qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
Unitatea de invatare I

SCOPUL SI PRINCIPIILE AUDITULUI FINANCIAR

CUPRINS

1.1. Obiective..........................................................................................2 1.2. Definirea, scopul si necesitatea serviciilor de audit financiar.........2 1.3. Profesia de auditor financiar - cadru de referinta national si international.....................................................................................6 1.4. Codul de etica.................................................................................10 1.5. Raspunderea managementul si raspunderea auditorului in cadrul misiunilor de audit..........................................................................16 Teste de autoevaluare.............................................................. 19 Lucrare de evaluare.................................................................. 20

BIBLIOGRAFIE 1. Arens A si colectivul, Audit. O abordare integrată, Ed. ARC, Ediţia a 8-a, Bucureşti, 2001 *** 2. Mihailescu I, Audit financiar, Ed. Independenţa Economică, Piteşti, 2007 *** 3. Morariu A, Suport curs stagiari CAFR 2009 *** 4. Camera Auditorilor Financiari din Romania, Audit financiar 2009. Standarde. Codul etic, Ed. Irecson, Bucureşti, 2009

I

[SCOPUL SI PRINCIPIILE AUDITULUI FINANCIAR]

1.1. OBIECTIVE: Dupa studiul acestei unitati de invatare vei avea cunostinte despre: - notiunea de audit financiar, obiectivele sale in cadrul unei entitati economice si motivele care au condus la dezvoltarea profesiei; - continutul, linia de formare si cadrul de reglementare caruia i se subscrie profesia de auditor financiar pe plan national si international, precum si principiile pe care auditorii isi bazeaza activitatea; - conceptul si relevanta Codului de Etica al auditorilor din perspectiva istorica si economica - rolul auditorului financiar din prisma managementului companiilor client, responsabilitatile partilor in cadrul misiunii de audit si obiectivele acesteia. 1.2. DEFINIREA, SCOPUL SI NECESITATEA SERVICIILOR DE AUDIT FINANCIAR

Auditul financiar reprezinta un serviciu de certificare financiar contabila privind conformitatea situatiilor financiare cu principiile si referintele contabile general acceptate, sub toate aspectele sale semnificative.

Scopul auditului financiar este acela de a exprima o opinie rezonabila, obiectiva si independenta privind respectarea principiile contabile general acceptate, asigurandu-se totodata de regularitatea activitatii contabile, conforme referentialului contabil. Asigurarea rezonabilă este un concept legat de cumularea probelor de audit necesare pentru ca auditorul să concluzioneze faptul că nu există denaturări semnificative în situaţiile financiare ale unei entităţi. Un auditor nu poate obţine o asigurare absolută deoarece există limitări inerente ale unui audit, care afectează capacitatea auditorului de a detecta denaturările semnificative. Aceste limitări sunt cauzate de factori precum: • Utilizarea testelor; • Limitările inerente ale controlului intern (de exemplu, posibilitatea eludării acestuia de către conducere şi a existenţei unor înţelegeri secrete); • Faptul că majoritatea probelor de audit sunt persuasive, mai degrabă decât conclusive.

2

I

[SCOPUL SI PRINCIPIILE AUDITULUI FINANCIAR]

De asemenea, activitatea desfăşurată de auditor în scopul formării unei opinii se bazează şi pe rationament profesional. 1. Principiile contabile  Principiul prudentei care nu admite "supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor, tinand cont de deprecierile, riscurile si pierderile posibile generate de desfasurarea activitatii exercitiului financiar curent sau anterior"  Continuitatea activitatii presupune că entitatea îşi continuă în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil, fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii sau fără reducerea semnificativă a acesteia. Dacă administratorii entităţii au luat cunoştinţă de unele elemente de nesiguranţă legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea instituţiei (întreprinderii) de a-şi continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative;  Contabilitatea de angajamente conform căruia tranzacţiile şi evenimentele sunt înregistrate în conturi atunci când apar şi nu când sumele sunt plătite sau încasate  Principiul independentei exercitiului prevede Se vor lua în considerare toate veniturile şi cheltuielile corespunzătoare exerciţiului financiar pentru care se face raportarea, fără a se ţine seama de data încasării sumelor sau a efectuării plăţilor (vezi "contabilitatea de angajamente")  Permanenta metodelor conform căruia este obligatorie continuitatea aplicării aceloraşi reguli şi norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate şi prezentarea elementelor patrimoniale şi a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile.  Evaluarea distincta a elementelor de activ şi de pasiv. În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziţii din bilanţ se va determina separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau de pasiv, indiferent de conţinutul său economic, de evoluţia previzibilă a pieţei, de consecinţele pe care le are această evaluare. Odată stabilită corect valoarea, mai departe, prelucrarea şi sistematizarea informaţiilor o face contabilitatea după toate regulile sale specifice.  Intangibilitatea bilantului de deschidere conform caruia bilanţul de deschidere al unui exerciţiu trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere a exerciţiului precedent, cu excepţia corecţiilor impuse de aplicarea l.A.S. 8.

