Sunteți pe pagina 1din 243

frr l

'lir( .i 1

I
ti
tfri
I

tri l
l,
\L
lir

I
$ CUVINT/NA/NTE
' * ,l
itt

d re'se r 'elrri de PregdL;Fncten,a-


Prezentc!ucrIre reprczintdcursul core se predd /d foarte lc'2, c- 'ore d Lror ee-
l;$ i" ontxe o rc(aPit
i)1,t1 lnstitutu!de Arhitecturd,,lon Mtncu" pe parcursul Licd,ort fitrcJus geanetrice plon'
in spoi,iu,lacuri
_l d trei semestreirisumindun numdr de 90 ore de curs' mentede geometrie
uzuqte
,r! Parteo I o lucrdrii obordeozdp.oblemede geometrre sl construcliigraftce
.iI . descriptivd,reprezentdri li rezolvdri in axanametrie, A altd aisciPtindcore fundomenteozd
este
geometic
.re-
!i ;r li rebrezentdriole formelor canstructt',/e poliedrole arezentdrilarde
9i 'liv|, arhiteaturd Seometria Proiec'
lo core focem opel in citeva rindurr in text (in
o!'e suprafelelorriglote, in portea a ll-q se studiozd 'in copitalul de
,t canicdcu studiulumbrelar prezentoreosistenle/orde proiectie'
1,
re'rezentdriin Derspectivo
si onturojului.Cele trei tiPuri de reprezentdtide or' oxonomett te etc.)
lllt hitecturd(dublo Draiectie,oxonametrio,i perspectiva in sfir5it,pentr! un ouditartumci restrins,facemopel
"41
i, conicd) sint prezentotein mod unitor' ca modalitdl in rcbitalul 7 la unele cunoitinlee/ementcrede 8eo-
de rebreTentores obiecte/ordln spaliupritl praieclie m e t r i e a n a l i t l c i P a n a i i i n s P a l i u 6 e o m e t r i oo n d -
poraleld sou centraldpe plon Prtncontinutsi metadd ' 'i"ii,
'd" a metoddgeneroldde rezolvcre Prable-
lntcd oferd o
prin opliQ,tiile numeroose ti orientate spre domenrLl/ dar tocmai pentru cd aplicA .o
'orhitecturii, e"orrtrie'
ca ti prin intreogaso structurare,lucr1teo sinourd nZtoCduniversold'se olunge adeseala cal'
e s t eo g e o m e t r i ea r e p r e z e n t d r i l o dr e a r h i t e c t u r e . cuie foorte camplicote(unele rczalvabilenumat cu
geane('o ara,-
Lucrareacuprindeotit elemente formative' necesore masn' de ca'cuil Sp'e oeo'eb'rede
elemente g . e a n e L " iaoe s " ' P t : r d p e t m n ' r e z a l " / o rm t ul'
dezvoltdtlivederiiI Eindiritin spaliu' cit ti tit:rc,
necescre in octivitoteo de pra- eZ, nu intotdeauno usor de gdsit Am fdcut aPel
informative, obso/ut tiit",
onoliticd pentru a
iectore ti in oJte domeniiteofetlcetr opllcotlve ca.- la citevo elementede geametrie
sd ir i neJ aborddri lor i rezolviri lor
nexe. Ne-om propus sd ofertm un thld ccre i"ioittt o multitud i
permitd studentu/uisd aperezecu uturir,tdcu spoliu/ unei Drableme de geometrie ti pentru d oferi o finali-
arhitectural (exterior si interior), si repreTtnteco' t a l e a D l ; c a t i \ , a u i o r e / e r e r r e s t u do t e i r : / c e ' t 1 '
/e o'e'rerec' men-
rect, sd seclioneze;i sd intersectezevo/unle' sd r0- cols.de,olepdl teo'etce. Treat e
teoscd, trcns/ctezefi sd desfdtoore oblecte 9i vo/ume ,ioioi- footrlt cd, in cozul unar prableme foorte grele
d e o ' h - - c ' ' ' a impochetdri de volume)' simpla inruilte.
u,mirdlo!ca 2:i' i,1e
"xe^plr, sutciettd pentru rezolvoreo lar' c!
Studiu/ geometrrerdescriptiveti o/ oxon0metr/eise iaotiold n, este
cu o gindire onaliticd
bazeozd pe cunottrntede geometrie pLand ;i in t.ebuie campletctd
damentulutstu-
spaliu. Dln geametrioPland sint imPartante'in ocest Neresitcted extinderii occesibilttdlii
(iiat lo un ouditoriu faarte lerg' cLt ntveluri de pregd'
sens corlstrucliilegeometrice(repr' ezentareogelne-
diferite, a impus o prezentare a mojaritd'tii teme-
tricd a ropoortelor,rodicalilor€tc.) ti /ocurile geo- tire
simplu la faarte camplicat
metrice Planecare fundomenteozd corlstrucli//egeo- lor de la foarte
1t urmdrit o sinphficore c notoliilar(printr-o inde.'
metrice. Geamettioin spaliu cantribuie la studiu/ S-a . o , r . i 2 g " a n e t ." c e ' c ' I D - J \ e , , c / o se " )

rl
j
geometIei descr)ptivet1 cxonometrreiin spcci'1 'l
oxionele ;i postu/ote/eso/c generc/e'cu stud;ui cOr- . . . . , : t c - a : . ^ ' -
purilar solide(cub, sferd, paliedre etc), precun li
ii.,o-, a "
D..r.tuo L5-'oc L'P1
' e , : r ' l a :
.a .' c'. 40 'a-tl'a+e s'l
in nd, rnulte sec!enle /d anJn e ca'-
) r ; t - e ' e q e r e '-ro r -

DtezeatoLe
prec zo'eo crd r '
cu problemelede tangenld si lacuri geametricein ,t.,a1 t-o, nLne'ota'- I 1:le Pc"trr
spatiu, lntrucit lucrareose adreseozdunui audiiariu lor de canstruclje
in citevo exempiese reolizeazda iratot:eexhoustjvd
core in.ep cu alegereopunct,Jluj.je vedere,sirnularea
o ut1ei. prable,meciereprezertto re voiu metricd pr tntr-a pitn crachiuri o deplasdrii
succesiuie.de reprezentdrj plone (plan, elevatje, in jtLrul obiectului,con-
strucltapetsPectivei celei moi convenobile, constr!lrea
axonametrie,seclruni succeslyedup6 plane praiec_
oglindtrilo! si umbrelor si plasorea elementelorde
tonte, desfdturotd)si machetd,cdre cpor esie des_
antura|, lncercind,prin ocesteo,sd
comPusd,i analizotdpe campanente intr_aaltd serie cu perspectivade abservolie prezentdr)ie facem legdturo
de reprezentdriplane, .si de orhi_
tectLtrd,sperdn tatodatdsd can,;ingemun lorg oudi-
Fdrd o oveo pretenliaonalizei spc,tiuluiarhitectural, tariu cd portea
,,aridd" o perspectivei de orhltecturd,
lucrorea oferd bazo geometricd o reprezentdrji o c e e a ( o 4 . t - u ( L - i g e o r r s 1 r l 606 D € / S p erC€t. € s . c
acestri . c
(exterior sl interior), De exemplu, t - a La t : d e i n p o , L o t t t c a p r e z t n r c t e o
,spafiu ,,orI.c.cd
copitalul 8 ruprinde, intre o/te/e, e/ementede rebre- l . " . o l d , sc d - e l . d o u op d , l i , 1 up a Lf i
s e p o , a tden o( e a t r c .
zentare a spoliului interiot in arhitecturd, core se r - r c \ . t , . , o t p o C e i . l e p f e t . j / ,
tefe,b ru n ryo lo sLct:u- \: ara.aneLr,. de t.p ta.,... r.?-cT. i.aplicct;tprercr_
so e. tdc^t;e.? ! :/e/te/" c e(r
Lnors/, (. s lo e,<erc:-:,ce reTatva,e.percepte ,. J D t ' a . a , . t -D.opLs
l . - . a 1t J t 2 a g o o - L t . r ( i 4 d o n u . u l o t ! t _
ape'o'e c^usPali-l ;nLeriargere-or de ,rr^.secfi de tecturii, lntrucit este primo
nocstrd incercore in
vatune. De cserre4eo,lucra'eo cLDr.noee/ener_ede ocest sens, ovem
canvingete1 cd multe capitale
geometneo reprezentdrilorstruaturilar corstructlve oPItntti s- paLperfectia-j,
se pot st,,t.tLrc noi l(p.c
lnglneregi, fdrd o aborda, desigur,princtpiile con- .t1oiipchega st cd me.ol,cop,edd,, -,nostntfo"
Jt
structiye si calculul acestar structuri(balti, cupale d e
S e o r n e - r "de" : C . t F l ' \ ds : p e , . . . e : : , d D a o t ef i ; m _
geodezice,pinze subtririetc.). cunotaut-o.
Talodo'b.ford q sn;ts pra..et t; de stu6t]r.r ol fo,m(i Pentrucolaborarea
a[,h.'.e(tutale, la realizoreooesenetortmul,tu-
\ol-.rtl afetd Lre]e baze geometrt.e mim
ate ( a n b c z L e arhitectului Emil ReteSon si studenlilar ofti,
s i c e c o . o t l edr . o , n , t e c " u , Z ( a p ' , . c _ tecfi Gelu Mdrcu,s,Ariel Bincd, lonel
req teorlei Propatt^:, troseegeometrjceregutatoo.e, Pap,Silviu
Colatd, StefonRapileonu,Cristitlo Ciser, Felicia Pap
ecntDarttt| ftatje si spatrcle).
si ValeriuCiurescu
A p l i c a r i i l ed r r e c t e 1 r p - o i e c r a " ec J p . i n d r c e z e . _
- o r t O < a n A m e t r .d( e
t a a t e t : D o t i l ep. a t . " d r c, , e c l , _
in fnal, dorimsd sub/lnlem trodiliavechecareexistd
porti,ti.ispotiolecu oplicotij la construclii sezonierc, in lnstitutulde Arhitedurd,,lonMincu" in predorea
m o ot l a t e , s p o L i ue y D O z t l n n asli r . a a . t e r n o d L , a r , gecmetrleidescriptiyc ,si a perspectivei de orhjtec
e ( h p a t L l : i p t o r e C u a ? :C a L tt!a p o . o a s ? ls: . . t " p - a [ e | e turd, ca elemente de bazd in formareoviitorilaror-
oecarottve,structurl tridimensionole, hltec+i. Mul,tumtn prafesorului nastruAdrionGhearghiu
scdri elicoidale,
sistemotlzdreverti col d etc. carene-atronsmisposluneo pentrLtoceostd disciplind.
l q p l u s ,p o ' t e ao 1 l o o l u c r b ( i ic o a t ; / raep j i c a r ici o m -
P l e t e d e P e " s p e c l i va; u n o r v o l u m ed e a - h . l e c t J r i , Autorii
CUPRINS

CurInttnointe
5 6 Cupole geodezice9i strr.tLrri spatiale
0. Introducere.Tipuri d€ r€prez€htiri de arhitectur; PJanc
0.1. ReprezentSride arhitecture. Sistemede 5.7. Supf3feiecuiate .
p o ieclie 1 6, Supraf"g"ritlate
0 . 2 . I a ' s f o r n " _ .g e o r e t . r c e 10
0.3, Tipuri de repreze.rtarlde arhitectur: 16 6 , 1 , D e f i n l l i i .C l a s i f i c i r i
6.2. Suprafeieconice$i cillndrice
a<q
6 . 3 .G e o m e t r i ab ol l i l c r
Parteaintll 6 . 4 .H l p e r b o l o i z i 1t,)
11?
6 . 5 . P a r a b o l o i zhii p e r b o i i c i
REPREZENTARI
DE ARHITECTURA
6.6, Suprafeleelicoidale
iN cEoIYETRIA DEscRrPTlvA .t't <
6 . 7 .C o n o i z it l c l i n d r o i z l
rE
I A X O\ O l ' / E ] P
Rezolvareaproblemelor de geometrie descriptiv:
1 . E l " r " n t " d e t c o F r e r r i ed e s c r i p t ; v i 19 180
si axonometrie
'.1.
P - ' c r u Jt i d r e a p r a . 19
7.1. Trc.erea datelor dln tridjmensionalin
1.2. Pla'l-l 3'l 180
'1.3.Relali e dintre drepte plane b i Cr e ^ s ; o r , i l
9i 38
7.2. Rezolvareaproblemelcr in axonometTie
2. l'4etodelegeometrieidescriptive 43 7 . 3 .R e z o l / a r e dp o o l e _e l o - ; r g e o a e r ' a d e '
sc pt vi 185
2,1. luletodaschimb;rl planelord e P r o r e c l l e 43 o c u - i 8 e o - e t '. e
7 , 4 .C o s l r , r c l ,8 e o - e t : i c es i
2.2, l"letodarotaliei , 49 186
2,3, l"letodarabaterii 55 Plt"c
7 . 5 L o ( u _ ig e o _' L ' i c e : . D " ( i , 189
Reprezent;riaxonometrice . -,
Alte aplicaiii ale SeometrieidescriPtivein arhi'
3.1. Introducere.Rezolv:riintuitive . . 6',] tecturi 195
3,2. Proprietelileaxonometrieicrtcgotale 65 (-lj))
8 . 1 ,R e z o L v a r a e ca o P e r l 9 u r r l o ,r
3.3. Tipurile de reprezentari axono.netrice
6.2 Sisle,-iatlzare verticale
orloSo'ale 73 . 208
8 . 3 .T ' o - . - e a , n b r ' l o '
axonometice obl ce
3.4. Reprezenteri 16 8 . 4 . G e o L n e t r iiei c o m P c z i l i e . 225
8.5. ReprezenteriSeometrlceale spallulu,t n -
Cercul li sfe.a 80 . 230
te.,o-
4 . 1 .C e r c u l

$' 5. Forme poliedrale

5 . 1 .P o l i e d r e R
85
. e p r e z e n t a r see, c t i u n $i i r n t e r -
Porlea o douo

