Sunteți pe pagina 1din 32
Anul 178 (XX) — Nr. 4386 PARTEA A IV-A PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Vineri, 22
Anul 178 (XX) — Nr. 4386 PARTEA A IV-A PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Vineri, 22

Anul 178 (XX) — Nr. 4386

PARTEA

A

IV-A

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Vineri, 22 octombrie 2010

PUBLICAȚII

ALE

AGENȚILOR

ECONOMICI

Societatea Comercială NOOR WOOD A.G. - S.A. Negrești Oaș, județul Satu Mare

CONVOCARE

Consiliul de administrație al societății convoacă A.G.A. extraordinară a acționarilor la data de 25.11.2010,

ora 10.00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi. În cazul în care la prima ședință nu se întrunește cvorumul statutar, a doua ședință va avea loc la data de 26.11.2010, ora 10.00.

1. Revocarea calității de membru în C.A. și de aceea

de director general al societății a domnului Boian Horia. 2. Revocarea calității de membru în C.A. a dnei Berinde Domnica.

3. Numirea dnei Maria Bouvier Noor, născută la data

de 13.11.1955 în Nevors, Franța, ca membru în C.A.

4. Numirea în calitate de membru în C.A. și director

general al societății a domnului Molnar Mihai Radu, născut la data de 6.11.1955 în București.

5. Schimbarea denumirii societății din S.C. NOOR

WOOD A.G. - S.A. în INTERNATIONAL POLYSACKS Romania - S.A., cu același sediu.

6. Schimbarea domeniului principal de activitate,

respectiv din închiriere bunuri imobiliare cod CAEN 6820 în fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic,

respectiv cod CAEN 2222.

7. Aprobarea contractului de împrumut în valoare de

250.000 euro de la International Polysack GmbH

8. Aprobarea contractului de vânzare produse finite

către:

- TROCME VAUART EMBALLAGE S.A.S. FRANTA și

- NNZ BEHEER B.V. OLANDA

9. Aprobarea achiziționării în leasing autoturism

Logan MCV.

10. Aprobare ofertă servicii audit financiar pentru anul

2010 a societății Contabexfar Satu Mare.

11. Diverse.

(1/1.843.567)

Societatea Comercială AGROMEC - S.A., Deva

CONVOCARE

Consiliul de administrație de la S.C. AGROMEC - S.A., Deva, societate cu sediul în Deva, Str. Depozitelor nr. 10, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 20/303/1991, C.U.I. RO 2118135, convoacă în data de 29.11.2010, ora 12.00, la sediul societății, adunarea generală extraordinară a acționarilor societății, cu următoarea ordine de zi:

1) Autorizarea de către adunarea generală a acționarilor societății, dobândirii de către societate a unui număr de 36.939 acțiuni proprii, în baza art. 103 (1) și (2) din Legea nr. 31/1990, modificată și completată ulterior și condițiile dobândirii acestor acțiuni proprii.

2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4386/22.X.2010

În cazul în care la acea dată și oră nu se va putea ține adunarea generală extraordinară a acționarilor societății, aceasta se va întruni a doua zi, la aceeași oră la sediul societății.

(2/1.844.011)

Societatea Comercială RAAL - S.A., Bistrița, județul Bistrița-Năsăud

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. RAAL - S.A., Bistrița convoacă adunarea generală a acționarilor în temeiul art. 13 - art. 18 din actul constitutiv actualizat al S.C. RAAL - S.A., cu dare de dată certă nr. 1598 din 30.04.2008 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și a art. 110, art. 111, art. 112, art. 117, art. 118 și art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările aduse prin Legea nr. 441/27.11.2006 și prin Ordonanța de Urgență nr. 82/28.06.2007. Locul ținerii adunării este sediul societății

din Bistrița, Str. Industriei nr. 4A, județul Bistrița-Năsăud,

la data de 2.12.2010, ora 13.00.

Dacă la prima convocare adunarea generală a acționarilor nu poate lucra din cauza neîntrunirii cvorumului pentru validitatea deliberărilor, adunarea se va întruni în a doua convocare în data de 3.12.2010, ora 13.00, în același loc. Ordinea de zi 1. Aprobarea emiterii de către Banca de Import-Export

a României Eximbank - S.A., în numele și în contul

statului a Garanției pentru companii, în sumă de 1.500.000 (unmilioncincisutemii) euro, în completarea garanțiilor propuse de S.C. RAAL - S.A., Bistrița, care să garanteze creditul în valoare de 3.800.000

(treimilioaneoptsutemii) euro, acordat de BRD - Groupe Societe Generale în baza contractului pentru facilitate de credit nr. 7/14.12.2006.

2. Aprobarea angajamentului S.C. RAAL - S.A.,

Bistrița, de a nu se diviza pe toată durata de valabilitate a Garanției pentru companii fără acordul prealabil al Băncii de Import-Export a României Eximbank - S.A.

3. Aprobarea anexei la hotărâre cu persoanele

împuternicite să reprezinte firma și să semneze Convențiile de garantare și împărțire a riscului și orice

documente legale cerute de bancă sau notar, pentru garantarea creditului, care să conțină și specimenul de semnături. - Materialele de la ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății, începând cu data publicării prezentei convocări.

(3/1.831.789)

Societatea Comercială COMAT AUTO - S.A., București

CONVOCARE

a adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. COMAT AUTO - S.A. București

Consiliul de administrație al S.C. COMAT AUTO - S.A., București, J 40/687/1991, CUI 431089, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor, în baza Legii nr. 31/1990, republicată, pentru data de 24.11.2010, ora 17.00, la sediul societății din București, bd. Timișoara

nr. 90, sector 6, pentru toți acționarii societății, înregistrați la Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 15.11.2010, data de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea reducerii capitalului social subscris și

vărsat cu suma de 1.250.000 lei, respectiv de la

15.781.427,50 lei la 14.531.427,50 lei. Reducerea capitalului social se realizează prin anularea unui număr de 500.000 acțiuni proprii dobândite de societate conform hotărârii AGEA nr. 1 din 13.09.2010, numărul total de acțiuni fiind redus de la 6.312.571 acțiuni la 5.812.571 acțiuni.

2. Modificarea art. 7 - Capitalul Social - din actul

constitutiv, ca efect al reducerii capitalului social, după cum urmează:

Art. 7 - Capitalul Social Capitalul social subscris și vărsat este de 14.531.427,50 lei, din care:

• aport în natură 1.090 lei;

• aport în numerar 14.530.337,50 lei.

Capitalul social este împărțit în 5.812.571 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare. Structura acționariatului la data de 10.12.2010 (data de înregistrare) este următoarea:

Structura detaliată a acționariatului este prezentată în anexa la prezentul act constitutiv.

3. Mandatarea consiliului de administrație pentru

îndeplinirea oricăror acte și operațiuni necesare realizării operațiunii de reducere a capitalului social.

4. Împuternicirea președintelui consiliului de

administrație să semneze actul constitutiv în formă actualizată, precum și să aducă la îndeplinire toate

formalitățile de înregistrare a acestora la Registrul comerțului.

5. Stabilirea datei de 10.12.2010 ca dată de

identificare (dată de înregistrare) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii, în conformitate cu

prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital. La adunarea generală extraordinară a acționarilor au dreptul de a participa și de a vota doar persoanele care

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4386/22.X.2010

3

au calitatea de acționari înscrisă în registrul acționarilor la data de referință, respectiv 15.11.2010. Accesul acționarilor înscriși în registrul acționarilor la data de referință, în locul în care se desfășoară adunarea generală extraordinară a acționarilor, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei care le reprezintă. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală extraordinară a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială. Formularele de împuternicire (procuri speciale) pentru reprezentare se pot obține de către acționari de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare între orele 10,00 și 14,00, sau vor fi transmise gratuit, prin servicii poștale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens. Procurile speciale se depun sau se transmit, prin servicii de curierat, la sediul societății, astfel încât să fie primite până la data de 24.11.2010, ora 16,00. Formularele de împuternicire (procuri speciale) pentru reprezentare se vor completa și semna, în 3 exemplare din care un exemplar din procura specială va fi depus la sediul societății până cel târziu la ora și data menționate mai sus, un exemplar va fi înmânat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință își pot transmite votul cu privire la punctele de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor prin corespondență. Formularele de vot prin corespondență se pot obține de către acționari de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare între orele 10,00 și 14,00 sau vor fi transmise gratuit, prin servicii poștale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens. Formularele de vot prin corespondență se depun personal sau prin servicii de curierat, la sediul societății, astfel încât să fie primite până la data și ora ținerii adunării generale extraordinare. Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Propunerile pentru includerea de noi puncte pe ordinea de zi pot fi depuse, în scris și transmise prin servicii de curierat, la sediul societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

De asemenea, acționarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi. Începând cu data de 25.10.2010 procurile speciale, documentele adunării generale extraordinare a acționarilor, proiectele de hotărâre aferente punctelor de pe ordinea de zi și formularele de vot prin corespondență se pot obține și consulta de către acționari la sediul social al societății, în fiecare zi lucrătoare între orele 10,00 și

14,00.

Orice informații referitoare la adunarea generală extraordinară a acționarilor pot fi obținute la sediul societății sau la telefon 021/444.02.23. În situația neîndeplinirii cvorumului necesar se convocă o nouă adunare generală extraordinară a acționarilor pentru data de 6.12.2010, la aceeași oră și în același loc, având aceeași ordine de zi și pentru acționarii înregistrați la aceeași dată de referință.

(4/1.831.790)

Societatea Comercială BANAT COM - S.A., Reșița județul Caraș-Severin

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. BANAT COM - S.A.,

cu sediul în Reșița, str. I.L. Caragiale nr. 3, jud. Caraș- Severin, înregistrată la O.R.C. sub nr. J 11/500/1991, C.I.F. RO 1059766, în conformitate cu legea și actul constitutiv al societății, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru data de 26.11.2010, ora 14.00, respectiv 27.11.2010 la aceeași oră în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 16.11.2010 și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoare ordine de zi:

1. aprobarea definitivă a divizării societății conform

proiectului de divizare publicat în Monitorul Oficial al României nr. 3918/14.09.2010;

2. aprobarea reducerii capitalului social ca urmare a

divizării de la valoarea de 619.085,5 lei la valoarea de 142.932,5 lei, cu o sumă de 476.153 lei și modificarea în mod corespunzător a prevederilor art. 3 și art. 4 din actul constitutiv, care vor avea următorul conținut: ”Art. 3.1. Capitalul social total subscris al Societății Comerciale BANAT COM - S.A. este de 142.932,5 RON, din care

4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4386/22.X.2010

vărsat este de 112.933 RON, restul urmând a fi vărsat până la data de 1.05.2011. Capitalul social subscris este

împărțit în 1.429.325 acțiuni nominative a 0,1 lei RON fiecare acțiune. 3.2 Cotele de participare ale acționarilor la constituirea capitalului social al societății sunt următoarele: 1. Ciobanu Costel deține 714.852 acțiuni nominative în valoare de 71.485,2 RON ceea ce reprezintă 50,01 % din capitalul social;

2. Banat Com - S.A. deține 1.264 acțiuni nominative în

valoare de 126,4 RON ceea ce reprezintă 0,09 % din capitalul social; 3. Acționari persoane fizice dețin 713.209 acțiuni nominative în valoare de 71.320,9 RON ceea ce reprezintă 49,90 % din capitalul social. Art. 4. Acțiunile societății - Capitalul social subscris este divizat în 1.429.325 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare acțiune; 4.1. Atribuirea acțiunilor către acționarii societății comerciale este după cum urmează:

1. Ciobanu Costel - 714.852 acțiuni; 2. Banat Com - S.A. - 1.264 acțiuni; 3. Acționari persoane fizice - 713.209 acțiuni.”

3. Aprobarea actului constitutiv al S.C. BANAT COM -

S.A., actualizat, și a actului constitutiv al S.C. ELANO INVEST - S.A.; 4. aprobarea datei de 14.12.2010 ca dată de înregistrare. Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul, în termen de 15 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, de a introduce puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice. Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării. Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, buletinele de vot prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau din directorul ”Acte adunări generale emitenți” de la adresa www.tctrust.ro/CapitalConsulting/raportari.asp, începând cu data de 26.10.2010. Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor depune, în original, la sediul societății până la data de 24.11.2010. În același termen, buletinele de vot prin corespondență, completate și semnate de acționar, se vor depune la sediul societății

personal sau prin poștă, recomandat, cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

(5/1.831.791)

Societatea Comercială SETCAR - S.A., Bascov, județul Argeș

CONVOCARE

Președinele consiliului de administrație al S.C. SETCAR - S.A., cu sediul în Bascov, Str. Serelor nr. 11,

județul Argeș, înmatriculată în registrul comerțului sub nr.

J 03/2125/1991, CUI RO 128310, capital social

1.812.552,5 lei RON,subscris și integral vărsat,

convoacă, potrivit legii și actului constitutiv, în data de 22.11.2010, ora 13,00, la sediul societății, adunarea generală extraordinară a acționarilor societății, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea înființării unei societăți comerciale cu

răspundere limitată, cu un capital social de 10.000 lei, în cadrul căreia S.C. SETCAR - S.A. să fie unic asociat; 2. mandatarea consiliului de administrație al S.C. SETCAR - S.A. pentru rezervarea denumirii noii societăți comerciale;

3. stabilirea administratorului noii societăți comerciale

și desemnarea reprezentatului asociatului unic S.C. SETCAR - S.A., în cadrul noii societăți comerciale și

desemnarea reprezentantului asociatului unic S.C. SETCAR - S.A. în cadrul noii societăți comerciale. În cazul în care nu se va îndeplini cvorumul necesar pentru desfășurarea ședinței, cea de-a doua întrunire va avea loc la data de 23.11.2010, la aceeași oră și în același loc.

(6/1.831.792)

Societatea Comercială M.A.R.S.A.T. - S.A., Târgu Jiu, județul Gorj

CONVOCARE

(completare)

Completare la ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor M.A.R.S.A.T. - S.A., Târgu Jiu, din data de 4.11.2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 4156 din data de 30.09.2010, Partea a IV-a:

La cererea dlui Niculescu Alois Gabriel, acționar al S.C. M.A.R.S.A.T. - S.A., Târgu Jiu, cu un procent de

23,82 % din capitalul social, în baza Legii nr. 31/1990, art. 117 indice 1, alin. 3, se completează ordinea de zi cu următorul punct:

1. Repartizarea unei sume din profitul nerepartizat al

anilor precedenți, pentru contribuția la profit a conducerii

și a salariaților S.C. M.A.R.S.A.T. - S.A., Târgu Jiu.

(7/1.831.793)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4386/22.X.2010

5

Societatea Comercială PETROUTILAJ - S.A. Câmpina, județul Prahova

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. PETROUTILAJ -

S.A., Câmpina, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 26.11.2010, ora 16.00, la sediul din Poiana Câmpina, Strada Principală nr. 1, județul Prahova, cu următoarea ordine de zi:

1. revocarea din funcție a actualului consiliu de

administrație și alegerea noului consiliu de administrație;

2. revocarea din funcție a comisiei de cenzori,

numirea unui Auditor Financiar și fixarea duratei minime

a contractului de audit. Sunt îndreptățiți să participe acționarii înregistrați de Registrul acționarilor la data de referință 31.10.2010. În situația în care nu se întrunește cvorumul necesar,

a doua adunare generală ordinară a acționarilor se va desfășura în același loc, la data de 27.11.2010, ora

10.00.

(8/1.831.794)

Societatea Comercială B.T.T. PERLA COSTINESTIULUI - S.A. Costinești, județul Constanța

reprezintă 5,556 % din capitalul social, în temeiul Legii nr. 31/1990, art. 117, completează ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 4.11.2010, ora 11.00. (anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4099/28.09.2010), cu următorul punct:

1. vânzare de active.