3

I

[SCOPUL SI PRINCIPIILE AUDITULUI FINANCIAR]

 Necompensarea - Valorile elementelor ce reprezintă active nu pot fi compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepţia compensărilor între active şi pasive admise de Standardele Internaţionale de Contabilitate  Prevalenta economicului asupra juridicului - Informaţiile prezentate în situaţiile financiare trebuie să reflecte realitatea economică a evenimentelor şi tranzacţiilor, nu numai forma lor juridică.  Pragul de semnificatie - prevede ca orice element care are o valoare semnificativă să fie prezentat distinct în situaţiile financiare. Elementele cu valori nesemnificative, cele care au aceeaşi natură sau funcţii similare vor fi însumate. 2. Referentialul contabil Referentialul contabil poate fi:  Norme contabile internationale ( IAS/IFRS)  Normele contabile nationale  Alte referinte contabile bine precizate, recunoscute si reglementate. La modul general, auditul inseamna examinarea unor informatii in mod profesionist si exprimarea unei opinii independente, obiective si rezonabile, facandu-se referinta la anumite criterii de calitate. In functie de domeniul unde este aplicat acest principiu general, exista multe tipuri de audit, de la cel financiar-contabil si pana la auditul performantei, al sistemelor informatice sau al politicii de securitate a datelor. Ce entitati sunt obligate sa efectueze un audit financiar conform legislatiei romanesti? A. Societatile care, la inchiderea unui exercitiu financiar, indeplinesc cel putin doua din urmatoarele trei criterii: - Au active totale peste 3.650.000 euro - Au cifra de afaceri neta peste 7300000 euro - Au un numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar mai mare sau egal cu 50. B. Societatile de interes public: institutiile de credit, societatile de asigurare/ reasigurare, entitatile reglementate si supravegheate de CNVM (Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare), societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, companiile si societatile nationale, persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare de catre o societate-mama care aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara, societatile de leasing, si

4

I

[SCOPUL SI PRINCIPIILE AUDITULUI FINANCIAR]

persoanele juridice, altele decat cele de mai sus, care beneficiaza de imprumuturi nerambursabile sau cu garantia statului. Necesitatea serviciilor de audit Pe parcursul firesc al dezvoltarii economice si sociale globale, necesitatea informarii concise, relevante si corecte a investitorilor si-a pus amprenta asupra serviciilor de consultanta si certificare financiara, acestea devenind o prioritate conturata tot mai clar in statisticile microeconomice. Dintre acestea, serviciile de audit sunt cele mai sigure si de incredere surse de informare pentru utilizatorii situatiilor financiare datorita caracterului independent al certificarii. Auditorii independenti reprezinta persoane certificate sa indeplineasca sarcinile unui audit financiar si a caror independenta fata de societatea auditata le permite exprimarea unei opinii obiective si responsabile in privinta sistemului financiar contabil al acesteia, raportanduse la un anumit criteriu de calitate Atunci cand managementul unei entitati realizeaza situatiile financiare anuale, se bazeaza pe o serie de cunostinte, notiuni si tehnici prestabilite, prezentand investitorilor si utilizatorilor rezultatul activitatilor desfasurate pe parcursul unei perioade si starea financiara a entitatii. Utilizatorii acestor situatii care iau decizii financiare in baza acestora le coreleaza cu raportul auditorului independent, folosindu-se de acesta ca reper si indicator de credibilitate si relevanta. Studiati bibliografia Unitatii de invatare 1 si documentati-va in privinta categoriilor de utilizatori de situatii financiare, dupa care enumerati-le mai jos: ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... .................................................................................................

5

I

[SCOPUL SI PRINCIPIILE AUDITULUI FINANCIAR]

1.3. PROFESIA DE AUDITOR FINANCIAR - CADRU DE REFERINTA NATIONAL SI INTERNATIONAL Initial, obiectivul auditului era acela de a detecta fraudele si erorile, proces ce implica verificarea detaliata a tuturor operatiunilor efectuate de catre entitate si a modului de inregistrare a acestora din punct de vedere contabil.Acest obiectiv a evoluat de-a lungul timpului, ajungand in momentul de fata sa fie reprezentat de exprimarea unei opinii de specialitate asupra fidelitatii prezentarii imaginii patrimoniului entitatii, a situatiei financiare si rezultatelor obtinute.Se urmareste, in acest sens, masura in care informatiile inregistrate in contabilitate reflecta evenimentele economice ce-au avut loc intr-o anumita perioada , eforturile auditorului fiind astfel intensificate in vederea identificarii eventualelor manipulari ale informatiilor furnizate de sistemul financiar, pentru a preveni cazurile de contabilitatea creativa sau frauda. În prezent există mai multe tipuri de audit financiar:  auditul situaţiilor financiare este efectuat pentru a se determina dacă situaţiile financiare în ansamblu (informaţiile verificate) sunt prezentate în acord cu anumite criterii care se referă în special la principiile contabile general acceptate;  auditul operaţional reprezintă analiza oricărei porţiuni a procedurilor şi metodelor operaţionale ale unei organizaţii, în scopul evaluării eficienţei şi eficacităţii lor;  auditul conformităţii trebuie să determine dacă entitatea examinată respectă anumite proceduri,reguli sau reglementări definite de o autoritate supraordonată Profesia de auditor financiar pe plan international Profesia de auditor financiar pe plan international este reglementata de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC) cu sediul central in Statele Unite ale Americii. IFAC este organizaţia care reglementează profesia contabilă si de audit la nivel global. Împreună cu cele 159 de organizaţii membre din 124 de ţări, IFAC acţionează în scopul protejării interesului public prin încurajarea de practici de înaltă calitate pentru contabilii din întreaga lume. Membrii IFAC reprezintă 2.5 milioane de contabili angajaţi în sectorul public, industrie şi comerţ, instituţii guvernamentale şi mediul academic. Misiunea IFAC-ului este de a servi interesul public. IFAC va continua să întărească profesia contabilă la nivel global şi să contribuie la dezvoltarea unor economii internaţionale puternice prin stabilirea şi promovarea aderării la standarde profesionale de o înaltă calitate, asigurând convergenţa internaţională la astfel de standarde şi vorbind pe probleme de interes public acolo unde expertiza profesiei este cea mai relevantă.

6

I

[SCOPUL SI PRINCIPIILE AUDITULUI FINANCIAR] Accesati pagina de web a IFAC la www.ifac.org si enumerati mai jos numele a trei alte institutii profesionale europene membre IFAC: ..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

IFAC protejează interesul public prin dezvoltarea, promovarea şi aplicarea de standarde recunoscute la nivel internaţional, urmărind să asigure astfel, credibilitatea informaţiilor de care depind investitorii şi alte părţi interesate. Standardele stabilite de IFAC sunt următoarele:  Standardele Internaţionale de audit, angajamente de asigurare şi servicii conexe  Standarde Internaţionale privind controlul calităţii  Codul internaţional privind conduita etică şi profesională  Standarde Internaţionale privind educaţia profesională  Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru sectorul public Dintre standardele de mai sus, cele dedicate exclusiv profesiei de audit financiar sunt Standardele Internaţionale de audit, angajamente de asigurare şi servicii conexe si Codul internaţional privind conduita etică şi profesională Organismele de conducere ale IFAC, personalul angajat, cât şi voluntarii s-au angajat să opereze cu eficienţă şi eficacitate şi să dezvolte soluţii internaţionale care să simplifice munca în domeniul contabil. Aceştia, în calitate de executori ai sarcinilor impuse de IFAC, aderă la valori precum:  Integritate  Transparenţă  Expertiză IFAC, prin Codul său de conduită etică şi profesională, îi încurajează pe contabilii din lumea întreagă să adere la aceste valori. Profesia de auditor financiar pe plan national Serviciile de audit financiar pot fi indeplinite in tara noastra de catre auditori financiari certificati de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania, acestia fiind persoane fizice autorizate sau persoane juridice care pot realiza misiuni de audit financiar prin intermediul auditorilor sai, la randul lor, persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati de audit financiar.

7

I

[SCOPUL SI PRINCIPIILE AUDITULUI FINANCIAR]

"Misiunea Camerei Auditorilor Financiari din Romania ("CAFR") este de a construi pe o baza solida, identitatea si recunoasterea publica a profesiei de auditor financiar din Romania, avand ca obiectiv principal dezvoltarea sustinuta a profesiei si intarirea acesteia cu Standardele de Audit si Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar, prin asimilarea integrala a Standardelor Internationale si a Codului de etica al IFAC, care sa permita auditorilor financiari, membri ai CAFR sa ofere servicii de audit financiar de o inalta calitate, in interesul publicului, in general, si al comunitatii de afaceri, in special." (Declaratia de misiune a CAFR) Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) este corpul profesional de interes public, non-profit, care, conform legii, organizează, coordonează şi autorizează în numele statului, activitatea de audit financiar din România şi prin urmare, transpune prevederile Directivei a VIII a C.E., privind auditului statutar al situaţiilor financiare al entităţilor economice şi non-profit. Misiunea CAFR ca organism profesional al auditorilor financiari din România este aceea de a furniza un cadru general de audit de înalta calitate, în conformitate atât cu Standardele Internaţionale de Audit, emise de IFAC, adoptate integral de CAFR, cat şi cu alte standarde profesionale şi reglementari emise de CAFR. Accesul la profesia de auditor financiar In Romania, calitatea de auditor financiar si deptul de exercitare a profesiei se acorda de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR). CAFR acorda aceasta calitate in baza art. 11 sau in baza art.12 din OUG 75 pe 1999, cu modificarile si completarile ulterioare. diferite pentru persoanele fizice si cele juridice si trebuie indeplinite cumulativ. Conditii aplicabile persoanelor fizice: • acestea trebuie sa fie licentiate ale unei facultati cu profil economic si/sau sa aiba minimum patru ani vechime in activitatea financiarcontabila sau sa aiba calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii

Acordarea calitatii de auditor financiar cf. art. 11 Pentru atribuirea acestei calitati conform articolului 11 candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii. Acestea sunt

