Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA A IV-A

Anul 178 (XX) — Nr. 4368 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Joi, 21 octombrie 2010

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


Societatea Comercială 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
DELIVERY SOLUTIONS - S.R.L., București neschimbate.
(1/1.832.241)
HOTĂRÂREA NR. 3/23.09.2010
Societatea Comercială
a adunării generale a asociaților din cadrul
SCD IMPEX - S.R.L., București
S.C. DELIVERY SOLUTIONS - S.R.L.
Subsemnații: NOTIFICARE
- Badescu Octavian, cetățean român, căsătorit, fiul lui
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Theodor și al Anisiei-Ileana, născut la 14.08.1975, în
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
București, sector 8, domiciliat în România, București,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
calea Văcărești nr. 182, bl. 23, sc. 2, et. 1, ap. 35, sector
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
4, identificat cu C.I. seria RT nr. 697410, eliberată de
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
SPCEP S4 bir. nr. 1, la data de 4.12.2009, CNP
SCD IMPEX - S.R.L., cu sediul în București, str. Podul
1750814424513, și
Neagului nr. 21, sector 2, înregistrată sub nr.
- Baltaru Lucian, cetățean român, necăsătorit, fiul lui
J40/9628/1991, cod unic de înregistrare 37573, care a
Eugen și al Lucicăi, născut la data de 3.03.1984, în
fost înregistrat sub nr. 516726 din 30.09.2010.
România, mun. Bacău, jud. Bacău, domiciliat în
(2/1.832.242)
România, mun. Bacău, jud. Bacău, Aleea Constructorului
nr. 2, sc. B, ap. 2, posesor al C.I. seria XC nr. 553639, Societatea Comercială
eliberată de SPCLEP Bacău la data de 4.09.2007, C.N.P. SCD IMPEX - S.R.L., București
1840303046195,
în calitate de asociați ai Societății Comerciale HOTĂRÂREA NR. 2/29.09.2010
DELIVERY SOLUTIONS - S.R.L., cu sediul în România,
București, calea Giulești nr. 19, parter, sector 6, cu număr a adunării generale a asociaților
de ordine în registrul comerțului J40/7031/17.04.2008, S.C. SCD IMPEX - S.R.L.
CUI 23743772, capital social 200 lei, întruniți în adunare Subsemnații,
generală, în unanimitate, am hotărât: Stan George Valentin, cetățean român, domiciliat în
1. Completarea obiectului de activitate al societății, cu București, str. Podul Neagului nr. 21, sector 2, posesor al
următoarele coduri CAEN: C.I. seria RR nr. 538648, eliberată de SPCEP S2 Biroul
3811 - colectarea deșeurilor nepericuloase; nr. 2 la data de 1.09.2008, C.N.P. 1740814421552, și
5210 - depozitări; Stan Ioana, cetățean român, domiciliată în București,
5224 - manipulări. str. Podul Neagului nr. 21, sector 2, posesoare a C.I.
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4368/21.X.2010

seria RT nr. 635593, eliberată de SPCEP S2 Biroul nr. 2 Societatea Comercială


la data de 13.02.2009, C.N.P. 2380928400803, MAAT AUTOBAN CONSTRUCT - S.R.L.
în calitate de asociați ai S.C. SCD IMPEX - S.R.L., cu București
sediul în București, str. Podul Neagului nr. 21, sector 2,
HOTĂRÂREA NR. 1/29.09.2010
înmatriculată la O.R.C. București sub nr. J40/9628/1991,
cod unic de înregistrare 37573, prin prezenta hotărâm a adunării generale a asociaților
modificarea prevederilor actului constitutiv al societății, S.C. MAAT AUTOBAN CONSTRUCT - S.R.L.
după cum urmează: În data de 29.09.2010 la sediul social al Societății
1. Completarea obiectului de activitate cu următoarele MAAT AUTOBAN CONSTRUCT - S.R.L. din București,
coduri CAEN: Calea Rahovei nr. 266-268, sectorul 5, s-a întrunit
4799 - comerț cu amănuntul efectuat în afara adunarea generală a asociaților formată din:
- Simion Florin, cetățean român, născut la data de
magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
14.02.1965 în com. Islaz, județul Teleorman, CNP
7022 - activități de consultanță pentru afaceri și
1650214343230, domiciliat în București, str. Nicolae
management;
Racota nr. 17, bl. 80, sc. 1, et. 1, ap. 5, sectorul 1,
7320 - activități de studiere a pieței și de sondare a identificat cu C.I. seria RD nr. 616227 eliberată de
opiniei publice. SPCEP S1 biroul nr. 2 la data de 16.02.2009, fără
Restul prevederilor actului constitutiv rămân antecedente penale;
neschimbate. - Șerban Monica-Mădălina, cetățean român, născută
(3/1.832.243) la data de 14.05.1966 în București, CNP
2660514424540, domiciliată în București, șos. Mihai
Societatea Comercială Bravu nr. 132, bl. B22, sc. A, et. 7, ap. 25, sectorul 2,
RARI RENT - S.R.L., București identificat cu C.I. seria RD nr. 029292 eliberată de Secția
8 Poliție la data de 2.06.1998, fără antecedente penale;
HOTĂRÂREA NR. 5/20.09.2010 - Vătrai Nicolae, cetățean român, născut la data de
14.11.1948 în com. Lița, județul Teleorman, CNP
a adunării generale a asociaților 1481114344258, domiciliat în Turnu Măgurele, Str.
S.C. RARI RENT - S.R.L. București, Taberei, bl. Z4, et. 3, ap. 16, jud. Teleorman, identificat cu
calea Crângași nr. 6, bl. 16A, parter, sect. 6, C.I. seria TR nr. 047614 eliberată de Poliția Turnu
J40/23668/2007, C.U.I. 22940423 Măgurele la data de 2.04.2001, fără antecedente penale.
Asociații firmei: În cadrul întâlnirii s-au hotărât următoarele:
Art. 1. Suspendarea activității Societății MAAT
- Bratu Ioan-Dorin - cetățean român, cu domiciliul în
AUTOBAN CONSTRUCT - S.R.L. începând cu data de
București, str. Cap. Preda nr. 5, bl. 4, sc. 1, et. 3, ap. 19,
1.10.2010 pentru o perioadă de 3 ani.
sector 5, identificat cu C.I. seria RD nr. 505295, emisă de
Art. 2. Împuternicirea următoarelor persoane pentru
SPCEP S5 Biroul nr. 1/2006, îndeplinirea formalităților legale necesare ducerii la
- Bratu Liana - cetățean român, cu domiciliul în finalitate a prevederilor art. 1:
București, str. Sold. V. Croitoru nr. 5, bl. 3, sc. 3, ap. 115, - Simion Florin, cetățean român, născut la data de
sector 5, identificată cu C.I. seria RD nr. 194004, emisă 14.02.1965 în com. Islaz, județul Teleorman, CNP
de Secția 19 Poliție/2001, 1650214343230, domiciliat în București, str. Nicolae
în ședința adunării generale a asociaților S.C. RARI Racota nr. 17, bl. 80, sc. 1, et. 1, ap. 5, sectorul 1,
RENT - S.R.L. din data de 20.09.2010, întrunită la sediul identificat cu C.I. seria RD nr. 616227 eliberată de
societății, situat în București, calea Crângași nr. 6, bl. SPCEP S1 biroul nr. 2 la data de 16.02.2009, fără
antecedente penale;
16A, parter, sector 6, în condițiile art. 192 din Legea
- Hainagiu Mihaela Liliana, cetățean român, născută
31/1990 republicată și modificată, în prezența asociaților
la data de 12.02.1988 în mun. Turnu Măgurele, județul
reprezentând întregul capital social, cu unanimitate de Teleorman, CNP 2880212340011, domiciliată în com.
voturi, au hotărât: Islaz, județul Teleorman, identificată cu C.I. seria TR
1. Radierea punctului de lucru situat în București, șos. nr. 069611 eliberată de Poliția Mun. Turnu Măgurele la
Pantelimon nr. 286, bl. 41, sector 2. data de 22.01.2002, fără antecedente penale.
(4/1.832.244) (5/1.832.245)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4368/21.X.2010 3

Societatea Comercială Societatea Comercială


RED SHOP COMIMPEX - S.R.L., București FOREX CONSULTING - S.R.L., București

NOTIFICARE HOTĂRÂRE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul din data de 27.09.2010


București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 a adunării generale a asociaților
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu Dl Lemnaru Florin Ioan, legitimat cu C.I. seria RR nr.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului 171854, domiciliat în București, str. Constantin Brâncuși
nr. 5, bl. D13, sc. A, et. 8, ap. 33, sectorul 3, și dna
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Lemnaru Simona Ioana, domiciliată în București, str.
RED SHOP COMIMPEX - S.R.L., cu sediul în București,
Constantin Brâncuși nr. 5, bl. D13, sc. A, et. 8, ap. 33,
Str. Crapului nr. 31, ap. camera 6, sectorul 2, înregistrată sectorul 3, în calitate de asociați ai S.C. FOREX
sub nr. J 40/7272/2009, cod unic de înregistrare CONSULTING - S.R.L., cu sediul în București, str.
25708275, care a fost înregistrat sub nr. 516818 din Constantin Brâncuși nr. 5, bl. D13, sc. A, et. 8, ap. 33,
30.09.2010. sectorul 3, CUI 20844098 (în baza actului constitutiv al
(6/1.832.246) societății comerciale), hotărăsc:
- Suspendarea se realizează pentru o perioadă de 3
Societatea Comercială ani, începând cu data de 27.09.2010.
RED SHOP COMIMPEX - S.R.L., București (8/1.832.248)

Societatea Comercială
DECIZIA NR. 1
KRAFT FOODS ROMANIA - S.A., București
din data de 28.09.2010
a asociatului unic al S.C. RED SHOP NOTIFICARE
COMIMPEX - S.R.L., București, Str. Crapului Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nr. 31, camera 6, sectorul 2, J 40/7272/2009, București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
CUI 25708275
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Subsemnatul Li Lihe, cetățean chinez, născut la actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
10.03.1979 în Zhejiang, China, cu domiciliul în China, KRAFT FOODS ROMANIA - S.A., cu sediul în București,
Zhejiang, posesor al pașaportului seria P CHN nr. bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6, sectorul 2, înregistrată sub nr.
G33028475, eliberat de aut. chineze la 20.01.2009, în J 40/6905/2010, cod unic de înregistrare 1097530, care a
calitate de asociat unic, am decis: fost înregistrat sub nr. 516831 din 30.09.2010.
1. Majorarea capitalului social de la 200 RON cu suma (9/1.832.249)
de 221.200 RON, echivalentul a 70.000 USD, cursul fiind
Societatea Comercială
de 3,16 RON la BNR, data 28.09.2010, aport în valută KRAFT FOODS ROMANIA - S.A., București
subscris și vărsat integral de către asociatul unic.
Ca urmare a cestei majorări, capitalul social al HOTĂRÂREA NR. 3
societății este de 221.400 RON (200 RON și 70.000
din data de 15.09.2010
USD), alcătuit din 22.140 părți sociale a câte 10 RON a adunării generale extraordinare a acționarilor
fiecare. KRAFT FOODS ROMANIA
Se modifică nr. părților sociale de la 20 p.s. la Adunarea generală extraordinară a acționarilor a avut
22.140 p.s. loc în data de 15.09.2010, ora 10,00 a.m., la sediul
În urma majorării, structura capitalului social pe societății din București, bd. Dimitrie Pompei nr. 6, sectorul
asociat este următoarea: 2, sălile Milka și Poiana, et. 2, Clădirea Novo Park.
Li Lihe deține 100 % capitalul social, în valoare de Adunarea generală extraordinară a acționarilor
221.400 RON (200 RON și 70.000 USD), având 22.140 KRAFT FOODS ROMANIA - S.A., legal constituită,
părți sociale, fiecare parte socială având valoarea de 10 conform prevederilor art. 9 din actul constitutiv al
societății, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând
RON.
99,99 % din capitalul social al societății, după cum
Restul prevederilor din actul constitutiv rămân urmează:
neschimbate. • Kraft Foods Nederland Services BV, care deține
(7/1.832.247) 99,99 % din capitalul social, reprezentată prin Costin
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4368/21.X.2010

Teodorovici, conform procurii speciale nr. 1089 - fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;
6537/13.09.2010, tradusă și legalizată sub numărul 1723 - fabricarea articolelor de papetărie;
10451/13.09.2010. 1729 - fabricarea altor articole din hârtie și carton
Ședința a fost condusă de domnul Gerard Sebastian n.c.a.;
Chandran, președintele consiliului de administrație. 1812 - alte activități de tipărire n.c.a.;
Adunarea generală extraordinară a acționarilor 1813 - servicii pregătitoare pentru pretipărire;
aprobă, prin vot exprimat în mod liber cu majoritate de 1814 - legătorie și servicii conexe;
voturi reprezentând 99,99 % din capitalul social, 1820 - reproducerea înregistrărilor;
modificarea actului constitutiv și întocmirea unui act 3299 - fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
constitutiv actualizat și/sau a unui act adițional la actul 3312 - repararea mașinilor;
constitutiv care să includă următoarele modificări: 3314 - repararea echipamentelor electrice;
a) Preambulul actului constitutiv se va modifica și va 3600 - captarea, tratarea și distribuția apei;
avea următorul cuprins: 4110 - dezvoltare (promovare) imobiliară;
„Societatea KRAFT FOODS ROMANIA - S.A., 4619 - intermedieri în comerțul cu produse diverse;
denumită anterior POIANA PRODUSE ZAHAROASE - 4621 - comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor,
S.A. a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului furajelor și tutunului neprelucrat;
Brașov sub nr. J 08/74 pe data de 18 februarie 1991 și 4631 - comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
ulterior la Registrul Comerțului București sub nr. 4632 - comerț cu ridicata al cărnii și produselor din
J 40/6905 atribuit pe data de 20.07.2010. În cadrul carne;
adunării generale a acționarilor ținută în 19.12.2007, 4633 - comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor,
acționarii au decis adoptarea acestui act constitutiv al uleiurilor și grăsimilor comestibile;
societății (numit aici „Actul Constitutiv”).” 4634 - comerț cu ridicata al băuturilor;
b) Obiectul secundar al societății va fi modificat 4637 - comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și
conform Anexei 1 la prezenta hotărâre. condimente;
c) La articolul Art. 10 Administrația societății - Sistemul 4638 - comerț cu ridicata specializat al altor alimente,
unitar, punctele 10.1 și 10.2 se modifică și vor avea inclusiv pește, crustacee și moluște;
următorul cuprins: 4639 - comerț cu ridicata nespecializat de produse
„10.1. Consiliul de administrație va fi format din 3 alimentare, băuturi și tutun;
membri, numiți administratori, nominalizați de către 4643 - comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz
acționari sau de membrii actuali ai consiliului de gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
administrație și desemnați de către AGA pentru o 4647 - comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și al
perioadă de doi ani sau până când aceștia demisionează articolelor de iluminat;
sau sunt înlocuiți. Consiliul de administrație va fi prezidat 4648 - comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor;
de către un președinte numit dintre membrii acestuia de 4649 - comerț cu ridicata al altor bunuri de uz
către AGA. Locurile vacante în consiliul de administrație gospodăresc;
vor fi ocupate de către persoane desemnate de către 4662 - comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;
administratori, persoane ce vor fi în funcție până la 4665 - comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;
următoarea AGA. 4671 - comerț cu ridicata al combustibililor solizi,
10.2. Administratorii vor fi aleși pentru o perioadă de lichizi, gazoși și al produselor derivate;
doi ani și vor putea fi realeși.” 4673 - comerț cu ridicata cu material lemnos și cu
ANEXA 1 materiale de construcție și echipamente sanitare;
4676 - comerț cu ridicata al altor produse
a hotărârii nr. 3 din 15 septembrie 2010 intermediare;
a adunării generale extraordinare a acționarilor 4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
KRAFT FOODS ROMANIA - S.A. 4690 - comerț cu ridicata nespecializat;
1. Obiectul secundar de activitate al societății este 4711 - comerț cu amănuntul în magazine
următorul: nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
1061 - fabricarea produselor de morărit; alimentare, băuturi și tutun;
1071 - fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a 4719 - comerț cu amănuntul în magazine
produselor proaspete de patiserie; nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
1072 - fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea nealimentare;
prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie; 4721 - comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
1083 - prelucrarea ceaiului și a cafelei; proaspete, în magazine specializate;
1086 - fabricarea preparatelor alimentare 4722 - comerț cu amănuntul cu carne și produse din
omogenizate și alimentelor dietetice; carne, în magazine specializate;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4368/21.X.2010 5

4723 - comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor 4941 - transporturi rutiere de mărfuri;