(10/1.831.796)

Societatea Comercială TURDEANA - S.A., Turda, județul Cluj

CONVOCARE

Administratorul unic al S.C. TURDEANA - S.A., Turda, convoacă prin prezenta adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 23.11.2010, ora 10.00, la sediul societății din Turda, Str. 22 Decembrie 1989 nr. 17, cu toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, cu următoarea ordine de zi:

1. numirea administratorului special conform Legii nr. 85/2006. În caz de imposibilitate a ținerii adunării generale ordinare la data și în locul menționate din lipsă de cvorum, aceasta se convoacă pentru data de 24.11.2010, la ora 10.00, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

(11/1.831.797)

CONVOCARE

(completare)

Consiliul de administrație al B.T.T. PERLA COSTINEȘTIULUI - S.A., la cererea acționarului majoritar, în temeiul Legii nr. 31/1990, art. 117^1, completează ordinea de zi a adunării generale ordinare a

acționarilor din data de 4.11.2010, ora 10.00. (anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4099/28.09.2010), cu următoarele puncte:

1. revocarea din funcția de administrator a dlui

Răzvan Aurel Borcan și numirea unui nou administrator; 2. lista cu candidații pentru funcția de administrator va

fi pusă la dispoziția solicitanților, la sediul societății, începând cu data de 25.10.2010.

(9/1.831.795)

Societatea Comercială B.T.T. PERLA COSTINEȘTIULUI - S.A. Costinești, județul Constanța

CONVOCARE

(completare)

Consiliul de administrație al B.T.T. PERLA COSTINESTIULUI - S.A., la cererea unor acționari ce

Societatea Comercială EXPUR - S.A., Urziceni

CONVOCARE

a adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. EXPUR - S.A.

În temeiul prevederilor art. 117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 (2) din actul constitutiv al EXPUR - S.A, președintele consiliului de administrație convocacă adunarea generală

extraordinară a acționarilor EXPUR - S.A., la sediul punctului de lucru din București, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 45, sectorul 5, în ziua de 22 noiembrie 2010, ora 10.00, cu următoarea ordine de zi:

I. Materiale pentru aprobare

1.1. Majorarea capitalului social al EXPUR - S.A. cu

echivalentul în lei al sumei de minimum 25.000.000 euro, prin conversia în acțiuni a unor creanțe deținute de către

acționarul majoritar, SAIPOL SAS - SOCIETE AGRO INDUSTRIELLE DE PATRIMOINE OLEAGINEAUX față de EXPUR - S.A.

1.2. Ridicarea dreptului de preferință al acționarilor

EXPUR - S.A., alții decât acționarul majoritar al societății, în condițiile art. 217 din Legea societăților comerciale nr.

6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4386/22.X.2010

31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu dispozițiile art. 217 alin. 2 din același act normativ, consiliul de administrație a pregătit un raport scris cu privire la motivele ridicării dreptului de preferință, care va putea fi consultat de către acționari la sediul EXPUR - S.A. din Urziceni, Str.

Industriei nr. 2, județul Ialomița, sau la sediul punctului de lucru din București, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 45, sectorul 5, până la data de 19 noiembrie 2010 (inclusiv).

1.3. Modificarea articolului 9 din actul constitutiv al

EXPUR - S.A. după cum urmează:

„Capitalul social poate fi redus pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în

condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

1.4. Modificarea articolului 10 din actul constitutiv al

EXPUR - S.A., după cum urmează:

„(1) Capitalul social poate fi majorat în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

(2) Exercitarea competenței de a majora capitalul social este delegată consiliului de administrație de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, în conformitate cu legea și cu dispozițiile acestui act constitutiv. Delegarea acestei competențe este acordată pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2011. Consiliul de administrație este autorizat să realizeze o majorare a capitalului social cu până la maximum 50 % din capitalul social subscris, existent la data de 31 decembrie 2010, printr-una sau mai multe majorări de capital social.”

1.5. Modificarea capitolului V - „Adunarea Generală”

din actul constitutiv al EXPUR - S.A. după cum urmează:

„Articolul 12:

(1) Adunarea generală ordinară Adunarea generală ordinară are următoarele competențe, atribuții și funcții:

a. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile

financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de

consiliul de administrație, de auditorul intern și de auditorul financiar;

b. să repartizeze profitul și să stabilească dividendele;

c. să aleagă și să revoce membrii consiliului de

administrație;

d. să numească sau să demită auditorul financiar și

auditorul intern și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

e. să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în

curs membrilor consiliului de administrație, auditorului financiar și auditorului intern;

f. să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de

administrație;

g. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și,

după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

h. hotărăște în orice alte probleme privind societatea,

conform atribuțiilor legale ale acesteia.

(2) Adunarea generală extraordinară Adunarea generală extraordinară are dreptul de a hotărî numai cu privire la următoarele aspecte:

a. schimbarea formei juridice a societății;

b. mutarea sediului societății;

c. schimbarea obiectului de activitate al societății;

d. prelungirea duratei societății;

e. majorarea capitalului social;

f. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

g. fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

h. dizolvarea anticipată a societății;

i. conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;

j. emisiunea de obligațiuni;

k. conversia unei categorii de obligațiuni în altă

categorie sau în acțiuni;

l. încheierea de acte juridice de dobândire,

înstrăinare, închiriere, schimb sau constituire în garanție

cu privire la bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic; m. orice modificări ale actului constitutiv;

n. orice hotărâri ce necesită aprobarea adunării

generale extraordinare. Exercitarea competențelor prevăzute la punctele b), c) și e) de mai sus este delegată către consiliul de administrație. În cazul competenței de schimbare a obiectului de activitate al societății, delegarea de competență nu privește obiectul principal de activiate al acesteia. (3) Convocarea adunării generale a acționarilor Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație ori de câte ori este necesar. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate. Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Convocarea va cuprinde locul, data și ora ținerii adunării, la prima și la a doua convocare, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4386/22.X.2010

7

problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. Ședințele adunării generale vor putea avea loc la sediul societății sau în orice alt loc indicat în convocare. Acționarii reprezentând întregul capital social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competenața adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei. Ședințele adunării generale pot fi ținute și prin corespondență. (4) Cvorum și drepturi de vot în adunarea generală ordinară. Prima convocare Nicio activitate, cu excepția desemnării președintelui

și a secretarului ședinței respective (și a unuia sau a mai

multor secretari tehnici, după caz) nu se va desfășura în cadrul adunării generale ordinare decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite la începerea ședinței. În sensul prezentului articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți sau reprezentați acționarii reprezentând mai mult de o pătrime din valoarea capitalului social al societății. În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu majoritatea voturilor exprimate.

A doua convocare

Dacă în termen de 30 de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea adunării la prima convocare (sau orice alt termen acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul, adunarea generală ordinară se va ține într-o altă zi, la o oră și într-un loc specificate în convocare. Adunarea generală ordinară întrunită la a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe

ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. (5) Cvorum și drepturi de vot în adunarea generală extraordinară. Prima convocare. Nicio activitate cu excepția desemnării președintelui și

a secretarului ședinței respective (și a unuia sau mai multor secretari tehnici, după caz) nu se va desfășura în cadrul adunării generale extraordinare decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite la începerea ședinței. În sensul prezentului articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți sau reprezentați acționarii reprezentând mai mult de o pătrime din valoarea capitalului social al societății. În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu majoritatea voturilor exprimate.

A doua convocare.

Dacă în termen de 30 de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea adunării la prima convocare (sau orice alt termen acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul, adunarea generală extraordinară se

va ține într-o altă zi, la o oră și într-un loc specificate în convocare. Nicio activitate cu excepția desemnării președintelui și

a secretarului ședinței respective (și a unuia sau mai multor secretari tehnici, după caz) nu se va desfășura în cadrul adunării generale extraordinare decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite la începerea ședinței. În sensul prezentului articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți sau reprezentați, acționarii reprezentând mai mult de o cincime din valoarea capitalului social al societății. În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu majoritatea voturilor exprimate. (6) Dispoziție comună pentru ambele categorii de adunări cu privire la condițiile de cvorum și de adoptare a deciziilor. În situațiile expres prevăzute de legislația în vigoare, întrunirea cvorumului și adoptarea deciziilor se vor realiza

în condițiile prevăzute de reglementările respective.

(7) Desfășurarea adunărilor Adunarea generală a acționarilor este prezidată de către președintele consiliului de administrație sau de către persoana numită de acesta, ori de către persoana desemnată de adunarea generală. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, secretarul de ședință, care va verifica lista de prezență a

acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege

și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale și

care va întocmi procesul-verbal. Drepturile de vot se exercită de către acționarii prezenți sau reprezentați în adunări în conformitate cu dispozițiile legale. (8) Procesul-verbal și hotărârile adunărilor. Procesul-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul

acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. Procesul-verbal este trecut în registrul adunărilor generale, ținut prin grija consiliului de administrație. Hotărârile adunării generale se redactează pe baza procesului-verbal și se semnează de către președintele consiliului de administrație sau de către persoana numită de acesta. (9) Alte formalități. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse, în termen de 15 zile de la data adunării generale, la Oficiul registrului comerțului pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.” 1.6. Modificarea articolului 13 (16) din actul constitutiv

al EXPUR - S.A. după cum urmează:

8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4386/22.X.2010

„Atribuțiile consiliului de administrație:

a. întocmește și actualizează registrele legale

conform dispozițiilor legale aplicabile;

b. stabilește organigrama Societății;

c. numește și revocă președintele consiliului,

directorul general și ceilalți directori ai Societății;

d. pune în aplicare hotărârile adunării generale a

acționarilor;

e. asigură gestiunea și coordonarea activității

Societății;

f. asigură coordonarea și emite decizii cu caracter obligatoriu pentru structurile Societății;

g. pregătește documentația necesară desfășurării

adunărilor generale ale acționarilor;

h. prezintă adunării generale a acționarilor situația

economică și financiară a Societății, precum și raportul de activitate pe fiecare an;

i. aprobă regulamentul intern și regulamentele de

organizare și funcționare aplicabile în cadrul Societății; j. negociază contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul societății;

k. întocmește raportul de activitate pentru exercițiile

financiare încheiate și bugetul de venituri și cheltuieli aferent programului de activitate pe anul următor;

l. efectuează orice operațiune necesară și utilă în

vederea îndeplinirii obiectului de activitate al Societății;

m. aprobă încheierea de acte juridice cu terții (inclusiv

contracte de credit), în numele și pe seama Societății, cu respectarea aspectelor rezervate competenței adunării generale a acționarilor;

n. aprobă înființarea sau desființarea unor sedii

secundare: sucursale, puncte de lucru, agenții,

reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

o. exercită competențele delegate de adunarea

generală extraordinară a acționarilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv;

p. orice alte atribuții de lege, de prezentul act

constitutiv sau de hotărârile adunării generale a acționarilor.” 1.7. Modificarea capitolului VII - „Activitatea societății” din actul constitutiv al EXPUR - S.A. după cum urmează:

„Articolul 14:

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Societatea va ține evidența contabilă și va întocmi situațiile financiare având în vedere normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanțelor. Situațiile financiare vor fi înregistrare și publicate, în conformitate cu legea. Profitul societății comerciale se stabilește pe baza

situațiilor financiare aprobate de către adunarea generală

a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii. Profitul societății comerciale rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârilor adunării generale și care nu contravin dispozițiilor legale în vigoare. Societatea își constituie un fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii. Dividendele de repartizează între acționari proporțional cu numărul de acțiuni deținute. Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către societatea comercială în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare de către adunarea generală a acționarilor. În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință. Suportarea pierderilor de către acționari se face proporțional cu aportul de capital și în limita capitalului subscris. Societatea ține registrele prevăzute de lege. Personalul societății este angajat și concediat în condițiile regulamentului intern și ale regulamentelor de organizare și funcționare, aprobate în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv.” 1.8. Modificarea capitolului VII - „Modificarea formei

juridice a societății, dizolvare, lichidare, fuziune, divizare” din actul constitutiv al EXPUR - S.A. după cum urmează:

„Articolul 15:

(1) Modificarea formei juridice Societatea comercială va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor. (2) Dizolvarea societății comerciale Următoarele situații duc la dizolvarea societății comerciale:

a. imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

b. falimentul;

c. pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce

s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea acestuia la suma rămasă;

d. în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării

generale extraordinare a acționarilor. Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României. (3) Lichidarea societății comerciale În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată, cu excepția situațiilor prevăzute de lege. Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4386/22.X.2010

9

(4) Fuziunea și divizarea societății comerciale

Fuziunea și divizarea societății se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.” 1.9. Modificarea capitolului X - „Dispoziții finale” din actul constitutiv al EXPUR - S.A., după cum urmează:

„Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare, referitoare la societățile comerciale.” 1.10. Eliminarea capitolului IX - „Litigii” din actul constitutiv al EXPUR - S.A. și renumerotarea ultimului capitol din actul constitutiv al EXPUR - S.A. 1.11. Actualizarea actului constitutiv al EXPUR - S.A. în conformitate cu hotărârile luate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, conform punctelor de mai sus. II. Diverse Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în adunare generală extraordinară

a acționarilor este 5 noiembrie 2010. În cazul în care pe data de 22 noiembrie 2010 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua adunare generală extraordinară a acționarilor EXPUR - S.A. pentru ziua de 23 noiembrie 2010, ora 10.00, la sediul punctului de lucru din București, bd. Tudor Vladimirescu, nr. 45, sectorul 5, cu aceeași ordine de zi. Documentele la care se referă convocarea pot fi consultate de către acționari la sediul EXPUR - S.A. din

Urziceni, Str. Industriei, nr. 2, județul Ialomița, și la sediul punctului de lucru din București, bd. Tudor Vladimirescu, nr. 45, sectorul 5, începând cu data de 22 octombrie 2010 și până la data de 19 noiembrie 2010, între orele 9.00-15.00. Relații suplimentare la telefon 021/4116133. Potrivit prevederilor art. 125 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii (persoane juridice și persoane fizice) pot fi reprezentați în adunarea generală

a acționarilor în baza unei procuri speciale ce va fi

depusă în original la sediul EXPUR - S.A. din Urziceni, Str. Industriei, nr. 2, județul Ialomița, sau la sediul punctului de lucru din București, bd. Tudor Vladimirescu, nr. 45, sectorul 5, până la data de 19 noiembrie 2010 (inclusiv). Procurile speciale înregistrate după data de 19 noiembrie 2010 nu sunt luate în considerare. În vederea participării la ședința adunării generale a acționarilor, acționarii sau reprezentanții acționarilor se vor prezenta pe data de 22 noiembrie 2010 la locul de desfășurare a adunării menționat mai sus până cel mai târziu la ora 9.30 pentru stabilirea listei de prezență și vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini).

