Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA A IV-A

Anul 178 (XX) — Nr. 4385 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Vineri, 22 octombrie 2010

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


Societatea Comercială 1000ALD, cuptor cu inducție în aer capacitate 6 tone
PRO AUTO INDUSTRIES - S.A., București AJAX Magnetotherm, valoarea acestora fiind cea
menționată în rapoartele de evaluare anexate la
HOTĂRÂREA NR. 20 prezenta hotărâre, urmând să se obțină reevaluări
din data de 22 septembrie 2010 actualizate.
a adunării generale a acționarilor Art. 2. Se majorează capitalul social deținut la S.C.
S.C. PRO AUTO INDUSTRIES - S.A. Polymer Adhesive Tapes S.R.L. prin aport în natură
Acționarii societății S.C. PRO AUTO INDUSTRIES constând în clădirea și terenul aferent existente în bd.
S.A., cu sediul în București, bd. Timișoara nr. 96 B, sector Timișoara nr. 96 B, sector 6, precum și terenul intravilan
6, având Registrul Comerțului nr. J40/4099/1998, cod din str. Mărășești nr. 420 din Ploiești în suprafață totală
unic de înregistrare ro 10488040: de 22.000 m.p., cu valorile cuprinse în rapoartele de
- Tigau Laurențiu Daniel, cetățean român, născut la evaluare anexate la prezenta hotărâre.
data de 12.06.1961 în Ploiești, jud. Prahova, domiciliat în Art. 3. Domnul Daniel Laurențiu Tigau -
București, sector 6, Calea Plevnei nr. 141, bl. 3, et. 3, ap. Administratorul firmei va face demersurile necesare
11, posesor al CI seria RR nr. 453618, CNP pentru obținerea acordului Băncii Carpatica pentru
1610612100022, deținând 83,617% din capitalul social, majorările de capital și transferul bunurilor gajate în
- Tigau Valentina, cetățean român, născută la data de favoarea Băncii Carpatica, către S.C. Meterra S.A. și
27.10.1967 în Padina, jud. Buzău, domiciliată în S.C. Polymer Adhesive Tapes S.R.L.
București, sectorul 6, Calea Plevnei nr. 141, bl. 3, et. 3, Art. 4. Se mandatează domnul Daniel Laurențiu Tigau
ap. 11, posesoare a CI seria DP nr. 122337, CNP - Administratorul firmei să scoată la vânzare acțiuni pe
2671027100013, deținând 8,897 % din capitalul social,
care firma le deține la alte societăți.
în temeiul prevederilor actelor constitutive și ale Legii
Ar. 5. Se vor înregistra în contabilitate reevaluările
31/1990, legal convocați, respectând prevederile legale
efectuate pentru bunurile ce constituie obiectul aportului
și statutare referitoare la condiții de cvorum și vot,
de capital în natură. Aceste înregistrări se vor face
analizând necesitatea majorării capitalului social compus
din echipamente și bani investiți la S.C. Meterra S.A. înainte de efectuarea acestor aporturi în natură conform
Giurgiu și la S.C. Polymer Adhesive Tapes S.R.L., rapoartelor de reevaluare ce vor fi întocmite pentru
hotărâm: aceste bunuri.
Art. 1. Se majorează capitalul social deținut la S.C. Art. 6. Se mandatează administratorul societății
Meterra S.A. prin aport în natură cu următoarele pentru cumpărarea de acțiuni deținute de acționarii sau
echipamente metalurgice: Instalație de retopire electrică asociații minoritari ai societăților comerciale unde S.C.
sub zgura ESR, cuptor de topire cu inducție în vid VIDP PRO AUTO INDUSTRIES S.A. este acționar majoritar.
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4385/22.X.2010

Art. 7. Se vor emite convocările pentru A.G.A. - S.C. sector 6, posesor al CI seria DP nr. 072201, eliberată de
Meterra S.A. și A.G.A. S.C. Polymer Adhesive Tapes IGP-DEP/17.12.2001, CNP 1451126400383, în
S.R.L. conformitate cu prev. art. 227, lit. d și art. 235 alin. 1 și 2
Se va proceda la publicarea acestei hotărâri în din Lg.31/1990, prin acord unanim, am hotărât dizolvarea
Monitorul Oficial al României de către un salariat al S.C. și lichidarea societății, fără numire lichidator. Societatea
PRO AUTO INDUSTRIES legitimat cu Cartea de nu are datorii față de bugetul de stat, furnizori sau alți
Identitate și delegația emisă în acest scop cu creditori, iar patrimoniul net ce va rămâne după achitarea
nominalizarea acestuia. taxelor, va fi distribuit asociaților, conform cotei de
(1/1.838.762) participare la beneficii și pierderi.
(3/1.838.765)
Societatea Comercială
TACON SOLUTIONS - S.R.L., București Societatea Comercială
FOTO BAZAR - S.R.L., București
DECIZIA NR. 2/05.10.2010
a asociatului unic HOTĂRÂREA NR. 4
al S.C. TACON SOLUTIONS - S.R.L. din 05 octombrie 2010 a AGA
Subsemnata Ancuța Tatiana, cetățean român, S.C. FOTO BAZAR - S.R.L. la Actul Constitutiv
născută la data de 13.12.1951 în mun. Craiova, județul al societății înmatriculată la Reg. Com.
Dolj, domiciliată în municipiul București, str. Lt. Scarlat cu nr. J40/8406/2008, CUI: 2378680, cu sediul
Mares nr. 44, sector 3, posesoare a Cărții de Identitate în Buc., S-4, Aleea Terasei, nr. 3C, bl. PE3,
seria RD nr. 239599, eliberată de Secția 11 Poliție la data sc. A, parter, ap. 3
de 29.03.2002, CNP 2511213400020, în calitate de
Asociații S.C. FOTO BAZAR S.R.L., respectiv Ionescu
asociat unic al S.C. TACON SOLUTIONS S.R.L., cu
Elena-Cristina (CNP: 2820415, CI seria RT nr. 408754
sediul în București, str. Lt. Mares Scarlat nr. 44, sector 3,
emisă de SPCEP S4, biroul nr. 2 la 08.05.2006,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.
domiciliată în mun. Buc., S-4, Aleea Terasei, nr. 3C, bl.
J40/7695/1999, având CIF RO 12139933, am decis
PE3, sc.A, parter, ap.3) și Ionescu Elena-Simona (CNP:
următoarele:
2500812400321, CI seria RT nr. 465541 emisă de
1. Se limitează durata de funcționare a societății până
la data de 31.12.2010, astfel încât se va modifica articolul SPCEP S4, biroul 2, la 05.02.2007, domiciliată în mun.
din Actul Constitutiv care prevede durata societății ca Buc., S-4, Aleea Terasei, nr. 3C, bl. PE3, sc.A, parter,
fiind nelimitată în sensul: ap.3), la sediul societății au hotărât:
„Durata societății este de până la data de 31.12.2010, Art. Unic - Efectuarea concomitentă a dizolvării și
ea putând fi modificată prin hotărârea asociatului unic. lichidării societății prin acordul asociaților, conf.: art. 227,
Atât prelungirea duratei cât și încetarea activității înaintea alin. 1, lit. d și art. 235, din Legea 31/90, societatea
termenului stabilit prin contract se vor face cu neavând datorii, iar activul rămas se împarte între
respectarea condițiilor de publicitate stabilite de lege.” asociați conform participării la capitalul social.
Prezenta decizie a fost redactată în 3 (trei) exemplare. (4/1.838.766)
(2/1.838.763)
Societatea Comercială
Societatea Comercială COTROCENI NETWORK - S.R.L., București
GAMING CON - S.R.L., București
HOTĂRÂREA NR. 5/04.10.2010
HOTĂRÂREA NR. 1/30.09.2010
a adunării generale
a A.G.A. S.C. GAMING CON - S.R.L. Subsemnații
Reg. Com. J40/1688/2006, CUI: 18346083, Popa Dragoș Mircea, cetățean român, domiciliat în
C.S. 1.000 lei, București, ale. Armeniș nr. 10, mun. București, str. Dr. Victor Babeș nr. 10, et. 1, ap. 1,
bl. J5, sc. C, et. 3, ap. 40, sector 3 sector 5, legitimat cu C.I. seria RX nr. 155120, eliberată
Subsemnații de Secția 17 Poliție la data de 18.03.2003, CNP:
Stoica Vasile-Gabriel, domiciliat în București, ale. 1781229450027, fără antecedente penale, născut la data
Armeniș nr. 10, bl. J5, sc. C, et. 3, ap. 40, sector 3, de 29.12.1978, în calitate de asociat și administrator și
posesor al CI seria RT nr. 236006, eliberată de Negrescu Aurel, cetățean român, domiciliat în mun.
SP13/06.08.2002, CNP 1680715434526 și Gavrilescu București, str. George Coșbuc nr. 31-37, ap. 4, sector 5,
Mihai, domiciliat în București, Prl. Ghencea nr. 95J, legitimat cu C.I. seria RR nr. 375893, eliberată de SPCEP
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4385/22.X.2010 3

S5 biroul nr. 1 la data de 15.02.2006, CNP înregistrare 8528312, atribut fiscal RO, ce a fost
1850416270860, fără antecedente penale, născut la data convocată pentru data de azi, participă toți asociații,
de 16.04.1985, în calitate de asociat, respectiv:
am decis următoarele azi, 04.10.2010, la sediul firmei: Bucur Marin domiciliat în București, Str. Justiției nr. 36,
- cesionarea a 50% din capitalul social total sector 4 - care deține 157.310 părți sociale, reprezentând
reprezentând 10 părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare 62.0031 % din totalul capitalului social;
totală de 100 lei, de la dl Popa Dragoș Mircea la dl Nita S.C. CONSTRUCTII BANEASA S.R.L. cu sediul în
Iulian cetățean român, domiciliat în oraș Chitila, Șos. București, bd. Dimitrie Cantemir nr. 2B, bl. P1, sc. 2, ap.
Banatului, nr. 2, bl. P1, sc. C, et. 3, ap. 42, căsătorit, 33, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
legitimat cu C.I. seria IF nr. 203431 eliberată de SPCLEP J40/14410/1994, CUI RO 6089725, reprezentată de dna
Buftea la data de 23.09.2008, CNP: 1720528463036, Vintila Alina conform Deciziei Asociatului Unic din
fără antecedente penale, născut la data de 28 mai 1978; 15.09.2010 și împuternicirii din 15.09.2010 - care deține
- cesionarea a 20% din capitalul social total, 86.022 părți sociale, reprezentând 33,9053 % din totalul
reprezentând 4 părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare capitalului social;
totală de 40 lei, de la dl Negrescu Aurel la dl Nita Iulian; S.C. LIDO S.A. cu sediul în București, str. Ion
- cesionarea a 30% din capitalul social total, Câmpineanu nr. 11, etaj 7, sector 1, înregistrată la
reprezentând 6 părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare Registrul Comerțului sub nr. J40/224/1991, CUI RO
totală de 60 lei, de la dl Negrescu Aurel la dl Simiceanu
1573677, reprezentată de dl Papuc Leonard în calitate de
Mircea Andrei, cetățean român, domiciliat în mun.
Director General - care deține 10.381 părți sociale,
București, str. Frederic Joliot-Curie nr. 11, et. 1, ap. 2,
reprezentând 4,0916 % din totalul capitalului social.
sector 5, legitimat cu C.I. seria RT nr. 395727, eliberată
Adunarea Generală a Asociaților S.C. CASA CAPSA
de SPCEP S5 biroul nr. 1 la data de 08.02.2006, CNP:
S.R.L. are o participare de 100%, este legală și statutară
1820115450066, fără antecedente penale, născut la data
și are următoarea ordine de zi:
de 15.01.1982.
1. cesionarea de părți sociale de către S.C.
După cesiune, structura capitalului social va fi
CONSTRUCTII BANEASA S.R.L. și stabilirea cotei de
împărțită pe asociați astfel:
- Nita Iulian - 70 % din capitalul social, reprezentând participare la profit și pierdere.
14 părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare totală de 140 2. Modificarea structurii capitalului social al S.C.
lei; CASA CAPSA S.R.L.
- Simiceanu Mircea Andrei - 30 % din capitalul social, 3. Modificarea Actului constitutiv ca urmare a
reprezentând 6 părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare cesionării de părți sociale.
totală de 60 lei. 4. Împuternicirea dnei Bucur Daniela - Președinte
- revocăm din funcția de administrator pe dl Popa Consiliu de Administrație pentru a semna în numele și
Dragoș Mircea. pentru toți asociații S.C. CASA CAPSA S.R.L. Actul
- numim în funcția de administrator pe perioadă Constitutiv în forma actualizată.
nelimitată pe domnul Nita Iulian. La ședința societății comerciale CASA CAPSA S.R.L.,
- schimbare sediu social de la adresa: București, str. participă dna Bucur Daniela, cetățean român, născută în
Dr. Victor Babeș nr. 10, et. 1, ap. 1, sector 5, la adresa: București la data de 24.03.1969, domiciliată în str. Lucian
București, strada Valea Siretului nr. 2, Bl.P3, sc.E, et.3, Blaga nr. 15, oraș Voluntari, județ Ilfov, posesoare a C.I.
ap.94, sector 6. seria I.F. nr. 105039 eliberată de SPCLEP Voluntari, la
(5/1.838.767) data de 13.02.2006, cod numeric personal
2690324441534, care și-a exprimat dorința de a deveni
Societatea Comercială asociat al societății mai sus menționate.
CASA CAPSA - S.R.L., București 1. Cesionarea de părți sociale de către S.C.
CONSTRUCTII BANEASA S.R.L. și stabilirea cotei de
HOTĂRÂRE participare la profit și pierdere:
din data de 24 septembrie 2010 S.C. CONSTRUCTII BANEASA S.R.L. dorește să
a adunării generale a asociaților cesioneze 64.705 părți sociale în valoare de 100 lei
S.C. CASA CAPSA - S.R.L. fiecare, în valoare totală de 6.470.500 lei, sub forma de
La Adunarea Generală a Asociaților S.C. CASA aport în natură, din totalul de 86.022 părți sociale în
CAPSA S.R.L. cu sediul în București, Calea Victoriei nr. valoare de 100 lei fiecare, în valoare totală de 8.602.200
36, sector 1, societate înregistrată la Oficiul Registrului lei pe care le deține în cadrul societății comerciale CASA
Comerțului sub nr. J40/4476/1996, cod unic de CAPSA S.R.L.
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4385/22.X.2010

S.C. LIDO S.A., în calitate de asociat al S.C. CASA Adunarea Generală a Asociaților hotărăște în
CAPSA S.R.L. nu și-a manifestat dreptul de preempțiune unanimitate compensarea celor două datorii conform art.
față de această propunere. 1143 cod civil.
Dl Bucur Marin și-a manifestat dorința de cumpărare a Adunarea Generală a Asociaților hotărăște în
unui număr de 60.076 părți sociale în valoare de 100 lei unanimitate că participarea la profit și pierderi este:
fiecare, în valoare totală de 6.007.600 lei din totalul de - Bucur Marin - 85,6819 %
64.705 părți sociale în valoare de 100 lei fiecare, în - S.C. CONSTRUCTII BANEASA S.R.L. - 8,4020 %
valoare de 6.470.500 lei pe care S.C. CONSTRUCTII - S.C. LIDO S.A. - 4,0916 %
BANEASA S.R.L. le cesionează. - Bucur Daniela - 1,8245 %
Având în vedere că S.C. LIDO S.A., în calitate de 2. Modificarea structurii capitalului social al S.C.
asociat al S.C. CASA CAPSA S.R.L. nu și-a manifestat CASA CAPSA S.R.L.
dreptul de preempțiune față de această propunere, iar În urma acestei cesiuni de părți sociale, capitalul
Bucur Marin, în calitate de asociat al S.C. CASA CAPSA social al societății comerciale CASA CAPSA S.R.L., care
S.R.L. și-a manifestat dorința de cumpărare numai a unui este în suma de 25.371.300 lei, din care 25.052.800 lei
număr parțial din părțile sociale pe care S.C. CASA sub forma de aport în natură și 318.500 lei sub forma de
CAPSA S.R.L. le cesionează, s-a hotărât în unanimitate aport în numerar, împărțit în 253.713 părți sociale,
transmiterea de părți sociale către persoane din afara numerotate de la 1 la 253.713, o parte socială = 100 lei și
societății. este structurat astfel:
Dna Bucur Daniela și-a manifestat dorința de 1. Bucur Marin deține 217.386 părți sociale,
cumpărare a unui număr de 4.629 părți sociale în valoare numerotate de la 1 la 217.386 în valoare de 100 lei
de 100 lei fiecare, în valoare totală de 462.900 lei din fiecare, în valoare totală de 21.738.600 lei, sub forma de
totalul de 64.705 părți sociale în valoare de 100 lei aport în natură și reprezintă 85,6819% din totalul
fiecare, în valoare de 6.470.500 lei pe care S.C. capitalului social;
CONSTRUCTII BANEASA S.R.L. le cesionează. 2. S.C. CONSTRUCTII BANEASA S.R.L. deține
Față de aceste propuneri Adunarea Generală a 21.317 părți sociale, numerotate de la 217.387 la
Asociaților hotărăște în unanimitate preluarea prin 238.703 în valoare de 100 lei fiecare, în valoare totală de
cesiune a celor 64.705 părți sociale în valoare de 100 lei 2.131.700 lei și reprezintă 8,4020 % din totalul capitalului
fiecare, în valoare totală de 6.470.500 lei, după cum social, din care:
urmează: 60.076 părți sociale, în valoare de 100 lei - 18.132 părți sociale, în valoare de 100 lei fiecare, în
fiecare, în valoare totală de 6.007.600 lei, de către dl valoare totală de 1.813.200 lei sub forma de aport în
Bucur Marin, și 4.629 părți sociale în valoare de 100 lei natură, și
fiecare, în valoare totală de 462.900 lei, de către dna - 3.185 părți sociale, în valoare de 100 lei fiecare, în
Bucur Daniela, precum și încheierea contractelor de valoare totală de 318.500 lei sub forma de aport în
cesiune de părți sociale. numerar.
Având în vedere că asociatul S.C. CONSTRUCTII 3. S.C. LIDO S.A. deține 10.381 părți sociale,
BANEASA S.R.L. are o datorie către Bucur Marin în numerotate de la 238.704 la 249.084, în valoare de 100
valoare de 6.007.600 lei, precum și faptul că, în urma lei fiecare, în valoare totală de 1.038.100 lei, sub forma
cesionării, Bucur Marin are o datorie către asociatul S.C. de aport în natură și reprezintă 4,0916 % din totalul
CONSTRUCTII BANEASA S.R.L. în valoare de capitalului social.
6.007.600 lei, în conformitate cu dispozițiile art. 1143 cod 4. Bucur Daniela deține 4.629 părți sociale,
civil părțile de comun acord stabilesc că operează o numerotate de la 249.085 la 253.713, în valoare de 100
compensație care stinge amândouă datoriile. lei fiecare, în valoare totală de 462.900 lei, sub forma de
Adunarea Generală a Asociaților hotărăște în aport în natură și reprezintă 1,8245 % din totalul
unanimitate compensarea celor două datorii conform art. capitalului social.
1143 cod civil. Adunarea Generală a Asociaților hotărăște în
Având în vedere că asociatul S.C. CONSTRUCTII unanimitate modificarea structurii capitalului social al
BANEASA S.R.L. are o datorie către Bucur Daniela în societății.
valoare de 462.900 lei, precum și faptul că, în urma 3. Modificarea Actului constitutiv ca urmare a
cesionării, Bucur Daniela are o datorie către asociatul cesionării de părți sociale
S.C. CONSTRUCTII BANEASA S.R.L. în valoare de Ca urmare a cesionării de părți sociale și a modificării
462.900 lei, în conformitate cu dispozițiile art. 1143 cod structurii capitalului social al S.C. CASA CAPSA S.R.L.,
civil părțile de comun acord stabilesc că operează o Adunarea Generală a Asociaților hotărăște în
compensație care stinge amândouă datoriile. unanimitate modificarea Actului Constitutiv, respectiv
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4385/22.X.2010 5

