Sunteți pe pagina 1din 408
CUPRINS ee Introducere 5 Partea intii COMBATERFA FROZIUNIT SOLULUE . 2... 8 1 Procesete de eroziune, doplasiri de teren si indesari . u 1. Eroziunea geologicd veche si urmarile ef . “4 2. Rroziunea actuali ee 15 3, Eroziunea produsi de vint | a 4, Factorii care influenteaza dezvoltarea eroziunii. solului 28 5. Deplasirile de teen... 30 6. Procesul de indesare a solului 48 7. Cartarea eroziunii, deplasarilor de teren si indesirilor 5 8. Metode de cereetare a scurgerii si eroziunii a7 2 Consideratii generale asupra lucrarilor de combatere a eroziunii. Datele de studij : a 49 1, Datele de studi necesare proiectarii luerarilor de combatere a er ziunii.solului 30 2. Prelucrarea ploilor torentiale | a a) 3. Metodele de determinare a debitului maxim al viiturilor pe torenti. 65 4 Debitul solid al torentilor. Caracteristicile viltusilor torentiale 9) 5. Principiile actiunii de combatere a eroziunit solului 95 SB organizarea antierozionala a teritoriului in bazinele hidrogratice 97 1. Stabilirea categoriilor de folosinje 98 2. Organizarea interioaré a folosintelor wz A Lucrarite agrotehnice antierozionale 108 1. Lucrarile de mobilizare a solului 108 . Marirea fertilitatit solulut . . |. seek 109 Sisteme de cultura... to 0 4. Ameliorarea pasunilor uw 5 iucrarite sitvice antierozionale 4 1. Impaduriri masive 4 2. Perdelele de protectie 116 3. Benzile de arbujti . | 119 © Lucrari de amenajare hidrotehnica antierozionala pe versanfi Le Bl 1, Valurile de pamint si eanalele de coasta + 122 2, Terasele cu taluz inierbat ee . > 1386 3. Terasele cu zid de sprijin si terasele cu gardulete F 151 4 Debuseele Da og 6 oo ici 7 Lucrari de stavilire a eroziunii in adincime , . - 160 1, Luerdri in refeaua de scurgere a torentilor .. . 162 2. Proiectarea, executarea si intretinerea lucrarilor de stavilire a ero- ziunii in adincime woe . 2 a 182 Siucrarite de stavitire a deplasarilor de teren 238 Partea a doua REGULARIZAREA CURSURILOR DE APA... . . . 251 Generalitati coe Soe ~ 953 Amenajari pentru regularizarea albiei cursurilor de apa... . 256 1. Albiile cursurilor de apa naturale aoe. 264 rilor de albie 275 Datele de studii necesare proiectarii regulari 2 3. Materiale si elemente de constructie folosite la regularizari de albii 986 4, Aparari si consolidari de maluri : | 201 5, Luerarile de regularizare in albie . Bee 6. Taieri de coturi (strapungeri) .. af 7. Regularizéri cu caracter local. 6 i a 8 6 + 316 WOneguarizarca debitetor ae Boo ea 1. Regularizarea debitului prin acumulari, Considerajti generale, Cla. ficdri Loe Ss st © regularizérii prin bazine de acumulare . 343 2. Datele de studii necesai 3. Condifiile de amplasare a bazinului de acumulare si curbele carae- fetistice ele acumulari 0 tts re : 9 { 4. Calculul volumelor caracteristice ale acumularii 353 5, Determinarea clementelor atenuarii pentru sisteme de bazine de acumulare | soe an Atenuarea undelor de viituré m incinte indiguite 7. Exploatarea gi intretinerea lucrarilor de acumulare [1 apararea contra inundatiitor prin indiguiri | 1. Cauzele inundatillor 27... ee LL aoe 1 2. Influenta indiguirilor asupra regimului riurilor si asupra terenurilor f din incinta . . eee ee » 403, } 3. Clasificarea digurilor . woe + 405, Datele de bazi necesare proiectarii dig : ol aor 5. Projectarea digurilor . Be ee soe 4D 6. Intretinerea lucrérilor de indiguire . soe 442, LQrarticutaritatite catculetor economice legate de combaterea eroziunii so- | lului si regularizarea cursurilor de apa. sone 44d | Bibliogratie . . . Loe Bee ec OU 4___cuprins INTRODUCERE Combaterea eroziunii, solului_pe de o parte si regularizarea cursurilor de api pe de alt parte sint probleme legate organic intre ele si rezolvarea uneia nu poate fi facut separat de cealalté. Tratarea in acelasi curs a acestor probleme rispunde cerintelor reale din productie, precum si prin~ cipiului dialectic de a privi problemele sub toate aspectele si nu uni- lateral. Intr-o unitate naturali mare — bazinul hidrografic al unui riu — combaterea eroziunii solului se pune ca problema pe versantii bazinului, iar regularizarea cursurilor de apa in reteaua de scurgere a aceluiasi bazin. Combaterea eroziuni solului se rezolva in principal prin regularizarea scurgerii pe versanti, deci principiile de baza sint aceleasi. Regimul hidrologic al cursurilor de apa in reteaua de scurgere este influentata nemijlocit de regimul scurgerilor pe versanti, Insasi rezulta~ tele obtinute prin executarea lucrarilor de indiguire, bazine de acumu- lare, amenajiri in albie, separat de problema amenajarilor pe versanti c&reia nu i's-a dat importanfa cuvenita, arata justetea afirmatiilor de mai sus. Lucrarile respective au fost scoase rapid din functiune sau chiar distruse, ele neputind si aduci modificarile scontate in regimul de seur- gere, ci mai mult lau deranjat, amplificind deseori chiar efectele dezas- truoase ale viiturilor. Exploatarea abuziva si nerationala a terenurilor agricole si silvice prac- ticaté in trecut a provocat aparitia unor grave si intinse procese de ero- ziune in toate zonele cu relieful frimintat ale tarii. Procedindu-se la inventarierea terenurilor atacate de eroziune, fostul Minister al Agriculturii si Silviculturii, pe baza unor cercetari sistematice, a intocmit in anul 1953 0 hartA schematicd a eroziunii solului la scara 1 :500 000. Cercetérile ulterioare au dus la realizarea unci harti schematice a pro- ceselor actuale de eroziune a solului in Roménia (fig. 1) Din analiza rezultatelor acestor cercetiri, se constaté cA in tara noastra, eroziunea solului afecteazi multe milioane de hectare, mai ales pe terenu- rile arabile, pasuni si terenurile viti-pomicole. Dupa gravitatea gi intinderea proceselor de eroziune si a celorlalte pro- cese de degradare a solului pe pante (Indesiri, deplasari de teren) se pot distinge urmatoarele 10 zone in ordine — Zona 1 — din Vrancea, delimitata de localitatile Vidra, V Soveja, Tulnici, Naruja, de Vaile Nereju si Mileov, de la confluenta lor pind la Mera.