Sunteți pe pagina 1din 2

ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII TRAIAN-IALOMIŢA

Materia : Chimie
Clasa: a VIII-a
Priectul unităţii de învăţare: Metale şi utilizări ale metalelor
Profesor: Dudaş Nicoleta
Număr de ore: 8 ore
An şcolar 2009-2010
Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii.
1. Proprietăţile 1.1 • Interpretarea informaţiilor obţinute prin studierea • 50 minute; în laborator Observare
fizice şi chimice 2.1 tabelului periodic cu privire la proprietăţile • Manual, tabel periodic, mostre de sistematică
ale metalelor. 2.3 metalelor. metale, ustensile de laborator Lucrare practică
2.4 • Conducerea unei investigaţii în vederea stabilirii • Proiecţii fixe şi/sau dinamice Chestionare
3.3 proprietăţilor fizice şi mecanice ale metalelor. • Activitate frontală, activitate de orală curentă
4.2 • Elaborarea fişelor de observaţii care evidenţiază grup.
4.3 proprietăţile fizice şi mecanice ale metalelor. • Învăţarea prin descoperire,
5.1 • Interpretarea observaţiilor constatate, în scheme, observaţie, experiment.
diagrame, grafice referitoare la proprietăţile fizice
şi mecanice ale metalelor.
2. Seria 1.1 • Interpretarea informaţiilor obţinute din studierea • 100 de minute în laborator/ în Observare
activităţii 2.1 seriei activităţii chimice a metalelor. clasă sistematică
chimice a 2.3 • Proiectarea unei investigaţii referitoare la caracterul • Manual, tabel periodic, mostre de Lucrare practică
metalelor 2.4 electropozitiv al metalelor şi la variaţia acestuia în metale, ustensile de laborator Chestionare
3.3 grupă şi perioadă. • Activitate frontală, activitate de orală curentă
4.2 grup.
4.3 • Învăţarea prin descoperire,
5.1 observaţie, experiment.
3. Proprietăţile 1.1 • Verificarea experimentală a ipotezelor formulate • 50 minute; în laborator Observare
chimice 2.1 de elevi cu privire la proprietăţile chimice • Manual, tabel periodic, mostre sistematică
generale ale 2.3 generale ale metalelor. de metale, ustensile de laborator Lucrare practică
metalelor. 2.4 • Completarea fişelor de observaţii în urma • Proiecţii fixe şi/sau dinamice Chestionare
3.3 experimentelor efectuate. • Activitate frontală, activitate de orală curentă
4.2 • Interpretarea observaţiilor. grup.
4.3 • Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice. • Învăţarea prin descoperire,
5.1 observaţie, experiment.
4. Aliaje şi • Observarea şi studierea comparativă a • 50 minute; în laborator Observare
importanţa lor proprietăţilor fizice şi mecanice ale metalelor şi • mostre de metale, mostre de sistematică
ale aliajelor lor. aliaje Lucrare practică
• Completarea unui tabel cuprinzând cele mai • Proiecţii fixe şi/sau dinamice
importante aliaje: compoziţie, proprietăţi, • Activitate frontală,
utilizări. • observaţie, conversaţie
5. Probleme 3.3 • Efectuarea calculelor stoechiometrice pe baza • 100 de minute în clasă
ecuaţiilor reacţiilor chimice ale metalelor cu alte • Problematizarea, algoritmizarea
substanţe. • Rezolvare de probleme
6. Evaluare Test sumativ