Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA A IV-A

Anul 178 (XX) — Nr. 4374 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Vineri, 22 octombrie 2010

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


Societatea Comercială S.C. ALFA PLAST SERVICES - S.R.L., cu sediul în
ALFA PLAST GROUP - S.R.L. Popești-Leordeni, Str. Fagului nr. 17, hala producție, jud.
Popești-Leordeni, județul Ilfov Ilfov, J 23/2268/2007, CUI 12422718, și S.C. ALFA
PRINT - S.R.L., cu sediul în Popești-Leordeni, Str.
HOTĂRÂREA NR. 2
Fagului nr. 17, hala producție, jud. Ilfov, J 23/2244/2007,
din 28.04.2010 CUI 12028650, prin absorbirea acestora din urmă de
a adunării generale a asociaților către prima. În urma acestei operațiuni, societățile
S.C. ALFA PLAST GROUP - S.R.L., absorbite vor fi radiate, iar patrimoniul acestora urmează
J 23/2267/2007, CUI 14815209 să fie preluat de societatea absorbantă.
Subsemnații: 2. Se aprobă proiectul de fuziune, ce a fost depus la
Kuhn Werner Franz Rudolf, cetățean elvețian, Registrul Comerțului Ilfov, și publicat în Monitorul Oficial.
domiciliat în Chemin du Tetre, CH 2072, Saint-Blaise NE, 3. Data de 30.06.2009 este data la care sunt întocmite
Tetre, Elveția, legitimat cu pașaport nr. F1384254, și aprobate situațiile financiare ale societăților
eliberat de autoritățile elvețiene, la data de 12.11.2004, participante la fuziune, transferul de părți sociale ale
născut la data de 8.09.1925 în Chemnitz, Germania, societății absorbante către asociații societății care va fi
Kuhn Alexander Karl. cetățean german, domiciliat în
absorbită se va face cu respectarea dispozițiilor OMF
Schilpenbuhl 1, D-73565, Spraitbach, Germania,
1376/2004 și Normelor metodologice privind reflectarea
legitimat cu pașaport nr. 6370001706, eliberat de
în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune,
autoritățile germane, la data de 29.01.2001, născut la
dizolvare și divizare a societăților comerciale, precum și
data de 7.11.1960 în Esslingen Am Neckar, Germania, în
retragerea sau excluderea unor asociați din cadrul
calitate de asociați ai S.C. ALFA PLAST GROUP - S.R.L.,
societăților comerciale și tratamentul fiscal al acestora,
cu sediul în Popești-Leordeni, Str. Fagului nr. 17, hala
producție, jud. Ilfov, J 25/2267/2007, CUI 14815209, am fără să se calculeze și înregistreze primele de fuziune.
hotărât următoarele: 4. Se aprobă actul constitutiv actualizat al societății
1. În temeiul art. 238-251 din Legea nr. 31/1990 absorbante ALFA PLAST GROUP - S.R.L., întocmit în
privind societățile comerciale, S.C. ALFA PLAST urma procesului de fuziune.
GROUP - S.R.L. va fuziona cu următoarele societăți: (1/1.830.309)
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4374/22.X.2010

Societatea Comercială magazine specializate în cod CAEN 5223 - activități de


CLASDAGI FRUCT - S.R.L., satul Afumați servicii anexe transporturilor aeriene (inclusiv
comuna Afumați, județul Ilfov consultanță aeroportuară), domeniul principal fiind 522 -
activități anexe pentru transporturi. Activitatea CAEN
DECIZIE 4778 va rămâne în secundar.
Se radiază punctul de lucru din loc. Iași, Str. Frumoasă
a asociatului unic al Societății Comerciale
CLASDAGI FRUCT - S.R.L., cu sediul nr. 4, jud. Iași.
în com. Afumați, str. Ștefan cel Mare nr. 87, Restul prevederilor rămân neschimbate.
cam. 1, jud. Ilfov, înmatriculată la ONC Ilfov Actul a fost redactat în 4 exemplare și înregistrat sub
sub nr. J/2557/2009 având CUI 262133662 nr. 1/15.07.2010.
Călin Claudia, cetățean român, născută la data de (3/1.830.311)
21.07.1974 în com. Afumați, str. Ștefan cel Mare nr. 87,
Societatea Comercială
posesoare a CI seria IF nr. 013474/7.02.2003, emisă de
G&D ACTIVE TRADING - S.R.L., satul Snagov
Com. Voluntari, CNP 2740721472046,
asociat unic al Societății Comerciale CLASDAGI comuna Snagov, județul Ilfov
FRUCT - S.R.L., cu sediul în com. Afumați, str. Ștefan cel
Mare nr. 87, cam. 1, jud. Ilfov, înmatriculată la Registrul NOTIFICARE
Comerțului J 23/2557/2009, având CUI 26233662 Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
deținând 100 % capitalul social, decide: Tribunalul București notifică, în conformitate cu
1. Deschidere punct de lucru prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
Se deschide punct de lucru cu destinația magazin la republicată, cu modificările și completările ulterioare,
următoarea adresă: com. Afumați, șos. București- depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
Urziceni nr. 183, jud. Ilfov. Societății Comerciale G&D ACTIVE TRADING - S.R.L.,
Celelalte dispoziții ale actului constitutiv al societății cu sediul în sat Snagov, Str. Fagului nr. 2, com. Snagov,
CLASDAGI FRUCT - S.R.L. rămân neschimbate. județ Ilfov, înregistrată sub nr. J 23/3861/2008, cod unic
Încheiată în com. Afumați, jud. Ilfov, la sediul societății de înregistrare 24867213, care a fost înregistrat sub nr.
în 5 (cinci) exemplare. 49019 din 9.08.2010.
(2/1.830.310) (4/1.830.312)
Societatea Comercială Societatea Comercială
G&D ACTIVE TRADING - S.R.L., satul Snagov ELITE MOTORS CAR WASH - S.R.L.
comuna Snagov, județul Ilfov satul Domnești, comuna Domnești
județul Ilfov
HOTĂRÂRE
a adunării generale a asociaților HOTĂRÂREA NR. 2
S.C. G&D ACTIVE TRADING - S.R.L.,
din 26.07.2010
J 23/3861/2008, CUI 24867213, sat Snagov,
a adunării generale a asociaților
tarla Cv. 5, parcela 56, biroul nr. 1,
din S.C. ELITE MOTORS CAR WASH - S.R.L.
comuna Snagov, jud. Ilfov
Bozkurt Ibrahim, cetățean român, născut la data de
Astăzi, 15.07.2010, la sediul societății, îndeplinindu-se
21.03.1971 în localitatea Istanbul, Turcia, cu domiciliul în
cvorumul de prezență, cu unanimitate de voturi,
subsemnații Dimitrescu Alexandru, cetățean român, sat Domnești, șos. București-Domnești nr. 24, comuna
identificat cu C.I. seria DP nr. 111574, eliberată de Domnești, jud. Ilfov, identificat cu C.I. seria IF nr. 234846,
I.N.E.P. la data de 25.03.2005, CNP 1540220400070, cu eliberată de S.P.C.L.E.P. Bragadiru la data de 7.10.2009,
domiciliul în București, șos. București-Ploiești nr. 10, CNP 1710321470068 și pașaport seria TR-V nr. 303675,
bl. 22/1, sc. B, et. 5, ap. 29, sector 1, și Dimitrescu eliberat de Ambasada Turciei la București la data de
Gheorghe, cetățean român, identificat cu C.I. seria DP 10.03.2009, în calitate de deținător a 90 % din capitalul
nr. 015975, eliberată de I.G.P.-D.E.P. la data de social;
7.10.1998, CNP 1551026400108, cu domiciliul în Bayram Umit Yasar, cetățean turc, născut la data de
București, str. Gheorghe Cutui nr. 2B, sector 6, posesor 22.02.1975 în Istanbul, Turcia, cu reședința în București,
al pașaportului nr. 09478, eliberat de Ministerul Afacerilor Intr. Reconstrucției nr. 10, bl. 29, ap. 47, sect. 3,
Externe din România la data de 5.06.2001, în calitate de identificat cu permis de ședere seria RO nr. 0199281,
asociat, am hotărât: eliberat de autoritățile române la data de 13.10.2009,
Se schimbă activitatea principală a societății din cod CNP 7750222400027, în calitate de deținător a 10 % din
CAEN 4778 - comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în capitalul social,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4374/22.X.2010 3

am hotărât următoarele: Societatea Comercială


Art. 1. Cesionarea părților sociale după cum urmează: MEDIPLUS EXIM - S.R.L., comuna Mogoșoaia
Bozkurt Ibrahim, cetățean român, născut la data de județul Ilfov
21.03.1971 în localitatea Istanbul, Turcia, cu domiciliul în
sat Domnești, șos. București-Domnești nr. 24, comuna DECIZIA NR. 270
Domnești, jud. Ilfov, identificat cu C.I. seria IF nr. 234846,
din 26.08.2010
eliberată de SPCLEP Bragadiru la data de 7.10.2009,
a administratorului unic
CNP 1710321470068 și pașaport seria TR-V nr. 303675,
al S.C. MEDIPLUS EXIM - S.R.L.
eliberat de Ambasada Turciei la București la data de
10.03.2009, în calitate de cedent, declar că cedez 18 Administratorul unic al S.C. MEDIPLUS EXIM -
părți sociale în valoare nominală de 10 RON fiecare, în S.R.L., cu sediul în com. Mogoșoaia, Str. Ciobanului nr.
valoare totală de 180 RON reprezentând 90 % din 133, jud. Ilfov, telefon 021-301.74.74, fax 021-301.74.75,
capitalul social lui Bayram Umit Yasar, cetățean turc, având CUI 9311280, atribut fiscal RO nr. de ordine în
născut la data de 22.02.1975, în Istanbul, Turcia, cu registrul comerțului J 23/741/2007, S.C. ADKIT SERV -
reședința în București, Intr. Reconstrucției nr. 10, bl. 29, S.R.L., cu sediul în București, str. Peroni nr. 43, sector 4,
ap. 47, sect. 3, identificat cu permis de ședere seria RO înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
nr. 0199281, eliberat de autoritățile române la data de Tribunalul București sub nr. J 40/19458/2004, cod unic de
13.10.2009, CNP 7750222400027. Bayram Umit Yasar, înregistrare 16980407, în conformitate cu art. 12.3 din
în calitate de cesionar, declar că sunt de acord să actul constitutiv, prin reprezentant permanent Dan Chita
primesc 18 părți sociale în valoare nominală de 10 RON emite prezenta decizie:
fiecare, în valoare totală de 180 RON, reprezentând 90 % Art. 1. Se înființează următorul punct de lucru cu
din capitalul social, de la Bozkurt Ibrahim. destinația birouri situat în Mogoșoaia, Str. Ciobanului nr.
În urma cesiunii, structura capitalului social de 200 133, etaj, spațiile nr. 66 bis și nr. 97, jud. Ilfov.
RON împărțit în 20 părți sociale, cu o valoare nominală (7/1.830.315)
de 10 RON fiecare, este următoarea:
Societatea Comercială
Bayram Umit Yasar - 200 RON, adică 20 părți sociale
ENIGMA TRADING 2000 - S.R.L., Voluntari
în valoare de 10 RON fiecare, reprezentând 100 %.
județul Ilfov
Participarea la profit și pierderi este: Bayram Umit
Yasar 100 %.
HOTĂRÂRE
Prezenta s-a adoptat azi, 26.07.2010 în patru
exemplare originale. din data de 24.08.2010
(5/1.830.313) a adunării generale a asociaților
S.C. ENIGMA TRADING 2000 - S.R.L.,
Societatea Comercială cu sediul în orașul Pantelimon, Șos. de Centură
ELITE MOTORS CAR WASH - S.R.L. nr. 220, tarla 39, nr. cadastral 7/7/2, jud. Ilfov
satul Domnești, comuna Domnești (în incinta Nord-Est Logistic Park), înregistrată
județul Ilfov la Registrul Comerțului sub nr. J 23/1893/2008,
cod unic de înregistrare 6519490
NOTIFICARE
Subsemnații:
Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Herea Valentin Bogdan, cetățean român, căsătorit,
Tribunalul București notifică, în conformitate cu născut la data de 23.06.1973 în București, domiciliat în
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, oraș Voluntari, str. Matei Basarab nr. 18, jud. Ilfov,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, identificat cu C.I. seria IF nr. 241492, eliberată la data de
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al 3.12.2009 de SPCLEP Voluntari, cod numeric personal
Societății Comerciale ELITE MOTORS CAR WASH - 1730623434526,
S.R.L., cu sediul în sat Domnești, șos. București- Iaver Daniela, cetățean român, căsătorită, născută la
Domnești nr. 24, comuna Domnești, județ Ilfov, data de 9.04.1954 în București, domiciliată în București,
înregistrată sub nr. J 23/1368/2008, cod unic de str. Delea Nouă nr. 34A, ap. 1, sector 3, identificată cu C.I.
înregistrare 23800193, care a fost înregistrat sub nr. seria RR nr. 576964, eliberată la data de 27.03.2009 de
102656 din 3.09.2010. SPCEP S3 biroul nr. 1, cod numeric personal
(6/1.830.314) 2540409400188
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4374/22.X.2010

și subscrisa DART IMPORT GmbH, persoană juridică reprezentând un total de 100 % capitalul social, în
de naționalitate germană, înregistrată sub nr. HR B baza actului constitutiv al Societății Comerciale
3287/1972, având sediul social în Germania, localitatea ALEXANDRA - S.R.L. și Legii nr. 31/1990, republicată,
Dusseldorf 40477, str. Gneisenau nr. 11a, prin dna Iaver hotărăște:
Daniela, împuternicit, Art. 1. În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, privind
în calitate de asociați ai S.C. ENIGMA TRADING 2000 - societățile comerciale și al prerogativelor stabilite prin
S.R.L., întruniți astăzi, 24.08.2010 în ședința adunării actul constitutiv al societății, asociații decid suspendarea
generale a asociaților desfășoară în condițiile legii și în (întreruperea temporară) a activității societății, ca urmare
cvorumul legal am decis în unanimitate următoarele: a următoarelor motive:
1) Schimbarea sediului social al societății de la adresa
- climatul economic actual;
orașul Pantelimon, Șos. de Centură nr. 220, tarla 39,
- ultimele modificări legislative;
nr. cadastral 7/7/2, jud. Ilfov (în incinta Nord-Est Logistic
- lipsa activității.
Park) la următoarea adresă: orașul Voluntari, str. Matei
Art. 2. Activitatea societății se suspendă pe o perioadă
Basarab (fostă Iancu Nicolae) nr. 18, parter, camera 1,
de 3 ani, cu începere de la data de 1.09.2010.
jud. Ilfov.
2) Înființarea unui punct de lucru al societății la Art. 3. Adunarea generală a asociaților mandatează
următoarea adresă: mun. București, str. Gheorghe pe Juca Mariana ce se legitimează cu CI seria DP nr.
Țițeica nr. 121C, etaj 2, sector 2. 108477, eliberată de DGEIP - DEP, la data de
Restul dispozițiilor actului constitutiv rămân 20.09.2004, să se prezinte în numele nostru și pentru noi
neschimbate. la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov (înregistrare,
(8/1.830.316) depunere, ridicare documente) și să îndeplinească
formalitățile legale ce se impun din prezenta hotărâre.
Societatea Comercială (10/1.830.318)
ENIGMA TRADING 2000 - S.R.L., Voluntari
județul Ilfov Societatea Comercială
WESTERN FILM - S.R.L., Buftea, județul Ilfov
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă HOTĂRÂREA NR. 4
Tribunalul București notifică, în conformitate cu din 3.09.2010
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, a S.C. WESTERN FILM - S.R.L., cu sediul
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în Buftea, Aleea Tineretului nr. 8, bloc 10,
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
scara B, parter, apart. 2, județ Ilfov, înregistrată
Societății Comerciale ENIGMA TRADING 2000 - S.R.L.,
la Registrul Comerțului Ilfov sub numărul
cu sediul în oraș Voluntari, str. Matei Basarab nr. 18, etaj
J 23/1769/2003, având CUI 15875810
P, județ Ilfov, înregistrată sub nr. J 23/1893/2008, cod unic
de înregistrare 6519490, care a fost înregistrat sub nr. Azi, 3.09.2010 la sediul S.C. WESTERN FILM -
103861 din 10.09.2010. S.R.L., asociații Dinu Laura Nicoleta, cetățean român,
(9/1.830.317) născută la data de 19.06.1972 în oraș Măcin, județul
Tulcea, domiciliată în Buftea, Aleea Tineretului nr. 8, bl.
Societatea Comercială 10, sc. B, ap. 1, județul Ilfov, identificată prin CNP
ALEXANDRA - S.R.L., comuna Mogoșoaia 27206199361938, legitimată cu CI seria IF nr. 085628,
județul Ilfov eliberată de Or. Buftea la data de 24.10.2000 și Dinu
Mihai Adrian, cetățean român, născut la data de
HOTĂRÂREA NR. 3 27.06.1966 în București, sector 3, domiciliat în oraș
din 25.08.2010 Buftea, Aleea Tineretului nr. 8, legitimat cu CI seria IF nr.
a asociatului unic al S.C. ALEXANDRA - S.R.L. 1311738, eliberată de SPCLEP Buftea la data de
Asociatul unic: 3.01.2007, identificată prin CNP 1660627230918,
Cinca Nicolae, domiciliat în București, Str. hotărăsc:
Semicercului nr. 6, ap. 2, sector 1, identificat cu C.I. seria Art. 1. Se suspendă activitatea societății pe o durată
RX nr. 149139, eliberată de Secția 4, la data de de 3 ani începând cu data de 15.09.2010.
3.03.2003, CNP 1490130384211, (11/1.830.319)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4374/22.X.2010 5