(12/1.831.798)

Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L., București

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

DECIZIA NR. 2450/30.09.2010

Având în vedere:

prevederile art. 13, art. 14 pct. A, art. 17 coroborate cu dispozițiile art. 18 alin. (2) din Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor și licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată, cu modificările ulterioare, în temeiul dispozițiilor:

art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1428/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezenta decizie:

Art. 1. Se acordă Autorizația nr. 1219 de înființare a distribuției de gaze naturale în satele Cătunași, Cepari, Dealu Orașului, Dealu Viilor, Dinculești, Gălețeanu, Gâlcești, Gărdinești, Păduroiu din Deal, Metofu, Păduroiu din Vale și Sămara aparținătoare comunei Poiana Lacului, județul Argeș, precum și tranzitarea satului Poiana Lacului aparținând comunei Poiana Lacului, județul Argeș, Societății Comerciale TEHNOLOGICA RADION - S.R.L., cu sediul în București, strada Dâmbovița nr. 59-61, sector 6, înregistrată în registrul comerțului sub numărul de ordine J 40/13360/13.05.1993, pentru obiectivele din anexele B_1 și B_2 la prezenta. Art. 2. Durata de valabilitate a autorizației prevăzute la art. 1 este până la data de 25.01.2012. Art. 3. Prezenta decizie se va comunica societății solicitante, în temeiul prevăzut de art. 23 alin. (1) din Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor și licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată, cu modificările ulterioare. Art. 4. Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. are obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuială proprie, prezenta decizie. Art. 5. Compartimentele de resort din cadrul ANRE și Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii. Președinte, Iulius Dan Plaveti

(13/1.831.799)

10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4386/22.X.2010

Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L., București

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

DECIZIA NR. 2452/30.09.2010

Având în vedere:

prevederile art. 13, art. 14 pct. A, art. 17 coroborate cu dispozițiile art. 18 alin. (2) din Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor și licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată, cu modificările ulterioare, în temeiul dispozițiilor:

art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1428/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezenta decizie:

Art. 1. Se acordă Autorizația nr. 1218 de înființare a distribuției de gaze naturale în satele Oarja și Ceaușești aparținătoare comunei Oarja, județul Argeș, Societății Comerciale TEHNOLOGICA RADION - S.R.L., cu sediul în București, strada Dâmbovița nr. 59-61, sector 6, înregistrată în registrul comerțului sub numărul de ordine J 40/13360/13.05.1993, pentru obiectivele din anexele B_1 și B_2 la prezenta. Art. 2. Durata de valabilitate a autorizației prevăzute la art. 1 este până la data de 25.10.2012. Art. 3. Prezenta decizie se va comunica societății solicitante, în temeiul prevăzut de art. 23 alin. (1) din Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor și licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată, cu modificările ulterioare. Art. 4. Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. are obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuială proprie, prezenta decizie. Art. 5. Compartimentele de resort din cadrul ANRE și Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii. Președinte Iulius Dan Plaveti

(14/1.831.800)

Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L., București

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

DECIZIA NR. 2451/30.09.2010

Având în vedere:

prevederile art. 13, art. 14 pct. A, art. 17 coroborate cu dispozițiile art. 18 alin. (2) din Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor și licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată, cu modificările ulterioare, în temeiul dispozițiilor:

art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1428/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezenta decizie:

Art. 1. Se acordă Autorizația nr. 1217 de înființare a distribuției de gaze naturale în satele Budeasa Mare, Budeasa Mică, Rogojina, Gălășești, Valea Mărului și Calotești aparținătoare comunei Budeasa, județul Argeș, Societății Comerciale TEHNOLOGICA RADION - S.R.L., cu sediul în București, strada Dâmbovița nr. 59-61, sector 6, înregistrată în registrul comerțului sub numărul de ordine J 40/13360/13.05.1993, pentru obiectivele din anexele B_1 și B_2 la prezenta. Art. 2. Durata de valabilitate a autorizației prevăzute la art. 1 este până la data de 25.01.2012. Art. 3. Prezenta decizie se va comunica societății solicitante, în termenul prevăzut de art. 23 alin. (1) din Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor și licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată, cu modificările ulterioare. Art. 4. Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. are obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuială proprie, prezenta decizie. Art. 5. Compartimentele de resort din cadrul ANRE și Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii. Președinte Iulius Dan Plaveti

(15/1.831.801)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4386/22.X.2010

11

Societatea Comercială TERAPIA - SA., Cluj-Napoca, județul Cluj

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. TERAPIA - SA., Cluj- Napoca, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru ziua de 6 decembrie 2010 ora 10.00, la sediul din Iride Park, Dimitrie Pompeiu 9-9A, Clădirea

20, etaj 6, București, pentru toți acționarii înscriși în registrul acționarilor la finele zilei de 1 noiembrie 2010 considerată data de referință. În caz de neîndeplinire a condițiilor de validitate, ședința adunării generale se va ține a doua zi, 7 decembrie 2010, în același loc și la aceeași oră, cu următoarea ordine de zi:

1. revocarea unui administrator;

2. alegerea unui administrator.

Materialele cuprinzând detalii privind problemele înscrise pe ordinea de zi precum și lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator, se află la dispoziția acționarilor și pot fi consultate și completate de către aceștia sau de reprezentanții lor la Departamentul administrare acționariat. Accesul acționarilor în sala de ședință se va face, în cazul acționarilor persoane fizice, pe baza actului de identitate iar, în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, pe baza împuternicirii sau mandatului dat persoanei fizice care le reprezintă. Începând cu data de 1 noiembrie 2010 pot fi solicitate formulare de procuri de reprezentare de la Departamentul administrare acționariat, telefon/fax 0264.415.700, e-mail romania-actionariat@ranbaxy.com. Toate procurile de reprezentare vor fi depuse la același departament până la data de 4 decembrie 2010. Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul administrare acționariat la telefonul

0264-501.123.

(16/1.831.802)

Societatea Comercială SEF PETROFOREST - S.A. Piatra-Neamț, județul Neamț

CONVOCARE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, și a statutului societății,

administratorul judiciar al S.C. SEF PETROFOREST - S.A., Piatra-Neamț, S.C. MANAGER CONT S.P.R.L. ROMAN, prin reprezentantul său legal ing. Teofanescu Cezar, desemnat în baza Încheierii Tribunalului Neamț - Secția Comercială din data de 1.09.2010, dosar 2664/103/2010, convoacă pentru data de 25.11.2010, ora 10.00, la sediul său din Piatra-Neamț, Aleea Tineretului nr. 2-4, pentru toți acționarii înscriși în evidențele Depozitarului Central - S.A., București, la data de referință 5.11.2010, adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu următoarea ordine de zi:

1. încetarea activității consiliului de administrație al

S.C. SEF PETROFOREST - S.A., Piatra-Neamț;

2. desemnarea în calitate de administrator special al

S.C. SEF PETROFOREST - S.A., Piatra-Neamț a dlui ing. Spiridonescu Ioan, care se legitimează cu C.I. seria NT nr. 055369, eliberată de Poliția municipiului Piatra-

Neamț la data de 30.01.2001, în vederea întocmirii unui plan de reorganizare a societății, conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;

3. vânzarea directă a suprafeței de 29.133 mp. teren,

situat în sat Poiana Largului, com. Poiana Teiului, jud.

Neamț și a construcțiilor existente pe acesta, la prețul de 80.000 lei la care se adaugă T.V.A.;

4. împuternicirea dlui ing. Chirila Vladimir, în calitate

de director general, și a dnei ec. Pascu Angelica în calitate de director economic al S.C. SEF PETROFOREST - S.A. Piatra-Neamț, să semneze la notariat documentele de vânzare-cumpărare; 5. aprobarea datei de 14.12.2010 ca dată de

înregistrare. Dacă prima A.G.E.A. nu poate lucra din cauza neîndeplinirii cvorumului, cea de a doua A.G.E.A. va avea loc a doua zi, respectiv 26.11.2010, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi, indiferent de cvorumul întrunit. Participarea acționarilor la lucrările A.G.E.A. se va face în mod direct sau prin reprezentanți în baza procurii speciale. Procurile pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data de 18.11.2010 și vor putea fi depuse/transmise până la data de 23.11.2010. Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății începând cu data de 18.11.2010 și pot fi procurate tot de la sediul societății începând cu aceeași dată sau de pe adresa de website www.sefpetroforest.ro. Relații suplimentare pot fi obținute la telefon

0233211412.

(17/1.831.803)

12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4386/22.X.2010

Societatea Comercială SEF PETROFOREST - S.A., Piatra-Neamț

CONVOCARE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările

ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, și a statutului societății, administratorul judiciar al S.C. SEF PETROFOREST - S.A., Piatra-Neamț, S.C. MANAGER CONT S.P.R.L., Roman, prin reprezentantul său legal ing. Teofanescu Cezar, desemnat în baza încheierii Tribunalului Neamț - Secția Comercială din data de 1.09.2010, dosar 2664/103/2010, convoacă pentru data de 25.11.2010 ora 12.00 la sediul său din Piatra-Neamț, Aleea Tineretului nr. 2-4, pentru toți acționarii înscriși în evidențele Depozitarului Central - S.A., București la data de referință 5.11.2010, adunarea generală ordinară a acționarilor, cu următoarea ordine de zi:

1. Descărcarea de gestiune a consiliului de administrație al S.C. SEF PETROFOREST - S.A., Piatra- Neamț, pentru anul fiscal 2010. 2. Aprobarea datei de 14.12.2010 ca dată de înregistrare. Dacă prima A.G.O.A. nu poate lucra din cauza neîndeplinirii cvorumului, cea de-a doua A.G.O.A. va avea loc a doua zi, respectiv 26.11.2010, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi, indiferent de cvorumul întrunit. Participarea acționarilor la lucrările A.G.O.A. se va face în mod direct sau prin reprezentanți în baza procurii speciale. Procurile pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data de 18.11.2010 și vor putea fi depuse/transmise până la data de 23.11.2010. Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății începând cu data de 18.11.2010 și pot fi procurate tot la sediul societății începând cu aceeași dată sau de pe adresa de website www.sefpetroforest.ro. Relații suplimentare pot fi obținute la telefon

0233211412.

(18/1.831.804)

Societatea Comercială FASHION LUX - S.A., Măgura, județul Bacău

CONVOCARE

Administratorul delegat al S.C. FASHION LUX - S.A., Bacău, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de 25.11.2010, ora 10.00, la sediul societății din loc. Măgura, DN 11, km 10, jud. Bacău,

pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 31.12.2009, cu următoarea ordine de zi:

1. prezentarea dării de seamă a administratorului cu

privire la situația economică, financiară și juridică a societății;

2. aprobarea, de principiu, a divizării societății prin

desprindere;

3. aprobarea întocmirii raportului de evaluare, precum

și a proiectului de divizare de către un expert/grup/firmă, desemnate de administratorul societății. Se solicită acordarea de procuri speciale de reprezentare în AGA în conformitate cu Legea nr. 31/1990 completată, modificată și republicată și cu actul constitutiv al societății. Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății. După completarea și semnarea lor, un exemplar se va depune la sediul societății până la data de 18.11.2010, ora 15.00, un exemplar va fi înmânat reprezentantului și cel de-al treilea rămâne la acționar. În caz neîndeplinire a cvorumului, adunarea generală extraordinară a acționarilor se va ține la data de 26.11.2010, ora 10.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

(19/1.831.805)

Societatea Comercială CONSTRUCTII SI TRANSPORT GHERASE - S.A. București

CONVOCARE

a AGOA a SC CONSTRUCTII SI TRANSPORT GHERASE - S.A.

Consiliul de administrație al SC CONSTRUCTII SI TRANSPORT GHERASE - S.A., cu sediul în București, șoseaua Gherase nr. 66-70, sector 2, înregistrată la ORC sub nr. J 40/25414/1993, CUI RO 4943839, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor societății,

pentru toți acționarii înregistrați la registrul acționarilor ținut de SC Depozitarul Central la data de referință de 31.10.2010, la sediul societății la data de 24.11.2010, ora

13.00.

Ordinea de zi a adunării este următoarea:

1. aprobarea prelungirii mandatului președintelui

consiliului de administrație;

2. aprobarea menținerii indemnizației președintelui

CA la nivelul celei existente;

3. aprobarea prelungirii mandatelor cenzorilor

Bădescu Florian Cătălin și Chioaru Gheorghe;

4. aprobarea menținerii indemnizației cenzorilor la

nivelul celor existente; 5. aprobarea publicării structurii sintetice a acționariatului la data de referință 31.10.2010;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4386/22.X.2010

13

6. desemnarea persoanei care va efectua formalitățile

de publicare a prevederilor hotărârii AGOA la ORC București. În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală ordinară a acționarilor se va ține la data de 25.11.2010, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

(20/1.831.806)

Societatea Comercială ELEMENTE COMANDA AUTO - S.A. Topoloveni, județul Argeș

CONVOCARE

Administratorul unic al SC ELEMENTE COMANDA AUTO - S.A., cu sediul în Topoloveni, str. Maximilian Popovici nr. 60, județul Argeș, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pe data de 29 noiembrie 2010 ora 13.00 și adunarea generală extraordinară a acționarilor pe data de 29 noiembrie 2010 ora 14.00 la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în

registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 25.11.2010, care va fi și dată de referință, cu următoarea ordine de zi pentru adunarea generală ordinară a acționarilor:

1. prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și

cheltuieli pe anul 2011;

2. aprobarea prelungirii liniei de creditare pentru

finanțarea activității curente și aprobarea contractării unui credit pentru investiții;

3. desemnarea persoanei împuternicite să

îndeplinească toate formalitățile de publicitate prevăzute de legislația în vigoare cu privire la hotărârea adunării

generale ordinare a acționarilor, precum și orice alte acte și operațiuni necesare în legătură cu aceasta. Pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor:

Societatea Comercială DELCARLO GAMES - S.R.L., Arad

HOTĂRÂREA NR. 1

din 22.09.2010

Faur Nicoleta Delia, domiciliată în Arad, str. C. Coposu nr. 3-4, ap. 33, jud. Arad, identificată cu C.I. seria AR nr. 234772 eliberată de Pol. Arad la data de 28.10.2004, CNP 2650514020029, Borugă Carlos Răzvan, domiciliat în Arad, str. Corneliu Coposu nr. 3-4, ap. 33, jud. Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 192370 eliberată de Poliția Mun. Arad la data de 17.03.2003, CNP 1840320020088, în calitate de asociați ai S.C. DELCARLO GAMES - S.R.L., hotărăsc:

Art. 1. Suspendarea activității societății pe o perioadă de 3 ani de la data de 1.10.2010. Art. 2. Se mandatează dna Rusu Carmen, consilier juridic, înscrisă în Tabloul Colegiului Consilierilor Juridici Arad sub nr. 02D - 0258, să efectueze toate formalitățile necesare pentru îndeplinirea acestei hotărâri.

(22/1.826.261)

Societatea Comercială VOICE & DATA SERVICES - S.R.L., Arad

HOTĂRÂREA NR. 1

din 23.09.2010

Lucrând la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în statutul de funcționare al societății, azi, 23.09.2010, asociatul unic Coroban Laurențiu-Dorel, cetățean român, născut la 1.08.1973 în Ineu, jud. Arad, domiciliat în Arad, str. Ghiba

Birta nr. 11, ap. 1, jud. Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 481456, CNP 1730801022802 eliberată la 10.08.2010 de SPCLEP Arad, adoptă prezenta hotărâre:

1. Se revocă din funcția de administrator Coroban

1.

aprobarea programului de investiții pentru anul

Laurențiu-Dorel și se numește în această funcție Lucea

2011;

Sabin-Adrian, de cetățenie română, născut la 17.01.1974

2.

aprobarea constituirii în garanție a unor active ale

în Nădlac, jud. Arad, domiciliat în Nădlac, str. Vasile

societății pentru prelungirea liniei de credit și respectiv pentru contractarea creditului pentru investiții;

3. desemnarea persoanei împuternicite să

îndeplinească toate formalitățile de publicitate prevăzute de legislația în vigoare cu privire la hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, precum și orice alte acte și operațiuni necesare în legătură cu aceasta. În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de prezență, se convoacă o a doua adunare generală ordinară la data de 30.11.2010 ora 13.00 și o a doua adunare generală extraordinară la data de 30.11.2010 ora 14.00, în același loc și cu aceleași ordini de zi.

