Sunteți pe pagina 1din 6

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

CAPITOLUL I – NOŢIUNEA DE COMERCIANT…………….5


1.1. Aspectele generale………………………………………………………….5
1.2. Concepţia Codului comercial român privind subiecţii raporturilor
comerciale………………………………………………………………….5
1.3. Interesul practic al definirii noţiunii de comerciant……………….........7
1.4. Definiţia comerciantului…………………………………………………..9
CAPITOLUL II – CATEGORII DE COMERCIANŢI…………9
2.1. Aspecte generale…………………………………………………………..9
2.2. Comercianţii persoane fizice…………………………………………….10
2.3. Societăţile comerciale……………………………………………………..11
2.4. Regiile autonome…………………………………………………………..12
2.5. Organizaţiile cooperatiste……………………………………………….13
2.6. Companiile şi societăţile naţionale……………………………………...13
2.7. Micii comercianţi……………………………………………………….14
CAPITOLUL III – CALITATEA DE COMERCIANT A
PERSOANEI
FIZICE…………………………………………………..14
3.1. Aspecte generale………………………………………………………...14
3.2. Dobândirea calităţii de comerciant…………………………………….15
3.2.2. Condiţiile de dobândire a calităţii de comerciant…………………….15
3.2.1. Aspecte generale………………………………………………………...15
§3.2.2.1. Săvârşirea de fapte de comerţ obiective……………………………15
§3.2.2.3. Săvârşirea faptelor de comerţ obiective ca profesiune….…………19
§3.2.2.3. Săvârşirea faptelor de comerţ obiective în nume propriu…………21
3.2.3. Delimitarea calităţii de comerciant de alte profesiuni îndeplinite de
persoanele fizice…………………………….…………………………………..22
§3.2.3.1. Meseriaşii……………………………………………………………...22
§3.2.3.2. Persoanele care exercită profesiuni liberale………………………..23
§2.1. Avocaţii……………………………………………………………………23
§2.2. Notarii publici…………………………………………………………….24
§2.3. Medicii…………………………………………………………………….24
§2.5. Expertul contabil şi contabilul autorizat………………………………..25
§2.4. Farmaciştii………………………………………………………………25
§3.2.3.3. Agricultorii…………………………………………………………..26
§3.3. Dovada calităţii de comerciant…………………………………………26
§3.4. Încetarea calităţii de comerciant………………………………………..27
CAPITOLUL IV - CALITATEA DE COMERCIANT A
SOCIETĂŢII COMERCIALE……………………………………27
4.1. Aspecte generale…………………………………………………………...27
4.2. Noţiunea de societate comercială…………………………………………28
4.3. Dobândirea calităţii de comerciant……………………………………….29
4.3.1. Reglementarea din Legea 31/1990……………………………………...30
§1.1. Întocmirea actelor constitutive…………………………………………..30
§1.1.1. Contractul de societate………………………………..……………….31
§1.1.2. Statutul societăţii……………………………………………………….33
§1.2. Înmatricularea Societăţii Comerciale…………………………………..35
§1.2.1. Cererea de înmatriculare………………………………………………35
§1.2.2. Avizele şi actele de autorizare………………………………………….37
§1.2.3. Controlul legalităţii înmatriculării societăţii………..………………..38
§1.2.4. Încheierea de înmatriculare…………………………………………...39
§1.2.5. Efectuarea înmatriculării societăţii în registrul comerţului…………39
§1.3. Publicarea în monitorul official…………………………………………40
§1.4. Înscrierea fiscală a societăţii……………………………………………41
4.3.2. Reglementarea din legi speciale………………………………………..42
§2.1. Legea nr.15/1990…………………………………………………………42
§2.2. Legea nr. 58/1998………………………………………………………...42
§2.3. Legea nr. 47/1991…………………………………………………………43
§2.4. Societăţile de investiţii……………………………………………..……43
§2.4.1. Societăţile de administraţie a investiţiilor……………………………43
§2.4.2. Societăţile de depozitare……………………………………………….44
§2.5. Ordonanţa de guvern nr.18/1993………………………………………..44
§2.6. ORDONANT A DE GUVERN NR.51/1997…………………………….44
§2.7. Art.3 din legea nr.36/1991……………………………………………….44
§2.8. Art.30 din Legea nr. 18/1991……………………………………………45
4.3.3. Alte persoane juridice………………………………………………….45
§3.1. Regiile autonome………………………………………………………..45
§3.2. Companiile şi societăţile naţionale……………………………………...46
§3.3. Organizaţiile cooperatiste………………………………………………48
§3.3.1. Legea nr. 109/1996…………………………………………………….48
§3.3.2. Decretul-lege nr. 66/1990………………………………………………49
§3.4. Statul şi unităţile administrativ teritoriale…………………………….50
§3.5. Asociaţiile şi fundaţiile………………………………………………….50
§4.4. Dovada calităţii de comerciant………………………………………….51
§4.5. Încetarea calităţii de comerciant………………………………………...52
CAPITOLUL V - CONDIŢIILE DE EXERCITARE A
ACTIVITĂŢII COMERCIALE………………………………….53

