Sunteți pe pagina 1din 6

SÃGETÃTOR

Cum să recunoşti un nativ din Săgetător?

Oamenii dominaţi de Jupiter sînt foarte temperamentali şi nu suportã sã fie acuzaţi


de lipsã de onestitate. O acuzaţie nedreaptă sau o insultă adusă integritãţii lor le va
provoca o indignare explozivã, dar dupã o izbucnire temperamntalã incendiarã,
Sãgetãtorul tipic se va simţi cuprins de remuşcãri şi va încerca sã dreagã lucrurile. Îţi va
învineţi ochiul şi te va bãga în spital, dar probabil cã a doua zi te va îngropa în flori şi
compasiune. O ofensã îl va face sã uite de starea lor de spirit de obicei veselã şi optimistã
şi va da drumul unui potop de vorbe dure, care pun de obicei la punct orice scandalagiu.
Bãrbaþii îşi vor folosi pumnii şi vor dispreţui armele. O personã grosolanã, care insultã
un Sãgetãtor, se va trezi împrãştiat pe trotuar, întrebîndu-se ce camion la lovit. De obicei,
Arcaşul întîi acţioneazã şi vorbeşte şi abia dupã aceea se gîndeşte la consecinţe.

Mulþi Sãgetãtori cautã luminile rampei ºi nimeni nu e mai fericit decît ei sã ofere bis
dupã bis unui public încîntat. E în stare sã cînte pînã rãguºeºte sau sã danseze pînã
îºi toceºte tãlpile, numai de dragul încîntãrii de a se exprima. Industria spectacolului
e plinã de Sãgetãtori.
în femeile ºi bãrbaþii din acest semn existã o puternicã laturã religioasã, mai ales în
tinereþea lor. Sînt foarte interesaþi de probleme bisericeºti, dar o datã cu vîrsta,
devin tot mai sceptici în privinþa dogmei, înclinã sã se îndoiascã de lucrurile în care
credeau pînã atunci ºi încep sã caute valori perfecte. Un sãgetãtor care sã nu aibã un
set de genþi de voiaj e o raritate. Nativilor le place la nebunie sã cãlãtoreascã ºi de
obicei, au cel puþin un bagaj pe care-l þin mereu gata fãcut, pregãtit pentru a fi
folosit într-o clipã.
întotdeauna vei observa la naivul, curajosul, optimistul Sãgetãtor o trãsãturã
copilãroasã. El refuzã sã accepte gravitatea vieþii, deºi unii dintre ei reuºesc sã facã
faþã responasbilitãþilor cu multã conºtiinciozitate dupã ce trec de prima tinereþe.
însã nu sînt niciodatã cu adevãrat fericiþi atunci cînd simt povara acestor
responsabilitãþi. Firea jupiterianã se revoltã împotriva restricþiilor ºi dacã acestea
sînt prea multe, pot provoca nativului boli grave. Dacã Sãgetãtorul supravieþuieºte
acestora ºi risipei de energie pe care o face, poate ajunge la vîrste matusalemice.
Majoritatea arcaºilor îºi pãstreazã pînã la sfîrºit mintea ascuþitã ca briciul, dar
rafinatã de vîrstã. Senilitatea nu e aproape niciodatã o problemã la ei.
Zonele sensibile ale nativului sînt ºoldurile, plãmînii, ficatul, braþele, mîinile, umerii,
intestinele ºi labele picioarelor. Dragostea lui pentru sporturi ºi naturã poate duce la
accidente din cauza excesului nesãbuit de activitate fizicã. Nimeni nu-l va putea þine
într-un pat de spital mai mult de cîteva zile. Jupiterianul acceptã cu greu faptul cã e
bolnav ºi se însãnãtoºeºte cu o rapiditate uluitoare. Viaþa îi înfrînge rareori definitiv
pe aceºti oameni. Ei cred cu toatã fiinþa cã ziua de mîine va fi cu siguranþã mai bunã
decît cea de ieri, iar cea de azi e destul de interesantã. Toanele întunecate trec la ei
aproape înainte ca norii sã apuce sã acopere soarele.
