Sunteți pe pagina 1din 32
PARTEA A IV-A Anul 178 (XX) — Nr. 4381 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Vineri, 22 octombrie
PARTEA A IV-A
PARTEA
A
IV-A

Anul 178 (XX) — Nr. 4381

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Vineri, 22 octombrie 2010

PUBLICAȚII

ALE

AGENȚILOR

ECONOMICI

Societatea Comercială DURIPAD COM - S.R.L., Sinaia, județul Prahova

Societatea Comercială INTERCONT - S.R.L., București

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale DURIPAD COM - S.R.L., cu sediul în Sinaia, Str. Stânjeneilor nr. 4, bl. 1, sc. C, et. 3, ap. 15, județul Prahova, înregistrată sub nr. J 29/382/1995, cod unic de înregistrare 7090302, care a fost înregistrat sub nr. 81841 din 29.09.2010.

(1/1.823.460)

Societatea Comercială INTERCONT - S.R.L., București

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale INTERCONT - S.R.L., cu sediul în București, Bd. Pache Protopopescu nr. 65, et. 1, camera 4, sectorul 2, înregistrată sub nr. J 40/6998/1991, cod unic de înregistrare 3686, care a fost înregistrat sub nr. 489330 din 7.09.2010.

(2/1.824.394)

ACT ADIȚIONAL

Subsemnatul Vlădăreanu Ion, cetățean român, domiciliat în satul Brănești (com. Brănești), Bd. Ion C. Brătianu nr. 21, județul Ilfov, născut la data de 15.01.1928 în comuna Roseți, județul Călărași, fiul lui Vasile și Dumitra, căsătorit, identificat cu carte de identitate seria IF nr. 070066, eliberată de com. Pantelimon la data de 17.11.2004, CNP 1280115400431, ca urmare a contractului de cesiune încheiat la data de 4.09.2010, prin care am dobândit calitatea de asociat unic al S.C. INTERCONT - S.R.L., cu sediul în București, Bd. Pache Protopopescu nr. 65, et. 1, camera 4, sectorul 2, înregistrată la ORCTB sub nr. J 40/6998/1991, CUI 3686, și atribut fiscal RO, am decis:

• revocarea domnului Vlădăreanu Constantin din funcția de administrator; • modificarea preambulului și a art. 18 referitor la datele de identificare ale asociatului unic și administratorului societății, care vor fi următoarele:

Vlădăreanu Ion, cetățean român, domiciliat în satul Brănești (com. Brănești), Bd. Ion C. Brătianu nr. 21, județul Ilfov, născut la data de 15.01.1928 în comuna Roseți, județul Călărași, fiul lui Vasile și Dumitra, căsătorit, identificat cu carte de identitate seria IF nr. 070066, eliberată de com. Pantelimon la data de 17.11.2004, CNP 1280115400431,

 • 2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4381/22.X.2010

• aprobarea formei actualizate a actului constitutiv al societății. Prezentul document a fost tehnoredactat în 5 (cinci) exemplare originale, din care unul a fost reținut pentru arhiva societății.

(3/1.824.395)

Societatea Comercială INTERCONT - S.R.L., București

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI:

J 40/6998/1991

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 3686 ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

DOSAR NR. 489330/2010

REZOLUȚIA NR. 94742 din data de 27.09.2010

Pronunțată în ședința din data de 27.09.2010 Persoană desemnată conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20

din 14.01.2010 Referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

- Piciorea Cristina

- Stan Mihnea Dorel

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare formulate de petenta INTERCONT - S.R.L., cu sediul ales în București, Bd. Pache Protopopescu nr. 65, et. 1, camera 4, sectorul 2, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiuni privind modificarea actului constitutiv pentru INTERCONT - S.R.L., cod unic de înregistrare 3686, număr de ordine în registrul comerțului J 40/6998/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 489330 din 7.09.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, cu privire la: asociați fizici, persoane împuternicite. În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare. Examinând înscrisurile menționate, persoana desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului referitoare la modificarea actului constitutiv.

Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: asociați fizici, persoane împuternicite; depunerea actului constitutiv actualizat. Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - act adițional nr. 30 din 4.09.2010, a prezentei rezoluții și a notificării privind depunerea la Oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat. Executorie de drept. Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și următoarelor din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. Pronunțată în ședința din data de 27.09.2010.

(4/1.824.396)

Societatea Comercială FUTURE PLAYGROUND - S.R.L., București

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale FUTURE PLAYGROUND - S.R.L., cu sediul în București,

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4381/22.X.2010

3

str. Mântuleasca nr. 33, sectorul 2, înregistrată sub nr. J 40/6568/2010, cod unic de înregistrare 27140260, care a fost înregistrat sub nr. 490259 din 8.09.2010.

(5/1.824.397)

Societatea Comercială FUTURE PLAYGROUND- S.R.L., București

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J 40/6568/2010

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 27140260 ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 490259 din 8.09.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv cu privire la: asociați fizici, asociați juridici, persoane împuternicite. În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare. Examinând înscrisurile menționate persoana desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv.

DOSAR NR. 490259/2010

REZOLUȚIA NR. 95092 din data de 28.09.2010

Pronunțată în ședința din data de 28.09.2010 Persoană desemnată conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20

din 14.01.2010

Referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

- Dragomir Monica Olivia

- Stan Mihnea Dorel

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare formulate de petenta FUTURE PLAYGROUND- S.R.L., cu sediul ales în București, str. Mântuleasca nr. 33, sectorul 2, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni privind modificarea actului constitutiv pentru FUTURE PLAYGROUND- S.R.L., cod unic de înregistrare 27140260, număr de ordine în registrul comerțului J 40/6568/2010.

Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la: asociați fizici, asociați juridici, persoane împuternicite; depunerea actului constitutiv actualizat. Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentei rezoluții și a notificării privind depunerea la Oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat. Executorie de drept. Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și următoarelor din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. Pronunțată în ședința din data de 28.09.2010.

(6/1.824.398)

Societatea Comercială FUTURE WORLD RETAIL - S.R.L., București

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale FUTURE WORLD RETAIL - S.R.L., cu sediul în

 • 4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4381/22.X.2010

București, Str. 9 Mai nr. 3, bl. 37, sc. B, et. 4, ap. 37, sectorul 6, înregistrată sub nr. J 40/6105/2003, cod unic de înregistrare 15413749, care a fost înregistrat sub nr. 490261 din 8.09.2010.

(7/1.824.399)

Societatea Comercială FUTURE WORLD RETAIL - S.R.L., București

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J 40/6105/2003

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 15413749 ROMÂNIA MINISTERUL JUSTIȚIEI OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

DOSAR NR. 490261/2010

REZOLUȚIA NR. 95101 din data de 28.09.2010

Pronunțată în ședința din data de 28.09.2010 Persoană desemnată conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20

din 14.01.2010 Referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

- Piciorea Cristina

- Stan Mihnea Dorel

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare formulate de petenta FUTURE WORLD RETAIL - S.R.L., cu sediul ales în București, Str. 9 Mai nr. 3, bl. 37, sc. B, et. 4, ap. 37, sectorul 6, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni privind modificarea actului constitutiv pentru FUTURE WORLD RETAIL - S.R.L., cod unic de înregistrare 15413749, număr de ordine în registrul comerțului J 40/6105/2003.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 490261 din 8.09.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv cu privire la: obiect de activitate, asociați fizici, asociați juridici, persoane împuternicite. În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare. Examinând înscrisurile menționate, persoana desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv.

Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la: obiect de activitate, asociați fizici, asociați juridici, persoane împuternicite; depunerea actului constitutiv actualizat. Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentei rezoluții și a notificării privind depunerea la Oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat. Executorie de drept. Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și următoarelor din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. Pronunțată în ședința din data de 28.09.2010.

(8/1.824.400)

Societatea Comercială UMEB TRADING - S.R.L., București

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4381/22.X.2010

5

UMEB TRADING - S.R.L., cu sediul în București, Bd. Timișoara nr. 104A, bl. Corpul M1, et. 1, sectorul 6, înregistrată sub nr. J 40/3807/2010, cod unic de înregistrare 26770437, care a fost înregistrat sub nr. 492097 din 9.09.2010.

(9/1.824.401)

Societatea Comercială UMEB TRADING- S.R.L., București

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J 40/3807/2010

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 26770437 ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

DOSAR NR. 492097/2010

REZOLUȚIA NR. 94529 din data de 27.09.2010

Pronunțată în ședința din data de 27.09.2010 Persoană desemnată conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20

din 14.01.2010

Referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

- Mitroi Daniela Veronica

- Stan Mihnea Dorel

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare formulate de UMEB TRADING- S.R.L., cu sediul ales în București, Bd. Timișoara nr. 104A, bloc Corpul M1, et. 1, sectorul 6, prin care se solicită înscrierea în registrul

comerțului a unor mențiuni privind modificarea actului constitutiv pentru UMEB TRADING- S.R.L., cod unic de înregistrare 26770437, număr de ordine în registrul comerțului J 40/3807/2010.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 492097 din 9.09.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, cu privire la: asociați fizici, asociați juridici. În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare. Examinând înscrisurile menționate persoana desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv.

Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la: asociați fizici, asociați juridici; depunerea actului constitutiv actualizat. Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentei rezoluții și a notificării privind depunerea la Oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat. Executorie de drept. Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și următoarelor din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. Pronunțată în ședința din data de 27.09.2010.

(10/1.824.402)

 • 6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4381/22.X.2010

Societatea Comercială AUTO KLASS NEC - S.R.L. comuna Deleni, județul Iași

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL IAȘI

DOSAR NR. 64850/2010

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 21440209

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J 22/926/2007

REZOLUȚIA NR. 18395/13.10.2010

Pronunțată în ședința din data de 13 octombrie 2010

Persoana desemnată conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din 14.01.2010 Referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași

- Elena Pricope

- Raluca Stegariu

Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de AUTO KLASS NEC - S.R.L., cu sediul ales în Deleni, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind radierea AUTO KLASS NEC - S.R.L., cod unic de înregistrare 21440209, număr de ordine în registrul comerțului: J 22/926/2007.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 64850 din 11.08.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii cu privire la radierea AUTO KLASS NEC - S.R.L. În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de radiere. Examinând înscrisurile menționate, persoana desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr.

116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.

Pentru aceste motive, în condițiile legii dispune:

Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei AUTO KLASS NEC - S.R.L., cu datele de identificare mai sus-menționate. Motivul radierii este dizolvare. Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Executorie de drept. Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la Tribunalul Iași, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. Pronunțată în ședința din data de 13 octombrie 2010.

(11/1.839.880)

Societatea Comercială DANET COMPANY - S.R.L. comuna Bivolari, județul Iași

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL IAȘI

DOSAR NR. 64854/2010

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 14559054

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J 22/350/2002

REZOLUȚIA NR. 18392/13.10.2010

Pronunțată în ședința din data de 13 octombrie 2010

Persoana desemnată conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din 14.01.2010

- Elena Pricope

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4381/22.X.2010

7

Referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași

- Raluca Stegariu

Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de DANET COMPANY - S.R.L., cu sediul ales în Bivolari, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind radierea DANET COMPANY - S.R.L., cod unic de înregistrare 14559054, număr de ordine în registrul comerțului: J 22/350/2002.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 64854 din 11.08.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii cu privire la radierea DANET COMPANY - S.R.L. În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de radiere. Examinând înscrisurile menționate, persoana desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.

Pentru aceste motive, în condițiile legii dispune:

Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei DANET COMPANY - S.R.L., cu datele de identificare mai sus-menționate. Motivul radierii este dizolvare. Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Executorie de drept. Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la Tribunalul Iași, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. Pronunțată în ședința din data de 13 octombrie 2010.

(12/1.839.881)

Societatea Comercială CONSTANTA COMPANY - S.R.L. comuna Bivolari, județul Iași

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL IAȘI

DOSAR NR. 64858/2010

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 5476219

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J 22/833/1994

REZOLUȚIA NR. 18390/13.08.2010

Pronunțată în ședința din data de 13 august 2010

Persoana desemnată conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din 14.01.2010 Referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași

- Elena Pricope

- Raluca Stegariu

Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de CONSTANTA COMPANY - S.R.L., cu sediul ales în Bivolari, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind radierea CONSTANTA COMPANY - S.R.L., cod unic de înregistrare 5476219, număr de ordine în registrul comerțului: J 22/833/1994.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 64858 din 11.08.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii cu privire la radierea CONSTANTA COMPANY - S.R.L. În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de radiere.

 • 8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4381/22.X.2010

Examinând înscrisurile menționate, persoana desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.

Pentru aceste motive, în condițiile legii dispune:

Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei CONSTANTA COMPANY - S.R.L., cu datele de identificare mai sus-menționate. Motivul radierii este dizolvare. Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Executorie de drept. Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la Tribunalul Iași, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. Pronunțată în ședința din data de 13 octombrie 2010.

(13/1.839.882)

Societatea Comercială PHONIC COM - S.R.L. Iași, județul Iași

ACT ADIȚIONAL

la actul constitutiv al S.C. PHONIC COM - S.R.L.

Subsemnații Gagea Traian-Gabriel, domiciliat în mun. Iași, str. Banu nr. 8, bl. 8, et. 5, ap. 22, C.I. seria MX nr. 850803/SPCLEP Iași/20.10.2009, CNP 1741120221158, și Mardarasevici (fostă Haraga) Gabriela, domiciliată în mun. Iași, str. Țuțea Petre nr. 27, bl. 917, tr. 2, et. 1, ap. 2, C.I. seria MX nr. 618272/SPCLEP Iași/20.07.2006, CNP 2760630221255, asociați ai S.C. PHONIC COM - S.R.L., cu sediul în mun. Iași, str. Banu nr. 8, bl. 8, et. 5, ap. 22, J 22/1799/2005, CUI 17759189, conf. art. 204 din Legea nr. 31/1990, modificată, am hotărât astfel:

 • 1. Reluarea activității societății.

 • 2. Cesionarea (la valoarea nominală a părților sociale)

de către Gagea Traian-Gabriel a 9 părți sociale, în valoare totală de 90 lei, reprezentând 45 % din capitalul social, doamnei Gagea Mihaela, cetățean român, domiciliată în mun. Iași, str. Banu nr. 8, bl. 8, et. 5, ap. 22, jud. Iași, identificată cu C.I. seria MX nr. 583711/SPCLEP Iași/7.01.2006, CNP 2711106221142, născută în mun. Iași, jud. Iași, la data de 6.11.1971.