modificarea Cap. III, art. 6, pct. 6.2, care va avea Judecătoriei sectorului 1 București sub nr. 7575, conform
următorul conținut: încheierii nr. 3511 din 07.04.2000 dată de judecătorul de
6.2 Capitalul social al S.C. CASA CAPSA S.R.L. este carte funciară al acestei instanțe.
de 25.371.300 lei din care 25.052.800 lei sub forma de Celelalte capitole, articole și puncte din actul
aport în natură și 318.500 lei sub forma de aport în constitutiv al S.C. CASA CAPSA S.R.L. rămân
numerar, împărțit în 253.713 părți sociale, numerotate de nemodificate.
la 1 la 253.713, o parte socială = 100 lei și este structurat 4. Împuternicirea dnei Bucur Daniela - Președintele
astfel: Consiliului de Administrație pentru a semna în numele și
1. Bucur Marin deține 217.386 părți sociale, pentru toți asociații S.C. CASA CAPSA S.R.L. Actul
numerotate de la 1 la 217.386 în valoare de 100 lei Constitutiv în forma actualizată.
fiecare, în valoare totală de 21.738.600 lei, sub forma de Adunarea Generală a Asociaților hotărăște în
aport în natură și reprezintă 85,6819% din totalul unanimitate ca dna Bucur Daniela - Președinte Consiliu
capitalului social; de Administrație să semneze în numele și pentru toți
2. S.C. CONSTRUCTII BANEASA S.R.L. deține asociații S.C. CASA CAPSA S.R.L. Actul Constitutiv în
21.317 părți sociale, numerotate de la 217.387 la forma actualizată.
238.703 în valoare de 100 lei fiecare, în valoare totală de
(6/1.838.770)
2.131.700 lei și reprezintă 8,4020 % din totalul capitalului
social, din care: Societatea Comercială
- 18.132 părți sociale, în valoare de 100 lei fiecare, în ORANGE ROMANIA - S.A., București
valoare totală de 1.813.200 lei sub forma de aport în
natură, și DECIZIE
- 3.185 părți sociale, în valoare de 100 lei fiecare, în
valoare totală de 318.500 lei sub forma de aport în din data de 21 septembrie 2010
numerar. a președintelui consiliului de administrație
3. S.C. LIDO S.A. deține 10.381 părți sociale, al S.C. ORANGE ROMANIA - S.A.
numerotate de la 238.704 la 249.084, în valoare de 100 Subsemnatul Andrei Chirică, în calitate de președinte
lei fiecare, în valoare totală de 1.038.100 lei, sub forma al consiliului de administrație al S.C. ORANGE
de aport în natură și reprezintă 4,0916 % din totalul ROMANIA - S.A., cu sediul social în București, Europe
capitalului social. House, bd. Lascăr Catargiu nr. 51-53, sectorul 1,
4. Bucur Daniela deține 4.629 părți sociale, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București
numerotate de la 249.085 la 253.713, în valoare de 100 sub nr. J 40/10178/1996, având cod unic de înregistrare
lei fiecare, în valoare totală de 462.900 lei, sub forma de 9010105 („Societatea”),
aport în natură și reprezintă 1,8245 % din totalul având în vedere:
capitalului social. - a doua rezoluție din hotărârea adunării generale
La momentul în care a fost constituită S.C. CASA extraordinare a acționarilor Societății, care a avut loc în
CAPSA S.R.L. asociatul S.C. LIDO S.A. a participat cu data de 23 aprilie 2004, prin care președintele consiliului
aport în natură în valoare de 215.000 lei, reprezentat de de administrație a fost mandatat să aprobe radierea
Complex CASA CAPSA, format din: punctelor de lucru ale Societății;
- teren, proprietatea sa, în suprafața de 1.261 mp, - dispozițiile art. 3 din actul constitutiv al Societății;
situat în București, Calea Victoriei nr. 36, sector 1;
- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile
- construcție edificată pe terenul sus-menționat, în
comerciale, republicată,
suprafața totală desfășurată de 4.805,2 mp, alcătuită din
decid următoarele:
subsol, parter, mezanin, etaj I, etaj II și mansardă;
Rezoluția I
- mijloace fixe și obiecte de inventar.
Se aprobă închiderea și radierea, începând cu 1
Dreptul de proprietate asupra activului adus ca aport
octombrie 2010, a următorului punct de lucru al Societății:
de S.C. LIDO S.A. la constituirea S.C. CASA CAPSA
Localizare:
S.R.L. s-a transmis, în realitate, la data constituirii
societății. Prin protocolul încheiat în data de 03.06.1996 Magazin - București, sectorul 2, str. Barbu Văcărescu
asociatul S.C. LIDO S.A. a transmis S.C. CASA CAPSA nr. 313-321, birouri, corp A, subsol, demisol, parter,
S.R.L. doar posesia asupra activului sus-menționat. etaj 1, etaj 3, etaj 4, etaj 5.
Dreptul de proprietate asupra activului (teren + Prezenta decizie a fost adoptată astăzi, 21.09.2010, la
construcție) a fost intabulat pe numele S.C. CASA sediul Societății.
CAPSA S.R.L. în cartea funciară nedefinitivă a (7/1.838.771)
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4385/22.X.2010

Societatea Comercială Societatea Comercială


PRORET - S.A., București GB - TUPO IMPEX - S.R.L., București

HOTĂRÂRE HOTĂRÂREA NR. 4/7.10.2010

încheiată astăzi, 4.09.2010, sub nr. 8 a asociatului unic al Societății Comerciale


GB - TUPO IMPEX - S.R.L.
a adunării generale extraordinare Asociatul unic Grigore Alina-Aurelia, cetățean român,
a acționarilor S.C. PRORET - S.A., sex femeiesc, necăsătorită, născută la data de
cu sediul în Str. Răsăritului nr. 32-34, sectorul 6, 12.01.1984 în București, domiciliată în București, str.
București, înmatriculată sub nr. J 40/29197/1992, Alexandru Vlahuță nr. 6, bl. M46, sc. 3, et. 3, ap. 82,
CUI 2633521 sectorul 3, identificată cu C.I. seria RR nr. 502498,
eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 2 la data de 17.01.2008,
S-au întrunit astăzi, 4.09.2010, ora 10.00, la sediul
CNP 2840112430053, cu sediul în București, str.
social din Str. Răsăritului nr. 32-34, sectorul 6, București, Alexandru Vlahuță nr. 6, bl. M46, sc. 3, et. 3, ap. 82,
acționarii: sectorul 3, CUI 12727615, înmatriculată la Oficiul
1. Nimigean Horia, cu domiciliul în mun. București, Registrului Comerțului București sub nr. J 40/9474/1999,
sectorul 1, str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 46, posesor a decis:
al C.I. seria DP nr. 121435, eliberată de I.N.E.P. la data 1. Dizolvarea și lichidarea simultană a societății, fără
de 5.10.2006, CNP 1630704400085, deține un nr. de numire de lichidator, conform art. 227 alin. 1 lit. d și 235
144.420 acțiuni a câte 1 RON fiecare, în valoare totală de din Legea nr. 31/1990, cu transmiterea activelor rămase
către asociatul unic. Conform evidențelor financiar-
144.420 RON, reprezentând 94,00000 %;
contabile, nu există datorii neachitate față de bugetul de
2. acționari persoane fizice: 187 acționari cu un nr. de
stat, furnizori sau alți creditori, iar patrimoniul net
6.184 acțiuni a câte 1 RON fiecare, în valoare totală de constând în numerar ce va rămâne după achitarea
6.184 RON, reprezentând 5,89502 %; taxelor pentru dizolvarea și radierea societății, va fi
3. S.C. PRORET - S.A. cu un nr. de 446 acțiuni a câte distribuit asociatului unic.
1 RON fiecare, în valoare totală de 446 RON, (9/1.838.773)
reprezentând 0,10498 %,
legal constituită având pe ordinea de zi următoarele: Societatea Comercială
1. Contractarea unui credit bancar pentru nevoi DEPOT STEEL - S.R.L., București
temporare cu instrumente de plată necertificate în
NOTIFICARE
valoare de maximum 113.000 lei pentru o perioadă de
maximum 12 luni de la Banca Transilvania - S.A. - Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Sucursala Militari București, în condițiile de creditare ale
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
băncii. modificările și completările ulterioare, depunerea textului
2. Garantarea creditului cu: actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
1. Garanție reală mobiliară asupra încasărilor DEPOT STEEL - S.R.L., cu sediul în București,
provenind B.O., cec-uri și facturi prezentate băncii, spre str. Elena Cuza nr. 6A, sectorul 4, înregistrată sub
scontare, cu notificarea debitorilor cedați și înscrisa nr. J 40/10877/2000, cod unic de înregistrare 13556645,
AEGRM B.O. semnat de solicitantul creditorului cu care a fost înregistrat sub nr. 527384 din 8.10.2010.
scadență în alb avalizat. (10/1.838.774)
2. Cesiunea pe sumele prezente și viitoare existente
Societatea Comercială
în conturile curente ale societății deschise la BT
DEPOT STEEL - S.R.L., București
Sucursala Militari.
Împuternicirea dnei Nimigean Georgeta, identificată HOTĂRÂREA NR. 1/29.09.2010
cu B.I. seria B.K. nr. 592930, CNP 2350902400553,
pentru a semna în numele societății și pentru aceasta a adunării generale a asociaților
documentațiile de credit, contractele de credit, Minuta Romeo-Adrian, 1720208054700, asociat, și
contractele de garanție aferente și orice fel de acte Ene Carmen-Raluca, 2850327055109, asociat, au
hotărât:
adiționale la contractele de credit sau la cele de garanție
Se retrage din societate, fără alte pretenții, Minuta
și biletul la ordin, precum și actele necesare prelungirii Romeo-Adrian, 1720208054700, care-și cesionează (la
creditului, în cazul în care va fi necesar. aceeași valoare nominală, de 10 lei) 1.900 părți sociale -
(8/1.838.772) 19.000 lei, către Ene Carmen-Raluca, 2850327055109.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4385/22.X.2010 7

Capitalul social total de 20.000 lei - 2.000 p.s. (10 lei Art. 6. Capitalul social total de 1.000 RON, împărțit în
fiecare p.s.) va reveni asociatului unic Ene Carmen- 100 părți sociale, a câte 10 RON fiecare, va fi deținut
Raluca, 2850327055109; participarea la beneficii și astfel: 100 părți sociale, în valoare de 1.000 RON, vor fi
pierderi va fi de 100 % conform contractului de cesiune. deținute de către asociatul unic Stan Florea, având
Societatea S.C. DEPOT STEEL - S.R.L. devine astfel o 100 % cota de participare la beneficii și pierderi.
societate cu asociat unic. 3. Se revocă din funcția de administrator dl Buzea
Se retrage din funcția de administrator Minuta Romeo- Emil Aurelian.
Adrian, 1720208054700, fiind descărcat de gestiune. Se 4. Se numește în funcția de administrator dl Stan
numește administrator Ene Carmen-Raluca, Florea, care are puteri depline.
2850327055109, cu puteri depline, pe perioadă Mandatul administratorului este de 4 ani de la data
nelimitată, cu data prezentei, declarând că a luat la numirii.
cunoștință și acceptând mandatul. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
Prezentul înscris a fost redactat în 4 exemplare. neschimbate.
(11/1.838.775) (12/1.838.776)
Societatea Comercială Societatea Comercială
GEROFEST BKS - S.R.L., București
GEROFEST BKS - S.R.L., București
HOTĂRÂREA NR. 1/1 OCTOMBRIE 2010
NOTIFICARE
a adunării generale a asociaților Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
La sediul societății în unanimitate de voturi au hotărât București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
următoarele: alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Stan Florea, fiul lui Lache și Georgeta, cetățean modificările și completările ulterioare, depunerea textului
român, născut în mun. București la data de 5.06.1943, actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
domiciliat în mun. București, str. Medic Constantin GEROFEST BKS - S.R.L., cu sediul în București, str.
Zlatescu nr. 12, sectorul 2, identificat cu C.I. seria RT nr. Valea Oltului nr. 93-107, sectorul 6, înregistrată sub nr.
414570, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 1 la J 40/18619/2008, cod unic de înregistrare 24691345,
12.06.2006, CNP 1430605400196, care a fost înregistrat sub nr. 527385 din 8.10.2010.
Buzea Emil-Aurelian, fiul lui Nicolae și Maria, cetățean
(13/1.838.777)
român, născut în mun. Fetești, jud. Ialomița, la data de
13.01.1975, domiciliat în mun. București, Str. Recrutului Societatea Comercială
nr. 6, sectorul 5, identificat cu C.I. seria DP nr. 110399, ITRO CONSULTING & ENGINEERING - S.R.L.
eliberată de I.N.E.P. la data de 13.01.2005, CNP București
1750113133680,
Vladu Karina-Laura, fiica lui Radu și Marina, cetățean
HOTĂRÂREA NR. 1/27.09.2010
român, născută în mun. București la data de 27.03.1970,
domiciliată în mun. București, aleea Topoloveni nr. 3, bl. a adunării generale a asociaților
TD4, scara A, etaj 5, ap. 33, sectorul 6, identificată cu C.I. Sediul: București, sectorul 4,
seria RT nr. 618517, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 3 bd. George Coșbuc nr. 13, parter
la 20.11.2008, CNP 2700327463023, Subsemnații Burtescu Florian, domiciliat în București,
au hotărât: str. Bodești nr. 3, bl. K7, sc. A, et. 1, ap. 8, sectorul 2,
1. Dna Vladu Karina Laura va cesiona libere de sarcini identificat cu C.I. seria RD nr. 484523, eliberată de
părțile sociale pe care le deține în societate, în total 30 SPCEP S2 biroul nr. 4 la data de 18.07.2006, CNP
părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare, 1480726400039, Tudorache Oana-Mirela, domiciliată în
totalizând 300 RON, adică 30 % din capitalul social, București, str. Ghimpați nr. 23, bl. 2, sc. 6, ap. 178,
înțelegând prin aceasta să accepte cesiunea, către dl sectorul 4, identificată cu C.I. seria RD nr. 295804,
Stan Florea. eliberată de SEP la data de 6.02.2003, CNP
2. Dl Buzea Emil Aurelian va cesiona libere de sarcini 2620501400112, Cervellini Ruggero, domiciliat în Silea,
părțile sociale pe care le deține în societate, în total 30 Via Lombardia 29-9, Italia, identificat cu C.I. seria AM
părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare, 3811788, eliberată de autoritățile din Silea la data de
totalizând 300 RON, adică 30 % din capitalul social, 3.10.2005, Toninato Francesco, domiciliat în Treviso, Via
înțelegând prin aceasta să accepte cesiunea, către dl Antonio Scarpa 1, sc. C, Italia, identificat cu C.I. seria AO
Stan Florea, care în urma cesiunii va deveni asociat unic 6043900, eliberată de autoritățile din Treviso la data de
al S.C. GEROFEST BKS - S.R.L., actul constitutiv 17.12.2007, și Devesconi Massimo, domiciliat în Trieste,
urmând să se modifice astfel: Vicolo delle Rose, 47, Italia, identificat cu pașaport seria
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4385/22.X.2010

AA 1935627, eliberat de autoritățile italiene la data de eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 3 la data de 4.11.2009,
23.01.2008, în calitate de asociați ai Societății CNP 1550715293173,
Comerciale ITRO CONSULTING & ENGINEERING - Cornescu Adela Clara, cetățean român, născută în
S.R.L., am hotărât următoarele: jud. Maramureș, loc. Borșa, la data de 26.07.1977, cu
Art. 1. Dizolvarea Societății Comerciale ITRO domiciliul în București, sectorul 2, str. Ripiceni nr. 3, bl. 4,
CONSULTING & ENGINEERING - S.R.L.
sc. 2, et. 6, ap. 70, identificată cu C.I. seria RX nr.
1.1. În acord cu dispozițiile actului constitutiv al
societății și cu dispozițiile art. 227 alin. 1 lit. b din Legea 141796, eliberată de Secția 7 la data de 5.06.2002, CNP
nr. 31/1990, modificată și republicată, asociații constată 2770726244241,
imposibilitatea realizării obiectului de activitate, generată Chiriță Florin Emilian, cetățean român, născut în jud.
de dificultățile de ordin financiar cu care se confruntă Călărași, com. Gurbănești, la data de 22.09.1977, cu
societatea și lipsa voinței pentru continuarea activității în domiciliul în jud. Ilfov, orș. Bragadiru, Str. Florilor nr. 6, bl.
forma persoanei juridice reprezentată de societate. P2, sc. 3, et. 1, ap. 29, identificat cu C.I. seria IF nr.
1.2. În acest sens, potrivit art. 235 din Legea nr. 232498, eliberată de SPCLEP Bragadiru la data de
31/1990, modificată și republicată, privind dizolvarea și 10.09.2009, CNP 1770922511670, și
lichidarea voluntară, asociații hotărăsc efectuarea Dogaru Viorel Cătălin, cetățean român, născut în jud.
concomitentă a dizolvării și lichidării societății, precum și
Olt, orș. Drăgănești-Olt, la data de 21.10.1966, cu
modul de împărțire a activelor rămase după plata
creditorilor între asociați. domiciliul în jud. Ilfov, satul Roșu (com. Chiajna), str.
1.3. Astfel, asociații sunt de acord asupra următoarei Alexandru Ioan Cuza nr. 5M, ap. 5, identificat cu C.I. seria
liste de bunuri aparținând societății: bunuri imobile - nu IF nr. 133410, eliberată de SPCLEP Buftea la data de
există, bunuri mobile - nu există, alte bunuri - nu există. 22.01.2007, CNP 1661021283373,
Drept pentru care s-a încheiat prezenta în 6 (șase) au hotărât modificarea actului constitutiv al societății,
exemplare originale. după cum urmează:
(14/1.838.778) 1. Se aprobă cesiunea a 99 părți sociale pe care
Vintilă Cornel le deține la S.C. BPM WAVE - S.R.L., în
Societatea Comercială valoare totală de 990 lei, către Dogaru Viorel Cătălin,
BPM WAVE - S.R.L., București
conform contractului de cesiune nr. 83 din data de
6.10.2010.
NOTIFICARE
2. În urma acestei cesiuni, capitalul social al S.C. BPM
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul WAVE - S.R.L. va avea următoarea structură:
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Capitalul social al S.C. BPM WAVE - S.R.L. este de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului 2.000 lei, aport în numerar, împărțit în 200 părți sociale,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale fiecare cu o valoare nominală de 10 lei, aparținând
BPM WAVE - S.R.L., cu sediul în București, șos. asociaților astfel:
București-Târgoviște nr. 22B, bloc 2, scara B, etaj 1, ap. - Vintilă Cornel deține 31 părți sociale, în valoare totală
110, sectorul 1, înregistrată sub nr. J 40/2962/2005, cod de 310 lei, reprezentând 15,5 % din capitalul social;
unic de înregistrare 17245552, care a fost înregistrat sub - Cornescu Adela Clara deține 68 părți sociale, în
nr. 527510 din 8.10.2010. valoare totală de 680 lei, reprezentând 34 % din capitalul
(15/1.838.779) social;
- Chiriță Florin Emilian deține 1 parte socială, în
Societatea Comercială
valoare totală de 10 lei, reprezentând 0,5 % din capitalul
BPM WAVE - S.R.L., București
social;
HOTĂRÂREA NR. 2/6.10.2010 - Dogaru Viorel Cătălin deține 100 părți sociale, în
valoare totală de 1.000 lei, reprezentând 50 % din
a adunării generale a asociaților capitalul social.
S.C. BPM WAVE - S.R.L., J 40/2962/2005, Participarea la beneficii și pierderi se face conform
CUI 17245552, cu sediul în București, sectorul 1,
cotei de participare la capitalul social.
șos. București-Târgoviște nr. 22B, bl. 2, sc. B,
et. 1, ap. 110 3. Se modifică art. 13 alin. 2 din actul constitutiv în
sensul că: „Hotărârile adunării generale a asociaților se
Asociații
Vintilă Cornel, cetățean român, născut în jud. Buzău, iau cu unanimitate.”
mun. Râmnicu Sărat la data de 15.07.1955, cu domiciliul Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân
în București, sectorul 3, Str. Dristorului nr. 114, bl. 13C, neschimbate.
sc. 2, et. 8, ap. 52, identificat cu C.I. seria RT nr. 675020, (16/1.838.780)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4385/22.X.2010 9

Societatea Comercială 26/1990, republicată, cu modificările și completările


BIALOR CONSULT - S.R.L., București ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.

