Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea Româno – Americană

Facultatea de Management-Marketing
An universitar 2005/2006
BAZELE CONTABILITĂŢII

MONOGRAFIE CONTABILĂ
- EXEMPLU -

1. Stabilirea soldurilor iniţiale ale conturilor sintetice (existentul valoric la începutul perioadei de gestiune în fiecare
cont sintetic). Perioada de gestiune pentru care se întocmeşte monografia este de o lună, respectiv luna octombrie.
Se consideră că societatea comercială are, la 1 octombrie, următoarea situaţie în conturi:
- RON -
Simbol Denumire cont Solduri
cont Debitoare Creditoare
1012 Capital social subscris vărsat - 200
121 Profit şi pierdere - 5.000
371 Mărfuri 530
401 Furnizori - 15.130
4111 Clienţi 10.000 -
5121 Conturi la bãnci în lei 9.000 -
5311 Casa în lei 800 -

TOTAL 20.330 20.330

2. Enunţarea a diferite operaţii economice ce pot avea loc în cadrul societăţii în cursul lunii octombrie şi înregistrarea
lor în contabilitate. Pentru înregistrarea NOTELOR CONTABILE s-a folosit formularul liniat potrivit modelului de notă
contabilă prezentat mai jos:

Conturi sintetice
Nr. Explicaţie (simbol cifric şi denumire)
N.C. Suma
Debitoare Creditoare
1 În data de 3.10, cu factura fiscala nr. 765/3.10, se % 401 9.722,3
achiziţionează de la S.C. PRODUCTIE S.A, 371 Furnizori 8.170
mărfuri in valoare de 8.170 RON , TVA 19%. Plata Mărfuri
facturii se va face ulterior. 4426 1.552,3
TVA deductibilă
2 În data de 5.10. cu OP nr. 101/05.10 se achită 401 5121 8.000
parţial (8000 RON) factura nr. 765/3.10 emisă de Furnizori Conturi la bãnci
furnizorul S.C. PRODUCTIE S.A. în lei
3 Se vinde marfă clientului S.C. PREX SRL, 4111 % 1.428
conform facturii nr. 1234568/15.10. Valoarea Clienţi 707 1.200
mărfurilor vândute este de 1.200 RON, TVA 19%. Venituri din
Încasarea facturii se va face ulterior. Valoarea de vânzarea
achiziţie a mărfurilor vândute este de 530 RON. mărfurilor
4427 228
TVA
colectată
4 Concomitent cu vânzarea mărfurilor se 607 371 530
înregistrează descărcarea din gestiune a Cheltuieli privind Mărfuri
mărfurilor vândute. mărfurile
Universitatea Româno – Americană
Facultatea de Management-Marketing
An universitar 2005/2006
BAZELE CONTABILITĂŢII

5 În data de 26.10, în baza chitanţei nr. 53246, se 5311 4111 1.428


înregistrează încasarea în numerar, de la clientul Casa in lei Clienţi
S.C. PREX SRL, a contravalorii facturii nr.
1234568/15.10.
6 În data de 31.10 se înregistrează închiderea 4427 4426 228
conturilor de TVA. TVA TVA deductibilă
colectată

4424 4426 1.324,3


TVA TVA deductibilă
de recuperat

7 În data de 31.10 se înregistrează închiderea 707 121 1.200


conturilor de venituri. Venituri din Profit şi pierdere
vânzarea
mărfurilor

8 În data de 31.10 se înregistrează închiderea 121 607 530


conturilor de cheltuieli. Profit şi pierdere Cheltuieli privind
mărfurile

9 În data de 31.10 se calculează şi se înregistrează 691 441 107,2


impozitul pe profit aferent lunii curente (16%* 670). Cheltuieli cu Impozitul pe
impozitul pe profit
profit
10 În data de 31.10, se înregistrează închiderea 121 691 107,2
contului de cheltuieli cu impozitul pe profit. Profit şi pierdere Cheltuieli cu
impozitul pe
profit

3. Înregistrarea sistematică (în conturi) a operaţiilor economice care au avut loc pe parcursul lunii. S-au folosit FIŞE
DE CONT - formulare liniate potrivit modelului prezentat mai jos:

D 1012 Capital social subscris vărsat C D 121 Profit şi pierdere C


S.I. 200 S.I. 5.000
NC 8: 530 NC 7: 1.200
NC10: 107,2
RD 0 RC 0 RD 637.2 RC 1.200
TSD 0 TSC 200 TSD 637,2 TSC 6.200
SFC 200 SFC 5.562,8

D 371 Mărfuri C D 401 Furnizori C


S.I. 530 S.I. 15.130
NC 1: 8.170 NC 2: 530 NC 2: 8.000 NC 1: 9.722,3

RD 8.170 RC 530 RD 8.000 RC 9.722,3


TSD 8.700 TSC 530 TSD 8.000 TSC 24.852,3
Universitatea Româno – Americană
Facultatea de Management-Marketing
An universitar 2005/2006
BAZELE CONTABILITĂŢII

SFD 8.170 SFC 16.852,3

D 4111 Clienţi C D 441 Impozitul pe profit C


S.I. 10.000
NC 3: 1.428 NC 5: 1.428 NC 9: 107,2

RD 1.428 RC 1.428 RD 0 RC 107,2


TSD 11.428 TSC 1.428 TSD 0 TSC 107,2
SFD 10.000 SFC 107,2

D 4424 TVA de recuperat C D 4426 TVA deductibilă C

NC 6: 1.324,3 NC 1: 1.552,3 NC 6: 228


NC 7: 1.324,3
RD 1.324,3 RC 0 RD 1.552,3 RC 1.552,3
TSD 1.324,3 TSC 0 TSD 1.552,3 TSC 1.552,3
SFD 1.324,3

D 4427 TVA colectată C D 5121 Conturi la bãnci în lei C


S.I. 9.000
NC 3: 228 NC 6: 228 NC 2: 8.000

RD 228 RC 228 RD 0 RC 8.000


TSD 228 TSC 228 TSD 9.000 TSC 8.000
SFD 1.000

D 5311 Casa în lei C D 607 Cheltuieli privind mărfurile C


S.I. 800
NC 5: 1.428 NC 4: 530 NC 8: 530

RD 1.428 RC 0 RD 530 RC 530


TSD 2.228 TSC 0 TSD 530 TSC 530
SFD 2.228

D 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit C D 707 Venituri din vânzarea mărfurilor C

NC 9: 107,2 NC 10: 107,2 NC 7: 1.200 NC 3: 1.200


Universitatea Româno – Americană
Facultatea de Management-Marketing
An universitar 2005/2006
BAZELE CONTABILITĂŢII

RD 107,2 RC 107,2 RD 1.200 RC 1.200


TSD 107,2 TSC 107,2 TSD 1.200 TSC 1.200

Legendă: S.I. = sold iniţial RD = rulaj debitor RC = rulaj creditor TSD = total sume debitoare
TSC = total sume creditoare SFD = sold final debitor SFC = sold final creditor

4. Întocmirea, la sfârşitul perioadei de gestiune (la sfârşitul lunii octombrie), a balanţei de verificare cu patru serii
de egalităţi (sold iniţial, rulaj curent, total sume, sold final).

BALANŢĂ DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE


pe luna octombrie
RON
Nr Simbol Sold iniţial Rulaj curent Total sume Sold final
crt cont D C D C D C D C
1. 1012 200 200,0 200,0
2. 121 5.000 637,2 1.200,0 637,2 6.200,0 5.562,8
3. 371 530 8.170,0 530,0 8.700,0 530,0 8.170,0
4. 401 15.130 8.000,0 9.722,3 8.000,0 24.852,3 16.852,3
5. 4111 10.000 1.428,0 1.428,0 11.428,0 1.428,0 10.000,0
6. 441 107,2 107,2 107,2
7. 4424 1.324,3 1.324,3 1.324,3
8. 4426 1.552,3 1.552,3 1.552,3 1.552,3
9. 4427 228,0 228,0 228,0 228,0
10. 5121 9.000 8.000,0 9.000,0 8.000,0 1.000,0
11. 5311 800 1.428,0 2.228,0 2.228,0
12. 607 530,0 530,0 530,0 530,0
13. 691 107,2 107,2 107,2 107,2
14. 707 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0
TOTAL 20.330 20.330 24.605 24.605 44.935 44.935 22.722,3 22.722,3

