Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA A IV-A

Anul 178 (XX) — Nr. 4372 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Joi, 21 octombrie 2010

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


Societatea Comercială 2. Roșca Romulus, născut la data de 9.07.1956 în
EPIONA MR PREST - S.R.L. localitatea Vălenii de Munte, județul Prahova, asociat,
Ploiești, județul Prahova aport la capital 250,00 RON, data vărsării aportului
7.09.2010, echivalând cu 25 părți sociale, reprezentând
ROMÂNIA 50 % din capitalul social total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 50 %;
MINISTERUL JUSTIȚIEI
- administrator persoană fizică: Roșca Mihaela, data
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI numirii 22.09.2010, durata mandatului nelimitată, având
puteri depline de reprezentare;
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ - denumire: EPIONA MR PREST - S.R.L.;
TRIBUNALUL PRAHOVA - sediul social: municipiul Ploiești, str. Domnișori nr.
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 14286/5.10.2010 19, bl. 9D, sc. A, et. 1, ap. 4, județul Prahova, conform
contractului de comodat nr. 1 din 7.06.2010, valabil pe
Persoană
desemnată conform durată nelimitată;
O.U.G. nr. 116/2009, - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 559 -
aprobată cu modificări alte servicii de cazare;
și completări prin - activitatea principală: cod CAEN 5590 - alte servicii
Legea nr. 84/2010, de cazare;
prin Decizia D.G. nr. 20 - capitalul social subscris: 500,00 RON, vărsat
din data de 14.01.2010 - Otilia Chiriță - integral; capitalul social este divizat în 50 părți sociale a
consilier juridic
10,0000 RON fiecare;
În baza cererii nr. 80528 din data de 22.09.2010 și a - durata de funcționare: nelimitată;
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea - cod unic de înregistrare: 27464592/5.10.2010;
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu - numărul de ordine în registrul comerțului:
următoarele date:
J 29/1223/5.10.2010.
- fondatori:
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
1. Roșca Mihaela, născută la data de 16.03.1959 în
localitatea Iași, asociat, aport la capital 250,00 RON, din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere.
data vărsării aportului 7.09.2010, echivalând cu 25 părți Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
de participare la beneficii/pierderi de 50 %; Executorie de drept.
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4372/21.X.2010

Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la - numărul de ordine în registrul comerțului:


Tribunalul Prahova, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din J 29/1225/5.10.2010.
O.U.G. nr. 116/2009. Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
Pronunțată în ședința din data de 5.10.2010. din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere.
(1/1.828.014) Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Societatea Comercială Executorie de drept.
DANCOAUTO INVEST - S.R.L. Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la
Ploiești, județul Prahova Tribunalul Prahova, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din
O.U.G. nr. 116/2009.
Pronunțată în ședința din data de 5.10.2010.
ROMÂNIA
(2/1.828.015)
MINISTERUL JUSTIȚIEI
Societatea Comercială
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI ONLY FOR YOURS WEDDING FIESTA - S.R.L.
Ploiești, județul Prahova
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL PRAHOVA ROMÂNIA

EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 14288/5.10.2010 MINISTERUL JUSTIȚIEI


Persoană
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
desemnată conform
O.U.G. nr. 116/2009, OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
aprobată cu modificări TRIBUNALUL PRAHOVA
și completări
prin Legea nr. 84/2010, EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 14287/5.10.2010
prin Decizia D.G. nr. 20 Persoană
din data de 14.01.2010 - Otilia Chiriță desemnată conform
În baza cererii nr. 80635 din data de 23.09.2010 și a O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
și completări
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
prin Legea nr. 84/2010,
următoarele date:
prin Decizia D.G. nr. 20
- fondator: Cocan Florin, născut la data de 2.09.1960
din data de 14.01.2010 - Otilia Chiriță
în comuna Baba Ana, județul Prahova, asociat unic, aport
la capital 200,00 RON, data vărsării aportului În baza cererii nr. 80724 din data de 23.09.2010 și a
20.09.2010, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
100 % capitalul social total, cota de participare la constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
beneficii/pierderi de 100 %; următoarele date:
- administrator persoană fizică:Cocan Florin, data - fondatori:
1. Gabor Simona, asociat, aport la capital 100,00
numirii 23.09.2010, durata mandatului nelimitată, având
RON, data vărsării aportului 23.09.2010, echivalând cu
puteri depline;
10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
- denumire: DANCOAUTO INVEST - S.R.L.;
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %;
- sediul social: municipiul Ploiești, Str. Nicovalei nr. 7,
2. Ștefanide Dragoș-Florin, asociat, aport la capital
județul Prahova, valabil pe durată nelimitată conform 100,00 RON, data vărsării aportului 23.09.2010,
contractului de comodat din data de 17.09.2010; echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 461 - capitalul social total, cota de participare la
activități de intermedieri în comerțul cu ridicata; beneficii/pierderi de 50 %;
- activitatea principală: cod CAEN 4619 - intermedieri - administratori persoane fizice:
în comerțul cu produse diverse; 1. Gabor Simona, data numirii 23.09.2010, durata
- capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat mandatului nelimitată, având puteri depline;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 2. Ștefanide Dragoș-Florin, data numirii 23.09.2010,
10,0000 RON fiecare; durata mandatului nelimitată, având puteri depline;
- durata de funcționare: nelimitată; - denumire: ONLY FOR YOURS WEDDING FIESTA -
- cod unic de înregistrare: 27464614/5.10.2010; S.R.L.;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4372/21.X.2010 3

- sediul social: municipiul Ploiești, str. Mitropolit 3. Catana Eusebiu, asociat, aport la capital 100,00
Veniamin Costache, nr. 4, bl. 27G, sc. A, ap. 15, județul RON, data vărsării aportului 20.08.2010, echivalând cu
Prahova; 10 părți sociale, reprezentând 33,33 % din capitalul social
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 960 - total, cota de participare la beneficii/pierderi de 33,33 %;
alte activități de servicii; - administrator persoană fizică: Dram Petru, data
- activitatea principală: cod CAEN 9609 - alte activități numirii 27.09.2010, durata mandatului nelimitată, având
de servicii n.c.a.; puteri depline;
- capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat - denumire: EDEN ENERGY - S.R.L.;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a - sediul social: satul Bistrița nr. 612, comuna
10,0000 RON fiecare; Alexandru cel Bun, județul Neamț;
- durata de funcționare: nelimitată; - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 351 -
- cod unic de înregistrare: 27464606/5.10.2010; producția, transportul și distribuția energiei electrice;
- numărul de ordine în registrul comerțului: - activitatea principală: cod CAEN 3511 - producția de
J 29/1224/5.10.2010. energie electrică;
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor - capitalul social subscris: 300,00 RON, vărsat
din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere. integral; capitalul social este divizat în 30 părți sociale a
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, 10,0000 RON fiecare;
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. - durata de funcționare: nelimitată;
Executorie de drept. - cod unic de înregistrare: 27462184;
Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la - numărul de ordine în registrul comerțului:
Tribunalul Prahova, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din
J 27/555/2010.
O.U.G. nr. 116/2009.
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
Pronunțată în ședința din data de 5.10.2010.
din declarația tip pe proprie răspundere.
(3/1.828.016) Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a prezentului extras.
Societatea Comercială
Executorie de drept.
EDEN ENERGY - S.R.L., satul Bistrița
Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la
comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț
Tribunalul Neamț, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din
O.U.G. nr. 116/2009.
ROMÂNIA
Pronunțată în ședința din data de 4.10.2010.
MINISTERUL JUSTIȚIEI (4/1.828.283)

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI Societatea Comercială


DIABRAD TRADE - S.R.L., satul Ivanes
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ comuna Bicaz-Chei, județul Neamț
TRIBUNALUL NEAMȚ
ROMÂNIA
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. RD 7876/4.10.2010
Director MINISTERUL JUSTIȚIEI
la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Tribunalul Neamț - Doina Popescu
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
În baza cererii nr. 40416 din data de 27.09.2010 și a TRIBUNALUL NEAMȚ
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu EXTRAS AL REZOLUȚIEI
următoarele date: NR. RD 7818/30.09.2010
- fondatori: Director
1. Dram Petru, asociat, aport la capital 100,00 RON,
la Oficiul Registrului
data vărsării aportului 20.08.2010, echivalând cu 10 părți
Comerțului de pe lângă
sociale, reprezentând 33,34 % din capitalul social total,
Tribunalul Neamț - Doina Popescu
cota de participare la beneficii/pierderi de 33,34 %;
2. Andreica Sorinica, asociat, aport la capital 100,00 În baza cererii nr. 40659 din data de 29.09.2010 și a
RON, data vărsării aportului 20.08.2010, echivalând cu actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
10 părți sociale, reprezentând 33,33 % din capitalul social constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 33,33 %; următoarele date:
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4372/21.X.2010

- fondator: Panțiru Gheorghe, asociat unic, aport la constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
capital 200,00 RON, data vărsării aportului 20.09.2010, următoarele date:
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
capitalul social total, cota de participare la - fondatori:
beneficii/pierderi de 100 %; 1. Ursu Costel, asociat, aport la capital 100,00 RON,
- administrator persoană fizică: Bran Nicolae-Ionuț, în data vărsării aportului 30.09.2010, echivalând cu 10 părți
calitate de administrator, domiciliat în localitatea Piatra-
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
Neamț, bd. Decebal, nr. 31, bl. C1, sc. A, ap. 3, județul
Neamț, durata mandatului nelimitată, având puteri de participare la beneficii/pierderi de 50 %;
depline; 2. Ursu Melania, asociat, aport la capital 100,00 RON,
- denumire: DIABRAD TRADE - S.R.L.;
data vărsării aportului 30.09.2010, echivalând cu 10 părți
- sediul social: satul Ivanes, comuna Bicaz-Chei,
județul Neamț; sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 022 - de participare la beneficii/pierderi de 50 %;
exploatarea forestieră;
- administratori persoane fizice:
- activitatea principală: cod CAEN 0220 - exploatarea
forestieră; 1. Ursu Costel, data numirii 30.09.2010, durata
- capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat mandatului nelimitată, având puteri depline;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
2. Ursu Melania, data numirii 30.09.2010, durata
10,0000 RON fiecare;
- durata de funcționare: nelimitată; mandatului nelimitată, având puteri depline;
- cod unic de înregistrare: 27448570; - denumire: URSU COSMEL- S.R.L.;
- numărul de ordine în registrul comerțului:
- sediul social: municipiul Roman, Fundătura
J 27/548/2010.
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor Lăcrămioarelor nr. 5, județul Neamț;
din declarația tip pe proprie răspundere. - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
Partea a IV-a, a prezentului extras.
Executorie de drept. - activitatea principală: cod CAEN 4719 - comerț cu
Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
Tribunalul Neamț, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din predominantă de produse nealimentare;
O.U.G. nr. 116/2009.
Pronunțată în ședința din data de 30.09.2010. - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
(5/1.828.284) integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
10,0000 RON fiecare;
Societatea Comercială
URSU COSMEL - S.R.L., Roman, județul Neamț - durata de funcționare: nelimitată;
- cod unic de înregistrare: 27455373;
ROMÂNIA - numărul de ordine în registrul comerțului:

MINISTERUL JUSTIȚIEI J 27/553/2010.


Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
din declarația tip pe proprie răspundere.
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
TRIBUNALUL NEAMȚ
Partea a IV-a, a prezentului extras.
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. RD 7847/1.10.2010 Executorie de drept.
Director Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la
la Oficiul Registrului Tribunalul Neamț, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din
Comerțului de pe lângă
Tribunalul Neamț - Doina Popescu O.U.G. nr. 116/2009.
Pronunțată în ședința din data de 1.10.2010.
În baza cererii nr. 40820 din data de 30.09.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea (6/1.828.285)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4372/21.X.2010 5

Societatea Comercială Societatea Comercială


ROXY SAYO UNIVERSAL - S.R.L. MICHEL & CODRIN CONSTRUCT - S.R.L.
Târgu Neamț, județul Neamț Roman, județul Neamț

ROMÂNIA ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ


TRIBUNALUL NEAMȚ TRIBUNALUL NEAMȚ

EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. RD 7848/1.10.2010 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. RD 7849/1.10.2010


Director Director
la Oficiul Registrului la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Comerțului de pe lângă
Tribunalul Neamț - Doina Popescu Tribunalul Neamț - Doina Popescu

În baza cererii nr. 40822 din data de 30.09.2010 și a În baza cererii nr. 40824 din data de 30.09.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date: următoarele date:
- fondator: Copoț Florin, asociat unic, aport la capital - fondator: Vieru Ioan, asociat unic, aport la capital
200,00 RON, data vărsării aportului 30.09.2010, 200,00 RON, data vărsării aportului 29.09.2010,
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
capitalul social total, cota de participare la
capitalul social total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 100 %;
beneficii/pierderi de 100 %;
- administrator persoană fizică: Vieru Ioan, data
- administrator persoană fizică: Copoț Florin, data
numirii 30.09.2010, durata mandatului nelimitată, având
numirii 30.09.2010, durata mandatului nelimitată, având
puteri depline;
puteri depline;
- denumire: MICHEL & CODRIN CONSTRUCT -
- denumire: ROXY SAYO UNIVERSAL - S.R.L.;
S.R.L.;
- sediul social: orașul Târgu Neamț, str. Tăbăcari nr.
- sediul social: municipiul Roman, Fundătura
14, județul Neamț;
Crizantemelor, bl. 2, sc. D, et. 1, ap. 37, județul Neamț;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 - - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate; lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
- activitatea principală: cod CAEN 4719 - comerț cu nerezidențiale;
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de
predominantă de produse nealimentare; construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
10,0000 RON fiecare; 10,0000 RON fiecare;
- durata de funcționare: nelimitată; - durata de funcționare: nelimitată;
- cod unic de înregistrare: 27455381; - cod unic de înregistrare: 27455357;
- numărul de ordine în registrul comerțului: - numărul de ordine în registrul comerțului:
J 27/554/2010. J 27/551/2010.
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
din declarația tip pe proprie răspundere. din declarația tip pe proprie răspundere.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a prezentului extras. Partea a IV-a, a prezentului extras.
Executorie de drept. Executorie de drept.
Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la
Tribunalul Neamț, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din Tribunalul Neamț, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din
O.U.G. nr. 116/2009. O.U.G. nr. 116/2009.
Pronunțată în ședința din data de 1.10.2010. Pronunțată în ședința din data de 1.10.2010.
(7/1.828.286) (8/1.828.287)
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4372/21.X.2010

Societatea Comercială Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,


ELECTRIC SERVICE TRUST - S.R.L. Partea a IV-a, a prezentului extras.
Piatra-Neamț, județul Neamț Executorie de drept.
Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la
ROMÂNIA Tribunalul Neamț în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
nr. 116/2009.
MINISTERUL JUSTIȚIEI Pronunțată în ședința din data de 1.10.2010.
(9/1.828.288)
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Societatea Comercială
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TELEOPRAGIUST - S.R.L., satul Bistricioara
TRIBUNALUL NEAMȚ comuna Ceahlău, județul Neamț
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. RD 7850/1.10.2010
ROMÂNIA
Director
la Oficiul Registrului MINISTERUL JUSTIȚIEI
Comerțului de pe lângă
Tribunalul Neamț - Doina Popescu OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

În baza cererii nr. 40826 din data de 30.09.2010 și a OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea TRIBUNALUL NEAMȚ
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date: EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. RD 7851/1.10.2010
- fondatori: Director
1. Istrate Eugen, asociat, aport la capital 100,00 RON, la Oficiul Registrului
data vărsării aportului 28.09.2010, echivalând cu 10 părți Comerțului de pe lângă
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota Tribunalul Neamț - Doina Popescu
de participare la beneficii/pierderi de 50 %;
În baza cererii nr. 40827 din data de 30.09.2010 și a
2. Fota Silvia, asociat, aport la capital 100,00 RON,
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
data vărsării aportului 28.09.2010, echivalând cu 10 părți
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
următoarele date:
de participare la beneficii/pierderi de 50 %;
- fondatori:
- administratori persoane fizice:
1. Topolicianu Daniel, asociat, aport la capital 160,00
1. Istrate Eugen, data numirii 30.09.2010, durata
RON, data vărsării aportului 28.09.2010, echivalând cu
mandatului nelimitată, având puteri depline;
16 părți sociale, reprezentând 80 % din capitalul social
2. Fota Silvia, data numirii 30.09.2010, durata total, cota de participare la beneficii/pierderi de 80 %;
mandatului nelimitată, având puteri depline; 2. Zaiț Mihai, asociat, aport la capital 40,00 RON, data
- denumire: ELECTRIC SERVICE TRUST - S.R.L.; vărsării aportului 28.09.2010, echivalând cu 4 părți
- sediul social: municipiul Piatra-Neamț, str. Mihai sociale, reprezentând 20 % din capitalul social total, cota
Eminescu nr. 16, bl. E3, sc. B, et. 4, ap. 31, județul de participare la beneficii/pierderi de 20 %;
Neamț; - administrator persoană fizică: Topolicianu Daniel,
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 432 - data numirii 30.09.2010, durata mandatului nelimitată,
lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte având puteri depline;
lucrări de instalații pentru construcții; - denumire: TELEOPRAGIUST - S.R.L.;
- activitate principală: cod CAEN 4321 - lucrări de - sediul social: satul Bistricioara, comuna Ceahlău,
instalații electrice; județul Neamț;
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 611 -
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000 activități de teleomunicații prin rețele cu cablu;
RON fiecare; - activitate principală: cod CAEN 6110 - activități de
- durata de funcționare: nelimitată; telecomunicații prin rețele cu cablu;
- cod unic de înregistrare: 27455349; - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
- număr de ordine în registrul comerțului: capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
J 27/550/2010. RON fiecare;
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor - durata de funcționare: nelimitată;
din declarația tip pe propria răspundere. - cod unic de înregistrare: 27455365;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4372/21.X.2010 7

- număr de ordine în registrul comerțului: - număr de ordine în registrul comerțului:


J 27/552/2010. J 27/557/2010.
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
din declarația tip pe propria răspundere. din declarația tip pe propria răspundere.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a prezentului extras. Partea a IV-a, a prezentului extras.
Executorie de drept. Executorie de drept.
Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la
Tribunalul Neamț în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G. Tribunalul Neamț în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
nr. 116/2009. nr. 116/2009.
Pronunțată în ședința din data de 1.10.2010. Pronunțată în ședința din data de 4.10.2010.
(10/1.828.289) (11/1.828.290)

Societatea Comercială Societatea Comercială


ERSTLUC TRANS - S.R.L., satul Basta CIDESCUT PRODIMPEX - S.R.L.
comuna Secuieni, județul Neamț Roman, județul Neamț

ROMÂNIA ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI


OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ


OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL NEAMȚ
TRIBUNALUL NEAMȚ
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. RD 7877/4.10.2010
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. RD 7878/4.10.2010
Director
Director
la Oficiul Registrului
la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă
Comerțului de pe lângă
Tribunalul Neamț - Doina Popescu
Tribunalul Neamț - Doina Popescu
În baza cererii nr. 40962 din data de 1.10.2010 și a
În baza cererii nr. 40973 din data de 1.10.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date:
următoarele date:
- fondator: Bâzgan Daniel-Gigel, asociat unic, aport la
capital 200,00 RON, data vărsării aportului 29.09.2010, - fondatori:
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % 1. Scutariu Crina-Mihaela, asociat, aport la capital
capitalul social total, cota de participare la 100,00 RON, data vărsării aportului 28.09.2010,
beneficii/pierderi de 100 %; echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
- administrator persoană fizică: Bâzgan Daniel-Gigel, capitalul social total, cota de participare la
data numirii 1.10.2010, durata mandatului nelimitată, beneficii/pierderi de 50 %;
având puteri depline; 2. Andrei Grigore, asociat, aport la capital 100,00
- denumire: ERSTLUC TRANS - S.R.L.; RON, data vărsării aportului 28.09.2010, echivalând cu
- sediul social: satul Basta, comuna Secuieni, județul 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
Neamț; total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 493 - - administrator persoană fizică: Scutariu Crina-
alte transporturi terestre de călători; Mihaela, data numirii 1.10.2010, durata mandatului
- activitate principală: cod CAEN 4939 - alte nelimitată, având puteri depline;
transporturi terestre de călători n.c.a.; - denumire: CIDESCUT PRODIMPEX - S.R.L.;
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; - sediul social: municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare,
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000 bl. 6, sc. C, et. 3, ap. 40, județul Neamț;
RON fiecare; - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 472 -
- durata de funcționare: nelimitată; comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor
- cod unic de înregistrare: 27462206; și al produselor din tutun, în magazine specializate;
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4372/21.X.2010

- activitate principală: cod CAEN 4725 - comerț cu - activitate principală: cod CAEN 7311 - activități ale
amănuntul al băuturilor, în magazine specializate; agențiilor de publicitate;
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000 capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
RON fiecare; RON fiecare;
- durata de funcționare: nelimitată; - durata de funcționare: nelimitată;
- cod unic de înregistrare: 27462192; - cod unic de înregistrare: 27468250;
- număr de ordine în registrul comerțului: - număr de ordine în registrul comerțului:
J 27/556/2010. J 27/560/2010.
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
din declarația tip pe propria răspundere.
din declarația tip pe propria răspundere.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a prezentului extras.
Partea a IV-a, a prezentului extras.
Executorie de drept.
Executorie de drept.
Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la
Tribunalul Neamț în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G. Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la
nr. 116/2009. Tribunalul Neamț în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
Pronunțată în ședința din data de 4.10.2010. nr. 116/2009.
(12/1.828.291) Pronunțată în ședința din data de 5.10.2010.
(13/1.828.292)
Societatea Comercială
GAMAX ADVERTISING - S.R.L. Societatea Comercială
Roman, județul Neamț COSTAREAL - S.R.L.
Piatra-Neamț, județul Neamț
ROMÂNIA
ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL NEAMȚ OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL NEAMȚ
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. RD 7918/5.10.2010
Director EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. RD 7919/5.10.2010
la Oficiul Registrului Director
Comerțului de pe lângă la Oficiul Registrului
Tribunalul Neamț - Doina Popescu Comerțului de pe lângă
În baza cererii nr. 41168 din data de 4.10.2010 și a Tribunalul Neamț - Doina Popescu
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea În baza cererii nr. 41179 din data de 4.10.2010 și a
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
următoarele date:
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
- fondator: Maxim Cristian-Ionel, asociat unic, aport la
următoarele date:
capital 200,00 RON, data vărsării aportului 10.09.2010,
- fondator: Prisecaru Constantin, asociat unic, aport la
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
capitalul social total, cota de participare la capital 200,00 RON, data vărsării aportului 1.10.2010,
beneficii/pierderi de 100 %; echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
- administrator persoană fizică: Maxim Cristian-Ionel, capitalul social total, cota de participare la
data numirii 4.10.2010, durata mandatului nelimitată, beneficii/pierderi de 100 %;
având puteri depline; - administrator persoană fizică: Prisecaru Constantin,
- denumire: GAMAX ADVERTISING - S.R.L.; data numirii 4.10.2010, durata mandatului nelimitată,
- sediul social: municipiul Roman, str. Ecaterina având puteri depline;
Teodoroiu, bl. 2A, sc. F, et. 3, ap. 108, județul Neamț; - denumire: COSTAREAL - S.R.L.;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 731 - - sediul social: municipiul Piatra-Neamț, Str. Eroilor nr.
publicitate; 6, bl. A2, sc. E, ap. 88, județul Neamț;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4372/21.X.2010 9

- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 732 - Procedura completă.


activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei După referatul grefierului,
publice; Administratorul reclamantei depune la dosar dovada
- activitate principală: cod CAEN 7320 - activități de achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 39 lei.
studiere a pieței și de sondare a opiniei publice; Nemaifiind cereri de formulat, instanța constată cauza
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; în stare de judecată și dă cuvântul la fond.
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000 Administratorul reclamantei, dl Munteanu Constantin,
RON fiecare; solicită admiterea cererii, cu consecința divizării societății
- durata de funcționare: nelimitată; reclamante și a înființării unei noi societăți.
- cod unic de înregistrare: 27468241; Avocat Lăcraru Laurențiu, pentru pârâtă, arată că este
- număr de ordine în registrul comerțului: de acord cu acțiunea promovată de reclamantă.
J 27/559/2010. Instanța rămâne în pronunțare asupra cererii
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor formulate, după care,
din declarația tip pe propria răspundere.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, TRIBUNALUL
Partea a IV-a, a prezentului extras. Constatând îndeplinite condițiile legale pentru
Executorie de drept. divizarea societății, instanța va admite cererea acestuia
Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la așa cum a fost formulată.
Tribunalul Neamț în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
nr. 116/2009. Pentru aceste motive, în numele legii dispune:
Pronunțată în ședința din data de 5.10.2010. Constată legalitatea hotărârii adunării generale a
(14/1.828.293) asociaților S.C. CONSMOND - S.R.L. cu nr. 4 din
16.08.2010, precum și a actului constitutiv adițional
Societatea Comercială actualizat al S.C. CONSMOND - S.R.L. din 16.08.2010 și
BEST GSG - S.R.L. a actului constitutiv al S.C. BEST GSG - S.R.L. și, în
Piatra-Neamț, județul Neamț
consecință:
ROMÂNIA Dispune înregistrarea hotărârii A.G.A. nr. 4 din
TRIBUNALUL NEAMȚ 16.08.2010 și a actelor constitutive ale celor două
societăți în registrul comerțului.
SECȚIA COMERCIALĂ ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Dispune înregistrarea divizării parțiale a S.C.
DOSAR NR. 2661/103/2010 CONSMOND - S.R.L., prin desprinderea unei părți din
patrimoniul societății și transferarea acesteia societății
– divizare – beneficiare S.C. BEST GSG - S.R.L., care este astfel
ÎNCHEIERE constituită, S.C. CONSMOND - S.R.L. continuându-și
activitatea cu un capital social total de 30.300 RON,
Ședința publică din 9.09.2010 divizat în 303 părți sociale, în valoare de 100 RON
Completul format din: fiecare, în registrul comerțului.
Președinte - Neculai Topliceanu - Dispune înregistrarea în registrul comerțului și
judecător autorizarea societății nou înființate S.C. BEST GSG -
Grefier - Maricica Moroșanu S.R.L. având un capital social total de 168.000 RON,
divizat în 1.680 părți sociale, în valoare de 100 RON
Se examinează cererea formulată de reclamanta S.C.
CONSMOND - S.R.L., cu sediul în Piatra-Neamț, str. fiecare, prin transmiterea de către societatea divizată a
Dărmănești nr. 107 bis, cod poștal 610214, județul 1.680 părți sociale și sediul social în municipiul
Neamț, în contradictoriu cu pârâta S.C. BEST GSG - Piatra-Neamț, str. Mihai Viteazul nr. 19, bl. C1, parter.
S.R.L., cu sediul în Piatra-Neamț, str. Mihai Viteazul nr. Dispune înființarea S.C. BEST GSG - S.R.L.
19, bl. C1, parter, județul Neamț, având ca obiect Dispune publicarea hotărârii adunării generale a
divizare. asociaților nr. 4 din 16.08.2010 și a dispozitivului hotărârii
La apelul nominal, făcut în ședință publică, au răspuns judecătorești în Monitorul Oficial al României,
reclamanta prin administrator Munteanu Constantin, cu Partea a IV-a.
delegație de reprezentare emisă sub nr. 157 din Cu recurs în 15 zile de la publicare pentru orice parte
8.09.2010 de S.C. CONSMOND - S.R.L. și pârâta prin interesată.
avocat Lăcraru Laurențiu, cu împuternicire avocațială Pronunțată în ședință publică din 9.09.2010.
emisă sub nr. 25737 din 9.09.2010 de Baroul Neamț. (15/1.828.294)
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4372/21.X.2010

Societatea Comercială Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la


CLADINOV IMPEX - S.R.L. Tribunalul Galați în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din
Galați, județul Galați O.U.G. nr. 116/2009.
Pronunțată în ședința din data de 7.10.2010.
ROMÂNIA (16/1.828.421)

MINISTERUL JUSTIȚIEI Societatea Comercială


CAMBRIA FASHION - S.R.L.
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI Galați, județul Galați

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ


ROMÂNIA
TRIBUNALUL GALAȚI
MINISTERUL JUSTIȚIEI
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 11830/7.10.2010
Director OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
Tribunalul Galați - Prof. univ. dr. TRIBUNALUL GALAȚI
Răducan Oprea EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 11831/7.10.2010
În baza cererii nr. 44442 din data de 24.09.2010 și a Director
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea la Oficiul Registrului
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu Comerțului de pe lângă
următoarele date: Tribunalul Galați - Prof. univ. dr.
- fondatori: Răducan Oprea
1. Marin Mircea-Sebastian, asociat, aport la capital
În baza cererii nr. 45012 din data de 30.09.2010 și a
190.00 RON, echivalând cu 19 părți sociale,
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
participare la beneficii/pierderi de 99 %;
următoarele date:
2. Răducanu Florentin-Lucian, asociat, aport la capital
- fondator: Vicol Lenuța, asociat unic, aport la capital
10.00 RON, echivalând cu 1 părți sociale, reprezentând
200.00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
50 % din capitalul social total, cota de participare la
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
beneficii/pierderi de 1 %;
participare la beneficii/pierderi de 100 %;
- administrator persoană fizică: Marin Mircea-
- administrator persoană fizică: Vicol Lenuța, data
Sebastian, data numirii 29.09.2010, durata mandatului
numirii 30.09.2010, durata mandatului 99 ani, având
99 ani; puteri depline;
- denumirea: CLADINOV IMPEX - S.R.L.; - denumirea: CAMBRIA FASHION - S.R.L.;
- sediul social: municipiul Galați, Drumul de Centură, - sediul social: municipiul Galați, Bd. Siderurgiștilor, nr.
nr. 194-A, camera 4; 41, bl. SD1B, sc. 1, parter, ap. 3;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 - - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 -
întreținerea și repararea autovehiculelor; comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine
- activitatea principală: cod CAEN 4520 - întreținerea specializate;
și repararea autovehiculelor; - activitatea principală: cod CAEN 4771 - comerț cu
- capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
10,0000 RON fiecare; integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
- durata de funcționare: 99 ani; 10,0000 RON fiecare;
- cod unic de înregistrare: 27477789; - durata de funcționare: 99 ani;
- număr de ordine în registrul comerțului: - cod unic de înregistrare: 27477762;
J17/930/2010; - număr de ordine în registrul comerțului:
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor J17/928/2010;
din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere. Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere.
Partea a IV-a, a extrasului prezent. Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Executorie de drept. Partea a IV-a, a prezentului extras.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4372/21.X.2010 11

Executorie de drept. - număr de ordine în registrul comerțului:


Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la J17/929/2010;
Tribunalul Galați în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
O.U.G. nr. 116/2009. din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere.
Pronunțată în ședința din data de 7.10.2010. Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
(17/1.828.422) Partea a IV-a, a prezentului extras.
Executorie de drept.
Societatea Comercială Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la
ECOPROFI SERV - S.R.L. Tribunalul Galați în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din
Galați, județul Galați O.U.G. nr. 116/2009.
Pronunțată în ședința din data de 7.10.2010.
ROMÂNIA (18/1.828.423)

MINISTERUL JUSTIȚIEI Societatea Comercială


MARCY CONSTRUCȚII - S.R.L.
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI Galați, județul Galați

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ


ROMÂNIA
TRIBUNALUL GALAȚI

EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 11832/7.10.2010 MINISTERUL JUSTIȚIEI

Director OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI


la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
Tribunalul Galați - Prof. univ. dr. TRIBUNALUL GALAȚI
Răducan Oprea
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 11833/7.10.2010
În baza cererii nr. 45639 din data de 6.10.2010 și a
Director
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
la Oficiul Registrului
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
Comerțului de pe lângă
următoarele date:
Tribunalul Galați - Prof. univ. dr.
- fondatori:
Răducan Oprea
1. Popa Florin, asociat, aport la capital 100.00 RON,
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din În baza cererii nr. 45644 din data de 6.10.2010 și a
capitalul social total, cota de participare la actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
beneficii/pierderi de 50 %; constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
2. Cristian Mihaela, asociat, aport la capital 100.00 următoarele date:
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % - fondatori:
din capitalul social total, cota de participare la 1. Taftă Maricel, asociat, aport la capital 450.00 RON,
beneficii/pierderi de 50 %; echivalând cu 45 părți sociale, reprezentând 50 % din
- administrator persoană fizică: Popa Florin, data capitalul social total, cota de participare la
numirii 6.10.2010, durata mandatului 99 ani, având puteri beneficii/pierderi de 50 %;
depline; 2. Pricop Marcela-Magdalena, asociat, aport la capital
- denumirea: ECOPROFI SERV - S.R.L.; 450.00 RON, echivalând cu 45 părți sociale,
- sediul social: municipiul Galați, Str. Feroviarilor, nr. 9, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de
bl. C6, sc. 5, et. 1, ap. 100; participare la beneficii/pierderi de 50 %;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 469 - - administrator persoană fizică: Taftă Maricel, data
comerț cu ridicata nespecializat; numirii 5.10.2010, durata mandatului 99 ani, având puteri
- activitatea principală: cod CAEN 4690 - comerț cu depline;
ridicata nespecializat - inclusiv import-export; - denumirea: MARCY CONSTRUCȚII - S.R.L.;
- capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat - sediul social: municipiul Galați, str. Davila, nr. 4, bl. 5,
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a sc. 1, et. 1, ap. 8;
10,0000 RON fiecare; - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
- durata de funcționare: 99 ani; lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
- cod unic de înregistrare: 27477770; nerezidențiale;
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4372/21.X.2010

- activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de - denumire: SERCON ENGINEERING - S.R.L.;
construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale; - sediul social: municipiul Reșița, Bd. Republicii, nr. 3,
- capitalul social subscris: 900,00 RON, vărsat sc. 2, et. 2, ap. 11;
integral; capitalul social este divizat în 90 părți sociale a - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -
10,0000 RON fiecare; activități de consultanță în management;
- durata de funcționare: 99 ani; - activitate principală: cod CAEN 7022 - activități de
- cod unic de înregistrare: 27477754; consultanță pentru afaceri și management;
- număr de ordine în registrul comerțului: - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
J17/927/2010; integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor 10,0000 RON fiecare;
din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere. - durata de funcționare: nelimitată;
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, - cod unic de înregistrare: 27425054;
Partea a IV-a, a prezentului extras. - număr de ordine în registrul comerțului:
Executorie de drept. J11/386/2010.
Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
Tribunalul Galați în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere.
O.U.G. nr. 116/2009. Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Pronunțată în ședința din data de 7.10.2010. Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
(19/1.828.424) Executorie de drept.
Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la
Societatea Comercială Tribunalul Caraș-Severin în condițiile art. 6 alin (3) - (5)
SERCON ENGINEERING - S.R.L. din O.U.G. nr. 116/2009.
Reșița, județul Caraș-Severin
Pronunțată în ședința din data de 24.09.2010.
(20/1.828.154)
ROMÂNIA
Societatea Comercială
MINISTERUL JUSTIȚIEI
BABYLON CONDRAȘ - S.R.L.
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oravița, județul Caraș-Severin

