Seria GDF nr.

10125223728
Data facturii: 29.10.2010
Data scadentă: 29.11.2010
Directia Regionala Comercializare Est
Serviciul Gestiune Clientela Galati
Str. Regiment 11 Siret nr.46A, Galati, Jud. Galati
Serviciul Urgente Gaze nonstop: 0236/928; 0800 877778
(incendii, explozii, miros gaz, lipsa gaz accidentala):
mÅhHHhÎÆhÅÅHÎMHMMM
Nume client: Dl./Dna. ISTRATE DANIEL
Adresa: Strada 1 DECEMBRIE 1918:5 Nr. 87 Bl. AG4,SC.2
Ap. 23 localitatea TECUCI Galati România 805300
Codclient: 140300310426
Contract furnizare: 3000509592 / 30.11.2009
Serie
contor/
corector
Perioadafacturată
Index
vechi
Index
nou
Consum
estimatlunar
(mc)
Pcs
(KWh/mc)
32524
25.09.2010
-24.10.2010
10.774
(estimat)
10.801
(estimat)
27 10,73900
Consumestimat
lunar
(KWh)
289,953
Perioada de facturare: 25.09.2010 - 24.10.2010
Adresaloculuideconsum: 1 DECEMBRIE 1918:5 Nr. 87 Bl. BLAG4SC2
Ap. 23 TECUCI Galati România 805300
Categorieconsum: B1
Instalaţie: 4000371614
Cod tehnic: DGSGLTEC30031042
Informatiinecesarepentrutransmitereaautocitirii!
Codautocitire: 2038503
Telefonautocitire
0800800200
Intervaltransmitere 24.11.2010-26.11.2010
COTAT.V.A.24%
U.M. Cantitategazenaturale
Pretunitar
fărăT.V.A.
Valoare
fărăT.V.A.(lei)
Valoare
T.V.A.(lei)
Totalvaloare(lei)
KWh 289,953 0,09648lei/KWh 27,97 6,71 34,68
Acciza: 0,00 0,00 0,00
TOTALFACTURĂCURENTĂCUT.V.A.: 27,97 6,71 34,68
Temei legal: Ordinul A.N.R.E. nr. 65/16.06.2009 publicat in M.O. nr. 437/26.06.2009
TOTALDEPLATĂ
CUT.V.A.:
29,49LEI

*Soldprecedent: -5,19 LEI
Majorarideintarziere/Dobanzi/Penalitati: 0,00 LEI
Facturacurentă: 34,68 LEI
Situaţia contului la data de : 29.10.2010
*Soldurile neachitatepentru facturileprecedente audatele scadenteînscrise pefiecare facturăîn parte.În cazulîn
caresunteţicuplatafacturilorlazi,vămulţumim.
SCGDFSUEZEnergyRomâniaSA
Sediul: B-dul Mărăşeşti nr. 4 -6, sector 4, Bucureşti
www.gdfsuez-energy.ro
C.I.F.: RO13093222, Nr.Reg.Com.: J40/5447/2000, Capital social: 177.323.240 lei
140300310426101029000029496
hÅHÆHÆÆHÅÆHMMÅÆÅÆMÎÆÆÆÆMÎHÎMhM
FACTURA
Facturatransmisapee-mailconformacorduluiDvs.Nr.6002822246/14.10.2010
CallCenterComercial
**:
0236936
DUPLICAT-Inlocuiestefacturainitiala
CallCenterComercial**
(pentruinformatiifacturi,contractesisituatiiplati):
Luni-vineri:orele8.30-19.00
ServiciulUrgenteGazenonstop:0236/928;0800877778
(incendii,explozii,mirosgaz,lipsagazaccidentala):
F
a
c
t
u
r
a

c
i
r
c
u
l
ă

f
ă
r
ă

s
e
m
n
ă
t
u
r
ă

ş
i

ş
t
a
m
p
i
l
ă

c
o
n
f
.

