P. 1
Executare Silita

Executare Silita

|Views: 11,670|Likes:
Published by voicaalex

More info:

Published by: voicaalex on Jan 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA Facultatea de Drept

EXECUTAREA SILITĂ - suport de curs Asist. univ. drd. Valentin Mitea

Cluj-Napoca 2007

Titlul I. PARTEA GENERALĂ

Capitolul 1. NOŢIUNI GENERALE

1.1. Definiţie
Executarea silită reprezintă, de regulă, cea de-a doua fază a procesului civil, desemnând procedura prin care creditorul, ca titular al unui drept recunoscut printr-un titlu executoriu, îl constrânge cu concursul organelor competente pe debitorul său care nu-şi execută de bună-voie obligaţiile decurgând dintr-un asemenea titlu, să le aducă la îndeplinire, asigurându-se astfel respectarea dreptului şi restabilirea ordinii de drept încălcate. - obişnuit, executarea silită este consecutivă fazei judecăţii.

1.2. Modalităţile şi formele executării silite în sistemul Codului
de procedură civilă, ca drept comun al executării silite - Modalităţile executării silite sunt: A. Executarea silită directă – este modalitatea de executare în cadrul căreia creditorul tinde să obţină realizarea în natură a prestaţiei care formează obiectul obligaţiei ce-i revine debitorului conform titlului executoriu. Formele executării silite directe sunt: predarea silită a bunurilor mobile (art.575-577 C.pr.civ.), predarea silită a bunurilor imobile (578580/1 C.pr.civ.), executarea silită a altor obligaţii de a face sau a obligaţiilor de a nu face (art.580/2-580/5 C.pr.civ.);

B. Executarea silită indirectă este modalitatea de executare prin care creditorul ce are de realizat o creanţă bănească urmăreşte să se îndestuleze din sumele obţinute prin vânzarea bunurilor imobile sau mobile ale debitorului sau prin poprirea sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de către un terţ. Formele executării silite indirecte sunt: urmărirea bunurilor mobile (art.411-449 C.pr.civ.); poprirea (art.452-461 C.pr.civ.); urmărirea fructelor neculese şi recoltelor prinse de rădăcini (art.463466, 469-470 C.pr.civ.); urmărirea silită a bunurilor imobile (art.488-523 C.pr.civ.).

1.3. Participanţii la executarea silită
- ca activitate complexă, executarea silită implică participarea mai multor subiecţi ce săvârşesc acte de procedură în temeiul cărora se nasc, se modifică şi se sting raporturi juridice execuţionale; - vom reţine, deci, că executarea silită presupune participarea părţilor, a instanţei judecătoreşti (numită de executare), a organelor de executare (executorul judecătoresc, dar şi unele organe de executare prevăzute în legi speciale), uneori a procurorului şi a unor terţi.

1.3.1. Părţile 1.3.1.1. Identificarea părţilor - în faza executării silite ele sunt denumite creditor (zis şi creditor urmăritor, cel care este titular al dreptului arătat în titlul executoriu) şi debitor 4

stabileşte că pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau de alocaţie pentru copii. conform art. cel care.45 alin. mai pot avea calitatea de urmăritori: succesorii universali. prin acelaşi titlu executoriu. din oficiu. de îndată ce hotărârea a devenit executorie potrivit legii). în afară de titularul dreptului înscris în titlul executoriu. precum şi în cazul sumelor datorate cu titlu de despăgubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte. . deci numai cu privire la punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în favoarea minorilor. când executarea se face asupra salariului sau asupra altor venituri periodice cunoscute realizate de debitor. precum şi garanţii. este ţinut de îndeplinirea obligaţiei căreia îi corespunde dreptul creditorului). creditorii creditorului (în aplicarea art.sub aspectul laturii pasive.ultim C. instanţa de judecată din oficiu.pr. precum şi în acele cazuri când printr-o lege specială se prevede expres.la nivel execuţional.sub aspectul laturii active.civ.pr.2 C. atunci când legea prevede expres aceasta (ex. . procurorul. vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii. cu titlu universal sau cu titlu particular ai creditorului decedat. .974 C. .(zis şi debitor urmărit.: art.moştenitorii universali sau cu titlu universal ce au acceptat moştenirea pur şi simplu răspund cu întreaga lor 5 .civ. a persoanelor puse sub interdicţie şi a dispăruţilor.de la această regulă există şi unele excepţii: . în afară de debitorul propriu-zis mai pot fi supuşi urmăririi moştenitorii debitorului defunct.453 alin.. precum şi că nimeni nu poate fi urmărit decât pentru datoria sa personală.civ. regula este aceea că dreptul creditorului şi obligaţia debitorului sunt personale.). ceea ce înseamnă că nici o persoană nu poate urmări pe o alta decât în realizarea unui drept ce-i aparţine. înfiinţarea popririi se dispune de instanţa de fond.

executarea începută anterior se suspendă până la desemnarea ocrotitorului lor legal (art.civ. când cu bunul s-a garantat (gaj sau ipotecă) creanţa de realizat).când executarea silită nu se afla începută la data morţii debitorului.când debitorul a decedat în timpul executării silite. urmată de trecerea unui interval de 8 zile de la data acestei încunoştinţări. .3.2 C. titlurile executorii nu se vor putea executa împotriva moştenitorilor. executarea anterior începută va putea continua împotriva moştenitorilor săi ce au capacitate deplină de exerciţiu numai după notificarea lor prealabilă. decât după o prealabilă încunoştinţare colectivă a lor făcută la locul deschiderii succesiunii. sub sancţiunea nulităţii.pr.civ. la locul deschiderii succesiunii. .).397 alin. Coparticiparea procesuală 6 . 1. pe numele acesteia.pr.2. .când printre moştenitori sunt minori.1.). . în vreme ce acceptanţii sub beneficiu de inventar răspund doar în limita activului succesoral.1 C.397 alin.moştenitorii cu titlu particular sunt susceptibili de urmărire doar atunci când obligaţia de care era ţinut defunctul se află în legătură cu bunul obiect al legatului (ex. urmată de trecerea unui interval de 8 zile de la data notificării (art.avere.

următoarele: . în principal.3.dreptul de a formula cererile pe care le socotesc utile apărării drepturilor şi intereselor lor. căci executarea silită are caracter unipersonal şi unipatrimonial. .dreptul de a participa la executare personal sau prin reprezentant. .coparticiparea pasivă.. sub supravegherea organelor de executare.dreptul de a cunoaşte actele aflate la dosarul execuţional.371/4 C.3. pot conveni. statuează că debitorul şi creditorul.civ. în tot cursul executării silite. . în sensul unei pluralităţi de debitori urmăriţi. . . 1.dreptul ca declaraţiile lor să fie consemnate în actele încheiate de organele de executare. formele de executare silită putând fi îndeplinite doar distinct pentru fiecare dintre debitori.dreptul de a tranzacţiona cu privire la alegerea formei de executare şi la obiectul ei (ex: art.dreptul de a fi înştiinţaţi despre începerea executării. precum şi că aceştia pot stabili ca vânzarea bunurilor 7 . numai asupra veniturilor băneşti ale debitorului. precum şi cu privire la săvârşirea principalelor acte procedurale ce marchează desfăşurarea ei. . Drepturile şi obligaţiile comune ale creditorului şi debitorului Drepturile comune creditorului şi debitorului sunt. nu poate însă exista. în tot sau în parte. aceasta poate fi numai activă. ca aceasta să se efectueze. în sensul că mai mulţi creditori pot urmări pe acelaşi debitor.în ce priveşte coparticiparea procesuală în faza executării silite.1.pr.

1. în cazul executării silite indirecte.4. precum şi dispoziţiile art.1718 şi 1719 C. ca principal drept specific creditorului.pr. Obligaţiile comune ale creditorului şi debitorului sunt. Drepturi specifice creditorului Vom reţine. 1. în sensul că creditorul este îndreptăţit a stabili bunurile care să fie supuse executării (mobile sau imobile) din dreptul de gaj general al creditorilor (art. 407.obligaţia de a-şi exercita drepturile procedurale cu bună-credinţă şi potrivit scopului recunoscut de lege. 409 C.supuse urmăririi să se prin bună-învoială sau ca plata obligaţiei să se facă în alt mod admis de lege).obligaţia de a avansa sumele necesare efectuării unui act de procedură a cărui efectuare o solicită.3..371/3 C.civil). .).civ.pr. în principal. forma concretă de executare.civ. care se referă generic la veniturile şi bunurile debitorului. pe acela de a alege. . acest din urmă text statuând însă şi că pot fi supuse executării silite doar bunurile urmăribile şi numai în măsura necesară pentru realizarea drepturilor creditorilor (vezi art.dreptul de a pretinde restituirea cheltuielilor făcute în timpul executării. 8 .406. dacă acesta nu trebuie efectuat din oficiu. următoarele: .

9 . ca principală obligaţie. iar pentru celelalte cazuri.vom reţine.1. în afara cazurilor când legea dispune altfel”. întâi de toate. privitoare la competenţa executorului judecătoresc. în încăperile ce reprezintă domiciliul.pr.civ. .).3.obligaţia de a nu se împotrivi organelor de executare. 1.1.3. precum şi în orice alte locuri aflate în legătură cu executarea silită (art. următoarele: . pe aceea de a avansa sumele necesare efectuării din oficiu a actelor de executare.. „ instanţa de executare este judecătoria în circumscripţia căreia se va face executarea.civ.1.din punct de vedere al competenţei teritoriale este de observat că. în cazul urmăririi silite a bunurilor. rezultă că.2 C. competentă material este judecătoria. .obligaţia de a nu-şi înstrăina bunurile în frauda creditorilor săi. Obligaţii specifice creditorului .2.5.conform art. judecătoria în a cărei rază teritorială se face executarea. Obligaţii specifice debitorului Se remarcă. .1 al aceluiaşi articol. reşedinţa sau sediul unei persoane. inclusiv atunci când executarea silită a încetat ca urmare a efectuării voluntare a plăţii în cursul executării silite.obligaţia de a permite organelor de executare.2. .pr. 1. în cazul executării unei hotărâri judecătoreşti. este competentă judecătoria de la locul situării bunurilor.din interpretarea alin.2. coroborat cu alin.384 /1 C.1. Competenţa materială şi teritorială .3. . Instanţa judecătorească 1.6. întotdeauna.373 alin.3. accesul la bunurile sale.obligaţia de a suporta cheltuielile de executare.

Atribuţiile şi prerogativele instanţei de judecată Sunt. poate lua.2. .autorizează intrarea executorului judecătoresc în încăperile ce reprezintă domiciliul. la cererea persoanei interesate. în principal..dispune. .2. efectuarea executării silite inclusiv în zilele nelucrătoare ori la alte ore decât cele stabilite de lege.solicită (acest drept fiind recunoscut şi executorului judecătoresc) celor care datorează sume de bani debitorului urmărit sau deţin bunuri ale acestuia supuse urmăririi orice informaţie necesară efectuării executării.pr. . la cererea executorului judecătoresc sau a persoanei interesate. .108/1 şi 108/2 C. a pricinuit amânarea executării silite prin una din faptele prevăzute de art. precum şi în orice alte locuri aflate în legătură cu executarea silită a altor titluri executorii decât hotărârile judecătoreşti.la cererea părţii interesate obligă pe cel care. măsura sancţionatorie a aplicării unei amenzi civile.1.civ. 10 .în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege. în cazurile urgente. inclusiv băncilor şi oricăror persoane. chiar dacă prin legi speciale s-ar dispune altfel. reşedinţa sau sediul unei persoane. după cum poate solicita oricăror instituţii. la plata de despăgubiri pentru paguba cauzată prin amânare.soluţionează contestaţiile la executare.hotărăşte asupra cererii de repunere în termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită.3. în scris.încuviinţează. reunirea executărilor silite pornite împotriva aceloraşi bunuri. să-i comunice. datele şi informaţiile necesare realizării executării silite. . următoarele: . cu intenţie sau din culpă. de îndată. . .

. mobiliare sau imobiliare.stabileşte. formulate de debitor sau altă persoană interesată. din oficiu.dispune. urgenţă sau pericol. . cuantumul amenzii civile pe care debitorul unei obligaţii de a face sau de a nu face intuitu personae trebuie să o plătească statului. în caz de nevoie.3. . când executarea se face asupra salariului sau asupra altor venituri periodice cunoscute realizate de debitor. . decide. pe zi de întârziere. . precum şi în cazul sumelor datorate cu titlu de despăgubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte. dispune ca odată cu înmânarea somaţiei să se aplice şi sechestrul. 1. vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii.decide asupra cererii. Organul de executare 11 . înfiinţarea popririi în cazul sumelor datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau de alocaţie pentru copii. pentru încetarea sau suspendarea urmăririi silite indirecte. . ca obligaţia de predare de bunuri sau alte obligaţii de a face să fie executate fără somaţie. în caz de neexecutare.hotărăşte asupra cererii de validare a popririi.stabileşte valoarea bunului mobil sau imobil ce trebuie predat de către debitor şi care nu se mai află în fiinţă. .autorizează creditorul să îndeplinească el însuşi sau prin alte persoane obligaţia de a face a cărei executare este refuzată de debitor.3.în cazul în care există pericol evident de sustragere a bunurilor mobile supuse executării silite indirecte.soluţionează contestaţiile cu privire la modul de eliberare sau distribuire a sumei rezultate prin executare.. în limitele legii.

.coordonarea şi controlul activităţii executorilor judecătoreşti sunt exercitate de Ministerul Justiţiei. 12 . . 3) comunicarea actelor de procedură. precum şi numărul de înregistrare şi data. . cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. Definiţie . nivelul minim al acestuia fiind stabilit de Ministerul Justiţiei. Executorul judecătoresc 1. 2) notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare. în regulă. el putând însă îndeplini şi alte atribuţii stabilite prin lege în competenţa sa.3. în limitele competenţelor legale. .3. de executorul judecătoresc. există şi alte categorii de organe de executare. următoarele: 1) punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii. 4) recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe. Atribuţiile executorului judecătoresc sunt. fiind de excepţie situaţia în care instanţa capătă asemenea atribuţii.3.în sistemul Codului de procedură civilă organul de executare este reprezentat. este act de autoritate publică şi are forţa probantă prevăzută de lege.actul îndeplinit de executorul judecătoresc.în limitele şi condiţiile prevăzute de legi speciale. .3. în principal. 1. purtând semnătura şi ştampila acestuia.este organul ce are ca principală atribuţie îndeplinirea serviciului de interes public al executării silite a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii.1.2.pentru serviciul prestat executorul judecătoresc are dreptul la onorariu.

