Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA A IV-A

Anul 178 (XX) — Nr. 4378 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Vineri, 22 octombrie 2010

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR

Societățile comerciale dizolvate de către Tribunalul Bihor în baza art. 237 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990
Nr.
Firma/Forma juridică/Sediu CUI Sent.com. Nr. dosar
crt.

1. ANTEC COM SRL - Oradea, str. C. Coposu, nr. 16, bl. C2, sc. A, parter 62062 491/2010 2116/111/10
2. ROBI & GIACO SRL - Ineu, nr. 208 17314598 497/2010 2115/111/10
3. DIGITORES SRL - Oradea, Aleea Zidarilor nr. 3, bl. Z1B, ap. 30 17319706 493/2010 2114/111/10
4. OPIFET TOURS SRL - Oradea, Str. Micșunelelor nr. 27 17329815 475/2010 2111/111/10
5. MARMOGRAN SRL - Oradea, str. N. Filimon, nr. 10 17334080 496/2010 2110/111/10
6. CAPOROM STIL SRL - Oradea, str. E. Rădulescu, nr. 32 17345632 492/2010 2117/111/10
7. BRANDUSA PLUS SRL - Oradea, Str. Căprioarei nr. 2 17359123 474/2010 2108/111/10
8. VIOGE SRL - Oradea, Str. Constructorilor nr. 9 17359204 466/2010 2107/111/10
9. FERMA BODONEA SRL - Oradea, str. O. Densușeanu, nr. 11, bl. PC188, ap. 8 17359247 495/2010 2106/111/10
10. JOC EFECT SRL - Oradea Bd. Decebal nr. 35 17370202 567/2010 2164/111/10
11. FILODINA MOB SRL - Fughiu nr. 30 17388501 513/2010 2162/111/10
12. BARCSA SPORT SRL - Voivozi nr. 6 17388455 575/2010 2161/111/10
13. RAMTEC IMPEX SRL - Oradea, str. Mareșal Averescu, nr. 33 17395274 553/2010 2160/111/10
14. SAGIO SRL - Fegernicu Nou nr. 4 17402193 585/2010 2159/111/10
15. RAMCRIST IMOB SRL - Oradea, aleea Prof. O. Ghibu, nr. 20, bl. X6, ap. 37 17404763 591/2010 2157/111/10
16. ARDELEAN DESIGN SRL - Oradea, Str. Bumbacului nr. 26, bl. AN32, ap. 9 17404801 544/2010 2156/111/10
17. REAL GOLD GAB SRL - Abram nr. 68 17435980 576/2010 2377/111/10
18. DAVILIAN SRL - Oradea, str. D. Vodă, bl. C16, ap. 25 17432518 545/2010 2376/111/10
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4378/22.X.2010

Nr.
Firma/Forma juridică/Sediu CUI Sent.com. Nr. dosar
crt.

19. DAN&ANDRA ARH PROIECT SRL - Oradea, Str. Seleușului nr. 33, bl. D46, ap. 5 17447284 597/2010 2378/111/10
20. TODRIM SRL - Beiuș, Str. Livezii nr. 15 17451196 568/2010 2379/111/10
21. GIROMAS SRL - Oradea, str. G. Galilei, nr. 12, bl. X11, ap. 37 17478914 546/2010 2380/111/10
22. NORVAX SRL - Petreu nr. 364 17488519 560/2010 2370/111/10
23. CASTIMOB SRL - Oradea, str. G. Călinescu, nr. 7, bl. AN44, ap. 41 17505857 516/2010 2371/111/10
24. BONDAR RADU TRANS SRL - Oradea, Calea Clujului nr. 8, ap. 3 17520229 538/2010 2372/111/10
25. ROYAL PRINCES SRL - Oradea, Str. Transilvaniei, nr. 25, bl. AN52, P 17520253 537/2010 2373/111/10
26. MARADIA SRL - Diosig, str. T. Vladimirescu, nr. 101 17520512 590/2010 2375/111/10
27. NICSALE SRL - Oradea, Str. Aluminei nr. 78, bl. M2, ap. 28 17527669 610/2010 2360/111/10
28. NOVAPHON SRL - Oradea, str. I. Bogdan, nr. 40 17533091 554/2010 2361/111/10
29. ROMINELA SRL - Marghita, Str. Garoafei nr. 1, ap. 14 17544163 589/2010 2363/111/10
30. WARDEIN PASTE SRL - Oradea, str. H. Coandă, nr. 11, bl. PC25, ap. 1 17554825 528/2010 2366/111/10
31. CASA DE METAL RAPID SRL - Oradea, Str. Meșteșugarilor nr. 97A, bl. X184, ap. 9 17554841 527/2010 2367/111/10
32. FLORI DE DOR SRL - Oradea, str. Gen. Gh. Magheru, nr. 15, ap. 15 17554876 515/2010 2368/111/10
33. RAHMAN SRL - Salonta, Str. Ciocârliei nr. 5A 14998378 97/2010 7046/111/09

(1/1.839.878)

Societatea Comercială care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor


EMADENT - S.R.L., Turnu Măgurele mențiuni privind modificarea actului constitutiv pentru
județul Teleorman EMADENT - S.R.L., cod unic de înregistrare 12424247,
număr de ordine în registrul comerțului J 34/243/1999.
ROMÂNIA DIRECTORUL
MINISTERUL JUSTIȚIEI Asupra cererii de față:
Prin cererea înregistrată sub nr. 34045 din 12.10.2010
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv,
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ cu privire la radiere firmă.
TRIBUNALUL TELEORMAN
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
DOSAR NR. 34045/2010 menționate în cererea de înregistrare.
Examinând înscrisurile menționate directorul,
REZOLUȚIA NR. 4435 constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, ale
Pronunțată astăzi, 13.10.2010
Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
Director la Oficiul
completările ulterioare, ale Legii nr. 26/1990, republicată,
Registrului Comerțului
cu modificările și completările ulterioare, precum și ale
de pe lângă
Legii nr. 359/2004 cu modificările și completările
Tribunalul Teleorman - Beznea Carolina
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind
Referent în cadrul
înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor
Oficiului Registrului
referitoare la modificarea actului constitutiv.
Comerțului de pe lângă
Tribunalul Teleorman - Jianu Georgeta Pentru aceste motive, în condițiile legii dispune:
Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare Admite cererea de înregistrare așa cum a fost
formulate de petenta EMADENT - S.R.L., cu sediul ales formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului
în Turnu Măgurele, Str. Rahovei, bl. A2, sc. 2, ap. 19, prin a mențiunilor cu privire la: radiere firmă.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4378/22.X.2010 3

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Societatea Comercială


Partea a IV-a, a actului modificator - rezoluție SERIART - S.R.L., Turnu Măgurele
director/persoană desemnată din 12.10.2010. județul Teleorman
Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, în condițiile HOTĂRÂREA NR. 5/10.10.2010
art. (3)-(5) și următoarele din O.U.G. nr. 116/2009.
a adunării generale a asociaților
Pronunțată astăzi, 13.10.2010.
S.C. SERIART - S.R.L.
(2/1.840.248)
Adunarea generală a asociaților S.C. SERIART - S.R.L.
Societatea Comercială având în vedere:
ELITTE COM IMPEX - S.R.L. - prevederile Legii nr. 31/1990 - privind societățile
Alexandria, județul Teleorman comerciale, modificată și completată ulterior,
hotărăște:
HOTĂRÂREA NR. 1/11.10.2010 Art. 1. Se atrage în societate în calitate de asociat
Subsemnata Dumitrescu Gabriela Stela, în calitate de persoană fizică:
asociat unic și administrator, am hotărât modificarea - dna Burtea Mariana, de naționalitate și cu cetățenie
prevederilor din actul constitutiv, după cum urmează: române, născută la data de 8.08.1967 în localitatea
1. Se atrage în societate un nou asociat persoană Turnu Măgurele, jud. Teleorman, domiciliată în mun.
fizică, și anume Cîrlan Ion, de naționalitate și cu cetățenie Tr. Măgurele, Str. Mesteacănului nr. 16, legitimată cu C.I.
române, născut la data de 10.01.1959 în Gostinu, seria TR nr. 312749, CNP 2670808343295.
jud. Giurgiu, domiciliat în Alexandria, Str. Dunării, bl. I26, Art. 3. Asociatul persoană fizică Marinangeli
sc. A, et. 6, ap. 26, jud. Teleorman, legitimat cu C.I. seria Nazzareno, născut la data de 3.06.1956, localitatea
TR nr. 132543, emisă de Mun. Alexandria la data de Serrapetrona, Italia, rezident în mun. Turnu Măgurele,
15.10.2003, CNP 1590110340018. Se retrage din Str. Victoriei, bl. 28, sc. B, ap. 20, județul Teleorman,
societate din calitatea de asociat și administrator posesor al certificatului de înregistrare seria ROU nr.
Dumitrescu Gabriela Stela, care cesionează întregul 0017761, C.N.P. 7560603340015, eliberat de O.R.I.
capital social, respectiv 600 părți sociale, cu valoare Teleorman la data de 11.01.2010, ce deține 40 % din
nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 6.000 lei, capitalul social al firmei, echivalentul a 20 părți sociale,
către noul asociat, Cîrlan Ion, care primește și achită cedează la prețul lor nominal:
prețul cedării la valoarea nominală de 6.000 lei. Cedenta - 10 părți sociale, cu valoarea de 10 lei fiecare, în
Dumitrescu Gabriela Stela declară că a primit de la valoare totală de 100 lei, către Burtea Mariana care preia
cesionarul Cîrlan Ion prețul cedării la valoarea nominală părțile sociale la valoarea mai sus menționată.
menționată mai sus, nemaiavând alte pretenții prezente Art. 4. În urma cesiunii structura capitalului social va fi:
sau viitoare, patrimoniale sau nepatrimoniale de la Marinangeli Nazzareno 20 % - respectiv 10 părți sociale;
societate. Odată cu preluarea capitalului social, noul Bimbasa Aurelia-Emilia 20 % - 10 părți sociale; Voicu
asociat, Cîrlan Ion, preia și activul și pasivul societății, Simona-Cornelia 20 % - 10 părți sociale; Gherghe Doina
cf. balanței de verificare la 30.09.2010. 20 % - 10 părți sociale, și Burtea Mariana 20 % - 10 părți
Capitalul social total este de 6.000 lei, subscris și sociale.
vărsat integral în numerar, divizat în 600 părți sociale, cu Art. 8. Ca urmare a modificărilor efectuate în baza
valoare nominală de 10 lei fiecare, deținut în totalitate de hotărârii adunării generale ulterior înmatriculării conform
asociatul unic Cîrlan Ion. Legii nr. 31, art. 204, se introduce act constitutiv
2. Se retrage din calitatea de administrator actualizat cu care societatea va funcționa în continuare.
Dumitrescu Gabriela Stela. Se numește administrator (4/1.840.250)
asociatul unic Cîrlan Ion pe perioadă nelimitată,
începând cu data de 9.09.2010, având puteri depline. Societatea Comercială
Ca urmare a modificărilor efectuate, după expirarea IMPERIAL - S.A., Turnu Măgurele
termenului de opoziție prevăzut la art. 62 din Legea nr. județul Teleorman
31/1990, republicată și modificată, respectiv la data
comunicării de respingere a acesteia în cazul în care s-a HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 1
formulat opoziție, se introduce actul constitutiv actualizat
cu toate modificările la zi, în baza căruia societatea va din 14.07.2010
funcționa în continuare. Acționarii S.C. IMPERIAL - S.A., întruniți în ședința
Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 11.10.2010. adunării generale extraordinare a acționarilor din data de
(3/1.840.249) 14.07.2010, ora 11.00, la sediul societății din mun. Turnu
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4378/22.X.2010

Măgurele, Str. Dunării nr. 10, jud. Teleorman, după Societatea Comercială
deschiderea ședinței și citirii ordinii de zi către dl Marinelli IMPERIAL - S.A., Turnu Măgurele
Edgardo, în calitate de președinte al consiliului de județul Teleorman
administrație, în unanimitate de voturi, hotărăsc:
Art. 1. Având în vedere că nu s-a înregistrat nicio HOTĂRÂREA NR. 6
opoziție la hotărârea A.G.A. din data de 27.04.2010 și la din 14.07.2010
proiectul de fuziune, ambele publicate în Partea a IV-a a
a A.G.A.
Monitorului Oficial al României nr. 2513 din data de
Asociații S.C. IMPERIAL CONSULTING TEXTILE -
9.06.2010, se aprobă fuziunea prin absorbție a
S.R.L., Edgardo Marinelli și Fabio Bassanelli, deținând
societăților:
100 % capitalul social, întruniți în ședința adunării
• S.C. IMPERIAL - S.A. - în calitate de societate generale exraordinare a asociaților din data de
absorbantă - cu sediul în mun. Turnu Măgurele, 14.07.2010, ora 14.00, la sediul societății din
Str. Dunării nr. 10, jud. Teleorman, cod poștal 145200, mun. București, str. Arh. Ionescu Grigore nr. 83, bl. 44,
înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Teleorman sectorul 2, având în vedere și luând în considerare că nu
sub nr. J 34/102/1991, C.I.F. RO1387470; s-a înregistrat nicio opoziție la hotărârea A.G.A. a
• S.C. IMPERIAL CONSULTING TEXTILE - S.R.L. - în S.C. IMPERIAL CONSULTING TEXTILE - S.R.L., din
calitate de societate absorbită - cu sediul în București, 27.04.2010 privind fuziunea, și la proiectul de fuziune
str. Grigore Ionescu nr. 83, bl. 44, sc. A, et. 6, ap. 25, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 2513 din
sect. 2, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul 9.06.2010, Partea a IV-a, în unanimitate de voturi,
București sub nr. J 40/3674/2009, C.I.F. RO25307320, hotărăsc:
Art. 1. Se aprobă fuziunea prin absorbție a societăților:
în vederea definitivării investițiilor efectuate în noul
• S.C. IMPERIAL - S.A.- în calitate de societate
proces de producție.
asorbantă - cu sediul în mun. Turnu Măgurele, Str.
Art. 3. Conform hotărârilor societăților participante la Dunării nr. 10, jud. Teleorman, cod poștal 145200,
fuziune, respectiv a prezentei hotărâri și a hotărârii înregistrată la O.N.R.C. de pe lângă Tribunalul
A.G.A. nr. 6 din 14.07.2010 a S.C. IMPERIAL Teleorman sub nr. J 34/102/1991, C.I.F. RO1387470;
CONSULTING TEXTILE - S.R.L., data efectivă a fuziunii • S.C. IMPERIAL CONSULTING TEXTILE - S.R.L. - în
va fi 31.07.2010, când va avea loc predarea efectivă a calitate de societate asorbită -, cu sediul în București,
patrimoniului societății absorbite, pe bază de protocol. str. Arh. Ionescu Grigore nr. 83, bl. 44, et. 6, ap. 25,
Începând cu data de 31.07.2010, tranzacțiile societății sectorul 2, înregistrată la O.N.R.C. de pe lângă Tribunalul
absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil București sub nr. J 40/3674/2009, C.I.F. RO25307320, în
ca aparținând societății absorbante. vederea definitivării investițiilor efectuate în noul proces
Art. 4. Întrucât S.C. IMPERIAL CONSULTING de producție.
Art. 2. Se aprobă predarea integrală a patrimoniului
TEXTILE - S.R.L. deține capitaluri proprii negative ce vor
S.C. IMPERIAL CONSULTING TEXTILE - S.R.L. pe baza
fi acoperite prin preluare de S.C. IMPERIAL - S.A., nu se
balanței de verificare și a bilanțului întocmit la data de
înregistrează o majorare de capital, respectiv capitalul
31.07.2010 și depunerea acestuia la O.N.R.C. de pe
social, nr. de acțiuni și acționarii S.C. IMPERIAL - S.A. nu lângă Tribunalul Teleorman.
se modifică. Art. 3. La data fuziunii, S.C. IMPERIAL CONSULTING
Art. 5. Societatea va fi reprezentată de dna TEXTILE - S.R.L., fiind absorbită, se dizolvă, fără a intra
Simion Georgeta, în calitate de director economic al în lichidare, încetează activitatea și se radiază de la
S.C. IMPERIAL - S.A., care se legitimează cu C.I. seria O.N.R.C. de pe lângă Tribunalul București unde este
TR nr. 156115, eliberată de Poliția Mun. Turnu Măgurele înregistrată.
la data de 25.05.2004, și care, în baza prezentei hotărâri, Art. 4. Întrucât S.C. IMPERIAL CONSULTING
este împuternicită să îndeplinească toate formalitățile TEXTILE - S.R.L. are fonduri proprii negative,
cerute O.R.C. de pe lângă Tribunalul Teleorman în S.C. IMPERIAL - S.A., în urma fuziunii își păstrează
vederea depunerii raportului de fuziune. nemodificat capitalul social, numărul și valoarea
acțiunilor și acționarii.
Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
Art. 5. S.C. IMPERIAL CONSULTING TEXTILE -
neschimbate.
S.R.L. va fi reprezentată de dna Simion Georgeta, în
Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire în calitate de director economic al S.C. IMPERIAL - S.A.,
conformitate cu prevederile legale în vigoare. care se legitimează cu C.I. seria TR nr. 156115, eliberată
(5/1.840.251) de Poliția Turnu Măgurele la data de 25.05.2004, și care,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4378/22.X.2010 5