a
r
t
.
1
5
5

a
l
i
n
.
(
6
)

d
i
n

C
o
d
u
l

F
i
s
c
a
l

2
0
0
9
contact@gdfsuez.ro
www.gdfsuez-energy.ro
Contacteclienti:
TelefonpentrutransmitereAutocitire***:0800800200
Stimateclient,
GDFSUEZEnergyRomâniavăoferăcâtevainformaţiiutiledespreProceduradetratare(înregistrare,investigareşisoluţionare)asolicitărilor,sesizărilor,propunerilorşi
reclamaţiiloradresatedecătreconsumatoriideenergieşitermenelederăspunsaferente.
Modalităţideprimireapetiţiilordelaclienţi
SCGDFSUEZEnergyRomâniaprimeştepetiţiidelaclienţiisăiprinurmătoarelemodalităţi:
- apelarea operatorilor de la Call Center-ul companiei – 021.9366 din Bucureşti şi Ilfov sau 02xx.936 din orice alt judeţ (tarif local în reţeaua Romtelecom; din restul
reţelelorfixeşimobile,costulesteconform contractuluicurespectivuloperatordetelefonie);
-transmitereaunuimesajlaadresadee-mailcontact@gdfsuez.ro;
-laconsilieriidinsediiledeprimireaclienţilor,lasediulServiciuluiGestiuneClienţi
-curier,laadresaindicatăpefaţafacturii,încolţulstângasus–ServiciulGestiuneClienţi
Pentruproblemede distribuţie(incedii,explozii, mirosgaz,lipsă degazaccidentală), puteţiapelaoperatorii delaUrgenţe Gaze–021.9281 pentruBucureştişi Ilfovsau
02xx.928pentruoricealtjudeţşi0800877778-gratuitdinreţeauaRomtelecom.
Investigareaşisoluţionareapetiţiilorprimitedelaclienţi
ReprezentantulGDFSUEZEnergyRomânia,carepreiapetiţia,vaprocedadupăcumurmează:
-Varăspundeimediatpetiţieiînsituaţiilecândinvestigareaşisoluţionareaopermit;
-Vacomunicafaptulcărăspunsulvafitransmisulterior,întermeneleprevăzutemaijos,încazulîncaresoluţionareanecesităinformaţiisuplimentare.
Categoriidepetiţiiadresatecompanieişitermenedesoluţionare
Tipulpetiţiei Timpulderăspunsdelaînregistrareapetiţiei
Cuprivirelaîncheierea/modificareaunuicontractdefurnizareagazelornaturale -înmaxim15ziledeladataînregistrăriisolicitării,secomunicăacordulîmpreună
cucontractul;sausevasolicitasuplimentarededocumentesaurefuzulprivind
încheierea/modificareacontractului
Cuprivirelafactură -în15ziledeladatasolicitării,secomunicăînscrisrezultatulverificăriişi,după
caz,modalităţileşitermenuldesoluţionare
Cuprivirelacalitateagazelorfurnizate - în 15 zile de la primirea solicitării, se comunică rezultatul analizei inclusiv prin
transmiterea, după caz, a celui mai recent buletin de analiză cromatografică,
determinat în conformitate cu prevederile legale în vigoare; în cazul în care se
constatăcăputereacalorificăsuperioarăagazelornaturalefurnizateestediferităde
cea a gazelor naturale facturate, vi se va recalcula consumul de gaze naturale,
conformprevederilorlegaleînvigoare.
Reclamaţiilecuprivirelavaloareaputeriicalorificeutilizatelafacturarepotfifăcute
întermendemaximumdouălunideladataemiteriifacturii.
Cuprivirelafuncţionarea,remedierea,schimbareaamplasamentuluicontoruluişi
alteleasemenea
-înmaxim30deziledelaprimireasolicitării
Pentruoricetipdesolicitări,alteledecâtceleprezentateanterior -înmaxim30deziledelaprimireasolicitării
Modalităţidetransmitererăspuns
-telefonic,lanumărulcomunicatdecătredumneavoastră;
-prinemail,laadresacomunicatădecătredumneavoastră;
-însediiledeprimireaclienţilorpentrucazurilederăspunsimediat,saudacăpărţileauconvenitaceastamodalitate;
-princurier,însistemdecorespondenţăsimplă,laadresaServiciulGestiuneClienti,indicatăpefaţafacturii,încolţulstângasus.
**tarifnormalînreţeauaRomtelecom
***apelgratuitînreţeleledetelefoniefixăşimobilă
CallCenterComercial
**:
0236936