3.3. potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă. 13 . . caz în care este competent executorul judecătoresc din circumscripţia judecătoriei în a cărei rază teritorială sunt situate sau se află acestea. biletelor la ordin şi a cecurilor.6) competenţa aparţine executorului judecătoresc din circumscripţia instanţei în a cărei rază teritorială se va face constatarea.3. poprirea asigurătorie). . 6) constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă. 9) orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa sa. sechestrul judiciar. afară de cazul când urmărirea silită s-ar face asupra unor bunuri.5) competenţa aparţine executorului din circumscripţia instanţei judecătoreşti care a încuviinţat măsura de asigurare. Competenţa executorilor judecătoreşti . .1) este competent executorul judecătoresc din circumscripţia judecătoriei unde urmează a se face executarea. 1. potrivit legii. a protestului de neplată a cambiilor. în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor.în cazul de la pct. 8) întocmirea.în cazul prevăzut la pct.în cazul prevăzut la pct. competenţa aparţine oricăruia dintre executorii judecătoreşti care funcţionează pe lângă acestea. Când bunurile urmăribile se află în circumscripţiile mai multor judecătorii. 7) întocmirea proceselor-verbale de constatare. competenţa aparţine oricărui executor judecătoresc învestit de partea interesată.5) aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească (sechestrul asigurător.în toate celelalte cazuri.

cea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacată cu recurs în 5 zile de la comunicare. . se soluţionează de acea judecătorie. 3. competenţa aparţine judecătoriei în a cărei circumscripţie se află biroul executorului judecătoresc cel dintâi sesizat. 5.încheierea prin care s-a admis cererea de recuzare va arăta măsura în care actele îndeplinite de executorul recuzat urmează a fi păstrate. . precum şi cea prin care s-a încuviinţat recuzarea.4.3. şi 9 C. cele dintre birourile executorilor se soluţionează prin încheiere irevocabilă.1. 6.când conflictul de competenţă intervine între birourile executorilor judecătoreşti situate în circumscripţia aceleiaşi judecătorii . la sesizarea părţii interesate. .3.6.între executorii judecătoreşti pot interveni conflicte de competenţă..civ.27 pct. 1.1. executorul împotriva căruia recuzarea a fost cerută putând însă declara că se abţine. acestea putând fi pozitive sau negative.3. .pr.încheierea prin care s-a respins abţinerea.3. Răspunderea executorului judecătoresc .3. 2.penală 14 . Recuzarea executorului judecătoresc .3. nu sunt supuse nici unei căi de atac. .se poate face în ipotezele prevăzute de art. 8.când intervine între birouri situate în circumscripţii diferite.spre deosebire de procedura de soluţionare a conflictelor de competenţă ivite între instanţele judecătoreşti.poate fi: .5. Conflictul de competenţă .competenţa de soluţionare a cererii de recuzare aparţine instanţei de executare. . 1.

.ultim C. precum: . să ceară punerea în executare a hotărârilor pronunţate în favoarea minorilor. precum şi în alte eventuale cazuri expres prevăzute prin norme speciale.4. . 15 . . va putea solicita.5. 1. Terţii Uneori. 1. la executarea silită pot participa şi terţe persoane. implicit. pretinde că bunul urmărit este al lui. că pentru protecţia unor asemenea persoane procurorul va putea formula şi contestaţie la executare.3. în genere. inclusiv solicitarea învestirii cu formulă executorie a titlului executoriu. va putea ataca cu apel sau recurs hotărârea dată într-o contestaţie la executare.. întoarcerea executării. Procurorul .pr.45 alin.conform art.civilă (în condiţiile legii civile pentru cauzarea de prejudicii prin încălcarea obligaţiilor sale profesionale. formulând contestaţie la executare. procurorul poate.terţul care. persoanelor puse sub interdicţie şi dispăruţilor. iar nu al debitorului.civ.3.rezultă.custodele (în cazul urmăririi silite mobiliare). când este cazul. în condiţiile legii. va putea cere recuzarea executorului judecătoresc sau soluţionarea conflictelor de competenţă ivite între birourile executorilor şi.terţul poprit.disciplinară . . administratorul – sechestru (în cazul urmăririi silite imobiliare). va putea face toate actele procedurale execuţionale recunoscute de lege.

emanate de la debitor. lichidă şi exigibilă”. „nici o urmărire asupra bunurilor mobile sau imobile nu poate avea loc decât pentru o creanţă certă.este certă (art.creditorii neurmăritori care. Sancţiuni – când creanţa nu este certă sau exigibilă.3 C.379 alin. fie şi neautentice.) creanţa a cărei existenţă rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi din alte înscrisuri.când creanţa nu este lichidă. recunoscute de el sau opozabile lui în baza unei dispoziţii legale sau stipulaţiilor cuprinse în actul de creanţă.379 alin.pr. inclusiv cu al altor acte.este exigibilă acea creanţă cu privire la care termenul de plată a ei s-a împlinit. emanate de la debitor sau recunoscute de el. . Capitolul 2.civ. executarea silită se va amâna până la determinarea cuantumului.civ.1 C. . DREPTUL DE A PORNI EXECUTAREA SILITĂ Caracterul creanţelor puse în executare Conform art. chiar neautentice. 16 . . ..civ.4 C.pr.pr. debitorul poate cere anularea titlului executoriu sau a formelor de executare. chiar dacă pentru această determinare este necesară efectuarea unor calcule.) creanţa al cărei cuantum este determinat prin însuşi actul de creanţă sau care este determinabil cu ajutorul actului de creanţă.este lichidă (art.379 alin.. înfăţişându-şi titlul de creanţă solicită a fi avuţi în vedere la distribuirea preţului.

permite executarea silită a creanţei pe care o constată. alcătuit cu respectarea cerinţelor stabilite de lege. potrivit legii.Capitolul 3. 3. deşi nu sunt definitive. Definiţie: Titlul executoriu este înscrisul care. TITLURILE EXECUTORII 3.: plata salariilor sau altor drepturi provenite din raporturile juridice de muncă. precum şi pensii acordate în cadrul asigurărilor sociale.conform art.pr.: întabularea unui drept în cartea funciară). plantaţii. constituie titlu executoriu. rente ori sume datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii. pot fi puse în executare (a se vedea cazurile de execuţie vremelnică de drept – art. . potrivit legii. lucrări cu aşezare fixă. şomerilor.. strămutare de hotare. alte cazuri prevăzute de lege (ex.pr. precum şi a sumelor cuvenite.civ. 17 .372 C. .totuşi. există situaţii în care unele hotărâri judecătoreşti.pe de altă parte.278 C.1.2. despăgubiri pentru accidente de muncă.civ. executoriu Hotărârea judecătorească în calitate de titlu Pentru a putea fi pusă în executare. există situaţii de excepţie în care este necesar ca hotărârea să fie neapărat irevocabilă: desfiinţare de construcţii. hotărârea judecătorească trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie definitivă . executarea silită se va efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ori al unui alt înscris care.

încheierile executorii.pr. în cazul prevăzut de art. a se vedea: situaţiile în care se poate acorda execuţia vremelnică judecătorească („faţă cu temeinicia vădită a dreptului.pr. respectiv de la comunicare (pentru creditorul lipsă).totuşi. purtând menţiunea că este 18 .civ..373/3 C.269 C. De asemenea.. punerea sau ridicarea peceţilor ori facerea inventarului.civ.108/4 C.374 C. . cazul încheierilor premergătoare date în temeiul art. cererea de învestire cu formulă executorie se soluţionează prin încheiere de către preşedintele primei instanţe.pr. hotărârea judecătorească dată în materie comercială care se aduce la îndeplinire pe cale de executare silită şi care.civ. precum: hotărârile date cu executare vremelnică (art. prin care s-a dispus aplicarea amenzii judiciare sau plata de despăgubiri etc.). debitorul putând invoca nelegalitatea învestirii sau lipsa ei doar pe calea contestaţiei la executare. dacă despăgubirile s-au acordat sub formă de prestaţii băneşti periodice. . . unele categorii de hotărâri judecătoreşti nu trebuie învestite cu formula executorie.civ. reparaţii grabnice.civ. în orice alte cazuri prevăzute de lege.potrivit art. .despăgubiri în caz de moarte sau vătămare a integrităţii corporale.pr. numai în ceea ce priveşte posesiunea.. pricini privitoare la posesiune.pr. starea de insolvabilitate a debitorului sau existenţa unei primejdii vădite în caz de întârziere a executării”). b) hotărârea să fie învestită cu formula executorie prevăzută de art.270 C.împotriva încheierii de respingere a cererii de învestire cu formula executorie creditorul poate declara recurs în 5 zile de la pronunţare (pentru creditorul prezent).învestirea cu formula executorie este o cerinţă de ordine publică.

hotărârea a fost pronunţată de o instanţă competentă. precum şi că actul de sesizare a instanţei i s-a comunicat în timp util. că părţii i s-a creat posibilitatea de a exercita calea de atac.dacă hotărârea a fost pronunţată în lipsa părţii care a pierdut procesul. .de regulă.civ. cererile formulate în acest scop de 19 . cu privire la efectele hotărârilor judecătoreşti străine. de asemenea. Notă. în condiţiile Regulamentului nr. . . 720/9 C.hotărârea este executorie potrivit legii statului în care s-a pronunţat hotărârea. .pr. c) Hotărârile judecătoreşti străine care nu sunt executate voluntar pot fi puse în executare pe teritoriul României în temeiul încuviinţării date de tribunalul în circumscripţia căruia urmează să se facă executarea sau unde domiciliază partea în contra căreia se face executarea la cererea părţii interesate (exequatur). între România şi statul a cărui instanţă a pronunţat hotărârea.). constituie titlu executoriu fără efectuarea altor formalităţi (art.hotărârea este definitivă conform legii statului unde a fost pronunţată.irevocabilă. 44/2001(CE). a) În ce priveşte recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite pe teritoriul României a hotărârilor în materie civilă şi comercială pronunţate într-un alt stat membru al Uniunii Europene. . trebuie să se facă dovada că pentru termenul de judecată la care au avut loc dezbaterile în fond partea a fost legal citată.dreptul a obţine executarea silită nu este prescris potrivit legii române. executarea unei hotărâri judecătoreşti străine se încuviinţează în următoarele condiţii: .există reciprocitate. . fie şi de fapt.

2201/2003. se solicită recunoaşterea sau încuviinţarea executării pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene a unui act autentic. potrivit art.în cazul în care. competenţa de a emite certificatul îi aparţine primei instanţe. 44/2001. 57 din Regulamentul nr. 191/2007 s-a stabilit că titlurile executorii privind drepturi de 20 . în termen de 15 zile de la comunicare. prin Legea nr. . hotărârea pronunţată putând fi atacată numai cu recurs.în cazul hotărârilor judecătoreşti pronunţate în România şi pentru care se solicită recunoaşterea sau încuviinţarea executării într-un alt stat membru al Uniunii Europene. hotărârea pronunţată de acesta fiind supusă numai recursului.3. competenţa de a emite certificatele necesare îi aparţine primei instanţe. b) În ce priveşte regulile aplicabile în cazul hotărârilor în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti: cererile pentru recunoaşterea. precum şi cele pentru încuviinţarea executării silite pe teritoriul României a hotărârilor în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti pronunţate într-un alt stat membru al Uniunii Europene.în scopul de a se facilita executarea silită între ţările Uniunii Europene. În cazul hotărârilor judecătoreşti pronunţate în România şi pentru care se solicită recunoaşterea sau încuviinţarea executării într-un alt stat membru al Uniunii Europene. 3. Titlul executoriu european . în condiţiile prevederilor Regulamentului nr.către cei interesaţi sunt de competenţa tribunalului. . executoriu potrivit legii române. sunt de competenţa tribunalului. competenţa de a emite certificatul îi aparţine judecătoriei în a cărei circumscripţie se află emitentul actului.

instanţa se pronunţă asupra cererii de eliberare a certificatului fără citarea părţilor. Încheierea prin care cererea a fost admisă nu este supus niciunei căi de atac. 805/2004. certificarea este de competenţa judecătoriei în a cărei circumscripţie se află emitentul actului. 805/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului (CE). Instanţa dispune printr-o încheiere ce poate fi atacată separat cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare.în termen de o lună de la comunicarea acestuia. constituite potrivit legii române. . certificarea este de competenţa primei instanţe. iar aceea prin care cererea a fost respinsă poate fi atacată cu recurs de către creditor în termen de 5 zile de la pronunţare (pentru creditorul prezent). inclusiv cea care constată o tranzacţie judiciară sau o altă învoială a părţilor în condiţiile legii. la cererea părţii interesate. debitorul poate solicita instanţei competente să dispună retragerea certificatului în cazul în care acesta ar fi fost emis fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Regulamentul nr. ca titluri executorii europene. respectiv de la comunicare (pentru creditorul care a lipsit). în condiţiile prevederilor Regulamentului nr. .în cazul în care titlul executoriu este reprezentat de o hotărâre judecătorească. . pot fi certificate. 21 . prin încheiere.creanţă având ca obiect obligaţia de plată a unei sume de bani necontestată.în cazul în care titlul executoriu este un alt act autentic. .

cu precizarea formei de executare silită pe care o alege). 22 . arătarea titlului executoriu. semnătura. menţiunea că debitorul refuză a-şi îndeplini obligaţia în mod voluntar. CEREREA DE EXECUTARE SILITĂ. . ÎNŞTIINŢAREA PREALABILĂ A DEBITORULUI.1.Capitolul 4. cât priveşte determinarea elementelor ei de conţinut. lichidă şi exigibilă.civ. când partea înţelege a acţiona printr-un reprezentant. privitoare la cererile în justiţie în general. dovada calităţii de reprezentant (legal. declanşează executarea silită. numele şi domiciliul (denumirea şi sediul) creditorului şi debitorului. dispoziţiile art.la cerere se vor anexa titlul executoriu (în copie). Cererea de executare silită . . UNELE INCIDENTE LA EXECUTAREA SILITĂ 4.cererea se depune la executorul judecătoresc ales de creditor cu observarea regulilor de competenţă. convenţional sau judiciar). cererii de executare silită îi sunt aplicabile. Astfel. emanând de la creditor. .82-84 C.în lipsa unor dispoziţii legale care să o vizeze expres.pr.reprezintă actul de procedură care. numele şi domiciliul reprezentantului. menţiunea că creanţa este certă. obiectul cererii (punerea în executare a titlului executoriu. ea trebuie să cuprindă: arătarea executorului judecătoresc căruia i se solicită efectuarea executării. precum şi. când este cazul.

