Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA A IV-A

Anul 178 (XX) — Nr. 4370 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Joi, 21 octombrie 2010

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


Societatea Comercială - S.A., „Servicii Energetice Moldova” - S.A., „Servicii
FILIALA DE ÎNTREȚINERE ȘI SERVICII Energetice Oltenia” - S.A. și „Servicii Energetice
ENERGETICE ELECTRICA SERV - S.A. Muntenia” - S.A., prin reorganizarea Societății
București Comerciale FILIALA DE ÎNTREȚINERE ȘI SERVICII
ENERGETICE ELECTRICA SERV - S.A.
PROIECT DE DIVIZARE 2.2. Condițiile divizării
al Societății Comerciale 2.2.1. Preambul
FILIALA DE ÎNTREȚINERE ȘI SERVICII Societății Comerciale FILIALA DE ÎNTREȚINERE ȘI
ENERGETICE ELECTRICA SERV - S.A. SERVICII ENERGETICE ELECTRICA SERV - S.A. a fost
înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 74 din
1. Elemente de identificare ale societății divizate
27.01.2005, prin reorganizarea activității din cadrul
1.1. Denumire: Societatea Comercială FILIALA DE
Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a
ÎNTREȚINERE ȘI SERVICII ENERGETICE ELECTRICA
Energiei Electrice „Electrica” - S.A.
SERV - S.A.;
Prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2005 privind unele
1.2. Sediu social: București, șos. Ștefan cel Mare
măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării, precum
nr. 1A, sector 1:
1.3. Formă juridică: societate pe acțiuni; și modificarea și completarea strategiei de privatizare a
1.4. Capital social: 546.700.080 lei, împărțit în societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a
54.670.008 acțiuni, cu valoare nominală de 10 lei fiecare; energiei electrice Electrica Moldova - S.A. și Electrica
1.5. Număr de înmatriculare în registrul comerțului: Oltenia - S.A., Guvernul României a aprobat și mandatat
J 40/4454/2005; Ministerul Economiei și Comerțului, Oficiul Participațiilor
1.5. Cod de înregistrare fiscală: RO17329505; Statului și Privatizării în Industrie și Electrica - S.A., să
1.7. Obiect principal de activitate (cod CAEN): 401 - încheie contractele de privatizare ale Electrica Moldova -
producția și distribuția energiei electrice. S.A. și Electrica Oltenia - S.A.
2. Fundamentarea și condițiile divizării Pe baza acestei hotărâri a Guvernului, contractul de
2.1. Temeiul legal al divizării privatizare a S.C. Electrica Moldova - S.A. a fost semnat
1. Proiectul de divizare a fost întocmit în temeiul: cu E.O.N. Energie AG - Germania în data de 4.04.2005,
- dispozițiilor art. 238 și următoarele din Legea iar contractul de privatizare a S.C. Electrica Oltenia - S.A.
nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu a fost semnat cu CEZ a.s. - Republica Cehă în data de
modificările și completările ulterioare, și al 5.04.2005.
- Hotărârii Guvernului nr. 760 din data de 21 iulie 2010 Societatea Comercială FILIALA DE ÎNTREȚINERE ȘI
privind înființarea societăților comerciale „Servicii SERVICII ENERGETICE (denumită F.I.S.E.)
Energetice Banat” - S.A., „Servicii Energetice Dobrogea” „ELECTRICA SERV” - S.A., potrivit art. 2 din Hotărârea
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4370/21.X.2010

Guvernului nr. 74/2005 de înființare „are ca obiect independente, cu buget propriu, care să se adapteze la
principal de activitate realizarea lucrărilor de întreținere și piața concurențială.
reparați la instalațiile de distribuție, alte activități de Mai mult, în contextul economic actual, criza
prestări servicii, precum și executarea de lucrări de economică și rata ridicată a șomajului vor impune
investiții pentru filialele de distribuție și furnizare a presiuni suplimentare și vor duce la creșterea gradului de
energiei electrice, la care Societatea Comercială de rezistență a sindicatelor la propunerile de restructurare a
Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica”- societății comerciale și de disponibilizare a personalului.
S.A. este acționar. Trebuie avut în vedere termenul-limită al contractului
În urma privatizării Filialelor de Distribuție și Furnizare colectiv de muncă al F.I.S.E. „Electrica Serv” - S.A. care
a Energiei „Electrica Moldova” - S.A. și „Electrica a expirat la 1.03.2010 și faptul că negocierile următoare
Oltenia” - S.A. , obiectul de activitate al F.I.S.E. „Electrica ar trebui să aibă la bază principiul muncii, corelat cu
Serv” - S.A. în aceste zone nu a mai putut fi îndeplinit, suportabilitatea costurilor incluse în bugetul companiei,
potrivit dispozițiilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. concluzia fiind că restructurarea societății reprezintă și o
74/2005, modificându-se mediul concurențial. modalitate de adaptare la schimbările mediului economic
Acest lucru a fost determinat de o strategie a și la creșterea concurenței.
operatorilor de distribuție a energiei electrice privatizați De aceea, la acest moment, se impune o reorganizare
privind reducerea costurilor de mentenanță prin prin divizare parțială a Societății Comerciale FILIALA DE
preluarea unei părți din activitate și renunțarea la unele ÎNTREȚINERE ȘI SERVICII ENERGETICE (F.I.S.E.)
dintre activități. ELECTRICA SERV - S.A., aceasta fiind în același timp
F.I.S.E. „Electrica Serv” - S.A., având structura modalitatea de înființare a cinci noi societăți.
dimensionată inițial pentru a executa lucrări la toate Astfel, societățile nou-înființate vor fi capabile să
filialele de distribuție ale acționarului Societății execute lucrări într-un mediu concurențial, adaptându-se
Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei ușor și mai rapid noilor condiții economice datorate
Electrice „Electrice” - S.A. (denumită ELECTRICA - S.A.) privatizării operatorilor de distribuție.
nu a mai reușit să acopere cu lucrări întreaga capacitate 2.2.2. Divizarea parțială
a societății. Divizarea se va realiza prin desprinderea unor părți
Ca o consecință a acestui fapt, o parte din forța de din patrimoniul Societății Comerciale F.I.S.E.
muncă angajată a societății a rămas neocupată, „ELECTRICA SERV” - S.A. și transmiterea acestora către
conducând la un rezultat negativ al exercițiului financiar. cinci societăți înființate în acest scop, în conformitate cu
În perioada decembrie 2008 - ianuarie 2009 au fost prevederile art. 238 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind
efectuate la nivelul societății concedieri colective, societățile comerciale, republicată, cu modificările și
reducându-se numărul total de angajați cu 1.705 completările ulterioare, și va avea loc la data înregistrării
salariați, iar pe parcursul anului 2009 au mai avut loc la reducerii de capital la societatea divizată și a înființării
nivelul sucursalelor concedieri individuale, astfel că la noilor societăți.
31.11.2009 numărul personalului angajat al S.C. F.I.S.E. Societatea Comercială FILIALA DE ÎNTREȚINERE ȘI
Electrica Serv - S.A. era de 7.673 salariați. SERVICII ENERGETICE „ELECTRICA SERV” - S.A.
Cu toate că pe întreg parcursul anului 2009 s-a este filială a Societății Comerciale de Distribuție și
încercat, în zonele cu operatori de distribuție privatizați, Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A., care este
eficientizarea activității, și, deși au înregistrat o tendință unic acționar.
de revenire, în ceea ce privește rezultatele economice, Astfel, se înființează următoarele societăți comerciale
sucursalele Electrica Serv au avut la sfârșitul anului, tot având acționar unic Societatea Comercială de Distribuție
un rezultat negativ. și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A.:
De asemenea, s-au înregistrat scăderi ale fluxului de - Societatea Comercială „Servicii Energetice Banat” -
numerar în aceste zone și nu s-au mai putut plăti S.A., o societate pe acțiuni, cu sediul în Timișoara, str.
obligațiile la bugetul consolidat al statului. I.M. Pestalozzi nr. 3-5, județul Timiș, cu un capital social
Întrucât sucursalele care înregistrează pierderi nu au în valoare de 37.471.270 lei, împărțit în 3.747.127 acțiuni,
personalitate juridică, neplata datoriilor la bugetul de stat, cu valoarea nominală de 10 lei fiecare, care va prelua
de către unele dintre aceste sucursale, se răsfrânge în elemente de natura activelor, datoriilor și capitalurilor, în
sens negativ asupra activității F.I.S.E. „Electrica Serv” - conformitate cu anexa nr. 2;
S.A., ducând la imposibilitatea participării acesteia din - Societatea Comercială „Servicii Energetice
urmă la licitațiile organizate de operatorii de distribuție. Dobrogea” - S.A., o societate pe acțiuni, cu sediul în
Prin urmare, se impune necesitatea transformării Constanța, str. General Manu nr. 77, județul Constanța,
sucursalelor F.I.S.E. „Electrica Serv” - S.A. din zona cu un capital social în valoare de 20.397.620 lei, împărțit
operatorilor privatizați, în societăți comerciale în 2.039.762 acțiuni, cu valoarea nominală de 10 lei
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4370/21.X.2010 3

fiecare, care va prelua elemente de natura activelor, Activele, datoriile și capitalurile proprii ale Societății
datoriilor și capitalurilor, în conformitate cu anexa nr. 2. F.I.S.E. „ELECTRICA SERV” - S.A. sunt prezentate în
- Societatea Comercială „Servicii Energetice Moldova” situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar 2009.
- S.A., o societate pe acțiuni, cu sediul în Bacău, str. Elementele de activ și de pasiv ale societății care se
Arcadie Șeptilici nr. 7, județul Bacău, cu un capital social divizează, inclusiv cele care se vor transmite societăților
în valoare de 90.903.420 lei, împărțit în 9.090.342 acțiuni beneficiare ca efect al divizării, au fost inventariate și
cu valoarea nominală de 10 lei fiecare, care va prelua evaluate, în conformitate cu prevederile Legii
elemente de natura activelor, datoriilor și capitalurilor, în contabilității nr. 82/1991, republicată și ale Ordinului
conformitate cu anexa nr. 2; ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru
- Societatea Comercială „Servicii Energetice Oltenia” - aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea
S.A., o societate pe acțiuni, cu sediul în Craiova, Str. inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și
Brestei nr. 5, județul Dolj, cu un capital social în valoare capitalurilor proprii așa cum prevăd și Normele
de 70.241.800 lei, împărțit în 7.024.180 acțiuni, cu metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor
valoarea nominală de 10 lei fiecare, care va prelua publice nr. 1376/2004 privind reflectarea în contabilitate a
elemente de natura activelor, datoriilor și capitalurilor, în principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și
conformitate cu anexa nr. 2; lichidare a societăților comerciale.
- Societatea Comercială „Servicii Energetice 4.1.2. Determinarea capitalului social al societăților
Muntenia” - S.A., o societate pe acțiuni, cu sediul în beneficiare
București, bd. Ion Mihalache nr. 41-43, sectorul 1, cu un Capitalul social al societăților comerciale nou-
capital social în valoare de 25.380.250 lei, împărțit în înființate, reprezentând aport în numerar și în natură, se
2.538.025 acțiuni, cu valoarea nominală de 10 lei fiecare, constituie prin preluarea unei părți din capitalul social al
care va prelua elemente de natura activelor, datoriilor și Societății Comerciale Filiala de Întreținere și Servicii
capitalurilor, în conformitate cu anexa nr. 2. Energetice „ELECTRICA SERV” - S.A., în valoare de
Societatea divizată FISE „ELECTGRICA SERV” - S.A. 242.005.660 lei și prin preluarea corespunzătoare a altor
își va continua existența în urma divizării și își va menține rezerve, în valoare de 2.388.700 lei, astfel:
obiectul său principal de activitate. - Capitalul social în valoare de 37.471.270 lei, din care
Societățile comerciale care se înființează au ca obiect aport în numerar (din casă, bancă) 8.687.652 lei și
principal de activitate lucrări de construcții a proiectelor diferența de 28.783.618 lei în active imobilizate, al
utilitare pentru electricitate și telecomunicații (cod CAEN Societății Comerciale „Servicii Energetice Banat” - S.A.,
4222). având acționar unic Societatea Comercială de Distribuție
2.3. Fundamentarea economică a divizării și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A., se
Din punct de vedere economic, divizarea se justifică constituie prin preluarea de la Societatea Comercială
prin necesitatea exploatării mai eficiente a bunurilor Filiala de Întreținere și Servicii Energetice „Electrica Serv”
aflate în patrimoniul societății divizate. - S.A. a unui „capital social”, în valoare de 36.836.966 lei
După transferul bunurilor ce fac obiectul divizării în și a „altor rezerve”, în valoare de 634.304 lei;
proprietatea societăților beneficiare, acestea vor decide - Capitalul social în valoare de 20.397.620 lei, din care
cu privire la strategia de urmat pentru creșterea eficienței aport în numerar (din casă, bancă) 8.239.673 lei și
lor în exploatare. diferența de 12.157.947 lei în active imobilizate, al
Prin înființarea acestor societăți, se vor elimina Societății Comerciale „Servicii Energetice Dobrogea” -
pierderile din cadrul F.I.S.E. „ELECTRICA SERV” - S.A., S.A., având acționar unic Societatea Comercială de
ceea ce va conduce la realizarea de profit și implicit la Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” -
susținerea bugetului de stat, având în același timp și un S.A., se constituie prin preluarea de la Societatea
impact economic pozitiv asupra mediului de afaceri. Comercială Filiala de Întreținere și Servicii Energetice
F.I.S.E. ELECTRICE SERV - S.A., putând fi evaluată „ELECTRICA SERV” - S.A. a unui „capital social” în
ca afacere profitabilă și cu un activ imobiliar atractiv, valoare de 20.151.080 lei și a „altor rezerve”, în valoare
aceasta va putea fi ușor privatizată. de 246.540 lei;
3. Data situațiilor financiare de divizare
- Capitalul social în valoare de 90.903.420 lei, din care
Data situațiilor financiare de divizare este 31.12.2009.
aport în numerar (din casă, bancă) 2.474.715 lei și
4. Stabilirea și evaluarea activului și pasivului care
se transmit către societățile beneficiare diferența de 88.428.705 lei în active imobilizate, al
4.1. Stabilirea părților de patrimoniu care se transmit Societății Comerciale „Servicii Energetice Moldova” -
către societățile beneficiare S.A., având acționar unic Societatea Comercială de
4.1.1. Evaluarea activelor, datoriilor și capitalurilor Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” -
care se transmit către societățile beneficiare S.A., se constituie prin preluarea de la Societatea
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4370/21.X.2010