lipsa gaz accidentala): Telefon pentru transmitere Autocitire***: 0800 800 200 Stimate client.în sediile de primire a clienţilor pentru cazurile de răspuns imediat. modalităţile şi termenul de soluţionare . altele decât cele prezentate anterior Timpul de răspuns de la înregistrarea petiţiei . lipsă de gaz accidentală). Investigarea şi soluţionarea petiţiilor primite de la clienţi Reprezentantul GDF SUEZ Energy România. .în maxim 30 de zile de la primirea solicitării . costul este conform contractului cu respectivul operator de telefonie).ro Call Center Comercial** (pentru informatii facturi. Modalităţi de primire a petiţiilor de la clienţi SC GDF SUEZ Energy România primeşte petiţii de la clienţii săi prin următoarele modalităţi: .în maxim 15 zile de la data înregistrării solicitării. va proceda după cum urmează: .Va comunica faptul că răspunsul va fi transmis ulterior. miros gaz.928 pentru orice alt judeţ şi 0800 877 778 . a celui mai recent buletin de analiză cromatografică. explozii. la adresa Serviciul Gestiune Clienti. . sau se va solicita suplimentare de documente sau refuzul privind încheierea/modificarea contractului . la adresa comunicată de către dumneavoastră. vi se va recalcula consumul de gaze naturale.ro www.9281 pentru Bucureşti şi Ilfov sau 02xx.în 15 zile de la data solicitării. . puteţi apela operatorii de la Urgenţe Gaze – 021.prin curier. propunerilor şi reclamaţiilor adresate de către consumatorii de energie şi termenele de răspuns aferente. remedierea. . determinat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. se comunică rezultatul analizei inclusiv prin transmiterea. GDF SUEZ Energy România vă oferă câteva informaţii utile despre Procedura de tratare (înregistrare.la consilierii din sediile de primire a clienţilor. în cazul în care se constată că puterea calorifică superioară a gazelor naturale furnizate este diferită de cea a gazelor naturale facturate. care preia petiţia.936 din orice alt judeţ (tarif local în reţeaua Romtelecom. indicată pe faţa facturii. în colţul stânga sus – Serviciul Gestiune Clienţi Pentru probleme de distribuţie (incedii. Categorii de petiţii adresate companiei şi termene de soluţionare Tipul petiţiei Cu privire la încheierea/modificarea unui contract de furnizare a gazelor naturale Factura circulă fără semnătură şi ştampilă conf.9366 din Bucureşti şi Ilfov sau 02xx.transmiterea unui mesaj la adresa de e-mail contact@gdfsuez. se comunică acordul împreună cu contractul. după caz. miros gaz. la sediul Serviciului Gestiune Clienţi .apelarea operatorilor de la Call Center-ul companiei – 021. după caz.(6) din Codul Fiscal 2009 Cu privire la factură Cu privire la calitatea gazelor furnizate Cu privire la funcţionarea. din restul reţelelor fixe şi mobile.telefonic. .ro. . conform prevederilor legale în vigoare.00 Serviciul Urgente Gaze nonstop: 0236/928. se comunică în scris rezultatul verificării şi.Va răspunde imediat petiţiei în situaţiile când investigarea şi soluţionarea o permit. schimbarea amplasamentului contorului şi altele asemenea Pentru orice tip de solicitări. în cazul în care soluţionarea necesită informaţii suplimentare.în 15 zile de la primirea solicitării. 0800 877778 (incendii. art. în sistem de corespondenţă simplă.gdfsuez-energy. în termenele prevăzute mai jos.30-19.Contacte clienti: Call Center Comercial **: 0236936 contact@gdfsuez. la numărul comunicat de către dumneavoastră. Reclamaţiile cu privire la valoarea puterii calorifice utilizate la facturare pot fi făcute în termen de maximum două luni de la data emiterii facturii.contracte si situatii plati): Luni-vineri:orele 8.gratuit din reţeaua Romtelecom.în maxim 30 de zile de la primirea solicitării Modalităţi de transmitere răspuns . la adresa indicată pe faţa facturii. ** tarif normal în reţeaua Romtelecom ***apel gratuit în reţelele de telefonie fixă şi mobilă .curier. sesizărilor. explozii. investigare şi soluţionare) a solicitărilor. . sau dacă părţile au convenit aceasta modalitate.prin email.155 alin. în colţul stânga sus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful