Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA A IV-A

Anul 178 (XX) — Nr. 4384 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Vineri, 22 octombrie 2010

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


Societatea Comercială Societatea Comercială
SCENIC COM - S.R.L., Găești SCENIC COM - S.R.L., Găești
județul Dâmbovița județul Dâmbovița

NOTIFICARE
HOTĂRÂRE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
din data de 4.10.2010, a asociatului unic al Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
Societății Comerciale SCENIC COM - S.R.L. art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
SCENIC COM - S.R.L., cu sediul în orașul Găești,
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, Str. 13 Decembrie - Punct Piața, județul Dâmbovița,
Eana Gabriela, cu domiciliul în satul Gura Ocniței, înregistrată sub nr. J 15/483/2003, cod unic de
comuna Gura Ocniței, județul Dâmbovița, identificată cu înregistrare 15536199, care a fost înregistrat sub
C.I. seria DD nr. 147337, eliberată de Poliția Târgoviște nr. 37325 din 6.10.2010.
la data de 3.02.2003, a hotărât: (2/1.840.445)
Se majorează capitalul social al societății de la 200 lei Societatea Comercială
la 190.200 lei, respectiv cu suma de 190.000 lei, prin IMDIA - S.R.L., satul Viforâta
compensare de creanțe deținute de asociatul Eana comuna Aninoasa, județul Dâmbovița
Gabriela, în baza contractului de împrumut
nr. 1/1.09.2005, cu părți sociale. Capitalul social în HOTĂRÂREA NR. 32/20.07.2010
valoare totală de 190.200 lei, împărțit în 19.020 părți a asociaților S.C. IMDIA - S.R.L.
sociale a câte 10 lei fiecare, este deținut în totalitate de În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
Eana Gabriela. republicată, privind societățile comerciale și ale actului
Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul constitutiv al societății, Dutescu Diana, domiciliată în
mun. Târgoviște, Bd. Libertății, bl. C1, ap. 6, născută la
ORCT Dâmbovița la data de 5.10.2010, în 4 exemplare
data de 28.11.1980, C.I. seria DD 272319. și Dutescu
la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
Elena, domiciliată în Târgoviște, Bd. Libertății, bl. C1,
de servicii nr. 1434/4.10.2010. ap. 6, născută la data de 3.10.1954, C.I. seria DD
(1/1.840.444) nr. 459999, asociate la S.C. IMDIA - S.R.L., au hotărât:
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4384/22.X.2010

Majorarea capitalului social de la 1.170.000 lei la Art. 1. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor
1.670.0000 lei. Majorarea se face cu suma de 500.000 prezenți, reprezentând 99,870 % din capitalul social,
lei, prin compensare cu creanțe deținute conform ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor,
contractului de împrumut nr. 1, a notei contabile așa cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României,
nr. 18/20./07.2010, și a balanțelor de verificare la Partea a IV-a nr. 3810 din 3.09.2010 și ziarul „Jurnal de
30.06.2010 și 31.07.2010. Dâmbovița” nr. 4404 din 6.09.2010.
Capitalul social în sumă de 1.670.000 lei se va împărți Art. 2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor
în 167.000 părți sociale a 10 lei. acționarilor prezenți, reprezentând 99,870 % din capitalul
Aportul la capital ca urmare a majorării este: Dutescu social, vânzarea terenurilor deținute de S.C. ELSID -
Diana - 1.658.300 lei, 165.830 părți sociale a 10 lei și S.A., Titu, pe raza comunei Corbu, județul Constanța, cu
Dutescu Elena 11.700 lei, 1.170 părți sociale a 10 lei. plata în rate.
(3/1.840.446) Art. 3. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor
prezenți, reprezentând 99,870 % din capitalul social,
Societatea Comercială împuternicirea consiliului de administrație în temeiul Legii
IMDIA - S.R.L., satul Viforâta nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu
comuna Aninoasa, județul Dâmbovița
modificările și completările ulterioare, și statutului
societății, să încheie acte juridice constând în contracte
NOTIFICARE
de vânzare-cumpărare a imobilelor terenuri proprietatea
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul S.C. ELSID - S.A., Titu, situate în comuna Corbu, județul
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile Dâmbovița, prin negociere directă către S.C. CEMART
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu INVEST - S.R.L., București, cu plata în rate.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Art. 4. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale prezenți, reprezentând 99,870 % din capitalul social,
IMDIA - S.R.L., cu sediul în satul Viforâta, Str. Silozului împuternicirea domnului Cristian Stoichici, jurist, să
nr. 1, comuna Aninoasa, județul Dâmbovița, înregistrată îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru
sub nr. J 15/920/2003, cod unic de înregistrare înregistrarea hotărârilor adoptate de adunarea generală
15884509, care a fost înregistrat sub nr. 37525 din ordinară la Oficiul registrului comerțului, cât și orice alte
8.10.2010.
formalități.
(4/1.840.447)
(5/1.840.448)
Societatea Comercială
Societatea Comercială
ELSID - S.A., Titu, județul Dâmbovița
ELSID - S.A., Titu, județul Dâmbovița
HOTĂRÂREA NR. 2
HOTĂRÂREA NR. 1
din 7 octombrie 2010,
din 7 octombrie 2010
a adunării generale ordinare a acționarilor
a adunării generale extraordinare
de la ELSID - S.A., Titu
a acționarilor de la S.C. ELSID - S.A. Titu
Adunarea generală ordinară a acționarilor de la S.C.
ELSID - S.A., Titu, așa cum au fost aceștia înregistrați în Adunarea generală extraordinară a acționarilor de la
Registrul acționarilor la data de referință de S.C. ELSID - S.A. Titu, așa cum au fost aceștia
27 septembrie 2010 ținut de societate, care și-a înregistrați în registrul acționarilor la data de referință de
desfășurat lucrările la prima convocare în data de 7 27 septembrie 2010 ținut de societate, care și-a
octombrie 2010, ora 11.00, la sediul societății din Titu, Str. desfășurat lucrările la prima convocare în data de
Unirii nr. 5, județul Dâmbovița, 7 octombrie 2010, ora 12,00, la sediul societății din Titu,
cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate Str. Unirii, nr. 5, jud. Dâmbovița.
în procesul-verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate
generale ordinare a acționarilor de la S.C. ELSID - S.A., în procesul-verbal, încheiat cu ocazia lucrărilor adunării
având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii generale extraordinare a acționarilor de la ELSID - S.A.,
de zi propuse de consiliul de administrație al societății, având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii
precum și dezbaterile și propunerile ce s-au făcut în de zi propuse de consiliul de administrație al societății
timpul ședinței, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea
în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind a IV-a, nr. 3810 din 3.09.2010 și ziarul ”Jurnal de
societățile comerciale, republicată, modificată și Dâmbovița” nr. 4404 din 6.09.2010, precum și dezbaterile
completată și statutului societății, hotărăște: și propunerile ce s-au făcut în timpul ședinței.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4384/22.X.2010 3

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind Având în vedere demisia dlui Vigaru Ion din consiliul
societățile comerciale, republicată, modificată și de administrație, respectiv hotărârea adunării generale
completată, și al statutul societății, hotărăște: ordinarea nr. 1/7.10.2010 prin care dl Caramizaru Ioan
Art. 1. Având în vedere că acționarul S.C.
Teodor a fost ales membru în consiliul de administrație.
METALEUROEST SRL a achiziționat pachetul de acțiuni
Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor
deținut de Societatea de Investiții Financiare ”SIF”
Oltenia SA și alți acționari persoane fizice la S.C. ELSID prezenți, reprezentând 99,870 % din capitalul social,
- S.A. Titu conform registrului acționarilor la data de modificările actului constitutiv al S.C. ELSID - S.A. Titu
referință, ținut de societate. astfel:

- Anexa 1
STRUCTURA SINTETICĂ A ACTIONARILOR DE LA S.C. ELSID - S.A.

Nr. crt. Denumire Acționar Capital Social/lei Număr acțiuni Procent %

1. SC METALEUROEST SRL 46.312.355 18.524.942 99,870

2. AȚI ACȚIONARI 60.355 24.142 0,130

TOTAL 46.372.710,00 18.549.084 100

- Anexa 2
MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ”C.A.” DE LA S.C. ELSID - S.A.

Nr. crt. Denumire Administrator CNP Calitate Numire/Mandat

1. Badea Liviu Gabriel 1670713151843 Președinte CA 26.04.2007-25.04.2011

2. Cărămizaru Ioan-Teodor 1550107284379 Administrator 7.10.2010-25.04.2011

3. Popa Marian 1630721154221 Administrator 26.04.2007-25.04.2011

Art. 2. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor juridic, să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege
prezenți, reprezentând 99,870 % din capitalul social, pentru înregistrarea hotărârilor adoptate de adunarea
împuternicirea dlui Liviu Badea, președintele consiliului generală extraordinară la Oficiul registrului comerțului, și
de administrație, să semneze actul constitutiv actualizat
publicarea în Monitorul Oficial al României, precum și
al S.C. ELSID - S.A. Titu.
orice alte formalități privind hotărârea adoptată de
Art. 3 Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor
prezenți, reprezentând 99,870 % din capitalul social, adunarea generală extraordinară.
împuternicirea domnului Cristian Stoichici, consilier (6/1.840.449)

Societatea Comercială prima convocare în data de 7 octombrie 2010, ora 11,00,


ELSID - S.A., Titu, județul Dâmbovița la sediul societății din Titu, Str. Unirii, nr. 5, jud.
Dâmbovița.
HOTĂRÂREA NR. 1 Cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnate
din 7 octombrie 2010 a adunării generale ordinare în procesul-verbal, încheiat cu ocazia lucrărilor adunării
a acționarilor de la S.C. ELSID - S.A. Titu generale ordinare a acționarilor de la S.C. ELSID - S.A.,
Adunarea generală ordinară a acționarilor de la S.C. având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii
ELSID - S.A. Titu, așa cum au fost aceștia înregistrați în de zi propuse de consiliul de administrație al societății,
registrul acționarilor la data de referință de 27 septembrie precum și dezbaterile și propunerile ce s-au făcut în
2010 ținut de societate, care și-a desfășurat lucrările la timpul ședinței.
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4384/22.X.2010

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind Societatea Comercială


societățile comerciale, republicată, modificată și PARC INDUSTRIAL PRIBOIU - S.A.
completată, și al statutului societății, hotărăște: satul Priboiu, comuna Brănești
Art. 1. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor județul Dâmbovița
prezenți, reprezentând 99,870 % din capitalul social,
HOTĂRÂRE
ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor,
așa cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României, privind aprobarea majorării capitalului social
Partea a IV-a, nr. 3810 din 3.09.2010 și ziarul ”Jurnal de al S.C. Parc Industrial Priboiu - S.A.
Dâmbovița” nr. 4404 din 6.09.2010. Consiliul Județean Dâmbovița, în calitate de asociat
Art. 2. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, unic, prin reprezentanții desemnați în adunarea generală
reprezentând 99,870 % din capitalul social, se ia act de a acționarilor la S.C. Parc Industrial Priboiu - S.A.:
Nițescu Dan, Dumitru Roxana, Olteanu Ribana, având în
cererea de demisie și se aprobă încetarea mandatului
vedere:
dlui Vigaru Ion, CNP 1540618163253, din funcția de
- Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale,
administrator al S.C. ELSID - S.A. Titu. republicată;
Art. 3. Se aprobă prin vot exprimat în mod secret cu un - Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița
număr de 18.524.942 voturi, reprezentând 99,870 % din nr. 32/26.02.2010 privind desemnarea membrilor în
capitalul social, alegerea ca membru în consiliul de adunările generale ale acționarilor la societățile
administrație al S.C. ELSID - S.A. Titu a dlui Cărămizaru comerciale în care județul Dâmbovița este acționar;
Ioan-Teodor, domiciliat în mun. Slatina, str. Ec. Teodoroiu, - Hotărârea A.G.A. nr. 1/29.01.2010 privind aprobarea
nr. 4, bl.V19, sc. A, et. 2, ap. 4, jud. Olt, identificat cu CI majorării capitalului social al S.C. Parc Industrial Priboiu -
seria OT nr. 363672, eliberată la data de 5.11.2007 de S.A., hotărăște:
Art. 1. Se majorează capitalul social al S.C. Parc
către SPLEP Slatina, CNP 1550107284379, pentru o
Industrial Priboiu - S.A. de la suma de 575.515 lei,
perioadă egală cu perioada rămasă până la expirarea
reprezentând un număr de 230.206 de acțiuni cu o
mandatului celorlalți membri ai consiliului de administrație, valoare nominală de 2,5 lei fiecare, la suma de 605.515
respectiv până la data de 25.04.2011 și indemnizația lei, reprezentând un număr de 242.206 acțiuni cu o
corespunzătoare. valoare nominală de 2,5 lei fiecare. Suma de 30.000 lei
Art. 4. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor cu care se majorează capitalul reprezintă un număr de
prezenți, reprezentând 99,870 % din capitalul social, 12.000 acțiuni, aport integral al Consiliului Județean
împuternicirea domnului Cristian Stoichici, jurist, să Dâmbovița.
îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru Art. 2. Suma de 30.000 lei, cu care se majorează
înregistrarea hotărârilor adoptate de adunarea generală capitalul social, se va depune de Consiliul Județean
Dâmbovița în conturile deschise ale S.C. Parc Industrial
ordinară la Oficiul registrului comerțului, cât și orice alte
Priboiu - S.A.
formalități.
(9/1.840.452)
(7/1.840.450)
Societatea Comercială
Societatea Comercială PARC INDUSTRIAL PRIBOIU - S.A.
ELSID - S.A., Titu, județul Dâmbovița satul Priboiu, comuna Brănești
județul Dâmbovița
NOTIFICARE
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița, notifică, în conformitate cu prevederile Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
modificările și completările ulterioare, depunerea textului art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
ELSID - S.A., cu sediul în Titu, Str. Unirii nr. 5, județul
PARC INDUSTRIAL PRIBOIU - S.A., cu sediul în satul
Dâmbovița, înregistrată sub nr. J 15/373/1991, cod unic Priboiu, comuna Brănești, județul Dâmbovița, înregistrată
de înregistrare 943038, care a fost înregistrat sub sub nr. J 15/781/2008, cod unic de înregistrare 24023214,
nr. 37564 din 11.10.2010. care a fost înregistrat sub nr. 37569 din 11.10.2010.
(8/1.840.451) (10/1.840.453)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4384/22.X.2010 5

Societatea Comercială Societatea Comercială


PROGEXIM-COM - S.R.L., satul Gura Vulcanei MC INSURANCE
comuna Vulcana-Pandele, județul Dâmbovița AGENT DE ASIGURARE - S.R.L.
satul Braniștea, comuna Braniștea
HOTĂRÂRE județul Dâmbovița

a acționarilor S.C. PROGEXIM-COM - S.R.L. DECIZIA NR. 1


În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
din 11.10.2010
societățile comerciale, republicată, și ale actului
a asociatului unic al S.C. MC INSURANCE
constitutiv, AGENT DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul
Soroiu Maria, domiciliată în satul Gura Vulcanei, în satul Braniștea, comuna Braniștea, județul
comuna Brănești, județul Dâmbovița, identificată cu CI Dâmbovița, înmatriculată la Oficiul registrului
seria DD nr. 126156 emisă de Poliția Pucioasa la data de comerțului sub nr. J 15/1177/2008,
28.08.2002; C.U.I. 24419236
Soroiu Petre Iulian, domiciliat în satul Gura Vulcanei, Dragostin Mihail, domiciliat în Popești-Leordeni,
Calea Vulcanei nr. 5, comuna Vulcana-Pandele, județul județul Ilfov, Splaiul Unirii nr. 9, bl. 2, sc. B, ap. 131,
Dâmbovița, identificat cu CI seria DD nr. 281568 emisă județul Ilfov, identificat cu CI seria IF nr. 224665, eliberată
de SPCLEP Pucioasa la data de 18.08.2005, de SPCLEP Jilava, la data de 16.06.2009, CNP
asociați ai S.C. PROGEXIM-COM - S.R.L., am 1820803152474, în calitate de asociat unic, la data de
hotărât: 11.10. 2010, am decis următoarele:
1. Se atrage ca asociat Soroiu Petre, cetățean român, Art. 1. Se vor ceda cele 20 de părți sociale numerotate
născut la data de 1.07.1953 în com. Vulcana-Pandele, de la 1 la 20, în valoare de 10 RON fiecare, în valoare
jud. Dâmbovița, domiciliat în satul Gura Vulcanei, totală de 200 RON, reprezentând 100 % din capitalul
comuna Vulcana-Pandele, județul Dâmbovița, identificat social, pe care le dețin, în cadrul S.C. MC INSURANCE
cu CI seria DD nr. 154802 emisă de Poliția Pucioasa la AGENT DE ASIGURARE - S.R.L., domnului Alexe
Robert, cetățean român, născut la data de 29.02.1976 în
data de 18.03.2003, CNP 1530701151245.
municipiul București, fiul lui Alexandru și al Constantinei,
2. Se retrage din societatea Soroiu Petre Iulian, care
domiciliat în București, bd. George Coșbuc nr. 31-37,
cesionează asociatului atras Soroiu Petre cele 3.260
sc. 2, et. 3, ap. 16, sector 5, identificat cu CI seria RD
părți sociale, cu valoare nominală de 10 lei fiecare, pe
nr. 640068, eliberată de SPCEP S5 biroul nr. 2, la data de
care le deține ca aport la capital. Cesiunea se face liberă 29.04.2010, CNP 1760229451515.
de sarcini și procese, cu despăgubirea valorii nominale a În urma cesiunii, încetează calitatea de asociat unic în
părților sociale. Capitalul social de 65.200 lei, împărțit în S.C. MC INSURANCE AGENT DE ASIGURARE - S.R.L.,
6.520 de părți sociale, cu valoarea nominală de 10 lei a domnului Dragostin Mihai, iar domnul Alexe Robert
fiecare, va fi deținut de asociați, astfel: devine asociat unic în societate.
• Soroiu Maria - 32.600 lei, reprezentând 3.260 părți Astfel, structura capitalului social și a părților sociale,
sociale; participarea părților la profit și pierderi sunt următoarele:
• Soroiu Petre - 32.600 lei, reprezentând 3.260 părți - 20 părți sociale, în valoare de 10 RON fiecare, în
sociale. valoare de 200 RON, numerotate de la 1 la 20,
3. Se revocă din funcția de administrator Soroiu Petre reprezentând 100 % din capitalul social al societății,
Iulian. aparținând noului asociat unic domnul Alexe Robert.
4. Se numește Soroiu Maria în funcția de Participarea la profit și pierderi va fi în aceeași
administrator. Se numește Soroiu Petre în funcția de măsură: 100 % - domnul Alexe Robert.
Art. 2. Se schimbă administratorul societății.
administrator. Mandatul administratorilor este stabilit
Administrator al societății, pe o perioadă nelimitată, va fi
pentru o perioadă nelimitată de timp.
asociatul unic, domnul Alexe Robert, cu datele mai sus
5. Schimbarea obiectului principal de activitate din
menționate.
4631 - comerț cu ridicata al fructelor și legumelor în 4711 - Art. 3. Se schimbă sediul social al societății. S.C. MC
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu INSURANCE AGENT DE ASIGURARE - S.R.L. va avea
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și sediul social la următoarea adresă: București, strada
tutun. Serg. Sita R. Vasile nr. 16, camera 2, sectorul 3.
Redactat de asociați astăzi, 8.10.2010, în Celelalte dispoziții din actul constitutiv rămân
3 exemplare. neschimbate.
(11/1.840.455) (12/1.840.456)
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4384/22.X.2010