5. Întocmirea bilanţului corespunzător stării patrimoniului societăţii la sfârşitul perioadei de gestiune (la sfârşitul
lunii octombrie).
BILANŢ
încheiat la 31 octombrie

- RON -
Nr. Sold la :
rd.
Universitatea Româno – Americană
Facultatea de Management-Marketing
An universitar 2005/2006
BAZELE CONTABILITĂŢII

începutul sfârşitul
perioadei (1.10) perioadei (31.10)
A B 1 2
A ACTIVE IMOBILIZATE
I IMOBILIZĂRI NECORPORALE 01
1. Cheltuieli de constituire
(ct.201-2801)
2. Cheltuieli de dezvoltare 02
(ct.203-2803-2903)
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci, drepturi şi
valori similare 03
(ct.2051+2052-2805-2905)
4. Fondul comercial 04
(ct.207-2807-2907)
Alte imobilizări necorporale 05
(ct.208-2808-2908)
5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs 06
(ct.233+234-2933)
TOTAL (rd.01 la 06) 07
II IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii 08
(ct.2111+2112-2811-2911)
2. Instalaţii tehnice şi maşini 09
(ct.2121+2122+2123+.2124-2812-2912)
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 10
(ct.2131+2132+2138-2813-2913)
4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs 11
(ct.2311+2321+2312+2322+2313
+2323-2931)
TOTAL (rd.08 la 11) 12
III IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Titluri de participare deţinute la societăţile din 13
cadrul grupului (ct.261-2961)
2. Creanţe asupra societăţilor din cadrul grupului 14
(ct.2671+2672-2965)
3. Titluri sub formă de interese de participare 15
(ct.263-2963)
4. Creanţe din interese de participare 16
(ct.2675+2676-2967)
5. Titluri deţinute ca imobilizări 17
(ct.262+264-2962-2964)
6. Alte creanţe 18
(ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)
7. Acţiuni proprii (ct.2677-2968) 19
TOTAL (rd. 13 la 19) 20
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd .07 21
+12+20)

B ACTIVE CIRCULANTE
I STOCURI 22
1. Materii prime şi materiale consumabile
(ct.301+3021+3022+3023+3024+3025+
3026+3028+303+308+351+358+381+388-391-
3921-3922-3951-3958-398)
Universitatea Româno – Americană
Facultatea de Management-Marketing
An universitar 2005/2006
BAZELE CONTABILITĂŢII

2. Producţia în curs de execuţie 23


(ct.331+332+341+3481+3541-393-3941-3952)
3. Produse finite şi mărfuri 24 530 8.170
(ct.345+346+3485+3486+3545+3546+356+357+36
1+368+371+378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-
396-397-4428)
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri 25
(ct.4091)
TOTAL (rd. 22 la 25) 26 530 8.170
II CREANŢE 27 10.000 10.000
1. Creanţe comerciale
(ct.4092+4111+4118+413+418-491)
2. Sume de încasat de la societăţile din cadrul 28
grupului
(ct.4511+4518-4951)
3. Sume de încasat din interese de participare 29
(ct.4521+4528-4952)

4. Alte creanţe 30 1.324,3


(ct.425+4282+4311+4312+4371+4372+4382+441+
4424+4428+444+445+446+447+4482+4581+
461+473-496+5187)
5. Creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat 31
(ct.456-4953)
TOTAL (rd. 27 la 31) 32 10.000 11.324,3

III INVESTIŢII FINANCIARE 33


1. Titluri de participare deţinute la societăţi în cadrul
grupului (ct.501-591)
2. Acţiuni proprii (ct.502– 592) 34
3. Alte investiţii financiare 35
(ct.5031+5032+505+5061+5062+5081+5088-593-
595-596-598+5113+5114)
TOTAL (rd.33 la 35) 36