Societatea Comercială Balotești, Calea București, nr. 7, CNP 1641010400286,


E.G.S. TRADING - S.R.L., comuna Afumați identificat cu C.I. seria IF nr. 049736, eliberată de Orașul
județul Ilfov Otopeni la data de 28.04.2004, cu un procent de 95 % din
capitalul social,
HOTĂRÂREA NR. 1 - Dumitru Ionel, cetățean român, născut la data de
6.09.1969 în București, domiciliat în București, str.
din 6.09.2010 Dristorului nr. 102, bl. 10, sc. 1, et. 1, ap. 5, sect. 3, CNP
a adunării generale a asociaților 169096433017, identificat cu C.I. seria RT nr. 222474,
S.C. E.G.S. TRADING - S.R.L., comuna Afumați, eliberată de Secția 12 la data de 19.03.2002, cu un
Str. Revoluției nr. 11, parter, jud. Ilfov, procent de 5 % din capitalul social,
J 23/1281/2004, CUI 16708241 Prezența fiind de 100 % capitalul social, adunarea
Eker Aykut, cetățean turc, născut în Turcia, la data de generală extraordinară a acționarilor S.C. NIRO
3.07.1972, cu domiciliul în Turcia, Aydin, legitimat cu INVESTMENT S.A. (Societatea), este valabil întrunită,
pașaport nr. U00662818, eliberat de aut. Turcia la data de nemaifiind nevoie de îndeplinirea formalităților de
7.06.2010 prin mandatar Eker Ibrahim și convocare:
Eker Ibrahim, cetățean turc, născut în Turcia, la data În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a
de 4.01.1968, domiciliat în Turcia, Aydin, legitimat cu adoptat următoarea hotărâre:
pașaport nr. TR-T 973057, eliberat de aut. Turcia, la data Având în vedere finalizarea lucrărilor de construire la
de 14.09.2007, Hala 7, Hala 8 și Corpuri de Legătură, imobile edificate
am hotărât: în com. Dobroești, sat Fundeni, str. Dragonul Roșu, nr.
Numirea în funcția de administrator cu puteri depline 1-10, se schimbă denumirea acestora din cuprinsul
pe o perioadă nelimitată a d-lui Eker Ibrahim. Autorizațiilor de Construire nr. 113/A/26.09.2006 și
Restul prevederilor din actul constitutiv rămân 137/C/18.07.2007, cu denumirea comercială a acestora,
neschimbate. astfel:
(12/1.830.320) - Complex Comercial Dragonul Roșu 7, conform
proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.
Societatea Comercială 158/5.05.2008;
E.G.S. TRADING - S.R.L., comuna Afumați - Complex Comercial Dragonul Roșu 8, conform
județul Ilfov proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.
398/11.062010;
NOTIFICARE - Complex Comercial Corp de Legătură 5-6, conform
Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.
Tribunalul București notifică, în conformitate cu 300/3.05.2010;
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, Hotărârea a fost luată valabil cu votul acționarilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând 100 % capitalul social, fiind redactată în 3
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al (trei) exemplare originale. Prezenta hotărâre va fi adusă
Societății Comerciale E.G.S. TRADING - S.R.L., cu la cunoștința instituțiilor interesate, fiindu-le pe deplin
sediul în comuna Afumați, Str. Revoluției nr. 11, etaj P, opozabilă.
județ Ilfov, înregistrată sub nr. J 23/1281/2004, cod unic (14/1.830.322)
de înregistrare 16708241, care a fost înregistrat sub nr.
104295 din 15.09.2010. Societatea Comercială
GLASSCO INTERNATIONAL - S.R.L.
(13/1.830.321)
Voluntari, județul Ilfov
Societatea Comercială
NIRO INVESTMENT - S.A., satul Fundeni, HOTĂRÂRE
comuna Dobroești, județul Ilfov a SC GLASSCO INTERNATIONAL S.R.L.,
cu sediul în Voluntari, Șos. Afumați nr. 93-95,
HOTĂRÂRE biroul nr. 8, mezanin, județul Ilfov J23/1316/2010,
a adunării generale extraordinare CUI 15748116, capital social 412.980,00 lei
a acționarilor S.C. NIRO INVESTMENT S.A. din 21.06.2010
J23/227/2002, C.I.F. RO6951013 Subsemnații:
Întrunită azi 1.09.2010 la sediul societății din comuna - Gumus Abdulkadir, cetățean turc, domiciliat în
Dobroești, satul Fundeni, str. Dragonul Roșu nr. 1-10, Turcia, și reședința în București, str. Arh. Ion Berindei,
Centrul Comercial Dragonul Roșu Megashop, et. 3, birou nr. 7, bl. OD21, sc. G, parter, ap. 267, sector 2, născut la
2-4, Ilfov, ora 10.30, fiind prezenți acționarii: 1.01.1970 în Turcia, posesorul permisului de ședere
- Dumitru Nicolae, cetățean român, născut la data de permanentă seria ROU nr. 0127367, eliberat de
10.10.1964 în București, domiciliat în județul Ilfov, sat București la 9.08.2007, CNP 7700101400053,
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4374/22.X.2010

- Abdulkhalek Arab, cetățean sirian, domiciliat în Siria Societății Comerciale GLASSCO INTERNATIONAL
și reședința în București, Str. Pescarilor nr. 3, bl. 25A, S.R.L., cu sediul în oraș Voluntari, județ Ilfov, Șos.
ap. 26, sector 2, născut la 1.06.1966 în Siria, posesorul Afumați nr. 93-95, înregistrată sub nr. J23/1316/2010,
permisului de ședere permanentă seria ROU cod unic de înregistrare 15748116, care a fost înregistrat
nr. 0126405, eliberat de București, la 17.07.2007, CNP sub nr. 104396 din 16.09.2010.
7660601400011 și (16/1.830.324)
- Ayoub Abed, cetățean român, domiciliat în București,
Bdul Unirii, nr. 35, bl. A3, ap. 66, sector 3, născut la data Societatea Comercială
de 15.10.1969 în Siria, posesorul CI seria RR nr. 683495 KARSTEN GROUP CORPORATION - S.R.L.
eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 1 la data de 16.06.2010, Măgurele, județul Ilfov
CNP 1691015400010, asociați ai SC GLASSCO
INTERNATIONAL SRL, HOTĂRÂREA NR. 13/25.08.2010
Am hotărât, în unanimitate, următoarele: a asociatului unic
1. Cesionarea de părți sociale: al SC KARSTEN GROUP CORPORATION SRL
Gumus Abdulkadir cesionează către Abdulkhalek
Chiru Marius, cetățean român, domiciliat în Brazi, sat.
Arab 13.766 părți sociale, fiecare având valoare
Negoiești, str. Tudor Vladimirescu nr. 4A, jud. Prahova,
nominală de 10 lei, în valoare de 137.660 lei compus din
posesor al CI seria PH nr. 845782 eliberată de SPCLEP
41.667 dolari USD și 83,14 lei reprezentând 33,34 % din
Brazi, CNP 1700930293110, în calitate de asociat unic al
capitalul social al SC GLASSCO INTERNATIONAL
SC KARSTEN GROUP CORPORATION SRL, cu sediul
S.R.L. în valoare de 412.980 lei (patrusute
social în loc. Măgurele, str. Atomiștilor nr. 163, Ilfov,
doisprezecemiinouăsuteoptzeci), compus din 125.000
înmatriculată la Oficiul registrului comerțului sub nr.
dolari USD și 249,40 lei, iar cesionarul achită către J23/291/2009, cod unic RO25078315, reprezentând
cedent suma de 137.660 lei compusă din 41.667 dolari 100 % capitalul societății,
USD și 83,14 lei reprezentând contravaloarea acestora. În conformitate cu prevederile actului constitutiv și ale
În urma realizării cesiunii, structura capitalului social al Legii nr. 31/1990, rep. în ședința de azi 25.08.2010 la
societății și cota de participare la beneficii și pierderi vor sediul societății am hotărât:
fi următoarele: Art. 1. Schimbarea sediului social al SC KARSTEN
- asociatul Abdulkhalek Arab deține 27.532 părți GROUP CORPORATION SRL, în Ploiești, șos. Ploiești-
sociale, în valoare totală de 275.320 lei compus din Târgoviște, km. 8, zona Est, Trup II, camera 11, et. 1, jud.
83.334 dolari USD și 166,28 lei reprezentând 66,67 % din Prahova.
capitalul social, cu o participare de 66,67 % la beneficiile Art. 2. Se va împuternici dna Tudose Maria,
și pierderile societății și posesoare a CI seria XZ nr. 384622 eliberată de Poliția
- asociatul Ayoub Abed deține 13.766 părți sociale, în Buzău, CNP 2761004100063 să depună cererea și să
valoare totală de 137.660 lei compus din 41.666 dolari efectueze toate formalitățile privind schimbarea sediului
USD și 83,12 lei reprezentând 33,33 % din capitalul social al societății la Oficiul registrului comerțului.
social, cu o participare de 33,33 % la beneficiile și Art. 3. Prezenta decizie a fost întocmită în
pierderile societății. 3 exemplare.
2. Revocarea din funcția de administrator al societății (17/1.830.325)
a asociatului Gumus Abdulkadir și numirea în funcția de
administrator a asociatului Ayoub Abed, pentru o Societatea Comercială
perioadă nelimitată alături de administratorul KARSTEN GROUP CORPORATION - S.R.L.
Abdulkhalek Arab prelungind mandatul acestuia pentru o Măgurele, județul Ilfov
perioadă nelimitată.
(15/1.830.323) NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
Societatea Comercială Tribunalul București, notifică, în conformitate cu
GLASSCO INTERNATIONAL - S.R.L. prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
Voluntari, județul Ilfov republicată, cu modificările și completările ulterioare,
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
NOTIFICARE Societății Comerciale KARSTEN GROUP
Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă CORPORATION S.R.L., cu sediul în oraș Măgurele, județ
Tribunalul București, notifică, în conformitate cu Ilfov, Str. Atomiștilor nr. 163, bl. Corp C6, înregistrată sub
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, nr. J23/291/2009, cod unic de înregistrare 25078315,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, care a fost înregistrat sub nr. 104422 din 16.09.2010.
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al (18/1.830.326)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4374/22.X.2010 7

Societatea Comercială Secția 5, cod numeric personal 1790512416022, în


AD 4 SPIRITS PROMOTION - S.R.L. calitate de asociat, deținând 50 % din capitalul social a
satul Săftica, comuna Balotești, județul Ilfov hotărât:
Art. 1. În conformitate cu prevederile art. 9.6 Drept de
HOTĂRÂREA NR. 2/15.09.2010 preempțiune și 9.7 Transferul părților sociale din actul
a adunării generale extraordinare a asociaților constitutiv al societății, asociatul Radu Flucus Adrian, în
SC AD 4 SPIRITS PROMOTION SRL calitate de cedent, cedează 10 părți sociale din cele 10
• Bolog Laura Catalina, cetățean român, cu domiciliul pe care le deține din capitalul social al societății către
în Buftea, bd. Mihai Eminescu nr. 10, bl. R6, sc. C, ap. 2, Dragos Andrei, în calitate de cesionar. Valoarea
jud. Ilfov, posesor C.I. seria IF nr. 045904 eliberată de nominală totală și de tranzacționare a acestei cesiuni
Poliția Buftea la data de 16.03.2004, CNP 2790711471058 este 100 lei.
• Raica Marius Viorel, cetățean român, cu domiciliul în Ca urmare a acestei cesiuni, cesionarul Dragos
București, str. Nicolae Grigorescu nr. 31, bl. N1, sc. 1, Andrei acceptă cesiunea părților sociale în numărul și
et. 8, ap. 210, sector 3, posesor al C.I. seria RT nr. valoarea sus-menționate, iar cedentul Radu Flucus
343281, eliberată de Secția 2 Poliție la data de Adrian nu mai are nicio pretenție asupra societății.
12.07.2007, CNP 1681112434527 Art. 6.2. din actul constitutiv al societății va avea
În cadrul adunării generale a asociaților, în următorul conținut:
conformitate cu prevederile statutare și cu prevederile 6.2. Capitalul social al societății este divizat în 20 părți
legale, în vigoare, în unanimitate de voturi, noi asociații
sociale având o valoare nominală de 10 RON fiecare și
am hotărât următoarele:
este subscris și vărsat în modul următor:
- radierea punctului de lucru deschis în str. Grigore
Gafencu, nr. 78-84, Vila G2, sector 1, București. Număr Valoare Participare
Asociat
(19/1.830.327) părți sociale în RON la capital
Dragos Andrei 20 200 100%
Societatea Comercială TOTAL 20 200 100%
ROYAL HORECA - S.R.L., satul Jilava
comuna Jilava, județul Ilfov Art. 2. Se împuternicește Chiriac M. Mircea legitimat
cu CI seria RT nr. 099836 pentru a reprezenta societatea
HOTĂRÂREA NR. 4 în vederea înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul
17.08.2010 a adunării generale extraordinare registrului comerțului.
a asociaților SC ROYAL HORECA SRL Redactată și dactilografiată azi 17.08.2010 la sediul
Adunarea generală extraordinară legal și statutar societății.
constituită a asociaților S.C. ROYAL HORECA S.R.L., (20/1.830.328)
persoană juridică română, cu sediul în Ilfov, sat Jilava,
Str. Centurii nr. 9, cam. 1, având capital social vărsat 200 Societatea Comercială
RON, cod unic de înregistrare 26062139, număr de ROYAL HORECA - S.R.L., satul Jilava
ordine în registrul comerțului J23/2017/2.10.2009, comuna Jilava, județul Ilfov
denumită în continuare Societatea, la care au participat
toți asociații respectiv: NOTIFICARE
1. Dragos Andrei, cetățean român, născut la data de Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
12 ianuarie 1980, în localitatea București, domiciliat în Tribunalul București, notifică, în conformitate cu
București, sector 1, str. Sofia nr. 14, posesor carte de prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
identitate seria RR nr. 592999, eliberată la data de 30
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
aprilie 2009 de către SPCEP S1 Biroul nr. 1, cod numeric
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
personal 1800112410038, în calitate de asociat, deținând
Societății Comerciale ROYAL HORECA S.R.L., cu sediul
50 % din capitalul social, și
în sat Jilava, comuna Jilava, județ Ilfov, Str. Centurii, nr.
2. Radu Flucus Adrian, cetățean român, născut la
data de 12 mai 1979, în localitatea București, domiciliat 9, ap. Cam 1, înregistrată sub nr. J 23/2017/2009, cod
în București, sector 1, str. Băiculești nr. 25, bl. E13, sc. A, unic de înregistrare 26062139, care a fost înregistrat sub
et. 6, ap. 27, posesor carte de identitate seria RR nr. nr. 104482 din 16.09.2010.
262410, eliberată la data de 5 februarie 2003 de către (21/1.830.329)
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4374/22.X.2010

Societatea Comercială administrator al S.C. ASIPREST BROKER DE


AGRO TECH DISTRIBUTION - S.R.L. ASIGURARE S.R.L., cu sediul în Mogoșoaia, str. Intrarea
Voluntari, județul Ilfov Școlii nr. 3, județul Ilfov, înmatriculată la Registrul
Comerțului sub numărul J23/659/2010, având CUI
DECIZIA NR. 6 17719117, în ședința de astăzi 15.09.2010 hotărăște:
- Deschiderea unui punct de lucru în cadrul galeriei
din 7.09.2010 a asociatului unic
comerciale a Iris Shoping Center, deținut de S.C. DEGI
al SC AGRO TECH DISTRIBUTION SRL,
TITAN S.R.L., în București, Bd. 1 Decembrie 1918 nr.
cu sediul în satul Șindrilița, comuna Găneasa,
33A, Unitatea nr. 0.36, sector 3.
DN2 București-Urziceni, nr. 86, jud. Ilfov,
(24/1.830.332)
înregistrată la RC sub nr. J23/2393/2008,
CUI 24272428
Societatea Comercială
Subsemnatul: Cetin Osman, cetățean turc, născut la EINHELL ROMANIA - S.R.L.
data de 1.01.1956 în Tarsus, Turcia, domiciliat în Anit satul Dragomirești-Deal
Mah, 0319Sk11/2Tarsus/Mersin, posesor al CI seria SI comuna Dragomirești-Vale, județul Ilfov
nr. M11 249739, eliberată la data de 23.03.2009 de
Administrația Populației Tarsus, CNP 23495071416, prin DECIZIA NR. 1
mandatar Sevindik Durmus Cetin, cetățean turc, născut
la 18.06.1977, în Tarsus, Turcia, domiciliat în Turcia, 20.08.2010
identificat cu pașaport seria TR-V N.303668, eliberat de a asociatului unic S.C. EINHELL ROMANIA S.R.L.
autoritățile turce la data de 6.03.2009, conform procurii (traducere din limba engleză)
legalizate sub nr. 18441/26.08.010, am decis Asociatul unic: Einhell Germany A.G., persoană
următoarele: juridică germană, cu sediul în Wiesenweg nr. 22,
1. Se mută sediul social în oraș Voluntari, Linia de Landau/Isar, 94405, Germania, înregistrată la Registrul
centură nr. 7, județul Ilfov; Comerțului din Landshut, sub nr. HRB 2171, ce deține
2. Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv 100 % capitalul social,
rămân neschimbate. În conformitate cu actul constitutiv și cerințele legale,
(22/1.830.330) decide prin prezenta următoarele:
I. Domnul Cornel Tutuianu, cetățean român, domiciliat
Societatea Comercială în str. Cpt. Nicolae Licaret, nr. 1, bl. 33B, sc. 3, et. 6, ap.
AGRO TECH DISTRIBUTION - S.R.L. 114, București S3, născut în București la data de 28 iulie
Voluntari, județul Ilfov 1971, CNP 1710728433033, este numit în funcția de
administrator al societății, cu puteri depline, mandatul său
NOTIFICARE având perioadă nelimitată.
Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă II. Prin urmare, art. 13.1 al actului constitutiv al
Tribunalul București, notifică, în conformitate cu societății este modificat în conformitate.
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, (25/1.830.333)
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatea Comercială
Societății Comerciale AGRO TECH DISTRIBUTION EINHELL ROMANIA - S.R.L.
S.R.L., cu sediul în oraș Voluntari, județ Ilfov, Linia de satul Dragomirești-Deal
Centură, nr. 7, înregistrată sub nr. J23/2393/2008, cod comuna Dragomirești-Vale, județul Ilfov
unic de înregistrare 24272428, care a fost înregistrat sub
nr. 104548 din 17.09.2010. (traducere din limba engleză)
(23/1.830.331) NOTIFICARE

Societatea Comercială Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă


ASIPREST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. Tribunalul București, notifică, în conformitate cu
Mogoșoaia, județul Ilfov prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRÂRE depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
Societății Comerciale EINHELL ROMANIA S.R.L., cu
a asociatului unic sediul în sat Dragomirești-Deal, comuna Dragomirești-
S.C. Albas Distribution S.R.L., reprezentată prin Vale, județ Ilfov, înregistrată sub nr. J23/611/2008, cod
domnul Alexandru Botescu, domiciliat în Mogoșoaia, str. unic de înregistrare 15901944, care a fost înregistrat sub
Intrarea Școlii nr. 3, județ Ilfov, legitimat cu CI seria IF nr. nr. 104949 din 21.09.2010.
140264, CNP 1850913420048, în calitate de (26/1.830.334)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4374/22.X.2010 9

Societatea Comercială 30885 eliberat de ORI - Ilfov la data de 29.12.2009, CNP


PALA - S.R.L., satul 1 Decembrie 7490204470018, și al pașaportului nr. 516620690,
comuna 1 Decembrie, județul Ilfov eliberat de Germania - Nettetal la data de 16.12.2003, și
Kurdi Tatiana (fostă Cazacu Tatiana), cetățean al
HOTĂRÂREA NR. 10/22.09.2010
Republicii Moldova, rezidentă în Otopeni, Calea
a adunării generale a asociaților Bucureștilor nr. 74, bloc B2-5, județul Ilfov, posesoare a
S.C. PALA - S.R.L., cu sediul cărții de rezidență pentru membrii de familie seria RTT nr.
în com. 1 Decembrie, Str. Gloriei, nr. 56,
27260, eliberată de ORI - Ilfov la data de 29.12.2009,
camera 1, județul Ilfov, J 23/1455/2005,
CUI 17829357 CNP 8770718400032, și a pașaportului nr. B0616976,
Subsemnații: Palabiyik Yusuf, cetățean turc, domiciliat eliberat de OO Chișinău - Rep. Moldova la data
în Turcia, S. Urfa, str. Eyyubie, nr. 1, și reședința în 7.06.2010,
România, oraș Sebeș, str. Valea Frumoasei, bl. 7, ap. 4, în calitate de asociați ai S.C. AUTO TEX
jud. Alba, legitimat prin permis de ședere seria RO nr. CORPORATION - S.R.L., deținând 100 % capitalul
0215559, eliberat de aut. române la data de 12.03.2010, social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
și Palabiyik Mustafa, cetățean turc, domiciliat în Turcia,
Sanliurfa, Merk, Eyyubie Mn Ferah sk. și reședința în republicată, am hotărât:
România, oraș Pașcani, Str. Grădiniței, nr. 34, bl. X, ap. 1. Se aprobă cesiunea a 76 părți sociale, în valoare
18, jud. Iași, posesor al cărții de rezidență seria RTR nr. nominală de 10 lei fiecare, în total 760 lei, reprezentând
27592, eliberat de O.R.I. Iași la data de 2.02.2010, în 15 % cota de participare la capitalul social, beneficii și
calitate de asociați, am hotărât următoarele: pierderi deținute de Kurdi Mohamed Adel, către Kurdi
1. Închiderea punctului de lucru situat în loc. Sebeș,
str. Augustin Bena, nr. 94, jud. Alba. Tatiana, asociat. Cesiunea se face la valoarea nominală,
(27/1.830.335) iar prețul de 760 lei a fost încasat integral.
2. În urma cesiunii structura capitalului social va fi
Societatea Comercială următoarea:
MEGA TEX - S.R.L. Kurdi Mohamed Adel deține 364 părți sociale, în
comuna Afumați, județul Ilfov
valoare nominală de 10 lei fiecare, în total 3.640 lei
DECIZIA NR. 4/22.09.2010 (11.475,80 dolari SUA), reprezentând 70 % cotă de
participare la capitalul social, beneficii și pierderi, și
a asociatului unic al S.C. MEGA TEX - S.R.L., Kurdi Tatiana deține 156 părți sociale, în valoare
cu sediul în com. Afumați, șos. București-Urziceni,
nr. 49, județul Ilfov, J 23/1358/2005, nominală de 10 lei fiecare, în total 1.560 lei (4.918,20
CUI 17785960 dolari SUA), reprezentând 30 % cotă de participare la
Subsemnatul Palabiyik Nihat, cetățean turc, domiciliat capitalul social, beneficii și pierderi.
în Turcia, S. Urfa, str. Eyyubie, nr. 1, și reședința în Celelalte prevederi ale actelor constitutive ale
România, loc. Ștefăneștii de Jos, nr. 50, bl. B1, ap. 201, societății rămân neschimbate.
jud. Ilfov, posesor al paș. seria TR-I nr. 627233, eliberat
(29/1.830.337)
de aut. turce la data de 19.10.2000 și al legitimației de
ședere seria ROU nr. 0210410, în calitate de asociat unic
și administrator, am hotărât următoarele: Societatea Comercială
1. Deschiderea unui punct de lucru în loc. Sebeș, str. AUTO TEX CORPORATION - S.R.L., Otopeni
Augustin Bena, nr. 94, jud. Alba. județul Ilfov
(28/1.830.336)
NOTIFICARE
Societatea Comercială
AUTO TEX CORPORATION - S.R.L., Otopeni Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
județul Ilfov Tribunalul București notifică, în conformitate cu
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
HOTĂRÂREA NR. 1/9.09.2010 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
a adunării generale a asociaților S.C. AUTO depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
TEX CORPORATION - S.R.L., cu sediul în oraș Societății Comerciale AUTO TEX CORPORATION -
Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 74, bloc B2-5, S.R.L., cu sediul în oraș Otopeni, calea Bucureștilor, nr.
parter, județul Ilfov, J 23/71/2003, CUI 8871123,
74, bloc B2-5, etaj P, județul Ilfov, înregistrată sub nr.
capital social 5.200 lei
J 23/71/2003, cod unic de înregistrare 8871123, care a
Kurdi Mohamed Adel, cetățean german, înregistrat cu
adresa în Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 74, bloc B2-5, fost înregistrat sub nr. 105298 din 23.09.2010.
județul Ilfov, posesor al certificatului de înregistrare nr. (30/1.830.338)
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4374/22.X.2010

Societatea Comercială având CNP 1661024354739, în calitate de administrator


FIL COMERCIAL - S.R.L., Popești-Leordeni, unic al S.C. COCA-COLA HBC ROMANIA - S.R.L.,
județul Ilfov persoană juridică română, cu sediul în Voluntari, șos.
București Nord nr. 10, clădirea O 23, et. 1, jud. Ilfov,
DECIZIA NR. 7/28.09.2010 număr de ordine la Registrul Comerțului J 23/2300/2009,
a asociatului unic al S.C. FIL COMERCIAL - S.R.L. având cod unic de înregistrare 474152, atribut fiscal RO
(numită în continuare „Societatea”), în baza art. 10.4 și
Subsemnatul Filip Ilie, de cetățenie română, domiciliat
în București, str. Mr. Vasile Băcilă nr. 33, bl. 33, ap. 75, urm. din actul constitutiv al Societății, decid următoarele:
sector 2, CNP 1691007344258, identificat cu C.I. seria Art. 1. Se înființează un sediu secundar - punct de
RT nr. 176634, eliberată de Secția 7 la data de 5.07.2001, lucru al Societății, având următoarea adresă: Tulcea, Str.
deținând un număr de 100 părți sociale, în valoare Isaccei, nr. 115, jud. Tulcea, conform contractului de
nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 100 % capitalul închiriere nr. 549/23.01.2007, încheiat între Societate și
social al societății, am decis: S.C. COSMICRIST - S.R.L. Obiectul de activitate este cel
1. Deschiderea unui punct de lucru situat în sat menționat în declarația pe propria răspundere dată în
Fundeni, comuna Dobroești, str. Dragonul Roșu nr. 1-10, baza art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004.
spațiul comercial nr. 174. Art. 2. Se înființează un sediu secundar - punct de
(31/1.830.339) lucru al Societății, având următoarea adresă: com.
Livezeni, Str. Principală nr. 279, et. 1, jud. Mureș,
Societatea Comercială conform contractului de închiriere nr. 4623/23.06.2010,
LARICUP TRADE - S.R.L., satul Afumați încheiat între Societate și S.C. PRIMER ELECTRO -
comuna Afumați, județul Ilfov
S.R.L. Obiectul de activitate este cel menționat în
declarația pe propria răspundere dată în baza art. 15 alin.
HOTĂRÂREA NR. 2
(1) lit. b) din Legea nr. 359/2004.
din 21.09.2010, Art. 3. Se înființează un sediu secundar - punct de
a adunării generale a asociaților lucru al Societății, având următoarea adresă: Buzău, DN
a S.C. LARICUP TRADE - S.R.L. 2 B km 9, jud. Buzău, conform contractului de închiriere
Subsemnații: Tserepas Ioannis, domiciliat în orașul nr. 231/15.01.2009, încheiat între Societate și S.C. L&R
Larissa, str. Kithiron nr. 2, Grecia, identificat cu pașaport COMEXIM - S.R.L. Obiectul de activitate este cel
seria AB nr. 1914108, eliberat de autoritățile elene la data menționat în declarația pe propria răspundere dată în
de 7.11.2006, și Fengos Theodosios, domiciliat în orașul baza art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004.
Atena, str. Antigonis nr. 68, cartier N. Irakleio, Grecia, Art. 4. Se radiază și se desființează sediul secundar -
identificat cu pașaport seria AB nr. 6516303 eliberat de punct de lucru al Societății situat în Baia Mare, Str.
autoritățile elene la data de 24.02.2007, în calitate de Mărgeanului nr. 3D, jud. Maramureș.
asociați ai S.C. LARICUP TRADE - S.R.L., cu sediul în
Art. 5. Se înființează un sediu secundar - punct de
sat Afumați, comuna Afumați, șos. București-Urziceni nr.
lucru al Societății, având următoarea adresă: mun. Baia
16, pavilion P6, spațiul ST-223AP6, jud. Ilfov,
înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul Mare, Str. Sebeșului nr. 4, et. 1, jud. Maramureș, conform
J 23/742/2009, cod de înregistrare fiscală 23794350, am contractului de închiriere nr. 26362/6.08.2010 încheiat
hotărât declararea punctului de lucru în oraș Craiova, str. între Societate și PF Perse Marius și PF Mureșan Marcel
Caracal nr. 162G, stand nr. 102, 103, 105, C 21 situat în Traian. Obiectul de activitate este cel menționat în
incinta Complexului Comercial Bănie, jud. Dolj. declarația pe propria răspundere dată în baza art. 15 alin.
(32/1.830.340) (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004.
Art. 6. Se radiază și se desființează sediul secundar -
Societatea Comercială punct de lucru al Societății situat în Bârlad, str. Palerma
COCA-COLA HBC ROMANIA - S.R.L. nr. 2, jud. Vaslui.
Voluntari, județul Ilfov Art. 7. Se înființează un sediu secundar - punct de
lucru al Societății, având următoarea adresă: Bârlad, str.
DECIZIA NR. 10 Traian nr. 48, et. 1, jud. Vaslui, conform contractului de
din 21.09.2010, închiriere nr. 6989/1.09.2010, încheiat între Societate și
a administratorului unic S.C. ALL FOODS DISTRIBUTIE - S.R.L. Obiectul de
al S.C. COCA-COLA HBC ROMANIA - S.R.L. activitate este cel menționat în declarația pe propria
Subsemnatul Calin-Ovidiu Dragan, cetățean român, răspundere dată în baza art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea
domiciliat în municipiul Timișoara, str. Herculane nr. 56, nr. 359/2004.
ap. 2, jud. Timiș, identificat cu C.I. seria TM nr. 827027, Întocmită în 4 exemplare, azi, 21.09.2010.
eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 4.06.2010, (33/1.830.341)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4374/22.X.2010 11

Societatea Comercială Societatea Comercială


GRANDIS STEFANO - S.R.L., Buftea CASA DE SCHIMB VALUTAR ADRIATICA &
județul Ilfov COMPANY - S.R.L., Voluntari, județul Ilfov

DECIZIE HOTĂRÂREA NR. 8


din data de 20.09.2010
a asociatului unic al S.C. GRANDIS
STEFANO - S.R.L., Buftea, str. Mihai Eminescu a adunării generale a asociaților
nr. 88, cam. 5, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR ADRIATICA &
COMPANY - S.R.L., nr. înreg. Reg. Com.
Comerțului sub nr. J 23/2395/2006, CUI 19234754,
J 23/3434/4.11.2008, CUI 6842067,
capital social 200 RON
atribut fiscal -
În data de 9.07.2010, la sediul societății, Tisato S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR ADRIATICA &
Giovanni, cetățean italian, născut la data de 21.01.1964 COMPANY - S.R.L., cu sediul în orașul Voluntari, șos.
în Italia, Schio (VI), domiciliat în Italia, Torrebelvicino (VI), Ștefănești nr. 8A, jud. Ilfov, având asociați pe:
Via Tezze Rizza nr. 1, identificat cu C.I. nr. AN 6928056 1. Gherasim Gabriel-Lucian, cu cetățenie română
eliberată de autoritățile italiene la data de 15.02.2007, în născut la data de 27.04.1960 în București, sectorul 4,
calitate de asociat unic al S:C. GRANDIS STEFANO - domiciliat în satul Ștefăneștii de Sus, Str. Bujorului nr. 5,
S.R.L., cu sediul în Buftea, str. Mihai Eminescu nr. 88, com. Ștefăneștii de Jos, identificat cu C.I. seria IF nr.
185462 eliberată de SPCLEP Voluntari la data de
cam. 5, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub
22.04.2008, având CNP 1600427400118, și
nr. J 23/2395/2006, CUI 19234754, capital social 200 2. Gherasim Corina, cu cetățenie română născută la
RON, a decis următoarele: data de 3.07.1967 în București, sectorul 7, domiciliată în
1. se schimbă sediul social de la adresa din Buftea, București, str. Oradea nr. 8, sectorul 2, identificată cu C.I.
str. Mihai Eminescu nr. 88, cam. 5, jud. Ilfov, la adresa din seria RT nr. 573969 eliberată de SPCLEP S2 biroul nr. 2
București, bd. Bucureștii Noi nr. 192-204, C18, et. 1, la data de 3.07.2008, având CNP 2670703421577,
biroul 1, modul 20, sectorul 1. s-au întâlnit la sediul societății, unde au hotărât în
Se va întocmi act constitutiv actualizat al societății în unanimitate:
1. Revocarea din funcția de administrator a dnei
care se vor consemna modificările survenite, iar acest
Pintica Elena-Luminița, începând cu data de 20.09.2010.
modificări vor fi înregistrate la Oficiul Registrului
2. Numirea în funcția de administrator al societății pe
Comerțului. o durată nelimitată, începând cu data de 20.09.2010, a
Prezenta s-a încheiat astăzi, 9.07.2010, în 3 dlui Sandi Ion Valentin, domiciliat în Craiova, str. Năsăud
exemplare originale. nr. 38, jud. Dolj, posesor al C.I. seria DX nr. 476928 emisă
(34/1.830.342) de SPCLEP Craiova la data de 17.10.2006, CNP
1711013163265.
Societatea Comercială 3. Se deschide punctul de lucru situat în mun.
GRANDIS STEFANO - S.R.L., Buftea Constanța, str. Ecaterina Varga nr. 56, et. 1, jud.
Constanța, în suprafață de 37,84 m2.
județul Ilfov
Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
neschimbate.
NOTIFICARE
Redactată și semnată în 3 (trei) exemplare.
Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă (36/1.830.344)
Tribunalul București notifică, în conformitate cu
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, Societatea Comercială
republicată, cu modificările și completările ulterioare, CASA DE SCHIMB VALUTAR ADRIATICA &
COMPANY - S.R.L., Voluntari, județul Ilfov
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
Societății Comerciale GRANDIS STEFANO - S.R.L., cu NOTIFICARE
sediul în orașul Buftea, str. Mihai Eminescu nr. 88,
Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
camera 5, județul Ilfov, înregistrată sub nr. J 23/2395/2006,
Tribunalul București notifică, în conformitate cu
cod unic de înregistrare 19234754, care a fost înregistrat prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
sub nr. 105841 din data de 28.09.2010. republicată, cu modificările și completările ulterioare,
(35/1.830.343) depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4374/22.X.2010