Cesionarea (la valoarea nominală a părților sociale) de către Gagea Traian-Gabriel a două părți sociale, în valoare totală de 20 lei, reprezentând 10 % din capitalul social, doamnei Neumann Carmen, cetățean canadian, domiciliată în U.S.A., 32W543 Sulley Dr. Geneva, IL 60134, identificată cu pașaportul nr. WQ844494/Autoritățile din Windsor/31.03.2010, născută în mun. Iași, jud. Iași, la data de 30.09.1971. Cesionarea (la valoarea nominală a părților sociale)

de către Mardarasevici (fostă Haraga) Gabriela a 8 părți sociale, în valoare totală de 80 lei, reprezentând 40 % din capitalul social, doamnei Neumann Carmen. În urma cesiunii, Gagea Traian-Gabriel deține o parte socială, în valoare de 10 lei, reprezentând 5 % din capitalul social, Gagea Mihaela deține 9 părți sociale, în valoare de 90 lei, reprezentând 45 % din capitalul social, și Neumann Carmen deține 10 părți sociale, în valoare de 100 lei, reprezentând 50 % din capitalul social. Mardarasevici (fostă Haraga) Gabriela se retrage din societate. Gagea Mihaela și Neumann Carmen declară că au cunoștință de situația economico-financiară și contabilă a societății până la data de 30.09.2010.

 • 3. Retragerea din funcția de administrator a doamnei

Mardarasevici (fostă Haraga) Gabriela și numirea în funcția de administrator, cu puteri depline și pentru o perioadă de timp nedeterminată, a doamnelor Gagea Mihaela și Neumann Carmen.

 • 4. Schimbarea denumirii societății în BIOSANTIS

TRADE S.R.L.

 • 5. Extinderea obiectului de activitate cu:

1089 - fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;

 • 4617 - intermedieri în comerțul cu produse alimentare,

băuturi și tutun;

 • 4619 - intermedieri în comerțul cu produse diverse;

 • 4631 - comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;

 • 4632 - comerț cu ridicata al cărnii și produselor din

carne;

 • 4633 - comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor,

uleiurilor și grăsimilor comestibile;

 • 4634 - comerț cu ridicata al băuturilor;

 • 4635 - comerț cu ridicata al produselor din tutun;

 • 4636 - comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și

produselor zaharoase;

 • 4637 - comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și

condimente;

 • 4638 - comerț cu ridicata specializat al altor alimente,

inclusiv pește, crustacee și moluște;

 • 4639 - comerț cu ridicata nespecializat de produse

alimentare, băuturi și tutun.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4381/22.X.2010

9

6. Schimbarea obiectului principal de activitate, care va fi: 4639 - comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun, urmând ca activitatea 6110 să fie inclusă în obiectul secundar de activitate. Încheiat astăzi, 30.09.2010, în 4 exemplare originale.

(14/1.839.883)

Societatea Comercială BRAVO I.F.N. - S.R.L. Iași, județul Iași

ACT ADIȚIONAL al S.C. BRAVO I.F.N. - S.R.L.

Adunarea generală a asociaților, în prezența:

dlui Ropotă Vasile, cu cetățenie română, domiciliat în municipiul Iași, str. Prof. Ion Inculeț nr. 9, bl. 678, sc. A, et. 1, ap. 7, județul Iași, CNP 1821012226823, identificat cu C.I. seria MX nr. 228326 eliberată de Pol. Iași la data de 4.09.2001, deținând un număr de 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social al societății, și a dlui Cojocaru Ionel Daniel, cu cetățenie română, domiciliat în municipiul Iași, bd. Socola nr. 1, bl. D1, sc. A, et. 3, ap. 11, județul Iași, CNP 1810912225171, identificat cu C.I. seria MX nr. 395800 eliberată de Pol. Iași la data de 20.08.2003, deținând un număr de 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social al societății, hotărăște:

Art. 1. Retragerea din calitatea de asociat a domnului Cojocaru Ionel Daniel, prin cesionarea, la valoarea nominală, a 10 părți sociale, în valoare totală de 100 lei, reprezentând întregul său aport la capitalul social, către domnul Holban Constantin Eleodor, cu cetățenie română, domiciliat în municipiul Iași, str. Păcurari nr. 52, județul Iași, CNP 1810307226700, identificat cu C.I. seria MX nr. 525645 eliberată de Pol. Iași la data de 22.02.2005. În urma cesiunii, capitalul social total al societății este de 200,00 lei, fiind împărțit într-un număr de 20 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială, și este deținut de către asociați astfel: Ropotă Vasile, aport la capitalul social 50 %, reprezentând un număr de 10 părți sociale și în valoare totală de 100 lei, participare la profit și la pierderi 50 %; Holban Constantin Eleodor, aport la capitalul social 50 %, reprezentând un număr de 10 părți sociale și în valoare totală de 100 lei, participare la profit și la pierderi 50 %. Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne neschimbat.

(15/1.839.884)

Societatea Comercială VIMIREX - S.R.L. Pașcani, județul Iași

ACT ADIȚIONAL NR. 1/7.10.2010 la statutul S.C. VIMIREX - S.R.L.

Subsemnata Chiriac Viorica, CNP 2490204224491, în calitate de asociat unic la S.C. VIMIREX - S.R.L., cu

sediul în Pașcani, str. Dragoș Vodă nr. 130, județul Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 22/1526/1994, CUI RO 5786783, am hotărât, în conformitate cu dispozițiile art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată, îndeplinirea următoarelor modificări la statutul societății:

 • 1. Se cooptează asociat Nemtanu Manuel-Constantin,

cetățean român, cu domiciliul în Pașcani, Str. Moldovei nr. 51, județul Iași, identificat cu C.I. seria MX nr. 304688/2002 Pol. Pașcani, CNP 1830925225905, căreia i se cesionează, cu titlu oneros și fără a mai ridica pretenții ulterioare de către asociatul Chiriac Viorica, 10

p.s. a 10 lei fiecare, în total 100 lei, care este și valoarea cesiunii.

 • 2. Se cooptează asociat Nemtanu Constantin,

cetățean român, cu domiciliul în Pașcani, Str. Moldovei

nr. 51, județul Iași, identificat cu C.I. seria MX nr. 304689/2002 Pol. Pașcani, CNP 1610515224509, căreia i se cesionează 11 p.s. a 10 lei fiecare, în total 110 lei, cu titlul oneros și fără a mai ridica pretenții ulterioare, care este și valoarea cesiunii de către asociatul Chiriac Viorica, care se retrage din societate.

 • 3. Capitalul social total de 210 lei rămâne neschimbat

și este împărțit în 21 p.s. a 10 lei fiecare și este structurat astfel:

Nemtanu Manuel-Constantin - 100 lei, 10 p.s., 10 lei,

47,62 %; Nemtanu Constantin - 110 lei, 11 p.s., 10 lei, 52,38 %. Asociații, de comun acord, hotătăsc în unanimitate.

 • 4. Se revocă din funcția de administrator Chiriac

Viorica.

 • 5. Se numește administrator Nemtanu Constantin,

identificat cu C.I. seria MX nr. 304689/2002 Pol. Pașcani,

CNP 1610515224509, cu domiciliul în Pașcani, Str. Moldovei nr. 51, județul Iași.

 • 6. Se transmite o dată cu cesionarea părților sociale

activele și pasivele societății, începând cu data semnării prezentului act adițional. Drept pentru care s-a încheiat prezentul act adițional în 4 exemplare, act care face parte integrantă din statutul S.C. VIMIREX - S.R.L.

(16/1.839.885)

 • 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4381/22.X.2010

Societatea Comercială JUST ADVISING - S.R.L. Iași, județul Iași

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL IAȘI

DOSAR NR. 73974/2010

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 16801579

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J 22/2034/2004

REZOLUȚIA NR. 18380/13.10.2010

Pronunțată în ședința din data de 13 octombrie 2010

Persoana desemnată conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din 14.01.2010

- Elena Pricope

Referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași

- Gabriela Jipa

Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de JUST ADVISING - S.R.L., cu sediul ales în Iași, șos. Nicolina nr. 38, bloc 965, etaj 6, ap. 20, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind radierea JUST ADVISING - S.R.L., cod unic de înregistrare 16801579, număr de ordine în registrul comerțului: J 22/2034/2004.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 73974 din 11.10.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii cu privire la radierea JUST ADVISING - S.R.L. În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de radiere.

Examinând înscrisurile menționate, persoana desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.

Pentru aceste motive, în condițiile legii dispune:

Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei JUST ADVISING - S.R.L., cu datele de identificare mai sus-menționate. Motivul radierii este dizolvare. Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Executorie de drept. Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la Tribunalul Iași, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. Pronunțată în ședința din data de 13 octombrie 2010.

(17/1.839.886)

Societatea Comercială ECOPROD GRUP - S.R.L. Iași

ACT ADIȚIONAL

Subsemnații Baciu Mihail-Fabian, domiciliat în Iași, șos. Arcu, nr. 56, bl. Z6, tr. 2, et. 2, ap. 6, județul Iași, identificat prin C.I. seria MX nr. 902021 emisă de Poliția Iași/18.06.2010, și Omania George-Andrei, domiciliat în Botoșani, Calea Națională nr. 63, bl. B, et. 4, ap. 13, județul Botoșani, identificat prin C.I. seria XT nr. 278028 emisă de SPCLEP Botoșani/9.12.2005, asociați ai S.C. ECOPROD GRUP - S.R.L., cu sediul în Iași, Al. O. Teodoreanu nr. 49, et. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Iași sub nr. J 22/114/2006, am hotărât:

 • 1. Retragerea din societate ca asociat a dlui Baciu

Mihail-Fabian și a dlui Omania George-Andrei.

 • 2. Cooptarea în societate a Omania Gheorghe,

cetățean român, născut la data de 10.04.1959 în Rădăuți, județul Suceava, cu domiciliul în Botoșani, Calea Națională nr. 63, sc. B, et. 4, ap. 13, județul Botoșani, CNP 1590410070076, identificat prin C.I. seria XT nr. 203427 eliberată de Polișia Botoșani/17.03.2004, și a dlui Baciu Mihail-Ovidiu, cetățean român, născut la data

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4381/22.X.2010

11

de 7.08.1959 în comuna Blândești, județul Botoșani, cu

domiciliul în Iași, șos. Arcu, nr. 56, bl. Z6, tr. 2, et. 2, ap. 6, județul Iași, CNP 1590807221159, identificat prin C.I. seria MX nr. 920431 emisă de Poliția Iași/30.08.2010.

 • 3. Cesionarea la valoarea nominală a 20 părți sociale

în valoare totală de 200 lei, deținute de dl Baciu Mihail- Fabian, către dl Baciu Mihail-Ovidiu. Cesionarea la valoarea nominală a 20 părți sociale în valoare totală de 200 lei, deținute de dl Omania George- Andrei, către dl Omania Gheorghe.

 • 4. Capitalul social total este de 400 lei, divizat în 40

părți sociale în valoare de 10 lei fiecare, repartizarea

asociaților după cum urmează:

 • - Baciu Mihail-Ovidiu - 20 părți sociale în valoare totală de 200 lei, reprezentând 50 %;

  • - Omania Gheorghe - 20 părți sociale în valoare totală

de 200 lei, reprezentând 50 %. Prezentul act adițional a fost redactat de avocat Stoica Anca Claudia, în patru exemplare și i s-a dat dată certă.

(18/1.839.887)

Societatea Comercială KLF SERVICE - S.R.L.

ÎNCHEIERE DE RECTIFICARE

la actul adițional nr. 5341/2010 publicat în M.O. 3864/8.09.2010 de modificare a actelor constitutive ale S.C. KLF SERVICE - S.R.L.

La întocmirea actului adițional dintr-o eroare de redactare s-au menționat valori greșite ale capitalului social și numărului de părți sociale cesionate. Astfel, Alexandru Luminița cesionează 10.010 părți sociale în

valoare totală de 100.100 lei, adică 50 % din capitalul social dlui Pașca Cătălin-Marius. Miron Maria cesionează

 • 8.008 părți sociale în valoare totală de 80.080 lei, adică

40 % din capitalul social, dlui Pașca Cătălin-Marius și

 • 2.002 părți sociale în valoare totală de 20.020 lei, adică

10 % din capitalul social, dlui Rusu Viorel. În urma cesiunii, Rusu Viorel deține 2.002 părți sociale în valoare totală de 20.020 lei, adică 10 % din capitalul social, și Pașca Cătălin-Marius deține 18.018 părți sociale în valoare totală de 180.180 lei, adică 90 % din capitalul social.

(19/1.839.888)

Societatea Comercială EXPERT MOLDOVA TEHNIC - S.R.L. Iași

ACT ADIȚIONAL

la actul constitutiv al S.C. EXPERT MOLDOVA TEHNIC - S.R.L.

Subsemnații Dalas Ștefan, cu domiciliul în municipiul Iași, str. Buznea, nr. 12, județul Iași, legitimat cu C.I. seria MX nr. 863483 eliberată de SPCLEP Iași/4.12.2009, CNP 1680531221252, și Capșa Dumitru-Radu, cu domiciliul în

municipiul Iași, str. Decebal nr. 34A, bl. Q3, sc. B, ap. 3, județul Iași, legitimat cu C.I. seria MX nr. 43570, eliberată de Poliția municipiului Iași/4.02.2004, CNP 1670609221181, în calitate de asociați ai S.C. EXPERT MOLDOVA TEHNIC - S.R.L., cu sediul în Iași, Splaiul Bahlui Mal Stâng nr. 25B, înmatriculată la Registrul comerțului sub nr. J 22/1618/2003, cod unic de înregistrare 15716971, deliberând în cadrul adunării generale a asociaților legal convocate la sediul societății, în conformitate cu dispozițiile art. 13 alin. 3 din actul constitutiv, coroborate cu dispozițiile art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată, hotărâm:

 • 1. Modificarea datelor de identificare ale asociatului

Dalas Ștefan, conform documentelor atașate.

 • 2. Cesionarea de către dl Capșa Dumitru-Radu, la

valoarea nominală, a părții sociale pe care o deține la

această societate către dl Dalas Robert.

 • 3. Dl Capșa Dumitru-Radu se retrage din calitatea de

asociat al S.C. EXPERT MOLDOVA TEHNIC - S.R.L. și declară că nu mai are nici un fel de pretenții materiale față

de această societate.

 • 4. Cooptarea în calitate de asociat a dlui Dalas Robert,

cetățean român, cu domiciliul în municipiul Iași, șoseaua Rediu nr. 6A, bl. 482E, sc. D, et. 3, ap. 16, județul Iași,

legitimat cu C.I. seria MX nr. 498277, eliberată de Poliția municipiului Iași/23.10.2004, CNP 1690926221191.

