Sunteți pe pagina 1din 66

...... 1mBII ~ ...

S//lJITERRTURRflOmnOI/;

.,

@IDa@~(!)a @fi@w(!)OmO

~__.. clasa a II-a

P·artea a II-a

Unitatea nr, 5 CARTEACU POVE$TI

A

In Tara pro§tilor

1. Care sunt personajele povestii?2. Raspundeli la lntrebarl'
• Cu cine s-a tntalnlt Burattino pe drumul spre casa?


j
• Dece I-a sfatuit vulpea pe Burattino sa semene banii?
-·1
-I
,
1
• Transcrieti primele enunturi din text Subliniati nurnele
personajelor.
_1


..' 1

3. Alcatuiti enunturi cu ajutorul cuvintelor: ga/beni, victeen, grabit, deodete.,4. Transci ;eti cuvintele din text care cuprind litera x:5. Oespartiti in silabe cuvintele:
explicatle - taxa -
axa - examen -
exemplu - textul - 2

Grupurile de litere ce, ci

1. Transcrleti cuvintele care cuprind grupurile de litere ee, ei, din textul de la pag. 60 ..

2. Grupaf pe doua coloane cuvintele date la ex. 3, p. 62.

3. Alcatuiii enunturi cu ajutorul cuvintelor: trece, eire, ciuperci s.a,

3

4. Transcrletl numai cuvintele care cuprind qrupurlle de litere ce, ci din textul exercijiului nr. 4.

:
,-
- 5. Alcatui1i enunturl cu ajutorul cuvintelor de la exercitlul nr. 4.I
, I

'.

6. Transcriere I Dictare,

, I

I

I

4

,

Degetica

Hans Christian Andersen

. Scrieti care sunt personaje'ie povestii,

2. De ce se numea feti1a Dege1ica?

3. Ce s-a lntarnplat lntr-d noapte?

4. De ce a rapit-o broasca pe fetila?

5. Scrieti un enunt despre Degelica.

6. Scrie1i doua enunturi cu ajutorul cuvintelor: mstos, rau, pe§ti§orii.

5

7. Cornpietatl:

ginga:;;a qinqase

·1 dra. gala. :;;a . dragala:;;e

curajoasa

fricoasa

pozna:;;a

8. Completatl:

broasca

nevasta

coaja

gradina

fereastra I ferestre

-----

9. Cornpletati enunturile:

Deqetica era 0 fetita ~

Pe un oehi de a intrat . _

Broasea era _

in malul raulul eel sedea _

eu _

10.

Grupurile de litere

.

ge, gl

1. Transcrieti cuvintele care cuprind grupurile de litere ge, gi din textul Degetica.

2. Alcatui]! enunturi cu ajutorul cuvintelor dela ex. nr. 1.

3. Completa]l enunturile:

Georgeta are 0 carte cu _

colorate .. Fiecare fila are cate doua

------------------------

Dupa ce terrnlna temele, Georgeta i~i _

cartile §ii caietele §ii Ie pune In ghiozdan. 0 stea se ulta pe _

MO§i Ene vine pe la _

4. Cornpletati cu grupurile de litera ge sau g.i.

mar __ Ie, pa __ na, mar __ nga§ia, ar __ nt.

ne, fu

, spar __ '

nunchi,

7

5 Grupatl cuvintele de la ex nr·3 pe doua coloane

, . ,
.JJh .ai.
a (j
, , 6. Alcatui1i enun1uri cu alutorul a sase cuvlnte de la ex. nr. 5.


:

I7. Transcriere I Dictare
-1


-!


i 8

Fetita cu parul azuriu

Alexei Toistoi

1. Transcrief prirnul fragment din text. Subtiniatl cuvintele alcatulte din cate doua silabe.

2. Alcatuiti enunturi cu ajutorul cuvintelor: fiinde8, fiiea, fii/or, viltor.

vii/or.