Societății Comerciale CASA DE SCHIMB VALUTAR Societatea Comercială


ADRIATICA & COMPANY - S.R.L., cu sediul în Voluntari, BERCE IMPEX - S.R.L.
Șos. Ștefănești nr. 8A, județul Ilfov, înregistrată sub nr.
J 23/3434/2008, cod unic de înregistrare 6842067, care a HOTĂRÂREA NR. 1/25.09.2010
fost înregistrat sub nr. 105916 din data de 28.09.2010. a asociatului unic al S.C. BERCE IMPEX - S.R.L.
(37/1.830.345) Subsemnatul Mitran Marius, cetățean român, născut
la data de 1.04.1982 în București, sectorul 4, fiul lui
Societatea Comercială Pavel și Anișoara, domiciliat în Popești-Leordeni, Str. 1
BURUJ COM - S.R.L., satul Dudu Mai nr. 20, jud. Ilfov, identificat cu C.I. seria IF nr. 154420
comuna Chiajna, județul Ilfov eliberată de Poliția Jilava la data de 13.07.2007, CNP
1820401440020, în calitate de asociat unic, am hotărât
HOTĂRÂREA NR. 2 următoarele:
- se suspendă activitatea S.C. BERCE IMPEX -
a adunării generale a asociaților S.R.L., începând cu data de 1.10.2010, pentru o perioadă
S.C. BURUJ COM - S.R.L. de 3 ani, până la data de 1.10.2013.
încheiată astăzi, 15.09.2010 (40/1.830.348)
Asociații:
Societatea Comercială
- Saleem M. Shebel, cetățean irakian, legitimat cu
SMART PARCHET - S.R.L., satul Ostratu
CRMF/ROU/07385/17.10.2007/ORI Ilfov, domiciliat în comuna Corbeanca, județul Ilfov
satul Roșu, Str. Rezervelor nr. 4, com. Chiajna, jud. Ilfov,
născut la data de 28.02.1965 în Irak, căsătorit, de sex DECIZIA NR. 1/16.09.2010
bărbătesc, CNP 7650228400019, și
- Shebel Irinel-Roxana, cetățean român, legitimat cu a asociatului unic al
S.C. SMART PARCHET - S.R.L.
C.I. IF/092987/29.08.2005/SPCLEP Buftea, domiciliată
în satul Roșu, Str. Rezervelor nr. 4, com. Chiajna, jud. Subsemnatul Bobeica Alexandru, cetățean român,
Ilfov, fiica lui Gheorghe și Constanța, născută la data de născut la 13.12.1977 în mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița,
cu domiciliul în satul Ulmi, com. Ulmi, jud. Dâmbovița,
30.10.1969 în București, căsătorită, de sex femeiesc,
legitimat cu C.I. seria DD nr. 102565 eliberată la data de
CNP 2691030463027,
1.03.2002 de Mun. Târgoviște, CNP 1771213151801, în
întruniți în adunarea generală, la sediul societății, calitate de asociat unic al S.C. SMART PARCHET -
hotărăsc: S.R.L., societate română, cu sediul în satul Ostratu, Str.
- extinderea obiectului secundar de activitate, Toamnei nr. 21, bl. T, et. P, ap. 2.0.3, com. Corbeanca,
respectiv 5610 - restaurante; jud. Ilfov, J 23/2153/2010, CUI 27267604, am hotărât
- deschiderea unui punct de lucru la adresa: următoarele:
București, Str. Timonierului nr. 26, sectorul 6, standul nr. - înființarea unui punct de lucru în București, str. Mihai
F6. Eminescu nr. 105-107, sectorul 2, având ca destinație
(38/1.830.346) show-room pardoseli/birou și 4333 - lucrări de pardosire
și placare a pereților, în spațiile comerciale C și D.
Societatea Comercială Se va declara punctul de lucru la Oficiul Registrului
BURUJ COM - S.R.L., satul Dudu Comerțului.
comuna Chiajna, județul Ilfov 16.09.2010, la sediul S.C. SMART PARCHET - S.R.L.
(41/1.830.349)
NOTIFICARE
Societatea Comercială
Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă VITAL INTERACTIV - S.R.L., satul Afumați
Tribunalul București notifică, în conformitate cu comuna Afumați, județul Ilfov
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, DECIZIA NR. 1/1.09.2010
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al a asociatului unic al S.C. VITAL
Societății Comerciale BURUJ COM - S.R.L., cu sediul în INTERACTIV - S.R.L., J 23/1982/2010;
satul Dudu, Str. Rezervelor (tarla 74/2, parcela 1) nr. 4, CUI RO 27186682, șos. București-Urziceni nr. 45,
comuna Chiajna, județul Ilfov, înregistrată sub nr. et. 1, camera 9, comuna Afumați, județul Ilfov
J 23/1219/2005, cod unic de înregistrare 17718553, care Subsemnatul Kizilkaya Rifat, identificat cu pas. Seria
a fost înregistrat sub nr. 105941 din data de 28.09.2010. TR-Y nr. 714436 eliberat de aut. turce la data de
(39/1.830.347) 13.05.2010, în calitate de asociat unic și administrator al
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4374/22.X.2010 13

S.C. VITAL INTERACTIV - S.R.L., am decis schimbarea Societatea Comercială


sediului social din comuna Afumați, șos. București- ELIZABETH INVEST - S.R.L., comuna Afumați
Urziceni nr. 45, et. 1, camera 9, județul Ilfov, în com. județul Ilfov
Afumați, Str. Caisului nr. 14, camera 1, județul Ilfov.
Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân DECIZIA NR. 1/1.09.2010
nemodificate.
a asociatului unic al S.C. ELIZABETH
(42/1.830.350) INVEST - S.R.L., J 23/778/2010,
CUI RO 26663341, satul Afumați, șos. București-
Societatea Comercială
Urziceni nr. 45, parter, camera 5, comuna Afumați,
VITAL INTERACTIV - S.R.L., comuna Afumați
jud. Ilfov
județul Ilfov
Subsemnatul Kor Yusuf, identificat cu paș. seria TR-U
nr. 219745, eliberat de aut. turce la 27.04.2007, CNP
NOTIFICARE
7740504470017, în calitate de asociat unic și
Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă administrator al S.C. ELIZABETH INVEST - S.R.L., am
Tribunalul București notifică, în conformitate cu decis schimbarea sediului social din satul Afumați, șos.
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, București-Urziceni nr. 45, parter, camera 5, comuna
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Afumați, în comuna Afumați, șos. București-Urziceni nr.
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al 268, județul Ilfov.
Societății Comerciale VITAL INTERACTIV - S.R.L., cu Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
sediul în comuna Afumați, Str. Caisului nr. 14, județul nemodificate.
Ilfov, înregistrată sub nr. J 23/1982/2010, cod unic de (45/1.830.353)
înregistrare 27186682, care a fost înregistrat sub nr.
105997 din data de 29.09.2010. Societatea Comercială
(43/1.830.351) ELIZABETH INVEST - S.R.L., comuna Afumați
județul Ilfov
Societatea Comercială
CRINO NICOLI - S.R.L., Pantelimon NOTIFICARE
județul Ilfov Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
Tribunalul București notifică, în conformitate cu
HOTĂRÂRE prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
a adunării generale a asociaților
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
Subsemnații asociați: Societății Comerciale ELIZABETH INVEST - S.R.L., cu
- Popescu Iulian Claudiu, CNP 1800709385303, sediul în comuna Afumați, șos. București-Urziceni nr.
posesor al C.I. seria IF nr. 169206, eliberată la data de 268, județ Ilfov, înregistrată sub nr. J 23/778/2010, cod
21.11.2007 de SPCLEP Pantelimon, domiciliat în unic de înregistrare 26663341, care a fost înregistrat sub
Pantelimon, Șos. Magnoliei nr. 36, județul Ilfov; nr. 106000 din 29.09.2010.
- Teiu-Rache Ionuț, CNP 1870717134161, posesor al (46/1.830.354)
C.I. seria RD nr. 514484, eliberată la data de 23.02.2007
de SPCEP S5 biroul 1, domiciliat în mun. București, str. Societatea Comercială
Zaharia Carcalechi nr. 13, sector 5, RAMYDAM - S.R.L., Jilava, județul Ilfov
decid:
În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, privind HOTĂRÂREA NR. 1
societățile comerciale, și a prerogativelor stabilite prin din 27.09.2010
actul constitutiv al societății, asociații decid: a adunării generale a asociaților
- Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru situat în S.C. RAMYDAM - S.R.L.
Mangalia, Șos. Constanței nr. 21, bl. D, sc. A, ap. 2, Subsemnații Micu Dumitru-Damian, cetățean român,
conform contractului de închiriere nr. 3928263/23.09.2010. născut la data de 26.07.1969 în mun. București, sector 5,
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează domiciliat în satul Jilava (com. Jilava), str. Ciulini nr. 83,
dl Teiu-Rache Ionuț, asociat al societății, care va avea ca județul Ilfov, identificat cu C.I. seria IF nr. 054518
sarcină și efectuarea tuturor formalităților la Oficiul eliberată de Poliția Com. Jilava la data de 5.06.2004,
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. CNP 1690726470022, și Micu Elena, cetățean român,
(44/1.830.352) născută la data de 11.03.1969 în comuna Stoenești, jud.
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4374/22.X.2010

Giurgiu, domiciliată în satul Jilava (com. Jilava), str. Societatea Comercială


Ciulini nr. 83, județul Ilfov, identificată cu C.I. seria IF nr. SELANIK EXOTIC FRUCT - S.R.L.
017382 eliberată de Poliția Com. Jilava la data de comuna Afumați, județul Ilfov
24.03.2003, CNP 2690311470081, în calitate de asociați
care dețin 100 % capitalul social al S.C. RAMYDAM - DECIZIA NR. 1/1.09.2010
S.R.L., cu sediul în Jilava, str. Ciulini nr. 83, județul Ilfov,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București a asociatului unic al S.C. SELANIK EXOTIC
sub nr. J 23/1880/2008, cod unic de înregistrare FRUCT - S.R.L., J 23/2105/2009,
24055011, am decis următoarele: CUI RO 26089053, satul Afumați, Șoseaua
- se suspendă activitatea societății pe o perioadă de 3 de Centură nr. 86, stânga, DN2, bretea pod,
ani, începând cu data de 1.10.2010, conform art. 237 et. 2, camera 22, jud. Ilfov
alin. 2 din Legea nr. 31/1990. Subsemnatul Deniz Refik, identificat cu paș. seria
(47/1.830.355) TR-U nr. 990853, eliberat de aut. turce la 26.10.2008,
CNP 7670702470017, în calitate de asociat unic și
Societatea Comercială administrator al S.C. SELANIK EXOTIC FRUCT - S.R.L.,
EURO AGRO VET - S.R.L., satul Snagov am decis schimbarea sediului social din sat Afumați,
comuna Snagov, județul Ilfov Șoseaua de Centură nr. 86, stânga, DN2, bretea pod,
et. 2, camera 22, comuna Afumați, jud. Ilfov, în comuna
DECIZIA NR. 1/27.09.2010 Afumați, șos. București-Urziceni nr. 268, camera 2,
județul Ilfov.
a asociatului unic al S.C. EURO AGRO
VET - S.R.L., cu sediul în sat Snagov, bl. P57, Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
sc. 1, et. 1, ap. 4, com. Snagov, jud. Ilfov, nemodificate.
C.U.I. 26487210 (50/1.830.358)
Subsemnatul Adamescu Paul, domiciliat în sat
Societatea Comercială
Snagov, Str. Viorelelor, bl. P57, sc. 1, et. 1, ap. 4, com.
SELANIK EXOTIC FRUCT - S.R.L.
Snagov, jud. Ilfov, posesor al C.I. seria IF nr. 171341
comuna Afumați, județul Ilfov
emisă de Secția SPCLEP Snagov la data de 10.12.2007,
CNP 1380831400021, asociat unic, am decis:
NOTIFICARE
Art. 1. Se completează obiectul secundar de activitate
cu 6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
proprii sau închiriate. Tribunalul București notifică, în conformitate cu
Art. 2. Se deschide un punct de lucru la adresa: prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
Buftea, str. Mihai Eminescu nr. 11, complex central, et. 1, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
camera 8, jud. Ilfov. depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
Celelalte prevederi din actul constitutiv rămân Societății Comerciale SELANIK EXOTIC FRUCT -
neschimbate. S.R.L., cu sediul în comuna Afumați, șos. București-
(48/1.830.356) Urziceni nr. 268, județ Ilfov, înregistrată sub nr.
J 23/2105/2009, cod unic de înregistrare 26089053, care
Societatea Comercială a fost înregistrat sub nr. 106007 din 29.09.2010.
EURO AGRO VET - S.R.L., satul Snagov (51/1.830.359)
comuna Snagov, județul Ilfov
Societatea Comercială
NOTIFICARE HIGH CONSTRUCTION - S.R.L.
Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă satul Ștefăneștii de Jos
Tribunalul București notifică, în conformitate cu comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRÂREA NR. 2
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al din 23.09.2010
Societății Comerciale EURO AGRO VET - S.R.L., cu a adunării generale a asociaților
sediul în satul Snagov, bloc P57, scara 1, etaj 1, ap. 4, S.C. HIGH CONSTRUCTION - S.R.L.
comuna Snagov, județul Ilfov, înregistrată sub nr. J
23/376/2010, cod unic de înregistrare 26487210, care a Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința din data
fost înregistrat sub nr. 106006 din 29.09.2009. de 29.06.2010, ținută în cadrul S.C. HIGH
(49/1.830.357) CONSTRUCTION - S.R.L., la sediul acesteia din sat
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4374/22.X.2010 15

Ștefăneștii de Jos, str. Linia de Centură nr. 50, etaj 1, zeci și opt) % participare la beneficii și pierderi, în cadrul
camera 3, comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, având S.C. OPUS LAND DEVELOPMENT - S.A.
numărul de ordine în registrul comerțului 26396007 și Asociații, în unanimitate, hotărăsc următoarele:
codul unic de înregistrare J 23/139/2010, de asociații Art. 1. În vederea ducerii la îndeplinire a obiectivelor
acesteia: societății, asociații societății hotărăsc următoarele:
- domnul Ahmet Emre Buyukhanli, cetățean turc, - se schimbă obiectul principal de activitate, după cum
născut în Ankara, la data de 20 septembrie 1971, având urmează:
domiciliul în Turcia, Arnavutkoy Yolu. Uba Sitesi, bloc B, • domeniul principal de activitate al societății este cod
D:4, Etiler, Istanbul, identificat cu pașaportul nr. CAEN 412 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale
U00741721 emis de autoritățile turce (Istanbul) la data de și nerezidențiale;
26.08.2010, valabil până la data de 25.08.2020, CNP • activitatea principală a societății este cod CAEN:
48991139712, având 1 (unu) %, participare la beneficii și 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
pierderi; nerezidențiale;.
- subscrisa S.C. OPUS LAND DEVELOPMENT - S.A., Art. 3. În vederea ducerii la îndeplinire a prezentei
la sediul acesteia din oraș Ștefăneștii de Jos, str. Linia de decizii se împuternicește dna Cokyapici Georgiana,
Centură nr. 50, camera 5, etaj 1, camera 3, județul Ilfov, domiciliată în București, aleea Barajul Bistriței nr. 12, bl. 4,
având număr de ordine în registrul comerțului ap. 63, sector 3, posesoare a cărții de identitate seria OT
J 23/1894/2006 și codul unic de înregistrare R 19033882, nr. 421764, eliberată de SPCLEP Slatina la data de
având 99 (nouăzecișinouă) % participare la beneficii și 18.06.2009, având CNP 2850407211181, sau dna
pierderi, reprezentată legal de dl Ahmet Emre Cristea Oana-Andreea, domiciliată în Brașov, Bd.
Buyukhlanli, Zizinului nr. 30, bl. 33, sc. C, ap. 23, jud. Brașov,
împreună cu asociații acesteia: identificată cu C.I. seria BV nr. 638875, eliberată de Pol.
- domnul Ahmet Emre Buyukhanli, cetățean turc, Brașov la data de 7.07.2009, având CNP 2850122450019,
născut în Ankara, la data de 20 septembrie 1971, având să facă toate formalitățile necesare în vederea
domiciliul în Turcia, Arnavutkoy Yolu. Uba Sitesi nr. 4, înregistrării prezentei decizii la Registrul Comerțului Ilfov
bloc B, D:4, Etiler, Istanbul, identificat cu pașaportul nr. și să pregătească și să semneze toate documentele
U00741721 emis de autoritățile turce (Istanbul) la data de necesare în legătură cu cele menționate anterior.
26.08.2010, valabil până la data de 25.08.2020, CNP Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, 23 septembrie
48991139712, având 0,01 (zero virgulă zero unu) % 2010, cu valoare juridică, opozabilă terților.
participare la beneficii și pierderi, în cadrul S.C. OPUS (52/1.830.360)
LAND DEVELOPMENT - S.A.;
- dl Taner San, cetățean turc, născut în Ankara, la data Societatea Comercială
de 17 august 1966, având domiciliul în Turcia, Tapecik HIGH CONSTRUCTION - S.R.L.
Yolu, nr. 34, EtHer, Besiktas, Istanbul, identificat cu satul Ștefăneștii de Jos
pașaportul nr. 508965 seria TR emis de autoritățile turce comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov
(Istanbul) la data de 8 ianuarie 2007, valabil până la data
NOTIFICARE
de 19 decembrie 2010, având 0,01 (zero virgulă zero
unu) % participare la beneficii și pierderi, în cadrul S.C. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
OPUS LAND DEVELOPMENT - S.A.; Tulcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
- și subscrisa S.C. OPUS LAND DEVELOPMENT alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
B.V., înființată la data de 2 martie 2007 și ființând în modificările și completările ulterioare, depunerea textului
conformitate cu legile olandeze, având sediul în actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Amsterdam, Olanda, iar punctul principal de desfășurare HIGH CONSTRUCTION - S.R.L., satul Ștefăneștii de
a activității în Prins Bernhardplein 200, 1097JB Jos, str. Linia de Centură nr. 50, etaj 1, comuna
Amsterdam, Olanda, și numărul 34268379 de Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov, înregistrată sub nr.
înregistrare în Registrul Societăților (Companiilor), având J 23/139/2010, cod unic de înregistrare 26396007, care a
un capital social de 18.000 euro, reprezentată prin fost înregistrat sub nr. 106012 din 29.09.2010.
domnul Taner San, având 99,98 (nouă zeci și nouă, nouă (53/1.830.361)
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4374/22.X.2010