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ ROMÂNIA


TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN
MINISTERUL JUSTIȚIEI
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3574/24.09.2010
Director OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
la Oficiul Registrului
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
Comerțului de pe lângă
TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN
Tribunalul Caraș-Severin - Popa Valentin
În baza cererii nr. 28138 din data de 22.09.2010 și a EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3578/24.09.2010
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea Director
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu la Oficiul Registrului
următoarele date: Comerțului de pe lângă
- fondatori: Tribunalul Caraș-Severin - Popa Valentin
1. Ulici Daniel Gheorghe, asociat, aport la capital
50.00 RON, echivalând cu 5 părți sociale, reprezentând În baza cererii nr. 28167 din data de 23.09.2010 și a
25 % din capitalul social total, cota de participare la actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
beneficii/pierderi de 25 %; constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
2. Gherman Nicolae Marius, asociat, aport la capital următoarele date:
110.00 RON, echivalând cu 11 părți sociale, - fondator: Condraș Gabriel, asociat unic, aport la
reprezentând 55 % din capitalul social total, cota de capital 1000.00 RON, echivalând cu 100 părți sociale,
participare la beneficii/pierderi de 55 %; reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
3. Gologan Sorin, asociat, aport la capital 40.00 RON, participare la beneficii/pierderi de 100 %;
echivalând cu 4 părți sociale, reprezentând 20 % din - administrator persoană fizică: Condraș Gabriel, data
capitalul social total, cota de participare la numirii 21.09.2010, durata mandatului nelimitată;
beneficii/pierderi de 20 %; - denumire: BABYLON CONDRAȘ - S.R.L.;
- administrator persoană fizică: Gologan Sorin, data - sediul social: oraș Oravița, Zona Gării, bl. E12, sc. C,
numirii 22.09.2010, durata mandatului nelimitată; et. 1, ap. 5;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4372/21.X.2010 13

- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 563 - Emblema este complexă. Descriere: emblema
baruri și alte activități de servire a băuturilor; reprezintă un puzzle ce semnifică obiectul de activitate
- activitate principală: cod CAEN 5630 - baruri și alte (plasarea forței de muncă) și denumirea firmei.
activități de servire a băuturilor;
- capitalul social subscris: 1000.00 RON, vărsat
integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a
10,0000 RON fiecare;
- durata de funcționare: nelimitată;
- cod unic de înregistrare: 27425062;
- număr de ordine în registrul comerțului:
J11/387/2010. - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 782 -
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor activități de contractare, pe baze temporare, a
din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere. personalului;
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, - activitate principală: cod CAEN 7820 - activități de
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. contractare, pe baze temporare, a personalului;
Executorie de drept. - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
Tribunalul Caraș-Severin în condițiile art. 6 alin (3) - (5) 10,0000 RON fiecare;
din O.U.G. nr. 116/2009. - durata de funcționare: nelimitată;
Pronunțată în ședința din data de 24.09.2010. - cod unic de înregistrare: 27425070;
(21/1.828.155) - număr de ordine în registrul comerțului:
J11/388/2010.
Societatea Comercială Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
BAUER PERSONALMANAGEMENT - S.R.L. din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere.
Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
ROMÂNIA Executorie de drept.
Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la
MINISTERUL JUSTIȚIEI
Tribunalul Caraș-Severin în condițiile art. 6 alin (3) - (5)
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
din O.U.G. nr. 116/2009.
Pronunțată în ședința din data de 24.09.2010.
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ (22/1.828.156)
TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN
Societatea Comercială
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3583/24.09.2010 GOLD AKNANA COMPANY - S.R.L., satul Zăvoi
Director comuna Zăvoi, județul Caraș-Severin
la Oficiul Registrului
ROMÂNIA
Comerțului de pe lângă
MINISTERUL JUSTIȚIEI
Tribunalul Caraș-Severin - Popa Valentin
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
În baza cererii nr. 28184 din data de 23.09.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN
următoarele date:
- fondator: Bauer Corina, asociat unic, aport la capital EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3588/24.09.2010
200.00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
Director
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
la Oficiul Registrului
participare la beneficii/pierderi de 100 %;
Comerțului de pe lângă
- administrator persoană fizică: Bauer Corina, data
Tribunalul Caraș-Severin - Popa Valentin
numirii 30.08.2010, durata mandatului nelimitată;
- denumire: BAUER PERSONALMANAGEMENT - În baza cererii nr. 28198 din data de 23.09.2010 și a
S.R.L.; actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
- sediul social: oraș Oțelu Roșu, Str. 22 Decembrie constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
1989, nr. 7, et. P; următoarele date:
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4372/21.X.2010

- fondator: Diacu Florina Doina, asociat unic, aport la - fondatori:


capital 200.00 RON, echivalând cu 20 părți sociale, 1. Guzumaș Neli Simona, asociat, aport la capital
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de 100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,
participare la beneficii/pierderi de 100 %; reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de
- administrator persoană fizică: Diacu Florina Doina, participare la beneficii/pierderi de 50 %;
2. Guzumaș Adrian, asociat, aport la capital 100,00
data numirii 22.09.2010, durata mandatului nelimitată;
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 %
- denumire: GOLD AKNANA COMPANY - S.R.L.; din capitalul social total, cota de participare la
- sediul social: sat Zăvoi, comuna Zăvoi, nr. 80; beneficii/pierderi de 50 %;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 383 - - administrator persoană fizică: Guzumaș Neli
recuperarea materialelor; Simona, data numirii 22.09.2010, durata mandatului
- activitate principală: cod CAEN 3832 - recuperarea nelimitată;
materialelor reciclabile sortate; - denumire: NELLY & GUZZY - S.R.L.;
- capitalul social subscris: 200.00 RON, vărsat - sediul social: municipiul Reșița, aleea Herculane nr.
2, sc. 4, et. 4, ap. 20;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 439 -
10.0000 RON fiecare;
alte lucrări speciale de construcții;
- durata de funcționare: nelimitată; - activitatea principală: cod CAEN 4399 - alte lucrări
- cod unic de înregistrare: 27425089; speciale de construcții n.c.a.;
- număr de ordine în registrul comerțului: - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
J11/389/2010. integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor 10,0000 RON fiecare;
din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere. - durata de funcționare: nelimitată;
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, - cod unic de înregistrare: 27425097;
- numărul de ordine în registrul comerțului:
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
J 11/390/2010.
Executorie de drept. Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere.
Tribunalul Caraș-Severin în condițiile art. 6 alin (3) - (5) Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
din O.U.G. nr. 116/2009. Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Pronunțată în ședința din data de 24.09.2010. Executorie de drept.
(23/1.828.157) Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la
Tribunalul Caraș-Severin în condițiile art. 6 alin. (3)-(5)
Societatea Comercială din O.U.G. nr. 116/2009.
Pronunțată în ședința din data de 24.09.2010.
NELY & GUZZY - S.R.L.
(24/1.828.158)
Reșița, județul Caraș-Severin
Societatea Comercială
ROMÂNIA MIRALEX TIMIȘ - S.R.L.
Reșița, județul Caraș-Severin
MINISTERUL JUSTIȚIEI
ROMÂNIA
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI


OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3589/24.09.2010
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3591/24.09.2010
Director
la Oficiul Registrului Director
Comerțului de pe lângă la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă
Tribunalul Caraș-Severin - Popa Valentin
Tribunalul Caraș-Severin - Popa Valentin
În baza cererii nr. 28199 din data de 23.09.2010 și a În baza cererii nr. 28203 din data de 23.09.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date: următoarele date:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4372/21.X.2010 15

- fondator: Timiș Grigore, asociat unic, aport la capital - administrator persoană fizică: Heghediș Alin
5.000,00 RON, echivalând cu 500 părți sociale, Valentin, data numirii 22.09.2010, durata mandatului
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de nelimitată;
participare la beneficii/pierderi de 100 %; - denumire: HEGAYAN LOGISTIC - S.R.L.;
- administrator persoană fizică: Timiș Grigore, data - sediul social: municipiul Caransebeș, Dimitrie A.
numirii 21.09.2010, durata mandatului nelimitată; Sturza nr. 19B;
- denumire: MIRALEX TIMIȘ - S.R.L.; - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -
- sediul social: municipiul Reșița, Aleea Romaniței nr.
transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;
1, sc. 2, et. 2, ap. 9;
- activitatea principală: cod CAEN 4941 - transporturi
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 467 -
comerț cu ridicata specializat al altor produse; rutiere de mărfuri;
- activitatea principală: cod CAEN 4673 - comerț cu - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
ridicata cu material lemnos și materiale de construcții și integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
echipamente sanitare; 10,0000 RON fiecare;
- capitalul social subscris: 5.000,00 RON, vărsat - durata de funcționare: nelimitată;
integral; capitalul social este divizat în 50 părți sociale a - cod unic de înregistrare: 27431013;
10,0000 RON fiecare; - numărul de ordine în registrul comerțului:
- durata de funcționare: nelimitată; J 11/392/2010.
- cod unic de înregistrare: 27425100; Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
- numărul de ordine în registrul comerțului: din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere.
J 11/391/2010. Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere. Executorie de drept.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Tribunalul Caraș-Severin în condițiile art. 6 alin. (3)-(5)
Executorie de drept.
din O.U.G. nr. 116/2009.
Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la
Tribunalul Caraș-Severin în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) Pronunțată în ședința din data de 27.09.2010.
din O.U.G. nr. 116/2009. (26/1.828.160)
Pronunțată în ședința din data de 24.09.2010.
(25/1.828.159) Societatea Comercială
BIO FRUIT BANAT - S.R.L.
Societatea Comercială Reșița, județul Caraș-Severin
HEGAYAN LOGISTIC - S.R.L.
ROMÂNIA
Caransebeș, județul Caraș-Severin
MINISTERUL JUSTIȚIEI
ROMÂNIA
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ


TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3627/27.09.2010
Director
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3626/27.09.2010
la Oficiul Registrului
Director Comerțului de pe lângă
la Oficiul Registrului Tribunalul Caraș-Severin - Popa Valentin
Comerțului de pe lângă
Tribunalul Caraș-Severin - Popa Valentin În baza cererii nr. 28306 din data de 24.09.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
În baza cererii nr. 28283 din data de 24.09.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu următoarele date:
următoarele date: - fondatori:
- fondator: Heghediș Alin Valentin, asociat unic, aport 1. Beke Justian, asociat, aport la capital 100,00 RON,
la capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de capitalul social total, cota de participare la
participare la beneficii/pierderi de 100 %; beneficii/pierderi de 50 %;
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4372/21.X.2010