8

I

[SCOPUL SI PRINCIPIILE AUDITULUI FINANCIAR] societatile de audit financiar trebuie sa fie detinute, direct sau indirect, de auditori financiari activi persoane fizice care intrunesc conditiile pentru persoane fizice ori de societati de audit financiar care satisfac conditiile in acest sens; • majoritatea membrilor din consiliul de administratie al societatii de audit financiar trebuie sa fie auditori activi persoane fizice sau societati de audit financiar care indeplinesc conditiile in acest sens. Acordarea calitatii de auditor financiar cf. art. 12 La cerere, CAFR poate atribui calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar si persoanelor care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii: Conditii aplicabile persoanelor fizice: • persoanele fizice trebuie sa aiba calificare profesionala in audit financiar sau in profesii asimilate acestuia, atribuita de alt stat, in conformitate cu reglementarile specifice din acel stat; • trebuie sa fi fost, pe o perioada de cel putin 3 ani, auditor financiar independent sau angajat, asociat, ori actionar al unei societati care are auditul financiar in obiectul de activitate; • trebuie sa intruneasca cerintele impuse de Codul de etica profesionala al IFAC; in acest sens, solicitantii sunt obligati sa prezinte documentele prevazute mai jos. • trebuie sa dovedeasca faptul ca detine cunostintele necesare

superioare economice, si • sa treaca testul de verificare a cunostintelor financiar-contabile, pentru accesul la stagiu, si; • sa efectueze un stagiu de trei ani de practica in activitatea de audit financiar sub indrumarea unui auditor financiar activ, stagiul putand incepe numai dupa indeplinirea cumulativa a celor doua conditii de mai sus, si • pe parcursul stagiului, persoanele fizice trebuie sa indeplineasca cerintele Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar, si sa promoveze examenul de aptitudini profesionale specifice, in conditiile legii. Regulile privind organizarea si desfasurarea testului de verificare a cunostintelor financiar-contabile pentru accesul la stagiu, precum si cele privind organizarea si desfasurarea examenului de aptitudini profesionale sunt emise si publicate de CAFR. Conditii aplicabile persoanelor juridice: • persoanele fizice care efectueaza auditul financiar al situatiilor financiare in numele societatilor de audit financiar trebuie sa indeplineasca conditiile de mai sus prevazute pentru persoanele fizice, sau conditiile prevazute de articolul 12 din OUG 75/1999, cu modificarile si completarile ulterioare; • majoritatea drepturilor de vot in

9

I

[SCOPUL SI PRINCIPIILE AUDITULUI FINANCIAR] prin promovarea interviului-test organizat de catre CAFR, conform programei stabilite de aceasta si comunicata solicitantilor

pentru desfasurarea activitatii de audit financiar in Romania, asa cum sunt cerute de statul roman. Aceasta conditie este satisfacuta

Auditorii financiari, membri ai CAFR, pot desfasura urmatoarele activitati economico-financiare, in exercitarea independenta a profesiei: • audit financiar; • audit intern; • consultanta financiar-contabila si fiscala; • asigurarea managementului financiar-contabil; • pregatire profesionala de specialitate in domeniu; • expertiza contabila; • evaluare (cu conditia obtinerii calitatii de evaluator) • reorganizare judiciara si lichidare. Auditorii financiari pot desfasura activitatile economico-financiare de mai sus numai cu respectarea reglementarilor specifice fiecareia dintre activitatile respective, dupa caz, si a principiului independentei. 1.4. CODUL DE ETICA Scopul activităţii auditorilor este acela de a restabili o încredere rezonabilă între producători şi utilizatori ai informaţiei contabile. Astfel, auditorii contribuie la protejarea intereselor diferitelor categorii de beneficiari ai informaţiei contabile, atunci când aceştia iau decizii economice. Pentru a-si indeplini astfel sarcinile profesionale, pe langa o pregatire tehnica solida, auditorul financiar se supune Codului internaţional privind conduita etică şi profesională emis si revizuit de IFAC. Codul privind conduita etică şi profesională precizează că obiectivele profesiei de auditor financiar le reprezintă activităţile desfăşurate la cele mai înalte standarde de profesionalism „cu scopul de“ a îndeplini cerinţele interesului public „prin cel mai înalt nivel de performanţă“. Pentru a realiza aceste obiective, trebuie duse la îndeplinire patru cerinţe: - credibilitatea informaţiilor pentru a lua decizii; - profesionalismul; - calitatea serviciilor; - încrederea utilizatorilor în serviciile furnizate de auditorii financiari profesionişti.