Pentru aceste motive, în condițiile legii dispune:


NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
J 40/6875/2003
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 15455230 firmei BIALOR CONSULT - S.R.L., cu datele de
identificare mai susmenționate.
ROMÂNIA
Motivul radierii este dizolvare.
MINISTERUL JUSTIȚIEI Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a.
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI Tribunalul București, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) și
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
DOSAR NR. 527522/2010
Pronunțată în ședința din data de 12.10.2010.
REZOLUȚIA NR. 99477 (17/1.838.781)
DIN DATA DE 12.10.2010 Societatea Comercială
Pronunțată în ședința din data de 12.10.2010 TAF UNION GROUP - S.R.L., București
Persoană desemnată
HOTĂRÂREA NR. 2
conform O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări și completări din 7 octombrie 2010
prin Legea nr. 84/2010,
a adunării generale a asociaților
prin Decizia D.G. nr. 20
din 14.01.2010 - Măglașu Maria SC TAF UNION GROUP SRL, J40/10905/2006;
Cornelia CUI 18822470, București, sector 1,
Referent în cadrul bd. Gen. Gheorghe Magheru, nr. 35, scara B,
Oficiului Registrului etaj 4, ap. 46
Comerțului de pe lângă Subsemnații
Tribunalul București - Mihalache Anca 1. Cassano Francesco, cetățean italian, născut la data
de 13.05.1971 în Gravina în Puglia, Italia, rezident în
Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
Italia, Gravina în Puglia, Via Federico Meninni nr. 20,
BIALOR CONSULT - S.R.L., cu sediul ales în București,
pașaport P seria/nr. 149775X, eliberat de Chestura din
șos. Pantelimon nr. 225, bloc 66, sc. 6, etaj 1, ap. 231,
Bari la data de 12.09.2001;
sectorul 2, prin care se solicită înscrierea în registrul
2. Petrara Antonio, cetățean italian, născut la data de
comerțului a mențiunii privind radierea BIALOR
12.05.1960 în Gravina în Puglia, Italia, rezident în Italia,
CONSULT - S.R.L., cod unic de înregistrare 15455230,
număr de ordine în registrul comerțului J 40/6875/2003. Gravina în Puglia, Via Genova nr. 37, pașaport P serie/nr.
F716152, eliberat de Chestura din Bari la data de
PERSOANA DESEMNATĂ 11.06.2005;
Asupra cererii de față: 3. Garciu Tanase Vasile, cetățean român, născut la
Prin cererea înregistrată sub nr. 527522 din data de 19.11.1953 în Constanța, România, rezident în
8.10.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul Italia, Bari, Via Pietro Ravanas nr. 314, carte de identitate
comerțului a mențiunii cu privire la radierea BIALOR serie/nr. AO 0346633 eliberată de Chestura din Bari la
CONSULT - S.R.L. data de 22.10.2008,
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile în calitate de asociați la SC TAF UNION GROUP SRL,
menționate în opisul inclus în cererea de radiere. reprezentând 100 % capitalul social, am hotărât
Examinând înscrisurile menționate persoana următoarele:
desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele Art. 1. Dizolvarea societății TAF UNION GROUP SRL,
legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. conform art. 227 lit. d) din Legea nr. 31/1990 (R2) privind
116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea societățile comerciale. Potrivit art. 233 alin. 1, din Legea
nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, nr. 31/1990 (R2), dizolvarea societății are ca efect
cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. deschiderea procedurii lichidării.
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4385/22.X.2010

Art. 2. În temeiul art. 263 alin. 1, după terminarea 3. În urma cesiunii de părți sociale, capitalul social în
lichidării societății, lichidatorul va întocmi situațiile valoare totală de 11.000 lei, format din 110 părți sociale în
financiare și va propune repartizarea activului între valoare nominală de 100 lei fiecare, este deținut de către
asociați. asociatul unic Bumbu Dumitru, în proporție de 100 %
Art. 3. Pentru îndeplinirea operațiunilor privind capitalul social - 100 % cota de participare la beneficii și
dizolvarea/lichidarea societății se numește GLOBAL pierderi.
INSOLVENCY SPRL, cu sediul social în loc. Constanța, (19/1.838.783)
str. George Enescu nr. 20, et. 3, jud. Constanța, atestat
nr. 2A0328, cod de identificare fiscală / RO 20318581 - Societatea Comercială
prin asociat coordonator Predescu Gheorghe Sorin, SAMART CONSTRUCT COM - S.R.L.
cetățean român, domiciliat în Constanța, str. Mircea cel București
Bătrân nr. 63, bl. MV3, et. 4, ap. 11, județul Constanța,
posesor al C.I. seria KT nr. 350522 eliberată la data de NOTIFICARE
28.05.2003 de Poliția Municipiului Constanța, CNP Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
1670816344252. București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Redactată și listată astăzi, data semnării 7.10.2010, în alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
6 (șase) exemplare originale, fiind valabilă sub modificările și completările ulterioare, depunerea textului
semnătură privată. actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
(18/1.838.782) SAMART CONSTRUCT COM - S.R.L., cu sediul în
București, str. Gheorghe Doja, nr. 37, sector 3,
Societatea Comercială înregistrată sub nr. J40/17850/2004, cod unic de
SAMART CONSTRUCT COM - S.R.L. înregistrare 16911997, care a fost înregistrat sub
București nr. 527553 din 8.10.2010.
(20/1.838.784)
HOTĂRÂREA NR. 02/5.10.2010
Societatea Comercială
a adunării generale a asociaților
AGRAFOOD - S.R.L., București
S.C. SAMART CONSTRUCT COM - S.R.L.
Tomah Kahled A., cetățean român, domiciliat în NOTIFICARE
București, șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 199, sector
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
1, posesor al C.I. seria RD nr. 605647 eliberată de
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
SPCEP S1 biroul nr. 5, la data de 5.12.2008, CNP
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
1620115400913, Hussain Jamila, cetățean român,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
domiciliată în București, șos. Gheorghe Ionescu Sisești
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
nr. 199, sector 1, posesoare a C.I. seria RR nr. 561451
AGRAFOOD - S.R.L., cu sediul în București, str. Jean
eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 5, la data de
Monnet, nr. 35, ap. 1, sector 1, înregistrată sub
26.02.2009, CNP 2720418400031 și Bumbu Dumitru,
nr. J40/6601/2004, cod unic de înregistrare 16362627,
cetățean moldovean, domiciliat în Republica Moldova,
care a fost înregistrat sub nr. 527559 din 8.10.2010.
Chișinău, Singera, str. Bogdan Petriceicu Hasdeu nr. 9,
(21/1.838.785)
posesor al pașaportului nr. B0518527 eliberat de
autoritățile din Chișinău la data de 14.04.2010, nr. de
Societatea Comercială
identificare: 2000042130765, asociați ai S.C. SAMART
AGRAFOOD - S.R.L., București
CONSTRUCT COM - S.R.L., cu sediul în București,
str. Gheorghe Doja, nr. 37, camera 5, sector 3, HOTĂRÂREA NR. 11/6.10.2010
J40/17850/2004, CUI 16911997, capital social: 11.000
lei, hotărăsc: a adunării generale a asociaților
1. Cesionarea de către asociatul Tomah Kahled A., a S.C. AGRAFOOD - S.R.L.
celor 90 părți sociale, în valoare nominală de 100 lei, Astăzi, 6.10.2010, la sediul social al societății, a avut
valoare totală de 9.000 lei, reprezentând 81,80 % din loc adunarea generală a asociaților S.C. AGRAFOOD -
capitalul social către asociatul Bumbu Dumitru. S.R.L.
2. Cesionarea de către asociatul Hussain Jamila, a La adunare au participat asociații deținând 100 %
celor 10 părți sociale, în valoare nominală de 100 lei, părțile sociale, astfel:
valoare totală de 1.000 lei, reprezentând 9,10 % din 1. S.C. NUTRINVESTMENTS BV, persoană juridică
capitalul social către asociatul Bumbu Dumitru. olandeză, cu sediul în Locatellikade 1, 1076AZ
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4385/22.X.2010 11

Amsterdam, număr de înregistrare la Registrul modificările și completările ulterioare, depunerea textului


Comerțului din Amsterdam 34119423/20.08.1999, actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
deținătoare a 9.295.681 părți sociale, având o valoare PARADISE TRAVEL AGENCY - S.R.L., cu sediul în
nominală de 10 lei, cu o valoare totală de 92.956.810 lei, București, str. Costache Negri, nr. 19, sector 5,
din care 23.799.900 euro, reprezentând 99,999559 % din înregistrată sub nr. J40/8065/2001, cod unic de
capitalul social, din participarea la beneficii și pierderi și înregistrare 14193750, care a fost înregistrat sub
din drepturile de vot, reprezentată prin dl Bolozan Silviu- nr. 527593 din 8.10.2010.
Stefan, (23/1.838.787)
2. Celil Omer Gorener, cetățean turc, născut la
14.07.1958 în localitatea Bursa, Turcia, domiciliat în Societatea Comercială
localitatea Balikesir, Erdek province Hamamli vilage, PARADISE TRAVEL AGENCY - S.R.L.
Turcia, identificat prin pașaport seria TR-T nr. 475606 București
eliberat de autoritățile turce la data de 6.04.2007,
deținător a 41 părți sociale, având o valoare nominală de HOTĂRÂREA NR. 1/7.10.2010
10 lei, cu o valoare totală de 410 lei, din care 100 euro,
reprezentând 0,000441 % din capitalul social, din a adunării generale a asociaților Societății
participarea la beneficii și pierderi și din drepturile de vot, Comerciale PARADISE TRAVEL AGENCY - S.R.L.,
reprezentat prin dl Bolozan Silviu-Ștefan. sediu social: București, str. Costache Negri, nr. 19,
Asupra ordinii de zi, în unanimitate, în conformitate cu sector 5, înregistrată la Reg. Com.
Legea nr. 31/1990, republicată, adunarea generală a sub nr. J40/8065/2001, CUI: 14193750
asociaților a hotărât următoarele: Subsemnații:
1. Majorarea capitalului social de către - Burcea Cătălina, cetățean român, născută la data de
S.C. NUTRINVESTMENTS BV cu suma de 1.000.000 18.06.1967 în mun. Câmpulung, jud. Argeș, domiciliată
euro, echivalentul a 4.246.300 lei, calculat la cursul de în sat Corbeanca (com. Corbeanca), jud. Ilfov,
4.2463 lei/1 euro. Str. Dispensarului nr. 5, căsătorită, posesoare a C.I. seria
În urma majorării, capitalul social va fi de 97.203.520 IF nr. 110743 eliberată de SPCLEP Buftea la data de
lei din care 24.800.000 euro, divizat în 9.720.352 părți 18.04.2006, CNP 2670618030043,
sociale, fiecare în valoare nominală de 10 lei.
- Calenic Mariana, cetățean român, căsătorită,
În urma majorării, structura capitalului social va fi
născută la data de 31.07.1967 în oraș Baia de Arieș, jud.
următoarea:
Alba, domiciliată în mun. București, bd. Corneliu Coposu
- S.C. NUTRINVESTMENTS BV a subscris și vărsat
nr. 53 A, et. 6, ap. 13, posesoare a C.I. seria RX
în numerar suma de 97.203.110 lei din care 24.799.900
nr. 215454 eliberată de Secția 10 Pol. la data de
euro, sumă ce reprezintă 9.720.311 de părți sociale,
8.09.2003, CNP 1670731011101,
fiecare având o valoare nominală de 10 lei. S.C.
în calitate de asociați, am hotărât următoarele:
NUTRINVESTMENTS BV are o cotă de participare la
profit și pierderi de 99,999578 %. 1. Eu, Calenic Mariana, mă retrag din societate și
- Celil Omer Gorener a subscris și vărsat în numerar cesionez 8 (opt) părți sociale a câte 10 lei fiecare, în
suma de 410 lei din care 100 euro, sumă de reprezintă 41 valoare totală de 80 lei către Burcea Cătălina, cetățean
de părți sociale, fiecare având o valoare nominală de 10 român, născută la data de 18.06.1967 în mun.
lei. Celil Omer Gorener are o cotă de participare la profit Câmpulung, jud. Argeș, domiciliată în sat Corbeanca
și pierderi de 0,000422 %. (com. Corbeanca), jud. Ilfov, Str. Dispensarului nr. 5,
Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân căsătorită, posesoare a C.I. seria IF nr. 110743 eliberată
nemodificate. de SPCLEP Buftea la data de 18.04.2006, CNP
Redactată în 4 (patru) exemplare, astăzi, 6.10.2010. 2670618030043.
(22/1.838.786) În urma acestor modificări, structura capitalului social
al societății, în valoare de 200 lei, reprezentând 20 p.s. a
Societatea Comercială 10 lei fiecare, arată astfel:
PARADISE TRAVEL AGENCY - S.R.L. - Burcea Cătălina deține 20 (douăzeci) p.s. a 10 lei
București fiecare, în valoare totală de 200 lei, reprezentând 100 %
capitalul social total, același procent la beneficii și
NOTIFICARE pierderi, devenind astfel asociat unic al societății.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Celelalte prevederi din actul constitutiv al societății
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 rămân neschimbate.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu (24/1.838.788)
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4385/22.X.2010

Societatea Comercială Soveja, nr. 115, bloc Lot 1, etaj 3, ap. 69, sector 1,
C&A GLOBAL TRUST - S.R.L., București înregistrată sub nr. J40/17249/2004, cod unic de
înregistrare 16877992, care a fost înregistrat sub
HOTĂRÂREA NR. 1/6.10.2010 nr. 527598 din 8.10.2010.
a adunării generale a asociaților (26/1.838.790)
S.C. C&A GLOBAL TRUST - S.R.L.
Societatea Comercială
Încheiată între:
DRAMON EUREKA - S.R.L., București
1. Cirstea Ion, cetățean român, născut la data de
1.09.1966 în comuna Măgurele, jud. Prahova, cu
HOTĂRÂREA NR. 1
domiciliul în comuna Măgurele, sat Coada Malului, nr. 74,
jud. Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 215167 din data de 27.07.2010
eliberată de oraș Vălenii de Munte la data de 13.02.2001,
a adunării generale a asociaților societății
CNP 1660901297299, și
2. Cristea Aurica, cetățean român, născută la data de DRAMON EUREKA SRL
1.07.1945 în comuna Rasi, jud. Ialomița, cu domiciliul în Rusu Răzvan, născut la 6.08.1978 în mun. Constanța,
comuna Căzănești, jud. Ialomița, identificată cu BI seria jud. Constanța, CNP 1780806131292, domiciliat în mun.
GR nr. 522473 eliberată de Poliția Slobozia la data de Constanța, jud. Constanța, str. Soveja nr. 69, bl. 43,
7.04.1995, CNP 2450701400808, sc. D, ap. 33, identificat cu C.I. seria KT nr. 286727 emisă
în calitate de asociați ai SC C&A GLOBAL TRUST - de Pol. mun. Constanța la 30.07.2002, personal,
S.R.L., cu sediul social în municipiul București, str. Mihalache Ciurdea Ramona, născută la 16.12.1978 în
Soveja, nr. 115, lot. 1, et. 3, ap. 69, sector 1, înregistrată mun. Constanța, jud. Constanța, CNP 2781216131213,
la Registrul Comerțului sub nr. J40/17249/2004, CUI domiciliată în mun. Constanța, jud. Constanța, bd. Tomis
16877992, au decis astăzi, 6.10.2010: nr. 277, bl. T6, sc. C, et. 1, ap. 41, identificată cu C.I. seria
1. Cesionarea părților sociale ale SC C&A GLOBAL KT nr. 520133 emisă de SPCLEP Constanța la 5.09.2005
TRUST - S.R.L., după cu urmează: și Mihalache-Ciurdea Nicolae, născut la 14.06.1978 în
Cristea Aurica cedez 100 % din părțile mele sociale, în mun. Constanța, jud. Constanța, CNP 1780614131279,
număr de 20 a câte 10 RON fiecare, având o valoare
domiciliat în mun. Constanța, jud. Constanța, str. Ioan
totală de 200 RON domnului Cirstea Ion reprezentând
Ursu nr. 50, bl. I1A, sc. A, et. 2, ap. 8, identificat cu C.I.
66,64 % din capitalul social al societății pierzând astfel
seria KT nr. 514565 emisă de SPCLEP Constanța la
calitatea de asociat. Cirstea Ion declar că primesc de la
2.08.2005, ultimii doi prin împuternicit Mihalache-Ciurdea
doamna Cristea Aurica un număr de 20 părți sociale a
Niculae, născut la 7.09.1953 în sat Frasinu (com.
câte 10 RON fiecare având valoare totală de 200 RON,
reprezentând 66,64 % din părțile sociale ale SC C&A Băneasa), jud. Giurgiu, CNP 1530907131252, domiciliat
GLOBAL TRUST - S.R.L., preluând în același timp și în mun. București, sector 6, str. Srg. Gheorghe Lățea
toate drepturile și obligațiile ce decurg din această nr. 2, bl. C58, sc. 1, et. 2, ap. 15, identificat cu C.I. seria
cesiune devenind asociat al societății. Astfel structura RR nr. 361631 emisă de SPCEP S6 biroul nr. 3 la
capitalului social în urma cesionării va aparține 100 % 18.11.2005, în baza procurii nr. 353/C-410 din
asociatului unic Cirstea Ion. 14.01.2010, având ca invitați pe Calma Dragoș-
2. Modificarea sintagmei hotărârea adunării generale Gheorghe, cetățean român, născut la 29.11.1979 în mun.
a asociaților în decizia asociatului unic. Oradea, jud. Bihor, stare civilă: căsătorit, domiciliat în
(25/1.838.789) mun. Oradea, jud. Bihor, Str. Ialomiței nr. 3, bl. AN6, et. 6,
ap. 22, fără antecedente penale, CNP 1791129054733,
Societatea Comercială identificat cu C.I. seria XH nr. 313778 emisă de Poliția
C&A GLOBAL TRUST - S.R.L., București mun. Oradea la 20.02.2004 și Calma Monica, cetățean
român, născută la 29.06.1979 în mun. Brașov, jud.
NOTIFICARE Brașov, stare civilă: căsătorită, domiciliată în mun.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Săcele, jud. Brașov, Car. Ștefan cel Mare, bl. 15, sc. B, et.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 2, ap. 4, fără antecedente penale, CNP 2790629084451,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu identificată cu C.I. seria Brașov nr. 223149 emisă de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Poliția mun. Săcele la 29.07.2002, ambii prin împuternicit
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale Rusu Răzvan în baza procurii nr. 734/C-765 din
C&A GLOBAL TRUST - S.R.L., cu sediul în București, str. 27.01.2010, în calitate de asociați, am hotărât:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4385/22.X.2010 13

