând în conformitate cu legile din
S.R.L., și ale Legii nr. 31/1990, am hotărât să adoptăm Olanda, având sediu social în Havenstraat 62, 7005 AG
următoarea decizie: Doetinchem, Olanda, înregistrată la Camera de Comerț
I. Se cesionează 20 (douăzeci) părți sociale în valoare și Industrie a Centraal Gelderland sub nr. 27160311, legal
nominală de 10 lei fiecare, însumând 100 % din totalul reprezentată de dl Leerdam Maarten, cetățean olandez,
părților sociale ale societății, de către asociatul domiciliat în Rijksstraatweg 40, Twello 7391 MS, Olanda,
VIGOHOBAG.IT - S.R.L., doamnei Novotna Patricia, identificat prin pașaport nr. NYPK67BL3 emis la data de
cetățean ceh, născută la data de 24 aprilie 1973, fiica lui 19 ianuarie 2007 de către autoritățile din Burgemeester
Reinhard și Eva, domiciliată în Brno-Mesto, Novy Voorst, în calitate de administrator autorizat să acționeze
Liskovec Obla 403/35, Republica Cehă, identificată cu în mod independent („Intersnack”),
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4365/21.X.2010

în calitate de asociați actuali ai Societății, deținând 3. 2. Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 19
împreună 100 % din capitalul social al Societății (denumiți august 2010, în limbile română și engleză.
colectiv „Asociații), și în prezenta în calitate de invitat și 3. 3. În eventualitatea oricărei discrepanțe între cele
asociat viitor al Societății a Intersnack International B.V., două versiuni, versiunea în limba română a prezentei
societate comercială constituită și funcționând în hotărâri va prevala.
conformitate cu legile din Olanda, având sediul social în
(18/1.839.633)
Vaartweg 158, 8243 PP Lelystad, the Netherlands,
înregistrată la Registrul olandez al Comerțului sub Societatea Comercială
nr. 09159572, reprezentată de dl Klaus Jürgen Köster,
HANFRUIT PROMOTION - S.R.L.
cetățean german, domiciliat în Haydnstrasse 11, 50935
comuna Voluntari, județul Ilfov
Köln, Germania, identificat prin pașaport nr. 534109059,
emis la data de 14 July 2005 de către autoritățile din
DECIZIA NR. 1/14.09.2010
Bergisch Gladbach, Germania, and dl Horst Schlegel,
cetățean german, domiciliat în Am Ratswäldchen 20, a asociatului unic la actul constitutiv al S.C.
64625 Bensheim, Germany, identificat prin pașaport HANFRUIT PROMOTION - S.R.L., înmatriculată cu
nr. 403364844, emis la data de 15 mai 2004 de către J 23/750/2010, CUI 26643760, cu sediul în com.
autoritățile din Bensheim, Germania, în calitate de Voluntari, str. Hârșova nr. 1B, jud. Ilfov
administratori („Viitorul Asociat”),
au aprobat, cu unanimitate, următoarele hotărâri, cu Subsemnatul Duzel Gokhan, cetățean turc, născut la
renunțarea expresă la orice formalități de convocare, data de 14.04.1982 în Turcia, Samandag, domiciliat în
prevăzute de Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990 Turcia, orașul Samandag, cu reședința în București, șos.
sau de către actul constitutiv al Societății: Colentina nr. 68, bl. 107, ap. 57, sectorul 2, posesor al
Hotărârea nr. 1 permisului de ședere seria ROU, nr. 0212210, eliberat de
1.1. Asociații aprobă prin prezenta cesiunea de către O.R.I. București la data de 29.01.2010, valabil până la
TNC a părților sociale reprezentând 99,999 % din 28.01.2011, am hotărât:
capitalul social al Societății („Părțile Sociale”), către Art. 1. Cooptarea în calitate de asociat a dlui Suadiye
Viitorul Asociat, la un preț egal cu valoarea nominală a Adil prin aport la capitalul social a încă 1.000 RON,
Părților Sociale, respectiv de 857.990 RON. reprezentând contribuția personală a acestuia.
1.2. Asociații convin prin prezenta renunțarea la Se majorează valoarea unei părți sociale de la 10
formalitățile prevăzute în articolul 11 din actul constitutiv
RON la 20 RON și se majorează valoarea capitalului
al Societății, privind dreptul de preempțiune al asociaților
social al societății de la 1.000 RON la 2.000 RON.
la cesiunea de părți sociale.
Structura capitalului social este următoarea:
Hotărârea nr. 2
2.1. Ca urmare a cesiunii Părților Sociale, noua Duzel Gokhan deține 50 părți sociale, a câte 20 RON
structură a asociaților Societății va fi următoarea: fiecare, în valoare de 1.000 RON, reprezentând 50 % din
• Intersnack International B.V., deținând 85.799 părți capitalul social din beneficii și pierderi;
sociale, reprezentând 99,999 % din capitalul social al Suadiye Adil deține 50 părți sociale, a câte 20 RON
Societății, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare, și o fiecare, în valoare de 1.000 RON, reprezentând 50 % din
valoare nominală totală de 857.990 RON, reprezentând: capitalul social din beneficii și pierderi.
(i) un aport în numerar în cuantum de 857.774 RON, Art. 2. Numirea în funcția de administrator a dlui Adil
(ii) un aport în numerar în cuantum de 5.304 USD, și Suadiye, cetățean turc, sex masculin, căsătorit, născut la
(iii) un aport în natură în cuantum de 18 RON, și data de 1.01.1965 în Samandag, Turcia, fiul lui Ibrahim și
• Intersnack Procurement B.V., deținând una (1) parte Sekine, domiciliat în Turcia, Ataturk Mah: Iskele Cod
socială, reprezentând 0,001% din capitalul social al Fatih Sok, nr. 6, Hatay - Samandag, identificat cu
Societății, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare, și o
pașaportul seria TR-U nr. 893091 eliberat de autoritățile
valoare nominală totală de 10 RON.
turce la data de 30.12.2009 valabil până la 30.12.2011.
2. 2. Ca urmare a cesiunii de Părți Sociale intervenite,
Mandatul este pe o perioadă nelimitată. În calitatea sa de
orice referire în actul constitutiv al Societății la TNC
administrator are puteri depline.
încetează, fiind înlocuit cu Viitorul Asociat.
Hotărârea nr. 3 Art. 3. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
3. 1. Actul constitutiv al Societății va fi modificat astfel nemodificate.
încât să reflecte amendamentele prevăzute în Prezenta decizie s-a încheiat în 3 exemplare.
hotărârile 1 și 2 de mai sus. (19/1.839.634)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4365/21.X.2010 11

Societatea Comercială Florea Gheorghe deține 10 (zece) părți sociale în


HANFRUIT PROMOTION - S.R.L. valoare de 10 lei fiecare (10x10 = 100 lei), reprezentând
Voluntari, județul Ilfov 25 % din capitalul social.
3. Se declară un punct de lucru situat pe terenul în
NOTIFICARE suprafață de 1.716 m2, Tarlaua 51/2, situat în extravilanul
Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă orașului Mihăilești, jud. Giurgiu, cu nr. cadastral 4171.
Tribunalul București notifică, în conformitate cu 4. Se declară la punctul de lucru de mai sus
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, următoarele activități: 4120 - lucrări de construcție a
republicată, cu modificările și completările ulterioare, clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al 5. Se împuternicește domnul Dumitrescu Bogdan, cu
Societății Comerciale HANFRUIT PROMOTION - S.R.L., CNP 1830418182110, să întocmească și să semneze
cu sediul în orașul Voluntari, str. Hârșova nr. 1B, județul actele necesare, precum și să ne reprezinte la toate
Ilfov, înregistrată sub nr. J 23/750/2010, cod unic de organele competente, semnătura acestuia fiindu-ne
înregistrare 26643760, care a fost înregistrat sub nr. opozabilă.
106821 din 5.10.2010. Redactată și semnată de către asociații
S.C. EUROSAN CONSTRUCT - S.R.L., astăzi,
(20/1.839.635)
6 octombrie 2010.
Societatea Comercială (21/1.839.636)
EUROSAN CONSTRUCT - S.R.L.
Societatea Comercială
Otopeni, județul Ilfov
EUROSAN CONSTRUCT - S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 2 Otopeni, județul Ilfov

din 6.10.2010 NOTIFICARE


a adunării generale a S.C. EUROSAN Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în Otopeni Tribunalul București notifică, în conformitate cu
str. I.G. Duca nr. 23, jud. Ilfov, J 23/328/2006, prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
RO 18409475 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Subsemnații Florea Gheorghe, CNP 1510224400659, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
Pîrvu-Florea Elena, având CNP 2721014251990, Societății Comerciale EUROSAN CONSTRUCT - S.R.L.,
amândoi în calitate de asociați, în cadrul acestei firme, cu sediul în orașul Otopeni, str. I.G. Duca nr. 23, județul
precum și Popa Ioan, cetățean român, născut la data de Ilfov, înregistrată sub nr. J 23/328/2006, cod unic de
6 ianuarie 1953 în București, sect. 7, domiciliat în înregistrare 18409475, care a fost înregistrat sub
București, șos. Arh. Petre Antonescu nr. 6, bl. 28, ap. 8, nr. 107346 din 8.10.2010.
sectorul 2, posesor al C.I. seria RT nr. 505373, emisă de (22/1.839.637)
SPCEP S2 biroul nr. 2, la data de 8.07.2007, având CNP
Societatea Comercială
15301064004445, ultimul în calitate de invitat, care
VIOFIL SIGN SYSTEMS - S.R.L.
devine asociat nou, prin care, de comun acord, am
comuna Jilava, județul Ilfov
hotărât următoarele:
1. Capitalul social al S.C. EUROSAN CONSTRUCT -
HOTĂRÂREA NR. 1/5.10.2010
S.R.L. se majorează cu suma de 200 lei, din surse proprii
ale noului asociat, Popa Ioan. a adunării generale a asociaților
2. Capitalul social total, astfel majorat, este de 400 lei, S.C. VIOFIL SIGN SYSTEMS - S.R.L.
divizat în 40 părți sociale, a câte 10 lei fiecare, acesta Încheiată între:
fiind repartizat între cei 3 asociați, după cum urmează: 1. Makaronidis Georgios, cetățean grec, născut la
Popa Ioan deține 20 (douăzeci) părți sociale în data de 21.11.1977, în Thessaloniki, Grecia, fiul lui
valoare de 10 lei fiecare (10x20 = 200 lei), reprezentând Nantina Vouzoulidou și Grigorios Makaronidis, domiciliat
50 % din capitalul social; în Vl. Gavriilidi 60, Kalamaria, Thessaloniki, 55131,
Pîrvu-Florea Elena deține 10 (zece) părți sociale în Grecia, având PA nr. AB5458641 eliberat de autoritățile
valoare de 10 lei fiecare (10x10 = 100 lei), reprezentând elene la data de 29.01.2007, fiind valabil până la data de
25 % din capitalul social; 28.01.2012, în calitate de invitat,
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4365/21.X.2010