(21/1.831.807)

Lucaciu nr. 21, jud. Arad, identificată cu C.I. seria AR nr. 385780, CNP 1740117024480 eliberată la 17.03.2008 de SPCLEP Nădlac, mandatul acestuia fiind pe perioadă nedeterminată, valabil până la revocare, putând semna valabil pentru societate orice contracte până la valoarea de 500 lei cu condiția ca într-o lună valoarea totală a angajamentelor să nu depășească suma de 1.000 lei. Pentru contracte ce depășesc aceste sume, administratorul va avea nevoie de acordul adunării generale a asociaților.

2. Se precizează noile date de identificare ale

asociatului unic așa cum sunt menționate în preambul.

(23/1.826.262)

14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4386/22.X.2010

Societatea Comercială VOICE & DATA SERVICES - S.R.L., Arad

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad notifică în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale VOICE & DATA SERVICES - S.R.L., cu sediul în municipiul Arad, str. Ghiba Birta nr. 11, ap. 1, județ Arad, înregistrată sub nr. J 2/853/2003, cod unic de înregistrare 15596859, care a fost înregistrat sub nr. 52215 din 24.09.2010.

(24/1.826.263)

Societatea Comercială LACTICA JJ - S.R.L., satul Nicolae Bălcescu comuna Vărădia de Mureș, județul Arad

HOTĂRÂREA NR. 1

din 23.09.2010

Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în statutul de funcționare al societății, azi, 23.09.2010 asociații Jurcone Terente Ioan, domiciliat în Arad, str. Vicențiu Babeș nr. 10, bl. Corp B, ap. 5, jud. Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 225918, CNP 1591007020045 eliberată la 25.08.2004 de Pol. Arad și

Jurcone Vasile Iosif, domiciliat în satul Nicolae Bălcescu, (com. Vărădia de Mureș) nr. 3, jud. Arad, identificată cu C.I. seria AR nr. 290667, CNP 1620101023628 eliberată la 4.04.2006 de SPCLEP Lipova, adoptă prezenta hotărâre:

1. Se modifică domeniul și activitatea principală, după

cum urmează:

Domeniul principal de activitate va fi: 479 comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioșcuri și piețe. Activitatea principală va fi 4791 comerț cu amănuntul

prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet.

2. Vechea activitate principală va trece în obiectul

secundar.

4639 - comerț cu ridicata nespecializat de produse

alimentare, băuturi și tutun;

4643 - comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz

gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;

4648 - comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor;

4649 - comerț cu ridicata al altor bunuri de uz

gospodăresc;

4690

- comerț cu ridicata nespecializat;

4711

- comerț cu amănuntul în magazine

nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;

4719 - comerț cu amănuntul în magazine

nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;

4724 - comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de

patiserie și produselor zaharoase, în magazine

specializate;

4741 - comerț cu amănuntul al calculatoarelor,

unităților periferice și software-lui în magazine specializate;

4742 - comerț cu amănuntul al echipamentului pentru

telecomunicații în magazine specializate;

4743 - comerț cu amănuntul al echipamentelor

audio/video în magazine specializate;

4761 - comerț cu amănuntul al cărților, în magazine

specializate;

4762 - comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de

papetărie, în magazine specializate;

4763 - comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor

magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate;

4764 - comerț cu amănuntul al echipamentelor

sportive, în magazine specializate;

4765 - comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în

magazine specializate;

4771 - comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în

magazine specializate;

4772 - comerț cu amănuntul al încălțămintei și

articolelor din piele, în magazine specializate;

4775 - comerț cu amănuntul al produselor cosmetice

și de parfumerie, în magazine specializate;

4776 - comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și

3.

Se completează obiectul secundar de activitate cu

semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de

următoarele coduri:

companie și a hranei pentru acestea, în magazine

2751

fabricarea de aparate electrocasnice;

specializate;

3230

- fabricarea articolelor pentru sport;

4777

- comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor,

3240

- fabricarea jocurilor și jucăriilor;

în magazine specializate;

3299

- fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;

4778

- comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în

4619

- intermedieri în comerțul cu produse diverse;

magazine specializate;

4636

- comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și

5210

- depozitări;

produselor zaharoase;

6311

- prelucrarea datelor, administrarea paginilor

4637 - comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și

condimente;

web și activități conexe;

6312 - activități ale portalurilor web;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4386/22.X.2010

15

7021 - activități de consultanță în domeniul relațiilor

publice și al comunicării;

7022 - activități de consultanță pentru afaceri și

management;

7311 - activități ale agențiilor de publicitate;

7312

- servicii de reprezentare media;

7490

- alte activități profesionale, științifice și tehnice

n.c.a.

(25/1.826.264)

Societatea Comercială LACTICA JJ - S.R.L., satul Nicolae Bălcescu comuna Vărădia de Mureș, județul Arad

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale LACTICA JJ - S.R.L., cu sediul în satul Nicolae Bălcescu, comuna Vărădia de Mureș, județul Arad, înregistrată sub nr. J 2/2161/2005, cod unic de înregistrare 18204445, care a fost înregistrat sub nr. 52220 din

24.09.2010.

(26/1.826.265)

Societatea Comercială DEA IMPEX - S.R.L., Lipova, județul Arad

HOTĂRÂREA NR. 1

din 23.09.2010

Subsemnata Bruț Daniela, cu domiciliul în Lipova, str. Iancu Jianu nr. 33, bl. SCPP, sc. A, et. P, ap. 1, jud. Arad, născută la data de 17.01.1965 în Gurba, jud. Arad, având CNP 2650117023618, act de identitate B.I. seria D.K. nr. 197789 emis de Miliția Lipova la data de 4.07.1989, în calitate de asociat unic, hotărăsc următoarele:

- suspendarea activității societății pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 23.09.2010.

(27/1.826.266)

Societatea Comercială NEW TONER - S.R.L., Arad

HOTĂRÂREA NR. 1

din 24.09.2010

Subsemnatul Marincolo Natale, cetățean italian, născut la data de 15.02.1978 în Italia, Rossano (CS), domiciliat în Conselice (RA), via Canalazzo nr. 3/A, posesor al C.I. seria AR nr. 6755977 eliberată de

autoritățile italiene la data de 6.04.2010, în calitate de asociați ai S.C. NEW TONER - S.R.L., identificat cu datele de mai sus, hotărăsc următoarele:

1. Deschiderea unui punct de lucru la adresa din loc.

Arad, Str. Feleacului nr. 1, ap. 15/C, jud. Arad, imobil înscris în C.F. nr. 301607 Arad, în baza contractului de închiriere din data de 12.08.2010. Prezenta hotărâre urmează să fie înregistrată prin cerere de mențiuni la Oficiul registrului comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, modificată și republicată.

(28/1.826.267)

Societatea Comercială RIVER WEST - S.R.L., Arad

HOTĂRÂREA NR. 1

din 22.09.2010

Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în actul constitutiv al societății, subsemnata Petcu Luminița Olimpia, cetățean român, născută la 19.02.1966 în Arad, jud. Arad, domiciliată în Arad, str. Nikolai Gogol, bl. 13, sc. B, et. 2, ap. 8, jud. Arad, identificată cu C.I. seria AR nr. 333853 emisă de SPCLEP Arad la 13.03.2007, CNP 2660219023615, în calitate de asociat unic, adopt prezenta hotărâre:

1. Se deschide un punct de lucru situat în Arad, Stația

CFR Aradul Nou - Chioșc Mobil, minuturi, răcoritoare, conform contractului de închiriere nr. 17 din 8.04.2009, începând cu 22.09.2010 până la 5.05.2011.

2. Prezenta hotărâre se depune la Oficiul Registrului

Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad, în vederea menționării, prin grija căruia se va face și publicitatea legală.

(29/1.826.268)

Societatea Comercială MOJITO COCKTAIL - S.R.L., Arad

HOTĂRÂREA NR. 1

din 2.08.2010

Subsemnatul Raksi Ferenc, cetățean maghiar, născut la data de 12.09.1979 în Bekes, Ungaria, domiciliat în 5650 Mezobereny, str. Jokai nr. 50, Ungaria, posesor al cărții de identitate nr. 964725KA eliberată de autoritățile maghiare la data de 14.12.2009, CNP 1-790912-4778 și Boris Laszlo Marton, cetățean maghiar, născut la data de 26.12.1987 în Szeged, Ungaria, domiciliat în 5742 Elek, Nyarfas Tanya 23/25, Ungaria, posesor al cărții de identitate nr. 060152KA eliberată de autoritățile maghiare la data de 13.02.2009, CNP 1-871226-0437, în calitate

16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4386/22.X.2010

de asociați ai S.C. MOJITO COCKTAIL - S.R.L., cu datele de mai sus, în adunarea generală din data de astăzi, 2.08.2010, am adoptat următoarea hotărâre:

Art. 1. Se schimbă sediul social al societății din Arad, Str. Hunedoarei nr. 48, jud. Arad, în Arad, str. Oituz nr. 48, jud. Arad, imobil înscris în CF nr. 315684 a localității Arad, jud. Arad. Art. 2. În baza prezentei se va rescrie actul constitutiv al societății care se vor menționa la ORC de pe lângă Tribunalul Arad, în baza Legii nr. 26/1990, republicată, prin grija administratorului.

(30/1.826.269)

Societatea Comercială MOJITO COCKTAIL - S.R.L., Arad

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad notifică în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale MOJITO COCKTAIL - S.R.L., cu sediul în municipiul Arad, str. Oituz nr. 48, județ Arad, înregistrată sub nr. J 2/282/2010, cod unic de înregistrare 26779932, care a fost înregistrat sub nr. 52230 din 24.09.2010.

(31/1.826.270)

Societatea Comercială OFFICE SOLUTIONS - S.R.L., Arad

HOTĂRÂREA NR. 1

din 24.09.2010, a asociatului unic al S.C. OFFICE SOLUTIONS - S.R.L.

Subsemnatul Redei Gabriel Florin, cetățean român, născut la data de 13.04.1981 în Arad, domiciliat în Arad, str. Alba Iulia, bl. 577, ap. 10, identificat cu B.I./C.I. seria AR nr. 251233 emisă de Pol. Arad la data de 24.08.2010, în calitate de asociat unic al SC OFFICE SOPULIONS SPG SRL, am hotărât următoarele:

1. se suspendă activitatea firmei pentru o perioadă de 3 ani. 2. Prezenta se publică în Monitorul Oficial al României. Redactată azi, 24.09.2010 în două exemplare.

(32/1.826.271)

Societatea Comercială IMOPLAZZA WEST - S.A., Arad

HOTĂRÂREA NR. 1

din 27.08.2010, a adunării generale extraordinare

Adunarea generală extraordinară a acționarilor

ZAHAR - S.A., Arad, din 27.08.2010 a decis următoarele:

1. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor

prezenți schimbarea denumirii societății din S.C. ZAHAR

- S.A. în S.C. IMOPLAZZA WEST S.A.

2. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor

prezenți modificarea art. 13.1 din actul constitutiv al societății, care va avea următorul cuprins:

„Societatea este administrată de un administrator unic, numit de către adunarea generală ordinară a acționarilor societății pentru o perioadă de 4 ani. După expirarea termenului este posibilă o nouă numire fără

limitarea numărului de mandate.” Toate celelalte articole ale actului constitutiv care fac vorbire despre consiliul de administrație, președintele consiliului de administrație sau membrii consiliului de administrație vor face vorbire, pe cale de consecință despre administratorul unic al societății.

3. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor

prezenți mandatarea administratorului unic al societății în

vederea întocmirii documentației, obținerii autorizațiilor și avizelor, precum și efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea demolării constucțiilor neutilizate ale societății și pentru ecologizarea terenurilor acesteia. În acest sens, acesta va putea semna orice documente necesare ducerii la îndeplinire a acestei hotărâri.

4. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor

prezenți completarea obiectului de activitate al societății cu următorul cod CAEN 4110 - dezvoltare (promovare) imobiliară.

5. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor

prezenți modificarea obiectului principal de activitate în cod CAEN 4110 - dezvoltare (promovare) imobiliară.

6. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor

prezenți împuternicirea administratorului unic să efectueze toate demersurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate, să semnez orice alte documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate, inclusiv să semnez actul constitutiv al societății rescris în urma modificărilor de mai sus. În scopul îndeplinirii prezentei hotărâri administratorul unic are dreptul să transmită prezentul mandat către terți.

(33/1.826.272)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4386/22.X.2010

17

Societatea Comercială IMOPLAZZA WEST - S.A., Arad

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad notifică în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale IMOPLAZZA WEST - S.A., cu sediul în municipiul Arad, str. Bogdan Voievod nr. 14, județ Arad, înregistrată sub nr. J 2/54/1991, cod unic de înregistrare 1703327, care a fost înregistrat sub nr. 52240 din 24.09.2010.

(34/1.826.273)

Societatea Comercială EMIL FOOD - S.R.L., Arad

HOTĂRÂREA NR. 1

din 24.09.2010

Subsemnatul Bălan Emil Adrian, domiciliat în mun. Arad, str. Gladiator nr. 21/a, jud. Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 192436, C.N.P. 1891023020095, în calitate de asociat unic al SC EMIL FOOD - S.R.L. identificată conform antet, am adoptat prezenta hotărâre:

- se va deschide începând cu data de 27.09.2010 punct de lucru la adresa din Arad, Str. Unirii nr. 2, ap. 10, parter, corp A, conform contractului de închiriere nr. 640/9.09.2010 vizat de AFP Arad. Arad, 24.09.2010.

(35/1.826.274)

Societatea Comercială CODYKOM FASHION - S.R.L. Pecica, județul Arad

HOTĂRÂREA NR. 1

din 21.09.2010

Adunarea generală a asociaților, întrunită la 21.08.2010, prezent fiind asociata unică Todor Mirela Carmen, de cetățenie română, domiciliată în Arad, aleea Saturn nr. 1, bl. A23, sc. C, ap. 1, jud. Arad, identificată cu C.I. seria AR nr. 350569, CNP 2760906020044 eliberată la 2.07.2007 de SPCLEP Arad, adoptă prezenta hotărâre:

1. Se închide și radiază punctul de lucru situat în Arad, Str. Independenței nr. 7-9, jud. Arad. 2. Se deschide un punct de lucru situat în Arad, șoseaua Arad-Iratoș, FN, conform contractului de închiriere nr. 30/24.08.2010.

3. Publicarea prezentei în Monitorul Oficial al

României și efectuarea înscrierilor de mențiuni de către ORC Arad.

(36/1.826.275)

Societatea Comercială CASTEL SOFRONEA - S.R.L., satul Sofronea comuna Sofronea Castel, județul Arad

HOTĂRÂREA NR. 1/2010

Adunarea generală a asociaților reprezentată de Negrea Raluca Danina, de cetățenie română, domiciliată în Arad, Str. Dâmboviței nr. 35A, jud. Arad, posesor al C.I. seria AR nr. 001652 eliberată de Poliția Arad, având CNP 2840616020081 și Negrea Dan Emanuel, de cetățenie română, domiciliat în Arad, Str. Dâmboviței nr. 35A, jud. Arad, posesor al C.I. seria AR nr. 058665 eliberată de Poliția Arad, având CNP 1861015020103, în calitate de asociați ai S.C. CASTEL SOFRONEA - S.R.L., cu datele din antet, azi, 24.09.2010, a decis:

Art. 1. Începând cu data de 1.10.2010 se suspendă activitatea societății, pe o perioadă de 3 ani. Prezenta hotărâre s-a redactat în 5 (cinci) exemplare originale urmând a se face mențiunea în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad și îndeplinirea formalităților de publicare în Monitorul Oficial al României.