Rusu Răzvan cedează 4 părți sociale din cele 12 pe Societatea Comercială


care le deține, a 10 lei fiecare în valoare totală de 40 lei ELITEDENT PLUS - S.R.L., București
reprezentând 20 % din capitalul social total către Calma
Dragoș Gheorghe. HOTĂRÂREA NR. 2/7.10.2010
Rusu Răzvan cedează 4 părți sociale din cele 12 pe
a adunării generale extraordinare a asociaților
care le deține, a 10 lei fiecare în valoare totală de 40 lei
reprezentând 20 % din capitalul social total către Calma S.C. ELITEDENT PLUS - S.R.L.
Monica. Subsemnații Custura Andra, cetățean român, născută
În urma cesiunii de părți sociale noii asociați ai la 13.10.1982 în mun. Buzău, jud. Buzău, domiciliată în
societății DRAMON EUREKA SRL sunt Rusu Răzvan, București, str. Vlaicu Vodă nr. 23, bl. V39, sc. 1, ap. 58,
Mihalache Ciurdea Ramona, Mihalache-Ciurdea Nicolae, posesoare a C.I. seria RR nr. 180188, eliberată de Secția
Calma Dragoș Gheorghe și Calma Monica, iar aportul la
11 Poliție București la 11.01.2001, C.N.P.
capitalul social este deținut astfel:
2821013100182,
Rusu Răzvan deține 4 părți sociale a câte 10 fiecare,
în valoare totală de 40 lei, reprezentând 20 % din Zamfir Smaranda-Cristina, cetățean român, născută
capitalul social total și cota de participare la beneficii și la 18.12.1981 în mun. Târgu Mureș, jud. Mureș,
pierderi; domiciliată în Târgu Mureș, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 17,
Mihalache Ciurdea Ramona deține 4 părți sociale a ap. 7, jud. Mureș, posesoare a C.I. seria MS nr. 318342,
câte 10 fiecare, în valoare totală de 40 lei, reprezentând eliberată de Pol. Mun. Târgu Mureș la 6.05.2005, C.N.P.
20 % din capitalul social total și cota de participare la 2811218260087, și
beneficii și pierderi; Iancu Cristian-Răzvan, cetățean român, născut la
Mihalache-Ciurdea Nicolae deține 4 părți sociale a
10.02.1982 în mun. București, domiciliat în București, str.
câte 10 fiecare, în valoare totală de 40 lei, reprezentând
Srg. Lățea Gheorghe nr. 2, bl. C58, sc. 1, et. 3, ap. 23,
20 % din capitalul social total și cota de participare la
sectorul 6, posesor al C.I. seria RT nr. 399907, eliberată
beneficii și pierderi;
Calma Dragoș Gheorghe deține 4 părți sociale a câte de SPCEP S6 biroul nr. 3, la 6.03.2006, C.N.P.
10 fiecare, în valoare totală de 40 lei, reprezentând 20 % 1820210410016, în calitate de asociați ai S.C.
din capitalul social total și cota de participare la beneficii ELITEDENT PLUS - S.R.L., cu sediul social în mun.
și pierderi; București, Bd. Timișoarei nr. 21, parter, camera 1,
Calma Monica deține 4 părți sociale a câte 10 fiecare, sectorul 6, înregistrată la registrul comerțului cu
în valoare totală de 40 lei, reprezentând 20 % din nr. J 40/5188/21.04.2009, C.U.I. 25467002, în
capitalul social total și cota de participare la beneficii și
unanimitate, am hotărât următoarele:
pierderi.
Art. 1. Se modifică art. 4, alin. 1 din actul constitutiv,
(27/1.838.791)
după cum urmează:
Societatea Comercială „Art. 4. Durata societății
ELITEDENT PLUS - S.R.L., București 4.1. Se prelungește durata societății pe o perioadă
nelimitată”.
NOTIFICARE Art. 2. Se modifică art. 5 din actul constitutiv prin
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul eliminarea alin. 2, după cum urmează:
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, „Art. 5 - Obiectul de activitate
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu Domeniul principal de activitate este: 862 - activități de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului asistență medicală ambulatorie și stomatologică.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Activitatea principală a societății este: 8623 - activități
ELITEDENT PLUS - S.R.L., cu sediul în București,
de asistență stomatologică.“
Bd. Timișoarei nr. 21, etaj P, sectorul 6, înregistrată
sub nr. J 40/5188/2009, cod unic de înregistrare Art. 3. Conform prevederilor legale se va întocmi un
25467002, care a fost înregistrat sub nr. 527734 din act constitutiv, actualizat cu modificările anterior
8.10.2010. prevăzute.
(28/1.838.792) (29/1.838.793)
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4385/22.X.2010

Societatea Comercială 2.1.3. Sediul social: București, sector 6,


GEA NEW INVESTMENT S.R.L., București Str. Porumbacu nr. 3, bl. 35, sc.1, etaj 2, ap. 8
2.1.4. Nr. de ordine în Registrul Comerțului:
PROIECT DE FUZIUNE J40/20883/2007 din data de 07.11.2007
PRIN ABSORBȚIE NR. 1 2.1.5. Cod unic de înregistrare: 22699865
2.1.6. Atribut fiscal: RO
din 06 septembrie 2010 a societăților 2.1.7. Durata de funcționare: Nelimitată.
SC BERLI DEVELOPMENT SRL - societate absorbită 2.1.8. Capitalul social: 500 lei, aport în numerar
și integral vărsat, împărțit în 50 de părți sociale cu valoare
SC GEA NEW INVESTMENT S.R.L. societate nominală a 10 lei fiecare.
absorbantă 2.1.9. Obiect principal de activitate: Activități de
1. PREAMBUL studiere a pieței și de sondare a opiniei publice.
2.1.10. Structura acționariatului la data de
Având în vedere: Hotărârile Adunărilor Generale
6 septembrie 2010, respectiv la data de referință aferentă
înregistrate sub numerele 1 din 06 septembrie 2010
adunărilor generale extraordinare care au aprobat, de
pentru SC BERLI DEVELOPMENT SRL și nr. 1 din
principiu, fuziunea:
6 septembrie 2010 pentru SC GEA NEW INVESTMENT - Andrei Georgiana aport de 450 lei, număr de părți
S.R.L., sociale: 45, cota de participare 90%
în temeiul dispozițiilor - Andrei Adriana aport de 50 lei, număr de părți
- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu sociale: 5, cota de participare 10%
modificările și completările ulterioare, numită în cele ce 2.2. SOCIETATEA ABSORBITĂ - SC BERLI
urmează Legea nr. 31/1990; DEVELOPMENT SRL
- Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și 2.2.1. Forma juridică: societatea cu răspundere
completările ulterioare, numită în cele ce urmează Legea limitată, persoană juridică română.
nr. 82/1991; 2.2.2. Denumirea: SC BERLI DEVELOPMENT SRL
- Ordinului Ministerului Finanțelor Publice 2.2.3. Sediul social: București, sector 6,
nr. 1376/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice Str. Porumbacu nr. 3, bl. 35, sc.1, etaj 2, ap. 8
privind reflectarea în contabilitate a principalelor 2.2.4. Nr. de ordine în Registrul Comerțului:
J40/10591/2006 din data de 29.06.2006
operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a
2.2.5. Cod unic de înregistrare: 18808336
societăților comerciale, precum și retragerea sau
2.2.6. Atribut fiscal: RO
excluderea unor asociați din cadrul societăților
2.2.7. Durata de funcționare: Nelimitată.
comerciale și tratamentul fiscal al acestora, publicat în 2.2.8. Capitalul social: 500 lei, aport în numerar
Monitorul Oficial al României, Partea I integral vărsat, împărțit în 50 de părți sociale cu valoare
nr. 1012/03.11.2004, numit în cele ce urmează Ordinul nominală a 10 lei fiecare.
nr. 1376/2004; 2.2.9. Obiect principal de activitate: Activități de
- Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în consultanță pentru afaceri și management.
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 927/2003 cu 2.2.10. Structura acționariatului la data de
modificările și completările ulterioare; 6 septembrie 2010, respectiv la data de referință aferentă
asociații societății absorbite au hotărât și aprobat, de adunărilor generale extraordinare care au aprobat, de
principiu, fuziunea prin absorbție a SC BERLI principiu, fuziunea:
DEVELOPMENT SRL, în calitate de societate absorbită, · Andrei Georgiana aport de 450 lei, număr de părți
de către S.C. GEA NEW INVESTMENT S.R.L., în calitate sociale: 45, cota de participare 90%
de societate absorbantă și au mandatat administratorii cu · Andrei Adriana aport de 50 lei, număr de părți
întocmirea prezentului Proiect de Fuziune. sociale: 5, cota de participare 10%
3. FUNDAMENTAREA ȘI CONDIȚIILE FUZIUNII.
2. FORMA, DENUMIREA, SEDIUL SOCIAL ȘI ALTE
EFECTELE FUZIUNII
ELEMENTE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETĂȚILOR
3.1 TEMEI LEGAL
IMPLICATE ÎN FUZIUNE Prezentul Proiect de Fuziune a fost întocmit în
2.1 SOCIETATEA ABSORBANTĂ - SC GEA NEW conformitate cu prevederile art. 241 și următoarelor din
INVESTMENT S.R.L. Legea nr. 31/1990 (r2), în baza Hotărârilor Adunărilor
2.1.1. Forma juridică: societatea cu răspundere Generale înregistrate sub numerele 1 din 6 septembrie 2010
limitată, persoană juridică română. pentru SC BERLI DEVELOPMENT SRL și nr. 1 din
2.1.2. Denumirea: SC GEA NEW INVESTMENT 6 septembrie 2010 pentru SC GEA NEW INVESTMENT
S.R.L. S.R.L.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4385/22.X.2010 15

3.2. MODALITATEA DE REALIZARE A FUZIUNII. 4.3. PATRIMONIILE SOCIETĂȚILOR IMPLICATE ÎN


EFECTELE FUZIUNII PROCESUL DE FUZIUNE
Fuziunea se va realiza prin absorbția societății SC Pentru determinarea valorii patrimoniului fiecărei
BERLI DEVELOPMENT SRL de către SC GEA NEW societăți implicate în fuziune s-au luat în considerare
INVESTMENT S.R.L. valorile din balanțele analitice așa cum au fost ele
Efectele fuziunii se vor produce, în temeiul art. 240 și elaborate de fiecare societate în parte. Nu s-a efectuat
249 lit. b din Legea 31/1990 (r2), la data înregistrării în reevaluarea patrimoniului deoarece în această perioadă
Registrul Comerțului a mențiunii privind majorarea nu au avut loc evenimente economice deosebite care să
capitalului social al Societății Absorbante. Fuziunea se justifice o eventuală reevaluare. De asemenea, s-a
face cu transmiterea integrală a patrimoniului societăți considerat faptul că mijloacele fixe nu au suferit o uzură
absorbite către societatea absorbantă, cu toate drepturile morală semnificativă și nici nu a avut loc vreo creștere
și obligațiile pe care le are în starea în care se află la data importantă de valoare. Valorile globale ale activelor și
fuziunii. Societatea Absorbantă va dobândi drepturile și datoriilor sunt prezentate mai jos.
va fi ținută de obligațiile Societății Absorbite în cadrul 4.3.1. Patrimoniul Societății Absorbite - S.C. BERLI
procesului de fuziune. În cadrul procesului de fuziune. DEVELOPMENT SRL
Societatea Absorbită își va înceta existența pierzându-și
personalitatea juridică și se va dizolva fără lichidare, Nr.
Element patrimonial Valoare (lei)
urmând a fi radiată de la Oficiul Registrului Comerțului de crt.
pe raza căreia aparțin. 1 Total Active 265759
3.3. FUNDAMENTAREA ECONOMICĂ ȘI 2 Total Datorii 6077
CONDIȚIILE FUZIUNII
3 Capitaluri Proprii 259682
Societatea GEA NEW INVESTMENT S.R.L. este o
societate înființată în 2007 cu obiect de activitate în Datoriile societății SC BERLI DEVELOPMENT SRL
domeniul Activității de studiere a pieței și de sondare a vor fi preluate de către societatea GEA NEW
opiniei publice. INVESTMENT S.R.L. în calitate de societate
La baza fuziunii de mai sus au stat următoarele rațiuni absorbantă.
economice și de strategie comercială:
4.3.2. Patrimoniul Societății Absorbante GEA NEW
- se va eficientiza actul de decizie managerial;
INVESTMENT S.R.L.
- va determina o mai bună politică de marketing;
- va crește puterea de negociere a societății GEA Nr.
NEW INVESTMENT S.R.L. cu furnizorii, clienții și cu Element patrimonial Valoare (lei)
crt.
instituțiile financiare și de credit;
1 Total Active 279705
- fuziunea va contribui la o mai bună alocare a
2 Total Datorii 23961
resurselor la nivelul Societății Absorbante;
- unirea patrimoniilor va duce la mărirea puterii 3 Capitaluri Proprii 255744
financiare necesară contractării de credite bancare cu
Patrimoniul Societății Absorbite va fi predat Societății
dobânzi mai mici, și indirect, efectuarea de economii utile
Absorbante de drept, ca efect al fuziunii, pe bază de
derulării în bune condiții a activităților.
proces-verbal.
4. STABILIREA ȘI EVALUAREA ACTIVULUI ȘI
PASIVULUI SOCIETĂȚILOR IMPLICATE ÎN FUZIUNE 5. VALOAREA CONTABILĂ A PĂRȚILOR SOCIALE
Patrimoniile fiecărei Societăți Implicate în Fuziune ALE SOCIETĂȚILOR IMPLICATE ÎN FUZIUNE
sunt evidențiate în situațiile financiare de fuziune Valoarea contabilă a părților sociale Societăților
încheiate la data de 30.06.2010 întocmite pe baza datelor Implicate în Fuzine a fost calculată prin raportarea
din balanțele de verificare. activului net al fiecărei societăți la numărul de părți
4.1. METODE sociale aferent fiecărei societăți, așa cum reiese din
Elementele de activ și de pasiv ale fiecăreia dintre tabelul de mai jos:
Societățile Implicate în Fuziune au fost evaluate la
valorile înscrise în bilanțurile de fuziune, respectiv la data Activ Număr Valoare
Societatea
net părți sociale contabilă
de 30.06.2010, confom metodei patrimoniale de
evaluare. SC BERLI
4.2. SITUAȚIILE FINANCIARE DE FUZIUNE 259682 50 5193.64
DEVELOPMENT SRL
Pentru realizarea fuziunii au fost întocmite bilanțuri la
data de 30.06.2010 pentru toate societățile implicate în SC GEA NEW
255744 50 5114.88
fuziune. INVESTMENT S.R.L.
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4385/22.X.2010

Valorile contabile ale părților sociale sunt următoarele: 10. CUANTUMUL PRIMEI DE FUZIUNE. La data
- pentru SC. BERLI DEVELOPMENT S.R.L. - bilanțurilor contabile de fuziune, valoarea primei de
5193.64 lei/partea socială fuziune este de 259182 lei.
- pentru SC GEA NEW INVESTMENT S.R.L. - Determinarea primei de fuziune
5114.88 lei/partea socială Prima de fuziune se determină ca diferență dintre
6. MODALITATEA DE PREDARE A PĂRȚILOR activul net al societății absorbite și valoarea cu care se
SOCIALE ȘI DREPTUL LA DIVIDENDE realizează creșterea de capital social la societatea
6.1. Noile părți sociale emise de Societatea absorbantă.
Absorbantă și înregistrarea asociaților.
În urma fuziunii Societatea Absorbantă va emite noi Activ net Creștere de capital Prima
Elemente
părți sociale la valoarea nominală de 10 lei/partea socială absorbit social la absorbant de fuziune
așa cum este prevăzut la punctul 9. Asociații Societății SC BERLI
259682 500 259182
Absorbite vor primi părți sociale ale Societății Absorbante DEVELOPMENT SRL
conform raportului de schimb al părților sociale precizat la TOTAL 259682 500 259182
punctul 8.
11. DATA SITUAȚIEI FINANCIARE DE FUZIUNE
6.2. Dreptul la Dividende
Pentru toate Societățile implicate în fuziune, data
La data realizării fuziunii, asociații Societății Absorbite
bilanțului de fuziune este 30.06.2010 în conformitate cu
pierd dreptul la dividende în această societate și prevederile art. 241 lit. h din Legea nr. 31/1990 (r2).
dobândesc dreptul la dividende în Societatea 12. DATA FUZIUNII
Absorbantă, proporțional cu cota de participare a Fuziunea dintre cele 2 societăți comerciale are loc la
fiecăruia la capitalul social al Societății Absorbante. data înscrierii în Registrul Comerțului a mențiunii privind
7. RAPORTUL DE SCHIMB AL PĂRȚILOR SOCIALE majorarea capitalului social al Societății Absorbante.
Raportul de schimb al părților sociale a fost stabilit prin 13. ALTE DATE CARE PREZINTĂ INTERES
raportarea valorii contabile a unei părți sociale emisă de PENTRU FUZIUNE
Societatea Absorbită la valoarea contabilă a unei părți Actul adițional modificator al actului constitutiv al
sociale a Societății Absorbante. Societății Absorbante va fi întocmit în baza prezentului
Raportul de schimb va fi determinat astfel: Proiect de Fuziune și a hotărârilor adunărilor generale
extraordinare ale asociaților Societăților Implicate în
Raport de schimb Fuziune privind aprobarea executării fuziunii și va fi
Societatea
Rs
înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului după
SC BERLI DEVELOPMENT SRL 1/1 aprobarea acestuia de către Adunarea Generală
SC GEA NEW INVESTMENT S.R.L. Extraordinară a Asociaților.
Toate cauzele aflate pe rolul instanțelor în care
Schimbul de părți se va face fără sultă. Societatea Absorbită este parte vor continua prin
8. CONVERSIA ȘI SCHIMBUL DE PĂRȚI SOCIALE. preluarea calității procesuale de către Societatea
PATRIMONIUL NET AL SOCIETĂȚII ABSORBANTE Absorbantă. De asemenea, toate contractele în derulare,
La data realizării fuziunii, toate părțile sociale ale vor fi preluate de Societatea Absorbantă. Orice datorii
aflate în patrimoniul Societății Absorbite vor fi preluate de
Societății Absorbite existente anterior realizării fuziunii
Societatea Absorbantă.
se vor anula și în schimbul lor asociații Societăților Administratorii Societăților Implicate în Fuziune
Absorbite vor dobândi alte părți sociale. Determinarea declară că fuziunea nu are ca efect mărirea obligațiilor
numărului de părți sociale ce trebuiesc emise se asociaților nici uneia dintre societăți. Societatea
determină după formula: Nr. Părți sociale de emis = Rs * Absorbantă își va păstra sediul și obiectul de activitate.
nr. părți sociale soc. absorbită Cheltuielile necesare fuziunii vor fi suportate de
Societatea Absorbantă.
Societatea
Nr. părți sociale Noua structură a asociaților SC GEA NEW
ce trebuiesc emise INVESTMENT S.R.L. după fuziune
SC BERLI DEVELOPMENT SRL 50
Nr. părți % din
TOTAL 50 Nume și prenume Valoare
sociale capitalul social

9. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL Andrei Georgiana 90 900 90 %


SOCIETĂȚII ABSORBANTE Andrei Adriana 10 100 10 %
În urma fuziunii Societatea Absorbantă va emite un Total 100 1000 100 %
număr de 50 părți sociale noi, la valoarea nominală de 10
lei/partea socială. Capitalul social al Societății (Data: 06.09.2010)
Absorbante se va majora cu valoarea de 500 lei. (30/1.838.794)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4385/22.X.2010 17

Societatea Comercială Sat Ostratu (Paradisul Verde), com. Corbeanca, str.