Comercială Filiala de Întreținere și Servicii Energetice către societățile beneficiare, în conformitate cu regulile
„Electrica Serv” - S.A. a unui „capital social”, în valoare de care s-ar fi aplicat de către societatea divizată dacă
89.801.491 lei și a „altor rezerve”, în valoare de divizarea nu ar fi avut loc, reguli prevăzute la art. 24 din
1.101.929 lei; Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și
- Capitalul social în valoare de 70.241.800 lei, din care completările ulterioare.
aport în numerar (din casă, bancă) 11.077.888 lei și Rezervele constituite de societatea F.I.S.E.
diferența de 59.163.912 lei în active imobilizate, al ELECTRICA SERV - S.A. se vor transfera societăților
Societății Comerciale „Servicii Energetice Oltenia” - S.A., beneficiare (reprezentând diferențe din reevaluare
având acționar unic Societatea Comercială de Distribuție aferente activelor imobilizate transferate prin divizare)
și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A., se vor fi menținute de către acestea la valoarea avută
constituie prin preluarea de la Societatea Comercială înainte de transfer.
Filiala de Întreținere și Servicii Energetice „Electrica Serv”
Conform celor arătate mai sus, societatea F.I.S.E.
- S.A. a unui „capital social”, în valoare de 69.835.873 lei
ELECTRICA SERV - S.A. va transfera următoarele
și a „altor rezerve”, în valoare de 405.927 lei;
rezerve din reevaluare către societățile beneficiare:
- Capitalul social în valoare de 25.380.250 lei, din care
- lei -
aport în numerar (din casă, bancă) 7.368.341 lei și
diferența de 18.011.909 lei în active imobilizate, al Rezerve
Denumire societăți nou înființate
din reevaluare
Societății Comerciale „Servicii Energetice Muntenia” -
S.A., având acționar unic Societatea Comercială de 1. S.C. SERVICII ENERGETICE BANAT - S.A. 91.513.903
Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - 2. S.C. SERVICII ENERGETICE DOBROGEA - S.A. 40.056.843
S.A., se constituie prin preluarea de la Societatea 3. S.C. SERVICII ENERGETICE MOLDOVA - S.A. 113.217.872
Comercială Filiala de Întreținere și Servicii Energetice 4. S.C. SERVICII ENERGETICE OLTENIA - S.A. 92.564.431
„Electrica Serv” - S.A. a unui „capital social”, în valoare de 5. S.C. SERVICII ENERGETICE MUNTENIA - S.A. 237.983.930
25.380.250 lei a „altor rezerve”, în valoare de 0 lei; Total 575.336.979
4.1.3. Reducerea capitalului social al societății care se
În baza prevederilor art. 4 alin. 1 din Hotărârea
divizează
Guvernului nr. 760 din data de 21 iulie 2010, societățile
Capitalul social al Societății Comerciale Filiala de
nou înființate preiau toate drepturile, își asumă toate
Întreținere și Servicii Energetice ELECTRICA SERV -
obligațiile corespunzătoare patrimoniului preluat de la
S.A., în valoare de 546.700.080 lei, din care aport în
Societatea Comercială Filiala de Întreținere și Servicii
natură 208.483.835,13 lei și aport în numerar
Energetice ELECTRICA SERV - S.A.
338,216.244,87 lei se diminuează cu suma de
De asemenea, în conformitate cu prevederile alin. 3 și
242.005.660 lei din partea de aport în numerar, și va fi în
al art. 4 „Prin protocolul de predare-primire se transferă
urma divizării de 304.694.420 lei, din care
208.483.835,13 lei aport în natură și 96.210.584,87 lei și datoria la bugetul consolidat al statului către societățile
aport în numerar. comerciale nou înființate, conform înregistrărilor
Drept urmare, societatea F.I.S.E. ELECTRICA SERV - contabile de înființare.“
S.A. va anula un număr de 24.200.566 acțiuni, cu Astfel, se va transfera către societățile nou înființate,
valoarea nominală de 10 lei fiecare. datoria la bugetul consolidat al statului a Societății
Aspecte contabile și fiscale ale divizării Comerciale Filiala de Întreținere și Servicii Energetice
4.5.1. Tratamentul diferențelor din reevaluare, a valorii ELECTRICA SERV - S.A. în sumă de 43.740.868 lei,
fiscale a activelor transferate către societățile beneficiare astfel:
și a amortizării acestor active Societatea Comercială SERVICII ENERGETICE
Societățile beneficiare vor prelua activele transmise BANAT - S.A. va prelua o datorie la bugetul consolidat al
prin divizare la valoarea lor fiscală de la data întocmirii statului în sumă de 12.874.683 lei, reprezentând taxa pe
protocolului de predare-primire. valoarea adăugată (T.V.A.) de plată în sumă de
Ca urmare, valoarea fiscală a acestor active la 4.476.246 lei, datorii la Bugetul asigurărilor sociale de
societatea beneficiară va fi egală cu valoarea lor fiscală stat, în sumă de 8.398.437 lei.
înregistrată în contabilitatea societății divizate. Societatea Comercială SERVICII ENERGETICE
În urma divizării, amortizarea fiscală aferentă activelor DOBROGEA - S.A. va prelua o datorie la bugetul
transmise prin divizare se va calcula în continuare de consolidat al statului în sumă de 9.747.493 lei,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4370/21.X.2010 5

reprezentând TVA de plată în sumă de 3.500.743 lei, Aceste datorii vor fi actualizate cu datoriile aferente
datorii la Bugetul asigurărilor sociale de stat, în sumă de anului 2010, care nu sunt achitate la data la care aceste
6.246.750 lei. societăți vor fi înregistrate la Oficiul Registrului
Societatea Comercială SERVICII ENERGETICE Comerțului.
MOLDOVA - S.A. va prelua o datorie la bugetul Societățile nou-înființate vor prelua și eventualele
consolidat al statului în sumă de 14.167.749 lei, obligații care le revin și care rezultă din Decizia de
reprezentând TVA de plată în sumă de 3.997.227 lei, impunere nr. 25/30.01.2009 și Raportul de inspecție
datorii la Bugetul asigurărilor sociale de stat, în sumă de fiscală nr. 19743/30.01.2009, obligații care sunt
10.170.522 lei. contestate la Agenția Națională de Administrare Fiscală,
Societatea Comercială SERVICII ENERGETICE contestație înregistrată sub nr. 26510/4.03.2009.
OLTENIA - S.A. va prelua o datorie la bugetul consolidat 6. Organizare și funcționare
al statului în sumă de 6.950.943 lei, reprezentând TVA de În baza prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului
plată în sumă de 3.617.769 lei, datorii la Bugetul nr. 760 din data de 21 iulie 2010:
asigurărilor sociale de stat, în sumă de 3.333.174 lei. „(1) Societățile comerciale înființate conform art. 1,
4.5.2. Tratamentul variației valorii activului net alin. (2) sunt conduse de adunările generale ale
transferat către societățile nou-înființate pe perioada acționarilor, constituite din reprezentanții acționarului, și
dintre 31.12.2009 și data transferului efectiv al activelor sunt administrate de consilii de administrație.
Datorită amortizării, valoarea rămasă a activelor (2) Adunările generale ale acționarilor societăților
imobilizate transferate prin divizare către societățile nou comerciale înființate conform art. 1, alin. (2) sunt formate
înființate va fi mai mică la data transferului efectiv decât din 3 membri, care sunt numiți și revocați de adunarea
valoarea rămasă înregistrată la data situațiilor financiare generală a acționarilor Societății Comerciale de
de divizare. Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA -
Rezultă că valoarea aportului net de divizare la S.A. de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice
societățile nou-înființate, corespunzătoare activelor și ELECTRICA - S.A., în baza mandatului emis de ministrul
pasivelor stabilite la secțiunea 4.1 va fi mai mică la data economiei, comerțului și mediului de afaceri.
transferului efectiv decât valoarea calculată pe baza (3) Consiliile de administrație ale societăților
situațiilor financiare de divizare. comerciale înființate conform art. 1, alin. (2) sunt formate
4.5.3. Prima de divizare din 5 membri, care sunt numiți și revocați de adunarea
Divizarea are loc fără primă de divizare. generală a acționarilor fiecăreia dintre societățile
5. Drepturi și obligații comerciale nou-înființate, pe baza hotărârii adunării
În baza prevederilor art. 4 alin. 1 din Hotărârea generale a acționarilor Societății Comerciale de
Guvernului nr. 760 din data de 21 iulie 2010, societățile Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA
nou-înființate preiau toate drepturile, își asumă toate - S.A. adoptate în baza mandatului emis de ministrul
obligațiile corespunzătoare patrimoniului preluat de la economiei, comerțului și mediului de afaceri.“
Societatea Comercială Filiala de Întreținere și Servicii De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 5 din
Energetice ELECTRICA SERV - S.A. și se subrogă în aceeași hotărâre:
toate drepturile și obligațiile ce decurg din raporturile (1) Personalul angajat în cadrul sucursalelor de
juridice ale acesteia în relațiile cu terții, inclusiv în litigiile întreținere și servicii energetice din cadrul Societății
în curs, precum și în toate raporturile juridice fiscale cu Comerciale Filiala de Întreținere și Servicii Energetice
Ministerul Finanțelor Publice și unitățile cu personalitate ELECTRICA SERV - S.A. ce este preluat de noile
juridică, subordonate acesteia. societăți, precum și cel al entităților din cadrul acestor
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 3 al sucursale, se preia de către fiecare societate comercială
art. 4 „Prin protocolul de predare-preluare se transferă și prevăzută la art. 1, alin. (2), cu respectarea prevederilor
datoria la bugetul consolidat al statului către societățile art. 169 și art. 170 din Legea nr. 53/2003 privind Codul
comerciale nou înființate, conform înregistrărilor muncii, cu modificările și completările ulterioare.
contabile de înființare.“ Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul
În Anexa nr. 1 se prezintă în mod detaliat datoriile Proiect de divizare.
societăților nou înființate, la bugetul asigurărilor sociale Prezentul Proiect conține 10 pagini împreună cu
de stat, scadente la 31.12.2009. anexele.
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4370/21.X.2010

Anexa nr. 1
Situația datoriilor neachitate la data de 31.12.2009 la Bugetul asigurărilor sociale de stat
lei

S.C. Servicii S.C. Servicii S.C. Servicii S.C. Servicii


Nr.
Datorie Energetice Energetice Energetice Energetice Total
crt
Moldova Dobrogea Oltenia Banat

1. 4311.01 Contribuția unității la asigurările sociale 5.010.692 2.869.960 1.590.036 3.781.936 13.252.624

2. 4312 Contribuția personalului la asigurările sociale 2.359.292 1.565.696 805.688 2.116.708 6.847.384
4311.02 Contribuția unității la asigurările sociale-
3. 57.049 44.629 22.789 52.489 176.956
accidente muncă
4313.01 Contribuția angajatorului pentru asigurările
4. 1.055.748 780.702 399.564 1.060.797 3.296.811
sociale de sănătate
4314.01 Contribuția angajaților pentru asigurăile sociale
5. 1.374.911 820.080 419.545 1.147.001 3.761.537
de sănătate
6. 4371 Contribuția unității la fondul de șomaj 112.093 68.754 38.169 93.235 312.251

7. 447.007 Fonduri speciale - garantare creanțe salariale 56.585 34.376 19.209 46.426 156.596

8. 4372 Contribuția personalului la fondul de șomaj 112.410 62.553 38.174 99.845 312.982
447.02 Fonduri speciale-vărsăminte pentru persoane cu
9. 31.742 0 0 0 31.742
handicap
Total 10.170.522 6.246.750 3.333.174 8.398.437 28.148.883

Anexa nr. 2
Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii transferate la societățile comerciale nou-înființate

Nr. S.C. Servicii S.C. Servicii S.C. Servicii S.C. Servicii S.C. Servicii
Datorie
crt. Energetice Moldova Energetice Dobrogea Energetice Oltenia Energetice Banat Energetice Muntenia.

1. Active imobilizate 113.129.740 40.602.267 101.710.787 97.406.929 268.217.666

2. Active circulante 28.900.462 19.396.535 42.711.155 29.268.169 36.833.260

3. Cheltuieli în avans 9.662 32.804 172.262 17.191 124.747

4. Total 142.039.864 60.031.606 144.594.204 126.692.289 305.175.673

5. Datorii 119.738.482 50.407.237 16.240.918 76.148.412 38.605.633

6. Provizioane 1.698.004 155.945 576.504 720.623 893.634

7. Venituri în avans 215.708 459.017 23.223 16.307 16.648.014

8. Capital social 90.903.420 20.397.620 70.241.800 37.471.270 25.380.250

9. Rezerve din reevaluare 113.217.872 40.056.843 92.564.431 91.513.903 237.983.930


Rezerve reprezentând surplusul
10. 4.405.037 2.232.273 2.936.910 4.475.687 4.640.551
realizat din rezerve din reevaluare
11. Rezultat reportat - pierdere (188.138.659) (53.677.329) (37.989.582) (83.653.913) (18.976.339)

Total 142.039.864 60.031.606 144.594.204 126.692.289 305.175.673

(1/1.835.624)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4370/21.X.2010 7

Societatea Comercială VC - Otto Gaz: Valoarea contabilă a unei părți sociale


OTTO GAZ - S.R.L., București Otto Gaz, în valoare de 1.001,5 RON, calculată după
cum urmează: 10.015.027 RON/10.000
PROIECT DE FUZIUNE Data efectivă: Data la care fuziunea produce efecte,
astfel cum este indicat în Capitolul VII al Proiectului de
a societăților S.C. OTTO GAZ - S.R.L.
fuziune
și S.C. NORD GAZ - S.R.L.
RS: Raportul de schimb al părților sociale
(29 septembrie 2010) Fuziune prin absorbție: Fuziunea a două sau mai
NOTĂ INTRODUCTIVĂ multor societăți, efectuată în conformitate cu prevederile
Legii Societăților Comerciale din România, care implică
În conformitate cu:
absorbția uneia sau mai multor societăți (societăți
• Decizia nr. 3 din data de 27 septembrie 2010 a
absorbite) de către o altă societate (societatea
asociatului unic al S.C. OTTO GAZ - S.R.L. (denumită în
absorbantă)
continuare „Otto Gaz”),
Fuziune: Fuziunea prin absorbție dintre Otto Gaz (în
• Decizia nr. 3 din data de 27 septembrie 2010 a
calitate de societate absorbantă) și Nord Gaz (în calitate
asociaților S.C. NORD GAZ - S.R.L. (denumită în
de societate absorbită)
continuare „Nord Gaz”),
PF: Prima de fuziune
și cu respectarea prevederilor:
AN - Otto Gaz: Aportul net al Otto Gaz, respectiv
• Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale din
activul net contabil al Otto Gaz
România, astfel cum a fost republicată și modificată, și
AN - Nord Gaz: Aportul net al Nord Gaz
ale
ANC - Nord Gaz: Activul net contabil al Nord Gaz
• altor legi sau regulamente române relevante
VN - Otto Gaz: Valoarea nominală a unei părți sociale
aplicabile,
a Otto Gaz, în valoare de 10 RON
s-a hotărât aprobarea în principiu a fuziunii prin
VN - Nord Gaz: Valoarea nominală a unei părți sociale
absorbție a următoarelor societăți:
a Nord Gaz, în valoare de 10 RON
• S.C. OTTO GAZ - S.R.L. (în calitate de „Societate
Nr. părți sociale - Otto Gaz: Numărul de părți sociale
absorbantă”), și
ce trebuie emis de către societatea absorbantă pentru a
• S.C. NORD GAZ - S.R.L. (în calitate de „Societate
fi distribuite asociaților societății absorbite
absorbită”).
Legea Societăților Comerciale din România: Legea
Societatea absorbantă și Societatea absorbită vor fi
nr. 31/1990 privind societățile comerciale din România,
denumite în continuare „Societățile participante la
fuziune”. republicată, cu modificările și completările ulterioare
Administratorii Societăților participante la fuziune Nr. total de părți sociale - Otto Gaz: Numărul de părți
doresc să facă o propunere (prezentul „Proiect de sociale ale Otto Gaz înaintea fuziunii
fuziune”) cu privire la fuziunea Societății absorbite cu Nr. total de părți sociale - Nord Gaz: Numărul de părți
Societatea absorbantă, în urma căreia Societatea sociale ale Nord Gaz înaintea fuziunii
absorbantă va achiziționa toate activele și pasivele CAPITOLUL II
Societății absorbite prin intermediul unui transfer cu titlu Forma juridică, denumirea și sediul social
universal al proprietății, prin fuziune fără lichidare,
al Societăților participante la fuziune
conform prevederilor art. 238 alin. (1) litera a) din Legea
Societăților Comerciale din România nr. 31/1990. II.A. Societatea absorbantă
1. Forma juridică a societății: Societate cu răspundere
CAPITOLUL I limitată
Definiții 2. Denumirea societății: S.C. Otto Gaz - S.R.L.
În sensul prezentului proiect de fuziune, termenii și 3. Informații despre societate:
expresiile menționate mai jos vor avea următorul înțeles: 3.1. Cod unic de înregistrare: 11261192
Societatea absorbantă: Otto Gaz 3.2. Număr de ordine la Registrul comerțului:
Societatea absorbită: Nord Gaz J 40/11117/1998
VC - Nord Gaz: Valoarea contabilă a unei părți sociale 4. Capital social: 100.000 RON
Nord Gaz, în valoare de 7,02 RON, calculată după cum 5. Număr părți sociale: 10.000
urmează: AN/Nr. total de părți sociale ale Nord Gaz 6. Sediu social: București, strada Vespasian nr. 14,
5.655.232 RON/805.200 părți sociale etaj 2, biroul nr. 1, sector 1, cod poștal 10923
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4370/21.X.2010