. în cazul decăderii debitorului din termenul de graţie – art.pr. . .civ.pr. 15 zile în cazul urmăririi silite a bunurilor imobile.pr. executarea silită poate începe. în ipoteza aplicării art.denumirea şi sediul organului de executare. 2 zile în cazul urmăririi silite a fructelor neculese şi recoltelor prinse de rădăcini.arătarea titlului executoriu în baza căruia urmează a se face executarea. dosarului de executare.581 alin.). 5 zile în cazul predării silite a bunurilor imobile. . nu este necesară. în cazul ordonanţei preşedinţiale .în ceea ce priveşte termenul în care debitorul este dator a-şi îndeplini voluntar obligaţia.4.2.data emiterii somaţiei şi nr.. .civ). 23 . .civ.art. dacă instanţa dispune..comunicarea somaţiei se face conform regulilor stabilite de lege pentru citarea şi comunicarea actelor de procedură în general (art. afară de cazurile când legea prevede altfel.civ.somaţia va cuprinde: . .pr.conform art. . Înştiinţarea prealabilă a debitorului .înştiinţarea debitorului prin somaţie nu este necesară când legea prevede o asemenea posibilitate (ex.termenul în care cel somat urmează să-şi execute de bunăvoie obligaţia prevăzută în titlul executoriu şi arătarea consecinţelor nerespectării acesteia. numai după ce se va comunica debitorului o somaţie la care se anexează o copie a titlului executoriu.numele şi domiciliul / denumirea şi sediul debitorului.ultim C. acesta diferă în funcţie de forma executării silite: o zi în cazul urmăririi bunurilor mobile şi predării silite a bunurilor mobile.semnătura şi ştampila organului de executare. .91-100 C.civ.573 C..382 C.387 C. 10 zile în cazul executării silite a altor obligaţii de a face sau a obligaţiilor de nu face.pr.

temporizează sau sting executarea silită A) Prescripţia dreptului de a cere executarea silită: . administrează bunurile altora şi cei ale căror bunuri sunt astfel ordonanţa preşedinţială.pr. între curator şi acei pe care îi reprezintă.civ..405-405/3 C.: executorii). iar acestea se află pe picior de război. cursul prescripţiei poate fi suspendat sau întrerupt. . .termenul general de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită este de 3 ani. .4. când începe a curge de la data pronunţării hotărârii irevocabile.cursul prescripţiei se suspendă: . cazul hotărârilor cu executare vremelnică de drept. în temeiul legii sau al hotărârii judecătoreşti. .în condiţiile legii. în cazul titlurilor emise în materia acţiunilor reale imobiliare termenul general de prescripţie este de 10 ani.termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a cere executarea silită (în cazul hotărârii judecătoreşti. Incidente care împiedică. dimpotrivă.când creditorul sau debitorul face parte din forţele armate ale României. când hotărârile primei instanţe sunt executorii (ex. încheierile 24 . .între părinţi sau tutore şi cel ce se află sub ocrotirea lor. precum şi între orice altă persoană care. de la data rămânerii lor definitive. afară de situaţiile în care recursul este suspensiv de executare. . .în caz de forţă majoră.ca excepţie.reglementarea generală a prescripţiei dreptului de a cere executarea silită este oferită de dispoziţiile art. ori.3.

.pr.administrate. 25 .cât timp debitorul îşi sustrage veniturile şi bunurile de la urmărire. se va socoti şi timpul scurs anterior.Efectul suspendării prescripţiei este acela de oprire a cursului prescripţiei pe timpul cât dăinuie cauza de suspendare. a datoriei.cât timp cel lipsit de capacitate de exerciţiu nu are reprezentant legal şi cât timp pentru cel cu capacitate de exerciţiu restrânsă nu a fost desemnat cel care să-i încuviinţeze actele. .civ. ..pe data trimiterii spre executare a titlului executoriu. el reluându-se la încetarea acestei cauze.pe data îndeplinirii de către debitor.Cursul prescripţiei se întrerupe: . a unui act voluntar de executare a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu ori a recunoaşterii.2 C. . . înainte de începerea executării silite sau în timpul acesteia. însoţite de titlul executoriu.453 alin. la reluare. . .pe timpul cât suspendarea executării silite este prevăzută de lege ori a fost stabilită de instanţă sau de alt organ jurisdicţional competent. în orice mod. .pe data îndeplinirii în cursul executării silite a unui act de executare. Prescripţia nu se suspendă atâta timp cât suspendarea s-a dispus la cererea creditorului urmăritor. . chiar dacă a fost adresată unui organ de executare necompetent. prescripţia nu curge cât timp socotelile nu au fost date şi aprobate.în alte cazuri prevăzute de lege.între soţi în timpul căsătoriei. în condiţiile art. .pe data depunerii cererii de executare silită.

contestaţia în anulare ori revizuirea.492 alin. însă numai pentru 8 zile.în cazul în care. 26 . survenită după pornirea executării silite. exercitându-se recursul sau. .371/6 alin.pr.Suspendarea legală intervine: .în cazul morţii debitorului. când printre moştenitori sunt minori.1 C. (când s-au descoperit noi bunuri ale debitorului).pr.până la soluţionarea cererii formulată de debitorul terenului ipotecat în condiţiile art. instanţa a dispus suspendarea executării hotărârii ce reprezintă titlu executoriu şi care face obiectul acestor căi de atac. B) Suspendarea executării silite .. .în cazul declarării apelului în termenul legal. .civ.poate fi voluntară sau legală. urmând a fi admisă doar în cazul în care împiedicarea creditorului de a acţiona s-a datorat unor motive temeinice.Suspendarea voluntară concretizează principiul disponibilităţii.Repunerea în termenul de prescripţie poate fi cerută instanţei de executare de creditor în termen de 15 zile de la încetarea împiedicării. a bunului reclamat.civ. .2 C. până la numirea reprezentantului legal. ea intervenind: atunci când creditorul solicită aceasta. . . după caz.pe data depunerii cererii de reluare a executării în condiţiile art. .Întreruperea prescripţiei are ca efect ştergerea prescripţiei începute înainte de apariţia cauzei de întrerupere şi curgerea unui nou termen. . după caz.în alte cazuri prevăzute de lege. atunci când debitorul sau altă persoană interesată au depus valoarea ce se cere ori.

în cazul formulării contestaţiei la executare. înainte de împărţirea preţului adjudecării..pr. instanţa de executare va putea să dispună. suspendarea împărţelii preţului până la judecarea cererii de evicţiune (art. datorită inactivităţii creditorului.este o sancţiune procedurală care are ca efect desfiinţarea actelor de executare.2 C. . .pr. o cerere de evicţiune. termenul de perimare curge de la data încetării suspendării.în cazul în care terţul ce se pretinde proprietar al bunului imobil urmărit a formulat. dacă creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare. la solicitarea adjudecatarului.Perimarea are ca efect desfiinţarea tuturor actelor de executare îndeplinite în cauză.civ. dacă s-a solicitat şi obţinut şi suspendarea executării silite.). . . C) Perimarea executării silite .conform art.521 C.pr.499 alin. .în cazul admiterii cererii formulate în cadrul urmăririi silite imobiliare de debitor pentru ca plata datoriei să se facă din veniturile imobilului urmărit sau din alte venituri ale debitorului pe timp de 6 luni (art..civ.termenul de perimare nu curge dacă actul de executare trebuia îndeplinit din oficiu. 27 . fără să fi urmat alte asemenea acte.).1 C. .389 alin. executarea se perimă de drept şi orice parte interesată poate cere desfiinţarea ei.în cazul în care executarea silită a fost suspendată din alte motive decât la cererea creditorului.civ.

executarea silită începută va putea continua în aceeaşi zi sau în zilele următoare. . potrivit legii.termenul stabilit de lege pentru înştiinţarea prealabilă a debitorului. iar în cazurile urgente preşedintele instanţei de executare va putea încuviinţa efectuarea executării inclusiv în zilele nelucrătoare ori la alte ore decât cele sus-arătate. Totuşi. nu înainte de ora 6 şi după ora 20.executarea silită nu mai poate fi efectuată ori continuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile ori a imposibilităţii de valorificare a unor astfel de bunuri. . menţionând pe acesta cauza restituirii şi partea din obligaţie ce a fost executată.încetarea executării silite este un incident procedural care. şi în aceste cazuri. precum şi alte sume datorate potrivit legii. împiedicând sau temporizând executarea silită sunt: . executorul va restitui creditorului titlul executoriu. intervine în următoarele cazuri: . .a fost desfiinţat titlul executoriu. afară de situaţia în care imobilul urmărit este proprietatea comună a celor de mai sus şi a unei 28 .imobilul unui minor sau al unei persoane puse sub interdicţie nu poate fi urmărit silit înaintea urmăririi bunurilor sale mobile. menţionând pe acesta stingerea totală a obligaţiilor.creditorul a renunţat la executare. E) Alte impedimente care pot surveni în timpul executării silite.dacă s-a realizat integral obligaţia prevăzută în titlul executoriu.acordarea unui termen de graţie în beneficiul debitorului de către instanţa care a judecat pricina. oricum. . .executarea silită nu se poate face decât în zilele lucrătoare şi. s-au achitat cheltuielile de executare.D) Încetarea executării silite . . În acest caz executorul va urma a preda debitorului titlul executoriu.

civ. Contestaţia la executare Definiţie: .2 C. ei trebuind să ceară mai întâi împărţeala acestora. în anumite condiţii.4.).pr. iar obligaţia înscrisă în titlul executoriu este comună (art. anularea titlului executoriu.pr. fie al unei acţiuni civile (când este exercitată de un terţ 29 .491 C. aflate în posesiunea debitorului (art. efectuarea actului de executare a cărui îndeplinire se refuză.pr. care nu este personal obligat pentru creanţa ipotecară.este mijlocul procedural specific fazei executării silite a procesului civil prin intermediul căruia persoanele vătămate prin executare sau interesate ori.493 C.creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevălmaş nu vor putea să urmărească partea acestuia din imobilele aflate în proprietate comună. 4. procurorul solicită instanţei anularea ori îndreptarea unor acte de executare. dobânditorul acestui bun. Creditorii personali pot urmări însă cota-parte determinată a debitorului lor din imobilul aflat în coproprietate fără a mai fi necesar să ceară împărţeala (art. .în cazul în care se urmăreşte un imobil ipotecat înstrăinat.persoane cu capacitate de exerciţiu deplină.).sub aspectul naturii sale juridice.492 alin.civ. contestaţia la executare are fie caracterul unei căi de atac specifice executării silite (când este exercitată de creditor sau debitor).beneficiul de discuţiune şi beneficiul de diviziune în cazul fidejusiunii. poate să ceară instanţei de executare urmărirea altor imobile ipotecate pentru aceeaşi obligaţie.). . . anularea ori încetarea executării silite însăşi. . obligarea executorului la începerea executării ori lămurirea titlului executoriu.civ.

căci acesta se află intrat în puterea lucrului judecat (dacă este o hotărâre judecătorească).399 C.4.. prin lege.1.conform art.civ. după caz. întinderii sau aplicării titlului executoriu (caz în care ia forma contestaţiei la titlu). . căile de atac. 4.2. al clarificării înţelesului ori întinderii lui sau precizării limitelor lui de aplicare. însă nu sub aspectul validităţii sale de fond. contestaţia la executare poate avea ca obiect fie lămurirea înţelesului. . precum şi orice terţe persoane care pretind că li se urmăresc bunuri nu pentru propria lor obligaţie. contestaţia la executare poate fi făcută de către „cei interesaţi sau vătămaţi prin executare”.prin contestaţia la executare propriu-zisă sunt puse în discuţie aspecte de nelegalitate ale executării silite. precum: nerespectarea dispoziţiilor 30 .4. nu s-ar putea pune în discuţie legalitatea ori temeinicia titlului.pr.prin contestaţia la titlu este pus în discuţie însuşi titlul executoriu. . ci pentru a aceea a debitorului şi în raport cu care ei nu sunt ţinuţi a răspunde. . pentru aceasta părţilor fiindu-le recunoscute în faza judecăţii.ce se pretinde proprietar al bunului ori bunurilor ce fac obiectul executării silite sau invocă un alt drept real cu privire la acestea). acţiunea în revendicare ori cea posesorie sau acţiunea confesorie de uzufruct. Prin urmare. fie urmărirea silită însăşi (caz în care este denumită contestaţie la executare propriu-zisă).la îndemâna terţilor stau însă şi alte mijloace de apărare. precum.astfel fiind. Obiectul contestaţiei la executare: .399 C. ci doar în scopul lămuririi.pr. 4. Subiectele contestaţiei la executare . pot introduce contestaţie la executare creditorul sau debitorul.potrivit dispoziţiilor art.civ.

obiectiv.3. neobservarea dispoziţiilor legale privitoare la condiţiile de timp şi formă cerute în legătură cu efectuarea executării. refuzul nejustificat executorului judecătoresc de a îndeplini un anume act de executare sau de a porni executarea silită. Instanţa competentă să judece contestaţia la executare 31 . De asemenea.4. dacă legea nu prevede în acest scop o cale de atac. ca excepţie. urmărirea unor bunuri declarate de lege ori de părţi ca insesizabile. apărări de fond (privitoare la existenţa. acestea nu puteau fi invocate în faza judecăţii.) ce au intervenit după rămânerea definitivă sau irevocabilă a hotărârii.399 alin. ulterioare somaţiei. 4. intervenirea. Totuşi.civ. compensaţia etc.regula este că printr-o contestaţie la executare nu se poate modifica nici în totul şi nici în parte titlul executoriu ce întemeiază urmărirea.ultim C. ulterior rămânerii definitive sau irevocabile a hotărârii judecătoreşti puse în executare. nerespectarea termenelor. întinderea şi valabilitatea creanţei) împotriva titlului executoriu. caracterul incert. în cadrul contestaţiei la executare. nelichid sau neexigibil al creanţei creditorului. stabileşte că în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească se pot invoca. perimarea executării silite. prescripţia dreptului de a cere executarea silită. art. urmărirea unor bunuri care nu-i aparţin debitorului. trebuie admisă ca excepţie. chiar dacă titlul executoriu este reprezentat de o hotărâre dată de o instanţă judecătorească. depăşirea limitelor în care pot fi urmărite veniturile băneşti. . a unei cauze de stingere a obligaţiei debitorului etc. căci. ipoteza invocării ca apărări de fond a unor cauze de stingere a obligaţiei consemnate în titlul executoriu (precum plata voluntară.privitoare la învestirea cu formulă executorie a titlului executorii. după care se poate trece la efectuarea actelor propriu-zise pentru executare.pr.

