Sunteți pe pagina 1din 32
Anul 178 (XX) — Nr. 4377 PARTEA A IV-A PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Vineri, 22
Anul 178 (XX) — Nr. 4377 PARTEA A IV-A PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Vineri, 22

Anul 178 (XX) — Nr. 4377

PARTEA

A

IV-A

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Vineri, 22 octombrie 2010

PUBLICAȚII

ALE

AGENȚILOR

ECONOMICI

Societatea Comercială MAIONIS FOREST - S.R.L. Brăila, județul Brăila

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BRĂILA

DOSAR NR. 27159/2010

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 16347490

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J 9/330/2004

REZOLUȚIA NR. 7203/6.10.2010

Pronunțată în ședința din data de 6 octombrie 2010

Director la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila

- Tuta Veronica Gabriela

Referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila

- Nistor Rodica

Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulată de MAIONIS FOREST - S.R.L., cu sediul ales în Brăila, str.

Niculescu Basu (Lot 1), nr. 103, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind radierea MAIONIS FOREST - S.R.L., cod unic de înregistrare 16347490, număr de ordine în registrul comerțului: J 9/330/2004.

DIRECTORUL

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 27159 din 1.10.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii cu privire la radierea MAIONIS FOREST - S.R.L. În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de radiere. Examinând înscrisurile menționate, directorul, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.

Pentru aceste motive, în condițiile legii dispune:

Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei MAIONIS FOREST - S.R.L., cu datele de identificare mai sus-menționate. Motivul radierii este dizolvare. Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Executorie de drept.

2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4377/22.X.2010

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Brăila, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. Pronunțată în ședința din data de 6 octombrie 2010.

(1/1.838.167)

Societatea Comercială GROSCENT - S.R.L. Brăila, județul Brăila

ACT ADIȚIONAL

Subsemnata Moroianu Emilia, asociat unic la S.C. GROSCENT - S.R.L., reprezentată de dl Moroianu Florentin, conform procurii autentificate la B.N.P.

Plasoianu Alina sub nr. 223/16.02.2010, am hotărât:

- majorarea capitalului social în valoare de 200 lei

RON, cu suma de 19.800 lei RON, aport propriu în numerar, conform chitanței anexate. În urma acestui fapt, capitalul social devine 20.000 lei RON, este divizat în 20 p.s. a câte 1.000 lei RON partea socială și aparține asociatului unic;

- întocmirea unui act constitutiv, respectând

prevederile Legii nr. 31/1990 republicată. Prezentul act adițional produce efecte după îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, și Legea nr. 359/2004, modificată și completată cu O.U.G. nr. 75/2004.

(2/1.838.168)

Societatea Comercială GROSCENT - S.R.L. Brăila, județul Brăila

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale GROSCENT - S.R.L., cu sediul în municipiul Brăila, str. Anton Pann nr. 1, bloc AF3, scara 4, etaj 1, ap. 74, județul Brăila, înregistrată sub nr. J 9/1009/2004, cod unic de înregistrare 16983128, care a fost înregistrat sub nr. 27234 din data de 4.10.2010.

(3/1.838.169)

Societatea Comercială MOBANIMOB - S.R.L. Brăila, județul Brăila

ACT ADIȚIONAL

Subsemnatul Cazan Adrian, domiciliat în mun. Brăila, Calea Călărașilor nr. 46, bl. C, sc. 3, et. 1, ap. 62, jud. Brăila, în calitate de asociat unic la S.C. MOBANIMOB - S.R.L., Brăila, am hotărât următoarele:

- revocarea din funcția de reprezentant și administrator al societății a domnului Cazan Adrian; - numirea în funcția de reprezentant și administrator al societății a domnului Lungu Vasile, născut la data de 18.09.1950 în mun. Oltenița, jud. Călărași, domiciliat în mun. Oltenița, Bd. 1 Decembrie nr. 40, bl. B11, sc. A, et. 1, ap. 27, jud. Călărași, identificat cu C.I. seria KL nr. 283449/2009/Oltenița, având CNP 1500918511663. Prezentul act adițional produce efecte după îndeplinirea formelor de publicitate prevăzute de Legea nr. 31/1990.

(4/1.838.170)

Societatea Comercială MOBANIMOB - S.R.L. Brăila, județul Brăila

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale MOBANIMOB - S.R.L., cu sediul în municipiul Brăila, Str. Roșiorilor nr. 449, județul Brăila, înregistrată sub nr. J 9/1054/2007, cod unic de înregistrare 22779069, care a fost înregistrat sub nr. 27307 din data de 5.10.2010.

(5/1.838.171)

Societatea Comercială ROKA CAFEE - S.R.L. Brăila, județul Brăila

ACT ADIȚIONAL

Subsemnatele Dogaru Gilda Adriana și Toader Elena, în calitate de asociate la Societatea Comercială ROKA CAFEE - S.R.L., în baza art. 191, 192 și 204 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificări, am hotărât dizolvarea societății, conform art. 227 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificări (în baza hotărârii adunării generale). În conformitate cu art. 235 al aceluiași act normativ, asociații în unanimitate hotărăsc ca lichidarea să fie efectuată de către aceștia, fiind de acord ca activul rezultat să fie împărțit conform cotelor de

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4377/22.X.2010

3

participare la profit și pierdere prevăzute în actul constitutiv. Nu sunt necesare alte acorduri cu creditori. Executarea dizolvării se va face la data expirării termenului de opoziție de 30 zile de la data publicării prezentului act în Monitorul Oficial al României, Partea

a IV-a, conform art. 234 al aceluiași act normativ. La finalizarea dizolvării, asociații vor solicita în termen de 15 zile radierea societății. Pe viitor vor păstra arhiva acesteia, conform legislației în vigoare. Prezentul act adițional produce efecte după îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, și Legea nr. 359/2004, modificată și completată cu O.U.G. nr. 75/2004.

(6/1.838.172)

Societatea Comercială NITELAV COM - S.R.L. Brăila, județul Brăila

ACT ADIȚIONAL

Subsemnații Matei Valentin și Matei Daniela Emanuela, în calitate de asociați la Societatea Comercială NITELAV COM - S.R.L., în baza art. 191, 192 și 204 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificări, am hotărât dizolvarea societății, conform art. 227 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificări (în baza hotărârii adunării generale). În conformitate cu art. 235 al aceluiași act normativ, asociații, în unanimitate hotărăsc ca lichidarea să fie efectuată de către aceștia, fiind de acord ca activul rezultat să fie împărțit conform cotelor de participare la profit și pierdere prevăzute în actul constitutiv. Nu sunt necesare alte acorduri cu creditori. Executarea dizolvării se va face la data expirării termenului de opoziție de 30 zile de la data publicării prezentului act în Monitorul Oficial al României, Partea

a IV-a, conform art. 234 al aceluiași act normativ. La finalizarea dizolvării, asociații vor solicita în termen de 15 zile radierea societății. Pe viitor vor păstra arhiva acesteia, conform legislației în vigoare. Prezentul act adițional produce efecte după îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, și Legea nr. 359/2004, modificată și completată cu O.U.G. nr. 75/2004.

(7/1.838.173)

Societatea Comercială FLORIMEX - S.R.L. Brăila, județul Brăila

ACT ADIȚIONAL

Subsemnata Melinte Janeta, asociat unic, hotărăsc admiterea în societate ca asociat a dlui Angheluță Marian, CNP 1690307090026, domiciliat în mun. Brăila,

Calea Călărașilor nr. 54, bl. 10, sc. A, ap. 224, posesorul C.I. seria XR nr. 151168 eliberată de Poliția Brăila la data de 9.03.2004, cetățean român. Admiterea în societate se face prin cesiune de capital social. În urma acestui fapt, S.C. FLORIMEX - S.R.L. are ca asociați pe Melinte Janeta și Angheluță Marian, care, de comun acord, hotărăsc următoarele:

1. Majorarea capitalului social în valoare de 2.843,33

lei RON, cu suma de 156,67 lei RON, aport propriu în numerar, conform chitanței anexate, capitalul social devine 3.000 lei RON (aport în natură 2.832,29 lei RON), divizat în 2 p.s. a câte 1.500 lei RON partea socială, și

aparține asociaților astfel:

Melinte Janeta - 1.500 lei RON - 1 p.s.; Angheluță Marian - 1.500 lei RON - 1 p.s.

Participarea la beneficii și pierderi este proporțională cu numărul părților sociale deținute de fiecare asociat. 3. Funcția de reprezentant și administrator va fi îndeplinită de ambii asociați.

2. Întocmirea unui act constitutiv, respectând

prevederile Legii nr. 31/1990 republicată. Prezentul act adițional produce efecte după îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, și Legea nr. 359/2004, modificată și completată cu O.U.G. nr. 75/2004.

(8/1.838.174)

Societatea Comercială COSMILIAN - S.R.L. Brăila, județul Brăila

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULU DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BRĂILA

DOSAR NR. 27394/2010

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 17731218

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J 9/671/2005

REZOLUȚIA NR. 7292/11.10.2010

Pronunțată în ședința din data de 11 octombrie 2010

Director la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila

- Tuta Veronica Gabriela

4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4377/22.X.2010

Referent în cadrul

Dizolvarea produce efecte după trecerea termenului

Oficiului Registrului

de

opoziție de 30 zile de la publicarea în Monitorul Oficial

Comerțului de pe lângă

al

României, Partea a IV-a, cf. art. 234 din Legea

Tribunalul Brăila

- Nistor Rodica

nr. 31/1990, republicată cu modificări.

Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de COSMILIAN - S.R.L., cu sediul ales în Brăila, Str. Roșie nr. 2, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind radierea COSMILIAN - S.R.L., cod unic de înregistrare 17731218, număr de ordine în registrul comerțului: J 9/671/2005.

DIRECTORUL

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 27394 din 6.10.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii cu privire la radierea COSMILIAN - S.R.L. În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de radiere. Examinând înscrisurile menționate, directorul, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.

Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:

Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei COSMILIAN - S.R.L., cu datele de identificare mai sus-menționate. Motivul radierii este dizolvare. Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Executorie de drept. Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Brăila, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. Pronunțată în ședința din data de 11 octombrie 2010.

(9/1.838.175)

Societatea Comercială CALIA COM - S.R.L. Cazasu, județul Brăila

ACT ADIȚIONAL

Subsemnatul Ciric Nicolae, asociat unic la Societatea Comercială CALIA COM - S.R.L., în baza art. 196 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificări, am hotărât dizolvarea societății, în conformitate cu prevederile art. 227 alin. 1, lit. b), al aceluiași act normativ.

Conform art. 233 se deschide procedura de lichidare. În acest sens, se retrage din funcția de administrator

dl Ciric Nicolae și va fi numit în funcția de lichidator

judiciar dna Nacu Carmen Florica, membru al UNPIR, CNP 2620807090037, domiciliată în mun. Brăila, aleea Ipotești nr. 6, bl. A2, sc. 3, ap. 36, posesoarea C.I. seria XR nr. 209193 eliberată de Pol. Brăila la data de 20.12.2005, care va asigura lichidarea patrimoniului, stingerea pasivelor și împărțirea activelor rezultate. După finalizarea lichidării, asociatul unic va cere în termen de 15 zile și va înregistra în Registrul Comerțului radierea societății. Arhiva societății va fi păstrată de asociatul unic, pe viitor, conform legislației în vigoare. Prezentul act adițional produce efecte după înregistrarea în Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(10/1.838.176)

Societatea Comercială SALSUIN - S.R.L. Brăila, județul Brăila

ACT ADIȚIONAL

Subsemnatul Pencu Răzvan, asociat unic, am hotărât cesionarea societății și a capitalului social, în valoare de 500 lei RON, dlui Coman Marius, cesiune acceptată. Concomitent, mă retrag din societate și din funcția de reprezentant și administrator, declar că mi-am încheiat toate socotelile cu societatea și nu mai am alte revendicări. Cedentul declară că societatea nu are niciun

fel

de datorii la stat sau persoane fizice și juridice private

și

rămâne răspunzător de activitatea societății până la

data cesionării ei. În urma acestui fapt, S.C. SALSUIN - S.R.L. are ca asociat unic pe dl Coman Marius, CNP 1780817104972, domiciliat în satul Plevna, com. Grebanu, jud. Buzău,

identificat cu C.I. seria XZ nr. 154846 eliberată de Poliția Râmnicu Sărat la data de 11.03.2003, care își însușește prevederile statutului, declară că îndeplinește prevederile Legii nr. 31/1990, republicată. În calitate de asociat unic, reprezentant și administrator, hotărăște:

- capitalul social este în valoare de 500 lei RON, indivizibil și aparține asociatului unic;

- sediul social rămâne neschimbat.

Prezentul act adițional produce efecte după îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, și Legea nr. 359/2004, modificată și completată cu O.U.G. nr. 75/2004.

(11/1.838.177)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4377/22.X.2010

5

Societatea Comercială GULSUIN IMPAR - S.R.L. Brăila, județul Brăila

ACT ADIȚIONAL

Subsemnatul Cosma Cosmin, asociat unic, am hotărât cesionarea societății și a capitalului social, în valoare de 500 lei RON, dnei Echimescu Geanina Maria, cesiune acceptată. Concomitent, mă retrag din societate și din funcția de reprezentant și administrator, declar că mi-am încheiat toate socotelile cu societatea și nu mai am alte revendicări. Cedentul declară că societatea nu are niciun fel de datorii la stat sau persoane fizice și juridice private și rămâne răspunzător de activitatea societății până la data cesionării ei. În urma acestui fapt, S.C. GULSUIN IMPAR - S.R.L. are ca asociat unic pe dna Echimescu Geanina Maria, CNP 2750604104987, domiciliată în mun. Râmnicu

Sărat, Str. Toamnei, bl. 3, sc. B, ap. 14, jud. Buzău, identificată cu C.I. seria XZ nr. 338017 eliberată de Poliția Râmnicu Sărat la data de 16.05.2007, care își însușește prevederile statutului, declară că îndeplinește prevederile Legii nr. 31/1990, republicată. În calitate de asociat unic, reprezentant și administrator, hotărăște:

- capitalul social este în valoare de 500 lei RON, indivizibil și aparține asociatului unic;

- sediul social rămâne neschimbat.

Prezentul act adițional produce efecte după îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, și Legea nr. 359/2004, modificată și completată cu O.U.G. nr. 75/2004.

(12/1.838.178)

Societatea Comercială OLSUIN - S.R.L. Brăila, județul Brăila

ACT ADIȚIONAL

Subsemnata Pencu Anamaria, asociat unic, am hotărât cesionarea societății și a capitalului social, în valoare de 500 lei RON, dnei Cadulencu Nicoleta, cesiune acceptată. Concomitent, mă retrag din societate și din funcția de reprezentant și administrator, declar că mi-am încheiat toate socotelile cu societatea și nu mai am alte revendicări. Cedentul declară că societatea nu are niciun fel de datorii la stat sau persoane fizice și juridice private și rămâne răspunzător de activitatea societății până la data cesionării ei. În urma acestui fapt, S.C. OLSUIN - S.R.L. are ca asociat unic pe dna Cadulencu Nicoleta, CNP 2740702100103, domiciliată în mun. Buzău, str. Alexandru Marghiloman nr. 78, identificată cu C.I. seria XZ nr. 265236 eliberată de Poliția Buzău la data de

1.07.2005, care își însușește prevederile statutului,

declară că îndeplinește prevederile Legii nr. 31/1990, republicată. În calitate de asociat unic, reprezentant și administrator, hotărăște:

- capitalul social este în valoare de 500 lei RON, indivizibil și aparține asociatului unic;

- sediul social rămâne neschimbat.

Întocmirea unui act constitutiv respectând prevederile Legii nr. 31/1990, republicată. Prezentul act adițional produce efecte după îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, și Legea nr. 359/2004, modificată și completată cu O.U.G. nr. 75/2004.

(13/1.838.179)

Societatea Comercială ORION AMBIENT - S.R.L. Brăila, județul Brăila

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULU DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BRĂILA

DOSAR NR. 27462/2010

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 16254730

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J 9/240/2004

REZOLUȚIA NR. 7295

Pronunțată în ședința din data de 11 octombrie 2010

Director la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila

- Tuta Veronica Gabriela

Referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila

- Nistor Rodica

Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de ORION AMBIENT - S.R.L., cu sediul ales în Brăila, Str. Frumoasă nr. 3, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind radierea ORION AMBIENT - S.R.L., cod unic de înregistrare 16254730, număr de ordine în registrul comerțului: J 9/240/2004.