7. Asociați: S.C. Nord Gaz - S.R.L. 100 % CAPITOLUL IV


II.B. Societatea absorbită
Raportul de schimb al părților sociale
II.B.1. Nord Gaz
1. Forma juridică a societății: Societate cu răspundere IV.A. Informații privind Otto Gaz înaintea fuziunii
limitată 1. Capitalul social al Otto Gaz este de 100.000 RON,
2. Denumirea societății: S.C. Nord Gaz - S.R.L. divizat în 10.000 părți sociale. Valoarea nominală a unei
3. Informații despre societate: părți sociale este de 10 RON. La data fuziunii, structura
3.1. Cod unic de înregistrare: 14105694
asociaților este următoarea:
3.2. Număr de ordine la Registrul comerțului:
J 40/408/2001 Valoarea Procentul
Număr Valoare
nominală de
4. Capitalul social: 732.000 RON de nominală
Asociat a unei părți participație
părți totală
5. Număr părți sociale: 73.200 sociale (RON)
sociale deținut
(RON) %
6. Sediu social: Rădăuți, Bulevardul 1 Mai nr. 4-6,
cod poștal 5875 Nord Gaz SRL 10.000 100.000 10 100
7. Asociați: ITALTECNA SPA 72 % 2. Aportul net și valoarea contabilă a unei părți sociale
DG HOLDING 28 % a Otto Gaz înaintea fuziunii sunt după cum urmează:
CAPITOLUL III Aportul net al Otto Gaz la 30 iunie 2010 („AN - Otto
Gaz”) are următoarea valoare:
Condițiile de distribuire a noilor părți sociale
emise de Societatea absorbantă AN - Otto Gaz = 10.015.027 RON
Aportul net al Otto Gaz a fost calculat pe baza valorii
A. Fundamentarea fuziunii
activului net stabilit conform situațiilor financiare depuse
Fuziunea celor două societăți este considerată ca fiind
la autoritățile locale la 30 iunie 2010, în valoare de
în mod substanțial benefică prin prisma următoarelor
argumente: 10.015.027 RON.
a) va aduce societăților economii semnificative prin Situațiile financiare pentru fuziune ale Otto Gaz la 30
reducerea structurilor paralele administrative și de iunie 2010 sunt prezentate în anexa nr. 1.
conducere; IV.B. Informații privind Societatea absorbită înaintea
b) se estimează o creștere a eficienței procesului de fuziunii
decizie, experiența managerială și profesională existentă IV.B.1. Informații privind Nord Gaz înaintea fuziunii
în cadrul societăților urmând a fi folosită în continuare; 1. Capitalul social al Nord Gaz este de 732.000 RON,
c) fondurile necesare desfășurării activității vor fi divizat în 73.200 părți sociale. Valoarea nominală a unei
administrate într-un mod mai eficient. părți sociale este de 10 RON. La data fuziunii, structura
Toate argumentele expuse mai sus au fost luate în asociaților este următoarea:
considerare de către noii asociați ai societăților
Valoarea Procentul
participante la fuziune când au hotărât efectuarea Număr Valoare
nominală de
de nominală
procedurilor de fuziune. Asociat per participație
părți totală
parte socială deținut
B. Condițiile fuziunii sociale (RON)
(RON) %
1) Fuziunea va avea loc prin absorbția de către Otto Italtecna SPA 52.704 527.400 10 72
Gaz (în calitate de Societate absorbantă) a Nord Gaz (în DG Holding SRL 20.496 204.960 10 28
calitate de Societate absorbită) în conformitate cu
dispozițiile Legii privind Societățile Comerciale din 2. Aportul net și valoarea contabilă a unei părți sociale
România. a Nord Gaz anterior fuziunii sunt după cum urmează:
2) Asociații Societății absorbite vor primi ca urmare a a) Aportul net contabil al Nord Gaz la 30 iunie 2010
procesului de fuziune părți sociale emise de către („ANC Nord Gaz”):
Societatea absorbantă conform procedurii prezentate în
ANC Nord Gaz = 5.655.232 RON
capitolele IV și V.
b) Valoarea contabilă a unei părți sociale a Nord Gaz
3) Ca urmare a procesului de fuziune prin absorbție,
Societatea absorbită va fi dizolvată fără lichidare, la 30 iunie 2010 („VC - Nord Gaz”)
patrimoniul acesteia urmând a fi transferat în totalitate VC - Nord Gaz - ANC - Nord Gaz/total număr de părți
către Societatea absorbantă. sociale Nord Gaz = 5.655.232 RON/805.200 = 7,02 RON
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4370/21.X.2010 9

Aportul net al Nord Gaz a fost calculat pe baza valorii Nr. părți sociale Otto Gaz = Nr. părți sociale Nord Gaz
contabile nete a activului conform situațiilor financiare nedeținute de Otto Gaz/RS vezi IV.C) = 805.200 * 0,0070
depuse la autoritățile locale la 30 iunie 2010, în valoare = 5.636,4
de RON (3.411.836), ajustat pentru următoarele În vederea alocării unui număr întreg de părți sociale
tranzacții: către fiecare asociat al lui Nord Gaz (Italtecna și DG
a) Următoarea tranzacție semnificativă cu impact Holding), numărul de părți sociale trebuie rotunjit
asupra capitalului propriu al Nord Gaz, care a fost menținând în același timp procentele lor de deținere, și
înregistrată între data situațiilor financiare pentru fuziune anume 72 %, respectiv 28 %. Cel mai apropiat număr de
și data întocmirii planului de fuziune - subscrierea la părți sociale care permite alocarea unui număr întreg de
capitalul social a sumei de 7.335.203 lei (1.722.000 euro) părți sociale este de 5.400.
Ca parte a procesului de fuziune, în schimbul
prin conversia împrumuturilor de la asociați, după cum a
activelor nete ale Nord Gaz, Otto Gaz va emite 5.400
fost aprobat de Adunarea Generală a Asociaților Nord
părți sociale, cu valoare nominală de 10 RON fiecare.
Gaz în data de 27 septembrie 2010; capitalul social a fost
Drept urmare, capitalul social al Otto Gaz se va majora
majorat cu suma de 7.320.000 RON și respectiv 732.000
cu 54.000 RON. În același timp, capitalul social înainte
părți sociale, și s-a înregistrat o primă de emisiune în
de fuziune a lui Otto Gaz în sumă de 100.000 RON va fi
sumă de 15.203 RON; numărul de părți sociale ale Nord
anulat deoarece 100 % din aceste părți sociale sunt
Gaz luate în considerare în calculele legate de fuziune a
deținute de către Societatea Absorbantă Nord Gaz (așa
fost ajustat în consecință la noul număr de 805.200 părți cum este prevăzut prin Ordinul Ministrului de Finanțe nr.
sociale; asociații Nord Gaz își mențin același procent de 1376/2004, vă rugăm să consultați, de asemenea,
participație înainte și după majorarea capitalului social. capitolul X de mai jos).
b) Evaluarea părților sociale ale Otto Gaz pentru IV.E. Structura capitalului social al Otto Gaz ulterior
aportul net la Otto Gaz, așa cum este prevăzut în Ordinul fuziunii
Ministerului Finanțelor nr. 1376/2004 pentru aprobarea Ca urmare a fuziunii, structura asociaților Otto Gaz va
Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate fi următoarea:
a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și Valoarea
Număr Valoare
lichidare a societăților comerciale, precum și retragerea nominală Participația
de nominală
Asociat per deținută
sau excluderea unor asociați din cadrul societăților părți totală
parte socială %
sociale (RON)
comerciale și tratamentul fiscal al acestora (creștere în (RON)

sumă de 1.731.864 RON ca diferență dintre contribuția Italtecna SPA 3.888 38.880 10 72
netă a Otto Gaz în sumă de 10.015.027 RON și costul DG Holding SRL 1.512 15.120 10 28
părților sociale Otto Gaz înregistrate în contabilitatea lui IV.F. Cuantumul plăților în numerar
Nord Gaz în sumă de 8.283.162 RON). Nu trebuie nicio plată în numerar, adițional emiterii
Situațiile financiare pentru fuziune ale Nord Gaz la 30 noilor părți sociale ce urmează a fi distribuite de
iunie 2010 sunt prezentate în Anexa nr. 2
Otto Gaz.
IV.C. Raportul de schimb al părților sociale
Drept urmare, raportul de schimb al părților sociale CAPITOLUL V
este relevant pentru părțile sociale ce urmează a fi emise Datele de la care părțile sociale ce urmează a fi emise
de Otto Gaz în schimbul părților sociale ale Nord Gaz, de către OTTO GAZ dau dreptul deținătorilor de a
calculat după cum urmează: participa la beneficii și condițiile speciale care îl
Raportul de schimb al părților sociale (RS):
afectează
VC - Nord Gaz/VC - Otto Gaz = 7,02/1.001,5 = 0,0070
A. În urma fuziunii, Societatea absorbantă ar trebui să
IV.D. Numărul de părți sociale ce urmează a fi emise
de Otto Gaz emită părți sociale ce ar trebui transferate către asociații
Numărul de părți sociale ce urmează a fi emis de către Societății absorbite.
Societatea absorbantă pentru a fi atribuite asociaților B. Părțile sociale emise și atribuite asociaților
Societății absorbite va fi calculat după cum urmează: Societății absorbite ca urmare a fuziunii vor fi înregistrate
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4370/21.X.2010

la Registrul Comerțului și în Registrul asociaților Pentru procesul de fuziune nu au fost necesare


Societății absorbante. ajustări de valoare pentru activele sau datoriile
C. Părțile sociale emise și atribuite conform Societăților participante la fuziune, datorită următoarelor
paragrafelor A și B de mai sus vor da dreptul deținătorilor aspecte:
lor să participe la beneficiile care rezultă din activitatea • Imobilizările corporale sunt achiziționate sau
desfășurată de către Societatea absorbantă începând cu reevaluate recent (reevaluarea este aplicabilă pentru
data efectivă indicată în Capitolul VII de mai jos, și anume activele aferente rețelei de distribuție a Otto Gaz).
1 ianuarie 2011. • Activele și datoriile monetare sunt elemente pe
D. Nu există niciun fel de condiție specială care ar termen scurt și, după caz, au fost constituite
putea afecta dreptul deținătorilor părților sociale de a provizioanele corespunzătoare pentru creanțe în
primi beneficiile prevăzute la paragraful C de mai sus. situațiile financiare statutare al 30 iunie 2010.
E. Nu există de asemenea niciun drept special B. Contribuțiile nete ale fiecăreia dintre societățile
acordat membrilor conducerii sau care exercită funcții de care iau parte la procesul de fuziune sunt stabilite pe
control ale Societăților participante la fuziune. baza activelor nete (pentru Nord Gaz ajustate așa cum
sunt prezentate mai sus în Capitolul IV.B.)
CAPITOLUL VI
C. Aportul net al Otto Gaz la 30 iunie 2010 este de
Informații cu privire la evaluarea activelor și pasivelor 10.015.027 RON.
transferate către Societatea absorbantă D. Aportul net la Nord Gaz la 30 iunie 2010 este de
A. Evaluarea activelor și pasivelor Societăților 5.655.232 RON.
participante la fuziune a fost efectuată în baza metodei E. Obligațiile Societății absorbite vor fi preluate de
activului net (denumită și metoda patrimonială). Valoarea către Societatea absorbantă, în baza Legii Societăților
activului net al fiecăreia dintre societățile care iau parte la Comerciale din România, republicată cu modificările și
procesul de fuziune este determinată ca diferență între completările ulterioare, precum și a declarațiilor Societății
totalul activului și totalul datoriilor, pe baza bilanțurilor absorbite cu privire la obligațiile ei.
contabile pentru fuziune ajustate la 30 iunie 2010. Bilanțul EASY GAS ENERGY AND DISTRIBUTION -
Bilanțurile contabile pentru fuziune ajustate ale S.R.L. (fost Otto Gaz) ulterior fuziunii este prezentat în
Societăților participante la fuziune sunt bazate pe Anexa 3.
situațiile financiare statutare ale acestora la 30 iunie CAPITOLUL VII
2010, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului
Data de la care tranzacțiile Societății absorbite
Finanțelor Publice nr. 3055/2009, ajustate pentru sunt considerate din punct de vedere contabil
evenimentele ulterioare în perioada cuprinsă între 30 ca aparținând Societății absorbante
iunie 2010 și dau Proiectului de fuziune care au un efect
În conformitate cu prevederile Legii Societăților
semnificativ asupra activelor nete ale Societăților
Comerciale din România, articolul 249 litera b), asociații
participante la fuziune, și anume subscrierea la capitalul
au hotărât că fuziunea va produce efecte începând cu
social Nord gaz cu suma de 7.335.203 RON (1.722.000
1 ianuarie 2011 („Data efectivă”).
euro) prin conversia de împrumuturi, după cum a fost
Din punct de vedere contabil, data efectivă de la care
aprobat de adunarea generală a asociaților Nord Gaz în
Otto Gaz, în calitate de societate beneficiară, va încheia
data de 27 septembrie 2010.
de drept în numele sau toate tranzacțiile aferente lui Nord
Societățile participante la fuziune și-au inventariat
Gaz, va fi 1 ianuarie 2011, ora 00:00.
activele și pasivele la 31 decembrie 2009, în conformitate
Dacă procesul de fuziune va suferi întârzieri, Data
cu Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 2861/2009 pentru efectivă a fuziunii va fi prima zi a lunii următoare datei la
aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea care asociații celor două societăți vor aproba fuziunea.
inventarierii activelor, pasivelor și a capitalului propriu. La
data de 30 iunie 2010 Societățile participante la fuziune CAPITOLUL VIII
au revizuit activele și pasivele aflate în sold și au efectuat Efectele fuziunii asupra angajaților
toate înregistrările contabile necesare pentru a reflecta Societăților participante la fuziune
valoarea acestora în conformitate cu Ordinul Ministrului Ca efect al fuziunii, toți angajații Societății absorbite,
Finanțelor 3055/2009. precum și toate drepturile și obligațiile acestora vor fi
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4370/21.X.2010 11

transferate către Societatea absorbantă, aceasta din CAPITOLUL XI


urmă devenind astfel angajator al tuturor angajaților Alte prevederi privind fuziunea
respectivi, în conformitate cu prevederile legii.
Ca urmare a fuziunii, societatea absorbantă
Cu privire la Societățile care participă la fuziune,
va fi redenumită S.C. EASY GAS ENERGY AND
pentru implementarea procesului de fuziune au fost luate
DISTRIBUTION - S.R.L.
în considerare prevederile art. 169 și 170 din Codul
Actul constitutiv al EASY GAS ENERGY AND
Muncii, precum și alte prevederi ale actelor normative
DISTRIBUTION - S.R.L. (fostă Otto Gaz) va fi modificat
relevante în legătură cu consultarea angajaților.
ca urmare a fuziunii, în baza Proiectului de Fuziune și
CAPITOLUL IX Hotărârii Adunării Generale a Asociaților. Dacă este
Data situațiilor financiare folosite pentru cazul, Societatea absorbantă își va modifica obiectul de
a se pregăti condițiile fuziunii activitate prin adăugarea la obiectul actual de activitate a
activităților desfășurate de societatea absorbită.
Situațiile financiare folosite ca referință pentru fuziune
Ulterior datei la care fuziunea își va produce efectele,
au fost întocmite de Societățile participante la fuziune la
aceeași dată, și anume 30 iunie 2010, așa cum au fost Societatea Absorbantă va depune cereri la autoritățile
aprobate de către administratorii lor și depuse la competente pentru a modifica înregistrările existente cu
autoritățile locale. privire la diferite active, de ex. proprietăți imobiliare,
Nici una din Societăți nu depășește limitele precizate mărci, prin înlocuirea Societății absorbite cu Societatea
de Ordinul Ministrului Finanțelor 3055/2009 pentru a fi absorbantă drept beneficiar al drepturilor de proprietate
necesară auditarea situațiilor financiare. și al altor drepturi în legătură cu aceste active.
Conform prevederilor Codului Muncii (art. 169),
CAPITOLUL X drepturile și obligațiile stipulate în cadrul contractelor
Prima de fuziune individuale de muncă încheiate de Societatea absorbită
Prima de fuziune este determinată ca suma dintre: cu angajații săi vor fi transferate către Societatea
a) diferența între majorarea capitalului propriu al Otto absorbantă pentru uzul și pe cheltuiala acesteia.
Gaz și respectiv contribuția netă a Nord Gaz, excluzând Transferul va produce efecte începând cu data la care
ajustarea de valori a părților sociale Otto Gaz: fuziunea va intra în vigoare.
Contribuția netă a Nord Gaz minus ajustarea de Societatea absorbantă va avea sediul în Strada
valoare a părților sociale Otto Gaz: Vespasian nr. 14, etaj 2, biroul nr. 1, sectorul 1, cod poștal
5.655.232 RON - 1.731.864 RON = 3.923.368 RON 10923, București.
Capitalul social emis de către Otto Gaz: 54.000 RON Niciun drept special și/sau alte avantaje nu vor fi
Prima de fuziune aferentă absorbției Nord Gaz: acordate asociaților Societăților participante la fuziune,
3.923.368 RON - 54.000 RON = 3.869.368 RON altele decât cele indicate de lege și de actul constitutiv al
b) diferența dintre costul părților sociale ale Otto Gaz societății absorbante. Mai mult, niciun beneficiu nu va fi
înregistrate în contabilitatea Nord Gaz și capitalul social acordat administratorilor Societăților participante la
al lui Otto Gaz care urmează să fie anulat: fuziune sau altor persoane implicate în procesul de
Prima de fuziune aferentă anulării părților sociale Otto fuziune.
Gaz deținute de Nord Gaz: Niciun asociat nu deține părți sociale care să acorde
100.000 RON - 8.283.162 RON = (8.183.162) RON vreun drept special sau alte valori mobiliare și, în
Prima de fuziune totală ce urmează a fi înregistrată de consecință, nicio măsură nu va fi luată în acest sens.
Otto Gaz va fi prin urmare negativă (debit), în valoare de Acest proiect a fost redactat de către administratorii
3.869.368 RON - 8.183.162 RON = (4.313.795) RON. Societăților participante la procesul de fuziune,
Asociații Societății Absorbante vor hotărî în împuterniciți în acest sens de către asociații societăților
conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului respective prin hotărârile menționate la începutul acestui
Finanțelor 1376/2004 modalitatea prin care va fi proiect.
acoperită ulterior prima de fuziune negativă rezultată din Redactat și semnat astăzi, 29 septembrie 2010, în
anularea investiției în Otto Gaz. 6 (șase) exemplare în limba română.
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4370/21.X.2010