 • 5. Ca urmare a operațiunilor descrise la punctele

anterioare, capitalul social total în valoare de 200 lei, divizat în 20 de părți sociale în valoare nominală de 10 lei fiecare, este deținut după cum urmează:

- Dalas Ștefan - 19 părți sociale în valoare totală de 190 RON, reprezentând 95 % din capitalul social total;

- Dalas Robert - 1 parte socială în valoare totală de 10 RON, reprezentând 5 % din capitalul social total.

 • 6. Beneficiile obținute din activitatea societății

comerciale revin celor 2 asociați, proporțional cu părțile sociale pe care le dețin, iar eventualele pierderi vor fi suportate în limita capitalului social subscris de fiecare.

 • 12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4381/22.X.2010

  • 7. Hotărârile adunării generale a asociaților, cu

excepția celor pentru care este obligatoriu prin lege votul

unanimității, vor fi luate cu voturi reprezentând majoritatea părților sociale. Se va întocmi actul constitutiv unic al societății, în formă actualizată, în conformitate cu dispozițiile legale.

(20/1.839.889)

Societatea Comercială ENERGO-MOVISTAR - S.R.L. Iași

ACT ADIȚIONAL

al SC. ENERGO-MOVISTAR - S.R.L. Subsemnata Movilă Alexăndrina, cu cetățenie

română, domiciliată în municipiul Iași, str. Cerna, nr. 6A, bl. A2, sc. B, et. 3, ap. 13, județul Iași, CNP 2490225221141, identificată cu C.I. seria MX nr. 586484 eliberată de SPCLEP Iași la data de 23.01.2006, deținând un număr de 20 părți sociale, reprezentând

 • 100 % capitalul social al societății, decid:

Art. 1 Dizolvarea și lichidarea simultană a S.C. ENERGO-MOVISTAR - S.R.L., în temeiul art. 235 și art.

 • 227 alin. (1) lit. (d) din Legea nr. 31/1990 privid societățile

comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Art. 2. Declar că societatea nu are pasive. Art. 3 Societatea are active conform listei din data de 12.10.2010 (anexă), cu repartizarea lor către asociatul unic, după radierea societății din registrul comerțului. Art. 4 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân neschimbate până la data radierii societății.

(21/1.839.890)

Societatea Comercială HIBRID ARCHITECTURE - S.R.L. Iași

ACT ADIȚIONAL

la actul constitutiv al S.C. HIBRID ARCHITECTURE - S.R.L.

Motivat de:

- subitul deces al dlui Herghelegiu Clement, ce urma să devină asociat unic, - imposibilitatea vădită de finalizare a procedurii de înregistrare a cesiunii părților sociale, intervenită prin actul adițional din data de 5.07.2010, subsemnatul

 • 1. Herghelegiu Bogdan Ionuț, cetățean român,

domiciliat în loc. Iași, str. Simion Barnuțiu nr. 63, județul

Iași, legitimat cu C.I. seria MX nr. 641476 eliberată de SPCLEP Iași la data de 7.12.2006, CNP 1810115226746, în calitate de asociat unic la S.C. HIBRID ARCHITECTURE - S.R.L., cu sediul în loc. Iași, aleea Decebal, nr. 20, bl. U4, sc. A, et. 4, ap. 18, județul Iași, societate înregistrată sub nr. J 22/314/2005, CUI 17205159, revin asupra cererii inițiale înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului Iași în data de 6.07.2010 sub nr. 58889, și decid în consecință următoarele:

 • 1. Revocarea din calitatea de administrator a

domnului Herghelegiu Clement.

 • 2. Cesionarea și transmiterea cu titlu oneros la

valoarea nominală de către domnul Herghelegiu Bogdan

Ionuț a celor 20 părți sociale, echivalentul a 200 lei, reprezentând 100 % din capitalul social, către doamna Herghelegiu Anica, cetățean român, domiciliat în loc. Iași, str. Simion Barnuțiu, nr. 63, județul Iași, legitimată cu C.I. seria MX nr. 424946/2003 eliberată de Poliția Iași, CNP 2540729227815, care devine astfel asociat unic.

 • 3. Numirea a doi noi administratori:

- Olaru Ioan, cetățean român, domiciliat în satul Războieni, com. Târgu Frumos, județul Iași, legitimat cu C.I. seria MX nr. 249341 eliberată de Poliția orș. Tg. Frumos la data de 8.01.2002, CNP 1830905225648; - Herghelegiu Anica, cetățean român, domiciliat în loc. Iași, str. Simion Barnuțiu, nr. 63, jud. Iași, legitimată cu C.I. seria MX nr. 424946/2003, eliberată de Poliția Iași, CNP 2540729227815. Prezentul act adițional a fost redactat astăzi, 1.10.2010, în 4 exemplare.

(22/1.839.891)

Societatea Comercială MEDI PAC - S.R.L. Iași

ACT ADIȚIONAL la actul constitutiv al S.C. MEDI PAC - S.R.L.

Subsemnații Hodea Maria, domiciliată în Iași, str. Hlincea nr. 31, bl. 1051, sc. C, et. 1, ap. 6, identificată cu C.I. seria MX nr. 462474 eliberată la 19.05.2004, cetățean român, născut la data de 4.08.1963, CNP 2630804250547, și Popa Maricel, domiciliat în Iași, str. Carpați nr. 6, bl. 908A, sc. B, et. 4, ap. 13, legitimat cu C.I. seria MX nr. 371311 eliberată la 22.05.2003, cet țean român, născut la 10.06.1961 în com. Comarna, județul Iași, CNP 1610610227790, în calitate de asociați ai S.C. MEDI PAC - S.R.L., Iași, cu sediul în Iași, Calea Chișinăului nr. 43, CUI RO14935612, J 22/1072/2002, precum și dna Popa Mihaela, domiciliată în Iași,

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4381/22.X.2010

13

str. Carpați nr. 6, bl. 908A, sc. B, et. 4, ap. 13, legitimată cu C.I. seria MX nr. 371313 eliberată la 22.05.2003, cetățean român, născută la 9.03.1963 în comuna Comarna, județul Iași, CNP 1630309221155, am hotărât:

 • 1. Cesiunea cu titlu oneros a 20 părți sociale de la dna

Hodea Maria către dl Popa Maricel, potrivit contractului

de cesiune din 8.10.2010.

 • 2. Cesiunea cu titlu oneros a 20 părți sociale de la dna

Hodea Maria către dna Popa Mihaela, potrivit contractului

de cesiune din 8.10.2010.

 • 3. Ca urmare a acestei cesiuni, dl Popa Maricel va

deține 80 părți sociale, cu o valoare nominală de 80 RON fiecare, în total 800 RON, ce reprezintă 80 % din capitalul social, iar dna Mihaela Popa va deține 20 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare, în total 200 RON, ce reprezintă 20 % din capitalul social.

(23/1.839.892)

Societatea Comercială MOTIVE - S.R.L. Iași

ACT ADIȚIONAL

la actul constitutiv al S.C. MOTIVE - S.R.L. Subsemnații Falcica Eduard-Gelu și Falcica Adriana,

în calitate de asociați la S.C. MOTIVE - S.R.L., cu sediul în Iași, Intravilan Extins, bl. C1, sc. A, demisol, ap. 1, înregistrată la ORC Iași sub nr. J 22/1302/2006, CUI 18712320, am hotărât:

 • 1. Retragerea din calitatea de asociat a lui Falcica

Adriana și numirea în calitatea de asociat și administrator a dlui Mușat Ștefan, cetățean român, născut la data de

8.05.1987 în Iași, domiciliat în Iași, șos. Arcu nr. 22, bl. Z16, sc. 3, et. 3, ap. 7, jud. Iași, identificat prin CI seria MX nr. 200339/2001/Poliția Iași, CNP 1870508226701, prin cesionarea celor 10 părți sociale. Capitalul social rămâne neschimbat în valoare de 200 lei repartizat în 20 părți sociale cu o valoare de 10 lei fiecare, repartizate noilor asociați după cum urmează:

Mușat Ștefan, 100 lei, 10 p.s., 50 % Falcica Eduard-Gelu, 100 lei, 10 p.s.,50 % Prețul cesiunii este de 100 lei, 10 lei pentru fiecare parte socială înstrăinată.

 • 2. Închiderea punctului de lucru din Suceava, str.

Zamca nr. 21 bis, jud. Suceava.

(24/1.839.893)

Societatea Comercială MAZALUBRACHA - S.R.L. Iași

ACT ADIȚIONAL

Subsemnații Nahman Eliahu și Abitol Sandra, în calitate de asociați în S.C. MAZALUBRACHA - S.R.L., Iași, având sediul în Iași, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, bl. B2-C2, tronson 7, parter, birou 8, jud. Iași, persoană juridică română, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J 22/2864/2005, CIF RO 18155962, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, modificată și republicată și ale Codului comercial cu modificările ulterioare, am hotărât următoarele:

Art. 1. Modificarea articolului introductiv din actul constitutiv al societății care va avea următorul conținut:

„Societatea va funcționa ca societate cu răspundere limitată cu doi asociați: Abitol Sandra și Rutcowitz Jead, în urma cesiunii totale cu valoare nominală din art. 2. Art. 2. Modificarea art. „Capitalul social” din actul constitutiv al societății, după cum urmează: „Capitalul societății rămâne neschimbat în sumă de 1.600 RON repartizat în 160 părți sociale în valoare de 10 RON fiecare parte socială. Aportul asociaților la capitalul social, beneficii și pierderi este: Abitol Sandra - 800 RON = 80 părți sociale a 10 RON - 50 % și Rutcowitz Jead - 800 RON = 80 părți sociale x 10 RON - 50 % ca urmare a cesiunii totale cu valoare nominală de către domnul Nahman Eliahu a întregii sale cote din capitalul social. Art. 3. Se revocă din calitatea de administrator domnul Nahman Eliahu și se numește domnul Rutcowitz Jead, cetățean isrealian, domiciliat în Israel, posesor al pașaportului nr. 13437083, eliberat de autoritățile din Tel- Aviv-Yafo la data de 18.05.2009. Corespunzător se modifică și articolele actului constitutiv al societății. Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne neschimbat. Noi, Nahman Eliahu, Rutcowitz Jead și Abitol Sandra, declarăm că am citit și verificat întreg conținutul prezentului act, că cele arătate mai sus sunt în conformitate cu realitatea, că toate datele sunt corecte, asumându-ne toate consecințele în caz contrar și solicităm redactarea și certificarea prezentului act în aceste condiții.

(25/1.839.894)

 • 14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4381/22.X.2010

Societatea Comercială FIO GRUP COMPANY - S.R.L. satul Dancu, comuna Holboca, județul Iași

ACT ADIȚIONAL la statutul S.C. FIO GRUP COMPANY - S.R.L.

Subsemnatul Lazăr Ionuț, cetățean român, născut la data de 24.11.1985 în Iași, județul Iași, domiciliat în sat

Dancu, bloc G3, scara B, etaj 1, apart. 7, comuna Holboca, jud. Iași, identificat cu C.I. seria MX nr. 091345/1990, eliberată de Poliția Iași, având CNP 1851124226716, în calitate de unic asociat și unic administrator al Societății Comerciale FIO GRUP COMPANY - S.R.L., cu sediul în sat Dancu, bloc G3, scara B, etaj 1, apart.7, comuna Holboca, jud. Iași, având codul unic de înregistrare 23945399 și număr de ordine în registrul comerțului J 22/1637/2008, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, și în conformitate cu prevederile legale, am hotărât următoarele:

1.

Cooptarea în societate în calitate de asociat și

numirea în funcția de administrator a doamnei Tiron

Maria-Genoveva, cetățean român, născută la data de 11.05.1960 în Dobrovăț, județul Iași, domiciliată în Iași, Strada Libertății nr. 58, bloc 602, scara B, etaj 4, apart. 16, jud. Iași, identificat cu C.I. seria MX nr. 823778/2009, eliberată de SPCLEP Iași, având CNP 2600511227793.

2.

Cooptarea în societate în calitate de asociat și

numirea în funcția de administrator a domnului Marciuc Mihai, cetățean român, născut la data de 2.08.1969 în Iași, județul Iași, domiciliat în sat Voinești, comuna Voinești, jud. Iași, identificat cu C.I. seria MX nr. 274115/2002, eliberată de Poliția Iași, având CNP

1690802221231.

3.

Retragerea din societate a domnului Lazăr Ionuț,

cetățean român, născut la data de 24.11.1985 în Iași,

județul Iași, domiciliat în sat Dancu, bloc G3, scara B, etaj 1, apart. 7, jud. Iași, eliberată de Poliția Iași, având CNP

1851124226726.

4.

Cesionarea a 10 părți sociale, cu titlu gratuit, a

10 lei fiecare, în valoare totală de 100 lei, doamnei Tiron

Maria-Genoveva, din aportul la capitalul social al

S.C. FIO GRUP COMPANY - S.R.L., adus de către asociatul care se retrage Lazăr Ionuț.

 • 5. Cesionarea a 10 părți sociale, cu titlu gratuit, a

10 lei fiecare, în valoare totală de 100 lei, domnului

Marciuc Mihai, din aportul social al S.C. FIO GRUP COMPANY - S.R.L. Iași, adus de către asociatul care se retrage Lazăr Ionuț.

 • 6. Eu, Lazăr Ionuț, declar că mă retrag integral din

Societatea Comercială FIO GRUP COMPANY - S.R.L. și nu mai am niciun fel de pretenții pecuniare sau de altă natură de la societate sau de la ceilalți asociați.

 • 7. Noi, Tiron Maria-Genoveva și Marciuc Mihai,

declarăm că nu avem niciun fel de pretenții pecuniare sau de altă natură de la asociatul care se retrage, dându-i descărcare de gestiune. În urma acestor modificări, societatea va funcționa cu 2 (doi) asociați și 2 (doi) administratori, în persoana doamnei Tiron Maria-Genoveva și domnului Marciuc Mihai, iar cap. Capitalul social, din statutul societății, va avea următorul cuprins:

Capitalul social total va fi în valoare de 200 lei compus

din 20 părți sociale a 10 lei fiecare, deținut de către asociați, astfel:

 • - Tiron Maria-Genoveva, cu 10 părți sociale fiecare în

valoare, în valoare totală de 100 lei, reprezentând 50 %

din capitalul social total, având cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %;

 • - Marciuc Mihai cu 10 părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare totală de 100 lei, reprezentând 50 % din capitalul

social total, având cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %.