3. De ce a fast pedepsit Burattino?

9

4. Asezatienunturile ex. nr. 3, p. 67 in ordinea data de text.

I
1
i 5. Cornpletatl enunturile:

Raul ~~~~~ __ Ia vale. Pe deal, iepurasul ~~~~~_

spre padure. Mos Pricop Tncet pe poteca. Andrei il

~ ~~_ din urrna.

6. Dictare I Transcriere

10

Grupurile de litere che, chi §i ghe,ghi

1. Transcrleji textul nr. 1, p .. 68. Subliniati cuvintele care cuprind grupurile de litere invatate.

2. Despartiti in silabe cuvintele subliniate.

3. Completa]l enunturile:

~ ~ .slou. im.

.~ A- AU i.IndJllat jJJ; ~------~

~ Jru. . A1llh':kk1 ~ _

. U ~ /J/m ~ AY"---- _

Q ~~k_ .... _ .. _. _

~11v.nw:d ~ flV _

A10muv ~ urn. tal; k _

11

4. Dati exemple de opt cuvinte care sa cuprinda grupurlle de litere 'i:nvatate.

5. Alcatuiti enunturi cu ajutorul acestor cuvinte.


1
I
. I
J

J
_! 6 T iere I Dictare

ranscr J
J


J 12

I

Despre identitateaproprie.

La bibliotecd

1. Transcrieti textul exercitiului nr. 1::

2. Completaf flsa pentru biblioteca;

Numele ~i prenumele:

---------------------------------

Varsta:

-------------------------------------------

Adresa:

-------------------------------------------

3. Alcatuiti enunturi cu ajutorul cuvintelor: biblioteca, carte, povesti, imagini.

13

l.ectura

Povestea unui om lenes

Ion Creanqa

1. Raspundetl la intrebari:

• De ce au hotarat satenli sa-l spanzure pe lenes?

,
"
,

t
• Ce invatam din aceasta poveste? •
f

-
[
L
2. Aranjatl enunturile exercitiului nr. 2, in ordinea data de text. I-
-
-
- 3. Transcrieti prima parte a textului.

14

1. Transcriejl textul exercijiului nr. 1, p. 71:

2. Sublinlatl cuvintele scrise cu litera initiala mare ..

3. Transcrieti cuvintele care cuprind grupurile de litere tnvatate.

4. Desparti1i in silabe cuvintele de la exercitiul nr. 3.

5. Alcatui1i enunturi cu ajutorul cuvintelor dela ex. nr. 3:

15

6. Asezaf enunturile ex. nr. 7,. in ordinea data de text.

I
I


I
I
~

I 7. Transcrieti textul ex. nr. 8.

I

~l

8. Dictare

16

1. Transcrief cuvintele: rochi/a, ceas, NeghiniJa, ghem, ridicne, fragi, geam, cinci.

2. Cornpletati denumirile:

3. Ordonajl cuvlntele pentru a obtine 0 propozlpe. Transcrleji propozljla.

~I

4 .. Cornpletatt

Numele ~i prenumele:

~------------------------------

Localitatea

--------------------------------------------

Strada

----------------------------------------

$coala

----------------------------------------------

17

Nr.

Vasile Alecsandri

Unitatea nr. 6

SALUTARE, PRIMAvARAr

Primavara

t. Transcrief a strofa din poezie.

.

2. Transcrleti versurile care se repeta la sfarsitul celei de a doua ;;i a patra strafe.

3. Raspundeti la tntrebari: a .. Ce anotimp a sosit?

b .. Ce pasari se vad pe ramurele?

e. Ce fae albinele?

d De ee sunt oamenii bucurosi?

I
I


i
-I
I
I 18

4. Cum sunt?

sturzul timp

----------------------

albina

cf- =pul

--------------------

randunica cea

5. Insernnatl (~) sentimentele pe care Ie transmite poetul: bucurie D, ; triste]e 1 -I; Tngr.ijorareD ; adrnlratie fala de frumusetile naturii D; incantare D; suparareD·

6. Alcatuiti enunturi cu ajutorul cuvintelor: iarna geroasa, zboers, harnica albina, dumbravioara.

7. Transcrlere / Dictare

19

Grupurile de suneteie, ia, ea

1. Transcrietl cuvintele: iarna, iepure, creenqe, iata, cea, miere, iarii$/: iesire, canapea, ceai.

2. Oespartiti in silabe cuvintele de la punctul nr. 1.

3. Coplatl textul in gara, p. 75._:
II 4. Cornpletatl cuea sau ia.

la cartea! Ea serie.