UNIQA ASIGURARI - S.A., București Brândușei nr. 2, jud. Ilfov.
(32/1.836.309)
DECIZIA NR. 1004
Societatea Comercială
18.08.2010 CIOBANU CONSULTING - S.R.L., București
Directoratul UNIQA ASIGURARI S.A., având sediul
social în București, bd. Dacia nr. 30, sector 1, înregistrată NOTIFICARE
la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/13092/2004,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
C.U.I. 1813613, alcătuit din:
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
- dna Ileana Horvath - președinte al directoratului
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
- dl. Alfred Vlcek - vicepreședinte al directoratului
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
- dl. Attila Nagy - membru al directoratului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
În baza prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al
CIOBANU CONSULTING S.R.L., cu sediul în București,
societății, cu modificările și completările ulterioare,
bd. Camil Ressu nr. 10, bl. 3, sc. 1, et. 5, ap. 23, sector 3,
decide:
înregistrată sub nr. J40/14784/2006, cod unic de
Art. 1. Se aprobă schimbarea sediului Agenției Târgu
înregistrare 19023854, care a fost înregistrat sub nr.
Secuiesc a UNIQA Asigurări S.A., de la adresa:
522080 din 5.10.2010.
municipiul Târgu Secuiesc, Str. Școlii nr. 12/A, jud.
(33/1.836.310)
Covasna la adresa municipiul Târgu Secuiesc, str. Ady
Endre nr. 5A, jud. Covasna.
Societatea Comercială
Art. 2. Se aprobă încheierea unui contract de
CIOBANU CONSULTING - S.R.L., București
închiriere pentru noul spațiu pentru care se va plăti o
chirie de 180 euro/lună.
DECIZIA NR. 12
Art. 3. Sucursala Sfântu Gheorghe, Direcția Juridică,
Direcția Economică și Departamentul Administrativ vor 4.10.2010
duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii. Asociatul unic al S.C. CIOBANU CONSULTING S.R.L.,
(31/1.836.308) Ciobanu Gheorghe, cetățean român, născut la data de
26.02.1951 în com. Traian, jud. Teleorman, sex
Societatea Comercială bărbătesc, starea civilă: căsătorit, domiciliat în mun.
BIONATURA - S.R.L., București București, bd. Camil Ressu nr. 10, bl. 3, sc. 1, et. 5, ap.
23, sectorul 3, București, identificat cu B.I. seria RT nr.
HOTĂRÂRE 734192 eliberată de SPCEP S3 Bir. 2, la data de
4.03.2010, CNP 1510226400558, decide:
a adunării generale a asociaților
Articolul 1. Se modifică obiectul de activitate al
S.C. BIONATURA S.R.L.
societății, astfel:
din data de 22.09.2010
Domeniul principal de activitate: 74 - alte activități
Asociații Societății Comerciale BIONATURA S.R.L., profesionale, științifice și tehnice.
persoană juridică română, cu sediul social în București, Activitatea principală:
str. Teodor Pallady nr. 18, bl. M5A, sc. A, et. 2, ap. 10, 7490 - alte activități profesionale, științifice și tehnice
sector 3, CUI RO15938870, înregistrată în registrul n.c.a.;
comerțului J40/15950/2003, având capital social 200 Articolul 2. Se completează obiectul secundar de
RON, respectiv activitate cu activitatea 8299 - alte activități de servicii
Enescu Andreea-Elena, domiciliată în București, bd. suport pentru întreprinderi n.c.a.
Basarabia nr. 42, bl. 32, sc. B, et. 10, ap. 89, sector 2, (34/1.836.311)
identificată cu CI seria RD nr. 334804, eliberat de Secția
9 la data de 21.08.2003, CNP 2780520400011; Societatea Comercială
Isac Alexandra-Elena, domiciliată în București, str. STAR OFFICE -
Louis Pasteur, nr. 32, sector 5, identificată cu CI seria RD BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., București
nr. 445699, eliberată de SCPEP S5 Biroul nr. 1 la data de
21.10.2005, CNP 2770702450011 și HOTĂRÂREA NR. 1
Enescu Alexandru, domiciliat în București, bd. Pictor
Nicolae Grigorescu nr. 5, bl. M4, sc. 6, et. 2, ap. 110, din 13.09.2010 a adunării generale a asociaților
sector 3, identificat cu CI seria RT eliberat de Secția 12 Subsemnații: Diaconescu Oana-Alexandra, cetățean
Poliție la data de 25.09.2001, CNP 1770910433016, am român, domiciliată în București, str. Zboina Neagră nr. 1,
hotărât: bl. 69, sc. 2, et. 2, ap. 69, sect. 6, căsătorită, posesoare a
Se înființează punctul de lucru situat la următoarea CI seria RD nr. 403829, emisă de Secția 20 Poliție la
adresă: 18.08.2004, CNP 2830615460029, și
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4385/22.X.2010

Diaconescu Albert, cetățean român, domiciliat în Art. 8. Închiderea punctului de lucru din localitatea
București, str. Zboina Neagră nr. 1, bl. 69, sc. 2, et. 2, ap. Seuca, sat Ganesti, județul Mureș.
69, sect. 6, căsătorit, posesor al CI seria RX nr. 087111, Prezenta hotărâre a fost luată astăzi, 24.08.2010 și
emisă de Secția 20 Poliție la 16.12.1998, CNP redactată în 4(patru) exemplare, fiecare având aceeași
1780511461539, în calitate de asociați ai S.C. STAR valoare juridică.
OFFICE - BROKER DE ASIGURARE, am hotărât (36/1.836.313)
desființarea punctului de lucru din București, sector 6, str.
Ceahlău nr. 18, bl. 102A, parter. Societatea Comercială
Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân CLAR TEX TRADING - S.R.L., București
nemodificate.
(35/1.836.312) HOTĂRÂREA NR. 1
din 1 octombrie 2010
Societatea Comercială
Hotărârea adunării generale a asociaților S.C. CLAR
AGROVET TRADE - S.R.L., București
TEX TRADING SRL, cu sediul în București, aleea
Tibiscum, nr. 11-15, sectorul 2, înmatriculată sub nr.
HOTĂRÂRE
J40/227/2007, cu CUI 20438073, adoptată de către
a adunării generale a asociaților S.C. AGROVET subsemnații Kahveci Ferhat, cetățean român, cu CNP
TRADE S.R.L. din data de 24.08.2010 cu sediul în 16306074006140, și Uldes Hasan, cetățean turc, cu CNP
București, Șos. Virtuții nr. 19D, et. 7, sector 6, 7650902520016, ambii în calitate de asociați în cadrul
înmatriculată la ORC București, sub nr. acestei firme, precum și Mareș Mihaela, cetățean român,
J40/12406/27.06.2007, CUI 22001678, născută în Giurgiu, jud. Giurgiu, la data de 16 august
capital social 40.000.000 lei 1980, domiciliată în com. Băneasa, satul Băneasa, jud.
Giurgiu, posesoare a CI seria GG nr. 124147, emisă de
Subscrisele:
Poliția Giurgiu, la data de 28.10.2004, cu CNP
Kwizda Agro GmbH, societate cu răspundere limitată
2800816232836, ultima în calitate de invitată, care
din Austria, înmatriculată în Registrul Comerțului din devine asociat nou, prin care, de comun acord, decidem
Austria sub nr. FN 58038 a, cu sediul în Dr. Karl Lueger următoarele:
Ring 6 1010 Viena, Austria, reprezentată legal de dl. 1. Capitalul social al Firmei CLAR TEX TRADING
Dkfm. Dr. Johann Franz Kwizda în calitate de director S.R.L. se majorează cu suma de 200 lei din surse proprii
general și de dl. Gerold Prandtstetten în calitate de ale noului asociat - Mareș Mihaela.
împuternicit și 2. Capitalul social total, astfel majorat, este de 5.200
Kwizda Holding GmbH, societate cu răspundere lei, divizat în 520 p.s., a câte 10 lei fiecare, acesta fiind
limitată din Austria, înmatriculată la Registrul Comerțului repartizat între cei trei asociați, după cum urmează:
din Austria sub nr. FN 56067 b, cu sediul în Dr. Karl Kahveci Ferhat deține 251 p.s. în valoare de 2.510 lei,
Lueger Ring 6 1010 Viena, Austria, reprezentată de dl. reprezentând 48,2692%, Uldes Hasan deține 249 p.s. în
Dkfm. Dr. Johann Franz Kwizda în calitate de director valoare de 2.490 lei, reprezentând 47,8846 %, și Mareș
general și de dl. Mag. Thomas Brosch în calitate de Mihaela deține 20 p.s. în valoare de 200 lei, reprezentând
împuternicit 3,8462% din capitalul social.
în calitate de asociate ale S.C. AGROVET TRADE 3. Dna Mareș Mihaela, cu datele personale de mai
S.R.L., deținând 100 % din capitalul social, în baza sus, devine asociat nou.
prevederilor legale și statutare am hotărât: 4. Încetează funcția de administrator a dlui Kahveci
Art. 1. Închiderea punctului de lucru - depozit pesticide Ferhat.
din București, str. Drumul Cooperativei nr. 20, sector 5. 5. Se împuternicește dl. consilier juridic Dumitrescu
Art. 2. Închiderea punctului de lucru din mun. Sibiu, str. Grigore, cu CNP 1310319400068, să semneze actele
Piața Mare nr. 5, județul Sibiu. necesare, inclusiv actul constitutiv actualizat, și să ne
Art. 3. Închiderea punctului de lucru din mun. Cluj- reprezinte la toate organele competente, semnătura
Napoca, Str. Frunzișului nr. 23, județul Cluj. acestuia fiindu-ne opozabilă.
Art. 4. Închiderea punctului de lucru, birou și depozit Redactată și semnată de către părți, astăzi, 1
din mun. Baia Mare, Str. 22 Decembrie nr. 3, județul octombrie 2010.
Maramureș. (37/1.836.314)
Art. 5. Închiderea punctului de lucru - magazin din
localitatea Carei, str. Mihai Viteazul nr. 112, din cadrul Societatea Comercială
fermei Inaculesti, județul Satu Mare. CLAR TEX TRADING - S.R.L., București
Art. 6. Închiderea punctului de lucru din mun. Sibiu, str.
Drumul Ocnei nr. 2, județul Sibiu. NOTIFICARE
Art. 7 Închiderea punctului de lucru din București, Str. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Siriului nr. 20, corp C, sector 1. București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4385/22.X.2010 19

alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu Societatea Comercială


modificările și completările ulterioare, depunerea textului LUSOSOFT - S.R.L., București
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
CLAR TEX TRADING S.R.L., cu sediul în București, DECIZIA NR. 2
aleea Tibiscum nr. 11-15, sector 2, înregistrată sub nr.
J40/227/2007, cod unic de înregistrare 20438073, care a din 4.10.2010 a asociatului unic
fost înregistrat sub nr. 522116 din 5.10.2010. SC LUSOSOFT SRL, persoană juridică română, cu
(38/1.836.315) sediul în Str. Bradetului nr. 7, ap. 2, sector 4, București,
reprezentată legal de dna Carvalho Bento Dina Ionela,
Societatea Comercială cetățean român, căsătorită, sex feminin, născută la data
NEL & MY FOOD - S.R.L., București de 7.01.1982 în mun. Bacău, jud. Bacău, domiciliată în
București, sector 4, Str. Brădetului nr. 7, identificat cu CI
HOTĂRÂREA NR. 1 seria RR nr. 672524 eliberată de SPCEP biroul 3, sector
4, la data de 27.05.2010, CNP 2820107046258 - în
din 1.10.2010 calitate de asociat unic, în temeiul prerogativelor sale
a adunării generale a asociaților hotărăște:
SC NEL & MY FOOD SRL, cu sediul în București,
Art. 1. Se reia activitatea începând cu data de
Str. Mărgeanului nr. 42, bl. M114, sc. 1, et. 7,
6.10.2010.
ap. 28, sector 5, înregistrată la ORC sub nr.
J40/9327/2010, CUI 27445264 (41/1.836.318)
Subsemnații: Gheorghe Mircea, domiciliat în Societatea Comercială
București, cal. Giulești nr. 385C, sector 6, posesor al CI SCANROM COPIERS - S.R.L., București
seria RR nr. 156098, emisă de Secția 20 Poliție, la data
de 13.02.2001, CNP 1760725440011, și
HOTĂRÂREA NR. 2/27.09.2010
Gheorghe Neli-Liliana, domiciliată în București, Cal.
Giulești nr. 385C, sector 6, posesoare a CI seria RD nr. a adunării generale a asociaților
556146, emisă de SPCEP S6 Biroul nr. 1 la data de S.C. SCANROM COPIERS - S.R.L.
31.01.2008, CNP 2690729434557, în calitate de asociați, Adunarea generală a asociaților S.C. SCANROM
am hotărât următoarele: COPIERS - S.R.L. întrunită în ședință extraordinară
1. Se deschide un punct de lucru pentru societate în astăzi, 27.09.2010, cu următorii asociați:
București, str. Porumbacu nr. 66, sect. 6, unde se va - S.C. CONCRET COPY - S.R.L., înmatriculată sub nr.
desfășura activitatea de restaurante 5610; J 40/1311/1999 din 8.02.1999 la Registrul Comerțului
2. Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv
București, cu sediul în București, bd. Ferdinand I, nr. 115,
rămân neschimbate.
sector 2, reprezentată prin asociatul său unic, dl Matei
(39/1.836.316) Niculae;
- SCAN UNION INTERNATIONAL Kereskedelmi es
Societatea Comercială
Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag, societate cu
CARA COMIMPEX 2001 - S.R.L., București
personalitate juridică ungară, cu sediul social în Ungaria,
str. Japan Fasor 5 (2367 UJHARTYAN, str. Japan Fasor
DECIZIA NR. 5
5) fiind reprezentată legal de Juhasz Laszlo, identificat cu
din 30.09.2010 cartea de identitate cu seria și numărul AF 310637,
a asociatului unic al SC CARA COMIMPEX 2001 SRL, hotărăște:
cu sediul în București, sector 3, str. Drumeagului Art. 1. S.C. SCANROM COPIERS - S.R.L. va înființa
nr. 71, înregistrată la ORC sub nr. J40/4876/2001, un punct de lucru în Cluj-Napoca, str. Orăștie nr. 10, jud.
CUI 13891038 Cluj, având ca obicte de activitate - cod CAEN:
Subsemnatul Grozavu George, cetățean român, 9511 - repararea calculatoarelor și a echipamentelor
născut la data de 6.01.1985 în București, sector 5, periferice;
domiciliat în București, sector 3, Str. Drumeagului nr. 71, 4651 - comerț cu ridicata al calculatoarelor,
identificat cu CI seria RX nr. 291176, eliberată de Secția echipamentelor periferice și software-lui;
11, la data de 7.04.2005, CNP 1850106450105, în 4652 - comerț cu ridicata de componente și
calitate de asociat unic, am decis următoarele: echipamente electronice și de telecomunicații;
1. Se închid următoarele puncte de lucru: 4741 - comerț cu amănuntul al calculatoarelor,
- București, sector 4, Șos. Giurgiului nr. 259. unităților periferice și software-lui în magazine
- București, sector 4, Șos. Giurgiului nr. 123, bl. 43, specializate;
et. P. 4742 - comerț cu amănuntul al echipamentului pentru
2. Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv telecomunicații în magazine specializate;
rămân neschimbate. 7733 - activități de închiriere și leasing cu mașini și
(40/1.836.317) echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4385/22.X.2010

8219 - activități de fotocopiere, de pregătire a eliberată de Poliția Jud. Piatra-Neamț la data de


documentelor și alte activități specializate de secretariat. 16.06.2004, eliberată de Secția 2 la data de 16.06.2004,
Activități proprii de birou pentru societate. CNP 1800317270025,
Punctul de lucru se înființează în baza contractului de în cadrul adunării generale a asociaților nr.
închiriere nr. 6148/28.09.2010. 001/27.09.2010, în conformitate cu prevederile statutare
Art. 2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân și cu prevederile legale, în vigoare, în unanimitate de
neschimbate. voturi, noi, asociații, am hotărât următoarele:
(42/1.836.319) - suspendarea (întreruperea temporară) a activității
societății, ca urmare a unor motive obiective: climatul
Societatea Comercială economic actual, ultimele modificări legislative, lipsa
SARA & FLORY SELLINC - S.R.L., București activității până în acest moment.
Suspendarea se realizează pe o perioadă de 3 ani,
HOTĂRÂREA NR. 1 începând cu data de 27.09.2010.
(44/1.836.321)
din data de 5.10.2010
a adunării generale a asociaților Societatea Comercială
S.C. SARA & FLORY SELLINC - S.R.L. VISALI TRAVEL AGENCY TURISM - S.R.L.
Adunarea generală a asociaților, în prezența: București
dlui Dragomir Ion, cu cetățenie română, domiciliat în
București, str. Borșa nr. 52-56, bl. 5F, sc. 2, et. 2, ap. 25, HOTĂRÂREA NR. 1
sectorul 1, CNP 1700811380014, identificat cu C.I. seria
din data de 1.10.2010
RR nr. 441582 eliberată de SPCEP S1 Biroul nr. 2 la data
a adunării generale a asociaților
de 29.03.2007, deținând un număr de 10 părți sociale,
reprezentând 50 % din capitalul social al societății, și a 1. Lev Shmuel, cetățean israelian, domiciliat în Petah
dnei Dragomir Carmen, cu cetățenie română, - Tiqva, Str. Orlov nr. 28, Israel, născut la data de
domiciliată în București, str. Borșa nr. 52-56, bl. 5F, sc. 2, 27.05.1958 în Israel, cu reședința în municipiul București,
et. 2, ap. 25, sectorul 1, CNP 2690805511692, Cal. Victoriei nr. 214, ap. 6, sectorul 1, necăsătorit, de sex
identificată cu C.I. seria RR nr. 441579 eliberată de bărbătesc, posesorul pașaportului 14120451/26.05.2010
SPCEP S1 Biroul nr. 2 la data de 29.03.2007, deținând eliberat de autoritățile israeliene și a permisului de ședere
un număr de 10 părți sociale, reprezentând 50 % din seria ROU nr. 0207578/21.10.2009 eliberat de autoritățile
capitalul social al societății, române, având CNP 7580527400015, și
hotărăște: 2. Chiracu Liliana, domiciliată în București, Calea
Art. 1. Înființarea unui punct de lucru situat în Victoriei nr. 214, ap. 6, sectorul 1, posesoare a C.I. seria
București, str. Cristian Tell nr. 6, în incinta Piața Amzei, RT nr. 225517 eliberată de Secția 1 Poliție la data de
căsuță lemn, suprafața 4 m2, sectorul 1. 1.04.2002, având CNP 2670908364244, născută la data
Restul prevederilor din actul constitutiv rămân de 8.09.2007 în mun. Tulcea, jud. Tulcea, cu cetățenie
neschimbate. română, necăsătorită, de sex femeiesc, în calitate de
(43/1.836.320) asociați ai S.C. VISALI TRAVEL AGENCY TURISM -
S.R.L., au hotărât:
Societatea Comercială - reluarea activității societății, începând cu data de
OVERSPIN - S.R.L., București 1.10.2010.
(45/1.836.322)
HOTĂRÂREA NR. 001/27.09.2010
Societatea Comercială
a adunării generale extraordinare a asociaților
ARS NOVA 2000 - S.R.L., București
S.C. OVERSPIN - S.R.L.
• Raica Marius Viorel, cetățean român, cu domiciliul în NOTIFICARE
București, str. Nicolae Grigorescu nr. 31, bl. N1, sc. 1, etaj
8, ap. 210, sectorul 3, posesor al C.I. seria RT nr. 343281 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
eliberată de Secția 2 de Poliție la data de 12.07.2004, București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
CNP 1681112434527; alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
• Budisteanu Mircea, cetățean român, cu domiciliul în modificările și completările ulterioare, depunerea textului
București, str. Pictor Ion Andreescu nr. 31, etaj 5, ap. 14, actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
sectorul 2, posesor al C.I. seria RD nr. 367858 eliberată ARS NOVA 2000 - S.R.L., cu sediul în București, Str.
de Secția 2 la data de 6.04.2005 eliberată de Secția 2 la Gârlei nr. 1B, sectorul 1, înregistrată sub nr.
data de 6.04.2004, CNP 1640605400330; J 40/11919/2000, cod unic de înregistrare 13617823,
• Maxim Ion-Florin, cetățean român, cu domiciliul în care a fost înregistrat sub nr. 522297 din data de
mun. Piatra-Neamț, str. Ardeluța nr. 4, bl. G13, etaj 3, ap. 5.10.2010.
63, jud. Neamț, posesor al C.I. seria NT nr. 238451 (46/1.836.323)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4385/22.X.2010 21