 • 8. Schimbarea sediului societății din sat Dancu, bloc

G3, scara B, etaj 1, apart. 7, comuna Holboca, jud. Iași în Iași, Str. Libertății nr. 58, bl. 602, sc. B, et. 4, ap. 16, județul Iași. Celelalte articole din statutul societății rămân neschimbate, dar se va redacta și autentifica un nou act constitutiv. Tehnoredactat și autentificat la Biroul Notarilor Publici asociați - Maximovici Georgeta și Andriescu Raluca, cu sediul în Iași, str. G. Ureche nr. 3, bl. „Șonțu”, parter, în trei exemplare, astăzi, data autentificării.

(26/1.839.895)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4381/22.X.2010

15

Societatea Comercială DORYNEXT - S.R.L. Iași

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J 22/2630/2005

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 18068670 ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL IAȘI

DOSAR NR. 74564/2010 REZOLUȚIA NR. 18526

Pronunțată în ședința din data de 15.10.2010

Persoană desemnată conform O.U.G. nr. 116/2009 prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

- Elena Pricope

Referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași

- Gabriela Jipa

Pe rol soluționarea cererii de radere formulate de DORYNEXT - S.R.L, cu sediul ales în Iași, Str. Libertății nr. 8, bloc 652, sc. B, etaj 2, ap. 9, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind radierea DORYNEXT - S.R.L., cod unic de înregistrare 18068670, număr de ordine în rgistrul comerțului J 22/2630/2005.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Deliberând asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 74564 din 13.10.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii cu privire la radierea DORYNEXT - S.R.L. În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de radiere.

Examinând înscrisurile menționate, persoana desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.

Pentru aceste motive, în condițiile legii dispune:

Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei DORYNEXT - S.R.L., cu datele de identificare mai sus menționate. Motivul radierii este dizolvare. Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Executorie de drept. Cu drept de plângere în termen de 15 zile, la Tribunalul Iași, în condițiile art. 6, alin. (3)-(5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. Pronunțată în ședința din data de 15.10.2010.

(27/1.839.896)

Societatea Comercială EURO DSH INVEST - S.R.L. Galați, județul Galați

ACT ADIȚIONAL

încheiat astăzi, 7.10.2010, la actul constitutiv al S.C. EURO DSH INVEST - S.R.L.

Eu, Șerban Doru, domiciliat în Galați, Str. Oțelarilor nr. 25A, bl. D9C, ap. 17, născut la data de 14.06.1971 în mun. Galați, jud. Galați, cod numeric personal 1710614170359, asociat unic al Societății Comerciale EURO DSH INVEST - S.R.L., cu sediul în Galați, str. Cluj nr. 5, bl. D3, ap. 48, și înmatriculată la Registrul comerțului sub nr. J 17/1602/2006, am hotărât modificarea actului constitutiv astfel:

Art. 1. Începând cu data de 7.10.2010, în Societatea EURO DSH INVEST - S.R.L. aderă ca asociat Ene Mariana, născută la data de 8.05.1968 în mun. Brăila, jud. Brăila, cod numeric personal 2680508090021, domiciliată în Brăila, str. Plevna nr. 280, bl. 14, sc. 2, et. 4, ap. 37, cu cetățenie română.

 • 16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4381/22.X.2010

Ene Mariana aduce ca aport la capitalul social suma de 200 lei. Ene Mariana va avea aceleași drepturi și obligații ca și ceilalți asociați. Asociatul nou intrat preia proporțional cu aportul său la capitalul social creanțele active și pasive ale societății. Art. 2. Societatea își majorează capitalul social de la 200 lei la 400 lei. Diferența de 200 lei reprezintă aport nou constituit din numerar, adus de asociata Ene Mariana, conform foii de vărsământ din data de 1.10.2010, anexată. Art. 3. Capitalul social majorat este de 400 lei, divizat

în 40 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare. Participarea asociaților la capitalul social este următoarea:

 • - Șerban Doru - 200 lei - 20 părți sociale;

 • - Ene Mariana - 200 lei - 20 părți sociale.

Participarea asociaților la beneficii și pierderi este direct proporțională cu aportul la constituirea capitalului social. Art. 4. Societatea poate funcționa și cu asociat unic, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) și art. 229 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Art. 5. Ene Mariana a achiesat la clauzele din actul constitutiv și prezentul act adițional. Art. 6. Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân valabile. Se redactează un nou act constitutiv cu toate modificările la zi. Prezentul act adițional face parte integrantă din actul constitutiv al S.C. EURO DSH INVEST - S.R.L.

(28/1.839.841)

Societatea Comercială EURO DSH INVEST - S.R.L. Galați, județul Galați

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale EURO DSH INVEST - S.R.L., cu sediul în municipiul Galați, str. Cluj nr. 5, bloc D3, ap. 48, județ Galați, înregistrată sub nr. J 17/1602/2006, cod unic de înregistrare 19073968, care a fost înregistrat sub nr. 46709 din 15.10.2010.

(29/1.839.842)

Societatea Comercială BUSINESS INSURANCE GROUP - S.R.L. Galați, județul Galați

ACT ADIȚIONAL

încheiat astăzi, 11.10.2010, la actul constitutiv al S.C. BUSINESS INSURANCE GROUP - S.R.L.

Noi:

Rugina Sorin, Iliescu Marius Paul și Damian Stejarel Luigi, în calitate de asociați la S.C. BUSINESS INSURANCE GROUP - S.R.L., cu sediul în Galați, Str. Movilei nr. 68, înmatriculată la Registrul Comerțului Galați sub nr. J 17/20/2010, am hotărât modificarea actului constitutiv astfel:

Art. 1. Închiderea sediului secundar al Societății S.C. BUSINESS INSURANCE GROUP - S.R.L. de la adresa:

municipiul Iași, stradela Silvestru nr. 11, et. 1, județul Iași. Art. 2. În Societatea S.C. BUSINESS INSURANCE GROUP - S.R.L. aderă ca asociat dna Damian Daniela, CNP 2600129170314, cetățean român, născută la data de 29.01.1960 în com. Frumușița, județul Galați, identificată cu C.I. seria GL nr. 438969, eliberată de SPCLEP Galați la data de 21.02.2006, domiciliată în România, municipiul Galați, Str. Brăilei nr. 58, bl. BR2, ap. 80, începând cu data de 11.10.2010. Damian Daniela va avea aceleași drepturi și obligații ca și ceilalți asociați. Asociatul nou intrat nu participă în schimb la activele și pasivele societății, de până la data intrării sale. Damian Daniela a achiesat la clauzele din actul constitutiv inițial al societății și prezentul act adițional. Art. 3. Începând cu data de 11.10.2010, asociații Rugina Sorin și Iliescu Marius Paul se retrag din S.C.

BUSINESS INSURANCE GROUP - S.R.L. Damian Stejărel Luigi primește prin cesiune cu titlu gratuit de la Rugina Sorin 10 părți sociale, în valoare de

 • 100 lei, Damian Daniela primește prin cesiune cu titlu

gratuit de la: Rugina Sorin 10 părți sociale, în valoare de

 • 100 lei, și de la Iliescu Marius Paul 20 părți sociale, în

valoare de 200 lei. Noi, Damian Stejărel Luigi și Damian Daniela înțelegem să continuăm activitatea prin preluarea activului și pasivului societății.

Art. 4. Aportul la capitalul social se modifică astfel:

 • - Damian Stejărel Luigi - 300 lei;

 • - Damian Daniela - 300 lei.

Art. 5. Noi, Rugina Sorin și Iliescu Marius Paul, declarăm că ne-am retras din societate începând cu data de 11.10.2010. Am cesionat cu titlu gratuit părțile noastre

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4381/22.X.2010

17

sociale în sumă de 400 lei. În acest fel ne-am desocotit

definitiv cu Societatea S.C. BUSINESS INSURANCE GROUP - S.R.L. și înțelegem să nu mai avem nici un fel de pretenție față de Damian Stejărel Luigi și Damian Daniela și de societate indiferent de situațiile ce se vor ivi. Art. 6. Capitalul social rămâne neschimbat, respectiv 600 lei numerar, divizat în 60 părți sociale, egale, a 10 lei fiecare. Art. 7. Se modifică participarea fiecărui asociat la beneficii și pierderi după cum urmează:

 • - Damian Stejărel Luigi - 50 %;

 • - Damian Daniela - 50 %.

Art. 8. Se vor modifica art. 4, art. 12 și art. 14 din actul

constitutiv conform schimbărilor intervenite. Art. 9. Celelalte dispoziții ale actului constitutiv al S.C. BUSINESS INSURANCE GROUP - S.R.L. rămân neschimbare. Art. 10. Prezentul act adițional face parte integrantă din actul constitutiv al S.C. BUSINESS INSURANCE GROUP - S.R.L.

(30/1.839.843)

Societatea Comercială FIRST CLASS TOUR - S.R.L. Galați, județul Galați

ACT ADIȚIONAL

la actul constitutiv al S.C. FIRST CLASS TOUR - S.R.L.

Noi,

 • - Vișen Rodica, născută la data de 29.11.1972 în mun. Galați, jud. Galați, cod numeric personal

2721129170326, domiciliată în Galați, str. Petru Groza nr. 19A, și

 • - Ursache Roland, născut la data de 23.07.1956 în

com. Urechești, jud. Vrancea, cod numeric personal 1560723170484, domiciliat în Galați, Str. Brândușei nr. 2, bloc F5, ap. 42, asociați ai S.C. FIRST CLASS TOUR - S.R.L., cu

sediul în Galați, Str. Siderurgiștilor nr. 25, bloc SD7A, ap. 1, număr de ordine în registrul comerțului J 17/1289/2005, hotărâm:

Art. 1. Cu data de 15.10.2010 aderă la societate:

 • - Mocanu Gheorghe, născut la data de 10.10.1961 în

mun. Galați, jud. Galați, domiciliat în mun. Galați, Str. Melodiei nr. 20, bloc B5, ap. 10, legitimat cu C.I. seria GL nr. 164350, eliberată de Poliția Municipiului Galați la data de 3.08.2007, CNP 1611010170342, cu cetățenie română, care a primit prin cesiune 27 părți sociale a 100

lei fiecare, adică 2.700 lei de la Vișen Rodica, căreia i-a plătit contravaloarea părților sociale, adică 2.700 lei, care se retrage din societate, și

 • - Mocanu Costel, născut la data de 19.02.1969 în

mun. Galați, jud. Galați, domiciliat în mun. Galați, Bd. Marii Unirii nr. 103, bloc IC2, ap. 7, legitimat cu C.I. seria GL nr. 298081, eliberată de Poliția Municipiului Galați la data de 19.09.2003, CNP 1690219170357, de cetățenie română, care a primit prin cesiune 3 părți sociale a 100 lei

fiecare, adică 300 lei de la Ursache Roland, căruia i-a plătit contravaloarea părților sociale, adică 300 lei, care se retrage din societate. Art. 2. Capitalul social rămâne neschimbat 3.000 lei, respectiv 30 părți sociale și este repartizat pe asociați astfel:

1. Mocanu Gheorghe - 2.700 lei, adică 27 părți sociale, adică 90 % din părțile sociale; 2. Mocanu Costel - 300 lei, adică 3 părți sociale, adică 10 % din părțile sociale. Art. 3. Administratorul societății este numit Mocanu Gheorghe pe perioadă de 99 ani. Art. 4. Se eliberează din funcția de administrator Vișen Rodica și Ursache Roland. Art. 5. Începând cu data de 15.10.2010, societatea își schimbă sediul social la următoarea adresă: Galați, Str. Șoimului nr. 2, bloc ATENA, ap. 27. Art. 6. Se depune actul constitutiv actualizat al S.C. FIRST CLASS TOUR - S.R.L. Prezentul act adițional face parte integrantă din actul constitutiv al S.C. FIRST CLASS TOUR - S.R.L.

(31/1.839.844)

Societatea Comercială DVD MANAGEMENT - S.R.L. Galați, județul Galați

HOTĂRÂRE

din data de 6.10.2010, a S.C. DVD MANAGEMENT - S.R.L.

Noi,

 • - Spiridon Violeta,

 • - Spiridon Gheorghe,

în calitate de asociați la S.C. DVD MANAGEMENT - S.R.L., cu sediul în Galați, str. Gheorghe Doja nr. 4, bl. 4A, sc. 2, ap. 28, și înregistrată la Registrul comerțului

sub numărul J 17/137/2009, am hotărât dizolvarea societății fără numirea unui lichidator în conformitate cu art. 235 din Legea nr. 31/1990, începând cu data de

 • 18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4381/22.X.2010

6.10.2010, având în vedere faptul că societatea nu a desfășurat activitate și nu are bunuri în patrimoniu. Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.

(32/1.839.845)

Societatea Comercială AVICOR - S.R.L., satul Grădiștea comuna Grădiștea, județul Călărași

HOTĂRÂREA NR. 27 din 13.09.2010

Subsemnatul Corbu Constantin - C.I. seria KL nr. 247802/SPCLEP Călărași/18.04.2010, asociat unic al S.C. AVICOR - S.R.L., am hotărât:

Art. 1. Schimbarea sediului social din Călărași, str. Plevna nr. 240, bl. ISCIP, ap. 5, județul Călărași, în satul Grădiștea, Str. Slănicului nr. 2, comuna Grădiștea, județul Călărași. Art. 2. Revocarea din funcția de administrator a dlui Corbu Constantin. Art. 3. Numirea în funcția de administrator a dnei Ștefan Ana Maria, cetățean român, domiciliată în

Călărași, Str. Luceafărului nr. 1, bl. E1, sc. C, et. 3, ap. 7, județul Călărași, născută la data de 15.09.1974 în Lehliu- Gară, județul Călărași, posesoare a C.I. seria KI nr. 143498 eliberată de Poliția Călărași la data de 7.07.2004, CNP 2740915510046, cu puteri depline, pe durată nelimitată. Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul ORCT Călărași, la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 694 din

13.09.2010.

(33/1.827.833)

Societatea Comercială AVICOR - S.R.L., comuna Grădiștea județul Călărași

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale AVICOR - S.R.L., cu sediul în comuna Grădiștea, Str. Slănicului nr. 2, județul Călărași, înregistrată sub nr. J 51/346/1996, cod unic de înregistrare 8526575, care a fost înregistrat sub nr. 19486 din 24.09.2010.