DE ARHITECTURA
REPREZ€NTARI
iN PERSPECTIVA

i,l
I
seclii
5 . 2 . P o l l e d r e l ree g u l a t e$ l d L r a l e lleo r
5 3 . P o l l e d r e l see m i r e g u l a t e i d r a l e l el o r
86
93
144
I persPectiYei
9, Mecanismu
9 . 1 , I n l r o d Le( r e
237
231
5.4. Echipartiliiplane 117
234

ft 5 . 5 . E c h i p a r t i l isi p a l i a l e 128 9.2. VedereaumanE

ri
lrl
ti
9 . 3 . C e o - n e ' r i z a ' esar r L . i ! e d e - , . 13. Restituliaperspectivi 316
9 . 4 . C l a s' i ( : r . r e p e - s p e c\te 1 3 . 1 .G e n e r a l i t S l i 316
9 , 5 . E l e m e n t e l es i s t e m u l u i p e r s p e c t i v .253 13 2 l"letodede construcliea restituliei per-
9 . 6 . l l e . a . r i s n - !p, e - s p e . t ' v e spective 316
9.7, Proprietetilegeometrice ale perspectivei pe tablou in.linat 318
14. Perspectiva
9 . 8 . f l e r o d e . ed e ( o n e r r J ' i ' ea p e _ s p e c L ; v e i 256 ' 1 4 . 1G
. e f e r a l i t ; I i- . 318
ud , , l- a .r -d Lere- J J' perspe--
1 4 2 T r e c e r e ad e l a p e r s P e c t l vpae t a b l o L r
ti/
verticalla Perspectiv;Pe tablou lnclinat 319
.ln -
rv. r e r s P € c f l vdae P e r d e n tPa e ! a b r o uv e r t c a l 14.3.Configuraliapunctelor de tug; $i de
--1 r.esuri 319
1 0 . '. C e r e r a t . ! d ! i
^.7 petabloulnclinat 320
I0.). Persoecti,'a pi-nct- lL i 14.4.Constructlaperspectlvei
1 0 . 3 .C o r s t .r c ! i a v o l L - r e l o _
15. R"d"."" unot. naturalein perspeativi 321
I l . P e r s p e cvta l i b e r ap e t a b l o J v e r t i c a l ".pecte
1 5 1 G e ' e - a 'r i i , 323
t r , r , u e I . e - a t , t a,!e. l l r t l 26) , 1 :' C . , , : . a - . r r a . ' : - a - r n F . ' i v e i
,
1 ' 1 , 2P. u n c t u tl i c o r n p a r a t ivae r t i c ae l o r . . 1 5 . 3 0 8 l ' r d i ' i l e i r P A r! P e c tv I
1 1 . 3 .D r e a p t aF i p l a n ! l i n p e r s p e c t i v e 264
15.4. Trasarea umb.elor in perspectiv;
1 1 . 4 .D r e p t ec o n r u r e i t ei n p u n c t ei n a c c e s i D i l e
1 1 . 5 .D . , z i r n i p e r s p e (/ Le 1 5 . 5 . P e r - p e c t , , aa e ' i a r ; 340
1 1 . 6 .P r ' c r e d e f r g ; .
16, P."r"nt"."" unei perspectivede arhitecturi 347
1 1 . 7 .P- - c L , d e m a s - r a 27e
11.8P . , r c tr l a e d i s r a r l e '16.'1Ceneralitali 341
28a ,
11.9.l'a:rireape:spectiveid rect in tablou 282 16.2.Pallnzrea9i I mitareatabloulli 347
11.10.Cercui ti sferain perspectlv: 284 354
16.3. Efectenegativein perspectlve .,
12, Conrtru",ti"perspectiv€ide arhitectur: 164 A egereagi plasareaanturajelli 158
'12.1.lYetode 1 6 . 5 .R e d a r e a profunzimli 360
u z u a l eC e c o n s t r l c t ea p e r s -
1A1 At\a,n. AF.Fn.a'.^t)., ha.(he.+i F 344
Pecttvel
12.2,Alegereapunctului de vedere ,
1 2 . 3 .E x e m p l p u r a c t i cd e a l e g e r a
e p u n c t u liud e
v e C eer 295
1 2 . 4 .D e r s o e c, d l a d o - i p L r n c t ed e . L g e c L '
o r i 2 0 r t L ls L P - a : r d l l d r . .*.""0 .u:o.. 3"9
12,5.Perspectivala doutr puncte de fugS la
q / e l u lo ' q i o r -100 Eiementede Seometriein spaliu 369
12,6.Perspectlva frontalede exterior la n velul Anexa.2. P r o b l e m e
d e o c u r i g e o m e t . i c p
e l a n e3 73
o ( 5 ro r 303 Anexa 3. Construcliigraficeuzuale 377
12.7.Perspectlva frontald cu orizontul supra,
'r;tlar P r o b l e m e5 i a p l i c a l i id e g e o m e t r i e
104 d e s c r i p t i v e tai x o n o m e t r i e , , , 382
12,8,Perspectiva de interior 308
12.9.Perspectiva cu orizontul coborit 311 A n e x a5 . F
"d.^+r
.la rnt, /ri in na.(np.+ v,

1 2 . 1 0C
, onstruclia p e r s p e c t i v ep io r n i n dd e l a de arhitecture ,. 396
e l e m e n t fei x a t ed i f e c t i n t a r l o u l d ep e r -
sPecti/i. B i bl i o g r a f i e 402
prn|'.t!qrD op lptueze/dgr eP l/ndll'gJarnportul

t't'o'6[ atbenJ4 ep uDlq lruJnu - aJ€luazaJdJJep lnueld


ad ales Jolal)und peJel)aroJd ulp pllnzer nrlpds
u r p I n l n l l a r q op g u p l d€ a J P l u e z 3 r d e u e u n l l l e se a ) p
lnl-e] p-s arel el paJelrgdaPel eP r$ Prire]|P qns
l r A r J dJ P a P e l l ! P U O n ] r ' r n l n l l a r q ol e l P n z , ^I n u o l
d r J d p u p l d a u n r l r a so - J l u l a u r l q o e s l e a J l n l ) a r q o
!i pl aurSeurlraeaalpq)npoJd ps a.rer u?ld Inuasac
lNvld nvs rlvNotsN "Icls l]lrYrNtzlldlt

'lr9-r)nl raluezaJd
lnl)arqo IPJ nu eleu
- o r s u e u l r p r Jal l r J g l u a z a J d a u) l a a . r P o l n l ' q J n l x a l
' I l e r a P a P a l J J r e J r PP a u a u a s Pa P ' J P d Pe u J : a J P l
t"'il5:ij - n l o u r q l r J e P a Aa r i P . r Sa l n u r i q o . l a l l a l a P e ] u a ] r P
a)arleJe)alenzr^ razp.rtr, ,"i1Jg, rarj.ezuas plrJolep l€al rnlnllaiqo p pal nl p)rluaPl
e l . a u r l q o a s n r i e d s u r p"y r n l n t r . u n de [ 6 . ] 'q3un ri
1 , r r e 1 c a l s a n u . r g l e n z r ^E r i d a r J a d
l a l a q ) p ue !iue]
ad erfraro.rd'Dund t n ar5J pund 'nun i,ija,o,d - - s r P a P a l | | l r P u o rP l l a c s a l a s p u J r r r ! n l e J € l q l
.sJenulluot
uJ ele+ '(rJleq)DtuDJD)salsa PrnsEU glsEalP) l€er Inl)a
- u a z a r d 1 u 1 s. r o 1 1 ; 1 : a g oa-lildi E l e l J d o J d , a r e l n r r l r e d -lqo
eP riPJ €laqr€LllPsnPertso] e aref, uJ qJnsgLU
lJnzel uJ lS letlJed lJrap alellsgd 1u1snu ruJlJplll uJ leai lnllarqo el Jole^rasqo pl ep piueisrp ni
lieaele
ri atu.rol.ro1 elaleJC^apV,aueld r"rnBrl a1-npu1, ap giel psnpal ar] 9s arnqaJl Plaq)ei.!El Jole^Jesqo II
-npal 'ntlpds utp alallatqo pzeaurolap "1erf:aro.r3
e l a p p i u e t s r C ' q B u n r a p i u ? t s r pa p l l r p u o ) a l r L U I,
-nuP ellurldePUlarnqsJl 'slPlrlEaJaP adPo.]derPLr.i
uol Is O!J !.ltIY13t!d oud i,i
}J) eU qs Elenz!^Prida):r3del n]luad leer rnlnl)3
-lqo IJadalJad JolPuPureseal.reo] Pour uJ rolPA
-asap e ii.a,rrldr:rsap rarlauroa; rr"o'Ji;il jlll -Jasqo allgl ap alnoarJa0 luJs rs sleqrDll]rsaulnu
-oJo ap Crr Ise)V g)t)Dutl,) nps giarDr^dqLlpeu) a s a r e , i p d s n p s a l p L o r s u a J r p t - la l u p t u a r J r d a !
a s o 4 : a ' o t 4 r i a 1 a 1 e , el du , s a l u e l : e r o - d ,",1
-enils Plseale ul 'a1tla/0-l4aP ali)atjp o nl ",arn,
ltn)otur Stvrlvds nvs lrvNolsNlr^flcNt 31!Y1Nrz!!drr
) l p P J d a l s a l a ' p l i u U U rq l u € ] s l p € l a r i r a r o r d a p
lnJlual !raplsuol as plec pJnl)alrLlleap e,ltl:ads ' au P
-Jad gTpelLeu.rEpJnl arltao-d ap d.1 1sa:y .p;rr,o: ld
,etlull n P s a j e u o r s u a u J l Pl r
6 q o l e l i e d sn e s J l e L o r s u eurPrJl
nes Qlulue) elsaulnu as Dt))a!oJ4.el
-srp pl plle as arlrero.rdap lluel rrnd l pnop ep tuJs Ern])aliLlJpap a lr.]?tuaza.r dau
lnJluef f.i.g ern51 ul

rar{da:.rad
alenzt.n 1nr.rordrr".r,ffi ,?'Xtj';l|J
^.Slt lf ltold lc ^l .sts
-auroa8arfe:ado o alsa etl:aro:doac ,(f f,0 'Y!nlf lLrHlv rc ruy_LNrzludSr 'r'0

'0
30 tundtl..ttsfncotLNt
Yunlf,lllHuvto ruytNtzSud3u

h
7

g^!trad3r3dii P^!ld!rtsop alrlaulooc

qu qu gl,'l a l d a JP l 3 r 1 a l a ) L l l J d
8N
l 3 . t ] a - r e la l e n 2 r AJ O l a u € l de s l i . l a s J a l ual P e l c e a J P
€u eur vN vh
r l s a r l 6 e 1 : r ^ P Z P U ( c . 0 3 1 ) [ 6 ] a D ^ ao r d a p
' o r cr ^d " r r n .a+tcov ,! r n
.9r P4t
n i p c J P I r l ) - 1 d - - a - L J r l l o ) l u s ( L P )l s ( " P ,
' d J e r u e ( l r u o L L J / to) ,or a i:ero-c Ilr:).d - e l - a ' ' l ) L o )1 J . s
a s 1 f 0 P J r B Uu l lol allJfd nriEC irJot ,tp q)ec rritas
. I e r e t n l r o d ? r n i s ) 1 . , t . o d o . ,gqz p . . . r ; s qads P l p , r u a : 1iq) ,i 126) 116) alardaro -
p l ) a l o r d , l ( a , 'n . ) a 1 c t . , a )r a r : ) a o r da l i ? ) e t r d a . d urp Jola]4up rlLra-rnluo, Qzouls?1 alttDataJd
'a1rm)arcJdaldarP )sauJnu cs (l r.o 3u) [d] aLi:al
( p l u a p a : a . r de . r n B r lu r p 3 € n z i A J o l a z e - ta l u a i e l - o ' l d ap ;nueld n : n r i e d s u l p e l d € e r Pu l r d s n P ] u P }
- r q ) a )r ( ) l $ . q O ' p ( t a l a l d a r C ) q r ( P ) r u o r )9 1 e " r 1 u a : - : a r o - , j i n l n j e l d e t i : a s . L a l uer 1 auriqo as q+dearp
) Lsq '€ alal)lno
e r l ) a r o . r da u r i q o a s ' [ 6 ] a r i : a t o r d a P I n u r l d a d ( J glseary qldearp o ad lol alel1e
)eP) nllecs
a r l l a , o . / dJ p l ' r , r . J a )J t D 3 9 y l r " r q B - r r , ro J ' l ) r l o r a g d n p g z e a l r a t o t da s ( a r e t uo l ' Vl u J s
' [ 3 ] a ; i r a r o . ; da p u r l d u n - p
u ?ldeaJP o a d a l e n l r s ) li g a l a l rund nliDds
DzDulsQq eltll)atud -
:(J a])aoro aP nrlua) un - utp )apDund DalDtt)DtLtllD
']uoltato'tduold a1(au-rnuas gldea.Lp
r ( 9 ' t O 3 l , a t u a u r a l ag n o p u r p t n l g r l p a l s a a t i : e t
- o r C a p l e . t u a ) l l L L J l s r SD ) u o ) ^ r . D l a . ) J a )a t i a t u rd :a:tr ar alenzl^ .ro azer lnueld (Pleler€oelllal
- o - d o e a r p u o \ ' g ) ' u r r q - - ? t : r o p l g l r pa s e l ) e r o - d - o r d u , ) a l : a t o r d a p e i , : a - t pr ; I a l P i P da l s J n ? s
a p l n - r L i a rE ] P C a i ) a r c a a P t ) r . D ) l D ' . ] a f u J a t s l s ( g l p . r t r a re r i : a' 1r o: ur d u 1 ) a t i : a 1 o . l da P l r J l L a f u l J c
grnp nd un el alnPal as aldelp taun
'a ira o.ld ap " r " r l " " i ( r
p i:a,o-,; , . 0 3 r 1 ) n e u - r - r . L t r da : : l r a - e : ( p )
( : . r p r r , : ) , a e , e d l r . r . r t ss t i a r ) u o r d d D ( ) ' - o l ) , a r d a - pe [ 3 ] l r r e d a d e ' i r ao ' 3
l e r + - d J l | . L ! o t - r >: e ' + - r r o r u o r o J D l s S ! " l o D ! 1 5 r x l
"' ui oe'lrd- p ' o t iai 'd1 [r7a l d a ; p D u l . l n+ L r l n ul l u n d u n - l l u !
lare ' l e . r a u a Bu ;
u e d u n : d e a i u ! - e 1 d e a - lop 1a ourn
a r j r a l o . r da p a r u a : s 1 5ttt.td.a:at] pido"tp o alsa alqa;P taun bti;atcL,1-
"rot '61,
s t'0 '6!l t t'0

r't 0 Ett

l
{is. 0.1.8

{i9.0.1.6

1i9.0.1.9

l o r m i i n t r - c d i r e c l i e d e P r o i e c l i e ,i a r r a z e i ev l -
z u a l - -d e v n P a r ae l e i n t r e e l e S i s t e m u lP a r a l edl e
p r o r e c l l ee s t e a c ; t ! i i d i n d o u d e l e m e n t e :
- o d r r e c t i ed e P i o e c l i e ( A ) ;
- u n p l a n d e P r o i e c l i e[ P ] .
P r o i e c t i n dt r i u n g h i u l A B C d i n s P a l i u ' p a r a l e lc u
E r1-^rr | ) ' i r - ' , . ) r o i e (et .i r e n L . " l c a . - F c ta ( l ) . p a p a - r a e P r oe c l e f P l s e o b t i n e
L r!!16 v4
' l o ae r a u n r i b i r a - p " o . e r 1 , ap a - d l e l ; a b c . f . g 0 . 1 o / D ' e p t e r e A a '
Po i

po.L estc - el se r J T e t6 - o p o l t o r m o nc p e - r - L Bb sl Cc se nu|.nescii ele drepteProiectante


ca: Proprietd,tilepraiecliei porolele (ci/indrrce)s'int ur
mitoarele:
MA- NA I"TA NA ':'1plJ
1 p r o i ( c . i a p d ' a e l d s e p a s \ r c a zrec p a ' L u l
a t.ei p--cIe colil a-e. i.r f'gura 0 1 10 se Doate
I,1B NB MB N8
vedea cdi

