Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞA DISCIPLINEI

DENUMIREA DISCIPLINEI TEORIA COMUNICĂRII COD: DO 1


ANUL DE STUDIU I SEMESTRUL 1 STATUTUL DISCIPLINEI OBLIGATORIE

NUMĂRUL ORELOR PE TOTAL ORE LIMBA DE


TOTAL ORE NUMĂRUL DE TIPUL DE EVALUARE
SAPTĂMÂNĂ ACTIVITATE PREDARE
SEMESTRU CREDITE
INDIVIDUALĂ

C S L Pr.
2 2 0 0 56 94 5 MIXT ROMÂNĂ

TITULARUL GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE CATEDRA


DISCIPLINEI CONF.UNIV.DR. GHEORGHE-ILIE FÂRTE COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE –


La nivelul competenţelor cognitive
1. Conştientizarea şi înţelegerea complexităţii procesului de comunicare, prin prisma
elementelor şi a legăturilor dintre elemente în cadrul diverselor modele ale comunicării
2. Înţelegerea procesului de formare, atribuire şi „tranzacţionare“ a semnificaţiilor, în
funcţie de diversele contexte în care se desfăşoară comunicarea
3. Cunoaşterea diferitelor categorii de semne şi a situaţiilor în care folosirea acestora
asigură eficacitatea şi eficienţa comunicării
4. Cunoaşterea regulilor constitutive, respectiv normative ale comunicării
5. Identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe care caracterizează propriile acte de
comunicare
OBIECTIVE 6. Înţelegerea impactului pe care îl are climatul suportiv/ de susţinere asupra
performanţei în comunicare
La nivelul competenţelor instrumentale
7. Formarea unei obişnuinţe/ practici de ascultare activă
8. Formarea unui mod personal, asertiv şi constructiv de vorbire, atât în sfera privată, cât
şi în sfera publică, atât în situaţii de cooperare, cât şi în situaţii conflictuale
9. Deprinderea artei de a elabora materiale scrise adecvate obiectivelor de comunicare
10.Însuşirea artei de a combina diverse categorii de semne în funcţie de specificitatea
situaţiilor de comunicare
11.Cunoaşterea şi aplicarea principiilor care asigură o comunicare de grup eficientă
12.Deprinderea artei de a pregăti şi susţine un discurs public
1. Definiţii şi modele ale comunicării
2. Definiţii şi tipologii ale semnului
3. Caracterizarea factorilor implicaţi în procesul de comunicare
3.1. Comunicatorii (emitentul şi receptorul)
3.2. Mesajul
3.3. Codul
3.4. Cadrul referenţial
3.5. Canalul de transmitere
3.6. Contextul
TEMATICA 3.7. Bruiajele/ zgomotele
GENERALĂ 4. Elemente ale teoriei actelor de limbaj
5. Definiţii, dimensiuni şi elemente determinante ale interacţiunilor subsumate comunicării
5.1. Emitere-receptare
5.2. Referire-coreferire
5.3. Influenţare-răspuns
5.4. Autodezvăluire-discernere
5.5. Informare metasemiotică-înţelegere metasemiotică
5.6. Relaţionare-corelaţionare
6. Trăsături, tipologii şi reguli ale diverselor forme de comunicare
6.1. Comunicarea verbală şi comunicarea nonverbală
6.2. Comunicarea formală şi comunicarea informală
6.3. Comunicarea interpersonală, comunicarea în cadrul grupului restrâns şi
comunicarea publică
7. Impactul noilor tehnologii de comunicare asupra interacţiunilor interumane
8. Eficacitate, eficienţă şi moralitate la nivelul actelor de comunicare
9. Modalități de testare a competențelor de comunicare necesare specialiștilor în PR

1
1. Povestirea unui eveniment din viaţa personală
2. Expunerea unei idei economice, filosofice, religioase sau politice, făcând apel la
exemple concrete
3. Prezentarea conținutului unui articol jurnalistic, științific sau filosofic
4. Prezentarea conţinutului unui material audiovizual
5. Descrierea componentei nonverbale a unei secvenţe de comunicare
6. Susţinerea unei prezentări în PowerPoint (pe o temă la liberă alegere)
7. Prezentarea unui produs
8. Oferirea unui răspuns (oral, respectiv scris) la o reclamaţie
ACTIVITĂŢI 9. Redactarea unui CV
DE SEMINAR 10.Redactarea unei scrisori de intenţie (în vederea angajării într-o instituţie publică sau
companie, respectiv pentru a fi acceptat, ca membru, într-o organizaţie neguverna-
mentală)
11.Redactarea unei autorecomandări (în vederea obţinerii unei mobilităţi Erasmus sau a
unei burse de studii în străinătate)
12.Redactarea unui drept la replică
13.Redactarea unor materiale focalizate pe anumite funcţii ale limbajului: (a) articol
descriptiv, (b) articol argumentativ, (c) articol explicativ, (d) articol conativ/ incitativ, (e)
articol de autodezvăluire, (f) articol fatic
14.Descrierea unei situaţii de comunicare, în care să se facă referire la comunicatorii
implicaţi, la categoriile de semne utilizate, la regulile de comunicare urmate, la obiectivele
de comunicare urmărite şi la rezultatele obţinute
METODE  expunerea, conversatia euristica, dezbaterea şi problematizarea
DE PREDARE

 Adler, Ronald B. şi Rodman, George, Understanding Human Communication, 9th


edition, Oxford University Press, New York, 2006
BIBLIOGRAFIE
OBLIGATORIE
 Baylon, Christian şi Mignot, Xavier, Comunicarea, Editura Universităţii „Al. I. Cuza“
Iaşi, Iaşi, 2000
 Dobrescu, Paul et al., Istoria comunicării, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2007
 Drăgan, Ioan, Comunicarea. Paradigme şi teorii, vol. I-II, Editura RAO, Bucureşti, 2007
 Fârte, Gheorghe-Ilie, Comunicarea. O abordare praxiologică, Casa Editorială Demiurg,
Iaşi, 2004
 Hargie, Owen şi Dickson, David, Skilled Interpersonal Communication, 4th edition,
London and New York, 2004
 Kunczik, Michael şi Zipfel, Astrid, Introducere în ştiinţa publicisticii şi a comunicării,
Presa Universitară Clujeană, Cluj, 1998
 Lohisse, Jean, La communication. De la transmission à la relation, De Boeck
Université, Bruxelles, 2001

 frecventarea prelegerilor; participarea activă la cel puţin 10


condiţii seminarii; realizarea a cel puţin jumătate dintre activităţile de seminar;
participarea la lucrarea scrisă
EVALUARE
 numărul şi calitatea intervenţiilor la seminar, calitatea proiectelor de
seminar şi performanţa la lucrarea scrisă de verificare a cunoștințelor
criterii acumulate în cadrul prelegerilor; activităţile de seminar şi lucrările scrise
sunt notate cu note de la 1 la 10; nerealizarea unei activităţi de seminar
şi absenţa la lucrarea scrisă se notează cu 0
forme  observaţia directă la seminarii, verificarea portofoliului de proiecte şi
corectarea lucrării scrise
formula  (nota acordată pentru activitatea de la seminar + nota acordată
notei finale pentru lucrarea de verificare a cunoștințelor acumulate în cadrul
prelegerilor) / 2

S-ar putea să vă placă și