6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4377/22.X.2010

DIRECTORUL

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 27462 din 7.10.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii cu privire la radierea ORION AMBIENT - S.R.L. În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de radiere. Examinând înscrisurile menționate, directorul, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.

Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:

Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei ORION AMBIENT - S.R.L., cu datele de identificare mai sus-menționate. Motivul radierii este dizolvare. Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Executorie de drept. Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Brăila, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. Pronunțată în ședința din data de 11 octombrie 2010.

(14/1.838.180)

Societatea Comercială BRASIMO PREST - S.R.L. Ianca, județul Brăila

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BRĂILA

DOSAR NR. 274730

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 10648787

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J 9/165/2000

REZOLUȚIA NR. 7323

Pronunțată în ședința din data de 12 octombrie 2010 Director la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă

Tribunalul Brăila

- Tuta Veronica Gabriela

Referent în cadru

Oficiului Registrului

Comerțului de pe lângă

Tribunalul Brăila

- Crăciun Ionela

Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de

BRASIMO PREST - S.R.L., cu sediul ales în Ianca, Str.

Brăilei, bloc C1, sc. 2, etaj 2, ap. 62, prin care se solicită

înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind

radierea BRASIMO PREST - S.R.L., cod unic de

înregistrare 10648787, număr de ordine în registrul

comerțului: J 9/165/2000.

DIRECTORUL

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 27473 din 7.10.2010,

s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a

mențiunii cu privire la radierea BRASIMO PREST - S.R.L.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile

menționate în opisul inclus în cererea de radiere.

Examinând înscrisurile menționate, directorul,

constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în

conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,

aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată,

cu modificările și completările ulterioare, Legii

nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.

Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:

Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și

dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii

firmei BRASIMO PREST - S.R.L., cu datele de

identificare mai sus-menționate.

Motivul radierii este dizolvare.

Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul

Oficial al României, Partea a IV-a.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la

Tribunalul Brăila, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și

următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de 12 octombrie 2010.

(15/1.838.181)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4377/22.X.2010

7

Societatea Comercială CEZY MED - S.R.L. Brăila, județul Brăila

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BRĂILA

DOSAR NR. 27476

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 3919743

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J 9/384/1993

REZOLUȚIA NR. 7326

Pronunțată în ședința din data de 12 octombrie 2010

Director la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila

- Tuta Veronica Gabriela

Referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila

- Crăciun Ionela

Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de CEZY MED - S.R.L., cu sediul ales în Brăila, Str. Delfinului, bloc P3, ap. 20, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind radierea CEZY MED - S.R.L., cod unic de înregistrare 3919743, număr de ordine în registrul comerțului: J 9/384/1993.

DIRECTORUL

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 27476 din 7.10.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii cu privire la radierea CEZY MED - S.R.L. În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de radiere. Examinând înscrisurile menționate, directorul, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.

Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:

Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei CEZY MED - S.R.L., cu datele de identificare mai sus-menționate. Motivul radierii este dizolvare. Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Executorie de drept. Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Brăila, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. Pronunțată în ședința din data de 12 octombrie 2010.

(16/1.838.182)

Societatea Comercială NICORESCU COMAGRO - S.R.L. Bordei Verde, județul Brăila

ACT ADIȚIONAL

Subsemnatul Nicorescu Mihai, asociat unic, hotărăsc admiterea în societate ca asociat a dnei Danila Raluca Daniela, CNP 2840319170020, domiciliată în mun.

Galați, str. Armata Poporului nr. 8, bl. CL2, sc. 1, ap. 8, posesoare a C.I. seria GL nr. 575578, eliberată de Poliția Galați la data de 14.08.2008, cetățean român. Admiterea în societate se face prin cesiune de capital social în valoare de 30,8 lei RON din partea dlui Nicorescu Mihai. În urma acestui fapt, S.C. NICORESCU COMAGRO S.R.L. are ca asociați pe Nicorescu Mihai și Dănilă Raluca Daniela, care, de comun acord, hotărăsc următoarele:

1. Capitalul social în valoare de 308 lei RON, numerar,

se va divide în 10 p.s. a 30,8 lei RON fiecare parte socială și este repartizat pe asociați astfel:

- Nicorescu Mihai - 9 p.s. = 277,2 lei RON

- Dănilă Raluca Daniela - 1 p.s. = 30,8 lei RON.

-Participarea la beneficii și pierderi se face în mod proporțional cu numărul de părți sociale deținute de fiecare asociat.

2. Schimbarea obiectului principal de activitate din

1071 în 7739 - activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a., activitatea corespunzătoare codului CAEN 1071 va trece în obiectul

secundar de activitate al societății;

3. Funcția de administrator o va îndeplini dl Nicorescu

Mihai.

4. Întocmirea unui act constitutiv, respectând

prevederile Legii nr. 31/1990 republicată.

8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4377/22.X.2010

Prezentul act produce efecte după îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată și Legea nr. 359/2004 modificată și completată cu O.U.G. nr. 75/2004.

(17/1.838.183)

Societatea Comercială SILMIRIMPEX - S.R.L., Filipești comuna Surdila-Găiseanca, județul Brăila

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J 09/848/1995

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 7861520

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BRĂILA

DOSAR NR. 27497/2010

REZOLUȚIA NR. 7279

pronunțată în ședința din data de 8 octombrie 2010

Director la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila

Referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila

- Tuta Veronica Gabriela

- Iconaru Monica Marioara

Pe rol soluționarea cererii de radiere formulate de SILMIRIMPEX S.R.L., cu sediul ales în Filipești, com. Surdila-Găiseanca, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind radierea SILMIRIMPEX S.R.L., cod unic de înregistrare 7861520, număr de ordine în registrul comerțului: J 9/848/1995.

DIRECTORUL

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 27497 din 7.10.2010 s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii cu privire la radierea SILMIRIMPEX S.R.L. În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de radiere. Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în

conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.

Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:

Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului radierii firmei SILMIRIMPEX S.R.L., cu datele de identificare mai sus menționate. Motivul radierii este dizolvare. Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Executorie de drept. Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Brăila, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. Pronunțată în ședința din data de 8 octombrie 2010.

(18/1.838.184)

Societatea Comercială GEVLAN - S.R.L. Brăila

ACT ADIȚIONAL

Subsemnata Dascaleanu Elena, în calitate de asociat unic la Societatea Comercială SC GEVLAN SRL, am hotărât:

- Dizolvarea societății, ca urmare a imposibilității realizării obiectului de activitate, conform art. 227 al. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificări. În conformitate cu prevederile art. 235 al aceluiași act normativ, asociatul unic hotărăște ca lichidarea să fie efectuată de către acesta. Conform situației financiare a societății, aceasta nu înregistrează creditori, prin urmare nu înregistrează pasiv care să trebuiască a fi stins prin lichidare, nu sunt necesare alte acorduri cu creditorii. Executarea dizolvării se va face la data expirării termenului de opoziție de 30 de zile de la data publicării prezentului act în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform art. 234 al aceluiași act normativ. După finalizarea dizolvării, asociatul unic va cere în termen de 15 zile și va înregistra în registrul comerțului radierea societății. Actele societății vor fi păstrate de acesta, pe viitor, conform legislației în vigoare. Prezentul act adițional produce efecte după înregistrarea în registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(19/1.838.185)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4377/22.X.2010

9

Societatea Comercială

ARTEFERRO BRĂILA - S.A., Brăila

PROIECT DE FUZIUNE

prin absorbție a societăților SC ARTEFERRO BRĂILA SA. și SC MOBILFORGE SA

1. Elemente de identificare a societăților care fuzionează:

   

Societate absorbantă

 

Societate absorbită

1.

Denumirea

SC ARTEFERRO BRĂILA SA

 

SC MOBILFORGE SA

 

2.

Forma juridică

Societate pe acțiuni

 

Societate pe acțiuni

 

3. Sediul social

loc. Chișcani, Șos. Vizirului, km 10, județul Brăila

loc. Colanu, com. Ulmi, jud. Dâmbovița

4. Nr. ordine Oficiul registrului

   

comerțului

J 09/296/1998

J 15/948/2006

5. Cod înregistrare fiscală

RO10678362

RO13949830

6. Capitalul social

11115491,25 lei

5358085,60 lei

7. Obiect principal de activitate

CAEN 2410 - producție de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

CAEN 4372 - comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice

8. Structura acționariatului

Aport (lei)

Nr. acțiuni

Cota participare

Aport (lei)

Nr. acțiuni

Cota participare

 

Total

11115491,25

2964131

100,00 %

5358085,60

1913602

100,00 %

Ind. I.A. Spa Italia

11098256,25

2959535

99,84 %

5355688,80

1912746

99,96 %

Dot. Bruno Gonzato

4308,75

1149

0,40 %

599,20

214

0,01 %

Dot - ssa Francesca Gonzato

4308,75

1149

0,40 %

-

-

-

Matteo Gonzato

4308,75

1149

0,40 %

-

-

-

Ing. Sorin Voina

4308,75

1149

0,40 %

599,20

214

0,01 %

Ec. Andra Lascutoiu

-

-

 

- 599,20

214

0,01 %

Ec. Marcela Bogdan

-

-

 

- 599,20

214

0,01 %

2. Fundamentarea și condițiile fuziunii: temei legal, modalitatea de realizare; efectele; fundamentarea economică Prezentul Proiect de Fuziune a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 241 și următoarelor din Legea nr. 31/1990 (r2), în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ARTEFERRO BRĂILA nr. 41 din data de 17.09.2010 și a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor MOBILFORGE nr. 29 din data de 17.09.2010. Fuziunea se va realiza prin absorbție. Prin efectul fuziunii, societatea Mobilforge se va dizolva fără lichidare și își va înceta existența ca persoană juridică. Patrimoniul societății Mobilforge se va transmite integral către societatea Arteferro Brăila. După realizarea fuziunii, societatea absorbantă are obligația de a solicita operarea în Cărțile Funciare a modificărilor intervenite în ceea ce privește titularul drepturilor de proprietate și a tuturor celorlalte drepturi

care fac obiectul înscrierii în Cartea Funciară asupra imobilelor societății absorbite. Societățile participante au activități complementare. În urma fuziunii, structurile Societăților participante se vor reuni la nivel funcțional și organizațional, ceea ce va conduce la reducerea costurilor și la creșterea eficienței lor economice. Fuziunea va contribui la asigurarea unei politici de marketing și managerială unitară, la folosirea optimă a resurselor materiale și umane de care dispun și la eliminarea paralelismelor din structurile administrative ale societăților participante. 3. Stabilirea și evaluarea activului și pasivului societăților care fuzionează Bilanțurile contabile de fuziune sunt cele de la 31.12.2009 și au fost întocmite pe baza balanțelor de verificare la data de 31 decembrie 2009. Elementele de activ și de pasiv ale fiecăreia dintre societățile implicate în fuziune au fost evaluate la valorile

10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4377/22.X.2010

înscrise în bilanțurile de fuziune, respectiv la data de

31.12.2009, conform metodei patrimoniale de evaluare.

Situația patrimonială a celor două societăți implicate

în fuziune, la data de 31.12.2009 împreună cu bilanțul

societății absorbante rezultat după fuziune este

următoarea:

   

SC ARTEFERRO BRĂILA SA

SC MOBILFORGE SA

BILANȚ DUPĂ FUZIUNE

I

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

5019255

5290982

10310237

1

Stocuri

6903124

1550937

8454061

2

Creanțe

3540597

2054830

4653243

 

-

din care de la ARTEFERRO BRĂILA

 

942184

 

3

Casa și conturi la bănci

362003

334999

697002

II

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL

10805724

3940766

13804306

III

Cheltuieli în avans

2953

0

2953

 

TOTAL ACTIV

15827932

9231748

24117496

1

Datorii cu scadența mai mică de un an

7897912

41823

6997551

 

-

din care către MOBILFORGE

942184

0

0

2

Datorii cu scadența mai mare de un an

0

3509902

3509902

I

DATORII TOTAL

7897912

3551725

10507453

4

Capital social subscris și vărsat

11115491

5358086

16784535

5

Prima de fuziune

   

10979

6

Rezerve

266777

309709

266777

7

Pierdere reportată

3488756

0

3488756

8

Profitul exercițiului financiar

36508

12228

36508

II

Capitaluri proprii total

7930020

5680023

13610043

 

TOTAL PASIV

15827932

9231748

24117496

Societatea Mobilforge SA va transmite Societății ARTEFERRO BRĂILA SA întregul său activ constituit

din: active imobilizate și active circulante împreună cu datoriile sale în sumă de 3.551.725 lei. În urma fuziunii datoriile și creanțele reciproce se vor anula. Capitalurile proprii ale societății absorbite se preiau la capitalul social al societății absorbante, iar diferența se va prelua în baza primei de fuziune.

4. Raportul de schimb, conversia, schimbul de acțiuni

și prima de fuziune Raportul de schimb, determinat prin împărțirea valorii contabile a acțiunii la societatea absorbită la valoarea nominală a acțiunii la societatea absorbantă (aceasta din

urmă având valoarea contabilă a acțiunii sub valoarea nominală a acțiunii) rotunjit la două zecimale, a fost stabilit la 0,79. Cele 1.913.602 acțiuni ale Mobilforge SA, cu valoarea

nominală de 2,8 lei, prin înmulțire cu raportul de schimb se transformă în 1.511.745 acțiuni la SC Arteferro Brăila SA cu valoarea nominală de 3,75 lei. Asociații SC Mobilforge SA vor primi acțiuni la SC Arteferro Brăila SA conform raportului de schimb.

5. Capitalul social al Societății Absorbante

Capitalul social al SC Arteferro Brăila SA, după fuziunea prin absorbție, va crește și va avea următoarea structură a acționarilor:

Denumire acționar

Aport (lei)

Nr. acțiuni

Cota de participare

Ind. I.A. Spa Italia

16.764.765,00

4.470.604

99,8822 %

Dot. Bruno Gonzato

4.942,50

1.318

0,0294 %

Dot - ssa Francesca Gonzato

4.308,75

1.149

0,0257 %

Matteo Gonzato

4.308,75

1.149

0,0257 %

Ing. Sorin Voina

4.942,50

1.318

0.0294

%

Ec. Andra Lascuțoiu

633,75

169

0.0038

%

Ec. Marcela Bogdan

633,75

169

0.0038

%

Total

16.784.535,00

4.475.876

100,00 %

6. Drepturile care se acordă acționarilor

Acționarilor din societățile participante la fuziune nu li

se acordă drepturi speciale

7. Data Situației financiare de Fuziune și data fuziunii

Pentru ambele societăți implicate în fuziune, data

bilanțului de fuziune este 31.12.2009 iar data de la care

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4377/22.X.2010

11

tranzacțiile societății absorbite se consideră din punct de vedere contabil ca aparținând societății absorbante este de 1.01.2010. Fuziunea pentru cele două societăți produce efecte, după data înscrierii în Registrul Comerțului a hotărârii ultimei Adunări Generale Extraordinare care a aprobat operațiunea de fuziune. Pe cale de consecință, potrivit mandatului dat de fiecare dintre părțile implicate în fuziune, Proiectul de fuziune a fost întocmit în data de 30.09.2010 și semnat.

(20/1.838.186)

Societatea Comercială NORTIA SERV COM - S.R.L. Ianca, județul Brăila

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J 9/196/1993

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 3719478

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BRĂILA

DOSAR NR. 27712/2010

REZOLUȚIA NR. 7335 DIN 12.10.2010

pronunțată în ședința din data de 12.10.2010 Director la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă

Tribunalul Brăila

- Tuta Veronica Gabriela

Referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila

- Iconaru Monica Marioara

Pe rol soluționarea cererii de radiere formulate de NORTIA SERV COM S.R.L., cu sediul ales în Ianca, Calea Brăilei, km 45+400, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind radierea NORTIA SERV COM S.R.L., cod unic de înregistrare 3719478, număr de ordine în registrul comerțului:

J 9/196/1993.