Anexa 1 Bilanțul Otto Gaz anterior fuziunii


Nr. Otto Gaz
rd. 30 iunie 2010
ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
3. Concesiuni,brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte
03 9.934
imobilizări necorporale
4. Fond comercial 04 -
9.934
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții 07 612.566
2. Instalații tehnice și mașini 08 10.115.209
3. Alte instalații, utilaje și mobilier 09 83.374
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție 10 156.300
11 10.967.449
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute le entitățile afiliate 12 -
18 -
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 19 10.977.383
ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime și materiale consumabile 20 142.579
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri 23 4.449
24 147.028
II. CREANȚE
1. Creanțe comerciale 25 713.813
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate 26 1.819.500
4. Alte creanțe 28 725.023
30 3.258.336
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI 34 364.907
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL 35 3.770.271
CHELTUIELI ÎN AVANS 36 130.760
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
2. Sume datorate instituțiilor de credit 38 (799.799)
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 39 (41.508)
4. Datorii comerciale - furnizori 40 (3.151.140)
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale 44 (128.635)
45 (4.121.083)
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE 46 (220.053)
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 47 10.757.330
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE
DE UN AN
2. Sume datorate instituțiilor de credit 49 (636.364)
4. Datorii comerciale - furnizori 51 -
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de
54 -
participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale 55 (105.939)
56 (742.303)
PROVIZIOANE
3. Alte provizioane 59 -
TOTAL 60 -
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4370/21.X.2010 13

Nr. Otto Gaz


rd. 30 iunie 2010
CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat 64 (100.000)
67 (100.000)
II. PRIME DE CAPITAL 68 -
III. REZERVE DIN REEVALUARE 69 (9.748.564)
IV. REZERVE
1. Rezerve legale 70 (20.000)
4. Alte rezerve 73 (460.439)
74 (480.439)
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) 78 -
79 (210.575)
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR 80 524.552
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 83 (10.015.027)
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 85 (10.015.027)

Anexa 2 Bilanțul Nord Gaz anterior fuziunii


Nord Gaz Conversia Ajustări
Nord Gaz
30 iunie 2010 împrumuturilor pentru valoarea
30 iunie 2010
înainte de la acționari activelor nete
după ajustări
de ajustări în capital social ale Otto Gaz

ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active
03 22,861 22,861
similare și alte imobilizări necorporale
22,861 22,861
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții 07 1,749,498 1,749,498
2. Instalații tehnice și mașini 08 4,397,945 4,397,945
3. Alte instalații, utilaje și mobilier 09 3,344 3,344
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție 10 248,731 248,731
11 6,399,517 6,399,517
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate 12 8,615,961 1,731,864 10,347,825
18 8,615,961 1,731,864 10,347,825
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 19 15,038,339 1,731,864 16,770,203
ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime și materiale consumabile 20 1,940,217 1,940,217
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri 23 16,848 16,848
24 1,957,064 1,957,064
II. CREANȚE
1. Creanțe comerciale 25 4,385,004 4,385,004
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate 26 7,496,739 7,496,739
4. Alte creanțe 28 1,119,893 1,119,893
30 13,001,636 13,001,636
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4370/21.X.2010

Nord Gaz Conversia Ajustări


Nord Gaz
30 iunie 2010 împrumuturilor pentru valoarea
30 iunie 2010
înainte de la acționari activelor nete
după ajustări
de ajustări în capital social ale Otto Gaz

IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI 34 736,334 736,334


ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL 35 15,695,035 15,695,035
CHELTUIELI ÎN AVANS 36 10,747 10,747
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O
PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
2. Sume datorate instituțiilor de credit 38 (732,000) (732,000)
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 39 - -
4. Datorii comerciale - furnizori 40 (7,125,851) (7,125,851)
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările
44 (54,185) (54,185)
sociale
45 (7,912,037) (7,912,037)
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE 46 7,792,866 7,792,866
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 47 22,831,205 22,831,205
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O
PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
2. Sume datorate instituțiilor de credit 49 (2,896,572) (2,896,572)
4. Datorii comerciale - furnizori 51 (4,059,276) (4,059,276)
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în
54 (17,647,739) 7,335.203 (10,312,536)
virtutea intereselor de participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările
55 (1,433,487) (1,433,487)
sociale
56 (26,037,074) 7,335,203 (18,701,870)
PROVIZIOANE -
3. Alte provizioane 59 (205,967) (205,967)
TOTAL 60 (205,967) (205,967)
Venituri în avans 62 (879) (879)
63 (879) (879)
CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat 64 (732,000) (7,320.000) (8,052,000)
67 (732,000) (7,320,000) (8,052,000)
II. PRIME DE CAPITAL 68 - (15,203) (1,731,864) (1,747,067)
III. REZERVE DIN REEVALUARE 69 - -
IV. REZERVE
1. Rezerve legale 70 (67,634) (67,634)
4. Alte rezerve 73 (46,272) (46.272)
74 (113.906) (113,906)
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) 78 - -
79 2,711,092 2,711,092
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR 80 1,546,650 1,546,650
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 83 3,411,836 (7,335,203) (1,731,864) (5,655,232)
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 85 3,411,836 (7,335,203) (1,731,864) (5,655,232)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4370/21.X.2010 15

Anexa 3 Bilanțul EASY GAS ENERGY AND DISTRIBUTION - S.R.L. după fuziune

NORD GAZ EASY GAS


OTTO GAZ Ajustări
Ajustat După fuziune
30 iunie 2010 de fuziune
30 iunie 2010 30 iunie 2010

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active
03 22,861 9,934 32,794
similare și alte imobilizări necorporale
22,861 9,934 - 32,794
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții 07 1,749,498 612,566 2,362,064
2. Instalații tehnice și mașini 08 4,397,945 10,115,209 14,513,154
3. Alte instalații, utilaje și mobilier 09 3,344 83,374 86,718
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție 10 248,731 156,300 405,031
11 6,399,517 10,967,449 - 17,366,967
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate 12 10,347,825 - (10,015,027) 332,798
18 10,347,825 - (10,015,027) 332,798
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL 19 16,770,203 10,977,383 (10,015,027) 17,732,559
ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime și materiale consumabile 20 1,940,217 142,579 2,082,796
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri 23 16,848 4,449 21,296
24 1,957,064 147,028 - 2,104,092
II. CREANȚE
1. Creanțe comerciale 25 4,385,004 713,813 5,098,817
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate 26 7,496,739 1,819,500 (9,646) 9,306,593
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri 28 1,119,893 725,023 1,844,916
30 13,001,636 3,258,336 (9,646) 16,250,326
33
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI 34 736,334 364,907 1,101,242
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 35 15,695,035 3,770,271 (9,646) 19,455,660
CHELTUIELI ÎN AVANS 36 10,747 130,760 141,507
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O
PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
2. Sume datorate instituțiilor de credit 38 (732,000) (799,799) (1,531,799)
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 39 - (41,508) (41,508)
4. Datorii comerciale-furnizori 40 (7,125,851) (3,151,140) (10,276,992)
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările
44 (54,185) (128,635) (182,821)
sociale
45 (7,912,037) (4,121,083) - (12,033,120)
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE 46 7,792,866 (220,053) (9,646) 7,563,167
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 47 22,831,205 10,757,330 (10,024,673) 23,563,862
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O
- - -
PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
2. Sume datorate instituțiilor de credit 49 (2,896,572) (636,364) (3,532,936)
4. Datorii comerciale-furnizori 51 (4,059,276) - (4,059,276)
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4370/21.X.2010

NORD GAZ EASY GAS


OTTO GAZ Ajustări
Ajustat După fuziune
30 iunie 2010 de fuziune
30 iunie 2010 30 iunie 2010

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în


54 (10,312,536) - 9,646 (10,302,889)
virtutea intereselor de participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările
55 (1,433,487) (105,939) (1,539,426)
sociale
56 (18,701,870) (742,303) 9,646 (19,434,527)
PROVIZIOANE
3. Alte provizioane 59 (205,967) - (205,967)
TOTAL 60 (205,967) - - (205,967)
Venituri în avans 62 (879) - (879)
63 (879) - - (879)
CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat 64 (8,052,000) (100,000) 8,098,000 (54,000)
67 (8,052,000) (100,000) 8,098,000 (54,000)
II. PRIME DE CAPITAL 68 (1,747,067) - 6,060,862 4,313,795
III. REZERVE DIN REEVALUARE 69 - (9,748,564) (9,748,564)
IV. REZERVE - - -
1. Rezerve legale 70 (67,634) (20,000) 67,634 (20,000)
4. Alte rezerve 73 (46,272) (460,439) 46,272 (460,439)
74 (113,906) (480,439) 113,906 (480,439)
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) 78 - - -
79 2,711,092 (210,575) (2,711,092) (210,575)
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR 80 1,546,650 524,552 (1,546,650) 524,552
CAPITALURI PROPRII-TOTAL 83 (5,655,232) (10,015,027) 10,015,027 (5,655,232)
CAPITALURI PROPRII-TOTAL 85 (5,655,232) (10,015,027) 10,015,027 (5,655,232)

(2/1.835.694) Societatea Comercială


TIPO-LITH - S.R.L., București
Societatea Comercială
TIPO - LITH - S.R.L., București HOTĂRÂREA NR. 1/1.10.2010

a adunării generale a asociaților


NOTIFICARE
S.C. TIPO-LITH - S.R.L., cod unic de înregistrare
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 7426764, atribut fiscal RO, număr de ordine
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 în registrul comerțului J 40/4730/1995
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Luată la sediul societății, situat în București,
modificările și completările ulterioare, depunerea Str. Hațegului nr. 3, sectorul 4.
textului actualizat al actului constitutiv al Societății În temeiul prerogativelor conferite de Legea nr.
Comerciale TIPO - LITH - S.R.L., cu sediul în București, 31/1990, republicată și a actului constitutiv al S.C. TIPO-
Str. Hațegului nr. 3, sectorul 4, înregistrată sub LITH - S.R.L., la adunarea generală întrunită azi,
nr. J 40/4730/1995, cod unic de înregistrare 7426764, 1.10.2010, au fost prezenți:
care a fost înregistrat sub nr. 528237 din 8.10.2010. - Balan Dragoș George, cetățean român, domiciliat în
(3/1.838.821) București, Str. Hațegului nr. 3 B, sectorul 4, născut la data
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4370/21.X.2010 17

de 4.02.1975 în satul Siliștea Snagovului, jud. Ilfov, fiul lui Societatea Comercială
Gheorghe și al lui Elena, posesor al C.I. seria DP nr. IMAGE CONSTRUCT - S.R.L., București
060073, eliberată de I.G.P.-D.E.P. la data de 9.05.2001,
CNP 1750204443017, deținător a 70 % din capitalul HOTĂRÂREA NR. 1
social; din data de 6.10.2010
- Dragusan Zinica, cetățean român, domiciliată în
a adunării generale
București, str. Luica nr. 13, bl. 3, sc. 2, et. 3, ap. 86,
a S.C. IMAGE CONSTRUCT - S.R.L.
sectorul 4, născută la data de 29.11.1964 în com.
Cocora, jud. Ialomița, fiica lui Alexandru și a lui Elena, Adunarea generală extraordinară a acționarilor, legal
posesoare a C.I. seria DP nr. 118384, eliberată de INEP și statutar constituită a S.C. IMAGE CONSTRUCT -
la data de 18.04.2006, CNP 2641129400265, deținătoare S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în
a 30 % din capitalul social, București, str. Arieșul Mare nr. 5, bl. I 12, sc. C, et. 1, ap.
în calitate de asociați, deținători a 100 % din capitalul 36, sectorul 6, societate înregistrată la Registrul
social, astăzi, data de mai sus, am hotărât următoarele: Comerțului București sub numărul J 40/7222/7.08.2002,
CUI RO 14800615, la care au participat toți asociații,
Art. 1. Se majorează capitalul social cu suma de 100
respectiv doamna Ivaschescu Irina Tania, cetățean
lei în numerar prin cooptarea unui nou asociat în
român, domiciliată în București, str. Theodor D. Speranția
persoana dlui Stîngă Rareș-Mihai, cetățean român,
nr. 104, bl. S 26, sc. 3, et. 7, ap. 85, sectorul 3, identificată
domiciliat în mun. București, str. Doamna Ghica nr. 7,
cu C.I. seria RD nr. 152535, eliberată de Secția 11 Poliție
bl. 4, sc. 2, et. 6, ap. 70, sectorul 2, născut la data de
la data de 20.12.2000, CNP 2670724430015, domnul
3.10.1975 în mun. București , sectorul 6, fiul lui Fănel-
Ivaschescu Dumitru Viorel, cetățean român, domiciliat în
Titus și a lui Elena, posesor al C.I. seria RR nr. 110266,
București, str. Arieșul Mare nr. 5, bl. I 12, sc. C, ap. 36,
eliberată la data de 8.05.2000 de Secția 7 Poliție, CNP
sectorul 6, identificată cu C.I. seria RX nr. 189633,
1751003421554, al cărui aport la capitalul social este
eliberată de S.E.P. la data de 30.06.2003, CNP
de 100 lei, astfel capitalul social va crește de la 200 lei
1690131461529 și în calitate de invitat domnul
la 300 lei.
Voiculescu Cătălin, cetățean român, domiciliat în orș.
În urma majorării, capitalul social al S.C. TIPO-LITH -
Vălenii de Munte, str. Nicolae Bălcescu nr. 7 A, județul
S.R.L. în valoare de 300 lei, numerar, divizat în 30 părți
Prahova, născut la data de 1.01.1950 în mun. București,
sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare, va avea
sectorul 8, sex masculin, identificat cu C.I. seria PH nr.
următoarea structură: asociatul Bălan Dragoș-George va
476059, eliberată de Orș. Vălenii de Munte la data de
deține 14 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei
18.06.2004, CNP 1500101400721, fiind prezent 100 %
fiecare, în valoare totală de 140 lei, reprezentând
capitalul social, a hotărât următoarele:
46,67 % din capitalul social și cota de participare la
1. Cesionarea de către domnul Ivaschescu Dumitru
beneficii și pierderi; asociata Drăgușan Zinica va deține 6 Viorel a unui număr de 200 părți sociale, cu o valoare
părți sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare, în nominală de 10 RON fiecare, în total 2.000 RON,
valoare totală de 60 lei, reprezentând 20 % din capitalul reprezentând 40 % din capitalul social, domnului
social și cota de participare la beneficii și pierderi și Voiculescu Cătălin.
asociatul Stîngă Rareș-Mihai va deține 10 părți sociale, în 2. Cesionarea de către doamna Ivaschescu Irina
valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de Tania a unui număr de 250 părți sociale, cu o valoare
100 lei, reprezentând 33,33 % din capitalul social și cota nominală de 10 RON fiecare, în total 2.500 RON,
de participare la beneficii și pierderi. reprezentând 50 % din capitalul social, domnului
Art. 2. Redactarea unui nou act constitutiv care va fi Voiculescu Cătălin. Cedentul se retrage din societate.
semnat de către asociați în persoana dlui Bălan Dragoș- Astfel capitalul social al societății este de 5.000 RON,
George, dlui Stăngă Rareș-Mihai și a dnei Drăgușan divizat în 500 părți sociale, cu o valoare nominală de 10
Zinica și va conține toate aceste modificări. RON, cotele de participare la capitalul social, precum și
Redactată și semnată de părți în 4 exemplare, astăzi, la profit și pierderi sunt următoarele:
1.10.2010. Ivaschescu Dumitru Viorel - 500 RON, 50 p.s., 10 %
(4/1.838.822) Voiculescu Cătălin - 4.500 RON, 450 p.s., 90 %
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4370/21.X.2010