IV CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 37 9.800 3.228


(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322
+5323+5328+5411+5412+542)
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL 38 20.330 22.722,3
(rd.26+32+36+37)
C CONTURI DE REGULARIZARE
(ct.471+476) 39
D DATORII CE TREBUIE PLĂTITE
ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 40
(ct.1614+1615+1617+1681-169)
2. Sume datorate instituţiilor de credit 41
(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+
5191+5192+5198)
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419) 42
4. Datorii comerciale -furnizori (ct.401+404+408) 43 15.130 16.852,3
Universitatea Româno – Americană
Facultatea de Management-Marketing
An universitar 2005/2006
BAZELE CONTABILITĂŢII

5. Efecte de comerţ de plătit (ct.403+405) 44


6. Sume datorate societăţilor din cadrul grupului 45
(ct.1661+1685+2691+4511+4518)

7. Sume datorate privind interesele de participare 46


(ct.1662+1686+2692+4521+4528)
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi alte datorii 47 107,2
pentru asigurările sociale
(1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+
427+4281+4311+4312+4371+4372+4381+4423+
4428+441+444+446+447+4481+4551+4558+457+
4582+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196
+5197+5199)
TOTAL (rd.40 la 47) 48 15.130 16.959,5

E ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV 49 5.200 5.762,8


OBLIGATII CURENTE NETE
(rd.38 + 39 –48 – 64)
F TOTAL ACTIVE MINUS OBLIGATII 50 5.200 5.762,8
CURENTE (rd.21+49)
G DATORII CE TREBUIE PLĂTITE
ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 51
(ct.1614+1615+1617+1681-169)

2. Sume datorate instituţiilor de credit 52


(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192
+5198)
3. Avansuri încasate în contul comenzilor
(ct.419) 53
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408) 54
5. Efecte de comerţ de plătit (ct.403+405) 55

6. Sume datorate societăţilor din cadrul grupului 56


(ct.1661+1685+2691+4511+4518)
7. Sume datorate privind interesele de participare 57
(ct.1662+1686+2692+4521+4528)
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii
pentru asigurările sociale 58
(ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+42
6+427+4281+4311+4312+4371+4372+4381+4423+
4428+441+444+446+447+4481+4551+4558+457+
4582+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196
+5197+5199)
TOTAL (rd.51 la 58) 59

H PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI


CHELTUIELI
1. Provizioane pentru pensii 60
2. Provizioane pentru impozite 61
3. Alte provizioane 62
(ct.141+1511+1512+1513+1518)
Universitatea Româno – Americană
Facultatea de Management-Marketing
An universitar 2005/2006
BAZELE CONTABILITĂŢII

TOTAL PROVIZIOANE (rd.60 la 62) 63

I CONTURI DE REGULARIZARE 64
(ct.131+472+477)
J CAPITAL SI REZERVE 65 200 200
I CAPITAL (rd.66 la 68)
din care :
- capital subscris nevărsat (ct.1011) 66
- capital subscris vărsat (ct.1012) 67 200 200
- patrimoniul regiei (ct.1015) 68
II PRIME LEGATE DE CAPITAL 69
(ct. 1041+1042+1043+1044)
III REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)
Sold C 70
Sold D 71
IV REZERVE (ct.106) (rd.73 la 76) 72
1. Rezerve legale (ct.1061) 73
2. Rezerve pentru acţiuni proprii 74
(ct.1062)
3. Rezerve statutare sau contractuale 75
(ct.1063)

4. Alte rezerve (ct. 1068) 76


V REZULTATUL REPORTAT
Profitul nerepartizat (ct. 117) 77
Pierderea neacoperită (ct.117) 78
VI REZULTATUL EXERCIŢIULUI
Profit (ct.121) 79 5.000 5.562,8
Pierdere (ct.121) 80
REPARTIZAREA PROFITULUI (ct.129) 81
TOTAL CAPITALURI PROPRII 82 5.200 5.762,8
(rd.65+69+70-71+72+77-78+79-80-81)
Patrimoniul public (ct.1016) 83
TOTAL CAPITALURI (rd.82+83) 84 5.200 5.762,8