DIRECTORUL

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 27712 din 12.10.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii cu privire la radierea NORTIA SERV COM S.R.L.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de radiere. Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.

Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:

Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului radierii firmei NORTIA SERV COM S.R.L., cu datele de identificare mai sus menționate. Motivul radierii este dizolvare. Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Executorie de drept. Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Brăila, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. Pronunțată în ședința din data de 12 oct. 2010.

(21/1.838.187)

Societatea Comercială COM DANIMEX - S.R.L. Brăila

HOTĂRÂREA NR. 5/27.09.2010

a adunării generale a asociaților

Noi, asociații:

Știrbu Vasile, domiciliat în Brăila, Str. Roșiorilor nr. 471, identificat cu carte de identitate seria XR nr. 161384, și Stinga Vasilică, domiciliat în Brăila, Str. Roșiorilor nr. 343, identificat cu carte de identitate seria XR nr.

163459

întruniți în adunare generală la sediul și data de mai sus, cu unanimitate de voturi, hotărâm:

Art. 1. Majorarea capitalului social în numerar și din aport asociați conform notei contabile anexate de la 1053000 lei la 2.700.000 , după cum urmează:

- 685.000 lei aport la capital conform foilor de

vărsământ

- 962.000 lei aport personal asociați cf. contracte de

împrumut. Art. 2. Capitalul social și vărsat de 2.700.000 lei revine asociaților astfel:

1. Stirbu Vasile - nr. părți sociale 1, respectiv 1.350.000 lei

12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4377/22.X.2010

2. Stinga Vasilica - nr. părți sociale 1, respectiv 1.350.000 lei.

(22/1.838.188)

Societatea Comercială COM DANIMEX - S.R.L. Brăila

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale COM DANIMEX - S.R.L., cu sediul în municipiul Brăila, șos. Râmnicu Sărat nr. 16-18, județul Brăila, înregistrată sub nr. J 9/1288/1992, cod unic de înregistrare 3532053, care a fost înregistrat sub nr. 27237 din 4.10.2010.

(23/1.838.189)

Societatea Comercială DANSIMI - S.R.L. Brăila

DECIZIA NR. 1

din data de 30.09.2010

Subsemnatul Ioica Gigi-Daniel, în calitate de asociat unic la S.C. DANSIMI S.R.L., în conformitate cu prevederile actului constitutiv și ale Legii nr. 31/1990r, având în vedere prevederile art. 231 din Legea nr. 31/1990r, cu modificări, dat fiind că nu s-au făcut repartiții către asociați din activul societății, am hotărât revenirea asupra hotărârii de dizolvare a societății nr.

1/19.09.2010.

Totodată, se închide și radiază din registrul comerțului sediul secundar situat în municipiul Brăila, str. Hipodrom -Obor, stația Hidrofor, bl. B2, parter. Prezenta hotărâre va fi înregistrată în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(24/1.838.190)

Societatea Comercială AGENȚIA MUSH MEDIA - S.R.L., București

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale AGENȚIA MUSH MEDIA - S.R.L., cu sediul în București, str. Mihai Eminescu nr. 81, bl. A, et. 3, ap. 12, sectorul 2,

înregistrată sub nr. J 40/12463/2008, cod unic de înregistrare 24205526, care a fost înregistrat sub nr. 493064 din 10.09.2010.

(25/1.836.012)

Societatea Comercială AGENȚIA MUSH MEDIA - S.R.L., București

DECIZIA NR. 1

din data de 16.08.2010

a asociatului unic al S.C. AGENȚIA MUSH MEDIA - S.R.L., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J 40/12463/2008, CUI 24205526

Subsemnatul Totoescu Dan Paul, cetățean român, necăsătorit, născut la data de 1.06.1979 în mun. București, sectorul 2, domiciliat în București str. Mihai Eminescu nr. 81, bl. A, et. 3, ap. 12, sectorul 2, identificat cu C.I. seria RR nr. 165335 emisă la 20.03.2001 de Secția 6, CNP 1790601420016, în calitate de asociat unic, prezent la sediul societății din București, bd. Basarabia nr. 184A, bl. G10A, et. 6, ap. 28, sectorul 2, în data de 16.08.2010, în baza prerogativelor conferite de lege și actul constitutiv, în unanimitate, am hotărât următoarele:

1. Schimbarea sediului social al societății din București, bd. Basarabia nr. 184A, bl. G10A, et. 6, ap. 28, sectorul 2, în București str. Mihai Eminescu nr. 81, bl. A, et. 3, ap. 12, camera nr. 1, sectorul 2.

(26/1.836.013)

Societatea Comercială ENEL SERVICII COMUNE - S.A., București

HOTĂRÂREA NR. 8

din data de 30 iulie 2009 a adunării generale extraordinare a acționarilor Societății Comerciale ENEL SERVICII COMUNE - S.A.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. ENEL SERVICII COMUNE - S.A., societate înființată în România și care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J 40/12896/2007, cu sediul în București, str. Pitar Moș nr. 18, parter, camera 01, sectorul 1, cod unic de înregistrare 22054362 (denumită în cele ce urmează „Societatea”), întrunită în ședința extraordinară, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile ocmerciale, republicată, cu participarea reprezentanților acționarilor S.C. ENEL DISTRIBUȚIE BANAT - S.A., deținând 50 % din capitalul social al Societății, S.C. ENEL

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4377/22.X.2010

13

DISTRIBUȚIE DOBROGEA - S.A., deținând 50 % din

capitalul social al Societății, și renunțând la formalitățile de convocare, hotărăște:

Articolul nr. 1 Adunarea generală extraordinară a acționarilor aprobă înființarea unui punct de lucru al Societății în București, Splaiul Independenței nr. 319, parcul de birouri și retail River Place, clădirea Riverview House, et. 7, sectorul 6. Articolul nr. 2 Următoarele persoane sunt împuternicite:

1. dl Cosmin-Gabriel Predoiu, domiciliat în București,

str. Arh. D. Harjeu nr. 68A, sectorul 2, identificat cu C.I.

seria RT nr. 399640, eliberată de SPCEP București la data de 3.03.2006, și

2. dl Paul-Adrian Farca, domiciliat în București, str.

Reșița nr. 18, bl. A-18, sc. A, ap. 1, sectorul 4, identificat cu C.I. seria RR nr. 190900 eliberată de Secția 16 Poliție la data de 11.02.2002, pentru a reprezenta Societatea în fața Oficiului Registrului Comerțului în calitate de mandatar al Societății, în scopul ducerii la îndeplinire a oricăror operațiuni privind înregistrarea și publicarea prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Împuterniciții Societății au dreptul de a delega puterile acordate oricăror alte persoane. Adoptată astăzi, 30 iulie 2009.

(27/1.836.014)

Societatea Comercială ENEL SERVICII COMUNE - S.A., București

HOTĂRÂREA NR. 4

din data de 29 iulie 2010

a consiliului de administrație

Consiliul de administrație („Consiliul”) al Societății Comerciale ENEL SERVICII COMUNE - S.A., societate înființată în România și care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J 40/12896/2007, cu sediul în București, str. Pitar Moș nr. 18, parter, camera 1, sectorul 1, cod unic de înregistrare 22054362 (denumită în cele ce urmează „Societatea”) numit prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din data de 23 februarie 2009 și nr. 4 din data de 4 mai 2009, întrunit în mod legal și statutar, decide:

Articolul nr. 1 Consiliul de administrație aprobă, începând cu data prezentei hotărâri, revocarea dlui Pietro Luigi Marotta din funcția de auditor intern al Societății și numirea PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT - S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București,

str. Costache Negri (Opera Center) nr. 1-5, et. 5-6, sectorul 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J 40/17223/1993, CUI 4282940, înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România cu nr. 006/2001, având ca reprezentant permanent pe dl Ali Geafer-Nadir, cetățean român, născut la data de 3.06.1978 în mun. București, sector 8, domiciliat în București, Calea 13 Septembrie nr. 111, bl. 107, sc. 1, et. 3, ap. 13, sectorul 5, identificat cu C.I. seria RR nr. 250811 eliberată de Secția 17 la data de 4.12.2002, CNP 1780603464546, în funcția de auditor intern al Societății. Articolul nr. 2 Consiliul de administrație adoptă și aprobă noua versiune a Codului Etic Enel, în forma atașată ca anexa 1 la procesul-verbal al ședinței și se împuternicește directorul general al Societății în vederea implementării acestuia. Articolul nr. 3 Consiliul de administrație adoptă și aprobă „Linii directoare aplicate Filialelor non-italiene în baza Decretului Legislativ nr. 231 din data de 8 iunie 2001” în forma atașată ca anexa 2 la procesul-verbal al ședinței și se împuternicește directorul general al Societății în vederea implementării acestora. Consiliul de administrație o numește pe dna Carolina Ciogli în funcția de Agent Local 231 al Societății. Agentul Local 231 va îndeplini toate activitățile, astfel cum sunt prevăzute în „Liniile directoare” și va aduce la cunoștință consiliului de administrație orice eveniment relevant în acest sens. Articolul nr. 4 Consiliul de administrație aprobă, începând cu data pezentei hotărâri, revocarea dlui Sandro Neri din funcția de director de achiziții al Societății și numirea dlui Cosmin-Constantin Trofin, cetățean român, născut la data de 18.01.1969 în mun. București, sectorul 7, domiciliat în București, Calea 13 Septembrie nr. 128A, bl. P44, sc. 1, ap. 2, sectorul 5, identificat cu C.I. seria RT nr. 708142 eliberată de SPCEP S5 biroul nr. 1 la data de 5.01.2010, CNP 1690118390688, în funcția de director de achiziții. Articolul nr. 5 Consiliul de administrație aprobă modificarea puterilor delegate directorului de achiziții al Societății exclusiv referitor la puterea de a încheia contracte de achiziție de bunuri imobile, care va fi limitată la maximum 1.000.000 euro/contract sau echivalent în lei. Contractele de achiziție de bunuri imobile, cu o valoare de peste 1.000.000 euro/contract sau echivalent în lei vor fi aprobate de consiliul de administrație. Astfel, puterile delegate de consiliul de administrație către directorii Societății, în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, sunt următoarele:

1. directorul general va avea următoarele puteri și atribuții:

14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4377/22.X.2010

a) reprezintă Societatea în relațiile cu terții;

b) conduce și coordonează activitatea de zi cu zi a

Societății și departamentele din subordinea sa, inclusiv departamentul Facility management, în vederea realizării obiectului de activitate al Societății, inclusiv:

(i) îndeplinește toate atribuțiile și responsabilitățile

astfel cum sunt prevăzute în legislația cu privire la

siguranța și sănătatea muncii în relație cu angajații Societății;

(ii) îndeplinește toate atribuțiile „angajatorului” astfel

cum sunt ele definite în legislația română, cu excepția atribuțiilor care revin adunării generale a asociaților și consiliului de administrație și cu respectarea atribuțiilor și puterilor delegate celorlalți directori ai Societății de către consiliul de administrație, conform

deciziilor acestuia;

c) negociază și semnează pentru și în numele

Societății actele juridice și documentele legate de activitatea Societății pentru care a fost împuternicit în conformitate cu literele a) și b) de mai sus, inclusiv: (i) contractele de achiziție de bunuri și servicii privind securitatea muncii și apărarea civilă, în limita prevăzută la litera f) de mai jos; (ii) contractele inter-company încheiate cu părți afiliate, astfel cum sunt definite acestea în actul constitutiv al Societății, și (iii) contracte de achiziție de servicii juridice, cu excepția contractelor de achiziție a altor bunuri și servicii, până la limita sumei de 3.000.000 euro/contract sau echivalent în lei, cu

posibilitatea de a delega această putere oricăruia dintre ceilalți directori sau cu posibilitatea de a delega puterile și atribuțiile sale unor terțe persoane, directorul general fiind răspunzător față de Societate pentru eventualele prejudicii în solidar cu mandatarul său;

d) negocierea și semnarea pentru și în numele

Societății de contracte de achiziții de bunuri și servicii până la limita sumei de 10.000 euro/contract sau echivalent în lei cu posibilitatea de a subdelega încheierea acestuia oricăruia dintre ceilalți directori sau personalului de conducere din cadrul Societății, directorul general fiind răspunzător față de Societate pentru eventualele prejudicii, în solidar cu mandatarul său;

e) negociază și semnează în numele Societății

tranzacții judiciare cu clienții și/sau furnizorii până la concurența sumei de 3.000.000 euro/contract sau echivalent în lei cu posibilitatea de a delega această

putere oricăruia dintre ceilalți directori sau cu posibilitatea de a delega puterile și atribuțiile sale unor terțe persoane, directorul general fiind răspunzător față de Societate pentru eventualele prejudicii în solidar cu mandatarul său;

f) doar în cazuri excepționale și urgente directorul

general va îndeplini orice acțiune, va executa orice obligație și va negocia și va semna în numele și pe seama Societății acte juridice și documente legate de activitatea Societății și a departamentelor acesteia în

conformitate cu puterile acordate prin literele a), b), c) și

e) de mai sus cu o valoare între 3.000.000 euro/contract

sau echivalent în lei și 5.000.000 euro/contract sau echivalent în lei cu obligația de a informa de îndată președintele consiliului de administrație despre aceste cazuri, în vederea ratificării de către consiliul de

administrație a măsurilor luate, directorul general fiind răspunzător față de Societate pentru eventualele prejudicii cauzate;

g) negociază și semnează acte juridice și documente

în numele și pe seama societăților din Grupul Enel din România în baza contractelor inter-company încheiate cu acestea și prin care Societatea a fost mandatată să execute servicii specifice. Directorul general va încheia aceste acte juridice cu respectarea atribuțiilor și puterilor

delegate celorlalți directori ai Societății de către consiliul de administrație și, în conformitate cu puterile atribuite prin prezenta hotărâre, în baza deciziilor interne și a cererilor specifice ale celorlalte societăți din Grupul Enel din România. 2. Directorul Financiar va avea următoarele puteri și atribuții:

a) reprezentarea Societății în relațiile cu toate

instituțiile financiare, fiscal/contabile și de audit, consultanți financiari și în general cu toate entitățile publice sau private, în legătură cu activitățile financiar- contabile menționate mai jos, inclusiv în vederea deschiderii sau închiderii conturilor bancare ale Societății;

b) coordonarea și conducerea tuturor activităților

financiar-contabile, planificare și control de gestiune ale Societății;

c) negocierea și semnarea pentru și în numele

Societății de contracte sau acte juridice aferente activităților financiar-contabile ale Societății, pentru care

acesta a fost împuternicit conform celor prevăzute la lit.

a) și b) de mai sus și cu respectarea prevederilor literelor

e), f), g) și h) de mai jos, inclusiv contracte de servicii financiare și de audit, până la limita sumei de 3 milioane euro/contract sau echivalent în lei, cu posibilitatea de a subdelega această putere directorului general sau oricăruia dintre ceilalți directori sau cu posibilitatea de a subdelega o parte din puterile și atribuțiile sale

personalului de conducere din cadrul Societății, directorul financiar fiind răspunzător față de Societate pentru eventualele prejudicii, în solidar cu mandatarul său;

d) negocierea și semnarea pentru și în numele

Societății a oricărui contract de vânzare-cumpărare de valută în scop de hedging al riscului de fluctuație a cursului de schimb valutar, până la limita sumei de 10 milioane de euro/contract sau echivalent în lei, cu posibilitatea de a subdelega această putere oricărei alte persoane, directorul financiar fiind ținut răspunzător pentru eventualele prejudicii aduse Societății. În cazul în care astfel de contracte vor avea valori între 3 milioane