2. Foukis Panagiotis, născut la data de 2.07.1964 în Societatea Comercială


Sofades, Grecia, cu domiciliul în str. Trion Ierarhov G. PROVOTI CAR - S.R.L., satul Vârteju
Larissa, Grecia, cu cetățenie elenă, având pașaport Măgurele, județul Ilfov
nr. AB5336439 eliberat de autoritățile elene la data de
23.01.2007, fiind valabil până la data de 22.01.2012, și HOTĂRÂREA NR. 1
3. Pomparau Daniel, născut la data de 1.08.1982 în
municipiul Botoșani, județul Botoșani, fiul lui Mitruță și din data de 4.10.2010
Aneta, cu domiciliul în municipiul Botoșani, Str. Dreptății a adunării generale a asociaților
nr. 8, sc. A, et. 4, ap. 9, județul Botoșani, cetățean român, S.C. PROVOTI CAR - S.R.L.
având C.I. seria XT nr. 194348 eliberată de Poliția Adunarea generală a asociaților din cadrul S.C.
Municipiului Botoșani la data de 28.01.2004, CNP PROVOTI CAR - S.R.L., înmatriculată la Oficiul
1820801070045, Registrului Comerțului Ilfov sub nr. J 23/3656/2008,
în calitate de asociați ai S.C. VIOFIL SIGN SYSTEMS - C.U.I. 24781596, s-a întrunit azi, data de mai sus, la
S.R.L., cu sediul social în comuna Jilava, prelungirea sediul social al societății din satul Vârteju, str. București
Șos. Giurgiului nr. 33A, Corp Regenerat, jud. Ilfov, nr. 56-58, parter, orașul Măgurele, județul Ilfov.
înregistrată la Registrul Comerțului sub La adunarea generală a asociaților au participat:
nr. J 23/1936/2010, CUI 27170481, au decis astăzi, - Nicola Ilie Marius, domiciliat în București, str. Aghireș
5.10.2010: nr. 4, sc. A, ap. 2, sector 2, identificat cu CI seria RD
1. Majorarea capitalului social prin depunere de nr. 254129, eliberată la data de 5.07.2002 de către
numerar, de la suma de 200 RON, la suma de 300 RON, Secția 6, CNP 1681003312990, în calitate de asociat,
prin cooptarea lui Makaronidis Georgios cu suma de deținând 50 % din capitalul societății, respectiv suma de
30 RON, reprezentând 3 părți sociale, având fiecare o 100 lei (RON), împărțită în 10 părți sociale a 10 lei (RON)
valoare de 10 RON, și prin depunerea de numerar a lui fiecare;
Foukis Panagiotis cu suma de 50 RON, reprezentând
- Stan Petre, domiciliat în satul Vârteju (orașul
5 părți sociale, având fiecare o valoare de 10 RON și a lui
Măgurele), str. București nr. 56-58, județul Ilfov, identificat
Pomparau Daniel, cu suma de 20 RON, reprezentând
cu CI seria IF nr. 167932, eliberată la data de 9.11.2007
2 părți sociale, având fiecare o valoare de 10 RON. În
de către SPCLEP Bragadiru, CNP 1570718400176, în
urma majorării capitalului social și a depunerii de
calitate de asociat, deținând 50 % din capitalul societății,
numerar, structura acestuia va fi următoarea:
respectiv suma de 100 lei (RON), împărțită în 10 părți
- dl Foukis Panagiotis - 210 lei, reprezentând 21 părți
sociale a 10 lei (RON) fiecare.
sociale, respectiv 70 %;
- dl Pomparau Daniel - 60 lei, reprezentând 6 părți În unanimitate, asociații au hotărât următoarele:
sociale, respectiv 20 %; 1. Cesionarea de către asociatul Nicola Ilie Marius
- dl Makaronidis Georgios - 30 lei, reprezentând 3 părți către Stan Maria, domiciliată în satul Vârteju (orașul
sociale, respectiv 10 %. Măgurele), str. București nr. 56-58, județul Ilfov,
(23/1.839.638) identificată cu CI seria IF nr. 167933, eliberată la data de
9.11.2007 de către SPCLEP Bragadiru, CNP
Societatea Comercială 2580303400674, a unui număr de 4 părți sociale în
VIOFIL SIGN SYSTEMS - S.R.L., satul Jilava valoare totală de 40 RON, reprezentând 20 % din
comuna Jilava, județul Ilfov capitalul social.
2. Cesionarea de către asociatul Nicola Ilie Marius
NOTIFICARE către Stan Petre, domiciliat în satul Vârteju (orașul
Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Măgurele), str. București nr. 56-58, județul Ilfov, identificat
Tribunalul București notifică, în conformitate cu cu CI seria IF nr. 167932, eliberată la data de 9.11.2007
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, de către SPCLEP Bragadiru, CNP 1570718400176, a
republicată, cu modificările și completările ulterioare, unui număr de 6 părți sociale în valoare totală de
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al 60 RON, reprezentând 30 % din capitalul social.
Societății Comerciale VIOFIL SIGN SYSTEMS - S.R.L., 3. Ca urmare a cesiunii, structura capitalului social în
cu sediul în satul Jilava, prelungirea Șos. Giurgiului sumă de 200 lei (RON), divizat în 20 părți sociale a 10 lei
nr. 33A, comuna Jilava, județul Ilfov, înregistrată sub nr. fiecare, se prezintă astfel:
J 23/1936/2010, cod unic de înregistrare 27170481, care - Stan Petre va deține 80 % din capitalul societății,
a fost înregistrat sub nr. 107451 din 8.10.2010. respectiv suma de 160 RON, împărțită în 16 părți sociale
(24/1.839.639) a 10 RON fiecare;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4365/21.X.2010 13

- Stan Maria va deține 20 % din capitalul societății, legitimat cu cartea de identitate seria RT nr. 614609,
respectiv suma de 40 RON, împărțită în 4 părți sociale a eliberată de SPCEP la data de 7.11.2008, CNP
10 RON fiecare. 1770107431519, va deține un număr de 100 părți sociale
4. Se revocă din funcția de administrator al societății a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 1.000 lei,
domnul Nicola Ilie Marius, domiciliat în București, reprezentând 90.91 % din capitalul social;
str. Aghireș nr. 4, sc. A, ap. 2, sector 2, identificat cu CI - Untaru Virgil, cetățean român, de sex masculin,
seria RD nr. 254129, eliberată la data de 5.07.2002 de căsătorit, născut la data de 28.10.1947 în comuna Valea
către Secția 6, CNP 1681003312990. Lungă, județul Dâmbovița, fiul lui Ion și al Mariei,
(25/1.839.640) domiciliat în București, str. Octavian nr. 29, sector 3,
legitimat cu cartea de identitate seria RT nr. 311640,
Societatea Comercială eliberată de SEP la data de 19.02.2004, CNP
ADRIAN UNTARU ARHITECT - S.R.L. 1471028400437, va deține un număr de 10 părți sociale
comuna Berceni, județul Ilfov a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 100 lei,
reprezentând 9.09 % din capitalul social.
DECIZIA NR. 3 Participarea la beneficii și pierderi este proporțională
din 7.10.2010 a asociatului unic cu cota de capital social.
Subsemnatul Untaru Adrian Ioan, cetățean român, de (26/1.839.641)
sex masculin, căsătorit, născut la data de 7.01.1977 în
municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, fiul lui Virgil și Societatea Comercială
al Anei, domiciliat în București, str. Octavian nr. 27, sector ADRIAN UNTARU ARHITECT - S.R.L.
3, legitimat cu cartea de identitate seria RT nr. 614609, comuna Berceni, județul Ilfov
eliberată de SPCEP la data de 7.11.2008, CNP
1770107431519, în calitate de asociat unic al S.C. NOTIFICARE
ADRIAN UNTARU ARHITECT - S.R.L., cu sediul în Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
comuna Berceni, jud. Ilfov, înmatriculată în Registrul Tribunalul București notifică, în conformitate cu
Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul București sub prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
nr. J 23/2269/2009, având C.U.I. 24764986, am hotărât republicată, cu modificările și completările ulterioare,
următoarele modificări ale actului constitutiv al societății: depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
1) Majorarea capitalului social prin cooptarea Societății Comerciale ADRIAN UNTARU ARHITECT -
domnului Untaru Virgil, cetățean român, de sex masculin, S.R.L., cu sediul în comuna Berceni, etaj 1, județul Ilfov,
căsătorit, născut la data de 28.10.1947 în comuna Valea înregistrată sub nr. J 23/2269/2009, cod unic de
Lungă, județul Dâmbovița, fiul lui Ion și al Mariei, înregistrare 24764986, care a fost înregistrat sub
domiciliat în București, str. Octavian nr. 29, sector 3, nr. 107480 din 11.10.2010.
legitimat cu cartea de identitate seria RT nr. 311640, (27/1.839.642)
eliberată de SEP la data de 19.02.2004, CNP
1471028400437, cu aport la capitalul social de 100 lei. Societatea Comercială
În urma majorării capitalului social, capitalul social va WAVE DIVISION - S.R.L., satul Dobroești
fi de 1.100 lei, împărțit în 110 părți sociale a câte 10 lei comuna Dobroești, județul Ilfov
fiecare, reprezentând 100 % capitalul social.
Ca urmare a cooptării, domnul Untaru Virgil va deveni HOTĂRÂRE
asociat al S.C. ADRIAN UNTARU ARHITECT - S.R.L.
S.C. ADRIAN UNTARU ARHITECT - S.R.L. se din data de 15.09.2010
transformă din societate cu răspundere limitată cu a adunării generale a asociaților
asociat unic în societate cu răspundere limitată cu doi S.C. WAVE DIVISION - S.R.L.
asociați. Mărginean Dominica Luiza Rodica, domiciliată în Baia
Ca urmare a cooptării unui nou asociat, părțile sociale Mare, Str. Transilvaniei nr. 1, sc. E, ap. 53, jud.
ale societății vor fi deținute de asociați în următoarele Maramureș, posesoare a buletinului de identitate seria
cote: BD nr. 910869, eliberat de autoritățile din România la
- Untaru Adrian Ioan, cetățean român, de sex data de 10.08.1992, CNP 2470314240037, Molner
masculin, căsătorit, născut la data de 7.01.1977 în Mihaela, domiciliată în București, Str. Fildeșului nr. 2,
municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, fiul lui Virgil și bl. G6, sc. 2, ap. 8, sector 3, posesoare a cărții de
al Anei, domiciliat în București, str. Octavian nr. 27, sector 3, identitate seria RR nr. 552544, eliberată de autoritățile din
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4365/21.X.2010

România la data de 11.12.2008, CNP 2781112090031, și - PARICARUS LOGISTICS LIMITED - 800 părți
PARICARUS LOGISTICS LIMITED, persoană juridică sociale a 10 lei fiecare, având o valoare totală de
cipriotă, cu sediul social în Cipru, 2413 Nicosia, Egkomi, 8.000 lei, respectiv 80 % din capitalul social al societății;
str. Verenikis nr. 2, înregistrată la Ministerul Comerțului, - Molner Mihaela - 200 părți sociale având o valoare
Industriei și Turismului - Departamentul Registrul totală de 2.000 lei, respectiv 20 % din capitalul social al
Societăților și Lichidatorului Judiciar Nicosia sub nr. HE societății.
228345 din data de 6.05.2008, reprezentată în temeiul Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
procurii supralegalizate sub nr. 119779/10, purtând rămân neschimbate. Întocmit în 3 exemplare, astăzi,
încheierea de legalizare a semnăturii de BNP Doina 15.09.2010.
Silisteanu și Silvana-Alexandra Silisteanu sub (28/1.839.643)
nr. 5386/9.08.2010, de către dl Allieu Varney Kamara,
cetățean liberian, născut la data de 8.08.1968, cu Societatea Comercială
reședința în București, aleea Zavideni nr. 3, bloc A12 bis, WAVE DIVISION - S.R.L., satul Dobroești
scara A, ap. 7, sector 3, posesor al pașaportului nr. comuna Dobroești, județul Ilfov
0125832, eliberat de autoritățile din Liberia la data de
2.07.2007, în calitate de asociați ai S.C. WAVE DIVISION - NOTIFICARE
S.R.L., cu sediul în satul Dobroești, Str. Orhideelor nr. 17, Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
comuna Dobroești, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Tribunalul București notifică, în conformitate cu
Comerțului sub nr. J 23/3275/2007, C.U.I. 22842549, am prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
hotărât modificarea actului constitutiv al societății, astfel: republicată, cu modificările și completările ulterioare,
I. Capitalul social și părțile sociale depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
Capitalul social se majorează de la suma de 1.200 lei Societății Comerciale WAVE DIVISION - S.R.L., cu sediul
la suma de 10.000 lei, prin emiterea unui număr de 880 în satul Dobroești, Str. Orhideelor nr. 17, comuna
părți sociale, cu valoare nominală de 10 lei fiecare. Dobroești, județul Ilfov, înregistrată sub nr.
Majorarea se face prin aport în numerar adus de J 23/3275/2007, cod unic de înregistrare 22842549, care
asociatul Molner Mihaela în valoare subscrisă de 1.760 a fost înregistrat sub nr. 107513 din 11.10.2010.
lei, și de asociatul PARICARUS LOGISTICS LIMITED,
(29/1.839.644)
prin mandatar, în valoare subscrisă de 7.040 lei.
Ca urmare a acestei majorări capitalul social va fi în Societatea Comercială
valoare de 10.000 lei, împărțit în 1.000 părți sociale în BILAL DECORATION - S.R.L.
valoare de 10 lei fiecare, va fi distribuit astfel: Popești Leordeni, județul Ilfov
- PARICARUS LOGISTICS LIMITED - 716 părți
sociale a 10 lei fiecare, având o valoare totală de DECIZIA NR. 1
7.160 lei, respectiv 71,6 % din capitalul social al
societății; din data de 30.09.2010
- Mărginean Domnica Luiza Rodica - 84 părți sociale a asociatului unic al
având o valoare totală de 840 lei, respectiv 8,4 % din S.C. BILAL DECORATION - S.R.L.
capitalul social al societății; Subsemnata Cișmigiu Ioana, cetățean român, sex
- Molner Mihaela - 200 părți sociale a 10 lei fiecare, feminin, născută la data de 5.12.1987 în mun. București,
având o valoare totală de 2.000 lei, respectiv 20 % din sector 4, domiciliată în București, Str. Cărămidarii de Jos
capitalul social al societății. nr. 5, bl. 74B, sc. 1, ap. 27, sector 4, identificată cu CI
II. Asociații seria RD nr. 439843, emisă de SPCEP S4, biroul nr. 1, la
Iese din societate prin cesiune d-na Mărginean data de 5.09.2005, CNP 2871205440044, în calitate de
Dominica Luiza Rodica. asociat unic al S.C. BILAL DECORATION - S.R.L., cu
III. Capitalul social și părțile sociale sediul în Popești Leordeni, Șos. Olteniței nr. 204 (fost
Mărginean Dominica Luiza Rodica cesionează 281), hala nr. 1, camera 2, jud. Ilfov, înregistrată la
84 părți sociale a 10 lei fiecare, total 840 lei, Registrul Comerțului sub nr. J 23/691/210, C.I.F.
reprezentând 8,4 % din capitalul social, către 26618960, am decis modificarea și completarea actului
PARICARUS LOGISTICS LIMITED, prin reprezentant. constitutiv al societății astfel:
Ca urmare a acestei cesiuni, capitalul social în valoare 1. cesionarea celor 20 (douăzeci) de părți sociale
de 10.000 lei, împărțit în 1.000 părți sociale în valoare de deținute de asociatul unic, către Veringă Oana-Violeta
10 lei fiecare, va fi distribuit astfel: conform contractului de cesiune.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4365/21.X.2010 15