10

I

[SCOPUL SI PRINCIPIILE AUDITULUI FINANCIAR]

Calitatea serviciilor obţinute de la un auditor financiar trebuie să fie realizate „la cel mai înalt standard de performanţă“, dupa cum se prezinta si in graficul de mai jos:

Credibilitate

Informatia prezentata in situatiile financiare este credibila si obiectiva

Calitatea serviciilor Obiectivele auditorului financiar Incredere

Serviciile de audit trebuie sa beneficieze de un grad inalt de profesionalism si calitate

Beneficiarii misiunilor de audit isi manifesta increderea in profesionalismul serviciilor de audit datorita cadrului de conduita etica

Profesionalism

Clientii isi pot identifica si selecta auditorii cu cele mai inalte performante

Misiunea pe care auditorul o are impune o categorie de responsabilităţi profesionale ce trebuie să fie conform cu „codul privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar“ iar asimilarea lor vine odata cu capacitate intelectuală dobândită printr-o temeinică şi continuă pregătire cu cele mai noi tehnici, norme şi reguli, dublată de educaţie, aderarea la un mod de conduită comun, la un cod de valori elaborat de organismul administrativ specific care să includă şi obiective şi principii fundamentale ale codului de etică, precum si acceptarea unei responsabilităţi faţă de profesie şi societate. Raspunderile sau altfel spus, principiile auditorului financiar sunt:  independenţă si obiectivitate  interes public si asumarea raspunderilor  integritate si conduita profesionala  competenţă profesională şi atenţia cuvenită  confidenţialitate  standardele tehnice Mai jos este prezentata o structura grafica reprezentand modul in care auditorul financiar ajunge sa-si insuseasca aceste principii:

11

I

[SCOPUL SI PRINCIPIILE AUDITULUI FINANCIAR]

rationament profesional dobandit printr-o pregatire continua

aderarea la un mod de conduita unitar si la un cod de valori elaborat si standardizat

asumarea raspunderii fata de profesie si societate

1. INDEPENDENTA SI OBIECTIVITATE 2.INTERES PUBLIC SI ASUMAREA RASPUNDERILOR 4. INTEGRITATE SI CONDUITA PROFESIONALA 5. COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ ŞI ATENŢIA CUVENITĂ 6. CONFIDENŢIALITATE 7. STANDARDE TEHNICE

Pentru a asigura cel mai înalt nivel de performanţă, dar şi încrederea publicului în profesia de auditori financiari, organismele administrative sunt datoare pentru a elabora norme etice pentru membrii săi, aplicabile în executarea serviciilor profesionale de audit. Acceptarea responsabilităţii faţă de public constituie o caracteristică esenţială a profesiei de auditor financiar, fiind responsabil de serviciile profesionale desfăşurate în domeniul auditului financiar nu înseamnă numai satisfacerea cerinţelor unui client. Rolul auditorilor financiari este foarte important în societate. Plaja largă de utilizatori ai informaţiei contabile prin public (investitori, salariaţi, creditori, debitori, instituţii financiare, guvern) se bazează pe validarea conturilor anuale realizate de auditorii financiari profesionişti în tot ceea ce înseamnă instrumentare tehnică contabilă şi o raportare financiară corectă, un management financiar eficient şi consultanţă competentă pentru un spectru larg al afacerii. Pentru a răspunde acestor mari responsabilităţi ce le revin auditorilor financiari, atitudinea şi comportamentul lor în procesul de furnizare a

12

I

[SCOPUL SI PRINCIPIILE AUDITULUI FINANCIAR]

serviciilor profesionale au impact asupra bunăstării economice prin actul de decizie care se ia pe credibilitatea raportului lor. Poziţia avantajoasă pe care o oferă această profesie se menţine cu condiţia de a da publicului servicii de înalt profesionalism şi în concordanţă “cu cerinţele etice prin care se demonstrează că încrederea publicului este solid fundamentată”. Obiectivele şi principiile fundamentale sunt generale şi ele nu pot fi utilizate pentru rezolvarea problematicii de etică într-un anume caz. Există situaţii specifice ale profesiunii de auditor financiar, în care etica impune prioritar anumite obiective şi principii. INDEPENDENTA AUDITORULUI - FUNDAMENT PROFESIONAL În audit independenţa înseamnă a adopta un punct de vedere nepărtinitor în cursul executării testelor de audit, al evaluării rezultatelor acestor teste şi al întocmirii raportului de audit. Independenţa auditorului reprezinta o atitudine de spirit caracterizată de integritate şi de o abordare obiectivă a procesului de audit iar conceptul cere auditorului să îşi desfăşoare activitatea în mod liber şi în mod obiectiv Scopul raportului de audit, de a spori credibilitatea situaţiilor financiare prin oferirea unei asigurări rezonabile în scris de la o sursă independentă, ar fi compromis dacă utilizatorii lui ar crede că auditorul poate fi influenţat de directorii de companii sau de conflicte de interese (de exemplu, în cazul în care auditorul deţine acţiuni la societatea auditată). Opinia auditorului asupra situaţiilor financiare ale organizatiilor poate fi invocată de o gamă largă de părţi interesate, incluzând atât acţionari existenţi si potenţiali, consilieri de investiţii, investitori, creditori, angajaţi şi institutii de stat, în luarea deciziilor. Dacă auditorul protejează un client, un partener sau orice altă persoană interesată, atunci el nu mai poate fii considerat independent. Prin urmare independenta trebuie privită ca ceea mai importantă trăsătură a unui auditor, la fel de importanta fiind şi încrederea pe care utilizatorii situaţiilor financiare trebuie să o aibă în această independenţă. Aceste două obiective sunt numite, conform lui Arens&Loebbecke în lucrarea “Audit - o abordare integrată”, independenţa faptica şi independenţa aparentă:

13

I

[SCOPUL SI PRINCIPIILE AUDITULUI FINANCIAR]

" Independenţa faptică există atunci când auditorul este realmente în măsură să menţină o atitudine nepărtinitoare pe tot parcursul auditului, pe când independenta aparentă este rezultatul interpretărilor făcute de alte persoane privind această independenţă. Însă auditorul nu trebuie numai să se considere şi să fie independent ci şi să emane această independenţă către publicul larg astfel încât să nu poată să fie pusă la îndoială. Nu poate fi independent cel ce nu respectă cerinţele celor 3 R: respect pentru sine, respect pentru alţii, responsabilitatea faptelor proprii. Astfel auditorul trebuie sa fie credibil - în întreaga societate se manifestă nevoia de credibilitate în informaţii şi sistemele de informaţii, profesionist - există o necesitate pentru clienţii, angajatorii şi alte părţi interesate de a fi clar identificate persoanele profesioniste în cadrul domeniului de audit financiar, calitatea serviciilor sa fie efectuate la standardul cel mai înalt de performanţa, trebuie sa inspire incredere - utilizatorii serviciilor furnizate de auditorii financiari trebuie să poată avea încredere că exista un cadru general al conduitei eticii şi profesionale care guvernează desfăşurarea acestora. Toate acestea deoarece nevoia de etică într-o societate este extrem de importantă pentru ca numeroase valori morale să-şi găsească locul în legile şi reglementările diferitelor aspecte sociale" Elemente de risc ce pot conduce la afectarea independentei auditorului:  interesul personal al auditorului  autorevizuire,  reprezentare şi propagandă în favoarea clientului,  familiaritatea,  intimidarea. Efectul intereselor personale apare atunci când firma de audit sau un membru al acesteia obţine beneficii financiare sau alte beneficii personale. Exemple de circumstanţe care pot conduce la beneficii personale: - Un interes financiar direct sau material indirect în auditul clientului - Împrumuturi garantate pentru sau din partea clientului auditat sau din partea conducerii clientului - Dependenţa nejustificată faţă de comisioanele plătite de client auditorului - Grija faţă de posibilitatea pierderii angajamentului - Relaţia de afaceri relativ strânsă cu clientul auditat - Posibile comisioane suplimentare obţinute în urma misiunii de audit. Onorariile conditionate - Pentru a-i ajuta pe auditori sa-şi menţină obiectivitatea în cursul auditelor sau altor servicii de certificare, a fost interzisă stabilirea onorariilor de audit in funcţie de rezultatele

14

I

[SCOPUL SI PRINCIPIILE AUDITULUI FINANCIAR]

angajamentului. Un membru implicat în practica publică nu va presta nici un tip de serviciu profesional contra unui onorariu condiţionat. *** Autorevizuirea intră în scenă atunci când firma de audit sau un membru al acesteia este pus în situaţia de a revizui opinia sa şi concluziile trase despre situaţiile financiare care constituie subiectul auditului. Exemple de astfel de situaţii: - Un membru al echipei de audit a fost sau este fie director, funcţionar sau un alt tip de angajat al firmei, aflat în postura de a exercita în mod direct şi semnificativ influenţa asupra subiectului misiunii de audit - Efectuarea pentru client a unor servicii care afectează în mod direct sau punctual angajamentul de audit - Eficacitatea colectării cu responsabilitate a probelor de audit *** Reprezentarea şi propaganda în favoarea clientului apărea atunci când echipa de audit sau un membru al acesteia promovează sau poate este perceput a promova poziţia unui client până în punctul în care obiectivitatea auditorului poate fi compromisă (de exemplu situaţia în care auditorul acţionează ca şi avocat al firmei client în litigiile sau disputele acesteia cu terţe părţi). *** Familiaritatea intevine sub forma apropieri faţă de clientul auditat, fie atunci când un membru al echipei de audit are un membru apropriat al familiei care prin poziţia sa de angajat al clientului, este în postura de a influenţa direct şi semnificativ desfăşurarea lucrărilor de audit, fie sub forma unei simpatii faţă de client datorită parteneriatului îndelungat, sau cel mai simplu prin acceptarea de cadouri şi atenţii, numai dacă valoarea este semnificativă. *** Intimidarea auditorului în desfăşurarea în condiţii normale a misiunii de audit poate apărea sub forma ameninţărilor cu înlocuirea din echipă în urma unui dezacord privind aplicarea principiilor contabile sau ca urmare a presiunii exercitate de a reduce complexitatea misiunii cu scopul reducerii taxelor plătite, dar şi în unele cazuri datorită personalităţii dominante a şefului de misiune care doreşte să aplice un anume trend misiunii de audit. *** 1. Fratele unui auditor financiar face parte din managementul unui dintre clientii de audit al firmei de consultanta financiara a acestuia. Auditorul in cauza nu este proprietarul firmei de consultanta. Chiar daca el nu participa la misiunea de audit, se poate considera ca independenta firmei este afectata?