(37/1.826.276)

Societatea Comercială MI-DE-ADI- S.R.L., satul Cuvin comuna Ghiroc, județul Arad

HOTĂRÂREA NR. 1/2010

Adunarea generală a asociaților întrunită la data de 27.09.2010, prezenți fiind cei doi asociați Rus Adrian Costică, domiciliat în Cuvin (com. Ghioroc) nr. 316, jud. Arad, identificat prin C.I. seria AR nr. 198804 eliberată la 17.02.2004 de orș. Lipova, CNP 1671013012531 și Rus

Minodora, domiciliată în Cuvin (com. Ghiroc) nr. 316, jud. Arad, identificată prin C.I. seria AR nr. 007061 eliberată la 10.08.2009 de orș. Lipova, CNP 2660512012538, hotărăște:

1. Se suspendă activitatea societății începând cu data de 27.09.2010 pe o perioadă de 3 (trei) ani.

2. Prezenta se va publica în Monitorul Oficial al

României, după care se va solicita înscrierea mențiunilor corespunzătoare la O.R.C. Arad.

(38/1.826.277)

18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4386/22.X.2010

Societatea Comercială CARDIO PRAXIS - S.R.L., Arad

HOTĂRÂREA NR. 3

din 24.09.2010

Subsemnații Pop-Moldovan Adina Ligia, cetățean român, domiciliată în mun. Arad, str. Octavian Goga nr. 32, ap. 6, jud. Arad, CNP 2681017020032, identificată cu C.I. seria AR nr. 123523/2002 eliberată de Pol. Arad, Stănilă Dana-Gabriela, cetățean român, domiciliată în mun. Timișoara, piața Roma nr. 2, bl. 12, sc. B, et. 4, ap. 20, jud. Timiș, CNP 2691215034993, identificată cu C.I. seria TM nr. 375237/2004 elib. de Pol. Timișoara, Coroban Adriana, cetățean român, domiciliată în mun. Arad, splaiul Gen. Ghe. Magheru, bl. 304, sc. D, ap. 2, jud. Arad, CNP 2720319353941, identificată cu C.I. seria AR nr. 223472/2004 elib. de Pol. Arad și Țăndrău Mircea- Călin, cetățean român, domiciliat în mun. Arad, str. Octavian Goga nr. 20, jud. Arad, CNP 1620630020034, identificat cu C.I. seria AR nr. 092609/2001 de Pol. Arad, în calitate de asociați ai SC CARDIO PRAXIS - S.R.L., în adunarea generală a asociaților din 24.09.2010, am hotărât următoarele:

Art. 1. Se precizează adresa sediului social al societății, după cum urmează: mun. Arad, str. Octavian Goga nr. 20, ap. 1a, jud. Arad, conform extras CF 305884-C1-U2 al loc. Arad. Art. 2. În baza prevederilor prezentei hotărâri, se vor întocmi formalitățile legale pentru ducerea lor la îndeplinire.

(39/1.826.278)

Societatea Comercială CARDIO PRAXIS - S.R.L., Arad

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale CARDIO PRAXIS - S.R.L., cu sediul în municipiul Arad, str. Octavian Goga nr. 20, ap. 1.a, județ Arad, înregistrată sub nr. J 2/1956/2005, cod unic de înregistrare 18103289, care a fost înregistrat sub nr. 52285 din

27.09.2010.

(40/1.826.279)

Societatea Comercială MARCTEC AUTOGLASS - S.R.L., Arad

HOTĂRÂREA NR. 6

din 27.09.2010

Subsemnata Răcilă Ala, cetățean al Republicii Moldova, născută la data de 26.06.1975 în loc. Cimislia, Moldova, identificată, cu pașaport MDA nr. A 3193598 eliberat de autoritățile din Moldova, Chișinău la data de 17.08.2007, având nr. de identificare 0990202031855, în calitate de asociat unic al SC MARCTEC AUTOGLASS - S.R.L., și reprezentată prin Vlasiu Alexandru, identificat cu C.I. seria AR nr. 455281 eliberată de Pol. Arad la data de 15.01.2010, CNP 1700104020057, conform procurii nr. 527/25.03.2010 în adunarea generală din data de 27.09.2010, am luat prezenta hotărâre prin care:

Art. 1. Începând cu data semnării prezentei hotărâri se deschide un punct de lucru situat în loc. Buzău, Șoseaua Spătarului nr. 7A, jud. Buzău, conform contractului de închiriere.

(41/1.826.280)

Societatea Comercială EL GLAMOUR DEL CAFE - S.R.L., Arad

HOTĂRÂREA NR. 1/2010

Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în actul constitutiv al societății, subsemnatul Irimie Ciprian- Minodor, domiciliat în Arad, Bd. Revoluției nr. 70, ap. 2,

jud. Arad, identificat cu B.I. seria A.R. nr. 287960 eliberat la 14.03.2006 de SPCLEP Arad, CNP 1760430020044, în calitate de asociat unic și reprezentant al S.C. ROLAND ENGINEERING - S.R.L., astăzi, 21.09.2010, adopt prezenta hotărâre:

1. Începând cu data de 21.09.2010 se reia activitatea

societății.

2. Se completează obiectul secundar de activitate al

societății cu următoarele activități:

5610 - restaurante;

5621 activități de alimentație (catering) pentru evenimente;

5629 - alte activități de alimentație n.c.a.;

5630 - baruri și alte activități de servire a băuturilor.

3. Se deschide un punct de lucru în Arad, Str.

Condurașilor nr. 60, jud. Arad, conform contractului de comodat din data de 22.09.2010.

4. Se modifică denumirea societății, respectiv aceasta

va fi: S.C. EL GLAMOUR DEL CAFE S.R.L.

5. Urmare modificărilor ce rezultă din prezenta, se

rescrie actul constitutiv al societății, adoptat situației

create.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4386/22.X.2010

19

6. În baza prezentei hotărâri, se va redacta noul act constitutiv al societății, iar după darea de dată certă, se vor îndeplini formalitățile de autorizare și publicitate și înscrierea de mențiuni în registrul comerțului.

(42/1.826.281)

Societatea Comercială EL GLAMOUR DEL CAFE - S.R.L., Arad

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad notifică în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale EL GLAMOUR DEL CAFE - S.R.L., cu sediul în municipiul Arad, str. Tichindeal nr. 31, județ Arad, înregistrată sub nr. J 2/912/2008, cod unic de înregistrare 23928860, care a fost înregistrat sub nr. 52333 din 27.09.2010.

(43/1.826.282)

Societatea Comercială VIDEO MATIC - S.R.L., Arad

HOTĂRÂREA NR. 25

din 27.09.2010

Subsemnații Bulzaga Marco, cetățean italian, domiciliat în Italia, Faenza Ravena, Via Firenze nr. 477, Terrabusi Renzo, cetățean italian, domiciliat în Italia, Faenza, str. Crescenzi nr. 14A, în calitate de asociați ai SC VIDEO MATIC - S.R.L., cu sediul în Arad, splaiul Gen. Magheru, bl. 304/E, ap. 33, jud. Arad, înmatriculată la O.R.C. Arad sub nr. J 02/1647/1992, C.U.I. RO 3518660, în adunarea generală din data de 27.09.2010, am adoptat următoarea hotărâre:

Art. 1. Începând cu data de 27.09.2010 se extinde fondul de comerț al societății prin deschiderea următoarelor puncte de lucru:

- Arad, Str. Șiriei nr. 19, ap. 2;

- Timișoara, Calea Aradului nr. 18, bl. 8, ap. spațiu, parter, jud. Timiș;

- Variaș nr. 366, jud. Timiș.

Drept pentru care am adoptat prezenta hotărâre, urmând ca în baza ei să se solicite înscrierea mențiunii în registrul comerțului, în temeiul Legii nr. 26/1990 republicată.

(44/1.826.283)

Societatea Comercială DANA-MED - S.R.L., Arad

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad notifică în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale DANA-MED - S.R.L., cu sediul în municipiul Arad, str. Andrei Mureșanu nr. 9, județ Arad, înregistrată sub nr. J 2/1508/2005, cod unic de înregistrare 17878678, care a fost înregistrat sub nr. 52376 din 27.09.2010.

(45/1.826.284)

Societatea Comercială PREVENIRE SSM 4A - S.R.L., Arad

HOTĂRÂRE

din 20 septembrie 2010

Subsemnații Amzulescu Marius, cetățean român, domiciliat în Arad, str. Tudor Vladimirescu nr. 16-26, bl. B, sc. C, ap. 3, județul Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 433854, eliberată de SPCLEP Arad la data de 13.07.2009, CNP 1510331020015 și Amzulescu Andrei, cetățean român, domiciliat în Arad, str. George Coșbuc nr. 51, identificat cu C.I. seria AR nr. 171221, eliberată de Poliția Arad la data de 5.08.2003, CNP 1840715020080, asociați ai S.C. PREVENIRE SSM 4A - S.R.L., cu sediul în Arad, str. Tudor Vladimirescu nr. 16-26, bl. B, sc. C, ap. 3, județul Arad, înmatriculată la ORC Arad sub nr. J 02/1367/2008, având CUI 24253060, întruniți în adunarea generală la sediul societății am hotărât:

Art. 1. De la data prezentei hotărâri se înființează sediul secundar (punct de lucru) al societății în localitatea Moșnița Nouă FN, înscris în CF nr. 411534 Moșnița Nouă potrivit contractului de comodat încheiat în 12.07.2010. Art. 2. Celelalte revederi ale actului constitutiv rămân neschimbate.

(46/1.826.285)

Societatea Comercială DANA-MED - S.R.L., Arad

HOTĂRÂREA NR. 1

din 25 septembrie 2010

Adunarea generală a asociaților întrunită la 17.06.2010, prezenți fiind asociații: Olar Dana Cristina, cetățean român, născută la data de 3.09.1956 în Arad, județul Arad, domiciliată în Arad, str. Gh. Doja nr. 76, județul Arad, identificată cu C.I. seria AR nr. 260393,

20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4386/22.X.2010

eliberată de Poliția Arad la data de 15.06.2005, CNP 2560903020035, Olar Bogdan Andrei, cetățean român, născut la data de 28.07.1986 în Arad, județul Arad, domiciliat în Arad, str. Gh. Doja nr. 76, județul Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 260395, eliberată de Poliția Arad la data de 15.06.2005, CNP 1860728020101, adoptă prezenta hotărâre:

1. Se suspendă activitatea societății începând cu data prezentei hotărâri, pentru o perioadă de 3 (trei) ani. 2. Prezenta hotărâre se depune la Registrul comerțului pentru înscrierea mențiunilor corespunzătoare și publicarea în Monitorul Oficial al României.

(47/1.826.286)

Societatea Comercială 4 A INTERNATIONAL - S.R.L., Arad

HOTĂRÂRE

din 20 septembrie 2010

Subsemnații Amzulescu Marius, cetățean român, domiciliat în Arad, str. Tudor Vladimirescu nr. 16-26, bl. B, sc. C, ap. 3, județul Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 433854, eliberată de SPCLEP Arad la data de 13.07.2009, CNP 1510331020015 și Amzulescu Andrei, cetățean român, domiciliat în Arad, str. George Coșbuc nr. 51, identificat cu C.I. seria AR nr. 171221, eliberată de Poliția Arad la data de 5.08.2003, CNP 1840715020080, asociați ai S.C. 4 A INTERNATIONAL - S.R.L., cu sediul în Arad, str. Tudor Vladimirescu nr. 16-26, bl. B, sc. C, ap. 3, județul Arad, înmatriculată la ORC Arad sub nr. J 02/1124/2007, având CUI 21916176, întruniți în adunarea generală la sediul societății am hotărât:

Art. 1. De la data prezentei hotărâri se înființează sediul secundar (punct de lucru) al societății în localitatea Moșnița Nouă FN, înscris în CF nr. 411534 Moșnița Nouă, județul Timiș, potrivit contractului de comodat încheiat în 12.07.2010. Art. 2. Celelalte revederi ale actului constitutiv rămân neschimbate.

(48/1.826.287)

Societatea Comercială JULA - S.R.L., Ghioroc, județul Arad

HOTĂRÂREA NR. 4

din 23 septembrie 2010

Subsemnata Jula Elena, cetățean român, CNP 2611223020037, domiciliată în municipiul Arad, Str. Blanduziei nr. 34, ap. 1, județul Arad, identificată cu C.I. seria AR nr. 342737/2007, eliberată de SPCLEP

Arad, în calitate de asociat unic al S.C. JULA - S.R.L., în adunarea generală din 23.09.2010 am hotărât următoarele:

Art. 1. Se extinde fondul de comerț al societății cu un punct de lucru - langoșerie - situat în municipiul Arad, str. Tribunul Dobra nr. 18, județul Arad, conform contractului de subînchiriere din 23.09.2010 încheiat între I.I. Nădăban Gheorghe și S.C. JULA - S.R.L., începând cu 23.09.2010 până la 31.12.2010. Art. 2. În baza prevederilor prezentei hotărâri, se vor întocmi formalitățile legale pentru ducerea lor la îndeplinire.

(49/1.826.288)

Societatea Comercială SUCOT - S.R.L., comuna Șagu, județul Arad

HOTĂRÂREA NR. 4/2010

din 20 septembrie 2010

S.C. SUCOT - S.R.L., cu sediul în comuna Sagu

nr. 468, județul Arad, înregistrată la ORC sub nr.

J 02/159/2009, CIF RO 25088629, în baza hotărârii

administratorului Codrean Olimpia, cetățean român, născut la data de 29.11.1951 în localitatea Rapsig, comuna Bocsig, județul Arad, domiciliat în Arad, Str. Episcopiei nr. 2, ap. 23, posesor al C.I. seria AR

nr. 041690, eliberată la data de 28.09.2000 de Poliția Arad, CNP 1511129020017, adopt următoarea hotărâre cu privire la activitatea societății:

Hotărâre 1. Suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani începând cu data de 1.10.2010 până la data de

1.10.2013.

(50/1.826.289)

Societatea Comercială QUATRO WASH & SERV - S.R.L., Arad

HOTĂRÂREA NR. 1

din 20 septembrie 2010

Subsemnații Pașca Florin, cetățean român, născut la data de

31.01.1974, în Ineu, județul Arad, domiciliat în Arad, str. Hațeg nr. 1, bl. 5-I, sc. A, ap. 1, județul Arad, având C.I. seria AR nr. 046563, emisă de Poliția Arad la data de 2.11.2000, CNP 1740131022801, în calitate de asociat; Pașca Ioan, cetățean român, născut la data de 23.04.1975, în comuna Cermei, județul Arad, domiciliat

în Arad, str. Hațeg nr. 1, bl. 5-I, sc. A, ap. 1, județul Arad,

având C.I. seria AR nr. 046561, emisă de Poliția Arad la

data de 2.11.2000, CNP 1750423022800, în calitate de asociat cesionar, emitem următoarea hotărâre:

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4386/22.X.2010

21

Art. 1. Se cesionează cu titlu gratuit la valoarea nominală un număr de 4 părți sociale deținute de către asociatul Pașca Ioan către asociatul Pașca Florin. Art. 2. Capitalul social, în urma cesiunii în sumă totală de 200 (douăsute) lei împărțit în 10 (zece) părți sociale, a 20 lei fiecare, va fi deținut în proporție de 90 % de către asociatul majoritar Pașca Florin, adică 9 părți sociale a 20 lei fiecare, în total 180 lei și un procent de 10 % de către asociatul minoritar Pașca Ioan adică 1 parte socială a 20 lei în total 20 lei. Art. 3. Se revocă din funcția de administrator asociatul Pașca Ioan, administrarea societății urmând a se realiza exclusiv de către asociatul majoritar Pașca Florin. Art. 4. Schimbarea reprezentantului societății se hotărăște de către asociatul Pașca Florin, care are dreptul de a modifica, fără acordul celuilalt asociat, statutul societății, putând face acte de dispoziție și înstrăinare a bunurilor proprietatea societății doar prin simpla sa hotărâre în calitate de administrator și asociat majoritar, cu un procent de 90 % din capitalul social. Art. 5. Se modifică sediul social al societății de la adresa din Arad, str. I.B. Deleanu nr. 48, județul Arad, la următoarea adresă: comuna Vladimirescu, str. Progresul nr. 68, bl. C1, sc. 2, et. 2, ap. 5, județul Arad, imobil înscris în CF nr. 300092-C1-U1 (fostul CF 5708), nr. cad. 139-

140/1/1/XI.