și moluștelor, în magazine specializate; 4942 - servicii de mutare;
4724 - comerț cu amănuntul cu pâine, produse de 5210 - depozitări;
patiserie și produse zaharoase, în magazine 5221 - activități de servicii anexe pentru transporturi
specializate; terestre;
4725 - comerț cu amănuntul cu băuturi, în magazine 5223 - activități de servicii anexe pentru transporturi
specializate; aeriene;
4729 - comerț cu amănuntul al altor produse 5224 - manipulări;
alimentare, în magazine specializate; 5229 - alte activități anexe transporturilor;
4741 - comerț cu amănuntul al calculatoarelor, 5320 - alte activități poștale și de curier;
unităților periferice și software-ului în magazine 5629 - alte servicii de alimentație, n.c.a.;
specializate; 5811 - activități de editare a cărților;
4742 - comerț cu amănuntul al echipamentului pentru 5812 - activități de editare de ghiduri, compendii, liste
telecomunicații în magazine specializate; de adrese și similare;
4751 - comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine 5813 - activități de editare a ziarelor;
specializate; 5814 - activități de editare a revistelor și periodicelor;
4753 - comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, 5819 - alte activități de editare;
tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine 5911 - activități de producție cinematografică, video și
specializate; de programe de televiziune;
4759 - comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor 5920 - activități de realizare a înregistrărilor audio și
de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în activități de editare muzicală;
magazine specializate; 6010 - activități de difuzare a programelor de radio;
4761 - comerț cu amănuntul al cărților, în magazine 6020 - activități de difuzare a programelor de
specializate; televiziune;
4762 - comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de 6399 - alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
papetărie, în magazine specializate; 6420 - activități ale holdingurilor;
4764 - comerț cu amănuntul al echipamentelor 6492 - alte activități de creditare;
sportive, în magazine specializate; 6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
4765 - comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în proprii;
magazine specializate; 6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor
4771 - comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în imobiliare proprii sau închiriate;
magazine specializate; 7021 - activități de consultanță în domeniul relațiilor
4776 - comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și publice și al comunicării;
semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de 7022 - activități de consultanță pentru afaceri și
companie și al hranei pentru acestea, în magazine management;
specializate; 7120 - activități de testări și analize tehnice;
4777 - comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, 7311 - activități ale agențiilor de publicitate;
în magazine specializate; 7312 - servicii de reprezentare media;
4778 - comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în 7320 - activități de studiere a pieței și de sondare a
magazine specializate; opiniei publice;
4779 - comerț cu amănuntul cu bunuri de ocazie 7410 - activități de design specializat;
vândute prin magazine; 7420 - activități fotografice;
4781 - comerț cu amănuntul cu produse alimentare, 7430 - activități de traducere scrisă și orală (interpreți);
băuturi și produse din tutun efectuat prin standuri, 7490 - alte activități profesionale, științifice și tehnice
chioșcuri și piețe; n.c.a.;
4782 - comerț cu amănuntul al textilelor, 7711 - activități de închiriere și leasing cu autoturisme
îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, și autovehicule rutiere ușoare;
chioșcuri și piețe; 7712 - activități de închiriere și leasing cu
4789 - comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și autovehicule rutiere grele;
piețe al altor produse; 7739 - activități de închiriere și leasing cu alte mașini,
4791 - comerț cu amănuntul prin intermediul caselor echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;
de comenzi sau prin internet; 7740 - leasing cu bunuri intangibile (exclusiv
4799 - comerț cu amănuntul efectuat în afara financiare);
magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor; 7810 - activități ale agențiilor de plasare a forței de
4939 - alte transporturi terestre de călători n.c.a.; muncă;
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4368/21.X.2010

7820 - activități de contractare, pe baze temporare, a Ședința a fost condusă de domnul Gerard Sebastian
personalului; Chandran, președintele consiliului de administrație.
7830 - servicii de furnizare și management al forței de Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă,
muncă; prin vot exprimat în mod liber cu majoritate de voturi
7990 - alte servicii de rezervare și asistență turistică; reprezentând 99,99 % din capitalul social, numirea
8211 - activități combinate de secretariat; membrilor consiliului de administrație pentru un mandat
8219 - activități de fotocopiere, de pregătire a de 2 ani, precum și modificarea mandatelor
documentelor și alte activități specializate de secretariat; administratorilor aprobate prin adunarea generală a
8230 - activități de organizare a expozițiilor, târgurilor acționarilor din 23.04.2010 și respectiv 23.06.2010,
și congreselor; începând cu 15.09.2010, până la 15.09.2012, astfel:
8559 - alte forme de învățământ n.c.a. • Gerard Sebastian Chandran - președintele
(10/1.832.250) consiliului de administrație,
• Reinhard Puchta - administrator,
Societatea Comercială • Giampaolo Borghini - administrator.
KRAFT FOODS ROMANIA - S.A., București
(12/1.832.252)
DECIZIA NR. 3
Societatea Comercială
din data de 12 august 2010 AGROZOOTEHNICA PIETROIU - S.A.
a consiliului de administrație București
(traducere din limba engleză)
Consiliul de administrație a votat în unanimitate NOTIFICARE
numirea dlui Gerard Sebastian Chandran, cetățean Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
indian, născut la 6.08.1953 în India, Chennai TN, București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
posesorul pașaportului nr. J 1538997, eliberat de alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
autoritățile indiene și valabil până la 16.06.2020, în modificările și completările ulterioare, depunerea textului
funcția de director general al KRAFT FOODS ROMANIA actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
- S.A., începând cu data de 15 septembrie 2010, pentru AGROZOOTEHNICA PIETROIU - S.A., cu sediul în
un mandat cu durata de doi ani, între 15.09.2010- București, calea Giulești nr. 333, sectorul 6, înregistrată
15.09.2012. sub nr. J 40/2826/2006, cod unic de înregistrare
Nemaifiind alte aspecte ridicate de către 1916970, care a fost înregistrat sub nr. 516849 din
administratori, președintele declară ședința suspendată 30.09.2010.
astăzi, 12 august 2010.
(13/1.832.253)
(11/1.832.251)
Societatea Comercială
Societatea Comercială
AGROZOOTEHNICA PIETROIU - S.A.
KRAFT FOODS ROMANIA - S.A., București
București
HOTĂRÂREA NR. 2
HOTĂRÂREA NR. 6/20.09.2010
din data de 15.09.2010
a adunării generale ordinare a acționarilor
a adunării generale ordinare a acționarilor
S.C. AGROZOOTEHNICA PIETROIU - S.A.,
KRAFT FOODS ROMANIA
J 40/2826/2006, CUI RO 1916970
Adunarea generală ordinară a acționarilor a avut loc în
data de 15.09.2010, ora 10.30 a.m, la sediul societății din Acționarii:
bd. Dimitrie Pompei nr. 6, București, sectorul 2, sălile S.C. A&S INTERNATIONAL 2000 - S.R.L., cu sediul în
Milka și Poiana, et. 2, Clădirea Novo Park. București, calea Giulești nr. 333, sectorul 6, înregistrată
Adunarea generală ordinară a acționarilor KRAFT la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J 40/28545/1994,
FOODS ROMANIA - S.A., legal constituită, conform CUI 6769748, reprezentată legal prin director general -
prevederilor art. 9 din actul constitutiv al societății, s-a dr. Sorin Paul Stănescu, reprezentând 23 % din capitalul
desfășurat în prezența acționarilor deținând 99,99 % din social,
capitalul social al societății, după cum urmează: Stănescu Doina Mariana, cetățean român, domiciliată
• KRAFT FOODS NEDERLAND SERVICES BV, care în București, str. Năvodari nr. 24A, născută la data de
deține 99,99 % din capitalul social, reprezentată prin 6.11.1958 în București, identificată cu C.I. seria DP nr.
Costin Teodorovici, conform procurii speciale nr. 123925, eliberată de I.N.E.P. la data de 22.03.2007, CNP
6538/13.09.2010, tradusă și legalizată sub numărul 2581106400502, reprezentând 76,9991 % din capitalul
10450/13.09.2010. social,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4368/21.X.2010 7

S.C. PASTEUR FILIALA FILIPEȘTI - S.R.L., cu sediul Societatea Comercială


în comuna Filipeștii de Pădure, Str. Principală nr. 944, FLEUR-DE-LIS - S.R.L., București
județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului sub nr. J 29/501/1999, CUI RO 11928947, NOTIFICARE
reprezentată legal prin administrator - ing. Moisoiu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Carmen, reprezentând 0,00009 % din capitalul social, București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
în calitate de acționari ai S.C. AGROZOOTEHNICA alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
PIETROIU - S.A., cu sediul în București, calea Giulești modificările și completările ulterioare, depunerea textului
nr. 333, camera 10, sectorul 6, înregistrată la Oficiul actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Registrului Comerțului sub nr. J 40/2826/2006, CUI FLEUR-DE-LIS - S.R.L., cu sediul în București, str. Virgil
RO1916970, reprezentând 100 % capitalul social al Madgearu nr. 28, scara A, etaj P, ap. 3, sectorul 1,
societății, întruniți potrivit art. 121 din Legea nr. 31/1990, înregistrată sub nr. J 40/17736/2006, cod unic de
în conformitate cu cele stabilite în adunarea generală înregistrare 19167183, care a fost înregistrat sub nr.
ordinară a acționarilor, legală și statutară, de azi, 516886 din 30.09.2010.
20.09.2010, au hotărât în unanimitate următoarele: (17/1.832.257)
1. Completarea obiectului secundar de activitate al
societății cu următorul cod CAEN: Societatea Comercială
cod CAEN 5222 - activități de servicii anexe FLEUR-DE-LIS - S.R.L., București
transporturilor pe apă.
HOTĂRÂREA NR. 1
(14/1.832.254)
din data de 22.09.2010
Societatea Comercială
a adunării generale a asociaților
POWER DYNAMIC TECHNOLOGY - S.R.L.
FLEUR-DE-LIS - S.R.L.
București
Subsemnații:
HOTĂRÂREA NR. 5/29.09.2010 dl John Paul Fitzpatrick, cetățean italian, născut la
data de 11.08.1962 în Stoneham, Massachusetts, SUA,
a adunării generale a asociaților legitimat cu pașaport numărul AA0710726, emis de
Subsemnații Ungureanu Mihai-Tiberius, legitimat cu Ministerul Afacerilor Externe la data de 16.05.2007, cu
C.I. seria RT nr. 197170, domiciliat în București, domiciliul în Walnut St., nr. 162, Reading,
sectorul 5, CNP 1730825463029, domiciliat în șos. Sălaj Massachusetts, SUA,
nr. 195C, și Ungureanu Olivia, legitimată cu C.I. seria RR și
nr. 295260, CNP 2710521434516, în calitate de asociați dna Mihaela Fitzpatrick, cetățean român, născută la
ai S.C. POWER DYNAMIC TECHNOLOGY - S.R.L., am data de 26.09.1977 în Buhuși, județul Bacău, cu
hotărât prelungirea mandatului de administrator al dlui domiciliul în str. Nada Florilor nr. 3, bl. 14, sc. A, et. 7, ap.
Ungureanu Mihai Tiberius pe aceeași perioadă de patru 45, București, sectorul 2, România, identificată prin carte
ani, conform actului constitutiv. de identitate seria RR nr. 410428, eliberată la data de
13.09.2006 de către SPCEP S2, Biroul nr. 2, CNP
(15/1.832.255)
2770926421537,
Societatea Comercială în calitate de asociați ai S.C. FLEUR-DE-LIS - S.R.L.,
o societate înființată și care funcționează în conformitate
CHEOPS GINNET - S.R.L., București
cu legile din România, cu sediul social în București, str.
Paleologu nr. 24, etaj 2, camera E208, sectorul 3,
DECIZIA NR. 1
România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de
din data de 28.09.2010 pe lângă Tribunalul București sub numărul
J 40/17736/2006, având cod unic de înregistrare
a asociatului unic
19167183 („Societatea”), reprezentând 100 % capitalul
Grigore Georgeta, domiciliată în București, Str. Verigei social al societății, am decis în unanimitate după cum
nr. 3, bl. 1, sc. A, et. 4, ap. 18, sectorul 5, cu C.I. seria RT urmează:
nr. 344462, CNP 2800219440026, unic asociat în cadrul 1. Schimbarea sediului social al societății de la adresa
S.C. CHEOPS GINNET - S.R.L., a decis: din prezent la următoarea adresă: București, str. Virgil
- deschiderea unui punct de lucru în București, șos. Madgearu nr. 28, scara A, parter, apartament 3, sectorul 1.
Mihai Bravu nr. 520-530, sectorul 3, spațiul comercial nr. 1. 2. Luarea la cunoștință a schimbării datelor de
(16/1.832.256) identitate ale dlui John Paul Fitzpatrick după cum
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4368/21.X.2010

urmează: este legitimat cu pașaport numărul Societatea Comercială


AA0710726, emis de Ministerul Afacerilor Externe la data T.A.I. INVESTIȚII IMOBILIARE - S.R.L.
de 16.05.2007. București
3. Modificarea actului constitutiv al societății astfel
încât să reflecte modificările menționate mai sus. HOTĂRÂREA NR. 2/29.09.2010
Astfel, preambulul actului constitutiv se va modifica și
a adunării generale extraordinare a asociaților
va avea următorul cuprins:
S.C. T.A.I. INVESTIȚII IMOBILIARE - S.R.L.,
„Dl John Paul Fitzpatrick, cetățean italian, născut la
cu sediul în București, bd. Mircea Vodă nr. 21,
data de 11.08.1962 în Stoneham, Massachusetts, cu
sect. 3, înregistrată la Reg. Comerțului
domiciliul în 162 Walnut St., Reading, Massachusetts,
sub nr. J 40/17544/2005, CUI 18051570
legitimat cu pașaport nr. AA0710726, emis de Ministerul
Afacerilor Externe la data de 16.05.2007, Subsemnații Roș Sorin Ovidiu, cetățean român,
și domiciliat în Spania, regiunea Las Palmas, loc. Playa
dna Mihaela Fitzpatrick, cetățean român, născută la Honda, str. Chimidas nr. 36, posesor al pașaportului seria
data de 26.09.1977 în Buhuși, județul Bacău, cu 12885216, eliberat de Serviciul Pașapoarte
domiciliul în str. Nada Florilor nr. 3, bl. 14, sc. A, et. 7, ap. Cluj/31.05.2007, CNP 1660107126192, și Roș Csilla
45, București, sectorul 2, care se legitimează cu carte de Eniko, cetățean român, domiciliată în Spania, regiunea
identitate seria RR nr. 410428, eliberată la data de Las Palmas, loc. Playa Honda, str. Chimidas nr. 36,
13.09.2006 de către SPCEP S2, Biroul nr. 2, cod numeric posesoare a pașaportului seria 12260165, eliberat de
personal 2770926421537.” Serviciul Pașapoarte Cluj/13.09.2006, CNP
Articolul 3.1 din actul constitutiv se va modifica și va 2670406126190, asociați ai S.C. T.A.I. INVESTIȚII
avea următorul cuprins: IMOBILIARE - S.R.L., am hotărât cu unanimitate de
„Sediul societății va fi situat în strada Virgil Madgearu voturi suspendarea activității societății comerciale pe o
nr. 28, scara A, parter, apartament 3, sectorul 1, perioadă de 3 ani, de la data de 29.09.2010, la data de
București, România.” 29.09.2013.
4. Aprobarea actului constitutiv actualizat al societății. (20/1.832.260)
Ca mărturie a celor de mai sus, prezenta hotărâre a
fost semnată în 3 (trei) exemplare originale astăzi, Societatea Comercială
22.09.2010. DELTAROM HOLDING - S.R.L., București
(18/1.832.258)
NOTIFICARE
Societatea Comercială Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
ALEMO FLOOR - S.R.L., București București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
HOTĂRÂREA NR. 5/28.09.2010 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
a adunării generale
DELTAROM HOLDING - S.R.L., cu sediul în București,
Melente Alexandru, CNP 1790616434546, domiciliat bd. Tudor Vladimirescu nr. 45, etaj 10, sectorul 5,
în București, sectorul 3, str. Burdujeni nr. 14, bl. N12, înregistrată sub nr. J 40/1748/2002, cod unic de
sc. C, etaj 4, ap. 33, sect. 3, cetățean român, născut la înregistrare 14498291, care a fost înregistrat sub nr.
data de 16.06.1979 în București, identificat cu carte de 516901 din 30.09.2010.
identitate seria RR număr 327930, emisă de SP 13 la
(21/1.832.261)
data de 7.09.2004, și Sandu Valentin Augustin, CNP
1830813410022, domiciliat în București, sectorul 2, bd. Societatea Comercială
Ghica Tei nr. 89, bl. T33, sc. 1, etaj 6, ap. 118, sect. 2, DELTAROM HOLDING - S.R.L., București
cetățean român, data și locul nașterii: 13.08.1983 în
București, identificat cu carte de identitate seria RD HOTĂRÂREA NR. 2/27.09.2010
număr 189729, emisă de S7 la data de 29.08.2001, în
calitate de asociați ai S.C. ALEMO FLOOR S.R.L. a adunării generale extraordinare a asociaților
(J 40/17854/2006, CUI 19171001), cu sediul în SC DELTAROM HOLDING SRL, cu sediul în
București, sectorul 3, str. Burdujeni nr. 14, bl. N12 Titan, București, bd. Tudor Vladimirescu nr. 45, et. 10,
sc. C, et. 4, ap. 33, cam. 3, au hotărât: biroul nr. 1, sect. 5, înregistrată la Reg. Comerțului
- deschiderea unui punct de lucru în București, sub nr. J40/1748/2002, CUI 14498291
sectorul 3, șos. Mihai Bravu nr. 520-530, spațiul Subscrisa „PROMOCIONES Y GESTIONES
comercial nr. 3. URBANISTICAS LANZAROTE” SL, societate comercială
(19/1.832.259) cu răspundere limitată spaniolă, cu sediul în Spania, str.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4368/21.X.2010 9