Societatea Comercială Hotărârea adoptată și implicit modificările rezultate


CRISMA TRADING - S.R.L., Pantelimon respectă condițiile prevăzute în actul constitutiv al
județul Ilfov societății precum și pe cele ale legislației în vigoare.
(54/1.830.362)
HOTĂRÂREA NR. 1
Societatea Comercială
din 9.09.2010
CRISMA TRADING - S.R.L., Pantelimon
a adunării generale a asociaților județul Ilfov
S.C. CRISMA TRADING S.R.L., cu sediul
în oraș Pantelimon, str. Ecaterina Teodoroiu NOTIFICARE
nr. 50, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul
Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
Comerțului Ilfov sub nr. J23/688/2008,
Tribunalul București notifică, în conformitate cu
CUI: 23435977, capital social: 200 lei
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
Astăzi, 9.09.2010, noi, asociații Mihalache Cristina, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CNP 2840911420079, domiciliată în sat Pantelimon, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
com. Pantelimon, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 50, jud. societății comerciale CRISMA TRADING S.R.L., cu
Ilfov, identificată cu C.I. seria IF nr. 083078, emisă de sediul în oraș Pantelimon, județ Ilfov, str. Ecaterina
Com. Pantelimon, la data de 22.04.2005, Mihalache Teodoroiu nr. 50, înregistrată sub nr. J23/688/2008, cod
Constantina, CNP 2580714400220, domiciliată în sat unic de înregistrare 23435977, care a fost înregistrat sub
Pantelimon, com. Pantelimon, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 106037 din 29.09.2010.
nr. 50, jud. Ilfov, identificată cu C.I. seria IF nr. 035634, (55/1.830.363)
emisă de com. Pantelimon, la data de 18.11.2003, am
hotărât: Societatea Comercială
1. Cesionarea de către dna Mihalache Constantina a CABIAN ALBIRA - S.R.L., satul Dârvari
1 parte socială în valoare de 10 lei către dna Mihalache comuna Ciorogârla, județul Ilfov
Cristina.
DECIZIA NR. 3
2. Retragerea din societate a dnei Mihalache
Constantina. din 28.09.2010, a asociatului unic
3. Retragerea din funcția de administrator a dnei Ion Răzvan Alexandru, cetățean român, domiciliat în
Mihalache Cristina. sat Dârvari, com. Ciorogârla, Str. 1 Martie nr. 76, jud. Ilfov,
4. Numirea în funcția de administrator a dlui Ciurea identificat cu CI seria IF, nr. 122471, elib. de SECELP Pol,
Nicolae, CNP 1740116204095, cetățean român, sex Bragadiru la data de 1.09.2006, CNP 1790414472557, în
masculin, născut la 16.01.1974 în mun. Lupeni, jud. calitate de asociat unic al firmei SC CABIAN ALBIRA
Hunedoara, cu domiciliul în București, str. Liviu Rebreanu SRL, înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov, cu sediul
nr. 25, bl. M11, sc. 2, et. 1, apt. 28, sector 3, posesor al în sat Dârvari, com. Ciorogârla, Str. 1 Martie nr. 76, jud.
C.I. seria RT nr. 587646, emisă de SPCEP S3 biroul nr. Ilfov, având CUI RO 26752988, J23/1034/2010, am decis
5, la data de 8.08.2008, pe durată nelimitată, acesta următoarele:
având puteri depline. 1. Desființarea punctului de lucru din oraș Bragadiru,
5. Declararea participării la beneficii și pierderi. Șos. Alexandriei nr. 476, bl. D1, parter, sc. 3, jud. Ilfov.
6. Semnarea de către asociatul unic, dna Mihalache (56/1.830.364)
Cristina, a unui act constitutiv nou ce se va depune la
Registrul Comerțului. Societatea Comercială
În urma hotărârii adoptate, următoarele articole din CARLYLE SERVICES - S.R.L., satul Petrești
actul constitutiv vor conține: comuna Corbeanca, județul Ilfov
„Art. 6. Capitalul social este fixat la suma de 200 lei,
HOTĂRÂREA NR. 3
împărțită în 20 părți sociale a 10 lei fiecare, subscrisă și
vărsată în întregime de asociatul unic. din 22.09.2010, a asociatului unic
Art. 15. Asociatul unic va primi întregul beneficiul Subsemnata Voicu Dumitra, cetățean român, născută
realizat de societate și va suporta toate pierderile în limita la data de 26.11.1943 în județul Vrancea, com. Bogza,
patrimoniului societății.” domiciliată în mun. Constanța, Str. Făgetului nr. 15,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4374/22.X.2010 17

județul Constanța, posesoare a CI seria KT nr. 638063 adunarea generală a asociaților a S.C. ALSECA IT
eliberată la data de 17.05.2007 de SPCLEP Constanța, S.R.L., la data de 16.09.2010 la sediul societății, cu vot
CNP 2431126131266, prin mandatar Voicu Marin, unanim, am hotărât următoarea modificare la actul
legitimat cu CI seria RR nr. 246292 eliberată de secția 1 constitutiv:
Poliție la data de 20.11.2002, CNP 1440817131256, în Art. 1. Aprobarea următoarei embleme/sigle a
baza procurii autentificate sub nr. 2973 din 17.09.2010 de
societății cu următorul conținut:
BNP Asociați Maria Iosif și Patrascu Ioan Gabriel, în
calitate de asociat unic al SC CARLYLE SERVICES SRL,
reprezentând 100 % capitalul social, am hotărât
modificarea actului constitutiv al societății după cum
urmează:
Tip emblemă: complexă (combinație de reprezentări
1. Revocarea din funcția de administrator a dnei Voicu
Dumitra începând cu data de 22.09.2010. grafice și denumiri).
2. Numirea în funcția de administrator, cu puteri Text emblemă: ALSECA IT.
depline pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de Descriere: Emblema este formată din textul
22.09.2010, a dnei Leu Georgiana, cetățean român, „ALSECA” scris cu majuscule de culoare albastră. Litera
născută la data de 15.04.1978 în județul Constanța, mun. „E” din textul „ALSECA” este scrisă stilizat, având
Constanța, domiciliată în București, Bd. 1 Mai nr. 30, bl. culoare roșie. Textul este încadrat de două benzi
OD15, sc. F, et. 5, ap. 223, sector 6, posesoare a CI seria albastre îngroșate situate în partea inferioară și
RD nr. 472174 eliberată la data de 8.05.2006 de SPCEP superioară a emblemei. În interiorul literei „E” este scris
S6 biroul nr. 3, CNP 2780415131251. textul „IT”. Textul „ALSECA IT” reprezintă numele
3. Se va proceda la redactarea unui nou act constitutiv societății.
care să cuprindă modificările de mai sus.
Activitatea principală: 7112 - activități de inginerie și
(57/1.830.365)
consultanță tehnică legate de acestea.
Societatea Comercială Diviziune/secțiune: 27.5.17: Litere îngroșate
CARLYLE SERVICES - S.R.L., satul Petrești 27.5.7: Litere încadrate de un semn de dimensiuni
comuna Corbeanca, județul Ilfov disproporționate
26.11.2: Două linii sau benzi
NOTIFICARE 29.1.4: Albastru
Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Hotărârea face parte integrantă din actul constitutiv al
Tribunalul București notifică, în conformitate cu societății.
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, Restul dispozițiilor actului constitutiv rămân
republicată, cu modificările și completările ulterioare, nemodificate.
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al În baza acestei hotărâri urmează a se redacta actul
societății comerciale CARLYLE SERVICES S.R.L., cu constitutiv în formă actualizată, ce va reflecta
sediul în satul Petrești, comuna Corbeanca, județ Ilfov, modificările aduse prin prezenta, cu toate modificările la
Șos. Unirii nr. 43, înregistrată sub nr. J23/547/2006, cod zi.
unic de înregistrare 18489997, care a fost înregistrat sub
Actul constitutiv actualizat va fi depus spre
nr. 106051 din 29.09.2010.
menționare și înregistrare la registrul comerțului, vechiul
(58/1.830.366)
act constitutiv încetându-și integral efectele, fiind anulat
Societatea Comercială în integralitatea sa cu aceeași dată. De asemenea, își
ALSECA IT - S.R.L., satul Tunari încetează efectele și sunt anulate cu aceeași dată orice
comuna Tunari, județul Ilfov alte înscrisuri sau înțelegeri scrise sau verbale de orice
natură contrare prezentei și actului constitutiv actualizat,
HOTĂRÂREA NR. 1 fie ele anterioare sau concomitente prezentei.
din 16 septembrie 2010 Prezenta hotărâre s-a luat, încheiat, redactat și
a adunării generale a asociaților de la semnat de părți astăzi, 16.09.2010, într-un număr de opt
S.C. ALSECA IT S.R.L. (8) exemplare originale toate având aceeași forță
Subsemnații, Diaconescu-Cărbunescu Claudiu, doveditoare și valoare juridică și intră în vigoare la data
Oltean Alexandru și Leuciuc Dan, deținând 100 % înregistrării mențiunilor la O.R.C. Ilfov.
capitalul social și toate părțile sociale, întruniți în (59/1.830.367)
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4374/22.X.2010

Societatea Comercială Activitatea principală: 7112 - activități de inginerie și


ALSECA IT - S.R.L., satul Tunari consultanță tehnică legate de acestea.
comuna Tunari, județul Ilfov Diviziune/secțiune: 27.5.17: Litere îngroșate
26.11.8: Linii sau benzi orizontale
NOTIFICARE 26.4.1: Pătrate
Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă 29.1.4: Albastru
Tribunalul București notifică, în conformitate cu II. A două emblemă/siglă a societății
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
societății comerciale ALSECA IT S.R.L., cu sediul în sat
Tunari, comuna Tunari, județ Ilfov, Str. Câmpului nr. 95D, Tip emblemă: complexă (combinație de reprezentări
ap. cam. 2, înregistrată sub nr. J23/2226/2009, cod unic grafice și denumiri).
de înregistrare 26113950, care a fost înregistrat sub Text emblemă: ALSECA.
nr. 106052 din 29.09.2010.
Descriere: Emblema este formată din textul
(60/1.830.368)
„ALSECA” scris cu majuscule de culoare albastră. Litera
Societatea Comercială „E” din textul „ALSECA” este scrisă stilizat, având
ALSECA ENGINEERING - S.R.L., satul Tunari culoare roșie. Textul este încadrat de două benzi
comuna Tunari, județul Ilfov albastre îngroșate situate în partea inferioară și
superioară a emblemei.
HOTĂRÂREA NR. 1
Activitatea principală: 7112 - activități de inginerie și
din 10 septembrie 2010 consultanță tehnică legate de acestea.
a adunării generale a asociaților Diviziune/secțiune: 27.5.17: Litere îngroșate
de la S.C. ALSECA ENGINEERING S.R.L.
26.11.2: Două linii sau benzi
Subsemnații, Diaconescu-Cărbunescu Claudiu și
29.1.4: Albastru
Diaconescu-Cărbunescu Florentina-Mariana, deținând
Hotărârea face parte integrantă din actul constitutiv al
100 % capitalul social și toate părțile sociale, întruniți în
adunarea generală a asociaților a S.C. ALSECA societății.
ENGINEERING S.R.L., la data de 10.09.2010 la sediul Restul dispozițiilor actului constitutiv rămân
societății, cu vot unanim, am hotărât următoarea nemodificate.
modificare la actul constitutiv: În baza acestei hotărâri urmează a se redacta actul
Art. 1. Aprobarea următoarelor embleme/sigle ale constitutiv în formă actualizată, ce va reflecta
societății cu următorul conținut:
modificările aduse prin prezenta, cu toate modificările la
I. Prima emblemă/siglă a societății
zi.
Actul constitutiv actualizat va fi depus spre
menționare și înregistrare la registrul comerțului, vechiul
act constitutiv încetându-și integral efectele, fiind anulat
Tip emblemă: complexă (combinație de reprezentări în integralitatea sa cu aceeași dată. De asemenea, își
grafice și denumiri). încetează efectele și sunt anulate cu aceeași dată orice
Text emblemă: ALSECA ENGINEERING. alte înscrisuri sau înțelegeri scrise sau verbale de orice
Descriere: Emblema este formată din textul „ALSECA natură contrare prezentei și actului constitutiv actualizat,
ENGINEERING” scris cu majuscule de culoare albastră. fie ele anterioare sau concomitente prezentei.
Acest text reprezintă numele societății. În partea Prezenta hotărâre s-a luat, încheiat, redactat și
superioară a emblemei este trasată o bandă albastră, semnat de părți astăzi, 10.09.2010, într-un număr de
îngroșată. În partea superioară, atât în colțul din stânga șase (6) exemplare originale toate având aceeași forță
cât și în cel din dreapta este desenat un pătrat de culoare doveditoare și valoare juridică și intră în vigoare la data
albastră. Litera „E” din cuvântul „ALSECA” este înregistrării mențiunilor la O.R.C. Ilfov.
desenată, scrisă stilizat, având culoare roșie. (61/1.830.369)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4374/22.X.2010 19