contestaţia privitoare la înţelesul. . Termenul de exercitare a contestaţiei la executare .astfel.cel interesat a primit. comunicarea (terţul poprit) ori înştiinţarea (debitorul poprit) privind înfiinţarea popririi.contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care îl contestă sau de refuzul de a îndeplini un act de executare.. în genere. . contestaţia se poate face în termen de 15 zile de la data când: .civ. termenul de contestaţie pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit. întinderea sau aplicarea titlului executoriu (contestaţia la titlu) se introduce la instanţa care a pronunţat hotărârea ce se execută ori. .. 32 . dacă se solicită lămurirea înţelesului.contestaţia la executare propriu-zisă privitoare la executarea dispoziţiilor cu caracter civil dintr-o hotărâre penală se soluţionează de către instanţa civilă de executare. la organul de jurisdicţie. întinderii sau aplicării unui titlu executoriu ce nu emană de la un organ de jurisdicţie.4. competenţa de soluţionare îi aparţine instanţei de executare. .4.conform art.pr. Dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice.401 C. contestaţia la executare propriu-zisă se introduce la instanţa de executare. Totuşi. după caz. .stabilirea instanţei competente este influenţată de obiectul contestaţiei la executare.contestaţia la titlu privitoare la dispoziţiile cu caracter civil cuprinse într-o hotărâre judecătorească penală se soluţionează de către instanţa penală care a pronunţat hotărârea ce se execută. 4.

contestaţia privind lămurirea înţelesului. întinderii sau aplicării titlului executoriu se poate face oricând înăuntrul termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită.1 C. termenul de 15 zile curge de la data când s-a efectuat vânzarea bunului (în cazul executării silite indirecte) ori de la data predării silite (în cazul executării silite directe) a bunului. contestatorul poate solicita repunerea în termenul de exercitare a contestaţiei la executare. obiectul (ce anume contestă). acţiunea posesorie etc. ceea ce înseamnă că ea trebuie să cuprindă: arătarea instanţei.pr. Neintroducerea contestaţiei de către terţ în acest termen atrage decăderea lui din dreptul de a formula contestaţie la executare. . 33 . se va alătura la cerere şi dovada calităţii de reprezentant..4..în condiţiile art. că asupra bunului supus urmăririi deţine un drept real. Cererea de contestaţie la executare (elemente de conţinut) . numele şi domiciliul (sediul şi denumirea) contestatorului şi ale intimatului ori intimaţilor. .) pentru protecţia dreptului său.când o terţă persoană pretinde.civ. cele ale reprezentantului. .în lipsa unor prevederi legale exprese rămân aplicabile dispoziţiile art.82-84 C. însă terţului îi rămâne deschisă calea unei acţiuni de drept comun (revendicare.civ. motivele de fapt şi de drept ale contestaţiei. în cazurile în care nu a primit somaţia sau executarea se face fără somaţie. 4.5. dovezile care susţin contestaţia şi semnătura. de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare. al executorului. dacă este cazul.debitorul care contestă executarea însăşi a primit somaţia ori. privitoare la cererile în justiţie în general.pr.103 alin. prin contestaţia la executare ce o formulează.

anularea ori încetarea executării silite însăşi. . 34 . fie propriu-zisă fie la titlu. .potrivit art.. reţinem că în cazul admiterii contestaţiei instanţa dispune.6.judecata se face de urgenţă şi cu precădere.4. . următorul: . In caz de admitere a contestaţiei. totuşi. la plata de despăgubiri pentru pagubele cauzate prin întârzierea executării. când contestaţia a fost exercitată cu rea-credinţă. când este posibil. Regimul procedural al judecăţii este.hotărârea (sentinţa) dată în primă instanţă cu privire la contestaţia la executare propriu-zisă este atacabilă doar cu recurs.402 C. calculate în raport cu dispoziţiile legii. . ea poate fi atacată inclusiv cu apel atunci când este formulată de un terţ care se pretinde titular al unui drept real asupra bunului urmărit sau când prin contestaţie s-a solicitat.pr. îndreptarea. la cererea celui interesat. efectuarea actului de executare a cărui îndeplinire a fost refuzată de executorul judecătoresc. .la depunerea contestaţiei se va face şi dovada plăţii taxei de timbru şi a timbrului judiciar. după caz: anularea actului de executare contestat.sub aspectul efectelor.în cazul respingerii contestaţiei contestatorul poate fi obligat. 4. Procedura de judecată . .termenele fixate de instanţă trebuie să fie scurte.hotărârea dată în soluţionarea unei contestaţii la titlu este supusă căilor de atac recunoscute de lege împotriva hotărârii reprezentând titlul executoriu.. după procedura prevăzută pentru judecata în primă instanţă. contestaţia la executare.civ. se judecă . de către partea interesată şi împărţirea bunurilor comune. anularea ori lămurirea titlului executoriu. a acestui act. în principal.părţile se citează. taxa de timbru se restituie. de regulă.

. dacă s-a plătit cauţiunea stabilită de lege.în cazuri urgente. preşedintele instanţei poate dispune fără citarea părţilor. o cauţiune. 35 . . .civ. .când bunurile supuse urmăririi sunt perisabile („supuse stricăciunii.afară de cazurile în care legea ar stabili altfel. . Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac. însă nu şi vânzarea bunurilor.cauţiunea ce trebuie depusă este în cuantum de 10% din valoarea obiectului cererii sau de 500 lei pentru cererile neevaluabile în bani. prin încheiere. suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea de către instanţă a cererii de suspendare. Suspendarea executării silite .403 C.pr. cauţiunea depusă fiind deductibilă din cauţiunea stabilită de instanţă.instanţa se pronunţă asupra cererii prin încheiere executorie susceptibilă de a fi atacată separat cu recurs în termen de 15 zile de la comunicarea ei cu părţile. pieririi sau deprecierii”) se va putea suspenda doar distribuirea preţului.art. în sarcina contestatorului.4.7. 4. dacă este cazul.instanţa va putea dispune şi obligarea lui la plata unei amenzi civile de la 50 la 700 lei. permite instanţei învestite cu soluţionarea contestaţiei ca până la soluţionarea acesteia sau a altei cereri privind executarea silită să dispună suspendarea judecăţii. prealabil dispunerii suspendării instanţa este datoare să stabilească.

.

este vorba de: executarea silită directă. repunerea în situaţia anterioară ia forma restituirii către debitor a bunului ce a făcut obiectul urmăririi. b) această regulă nu este însă de aplicaţie generală.. actualizate în raport cu rata inflaţiei. deoarece în cazul urmăririi bunurilor mobile. a sumei rezultate din vânzare. în favoarea debitorului.Capitolul 5. vom avea în vedere că: . 2) a existat fraudă din partea terţului adjudecatar (ex. Fac excepţie situaţiile de urmărire silită a bunurilor imobile.civ. vânzarea fiind desfiinţată ori de câte ori adjudecatarul a fost de rea-credinţă.404/1 alin.pr. a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini.desemnează. în principiu. restabilirea situaţiei anterioare executării silite întrucât titlul executoriu sau executarea silită însăşi au fost desfiinţate. urmărirea silită asupra bunurilor imobile). precum şi în cazul popririi titlurilor de valoare. sub aspectul restabilirii situaţiei anterioare trebuiesc făcute următoarele precizări: a) conform regulii afirmate de art. bunurile asupra cărora s-a făcut executarea se vor restitui celui îndreptăţit (concret. repunerea în situaţia anterioară se realizează prin restituirea de către creditor. când: 1) adjudecatar este creditorul. Într-o asemenea situaţie.În ce priveşte procedura de soluţionare a cererii de întoarcere a executării. poprirea ce poartă asupra unor sume de bani. INTOARCEREA EXECUTĂRII .2 C. . mituieşte executorul judecătoresc pentru a face o executare silită nelegală).

ea se va putea obţine prin sesizarea.. la instanţa competentă potrivit regulilor generale în materie de competenţă. . a instanţei judecătoreşti competente potrivit dreptului comun. .când întoarcerea executării nu s-a dispus în condiţiile de mai sus. iar hotărârea reprezintă titlul executoriu.când titlul executoriu emis de un alt organ jurisdicţional decât o instanţă judecătorească a fost desfiinţat de acest organ ori de un alt organ din afara sistemului instanţelor judecătoreşti. printr-o cerere.pot fi supuse executării silite veniturile şi bunurile debitorului. fiind necesar ca debitorul îndreptăţit să formuleze o cerere cu acest obiect. ea va putea fi cerută în condiţiile dreptului comun. Capitolul 6. de către instanţa ce rejudecă fondul după casare. măsura va putea fi luată. OBIECTUL EXECUTĂRII SILITE . . iar modalitatea restabilirii situaţiei anterioare nu este prevăzută de lege ori. deşi este prevăzută. însă numai în măsura necesară realizării drepturilor creditorilor şi sub condiţia ca legea sau părţile să nu le fi declarat neurmăribile. . recurs sau care a judecat o cale de atac de retractare) ori executarea silită însăşi (ex. la cererea părţii. nu s-a luat această măsură.instanţa competentă să soluţioneze această cerere este cea care a desfiinţat titlul executoriu (instanţa de apel.restabilirea situaţiei anterioare nu se realizează de drept. 38 .: instanţa ce a soluţionat contestaţia la executare). însă nu a dispus şi întoarcerea executării.când instanţa de recurs a hotărât casarea cu trimitere.

în cazul executării silite directe.1. că numai bunurile aflate în patrimoniul debitorului pot face obiectul executării silite. Bunuri exceptate de lege de la urmărire Vom distinge. fiind posibilă inclusiv urmărirea bunurilor viitoare (ex.rezultă. caz în care cumpărarea nu poate fi făcută fără autorizarea prealabilă a CEC. obiectul executării silite coincide cu obiectul obligaţiei arătate în titlul executoriu. sub acest aspect. bunurile cumpărate în rate. din fondul locativ de stat.: imobilul ipotecat de către debitor şi vândut unui terţ). 6. acestea având caracter direct personal. . fiind de excepţie situaţia în care pot fi supuse urmăririi bunuri aparţinând unor terţi (ex. conform Decretului-Lege nr.: locuinţele cumpărate prin creditare. conform HG nr.: poprirea asupra salariului). .dreptul de uz şi dreptul de abitaţie.280/1990). obiectul executării silite este reprezentat de oricare dintre bunurile urmăribile aflate în patrimoniul debitorului la momentul executării. prin aceasta.. cu următoarele distincţii: 39 . b) Bunuri insesizabile în considerarea scopului pentru care sunt folosite. deci. după cum urmează: a) Bunuri insesizabile (exceptate de la urmărire) datorită caracterului lor inalienabil: .61/1990.în cazul executării silite indirecte.bunuri inalienabile temporar şi. . şi insesizabile (ex.

combustibilul necesar debitorului şi familiei sale pentru trei luni de iarnă. în măsura necesară continuării lucrărilor în agricultură.alimentele necesare debitorului şi familiei sale pe timp de două luni. precum şi obiectele de cult religios. amenzi sau alte creanţe privilegiate asupra imobilelor.. Dacă debitorul se ocupă cu agricultura nu vor putea fi urmărite. .bunurile de uz personal sau casnic strict necesare debitorului şi familiei sale. sens în care avem în vedere că bunurile care servesc la exercitarea ocupaţiei debitorului nu pot fi urmărite decât numai în lipsa altor bunuri urmăribile şi doar pentru obligaţii de întreţinere. furajele pentru aceste animale şi seminţele pentru cultura pământului. şi anume: .1. c) Bunuri insesizabile în temeiul voinţei părţilor 40 . inclusiv animalele de muncă.2.bunurile declarate neurmăribile prin alte dispoziţii legale. alimentele necesare până la noua recoltă. iar dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultura. b.b. chirii. afară de cazul în care asupra acestor bunuri există un drept de gaj sau privilegiu pentru garantarea creanţei. inventarul agricol.bunuri supuse unei insesizabilităţi necondiţionate (în sensul că este fără interes dacă debitorul mai deţine ori nu şi alte bunuri urmăribile) şi absolute (în sensul că este fără însemnătate felul creanţei). .. animalele destinate obţinerii mijloacelor de existenţă şi furajele necesare pentru aceste animale până la noua recoltă. dacă nu sunt mai multe de acelaşi fel.bunuri supuse unei insesizabilităţi condiţionate şi relative. .

pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale. ca vânzarea bunurilor supuse urmăririi să se facă prin bună învoială sau ca plata obligaţiei să se facă în alt mod admis de lege.salariile şi alte venituri periodice realizate din muncă. în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul salariului minim net pe economie.până la ½ din venitul net lunar pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii.veniturile din muncă sau orice alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor lui de existenţă. .pr. precum şi alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia pot fi urmărite: . dar parţiale (parţiale. altfel. adică doar o parte a acestora nu poate fi urmărită. 6. pot fi urmărite. distingem între: a) Venituri supuse unei insesizabilităţi absolute.civ. Regimul juridic al veniturilor debitorului În ce priveşte veniturile debitorului. ..până la 1/3 din venitul lunar net pentru orice alte datorii. prin norme speciale. numai asupra veniturilor băneşti ale debitorului. cealaltă făcând obiect al urmăririi). creditorul şi debitorul pot conveni ca aceasta să se efectueze. . art.2. 41 . Astfel: . urmărirea nu poate depăşi ½ din venitul lunar net al debitorului. prevede că în tot cursul executării silite. afară de cazul când legea prevede. sub supraveghea organului de executare.dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiaşi sume. doar asupra părţii ce depăşeşte jumătate din acest cuantum. în tot sau în parte. 371/4 C.astfel.

stabilite potrivit legii.pr. compensaţia acordată salariaţilor în caz de desfacere a contractului individual de muncă pe baza oricăror dispoziţii legale. nu pot fi urmărite decât pentru sume datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere şi despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale. EXECUTAREA SILITĂ INDIRECTĂ Capitolul 1. c) Venituri insesizabile absolut şi total . ajutoarele de maternitate şi cele acordate în caz de deces. precum şi orice alte asemenea indemnizaţii cu destinaţie specială.563 C. Titlul II.întră în această categorie alocaţiile de stat şi indemnizaţiile pentru copii. URMĂRIREA BUNURILOR MOBILE 42 . mai sus-arătate. se va realiza cu respectarea ordinii de preferinţă stabilite de art.astfel.. afară de cazurile când legea ar dispune altfel. ca de altfel şi a veniturilor insesizabile absolut şi parţial. Sancţiunea nerespectării celor de mai sus este nulitatea urmăririi silite. care nu pot fi urmărite pentru nici un fel de datorii. ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă. diurnele. ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav. bursele de studii acordate de stat. iar distribuirea lor.civ. Aceste venituri vor putea fi urmărite în limita a ½ din cuantumul lor.b) Venituri supuse unei insesizabilităţi relative şi parţiale . precum şi sumele cuvenite şomerilor.