Junco-Urb. Matagor nr. 3, loc. Tias, 35572 Las Palmas, Segal Yehonatan, cetățean israelian, domiciliat în
înregistrată la Registrul Comerțului din Arrecife de Israel, loc. Holon, str. David Shimoni, nr. 11, identificat cu
Lanzarote vol. 28, pag. 0, folio 191, secțiunea 8, pașaport nr. 12575216 eliberat de autoritățile israeliene
pag IL-967, înscrierea I-a, cod de identificare fiscală la data de 14.11.2007, administrator;
B-35467034, și Garzon Martinez Javier, cetățean Segal Haim Zeev, cetățean israelian, domiciliat în
spaniol, domiciliat în Spania, cartier Barrio-La Barcelona, Israel, localitatea Holon, str. Arlozorov, nr. 10, legitimat cu
fără număr, loc. Ampuero, identificat cu pașaport pașaport nr. 10905730, eliberat de autoritățile israeliene
nr. 0438027 eliberat de autoritățile din Spania la data de la data de 2.10.2005,
10.12.2002, ambii prin mandatar Ros Sorin Ovidiu, în calitate de asociați, am hotărât de comun acord
cetățean român, domiciliat în Spania, regiunea Las deschiderea unui punct de lucru al societății după cum
Palmas, loc. Playa Honda, str. Chimidas nr. 36, posesor urmează:
al pașaportului seria 12885216 eliberat de Serviciul - spațiu comercial din București, Piața Unirii, nr. 1,
Pașapoarte Cluj/31.05.2007, CNP 1660107126192, sector 3, în incinta Magazinului Unirea Shopping Center,
conform împuternicirii autentificate sub etajul 3, corp central, în suprafață totală de 6 m.p. lângă
nr. 783/14.02.2007 de notar Carmen Martinez Socias - standul Yves Rocher, unde se va desfășura activitatea
Las Palmas, împuternicire tradusă de traducător 4775 - comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și
autorizat Magdalena Surcel, având încheierea de de parfumerie, în magazine specializate.
legalizare de semnătură nr. 1392/12.03.2007 a notarului
(23/1.832.263)
public Miu Adrian Claudiu și conform procurii autentificate
sub nr. 3842/18.12.2006 de BNPA Miu și Molcut, asociați Societatea Comercială
ai SC DELTAROM HOLDING - S.R.L., cu unanimitate de DADY WOOD CONSTRUCTION - S.R.L.
voturi, am hotărât următoarele: București
Se completează obiectul de activitate al societății cu
următoarele activități: NOTIFICARE
7911 - activități ale agențiilor turistice;
7912 - activități ale tur-operatorilor; Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
7990 - alte servicii de rezervare și asistență turistică. București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Se modifică domeniul principal de activitate și alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
activitatea principală a societății în sensul că domeniul modificările și completările ulterioare, depunerea textului
principal de activitate va fi 791 - activități ale agențiilor actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
turistice și ale tur-operatorilor, iar activitatea principală a DADY WOOD CONSTRUCTION - S.R.L., cu sediul în
societății va fi 7912 - activități ale tur-operatorilor. București, Bd. Bucureștii Noi, nr. 48, etaj 1, sector 1,
Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân înregistrată sub nr. J40/2585/2010, cod unic de
nemodificate. înregistrare 26636819, care a fost înregistrat sub nr.
Având în vedere dispozițiile art. 204 din Legea nr. 516915 din 30.09.2010.
31/1990, și cele menționate anterior se întocmește un (24/1.832.264)
nou act constitutiv actualizat cu toate modificările.
(22/1.832.262) Societatea Comercială
DADY WOOD CONSTRUCTION - S.R.L.
Societatea Comercială București
TY COSMETICS-ESTETICA - S.R.L.
București HOTĂRÂREA NR. 2/28.09.2010
a adunării generale a asociaților
HOTĂRÂREA NR. 7/30.09.2010
Subsemnații Dragomir Marian-Adrian, cetățean
a A.G.A. a S.C. TY român, domiciliat în București, șos. Pipera nr. 8, sector 1,
COSMETICS-ESTETICA - S.R.L., legitimat cu C.I. seria RT nr. 721388 eliberată de către
CUI: 26262307 și J40/11282/2009, București, SPCEP S1 Biroul nr. 2 la data de 3.02.2010, CNP
str. Stelea Spătaru nr. 17, sc. B, et. 7, ap. 55, 1880220410045, Dumitrescu Ileana-Sînziana, cetățean
sector 3 român, domiciliată în București, Bd. Bucureștii Noi nr. 58,
Subsemnații: bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 13, sector 1, legitimată cu CI seria
Avraham Moshe, cetățean israelian, născut în Israel, RR nr. 481388 eliberată de către SPCEP S1 Biroul nr. 5
la data de 14.10.1950, domiciliat în Israel, loc. la data de 4.09.2007, CNP 2700616510053, Predica
Hertzhelyia, str. Bar-Kochva, nr. 134, identificat cu Elena-Manuela, cetățean român, domiciliată în sat
pașaport nr. 9555331 eliberat de autoritățile israeliene la Vișina, comuna Vișina, județul Olt, legitimată cu C.I. seria
data de 22.07.2002; OT nr. 413907 eliberată de SPCLEP Corabia la data de
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4368/21.X.2010

30.03.2009, CNP 2850424282206, în calitate de asociați 50287642 eliberat de autoritățile siriene la Hama în
ai S.C. DADY WOOD CONSTRUCTION - S.R.L., cu 3.11.2003, deținând 90 părți sociale, reprezentând 30 %
sediul în București, Bd. Bucureștii Noi, nr. 48, sector 1, din capitalul social total al societății,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. Potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 și ale actului
J 40/2585/2010, CUI 26636819, astăzi, 28.09.2010, am constitutiv, hotărăște:
hotărât următoarele: Art. 1. Se prelungește sediul social al societății pe o
Art. 1. Se cesionează de către asociatul Dragomir perioadă de 15 ani conform contract de comodat
Marian-Adrian către asociata Dumitrescu Ileana- autentificat de BNP Tinca Constantinescu sub nr. 1530
Sânziana (acesta renunțând la calitatea de asociat), un din 7.07.2009.
număr de 20 părți sociale pe care le deține în societate în Art. 2. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
valoare nominală de 10 lei, în total 200 lei, reprezentând de 3 ani, de la data de 1.10.2010 până la data de
50 % din capitalul social al societății precum și aceeași 1.10.2013.
cotă de participare la beneficii și pierderi. (26/1.832.266)
Structura capitalului social devine următoarea:
a) Dumitrescu Ileana-Sânziana deține 37 părți sociale Societatea Comercială
în valoare nominală de 10 lei, în total 370 lei, SANTOMED IMPEX - S.R.L., București
reprezentând 90 % din capitalul social al societății,
precum și același procent de participare la beneficii și HOTĂRÂREA NR. 3 DIN 20.09.2010
pierderi;
a adunării generale a asociaților
b) Predica Elena-Manuela deține 3 părți sociale în
SC SANTOMED IMPEX SRL
valoare nominală de 10 lei, în total 30 lei, reprezentând
10 % din capitalul social al societății, precum și același Asociații:
procent de participare la beneficii și pierderi. 1) Mihai Florian, cetățean român, născut în data de
Prezenta hotărâre urmează a fi înregistrată la Oficiul 17.06.1979 în mun. Ploiești, jud. Prahova, domiciliat în
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. comuna Dumbrava, sat Zănoaga, nr. 132, județ Prahova,
(25/1.832.265) identificat cu C.I. seria PH nr. 409479 eliberată de către
Mun. Ploiești în data de 1.09.2003, cod numeric personal
Societatea Comercială 1790617293146;
H.B. COMERT & CONSTRUCTION - S.R.L. 2) Iordan Liviu, cetățean român, născut în data de
București 10.06.1982 în mun. București, sector 1, domiciliat în
București, șos. Mihai Bravu nr. 184, bl. 213, sc. A, et. 3,
HOTĂRÂRE ap. 12, sector 2, identificat cu C.I. seria RT nr. 439940
eliberată de către SPCEP S2 biroul numărul 3 în data de
a adunării generale a asociaților 6.11.2006, cod numeric personal 1820610410109;
H.B. COMERT & CONSTRUCTION - S.R.L., 3) Răducanu Viorel Marian, cetățean român, născut în
Bd. Unirii nr. 23, bloc 13, sc. 2, etaj 2, ap. 29, data de 19.12.1978 în mun. București, sector 3, domiciliat
camera 1, sector 5, J40/1341/2006, CUI 18329988 în mun. Ploiești, str. Enăchiță Văcărescu, nr. 3, bl. 130E,
Adunarea generală a asociaților H.B. COMERT & sc. E, et. 4, ap. 14, jud. Prahova, identificat cu C.I. seria
CONSTRUCTION SRL, legal constituită la data de PH nr. 365769 eliberată de către Mun. Ploiești în data de
29.09.2010, la sediul societății, prin prezența asociaților 21.02.2003, cod numeric personal 1781219433022;
deținând 100 % capitalul social total, respectiv: s-au întâlnit în data de 20.09.2010, în adunarea
1. M-Hassan Abdul Baki, cetățean sirian, născut la generală a asociaților, convocată de administratorul unic
data de 10.07.1949 în Siria, Hama, domiciliată în Siria, al S.C. SANTOMED IMPEX S.R.L., la sediul social din
Hama, Chrkieh nr. 116, identificat cu pașaport seria N nr. București, Str. Dezrobirii, nr. 40, bl. 08, sc. 2, et. 8, ap.
000350360 eliberat de autoritățile siriene la Hama- 104, sector 6.
Center în 3.11.2003, deținând 120 părți sociale, Adunarea generală a asociaților a aprobat prin
reprezentând 40 % din capitalul social total al societății; unanimitate de voturi următoarea hotărâre:
2. Mustafa Abdulbaqi, cetățean sirian, născut la data Art. 1. Înființarea unui punct de lucru în București, bd.
de 21.06.1978 în Siria, Hama, domiciliată în Siria, Hama, Basarabia, nr. 96B, et. 9, ap. 25, sector 2, precum și
Chrkieh nr. 116, identificat cu pașaport seria JS/01 nr. garajul aferent, cu nr. 5 situat la subsolul - 1 al imobilului.
5026942 eliberat de autoritățile siriene la Hama în Art. 2. Activitatea principală care se desfășoară la
29.12.2002, deținând 90 părți sociale, reprezentând 30 % punctul de lucru este: comerț cu ridicata al produselor
din capitalul social total al societății; chimice - cod CAEN 4675.
3. Talal Abdulbaqi, cetățean sirian, născut la data de Celelalte prevederi din actul constitutiv rămân
8.05.1980 în Siria, Hama, domiciliată în Siria, Hama, neschimbate.
Chrkieh nr. 116, identificat cu pașaport seria JS/01 nr. (27/1.832.267)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4368/21.X.2010 11

Societatea Comercială Societatea Comercială


SERVERO AD-CONT - S.R.L., București SERVERO AD-CONT - S.R.L., București

HOTĂRÂREA GENERALĂ NR. 3/15.09.2010 NOTIFICARE


Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
a asociaților București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Subsemnații: alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Dumitrescu Liviu, cetățean român, născut la data de modificările și completările ulterioare, depunerea textului
4.09.1963 în municipiul Turnu Măgurele, județul actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
SERVERO AD-CONT - S.R.L., cu sediul în București,
Teleorman, cu domiciliul în municipiul București, aleea
aleea Cetățuia, nr. 4, bloc M22, scara 4, ap. 231,
Cetățuia nr. 4, bl. M22, sc. 4, et. 6, ap. 231, sector 6,
sector 6, înregistrată sub nr. J40/3798/2009, cod unic de
identificat cu C.I. seria RR nr. 637907 eliberată de înregistrare 25328560, care a fost înregistrat sub nr.
SPCEP S6 Biroul nr. 4 la data de 11.09.2009, CNP 516940 din 30.09.2010.
1630904343226, și (29/1.832.269)
Dumitrescu Veronica-Ionela, cetățean român, născută
la data de 18.12.1974 în municipiul Oltenița, județul Societatea Comercială
LINZER AGRO TRADE ROMANIA - S.R.L.
Călărași, cu domiciliul în municipiul București, aleea
București
Cetățuia nr. 4, bl. M22, sc. 4, et. 6, ap. 231, sector 6,
identificată cu C.I. seria RT nr. 182009 eliberată de Secția DECIZIA NR. 5
21 Poliție la data de 30.07.2001, CNP 2741218511666,
din 25 august 2010
în calitate de asociați ai S.C. SERVERO AD-CONT
S.R.L., având în vedere dispozițiile actului constitutiv al LINZER AGRO TRADE GmbH, companie austriacă,
cu sediul social în Austria St.-Peter Straße 25, A-4021
societății și dispozițiile Legii nr. 31/1990 așa cum a fost
Linz, înmatriculată cu nr. FN 257746 la Registrul
modificată și republicată, am hotărât următoarele: Comerțului din Austria, în calitate de asociat unic în
Art. 1: cadrul S.C. LINZER AGRO TRADE ROMANIA - S.R.L.,
Art. 1.1. Cesionarea părților sociale deținute de prin împuterniciții săi Gerald Papst și Ernst Buchner, a
Dumitrescu Liviu în număr de 10 a câte 10 lei fiecare, în decis, conform deciziei nr. 5 din 25.08.2010:
valoare totală de 100 lei, reprezentând 50 % din capitalul Se înființează punctul de lucru din județul Giurgiu,
social către Dumitrescu Veronica-Ionela. localitatea Fratesti, în clădirea de birouri C10, număr
cadastral 186.
Art. 1.2. În urma cesiunii eu, Dumitrescu Liviu, voi
(30/1.832.270)
pierde calitatea de asociat al S.C. SERVERO AD-CONT
S.R.L. Societatea Comercială
Art. 1.3. Dna Dumitrescu Veronica-Ionela devine DANIVA SERVIMPEX - S.R.L., București
asociat unic deținând un număr de 20 părți sociale,
reprezentând o cotă de participare de 100 % la capitalul HOTĂRÂREA NR. 3/28.09.2010
social. Subsemnații:
Art. 1.4. Părțile sociale vor fi cesionate la valoarea lor - Țîstoi Paraschiva, domiciliată în București, sector 6,
nominală și nu vor exista pentru cedenți câștiguri aleea Băiuț nr. 9A, bl. C36, sc. D, ap. 176, posesoare a
C.I. seria RD nr. 083053 eliberată la 31.08.1999 de
determinate de diferența pozitivă dintre prețul vânzării și
Secția 22, CNP 2670528173167, și
valoarea nominală a tuturor acțiunilor. - Țîstoi Niculae Dan, domiciliat în București, sector 6,
Art. 2: aleea Băiuț nr. 9A, bl. C36, sc. D, ap. 176, posesor al C.I.
Art. 2.1. Completarea obiectului de activitate secundar seria DP nr. 032724, eliberată la 26.11.1999 de Secția 22,
cu: CNP 1610818400097,
Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor în calitate de asociați, reprezentând 100 % capitalul
și alte activități specializate de secretariat - cod CAEN social, am hotărât înființarea a șapte puncte de lucru,
după cum urmează:
8219.
1 - chioșc comerț presă și carte situat în Drumul
Art. 3. Urmare a modificărilor intervenite se va redacta Taberei nr. 21, sector 6, București;
un nou act constitutiv. 2 - chioșc comerț presă și carte situat în str. Valea
(28/1.832.268) Argeșului nr. 9, sector 6, București;
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4368/21.X.2010

3 - chioșc comerț presă și carte situat în bd. Ghencea 04. Județul Giurgiu, localitatea Giurgiu, în Incintă Gara
nr. 30, sector 6, București; 05. București, bd Dinicu Golescu, sect. 1, în incinta
4 - chioșc comerț presă și carte situat în aleea Băiuț nr. Gării Basarab, Grupa B-Basarab
4A, sector 6, București; 06. Județul Dolj, localitatea Craiova, în incintă Gara
5 - chioșc comerț presă și carte situat în Bd. Cfr
Constructorilor intersecție cu Șos. Virtuții (metrou 07. Județul Olt, localitatea Caracal, în incintă Gara Cfr
Crângași), sector 6, București; 08. Județul Olt, localitatea Corabia, în incintă Gara Cfr
6 - chioșc comerț presă și carte situat în bd. Timișoara 09. Județul Teleorman, localitatea Videle, în incintă
nr. 59, sector 6, București; Gara Cfr
7 - chioșc comerț presă și carte situat în Drumul 10. Județul Vâlcea, localitatea Drăgășani, în incintă
Taberei nr. 65, sector 6, București. Gara Cfr
(31/1.832.271) 11. Județul Argeș, localitatea Câmpulung, în incintă
Gara Cfr Câmpulung Muscel
Societatea Comercială 12. Județul Vâlcea, localitatea Râmnicu Vâlcea, în
PHOENIX-FARM - S.A., București incintă Gara Cfr
13. Județul Bihor, localitatea Beiuș, în incintă Gara Cfr
HOTĂRÂRE 14. Județul Cluj, localitatea Câmpia Turzii, în incintă
din data de 21.09.2010 Gara Cfr
15. Județul Sălaj, localitatea Jibou, în incintă Gara Cfr
a adunării generale extraordinare a acționarilor
16. Județul Cluj, localitatea Huedin, în incintă Gara Cfr
S.C. PHOENIX-FARM - S.A.
17. Județul Sălaj, localitatea Zalău, în incintă Gara Cfr
Subscrisele, 18. Județul Cluj, localitatea Gherla, în incintă Gara Cfr
Benetrit Enterprises Ltd., o societate înmatriculată în 19. Județul Bistrița-Năsăud, localitatea Bistrița, în
conformitate cu legislația Republicii Cipru, având sediul incintă Gara Cfr
în strada Karpenisi nr. 30, Nicosia, Republica Cipru, 20. Județul Dâmbovița, localitatea Târgoviște, în
având număr de înregistrare în registrul societăților incintă Gara Cfr
comerciale HE 126538/31.12.2001, reprezentată prin 21. Județul Dâmbovița, localitatea Titu, în incintă Gara
împuternicit Drinceanu Alin Cătălin, cetățean român,
Cfr
domiciliat în Drobeta-Turnu Severin, Strada Busuiocului
22. Județul Ialomița, localitatea Urziceni, în incintă
nr. 7, identificat cu C.I. seria MH nr. 249388, eliberată de
Gara Cfr
SPCLEP Drobeta-Turnu Severin la data de 11.09.2007,
23. Județul Bistrița-Năsăud, localitatea Beclean, în
CNP 1770919253219, avocat partener în cadrul
incintă Gara Cfr Beclean pe Someș
„Drinceanu și Asociații”, conform împuternicirii din data
24. Județul Bihor, localitatea Oradea, în incintă Gara
de 26.10.2006, și
Cfr
Brendana Enterprises Ltd., o societate înmatriculată
25. Județul Cluj, localitatea Apahida, în incintă Gara
în conformitate cu legislația Republicii Cipru, având
sediul în strada Karpenisi nr. 30, Nicosia, Republica Cfr
Cipru, reprezentată prin împuternicit Adrian Ionescu, 26. Județul Bistrița-Năsăud, localitatea Salva, în
cetățean român, născut în municipiul București, sector 6, incintă Gara Cfr
calea Crângași nr. 21, bl. 112, sc. 2, et. 6, ap. 59, 27. Județul Satu Mare, localitatea Carei, în incintă
identificat cu C.I. seria RR nr. 272179 emisă de Secția 20 Gara Cfr
Poliție, emisă la data de 21.01.2004, CNP 28. Județul Maramureș, localitatea Vișeu de Jos, în
1560220400202, conform împuternicirii din data de incintă Gara Cfr
22.01.2008, 29. Județul Satu Mare, localitatea Satu Mare, în
reprezentând 100 % capitalul social, în cadrul adunării incintă Gara Cfr
generale extraordinare a acționarilor S.C. PHOENIX- 30. Județul Prahova, localitatea Ploiești, în incintă
FARM - S.A. („Societatea”), legal constituită, au hotărât Gara Cfr Ploiești Sud
următoarele: 31. Județul Dâmbovița, localitatea Fieni, în incintă
1. Se desființează toate punctele de lucru ale Gara Cfr
Societății din următoarele locații: 32. Județul Dâmbovița, localitatea Pucioasa, în incintă
01. Județul Ialomița, localitatea Fetești în Incintă Gara Gara Cfr
02. Județul Teleorman, localitatea Roșiori de Vede în 33. Județul Olt, localitatea Piatra-Olt, în incintă Gara
Incintă Gara Cfr
03. Județul Călărași, localitatea Călărași, în Incintă 34. București, bd Basarabia nr. 157, sect. 3, în incintă
Gara Gara Titan
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4368/21.X.2010 13