în baza prezentei hotărâri, este împuternicită să nominală de 10 lei fiecare, deținut în totalitate de
îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru asociatul unic Dobrinescu Ionel.
efectuarea și înregistrarea fuziunii. 2. Se retrage din calitatea de administrator Marin
Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire în Alexandru. Se numește administrator asociatul unic
conformitate cu prevederile legale în vigoare. Dobrinescu Ionel, pe perioadă nelimitată, începând cu
(6/1.840.252) data de 14.10.2010, având puteri depline.
Ca urmare a modificărilor efectuate, expirarea
Societatea Comercială termenului de opoziție prevăzut la art. 62 din Legea nr.
NOVAOPTIK STYLE - S.R.L., Roșiori de Vede 31/1990 R modificată, respectiv la data comunicării de
județul Teleorman respingere a acesteia în cazul în care s-a formulat
opoziție, se introduce actul constitutiv actualizat, în baza
HOTĂRÂREA NR. 1/13.10.2010 căruia societatea va funcționa în continuare.
Subsemnatele Robu Mariana și Robu Monica, în (8/1.840.254)
calitate de asociați ce dețin întregul capital social, am
hotărât: Societatea Comercială
Se revine asupra hotărârii nr. 1/23.08.2010 de AGRONIM PREST - S.R.L., satul Socetu
dizolvare a Societății Comerciale NOVAOPTIK STYLE - comuna Stejaru, județul Teleorman
S.R.L., conform art. 231 (1), (2) din Legea nr. 31/1990 R
modificată, întrucât nu s-a făcut nicio repartiție de activ. HOTĂRÂREA NR. 1/8.10.2010
Suspendarea temporară a activității societății, pe o Subsemnatul Nițulescu Iulian Mihai, în calitate de
perioadă de 3 ani, începând cu data de 13.10.2010.
asociat unic, am hotărât modificarea prevederilor din
Reluarea activității va fi menționată, de asemenea, la
actul constitutiv, după cum urmează:
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
1. Se atrage în societatea un nou asociat persoană
Teleorman.
fizică, și anume Nițulescu Teodor, de naționalitate și cu
(7/1.840.253) cetățenie română, născut la data de 4.12.1959 în mun.
Roșiori de Vede, jud. Teleorman, domiciliat în mun.
Societatea Comercială
Alexandria, str. București nr. 51, bl. J131, sc. A, et. 3,
SAN PROSPER - S.R.L., satul Siliștea
ap. 14, jud. Teleorman, legitimat cu C.I. seria TR
comuna Siliștea, județul Teleorman
nr. 341946, emisă de SPCLEP Alexandria la data de
HOTĂRÂREA NR. 1/14.10.2010 4.12.2009, CNP 1591204340034. Se retrage din
societate din calitatea de asociat Nițulescu Iulian Mihai,
Subsemnatul Marin Alexandru, în calitate de asociat care cesionează întregul capital social, respectiv 20 părți
unic și administrator, am hotărât modificarea prevederilor
sociale cu valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare
din actul constitutiv, după cum urmează:
totală de 200 lei, către noul asociat Nițulescu Teodor,
1. Se atrage în societatea un nou asociat persoană
care primește și achită prețul cedării la valoare nominală
fizică, și anume Dobrinescu Ionel, de naționalitate și cu
de 200 lei. Cedentul Nițulescu Iulian Mihai declară că a
cetățenie română, născut la data de 23.02.1955 în
primit de la cesionarul Nițulescu Teodor prețul cedării la
Siliștea, jud. Teleorman, domiciliat în satul Siliștea,
valoarea nominală menționată mai sus, nemaiavând alte
Str. Morilor nr. 7, comuna Siliștea, jud. Teleorman,
pretenții prezente sau viitoare, patrimoniale sau
legitimat cu C.I. seria TR nr. 344830, emisă de SPCLEP
nepatrimoniale de la societate.
Videle la data de 27.01.2010, CNP 155022334271. Se
retrage din societate din calitatea de asociat și Capitalul social total este de 200 lei, subscris și vărsat
administrator Marin Alexandru, care cesionează întregul integral în numerar, divizat în 20 părți sociale cu valoare
capital social, respectiv 20 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei fiecare, deținut în totalitate de
nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 200 lei, asociatul unic Nițulescu Teodor.
către noul asociat Dobrinescu Ionel, care primește și Ca urmare a modificărilor efectuate, după expirarea
achită prețul cedării la valoare nominală de 200 lei. termenului de opoziție prevăzut la art. 62 din Legea
Cedentul Marin Alexandru declară că a primit de la nr. 31/1990 R modificată, respectiv la data comunicării de
cesionarul Dobrinescu Ionel prețul cedării la valoarea respingere a acesteia în cazul în care s-a formulat
nominală menționată mai sus, nemaiavând alte pretenții opoziție, se introduce actul constitutiv actualizat cu toate
prezente sau viitoare, patrimoniale sau nepatrimoniale modificările la zi, în baza căruia societatea va funcționa
de la societate. în continuare.
Capitalul social total este de 200 lei, subscris și vărsat Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 8.10.2010.
integral în numerar, divizat în 20 părți sociale cu valoare (9/1.840.255)
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4378/22.X.2010

Societatea Comercială Societatea Comercială


LOTY SECURITY GROUP - S.R.L. SAN SAN IMPEX - S.R.L., satul Siliștea
satul Măgura, comuna Măgura
comuna Siliștea, județul Teleorman
județul Teleorman

HOTĂRÂREA NR. 1/10.10.2010 HOTĂRÂREA NR. 1/14.10.2010

a adunării generale a asociaților Subsemnatul Marin Alexandru, în calitate de asociat


S.C. LOTY SECURITY GROUP - S.R.L., unic și administrator, am hotărât modificarea prevederilor
cu sediul în satul Măgura, com Măgura, din actul constitutiv, astfel:
jud. Teleorman, înregistrată la ORC de pe lângă 1. Se atrage în societate un nou asociat persoană
Tribunalul Teleorman sub nr. J 34/654/2007
fizică, și anume Marin Nina, de naționalitate și cu
Subsemnații Petrescu Laurențiu și Vasile Cristina-
cetățenie română, născută la data de 1.09.1973 în
Florentina, în calitate de asociați și administratori, am
hotărât modificarea actului constitutiv, astfel: Videle, jud. Teleorman, domiciliată în satul Siliștea,
1) Se retrage din calitatea de asociat Petrescu com. Siliștea, jud. Teleorman, legitimată cu C.I. seria TR
Laurențiu prin cesiune de capital, astfel: Petrescu nr. 192282, emisă de orașul Videle la data de
Laurențiu, în calitate de cesionar, cedează aportul său la 14.06.2005, CNP 2730901344244. Se retrage din
capitalul social în sumă de 70 lei, divizat în 7 părți sociale
societate din calitatea de asociat și administrator Marin
cu o valoare nominală de 10 lei, către asociatul nou atras
Musat Marian-Ionuț, care se identifică astfel: Musat Alexandru, care cesionează întregul capital social,
Marian-Ionuț, cod numeric personal 1920519340023, respectiv 20 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei
născut la data de 19.05.1992 în mun. Turnu Măgurele, fiecare, în valoare totală de 200 lei, către noul asociat,
jud. Teleorman, domiciliat în mun. Turnu Măgurele,
Marin Nina, care primește și achită prețul cedării la
Str. Taberei, bl. J6, sc. 2, et. 3, ap. 70, jud. Teleorman,
valoare nominală de 200 lei. Cedentul Marin Alexandru
cetățean român, identificat cu C.I. seria TR nr. 358671,
eliberată de SPCLEP Turnu Măgurele la data de declară că a primit de la cesionarul Marin Nina prețul
30.06.2010. cedării la valoarea nominală menționată mai sus,
2) Se retrage din calitatea de asociat Vasile Cristina- nemaiavând alte pretenții prezente sau viitoare,
Florentina prin cesiune de capital, astfel: Vasile
patrimoniale sau nepatrimoniale de la societate.
Cristina-Florentina, în calitate de cesionar, cedează
aportul său la capitalul social în sumă de 130 lei, divizat Capitalul social total este de 200 lei, subscris și vărsat
în 13 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei, către integral în numerar, divizat în 20 părți sociale cu valoare
asociatul nou atras Musat Marian-Ionuț. nominală de 10 lei fiecare, deținut în totalitate de
Cesiunea s-a făcut la valoarea părților sociale, asociatul unic Marin Nina.
cedenții declarând că nu mai au nicio pretenție
2. Se retrage din calitatea de administrator Marin
patrimonială sau nepatrimonială de la societate. Astfel, în
urma cesiunii, capitalul social subscris și vărsat este de Alexandru. Se numește administrator asociatul unic
200 lei, divizat în 20 părți sociale cu valoare nominală de Marin Nina, pe perioadă nelimitată, începând cu data de
10 lei fiecare și aparține noului asociat unic Musat 14.10.2010, având puteri depline.
Marian-Ionuț. 3. Se completează obiectul secundar de activitate cu:
3) Se retrage din funcția de administrator, din motive
3811, 3831, 3832, 4612, 4613, 4619, 4676 și 4677.
neimputabile, Petrescu Laurențiu.
4) Este numit în funcția de administrator noul asociat Ca urmare a modificărilor efectuate, după expirarea
unic Musat Marian-Ionuț, pe o perioadă nelimitată, cu termenului de opoziție prevăzut la art. 62 din Legea nr.
puteri depline. 31/1990 R modificată, respectiv la data comunicării de
Ca urmare a modificărilor aduse, se introduce act respingere a acesteia în cazul în care s-a formulat
constitutiv actualizat.
opoziție, se introduce actul constitutiv actualizat, în baza
Prezenta hotărâre a fost întocmită în 6 (șase)
exemplare. căruia societatea va funcționa în continuare.
(10/1.840.256) (11/1.840.257)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4378/22.X.2010 7

Societatea Comercială 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu


NELLSTEF COM - S.R.L. modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.
Ploiești, județul Prahova 26/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
J 29/1130/2001
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 14354156
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
ROMÂNIA firmei NELLSTEF COM - S.R.L., cu datele de identificare
mai sus menționate.
MINISTERUL JUSTIȚIEI Motivul radierii este lichidare.
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficial al României, Partea a IV-a.
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ Executorie de drept.
TRIBUNALUL PRAHOVA Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Prahova, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și
DOSAR NR. 83737/2010
următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
REZOLUȚIA NR. 14879/18.10.2010 modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
Pronunțată în ședința din data de 18.10.2010.
Pronunțată în ședința din data de 18.10.2010
(12/1.840.155)
Director conform
O.U.G. nr. 116/2009,
Societatea Comercială
aprobată cu modificări
ALDEA SERGIU 90 - S.N.C.
și completări
prin Legea nr. 84/2010, Ploiești, județul Prahova
prin Decizia D.G. nr. 20
din data de 14.01.2010 - Ilinca Simionescu NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
Referent în cadrul J 29/3588/1992
Oficiului Registrului
Comerțului de pe lângă COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 2706143
Tribunalul Prahova - Constantin Cristiana
ROMÂNIA
Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate
de NELLSTEF COM - S.R.L., cu sediul ales în Ploiești, MINISTERUL JUSTIȚIEI
Str. Anotimpului nr. 1, bl. 38B, sc. A, et. 1, ap. 5, prin care
se solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
privind radierea NELLSTEF COM - S.R.L., cod unic de
înregistrare 14354156, număr de ordine în registrul OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
comerțului J 29/1130/2001. TRIBUNALUL PRAHOVA

DIRECTORUL
DOSAR NR. 84424/2010
Asupra cererii de față:
REZOLUȚIA NR. 14859/18.10.2010
Prin cererea înregistrată sub nr. 83737 din
11.10.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul Pronunțată în ședința din data de 18.10.2010
comerțului a mențiunii cu privire la radierea NELLSTEF
Director conform
COM - S.R.L.
O.U.G. nr. 116/2009,
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
menționate în opisul inclus în cererea de radiere. aprobată cu modificări
Examinând înscrisurile menționate, directorul, și completări
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în prin Legea nr. 84/2010,
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, prin Decizia D.G. nr. 20
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. din data de 14.01.2010 - Ilinca Simionescu
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4378/22.X.2010

Referent în cadrul Societatea Comercială


Oficiului Registrului GABIMI SERV - S.R.L.
Comerțului de pe lângă Ploiești, județul Prahova

Tribunalul Prahova - Constantin Cristiana


NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulată de J 29/1208/2006
ALDEA SERGIU 90 - S.N.C., cu sediul ales în Ploiești,
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 18724545
Piața Victoriei nr. 3, bl. UNIREA, ap. 41, prin care se
solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii ROMÂNIA
privind radierea ALDEA SERGIU 90 - S.N.C., cod unic de
MINISTERUL JUSTIȚIEI
înregistrare 2706143, număr de ordine în registrul
comerțului J 29/3588/1992. OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

DIRECTORUL OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ


Asupra cererii de față: TRIBUNALUL PRAHOVA

Prin cererea înregistrată sub nr. 84424 din DOSAR NR. 84452/2010
14.10.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul
REZOLUȚIA NR. 14863/18.10.2010
comerțului a mențiunii cu privire la radierea ALDEA
SERGIU 90 - S.N.C. Pronunțată în ședința din data de 18.10.2010
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile Director conform
menționate în opisul inclus în cererea de radiere. O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări
Examinând înscrisurile menționate, directorul,
și completări
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în prin Legea nr. 84/2010,
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, prin Decizia D.G. nr. 20
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. din data de 14.01.2010 - Ilinca Simionescu
84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu Referent în cadrul
modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. Oficiului Registrului
Comerțului de pe lângă
26/1990, republicată, cu modificările și completările
Tribunalul Prahova - Constantin Cristiana
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.
Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune: de GABIMI SERV - S.R.L., cu sediul ales în Ploiești,
Str. Pomilor nr. 20, prin care se solicită înscrierea în
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
registrul comerțului a mențiunii privind radierea GABIMI
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii SERV - S.R.L., cod unic de înregistrare 18724545, număr
firmei ALDEA SERGIU 90 - S.N.C., cu datele de de ordine în registrul comerțului J 29/1208/2006.
identificare mai sus menționate.
DIRECTORUL
Motivul radierii este lichidare.
Asupra cererii de față:
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
Prin cererea înregistrată sub nr. 84452 din
Oficial al României, Partea a IV-a. 14.10.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul
Executorie de drept. comerțului a mențiunii cu privire la radierea GABIMI
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la SERV - S.R.L.
Tribunalul Prahova, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
Examinând înscrisurile menționate, directorul,
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
Pronunțată în ședința din data de 18.10.2010. conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,
(13/1.840.156) aprobată cu modificări și completări prin Legea
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4378/22.X.2010 9

nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, sediul ales în Ploiești, str. Mircea cel Bătrân, nr. 31, prin
cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. care se solicită înscrierea în registrul comerțului a
26/1990, republicată, cu modificările și completările mențiunii privind radierea MIBONIK - S.R.L., cod unic de
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere. înregistrare 16950406, număr de ordine în registrul
comerțului J 29/2445/2004.
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
DIRECTORUL
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii Asupra cererii de față:
firmei GABIMI SERV - S.R.L., cu datele de identificare Prin cererea înregistrată sub nr. 84505 din
mai sus menționate. 14.10.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul
Motivul radierii este lichidare. comerțului a mențiunii cu privire la radierea MIBONIK - S.R.L.
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
Oficial al României, Partea a IV-a. menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
Executorie de drept. Examinând înscrisurile menționate, directorul,
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
Tribunalul Prahova, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,
următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu
Pronunțată în ședința din data de 18.10.2010. modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.
(14/1.840.157) 26/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.
Societatea Comercială
MIBONIK - S.R.L., Ploiești, județul Prahova Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
J 29/2445/2004 firmei MIBONIK - S.R.L., cu datele de identificare mai sus
menționate.
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 16950406 Motivul radierii este lichidare.
ROMÂNIA
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a.
MINISTERUL JUSTIȚIEI Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI Tribunalul Prahova, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și
următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
TRIBUNALUL PRAHOVA Pronunțată în ședința din data de 18.10.2010.
(15/1.840.158)
DOSAR NR. 84505/2010
REZOLUȚIA NR. 14881/18.10.2010 Societatea Comercială
GERONY INVEST - S.R.L., satul Telega
Pronunțată în ședința din data de 18.10.2010
comuna Telega, județul Prahova
Director conform
O.U.G. nr. 116/2009, HOTĂRÂREA NR. 1/27.09.2010
aprobată cu modificări
și completări a A.G.A. S.C. GERONY INVEST - S.R.L.
prin Legea nr. 84/2010, Subsemnații Giubernea Robert-Nicolae, CNP
prin Decizia D.G. nr. 20 1841208295907, domiciliat în satul Doftana nr. 91,
din data de 14.01.2010 - Ilinca Simionescu comuna Telega, județul Prahova, identificat cu C.I. seria
Referent în cadrul PH nr. 805301, emisă de SPCLEP Câmpina la data de
Oficiului Registrului 27.11.2008 și Anghel Diana-Mihaela, CNP 2881202295892,
Comerțului de pe lângă domiciliată în satul Telega, comuna Telega, județul
Tribunalul Prahova - Constantin Cristiana Prahova, identificată cu C.I. seria PH nr. 819265, emisă
Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de de SPCLEP Câmpina la data de 16.02.2009, în calitate
Niculicea Bogdan Marian pentru MIBONIK - S.R.L., cu de asociați ai S.C. GERONY INVEST - S.R.L., cu sediul
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4378/22.X.2010