5.1. Principiul libertăţii comerţului…………………………………………53


5.2. Capacitatea persoanei fizice…………………………………………….54
5.3. Incompatibilităţile, decăderile, interdicţiile şi autorizaţiile…………..55
5.3.1. Decăderile………………………………………………………………56
5.3.2. Interdicţiile…………………………………………………………….56
5.3.3. Autorizaţiile……………………………………………………………57
5.3.4. Incompatibilităţile…………………………………………………….58
CAPITOLUL VI - OBLIGAŢIILE PROFESIONALE ALE
COMERCIANŢILOR……………………………………………58
6.1. Aspecte generale………………………………………………………….58
6.2. Publicitatea prin registrul comerţului…………………………………..59
6.2.1. Înmatricularea…………………………………………………………59
6.2.2. Înregistrarea menţiunilor………………………………………………60
6.3. Organizarea şi tinerea contabilităţii activităţii comerciale…………….61
6.4. Exercitarea comerţului în limitele concurenţei loiale………………….62
6.4.1. Legea nr.21/1996 - Legea concurenţei…………………………………63
6.4.2. Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale…………64
CAPITOLUL VII - FONDUL DE COMERŢ…………………66
7.1. Noţiunea fondului de comerţ……………………………………………66
7.1.1 Aspecte generale……………………………………………………….66
7.1.2. Deţinerea fondului de comerţ…………………………………..……..67
7.1.3. Delimitarea noţiunii de fond de comerţ……………………..………...67
7.1.4 Caracteristici ale fondului de comerţ……………………..………..….67
7.2. Elementele fondului de comerţ………………………………………….68
7.2.1. Elementele caporale ale fondului de comerţ………………………….68
§1.1 Bunuri imobile………………………………………………………….68
§1.2. Bunuri mobile corporale………………………………………………...69
§2.2. Elementele incorporabile ale fondului de comerţ……………………..69
§2.2.1. Firma…………………………………………………………………..69
§2.2.2 Emblema……………………………………………………………….71
§2.2.3 Clientela şi vadul commercial………………………………………..73
§2.2.4. Drepturile de proprietate industrială………………………………74
§2.2.5. Drepturile de autor……………………………………………………74
§2.2.6. Regimul creanţelor şi datoriilor……………………………………..74
7.3. Apărarea fondului de comerţ……………………………………………75
7.4. Actele juridice privind fondul de comerţ……………………………….75
7.4.1. Aspecte generale………………………………………………………..75
7.4.2. Vânzarea – cumpărarea……………………………………………….75
7.4.3. Transmiterea ca aport într-o societate comercială…………………...76
7.4.4. Locaţiunea……………………………………………………………….76
7.4.5. Gajul………………………………………………………………………76
CAPITOLUL VIII – CONSTITUIREA SOCIETĂŢILOR
COMERCIALE conform Legii nr. 31/1990, modificată prin OU
32/1997, aprobată şi modificată prin Legea 195/1997, modificată
ulterior prin Legea 99/1999 şi respective Legea
127/2000……………77
8.1. Constituirea societăţilor comerciale……………………………………77
8.2. Actul constitutiv al societăţii……………………………………………..77
8.3. Formalităţi specifice pentru constituirea societăţii pe acţiuni prin
subscripţie publică……………………………………………………………..80
8.4. Înmatricularea societăţii…………………………………………………81
8.5. efectele încălcării cerinţelor legale de constituire a
societăţii…………………….............................................................................82
CAPITOLUL IX – FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR
COMERCIALE……………………………………………………83
9.1. Consideraţii generale………………………………………………………83
9.2. Funcţionarea societăţilor în nume colectiv……………………………….84
9.3. Funcţionarea societăţilor în comandită simplă………………………….85
9.4. Funcţionarea societăţilor cu răspundere limitată……………………….85
9.5. Funcţionarea societăţilor pe acţiuni………………………………………86
9.6. Funcţionarea societăţilor în comandită pe acţiuni………………………89
CAPITOLUL X – MODIFICAREA ACTULUI
CONSTITUTIV…………………………………………………….89
10.1. Consideraţii generale…………………………………………………….89
10.2. Reducerea sau majorarea capitalului social…………………………….89
10.3. Excluderea şi retragerea asociaţilor…………………………………….91
CAPITOLUL XI – DIZOLVAREA ŞI FUZIUNEA
SOCIETĂŢILOR COMERCIALE………………………………92
11.1. Dizolvarea societăţilor comerciale şi consecinţele juridice ale
dizolvării………………………………………………………………………92
11.2. fuziunea societăţilor comerciale………………………………………93
11.3. Lichidarea societăţilor comerciale……………………………………94
CAPITOLUL XII – INFRACŢIUNI……………………………..95
12.1. Consideraţii generale referitoare la săvârşirea infracţiunilor de către
comercianţi conform Legii nr. 31/1990…………………………………..95
CAPITOLUL XIII - CONTRACTUL – NOŢIUNI GENERALE ŞI
CLASIFICARE...................................................................................96
§13.1. Obligaţiile civile şi contractul civil. Noţiune şi reglementarea juridică
……………………………………………………………………………………96
§13.2.Obligaţiile civile………………………………………………………...96
§13.3. Contractul civil………………………………………………………….97
§13.4. CLASIFICAREA CONTRACTELOR………………………………..98
§13.5. Clasificarea contractelor după modul de formare…………………..98
§13.6. Clasificarea contractelor după conţinutul lor…………………………98
§13.7. Clasificarea contractelor după scopul urmărit de părţi……………..99
§13.8. Clasificarea contractelor după efectele produse…………………….100
§13.9. Clasificarea contractelor după modul de executare…………………100
§13.10. Clasificarea contractelor după denumire…………………………100
§13.11. Clasificarea contractelor după corelaţiile dintre ele.......................101
§13.12. Încheierea contractelor.......................................................................101
§13.13. Noţiunea de încheiere a contractului.................................................101
§13.14. Capacitatea de a contracta.................................................................101
§13.15. Consimţământul..................................................................................102
§13.16. Obiectul................................................................................................104
§13.17. Cauza (scopul).....................................................................................105
§13.18. Condiţii de formă şi alte cerinţe legale privind încheierea
contractelor…………………………………………………………………..106
§13.19. Realizarea acordului de voinţă…………………………………….106
§13.20. Momentul încheierii contractului…………………………………..109
§13.21. Locul încheierii contractului…………………………………………110
§13.22. Excepţii de la modurile tradiţionale de formare a contractului
CAPITOLUL XIV - CONTRACTELE COMERCIALE - IZVOR
DE OBLIGAŢII COMERCIALE………………………………111
§14.1. Precizări prealabile…………………………………………………...111
§14.2. Reguli speciale privind formarea şi executarea obligaţiilor
comerciale…………………………………………………………………….111
§14.3. Reguli privind formarea obligaţiilor comerciale…………………….111
§14.4. Reguli privind executarea obligaţiilor comerciale …………………..113
§14.5. Probele în materie comercială……………………………………….117

CAPITOLUL XV - CONTRACTE COMERCIALE SPECIALE.........................130


§15.1. Contractul de vânzare-cumpărare comercială………………………130
§15.2. Noţiunea contractului de vânzare-cumpărare comercială şi caracterele
sale juridice…………………………………………………………………….130
§15.3. Condiţiile de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare
comercială…………………………………………………………………….132
§15.4. Efectele contractului de vânzare-cumpărare comercială şi obligaţiile
părţilor………………………………………………………………………..134
§15.5. Varietăţi de vânzare…………………………………………………140

§15.6. Practică judiciară……………………………………………….142

CAPITOLUL XVI - VÂNZAREA COMERCIALĂ


INTERNAŢIONALĂ...................................................143
§16.1. Contractele de vânzare internaţională de mărfuri, conform convenţiei
Naţiunilor Unite de la Viena (1980)………………………………………….143
§16.2. Precizări prealabile……………………………………………………143
§16.3. Domeniul de aplicare a Convenţiei de la Viena
§16.4. Dispoziţii generale privind interpretarea, forma şi proba
contractului………………………………………..
…………………………………143
§16.5. Formarea contractului………………………………………………145
§16.6. Efectele contractului………………………………………………….147
§16.7. Condiţiile de livrare a mărfurilor în comerţul internaţional -
INCOTERMS 1990…………………………………………………………158
§16.8. Precizări prealabile …………………………………………………158
§16.9. Scopul şi conţinutul actualei reglementări INCOTERMS………..158
§16.10. Conţinutul de baza al uzanţelor…………………………………….160
§16.11. Transferul dreptului de proprietate asupra mărfii………………163
§16.12. INCOTERMS 2000………………………………………………….164
§16.13. Practică judiciară …………………………………………………..165
BIBLIOGRAFIE………………………………………167

S-ar putea să vă placă și