35. București, Bd Gării Obor nr. 3, sect. 2, în incintă și


Gara Obor. • BCR LEASING IFN - S.A., cu sediul social în
Se împuternicește dl Adrian Ionescu, cetățean român, București, sectorul 3, Piața Alba Iulia nr. 8, bl. I7,
născut în municipiul București, sector 6, calea Crângași J 40/3213/2001, CUI 13795308, având o reprezentare la
nr. 21, bl. 112, sc. 2, et. 6, ap. 59, identificat cu C.I. seria capitalul social de 0,0114 % (respectiv un aport în
RR nr. 272179 emisă de Secția 20 Poliție, emisă la data numerar de 100 lei, echivalent al unei acțiuni nominative
de 21.01.2004, CNP 1560220400202, să acționeze
în valoare de 100 lei), reprezentată prin dna Pop Elena-
pentru și în numele societății pentru a întocmi și semna
Diana, în baza mandatului nr. 1811/15.09.2010,
oricare și toate documentele necesare și să
îndeplinească oricare și toate formalitățile prevăzute de în baza art. 7.4 din actul constitutiv și a art. 121 din
legile române în vigoare înaintea Registrului comerțului Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale (cu toate
competent și/sau a oricărei alte instituții și/sau autoritate modificările ulterioare),
competentă publică și/sau privată pentru înregistrarea au hotărât în unanimitate următoarele:
rezoluțiilor adoptate prin prezenta hotărâre. 1. Reînnoirea mandatului dlui Matyas Barna Nemenyi,
(32/1.832.272) cetățean maghiar, născut în Budapesta, Ungaria, la data
de 28.07.1970, cu domiciliul în Ungaria, 1121 Budapest,
Societatea Comercială Csiga u 1, și adresa de reședință în România, satul
BCR PARTENER IFN - S.A., București Voluntari, șos. Pipera Tunari nr. 198, ap. 12, jud. Ilfov,
identificat cu CNP 7700728470013, posesor al
NOTIFICARE
certificatului de înregistrare nr. 13969, emis de O.R.I. -
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov la data de 11.02.2008, și al pașaportului nr.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 BA8452678, emis sub autoritatea NYILVANTARTO
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu HIVATAL la data de 6.07.2008, în calitate de membru al
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
consiliului de supraveghere al BCR PARTENER IFN -
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
S.A., pentru un nou mandat de 4 ani.
BCR PARTENER IFN - S.A., cu sediul în București, bd
2. Revocarea dlui Martin Skopek din funcția de
Regina Elisabeta nr. 5, etaj 1, ap. camera 131, sector 3,
înregistrată sub nr. J40/15476/2008, cod unic de membru și președinte al consiliului de supraveghere al
înregistrare 24451709, care a fost înregistrat sub nr. BCR PARTENER IFN - S.A.
517017 din 30.09.2010. 3. Revocarea dlui Marek Ambroz din funcția de
(33/1.832.273) membru al consiliului de supraveghere al BCR
PARTENER IFN - S.A.
Societatea Comercială 4. Numirea dlui Ionel Sandu, cetățean român, născut
BCR PARTENER IFN - S.A., București în com. Piscu, jud. Galați, România, în data de
25.02.1975, cu domiciliul în București, Str. Firidei nr. 1, bl.
HOTĂRÂREA NR. 1/16.09.2010 H15, sc. 5, et. 2, ap. 91, sectorul 3, posesor al C.I. seria
a adunării generale ordinare a acționarilor RR nr. 314646, CNP 1750225170400, în funcția de
BCR PARTENER IFN - S.A. membru și președinte al consiliului de supraveghere al
Acționarii BCR PARTENER IFN - S.A., societate companiei, pentru un mandat de 4 ani.
comercială pe acțiuni administrată în sistem dualist, 5. Numirea dnei Petra Hecke, cetățean austriac,
având sediul social situat în București, bd. Regina născută în Austria în data de 25.11.1968, cu domiciliul în
Elisabeta nr. 5, et. 1, camera 131, sectorul 3, Austria, A-1220 Vienna, Wagramer Str. 4/2603, și adresa
înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. de reședință în România, Str. Monetăriei nr. 6, corp B-
J 40/15476/2008, cod unic de înregistrare 24451709, cu Camelia, ap. 15, sectorul 1, București, identificată cu cod
un capital social subscris și vărsat în sumă de 880.000 numeric personal 8681125400014, posesoare a
lei, respectiv: certificatului de înregistrare nr. 35557, emis de O.R.I.
• BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ - S.A. (BCR), cu
București în data de 13.05.2010, și a pașaportului nr.
sediul social în București, sectorul 3, bd. Regina
1720216, eliberat de Magistrat Wien MBA 1/8 în data de
Elisabeta nr. 5, J 40/90/1991, CUI 361757, având o
26.03.2007, în funcția de membru al consiliului de
reprezentare la capitalul social de 99,9886 % (respectiv
un aport în numerar de 879.900 lei, echivalent al unui supraveghere, pentru un mandat de 4 ani.
număr de 8.799 acțiuni nominative în valoare de 100 lei Redactată astăzi, 16.09.2010, în 3 (trei) exemplare
fiecare), reprezentată prin dna Pop Elena-Diana, în baza originale.
mandatului nr. 301/16.09.2010, (34/1.832.274)
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4368/21.X.2010

Societatea Comercială b) Petra Hecke, membru al consiliului de


BCR PARTENER IFN - S.A., București supraveghere, cetățean austriac, născută în Austria în
data de 25.11.1968, cu domiciliul în Austria, A-1220
HOTĂRÂREA NR. 1/16.09.2010 Vienna, Wagramer Str. 4/2603, și adresa de reședință în
a adunării generale extraordinare a acționarilor România, Str. Monetăriei nr. 6, corp B-Camelia, ap. 15,
BCR PARTENER IFN - S.A. sectorul 1, București, identificată cu CNP
8681125400014, posesoare a certificatului de
Acționarii BCR PARTENER IFN - S.A., societate
comercială pe acțiuni administrată în sistem dualist, înregistrare nr. 35557, emis de O.R.I. București în data
având sediul social situat în București, bd. Regina de 13.05.2010, și a pașaportului nr. 1720216, eliberat de
Elisabeta nr. 5, et. 1, camera 131, sectorul 3, Magistrat Wien MBA 1/8 în data de 26.03.2007;
înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. c) Matyas Barna Nemenyi, membru al consiliului de
J 40/15476/2008, cod unic de înregistrare 24451709, cu supraveghere, cetățean maghiar, născut în Budapesta,
un capital social subscris și vărsat în sumă de 880.000 Ungaria, la data de 28.07.1970, cu domiciliul în Ungaria,
lei, respectiv: 1121 Budapest, Csiga u 1, și adresa de reședință în
• BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ - S.A. (BCR), cu România, satul Voluntari, șos. Pipera Tunari nr. 198, ap.
sediul social în București, sectorul 3, bd. Regina 12, jud. Ilfov, identificat cu CNP 7700728470013, posesor
Elisabeta nr. 5, J 40/90/1991, CUI 361757, având o al certificatului de înregistrare nr. 13969, emis de O.R.I. -
reprezentare la capitalul social de 99,9886 % (respectiv Ilfov la data de 11.02.2008, și al pașaportului nr.
un aport în numerar de 879.900 lei, echivalent al unui BA8452678, emis sub autoritatea NYILVANTARTO
număr de 8.799 acțiuni nominative în valoare de 100 lei HIVATAL la data de 6.07.2008.”
fiecare), reprezentată prin dna Pop Elena-Diana, în baza 3) Art. 9.3 se modifică și va avea următorul conținut:
mandatului nr. 301/16.09.2010, „9.3. Directoratul are următoarea componență:
și a) Preda Cristina Raluca, președinte al directoratului,
• BCR LEASING IFN - S.A., cu sediul social în
cetățean român, cu domiciliul în str. Vlad Dracu nr. 13, bl.
București, sectorul 3, Piața Alba Iulia nr. 8, bl. I7,
C13, sc. 1, et. 3, ap. 38, sectorul 3, București, România,
J 40/3213/2001, CUI 13795308, având o reprezentare la
născută în România, mun. Buzău, jud. Buzău, la data de
capitalul social de 0,0114 % (respectiv un aport în
numerar de 100 lei, echivalent al unei acțiuni nominative 7.05.1978, identificată cu C.I. seria RT nr. 223037, emisă
în valoare de 100 lei), reprezentată prin dna Pop Elena- de Secția 11 la data de 20.03.2002, CNP
Diana, în baza mandatului nr. 1811/15.09.2010, 2780507440017;
în baza art. 7.4 din actul constitutiv și a art. 121 din b) Enaga Ioana Elena, membru al directoratului,
Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale (cu toate cetățean român, cu domiciliul în str. Cărămidarii de Jos
modificările ulterioare), nr. 2, bl. 48, sc. 1, ap. 35, sectorul 4, București, România,
au hotărât în unanimitate următoarele: născută în România, București, la data de 9.10.1977,
1. Modificarea actului constitutiv al BCR PARTENER identificată cu C.I. seria RT nr. 505790, emisă de SPCEP
IFN - S.A., după cum urmează: S4 biroul nr. 1, la data de 9.08.2007, CNP
1) Art. 8.1 se modifică și va avea următorul conținut: 2771009400018;
„8.1. Consiliul de supraveghere este alcătuit din trei c) Porojan Andreea Luminița, membru al
(3) membri, numiți de adunarea generală a acționarilor. directoratului, cetățean român, cu domiciliul în Bd. Anul
Membrii consiliului de supraveghere numesc pe unul 1864 nr. 1, bl. P10, sc. 2, et. 2, ap. 20, sectorul 6,
dintre ei președintele consiliului de supraveghere. București, România, născută în România, București, la
Președintele și ceilalți membri ai consiliului de data de 5.01.1983, seria RR, nr. 554509, emisă de
supraveghere vor avea competențele și atribuțiile SPCEP S6, biroul nr. 2, la data de 14.01.2009, CNP
stabilite prin lege, prin prezentul act constitutiv și prin
2830105410045.”
regulamentul intern al consiliului de supraveghere.”
2. Aprobarea actului constitutiv actualizat al
2) Art. 8.3 se modifică și va avea următorul conținut:
companiei.
„8.3. Consiliul de supraveghere are următoarea
3. Mandatarea dnei Cristina Raluca Preda, președinte
componență:
a) Ionel Sandu, președinte al consiliului de al directoratului BCR PARTENER IFN - S.A., să semneze
supraveghere, cetățean român, născut în România, com. în numele acționarilor actul constitutiv actualizat al
Piscu, jud. Galați, în data de 25.02.1975, cu domiciliul în companiei.
București, Str. Firidei nr. 1, bl. H15, sc. 5, et. 2, ap. 91, Redactată astăzi, 16.09.2010, în 3 (trei) exemplare
sectorul 3, posesor al C.I. seria RR nr. 314646, emisă de originale.
Secția 12 la data de 25.06.2004, CNP 1750225170400; (35/1.832.275)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4368/21.X.2010 15

Societatea Comercială Societatea Comercială


PRO BET GR INVESTMENTS - S.R.L. CHAMPARTS INTERNATIONAL - S.R.L.
București București

NOTIFICARE HOTĂRÂREA NR. 18/15.08.2010


Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul a adunării generale a asociaților
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 S.C. CHAMPARTS INTERNATIONAL - S.R.L.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
În conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
societățile comerciale, potrivit actului constitutiv al S.C.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
CHAMPARTS INTERNATIONAL - S.R.L., asociații:
PRO BET GR INVESTMENTS - S.R.L., cu sediul în
• Weissman Sandu Alexander Alex Mihail, cetățean
București, Str. Zidurilor nr. 42, ap. 1, sectorul 2,
israelian, născut la data de 7.06.1943 în București,
înregistrată sub nr. J 40/4184/2007, cod unic de
domiciliat în Israel, Haifa, 57 Nurit Street, identificat cu
înregistrare 21238839, care a fost înregistrat sub nr.
pașaport tip P, ISR nr. 13201326, eliberat la data de
517018 din 30.09.2010.
28.09.2008 de autoritatea ASHDOD, asociat și
(36/1.832.276) administrator,
• Saada Ahmad, cetățean israelian, născut la data de
Societatea Comercială
1.12.1954 în Israel, domiciliat în Israel, localitatea Um el
PRO BET GR INVESTMENTS - S.R.L.
Fahem, str. Ain Ibrahim, cod 30010, identificat cu
București
pașaport ISR nr. 10793008, asociat,
hotărăsc:
DECIZIA NR. 1/16.09.2010
1. în data de 15.08.2010, s-a hotărât prin adunarea
a asociatului unic generală a asociaților schimbarea sediului societății în
Subsemnatul Bouzouklis Eleftherios, cetățean grec, București, Str. Drumeagului nr. 10, sectorul 3.
cu domiciliul declarat în Grecia, Kydonion 3B, Hotărârea adunării generale a asociaților adoptată în
Thessalomki, posesor al cărții de identitate nr. AB 695658 unanimitate astăzi, 15.08.2010.
eliberată de autoritățile din Grecia la data de 10.10.2006, (39/1.832.279)
în calitate de asociat unic al PRO BET GR
INVESTMENTS - S.R.L., în baza abilităților statutare și Societatea Comercială
legale, decid: ROVASTIL - S.R.L., București
Art. 1. Se schimbă sediul social al societății în
București, Str. Zidurilor nr. 42, ap. 1, sectorul 2. HOTĂRÂRE
Art. 2. Se prelungește mandatul administratorului din data de 1.09.2010,
Bouzouklis Eleftherios pe perioadă nelimitată. a adunării generale a asociaților
Restul prevederilor rămân neschimbate. S.C. ROVASTIL SRL
(37/1.832.277) Asociații Societății Comerciale ROVASTIL SRL, cu
sediul în Str. Pajurei nr. 11, bl. F4, sc. A, parter, ap. 2,
Societatea Comercială
sector 1, București, cod unic de înregistrare 14832404,
CHAMPARTS INTERNATIONAL - S.R.L.
atribut fiscal RO, Registrul Comerțului J40/7906/2002,
București
capital social 200 lei, respectiv:
• Rotaru Ilie, identificat cu carte de identitate seria RR
NOTIFICARE
nr. 218100, eliberată de Secția 5 Poliție la data de
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 12.07.2002, CNP 1780118416018;
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 • Rotaru Ștefan, identificat cu cartea de identitate seria
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu RR, nr. 334027 eliberat de Secția 5 Poliție la data de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului 6.10.2004, CNP 1510226400654, și
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale • Rotaru Vasilica, identificată cu cartea de identitate
CHAMPARTS INTERNATIONAL - S.R.L., cu sediul în seria RT, nr. 588012 eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 5,
București, Str. Drumeagului nr. 10, sectorul 3, înregistrată la data de 8.08.2008, CNP 2500916400826,
sub nr. J 40/11146/2004, cod unic de înregistrare domiciliați în Str. Pajurei nr. 11, bl. F4, sc. A, parter, ap.
16589353, care a fost înregistrat sub nr. 517022 din 2, sector 1, București, deținători a 100 % din capitalul
30.09.2010. social, întruniți în ședința la sediul social al societății, fără
(38/1.832.278) convocare prealabilă, au hotărât următoarele:
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4368/21.X.2010