Art. 6. Se modifică obiectul principal de activitate al societății care va fi: Domeniul principal de activitate: 522 - activități anexe pentru transporturi. Activitatea principală: 5221 - activități de servicii anexe pentru transporturi terestre. Art. 7 În urma modificărilor operate se va rescrie actul constitutiv al societății. Art. 8. Prezenta hotărâre ține loc de contract de cesiune părți sociale între părțile semnatare.

(51/1.826.290)

Societatea Comercială QUATRO WASH & SERV - S.R.L. satul Vladimirescu, comuna Vladimirescu județul Arad

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad notifică în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale QUATRO WASH & SERV - S.R.L., cu sediul în satul Vladimirescu, comuna Vladimirescu, Str. Progresului nr. 68, bl. C1,

sc. 2, et. 2, ap. 5, înregistrată cu nr. J 2/1211/2009, cod unic de înregistrare 26235884, care a fost înregistrat cu nr. 52440 din 27.09.2010.

(52/1.826.291)

Societatea Comercială EXQUISIT - S.R.L., Ghioroc, județul Arad

HOTĂRÂREA NR. 1/2010

Subsemnatele Barna Alina, cetățean român, domiciliată în Arad, str. Abrud nr. 102, bl. 131, et. 3, ap. 11, județul Arad, identificată cu C.I. seria AR nr. 227313, eliberată de Poliția Arad la data de 7.09.2004, Popa Elena, cetățean român, domiciliată în comuna Păuliș nr. 327, județul Arad, identificată cu B.I. seria B.R. nr. 835068, eliberat de Poliția orașului Lipova la data de 8.01.1996 și Chișiu Claudia, cetățean român, domiciliată

în Arad, str. Dreptății, bl. 717, ap. 14, identificată cu C.I. seria AR nr. 436991, eliberată de Poliția Arad la data de 10.08.2009, adoptăm azi, 17.09.2010, prezenta hotărâre:

1. Se deschide punctul de lucru la adresa din comuna

Covasânț nr. 471-472, bl. 1 - Specialiști, nr. ap. 9, parter,

județul Arad, conform contractului de închiriere nr. 1119/14.09.2009.

(53/1.826.292)

Societatea Comercială MARGINIMEA IOANA - S.R.L., satul Vărșand comuna Pilu, județul Arad

HOTĂRÂREA NR. 1

din 24 septembrie 2010

Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în actul constitutiv al societății, subsemnatul Marcu Ioan, cetățean român, născut la 22.06.1974 în Poiana Sibiului,

județul Sibiu, domiciliat în Vărșand nr. 31, județul Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 166182, emisă de Poliția Chișineu Criș la 3.07, CNP 1740622323255, în calitate de asociat unic, adopt prezenta hotărâre:

1. Se suspendă activitatea societății începând cu data

de 27.09.2010 pe o perioadă de 3 ani până la

27.09.2013.

2. Prezenta hotărâre se depune la Oficiul Registrului

Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad, în vederea menționării, prin grija căruia se va face și publicitatea legală.

(54/1.826.293)

22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4386/22.X.2010

Societatea Comercială C.T. ARHITECT CONSTRUCT - S.R.L., Arad

HOTĂRÂREA NR. 1

din 27 septembrie 2010 a A.G.A.

Subsemnații Lisandru Teodora-Liliana, domiciliată în Arad, Faleza Sud, bl. 86, ap. 15, județul Arad, identificată cu B.I. seria H.C. nr. 361600, eliberat de Poliția Arad, având CNP 2690328024917 și Gherman Nicolae, domiciliat în Arad, Str. Clujului, bl. 73, sc. B, ap. 4, județul Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 333215, emisă de SPCLEP Arad la 9.03.2007, având CNP 1590409020044, în calitate de asociați în S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT - S.R.L., întruniți în adunarea generală, hotărâm:

- începând cu 1.10.2010 societatea își reia activitatea suspendată în 31.05.2009.

(55/1.826.294)

Societatea Comercială ANDICAM IMPEX - S.R.L., Arad

HOTĂRÂREA NR. 1/2010

Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în actul constitutiv al societății, adunarea generală a asociaților

întrunită la data de 27.09.2010, prezenți fiind cei doi asociați, Geangu Camelia, domiciliată în Arad, str. Vârful cu Dor nr. 48, județul Arad, identificată cu C.I. seria AR nr. 120392, eliberată de Poliția Arad, CNP 2680209274787 și Gali Alexandru, domiciliat în Arad, str. Vârful cu Dor nr. 48, județul Arad, identificat prin C.I. seria AR nr. 076727, eliberată de Poliția Arad, CNP 1550828020011, cu unanimitate de voturi adoptă prezenta hotărâre:

1. Începând cu data de 1.10.2010 se suspendă activitatea societății pe o durată de 3 ani până la data de

1.10.2013.

(56/1.826.295)

Societatea Comercială SMARAGD G&G-OLD - S.R.L., Arad

HOTĂRÂREA NR. 1/2010

Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în statutul de funcționare al societății, subsemnații Kosara Gheza Jr., domiciliat în Arad, str. Cpt. Grigore Ignat nr. 67, jud. Arad, identificat cu CI seria AR nr. 174685, eliberată la 25.08.2003 de Pol. Arad, CNP 1640724020021 și Kosara Gheza, domiciliat în Arad, str. Voltaire nr. 1, ap. 2, jud. Arad, identificat cu BI seria B.C. nr. 319522, eliberat la 25.08.1980 de Pol. Arad, CNP

1301107020026, în calitate de asociați și reprezentanți ai societății azi, 27.09.2010 adoptăm prezenta hotărâre:

1. Se deschide un punct de lucru la adresa din Sebiș, Bd. Victoriei nr. 16, jud. Arad.

(57/1.826.296)

Societatea Comercială MULTIMEDICA - S.R.L., Arad

HOTĂRÂREA NR. 1

din 24.09.2010

Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în actul constitutiv al societății, subscrisa S.C. MULTIMEDICA - S.R.L., cu sediul în localitatea Arad, str. B-dul Revoluției nr. 90, et. 1, ap. 6, jud. Arad, înregistrată la ORC Arad sub nr. J 02/338/2002, CUI 14596885, reprezentată prin asociat unic Cotoraci Coralia Adina, de cetățenie română, născută la data de 2.09.196H în localitatea Arad, jud. Arad, domiciliată în Arad, str. Cuza Vodă nr. 30, jud. Arad, identificată prin CI seria AR nr. 299141, CNP 2680902020026, reprezentând adunarea generală astăzi, data de 24.09.2010, am adoptat prezenta hotărâre:

Art. 1. Începând cu data de 1.10.2010 se suspendă activitatea S.C. MULTIMEDICA - S.R.L., cu respectarea prevederilor legale, pe perioadă de 3 ani. Art. 2. În contextul prevederilor art. I se va solicita operarea mențiunii corespunzătoare la ORC Arad.

(58/1.826.297)

Societatea Comercială TAURO FRANCO - S.R.L., Arad

HOTĂRÂREA NR. 1

din 27.09.2010

Subsemnații Tauro Franco, posesor al permisului de ședere seria ROU nr. 0049789, eliberată la data de 14.10.2005 în Arad, și CNP 7540317020016, Herbei Daniela-Marinela, posesor al CI seria AR nr. 275540, CNP 2671104022839, și Tauro Simone, identificat cu CI seria 2534202AA, eliberată la data de 4.09.2008 de către autoritățile italiene azi, 15.05.2010, am adoptat prezenta hotărâre:

Art. 1. Începând cu data de 1.10.2010 se suspendă activitatea SC TAURO FRANCO - S.R.L. pe o perioadă de 3 ani. Drept pentru care am adoptat prezenta hotărâre urmând a fi depusă spre publicare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad.

(59/1.826.298)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4386/22.X.2010

23

Societatea Comercială T & D SUPER STAR - S.R.L., Chișineu-Criș județul Arad

HOTĂRÂREA NR. 1/2010

Adunarea generală a asociaților reprezentată de Ilies Petru Dinu, de cetățenie română, domiciliată în Ch. Criș, str. Dragoș Vodă nr. 6, jud. Arad, posesor al CI seria AR nr. 081358, eliberată de Poliția Arad, având CNP 1670805021875 și Ursoiu Teodor, de cetățenie română, domiciliat în Ch. Criș, str. Dragoș Vodă nr. 6, jud. Arad, posesor CI seria AR 049268, eliberată de Poliția Arad, având CNP 1711110022804, în calitate de asociați ai SC T & D SUPER STAR - S.R.L., cu datele din antet, azi, 27.09.2010, a decis:

Art. 1. Începând cu data de 27.09.2010 se deschide un punct de lucru situat în satul Cherelus nr. 366, com. Sicula, imobil înscris în CF nr. 301665. Prezenta hotărâre s-a redactat în 5 (cinci) exemplare originale urmând a se face mențiunea în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad și îndeplinirea formalităților de publicare în Monitorul Oficial al României.

(60/1.826.299)

Societatea Comercială MIRAFARM - S.R.L., Arad

HOTĂRÂREA NR. 2

Societatea Comercială GAME PLAY - S.R.L., Ghiroc, județul Arad

HOTĂRÂREA NR. 9

din 20.09.2010

Subscrisa Termic Anstalt, persoană juridică străină, cu sediul în Vaduz, Liechtenstein, înregistrat la registrul

comerțului sub nr. FL-0002.288.689-1, reprezentat prin dl Kovacs Laszlo Levente, cetățean maghiar, domiciliat în Ungaria, Murony, str. Korosi nr. 6, în calitate de asociat unic al S.C. GAME PLAY - S.R.L. cu sediul în Ghioroc nr. 93/bis, jud. Arad, înmatriculată la O.R.C. Arad sub nr. J 02/1638/2008, C.U.I. 24473081, în adunarea generală din data de 20.09.2010, a adoptat următoarea hotărâre:

Art. 1. Începând cu data de 21.09.2010 se extinde fondul de comerț al societății prin deschiderea următoarelor puncte de lucru:

- Carei, str. Someș nr. 123, jud. Satu Mare;

- Sic, Str. a III-a nr. 358, jud. Cluj

- Gherla, Str. Dejului nr. 30A, jud. Cluj

- Dej, Str. Unirii nr. 21, bl. F, sc. B, ap. 32, jud. Cluj

- Bonțida nr. 247, jud. Cluj,

drept pentru care am adoptat prezenta hotărâre, urmând ca în baza ei să se solicite înscrierea mențiunii în registrul comerțului, în temeiul Legii nr. 26/1990, republicată.

(62/1.826.301)

Societatea Comercială ILUSAR CONSTRUCT - S.R.L.

din 22.09.2010

Subsemnații Fărcuțiu Mirela Viorica, cu domiciliul în Arad, Bd Revoluției nr. 84, et. II, ap. 3, identificată cu CI seria AR nr. 153937, eliberată de Poliția Arad la data de 8.04.2003, CNP 26804290320029 și Fărcuțiu Ovidiu Alexandru, cu domiciliul în Arad, Bd Revoluției nr. 84, et. II, ap. 3, identificat cu CI seria AR nr. 114257, eliberată de Poliția Arad la data de 22.05.2002, CNP 1670904020014, asociați ai SC MIRAFARM - S.R.L., cu sediul social în Arad, strada Crișan nr. 9, ap. 1A, înregistrată la registrul comerțului sub numărul J 02/422/1998, decidem următoarele:

1. Se înființează un punct de lucru în localitatea Arad,

strada Crișan nr. 6, ap. 4.

2. Se înființează un punct de lucru în localitatea Arad,

Strada Crinului nr. 2.

(61/1.826.300)

HOTĂRÂREA NR. 1/2010

Subsemnații Cociuba Iluta, domiciliat în Arad, str. Făt Frumos nr. 18A, identificat cu CI seria AR nr. 486718, elib. de SPCLEP Arad la data de 13.09.2010 și Cica Maria, domiciliată în Arad, str. Liviu Rebreanu, B.98/d, ap. 1, identificată cu CI seria AR nr. 221327, eliberată de Pol. Mun. Arad la data de 20.07.2004, în calitate de asociați ai societății azi, 23.09.2010 adoptăm prezenta hotărâre:

1. Se reîncepe activitatea începând cu data de

23.09.2010.

2. Se schimbă sediul social în Arad, str. Liviu

Rebreanu nr. 86 conform contractului de închiriere nr. 401 din 17.09.2010.

3. Se modifică activitatea principală conform CAEN:

4711 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.

24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4386/22.X.2010

4. Se completează obiectul de activitate cu următoarelor coduri CAEN: 1071- fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie; 1085 - fabricarea de mâncăruri preparate; 1089 - fabricarea altor produse alimentare, n.c.a.; 4719 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare; 4721 - comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate; 4722 - comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate; 4723 - comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate; 4724 - comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate; 4761 - comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate; 4762 - comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate; 4779 - comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine; 5610 - restaurante (fast food). Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân neschimbate. Prezenta hotărâre a fost redactată în 4 (patru) exemplare originale, fiind întocmită sub forma înscrisului sub semnătură privată astăzi, 23.09.2010.

(63/1.826.302)

Societatea Comercială ILUSAR CONSTRUCT - S.R.L., Arad

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad notifică în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale ILUSAR CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în Arad, str. Liviu Rebreanu nr. 86, județ Arad, înregistrată sub nr. J 2/1564/2006, cod unic de înregistrare 18966190, care a fost înregistrat sub nr. 52611 din 28.09.2010.

(64/1.826.303)

Societatea Comercială BAU ROYAL PLAST - S.R.L., Arad

HOTĂRÂRE NR. 1/2010

Subsemnatul Boldor Mărioara-Cornelia, domiciliată în Arad, str. Tudor Vladimirescu nr. 37, bl. B, et. 2, ap. 17, jud. Arad, posesoare a C.I. seria AR nr. 323243, eliberată la 23.01.2007 de SPCLEP Arad, CNP 2500713020018, în calitate de asociat unic al societății, azi, 27.09.2010, adopt prezenta hotărâre:

1. Începând cu data de 27.09.2010, se suspendă

activitatea societății, pe o perioadă de 3 (trei) ani.

2. Prezenta se va publica în Monitorul Oficial al

României, după care se va solicita înscrierea mențiunilor corespunzătoare la O.R.C. Arad.

(65/1.826.304)

Societatea Comercială FEDO ITALIANA - S.R.L., Arad

HOTĂRÂREA NR. 1/2010

Subsemnatul(a) Gotti Giovanni, domiciliat(ă) Alzano Lombardo str. Don E. Adami nr. 5, Italia, posesor a C.I.

seria AK nr. 9164481 eliberată de aut. italiene, în calitate de asociat unic și reprezentant al societății, azi, 29.09.2010, adopt prezenta hotărâre:

1. Începând cu data de 29.09.2010 se suspendă

activitatea societății pe o perioadă de 3 (trei) ani.

2. Prezenta se va publica în Monitorul Oficial al

României, după care se va solicita înscrierea mențiunilor

corespunzătoare la O.R.C. Arad.