P u r c t e l eM 5 i N s i r t c o n j u g a t e
a r m o n i cf a t l d e AN am
n .r+ala A . R. <i invpr<
rn 6r^i^.r ) .^^1.)l) rlren:r e n:r:lelo fin <n:ri, MB tb
s e p r o i e c t e a zdeu p dd r e p t ec o n c u f e n t(ec u e x c e p l i a
r:z rri io r:rp drpnrclp n:r: plp nin <n:iir! < nr R a p o r t u l s i m p l u a t r e i P U n c t ec o l i n i a r e e s t e u n
pa-alFle c u p : - u l d e p r o ? c ; e f P ] ) . D e n ' o n s r r a t i ai r v a r i a n t a l p r o l e c l i e iP a r a l e l e( c i l i n d r i c e ) .
r-^..-i ^,^^.6,i.i ,..r-o - -,- -ot_l - i n p r o i e c l i aP a r a l e l dd r e P t e l eP a r a l e l ed r n s p a l i u
9, care e,_
nli,_: mpr:ni<m n^r<nF.t,Fi se proiecteazi d ! P i d r e P t e p a r a l e l eS . e s p u n ec i
U n a d i n a p l i c a l i i l ep r o e c l i e i c e n t r a l eo c o n s t i t ue p r o i e c l a P a r a l e l iP d s t r e a zP : a r a l e l i s m udl r e p t eo r
f"+^-"-r- /r- nr a\ c . P a ru .
\'<rpm,tl rnrnlpl (r.t ndr r\ rla ht. F.1 ^ n^.^ .F^t.t I U n a d i n a p l i c a i i l l eP r o i e c l i e iP a r a l e l eo c o n s t t u r e
,.1. --ni-r-ie ca l r l i q - i - r i i q f . i t d e s e t r a n s _ troseulumbrelorlo socre$ig. A1.11)
"'ti

lnlroducere,Tipuri de reprezenliri de orhiteclurd


ltr',-r1;
fig.0.2.l

fis.0.l.I0
lig 0.2.2

fig.0.l.lI
fig.0.2,3
0,2,TRANSFORMARI
GEOMETRICE s e g m e nltA 1 e g a lc u A l , S e o b l i n e s i m e t r i c uAl r
al punctuluiA fali de dreapta(A) (ftg, 0.2.2).
C e l ed o u i t i p - - r d e p r o i e c l i ,s t a t l a b a z a( e l o r d o u e Sinetriofotd de un plon [P] (planulde simetrie).
r l p J f l ' u . d a l e ' t r a l e d e r e p r e z e . t t A -pi l a n e d e a r _ S i m e t r i c upl u n c t u l uA i f a l a d e p l a n u lP s e o b l i n e
h t t e c t u r i : r e p r e z e n t ; r i l eo r t o g o n a l e a x o n o m e _ d u c i n dd i n p u n c t u lA o p e r p e n d i c u l apr d e planul
. Si
rflce, pe de o parte, ll perspectivade arhitecturi, [P] ql luind de cealaltdparte a lul un segment
p e d e a l t i p a " t e . P e n t r La i n t e e g e m a i b i n e I A , e g a lc u A l . 5 e o b l i n es i m e t r i c uAl , a l p u n t t u l u i
oro_
pr;et:I;re lo.. se vor araljzaunile Drop"ietdii A fali de planul[P] (fig,0.2.3).Oricarear fi aceastd
si
aspecte suplimentare evidenliate de transfoimd- s i m e t r i es, i m e t . i c usl i m e t r i c L ' Lets t e p u f c t J Ji ' t -
'!ral,
r r l e S e o m e t - i c et:r a r s f o r r n a r epar i n s i m e t r i e ,t r a n s -
l a t r e , r o t a t i . e ,r o t o t r a n s l ae! s j , i n s p e c i a l ,t r a n s _ D o u df ' g - r r ,s i n t s i m e t r i c e r a 1 ;d e L r p r n c t ,o a x 6
lormarea pfln omologie. sauun plan,daceintre punctelelor se poatestabili
o corespordenlS biunivocl,astfelca puncteleco-
respunz;toaresd fie simetricein raport cu un
T R AN S F O R H A R E PA R I NS T M E T R I E p u n c t ,o a x ds a uu n p l a n .
Aplicalieo trdnsforndrii prin simetrie. 5e di un te-
Srnet,:o fo! de n puncrC (cent.u, de si.net.ie).
t r a e d r u r e g u l a rA B C V ( p o l r e d - rc u p a t r u f e l e
5 | m e t f l c u lp L l c r u l u j A r a r dd e c e n t r u l d e s i m e t r i e t r i u n g h i u .e i c h i l a t e ' a leeg a l e )r e p r e z e n t a. nt a x o .
L s e o b ! , n e u n i n d p u n c r u rA c u o l n c t u l C l u i n d nometrie.Aiezali pe felelesalelateraletrei tetra-
' r ^ D r e l u n g t r e! 1 s e g n e r t C A , ,i
e g a l c r , s e g m e r t u l e d r r r c e n t i c(j f i g . 0 2 . a ) .
^ l - . r u n c T U rA t e s t e s r r e t r . c u l l u , A f a l d c e C
(fig. 0.2.1). Corsrderird f a l al a r e r a l B5 C Vd r e p t p a " d e s : r e -
t r i e , s e c o n s t r u i e t t sei m e t r i c upl u n c t u l u iA f a ! , i
S'.mett:ofoto de o, dre-op-ti(A) (axa ce siretrie) de acest plan. PunctulV, astfel determiiateste
5 , ' n , " i | c J - lp L r c r u L i A f a l i d e d r e a o r a( A ) s e o b _ v i r f u lt e t r a e d r u l u i
i d e n t i cc u A B C Vc u b a z at r i u n -
dy.i1,9 A o pe"pendkura-; pe g h i u l e c h i l a t e r aBl C V ( f i g . 0 . 2 . 5 ) .C o n s t . , . r c isi ae
l,^1"" ^din .punctul
( A ) i n l s i l u - " d d e c e a l a l t dp a . t e a d r e p t e ; ( A ) L - r bazeazA pe proprietateainel!imii tetraedruluire-

10 Geometriedercriptivi ti perspe.tivi
-Xr1

itlu
A--
1i9.0.2,6

lea s dec, p;.t'eaza constanr rapo't.r' "inolu,


i n m o d a s e m E n ; t o rs e o b l i n v i r f u r i l e V , ; i V , a l e
c e l o r l a l l id o i t e t r a e d r i r e g u l a l i ( f i g . 0 , 2 , 6 ) ,P e n t r u
( i < a e . o 7 F^ n r , rt r e i t e r r a e d r i i d e n r i c
pe feleleAVV., BVV, Si CVV, (tig.0.2.7),

PRINTRANSLATIE
TRANSFORMAREA

D r e p t u n g h i u ld i n f i g u r a 0 , 2 . 8 e s t e t r a n s l a t a tP r i n
d e p l a s a r e ap a r a l e l i , d u p d d i r e c l i a ( A ) , a f i e c d r u i
p u n c t a l d r e p t u n g hu l u i . D i n P o z i l i a i n i l i a l i 0 ,
'n
d ' e p r r r g h ; u a r o s l l . a r s r a l a rs u c . e s ' v p o l ' ! i l e
1 2 s j 3 . P r r ' t ' a - s l a :e o f g r 1 6 P l a r a P o a l e
S e n e r au n c o r P s o l i d , d a c i s e r e l i n t o a t e P o z i l i l l e
rl i n t e r r , t e d , a . ea l e f , g - r i i n r s c a " e .i ' a c e s tc a z .
c o r p u l g e l e r a t p ' i n r r a n s l a ! i ee s : e o P ' s n " a .
fig. U,)a.O
Apt.calieo (arslat:('. Se Poate t'alslata sr Ln corP
s o i d p ' i . r - d - s r a T io. b t i - r d u - s eu n a t c o " Ds o ' d
S u l a t d e a c d d e ai n c e n t r u l d e g r e u t a t e ( a f l a t l a ^"
i n t e r s e c t i am e d l a n e l o r )a l t r i u n g h i u l u i e c h i l a t e r a l ( d a c As e e t r r o a t e p o z i t i l e c o ' p - i . i nr5care)
de baz5.5e pot imp;rli laturile in doui p5r1iegale F i g u ra 0 , 2 . 9 i u s t r e a z e t r a n s l a a
l u n u l c u b (in re-
d i r e c t i n a x o n o m e t r i e( p e n t r ! a c o n s t r u i m e d i a - p r e z e n t a r e a x o n o m e t r i c e )i a, r s o l i d u lg e n e r a tp r i n
n e l e ) i n t " u ( ^ t a x o n o m e l . i ae s r e o p r o i e c l i e p a r a - t r a n s l a l i ea p a r e i n f i S u r a 0 , 2 . 1 0

lnlroducere. de qrhitecturi
Iipuri de reprezentdri 11
--I
4

tig. 0.2.1
1

lig.0,2.i

, 1+*A
i9,0.2.12

fis.0.2.10

TRANSTORHAREA
PRJN ROTATJE
t
t : : " . , . " 5 t e . i - - u T , , ,a \ e , d e
r o r a r , ec u J n
a3 nl :ul :r' n , t u n g h i , a j L , n gdi , i r p o z
ia 8.. p, nrr,,r p T R A N S F O R M A R EPAR I N O M O L O G i E t
(calr roaLe.puncrele
jnrern,eo,..";
i" ri,,r#

illi'i{il:J'tT;:J ?l"LiruTg:: i. {.""Tj i:,lll


"ii!"n;:.i,','""J
;[",,
"itr-
i:Tl
i, axo
no
n]etrieo
j: I
:':11",,-ll qlalelac1axadJ iotalie,;.;;;;; "t
:;[:ill"i'.:"[:ij'o'jft * *lrj:, :tl I H',u1.#i'"1' ".
"1'"",T,
l*."i,i.I,?::lllf ,;;:l -il
TRANSFORI'lAREA iiJtii, **;:i :.,"*f lu;,iil:H
PRIN ROTOTRANSLATIE
;l';::i: iJ[l!ii:j",?l
i,;*l:l il:;l-;; ;ll 'rJ
't
:",'",'"ol"
"".l#
T r a n s f o r m a r epar r n . o t o t " a l s l a t t e
ar," o aoro,..,uJ :; ::";:';:,;.:i"'i"":".'J
i:ji i;ii:'[Ttt,"'.il:"ii';,i.'.,:
i Ii":l'l,l:".
I 1;;l;jtt;;l;xiJ "*:i1ilyn:iil:dt
:,',: lnil
:i:lf :ri i. *i.
o*'T3,";;llJ' :i:i.t"";;i oJi#J':.i,:'ii:ii,ii;!
i'i
c o t ^ c - r e ^ t e, - o u r c t - l I . A n a j r z r n dp . o o f . i "
pro-i
::::j,:?;i,J" g"ii i{i:i:.:iT?[]'l,
;:'".1,1
r o t o t r " n s l a - i eo s u p r a f a l a
til d^oui dr;J rrei drepls
cu.bd rislat,i ,X9_ti^:tj"., concurerte
r t . v . . 1 . i ) rr.L n c t u id e c o . c J . e n u 1 s e
t2
o b t i r eJ a
lr
Geometriedescriptiv.i9i persiectivi

I
r
-J
pJnlrolqrp oP lJPl!arald61 Op rrnd!I'ora)nPollt'l
€I
' e 8 e o l o L ! or - l n 3 rP
J noP ' e al r a d s . l a dn : ( 1 1 n 1 : u n du l I n i l u a l n ) n r l s o u
eaJallosP uiP aurA
o r o u1) ale.l]ual lati:a1o.td
'lnze:
. o l J l ? Q i u a DD c s u o ' ? l q ' D o e L n d r s ad P ' S oo t L O ' i r t o , - d a p e a , t u ' r' ' 6 a : o :
',-:;d-:"1
'fiu eldeap . ' z e l lse)rc L , ) a ; o l o L L o a P P I P o (d-n
JP ^rlLralun - p ' c s" +n" 'i i' e, d s r : a S o l o L L oa o a . i e l a l - l - P J Pa s
: i' -' 1 1 n l r , - r d- P l l ( a ) e L l l a t S o . o t t ' o - i:as a p l n r o S e x a . l. s 9 z ! o a P ' l l o ; e v ; ! r ) c - Pod
:aluauala gnoP ulP
'lelaua8 -r""q gnoi a'a; :,iods r,t, a'lo1owo - rd g>1''tau
lrnlpll? a;sa a13o1ou:o ap /nLualsis InzPl ul - o a 8 a P l e J a J a Br P u ll a ) I n l r z e ) J D U ^ d
-i"ro," . r.*"1qor6
e , , - r o l s - e91ts93
Ir ea:e'tloza'tLugla:dralu195
elEll^!l)adsrad ' 0 . L Z O 3 : , ) e P t u e .dl u t - d
'V s '€
a l e u o 8 e , a qI ' L - r , i l e s d l J n l P l P - l J r a l J o
nllvds Nl 3l9o'1ol^lo ' r . r n r , r ' i : J d . a . , o l l u l ' e J P f ( ! u l 3 P dL I D a s e l t
I
t i u n o ) s r i 9' e | -g a l a r : I ' r d u r l qo cs 5g eldearp
n, n'lrit-i"iu, q , r ' o p z r q a P I n l - u o E P / a qa r -
'([5]r6
[ g ] a l a u - r 1 e 1p u t B - ' 1 a . t 3o l P L r u l J a l a JPn l P a J s Je a 1 i 1 '
e1"n8t1'L'i'uo:ale: :'lH s zls
-e d nr:sou lrze: - ) .8eo1or.uo
e 8 o l o r ' u o
.,'ri Jr".,rsH nldti''o l"rn rL.
a r l u nc l p a t l : a s . l a l ,at p e l d e a - oa r s a ",.1].iJ e t i l a s : a 1 u e1 1 e u t i q o 3 s Z 9 i u e l n f , u o la D
" ,rriinilj"dsLadap pxa neserSo/oti'ro aP PXD r o l a l d a r p r l d J ' D l a l l P d r o E r - o PJ l r )
tnlrun,l
"b "iv ot 6 1ue1.rodr.u1 lor un P)eo[SH e]d€aJ6 i n o o " , -a" rr e
rE
n r-a, ,so 1 | e ] u o z ' . ' o, r - e ' d ' 3 [ 2 1 ] ^ e r a r
[gl
"ii.rnu let " ' 1 " ,[5]a-rrl:asap trLetd9Lz.po,":JJltjr;
Inuptd
ll'z'0'61
p)ur Jl5d 1L 'ep 1 1n1:'rd -''d ea ri a)alt SH Pl
-d"i,p g, arli es :t111 .s r-15rolatdarD Pri)as-olul

'6!,
t t'20

9t'z'o'6tt

fl.'z'0 6!t
I

p^lt'odsrad !3 p^!tdl,rrtop oHloruot0


9l
. D l i r r ) _ n c_ ( y ) e r d e a - pa d ,,r,€Jp alelr,rl:adstad ap exe !utut.tatrep
;e1;e1:und un-JluJalua:nruof, luJSrNrl^l lS NN - a8eolotuo r.rn8r;pnop a;a: urJuo: eret [24] r( [16]
1 1 1 6e l d e a ; p a d t e n l r s g ; 1 ea s r p - a l a u p l da . r l u r p e r i t a s J e l u r; e r ' n r i e d su r a r S o l o u t o
: p u l l n u n ] € a r S o l o r u oa p r - l a l s r sr i e l a : e a P ' r i p + e r d i e t uar l a q L U e
lnJlua)alsa O lnlf,und ul
e p p i € l N t r n 1 1 n 3 o 1 o u raol s a r g , ( g ) a r B o l o L u o '[i6] :edo
lnueld u1 qie:r1:erd 39y
ap exp ap r( 6 atSololuoap InJlua) ap 9le1 rnln1 g . - t e 1 n r q 3 u neu11u e 1u r . L d q l e o t l 1 J p
-:und ln3olou.roelsa rN 6 O E u l u J n Ia p
Inllund q:pp ,arirurjabui.rd es.lnsep ad gletun.teFurulnlap
'|,JCieldparp ad [?6] leluozr:o 1nueld
tenlrs alle as ?s arnqaJl eled e: 1e1a;draluttJ aleod r3rgry lnrqSunr.t1 -
1 a ' q t n l n l r u n d 1 n 3 o 1 o i . ra: los a 1 6 l n t : u n d g t e q lU Inl)undulp
,(g) erSolouroap '[?6]
-pxeo _ 91nzg,r l e 1 u o z . r ol n u e l d u r p
r3rgry rnlnrqBun
:(J arSoloLloap nJluaf, un _ -!-r] p
)gV eal+:edstadauriqo as e;e: ad gart:eds
:(5tz o 3!, -Jed ap nolqpl e: 1e1a:dralur1 aleod [16] lnue1d-
aluau.iiia gnop urp lrnlp)le elsa er3olou.ro ap :91,,7,9 e:n3r1u1 rre
'9ue1d arSolouLo
,i lnr-ualsrs ap leleua8 lnze: u1 ? l e l ) l l l l l e 9 u 1 u n l e l r o l a J q u . r ? n a J p s e Jrl. t i ' p J n p e ]
-rLlJeap e^i]ladsJadut Ii€lrlde a1se,late (ea]elr,rr1
I
.i
uirurrac-:adsrad) nrieds u,yerSolou.Lo 'aiJlaLuouoxeuJ
]laJ
YNVId lt9O-lOr{O -rp aLualqo:daseotaLUnu e paJE^Jozalap !relp ul
'(lliqtlr,lrrads.rad) nfiods u1 tarSolowo
t.t zL.t,o'6/. '(1
lnr:und
'zp)
ts?)e u1) arSoloutoap lnJlual
a1o tjottl4y

1 uJ eluaJnruo) 1u1s a8eoloLuoIJnJJ lseun aJpl


a i J t d a r c ( 9 ' $ S ' t e 1 1 a ; a D r , n dJ . z e r l c a r p
u1)atSolouoap exe ad pnop atJ) pnop aluaJnl
i; - u o f ] l r s l n 8 r l q n o p r o l a : a 1 ea 8 e o l o m oa l r r n l e - l

6t'2 0 5!,

rz'r'06u

8r ' 2 0 6 ! ,
TabtouI
de
perspeciive

1i9.0.2.21

Rezultede aici c; dreapta MrN, este omoloaga OMOTETIEIN SPATIU


drepteiMN (fig,0.2.20). in cazuiomologieia doia
t r i u n g h i u r i ,s e o b s e r v Ac i d r e p t e l ec a T eu n e s c M e c a r , s n u lp e r s p e c t i v ef ir o r t o l e .O n o r e t i a : ' . s p a -
virfurl omoloage(MMr, NN1 si PPr)sint concu- 1-'r-o
T r . ra e a c e e a s ic o n f i g u ' a r i ed e p u r c t e . d a '
r e l t e ; f Q , 1 1t ; T p c e l a r u r ' eo r o l o a g ea i e c e l o r i n t e r p r e t a r es p a l i a l : . U n e x e m p l u d e a p l c a i i
d o u i t r i u n g h i u rsi ei n t i l n e s d
c o u ec i t e d o u dp e a x a constituie perspectivafrontali, ln care e ementee
d e o m o l o g i e[ A ] ( f i g . 0 . 2 . 2 1 ) : - i - r . r t : - r - - c r r r r - pi n n a r a l e l ec u r a h l o t l
"l'-.
.1A ^Ar.^o.ri, i ci^t rcamaha) r' -. '. 'pl ^' _
. p_1 F . t t .'l - ' '
MN n MlNr .-, c(; MP n MrP,--r p; NP 0 NrP, -+ 1,.
pe tablou (fig. 0,2.23).