în satul Doftana nr. 91, comuna Telega, județul Prahova, Societatea Comercială
înmatriculată la ORC Prahova sub nr. J 29/1504/2009, RADU MOTORS - S.R.L.
având CUI 26098566, am hotărât: Ploiești, județul Prahova
1. Majorarea capitalului social până la valoarea de
300 lei, cu suma de 100 lei, aport în numerar a asociatului HOTĂRÂREA NR. 1/6.10.2010
cooptat în persoana dnei Mărăcine Elena-Claudia, CNP a adunării generale a asociaților
2790505290906, cetățean român, născută la data de Asociații: Alexandru Radu Costin, cetățean român,
5.05.1979 în mun. Câmpina, jud. Prahova, domiciliată în domiciliat în loc. Ploiești, str. Pictor Theodor Aman nr. 3,
satul Telega nr. 1264, comuna Telega, județul Prahova, județul Prahova, legitimat cu C.I. seria PH nr. 529655,
identificată cu C.I. seria PH nr. 572342, emisă de CNP 1730312293150, eliberată la data de 21.02.2005 de
SPCLEP Câmpina la data de 11.10.2005. către Pol. Mun. Ploiești, și Alexandru Iolanda, cetățean
Urmare a majorării, capitalul social în valoare de 300 român, domiciliată în loc. Ploiești, str. Pictor Theodor
lei, împărțit în 30 părți sociale, cu valoarea nominală de Aman nr. 3, județul Prahova, legitimată cu C.I. seria PH
10 lei fiecare, va fi repartizat pe asociați astfel: nr. 529654, CNP 2770101293109, eliberată la data de
- Giubernea Robert-Nicolae deține 10 părți sociale în 21.02.2005 de către Poliția Mun. Ploiești, în calitate de
valoare totală de 100 lei și o cotă de participare la asociați ai S.C. RADU MOTORS - S.R.L., cu sediul social
beneficii și pierderi de 33,33 %; în Ploiești, str. Theodor Aman nr. 3, județul Prahova,
- Anghel Diana-Mihaela deține 10 părți sociale în înreg. la Reg. Com. sub nr. J 29/209/2005, CIF RO
valoare totală de 100 lei și o cotă de participare la 17175414, au hotărât următoarele:
beneficii și pierderi de 33,33 %; 1. Majorarea capitalului social, prin cooptarea ca
asociat a dlui Ionașcu Nicușor Feri, cetățean român,
- Mărăcine Elena-Claudia deține 10 părți sociale în
născut la data de 2.06.1966 în loc. Ploiești, domiciliat în
valoare totală de 100 lei și o cotă de participare la
loc. Ploiești, str. Bănești nr. 3, bl. 9B2, sc. B, et. 4, ap. 4,
beneficii și pierderi de 33,34 %.
județul Prahova, legitimat cu C.I. seria PH nr. 307886,
2. Schimbarea sediului social în satul Telega nr. 1264,
eliberată de Pol. Mun. Ploiești la data de 16.05.2002,
comuna Telega, județul Prahova. CNP 1660602293138 care aduce un aport la capitalul
3. Revocarea administratorilor, Giubernea Robert- social de 50 lei (cincizecilei).
Nicolae, respectiv Anghel Diana-Mihaela și numirea în 2. Ca urmare a acestor modificări, capitalul social total
funcția de administrator unic a dnei Mărăcine Elena este de 250 lei (împărțit în 25 părți sociale a 10 lei fiecare
Claudia, pentru un mandat nelimitat, cu drepturi depline. și aparține asociaților astfel: 1. Alexandru Radu Costin -
Restul prevederilor din actul constitutiv, rămân 100 lei, 10 părți sociale; 2. Alexandru Andreea Iolanda -
neschimbate. 100 lei, 10 părți sociale; 3. Ionașcu Nicușor Feri - 50 lei,
Încheiată, sub semnătură privată, astăzi, 27.09.2010, 5 părți sociale.
data semnării, într-un număr de 5 exemplare. 3. Participarea la beneficii și pierderi este: 1.
(16/1.840.159) Alexandru Radu Costin - 40 %; 2. Alexandru Andreea
Iolanda - 40 %; 3. Ionașcu Nicușor Feri - 20 %.
Societatea Comercială (18/1.840.161)
GERONY INVEST - S.R.L., satul Telega
comuna Telega, județul Prahova Societatea Comercială
RADU MOTORS - S.R.L.
NOTIFICARE Ploiești, județul Prahova

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul NOTIFICARE


Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
modificările și completările ulterioare, depunerea textului alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale modificările și completările ulterioare, depunerea textului
GERONY INVEST - S.R.L., cu sediul în satul Telega actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
nr. 1264, comuna Telega, județul Prahova, înregistrată RADU MOTORS - S.R.L., cu sediul în municipiul Ploiești,
sub nr. J 29/1504/2009, cod unic de înregistrare str. Theodor Aman nr. 3, județul Prahova, înregistrată sub
26098566, care a fost înregistrat sub nr. 82159 din nr. J 29/209/2005, cod unic de înregistrare 17175414,
30.09.2010. care a fost înregistrat sub nr. 84027 din 12.10.2010.
(17/1.840.160) (19/1.840.162)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4378/22.X.2010 11

Societatea Comercială Goagă Gheorghe-Alexandru, cu valoarea de 160 lei și


AMALETA IMPEX - S.R.L. prin aportul unui asociat nou cooptat în persoana
Ploiești, județul Prahova doamnei Goagă Ana, CNP 2610831290089, cetățean
român, născută la data de 31.08.1961 în com. Bertea,
HOTĂRÂREA NR. 1/13.10.2010
județul Prahova, domiciliată în satul Filipeștii de Pădure
Asociații S.C. AMALETA IMPEX - S.R.L., Dulgheru
nr. 858 A, comuna Filipeștii de Pădure, județul Prahova,
Daniela Maria, domiciliată în Ploiești, str. Ciprian
Porumbescu nr. 4, bl. 15, sc. B, et. 2, ap. 30, județul identificată cu C.I. seria PH nr. 230716, emisă de Pol. orș.
Prahova, identificată cu C.I. seria PH nr. 153897 și Băicoi la data de 25.04.2001, cu valoarea de 640 lei.
Stănescu Ioan Eugen, domiciliat în Ploiești, Urmare a acestei majorări, capitalul social în valoare
Str. Crizantemelor nr. 2 B, bl. 11A, sc. B, ap. 28, județul de 86.000 lei, divizat în 8.600 părți sociale, cu valoarea
Prahova, identificat cu B.I. seria B.U. nr. 491324, au nominală de 10 lei fiecare, va fi repartizat pe asociați
hotărât:
astfel:
Art. 1. Dizolvarea și lichidarea simultană a societății
- Goagă Gheorghe deține 6.816 părți sociale în
conform art. 227, alin. 1, lit. d) și 235 din Legea nr.
31/1990 cu modificările și completările ulterioare. valoare totală de 68.160 lei și o cotă de participare la
Art. 2. Societatea nu înregistrează datorii la bugetul de beneficii și pierderi de 79,25 %;
stat sau la alți creditori, nu are active sau pasive. - Goagă Gheorghe-Alexandru deține 1.720 părți
Art. 3. După dizolvare, societatea urmează să se sociale în valoare totală de 17.200 lei și o cotă de
radieze din Registrul Comerțului. participare la beneficii și pierderi de 20 %;
Art. 4. Restul clauzelor din actul constitutiv al societății
- Goagă Ana deține 64 părți sociale în valoare totală
rămân neschimbate.
Data: 13.10.2010. de 640 lei și o cotă de participare la beneficii și pierderi de
(20/1.840.163) 0,75 %.
2. Revocarea administratorului Goagă Gheorghe și
Societatea Comercială numirea în funcția de administrator unic a dnei Goagă
ALS TRANS - S.R.L., satul Filipeștii de Pădure Ana, pentru un mandat nelimitat, cu drepturi depline.
comuna Filipeștii de Pădure, județul Prahova
Restul prevederilor din actul constitutiv, rămân
HOTĂRÂREA NR. 1/13.10.2010 neschimbate.
Încheiată, sub semnătură privată, astăzi, 13.10.2010,
a A.G.A. S.C. ALS TRANS - S.R.L.
data semnării, într-un număr de 5 exemplare.
Subsemnații Goagă Gheorghe, CNP
(21/1.840.164)
1590926290088, domiciliat în satul Filipeștii de Pădure
nr. 858 A, comuna Filipeștii de Pădure, județul Prahova,
Societatea Comercială
identificat cu C.I. seria PH nr. 566378, emisă de SPCLEP
Băicoi la data de 12.09.2005 și Goagă Gheorghe- ALS TRANS - S.R.L., satul Filipeștii de Pădure
Alexandru, CNP 1880125296619, domiciliat în satul comuna Filipeștii de Pădure, județul Prahova
Filipeștii de Pădure nr. 858 A, comuna Filipeștii de
Pădure, județul Prahova, identificat cu C.I. seria PH NOTIFICARE
nr. 286944, emisă de Pol. orș. Băicoi la data de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
31.01.2002, în calitate de asociați ai S.C. ALS TRANS -
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
S.R.L., cu sediul în satul Filipeștii de Pădure nr. 858A,
comuna Filipeștii de Pădure, județul Prahova, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
înmatriculată la ORC Prahova sub nr. J 29/901/2008, modificările și completările ulterioare, depunerea textului
având CUI 23594255, am hotărât: actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
1. Majorarea capitalului social cu numerar, până la ALS TRANS - S.R.L., cu sediul în satul Filipeștii de
valoarea de 86.000 lei, prin încorporarea parțială a Pădure nr. 858 A, comuna Filipeștii de Pădure, județul
sumelor datorate asociaților în conformitate cu cotele de
Prahova, înregistrată sub nr. J 29/901/2008, cod unic de
participare, în valoare de 85.000 lei, înregistrate în contul
înregistrare 23594255, care a fost înregistrat sub
455, din care s-a subscris în contul 1011 și vărsat contul
1012, conform notelor contabile nr. 12001/31.12.2008, nr. 84626 din 14.10.2010.
respectiv nr. 1009/1.10.2010, prin aportul asociatului (22/1.840.165)
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4378/22.X.2010

Societatea Comercială legal și statutar convocată, întrunită la sediul social al


RUFINI SERV - S.R.L. societății, conform procesului-verbal numărul 1 din data
Ploiești, județul Prahova de 6.10.2010, hotărăște:
Art. 1. Se închide punctul de lucru din Târgu Jiu, Str.
DECIZIE 22 decembrie 1989, bloc 31, scara 4, apartament 63,
județul Gorj.
din data de 14.10.2010 Art. 2. Se deschide un punct de lucru în Târgu Jiu,
a asociatului unic al S.C. RUFINI SERV - S.R.L. Bulevardul Republicii nr. 7, județul Gorj.
Subsemnatul Adafini Cornel-Ionuț, de cetățenie Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
română, domiciliat în Ploiești, str. Mărășești nr. 22 B, neschimbate.
județul Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 294870, (24/1.834.599)
eliberată de Poliția Ploiești la data de 7.03.2002, CNP
Societatea Comercială
1870516297251, deținând un număr de 20 părți sociale,
NANOPARTY - S.R.L., Târgu Jiu, județul Gorj
reprezentând 100 % capitalul social al societății, decide:
Art. 1. Dizolvarea și lichidarea simultană a ACT ADIȚIONAL
S.C. RUFINI SERV - S.R.L. în temeiul art. 235 și art. 227
alin. (1), lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile al S.C. NANOPARTY S.R.L.
comerciale, republicată, cu modificările și completările Subsemnatul Logănescu I. Iulian, de cetățenie
ulterioare, începând cu data de 14.10.2010, cu română, domiciliat în municipiul Târgu Jiu, Str.
precizarea că, de la această dată, nu se vor mai efectua Agriculturii, bl. 5, sc. 3, ap. 3, județ Gorj, CNP
operațiuni cu caracter patrimonial în numele societății, cu 1760430182767, identificat cu C.I. seria GZ nr. 273387,
excepția celor destinate lichidării societății. eliberată de SPCLEP Tg. Jiu, la data de 24.04.2007,
Art. 2. Declar că societatea nu are active și/sau pasive deținând un număr de 20 părți sociale, reprezentând 100 %
nu este în stare de faliment, nu are datorii la bugetul capitalul social al societății, decide:
statului și/sau la terți creditori și nu face obiectul Art. 1. Se desființează punctul de lucru din Târgu Jiu,
procedurilor prevăzute de Legea nr. 85/2006, privind str. Victoria, bloc 198, parter, județul Gorj.
procedura insolvenței. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
Art. 3. Restul prevederilor din statutul societăți rămân neschimbate.
neschimbate până la data radierii societății. (25/1.834.600)
(23/1.840.166)
Societatea Comercială
MADOFIL STAR - S.R.L., satul Botorogi
Societatea Comercială
comuna Dănești, județul Gorj
OPTIMA OPTICS - S.R.L., Târgu Jiu, județul Gorj
ACT ADIȚIONAL
ACT ADIȚIONAL
la actul constitutiv al S.C. MADOFIL STAR - S.R.L.
al S.C. OPTIMA OPTICS S.R.L.
În baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990 republicată, cu
Adunarea generală a asociaților în prezența:
modificările și completările ulterioare și a hotărârii
- d-lui Lupu I. Ion, de cetățenie română, domiciliat în
asociatului unic, se modifică actul constitutiv al S.C.
municipiul Târgu Jiu, str. Nicolae Titulescu nr. 7B, bl. 7B,
MADOFIL STAR - S.R.L., cu sediul în comuna Dănești,
sc. 1, ap. 11, județ Gorj, CNP 1760108182771, identificat sat Botorogi, județul Gorj, înregistrată la Oficiul
cu C.I. seria GZ nr. 366712, eliberată de SPCLEP Tg. Jiu, Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr.
la data de 9.02.2010, deținând un număr de 5 părți J18/533/1992, având capacitate juridică de la data de
sociale, reprezentând 25 % din capitalul social al 30.03.1992, C.U.I. 2178218, conform certificatului de
societății, înregistrare seria B nr. 1490479, emis la data de
- d-nei Dumitru I. Nicoleta, de cetățenie română, 1.10.2008, după cum urmează:
domiciliată în municipiul Târgu Jiu, str. Olari nr. 7, bl. 7, Art. 1. Se închid următoarele puncte de lucru situate
sc. 3, et. 2, ap. 49, județ Gorj, CNP 2750112182799, în: 1) orașul Rovinari, Strada Păcii nr. 19, județul Gorj, și
identificată cu C.I. seria GZ nr. 307629, eliberată de 2) orașul Rovinari, Strada Energeticianului nr. 25, județul
SPCLEP Tg. Jiu, la data de 1.04.2008, deținând un Gorj – Zona Porții nr. 2 din incinta Termocentralei.
număr de 15 părți sociale, reprezentând 75 % din Art. 2. Se deschid următoarele punct de lucru situate
capitalul social al societății, în: 1) orașul Rovinari, Strada Prieteniei nr. 9, construcția
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4378/22.X.2010 13