Fiecarui Sãgetãtor îi plac jocurile de noroc, cu excepþia celor care au o influenþã
conservatoare, precautã, în harta lor astralã. Puþini dintre ei pot rezista impulsului
de a arunca vreo cîteva bancnote pe masa cu postav verde. Sunetul zarurilor
scuturate în paharul crupierului îi atrage pe jupiterieni ca un cîntec de sirenã. Dacã
planetele au avut aspecte adverse la naºtere, un Sãgetãtor poate arunca pe geam
averi uriaºe sau poate pierde banii de chirie pe un cal. Las Vegasul atrage Sãgetãtori
ca mierea albinele. Acelaºi lucru e valabil ºi pentru jocurile de noroc mai serioase
precum bursa ºi cotaþiile imobiliare. Din fericire, majoritatea nativilor þin sub control
aceste impulsuri, dar chiar ºi ei vor risca din cînd în cînd cîteva zeci de mii la un
poker mic sau pe un bilet de bingo.
Atît arcaºii timizi cît ºi cei plini de forþã îºi vor asuma oricînd riscul de a se
îndrãgosti, fãrã sã stea pe gînduri. Ei se aruncã în iubire cu capul în îaninte,
abandonîndu-i-se cu inconºtienþã, dar deseori se opresc brusc atunci cînd e rostit
cuvîntul "cãsãtorie". Deºi Sãgetãtorul e cald ºi minunat în dragoste ºi alte realþii
interumane, e cam alunecos ºi greu de prins. Simbolul lui e centarurul: jumãtate cal,
jumãtate om, ceea ce îi conferã un avantaj evident atunci cînd cineva aleargã dupã
el, cu condiþia sã nu se împiedice în propriile picioare.
Cîteva dintre cele mai neplãcute trãsãturi ale unora dintre Sãgetãtori sînt
temperamentul violent, excesele alimentare ºi alcoolice, care pot duce la obezitate ºi
alcoolism, o inteligenþã sclipitoare pãtatã de sarcasm usturãtor sau excentricitate
extremã ºi incapacitatea e a pãstra un secret. Dar nici una dintre acestea nu trebuie
neaparat sã rãmînã defecte permanente. Ele pot fi uºor eliminate datoritã hotãrîrii
tipice Sãgetãtorilor. Jupiterianul tipic îþi va împrumuta bani fãrã sã te facã vreodatã
sã te simþi jenat cã ai cerut sau mãcar obligat sã-i dai înapoi. Casnica din semnul lui
Jupiter va adopta un orfan sau un animal pierdut ºi va face întotdeauna loc pentru
încã o personã la masa ei.
Arcaºul va îmbrãþiºa o cauzã mãreaþã cu devotament orb ºi va crede cã
posibilitãþile oferite e aceasta sînt mai mari decît pãrþile negative, atitudine
provenitã din imaginaþia lui debordantã ºi gîndirea progresistã. El îºi prezintã
întotdeauna ounctul de vedere folosind argumente obiective, raþionale, uneori fãcînd
praf opoziþia cu satira lui tãioasã, ºi totuºi, nu se ºtie cum, reuºeºte sã nu se implice
în scandal. însã fcoul din el e oricînd gata sã izbucneascã oricînd cineva atacã
miracolul sau cauza lui din momentul respectiv. E un inamic de temut, cãci þinteºte
la fix atunci cînd îºi face timp sã se concentreze asupra victimei sale. Atunci, sãgeþile
lui îºi rateazã rareori þinta. Ele sînt înmuiate în remarci spirutale ºi inteligente ºi sînt
sufient de ascuþite ca sã strãpungã orice armurã.