______ canta. ochelarii!

------

______ 0 Ialea. ______ citeste.

20

5. Alcatuili propozijll cu ajutorul cuvintelor: poet, poezie, poezii, poeziile, poeziilor.

6. Alcatuiti enunturi cu ajutorul cuvintelor: poiene, led, gheaJa, gre~eala, soare, eram, eu.

7 .. Transcriere I Dictare

21

Au sosit cocorii

Cezar Petrescu

1. Cand se petreee aceasta lntarnplare?

2. De unde vin eoeorii?

3. Ce spune seriitorul despre livezi?

4. Cu ee senti mente tntamplnam intoareerea eoeorilor?

5. Transcrief primele enunturi din text:

r--------------------------------------------------------~

2'1 4.

6. Selectati !?i transcrletl din text cuvintele care cuprind grupurile de sunete / litere ea !?i ia.

7. Oespartiti in silabe cuvinteleex. nr. 6.

8. Transcrietl cuvintele care cuprind grupuri.le de litere ci, ce, chi, ge, che.

9. Oespartiti in silabe cuv.intele de la ex. nr .. 8 ..

10. Completati: lata nlste cocori! Cocorii zboara.

lata rtste miei!

zburda.

11. Transcriere / Dictare

23

Grupuril'e de

v

sunete oa, UQ, ua

. Transcrle]i cuvlntele: seara, tanguirea, eceeste, ouete, rotea,

iarba, oamenii, seoate, iara$i, noua. I

~---------------------------------------l

2. DespaJ1iti in silabe numai cuvintele ex. nr. 1 care cuprind grupurile de sunete tlitere oa, ua, U3.

3. Transcrietl textul Dupa p/oaie.

4. Transcrletl numal cuvintele, din textul exercitiului nr. 3 care cuprlnc grupuril_e de sunete Ilitere oa, ua, U3. Subltniati-le,

24

5. Cornpletatl enunturlle:

Leul are 0 bogata.

Am maini ~i doi ochi.

A luat vechea sau rochlta?

Dupa nurnarul opt urrneaza nurnarul _

In copac ciocane 0 _

6. Alcatuili un scurt text cu ajutorul cuvintelor: loana, f/oare, trumoess, stropitoare, noue, canta, stropeste. Dati textului un titlu,

~~~ ~ ~~Q~_ L________...L__

, '

7. Cornpletatl:

9

_____ -ca.

25

La Pa~ti

George Cosbuc

Rad ~ el. I Vine

Rade ei. Yin

2. Faceti legaturi corecte: el.

ea.

et,

I $tiu $tie

I Spune

ei.. Spunef

ea. voL

3. Scrieti ce fel sunt:

rosu soarele~ auriu palid

Fiorile ~ _

cerUI~ _

4. Scrief insuslrlle:

sat chip

nevesle

-------------------

rasuflu

5 .. Transcrieti prima parte a poeziei.

26

6. Alcatui1i enunturi cu ajutorul cuvintelor: ciripit, pace, crestinli. chip, tuturor, deal, sat.

7. Completati:

cres-tini , •. 1 ba-trani

cres-ti-nii

1 ne-poli

----

porni

oa-meni

8. Cornpletatl:

7l:&uidud ~ ~ ~ u/ru .socn».

~~~. ifruM1!

O~li~~ [U'l ~';i;

~.

27

Comunicare scrisa

Primavara

1. Scrieti un text dupa imaginile :,?i lntrebarile din manual, p. 80 .. Folositi grupurile de cuvinte: livezi tmpodobite cu tlori a/be, rsndunics cea voioese, sturzu/ aurit, harnica elbine.