C2 – bloc A5, parter, județul Gorj, 2) orașul Rovinari, 9002 - activități suport pentru interpretarea artistică
Strada Păcii nr. 19, județul Gorj, și 3) municipiul Târgu (spectacole);
Jiu, Strada Victoriei nr. 132-134, în incinta Grup Școlar 9003 - activități de creație artistică;
Materiale de Construcții, județul Gorj.
9004 - activități de gestionare a sălilor de spectacole;
Art. 3. Se completează obiectul de activitate cu
următoarele activități: 9609 - alte activități de servicii n.c.a.
4771 – comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
magazine specializate; neschimbate.
4772 - comerț cu amănuntul al încălțămintei și Redactat în patru exemplare originale.
articolelor din piele, în magazine specializate.
(28/1.834.603)
Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
neschimbate.
Societatea Comercială
(26/1.834.601)
RATDOB - S.R.L., satul Gornovița
Societatea Comercială Tismana, județul Gorj
MADOFIL STAR - S.R.L., satul Botorogi
comuna Dănești, județul Gorj NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
NOTIFICARE
Gorj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
Gorj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale RATDOB -
actului constitutiv al Societății Comerciale MADOFIL S.R.L., cu sediul în satul Gornovița, orașul Tismana,
STAR - S.R.L., cu sediul în sat Botorogi, comuna Dănești, județul Gorj, com. Tismana, înregistrată sub nr.
înregistrată sub nr. J18/533/1992, cod unic de
J18/161/2000, cod unic de înregistrare 13346139, care a
înregistrare 2178218, care a fost înregistrat sub nr. 28105
din 7.10.2010. fost înregistrat sub nr. 28114 din 7.10.2010.
(27/1.834.602) (29/1.834.604)

Societatea Comercială Societatea Comercială


RATDOB - S.R.L., satul Gornovița NUTZEN COM - S.R.L., satul Viersani
Tismana, județul Gorj comuna Jupânești, județul Gorj

ACT ADIȚIONAL
ACT ADIȚIONAL
la actul constitutiv al RATDOB - S.R.L.
al S.C. NUTZEN COM S.R.L.
În baza art. 204 din Legea 31/1990 republicată și a
hotărârii asociatului unic, se modifică statutul RATDOB - Subsemnatul Radu Cristian, de cetățenie română,
S.R.L., cu sediul în orașul Tismana, sat Gornovița, județul domiciliat în sat Viersani, comuna Jupânești, nr. 381,
Gorj, CUI 13346139, număr înmatriculare în registrul județ Gorj, CNP 1640301181140, identificat cu C.I. seria
comerțului J18/161/2000, după cum urmează: GZ nr. 344110, eliberată de SPCLEP Tg. Cărbunești, la
Art. 1. Se completează obiectul de activitate al
data de 29.06.2009, deținând un număr de 20 părți
societății cu următoarele activități:
3700 - colectarea și epurarea apelor uzate; sociale, reprezentând 100 % capitalul social al societății,
3811 - colectarea deșeurilor nepericuloase; decide:
3821 - tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase; Art. 1. Societatea stabilește un punct de lucru în
4120 – lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și Bumbești-Jiu, str. Grigore Alexandru Ghica nr. 4A, jud.
nerezidențiale; Gorj.
4941 - transporturi rutiere de mărfuri;
Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
8122 - activități specializate de curățenie;
8129 - alte activități de curățenie; neschimbate.
9001 - activități de interpretare artistică (spectacole); (30/1.834.605)
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4378/22.X.2010

Societatea Comercială Societatea Comercială


EL MORENITO - S.R.L., Rovinari, județul Gorj HOPNESS - S.R.L., satul Rasova
comuna Bălești, județul Gorj
ACT ADIȚIONAL
al S.C. EL MORENITO S.R.L. ACT ADIȚIONAL
Subsemnatul Zătângă V. Valentin, de cetățenie
română, domiciliat în Rovinari, B-dul Minerilor, bl. M2, al S.C. HOPNESS - S.R.L.
sc. 1, et. 3, ap. 7, județ Gorj, CNP 1740102184981, Subsemnata Mihuțoiu Ancuța, de cetățenie română,
identificat cu C.I. seria GZ nr. 328431, eliberată de
domiciliat în sat Rasova, comuna Bălești, nr. 183, județ
SPCLEP Rovinari, la data de 16.12.2008, deținând un
număr de 10.000 părți sociale, reprezentând 100 % Gorj, CNP 2790127182774, identificată cu C.I. seria GZ
capitalul social al societății, decide: nr. 392119, eliberată de SPCLEP Târgu Jiu, la data de
Art. 1. Se închid două puncte de lucru: 1. Rovinari, Str. 8.10.2010, deținând un număr de 20 părți sociale,
Tineretului, jud. Gorj; 2. Rovinari, Str. Tineretului, lângă
reprezentând 100 % capitalul social al societății, decide:
bl. F1, jud. Gorj.
Art. 2. Se deschide punct de lucru în Rovinari, Str. Art. 1. Se deschide un punct de lucru în Târgu Jiu,
Tineretului, jud. Gorj. Aleea Digului nr. 1D, județul Gorj.
Restul prevederilor din actul constitutiv rămân Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
neschimbate.
neschimbate.
(31/1.834.606)
(33/1.834.608)
Societatea Comercială
GABISOR - S.R.L., Țicleni, județul Gorj Banca Cooperatistă SPORUL Sulița
Sulița, județul Botoșani
ACT ADIȚIONAL
În baza art. 204 din Legea 31/1990, republicată, ACT ADIȚIONAL NR. 1
precum și în baza hotărârii asociatului unic, actul
constitutiv al Societății Comerciale GABISOR – S.R.L., din 6 septembrie 2010
cu sediul în orașul Țicleni, Str. Petroliștilor nr. 674, jud.
Motivat de art. 61 al. 1 din actul constitutiv și de
Gorj, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului sub nr.
J18/1831/1994, CUI 6606368, conform certificatului de hotărârea consiliului de administrație nr. 1 din 3 mai 2010,
înregistrare seria B nr. 1490312/19.09.2008, eliberat de actul constitutiv al Băncii Cooperatiste „SPORUL” Sulița,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul se modifică după cum urmează:
Gorj, reprezentată prin Ciucur Ion-Sorin, CNP
1. Art. 62 va avea următorul cuprins:
1860529181094, cu domiciliul în orașul Țicleni, Str.
Petroliștilor nr. 674, jud. Gorj, posesor al C.I. seria GZ nr. „Art. 62 Directorii Băncii Cooperatiste SPORUL
378693/2010, eliberată de SPCLEP Tg. Cărbunești, SULIȚA sunt:
împuternicit în baza procurii autentificată sub nr. 1. Mateiuc Mihai, cetățean român, născut la data
862/22.09.2010, de Gabriela Ionașcu, notar public cu
24 februarie 1959 în localitatea Sulița, identificat cu C.I.
sediul biroului în Tg. Jiu, jud. Gorj, se modifică astfel:
Asociatul unic declară următoarele: seria XT nr. 147309, eliberat de Poliția Botoșani la data
- deschiderea punctului de lucru în imobilul situat în de 6 martie 2003, CNP 1590224070075 - director
Țicleni, Str. Petroliștilor, bl. 40, sc. 3, parter, nr. 692, general;
spațiu comercial nr. 7, jud. Gorj, încăpere spațiu
2. Nichitus Gelu, cetățean român, domiciliat în
comercial și cameră magazie, prevăzută cu baie și
toaletă, în suprafață de aproximativ 71,25 localitatea Frumușica, județul Botoșani, posesor C.I.
(șaptezecișiunuși25%) mp. seria XT nr. 153551, CNP 1590404070063, eliberat la
Celelalte dispoziții ale actului constitutiv și ale actelor 16.04.2003 de com. Flămânzi – director general adjunct.”
adiționale în baza cărora funcționează societatea rămân
Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
nemodificate.
Redactat în patru exemplare. neschimbate.
(32/1.834.607) (34/1.834.746)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4378/22.X.2010 15

Societatea Comercială În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile


FLORYPLANT SERV-COM - S.R.L., Botoșani menționate în opisul inclus în cererea de înregistrare.
județul Botoșani Examinând înscrisurile menționate, directorul,
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, ale
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
J7/434/2004
completările ulterioare, Legii nr. 26/1990, republicată, cu
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE R 16730354 modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii
nr. 359/2004 cu modificările și completările ulterioare,
ROMÂNIA
urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea
MINISTERUL JUSTIȚIEI
în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la
modificarea actului constitutiv.
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ Admite cererea formulată de solicitantul Olteanu
TRIBUNALUL BOTOȘANI Suzana-Lăcrămioara, domiciliat în Botoșani și, în
consecință, dispune înregistrarea în registrul comerțului
DOSAR NR. 25837/29.09.2010 a mențiunii privind:
REZOLUȚIA NR. 4782 - radierea societății FLORYPLANT SERV-COM –
S.R.L. de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
din data de 30.09.2010 Tribunalul Botoșani și reînmatricularea societății la Oficiul
Director la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov;
Registrului Comerțului - schimbare sediu în alt județ: județ Brașov, localitate:
de pe lângă municipiul Săcele, str. Horia nr. 3, cod poștal 505600,
Tribunalul Botoșani - Laura Ada Leonte data exp. sediu: 25.08.2030;
Referent la Oficiul - retragere asociat unic: Olteanu Suzana-
Registrului Comerțului Lăcrămioara;
de pe lângă - adăugare asociat unic: Paniti Jozsef, născut la
Tribunalul Botoșani - Busuioc Manuela 19.11.1975 în Brașov, identificat cu C.I. seria BV numărul
Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare 661316 eliberat de SPCLEP Săcele la data de
nr. 25837 din 29.09.2010 formulată de Olteanu Suzana- 31.10.2009, domiciliat în Săcele, str. Horia nr. 3, județul
Lăcrămioara în calitate de asociat unic, având ca obiect Brașov, cu un aport la capital de 200,00 RON nr. părți
autorizarea modificării actului constitutiv și înregistrarea sociale: 20, cota de participare la beneficii și pierderi:
datelor din declarația tip pe proprie răspundere pentru 100,000000 %;
Societatea Comercială FLORYPLANT SERV-COM - - Paniti Jozsef dobândește 20 părți sociale în valoare
S.R.L., cu sediul în Botoșani, b-dul Mihai Eminescu totală de 200 RON;
nr. 91, modificări prevăzute în actul adițional și contract - revocare administrator – Olteanu Florin-Stelian;
de cesiune nr. 1 din 2.08.2010. - numire administrator – Paniti Jozsef, cetățenie
română, născut la 19.11.1975 în Brașov, domiciliat în
DIRECTORUL România, județul Brașov, localitatea Săcele, str. Horia nr.
Asupra cererii de față: 3, durată mandat nelimitată;
Prin cererea înregistrată sub nr. 25837 din - alte mențiuni: declarație pe proprie răspundere
29.09.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul conform art. 15 din Legea nr. 359/2004.
comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
constitutiv, cu privire la: schimbarea sediului și din declarația tip pe proprie răspundere.
reînmatricularea în județul Brașov, radierea societății Dispune menționarea depunerii la Registrul
FLORYPLANT SERV-COM - S.R.L. de la Oficiul comerțului a actului constitutiv actualizat.
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani; Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
transmitere părți sociale pt. persoane fizice; persoane Partea a IV-a, a prezentei rezoluții și a notificării privind
împuternicite; alte mențiuni; asociați persoane fizice; depunerea la Registrul comerțului a actului constitutiv
înregistrarea datelor din declarația tip pe proprie actualizat.
răspundere în registrul comerțului. Executorie de drept.
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4378/22.X.2010

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la DIRECTORUL


Tribunalul Botoșani în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) și Asupra cererii de față:
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu Prin cererea înregistrată sub nr. 26087 din 1.10.2010,
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
Pronunțată în ședința din data de 30.09.2010. mențiunii cu privire la radierea MILAN GROUP - S.R.L.
(35/1.834.747) În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza
Societatea Comercială cărora directorul, constatând că sunt îndeplinite cerințele
FLORYPLANT SERV-COM - S.R.L., Botoșani legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr.
județul Botoșani 116/2009, cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu
modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990
NOTIFICARE republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul urmează a admite prezenta cerere de radiere.
Botoșani notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
FLORYPLANT SERV-COM - S.R.L., cu sediul în firmei MILAN GROUP - S.R.L., cu datele de identificare
municipiul Botoșani, județ Botoșani, b-dul Mihai mai sus menționate.
Eminescu nr. 91, înregistrată sub nr. J7/434/2004, cod Motivul radierii este dizolvare.
unic de înregistrare 16730354, care a fost înregistrat sub Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
nr. 25837 din 29.09.2010. Partea a IV-a.
(36/1.834.748) Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, în condițiile
Societatea Comercială art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G. nr. 116/2009.
MILAN GROUP - S.R.L., Cotușca Pronunțată astăzi 4.10.2010.
județul Botoșani (37/1.834.749)

Societatea Comercială
ROMÂNIA
UGUR ALADIN - S.R.L., satul Cordăreni
MINISTERUL JUSTIȚIEI comuna Cordăreni, județul Botoșani

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI ACT ADIȚIONAL NR. 1


ȘI CONTRACT DE CESIUNE
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
din 4.10.2010 la actul constitutiv al SC UGUR
TRIBUNALUL BOTOȘANI
ALADIN - S.R.L., J 07/330/2009, CUI 26050312
DOSAR NR. 26087/2010 Subsemnații:
Redenciuc Claudia-Tatiana, cetățean român,
REZOLUȚIA NR. 4843 domiciliată în satul Cordăreni, com. Cordăreni, jud.
din data de 4.10.2010 Botoșani, C.I. seria XT nr. 105851, CNP 2780124073540,
și Cicekci Suleyman, cetățean german, domiciliat în
Director la Oficiul
Ebersbach An Der Fils Ortsteil Rogwalden, Germania,
Registrului Comerțului
identificat cu pașaport seria D nr. 6111181425 emis de
de pe lângă
autorit. germane la data de 19.09.2003, născut la data de
Tribunalul Botoșani - Laura Ada Leonte
15.03.1958 în Dogucak, Turcia, în calitate de asociați la
Referent la Oficiul
S.C. UGUR ALADIN - S.R.L., în temeiul Legii nr. 31/1990,
Registrului Comerțului
republicată, am hotărât:
de pe lângă
1. Eu, Redenciuc Claudia-Tatiana, în calitate de
Tribunalul Botoșani - Busuioc Manuela
asociat-cedent, înțeleg să mă retrag din societate și să
Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de cesionez ferm și irevocabil domnului Cicekci Sușleyman
MILAN GROUP - S.R.L., cu sediul în ales în Cotușca, prin un număr de 10 părți sociale, în valoare de 100 lei.
care se solicită înscrierea în registrul comerțului a 2. Eu, Cicekci Suleyman, cetățean german, domiciliat
mențiunii privind radierea MILAN GROUP - S.R.L., cod în Ebersbach An Der Fils Ortsteil Rogwalden, Germania,
unic de înregistrare 18231997, număr de ordine în identificat cu pașaport seria D nr. 6111181425 emisă de
registrul comerțului J7/757/2005. autorit. germane la data de 19.09.2003, declar că
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4378/22.X.2010 17

primesc de la cedent cele 10 părți sociale x 10 lei fiecare, domiciliul în satul Drislea, comuna Trușești, județul
devenind astfel asociat unic, preluând totodată toate Botoșani, fiul lui Mihai și Maria, născut la data de
drepturile și obligațiile aferente, în conformitate cu 15.04.1950 în comuna Trușești, județul Botoșani,
prevederile legii și ale actului constitutiv. De asemenea, identificat cu C.I. seria XR nr. 236730, eliberată de Poliția
am luat cunoștință de situația patrimonială a societății la Trușești, CNP 1500415076528.
data încheierii prezentului act, dată la care se va produce Celelalte prevederi ale actului constitutiv al S.C.
și descărcarea de gestiune a administratorului
CYBERTROPIX - S.R.L. se păstrează. Actul constitutiv
Redenciuc Claudia Tatiana.
se va actualiza.
3. Transmiterea părților sociale se face la valoarea
Redactat astăzi, 30.09.2010, ca înscris sub
nominală de 10 lei/parte socială.
4. Capitalul social în valoare de 200 lei va fi deținut în semnătură privată.
totalitate de asociatul unic, Cicekci Suleyman. (40/1.834.752)
5. Se revocă din funcția de administrator doamna
Redenciuc Claudia-Tatiana. Societatea Comercială
6. Se va întocmi actul constitutiv în formă actualizată. CYBERTROPIX - S.R.L., satul Trușești
Celelalte prevederi din actul constitutiv al societății comuna Trușești, județul Botoșani
rămân nemodificate.
Redactat de parte în 4 (patru) exemplare și NOTIFICARE
autentificat la Biroul notarilor publici asociați „Cornelia Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Agachi - Stelian Agachi din Botoșani.
Botoșani notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
(38/1.834.750) alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Societatea Comercială
UGUR ALADIN - S.R.L., satul Cordăreni actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
comuna Cordăreni, județul Botoșani CYBERTROPIX - S.R.L., cu sediul în satul Trușești,
comuna Trușești, județul Botoșani, înregistrată sub nr.
NOTIFICARE J 7/529/2003, cod unic de înregistrare 15809663, care a
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul fost înregistrat sub nr. 26260 din 5.10.2010.
Botoșani notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 (41/1.834.753)
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale SEMNAL ZECE - S.R.L., Botoșani
UGUR ALADIN - S.R.L., cu sediul în satul Cordăreni,
comuna Cordăreni județul Botoșani, înregistrată sub nr.
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
J 330/2009, cod unic de înregistrare 26050312, care a
J 7/395/2003
fost înregistrat sub nr. 26190 din 4.10.2010.
(39/1.834.751) COD UNIC DE ÎNREGISTRARE R 15664562

Societatea Comercială ROMÂNIA


CYBERTROPIX - S.R.L., satul Trușești
comuna Trușești, județul Botoșani MINISTERUL JUSTIȚIEI

ACT ADIȚIONAL OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

de modificare a actului constitutiv OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ


al S.C. CYBERTROPIX - S.R.L. TRIBUNALUL BOTOȘANI
Subsemnata Clim Adrieana, cetățean român, cu
domiciliul în satul Drislea, comuna Trușești, județul DOSAR NR. 26332/5.10.2010
Botoșani, fiica lui - și Eugenia, CNP 2540729076521,
identificată prin cartea de identitate seria XT nr. 296644 REZOLUȚIA NR. 4876
eliberată de SPCLEP Trușești, în calitate de asociat unic, din 6.10.2010
în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990,
republicată, am hotărât: Director la Oficiul
Se eliberează din funcția de administrator doamna Registrului Comerțului
Clim Adrieana și se numește administrator pe durată de pe lângă
nelimitată domnul Clim Aurel, cetățean român, cu Tribunalul Botoșani - Laura Ada Leonte
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4378/22.X.2010

Referent la Oficiul - radierea obiectelor de activitate: 4941 - transporturi


Registrului Comerțului rutiere de mărfuri;
de pe lângă - Pînzariu Corneliu dobândește 50 părți sociale, în
Tribunalul Botoșani - Busuioc Manuela
valoare totală de 500 RON;
Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. - numire administrator: Pînzariu Corneliu, cetățean
26332 din 5.10.2010 formulată de Pinzariu Sonia, în român, născut la 17.09.1949 în Vârfu Câmpului,
calitate de administrator, având ca obiect autorizarea Botoșani, domiciliat în România, localitatea Botoșani, bd.
modificării actului constitutiv și înregistrarea datelor din
Mihai Eminescu nr. 101, județul Botoșani, durată mandat
declarația tip pe proprie răspundere pentru Societatea
Comercială DIRECTROM - S.R.L., cu sediul în Botoșani, nelimitată, puteri depline;
Calea Națională nr. 3, modificări prevăzute în decizia - modificare date personale administrator: Pînzariu
asociatului nr. 1 din 6.08.2010. Sonia, cetățenie română, născută la 22.11.1951 în
DIRECTORUL Cristinești, Botoșani, domiciliată în România, localitatea
Botoșani, bd. Mihai Eminescu nr. 101, județul Botoșani,
Asupra cererii de față:
cod poștal 6800; durată mandat 98 ani, puteri depline;
Prin cererea, înregistrată sub nr. 26332 din 5.10.2010,
- alte mențiuni: declarație pe propria răspundere
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004;
cu privire la: schimbare denumire firmă; domeniu - adăugare asociat: Pînzariu Corneliu, născut la
principal de activitate/activitate principală; cod obiect de 17.09.1949 în Vârfu Câmpului, Botoșani, identificat cu
activitate; transmitere părți sociale pt. persoane fizice; C.I. seria XT nr. 286434, eliberată de SPCLEP Botoșani
persoane împuternicite; alte mențiuni; asociați persoane la data de 3.03.2006, domiciliat în România, localitatea
fizice; înregistrarea datelor din declarația tip pe proprie
Botoșani, bd. Mihai Eminescu nr. 101, județul Botoșani,
răspundere în registrul comerțului.
cu un aport la capitalul social de 500,00 RON, nr. părți
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
menționate în opisul inclus în cererea de înregistrare. sociale: 50, cota de participare la beneficii și pierderi:
Examinând înscrisurile menționate, directorul, 50,000000 %;
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în - modificare date personale asociat: Pînzariu Sonia,
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, născută la 22.11.1951 în Cristinești, Botoșani, identificată
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. cu C.I. seria XT nr. 286433, eliberată de SPCLEP
84/2010, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu Botoșani la data de 3.03.2006, domiciliat în România,
modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.
localitatea Botoșani, bd. Mihai Eminescu nr. 101, județul
26/1990, republicată, cu modificările și completările
Botoșani;
ulterioare, precum și ale Legii nr. 359/2004, cu
modificările și completările ulterioare, urmează a admite - reducere aport la capitalul social: Pînzariu Sonia la
prezenta cerere privind înregistrarea în registrul 500,00 RON.
comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
constitutiv. din declarația tip pe proprie răspundere.
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune: Dispune menționarea depunerii la registrul comerțului
a actului constitutiv actualizat.
Admite cererea formulată de solicitantul Pinzariu
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Sonia, domiciliată în Botoșani, și, în consecință, dispune
înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii privind: Partea a IV-a, a prezentei rezoluții și a notificării privind
- schimbare denumire firmă din: DIRECTROM - S.R.L. depunerea la Oficiul registrului comerțului a actului
în SEMNAL ZECE - S.R.L.; constitutiv actualizat.
- modificare activitate principală în 4719 - comerț cu Executorie de drept.
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
predominantă de produse nealimentare; Tribunalul Botoșani, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și
- completarea obiectului de activitate cu următoarele
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
activități: 5629 - alte servicii de alimentație n.c.a.; 5630 -
baruri și alte activități de servire a băuturilor; 9329 - alte modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
activități recreative și distractive n.c.a.; 9609 - alte Pronunțată în ședința din data de 8.10.2010.
activități de servicii n.c.a.; (42/1.834.754)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4378/22.X.2010 19

Societatea Comercială DIRECTORUL


SEMNAL ZECE - S.R.L., Botoșani Asupra cererii de față:
Prin cererea, înregistrată sub nr. 26346 din 6.10.2010
NOTIFICARE s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv,
Botoșani notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 cu privire la: schimbare sediu; transmitere părți sociale pt.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu persoane fizice; persoane împuternicite; alte mențiuni;
modificările și completările ulterioare, depunerea textului asociați persoane fizice; înregistrarea datelor din
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale declarația tip pe proprie răspundere în registrul
comerțului.
SEMNAL ZECE - S.R.L., cu sediul în municipiul Botoșani,
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
Calea Națională nr. 3, județul Botoșani, înregistrată sub
menționate în opisul inclus în cererea de înregistrare.
nr. J 7/395/2003, cod unic de înregistrare 15664562, care Examinând înscrisurile menționate, directorul,
a fost înregistrat sub nr. 26332 din 5.10.2010. constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
(43/1.834.755) conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
Societatea Comercială 84/2010, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu
TMT-2004 TRANSCOM - S.R.L., Botoșani modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.
26/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și cu cele ale Legii nr. 359/2004, cu
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
modificările și completările ulterioare, urmează a admite
J 7/382/2004
prezenta cerere privind înregistrarea în registrul
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 16652086
comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului
constitutiv.
ROMÂNIA
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
MINISTERUL JUSTIȚIEI Admite cererea formulată de solicitantul Iftode Fediuc
Grigore Adrian, domiciliat în Botoșani, și, în consecință,
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii
privind:
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ - schimbarea sediului din municipiul Botoșani, Str.
TRIBUNALUL BOTOȘANI Primăverii nr. 14, bloc Z, scara A, etaj P, ap. 2, cod poștal
6800, județul Botoșani, data exp. sediu: 1.02.2031 în
DOSAR NR. 26346/6.10.2010 municipiul Botoșani, str. Mihail Kogălniceanu nr. 40,
scara C, etaj 1, ap. 8, județul Botoșani, cod poștal
REZOLUȚIA NR. 4901
0710156, data exp. sediu: 24.09.2020;
din 7.10.2010 - Pușcașu Cristian dobândește 700 părți sociale, în
Director la Oficiul valoare totală de 7.000 RON;
- revocare administrator: Iftode Fediuc Veronica;
Registrului Comerțului
- numire administrator: Pușcașu Cristian, cetățean
de pe lângă
român, născut la 27.12.1984 în Botoșani, Botoșani,
Tribunalul Botoșani - Laura Ada Leonte domiciliat în România, localitatea Botoșani, str. Mihail
Referent la Oficiul Kogălniceanu nr. 40, scara C, etaj 1, ap. 8, județul
Registrului Comerțului Botoșani, durata mandatului: nelimitată, puteri: depline;
de pe lângă - alte mențiuni: declarație pe propria răspundere
Tribunalul Botoșani - Busuioc Manuela conform art. 15 din Legea nr. 359/2004;
- adăugare asociat unic: Pușcașu Cristian, născut la
Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr.
27.12.1984 în Botoșani, identificat cu C.I. seria XT
26346 din 6.10.2010 formulată de Iftode Fediuc Grigore
numărul 216040, eliberată de mun. Botoșani la data de
Adrian, în calitate de asociat, având ca obiect autorizarea
11.06.2004, domiciliat în Botoșani, str. Mihail
modificării actului constitutiv și înregistrarea datelor din Kogălniceanu nr. 40, scara C, etaj 1, ap. 8, județul
declarația tip pe proprie răspundere pentru Societatea Botoșani, cu un aport la capitalul social de 7.000,00
Comercială TMT-2004 TRANSCOM - S.R.L., cu sediul în RON, nr. părți sociale: 700, cota de participare la beneficii
Botoșani, Str. Primăverii nr. 14, bloc Z, sc. A, etaj P, ap. 2, și pierderi: 100,000000 %;
modificări prevăzute în hotărârea asociaților nr. 29 din - retragere asociat: Iftode Fediuc Grigore Adrian;
9.06.2010. - retragere asociat: Iftode Fediuc Veronica.
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4378/22.X.2010

Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor Referent la Oficiul


din declarația tip pe proprie răspundere. Registrului Comerțului
Dispune menționarea depunerii la registrul comerțului de pe lângă
a actului constitutiv actualizat. Tribunalul Botoșani - Busuioc Manuela
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a prezentei rezoluții și a notificării privind Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr.
depunerea la Oficiul registrului comerțului a actului 26442 din 6.10.2010 formulată de Hrițcu Lucica, în
constitutiv actualizat. calitate de administrator, având ca obiect autorizarea
Executorie de drept. modificării actului constitutiv pentru Societatea
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Comercială TEHNO-ALPHA INSTAL - S.R.L., cu sediul în
Tribunalul Botoșani, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și Botoșani, Calea Națională nr. 69, modificări prevăzute în
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu actul modificator din data de 13.08.2010.
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
DIRECTORUL
Pronunțată în ședința din data de 7.10.2010.
(44/1.834.756) Asupra cererii de față:
Prin cererea, înregistrată sub nr. 26442 din 6.10.2010
Societatea Comercială s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
TMT-2004 TRANSCOM - S.R.L., Botoșani mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv,
cu privire la: transmitere părți sociale pt. persoane fizice,
NOTIFICARE asociați persoane fizice.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
Botoșani notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 menționate în opisul inclus în cererea de înregistrare.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu Examinând înscrisurile menționate, directorul,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,
TMT-2004 TRANSCOM - S.R.L., cu sediul în municipiul aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
Botoșani, str. Mihail Kogălniceanu nr. 40, scara C, etaj 1, 84/2010, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu
ap. 8, județul Botoșani, înregistrată sub nr. J 7/382/2004, modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.
cod unic de înregistrare 16652086, care a fost înregistrat 26/1990, republicată, cu modificările și completările
sub nr. 26346 din 6.10.2010.
ulterioare, precum și cu cele ale Legii nr. 359/2004, cu
(45/1.834.757) modificările și completările ulterioare, urmează a admite
prezenta cerere privind înregistrarea în registrul
Societatea Comercială
TEHNO-ALPHA INSTAL - S.R.L., Botoșani comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului
constitutiv.

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
J 7/317/2007 Admite cererea formulată de solicitantul Hrițcu Lucica,
domiciliată în Botoșani, și, în consecință, dispune
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE R 21795651
înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii privind:
ROMÂNIA - Hrițcu Silviu Lucian dobândește 5 părți sociale în
valoare totală de 50 RON;
MINISTERUL JUSTIȚIEI - adăugare asociat: Hrițcu Silviu Lucian, născut la
16.06.1974 în Botoșani, identificat cu C.I. seria MX nr.
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
632595, eliberată de SPCLEP Iași la data de 11.10.2006,
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
domiciliat în Iași, str. Oancea nr. 26, bloc D5A, etaj 7, ap.
TRIBUNALUL BOTOȘANI 28, județul Iași, cu un aport la capital de 50,00 RON,
nr.părți sociale: 5, cota de participare la beneficii și
DOSAR NR. 26442/6.10.2010 pierderi: 25,000000 %:
- retragere asociat: Hrițcu Anamaria-Silvia.
REZOLUȚIE NR. 4905
Dispune menționarea depunerii la registrul comerțului
din data de 7.10.2010 a actului constitutiv actualizat.
Director la Oficiul Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Registrului Comerțului Partea a IV-a, a prezentei rezoluții și a notificării privind
de pe lângă depunerea la Oficiul registrului comerțului a actului
Tribunalul Botoșani - Laura Ada Leonte constitutiv actualizat.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4378/22.X.2010 21

Executorie de drept. Societatea Comercială


Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la FIVE CONTINENTS GROUP - S.R.L.
Tribunalul Botoșani, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și satul Răchiți, comuna Răchiți, județul Botoșani
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. HOTĂRÂREA NR. 1
Pronunțată în ședința din data de 7.10.2010.
din 23.09.2010
(46/1.834.758)
a asociaților
Societatea Comercială Subsemnatul Boldea-Chirila Tonino-Iuri, cetățean
TEHNO-ALPHA INSTAL - S.R.L., Botoșani român, cu domiciliul în municipiul Botoșani, Str. Nucilor
nr. 12, județul Botoșani, posesor al C.I. seria XT nr.
NOTIFICARE 187346, CNP 1630321070019, emisă de Pol. Botoșani la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul data de 9.12.2003, în calitate de asociat, personal și
Botoșani notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 mandatar pentru Khalil Hani, cetățean român, cu
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu domiciliul în mun. București, sect. 1, str. Ștefan
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Negulescu nr. 7, et. 3, ap. 4, posesor al C.I. seria RD nr.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale 298112, eliberată la data de 17.02.2003, emisă de Sector
TEHNO-ALPHA INSTAL - S.R.L., cu sediul în municipiul 1, CNP 5400771, în calitate de asociat, prin mandatar
Botoșani, Calea Națională nr. 69, județul Botoșani, Boldea-Chirila Tonino-Iuri, cu procura specială nr.
înregistrată sub nr. J 7/317/2007, cod unic de înregistrare 325/17.03.2008, și pentru Grecu Liana-Simona, cetățean
21795651, care a fost înregistrat sub nr. 26442 din român, cu domiciliul în mun. Cluj-Napoca, Bd. 21
6.10.2010. Decembrie 1989 nr. 150, ap. 59, posesor al C.I. seria KX
(47/1.834.759) nr. 447410, eliberată la data de 12.05.2005 de SPCLEP
Cluj-Napoca, CNP 2610123120651, în calitate de
Societatea Comercială asociat, prin mandatar Boldea-Chirila Tonino-Iuri, cu
AUTO-PKW BT - S.R.L., Botoșani procura specială nr. 903/18.03.2008, la S.C. FIVE
județul Botoșani CONTINENTS GROUP - S.R.L., J 07/207/2004, CUI
16351776, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.
DECIZIA NR. 1 31/1990, republicată, am hotărât deschiderea unui punct
din data de 29.09.2010 de lucru în satul Urlați, com. Gorbănești, jud. Botoșani.
Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 23.09.2010,
a asociatului unic al S.C. AUTO-PKW BT - S.R.L.
într-un număr de șase exemplare, sub semnătură privată.
Subsemnata Bolinteanu Florentina-Cristina, de (49/1.834.765)
cetățenie română, domiciliată în municipiul Botoșani,
Calea Națională nr. 88, sc. B, et. 3, ap. 11, județul Societatea Comercială
Botoșani, CNP 2800322070038, identificată cu C.I. seria AURELU - S.R.L., Botoșani, județul Botoșani
XT nr. 381307, eliberată de SPCLEP Botoșani la data de
22.05.2008, prin mandatar Bolintineanu Ciprian-George, DECIZIA NR. 1/30.09.2010
de cetățenie română, domiciliat în municipiul Botoșani,
Calea Națională nr. 88, sc. B, et. 3, ap. 11, județul a asociatului unic al S.C. AURELU - S.R.L.,
Botoșani, CNP 1760330070012, identificat cu C.I. seria J 07/179/1998, CUI 10511282
XT nr. 346633, eliberată de SPCLEP Botoșani la data de Subsemnatul Hușoschi Aurel, cetățean român,
8.11.2007, lucrând în baza procurii nr. 5222/20.08.2010, domiciliat în mun. Botoșani, Str. Primăverii nr. 14, sc. B,
autentificată la Biroul notarilor publici asociați Reta Aniței et. 2, ap. 12, județul Botoșani, identificat cu C.I. seria XT
- Ana Maria Vatavu, deținând un număr de 20 părți nr. 428324, CNP 1481224070020, în calitate de asociat
sociale, reprezentând 100 % capitalul social al societății, unic la S.C. AURELU - S.R.L., în temeiul Legii nr.
decid: 31/1990, am hotărât:
Art. 1. Înființarea unui punct de lucru situat în satul 1. deschiderea unui sediu secundar situat în comuna
Hudum, com. Curtești, jud. Botoșani. Roma, jud. Botoșani.
Restul prevederilor din actul constitutiv rămân Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 30.09.2010,
neschimbate. într-un număr de 3 exemplare.
(48/1.834.764) (50/1.834.766)
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4378/22.X.2010

Societatea Comercială nr. 50, județul Botoșani, CNP 2700806070072,


GRUPUL DAMAKE - S.R.L., Botoșani identificată cu C.I. seria XT nr. 088387, eliberată de Mun.
județul Botoșani Botoșani la data de 12.11.2001, deținând un număr de 20
părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social al
DECIZIA NR. 1/29.09.2010 societății, decid:
Art. 1. Înființarea unui punct de lucru situat în mun.
a asociatului unic
Botoșani, Str. 1 Decembrie nr. 12, parter, jud. Botoșani.
al S.C. GRUPUL DAMAKE - S.R.L.
Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
Subsemnata Damache Ionela, cetățean român, neschimbate.
născută la data de 26.12.1985 în com. Brăești, jud.
(53/1.834.769)
Botoșani, domiciliată în com. Brăești, satul Brăești, jud.
Botoșani, identificată prin C.I. seria XT nr. 284026, emisă
Societatea Comercială
de SPCLEP Dorohoi la data de 16.02.2006, în calitate de
FETELE - S.R.L., satul Tudor Vladimirescu
asociat unic al S.C. GRUPUL DAMAKE - S.R.L., am
comuna Albești, județul Botoșani
hotărât următoarele:
1. În conformitate cu prevederile actului constitutiv,
DECIZIA NR. 1
societatea va înființa un punct de lucru în localitatea:
com. Brăești, satul Brăești, jud. Botoșani. din data de 1.10.2010
2. Celelalte dispoziții ale actului constitutiv al S.C.
a asociatului unic
GRUPUL DAMAKE - S.R.L. rămân neschimbate.
Subsemnatul Corduneanu Sorin Alin, cu domiciliul în
(51/1.834.767)
satul Tudor Vladimirescu, com. Albești, jud. Botoșani,
Societatea Comercială identificat cu C.I. seria XT nr. 094618, emisă de Com.
NESTTA GROUP - S.R.L., Dorohoi Trușești la data de 15.01.2002, CNP 1770201076540, în
județul Botoșani calitate de asociat unic la S.C. FETELE - S.R.L., CUI
18942671, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.
DECIZIA NR. 1 31/1990, republicată, am hotărât:
Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
din data de 15.09.2010
trei ani, începând cu data de 1.10.2010, până la data de
a asociatului unic 1.10.2013.
Subsemnatul Onciu Iulian, cu domiciliul în mun. Prezenta decizie a fost redactată de către asociatul
Dorohoi, str. Prof. D. Pompeiu nr. 5, bl. C2, et. 1, ap. 3, unic astăzi, 1.10.2010, în șase exemplare originale.
jud. Botoșani, identificat cu C.I. seria XT nr. 316218, (54/1.834.770)
emisă de SPCLEP Dorohoi la data de 22.01.2007, CNP
1810613071376, în calitate de asociat unic la S.C. Societatea Comercială
NESTTA GROUP - S.R.L., CUI 15933776, în METRONOM - S.R.L., Botoșani, județul Botoșani
conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată,
am hotărât: DECIZIA NR. 1
Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
din 20.09.2010
trei ani, începând cu data de 15.09.2010, până la data de
15.09.2013. Pînzariu Cornel, domiciliat în mun. Botoșani, str.
Prezenta decizie a fost redactată de asociat astăzi, Octav Onicescu nr. 66, jud. Botoșani, identificat cu C.I.
15.09.2010, în șase exemplare originale. seria XT nr. 181417, emisă de mun. Botoșani la data de
(52/1.834.768) 23.10.2003, CNP 1671114070026, în calitate de asociat
unic al S.C. METRONOM - S.R.L., J 07/591/1993, CUI
Societatea Comercială 4112520, a decis:
AMY-RAS - S.R.L., Botoșani, județul Botoșani 1. completarea obiectului de activitate al societății cu
următoarele activități, clasificate conform Ordinului nr.
DECIZIA NR. 1 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din
economia națională - CAEN (rev. 2): 1011; 1012, 1013;
din data de 30.09.2010
2511; 2512; 3101; 3102; 3103; 3109; 3299; 4120; 4331;
a asociatului unic al S.C. AMY-RAS - S.R.L. 4332; 4333; 4334; 4339; 4391; 4399; 4631; 4638; 4673;
Subsemnata Hrom Mirela-Valentina, de cetățenie 4711; 4719; 4721; 4722; 4723; 4724; 4729; 4752; 4759;
română, domiciliată în municipiul Botoșani, str. Bucovina 4776; 4778; 8121; 8122; 8129; 9603.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4378/22.X.2010 23

Toate celelalte prevederi din actul constitutiv rămân permanente; 0130 - cultivarea plantelor pentru înmulțire;
neschimbate. Se va redacta actul constitutiv actualizat, 0141 - creșterea bovinelor de lapte; 0142 - creșterea altor
conform prevederilor legale. bovine; 0143 - creșterea cailor și a altor cabaline; 0145 -
Prezenta decizie a fost redactată în 20.09.2010, în 4 creșterea ovinelor și caprinelor; 0146 - creșterea
exemplare, sub semnătură privată. porcinelor; 0147 - creșterea păsărilor; 0149 - creșterea
(55/1.834.771) altor animale; 0150 - activități în ferme mixte (cultura
vegetală combinată cu creșterea animalelor); 0162 -
Societatea Comercială activități auxiliare pentru creșterea animalelor; 0164 -
METRONOM - S.R.L., Botoșani, județul Botoșani pregătirea semințelor în vederea însămânțării; 0210 -
silvicultură și alte activități forestiere; 0220 - exploatarea
NOTIFICARE forestieră; 0230 - colectarea plantelor și fructelor din flora
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul spontană (excl. material lemnos); 1011 - prelucrarea și
Botoșani notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 conservarea cărnii; 1012 - prelucrarea și conservarea
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu cărnii de pasăre; 1013 - fabricarea produselor din carne
modificările și completările ulterioare, depunerea textului (inclusiv din carne de pasăre); 1020 - prelucrarea și
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor; 1039 -
METRONOM - S.R.L., cu sediul în municipiul Botoșani, prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor; 1041 -
județul Botoșani, str. Octav Onicescu nr. 66, înregistrată fabricarea uleiurilor și grăsimilor; 1051 - fabricarea
sub nr. J 07/591/1993, cod unic de înregistrare 4112520, produselor lactate și a brânzeturilor; 1061 - fabricarea
care a fost înregistrat sub nr. 26137 din 4.10.2010. produselor de morărit; 1089 - fabricarea altor produse
(56/1.834.772) alimentare n.c.a.; 1091 - fabricarea preparatelor pentru
hrana animalelor de fermă; 1101 - distilarea, rafinarea și
Societatea Comercială mixarea băuturilor alcoolice; 1102 - fabricarea vinurilor
CHINEL PRODCOM - S.R.L. din struguri; 1103 - fabricarea cidrului și a altor vinuri din
satul Sulița, comuna Sulița, județul Botoșani fructe; 1104 - fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute
prin fermentare; 1511 - tăbăcirea și finisarea pieilor;
DECIZIA NR. 1 prepararea și vopsirea blănurilor; 1610 - tăierea și
rindeluirea lemnului; 1621 - fabricarea de furnire și
din data de 28.09.2010
panourilor din lemn; 1622 - fabricarea parchetului
a asociatului unic asamblat în panouri; 1623 - fabricarea altor elemente de
al S.C. CHINEL PRODCOM - S.R.L. dulgherie și tâmplărie, pentru construcții; 1624 -
Subsemnatul Popescu Corneliu, de cetățenie română, fabricarea ambalajelor din lemn; 3101 - fabricarea de
domiciliat în satul Sulița, com. Sulița, județul Botoșani, mobilă pentru birouri și magazine; 3102 - fabricarea de
CNP 1610908070071, identificat cu C.I. seria XT nr. mobilă pentru bucătării; 3109 - fabricarea de mobilă
433191, eliberată de SPCLEP Botoșani la data de n.c.a. 3291 - fabricarea măturilor și periilor; 4110 -
6.10.2009, deținând un număr de 857 părți sociale, dezvoltare (promovare) imobiliară; 4332 - lucrări de
reprezentând 100 % capitalul social al societății, decid: tâmplărie și dulgherie; 4612 - intermedieri în comerțul cu
Art. 1. Închiderea punctului de lucru situat în mun. combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru
Botoșani, Piața Centrală, Hala de carne, spațiul 3S, jud. industrie; 4613 - intermedieri în comerțul cu material
Botoșani. lemnos și materiale de construcții; 4615 - intermedieri în
Art. 2. Deschiderea unui punct de lucru situat în satul comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie; 4621
Sulița, com. Sulița, jud. Botoșani. - comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și
Art. 3. Extinderea obiectului de activitate cu tutunului neprelucrat; 4622 - comerț cu ridicata al florilor
următoarele activități: 0111 - cultivarea cerealelor și al plantelor; 4623 - comerț cu ridicata al animalelor vii;
(exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor 4624 - comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al
producătoare de semințe oleaginoase; 0119 - cultivarea pieilor prelucrate; 4631 - comerț cu ridicata al fructelor și
altor plante din culturi nepermanente; 0121 - cultivarea legumelor; 4632 - comerț cu ridicata al cărnii și
strugurilor; 0125 - cultivarea arbuștilor fructiferi, produselor din carne; 4647 - comerț cu ridicata al mobilei,
căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi; 0126 - covoarelor și a articolelor de iluminat; 4651 - comerț cu
cultivarea fructelor oleaginoase; 0127 - cultivarea ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și
plantelor pentru prepararea băuturilor; 0128 - cultivarea software-lui; 4665 - comerț cu ridicata al mobilei de birou;
condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a 4671 - comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și
plantelor de uz farmaceutic; 0129 - cultivarea altor plante gazoși, și al produselor derivate; 4673 - comerț cu
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4378/22.X.2010

ridicata al materialului lemnos și a materialelor de Art. 1. Înființarea unui punct de lucru situat în mun.
construcție și echipamentelor sanitare și de încălzire; Botoșani, Calea Națională nr. 72, jud. Botoșani.
6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
proprii; 6831 - agenții imobiliare; 6832 - administrarea neschimbate.
imobilelor pe bază de comision sau contract. (59/1.834.775)
Art. 4. Restrângerea obiectului de activitate cu
următoarele activități: 6492 - alte activități de creditare; Societatea Comercială
6499 - alte intermedieri financiare n.c.a.; 6619 - activități KR GAMES - S.R.L., Botoșani, județul Botoșani
auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de
asigurări fonduri de pensii. HOTĂRÂREA NR. 207/30.09.2010
Restul prevederilor din actul constitutiv rămân Subsemnații: Duduc Ady-Robert, cetățean român, cu
neschimbate. domiciliul în municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 107,
(57/1.834.773) bloc O1, scara D, etaj 3, apartament 12, județul Botoșani,
identificat cu C.I. seria XT nr. 088287, CNP
Societatea Comercială 1700223070055, emisă de mun. Botoșani la data de
CHINEL PRODCOM - S.R.L., satul Sulița 8.11.2001, și Jensen Georgeta, cetățean român, cu
comuna Sulița, județul Botoșani domiciliul în municipiul Botoșani, Aleea Crizantemelor nr.
5, etaj 1, apartament 4, județul Botoșani, identificată cu
NOTIFICARE C.I. seria XT nr. 213229, CNP 2751029070015, emisă de
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul mun. Botoșani la data de 25.05.2004, în calitate de
Botoșani notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 asociați ai S.C. KR GAMES S.R.L., am hotărât:
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu - Se înființează 6 sedii secundare la următoarele
modificările și completările ulterioare, depunerea textului adrese:
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale 1. Darabani, str. Ion Pillat nr. 2, jud. Botoșani (Café
CHINEL PRODCOM - S.R.L., cu sediul în satul Sulița, Bar);
comuna Sulița, județul Botoșani, înregistrată sub nr. 2. Botoșani, Str. Primăverii nr. 17, jud. Botoșani (Café
J 07/78/1993, cod unic de înregistrare 3200844, care a Bar);
fost înregistrat sub nr. 26162 din 4.10.2010. 3. Botoșani, bd. M. Eminescu, nr. 17, jud. Botoșani
(Café Bar);
(58/1.834.774)
4. Botoșani, Calea Națională nr. 99, jud. Botoșani
Societatea Comercială (Café Bar);
IRINIK - S.R.L., Botoșani, județul Botoșani 5. Frătăuții Noi nr. 144 C, jud. Suceava (Café Bar);
6. Bilca nr. 1241, jud. Suceava (Café Bar).
DECIZIA NR. 1 Celelalte prevederi din actul constitutiv al societății
rămân neschimbate.
din data de 1.10.2010 Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 30 septembrie
a asociatului unic al S.C. IRINIK SRL 2010.
Subsemnatul Matei Ioan, cetățean român, domiciliat (60/1.834.776)
în municipiul Timișoara, str. Bucovina, bl. C34, et. 3, ap.
Societatea Comercială
15, județ Timiș, CNP 1691114072624, identificat cu C.I.
OVITRANS - S.R.L., Botoșani, județul Botoșani
seria TM nr. 359986 eliberată de Poliția Timiș la data de
13.10.2003, prin mandatar Atodiresei Dinița, cetățean
DECIZIA NR. 002/4.10.2010
român, cu domiciliul în municipiul Botoșani, strada
Gheorghe Filipescu numărul 1, scara A, apartament 2, de deschidere a unui punct de lucru
județul Botoșani, posesor al C.I. seria XT nr. 285037, al S.C. OVITRANS S.R.L.
CNP 2651014070011, emisă de SPCLEP Botoșani la Subsemnatul Tincu Ovidiu Ștefan, cetățean român, cu
data de 22.02.2006 (conform procurii nr. domiciliul în municipiul Botoșani, strada Primăverii
5940/21.10.2008 autentificată la Biroul notarului public numărul 13, scara B, etaj 2, apartament 5, județul
Marta Săndulache Dârjan), în calitate de asociat unic, Botoșani, identificat cu C.I. seria XT numărul 158665
deținând un număr de 20000 părți sociale, deținând un eliberată de municipiul Botoșani la data de 30.05.2003,
număr de 20000 părți sociale, reprezentând 100 % CNP 1730924070023, în calitate de asociat unic al S.C.
capitalul social al societății, decid: OVITRANS S.R.L., cu sediul social în în municipiul
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4378/22.X.2010 25