(34/1.827.834)

Societatea Comercială RICCI MARIO IMPORT EXPORT - S.R.L. comuna Sohatu, județul Călărași

HOTĂRÂREA NR. 1 din 23.09.2010 a asociaților

Subsemnații Dumitru Marian și Borcea Richard- Răzvan, asociați la S.C. RICCI MARIO IMPORT EXPORT - S.R.L., cu sediul în com. Sohatu, jud. Călărași, înmatriculată la Registrul Comerțului Călărași sub nr. J 51/186/2010, am hotărât următoarele:

- dl Borcea Richard-Răzvan se retrage din societate și cesionează 10 părți sociale, în valoare totală de 100 lei, în favoarea dlui Dumitru Marian, care devine asociat unic al societății. Cesiunea se face la valoarea nominală a părților sociale. Structura capitalului social este următoarea:

- Dumitru Marian deține 20 părți sociale, în valoare totală de 200 lei (RON). Revocarea din funcția de administrator a dlui Borcea Richard-Răzvan. Celelalte articole ale actului constitutiv rămân neschimbate. Întocmit și redactat la Biroul de asistență la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Călărași, în 4 (patru) ex., conform cererii nr. 71 din 23.09.2010, și conține o pagină.

(35/1.827.835)

Societatea Comercială RICCI MARIO IMPORT EXPORT - S.R.L. satul Sohatu, comuna Sohatu județul Călărași

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale RICCI MARIO IMPORT EXPORT - S.R.L., cu sediul în satul Sohatu, comuna Sohatu, județul Călărași, înregistrată sub nr. J 51/186/2010, cod unic de înregistrare 26876390, care a fost înregistrat sub nr. 19489 din 27.09.2010.

(36/1.827.836)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4381/22.X.2010

19

Societatea Comercială NINEL IMPEX - S.R.L., Oltenița județul Călărași

HOTĂRÂREA NR. 1/8.09.2010 a asociatului unic

Subsemnatul Voicu Ninel, asociat unic al S.C. NINEL IMPEX - S.R.L., cu sediul în mun. Oltenița, Str. Argeșului nr. 228, jud. Călărași, nr. înm. la O.R.C. Călărași J 51/708/2007, am hotărât întreruperea temporară a activității pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de 1.10.2010. Celelalte articole ale actului constitutiv rămân neschimbate.

(37/1.827.837)

Societatea Comercială CONSIM - S.R.L., Călărași, județul Călărași

HOTĂRÂREA NR. 2/23.09.2010

Subsemnatul Barbu Aurel, cu CNP 1521117510018, în calitate de asociat unic al S.C. CONSIM - S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 51/458/1991, CUI RO 1929155, cu sediul în Călărași, str. Varianta Nord nr. 3, jud. Călărași, am hotărât suspendarea temporară a activității pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 1.10.2010.

(38/1.827.838)

Societatea Comercială MALA INVESTMENT - S.R.L. Călărași, județul Călărași

HOTĂRÂREA NR. 2

din data de 27.09.2010 State Marius Aurelian, asociat unic al S.C. MALA

INVESTMENT - S.R.L., cu sediul în Călărași, Str. Sulfinei nr. 74, județul Călărași, înmatriculată la ORC Călărași sub nr. J 51/418/2006, a hotărât:

Suspendarea activității societății pe o perioadă de trei ani, începând cu data de 30.09.2010. Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul ORCT Călărași, la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 732 din

27.09.2010.

Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul

ORCT Călărași, la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 732/27.09.2010.

(39/1.827.839)

Societatea Comercială ALDI M.P.F. IMPEX - S.R.L. satul Ștefan cel Mare comuna Ștefan cel Mare, județul Călărași

HOTĂRÂREA NR. 1 din 27.09.2010

Nicolae Paul Marian - C.I. seria KI nr. 297340/SPCLEP Călărași/16.03.2010, asociat unic al

S.C. ALDI M.P.F. IMPEX - S.R.L., a hotărât:

Art. 1. Închidere punct de lucru situat în Călărași, Str. Dumbravei, bl. F6 (C9), sc. B, parter, ap. 3, jud. Călărași. Art. 2. Completare obiect secundar cu: 2223 - fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții; 2511 - fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice; 2512 - fabricarea de uși și ferestre din metal; 3831 - demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; 3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate; 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale; 4211 - lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor; 4321 - lucrări de instalații electrice; 4322 - lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat; 4329 - alte lucrări de instalații pentru construcții; 4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie; 4333 - lucrări de pardosire și placare a pereților; 4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri; 4339 - alte lucrări de finisare; 4391 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții; 4520 - întreținerea și repararea autovehiculelor; 4532 - comerț cu amănuntul cu piese și accesorii pentru autovehicule; 4621 - comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat; 4673 - comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare; 4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor; 4719 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare; 4778 - comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate; 4941 - transporturi rutiere de mărfuri; 9200 - activități de jocuri de noroc și pariuri. Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul ORCT Călărași, la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 733 din

27.09.2010.

(40/1.827.840)

 • 20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4381/22.X.2010

Societatea Comercială ALDI M.P.F. IMPEX - S.R.L. satul Ștefan cel Mare, comuna Ștefan cel Mare județul Călărași

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale ALDI M.P.F. IMPEX - S.R.L., cu sediul în satul Ștefan cel Mare, comuna Ștefan cel Mare, județul Călărași, înregistrată sub nr. J 51/420/1992, cod unic de înregistrare 1930800, care a fost înregistrat sub nr. 19542 din 27.09.2010.

(41/1.827.841)

Societatea Comercială INSTINTO BY EMI - S.R.L., Călărași județul Călărași

HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 27.09.2010

Subsemnatul Dragomir Emanuel, în calitate de asociat unic al Societății Comerciale INSTINTO BY EMI - S.R.L., cu sediul în Călărași, str. Dunărea nr. 6, bl. L5, sc. 1, ap. 18, am hotărât suspendarea temporară a activității pe o perioadă de 3 ani începând cu data de 27.09.2010.

(42/1.827.842)

Societatea Comercială ALEXANDER GRUP - S.R.L., Oltenița județul Călărași

HOTĂRÂREA NR. 3 din 8.09.2010

Subsemnatul Alexandru Laurențiu Florin, asociat unic al S.C. ALEXANDER GRUP - S.R.L., am hotărât:

Art. 1. Schimbare sediu social din Oltenița, Str. 22 Decembrie nr. 15, județul Călărași, în Oltenița, str. Dr. Florian Mandache nr. 5, bl. P6, sc. A, ap. 4, județul Călărași. Art. 2. Completarea obiectului de activitate secundar

cu:

1061 - fabricarea produselor de morărit;

 • 1062 - fabricarea amidonului și a produselor din

amidon;

 • 1071 - fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a

produselor proaspete de patiserie;

 • 1072 - fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea

prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie;

 • 1073 - fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului

și a altor produse făinoase similare;

 • 4675 - comerț cu ridicata al produselor chimice;

 • 4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;

 • 4730 - comerț cu amănuntul al carburanților pentru

autovehicule, în magazine specializate;

 • 6831 - agenții imobiliare.

Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul ORCT Călărași, la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 685 din

8.09.2010.

(43/1.827.843)

Societatea Comercială ALEXANDER GRUP - S.R.L., Oltenița județul Călărași

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale ALEXANDER GRUP - S.R.L., cu sediul în municipiul Oltenița, str. Dr. Florian Mandache nr. 5, bl. P6, sc. A, ap. 4, județul Călărași, înregistrată sub nr. J 51/808/1995, cod unic de înregistrare 7994250, care a fost înregistrat sub nr. 19545 din 27.09.2010.

(44/1.827.844)

Societatea Comercială LOGON SOFTWARE - S.R.L., Călărași județul Călărași

DECIZIA NR. 1/15.09.2010

Tudor-Mic Răzvan Mihai, asociat unic al S.C. LOGON SOFTWARE - S.R.L., decide suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani începând cu data de 15.09.2010.

(45/1.827.845)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4381/22.X.2010

21

Societatea Comercială AGROMEC TRACTORUL CUZA VODĂ - S.R.L. Cuza Vodă, județul Călărași

Societatea Comercială EUROPREST - S.R.L., satul Șoldanu comuna Șoldanu, județul Călărași

HOTĂRÂREA NR. 3/22.09.2010

A.G.E.A. stabilită în ședința extraordinară din data de 22.09.2010, ora 14.00, la sediul societății din localitatea Cuza Vodă, județul Călărași, în contextul Legii nr. 31/1990, modificată prin O.G. nr. 32/1997 și a statutului societății, analizând proiectul de strategie a societății pe anul 2009 și pe baza discuțiilor avute în cadrul ședinței extraordinare, hotărăște:

Art. 1. Prelungirea mandatului dlui administrator Vlasceanu Vasile pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 25.08.2010. Art. 2. Prelungirea mandatului dnei Coltea Elena pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 25.08.2009, în calitate de cenzor. Art. 3. Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentei hotărâri.

(46/1.827.846)

Societatea Comercială EUROPREST - S.R.L., satul Șoldanu comuna Șoldanu, județul Călărași

HOTĂRÂREA NR. 2 din 27.09.2010

Subsemnații Stancu Mihăiță Cătălin și Negoeșteanu Filofteia, asociați ai S.C. EUROPREST - S.R.L., am hotărât:

Art. 1. Retragerea din societate, din calitatea de asociat, a dnei Negoeșteanu Filofteia și cesionarea părților sociale pe care le deține în număr de 20, în valoare totală de 200 lei, dlui Stancu Mihăiță Cătălin. Art. 2. În urma cesiunii, capitalul social rămâne neschimbat, de 300 lei, aparținând dlui Stancu Mihăiță Cătălin, acesta devenind unicul asociat al societății. Art. 3. Schimbarea sediului social din Oltenița, str. Ion Heliade Rădulescu nr. 211, județul Călărași, în satul Șoldanu, județul Călărași. Art. 4. Modificare activitate principală: 4941 - transporturi rutiere de mărfuri. Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul ORCT Călărași, la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 730 din

27.09.2010.

(47/1.827.847)

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale EUROPREST - S.R.L., cu sediul în satul Soldanu, comuna Șoldanu, județul Călărași, înregistrată sub nr. J 51/593/2006, cod unic de înregistrare 19084533, care a fost înregistrat sub nr. 19575 din 28.09.2010.

(48/1.827.848)

Societatea Comercială 3 T - S.R.L., Călărași, județul Călărași

HOTĂRÂREA NR. 7 din 28.09.2010

Subsemnații Tărăcilă Doru Ioan, domiciliat în Călărași, str. Independenta nr. 105, jud. Călărași, C.I. seria KL nr. 111000/Pol. Călărași/7.08.2003, Tărăcilă Mihai Costin - C.I. seria RT nr. 289227/sep/14.10.2003, și Tărăcilă Aurica - C.I. seria KL/302813/SPCLEP Călărași/27.05.2010, asociați ai S.C. 3 T - S.R.L., am hotărât:

Art. 1. Completarea obiectului de activitate secundar

cu:

 • 4638 - comerț cu ridicata specializat al altor alimente,

inclusiv pește, crustacee și moluște;

 • 4723 - comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor

și moluștelor, în magazine specializate;

 • 5530 - parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;

 • 5590 - alte servicii de cazare;

 • 6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor

imobiliare proprii sau închiriate;

 • 7721 - activități de închiriere și leasing cu bunuri

recreaționale și echipament sportiv;

 • 9319 - alte activități sportive.

Art. 2. Modificare date personale administrator - Tărăcilă (fostă Ciofu) Camelia Monica, domiciliată în Voluntari, Drm. Bisericii nr. 33G, județul Ilfov, posesoare a C.I. seria IF nr. 146218/SPCLEP Voluntari/9.05.2007, CNP 2750506510039.

 • 22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4381/22.X.2010

Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul

ORCT Călărași, la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 724 din

23.09.2010.

(49/1.827.849)

Societatea Comercială 3 T - S.R.L., Călărași, județul Călărași

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale 3 T - S.R.L., cu sediul în municipiul Călărași, Str. Independenței nr. 105, județul Călărași, înregistrată sub nr. J 51/329/1998, cod unic de înregistrare 11178780, care a fost înregistrat sub nr. 19578 din 28.09.2010.

(50/1.827.850)

Societatea Comercială AUTO PROTECT - S.R.L., Călărași județul Călărași

HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 29.09.2010

Viișoreanu Dana-Ganriela, asociat unic al S.C. AUTO PROTECT - S.R.L., a hotărât reluarea activității societății, începând cu data prezentei decizii.

(51/1.827.851)

Societatea Comercială CIFROM IMPEX - S.R.L., Brașov județul Brașov

HOTĂRÂREA NR. 1/28.07.2010

a adunării generale a asociaților S.C. CIFROM IMPEX - S.R.L.

Adunarea generală a asociaților, statutar și legal întrunită, cu unanimitate de voturi, a hotărât următoarele:

1. Suspendarea temporară a activității firmei pe o perioadă de 3 ani, începând cu 1.08.2010-31.07.2013. Redactat azi, 28.07.2010, în localitatea Brașov, în 2 exemplare.

(52/1.792.302)

Societatea Comercială ARTEMEX ROM - S.R.L., comuna Sâmpetru județul Brașov

HOTĂRÂREA NR. 1/23.08.2010

a adunării generale a asociaților S.C. ARTEMEX ROM - S.R.L.

Subsemnata Herrera-Saldana Liliana, cetățean român, născută la data de 12 mai 1978 în mun. Brașov, jud. Brașov, domiciliată în mun. Brașov, str. Barbu

Lăutaru nr. 3, bl. P9, sc. A, et. 2, ap. 9, jud. Brașov, posesoare a C.I. seria BV nr. 291670, C.N.P. 2780512163226, eliberată de Poliția Mun. Brașov la data de 12.08.2003, în calitate de asociat unic la S.C. ARTEMEX ROM - S.R.L., cu sediul în com. Sâmpetru, Str. 23 August nr. 440, jud. Brașov, înregistrată în Registrul Comerțului din Brașov sub nr. J 08/3025/2006, având cod unic de înregistrare 19812530, am hotărât să suspendăm activitatea societății mai sus-menționate pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de 31.08.2010-

30.08.2013.

Procesul-verbal a fost redactat în 3 exemplare și

semnat după citire azi, 23.08.2010.

(53/1.792.303)

Societatea Comercială ADELAIS - S.R.L., Brașov, județul Brașov

HOTĂRÂREA NR. 1/25.08.2010

a adunării generale a asociaților S.C. ADELAIS - S.R.L.

Adunarea generală a asociaților s-a întrunit în conformitate cu prevederile actului constitutiv și ale Legii

Subsemnații Ionescu Alice, cetățean român, domiciliată în municipiul Brașov, Str. Zizinului nr. 71, bl.

nr. 31/1990, republicată, azi, 28.07.2010, la sediul social al societății. La adunarea generală a asociaților, statutar și legal convocată, participă asociații reprezentând 100 % capitalul social, astfel:

104, sc. F, ap. 17, județul Brașov, CNP 2821120080128, și Ionescu Costin, cetățean român, domiciliat în oraș Vălenii de Munte, bd. Nicolae Iorga nr. 58, bl. B9, sc. A, et. 3, ap. 12, județul Prahova, CNP 1830712294727, în calitate de asociați ai S.C. ADELAIS - S.R.L., cu sediul în

1.