2. Milulescu Tudor, asociat, aport la capital 100,00 - denumire: SERAGRI SONDAJE - S.R.L.;
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % - sediul social: municipiul Reșița, Bd. Republicii nr. 23,
din capitalul social total, cota de participare la sc. 1, et. 6, ap. 21;
beneficii/pierderi de 50 %; - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 732 -
- administrator persoană fizică: Milulescu Tudor, data activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei
numirii 20.09.2010, durata mandatului nelimitată; publice;
- denumire: BIO FRUIT BANAT - S.R.L.; - activitatea principală: cod CAEN 7320 - activități de
- sediul social: municipiul Reșița, str. Romul studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;
Ladea nr. 8; - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 103 - integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor; 10,0000 RON fiecare;
- activitatea principală: cod CAEN 1032 - fabricarea - durata de funcționare: nelimitată;
sucurilor de fructe și legume; - cod unic de înregistrare: 27431030;
- capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat - numărul de ordine în registrul comerțului:
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a J 11/394/2010.
10,0000 RON fiecare; Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
- durata de funcționare: nelimitată; din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere.
- cod unic de înregistrare: 27431021; Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
- numărul de ordine în registrul comerțului: Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
J 11/393/2010. Executorie de drept.
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la
din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere. Tribunalul Caraș-Severin în condițiile art. 6 alin. (3)-(5)
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, din O.U.G. nr. 116/2009.
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. Pronunțată în ședința din data de 27.09.2010.
Executorie de drept. (28/1.828.162)
Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la
Tribunalul Caraș-Severin în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) Societatea Comercială
din O.U.G. nr. 116/2009. DESIGN JBR - S.R.L., satul Șoșdea
Pronunțată în ședința din data de 27.09.2010. comuna Măureni, județul Caraș-Severin
(27/1.828.161)
ROMÂNIA
Societatea Comercială
SERAGRI SONDAJE - S.R.L. MINISTERUL JUSTIȚIEI
Reșița, județul Caraș-Severin
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ


EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3658/29.09.2010
TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN Director
la Oficiul Registrului
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3628/27.09.2010 Comerțului de pe lângă
Director Tribunalul Caraș-Severin - Popa Valentin
la Oficiul Registrului În baza cererii nr. 28590 din data de 28.09.2010 și a
Comerțului de pe lângă actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
Tribunalul Caraș-Severin - Popa Valentin constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
În baza cererii nr. 28309 din data de 24.09.2010 și a următoarele date:
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea - fondatori:
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu 1. Samuila Aurica Viorica, asociat, aport la capital
următoarele date: 50,00 RON, echivalând cu 5 părți sociale, reprezentând
- fondator: Ciucur Mihai Cătălin, asociat unic, aport la 25 % din capitalul social total, cota de participare la
capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale, beneficii/pierderi de 25 %;
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de 2. Mariș Cosmin Radu, asociat, aport la capital 150,00
participare la beneficii/pierderi de 100 %; RON, echivalând cu 15 părți sociale, reprezentând 75 %
- administrator persoană fizică: Ciucur Mihai Cătălin, din capitalul social total, cota de participare la
data numirii 21.09.2010, durata mandatului nelimitată; beneficii/pierderi de 75 %;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4372/21.X.2010 17

- administrator persoană fizică: Samuila Aurica - emblema este complexă: descriere: emblema este
Viorica, data numirii 24.09.2010, durata mandatului reprezentată de un dreptunghi în interiorul căruia stă
nelimitată; scrisă denumirea firmei, încadrat între două scuturi ce
- denumire: DESIGN JBR - S.R.L.; reprezintă protecția și securitatea în culorile roșu și
- sediul social: satul Șoșdea nr. 35, comuna Măureni; negru pe fond galben;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 741 -
activități de design specializat;
- activitatea principală: cod CAEN 7410 - activități de
design specializat;
- capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
10,0000 RON fiecare;
- durata de funcționare: nelimitată;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 801 -
- cod unic de înregistrare: 27441467;
- numărul de ordine în registrul comerțului: activități de protecție și gardă;
J 11/395/2010. - activitatea principală: cod CAEN 8010 - activități de
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor protecție și gardă;
din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere. - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. 10,0000 RON fiecare;
Executorie de drept. - durata de funcționare: nelimitată;
Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la - cod unic de înregistrare: 27441475;
Tribunalul Caraș-Severin în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) - numărul de ordine în registrul comerțului:
din O.U.G. nr. 116/2009. J 11/396/2010.
Pronunțată în ședința din data de 29.09.2010.
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
(29/1.828.163)
din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere.
Societatea Comercială Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
MIU-GUARD SECURITY - S.R.L. Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Caransebeș, județul Caraș-Severin Executorie de drept.
Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la
ROMÂNIA Tribunalul Caraș-Severin în condițiile art. 6 alin. (3)-(5)
din O.U.G. nr. 116/2009.
MINISTERUL JUSTIȚIEI Pronunțată în ședința din data de 29.09.2010.
(30/1.828.164)
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Societatea Comercială
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
BANDA 1 CONTACT - S.R.L.
TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN
Reșița, județul Caraș-Severin
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3659/29.09.2010
ROMÂNIA
Director MINISTERUL JUSTIȚIEI
la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Tribunalul Caraș-Severin - Popa Valentin
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
În baza cererii nr. 28593 din data de 28.09.2010 și a
TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3660/29.09.2010
următoarele date:
- fondator: Ciobanu Miu Nicolae, asociat unic, aport la Director
capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale, la Oficiul Registrului
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de Comerțului de pe lângă
participare la beneficii/pierderi de 100 %; Tribunalul Caraș-Severin - Popa Valentin
- administrator persoană fizică: Ciobanu Miu Nicolae,
data numirii 18.08.2010, durata mandatului nelimitată; În baza cererii nr. 28598 din data de 28.09.2010 și a
- denumire: MIU-GUARD SECURITY - S.R.L.; actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
- sediul social: municipiul Caransebeș, Calea constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
Severinului nr. 83; următoarele date:
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4372/21.X.2010

- fondatori: - fondator: Bistriceanu Monica Emilia, asociat unic,


1. Bojica Marian, asociat, aport la capital 180,00 RON, aport la capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți
echivalând cu 18 părți sociale, reprezentând 90 % din sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
capitalul social total, cota de participare la participare la beneficii / pierderi de 100 %;
beneficii/pierderi de 90 %; - administrator persoană fizică: Bistriceanu Monica
2. Bojica Veronica, asociat, aport la capital 20,00 Emilia, data numirii 14.09.2010, durata mandatului
RON, echivalând cu 2 părți sociale, reprezentând 10 % nelimitată;
din capitalul social total, cota de participare la - denumire: BMEB MOBIS - S.R.L.;
beneficii/pierderi de 10 %; - sediul social: satul Topleț, bl. nr. 4, parter, spațiu
- administrator persoană fizică: Bojica Marian, data comercial, comuna Topleț;
numirii 27.09.2010, durata mandatului nelimitată; - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 107 -
- denumire: BANDA 1 CONTACT - S.R.L.; fabricarea produselor de brutărie și a produselor
- sediul social: municipiul Reșița, Aleea Molizilor, bl. făinoase;
C1, sc. 1, et. 1, ap. 4; - activitatea principală: cod CAEN 1071 - fabricarea
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 855 - pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de
alte forme de învățământ; patiserie;
- activitatea principală: cod CAEN 8553 - școli de - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
conducere (pilotaj); integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
- capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
10,0000 RON fiecare;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
- durata de funcționare: nelimitată;
10,0000 RON fiecare;
- cod unic de înregistrare: 27441491;
- durata de funcționare: nelimitată;
- numărul de ordine în registrul comerțului:
- cod unic de înregistrare: 27441483;
J 11/398/2010.
- numărul de ordine în registrul comerțului:
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
J 11/397/2010.
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere.
din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere. Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. Executorie de drept.
Executorie de drept. Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la
Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la Tribunalul Caraș-Severin, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5)
Tribunalul Caraș-Severin în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G. nr. 116/2009.
din O.U.G. nr. 116/2009. Pronunțată în ședința din data de 29.09.2010.
Pronunțată în ședința din data de 29.09.2010. (32/1.828.166)
(31/1.828.165)
Societatea Comercială
Societatea Comercială BASTIONUL DE GRANIT - S.R.L.
BMEB MOBIS - S.R.L., satul Topleț satul Maciova, comuna Constantin Daicoviciu
comuna Topleț, județul Caraș-Severin județul Caraș-Severin

ROMÂNIA ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI


DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN

EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3661/29.09.2010 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3662/29.09.2010


Director Director
la Oficiul Registrului la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Comerțului de pe lângă
Tribunalul Caraș-Severin - Popa Valentin Tribunalul Caraș-Severin - Popa Valentin
În baza cererii nr. 28600 din data de 28.09.2010 și a În baza cererii nr. 28615 din data de 28.09.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date: următoarele date:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4372/21.X.2010 19

- fondatori: Muntean Maria, asociat, aport la capital - fondator: Amato Immacolata, asociat unic, aport la
10,00 RON, echivalând cu 1 parte socială, reprezentând capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
5 % din capitalul social total, cota de participare la reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
beneficii / pierderi de 5 %, și Muntean Anna Maria, participare la beneficii / pierderi de 100 %;
asociat, aport la capital 190,00 RON, echivalând cu 19 - administrator persoană fizică: Amato Immacolata,
părți sociale, reprezentând 95 % din capitalul social total,
data numirii 29.07.2010, durata mandatului nelimitată;
cota de participare la beneficii / pierderi de 95 %;
- denumire: OUT 4 OUT - S.R.L.;
- administrator persoană fizică: Muntean Maria, data
numirii 24.09.2010, durata mandatului nelimitată; - sediul social: Reșița, Bd. Muncii nr. 18, sc. A, ap. 11;
- denumire: BASTIONUL DE GRANIT - S.R.L.; - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 461 -
- sediul social: satul Maciova nr. 78, comuna activități de intermediere în comerțul cu ridicata;
Constantin Daicoviciu; - activitatea principală: cod CAEN 4614 - intermedieri
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 552 - în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și
facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă avioane;
durată; - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
- activitatea principală: cod CAEN 5520 - facilități de integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată; 10,0000 RON fiecare;
- capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat - durata de funcționare: nelimitată;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
- cod unic de înregistrare: 27441513;
10,0000 RON fiecare;
- numărul de ordine în registrul comerțului:
- durata de funcționare: nelimitată;
- cod unic de înregistrare: 27441505; J 11/400/2010.
- numărul de ordine în registrul comerțului: Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
J 11/399/2010. din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere.
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere. Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Executorie de drept.
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la
Executorie de drept. Tribunalul Caraș-Severin, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5)
Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la din O.U.G. nr. 116/2009.
Tribunalul Caraș-Severin, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5)
Pronunțată în ședința din data de 29.09.2010.
din O.U.G. nr. 116/2009.
Pronunțată în ședința din data de 29.09.2010. (34/1.828.168)
(33/1.828.167)
Societatea Comercială
Societatea Comercială CANDY COFFE - S.R.L.
OUT 4 OUT - S.R.L. Reșița, județul Caraș-Severin
Reșița, județul Caraș-Severin
ROMÂNIA
ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3687/1.10.2010
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3663/29.09.2010
Director
Director
la Oficiul Registrului
la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă
Comerțului de pe lângă
Tribunalul Caraș-Severin - Popa Valentin Tribunalul Caraș-Severin - Popa Valentin

În baza cererii nr. 28624 din data de 28.09.2010 și a În baza cererii nr. 28747 din data de 29.09.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date: următoarele date:
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4372/21.X.2010