Botoșani, strada Primăverii numărul 13, scara B, etaj 2, Societatea Comercială


apartament 5, județul Botoșani, număr înregistrare R.C.: TERMOMETRUL - S.R.L., Botoșani
J07/245/2004, CUI 16439330, am hotărât după cum județul Botoșani
urmează:
1. Se deschide un punct de lucru în localitatea DECIZIA NR. 2/1.10.2010
Bălușeni, comuna Bălușeni, județul Botoșani.
Subsemnata Ilie Mihaela, cetățean român, domiciliată
Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 4.10.2010,
în Botoșani, Str. Independenței, nr. 1, sc. E, et. 2, ap. 5,
într-un număr de 3 exemplare originale.
jud. Botoșani, legitimată cu CI seria XT nr. 255215 emisă
(61/1.834.777)
la data de 21.04.2005 de către mun. Botoșani, în calitate
de asociat unic al SC Termometrul SRL, am hotărât
Societatea Comercială
CLASS FOREST - S.R.L., satul Vorona Mare modificarea și completarea actului constitutiv al societății
comuna Vorona, județul Botoșani după cum urmează:
1. Se înființează punctul de lucru din Dorohoi,
DECIZIA NR. 1/4.10.2010 Bd. Victoriei, nr. 16, jud. Botoșani.
Redactată în data de 1.10.2010, sub semnătură
asociatului unic al SC CLASS FOREST SRL
privată.
Subsemnatul Danila Niculita, domiciliat în com. (64/1.834.780)
Vorona, sat Vorona, CNP 1791201070013, identificat cu
C.I. seria XT nr. 185520 emisă de Poliția Botoșani la data Societatea Comercială
de 24.11.2003, în calitate de asociat unic la S.C. CLASS MARIAN CONSTRUCT - S.R.L., Botoșani
FOREST S.R.L., în temeiul Legii nr. 31/1990, privind județul Botoșani
societățile comerciale, decid:
Art. 1. Suspendarea temporară a activității societății HOTĂRÂRE
pentru o perioadă de 3 ani începând cu data de
4.10.2010 până la data de 4.10.2013. a adunării asociaților
Prezenta decizie a fost redactată astăzi, 4.10.2010, SC MARIAN CONSTRUCT SRL
sub semnătură privată, într-un număr de 4 exemplare de J07/29/2007, C.U.I. 20630698
către mine asociat unic. Subsemnații:
(62/1.834.778) Ungureanu Marian, cetățean român, str. Aleea Gen.
Gheorghe Avrămescu, nr. 41, sc. A, et. 4, ap. 10, jud.
Societatea Comercială Botoșani, C.I. seria XT nr. 150761, CNP 1710902070055,
UNIVERSAL LUXOR - S.R.L., Dorohoi și
județul Botoșani
Ungurenu Petronela Loredana, cetățean român, str.
Aleea Gen. Gheorghe Avrămescu, nr. 2, bl. O9, sc. C, ap.
DECIZIA NR. 1
10, jud. Botoșani, C.I. seria XT nr. 087740, CNP
din data de 1.10.2010 2770612070042,
a asociatului unic în calitate de asociați la S.C. MARIAN CONSTRUCT -
S.R.L., în conformitate cu dispozițiile art. 204 și urm. din
Subsemnata Irimescu Miruta, domiciliată în mun. Cluj-
Legea nr. 31/1990, republicată, am hotărât:
Napoca, Str. Plopilor, nr. 68, sc. C, ap. 185, identificată cu
1. se completează obiectul de activitate cu
C.I. seria KX nr. 730669 eliberată de SPCLEP Cluj-
Napoca, CNP 2680123072638, în calitate de asociat unic următoarele clase CAEN: 4531, 4532, 4540, 7711, 7712,
al SC UNIVERSAL LUXOR - S.R.L., CUI RO622488, în 7731, 7732, 7733, 7739, având descrierile prevăzute în
conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, anexa Ordin 337/2007.
am hotărât: 2. Se restrânge obiectul secundar de activitate cu
Se deschide punct de lucru în orașul Flămânzi, jud. următoarele clase CAEN: 5221, 8020, 9200.
Botoșani, Str. Principală, bloc C1, parter, începând cu 3. Se deschide sediu secundar în mun. Botoșani, str.
data de 1.10.2010. George Enescu nr. 16, jud. Botoșani.
Prezenta decizie a fost redactată de către asociatul Încheiat astăzi, 6.10.2010, sub semnătură privată în 3
unic astăzi, 1.10.2010, în șase exemplare originale. exemplare.
(63/1.834.779) (65/1.834.781)
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4378/22.X.2010

Societatea Comercială de birou; 4666 - comerț cu ridicata al altor mașini și


MARIAN CONSTRUCT - S.R.L., Botoșani echipamente de birou; 4669 - comerț cu ridicata al altor
județul Botoșani mașini și echipamente; Comerț cu ridicata specializat al
altor produse; 4690 - comerț cu ridicata nespecializat;
NOTIFICARE 4711 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi
și tutun; 4719 - comerț cu amănuntul în magazine
Botoșani notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
nealimentare; 4751 - comerț cu amănuntul al textilelor, în
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
magazine specializate; 4752 - comerț cu amănuntul al
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor
MARIAN CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în municipiul
pentru vopsit, în magazine specializate; 4753 - comerț cu
Botoșani, Aleea General Gheorghe Avrămescu, nr. 41,
amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor
scara A, etaj 4, ap. 10, județ Botoșani, înregistrată sub nr.
acoperitoare de podea, în magazine specializate; 4754 -
J7/29/2007, cod unic de înregistrare 20630698, care a comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor
fost înregistrat sub nr. 26353 din 6.10.2010. electrocasnice, în magazine specializate; 4759 - comerț
(66/1.834.782) cu amănuntul al mobilei, al articolelor de luminat și al
articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;
Societatea Comercială 4781 - comerț cu amănuntul al produselor alimentare,
TOP DESIGN - S.R.L., satul Cătămărăști Deal băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri,
comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani chioșcuri și piețe; 4782 - comerț cu amănuntul al
textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin
DECIZIA NR. 973 standuri, chioșcuri și piețe; 4789 - comerț cu amănuntul
din 4.10.2010 prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse; 4791 -
de modificare a actului constitutiv comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi
al S.C. TOP DESIGN - S.R.L. sau prin internet;4799 - comerț cu amănuntul efectuat în
afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
Subsemnatul Hapău Marian Claudiu, cu domiciliul în
5221 - activități de servicii anexe pentru transporturi
Botoșani, Str. Unirii nr. 13, sc. A, et. 1, ap. 1, județul
terestre; 5224 - manipulări; 5229 - alte activități anexe
Botoșani, identificat cu C.I. seria XT nr. 474075, eliberată transporturilor; 6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri
de SPCLEP Botoșani, la data de 20.09.2010, CNP imobiliare proprii; 6820 - închirierea și subînchirierea
1710908070061, în calitate de asociat unic al S.C. TOP bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 7111 - activități
DESIGN - S.R.L., în conformtiate cu dispozițiile art. 204 de arhitectură; 7112 - activități de inginerie și consultanță
și urm. din Legea nr. 31/1990, republicată, decid: tehnică legate de acestea; 7120 - activități de testări și
1) Se completează obiectul de activitate al societății analize tehnice; 7410 - activități de design specializat;
cu următoarele obiecte secundare de activitate: 7420 - activități fotografice; 7820 - activități de
2363 - fabricarea betonului; 2364 - fabricarea contractare, pe baze temporare, a personalului; 7830 -
mortarului; 2365 - fabricarea produselor din azbociment; servicii de furnizare și management a forței de muncă;
2369 - fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos; 7911 - activități ale agențiilor turistice; 7912 - activități ale
2370 - tăierea, fasonarea și finisarea pietrei; 2391 - tur-operatorilor; 7990 - alte servicii de rezervare și
fabricarea de produse abrazive; 2399 - fabricarea altor asistență turistică; 8121 - activități generale de curățenie
produse din minerale nemetalice, n.c.a.; 2740 - a clădirilor; 8122 - activități specializate de curățenie;
fabricarea de echipamente electrice de iluminat; 3299 - 8129 - alte activități de curățenie; 8130 - activități de
fabricarea altor produse manufacturiere; 4110 - întreținere peisagistică; 8230 - activități de organizare a
dezvoltare (promovare) imobiliară; 4211 - lucrări de expozițiilor, târgurilor și congreselor; 8292 - activități de
construcții a drumurilor și autostrăzilor; 4221 - lucrări de ambalare; 8299 - alte activități de servicii suport pentru
construcții a proiectelor utilitare pentru fluide; 4222 - întreprinderi n.c.a.; 9521 - repararea aparatelor
lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electronice de uz casnic; 9522 - repararea dispozitivelor
electricitate și telecomunicații; 4619 - intermedieri în de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și
comerțul cu produse diverse; 4647 - comerț cu ridicata al grădină; 9523 - repararea încălțămintei și a articolelor din
mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat; 4649 - piele; 9524 - repararea mobilei și a furniturilor casnice;
comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc; 9525 - repararea ceasurilor și a bijuteriilor; 9529 -
4663 - comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria repararea articolelor de uz personal și gospodăresc
minieră și construcții; 4665 - comerț cu ridicata al mobilei n.c.a.; 9601 - spălarea și curățarea (uscată) a articolelor
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4378/22.X.2010 27

textile și a produselor din blană; 9602 - coafură și alte Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
activități de înfrumusețare; 9603 - activități de pompe trei ani, începând cu data de 1.10.2010 până la data de
funebre și similare; 9604 - activități de întreținere 1.10.2013. Prezenta decizie a fost redactată de către
corporală; 9609 - alte activități de servicii n.c.a.. asociatul unic astăzi, 1.10.2010, în șase exemplare
2) Modificarea obiectului principal de activitate în originale.
„Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și (69/1.834.785)
nerezidențiale (4120);
3) Închiderea punctelor de lucru situate la adresele: Societatea Comercială
- mun. Iași, Șos. Păcurari nr. 63, bl. 541, sc. A, COROS - S.R.L., comuna Răchiți
et. Parter, județul Iași; județul Botoșani
- mun. Suceava, str. Gr. Al. Ghica nr. 12, județul
Suceava. DECIZIA NR. 97
4) Modificarea adresei sediului social, în sensul
completării cu recenzia nr. 7986/8.10.2008, astfel:, sat din 7.10.2010
Cătămărăști Deal nr. 866, comuna Mihai Eminescu, Subsemnatul Amisculesei Marius Dumitru, domiciliat
județull Botoșani. în loc. Botoșani, str. Hatmanu Arbore nr. 50, posesor al
Prezentul înscris a fost redactat și actualizat azi, C.I. seria XT nr. 061006, eliberată de Poliția Botoșani la
4.10.2010, în conformitate cu dispozițiile art. 204 din data de 16.02.2001, în calitate de asociat unic al
Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, Societății Comerciale COROS - S.R.L., cu sediul în satul
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Rachiti, comuna Rachiti, jud. Botoșani, cod fiscal RO
(67/1.834.783) 9814290, înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr. J 07/322/1997, am hotărât:
Societatea Comercială
- suspendarea activității societății de la data de
TOP DESIGN - S.R.L., satul Cătămărăști-Deal
comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani 8.10.2010 la data de 30.09.2013.
Decizie redactată în data de 7.10.2010 în trei
NOTIFICARE exemplare, în original, sub semnătură privată.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul (70/1.834.786)
Botoșani notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Societatea Comercială
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
ALL PERFECT CONSULTING - S.R.L., Botoșani
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
DECIZIA NR. 1
TOP DESIGN - S.R.L., cu sediul în satul Cătămărăști-
Deal, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani nr. 866, din 28.09.2010
înregistrată sub nr. J 07/474/2003, cod unic de
înregistrare 15751120, care a fost înregistrat sub a asociatului unic
nr. 26445 din 6.10.2010. Subsemnatul Mircea Constantin, cetățean român, cu
(68/1.834.784) domiciliul în municipiul Botoșani, str. Octav Onicescu
nr. 4, sc. C, et. 2, ap. 11, născut la data de 28.06.1960 în
Societatea Comercială comuna Săgeata, jud. Buzău, identificat cu C.I. seria XT
PEINARD - S.R.L., Botoșani nr. 241794, eliberată de mun. Botoșani la data de
27.12.2004, CNP 1601028070056, în calitate de asociat
DECIZIA NR. 1 unic al Societății ALL PERFECT CONSULTING - S.R.L.,
din data de 1.10.2010, a asociatului unic decide:
Subsemnata Baciu Paula, cu domiciliul în mun. 1. Se completează obiectul secundar de activitate cu
Botoșani, Aleea Zorilor nr. 2, bl. 2, sc. C, et. 2, ap. 12, jud. următoarele coduri C.A.E.N.: 2611 - fabricarea
Botoșani, identificată cu C.I. seria XT nr. 125812, emisă subansamblelor electronice (module); 2612 - fabricarea
de mun. Botoșani la data de 11.09.2002, CNP altor componente electronice; 2620 - fabricarea
2490403070023, în calitate de asociat unic la S.C. calculatoarelor și a echipamentelor periferice; 3101 -
PEINARD - S.R.L., CUI 5958749, J 07/583/1994, în fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine; 3102 -
conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, fabricarea de mobilă pentru bucătării; 3103 - fabricarea
am hotărât: de saltele și somiere; 3109 - fabricarea de mobilă, n.c.a.
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4378/22.X.2010

2. Se închid sediile secundare din: Botoșani, Calea 1. Modificarea art. 5 al actului constitutiv, în sensul că,
Națională nr. 77, parter, ap. 1, județul Botoșani, și obiectul principal de activitate nu va mai fi obiect unic.
Botoșani, str. Pacea nr. 49, județul Botoșani. 2. Completarea obiectului de activitate cu: 3311 -
Prezenta decizie modifică în mod corespunzător
repararea articolelor fabricate din metal; 4675 - comerț cu
actele de constituire ale societății anexându-se la
ridicata al produselor chimice; 4778 - comerț cu
acestea. Se va redacta actul constitutiv actualizat
conform Legii nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate:
441/2006. gablonzuri, suveniruri (exceptând obiecte de cult, arme și
Redactată astăzi, 28 septembrie 2010, în 4 muniții); 7120 - activități de testări și analize tehnice.
exemplare. 3. Se deschide un punct de lucru în Mangalia,
(71/1.834.787) Str. Portului nr. 1, jud. Constanța.
Întocmită azi, 20.08.2010, în 4 exemplare originale,
Societatea Comercială
ALL PERFECT CONSULTING - S.R.L., Botoșani sub semnătură privată.
(74/1.835.134)
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Societatea Comercială
Botoșani notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 INTERPREV CRIST - S.R.L., Mangalia
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu județul Constanța
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale NOTIFICARE
ALL PERFECT CONSULTING - S.R.L., cu sediul în
municipiul Botoșani, str. Octav Onicescu nr. 4, sc. C, et.2, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
ap. 11, județul Botoșani, înregistrată sub nr. J Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
07/87/2008, cod unic de înregistrare 23235979, care a alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
fost înregistrat sub nr. 26564 din 7.10.2010. modificările și completările ulterioare, depunerea textului
(72/1.834.788) actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
INTERPREV CRIST - S.R.L., cu sediul în municipiul
Societatea Comercială
MAPAMOND - S.R.L., Botoșani Mangalia, Str. Crișanei nr. 31, județul Constanța,
înregistrată sub nr. J 13/965/2002, cod unic de
DECIZIA NR. 1/2.10.2010 înregistrare 14551204, care a fost înregistrat sub
Subsemnatul Ilie Aurelian, cetățean român, domiciliat nr. 47853 din 24.08.2010.
în Botoșani, Str. Independenței nr. 1, sc. E, et. 2, ap. 5, (75/1.835.135)
jud. Botoșani, legitimat cu C.I. seria XT nr. 255216, emisă
la data de 21.04.2005 de către mun. Botoșani, în calitate Societatea Comercială
de asociat unic al S.C. MAPAMOND - S.R.L., am hotărât FETICO SERV - S.R.L., Constanța
modificarea și completarea actului constitutiv al societății
după cum urmează: HOTĂRÂREA NR. 1/2010
1. Se închide punctul de lucru din Dorohoi,
Bd. Victoriei nr. 16, jud. Botoșani.” Subsemnata Zimmerman Stanca, asociat unic în
Redactată în data de 2.10.2010, sub semnătură cadrul societății comerciale sus-menționate, am hotărât:
privată. Se deschide două puncte de lucru în:
(73/1.834.789) - Constanța, aleea Pelican nr. 8, spațiul comercial cu
destinația de alimentație publică amplasat în incinta
Societatea Comercială
INTERPREV CRIST - S.R.L., Mangalia Grupului Școlar „D. Leonida”;
județul Constanța - Constanța, Str. Oborului nr. 55, spațiul comercial cu
destinația de alimentație publică amplasat în incinta
HOTĂRÂREA NR. 1/2010 Liceului cu Program Sportiv.
a asociatului unic Redactat astăzi, 21.09.2010, sub semnătură privată,
Subsemnatul Cristea Dumitru, în calitate de asociat în 4 exemplare originale.
unic, am hotărât: (76/1.835.136)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4378/22.X.2010 29