P u n c t e ldee i n t e r s e c . o f ibel i n u t es i n ta , p 9 i1 . 1 nc a -
z u l o m o l o g i epi l a n eg e n e r a lae d o u i t r i u n g h i u rsi e AFINITATE
o b l i n eo c o n f i g u r ael c e 1 0 p u r r t e ( c ee g a s ev ' r
f u r i a l e c e i o rd o u i t r i u n g h i u r i ,p u n c t e l a
e, p gi 1 A f l n i t a t e ae s t e u n c a z p a r t i c u l a ra l o m o l o g i e S
i ene-
s : c e n l r u ld e o r o l o g i ef l ) , c a - es e n u n e s t er o r f - r a l e c a r e i n t e r v i n ea t ! n c i c i n d d i s p a r ec e n t r u i d e
gurofloDesargues. o m o l o g i ef ) ( e s t e a r u n c a t l a i n f i n i t ) . E l e m e ' l r
s i s t e m u l J id e a f i n i t a t es n t d e c i:
- o d i r e c f i e d e a f i n i t a t e( p r o v e n i n d d i n a r u n c a -
OMOTETIE SAUASEMANARE r e a l a i n f i n i t a c e n t r u l u id e o m o l o g i eO ) ;
- o axe de afinitate (A).
Omotetiaesteun cazparticularal omologieigene- i n c a z . r a ' , r i r a ! ' i a d o u d t r i u r g n i i r r (i f i g . 0 . 2 . 2 a ) ,
r a l ec a r ei n t e r v i n e a t u n cci i n d d i s p a r ae x ad e o m o - s e o b l i n e p r a c t i co p r o i e c l i ep a r a l e l ed u P d d i r e . l i a
logie(A), respectivesteaTuncatila infinit.Elemen- d e a f i n i t a t e ,l a t u r i l ea f i n ea l ec e l o r d o u i t r i u n g h i u r i
'intilnindu-se
t e l e s i s t e m u l udie o m o t e t i es i n t : doui cite doud pe axa de afinitate in
- rn .F^+r,r .lA ^6^rAri. n p u n c t e i ec [ , p ; i T .
il ^- o axd de omotetie aflatd la infinit. Aplicllie o afinitdtil: construcliounei figuri ofine.
I n c a z u lo m o t e t i e ia d o u d t r i u n g h i u r i( f i g , 0 . 2 . 2 2 ) , q F . l ; r r r - - ^ i.nnomet-:C; oarecare,
s e v e d e c i s e o b l i n d o u d t r i u n g h i u r i a s e m e n e a , u n p e n t a g o nr e g u l a tA B C D E . C u n o s c i n dv i f u l A ,
i n t . r , c i t l a r u r i l eo - l o r o a g ec e v i n p a r a , e , e( " , p t i . , . a l J - e r t e T e p e n t d g o r a l ei a e r t i c e a d , a c e n t ef e i e i
l i i l d s i r u a t ep e a x a d e o m o l e l i ec a r e e s t e' a i c ' i n i t . A B C D E d u p i l a t u r a D E , s e c e r e s d s e d e s e n e z e
s e a f l S; i e l e l a i n f i n i t ) . aceastefale in intregime (fig. 0.2.25).

Tipuride reprezentiride qrhitecturi


Iniroducere. l5
D r e a p t aD E v a t i a x a _ d ea f l n i t a t eS . u c c e s l u n eA
a x a d e a f i r i t a t ee s t e d r e a p t ad e i n t e i s e c l i ed i n t r e
$
operaliiloe r s t ec e a d i n f i g u r a0 2 2 5 . p l a n u l i n c a r e e s t e c u p r i n s ed e s c h i d e r e a (usacu
A " n ; L ae ; s D a-t t L r D . 6 t i o a " c n r o r i c a at p . e - f e r e a s t r as) i p l a n u lp e c a r e c a d eu m b r a .R e z o l v a r e a
c e d e n t e ,p e n t a g o n u rl e g u l a t A B C D E p o a t e f i , d e p r o b / e m e ie s t e d a t i ? n f i g u r a 0 . 2 . 2 8
e x e m p l u , u n a d i n f e f e l e u n u i p o l i e d r u r e g u l a tc u
*
12 fele_pentagonale(dodecaedruregulat),tu aju-
t o r u l a f i n l t A T i ni s p a j i u s e p o a t ec o n s t r u ii n t r e g ! l
oocecaea,r!. 0,3.TIPURI,DE
REPREZENTARI
O a l t d a p l i c a l i ea a f i n i t d l i ii n s p a l i u o c o n s t i t u i e DE ARHITECTURA
t r a s a r e au m b r e l o r J a s o a r e C u n o s c i n du m b r a l d -
s a t l d e u n p u n c t A a l u n e i d e s c h i d e r si ,e c e r e d e s e -
T i p o l o g i ar e p r e z e n t e r i l o rd e a r h i t e c t u r di r b i d i -
n a r e au m b r e i i A s a t ed e i n t r e g u l c o n t u r ( f i g . 0 , 2 . 2 7 ) . m e n s r o n a lc o r e s p u n d e t i p o l o g i e i s i s t e m e J o rd e
p r o i e c l i e .A s t f e l , i r a r h i t e c t u r ; i i c o n s t r u c l i is e
f o l o s e s cd o u d t i p u r i d e d e s e n e ,c a r e z u l t a ta l s i s -
temulul Ce Droiectie foloslt (Cheorghiu,1953), ;i
anume:
deseru, perspecl.i\, care recdaspec-
r - ce . d - s : a L . - rs f o r o - e s : ep . o i e c r ' , c e r r - a l d( c o -
ntca)l

ti'.0.2.27

i
I

F
fig.

t6 Geomelrie descriptivi 9i perspectivd


- desenultehnic, c a r e r e d i l a s c a r da d e - Desenu/ tehnic,fiind o proieclieparaleld(de la dis-
m ; r i m i c a r e f o l o s e t t e tanlA infinite), pistreazdparalelismul. dreptelordin
v d r a t e l ef o r m e $ i ii Proieclia
( c i l i r o r . c ; ) o r t o S o n d
a : d i ' e c l a d e p r o i e c - s o a t i ' s
- ; r a D o r t u al t r e i p u n c t ec o l i n i a r ed, a r s e
Daralela
pe"ceplia v i z u a l da o b i e c t u l uc' i n
i i e e s t e P e r P e n a j c u l a rP ) F P ' a n u l d e P r o i e c l i e i n a l p ; r t t a z :d e
p e r s p e c t i v c o r e s p u n d e s i t u a l i e i i n c a r e nuture. El are un grad mai mare de abstractizare
besenul
a l o r u l ( c e r t r u l d e p r o i e c l i e )s e a - i l a o C s - D e s e r u t
l e h n i c P r e z i n t d o u at i p u r i d e r e P r e z e n -
A
obser
t a r ' ! ; f i n i T Ed e o b i e c t , i n t i r ' p c e d e s e n r l r e h n i c T A T I :
- r eDreR ntorco (prc' eclio) o\ono?letricd,ob1'nLU
c o r e s p u r d es i t J a l i c il 1 c a r e o b s e r v a t o r " l( c e n t r L l
de oroieclie) se afli Ia o distan!d infinitd de obiect, p r i n p r o i e c t i ao b i e c t u l u i p e u n p l a n d e p r o e c l i e
p r o i e c l . ao b , e c t . - r l upi e p l 3 l L l l d e p ' o i e c l i e f i i n d ixonometric, afezat inclinat fald de axele de coor-
astfel ParalelS. donate din spaliu (fig. 03.3):
perspectlv, fiind o proieclie dintr-un cen- - re1rezentarea(proieclio) ortoSondld, oblinutA
Desenu/
p a r a l e ' ec u a v e l e
t r u a f t a t l a a ' s t a - r ; f i n 1 ; ( f g . 0 . 3 1 ) , r e d a o b i e c t L l D r; n p ' o i e c l i ao b : e c t rr, i P : P l a r e
mai aproape de PercePlia sa in realitate dec'it d e c o o r c o n a t ed 1 s P a u
l 1f,g 34): deoarece
0
d e s e n u tl e h n i c c a T e e s t e m a i ,,abstract" d i n a c e s t Droiectia p e u n s i n g u r P l a n n u d e t e r m l n eo b i e c t u l
p u r c t d e r e d e ' e . A c e a s Ua s e * e n a r ec J r e a l l a l e a d n s p a t i u( e a d i o i m a g i n ec a l l t a t i v ed e v o l u m ' d a r
( f i s . 0 , 3 . 2 )s e f a c ei n d a r r " r e l a l i r l o rn e t r i c e 1 l - r n u s i c a n t i t a t i v em d s u r a b i l dd,e c i t i n a n u r n i t ec o n -
g.mi, suprafele,u-ghirr,) care s e d e f o r * e a z d , d l t i i ) , s e a d a u g ;p r o i e c l i i p e a l t e p l a n e
d i { r c : 1 5i I e ' p r e t a r e a -].^Tr'c;sau . -:sJ- C e a - m a is i m p l i r e p r e z e n t a r e o r t o S o n a l ae s t e e p u r d
i;cinC
r a r e a " o b i e c t u l u ir e P r e z e n t aitn d e s e np e r s P e c t i v . de Eeametrie descriptivda lui llonge' oblirute Prin
R a p o ' t u l a t - e ' D u ' t c L ec o ' : ^ a r e r u s e P e s l r ( a . ' ; c o l p r o ' e c 1i o ' t o 8 o l a l e P e d o J a P i d ^ c o r l o g o -
in perspectivd. n a . e , u m a L ed e r d o a t e ' e a- n u i p a n p e c e ' i l a l :

lis,0.3.l

I
I' l7
1 Introdu.ere,
lipuri de reprezentiride orhitecturE
I
D , r ! ' e c - r c ( o u ; r : p J r , d e r e p r e z et ; r . a l e d e s e n u _
, u r I e n n . c , r e p . e z e - t a r e aa \ o n o m e r r , ( ; gradu cel mai inaJ: de abstractjzaredjntre toate
e s t e m a i r e p r e z e o t a r i l eb i d i m e n s i o n a l es i s e i n d e p ; r t e a z d
a p r o a p ed e p e r c e p l l av i z u a l ia o b i e c t u l udi i n n a t u r i ,
c e l m a j m u l t d e p e r c e p t i av i z u a l i a o b i e c t u l u jd i n
o ' e r | n d o i m a g i n ec a l , t a t i v bd e v o l L m r e . 0 . 3 . 5 ) ;
tf naturi, De;i sisiemul de cotare permite deterrni_
l :d i1s; o pro.ectre pe Ln s.rgur
[ ' r r , e a n a r e am e t r i c 5a o b i e c t u l u d i i n d o u i p r o l e c t i io r t o _
n u p e r m i t et o a t e t i p u r i l e d e m i s u r i t o r i , D e e x e m -
Sonale, de muJte ori este necesar; jntroducerea
p r u , c e t t r a p o r t u l a t r e i p u n c t ec o l i n i a r e( r a p o r t u l
unei a
s m p l - ) s e p i s t r e a l ; , n u s e p l s r r e a z Aa , t e r e J a r i i -tr_-^ia _proieclii pentru inlelegerea objectului
(fig, 0,3 5). Practic,un object de a;hitecture com-
r - e l r c e _ c u r s i r r s _ r p r a f e r c lser u r g l ^ i u r i , e ,c a i e
D , i c a tn e c e s ; r am l r r , p l e r e p r e z c n t d r i :p l a n u r r ,s e c -
apar delormate,
lju ni, fatade etc,
Epur.a de geometrie descriptivd c lui Monge corec_
teazAacestedefecte rnetrice, oferind doui Droiectii Reprezentirile in proieclie ortolonale sint atit de
o r t o g o ,r l e . c r ( p r e c i s ei n c i t p e r m j t c o n s t r u c l i a ; b i e c t u l udi e a r h i _
D A s | e l ? 5l o a t e r e d l , . l e m e t r ; c e ,
r n c r u s i sv L p r a ' . ' e 5 i r r g r i - r r e , f J p r e l r r e . n s ; t e c t u r d .P i a n u r i l e , deex e c u l i ep o t f i : p l a n u r id e f u n _
d a t i t ,p l a n . r r i l de l { e r i t e l o nr i v e , . t r ip, r a n u . d
i ec o f r a r e ,
s e c ! , u ncl a r a c t e r i s t i c e p ,l a n u r i d e l n i e l i t o a r e d e t a -
lij,de faladi, detalii de finisa.jetc, Datoritd gradului
ridicat de abstractizare,aceste reprezentd-ricon_
s t i t u i e u n . l i m b a js p e c i f i cd e a r h i t e c t i ] r g aic o n s t r u c _
!ii si descifrareasi inleJegerealor necesii; o pregd_
tire de speclalitate.

fig.0,3.3

li9. 0.3.4

ti9.0.3,5 lis.0.3.6

t8 Geometriedescriptivi ti perrpe.tivd
Parteainlii
or ARHTTECTUnA
REpREZENTAnI iN GEoMETRTA
5t nxoNoMETRrE
DFscRrPTrvA

1"
E L E M E N TDEE G E O M E T RD
I EE S , C R I P T I V A
1. 1 , P U N C T U L 9 I D R E A P T A A L T R E I L EPAL A ND E P R O I E C T I E