Societatea Comercială Societatea Comercială


ARS NOVA 2000 - S.R.L., București GOOD CARS - S.R.L., București

DECIZIE HOTĂRÂRE
a asociatului unic al S.C. ARS NOVA 2000 - S.R.L. a adunării generale extraordinare
din data de 9.09.2010 din 17.09.2010
Subscrisa S.C. BENEFICA S.A., persoană juridică Subsemnații Drăgan Ruxandra, cetățean român,
română, cu sediul în mun. București, Str. Gârlei nr. 1B, domiciliată în București, str. Râmnicu Vâlcea nr. 31, bl.
corp D, et. 3, camera 1, sectorul 1, înmatriculată la Oficiul 17A, sc. 2, et. 7, ap. 93, sectorul 3, născut la 26.10.1984
Registrului Comerțului sub nr. de ordine în București, CNP 2841026460155, identificată cu C.I.
J 40/27540/1994, cod unic de înregistrare 6812252, seria RD nr. 600453 emisă de SPEP biroul nr. 2 la
reprezentată prin S.C. EXPRES CONSULTING TAM - 31.10.2008, și Radu Valentin - Nicolae, cetățean român,
S.R.L., prin dl Dănuț Trifu, administrator - împuternicit domiciliat în București, Str. Olteniței nr. 129, bl. 52, sc. 2,
expres conform hotărârii AGA a S.C. BENEFICA S.A. din et. 5, ap. 42, sectorul 4, născut la 1.05.1974 în București,
data de 9.09.2010, în calitate de asociat unic al S.C. ARS CNP 1740501434569, identificat cu C.I. seria RX nr.
NOVA 2000 - S.R.L., emite următoarea decizie: 290105 emisă de Secția 5 Poliție la 6.04.2005, în calitate
1. Se reconfirmă în funcția de administrator al de asociați ai sus-numitei societăți, am hotărât
societății dl Sorin Pantis pe un nou mandat de 4 (patru) următoarele:
ani, începând cu data prezentei și până la 8.09.2014. 1. Se schimbă sediul social din București, str. Gării de
2. Se reconfirmă prelungirea valabilității sediului social Nord nr. 6-8, bl. A, sc. 2, et. 2, ap. 14, sectorul 1, în
al societății până la data de 31.12.2013, conform actului București, str. Sfânta Vineri nr. 32, bl. A5, et. 3, ap. 12,
adițional nr. 1/27.10.2006 la contractul de comodat nr. sectorul 3.
257 din data de 10.07.2003. 2. Se completează obiectul de activitate al societății
3. Se împuternicește dl Marin Radu, legitimat cu C.I. cu următoarele activități:
seria RT nr. 518622, CNP 1771206433020, și/sau dl 4633 - comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor,
Augustin - Emanuel Ivanciu, legitimat cu C.I. seria RT nr. uleiurilor și grăsimilor comestibile;
588333, CNP 1840808410151, ca, împreună sau 4634 - comerț cu ridicata al băuturilor;
separat, să redacteze și să semneze valabil actul 4638 - comerț cu ridicata specializat al altor alimente,
constitutiv actualizat al societății, precum și să reprezinte inclusiv pește, crustacee și moluște;
societatea la Oficiul Registrului Comerțului și să 4639 - comerț cu ridicata nespecializat de produse
îndeplinească toate formalitățile în vederea ducerii la alimentare, băuturi și tutun.
îndeplinire a celor de mai sus. Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
Drept pentru care s-a semnat prezenta decizie, în 3 rămân neschimbate.
(trei) exemplare originale. Se vor îndeplini formalitățile necesare pentru ducerea
(47/1.836.324) la îndeplinire a prezentei hotărâri.
(49/1.836.326)
Societatea Comercială
GOOD CARS - S.R.L., București Societatea Comercială
PRIER C.D. INVEST - S.R.L., București
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul NOTIFICARE
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
modificările și completările ulterioare, depunerea textului alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale modificările și completările ulterioare, depunerea textului
GOOD CARS - S.R.L., cu sediul în București, str. Sfânta actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Vineri nr. 32, bloc A5, etaj 3, ap. 12, sectorul 3, PRIER C.D. INVEST - S.R.L., cu sediul în București,
înregistrată sub nr. J 40/2385/2007, cod unic de calea Șerban Vodă nr. 176, sectorul 4, înregistrată sub nr.
înregistrare 20999220, care a fost înregistrat sub nr. J 40/14522/1994, cod unic de înregistrare 6005716, care
522301 din data de 5.10.2010. a fost înregistrat sub nr. 522308 din data de 5.10.2010.
(48/1.836.325) (50/1.836.327)
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4385/22.X.2010

Societatea Comercială Societatea Comercială


PRIER C.D. INVEST - S.R.L., București ROMINSERV - S.R.L., București

HOTĂRÂREA NR. 8 DECIZIE


din data de 30.09.2010 din data de 1.10.2010
a adunării generale a asociaților a consiliului de administrație
S.C. PRIER C.D. INVEST - S.R.L. al S.C. ROMINSERV - S.R.L.
Iancu Mihaela-Alexandrina, cetățean român, născută Consiliul de administrație al S.C. ROMINSERV -
la data de 8.02.1972 în Iași, fiica lui Vasile și a Veronei, S.R.L., înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu nr.
domiciliată în București, Bd. Gh. Șincai nr. 9, bl. 3, sc. A, J 40/8331/2001, având cod de identificare fiscală RO
et. 4, ap. 14, sectorul 4, identificată cu C.I. seria RT nr. 14208851 (denumită în cele ce urmează „Societatea”),
287268, CNP 2720208221181, eliberată de Secția 14 întrunit la data de 1.10.2010, la sediul Societății din
Poliție la data de 7.10.2003, București, Piața Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City Gate
Iancu Cristian-Iulian, cetățean român, născut la data Northern Tower, etaj 3, sectorul 1, în prezența dlor Gavit
de 1.07.1962 în Vaslui, fiul lui Adrian și al Zoiei, domiciliat Kurkimov, Corcoman-Târcolea Marius și Laurențiu
în București, bd. Gh. Șincai nr. 9, bl. 3, sc. A, et. 4, ap. Gheorghe Paun, în calitate de membri ai consiliului de
14, sectorul 4, identificat cu C.I. seria RT nr. 371079, CNP administrație,
1620701370026, eliberată de Secția 14 Poliție la data de • având în vedere dispozițiile art. 14.1 din actul
26.11.2004, și constitutiv al Societății;
Vacariu Neculai-Cornel, cetățean român, născut la • având în vedere dispozițiile hotărârii adunării
data de 13.11.1971 în Piatra Neamț, domiciliat în generale a asociaților ai S.C. ROMINSERV - S.R.L. din
București, Str. Cărămidarii de Jos nr. 3, bl. 75, sc. A, et. 18.09.2010.
4, ap. 32, sectorul 4, identificat cu C.I. seria RR nr. Art. 1. Se desemnează în calitate de președinte al
208692, CNP 1711113270679, eliberată de Secția 14 consiliului de administrație al societății:
Poliție la data de 28.05.2002, - dl Gavit Kurkimov, cetățean kazah, deținător al
în calitate de asociați ai S.C. PRIER C.D. INVEST - permisului de ședere temporară în Romania, având nr.
S.R.L., cu sediul în București, Str. Veseliei nr. 41, RO 0222014, eliberat de autoritățile române la data de
sectorul 5, J 40/14522/1994, CUI 6005716, am întrunit 29.04.2011, domiciliat în satul Voluntari, șos. Pipera
adunarea generală la sediul societății și am hotărât Tunari nr. 198/3, bl. 35.
următoarele: Art. 2. Reprezentanții legali ai Societății, numiți pe
durată nedeterminată, sunt:
1. Se schimbă sediul social din București, Str. Veseliei
- dl Bogdan Ionuț Oslobeanu, director general al
nr. 41, sectorul 5, în București, Calea Șerban Vodă nr.
Societății, cetățean român, născut la data de 11.08.1974,
176, sectorul 4.
fiul lui Doru și al Elisabetei, având domiciliul în București,
2. Se va întocmi actul constitutiv care va conține
strada Calea Floreasca, nr. 146-148, sc. A, et. 3, ap. 13,
modificările intervenite.
sectorul 1, identificat cu C.I. seria RX nr. 328586,
Redactată, în patru exemplare originale, astăzi,
eliberată de Secția 1 Poliție la data de 30.06.2005, cod
30.09.2010.
numeric personal 1740811131291, pentru semnarea
(51/1.836.328) tuturor actelor încheiate de Societate;
- dl Alin Stefan Lupascu, director economic al
Societatea Comercială
societății, cetățean român, născut în Constanța, județul
ROMINSERV - S.R.L., București
Constanța, fiul lui Pavel și al Fevroniei, domiciliat în
Constanța, bd. Tomis nr. 277, bl. T6, sc. B, ap. 21, județul
NOTIFICARE
Constanța, identificat cu C.I. seria KT nr. 462244
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul eliberată de Poliția Constanța la 19.10.2004, CNP
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 1760627132809, pentru semnarea alături de directorul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu general al actelor cu caracter patrimonial încheiate de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Societate.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale Art. 3. Se împuternicește dl Bogdan Ionuț Oslobeanu,
ROMINSERV - S.R.L., cu sediul în București, Piața în calitate de director general al Societății, pentru a
Presei Libere nr. 3-5, et. 3, sectorul 1, înregistrată sub nr. semna și efectua toate actele și faptele necesare punerii
J 40/8331/2001, cod unic de înregistrare 14208851, care în aplicare a prezentei decizii, cu posibilitatea de a
a fost înregistrat sub nr. 522311 din 5.10.2010. submandata terțe persoane, inclusiv avocați.
(52/1.836.329) (53/1.836.330)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4385/22.X.2010 23

Societatea Comercială - dl Gavit Kurkimov, cetățean kazah, deținător al


ROMINSERV - S.R.L., București permisului de ședere temporară în Romania având nr.
RO 0222014, CNP 7631012470015, eliberat de
HOTĂRÂRE autoritățile române la data de 29.04.2011, domiciliat în
satul Voluntari, șos. Pipera Tunari nr. 198/3, bl. 35,
din data de 17.09.2010 județul Ilfov.
a adunării generale a asociaților Art. 3. Se aprobă remunerația lunară a dlui Gavit
S.C. ROMINSERV - S.R.L. Kurkimov pentru funcția de administrator al Societății în
Adunarea generală a asociaților Societății Comerciale cuantum de 1.000 USD, plătibili la un curs de schimb de
ROMINSERV - S.R.L., persoană juridică română, cu 3 lei/USD.
sediul în București, Piața Presei Libere nr. 3-5, Clădirea Art. 4. Având în vedere cele decise prin prezenta
City Gate Northern Tower, et. 3, sectorul 1, având nr. de hotărâre se modifică art. 14.2 din actul constitutiv al
înregistrare la Oficiul registrului comerțului Societății după cum urmează:
J 40/8331/2001 și cod de identificare fiscală RO „14.2 Consiliul de administrație al Societății este
14208851 (denumită în continuare „Societatea”), compus din:
întrunită în ședința la data de 17.09.2010, la sediul (i) dl Gavit Kurkimov, cetățean kazah, deținător al
Societății, în prezența asociaților reprezentând 100 % permisului de ședere temporară în România având nr.
capitalul social, respectiv: RO 0222014, CNP 7631012470015, eliberat de
A. Rompetrol Financial Group - S.R.L., persoană autoritățile române la data de 29.04.2011, domiciliat în
juridică română, cu sediul în București, sectorul 1, Piața satul Voluntari, șos. Pipera Tunari nr. 198/3, bl. 35,
Presei Libere nr. 3-5, City Gate Northern Tower, et. 5, județul Ilfov.
camera 3, având număr de ordine la Oficiul Registrului (ii) Dl Corcoman-Târcolea Marius, cetățean român,
Comerțului București J 40/19758/30.11.2004 și CIF domiciliat în București, Str. Duetului nr. 48A, sectorul 1,
16993172, născut la data de 8.12.1970 în comuna Pojejena, județul
B. Rompetrol Downstream - S.R.L., persoană juridică Caraș-Severin, identificat cu C.I. seria RD nr. 350233,
română, cu sediul în București, sectorul 1, Piața Presei eliberată de Secția 1 la data de 26.11.2003, CNP
Libere nr. 3-5, City Gate Northern Tower, et. 2, România, 1701208111166.
având număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului (iii) Dl Paun Gheorghe Laurențiu, cetățean român,
București J 40/1716/2000 și CIF RO 12751583, născut la data de 9.01.1970 în Ploiești, județul Prahova,
C. Rompetrol Rafinare - S.A., persoană juridică fiul lui Vasile și al Gherghinei, domiciliat în satul Ostratu
română, cu sediul în Constanța, Drumul Județean 226 (comuna Corbeanca), str. Romaniței nr. 19, județul Ilfov,
Km. 23, județul Constanța, având număr de ordine la identificat cu C.I. seria IF nr. 151382 eliberată de
Oficiul Registrului Comerțului Constanța J 13/534/1991, SPCLEP Buftea la 19.06.2007, CNP 1700109293099.
CIF RO 1860712, Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, cu
D. Rompetrol Well Services - S.A., persoană juridică excepția cazului în care adunarea generală a asociaților
română, cu sediul în Ploiești, Str. Clopotei nr. 2 bis, stabilește o altă durată a mandatului, odată cu alegerea
județul Prahova, având număr de ordine la Oficiul administratorului. La expirarea mandatului, oricare
Registrului Comerțului Prahova J 29/110/1991, CIF RO membru poate fi reales de adunarea generală.”
1346607, Art. 5. Se împuternicește dl Bogdan Ionuț Oslobeanu,
E. Rompetrol - S.A., persoană juridică română, cu în calitate de director general al Societății, pentru a
sediul în București, Piața Presei Libere nr. 3-5, sectorul 1, semna în numele și pe seama Societății actul constitutiv
City Gate Northern Tower, et. 6, România, având număr în forma actualizată la data prezentei hotărâri, precum și
de ordine la Oficiul Registrului Comerțului București toate documentele necesare pentru ducerea la
J 40/9709/2001, CIF RO 3347498, îndeplinire și efectuarea formalităților de publicitate și
cu unanimitate de voturi, în temeiul dispozițiilor art. opozabilitate a acestor hotărâri, cu posibilitatea
192 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați.
republicată, cu modificările ulterioare,
(54/1.836.331)
având în vedere declarația expresă și unanimă a
acționarilor în sensul renunțării la formalitățile de Societatea Comercială
convocare, a adoptat următoarea hotărâre: AUTOFIT INTERNATIONAL - S.R.L., București
Art. 1. Se ia act de renunțarea la funcția de
administrator al Societății începând cu data de
NOTIFICARE
1.10.2010, dl Orynbassarov Yerzhan, cetățean kazah,
născut la data de 3.05.1969, deținător al pașaportului al Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Republicii Kazahstan tip P, no. NO6572515 emis la data București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
de 16.03.2010 de către Ministerul Justiției din Republica alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Kazahstan. modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Art. 2. Se numește începând cu data de 1.10.2010 în actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
funcția de administrator al Societății, pentru un mandat AUTOFIT INTERNATIONAL - S.R.L., cu sediul în
de 4 ani: București, Șos. Chitilei nr. 41, sectorul 1, înregistrată sub
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4385/22.X.2010

nr. J 40/2291/2010, cod unic de înregistrare 26606567, actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
care a fost înregistrat sub nr. 522314 din 5.10.2010. TCE TRANSEXPRESS - S.R.L., cu sediul în București,
(55/1.836.332) str. Făinari, nr. 3, sector 2, înregistrată sub nr.
J40/10340/2001, cod unic de înregistrare 14355771,
Societatea Comercială care a fost înregistrat sub nr. 522318 din 5.10.2010.
AUTOFIT INTERNATIONAL - S.R.L., București (58/1.836.335)

HOTĂRÂREA NR. 2 Societatea Comercială


TCE TRANSEXPRESS - S.R.L., București
din data de 4.10.2010
Subsemnatul Bădina Aurelian Remus, domiciliat în DECIZIA NR. 18/27.09.2010
București, str. Sibiu nr. 4, bl. OD2, sc. 4, et. 3, ap. 121,
sectorul 6, în calitate de asociat-administrator la S.C. a administratorului unic
AUTOFIT INTERNATIONAL - S.R.L., cu sediul în al SC TCE TRANSEXPRESS SRL
București, Șos. Chitilei nr. 41, parter, și hala, sectorul 1, Subsemnatul Mihai-Marius I. Petrescu, cetățean
nr. de ordine în registrul comerțului J 40/2291/4.03.2010, român, născut la data de 10.06.1974, domiciliat în mun.
și Neagu Radu-Andrei, domiciliat în București, str. Constanța, Str. Făgetului nr. 40 B, jud. Constanța,
Valeriu Braniște nr. 60A, et. 2, ap. 8, sectorul 3, în calitate
identificat cu C.I. seria KT nr. 728535, CNP
de asociat, am hotărât:
1740610131283, emisă de SPCLEP Constanța la data
Art. 1. Schimbarea sediului social din București, Șos.
Chitilei nr. 47, et. 1, sectorul 1, în București, Șos. Chitilei de 31.07.2008, în calitate de administrator unic al S.C.
nr. 41, parter și hală, sectorul 1. TCE TRANSEXPRESS - S.R.L., cu sediul în București,
str. Făinari nr. 3, sector 2, înmatriculată la Registrul
(56/1.836.333)
Comerțului sub nr. J40/10340/2001, cod fiscal RO
Societatea Comercială 14355771, în temeiul art. 15 din actul constitutiv
SISTEC-SBSOL - S.R.L., București actualizat al S.C. TCE TRANSEXPRESS - S.R.L., am
decis:
DECIZIA NR. 4 I. Se completează obiectul de activitate al societății
astfel: „6619 - activități auxiliare intermedierilor
din 4.10.2010 financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de
a administratorului unic pensii.”
al S.C. SISTEC - SBSOL - S.R.L. (59/1.836.336)
Subsemnatul Cărpuci Marius-Cornel, cetățean
român, născut la data de 22.09.1977 în Bacău, județul Societatea Comercială
Bacău, domiciliat în București, str. Râmnicu Vâlcea nr. MONICA’S ACTIV - S.R.L., București
33, bl. 16A, sc. 1, ap. 23, sectorul 3, identificat cu C.I.
seria RR nr. 462209, eliberată de SPCEP S3, biroul nr. 2 NOTIFICARE
la data de 12.06.2007, CNP 1770922040045, în calitate
de administrator unic al S.C. SISTEC-SBSOL - S.R.L., cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
sediul în București, str. Drumul Săbăreni nr. 24-26, București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
sectorul 6, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
cu nr. J 40/23127/1994, cod unic de înregistarare modificările și completările ulterioare, depunerea textului
6549700, atribut fiscal RO, în baza art. 10.2.4. din actul actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
constitutiv atestat cu nr. 81 din 29.06.2010, am decis MONICA’S ACTIV - S.R.L., cu sediul în București, str.
următoarele: Ileana Cosânzeana, nr. 1, bloc S31, scara 2, etaj P, ap.
1. Se desființează punctul de lucru cu sediul în: 29, sector 5, înregistrată sub nr. J40/6889/2009, cod unic
- Târgu Mureș, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 126, ap. 3, de înregistrare 25668480, care a fost înregistrat sub nr.
județul Mureș. 522320 din 5.10.2010.
2. Se înființează un punct de lucru cu sediul în: (60/1.836.337)
- Târgu Mureș, str. Iosif Hodos nr. 13, județul Mureș.
(57/1.836.334) Societatea Comercială
MONICA’S ACTIV - S.R.L., București
Societatea Comercială
TCE TRANSEXPRESS - S.R.L., București DECIZIA NR. 1
NOTIFICARE din 4.10.2010 a asociatului unic
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Subsemnata Lin Xiuhua, cetățean chinez, de sex
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 femeiesc, născută la data de 9.11.1961 în Republica
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu Populară China, Provincia Zhejiang, cu domiciliul în
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Republica Populară China, Provincia Zhejiang,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4385/22.X.2010 25