Beldea Cornel, deținător a 10 p.s., reprezentând

Brașov, str. Alexandru Ciurcu nr. 47-49, județul Brașov,

 • 50 % din cap. soc.;

cu nr. de ordine la Registrul Comerțului Brașov

2.

Spataroiu Iosif, deținător a 10 p.s., reprezentând

J 08/1383/2007, cod unic de înregistrare 21782848, am

 • 50 % din cap. soc.

hotărât să aducem următoarele modificări la actele

.....................................................................................

constitutive ale societății:

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4381/22.X.2010

23

Art. unic. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de 25.08.2010.

(54/1.792.304)

Societatea Comercială KONIG IMPEX - S.R.L., Brașov, județul Brașov

DECIZIA NR. 1/25.08.2010

a asociatului unic al S.C. KONIG IMPEX - S.R.L., cu sediul în mun. Brașov, Str. Molidului nr. 27, bl. B39A, ap. 1, județul Brașov, J 08/2308/1992, CUI 102738781, capital social 200 lei

Subsemnatul Lungu Daniel, cetățean român, născut la data de 15.11.1988 în mun. Brașov, domiciliat în mun. Brașov, Str. Molidului nr. 27, bl. 839A, ap. 1, județul Brașov, posesorul actului de identitate C.I. seria BV nr. 242183, eliberată de Mun. Brașov la data de 15.11.2002, cod numeric personal 1881115080051, în calitate de asociat unic al S.C. KONIG IMPEX - S.R.L., decid:

1. Se radiază punctul de lucru din mun. Brașov, stația c.f. Bartolomeu km 3+949-3+956, poziția 1. Redactat azi, 25.08.2010, data semnării, la Brașov, în trei exemplare originale.

(55/1.792.307)

Societatea Comercială MARY-LUX - S.R.L., Brașov, județul Brașov

HOTĂRÂREA NR. 1/16.08.2010

Subsemnata Hududui Maria, cetățean român, domiciliată în mun. Brașov, Str. Berzei nr. 5, bl. 7, sc. C, ap. 14, jud. Brașov, identificată cu C.I. seria BV nr. 685189 emisă de SPCLEP Brașov la 6.04.2010, și CNP 2500624080032, în calitate de asociat unic la S.C. MARY-LUX - S.R.L., am hotărât:

- suspendarea activității societății pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 16.08.2010 până în data de

15.08.2013.

(56/1.792.308)

Societatea Comercială CONSTRUCT MARDIM - S.R.L., Moieciu de Jos județul Brașov

HOTĂRÂREA NR. 2/23.08.2010 a adunării generale a asociaților

Subsemnații Chirciu Ioan, cetățean român, posesor al cărții de identitate BV 284994, eliberată de Poliția Râșnov la data de 9.07.2003, CNP 1720618083460, și Chirciu Maria, cetățean român, posesoare a cărții de identitate

BV 587932 eliberată de Poliția Râșnov la data de 18.07.2008, CNP 2670729083469, asociați ai Societății Comerciale CONSTRUCT MARDIM - S.R.L., J 08/1963/2005, CUI RO 17852139, am hotărât în ședința din 23.08.2010, în unanimitate, suspendarea activității societății pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 1.09.2010 până la data de 30.08.2013.

(57/1.792.309)

Societatea Comercială PLUTO - S.R.L., Brașov

HOTĂRÂREA NR. 2/24.08.2010

a adunării generale a asociaților la actul constitutiv al S.C. PLUTO - S.R.L.

ȘI CONTRACT DE CESIUNE

Subsemnații Popa Karin-Ioana (fostă Coman), cetățean german și român, CNP 2540412353941, născută la data de 12.04.1954 în mun. Brașov, jud. Brașov, cu domiciliul declarat în Germania, loc. Waging am See, str. Rosenstr. nr. 13, identificată cu Pas nr. 15245432/14.08.2009/aut. Timiș, Lungu Elena, cetățean român, CNP 2620913080054, domiciliată în Mun. Brașov, Str. Linii nr. 33, sc. A, ap. 12, jud. Brașov, identificată cu C.I. seria BV nr. 351136/2004/Pol. mun. Brașov, Popa Petrea, cetățean român, CNP 1531201085023, născut la data de 1.12.1953 în com. Sanculeni, jud. Bacău, domiciliat în mun. Brașov, Str. Bisericii Române nr. 52B, ap. 4, jud. Brașov, identificat cu C.I. seria BV nr. 658420/16.10.2009/SPCLEP Brașov, în nume propriu și ca mandatar al asociaților Machedon Lucian-George, cetățean român, CNP 1790221085025, domiciliat în orașul Zărnești, Str. Zorilor, bl. 8, sc. B, ap. 3, jud. Brașov, identificat cu Pas. nr. 14992618/2009/Aut. Brașov, și Machedon Claudia-Elena, cetățean român, CNP 2780301085021, domiciliată în orașul Zărnești, Str. Zorilor, bl. 8, sc. B, ap. 3, jud. Brașov, identificată cu Pas. nr. 14992621/2009/Aut. Brașov - conform procurii speciale autentificate sub nr. 827/1030 din 8.06.2010 la Consulatul General al României la Chicago de Lucia Florentina Kemokai - viceconsul - în calitate de asociați ai S.C. PLUTO - S.R.L., cu sediul social în mun. Brașov, bd. Valea Cetății nr. 26, bl. B25, ap. 7, jud. Brașov, CUI 18488959, cu nr. de ordine la R. C. Brașov J 08/644/2006, am hotărât să aducem următoarele modificări la actele constitutive ale societății:

Art. 1. Subsemnații, asociați-cedenți, Machedon Lucian-George și Machedon Claudia-Elena, prin mandatar, cesionăm integral asociatului-cesionar Popa

 • 24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4381/22.X.2010

Petrea, cu datele de mai sus, cele 10 părți sociale în valoare totală de 100 lei, pe care le deținem la S.C. PLUTO - S.R.L. Subsemnata Lungu Elena cesionez integral asociatei-

cesionare Popa Karin-Ioana (fostă Coman) cu datele de mai sus, cele 25 părți sociale în valoare totală de 250 lei, pe care le dețin la S.C. PLUTO - S.R.L. Ca urmare a celor de mai sus, subsemnații Machedon Lucian-George, Machedon Claudia-Elena și Lungu Elena pierdem calitatea de asociați ai S.C. PLUTO - S.R.L., dar rămânem în continuare răspunzători față de terți pentru obligațiile contractate de societate până la această dată. Toate drepturile și obligațile patrimoniale față de cesionari și față de societate stingându-se la data semnării prezentei hotărâri și contract de ceisune. Totodată, desocotirea părților fiind efectuată, sus-numiții cedenți declarăm că nu mai avem nicio pretenție și nicio îndatorire față de societate și suntem de acord ca societatea să funcționeze cu același sediu și aceeași denumire în continuare. Cesiunea se face liberă de sarcini și procese, prin vânzare la valoare nominală a părților sociale, adică 350 lei, prețul fiind achitat anterior, ceea ce părțile recunosc prin însăși semnarea prezentei hotărâri și contract de cesiune. Subsemnații cesionari Popa Karin-Ioana (fostă Coman) și Popa Petrea declarăm că am preluat cele 35 părți sociale în valoare totală de 350 lei. Art. 2. Urmare acestei cesiuni, capitalul social, în valoare totală de 1.000 lei, divizat în 100 părți soicale, nominative și indivizibile, a câte 10 lei fiecare, va fi repartizat asociaților astfel: Popa Karin-Ioana deține 34 părți sociale, în valoare totală de 340 lei, reprezentând 34 % din capitalul social, și Popa Petrea deține 66 părți sociale, în valoare totală de 660 lei, reprezentând 66 % din capitalul social. Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân neschimbate. Prezenta hotărâre și contract de cesiune s-au redactat în conformitate cu prevederile art. 204 alin. 1 și alin. 4 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale (republicată) modificată prin Legea nr. 441/2006, și s-au semnat în 5 (cinci) exemplare originale, în data de

24.08.2010.

(58/1.792.310)

Societatea Comercială PLUTO - S.R.L., Brașov

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale PLUTO - S.R.L., cu sediul în municipiul Brașov, bd. Valea Cetății nr. 26, bloc B25, ap. 7, județul Brașov, înregistrată sub nr. J 8/644/2006, cod unic de înregistrare 18488959, care a fost înregistrat sub nr. 79248 din 26.08.2010.

(59/1.792.311)

Societatea Comercială PROSPER CONSULTING - S.R.L., Brașov

HOTĂRÂREA NR. 1/25.08.2010

Subsemnații 1. Ionescu Gheorghe, născut la data de 19.01.1951 în municipiul București, domiciliat în Brașov, str. Trotuș nr. 6, CNP 1510119080047, posesor al C.I. seria BV nr. 437442/SPCLEP Brașov/16.12.2005; 2. Ionescu Maria, născută la data de 10.10.1947 în com. Bod, jud. Brașov, domiciliată în Brașov, str. Trotuș nr. 6, CNP 2471010080028, posesoare a C.I. seria BV nr. 437441/SPCLEP Brașov/16.12.2005, în calitate de asociați ai S.C. PROSPER CONSULTING - S.R.L., înregistrată la ORC Brașov sub numărul J 08/715/1991, CUI 1134086, cu sediul în Brașov, str. Trotuș nr. 6, am hotărât:

Art. 1. Se reia activitatea societății începând cu data de 1.09.2010.

(60/1.792.312)

Societatea Comercială YOU & ME - S.R.L., satul Hălchiu județul Brașov

HOTĂRÂRE

a asociaților S.C. YOU & ME - S.R.L., cu sediul în satul Hălchiu, Str. Bodului nr. 621, jud. Brașov, J 08/2527/2005, CUI 18045307

Subsemnații Cojocaru (fostă Chițu) Lăcrămioara- Maria, cetățean român, CNP 2831013082890, născută la data de 13.10.1983 în com. Bran, jud. Brașov, posesoare a C.I. seria BV nr. 626622/16.04.2009/SPCLEP Codlea, Chițu Cameluța-Mariana, cetățean român,

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4381/22.X.2010

25

CNP 2580427083464, născută la data de 27.04.1958 în satul Peștera (com. Moieciu), jud. Brașov, posesoare a C.I. seria BV nr. 524978/27.06.2007/SPCLEP Codlea, ambele domiciliate în satul Hălchiu (com. Hălchiu), Str.

Bodului nr. 621, jud. Brașov, și Cojocaru Răzvan-George, cetățean român, CNP 1831106080074, născută la data de 6.11.1983 în mun. Brașov, jud. Brașov, posesor al C.I. seria BV nr. 373565/27.10.2004/Pol. Codlea, domiciliat în satul Hălchiu (com. Hălchiu), Str. Bodului nr. 722, jud. Brașov, în calitate de asociați ai S.C. YOU & ME - S.R.L., am hotărât:

 • 1. Deschiderea unui sediu secundar în mun. Brașov,

Str. Bazaltului nr. 2, Centrul Comercial „Eliana Mall”, parter, spațiul nr. C8, jud. Brașov. Restul articolelor actului constitutiv al societății rămân neschimbate. Prezenta hotărâre s-a redactat în 5 exemplare și este înregistrată sub nr. 11/24.08.2010 în registrul societății.

(61/1.792.313)

Societatea Comercială PERYKLES IMPEX - S.R.L., Brașov

HOTĂRÂRE

a asociaților S.C. PERYKLES IMPEX - S.R.L., cu sediul în mun. Brașov, Str. Zizinului nr. 69, bl. 104B, sc. B, et. 6, ap. 28, jud. Brașov, J 08/246/1999, CUI 11539095

Subsemnații Pop Coman Tiberiu, cetățean austriac, născut la data de 15.12.1969 în mun. Brașov, jud. Brașov, identificat cu carte de identitate nr. 10132200 eliberată la data de 20.09.2004 de organele competente din Austria, și Pop Coman Cristina, cetățean austriac, născută la data de 15.09.1971 în mun. Brașov, jud. Brașov, identificată cu carte de identitate nr. 10132199 eliberată la data de 20.09.2004 de organele competente din Austria, ambii domiciliați în Austria, Landskron Villach cod 9523, str. Neherweg 17, ambii prin mandatar Giuran Mihaela, cetățean român, CNP 2540524080066, identificată cu C.I. seria BV nr. 502818/1.03.2007/SPCLEP Brașov, domiciliată în mun. Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 68, bl. 3, sc. D, ap. 9, jud. Brașov, conf. procurii speciale nr. 1247, autentificată la data de 14.05.2010, de B.N.P. Isbășoiu Daniela-Florentina din Brașov, în calitate de asociați ai S.C. PERYKLES IMPEX - S.R.L., am hotărât:

 • 1. Suspendarea temporară a activității societății pe o

perioadă de 3 ani, începând cu data de 1.09.2010. Prezenta hotărâre s-a redactat în 4 exemplare și este înregistrată sub nr. 1/25.08.2010 în registrul societății.

(62/1.792.314)

Societatea Comercială CAVIAUR COMSERV - S.R.L., Brașov

HOTĂRÂREA NR. 1/26/08.2010 a asociatului unic

Subsemnata Bora Aurica, cetățean român, domiciliată în municipiul Brașov, Strada Arinului nr. 4, bloc B30, ap. 15, județul Brașov, posesoare a C.I. seria BV nr. 399558/30.03.2005, eliberată de Pol. Brașov, CNP 2630914080047, în calitate de asociat unic al S.C. CAVIAUR COMSERV - S.R.L., cu sediul în municipiul Brașov, Strada Arinului nr. 4, bloc B30, ap. 15, județul Brașov, cu număr de ordine în registrul comerțului J 08/327/1996, CUI 10239464, am decis:

Art. unic. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 31.08.2010.

(63/1.792.315)

Societatea Comercială MEPRO SISTEME - S.R.L., Brașov

HOTĂRÂREA NR. 1/24.08.2010

a adunării generale a asociaților S.C. MEPRO SISTEME - S.R.L., cu sediul în Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 13, bl. 7, ap. 30, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov cu nr. J 08/2877/2006, CIF 19275371

CONBIRD INTERNATIONAL B.V., cu sediul în Olanda, Dorp 211A, 3405 BD Benschop, înregistrată la Registrul Comerțului Utrecht sub nr. 30218483, prin acționar unic Anthonie Johannes Albertus van der Wal, identificat cu pașaport nr. NX9643JH0, eliberat la 6.11.2007 de autoritățile olandeze din Lopik, CNP 075753868, deținând 99 % din capitalul social al societății, și Johannes Albertus Van der Wal, domiciliat în Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 13, bl. 7, identificat cu pașaport nr. 33J1HB6, eliberat la 6.06.2008 de autoritățile olandeze din Lopik, CNP 176019959, deținând 1 % din capitalul social al societății, în calitate de asociați ai S.C. MEPRO SISTEME - S.R.L. hotărăsc:

1. Deschiderea unui punct de lucru în Brașov, Șoseaua Cristianului nr. 11, modulul 7.1, conform contractului de închiriere nr. 261/31.05.2010. 2. Adăugarea următoarelor coduri CAEN la obiectul de activitate al firmei:

4613 - intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;

 • 26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4381/22.X.2010

  • 4941 - transporturi rutiere de mărfuri;

  • 5210 - depozitări;

  • 6201 - activități de realizare a soft-ului la comandă

(software orientat client);

 • 6209 - servicii de instalare a softului;

 • 6311 - prelucrarea datelor, administrarea paginilor

web și activități conexe;

 • 6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor

imobiliare proprii sau în leasing;

 • 7022 - activități de consultanță pentru afaceri și

management;

 • 7311 - activități ale agențiilor de publicitate;

 • 7312 - servicii de reprezentare media;

 • 7739 - activități de închiriere și leasing cu alte mașini,

echipamente și bunuri tangibile;

 • 7410 - activități de design specializat;

 • 7711 - activități de închiriere și leasing cu autoturisme

și autovehicule rutiere ușoare;

 • 7810 - servicii de investigare, selecție și plasare a

forței de muncă;

 • 8211 - activități combinate de secretariat.

3. Toate documentele necesare în vederea adăugării codurilor CAEN de mai sus vor fi semnate în numele nostru de către Nicolescu Ana-Maria-Luiza, domiciliată în

Brașov, Str. Gloriei nr. 1, bl. 322, identificată cu C.I. seria BV nr. 231503, eliberată de Poliția Brașov la 13.09.2002. Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, ședința se declară închisă. Redactată în 3 exemplare originale, astăzi,

24.08.2010.

(64/1.792.316)

Societatea Comercială TEKZEN ROM - S.R.L., Brașov

DECIZIA NR. 13/12.08.2010

a unicului societar al S.C. TEKZEN ROM - S.R.L., cu sediul în Brașov, Șos. Cristianului nr. 1-3, hala A, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov sub nr. J 08/591/2007, CUI 21225332

Subscrisa TEKZEN TICARET YATIRIM ANONIM SIRKETI, persoană juridică turcă, cu sediul în Turcia, Istanbul, Merter Cart Osmaniye, Calea Ciprici 34720, Bakirkoy - Istanbul, înregistrată la Registrul Comerțului din Istanbul sub nr. 329832-277412 reprezentată prin dl Ahmet Isikgece, cetățean turc, născut la data de 22.03.1962 în Caldere, Turcia, domiciliat în Mesa Kemerburgaz Evleri, Lavanto 1/6, Gokturk Koyu Kemerburgaz, Istanbul, Turcia, împuternicit prin procura tradusă și legalizată sub nr. 2258 din 21.02.2007 de notarul public Ivanica Magdalena din București, am hotărât următoarele:

Art. 1. Extinderea obiectului de activitate al S.C. TEKZEN ROM - S.R.L. prin includerea următoarei activități condorm CAEN Rev. 2:

6619 - activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii. Subscrisa, unic societar, prin împuternicit, declar că, am cunoștiință de obligațiile ce-mi revin cu privire la înscrierea mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov și publicarea în Monitorul Oficial al României.

(66/1.792.318)

Societatea Comercială MEPRO SISTEME - S.R.L., Brașov

Societatea Comercială TEKZEN ROM - S.R.L., Brașov

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale MEPRO SISTEME - S.R.L., cu sediul în municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 13, bloc 7, etaj 7, ap. 30, județul Brașov, înregistrată sub nr. J 8/2877/2006, cod unic de înregistrare 19275371, care a fost înregistrat sub nr. 79333 din 26.08.2010.

(65/1.792.317)

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale TEKZEN ROM - S.R.L., cu sediul în municipiul Brașov, Șos. Cristianului nr. 1-3, ap. hala A, județul Brașov, înregistrată sub nr. J 8/591/2007, cod unic de înregistrare

21225332, care a fost înregistrat sub nr. 79360 din

26.08.2010.

(67/1.792.319)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4381/22.X.2010

27

Societatea Comercială D.L. YNAD - S.R.L., Brașov, județul Brașov

Societatea Comercială CAR-DIES - S.R.L., Brașov, județul Brașov

HOTĂRÂREA NR. 1/25.08.2010

a asociatului unic al SC D.L. YNAD SRL, cu sediul în Mun. Brașov, Str. Molidului nr. 27, bl. B39A, ap. 1, județul Brașov, J08/800/2010, CUI 27190888, capital social 200 lei

Noi, asociații societății:

 • - Lungu Daniel, cetățean român, născut la data de 15.11.1988 în mun. Brașov, domiciliat în Mun. Brașov,

Str. Molidului nr. 27, bl. 839A, ap. 1, județul Brașov, posesorul actului de identitate C.I. seria BV nr. 242183, eliberată de Mun. Brașov la data de 15.11.2002, cod numeric personal 1881115080051, în calitate de asociat al SC D.L. YNAD SRL,

 • - Costache Rada, cetățean român, născută la data de

1.03.1938 în com. Nicolae Bălcescu, județul Olt, domiciliată în Mun. Brașov, Str. Molidului nr. 27, bl. 839A, ap. 1, județul Brașov, posesorul actului de identitate C.I. seria BV nr. 089183, eliberată de Mun. Brașov la data de 25.04.2000, cod numeric personal 2380301080019, în calitate de asociat al SC D.L. YNAD SRL, am hotărât cu unanimitate de voturi să convocăm adunarea generală a asociaților renunțând la formalitățile de convocare prevăzute de lege, adunarea fiind legal constituită cu prezența asociaților deținători ai întregului capital social. Potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală a asociaților a adoptat următoarea hotărâre:

Art. 1. Se deschide punct de lucru în Mun. Brașov, stația c.f. Bartolomeu km 3+949-3+956, poziția 1. Art. 2. Celelalte clauze rămân neschimbate. Redactat în 4 (patru) exemplare, astăzi, 25.08.2010, data semnării la Brașov.

(68/1.792.320)

Societatea Comercială CAR-DIES - S.R.L., Brașov

HOTĂRÂREA NR. 3

a asociatului unic din data de 6.08.2010 Dl Cosimo Antonio, asociat unic/asociat la S.C. CAR-

DIES - S.R.L., cu sediul în Brașov, Str. Iasomiei nr. 9, J08/1436/2009, CUI 26105981, legitimat cu pașaport seria Y nr. 367024, eliberat la 24.04.2004, decide:

 • - Schimbarea sediului social al societății în Brașov,

Str. Sitarului nr. 5, bl. C5, sc. B, ap. 15, începând cu data

de 9.08.2010.

(69/1.792.321)

NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale CAR-DIES - S.R.L., cu sediul în Municipiul Brașov, Str. Sitarului nr. 5, bl. C5, scara B, ap. 15, județul Brașov, înregistrată cu nr. J8/1436/2009, cod unic de înregistrare 26105981, care a fost înregistrat cu nr. 79412 din

26.08.2010.

(70/1.792.322)

Societatea Comercială DITCU D.V. - S.R.L., Rupea, județul Brașov

DECIZIE Subsemnata Ditcu Adriana, cu domiciliul în loc.

Rupea, Str. Republicii nr. 251, jud. Brașov, act de identitate C.I. seria BV, 623593, eliberată de Pol. Rupea la data de 25.03.2009, în calitate de asociat unic al SC DITCU D.V. SRL, cu nr. Reg. Com. J08/1173/2003 și C.U.I. 15519902, având sediul în loc. Rupea, Str. Republicii nr. 251, jud. Brașov, solicit suspendarea activității acestei societăți pentru o perioadă de până la 3 ani, începând cu data de 26.08.2010 până la

25.08.2013.

(71/1.792.323)

Societatea Comercială PRODUSE REFRACTARE - S.R.L., Crizbav județul Brașov

DECIZIA NR. 1/25.08.2010

a asociatului unic al S.C. PRODUSE REFRACTARE S.R.L., J08/686/2009, CUI: 25470806, cu sediul în Crizbav, Str. Principală nr. 63E, județul Brașov

Subsemnata Dan Marilena, cetățean român, născută la data de 11.08.1967 în mun. Brașov, jud. Brașov, domiciliată în mun. Brașov, str. Tudor Vladimirescu nr. 34, bl. 2A, ap. 14, județul Brașov, identificată cu C.I. seria BV nr. 204996/8.04.2002 eliberată de Mun. Brașov, CNP 2670811084758, în calitate de asociat unic al S.C. PRODUSE REFRACTARE S.R.L., am hotărât următoarele:

 • 28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4381/22.X.2010

Art. 1. Se deschide punct de lucru în com. Halchiu, Str. Noului nr. 197, județul Brașov. Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății se mențin.

(72/1.792.324)

Societatea Comercială ESSO & ASSO AGENT DE ASIGURARE - S.R.L. Brașov, județul Brașov

DECIZIA NR. 1/25.08.2010 a S.C. ESSO DESIGN S.R.L.

Subsemnatul Avram Sorin-Mircea, cetățean român, născut la data de 18.02.1978 în municipiul Brașov, județul Brașov, domiciliat în municipiul Brașov, Calea Bucureștilor nr. 92, bloc 2, scara B, ap. 37, jud. Brașov, identificată cu C.I. seria BV nr. 688561/27.04.2010/ SPCJEP Brașov, CNP 1780218080128, în calitate de asociat unic al S.C. ESSO DESIGN S.R.L., cu sediul în

Brașov, Calea Bucureștilor nr. 92, bloc 2, scara B, ap. 37, județul Brașov, cu număr de ordine în Registrul Comerțului Brașov J08/2487/2005, cod unic de înregistrare 18031972 am hotărât:

 • 1. Se schimbă denumirea societății în ESSO & ASSO

AGENT DE ASIGURARE SRL.

 • 2. Se exclud toate activitățile societății.

 • 3. Se schimbă domeniul principal și activitatea

principală ale societății în: 662, 6622 - activități ale

agenților și brokerilor de asigurări, care este și activitatea unică a acesteia.

 • 4. Se reia activitatea societății începând cu data de

25.08.2010.

(73/1.792.325)

Societatea Comercială ESSO & ASSO AGENT DE ASIGURARE - S.R.L. Brașov, județul Brașov

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale ESSO & ASSO AGENT DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în Municipiul Brașov, Calea Bucureștilor nr. 92, bloc 2, scara B, ap. 37, județul Brașov, înregistrată cu nr. J8/2487/2005, cod unic de înregistrare 18031972, care a fost înregistrat cu nr. 79465 din 26.08.2010.

(74/1.792.326)

Societatea Comercială GENAXELO SERV - S.R.L., Brașov județul Brașov

HOTĂRÂREA NR. 1/26.08.2010 a asociatului unic

Subsemnatul Lupșa Viorel, cetățean român, domiciliat în municipiul Brașov, Str. Berzei nr. 13, bl. 113, scara B, ap. 7, județul Brașov, posesor al C.I. seria BV nr. 223411/31.07.2002, eliberată de Pol. Brașov, CNP 1580923080106, în calitate de asociat unic al S.C. GENAXELO SERV S.R.L., cu sediul în municipiul Brașov, Str. Berzei nr. 13, bloc 113, scara B, ap. 7, județul Brașov, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J08/3429/1994, CUI 6652151, am decis:

Art. unic. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 26.08.2010.

(75/1.792.327)

Societatea Comercială DANKORR IT - S.R.L., Brașov județul Brașov

HOTĂRÂREA NR. 1/17.08.2010

Subsemnații Floricel Corina Marilena și Floricel Dan Iulian, în calitate de asociați ai S.C. DANKORR IT S.R.L, CUI 19245982, Brașov, Pavilioanele CFR nr. 1, hotărăște suspendarea activității S.C. DANKORR IT S.R.L. începând cu data de 17.08.2010 pe o perioadă de 3 ani.

(76/1.792.328)

Societatea Comercială STILINVEST COMPANY - S.R.L., Brașov județul Brașov

HOTĂRÂRE

a adunării generale a asociaților SC STILINVEST COMPANY SRL, Brașov, din data de 25.08.2010

Subsemnatul Antohi Vasile, asociat unic la SC STILINVEST COMPANY S.R.L., Brașov, J08/761/2000, RO 13339875, cu sediul în Brașov, Str. 11 Iunie 1848 nr. 12, conform actului constitutiv, hotărăște:

Înființarea unui sediu secundar (punct de lucru), situat în comuna Teliu, str. Tudor Vladimirescu nr. 351, județul Brașov, pentru codul CAEN 3600 - captarea, tratarea și distribuție apă în comuna Teliu.

(77/1.792.329)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4381/22.X.2010

29

Societatea Comercială FLOPAR IMPEX - S.R.L., Brașov județul Brașov

HOTĂRÂRE

Parge Ștefan, cetățean român, domiciliat în Brașov, str. Măceșului nr. 17, bl. A19D, ap. 13, CNP 1830831080055, identificat cu C.I. seria BV nr. 538477, în calitate de administrator al firmei FLOPAR IMPEX - S.R.L., CUI 15870236, nr. RC J08/2145/2003, am hotărât suspendarea activității societății începând cu data de 25.08.2010, pe 3 ani.

(78/1.792.330)

Societatea Comercială CARPATOUR BUSINESS TRAVEL - S.R.L. Brașov, județul Brașov

HOTĂRÂREA NR. 3/25.08.2010 a adunării generale a asociaților

Subsemnații:

Cotinescu Izabela-Mihaela, cetățean român, fiica lui Mihail și Marcela, născută la data de 28.06.1974 în Târgoviște, domiciliată în Brașov, str. Bisericii Romane nr.

25A, ap. 19, județul Brașov, posesoare a C.I. seria BV nr. 461860, eliberată de SPCLEP Brașov la data de 20.06.2006, CNP 2740628151770, și Cotinescu Marcela, cetățean român, fiica lui Constantin și Aurelia, născută la data de 23.02.1947 în com. Buciumeni, jud. Dâmbovița, domiciliată în Târgoviște, str. Enăchiță Văcărescu nr. 21, jud. Dâmbovița, posesoare a C.I. seria DD nr. 285117, eliberată de SPCLEP Târgoviște la data de 13.09.2005, CNP 2470223151786, în calitate de asociați ai S.C. CARPATOUR BUSINESS TRAVEL - S.R.L., decidem în unanimitate suspendarea temporară a activității pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 25.08.2010 și până la

24.08.2013.