DE PROIECTIE
SISTEMUL DUBLUORTOGONAL P e r ' . , r r e d > ' c r r r i c o m o l e t Ea f o r m e i o b i e c t u l u i
MONGE r e p r e z e n l a ts, e i r l r o c L r c eu n a J t ' e J e ao l " n d e p r o -
nrrip nernenr rr l>r nc rplcl:l+p rorr; nl:nc JHI
(i<tcmr,l de nrnicrtic drrhl r ortoonn:l /nrrnit .. fVl fl<e nrrmp.te nl:n:l l,rtc'> l- -'^i--r 6 <i
f l o n g e ) e s t e a l ( ; 1 , : r d i n C o u I p l a - e p e ' p e r dc L - s e n o l e a z iaW ] ( f r g ,t . 1 . 2 . ) .P , a r - l l a t e " a d i e p'o-
lare fHl ;i [V] ca'e se nunescp/oned" Proie.'.e l e c lc _ W l e s r e p e . p e - d . c u l "pr e I i ^ i a d e p ) r i n t
- [H] este pianulorizontalde proieclieti [V] este OX. in aceastS reprezentare, orice obiect va avea
p l a n uvl e r t i c adl e p r o i e c l i e . t r e i p r o e c l , i : p ' o F c ta o r i r or t a l a p e p l a n - l f H ] ,
D r e a p t ad e i n t e r s e c l i eO X d i n t r e a c e s t ed o ! a p r o i e c l i av e r t i c a i ap e p l a n u l[ V ] , p r o i e c l i a lateral5
p l a n ed e p r o i c c l i es e ' u 1 ' e s ' e / , n e d e F d m i n t . p e p l a n u [l W ] . S e p r e s u p u nuen o b i e c ti n s P a ] i u
pvemnl I r. c.> nt r<c7:i .. i^ ft-,,.. 417
C e l ed o u dp l a n ed e p ' o i e c re [ H ] s . [ V ] s i n t n e l i m i - / r l o
\ u ,
L / !
| ? ' J

tate gi impart spaliulin patrLrzone numltediedre, P r o i e c r i n cf r e c a r ep u ^ c t a l o b i e c t ' l u i r e s p e c r i vp e


ia (a ^htin
C e l eD a t r Ju n g n i , , rdii e d r es e n o L e a zd;e l a l I a . . - + ' - ^ l ' . . . l ^ ^ ' ^ a r r ' a .alF rfp; nr.-
, e r t . . a e o b i - c t u l - i , P c ' t ' J a { ; r e p r e z e r t a l ei n
l V ( f i g .1 , 1 . 1 , )U. n p u n c tA d i n s p a l i us ev a P r o i e c t a
p e c e l ed o u i p l a : e H s V i r d o u i D J r c l ea ii a ' , d o , a d . r e r s i u -i , d e c p e u n p l a r ( o l a r 5 e r Jt,a b l ; ,
n u n T i t ep r o i e c l i i l ep u n c t u li uA . c " e t ) , c e l e c o u a p r o e c L i i p e p r a ,e l e L H ] . . [ W ]

-^if-.+
I",.1
I -!'.
I

lig. 1,1.2

19
t r e b u i ea d u s ei n p l a n u lp r o i e c l i evi e r t i c a l e r, e s -
pectivin [V]. Astfel,panul [H] se rotegtein jurul
liniei de.pimint OX pini cind-sesuprapune peste
planul[V], iar planullW] se rotestein jurul axei
OZ pini cind se suprapune ti el pesteplanul[V]
(fig. 1.1.4.),Pe acelaSi planse ob{in celetrei pio-
ieclii (orizontalS,^ verticalSfi laterali)ale obiectu-
lui reprezentat.In figura 1.1,4.se poateobserva
c o r e s p o n d e nct e a J o rt r e i p r o i e c t j i P
, rin introdu-
cereaplanuluilateralde proieclielW], spaliulnu
m a i e s t ed i v i z a ti n p a t r u u n g h i u rdi i e d r e ,c i i n 8
u r g l ' i u . i r , i e d r e( f i g . 1 . 1 . 5 . )C
. e l e o p t t r j e d r es e
n o t e a zd e l a I l a V l l l .

I C O O R D O N A T E LDEE S C R I P T I V E
I
I
, P o z i l .ua n u ip u r c t A a i n s p a l i ue s t ed e t e r r r i r a tdde
)
trej coordonatedescriptive,abscisa, depertareati
cota.Absclso punctuluieste distanlalui faJdde planul
fig. 1.1.3 Iateralde proiecqieW] $i se m;soar5pe axa OX.
D e p a t L o r epou n c l u l L je s t e d ; s t a n l al u i d e p l a r u l
venicalde projeqie [V] $i se rnisoar5pe ara Oy.
c o t c o u n c t L l uei s t ed i s t a n t al l i c e p l a n l l o r i z o n -
t a l d e . p r o i e c j i e[ H ] 9 i s e m ; s o a r i p e a x a O Z .
P u n c t uO l e s t eo r i g i n e as i s t e m u l !O i X, OY, OZ.
P . r i r _ . r . a c a t (es' eu ap r a p u n e r epal a) n e l odr e proie.-
1 i e[ H ] s , W l p e p l a n u tv e r t i c a ,d e p r o i e c i i e[ V ]
s e o b l i n e o r e p r e z e n t a rbei d i m e n s i o n a[ ilnd d o u E
d n e ' s i u n , )a o u ' r c t u J A u .d , n s p a l i up. r i n i e t e t r e i
q'9 g_.,ti, p. ptanele[H.J,t4 ri Ltry] in f,gurrle1.1.5
t , l . l . / s ev ; d s e g m e n t edl ee d - e a p t a caremisoara
abscrsa, depdrtareati cota punctului A, sjtuate
respectivpe axele OX, OY 1i OZ, intrucit cele
t . e r p ' a r e d e p r o i e c ! , es i n r p e r p e n c i c u , atroea t e
intre ele (formeazlun rrledrLrtttdr+t.nghic), ab-
scrsa, depdrtarea $i cota punctelordin spaliusepot
tig. 1.1.{ m a s u rian m a im u l t ef e l u r i ,c ai n l i g u r i l e1 . 1 . 8 , 1 . 1 . 9
1 i 1 . 1 . 1 0 .C o r e s p o n d e n l erl e s p e c t i v e in epurd
( a d i c 5i n, t r i p l , ip r o i e c t eo r r o g o n a . is)e v 6 c s i e l e
I n c e l e l r e i c a z u r i( p e rr r u d b s ( r s Ad.e p S . L a rse;
cote).Coordonateleunui punct sint scrisein pa-
r a n t e z i ,i n o r d i r e ap - e z e n t a r ;a;o s c ; s ad ,e p 5 . t a " e ,
c o t A ,d e e x e m p l uA ( 1 1 , - - 6 , 9 ) ,P e n t r uu n p u n c t
srtuatin trledrul1 (cel reprezentat in figurile 1.1.8
1 . 1 , 9i i 1 . 1 . 1 0 )r.o a r ec o o f d o l r d rleaibes c - i sdae, p i r -
tarea ;i cota) sint pozitlye.Acestecoordonatese
m5soare pe axele OX, OY 1i OZ pornindde la
punctulO in direclioindicatdde sdge.ti.
Coordonatele sint ,egofiyeatuncicind sint situate
dincolode punctulO $j se nrdsoar;in sens.invers
pe axelede coordonate,Punctelesituatein cele-
l a l t et r i e d r e( l l. . . V l l l )a u c e l p u l i nu n ad i n c o o r d o -
fl9. t. t.) nate negative.Reprezentarea punctelordin aceste
20 Reprezentdride qrhitecturdin geometrid dejcriptiv6 5i orohonelrie
o'-

l,
o

t,. "

fig. I.1,6 fig. Ll.7

I6

tig.Lt.8 f i s .L l . 9 fi9. |,1.10

'n in fiSu-
t'.edre d:rect p ' o e c l i a t r i o t o g o n a l ; e s r ec e / a ' r i l e toate situallle este rePrezentatd
pentru
-)r .orn^l r o o d e n r e l ed i n r r e 1 , 1 . 1. 1. . 1 . 1 . 1 8F. i g u r i l e1 1 , 1 9. . 1 1 2 4 i l u s '
c e e r i c i p - o . c c i, a e p u n c t u l usi o ' rrt a ' p J t i n e . i - treazar Pazitri|c particulore ale PUnctelor din'spaJiu,
d e n t e i d e a c e e a ,e s t e r e c o m a n d a b i l a e n a l i z am a i respectjvpe axeJede coordonaie OX, OY 5i OZ,
^n '1
i n t i i a c o r e s p o - d e n i e . oirn s p d f i u ,f i e p e m a c h e - . i , a t i i p o ' 1L l e a n e g avLi , c i t l P o ' t i L r e aP o z i -
f , e o e . - \ r a n , , o n ^ F o t r i . ; . O a s e m e n e aa n a l i z i tivi a acestoraxe.

Elementede geometrie
AL DOILEA
TRIEORU

c-, --

A ( ] 0 , 2 5l,5 )
I (40,-J0,
25)

fis. l.l.l I

A i TR!]LTA
TRrS0RU

i c 5,-i0,-20)
v
{ig.l.l.l3 Iig. 1.1.14

,,)
Reprerentiride qrhitesturdin geomelriodelcriptivdii oronometrie
AL CINTILEA A L$ l s t L E A
TRIED].'U TI?]ICRU

I
?r.r'l
K

j:

l.

:
I

I e
E(-/-0,
t0,3sl
i
fi9. Ll,'ls
:
AL $APTELEA
l IRIEORU

--t'.-
i'.
I
j --i. l-/

6 (- 30,-2 5,-3s )

K(-40,25,-30)
{ig. l.l.l7 fig.1.1.18

Elemente
de geometriedelcriptivi 23
PUNCTUL
PT
OXPOZITIV

o'

24 Reprezentiri in geometriodescriptiviti qrongmetrie


de orhitectu16
PUNCIUI PI PlNtTULPE
0z POzTii OZ NESAT]V

E( 0 . 0 ,)2

fig.-1.1.23 : lio. 1.1.24

DREAPTA
IN SISTEMUL
DEPROIECTIE AB s ar-re: ab p r o i e c t j eo r i z o n t a l ; ,a ' b ' -
nrnipnie r prrir;.: r"h" - nrniprtie leierall l"

f i s u r a1 , 1 . 2 6s e o b s e r v A
co. r d s D o n d e nct€al o r t r e i
S e p r e s u p u nce; e x i s t dd o u ; p u n c t es i t u a t ei n t r i - . ; ^ , . . * i^'.,'."' .1,":$: AR h, E.ra n:.'lai c,,l
vi!!, r' ti

e d ' L Il : A ( 4 , 1 . 2 ) s i B ( , 3 4 ) a l ec a " o rp r o i e c l i i - . - ^ - " a . .


i-

1."! ;; ^ i .",'l Ai-+.a rela Jrai ^l,hF


p e c e l et r e i p a n u ' i d e p . o , e c ! .se' - l : a a ' , a ' l i a e D r o i e c l i e
l H ] , V J . i W ] . e a s er u m e i l e d r e o p L .
b , b ' , b " ( f i g ,1 , 1 . 2 5 .U
) .n i n da c u b , a ' c u b ' t i a " o o r e c c ' e l.i c a r L l n " a g c - e - a l . p r o i e c l r i e d r e p t e i
c u b " , s e o b I : n p r o i e c t i ; lsee g n e - t - J - di e d r e a p t i ( F n ^ r a , 7 i (\ vA/\ t\ As /' l < r\ !a/ \ ' t6 l t , o 1" "r a' z l /

{ i s . 1 . 1 . 2. 5 fi9. 1.,|,26

Elementedo geomekie desctipiiyi ,. ,r, .' . 25


lig 1.1.27

s
:$
fis.l.l,3l

i
fig. L1.28
T

i
tig. 1.1.32
Celor doui proieclii, orizontaldsi vertical5 (d
d'), le corespurde : n t o t d e a u ' ri a
n mod biunivoc
o dreaptdin spaliupi reclproc,cu condiiiaca unui
p u n c td a t i r p " o i e c 1 ,oer ; z o n t a lpde ( d ) s i - i c o r e s _
p J r d : L 1 p d - c t i np . o i e c l i va e r t i c a l a p ; ( d l,n) ,{ : g r r a
'1.1.28
c e l e d o L ep r o i e c l r n j u i n d e p l j n e scio r i i r i a
e n u n l a t ;a ' r r e r i o rd, e a c e e ap r o i e c l i i l e( d ) 1 i ( d ' )
nu pot reprezentao dreaptdin spaliu.
Urmele drepteipe celetreiplonedeproiecfie. Punctele
lig. t.t.29 d e i n t e r s e c l iael e u n e id r e p t ec u p l a n e l ed e p r o -
lecllese numescurmeledreptei.Urmeleo.izontold,
verticold ,i loteroldaledrepteisint de fapt punctele
dreptei care au respectivcoto,depdrtoreo sauab-
sclsonule. Urmele dreptei se noteazede obicei
(h- n-), (v, v'), (w, w'.1ca in frgrra 1.1.29. Figura
1 . 1 . 3 0r e o r e z i n t ic o n s r r L c t ; da i " e c t i n e p u i ; a
u r m e l o r d r e p t e i A B , i n s i s t e m u dl e p i o l e c l i e
l'1onge(dublu ortogonal),cele dou; urme (h, h,)
9 i ( v , v ' ) a l e u n e id r e p t e( d , d ' ) p e c e l ed o u i p l a n i
de pro,ieclietHl 'i tVl se oblin ca in figurile1.1,31
si 1.1.32.
I n e p u r d( f i g .1 . 1 . 3 2s)e o b s e r v cdi u r m ao r i z o n t a l ;
s e d e t e r n " i r dn a i i n t i i p r i n p r o r e c T ;eai v e r t i c a l d
h ' , i n t i m p c e u r n a v e r t i c a l :s e d e t e r m i n :n a i
intii prin proiectiaei orizontalev. Celelaltepro-
i e c t i is e o b l i n p r l n s i m p l ac o r e s p o n d e nb' i,u . ; v o c d
a proieclieipunctelor,proprietatea de bazda geo-
lig. L1.30 metriei descriptive.

26 Roprerentdri
de orhitecturd
in geornetrio
descriptiv6,ioronometrie
{ig. l.l,33
{ig. I.1,35

Iis. 1.1.34
fis. 1.1.36
tt-'r.ninrtpn n- ^ ArF.^-n . t h,: h ..t ...^t^.r-tt

Si se deternine pe dr-eoraD (d, d') ur prnct f1


( m . m ' ) d e c o t e2 . S e o b s e . / ; c i p u r ( r L . c i u l ' t r e -
zu r: di- ir,:erseclia d'epter cale c- ," p an or:
z o n t a l d e c o t e 2 ( f i g . 1 . 1 , 3 3 ) .i n e p u r a ' 1 . i . 3 4s e
4 . c t ( r t - p - ' j r i | . i : c F n ] - - t O X I a c o t a2 s i
s e 8 ; s : t r e o ' o i e c 1n. m ' , A o o . o r ' n c o r e s o o n c e l l d .
s e d e L e-i i n A p o e ( ' i a o r i z o " t t a l m e a p L - c t L- :
M c;utat.
D e ' . ' ' n t r a- c p z o d r e o c - dc u . - b . ' c L d e C . l i t .
t o r e C . L A .S i s e C e r e r r . r e D . d r e d D l aD 1 d , d ' , 7u n
')
^',-.+ N! /^ -, ', \ - 1 ^ ,u-cl ^p^d\ ,, + - - ^ ,ft- I 4 )c \ A^-l^-
/ !c rd,c z 5. ,. .rJ./. ^]]drut
rrr n-rhl.m: - -6-aro.'i ir'p..--iind .'lrcint: .rri
cu ur pian frcntal de deplrtare 2 fald de planul
^ . - i - ' t " r . n i o . . - c F ^ r , r- . r u - r : u i N c d J t a L .
l n e p u r i ( f i g , 1 . 1 , 3 6 )s e d u c e o p a r a l e l il a l i n i ad e
p ; n : n t O X l a d . D ; r l a r e a2 s i s e g 5 s : s r ep r o e c t a
n, Apoi, prin corespondenlS , d e l e r m i n dp r o i e c -
se
. l j av e r t i c a l ; n ' a p u n c t u l u i
N.

fis. I'1.37
P O Z I T I I LCEA R A C T E R I S TAI C
L ED R E P T E I
(o-c -1ie, d.eotee oaraieJe cL,pl"-e'e fH] [V] 1:
,- r '.I ' -'rr -c.Ja'.
s-.a 3 p o z- ^ . a a 1 t e " : s_l ._ , [W] s'int, re5pectiv, drccpto orizartald, frontold s1
:lF .lrAhrF: <\ .c^.Fac^ir.c2 lar in <ictcrrrl rlp nrn- Ae r:rnf,l er rlrpnrple nerncniir, l:rc ne nl:ncle
i c r r i - r r a r t- n" 5o" n r :-l ( l i o 1 1 1 A e
\"O
o\ Ppntrrrrnm-
[H], [V] ;i [W] sint, respectiv,dreaptoverticold,
DFrar:a <a n^{rF vFl6a ,1rea": OareCare AD. n .lF .nnat <i .c) fi.nt..^t,i6nt./n A<: rrrm p<rp <in-

Elemente_degeometrie descripliv'i 27
l i g . 1 , 1 . 3 8b, l i g . 1 . 1 . 3 8c,

-dr.
de profit
Y { l tv ) Y (1H)
{is. Ll.38,d l i g . 1 . 1 . 3 8e,
'1.1.38,
{ig. I
OREPI'
FRONTO.O
ZRON,'Ai,E

Cr fronlo-
-orizoniola
(! \r)
Iig. 1.1.38,
s
POZI]IA RELATIVA
A DOUADREPTE
lig. 1.1.39

tetizat in figura 1.1.39,dreptelefronto-orizontale Drepteporolele.Condilia necesara ti suficienuca ':


sint in acelasi timp gi orizontaleli frontale.Drep- doua drepte sd fie paralelein spaliueste ca pro-
t e l e d e c a p Est : n t s m u l t a no r i z o n r a l5ei d e p r o r i l , i e c l i i l el o r d e a c e l a gniu m es i f i e p a r a l e l eA.p ac u m l.
I
i a r d r e p t e l ev e r t i c a l es i n t i n a c e l a st i n r p d r e p t e s e v e d ei n f i g u r a1 , 1 . 4 0a, b e s t ep a r a l e l cau c d 9 i
frontale$i dreptede profil. Pentruevitareaconfu- a'b' esteparaleld cu c'd'. Pentruca enunl.ulsAfie
z i i l o r , d r e p t e l eo r i z o n t a l ec a r e n u s i n t n i c i d e c o T e c te,s l en e c - s acr a ? nc e ad e a t r e i a p r o F c l , e
fi
capit nici^fronto-orizonta le pot fi numiteorlzontole (pe planul [W]), cele doui dreptesd fie paralele
oorecare, ln mod similar,se pot numi frontaleoa- (ftg, 1.1.41).Reciproca este adevdratA - proiecliile
r e c a r e ; i d r e p t e l ed e p r o f i l o a r e c a r e . celordouddreptepe [H], tVl 9itwl nu pot fi doud
I
i.
Reprerentiride qrhitecturd
in geometriodescriptivd
'i oronometrie

I
fig. 1.1.40 '1.'1.42
fis.