Societatea Comercială 4754 - comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor


ESENȚA VIEȚII - S.R.L., Constanța electrocasnice, în magazine specializate;
4773 - comerț cu amănuntul al produselor
HOTĂRÂREA NR. 3 farmaceutice, în magazine specializate, inclusiv produse
plafar, apicole, ceaiuri, integratori alimentari;
din data de 21.09.2010 4775 - comerț cu amănuntul al produselor cosmetice
a adunării generale a asociaților și de parfumerie, în magazine specializate (produse de
S.C. STRUCTURAL MANAGEMENT - S.R.L. îngrijire corporală, a ambientului);
4791 - comerț cu amănuntul prin intermediul caselor
1. Bitlan Leana, cetățean român, domiciliată în
de comenzi sau prin Internet;
Constanța, Str. Tulcei nr. 2A, bl. 1 C, sc. C, et. 1, ap. 46,
7490 - alte activități profesionale, științifice și tehnice,
județul Constanța, identificată cu C.I. seria KT
n.c.a., activitate de consultanță, în alte domenii decât cel
nr. 303418, CNP 2430330131229, eliberată de către tehnic sau ingineresc;
Poliția municipiului Constanța la data de 22.10.2002, 9602 - coafură și alte activități de înfrumusețare;
născută la data de 30.03.1943 în comuna Făcăieni, 9064 - activități de întreținere corporală;
județul Ialomița, având cota de participare la beneficii și 9313 - activități ale centrelor de fitness.
pierderi de 80 %, și Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân
2. Misa Cherana, cetățean român, domiciliată în neschimbate.
Constanța, Str. Crinului nr. 1, județul Constanța, Încheiată azi, 21.09.2010, în Constanța, în 3 (trei)
identificată cu C.I. seria KT nr. 333457, CNP exemplare.
2621211131222, eliberată de Poliția municipiului (77/1.835.137)
Constanța la data de 12.03.2003, născută la data de
11.12.1962 în comuna Râmnic de Jos, județul Constanța, Societatea Comercială
având cota de participare la beneficii și pierderi de 20 %, ESENȚA VIEȚII - S.R.L., Constanța
în calitate de asociate ale S.C. STRUCTURAL
MANAGEMENT - S.R.L., denumită în continuare NOTIFICARE
Societatea, azi, 21.09.2010, la sediul societății, am Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
hotărât următoarele: Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Art. 1. Reluarea activității Societății începând cu data alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
de 1.10.2010. modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Art. 2. Schimbarea denumirii Societății în S.C. actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
ESENȚA VIEȚII - S.R.L. conform rezervării de denumire ESENȚA VIEȚII - S.R.L., cu sediul în municipiul
nr. 49361 din data de 1.09.2010. Constanța, bd. Tomis nr. 80, et. 1, județul Constanța,
Art. 3. Schimbarea activității principale a Societății din înregistrată sub nr. J 13/211/2007, cod unic de
alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. înregistrare 20797140, care a fost înregistrat sub nr.
52780 din 23.09.2010.
activitate de consultanță, în alte domenii decât cel tehnic
sau ingineresc - 7490 în comerț cu amănuntul prin (78/1.835.138)
intermediul caselor de comenzi sau prin Internet - 4791.
Societatea Comercială
Art. 4. Completarea obiectului de activitate cu
CMA SHIPS ROMANIA - S.R.L., Constanța
următoarele:
4619 - intermedieri și import-export în comerțul cu HOTĂRÂRE
produse diverse: integratori alimentări, produse de
îngrijire corporală, a ambientului, produse farmaceutice, din data de 12.07.2010
aparate de uz casnic; a adunării generale a asociaților
4643 - comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz La data de 12.07.2010, la sediul social al CMA SHIPS,
gospodăresc; respectiv în Franța, Marsilia, 4 Quai D’Arenc 13002, dl
4644 - comerț cu ridicata al produselor din ceramică, Farid Toufic Salem, în calitate de director general și
sticlărie și produse de întreținere; administrator, a deschis ședința adunării generale a
4645 - comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de asociaților.
parfumerie (produse de îngrijire corporală, a La ședință participă următorii acționari:
ambientului); 1. CMA SHIPS deținătoare a 2.999 părți sociale,
4646 - comerț cu ridicata al produselor farmaceutice, reprezentând 99,967 % din capitalul social, reprezentată
inclusiv produse plafar, apicole, ceaiuri, integratori de dl Farid Toufic Salem, în calitate de reprezentant
alimentari; permanent;
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4378/22.X.2010

2, CMA CGM deținătoare a 1 parte socială, pașaportului nr. 09AT64940 emis la data de 14.05.2009,
reprezentând 0,033 % din capitalul social, reprezentată de către Prefectul Departamentului Bouches du Rhône.
de dl Farid Toufic Salem, în calitate de director general Niciunul dintre asociați nu a solicitat a se consemna
adjunct; vreo declarație cu privire la punctele de pe ordinea de zi.
s-a constatat prezența la ședință a asociaților Constatând epuizată ordinea de zi, președintele a
enumerați mai sus, deținători a 3.000 acțiuni din totalul de declarat închise dezbaterile ședinței adunării generale a
3.000 acțiuni emise de societate, reprezentând 100 % din asociaților.
capitalul social și din drepturile de vot. (79/1.835.139)
Adunarea a fost convocată în ședință ordinară de
directorul general prin convocatorul comunicat anterior Societatea Comercială
fiecărui asociat. CMA SHIPS ROMANIA - S.R.L., Constanța
Constatându-se că sunt îndeplinite cerințele legale și
prevederile actului constitutiv pentru ținerea adunării NOTIFICARE
generale a asociaților, că ședința este statutar constituită Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
pentru prima convocare și că adunarea poate delibera în Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
mod valabil, s-a intrat în ordinea de zi. alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Asociații, în unanimitate, au hotărât următoarele: modificările și completările ulterioare, depunerea textului
1. Revocarea din funcția de administrator a domnului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Cuburu André, cetățean francez, cu reședința în Marsilia, CMA SHIPS ROMANIA - S.R.L., cu sediul în municipiul
Le Grand Pavois 1602, Avenue du Prado - 13008, Constanța, bd. Mamaia nr. 13-15, et. 2, județul
Franța, născut la data de 9.04.1942 în Marsilia (Franța), Constanța, înregistrată sub nr. J 13/2112/2008, cod unic
căsătorit, posesor al pașaportului nr. 05HH214478, emis de înregistrare 24045514, care a fost înregistrat sub
la data de 28.04.2005 de către Prefectul Departamentului nr. 52900 din 23.09.2010.
Bouches du Rhône. (80/1.835.140)
2. Revocarea din funcția de administrator a domnului
Viet Frédéric, cetățean francez, cu reședința în Marsilia, Societatea Comercială
2 Impasse du Lido, 13012, Franța, născut la data de PINAS TEX - S.R.L., Constanța
26.04.1969 în Neuilly Sur Seine (Franța), căsătorit,
posesor al pașaportului nr. 06KP56848, emis la data de HOTĂRÂREA NR. 1/2010
27.02.2006 de către Prefectul Departamentului Hauts de Subsemnatul Sidor Florența, născută la data de
Seine. 7.09.1977 în Cernavodă, jud. Constanța, domiciliată în
3. Numirea în funcția de administrator a domnului Constanța, bd. Tomis nr. 315, bl. 3 A, sc. A, ap. 21, cu C.I.
Magrit Philippe, cetățean francez, domiciliat în 5 traverse seria KT nr. 330331/28.02.2003/Poliția Constanța, CNP
du Commandant, 13014, Marseille, France, născut la 2770907134028, asociat unic în cadrul societății
data de 27.12.1958 în Malo Les Bains, (France), comerciale sus-menționate, am hotărât:
căsătorit, posesor al pașaportului nr. 07AC46691, emis în 1. Se reia activitatea societății începând cu data de
data de 22.01.2007 de către Sous-Préfet la Le Havre 23.09.2010.
(France). 2. Se deschide punct de lucru în Năvodari, aleea
4. Numirea în funcția de administrator a domnului Condor nr. 3, jud. Constanța.
Khayat Fouad, cetățean francez, născut în Beirut, Liban, 3. Se completează obiectul de activitate cu:
la data de 13 martie 1957, rezident în Constanța, 5630 - baruri și alte activități de servire a băuturilor.
bd. Elisabeta nr. 11, sc. A, et. 2, ap. 12, jud. Constanța, 4. Se declară obiectul principal de activitate: 5630 -
identificat pe teritoriul României cu cartea de rezidență baruri și alte activități de servire a băuturilor. Codul 4779
permanentă seria RPU, nr. 13439, emisă de către Oficiul - comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin
Român pentru Imigrări - Serviciul pentru străini magazine (care era obiect principal) va trece în obiectul
Constanța, la data de 10 martie 2008, având cod numeric secundar de activitate al societății.
personal 7570313130021. Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
5. Realegerea în funcția de administrator a domnului ORCT Constanța astăzi, 23.09.2010, în 4 exemplare, din
Salem Farid Toufic, cetățean francez, cu reședința în care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
Marsilia, Les Jardins de Thalassa, 120 Rue du emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
Commandant Rolland - 13008, Franța, născut la data de potrivit cererii de servicii nr. 2442/22.09.2010.
20.06.1939 în Beirut, (Liban), căsătorit, posesor al (81/1.835.141)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4378/22.X.2010 31

Societatea Comercială Societatea Comercială


PINAS TEX - S.R.L., Constanța VAL SI FIUL - S.R.L., Constanța
județul Constanța
NOTIFICARE
HOTĂRÂREA NR. 2/2010
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 a asociaților
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu Subsemnații, Val Mirela, Val Dumitru și Val Ovidiu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Adrian, asociați în cadrul societății comerciale
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale sus-menționate, am hotărât:
PINAS TEX - S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța, 1. Se declară obiect principal de activitate: 9329 - alte
bd. Tomis nr. 315, bl. 3 A, sc. A, ap. 21, județul Constanța, activități recreative și distractive n.c.a.: locuri de joacă
pentru copii.
înregistrată sub nr. J 13/5845/2004, cod unic de
Vechiul obiect principal de activitate trece în secundar.
înregistrare 16278969, care a fost înregistrat sub nr.
2. Se schimbă sediul social în Constanța, Str.
52960 din 23.09.2010.
Moldovei nr. 6, construcția C1, corp 1, jud. Constanța.
(82/1.835.142) 3. Se reia activitatea societății începând cu data de
6.10.2010.
Societatea Comercială Prezenta hotărâre a fost încheiată astăzi, 6.10.2010,
TWINS SOFTWARE - S.R.L., Constanța în 4 exemplare sub semnătură privată.
(85/1.835.145)
DECIZIA NR. 1/28.09.2010
Asociatul unic al societății a luat următoarea decizie: Societatea Comercială
Art. 1. Decid reluarea activității societății începând cu VAL SI FIUL - S.R.L., Constanța
județul Constanța
data de 1.10.2010.
Înscris sub semnătură privată, încheiat astăzi,
NOTIFICARE
28.09.2010, în patru exemplare originale.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
(83/1.835.143)
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
GEPETO IMPEX - S.A., Constanța
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
județul Constanța
VAL SI FIUL - S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța,
Str. Moldovei nr. 6, județul Constanța, înregistrată sub
HOTĂRÂREA NR. 17
nr. J 13/5470/2004, cod unic de înregistrare 16172193,
din 28.09.2010 care a fost înregistrat sub nr. 55654 din 8.10.2010.
a adunării generale extraordinare a acționarilor (86/1.835.146)
Adunarea generală extraordinară a acționarilor din Societatea Comercială
cadrul S.C. GEPETO IMPEX - S.A., întrunită în ședința MAGELLAN TOUR - S.R.L., Saturn
din data de 28.09.2010 la care au participat toți acționarii, județul Constanța
în temeiul prevederilor din actul constitutiv și a Legii
nr. 31/1990, republicată, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA NR. 1/2010
hotărăște:
a asociatului unic
Art. 1 Deschidere punct de lucru în Craiova, Str.
Subsemnatul Capraru Ticu, asociat unic în cadrul
Craiovei nr. 126, în temeiul contractului de închiriere
societății mai sus menționate, am hotărât:
nr. 374/21.09.2010, valabil până la data de 31.08.2011. 1) Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
Prezenta hotărâre s-a întocmit și semnat de către părți șase luni, începând cu data de 1.10.2010.
în 5 (cinci) exemplare originale, astăzi, 28.09.2010, sub Întocmit azi, 1.10.2010, în 4 ex. originale, sub
semnătură privată. semnătură privată.
(84/1.835.144) (87/1.835.147)
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4378/22.X.2010

Societatea Comercială 1. Retragerea din calitatea de asociat a dnei Cadariu


CIORNEA VIV - S.R.L., Tuzla, județul Constanța Mihaela-Lăcrămioara.
2. Revocarea mandatului de administrator deținut de
HOTĂRÂREA AGA NR. 2/2010
dna Cadariu Mihaela-Lăcrămioara.
Subsemnații, Ciornea Virgil și Ciornea Iuliana, 3. Cesionarea la valoarea nominală a părților sociale
asociați, am hotărât:
deținute de Cadariu Mihaela-Lăcrămioara și anume 20
Se suspendă activitatea societății începând cu data
părți sociale x 10 lei fiecare (200 lei) către Bodor Cecilia
de 1.10.2010, pe o perioadă de trei ani.
Întocmit azi, 1.10.2010, în 4 ex. originale, sub care mai deținea în cadrul societății 5 părți sociale x 10 lei
semnătură privată. fiecare (50 lei). Urmarea a acestei modificări capitalul
(88/1.835.148) social total de 250 lei (25 părți sociale x 10 lei fiecare) va
aparține în totalitate lui Bodor Cecilia care devine asociat
Societatea Comercială unic și administrator pe o perioadă nelimitată de timp și
CRONOS TRADING - S.R.L., Saturn
cu puteri depline, cu o participare la profit și pierderi de
județul Constanța
100 %.
HOTĂRÂREA NR. 1/2010 Întocmită astăzi, 8.10.2010, în 5 exemplare, sub
semnătură privată.
a asociatului unic
(90/1.835.150)
Subsemnatul Georgescu Ion, asociat unic, am
hotărât:
Societatea Comercială
1. Se închide punctul de lucru situat în loc. Neptun,
HAVÎRNA 2004 - S.R.L., Mangalia
municipiul Mangalia, bazar Prichindel, județul Constanța.
2. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de județul Constanța
3 (trei) ani, începând cu data prezentei.
Întocmit azi, 1.10.2010, în 4 ex. originale, sub NOTIFICARE
semnătură privată. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
(89/1.835.149) Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Societatea Comercială
HAVÎRNA 2004 - S.R.L., Mangalia modificările și completările ulterioare, depunerea textului
județul Constanța actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
HAVÎRNA 2004 - S.R.L., cu sediul în municipiul Mangalia,
HOTĂRÂREA NR. 1/2010 str. Oituz nr. 64A, județul Constanța, înregistrată sub nr.
a adunării generale J 13/7739/2004, cod unic de înregistrare 16818970, care
Subsemnații, Cadariu Mihaela Lăcrămioara și Bodor a fost înregistrat sub nr. 55674 din 8.10.2010.
Cecilia, asociați și administratori, am hotărât: (91/1.835.151)

Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Florentina-Magdalena P. Constandache Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

&JUYDGY|479104]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4378/22.X.2010 conține 32 de pagini. Prețul: 6,40 lei ISSN 1220–4889