- fondator: Baloșin Pavel Dacian, asociat unic, aport la - fondatori: Boeriu Florea, asociat, aport la capital
capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale, 100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de
participare la beneficii / pierderi de 100 %; participare la beneficii / pierderi de 50 %, și Boeriu Marius
- administrator persoană fizică: Baloșin Pavel Dacian, Ioan, asociat, aport la capital 100,00 RON, echivalând cu
data numirii 23.09.2010, durata mandatului nelimitată; 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
total, cota de participare la beneficii / pierderi de 50 %;
- denumire: CANDY COFFE - S.R.L.;
- administrator persoană fizică: Boeriu Florea, data
- sediul social: Reșița, str. Gratz nr. 3, sc. 1, et. 2,
numirii 29.09.2010, durata mandatului nelimitată;
ap. 9;
- denumire: PROTECTPLANT FLOMARA - S.R.L.;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 461 -
- sediul social: Caransebeș, Str. Gării nr. 38;
activități de intermediere în comerțul cu ridicata;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 -
- activitatea principală: cod CAEN 4619 - intermedieri comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine
în comerțul cu produse diverse; specializate;
- capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat - activitatea principală: cod CAEN 4778 - comerț cu
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
10,0000 RON fiecare; - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
- durata de funcționare: nelimitată; integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
- cod unic de înregistrare: 27453240; 10,0000 RON fiecare;
- numărul de ordine în registrul comerțului: - durata de funcționare: nelimitată;
J 11/402/2010. - cod unic de înregistrare: 27453291;
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor - numărul de ordine în registrul comerțului:
din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere. J 11/407/2010.
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere.
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Executorie de drept. Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la Executorie de drept.
Tribunalul Caraș-Severin, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la
din O.U.G. nr. 116/2009. Tribunalul Caraș-Severin, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5)
Pronunțată în ședința din data de 1.10.2010. din O.U.G. nr. 116/2009.
(35/1.828.169) Pronunțată în ședința din data de 1.10.2010.
(36/1.828.170)
Societatea Comercială
PROTECTPLANT FLOMARA - S.R.L. Societatea Comercială
Caransebeș, județul Caraș-Severin KAJOT GAMES - S.R.L.
Caransebeș, județul Caraș-Severin
ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3715/1.10.2010
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3696/1.10.2010
Director
Director
la Oficiul Registrului
la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Comerțului de pe lângă
Tribunalul Caraș-Severin - Popa Valentin Tribunalul Caraș-Severin - Popa Valentin
În baza cererii nr. 28848 din data de 30.09.2010 și a În baza cererii nr. 28850 din data de 30.09.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date: următoarele date:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4372/21.X.2010 21

- fondator: Rrustemaj Fehmi, asociat unic, aport la - fondatori: Becheru Claudia Flavia, asociat, aport la
capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale, capital 100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de
participare la beneficii / pierderi de 100 %; participare la beneficii / pierderi de 50 %, și Becheru
- administrator persoană fizică: Rrustemaj Fehmi, Marius Ionel, asociat, aport la capital 100,00 RON,
data numirii 24.09.2010, durata mandatului nelimitată; echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
capitalul social total, cota de participare la beneficii /
- denumire: KAJOT GAMES - S.R.L.;
pierderi de 50 %;
- sediul social: Caransebeș, Piața Gen. Ion Dragalina
- administrator persoană fizică: Becheru Claudia
nr. 2A, ap. 2; Flavia, data numirii 28.09.2010, durata mandatului
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 772 - nelimitată;
activități de închiriere și leasing cu bunuri personale și - denumire: GRASU & CLAUDIA - S.R.L.;
gospodărești; - sediul social: Reșița, str. Octavian Goga nr. 1;
- activitatea principală: cod CAEN 7729 - activități de - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 -
închiriere și leasing cu alte bunuri personale și comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine
gospodărești n.c.a.; specializate;
- capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat - activitatea principală: cod CAEN 4771 - comerț cu
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate;
10,0000 RON fiecare; - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
- durata de funcționare: nelimitată;
10,0000 RON fiecare;
- cod unic de înregistrare: 27453259;
- durata de funcționare: nelimitată;
- numărul de ordine în registrul comerțului: - cod unic de înregistrare: 27453267;
J 11/403/2010. - numărul de ordine în registrul comerțului:
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor J 11/404/2010.
din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere. Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere.
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Executorie de drept. Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la Executorie de drept.
Tribunalul Caraș-Severin, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la
din O.U.G. nr. 116/2009. Tribunalul Caraș-Severin, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5)
Pronunțată în ședința din data de 1.10.2010. din O.U.G. nr. 116/2009.
Pronunțată în ședința din data de 1.10.2010.
(37/1.828.171)
(38/1.828.172)
Societatea Comercială Societatea Comercială
GRASU & CLAUDIA - S.R.L. RASIPAN - S.R.L.
Reșița, județul Caraș-Severin Reșița, județul Caraș-Severin

ROMÂNIA ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI


DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN

EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3697/1.10.2010 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3714/1.10.2010


Director Director
la Oficiul Registrului la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Comerțului de pe lângă
Tribunalul Caraș-Severin - Popa Valentin Tribunalul Caraș-Severin - Popa Valentin

În baza cererii nr. 28867 din data de 30.09.2010 și a În baza cererii nr. 28871 din data de 30.09.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date: următoarele date:
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4372/21.X.2010

- fondatori În baza cererii nr. 28879 din data de 30.09.2010 și a


1. Măceșanu Ramona Mariana, asociat, aport la actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
capital 100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,
reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
participare la beneficii/pierderi de 50 %; următoarele date:
2. Horga Silviu Ștefan, asociat, aport la capital 100,00 - fondatori:
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 %
1. Popovici Bogdan Nicu, asociat, aport la capital
din capitalul social total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 50 %; 100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,
- administratori persoane fizice: reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de
1. Măceșanu Ramona Mariana, data numirii
participare la beneficii/pierderi de 50 %;
29.09.2010, durata mandatului nelimitată;
2. Horga Silviu Ștefan, data numirii 29.09.2010, durata 2. Popovici Ioana, asociat, aport la capital 100,00
mandatului nelimitată; RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 %
- denumire: RASIPAN - S.R.L.;
din capitalul social total, cota de participare la
- sediul social: municipiul Reșița, Bd. Republicii nr. 22,
sc. 1/A, et. 3, ap. 9; beneficii/pierderi de 50 %;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 107 - - administratori persoane fizice:
fabricarea produselor de brutărie și a produselor 1. Popovici Bogdan Nicu, data numirii 29.09.2010,
făinoase;
- activitate principală: cod CAEN 1071 - fabricarea durata mandatului nelimitată;
pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de 2. Popovici Ioana, data numirii 29.09.2010, durata
patiserie; mandatului nelimitată;
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000 - denumire: ALESIA NEW IMAGE - S.R.L.;
RON fiecare; - sediul social: municipiul Caransebeș, str. Simion
- durata de funcționare: nelimitată; Bărnuțiu nr. 4A;
- cod unic de înregistrare: 27453283;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 -
- număr de ordine în registrul comerțului:
J 11/406/2010. comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor specializate;
din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere.
- activitate principală: cod CAEN 4771 - comerț cu
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate;
Executorie de drept. - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
Tribunalul Caraș-Severin în condițiile art. 6 alin. (3)-(5)
din O.U.G. nr. 116/2009. RON fiecare;
Pronunțată în ședința din data de 1.10.2010. - durata de funcționare: nelimitată;
(39/1.828.173) - cod unic de înregistrare: 27453275;
Societatea Comercială - număr de ordine în registrul comerțului:
ALESIA NEW IMAGE - S.R.L., Caransebeș J 11/405/2010.
județul Caraș-Severin Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
ROMÂNIA din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere.
MINISTERUL JUSTIȚIEI Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI Executorie de drept.
E PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN
Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3698/1.10.2010 Tribunalul Caraș-Severin în condițiile art. 6 alin. (3)-(5)
Director din O.U.G. nr. 116/2009.
la Oficiul Registrului
Pronunțată în ședința din data de 1.10.2010.
Comerțului de pe lângă
Tribunalul Caraș-Severin - Popa Valentin (40/1.828.174)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4372/21.X.2010 23

Societatea Comercială Societatea Comercială


AQUAPREST ARMENIȘ - S.R.L., satul Armeniș GALAXY CLEAN - S.R.L.
comuna Armeniș, județul Caraș-Severin Reșița, județul Caraș-Severin

ROMÂNIA ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI


DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN

EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3717/1.10.2010 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3740/4.10.2010


Director Director
la Oficiul Registrului la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Comerțului de pe lângă
Tribunalul Caraș-Severin - Popa Valentin Tribunalul Caraș-Severin - Popa Valentin

În baza cererii nr. 28981 din data de 30.09.2010 și a În baza cererii nr. 29032 din data de 1.10.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date: următoarele date:
- fondator: CONSILIUL LOCAL ARMENIȘ, aport la - fondatori:
capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale, 1. Ducu Mihaela Nicoleta, asociat, aport la capital
reprezentând 100 % capitalul social total, cu sediul în 5.000,00 RON, echivalând cu 50 părți sociale,
localitatea Armeniș nr. 368, județul Caraș-Severin; reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de
- administrator persoană fizică: Dragomir Iacob, în participare la beneficii/pierderi de 50 %;
2. Ducu Cristian Florian, asociat, aport la capital
calitate de administrator până la data de 29.09.2014,
5.000,00 RON, echivalând cu 50 părți sociale,
domiciliat în localitatea Armeniș nr. 14, județul Caraș-
reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de
Severin, durata mandatului 4 ani;
participare la beneficii/pierderi de 50 %;
- denumire: AQUAPREST ARMENIȘ - S.R.L.;
- administratori persoane fizice:
- sediul social: satul Armeniș nr. 215F, comuna
1. Ducu Mihaela Nicoleta, data numirii 1.10.2010,
Armeniș;
durata mandatului nelimitată;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 381 -
2. Ducu Cristian Florian, data numirii 1.10.2010,
colectarea deșeurilor;
durata mandatului nelimitată;
- activitate principală: cod CAEN 3811 - colectarea
- denumire: GALAXY CLEAN - S.R.L.;
deșeurilor nepericuloase;
- sediul social: municipiul Reșița, Bd. Muncii nr. 12, sc.
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
B, et. 1, ap. 4;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
RON fiecare; întreținerea și repararea autovehiculelor;
- durata de funcționare: nelimitată; - activitate principală: cod CAEN 4520 - întreținerea și
- cod unic de înregistrare: 27453305; repararea autovehiculelor;
- număr de ordine în registrul comerțului: - capital social subscris: 10.000,00 RON, vărsat
J 11/408/2010. integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor 100,0000 RON fiecare;
din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere. - durata de funcționare: nelimitată;
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, - cod unic de înregistrare: 27463651;
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. - număr de ordine în registrul comerțului:
Executorie de drept. J 11/409/2010.
Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
Tribunalul Caraș-Severin în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere.
din O.U.G. nr. 116/2009. Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Pronunțată în ședința din data de 1.10.2010. Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
(41/1.828.175) Executorie de drept.
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4372/21.X.2010

Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la


Tribunalul Caraș-Severin în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) Tribunalul Caraș-Severin în condițiile art. 6 alin. (3)-(5)
din O.U.G. nr. 116/2009. din O.U.G. nr. 116/2009.
Pronunțată în ședința din data de 4.10.2010. Pronunțată în ședința din data de 29.09.2010.
(42/1.828.176) (43/1.828.177)

Societatea Comercială Societatea Comercială


ALIMIO BANAT - S.R.L. VILMUR SOLAR - S.R.L.
Reșița, județul Caraș-Severin Bistrița, județul Bistrița-Năsăud

ROMÂNIA ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI


DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3664/29.09.2010 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 5549/29.09.2010

Director Director
la Oficiul Registrului la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Comerțului de pe lângă
Tribunalul Caraș-Severin - Popa Valentin Tribunalul Bistrița-Năsăud - Turc Ioan