Societatea Comercială Târgoviște, str. Dr. Oprescu Dumitru nr. 10, bl. 21A,
DOI SMART - S.R.L., Târgoviște parter, ap. 2, județul Dâmbovița.
județul Dâmbovița 5. Se înființează un punct de lucru în Târgoviște, Bd.
Unirii nr. 20A, parter, cam. 2, județul Dâmbovița
HOTĂRÂREA NR. 1 6. Se schimbă obiectul principal de activitate definit de
din 12.10.2010 grupa 5630 în grupa 4711 conform clasificării CAEN
rev. 2. Domeniul principal de activitate/activitatea
a adunării generale a asociaților
principală sunt astfel:
S.C. DOI SMART - S.R.L.
Domeniul principal de activitate:
Adunarea generală extraordinară, întrunită la sediul 471 - comerț cu amănuntul în magazine
societății comerciale din Târgoviște, Str. Moldovei, bl. 54,
nespecializate.
sc. C, ap. 57, județul Dâmbovița, în temeiul dispozițiilor
cuprinse în Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și Obiectul principal de activitate:
completată de Legea nr. 441/2006 și a statutului S.C. DOI 4711 - comerț cu amănuntul în magazine
SMART - S.R.L., în următoarea componență: nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
Dragomir-Mihai Marian, născut la data de 21.02.1983 alimentare, băuturi și tutun.
în Târgoviște, județul Dâmbovița, cu domiciliul în Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
Târgoviște, Str. Moldovei, bl. 54, sc. A, ap. 33, județul neschimbate. Subsemnații asociați adoptăm un nou act
Dâmbovița, posesor al CI seria DD nr. 135938, eliberată constitutiv actualizat cu toate modificările adoptate.
de Poliția Târgoviște, la data de 30.10.2002, CNP Redactată în 4 (patru) exemplare semnate de către
1830221152484, părți, astăzi, 12.10.2010.
Tănase Adrian-Constantin, născut la data de
(13/1.840.457)
19.04.1985 în Târgoviște, județul Dâmbovița, cu
domiciliul în Târgoviște, Str. Moldovei nr. 18, bl. 54, sc. C,
Societatea Comercială
et. 4, ap. 57, județul Dâmbovița, posesor al CI seria DD
nr. 429376, eliberată de SPCLEP Târgoviște, la data de TUMI CONFORT - S.R.L., Târgoviște
30.01.2009, CNP 1850419152492, județul Dâmbovița
asociați ai S.C. DOI SMART - S.R.L., astăzi,
12.10.2010, am hotărât: HOTĂRÂREA NR. 1
1. Se atrage în societate Petre Ionuț-Adrian, cetățean
din 12 octombrie 2010
român, născut la data de 7.12.1983, în Târgoviște,
județul Dâmbovița, domiciliat în Târgoviște, str. Radu a adunării generale extraordinare a asociaților
Popescu, bl. 29, sc. A, ap. 1, județul Dâmbovița, posesor S.C. TUMI CONFORT - S.R.L., Târgoviște
al CI seria DD nr. 128170, eliberată de Poliția Târgoviște, În exercițiul atribuțiunilor stabilite de, și conferite prin
la data de 9.09.2002, CNP 1831207152480. actul constitutiv al societății, precum și în conformitate cu
2. Se retrage din societate Tănase Adrian-Constantin dispozițiile corespunzătoare din Legea nr. 31/1990, a
și cesionează asociatului atras, Petre Ionuț-Adrian, societăților comerciale, cu modificările și completările
10 (zece) părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare de 100 ulterioare,
lei, pe care le deține ca aport la capitalul social al
astăzi, 12 octombrie 2010, la sediul social, în prezența
societății, liberă de sarcini.
celor doi asociați, Petrescu Lorin-Mihai și Tudor Mihai,
Subsemnatul cedent am primit c/val. părții sociale
cesionate anterior semnării prezentului act. reprezentând 100 % din capitalul social al S.C. TUMI
Subsemnatul cesionar Petre Ionuț-Adrian primesc 10 CONFORT - S.R.L., Târgoviște a fost adoptată
(zece) părți sociale de la asociatul cedent în valoare următoarea hotărâre:
totală de 100 lei și consimt să continui activitatea Art. 1. Se aprobă retragerea din societate a
societății în calitate de asociat. asociatului Petrescu Lorin-Mihai, ca urmare a
Capitalul social, în valoare de 200 lei, împărțit în 20 contractului de cesiune a 10 părți sociale în valoare
părți sociale, va fi deținut de asociați, astfel: nominală de 10 lei fiecare către noul asociat
- Dragomir Mihai Marian, 10 (zece) părți sociale, în Constantinescu Alexandru-Anton.
valoare de 100 lei, reprezentând 50 % din capitalul Art. 2. Societatea urmează a continua sub forma unei
societății;
societăți cu răspundere limitată cu doi asociați în
- Petre Ionuț-Adrian, 10 (zece) părți sociale, în valoare
persoane dlor Constantinescu Alexandru-Anton și Tudor
de 100 lei, reprezentând 50 % din capitalul societății.
3. Se revocă din funcția de administrator Tănase Mihai.
Adrian-Constantin și se numește în această funcție, Art. 3. Se aprobă încetarea mandatului de
Petre Ionuț-Adrian. administrator al dlui Petrescu Lorin-Mihai, societatea
4. Se schimbă sediul social din Târgoviște, Str. urmând a fi administrată de asociatul Tudor Mihai, cu un
Moldovei, bl. 54, sc. C, ap. 57, județul Dâmbovița, în mandat pe o perioadă nedeterminată.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4384/22.X.2010 7

Art. 4. Se modifică sediul social, de la adresa actuală Art. 5. Se aprobă schimbarea sediului social din
la adresa din Târgoviște, str. Mr. Alexandrescu nr. 7, municipiul Târgoviște, str. Dr. Dumitru Oprescu, bl. 13,
județul Dâmbovița. sc. E, ap. 5, județul Dâmbovița la adresa din municipiul
Art. 5. Formalitățile de publicitate a mențiunilor Târgoviște, Str. Laminorului nr. 46, județul Dâmbovița.
promovate de prezenta hotărâre în Registrul Comerțului Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 1-5 din
Dâmbovița și reprezentarea în fața tuturor autorităților și prezenta hotărâre, se aprobă actualizarea actului
entităților interesate, pentru ducerea la îndeplinire a constitutiv al societății, corespunzător modificărilor
dispozițiilor acestei hotărâri vor fi realizate de av. Miler intervenite.
Călin, care a redactat și hotărârea de față ce conține o Actul constitutiv al MOBIREF DESIGN - S.R.L.
pagină în 3 (trei) exemplare originale. actualizat va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului de
(14/1.840.458) pe lângă Tribunalul Dâmbovița.
Art. 7. Se împuternicește Țuțuianu, Stan și Asociații -
Societatea Comercială Societate civilă de avocați să îndeplinească formalitățile
MOBIREF DESIGN - S.R.L., Târgoviște legale de înregistrare și publicitate ale prezentei hotărâri.
județul Dâmbovița (15/1.840.459)

HOTĂRÂREA NR. 1 Societatea Comercială


MOBIREF DESIGN - S.R.L., Târgoviște
din 30 septembrie 2010 județul Dâmbovița
a adunării generale a asociaților
S.C. MOBIREF DESIGN - S.R.L. HOTĂRÂREA NR. 2
Adunarea generală a asociaților S.C. MOBIREF
din 30 septembrie 2010
DESIGN - S.R.L., având în vedere:
a adunării generale a asociaților
- contractul de cesiune părți sociale încheiat între S.C. MOBIREF DESIGN - S.R.L.
Moiceanu Constantin în calitate de cedent, și Ștefan
Adunarea generală a asociaților S.C. MOBIREF
Florin Paul, în calitate de cesionar, la data de 30.09.2010;
DESIGN - S.R.L., având în vedere:
- prevederile actului constitutiv.
- contractul de cesiune părți sociale încheiat între
În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile
Ștefan Florin Paul, în calitate de cedent, și Ștefan Cristian
comerciale, republicată, hotărăște:
Ion, în calitate de cesionar;
Art. 1. Se aprobă cesiunea unui număr de 10 părți
- prevederile actului constitutiv;
sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în
în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile
valoare nominală totală de 100 lei, reprezentând 50 %
comerciale, republicată, hotărăște:
din capitalul social al S.C. MOBIREF DESIGN - S.R.L.,
Art. 1. Se aprobă cesiunea unui număr de 3 părți
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în
J 15/531/2004, având cod unic de înregistrare 16528747, valoare totală de 30 lei, reprezentând 15 % din capitalul
cu sediul social în orașul Târgoviște, str. Dr. Dumitru social al S.C. MOBIREF DESIGN - S.R.L., înmatriculată
Oprescu, bl. 13, sc. E, ap. 5, județul Dâmbovița, deținute la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J 15/531/2004,
de Moiceanu Constantin, către Ștefan Florin Paul, având cod unic de înregistrare 16528747, cu sediul social
conform contractului anexă care face parte integrantă din în orașul Târgoviște, Str. Laminorului nr. 46, județul
prezenta hotărâre. Dâmbovița, deținute de Ștefan Florin Paul, către Ștefan
Art. 2. Se aprobă revocarea mandatului de Cristian Ion, conform contractului anexă care face parte
administrator al dlui Moiceanu Constantin. din prezenta hotărâre.
Art. 3. Urmare încheierii contractului de cesiune părți Art. 2. Urmare încheierii contractului de cesiune părți
sociale, Ștefan Florin Paul, cetățean român, născut la sociale, capitalul social în cuantum de 200 lei, divizat în
data de 20.06.1972 în municipiul Târgoviște, județul 20 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare,
Dâmbovița, domiciliat în municipiul Târgoviște, str. va fi deținut astfel:
Alexandru Ilie nr. 2, identificat cu C.I. seria DD - Ștefan Florin Paul, cetățean român, născut la data de
nr. 264561, eliberată de Poliția Târgoviște la data de 20.06.1972 în municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița,
15.03.2005, CNP 1720620141797, va deține 100 % din domiciliat în municipiul Târgoviște, str. Alexandru Ilie
capitalul social, respectiv 200 lei, divizat în 20 părți nr. 2, județul Dâmbovița, identificat cu C.I. seria DD
sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, nr. 264561, eliberată de Poliția Târgoviște la data de
dobândind calitatea de asociat unic. 15.03.2005, CNP 1720620151797, va deține 85 % din
Art. 4. Se numește în funcția de administrator unic capitalul social, respectiv 170 lei, divizat în 17 părți
dl Ștefan Florin Paul pe o durată nelimitată. sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare;
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4384/22.X.2010

- Ștefan Cristian Ion, cetățean român, născut la data Dumitrica Gabriel 1.000 lei și deține 100 părți sociale =
de 28.01.1975 în municipiul Târgoviște, județul 100 %.
Dâmbovița, domiciliat în municipiul Târgoviște, str. Lt. - Se schimbă sediul social al societății conform
Maj. Liviu Dragomirescu, bl. C1B, ap. 5, identificat prin contractului de comodat, la adresa:localitatea Moreni, str.
C.I. seria DD nr. 228207, eliberată de Poliția Târgoviște la Independenței nr. 97, județul Dâmbovița.
Suspendarea activității pe o perioadă de trei ani.
data de 30.06.2004, CNP 1750128151795, va deține
(17/1.840.463)
15 % din capitalul social, respectiv 30 lei, divizat în 3 părți
sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare. Societatea Comercială
Art. 3. Se aprobă modificarea actului constitutiv astfel: DACMA IMPEX - S.R.L., satul Lungulețu
Se elimină art. 8, 9, 10 și 46 din actul constitutiv. comuna Lungulețu, județul Dâmbovița
Se modifică conținutul art. 45 (devenit art. 42 ca efect
al renumerotării) din actul constitutiv, care va avea HOTĂRÂRE
următorul conținut: „Fuziunea se hotărăște de adunarea din data de 5 octombrie 2010
asociațiilor, potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990, privind a asociatului unic al Societății Comerciale
societățile comerciale.“ DACMA IMPEX - S.R.L.
Art. 4. Corespunzător prevederilor art. 1-3 din În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
prezenta hotărâre se aprobă actualizarea actului republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
constitutiv al societății potrivit modificărilor intervenite. ulterioare, și ale actului constitutiv al societății,
Actul constitutiv al S.C. MOBIREF DESIGN - S.R.L. Avramescu Ion, domiciliat în satul Lungulețu nr. 616,
actualizat va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului de comuna Lungulețu, județul Dâmbovița, identificat cu C.I.
pe lângă Tribunalul Dâmbovița. seria DD nr. 481696, eliberată de Poliția Răcari la data de
Art. 5. Se împuternicește Țuțuianu, Stan și Asociații - 24.03.2010, a hotărât:
Se majorează capitalul social al societății de la
Societate Civilă de Avocați să îndeplinească formalitățile
630.000 lei la 2.500.000 lei, respectiv cu suma de
legale de înregistrare și publicitate ale prezentei hotărâri.
722.056 lei, prin redistribuirea profitului aferent anului
(16/1.840.460) 2009 și cu suma de 1.147.944 lei, prin redistribuirea
profitului aferent anilor 2004-2008, conform notei
Societatea Comercială contabile nr. 2/30.09.2010 și balanței de verificare din
VALCHIR CONSTRUCT - S.R.L. 2009. Capitalul social în valoare totală de 2.500.000 lei,
împărțit în 250.000 părți sociale a 10 lei fiecare, va fi
HOTĂRÂREA NR. 40 deținut în totalitate de asociatul unic Avramescu Ion.
Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
din 10 octombrie 2010
ORCT Dâmbovița la data de 8.10.2010 în 4 exemplare la
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de
republicată, privind societățile comerciale și ale statutului servicii nr. 1440/5.10.2010.
societății, subsemnatul Chirilă Nicolae, cetățean român, (18/1.840.464)
născut în București, domiciliat în municipiul București, str.
Arh. Grigore Cerchez nr. 3, asociat unic al S.C. VALCHIR Societatea Comercială
CONSTRUCT - S.R.L., a hotărât: DACMA IMPEX - S.R.L., satul Lungulețu
- Se atrage în societate Dumitrica Gabriel, cetățean comuna Lungulețu, județul Dâmbovița
român, născut în localitatea Moreni, la data de
NOTIFICARE
16.11.1958, domiciliat în localitatea Moreni, Str.
Independenței nr. 97, județul Dâmbovița, posesor al C.I. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
seria DD nr. 287290, CNP 1581116150752.
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
- Asociatul Chirila Nicolae cesionează numărul total
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
de 100 părți sociale a 10 lei fiecare în valoare totală de actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
1.000 lei ale subscrisei. Cedarea părților sociale se face DACMA IMPEX - S.R.L., cu sediul în satul Lungulețu,
liberă de sarcini și procese, cu despăgubirea valorii comuna Lungulețu, înregistrată cu nr. J 15/1046/1994,
nominale a acestora. Capitalul social în valoare de 1.000 cod unic de înregistrare 6097302, care a fost înregistrat
lei, compus din 1.000 lei în numerar va fi împărțit în 100 cu nr. 38256 din 14.10.2010.
părți sociale a 10 lei fiecare și va fi deținut astfel: (19/1.840.465)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4384/22.X.2010 9