15

I

[SCOPUL SI PRINCIPIILE AUDITULUI FINANCIAR]

Nu, independenta firmei de consultanta nu este afectata, cu conditia ca auditorul respectiv sa nu participe la misiunea de audit in cauza 2. O firma de consultanta ce presteaza servicii de audit financiar cu un singur sediu in care opereaza intreaga activitate angajeaza pentru o misiune, cu contract temporar, un specialist independent pentru intocmirea declaratiilor fiscale. Colaboratorul in cauza este directorul economic al unuia dintre clientii de audit ai firmei dar nu presteaza niciun fel de serviciu fiscal pentru compania in care lucreaza permanent. Este afectata independenta auditorilor? Da, independenta va fi afectata deoarece colaboratorii externi nu trebuie sa aiba legaturi si obligatii fata de clientii de audit la care el participa. 1.5. RASPUNDEREA MANAGEMENTUL SI RASPUNDEREA AUDITORULUI IN CADRUL MISIUNILOR DE AUDIT Datorita importantei misiunilor de audit si a informatiilor ce decurg din acestea, este foarte important ca managementul sa inteleaga rolul auditorului financiar in cadrul entitatii, scopul auditului si responsabilitatile pe care acesta le imparte alaturi de conducerea companiei. Un flux optim de informare intre management si auditor este cu atat mai mult de dorit cu cat exprimarea opiniei de audit poate fi influentata negativ in cazul in care cel dintai nu isi intelege rolul in aceasta colaborare sau opune rezistenta in a dispune informarea completa si sincera a auditorului asupra aspectelor financiar contabile semnificative din cadrul entitatii. De asemenea, este importanta separatia responsabilitatilor dintre auditor si management pentru a nu se periclita in mod involuntar independenta auditorului prin implicarea acestuia in sarcinile curente de natura financiar contabila ale entitatii. RASPUNDEREA MANAGEMENTULUI IN CADRUL MISIUNILOR DE AUDIT ,,Conducerea este responsabilă pentru identificarea cadrului de raportare financiară ce este folosit în întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. Conducerea este de asemenea responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare conform cadrului de raportare financiară. Această responsabilitate presupune:  crearea, implementarea şi întreţinerea controlului intern relevant pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare care să nu includă denaturări semnificative, fie ca urmare a fraudei, fie a erorilor;  selectarea şi aplicarea politicilor adecvate de contabilitate, şielaborarea estimărilor contabile rezonabile pentru situaţia dată” Standardul International de Audit 200, parag.36

16

I

[SCOPUL SI PRINCIPIILE AUDITULUI FINANCIAR]

Din cele prezentate rezultă că managementului îi revine întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte adoptarea unor politici contabile corespunzătoare, a menţinerii unui control intern adecvat, a organizării funcţiei de audit intern în vederea obţinerii unor prezentări corecte în situaţiile financiare. Având misiunea gestionării întregii activităţi a entităţii, managerii au cunoştinţe multiple şi imediate despre operaţiunile entităţii, poziţia financiară, performanţa, dar şi datoriile şi capitalurile proprii afectate de aceste operaţiuni. În contrast cu aceasta, auditorii deţin un nivel de cunoştinţe mult mai restrâns iar activitatea controlului intern este evaluată în baza informaţiilor uneori limitate, colectate în cursul realizării misiunii de audit. Răspunderea managementului în ceea ce priveşte corectitudinea reprezentărilor din situaţiile financiare este în directă legătură cu privilegiul de a decide asupra dezvăluirilor de informaţii considerate necesare. Conducerea este responsabilă pentru identificarea cadrului de raportare financiară utilizat în întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. Conducerea este, de asemenea, responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare conform cadrului de raportare financiară. Această responsabilitate presupune: – crearea, implementarea şi întreţinerea controlului intern relevant pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare care să nu includă denaturări semnificative, ca urmare a fraudelor sau erorilor; – selectarea şi aplicarea politicilor adecvate de contabilitate; elaborarea estimărilor contabile rezonabile pentru situaţia dată RASPUNDEREA AUDITORULUI IN CADRUL MISIUNILOR DE AUDIT Auditorul este responsabil pentru formarea şi exprimarea unei opinii asupra situaţiilor financiare. Astfel, auditorul este orientat atât spre verificarea respectării cadrului conceptual al contabilităţii (postulate, principii, norme şi reguli de evaluare general acceptate), a procedurilor interne stabilite de conducerea entităţii cât şi spre verificarea şi certificarea reflectării în contabilitate a situaţiilor financiare, imaginea lor fidelă, clară şi completă pe întregul exerciţiu financiar. Gradul de asigurare al auditorului într-o misiune de audit trebuie să fie foarte ridicat dar nu absolut, acesta bazându-se pe evaluarea probelor de audit colectate ca rezultat al procedurilor aplicate. Nivelul înalt de asigurare ne pune în evidenţă informaţia necesară cu privire la existenţa erorilor semnificative, ceea ce permite auditorului o exprimare pozitivă şi o asigurare rezonabilă în raportul de audit.