1. Se radiază punctul de lucru din: Voluntari, șos. dl Adrianus M.C. Hoogedoorn, director, și dl Johannes
Pipera Tunari nr. 11, jud. Ilfov. A.T. Van Der Lee, titular al unei procuri, și
În conformitate cu cele de mai sus, s-a încheiat Nitor S.A., societate pe acțiuni, organizată în baza
prezenta, alcătuită din 1 pagina, în 3 exemplare, care a legilor Elveției, înregistrată la Registrul Comerțului
fost citită și semnată de către asociați. Fribourg la 29 decembrie 1988, având sediul central în
(40/1.823.970) Granges-Paccot, 10 route Louis-Braille, Elveția,
reprezentată legal de Andre Donzallaz, președinte al
Societatea Comercială consiliului de administrație.
EUROMASTER TYRE & SERVICES Agenda adunării:
ROMANIA - S.A., București 1. Aprobarea, în conformitate cu prevederile Legii nr.
31/1990 privind societățile comerciale, a creșterii
NOTIFICARE capitalului social al companiei printr-o contribuție în
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul numerar de 4.200.000 (patru milioane două sute mii)
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 RON (echivalent în EURO sau alte valute), prin emiterea
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu de acțiuni noi. Împreună cu creșterea de capital de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului 4.200.000 RON, o primă de emisiune de 4.200.000 (patru
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale milioane două sute mii) RON (echivalent în euro sau alte
EUROMASTER TYRE & SERVICES ROMANIA S.A., cu valute) va fi plătită și înregistrată separat în contabilitatea
sediul în București, Piața Montreal nr. 10, etaj 2, ap. Companiei.
camera 2.01, sector 1, înregistrată sub nr. • Eurodrive Services and Distribution N.V., acționarul
J40/8737/2009, cod unic de înregistrare 25872595, care majoritar, se angajează să subscrie și să plătească
a fost înregistrat sub nr. 508028 din 23.09.2010. integral creșterea de capital social și prima de emisiune.
(41/1.823.981) • Termenul de plată va fi de maximum 7 zile
calendaristice de la data prezentei adunări generale.
Societatea Comercială 2. Aprobarea amendării articolelor 3.1. și 3.2 din
EUROMASTER TYRE & SERVICES statutul Companiei, după cum urmează:
ROMANIA - S.A., București „Capital social
3.1. Capitalul social integral subscris și vărsat al
REZOLUȚIE Companiei este stabilit la suma de 4.300.000 (patru
milioane trei sute mii) RON. Capitalul social este împărțit
a adunării generale extraordinare a acționarilor a
în 172.000 acțiuni nominative, având o valoare nominală
Euromaster Tyre & Services Romania S.A.
de 25 RON.
din 2 septembrie 2010, ora 15,30
3.2. Structura capitalului social și a acționariatului va fi
(traducere din limba engleza) după cum urmează:
La sediul central al Eurodrive Services and • Eurodrive Services and Distribution N.V. - 171.999
Distribution N.V., având sediul comercial în Huub van acțiuni cu o valoare nominală de 25 RON și o valoare
Doorneweg 2, 5151 DT Drunen, Olanda, a avut loc, în totală de 4.299.975 RON capital social subscris și vărsat,
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind care reprezintă 99,99942 % din capitalul social subscris
societățile comerciale și cu actul constitutiv al Companiei, și contribuția la beneficiile și pierderile Companiei.
adunarea generală extraordinară a acționarilor • Nitor S.A. - 1 (una) acțiune nominativă, cu o valoare
Companiei Euromaster Tyre & Services Romania S.A. nominală de 25 RON și o valoare totală de 25 RON,
(denumită în continuare „Compania”), societate din reprezentând 0,00058 % din capitalul social și contribuția
România având sediul central în București, sector 1, la beneficiile și pierderile Companiei.”
Piața Montreal nr. 10, etaj 2, camera 2.01, înregistrată la 3. Diverse.
Registrul Comerțului București sub nr. J40/8737/2009, Adunarea decide în unanimitate
cod unic de înregistrare 25872595 (denumită în 1. Aprobarea, în conformitate cu prevederile Legii nr.
continuare „Euromaster”), în prezența acționarilor care 31/1990 privind societățile comerciale, a creșterii
reprezintă 100 % din capitalul social al Companiei, după capitalului social al companiei printr-o contribuție în
cum urmează: numerar a 4.200.000 (patru milioane două sute mii) RON
Eurodrive Services and Distribution N.V., societate cu echivalent în euro sau alte valute), prin emiterea de
răspundere limitată din Olanda, înregistrată și acțiuni noi. Împreună cu creșterea de capital de
funcționând în baza legilor Olandei, având sediul central 4.200.000 RON, o primă de emisiune de 4.200.000 (patru
în N.L. - 5151 DT Drunen, Huub van Doorneweg 2, milioane două sute mii) RON (echivalent în euro sau alte
înregistrată la Registrul Comercial al Camerei de Comerț valute) va fi plătită și înregistrată separat în contabilitatea
din Amsterdam sub nr. 33224954, reprezentată legal de Companiei.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4368/21.X.2010 17

• Eurodrive Services and Distribution N.V., acționarul autoritate sau instituție locală, pentru înregistrarea sau
majoritar, se angajează să subscrie și să plătească îndeplinirea prezentei decizii și să efectueze orice
integral creșterea de capital social și prima de emisiune. proceduri necesare în legătură cu îndeplinirea sau
• Termenul de plată va fi de maximum 15 zile înregistrarea prezentei decizii în vederea prezentării la
calendaristice de la data prezentei adunări generale. Registrul Comerțului București și în fața oricărei alte
2. Aprobarea amendării articolelor 3.1 și 3.2 din autorități relevante.
statutul Companiei, după cum urmează: (42/1.823.982)
„Capital social
3.1. Capital social integral subscris și vărsat al Societatea Comercială
Companiei este stabilit la suma de 4.300.000 (patru UTI FACILITY MANAGEMENT - S.A.
milioane trei sute mii) RON. Capitalul social este împărțit București
în 172.000 acțiuni nominative, având o valoare nominală
de 25 RON. NOTIFICARE
3.2. Structura capitalului social și a acționariatului va fi
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
după cum urmează:
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
• Eurodrive Services and Distribution N.V. - 171.999
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
acțiuni cu o valoare nominală de 25 RON și o valoare
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
totală de 4.299.975 RON capital social subscris și vărsat,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale UTI
care reprezintă 99,99942 % din capitalul social subscris
FACILITY MANAGEMENT S.A., cu sediul în București,
și contribuția la beneficiile și pierderile Companiei.
str. Cernăuți nr. 27B, etaj 1, ap. camera 13, sector 2,
• Nitor S.A. - 1 (una) acțiune nominativă, cu o valoare
înregistrată sub nr. J40/12912/2004, cod unic de
nominală de 25 RON și o valoare totală de 25 RON,
înregistrare 16667508, care a fost înregistrat sub nr.
reprezentând 0,00058 % din capitalul social și contribuția
508904 din 23.09.2010.
la beneficiile și pierderile Companiei.”
3. Împuternicirea și autorizarea deplină a următoarelor (43/1.824.099)
persoane:
Societatea Comercială
• Cezar-Cristian Grecu, cetățean român, domiciliat în
UTI FACILITY MANAGEMENT - S.A.
județul Galați, Strada Regimentul 11 Siret nr. 50, bl. G1,
București
ap. 44, născut la data de 16.12.1968 în județul Galați,
identificat cu carte de identitate seria GL nr. 119882
DECIZIA NR. 23
emisă de Secția de Poliție a județului Galați la
27.10.2000, valabilă până la 16.12.2010, CNP din data de 24.08.2010
1681216170386; a consiliului de administrație al SC UTI FACILITY
• Camelia Mihaela Nicoară, cetățean român, domiciliat MANAGEMENT SA
în București, sector 1, strada Lt. Av. Gheorghe Stâlpeanu
(extras)
nr. 11, bloc 8, scara B, etaj 4, apartament 40, identificată
cu carte de identitate seria RR nr. 229339 emisă de În conformitate cu prevederile actului constitutiv al
Secția 2 la 5 septembrie 2002, CNP 2770510414539; S.C. UTI FACILITY MANAGEMENT S.A., ale Legii nr.
• Catalinoiu Constantin, cetățean român, domiciliat în 31/1990, privind societățile comerciale, republicată,
București, sector 2, șos. Pantelimon nr. 84, bl. 409B, sc. consiliul de administrație al S.C. UTI FACILITY
2, etaj 10, apartament 85, identificat cu carte de identitate MANAGEMENT S.A. (Societatea), cu sediul în București,
seria RT nr. 42650 emisă de SPCEP S2 biroul nr. 4 la str. Cernăuți nr. 27B, etaj 1, cam. 13, sector 2, înregistrată
15.08.2006, valabilă până la 7.07.2016, CNP la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
1740707186008, București sub nr. J40/12912/2004, cod de înregistrare
(împreună „Reprezentanții”) împreună și/sau separat, fiscală: RO16667508, s-a întrunit în ședința lunară, în
să acționeze pentru și în numele acționarilor Companiei, data de 24.08.2010, la punctul de lucru al societății din
personal sau în baza delegării ulterioare acordate unor Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224E, jud. Ilfov.
terțe părți, să redacteze și să semneze toate La ședință au participat următorii:
documentele necesare solicitate prin lege, să realizeze • Lucia Urdăreanu - în calitate de administrator
orice și toate măsurile specificate aici, incluzând neexecutiv;
reprezentarea Companiei în fața oricărei autorități • Cosmin Ciobanu - în calitate de administrator
competente, instituții, angajat sau orice altă terță parte neexecutiv;
și/sau să semneze, să elaboreze, să amendeze sau să • Ion Obloja - în calitate de administrtor neexecutiv;
completeze orice document, inclusiv în fața autorităților • Gabriel-Cristian Bambache-Stafie - în calitate de
din România sau stipulate de lege României sau orice președinte al consiliului de administrație;
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4368/21.X.2010

• Nicolae-Daniel Cipu - în calitate de administrator În acest sens, împuternicitul nostru va semna acte,
executiv. cereri și va efectua plăți în scopul ducerii la îndeplinire a
În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind prezentului mandat, semnătura sa fiindu-ne deplin
societățile comerciale, republicată și modificată, actului opozabilă. În baza prezentului mandat, mandatarul
constitutiv al Societății și în conformitate cu nostru se va prezenta la toate organele competente,
reglementările interne, precum Registrul Comerțului, Monitorul Oficial, notar
pe ordinea de zi au fost incluse următoarele subiecte: public și altele asemenea, unde va semna în numele
1. Introducerea, prezentare status decizii ședință luna nostru și pentru noi, oriunde va fi necesar, va achita
iulie. taxele aferente, va da declarații, va face tot ceea ce este
2. Raport de activitate al companiei. de cuviință în vederea ducerii la îndeplinire a prezentului
3. Prezentarea limitelor de competență pentru mandat, semnătura sa fiindu-ne opozabilă.
directorul general și pentru directorul executiv și lista Art. 11. Persoanele nominalizate în prezenta hotărâre,
împuternicirilor acordate pe companie. precum și departamentele funcționale ale societății, vor
4. Analiza Departament Resurse Umane. pune în executare prezenta hotărâre, cu asistență din
5. Alte aspecte organizațional-funcționale. partea Direcției Economice și Direcției Resurse Umane
din S.C. UTI GRUP S.A.
6. Decizii.
Prezenta hotărâre a fost încheiată în 3 (trei)
7. Înființarea unor puncte de lucru ale societății.
exemplare originale, la sediul societății.
Președintele ședinței a fost numit dl Gabriel-Cristian
Bambache-Stafie, președinte al consiliului de (44/1.824.100)
administrație.
Societatea Comercială
Secretar de ședință este Mădălina Enache, șef Dep.
BETAROM IMPEX - S.R.L., Pitești
Control Operațional UTI FM. județul Argeș
La ședință au participat toți membrii consiliului de
administrație, formalitățile privind convocarea nu au fost HOTĂRÂREA NR. 1
necesare.
În urma dezbaterilor privind rapoartele prezentate de din 11.10.2010
către membrii consiliului de administrație și invitații la Subsemnații
ședință, consiliul de administrație al S.C. UTI FACILITY 1) Seghedi Victoria, asociat, identificată cu pașaport
MANAGEMENT S.A., în unanimitate, decide: seria C4W31T05X, eliberat de autoritățile germane la
...................................................................... data de 1.10.2008, și
Art. 10 a) Se aprobă înființarea următoarelor puncte 2) Ciucu Georgel, asociat, CNP 1420114034961,
de lucru Bistrița și Buzău la adresele de mai jos: identificat cu CI seria AS, nr. 597202 eliberată de
- Bistrița: Str. Libertății nr. 22, jud. Bistrița-Năsăud; SPCLEP Pitești la data de 25.08.2008, am hotărât
- Buzău: Str. Unirii, bl. 104, sc. B, ap. 45, jud. Buzău. următoarele:
b) Se împuternicește dl Gabriel-Cristian Bambache- Înființarea unui punct de lucru în Pitești, strada
Stafie, cetățean român, născut la data de 9.01.1965 în Stadionului nr. 105, județul Argeș.
mun. Craiova, jud. Dolj, domiciliat în București, cal. (45/1.834.651)
Văcărești nr. 320, bl. 8D, sc. 1, et. 4, ap. 17, sector 4,
identificat cu CI, seria RR, nr. 247904, eliberată de Societatea Comercială
S.E.P., la data de 26.11.2002, cod numeric personal DANVI - S.R.L., satul Mozăceni
1650109163193, să semneze actul constitutiv al comuna Mozăceni, județul Argeș
Societății, actualizat în conformitate cu modificările de la
HOTĂRÂREA NR. 1
lit. a).
c) Se împuternicește dra Anibah Mihaela, cetățean din data de 8 octombrie 2010
român, născută la data de 17.02.1968 în mun. a asociatului unic
Hunedoara, jud. Hunedoara, domiciliată în mun. Subsemnatul, Dana Gheorghe, în calitate de asociat
București, str. Wolfgang Amadeus Mozart nr. 4, bl. B, et. unic, astăzi, 8.10.2010, am hotărât:
3, ap. 24, sector 2, identificată cu CI seria RR nr. 690529, - Deschiderea a două puncte de lucru situate în:
emisă de SPCEP S2 biroul nr. 3 la data de 28.06.2010, 1. jud. Argeș, com. Bradu, sat Geamana, pct. „Peco”,
cod numeric personal: 2680217203151, pentru ca, în și
numele nostru și pentru noi, să îndeplinească toate 2. jud. Argeș, mun. Pitești, Oficiul Poștal Pitești 9, str.
formalitățile privind înregistrarea mențiunii asupra celor Exercițiu, bl. A7 - spațiu comercial.
înscrise în prezenta decizie la Oficiul Registrului Ca urmare a celor hotărâte, societatea deschide 2
Comerțului de pe lângă Tribunalul București. puncte de lucru situate în: 1. jud. Argeș, com. Bradu, sat
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4368/21.X.2010 19

Geamana, pct. „Peco” și 2. jud. Argeș, mun. Pitești, Art. 1. Desființarea punctului de lucru situat în Pitești,
Oficiul Poștal Pitești 9, str. Exercițiu, bl. A7-spațiu str. Tudor Vladimirescu, bl. P14, sc. B, et. P, județul
comercial. Argeș.
Prezentul act reprezintă voința asociatului unic, fiind Art. 2. Suspendarea activității societății pe o perioadă
citit și semnat personal de către acesta și îndeplinește de 3 ani, începând cu data de 11.10.2010.
procedura legală privind înregistrarea, autorizarea și Art. 3. Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne
publicarea. Red. în 6 ex. astăzi, 8.10.2010. neschimbat.
(46/1.834.652) (48/1.834.654)

Societatea Comercială Societatea Comercială


DANYCOR STAR CENTER - S.R.L. CDP ACCESS - S.R.L., satul Clucereasa
Câmpulung, județul Argeș Mioveni, județul Argeș

DECIZIA NR. 1 HOTĂRÂREA NR. 4/14.09.2010


din data de 12.10.2010 Adunarea generală extraordinară a acționarilor,
reunită la data de 14.09.2010, în conformitate cu
a asociatului unic legislația în vigoare, cu un procentaj de participare de
al S.C. DANYCOR STAR CENTER - S.R.L. 100 % la capitalul subscris, cu ordinea de zi discutarea
Subsemnatul Cenușe Daniel, de cetățenie română, situației financiare precare a societății și reorganizarea
domiciliat în municipiul Câmpulung, str. George acesteia pe principiile randamentului economic,
Topârceanu nr. 10, bl. D4, sc. A, ap. 4, județul Argeș, hotărăște:
CNP 1721112030027, identificat cu C.I. seria AS nr. Art. 1. Desființarea punctului de lucru situat în Iași,
339228 eliberată de Pol. Câmpulung la data de șoseaua Păcurari nr. 138, cam. 3, jud. Iași.
15.03.2004, deținând un număr de 100 părți sociale, Art. 2. Desființarea punctului de lucru situat în loc.
reprezentând 100 % capitalul social al societății, decid: Cristiana, DN 1-km 322+280, pe partea stângă, jud.
Art. 1. Înființarea unui punct de lucru situat în Sibiu.
Câmpulung, str. Dr. N. Fălcoianu, pct. Crețișoara, județul Art. 3. Se împuternicește dna Carjan Sanda,
Argeș. domiciliată în Pitești, Str. Petrochimiștilor nr. 40, bl. 4, sc.
Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne A, ap. 54, jud. Argeș, posesoare a C.I. seria AS nr.
neschimbat. 545207, eliberată de Pol. mun. Pitești să întreprindă toate
(47/1.834.653) demersurile și formalitățile necesare (înregistrare la
O.R.C., biroul unic etc.) pentru a realiza acțiunile stipulate
Societatea Comercială în prezenta hotărâre.
POLARIS COMERCIAL GROUP - S.R.L. (49/1.834.655)
Pitești, județul Argeș
Societatea Comercială
HOTĂRÂREA NR. 1 ANDRUȚĂ PATY - S.R.L.
satul Valea Mare-Podgoria, Ștefănești
din data de 11.10.2010
județul Argeș
a adunării generale a asociaților S.C. POLARIS
COMERCIAL GROUP - S.R.L.
DECIZIA NR. 1
Adunarea generală a asociaților, în prezența:
- Dlui Cîlțea Marian, cetățean român, domiciliat în din data de 11.10.2010
municipiul Pitești, str. Tudor Vladimirescu, bl. P18, sc. B, a asociatului unic al S.C. ANDRUȚĂ PATY - S.R.L.
ap. 2, județul Argeș, CNP 1670702035026, identificat cu Subsemnatul Niculae Gabriel Vasile, de cetățenie
C.I. seria AS nr. 199689, eliberată de Pol. Pitești la data română, domiciliat în Ștefănești nr. 109, județul Argeș,
de 21.06.2002, deținând un număr de 23 părți sociale, CNP 1661127451537, identificat cu C.I. seria AS nr.
reprezentând 51 % din capitalul social al societății, 168581, eliberată de Pol. Pitești la data de 8.01.2002,
- Dnei Cîlțea Cristina Aurora, de cetățenie română, deținând un număr de 20 părți sociale, reprezentând 100 %
domiciliată în municipiul Pitești, str. Tudor Vladimirescu, capitalul social al societății, decid:
bl. P18, sc. B, ap. 2, județul Argeș, CNP 2730511034965, Art. 1. Înființarea unui punct de lucru situat în satul
identificată cu C.I. seria AS nr. 199840, eliberată de Pol. Bărăștii de Vede, str. DN 65, com. Bărăști, județul Olt.
Pitești la data de 24.06.2002, deținând un număr de 22 Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
părți sociale, reprezentând 49 % din capitalul social al neschimbate.
societății, legal și statutar convocată, hotărăște: (50/1.834.656)
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4368/21.X.2010

Societatea Comercială Societatea Comercială


ITALCASE IMOBILIARE - S.R.L., satul Bârsești ITALCASE IMOBILIARE - S.R.L., satul Bârsești
comuna Tigveni, județul Argeș comuna Tigveni, județul Argeș