Ca urmare a acestei cesiuni structura capitalului Asociatul unic, prin prezenta, decide:
social al S.C. BILAL DECORATION - S.R.L. va fi 1. Majorarea, cu suma de 100 lei (contravaloarea a
următoarea: 25 euro la un curs de schimb ales de 4 lei/euro) a
Capitalul social total este de 200 lei, împărțit în 20 părți capitalului social al societății, prin cooptarea asociatului
sociale, cu valoare nominală de 10 lei fiecare, deținut în S.C. SOFERIA TRADING LTD., persoană juridică
totalitate de asociatul unic Veringă Oana-Violeta,
cipriotă, cu sediul social în Cipru, Limassol, str. G. Averof
reprezentând 100 % din capitalul social. Cota de
& G. Frankoudis nr. 36, Agios Ioannis, cod poștal 3781,
participare la beneficii și pierderi este proporțională cu
participația la capitalul social. înregistrată în Registrul Comerțului Lefkosia sub numărul
2. Ca urmare a cesiunii, dna Veringă Oana-Violeta, 269292/înființată la data de 22.06.2010, reprezentată de
cetățean român, sex feminin, născută la data de asociat și administrator Charalampous Charalampos,
1.01.1985 în mun. București, sector 2, domiciliată în satul conform hotărârii A.G.A nr. 1/4.10.2010.
Mihai Vodă, Str. Salcâmilor nr. 59, jud. Giurgiu, 2. Capitalul social, în valoare totală de 1.100 lei,
identificată cu CI seria GG nr. 231685, emisă de SPCLEP divizat în 110 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei,
Bolintin Vale la data de 3.09.2009, CNP 2850101420064, va fi deținut de către asociați după cum urmează:
va dobândi și calitatea de administrator, pe perioadă - S.C. LORABELL ENTERPRISES LTD - 1.000 lei,
nedeterminată, cu puteri depline, până la revocarea
divizat în 100 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei,
expresă.
reprezentând 90,10 % din valoarea capitalului social,
3. Revocarea din funcția de administrator a dlui Tunc
Adnan. - S.C. SOFERIA TRADING LTD - 100 lei, divizat în
4. Prelungirea duratei sediului social până la data de 10 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei,
31.12.2010, conform contractului de închiriere. reprezentând 9,90 % din valoarea capitalului social.
Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân 3. În temeiul art. 204 din Legea nr. 31/1990,
neschimbate. modificată, se va redacta noul act constitutiv al societății,
(30/1.839.645) care va înlocui în tot actul constitutiv precedent, devenit
caduc.
Societatea Comercială 4. S.C. SOFERIA TRADING LTD., prin reprezentant,
CONFIABIL INVEST - S.R.L.
își exprimă acordul cu privire la prezentele prevederi și
Chitila, județul Ilfov
acceptă cooptarea în societate.
DECIZIA NR. 1/4.10.2010 Consimțământul cetățeanului cipriot Charalampous
Charalampos s-a luat în limba română cunoscută de
a asociatului unic al parte.
S.C. CONFIABIL INVEST - S.R.L.
(31/1.839.646)
La ședință au participat:
- subscrisa S.C. LORABELL ENTERPRISES LTD., Societatea Comercială
persoană juridică cipriotă, cu sediul în Cipru, Limassol,
CONFIABIL INVEST - S.R.L., Chitila
str. Georgiou Fragkoudi nr. 2, având număr de ordine în
județul Ilfov
Registrul Comerțului Lefkosia 261039, înființată la data
de 19 ianuarie 2010, reprezentată de dl Charalampous
NOTIFICARE
Charalampos, cetățean cipriot, domiciliat în Cipru,
Limassol, str. Korai nr. 12B, Agia Triada, legitimat cu Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
pașaportul E-271884, eliberat la data de 7.05.2007 de Tribunalul București notifică, în conformitate cu
Prefect Limassol, conform hotărârii A.G.A. Extraordinare prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
nr. 1/26.08.2010, asociat unic; republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- subscrisa S.C. SOFERIA TRADING LTD -, persoană depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
juridică cipriotă, cu sediul social în Cipru, Limassol, str. G.
Societății Comerciale CONFIABIL INVEST - S.R.L., cu
Averof & G. Frankoudis nr. 36, Agios Ioannis, cod poștal
sediul în orașul Chitila, Șos. Banatului nr. 213, județul
3781, înregistrată în Registrul Comerțului Lefkosia sub
Ilfov, înregistrată sub nr. J 23/2597/2010, cod unic de
numărul 269292 înființată la data de 22.06.2010,
reprezentată de asociat și administrator Charalampous înregistrare 27453062, care a fost înregistrat sub
Charalampos, conform hotărârii A.G.A. nr. 1/4.10.2010, nr. 107568 din 11.10.2010.
societate cooptată, invitată. (32/1.839.647)
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4365/21.X.2010

Societatea Comercială Societatea Comercială


AGRO LIFE - S.R.L., Pantelimon, județul Ilfov AGRO LIFE - S.R.L., Pantelimon, județul Ilfov

DECIZIA NR. 1/4.10.2010 NOTIFICARE


Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
a asociatului unic al S.C. AGRO LIFE - S.R.L.,
Tribunalul București notifică, în conformitate cu
J23/395/2007, CUI 21090251, cu sediul prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
în oraș Pantelimon, str. Walter Mărăcineanu nr. 37, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
jud. Ilfov depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
Subsemnatul Vasile Nicolae, cetățean român, Societății Comerciale AGRO LIFE - S.R.L., cu sediul în
identificat cu C.I. seria KL nr. 247897, eliberată de orașul Pantelimon, str. Walter Mărăcineanu nr. 37, județul
Ilfov, înregistrată sub nr. J23/395/2007, cod unic de
SPCLEP Fundulea la data de 21.04.2008, având CNP
înregistrare 21090251, care a fost înregistrat sub nr.
1720424513494, în calitate de asociat unic al S.C. AGRO 107651 din 12.10.2010.
LIFE - S.R.L., cu sediul în oraș Pantelimon, str. Walter (34/1.839.649)
Mărăcineanu nr. 37, jud. Ilfov, înmatriculată la Reg. Com.
sub nr. J23/395/2007, CUI 21090251, am hotărât Societatea Comercială
următoarele: SPICCATO INSTAL - S.R.L., comuna Jilava
A. Majorarea capitalului social cu 800 RON, prin județul Ilfov
depunere, până la valoarea de 5.000 RON, adică
HOTĂRÂREA NR. 3/1.10.2010
500 părți sociale, fiecare în valoare de 10 lei.
B. Majorarea capitalului social se va face prin Subsemnații Pătrănoiu Nicolae, domiciliat în
depunere numerar a sumei de 300 RON de către Vasile București, str. C. F. Robescu nr. 6, et. 1, ap. 2, sectorul 3,
posesor al C.I. seria RT nr. 713030, eliberată de SPCEP
Nicolae, iar pentru diferența de capital social până la
S3 biroul nr. 1 la data de 18.01.2010, C.N.P.
5.000 RON, se cooptează un nou asociat în persoana
1571201400481, și Pătrănoiu Iuliana, domiciliată în
doamnei Vasile Emanuela-Irina (cetățenie română, sex București, str. C.F. Robescu nr. 6, et. 1, ap. 2, sectorul 3,
feminin, născută la data de 25.12.1973 în mun. posesoare a C.I. seria RT nr. 639283, eliberată de
București, sectorul 7, domiciliată în bd. Basarabia nr. 55, SPCEP S3 la 5.06.2009, CNP 2610405400234, în
bl. M22, sc. A, et. 4, ap. 10, sectorul 2, identificată cu C.I. calitate de asociați, reprezentând 100 % din capitalul
seria RX nr. 282134, eliberată de Secția 9 la data de social, am hotărât în unanimitate dizolvarea și lichidarea
18.03.2005, CNP 2731225472025), care va depune în simultană a societății (fără numire lichidator), în condițiile
art. 227 alin. 1 lit. b) și art. 235 din Legea nr. 31/1990,
numerar suma de 500 RON pentru majorarea capitalului
având în vedere că societatea este în imposibilitate de
social.
realizare a obiectului de activitate, nu are active și nici
C. În urma majorării capitalului social prin cooptarea datorii.
unui nou asociat în persoana doamnei Vasile Emanuela- După radierea societății din registrul comerțului,
Irina, domnul Vasile Emanuela-Irina, domnul Vasile capitalul social și întregul patrimoniu vor reveni
Nicolae își pierde calitatea de asociat unic. asociaților, potrivit art. 235 din Legea nr. 31/1990.
D. În urma majorării capitalului social subscris și (35/1.839.650)
vărsat, structura este următoarea:
- Vasile Nicolae deține un număr de 450 părți sociale, Societatea Comercială
ROBY CAM AUTO GLASS - S.R.L.
cu o valoare nominală de 10 lei RON fiecare,
Pantelimon, județul Ilfov
reprezentând 90 % din capitalul social și participarea la
beneficii și pierderi; HOTĂRÂREA NR. 1/8.10.2010
- Vasile Emanuela-Irina deține un număr de 50 părți
a adunării generale a asociaților
sociale, cu o valoare nominală de 10 lei RON fiecare,
S.C. ROBY CAM AUTO GLASS - S.R.L.,
reprezentând 10 % din capitalul social și participarea la
cu sediul în oraș Pantelimon, Str. Horei nr. 5B,
beneficii și pierderi. cam. 1, jud. Ilfov, RC J23/2440/2009,
F.Funcția de administrator va fi exercitată în CUI 26193657, capital social 200 lei
continuare de domnul Vasile Nicolae, având puteri Astăzi, 8.10.2010, noi asociații Toma Ionuț-Marin,
depline și mandat nelimitat. CNP 1771212434529, domiciliat în oraș Pantelimon,
(33/1.839.648) Str. Horei nr. 5B, jud. Ilfov, identificat cu C.I. seria IF
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4365/21.X.2010 17

nr. 248463, emisă de SPCLEP Pantelimon la data de Societatea Comercială


19.03.2010, Nica Valentin, CNP 1830225410099, ILIAND FOOD - S.R.L., satul Chiajna
domiciliat în București, str. Constantin Titel Petrescu comuna Chiajna, județul Ilfov
nr. 5, bl. C21, sc. 1, ap. 1, sectorul 6, identificat cu C.I.
seria RT nr. 480896, emisă de SPCLEP S6 biroul nr. 3 la DECIZIE EXTRAORDINARĂ
data de 13.04.2007, împreună cu Trifan Cristian, din data de 6.10.2010,
CNP 1850302430035, domiciliat în oraș Buftea, str.
a asociatului unic al S.C. ILIAND FOOD - S.R.L.
Agricultori nr. 65, jud. Ilfov, identificat cu C.I. seria IF nr.
034417, emisă de oraș Buftea la data de 3.11.2003, în Sidor Andrei-Dan, cetățean român, născut la data de
calitate de invitat, am hotărât: 25.07.1974 în București, sectorul 5, domiciliat în
București, Str. Verigei nr. 3, bl. 1, sc. 4, ap. 172, sectorul 4,
1. Reluarea activității societății începând cu data de
posesor al C.I. seria RT nr. 646351, eliberată de SPCEP
8.10.2010.
S5 biroul nr. 4, la 11.08.2009, CNP 1740725451516,
2. Schimbarea sediului societății de la adresa: oraș asociat unic al S.C. ILIAND FOOD - S.R.L., cu sediul în
Pantelimon, Str. Horei nr. 5B, cam. 1, jud. Ilfov, la adresa: satul Chiajna, Șoseaua de Centură nr. 7-9, comuna
oraș Buftea, str. Agricultori nr. 65, cam. 1, jud. Ilfov. Chiajna, jud. Ilfov, CUI RO18652538, înregistrată la
3. Cesionarea de părți sociale, astfel: dl Toma Ionuț- O.R.C. sub nr. J23/920/2006, capital social 200 lei, vărsat
Marin a 10 părți sociale în valoare de 100 lei și dl Nica integral, pe de o parte, și
Valentin a 10 părți sociale în valoare de 100 lei, toate - Zaicescu Ana-Maria, cetățean român, fiica lui Ion și
către Trifan Cristian. Ana, născută la data de 15.11.1978 în București,
4. Retragerea din societate a lui Toma Ionuț-Marin și sectorul 7, domiciliată în București, Bd. Uverturii nr. 57-69,
bl. 10, sc. A, et. 7, ap. 30, sectorul 6, posesoare a C.I.
Nica Valentin.
seria RX nr. 350157, CNP 2781115463048, și Bunescu
5. Cooptarea în societate ca nou asociat unic a lui
Christina Mihaela, cetățean român, fiica lui Emilian și
Trifan Cristian, CNP 1850302430035, cetățean român,
Anișoara, născută la data de 2.12.1978 în București,
născut la data de 2.03.1985 în București, cu domiciliul în sectorul 5, domiciliată în București, aleea Ucea nr. 13,
oraș Buftea, str. Agricultori nr. 65, jud. Ilfov, posesor al bl. P5, sc. 1, et. 2, ap. 10, sectorul 4, posesoare a C.I.
C.I. seria IF nr. 034417, emisă de oraș Buftea la data de seria RT nr. 314958, eliberată de Secția 16 Poliție la
3.11.2003. 3.03.2004, CNP 2781202443027, pe de altă parte, în
6. Retragerea din funcția de administrator a dlui Toma calitate de invitați,
Ionuț-Marin. au decis următoarele:
7. Numirea în funcția de administrator a dlui Trifan Art. 1. Majorarea capitalului social de la 200 lei la
Cristian, acesta având puteri depline și fiind numit pe 440 lei, prin cooptarea în societate a dnelor Zaicescu
Ana-Maria și Bunescu Christina Mihaela.
durată nelimitată.
Astfel, capitalul social va fi de 440 lei, împărțit în
8. Declararea participării la beneficii și pierderi.
44 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei, și va fi
9. Semnarea de către asociatul unic Trifan Cristian a repartizat după cum urmează:
unui act constitutiv nou ce se va depune la Registrul - Zaicescu Ana-Maria subscrie 22 părți sociale, cu o
Comerțului. valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 220 lei,
În urma hotărârii adoptate, următoarele articole din reprezentând 50 % din capitalul social;
actul constitutiv vor conține: - Bunescu Christina Mihaela subscrie 2 părți sociale,
„Art. 6. Capitalul social este fixat la suma de 200 lei, cu o valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de
împărțit în 20 părți sociale a 10 lei fiecare, subscris și 20 lei, reprezentând 4,55 % din capitalul social;
vărsată în întregime de asociatul unic. - Sidor Andrei-Dan subscrie 20 părți sociale, cu o
valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 200 lei,
Art. 15. Asociatul unic va primi întregul beneficiu
reprezentând 45,45 % din capitalul social.
realizat de societate și va suporta toate pierderile în limita
Participarea la beneficiile și pierderile societății va fi
patrimoniului societății.”
Zaicescu Ana-Maria - 50 %, Bunescu Christina-Mihaela -
Hotărârea adoptată și implicit modificările rezultate 4,55 % și Sidor Andrei-Dan - 45,45 %.
respectă condițiile prevăzute în actul constitutiv al Restul prevederilor actului constitutiv rămâne
societății precum și cele ale legislației în vigoare. neschimbat.
(36/1.839.651) (37/1.839.652)
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4365/21.X.2010