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4377/22.X.2010

15

de euro și 10 milioane euro/contract sau echivalent în lei, este necesară contrasemnarea unor astfel de contracte de către președintele consiliului de administrație. Contractele având o valoare peste 10 milioane euro trebuie aprobate de consiliul de administrație al Societății; e) negocierea și semnarea pentru și în numele Societății a contractelor de împrumut, cu respectarea prevederilor actului constitutiv. Negocierea și semnarea pentru și în numele Societății a (i) constituirii de depozite bancare și (ii) constituirii de garanții asupra conturilor bancare ale Societății, până la limita sumei de 10 milioane euro/contract sau echivalent în lei, directorul finaciar fiind răspunzător față de societate pentru eventualele prejudicii. În cazuri urgente sau în cazul imposibilității exercitării acestei atribuții de către directorul financiar, operațiunile mai sus menționate, în valoare de maximum 10 milioane euro sau echivalent în lei, vor fi aprobate de directorul general și o altă persoană împuternicită special de către directorul financiar în acest sens. În cazul în care valoarea actelor juridice mai sus menționate este între 10 milioane euro și 30 milioane euro/contract sau echivalent în lei, acestea trebuie aprobate de directorul general și directorul financiar, directorul financiar neavând posibilitatea de a subdelega încheierea lor. Operațiunile mai sus menționate, având o valoare de peste 30 milioane euro trebuie aprobate de directorul financiar și președintele consiliului de administrație, directorul financiar neavând posibilitatea de a subdelega încheierea lor. Directorul financiar are obligația de a aduce la cunoștința consiliului de administrație încheierea acestor operațiuni având o valoare mai mare de 10 milioane euro sau echivalent în lei, în ședința imediat următoare; f) ordonarea efectuării de plăți aferente contractelor astfel, directorul financiar este împuternicit pentru efectuarea plăților în valoare maximă de 250.000 euro/plata sau echivalent în lei, cu posibilitatea de a subdelega această putere (i) unei singure persoane din cadrul personalului din subordinea sa directă, în cazul în care plata este în valoare maximă de 50.000 euro, și (ii) către două persoane din subordinea sa directă, semnătura ambelor persoane fiind obligatorie pe instrumentul de plată, în cazul în care valoarea plății este între 50.001 euro și 250.000 euro sau echivalent în lei, directorul fianciar fiind răspunzător față de Societate pentru eventualele prejudicii, în solidar cu mandatarii săi. În cazul în care valoarea plății este între 250.000 euro și 3 milioane euro sau echivalent în lei, plata trebuie aprobată de directorul general și instrumentul de plată trebuie semnat de către directorul financiar și de către directorul general, directorul financiar neavând posibilitatea de a subdelega efectuarea acestor plăți. Plățile având o valoare de peste 3 milioane euro trebuie aprobate de consiliul de administrație al Societății;

g) retragerea de numerar din conturile Societății în

valoare maximă de 5.000 euro/operațiune sau echivalent în lei. Efectuarea de transferuri a oricărei sume între conturile bancare ale Societății, cu posibilitatea de a subdelega această ultimă putere, personalului din

subordinea sa directă, directorul financiar fiind răspunzător față de Societate pentru eventualele prejudicii, în solidar cu mandatarul său;

h) ordonarea efectuării de plăți către societăți din

cadrul Grupului Enel aferente contractelor inter-company încheiate de Societate cu societăți din cadrul grupului Enel, în valoare de maximum 3 milioane euro/plata sau echivalent în lei, cu posibilitatea de a subdelega această putere personalului din subordinea sa directă, directorul financiar fiind răspunzător față de Societate pentru eventualele prejudicii, în solidar cu mandatarul său. În cazul în care valoarea plății este între 3 milioane euro și 5 milioane euro sau echivalent în lei, plata trebuie aprobată de către directorul general și instrumentul de

plată trebuie semnat de către directorul financiar și de către directorul general, directorul financiar neavând posibilitatea de a subdelega efectuarea acestor plăți. Plățile având o valoare de peste 5 milioane euro trebuie aprobate de directorul financiar, directorul general și

președintele consiliului de administrație, instrumentul de plată trebuind semnat de către directorul financiar, directorul general și președintele consiliului de administrație. 3. Directorul de achiziții:

a) reprezintă Societatea în relațiile cu terțe părți în

legătură cu încheierea contractelor de achiziție de bunuri mobile și imobile și servicii și a contractelor de vânzare de bunuri mobile;

b) conduce și coordonează activitatea curentă a

Departamentului de achiziții asigurând îndeplinirea funcțiilor acestui departament, cu excepția atribuțiilor și puterilor delegate celorlalți directori ai Societății de către

consiliul de administrație conform deciziilor acestuia;

c) negociază și semnează în numele și pe seama

Societății acte juridice și documente legate de activitatea de achiziții și de activitatea de vânzare de bunuri mobile, pentru care a fost împuternicit conform literelor a) și b) de

mai sus, inclusiv contracte de achiziții de bunuri mobile

sau imobile sau servicii sau de vânzare de bunuri mobile, astfel:

- contracte de achiziții de bunuri mobile sau servicii până la valoarea de 3.000.000 euro/contract sau echivalent în lei;

- contracte de achiziții de bunuri imobile până la

valoarea de 1.000.000 euro/contract sau echivalent în lei, și

- contracte de vânzare de bunuri mobile, până la

valoarea de 200.000 euro/contract sau echivalent în lei, cu posibilitatea de a delega această putere oricăruia dintre ceilalți directori sau cu posibilitatea de a subdelega

16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4377/22.X.2010

o parte din puterile și atribuțiile sale unor terțe persoane, directorul de achiziții fiind răspunzător față de Societate pentru eventualele prejudicii în solidar cu mandatarul său. În cazul în care valoarea contractelor de achiziții de bunuri mobile sau servicii este între 3.00.000 euro/contract sau echivalent în lei și 5.000.000 euro/contract sau echivalent în lei, acestea trebuie contrasemnate de președintele consiliului de administrație, directorul de achiziții fiind responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate Societății. În cazul în care valoarea actului juridic respectiv depășește: (i) 5.000.000 euro/contract de achiziție de bunuri mobile sau servicii sau echivalent în lei; (ii) 1.000.000 euro/contract

de achiziție de bunuri imobile sau echivalent în lei, și (iii) 200.000 euro/contract de vânzare de bunuri mobile sau echivalent în lei, acesta trebuie aprobat de către consiliul de administrație al Societății;

d) negociază și semnează acte juridice și documente

legate de executarea de servicii specifice de către Societate către celelalte societăți din Grupul Enel din România, în baza contractelor inter-company încheiate cu acestea și în temeiul cărora Societatea este mandatată să execute servicii specifice din domeniul achizițiilor. Directorul Departamentului de Achiziții va putea încheia orice asemenea contracte care nu sunt legate de activitatea principală (core business) a societăților din Grupul Enel din România cu respectarea atribuțiilor și puterilor delegate celorlalți directori ai Societății de către consiliul de administrație și, în conformitate cu puterile acordate în baza hotărârii

consiliului de administrație, în baza deciziilor interne și a cererilor specifice ale celorlalte societăți din Grupul de Societății Enel din România. 4. Directorul de IT:

a) reprezintă Societatea în relațiile cu terțe părți în

legătură cu încheierea contractelor de IT;

b) conduce și coordonează activitatea curentă a

Departamentului de IT asigurând îndeplinirea funcțiilor acestui departament și asigură menținerea relațiilor cu

furnizorii de echipament IT/terțe părți, cu excepția atribuțiilor și puterilor delegate celorlalți directori ai Societății de către consiliul de administrație conform deciziilor acestuia;

c) negocierea și semnarea de contracte și de acte

juridice care sunt legate de prestarea de servicii specifice de Societate către celelalte societăți din Grupul Enel în România în baza contractelor de servicii inter-company încheiate cu acestea în baza cărora Societatea este mandată pentru a presta servicii specifice în domeniul IT. Directorul Departamentului IT poate încheia orice asemenea contracte cu respectarea atribuțiilor și puterilor delegate celorlalți directori ai Societății de către consiliul de administrație și în conformitate cu puterile acordate în baza hotărârii consiliului de administrație, în

baza deciziilor interne și a cererilor specifice ale celorlalte societăți din Grupul Enel din România. 5. Directorul Departamentului Personal și Organizare:

a) reprezintă Societatea în relațiile cu terții în ceea ce

privește încheierea contractelor privind serviciile de

Resurse Umane; b) conduce și coordonează activitatea zilnică a Departamentului de Resurse Umane al Societății în

vederea îndeplinirii scopului acestui departament cu excepția atribuțiilor și puterilor delegate celorlalți directori ai Societății de către consiliul de administrație conform deciziilor acestuia;

c) directorul Departamentului de Resurse Umane este

împuternicit să negocieze și să semneze contracte și acte juridice care sunt legate de prestarea de servicii specifice de Societate către celelalte societăți din Grupul Enel în România în baza contractelor de servicii inter- company încheiate cu acestea în baza cărora Societatea este mandată pentru a presta servicii specifice în

domeniul resurselor umane cu respectarea atribuțiilor și puterilor delegate celorlalți directori ai Societății de către consiliul de administrație și în conformitate cu puterile acordate în baza hotărârii consiliului de administrație, în temeiul deciziilor interne și a cererilor specifice ale celorlalte societăți din Grupul Enel din România, astfel:

1) reprezentarea Societății și ale celorlalte societăți

din Grupul Enel în România, în raporturile cu organizațiile sindicale reprezentative la nivel de societate, inclusiv în vederea (i) amânărilor privind negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de societate, (ii) încheierii de

acorduri, înțelegeri și tranzacții privind eventuale creșteri de drepturi salariale ale angajaților, (iii) negocierea și implementarea de programe sociale, pensionări anticipate;

2) îndeplinește solicitările societăților din Grupul Enel

în România legate de executarea obligațiilor față de salariați care decurg din contractele de muncă încheiate de aceste societății în baza deciziilor acestor societăți;

3) reprezentarea Societății în relația cu autoritățile

competente privind aplicarea măsurilor sociale,

prevenirea accidentelor și securitatea muncii; 4) elaborarea, încheierea și implementarea contractelor de muncă; 5) elaborarea, încheierea și implementarea

acordurilor cu personalul angajat privind încetarea raporturilor de muncă prin acord comun;

6) implementarea și administrarea activităților curente

apărute în raporturile de muncă cu angajații (stabilirea transferurilor, acordarea de concedii etc.);

7) decide și implementează deciziile cu privire la

relațiile de muncă cu salariații legate de promovări, de

beneficii și bonusuri, în limita a 25 % din salariul brut;

8) îndeplinirea obligațiilor Societății sau societăților din

Grupul Enel din România privind înregistrările,

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4377/22.X.2010

17

comunicările, depunerile de documente și de declarații către autoritățile de muncă competente; 9) încheierea de contracte de furnizare de lucrări, lucrări de proiect, alte colaborări coordonate și continue și, de asemenea, pentru stagii de formare și orientare profesională și alte asemenea tipuri de contracte privind dezvoltarea profesională, cu excepția contractelor de consultanță, în limita unor onorarii anuale brute de 15.000 euro; 10) încheierea de contracte de detașare de personal destinat să asigure dezvoltarea propriei activități profesionale; 11) îndeplinirea oricărui alt act referitor la complementar, accesoriu sau similar cu cele de mai sus, în limita puterilor acordate. Articolul nr. 6 Se împuternicește:

1. domnul Paul Adrian Farca, domiciliat în București, str. Reșița nr. 18, bl. A-18, sc. A, ap. 1, sectorul 4, identificat cu C.I. seria RR nr. 190900 eliberată de Secția 16 Poliție la data de 11.02.2002, pentru a reprezenta Societatea în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, în calitate de mandatar al acesteia, în scopul ducerii la îndeplinire a oricăror operațiuni privind înregistrarea și publicarea prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(28/1.836.015)

Societatea Comercială ENEL SERVICII COMUNE - S.A., București

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 9 martie 2010

a adunării generale extraordinare a acționarilor Societății Comerciale ENEL SERVICII COMUNE - S.A.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. ENEL SERVICII COMUNE - S.A., societate înființată în România și care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J 40/12896/2007, cu sediul în București, str. Pitar Moș nr. 18, parter, camera 01, sectorul 1, cod unic de înregistrare 22054362 (denumită în cele ce urmează „Societatea”), întrunită în ședința extraordinară, în conformitate cu prevederile art. 121 și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu participarea reprezentanților acționarilor S.C. ENEL DISTRIBUȚIE BANAT - S.A., deținând 50 % din capitalul social al Societății și S.C. ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA - S.A., deținând 50 % din capitalul social al Societății, întrunită legal și statutar, hotărăște:

Articolul nr. 1 Adunarea generală extraordinară a acționarilor aprobă înființarea unui punct de lucru în București, bd. Ion Mihalache nr. 41-43, corp A, et. 1, sectorul 1. Articolul nr. 2 Adunarea generală extraordinară a acționarilor rectifică prevederile articolului 1 din hotărârea nr. 8/30

iulie 2009 în sensul că adresa punctului de lucru înființat prin hotărârea nr. 8/30 iulie 2009 este: București, Splaiul Independenței (fost nr. 319) nr. 319 G, clădirea River House, et. 7, sectorul 6. Articolul nr. 3 Următoarele persoane sunt împuternicite:

1. dl Cosmin-Gabriel Predoiu, domiciliat în București,

str. Arh. D. Harjeu nr. 68A, sectorul 2, identificat cu C.I.

seria RT nr. 399640, eliberată de SPCEP București la data de 3.03.2006, și

2. dl Paul-Adrian Farca, domiciliat în București, str.

Reșița nr. 18, bl. A-18, sc. A, ap. 1, sectorul 4, identificat

cu C.I. seria RR nr. 190900 eliberată de Secția 16 Poliție la data de 11.02.2002, pentru a reprezenta Societatea în fața Oficiului Registrului Comerțului, în calitate de mandatar al Societății, în scopul ducerii la îndeplinire a oricăror operațiuni privind înregistrarea și publicarea prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Împuterniciții Societății au dreptul de a delega puterile oricăror alte persoane. Adoptată astăzi, 9 martie 2010.

(29/1.836.016)

Societatea Comercială VONO IMPEX - S.R.L., București

HOTĂRÂREA

din data de 15.09.2010 a adunării generale a asociaților

Domnul Fluieraș Marius Cornel, asociat unic la S.C.

VONO IMPEX - S.R.L., cu sediul în București, aleea Râmnicu Vâlcea nr. 5-7, bl. S15, sc. B, ap. 58, sectorul 3, C.U.I. 5657959, nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J 40/9187/1994, având în același timp și calitatea de administrator la S.C. VONO IMPEX - S.R.L. (în baza actului constitutiv al societății comerciale), decide:

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societății, asociatul unic (administratorul) decide suspendarea (întreruperea temporară) a activității societății, ca urmare a următoarelor motive:

• climatul economic actual;

• ultimele modificări legislative;

• lipsa activității până în acest moment.

18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4377/22.X.2010

Suspendarea se realizează pentru o perioadă de 3 ani (începând cu data de 20.09.2010). Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează domnul Fluieraș Marius Cornel, asociat unic al societății, care va avea ca sarcină și efectuarea tuturor formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipiului București.

(30/1.836.017)

Societatea Comercială LBI CONSULTING - S.R.L., București

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale LBI CONSULTING - S.R.L., cu sediul în București, calea Șerban Vodă, nr. 133, sectorul 4, înregistrată sub nr.

J 40/1679/2002, cod unic de înregistrare 14494842, care

a fost înregistrat sub nr. 499636 din 16.09.2010.

(31/1.836.018)

Societatea Comercială LBI CONSULTING - S.R.L., București

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 14.09.2010 a asociaților S.C. LBI CONSULTING - S.R.L., cu sediul în București, calea Șerban Vodă, nr. 133, Central Business Park, clădirea E, etaj 2, secțiunea E 2.8, sectorul 4, ORC București J 40/1679/2002, C.U.I. RO 14494842

Hotărârea asociaților a fost adoptată de către următorii asociați:

1. Euroinvest (Luxembourg 1) S.a.r.l., societate constituită în conformitate cu legislația din Luxembourg, având sediul social pe Allee Scheffer nr. 1, L-2520 Luxembourg, înregistrată la Registrul Comerțului din Luxembourg sub nr. RCS B84046, deținând 642.529 părți sociale, reprezentând 99,99 % din capitalul social al S.C. LBI CONSULTING - S.R.L., reprezentată de dl Graham Michael Douglas, cetățean britanic, născut la data de 20 august 1969 în Benghazi, Libia, domiciliat în Auchlich, nr. 7 III/9, 1054 Budapesta Ungaria, identificat cu pașaport nr. 740217582, eliberat de către autoritățile britanice din Varșovia, la data de 31.10.2002, în baza hotărârii asociaților Euroinvest (Luxembourg 1), S.a.r.l. nr. 2 din 4.08.2010, și 2. Portico Investments Limited, societate constituită în conformitate cu legislația din Jersey, având sediul social în First Island House, Peter Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands JE 4SP, înmatriculată la Registrul

Comerțului sub nr. 97528, deținând 1 parte socială, reprezentând 0,01 % din capitalul social al S.C. LBI CONSULTING - S.R.L., reprezentată de dl Graham Michael Douglas, cetățean britanic, născut la data de 20 august 1969 în Benghazi, Libia, domiciliat în Auchlich, nr. 7 III/9, 1054 Budapesta Ungaria, identificat cu pașaport nr. 740217582, eliberat de către autoritățile britanice din Varșovia, la data de 31.10.2002, în baza hotărârii asociaților Portico Investments Limited nr. 2 din

6.08.2010,

asociații S.C. LBI CONSULTING - S.R.L. (Societatea, în cele ce urmează) au decis următoarele:

Art. 1. Schimbarea sediului societății din România, București, calea Șerban Vodă, nr. 133, Central Business Park, clădirea E, etaj 2, secțiunea E 2.8, sectorul 4, în România, Cluj-Napoca, Str. Dorobanților nr. 14-16, et. 2, județul Cluj. Art. 2. Numirea dlui Cosmin Teodor Calugar, cetățean român, născut la data de 13 iulie 1975 în Cluj-Napoca, județul Cluj, CNP 1750713120681, cu domiciliul în Salicea, comuna Ciurila, nr. 88C, județul Cluj, posesor al C.I. seria KX nr. 680059, eliberată de SPCLEP Turda la data de 9.07.2009, în calitate de administrator al Societății. Art. 3. În exercitarea atribuțiilor conferite de poziția sa de administrator al Societății, dl Cosmin Teodor Călugăr, va putea angaja legal Societatea referitor la orice operațiune a Societății numai prin semnătură dublă, împreună una dintre următoarele persoane:

Dl Graham Michael Douglas, cetățean britanic, născut

la data de 20 august 1969 în Benghazi, Libia, domiciliat în Auchlich, nr. 7 III/9, 1054 Budapesta Ungaria,

identificat cu pașaport nr. 740217582, eliberat de către autoritățile britanice din Varșovia, la data de 31.10.2002; Dl Robert Stevens, cetățean britanic, născut la data de 16 octombrie 1973, domiciliat în Adrassy nr. (ut) 5, Budapesta, 1063, Ungaria, identificat cu pașaport nr. 706173503, eliberat de autoritățile competente britanice la data de 7 decembrie 2006;

Dl Dean Carson, cetățean britanic, născut la data de 6

iunie 1955 în București, România, domiciliat în 28 Oxford, Harefieds OX2 8NS, Marea Britanie, identificat cu pașaport nr. 705119272, eliberat de autoritățile competente britanice la data de 24 ianuarie 2004. Art. 4. Durata mandatului de administrator a dlui Cosmin Teodor Călugăr este de 4 ani calculată de la data la care prezenta hotărâre este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Art. 5. Se va adopta actul constitutiv actualizat al Societății în raport cu prezenta hotărâre a asociaților. Art. 6. Dl Cosmin Teodor Calugar, cetățean român, născut la data de 13 iulie 1975 în Cluj-Napoca, județul Cluj, CNP 1750713120681, cu domiciliul în Salicea, comuna Ciurila, nr. 88C, județul Cluj, posesor al C.I. seria KX nr. 680059, eliberată de SPCLEP Turda la data de

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4377/22.X.2010

19

9.07.2009 este autorizat să acționeze în numele Societății și să efectueze toate demersurile necesare cu aceeași autoritate și în aceeași modalitate recunoscută în favoarea Societății însăși în situația în care aceasta ar acționa, pentru reprezentarea deplină a intereselor Societății și pentru a semna actul constitutiv actualizat al Societății și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare pentru a înregistra la Registrul Comerțului prezenta hotărâre a asociaților și actul constitutiv actualizat. Subscrisele părți, prin reprezentant legal, declarăm că ni s-a tradus conținutul prezentului act, am înțeles drepturile și obligațiile ce ne revin, fiind de acord cu prevederile acestuia, drept pentru care semnăm acest act.

(32/1.836.019)

Societatea Comercială AGROMIL IMPORT EXPORT - S.R.L., București

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale AGROMIL IMPORT EXPORT - S.R.L., cu sediul în București, bd. Nicolae Titulescu nr. 1, scara 4, etaj 5, ap. 106, sectorul 1, înregistrată sub nr. J 40/1219/1997, cod unic de înregistrare 9198700, care a fost înregistrat sub nr. 500202 din 16.09.2010.

(33/1.836.020)

sc. 4, et. 5, ap. 106, sector 1, înregistrată la Oficiul registrului comerțului sub nr. J40/1219/1997, CUI 9198700, am hotărât:

1. Se prelungește mandatul administratorului pe

perioadă nelimitată, având puteri depline, cu posibilitatea

de a fi revocat sau reales.

2. Se împuternicește Anca Daniela Mihaela,

domiciliată în București, Str. Delfinului nr. 24, bl. 40, sc. A, et. 10, ap. 54, sector 2, identificată cu CI seria RD nr. 634564/SPCEP S2 biroul nr. 4/27.08.2009, CNP 2780820424522, pentru a înregistra la registrul comerțului prezenta modificare. Mandatarul va semna în numele și pe seama societății orice acte se cer a fi întocmite de legislația în vigoare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei modificări a actului constitutiv al societății.

(34/1.836.021)

Societatea Comercială TANDEM EXTRA - S.R.L., București

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale TANDEM EXTRA - S.R.L., cu sediul în București, Spl. Independenței nr. 273, etaj 2, sector 6, înregistrată sub nr. J 40/2544/2010, cod unic de înregistrare 26632183, care a fost înregistrat sub nr. 500801 din 17.09.2010.

(35/1.836.022)

Societatea Comercială AGROMIL IMPORT EXPORT - S.R.L., București

HOTĂRÂREA NR. 2

din data de 1.09.2010 a adunării generale a asociaților SC AGROMIL IMPORT EXPORT - S.R.L.

Subsemnații Sache I. Mircea, cetățean român, căsătorit, născut în municipiul Drăgășani, județul Vâlcea la data de 12.02.1951, domiciliat în București, șos. Nicolae Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. 4, et. 5, ap. 106, sector 1, identificat cu CI seria RT nr. 729601, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 4 la data de 19.02.2010, CNP 1510212400973, și Sache C. Georgeta, cetățean român, căsătorită, născută în municipiul Mediaș, jud. Sibiu la data de 6.06.1966, domiciliată în București, șos. Nicolae Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. 4, et. 5, ap. 106, sector 1, identificată cu CI seria RT nr. 446410, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 4 la data de 18.12.2006, în calitate de asociat al SC AGROMIL IMPORT EXPORT - S.R.L., cu sediul social în București, bd. Nicolae Titulescu nr. 1,

Societatea Comercială TANDEM EXTRA - S.R.L., București

HOTĂRÂREA NR. 1

din 16.09.2010 a adunării generale a asociaților SC TANDEM EXTRA - S.R.L., înregistrată la registrul comerțului sub nr. J40/2544/10.03.2010, C.U.I. 26632183, cu sediul social în București, Spl. Independenței nr. 273, corp 4, et. 2, birou 64, sector 6, (întrunită ad-hoc la sediul social al societății)

Noi asociații: Ion Batrinu, cetățean moldovean, născut la data de 10.03.1979 în Republica Moldova, Nisporeni, Balaurești, cu domiciliul declarat în Republica Moldova, Nisporeni, Balaurești, conform BI nr. A89060097, emis de Oficiul 89 la data de 30.03.2006, CNP 0981905243555, posesor al pașaportului nr. A2748776, emis de autoritățile din Chișinău la data de 25.12.2006, valabil până la data de 25.12.2016, și Sau Corneliu, cetățean moldovean, născut la data de 16.05.1977 în Republica Moldova, Riscani, cu domiciliul declarat în Republica

20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4377/22.X.2010

Moldova, Chișinău, str. Sarmisegetuza nr. 37, bl. 1, ap. 50, conform BI nr. A48081931, emis de Oficiul 48 la data de 4.07.2002, CNP 2000042190381, posesor al pașaportului nr. A3694927, emisă de autoritățile din Chișinău la data de 18.08.2008, valabil până la data de 18.08.2018, în temeiul prevederilor actelor constitutive și ale Legii nr. 31/1990, întruniți în adunarea generală la sediul și data de mai sus, cu unanimitate de voturi hotărâm:

Art. 1. Schimbarea sediului social al societății la următoarea adresă: mun. Iași, Calea Chișinăului nr. 29, bloc Partial Policondensare-C15, jud. Iași. Acest sediu va fi cu desfășurare de activitate. Art. 2. Închiderea punctului de lucru al societății aflat la adresa: prel. Șos. Giurgiului nr. 33A, clădirea „atelier electric“ cu număr de inventar 10048, camera 3, comuna Jilava, jud. Ilfov. Art. 3. Începând cu data de 1.09.2010 se revocă din funcția de administrator dl Burca Virgiliu, identificat cu CI seria MX nr. 882251, CNP 1810101410177, domiciliat în sat Urcani, comuna Miroslava, jud. Iași. Art. 4. Începând cu data de 1.09.2010 se numește în funcția de administrator dl Ion Batrinu, cetățean moldovean, născut la data de 10.03.1979 în Republica Moldova, Nisporeni, Balaurești, cu domiciliul declarat în Republica Moldova, Nisporeni, Balaurești, conform BI nr. 489060097, emis de Oficiul 89 la data de 30.03.2006, CNP 0981905243555, posesor al pașaportului nr. A2748776, emis de autoritățile din Chișinău la data de 25.12.2006, valabil până la data de 25.12.2016. Art. 5. Ca urmare a modificărilor efectuate de către adunarea generală a asociaților ulterioare înmatriculării, în baza Legii nr. 31/1990 modificată, se introduce actul constitutiv actualizat cu toate modificările la zi, în baza căruia societatea va funcționa în continuare. Data 16.09.2010

(36/1.836.023)

Societatea Comercială SELECT LINE - S.R.L., București

DECIZIA NR. 1

din 1.09.2010 a asociatului unic

Subsemnatul Niculescu Marius, domiciliat în București, șos. Alexandria nr. 72, bl. L10, sc. A, et. 4, ap. 19, sector 5, identificat prin CI seria RR nr. 141438, eliberată la data de 12.12.2000 de Secția 19, CNP 1761031451512, în calitate de asociat unic la S.C. SELECT LINE - S.R.L., cu sediul în București, Șos. Alexandriei nr. 72, bl. L10, sc. A, et. 4, ap. 19, sector 5, având J40/2736/2005, și CUI 17233345, am hotărât:

Art. 1. Înființarea unui punct de lucru în București, str. Ilias Vodă nr. 1, sector 4.

Restul prevederilor actului constitutiv rămân neschimbate. Redactată în trei exemplare azi, data semnării.

(37/1.836.024)

Societatea Comercială ARCOS INTERNATIONAL CONSULTING - S.R.L. București

HOTĂRÂREA NR. 1

din 1.09.2010 a adunării generale a asociaților

În calitate de asociați ai SC ARCOS INTERNATIONAL CONSULTING - S.R.L., subsemnații:

Muha Florica, CNP 2580822400400, CI seria RT nr. 191392, eliberată la data de 14.09.2001, Secția 21, sector 6, București, Arama Oana Elena, CNP 2880923090112, CI seria RR nr. 538178, eliberată de Secția 4, sector 1, București, am adoptat prezenta hotărâre pentru deschiderea unui punct de lucru la adresa din București, Calea Griviței nr. 158, sector 1, cu obiect de activitate:

cod CAEN 4711 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; cod CAEN 4721 - comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate.

(38/1.836.025)

Societatea Comercială AVRES GRUP - S.R.L., București

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale AVRES GRUP - S.R.L., cu sediul în București, Intr. Afirmării nr. 1, etaj, sector 2, înregistrată sub nr.

J 40/2602/2010, cod unic de înregistrare 24321288, care

a fost înregistrat sub nr. 501966 din 17.09.2010.

(39/1.836.026)

Societatea Comercială AVRES GRUP - S.R.L., București

HOTĂRÂREA NR. 1/10.09.2010

a adunării generale

Subsemnații Dogan Salih, cu domiciliul în Turcia, Istanbul, B. Cekmece, Saadetdere 59 sk. no. 10/6-8, posesor al PA seria TR-T nr. 471363 eliberat la data de 10.11.2006 de aut. turce, CNP 7680604400040 și Dogan Ozgur, cu domiciliul în Turcia, Istanbul, Bahcelievler

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4377/22.X.2010

21

Yenibosna, Site, posesor al PA seria TR-T nr. 556036, eliberat la data de 24.01.2007 de autoritățile turce, CNP 7830625400011, ambii în calitate de asociați ai S.C. AVRES GRUP SRL, am hotărât următoarele:

1. Se schimbă sediul social în mun. Cluj-Napoca,

piața Mihai Viteazul nr. 9A, parter (incinta magazinului

AGROFLIP), jud. Cluj.

(40/1.836.027)

Societatea Comercială IMMOROM BETA - S.R.L., București

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale IMMOROM BETA - S.R.L., cu sediul în București, str. General Constantin Budișteanu nr. 28C, etaj 1, sector 1,

înregistrată cu nr. J 40/650/1999, cod unic de înregistrare 11405158, care a fost înregistrat cu nr. 504022 din

21.09.2010.

(41/1.836.028)

Societatea Comercială IMMOROM BETA - S.R.L., București

HOTĂRÂRE

a adunării generale a asociaților Societății IMMOROM BETA - S.R.L.

1. PRI ONE Limited, o societate cu răspundere

limitată legal constituită și funcționând potrivit legilor din Cipru, înregistrată la Registrul Comerțului ținut de Ministerul Comerțului, Industriilor și Turismului, Departamentul Registrul Companiilor din Nicosia sub nr. HE 206593 și având sediul social situat în Gladstonos & Karaiskaki, Oasis Center, biroul 24, 3032-Limassol, Cipru, reprezentată prin administratorii săi: dna Helene Schebesta, cetățean austriac, domiciliat în Troias nr. 6, 4034-Limassol, Cipru, legitimată cu pașaport nr. P

3283073 eliberat de autoritățile din Nicosia la data de 25.02.2009 și dl Stelios Ioakim, cetățean cipriot, domiciliat în 29 Edessas St., 3115-Limassol, Cipru,

legitimat cu pașaport nr. E 220344 eliberat de autoritățile din Lemesos la data de 6.06.2006 și

2. PRI FIVE Limited, o societate cu răspundere

limitată legal constituită și funcționând potrivit legilor din Cipru, înregistrată la Registrul Comerțului ținut de Ministerul Comerțului, Industriilor și Turismului, Departamentul Registrul Companiilor din Nicosia sub nr. HE 204949 și având sediul social situat în Gladstonos & Karaiskaki Gonia, Oasis CENTER, biroul 24, 3032- Limassol, Cipru, reprezentată prin administratorii săi: dna

Helene Schebesta, cetățean austriac, domiciliat în Troias nr. 6, 4034-Limassol, Cipru, legitimată cu pașaport nr. P 3283073 eliberat de autoritățile din Nicosia la data de 25.02.2009 și dl Stelios Ioakim, cetățean cipriot, domiciliat în 29 Edessas St., 3115-Limassol, Cipru, legitimat cu pașaport nr. E 220344 eliberat de autoritățile din Lemesos la data de 6.06.2006, în calitate de asociați ai societății IMMOROM BETA S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în str. General Constantin Budișteanu nr. 28C, etaj 1, biroul E 1- 1.2, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/650/1999 și CUI 11405158, având un capital social subscris și vărsat de 15.814.701,00 RON (denumită în continuare „Societatea”) s-au întrunit astăzi, cu renunțarea la termenele de convocare, în adunarea generală a asociaților, capitalul social al Societății fiind reprezentat în proporție de 100 % și

hotărăsc următoarele:

1. Revocarea domnului Ralph Theo Bezjak, cetățean

austriac, născut la data de 17.01.1967 în Villach, domiciliat în Bad Bleiberg, str. Drei Larchen 22, A-9530,

Austria, identificat cu pașaport nr. J 0179220 3, eliberat de autoritățile austriece la data de 10.03.2003, din funcția de administrator al Societății, începând cu data semnării prezentei decizii. 2. Numirea domnului Harald Engelke, cetățean austriac, născut la data de 21.03.1966 în Viena, cu domiciliul în Hainburger Strasse 53/9, A-1030 Viena, identificat prin pașaport nr. P 1620648 eliberat de autoritățile din Viena la data de 23.02.2007, în funcția de administrator cu drept comun de reprezentare a Societății, pe o perioadă nelimitată, începând cu data semnării prezentei hotărâri.

3. Prelungirea mandatului de administrator cu drept

comun de reprezentare a Societății al domnului Leopold Deufl, cetățean austriac, născut la data de 14.11.1958 în Oberndorf, domiciliat în Viena, Weinsteiggasse 6, A-

1210, Austria, identificat cu pașaport nr. P 3156718, eliberat de autoritățile austriece la data de 15.10.2008, pe o perioadă nelimitată, începând cu data semnării prezentei hotărâri.

4. Art. 20 din actul constitutiv al Societății va avea

următorul conținut:

„Excluderea și retragerea asociaților se vor efectua potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, în varianta în vigoare la data respectivă.” Art. 22 din actul constitutiv al Societății va avea următorul conținut:

„Dizolvarea și lichidarea societății se vor face în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, în varianta în vigoare la data respectivă.”

22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4377/22.X.2010

5. Actualizarea actului constitutiv al Societății în urma

modificărilor sus-menționate. Celelalte clauze ale actului

constitutiv al Societății nu se modifică.

6. Mandatarea:

a) Dnei Mirela Jeny Cojocaru, cetățean român, domiciliată în București, str. Soldat Ghiță Șerban nr. 6, bl.

X12, sc. 1, et. 6, ap. 27, sector 3, identificată cu C.I. seria RR nr. 490705, eliberată la data de 2.11.2007 de către SPCEP S3 Biroul nr. 4, cod numeric personal

2731007343239,

și a b) Dnei Mihaela-Roxana Fercală, cetățean român, cu domiciliul în București, sector 1, str. Ion Brezoianu nr. 60, sc. A, et. 5, ap. 37, legitimată cu C.I. seria RR nr. 154602, eliberată la data de 9.02.2001 de către Secția 3, CNP

2820619080052,

pentru ca fiecare separat, în numele și pe seama Societății, să întreprindă următoarele acte:

(i) să reprezinte Societatea în fața Registrului

Comerțului și în fața tuturor autorităților publice competente în vederea îndeplinirii tuturor formalităților legale pentru înregistrarea prezentei hotărâri;

(ii) să întocmească, să semneze și, dacă va fi cazul,

să modifice toate declarațiile și documentele necesare pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri (de exemplu, dar fără a se limita la actul constitutiv actualizat al Societății); (iii) să solicite și să primească toate documentele necesare pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri;

(iv) să acorde procuri către terți în vederea exercitării

atribuțiilor sus-menționate. Prezenta procură este valabilă de la momentul

semnării ei de către mandant și este valabilă până la înregistrarea în Registrul Comerțului a modificărilor dispuse din prezenta hotărâre. Întocmită și semnată în 3 (trei) exemplare, astăzi,

2.09.2010.

(42/1.836.029)

Societatea Comercială D.A.S. GRUP 01 - S.R.L., București

DECIZIA NR. 1/16.09.2010

a asociatului unic

Subsemnatul Petre Constantin, domiciliat în București, str. Ștefan Luchian nr. 18, ap. 2, sector 2, posesor al CI/RR/182181/15.11.2001/Secția 8, CNP 1570519400366, astăzi, la sediul societății, am decis următoarele:

Se deschide punct de lucru la adresa: com. Dobroești, bd. Profesor V. Dumitrescu nr. 112C+D, jud. Ilfov, și se radiază punctul de lucru de la adresa: com. Dobroești, Bd. 6 Martie nr. 11, jud. Ilfov.

Restul prevederilor din actul constitutiv rămân neschimbate. S-a redactat prezenta în două exemplare, dintre care unul este necesar la O.R.C.-T.B.

(43/1.836.030)

Societatea Comercială C & A BIZ TECHNOLOGY - S.R.L., București

DECIZIA NR. 1/15.09.2010

a asociatului unic Subsemnatul Cerasino Maurizio, cetățean italian, de sex masculin, născut la data de 14.10.1971 în Butzbach (Germania), domiciliat în Italia, orașul Latina, str. Via Adda nr. 8, identificat cu pașaportul seria P nr. AA0816873, eliberat de Ministerul de Afaceri Externe la data de 25.07.2007, CNP 7711014400028, am hotărât deschiderea unui punct de lucru situat în București, str. Ivanovici D. Mendeleev nr. 33, ap. 1, sector 1. Prezenta decizie a fost încheiată, redactată și semnată azi, 15.09.2010, în 2 exemplare originale, un exemplar pentru parte și un exemplar pentru Registrul Comerțului.

(44/1.836.031)

Societatea Comercială EXTRAVAGANT BLONDYʼS - S.R.L., București

HOTĂRÂREA NR. 4

din data de 17.09.2010 a asociaților Societății Comerciale EXTRAVAGANT BLONDYʼS - S.R.L.

- Bogdan Claudia, domiciliată în București, str. Pictor

Gh. Tattarescu nr. 4, bl. P1, sc. A, et. 2, ap. 9, sector 3, identificată cu C.I. seria RR nr. 231476, eliberată de Secția 12 Poliție la data de 12.09.2002, CNP 2700425434515, și

- Bogdan Nicu, domiciliat în București, str. Pictor Gh.

Tattarescu nr. 4, bl. P1, sc. A, et. 2, ap. 9, sector 3, identificat cu C.I. seria RT nr. 726160, eliberată de SPCEP S3, biroul nr. 3, la data de 12.02.2010, CNP

1720429434510,

au hotărât deschiderea unui punct de lucru în mun. București, str. Dionisie Fotino nr. 20 bis, sector 1.

(45/1.836.032)

Societatea Comercială LABEL PRINT - S.R.L., București

HOTĂRÂREA NR. 3

din data de 1.09.2010 a adunării generale a asociaților S.C. LABEL PRINT - S.R.L., cu sediul în București, str. Banu Manta nr. 21, bl. 35, ap. 70, sc. B, et. 5, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40/563/2001, atribut fiscal RO

13650960

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, în Monitorul Oficial al

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4377/22.X.2010

23

României nr. 1066 din 17.11.2001, dispozițiile actului constitutiv al S.C. LABEL PRINT - S.R.L., decizia asociatului unic este legal constituită prin prezența asociatului Lungu Răzvan Tudor, cetățean român, născut la data de 22 martie 1983 în București, domiciliat în București, str. Banu Manta nr. 21, bl. 35, ap. 70, sc. B, sector 1, identificat cu CI seria RT nr. 757732, emisă de SPCEP S1, biroul nr. 4, CNP 1830322410123, ce deține 4.000 (patrumii) părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social, având valoare de 400.000 RON. Asociatul unic al S.C. LABEL PRINT - S.R.L. din București, hotărăște:

Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru în București, str. Sfântul Elefterie nr. 42, ap. 2, sector 5, începând cu data de 7.09.2010 în baza contractului de închiriere din 7.09.2010 între Pascu Apriliana, în calitate de locator, și S.C. LABEL PRINT - S.R.L., în calitate de locatar. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire și înregistrate la Registrul Comerțului de către domnul Lungu Răzvan Tudor.

(46/1.836.033)

Societatea Comercială PARALELA 45 TURISM - S.R.L., București

HOTĂRÂREA NR. 496

din data de 21.09.2010 a adunării generale a asociaților

Adunarea generală a asociaților S.C. PARALELA 45 TURISM - S.R.L., cu sediul în București, bd. Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5, având numărul de ordine la Oficiul Registrului Comerțului J 40/21621/1994, cod de înregistrare fiscală RO 6505940, întrunită în data de 21.09.2010, la care au participat cei doi asociați, respectiv:

- Burcea Alin Nicolae, domiciliat în mun. București, str. Frederic Chopin nr. 1A, et. 1, ap. 1, sector 2, identificat cu

CI seria DP nr. 134101, eliberată de INEP la data de

3.07.2009, CNP 1631113400079, deținător a 5.183 părți

sociale, reprezentând 51,8 % din capitalul social; - Burcea Ruxandra-Doina, domiciliată în mun.

București, str. Frederic Chopin nr. 1A, ap. 1, sector 2, identificată cu CI seria DP nr. 123035, eliberată de INEP

la data de 26.01.2007, CNP 2670108323914,

deținătoare a 4.818 părți sociale, reprezentând 48,2 %

din capitalul social, în unanimitate de voturi, hotărăște:

Art. 1. Se înființează punct de lucru în mun. Iași, str. C. Negri nr. 43, bloc T1, parter, jud. Iași. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(47/1.836.034)

Societatea Comercială JANSSEN DE JONG INFRA - S.R.L., București

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale JANSSEN DE JONG INFRA - S.R.L., cu sediul în București, str. Johann Strauss nr. 2A, etaj 3, sector 2, înregistrată sub nr. J 40/1788/2009, cod unic de înregistrare 25095138, care a fost înregistrat sub nr. 507902 din 23.09.2010.

(48/1.836.035)

Societatea Comercială JANSSEN DE JONG INFRA - S.R.L., București

HOTĂRÂREA NR. 3

din data de 31.07.2010 a asociaților S.C. JANSSEN DE JONG INFRA - S.R.L., o societate română, înregistrată la Registrul Comerțului din București sub nr. J 40/1788/2009, C.U.I. 25095138, cu sediul social în București, str. Cornescu nr. 9, et. 4, ap. 5, sector 1, („Societatea”)

Subsemnații, asociați ai Societății:

- JANSSEN DE JONG INFRA BV, o societate

olandeză, cu sediul în Olanda, Energiestraat 8, 5961 PT Horst, înregistrată în Registrul Comerțului din Venlo sub nr. 12004604, cod fiscal NI/001560906B01, reprezentată prin dl Johan Heinrich Wilhelmus Janssen, cetățean olandez, născut la data de 21.05.1968 în Horst, posesor

al pașaportului nr. NK4072956, titular a 396 părți sociale cu o valoare nominală de 10 RON fiecare, reprezentând 99 % din totalul părților sociale emise de Societate, și

- S.C. REMCO ROMANIA - S.R.L., o societate

română, cu sediul în România, București, 2A Johann Strauss, et. 3, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului din București sub nr. J 40/16541/2003, cod fiscal 15967701, reprezentată prin dl Jan Franciscus Johan van Vulpen, cetățean olandez, născut la data de 14.06.1962 în Leiden, cu domiciliul în Olanda, Johanneshoevelaan nr. 2, 2241 XB Wassenaar, posesor al pașaportului nr. NPIL4J3R7, eliberat de Burg. van Voorschoten la 23.01.2007, titular a 4 părți sociale cu o valoare nominală de 10 RON fiecare, reprezentând 1 % din totalul părților sociale emise de Societate, în prezența cvorumului necesar și legal constituit conform prevederilor din actul constitutiv și Legea nr. 31/1990, astfel cum a fost modificată și republicată, asociații Societății hotărăsc după cum urmează:

1. Schimbarea sediului social al Societății din București, str. Cornescu nr. 9, et. 4, ap. 5, sector 1, în

24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4377/22.X.2010

București, strada Johann Strauss nr. 2A, et. 3, camera 1, sector 2, conform contractului de comodat.

2. Majorarea capitalului social al Societății prin

transformarea în capital social, care va fi atribuit în totalitate asociatului JANSSEN DE JONG INFRA BV, suma de 46.700 RON (reprezentând echivalentul a 10.995,73 euro la cursul de schimb 1 euro = 4,2471 RON, comunicat la Banca Națională Română la data de 30 iulie 2010), parte a împrumutului acordat de JANSSEN DE JONG INFRA BV Societății în conformitate cu acordul de

împrumut încheiat la 15 aprilie 2009 și cu actul adițional la acesta, care este lichidă, certă și scadentă.

3. În urma acestei transformări, capitalul social al

Societății va fi majorat cu suma de 46.700 RON, împărțit în 4.670 părți sociale cu o valoare nominală de 10 RON fiecare.

4. Ca urmare a majorării capitalului social, capitalul

social al Societății și structura asociaților va fi

următoarea:

a) Valoarea totală a capitalului social al Societății va fi de 50.700 RON, împărțit în 5.070 părți sociale cu o valoare nominală de 10 RON fiecare. b) Capitalul social va fi alocat asociaților după cum urmează:

- JANSSEN DE JONG INFRA BV va deține 5.066 părți

sociale cu o valoare nominală de 10 RON fiecare și o valoare totală de 50.660 RON, reprezentând 99,921 % din capitalul social;

- S.C. REMCO ROMANIA - S.R.L. va deține 4 părți

sociale cu o valoare nominală de 10 RON fiecare și o valoare totală de 40 RON, reprezentând 0,079 % din capitalul social.

5. Împuternicirea va fi acordată Societății Civile de

Avocatură Pătrășcanu & Asociații, cu sediul în București, str. Cornescu nr. 9, et. 4, ap. 5, sector 1, C.U.I. RO 21798747, înregistrată la Baroul București prin hotărârea nr. 1394/16.04.2007, reprezentată prin dl Iulian Pătrășcanu - avocat, pentru a reprezenta Societatea în procesul de înregistrare a prezentei hotărâri la toate

autoritățile și instituțiile competente, inclusiv, dar fără a se limita la Registrul Comerțului, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Notarii Publici. Pentru îndeplinirea prezentei împuterniciri, reprezentantul nostru este împuternicit să execute în numele nostru orice acțiune necesară, inclusiv (fără limitare):

- să semneze orice documente, inclusiv, dar fără a se

limita la cererea depusă la Registrul Comerțului și orice

alte documente necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri;

- să corecteze erorile care nu modifică hotărârea,

semnificația și scopul prezentei hotărâri;

- să întocmească, să semneze și să pună în aplicare

toate documentele pe care mandatarul le consideră necesare pentru înregistrarea modificărilor de mai sus;

- să întocmească, să semneze, să modifice și să pună

în aplicare toate modificările aduse actului constitutiv al Societății sau actului constitutiv actualizat în conformitate

cu legile aplicabile pentru a reflecta și implementa prezenta hotărâre;

- să constituie și să desemneze unul sau mai mulți

agenți și să substituie una sau mai multe persoane

împuternicite pentru mandatar și să revoce, la discreția sa, autoritatea acestor agenți sau persoane împuternicite;

- să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru

implementarea prezentei hotărâri. Toate documentele semnate de mandatar sunt valabile dacă acestea poartă semnătura persoanei împuternicite. Prezenta hotărâre a fost adoptată de asociații S.C. JANSSEN DE JONG INFRA - S.R.L. la data de 31.07.2010 în 4 exemplare originale în limba engleză.

(49/1.836.036)

Societatea Comercială DECOR ELECTRIC PRODEXIM - S.R.L. București

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale DECOR ELECTRIC PRODEXIM - S.R.L., cu sediul în București, șos. Colentina nr. 413A, sector 2, înregistrată sub nr. J 40/6022/2010, cod unic de înregistrare 27051308, care a fost înregistrat sub nr. 507941 din

23.09.2010.

