Sunteți pe pagina 1din 2

1Varianta X

2
3• Timpul efectiv de lucru este de 100 minute
4• Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I (40 de puncte)

Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:

Pe un deal răsare luna ca o vatră de jăratic,


Rumenind străvechii codri şi castelul singuratic
Ş-ale râurilor ape, ce sclipesc fugind în ropot-
De departe-n văi coboară tânguiosul glas de clopot.

( Mihai Eminescu, Călin- file din poveste)


A. Limba română !!!

1.Transcrie, din text, câte un cuvânt care să conţină: diftong, hiat . 4 puncte
2.Gaseşte câte un antonim contextual pentru: răsare, străvechii , singuratic, coboară. 4 puncte
3.Identifică, în textul citat, două verbe la moduri diferite, precizând felul lor. 4 puncte
4.Precizează, funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în text. 4 puncte
5.Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul ce să aibă altă valoare morfologică decât în textul dat. 4 puncte
B. Inţelegerea textului !!!
6.Extrage, din text, patru elemente care aparţin planului terestru. 4 puncte
7.Transcrie câte un cuvânt/o expresie care să conţină: un epitet, o inversiune. 4 puncte
8.Identifică, în textul citat, o imagine auditivă. 4 puncte
9. Motivează, în 2-5 rânduri, prezenţa descrierii, ca mod principal de expunere, în textului dat. 8 puncte

Subiectul al II-lea (20 de puncte)!!!


Te numeşti Iulia/ Iulian Ionescu, locuieşti în Târgu-Jiu, pe strada Tudor Vladimirescu, la numărul 19, eşti
elev/ elevă în clasa a VIII-a la Şcoala cu clasele I-VIII Ecaterina Teodoroiu din aceeaşi localitate. Redactează, pe
o pagină distinctă a foii de teză, o cerere de eliberare a foii matricole, necesară înscrierii la liceu, adresată
directorului şcolii.
În cerere, trebuie:
• să utilizezi convenţiile acestui tip de compunere; 6 puncte
• să expui clar şi concis conţinutul solicităii într-un limbaj adecvat ; 8 puncte
• să respecţi normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie. 6 puncte
Atenţie! Nu folosi alte nume decât cele indicate în cerinţă! Data redactării cererii este 14.12.2007.

Subiectul al III-lea (30 de puncte) !!!


Alege o operă lirică studiată în acest semestru şcolar. Scrie o compunere de 15- 20 de rânduri, în care să
demonstrezi caracteristicile speciei literare în care aceasta se încadrează.
În redactarea compunerii vei avea în vedere:
• numirea a două dintre caracteristicile genului liric;
• prezentarea acestor caracteristici pe baza textului ales;
• identificarea a două elemente de prozodie (alege dintre rimă, ritm, măsura versului, organizare strofică);
• prezentarea unor elemente de expresivitate artistică.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru conţinut
(câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă rezolvată) şi 14 puncte pentru redactare ( coerenţa textului – 3 p; registrul
de comunicare şi vocabularul adecvate conţinutului – 3 p; ortografia – 3 p; punctuaţia – 3 p; aşezarea corectă a
textului in pagină, lizibilitatea – 2p e.t.c.).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, compunerea trebuie să aibă cel puţin 15 rânduri
scrise!!!
By
D3NyS