{ig. l.l.4I

cite doue paraleledecit dacdcele douddreptesint


p a f a l e l ien s p a l i u ,
DrepteconcL/-ente. Cordilia necesard
fi suficienti
ca doui dreprese f.e co-curentein spatiuesteca
F.^:6.+ ii6 t^- )6 ^.6t.., ^ -6 sA fje cOncurente
rc<hF.l;v 1n .l^,,i ^,,nr+F <;trir+a ^a eroo:ci In p

c e o r d i n ep e r p e - d r c u l ap. 5 e O X . l ; { i g u r i l e1 . 1 . 4 2
p i 1 . 1 . 4 3a,c e s tdeo u i 4p - l ^ c t eI,q i i ' , d e f i n e spcu n c t u l
I d i n s o a t i r .C o - d i 1 i ae s t en e c e s a rpae ' r t r Jt o a t e
c e l e t r e r p - o i e c r ia
i l e d r e p t e l o rp e p l ; n e l e[ H ] ,
[v] ei[w].
l r m a j o r i t a r ecaa z u r ; l os' i r r s u f i c ' e n t cee l e d o u l '
p r o i e c t ioi r t o g o n a li e
n s i s t e m udle p r o j e c l i e
Monge. lig. 1.1.44
Dt..]tc nchn..l.l^ .i .F.^n.t,rr.'a <'nt a, r ntcle :le

c a r o r p r o i e c l i iT u s a rs r a cn c c o n d : t i ad e p a " a l e - p . o i e c !i ( d e e ' e m D l r c c c v e f t . r l e ) s e d u c e o
l i s ms . n : c ic o n d . ; i ad e c o o c u r e n l eE.l es ' r I d f + r e j i n i e d e o r d - e p e r P e - d r c J l a r ;p e O X D d c ; e a
oorecore, a l c e l o r l a l t ep r o i e c -
i r t i l n e i t e p u " c r u ld e c o n c u r e n l E
Verificare1concurenleiunor drepte se face ca in 1 i , d r e p t e l e s i n t c o n c u r e n t e , d a c i n u , e l e s i n t
f i g u r a1 . 1 . 4 4P. r i n p u n c t ud l e c o n c u r e n 1adl u n o r oarecaTeuna faIA de cealaltd.

Elementede geometrie des.iiptivi 29


A P L I C A TAI IL ET E O R E I 1U
ENI G H I L I L UDI R E P T

1) P"rpe-dicula,ep: drcprc orizoltole sat frotr 1",


Teorentounghiuluidrepc:pentru ca un unghi drept
' i 'o ' ^ i n a d e v a r , i l ;r : r i m e
p e u n p l a r , e s r es L r f iec n l c a L n a d . n l " u r . ' e . J r g \ i u -
lrri <; fip nr',1"1; r" nlen Rpr nrnr: rpa'cmc;
"."1
e s t e :u n u n g h ie s t ed r e p td a c d p r o i e c J i i loer t o g o -
n:lc e l o l : + ' / iI lr ^w .. < rla np rn nl-- ..-- - - -' ri^
ro.! PL
Itt, rr; <in+ nernen/ir r :rp

D e c i , i n f i g u r a 1 . ' 1 . 4 5p, e r L ' u a d u c e o p e r p e r d , -


c u a r ; .p e d r e a p l a o r i l o . t a l a G ( g , g ' ) o ' i r p u n c t u l
A ( a , a ' ) e s t es u / i c i e n st i s e d u c i i n p r o c L t i eo r i T o ' -
lal:r,o perperdicJldrA d.n a pe (8). deternin?na
..-r-l ^-^ -.r;. ^.i-^^+.ri I L
r!
.- J ttti aa rara _ fig. LI.45
rF.i.i .li.trp A.F^dt2 AatA <, ncropnrl r l:r: r;

t a t 5 . R i d i c i n do l i n i e d e o r d i n e s e o b l l n e i ' s i
u n i r d p e a ' c u i ' s e o b l r e ( d ' ) . P e r p e r d i c - r - l aprca
dreapta orizontaleG (g, g') este D (d, d'). In figura
1 . 1 . 4 6 s, - ad u s p r i n p L . r n c t au ,l a ' o d r e a p t dp e r p e n -
d i c u l a r dp e f r o n t a l a( l f ) , f o ' o sr d a c e e a )t.e o r e m a .
l q p r o i e c ! i ev e r t i c a l Es - ad u s p e r p e : d i c - l e r ac i n a '
p e ( f ' ) i n i ' , s - a c o b o r i To l r r e d e o r d i r e p e ( f ) i -
i f i s - a u n i t a c u l , o b t i n i n d us e p r o i e c l i ao r i z o n t a l d
a perpendiculareiE (€,.-e') cdutare.

A 2 ) P e r p e r . d , c J ap- ae a d : - c D L oo c r c : oe . : n f g u r a
i . 1 . 4 7 ,s ; s ed L c ap - i r p u n c r uA ( a ,a e ^ t e r ; o r e l
,, dr
t e i D ( d , d ' ) o d r e a p t i c o r c L r c n r ;s p e r p e F c : c u l a r ;
pe dreapta (D). Pentru aceasta prin punctLrl
fig. 1,L46
A s e d u c o o r i z o n t a l ;s i o f r o n t a l i , c o n c u r e f t ei n
G p i F c u ( D ) . S e o b L , ^ ea s r ' e l t ' i u r g h i - l A G F .
i n c a r e s - a u c o n s t r u i ti n a l l l m i l e d i n G t i d i n F
d - c i r d C i r G p e r o e ^ c i c - l a 'G a G, pe f-o rai si
d i n F p e r p e n d i c u l a rFaF ,p e o r i z o n t a l dA, s t f e ls - ad e -
t e r m i n a to r t o c e n t r u lM a l t r i u n g h i u l u iA G F . U n i n d
A c u M s e i e t e r m i n i c e ad e a t r e i a i n d l l i m ea t r i u n -
ghiuluiAGF care este dc fapt perpenciculoro clruti,.

cn r\ ,, . ,
!-) 3) Adr.:'oto [LnBi'!e o .,ru, segrner.tdp dreaDfi
o d r e c o r eD . a c l P r , . e x t r e m : t a l e aA a s e g m e c t u . r
d e d r e a p t dA B ( f i g . 1 , 1 . a 8 )s e d u c e o p a r a l e l S1 a
proiecTiaorizontalSa segmentuluiAB (adici la ab),
s e o b l i n e t r i u n g h i u ld r e p t u n g h i cA B b r ,a c ; r u l i p o -
t e n u z de s t ed e f a p t a d e v i r a t al u n g i m ea s e g m e n t u l u i
c i L t a t , l r a c e s t r i u l g h ; d r e p t u n g f ; ci - s 5 , s e c u r o s c
.alp .l^l; .rrFrF ,,^r

zontal: ab, iar ceaJaltiesre egala cu diiere-,ra


c o r e l o r p L n c r e l o rA s i B . V a l o a r e ap r : n e i c a t e t e
a p a r e a s a d a ri n p l a n u lo r i z o n t a ld e p r o i e c l i e[ H ] ,
i a r d . f e r e n Ld
a e c o l e d i r r : e A s i B s e p o a r er r ; s - r a
i n p r o i e c t i ev e r t i c a l S[ V ] ( f i g . 1 . 1 . 4 9 . )T. r i u n g h i u l
d r e p t u n g h i cs e c o n s u i e t t e c a i n f i g u r a 1 . 1 . 4 9 , li1. 1.1.47

Reprezentdride arhitectdrd in geonetriq deicripli!d ti oxoiromctrie


difere nfo
cof elor

difere
nlo
depdftori(of

fis. 1.1.48 lig. 1.1.49 lig. 1.1.50

iar ipotenuzalui esteadevArata lungimea segmen-


t u l u i A B , i n m o d s i m i l a rs e P o a t ec o n s t r u iu n
t r i u n g h i d r e p t u n g h i cd u c i n d P r i n p u n c t u lA o
paralelila proiecliaverticalda'b'. Celedouacatete
a l e a c e s t utir i u n g h id r e p t u n S h ivco r f i r e s p e c t i v
p r o i e c l i vae r t i c a laa' b 'a s e g m e n t u laubi 1 i d i f e r e n t a
d e p J r r a r : l oc'e l o rc o . , i p u n c r eA s B . 5 i i n a c e s t
' 1 . ' 1 . 5 0i p) o
, t e n u ztar i u n g h i u l udir e P t u n g h i c
c a z( f i g ,
e s t ea d e v i r a t al u n g i m ea s e g m e n t u l A u iB d i n s p a -
I i u ,

1 , 2 ,P L A N U L

P!-ANULUI
REPREZENTAREA

lJrmeleunui plan pe celetrei plone de proieciie[H], li9. 1.2.1


[V], [W]. Dacapunctul9i dreaptaPot fi foartebine
reprezentate in sistemultriortoSonalprin proiec-
l i i i e l o r p e c e l e t r e i p l a r ed e p r o i e c l i ei,n c a z u l
reprezentdriiunui Plan, ProiecliileacestuiaPe
tHl, tVl li [W] sint, in cea mai mare Partedin
cazuri, irelevante sau nesemnificative, intrucit
e l e p o t s ea c o p e rien i n t r e g i m e u n u ld , o u es a uc h i a r
toate cele trei planede proieclie.Practic;singura
m o d a l i t a t de e a d e f i n is a u r e p r e z e n tP a rintriPld
proieclieortogonaldun plan este aceeade a gis
9 i d e s e n au r m e l es a u t d i e t u r i / e p l a n u i u ri e s P e c t l v
c u c e l et r e i p l a n ed e p r o e c t i e( f r g .1 2 1 l . p l a n L , '
oarecare iP] din figura 1,2.2arereorezentate in cele
t r e i p r o . e c l i iu: r r r a s ap e p l a n uo. r . z o n t adl e p r o ' c
t i e ( P ) .u r m ap e p l a r u lv e r t , c a('P ' )s ' u " m ap e p l a -
n u l l a t e r a l( P " ) . lig. 1.2.2,

Elemente
de geometriede:criptivd 3l
DREAPTA
CONTINUTAiN PLAN D E F I N I RP
ELAA N U LI U

A;a cum fezultd gi djn schita axonometric; U n p l a np o a t ef i d e f i n i tp r i n :


( t t g . 1 . 2 . 3) . c o i d t t i o . l e c e s a l| d t | f , c i e ^ L d p e r r r n c a o a ) d o u i d r e p t ep a r a l e l e ;
dr-eoptdsd opotliFdunui plon esteco urmele oteptei h\ l^ i .l/ah+a
so / e srluotepe urmele de ocela.cinume (onorine)
ole plonului. Dredpta VH (vh, v,h,) are urma si
c ) u n .p u n c tf i o d r e a p t i ,
o r i z o n t a l 5( h , h ' ) i i r u a u p e u r r . a o r i z o i t a A ( p ) a ) S i s e c o n s t r u i a s uc -ar e e ( P )' i ( P ' )a , eo r a n . l l u i
a planu_lui,-iar urmiverticala (v, v') situatii pe ur-'ra definit prin drepteleplaralele D (d, d') ;i A (3, 3')
verticald (P') a planului. (fig. 1.2.5).Se gdsescmai intii urmele orizontale
l
hh' 9i hrhj ;i urmeleverticalevv',si vrvl ale celor
C o r d i l i a 1 s q s 5 3 p 5: i s u f c i e . r E p e . I - J c a J l p L n c t d o u i d r e p t e .U n i n dh c u h l s e d b T i n e u r n ' ro
ar i z o n -
si fr.. sitrratlrr-u.. plan este cd et s; ap,rl nd u-ei t a l A( P ) a p l a n u l u iU, n i n dv ' c u v i s e o b t i n eu r m a
d r e p t ea D l d r L l ur.' i g u . a 1 . 2 . 4p. u n c t uMl / m . m , ) verticald(P') a planului.Ca verificare,urmele
e s . l e . s ; t u a tp' li a ' ] ,p e ^ t r uc as ea f t i o - c " e a p r a ( P )s i ( P ' )r r e b u i ?. b s ei r l i l r e a s c p
n i ' t u[ P i eOX ;r aceJat;
H V ( h v , h ' v ' )c e a p a r l i n ep l a n u l u[ip ] . p un c t P , .
b ) S ds e c o r s t r La s c dL ' m e l e( P )s ; ( P ' )a l e p l a n - l u i
c e l i r i rp ' i r a - e D t F D
' e( d ,d ' )s iA ( 3 ,8 ' )c o r c u r e r l e
in punctuI Y (flg.1,2.6).ProbJema se rezolv5asemt-
n i t o r . S e a f l Su r m e l ed r e p t e l otri s e d e t e r m i nudr -
m e l ep l a n u l u i i np r o i e c l i o
e r . i z o n t a( P
l d)t i i n p r o i e c -

{ig. 1.2.3

li1. 1.2.5.