Deºi foarte puþini Sãgetãtori sînt cu adevãrat amuzanþi, e ciudat felul în care spun o
glumã, cãci pierd ritmul ºi stricã poanta. Publicul (acasã sau într-o salã de spectacol)
va hohoti de rîs din cauza evidentei stîngãcii, dar sufletul jovial al jupiterianului va
crede cã toatã lumea rîde datoritã minunatului lui simþ al comediei. E de-a dreptul
vesel!
Bãrbat sau femeie, arcaºul se poate purta atît de stîngaci, sau se poate preface cã e
atît de retras, încît ar putea sã-þi dea impresia cã nu e prea inteligent sau cã e timid.
E adevãrat cã sînt cîþiva nativi care adoptã un comportament excentric, de sihaºtri,
dar asta nu face decît sã le dea ocazia sã-ºi ascutã ºi mai mult mintea, ajungînd pînã
la geniu.
Deºi Sãgetãtorii au memorii uluitoare, care îi ajutã sã spunã cu exactitate ce au fãcut
pe 14 aprilie 1983, ºi îºi amintesc fiecare detaliu al cãrþilor ºi filmelor, ei pot uita
unde ºia-u lãsat haina. Mjoritatea îºi pierd mereu mãnuºile, cheile, portofelele ºi unii
spun cã ºi-ar pierde ºi capetele dacã n-ar fi prinse de gît.
Un jupiterian nu e în stare niciodatã sã spunã o minciunã fãrã sã fie prins. Nimeni
nu-l crede. înºelãtoria nu stã în firea lui ºi cînd încearcã s-o abordeze e dat în vileag
rapid ºi sigur. Ar face bine sã spunã întotdeauna adevãrul, fie ce-o fi! Nici chiar
mintea lui atentã, ascuþitã, nu-l va putea salva de rezultatele unei astfel de excursii
în þara minciunii, cu excepþia cazului în care are un ascendent în Scorpion. Acest
gen de nativ e destul de rar, dar fii pregãtit sã întîlneºti cîteva exemplare.
în adîncul sufletului lui, Sãgetãtorul e convins cã de fapt viaþa e un circ, iar el e
clovnul care face tumbe ºi sare prin cercuri violet, îmbrãcat în costum bleu ciel.
Chipul lui e vopsit în culori aprinse, iar ochii îi strãlucesc de curiozitate ºi veselie. Cã
e îndrãzneþ sau retras, adevãrata fire a acestui idealist generos e la fel de veselã ca
un pom de Crãciun. Plin de vitejie, îºi prinde o garoafã peste inima lui mare ºi-ºi
încordeazã arcul, înderptîndu-l spre cer. Cînd þinteºte drept, el poate trimite sãgeata
dincolo de stele, spre locul unde se nasc visele.

Bãrbatul din Sãgetãtor

Nu vreau sã te descurajez, dar bãrbaþii din Sãgetãtor au un obicei bizar. Se aruncã


pe un cal alb ºi pornesc în galop pe strãzi fluturînd o sabie în apãrarea unei cauze.
Apoi mai au o idiosincrazie. Fac tumbe ca niºte clovni la circ, amestecîndu-se printre
elefanþi ºi personaje bizare, cum ar fi femeia cu barbã, înfulecînd veseli vatã de
zahãr.
acest specimen poate fi capturat folosind anumite manevre. dar mai întîi trebuie sã-l
dai jos de pe calul alb, sã-l scoþi dintre elefanþi ºi, desigur, femeia cu barbã trebuie
sã disparã ºi ea. Cauzele ºi circul nu prea mai lasã loc pentru o viaþã de familie, ca
sã nu mai vorbim de plimbãri sub clar de lunã.
|ncã din start ai un atu. Sînt atît de mulþi Sãgetãtori care galopeazã ºi fac tumbe
prin viaþã, încît vei avea de unde alege. Entuziasmul idealist ºi curiozitatea unui
bãrbat din aceastã zodie sînt contagioase. Sigur, uneori exuberanþa lui inocentã
poate scãpa de sub control. De exemplu, te poate arunca în sus ntr-un moment de
încîntare nebuneascã, impetuoasã, ca apoi sã uite sã te prindã.