În baza cererii nr. 28625 din data de 28.09.2010 și a În baza cererii nr. 24841 din data de 21.09.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date:
următoarele date:
- fondator: S.C. VILLAESCUSA ELECTRICIDAD
- fondator: Priboi Cristina Ana, asociat unic, aport la
S.R.L., cu sediul în Spania, localitatea 30730 San Javier,
capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
Provincia Murcia, str. Mallorca nr. 54, actul de înființare
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
Vol. MU-1030, cartea 146, fila MU-19171, cod de
participare la beneficii/pierderi de 100 %;
identificare fiscală B 30483978 din 22.11.1995, înscrisă
- administrator persoană fizică: Priboi Cristina Ana,
în registrul comerțului din Murcia, aport la capital
data numirii 24.09.2010, durata mandatului nelimitată;
1.000,00 RON, echivalând cu 100 părți sociale,
- denumire: ALIMIO BANAT - S.R.L.;
reprezentând 100 %;
- sediul social: municipiul Reșița, Bd. Republicii, bl. 21, - administrator și reprezentant: Maria Carmen Zapata
sc. 1, et. 2, ap. 8; Martinez, cu cetățenie spaniolă, născută la data de
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 - 22.07.1961 în San Pedro del Pinatar/Spania, domiciliată
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate; în localitatea San Javier, Provincia Murcia, str. C.
- activitate principală: cod CAEN 4711 - comerț cu Mercado nr. 25, Spania, data numirii 20.09.2010, durata
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare mandatului nelimitată;
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; - reprezentant persoană juridică: Maria Carmen
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; Martinez, reprezentant permanent al firmei S.C.
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000 VILLAESCUSA ELECTRICIDAD S.R.L.;
RON fiecare; - denumirea: VILMUR SOLAR - S.R.L.;
- durata de funcționare: nelimitată; - sediul social: municipiul Bistrița, Str. Soarelui nr. 48;
- cod unic de înregistrare: 27441521; - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 432 -
- număr de ordine în registrul comerțului: lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte
J 11/401/2010. lucrări de instalații pentru construcții;
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor - activitatea principală: cod CAEN 4321 - lucrări de
din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere. instalații electrice;
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, - capital social subscris: 1.000,00 RON, vărsat
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a
Executorie de drept. 10,0000 RON fiecare;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4372/21.X.2010 25

- durata de funcționare: nelimitată; Societatea Comercială


- cod unic de înregistrare: 27441840; STEAUA TACERII - S.R.L.
- număr de ordine în registrul comerțului: Cluj-Napoca, județul Cluj
J 06/367/29.09.2010.
(44/1.828.056) ROMÂNIA

Societatea Comercială MINISTERUL JUSTIȚIEI


EZ CAR XCHANGE - S.R.L.
Bistrița, județul Bistrița-Năsăud OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI


ROMÂNIA DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ

MINISTERUL JUSTIȚIEI EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 18271/29.09.2010


Director/Persoană
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
desemnată conform
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
O.U.G. nr. 116/2009,
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
prin Decizia D.G. nr. 20
din data de 14.01.2010 - Drăgoi Anca-Teodora
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 5597/29.09.2010 În baza cererii nr. 107339 din data de 28.09.2010 și a
Director actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
la Oficiul Registrului constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
Comerțului de pe lângă următoarele date:
Tribunalul Bistrița-Năsăud - Turc Ioan - fondatori:
1. Apolzan Tiberiu, asociat, aport la capital 100,00
În baza cererii nr. 25234 din data de 28.09.2010 și a
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 %
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
din capitalul social total, cota de participare la
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
beneficii/pierderi de 50 %;
următoarele date:
2. Apolzan Lidia, asociat, aport la capital 100,00 RON,
- fondator: Salagean Nicolae, asociat unic, domiciliat
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
în localitatea Bistrița, str. Împăratul Traian nr. 46A, sc. E,
capitalul social total, cota de participare la
ap. 60, cod poștal 420145, județul Bistrița-Năsăud, cod
beneficii/pierderi de 50 %;
numeric personal 1740615060792, născut la data de
- administrator persoană fizică: Apolzan Tiberiu, data
15.09.1974 în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, aport la
numirii 17.08.2010, durata mandatului nelimitată, având
capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
puteri depline;
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
- denumire: STEAUA TACERII S.R.L.;
participare la beneficii/pierderi de 100 %; - sediul social: România, județul Cluj, municipiul Cluj-
- administrator și reprezentant: Salagean Nicolae, Napoca, str. Câmpul Pâinii nr. 3-5;
data numirii 24.09.2010, durata mandatului nelimitată; - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 681 -
- denumirea: EZ CAR XCHANGE- S.R.L.; cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- sediul social: municipiul Bistrița, Str. Libertății nr. - activitate principală: cod CAEN 6810 - cumpărarea și
56A, camera 1; vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 - - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
întreținerea și repararea autovehiculelor; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
- activitatea principală: cod CAEN 4520 - întreținerea RON fiecare;
și repararea autovehiculelor; - durata de funcționare: nelimitată;
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; - cod unic de înregistrare: 27443433;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000 - număr de ordine în registrul comerțului:
RON fiecare; J 12/1573/2010.
- durata de funcționare: nelimitată; Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
- cod unic de înregistrare: 27442152; din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
- număr de ordine în registrul comerțului: Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
J 06/368/29.09.2010. Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
(45/1.828.057) Executorie de drept.
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4372/21.X.2010

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor


Tribunalul Comercial Cluj, în condițiile art. 6, alin. (3)-(5) din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
din O.U.G. nr. 116/2009. Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Pronunțată în ședința din data de 29.09.2010. Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
(46/1.830.814) Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Societatea Comercială Tribunalul Comercial Cluj, în condițiile art. 6, alin. (3)-(5)
LINISTEA VERDE - S.R.L. din O.U.G. nr. 116/2009.
Cluj-Napoca, județul Cluj Pronunțată în ședința din data de 29.09.2010.
(47/1.830.815)
ROMÂNIA
Societatea Comercială
MINISTERUL JUSTIȚIEI POP EXPRESSION - S.R.L.
Cluj-Napoca, județul Cluj
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

ROMÂNIA
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
MINISTERUL JUSTIȚIEI
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 18272/29.09.2010
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Director/Persoană
desemnată conform OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
O.U.G. nr. 116/2009, DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
prin Decizia D.G. nr. 20
din data de 14.01.2010 - Drăgoi Anca-Teodora EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 18273
Persoană
În baza cererii nr. 107340 din data de 28.09.2010 și a
desemnată conform
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
O.U.G. nr. 116/2009,
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
prin Decizia D.G. nr. 20
următoarele date:
din data de 14.01.2010 - Drăgoi Anca-Teodora
- fondatori:
1. Apolzan Tiberiu, asociat, aport la capital 100,00 În baza cererii nr. 107346 din data de 28.09.2010 și a
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
din capitalul social total, cota de participare la constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
beneficii/pierderi de 50 %; următoarele date:
2. Apolzan Lidia, asociat, aport la capital 100,00 RON, - fondator: Pop Adrian Florin, asociat unic, aport la
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
capitalul social total, cota de participare la reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
beneficii/pierderi de 50 %; participare la beneficii/pierderi de 100 %;
- administrator persoană fizică: Apolzan Tiberiu, data - administrator persoană fizică: Pop Adrian Florin,
numirii 17.08.2010, durata mandatului nelimitată; data numirii 23.09.2010, durata mandatului nelimitată;
- denumire: LINISTEA VERDE S.R.L.; - denumire: POP EXPRESSION S.R.L.;
- sediul social: România, județul Cluj, municipiul Cluj- - sediul social: România, județul Cluj, municipiul Cluj-
Napoca, str. Câmpul Pâinii nr. 3-5; Napoca, str. Donath nr. 117, sc. II, et. II, ap. 32;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 681 - - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 855 -
cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; alte forme de învățământ;
- activitate principală: cod CAEN 6810 - cumpărarea și - activitate principală: cod CAEN 8559 - alte forme de
vânzarea de bunuri imobiliare proprii; învățământ n.c.a.;
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000 capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
RON fiecare; RON fiecare;
- durata de funcționare: nelimitată; - durata de funcționare: nelimitată;
- cod unic de înregistrare: 27443425; - cod unic de înregistrare: 27443417;
- număr de ordine în registrul comerțului: - număr de ordine în registrul comerțului:
J 12/1574/2010. J 12/1575/2010.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4372/21.X.2010 27

Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere. din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Executorie de drept. Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Comercial Cluj, în condițiile art. 6, alin. (3)-(5) Tribunalul Comercial Cluj, în condițiile art. 6, alin. (3)-(5)
din O.U.G. nr. 116/2009. din O.U.G. nr. 116/2009.
Pronunțată în ședința din data de 29.09.2010. Pronunțată în ședința din data de 29.09.2010.
(48/1.830.816) (49/1.830.817)

Societatea Comercială Societatea Comercială


KACSO DISTRIBUTION - S.R.L. EVICRIS - S.R.L.
satul Corpadea, comuna Apahida, județul Cluj Cluj-Napoca, județul Cluj

ROMÂNIA ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI


DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ

EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 18274/29.09.2010 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 18275/29.09.2010


Director/Persoană Director/Persoană
desemnată conform desemnată conform
O.U.G. nr. 116/2009, O.U.G. nr. 116/2009,
prin Decizia D.G. nr. 20 prin Decizia D.G. nr. 20
din data de 14.01.2010 - Drăgoi Anca-Teodora din data de 14.01.2010 - Drăgoi Anca-Teodora
În baza cererii nr. 107360 din data de 28.09.2010 și a În baza cererii nr. 107391 din data de 28.09.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date: următoarele date:
- fondator: Kacso Levente Jozsef, asociat unic, aport - fondator: Oșan Mircea Cristian, asociat unic, aport la
la capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale, capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
participare la beneficii/pierderi de 100 %; participare la beneficii/pierderi de 100 %;
- administrator persoană fizică: Kacso Levente Jozsef, - administrator persoană fizică: Oșan Mircea Cristian,
data numirii 20.09.2010, durata mandatului nelimitată; data numirii 20.08.2010, durata mandatului nelimitată;
- denumire: KACSO DISTRIBUTION S.R.L.; - denumire: EVICRIS S.R.L.;
- sediul social: România, județul Cluj, sat Corpadea, - sediul social: România, județul Cluj, municipiul Cluj-
comuna Apahida, str. Avram Iancu nr. 16; Napoca, str. Tășnad nr. 24, ap. 73;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 467 - - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 561 -
comerț cu ridicata specializat al altor produse; restaurante;
- activitate principală: cod CAEN 4673 - comerț cu - activitate principală: cod CAEN 5610 - restaurante;
ridicata al materialului lemnos și al materialelor de - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
construcții și echipamentelor sanitare; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; RON fiecare;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000 - durata de funcționare: nelimitată;
RON fiecare; - cod unic de înregistrare: 27443395;
- durata de funcționare: nelimitată; - număr de ordine în registrul comerțului:
- cod unic de înregistrare: 27443409; J 12/1577/2010.
- număr de ordine în registrul comerțului: Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
J 12/1576/2010. din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4372/21.X.2010

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Executorie de drept. Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Comercial Cluj, în condițiile art. 6, alin. (3)-(5) Tribunalul Comercial Cluj, în condițiile art. 6, alin. (3)-(5)
din O.U.G. nr. 116/2009. din O.U.G. nr. 116/2009.
Pronunțată în ședința din data de 29.09.2010. Pronunțată în ședința din data de 29.09.2010.
(50/1.830.818) (51/1.830.819)
Societatea Comercială Societatea Comercială
ITMYRA - S.R.L. EURO PAV INVEST - S.R.L.
Cluj-Napoca, județul Cluj
Cluj-Napoca, județul Cluj