(66/1.826.305)

Societatea Comercială SU VE KUM - S.R.L., Vulcan, județul Hunedoara

ACT ADIȚIONAL NR. 1

din 1.01.2010 în S.C. SU VE KUM - S.R.L. cu sediul în Vulcan, Str. 1 Mai nr. 7 județul Hunedoara, având nr. de înregistrare J20/675/2009, CUI 25687385

Subsemnatul Mitrea Zamfir Mihai, în calitate de asociat unic, am hotărât următoarele:

1. Deschiderea unui punct de lucru situat la următoarea adresă: Vulcan, str. Nicolae Titulescu nr. 50, jud. Hunedoara. Prezentul act adițional întocmit în 3 exemplare originale, azi, 1.10.2010, face parte integrantă din actul constitutiv al societății.

(67/1.830.633)

Societatea Comercială EQUINOX CONSULT - S.R.L. Deva, județul Hunedoara

ACT ADIȚIONAL NR. 2

din data de 1.10.2010

Subsemnatul Hăulică Radu-Adrian, în calitate de asociat unic al S.C. EQUINOX CONSULT - S.R.L., cu sediul social în Deva, Str. Depozitelor nr. 1, jud. Hunedoara, având codul unic de înregistrare 16446949

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4386/22.X.2010

25

și nr. de ordine în registrul comerțului J20/795/2004, am hotărât completarea prevederilor actelor constitutive ale societății, după cum urmează:

- se deschide un sediu secundar - punct de lucru, situat în mun. Hunedoara, str. Avram Iancu, incinta Bazinului de înot, zona comercială A, jud. Hunedoara. Încheiat și semnat sub semnătură privată, la sediul social al societății, de către asociatul unic al societății, dl Hăulică Radu-Adrian, în 3 (trei) exemplare.

(68/1.830.634)

Societatea Comercială CONSULTANȚĂ TEHNICĂ SPECIALĂ - S.R.L. Deva, județul Hunedoara

ACT ADIȚIONAL NR. 3

din 1.10.2010

Subsemnatul Luscia Luciano, în calitate de asociat unic al societății S.C. CONSULTANȚĂ TEHNICĂ SPECIALĂ - S.R.L., cu sediul social în mun. Deva, Calea Zarandului nr. 60, jud. Hunedoara, având codul unic de înregistrare 15579211 și nr. de ordine în registrul comerțului J20/708/2003, am hotărât modificarea prevederilor actelor constitutive ale societății, după cum urmează:

- se schimbă sediul social din Deva, Calea Zarandului nr. 60, jud. Hunedoara, în mun. Deva, Str. 22 Decembrie nr. 37A, et. II, camera 226/1, jud. Hunedoara. Se încheie și se depune la registrul comerțului, actul constitutiv actualizat nr. 3 din data de 1.10.2010. Încheiat și semnat sub semnătură privată, la sediul social al societății, de către asociatul unic al societății, dl Luscia Luciano, în 3 (trei) exemplare.

(69/1.830.635)

Societatea Comercială CONSULTANȚA TEHNICĂ SPECIALĂ - S.R.L. Deva

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara notifică în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale CONSULTANȚA TEHNICĂ SPECIALĂ - S.R.L., cu sediul în municipiul Deva, Bd 22 Decembrie nr. 37A, etaj 2, județ Hunedoara, înregistrată sub nr. J 20/708/2003, cod unic de înregistrare 15579211, care a fost înregistrat sub nr. 46779 din 1.10.2010.

(70/1.830.636)

Societatea Comercială GALA MERKUR - S.R.L. Călan, județul Hunedoara

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara notifică în conformitate cu prevederile art.

204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale

GALA MERKUR - S.R.L., cu sediul în oraș Călan, Str. Furnalistului nr. 171, județ Hunedoara, înregistrată sub nr. J20/1918/2005, cod unic de înregistrare 18227953, care a fost înregistrat sub nr. 46954 din 4.10.2010.

(71/1.830.637)

Societatea Comercială ALSI PROD - S.R.L., Deva, județul Hunedoara

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Hunedoara notifică în conformitate cu prevederile art.

204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale ALSI PROD - S.R.L., cu sediul în municipiul Deva, Str.

Zarandului, bloc 49, scara C, ap. 31, județ Hunedoara,

înregistrată sub nr. J 20/16/1994, cod unic de înregistrare 5097991, care a fost înregistrat sub nr. 46957 din

4.10.2010.

(72/1.830.638)

Societatea Comercială VIDAN MIXT - S.R.L., Tulcea

HOTĂRÂREA NR. 2

din 20.09.2010 a asociatului unic

Asociatul unic întrunit cu respectarea prevederilor statutare și a prevederilor legale aplicabile:

dna Stirbu Viorica, reprezentând 100 % capitalul social al S.C. VIDAN MIXT - S.R.L., Tulcea, a luat următoarea decizie:

Închiderea punctului de lucru din satul Iazurile, com. V. Nucarilor, jud. Tulcea. Deschiderea unui punct de lucru în com. Valea Nucarilor, jud. Tulcea, în vederea comercializării cu amănuntul a altor bunuri noi, cod CAEN 4778. Prezenta a fost redactată astăzi, 20.09.2010 la sediul societății, sub forma unui înscris sub semnătură privată în vederea înregistrării în registrul comerțului și a publicării în Monitorul Oficial al României.

(73/1.830.706)

26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4386/22.X.2010

Societatea Comercială MIREMAR CONSULT - S.R.L., Tulcea

HOTĂRÂRE

din data de 29.09.2010 a adunării generale a asociaților

În ședința adunării generale a asociaților, convocată și desfășurată conform prevederilor statutare și legale la

sediul societății în data de 29.09.2010, ora 10.00, în prezența asociaților deținând 100 % capitalul social, s-au hotărât următoarele:

1. Suspendarea activității societății pe o perioadă de 3

ani începând cu data de 1.10.2010 până la data de

30.09.2013.

(74/1.830.707)

Societatea Comercială EUROCOM - S.R.L., Tulcea

HOTĂRÂRE

a asociatului unic al S.C. EUROCOM - S.R.L.

Eu, Urcan Daniel-Mihai, asociat unic al

S.C. EUROCOM - S.R.L., în conf. cu prevederile art. 204 din Lg. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am decis:

1. Se completează obiectul secundar de activitate cu

1392 - fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp); 9524 - repararea mobilei și a furniturilor casnice.

2. Se închide punctul de lucru situat în mun. Tulcea,

intravilanul mun. Tulcea, jud. Tulcea.

3. Se aprobă actul constitutiv actualizat cu modificările

din prezenta hotărâre, împreună urmând a fi depuse la O.R.C. Tulcea. 4. Prezenta hotărâre a fost redactată în 4 (patru) exemplare urmând a fi publicată în Monitorul Oficial al României și înregistrată la O.R.C. Tulcea.

(75/1.830.708)

Societatea Comercială EUROCOM - S.R.L., Tulcea

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea notifică în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale EUROCOM - S.R.L., cu sediul în municipiul Tulcea, Str.

Sabinelor nr. 29, bloc C9, scara C, ap. 6, județ Tulcea, înregistrată sub nr. J 36/121/2002, cod unic de înregistrare 14602910, care a fost înregistrată sub nr. 23756 din 29.09.2010.

(76/1.830.709)

Societatea Comercială WILLOW - S.R.L., Tulcea

HOTĂRÂRE

din data de 29.09.2010

Subsemnatul, Mocanu Marius Constantin, asociat

unic, în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, am hotărât următoarele:

1. Suspendarea activității societății pe o perioadă de 3

ani începând cu data de 1.10.2010 până la data de

30.09.2013.

(77/1.830.710)

Societatea Comercială FARIA - S.R.L., Măcin, județul Tulcea

HOTĂRÂRE

Asociatul unic, Caramanlâ Farie, hotărăște azi, data de 29.09.2010, următoarele:

1. Se suspendă activitatea societății pentru o perioadă

de trei ani începând cu data de 29.09.2010 până la data de 28.09.2013.

(78/1.830.711)

Societatea Comercială GIVALETA - S.R.L., Tulcea

HOTĂRÂREA NR. 30

din 24.09.2010

Subsemnații Popa Gheorghe și Popa Paraschiva, asociați ai S.C. GIVALETA - S.R.L., am hotărât azi, 24.09.2010, următoarele:

- se schimbă sediul social din Tulcea, Str. Mică, bl. M1,

sc. A, ap. 12, jud. Tulcea, în Tulcea, Str. Păcii nr. 24,

biroul nr. 2, jud. Tulcea;

- se schimbă domeniul și activitatea principală astfel:

472-4722 „comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate”. Vechea activitate principală devine activitate secundară; - se precizează adresa punctului de lucru înscris în registrul comerțului, respectiv Tulcea, Str. Păcii nr. 24,

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4386/22.X.2010

27

jud. Tulcea, conform extras de carte funciară nr.

35336/20.09.2010;

- se aprobă și se depune actul constitutiv actualizat conform art. 204 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată. Prezenta a fost redactată astăzi, 24.09.2010, la sediul societății sub forma unui înscris sub semnătură privată în vederea înregistrării în registrul comerțului și a publicării în Monitorul Oficial al României.

(79/1.830.712)

Societatea Comercială GIVALETA - S.R.L., Tulcea

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea notifică în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizată al actului constitutiv al Societății Comerciale GIVALETA - S.R.L., cu sediul în municipiul Tulcea, Str. Păcii nr. 24, județ Tulcea, înregistrată sub nr. J 36/264/1996, cod unic de înregistrare 8288210, care a fost înregistrat sub nr. 23833 din 29.09.2010.

(80/1.830.713)

Societatea Comercială MULTI MAV - S.R.L., Tulcea

HOTĂRÂRE

Asociatul unic, Mihailov Aurelia, hotărăște azi, data de 30.09.2010, următoarele:

1. Se suspendă activitatea societății pentru o perioadă

de trei ani începând cu data de 30.09.2010 până la data de 29.09.2013.

(81/1.830.714)

Societatea Comercială ILVAGEO - S.R.L., Tulcea

HOTĂRÂRE

Asociatul unic, Bumbaru Ileana, hotărăște azi, data de 30.09.2010, următoarele:

1. Suspendarea activității societății pe o perioadă de 3

ani, începând cu data de 1.10.2010 până la data de

30.09.2013.

(82/1.830.715)

Societatea Comercială H.D. MEDIA GRUP - S.R.L., Tulcea

HOTĂRÂRE

din data de 29.09.2010 a adunării generale a asociaților

1. Dragan Mirela, cetățean român, născută la data de

30.10.1972 în orașul Babadag, jud. Tulcea, domiciliată în mun. Tulcea, Str.1848 nr. 2, bl. 3, sc. C, ap. 4, jud. Tulcea,

identificată cu C.I. seria TC nr. 054940, eliberată de Poliția mun. Tulcea la data de 27.02.2002, CNP 2721030360034, deținătoare a 34 de părți sociale reprezentând 34 % din capitalul social;

2. Doroftei Leonte, cetățean român, născut la data de

2.03.1976 în mun. Tulcea, jud. Tulcea, domiciliat în mun. Tulcea, Str. Constructorilor nr. 3, bl. X3, sc. F, et. 3, ap. I3, identificat cu C.I. seria TC nr. 248948, eliberată de Poliția mun. Tulcea la data de 22.03.2010, CNP 1760302364226, deținător a 33 de părți sociale reprezentând 33 % din capitalul social.

3. Ciubotariu Constantin, cetățean român, născut la

data de 15.08.1956 în com. Rădăuți-Prut, jud. Botoșani, domiciliat în București, str. Emil Gârleanu nr. 10, bl. A2, sc. C, et. 2, ap. 64, jud. București, identificat cu C.I. seria RD nr. 226522, eliberată de Secția 11 de Poliție a mun. București la data de 4.02.2002, CNP 1560815364217, deținător a 33 de părți sociale reprezentând 33 % din capitalul social, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată și a actului constitutiv al S.C. H.D. MEDIA GROUP - S.R.L., Tulcea, hotărăsc:

Art. 1. Începând cu data de 29.09.2010 se suspendă activitatea societății pentru o perioadă de 3 (trei) ani începând cu data prezentei hotărâri. Art. 2. Începând cu data de 29.09.2010 se închide punctul de lucru din mun. Tulcea, Str. Isaccei nr. 73, jud. Tulcea. Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire prin grija administratorului.

(83/1.830.716)

Societatea Comercială ANTO&HRIS - S.R.L., Tulcea

HOTĂRÂRE

Asociatul unic al S.C. ANTO&HRIS - S.R.L.:

- Siminischi Alexandru decide reluarea ativității societății începând cu data de 30.09.2010. Data: 30.09.2010.

(84/1.830.717)

28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4386/22.X.2010

Societatea Comercială WORKER FARM TEXTIL - S.R.L. Măcin, județul Tulcea

DECIZIE

Subsemnata Tinca Antoaneta, asociat unic al S.C. WORKER FARM TEXTIL - S.R.L., am decis deschiderea unui punct de lucru în localitatea Greci, jud. Tulcea, în cadrul spațiului închiriat de la firma S.C. INVEST POINT - S.R.L. conform contract de închiriere numărul

624/29.09.2010.

(85/1.830.718)

Societatea Comercială NORDIC CO - S.R.L., Tulcea

HOTĂRÂREA NR. 3

din 1.10.2010 a asociaților

Subsemnații Alexe Frasina, Vișan Gabriela și Pecerita Nicolaie, asociați, ne-am întrunit în ședința legal constituită, cu ordinea de zi „suspendarea temporară a activității societății”. În urma votului unanim s-a hotărât suspendarea activității de la data de 1 oct. 2010 până la data de 30 sept. 2013.

(86/1.830.719)

Societatea Comercială TORA - S.R.L., Rahmanu, județul Tulcea

HOTĂRÂRE

din data de 1.10.2010 a adunării generale a asociaților

Dl Pufleanu Costică, asociat unic la S.C. TORA - S.R.L., cu sediul în localitatea Rahmanu, județul Tulcea, CUI RO 3838584, având în același timp și calitatea de administrator la S.C. TORA - S.R.L. (în baza actului constitutiv al societății comerciale), decide:

Art. 1. În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale și a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societății, asociatul unic decide reactivarea activității societății începând cu data de 1.10.2010.

(87/1.830.720)

Societatea Comercială OVIDIUS - S.R.L., satul Agighiol comuna Valea Nucarilor, județul Tulcea

DECIZIA NR. 8/1.10.2010

Asociatul unic Botezatu Dumitru azi, 1.10.2010, decide:

Art. 1. Societatea deschide un punct de lucru la sediul societății, în localitatea Agighiol, comuna Valea Nucarilor, județul Tulcea.

Art. 2. Prezenta decizie a fost redactată astăzi, 1.10.2010, în trei exemplare la sediul societății sub forma unui înscris sub semnătură privată.

(88/1.830.721)

Societatea Comercială SELPOP FISH - S.R.L., Tulcea, județul Tulcea

HOTĂRÂREA NR. 1/24.09.2010

a adunării generale a asociaților S.C. SELPOP FISH - S.R.L.

Subsemnații Rădulescu Dragoș-Liviu și Rădulescu Angela-Daniela, ambii cu domiciliul în București, str.

Turda nr. 127, bl. 2, sc. E, ap. 203, sector 1, identificați cu C.I. seria RT nr. 565637 eliberată de SPCEP S1 biroul 4 la data de 9.06.2008, CNP 1760824411514, și respectiv C.I. seria RD nr. 645992 eliberată de SPCEP S1 biroul 4 la data de 24.08.2010, CNP 2760425443034, în calitate de asociați ai S.C. SELPOP FISH - S.R.L., cu sediul în mun. Tulcea, aleea Cristina nr. 4, bl. 4, sc. B, ap. 13, jud. Tulcea, J 36/329/2007, CUI 21933240, am hotărât următoarele:

1. Revocarea din funcția de administrator a dlui Suhov

Edis începând cu data prezentei.