Societatea Comercială 1. Revocarea din funcția de administrator a dnei Voicu


ALSECA ENGINEERING - S.R.L., satul Tunari Dumitra începând cu data de 22.09.2010.
comuna Tunari, județul Ilfov 2. Numirea în funcția de administrator, cu puteri
depline pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de
NOTIFICARE
22.09.2010, a dnei Leu Georgiana, cetățean român,
Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă născută la data de 15.04.1978 în județul Constanța, mun.
Tribunalul București notifică, în conformitate cu Constanța, domiciliată în București, Bd. 1 Mai nr. 30, bl.
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, OD15, sc. F, et. 5, ap. 223, sector 6, posesoare a CI seria
republicată, cu modificările și completările ulterioare, RD nr. 472174 eliberată la data de 8.05.2006 de SPCEP
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al S6 biroul nr. 3, CNP 2780415131251.
societății comerciale ALSECA ENGINEERING S.R.L., cu 3. Se va proceda la redactarea unui nou act constitutiv
sediul în sat Tunari, comuna Tunari, județ Ilfov, Str. care să cuprindă modificările de mai sus.
Câmpului nr. 95D, înregistrată sub nr. J23/1039/2009,
(63/1.830.371)
cod unic de înregistrare 25496849, care a fost înregistrat
sub nr. 106053 din 29.09.2010. Societatea Comercială
(62/1.830.370) CARLYLE FINANCE - S.R.L., satul Petrești
comuna Corbeanca, județul Ilfov
Societatea Comercială
CARLYLE FINANCE - S.R.L., satul Petrești NOTIFICARE
comuna Corbeanca, județul Ilfov
Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
HOTĂRÂREA NR. 3 Tribunalul București notifică, în conformitate cu
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
din 22.09.2010, a adunării generale a asociaților
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Subsemnații depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
- Voicu Marin, cetățean român, domiciliat în mun. societății comerciale CARLYLE FINANCE S.R.L., cu
București, sector 1, str. Mihail Eminescu nr. 50-54, et. 5,
sediul în sat Petrești, comuna Corbeanca, județ Ilfov,
ap. 12, fiul lui Constantin și Paraschiva, având cod
Șoseaua Unirii nr. 43, înregistrată sub nr. J23/1044/2003,
numeric personal 1440817131256, născut la data de
cod unic de înregistrare 15516841, care a fost înregistrat
17.08.1944, în jud. Constanța, com. Lipnița, identificat cu
sub nr. 106054 din 29.09.2010.
CI seria RR nr. 246292, eliberată la data de 20.11.2002
(64/1.830.372)
de Secția 1 Poliție,
- Voicu Dumitra, cetățean român, născută la data de Societatea Comercială
26.11.1943 în județul Vrancea, com. Bogza, fiica lui P-SEVENTEEN SOLUTIONS - S.R.L.
Alexandru și Victoria, domiciliată în mun. Constanța, Str.
satul Roșu, comuna Chiajna, județul Ilfov
Făgetului nr. 15, județul Constanța, posesoare a CI seria
KT nr. 638063 eliberată la data de 17.05.2007 de DECIZIA NR. 1
SPCLEP Constanța, cod numeric personal
din 25.09.2010, a asociatului unic
2431126131266, prin mandatar Voicu Marin, în baza
al SC P-SEVENTEEN SOLUTIONS SRL
procurii autentificate sub nr. 2974 din 17.09.2010 de BNP
Asociați Maria Iosif și Patrascu Ioan Gabriel, Mandache Bogdan-Aurelian, cetățean român,
în calitate de asociați ai SC CARLYLE FINANCE SRL, domiciliat în mun. Călărași, Str. Cornișei nr. 20, bl. C5,
reprezentând 100 % capitalul social, am hotărât în sc. 1, et. 2, ap. 9, jud. Călărași, posesor al CI/KL/180690/
unanimitate modificarea actului constitutiv al societății SPCLEP Călărași/28.11.2005, CNP 1810717510044, în
după cum urmează: calitate de asociat unic, decide:
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4374/22.X.2010

Art. 1. Înființarea unui punct de lucru cu suprafață de Societatea Comercială


54 mp, situat la adresa din Călărași, str. București nr. 22, RODIAL CONSTRUCT - S.R.L.
jud. Călărași, unde se vor desfășura activități conform Popești-Leordeni, județul Ilfov
actului constitutiv, pentru care se vor obține avize și
NOTIFICARE
autorizații necesare.
Art. 3. Se împuternicește dl Mandache Bogdan- Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
Aurelian, asociat unic, să semneze actele care să Tribunalul București notifică, în conformitate cu
cuprindă prevederile prezentei hotărâri, precum și orice prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
alt act necesar și este mandatat să împuternicească orice republicată, cu modificările și completările ulterioare,
persoană care să reprezinte interesele societății la Oficiul depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
Registrului Comerțului și în fața oricărei instituții de stat societății comerciale RODIAL CONSTRUCT S.R.L., cu
sau private abilitate în scopul înregistrării acestor sediul în oraș Popești-Leordeni, județ Ilfov, str. Sf. Agnes

prevederi. nr. 186A, etaj P, ap. camera 4, înregistrată sub


nr. J23/2968/2008, cod unic de înregistrare 19029024,
(65/1.830.373)
care a fost înregistrat sub nr. 106077 din 29.09.2010.
Societatea Comercială (67/1.830.375)
RODIAL CONSTRUCT - S.R.L.
Societatea Comercială
Popești-Leordeni, județul Ilfov
PRESS EXPRES - S.R.L., Otopeni
HOTĂRÂRE județul Ilfov

din 2.09.2010 HOTĂRÂREA NR. 1


Subsemnații Lucanu Janița, Stancu Dumitru-Mihail și
din 23.09.2010
Stancu Rodica-Vasilica, asociați la SC RODIAL
a adunării generale a asociaților din cadrul
CONSTRUCT SRL, am hotărât:
S.C. „PRESS EXPRES” S.R.L., cu sediul
Asociatul Stancu Dumitru-Mihail cesionează capitalul
în orașul Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9,
pe care îl deține 6 părți sociale - 60 lei, la valoarea județ Ilfov, având nr. de ordine în Registrul
nominală a părților sociale, asociatei Lucanu Janița. Comerțului J23/586/2000, CUI 13337505
Asociatul Stancu Rodica-Vasilica cesionează capitalul
Subsemnații Constantin Tudorel - cetățean român,
pe care îl deține 14 părți sociale - 140 lei, la valoarea
căsătorit, născut la data de 27.01.1957 în com. Batalori,
nominală a părților sociale, asociatei Lucanu Janița.
jud. Ialomița, cu domiciliul în județul Ilfov, orașul Otopeni,
Cedenții declară că au primit contravaloarea părților
Str. Garofițelor nr. 2, bl. P4, sc. 2, et. 1, ap. 15, posesor al
cesionate. Cesionarul declară că, primind părțile
C.I. seria I.F. nr. 003773, eliberată de Poliția Otopeni, la
cesionate, a achitat contravaloarea acestora și a luat la data de 12.07.2002, CNP 1570127400329, pe de o parte,
cunoștință situația financiar-contabilă a societății. și Constantin Cristina Mariana, cetățean român,
Asociat unic și administrator al societății va fi Lucanu căsătorită, născută la data de 10.04.1963 în mun. Arad,
Janița, având 40 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare jud. Arad, domiciliată în Str. Garofițelor nr. 2, bl. P4, sc. 2,
parte socială, în valoare totală de 400 lei, reprezentând et. 1, ap. 15, orașul Otopeni, județul Ilfov, posesoare a
100 % capitalul social, cota de participare la beneficii și C.I. seria I.F. nr. 079569, eliberată de orașul Otopeni la
pierderi fiind de 100 %. data de 10.03.2005, CNP 2630410400381, ambii în
Sediul social nu se schimbă. calitate de asociați ai S.C. „PRESS EXPRES” S.R.L.,
Societatea rămâne suspendată. ne-am întâlnit azi, 23.09.2010, la sediul societății, și prin
(66/1.830.374) prezenta hotărâre am decis:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4374/22.X.2010 21

1) Schimbarea actualului sediu social al societății, de Portnoi Ana-Maria, cetățean român, născută la data
la adresa din orașul Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9, de 17 decembrie 1974 în București, căsătorită,
județ Ilfov, la o nouă adresă situată în orașul Otopeni, Str. domiciliată în jud. Ilfov, com. Corbeanca, sat Ostratu, Str.
Garofițelor nr. 2, bl. P4, sc. 2, et. 1, ap. 15, camera 3, Nucului nr. 5, identificată cu CI seria IF nr. 235916
eliberată de SPCLEP Buftea la data de 19.10.2009, CNP
județ Ilfov.
2741217410018, deținător a 50 % din părțile sociale ale
2) Actualizarea actului constitutiv al societății.
societății,
Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân
în calitate de asociați, constatând că sunt îndeplinite
neschimbate. condițiile prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru
(68/1.830.376) ținerea prezentei adunări generale extraordinare ad-hoc
a asociaților și pentru luarea deciziilor, am hotărât în
Societatea Comercială unanimitate modificarea actului constitutiv al societății
PRESS EXPRES - S.R.L., Otopeni, județul Ilfov după cum urmează:
1) Se aprobă schimbarea sediului social al societății
NOTIFICARE de la adresa din Ilfov, orașul Voluntari, str. Erou Iancu
Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Nicolae nr. 103, tarla 15, parcela A286, lot F38, parter, la
Tribunalul București notifică, în conformitate cu adresa jud. Ilfov, com. Corbeanca, sat Ostratu, Str.
Nucului nr. 5, camera 1, parter.
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
2) Se aprobă cesiunea părților sociale conform
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
contractului de cesiune încheiat în data de 16.09.2010
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
prin care Portnoi Ciprian Gabriel, în calitate de cedent,
societății comerciale PRESS EXPRES S.R.L., cu sediul
cedează către Portnoi Ana Maria în calitate de cesionar
în oraș Otopeni, județ Ilfov, Str. Garofițelor nr. 2, bloc P4, toate cele 10 părți sociale, în valoare totală de 100 RON,
scara 2, etaj 1, ap. 15, înregistrată sub nr. J23/586/2000, deținute de către acesta în cadrul S.C. „ZION
cod unic de înregistrare 13337505, care a fost DEVELOPMENT” S.R.L. și reprezentând 50 % din
înregistrată sub nr. 106094 din 29.09.2010. capitalul social total al acesteia.
(69/1.830.377) 3) Se aprobă prelungirea mandatului actualului
administrator, dl Portnoi Gabriel, cetățean român, născut
Societatea Comercială la data de 13.05.1933 în loc. Bravicea, Rep. Moldova,
ZION DEVELOPMENT - S.R.L.,Voluntari căsătorit, domiciliat în București, bd. Nicolae Titulescu nr.
județul Ilfov 16, bloc 22, scara 3, etaj 10, ap. 39, sector 1, identificat
cu CI seria RX, nr. 209096, eliberată de Secția 4 Poliție,
HOTĂRÂREA NR. 1 E.P. la data de 21.08.2003, CNP 1330513400233, cu
menținerea puterilor sale depline pentru o perioadă
din 17.09.2010 nedeterminată.
a adunării generale extraordinare a asociaților 4) Se aprobă completarea obiectului secundar de
Sunt prezenți asociații deținători ai întregului capital activitate al societății cu următoarele activități:
social al societății: • cod CAEN 4762 - comerț cu amănuntul al ziarelor și
articolelor de papetărie, în magazine specializate;
Portnoi Ciprian Gabriel, cetățean român, născut la
• cod CAEN 8121 - activități generale de curățenie a
data de 3 august 1974 în București, căsătorit, domiciliat
clădirilor;
în jud. Ilfov, com. Corbeanca, sat Ostratu, Str. Nucului
• cod CAEN 8122 - activități specializate de curățenie;
nr. 5, identificat cu CI seria IF nr. 235917 eliberată de • cod CAEN 8129 - alte activități de curățenie.
SPCLEP Buftea la data de 19.10.2009, CNP 5) Se aprobă redactarea formei actualizate a actului
1740803414536, deținător a 50 % din părțile sociale ale constitutiv ce va cuprinde toate modificările aprobate prin
societății, și prezenta hotărâre și se mandatează viitorul asociat unic,
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4374/22.X.2010

dna Portnoi Ana Maria pentru semnarea formei Societatea Comercială


actualizate a actului constitutiv al societății. SAIT FRUCT INVEST - S.R.L., satul Afumați
Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 17.09.2010, comuna Afumați, județul Ilfov
la sediul societății și a fost redactată în două exemplare
în original. DECIZIA NR. 3
(70/1.830.378)
din 15.09.2010, a asociatului unic
Societatea Comercială Azi, 15.09.2010, asociatul unic al societății comerciale
ZION DEVELOPMENT - S.R.L., satul Ostratu SAIT FRUCT INVEST SRL, dl Duran Mesut, cetățean
comuna Corbeanca, județul Ilfov turc, domiciliat în Turcia, Samandag, Hatay, Mizrakli
Beld., cu reședința în jud. Ilfov, sat Afumați, Linia de
NOTIFICARE
Centură Stânga nr. 86, CNP: 7721103400013, posesor al
Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă pașaportului TR-M nr. 023393, eliberat de autoritățile
Tribunalul București notifică, în conformitate cu turce la 26.09.2000, a decis modificarea actului
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, constitutiv al societății, astfel:
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
1) Se deschide un punct de lucru în comuna Afumați,
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
str. Linia de Centură Dreapta nr. 92, stand 8/Lot 1, jud.
societății comerciale ZION DEVELOPMENT S.R.L., cu
Ilfov.
sediul în sat Ostratu, comuna Corbeanca, județ Ilfov, Str.
Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
Nucului nr. 5, etaj P, înregistrată sub nr. J23/2267/2006,
rămân nemodificate.
cod unic de înregistrare 19187644, care a fost înregistrat
sub nr. 106098 din 29.09.2010. (73/1.830.381)
(71/1.830.379)
Societatea Comercială
Societatea Comercială MAI TRANSPORT - S.R.L., satul Brănești
HAPPY TRIP TRAVEL AGENCY - S.R.L. comuna Brănești, județul Ilfov
satul 1 Decembrie, comuna 1 Decembrie
județul Ilfov HOTĂRÂREA NR. 1

din 28.09.2010, al societății comerciale cu


HOTĂRÂREA NR. 5
răspundere limitată „MAI TRANSPORT”,
din 28.09.2010, a adunării generale a asociaților înregistrată la ORC Ilfov sub J23/560/2005, R
S.C. HAPPY TRIP TRAVEL AGENCY S.R.L. 17366333, cu sediul în com. Brănești, sat Brănești,
Noi, asociații Ghitulescu Roxana Mariana, cetățean str. Slt. Petre Ionel nr. 165, județ Ilfov
român, necăsătorită, identificată cu CI seria RT nr.
Subsemnatul:
154334, CNP 2861107450053, eliberat de Secția 14 la
- Liscan Florian, domiciliat în com. Brănești, județ Ilfov,
data de 11.04.2001, cu domiciliul în București, sector 4,
născut la data de 10.12.1973 în com. Brănești, județ Ilfov,
Str. Avalanșei nr. 14-16, bloc 3, sc. B, et. 3, ap. 35, și
identificat cu CI, seria IF, nr. 170166, eliberată de
Ghitulescu Florentina, cetățean român, căsătorită,
SPCLEP Pantelimon, la data de 27.11.2007, CNP
identificată cu CI seria RR nr. 545758, CNP
2651024400098, eliberată de SPCEP S4 biroul 1 la data 1731210470012, am hotărât: completarea obiectului de
de 31.10.2008, cu același domiciliu, am hotărât activitate cu următoarele activități:
următoarele: 3831 - demontarea (dezasamblarea) mașinilor și
Art. 1. Se deschide un punct de lucru la adresa echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea
București, sector 1, bd. Gării de Nord nr. 2, începând cu materialelor;
data de 1.10.2010. 4672 - comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor
(72/1.830.380) metalice;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4374/22.X.2010 23

4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor. prin dna Mălan Ramona-Minodora, în baza hotărârii
Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân adunării generale extraordinare a asociaților Societății
neschimbate. Comerciale AGREMAR INVERSIONES Y SERVICIOS
(74/1.830.382) S.L. nr. 9Z6637358 din 4.08.2010.
Art. 2. Se majorează capitalul social al societății de la
Societatea Comercială valoarea de 200 lei la valoarea de 250 lei, cu aportul în
MAI TRANSPORT - S.R.L., satul Brănești numerar al noului asociat AGREMAR INVERSIONES Y
comuna Brănești, județul Ilfov SERVICIOS S.L., în valoare de 50 lei.
Art. 3. În urma acestor modificări, capitalul social total
NOTIFICARE
subscris și vărsat de către asociați este de 250 lei, format
Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă în întregime din aport în numerar, fiind divizat în 25 părți
Tribunalul București notifică, în conformitate cu sociale, fiecare în valoare de 10 lei, și având următoarea
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, structură:
republicată, cu modificările și completările ulterioare, - asociatul AGREMAR INVERSIONES Y SERVICIOS
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al S.L. deține 5 părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare totală
societății comerciale MAI TRANSPORT S.R.L., cu sediul de 50 lei, reprezentând 20 % din capitalul social, aceeași
în sat Brănești, comuna Brănești, județ Ilfov, str. Slt. Petre fiind și cota de participare la beneficii și pierderi;
Ionel nr. 165, înregistrată sub nr. J23/560/2005, cod unic - asociatul Gomez Peredes Rodolfo deține 20 părți
de înregistrare 17366333, care a fost înregistrat sub nr. sociale a 10 lei fiecare, în valoare totală de 200 lei,
106133 din 29.09.2010. reprezentând 80 % din capitalul social, aceeași fiind și
(75/1.830.383) cota de participare la beneficii și pierderi.
După aceste operații, asociații hotărăsc de comun
Societatea Comercială
acord să aducă următoarele modificări actului constitutiv
AGRO IBERIA - S.R.L.
al Societății Comerciale AGRO IBERIA - S.R.L.:
satul Alparea, comuna Oșorhei, județul Bihor
Art. 4. Adunarea generală a asociaților preia toate
atribuțiile, drepturile și obligațiile conferite de actul
HOTĂRÂRE
constitutiv al societății și de legislația în vigoare în sarcina
a asociatului unic asociatului unic.
Subsemnatul Gomez Paredes Rodolfo, cetățean Art. 5. Hotărârile adunării generale a asociaților vor fi
spaniol, domiciliat în Spania, str. Pseo Sauces nr. 65, luate numai cu acordul unanim al asociaților.
localitata Boadilla Del Monte, provincia Madrid, identificat Art. 6. Se adoptă actul constitutiv actualizat la
cu pașaport cod ESP seria AF043557, emis de 1.10.2010.
autoritățile Regatului Spaniei la data de 27.06.2006, Prezentul act s-a încheiat în 5 exemplare originale, la
cunoscător al limbii române, în calitate de asociat unic al sediul Societății AGRO IBERIA - S.R.L. azi, 1.10.2010.
AGRO IBERIA - S.R.L., cu datele de identificare din (76/1.840.230)
antet, hotărăsc următoarele:
Art. 1. Se cooptează ca asociat AGREMAR Societatea Comercială
INVERSIONES Y SERVICIOS S.L., persoană juridică AGRO IBERIA - S.R.L., satul Alparea
spaniolă, cu sediul social în Calle Monserrat, 8 - 28830 comuna Oșorhei, județul Bihor
San Fernando de Henares - Madrid, Spania, înscrisă în
NOTIFICARE
registrul comerțului din Madrid (Spania), în volumul
25.426, dosarul 34, secțiunea a 8 a , fila M-458043, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
înregistrată 1 a, număr de identificare fiscală B85376903, Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
care declară că îndeplinește condițiile legale pentru alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
deținerea și exercitarea calității de asociat, reprezentată modificările și completările ulterioare, depunerea textului
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4374/22.X.2010

actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale actului constitutiv al Societății Comerciale GRANITEX
AGRO IBERIA - S.R.L., cu sediul în satul Alparea nr. 255, INTERNATIONAL - S.R.L., cu sediul în satul Șuștiu nr. 2,
comuna Oșorhei, județul Bihor, înregistrată sub comuna Lunca, județul Bihor, înregistrată sub nr.
nr. J 5/897/2008, cod unic de înregistrare 23616329, J5/2363/2005, cod unic de înregistrare 18150892, care a
care a fost înregistrat sub nr. 85838 din 13.10.2010. fost înregistrat sub nr. 86071 din 13.10.2010.
(77/1.840.231) (79/1.840.233)

