Sunteți pe pagina 1din 4

ACT CONSTITUTIV

CONTRACTUL DE SOCIETATE AL
SOCIETATII COMERCIALE
PESTISORUL DE AUR S.R.L.

Art.1 Numele si prenumele membrilor participanti (asociati).

In vederea efectuarii de acte de comert si pentru constituirea unei societati cu raspundere


limitata se incheie prezentul act constitutiv.
Persoanele care prin libera vointa constituie prezenta societate sunt:
1. Ion Petrescu, cetatean roman, nascut la data de 27 iunie 1980 in Urziceni, domiciliat in
Urziceni, str. Ion Creanga, Nr 13, posesor al buletinului de identitate seria SZ nr 523615,
eliberat de politia municipiului Urziceni, la data de 12/06/1994.
2. Radu Mihai, cetatean roman, nascut la data de 10 iulie 1979 in Urziceni, domiciliat in
Urziceni, str. Independentei, Nr 5, posesor al buletinului de identitate seria SZ nr 253842,
eliberat de politia municipiului Urziceni, la data de 12/07/1993.
3. Ovidiu Stefan, cetatean roman, nascut la data de 19 ianuarie 1982 in Urziceni,
domiciliat in Urziceni, str. Teilor, Nr 12, posesor al buletinului de identitate seria SZ nr
352875, eliberat de politia municipiului Urziceni, la data de 12/07/1993.

Art 2. Forma, denumirea, sediul, durata si emblema.

Societate cu raspundere limitata, avind denumirea PESTISORUL DE AUR S.R.L. si


sediul in Romania, loc. Jilavele, avand personalitate juridica din momentul inregistrarii in
Registrul Comertului.
In toate actele , facturile, anunturile si oricare alte documente emanand de la societate,
denumirea acesteia va fi urmata de initialele -S.R.L.-, de numarul de ordine din Registrul
Comertului, sediul si capitalul social.
Durata de functionare a societatii este nelimitata.
Emblema societatii este formata dintr-un desen conform desenului din anexa la contract.
Partile contractante convin sa constituie o societate comerciala avand forma juridica de
societate cu raspundere limitata.

Art 3. Obiectul de activitate.

Obiectul principal de activitate al societatii : 050 „Pescuitul si piscicultura”.


Obiectele secundare de activitate : 152 „Prelucrarea si conservarea pestelui si a
produselor din peste”;
524 „Comertul cu magazine specializate”.
Art 4. Capitalul social si cota de participare.

Capitalul social subscris consta in numerar si este in valoare totala de 200.000 RON,
varsat intregal la data constituirii societatii.
Capitatlul social subscris este divizat in parti sociale, in valoare egala de 2.000 RON.
Fiecare parte sociala da dreptul la un vot. Aportul fiecarui asociat la constituirea
capitalului social si partile sociale care ii revin:
1. Ion Petrescu, un aport in valoare de 60.000 RON, reprezentand 30% din capitalul
social;
2. Radu Mihai, un aport in valoare de 60.000 RON, reprezentand 30% din capitalul
social;
3. Ovidiu Stefan, un aport in valoare de 80.000 RON, reprezentand 40% din
capitalul social;
Partile sociale pot fi transmise intre asociati. Transmiterea partilor sociale intre asociati
sau catre persoane din afara societatii este permisa numai prin hotararea Adunarii
Generale a asociatilor.
Partile sociale dobandite prin succesiune se pot transmite sau plati conform ultimului
bilant aprobat.
Reducerea sau majorarea capitalului social se face pe baza hotararii Adunarii Generale a
asociatilor cu respectarea prevederilor legale in acest sens.

Art.5. Conducerea societatii.