Ordonati, mai intai, idelle (ex. nr. 2)., tinand seama deimagini.

a. ~
b.
r--
c ...


:JJrinnivu.aJuz, 1. Citili textul Lupul §i mielul. Raspundsf la intrebart a. Cu ee seop a venit lupulla stana?

b. Cum credetl ca s-a sfarslt Intamplerea?

e. Ce invalam din aeest text?

2. Transcrief eele doua enunturl in care sunt prezentate personajele povestii:

. 3. Transcrletl euvintele care euprind grupurile de sunete invalate:

4. Completati:

Un Iup veni I~mga stana.

Mielul il prin gard.

29

5. Transcrleti sau scrleti dupa dictare ..


If
-f:


-
~
I c. Scrieti cuvinte cu acelasi intel:es:

sosi - • ma strig!a.

I

~~--~~~~~--- ~~~~~~~~~-

ii spuse - langa

~~-------------------

7. Scrieti cuvinte cu inteles opus:

intunericul -

----------------

flamand -

------------------

prieten - ___

buna - ------------------- 8. Gasiti insu~iri:

turnanarl - miel-

larba - ----------, gard ---------------------

-------------

aprinde -

se aproprie -

-----------~---

putina-

--------------------

frumusel - ___

30

1. Scrieti, dupa dictare, sase cuvinte care cuprind grupurile de sunete lnvatate,

2. Alcatuili enunturi cu ajutorul cuvintelor: iarna, doue, calatoare.

3. Cornpletati cu ia sau ea.

EI ~~~ __ ~ 0 floare. ~~~_~~~ canta frumos. Va veni el sau ~~~~~~~_ ?

4 .. Alcatultl un scurt text dupa imaginea ~i tntrebarlle de la p. 82, ex. nr. 4:

31

Unitatea nr. 7

DIN BATRANI SE POVESTE$TE

Stramo~ii no~tri

1. Transcrlejl prima parte a textului.

2. Raspundef la lntrebari:

• Ce fe'l de oameni erau dadi? Ce ocupatil aveau?

• Cum se numea tara dacilor?

~~_._D __ e_c_i.n_e_. a __ fu_s_t_c_u_c_er_it~p_a_m_a_~n_t_u_I_D_a_ci_e_i? ----------J

• Cine sunt strarnosii nostri?

11---------------

32

3 .. Alcatuiti enunturl cu ajutorul cuvintelor: pesnici, podoabe, stramo$i, urmesi, viteji.

.,

4. Alcatuili un scurf. text din raspunsurile date la primele cinci lntrebarl.

~tefan eel Mare ~i VrQneioaia

dupa Alexandru Vlahuta

1. Transcriejl primele enunturi,

2. 8asili cuvinte cu inteles asemanator:

oaste -

-------------------

vadana -

feciori - primejdie -

-----------------

3 .. 8asi1i cuvinte cu inteles opus:

batrfma -

lumina -

se opreste=-

-------------

in fata - _

noua -

pace -

-----------

4. Transcrietl cuvintele care cuprind grupurile de litere invatate:

34

5. Transcrie]i numele de persoane ~i denumirile geografice, (Iocalitate, tara, cetate). Alcatuiti enunturi cu ajutorullor.

6. Alcatuiti un scurt text dupa lntrebarlle de la p. 87, ex. nr. 8.

35

Cuza-Voda§i sultanul

dupa Dumitru Almas

1. Scrieti care sunt personajele povestirii.

2. Transcrieti raspunsul pe care I-a dat Cuza-Voda sultanului.

3. Cornpletaf eu sa sau s-a.

• Maria a pleeat la lrnparatul turcilor.

• Cuza-Voda nu speriat,

• Purtarea era dernna.

• Sultanul __ imprietenit ('u domnul roman.

• Unirea lnfaptult prin voinja poporulul.