(50/1.836.037)

Societatea Comercială DECOR ELECTRIC PRODEXIM - S.R.L. București

HOTĂRÂREA NR. 1/20.09.2010

a adunării generale a asociaților S.C. DECOR

ELECTRIC PRODEXIM - S.R.L., cu sediul social în București, șos. Colentina nr. 413A, sector 2, număr

de înregistrare J 40/6022/2010, C.U.I. 27051308

Subsemnații

- Gunes Cengiz, cetățean turc, căsătorit, născut la

data de 5.10.1971 în Turcia, domiciliat în România, mun. București, Bd. Unirii nr. 64, bl. K4, ap. 132, sector 3, identificat cu permisul de ședere seria RO nr. 0213559, eliberat de Oficiul Român pentru Imigrări la data de 24.12.2009, valabil până la data de 23.12.2014, număr personal 7711005350019,

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4377/22.X.2010

25

- Gunes Bilal, cetățean turc, căsătorit, născut la data

de 15.05.1976 în Turcia, domiciliat în România, mun. București, Bd. Unirii nr. 64, bl. K4, ap. 132, sector 3, identificat cu permisul de ședere seria RO nr. 0212755, eliberat de Oficiul Român pentru Imigrări la data de 21.01.2010, valabil până la data de 21.01.2011, număr personal 7760515400010, și

- Bal Gokan, cetățean turc, necăsătorit, născut la data

de 1.02.1984 în Turcia, domiciliat în România, mun. București, Bd. Unirii nr. 64, bl. K4, ap. 132, sector 3, identificat cu permisul de ședere seria RO nr. 0217894, eliberat de Oficiul Român pentru Imigrări la data de 4.03.2010, valabil până la data de 3.03.2011, număr personal 7840201400056,

în calitate de asociați ai S.C. DECOR ELECTRIC PRODEXIM - S.R.L., am hotărât următoarele:

1. Se schimbă sediul societății din București, șos.

Colentina nr. 413A, sector 2, în comuna Afumați, șos. București-Urziceni nr. 16, jud. Ilfov, pavilion H, spațiu

expozițional SWR 5 H. 2. Se deschide punct de lucru în comuna Afumați, șos. București-Urziceni nr. 16, jud. Ilfov, pavilion H, spațiu expozițional SWR 2 H.

3. Se aprobă actul constitutiv al societății, înscris unic

nou rezultat din reactualizarea prevederilor inițiale ale actului constitutiv al societății cu modificările survenite

ulterior și cu cele din prezenta hotărâre.

(51/1.836.038)

Societatea Comercială COM - PAN 2001 PRODIMPEX - S.R.L. București

Societatea Comercială ARTEFACT - S.R.L., București

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale ARTEFACT - S.R.L., cu sediul în București, bd. Basarabia nr. 28, bloc 31, scara 1, parter, ap. 2, sector 2, înregistrată sub nr. J 40/15385/2003, cod unic de înregistrare 15906194, care a fost înregistrat sub nr.

508185 din 23.09.2010.

(53/1.836.040)

Societatea Comercială ARTEFACT - S.R.L., București

DECIZIA NR. 1/20.09.2010

a asociatului unic

Melnic Alexandru, cetățean român, domiciliat în București, bd. Basarabia nr. 28, bl. 31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 2, identificat cu CI seria RX nr. 181246, eliberată de Secția 9 Poliție la data de 9.06.2003, cod numeric personal 1681113420015, asociat unic al S.C. ARTEFACT - S.R.L. am decis schimbarea sediului social din București, bd. Basarabia nr. 28, bl. 31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 2, în satul Brănești, intr. Negru Vodă nr. 17, comuna Brănești, jud. Ilfov. Redactată în trei exemplare azi, 20.09.2010, spre a fi publicată în Monitorul Oficial al României.

(54/1.836.041)

DECIZIA NR. 1/17.09.2010

a asociatului unic

Subsemnata Petre Maria, domiciliată în București, str. Ștefan Luchian nr. 18, ap. 2, sector 2, posesoare a CI/RX/262983/4.02.2005/Secția 8, CNP 2590119400791, astăzi, la sediul societății, am decis următoarele:

Se deschide punct de lucru la adresa: com. Dobroești, bd. Profesor V. Dumitrescu nr. 112C+D, jud. Ilfov, și se radiază punctul de lucru de la adresa: com. Dobroești, Bd. 6 Martie nr. 11, jud. Ilfov. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân neschimbate. S-a redactat prezenta în două exemplare, dintre care unul este necesar la O.R.C.-T.B.

(52/1.836.039)

Societatea Comercială MILENIUM STAR CORPORATION - S.R.L. București

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale MILENIUM STAR CORPORATION - S.R.L., cu sediul în București, str. Năsăud nr. 9, bloc 21, scara 1, ap. 42, sector 5, înregistrată sub nr. J 40/20824/2005, cod unic de înregistrare 18209043, care a fost înregistrat sub nr.

508508 din 23.09.2010.

(55/1.836.042)

26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4377/22.X.2010

Societatea Comercială MILENIUM STAR CORPORATION - S.R.L. București

HOTĂRÂREA NR. 1/9.09.2010

a adunării generale a asociaților

Subsemnații

- Antonie Robert-George, cetățean român, născut la

28.07.1977 în București, domiciliat în București, str. Soldat Ilie Mihai nr. 9, bl. M131, sc. 1, ap. 1, sector 5, posesor al CI seria RD nr. 344374, eliberată de Secția 17 Poliție la data de 29.10.2003, CNP 1770728451527,

- Cucu Virgil-Ionuț, cetățean român, născut la

2.05.1977 în București, domiciliat în București, Str.

Șoldanului nr. 5, bl. 114, sc. 1, et. 4, ap. 27, sector 4, posesor al CI seria RT nr. 176676, emisă de Secția 15 Poliție la data de 5.07.2001, CNP 1770502441517, și

- Corduneanu Aurelian-Ionuț, cetățean român, născut

la data de 14.06.1979 în București, domiciliat în București, str. Soldat Tina Petre nr. 3, bl. L34, sc. B, ap. 97, sector 3, posesor al CI seria RX nr. 176646, eliberată la data de 28.05.2003 de Secția 12 Poliție, CNP

1790614424527,

în calitate de asociați ai S.C. MILENIUM STAR CORPORATION - S.R.L. am hotărât următoarele:

Articol unic. Se schimbă sediul social al societății în orașul Popești-Leordeni, str. Drumul Fermei nr. 135, jud. Ilfov.

(56/1.836.043)

Societatea Comercială GEORGI TOSUN IMPEX - S.R.L., București

HOTĂRÂREA NR. 5/21.09.2010

adoptată în adunarea generală asociaților S.C. GEORGI TOSUN IMPEX - S.R.L., cu sediul în București, Drumul Taberei nr. 18, sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 40/5544/1996, C.U.I. 8597827

Subsemnații asociați Văduva Georgică, cu domiciliul în București, Splaiul Unirii nr. 12, bloc B6, sc. 2, et. 6-7, ap. 70, sector 4, posesor al CI seria DP nr. 138652, emisă de D.E.P.A.B.D. la 6.07.2010, CNP 1600616400205, și Văduva Dănuț, cu domiciliul în București, bd. Iuliu Maniu nr. 111A, bl. G, sc. 2, ap. 32, sector 6, posesor al CI seria RT nr. 079693, emisă la 27.03.2000 de Secția 21 Poliție, CNP 1570811400437, ca urmare a constatării de către Oficiul Registrului Comerțului că emblema este disponibilă, suntem de acord cu următoarele elemente de identificare a acesteia:

• tip emblemă: verbală;

• text emblemă: COFETĂRIILE GEORGI.

• descriere: emblema este alcătuită din cuvintele

COFETĂRIILE GEORGI, scrise unul sub altul, într-o scriere specială, cu litere masive, de culoare verde, cuvântul GEORGI având litere de dimensiuni mai mari decât cele ale cuvântului COFETĂRIILE.

(57/1.836.044)

Societatea Comercială MVA ENERG GROUP - S.R.L., București

DECIZIA NR. 4/13.09.2010

a asociatului unic al S.C. MVA ENERG GROUP - S.R.L., cu sediul în București, Calea Călărașilor nr. 166, bl. 54, scara 1, et. 11, ap. 45, sector 3, J 40/21028/14.12.2005, C.U.I. 18216008

Căldăraru Spirea, cetățean român, născut la data de

11.03.1961 în com. Prundu, jud. Giurgiu, domiciliat în București, Calea Călărașilor nr. 166, bloc 54, scara 1, etaj 11, ap. 45, sectorul 3, de sex masculin, căsătorit, posesor al cărții de identitate seria RT nr. 544574, eliberată de SPCEP S3, biroul nr. 1, la data de 12.03.2008, cod numeric personal 1610311400516, în calitate de asociat unic, decide:

1. Schimbarea sediului social al societății din București, Calea Călărașilor nr. 166, bloc 54, scara 1, etaj 11, ap. 45, sectorul 3, în satul Dobroești, Str. Orizontului nr. 11, com. Dobroești, jud. Ilfov. 2. Se desființează punctul de lucru situat în București, str. Teleajăn nr. 72, parter, sector 2, cu următoarele activități desfășurate:

4321 - lucrări de instalații electrice;

4322 - lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de

aer condiționat;

4329

- alte lucrări de instalații pentru construcții;

4618

- intermedieri în comerțul specializat în vânzarea

produselor cu caracter specific, n.c.a.;

9512

- repararea echipamentelor de comunicații;

9521

- repararea aparatelor electronice de uz casnic;

9522

- repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și

a echipamentelor pentru casă și grădină; 9529 - repararea articolelor de uz personal și

gospodăresc n.c.a.;

9609 - alte activități de servicii n.c.a.

Încheiată astăzi la sediul societății în 3 (trei) exemplare.

(58/1.836.045)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4377/22.X.2010

27

Societatea Comercială MVA ENERG GROUP - S.R.L., București

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale MVA ENERG GROUP - S.R.L., cu sediul în București, Calea Călărașilor nr. 166, bloc 54, scara 1, etaj 11, ap. 45, sector 3, înregistrată sub nr. J 40/21028/2005, cod unic de înregistrare 18216008, care a fost înregistrat sub nr.

508681 din 23.09.2010.

(59/1.836.046)

Societatea Comercială IMAGO COMIMPEX - S.R.L., București

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204

alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale IMAGO COMIMPEX - S.R.L., cu sediul în București, str. Săndulești, nr. 9, bloc Z14, etaj 4, ap. 28, sector 6, înregistrată sub nr. J 40/8861/1997, cod unic de înregistrare 9919297, care a fost înregistrat sub nr.

508979 din 23.09.2010.

(60/1.836.047)

Societatea Comercială IMAGO COMIMPEX - S.R.L., București

HOTĂRÂREA NR. 7/10.09.2010

a adunării generale a asociaților S.C. IMAGO COMIMPEX - S.R.L., J 40/8861/1997 și CUI RO9919297, cu sediul în București, str. Săndulești nr. 9, bl. Z14, et. 4, ap. 28, sector 6

Subsemnații Pintilie Alexandru Bogdan, cetățean român, născut la data de 17.08.1967 în Crovu, jud. Giurgiu, domiciliat în București, str. Săndulești nr. 9, bl. Z14, sc. A, et. 4, ap. 28, sector 6, având CI seria RT nr. 263597, eliberată de Secția 22, la data de 21.03.2003, CNP 1670817463092 și Pintilie Adriana, cetățean român, născută la data de 17.06.1940 în Schitu, jud. Teleorman, domiciliat în București, str. Săndulești nr. 9, bl. Z14, sc. A, et. 4, ap. 29, sector 6, având CI seria RX nr. 284677,

eliberată de Secția 22, la data de 23.03.2005, CNP 2400617400485, în calitate de asociați ai societății, am hotărât următoarele:

Art. 1. Schimbarea sediului social al societății din București, str. Săndulești nr. 9, bl. Z14, et. 4, ap. 28, sector 6, în comuna Bran, sat Predeluț, Str. Cernilei nr. 1, etaj 1, camera nr. 1, jud. Brașov. Art. 2. Celelalte prevederi ale actelor constitutive rămân neschimbate.

(61/1.836.048)

Societatea Comercială CORNERSTONE CONSULTING - S.R.L. București

DECIZIA NR. 3

din 17.09.2010

a asociatului unic al S.C. CORNERSTONE CONSULTING - S.R.L.

Ionete Tiberiu, domiciliat în mun. București, bd. Alexandru Obregia, nr. 31, bl. I-5, sc. 3, et. 2, ap. 79, sector 4, identificat cu C.I. seria RR nr. 252912, eliberată de Secția 15 Poliție la data de 13.12.2002, eliberată la data de 13.12.2002, cu valabilitate până la data de 15.02.2012, CNP 1780215441518, cetățean român, asociat unic și administrator al S.C. CORNERSTONE CONSULTING - S.R.L., având J 40/16774/2008, C.U.I. RO 24546124, capital social 10.000,00 lei, cu sediul în mun. București, str. Malcoci nr. 24, bl. 39, sc. C, et. 4, ap. 45, sector 5, potrivit legii și actului constitutiv, a hotărât următoarele:

1. Completarea obiectului secundar de activitate al societății cu activitățile prevăzute de următoarele coduri CAEN:

1032 - fabricarea sucurilor de fructe și legume, 1393 - fabricarea de covoare şi mochete, 1395 - fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte, 1396 - fabricarea de articole tehnice și industriale din textile, 1399 - fabricarea altor articole textile n.c.a., 1411 - fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele, 1412 - fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru, 1414 - fabricarea de articole de lenjerie de corp, 1420 - fabricarea articolelor din blană, 1431 - fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie, 1511 - tăbăcirea și finisarea pieilor, prepararea și vopsirea blănurilor, 1512 - fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament, 1520 - fabricarea încălțămintei, 1610 - tăierea și rindeluirea lemnului, 1621 - fabricarea de furnire și a panourilor din lemn, 1622 -

28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4377/22.X.2010

fabricarea parchetului asamblat în panouri, 1623 - fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții, 1624 - fabricarea ambalajelor din lemn, 1629 - fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale

fabricarea articolelor de papetărie, 1724 - fabricarea

tutunului, 0116 - cultivarea plantelor pentru fibre, 0119 - cultivarea altor plante nepermanente, 0121 - cultivarea strugurilor, 0122 - cultivarea fructelor tropicale și subtropicale, 0123 - cultivarea fructelor citrice, 0124 - cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase, 0125 -

împletite, 1712 - fabricarea hârtiei și cartonului, 1721 - fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton, 1722 - fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton, 1723 -

cultivarea arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi, 0126 - cultivarea fructelor oleaginoase, 0127 - cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor, 0128 - cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic, 0129 - cultivarea altor plante permanente,

tapetului, 1729 - fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a., 1811 - tipărirea ziarelor, 1812 - alte activități

0130

- cultivarea plantelor pentru înmulțire, 0141 -

de tipărire n.c.a., 1813 - servicii pregătitoare pentru pretipărire, 1814 - legătorie și servicii conexe, 1820 - reproducerea înregistrărilor, 2014 - fabricarea altor produse chimice organice de bază, 2059 - fabricarea altor produse chimice n.c.a., 1039 - prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor, 1041 - fabricarea uleiurilor și grăsimilor, 1042 - fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare, 1051 - fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor, 1052 - fabricarea

creșterea bovinelor de lapte, 0142 - creșterea altor bovine, 0143 - creșterea cailor și a altor cabaline, 0144 - creșterea cămilelor și a camelidelor, 0145 - creșterea ovinelor și caprinelor, 0146 - creșterea porcinelor, 0147 - creșterea păsărilor, 0149 - creșterea altor animale, 0150 - activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor), 0161 - activități auxiliare pentru producția vegetală, 0162 - activități auxiliare pentru creșterea animalelor, 0163 - activități după recoltare,

înghețatei, 1061 - fabricarea produselor de morărit, 1071

0164

- pregătirea semințelor în vederea însămânțării,

- fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor

0170

- vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și

proaspete de patiserie, 1072 - fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor

activități de servicii anexe vânătorii, 0210 - silvicultură și alte activități forestiere, 0220 - exploatarea forestieră,

conservate de patiserie, 1073 - fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare,