Aproape întotdeauna e înconjurat de o mulþime de oameni. ãsta e un alt obstacol.
Va trebui sã-þi faci loc cu coatele prin mulþime ca sã ajungi lîngã el. Dar nu fi
pesimistã, cãci acest bãrbat e un optimist incurabil. dacã duºmanii lui i-ar trimite o
cutie cu balegã, el nu s-ar simþi jignit, ci ar crede cã au uitat sã-i trimitã ºi calul.
Acest gen de optimism poate fi periculos. De fapt e vorba despre încredere oarbã,
articol din care Sãgetãtãrul are depozite uriaºe. Acest lucru îl face sã aibã încredere
naivã în orice ºi oricine, aºa încît cade deseori în gropi. E firesc sã se întmple aºa
cînd umbli cu un arc în mînã, þintind mereu spre cer în cãutarea unui scop înalt spre
care nimeni n-a mai îndrãznit sã tindã (sau nimeni n-a mai avut atîta lipsã de realism
încît sã încerce sã-l atingã).
Totuºi, el nu e un visãtor cu capul în nori în sensul strict al expresiei. Visele lui sînt
întotdeauan supuse scrutinului logic ºi inteligent al lui Jupiter, precum ºi curiozitãþii
lui. Dacã aceste vise supravieþuiesc cercetãrii lui minuþioase dar oneste, înseamnã
cã sînt probabil pe atît de practice pe ct sînt de nebuneºti, chiar dacã lumea nu e
pregãtitã pentru ele. O datã ce a hotãrtã cã existã o ºansã sã le ndeplineascã, nativul
ºi scoate oalele cu vopsea ºi pensulele ºi ncepe sã le coloreze cu cea mai vie ºi
curajoasã imaginaþie pe care ai vãzut-o vreodatã. Dar capetele pãtrate stau
totdeauna la pndã pregãtite sã calce în picoare ideile progresiste ºi sã le nãbuºe
nainte de a avea ocazie sã-ºi dovedeascã validitatea.
Imaginaþia lui nesfrºitã l poate face sã se prãbuºeascã. Dar norocul are grijã sã l
salveze exact la timp. Acest bãrbat e de obicei atît de norocos încît e de-a dreptul
dezgustãtor ºi ar trebui arestat. Dacã s-ar duce în munþi ºi s-ar ntoarce un un sac de
pietre care s-ar dovedi a nu fi aur, el ar plnge un timp, dupã care ar descoperi cã
pietrele alea sînt minereu de uraniu. Dacã te apleci sã culegi chestia aceea lucioasã
de lngã gura de canal, te vei trezi în mnã cu poleiala de la o lamã de gumã. Dacã se
apleacã el, se va alege cu o bucãþicã din diamantul Hope, scãpat pe jos de Harry
Winston cînd a ridicat mna sã cheme un taxi.
Cu aºa noroc, e ºi firesc sã fie optimist. Binenþeles, mai sînt ºi zile cînd piatra e doar
o piatrã ºi poleiala e doar poliealã, dar Sãgetãtorul tipic ºi revine rapid dupã astfel de
lovituri zdrobitoare. La fel stau lucrurile ºi în dragoste pentru jupiterian. E norocos.
Cînd nu e, îºi revine foarte repede. Singurul lucru pe care nu-l acceptã e lipsa de
sinceritate, dar cam atît. De aceea are atît de mulþi prieteni ºi cunoscuþi care-l
simpatizeazã. El priveºte dincolo de exteriroul oamenilor, cãutînd valorile reale,
intrinseci. Nu cã n-ar avea duºmani, dar sînt mult mai puþini decît cei pe care îi au
alte zodii. Cei care s-au simþit lezaþi de remarcile lui directe se vor uita urît l el ºi le
va veni sã-l strîngã de gît, dar de obicei le trece ºi îºi dau seama cã intenþiile lui sînt
inofensive. Bãrbatul din Sãgetãtor pãcãtuieºte prin lipsã de tact ºi de consideraþie,
dar niciodatã prin cruzime voitã.