4. Serieti cate doua exemple deenunturi in care sa se afle cuvintele sa sau s-a.

36

5. Alcatuiti enunturl cu ajutorul cuvintelor: sfetnic, temenele, umilit, a cutezat, in clnstee.

6. Scrieti caligrafic, dupa model:

7. Dictare I Transcriere

37

Exprimarea parerilor p,roprii

1. Raspundeli la intrebari.

• Cum se nurneste limba pe care a vorbim noi?

• Cum este limba pe care a vorbim?

2. Ce parere aveti despre purtarea domnitorulul Cuza fata de sultan?

3. Ce parere avef despre purtarea prietenului vostru?

38

1. Scrieti dupa dictare sau transcrietl textul Cinste $i omenie, p. 91.

2. Alcatuiti enunturl cu ajutorul ortogramelor intr-o si intr-un ..

3. Transcrief cuvintele care cuprind consoana m scrisa lnalntea consoanei b sau p.

J

..,

39

5. Transcrlett si completatl cu semnele de punctuatie ex. nr. 7, p. 91.

I

6. Scrieti un scurt text dupa lntrebarile ex, nr. 8.

-----------------------

..

40

1. Cititi, respectand semnele de punctuatie, textulex. nr. 1, p. 92.

2. Transcrlef prima intrebare a lui Bogdan sl raspunsul bunieului

sau ..

3. Alcatul] patru enunturi folosind cuvintele: umbrelA, impreune, tntempinet, schimbi1.

4. Scrietl un scurt text, raspunzand la intrebartle de la ex. nr. 3, p.92.

41

'.

Unitatea nr. 8

IN LUMEANECUvANTATOARELOR

Ciocl Ciocl Ciocl

dupa Emil ,arle:mu

1. Care sunt personajele acestei povestiri?

2. Ce a gasit veverita lntr-o buna zl?

3 .. Cine a furat din proviziile veveritei?

4. De ce §'i-a mutat veverita culcusul?

5. Transcrietl enunturlle in care se povesteste despre felul in care a fast prins hotul,

42

6. Alcatuiti enunjuri cu ajutorul cuvintelor: miezul, scorbura, la pfmda, hotut, smerite.

7. Despartili in silabe cuvintele:

veverite - _

atinsese - _

scorbura

rotunda. -

------------------

miezul-

ciocanitoarea -

--------

mic

8. Completatl: bun

rotund

: smerit

trist

mica

9 .. Scrieti dupa dictare.

43

Apolodor

Gellu Naum

1. Peripetllle carul personaj sunt prezentate in Cartea cuApolodor?

2. Unde putea fi vazut Apolodor?

3. Unde traiau fratii lui?

I

4. Ce facea Apolodor?

5. De cine i s~a facut lui dor?

6. Transcriejl primele versurl,

44

7. Alcatuili enunturi cu ajutorul cuvintelor: pinguin, tenor, (rae, scemetor; cor, stretucltor.

fraii fratii

8. Completatl: pinguini

scamatori

dansatori

tenori

10. Transcriere I Dictare

45

----------- ---

Dialog despre CiobaniJa

1. Transcrieti primele doua alineate ale textului.

2. Scrietl dialogurile dela p. 98, ordonandu-Ie dupa literele eu care sunt notate. Adaugati ultimele enunturi de la ex. nr. 2.

- ~ 2llifJYJ1Z ~- L. ruunom: ~7
_{~·~I/ I
I 46

...

1. Transcrlef primele trei enunturl din textul Vulpea $i be.ze, p. 99, ex. nr. 1.

2. Care sunt personajele povestll?

3 .. Transcrleti enuntul pe care il adreseaza vulpea berzei.

4. Scrie]! trei tnsuslrl ale vulpii.

a. .; b. ; c. _

5. Transcriejl cuvintele care cuprindllterele i ~i a.

6. Transcrietl cuvintele care cuprind grupurile de sunete Ilitereea, oa, ie. Alcatuitl trei enunjuri, folosind trel cuvinte.