Societatea Comercială În urma prezentei modificări se va redacta un nou act


ILIAND FOOD - S.R.L., satul Chiajna constitutiv actualizat.
comuna Chiajna, județul Ilfov Restul prevederilor din actul constitutiv al societății
rămân neschimbate.
NOTIFICARE Redactat de avocat în 5 exemplare.
Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă (39/1.839.654)
Tribunalul București notifică, în conformitate cu
Societatea Comercială
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
HAMZEH GROUP INTERNATIONAL - S.R.L.
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
HOTĂRÂREA NR. 1/8.10.2010
Societății Comerciale ILIAND FOOD - S.R.L., cu sediul în
satul Chiajna, Șoseaua de Centură nr. 7-9, comuna a adunării generale a asociaților
Chiajna, județul Ilfov, înregistrată sub nr. J23/920/2006, S.C. HAMZEH GROUP INTERNATIONAL - S.R.L.,
cod unic de înregistrare 18652538, care a fost înregistrat J23/1230/2007, CUI 21677745, oraș Măgurele,
sub nr. 107681 din 12.10.2010. loc. Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 279,
(38/1.839.653) județul Ilfov
Astăzi, 8.10.2010, îndeplinindu-se cvorumul de
Societatea Comercială prezență, cu unanimitate de voturi, subsemnații Stoian
DESTURZA EXPERT CONSULT - S.R.L. Ana-Gabriela, cetățean român, posesoare a C.I. seria DP
comuna Balotești, județul Ilfov nr. 094853, emisă de DGEIP-DEP la data de 18.02.2003,
CNP 2811108420061, și Hamzeh Ioana, cetățean român,
HOTĂRÂREA NR. 2/1.10.2010 posesoare a C.I. seria RX nr. 323066, emisă de Secția 15
a adunării generale a asociaților Poliție la data de 17.06.2005, CNP 2830329420033,
ambele asociate având domiciliul în București,
Subsemnații Sturza Dan Eugen, cetățean român,
bd. Alexandru Obregia nr. 2B, bl. 2B, sc. A, et. 7, ap. 39,
CNP 1481204400174, căsătorit, domiciliat în București.
sectorul 4, în calitate de asociați existenți, și Emad
str. Av. Vasile Traian nr. 54, sectorul 1, identificat cu C.I.
Elsayed Ahmed Hassan Zaraa, cetățean egiptean,
seria RD nr. 210993, eliberată de SEP la data de posesor al pașaportului nr. 710339, eliberat de
22.11.2001, valabil până la data de 4.12.2011, autoritățile egiptene la data de 22.10.2007, cu valabilitate
- Sturza Ortansa Venera Mariana, cetățean român, până la data de 21.10.2014, cu domiciliul în Republica
CNP 2460110400524, domiciliată în București, str. Av. Arabă Egipt, El Sharkia, str. Alzageg nr. 15, născut la
Vasile Traian nr. 54, sectorul 1, identificată cu C.I. seria data de 23.06.1987 în Republica Arabă Egipt, El Sharkia,
RD nr. 623744, eliberată de SPCEP Sectorul biroul nr. 4 sex masculin, și Alfredo Aldo, cetățean portughez,
la data de 26.06.2009, valabil până la data de posesor al pașaportului nr. R505113, eliberat de
10.01.2069, în calitate de asociați ai S.C DESTURZA autoritățile portugheze la data de 5.05.2008, cu
EXPERT CONSULT - S.R.L., cu sediul în com. Balotești, valabilitate până la data de 4.05.2018, cu domiciliul în
str. Marta Bibescu nr. 5, jud. Ilfov, înmatriculată la Portugalia, Lisabona, str. Batalha nr. 26, născut la data
O.R.C.T.B. sub nr. J23/694/2003, cod unic 15398991, am de 15.05.1967 în Portugalia, Lisabona, sex masculin, în
hotărât următoarele: calitate de invitați și viitori asociați, am hotărât:
Art. 1. Reducerea capitalului social cu suma de Revocarea din funcția de administrator a doamnei
270.000 lei. Capitalul social total al societății subscris și Hamzeh Ioana, aceasta descărcându-se de gestiune, în
vărsat integral de asociați va fi de 30.200 lei, divizat în această funcție fiind numit Emad Elsayed Ahmed Hassan
3.020 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare. Zaraa, cu puteri depline, pe o perioadă de trei ani,
Distribuția capitalului social pe asociați: respectiv 8.10.2010-8.10.2013.
- Sturza Dan Eugen deține 1.510 părți sociale, în Intrarea în societate, în calitate de asociați, prin
valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de cooptare, prin majorare de capital, a domnilor Emad
15.100 lei, și o cotă de participare la beneficii și pierderi Elsayed Ahmed Hassan Zaraa care vine cu un aport în
de 50 %; numerar de 30 RON, reprezentând 3 părți sociale, în
- Sturza Ortansa Venera Mariana deține 1.510 părți valoare de 10 RON fiecare parte socială, și Alfredo Aldo,
sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare care vine cu un aport în numerar de 20 RON,
totală de 15.100 lei, și o cotă de participare la beneficii și reprezentând 2 părți sociale, în valoare de 10 RON
pierderi de 50 %. fiecare parte socială.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4365/21.X.2010 19

Se va majora, de către noii asociați, capitalul social al în oraș Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 279, județul Ilfov,
societății cu 50 RON de la 200 RON la 250 RON și se va înregistrată sub nr. J23/1230/2007, cod unic de
modifica numărul părților sociale de la 20 părți sociale, în înregistrare 21677745, care a fost înregistrat sub
valoare de 10 RON fiecare, la 25 părți sociale, în valoare nr. 107772 din 12.10.2010.
de 10 RON fiecare parte socială. (41/1.839.656)
Capitalul social al societății va fi de 250 RON, divizat
în 25 părți sociale, în valoare de 10 RON fiecare, 100 % Societatea Comercială
participare la beneficii și pierderi, 100 % din capitalul DEICHMANN COMERCIALIZARE
social, și va fi structurat astfel între asociați: ÎNCĂLȚĂMINTE - S.R.L.
- Stoian Ana-Gabriela deține 10 părți sociale, în București
valoare nominală de 10 RON fiecare, reprezentând 100
RON, 40 % participare la beneficii și pierderi, 40 % din HOTĂRÂRE
capitalul social;
din data de 14.07.2010 a asociatului unic
- Hamzeh Ioana deține 10 părți sociale, în valoare
al Societății DEICHMANN COMERCIALIZARE
nominală de 10 RON fiecare, reprezentând 100 RON,
ÎNCĂLȚĂMINTE - S.R.L., J 40/3125/2007,
40 % participare la beneficii și pierderi, 40 % din capitalul
social; C.U.I. RO21101687
- Emad Elsayed Ahmed Hassan Zaraa deține 3 părți DEICHMANN - SCHUHE SERVICE - GMBH
sociale, în valoare nominală de 10 RON fiecare, (denumită în continuare „Deichmann”), o societate
reprezentând 30 RON, 12 % participare la beneficii și comercială germană, având sediul social situat în
pierderi, 12 % din capitalul social; Germania, Deichmannweg 9, 45359 - Essen, înregistrată
- Alfredo Aldo deține 2 părți sociale, în valoare la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Essen sub
nominală de 10 RON fiecare, reprezentând 20 RON, 8 % nr. HRB 19456, prin reprezentanții săi legali dl Wolfgang
participare la beneficii și pierderi, 8 % din capitalul social. Wislsperger, și dl Karsten Schütt, în calitate de asociat
Se împuternicește doamna Hamzeh Ioana să depună unic al Societății DEICHMANN COMERCIALIZARE
la bancă capitalul social, în numele noilor asociați. ÎNCĂLȚĂMINTE - S.R.L. (denumită în continuare
Se împuternicește doamna Stoica Gabriela, cetățean „Societatea”), cu sediul în București, Str. Tipografilor nr.
român, CNP2770606443023, cu domiciliul în București, 11-15, S-Park, corp B3, et. 2, sectorul 1, înregistrată la
Șos. Giurgiului nr. 96-102, Bl. H2, sc. 1, et. 10, ap. 43, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
posesoare a C.I. seria RR nr. 621460, emisă de SPCEP București sub nr. J 40/3125/2007, C.U.I. RO21101687,
S4 biroul nr. 3 la data de 15.07.2009, să depună la
hotărăște următoarele:
ORCMBTB Ilfov, mențiunea cu modificările mai sus
1. Se decide deschiderea unui punct de lucru al
enunțate, putând susține dosarul și completa orice
Societății la următoarea adresă: Gold Plaza Baia Mare,
formulare, în acest scop.
Str. Victoriei nr. 73, spațiul 121 + parte din 120, et. 1, Baia
Restul prevederilor rămân neschimbate.
Mare, județul Maramureș.
Actul a fost redactat în 4 exemplare.
2. Activitățile ce se vor autoriza și desfășura la noul
(40/1.839.655)
punct de lucru vor fi:
Societatea Comercială 4772 - comerț cu amănuntul al încălțămintei și
HAMZEH GROUP INTERNATIONAL - S.R.L. articolelor din piele, în magazine specializate;
Măgurele, județul Ilfov 4719 - comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
NOTIFICARE nealimentare;
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 4751 - comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 specializate;
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 4771 - comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în
modificările și completările ulterioare, depunerea textului magazine specializate;
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale 4764 - comerț cu amănuntul al echipamentelor
HAMZEH GROUP INTERNATIONAL - S.R.L., cu sediul sportive, în magazine specializate;
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4365/21.X.2010

4765 - comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în Vochita Irina Mihaela, cetățean român, fiica lui Tudor
magazine specializate; și Nina, domiciliată în București, str. Împăratul Traian nr.
4777 - comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, 7, bl. B10, et. 7, ap. 23, sectorul 4, născută la data de
în magazine specializate; 4.02.1983 în mun. București, sectorul 2, sex feminin,
4778 - comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în stare civilă necăsătorită, legitimată cu C.I. seria RT nr.
magazine specializate; 343262 eliberată de Secția 1 Poliție București la data de
5210 - depozitări. 12.07.2004, CNP 2830204420061, deținând 45 părți
(42/1.836.066) sociale, reprezentând 45 % din capitalul social total;
Slavic Bernard, cetățean român, fiul lui Bronislav și
Societatea Comercială Condilia, domiciliat în București, Aleea Mozaicului nr. 4,
BIO PROMOTION SOLUTIONS - S.R.L. bl. B1, sc. A, et. 7, ap. 29, sectorul 2, născut la data de
București 14.10.1953 în com. Cacica, jud. Suceava, sex masculin,
stare civilă căsătorit, legitimat cu C.I. seria RT nr. 452018
NOTIFICARE eliberată de SPCEP S2 biroul nr. 4 la data de 5.01.2007,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul CNP 1531014400258, deținând 10 părți sociale,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 reprezentând 10 % din capitalul social total,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu deținând 100 % capitalul social au adoptat cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului unanimitate de voturi următoarele hotărâri:
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale 1. Se aprobă completarea obiectului de activitate al
BIO PROMOTION SOLUTIONS - S.R.L., cu sediul în societății cu următoarele coduri:
București, Aleea Mozaicului nr. 4, bl. B1, sc. A, et. 7, 1032 - fabricarea sucurilor de fructe și legume;
ap. 29, sectorul 2, înregistrată sub nr. J 40/22819/2007, 1039 - prelucrarea și conservarea fructelor și
cod unic de înregistrare 22867195, care a fost înregistrat legumelor n.c.a.;
sub nr. 514287 din 28.09.2010. 1051 - fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor;
1052 - fabricarea înghețatei;
(43/1.836.067)
1071 - fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a
Societatea Comercială produselor proaspete de patiserie;
BIO PROMOTION SOLUTIONS - S.R.L. 1072 - fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea
București prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie;
1073 - fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului
HOTĂRÂREA NR. 1 și a altor produse făinoase similare;
1082 - fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și
din data de 27.09.2010 a produselor zaharoase;
a adunării generale a asociaților 1083 - prelucrarea ceaiului și cafelei;
S.C. BIO PROMOTION SOLUTIONS - S.R.L. 1084 - fabricarea condimentelor și ingredientelor;
Asociații S.C. BIO PROMOTION SOLUTIONS - 1085 - fabricarea de mâncăruri preparate;
S.R.L., persoană juridică română, având sediul social în 1086 - fabricarea preparatelor alimentare
București, Aleea Mozaicului nr. 4, bl. B1, sc. A, et. 7, ap. omogenizate și alimentelor dietetice;
29, sectorul 2, înregistrată la Registrul Comerțului 1089 - fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;
București sub nr. J 40/22819/2007, având C.U.I. 1411 - fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele;
22867195, atribut fiscal RO, capital social 1.000 lei, 1420 - fabricarea articolelor din blană;
respectiv: 1512 - fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și
Slavic Raimond Dragoș, cetățean român, fiul lui a articolelor de harnașament;
Bernard și Maria, domiciliat în București, Aleea 1624 - fabricarea ambalajelor din lemn;
Mozaicului nr. 4, bl. B1, sc. A, et. 7, ap. 29, sectorul 2, 1629 - fabricarea altor produse din lemn; fabricarea
născut la data de 2.06.1980 în mun. București, sectorul articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale
2, sex masculin, stare civilă necăsătorit, legitimat cu C.I. împletite;
seria RX nr. 186821 eliberată de Secția 9 Poliție 1721 - fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a
București la data de 24.06.2003, CNP 1800602420070, ambalajelor din hârtie și carton;
deținând 45 părți sociale, reprezentând 45 % din capitalul 1722 - fabricarea produselor de uz gospodăresc și
social total; sanitar, din hârtie sau carton;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4365/21.X.2010 21