2. Numirea în funcția de administrator cu puteri

depline și nelimitate a dnei Rădulescu Angela-Daniela, cetățean român, căsătorită, născută la data de 25.04.1976 în București, având domiciliul și datele de identificare de mai sus. Numirea se face începând cu data prezentei.

3. Schimbarea sediului social al societății în alte

județe respectiv din jud. Tulcea, mun. Tulcea, aleea

Cristina nr. 4, bl. 4, sc. B, ap. 13, J 36/329/2007, în camera 1 a imobilului situat în sat Corbeanca, Str. Zepelinului nr. 21, com. Corbeanca, jud. Ilfov.

4. Se radiază textul din obiectul secundar de activitate

respectiv: codurile CAEN: 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136, 5137, 5138, 5139, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5147, 5151, 5152, 5153, 5154, 5155, 5156, 5157, 5181, 5182, 5183, 5184, 5185, 5186, 5187, 5188;

5190 - import-export;

7414 - exclusiv asistență juridică și redactare

documente juridice;

9200

- activități de jocuri de noroc și pariuri;

4675

- comerț cu ridicata al produselor chimice;

4932

- transporturi cu taxiuri;

5221

- activități de servicii anexe pentru transporturi

terestre.

5. Asociații aprobă textul complet al actului constitutiv

actualizat.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4386/22.X.2010

29

Prezenta a fost redactată sub forma unui înscris sub semnătură privată.

(89/1.830.722)

Societatea Comercială SELPOP FISH - S.R.L., Tulcea, județul Tulcea

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale SELPOP FISH - S.R.L., cu sediul în municipiul Tulcea, aleea Cristina nr. 4, bloc 4, scara B, ap. 13, județ Tulcea, înregistrată sub nr. J 36/329/2007, cod unic de înregistrare 21933240, care a fost înregistrat sub nr. 24020 din 1.10.2010.

(90/1.830.723)

Societatea Comercială GYO-GYO - S.R.L., Tulcea, județul Tulcea

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale GYO-GYO - S.R.L., cu sediul în municipiul Tulcea, Str. Plugarilor nr. 78, județ Tulcea, înregistrată sub nr. J 36/274/2007, cod unic de înregistrare 21754333, care a fost înregistrat sub nr. 24024 din 1.10.2010.

(92/1.830.725)

Societatea Comercială MAREOL CONSULTING - S.R.L. satul Agighiol, comuna Valea Nucarilor județul Tulcea

Societatea Comercială GYO - GYO - S.R.L., Tulcea, județul Tulcea

DECIZIA NR. 1

din data de 1.10.2010

Subsemnata Patuleanu Georgiana, în calitate de asociat unic al S.C. GYO - GYO - S.R.L., azi, 1.10.2010, am decis următoarele:

1. Se reia activitatea societății începând cu data de

1.11.2010.

2. Se schimbă domeniul și activitatea principală astfel:

791 - 7912 - activități ale tur-operatorilor. Vechea activitate principală devine activitate secundară.

2. Se completează obiectul secundar de activitate cu

DECIZIA NR. 3

Subsemnata Jecu Maria, domiciliată în mun. Tulcea, Str. Izvorului nr. 33, jud. Tulcea, identificată cu C.I. seria TC nr. 238018 eliberată de SPCLEP Tulcea la data de 31.08.2009, având codul numeric personal 2500117361708, în calitate de asociat unic al S.C. MAREOL CONSULTING - S.R.L., prin mandatar Pavel Lăcrămioara Camelia, în baza procurii de administrare nr. 1123/25.05.2010, autentificate de BNP Elena Avram decid:

Art. 1. Se completează obiectul secundar de activitate al societății după cum urmează:

4531 - comerț cu ridicata cu piese și accesorii pentru

autovehicule (import-export);

următoarele: 6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri

4641

- comerț cu ridicata al produselor textile (import-

imobiliare proprii; 6831 - agenții imobiliare; 7911 -

export);

activități ale agențiilor turistice; 7990 - alte servicii de

4643

- comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz

rezervare și asistență turistică. 3. Se închide punctul de lucru din Tulcea,

gospodăresc, aparatelor de radio și televizoarelor (import-export);

Str. Plugarilor nr. 78, jud. Tulcea.

4644

- comerț cu ridicata al produselor din ceramică,

3. Se deschide punct de lucru în Tulcea, str. Miron

Costin nr. 29, bloc GYO-GYO, sc. A, parter, ap. 3, jud. Tulcea.

4. Se aprobă noul act constitutiv actualizat conform

art. 204 alin. 4 din Legea nr. 31/1990, republicată, care se va depune la Registrul comerțului. Prezenta decizie a fost adoptată azi, 1.10.2010 sub forma unui înscris sub semnătură privată în vederea înregistrării în registrul comerțului și a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(91/1.830.724)

sticlăriei și produselor de întreținere (import-export);

4647 - comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și al

articolelor de iluminat (import-export); 4649 - comerț cu ridicata al altor bunuri de uz

gospodăresc (import-export);

4665 - comerț cu ridicata al mobilei de birou (import-

export);

4666 - comerț cu ridicata al altor mașini și

echipamente de birou (import-export);

4669 - comerț cu ridicata al altor mașini și

echipamente (import-export);

30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4386/22.X.2010

4673 - comerț cu ridicata al materialului lemnos și al

materialelor de construcții și echipamentelor sanitare (import-export);

4674 - comerț cu ridicata al echipamentelor și

furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de

încălzire (import-export);

4676 - comerț cu ridicata al altor produse intermediare

(import-export);

4690 - comerț cu ridicata nespecializat (import-

export). Se actualizează actul constitutiv al societății cu aceste modificări. Prezenta decizie a fost redactată astăzi, 4.10.2010, în 4 (patru) exemplare sub forma unui înscris sub semnătură privată.

(93/1.830.726)

Societatea Comercială MAREOL CONSULTING - S.R.L., satul Agighiol comuna Valea Nucarilor, județul Tulcea

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea notifică în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale MAREOL CONSULTING - S.R.L., cu sediul în satul Agighiol, comuna Valea Nucarilor, județ Tulcea, înregistrată sub nr. J 36/201/2009, cod unic de înregistrare 25511795, care a fost înregistrat sub nr. 24104 din 4.10.2010.

(94/1.830.727)

Societatea Comercială EUSKADI INVEST - S.R.L. Tulcea, județul Tulcea

HOTĂRÂREA NR. 16

din 30.09.2010, a adunării generale a asociaților

Noi, Ehimov Ignat, domiciliat în sat Slava Rusă, com. Slava Cercheză, identificat cu C.I. seria TC nr. 111690 eliberată la 8.04.2004 de Pol. Babadag, Grigore Erofei, domiciliat în municipiul Constanța, bd. Ferdinand nr. 17, jud. Constanța, legitimat cu C.I. seria KT nr. 425596, și Alvaro Aguirre Pereira, cetățean spaniol, domiciliat în Spania, loc. Amorebieta-Etxano, str. Baro San Antonio nr. 5, identificat cu pașaportul nr. AA236431 eliberat de autoritățile spaniole la 1.12.2003, prin mandatar Ehimov Ignat, conform împuternicirii nr. 1309/23.09.2010, tradusă și legalizată cu număr de încheiere 3604 din

29.09.2010, asociați la S.C. EUSKADI INVEST - S.R.L., Tulcea, hotărâm:

Art. 1. Se retrage din calitatea de administrator asociatul Ehimov Ignat și se numesc noii administratori în persoana lui:

1. Gurei Andrei, domiciliat în satul Slava Rusă,

comuna Slava Cercheză, județul Tulcea, cetățean român, fiul lui Simion și Ana, născut la 17.07.1981 în loc.

Măcin, posesor al cărții de identitate seria TC nr. 128446, act emis de Poliția Orașului Babadag la data de 18.11.2004, CNP 1810717360690, și

2. Matei Selda Georgiana, domiciliată în Tulcea, str.

Mircea Vodă nr. 94-96, bl. 1, sc. A, et. 3, ap. 18, cetățean român, fiica lui Eniver și Daniela, născută în Tulcea la data de 7.08.1986, posesoare a cărții de identitate seria TC nr. 217248, act emis de Poliția Tulcea la 28.08.2008, CNP 2860807360050.

Art. 2. Administratorii arătați la art. 1 vor lucra împreună iar deciziile vor fi luate în unanimitate. În caz de divergență între administratori decizia va aparține asociatului Ehimov Ignat și va fi dată întotdeauna expres

și

în forma scrisă. Pentru actele urgente, a căror neîndeplinire ar cauza

o

pagubă mare societății, va putea decide un singur

administrator în lipsa celuilalt care se găsește în imposibilitate, chiar momentană, de a lua parte la administrație. Administratorul care decide în astfel de condiții va consemna în scris situația de excepție, în care va decide singur, explicând motivele care determină urgența, iar referatul va fi avizat de asociatul Ehimov Ignat. Toate actele de administrare sunt supuse avizării exprese de către asociatul Ehimov Ignat. Art. 3. Se modifică și se completează corespunzător prevederile actului constitutiv al societății cu cele menționate mai sus. Tulcea, astăzi, 30.09.2010.

(95/1.830.728)

Societatea Comercială EUSKADI INVEST - S.R.L. Tulcea, județul Tulcea

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea notifică în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale EUSKADI INVEST - S.R.L., cu sediul în municipiul Tulcea, Str. Viticulturii nr. 2, județ Tulcea, înregistrată sub

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4386/22.X.2010

31

nr. J 36/575/2006, cod unic de înregistrare 19226158, care a fost înregistrat sub nr. 24117 din 4.10.2010.

(96/1.830.729)

Societatea Comercială MARC FER - S.R.L., Măcin, județul Tulcea

DECIZIE

din data de 1.10.2010 a asociatului unic al S.C. MARC FER - S.R.L.

Rusu Marinela, în calitate de asociat și administrator al S.C. MARC FER - S.R.L., prin prezenta decide după cum urmează:

1. Extinderea obiectului de activitate al societății

astfel:

0811 - extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru

construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei;

0812 - extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei

și caolinului;

0891 - extracția mineralelor pentru industria chimică și

a îngrășămintelor naturale.

2. Modifică actul constitutiv al S.C. MARC FER -

S.R.L. Prevederile actului constitutiv al S.C. MARC FER -

S.R.L. vor fi modificate astfel încât să reflecte modificările aduse prin prezenta hotărâre. Astfel, actul constitutiv va

fi modificat, actualizat și consolidat în conformitate cu

legislația română în vigoare și cu Legea societăților comerciale nr. 31/1990, așa cum a fost republicată și modificată, iar acest act constitutiv actualizat va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului Tulcea prin grija administratorului societății în termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri. Prezenta decizie a fost redactată la sediul societății azi, 1.10.2010, în 4 (patru) exemplare originale, sub forma unui înscris sub semnătură privată.

(97/1.830.730)

Societatea Comercială MARC FER - S.R.L., Măcin, județul Tulcea

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale MARC FER - S.R.L., cu sediul în oraș Măcin, str. Vânători nr. 49, județ Tulcea, înregistrată sub nr. J 36/215/2007,

cod unic de înregistrare 21576600, care a fost înregistrat

sub nr. 24134 din 4.10.2010.

(98/1.830.731)

Societatea Comercială

LACATUSERIE - S.R.L., Babadag, județul Tulcea

HOTĂRÂRE

Asociatul unic, Petcu Alexandru, hotărăște azi, data

de 4.10.2010, modificarea actului constitutiv al Societății

LACATUSERIE - S.R.L., astfel:

1. Se închide punctul de lucru în satul Baia,

Str. 1 Decembrie nr. 18, comuna Baia, jud. Tulcea.

2. Se închide punctul de lucru în oraș Babadag,

str. Cobălcescu nr. 15A, jud. Tulcea.

3. Se precizează domeniul și activitatea principală:

383-3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate.

4. Se completează obiectul secundar de activitate cu:

2562 - operațiuni de mecanică generală; 3811 -

colectarea deșeurilor nepericuloase; 3831 - demontarea

(dezmembrarea) mașinilor și a echipamentelor scoase

din uz pentru recuperarea materialelor; 4677 - comerț cu

ridicata al deșeurilor și resturilor.

5. Se modifică datele de identificare ale asociatului

unic și administratorului Petcu Alexandru conform C.I.

seria TC numărul 229145.

6. Se aprobă textul complet al actului constitutiv cu

toate modificările cuprinse în prezenta hotărâre.

(99/1.830.732)

Societatea Comercială

LACATUSERIE - S.R.L., Babadag, județul Tulcea

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Tulcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204

alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, depunerea textului

actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale

LACATUSERIE - S.R.L., cu sediul în oraș Babadag,

Str. Daciei nr. 5, județ Tulcea, înregistrată sub

nr. J 36/233/1995, cod unic de înregistrare 7273768, care

a fost înregistrat sub nr. 24139 din 4.10.2010.

(100/1.830.733)

32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4386/22.X.2010

Societatea Comercială G & G - S.R.L., Tulcea, județul Tulcea

HOTĂRÂRE

din data de 11.01.2010

Gociman George, unic asociat și administrator al S.C.

G & G - S.R.L., în conformitate cu prevederile Legii

nr. 31/1990 și statutului societății, astăzi, data de mai sus, hotărăște:

Art. 1. Punctul de lucru situat în Tulcea, incinta Aker

Tulcea - S.A, Str. Portului nr. 8, își schimbă denumirea în punctul de lucru din localitatea Tulcea, incinta STX RO OFFSHORE TULCEA - S.A., str. Ing. Dumitru Ivanov nr. 22. Menționăm că locația spațiului închiriat este pe același amplasament. S-a schimbat denumirea firmei, denumirea străzii și numărul acesteia. Art. 3. Prezenta hotărâre s-a întocmit în două exemplare din care 1 (un) exemplar se anexează la dosarul societății și un exemplar se înaintează la ORC Tulcea pentru actualizarea bazei de date.

(101/1.830.734)

Societatea Comercială PROPAZCO - S.R.L., Babadag, județul Tulcea

DECIZIE

din 1.10.2010, a asociatului unic

Asociatul unic Costachescu Constantin, cu domiciliul

în oraș Babadag, Str. Nucilor nr. 6 A, decide suspendarea

activității firmei S.C. PROPAZCO - S.R.L. începând cu

data de 1.10.2010, pe o perioadă de trei ani, din motive financiare, urmând a vă comunica eventuala reluare a activității. Prezenta a fost redactată la sediul societății sub semnătură privată.

(102/1.830.735)

Societatea Comercială G.T.L. METEOR AUTO - S.R.L. Tulcea, județul Tulcea

HOTĂRÂREA NR. 2/30.09.2010

a adunării generale a asociaților S.C. G.T.L. METEOR AUTO - S.R.L.

Adunarea generală a asociaților formată din Median

Grigore, reprezentând 40 %, Pavel Titi, reprezentând

30

%, și Stoian-Median Nicu-Laurențiu, reprezentând

30

%, întrunită în unanimitate azi, 30.09.2010, a hotărât:

-

în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, privind

societățile comerciale și a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv suspendarea activității societății începând cu data de 4.10.2010, pentru o perioadă de 3 ani, ca urmare a:

- climatului economic actual;

- ultimelor modificări legislative;

- lipsei disponibilităților financiare necesare desfășurării activității. Prezentul înscris a fost redactat sub semnătură privată în 3 (trei) exemplare originale azi, 30.09.2010.

(103/1.830.736)

 

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

  EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72 Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

&JUYDGY|479180]