17

I

[SCOPUL SI PRINCIPIILE AUDITULUI FINANCIAR]

Auditorul trebuie să-şi formuleze o opinie motivată, urmare a îndeplinirii misiunii de audit cel puţin asupra a două aspecte: • Validitatea şi corecta aplicare a procedurilor interne aprobate de conducerea entităţii cu privire la modul de realizare a controlului intern şi auditul intern unde este cazul; • Imaginii fidele, sincere, clare şi complete a tranzacţiilor şi altor evenimente care se concretizează în active, datorii şi capitaluri proprii ale entităţii la data raportării, cu îndeplinirea criteriilor de recunoaştere. Obiectul auditului financiar are multiple valenţe, dar cea mai importantă o reprezintă noţiunea de finalitate, ca rezultat al evaluării, organizării şi funcţionării managementului unui sistem şi a modului în care acesta îşi duce la îndeplinire obiectivele din misiunea asumată, respectiv eficientizarea sistemului. Auditorul pune faţă în faţă constatările sale pe baza concluziilor obţinute din analiza elementelor probante a obiectivelor de auditare cu prevederile sistemului de referinţă legale şi în baza raţionamentului profesional îşi exprimă propriul punct de vedere prin raportul de audit.

18

I

[SCOPUL SI PRINCIPIILE AUDITULUI FINANCIAR]

Aplicatia I. Sotia unui auditor face parte din consiliul de administratie al unuia dintre clientii de audit al firmei de audit a sotului ei. Auditorul in cauza este unul dintre proprietarii firmei de consultanta care presteaza serviciile de audit. Chiar daca el nu participa la misiunea de audit, va fi afectata independenta firmei? Da, se considera ca independenta firmei de consultanta este afectata daca proprietarul firmei chiar daca nu participa la misiunea de audit deoarece prin prezenta lui in sediul operativ al firmei si prin functia pe care o detine poate influenta opinia auditorilor implicati in misiune. Aplicatia II. Acordarea de consultatii fiscale de catre auditorul financiar catre clientul sau la care efectueaza concomitent si misiunea de audit poate afecta independenta acestuia? In situatia in care auditorul financiar profesionist acorda servici fiscale unui client trebuie sa aiba in vedere riscul fiscal si eficacitatea in favoarea clientului dar cu competenta profesionala si mare atentie pentru a nu afecta integritatea si obiectivitatea sa. Orice ambiguitate sau interpretare a textului de lege poate fi rezolvata in favoarea firmei cu conditia sa domine rezonabilul in orice actiune. Auditorul nu trebuie sa asigure clientul ca declaratiile fiscale oferite inclusiv condultanta fiscala sunt neatacabila, deoarece responsabilitatea pentru continutul declaratiei revine in primul rand clientului.Auditorul financiar are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a se asigura pe baza datelor primite ca declaratia fiscala este intocmita corespunzator, este reala si corecta. Daca erorile nu sunt corectate de catre client, auditorul financiar are obligatia sa se disocieze de acele declaratii sau situatii prezentate autoritatilor si sa ia in considerare daca responsabilitatile profesionale ii permit continuitatea serviciilor cu acel client. Aplicatia III In ce fel pot afecta onorariile independenta auditorului? In situatia in care onorariile succesive de la un client sau un grup de clienti au o pondere mare a onorariilor brute totale, auditorul independent poate deveni dependent de acel client si poate genera suspiciuni in privinta independentei. Onorariile incasate in cote procentuale sunt tratate ca onorarii conditionate; daca ele sunt fixate de autoritatea publica, atunci nu sunt onorarii conditionate.Serviciile profesionale nu se acorda unui client conform unui acord prin care nu se percepe nici un onorariu decat daca acesta este conditionat de rezultatele serviciilor respective.

19

I

[SCOPUL SI PRINCIPIILE AUDITULUI FINANCIAR]

Aplicatia I. Pornind de la studiul individual al bibliografiei Unitatii de invatare 1 si de la graficul de mai jos, realizati un studiu eseu privind tipurile misiunilor de asigurare si de audit.

Aplicatia II. Sunteti auditor in cadrul unei echipe de audit ce opereaza un audit financiar asupra unui lant hotelier. Responasabilitatea dumneavoastra o reprezinta auditarea fluxurilor de trezorerie. In cadrul vizitei preliminare observati neregularitati in modalitatile de esalonare ale datoriilor restante la bugetul de stat suma totala a datoriilor are valoarea de 10 miliarde de lei, cifra de afaceri totala a intreprinderii este de 15 miliarde de lei. Contabilul intreprinderii a observat suspiciunile dumneavoastra dar afiseaza reticenta in a va prezenta detalii pe motiv ca activitatea dumneavoastra nu are in vedere decat aspectul fluxurilor de trezorerie. Pe de alta parte, ati observat ca seful de misiune in audit, in fata caruia raspundeti, da dovada de un interes foarte mare in a multumi managementul intreprinderii auditate. Detaliati in maxim 10 randuri cum tratati problema.

20