1729 - fabricarea altor articole din hârtie și carton 4636 - comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și
n.c.a.; produselor zaharoase;
2041 - fabricarea săpunurilor, detergenților și a 4637 - comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și
produselor de întreținere; condimente;
2042 - fabricarea parfumurilor și a produselor 4639 - comerț cu ridicata nespecializat de produse
cosmetice (de toaletă); alimentare, băuturi și tutun;
2221 - fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor 4641 - comerț cu ridicata al produselor textile;
din material plastic; 4642 - comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și
2222 - fabricarea articolelor de ambalaj din material încălțămintei;
plastic; 4644 - comerț cu ridicata al produselor din ceramică,
2223 - fabricarea articolelor din material plastic pentru sticlărie și produse de întreținere;
construcții; 4645 - comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de
2229 - fabricarea altor produse din material plastic; parfumerie;
3101 - fabricarea de mobilă pentru birouri și 4647 - comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a
magazine; articolelor de iluminat;
3102 - fabricarea de mobilă pentru bucătării; 4648 - comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor;
3103 - fabricarea de saltele și somiere; 4649 - comerț cu ridicata al altor bunuri de uz
3109 - fabricarea de mobilă n.c.a.; gospodăresc;
3212 - fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din 4665 - comerț cu ridicata al mobilei de birou;
metale și pietre prețioase;
4673 - comerț cu ridicata al materialului lemnos și a
3213 - fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole
materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
similare;
4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
3230 - fabricarea articolelor pentru sport;
4690 - comerț cu ridicata nespecializat;
3240 - fabricarea jocurilor și jucăriilor;
4711 - comerț cu amănuntul în magazine
3299 - fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
3831 - demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a
alimentare, băuturi și tutun;
echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea
4719 - comerț cu amănuntul în magazine
materialelor;
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate;
nealimentare;
4110 - dezvoltare (promovare) imobiliară;
4721 - comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;
proaspete, în magazine specializate;
4611 - intermedieri în comerțul cu materii prime
agricole, animale vii, materii prime textile și cu 4722 - comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor
semifabricate; din carne, în magazine specializate;
4613 - intermedieri în comerțul cu material lemnos și 4723 - comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor
materiale de construcții; și moluștelor, în magazine specializate;
4615 - intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de 4724 - comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de
menaj și de fierărie; patiserie și produselor zaharoase, în magazine
4616 - intermedieri în comerțul cu textile, confecții din specializate;
blană, încălțăminte și articole din piele; 4725 - comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine
4617 - intermedieri în comerțul cu produse alimentare, specializate;
băuturi și tutun; 4729 - comerț cu amănuntul al altor produse
4619 - intermedieri în comerțul cu produse diverse; alimentare, în magazine specializate;
4621 - comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, 4751 - comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine
furajelor și tutunului neprelucrat; specializate;
4622 - comerț cu ridicata al florilor și al plantelor; 4752 - comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al
4624 - comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine
al pieilor prelucrate; specializate;
4631 - comerț cu ridicata al fructelor și legumelor; 4753 - comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,
4633 - comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine
uleiurilor și grăsimilor comestibile; specializate;
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4365/21.X.2010

4759 - comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor 6202 - activități de consultanță în tehnologia


de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în informației;
magazine specializate; 6203 - activități de management (gestiune și
4761 - comerț cu amănuntul al cărților, în magazine exploatare) a mijloacelor de calcul;
specializate; 6209 - alte activități de servicii privind tehnologia
4762 - comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de informației;
papetărie, în magazine specializate; 6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
4763 - comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor proprii;
magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în 6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor
magazine specializate; imobiliare proprii sau închiriate;
4764 - comerț cu amănuntul al echipamentelor 6831 - agenții imobiliare;
sportive, în magazine specializate; 6832 - administrarea imobilelor pe bază de comision
4765 - comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în sau contract;
magazine specializate; 7911 - activități ale agențiilor turistice;
4771 - comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în 7912 - activități ale tur-operatorilor;
magazine specializate; 7990 - alte servicii de rezervare și asistență turistică;
4772 - comerț cu amănuntul al încălțămintei și 8110 - activități de servicii suport combinate;
8130 - activități de întreținere peisagistică;
articolelor din piele, în magazine specializate;
8559 - alte forme de învățământ n.c.a.;
4775 - comerț cu amănuntul al produselor cosmetice
9003 - activități de creație artistică;
și de parfumerie, în magazine specializate;
9311 - activități ale bazelor sportive;
4776 - comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și
9312 - activități ale cluburilor sportive;
semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de
9313 - activități ale centrelor de fitness;
companie și a hranei pentru acestea, în magazine
9319 - alte activități sportive;
specializate;
9329 - alte activități recreative și distractive n.c.a.;
4777 - comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor,
9523 - repararea încălțămintei și a articolelor din piele;
în magazine specializate;
9524 - repararea mobilei și a furniturilor casnice;
4778 - comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în
9525 - repararea ceasurilor și a bijuteriilor;
magazine specializate; 9602 - coafură și alte activități de înfrumusețare;
4781 - comerț cu amănuntul al produselor alimentare, 9604 - activități de întreținere corporală;
băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, 9609 - alte activități de servicii n.c.a.
chioșcuri și piețe; 2. Se aprobă actualizarea actului constitutiv al
4782 - comerț cu amănuntul al textilelor, societății în conformitate cu prezentele hotărâri și cu
îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, prevederile Legii nr. 31/1990, modificată și republicată.
chioșcuri și piețe; 3. Se autorizează dl Slavic Raimond Dragoș să
4789 - comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și semneze actul constitutiv actualizat, precum și orice
piețe al altor produse; documente necesare înregistrării prezentelor hotărâri.
5210 - depozitări; Celelalte prevederi ale actelor constitutive rămân
5224 - manipulări; neschimbate.
5510 - hoteluri și alte facilități de cazare similare; Redactată și semnată astăzi, 5.10.2010, în trei
5520 - facilități de cazare pentru vacanțe și perioade exemplare originale.
de scurtă durată; (44/1.836.068)
5530 - parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;
5590 - alte servicii de cazare; Societatea Comercială
5610 - restaurante; LIWEI SIN-ROMTRADE - S.R.L.
5621 - activități de alimentație (catering) pentru București
evenimente;
5629 - alte servicii de alimentație n.c.a.; NOTIFICARE
5630 - baruri și alte activități de servire a băuturilor; Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
5913 - activități de distribuție a filmelor București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
cinematografice, video și a programelor de televiziune; alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
5914 - proiecția de filme cinematografice; modificările și completările ulterioare, depunerea textului
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4365/21.X.2010 23

actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale 3.03.2011, având CNP 7710701400029, în calitate de
LIWEI SIN-ROMTRADE - S.R.L., cu sediul în București, asociat unic și administrator al S.C. EUROTECHNIK
șos. Colentina nr. 51, bl. R11, sc. 2, et. P, ap. 46, sectorul MEDIA - S.R.L., deținând 100 % capitalul social, am
2, înregistrată sub nr. J 40/6152/1996, cod unic de procedat la emiterea prezentei decizii, astfel cum
înregistrare 8639922, care a fost înregistrat sub nr. urmează:
514545 din 28.09.2010. Art. 1. Se extinde obiectul de activitate al societății cu
(45/1.836.069) următoarele activități secundare: cod CAEN 4617 -
intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și
Societatea Comercială tutun; cod CAEN 4631 - comerț cu ridicata al fructelor și
LIWEI SIN-ROMTRADE - S.R.L. legumelor; cod CAEN 4632 - comerț cu ridicata al cărnii
București și produselor din carne; cod CAEN 4633 - comerț cu
ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și
DECIZIE
grăsimilor comestibile; cod CAEN 4634 - comerț cu
a asociatului unic ridicata al băuturilor; cod CAEN 4636 - comerț cu ridicata
al S.C. LIWEI SIN-ROMTRADE - S.R.L. al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase; cod
Subsemnata Xu Yongyun, cetățean chinez, CAEN 4637 - comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și
domiciliată în sat Voluntari, Bd. Voluntari nr. 106, bloc condimente; cod CAEN 4638 - comerț cu ridicata
C20, ap. 3, jud. Ilfov, posesoare a permisului de ședere specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și
seria RO nr. 0209492, eliberat la data de 17.11.2009 de moluște; cod CAEN 4639 - comerț cu ridicata
aut. Ilfov, cu CNP 8710221400023, în calitate de asociat nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun; cod
unic la S.C. LIWEI SIN-ROMTRADE - S.R.L., având CAEN 4711 - comerț cu amănuntul în magazine
sediul social în București, șos. Colentina nr. 51, bloc R11, nespecializate cu vânzare predominantă de produse
scara 2, parter, ap. 46, cu J 40/6152/1996 și CUI alimentare, băuturi și tutun; cod CAEN 4721 - comerț cu
8639922, am decis următoarele: amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în
1. Se numesc administratori ai societății cu puteri magazine specializate; cod CAEN 4722 - comerț cu
depline pe termen nelimitat începând cu 21.09.2010 amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în
domnul Ni Jiangnan, cetățean chinez, posesor permis de magazine specializate; cod CAEN 4723 - comerț cu
ședere RO nr. 0210151, eliberat la data de 17.11.2009 de amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în
aut. Ilfov, cu CNP 7910619400017, domiciliat în sat magazine specializate; cod CAEN 4724 - comerț cu
Voluntari, Bd. Voluntari nr. 106, bloc C20, ap. 3, jud. Ilfov, amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor
și doamna Ni Jiangjie, cetățean chinez, posesoare a zaharoase, în magazine specializate; cod CAEN 4725 -
permisului de ședere seria ROU nr. 0127796, eliberat la comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine
data de 7.09.2007 de aut. Ilfov, cu CNP 8900325400014, specializate; cod CAEN 4729 - comerț cu amănuntul al
domiciliată în sat Voluntari, șos. Afumați nr. 106G, bloc altor produse alimentare, în magazine specializate.
C20, ap. 3, jud. Ilfov. Art. 2. Se completează obiectele de activitate
Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne desfășurate de către societate la sediul său lucrativ
nemodificat. declarat, din București, Str. Baicului nr. 80, corp clădire
(46/1.836.070) C37, etaj 1, sectorul 2, precum și obiectele de activitate
desfășurate de către societate la punctele sale de lucru
Societatea Comercială declarate din: București, Bd. Unirii nr. 23, bloc 13, parter,
EUROTECHNIK MEDIA - S.R.L. sectorul 4; București, Șos. Progresului nr. 151-171, în
București incinta centrului comercial „Liberty Mall”, etaj 1, spațiul
2.20, sectorul 5; București, Bd. Nicolae Titulescu nr. 10,
DECIZIA NR. 8/20.09.2010
bloc 20, parter; sectorul 1; București, str. Ion Ghica nr. 1,
a asociatului unic parter, sectorul 3; București, B-dul Unirii nr. 21, bloc 12,
Subsemnatul Madalo Faramarz, cetățean olandez, parter, sectorul 4, conform celor prevăzute în cuprinsul
născut la data de 1.07.1971 în Teheran, Iran, necăsătorit, declarațiilor pe proprie răspundere ce urmează a se
domiciliat în București, Bld. Unirii nr. 37, bloc A4, ap. 06, înregistra la O.R.C:T.B.
sectorul 3, legitimat cu permisul de ședere temporară Restul clauzelor actului constitutiv rămâne
seria ROU nr. 0073086, eliberat de către autoritățile neschimbat.
române la data de 4.03.2006, valabil până la data de (47/1.836.071)
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4365/21.X.2010