nu sunt prezenţi. . sub sancţiunea nulităţii. . însoţit de un lucrător de poliţie ori de primar sau un ajutor al acestuia.1. c) distribuirea sumei obţinute prin vânzare. după care. 1.dacă uşile debitorului sunt închise şi acesta refuză să le deschidă sau când refuză să deschidă uşile camerelor ori ale mobilelor sau dacă nici debitorul. precum şi la evaluarea lor cu acordul creditorului şi debitorului.executorul va proceda la somarea verbală a debitorului. va proceda la identificarea bunurilor. . b) vânzarea bunurilor. nici o rudă care să-l reprezinte. constatând refuzul debitorului de a plăti. inclusiv la locul deţinerii lor de către un terţ. executorul judecătoresc va solicita efectuarea unei expertize de stabilire a valorii lor de circulaţie.cunoaşte următoarele etape: a) identificarea şi sechestrarea bunurilor. fiind suficientă înlocuirea lor cu doi martori având deplină capacitate de exerciţiu. solicitându-i să plătească ceea ce datorează. 43 . .după ce uşile s-au deschis în condiţiile de mai sus. executorul judecătoresc trebuie să fie. iar acesta nu şi-a executat voluntar şi în totul obligaţia ce-i revine potrivit titlului executoriu.dacă se constată că a trecut o zi de la comunicarea somaţiei către debitor.este acea formă de executare silită indirectă prin care creditorul tinde la realizarea creanţei sale prin vânzarea bunurilor mobile ale debitorului.2. lucrătorul de poliţie.1.când acest acord al părţilor nu se poate realiza. . o copie a raportului de expertiză urmând a fi comunicată debitorului. executorul judecătoresc de pe lângă instanţa de executare se va deplasa la domiciliul debitorului sau la locul unde se află bunurile. primarul sau ajutorul său se pot retrage. Definiţie . Identificarea şi sechestrarea bunurilor .

ale executorului judecătoresc. care va cuprinde: . întocmirea procesului-verbal marchează momentul sechestrării bunurilor urmărite. prenumele şi domiciliul părţilor. după aprecierea executorului judecătoresc.deschiderea camerelor şi obiectelor de mobilier trebuie făcută treptat. .arătarea locului. 44 .numele. totodată. . însă având dreptul de a participa. având şi semnificaţia începutului executării silite propriuzise. precum şi răspunsul lui. sub sancţiunea unei amenzi civile de la 200 lei la 1000 lei.enunţarea titlului executoriu în virtutea căruia se face urmărirea.executorul judecătoresc va întocmi de îndată un proces-verbal. a bunurilor cu privire la care creditorul a arătat că doreşte a fi urmărite. debitorul putând fi obligat inclusiv la plata unor eventuale despăgubiri cauzate creditorului.descrierea bunurilor sechestrate şi indicarea valorii fiecărui bun. dacă aceasta este cu putinţă. precum şi ale altor persoane care au fost de faţă la urmărire.arătarea. în cazul în care fapta nu constituie infracţiune. . precum şi de toate persoanele ce au participat la urmărire. creditorul neavând obligaţia de a fi prezent la efectuarea acestor acte de executare.acest proces-verbal trebuie să fie semnat de executorul judecătoresc. din momentul sechestrării bunurilor debitorul nu mai poate dispune de ele pe tot timpul cât durează executarea. . zilei şi orei când s-a făcut urmărirea. conform procedurii arătate de art. . când a fost de faţă. când este cazul..civ.pr. .108/3108/5 C. . dacă doreşte.menţiunea că debitorul a fost somat verbal să plătească.

chiar dacă. un exemplar se va lăsa şi custodelui.sechestrul cu ridicata presupune încredinţarea bunurilor unui terţ numit custode şi poate fi dispus dacă: 1) debitorul refuză să primească bunurile în custodie ori nu este prezent la înfiinţarea sechestrului. să substituie ori să deterioreze bunurile sechestrate. cât şi creditorul sunt de acord. pietre preţioase. prin natura lor. Remuneraţia acordată custodelui. 2) creditorul se opune lăsării bunurilor în custodia debitorului întrucât există pericolul ca debitorul să înstrăineze. . . . înfiinţarea unui sechestru cu sigilii exclude posibilitatea ca debitorul să poată folosi bunurile.sechestrul cu sigilii.un exemplar al procesului-verbal se lasă debitorului sau. obiecte din metale preţioase. Prin urmare. iar prin sechestrare au fost lăsate în custodia debitorului. faţă de natura lor.debitorul va putea folosi bunurile sechestrate numai dacă. . să substituie ori să deterioreze bunurile sechestrate.când custode este o altă persoană decât debitorul. însă acesta se va putea îndestula cu precădere la finele executării. însă numai dacă atât debitorul. însă pe fiecare dintre ele ori pe uşa camerei sau dulapului în care se află se va aplica sigiliu. după cum. bunurile rămân deci la debitor. . obiecte de artă.când bunurile supuse sechestrării sunt sume în lei sau valută. poate fi dispus de executor doar dacă există pericolul ca debitorul să înstrăineze. aceasta are dreptul la o remuneraţie stabilită de executorul judecătoresc avându-se drept criteriu activitatea depusă de custode. precum şi celelalte cheltuieli pe care le presupune ridicarea bunurilor vor fi plătite cu anticipaţie de către creditorul urmăritor. din suma obţinută prin vânzarea bunurilor. acestea nu-şi pierd din valoare prin întrebuinţare. titluri de valoare. la domiciliul său. când el lipseşte. când este cazul.sechestrul dispus de executorul judecătoresc poate fi: simplu.. ele n-ar pierde din valoare ca urmare a folosirii. . cu sigilii sau cu ridicata. .sechestrul simplu presupune lăsarea bunurilor în custodia debitorului. colecţii 45 .

va arăta în procesul-verbal această împrejurare. sechestrarea acestora se face întotdeauna cu ridicata.valorificarea bunurilor sechestrate se poate face într-una din următoarele modalităţi: . b.dacă executorul judecătoresc constată că bunurile mobile ale debitorului au fost deja sechestrate în cadrul unei alte executări silite. la valorificarea bunurilor prin vânzare directă către cumpărătorul care oferă cel puţin preţul stabilit prin acordul creditorului şi debitorului sau. . . b.valoroase sau alte asemenea bunuri. 1. precum şi numele executorului judecătoresc ce face urmărirea. Vânzarea directă – constă în vânzarea bunului către un terţ care. prin expertiză. semnarea procesului-verbal de sechestru urmând a fi făcută. Valorificarea bunurilor urmărite .3.2.vânzarea făcută de debitor. .potrivit legii. în lipsă. şi de funcţionarul ce a primit bunurile.alte modalităţi prevăzute de lege. declarând şi el urmărite aceste bunuri. . manifestându-şi voinţa de a cumpăra.1. cu acceptul ambelor părţi.vânzarea bunurilor la licitaţie publică.vânzarea directă de către executorul judecătoresc. plăteşte preţul cerut. executorul poate proceda. . în acest caz. Vânzarea făcută de către debitor 46 . în sensul că bunurile se depun cel târziu a doua zi la unităţi specializate.

în principal.pr. dispune că vânzarea nu se va putea face în mai puţin de două săptămâni. 47 . va putea fi scurtat de către executor din oficiu atunci când sunt supuse vânzării bunuri perisabile. în cazul în care i se încuviinţase debitorului efectuarea vânzării.în termen de o zi de la întocmirea procesului-verbal de sechestru ori. .civ. în termen de o zi de la data la care potenţialul cumpărător se obligase a consemna preţul propus.2 C. ora şi locul licitaţiei. executorul judecătoresc va putea.acest termen va putea fi scurtat sau prelungit atunci când creditorul şi debitorul o solicită de comun acord. Vânzarea la licitaţie publică Regimul procedural ataşat acestei modalităţi de vânzare presupune.pr.conform art.434 C.3. . următoarele: . nici în mai mult de două luni calculat de la data procesului-verbal de sechestru ori. dacă şi creditorul este de acord. indicând numele şi domiciliul (denumirea şi sediul) potenţialului cumpărător..sub aspectul termenului de vânzare. precum şi termenul în care acesta din urmă se angajează să consemneze preţul propus.. .civ. . însă nu şi pe creditor. . b. un altul stabilit de către executor.locul vânzării este acela unde se află bunurile sechestrate sau. după caz. de asemeni. debitorul este obligat să-l informeze în scris pe executor despre ofertele primite. executorul judecătoresc este obligat să fixeze data. de la data la care potenţialul cumpărător se obligase a consemna preţul.431 alin. însă aceasta nu s-a realizat.în acest caz. să-i încuviinţeze debitorului să procedeze el însuşi la valorificarea bunurilor sechestrate.despre acestea executorul îl va înştiinţa pe debitor. când există motive temeinice. art.

când el lipseşte. . iar atunci când se apreciază ca necesar vânzarea va fi anunţată şi într-un ziar de largă circulaţie. de primarul localităţii ori de un ajutor al acestora. el urmând a-l recupera din sumele obţinute prin vânzare.când bunurile au fost sechestrate cu sigilii. executorul se va deplasa la locul unde se află bunurile. când s-a numit un custode.cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită pentru licitaţie. .în ziua stabilită pentru vânzare. la Casa de Economii şi Consemnaţiuni sau la orice altă instituţie bancară. bunurile oferite spre vânzare şi preţul de începere a licitaţiei pentru fiecare dintre ele (preţul stabilit prin acordul părţilor ori. cel puţin 10% din preţul de începere a licitaţiei pentru bunurile pe care intenţionează să le cumpere.. . primind de la acesta chitanţă liberatorie. se vor face alte publicaţii şi anunţuri.publicaţia de vânzare va arăta: data. el va preda bunurile către executor. la sediul organului de executare al primăriei de la locul vânzării bunurilor şi la cel al instanţei de executare. se vor rupe sigiliile. în aceleaşi condiţii.în regulă. . .costul acestor publicaţii şi anunţuri va fi avansat de către creditor. . a consemnat la Trezoreria Statului. . cel mai târziu până la începerea licitaţiei.când datorită formulării unei contestaţii sau dacă părţile au convenit. poate participa la licitaţie orice persoană (inclusiv creditorii urmăritori sau intervenienţii) care. dacă bunurile se află în altă localitate. precum şi atunci când data. 48 . la dispoziţia executorului judecătoresc. locul sau ora vânzării au fost schimbate de către autoritatea competentă. executorul va fi însoţit de un lucrător de poliţie. cel stabilit prin expertiză). ora şi locul licitaţiei. executorul va întocmi publicaţia de vânzare.publicaţia de vânzare va fi afişată la locul licitaţiei.

la acelaşi termen. sub condiţia de a fi serios. dacă adjudecatar este creditorul urmăritor. sumele de bani obţinute. . va fi preferat cel care are un drept de preemţiune asupra bunului urmărit.după adjudecarea bunului. la cel mai mare preţ oferit. în numerar. în acest caz.dacă nu se obţine preţul de începere a licitaţiei.executorul este obligat să consemneze. . în funcţie de natura şi destinaţia lor. cu ordin de plată sau prin orice alt instrument legal de plată. el va putea depune în contul preţului întreaga sa creanţă ori.când adjudecatar este un creditor urmăritor sau intervenient.dacă adjudecatarul nu depune preţul de îndată ori în termenul ce i-a fost acordat de executor. Totuşi. . după caz.- vânzarea se face în mod public de către executorul judecătoresc. . . acesta oferind spre vânzare fiecare bun în parte sau mai multe împreună.preţul de începere a licitaţiei este cel arătat în publicaţiile de vânzare. acesta nu poate dobândi bunul la un preţ mai mic de 75% din preţul de începere a licitaţiei. făcute la intervale de timp care să permită opţiuni şi suprasolicitări. în caz de preţ egal. . bunurile ar fi vândute. executorul judecătoresc îi va putea acorda adjudecatarului un termen de până la 5 zile în interiorul căruia să depună suma. de îndată. păstrând dovada consemnării. primul adjudecatar va suporta costurile celei de-a doua vânzări. oferă preţul cel mai mare.validitatea vânzării nu este afectată dacă a existat un singur ofertant. adjudecatarul este obligat să depună de îndată întregul preţ. . fiind posibilă şi valorificarea bunului printr-o altă formă de vânzare. adjudecatar urmând a fi declarat acela care după trei strigări succesive. o parte din ea. licitaţia se va relua. precum şi 49 . iar la urmărire nu participă alţi creditori ori aceştia se află într-un rang de preferinţă inferior celui al creditorului adjudecatar.

adjudecatarul este îndreptăţit la a-i fi predat bunul. . . .după închiderea licitaţiei executorul va întocmi un proces-verbal care va descrie desfăşurarea acesteia şi rezultatul ei.desfiinţarea vânzării la licitaţie va putea fi dispusă împotriva terţului adjudecatar care a plătit preţul doar dacă a existat fraudă din partea acestuia. vânzarea va putea fi desfiinţată „dacă există temei de nulitate”. creditor. însă până la predare adjudecatarul suportă riscul pieririi bunului (res perit domino). . depusă de primul adjudecatar anterior licitaţiei.: acţiunile nominative) adjudecatarul va putea obţine transferul acestora pe numele său în temeiul unei copii legalizate de pe procesul-verbal menţionat mai sus. . proces-verbal ce va fi semnat de executor. în cazul titlurilor de credit normative (ex. numele adjudecatarului. debitor şi adjudecatar.când adjudecatar a fost creditorul. aceste sume urmând a fi constatate de executor printr-un proces-verbal cu valoare de titlu executoriu.închiderea licitaţiei are loc de îndată ce sumele obţinute prin vânzare sunt suficiente pentru îndestularea creditorilor şi acoperirea cheltuielilor de executare. . . .eventuala scădere a preţului. bunul adjudecat şi preţul adjudecării.vânzarea făcută în condiţiile de mai sus are ca principal efect transmiterea către adjudecatar a dreptului de proprietate asupra bunului (bunurilor). ele pot fi reţinute din cauţiunea de 10% din preţ. 50 .când adjudecatarului i s-a acordat un termen de plată. .executorul judecătoresc îi va elibera fiecăruia dintre adjudecatari o dovadă care va face menţiune despre data şi locul licitaţiei.această dovadă constituie titlu de proprietate.din momentul plăţii integrale a preţului. predarea bunului se va face doar după plata preţului.

atribuirea se va face cu respectarea ordinii de preferinţă stabilite de art.civ. când nici creditorul nu doreşte preluarea.563 şi 564 C. Imposibilitatea vânzării bunului sechestrat . 51 . ele se restituie debitorului.4. bunurile rămân indisponibilizate cel mult 6 luni de la data sechestrării lor. In interiorul acestui termen executorul poate proceda la o nouă valorificare a bunurilor.dacă preţul este mai mare decât valoarea creanţei. .pr. putea cere executarea silită asupra bunurilor mobile ale debitorului le poate prelua în contul creanţei sale la preţul de începere a licitaţiei.când mai mulţi creditori declară că doresc să preia bunul.1. creditorul va prelua bunul doar dacă depune. orice creditor care. la data preluării ori în termenul acordat de executor. diferenţa dintre preţ şi valoarea creanţei.dacă bunul (bunurile) nu s-au putut vinde. potrivit legii.. dacă nici astfel bunurile nu au putut fi valorificate. .