Restul prevederilor actului constitutiv rămân Astfel, capitalul social al societății este de 200 RON,
neschimbate. divizat în 20 părți sociale, cu o valoare nominală de 10
Corespunzător se va actualiza actul constitutiv al RON, cotele de participare la capitalul social, precum și
societății. la profit și pierderi sunt următoarele:
Redactat și dactilografiat de părți în 4 exemplare. Ivaschescu Dumitru Viorel - 10 RON, 1 p.s., 5 %;
(5/1.838.823) Voiculescu Cătălin - 190 RON, 19 p.s., 95 %.
3. Se completează obiectul secundar de activitate al
Societatea Comercială societății cu următoarele coduri CAEN:
IVY AMENAJĂRI ȘI CONSTRUCȚII - S.R.L. 7320 - activități de studiere a pieței și de sondare a
București opiniei publice;
7420 - activități fotografice;
HOTĂRÂREA NR. 1 7430 - activități de traducere scrisă și orală (interpreți);
7711 - activități de închiriere și leasing cu autoturisme
din data de 6.10.2010 și autovehicule rutiere ușoare (fără leasing);
a adunării generale 7712 - activități de închiriere și leasing cu
a S.C. IVY AMENAJĂRI autovehicule rutiere grele (fără leasing);
ȘI CONSTRUCȚII - S.R.L. 7721 - activități de închiriere și leasing cu bunuri
Adunarea generală extraordinară a acționarilor, legal recreaționale și echipament sportive (fără leasing);
și statutar constituită a S.C. IVY AMENAJĂRI ȘI 7722 - închirierea de casete video și discuri (CD-uri,
CONSTRUCȚII - S.R.L., persoană juridică română, cu DVD-uri);
7729 - activități de închiriere și leasing cu alte bunuri
sediul social în București, str. Fabrica de Cărămidă
personale și gospodărești n.c.a. (fără leasing);
nr. 1A, casa nr. 63 tip 1, sectorul 1, societate înregistrată
7731 - activități de închiriere și leasing cu mașini și
la Registrul Comerțului București sub numărul
echipamente agricole (fără leasing);
J 40/8180/25.04.2007, CUI 21630157, la care au
7732 - activități de închiriere și leasing cu mașini și
participat toți asociații, respectiv domnul Ivaschescu
echipamente pentru construcții (fără leasing);
Dumitru Viorel, cetățean român, domiciliat în București,
7733 - activități de închiriere și leasing cu mașini și
str. Arieșul Mare nr. 5, bl. I 12, sc. C, ap. 36, sectorul 6,
echipamente de birou (inclusiv calculatoare) (fără
identificat cu C.I. seria RX nr. 189633, eliberată de S.E.P.
leasing);
la data de 30.06.2003, CNP 1690131461529 și dna
cod CAEN 7734 - activități de închiriere și leasing cu
doamna Ivaschescu Irina Tania, cetățean român,
echipamente de transport pe apă (fără leasing);
domiciliată în București, str. Theodor D. Speranția
7735 - activități de închiriere și leasing cu
nr. 104, bl. S 26, sc. 3, et. 7, ap. 85, sectorul 3, identificată echipamente de transport aerian (fără leasing);
cu C.I. seria RD nr. 152535, eliberată de Secția 11 Poliție 7739 - activități de închiriere și leasing cu alte mașini,
la data de 20.12.2000, CNP 2670724430015, și în echipamente și bunuri tangibile n.c.a. (fără leasing);
calitate de invitat domnul Voiculescu Cătălin, cetățean 7810 - activități ale agențiilor de plasare a forței de
român, domiciliat în orș. Vălenii de Munte, str. Nicolae muncă;
Bălcescu nr. 7 A, județul Prahova, născut la data de 7820 - activități de contractare, pe baze temporare a
1.01.1950 în mun. București, sectorul 8, sex masculin, personalului;
identificat cu C.I. seria PH nr. 476059, eliberată de Orș. 7830 - servicii de furnizare și management a forței de
Vălenii de Munte la data de 18.06.2004, CNP muncă;
1500101400721, fiind prezent 100 % capitalul social, a 7911 - activități ale agențiilor turistice;
hotărât următoarele: 7912 - activități ale tur-operatorilor;
1. Cesionarea de către domnul Ivaschescu Dumitru 7990 - alte servicii de rezervare și asistență turistică;
Viorel a unui număr de 9 părți sociale, cu o valoare 8211 - activități combinate de secretariat;
nominală de 10 RON fiecare, în total 90 RON, 8219 - activități de fotocopiere, de pregătire a
reprezentând 45 % din capitalul social, domnului documentelor și alte activități specializate de secretariat;
Voiculescu Cătălin. 8220 - activități ale centrelor de intermediere
2. Cesionarea de către doamna Ivaschescu Irina telefonică (call center);
Tania a unui număr de 10 părți sociale, cu o valoare 8292 - activități de ambalare;
nominală de 10 RON fiecare, în total 100 RON, 8559 - alte forme de învățământ n.c.a.;
reprezentând 50 % din capitalul social, domnului 9311 - activități ale bazelor sportive;
Voiculescu Cătălin. Cedentul se retrage din societate. 9312 - activități ale cluburilor sportive;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4370/21.X.2010 19

9313 - activități ale centrelor de fitness; eliberată de Secția 13 Poliție la data de 8.02.2005, CNP
9319 - alte activități sportive; 1790924344283, și
9521 - repararea aparatelor electronice de uz casnic; • S.C. HELVETHRACE TRADING - S.A., firmă
9522 - repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și organizată în conformitate cu legislația elvețiană și
a echipamentelor pentru casă și grădină; înmatriculată la Registrul Comerțului din Cantonul Vaud
9523 - repararea încălțămintei și a articolelor din piele; la 4 decembrie 1991, cu sediul în Elveția, Route des
9524 - repararea mobilei și a furniturilor casnice; Monts - de - Lavaux 335,
9525 - repararea ceasurilor și a bijuteriilor; au decis următoarele:
9529 - repararea articolelor de uz personal și În conformitate cu art. 235/227 din Legea nr. 31/1990,
gospodăresc n.c.a.; actualizată, hotărăsc lichidarea firmei S.C. HELVETH
9601 - spălătorie și curățarea (uscată) articolelor TRADING - S.R.L.
textile și a produselor din blană; Valoarea activelor la momentul lichidării este 0.
9602 - coafură și alte activități de înfrumusețare; Societatea nu are datorii către stat conform
9603 - activități de pompe funebre și similare. certificatului fiscal anexat.
Restul prevederilor actului constitutiv rămân Societatea nu are datorii către furnizori și nici sume de
neschimbate. încasat de la clienți.
Corespunzător se va actualiza actul constitutiv al Prezentul act servește la Oficiul registrului comerțului,
societății. redactat și dactilografiat în 6 exemplare.
Prezentul act servește la Oficiul registrului comerțului (7/1.838.825)
și la toate celelalte organe competente potrivit legii.
Redactat și dactilografiat de părți în 4 exemplare. Societatea Comercială
(6/1.838.824) S & T ACQUISITIONS - S.R.L., București

Societatea Comercială
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
HELVETH TRADING - S.R.L., București
J 40/6071/2007

HOTĂRÂREA NR. 12/6.10.2010 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 21439450

a adunării generale a acționarilor ROMÂNIA


S.C. HELVETH TRADING - S.R.L. MINISTERUL JUSTIȚIEI
Asociații S.C. HELVETH TRADING - S.R.L., având
sediul social în București, aleea Modrogan nr. 10, ap. 1, OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
sectorul 1, înregistrată la Registrul Comerțului București
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
sub nr. J 40/10871/2002, CUI R 14978877, respectiv:
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
• Afronie Alexandrina, de cetățenie română,
domiciliată în orș. Fierbinți-Târg, satul Grecii de Jos, jud. DOSAR NR. 528358/2010
Ialomița, de sex feminin, născută la data de 13.07.1971
în București, identificată cu C.I. seria SZ nr. 203739, REZOLUȚIE NR. 99345 DIN DATA DE 12.10.2010
eliberată de SPCLEP Urziceni la data de 5.06.2007,
Pronunțată în ședința din data de 12.10.2010
CNP 2710713214624;
Persoană desemnată
• Cuptor Cosmina, de cetățenie română, domiciliată în
conform O.U.G. nr. 116/2009,
București, str. Nicolae Racotă nr. 9-11, et. 3, ap. 4,
aprobată cu modificări și completări
sectorul 1, identificată cu C.I. seria RT nr. 547665,
prin Legea nr. 84/2010,
eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 2 la data de 26.03.2008,
prin Decizia D.G. nr. 20
CNP 2780816131257;
din 14.01.2010 - Vlase Nicoleta
• Tubultoc Ecaterina, de cetățenie română, domiciliată
Referent în cadrul
în București, str. Petru Maior nr. 71, sectorul 1,
Oficiului Registrului
identificată cu C.I. seria RD nr. 051125, eliberată de
Comerțului de pe lângă
Secția 4 Poliție București la data de 23.10.1998, CNP
Tribunalul București - Mincu
2740526461510;
George Valentin
• Tudorache Ionel-Dănuț, de cetățenie română,
domiciliat în București, aleea Mizil nr. 1, bl. 1, sc. 1, ap. Pe rol soluționarea cererii de radiere formulată
16, sectorul 3, identificat cu C.I. seria RX nr. 264379, d e S & T ACQUISITIONS - S.R.L., cu sediul ales
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4370/21.X.2010

în București, str. Ștefan Mihăileanu nr. 32 B, etaj P, în calitate de asociați ai S.C. GARAMOND - S.R.L., am
ap. 1, sectorul 2, prin care se solicită înscrierea hotărât:
în registrul comerțului a mențiunii privind radierea Dizolvarea societății conform art. 227 alin. 1, lit. d) din
S & T ACQUISITIONS - S.R.L., cod unic de înregistrare Legea nr. 31/1990 și lichidarea acesteia conform art. 235
21439450, număr de ordine în registrul comerțului din Legea nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, fără
J 40/6071/2007. numire de lichidator.
PERSOANA DESEMNATĂ S.C. GARAMOND - S.R.L. nu are datorii la bugetul de
stat, față de furnizori ori alți creditori, iar patrimoniul net
Asupra cererii de față: constând în numerar ce va rămâne după achitarea
Prin cererea înregistrată sub nr. 528358 din taxelor prin dizolvare și radierea firmei, va fi distribuit
8.10.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul asociaților.
comerțului a mențiunii cu privire la radierea S & T
(9/1.838.827)
ACQUISITIONS - S.R.L.
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile Societatea Comercială
menționate în opisul inclus în cererea de radiere. VOICU & FILIPESCU CONSULTING - S.R.L.
Examinând înscrisurile menționate persoana București
desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele
legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G.
nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, J 40/11392/2003
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 15680215
Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, urmează a admite prezenta ROMÂNIA
cerere de radiere.
MINISTERUL JUSTIȚIEI
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
firmei S & T ACQUISITIONS - S.R.L., cu datele de OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
identificare mai sus menționate. DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
Motivul radierii este dizolvare.
DOSAR NR. 528360/2010
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a. REZOLUȚIE NR. 99438 DIN DATA DE 12.10.2010
Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Pronunțată în ședința din data de 12.10.2010
Tribunalul București, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și Persoană desemnată
următoarelor din O.U.G. 116/2009, aprobată cu conform O.U.G. nr. 116/2009,
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. aprobată cu modificări și completări
Pronunțată în ședința din data de 12.10.2010. prin Legea nr. 84/2010,
(8/1.838.826) prin Decizia D.G. nr. 20
din 14.01.2010 - Vlase Nicoleta
Societatea Comercială Referent în cadrul
GARAMOND - S.R.L., București Oficiului Registrului
Comerțului de pe lângă
HOTĂRÂREA NR. 1/1.10.2010 Tribunalul București - Mihalache Anca
a adunării generale a asociaților Pe rol soluționarea cererii de radiere formulată de
Subsemnații Dănescu Diana, domiciliată în București, VOICU & FILIPESCU CONSULTING - S.R.L., cu sediul
str. Miercani nr. 64, sectorul 1, identificată cu C.I. seria ales în București, str. Știrbei Vodă nr. 26-28, et. 5,
RR nr. 427161, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 5 la data sectorul 1, prin care se solicită înscrierea în registrul
de 11.01.2007, CNP 2660120423012 și Dănescu Marcel, comerțului a mențiunii privind radierea VOICU &
domiciliat în București, Str. Rodiei nr. 41, sectorul 3, FILIPESCU CONSULTING - S.R.L., cod unic de
identificat cu C.I. seria EP nr. 000131, eliberată de înregistrare 15680215, număr de ordine în registrul
IGP-D.E.P. la data de 19.06.1998, CNP 1350508400078, comerțului J 40/11392/2003.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4370/21.X.2010 21

PERSOANA DESEMNATĂ Societatea Comercială


SANDINO TRAVEL AGENCY - S.R.L.
Asupra cererii de față:
București
Prin cererea înregistrată sub nr. 528360 din
8.10.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul HOTĂRÂREA NR. 7/7.10.2010
comerțului a mențiunii cu privire la radierea VOICU &
FILIPESCU CONSULTING - S.R.L. a adunării generale a asociaților
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile Subsemnații:
menționate în opisul inclus în cererea de radiere. • Rimbu Sita, cetățean român, născută la data de
Examinând înscrisurile menționate, persoana 24.09.1957 în comuna Cățelu, jud. Ilfov, domiciliată în
desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele București, bd. Decebal nr. 17, bl. S 16, sc. 2, et. 1, ap. 24,
sectorul 3, identificată cu C.I. seria RT nr. 235467, emisă
legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr.
de Secția 11 Poliție la data de 2.02.2002, CNP
116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea
25709244000171;
nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,
• State Marius Alexandru, cetățean român, născut la
cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. data de 14.05.1984 în București, domiciliat în București,
26/1990, republicată, cu modificările și completările bd. Decebal nr. 17, bl. S 16, sc. 2, et. 1, ap. 24, sectorul
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere. 3, identificat cu C.I. seria RR nr. 259795, emisă de Secția
11 Poliție la data de 21.08.2003, CNP 1840514430051,
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
în calitate de asociați ai S.C. SANDINO TRAVEL
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și AGENCY - S.R.L., am hotărât următoarele:
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii 1. Se cooptează în societate dl Gorobet Marian,
firmei VOICU & FILIPESCU CONSULTING - S.R.L., cu cetățean român, născut la data de 26.09.1976 în mun.
datele de identificare mai sus menționate. București, sectorul 2, domiciliat în satul Ștefăneștii de
Motivul radierii este dizolvare. Jos, com. Ștefăneștii de Jos, jud. Ilfov, identificat cu C.I.
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul seria IF nr. 042686, emisă de com. Voluntari la data de
Oficial al României, Partea a IV-a. 13.02.2004, CNP 1760926472025.
Executorie de drept. 2. Se majorează capitalul social al societății cu suma
de 200 lei, prin aportul în numerar, integral depus și
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
vărsat, de către asociatul cooptat, dl Gorobet Marian.
Tribunalul București, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și
Ca urmare a majorării, capitalul social total va fi de
următoarelor din O.U.G. 116/2009, aprobată cu
400 lei, împărțit în 40 părți sociale a câte 10 lei fiecare, și
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. va avea următoarea structură:
Pronunțată în ședința din data de 12.10.2010. - Rimbu Sita deține un număr de 15 părți sociale a
(10/1.838.828) câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 150 lei,
reprezentând 37,5 % din întregul capital social;
Societatea Comercială - State Marius Alexandru deține un număr de 5 părți
SANDINO TRAVEL AGENCY - S.R.L. sociale a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 50 lei,
București reprezentând 12,5 % din întregul capital social;
- Gorobet Marian deține un număr de 20 părți sociale
NOTIFICARE a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 200 lei,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul reprezentând 50 % din întregul capital social.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 3. Se revocă din funcția de administrator al societății și
se descarcă de gestiune pentru toată perioada de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
mandat exercitată doamna Rimbu Sita și se numește în
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
această calitate dl Gorobet Marian, mandat pe care
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
urmează să-l îndeplinească cu puteri depline pe perioadă
SANDINO TRAVEL AGENCY - S.R.L., cu sediul în nelimitată.
București, bd. Decebal nr. 17, bl. S 16, sc. 2, et. 1, ap. 24, 4. S-a întocmit act constitutiv actualizat.
sectorul 3, înregistrată sub nr. J 40/7490/2000 cod unic Prezenta hotărâre a adunării generale a asociaților
de înregistrare 13278867, care a fost înregistrat sub nr. s-a semnat astăzi, 7.10.2010, în 4 (patru) exemplare
528381 din 8.10.2010. originale.
(11/1.838.829) (12/1.838.830)
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4370/21.X.2010