identificată cu pașaport seria PCHN nr. G20214872, 1. Se schimbă sediul societății din București, bd.
eliberat de autoritățile chineze competente, la Magheru nr. 24, et. 1, ap. 15, în București, Intrarea
15.06.2007 și permisul de ședere seria RO 0190700, Binelului nr. 1A, camera 8, sectorul 4.
eliberat de către autoritățile române competente, la data 2. Se revocă din funcția de administrator doamna
de 10.05.2009, cu reședința în București, șos. Mihai Adriana Cohen și se numește în funcția de administrator,
Bravu, nr. 64-88, bl. P7, ap. 143, sectorul 2, având CNP cu puteri depline, pe o perioadă nelimitată, doamna
8611109400017, am hotărât modificarea actului Carmen Mezei, cetățean român, domiciliată în București,
constitutiv al societății astfel: str. Tincani, nr. 3, bl. OS3, sc. 3, et. 7, ap. 110, sectorul 6,
1 - se schimbă sediul social al societății din București, identificată cu C.I. seria RR nr. 395490 eliberată de
str. Vasile Stolnicul nr. 16, bl. 6, sc. 2, et. 2, ap. 76, SPCEP S6 la data de 6.06.2006, CNP 2590815400073.
camera 3, sectorul 2, în București, str. Ileana 3. Se împuternicește Bogdan Dumitru, identificat cu
C.I. seria RR nr. 715621, în vederea semnării actului
Cosânzeana, nr. 1, Bl. S31, sc. 2, parter, ap. 29, sectorul 5.
constitutiv actualizat.
Toate celelalte clauze ale actului constitutiv al S.C.
Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, 13 septembrie
MONICA’S ACTIV - S.R.L. rămân neschimbate.
2010, în 3 (trei) exemplare originale.
Tehnoredactat la sediul societății, azi, data semnării în
(63/1.836.340)
3 exemplare.
(61/1.836.338) Societatea Comercială
STAR ROMANIA INTERNATIONAL
Societatea Comercială TRANSPORT - S.R.L., București
CONDOR TRAVEL AND TRADE - S.R.L.
București NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
NOTIFICARE
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
modificările și completările ulterioare, depunerea textului STAR ROMANIA INTERNATIONAL TRANSPORT -
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale S.R.L., cu sediul în București, Calea Floreasca, nr. 169A,
CONDOR TRAVEL AND TRADE - S.R.L., cu sediul în et. 4, sectorul 1, înregistrată sub nr. J 40/3582/2001, cod
București, Intrarea Binelui, nr. 1A, sectorul 4, înregistrată unic de înregistrare 13813072, care a fost înregistrat sub
sub nr. J 40/20824/1992, cod unic de înregistrare nr. 522328 din 5.10.2010.
2834975, care a fost înregistrat sub nr. 522328 din (64/1.836.341)
5.10.2010.
(62/1.836.339) Societatea Comercială
STAR ROMANIA INTERNATIONAL
Societatea Comercială TRANSPORT - S.R.L., București
CONDOR TRAVEL AND TRADE - S.R.L.
București HOTĂRÂREA NR. 01
din 23.09.2010
DECIZIA NR. 2 a adunării generale a asociaților
S.C. STAR ROMANIA INTERNATIONAL
din 13 septembrie 2010
TRANSPORT - S.R.L., cu sediul în București, str.
a asociatului unic al Societății Comerciale
Coralilor nr. 18, sectorul 1, capital social 1177657
CONDOR TRAVEL AND TRADE - S.R.L.
RON, R.C. J 40/3582/2001, CUI RO13813072
Subscrisa S.C. HOTEL OPERA & CENTRAL - S.R.L.,
STAR POLSKA TRANSPORT MIEDZYNARODOWY
persoană juridică română, cu sediul în București, str. SP. Z.O.O., având sediul social în Ul. Sienkiewicza 15,
Brezoianu nr. 13, sectorul 5, având număr de ordine în PL-56-120, Brzeg Dolny, Polonia, înregistrată la Registrul
registrul comerțului J 40/8488/1997, C.U.I. 10172879, Comerțului din Wroclaw/Fabryczna cu nr. 0000074993,
reprezentată prin administrator Tonya Halperin, în reprezentată de Artur Nowotny, cetățean polonez,
calitate de asociat unic al Societății Comerciale domiciliat în PL-Oborniki Sl, ul. Ksiecia Witolda 12, 55-
CONDOR TRAVEL AND TRADE - S.R.L., persoană 120, Polonia, identificat cu pașaport nr. AJ 3564490
juridică română, cu sediul în București, Bd. Magheru nr. eliberat la data de 13.01.2004, de către autoritățile
24, et. 1, ap. 15, având număr de ordine în registrul poloneze;
comerțului J 40/20824/1992, C.U.I. 2834975 (în STAR CHEMICAL LOGISTIC S.P.A., având sediul
continuare „Societatea”), social în Rozzano (Mi), Via Mantova, 58-20089, Italia,
am hotărât următoarele: înregistrată la Registrul Comerțului din Milan cu nr.
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4385/22.X.2010

07436860014, reprezentată de Emanuele Remondini, Societatea Comercială


cetățean italian, domiciliat în Genoa, Via Capellini no 8, CASIMO - S.R.L., București
Italia, identificat cu pașaport nr. 692431J eliberat la data
de 18.05.1998 de către autoritățile italiene. HOTĂRÂREA
În calitate de asociați ai S.C. STAR ROMANIA
INTERNATIONAL TRANSPORT - S.R.L., având sediul din 15.09.2010 a adunării generale a asociaților
social în București, Str. Coralilor, nr. 18, sectorul 1, S.C. CASIMO - S.R.L.
înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. Prin prezenta hotărâre a adunării generale asociații
J 40/3582/2001, CUI RO13813072, au hotărât
S.C. CASIMO - S.R.L., respectiv:
următoarele:
Art. 1 S.C. STAR ROMANIA INTERNATIONAL Onose Elena, născută la data de 17.01.1951,
TRANSPORT - S.R.L. își schimbă sediul social începând domiciliată în București, str. Capreni, nr. 23-25, sectorul
cu data de 1.08.2010. 2, identificată cu C.I. seria RD nr. 388272 eliberată de
Noul sediu va fi situat în București, calea Floreasca nr. Secția 7 Poliție la data de 18.06.2004, CNP
169A, corp A, et. 4, birou V84.54, sectorul 1. 2510117400270, și
Art. 2 Se împuternicește Trifan Alice Brigitte Mihaela, Onose Ciprian-Mihai, născut la data de 6.06.1977,
domiciliată în București, str. Lugoj, nr. 9, sectorul 1, domiciliat în București, str. Lt. Victor Manu nr. 36, bl. C2,
identificată cu C.I. seria RX nr. 226398 eliberată la data
sc. B, et. 2, ap. 8, sectorul 2, identificată cu C.I. seria RT
de 7.10.2003 de către Secția 4 Poliție, CNP
2790304414525, pentru a semna actul constitutiv nr. 635364, eliberată de SPCEP S2 biroul nr. 4 la data de
actualizat în numele ambilor asociați, pentru a semna 12.02.2009, CNP 1770606421541,
toate actele necesare legate de modificările de mai sus, deținând 100 % capitalul social, am hotărât
pentru a efectua toate demersurile necesare pe lângă următoarele:
Notariat, Registrul comerțului, Administrația financiară și 1. Închiderea a două puncte de lucru situate în mun.
oriunde este necesar, pentru și în numele S.C. STAR Brașov, str. Victor Babeș, nr. 29, județul Brașov, și
ROMANIA INTERNATIONAL TRANSPORT - S.R.L. în
respectiv în București, Str. Arcului nr. 24, sc. 1, et. 1, ap.
vederea ducerii la îndeplinire a celor de mai sus.
1, sectorul 2.
(65/1.836.342)
2. Deschiderea unui punct de lucru în București, Str.
Societatea Comercială Fildeșului nr. 2, sectorul 3.
GAMA EUROGRUP - S.R.L., București Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
neschimbate.
DECIZIA NR. 1 Prezenta hotărâre a adunării generale a asociaților
din 30.09.2010 a asociatului unic are o pagină, intră în vigoare și produce efecte din
Subsemnatul Aldea Andy-Cristian, cetățean român, momentul semnării de către părți.
născut la data de 9.11.1981 în București, domiciliat în (67/1.836.344)
București, șos. Mihai Bravu, nr. 67-73, bl. C18, sc. B, et.
6, ap. 83, sectorul 2, identificată cu C.I. seria RR nr. Societatea Comercială
525278 eliberată de SPCEP S2, biroul nr. 3 la data de MEDIA PLANNING GROUP (MPG)
12.05.2008, CNP 1811109450031, în calitate de asociat ROMANIA - S.A., București
unic al S.C. GAMA EUROGRUP - S.R.L., cu sediul social
în București, str. General Culcer, nr. 15, sectorul 6, NOTIFICARE
înregistrată la ORCB sub nr. J 40/11101/2005, având CUI
17716137, am decis următoarele: Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Art. 1. Se declară un punct de lucru al societății sunt în București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
București, Bd. Theodor Pallady, nr. 287, sectorul 3, în alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
incinta IOR 2, unde societatea va desfășura următoarele modificările și completările ulterioare, depunerea textului
activități: 4531 - comerț cu ridicata de piese și accesorii actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
pentru autovehicule; 4532 - comerț cu amănuntul de MEDIA PLANNING GROUP (MPG) ROMANIA - S.A., cu
piese și accesorii pentru autovehicule; 4719 - comerț cu
sediul în București, Calea Victoriei, nr. 141, et. 2, sectorul
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse nealimentare; 4791 - comerț 1, înregistrată sub nr. J 40/3073/2002, cod unic de
cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau înregistrare 14582995, care a fost înregistrat sub nr.
prin Internet; 7311 - activități ale agențiilor de publicitate. 522366 din 5.10.2010.
(66/1.836.343) (68/1.836.345)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4385/22.X.2010 27

Societatea Comercială București sub nr. J40/20772/15.12.2008, CUI RO


MEDIA PLANNING GROUP (MPG) 24866170 și în calitate de invitat Pirvan Sorin-Leonard,
ROMANIA - S.A., București cetățean român, născut la data de 21.11.1982 în orașul
Corabia, județul Olt, domiciliat în sat Grojdibodu (comuna
HOTĂRÂREA NR. 359 Grojdibodu), județul Olt, identificat cu C.I. seria OT nr.
din data de 20.09.2010 249836, eliberată la data de 12.10.2004 de orașul
Corabia, CNP 1821121282201, fiind prezent 100 %
a adunării generale ordinare a acționarilor MEDIA capitalul social, am decis următoarele:
PLANNING GROUP (MPG) ROMANIA - S.A. 1. Cooptarea în societate a domnului Pirvan Sorin-
Participă: subsemnații Dura Adrian, Pascuci Dorian, Leonard, prin majorarea capitalului social, cu aport în
Teretean Theodor-Dinu, Damboviceanu Vlad și numerar în sumă de 50 lei.
Mateescu Adrian Calin, în calitate de acționari ce dețin Astfel, capitalul social subscris și vărsat este de 250
100 % capitalul social al MEDIA PLANNING GROUP lei, divizat în 25 de părți sociale, cu o valoare nominală de
(MPG) ROMANIA - S.A., persoană juridică română, cu
sediul în București, Calea Victoriei nr. 141, et. 2, sector 1, 10 lei, cotele de participare la capitalul social, precum și
România, înregistrată la Registrul Comerțului București la profit și pierderi sunt următoarele:
sub nr. J40/3073/2002, CUI RO14582995, Visan Mirel 200 lei 20 ps 80 %
Acționarii, luând în considerare situația societății, Pirvan Sorin-Leonard 50 lei 5 ps 20 %
hotărăsc următoarele: 2. Se revocă din funcția de administrator Visan Mirel.
Art. 1. Se prelungește durata de valabilitate a sediului 3. Se numește în funcția de administrator cu puteri
social al societății în baza Actului adițional nr. depline, pe o perioadă nedeterminată domnul Pirvan
1/17.06.2010 încheiat cu UCMR până la data de Sorin-Leonard, cetățean român, născut la data de
31.12.2010. 21.11.1982 în orașul Corabia, județul Olt, domiciliat în sat
Art. 2. În urma schimbării cărții de identitate, se Grojdibodu (comuna Grojdibodu), județul Olt, identificat
modifică după cum urmează datele de ientificare ale cu C.I. seria OT nr. 249836, eliberată la data de
acționarului Pascuci Dorian, cetățean român, cu 12.10.2004 de orașul Corabia, CNP 1821121282201.
domiciliul în București, str. Petru Tei nr. 56, sector 2, Restul prevederilor actului constitutiv rămân
născut la 3.04.1971 în mun. Focșani, jud. Vrancea, neschimbate.
deținător al CI seria RT nr. 625249 emisă de SPCEP Corespunzător se va actualiza actul constitutiv al
biroul nr. 1 la data de 6.01.2009, având CNP societății.
1710403390744. Prezentul act servește la Oficiul Registrului
Art. 3. Se împuternicește Andrei Sandu, cetățean Comerțului și la toate celelalte organe competente,
român, posesor al C.I. seria RD nr. 576078/SPCEP potrivit legii.
S6/9.06.2008, domiciliat în București, str. Cara Anghel nr. Redactată și dactilografiată de părți în 3 exemplare.
17, bl. C43, sc. A, ap. 10, sector 6, CNP 1740115463034, (70/1.836.347)
să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, să
semneze actul adițional, actul constitutiv actualizat al Societatea Comercială
societății, precum și să îndeplinească orice alte ETERY CAFFE - S.R.L., București
formalități cerute de lege.
În urma acestor operațiuni se va încheia un act NOTIFICARE
constitutiv actualizat al societății. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dată la sediul societății astăzi, 20.09.2010, în 4 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
exemplare. alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
(69/1.836.346) modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Societatea Comercială ETERY CAFFE - S.R.L., cu sediul în București, Intr.
ETERY CAFFE - S.R.L., București Bădeni, nr. 7, bloc M61, scara 2, etaj P, ap. 22, sector 3,
înregistrată sub nr. J40/20772/2008, cod unic de
DECIZIA NR. 1/28.09.2010 înregistrare 24866170, care a fost înregistrat sub
nr. 522378 din 5.10.2010.
a asociatului unic al S.C. ETERY CAFFE - S.R.L.
(71/1.836.348)
Subsemnatul Visan Mirel, cetățean român, născut la
data de 3.04.1982 în municipiul Slobozia, jud. Ialomița, Societatea Comercială
domiciliat în București, Aleea Băiuț nr. 9A, bl. C36, sc. 2, BETHER BAY COMERCIAL - S.R.L., București
et. 5, ap. 66, sector 6, identificat cu C.I. seria RD nr.
567873 eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 3 la data de HOTĂRÂREA NR. 2/29.09.2010
1.04.2008, CNP 1820403211203, în calitate de asociat
unic al SC ETERY CAFEE - S.R.L., cu sediul în a adunării generale a asociaților
București, Intrarea Badeni, nr. 7, bl. M61, sc. 2, parter, ap. Subsemnații Ciobanu Petrescu Gabriela, cetățean
22, sector 3, societate înregistrată la Registrul Comerțului român, sex femeiesc, cu domiciliul în București, str.
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4385/22.X.2010

George Vraca nr. 7, et. 4, ap. 23, sector 1, născută la Art. 1. Se prelungește durata de valabilitate a sediului
22.12.1964 în Techirghiol, jud. Constanța, posesoare a social al societății în baza Actului adițional nr.
C.I. seria RT nr. 306913 eliberată de Secția 1 Poliție la 1/17.06.2010 încheiat cu UCMR până la data de
data de 28 ianuarie 2004, CNP 2641222400470 și 31.12.2010.
Ciobanu Petrescu Petru, fiul lui Vasile și Elena, născut la Art. 2. În urma schimbării cărții de identitate, se
data de 29.06.1961 în com. Romani, jud. Neamț, modifică după cum urmează datele de identificare ale
domiciliat în București, str. George Vraca nr. 7, et. 4, ap. acționarului Pascuci Dorian, cetățean român, cu
23, sector 1, identificat cu C.I. seria RT nr. 306912 domiciliul în București, str. Petru Tei nr. 56, sector 2,
eliberată de Secția 1 Poliție la data de 28.01.2004, CNP născut la 3.04.1971 în mun. Focșani, jud. Vrancea,
1610629131231, în calitate de asociați, reprezentând deținător al CI seria RT nr. 625249 emisă de SPCEP S2
100 % capitalul social al S.C. BETHER BAY biroul nr. 1 la data de 6.01.2009, având CNP
COMERCIAL - S.R.L., am hotărât următoarele: 1710403390744.
Art. 1. În temeiul art. 237 alin. 1 lit. c) și alin. 2 din Art. 3. Se revocă din funcția de cenzor Barsan
Legea nr. 31/1990, suspendarea activității societății pe o Nicoleta începând cu data de 1.02.2010.
durată de 1 1/2 ani, respectiv începând cu data de Art. 4. Se numește în funcția de cenzor Dumitrescu
1.10.2010 până la data de 31.03.2012. Cristina-Mariana, cetățean român, cu domiciliul în Șos.
Art. 2. Suspendarea activității societății va fi Banatului nr. 44, bl. A3, sc. A, ap. 1, comuna Chitila, jud.
înregistrată și la Administrația Finanțelor Publice Ilfov, stare civilă necăsătorită, născută la 29.10.1977 în
Sector 1. mun. București, sector 8, deținătoare a CI seria IF nr.
Art. 3. Încheiată în București, sector 1 la sediul 000132 emisă de oraș Buftea la 18.04.2002, CNP
societății azi, 29.09.2010, în (două) exemplare originale. 2771029471046, începând cu data de 1.02.2010.
(72/1.836.349) Art. 5. Se revocă din funcția de cenzor Ghelbereu
Steluța începând cu data de 1.08.2010.
Societatea Comercială Art. 6. Se numește în funcția de cenzor Savu
ADDV Euro RSCG - S.A., București Robertina-Amelia, cetățean român, cu domiciliul în
București, str. Vatra Dornei nr. 2, bl. F5, sc. 3, et. 4, ap.
NOTIFICARE 44, sector 4, stare civilă necăsătorită, născută la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 27.04.1976 în mun. Roșiori de Vede, jud. Teleorman,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 deținătoare a CI seria RD nr. 430563 emisă de Secția 15
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu la 29.12.2004, CNP 2760427341699, începând cu data
modificările și completările ulterioare, depunerea textului de 1.08.2010.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale Art. 4. Se împuternicește Andrei Sandu, cetățean
ADDV Euro RSCG - S.A., cu sediul în București, Calea român, posesor al C.I. seria RD nr. 576078/SPCEP
Victoriei, nr. 141, etaj 2, sector 1, înregistrată sub nr. S6/9.06.2008, domiciliat în București, str. Cara Anghel nr.
17, bl. C43, sc. A, ap. 10, sector 6, CNP
J40/2175/1999, cod unic de înregistrare 11528568, care
17410115463034, să ducă la îndeplinire prevederile
a fost înregistrat sub nr. 522388 din 5.10.2010.
prezentei hotărâri, să semneze actul adițional, actul
(73/1.836.350)
constitutiv actualizat al societății, precum și să
îndeplinească orice alte formalități cerute de lege.
Societatea Comercială
În urma acestor operațiuni se va încheia un act
ADDV Euro RSCG - S.A., București
constitutiv actualizat al societății.
Dată la sediul societății astăzi, 20.09.2010, în 4
HOTĂRÂREA NR. 151
exemplare.
din data de 20.09.2010 (74/1.836.351)
a adunării generale ordinare a acționarilor
Societatea Comercială
ADDV Euro RSCG - S.A.
ADASOR EXIM - S.R.L., București
Participă: subsemnații Dura Adrian, Pascuci Dorian,
Teretean Theodor-Dinu, Damboviceanu Vlad și DECIZIA NR. 1 DIN 1.10.2010
Mateescu Adrian Calin, în calitate de acționari ce dețin
100 % capitalul social al ADDV Euro RSCG - S.A., a asociatului unic al societății ADASOR EXIM SRL
persoană juridică română, cu sediul în București, Calea Sorescu Gabriel Sorin, născut la 10.06.1966 în
Victoriei nr. 141, et. 2, sector 1, România, înregistrată la București, CNP 1660610443026, domiciliat în București,
Registrul Comerțului București sub nr. J40/2175/1999, sector 1, str. Horia Macelariu nr. 1-3, bl. 13/4, sc. 1, et. 1,
CUI RO11528568, ap. 4, identificat cu C.I. seria DP nr. 097085 emisă de
Acționarii, luând în considerare situația societății, DGEIP la 27.05.2003, asociat unic, a decis:
hotărăsc următoarele: Se radiază punctele de lucru din:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4385/22.X.2010 29