.

titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta o le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente la data formulării cererii de poprire. în sensul că debitorul poprit datorează creditorului popritor. obişnuit.de esenţa popririi nu este însă numărul subiectelor. iar terţul poprit îi datorează debitorului poprit. Definiţie. POPRIREA 2. debitorul poprit şi terţul poprit.pr.civ.1. .45 alin. 2. .).creditorului popritor îi revine obligaţia de a dovedi atât propria sa calitate. precum şi de procuror.Capitolul 2. cât şi pe aceea a debitorului poprit şi a terţului poprit. ci acela al raporturilor juridice existente la data formulării cererii: un raport juridic existent între creditorul popritor şi debitorul poprit.ultim C. .poprirea presupune.pr. .). trei subiecte: creditorul popritor. ambele fiind raporturi de obligaţie.civ. cât şi cei care se bucură de o garanţie reală sau personală ori de privilegii. fie pentru că mai mulţi creditori pornesc procedura împotriva unui singur debitor.calitatea de creditor popritor o pot avea atât creditorii chirografari. persoanelor puse sub interdicţie şi dispăruţilor (art. însă acesta din urmă numai pentru apărarea intereselor minorilor.974 C. un alt raport juridic existent între debitorul poprit şi terţul poprit.2. Subiectele popririi . Poprirea este acea formă de executare silită indirectă prin care creditorul urmăreşte sumele de bani.cererea de poprire poate fi formulată şi de creditorul creditorului (art. . fie pentru că .procedura popririi nu exclude pluralitatea creditorilor.

însă plata efectivă va fi făcută de terţul poprit doar pe măsura ce vor deveni exigibile. distribuirea sumei deţinute de terţul poprit se va face conform art. obiectul popririi poate reprezentat de: sumele de bani pe care debitorul poprit le are de primit de la terţul poprit. în genere. de asemenea.debitor poprit este persoana fizică sau juridică ţinută de îndeplinirea obligaţiei înscrise în titlul executoriu şi care are calitatea de creditor al terţului poprit. iar când este cazul şi cu respectarea art. .pr.în situaţia pluralităţii creditorilor.409 C..civ.3. însă plata efectivă a unor asemenea creanţe va fi făcută doar în momentul exigibilităţii lor.pr. . .nu sunt însă supuse executării silite prin poprire: .pot forma obiect al popririi şi sumele datorate în viitor debitorului (cele care corespund unor creanţe neajunse încă la scadenţă).452 C. care pot face obiect al popririi deşi nu sunt însă exigibile. . .la poprirea pornită de un singur creditor se alătură alţi creditori ai debitorului poprit. cecul. . biletul la ordin şi. 2.. contul curent sau alte bunuri mobile incorporale).pr.563 şi urm.sumele care sunt destinate unei afectaţiuni speciale prevăzute de lege şi asupra cărora debitorul este lipsit de dreptul de dispoziţie. C.civ. titlurile de valoare deţinute de terţi (titluri de împrumut.terţ poprit poate fi orice persoană fizică sau juridică ce are calitatea de debitoare a debitorului poprit.pot fi urmărite. salariile) ale debitorului. efectele de comerţ (cambia. acţiuni sau obligaţiuni emise de societăţile comerciale).. Obiectul popririi . 54 .de pe temeiul art.civ. şi veniturile periodice (ex.

şi eliberarea sau distribuirea sumelor) şi o alta. a cărei parcurgere este condiţionată de conduita terţului poprit – validarea popririi.82.civ. 2.întotdeauna obligatorie – a înfiinţării popririi (incluzând. vătămarea 55 . deci să dispună înfiinţarea popririi. .pr.4. este executorul judecătoresc de la domiciliul sau sediul debitorului ori de la domiciliul sau sediul terţului poprit. . creditorul este dator să formuleze o cerere de poprire care trebuie să cuprindă elementele prevăzute de art.sumele necesare plăţii drepturilor salariale. de îndată ce a devenit executorie hotărârea prin care s-a dispus obligarea debitorului la a-i plăti creditorului sume datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii ori sume datorate cu titlu de despăgubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte.organul competent să soluţioneze această cerere. înfiinţarea popririi este dispusă de instanţa de fond din oficiu. dobânzi şi cheltuieli de judecată). a) Înfiinţarea popririi . dar nu mai mult de 6 luni de la data înfiinţării popririi. şi care presupune sesizarea instanţei de executare.. Procedura popririi . 83 C.în scopul înfiinţării popririi.sumele reprezentând credite nerambursabile sau finanţări primite de la instituţii sau organizaţii internaţionale pentru derularea unor programe ori proiecte. în regulă. . să arate titlul executoriu în temeiul căruia se solicită poprirea şi valoarea creanţei (capital..cu caracter de excepţie.presupune două faze: una .

adresa de înfiinţare a popririi trebuie să cuprindă numele şi domiciliul debitorului persoană fizică ori. care va putea fi urmărit în continuare. a bunurilor obiect al popririi va înceta dacă debitorul consemnează cu afectaţiune specială.prin adresa de poprire.dacă poprirea fusese anterior înfiinţată ca măsură asigurătorie şi nu a fost desfiinţată până la obţinerea titlului executoriu. în măsura necesară realizării creanţei creditorului popritor. comunicată terţului.pr.dacă poprirea are ca obiect venituri dintre acelea arătate de art. a sumelor ori bunurilor mobile incorporale datorate de terţ.). pentru persoanele juridice. deci nu este liberatorie pentru terţ. .despre înfiinţarea popririi va fi înştiinţat şi debitorul. precum şi codul de înregistrare fiscală. .civ. . în acest caz. în genere. . terţului poprit i se va comunica o copie certificată de pe titlul executoriu. . indisponibilizarea se face în limitele şi condiţiile arătate de acest articol.efectul înfiinţării popririi este reprezentat de indisponibilizarea. ajutoare pentru incapacitate de muncă etc. . terţului – care din acest moment devine poprit – i se va pune în vedere interdicţia de a plăti debitorului sumele de bani sau bunurile mobile incorporale ce i le datorează sau pe care i le va datora în viitor. la dispoziţia creditorului popritor. . (salarii.indisponibilizarea sumelor de bani ori. .integrităţii corporale sau a sănătăţii. astfel că orice plată pe care el io face debitorului n-ar putea fi opusă creditorului. denumirea şi sediul lor. 56 . acestea fiind declarate poprite în măsura necesară realizării obligaţiei înscrise în titlul executoriu.poprirea se înfiinţează fără somaţie printr-o adresă. de către executor. însoţită de o copie de pe titlul executoriu.copia de pe titlul executoriu va fi certificată de executor că este conformă cu titlul executoriu.1-5 C. .409 alin. când executarea se face asupra salariului sau asupra altor venituri periodice cunoscute realizate de debitor. întreaga valoare a creanţei.

înscrisurile prin care s-a înfiinţat poprirea (adresa de poprire şi copia titlului executoriu).debitorul este dator să înmâneze recipisa de consemnare a sumei executorului judecătoresc. aceasta urmând a-i fi trimisă la domiciliul sau reşedinţa pe care el le-a indicat. să le indisponibilizeze şi să trimită dovada executorului. terţul poprit este obligat să consemneze la CEC suma de bani ori. . vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii. terţ poprit. terţul poprit este obligat ca. iar executarea se face asupra salariului sau altor venituri periodice ale debitorului. acesta urmând să-l înştiinţeze pe terţul poprit. dacă obiectul urmăririi sunt bunuri mobile incorporale. după caz. care va proceda la trimiterea înscrisurilor către acest nou loc de muncă. alocaţie pentru copii sau despăgubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte. poprirea rămâne în fiinţă şi atunci când debitorul îşi schimbă locul de muncă sau este pensionat. de la data primirii înscrisurilor.în termen de 15 zile de la comunicarea adresei de înfiinţare a popririi. organului de ocrotire socială. în acelaşi termen. . să-i plătească în mod direct creditorului suma ce i se datorează.în cazul în care creanţa creditorului priveşte sume datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere. iar aceasta nu cunoaşte noul lui loc de muncă. . cheltuielile trimiterii căzând în sarcina debitorului. urmând ca după ce creditorul află noul loc de muncă al debitorului să informeze unitatea.când asupra aceleiaşi sume sunt înfiinţate mai multe popriri. vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii. terţul poprit va proceda conform celor arătate mai sus. îl va încunoştinţa pe creditor despre această împrejurare. într-o atare ipoteză unitatea de la care debitorul pleacă fiind obligată să trimită unităţii ce reprezintă noul loc de muncă al debitorului sau. alocaţie pentru copii sau despăgubiri pentru cauză de moarte. . acestea devenind. iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor de la data scadenţei lor. având însă şi obligaţia de a 57 . Dacă debitorul părăseşte unitatea.dacă creanţa creditorului priveşte o sumă datorată cu titlu de pensie de întreţinere.

băncii fiindu-i interzisă.pr. cât şi încasările viitoare. iar sumele cuvenite creditorilor sunt mai mari decât suma urmărită. până la achitarea integrală a obligaţiei înscrise în titlul executoriu. efectuarea oricărei plăţi sau a altei operaţiuni care ar putea diminua suma indisponibilizată.aceleaşi dispoziţii sunt aplicabile şi în cazurile în care poprirea se înfiinţează asupra bunurilor mobile incorporale ce s-ar afla în păstrarea unor unităţi specializate.562-571 C. se indisponibilizează în măsura necesară realizării creanţei. inclusiv pe perioada suspendării executării silite prin poprire. Eliberarea (distribuirea) sumei de bani consemnate . afară de cazurile în care prin lege s-ar stabili altfel.când poprirea are ca obiect titluri de valoare sau alte bunuri mobile incorporale executorul trebuie.comunica executorului judecătoresc ori creditorilor numele şi adresa celorlalţi creditori. 58 . eliberată sau distribuită către creditori. .când sunt înfiinţate mai multe popriri.va fi făcută de executor. însă doar după trecerea a 15 zile de la primirea de către el a dovezii de consemnare a sumei la CEC.dacă sumele de bani poprite se află în conturi bancare. executorul va face distribuirea conform dispoziţiilor art. mai întâi.când debitorul este titular de conturi bancare. . pot face obiectul executării silite prin poprire atât soldul creditor al acestor conturi. atât sumele existente în contul debitorului la data comunicării adresei de poprire. să realizeze valorificarea acestora urmând procedura aplicabilă vânzării bunurilor mobile aflate în posesia debitorului. . . însă ţinând seama de regulile prevăzute în legile speciale privitoare la aceste bunuri. Suma obţinută printr-o asemenea valorificare va putea fi. . după caz. precum şi sumele poprite de fiecare.civ. cât şi cele provenite din încasările viitoare.

în limita creanţei.sentinţa este susceptibilă de atacare cu apel. în loc să consemneze suma urmăribilă.b) Validarea popririi .1000 lei a terţului care cu rea-credinţă a refuzat să-şi îndeplinească obligaţiile. a liberat-o debitorului poprit. de creditor.dacă o asemenea dovadă nu a fost făcută. putând dispune şi amendarea cu 200 . creditorul putând alege oricare din formele de executare silită indirectă permise de lege. instanţa va pronunţa o sentinţă prin care dispune validarea popririi.instanţa de executare poate fi sesizată. obligând terţul poprit să-i plătească creditorului. .cel care formulează cererea de validare are sarcina de a dovedi că terţul poprit îi datorează creanţa debitorului. pe calea executării silite. patrimoniul lui va putea fi urmărit. inclusiv în cazul în care.cererea de validare se soluţionează cu citarea părţilor (creditor. . terţ poprit). debitor sau de organul de executare. . prin cerere. prin sentinţă se va desfiinţa poprirea înfiinţată de executorul judecătoresc. respectiv recurs în condiţiile dreptului comun.este dispusă de instanţa de executare atunci când terţul poprit nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin în urma înfiinţării popririi.dacă nici după validarea popririi terţul nu înţelege a-şi executa obligaţia. 59 .dacă o asemenea dovadă este făcută. . debitor. suma datorată debitorului. . . . în termen de 3 luni de la data când terţul poprit trebuia să consemneze ori să plătească suma pretinsă de creditor sau să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale.

urmărirea silită a unor asemenea fructe sau recolte nu se poate face decât în maximum 6 săptămâni înaintea coacerii lor. Definiţie: este acea formă de executare silită indirectă prin care se valorifică bunurile imobile ale debitorului pentru ca din suma rezultată creditorul să poată fi îndestulat.). însă bunurile trebuie să se afle în proprietatea sa). somaţia de plată trebuind însă să-i fie comunicată debitorului cu cel puţin 2 zile înaintea începerii urmăririi propriu-zise. . .1. sub condiţia de a se afla în circuitul civil. URMĂRIREA SILITĂ A FRUCTELOR NECULESE ŞI A RECOLTELOR PRINSE DE RĂDĂCINI .pot face obiectul urmăririi silite imobiliare: .atunci când creditorul deţine un titlu executoriu.înfiinţarea sechestrului se face după regulile specifice urmăririi silite a bunurilor mobile. fie după ce vor fi culese. regulile specifice vânzării bunurilor mobile. . Capitolul 4.imobilele prin natura lor.imobilele prin destinaţie (art. . fiind posibilă fie vânzarea fructelor sau a recoltelor aşa cum sunt prinse de rădăcini.468-470 C.vânzarea la licitaţie urmează. 60 .civ. URMĂRIREA SILITĂ ASUPRA BUNURILOR IMOBILE 4. el poate urmări fructele neculese ori recoltele prinse de rădăcini ce se află în proprietatea debitorului său (debitorul poate fi şi uzufructuar al fondului. de asemenea. însă numai odată cu fondul pe care îl deservesc.Capitolul 3. .

imobilele prin obiectul la care se aplică (uzufructul imobilelor şi dreptul de servitute. pe lângă denumirea şi sediul organului de executare.când sunt supuse urmăririi mai multe imobile.2.pr. semnătura şi ştampila executorului judecătoresc. în caz contrar.conform art.1 C. .dreptul de superficie.civ. precum şi menţiunea că s-a luat măsura înscrierii ei în cartea funciară. drepturile privitoare la proprietatea pe etaje sau pe apartamente. 61 . . urmărirea imobilelor înscrise în cartea funciară se face pe corpuri de proprietate în întregimea lor. în mod separat.pentru pornirea executării este necesară formularea unei cereri de către creditor. . se va trece la vânzarea imobilului arătat în procesul-verbal.ulterior încheierii procesului-verbal de situaţie. . acesta din urmă numai odată cu fondul dominant căruia îi profită). încheind un proces-verbal de situaţie care va cuprinde. Formalităţile premergătoare vânzării la licitaţie . construcţiile ce formează o proprietate distinctă de sol. putând fi însă supuse urmăririi. solicitându-i executarea voluntară a obligaţiei.executorul se va deplasa la imobil. totodată menţionând că. precum şi o descriere cât mai detaliată a imobilului supus urmăririi. identificarea imobilului. procedura de vânzare trebuie îndeplinită pentru fiecare în parte. Somaţia va cuprinde şi datele de identificare ale imobilului.. executorul îl va soma pe debitor. . 4. precum şi orice alte drepturi privitoare la bunuri pe care legea le declară imobile. acesta fiind dator să indice în cuprinsul cererii şi imobilul a cărui valorificare o doreşte.489 alin. titlul executoriu în temeiul căruia se face urmărirea.

2 C. actele făcute înaintea notării somaţiei în cartea funciară le sunt însă opozabile. ei putând eventual cere. în condiţiile legii.. doar revocarea lor printr-o acţiune pauliană. Vânzarea imobilului .431 alin.civ.pr.imobilul ce face obiectul urmăririi poate fi vândut în una din următoarele modalităţi: vânzarea directă. . în sensul că: . .orice act de închiriere. 4.indiferent de comunicarea ori necomunicarea somaţiei. afară de cazurile expres prevăzute de lege. de arendare ori de cesiune de venituri făcut de debitor sau de dobânditorul subsecvent nu îi este opozabil creditorului urmăritor sau adjudecatarului. orice chirie sau arendă plătită debitorului înainte de scadenţă îi este opozabilă creditorului urmăritor sau adjudecatarului doar dacă este constatată prin act scris cu data certă.orice act de înstrăinare sau constituire de drepturi reale (drepturile de proprietate sau dezmembrăminte ale acestora) este inopozabil creditorului şi adjudecatarului..3. dobânzilor la aceasta şi cheltuielilor de executare. precum şi de cazul în care aceştia s-au declarat de acord cu acest act ori dacă debitorul sau dobânditorul subsecvent al imobilului a consemnat sumele ce corespund valorii integrale a creanţei. .notarea somaţiei în cartea funciară indisponibilizează imobilul urmărit. 62 . vânzarea de către debitorul însuşi conform art. vânzarea la licitaţie publică. alte modalităţi permise de lege.executorul judecătoresc are obligaţia de a-i solicita biroului de carte funciară al judecătoriei în a cărei rază teritorială se află situat imobilul să înscrie somaţia în cartea funciară.

prin expertize se va stabili. reprezentare în litigii etc. Stabilirea prin expertiză nu este necesară dacă valoarea acestor drepturi se găsea deja determinată şi înscrisă în cartea funciară.4. .procedura de vânzare nu poate începe înainte de trecerea a 15 zile (calculate după sistemul exclusiv) de la primirea somaţiei.dacă imobilul este grevat de un drept de uzufruct. separat de valoarea imobilului şi valoarea acestor drepturi. . executorul îi va fixa o remuneraţie în raport cu activitatea depusă. să numească un administrator-sechestru. . debitorul sau oricare altă persoană fizică sau juridică. . abitaţie sau servitute întabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci.când este numit un altul decât debitorul.executorul va cere biroului de carte funciară să-i comunice drepturile reale şi eventualele sarcini care grevează imobilul. uz. titularii unor asemenea drepturi urmând a fi înştiinţaţi de către executor cu privire la existenţa urmăririi. efectuarea cheltuielilor.poate fi numit administrator-sechestru creditorul.din momentul emiterii somaţiei executorul poate. ori dacă o solicită creditorul. 63 . dacă apreciază ca necesar pentru buna administrare a imobilului (încasarea veniturilor. după care vor fi citaţi la termenele ce s-au fixat pentru vânzarea imobilului. stabilind şi modalitatea de plată a ei. iar în lipsa acestui acord se va solicita unui expert stabilirea valorii de circulaţie a bunului. . Vânzarea la licitaţie .).4. totodată fără ca debitorul să fi făcut plata datoriei.preţul imobilului va fi stabilit de executor cu acordul părţilor (creditor şi debitor). .

pr.despre data. la Casa de Economii şi Consemnaţiuni CEC – S. . .A. prealabil termenului stabilit pentru vânzare. ai imobilului. calculat de la data afişării publicaţiei de vânzare la locul stabilit pentru desfăşurarea licitaţiei. .publicaţia de vânzare va fi afişată de executor la propriul său sediu. alături de debitor.civ. . nici mai lung de 60 zile. la acela al instanţei de executare.participarea la licitaţie este precedată de formularea ofertei de cumpărare la care va fi ataşată recipisa. elementele ei de conţinut fiind cele stabilite prin art. executorul va anunţa vânzarea şi într-un ziar de largă circulaţie. sau la orice altă instituţie bancară. la dispoziţia executorului. . o copie de pe publicaţia de vânzare trebuie depusă şi la parchetul de pe lângă instanţa de executare. în caz de neîndeplinire a obligaţiilor stabilite în sarcina sa.termenul stabilit pentru vânzare nu va putea fi nici mai scurt de 30 zile.sunt exoneraţi de plata cauţiunii creditorii ce deţin creanţe în rang util.în termen de 5 zile de la stabilirea preţului imobilului. precum şi coproprietarii.504 alin.. executorul va întocmi publicaţia de vânzare.participanţii la licitaţie sunt datori să depună la Trezoreria Statului.la cererea oricărei persoane interesate. o cauţiune reprezentând 10% din preţul la care imobilul a fost evaluat. precum şi la locul unde se desfăşoară licitaţia (dacă este altul decât acela al situării imobilului). ora şi locul vânzării debitorul va fi înştiinţat prin grija executorului.. 64 . instanţa de executare putându-l obliga şi la plata de despăgubiri. la locul situării imobilului. . .revocarea administratorului-sechestru va putea fi dispusă de executor la cererea oricărei persoane interesate.1 C. . .când urmărirea poartă asupra imobilului unui minor sau pus sub interdicţie. la sediul primăriei în a cărei rază teritorială este situat imobilul.

vânzarea se face în mod public. pornindu-se de la preţul care.dacă imobilul este grevat de un drept de uzufruct. vânzarea se poate efectua şi la sediul primăriei în a cărei rază este situat imobilul. la locul situării imobilului. prin strigări succesive. uz.vânzarea se poate face: la sediul organului de executare. . oferind imobilul liber de aceste drepturi. la înscrierea lor în cartea funciară. dimpotrivă. . oferit fiind de un licitator. ordinea vânzării este cea stabilită de debitor.când datorită existenţei unor asemenea drepturi nu s-a putut obţine un preţ suficient pentru acoperirea creanţelor ipotecare înscrise anterior. la primul termen de vânzare strigările vor începe de la preţul cel mai mare oferit sau. 65 . la intervale de timp care să permită opţiuni şi supralicitări. la cererea debitorului sau a creditorului. In comune. în orice alt loc cu privire la care se apreciază că ar înlesni valorificarea. licitaţia va porni de la preţul arătat în publicaţia de vânzare.. dacă mai multe corpuri de proprietate sunt grevate cu o unică ipotecă ori dacă corpul de proprietate este compus din mai multe parcele. . executorul va relua licitaţia în aceeaşi zi. separat. de la cel fixat prin licitaţie. executorul poate dispune. abitaţie sau servitute întabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci.când corpurile de proprietate sau parcelele se vând separat. pentru fiecare parcelă în parte.în lipsa unui asemenea preţ de ofertă. ca vânzarea să se facă deodată pentru mai multe corpuri de proprietate sau. îl depăşeşte pe cel arătat în publicaţia de vânzare. în lipsă. .oferirea spre vânzare va fi făcută de executor. fiind distinctă pentru fiecare imobil sau corp de proprietate. în lipsa unei asemenea indicări urmând a fi stabilit de executor. . .licitaţia începe prin citirea de către executor a publicaţiei de vânzare şi a ofertelor primite. al instanţei de executare. Totuşi. scăzut cu valoarea acestor drepturi astfel cum a fost stabilită prin expertiză ori. . după caz.

. Primul adjudecatar are posibilitatea de a achita la noul termen de licitaţie preţul oferit iniţial.dacă nu este oferit preţul la care imobilul a fost evaluat. . . imobilul se va scoate din nou la vânzare.. chiar dacă există un singur ofertant. urmând a se face şi o nouă publicaţie de licitaţie. la cel mai mare preţ oferit.când adjudecatar este un creditor el va putea să depună în contul preţului propria sa creanţă. şi suma necesară pentru plata creanţelor lor. . în caz de preţ egal urmând a fi preferat cel care are un drept de preemţiune asupra bunului. creditor. iar dacă aceasta este mai redusă decât preţul. debitor şi de adjudecatar. . 66 . Când există creditori cu creanţe prioritare celei a adjudecatarului.executorul îl va declara adjudecatar pe cel care a oferit preţul conform celor de mai sus. iar dacă nici acesta nu se obţine. şi diferenţa necesară. acesta nu va putea să-şi adjudece bunul la un preţ mai mic de 75% din cel de evaluare. primul adjudecatar urmând să suporte cheltuielile noii licitaţii şi eventuala scădere de preţ. imobilul se va vinde. la acelaşi termen.executorul este obligat să întocmească un proces-verbal privitor la desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei.dacă adjudecatarul nu depune preţul în termenul legal. .adjudecatarul trebuie să depună preţul la dispoziţia executorului în termen de cel mult 30 zile calculat de la data vânzării. scăzând din el valoarea cauţiunii depuse anterior licitaţiei. vânzarea se va amâna pentru un nou termen ce nu va putea depăşi 60 zile. şi care trebuie semnat de executor. în măsura în care acestea nu sunt acoperite prin diferenţa de preţ. acesta este ţinut să depună.la acest nou termen licitaţia începe de la un preţ de 75% din cel la care imobilul a fost evaluat. .când participantul la licitaţie este un creditor urmăritor sau intervenient. până la concurenţa preţului de adjudecare. caz în care este obligat să suporte numai cheltuielile noii licitaţii.

adjudecatarul dobândeşte dreptul real supus urmăririi. executorul va înainta un exemplar al actului de adjudecare biroului de carte funciară pentru a se înscrie în cartea funciară interdicţia de înstrăinare şi grevare a imobilului. . în cazul vânzării în rate.la cererea adjudecatarului executorul ratelor. . şi creditorului urmăritor pentru a-i servi ca titlu executoriu împotriva cumpărătorului. până la plata integrală a preţului şi a dobânzii corespunzătoare.civ. 1 lit. . elementele lui de conţinut fiind cele arătate de art.un exemplar al actului de adjudecare se va preda.pr. în principal.un exemplar al actului de adjudecare se va preda adjudecatarului constituind titlul său de proprietate asupra imobilului. să încuviinţeze plata preţului în rate. Actul de adjudecare şi efectele adjudecării .adjudecatarul poate pretinde posesia bunului. când. 67 . în cazul vânzării în rate. în lipsa unui acord al creditorilor. Efectele adjudecării sunt. dacă acesta nu va plăti la scadenţă ratele datorate..5. 401 alin..516 C. .după plata integrală a preţului sau. numărul 4. precum şi după expirarea termenului de 15 zile prevăzut de art. bunul nu va putea fi înstrăinat sau grevat mai înainte de plata integrală a preţului.adjudecatarul are dreptul la fructe.. următoarele: .dacă imobilul a fost vândut cu plata preţului în rate. cuantumul lor şi data scadenţei. a avansului. va putea. executorul va întocmi actul de adjudecare. afară de cazul în care cumpărarea s-a făcut cu plata preţului în rate. . .pr.adjudecatarul dobândeşte dreptul de a dispune de bun. c) C.civ. stabilind avansul. cu acordul creditorului.

. .adjudecatarul are dreptul să fie garantat contra evicţiunii de către debitorul urmărit. va putea să 68 ..520 alin. el îl poate acţiona pe debitor pentru despăgubiri. Când preţul adjudecării se plăteşte în rate.civ. orice cerere de evicţiune. instanţa de executare.civ. conform art. imobilul rămâne liber de orice ipoteci sau alte sarcini ce au garantat drepturi de creanţe.Conform art.civ. însă numai în cazul imobilelor înscrise pentru prima dată în cartea funciară în baza actului de adjudecare.3 C. 4. adjudecatarul îi va putea urmări şi pe creditorii ce au încasat preţul adjudecării.509 alin. 2 C. la solicitarea adjudecatarului. .. orice cerere de evicţiune. sarcinile ce prevalează imobilul se sting la plata ultimei rate.de la data întabulării dreptului de proprietate al adjudecatarului.pr.când cererea în evicţiune este introdusă anterior împărţirii preţului adjudecării.509 alin.6. .pr. totală sau parţială. Cererea în evicţiune privind imobilul adjudecat . însă numai dacă adjudecarea s-a făcut cu păstrarea acestor drepturi.).dacă adjudecatarul a fost evins total sau parţial. în limita sumei ce au încasat-o. titularii acestora din urmă putându-le realiza exclusiv din preţul obţinut prin vânzare.de la data adjudecării adjudecatarul datorează dobânzi până la plata integrală a preţului şi suportă toate sarcinile imobilului (dacă a cumpărat cu aceste sarcini. Când averea debitorului nu este suficientă. totală sau parţială. este stinsă dacă de la data înregistrării cererii de înscriere formulată de dobânditorul anterior ale dreptului înscris în folosul terţului au trecut cel puţin 3 ani.pentru imobilele deja înscrise în cartea funciară.se vor menţine drepturile reale întabulate ulterior înscrierii în CF a vreunei ipoteci. vezi art.3 C. .pr. . privitoare la imobilul adjudecat poate fi făcută în termen de 3 ani de la data înscrierii actului de adjudecare în CF. .

cu sau fără cauţiune. în caz contrar existând autoritate de lucru judecat. 69 . anterior.cererea în evicţiune va putea fi pornită doar dacă. pe calea contestaţiei la executare. . terţul nu încercase. valorificarea dreptului. împărţeala preţului până la judecarea definitivă a cererii de evicţiune.suspende.

.

suma rămasă disponibilă urmând a se preda debitorului. creanţele reprezentând cheltuieli de judecată. . . precum şi creanţele reprezentând obligaţia de reparare a pagubelor cauzate prin moarte. precum şi orice alte cheltuieli făcute în interesul comun al creditorilor. pentru maternitate. executorul procedează la distribuirea sumei conform următoarei ordini de preferinţă. potrivit legii. cât şi aceia care au intervenit în timpul executării. ajutoarele pentru întreţinerea şi îngrijirea copiilor. creanţele reprezentând salarii şi alte datorii asimilate acestora. prevenirea îmbolnăvirilor. refacerea sau întărirea sănătăţii. sumele cuvenite şomerilor. depunând titlurile lor de creanţă până la data întocmirii de către executorul judecătoresc a procesului-verbal de eliberare sau distribuire a sumei rezultate din executare.participă la distribuirea sumei atât creditorul ori creditorii urmăritori (deci cei care au pornit executarea silită). se distribuie între creditori până la realizarea integrală (dacă este posibil) a drepturilor lor. ELIBERAREA ŞI DISTRIBUIREA SUMELOR REALIZATE PRIN EXECUTAREA SILITĂ . 2. pentru incapacitate temporară de muncă. . ajutoarele de deces acordate în cadrul asigurărilor sociale.distribuirea sau eliberarea sunt făcute de executorul judecătoresc.suma de bani realizată prin executarea silită indirectă. afară de cazurile în care legea ar prevedea expres altfel: 1. vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii. . precum şi veniturile debitorului.când executarea silită a fost pornită de mai mulţi creditori ori dacă pe timpul executării au depus titlurile de creanţă şi alţi creditori. pentru măsuri asigurătorii sau de executare silită.Capitolul 5. pentru conservarea bunurilor al căror preţ se distribuie. pensiile.