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE


pentru luna octombrie
– RON –
Nr.rd Exerciţiul financiar
Denumirea indicatorului
precedent Încheiat
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă 01
(rd. 02 la 04)
Producţia vândută 02
(ct.701+702+703+704+705+706+708)
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707) 03 1.200
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri 04
nete (ct.7411)
Universitatea Româno – Americană
Facultatea de Management-Marketing
An universitar 2005/2006
BAZELE CONTABILITĂŢII

2.Variaţia stocurilor Sold C 05


(ct.711)
Sold D 06

3. Producţia efectuată în scopuri proprii şi capitalizată 07


(ct.721+722)
4. Alte venituri din exploatare 08
(ct. 758+7417)
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL 09 1200
(rd.01+05-06+07+08)
5.a. Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 10
(ct.601+602-7412)
Alte cheltuieli materiale 11
(ct.603+604+606+608)
b. Alte cheltuieli din afară 12
(cu energia şi apa) (ct.605-7413)
c. Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 13 530
6. Cheltuieli cu personalul (rd.15+16) 14
a. Salarii (ct.641-7414) 15
b. Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială 16
(ct.645-7415)
7.a. Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi 17
necorporale (rd.18-19)
a.1. Cheltuieli (ct.6811+6813) 18
a.2. Venituri (ct.7813) 19
7.b. Ajustarea valorii activelor circulante 20
(rd.21-22)
b.1. Cheltuieli (ct.654+6814) 21
b.2. Venituri (ct.754+7814) 22
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26) 23
8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe 24
(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+
628-7416)
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 25
(ct.635)
8.3.Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele 26
cedate (ct.658)
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli şi 27
provizioanele reglementate (rd.28-29)
Cheltuieli (ct.6812+687) 28
Venituri (ct.7812+787) 29
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 30 530
(rd.10 la 14 + 17+20+23+27)
REZULTATUL DIN EXPLOATARE 31 670
- Profit (rd.09-30)
- Pierdere (rd.30-09) 32
9. Venituri din interese de participare 33
(ct.7613+ 7614+ 7615+ 7616)
- din care în cadrul grupului 34
10.Venituri din alte investiţii financiare şi creanţe ce fac parte 35
din activele imobilizate
(ct.7611+ 7612)
- din care în cadrul grupului 36
11. Venituri din dobânzi (ct.766) 37
- din care în cadrul grupului 38
Universitatea Româno – Americană
Facultatea de Management-Marketing
An universitar 2005/2006
BAZELE CONTABILITĂŢII

Alte venituri financiare 39


(ct. 7617+762+763+764+765+767+768+788)
VENITURI FINANCIARE – TOTAL 40
(rd.33 +35+ 37+39)
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a investiţiilor 41
financiare deţinute ca active circulante
(rd.42-43)
Cheltuieli (ct.686) 42
Venituri (ct.786) 43
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418) 44
- din care în cadrul grupului 45
Alte cheltuieli financiare 46
(ct.663+664+665+667+668 +688)
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL 47
(rd.41+44+46)
REZULTATUL FINANCIAR 48
- Profit (rd.40-47)
- Pierdere (rd.47-40) 49
14. REZULTATUL CURENT
- Profit (rd.31+48) 50 670
- Pierdere (rd.32+49) 51
15. Venituri extraordinare (ct.771) 52
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 53
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR 54
- Profit (rd.52-53)
- Pierdere (rd.53-52) 55
VENITURI TOTALE (rd.09+40+52) 56 1200
CHELTUIELI TOTALE (rd.30+47+53) 57 530
REZULTATUL BRUT
- Profit (rd.56-57) 58 670
- Pierdere (rd.57-56) 59
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691) 60 107,2
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de 61
mai sus (ct. 698)
REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI
- Profit 62 562,8
- Pierdere 63