- Jud. Ilfov, comuna Afumați, șos. București - Urziceni S.R.L., înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul
nr. 31, Expo Market Doraly, Pavilion T, stand 17 T; Mehedinți sub nr. J 25/41/2007, cu sediul în Drobeta-
- București, sector 2, str. Locotenent Ionescu Anton nr. Turnu Severin, str. Mareșal Averescu nr. 28A, județul
3, ap. 1. Mehedinți, CUI 20722872, am hotărât modificarea actului
Se înființează un punct de lucru în București, str. constitutiv actualizat nr. 5065/27.10.2008 al societății,
Grigore Gabrielescu nr. 5, sector 2. astfel:
(75/1.836.352) Art. 1. Se extinde obiectul de activitate cu codul CAEN
4329 - alte lucrări de instalații pentru construcții; 8559 -
Societatea Comercială alte forme de învățământ n.c.a.; 8560 - activități de
TESSERA - S.R.L., satul Dubova servicii suport pentru învățământ.
comuna Dubova, județul Mehedinți Celelalte prevederi ale actului constitutiv actualizat
rămân neschimbate.
DECIZIA Prezentul înscris a fost redactat de asociați astăzi,
asociatului unic al S.C. TESSERA - S.R.L. 29.09.2010, într-un număr de cinci exemplare, din care
trei exemplare pentru noi, părțile, un exemplar pentru
Subsemnatul Petcu Radu-Cristian, cetățean român,
domiciliat în municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Mihail registrul comerțului și un exemplar pentru Monitorul
Eminescu nr. 19A, județul Mehedinți, CNP 1800630250031, Oficial.
identificat cu C.I. seria MH nr. 145305, eliberată de Pol. (78/1.833.213)
Drobeta-Turnu Severin la data de 9.10.2003, deținând un
număr de 20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul Societatea Comercială
social al societății, decid: ACVET CONSULT SERV - S.R.L.
Art. 1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți
de 3 ani, începând cu data de 30.09.2010.
Art. 2. Se prelungește mandatul administratorului pe o NOTIFICARE
perioadă de 4 ani, cu puteri depline, începând cu data de
30.09.2010. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne Mehedinți notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
neschimbat. alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
(76/1.833.211) modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Societatea Comercială ACVET CONSULT SERV - S.R.L., cu sediul în municipiul
BIG BABY CORPORATION - S.R.L. Drobeta-Turnu Severin, str. Mareșal Averescu nr. 28A,
Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți județul Mehedinți, înregistrată sub nr. J 25/41/2007, cod
unic de înregistrare 20722872, care a fost înregistrat sub
DECIZIA nr. 27384 din 30.09.2010.
asociatului unic (79/1.833.214)
al S.C. BIG BABY CORPORATION - S.R.L.
Subsemnatul Ciurel Titu-Nicolae, cetățean român, Societatea Comercială
domiciliat în municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Iuliu ELVIZAM COMPANY - S.R.L.
Maniu nr. 28, bl. 2, sc. 2, ap. 9, județul Mehedinți, CNP Strehaia, județul Mehedinți
1791001250528, identificat cu C.I. seria MH nr. 268275,
eliberată de SPCLEP Drobeta-Turnu Severin la data de DECIZIA NR. 2/29.09.2010
12.06.2008, deținând un număr de 20 părți sociale,
reprezentând 100 % capitalul social al societății, decid: la actul constitutiv al S.C. SALBA DE AUR - S.R.L.
Art. 1. Se înființează un punct de lucru situat în satul Subsemnatul Mihai Zaharia, posesor al C.I. seria MH
Barda, nr. 174, comuna Malovăț, jud. Mehedinți. nr. 157182/3.03.2004, CNP 1650401253210, asociat
Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne unic la S.C. SALBA DE AUR - S.R.L., cu sediul în
neschimbat. Strehaia, Str. Republicii nr. 266, jud. Mehedinți,
(77/1.833.212) înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul Mehedinți
sub nr. J 25/177/1992, CUI 1608163, am decis:
Societatea Comercială Schimbarea datelor de identificare ale asociatului unic
ACVET CONSULT SERV - S.R.L.
și administratorului Mihai Zaharia, conform datelor de mai
Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți
sus, și prelungirea mandatului administratorului, pe o
perioadă de 4 ani, începând cu data de 29.09.2010.
HOTĂRÂREA NR. 1/29.09.2010
Schimbarea denumirii societății în ELVIZAM
a adunării generale a asociaților COMPANY - S.R.L.
Subsemnații Brăila Alexandru și Palade Nelu, în Ca urmare a obligației instituite prin art. 204 alin. (4)
calitate de asociați la S.C. ACVET CONSULT SERV - din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4385/22.X.2010

republicată și modificată prin Legea nr. 441/2006, se Bd. Revoluției 1989, nr. 1, bl. B1, sc. 1, et. 4, ap. 51,
actualizează actul constitutiv al societății. județul Mehedinți, CNP 2820212250072, identificată cu
Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății C.I. seria MH nr. 252925, eliberată de SPCLEP Drobeta-
rămân neschimbate. Turnu Severin la data de 2.11.2007, deținând un număr
Încheiată de părți, sub semnătură privată, în 4 de 20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social al
exemplare, astăzi, 29.09.2010. societății, decid:
(80/1.833.215) Art. 1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
de 3 ani, începând cu data de 30.09.2010.
Societatea Comercială Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne
ELVIZAM COMPANY - S.R.L.
neschimbat.
Strehaia, județul Mehedinți
(83/1.833.218)
NOTIFICARE
Societatea Comercială
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul DRAGAN - S.R.L., Orșova, județul Mehedinți
Mehedinți notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
DECIZIA
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale asociatului unic al S.C. DRAGAN - S.R.L.
ELVIZAM COMPANY - S.R.L., cu sediul în orașul Subsemnata Sandu Alexandrina, cetățean român,
Strehaia, Str. Republicii nr. 266, județul Mehedinți,
domiciliată în municipiul Orșova, str. Decebal, bl. A3,
înregistrată sub nr. J 25/177/1992, cod unic de
înregistrare 1608163, care a fost înregistrat sub nr. 27392 sc. E, ap. 11, județul Mehedinți, CNP 2541101251994,
din 30.09.2010. identificată cu C.I. seria MH nr. 086865, eliberată de
(81/1.833.216) Orșova la data de 16.01.2002, deținând un număr de 21
părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social al
Societatea Comercială societății, decid:
CLISERU CONSTRUCT - S.R.L. Art. 1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți de 3 ani, începând cu data de 1.10.2010.
Art. 2. Se prelungește mandatul administratorului pe o
DECIZIA NR. 3/29.09.2010 perioadă de 4 ani, cu puteri depline, începând cu data de
1.10.2010.
la actul constitutiv
al S.C. CLISERU CONSTRUCT - S.R.L. Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne
neschimbat.
Subsemnatul Cliseru Dumitru-Daniel, asociat unic la
S.C. CLISERU CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în (84/1.833.219)
Drobeta-Turnu Severin, Aleea Crizantemelor nr. 8, bl. N6,
sc. 1, ap. 1, jud. Mehedinți, înmatriculată la ORC de pe Societatea Comercială
lângă Tribunalul Mehedinți sub numărul J 25/207/2010, SORTRANS - S.R.L., Drobeta-Turnu Severin
CUI 27131911, am decis: județul Mehedinți
Înființarea unui punct de lucru în Drobeta-Turnu
Severin, Str. Independenței nr. 168, Piața MEVA, chioșc DECIZIA
12, cu destinația comerț, și radierea celui din Str. Unirii
asociatului unic al S.C. SORTRANS - S.R.L.
nr. 7, jud. Mehedinți.
Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății Subsemnatul Mihart Sorin, cetățean român, domiciliat
rămân neschimbate. în satul Broșteni, comuna Broșteni, județul Mehedinți,
Încheiat în 4 exemplare, sub semnătură privată, CNP 1800404250979, identificat cu C.I. seria MH
astăzi, 29.09.2010. nr. 005795, eliberată de Strehaia la data de 27.08.1998,
(82/1.833.217) deținând un număr de 20 părți sociale, reprezentând
100 % capitalul social al societății, decid:
Societatea Comercială Art. 1. Se prelungește mandatul administratorului
B.U. TRADE BIANCA - S.R.L. Mihart Sorin pe o perioadă de 4 ani, cu puteri depline,
Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți începând cu data de 1.10.2010.
Art. 2. Se schimbă datele de identificare ale
DECIZIA asociatului și administratorului Mihart Sorin conform cărții
asociatului unic de identitate.
al S.C. B.U. TRADE BIANCA - S.R.L. Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne
Subsemnata Răchitan Ștefania-Laura, cetățean neschimbat.
român, domiciliată în municipiul Drobeta-Turnu Severin, (85/1.833.220)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4385/22.X.2010 31

Societatea Comercială Societatea Comercială


ELIMER CONTINENT SPEDITION - S.R.L. DREAMS DIAMONDS FASHION - S.R.L.
Pitești, județul Argeș Curtea de Argeș, județul Argeș

HOTĂRÂREA NR. 1/8.10.2010


HOTĂRÂREA NR. 1/12.10.2010
Subsemnata Deaconu Raluca-Elena, asociat unic la
Subsemnații Ghiță Mihai și Ghiță Eliza-Florentina, în S.C. DREAMS DIAMONDS FASHION - S.R.L., în data de
calitate de asociați, am hotărât următoarele: 8.10.2010, am hotărât:
- înființarea unui punct de lucru în Pitești, str. Ștefan - declarare punct de lucru situat în mun. Brașov, Str.
cel Mare, bl. PD 4, sc. C, et. 2, ap. 11, județul Argeș. Bazaltului nr. 6, spațiul nr. 42, jud. Brașov.
(86/1.837.029) Prezenta hotărâre va fi înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului Argeș și publicată în Monitorul
Oficial al României.
Societatea Comercială
Redactată în 4 exemplare sub semnătură privată.
MISS GLAMOUR 2009 - S.R.L. (89/1.837.032)
Pitești, județul Argeș
Societatea Comercială
HOTĂRÂREA NR. 2 ALEXIA MARIA ORIZONT - S.R.L.
Pitești, județul Argeș
din data de 11.10.2010, a asociatului unic
Subsemnata Patriche Anamaria, în calitate de asociat DECIZIA NR. 1
unic, astăzi, 11.10.2010, am hotărât: din data de 12.10.2010
Deschiderea unui punct de lucru situat în:
- mun. Pitești, str. V. Milea nr. 4-6, Complex La Galeria, a asociatului unic
al S.C. ALEXIA MARIA ORIZONT - S.R.L.
județul Argeș.
Subsemnata Radu Constantina-Laura, cu cetățenie
Urmare a celor hotărâte, societatea deschide punct de
română, domiciliată în municipiul Pitești, Str. Paltinului nr.
lucru situat în: mun. Pitești, str. V. Milea nr. 4-6, Complex 18, bl. A 37, sc. D, et. 1, ap. 5, județul Argeș, CNP
La Galeria, județul Argeș. 2830603035301, identificată cu C.I. seria AS nr. 618662,
Prezentul act reprezintă voința asociatului unic și eliberată de SPCLEP Pitești la data de 4.02.2009,
îndeplinește procedura legală privind înregistrarea, deținând un număr de 20 părți sociale, reprezentând
autorizarea și publicarea. 100 % capitalul social al societății, decid:
Redactată în 6 exemplare, astăzi, 11.10.2010. Art. 1. Înființarea unui punct de lucru situat în Pitești,
str. Nicolae Bălcescu nr. 152 bis, județul Argeș.
(87/1.837.030) Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne
neschimbat.
Societatea Comercială (90/1.837.033)
DUNĂ MARIAN CLAUDIU
AGROCOMERȚ - S.R.L., satul Zidurile Societatea Comercială
comuna Mozăceni, județul Argeș PROWEST DISTRIBUTION - S.R.L.
Bragadiru, județul Ilfov
DECIZIA NR. 1
HOTĂRÂRE
din data de 12.10.2010
a adunării generale a asociaților S.C. PROWEST
a asociatului unic al S.C. DUNĂ MARIAN CLAUDIU DISTRIBUTION - S.R.L., Bragadiru, 14.06.2010
AGROCOMERȚ - S.R.L. Adunarea generală a asociaților S.C. PROWEST
Subsemnatul Dună Marian-Claudiu, cu cetățenie DISTRIBUTION - S.R.L., CUI 14198650,
J 40/8163/2001, București, str. Ciochina nr. 6, bl. 10, sc.
română, domiciliat în satul Zidurile, comuna Mozăceni,
2, et. 3, ap. 32, sectorul 4, întrunită în data de
județul Argeș, CNP 1900715150435, identificat cu C.I. 14.06.2010, în prezența asociaților reprezentând 100 %
seria AS nr. 391815, eliberată de Pol. Costești la data de capitalul social al societății, hotărăște, cu unanimitate de
15.12.2004, deținând un număr de 20 părți sociale, voturi, modificarea actului constitutiv astfel:
reprezentând 100 % capitalul social al societății, decid: 1. Schimbarea sediului social din București, str.
Art. 1. Suspendarea activității societății pe o perioadă Ciochina nr. 6, bl. 10, sc. 2, et. 3, ap. 32, sectorul 6, în loc.
de 3 ani începând cu data de 12.10.2010. Bragadiru, Șos. Alexandriei nr. 99, biroul 3, județul Ilfov.
2. Închiderea punctului de lucru din orașul Bragadiru,
Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne Șos. Alexandriei nr. 99, județul Ilfov, precum și cel
neschimbat. denumit stand C13 din București, str. Valea Cascadelor
(88/1.837.031) nr. 23, sectorul 6, și deschiderea unui nou punct de lucru
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4385/22.X.2010

la aceeași adresă din București, str. Valea Cascadelor nr. 4759 - comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor
23, stand C5, sectorul 6, în baza actului adițional nr. de iluminat și al articolelor de uz casnic, n.c.a., în
8/25.08.2009 la contractul de închiriere nr. magazine specializate;
116/10.10.2006, care preia activitatea punctului de lucru 4673 - comerț cu ridicata al materialului lemnos și al
închis, C13, respectiv CAEN: 4671, 4673, 4674, 4711, materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
4743, 4754, 4759, 4763, 4752, 4741, 4742, 4753, 4764, 4778 - comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în
4765, 4776, 4777. magazine specializate;
Menținerea activității în punctele de lucru din 4779 - comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
București, str. Valea Cascadelor nr. 23, stand B 4, B 5, B vândute prin magazine;
6 și C 5, sectorul 6, cu același obiect de activitate. 4791 - comerț cu amănuntul prin intermediul caselor
3. Reînnoirea mandatului administratorilor pe de comenzi sau prin Internet;
perioadă nelimitată, având puteri depline și anume: 4799 - comerț cu amănuntul efectuat în afara
• Rizescu Cristian-Florin, domiciliat în București, str. magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor.
cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr. 21-23, bl. 7M, sc. 1, et. 5. În sensul prezentei hotărâri se vor modifica
4, ap. 19, sectorul 1, născut la data de 6.10.1970 în dispozițiilor corespunzătoare din actul constitutiv, restul
orașul Găiești, județul Dâmbovița, fiul lui Gheorghe și conținutului rămânând neschimbat.
Ortansa, cetățean român, căsătorit, sex bărbătesc, Pentru îndeplinirea acestei hotărâri a adunării
posesor al C.I. seria RD nr. 495470, eliberată de Secția 1 generale se mandatează Coman Mariana, domiciliată în
Poliție București la data de 3.10.2006, CNP București, str. Moțoc nr. 9, et. 4, ap. 83, sectorul 5,
1701006150371; posesoare a C.I. seria DP nr. 102634, eliberată de
• Savu Petre, domiciliat în București, str. Ciochina DGEIP-DEP la data 13.01.2004, CNP 2700713510032,
nr. 6, bl. 10, sc. 2, et. 3, ap. 32, sectorul 4, născut la data să îndeplinească toate formalitățile legale ce se impun
de 22.06.1971 în comuna Corbi, județul Argeș, fiul lui pentru înregistrarea acestor modificări, atât la Registrul
Andrei și Eugenia, cetățean român, căsătorit, sex Comerțului București cât și la Registrul Comerțului Ilfov,
bărbătesc, posesor al C.I. seria RT nr. 478116, eliberată precum și în fața oricărei alte autorități. Mandatara
de SPCEP S4 biroul 2 la data de 28.03.2007, CNP noastră poate întocmi și semna în numele nostru și
1710622033123. pentru noi orice cerere, formular sau alt înscris necesar
4. Completarea obiectului de activitate cu următoarele în îndeplinirea mandatului sau semnătura sa fiindu-ne
activități ce urmează să fie efectuate secundar, conform opozabilă.
clasificării CAEN rev. 2: (91/1.836.008)
4110 - dezvoltare (promovare) imobiliară;
4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și Societatea Comercială
nerezidențiale; PROWEST DISTRIBUTION - S.R.L., București
4222 - lucrări de construcție a proiectelor utilitare
pentru electricitate și telecomunicații; NOTIFICARE
4299 - lucrări de construcție a altor proiecte inginerești n.c.a.; Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
4311 - lucrări de demolare a construcțiilor; București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
4313 - lucrări de foraj și sondaj pentru construcții; alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
4321 - lucrări de instalații electrice; modificările și completările ulterioare, depunerea textului
4399 - alte lucrări speciale de construcții, n.c.a.; actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
4615 - intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de PROWEST DISTRIBUTION - S.R.L., cu sediul în
menaj și de fierărie; București, str. Ciochina nr. 6, bl. 10, sc. 2, et. 3, ap. 32,
4618 - intermedieri în comerțul specializat în vânzarea sectorul 4, înregistrată sub nr. J 40/8163/2001, cod unic
produselor cu caracter specific, n.c.a.; de înregistrare 14198650, care a fost înregistrat sub nr.
4644 - comerț cu ridicata al produselor din ceramică, 477768 din 30.08.2010.
sticlărie și produse de întreținere; (92/1.836.009)

Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Florentina-Magdalena P. Constandache Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

&JUYDGY|479173]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4385/22.X.2010 conține 32 de pagini. Prețul: 6,40 lei ISSN 1220–4889