Societatea Comercială Societatea Comercială


GRANITEX INTERNATIONAL - S.R.L. CUVER BIO - S.R.L., Oradea, județul Bihor
satul Șuștiu, comuna Lunca, județul Bihor
HOTĂRÂREA NR. 1
HOTĂRÂRE
din data de 7.10.2010,
din data de 31.07.2010, a adunării generale
a adunării generale a asociaților Subsemnatul Eberhard Ernst Josef, născut la data de
S.C. GRANITEX INTERNATIONAL - S.R.L. 13.03.1961 în Austria, localitatea Gradenegg, dom. în
În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile Austria, localitatea Kritzendorf 3420,
comerciale, republicată, în ședința adunării generale a Schellhammergasse nr. 48, posesor al pașaportului tip P,
asociaților din data de 31.07.2010, subsemnații Boca cod AUT nr. P3138779, eliberat de autoritățile din Austria
Alina și Boca Florin Vasile, în calitate de asociați, de la data de 3.10.2008, cetățean austriac, și numitul Holleis
comun acord am hotărât următoarele: Friedrich, născut la data de 3.10.1958 în Salzburg, dom.
Art. 1. Majorarea capitalului social al societății de la România, localitatea Oradea, str. Gen. Gheorghe
200 RON la 1.500.000 RON prin creditarea acesteia. Magheru nr. 57, ap. 44, jud. Bihor, identificat prin
Art. 2. Astfel pașaport tip P cod AUT nr. H 0308270 2, eliberat de
- Boca Alina va deține 75.000 părți sociale a 10 lei autoritățile din Austria la data de 28.12.2000, cetățean
fiecare, în valoare totală de 750.000 lei, reprezentând austriac, reprezentat de Petrișor Gheorghina-Elisabeta
50 % din capitalul social; prin procura nr. 984 din data de 7.10.2010, în calitate de
- Boca Florin Vasileva va deține 75.000 părți sociale a asociați ai societății mai sus-menționate, hotărâm:
10 lei fiecare, în valoare totală de 750.000 lei, 1. Numitul Holleis Friedrich cesionează cu titlu gratuit
reprezentând 50 % din capitalul social. o parte socială pe care o deține la societatea mai sus-
Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân menționată în favoarea dnei dr. Minychthaler Brigitte,
nemodificate. născută la data de 9.03.1962 în Wien, domiciliată în
Redactat în 4 (patru) exemplare originale în data de Austria, localitatea Kritzendorf 3420,
31.07.2010. Schellhammergasse nr. 48, legitimat cu pașaportul tip P
(78/1.840.232) cod AUT nr. P 2850524, eliberat de autoritățile din Austria
la data de 19.06.2008, cetățean austriac.
Societatea Comercială Astfel, în urma cesiunii dl Eberhard Ernst Josef deține
GRANITEX INTERNATIONAL - S.R.L. 99 părți sociale, în valoare nominală de 10 RON fiecare,
satul Șuștiu, comuna Lunca, județul Bihor în valoare de 990 lei RON, care reprezintă 99 % din
capitalul social al societății, iar dna dr. Minychthaler
NOTIFICARE Brigitte deține 1 parte socială, în valoare nominală de 10
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul RON fiecare, în valoare de 10 lei RON, care reprezintă
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. 1 % din capitalul social.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și Restul prevederilor actului constitutiv al societății
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al comerciale rămâne valabil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4374/22.X.2010 25

În baza prezentului act se vor întocmi cuvenitele Astfel, în urma cesiunii dl Eberhard Ernst Josef deține
formalități legale în fața Monitorului Oficial al României, 99 părți sociale, în valoare nominală de 10 RON fiecare,
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul în valoare de 990 lei RON, care reprezintă 99 % din
Bihor, cu acceptul judecătorului competent. capitalul social al societății, iar dna dr. Minychthaler
Actul a fost citit și tradus în limba germană de către Brigitte deține 1 parte socială, în valoare nominală de
Lechner Hajnalka Beatrix, domiciliată în satul Tărian nr. 10 RON fiecare, în valoare de 10 lei RON, care
187, com. Girișu de Criș, posesoare a cărții de identitate reprezintă 1 % din capitalul social.
seria XH nr. 581840/2008, eliberată de SPCLEP Oradea, Restul prevederilor actului constitutiv al societății
CNP 2770101054727, cetățean român, traducător comerciale rămâne valabil.
autorizat. În baza prezentului act se vor întocmi cuvenitele

Redactat de către părți la sediul social, în patru formalități legale în fața Monitorului Oficial al României,

exemplare originale. Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul


Bihor, cu acceptul judecătorului competent.
(80/1.840.234)
Actul a fost citit și tradus în limba germană de către
Societatea Comercială Lechner Hajnalka Beatrix, domiciliată în satul Tărian nr.
ENVER BIO - S.R.L., Oradea, județul Bihor 187, com. Girișu de Criș, posesoare a cărții de identitate
seria XH nr. 581840/2008, eliberată de SPCLEP Oradea,
HOTĂRÂREA NR. 1 CNP 2770101054727, cetățean român, traducător
autorizat ales de notarul public.
din data de 7.10.2010
Redactat de către părți la sediul social, în patru
a adunării generale
exemplare originale.
Subsemnatul Eberhard Ernst Josef, născut la data de
(81/1.840.235)
13.03.1961 în Austria, localitatea Gradenegg, dom. în
Austria, localitatea Kritzendorf 3420, Societatea Comercială
Schellhammergasse nr. 48, posesor al pașaportului tip P, TIERA - S.R.L., Valea lui Mihai, județul Bihor
cod AUT nr. P3138779, eliberat de autoritățile din Austria
la data de 3.10.2008, cetățean austriac, și numitul Holleis HOTĂRÂREA NR. 1/21.09.2010

Friedrich, născut la data de 3.10.1958 în Salzburg, dom. a adunării generale a asociaților


în România, localitatea Oradea, str. Gen. Gheorghe S.C. TIERA - S.R.L.
Magheru nr. 57, ap. 44, jud. Bihor, identificat prin Subsemnatul Réti Ákos, cetățean maghiar, născut la
pașaport tip P cod AUT nr. H 0308270 2, eliberat de data de 3.05.1979 în Ungaria, cu domiciliul în Ungaria,
autoritățile din Austria la data de 28.12.2000, cetățean loc. Sopron 9400, str. Juharfa nr. 5, et. 1, ap. 3, posesor
austriac, reprezentat de Petrișor Gheorghina-Elisabeta al C.I. seria/nr. 722631AA, emisă de aut. din Ungaria la
prin procura nr. 985 din data de 7.10.2010, în calitate de data de 10.01.2001, CNP 1-790503-0172, în calitate de
asociați ai societății mai sus-menționate, hotărâm: asociat unic fondator al S.C. TIERA - S.R.L., în temeiul
1. Numitul Holleis Friedrich cesionează cu titlu gratuit prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile
o parte socială pe care o deține la societatea mai sus- comerciale, am hotărât:
menționată în favoarea dnei dr. Minychthaler Brigitte, - Dizolvarea societății în baza art. 235 din Legea nr.
născută la data de 9.03.1962 în Wien, domiciliată în 31/1990.
Austria, localitatea Kritzendorf 3420, - Patrimoniul societății intră în patrimoniul asociatului
Schellhammergasse nr. 48, legitimat cu pașaportul tip P unic.
cod AUT nr. P 2850524, eliberat de autoritățile din Austria - Societatea nu are niciun fel de datorii.
la data de 19.06.2008, cetățean austriac. (82/1.840.236)
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4374/22.X.2010

Societatea Comercială Societatea Comercială


BATER PROD - S.R.L., satul Batăr MALEX INVEST - S.R.L., Oradea, județul Bihor
comuna Batăr, județul Bihor
HOTĂRÂRI
HOTĂRÂREA NR. 1
din data de 13.10.2010
din 12.10.2010
ale asociatului unic al Societății
Subsemnatul Corchis Gheorghe, cetățean german,
MALEX INVEST - S.R.L.
născut la data de 5.05.1952 în România, loc. Răchitele,
domnul Mudura Alexandru, de modificare
jud. Cluj, cu domiciliul în Germania, loc. Offenbach am
a actului constitutiv al societății
Main, str. Nordring nr. 8, identificat prin C.I. nr.
4021622377, emisă de autoritățile germane la data de Astfel:
12.07.2001, și Moca Traian, cetățean german, născut la I. Majorarea capitalului social al Societății Comerciale
data de 31.10.1958 în România, loc. Hidișelu de Sus, jud. MALEX INVEST - S.R.L., prin cooptarea în societate a
Bihor, cu domiciliul în Germania, loc. Offenbach am Main, doamnei Kiss Gabriela-Maria, cetățean român,
str. Karl-Ferdinand-Becker-Weg. nr. 2, identificat prin C.I. domiciliată în Oradea, Str. Meziadului nr. 32, posesoare a
nr. 4021725005, emisă de autoritățile germane la data de cărții de identitate seria XH nr. 295882, CNP
25.07.2002, ambii în calitate de asociați, am hotărât 2740427054704, eliberată la data de 4.11.2003 de Poliția
următoarele: Mun. Oradea, care aduce ca aport în numerar la capitalul
Art. 1. Reducerea capitalului social al societății cu social valoarea de 10 lei, pe care a subscris-o și vărsat-o
suma de 69.442 lei, din care 68.066 lei reprezentând integral.
aport în natură la capitalul social și 1.376 lei reprezentând Pentru acest aport în numerar se emite în schimb
aport în numerar la capitalul social, de la suma de pentru noul asociat doamna Kiss Gabriela-Maria o parte
69.642 lei la suma de 200 lei. socială, cu valoare nominală de 10 lei.
Art. 2. Aportul în natură la capitalul social al societății, În urma majorării, capitalul social al Societății
în valoare totală de 68.066 lei constă în părțile
Comerciale MALEX INVEST - S.R.L. este în valoare de
componente ale unei fabrici de bere, instalație
10.010 lei, împărțit în 1.001 părți sociale, cu o valoare
producătoare de limonadă, 4 dulapuri, 5 noptiere,
nominală de 10 lei fiecare, repartizat astfel:
1 colțar, 1 pat, 7 uși cu toc, 10 corpuri de bucătărie,
1. Mudura Alexandru deține un număr de 1.000 părți
4 anvelope, o masă, 100 buc. lambriuri, 20 frigidere, un
sociale, în valoare totală de 10.000 lei, reprezentând un
autovehicul marca Renault RVI, cu seria cilindrică 12.024
procent de 99,9 % din capitalul social;
cm3 și mașină de suflat flacoane tip PET.
2. Kiss Gabriela-Maria deține o parte socială, în
Art. 3. Se modifică valoarea părților sociale de la
valoare de 10 lei, reprezentând un procent de 0,1 % din
valoarea de 1 leu la valoarea de 10 lei.
capitalul social.
Art. 4. În urma tuturor acestor modificări, structura
II. Numirea în funcția de administrator al societății
capitalului social va fi următoarea:
- dl Corchis Gheorghe, în calitate de asociat, va deține comerciale pentru o durată nelimitată a doamnei Kiss

10 părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare totală de Gabriela-Maria, cetățean român, domiciliată în Oradea,
100 lei, reprezentând 50 % din capitalul social; Str. Meziadului nr. 3, posesoare a cărții de identitate seria
- dl Moca Traian, în calitate de asociat, va deține XH nr. 295882, CNP 2740427054704, eliberată la data
10 părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare totală de de 4.11.2003 de Poliția Mun. Oradea, începând cu data
100 lei, reprezentând 50 % din capitalul social. de 13.10.2010.
Celelalte prevederi rămân nemodificate. Prezenta hotărâre s-a redactat, dactilografiat și
Redactat și dactilografiat în 4 exemplare. semnat în patru exemplare azi, data de 13.10.2010.
(83/1.840.237) (84/1.840.238)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4374/22.X.2010 27

Societatea Comercială Art. 3. În urma modificărilor intervenite, capitalul social


MALEX INVEST - S.R.L., Oradea, județul Bihor total de 2.000,00 lei, împărțit în 200 părți sociale cu o
valoare nominală de 10,00 lei, se va repartiza între
NOTIFICARE
asociați astfel:
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Aldea Viorel 1.200,00 lei 120 ps 60 %
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
Tudor Puiu Marian 600,00 lei 60 ps 30 %
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
Popa Marian 200,00 lei 20 ps 10 %
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al Societății Comerciale MALEX Art. 4. Renunțarea la mandatul de administrator a dlui
INVEST - S.R.L., cu sediul în municipiul Oradea, Str. Popa Marian și acordarea mandatului de administrator,
Nufărului nr. 30, județul Bihor, înregistrată sub nr. pe durată nelimitată, cu puteri depline, asociatului Aldea
J5/1905/2006, cod unic de înregistrare 19040880, care a Viorel.
fost înregistrat sub nr. 86381 din 14.10.2010. Art. 5. Redefinirea obiectului principal de activitate
(85/1.840.239) astfel: 3900 - activități și servicii de decontaminare. Astfel
redefinit, codul 7022 - activități de consultanță pentru
Societatea Comercială
C.I.B. INVEST - S.R.L., Slobozia, județul Ialomița afaceri și management va completa obiectul secundar de
activitate.
HOTĂRÂRE Art. 6. Completarea obiectului secundar de activitate
din data de 6 octombrie 2010 a AGA cu activitățile incluse în Nomenclatorul CAEN Rev.2 la

Subsemnații Popa Eugen și Popa Marian, în calitate următoarele coduri: 3831, 3832.
de asociați la SC C.I.B. INVEST - S.R.L., înmatriculată Act redactat astăzi, 6.10.2010, într-un număr de 4
sub nr. J21/367/2007, întruniți în adunarea generală a exemplare la compartimentul de asistență din cadrul
asociaților la care participă și dnii Aldea Viorel și Tudor ORCT Ialomița, la cererea și pe răspunderea
Puiu Marian, adoptă de comun acord în condițiile legii solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
modificarea actului constitutiv al societății astfel: 1300/5.10.2010.
Art. 1. Având în vedere contractul de cesiune de părți
(86/1.840.082)
sociale din data de 6.10.2010 și retragerea dn societate
a asociatului Popa Eugen, în condițiile art. 202 din Legea
Societatea Comercială
nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare, se
C.I.B. INVEST - S.R.L., Slobozia, județul Ialomița
aprobă cesiunea totală a celor 18 părți sociale către
asociatul Popa Marian.
NOTIFICARE
Art. 2. Majorarea capitalului social de la valoarea de
200,00 lei la 2.000,00 lei, prin majorarea numărului de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
părți sociale, diferența de 1.800,00 lei reprezentând aport Ialomița notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
în numerar a dlor Aldea Viorel, de cetățenie română, data alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
și locul nașterii: 21.07.1957 în Călărași, județul Călărași, modificările și completările ulterioare, depunerea textului
domiciliat în mun. București, sectorul 5, str. Conțești nr. 6, actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
bl. P83, sc. 1, et. 4, ap. 14, cod numeric personal
C.I.B. INVEST - S.R.L., cu sediul în Slobozia, str.
1570721400690, și Tudor Puiu Marian, de cetățenie
Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 2, județul Ialomița,
română, data și locul nașterii: 29.10.1971, în Icoana,
înregistrată sub nr. J 21/367/2007, cod unic de
județul Olt, domiciliat în mun. București, sectorul 3, Calea
Călărași nr. 172, bl. 57, sc. 1, et. 4, ap. 14, cod numeric înregistrare 21985079, care a fost înregistrat cu nr. 17197
personal 1711029284380, conform foilor de vărsământ din 6.10.2010.
din data de 6.10.2010. (87/1.840.083)
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4374/22.X.2010