Societatea Comercială nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,


BÎSCĂ MEDICAL RESEARCH - S.R.L. cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.
București 26/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
J 40/17879/2004
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 16911873 dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
firmei BÎSCĂ MEDICAL RESEARCH - S.R.L., cu datele
ROMÂNIA de identificare mai sus menționate.
Motivul radierii este dizolvare.
MINISTERUL JUSTIȚIEI
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficial al României, Partea a IV-a.
Executorie de drept.
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI Tribunalul București, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și
următoarelor din O.U.G. 116/2009, aprobată cu
DOSAR NR. 528414/2010 modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
Pronunțată în ședința din data de 12.10.2010.
REZOLUȚIE NR. 99476 DIN DATA DE 12.10.2010
(13/1.838.831)
Pronunțată în ședința din data de 12.10.2010
Persoană desemnată Societatea Comercială
conform O.U.G. nr. 116/2009, INGENIOS SOFT CONSTRUCT - S.R.L.
aprobată cu modificări și completări București
prin Legea nr. 84/2010,
prin Decizia D.G. nr. 20 DECIZIA NR. 1/6.10.2010
din 14.01.2010 - Vlase Nicoleta a asociatului unic
Referent în cadrul al S.C. INGENIOS SOFT CONSTRUCT - S.R.L.
Oficiului Registrului Subsemnata Popa Alina-Gabriela, cetățean român,
Comerțului de pe lângă domiciliată în mun. București, str. Vulcan Județu nr. 37,
Tribunalul București - Georgescu bloc B1C, sc. 1, ap. 26 sectorul 3, născută la data de
Mirela Nicoleta 17.07.1977, posesoare a C.I. seria RX nr. 358043,
Pe rol soluționarea cererii de radiere formulată de eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 3 la data de 31.08.2005,
BÎSCĂ MEDICAL RESEARCH - S.R.L., cu sediul ales în CNP 2770717151789, în calitate de asociat unic al S.C.
București, str. Făinari nr. 24, bl. 51, sc. 2, et. 5, ap. 63, INGENIOS SOFT CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în
sectorul 2, prin care se solicită înscrierea în registrul București, str. Vulcan Județu nr. 37, bloc B1C, sc. 1, et. 6,
comerțului a mențiunii privind radierea BÎSCĂ MEDICAL ap. 26, sectorul 3, înregistrată la registrul comerțului cu
RESEARCH - S.R.L., cod unic de înregistrare 16911873, nr. J 40/14307/2007, CUI 22174083, având ca asociat
număr de ordine în registrul comerțului J 40/17879/2004. invitat pe Popa Cosmin, cetățean român, domiciliat în
mun. Târgoviște, str. Poet Gr. Alexandrescu nr. 1, bl. E5,
PERSOANA DESEMNATĂ
ap. 7, jud. Dâmbovița, posesor al C.I. seria DD nr. 442488
Asupra cererii de față: eliberată de SPCLEP Târgoviște la data de 19.05.2009,
Prin cererea înregistrată sub nr. 528414 din CNP 1750620336041, în baza prevederilor actului
8.10.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul constitutiv am hotărât:
comerțului a mențiunii cu privire la radierea BÎSCĂ Art. 1. Cesionarea unui număr de 10 părți sociale
MEDICAL RESEARCH - S.R.L. aparținând doamnei Popa Alina-Gabriela a 10 RON
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile fiecare, cu o valoare totală de 100 RON, reprezentând
menționate în opisul inclus în cererea de radiere. 50 % din totalul capitalului social, către domnul Popa
Examinând înscrisurile menționate, persoana Cosmin, identificat cu datele mai sus menționate.
desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele În urma cesiunii, domnul Popa Cosmin dobândește
legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. calitatea de asociat în cadrul S.C. INGENIOS SOFT
116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea CONSTRUCT - S.R.L. Structura capitalului social
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4370/21.X.2010 23

subscris și vărsat (200 RON - 20 părți sociale a 10 RON 26.10.2007, CNP 2411218400132, în calitate de asociat
fiecare) este următoarea: nou cooptat,
- Popa Alina-Gabriela - 100 RON (10 părți sociale) - decide în unanimitate următoarele:
50 % din capitalul social; I. Aprobăm majorarea capitalului social al Societății cu
- Popa Cosmin - 100 RON (10 părți sociale) - 50 % din suma totală de 1.800 lei, prin emiterea a 180 de noi părți
capitalul social. sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.
Art. 2. Revocarea din funcția de administrator a II. Dna Giusca Maria subscrie la majorarea de capital
doamnei Popa Alina-Gabriela și numirea în funcție a social cu suma de 1.800 lei, vărsată în numerar (în lei)
domnului Popa Cosmin, pe timp nelimitat, având puteri pentru un număr de 180 părți sociale. Ca urmare a
depline. acestei subscrieri, dna Giusca Maria devine asociat al
Art. 3. Deschiderea unui punct de lucru în mun. Societății.
București, Str. Intrarea Aniversării nr. 21, parter, ap. 1, III. În urma acestei subscrieri, capitalul social al
sectorul 3. Societății se majorează de la 200 lei la 2.000 lei și va fi
(14/1.838.832) divizat în 200 părți sociale, fiecare parte socială având o
valoare nominală de 10 lei.
Societatea Comercială IV. În urma majorării capitalului social al Societății,
BRIDGE EUROPE CONSULTING - S.R.L. structura capitalului social al Societății și, în consecință,
București art. 7 din actul constitutiv al Societății se modifică după
cum urmează:
HOTĂRÂREA NR. 21 „Capitalul social al S.C. BRIDGE EUROPE
din data de 29 septembrie 2010 CONSULTING - S.R.L. este de 2.000 lei și este împărțit
a adunării generale a asociaților în 200 părți sociale egale, numerotate de la 1 la 200
S.C. BRIDGE EUROPE CONSULTING - S.R.L. inclusiv, în valoare de 10 lei fiecare, subscrise și deținute
Adunarea generală a asociaților S.C. BRIDGE de asociați după cum urmează:
EUROPE CONSULTING - S.R.L., persoană juridică - S.C. BRIDGE EUROPE CONSULTING LTD. deține
română, având sediul social în București, str. Washington un număr de 2 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare,
nr. 32, et. 1, ap. 2, sectorul 1, înregistrată la registrul în valoare totală de 20 lei, numerotate de la 1 la 2 inclusiv,
comerțului sub nr. J 40/4358/2007, CUI 21255767 deținând astfel 1 % din beneficiile și pierderile societății;
(numită în cele ce urmează „Societatea”) întrunită la data - Giusca Ozana Ștefania-Gabriela deține un număr de
de 29.09.2010, la sediul Societății, în prezența 18 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare, în valoare
asociaților: totală de 180 lei, numerotate de la 3 la 20 inclusiv,
- S.C. BRIDGE EUROPE CONSULTING LTD., o deținând astfel 9 % din beneficiile și pierderile societății;
companie înregistrată în conformitate cu legea engleză, - Giusca Maria deține un număr de 180 părți sociale,
cu sediul social în Marea Britanie, 16 Forbes House, în valoare de 10 lei fiecare, în valoare totală de 1.800 lei,
32-36 Gloucester Terrace, Londra, W2 3DA, având numerotate de la 21 la 200 inclusiv, deținând astfel 90 %
numărul de înregistrare 05272359 la Companies House din beneficiile și pierderile societății.
care ține evidența societăților în Anglia și Țara Galilor, Capitalul social este constituit din aportul în numerar
reprezentată de dna Giusca Ozana Ștefania-Gabriela, în al sumei de 2.000 lei, depusă în cont la bancă, pe numele
calitate de administrator, deținând 10 % din capitalul și la dispoziția S.C. BRIDGE EUROPE CONSULTING -
social al Societății, și S.R.L.”
- Giusca Ozana Ștefania-Gabriela, cetățean român, V. Aprobăm modificarea actului constitutiv al
născută la data de 16.09.1972 în București, sectorul 1, cu Societății, în ceea ce privește asociații și structura
domiciliul în București, str. Bălteni nr. 26, sectorul 2, capitalului social, ca urmare a majorării de capital social
posesor al C.I. seria RD cu numărul 248203 eliberată de și a cooptării ca nou asociat al Societății a dnei Giusca
Secția 7 Poliție la data de 17.05.2002, CNP Maria.
2720916400016, deținând 90 % din capitalul social al VI. Aprobăm introducerea unui nou articol în actul
Societății, constitutiv cu numărul 13 care va avea următorul
cu participarea dnei Giusca Maria, cetățean român, conținut:
născută la data de 18.12.1941 în București, sectorul 8, „Art. 13 Hotărârile adunării generale a asociaților
domiciliată în București, str. Ciucea nr. 5, bl. L19, sc. 6, având ca obiect modificarea actului constitutiv se iau în
et. 6, ap. 218, sectorul 3, identificată cu C.I. seria RT mod valabil prin votul reprezentând majoritatea absolută
nr. 523927, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 4 la data de a părților sociale.”
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4370/21.X.2010

VII. Aprobăm modificarea articolelor corespunzătoare Societatea Comercială


ale actului constitutiv al Societății conform celor hotărâte CLASIC 2003 COM - S.R.L., București
mai sus dându-se o nouă numerotare articolelor.
VIII. Se radiază din obiectul de activitate al Societății HOTĂRÂREA NR. 2/4.08.2010
următoarea activitate secundară: prelucrarea a A.G.A. S.C. CLASIC 2003 COM - S.R.L.,
combustibililor nucleari - cod CAEN 2446. cu sediul în mun. București,
IX. Împuternicește prin prezenta pe asociatul Giusca șos. Ștefan cel Mare nr. 236, bloc 59B1, scara A,
Ozana Ștefania-Gabriela, cetățean român, născută la etaj 3, ap. 9, sectorul 2, înregistrată în registrul
data de 16.09.1972 în București, sectorul 1, cu domiciliul comerțului cu nr. J 40/10652/6.08.2003,
în București, str. Bălteni nr. 26, sectorul 2, posesor al C.I. CUI 15646884, cap. soc. 7400 lei
seria RD cu numărul 248203 eliberată de Secția 7 Poliție În ședința de azi, 4.08.2010, întrunită la prima
la data de 17.05.2002, CNP 2720916400016, să convocare, efectuată conform prevederilor actului
semneze în numele tuturor asociaților actul constitutiv constitutiv, la solicitarea unanimă, la care au participat
rescris și actualizat al Societății cu modificările rezultate, asociații:
ca urmare a adoptării prezentei hotărâri. 1. Dinu Giorgiana, născută în mun. Oltenița, jud.
X. Împuternicește prin prezenta pe domnul Jitea Călărași, la data de 30.09.1974, cetățean român,
Daniel-Cristian, cetățean român, născut la data de domiciliată în mun. București, Str. Lavandei nr. 10,
13.02.1985 în Petroșani, cu domiciliul în Petrila, Str. bl. O12, sc. B, et. 8, ap. 106, sect. 6, identificată cu C.I.
Republicii, bl. 108, sc. 2, et. 1, ap.13, jud. Hunedoara, seria RX nr. 274407 eliberată la data de 28.02.2005, de
Secția 21 Poliție, CNP 2740930511661, deținătoare a
posesor al C.I. seria HD nr. 448719, eliberată de
720 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare și
SPCLEP Petrila la data de 5.01.2009 CNP
în valoare totală de 7.200 lei, reprezentând 97,30 % din
1850213204482 și/sau doamna Rosca Doina-Ramona,
capitalul social;
cetățean român, domiciliată în București, șos. Mihai
2. Avramescu Marinela, cu domiciliul în București, bd.
Bravu nr. 448, bl. V8, sc. 1, et. 3, ap. 13, sectorul 3,
Ceahlăul nr. 12, bl. 32, sc. 2, et. 2, ap. 27, sect. 6,
posesor carte de identitate seria RD nr. 536001, eliberată cetățean român, născută în București, sect. 8, la data de
de SPCEP S4 biroul nr. 2 la data de 6.08.2007, CNP 16.06.1968, legitimată cu C.I. seria RT nr. 487929,
2770816250520, să ne reprezinte în fața Oficiului eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 1, la data de 8.06.2007,
Registrului Comerțului București, și să îndeplinească CNP 2680616414514, deținătoare a 10 părți sociale, în
toate formalitățile și procedurile necesare în vederea valoare nominală de 10 lei fiecare și în valoare totală de
înregistrării prezentei hotărâri. 100 lei, reprezentând 1,35 % din capitalul social;
(15/1.838.833) 3. Matei Grigore-Ștefan, cetățean român, domiciliat în
București, Str. Apusului nr. 34, bl. M6, sc. A, et. 9, ap. 37,
Societatea Comercială sect. 6, născut la data de 27.12.1982, identificat cu C.I.
BRIDGE EUROPE CONSULTING - S.R.L. seria RR numărul 447314, eliberată de SPCEP S6 biroul
București nr. 2 la data de 25.04.2007, CNP 1821227460018,
deținător a 10 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei
NOTIFICARE fiecare și în valoare totală de 100 lei, reprezentând
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 1,35 % din capitalul social,
ședința desfășurată la sediul societății, în baza
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
prevederilor Legii nr. 31/1990, R, și a actului constitutiv,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
după dezbateri, în unanimitate de voturi a celor prezenți,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
au fost luate următoarele hotărâri:
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
1. Retragerea din societate a asociatului Dinu
BRIDGE EUROPE CONSULTING - S.R.L., cu sediul în Giorgiana prin cesionarea la valoarea nominală a
București, str. Washington nr. 32, etaj 1, ap. 2, sectorul 1, întregului pachet de părți sociale deținut, în număr de 720
înregistrată sub nr. J 40/4358/2007, cod unic de părți sociale în valoare nominală de 10 lei, reprezentând
înregistrare 21255767, care a fost înregistrat sub nr. 97,30 % din capitalul social și procentul la beneficiile și
528523 din 8.10.2010. pierderile societății către asociații Avramescu Marinela și
(16/1.838.834) Matei Grigore-Ștefan.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4370/21.X.2010 25