Societatea Comercială 2. Tudorache Rizia deține 34 părți sociale, în valoare


GIR FORREST - S.R.L., Moroieni de 33.340 RON, reprezentând 34 % din capitalul social și
județul Dâmbovița participare la beneficii și pierderi;
3. Iordan Tuta deține 33 părți sociale, în valoare de
HOTĂRÂREA NR. 2/15.09.2010 33.330 RON, reprezentând 33 % din capitalul social și
participare la beneficii și pierderi.
a adunării generale a asociaților Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
Subsemnații: nemodificate.
1. Tudorache Rizia, cetățean român, născut la data de (20/1.840.466)
27.03.1961 în com. Mihail Kogălniceanu, jud. Brăila,
domiciliat în comuna Mogoșoaia, Str. Livezilor nr. 10 C, Societatea Comercială
jud. Ilfov, posesor al C.I. seria IF nr. 219503, eliberată de BELLE CARRUBA - S.R.L.
SPCLEP Buftea la data de 23.07.2003, CNP satul Valea Lungă Ogrea, comuna Valea Lungă
1610327400411, căsătorit; județul Dâmbovița
2. Cotovelea Bogdan Bombonel, cetățean român,
domiciliat în Târgoviște, str. Logofăt Udriște Năsturel, DECIZIA NR. 3
bl. 24, sc. B, ap. 28, județ Dâmbovița, legitimat cu C.I.
din data de 30 septembrie 2010,
seria DD nr. 106560, eliberată de Poliția mun. Târgoviște
a asociatului unic
la data de 2.04.2002, CNP 1770408151804, născut la
al S.C. BELLE CARRUBA - S.R.L.
data de 8.04.1977 în Târgoviște, jud. Dâmbovița,
căsătorit; La sediul S.C. BELLE CARRUBA - S.R.L. (denumită
3. Iordan Tuta, cetățean român, fiica lui Dumitru și în continuare „Societatea”), persoană juridică română, cu
Dumitru, născută la data de 18.04.1957 în localitatea sediul în satul Valea Lungă nr. 551, comuna Valea Lungă,
Uliești, jud. Dâmbovița, identificată cu C.I. seria DD nr. jud. Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului
269284, eliberată de Poliția Fieni la data de 20.04.2005, Comerțului Dâmbovița sub nr. 15/582/2009, C.U.I. RO
CNP 2570418150372, căsătorită, 25964761, și având un capital social de 200 RON,
în calitate de asociați ai S.C. GIR FORREST - S.R.L., asociatul unic al Societății, Rădulescu Iulia-Alexandra,
cu sediul în Moroieni, Punct Runculeț, lot 4, județul persoană fizică, născută la 3.10.1980 în mun. Târgoviște,
jud. Dâmbovița, domiciliată în București, str. Poet Panait
Dâmbovița, J 15/847/2005, CUI 17848790, am hotărât
Cerna nr. 7, bl. M44, sc. 2, et. 2, ap. 32, sector 3,
modificarea actului constitutiv al societății după cum
identificată cu C.I. seria RD nr. 141939, emisă de Secția
urmează:
10 la 9.11.2000, CNP 2801003152471, deținătoare a
1. Cotovelea Bogdan Bombonel, cetățean român,
20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social al
domiciliat în Târgoviște, str. Logofăt Udriște Năsturel,
Societății, în conformitate cu prevederile legale și
bl. 24, sc. B, ap. 28, județ Dâmbovița, legitimat cu C.I.
constitutive ale Societății, decide majorarea capitalului
seria DD nr. 106560, eliberată de Poliția mun. Târgoviște
social al Societății și admiterea unui nou asociat.
la data de 2.04.2002, CNP 1770408151804, născut la Majorarea capitalului social se va face prin aportul în
data de 8.04.1977 în Târgoviște, jud. Dâmbovița, numerar al dlui Culinescu Cătălin-George, persoană
căsătorit, cedează toate cele 33 părți sociale pe care le fizică, cetățean român, născut la 22.04.1968 în mun.
deține la S.C. GIR FORREST - S.R.L., a câte 1.010 RON București, sector 4, domiciliat în București, bd. Decebal
fiecare, în valoare totală de 33.330 RON, reprezentând nr. 18, bl. S4, sc. 2, et. 3, ap. 30, sector 3, identificat cu
33 % din capitalul social, către Chirila Constantin, C.I. seria RR nr. 346685, emisă de Secția 12 la
cetățean român, domiciliat în Constanța, str. Petru 30.11.2004, C.N.P. 1680422416011. Astfel, vor fi emise
Vulcan nr. 12, jud. Constanța, legitimat cu C.I. seria KT nr. 30 de noi părți sociale ale Societății, în valoare totală de
854412, eliberată de SPCLEP Constanța la data de 300 RON, fiecare având o valoare nominală de 10 RON.
14.04.2010, CNP 1610430131227, născut la data de În urma majorării, capitalul social al Societății este de
30.04.1961 în com. Cristești, jud. Iași, căsătorit. 500 (cincisute) RON, împărțit în 50 (cincizeci) părți
2. Administratorul Societății S.C. GIR FORREST - sociale, având o valoare nominală de 10 (zece) RON
S.R.L. va fi domnul Tudorache Rizia, domiciliat în fiecare, subscris și vărsat în întregime în numerar de
Mogoșoaia, Str. Livezilor nr. 10 C, CNP 21610327400411, asociați, după cum urmează:
identificat cu C.I. seria IF nr. 219503, eliberată de - Culinescu Cătălin-George deține un număr de
SPCLEP Buftea la 9.04.2009. 30 părți sociale, în valoare totală de 300 RON,
În urma acestei cesiuni, aportul asociaților la capitalul reprezentând 60 % din capitalul social al Societății;
social, numărul părților sociale deținute și cota de - Rădulescu Iulia-Alexandra deține un număr de 20
participare la beneficii și pierderi se prezintă în felul părți sociale, în valoare totală de 200 RON, reprezentând
următor: 40 % din capitalul social al Societății.
1. Chirila Constantin deține 33 părți sociale, în valoare Participarea la beneficii și pierderi este proporțională
de 33.330 RON, reprezentând 33 % din capitalul social și cu cota de participare a asociaților la constituirea
participare la beneficii și pierderi; capitalului social.
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4384/22.X.2010

Urmează a fi modificate preambulul actului constitutiv, Iancu, bl. 54, et. 1, ap. 32, jud. Dâmbovița, identificat cu
precum și art. 5. De asemenea, se vor modifica toate C.I. seria DD nr. 174438 emisă de Poliția Târgoviște la
referirile la asociatul unic din toate articolele actului data de 29.07.2003, CNP 1721028151800;
constitutiv, înlocuindu-se cuvântul „asociat unic” cu 4. Radu Camelia, cetățean român, născută la data de
„asociați”. Celelalte prevederi ale actului constitutiv 3.05.1981 în mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița,
rămân neschimbate.
domiciliată în mun. Târgoviște, str. Gheorghe Petrașcu
La ședință a participat și Culinescu Cătălin-George, în
calitate de viitor asociat al Societății, care arată că este nr. 6, jud. Dâmbovița, identificată cu C.I. seria DD
de acord cu cele de mai sus. nr. 282972 emisă de SPCLEP Târgoviște la data de
Asociatul unic ia prezenta decizie în conformitate cu 24.08.2005, CNP 28110503152485,
prevederile art. 6 și art. 16 din actul constitutiv al în calitate de asociați au hotărât:
Societății, fiind mandatat, direct sau prin împuternicit, să Art. 1. Atragerea în societate, în calitate de asociat, a
îndeplinească toate formalitățile necesare înregistrării Societății Comerciale BLUE INTERNET TELECOM -
prezentei decizii la autoritățile competente. S.R.L., cu sediul social în mun. Târgoviște, str. Poet Gr.
(21/1.840.467) Alexandrescu, bl. E2, sc. B, parter, jud. Dâmbovița,
înregistrată la Registrul comerțului sub nr. J 15/824/2009,
Societatea Comercială
cod fiscal 26323170, prin împuternicit Radu Nicolae,
BELLE CARRUBA - S.R.L.
conform hotărârii S.C. OPTINET - S.R.L. nr. 3.
satul Valea Lungă Ogrea, comuna Valea Lungă
județul Dâmbovița Art. 2. Retragerea din societate a domnilor Radu
Nicolae și Radu Alin-Lucian.
NOTIFICARE Art. 3. Radu Nicolae cesionează asociatului S.C.
BLUE INTERNET TELECOM - S.R.L. 3.051 părți sociale
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile a 10 lei fiecare, în valoare de 30.510 lei, libere de sarcini
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu și evicțiune. S.C. BLUE INTERNET TELECOM - S.R.L.,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului prin reprezentantul său Radu Nicolae primește cele
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale 3.051 părți sociale a 10 lei fiecare, în condițiile stipulate
BELLE CARRUBA - S.R.L., cu sediul în sat Valea Lungă mai sus.
Ogrea, nr. 551, comuna Valea Lungă, județ Dâmbovița, Art. 4. Radu Alin-Lucian cesionează asociatului
înregistrată sub nr. J 15/582/2009, cod unic de S.C. BLUE INTERNET TELECOM - S.R.L. 1.225 părți
înregistrare 25964761, care a fost înregistrat sub nr. sociale a 10 lei fiecare, în valoare de 12.250 lei, libere de
38323 din 14.10.2010. sarcini și evicțiune. S.C. BLUE INTERNET TELECOM -
(22/1.840.468) S.R.L., prin reprezentantul său Radu Nicolae, primește
Societatea Comercială cele 1.225 părți sociale a 10 lei fiecare, în condițiile
OPTINET - S.R.L., Târgoviște, județul Dâmbovița stipulate mai sus.
Art. 5. Capitalul social total rămâne neschimbat la
HOTĂRÂREA NR. 1/2010 suma de 76.380 lei, împărțit în 7.638 părți sociale a 10 lei
fiecare, și va fi deținut astfel:
din data de 15.10.2010 - S.C. BLUE INTERNET TELECOM - S.R.L. are un
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, aport în sumă de 42.760 lei și deține 4.276 părți sociale;
republicată în Monitorul Oficial al României - Săndulescu Daniel-Dumitru are un aport în sumă de
nr. 1066/17.11.2004, cu modificările și completările
3.820 lei și deține 382 părți sociale;
ulterioare,
1. Radu Nicolae, cetățean român, născut la data de - Radu Camelia are un aport în sumă de 29.800 lei și
11.11.1950 în sat Serdaru, jud. Dâmbovița, domiciliat în deține 2.980 părți sociale.
mun. Târgoviște, str. Vasile Florescu, bl. 19, sc. C, et. 2, Art. 6. Menținerea calității de administrator a domnului
ap. 52, jud. Dâmbovița, identificat cu C.I. seria DD Radu Nicolae, cu puteri depline și nelimitate, pe o
nr. 408178 emisă de SPCLEP Târgoviște la data de perioadă nelimitată.
22.07.2008, CNP 1501111400304; Art. 7. Se actualizează actul constitutiv al societății cu
2. Radu Alin-Lucian, cetățean român, născut la data toate modificările adoptate conform art. 204 din Legea
de 18.08.1978 în mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița, nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările
domiciliat în mun. Târgoviște, str. Vasile Florescu, bl. 19, ulterioare.
sc. C, ap. 52, jud. Dâmbovița, identificat cu C.I. seria DD
Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
nr. 317828, emisă de SPCLEP Târgoviște la data de
6.07.2006, CNP 1780818400015; neschimbate.
3. Săndulescu Daniel-Dumitru, cetățean român, Încheiat în 7 exemplare azi, 15.10.2010, sub
născut la data de 28.10.1972 în oraș Moreni, jud. semnătură privată.
Dâmbovița, domiciliat în mun. Târgoviște, str. Avram (23/1.840.469)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4384/22.X.2010 11

Societatea Comercială 1780302033073, identificat cu C.I. seria RR nr. 561297


DALTIM MONTANA COM - S.R.L., Târgoviște emisă de SPCEP S6, biroul nr. 5, la 26.02.2009, având
județul Dâmbovița puteri nelimitate de gestiune și reprezentare și drept de
semnătură unică în conturile de la bănci pe numele și la
HOTĂRÂRE dispoziția societății;
4. completarea obiectului de activitate cu: cod CAEN
din data de 14.10.2010, 4765 - comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în
a adunării generale magazine specializate;
Adunarea generală, legal întrunită prin asociații: 5. actualizarea actului constitutiv.
1. Dumitru I. Marian, identificat cu C.I. seria DD (25/1.832.280)
nr. 391037, eliberată de SPCLEP Găești la data de
4.03.2008, și Societatea Comercială
2. Tudora V. Ion, identificat cu C.I. seria DD nr. 186351 PERFECT GAZ - S.R.L., București
eliberată de Poliția Găești la data de 8.03.2003,
în temeiul art. 227, alin. 1, litera d), din Legea NOTIFICARE
nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale,
hotărăște dizolvarea Societății Comerciale DALTIM Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
MONTANA COM - S.R.L., cu sediul în Târgoviște, str. București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Tudor Vladimirescu nr. 135, jud. Dâmbovița, cu număr de alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
înregistrare la Oficiul registrului comerțului J 15/24/1995 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
și numirea în calitate de lichidator a dlui Bălașa Florin, actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
practician în insolvență, cu nr. 1B1076 din Tabloul PERFECT GAZ - S.R.L., cu sediul în București, bd. Iuliu
practicienilor în insolvență, care urmează a efectua Maniu nr. 158A, bloc J, scara D, etaj 1, ap. 107, sectorul
operațiunile legate de lichidarea și radierea din Oficiul 6, înregistrată sub nr. J 40/1458/2009, cod unic de
registrului comerțului. înregistrare 25068028, care a fost înregistrat sub nr.
De asemenea, adunarea generală împuternicește pe 517033 din data de 30.09.2010.
dl Bălașa Florin, identificat cu C.I. seria DD nr. 215783, (26/1.832.281)
eliberată de Mun. Târgoviște, să se ocupe de formalitățile
depunerii prezentei hotărâri și publicării ei în Monitorul Societatea Comercială
Oficial al României. V.G. SOLUTIONS CONTAB - S.R.L., București
Astăzi, 14.10.2010.
(24/1.840.470) DECIZIA NR. 1/29.09.2010
a asociatului unic
Societatea Comercială
PERFECT GAZ - S.R.L., București Astăzi, 29.09.2010, în ședința AGA a Societății
V.G.SOLUTIONS CONTAB - S.R.L., având CUI
DECIZIA NR. 13/27.09.2010 21404133, J 40/5687/2007, cu sediul social în șos.
Colentina nr. 4, bl. 3, sc. D, et. 5, ap. 156, sect. 2, tel.
a asociatului unic al S.C. PERFECT GAZ - S.R.L. 0726724019, 0318080794, asociat unic al S.C.
Subsemnata Biolan Mihaela-Victoria, cetățean român, V.G.SOLUTIONS CONTAB - S.R.L., dna Grasu Viorica,
domiciliată în București, bd. Iuliu Maniu nr. 158A, bl. J, sc. cetățean român, căsătorită, născută la data de
D, et. 1, ap. 107, sectorul 6, identificată cu C.I. seria RD 12.07.1972 la București, sect. 6, fiica lui Voicu și Elena,
nr. 545136 eliberată de SPCEP S6, biroul nr. 2, cod domiciliată în București, șos. Colentina nr. 4, bl. 3, sc. D,
numeric personal 2800407430017, în calitate de asociat et. 5, ap. 156, sect. 2, având un aport la capitalul social
unic al S.C. PERFECT GAZ - S.R.L., am hotărât de 200 RON, cota de participare la beneficii și pierderi a
următoarele: societății de 100 %, identificat prin CNP 2720712434535,
1. schimbarea sediului social din București, bd. Iuliu a hotărât:
Maniu nr. 158A, bl. J, sc. D, et. 1, ap. 107, sectorul 6, în Art. 1. Capitolul II din actul constitutiv: Obiectul de
Curtea de Argeș, str. Episcop Nichita, bl. E2a, sc. B, ap. activitate se modifică astfel:
24, jud. Argeș; La art. 5.1. Obiectul de activitate al Societății constă în
2. înființare punct de lucru în localitatea Curtea de următoarele:
Argeș, Bd. Basarabilor nr. 42, magazin JUNIOR, jud. I. Principalul domeniu de activitate al Societății este
Argeș; grupa cod CAEN 432 - lucrări de instalații electrice și
3. revocarea din funcția de administrator a doamnei tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru
Biolan Mihaela-Victoria și numirea ca administrator pe o construcții.
perioadă nelimitată și cu puteri depline a domnului Biolan II. Activitatea principală: cod CAEN 4322 - lucrări de
Robert Mihai, cetățean român, născut la data de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat.
2.03.1978 în Curtea de Argeș, domiciliat în București, III. Activități secundare:
aleea Coloana Infinitului, bl. W, ap. 42, sectorul 6, CNP cod CAEN 4321 - lucrări de instalații electrice;
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4384/22.X.2010

cod CAEN 4329 - alte lucrări de instalații pentru Comercial Dragonul Roșu 8, satul Fundeni, str. Dragonul
construcții; Roșu nr. 1-10, comuna Dobroești, jud. Ilfov.
cod CAEN 6920 - activități de contabilitate și audit Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
financiar; consultanță în domeniul fiscal (numai neschimbate.
contabilitate primară). (29/1.832.284)
Pe lângă activitățile secundare deja existente se mai
introduce cod ACEN 4339 - alte lucrări de finisare. Societatea Comercială
Nemaifiind alte probleme de discutat, ședința se MCD COM 2000 - S.R.L., București
declară închisă.
(27/1.832.282) DECIZIA NR. 1

Societatea Comercială din data de 30.09.2010


V.G. SOLUTIONS CONTAB - S.R.L., București a asociatului unic al S.C. MCD COM 2000 - S.R.L.
Subsemnata Muntean Cristina Daniela, cu cetățenie
NOTIFICARE
română, domiciliată în București, bd. Decebal nr. 2, bl.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul H3, sc. 3, et. 3, ap. 70, sectorul 3, CNP 2790801421543,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 identificată cu C.I. seria RD nr. 614864 eliberată de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu SPCEP S3, biroul nr. 1, la data de 3.02.2009, deținând un
modificările și completările ulterioare, depunerea textului număr de 20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale social al societății, decid:
V.G. SOLUTIONS CONTAB - S.R.L., cu sediul în Art. 1. Înființarea unui punct de lucru situat în
București, șos. Colentina nr. 4, bloc 3, scara D, etaj 5, ap. București, str. Valea Cascadelor nr. 3-5, din Complexul
156, sectorul 2, înregistrată sub nr. J 40/5687/2007, cod Comercial LOTUS, stand nr. 2, sectorul 6.
unic de înregistrare 21404133, care a fost înregistrat sub Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
nr. 517043 din data de 30.09.2010. neschimbate.
(28/1.832.283)
(30/1.832.285)
Societatea Comercială
Societatea Comercială
DEMIS IMPEX INTERNATIONAL - S.R.L.
EXPERT INSTAL COMPANY - S.R.L., București
București
DECIZIA NR. 10/29.09.2010
HOTĂRÂREA NR. 2/27.09.2010
a asociatului unic al S.C. EXPERT INSTAL
a adunării generale a asociaților
COMPANY - S.R.L.
Subsemnații Khadem-Haghighat Lucia-Elena,
domiciliată în satul Afumați, str. Elena Doamna nr. 4 Subsemnata Căiță Ionela-Aura, născută la data de
(com. Afumați), jud. Ilfov, legitimată cu C.I. seria IF nr. 31.10.1983, domiciliată în București, str. Sg. Ion Iriceanu
249848 emisă de SPCLEP Voluntari la 12.04.2010, CNP nr. 12, bl. 157, sc. A, ap. 4, sectorul 4, posesoare a C.I.
2670622433046, Khadem Haghighat Mohammad, seria RD nr. 546812, având CNP 2831031440074, în
cetățean iranian, născut în Iran în data de 16.06.1965, calitate de asociat unic și administrator, am hotărât
domiciliat în satul Afumați, str. Elena Doamna nr. 4, jud. următoarele:
Ilfov, legitimat cu cartea de rezidență permanentă pentru - suspendarea activității societății pe o perioadă de 3
membrii de familie seria RPR nr. 11857 emisă de O.R.I.- (trei) ani, începând cu data de 1 octombrie 2010, până la
Ilfov la 28.01.2008, valabilă până la 27.01.2018, CNP data de 30 septembrie 2013.
7650616400020, și Khadem Haghighat Mostafa, Redactată azi, 29 septembrie 2010, la sediul S.C.
cetățean iranian, născut în Ghazvin/Iran, domiciliat în EXPERT INSTAL COMPANY - S.R.L., în 3 exemplare.
Wasit/Irak, posesor al pașaportului nr. 5460531 eliberat (31/1.832.286)
de autoritățile iraniene la data de 26.04.1994, reprezentat
prin mandatar Mohammad Khadem Haghighat, în baza Societatea Comercială
Procurii Generale nr. 5210/Reg 417/4.08.2001 dată în EDT CREATIV LIQUID - S.R.L., București
fața Notarului de Stat Mohamad A. Habaib, Direcția
Notarilor Publici din Wasit, Republica Irak, tradusă și HOTĂRÂREA NR. 2/20.09.2010
legalizată sub nr. 7449/15.10.2001 la B.N.P. Alice
Nicoleta Romanov, în calitate de asociați în S.C. DEMIS a adunării generale a asociaților S.C. EDT
IMPEX INTERNATIONAL - S.R.L., J 40/18136/1994, CUI CREATIV LIQUID - S.R.L.
6273808, reprezentând 100 % capitalul social, am Adunarea generală a asociaților s-a întrunit în
hotărât de comun acord următoarele: conformitate cu prevederile actului constitutiv și ale Legii
1. Se declară un punct de lucru: spațiu comercial nr. nr. 31/1990, republicată, azi, 20.09.2010, la sediul social
437 în suprafață de 12 m2, situat în incinta Complexului al Societății.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4384/22.X.2010 13

La adunarea generală a asociaților, statutar și legal de Secția 19 la data de 27.04.2001, CNP


convocată, participă asociații reprezentând 100 % 1760107451603;
capitalul social, astfel: • Andreias Nicoleta, cetățean român, născută în mun.
1. Mirea Marian Laurențiu, domiciliat în București, București, sectorul 1, la data de 10.09.1984, domiciliată
calea Ferentari nr. 7, bl. 83A, et. 1, ap. 9, sectorul 5, CNP în satul Ștefăneștii de Jos, com. Ștefăneștii de Jos, jud.
1840420430028, posesor al C.I. seria RD nr. 570615 Ilfov, identificată cu C.I. seria IF nr. 111327 eliberată de
eliberată de SPCEP S5, biroul nr. 2, la data de SPCLEP Voluntari la data de 27.04.2006, CNP
21.04.2008, deținător a 10 p.s., reprezentând 50 % din 2840910410159;
cap. soc.; • Dinu Daniel, cetățean român, născut la data de
2. Mirea Daniel Cătălin, domiciliat în București, calea 17.03.1970 în com. Hotarele, jud. Giurgiu, domiciliat în
Ferentari nr. 7, bl. 83A, et. 1, ap. 9, sectorul 5, CNP satul Hotarele (com. Hotarele), jud. Giurgiu, identificat cu
1881109430059, posesor al C.I. seria RT nr. 709074 C.I. seria GG nr. 150979 emisă de SPCLEP Comana la
eliberată de SPCEP S5, biroul nr. 2, la data de 7.01.2010, data de 15.02.2006, CNP 1700317523136,
deținător a 10 p.s., reprezentând 50 % din cap. soc. în calitate de asociați ai S.C. PIA SERV ACTIV -
Adunarea generală a asociaților, statutar și legal S.R.L., de comun acord, am hotărât următoarele:
întrunită, cu unanimitate de voturi, a hotărât următoarele: 1. Eu, Stănescu Margareta-Doina, declar că cesionez
1. Deschiderea unui punct de lucru în orașul Găești, 20 părți sociale a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de
Str. 13 Decembrie nr. 67 (magazinul nr. 4), județul 200 lei, reprezentând 40 % din întregul capital social,
Dâmbovița, în baza contractului de închiriere a unui domnului Dinu Daniel.
spațiu comercial, încheiat între S.C. L.C. DEKA MEDIA 2. Eu, Dinas Ionel, declar că cesionez 19 părți sociale
S.R.L. și S.C. EDT CREATIV LIQUID - S.R.L. a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 190 lei,
Redactată azi, 20.09.2010, în București, în două reprezentând 38 % din întregul capital social, dnei
exemplare. Andreias Nicoleta.
Subsemnata Stănescu Margareta-Doina declar că
(32/1.832.287)
renunț la calitatea de asociat al societății, declar că am
Societatea Comercială primit contravaloarea părților sociale cesionate și nu am
PIA SERV ACTIV - S.R.L., București realizat niciun câștig din această tranzacție și că nu mai
am nicio pretenție prezentă sau viitoare de natură
pecuniară sau de orice altă natură față de această
NOTIFICARE
societate sau față de cesionari, odată cu predarea
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul întregului patrimoniu al societății, m-am descărcat total
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 de gestiune.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu Subsemnatul Dinas Ionel declar că renunț la calitatea
modificările și completările ulterioare, depunerea textului de asociat al societății, declar că am primit
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale contravaloarea părților sociale cesionate și nu am realizat
PIA SERV ACTIV - S.R.L., cu sediul în București, bd. niciun câștig din această tranzacție și că nu mai am nicio
Nicolae Bălcescu nr. 5, bloc DUNĂREA 1, scara 1, etaj 1, pretenție prezentă sau viitoare de natură pecuniară sau
ap. 1, sectorul 1, înregistrată sub nr. J 40/8648/2010, cod de orice altă natură față de această societate sau față de
unic de înregistrare 6760552, care a fost înregistrat sub cesionari, odată cu predarea întregului patrimoniu al
nr. 517098 din data de 30.09.2010. societății, m-am descărcat total de gestiune.
(33/1.832.288) Subsemnații Andreias Nicoleta și Dinu Daniel
declarăm că acceptăm cesiunea așa cum aceasta este
Societatea Comercială mai sus-specificată și că ne-a fost adusă la cunoștință
PIA SERV ACTIV - S.R.L., București întreaga situație economică a societății pe care suntem
de acord să o preluăm proporțional de la cedenți cu
HOTĂRÂREA NR. 3/24.09.2010 întregul ei activ și pasiv.
În urma cesiunii, structura capitalului social, în sumă
a adunării generale a asociaților de 500 lei, va fi următoarea:
Subsemnații: - domnul Dinu Daniel deține 30 părți sociale a câte 10
• Stănescu Margareta-Doina, cetățean român, lei fiecare, în valoare totală de 300 lei, reprezentând 60 %
născută la data de 26.01.1951, domiciliată în mun. din întregul capital social;
Ploiești, str. Lacul Bâlea nr. 1, bl. 86, sc. B, ap. 17, jud. - doamna Andreias Nicoleta deține 20 părți sociale a
Prahova, identificată cu C.I. seria PH nr. 425744 emisă câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 200 lei,
de Mun. Ploiești la data de 12.11.2003, CNP reprezentând 40 % din întregul capital social.
2510126293152; 3. S-a întocmit act constitutiv actualizat.
• Dinas Ionel, cetățean român, născut în mun. Prezenta hotărâre a adunării generale a asociaților
București, sectorul 6, la data de 7.01.1976, domiciliat în s-a semnat astăzi, 24.09.2010, în 4 (patru) exemplare
București, str. Topolnița nr. 3, bl. M54, sc. 1, et. 1, ap. 9, originale.
sectorul 5, identificat cu C.I. seria RT nr. 158967 eliberată (34/1.832.289)
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4384/22.X.2010

Societatea Comercială 2. Bituleanu Roxana Emilia, cetățean român,


CASTING WORLD MODELS - S.R.L. domiciliată în București, str. Comana nr. 4, sector 1,
București identificată cu C.I. seria RT nr. 419250, cod numeric
personal 2690220461550, deținând 50 % din capitalul
HOTĂRÂREA NR. 2
social,
din 28.09.2010 a adunării generale a asociaților (denumiți în continuare în mod solidar „Asociații”),
S.C. CASTING WORLD MODELS - S.R.L. reprezentând un procent de 100 % din capitalul social al
Subsemnații Toma Laurențiu-Andrei, cetățean român, Societății, întruniți în adunarea generală a asociaților,
domiciliat în București, str. Sld. Stănescu Gheorghe nr. 1, (denumită în continuare „Adunarea”) la data de
bl. 213, sc. B, et. 1, ap. 50, sector 2, posesor al C.I. seria 29.09.2011, la sediul social al firmei, în conformitate cu
RT nr. 498547/24.07.2007, emisă de SPCEP S2 biroul nr. prevederile actului constitutiv și dispozițiile Legii nr.
4, și Iancu Claudiu-Ionuț, cetățean român, domiciliat în
31/1990, cu participarea ambilor acționari, constatând că
Brașov, Str. Carpenului nr. 13, bl. A17D, ap. 2, jud.
Brașov, posesor al C.I. seria BV nr. 520141/30.05.2007, Adunarea a fost legal și statutar convocată și întrunită,
emisă de SPCLEP Brașov, în calitate de asociați ai S.C. am hotărât în unanimitate următoarele:
CASTING WORLD MODELS - S.R.L., am hotărât Hotărârea nr. 1
următoarele: 1.1. Se hotărăște revocarea din funcția de
Articol unic. Se înființează următoarele puncte de administrator a dlui Bituleanu Emilian, cetățean român,
lucru: domiciliat în București, str. Comana nr. 4, sector 1,
- București, str. Jules Michelet nr. 1, bl. 1, et. 2, ap. 4, identificat cu C.I. seria RT nr. 419253, cod numeric
sector 1; personal 1610328400019, începând cu data de
- București, Str. Halelor nr. 17, ap. 1B, sector 3.
1.10.2010 și se numește în funcția de administrator dna
Restul prevederilor rămân nemodificate.
Se vor îndeplini formalitățile legale de publicitate și Bituleanu Roxana Emilia, cetățean român, domiciliată în
înregistrare a prezentei hotărâri în registrul comerțului. București, str. Comana nr. 4, sector 1, identificată cu C.I.
(35/1.832.290) seria RT nr. 419250, cod numeric personal
2690220461550, începând cu data de 1.10.2010 pentru
Societatea Comercială o perioadă de 4 (patru) ani până la data de 1.10.2014.
MOȘ ION ROATĂ - S.R.L., București Astfel capitolul V - Conducerea și administrarea
societății - art. 15 din actul constitutiv se va modifica,
NOTIFICARE actul constitutiv al Societății va avea următorul conținut:
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Art. 15 Societatea este administrată de către asociatul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 Bituleanu Roxana Emilia, cetățean român, domiciliată în
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu București, str. Comana nr. 4, sector 1, identificată cu C.I.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
seria RT nr. 419250, cod numeric personal
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
MOȘ ION ROATĂ - S.R.L., cu sediul în București, str. 2690220461550, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, cu
Comana nr. 4, sector 1, înregistrată sub nr. începere de la data de 1.10.2010 până la data de
J 40/11051/2009, cod unic de înregistrare 26223600, 1.10.2014.
care a fost înregistrat sub nr. 517125 din 30.09.2010. Hotărârea nr. 2
(36/1.832.291) 1.2. Se hotărăște ca asociatul dl Bituleanu Emilian,
cetățean român, domiciliat în București, str. Comana nr.
Societatea Comercială 4, sector 1, identificat cu C.I. seria RT nr. 419253, cod
MOȘ ION ROATĂ - S.R.L., București
numeric personal 1610328400019, să dețină în
continuare drept de primă semnătură pe conturile
HOTĂRÂREA NR. 5
societății deschise la Garanti Bank.
din data de 29.09.2010 a adunării generale Hotărârea nr. 3
extraordinare a asociaților S.C. MOȘ ION ROATĂ - 1.3. Se împuternicește dna Bituleanu Roxana Emilia,
S.R.L. (Societatea) cetățean român, domiciliată în București, str. Comana nr.
În calitate de asociați ai S.C. MOȘ ION ROATĂ - 4, sector 1, identificată cu C.I. seria RT nr. 419250, cod
S.R.L., denumită în continuare „Societatea”, numeric personal 2690220461550, în vederea efectuării
subsemnații:
tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și
1. Bituleanu Emilian, cetățean român, domiciliat în
București, str. Comana nr. 4, sector 1, identificat cu C.I. aplicarea hotărârii adoptate, inclusiv să semneze actul
seria RT nr. 419253, cod numeric personal constitutiv actualizat conform prezentelor hotărâri.
1610328400019, deținând 50 % din capitalul social, și (37/1.832.292)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4384/22.X.2010 15

Societatea Comercială Societății Comerciale 2BCOM THINK TEAM - S.R.L.,


ECATERINA TRADING - S.R.L., București societate comercială de naționalitate română, cu sediul
social în București, Strada Toamnei nr. 103, corp A, etaj
HOTĂRÂREA NR. 6 1, sector 2, înmatriculată în registrul comerțului sub nr.
J 40/15178/2006 și având codul de înregistrare fiscală
din data de 30.09.2010 a adunării generale a RO 19041320, cu un capital social integral vărsat de
asociaților S.C. ECATERINA TRADING - S.R.L., cu 200,00 lei („Societatea”), deținător a 100 % capitalul
sediul în București, șos. Pantelimon nr. 254, bl. 55, social al Societății, în conformitate cu prevederile Legii nr.
sc. A, et. 2, ap. 8, sector 2, O.R.C.T.B. nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu
J 40/4227/2006, CUI 18476687 modificările și completările ulterioare, și ale actului
Subsemnații Chirica Alina Mirela, născută la constitutiv al Societății, a adoptat astăzi, data de 15
19.11.1974 în București, sector 2, dom. în București, șos. septembrie 2010, următoarele decizii:
Pantelimon nr. 254, bl. 55, sc. A, et. 8, ap. 38, sector 3, Decizia nr. 1
id. cu CI-RR-590751, elib. de SPCEP S2 biroul nr. 4 la Se confirmă în funcția de administrator unic al
24.04.2009, CNP 2741119424516, și Chirica Gabriel, Societății domnul Ioan Bodea, cetățean român, sex
născut la 19.12.1976 în București, sector 3, dom. în bărbătesc, căsătorit, fiul lui Petrache și Viorica, născut la
București, șos. Pantelimon nr. 254, bl. 55, sc. A, et. 8, ap. data de 3.07.1974 în București, sector 1, domiciliat în
38, sector 2, id. cu CI-RD-207905, elib. de Secția 9 Pol. București, bd. Banul Manta nr. 22, bl. 29, sc. 1, etaj 7, ap.
la 22.11.2001, CNP 1761219424557, în calitate de 30, sector 1, identificat cu C.I. seria RD nr. 582449, emisă
asociați la S.C. ECATERINA TRADING - S.R.L., în de SPCEP S1 biroul nr. 4 la data de 7.07.2008, având
conformitate cu legislația în vigoare, am hotărât cod numeric personal 1740703414524, reînnoindu-i-se
următoarele: mandatul său de administrator pe o durată nelimitată,
Art. 1. Se declară sediul secundar - punct de lucru începând cu data adoptării prezentei decizii și până la
situat în București, str. Ileana Cosânzeana nr. 3, bloc revocarea sa din funcție prin decizie a asociatului unic.
S 35, scara 1, parter, sector 5. Prezentul document cuprinde deciziile asociatului unic
(38/1.832.293) al 2BCOM THINK TEAM - S.R.L. din data de 15
septembrie 2010 și a fost redactat și semnat în 4 (patru)
Societatea Comercială exemplare.
2BCOM THINK TEAM - S.R.L., București (40/1.832.295)

NOTIFICARE Societatea Comercială


Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul + CONCEPT BV - S.R.L., București
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu NOTIFICARE
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
2BCOM THINK TEAM - S.R.L., cu sediul în București, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Str. Toamnei nr. 103, bloc Corp A, etaj 1, sector 2, modificările și completările ulterioare, depunerea textului
înregistrată sub nr. J 40/15178/2006, cod unic de actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
înregistrare 19041320, care a fost înregistrat sub nr. + CONCEPT BV - S.R.L., cu sediul în București, aleea
517140 din 30.09.2010. Valea Florilor nr. 6, bloc Z9, scara 1, etaj 9, ap. 60, sector
(39/1.832.294) 6, înregistrată sub nr. J 40/7506/2004, cod unic de
înregistrare 16409444, care a fost înregistrat sub nr.
Societatea Comercială 517165 din 30.09.2010.
2BCOM THINK TEAM - S.R.L., București (41/1.832.296)

DECIZIA Societatea Comercială


+ CONCEPT BV - S.R.L., București
asociatului unic
al S.C. 2BCOM THINK TEAM - S.R.L. HOTĂRÂREA NR. 1
(miercuri, 15 septembrie 2010, ora 13.00,
București) din 17.09.2010 a asociatului unic
Ioan Bodea, cetățean român, sex bărbătesc, căsătorit, al S.C. + CONCEPT BV - S.R.L.
fiul lui Petrache și Viorica, născut la data de 3.07.1974 în Subsemnatul Voica Bogdan, cetățean român, născut
București, sector 1, domiciliat în București, bd. Banul în mun. Botoșani, jud. Botoșani pe data de 15.08.1977,
Manta nr. 22, bl. 29, sc. 1, etaj 7, ap. 30, sector 1, domiciliat în București, Bd. Unirii nr. 45, bl. E3, sc. 1, et.
identificat cu C.I. seria RD nr. 582449, emisă de SPCEP 4, ap. 13, sector 3, identificat cu C.I. seria RD nr. 534426,
S1 biroul nr. 4 la data de 7.07.2008, având cod numeric eliberată de SPCEP S 3, biroul nr. 1 la data de
personal 1740703414524, în calitate de asociat unic al 23.08.2007, CNP 1770815451535, în calitate de asociat
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4384/22.X.2010

unic al S.C. + CONCEPT BV - S.R.L., am hotărât Societatea Comercială


următoarele: MICO COM IMPEX - S.R.L., București
I. Se completează obiectul de activitate al societății cu
următoarele activități: HOTĂRÂREA NR. 1
4110 - dezvoltare (promovare) imobiliară;
6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor din data de 29.09.2010
imobiliare proprii sau închiriate; a adunării generale a asociaților Societății
6831 - agenții imobiliare; MICO COM IMPEX - S.R.L.
6832 - administrarea imobilelor pe bază de comision Gosman Gheorghe, născut la 10.11.1960 în
sau contract. București, sector 5, CNP 1601110400148, domiciliat în
Redactată azi, 17.09.2010, în București, în 4 (patru) București, str. Răcari nr. 55, bl. 71, sc. 1, et. 3, ap. 22,
exemplare. sector 3, identificat cu C.I. seria RD nr. 172461, emisă de
(42/1.832.297) Secția 11 Pol. la 18.06.01, și Gosman Georgeta, născută
la 1.12.1971, CNP 27112010344251, domiciliată în
Societatea Comercială București, Str. Gârlei nr. 128, sector 1, identificată cu C.I.
HAYAT M.F. PANORAMA - S.R.L., București seria RR nr. 595053, emisă de SPCEP S1 biroul nr. 1 la
5.05.2009, în calitate de asociați, au hotărât:
DECIZIA NR. 1 Se înființează un punct de lucru în București, șos.
Mihai Bravu nr. 520-530, sector 3, în cadrul centrului
din 29.09.2010 a asociatului unic al Societății comercial, spațiul comercial standul nr. 5.
HAYAT M.F. PANORAMA - S.R.L. (45/1.832.300)
Dinca Florina, născută la 21.07.1973 în mun.
București, sector 2, CNP 2730721424512, domiciliată în Societatea Comercială
București, Str. Ritmului nr. 14, bl. 432, sc. A, et. 4, ap. 18, ORANGE FRUIT MARKET - S.R.L., București
sector 2, identificată cu C.I. seria RD nr. 547331, emisă
de SPCEP S2 biroul nr. 4 la 6.11.07. HOTĂRÂREA NR. 1
Se înființează un punct de lucru în București, șos.
Mihai Bravu nr. 520-530, sector 3, în cadrul Complexului din 28.09.2010
comercial, spațiu comercial identificat cu nr. 14. a adunării generale a asociaților Societății
(43/1.832.298) ORANGE FRUIT MARKET - S.R.L.
Grapinoiu George Bogdan, născut la 24.10.1977 în
Societatea Comercială București, CNP 1771024424568, domiciliat în București,
SIVA ADVANCE CONSULTING - S.R.L. str. Popa Soare nr. 66, sector 2, identificat cu C.I. seria
București RD nr. 584098, emisă SPCEP S2 biroul nr. 3 la 31.07.08,
și Grapinoiu Ioana, născută la 3.02.1954 în sat Racovița,
HOTĂRÂREA jud. Argeș, domiciliată în București, str. Popa Soare nr.
66, sector 2, identificată cu C.I. seria RR nr. 387191,
adunării generale a acționarilor emisă de SPCEP S2 biroul nr. 3 la 17.04.06, CNP
din data de 28.09.2010 2540203400264, în calitate de asociați, au hotărât:
Subsemnata Știrbu Victoria, cetățean român, Se înființează un punct de lucru în București, Str.
căsătorită, născută la data de 18.10.1954 în mun. Berzei nr. 44, imobilul C1, parter, sector 1, spațiul
Oltenița, jud. Călărași, domiciliată în București, str. V.V. comercial în suprafață utilă de 63,81 mp.
Stanciu nr. 16, bl. 31, sc. 2, et. 8, ap. 69, sector 4, (46/1.832.301)
posesoare a CI seria RT nr. 246103, eliberată de Secția
14 la data de 7.11.2002, CNP 2541018400160, în calitate Societatea Comercială
de asociat al S.C. SIVA ADVANCE CONSULTING - GLASS STYLE TOUR - S.R.L., București
S.R.L., CUI 18959908, J 40/13576/2006, cu adresa: str.
Miniș nr. 2, bloc X5, scara 1, etaj 4, ap. 55, sector 3, și HOTĂRÂREA NR. 1
Știrbu Alina, cetățean român, născută la data de
27.07.1984 în mun. București, sector 2, domiciliată în din data de 29.09.2010 a adunării generale a
București, str. V.V. Stanciu nr. 16, bl. 31, sc. B, ap. 69, asociaților Societății GLASS STYLE TOUR - S.R.L.
sector 4, posesoare a CI seria RX nr. 059541, eliberată Turbatu Niculae, cetățean român, născut la data de
de Secția 14 la data de 21.07.1998, CNP 4.12.1959 în mun. București, sec. 3, domiciliat în mun.
2840727420049, în calitate de asociat al S.C. SIVA București, Str. Învingătorilor nr. 13, sec. 3, fără
ADVANCE CONSULTING - S.R.L., J 40/13576/2006, antecedente penale, CNP 1591204400160, identificat cu
CUI 18959908, cu adresa: str. Miniș nr. 2, bloc X5, scara C.I. seria RR nr. 236266, emisă de Secția 11 Pol. la data
1, etaj 4, ap. 55, sector 3, am hotărât reluarea activității de 2.10.2002, și Banu Aurelia, cetățean român, născută
societății cu începere de la data de 10.10.2010. la data de 29.04.1969 în com. Dobroești, jud. Ilfov,
(44/1.832.299) domiciliată în mun. București, Str. Învingătorilor nr. 13,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4384/22.X.2010 17

sec. 3, fără antecedente penale, CNP 2690429470056, - Zorila Vasile deține un număr de 40 (patruzeci) părți
identificată cu C.I. seria RR nr. 102237, emisă de Secția sociale în valoare nominală de 10 RON fiecare, în
11 Pol. la data de 23.03.2000, în calitate de asociați, au valoare totală de 400 RON aport în numerar,
hotărât: reprezentând 40 % din capitalul social al societății,
Se înființează un punct de lucru în oraș Novaci, zona participând în cotă de 40 % la beneficiile și pierderile
Rinca, loc. Rinca, str. Ioan Roibu nr. 86, județul Gorj. societății;
Restul prevederilor din actul constitutiv rămân - Ding Shengming deține un număr de 60 (patruzeci)
neschimbate. părți sociale în valoare nominală de 10 RON fiecare, în
(47/1.832.302) valoare totală de 600 RON, aport în numerar,
reprezentând 60 % din capitalul social al societății,
Societatea Comercială participând în cotă de 60 % la beneficiile și pierderile
AL & AL SELECT COM - S.R.L., București societății.
Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
NOTIFICARE rămân neschimbate.
Redactată de în 4 (patru) exemplare.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
(49/1.832.304)
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
ROMATISS COM - S.R.L., București
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
AL & AL SELECT COM - S.R.L., cu sediul în București,
DECIZIA NR. 1
str. Alexandru Moruzzi nr. 76A, sector 3, înregistrată sub
nr. J 40/19488/2006, cod unic de înregistrare 19260532, din data de 29.09.2010 a asociatului unic al
care a fost înregistrat sub nr. 517184 din 30.09.2010. Societății ROMATISS COM S.R.L.
(48/1.832.303) Turbatu Niculae, cetățean român, născut la data de
4.12.1959 în mun. București, sec. 3, stare civilă:
Societatea Comercială căsătorit, domiciliat în mun. București, Str. Învingătorilor
AL & AL SELECT COM - S.R.L., București nr. 13, sec. 3, fără antecedente penale, CNP
1591204400160, identificat cu CI seria RR nr. 236266,
HOTĂRÂREA NR. 129 emisă de Secția 11 Pol. la 2.10.2002, în calitate de
asociat unic, a decis:
din 21.09.2010 a adunării generale a asociaților
Se radiază punctul de lucru din oraș Novaci, loc.
S.C. AL & AL SELECT COM - S.R.L.,
Rinca, str. Ioan Roibu nr. 86, județul Gorj.
J 40/19488/2006, CUI 19260532
(50/1.832.305)
Subsemnații:
- Zorila Vasile, cetățean român, domiciliat în București, Societatea Comercială
str. Dumbrava Nouă nr. 16, bl. M85, sc. 1, ap. 8, sector 5, TRADE CONSULT - S.R.L., București
identificat cu C.I. seria RR nr. 532439, eliberată la data de
4.07.2008 de SPCEP S5 biroul nr. 3, CNP HOTĂRÂREA NR. 1
1640627400417;
- Ding Shengming, cetățean chinez, domiciliat în din 28.09.2010 a adunării generale a asociaților
China, cu reședința în București, str. Dumbrava Nouă nr. SC TRADE CONSULT SRL
43, bl. S19, sc. 1, ap. 24, sector 5, identificat cu carte de Încheiată între:
rezidență pentru membrii de familie seria RTR nr. 00501, 1. WILLEN CONSULT LTD, cu sediul social în
eliberată de APS București la 27.04.2007, CNP apartament nr. 3, Beau Bois, Castle Comfort, Roseau,
7740720470014, și Federația Dominica, prin mandatar Pasculescu Răzvan
- Arabagiu Emanoil-Andrei, cetățean român, domiciliat Mihai, cetățean român, născut la data de 7.01.1969, cu
în București, str. Alexander von Humboldt nr. 3, et. 3, ap. domiciliul în municipiul București, str. Prisaca Dornei nr.
57, sector 3, identificat cu C.I. seria RT nr. 411100, 4, bl. D4, sc. 2, et. 10, ap. 208, sector 3, identificat cu CI
eliberată la data de 23.05.2006 de SPCEP S3 biroul nr. 2, seria DP nr. 129387, eliberată de INEP la data de
CNP 1780210440029, 24.05.2008, CNP 1690107423013;
toți trei în calitate de asociați ai S.C. AL & AL SELECT 2. WENTOR GROUP SA, cu sediul social în
COM - S.R.L., în urma ședinței de la sediul societății, am Republica Panama, nr. 34-20, Calle 34, Panama 5, prin
hotărât în unanimitate următoarele: mandatar Pasculescu Răzvan Mihai, cetățean român,
Ca urmare a contractului de cesiune, actul constitutiv născut la data de 7.01.1969, cu domiciliul în municipiul
al societății se modifică, prin ieșirea din societate a dlui București, str. Prisaca Dornei nr. 4, bl. D4, sc. 2, et. 10,
Arabagiu Emanoil-Andrei care a cesionat toate cele 20 ap. 208, sector 3, identificat cu CI seria DP nr. 129387,
părți sociale asociatului Ding Shengming. eliberată de INEP la data de 24.05.2008, CNP
Structura capitalului social este următoarea: 1690107423013;
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4384/22.X.2010

3. Ciocan-Sas Dan-Ion, cetățean român, născut la Vlăhița nr. 1, bloc PM18BIS, scara B, etaj 9, ap. 123,
data de 11.11.1966 în municipiul București, sector 1, cu sector 3, înregistrată sub nr. J40/23123/1992, cod unic de
domiciliul în municipiul București, bd. Dacia nr. 101, sc. 2, înregistrare 3329637, care a fost înregistrat sub nr.
et. 1, ap. 3, sector 2, identificat cu CI provizorie seria PC 517192 din 30.09.2010.
nr. 294360, eliberată de SPCEP S2 biroul nr. 1 la data de (52/1.832.307)
18.12.2008, CNP 1661111400019 și
4. Cumpata Cristian-Mihai, cetățean român, sex Societatea Comercială
bărbătesc, născut la data de 17.09.1971 în municipiul ALTGRAD AUTO - S.R.L., București
București, sector 8, cu domiciliul în municipiul București,
str. Gheorghe Pop de Băsești nr. 59A, sector 2, identificat NOTIFICARE
cu CI seria RT nr. 421365, emisă de SPCEP S2 biroul nr.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
3 la data de 26.07.2006, CNP 1710917420021, în calitate
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
de asociați ai SC TRADE CONSULT SRL, cu sediul
social în municipiul București, str. Vlăhița nr. 1, bl. alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
PM18BIS, sc. B, et. 9, ap. 123, sector 3, înregistrată la modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Registrul comerțului sub nr. J40/23123/1992, CUI actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
3329637, au decis astăzi, 28.09.2010: ALTGRAD AUTO S.R.L., cu sediul în București, Str.
1. Cesionarea părților sociale ale SC TRADE Apusului nr. 34, bloc M6, scara A, etaj P, ap. 1, sector 6,
CONSULT SRL după cum urmează: înregistrată sub nr. J40/2611/1992, cod unic de
Cumpata Cristian-Mihai cedează 100% din părțile înregistrare 455665, care a fost înregistrat sub nr. 517200
sale sociale, în număr de 8 a câte 10 RON fiecare, având din 30.09.2010.
o valoare totală de 80 RON subscrisei WENTOR GROUP (53/1.832.308)
SA reprezentând 20% din capitalul social al societății,
pierzând astfel calitatea de asociat, iar domnul Ciocan- Societatea Comercială
Sas Dan-Ion cedează 100% din părțile sale sociale, în ALTGRAD AUTO - S.R.L., București
număr de 12 a câte 10 RON fiecare, având o valoare
totală de 120 RON, subscrisei WILLEN CONSULT LTD HOTĂRÂREA
reprezentând 30 % din capitalul social al societății,
adunării generale a asociaților SC ALTGRAD
pierzând astfel calitatea de asociat. WENTOR GROUP
AUTO SRL, cu sediul în București, str. Apusului
SA declară că primește de la domnul Cumpata Cristian-
nr. 34, bl. M 6, ap. 1, sect. 6, J40/2611/1992,
Mihai un număr de 8 părți sociale a câte 10 RON fiecare
CUI 455665
având valoare totală de 80 RON, reprezentând 20% din
părțile sociale ale SC TRADE CONSULT SRL și WILLEN Subsemnații:
CONSULT LTD declară că primește de la domnul Ciocan- Radu Sorin, cetățean român, sex bărbătesc, născut în
Sas Dan-Ion un nr. de 12 părți sociale a câte 10 ron București, sector 6 la data de 7.02.1982, domiciliat în
fiecare având o valoare totală de 120 ron reprezentând București, sector 6, Str. Apusului nr. 34, bl. M6, sc. A, ap.
30% din părțile sociale ale SC TRADE CONSULT SRL, 1, identificat cu CI seria RR nr. 517030, emisă de Secția
preluând în același timp și toate drepturile și obligațiile ce 21 Poliție la data de 25.03.2008, CNP 1820207460067, și
decurg din această cesiune, devenind asociat al Tufa Florin-Eugen, cetățean român, sex bărbătesc,
societății. Astfel structura capitalului social în urma născut la data de 11.03.1987 în București, sector 6 și
cesionării va fi: domiciliat în București, Str. Apusului nr. 34, bl. M 6, sc. A,
- WILLEN CONSULT LTD - 220 lei, reprezentând 22 et. 10, ap. 43, sector 6, identificat cu CI seria RT nr.
părți sociale, respectiv 55%; 148039, eliberată de Secția 21 Poliție la data de
- WENTOR GROUP SA - 180 lei, reprezentând 18 23.03.2001, CNP 1870311460079, în calitate de asociați,
părți sociale, respectiv 45%. am adoptat cu unanimitate de voturi următoarea
(51/1.832.306) hotărâre:
Art. 1. Modificarea actului constitutiv prin adăugarea
Societatea Comercială codului CAEN 4520 având ca obiect de activitate
TRADE CONSULT - S.R.L., București întreținerea și repararea autovehiculelor.
Art. 2. Autorizarea activității întreținerea și repararea
NOTIFICARE autovehiculelor COD CAEN 4520.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Art. 3. Deschiderea unui nou punct de lucru în
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 București, bd. Iuliu Maniu nr. 425-431, sector 6, Corp hala
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu metalică parțial 74 mp.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi, 30.09.2010
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale în 2 exemplare.
TRADE CONSULT S.R.L., cu sediul în București, str. (54/1.832.309)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4384/22.X.2010 19

Societatea Comercială 3, parter, sector 2, unde se vor putea desfășura


PARTNERS CONSULTING R&C IMPEX - S.R.L. activitățile incluse în obiectul de activitate al societății.
București 2. Se împuternicește dl Corneanu Dan-Alexandru -
administratorul unic al societății, să efectueze toate
HOTĂRÂREA NR. 1 operațiunile, să îndeplinească toate formalitățile și să
semneze toate documentele necesare pentru ducerea la
din 29.09.2010 a adunării generale a asociaților îndeplinire a hotărârii adoptate, respectiv pentru
S.C. PARTNERS CONSULTING R&C IMPEX înregistrarea și autorizarea funcționării punctului de lucru
S.R.L., J40/8590/2010, cod unic de înregistrare la Registrul comerțului și la celelalte autorități
27369787, cod de înregistrare în scopuri TVA competente.
RO27369787, capital social 200 lei, sediul social - (55/1.832.310)
București, intrarea Știrbei Vodă nr. 6, biroul nr. 18,
sector 1 Societatea Comercială
În data de 29.09.2010, la sediul social al S.C. GEMAR MACHINE TOOLS - S.R.L.
PARTNERS CONSULTING R&C IMPEX S.R.L. din București
București, intrarea Știrbei Vodă nr. 6, biroul nr. 18, sector
1, s-a întrunit, conform prevederilor actului constitutiv al NOTIFICARE
societății și ale Legii nr. 31/1990, modificată, adunarea Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
generală a asociaților S.C. PARTNERS CONSULTING București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
R&C IMPEX S.R.L., având număr de înregistrare la alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul modificările și completările ulterioare, depunerea textului
București J40/8590/2010, cod unic de înregistrare actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
27369787, cod de înregistrare în scopuri de TVA GEMAR MACHINE TOOLS S.R.L., cu sediul în
RO27369787 („Societatea”), în următoarea componență: București, Str. Luterană nr. 5, ap. 27, sector 1,
• Corneanu Dan-Alexandru, cetățean român, născut la înregistrată sub nr. J40/11828/1991, cod unic de
data de 17.04.1975 în București, necăsătorit, domiciliat înregistrare 2357680, care a fost înregistrat sub nr.
în București, str. Federic Chopin nr. 21, sc. B, et. 2, ap. 517221 din 30.09.2010.
23, sector 2, legitimat cu C.I. seria RR nr. 378092, (56/1.832.311)
eliberată de SPCEP S2, biroul nr. 1 la data de
24.02.2006, având CNP 1750417434530 - deținând 10 Societatea Comercială
părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei și o valoare GEMAR MACHINE TOOLS - S.R.L.
totală de 100 lei, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, București
reprezentând 50% din capitalul social al societății;
• Cuibuș Radu-Gabriel, cetățean român, căsătorit, HOTĂRÂREA NR. 491
născut la data de 13.12.1975 în București, domiciliat în din 10.09.2010 a adunării generale a asociaților
București, Spl. Independenței nr. 58, et. 2, ap. 4, sector 5,
posesor al CI seria RR nr. 186075, eliberată de Secția 17 În urma ședinței ținute astăzi, 10.09.2010 la care s-au
prezentat dna Gîtman Georgeta, domiciliată în mun.
la data de 15.01.2002, CNP 1751213450012 - deținând 5
București, sector 1, Str. Luterană nr. 5, ap. 27, identificată
părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei și o valoare
cu BI seria DK nr. 897494, eliberat de Circa 21 Miliție la
totală de 50 lei, numerotate de la 11 la 15 inclusiv,
data de 27.04.1989, CNP 2440717400131, și dl Gîtman
reprezentând 25% din capitalul social al societății;
Valentin, domiciliat în loc. Ulmi, str. Sat Ulmi nr. 225, jud.
• Ioniță Cristian, cetățean român, necăsătorit, născut
Dâmbovița, identificat cu CI seria DD număr 303036,
la data de 23.10.1983 în mun. Moreni, jud. Dâmbovița, eliberată de SPCLEP Târgoviște la data de 23.02.2006,
domiciliat în mun. Câmpina, bd. Carol I nr. 41, bl. 14H, et. CNP 1680825463066 și dl Gîtman Daniel, domiciliat în
6, ap. 22, jud. Prahova, legitimat cu C.I. seria PH nr. București, Str. Luterană nr. 5, ap. 27, sect. 1, identificat cu
872284, eliberată de SPCLEP Câmpina la data de CI seria RT număr 600727, eliberată de SPCEP S1 biroul
12.10.2009, având CNP 1831023151641 - deținând 5 nr. 3, la data de 17.09.2008, CNP 1800730410158, în
părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei și o valoare calitate de asociați și dl Brescan Marian, în calitate de
totală de 50 lei, numerotate de la 11 la 15 inclusiv, administrator judiciar, reprezentant al societății S.C. TOP
reprezentând 25% din capitalul social total. EXPERT S.R.L., întrunind astfel 100% din participarea la
La adunare fiind prezenți asociații deținând 100% din capitalul social al S.C. GEMAR MACHINE TOOLS
capitalul social, sunt îndeplinite condițiile cerute de actul S.R.L., societate în insolvență sub incidența Legii nr.
constitutiv al societății și de Legea nr. 31/1990, 85/2006, s-au hotărât cu unanimitate de voturi
republicată, adunarea fiind legal constituită și astfel următoarele:
asociații putând lua hotărâri în mod valabil. 1. Cedarea de către dl Gîtman Valentin a unui număr
S-au hotărât în unanimitate următoarele: de 125 părți sociale (în valoare de 55000 lei și
1. Se aprobă înființarea unui punct de lucru al reprezentând 25% din capitalul social) către dna Gîtman
societății la adresa din București, str. J. S. Bach nr. 3, bl. Georgeta, asociat.
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4384/22.X.2010

2. Cedarea de către dl Gîtman Daniel a unui număr de Filipache Gheorghe, cetățean român, născut la data de
100 părți sociale (în valoare de 44000 lei și reprezentând 26.09.1976 în Ploiești, jud. Prahova, domiciliat în com.
20% din capitalul social) către dna Gîtman Georgeta, Rifov, jud. Prahova, sat Buda nr. 224, identificat cu CI
asociat. seria PH nr. 374089, eliberată de Mun. Ploiești la data de
3. În urma cesiunii, dl Gîtman Valentin și dl Gîtman 24.03.2003, CNP 1760926293129, și Nicolae
Daniel s-au retras din calitatea de asociați renunțând Alexandrina, cetățean român, născută la data de
astfel la orice drepturi și obligații, capitalul social a rămas 5.03.1982 în Ploiești, jud. Prahova, domiciliată în com.
neschimbat, în valoare de 220000 lei, împărțit în 500 părți Rifov, jud. Prahova, sat Moara Domnească nr. 179,
sociale cu o valoare nominală de 440 lei, și structura identificată cu CI seria PH nr. 621472, eliberată de
capitalului social a devenit următoarea: SPCLEP Ploiești la data de 13.07.2006, CNP
• dna Gîtman Georgeta devine asociat unic, deținând 2820305297265, cu unanimitate de voturi, am hotărât:
un număr de 500 părți sociale în valoare totală de 220000 1. Majorarea capitalului social de la 200 lei la 400 lei
lei, deținând 100% din beneficiile și pierderile societății. prin cooptarea de noi asociați, respectiv Filipache
4. Se completează obiectul secundar de activitate cu
Gheorghe și Nicolae Alexandrina.
cod CAEN 6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor
2. Structura capitalului social va fi următoarea:
imobiliare proprii sau închiriate.
Capitalul social este împărțit în 40 părți sociale,
5. Înscrierea la Oficiul registrului comerțului a
indivizibile și egale, fiecare în valoare de 10 lei,
modificărilor conform prevederilor legale în vigoare.
repartizate astfel: Asociatul Popa Rodica-Gina deține 10
(57/1.832.312)
părți sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare, în
Societatea Comercială valoare totală de 100 lei, numerotate de la 1 la 10 inclusiv,
SET DRESSING - S.R.L., București reprezentând 25 % din capitalul social, participare la
beneficii și pierderi. Asociatul Popa Adrian deține 10 părți
NOTIFICARE sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare
totală de 100 lei, numerotate de la 11 la 20 inclusiv,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
reprezentând 25 % din capitalul social, participare la
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
beneficii și pierderi. Asociatul Filipache Gheorghe deține
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
10 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare, în
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale valoare totală de 100 lei, numerotate de la 21 la 30
SET DRESSING S.R.L., cu sediul în București, str. Serg. inclusiv, reprezentând 25% din capitalul social,
Nițu Vasile nr. 60, bloc 11, scara 2, etaj 1, ap. 25, cam. nr. participare la beneficii și pierderi. Asociatul Nicolae
2, sector 4, înregistrată sub nr. J40/20248/2007, cod unic Alexandrina deține 10 părți sociale, în valoare nominală
de înregistrare 22650667, care a fost înregistrat sub nr. de 10 lei fiecare, în valoare totală de 100 lei, numerotate
517223 din 30.09.2010. de la 31 la 40 inclusiv, reprezentând 25% din capitalul
(58/1.832.313) social, participare la beneficii și pierderi.
Redactată și semnată, astăzi, 24.09.2010, în 4 (patru)
Societatea Comercială exemplare, toate cu valoare de original.
SET DRESSING - S.R.L., București (59/1.832.314)

HOTĂRÂREA NR. 2 Societatea Comercială


IMOB IANY’S - S.R.L., București
din 24.09.2010 a adunării generale a asociaților
Subsemnații: NOTIFICARE
Popa Rodica-Gina, cetățean român, domiciliată în
București, sector 4, str. Sg. Nițu Vasile nr. 60, bl. 11, sc. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
2, et. 1, ap. 25, născută la data de 22.12.1975 în mun. București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Tulcea, jud. Tulcea, posesoare a C.I. seria RT nr. 440812, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
eliberată la data de 10.11.2006 de SPCEP S4 biroul nr. 2, modificările și completările ulterioare, depunerea textului
CNP 2751222364236 și Popa Adrian, cetățean român, actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
domiciliat în București, sector 4, str. Sg. Nițu Vasile nr. 60, IMOB IANY’S S.R.L., cu sediul în București, str.
bl. 11, sc. 2, et. 1, ap. 25, născut la data de 8.10.1969 în Constantin Nottara nr. 27, sector 3, înregistrată sub nr.
București, posesor al C.I. seria RD nr. 177645, eliberată J40/4923/2005, cod unic de înregistrare 17356097, care
la data de 6.07.2001 de Secția 15, CNP 1691008440012, a fost înregistrat sub nr. 517238 din 30.09.2010.
în calitate de asociați ai SC SET DRESSING SRL și (60/1.832.315)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4384/22.X.2010 21

Societatea Comercială Societatea Comercială


IMOB IANY’S - S.R.L., București COSTISAN COM - S.R.L., București

HOTĂRÂREA NR. 1 HOTĂRÂREA NR. 1

din 29.09.2010 a adunării generale a asociaților din 28.09.2010 a adunării generale a asociaților
S.C. IMOB IANY’S S.R.L. SC COSTISAN COM SRL
Subsemnatele Dima Claris-Constanța, cetățean 1. Năstase Marga Lucia, de cetățenie română,
român, necăsătorită, sex femeiesc, domiciliată în născută la data de 24.02.1977 în mun. București, sector
8, domiciliată în mun. București, sector 6, Str. Cupolei nr.
București, str. Constantin Nottara nr. 27, sector 3,
1, bl. 106, sc. E, ap. 155, identificată cu CI seria RT nr.
născută la data de 19.11.1974 în București, identificată
405563, eliberată de SPCEP S6 biroul 2 la data de
cu CI seria RD nr. 369506, eliberată de Secția 11 Poliție 12.04.2006, CNP 2770224463053, în calitate de
la data de 16.04.2004, CNP 2741119410028, Dima Livia- asociată,
Alexandrina, cetățean român, sex femeiesc, domiciliată 2. Vasile Florentina Mirela, de cetățenie română,
în București, str. Sold. Ion Iosif nr. 1, bl. 3B, sc. 3, ap. 37, născută la data de 24.08.1982 în jud. Prahova, oraș
sector 3, născută la data de 7.07.1977 în București, Băicoi, domiciliată în București, sector 6, Str. Dreptății nr.
identificată cu CI seria RR nr. 429516, eliberată de 16, bl. A6, sc. 1, et. 3, ap. 33, identificată cu CI seria RD
SPCEP S3 biroul nr. 2 la data de 6.02.2007, CNP nr. 502220, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 2 la data de
2770707434577, în calitate de asociate ale S.C. IMOB 20.11.2006, CNP 2820824296614, în calitate de
IANY’S S.R.L., cu sediul în București, str. Constantin asociată,
Nottara nr. 27, sector 3, CUI 17356097, înmatriculată la în temeiul prevederilor actului constitutiv și ale Legii
Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. 31/1990, întrunite în adunare generală la sediul și data de
J40/4923/2005, am hotărât: mai sus, cu unanimitate de voturi, au hotărât
1. Majorarea capitalului social cu suma de 50 lei, prin următoarele:
Art. 1 Se înființează un punct de lucru situat în: mun.
cooptarea unui nou asociat, Croitoru Alexandru, cetățean
București, sector 6, bd. Iuliu Maniu nr. 78-92, parter,
român, sex bărbătesc, căsătorit, domiciliat în București,
stand 11B.
str. Martinești nr. 17, sector 3, născut la data de Art. 2 Restul prevederilor actului constitutiv rămân
29.01.1963 în oraș Novaci, jud. Gorj, identificat cu CI neschimbate.
seria RR nr. 600059, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 2 (62/1.832.317)
la data de 13.05.2009, CNP 1630129400504, de la 200
lei la 250 lei, majorarea numărului de părți sociale de la Societatea Comercială
20 la 25. DUNA MALL - S.R.L., București
În urma majorării capitalului, structura capitalului
social va fi următoarea: NOTIFICARE
- Asociata Dima Clariss-Constanța va deține 19 părți Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
sociale în valoare de 10 lei fiecare, în valoare totală de București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
190 lei, vărsate în numerar. alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
- Asociata Dima Livia-Alexandrina va deține 1 parte modificările și completările ulterioare, depunerea textului
socială în valoare de 10 lei, vărsată în numerar. actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
- Asociatul Croitoru Alexandru va deține 5 părți sociale DUNA MALL S.R.L., cu sediul în București, Str.
în valoare de 10 lei fiecare, în valoare totală de 50 lei, Occidentului nr. 33, bloc Corp C, etaj P, ap. camera 6,
vărsate în numerar. sector 1, înregistrată sub nr. J40/16886/2007, cod unic de
În urma majorării capitalului, asociații au hotărât ca înregistrare 22383411, care a fost înregistrat sub nr.
participarea la beneficii și pierderi să fie următoarea: 517247 din 30.09.2010.
Dima Claris-Constanța va avea un procent de 82 % (63/1.832.318)
din participarea la beneficii și pierderi.
Dima Livia-Alexandrina va avea un procent de 3 % din Societatea Comercială
participarea la beneficii și pierderi. DUNA MALL - S.R.L., București
Croitoru Alexandru va avea un procent de 15 % din
HOTĂRÂREA
participarea la beneficii și pierderi.
2. Revocarea din funcția de administrator a dnei Dima adunării generale a asociaților din 28.09.2010
Claris-Constanța. Adunarea generală a asociaților Societății Comerciale
3. Numirea în funcția de administrator a dlui Croitoru DUNA MALL S.R.L. („Societatea”), întrunită la sediul
Alexandru, pe întreaga durată de funcționare a societății, societății în condiții legale, cu participarea asociaților:
acesta având puteri depline. DUNA MALL (CYPRUS) Limited, persoană juridică cu
(61/1.832.316) sediul în Griva Digeni, Kaningos & Anastasi Shoukri,
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4384/22.X.2010

Pamelva Court, etaj 3, biroul 301-302, 3035 Limassol, român, născută la data de 6.06.2010 în București, sect.
Cipru, înregistrată la Ministerul Comerțului, Industriei, 7, domiciliată în București, str. Câmpia Libertății nr. 6, bl.
Turismului și Administratorilor Oficiali Nicosia, PM52, sc. B, et. 4, ap. 77, sect. 3, identificată cu CI seria
Departamentul Registrului Societăților și Lichidatorilor RD nr. 245696, eliberată de Secția 12 Poliție la data de
Oficiali Nicosia, Cipru sub nr. HE 217323, reprezentată 8.05.2002, CNP 2770606433042. Numirea noului
prin dna Marinescu Anca-Ileana, cetățean român, administrator se face pentru o perioadă de 1 (un) an,
născută la data de 6.06.2010 în București, sect. 7, începând cu data de 1.10.2010.
domiciliată în București, str. Câmpia Libertății nr. 6, bl. Administratorul va putea semna orice act, va putea
PM52, sc. B, et. 4, ap. 77, sect. 3, identificată cu CI seria efectua orice operațiune și tranzacție în numele societății
RD nr. 245696, eliberată de Secția 12 Poliție la data de în limita a 10.000 (zecemii) euro inclusiv.
8.05.2002, CNP 2770606433042, în calitate de Administratorul va putea semna orice act, va putea
împuternicită în baza hotărârii consiliului de administrație efectua orice operațiune și tranzacție în numele
al DUNA MALL (CYPRUS) Limited din data de societății, care depășește valoarea de 10.000 (zecemii)
20.09.2010, tradusă de traducător autorizat Năstase euro, numai cu acordul asociaților exprimat în prealabil
Ramona-Steluța, cu legalizarea semnăturii de către notar angajării societății prin semnătura administratorului.
public Gheorghita Albu cu nr. 6671/28.09.2010, deținând
Articolul 10 din actul constitutiv al societății se va
10 părți sociale, reprezentând 10% din capitalul social, și
modifica și completa în mod corespunzător cu cele
CS TULCEA Limited, persoană juridică cu sediul în
hotărâte la punctele 1, 2 și 3 de mai sus.
Griva Digeni 115, Trident Centre, 3101 Limassol, Cipru,
Prezenta hotărâre a fost încheiată astăzi, 28.09.2010,
înregistrată la Departamentul Registrului Societăților și
în 3 exemplare originale.
Lichidatorilor Oficiali Nicosia, Cipru sub nr. HE 221365,
reprezentată prin dna Marinescu Anca-Ileana, cetățean (64/1.832.319)
român, născută la data de 6.06.2010 în București, sect.
Societatea Comercială
7, domiciliată în București, str. Câmpia Libertății nr. 6, bl.
IMMO INVEST HERMANNSTADT - S.R.L.
PM52, sc. B, et. 4, ap. 77, sect. 3, identificată cu CI seria
RD nr. 245696, eliberată de Secția 12 Poliție, la data de Sibiu
8.05.2002, CNP 2770606433042, în calitate de
împuternicită în baza hotărârii asociatului unic al CS NOTIFICARE
TULCEA Limited din data de 16.09.2010, tradusă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
traducător autorizat Năstase Ramona-Steluța, cu Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
legalizarea semnăturii de către notar public Gheorghita (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
Albu cu nr. 6672/28.09.2010, deținând 90 părți sociale, completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
reprezentând 90 % din capitalul social, a decis: actului constitutiv al Societății Comerciale IMMO INVEST
1. Asociații sunt de acord cu demisia dnei Lupu Ileana- HERMANNSTADT - S.R.L., cu sediul în municipiul Sibiu,
Lorena din funcția de administrator al societății. Totodată str. Gheorghe Dima nr. 11, județul Sibiu, înregistrată sub
aprobă descărcarea de gestiune a dnei Lupu Ileana- nr. J 32/1651/1994, cod unic de înregistrare 6467650,
Lorena pentru anul 2010, în baza bilanțului contabil care a fost înregistrat sub nr. 46567 din 30.09.2010.
întocmit la data de 30.06.2010, care a fost semnat și (65/1.833.317)
aprobat de către asociați, precum și a balanțelor lunare
întocmite după această dată, până la data de Societatea Comercială
30.09.2010. INCORSO INVEST - S.R.L., Sibiu
2. Asociații sunt de acord cu demisia dlui
Mavrodineanu Mircea Victor din funcția de administrator NOTIFICARE
al societății. Totodată aprobă descărcarea de gestiune a
dlui Mavrodineanu Mircea Victor pentru anul 2010, în Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
baza bilanțului contabil întocmit la data de 30.06.2010, Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
care a fost semnat și aprobat de către asociați, precum și (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
a balanțelor lunare întocmite după această dată, până la completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
data de 30.09.2010. actului constitutiv al Societății Comerciale INCORSO
3. Numirea în funcția de administrator al societății a INVEST - S.R.L., cu sediul în municipiul Sibiu, str.
dnei Marinescu Anca-Ileana, persoană fizică autorizată, Nicolae Iorga, bloc 57, scara B, ap. 18, județul Sibiu,
cu sediul social în București, Str. Șapte Drumuri nr. 10, et. înregistrată sub nr. J 32/28/2010, cod unic de înregistrare
3, ap. 20, sect. 3, înregistrată la ORC-TB sub nr. 26412064, care a fost înregistrat sub nr. 46575 din
F40/4327/2010, având CIF RO 27254159, prin 30.09.2010.
reprezentant legal Marinescu Anca-Ileana, cetățean (66/1.833.318)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4384/22.X.2010 23

Societatea Comercială Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:


CONFORT STYLE - S.R.L. Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
Mediaș, județul Sibiu
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
firmei CONFORT STYLE - S.R.L., cu datele de
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI identificare mai sus menționate.
J 32/214/2003 Motivul radierii este lichidare în urma dizolvării
voluntare.
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 15214630
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
ROMÂNIA Oficial al României, Partea a IV-a.
Executorie de drept.
MINISTERUL JUSTIȚIEI Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Sibiu, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) și
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ Pronunțată în ședința din data de 6.10.2010.
TRIBUNALUL SIBIU
(67/1.833.319)
DOSAR NR. 46748/2010
Societatea Comercială
REZOLUȚIA NR. 11964 DIN DATA DE 6.10.2010 RICO TRADING - S.R.L., Sibiu
Pronunțată în ședința din data de 6.10.2010
Persoană desemnată NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
conform O.U.G. nr. 116/2009, J 32/664/1993
aprobată cu modificări
și completări COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 3769999
prin Legea nr. 84/2010,
ROMÂNIA
prin Decizia D.G. nr. 20
din 14.01.2010 - Bebeșelea Ana
MINISTERUL JUSTIȚIEI
Carmen
Referent în cadrul
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiului Registrului
Comerțului de pe lângă
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
Tribunalul Sibiu - Duca Andreea
TRIBUNALUL SIBIU
Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
Ivan Radu, în calitate de lichidator pentru CONFORT DOSAR NR. 46775/2010
STYLE - S.R.L., cu sediul ales în Mediaș, str. Grigore
Alexandrescu nr. 16, prin care se solicită înscrierea în REZOLUȚIA NR. 11965 DIN DATA DE 6.10.2010
registrul comerțului a mențiunii privind radierea Pronunțată în ședința din data de 6.10.2010
CONFORT STYLE - S.R.L., cod unic de înregistrare
Persoană desemnată
15214630, număr de ordine în registrul comerțului
J 32/214/2003. conform O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări
PERSOANA DESEMNATĂ și completări
Asupra cererii de față: prin Legea nr. 84/2010,
Prin cererea înregistrată sub nr. 46748 din 4.10.2010, prin Decizia D.G. nr. 20
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a din 14.01.2010 - Bebeșelea Ana
mențiunii cu privire la radierea CONFORT STYLE - Carmen
S.R.L. Referent în cadrul
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile Oficiului Registrului
menționate în opisul inclus în cererea de radiere. Comerțului de pe lângă
Examinând înscrisurile menționate persoana Tribunalul Sibiu - Bîrsan Dana
desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele
legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea RICO TRADING - S.R.L., cu sediul ales în Sibiu, Str.
nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, Florilor nr. 14A, prin care se solicită înscrierea în registrul
cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. comerțului a mențiunii privind radierea RICO TRADING -
26/1990, republicată, cu modificările și completările S.R.L., cod unic de înregistrare 3769999, număr de
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere. ordine în registrul comerțului J 32/664/1993.
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4384/22.X.2010

PERSOANA DESEMNATĂ Societatea Comercială


RDF GROUP INCALZAMINTE BOX 1 - S.R.L.
Asupra cererii de față:
Mediaș, județul Sibiu
Prin cererea înregistrată sub nr. 46775 din 4.10.2010,
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
NOTIFICARE
mențiunii cu privire la radierea RICO TRADING - S.R.L.
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
menționate în opisul inclus în cererea de radiere. Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
Examinând înscrisurile menționate persoana (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. actului constitutiv al Societății Comerciale RDF GROUP
116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea INCALZAMINTE BOX 1 - S.R.L., cu sediul în municipiul
nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr. 41, județul Sibiu, înregistrată
cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. sub nr. J 32/319/2004, cod unic de înregistrare
26/1990, republicată, cu modificările și completările 16192930, care a fost înregistrat sub nr. 46839 din
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere. 5.10.2010.
(70/1.833.322)
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și Societatea Comercială
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii BIOMIN ROMANIA - S.R.L., Sibiu
firmei RICO TRADING - S.R.L., cu datele de identificare
NOTIFICARE
mai sus menționate.
Motivul radierii este lichidare în urma dizolvării Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
voluntare. Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
Oficial al României, Partea a IV-a. completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
Executorie de drept. actului constitutiv al Societății Comerciale BIOMIN
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la ROMANIA - S.R.L., cu sediul în municipiul Sibiu,
Tribunalul Sibiu, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) și str. Europa Unită nr. 15, județul Sibiu, înregistrată sub
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu nr. J 32/801/2003, cod unic de înregistrare 14505062,
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. care a fost înregistrat sub nr. 46992 din 6.10.2010.
Pronunțată în ședința din data de 6.10.2010. (71/1.833.323)
(68/1.833.320)
Societatea Comercială
Societatea Comercială EURO SAB CONSULTING - S.R.L., Sibiu
CLARIS - S.R.L., Mediaș, județul Sibiu
NOTIFICARE
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale EURO SAB
actului constitutiv al Societății Comerciale CLARIS - CONSULTING - S.R.L., cu sediul în municipiul Sibiu,
S.R.L., cu sediul în municipiul Mediaș, str. Turda nr. 10, Aleea Biruinței, bloc 3, scara A, ap. 13, județul Sibiu,
bloc 22, ap. 19, județul Sibiu, înregistrată sub înregistrată sub nr. J 32/1574/2006, cod unic de
nr. J 32/162/2004, cod unic de înregistrare 16109170, înregistrare 19148424, care a fost înregistrat sub
care a fost înregistrat sub nr. 46802 din 4.10.2010. nr. 47010 din 6.10.2010.
(69/1.833.321) (72/1.833.324)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4384/22.X.2010 25

Societatea Comercială modificările și completările ulterioare, depunerea textului


SODY IMPEX - S.R.L. actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Miercurea-Ciuc, județul Harghita SODY IMPEX - S.R.L., cu sediul în municipiul Miercurea-
Ciuc, Aleea Avântului nr. 4, scara D, ap. 1, județul
ACT ADIȚIONAL Harghita, înregistrată sub nr. J 19/401/1994, cod unic de
înregistrare 5704805, care a fost înregistrat sub nr. 31039
la statutul Societății Comerciale din 9.09.2010.
SODY IMPEX - S.R.L. (74/1.833.168)
Subsemnații:
1. Borsody Paraschiva-Maria, CNP 2480830191328, Societatea Comercială
cu domiciliul în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Szék nr. EDA GREEN ENERGY - S.R.L.
102, județul Harghita, posesoare a cărții de identitate satul Rugănești, comuna Șimonești
seria HR nr. 014641/2000 eliberată de Poliția Miercurea- județul Harghita
Ciuc, și
2. Borsody Zoltán-Iosif, CNP 1490304191320, cu NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
domiciliul în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Szék nr. 102, J 19/74/2009
județul Harghita, posesor al cărții de identitate seria HR
nr. 014640/2000 eliberată de Poliția Miercurea-Ciuc, COD UNIC DE ÎNREGISTRARE R 25045644
în calitate de asociați ai Societății Comerciale SODY
ROMÂNIA
IMPEX - S.R.L., cu sediul în Miercurea-Ciuc, str. Gál
Sándor nr. 16, județul Harghita, înmatriculată în registrul
MINISTERUL JUSTIȚIEI
comerțului sub nr. J 19/401/1994, CUI 5704805, având în
vedere prevederile Legii nr. 31/1990 și hotărârea OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
asociaților, am decis modificarea actelor constitutive ale
societății comerciale după cum urmează: OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
1. Se modifică sediul social al societății comerciale TRIBUNALUL HARGHITA
prin mutarea din Miercurea-Ciuc, str. Gál Sándor nr. 16,
județul Harghita, în Miercurea-Ciuc, Aleea Avântului nr. 4, DOSAR NR. 32055/28.09.2010
sc. D, ap. 1, județul Harghita.
2. Se restrânge obiectul de activitate prin eliminarea REZOLUȚIA NR. 7402/2010
următoarelor activități: 2020, 4675, 4646, 4910, 4920, Pronunțată în ședința din data de 1.10.2010
4931, 4932, 5221, 5229, 6619, 6621, 6622, 7500, 8621,
Director la Oficiul
8622, 8623, 9200.
Registrului Comerțului
3. Se desființează punctul de lucru din municipiul
de pe lângă
Brașov, str. Gheorghe Baiulescu nr. 15, județul Brașov.
Tribunalul Harghita - Vasile Vîlcan
Asociații renunță la recursul împotriva încheierii
Referent - Bucalău Elena
judecătorului delegat pentru înscrierea rpezentului act
adițional în registrul comerțului, luând la cunoștință Pe rol, soluționarea cererii de înregistrare nr. 32055
obligativitatea de a înregistra prezentul înscris la Oficiul din 28.09.2010 formulată de Bothazi Csaba, în calitate de
Registrului Comerțului Harghita în termen de 15 zile de la administrator, având ca obiect autorizarea modificării
data semnării. actului constitutiv pentru Societatea Comercială EDA
Redactat în 3 (trei) exemplare din care 2 exemplare pe GREEN ENERGY - S.R.L., cu sediul în Rugănești nr.
seama societății și un exemplar pentru arhiva biroului 228, modificări prevăzute în act adițional cu dare de dată
notarial. certă nr. 3414 din 24.09.2010, hotărârea nr. 12 din
(73/1.833.167) 26.07.2010.

Societatea Comercială DIRECTORUL


SODY IMPEX - S.R.L., Miercurea-Ciuc Asupra cererii de față:
județul Harghita Prin cererea înregistrată sub nr. 32055 din
28.09.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul
NOTIFICARE comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul constitutiv, cu privire la: transmitere părți sociale pt.
Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 persoane fizice; persoane împuternicite; alte mențiuni;
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu asociați persoane fizice.
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4384/22.X.2010

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile Societatea Comercială


menționate în opisul inclus în cererea de înregistrare. EDA GREEN ENERGY - S.R.L.
Examinând înscrisurile menționate directorul, satul Rugănești, comuna Șimonești
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în județul Harghita
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,
NOTIFICARE
aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 84/2010, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
modificările și completările ulterioare, ale Legii Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
ulterioare, precum și ale Legii nr. 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului
modificările și completările ulterioare, urmează a admite actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
EDA GREEN ENERGY - S.R.L., cu sediul în satul
prezenta cerere privind înregistrarea în registrul
Rugănești nr. 228, comuna Șimonești, județul Harghita,
comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului
înregistrată sub nr. J 19/74/2009, cod unic de înregistrare
constitutiv.
25045644, care a fost înregistrat sub nr. 32055 din
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune: 28.09.2010.
(76/1.833.170)
Admite cererea formulată de solicitantul Bothazi
Csaba, domiciliat în Rugănești, și, în consecință dispune Societatea Comercială
înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii privind: ANDESIT-IMPEX - S.R.L.
- Racz Tibor Ferenc dobândește 10 părți sociale în Vlăhița, județul Harghita
valoare totală de 100 RON;
- modificare date personale administrator Bothazi
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
Csaba, cetățean român, născut la data de 10.09.1986 în
J 19/372/2003
Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, domiciliat în
localitatea Rugănești nr. 103, județul Harghita, durată COD UNIC DE ÎNREGISTRARE R 15401698
mandat: nelimitată, puteri conform actului constitutiv;
ROMÂNIA
- adăugare asociat: Racz Tibor Ferenc, născut la
18.11.1964 în Nyiregyhaza, Ungaria, identificat cu C.I. MINISTERUL JUSTIȚIEI
seria JA numărul 915188 eliberată de autoritățile ungare
la data de 16.12.2008, domiciliat în Ungaria, Kisvarda, OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
p-ța Florian nr. 2, etaj 2, ap. 1, cu un aport la capital de
100,00 RON, nr. părți sociale 10, cota de participare la OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL HARGHITA
beneficii și pierderi 50 %;
- retragere asociat: Piros Istvanne; DOSAR NR. 32061/28.09.2010
- retragere asociat: Ertsey Geza Peter;
- alte mențiuni: depunere act constitutiv actualizat REZOLUȚIA NR. 7404/2010
(art. 204 din Legea nr. 31/1990) nr. 1372/24.09.2010. Pronunțată în ședința din data de 1.10.2010
Dispune menționarea depunerii la registrul comerțului Director la Oficiul
a actului constitutiv actualizat. Registrului Comerțului
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul de pe lângă
Oficial al României, Partea a IV-a, și a notificării privind Tribunalul Harghita - Vasile Vîlcan
depunerea la registrul comerțului a actului constitutiv Referent - Vultur Tania Raluca
actualizat.
Pe rol, soluționarea cererii de înregistrare nr. 32061
Executorie de drept.
din 28.09.2010 formulată de Gyorgy Endre, în calitate de
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la administrator, având ca obiect autorizarea modificării
Tribunalul Harghita, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) și actului constitutiv pentru Societatea Comercială
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu ANDESIT-IMPEX - S.R.L., cu sediul în Vlăhița, str. Mihai
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. Eminescu nr. 2, ap. 18, modificări prevăzute în hotărârea
Pronunțată în ședința din data de 1.10.2010. nr. 2 din 28.07.2010, act adițional cu dare de dată certă
(75/1.833.169) nr. 5893 din 24.09.2010.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4384/22.X.2010 27

DIRECTORUL Societatea Comercială


ANDESIT-IMPEX - S.R.L.
Asupra cererii de față:
Vlăhița, județul Harghita
Prin cererea înregistrată sub nr. 32061 din
28.09.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul
NOTIFICARE
comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului
constitutiv, cu privire la: cod obiect de activitate; Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
transmitere părți sociale pt. persoane fizice; alte Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
mențiuni; asociați persoane fizice. alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile modificările și completările ulterioare, depunerea textului
menționate în cererea de înregistrare. actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
ANDESIT-IMPEX - S.R.L., cu sediul în orașul Vlăhița, str.
Examinând înscrisurile menționate directorul,
Mihai Eminescu nr. 2, ap. 18, județul Harghita,
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
înregistrată sub nr. J 19/372/2003, cod unic de
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,
înregistrare 15401698, care a fost înregistrat sub nr.
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
32061 din 28.09.2010.
84/2010, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu
(78/1.833.172)
modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.
26/1990, republicată, cu modificările și completările Societatea Comercială
ulterioare, precum și ale Legii nr. 359/2004 cu BIRAVED - S.R.L., satul Rugănești
modificările și completările ulterioare, urmează a admite comuna Șimonești, județul Harghita
prezenta cerere privind înregistrarea în registrul
comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului ACT ADIȚIONAL
constitutiv.
la actul constitutiv al S.C. BIRAVED - S.R.L., cu
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune: sediul social în satul Rugănești nr. 43, comuna
Admite cererea formulată de solicitantul Gyorgy Șimonești, jud. Harghita, înmatriculată în registrul
Endre, domiciliat în Vlăhița, și, în consecință dispune comerțului sub nr. J 19/347/2007, CUI 21566186
înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii privind: Preambul:
- radierea obiectelor de activitate: 5221 - activități de În conformitate cu hotărârea adunării generale a
servicii anexe pentru transporturi terestre; asociaților nr. 1 din data de 24.09.2010, actul constitutiv
- Horvath Szilard dobândește 20 părți sociale în al societății se va modifica conform prevederilor
valoare totală de 200 RON; prezentului act adițional:
- adăugare asociat unic: Horvath Szilard, născut la Art. 1. Se înființează un punct de lucru situat la adresa:
28.02.1986 în Miercurea-Ciuc, jud. Harghita, identificat mun. Gheorgheni, Str. Pompierilor nr. 23, județul
cu C.I. seria HR numărul 311598 eliberată de SPCLEP Harghita.
Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân în
Vlăhița la data de 24.02.2010, domiciliat în Vlăhița, str.
vigoare în formă nemodificată.
Mihai Eminescu nr. 10, sc. D, ap. 17, județul Harghita, cu
un aport la capital de 200,00 RON, nr. părți sociale 20, (79/1.833.173)
cota de participare la beneficii și pierderi 100 %;
Societatea Comercială
- retragere asociat: Fazakas Andras;
KLAUDIA ABC - S.R.L., satul Sânpaul
- retragere asociat: Gyorgy Endre; comuna Mărtiniș, județul Harghita
- alte mențiuni: depunere act constitutiv actualizat (art.
204 din Legea nr. 31/1990) nr. 5894/24.09.2010. ACT ADIȚIONAL
Dispune menționarea depunerii la registrul comerțului
a actului constitutiv actualizat. la actul constitutiv al S.C. KLAUDIA ABC - S.R.L.,
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul cu sediul în satul Sânpaul nr. 178,
Oficial al României, Partea a IV-a, și a notificării privind com. Mărtiniș, jud. Harghita, CUI RO 8256978,
depunerea la Oficiul registrului comerțului a actului nr. înreg. ORC J 19/158/1996
constitutiv actualizat. În baza hotărârii nr. 1/24.09.2010, s-au decis
Executorie de drept. următoarele modificări:
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Art. 1. Se înființează un punct de lucru la adresa: com.
Tribunalul Harghita, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) și Mărtiniș, str. Soskut nr. 277, jud. Harghita.
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. constitutiv al societății, urmând a se redacta un nou act
Pronunțată în ședința din data de 1.10.2010. constitutiv.
(77/1.833.171) (80/1.833.174)
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4384/22.X.2010

Societatea Comercială Societatea Comercială


KLAUDIA ABC - S.R.L., satul Sânpaul DAKOTA - S.R.L., Sânsimion, județul Harghita
comuna Mărtiniș, județul Harghita
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
NOTIFICARE
J 19/242/2000
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 13337238
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
ROMÂNIA
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale MINISTERUL JUSTIȚIEI
KLAUDIA ABC - S.R.L., cu sediul în satul Sânpaul
nr. 178, comuna Mărtiniș, județul Harghita, înregistrată OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
sub nr. J 19/158/1996, cod unic de înregistrare 8256978,
care a fost înregistrat sub nr. 32187 din 29.09.2010. OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
(81/1.833.175) TRIBUNALUL HARGHITA