li
fig. I 1.2.6

Repre!entiri de drhiiqcturd in gegmgtrio de5criptivdti oronomeirie


/

c) S; se construiasca u r m e l e ( P ) t i ( P ' ) a l e u n u i prezentatecitevacrizontaleale planuluioarecare


p l a ' r d e ' r n i c p r i n D U n c t L ,A l ( a , a ' 7 s i d r e a p t a [ P ] .l n s c h i l aa x o n o m e t r i c( f; i g .1 . 2 . 1 1l )i i n e p u r d
A(8 3 ' ) ( t i g 1
. . 7 . 7 )P. r i np r - n c t uAl s e d L C e o p a . , r l e l S( f i g .1 . 2 . ' 2 )s i r t r e D r e r e ^ L adl e
o J ad r e p t ef r o n t a l e
l, d-c)a'A (A) si se oroceJeazi a5e.n51atorcu lor verticale
a l e p l a n u l uoi a r e c a r e[ P ] . P r o i e c ] i i l e
c e l e d o u e P r o b l e m eP r e c e d e n t e . s i n t p a r a l e l ec u u r m a v e r t i c a l S( P ' ) a p l a n u l u i .
l n s c h i l aa x o n o m e t r i c(ef i g . 1 . 2 , 1 3 ;) i i n e p u r A
(fil.1,2.14)sintreprezentate douddreptede ceomoi
m a r ef a r t L di,1 r a p o r tc u p l a r u lo r i z o n t adl e p r o -
IMPORTANTE
DREPTELE ALE PLANULUI
i e c l i e[ H ] , a l e p l a n u l uoi a r e c a r[eP ] , P r o i e c l i i loer i -
zontaleale dreptelorde cea mai rnarepantein ra-
D r e p t e l e i m p o r t a n t ea l e p l a n u l u is i n t o r i z o n t a l e l e , nnr+ rr nl:nrrl ^.i7^^+rl <inr hpth,.A;.t lntp ^F
f r o - r a l e l es i l i n i i J ed e c e a m a i m a r e p a n r i a l e p l a u r r a o r i l o n t a l i ( P ) a p ' a - u ' - r i .P l d n - l p - o i e c t a n t
r u l u i i n r a o o r t c u p ' a r u l o r i z o n l a l s a r -c u o . a n u l (vertical) in care se afld situata o astfel de dreaptd
v e r t i c a l d e p r o i e c l i e . l r . s c h i t r a x o - o i r e r r i c dd . r d e c e a r a f n a r ep a r t ; e s t e p e ' p e . , d i c u l apr e u r m a
figura 1,2,8 5i in f.gura 1.2.9 sint reprezentate o r i z o n t a l d( P ) a p l a n u l u i o - a r e c a r e( v , t r i u n g h i u l
d o u E d i e p t e a ' : z a t L G l ^a l c o l a r u r u i o a " e c a r e[ P ] . h a s t ' a t d i n ' ; g . 1 . 2 . 1 3 ) .l n a c e s t p l a n v e r t i c a l s e
P r o i e c l i i l e l o r o r i z o n t a l e s i n t p a r a l e l ec u u i m i ' p t a n u ro r . e c a ' .
n ^ i t c . i t i r r n o h i r I n n r a r c i.l . l.a_c.e
. f i g u r a ' 1 , 2 , 1 0s i n t r e -
o r i z o n t a l d( P ) a p l a n u l r ' l i n [ P ] c r p l a - u 1o ' . z o n t a l d e p r o i e c t i e[ H ] .

lig. 1.2,7 Iig 1.2.8 Iig. 1.2.9

i Pt
..
i /l p',/ z/
t ./ ,' ,'
///
^f . / / /
0

:i
I x ,,/ ,t 2

:l
/ -lq\ \
a
\'

{ig. L2.10 lig, 1,2,11 {.is,|,2.r2


I, Elementede geometrie descriptivd
18
-'I -
'i
t
$

l*:
\t_
.4

F
I
l
''

{i9.1.2.13 lig. 1.2.14 iig. r,2'r5


lig, 1 ,2.15

Linic Ce cea ne.i nare pantd a urtuipici', deternira P O Z I T I I LPEA R T I C U L AARLE I NI R A P O R T


EP L A N U L U .i
e n p l e t P i a n u l .i n f i 6 u r a 1 . 2 . 1 5 a
, u f o s t d e t e r m i n a t e C UP L A N D
ELE E P R O I E C T I E Y

u r m e l e ( P ) 9 i ( P ' ) a e p l a n u b i c a r e c o n l i n ed r e a P t a
d e c e a m a i m a r e p a n t dD ( d , d ) . U r m a o r i z o n t a l i
( P ) a p l a n u l u ti f e c e p r i n u r n r ah a l j n i e id e c e am a i A c e s t ep o z l l i ls i n t ur m e t o a r € i e : ,t ...
mrr. nrn:- .i ,.r. rrrnanl .,!l ' nc h ^ip.r r = p l a r u l d e n i v e l ( p a r a l ecl u [ H ] - f i g . 1 ' 2 1 6 ) : . l !: !.
"i,L
o r i z o n t a a ( d ) . S e o b i i n e P " 9 i a p o i l P ' ) , c a r ei r e c e p l a n u lf r o n t a l( p a r a l ecl u [ V ] - f i 8 1 2 . 1 7 )Lt t i ' ) -
- 'r9 1 218);;', ^.
Pnn v. [ . . i ' l c e P r o f ' .f o a ' ae c u [ w ] :

fig. 1.2.17
.2.17 li' 1'2'1E i
l

34 Reprezentdride orhitect!rdin geometriddescripti!6li oxonometrie

I
.N

J
/

c) Sd se construiascd urmele (P) 9i (P') ale unui prezentatecitevacrizontaleale planuluioarecare


plar de'rnit prin ounctr,l A (a, a') si dreapta [P]. ln schilaaxonometrica (fig. 1.7.11)ti in epurd
A ( D 8 ' ) ( f i g .1 . 2 . 7 )P. r i np u n c t u l As e d u c e o p " ' ; r e l a (fig. 1..2.12) sint reprezentate douadrepte frontale
la dreapta (A) qi se procedeazi asemAnitorcu a l e p l a n u l uoi a r e c a r e[ P ] . P r o i e c l i i l el o r v e r t i c a l e
c e l e d o u i p r o b l e m ep r e c e d e n t e . s i n t p a r a l e l ec u u T m av e r t i c a l S( P ' ) a p l a n u l u i ,
l n s c h i l aa x o n o m e t r i c(df i g . 1 . 2 . 1 3 9 ) i in epura
(fig.1.2,14) sint reprezentate dauedreptede ce1moi
morepantd,in raport cu planulorizontalde pro-
DREPTELE II4PORTANTE ALE PLANULUI
ieclie[H], ale planuluioarecare[P]. Proiec]iileorj-
zontaleale dreotelorde cea mai rnarepantdinra-
D r e p t e l ei m p o r t a n t ea l e p l a n u l u is i n t o r i z o n t a l e l e , P o r t c u P ' a 1 u lo " i . , o n t a sl ^ l t p e ' P e n d i . u l o P t ee
f r o n t a l e l es i l i n i i l e d e c e a m a i m a r e p a n t i a l e p l a - u - n a o r i z o n l a l a( P ) a p l a r u l u i .P l a n u lp r o i e c t a n t
r u l u i i n r a o o r t c u p l a n u l o r i z o n t a l s a L c u o l a n . l ( v e rt c a l )i n c a r es e a f l i s i t u a t io a s t f edl e d r e a p t i
v e r t i c a l d e p r o i e c t i e . l r s c h i ! r a x o ^ o n - e t - i cdi i r rle rc: m: m,rF h,hlj pcrc nernerrlir l:r nc rrrmr
f i g u r a 1 . 2 , 8 g i i n f i g u r a 1 . 2 . 9 s i n t r e p r e z e n t a t e o r i z o n l a ' a ( P ) a p ' a " u l u i -o a r e c a r e( v . t r i u n g h i u l
doud drepte orizantole ale planului oarecare [p]. f a i u r a t d i n f ' g . 1 . 2 . 1 3 ) ,1 n a c e s t p l a n v e r L i c a ls e
P r o i e c l i i l e l o r o r i z o n t a l e - s i n t p a r a t e l ec u u r m a n ^ r r p . i l i r r n o h i r l n e e_>-r c_ .i.l f.a_r '- 3 p r a n u 'o r r e c a r f
o r i z o n t a l A( P ) a p l a n u l u i .1 n f i g u r a 1 , 2 . 1 0 s i n t r e - [ P ] c u p l a n u / o r i z o n t a l d e p r o i e c ] e [ H ] .

lig, 1.2,7 fig. 1.2.9

Pr

i ,,,/ z/
./ .' ,t
,/a/
x P,,/ -/ ^,/

, / -lq\ i:/ \
P
\-1

tig. 1.2.10 ,is. 1,2,11 lig. |.2.12

l. Elementede geometrie der.fiptiv;


l8
/ _---\,

_-Ti
l
l

Y/
fis.'1.?.19 lis. 1.2.20 lig. 1.2.2r

PLANEPARALETE

- p l a n u i v e r t i c a l ( p e r p e n d i c u l apre
[H] - fig. : r , r r m p l p A r '^ - - -
Plrnel" n,nlclp '
1.1,19)l I n c a z u l p l a n e l o " p a r a ' e l el P l ; i [ Q ] . u r n ' a ( P )a
- p l a n u l d e c a p b t( p e r p e n d i c u l apre
[V] -fig. p l a n u l u ip e p l a n L lo r : z o r t a l d e p r o t e c g i e s t e p a r a -
1.2.20): l e l Sc u u r m a ( Q ) a p l a n u l r i [ Q ] o " a c c ' a s p i lande
* p l a n u lf r o n t o - o r i z o n t (apl e r p e n d i c u l ap re p r o ; e c l i e .S i m i l a r .u r m a ( P ' ) e s t e o a r a l e ' Ac u u ' n ' a
[W]
- fig. 1,2.21), (Q'), 9i urma (P") este paraleld cu urma (Q")
(f ig. 1,2.72,a 1t b).

, - / -i---;'1--'l
:--_o _ -i

1.2,72,
o lig. 1.2.22,
b

Elementede geometrie detcriptivi


DREPTE
SIPLANEPARALELE
Ir
iJ,"1' ; ;i f ,i?,'":.,i,:
i 3;'i;'1', ;i,i:.j.f i?
s e c u c a p n n A o d r e a p G p a r a l e l dc u p l a n u l .

gf;.1"1
Se ia
.$
of,l 1)"'?l::lt
i lJ,;i!ll,3i!:'!:"0t.9
u l a , o , t a e a . p r o b l e n aa r e o i n f i n i t a t e
de solutij.
Aceastadreapti va {j paralel; cu pranul *
[pl, deoa-
cuo dreaPu
a (88J conlinut; s
i""'Llitj,#'"''''
',1,":r:::!;l^:\rl:":'i,;i:.::":i,o;:.:i.l.;,;?
ptar,[p] caretrecepr,r purct.rlA
-1rlll"-:"!i (L dreapta(Dj, prin punctulA (a,a,).
U,_"r,.".p".i:,"
0"1: t i,I lig. 1.2.23

:ii, 6i''";:,;#?o') :':*,!''n?,' €i'"':


ru,i a-p
ro-
BI:; :; ::i:'::,:':11.,5
i.":'"*H;"'o "
INTERSECIII
DE PLANE

j:';:;) j"o,?
iL'l, 5;i'"**.i:'i:T:, ;;
"::. "o
n f l i r t e - s e c f j au " m e l o r l o r \erticalein v, s^nt

: :i';' ;,i# "F.j,!lf ;: o'o'/. "'"^ ecl ie a ceior


3;"",'
i a^"-"
;,.1" : ll
ic r.*" ". rioi.i ii i ::,#i:lT'jr".
":
!i1,i;6"(iliii,.'::"".i:.*::i'l;:i""ixi"?i5:';
ll"-
,j:], (v/. rezLttnd puncrulh, jar urma
.lig. 1.2.24
verti_ p l a r u l , [ P . ] , E a , e s r e . o r j z o n t ap rl aan u l u i
[ p ] s , t u a t il a
:'1: ;:l.I:l'Ji1:'lli,""S3'T:'J|X',
i?,HlSl cota pla-.r ut!;.lHi: in epuri (fig. 1.2.29),-i;proiectje
verLcak {Hif inrersecteazeurma (p), rezultind
de inrersec.lie
,,i"tr'i1ff 'S!11','J.:,J"lil:;.,ilJ,:"r;"'::,,rJl,,l
l::il]:- !r*qt" HV (hv, h,v,.1. p u n c t L rm
crrcrnd
l ' . l r p r o i e c t i eo r i t o , t t a l ei e ' o b s e r v i
r r n p u n c l u l m ( d e p e O X ) o p a r a l e l ;l a
cI,

mn, m'n' este u r m a ( P ) , r e z u l T :m n , m , n , _ d r e a p t ad e j n t e r s e c _


o d r e a p r 6o r j z o n t a l A
. o , . , 1 i n u ti .: Iie ceutata,

lis, 1.2.25 lig. 1,2.2b .lig. 1.2,27


36 Reprerentdri
de orhiteclu.iin 9eometriode!cfiptivi oxonometrie
ti

E
'2s
fis. 1,2.29 {i9' l'2 30

lntersecliounui plan verticol cu un plan de nivel lnterseclio unuiplan vetticolcu un plon de copdt'
Dreapta de interseclie este evident o orizontald Dreactade interseclieeste o dreaPteoarecarea
situat; la cota planului de nivel (fig. 1.2.79) Pro- c i r e i p r o i e c t i eo r i z o n t a l ds e c o n f u n d dc u u r m a
i e c l ; a o r i z o n t a l ; a d r e p t e i d e i n t e r s e c i i es e c o n - o r i z o n i a la d P l a n u l uvi e r t i c a li,n t i m p c e p r o i e c l i a
f u n d d c u u r m a o r i z o n t a l da p l a n u l u i v e r t i c a l , i a r v e r t i c a l ;s e c o n f u n d ci u u r m av e r t i c a l d a planului
p " o i e c t i av e r t i c a l Sa d r e p r e i d e i r t e r s e c t i es e c o ' ] - de capdt (fig, 1 2.31, 1 .2.32)
iundi cu urma verticale a Planului orizonta Planedate prin alte elementeSeometrice. 5d se
(fig.1,2,30), cete,.mineintersecflodintre daud pldci Plonedote
n
\-.t Drin braiectiileior si sd se studiezevizibilitoteo
ccesiellrtersec{iiin roportcu planelede Proieclie.
E x s t ; d o u b p l : c i t r i u n B h i u l a r eA' B C 9 i M N P
) ,ed u c d o u i p l a n ea u x i l i a r vee r t i c a l e
( f i g . ' 1 , 2 . 3 3S

fig. 1.2.31

{ig. 1.2.32 fig, 1.2.33

l€lemente dc g!omelrie
y,,1,,,
jj1l,of'ujr
:;.- ".T),; ;;l:'I ;[:
:"'i'd t i 3 4 v t .i - r i j - j l a t u r aB C f l a r u r jp r i n c a r cs . a
D l a . r LItV 2 Ji r, p u n c t u S l . U n , n dc e l ed o u dp u n c t e
cJus

piit[1,:
rum i'ril,tr
tl?!j'I
! r . c d p r . dr z . t n L r r e l t e l a l L r a l , l N , l a t U r d
Dr,1cdr€
rare
.j.
i: -f1da-te
,.],:o-,:-r1
::9.?1 ","
inrersecr;a
0ig. 1, 2. 14).Vjzibiiirated
;" pro:eclieo-;zontal5,
dintre pllciletriunghu_
interseclElse
analizinddiferenla
a T o s td L s p l d ' r u t p u ^ _ c t e l oi ar ,r i n p r o i e c i i e . v e r t i ccaol rl n -
[ V r ] i n p : : r c : _ t R . , n m o d a s e m i _ :p:a: or il n
ud..
d e p d r tr;i l e p u n c t e l d r . '
gi:.J.q
i;',',#:llx:';:'":i.ii:'l!
i'",.,"#
tjv MN. 5e observi,de asemenea,
ci aceasta
11.:e-detefl./re-pia;ecd,le
datef.iecare
drepteioe t,ltersccr;e
prir citeoauddtepteporckt(
c
drlap- ?!o,nrrt
i;, : i:, R:, :"ii 'iii I iT;.lt.: i ;:.rjl J .1; rJjl
n e l ed a t ed u p i c ; t eo o r i z o . t a l dC.e r e d o u , i o r j z o n i a l e
s e i n r i l . e : ci r p u r c t uJj 0 , j , ) , c a r ee s r ea s t f epl u n c r
c o r ' ] u nc e l o .d o L ; p l a n ec a t e i n i ! i a ip. l a n u l
lHjl in-
t e r s e c r e aszi;e l c e l ed o t i p l a n ea L p ad o u ;
LriTon_
1 a , ec a r es e i n t i l n e s icn p u n c r u|t ( i , i , ) . i n t r u c i t
si
P - ! : , : l ! l| ( i , i ) . e s t ep, u n c tc o m u nc e t o r ' d o u E
plane
rn,irate,rezutti dreaq]ade intersecl;e u .celtora
esredreaptaU -c.a (i j, i, i,).