-

47

7. Transcrieti cuvintele care cuprlnd grupuriJe de litere ee, ei:,gFl_

8. Alcatultl trei enunturi folosind trei cuvinte de la ex. nr. 7.

9. Cornpletatl:

vulpe sireata taler argintat

vulpi talere

-------- --------

glas prefacut

gJasuri _

cioc lung clocurl

----

10. 3ubliniati cuvintele care au acelasl inteles ca :;;i cuvintele subliniate. Vulpea a lins eu iuteala vasul,

cu i'lteres, cu qraba, repede,

cu zor

-11. Alcatuit.i un scurt text despre Ciobanila, raspunzand la lntrebarlle date Ia p. 99, ex. nr. 1,2.

481. Precizati nurnarul sllabelor:

mananca D ' rnancare D '

ingana D ' intal D '

2. Completaf cuvintele eu literele a sau i:

Vulpea a preqatit m_ncarea.

Ea hotar_ sa 0 invite pe barza la pr_nz. - _indrazne~te, prletena, ziee cumetrita,

C_nd sa man_nee, barza a _ncercat degeaba.

mancaclos D, lrnpreuna D.

3. Serie1i semnele de punctuatle: o vulpe se lntatnl eu 0 barza D Vulpea ii ziee berzei D

I~_J Teinvit la mine D vecina D

4. Aleatui1i un scurt text despre vulpe, dupa lntrebarlle de la p. 100, ex .. nr. 4.

49

Unitatea nr. 9

VARA, VARA, DULCE VARA

La mijloc de codru ...

Mihai Eminescu

1. De cine este scrisa aceasta poezi.e?

2. in ce anotimp a observat poetul frumusetea codrului?

3. Unde se afla turninisul?

4. De ce este voios lumini§ul?

I

5. Transcrlef prima parte a poeziei.

50

6. Gasi!i insu§iri:

codru des pasarl calatoare

Ilumini~l· sluonaa.re

trestie ~~ ~

7. Gasiti cuvinte care sa rimeze: soare, fioare, cicoare,

--------------------

stele,

-------------------------

nor,

8. Scrieti patru enunjuri care sa cuprinda cuvintele dintr-o, dintr-un.

9. Alcatuiti enunturi cu ajutorul cuvintalor: mijloe, codru, ies, voiosul, lumini$, luna, soare.

51

Doiprieteni

Anton Pann

1. Transcrietl primele enunturl ale textului.

2. Transcrle]l cuvintele care cuprind grupurile de litere ce, ge, che.

3. Cornpletatl:

pri-e-tenl p ri-e-te-n i i

I oa-meni

l_u_r~_i 1 co-paci

I ca-Ia-tori

4. Scriet'] corect:

celalalt am ceilalji ursl capac calaton

cellalf oameni urs cellal!i _ calator

cealalta padure floare celelalte fata

ceilalti oameni celelalte cealalta ; fete

52

5. Alcatuiti enunturi cu ajutorul cuvintelor: prieteni, in calea, repede, singur, mebntt, calatoresc.

6. Scrieti enunturi in care sa folositi cuvintele: deodete, celalalt, cealalfa, ceilalfi.

7. Alcatuiti un scurt text, raspunzand la lntrebarile b, c, d,e - p .. 104.r


r 53

Premiul intoi

Marin Preda

1. Transcriejl primele enunturl ale textulu1.

I


II 2. Transcrieji numel.e de persoane din text.

3. Transcrle]l enunturile in care se vede cum era tmbracat Niculae.

4. Completaji.

u~a matusa

usl

gainu§a

5. Desparllti in sllabe:

coronlta -

-----------------

serbare -

-----------------

femeia -

Niculae -

-----------------

amesteca -

-----------------

invatatorii -

-----------------

copilul-

ernotlonat - _

_...I 54

6. Gasi!l insu~iri: carte -

usa -

coronlta -

---------------------------------------------

palarle -

baieti -

lnvatator - _

7. rranscrieti cuvintele scrise cu doi de i.

8. Alcatultl propozitll cu ajutorul cuvlntelor de la ex .. nr. 7.

9. Transcriere I Dictare

55

Bi.letul

1. Cornpletati:

1J.Jelu£ ~ J.)J(V J1oJ.l11 ~

AJJTLe&~ ~.1JJ1e!d 7UVM _

pwru~.

2. Serieti un bilet adresat mamei .. Transrniteti-l 0 lnforrnatie.

-- --~------------------l

I

- --- - -------- --

3. Scrietl un bilet adresat colegei I eolegului. Transrnitejl-l rnulturnlr] ..

56

4. Serieti-i un bilet bunieii. Adresatl-i 0 ruqarninte,

5. Scrieti un bilet prietenului I prietenei. Adresati-l 0 invitajie.

6. Transcrieti §i completati biletul de la p. 106, ex. nr. 4.

57

Alfabetul

1. Scrieti literele mid §i, mari ale al'fabetului.

2. Scrieti nume de persoane care lncep cu literele: A, B, C, D,E, F, G, H, I, J.

3. Asezati In ordine alfabeflca, orientandu-va dupa litera initiala.

Numerota]l.

balon, alune, zarnbila, lacat, tren, carte, orar

D m D D D D D

4. Scrieli nume de animale care sa lnceapa cu literele alfabetului.

I


- I

~
58

Vara

1. Cititi, in dialog, textul Vara de George Cosbuc, p. 108, ex. nr, 1.

2. Formulajl, in scris, raspunsul de la punctul i.

3. Transcrieti enunturile de la punctele B si c ..

4. Transcrieti poezia Vara de Nich.ita Stanescu,

59

5. Scrieti enunturi cu ajutorul cuvintelor: soarele, in gradini, clresete, graul, pasarelele, furnicile, copiii.
,
, 6. Alcatuif un scurt text despre vara, raspunzand la intrebarlle de

108 2

a P. I. ex. nr.
I~ -

~ ~ j


I 60

1. Scri:eti, dupa dictate, enunturi din textul de la p. 109, ex. nr. 1.

2. Care sunt personajele textului de mai sus?

3. Transcrieti dialogul dintre om si lup.

4 .. Dezvoltati enuntul, adauqand inca doua cuvlnte, Un om (ce fel?) mergea (cum?) prin padure,

5. Completati:

Omul a varat in sac ~i s-a _

pe eL Vazandu-se scapat, lupul a vrut sa-l

61

6. Gasiti cuvinte cu inteles opus:

bun - . flamand -

--------------------- -------------------

mult - mort-

greu - vara -

gras - _

sus-

7. Subliniati cuvintele care au acelasltnteles ca ~i cuvantul zice.

zece, spune, pune, graie~te, vorbeste, rosteste, pandeste ..

8. Alcatui\i enunturl cu ajutorul cuvintelor: merge, pedure, lup,

rna scapa, s-a intamp/at, sac. I
I I


1

I
!
9. Potriviti -1 \1 cuvintele:

Eu merge.

EI me~.

Noi mergi.
Tu mergem.
Voi merg.
Ei rnerqe]i.
62 -

Copilul vad.
Copiii vede.
Voi vedem.
No.i vedeti.
Tu vede,
Acela vezi. 10. Alcatuiti enunturi cu ajutorul cuvintelor: tntr-o, tntr-un, dintr-o, dintr-un.

11. Alcatuitienunturi cu ajutorul cuvintelor: manual, pagina, coperts, text, titlu, imagine.

12. Serie!l un bilet de multumire adresat unui coleg.

63

t. Scriati dupa dietare.

2. Aleatui1i enunturl eu ajutorul euvintelor dintr-o si dintr-un.

3. Cornpletatl enunturlle.

A sosit anotimpul :

In curand, elevIi vor pleca in :

Eu voi petreee vacanta _

4. Ce texte din rnanual ji-au placut eel mai rnult?

i

5. De ce tl-a placut unul dintre textele de mal sus?

'ttl

BINE AI VENIT,VACANTAI

64

,___ ISBN:978~973-7660·36-7 ----------~ ~'--------I ~-------------------< ISBN: 978~973-7660~38~1

,JJJL.