NOTIFICARE
HOTĂRÂREA NR. 3/2010
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
a asociatului unic Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Subscrisa H.C. International B.V., persoană juridică alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
olandeză cu răspundere limitată, înregistrată și
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
funcționând conform legilor din Olanda, având numâr de ITALCASE IMOBILIARE - S.R.L., cu sediul în satul
înregistrare la Registrul Comerțului Amsterdam Bârsești, comuna Tigveni, județul Argeș, înregistrată sub
50234404, cu sediul social în Amsterdam, Olanda, și nr. J 3/1074/2005, cod unic de înregistrare 17644634,
sediu lucrativ în Amsteldijk 166, 1079 LH Amsterdam, care a fost înregistrat sub nr. 58826 din 11.10.2010.
Olanda, în calitate de asociat unic astăzi, 27.09.2010, am (52/1.834.658)
hotărât următoarele:
Societatea Comercială
1. Revocarea administratorului Filipoiu Mihail și METROPOLIS CONSTRUCT - S.R.L.
numirea în funcția de administrator, pentru o perioadă Câmpulung, județul Argeș
nelimitată, a dnei Nedelcuta Raluca Ionica, cetățean
român, născută la 30.08.1976 în Roșiori de Vede, DECIZIA NR. 1
Teleorman, domiciliată în Pitești, Bd. Petrochimiștilor nr. din data de 1.09.2010
5, bl. B32, sc. A, ap. 21, jud. Argeș, identificată cu C.I.
a asociatului unic al S.C. METROPOLIS
seria AS nr. 396585, eliberată de Mun. Pitești la CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în Câmpulung,
24.01.2005, CNP 2760830341702. str. Frații Golești nr. 7, bl. A39, sc. D, parter, ap. 2,
Ca urmare a celor sus-hotărâte, actul constitutiv se va jud. Argeș, J 3/1753/2005, CUI RO 17989170
modifica astfel: I. A.C. ARCHITECTURE-CONSTRUCTION&DESIGN
1. De la art. 15 alin. 3 se vor elimina datele de CORPORATION LIMITED, persoană juridică cipriotă,
identificare ale administratorului revocat și se vor înlocui societate comercială cu răspundere limitată, având
capitalul social în valoare de 1.200 euro, cu sediul în
cu cele ale noului administrator numit.
Cipru, Nicosia, Thiseos 4, Egkomi, P.C. 2413, având
2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân număr de înregistrare fiscală 12237363W, reprezentată
neschimbate. legal de Georgia Lambrianides din partea societății
3. Se împuternicește av. Andrei Danciu să semneze Paramac Limited, în calitate de director, și Annie Yeap din
actul constitutiv actualizat și să îndeplinească toate partea societății Plenexus Limited, în calitate de secretar,
formalitățile de publicitate și înregistrare la registrul prin împuternicit Istrate Adriana, conform procurii
autentificate la data de 23.08.2010,
comerțului competent.
în calitate de asociat unic al S.C. METROPOLIS
Prezenta hotărâre reprezintă act modificator al actului CONSTRUCT - S.R.L., persoană juridică română,
constitutiv, conform art. 204 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 societate comercială cu răspundere limitată, având
și a art. 115 din Ord. 2594/2008 al Ministerului Justiției și capitalul social în valoare de 200 RON, cu sediul în
în baza acesteia se va reactualiza actul constitutiv, România, Câmpulung, str. Frații Golești nr. 7, bl. A39, sc.
conform art. 204 alin. 4 din Legea nr. 31/1990. D, parter, ap. 2, jud. Argeș, înregistrată la Registrul
Comerțului Argeș sub numărul J 3/1753/2005, CUI RO
Prezenta hotărâre face parte integrantă din actul
17989170.
constitutiv, a fost redactată astăzi, 27.09.2010, într-un II. Am hotărât:
număr de 4 (patru) exemplare la SCA Cataniciu & II. 1. Revocarea dnei Milea Nicoleta din funcția de
Asociații din Pitești, str. Doaga nr. 2, etaj IV, jud. Argeș, pe administrator cu începere de la data de 1.09.2010.
baza documentelor puse la dispoziție de părți, reprezintă II. 2. Numirea în funcția de administrator, cu începere
voința acestora și a fost semnat după ce li s-a adus la de la data de 1.09.2010, a dnei Istrate Adriana, cetățean
român, născută în mun. Câmpulung, jud. Argeș, la data
cunoștință conținutul actului semnatarilor, atât în limba
de 22.07.1954, domiciliată în București, str. Trestiana nr.
română, cât și în limba engleză. 7, bloc 10, sc. 2, et. 1, ap. 44, sectorul 4, posesoare a C.I.
(51/1.834.657) seria RR nr. 615784, emisă de mun. București la data de
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4368/21.X.2010 21

18.06.2009, CNP 2540722400711, durata mandatului Societatea Comercială


fiind nelimitată. Art. 15 din actul constitutiv se modifică în EURO CONSULTING DOCUMENT - S.R.L.
consecință. Pitești, județul Argeș
II. 3. Celelalte prevederi ale actului constitutiv al S.C.
METROPOLIS CONSTRUCT - S.R.L. rămân HOTĂRÂREA NR. 2
neschimbate.
din data de 20.09.2010
II. 4. Dna Istrate Adriana, în calitate de administrator,
a adunării generale a asociaților S.C. EURO
este mandatată să semneze orice document necesar și
CONSULTING DOCUMENT - S.R.L.
să îndeplinească toate obligațiile ce decurg din prezenta
decizie. De asemenea, dna Istrate Adriana va putea să Subsemnații Diaconu M. Florin, cetățean român,
născut la data de 18.12.1963 în mun. Pitești, jud. Argeș,
delege unei terțe persoane exercitarea prezentului
domiciliat în satul Valea Mare nr. 32, com. Ștefănești, jud.
mandat.
Argeș, identificat cu C.I. seria AS nr. 000668, emisă de
Prezenta decizie a fost redactată și semnată în limba
Poliția Mun. Pitești la data de 4.04.2002, având CNP
română și în limba engleză în trei exemplare originale.
1631218034966, Diaconu M. Marilena, cetățean român,
(53/1.834.659) născută la data de 5.06.1967 în mun. Pitești, jud. Argeș,
domiciliată în satul Valea Mare nr. 32, com. Ștefănești,
Societatea Comercială
jud. Argeș, identificată cu C.I. seria AS nr. 000667, emisă
METROPOLIS CONSTRUCT - S.R.L.
de Poliția Mun. Pitești la data de 4.04.2002, având CNP
Câmpulung, județul Argeș
2670605034995, și Necula N. Ana-Maria, cetățean
român, născută la data de 20.09.1978 în mun.
NOTIFICARE Târgoviște, jud. Dâmbovița, domiciliată în mun.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Târgoviște, str. Tony Bulandra, bl. 25B, et. 1, ap. 5, jud.
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 Dâmbovița, identificată cu C.I. seria DD nr. 233364,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu emisă de Poliția Mun. Târgoviște la data de 6.08.2004,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului având CNP 2780920151801, în calitate de asociați ai
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale S.C. EURO CONSULTING DOCUMENT - S.R.L., cu
METROPOLIS CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în sediul în orș. Pitești, str. Gh. Doja nr. 2-4, et. 3, jud. Argeș,
municipiul Câmpulung, str. Frații Golești nr. 7, bloc A39, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș sub
scara D, etaj P, ap. 2, județul Argeș, înregistrată sub nr. nr. J 03/2043/24.11.2006, C.U.I. 19232966, în ședința de
J 3/1753/2005, cod unic de înregistrare 17989170, care a astăzi data 20.09.2010, am hotărât schimbarea sediului
fost înregistrat sub nr. 56987 din 30.09.2010. social în mun. Pitești, str. Popa Șapcă, bl. D6, sc. C,
(54/1.834.660) parter, ap. 3, camera 3, conform contractului de închiriere
nr. 17/20.09.2010, extindere activității cod 4673 - comerț
Societatea Comercială cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de
IDEAL TRANSPORT GROUP - S.R.L. construcție și echipamentelor sanitare și de încălzire.
satul Geamăna, comuna Bradu, județul Argeș Împuternicim pe domnul Diaconu M. Florin, în calitate
de administrator, să ducă la îndeplinire această hotărâre.
DECIZIA NR. 1 (56/1.834.662)

din data de 11.10.2010 Societatea Comercială


a asociatului unic al S.C. IDEAL TRANSPORT EURO CONSULTING DOCUMENT - S.R.L.
GROUP - S.R.L. Pitești, județul Argeș
Subsemnata:
Florea Anca Daniela, de cetățenie română, domiciliată NOTIFICARE
în municipiul Pitești, Bd. Petrochimiștilor, bl. B21, sc. F, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
et. 1, ap. 8, județul Argeș, CNP 2750824035001, Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
identificată cu C.I. seria AS nr. 171425, eliberată de Pol. alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Pitești la data de 22.01.2002, deținând un număr de 50 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social al actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
societății, decid: EURO CONSULTING DOCUMENT - S.R.L., cu sediul în
Art. 1. Reluarea activității societății începând cu data municipiul Pitești, str. Popa Șapcă, bloc D6, scara C, etaj
de 11.10.2010. P, ap. 3, județul Argeș, înregistrată sub nr. J 3/2043/2006,
Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân cod unic de înregistrare 19232966, care a fost înregistrat
neschimbate. sub nr. 58837 din 11.10.2010.
(55/1.834.661) (57/1.834.663)
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4368/21.X.2010

Societatea Comercială Societatea Comercială


PIRAMIDES CONSTRUCT - S.R.L. CICO ALEDI EXCHANGE - CASĂ DE SCHIMB
Pitești, județul Argeș VALUTAR - S.R.L., Mioveni, județul Argeș

HOTĂRÂREA NR. 1 HOTĂRÂREA NR. 4/8.10.2010


Subsemnații Colan Liviu-Andrei, Cioaca George,
din data de 11.10.2010 a adunării generale a
Neagoe Gabriela-Diana și Florescu Elena, în calitate de
asociaților S.C. PIRAMIDES CONSTRUCT - S.R.L.
asociați astăzi, 8.10.2010, am hotărât radierea activității
Adunarea generală a asociaților, în prezența: secundare din obiectul de activitate al societății.
- dlui Deică Ionuț, de cetățenie română, domiciliat în (60/1.834.666)
Pitești, str. C. Rădulescu-Motru nr. 2, bl. P10a, sc. C, ap.
12, CNP 1830122161876, identificat cu C.I. seria AS nr. Societatea Comercială
612322 eliberată de SPCLEP Pitești la data de CICO ALEDI EXCHANGE - CASĂ DE SCHIMB
10.12.2008, deținând un număr de 19 părți sociale, VALUTAR - S.R.L., Mioveni, județul Argeș
reprezentând 95 % din capitalul social al societății;
- dnei Deică Tatiana Alina (fostă Preda), de cetățenie NOTIFICARE
română, domiciliată în Pitești, str. C. Rădulescu-Motru nr. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
2, bl. P10a, sc. C, ap. 12, județul Argeș, CNP Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
2850129035305, identificată cu C.I. seria AS nr. 603946, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
eliberată de SPCLEP Pitești la data de 7.10.2008, modificările și completările ulterioare, depunerea textului
deținând un număr de o parte socială, reprezentând 5 % actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
din capitalul social al societății, CICO ALEDI EXCHANGE - CASĂ DE SCHIMB
legal și statutar convocată, hotărăște: VALUTAR - S.R.L., cu sediul în Mioveni, bd. Dacia, bloc
Art. 1. Suspendarea activității societății pe o perioadă S2, scara D, etaj 2, ap. 5, județul Argeș, înregistrată sub
nr. J 3/837/2010, cod unic de înregistrare 27339980, care
de 3 ani începând cu data de 11.10.2010.
a fost înregistrat sub nr. 58776 din 11.10.2010.
Art. 2. Completarea datelor personale ale asociaților și
(61/1.834.667)
administratorilor.
Art. 3. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân Societatea Comercială
neschimbate. LAURALINA TRADING FARM - S.R.L.
(58/1.834.664) satul Negreni, comuna Dărmănești
județul Argeș
Societatea Comercială
NICORINNE SANTE PENTRU VIAȚĂ - S.R.L. HOTĂRÂREA NR. 2
satul Păduroiu din Deal
din data de 11 octombrie 2010
comuna Poiana Lacului, județul Argeș
a adunării generale a asociaților SC LAURALINA
TRADING FARM - S.R.L.
DECIZIA NR. 1
Adunarea generală a asociaților, în prezența:
din data de 11.10.2010 a asociatului unic al - dnei Ducan Elena-Laura, de cetățenie română,
S.C. NICORINNE SANTE PENTRU VIAȚĂ - S.R.L. domiciliată în satul Piscani, comuna Dărmănești, județul
Subsemnata Mocanu Corina-Nicoleta, de cetățenie Argeș, CNP 2670827035018, identificată cu C.I. seria AS
română, domiciliată în orașul Cernavodă, str. Gen. Ion nr. 403925, eliberată de Pol. Mioveni la data de
Dragalina nr. 11, județul Constanța, CNP 14.03.2005, deținând un număr de 15 părți sociale,
2851203035291, identificată cu C.I. seria KT nr. 810384, reprezentând 50 % din capitalul social al societății;
- dlui Neacșu Dumitru, de cetățenie română, domiciliat
eliberată de SPCLEP Cernavodă la data de 21.09.2009,
în municipiul Pitești, Bd. Petrochimiștilor nr. 17, bl. B7, sc.
deținând un număr de 20 părți sociale, reprezentând 100 %
A, ap. 22, județul Argeș, CNP 1751217033075, identificat
capitalul social al societății, decid:
cu C.I. seria AS nr. 407586, eliberată de Pol. Pitești la
Art. 1. Înființarea unei drogherii situate în satul data de 6.04.2005, deținând un număr de 15 părți
Bănărești, com. Săpata, în incinta Dispensarului Uman, sociale, reprezentând 50 % din capitalul social al
sat Bănărești, județul Argeș. societății,
Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân legal și statutar convocată, întrunită la sediul social al
neschimbate. societății, conform procesului-verbal nr. 1 din data de
(59/1.834.665) 13.09.2010, hotărăște:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4368/21.X.2010 23

Art. 1. Completarea elementelor sediului secundar din Art. 3. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei
Mioveni, Str. 7 Septembrie 1485, bl. T5, sc. D, et. P, hotărâri se împuternicește dl director general Nicolae
județul Argeș, în sensul că acesta nu este punct de lucru, Ștefan.
este „Drogherie”. Art. 4. Pentru depunerea și ridicarea de documente la
Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân ORC de pe lângă Tribunalul Galați, în legătură cu
neschimbate. prezenta hotărâre se împuternicește dna Nicolau
(62/1.834.668) Cornelia Luminița, legitimată cu C.I. eliberată de SPCEP
S5 biroul 1 București la data de 28.03.2007, având CNP
Societatea Comercială
2640210170388.
AMERO - S.R.L., Galați, județul Galați
(65/1.834.691)
HOTĂRÂRE
Societatea Comercială
din data de 5.10.2010 BET-C.M. - S.R.L., Galați, județul Galați
a S.C. AMERO - S.R.L.
HOTĂRÂRE
Eu, Ioneanu Alin Neculai, asociat unic al S.C. AMERO
- S.R.L., cu sediul în Galați, Str. Libertății nr. 8A, și din data de 11.10.2010
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
J 17/453/1994, am hotărât reluarea activității societății a S.C. BET-C.M. - S.R.L.
începând cu data de 5.10.2010. Noi,
Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre. Băleanu Costică,
(63/1.834.689) Glucas Maricel,
Popov Marian-Viorel,
Societatea Comercială Păun Niculae,
QUATRONIX - S.R.L., Galați, județul Galați asociați ai S.C. BET-C.M. - S.R.L., cu sediul în Galați,
str. Miron Costin nr. 36-38, și înregistrată la Registrul
HOTĂRÂRE Comerțului sub nr. J 17/3449/1994, am hotărât de comun
din data de 7.10.2010 acord:
Subsemnații Misaila Violeta și Misaila Marius George, Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru în Galați, str.
în calitate de asociați ai S.C. QUATRONIX - S.R.L., cu N. Alexandrescu nr. 50, unde se vor desfășura activitățile
sediul în Galați, str. Alex. Cernat nr. 87, înmatriculată la prevăzute în actul constitutiv al societății.
Registrul Comerțului cu J 17/60/2002, am hotărât Art. 2. Închiderea a șapte puncte de lucru din:
începând cu data de 10.10.2010: 1. Brăila, Str. 1 Decembrie 1918, bl. F2, parter;
Închiderea unui punct de lucru situat în Galați, Str. 2. Brăila, Str. Sebeșului, parter, bl. N1;
Brigadierilor nr. 4. 3. Brăila, str. Valea Călugărească, parter, bl. D6;
Deschiderea unui punct de lucru situat în Galați, Str. 4. Brăila, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 146;
Siderurgiștilor nr. 33, bl. SD5B, ap. 99, parter. 5. Brăila, Aleea Învățătorilor, bl. O5, sc. 4, parter;
(64/1.834.690) 6. Brăila, str. Hipodrom-Unit nr. 103, bl. M1, parter;
7. Brăila, bd. Dorobanți, bl. A54 bis, parter.
Societatea Comercială Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
STAER INTERNATIONAL - S.A., Galați
(66/1.834.692)
județul Galați
Societatea Comercială
HOTĂRÂREA NR. 20/4.10.2010
AUSTROROM CONSTRUCT - S.R.L.
Adunarea generală a acționarilor S.C. STAER Galați, județul Galați
INTERNATIONAL - S.A., cu sediul în Galați, Str.
Siderurgiștilor nr. 24, bl. SD6B, parter, înregistrată la HOTĂRÂRE
ORC de pe lângă Tribunalul Galați sub numărul
J 17/2331/1992, având CUI RO2643282, legal din data de 6.10.2010
convocată la data de 4.10.2010, adoptă următoarea
a S.C. AUSTROROM CONSTRUCT - S.R.L.
hotărâre:
Art. 1. Se aprobă contractarea unui credit în valoare Eu, Drăghici Iulian, asociat unic al S.C. AUSTROROM
de 5.000.000 RON pentru activități curente, destinat CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în Galați, Drumul Viilor
achitării datoriilor la bugetul de stat, prin EXIMBANK - nr. 34, bl. Z11, sc. 1, et. 3, ap. 14, și înregistrată la
S.A., Sucursala Buzău, pe o perioadă de 48 luni, având Registrul Comerțului sub nr. J 17/1830/2006, am hotărât
drept garanție cash colateral. deschiderea unui punct de lucru în com. Independența,
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4368/21.X.2010

str. Mărășești nr. 103A, jud. Galați, unde se vor desfășura În urma cesiunii, structura capitalului social va fi
activitățile prevăzute în actul constitutiv al societății. următoarea: Pruteanu Liviu, cu o participare de 800 lei,
Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre. reprezentând 100 % capitalul social total al S.C. PRUTY
(67/1.834.693) GROUP - S.R.L., deține 80 părți sociale, numerotate de
la 1 la 80, având fiecare valoarea nominală de 10 lei.
Societatea Comercială
PRUTY GROUP - S.R.L., Galați Ca urmare a acestora, Pruteanu Liviu devine asociat
județul Galați unic și administrator al S.C. PRUTY GROUP - S.R.L.
2. Revocarea din funcția de administrator a dnei
HOTĂRÂRE GENERALĂ Pruteanu Ana-Maria.
din data de 4.10.2010 Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
a asociaților neschimbate.
S.C. PRUTY GROUP - S.R.L., cu sediul în Galați, (68/1.834.694)
Str. Romana nr. 8, bl. LC4, sc. 3, ap. 59,
CUI 19038073, J 17/1514/2006 Societatea Comercială
Subsemnații: PRUTY GROUP - S.R.L., Galați, județul Galați
- Pruteanu Ana-Maria, cetățean român, născută în
Galați la data de 10.08.1983, cu domiciliul în București, NOTIFICARE
bd. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 31, bl. N1, sc. 1, ap. 4,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
sectorul 3, posesoare a C.I. seria RR nr. 638235,
eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 5 la data de 11.09.2009, Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
CNP 2830810170069, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
- Pruteanu Neculai, cetățean român, născut în com. modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Ivești, jud. Galați, la data de 22.01.1956, domiciliat în actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Galați, Str. Romana nr. 8, bl. LC4, sc. 3, et. 2, ap. 59, jud. PRUTY GROUP - S.R.L., cu sediul în municipiul Galați,
Galați, posesor al C.I. seria GL nr. 566297, eliberată de județul Galați, Str. Română nr. 8, bloc LC4, ap. 59,
SPCLEP Galați la data de 11.06.2008, CNP
înregistrată sub nr. J 17/1514/2006, cod unic de
1560122170324,
înregistrare 19038073, care a fost înregistrat sub nr.
- Pruteanu Marioara, cetățean român, născută în com.
Liești, jud. Galați, la data de 14.08.1955, cu domiciliul în 46236 din 12.10.2010.
Galați, Str. Romana nr. 8, bl. LC4, sc. 3, et. 2, ap. 59, jud. (69/1.834.695)
Galați, posesoare a C.I. seria GL nr. 489396, eliberată de
SPCLEP Galați la data de 22.02.2007, CNP Societatea Comercială
2550814170421, DAV MG - S.R.L., Galați, județul Galați
și
- Pruteanu Liviu, cetățean român, născut în Galați la HOTĂRÂRE
data de 27.01.1985, domiciliat în Galați, Str. Romana nr.
8, bl. LC4, sc. 3, et. 2, ap. 59, jud. Galați, posesor al C.I. din data de 11.10.2010
seria GL nr. 597432, eliberată de SPCLEP Galați la data a S.C. DAV MG - S.R.L
de 27.01.2009, CNP 1850127170142, Noi,
în calitate de asociați ai S.C. PRUTY GROUP - S.R.L.,
Ganea Marius-Gabriel,
am hotărât după cum urmează:
Băiculescu Pardalian,
1. Cesionarea de către Pruteanu Ana-Maria a 20 părți
sociale în valoare de 10 lei fiecare, numerotate de la 1 la Băiculescu Gabriela-Mirela,
20, reprezentând 25 % din capitalul social al S.C. PRUTY asociați ai S.C. DAV MG - S.R.L, cu sediul în Galați,
GROUP - S.R.L., către Pruteanu Liviu. Bd. Siderurgiștilor nr. 40, bl. M1B, ap. 69, și înregistrată
Cesionarea de către Pruteanu Neculai a 20 părți la Registrul Comerțului sub nr. J 17/1718/2008, am
sociale în valoare de 10 lei, numerotate de la 21 la 40, hotărât de comun acord deschiderea unui punct de lucru
reprezentând 25 % din capitalul social al S.C. PRUTY în Galați, str. Căciulata, aferent bl. U6, unde se vor
GROUP - S.R.L., către Pruteanu Liviu.
desfășura activitățile prevăzute în actul constitutiv al
Cesionarea de către Pruteanu Marioara a 20 părți
sociale în valoare de 10 lei, numerotate de la 41 la 60, societății.
reprezentând 25 % din capitalul social al S.C. PRUTY Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
GROUP - S.R.L., către Pruteanu Liviu. (70/1.834.696)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4368/21.X.2010 25

Societatea Comercială Societatea Comercială


BERNEG - S.R.L., Galați, județul Galați DRAIMAR TRADING - S.R.L.
satul Slobozia Conachi
HOTĂRÂRE comuna Slobozia Conachi, județul Galați
din data de 1.09.2010
a S.C. BERNEG - S.R.L. HOTĂRÂRE
Noi, Subsemnatul Boghean Iulian, asociat unic la S.C.
Neagu Marilena, DRAIMAR TRADING - S.R.L., cu sediul în satul Slobozia
Bercaru Florin-Valentin, Conachi, com. Slobozia Conachi, nr. 748, jud. Galați,
membrii Societății BERNEG, cu sediul în Galați, bd. înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.
George Coșbuc nr. 25, bl. C18, ap. 36, și înregistrată la J 17/317/2007, am hotărât:
Registrul Comerțului sub nr. J 17/2015/2008, am hotărât Deschiderea unui punct de lucru în Galați,
de comun acord suspendarea temporară a activității pe o Str. 1 Decembrie 1918 nr. 4, bl. S7C, ap. 22.
perioadă de 3 ani, începând cu data de 1.09.2010. Data: 12.10.2010
Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
(74/1.834.700)
(71/1.834.697)
Societatea Comercială
Societatea Comercială
RONRON - S.R.L., Galați, județul Galați
GEMIZA - S.R.L., Galați, județul Galați
HOTĂRÂRE
HOTĂRÂRE
din data de 11.10.2010
din data de 11.10.2010
a S.C. GEMIZA - S.R.L. a S.C. RONRON - S.R.L.

Noi, Noi,
Zaivi George-Marinel, Popa Cornel,
Zaivi Marius Doru, Popa Mariana,
asociați ai S.C. GEMIZA - S.R.L., cu sediul în Galați, asociați ai S.C. RONRON - S.R.L., cu sediul în Galați,
str. Nae Leonard nr. 18, bl. S1, ap. 52, și înregistrată la str. Col. Nicolae Holban nr. 9, ap. 6, și înregistrată la
Registrul Comerțului sub nr. J 17/210/1992, am hotărât Registrul Comerțului sub nr. J 17/77/2005, am hotărât de
de comun acord închiderea punctului de lucru din com. comun acord închiderea punctului de lucru din Galați,
Nicorești, tarlaua 113, parcela 2323/1, jud. Galați. Piața Centrală, Stand B3.
Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre. Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
(72/1.834.698) (75/1.834.701)

Societatea Comercială Societatea Comercială


TERRA FORTUNA - S.R.L., Galați, județul Galați SUINTEST - S.R.L., Galați, județul Galați

HOTĂRÂRE HOTĂRÂRE
din data de 1.10.2010
din data de 12.10.2010
a S.C. TERRA FORTUNA - S.R.L.
a S.C. SUINTEST - S.R.L.
Noi,
Eu, Prună Marius-Gabriel, asociat unic al Societății
Ioji Victorița,
SUINTEST - S.R.L., cu sediul în Galați, Str. Brăilei nr.
Toderiță Cătălin,
membrii Societății TERRA FORTUNA, cu sediul în 212, bl. C4, sc. 1, et. 3, ap. 11, jud. Galați, și înregistrată
Galați, Str. Domnească nr. 22, bl. F, ap. 29, și înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 17/1336/2003, am
la Registrul Comerțului sub nr. J 17/1486/2005, am hotărât de comun acord deschiderea punctului de lucru
hotărât de comun acord reluarea activității societății din Bârlad, str. Cpt. Grigore Ignat nr. 5, jud. Vaslui, unde
începând cu data de 1.10.2010. se vor desfășura activitățile prevăzute în actul constitutiv.
Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre. Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
(73/1.834.699) (76/1.834.702)
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4368/21.X.2010

Societatea Comercială 4759 - comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor


FLOREAL TRADING - S.R.L., satul Movileni de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în
comuna Șendreni, județul Galați magazine specializate.
Art. 2. Societatea își deschide punct de lucru în satul
HOTĂRÂRE Garvan, Str. Morii nr. 3, com. Jijila, jud. Tulcea.
Art. 3. Se anulează vechiul act constitutiv al societății
din data de 11.10.2010
și se întocmește un nou act constitutiv.
a S.C. FLOREAL TRADING - S.R.L.
Prezentul act adițional, redactat azi, 7.10.2010, face
Noi, parte integrantă din actul constitutiv al societății.
Dublea-Câmpeanu Alina, prin împuternicit Dublea- (78/1.834.705)
Câmpeanu Vasilică, conform procurii nr. 285/13.02.2009,
Dublea Florentina, prin împuternicit Dublea- Societatea Comercială
Câmpeanu Vasilică, conform procurii nr. 285/13.02.2009, A.I.E.G.O. - S.R.L., Galați, județul Galați
asociați ai S.C. FLOREAL TRADING - S.R.L., cu
sediul în satul Movileni nr. 77, com. Șendreni, jud. Galați, NOTIFICARE
și înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
J 17/59/2006, am hotărât de comun acord deschiderea
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
unui punct de lucru în extravilan com. Nicorești, T 133,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
P 2323/1, nr. cadastral provizoriu 2806, jud. Galați, unde
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
se vor desfășura activitățile prevăzute în actul constitutiv
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
al societății.
A.I.E.G.O. - S.R.L., cu sediul în municipiul Galați, județul
Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
Galați, str. I.C. Frimu, bloc C10, ap. 78, înregistrată sub
(77/1.834.703) nr. J 17/1427/1994, cod unic de înregistrare 5713919,
care a fost înregistrat sub nr. 46191 din 12.10.2010.
Societatea Comercială
(79/1.834.706)
A.I.E.G.O. - S.R.L., Galați, județul Galați
Societatea Comercială
ACT ADIȚIONAL
RULSOF-MAR - S.R.L., Galați, județul Galați
încheiat astăzi, 7.10.2010
al S.C. A.I.E.G.O. - S.R.L. NOTIFICARE
Eu, Alecu Elena, domiciliată în Galați, str. Leonard Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Nae nr. 12, bl. C10, sc. 5, ap. 78, asociat unic al Societății Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
A.I.E.G.O. - S.R.L., cu sediul în Galați, I.C. Frimu, bl. alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
C10, ap. 78, și înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. modificările și completările ulterioare, depunerea textului
J 17/1427/1994, am hotărât: actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Art. 1. Societatea își completează obiectul de RULSOF-MAR - S.R.L., cu sediul în municipiul Galați,
activitate cu: județul Galați, Str. Brândușei nr. 17, bloc A23, scara 2,
4722 - comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor etaj 1, ap. 25, înregistrată sub nr. J 17/176/2010, cod unic
din carne, în magazine specializate; de înregistrare 26572502, care a fost înregistrat sub nr.
4723 - comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor 46204 din 12.10.2010.
și moluștelor, în magazine specializate; (80/1.834.707)
4724 - comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de
patiserie și produselor zaharoase, în magazine Societatea Comercială
specializate; SOFIGEMAR - S.R.L., Galați, județul Galați
4725 - comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine
specializate; NOTIFICARE
4799 - comerț cu amănuntul efectuat în afara Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor; Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
4617 - intermedieri în comerțul cu produse alimentare, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
băuturi și tutun; modificările și completările ulterioare, depunerea textului
4752 - comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în magazine SOFIGEMAR - S.R.L., cu sediul în municipiul Galați,
specializate; județul Galați, str. Gheorghe Doja nr. 2, bloc 5A, ap. 39,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4368/21.X.2010 27

înregistrată sub nr. J 17/23/2004, cod unic de înregistrare Societatea Comercială


16044054, care a fost înregistrat sub nr. 46207 din GREEN PLAST - S.R.L., satul Vânători
12.10.2010. comuna Vânători, județul Galați
(81/1.834.708)
ACT ADIȚIONAL
Societatea Comercială
încheiat astăzi, 6.10.2010
ROZMARIN - S.R.L., Galați, județul Galați
la actul constitutiv al S.C. GREEN PLAST - S.R.L.
ACT ADIȚIONAL Noi,
- Yilmaz Isli, născut la data de 1.08.1956 în Istanbul,
încheiat astăzi, 11.10.2010
Turcia, cod numeric personal 7560801170011, domiciliat
la actul constitutiv al S.C. ROZMARIN - S.R.L. în Istanbul, Alibeykoy Karadolap, str. Zumrut Sokak, nr.
Eu, Toma Pavel, născut la data de 1.06.1964 în mun. 22, Turcia, cu reședința în Galați, str. Sfântul Spiridon nr.
Galați, jud. Galați, cod numeric personal 19, identificat cu carte de rezidență permanentă seria
1640601170409, domiciliat în Galați, bd. Dunărea nr. 31, RPR nr. 06695, eliberată de Poliția Galați la data de
bl. L8, sc. 2, ap. 22, asociat unic al S.C. ROZMARIN - 10.09.2007,
S.R.L., cu sediul în Galați, bd. Dunărea nr. 31, bl. L8, sc. - Ișli Iuliana, născută la data de 27.06.1963 în mun.
2, ap. 22, și înregistrată la Registrul Comerțului sub Galați, jud. Galați, cod numeric personal
numărul J 17/1944/2004, am hotărât: 2630627170370, domiciliată în Galați, str. Sfântul
Art. 1. Societatea își reîncepe activitatea începând cu Spiridon nr. 19,
data de 11.10.2010. asociați ai S.C. GREEN PLAST - S.R.L., cu sediul în
Art. 2. Societatea își completează obiectul de satul Vânători, Ferma Broiler 5, Hala nr. 16, comuna
activitate cu următoarele activități: Vânători, județul Galați, și înregistrată la Registrul
4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și Comerțului sub numărul J 17/1716/2004, am hotărât:
nerezidențiale; Art. 1. Societatea își completează obiectul de
4312 - lucrări de pregătire a terenului. activitate cu următoarele activități:
Art. 3. Societatea își deschide punct de lucru în Galați, 4759 - comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor
„Grup Cazare Muncitori” - Zona 2, situat în mun. Galați, de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în
șoseaua Smârdan nr. 1, vizavi de Atlas, jud. Galați, magazine specializate;
dormitor, număr cadastral 6.451/303, unde se vor 4752 - comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al
desfășura activitățile prevăzute în actul constitutiv al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în magazine
societății. specializate;
Art. 4. Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân 4711 - comerț cu amănuntul în magazine
valabile. Se redactează un nou act constitutiv cu toate nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
modificările la zi. alimentare, băuturi și tutun;
4719 - comerț cu amănuntul în magazine
Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
constitutiv al S.C. ROZMARIN - S.R.L.
nealimentare;
(82/1.834.709)
4721 - comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
proaspete, în magazine specializate;
Societatea Comercială
4751 - comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine
ROZMARIN - S.R.L., Galați, județul Galați
specializate;
4778 - comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în
NOTIFICARE
magazine specializate;
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 4765 - comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 magazine specializate;
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 4789 - comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și
modificările și completările ulterioare, depunerea textului piețe al altor produse;
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale 4782 - comerț cu amănuntul al textilelor,
ROZMARIN - S.R.L., cu sediul în municipiul Galați, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri,
județul Galați, bd. Dunărea nr. 31, bloc L8, ap. 22, chioșcuri și piețe;
înregistrată sub nr. J 17/1944/2004, cod unic de 4791 - comerț cu amănuntul prin intermediul caselor
înregistrare 16998668, care a fost înregistrat sub nr. de comenzi sau prin Internet;
46240 din 12.10.2010. 4799 - comerț cu amănuntul altfel efectuat în afara
(83/1.834.710) magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4368/21.X.2010

4771 - comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în Societatea Comercială


magazine specializate; GREEN PLAST - S.R.L., satul Vânători
4772 - comerț cu amănuntul al încălțămintei și comuna Vânători, județul Galați
articolelor din piele, în magazine specializate;
NOTIFICARE
4779 - comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
vândute prin magazine; Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
4673 - comerț cu ridicata al materialului lemnos și al Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
materialelor de construcții și echipamentelor sanitare;
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
4672 - comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
metalice; GREEN PLAST - S.R.L., cu sediul în satul Vânători,
4674 - comerț cu ridicata al echipamentelor și comuna Vânători, județul Galați, înregistrată sub nr. J
furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de 17/1716/2004, cod unic de înregistrare 16883528, care a
încălzire; fost înregistrat sub nr. 46265 din 12.10.2010.
4676 - comerț cu ridicata al altor produse (85/1.834.712)
intermediare;
4649 - comerț cu ridicata al altor bunuri de uz Societatea Comercială
MAXMIB CENTER - S.R.L., Galați
gospodăresc;
județul Galați
4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
3811 - colectarea deșeurilor nepericuloase; ACT ADIȚIONAL
3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate;
încheiat astăzi, 6.10.2010
3812 - colectarea deșeurilor periculoase;
3821 - tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase; la actul constitutiv
3822 - tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase; al S.C. MAXMIB CENTER - S.R.L.
5610 - restaurante; Eu, Maxim Maricel, născut la data de 4.07.1973 în
5630 - baruri și alte activități de servire a băuturilor; com. Ivești, jud. Galați, cod numeric personal
5210 - depozitări; 1730704173180, domiciliat în Galați, Str. Oțelarilor nr. 5,
bl. D16, sc. 1, et. 4, ap. 30, asociat unic al Societății
4631 - comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
Comerciale MAXMIB CENTER - S.R.L., cu sediul în
4639 - comerț cu ridicata nespecializat de produse
Galați, Str. Oțelarilor nr. 5, bl. D16, sc. 1, et. 4, ap. 30, și
alimentare, băuturi și tutun; înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
4637 - comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și J 17/528/2003, am hotărât:
condimente; Art. 1. Societatea își completează obiectul de
4724 - comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de activitate cu următoarele activități:
patiserie și produselor zaharoase, în magazine 4520 - întreținerea și repararea autovehiculelor;
specializate; 4531 - comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru
1071 - fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a autovehicule;
4532 - comerț cu amănuntul de piese și accesorii
produselor proaspete de patiserie.
pentru autovehicule;
Art. 2. Societatea își deschide un punct de lucru în
4540 - comerț cu motociclete, piese și accesorii
Galați, str. Henri Coandă nr. 5, teren magazie, nr. 59, aferente; întreținerea și repararea motocicletelor;
unde se vor desfășura activitățile prevăzute în actul 4511 - comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare
constitutiv al societății. (sub 3,5 tone);
Art. 3. Societatea își închide punctul de lucru din satul 4519 - comerț cu alte autovehicule;
Afumați, șos. București-Urziceni nr. 25, com. Afumați, 4615 - intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de
jud. Ilfov. menaj și de fierărie;
Art. 4. Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân 4672 - comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor
metalice;
valabile. Se redactează un nou act constitutiv cu toate
4674 - comerț cu ridicata al echipamentelor și
modificările la zi.
furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de
Prezentul act adițional face parte integrantă din actul încălzire.
constitutiv al S.C. GREEN PLAST - S.R.L. Art. 2. Societatea își deschide un punct de lucru în
(84/1.834.711) satul Bucești, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 165A, com.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4368/21.X.2010 29

Ivești, jud. Galați, unde se vor desfășura activitățile 1623 - fabricarea altor elemente de dulgherie și
prevăzute în actul constitutiv al societății. tâmplărie, pentru construcții;
Art. 3. Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân 1624 - fabricarea ambalajelor din lemn;
valabile. Se redactează un nou act constitutiv cu toate 1812 - alte activități de tipărire n.c.a.;
modificările la zi. 1813 - servicii pregătitoare pentru pretipărire;
Prezentul act adițional face parte integrantă din actul 1814 - legătorie și servicii conexe;
constitutiv al S.C. MAXMIB CENTER - S.R.L. 2041 - fabricarea săpunurilor, detergenților și a
(86/1.834.713) produselor de întreținere;
2042 - fabricarea parfumurilor și a produselor
Societatea Comercială cosmetice (de toaletă);
MAXMIB CENTER - S.R.L., Galați 3314 - repararea echipamentelor electrice;
județul Galați 3317 - repararea și întreținerea altor echipamente de
transport n.c.a.;
NOTIFICARE 3700 - colectarea și epurarea apelor uzate;
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 3831 - demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu materialelor;
modificările și completările ulterioare, depunerea textului 3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate;
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale 4291 - construcții hidrotehnice;
4333 - lucrări de pardosire și placare a pereților;
MAXMIB CENTER - S.R.L., cu sediul în municipiul Galați,
4339 - alte lucrări de finisare;
județul Galați, Str. Oțelarilor nr. 5, bloc D16, scara 1, etaj
4617 - intermedieri în comerțul cu produse alimentare,
4, ap. 30, înregistrată sub nr. J 17/528/2003, cod unic de
băuturi și tutun;
înregistrare 15366965, care a fost înregistrat sub nr.
4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
46296 din 12.10.2010.
4721 - comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
(87/1.834.714)
proaspete, în magazine specializate;
5222 - activități de servicii anexe transportului pe apă;
Societatea Comercială
5224 - manipulări;
DOKIVAL - S.R.L., Galați, județul Galați
5229 - alte activități anexe transporturilor;
6619 - activități auxiliare intermedierilor financiare,
ACT ADIȚIONAL
exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii;
încheiat astăzi, 11.10.2010 6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
proprii;
la actul constitutiv al S.C. DOKIVAL - S.R.L.
6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor
Eu, Radu Valentina, născută la data de 2.01.1977 în imobiliare proprii sau închiriate;
mun. Adjud, jud. Vrancea, cod numeric personal 7022 - activități de consultanță pentru afaceri și
2770102170406, domiciliată în Galați, Str. 1 Decembrie management;
1918 nr. 7, bl. S4, sc. 3, ap. 47, asociat unic al Societății 7112 - activități de inginerie și consultanță tehnică
Comerciale DOKIVAL - S.R.L., cu sediul în Galați, str. legate de acestea;
Cluj nr. 3, bl. D1, ap. 1, și înregistrată la Registrul 7711 - activități de închiriere și leasing cu autoturisme
Comerțului sub nr. J 17/324/2002, am hotărât: și autovehicule rutiere ușoare;
Art. 1. Societatea își completează obiectul de 7712 - activități de închiriere și leasing cu
activitate cu următoarele activități: autovehicule rutiere grele;
0161 - activități auxiliare pentru producția vegetală; 7732 - activități de închiriere și leasing cu mașini și
1061 - fabricarea produselor de morărit; echipamente pentru construcții;
1062 - fabricarea amidonului și a produselor din 7733 - activități de închiriere și leasing cu mașini și
amidon; echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
1071 - fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a 7810 - activități ale agențiilor de plasare a forței de
produselor proaspete de patiserie; muncă;
1072 - fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea 7820 - activități de contractare, pe baze temporare, a
prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie; personalului;
1073 - fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului 8110 - activități de servicii suport combinate;
și a altor produse făinoase similare; 8121 - activități generale (nespecializate) de curățenie
1083 - prelucrarea ceaiului și cafelei; interioară a clădirilor;
1084 - fabricarea condimentelor și ingredientelor; 8122 - activități specializate de curățenie a clădirilor,
1610 - tăierea și rindeluirea lemnului; mijloacelor de transport, mașini și utilaje industriale;
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4368/21.X.2010

8292 - activități de ambalare; - Se redactează un nou act constitutiv al societății,


9601 - spălarea și curățarea (uscată) a articolelor toate celelalte prevederi statutare rămânând
textile și a produselor din blană; nemodificate.
7490 - alte activități profesionale, științifice și tehnice Modificarea implicită a actului constitutiv al societății
n.c.a.;
3299 - fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. astfel:
Art. 2. Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân Art. 4. Sediul societății este în: România, jud. Argeș,
valabile. Se redactează un nou act constitutiv cu toate oraș Ștefănești, sat Ștefăneștii Noi, Aleea Pinului nr. 7B;
modificările la zi. Art. 5 pct. I și II - Domeniul principal 421 - lucrări de
Prezentul act adițional face parte integrantă din actul construcție a drumurilor și a căilor ferate;
constitutiv al S.C. DOKIVAL - S.R.L. Activitate principală: 4211 - lucrări de constructive a
(88/1.834.715) drumurilor și autostrăzilor;
- pct. III - Alte activități se completează cu: 4313 -
Societatea Comercială
DOKIVAL - S.R.L., Galați, județul Galați lucrări de foraj și sondaj pentru construcții.
Prezentul act reprezintă voința asociatului unic, fiind
NOTIFICARE citit și semnat personal de către acesta și îndeplinește
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul procedura legală privind înregistrarea, autorizarea și
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 publicarea. Red. în 6 ex. astăzi, 28.09.2010.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu (91/1.834.719)
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale Societatea Comercială
DOKIVAL - S.R.L., cu sediul în municipiul Galați, județul CONSTRUCT EURO DESIGN AMI - S.R.L.
Galați, str. Cluj nr. 3, bloc D1, ap. 1, înregistrată sub nr.
satul Ștefăneștii Noi, Ștefănești, județul Argeș
J 17/324/2002, cod unic de înregistrare 14594280, care a
fost înregistrat sub nr. 46313 din 12.10.2010.
(89/1.834.716) NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Societatea Comercială Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
REX-ROM & P.G.D. - S.R.L., Pitești
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
județul Argeș
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
ACT ADIȚIONAL actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
CONSTRUCT EURO DESIGN AMI - S.R.L., cu sediul în
Subsemnații Rădulescu Bogdan Marian și Rădulescu
Cosmin Florian, în calitate de asociați ai SC REX ROM & oraș Ștefănești, satul Ștefăneștii Noi, Aleea Pinului nr.
P.G.D. - S.R.L., înregistrată la ORC Argeș sub nr. 7B, județul Argeș, înregistrată cu nr. J3/735/2004, cod
J03/166/1993, conform hotărârii nr. 1 din 7.09.2010, ce unic de înregistrare 16364040, care a fost înregistrat cu
însoțește prezentul act adițional, s-a stabilit închiderea și nr. 58609 din 11.10.2010.
radierea din evidențele Registrului Comerțului a punctului (92/1.834.720)
de lucru situat în sat Barza, com. Budești, jud. Vâlcea.
Actul constitutiv al societății se va modifica în mod Societatea Comercială
corespunzător.
Prezentul act adițional a fost redactat în 3 exemplare, AMICA MIA - S.R.L., satul Glâmbocu
toate cu valoare de original și va urma procedura legală comuna Bascov, județul Argeș
de înregistrare.
(90/1.834.718) ACT ADIȚIONAL

Societatea Comercială la actul constitutiv al S.C. AMICA MIA S.R.L.,


CONSTRUCT EURO DESIGN AMI - S.R.L. înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului
satul Ștefăneștii Noi, Ștefănești, județul Argeș Argeș sub nr. J03/2244/2005
Subsemnatul David Ion, asociat unic al S.C. AMICA
ACT ADIȚIONAL MIA S.R.L., cu sediul în sat Glâmbocu nr. 47, com.
Subsemnatul Tudorașcu Adrian, în calitate de asociat Bascov, jud. Argeș, având C.U.I. 18235085 și O.R.C.
unic, astăzi, 28.09.2010, am hotărât: J03/2244/2005, am hotărât radierea punctului de lucru
- Schimbarea sediului societății în România, jud. situat în Pitești, str. Mircea Eliade nr. 20, jud. Argeș și
Argeș, oraș Ștefănești, sat Ștefăneștii Noi, Aleea Pinului
nr. 7B; declararea unui punct de lucru situat în Pitești, bd.
- Schimbarea domeniului și activității principale; Nicolae Bălcescu nr. 90, jud. Argeș.
Completarea obiectului de activitate al societății; (93/1.834.721)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4368/21.X.2010 31

Societatea Comercială - se modifică alin. 1 paragraf 1 privind asociații, în


SAM DOR DIVERS - S.R.L., Pitești sensul schimbării administratorului asociatului S.C. Med-
județul Argeș Serv United S.R.L. al S.C. ELITHEIA S.R.L., prin
revocarea dnei Radicencu Henrieta-Elena și numirii dlui
ACT ADIȚIONAL Gorcea Ovidiu-Dorin. Astfel, alin. 1, paragraf 1 va avea
Subsemnatul Hâra Alexandru, cu domiciliul în Pitești, următorul conținut:
Bd. Republicii nr. 40, bl. 1 IRTA, sc. A, et. I, ap. 6, jud. „S.C. MED-SERV UNITED S.R.L., cu sediul social în
Argeș, în calitate de împuternicit al asociaților Samarescu București, Bd. Unirii nr. 15, bl. 3, sc. 2, et. 6-7, ap. 48,
Iulian-Ion și Ispas Florin-Dorian, în baza hotărârii AGA nr. sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de
8/7.10.2010, am hotărât următoarele: pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/28632/1994,
1. Extinderea obiectului de activitate al societății cu având cod unic de înregistrare 7005439, atribut fiscal
următoarele activități: RO, reprezentată legal prin administrator Gorcea Ovidiu-
4931 - transporturi urbane, suburbane și Dorin, CNP 1840807260058”;
metropolitane de călători; Se modifică alin. 2 art. 3 din actul constitutiv al
4939 - alte transporturi terestre de călători n.c.a.; S.C. ELITHEIA S.R.L. privind sediile secundare, în
4941 - transporturi rutiere de mărfuri.
sensul radierii unui punct secundar de lucru situat în mun.
Pe cale de consecință, actele constitutive ale societății
se completează, astfel: Timișoara, Piața Victoriei nr. 4, Sad 2, jud. Timiș. Astfel,
Cap. II. Obiectul de activitate alin. 3 art. 3 va avea următorul conținut:
Societatea funcționează cu obiect de activitate, în „Art. 3(3) Societatea are un punct secundar de lucru
afara celui prevăzut în anexa la actele constitutive ale denumit „CATENA FARMACIE” situat în mun. Timișoara,
societății și a actelor adiționale ulterioare, și cu str. Spitalul Nou nr. 12, ap. 2, jud. Timiș.”
următoarele prevăzute în cod CAEN: Restul clauzelor actului constitutiv rămân
4931 - transporturi urbane, suburbane și nemodificate.
metropolitane de călători; Pe cale de consecință se republică actul constitutiv al
4939 - alte transporturi terestre de călători n.c.a.; societății - conform dispozițiilor art. 204 alin. 4 din Legea
4941 - transporturi rutiere de mărfuri. nr. 31/1990, republicată, modificată.
Prezentul act adițional face parte integrantă din Redactat și semnat astăzi, 7.10.2010, în 3 (trei)
statutul societății și va urma procedura legală privind exemplare originale.
publicitatea, înregistrarea și autorizarea, conform Legii
(96/1.834.724)
nr. 31/1990, modificată și republicată.
Redactat în 6 ex. astăzi, 8.10.2010.
Societatea Comercială
(94/1.834.722)
ELITHEIA - S.R.L., Pitești, județul Argeș
Societatea Comercială
SAM DOR DIVERS - S.R.L., Pitești NOTIFICARE
județul Argeș Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
NOTIFICARE alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu ELITHEIA - S.R.L., cu sediul în municipiul Pitești,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului str. Banat nr. 2, etaj P, județul Argeș, înregistrată cu
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale nr. J3/129/2008, cod unic de înregistrare 7603610, care a
SAM DOR DIVERS - S.R.L., cu sediul în municipiul fost înregistrat cu nr. 58932 din 12.10.2010.
Pitești, str. Frații Golești, bloc S6, scara B, etaj 3, ap. 14,
(97/1.834.725)
județul Argeș, înregistrată cu nr. J3/1820/2006, cod unic
de înregistrare 19138501, care a fost înregistrat cu
nr. 58666 din 11.10.2010. Societatea Comercială
(95/1.834.723) MARIA PLUS - S.R.L., Pitești, județul Argeș

Societatea Comercială ACT ADIȚIONAL NR. 5/6.10.2010


ELITHEIA - S.R.L., Pitești, județul Argeș
la actul constitutiv al S.C. MARIA PLUS S.R.L.
ACT ADIȚIONAL NR. 7/7.10.2010 Având în vedere Hotărârea A.G.A. nr. 5/6.10.2010 a
la actul constitutiv al S.C. ELITHEIA S.R.L. S.C. MARIA PLUS S.R.L., în baza prevederilor Legii
Având în vedere hotărârea A.G.A. nr. 7/7.10.2010 a nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și
S.C. ELITHEIA S.R.L. în baza prevederilor Legii modificată, se modifică alin. 4 art. 1 din Statutul
nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și S.C. MARIA PLUS S.R.L. privind sediile secundare, în
modificată, sensul înființării unui punct secundar de lucru, cu
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4368/21.X.2010

denumirea „Catena Farmacie” situat în mun. Târgu S.R.L., ca urmare a adunării generale extraordinare nr. 2
Mureș, Bd. 1848 nr. 23, jud. Mureș. Astfel, alin. 4 art. 1 va din 13.10.2010, în conformitate cu actul constitutiv și
avea următorul conținut: prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, așa cum a fost
„Art. 1 (4) Societatea va putea înființa sucursale și în modificată până în prezent, am hotărât următoarele:
alte localități din țară și din străinătate. Societatea are 1. Retragerea din funcția de administrator și
următoarele puncte de lucru: descărcarea de gestiune a dlui Alexescu Gheorghe.
- punct de lucru denumit „Catena Farmacie” situat în
2. Numirea în funcția de administrator a dlui Balu
Târgu Mureș, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 251, jud. Mureș;
Corneliu-Ioan, cetățean român, născut în comun Săliște,
- punct de lucru denumit „Catena Farmacie” situat în
Târgu Mureș, Bd. 1848 nr. 23, jud. Mureș”. jud. Sibiu la data de 8.02.1960, domiciliat în mun.
Restul clauzelor actului constitutiv rămân București, bd. Constantin Brâncoveanu nr. 15, bl. B17,
nemodificate. sc. 1, et. 8, ap. 26, sector 4, posesor al C.I. seria RT nr.
Pe cale de consecință, se republică actul constitutiv al 352965, emisă de Secția 16 la data de 27.08.2004,
societății-conform dispozițiilor art. 204 alin. 4 din Legea având CNP 1600208400489, neasociat, investit cu puteri
nr. 13/1990 republicată, modificată. limitate de reprezentare, pentru o perioadă nelimitată de
Redactat și semnat astăzi, 6.10.2010 în 3 (trei) timp conform regulamentului de organizare și
exemplare originale. funcționare.
(98/1.834.726) 3. Funcționarea societății conform noului act
constitutiv.
Societatea Comercială
Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
MARIA PLUS - S.R.L., Pitești, județul Argeș
constitutiv al societății și a fost întocmit în 6 (șase)
NOTIFICARE exemplare.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul (100/1.834.728)
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului HAT SHIELD SECURITY - S.R.L., satul Bascov
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale comuna Bascov, județul Argeș
MARIA PLUS - S.R.L., cu sediul în municipiul Pitești,
str. Banat nr. 2, județul Argeș, înregistrată cu NOTIFICARE
nr. J3/1618/2008, cod unic de înregistrare 1210000, care Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
a fost înregistrat cu nr. 58838 din 11.10.2010. Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
(99/1.834.727) alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Societatea Comercială
HAT SHIELD SECURITY - S.R.L., satul Bascov actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
comuna Bascov, județul Argeș HAT SHIELD SECURITY - S.R.L., cu sediul în satul
Bascov, str. Păișești DN nr. 28, etaj P, comuna Bascov,
ACT ADIȚIONAL județul Argeș, înregistrată cu nr. J 3/796/2010, cod unic
Subsemnații Tătaru Gabriel și S.C. „METROPOLITAN de înregistrare 27295752, care a fost înregistrat cu
SERVICES” S.R.L., reprezentată de dl Zamfir Sorin, în nr. 56914 din 29.09.2010.
calitate de asociați ai S.C. HAT SHIELD SECURITY (101/1.834.729)

Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Florentina-Magdalena P. Constandache Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

&JUYDGY|479005]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4368/21.X.2010 conține 32 de pagini. Prețul: 6,40 lei ISSN 1220–4889