(79/1.792.331)

Societatea Comercială LUMITECH - S.R.L., Brașov, județul Brașov

HOTĂRÂREA NR. 2/23.08.2010

a adunării extraordinare a asociaților S.C. LUMITECH - S.R.L.

Adunarea generală extraordinară a asociaților s-a întrunit în conformitate cu prevederile actului constitutiv și ale Legii nr. 31/1990, republicată, azi, 23.08.2010, ora 13,00, în Brașov, str. Grigore Ureche nr. 16.

La adunarea generală extraordinară a asociaților, statutar și legal convocată, participă asociații reprezentând 100 % capitalul social, astfel:

 • 1. Comanici Ioan, deținător a 34 părți sociale,

reprezentând 34 % din cap. soc.;

 • 2. Mureșan Alin-Aurel, deținător a 33 părți sociale,

reprezentând 33 % din cap. soc.;

 • 3. Rude Rudolf, deținător a 33 părți sociale,

reprezentând 33 % din cap. soc., reprezentat de Cauca

Ghiorghi în baza procurii speciale atașate. Adunarea generală extraordinară a asociaților, statutar și legal întrunită, cu votul unanim al asociaților

reprezentând 100 % capitalul social, în temeiul art. 7 alin. 1 din actul constitutiv, hotărăște:

 • 1. - numirea în funcția de „administrator” al S.C.

LUMITECH - S.R.L., Brașov, începând cu data de 23.08.2010, a asociatului Mureșan Alin-Aurel, născut la data de 1.04.1972 în Brașov, domiciliat în Germania, str. Danziger 17, 88299 Leutkirch, identificat cu pașaportul nr. 7166132790/2001, eliberat de autoritățile statului german, rezident în Brașov, str. Warthe nr. 14, persoană de conducere, subordonat adunării generale a asociaților

(AGA) ce are rolul de a asigura conducerea, organizarea și funcționarea societății comerciale cu eficiență maximă, cu competențele prevăzute în actul constitutiv.

 • 2. - durata mandatului administratorului Mureșan Alin-

Aurel este de 4 ani, cu începere de la data numirii,

conform actului constitutiv actualizat la data de

23.08.2010.

 • 3. - prezenta hotărâre se depune și înregistrează la

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, de către reprezentantul legal al societății. Prezenta hotărâre a asociaților a fost adoptată cu votul unanim al asociaților ce reprezintă 100 % capitalul social. Actul a fost redactat de către avocat Cauca Ghiorghi la sediul cabinetului, în 4 exemplare originale, din care 3 exemplare se eliberează părților, fiind înregistrat în registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de avocat, sub nr. 20/23.08.2010. În conformitate cu dispozițiile art. 3 al. 1 lit. (c) din Legea nr. 51/1995, atestat identitatea părților, conținutul și data actului intitulat „Hotărârea adunării generale extraordinare a asociaților S.C: LIMITECH - S.R.L. nr. 2/23.08.2010”, care conține două file.

(80/1.792.332)

 • 30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4381/22.X.2010

Societatea Comercială LUMITECH - S.R.L., Brașov, județul Brașov

Societatea Comercială PROFINTOP - S.R.L., Târgu Jiu, județul Gorj

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale LUMITECH - S.R.L., cu sediul în municipiul Brașov, str. Buzești nr. 13, județul Brașov, înregistrată sub nr. J 8/79/2003, cod unic de înregistrare 15133412, care a fost înregistrat sub nr. 79612 din 27.08.2010.

(81/1.792.333)

Societatea Comercială PROFINTOP - S.R.L., Târgu Jiu, județul Gorj

ACT ADIȚIONAL la Societatea Comercială PROFINTOP - S.R.L.

În conformitate cu dispozițiile art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată și a hotărârii asociaților, Fântână Ion, cetățenie română, născut în comuna Săcelu, județul Gorj, la data de 1.10.1956, domiciliat în mun. Tg.-Jiu, Str. 23 August, bl. 90, sc. 1, ap. 12, județul Gorj, cu CNP 1561001182804, posesor al C.I. seria GZ nr. 053384/2001 - Pol. Tg-Jiu, și Mureșan (fostă Fântână) Adriana, cetățenie română, născută în comuna Hida, județul Sălaj, la data de 5.08.1955, domiciliată în mun. Tg.-Jiu, str. Săvinești nr. 55, județul Gorj, cu CNP 2550805182786, posesoare a C.I. seria GZ nr. 358275/2009 – SPCLEP Tg-Jiu, actul constitutiv al Societății Comerciale PROFINTOP - S.R.L., cu sediul în mun. Tg-Jiu, Str. 23 August, bl. 90, sc. 1, et. 3, ap. 12, județul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/429/11.06.2003, având CUI 15504740, se modifică în sensul că:

Art. 1. Se reîncepe activitatea societății din data de

29.09.2010.

Art. 2. Se schimbă sediul societății din mun. Tg-Jiu, Str. 23 August, bl. 90, sc. 1, et. 3, ap. 12, județul Gorj, în

mun. Tg-Jiu, str. Săvinești nr. 55, județul Gorj. Art. 3. Se retrage din funcția de administrator asociatul, Fântână Ion și se numește în funcția de administrator asociatul Mureșan (fostă Fântână) Adriana. Restul articolelor și paragrafelor din actul constitutiv rămân nemodificate, urmând a fi respectate întocmai de către asociați.

(82/1.834.591)

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale PROFINTOP - S.R.L., cu sediul în municipiul Târgu Jiu, județ Gorj, str. Săvinești nr. 55, înregistrată sub nr. J18/429/2003, cod unic de înregistrare 15504740, care a fost înregistrat sub nr. 27783 din 6.10.2010.

(83/1.834.592)

Societatea Comercială PARYSMOTY - S.R.L., Târgu Cărbunești județul Gorj

ACT ADIȚIONAL al S.C. PARYSMOTY - S.R.L.

Subsemnatul Preda L. Mădălin, de cetățenie română, domiciliat în oraș Târgu Cărbunești, Str. Pieții nr. 34, județ Gorj, CNP 1870805181104, identificat cu C.I. seria GZ nr. 224158, eliberată de Spclep Tg. Cărbunești, la data de 18.10.2005, deținând un număr de 20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social al societății, decide:

Art. 1. Se reia activitatea societății cu începere din data de 6.10.2010. Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân neschimbate.

(84/1.834.593)

Societatea Comercială MOZARI COM - S.R.L., satul Budieni comuna Scoarța, județul Gorj

ACT ADIȚIONAL al S.C. MOZARI COM - S.R.L.

Subsemnata Dumitru Roxana-Otilia, de cetățenie română, domiciliată în sat Colibași, com. Scoarța nr. 88, județ Gorj, CNP 2760807434521, identificată cu C.I. seria GZ nr. 359229, eliberată de Spclep Tg. Cărbunești, la data de 18.11.2009, deținând un număr de 20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social al societății, decide:

Art. 1. Se închide punctul de lucru din Novaci, Str. Parângului nr. 135, jud. Gorj.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4381/22.X.2010

31

Art. 2. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de trei ani începând cu data de 6.10.2010. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân neschimbate.

(85/1.834.594)

Societatea Comercială NIDAS - S.R.L., Târgu Jiu, județul Gorj

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale NIDAS - S.R.L., cu sediul în municipiul Târgu Jiu, județ Gorj, Str. Victoriei, bloc 229, scara A, etaj 1, ap. 6, înregistrată sub nr. J18/1231/1991, cod unic de înregistrare 2166965, care a fost înregistrat sub nr. 27882 din 6.10.2010.

(86/1.834.595)

Societatea Comercială AQUARIO - S.R.L., Târgu Jiu, județul Gorj

ACT ADIȚIONAL la Societatea Comercială AQUARIO - S.R.L.

În conformitate cu dispozițiile art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată și a hotărârii asociatului unic, Cartianu Andreea, cetățenie română, născută la data de 8.02.1985, în municipiul Tg-Jiu, județul Gorj, domiciliată în municipiul Tg-Jiu, Strada 1 Decembrie 1918 nr. 52, județul Gorj, cu CNP 2850208180032, posesoare a C.I. seria GZ nr. 257200/2006 – SPCLEP Tg-Jiu, actul constitutiv al Societății Comerciale AQUARIO - S.R.L., cu sediul în municipiul Tg-Jiu, strada Popa Șapcă, bl. 2, sc. 1, et. 3, ap. 9, județul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/64/30.01.2006, având CUI 18328451, se modifică în sensul că:

Art. 1. Se închide punctul de lucru din municipiul Tg- Jiu, Strada Victoriei, bl. 1A, parter, județul Gorj. Restul articolelor și paragrafelor din actul constitutiv rămân nemodificate, urmând a fi respectate întocmai de către asociatul unic. Redactat în 4 (patru) exemplare originale, pe baza declarației părții.

(87/1.834.596)

Societatea Comercială GAMEBLING - S.R.L., Târgu Jiu, județul Gorj

ACT ADIȚIONAL la statutul GAMEBLING - S.R.L.

În baza art. 204 din Legea 31/1990 republicată și a hotărârii adunării generale, se modifică statutul GAMEBLING - S.R.L., cu sediul în mun. Tg-Jiu, Str. Plevnei, bl. 10, sc. 1, et. 3, ap. 15, jud. Gorj, cu număr de ordine în registrul comerțului J18/559/25.11.2009, CUI 26261883, după cum urmează:

Art. 1. Se deschide punct de lucru în mun. Tg-Jiu, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 46, jud. Gorj. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân neschimbate. Redactat în trei exemplare originale.

(88/1.834.597)

Societatea Comercială AQUARIO - S.R.L., Târgu Jiu, județul Gorj

ACT ADIȚIONAL la Societatea Comercială AQUARIO - S.R.L.

În conformitate cu dispozițiile art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată și a hotărârii asociatului unic, Cartianu Andreea, cetățenie română, născută la data de 8.02.1985, în municipiul Tg-Jiu, județul Gorj, domiciliată în municipiul Tg-Jiu, Strada 1 Decembrie 1918 nr. 52, județul Gorj, cu CNP 2850208180032, posesoare a C.I. seria GZ nr. 257200/2006 – SPCLEP Tg-Jiu, actul constitutiv al Societății Comerciale AQUARIO - S.R.L., cu sediul în municipiul Tg-Jiu, strada Popa Șapcă, bl. 2, sc. 1, et. 3, ap. 9, județul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/64/30.01.2006, având CUI 18328451, se modifică în sensul că:

Art. 1. Se deschide punct de lucru în municipiul Tg-Jiu, Strada 1 Decembrie 1918 nr. 76, parter, județul Gorj. Restul articolelor și paragrafelor din actul constitutiv rămân nemodificate, urmând a fi respectate întocmai de către asociatul unic. Redactat în 4 (patru) exemplare originale, pe baza declarației părții.

(89/1.834.598)

 • 32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4381/22.X.2010

Societatea Comercială INA INTERNATIONAL - S.R.L., București

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale INA INTERNATIONAL - S.R.L., cu sediul în București, calea Floreasca nr. 60, et. 2, sectorul 1, înregistrată sub nr. J 40/15547/1991, cod unic de înregistrare 404653, care a fost înregistrat sub nr. 481471 din 1.09.2010.

(90/1.836.010)

Societatea Comercială INA INTERNATIONAL - S.R.L., București

HOTĂRÂREA din data de 23.09.2010

a adunării generale a S.C. INA INTERNATIONAL - S.R.L., cu sediul în București, Str. Sabinelor nr. 102, et. 1, sectorul 5, J 40/15547/1991, CUI 404653

Marionnaud - Ina GmbH, societate germană, cu sediul la Beethovenstrβe8-10, D-60325 Frankfurt am Main, Germania, înregistrată sub nr. HRB 55296 la registrul comerțului competent din Frankfurt, în calitate de asociat al S.C. INA INTERNATIONAL - S.R.L., cu un număr de 153.112 părți sociale, reprezentând 99,99935 % din capitalul social, reprezentată legal de doamna Linda Alblas - van den Burg, cetățean olandez, născută la data de 20 aprilie 1967, în Purmerend, Țările de Jos, fiica lui Elbert Johannes van de Burg și Ada Gerda Poelert, cu

reședința în Badhoevedorp, Pasteurstraat, nr. 1, identificată cu pașaportul nr. NL 2861616, emis de primarul din Haarlem, Olanda, și Colonia Nominees (BVI) Limited, societate înmatriculată în Insulele Virgine Britanice conform Legii Societăților Comerciale internaționale la data de 12 octombrie 2000, identificată cu nr. societar 411831, sediul social înregistrat Căsuța Poștală 957, Offshore Incorporations Center, Road Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice, în calitate de asociat al S.C. INA INTERNATIONAL - S.R.L., cu un număr de 1 (una) parte socială, reprezentând 0,00065 % din capitalul social, reprezentată legal de doamna Linda Alblas - van den Burg, cetățean olandez, născută la data de 20 aprilie 1967 în Purmerend, Țările de Jos, fiica lui Elbert Johannes van den Burg și Ada Gerda Poelert, cu reședința în Badhoevedorp, Pasteurstraat, nr. 1, identificată cu pașaportul nr. NL 2861616, emis de primarul din Haarlem, Olanda, au decis următoarele:

Art. 1. Rectificarea hotărârii adunării generale a asociaților din data de 26.08.2010, cu privire la sediul S.C. INA INTERNATIONAL - S.R.L., care va fi în București, calea Floreasca nr. 60, et. 2, tronson 1A, sectorul 1, în suprafață de 213,1 m 2 , unde se vor desfășura activități de birou. Art. 2. Împuternicirea dnei Sorana Georgia, cetățean român, născută la data de 23.06.1963 în Oradea, fiica lui Dan și Florica, domiciliată în Brașov, C.I. seria BV nr. 359070, eliberată de SPCLEP la data de 6.08.2004, CNP 2630623080049, să ducă la îndeplinire formalitățile necesare înregistrării hotărârii asociaților, a actului adițional la actul constitutiv, a actului constitutiv actualizat, precum și orice alte acte necesare, la autoritățile competente.

(91/1.836.011)

 

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, , Nr. 4381/22.X.2010 Societatea Comercială INA INTERNATIONAL - S.R.L., București NOTIFICARE

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72 Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

&JUYDGY|479135]