Societatea Comercială Societatea Comercială


EUROTECHNIK MEDIA - S.R.L. KIWI 96 IMPORT EXPORT - S.R.L.
București București

NOTIFICARE DECIZIA NR. 1


Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul din data de 29.09.2010
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
a asociatului unic
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
al S.C. KIWI 96 IMPORT EXPORT - S.R.L.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale Subsemnata Wang Chivuța, cetățean român,
EUROTECHNIK MEDIA - S.R.L., cu sediul în București, domiciliată în București, bd. Alexandru Obregia nr. 6, bl.
Str. Baicului nr. 80, bloc Corp Clăd., etaj 1, ap. C37, M1, sc. 2, et. 9, ap. 73, sectorul 4, CNP 2750915380021,
identificată cu C.I. seria RD nr. 386550, eliberată de
sectorul 2, înregistrată sub nr. J 40/1774/2004, cod unic
Secția 15 la data de 11.06.2004, deținând un număr de
de înregistrare 16123387, care a fost înregistrat sub nr.
500 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social al
515058 din 29.09.2010.
societății, decid:
(48/1.836.072)
Art. 1. Înființarea unui punct de lucru în sat Fundeni,
str. Dragonul Roșu nr. 1-10, Complex Comercial Dragonu
Societatea Comercială
Roșu 8, spațiul com. nr. 362, comuna Dobroești, jud. Ilfov.
ARSIS TRADING - S.R.L.
Art. 2. Înființarea unui punct de lucru în sat Fundeni,
București
tarlaua 23 (T23), parcela 489, spațiile A21, B7, B8, B16,
DECIZIA NR. 80/28.09.2010 comuna Dobroești.
(50/1.836.074)
a asociatului unic
al S.C. ARSIS TRADING - S.R.L. Societatea Comercială
Subsemnatul Mirea Radu Cristian, cetățean român, SARKKROM TRADING - S.R.L.
fiul lui Marius și Artimiza, născut la 26.12.1968 în București
municipiul București, sectorul 7, căsătorit, domiciliat în
București str. Valea Călugărească nr. 14, bl. 2, sc. A, et. NOTIFICARE
2, ap. 9, sectorul 6, posesor al C.I. seria DP nr. 097739, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
eliberată de DGEIP-DEP la data de 19.06.2003, CNP București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
161226463025, în calitate de asociat unic și alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
administrator al S.C. ARSIS TRADING - S.R.L., cu sediul modificările și completările ulterioare, depunerea textului
social în București, str. Valea Călugărească nr. 14, bl. 2, actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
sc. A, et. 2, ap. 9, sectorul 6, CUI 436787, număr de SARKKROM TRADING - S.R.L., cu sediul în București,
ordine în registrul comerțului J40/3290/24.05.1991, Calea Rahovei nr. 266-268, bloc Corp 2, etaj 2, ap. Axele
atribut fiscal RO, capital social 70000 RON, am decis A-B, sectorul 5, înregistrată sub nr. J 40/6719/2007, cod
următoarele: unic de înregistrare 21493505, care a fost înregistrat sub
Înființarea a patru puncte de lucru situate în: nr. 515808 din 29.09.2010.
- loc. Deta, Str. Victoriei nr. 30, jud. Timiș; (51/1.836.075)
- loc. Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 52, parter, jud.
Brăila; Societatea Comercială
SARKKROM TRADING - S.R.L.
- loc. Codlea, Str. Scheilor nr. 1, jud. Brașov;
București
- loc. Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 142,
jud. Cluj, Centrul Comercial Cora Cluj, spațiu B14;
DECIZIA NR. 13/15.09.2010
Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
nu se modifică. a SARKK LIMITED, asociat unic
Prezenta decizie se va depune la Ministerul Justiției - al S.C. SARKKROM TRADING - S.R.L.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Subscrisa Sarkk Limited, persoană juridică din Cipru,
București, unde se vor face mențiunile cuvenite. cu sediul în Str. Boumpoulinas nr. 11, et. 1, Nicosia 1060,
(49/1.836.073) Cipru, înregistrată sub nr. HE 193604/2007,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4365/21.X.2010 25

În calitate de asociat unic al S.C. SARKKROM WESTFOURTH ARHITECT - S.R.L., cu sediul în


TRADING - S.R.L. cu sediul în București, Calea Rahovei București, str. Pictor Stahi Constantin nr. 20, etaj 2, ap. 5,
nr. 266-268, corp 2, etajul 2, axele A-B, stâlpii 5-6, sectorul 1, înregistrată sub nr. J 40/6364/2004, cod unic
sectorul 5, (în incinta Electromagnetica), înregistrată la de înregistrare 16349695, care a fost înregistrat sub nr.
registrul comerțului sub nr. J40/6719/2007, cod unic de 516030 din 29.09.2010.
înregistrare 21493505, având capitalul social subscris și (53/1.836.077)
vărsat în sumă de 507.150 lei (RON), echivalentul a
150.000 euro, reprezentată legal de dl Charalampos Societatea Comercială
Makrykostas, a decis următoarele: WESTFOURTH ARHITECT - S.R.L.
1. Să prelungească mandatul de administrator al dlui București
Georgios Sinis, cetățean grec, având domiciliul în Strada
Pirsoyianni nr. 3, Nikaia, Attica, Grecia, fiul lui Thomas și HOTĂRÂREA NR. 1
al lui Efrosini, căsătorit, născut la data de 25.04.1962 în din 20.09.2010
localitatea Teichio, identificat cu pașaportul nr.
a adunării generale a asociaților
AB3864525, eliberat de Republica Elena, pe o perioadă
S.C. WESTFOURTH ARHITECT - S.R.L., București
de 2 ani, începând cu data de 19.11.2010.
J 40/6364/2004, CIF 16349695
2. Să înlocuiască unul din administratori, respectiv pe
dl Charalampos Makrykostas, cetățean grec, având Subscrișii asociați fondatori:
domiciliul în Strada Dimokratias nr. 137, Rodopoli, Attica, 1. Arsene Vladimir, cetățean american, domiciliat în
Grecia, fiul lui Konstantinos și al lui Andromachi, SUA, 7 Addison Lane, Greenvale, New York, născut la
data de 13.09.1951 în București, posesor al pașaportului
căsătorit, născut la data de 7.06.1947 în localitatea Patra
nr. 113088249, eliberat de Agenția de pașapoarte din
Achaias, identificat cu pașaportul nr. AB4041699, eliberat
New York la data de 4.03.2005, deținând 40 % din
de Republica Elenă, cu dl Georgios Betchavas, cetățean
capitalul social;
grec, având domiciliul în Str. Tsakiroglou nr. 5, Nea
2. Negoescu Călin, cetățean român, domiciliat în
Smyrni, fiul lui Konstantinos și Aphrodite, necăsătorit,
București, str. Dr. Nicolae Manolescu nr. 4, sectorul 5,
născut la data de 10.10.1967 în Peiraias, identificat cu
CNP 1551209400209, născut la data de 9.12.1955 în
pașaport nr. AH2253243, eliberat de Republica Elenă, în
București, posesor al C.I. seria RT nr. 113851, eliberată
calitate de administrator, începând cu 15 septembrie
de Secția 17 Poliție București la data de 10.08.2000,
2010, pentru o perioadă de 2 ani.
deținând 20 % din capitalul firmei;
Puterile noului administrator, dl George Betchavas vor
3. Ștefan Cristiana Rafila, cetățean român, domiciliată
fi aceleași cu cele ale administratorului înlocuit, respectiv
în București, str. Virgiliu nr. 17-19, et. 5, ap. 18, sectorul
ale dlui Charalampos Makrykostas, în conformitate cu
1, CNP 2531101400348, născută la data de 1.11.1953 în
prevederile actului constitutiv.
București, posesoare a B.I. seria R.D. nr. 615027,
Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 3 la data de 5.02.2009,
neschimbate. deținând 20 % din capitalul firmei;
Prezenta decizie a fost încheiată în 4 (patru) 4. Hyunjung Lee, cetățean american, născută la data
exemplare, azi, 15.09.2010, la sediul social. de 16.03.1964 în Seoul, Coreea de Sud, cu domiciliul
(52/1.836.076) declarat în 253 Delawanna Avenue, Clifton, New Jersey,
07014, SUA, posesoare a pașaportului nr. 113089463,
Societatea Comercială emis de Agenția de pașapoarte din New York, SUA, la
WESTFOURTH ARHITECT - S.R.L. data de 7.03.2005, deținând 20 % din capitalul firmei,
București deținând integral capitalul social al S.C.
WESTFOURTH ARHITECT - S.R.L., cu sediul în
NOTIFICARE
București, str. Pictor Stahi Constantin nr. 20, et. 2, ap. 5,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul sectorul 1, înregistrată la O.R.C. București sub numărul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 J40/6364/2004, cod de înregistrare fiscală 16349695,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu întruniți în adunarea generală extraordinară astăzi, data
modificările și completările ulterioare, depunerea textului 20.09.2010, luând în discuție actualizarea actului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale constitutiv al societății, hotărâm:
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4365/21.X.2010

1. Se modifică componenta consiliului de Societatea Comercială


administrație, format din trei membri, astfel: LOTUS ROTARY - S.R.L.
a) Președinte al consiliului de administrație - Arsene București
Vladimir, cetățean american, domiciliat în SUA, 7
NOTIFICARE
Addison Lane, Greenvale, New York, născut la data de
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
13.09.1951 în București, posesor al pașaportului cu nr.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
113088249, eliberat de Agenția de pașapoarte din New alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
York, SUA la data de 4.03.2005; modificările și completările ulterioare, depunerea textului
b) Membru al consiliului de administrație - Negoescu actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Călin, cetățean român, domiciliat în București, str. Dr. LOTUS ROTARY - S.R.L., cu sediul în București, str.
Nicolae Manolescu nr. 4, sectorul 5, CNP Carol Davilla nr. 29, sectorul 5, înregistrată sub
nr. J 40/11700/2005, cod unic de înregistrare 17747192,
1551209400209, născut la data de 9.12.1955 în
care a fost înregistrat sub nr. 516045 din 29.09.2010.
București, posesor al cărții de identitate seria RT nr. (55/1.836.079)
113851, eliberată de Secția 17 Poliție la data de
10.08.2000; Societatea Comercială
c) Membru al consiliului de administrație - Ștefan LOTUS ROTARY - S.R.L.
București
Cristiana Rafila, cetățean român, domiciliată în
București, str. Virgiliu nr. 17-19, et. 5, ap. 18, sectorul 1, DECIZIA NR. 1/30.07.2010
CNP 2531101400348, născută la data de 1.11.1953 în
de modificare a prevederilor actului constitutiv
București, posesoare a C.I. seria RD nr. 615027,
al S.C. LOTUS ROTARY - S.R.L.
eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 3 la data de 5.02.2009.
Subsemnatul Crăciun Leonardo, cetățean român,
2. Se hotărăște ca mandatul consiliului de
născut la data de 18.08.1959 în mun. Ploiești, jud.
administrație să fie pentru o perioadă nelimitată de la Prahova, domiciliat în mun. București, str. Justinian nr. 8,
data numirii. sectorul 2, posesor al C.I. seria DP nr. 114395, emisă de
3. Consiliului de administrație mai sus menționat se I.N.E.P. la data de 18.08.2005, CNP 1590519400071, în
acordă puteri conform prevederilor actului constitutiv. calitate de asociat unic la S.C. LOTUS ROTARY - S.R.L.,
4. Se suspendă activitatea societății începând cu data cu sediul în mun. București, str. Emanoil Porumbaru nr. 4,
sectorul 1, înregistrată la registrul comerțului nr.
de 1 octombrie 2010 pentru o perioadă de 3 ani, cu
J40/11700/2005, CUI 17747192, în baza prevederilor
respectarea prevederilor legale în vigoare. actului constitutiv am hotărât:
5. Cu privire la ducerea la îndeplinire a prevederilor Art. 1. Schimbarea sediului social în mun. București,
prezentei hotărâri, adunarea generală a asociaților a str. Carol Davilla nr. 29, sectorul 5.
stabilit să împuternicească pe Chiscop Stelu-Dorin, Prezenta decizie a fost redactată astăzi, 15.09.2010,
domiciliat în București, str. Valea Argeșului nr. 2A, bl. de către subsemnatul, în limba română, într-un număr de
trei exemplare.
523A, sc. A, ap. 34, sectorul 6, posesor al C.I. seria RD
(56/1.836.080)
nr. 357565, emisă de Secția 22 Poliție la data de
11.02.2004, CNP 1661007441527. Societatea Comercială
În sensul celor de mai sus, împuternicitul nostru va INTERTEL COMMUNICATIONS - S.R.L.
depune, ridica, plăti și/sau semna orice document care București
este necesar pentru ducerea la îndeplinire a mandatului
HOTĂRÂRE
său, semnătura acestuia fiindu-ne opozabilă.
6. În baza prezentei hotărâri a adunării generale a a adunării generale extraordinare a asociaților
S.C. INTERTEL COMMUNICATIONS - S.R.L.
asociaților, se modifică actul constitutiv al societății printr-un
Subsemnații:
act adițional semnat de toți asociații, urmând a se redacta
Jansen Petrus Antonius Maria, domiciliat în Olanda,
actul constitutiv actualizat, care va fi înregistrat la O.R.C.
oraș Bergen Dal, str. B. Hamerlaan nr. 25, identificat cu
de pe lângă Tribunalul București. pașaport seria NJ nr. 0141532, eliberat de către
(54/1.836.078) autoritățile olandeze la data de 13.04.2005,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4365/21.X.2010 27

Chelu Felician-Leonard, domiciliat în sat Cornetu Teodorescu Marius Dorel, domiciliat în București, str.
(com. Cornetu), str. Cornilor nr. 27D, identificat cu C.I. Profesorilor nr. 6, sectorul 4, identificat cu C.I. seria RD
seria IF nr. 145132, eliberată la data de 26.04.2007 de nr. 389923, emisă la data de 24.06.2004, de către Secția
către SPCLEP Bragadiru, CNP 1780102090058, 14, CNP 1740713440014,
Novolan Ana-Maria, domiciliată în București, str. Iovița în calitate de asociați ai S.C. ART DʼOR - S.R.L.,
nr. 4, bl. P24A, sc. 1, et. 2, ap. 8, sectorul 5, identificată având în vedere următoarele:
cu C.I. seria RD nr. 467851, eliberată de către SPCEP Urmare a convocării efectuate de către dl Chiru Florin
S5, biroul nr. 1 la 30.03.2006, CNP 2700909151818, pentru data de 23.09.2010, ora 15, s-a prezentat Chiru
Alwin Van Es, domiciliat în Olanda, oraș Hoogeveen, Florin, asociatul societății sus menționate în București,
str. Merwede nr. 40, identificat cu C.I. nr. 5636586, str. Hulubilor nr. 1A, sectorul 3, lipsă fiind Teodorescu
eliberată de către autoritățile olandeze la data de Marius Dorel, discuțiile fiind consemnate în procesul-
20.04.2005, în calitate de asociați ai S.C. INTERTEL verbal din această dată, proces-verbal care face parte
COMMUNICATIONS - S.R.L., având în vedere integrantă din prezenta.
următoarele: La a doua convocare efectuată de către dl Chiru Florin
Urmare a convocării efectuate de către dl Jansen pentru data de 24.09.2010, ora 15, s-a prezentat Chiru
Petrus Antonius Maria pentru data de 8.09.2010, ora 15, Florin asociatul societății sus menționate în București, str.
s-au prezentat asociații Jansen Petrus Antonius Maria și Hulubilor nr. 1A, sectorul 3, lipsă fiind Teodorescu Marius
Chelu Felician-Leonard, lipsă fiind Alwin Van Es - care a Dorel, discuțiile fiind consemnate în procesul-verbal din
votat prin corespondență, și Novolan Ana-Maria, legal această dată, proces-verbal care face parte integrantă
convocată care nu s-a prezentat, discuțiile fiind din prezenta, în baza actului constitutiv coroborat cu art.
consemnate în procesul-verbal din această dată, proces- 193 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 asociații au hotărât
verbal care face parte integrantă din prezenta. modificarea actului constitutiv cu unanimitatea voturilor
La a doua convocare efectuată de către dl Jansen asociațiilor prezenți astfel:
Petrus Antonius Maria pentru data de 9.09.2010, ora 15, 1. Majorarea capitalului social al societății la suma de
s-au prezentat asociații Jansen Petrus Antonius Maria și 11.090 lei, respectiv cu suma de 1109 lei, și implicit
Chelu Felician-Leonard, lipsă fiind Alwin Van Es - care a numărul părților sociale la 1109.
votat prin corespondență și Novolan Ana-Maria - legal Urmare a acestei majorări structura capitalului social
convocată care nu s-a prezentat, discuțiile fiind este următoarea:
Chiru Florin deține 1100 de părți sociale în valoare de
consemnate în procesul-verbal din această dată, proces-
11.000 lei și o participare la beneficii/pierderi de 99,18 %;
verbal care face parte integrantă din prezenta, în baza
Teodorescu Marius Dorel deține 9 părți sociale în
actului constitutiv coroborat cu Legea nr. 31/1990
valoare de 90 lei și o participare la beneficii/pierderi de
asociații au hotărât cu unanimitatea voturilor asociaților
0,81 %.
prezenți următoarele:
Actul constitutiv actualizat va fi semnat de către Chiru
1. Închiderea punctului de lucru situat în București, str.
Florin.
Barbu Mămuleanu nr. 43, sectorul 2.
(58/1.836.082)
2. Deschiderea unui punct de lucru situat în București,
str. Aurel Vlaicu nr. 152, parter, ap. 2, sectorul 2.
Societatea Comercială
(57/1.836.081) ART DʼOR - S.R.L.
București
Societatea Comercială
ART DʼOR - S.R.L.
NOTIFICARE
București
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
HOTĂRÂRE București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
a adunării generale extraordinare a asociaților modificările și completările ulterioare, depunerea textului
S.C. ART DʼOR - S.R.L. actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Subsemnații: ART DʼOR - S.R.L., cu sediul în București, Bdul
Chiru Florin, domiciliat în București, B-dul 1 1 Decembrie 1918 nr. 66, bloc U23, etaj 10, ap. 66,
Decembrie 1918 nr. 66, bl. U 23, sc. 1, et. 10, ap. 66, sectorul 3, înregistrată sub nr. J 40/15980/2005, cod unic
sectorul 3, identificat cu C.I. seria RR nr. 410660, emis de de înregistrare 17969180, care a fost înregistrat sub nr.
către SPCEP mun. București la data de 14.09.2006, CNP 516231 din 29.09.2010.
1781008434512, (59/1.836.083)
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4365/21.X.2010

Societatea Comercială MDA nr. A3628006, eliberat de către autoritățile din


WESTFOURTH DESIGN - S.R.L. Chișinău la data de 9.07.2008, număr personal de
București identificare 2007042009392;
- Dragutan Nicolai, cetățean moldovean, sex
DECIZIE masculin, născut la data de 2.03.1990 în Rep. Moldova,
domiciliat în Rep. Moldova, Chișinău, Brăila, Str.
din data de 30.06.2010
Renașterii nr. 16, posesor al pașaportului seria MDA nr.
a asociatului unic A3816768, eliberat de autoritățile din Chișinău la data de
al S.C. WESTFOURTH DESIGN - S.R.L., 18.12.2008, număr personal de identificare
înmatriculată sub nr. J40/20615/2006 2006042023052,
Subsemnatul Arsene Vladimir, cetățean american, întrunind astfel 100 % din participarea la capitalul
căsătorit, născut la data de 13.09.1951 în municipiul social, au hotărât cu unanimitate de voturi următoarele:
București, cu domiciliul stabil în Statele Unite ale I. Schimbarea obiectului principal de activitate, după
Americii, 7 Addison Lane, Greenvale, New York, legitimat cum urmează: „activități de protecție și gardă” - cod
cu pașaport tip P nr. 113088249, eliberat la data de 4 mai CAEN 8010 se radiază și se adaugă „alte activități
2005 de autoritățile S.U.A., în calitate de asociat unic al profesionale, științifice și tehnice n.c.a.” - cod CAEN
Societății Comerciale WESTFOURTH DESIGN - S.R.L., 7490, care va deveni obiect principal de activitate.
cu sediul în București, str. Pictor Constantin Stahi nr. 20- II. Radierea tuturor obiectelor secundare de activitate.
22, etaj 2, apartament 4, sectorul 1, conform prevederilor III. Înscrierea la Oficiul Registrului Comerțului a
Legii nr. 31/1990 republicată, am hotărât următoarele: modificărilor conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 1. Începând cu data de 1.10.2010 se suspendă (61/1.836.085)
activitatea societății pentru o perioadă de 3 ani, cu
respectarea prevederilor legale. Societatea Comercială
Art. 2. Pentru ducerea la îndeplinire a celor de mai GLT SECURITY SOLUTIONS 2010 - S.R.L.
București
sus, se împuternicește Chiscop Dorin, domiciliat în
București, str. Valea Argeșului nr. 2A, bl. 523A, sc. A, ap.
NOTIFICARE
34, sectorul 6, posesor al C.I. seria RD numărul 357565,
emisă de Secția 22 Poliție la data de 11.02.2004, CNP Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
1661007441527, care în numele meu și pentru mine ne București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
va reprezenta în fața tuturor instanțelor, instituțiilor și/sau alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
autorităților în legătură cu înregistrarea deciziei de mai modificările și completările ulterioare, depunerea textului
sus. În sensul celor de mai sus, împuternicitul nostru va actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
depune, ridica și/sau semna orice document care este GLT SECURITY SOLUTIONS 2010 - S.R.L., cu sediul în
necesar pentru ducerea la îndeplinire a mandatului său, București, str. Roznov nr. 5, etaj P, sectorul 5, înregistrată
semnătura acestuia fiindu-ne opozabilă. sub nr. J 40/4261/2010, cod unic de înregistrare
(60/1.836.084) 21594941, care a fost înregistrat sub nr. 517758 din
30.09.2010 .
Societatea Comercială (62/1.836.086)
GLT SECURITY SOLUTIONS 2010 - S.R.L.
București Societatea Comercială
CENTURY ALEX TRAVEL - S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 3/25.06.2010 București

a adunării generale a asociaților HOTĂRÂREA NR. 01


Ședință ținută astăzi, 25.06.2010, la sediul Societății
30 septembrie 2010
S.C. GLT SECURITY SOLUTIONS 2010 - S.R.L. din
mun. București, str. Roznov nr. 5, parter, sectorul 5, la a adunării generale a asociaților Societății
care s-au prezentat asociații: Comerciale CENTURY ALEX TRAVEL - S.R.L.
- Petrachi Valentin, cetățean moldovean, sex Subsemnații Alexandru Săndel, domiciliat în
masculin, născut la data de 5.06.1989 în Rep. Moldova, București, str. Ghimpați nr. 17, bl. 3, sc. 3, et. 4, ap. 81,
domiciliat în Rep. Moldova, Chișinău, com. Bacioi, Str. sectorul 4, identificat prin C.I. seria RD nr. 433589, cod
Independenței nr. 195, posesor al pașaportului seria numeric personal 1711128173193, emisă de Secția 16
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4365/21.X.2010 29

Poliție la data de 12.01.2005, și Alexandru Paraschiv, Obiectul principal al societății va fi „activități de


domiciliat în București, bd. Dacia nr. 119, sectorul 2, întreținere peisagistică” - cod CAEN 8130. Actualul obiect
identificat prin C.I. seria RT nr. 419479, cod numeric principal al societății va deveni secundar.
personal 1540718400710, emisă de SPCEP S2 biroul nr. Art. 4. Completarea obiectului secundar de activitate
1 la data de 14.07.2006, în calitate de asociați ai societății al societății cu următoarele activități:
S.C. CENTURY ALEX TRAVEL - S.R.L., societate 3311 - repararea articolelor fabricate din metal;
înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. 3312 - repararea mașinilor;
J 40/4275/2010, C.I.F. RO 26828954, întruniți în cadrul 4110 - dezvoltare (promovare) imobiliară;
adunării generale a asociaților, legal constituită, la sediul 4120 - lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
social al societății din București, str. Ghimpați nr. 17, bl. 3, nerezidențiale;
sc. 3, et. 4, ap. 81, sectorul 4, în prezența asociaților 4221 - lucrări de construcții a proiectelor utilitare
reprezentând întregul capital social, renunțând la pentru fluide;
formalitățile de convocare, în conformitate cu dispozițiile 4222 - lucrări de construcții a proiectelor utilitare
Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, și ale actului pentru electricitate și telecomunicații;
constitutiv, am hotărât: 4291 - construcții hidrotehnice;
Articol unic: 4299 - lucrări de construcții a altor proiecte inginerești
Suspendarea funcționării activității societății pe o n.c.a.;
perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de 1.10.2010. 4311 - lucrări de demolare a construcțiilor;
Restul dispozițiilor actului constitutiv al societății 4312 - lucrări de pregătire a terenului;
rămân neschimbate. 4313 - lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
Prezenta hotărâre a fost semnată de către asociați 4331 - lucrări de ipsoserie;
astăzi, 30 septembrie 2010, la sediul societății 7111 - activități de arhitectură;
CENTURY ALEX TRAVEL - S.R.L., în 3 (trei) exemplare 7112 - activități de inginerie și consultanță tehnică
originale. legate de acestea;
(63/1.836.087) 7430 - activități de traducere scrisă și orală (interpreți),
modificări care vor fi cuprinse în actul constitutiv
Societatea Comercială actualizat.
NMG TARA GARDEN - S.R.L., București Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
neschimbate.
DECIZIA NR. 1 Demersurile necesare pentru cele intervenite și
hotărâte prin prezenta decizie, la toate autoritățile, vor fi
din 15 septembrie 2010
efectuate de un reprezentant al societății, drept pentru
a asociatului unic care s-a încheiat această decizie astăzi, 15 septembrie
Subsemnata Dima Nela, domiciliată în București, șos. 2010, în două exemplare, la sediul societății.
Colentina nr. 324, sectorul 2, născută la data de 14 (64/1.836.088)
februarie 1969 în com. Bogati, județul Argeș, fiica lui
Gheorghe și Maria, posesoare a C.I. seria RX nr. 208224, Societatea Comercială
eliberată de Secția 7 Poliție - București la data de NMG TARA GARDEN - S.R.L., București
19.08.2003, CNP 2690214034965, în calitate de asociat
unic al S.C. NMG TARA CONSULTING - S.R.L., am luat NOTIFICARE
următoarea decizie: Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Art. 1. Schimbarea denumirii societății din S.C. NMG București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
TARA CONSULTING - S.R.L. în S.C. NMG TARA alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
GARDEN - S.R.L., conform dovezii privind modificările și completările ulterioare, depunerea textului
disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 494177 din data actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
de 13.09.2010. NMG TARA GARDEN - S.R.L., cu sediul în București, str.
Art. 2. Schimbarea sediului social în București, str. George Folescu nr. 8, sectorul 2, înregistrată sub nr.
George Folescu nr. 8, cam. 1, demisol, sectorul 2. J 40/4541/2007, cod unic de înregistrare 21278183, care
Art. 3. Schimbarea obiectului principal de activitate al a fost înregistrat sub nr. 518063 din 30.09.2010.
societății (65/1.836.089)
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4365/21.X.2010

Societatea Comercială 4. Să delege pe administratorul său legal în funcție, dl


ONE DISTRIBUTION COMPANY - S.R.L. Moisoiu Cornel-Nicolae, să facă toate demersurile
București necesare și să depună documentațiile în vederea
realizării a ce s-a hotărât la punctul 1, personal sau prin
HOTĂRÂREA NR. 18 împuternicit.
(66/1.836.090)
din 29.09.2010
a adunării generale a asociaților S.C. ONE Societatea Comercială
DISTRIBUTION COMPANY - S.R.L., cu sediul în C&A MODA RETAIL - S.R.L., București
bd. Ghencea nr. 154, sectorul 6, București,
HOTĂRÂRE
înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul
J 40/12838/2008, CUI RO24235942, în continuarea a asociatului unic al C&A MODA RETAIL - S.R.L.
„Societatea” CERECA HOLDING GmbH, persoană juridică
austriacă, având sediul social la Olympiaplatz 2, 1020
Subsemnații:
Viena, Austria, înregistrată la Registrul Comerțului
Dinu Ionela, cetățean român, domiciliat în București,
austriac sub nr. FN259406f, reprezentată prin dl Marius
str. Bozieni nr. 9, bl. 830 bis, sc. B, et. 2, ap. 68, sectorul Alexandru Rotaru, împuternicit, în calitate de asociat unic
6, identificată cu C.I. seria RD nr. 315843, emisă de al C&A MODA RETAIL - S.R.L., persoană juridică
Secția 22 Poliție București la data de 19.05.2003, CNP română, având sediul în bd. Iuliu Maniu nr. 546-560,
2730211344244, mezanin, sectorul 6, București, cod poștal 061129,
Moisoiu Cornel-Nicolae, cetățean român, domiciliat în înregistrată la Registrul Comerțului București sub
București, str. Oteșani nr. 7, bl. OD, nr. 52-54, sc. D, et. 2, numărul de ordine J 40/14016/2008, cod unic de
ap. 144, sectorul 2, identificat cu C.I. seria RR nr. 367447, înregistrare 24335313, atribut fiscal RO (denumită în
continuare „Societatea”), hotărăște prin prezenta
emisă de SPCEP S2 Biroul nr. 2 la data de 23.2.2005,
următoarele:
CNP 1770322390713;
1. Revocarea dnei Sandra Dembeck din calitatea de
Szabo Gyorgy, cetățean român, domiciliat în administrator al Societății.
București, Str. Zăbrăuțiului nr. 5, bl. P3, sc. 1, et. 2, ap. 2. Numirea dlui Simon Rudolf Albert Affentranger,
42, sectorul 5, identificat cu C.I. seria RR nr. 439482, cetățean elvețian, născut la data de 30.05.1974 în Kriens
emisă de SPCEP S5, Biroul nr. 1, CNP 1771101141058; LU, domiciliat în Räbmatt 35D, CH-6317 Oberwill b. Zug,
Iacob Dan, cetățean român, domiciliat în Videle, Str. Elveția, identificat prin act de identitate nr. 01674554,
Digului nr. 14, județul Teleorman, identificat cu C.I. seria eliberat de autoritățile elvețiene la data de 29.08.2005, în
TR nr. 076882, emisă de Poliția Orașului Videle la data de calitatea de administrator al Societății, pentru o perioadă
nelimitată de timp.
14.03.2002, CNP 1760526284380;
3. Numirea dlui Mag. Wilhelm Chlan, cetățean
Vasile Gil, cetățean român, domiciliat în București, str.
austriac, născut la data de 1.03.1963 în Viena, domiciliat
George Calboreanu nr. 7, bl. 126, sc. A, et. 4, ap. 21, în Neusiedlzeille 62 A-2304 Otth/Donau, Viena, Austria,
sectorul 6, identificat cu C.I. seria DP nr. 047038, emisă identificat prin pașaport nr. P 4154977, eliberat de
de IGP - DEP la 7.09.2000, CNP 1760901340012, autoritățile austriece la data de 2.02.2010, în calitate de
cu toții asociați ai S.C. ONE DISTRIBUTION administrator al Societății, pentru o perioadă nelimitată
COMPANY - S.R.L., RO 24235942, cu sediul în de timp.
București, str. bd. Ghencea nr. 154, sectorul 6, reuniți în Redactată și semnată în 4 (patru) exemplare originale
adunarea generală a asociaților legal constituită astăzi, în București, azi, data certificării de către avocat.
12.08.2010, hotărâm: (67/1.836.091)
1. Să se înființeze punct de lucru al societății în Iași,
Societatea Comercială
jud. Iași, str. Alexandru Lăpușneanu nr. 16, parter, spațiu C&A MODA RETAIL - S.R.L., București
în suprafață de 87,38 mp, pe care societatea-l deține
conform contractului de subînchiriere nr. 3277 din NOTIFICARE
1.09.2010. În locația respectivă urmează să funcționeze Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
o librărie (cod CAEN 4761) și un spațiu de servire cafea București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
pentru clienți (cod CAEN 5630). alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4365/21.X.2010 31

modificările și completările ulterioare, depunerea textului Societatea Comercială


actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale EDY PRIM ACTIV - S.R.L., București
C&A MODA RETAIL - S.R.L., cu sediul în București, bd.
Iuliu Maniu nr. 546-560, sectorul 6, înregistrată sub nr. HOTĂRÂREA NR. 2/5.10.2010
J 40/14016/2008, cod unic de înregistrare 24335313,
care a fost înregistrat sub nr. 518432 din 1.10.2010. a adunării generale a asociaților
(68/1.836.092) EDY PRIM ACTIV - S.R.L., București,
șos. Colentina nr. 66, bl. 106, sc. 1, parter, ap. 3,
Societatea Comercială sectorul 2, J 40/14572/2006, CUI R19012553
RO EST DESIGN - S.R.L., București
Subsemnații Xu Mariana, cetățean român, născută la
8.03.1979 în com. Ghimpați, jud. Giurgiu, domiciliată în
DECIZIE NR. 1
aleea Cumidava nr. 24-26, et. 2, ap. 7, sectorul 2,
din data de 30.09.2010 identificată cu C.I. seria RR nr. 703495, eliberată de
a asociatului unic SPCEP S2 biroul nr. 2 la 20.07.2010, CNP
al Societății RO EST DESIGN - S.R.L. 2790300472534, și Lucan Ionel-Florin, cetățean român,
Nita Valentina, cetățean român, născută la data de născut la 25.07.1985 în com. Adunații Copăceni, județul
11.04.1964 în orș. Panciu, jud. Vrancea, stare civilă Giurgiu, domiciliat în satul 1 Decembrie, com. 1
căsătorită, domiciliată în București, str. Voroneț nr. 16 bis, Decembrie, bl. P3, sc. 2, et. 2, ap. 18, județul Ilfov,
bl. A15 bis, sc. 1, et. 3, ap. 13, sect. 3, CNP identificat cu C.I. seria IF nr. 016881, eliberată de secția
2640411400321, identificată cu C.I. seria RT nr. 261451, de Poliție a com. Jilava la 18.03.2003, CNP
emisă de Secția 12 Pol. la 5.03.2003, a hotărât: 1850725520466, în calitate de asociați ai S.C. EDY PRIM
Se înființează un punct de lucru în București, șos. ACTIV - S.R.L., am hotărât:
Mihai Bravu nr. 520-530, sectorul 3, situat în cadrul
Schimbarea sediului social din București, șos.
Centrului Comercial, parter, standul nr. 9.
Colentina nr. 66, bl. 106, sc. 1, parter, ap. 3, sectorul 2, în
(69/1.836.093)
București, aleea Cumidava nr. 24-26, et. 2, ap. 7, sectorul 2.
Societatea Comercială Ieșirea din societate a dlui Lucan Ionel-Florin și
FACILITIES ADMINISTRATOR cedarea a 10 p.s. a 10 RON fiecare = 100 RON dnei Xu
NETWORK - S.R.L., București Mariana.
În urma cesiunii, capitalul social total în valoare de
HOTĂRÂREA NR. 1/15.09.2010 1.000 RON, împărțit în 100 p.s. a 10 RON fiecare, va
a adunării generale a asociaților S.C. FACILITIES reveni în totalitate dnei Xu Mariana, care devine asociat
ADMINISTRATOR NETWORK - S.R.L. unic.
Subsemnații Luca Adina, domiciliată în București, (71/1.836.095)
sectorul 2, Str. Dogarilor nr. 31, identificată cu C.I. seria
RD nr. 261276, eliberată de Secția 6 Poliție la data de Societatea Comercială
19.08.2002, CNP 2581031205034, și Luca Laurențiu, EDY PRIM ACTIV - S.R.L., București
domiciliat în București, sectorul 2, Str. Dogarilor nr. 31,
identificat cu C.I. seria RT nr. 354385, eliberată de Secția NOTIFICARE
6 Poliție la data de 2.09.2004, CNP 1600112400257, în Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
calitate de asociați ai S.C. FACILITIES București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
ADMINISTRATOR NETWORK - S.R.L., cu sediul în alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
București, sectorul 2, str. Otesani nr. 10, bl. T2, sc. 1,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
parter, ap. 3, având CUI 15971826 și J 40/16577/2003,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
întrunindu-se întreg capitalul social, am hotărât:
EDY PRIM ACTIV - S.R.L., cu sediul în București, aleea
Societatea își suspendă temporar activitatea pe o
perioadă de 3 ani, începând cu 30.09.2010, până la data Cumidava nr. 24-26, etaj 2, ap. 7, sectorul 2, înregistrată
de 29.09.2013. sub nr. J 40/14572/2006, cod unic de înregistrare
Toate celelalte prevederi din actul constitutiv al 19012553, care a fost înregistrat sub nr. 518625 din
societății rămân neschimbate. 1.10.2010.
(70/1.836.094) (72/1.836.096)
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4365/21.X.2010

Societatea Comercială Prodromou & Dimitrakopoulou nr. 2, posesoarea


HYPPIA PROPERTIES - S.R.L., București pașaportului nr. E298326, emisă de autoritățile cipriote la
data de 16.08.2007, și Flora Zeniou, cetățean cipriot,
NOTIFICARE născută la data de 25.07.1976 în Cipru, Larnaka,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul domiciliată în Cipru, 2415 Nicosia, Makedonitissa, str. Ilia
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 Papakyriakou nr. 39K, posesoarea pașaportului nr.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu E199775, emis de autoritățile cipriote la data de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului 27.12.2005, pentru un mandat de încă 4 (patru) ani.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Restul prevederilor actului constitutiv rămân
HYPPIA PROPERTIES - S.R.L., cu sediul în București,
neschimbate.
Str. Oițelor nr. 7, etaj 1, ap. 2, sectorul 4, înregistrată sub
nr. J 40/9590/2005, cod unic de înregistrare 17632885, (74/1.836.098)
care a fost înregistrat sub nr. 518634 din 1.10.2010.
Societatea Comercială
(73/1.836.097)
GEOROM INTERNAȚIONAL - S.A., București
Societatea Comercială
HYPPIA PROPERTIES - S.R.L., București HOTĂRÂREA NR. 4/21.09.2010
Consiliul de administrație al S.C. GEOROM
HOTĂRÂREA NR. 1/29.09.2010 INTERNAȚIONAL - S.A., ales prin hotărârea AGOA nr.
a asociatului unic 1/16.04.2007, convocat și întrunit legal și statutar, în
al S.C. HYPPIA PROPERTIES - S.R.L. temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
Subscrisa HYPPIA SERVICES LIMITED, persoană republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în
juridică cipriotă, cu sediul social în Cipru, 1060 Nicosia, conformitate cu prevederile art. 22 din actul constitutiv al
str. Boumpoulinas nr. 11, etajul 1, înregistrată la Registrul societății, în data de 21 septembrie 2010, ora 10.00, la
Comerțului sub nr. HE 160238/27.04.2005, reprezentată sediul social al societății din București, sectorul 2, bd.
de către Maria Zeniou, în calitate de director, în calitate Ferdinand nr. 90,
de asociat unic al S.C. HYPPIA PROPERTIES - S.R.L., în temeiul art. 24 lit. i) din actul constitutiv al S.C.
am hotărât în conformitate cu prevederile actului
GEOROM INTERNAȚIONAL - S.A., hotărăște:
constitutiv următoarele:
Articol unic. Se aprobă înscrierea la Oficiul Registrului
1. Schimbarea sediului social din București, Splaiul
Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
Independenței nr. 52, biroul 16, sectorul 5, în București,
Str. Oițelor nr. 7, et. 1, ap. 2, biroul nr. 3, sectorul 4. următorului punct de lucru: Construire ansamblu turistic
2. Prelungirea mandatului administratorilor Maria și de agrement, comuna Murighiol, satul Uzlina, județul
Zeniou, cetățean cipriot, născută la data de 12.09.1975 în Tulcea.
Cipru, Larnaca, domiciliată în Cipru, Nicosia, 1090, str. (75/1.836.099)

Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Florentina-Magdalena P. Constandache Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

&JUYDGY|478978]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4365/21.X.2010 conține 32 de pagini. Prețul: 6,40 lei ISSN 1220–4889