Hotararile asociatilor se iau in Adunarea Generala, in conformitate cu prevederile Legii


31/1990 republicata.
Atributiile Adunarii Generale a asociatilor:
a) aproba bilantul contabil si situatia conturilor de profit si pierderi ce va fi depus la
Administratia Financiara in termen de 15 zile. Un exemplar al bilantului contabil si al
contului de profit si pierderi vizat de Administratia Financiara va fi depus la Registrul
Comertului;
b) aproba programul de activitate al societatii precum si bugetul de venituri si cheltuieli;
c) hotaraste defalcarea profitului si repartizarea lui asociatilor dupa constituirea fondului
de rezerva si plata impozitelor stabilite de lege;
d) hotaraste modificarea capitalului social, a numarului de parti sociale si a valorii
acestora;
e) aproba actul constitutiv si modificarea acestuia;
f) desemneaza sau revoca administratorii sau cenzorii societatii;
g) aproba contractarea de imprumuturi bancare;
h) aproba cesiunea partilor sociale;
i) hotaraste constituirea fondului de rezerva si utilizarea acestuia precum si fondurile
destinate dezvoltarii;
j) aproba modificarea formei juridice precum si dizolvarea, fuziunea si divizarea
societatii;
k) decide urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii.

Art 6. Administrarea si controlul societatii:

Societatea este administrata de unul sau mai multi administratori, asociati sau neasociati,
numiti prin actul constitutiv sau de AdunareaGenerala.
Administratorii raspund personal si solidar penntru orice dauna pricinuita societatii.
Mandatul dat administratorilor poate fi revocat sau prelungit, prin hotararea Adunarii
Generale a asociatilor.
Administratorii societatii sunt:
1. Petre Marin, nascut la data de 23/09/1964, in Slobozia, domiciliat in Urziceni.
2. Diana Matache, nascut la data de 18/06/1975, in Urziceni, domiciliat in Urziceni.
Atributiile administratorilor sunt:
a) duc la indeplinire hotararile Adunarii Generale a asociatilor;
b) semneaza actele, scrisorile sau publicatiile emise de societate;
c) tin registrul asociatilor;
d) reprezinta, singuri sau impreuna cu alti asociati,societatea in relatiile cu partenerii;
e) convoaca Adunarea Generala a asociatilor cel putin odata pe an sau de cate ori este
nevoie;
f) raspund in fata Adunarii Generale si a cenzorilor pentru bunul mers al activitatii
societatii;

Art 7. Activitatea societatii.

Art 8. Modul de dizolvare si lichidare.

Dizolvarea, lichidarea se vor face in conformitate cu prevederile legii 31/1990


republicata.

Art 9. Modul de fuziune si divizare.

Fuziunea si divizarea societatii se vor face in conformitate cu prevederile legii 31/1990


republicata.
Art 10. Litigiile

Toate diferentele ce ar putea sa apara intre partile contractate in legatura cu executarea


prezentului contract de societate vor fi solutionate de catre parti, direct, pe cale amiabila.
In cazul cand partile nu ajung la un rezultat reciproc favorabil, litigiul va fi solutionat de
catre instantele judecatoresti competente, potrivit legislatiei romane. De asemenea,
convenim ca eventualele modificari ale prezentului contract sa fie materializate sub
forma unor acte aditionale cu respectarea prevederlior legale in vigoare.

Art 11.Dispozitii finale

Societatea poate functiona si cu asociat unic conform prevederilor art. 13 din Legea
31/1990 republicata.
Partile semnatare ale actualului document sunt de acord ca toate litigiile, dezacordurile,
problemele sau pretentiile generate de incheierea, executarea sau interpretarea prezentului
document sa fie definitiv solutionate de catre Curtea de Arbitraj de pe langa Camera de
Comert si Industrie in conformitate cu Regulamentul acesteia.
Partile declara expres angajamentele lor de a se conforma hotararii data de completul de
arbitraj. Hotararea arbitrala este definitiva si poate fi investita cu formula executorie la
cererea partii interesate la instanta .
Prezentul act constitutiv se completeaza cu prevederile Legii 31/1990 republicata
privitoare la societatile cu raspundere limitata si a codului comercial.
Recunoasterea prezentului act constitutiv, incheiat in forma autentica, este liber
consimtita de asociati si este atestata prin semnatura.

Redactat, tehnoeditat si autentificat la Biroul Notarului Public Ion Traian astazi


16/11/2006 , in 5 exemplare din care s-au eliberat 3 exemplare partilor.

1. Ion Petrescu
2. Radu Mihai

3. Ovidiu Stefan

Partile contractante convin sa constituie o societate comerciala avand forma juridica de


societate cu raspundere limitata.