Societatea Comercială DOSAR NR. 32527/5.10.2010


EURO-CAR TRADING - S.R.L.
Odorheiu Secuiesc, județul Harghita REZOLUȚIA NR. 7551/2010
Pronunțată în ședința din data de 8.10.2010
ACT ADIȚIONAL Director la Oficiul
la statutul S.C. EURO-CAR TRADING - S.R.L., Registrului Comerțului
cu sediul social în Odorheiu Secuiesc, str. Beclean de pe lângă
nr. 49, județul Harghita, înregistrată la O.R.C. Tribunalul Harghita - Vasile Vîlcan
sub nr. J 19/370/2002, CUI RO14990102 Referent - Matei Monica-Marina
Preambul: Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare
În conformitate cu hotărârea adunării generale a nr. 32527 din 5.10.2010 formulată de Andras Robert, în
asociaților nr. 10 din data de 6.09.2010, actele calitate de asociat, având ca obiect autorizarea
constitutive ale societății se vor modifica conform modificării actului constitutiv pentru Societatea
prevederilor prezentului act adițional. Comercială DAKOTA - S.R.L., cu sediul în Sânsimion
1. Înființarea a două puncte de lucru ale societății la nr. 35, modificări prevăzute în actul adițional cu dare de
următoarele adrese: dată certă nr. 195 din 22.06.2010, actul adițional cu dare
- Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor nr. 108, de dată certă nr. 197 din 22.06.2010, hotărârea
județul Harghita; asociatului unic nr. 2 din 22.06.2010, hotărârea
- Bacău, str. Milcov nr. 3-5, județul Bacău. asociatului unic nr. 1 din 22.06.2010.
2. Desființarea punctului de lucru Odorheiu Secuiesc, DIRECTORUL
Str. Târgului nr. 1, județul Harghita.
Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân Asupra cererii de față:
neschimbate. Prin cererea înregistrată sub nr. 32527 din 5.10.2010
(82/1.833.176) s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv,
Societatea Comercială cu privire la: cod obiect de activitate; transmitere părți
EURO-CAR TRADING - S.R.L. sociale pt. persoane fizice; persoane împuternicite; alte
Odorheiu Secuiesc, județul Harghita mențiuni; asociați persoane fizice.
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
NOTIFICARE menționate în opisul inclus în cererea de înregistrare.
Examinând înscrisurile menționate directorul,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu aprobată cu modificări și completări prin Legea
modificările și completările ulterioare, depunerea textului nr. 84/2010, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.
EURO-CAR TRADING - S.R.L., cu sediul în municipiul 26/1990, republicată, cu modificările și completările
Odorheiu Secuiesc, str. Beclean nr. 49, județul Harghita, ulterioare, precum și ale Legii nr. 359/2004 cu
înregistrată sub nr. J 19/370/2002, cod unic de modificările și completările ulterioare, urmează a admite
înregistrare 14990102, care a fost înregistrat sub nr. prezenta cerere privind înregistrarea în registrul
32212 din 29.09.2010. comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului
(83/1.833.177) constitutiv.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4384/22.X.2010 29

Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune: DAKOTA - S.R.L., cu sediul în satul Sânsimion nr. 35,
Admite cererea formulată de solicitantul Andras comuna Sânsimion, județul Harghita, înregistrată sub nr.
Robert, domiciliat în Miercurea-Ciuc, și, în consecință, J 19/242/2000, cod unic de înregistrare 13337238, care a
dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii fost înregistrat sub nr. 32527 din 5.10.2010.
privind: (85/1.833.179)
- radierea obiectelor de activitate:
5221 - activități de servicii anexe pentru transporturi Societatea Comercială
terestre; PANGUS SERVICE - S.R.L.
9200 - activități de jocuri de noroc și pariuri; Miercurea-Ciuc, județul Harghita
- modificare date personale administrator - Andras
ACT ADIȚIONAL
Robert, cetățean român, născut la 14.06.1971 în
Miercurea-Ciuc, jud. Harghita, domiciliat în localitatea la actul constitutiv al S.C. PANGUS
Miercurea-Ciuc, str. Iancu de Hunedoara nr. 35, sc. A, SERVICE - S.R.L., înregistrată la Registrul
ap. 4, județul Harghita, durata mandatului nelimitată, Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita
puteri conform actului constitutiv; sub nr. J 19/351/1995, CUI RO 7444191
- Andras Eva dobândește 20 părți sociale, în valoare Subsemnații Máté Tibor, cetățean român, domiciliat în
totală de 200 RON; municipiul Miercurea-Ciuc, str. George Coșbuc nr. 71,
- adăugare asociat unic: Andras Eva, născută la județul Harghita, născut la data de 20.09.1963 în orașul
17.08.1980 în Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, Toplița, județul Harghita, cod numeric personal
identificată cu C.I. seria HR nr. 175840 eliberată de Pol. 1630920191342, Máté Mihály, cetățean român,
M.-Ciuc la data de 20.08.2004, domiciliată în Miercurea- domiciliat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. George
Ciuc, str. Iancu de Hunedoara nr. 35, sc. A, ap. 4, județul Coșbuc nr. 71, județul Harghita, născut la data de
Harghita, cu un aport la capital de 200,00 RON, nr. părți 22.06.1959 în comuna Șărmaș, județul Harghita, cod
sociale 20, cota de participare la beneficii și pierderi numeric personal 1590622190700, András László,
100,000000 %; cetățean român, domiciliat în municipiul Miercurea-Ciuc,
- retragere asociat unic: Andras Robert; Str. Bradului nr. 9A, sc. B, ap. 17, județul Harghita, născut
- alte mențiuni: la data de 21.11.1966 în municipiul Miercurea-Ciuc,
depunere act constitutiv actualizat (art. 204 din Legea județul Harghita, cod numeric personal 1661121191325,
nr. 31/1990) nr. 196/22.06.2010. și Turoczi Lajos, cetățean român, domiciliat în municipiul
Dispune menționarea depunerii la registrul comerțului Miercurea-Ciuc, Bd. Timișoarei nr. 42, ap. 10, județul
a actului constitutiv actualizat. Harghita, născut la data de 1.01.1959 în localitatea
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Eremitu, județul Mureș, cod numeric personal
Partea a IV-a, a prezentei rezoluții și a notificării privind 1590101191331, în calitate de asociați ai S.C. PANGUS
depunerea la Oficiul registrului comerțului a actului SERVICE - S.R.L., cu sediul în municipiul Miercurea-
constitutiv actualizat. Ciuc, str. Harghita nr. 59, județul Harghita, de comun
Executorie de drept. acord pe baza hotărârii adunării generale din data de
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la 5.10.2010, adoptăm următoarele modificări la actul
Tribunalul Harghita, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și constitutiv al Societății Comerciale PANGUS SERVICE -
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu S.R.L. după cum urmează:
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. Are loc restrângerea obiectului de activitate cu
Pronunțată în ședința din data de 8.10.2010. următoarele: 0128, 2013, 2020, 2051, 3011, 3030, 4675,
(84/1.833.178) 5221, 5229, 6420, 8020, 8110, 8532, 8551, 8552, 9102,
9200, 9499.
Societatea Comercială Are loc desființarea punctului de lucru de la adresa:
DAKOTA - S.R.L., satul Sânsimion municipiul Gheorgheni, str. Nicolae Bălcescu nr. 7,
comuna Sânsimion, județul Harghita județul Harghita.
Are loc înființarea punctului de lucru la adresa:
NOTIFICARE comuna Arcuș, Zona Vama nr. 2, județul Covasna.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prin actul de față asociații renunță la dreptul de recurs.
Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu constitutiv al S.C. PANGUS SERVICE - S.R.L.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Redactat și procesat în cinci exemplare.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale (86/1.833.180)
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4384/22.X.2010

Societatea Comercială Societatea Comercială


PANGUS SERVICE - S.R.L., Miercurea-Ciuc NEW DESIGN - S.R.L., Drobeta-Turnu Severin
județul Harghita județul Mehedinți

NOTIFICARE NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 Mehedinți notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
PANGUS SERVICE - S.R.L., cu sediul în municipiul
NEW DESIGN - S.R.L., cu sediul în municipiul Drobeta-
Miercurea-Ciuc, str. Harghita nr. 59, județul Harghita,
înregistrată sub nr. J 19/351/1995, cod unic de Turnu Severin, bd. Tudor Vladimirescu nr. 42B, cam. 1,
înregistrare 7444191, care a fost înregistrat sub nr. 32651 et. 2, județul Mehedinți, înregistrată sub nr. J 25/740/2007,
din 6.10.2010. cod unic de înregistrare 22880062, care a fost înregistrat
(87/1.833.181) sub nr. 25714 din 8.09.2010.
(89/1.833.200)
Societatea Comercială
NEW DESIGN - S.R.L., Drobeta-Turnu Severin Societatea Comercială
județul Mehedinți ALDIS TRADE - S.R.L., satul Obârșia Cloșani
comuna Obârșia Cloșani, județul Mehedinți
HOTĂRÂRE
HOTĂRÂREA NR. 4/2010
a adunării generale a asociaților
S.C. NEW DESIGN - S.R.L. la data de 30.05.2010
Dl Gherghina Ion-Răzvan, cetățean român, domiciliat a adunării generale extraordinare
în municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. Topolniței nr. a S.C. ALDIS TRADE - S.R.L.
2A, județul Mehedinți, CNP 1800220250031, identificat Cretescu Jeanne-Marie, în calitate de asociat unic al
cu C.I. seria MH nr. 149918, eliberată de Dr. Tr. Severin S.C. ALDIS TRADE - S.R.L., hotărăște:
la data de 9.12.2003, și
Art. 1. Se revocă din funcția de administrator dna
dl Firulescu Cătălin-Nicolae, cetățean român,
Cretescu Jeanne-Marie începând cu data de 1.07.2010.
domiciliat în municipiul Drobeta-Turnu Severin, str.
Art. 2. Se numesc în funcția de administrator dna
Antonini nr. 17, județul Mehedinți, CNP 1760125251992,
identificat cu C.I. seria MH nr. 066799, eliberată de Dr. Tr. Baran Maria-Mihaela și dna Baran Carmina-Diana care
Severin la data de 26.03.2001, vor deține funcția de administratori pe durată
hotărăște: nedeterminată.
Art. 1. Se schimbă sediul social al societății în (90/1.833.201)
Drobeta-Turnu Severin, bd. Tudor Vladimirescu nr. 42B,
et. 2, cam. 1, județul Mehedinți. Societatea Comercială
Art. 2. Se revocă din funcția de administrator ALDIS TRADE - S.R.L., satul Obârșia-Cloșani
Gherghina Ion Răzvan și se numește cu un mandat de comuna Obârșia-Cloșani, județul Mehedinți
4 ani și puteri depline, începând cu data de 3.09.2010 dl
Firulescu Cătălin Nicolae. NOTIFICARE
Art. 3. Ca urmare a obligației instituite prin art. 204 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile
Mehedinți notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
comerciale, republicată și modificată prin Legea nr.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
441/2006, se actualizează statutul societății în noul
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
format, urmând ca aceasta să funcționeze în baza
statutului actualizat. Prezentul înscris a fost redactat actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
astăzi, data încheierii de dare de dată certă, de consilier ALDIS TRADE - S.R.L., cu sediul în satul Obârșia-
juridic Ileana Trandafir, într-un număr de cinci exemplare, Cloșani nr. 266, comuna Obârșia-Cloșani, județul
din care patru exemplare pentru părți și un exemplar Mehedinți, înregistrată sub nr. J 25/144/2010, cod unic de
pentru compartimentul de asistență din cadrul O.R.C. de înregistrare 13510796, care a fost înregistrat sub nr.
pe lângă Tribunalul Mehedinți. 25939 din 10.09.2010.
(88/1.833.199) (91/1.833.202)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4384/22.X.2010 31

Societatea Comercială Art. 1. Se înființează un punct de lucru situat în satul


MOARĂ ROCȘORENI S.R.L., satul Rocșoreni Bala nr. 18, comuna Bala, jud. Mehedinți.
comuna Dumbrava, județul Mehedinți Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne
neschimbat.
HOTĂRÂREA NR. 1/2.08.2010 (94/1.833.205)
a adunării generale a asociaților
Societatea Comercială
Subsemnatul Cionoiu Iulian, cetățean român,
GENEX - S.R.L., Drobeta-Turnu Severin
domiciliat în Dr. Tr. Severin, str. Nicolae Grigorescu
județul Mehedinți
nr. 50, jud. Mehedinți, născut la 23.08.1928 în localitatea
Rocșoreni, jud. Mehedinți, identificat cu B.I. seria B.D.
DECIZIA NR. 1/27.09.2010
nr. 278438 emis la data de 11.02.1981 de Pol. mun.
Drobeta-Tr. Severin, CNP 1280828250526, de profesie a asociatului unic al S.C. GENEX - S.R.L.,
învățător, hotărăsc următoarele: cu sediul în loc. Drobeta-Turnu Severin,
Art. 1. Se mută sediul social al societății în localitatea bd. T. Vladimirescu nr. 81B, jud. Mehedinți,
Timișoara, Str. Lugojului nr. 17, bl. A8, ap. 10, județul J 25/580/1991, CUI 1613925
Timiș.
Asociatul unic Hoara Mihaela, cu domiciliul în
Art. 2. Se modifică denumirea societății din MORĂRIT
PANIFICAȚIE - S.R.L. în MOARĂ ROCȘORENI S.R.L. Drobeta-Turnu Severin, bd. T. Vladimirescu nr. 81B, jud.
Prezenta hotărâre s-a întocmit în 3 exemplare. Mehedinți, c.p. 220037, tel. 0771611883, act de identitate
(92/1.833.203) C.I. seria MH nr. 299373 eliberată de SPCLEP Drobeta-
Turnu Severin la data de 31.08.2009, CNP
Societatea Comercială 2580209250543, decid:
MOARĂ ROCȘORENI S.R.L., satul Rocșoreni Art. 1. Statutul S.C. GENEX - S.R.L. se modifică după
comuna Dumbrava, județul Mehedinți cum urmează:
Administratorul Hoara Mihaela este numit pe durată
NOTIFICARE nelimitată, mandatul său putând fi revocat prin hotărârea
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul asociatului unic.
Mehedinți notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 Art. 2. Se modifică datele de identificare ale
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu asociatului unic și administratorului, ca urmare a
modificările și completările ulterioare, depunerea textului modificării actelor de identificare.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale (95/1.833.206)
MOARĂ ROCȘORENI S.R.L., cu sediul în satul
Rocșoreni, comuna Dumbrava, județul Mehedinți, Societatea Comercială
înregistrată sub nr. J 25/833/1991, cod unic de CRISVEL’S LTD - S.R.L., Orșova
înregistrare 1606626, care a fost înregistrat sub nr. 26311 județul Mehedinți
din 17.09.2010.
(93/1.833.204) Subsemnatul Gavagiuc Cristian-Marcus, asociat nic
la S.C. CRISVEL’S LTD - S.R.L., cu sediul în Orșova,
Societatea Comercială Str. Marinarilor nr. 2, bl. 2, sc. Am, ap. 19, județul
MAGNIFIC COM ALIM - S.R.L. Mehedinți, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul
Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți Mehedinți sub nr. J 25/347/2006, CUI 18831550, am
decis.
DECIZIA Prelungirea mandatului administratorului Gavagiuc
asociatului unic Cristian-Marcus, pe o perioadă de 4 ani, începând cu
al S.C. MAGNIFIC COM ALIM - S.R.L. data de 28.09.2010.
Suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani,
Subsemnatul Doscan Constantin-Lucian, cetățean
român, domiciliat în municipiul Drobeta-Turnu Severin, începând cu data de 1.10.2010.
Calea Timișoarei nr. 155, județul Mehedinți, CNP Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
1870304250032, identificat cu C.I. seria MH nr. 280279, rămân neschimbate.
eliberată de SPCLEP Drobeta-Turnu Severin, la data de Încheiat de părți, sub semnătură privată, în
29.11.2008, deținând un număr de 21 părți sociale, 4 exemplare astăzi, 28.09.2010.
reprezentând 100 % capitalul social al societății, decid: (96/1.833.207)
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4384/22.X.2010

Societatea Comercială Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți


COSTY CONSTRUCT - S.R.L., satul Seliștiuța sub numărul J 25/422/1996, CUI R 8812488, am decis:
comuna Bicleș, județul Mehedinți Schimbarea sediului societății în Drobeta-Turnu
Severin, str. Orly nr. 12, jud. Mehedinți.
DECIZIA NR. 1/28.09.2010 Schimbarea datelor de identificare ale asociatului unic
la actul constitutiv și administratorului Turbat Ioana, conform datelor de mai
al S.C. COSTY CONSTRUCT - S.R.L. sus.
Radierea punctului de lucru din Drobeta-Turnu
Subsemnatul Virvoreanu Constantin, asociat unic la
Severin, str. Orly nr. 12, jud. Mehedinți.
S.C. COSTY CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în satul
Ca urmare a obligației instituite prin art. 204 alin. (4)
Seliștiuța, com. Bicleș, poziție pe rol 43, jud. Mehedinți,
înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
Tribunalul Mehedinți sub numărul J 25/583/2008, CUI republicată și modificată prin Legea nr. 441/2006 se
24315294, decid: actualizează actul constitutiv al societății.
Se prelungește mandatul administratorului Virvoreanu Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
Constantin, pe o durată de 4 ani, începând cu rămân neschimbate.
28.09.2010. Încheiată în 4 exemplare, sub semnătură privată,
Se suspendă activitatea societății pe o durată de 3 ani, astăzi, 25.08.2010.
începând cu data de 28.09.2010. (98/1.833.209)
Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
rămân neschimbate. Societatea Comercială
Încheiată în 4 exemplare sub semnătură privată VILA GRUP - S.R.L., Drobeta-Turnu Severin
astăzi, 28.09.2010. județul Mehedinți
(97/1.833.208)
NOTIFICARE
Societatea Comercială Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
VILA GRUP - S.R.L., Drobeta-Turnu Severin Mehedinți notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
județul Mehedinți alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
DECIZIA NR. 3/25.08.2010
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
la actul constitutiv al S.C. VILA GRUP - S.R.L. VILA GRUP - S.R.L., cu sediul în municipiul Drobeta-
Subsemnata Turbat Ioana, posesoare a C.I. seria MH Turnu Severin, str. Orly nr. 12, județul Mehedinți,
nr. 305488/2.11.2009 eliberată de Mun. Drobeta-Turnu înregistrată sub nr. J 25/422/1996, cod unic de
Severin, CNP 2530920250552, asociat unic la S.C. VILA înregistrare 8812488, care a fost înregistrat sub nr. 27314
GRUP - S.R.L., cu sediul în Drobeta-Turnu Severin, Str. din 30.09.2010.
Cernetului nr. 1, județul Mehedinți, înmatriculată la Oficiul (99/1.833.210)

Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Florentina-Magdalena P. Constandache Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

&JUYDGY|479166]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4384/22.X.2010 conține 32 de pagini. Prețul: 6,40 lei ISSN 1220–4889