0230

(excl. material lemnos); 2550 - fabricarea produselor

- colectarea plantelor și fructelor din flora spontană

ambalajelor ușoare din metal, 2593 - fabricarea

1081

- fabricarea zahărului, 1082 - fabricarea produselor

metalice obținute prin deformare plastică, metalurgia

din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase, 1083 - prelucrarea ceaiului și cafelei, 1084 - fabricarea condimentelor și ingredientelor, 1085 - fabricarea de mâncăruri preparate, 1086 - fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice, 1089 - fabricarea altor produse alimentare n.c.a., 1091 -

fabricarea malțului, 1107 - producția de băuturi

pulberilor, 2571 - fabricarea produselor de tăiat, 2572 - fabricarea articolelor de feronerie, 2573 - fabricarea uneltelor, 2591 - fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel, 2592 - fabricarea

articolelor din fire metalice, fabricarea de lanțuri și arcuri,

fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de

2594

- fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole

fermă, 1092 - fabricarea preparatelor pentru hrana

filetate, fabricarea de nituri și șaibe, 2599 - fabricarea

animalelor de companie, 1101 - distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice, 1102 - fabricarea vinurilor din struguri, 1104 - fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare, 1105 - fabricarea berii, 1106 -

altor articole din metal n.c.a., 2611 - fabricarea subansamblurilor electronice (module), 2620 - fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice, 2630 - fabricarea echipamentelor de comunicații, 2640 - fabricarea produselor electronice de larg consum, 2651 -

verificare, control, navigație, 2652 - producția de ceasuri,

răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate, 1200 - fabricarea produselor din tutun,

fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură,

1310

- pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile, 1320 -

2670

- fabricarea de instrumente optice și echipamente

producția de țesături, 1330 - finisarea materialelor textile,

fotografice, 2680 - fabricarea suporților magnetici și optici

1391

- fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare,

destinați înregistrărilor, 2732 - fabricarea altor fire și

0111

- cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor

cabluri electrice și electronice, 2751 - fabricarea de

leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase, 0112 - cultivarea orezului, 0113 - cultivarea

aparate electrocasnice, 2752 - fabricarea de echipamente casnice neelectrice, 2822 - fabricarea

legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor,

echipamentelor de ridicat și manipulat, 2823 - fabricarea

0114

- cultivarea trestiei de zahăr, 0115 - cultivarea

mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4377/22.X.2010

29

calculatoarelor și a echipamentelor periferice), 2825 - fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice,

somiere, 3109 - fabricarea de mobilă n.c.a., 3212 - fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și

fabricarea fibrelor sintetice și artificiale, 2211 - fabricarea

exclusiv a echipamentelor de uz casnic, 2829 - fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a., 2894 - fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei, 2896 - fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului,

pietre prețioase, 3213 - fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare, 3220 - fabricarea instrumentelor muzicale, 3230 - fabricarea articolelor pentru sport, 3240 - fabricarea jocurilor și jucăriilor, 3250 - producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale și de

2899

- fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.,

laborator, 3291 - fabricarea măturilor și periilor, 3311 -

4211

- lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor,

repararea articolelor fabricate din metal, 3312 - repararea

4212

- lucrări de construcție a căilor ferate de suprafață

mașinilor, 3313 - repararea echipamentelor electronice și

și subterane, 4213 - construcția de poduri și tuneluri, 4511 - comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub

optice, 3314 - repararea echipamentelor electrice, 3315 - repararea și întreținerea navelor și bărcilor, 3317 -

3,5 tone), 4519 - comerț cu alte autovehicule, 4520 -

repararea și întreținerea altor echipamente de transport

întreținerea și repararea autovehiculelor, 4531 - comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule,

n.c.a., 3319 - repararea altor echipamente, 3320 - instalarea mașinilor și echipamentelor industriale, 3811 -

4532

- comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru

colectarea deșeurilor nepericuloase, 3831 - demontarea

autovehicule, 4540 - comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente, întreținerea și repararea motocicletelor, 4611 - intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate, 4612 - intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru

și al plantelor, 4623 - comerț cu ridicata al animalelor vii,

(dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, 3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate, 2060 -

anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor, 2219 - fabricarea altor produse din cauciuc,

industrie, 4613 - intermedieri în comerțul cu material

2221

- fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din

lemnos și materiale de construcții, 4614 - intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane, 4615 - intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie, 4617 - intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun, 4621 - comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat, 4622 - comerț cu ridicata al florilor

material plastic, 2222 - fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic, 2223 - fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții, 2229 - fabricarea altor produse din material plastic, 2311 - fabricarea sticlei plate, 2312 - prelucrarea și fasonarea sticlei plate, 2313 - fabricarea articolelor din sticlă, 2314 - fabricarea fibrelor din sticlă, 2319 - fabricarea de sticlărie tehnică, 2320 - fabricarea de produse refractare, 2331 - fabricarea

construcții, 8219 - activități de fotocopiere, de pregătire a

4624

- comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al

plăcilor și dalelor din ceramică, 2332 - fabricarea

pieilor prelucrate, 4631 - comerț cu ridicata al fructelor și legumelor, 4632 - comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, 4633 - comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile, 4634 - comerț cu ridicata al băuturilor, 4635 - comerț cu ridicata al produselor din tutun, 4636 - comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase, 4637 - comerț cu ridicata cu cafea, ceai,

cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă, 2341 - fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental, 2342 - fabricarea de obiecte sanitare din ceramică, 2343 - fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică, 2344 - fabricarea altor produse tehnice din ceramică, 2349 - fabricarea altor produse ceramice n.c.a., 2351 - fabricarea cimentului, 2352 - fabricarea varului și

cacao și condimente, 4638 - comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște, 4639 - comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun, 2910 - fabricarea

ipsosului, 2361 - fabricarea produselor din beton pentru construcții, 2362 - fabricarea produselor din ipsos pentru

documentelor și alte activități specializate de secretariat,

autovehiculelor de transport rutier, 2920 - producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci și semiremorci, 2932 - fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule,

- activități combinate de secretariat, 8130 - activități

de întreținere peisagistică, 8129 - alte activități de curățenie n.c.a., 8122 - activități specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașini și utilaje

8211

3020

- fabricarea materialului rulant, 3101 - fabricarea de

industriale, 8121 - activități generale (nespecializate) de

mobilă pentru birouri și magazine, 3102 - fabricarea de mobilă pentru bucătării, 3103 - fabricarea de saltele și

curățenie interioară a clădirilor, 7990 - alte servicii de rezervare și asistență turistică, 7912 - activități ale tur-

30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4377/22.X.2010

operatorilor, 7911 - activități ale agențiilor turistice, 7830 - servicii de furnizare și management a forței de muncă,

7820 - activități de contractare, pe baze temporare, a

personalului, 7810 - activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă, 7739 - activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile (exclusiv leasing), 7735 - activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian (exclusiv leasing), 7734 - activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă (exclusiv leasing), 7733 - activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare - exclusiv leasing), 7732 - activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru

construcții (exclusiv leasing), 7731 - activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole (exclusiv leasing), 7729 - activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a. (exclusiv leasing), 7722 - închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri), 7721 - activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv (exclusiv leasing), 9604 - activități de întreținere corporală, 9602 - coafură și alte activități de înfrumusețare, 9601 - spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană, 9529 - repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a., 9525 - repararea ceasurilor și a bijuteriilor, 9524 - repararea mobilei și a furniturilor casnice, 9523 - repararea încălțămintei și a articolelor din piele, 9522 - repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină, 9521 - repararea aparatelor electrocasnice, de uz casnic, 9512 - repararea echipamentelor de comunicații, 9511 - repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice,

9313 - activități ale centrelor de fitness, 9004 - activități

de gestionare a sălilor de spectacole, 9003 - activități de creație artistică, 9002 - activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole), 9001 - activități de interpretare artistică (spectacole), 6312 - activități ale portalurilor web, 6311 - prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe, 6209 - alte activități de servicii privind tehnologia informației, 6203 - activități de

management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, 6202 - activități de consultanță în tehnologia informației, 6201 - activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), 5913 - activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune, 5912 - activități de post- producție cinematografică, video și de programe de televiziune, 5911 - activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune, 5829 - activități de editare a altor produse software, 5821 - activități de editare a jocurilor de calculator, 5819 - alte activități de

editare, 5814 - activități de editare a revistelor și periodicelor, 5813 - activități de editare a ziarelor, 5812 - activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare, 5811 - activități de editare a cărților,

5630 - baruri și alte activități de servire a băuturilor, 5629

- alte activități de alimentație n.c.a., 5621 - activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5610 - restaurante, 5590 - alte servicii de cazare, 5530 - parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5520 - facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată, 5510

- hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5524 -

manipulări, 4942 - servicii de mutare, 4941 - transporturi rutiere de mărfuri, 4789 - comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse, 4782 - comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe, 4781 - comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, 4779 - comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine, 4771 - comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate, 4762 - comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate, 4761 - comerț cu amănuntul al cărților, în

magazine specializate, 4752 - comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în magazine specializate, 4730 - comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate, 4729 - comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate, 4726

- comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în

magazine specializate, 4725 - comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate, 4724 - comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate, 7712 - activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele (exclusiv leasing), 7711 - activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare (exclusiv leasing), 7430 - activități de traducere scrisă și orală (interpreți), 7420 - activități fotografice, 7320 - activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice, 7312 - servicii de reprezentare media, 7120 - activități de testare și analize tehnice, 7112 - activități de inginerie și

consultanță tehnică legate de acestea, 7111 - activități de arhitectură, 7021 - activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării, 7010 - activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate, 4723 - comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate,

4722 - comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din

carne, în magazine specializate, 4721 - comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4377/22.X.2010

31

magazine specializate, 4719 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare, 4711 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, 4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor, 4676 - comerț cu ridicata al altor produse intermediare, 4675 - comerț cu ridicata al produselor chimice, 4674 - comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire, 4672 - comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice, 4671 - comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși, și al produselor derivate, 4669 - comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente, 4664 - comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat, 4663 - comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții, 4662 - comerț cu ridicata al mașinilor-unelte, 4661 - comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor, 2363 - fabricarea betonului, 2364 - fabricarea mortarului, 2365 - fabricarea produselor din azbociment, 2369 - fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos, 2370 - tăierea, fasonarea și finisarea pietrei, 2391 - fabricarea de produse abrazive, 2433 - producția de profile obținute la rece, 2511 - fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice, 2512 - fabricarea de uși și ferestre din metal. Restul dispozițiilor actului constitutiv, cu modificările ulterioare, rămân neschimbate.

(62/1.836.049)

Societatea Comercială CORNERSTONE CONSULTING - S.R.L. București

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale CORNERSTONE CONSULTING - S.R.L., cu sediul în București, str. Malcoci, nr. 24, bloc 39, scara C, etaj 4, ap. 45, sector 5, înregistrată sub nr. J 40/16774/2008, cod unic de înregistrare 24546124, care a fost înregistrat sub nr. 509193 din 23.09.2010.

(63/1.836.050)

Societatea Comercială REALITATEA MEDIA TOGETHER - S.R.L. București

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale REALITATEA MEDIA TOGETHER - S.R.L., cu sediul în București, str. Prof. David Emmanuel, nr. 9 bis, etaj 1, sector 1, înregistrată sub nr. J 40/8634/2008, cod unic de înregistrare 23903253, care a fost înregistrat sub nr. 509563 din 24.09.2010.

(64/1.836.051)

Societatea Comercială REALITATEA MEDIA TOGETHER - S.R.L. București

HOTĂRÂREA NR. 3

din data de 18.08.2010

a adunării generale a asociaților S.C. REALITATEA MEDIA TOGETHER - S.R.L.

Astăzi, data de 18.08.2010, ora 13.00, s-a întrunit în ședință adunarea generală a asociaților S.C. REALITATEA MEDIA TOGETHER - S.R.L.

(„Societatea”), desfășurată în București, str. Prof. David Emmanuel nr. 9 bis, etaj 1, sector 1, cu participarea asociaților reprezentând 100 % capitalul social și 100 % drepturile de vot, prezenți în adunare personal sau reprezentați prin procuri speciale valabile, respectiv:

• S.C. REALITATEA MEDIA - S.A., persoană juridică

română, cu sediul social în mun. București, Splaiul Unirii nr. 6, bloc B3A, etaj 2, camera 4, sector 4, având codul unic de înregistrare 14080700, CIF RO14080700, număr de ordine în registrul comerțului J 40/6736/2001, reprezentată prin dl Mihnea-Ștefan Vasiliu, în baza procurii speciale emise de către Departamentul Corporate Affaires și Participații nr. 37/17.08.2010, care deține 199 părți sociale, reprezentând 99,5 % din capitalul social, și

• Enache Sorin, cetățean român, născut la data de

22.07.1968 în mun. București, sector 7, domiciliat în municipiul București, bd. Iuliu Maniu nr. 57, bl. OD16, sc. D, et. 5, ap. 153, sector 6, identificat cu C.I. seria DP nr. 116935, eliberată de I.N.E.P., la data de 19.01.2006, CNP 1680722461538, care deține 1 parte socială, reprezentând 0,5 % din capitalul social. Pe ordinea de zi au fost înscrise spre dezbatere și supunere la vot asociaților Societății următoarele:

32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4377/22.X.2010

1. Revocarea din funcția de administrator a dlui Ion

Dumitru-Relu.

2. Numirea unui nou administrator în persoana dlui

Freciu Ovidiu-Sorin.

3. Actualizarea actului constitutiv al Societății, ca

urmare a revocării și numirii noului administrator. Constatând-se îndeplinite cerințele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată și actul constitutiv al societății, privind legalitatea întrunirii adunării generale a asociaților sub aspectul prezentei și cvorumului necesare desfășurării lucrărilor și adoptării hotărârilor în cadrul acesteia, în urma dezbaterilor punctelor înscrise pe ordinea de zi, asociații au adoptat cu unanimitate de voturi următoarele:

Art. I. Se revocă din funcția de administrator dl Ion Dumitru-Relu, începând cu data luării prezentei hotărâri. Art. II. Se numește în funcția de administrator dl Freciu Ovidiu-Sorin, cetățean român, născut la data de 27.09.1967 în com. Vistea de Jos, jud. Brașov, domiciliat în municipiul București, Bd. Unirii nr. 11, bl. 2B, sc. 2, et. 3, ap. 30, sector 5, identificat cu C.I. seria RR nr. 247911, eliberată de S.E.P. la data de 26.11.2002, CNP 1670927191328, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data luării prezentei hotărâri, până la data de 17.08.2014. Art. III. Se aprobă actualizarea actului constitutiv al Societății ca urmare a revocării și numirii noului administrator. Redactată în 5 (cinci) exemplare, astăzi, data adoptării.

(65/1.836.052)

Societatea Comercială TREND CONSUM - S.R.L., București

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale

TREND CONSUM - S.R.L., cu sediul în București, str. Reșița, nr. 31, bloc 38, scara 3, etaj 2, ap. 52, sector 4, înregistrată sub nr. J 40/3649/2010, cod unic de înregistrare 26752724, care a fost înregistrat sub nr. 511460 din 27.09.2010.

(66/1.836.053)

Societatea Comercială TREND CONSUM - S.R.L., București

DECIZIA NR. 1/20.09.2010

a asociatului unic al S.C. TREND CONSUM - S.R.L., str. Reșița, nr. 31, bl. 38, sc. 3, et. 2, ap. 52, sector 4, București, J 40/3649/2010, cod unic de înregistrare 26752724

Subsemnatul Georgescu Răzvan, cetățean român, născut la data de 14.08.1984 în București, sector 4, cu domiciliul în București, strada Reșița, nr. 31, bl. 38, sc. 3, et. 2, ap. 52, sector 4, identificat cu C.I. seria RR nr. 716489, eliberată de SPCEP S4, biroul nr. 1, la data de 12.08.2010, CNP 1840814440041, în calitate de asociat unic al societății, am hotărât următoarele:

Art. 1. Se înființează un punct de lucru în București, str. Luncani, nr. 2A, ap. 1, sector 1. Art. 2. Se revocă din funcția de administrator pe perioadă nelimitată și cu puteri depline dl Georgescu Răzvan, cetățean român, născut la data de 14.08.1984 în București, sector 4, cu domiciliul în București, strada Reșița, nr. 31, bl. 38, sc. 3, et. 2, ap. 52, sector 4, identificat cu C.I. seria RR nr. 716489, eliberată de SPCEP S4, biroul nr. 1, la data de 12.08.2010, CNP 1840814440041, și se numește pe perioadă nelimitată și cu puteri depline dna Andras Maria-Magdalena, domiciliată în București, sector 4, str. Reșița, nr. 31, bl. 38, sc. 3, et. 2, ap. 52, posesoare a C.I. seria RD nr. 364173, CNP 2510917400667.

(67/1.836.054)

 

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

  EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72 Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

&JUYDGY|479098]