ROMÂNIA
ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 18276
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 18290/30.09.2010
Director/Persoană
desemnată conform Director/Persoană
O.U.G. nr. 116/2009, desemnată conform
prin Decizia D.G. nr. 20 O.U.G. nr. 116/2009,
din data de 14.01.2010 - Drăgoi Anca-Teodora prin Decizia D.G. nr. 20
din data de 14.01.2010 - Drăgoi Anca-Teodora
În baza cererii nr. 107395 din data de 28.09.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea În baza cererii nr. 107662 din data de 29.09.2010 și a
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
următoarele date: constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
- fondator: Colceriu Rozica, asociat unic, aport la următoarele date:
capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale, - fondatori:
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de 1. Pop Andreea Cristina, asociat, aport la capital
participare la beneficii/pierderi de 100 %; 100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,
- administrator persoană fizică: Colceriu Rozica, data reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de
numirii 20.09.2010, durata mandatului nelimitată, având participare la beneficii/pierderi de 50 %;
puteri depline; 2. Pop Emilian Valentin Claudiu, asociat, aport la
- denumire: ITMYRA S.R.L.; capital 100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,
- sediul social: România, județul Cluj, municipiul Cluj-
reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de
Napoca, Calea Dorobanților nr. 112, ap. 105;
participare la beneficii/pierderi de 50 %;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 960 -
- administratori persoane fizice:
alte activități de servicii;
1. Pop Andreea Cristina, data numirii 28.09.2010,
- activitate principală: cod CAEN 9609 - alte activități
de servicii n.c.a.; durata mandatului nelimitată;
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; 2. Pop Emilian Valentin Claudiu, data numirii
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000 28.09.2010, durata mandatului nelimitată;
RON fiecare; - denumire: EURO PAV INVEST S.R.L.;
- durata de funcționare: nelimitată; - sediul social: România, județul Cluj, municipiul Cluj-
- cod unic de înregistrare: 27443387; Napoca, Str. Grădinarilor nr. 16, ap. 5;
- număr de ordine în registrul comerțului: - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 433 -
J 12/1578/2010. lucrări de finisare;
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor - activitate principală: cod CAEN 4331 - lucrări de
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere. ipsosărie;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4372/21.X.2010 29

- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; - denumire: IENAC & NICULAI S.R.L.;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000 - sediul social: România, județul Cluj, municipiul Cluj-
RON fiecare; Napoca, Str. Fântânele nr. 7, bl. A, sc. 2, ap. 30;
- durata de funcționare: nelimitată; - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 931 -
- cod unic de înregistrare: 27444498; activități sportive;
- număr de ordine în registrul comerțului: - activitate principală: cod CAEN 9313 - activități ale
J 12/1580/2010. centrelor de fitness;
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere. capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, RON fiecare;
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
- durata de funcționare: nelimitată;
Executorie de drept.
- cod unic de înregistrare: 27444471;
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
- număr de ordine în registrul comerțului:
Tribunalul Comercial Cluj, în condițiile art. 6, alin. (3)-(5)
J 12/1582/2010.
din O.U.G. nr. 116/2009.
Pronunțată în ședința din data de 30.09.2010. Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
(52/1.830.820)
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Societatea Comercială Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
IENAC & NICULAI - S.R.L. Executorie de drept.
Cluj-Napoca, județul Cluj Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Comercial Cluj, în condițiile art. 6, alin. (3)-(5)
ROMÂNIA din O.U.G. nr. 116/2009.
Pronunțată în ședința din data de 30.09.2010.
MINISTERUL JUSTIȚIEI (53/1.830.821)

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI Societatea Comercială


BABY LUNCH - S.R.L.
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
Cluj-Napoca, județul Cluj
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ

EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 18292/30.09.2010 ROMÂNIA


Director/Persoană
MINISTERUL JUSTIȚIEI
desemnată conform
O.U.G. nr. 116/2009,
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
prin Decizia D.G. nr. 20
din data de 14.01.2010 - Drăgoi Anca-Teodora OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
În baza cererii nr. 107702 din data de 29.09.2010 și a DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 18293/30.09.2010
următoarele date: Director/Persoană
- fondatori: desemnată conform
1. Ienac Radu Alin, asociat, aport la capital 100,00 O.U.G. nr. 116/2009,
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % prin Decizia D.G. nr. 20
din capitalul social total, cota de participare la din data de 14.01.2010 - Drăgoi Anca-Teodora
beneficii/pierderi de 50 %;
2. Niculai Lucian Ionuț, asociat, aport la capital 100,00 În baza cererii nr. 107740 din data de 29.09.2010 și a
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
din capitalul social total, cota de participare la constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
beneficii/pierderi de 50 %; următoarele date:
- administratori persoane fizice: - fondatori:
1. Ienac Radu Alin, data numirii 28.09.2010, durata 1. Tarnița Aurora Claudia, asociat, aport la capital
mandatului nelimitată; 100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,
2. Niculai Lucian Ionuț, data numirii 28.09.2010, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de
durata mandatului nelimitată; participare la beneficii/pierderi de 50 %;
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4372/21.X.2010

2. Jecan Alexandrina Cecilia Ioana, asociat, aport la În baza cererii nr. 107746 din data de 29.09.2010 și a
capital 100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale, actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
participare la beneficii/pierderi de 50 %; următoarele date:
- administrator persoană fizică: Tarnița Aurora - fondator: Andreica Mihai Vasile, asociat unic, aport la
capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
Claudia, data numirii 29.09.2010, durata mandatului
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
nelimitată;
participare la beneficii/pierderi de 100 %;
- denumire: BABY LUNCH S.R.L.; - administrator persoană fizică: Andreica Mihai Vasile,
- sediul social: România, județul Cluj, municipiul Cluj- data numirii 29.09.2010, durata mandatului nelimitată;
Napoca, Str. Republicii nr. 14, ap. 2; - denumire: INOVASOL S.R.L.;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 561 - - sediul social: România, județul Cluj, satul Baciu,
restaurante; comuna Baciu, nr. 172C, ap. 3;
- activitate principală: cod CAEN 5610 - restaurante; - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 559 -
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; alte servicii de cazare;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000 - activitate principală: cod CAEN 5590 - alte servicii de
cazare;
RON fiecare;
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
- durata de funcționare: nelimitată;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
- cod unic de înregistrare: 27444463; RON fiecare;
- număr de ordine în registrul comerțului: - durata de funcționare: nelimitată;
J 12/1583/2010. - cod unic de înregistrare: 27444455;
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor - număr de ordine în registrul comerțului:
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere. J 12/1584/2010.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
Executorie de drept. Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Executorie de drept.
Tribunalul Comercial Cluj, în condițiile art. 6, alin. (3)-(5)
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
din O.U.G. nr. 116/2009. Tribunalul Comercial Cluj, în condițiile art. 6, alin. (3)-(5)
Pronunțată în ședința din data de 30.09.2010. din O.U.G. nr. 116/2009.
(54/1.830.822) Pronunțată în ședința din data de 30.09.2010.
(55/1.830.823)
Societatea Comercială
INOVASOL - S.R.L. Societatea Comercială
satul Baciu, comuna Baciu, județul Cluj EZEL TEXTIL - S.R.L.
Cluj-Napoca, județul Cluj
ROMÂNIA
ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 18294/30.09.2010
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 18295/30.09.2010
Director/Persoană Director/Persoană
desemnată conform desemnată conform
O.U.G. nr. 116/2009, O.U.G. nr. 116/2009,
prin Decizia D.G. nr. 20 prin Decizia D.G. nr. 20
din data de 14.01.2010 - Drăgoi Anca-Teodora din data de 14.01.2010 - Drăgoi Anca-Teodora
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4372/21.X.2010 31

În baza cererii nr. 107748 din data de 29.09.2010 și a În baza cererii nr. 107831 din data de 30.09.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date:
- fondator: Ay Ibrahim Halil, asociat unic, aport la următoarele date:
capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale, - fondatori:
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
1. Andrieș Ioana, asociat, aport la capital 100,00
participare la beneficii/pierderi de 100 %;
- administrator persoană fizică: Ay Ibrahim Halil, data RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 %
numirii 29.09.2010, durata mandatului nelimitată, având din capitalul social total, cota de participare la
puteri depline; beneficii/pierderi de 50 %;
- denumire: EZEL TEXTIL S.R.L.;
2. Indolean Horea, asociat, aport la capital 100,00
- sediul social: România, județul Cluj, municipiul Cluj-
Napoca, str. Horea nr. 10, ap. 11A; RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 %
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 - din capitalul social total, cota de participare la
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
beneficii/pierderi de 50 %;
- activitate principală: cod CAEN 4719 - comerț cu
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare - administratori persoane fizice:
predominantă de produse nealimentare; 1. Andrieș Ioana, data numirii 27.09.2010, durata
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; mandatului nelimitată;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
RON fiecare; 2. Indolean Horea, data numirii 27.09.2010, durata
- durata de funcționare: nelimitată; mandatului nelimitată;
- cod unic de înregistrare: 27444447; - denumire: AH INTERMED S.R.L.;
- număr de ordine în registrul comerțului:
- sediul social: România, județul Cluj, municipiul Cluj-
J 12/1585/2010.
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor Napoca, str. George Bacovia nr. 32;
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere. - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 683 -
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, activități imobiliare pe bază de comision sau contract;
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Executorie de drept. - activitate principală: cod CAEN 6832 - administrarea
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la imobilelor pe bază de comision sau contract;
Tribunalul Comercial Cluj, în condițiile art. 6, alin. (3)-(5) - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
din O.U.G. nr. 116/2009.
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
Pronunțată în ședința din data de 30.09.2010.
(56/1.830.824) RON fiecare;
- durata de funcționare: nelimitată;
Societatea Comercială
- cod unic de înregistrare: 27454394;
AH INTERMED - S.R.L.
Cluj-Napoca, județul Cluj - număr de ordine în registrul comerțului:
J 12/1596/2010.
ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
Executorie de drept.
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 18459/1.10.2010 Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Director/Persoană Tribunalul Comercial Cluj, în condițiile art. 6, alin. (3)-(5)
desemnată conform din O.U.G. nr. 116/2009.
O.U.G. nr. 116/2009,
prin Decizia D.G. nr. 20 Pronunțată în ședința din data de 1.10.2010.
din data de 14.01.2010 - Drăgoi Anca-Teodora (57/1.830.825)
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4372/21.X.2010

Societatea Comercială - denumire: GENESIS BRILIANT S.R.L.;


GENESIS BRILIANT - S.R.L. - sediul social: România, județul Cluj, municipiul Cluj-
Cluj-Napoca, județul Cluj Napoca, str. Vasile Lucaciu nr. 31A;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 -
ROMÂNIA
comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine
MINISTERUL JUSTIȚIEI specializate;
- activitate principală: cod CAEN 4777 - comerț cu
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
specializate;
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 18464/1.10.2010
RON fiecare;
Director/Persoană - durata de funcționare: nelimitată;
desemnată conform
- cod unic de înregistrare: 27454475;
O.U.G. nr. 116/2009,
prin Decizia D.G. nr. 20 - număr de ordine în registrul comerțului:
din data de 14.01.2010 - Drăgoi Anca-Teodora J 12/1588/2010.
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
În baza cererii nr. 107989 din data de 30.09.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
următoarele date: Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
- fondator: Pacurar Crisan Marius Cristian, asociat Executorie de drept.
unic, aport la capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
Tribunalul Comercial Cluj, în condițiile art. 6, alin. (3)-(5)
participare la beneficii/pierderi de 100 %;
din O.U.G. nr. 116/2009.
- administrator persoană fizică: Pacurar Crisan Marius
Cristian, data numirii 29.09.2010, durata mandatului Pronunțată în ședința din data de 1.10.2010.
nelimitată; (58/1.830.826)

Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Florentina-Magdalena P. Constandache Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

&JUYDGY|479043]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4372/21.X.2010 conține 32 de pagini. Prețul: 6,40 lei ISSN 1220–4889