Probabil cã ai vãzut deja cã vorbirea lui e la fel de directã ca ºi traiectoria sãgeþii lui
simbolice. Poate spune lucruri absolut scandaloase, dar dacã eºti îndrãgostitã de el
va scãpa nepedepsit. Dar vei avea tot dreptul sã te simþi jignitã cînd un Sãgetãtor pe
care abia l-ai cunoscut se va uita la tine cu ochii lui strãlucitori, plini de viaþã ºi þi va
spune cã eºti exact genul de femeie pe care un bãrbat ºi-ar dori-o drept amantã.
Tocmai cînd te pregãteºti sã-i tragi vreo cteva poºete în cap, va arbora o expresie
inocentã, ca de bãieþel, ºi-þi va explica plin de candoare dezarmantã cã în Evul
Mediu regii ºi aristocraþii fãcaeu cãsãtorii de convenineþã, aºa cã soþiile lor erau de
obicei urte ºi plicticoase. Dar amantele lor erau frumoase ºi inteligente, fete pe care
ºi le-ar fi ales pentru a le fi soþii dacã regulile ar fi fost altele. A citit despre asta,
pentru cã l-a interesat ntotdeauna perioada respectivã. Probabil cã te vei calma ºi
chiar te vei umfla puþin în pene. Pe deasupra, vei fi ºi impresionatã. Cîþi bãrbaþi
petrec ore în ºir citind cãrþi de istorie fãrã sã fie obligaþi de cineva? S-ar putea chiar
sã fie un geniu! Ia gîndeºte-te! Ai putea deveni soþia unui intelectual. Greºit! Ai
putea ajunge amanta unui intelectual. Fiind deja topitã dupã mintea lui, nu-þi dai
seama cã e pregãtit sã atace în forþã din clipa în care ai reacþionat pozitiv la
propunerea lui iniþialã (ºi nu-þi nchipui nici o clipã cã a fost o remarcã întîmplãtoare
ºi nu o propunere!).
Sigur, nu orice femeie va accepta o explicaþie atît de cusutã cu aþã albã pentru niºte
avansuri atît de evidente. Dar nu conteazã. Chiar ºi dupã ce victima are o izbucnire
indignatã, se întorc la Sãgetãtor devenind din nou prieteni apropiaþi dupã ce le trece
furia. Asta ar trebui sã-þi dovedeascã în ce pericol uriaº te afli alãturi de acest tip atît
de inofensiv în aparenþã. Cu zîmbetul acela larg, candid, naiv, nu aduce nici pe
departe cu un lup. Mai degrabã cu ºeful unei trupe de cercetaºi. Dar cînd vine vorba
de amor nu e deloc un cercetaº ºi ar fi bine sã þii minte asta cînd te invitã într-o
expediþie pe munte.
Bãrbatul jupiterian îºi trãieºte viaþa sentimentaºã la nivel superficial, dar nu încearcã
niciodatã sã ascundã acest lucru. (La urma urmelor, dacã þi cureþi din urechi pnza
de paianjen a sentimentalismului, ai sã-þi aminteºti cã a spus "amantã", nu "soþie").
Sãgetãtorul cautã legãturi amoroase superficiale, ntmplãtoare. Uneori ajung sã fie
atît de ntmplãtoare încît sînt de-a dreptul promiscue. Din cînd în cînd, aventurile unui
arcaº reuºesc sã facã pînã ºi un Scorpion sã roºeascã. ªi aveþi cuvntul meu cã
Scorpionul nu roºeºte cu una cu douã...
Sã revenim la sinceritatea lui. E un subiect mult mai puþin delicat. Dacã experienþele
amare þi-au arãtat cît de neserioase pot fi jurãmintele eterne ale bãrbaþilor, te va
bucura onestitatea lui. Nici nu vei clipi cînd îþi va spune cîte legãturi amoroase a avut
ºi ce aºteaptã de la cea cu tine, totul în cuvinte clare ºi logice. Nu se va nsura dacã
va avea în mod conºtient vreo ndoialã în privinþa parteneri sale, dar poate ajunge sã
se implice ntr-o legãturã care sã ducã la ncurcãturi care vor culmina cu o cerere în
cãsãtorie, de obicei din partea fetei. în acest caz, o va rupe la fugã în direcþia opusã
altarului, dar, fiind cam stngaci, s-ar putea sã se mpiedice ºi ea l va prinde nainte sã
apuce sã ajungã prea departe. în acest caz, jupiterianul se va gndi bine ºi va decide
(complet ilogic) cã, dacã l-a atras o anumitã laturã a ei (intelectul sau fizicul, nu
conteazã care) va ajunge sã-i placã ºi cealaltã. Va ceda, se va nsura ºi astfel va fi
pregãtit terenul pentru ncã un divorþ tipic Sãgetãtorilor. forþa raþiunii lui pare sã-l
pãrãseascã în mod misterios atunci cînd e prins ntr-o capcanã sentimentalã.
Femeile nþeleg deseori greºit atitudinea Sãgetãtorului ºi cred cã relaþia e mai
serioasã dect este. Aceeaºi atitudine a jupiterianului dã uneori impresia cã vrea o
legãturã pasionalã, cînd el de fapt ºi doreºte o prietenie superficialã, absolut
platonicã, sau vrea doar sã-ºi petreacã timpul cu o prietenã e sex feminin.
De aici pot rezulta multe ncurcãturi cu rezultat negativ pentru arcaº, dar cu norocul
lui, majoritatea acestor ncurcãturi se sfrºesc cu bine. E clar cã acest bãrbat flirteazã
tot timpul, dar nu vrea doar sex. i plac varietatea ºi stimularea intelectualã. Dacã o
femeie ncepe sã se agaþe de el ca un scaiete cînd el nu voia dect sã se distreze, va
ncerca sã treacã peste situaþie dnd impreisia cã a fost doar o glumã. Binenþeles, ea
nu va prinde poanta. Mulþi nativi sînt acuzaþi cã fac avansuri tuturor secretarelor
atrãgãtoare sau oricãrei fete frumuºele pe care o vãd. Ba, uneori, nu se abþin sã
flirteze ºi cu bãtrnica din colþ, de la chioºcul de ziare sau cu poliþista care vrea sã-i
amendeze. Sã fim serioºi! Nici un bãrbat ntreg la minte nu ar invita la o bere o
poliþistã aflatã în timpul serviciului! Dupã ce-ºi terminã tura, da! Aºa cã vezi ºi tu de
ce suspiciunile astea nefondate l enerveazã pe arcaº. Dacã e sã fim cinstiþi, în
majoritata cazurilor el nu fãcea dect sã fie prietenos.
Dacã eºti fatã deºteaptã (ºi ar fi bine sã fii, pentru cã aceºti bãrbaþi vor neaparat ca
femeia de lngã ei sã fie inteligentã), te-ai prins deja. Nu fi geloasã. Nu fi bãnuitoare.
Lasã-i spaþiu e manevrã dacã vrei sã-l prinzi pnã la urmã. Nu-l lua la ntrebãri, nu-l
cicãli, nu boci ºi nu ameninþa cã-l pãrãseºti. Copleºeºte-l cu libertate. nchipuie-þi ce
schimbare plãcuta va fi asta pentru el faþã de celelalte relaþii ale lui. Dacã priveºti
viaþa ca ºi el ºi iei oamenii aºa cum sînt, ai principalele "ingerdiente" pentru a fi
genul lui de femeie-soþie. Atîta timp ct sînteþi sinceri unul cu altul, poate fi grozav sã
nãlþaþi zmee mpreunã. Ce rost are sã-þi faci griji ntrebndu-te ce se va ntmpla cînd
zmeele vor cãdea la pãmnt? Nu. nu e nevoie sã-i dai acestui bãrbat tot ce-ºi doreºte
ca sã poþi puna mna pe el. E de-ajuns sã fii ce doreºte. Fii atentã la tot ce te
nconjoarã. Lasã-l sã-þi domine ºi canalizeze energiile. ndrãgosteºte-te de sporturi.
Du-te cu el în excursii cu cortul ºi ia-þi ºi Saint Bernardul ca sã vã pãzeascã. Fii
generoasã, afectuoasã, entuziastã ºi nu ncerca sã-l þii ncuiat în casã la tine
pregãtindu-i bunãtãþi în fiecare searã. Spune-i foarte clar cã nici el nu poate avea
pretenþia sã te þinã numai pentru el. Aratã-i cã eºti un spirit liber, ca ºi el. Nu pune
niciodatã furtunul cu apã rece pe el cînd se nfierbntã din cauza unor idei nebuneºti ºi
gãseºte-þi alte preocupãri ct timp el umblã de nebun trãgnd cu sãgeata în þinte
imposibil de atins. Astfel, ntr-o searã minunatã, þi va mãrturisi sincer cã eºti cam tot
ce ºi doreºte sã fie o femeie. Cînd ajunge în acest puîncît, spune-i ºi tu la fel de
sincer cã ºi el se ncadreazã în standardele tale, dar cã a sosit vremea sã luaþi o
hotãrre. Subliniazã faptul cã l placi atît de mult încît ai fi dispusã chiar sã te mãriþi cu
el, dacã promite sã nu-þi rãpeascã libertatea. în caz contrar, nu mai ai timp de
pierdut pe lngã el, ceea ce e mare pãcat, pentru cã vã potriviþi atît de bine, dar ai
fost ntotdeauna curioasã cum ar fi sã ai copii. Maternitatea e o nouã aventurã pe
care ai vrea sã o ncerci. Ai grijã sã aranjezi cu un fost iubit sã te sune în toiul
discursului. Acceptã lejer ntlnirea cu respectivul în faþa Sãgetãtorului tãu. Cînd
nchizi, zmbeºte-i strãlucitor ºi spune-i cã nu vezi de ce nu aþi rãmne buni prieteni,
apoi invitã-l sã vinã cu tine la ntlnirea cu vechiul iubit ca sã nu stea singur. Asta ar
trebui sã-i dea ultimul impuls necesar ca sã te cearã de nevastã. (Cu plãcere!).
Dupã nuntã, probabil cã n-ai sã ai probleme cu rudele lui. Mulþi Sãgetãtori sînt
ºocant de dezinteresaþi de legãturile de familie. Ei nu acceptã teoria legãturilor de
snge afectuoase, dect dacã rudele meritã afecþiune. chiar ºi cei care þin la pãrinþi ºi
fraþi sau surori reuºesc sã pãstreze o distanþã sãnãtoasã faþã de ei. i viziteazã ºi le
aratã afecþiunea lor caldã, dar nu aceptã niciodatã ca aceºtia sã se bage în viaþa lor
personalã. Ai grijã ca nici rudele tale sã nu intervinã ntre voi.
þine o geantã de voiaj gata pregãtitã. Vei cãlãtori mult. Vei lua ºi acum Saint
Bernardul, pentru cã soþului tãu i plac animalele. Vezi-þi de propriile preocupãri ºi
lasã-þi soþul sã iasã în oraº fãrã tine ori de cîte ori vrea. Nu-i pune niciodatã la
ndoialã sinceritatea. Cînd e furios, Sãgetãtorul poate scoate o uºã din balamale sau
poate gãuri peretele cu pumnul. E doar mosul lui de a se elibera de mnie, dar ai o
groazã de strns dupã aceea ºi apoi, ct de des poþi sã chemi zugravul? E mult mai
simplu pentru toatã lumea sã nu-l acuzi de lipsã de integritate. Cînd face ceva rãu,
aproape sigur þi va spune. Va fi deajuns de greu de nghiþit aceastã onestitate fãrã
sã-þi mai faci probleme imaginare. Fã exerciþii pentru a fi pregãtitã sã faci faþã
acestei situaþii ºi fii gata sã afli cã tot pe tine te iubeºte. Fii la fel de practicã ca ºi el
în privinþa emoþiilor umane. Vei descoperi cu surprindere ct de puternicã poate fi
iubirea sãditã pe un sol atît de onest. Adevãrul dã naºtere la permanenþã ntr-o
relaþie.
Va trebui sã petreci niºte ore bune gãtind pentru el ºi servindu-l. Fiindcã e fan al
sporturilor, probabil cã va avea pretenþia sã urmãreºti cu el meciurile la televizor.
Dar te va lua ºi la toate numeroasele lui evenimente sociale dacã eºti atrãgãtoare ºi
amuzantã ºi dacã-þi plac oamenii. Sãgeãtorii nu suportã femeile mohorte, care stau
lipite de ei tot timpul ºi nu se adapteazã în societate. Va fi mndru de talentle tale
speciale ºi n-ar strica sã ai mãcar vreo douã. Citeºte ct mai mult ºi pregãteºte-te sã
aperi unele dintre cauzele lui, mai ales pe cele pierdute.
S-ar putea sã fie cam extravagant ºi i va plãcea dn cînd în cînd sã joace un joc de
noroc, dar acelaºi impuls l va determina sã fie foarte generos în privinþa cheltuielilor
tale, dacã e un arcaº tipic.
Aºteaptã-te la oarece critici directe, deseori dureros de lipsite de tact. Ar trebui sã te
fi obiºnuit deja cu asta. Vei avea destul de lucru dregnd busuiocul ntre el ºi prietenii
lui. Tu eºti cea care-l nþelege cel mai bine, þi-aminteºti? Tu l-ai fãcut sã creadã asta
în seara în care ai pus problema cãsãtoriei.
Copiii l vor ncnta mult mai mult cînd vor fi ceva mai mari, dar bebeluºii l vor bulversa
puþin. Taþii din Sãgetãtor adorã sã-i ia pe cei mici în excursii. S-ar putea sã fie mai
apropiat de bãieþi, pe care-i va include în activitãþile lui, sportive sau de altã naturã,
dar va fi foarte tandru cu fetele. Copiii l vor considera mai degrabã amic dect tatã.
Cu ct vor creºte mai mari, cu atît se vor apropia mai mult de el. Din cînd în cînd,
onestitatea lui i va deranja, mai ales atunci cînd simt nevoia de inimitate. Copiii sînt
sensibili cînd e vorba de secretele lor ºi s-ar putea ca sentimentele lor sã fie rãnite
din cauza ntrebãrilor lui curioase ºi a observaþiilor lui pe ºleau. Escapadele
adolescentine mai degrabã l vor amuza dect l vor nfuria, dar e posibil ca nsãºi
toleranþa lui sã-i facã sã nu sarã calul. Probabil cã va fi sever cu ei numai cînd vor
minþi. Nu-l ignora în favoarea celor mici. Cînd vrea sã te ia cu el ntr-o aventurã, lasã
baltã scutelcele ºi talcul, cheamã o dãdacã (nu pe maicã-ta!) ºi du-te.
Arcaºul gndeºte atît cu mintea ct ºi cu inima. Nu va fi ntotdeauna nþelept. Uneori va
fi nesãbuit de curajos. Se va mpiedica ºi va cãdea, apoi se va ridica ºi va ncerca din
nou. Dar i vei ierta aproape orice, pentru cã te va iubi cu sinceritate.