Societatea Comercială Societatea Comercială


NICANDFLOR COM - S.R.L. DE VIS - S.R.L., Urziceni, județul Ialomița
Fetești, județul Ialomița
DECIZIE
DECIZIE
din data de 11 octombrie 2010
din data de 5 octombrie 2010 a asociatului unic
a asociatului unic Subsemnata Bucur Mariana, în calitate de asociat
Subsemnata Drogeanu Florica, în calitate de asociat unic la SC DE VIS - S.R.L., înmatriculată sub nr.
unic la S.C. NICANDFLOR COM - S.R.L., înmatriculată J21/153/2001, adoptă în condițiile legii modificarea
sub nr. J21/939/1992, adoptă în condițiile legii actului constitutiv al societății astfel:
modificarea statutului societății astfel: Art. 1. Înființarea unui sediu secundar în mun.
Art. 1. Având în vedere contractul de cesiune de părți Urziceni, Calea București nr. 54, bl. OD1, ap. 4, jud.
sociale din data de 5.10.2010 și retragerea din societate Ialomița.
a asociatului unic, în condițiile art. 202 din Legea nr. Art. 2. Radierea a două sedii secundare:
31/1990, republicată cu modificările ulterioare, se aprobă - Restaurant, str. Mihai Viteazu (zona Plopi), Urziceni,
cesiunea totală a celor 51 de părți sociale către dna jud. Ialomița;
Drogeanu Andreea, cetățenie: română, domiciliată în - Bar, str. Mihai Viteazu (zona Plopi), Urziceni, jud.
Slobozia, str. Lazăr Gheorghe, bl. G120, sc. B, ap. 65, Ialomița.
județul Ialomița, data și locul nașterii: 24.02.1984 în Celelalte articole și capitole ale actului constitutiv
Fetești, județul Ialomița, cod numeric personal
rămân nemodificate.
2840224210038.
Act redactat astăzi, 11.10.2010, într-un număr de 4
Asociatul unic retras renunță și la mandatul de
exemplare la compartimentul de asistență din cadrul
administrator.
ORCT Ialomița, la cererea și pe răspunderea
Art. 2. În urma modificărilor intervenite, capitalul social
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
total de 510,00 lei, împărțit în 51 părți sociale cu o valoare
1322/11.10.2010.
nominală de 10,00 lei, va aparține în totalitate asociatului
(89/1.840.085)
unic Drogeanu Andreea.
Art. 3. Acordarea mandatului de administrator, pe Societatea Comercială
durată nelimitată, cu puteri depline, asociatului unic TRANS AND VAS - S.R.L., satul Smirna
Drogeanu Andreea.
comuna Grivița, județul Ialomița
Art. 4. Codificarea obiectului de activitate cuprins în
statutul societății autentificat de Notariatul de stat HOTĂRÂRE
județean Ialomița cu nr. 2989/1.06.1992 în conformitate
cu prevederile Ordinului I.N.S. nr. 337/20.04.2007. din data de 11 octombrie 2010 a AGA
Astfel codificat, obiectul de activitate text al societății Subsemnații Alexe Vasile și Butacu Carmen
se va anula, codurile de activitate fiind cele detaliate în Elisabeta, în calitate de asociați la SC TRANS AND VAS
anexa la prezenta. - S.R.L. înmatriculată sub nr. J21/619/2006, întruniți în
Art. 5. Radierea sediului secundar din mun. Fetești, adunarea generală a asociaților la care participă Alexe
str. Grâușor nr. 8, jud. Ialomița. Societatea își desfășoară Adriana și Alexe Andrei Octavian, adoptă de comun
activitatea la sediul social. acord în condițiile legii modificarea actului constitutiv al
Act redactat astăzi, 5.10.2010, într-un număr de 4 societății astfel:
exemplare la compartimentul de asistență din cadrul Art. 1. Ca urmare a contractului de cesiune de părți
ORCT Ialomița, la cererea și pe răspunderea sociale din data de 11.10.2010, în condițiile art. 202 din
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare,
1274/29.09.2010. se aprobă cesiunea totală a celor 20 părți sociale către
(88/1.840.084) Alexe Adriana, cetățenie: română, domiciliată în jud.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4374/22.X.2010 29

Ialomița, Smirna, data și locul nașterii: 9.09.1968, în Art. 2. Se aprobă completarea obiectelor de activitate
Grivița, Ialomița, cod numeric personal: 2680909212996, pentru Stația de Incubație Amara situată în Slobozia, șos.
și către Alexe Andrei Octavian, cetățenie: română, Amara, jud. Ialomița, cu obiectul de activitate 0147 -
domiciliat în jud. Ialomița, Smirna, data și locul nașterii: creșterea păsărilor.
21.02.1991, în Slobozia, Ialomița, cod numeric personal: Art. 3. Se aprobă contractul de audit nr.
1910221211197, datorită retragerii asociaților existenți. 7160/30.11.2009 cu S.C. SEMAUDIT - S.R.L., cu mandat
Art. 2. În urma modificărilor intervenite, capitalul social valabil pe o perioadă de doi ani.
total de 200,00 lei, împărțit în 20 părți sociale cu o valoare Se împuternicește dl Nedelcu Ion, posesor al C.I.
nominală de 10,00 lei, se va repartiza între asociați astfel: seria SZ nr. 132766 eliberată la data de 3.08.2004, să
Alexe Adriana 140 lei 14 ps 70 %
înregistreze prezenta hotărâre la instituțiile abilitate,
Alexe Andrei Octavian 60 lei 6 ps 30 %
conform legii.
Art. 3. Renunțarea la mandatul de administrator al dlui
(91/1.840.087)
Alexe Vasile și acordarea acestuia către dna Alexe
Adriana, pe perioadă nelimitată, cu puteri depline. Societatea Comercială
Act redactat astăzi, 11.10.2010, într-un număr de 4 AVICOLA SLOBOZIA - S.A.
exemplare la compartimentul de asistență din cadrul
Slobozia, județul Ialomița
ORCT Ialomița, la cererea și pe răspunderea
solicitantului, potrivit cereri de servicii nr. NOTIFICARE
1319/11.10.2010.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
(90/1.840.086)
Ialomița notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Societatea Comercială alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
AVICOLA SLOBOZIA - S.A. modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Slobozia, județul Ialomița actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
AVICOLA SLOBOZIA - S.A., cu sediul în Slobozia, șos.
HOTĂRÂREA NR. 13 Constanța nr. 5, județul Ialomița, înregistrată sub nr.

din data de 7 octombrie 2010 J 21/2/1991, cod unic de înregistrare 2073092, care a
fost înregistrat cu nr. 17344 din 11.10.2010.
a adunării generale extraordinare a acționarilor
(92/1.840.088)
de la S.C. AVICOLA - S.A. Slobozia
Având în vedere: Societatea Comercială
Ședința AGEA din 7.10.2010 FLORICONSTRUCT - S.R.L.
Propunerile și discuțiile în legătură cu cele menționate Slobozia, județul Ialomița
și faptul că s-au aprobat în unanimitate de către acționarii
prezenți DECIZIE
Prevederile art. 113 din Legea nr. 31/1990, completată
din data de 7 octombrie 2010
și modificată
a asociatului unic
În temeiul art. 115, 129 și 130 din Legea nr. 31/1990,
modificată, hotărăște: Subsemnatul Dumitrache Florinel, în calitate de
Art. 1. Se aprobă completarea obiectelor de activitate asociat unic la SC FLORICONSTRUCT - S.R.L.,
ale societății cu următoarele: 8121 - activități generale înmatriculată sub nr. J21/500/2007, adoptă în condițiile
(nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor; 8122 legii modificarea actului constitutiv al societății astfel:
- activități specializate de curățenie a clădirilor, Art. 1. Înființarea unui sediu secundar în localitatea
mijloacelor de transport, mașinilor și utilajelor; 8129 - alte Slobozia, Bd. Unirii nr. 4, județul Ialomița.
activități de curățenie n.c.a. și 4675 - comerț cu ridicata al Celelalte articole și capitole din actul constitutiv rămân
produselor chimice. nemodificate.
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4374/22.X.2010

Act redactat astăzi, 7.10.2010, într-un număr de 4 administrarea paginilor web și activități conexe, va
exemplare la compartimentul de asistență din cadrul completa obiectul secundar de activitate.
ORCT Ialomița, la cererea și pe răspunderea Art. 6. Înființarea unui sediu secundar în mun.
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. București, str. Tunari nr. 6, sectorul 2.
1310/7.10.2010. Act redactat astăzi, 12.10.2010, într-un număr de 4
(93/1.840.089) exemplare la compartimentul de asistență din cadrul
ORCT Ialomița, la cererea și pe răspunderea
Societatea Comercială
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
HIVE.COM - S.R.L., Amara, județul Ialomița
1324/11.10.2010.
DECIZIE (94/1.840.090)

din data de 12 octombrie 2010 Societatea Comercială


a asociatului unic HIVE.COM - S.R.L., Amara, județul Ialomița
Subsemnata Nilca Monica, în calitate de asociat unic
la SC HIVE.COM - S.R.L., înmatriculată sub nr. NOTIFICARE
J21/862/2008, adoptă în condițiile legii modificarea Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
actului constitutiv al societății astfel: Ialomița notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Art. 1. Majorarea capitalului social de la valoarea de alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
200,00 lei la valoarea de 400,00 lei, prin majorarea modificările și completările ulterioare, depunerea textului
numărului de părți sociale, diferența de 200,00 lei actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
reprezentând aport în numerar al dnei Nilca Ana-Maria,
HIVE.COM - S.R.L., cu sediul în Amara, Aleea Taberei
cetățean român, domiciliată în București, aleea Tohani
nr. 1, județul Ialomița, înregistrată sub nr. J 21/862/2008,
nr. 1, bl. 30, sc. 2, et. 2, ap. 46, sectorul 4, data și locul
cod unic de înregistrare 24859474, care a fost înregistrat
nașterii: 10.09.1982 în București, sectorul 1, cod numeric
cu nr. 17465 din 13.10.2010.
personal 2820910410099.
(95/1.840.091)
Dna Nilca Ana-Maria primește în schimbul aportului
20 de părți sociale și dobândește calitatea de asociat al Societatea Comercială
societății.
M.A. RADU CONSTRUCT - S.R.L.
Art. 2. În urma modificărilor intervenite, capitalul social
satul Armeniș, comuna Armeniș
total de 400,00 lei, împărțit în 40 părți sociale cu o valoare
județul Caraș-Severin
nominală de 10,00 lei, se va repartiza între asociați astfel:
Nilca Ana-Maria 200,00 lei 20 ps 50 % NOTIFICARE
Nilca Monica 200,00 lei 20 ps 50 %
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Art. 3. Acordarea mandatului de administrator, pe
Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile
durată nelimitată, cu puteri depline, asociatului Nilca
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Ana-Maria.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
În exercitarea atribuțiilor legale, administratorii sunt
mandatați cu puteri depline urmând a lucra separat. actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale

Art. 4. Completarea obiectului secundar de activitate M.A. RADU CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în satul
cu activitățile incluse în Nomenclatorul CAEN Rev.2 la Armeniș, FS, nr. 134, comuna Armeniș, județul
următoarele coduri: 4775, 4799, 9602, 9604. Caraș-Severin, înregistrată sub nr. J 11/1026/2004, cod
Art. 5. Redefinirea obiectului principal de activitate unic de înregistrare 17084219, care a fost înregistrat sub
astfel: 9602 - coafură și alte activități de înfrumusețare. nr. 28768 din 29.09.2010.
Astfel redefinit, codul 6311 - prelucrarea datelor, (96/1.825.803)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4374/22.X.2010 31

Societatea Comercială Societatea Comercială


SUPER PLUS ALIN - S.R.L. CERIS-TEI - S.R.L., Bocșa
Caransebeș județul Caraș-Severin
județul Caraș-Severin
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
ACT ADIȚIONAL J 11/69/2004

Subsemnatul Covaci Wiliam Vasile, domiciliat în COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 16093154


Caransebeș, str. Muntele Mic nr. 33, Caraș-Severin,
ROMÂNIA
posesor al C.I. seria KS nr. 230436 eliberată de Poliția
Caransebeș la data de 22.06.2006, CNP MINISTERUL JUSTIȚIEI
1871126114553, asociat unic al S.C. SUPER PLUS ALIN
- S.R.L., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
pe lângă Tribunalul Caraș-Severin sub nr. J 11/583/2006,
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
am hotărât în data de 23.09.2010 să modific art. 8 din
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN
actul constitutiv privind administrarea societății ca urmare
a prelungirii mandatului de administrator al dlui Micu DOSAR NR. 28810/2010
Gheorghe pentru o perioadă nelimitată. Datele de
REZOLUȚIA NR. 3710 DIN DATA DE 1.10.2010
identificare ale administratorului se modifică ca urmare a
schimbării domiciliului și al actului de identitate. Pronunțată în ședința din data de 1.10.2010

Restul articolelor rămâne neschimbat. Director


Prezentul înscris a fost redactat azi, 28.09.2010, în 4 la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă
exemplare, de către Compartimentul de asistență din
Tribunalul Caraș-Severin - Popa Valentin
cadrului Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă
Referent în cadrul
Tribunalul Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea
Oficiului Registrului
solicitantului, potrivit cererii de serviciu
Comerțului de pe lângă
nr. 2328/23.09.2010. Tribunalul Caraș-Severin - Corlan Cristina
(97/1.825.804)
Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
CERIS-TEI - S.R.L., cu sediul ales în Bocșa, Str.
Societatea Comercială
Funicularului nr. 15, prin care se solicită înscrierea în
SUPER PLUS ALIN - S.R.L.
registrul comerțului a mențiunii privind radierea
Caransebeș, județul Caraș-Severin
CERIS-TEI - S.R.L., cod unic de înregistrare 16093154,
număr de ordine în registrul comerțului J 11/69/2004.
NOTIFICARE
DIRECTORUL
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile Asupra cererii de față:
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu Prin cererea înregistrată sub nr. 28810 din 30.09.2010
modificările și completările ulterioare, depunerea textului s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
mențiunii cu privire la radierea CERIS-TEI - S.R.L.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
SUPER PLUS ALIN - S.R.L., cu sediul în municipiul
menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
Caransebeș, str. Muntele Mic nr. 43, județul Caraș-
Examinând înscrisurile menționate directorul,
Severin, înregistrată sub nr. J 11/583/2006, cod unic de constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
înregistrare 18853736, care a fost înregistrat sub conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,
nr. 28788 din 30.09.2010. aprobată cu modificări și completări prin Legea
(98/1.825.805) nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4374/22.X.2010

cu modificările și completările ulterioare, Legii a) Art. 5 din actul constitutiv privind obiectul de
nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările activitate se completează cu următoarele coduri: 6492,
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere. 6499, 7711, 7712, 7739.
b) Art. 43 din actul constitutiv privind auditorul
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
financiar se modifică ca urmare a eliberării din funcție a
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și S.C. SP AUDIT CONSULTING - S.R.L. și numirea unui
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii nou auditor respectiv S.C. DELOITTE AUDIT - S.R.L.
firmei CERIS-TEI - S.R.L., cu datele de identificare mai reprezentată legal de către dl Ahmed Hassan, pentru o
sus menționate. perioadă de 3 ani.
Motivul radierii este dizolvare. d) Societatea comercială deschide un punct de lucru
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul în Deva, Str. Orizontului nr. 1, județul Hunedoara și
Oficial al României, Partea a IV-a. închide punctul de lucru din Deva, Str. Depozitelor nr. 11,
Executorie de drept. județul Hunedoara.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Restul articolelor rămân neschimbate.
Tribunalul Caraș-Severin, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) și Prezentul înscris a fost redactat azi, 22.09.2010, în 4
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu exemplare, de către Compartimentul de asistență din
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă
Pronunțată în ședința din data de 1.10.2010. Tribunalul Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea
(99/1.825.806) solicitantului, potrivit cererii de servicii
nr. 2269/16.09.2010.
Societatea Comercială (100/1.825.807)
PANGRAM - S.A., Reșița, județul Caraș-Severin
Societatea Comercială
ACT ADIȚIONAL PANGRAM - S.A., Reșița, județul Caraș-Severin
Subsemnatul Jian Ion, domiciliat în Reșița, str. G. A.
Petculescu nr. 1, sc. 1, et. 3, ap. 12, județul Caraș- NOTIFICARE
Severin, posesor al C.I. seria KS nr. 254743 eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
SPCLEP Reșița la data de 16.03.2007, CNP Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile
1460613113683, în calitate de împuternicit al acționarilor art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
S.C. PANGRAM - S.A., înmatriculată la Oficiul Registrului modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin sub actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
nr. J 11/1179/1994 conform deciziei nr. 10/16.09.2010, PANGRAM - S.A., cu sediul în municipiul Reșița,
solicit modificarea actului constitutiv ca urmare a Str. Timișorii nr. 4, județul Caraș-Severin, înregistrată sub
completării obiectului de activitate, eliberare și numire nr. J 11/1179/1994, cod unic de înregistrare 6695683,
auditor, închiderea și deschiderea unui punct de lucru care a fost înregistrat sub nr. 28820 din 30.09.2010.
astfel: (101/1.825.808)

Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Florentina-Magdalena P. Constandache Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

&JUYDGY|479067]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4374/22.X.2010 conține 32 de pagini. Prețul: 6,40 lei ISSN 1220–4889