2. În urma contractului de cesiune de părți sociale Societatea Comercială


încheiat la data de 4.08.2010, structura capitalului social, VULTUR MARK - S.R.L., București
cât și participarea asociaților la profit și pierderi, se
prezintă astfel: HOTĂRÂREA NR. 11/7.10.2010
Societatea are un capital social subscris și vărsat de a adunării generale extraordinare a asociaților
7.400 lei, împărțit în 740 părți sociale, cu o valoare S.C. VULTUR MARK - S.R.L., J 40/4056/2008,
nominală de 10 lei fiecare. Aportul la capitalul subscris și C.U.I. 23437285, cu sediul în București,
vărsat și implicit participarea la beneficii și pierderi se str. Liviu Rebreanu nr. 25, bl. M11, sc. 1,
prezintă după cum urmează: ap. 2, sector 3
- Avramescu Marinela deține 370 părți sociale, în
Susemnații:
valoare nominală de 10 lei fiecare și în valoare totală de
Ala’A Kamal Sa’Adat Rabah, cetățean iordanian, fără
3.700 lei, reprezentând 50 % din capitalul social;
antecedente penale, născut la data de 11.01.1987 în
- Matei Grigore-Ștefan deține 370 părți sociale, în
Iordania-Zarka, domiciliat în Iordania-Zarka, str. Mousa
valoare nominală de 10 lei fiecare și în valoare totală de
nr. 20, necăsătorit, sex bărbătesc, identificat cu pașaport
3.700 lei, reprezentând 50 % din capitalul social.
seria J nr. 035092, eliberat de aut. iordaniene la data de
3. Se adoptă actul constitutiv actualizat.
4.06.2006;
Redactată în 4 (patru) exemplare astăzi, 4.08.2010, la Moh’D S.O. Rabah, cetățean iordanian, fără
sediul societății. antecedente penale, născut la data de 15.03.1969 în
(17/1.838.835) Iordania-Zarka, domiciliat în Iordania-Zarka, str. Hussein
nr. 45, căsătorit, sex bărbătesc, identificat cu pașaport
Societatea Comercială
seria J nr. 675757, eliberat de aut. iordaniene la data de
CLASIC 2003 COM - S.R.L., București 12.11.2007;
în calitate de asociați, am hotărât următoarele:
NOTIFICARE
Art. 1 - Moh’D S.O. Rabah cesionează lui Ala’A Kamal
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sa’Adat Rabah un număr de 50 PS în valoare de 10 lei
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 fiecare, în valoare totală de 500 lei.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu Art. 2 - Se majorează capitalul social al societății cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului 425000 lei echivalent a 100000 euro.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale În urma cesiunii și majorări capitalului social, capitalul
CLASIC 2003 COM - S.R.L., cu sediul în București, șos. social are următoarea structură:
Ștefan cel Mare nr. 236, bloc 59B1, scara A, etaj 3, ap. 9, Capitalul social al societății este de 426000 lei, din care
sectorul 2, înregistrată sub nr. J 40/10652/2003, cod unic 100000 euro și 1000 lei, divizat în 42600 părți sociale,
de înregistrare 15646884, care a fost înregistrat sub nr. fiecare având o valoare de 10 RON și sunt deținute în
528572 din 8.10.2010. întregime de asociatul unic Ala’A Kamal Sa’Adat Rabah,
(18/1.838.836) cu procent de beneficii și pierderi de 100 %.
(20/1.838.838)
Societatea Comercială
VULTUR MARK - S.R.L., București Societatea Comercială
INTOP CONSTRUCTION - S.R.L., București
NOTIFICARE
HOTĂRÂREA NR. 1
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 din 1.10.2010 a adunării generale a asociaților
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu S.C. INTOP CONSTRUCTION - S.R.L.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR - S.A.,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale persoană juridică de naționalitate română, cu sediul
VULTUR MARK - S.R.L., cu sediul în București, str. Liviu social în Voluntari, șos. Pipera Tunari nr. 4C, et. 6 și 7,
Rebreanu nr. 25, bloc M11, scara 1, etaj P, ap. 2, județul Ilfov, cu număr de ordine în Registrul comerțului
sectorul 3, înregistrată sub nr. J 40/4056/2008, cod unic Ilfov J23/1927/2006, cod unic de înregistrare 1553483,
de înregistrare 23437285, care a fost înregistrat sub reprezentată prin Săndulescu Carmen-Daniela,
nr. 528648 din 8.10.2010. Patrinoiu Gina Cristina, cetățean român, domiciliată în
(19/1.838.837) București, bd. Timișoara nr. 9, bl. H4, ap. 4, sector 6,
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4370/21.X.2010

identificat cu C.I. seria RR nr. 673254, emisă de SPCEP sc. 2, et. 2, ap. 84, sector 6, identificat cu C.I. seria RT nr.
Sector 6, biroul nr. 3, CNP 2751215104973, 496359, CNP 1820405342321, în calitate de consilier
Niță Liviu Marius, cetățean român, domiciliat în juridic, să facă toate demersurile necesare în vederea
București, Str. 9 Mai nr. 7, bl. 24, sc. A, et. 5, ap. 31, înregistrării modificărilor la Registrul Comerțului
sector 6, posesor al C.I. seria RR nr. 268420, eliberată de București.
Secția 20 Poliție la 14.01.2004, CNP 1780617461520, Luată la București astăzi, 1.10.2010, și semnată în 3
deținători ai 100 % din capitalul social al societății (trei) exemplare originale.
comerciale INTOP CONSTRUCTION - S.R.L., persoană (21/1.838.839)
juridică de naționalitate română, cu sediul social în
București, str. Drumul Pădurea Pustnicu nr. 143L, Societatea Comercială
camera 1, sector 1, cu număr de ordine în Registrul DON VITTO IMPEX - S.R.L., București
Comerțului J40/15470/2006, cod unic de înregistrare
17943067, atribut fiscal RO, capital social subscris și HOTĂRÂREA NR. 1/8.10.2010
vărsat în valoare de 2010200 lei (numită în continuarea a adunării generale
Societatea), s-au întrunit în adunarea generală a a S.C. DON VITTO IMPEX - S.R.L.
asociaților, legal convocată și constituită. Subsemnații:
S.C. LOMB - S.A., persoană juridică de naționalitate Albu Adina-Gabriela, cetățean român, născută la
română, cu sediul social în oraș Cluj-Napoca, Str. 15.12.1980 în București, legitimată cu C.I. seria RX
Dorobanților nr. 18-20, et. 7, Clădirea Power Center, nr. 291879, CNP 2801215410032, eliberată de Secția
având număr de ordine în Registrul Comerțului 12, la data de 12.04.2005, domiciliată în București, str. Lt.
J12/3024/2008, reprezentat de dl. Alexandru Bogdan Aurel Botea nr. 4, bl. B8, sc. 2, ap. 6, sector 3, și
Rusescu, în calitate de invitat. Mihalcea Liviu, cetățean român, născut la data de
Asociații, în unanimitate, au hotărât: 3.12.1975, în București, legitimat cu C.I. seria RT
Art. 1. Se aprobă cesionarea a 201.000 nr. 455776, CNP 1751203451545, eliberată de SPCEP
(douăsuteunamii) părți sociale, cu o valoare nominală de S4 biroul nr. 2 la data de 17.01.2007, domiciliat în
10 lei, reprezentând 90 % din capitalul social al S.C. București, str. Iarba Câmpului nr. 36, sector 4,
INTOP CONSTRUCTION - S.R.L., deținute de S.C. în calitate de asociați ai S.C. DON VITTO IMPEX -
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR - S.A. către S.R.L., cu sediul în București, str. Mendeleev nr. 1, etaj 1,
S.C. LOMB - S.A., persoană juridică de naționalitate ap. 4, sector 1, înregistrată la O.R.C.M.B. sub
română, cu sediul social în oraș Cluj-Napoca, Str. nr. J 40/5822/2009, cod unic de înregistrare nr.
Dorobanților nr. 18-20, et. 7, Clădirea Power Center, 25547098, capital social 200 RON, am hotărât la data de
având număr de ordine în Registrul Comerțului 8.10.2010, următoarele:
J 12/3024/2008, reprezentat de dl. Alexandru Bogdan 1. Retragerea din societate a asociatului Albu Adina-
Rusescu. Gabriela, cetățean român, născută la 15.12.1980 în
Art. 2. Prețul acestei cesiuni este de 2.010.000 lei. București, legitimată cu C.I. seria RX nr. 291879, CNP
2801215410032, eliberată de Secția 12, la data de
Art. 3. În urma cesiunii, actul constitutiv al societății
12.04.2005, domiciliată în București, str. Lt. Aurel Botea
art. 6 se modifică după cum urmează:
nr. 4, bl. B8, sc. 2, ap. 6, sector 3.
Societatea are un capital social subscris de 2.010.200
2. Părțile sociale deținute de dra. Albu Adina-Gabriela
lei, vărsat integral în numerar și este împărțit în 201020
vor fi cesionate asociatului Mihalcea Liviu, cetățean
părți sociale cu o valoare de 10 lei fiecare, numerotate de
român, născut la data de 3.12.1975, în București,
la 1 la 201020, după cum urmează:
legitimat cu C.I. seria RT nr. 455776, CNP
- S.C. LOMB - S.A. deține 20100 părți sociale în 1751203451545, eliberată de SPCEP S4 biroul nr. 2 la
valoare de 10 lei și totală de 2.010.000 lei, în baza căreia data de 17.01.2007, domiciliat în București, str. Iarba
are o cotă de participare la beneficii și pierderi de 90 %; Câmpului nr. 36, sector 4.
- Patrinoiu Gina Cristina deține 18 părți sociale, în Asociatul retras Albu Adina-Gabriela cesionează 10
valoare de 180 lei, în baza cărora are o cotă de părți sociale în valoare de 10 RON fiecare, în total 100
participare la beneficii și pierderi de 9 %; RON, asociatului Mihalcea Liviu.
- Niță Liviu Marius deține 2 părți sociale, în valoare de 3. Se revocă din funcția de administrator dra. Albu
20 lei, în baza cărora are o cotă de participare la beneficii Adina-Gabriela, administrator unic al societății rămânând
și pierderi de 1 %. dl. Mihalcea Liviu.
Art. 4. Se împuternicește Visoreanu George, Astfel, capitalul social al societății va rămâne de 200
domiciliat în București, Aleea Valea Boteni nr. 4, bl. M51, RON, divizat în 20 părți sociale a 10 RON fiecare,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4370/21.X.2010 27

deținute de asociatul și administratorul unic Mihalcea la data de 31.01.2005 de către Poliția Mun. Ploiești, și
Liviu. Preda Bogdan-Constantin, cetățean român, născut la
Restul prevederilor din actul constitutiv al societății data de 29.06.1975 în loc. Ploiești, domiciliat în loc.
rămân neschimbate. Ploiești, Str. Nucilor nr. 52, jud. Prahova, legitimat cu C.I.
Prezenta hotărâre a fost semnată în 4 (patru) seria PH număr 935586, eliberată de SPCLEP Ploiești, la
exemplare, azi, 8.10.2010. data de 23.07.2010, CNP 1750629293136, în calitate de
(22/1.838.840) asociați ai S.C. BLITZ TRANSPORT COMPANY - S.R.L.,
cu sediul social în București, str. H. Coandă nr. 27,
Societatea Comercială Clădirea A, Cam. 3, et. 2, sector 1, înreg. la Reg. Com.
DON VITTO IMPEX - S.R.L., București sub J40/4845/2010, CIF RO 18197216,
am hotărât următoarele:
NOTIFICARE Eu, Vlad Constantin, declar că mă retrag din calitate
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul de asociat și administrator al societății și cesionez
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 întregul meu aport la capitalul social al societății, în
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu valoare de 9500 lei, însemnând 95 părți sociale, către
modificările și completările ulterioare, depunerea textului dnul Preda Ion-Gheorghe. Declar, de asemenea că am
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale primit contravaloarea capitalului social cesionat, astăzi,
DON VITTO IMPEX - S.R.L., cu sediul în București, Str. data semnării prezentei hotărâri, și declar că nu mai am
Mendeleev nr. 1, etaj 1, ap. 4, sector 1, înregistrată sub nicio pretenție, de nicio natură, față de acesta sau față de
nr. J40/5822/2009, cod unic de înregistrare 25547098, societate.
care a fost înregistrat sub nr. 528657 din 8.10.2010. Eu, Preda Ion-Gheorghe, declar că sunt de acord cu
(23/1.838.841) ieșirea d-lui Vlad Constantin din calitatea de asociat și
administrator al societății și declar, de asemenea, că am
Societatea Comercială primit întregul capital social cesionat, în valoare de 9500
BLITZ TRANSPORT COMPANY - S.R.L. lei, astăzi, data semnării prezentei hotărâri.
București Eu, Preda Bogdan-Constantin, declar că sunt de
acord cu ieșirea d-lui Vlad Constantin din calitate de
NOTIFICARE asociat și administrator al societății și cu cesiunea părților
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul sale sociale către d-nul Preda Ion-Gheorghe.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 Ca urmare a acestor modificări, capitalul social total
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu este de 10100 lei împărțit în 101 părți sociale, a 100 lei
modificările și completările ulterioare, depunerea textului fiecare și aparține asociaților, astfel:
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale 1) Preda Ion-Gheorghe 10.000 lei, 100 părți sociale;
BLITZ TRANSPORT COMPANY - S.R.L., cu sediul în 2) Preda Bogdan-Constantin 100 lei, 1 (una) parte
București, Str. Henri Coandă nr. 27, etaj 2, sector 1, socială.
înregistrată sub nr. J40/4845/2010, cod unic de Participarea la beneficii și pierderi este: Preda Ion-
înregistrare 18197216, care a fost înregistrat sub nr. Gheorghe 95 %, Preda Bogdan-Constantin 5 %.
528673 din 8.10.2010. Administrarea și reprezentarea societății vor fi
(24/1.838.842) realizate de către d-nul Preda Ion-Gheorghe, cu drepturi
și puteri depline, pe termen nelimitat.
Societatea Comercială (25/1.838.843)
BLITZ TRANSPORT COMPANY - S.R.L.
București Societatea Comercială
RBK ASSISTANCE & SOLUTIONS - S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 2/4.10.2010 București
a adunării generale a asociaților
DECIZIA NR. 1/27.09.2010
Subsemnații Vlad Constantin, domiciliat în loc.
Comarnic, str. Podul Virtos nr. 8, jud. Prahova, legitimat a S.C. RBK ASSISTANCE & SOLUTIONS - S.R.L.,
cu C.I. seria PH nr. 638179, CNP 1720407291898, cu sediul în București, b-dul Carol I nr. 54, sc. A,
eliberată la data de 6.10.2006 de către SPCLEP parter, ap. 1, sector 2, nr. înm. J 40/4373/2010,
Comarnic, Preda Ion-Gheorghe, domiciliat în loc. CUI 26843580
Ploiești, Str. Nucilor nr. 52, jud. Prahova, legitimat cu C.I. Luată de asociatul unic: Kozma Hanna-Karina,
seria PH, număr 524809, CNP 1531222293126, eliberată cetățean român, domiciliată în București, str. Calafat nr.
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4370/21.X.2010

27, sector 2, născută la 19.09.1991 în București, eliberată de Pol. Orș. Budești la data de 23.06.2000,
identificată cu C.I. seria RR nr. 455446, eliberată de CNP 1791215460034, și Anghel Marius, domiciliat în str.
SPCEP S2 biroul nr. 1 la data de18.05.2007, CNP Sg. Maj. Ilie Ancuța nr. 3-9, bl. E, et. 1, ap. 15, sect. 4,
2910919460063, care a hotărât: identificat cu CI seria RT nr. 470068, emis de SPCEP S4
1. Cesionarea în întregime a părților sociale ce le biroul nr. 1 la data de 26.02.2007, CNP 1791212440066,
deține în societate d-nului Kovacs Gheorghe, cetățean în calitate de asociați ai SC CONFORT DRUM
român, domiciliat în București, str. Drumul Taberei nr. 22, CONSTRUCT - S.R.L., și Mitu Cristian, cetățean român,
bl. T8, et. 1, ap. 21, sector 6, născut în Târgu Mureș la născut la data de 21.08.1971 în com. Rasova, jud.
data de 2.06.1941, posesor al C.I. seria RT nr. Constanța, domiciliat în orș. Mioveni, Str. Poștei, bl. A24,
431994/20.09.2006, SPCEP S1 biroul nr. 1, CNP sc. A, ap. 2, jud. Argeș, identificat cu CI seria AS
1410602400300, și părăsirea societății. nr. 447066, eliberată de SPCLEP Mioveni la data de
2. Societatea nu are debite către stat sau terți. 3.02.2006, CNP 1710821035033, și Voica Floricel,
Redactat în trei exemplare azi, 27.09.2010. cetățean român, născut la data de 16.08.1974 în mun.
(26/1.838.844) Pitești, jud. Argeș, domiciliat în mun. Pitești, Aleea
Poieniței nr. 8, bl. 68C, sc. D, ap. 1, jud. Argeș, identificat
Societatea Comercială C.I. seria AS nr. 606723, eliberată de SPCLEP Pitești la
DESIGN ROMPROIECT - S.R.L., București data de 27.10.2008, CNP 1740816034966, în calitate de
invitați speciali, au hotărât modificarea actului constitutiv
DECIZIA NR. 5/6.10.2010
după cum urmează:
a asociatului unic Art. 1. Se cooptează în societate prin majorarea
al S.C. DESIGN ROMPROIECT - S.R.L. capitalului social cu suma de 600 lei următorii:
Eu, - Voica Floricel care va deține calitatea de asociat și
Lazăr Vasile, cetățean român, necăsătorit, sex administrator cu un capital de 400 lei, adică 40 părți
masculin, născut la data de 8.10.1974 în București, sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, cu o cotă
sector 2, domiciliat în București, str. Enache Sandu nr. de participare la beneficii și pierderi de 50 % și
62, sector 2, identificat cu C.I. seria RX nr. 302952, - Mitu Cristian care va deține calitatea de asociat și
eliberată de Secția 7, la data de 10.05.2005, având CNP administrator cu un capital de 200 lei, adică 20 părți
1741008424547, în calitate de asociat unic și sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, cu o cotă
administrator, de participare la beneficii și pierderi de 25 %.
Decide Capitalul societății va fi de 800 lei, structura capitalului
conform dispozițiilor legale și statutare am hotărât va fi:
următoarele: - Anghel Marius deține un număr de o parte socială a
Art. 1. Renunțarea la cesiunea de părți sociale dintre câte 10 lei fiecare, în total 10 lei, reprezentând 1,25 % din
Lazăr Vasile și Pavel Cristian, înregistrată la Registrul capitalul social, precum și aceeași cotă de participare la
Comerțului sub nr. 434881/23.07.2010, prevăzută în beneficii și pierderi;
Decizia As. Unic 3/21.07.2010. - Dobre Lucian Dumitru deține un număr de 19 părți
Redactată și dactilografiată în 3 exemplare astăzi, sociale a câte 10 lei fiecare, în total 190 lei, reprezentând
6.10.2010. 23,75 % din capitalul social, precum și aceeași cotă de
(27/1.838.845) participare la beneficii și pierderi;
- Voica Floricel deține un număr de 40 părți sociale a
Societatea Comercială câte 10 lei fiecare, în total 400 lei, reprezentând 50 % din
CONFORT DRUM CONSTRUCT - S.R.L. capitalul social, precum și aceeași cotă de participare la
București beneficii și pierderi;
- Mitu Cristian deține un număr de 20 părți sociale a
HOTĂRÂREA NR. 1
câte 10 lei fiecare, în total 200 lei, reprezentând 25 % din
din 9.09.2010 capitalul social, precum și aceeași cotă de participare la
a adunării generale a S.C. CONFORT DRUM beneficii și pierderi.
CONSTRUCT - S.R.L., din București, Art. 2. Se revocă din funcția de administrator Dobre
Str. Echinoxului nr. 60, parter, sector 5, Lucian Dumitru și se numește în funcția de administrator
J 40/2441/2010, CUI 26625313 Voica Floricel care va fi investit cu puteri depline pe
Dobre Lucian Dumitru, domiciliat în com. Fundulea, perioadă nelimitată.
jud. Călărași, identificat cu CI seria KL nr. 029695, (28/1.832.171)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4370/21.X.2010 29

Societatea Comercială 2671221433023, reprezentând 100 % capitalul social și


CONFORT DRUM CONSTRUCT - S.R.L. din drepturile de vot,
București În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale astfel cum a fost republicată și
NOTIFICARE modificată, hotărăsc următoarele:
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Articolul 1
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, Se aprobă schimbarea sediului social al societății din
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu București, str. Banu Udrea nr. 4, bl. G8, sc. A, et. 2, ap.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului 25, sector 1, în București, str. Izbiceni nr. 75, parter,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale sector 1.
CONFORT DRUM CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în Articolul 2
București, Str. Echinoxului nr. 60, etaj P, sector 5, Se aprobă următoarele modificări ale obiectului
secundar de activitate al societății:
înregistrată sub nr. J 40/2441/2010, cod unic de
a) Completarea cu următoarele coduri CAEN:
înregistrare 26625313, care a fost înregistrat sub
4511 - comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare
nr. 499993 din 16.09.2010.
(sub 3,5 tone);
(29/1.832.172)
4519 - comerț cu alte autovehicule;
Societatea Comercială 4520 - întreținerea și repararea autovehiculelor;
4531 - comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru
INTEL BUSINESS CONSULTING - S.R.L.
autovehicule;
București
4532 - comerț cu amănuntul de piese și accesorii
NOTIFICARE pentru autovehicule;
4540 - comerț cu motociclete, piese și accesorii
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul aferente; întreținerea și repararea motocicletelor;
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, 6499 - alte intermedieri financiare n.c.a. (doar activități
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu de consultanță);
modificările și completările ulterioare, depunerea textului 7810 - activități ale agențiilor de plasare a forței de
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale muncă;
INTEL BUSINESS CONSULTING - S.R.L., cu sediul în 7911- activități ale agențiilor de turism;
București, str. Izbiceni nr. 75, etaj P, sector 1, înregistrată 7912 - activități ale tur-operatorilor;
sub nr. J 40/2975/2004, cod unic de înregistrare 8220 - activități ale centralelor de intermediere
16180501, care a fost înregistrat sub nr. 501821 din telefonică (call center);
17.09.2010. 9311 - activități ale bazelor sportive;
(30/1.832.173) 9313 - activități ale centrelor de fitness.
b) Eliminarea următorului cod CAEN:
Societatea Comercială 7740 - leasing cu bunuri intangibile (exclusiv
INTEL BUSINESS CONSULTING - S.R.L. financiare).
București Prezenta hotărâre a fost redactată și adoptată astăzi,
20.08.2010, în 3 (trei) exemplare originale.
DECIZIA NR. 2 (31/1.832.174)
din data de 20.08.2010
a asociatului unic al S.C. INTEL BUSINESS Societatea Comercială
CONSULTING - S.R.L., având sediul social în OMERCOM DISTRIBUTION - S.R.L.
București, str. Banu Udrea nr. 4, bl. G8, sc. A, București
et. 2, ap. 25, sector 1, număr de ordine în registrul
DECIZIA NR. 1/15.03.2009
comerțului J40/2975/2004, cod unic de înregistrare
16180501, capital social de 1000 RON a asociatului unic al S.C. OMERCOM
(denumită în continuare „Societatea”) DISTRIBUTION - S.R.L.
Asociatul unic Relenschi Felicia, domiciliată în Subscrisa S.C. TWO TIMES ROMANIA - S.A.,
București, str. Ileana Cosânzeana nr. 10, bl. P7, sc. 4, societate comercială română, cu sediul în București, bd.
ap. 119, sector 5, identificată cu CI seria RR nr. 124831, Nicolae Titulescu nr. 119, bl. 3, sc. C, et. 7, ap. 81,
emisă de Secția 19 Poliție la data de 19.10.2000, CNP sectorul 1, având număr de ordine în Registrul comerțului
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4370/21.X.2010

J 40/10423/28.06.2004, cod unic de înregistrare J 40/10423/28.06.2004, cod unic de înregistrare


16552150, deținătoare a 100 părți sociale, fiecare în 16552150, deținătoare a 100 părți sociale, fiecare în
valoare nominală de 40 lei, având o valoare nominală valoare nominală de 40 lei, având o valoare nominală
totală de 4.000 lei, sumă ce echivalează cu 100 % totală de 4.000 lei, sumă ce echivalează cu 100 %
capitalul social, din participarea la beneficii și pierderi și capitalul social, din participarea la beneficii și pierderi și
din drepturile de vot, reprezentată prin dl Pieralisi Sergio, din drepturile de vot, reprezentată prin dl Pieralisi Sergio,
cetățean italian, născut în Italia, pe data de 4.08.1946, cetățean italian, născut în Italia, pe data de 4.08.1946,
domiciliat în Italia, localitatea Senigallia (Ancona), via domiciliat în Italia, c/o Predicatori Cinzia, via Bramante,
Bramante 17/c, identificat prin pașaport nr. 139908 X, 17/c, 60019 Senigallia (AN), identificat prin pașaport nr.
emis de autoritățile italiene la data de 11.03.2002, am 139908 X, emis de autoritățile italiene la data de
decis: 11.03.2002, am decis:
1. Prelungirea mandatului administratorului Pieralisi 1. Schimbarea sediului social din București, bd.
Sergio, cetățean italian, născut în Italia, pe data de Nicolae Titulescu nr. 119, bl. 3, sc. C, et. 7, ap. 81,
4.08.1946, domiciliat în Italia, localitatea Senigallia sectorul 1, în orașul Chitila, localitatea Chitila, Șos.
(Ancona), via Bramante 17/c, identificat prin pașaport Banatului nr. 14, Complex Rezidențial „Residenz -
nr. 139908 X, emis de autoritățile italiene la data de Cartierul German”, bl. 24, parter, ap. 258, camera 2,
11.03.2002, pe o durată nelimitată. județul Ilfov.
Restul dispozițiilor actului constitutiv rămâne 2. Radierea punctului de lucru situat în comuna Jilava,
nemodificat. prel. Șos. Giurgiului nr. 33A, biroul nr. 3, jud. Ilfov.
Semnat în 3 (trei) exemplare astăzi, 15.03.2009, în Restul dispozițiilor actului constitutiv rămâne
București. nemodificat.
(32/1.832.175) Semnat în 3 (trei) exemplare astăzi, 26.08.2010, în
București.
Societatea Comercială (34/1.832.177)
OMERCOM DISTRIBUTION - S.R.L.
București Societatea Comercială
NAVRO TOUR COMPANY - S.R.L.
NOTIFICARE București

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul HOTĂRÂRE


București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu Adunarea generală a asociaților formată din Mihăiță
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Dorel Sorin și Mihăiță Ginel Ion hotărăște azi, data de
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale 17.09.2010, următoarele:
1. Se deschide un punct de lucru în com. Murighiol,
OMERCOM DISTRIBUTION - S.R.L., cu sediul în
Dunavățu de Jos, jud. Tulcea.
București, bd. Nicolae Titulescu nr. 119, bl. 3, sc. C, et. 7,
2. Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi,
ap. 81, sectorul 1, înregistrată sub nr. J 40/4378/2004,
17.09.2010, într-un număr de 3 (trei) exemplare la sediul
cod unic de înregistrare 16253107, care a fost înregistrat
societății ca un înscris sub semnătură privată.
sub nr. 502583 din 20.09.2010.
(35/1.832.178)
(33/1.832.176)
Societatea Comercială
Societatea Comercială
ACCOUNTING SOLUTIONS GROUP - S.R.L.
OMERCOM DISTRIBUTION - S.R.L.
București
București
NOTIFICARE
DECIZIA NR. 1/26.08.2010
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
a asociatului unic al S.C. OMERCOM București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
DISTRIBUTION - S.R.L. alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Subscrisa S.C. TWO TIMES ROMANIA - S.A., modificările și completările ulterioare, depunerea textului
societate comercială română, cu sediul în București, bd. actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Nicolae Titulescu nr. 119, bl. 3, sc. C, et. 7, ap. 81, ACCOUNTING SOLUTIONS GROUP - S.R.L., cu sediul
sectorul 1, având număr de ordine în Registrul comerțului în București, str. Dorneasca nr. 16, bl. P58, sc. 3, et. 4,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4370/21.X.2010 31

ap. 69, sectorul 5, înregistrată sub nr. J 40/14114/2005, sectorul 2, înregistrată sub nr. J 40/5966/2004, cod unic
cod unic de înregistrare 17868062, care a fost înregistrat de înregistrare 16330919, care a fost înregistrat sub
sub nr. 503733 din 20.09.2010. nr. 504557 din 21.09.2010.
(36/1.832.179) (38/1.832.181)
Societatea Comercială
Societatea Comercială
ACCOUNTING SOLUTIONS GROUP - S.R.L.
ASC NET CONSULTING GRUP - S.R.L.
București
București
HOTĂRÂREA NR. 1/10.09.2010
DECIZIA NR. 1
a adunării generale a asociaților S.C.
ACCOUNTING SOLUTIONS GROUP - S.R.L., din 6.09.2010 a asociatului unic
cu sediul în municipiul București, str. Dorneasca al S.C. ASC NET CONSULTING GRUP - S.R.L.,
nr. 16, bl. P58, sc. 3, et. 4, ap. 69, sectorul 5, cu sediul în București, Str. Sirenelor nr. 90, bl. 117,
înregistrată la Registrul comerțului sc. 1, et. 3, ap. 14, sectorul 5,
sub nr. J 40/14114/2005, CUI 17868062
număr de înregistrare J 40/5966/2004,
Subsemnații Nan Beatrice-Florentina, domiciliată în CUI RO 16330919, capital social 200 lei
municipiul București, str. Dorneasca nr. 16, bl. P58, sc. 3,
et. 4, ap. 69, sectorul 5, posesoare a C.I. seria RD nr. Asociatul unic, Amortoaie Silviu-Claudiu, cetățean
320964, eliberată de Secția 18 Poliție la data de român, domiciliat în București, Str. Sirenelor nr. 90,
19.06.2003, având CNP 2720531431514, și Nan Eduard, bl. 117, sc. 1, et. 3, ap. 14, sectorul 5, identificat cu C.I.
domiciliat în municipiul București, str. Dorneasca nr. 16, seria RX nr. 149594, eliberată de Secția 18 Poliție
bl. P58, sc. 3, et. 4, ap. 69, sectorul 5, posesor al C.I. București la data de 4.03.2003, CNP 1711130070041,
seria RD nr. 320965, eliberată de Secția 18 Poliție la data deținător a 100 % capitalul social, a hotărât următoarele:
de 19.06.2003, având CNP 1721021434523, în calitate
Art. 1. Societatea își va muta sediul social în
de asociați ai S.C. ACCOUNTING SOLUTIONS GROUP
București, str. Gheorghe Țițeica nr. 144-146, et. 1,
- S.R.L., am luat următoarea hotărâre:
1. Se prelungește mandatul de administrator al camera 1, sectorul 2, începând cu data înregistrării
societății al dnei Nan Beatrice-Florentina, domiciliată în acestei decizii la Registrul comerțului.
municipiul București, str. Dorneasca nr. 16, bl. P58, sc. 3, Art. 2. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei decizii
et. 4, ap. 69, sectorul 5, posesoare a C.I. seria RD se împuternicește dl Amortoaie Silviu-Claudiu, care va
nr. 320964, eliberată de Secția 18 Poliție la data de putea mandata terțe peroane în acest sens.
19.06.2003, având CNP 2720531431514, pe perioadă (39/1.832.182)
nelimitată, cu puteri depline.
2. Se va redacta un nou act constitutiv al societății Societatea Comercială
care să cuprindă toate modificările aduse acestuia până
PROVENCE CATERING - S.R.L.
în prezent.
București
(37/1.832.180)

Societatea Comercială NOTIFICARE


ASC NET CONSULTING GRUP - S.R.L. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
NOTIFICARE
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
PROVENCE CATERING - S.R.L., cu sediul în București,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
str. Ion Polizu nr. 36, sectorul 2, înregistrată sub
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale nr. J 40/11087/2007, cod unic de înregistrare 21894795,
ASC NET CONSULTING GRUP - S.R.L., cu sediul în care a fost înregistrat sub nr. 505279 din 21.09.2010.
București, str. Gheorghe Țițeica nr. 144-146, et. 1, (40/1.832.183)
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4370/21.X.2010

Societatea Comercială 4632 - comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne


PROVENCE CATERING - S.R.L. (import-export); cod CAEN 5621 - activități de alimentație
București (catering) pentru evenimente se radiază.
Art. 2. Se majorează capitalul social al societății, de la
HOTĂRÂREA NR. 1/12.09.2010 200 RON la 985.960 RON, cu suma de 985.760 RON,
a adunării generale provenind din profitul rămas nerepartizat, în urma
a S.C. PROVENCE CATERING - S.R.L., încheierii exercițiului financiar-contabil aferent anului
înregistrată în Registrul comerțului 2008, suma de 985.760 RON provenind din profitul
sub nr. J 40/11087/2007, cod unic de înregistrare nerepartizat la nivelul anului 2008 conform notei
21894795, București, str. Ion Polizu nr. 36, contabile nr. 1/1.09.2010, a balanței de verificare
sectorul 2 contabilă aferente lunii septembrie 2010, precum și a
bilanțului contabil la 31.12.2008, toate anexate prezentei
Subsemnații Ioniță Ionuț, cetățean român, născut la
data de 9.03.1979 în București, sectorul 8, domiciliat în hotărâri.
București, str. Giulești nr. 3851, sectorul 6, identificat cu Art. 3. Se majorează valoarea părții sociale de la 10
C.I. seria RX nr. 315022, eliberată de Secția 20 la data de RON la 20 RON, iar numărul părților sociale se modifică
1.06.2005, CNP 1790309441515, și Paraschiv Costel, de la 20 la 49.298.
cetățean român, născut la 15.03.1981 în București, Art. 4. În urma majorării amintite, capitalul social în
sectorul 1, domiciliat în București, str. M. Sebastian valoare totală de 985.960 lei, integral numerar. Întregul
nr. 125, ap. 5, sectorul 5, CNP 1810315410201, în capital social va fi împărțit în 49.298 părți sociale în
calitate de asociați și administratori ai S.C. PROVENCE valoare de 20 lei fiecare, repartizat astfel:
CATERING - S.R.L., am hotărât următoarele: - Paraschiv Costel - 24.649 părți sociale, cu o valoare
Art. 1. Se schimbă domeniul de activitate din cod nominală 20 lei fiecare, în valoare totală de 492.980 lei,
CAEN 555 - activități de alimentație (catering) pentru reprezentând 50 % din capitalul societății;
evenimente și alte servicii de alimentație, în 463 - comerț - Ioniță Ionuț - 24.649 părți sociale, cu o valoare
cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al nominală 20 lei fiecare, în valoare totală de 492.980 lei,
tutunului, și activitatea principală din cod CAEN 5621 - reprezentând 50 % din capitalul societății.
activități de alimentație (catering) pentru evenimente, în (41/1.832.184)

Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Florentina-Magdalena P. Constandache Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

&JUYDGY|479029]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4370/21.X.2010 conține 32 de pagini. Prețul: 6,40 lei ISSN 1220–4889