3. creanţele rezultând din obligaţia de întreţinere, alocaţii pentru copii sau obligaţia de plată a altor sume periodice destinate asigurării mijloacelor de existenţă; 4. creanţele bugetare provenite din impozite, taxe, contribuţii şi din alte sume stabilite potrivit legii, datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale şi bugetelor fondurilor speciale; 5. creanţele rezultând din împrumuturi acordate de stat; 6. creanţele reprezentând despăgubiri pentru repararea pagubelor pricinuite proprietăţii publice prin fapte ilicite; 7. creanţele rezultând din împrumuturi bancare, din livrări de produse, prestări de servicii sau executări de lucrări, precum şi din chirii sau arenzi; 8. creanţele reprezentând amenzi cuvenite bugetului de stat sau bugetelor locale; 9. alte creanţe. - dacă există creditori care deţin drepturi de gaj ori ipotecă sau privilegii conservate în condiţiile legii asupra bunului vândut, la distribuirea sumei creanţele lor vor fi plătite după cele menţionate la punctul 1 de mai sus; - ordinea de preferinţă acordată creanţei principale va fi urmată şi de sumele reprezentând dobânzi, penalităţi sau alte asemenea sume accesorii creanţei principale; - în cazul în care unul din titlurile depuse de creditorii urmăritori conţine obligaţia debitorului de a plăti o sumă de bani în mod periodic, iar bunurile rămase în patrimoniul debitorului după efectuarea executării sau veniturile sale nu asigură plata în viitor a ratelor datorate, executorul judecătoresc sau partea interesată va solicita instanţei în circumscripţia căreia se face executarea să stabilească suma globală cu care creditorul va participa la distribuirea sumei realizate prin urmărire. Instanţa hotărăşte cu citarea părţilor, printr-o încheiere supusă doar recursului;

72

- eliberarea sau distribuirea sumei obţinute prin urmărire se va putea face numai după trecerea unui termen de 15 zile de la data depunerii sumei şi sub condiţia citării debitorului şi a creditorilor urmăritori sau intervenienţi; - cu privire la modul de eliberare sau distribuire a sumei rezultate din executare executorul va întocmi de îndată un proces-verbal, care va fi semnat inclusiv de persoanele interesate şi care sunt prezente; - partea nemulţumită de modalitatea de eliberare sau distribuire a sumelor este îndreptăţită să-i solicite executorului să consemneze obiecţiunile sale, putând face şi contestaţie la executare în termen de 3 zile de la întocmirea procesului-verbal, la instanţa de executare; - formularea contestaţiei suspendă de drept eliberarea sau distribuirea sumei; - judecata se face de urgenţă şi cu precădere, cu citarea părţilor.

73

Titlul III. EXECUTAREA SILITĂ DIRECTĂ

Capitolul 1. NOŢIUNI GENERALE
- conform art.572 C.pr.civ., în cazul în care obligaţia debitorului prevăzută în titlul executoriu constă în lăsarea posesiunii unui bun, predarea unui bun ori a folosinţei acestuia în desfiinţarea unei construcţii, plantaţii sau altei lucrări ori în îndeplinirea oricărei alte activităţi stabilite pentru realizarea drepturilor creditorului, iar debitorul nu execută de bună-voie obligaţia sa în termenul prevăzut în somaţie, executorul sau, după caz, creditorul, în raport cu împrejurările cauzei şi natura obligaţiei ce se execută, va proceda fie la executarea silită, fie va sesiza instanţa de executare în vederea aplicării unei amenzi civile; - toate formele de executare silită directe presupun somarea debitorului prealabil executării silite propriu-zise, însă atunci când creditorul justifică o nevoie urgentă sau există pericol ca debitorul să se sustragă de la urmărire, preşedintele instanţei de executare va putea dispune, la cererea creditorului, prin încheiere irevocabilă, dată fără citarea părţilor, ca executarea silită a obligaţiilor de mai sus să se facă de îndată şi fără somaţie.

Capitolul 2. PREDAREA SILITĂ A BUNURILOR MOBILE
- dacă în termen de o zi de la primirea somaţiei debitorul nu-şi îndeplineşte obligaţia de a preda un bun mobil determinat prin calitate şi cantitate, executorul judecătoresc se va deplasa la locul situării bunului,

388 C. EXECUTAREA SILITĂ A ALTOR OBLIGAŢII DE A FACE (art. pe cheltuiala debitorului. în caz de refuz putând solicita sprijinul agenţilor forţei publice pentru al pune pe creditor în drepturile sale.despre îndeplinirea executării executorul va întocmi un proces-verbal având conţinutul stabilit de art. 580/5) .dacă în termen de 5 zile de la primirea somaţiei.ridicându-l de la debitor sau de la terţul care îl deţine şi predându-l creditorului conform cu drepturile acestuia stabilite prin titlul executoriu.civ. . PREDAREA SILITĂ A BUNURILOR IMOBILE .când în imobil se găsesc bunuri mobile ce nu formează obiectul executării silite şi pe care debitorul nu le ridică singur. Capitolul 4. Capitolul 3.580/4.580/2.pr. stabilind totodată cheltuielile de executare pe care urmează să le plătească debitorul. Procesul-verbal astfel întocmit constituie titlu executoriu în privinţa cheltuielilor de executare stabilite în sarcina debitorului. executorul va numi.executorul judecătoresc va încheia un proces-verbal care să ateste îndeplinirea executării. cerându-i debitorului să-l părăsească de îndată. debitorul obligat la a părăsi sau preda un imobil nu îşi îndeplineşte această obligaţie. executorul judecătoresc se va deplasa la imobil. . un custode căruia îi va încredinţa bunurile. . creditorul poate: 76 .dacă în termen de 10 zile de la primirea somaţiei debitorul refuză să îndeplinească obligaţia de a o face arătată în titlul executoriu şi care nu presupune faptul personal al debitorului.

jandarmerie. creditorul va solicita instanţei de executare.în scopul acoperirii prejudiciului cauzat prin neîndeplinirea obligaţiei de a face intuitu personae. prin încheiere executorie supusă doar recursului. In acest caz.în aceste două ipoteze executarea obligaţiei se va putea face şi cu ajutorul organelor de poliţie. b) să solicite instanţei de executare să îl autorizeze. dacă natura obligaţiei permite aceasta (ex. Instanţa va judeca cererea cu citarea părţilor. el poate cere instanţei de executare obligarea debitorului la a-i plăti daune-interese. la cererea creditorului. prin încheiere irevocabilă . . creditorul poate cere şi obligarea 77 . prin cerere. Instanţa judecătorească va judeca cererea cu citarea părţilor. Instanţa va dispune cu citarea părţilor. pe cheltuiala debitorului. creditorul a fost prejudiciat.a) să solicite executorului prin cerere executarea silită a obligaţiei.când prin întârzierea în executarea obligaţiei de mai sus.: demolarea unui gard). dacă debitorul se opune.când executarea obligaţiei implică faptul personal al debitorului ( este cazul obligaţiilor intuitu personae). stabilită pe zi de întârziere până la executarea obligaţiei prevăzute în titlul executoriu. . prin încheiere irevocabilă. . aceasta se poate realiza prin aplicarea mijlocului de constrângere indirectă al unei amenzi civile. cu citarea părţilor. . .dacă în termen de 6 luni debitorul nu va executa obligaţia prevăzută în titlul executoriu. instanţa va hotărî.în acest caz. în cuantum de 20 lei până la 50 lei. obligarea debitorului la plata unei amenzi civile în favoarea statului. instanţa care a dispus obligarea debitorului la plata unei amenzi civile pe zi de întârziere în favoarea statului va fixa suma datorată statului cu acest titlu. prin încheiere. să îndeplinească obligaţia el însuşi sau prin alte persoane. .

amenda civilă aplicată debitorului va putea fi anulată. Instanţa va judeca cererea cu citarea părţilor. ori redusă. în tot sau în parte. după caz. . creditorul va putea solicita instanţei de executare să desfiinţeze el însuşi sau prin alte persoane.când debitorul nu a respectat o obligaţie de a nu face.prin dispoziţie expresă legiuitorul a prevăzut că pentru neexecutarea obligaţiilor ce nu ar putea fi îndeplinite de o altă persoană decât debitorul nu se pot acorda daune cominatorii. printr-o încheiere supusă doar recursului.se realizează prin aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor specifice executării obligaţiilor de a face. sus-arătate. . EXECUTAREA SILITĂ A OBLIGAŢIILOR DE A NU FACE . prin încheiere irevocabilă. Capitolul 5.debitorului la plata de daune interese. pe cheltuiala debitorului. pe cale de contestaţie la executare. 78 . dacă debitorul execută obligaţia prevăzută în titlul executoriu sau. . instanţa pronunţându-se cu citarea părţilor. lucrările realizate de acesta prin nerespectarea obligaţiei. pentru alte motive temeinice.

.....3................3...3...3.. 15 1. DREPTUL DE A PORNI EXECUTAREA SILITĂ.......... 9 1.....................1. 9 1..1........ 6 1.2..............3........................2.........3.......2....... 13 1................................... 3 1....3....... Organul de executare .................3....... 9 1.......3.................... Părţile........1........3.5.............. 15 Capitolul 2.......................... NOŢIUNI GENERALE....................4................................................... Competenţa executorilor judecătoreşti.................1.... PARTEA GENERALĂ ......1............................ 8 1. 3 1............................... 16 Capitolul 3..............................1. Participanţii la executarea silită ........1...... Răspunderea executorului judecătoresc .............3...............3.......3....................5............................3.................2............. Instanţa judecătorească ...... 14 1............5............. 4 1......... 12 1.........3....................3....................................... Identificarea părţilor..............................3.. Definiţie ...... 11 1.... 12 1... 9 1................ Competenţa materială şi teritorială .......... Modalităţile şi formele executării silite..4.. 10 1. Procurorul .............. Obligaţii specifice creditorului........3.. 4 1.........3.................... Definiţie . Obligaţii specifice debitorului ..........Cuprins Titlul I.......................2............ 4 1...1.............................3................................................. 3 Capitolul 1..................................1...... Drepturile şi obligaţiile comune ale creditorului şi debitorului ......................3.......... 14 1.....2......................3...... 17 .... Drepturi specifice creditorului.3..................... 3 1........ 7 1..........................3.........6............................ Conflictul de competenţă .6..... Coparticiparea procesuală........................ Atribuţiile şi prerogativele instanţei de judecată........ Terţii ........................... 14 1....3.......................................1..............3.................................3.......3..........4...1........ TITLURILE EXECUTORII ....... Atribuţiile executorului judecătoresc ....3..... Recuzarea ...........................2...............

......... 17 3...... Procedura de judecată ......... Valorificarea bunurilor urmărite........................ Titlul executoriu european ...2........................ URMĂRIREA BUNURILOR MOBILE ...................... 22 4............6.....2............ 55 80 ............ 31 4........ 20 Capitolul 4............5.................. temporizează sau sting executarea silită .............................. Obiectul popririi .. Suspendarea executării silite.......7..... 39 6....................... Incidente care împiedică.........................................1... Definiţie ..................2.................... 38 6................ 42 Capitolul 1................. Subiectele popririi ..... Bunuri exceptate de lege de la urmărire ........... 53 2.................... 43 1... EXECUTAREA SILITĂ INDIRECTĂ ...................................................4................................................................1.. INTOARCEREA EXECUTĂRII .............. UNELE INCIDENTE LA EXECUTAREA SILITĂ..... 37 Capitolul 6... OBIECTUL EXECUTĂRII SILITE........3................. Procedura popririi ............................... Definiţie ...... 54 2..................................................................................... Regimul juridic al veniturilor debitorului ..4......... Cererea de contestaţie la executare (elemente de conţinut) 33 4..................... 34 4. 53 2.........4..........4................3.....4............4................2......2.................................................................1...................... Termenul de exercitare a contestaţiei la executare ...... 22 4............... 17 3.................................... 29 4.........3....3.......3. Contestaţia la executare........................................4......................................1........... 42 1.. Hotărârea judecătorească în calitate de titlu executoriu ......... 23 4..................... Înştiinţarea prealabilă a debitorului ... Instanţa competentă să judece contestaţia la executare ..........1...........4....................................... 53 2............... 46 1... CEREREA DE EXECUTARE SILITĂ............ Cererea de executare silită ........... Definiţie ............. POPRIREA .... Imposibilitatea vânzării bunului sechestrat ..4.. 51 Capitolul 2.... Identificarea şi sechestrarea bunurilor ........................ 43 1... 32 4.... 35 Capitolul 5... 24 4. ÎNŞTIINŢAREA PREALABILĂ A DEBITORULUI...........3................................................ 41 Titlul II.............................

.......................... ELIBERAREA ŞI DISTRIBUIREA SUMELOR REALIZATE PRIN EXECUTAREA SILITĂ ........... 62 4..................................... PREDAREA SILITĂ A BUNURILOR MOBILE................... Vânzarea imobilului....... 75 Capitolul 1..... Formalităţile premergătoare vânzării la licitaţie.. 76 Capitolul 4............................................. Vânzarea la licitaţie............ 60 4......... 67 Capitolul 5............. 71 Titlul III................... EXECUTAREA SILITĂ A OBLIGAŢIILOR DE A NU FACE .......... PREDAREA SILITĂ A BUNURILOR IMOBILE .....................3............. 76 Capitolul 5........................................................................................Capitolul 3........................... 63 4....................................... NOŢIUNI GENERALE..... 75 Capitolul 3... EXECUTAREA SILITĂ A ALTOR OBLIGAŢII DE A FACE ....5......... 78 81 ............... URMĂRIREA SILITĂ A FRUCTELOR NECULESE ŞI A RECOLTELOR PRINSE DE RĂDĂCINI ..... Actul de adjudecare şi efectele adjudecării.... URMĂRIREA SILITĂ ASUPRA BUNURILOR IMOBILE .. Definiţie .2............ 60 Capitolul 4................... 60 4...... EXECUTAREA SILITĂ DIRECTĂ ......................................... 75 Capitolul 2........... 61 4....4........1.......................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->