1,3,RELATIILE
DINTRE
DREPTE
SI PLANE

INTERSECTII
DINTREDREPTE
$I PLANE

1turc.:ecl.o^dr Lrc o d,eaptcj vetti(old si u1 blai


o o r e c o l el,- r o b l e na s e r c d u c e l a d e l e r m r n a r e a
unui
sr,prafaraDJd.r_ulJi, care sA aparlinl in
i_11:l l"
l c e . a s lt,r n p $ j C f e p r ( r .V e r r i c a l ae s L ei o c r , l
!eome_
r r i c a i t u t r l r o r p u n c t e l o r d e a b s c i s dg i
deiartare
constante;r de cotd variabiJd.pe acest loc
geome_
t f r c t r e b u i e d e t e r m i n a t ac o t a p u n c t u l u i
iare se
a f i a D e s u p r a f a l ap l a n u l u i( f i g , i . : . t ; . n " n . t r f j "
, - r e ,j e c l . e . _ ; _ l a r s . . a g a s i d e c i l a
intersectia
ll d1l; t o c'capri oarecareconlir urd
fiq. 1,2,34 'I p I t:a '::r L I lic.al4
, d a tl,n f i g u r a 1 . 3 . 2 ,s _ aa l e sd r e a p l 3
63rq
s e s p r 1 r n ;p _ ev i r f u l M 1 m ,m , ) p i p e u r m a o i i z o n t a l i
a p r a r u t u (, P )s ' c a - ee s t ec o n c u r e n t A c u v e " t r c a l ai n
punctul. l(i, f), Cota punctului l(i, i,)
este astfei
d e t e r m j n a t ei n p r o i e c { i av e r t j c a l ; . p u n c t u l d e
in_
t e r s e c ! , ed i n t . e d r e a p t av c r r i c a l e p l a n u lo a r e c a r e
5i
poate.rr deter.nj.lat cu ajurorul unei
5i dreDte
lrontale sau orizontale care se sprijini pe verticala
d . a t i .s i a p a r r i n ep l a n u l u i [ p ]( f i g , i . 3 , 3 g i . 1 . 3 . 4 ) .
ln
s , r r i , t , s e n a i p o a t ef o l o s ig i o d r e a p t ed e c e a
mai
m a r e p d n t i a p l a n u l u i i n r a p o r t c u p t a n u lo r i z o n t a l
d e D r o i e c l i e[ H ] ( f i g . 1 . 3 . 5 p i 1 , 3 . 5 ) ,
lctersect;a.d,irtte o d.eopLdde caDfusi u,1 plon otre-
( : - e L - a t a d F e a p t ay e . t ; c a l i , I n t e r 5 e c t i a
ir di"tre o
d r e a P U , d ec a p S li i u n p l a - o r r . : . r - e s . r e J u c , .
r a p r o D i e m ad e t e r m i - 5 r r iu n L l p u n c t p c s r - 1 - a f a t a
p r a r u t u t .L r ' e a p t ad e c a p 5 te s r e J o c u lg e o m e t r . , c
lis. 1.2.35 al
t L t u r o r p u n c t e l o f c e c o t E s i a b s c i s i io n s t a r t e
si
38 Reprerentdri
de orhitecturdin geonehiqd66(iptiv6,i oronqmotris
fis. 1.3.1 fis. 1.3.3 {is. 1.3.5

_il \
M;"
l11
rn 0

lig. 1.3.2 {ig. L3.4 {;s. 1.3.5


'';- e -' l si l r"2
d e d e p i rt a r e v a ' i a b ' l i i .S e \ a d e t L r r i r . d e c id ^ o i ' ( D ) s p l . r r uo l c c , r e [ P ] i r
ic - e z o r:r ;r-'pas P o b l e r i ddc rd, de d"-d
t a r e , rp u r c t u ' J i d e p e d r e a p r rd e c a ) ; 1 , c o ' s e
s i t u e a z ii n p l a n u ld a t . P u n c t u lC e i n t e r s e c l i ec a u a c e a s t a p, r i N d r e a p t a( D ) , u n p l a n a u x i l i a r v e r -
tat se poate determinasiiuindu- Pe o dreaPt; t i c a l . S e l n t e r - s e c t e a zp; l , r n u l v e r t i c a l c u p l a n r ] l
c a r a c t e r i s t l c ;a p l a n u l u i ( o r i z o n t a l d ,I o n t a l ; s a u o e c " r ' e[ P ] . i r r d r c a ri " l o J d e l r t e - s e c T e 'a liia
d e c e an " i n a ' e p d n t af a . dd e D l a n u l v e: c d d c p ' o - CreopLa ( D t . r L'-crL I c r e e , L c c h : a rP- ctJI
dintre
i e c t l e[ V ] ) . i n f i g u r i l e1 , 1 . 7 ,1 . 3 . 8 ,i n t e r s e c l l a d e i n t e r i e i l c d i r t r e d f e a P t a( D ) s i p l a n u l [ P ] ,
p l a n u '[ P ] ; i d r e a p L a d ce a D E t e " l c' e z o\ a : 5 ( u a u '
torul orizontaleiplanuluicare se sprijini ;i Pe O b s e r v a 1 i e . i n c a z u l i n t e r s e c l l eui n u i p l a n
dreapta de capit. c u o d r e a p t i o a r e c a r ep, a n u l a u x l la r c a T e5 e d u c e
p r i n a c e a i r i c e d p t ; e , L e r n p l o n d . c o p d cs a r u n
/ntersectiddintre o dreoPtdodreaore;l un plan aore- p l a n v e r t i c a l , ; i n u u n p l a n c a r e c a r e ,P l a n e J ed e
cor.e.Se conside,tl dreaptaoarecare(D) 9i planul c a D ; i 5 i c e l e r e r r ' c a ' e ,' i . n d P ' c . e p ! a : 2 L t o r Laeu'
. r i nd r e a p t a( D ) s e d J C eE 4 u r m e l e v e r t j c a l e ,r e s p e c t i v o r i z o n t a l e ,i d e n t i c ec u
o a r e c a r e[ P ] ( f ; g .1 . 3 . 9 ) P
p l a n a u x i l i a ' , c e c a p b t l C J . C e l e d o u i D a n ' . [ P l p r a i e c t i i l el o r v e r t i c a l e ,r e s P e c t i vo r i z o n t a l e .D i n
gi [C], se intersecteaze duPi o dreaptd HV (hv, h'v') a c e a s t ac a u z i , p u n c t e l eI o r d e i n t e r s e c l i ec u o r i c e
D r e a p t a D ( d , d ' ) e s t e c o n l i n u t d 1 n p i a n u l[ C ] d , e a p t " : e c e r e n i r i i n e d intruciL oroiec;iile
( f i g .t . 3 . 1 9 ; ,D ' e a p t r H V ('p,ar-l
h v , h ' v ' )e s : ec o n L i u
r ta atir "t.
l o r \ . r l i c d ' e " e a ' , d p ^ r r r a v e ' t c a" a g r a - u l u i
in"ptunur ic1 cir si ln [P;.i-r.rc:t an-bele c a p i t ) s a u p r o i e c l i i l el o r o r i -
dreptesintconlinute in planulauxiliar [C],elese ' i n c a : u l p l a n u l u id e
(
v o r i n t e r s e c t a .P u n c t J l l o r d e i n r e r s e c l r el ( i . i ' ) z o n t a l es e a f l d p e u r m a o r i z o n t a l da p l a n u l u i( i n
este punctul de interseclie dintre dreapta oarecare c a z u l p l a n u l u iv e r t i c a l )

de geometriedescriptivE
Elemente 39
-a

*
$

$
I
lt

{is, 1.3.7
fis. 1.3.9 Iis.1.3.11

fig. 1.3'8
ris. l.3.ro lig. 1.3.12
I 5A ,u dererm
re praiecliile

$rid$m,,',il.n,*':i g1';{,:.j"1:!
iiil1,'::::J;:,?;i,,?'
t:;:?Ji
I
I

i
;if"i',:lJ:lnl;,, i .;ltii,i,i;?i;",
ie
"*.:l.tij
":'. ij I
l

::";:":::'"J.t;:'ect !';zortd; ., uri'i"J Jirui


-
-,fdtffiu|ik}i#;diffi
j o"plr;j.id
_ -.neu,in
*"',.,r,
i,,.i,"rli.iiT:i".

;"ilj"Ii;
?:iJili#:..3::::.+lllliii"]j
iful*i::m
dh;,!)l"#r:i:f:r;;:,.".ri::
i#,h:::::"i:1i.t",,;(.,i,,{
r?#;{mff tig. 1.3.13

Rep.elentdri
de orhiteqturd
in geonekio descriptivd,ioronorretrie

H.
i
('eof'd Sa se dete-mine
urind pe-A P l a na . D e n d i c - l apr e a
A ( 3 ,E ' ) D r e a p t aG ( g ' g ' ) s e o b i l n e , p a r l l u i c a ' et r e ( e ) ' r . P u r c -
:,:'3:::1,:
l;i,"i";'*:"'1",;:,':'*l;.;'i! ;.c,
b1, i.i,i,"":':"ff l?":"1
:r ;J::ilJ :l?qi!
. ..u1" iP)s ( P ' ) a l e

p r o o ' i e t e " s r e d r e a p r aG /"sp se )- bcr a 'e tre'' Prlr


i u n c t L ,A ' ii s e s p - . i r i
eptelD e (d d)
:":'';'iiii
,:',1
h' :.u";;ll".ii.'ili3l"ur""
si A (3, )').

DREPTE $I PLANE PERPENDICULARE


DreaDtd p e r p e n d i c u l apred u n p / o n - T e o r e - m a
I pe r d icu lar ilat e ari'n5 ci o
' I r -""-u' oo i or ." i p " , a c u l a r : P e u - p l a n a - e p r o i e crt :
"p
a:( sl
b e r p e - c l i u l " e r e s P e c/! o o L r n e l e d e
tii" i" o'".rr"i-['g r :1ol s" ia a-eapta lD
-^oi7oe=d -iltiul -[P] pro' ecLdlL Plarul ei.
cuferrpt-
t pe Er-:ul
i h a ; u r a il n f g u r i ) e s - ep e r P e l d ; ' La ' a t
i p t , c ' t > ; p e - p r a r r[-Hl ] d e c i e ' t e Per nd'*l,r',:l
D e
o" d'""pt, loa de i e t e r s e c l , i eu 'r m d o r l z o r l d l a( r r
! p l a . ui r i U r n a ( P 7 f n d p e r p e - c
d L t a ' aP l D L l l f l
d'e2Dra
o l o i e c t a n r ' e s t e p e " P e r c i c La r E P e o ' c e
din acesr p l a r , dcc, i m p c ' r ' s i D e p ' o e c !a orL-
( d ) a o r e p t e i( D ) ( f ' g 1 3 1 7 ) l r frod
zontala -asena
ln Dro-
n E t o r s e d e " n o n i t r e a TPa e r P e n d i ' u ' al l a t e a { i s .1 . 3 . 1 6
ieclie verticalA.

fig. 1.3.14 lig. 1.3'17

fig. 1.3.18
lis.1.3.i5
4l
Elemenlede geomelrie descriptivi
xt

{ i s .1 . 3 . 1 9

d u s dp r i n p u n c t uA l ( a ,a , ) ,a s t f eiln c i t D s i f i e p e r -
p e n d i c u l apr de ( d ) ,a r b u r m av e r t j c a j vd, , p e r p e n d i _
cularadusd v' p-e(d,) este uTmaverticaie(p,)
.in
a p l a n u l uci d u t a t ,R e z u t ep x , p r i n c a r e s e d u c e {ig. 1.3.20
L" r " ' r do r i z o n l a l S( P ) p a r a r e rcd. L( D ) .p r a n u l( p p ) ,
d v , n d u r n e . t es a ' e p e r p e r d i c u l a r er e, s p e c r i vo e
D r o r e c tl e d e a c e J a n s ju m ea r e d - c p L c (i D ) . v a f r
perpendicula blema se va rezolva astfel; cu ajutorul frontalei
p re d r e a p t a( D ) .
Fit f'), se duceprin p;rctr-l M(m, m,) planll (pp,)
o-e-pendicular pe dreapra oati D(d, d,j. Acest pla;
;$reopr,i peif)endiculad pe o dreaptd. Si se constru- ' P P ' )e s t ei r t e " s e c : a rc e d r e a p r aD ( d , d ; i n p u n i t u l
i a s c ;p r o i e c l i l l eu n e i p e r p e n d i c u l aAr e( 3 , D , ) p e
l ( i i ) , c a ' e s e o b t i . e c - a j J t o ,u l p l a r u ' r ra u x , l i a r
o . _ d r ' e a poLaer e c a r e D ( d , d ) d u s Ed ; n t r _ u an - - : r d e c a p a t ( Q Q ) d u : p . i n l . s a p 1 . , ' D ) .
1 " 1 ( mm, ' )e r t e r i o re i .i n f i g u j a1 . 3 . 1 9s e d r c . p r n l a r a Perpencicu-
A(0, 3) este detcrr.;.drd oril p"oecl rre
p u n c t u lM u n p l a np e r p e n d i c u l pa er d r e . r p t a
pe care o va interscctain p^un_r".L Dreapta i D ) , d r e p t e iM l ( m i , m ' i ' ) .C a ; i l a p r o b l e m ap i e c e d e n t d ,
ll,1 u r m e l e p l a n u l u i( P P ' )s e p u t e a u o b l i n e c u a j u -
e s r e n e p e - d r c u t a rca; L t a r E 1 . [ r g u , . ia 3 2 0 . p . o _ ;i
t o r u l u n e i o r i z o n t a l ed u s e p r i n o u n c t u l M ( m , m ) .

42 Reprerenldri
de sihitecturdin geonetriqdescriptivd,iqronometrie

"t
2.
M E T O D E LG
EE O M E T R I D
E IE S C R I P T I V E

P e D r ( : - r - a - . ai i o i c i e c ' i ea r o l l n e i o r d ; n s p i t r u -
m e t o d ar o t a ! i e i ;
s e f a c . c . r a j L t o ' u l u r o r c o r s T r u c il g e o m e t . ; c e , -
c a T e nu se p o t r e a l i z ad a c dn u s e c u n o s c
m e t o d ar a b a t e r i i .
construclii
a d e v a r a t e l em e r i n r i t i u n g l r i u r ia l e u r ' r o re i e m e n t e
p l a n e a l e a c e s t o rv o l u m e , 2 , 1 , M E T O D AS C H I M B A R PI IL A N E L O R
co-ri, l6 t^-6".a.+ii-a.i t:.i-,Je de rOJUre Cer DE PROIECTJE
anumite transformdriale proiecliilor,astfel incit
' Aceastd n r e t o d ie s t ei l u s t r a t ii n s c h i l aa r c - o m e , -
s ds eo b l i n eu n e l ee l e m e n tsei f i g u r ip l a n ei n a d e v d -
ratl r'5rine, D e l L ' u a s e o b r i n ea c e s L t r i c a d i n f i g u r a2 . ' 1 . 1D. e e x e m p l up , € n t r Lo , b;l-
llcru este
s : s e a d u c i f . g u r ap l a n dp a r a l e ' a r c r e a ( ' . i d ! - i : r ' t gr : ( p o . : c i . t )a u n J r o b . e c t
necesa- cu un,l
. _ . 1 ^: -r , - - ' ^ - r - h . ^ i 6 . r i - v - . ^ . 1 - l e d e t - a n s [ O r n ] a r e s a uv o l ' , mc i f s p a l i us e p o a t ee f e c t u a o schimbore
C e ' / . , , e ' t - o / , Jbe0 , . ' : . a , l f e l ,t n l o c d e a p l o
a p r o i e c ! i i l osr ' i n t :
- r r e l o d as c F i m b 5 rpi il a n eo r d e p r o e c t ; e ; i e c * ao b e c r - l p e p a n r l r . r ' - r c a d l e p r o i e cel [ V j ,
s e \ d p o i e . : a p e J r p , d nr . . t i c a l o a r e c a r e[ V r ]
) . :.,.., ^".-- , r ^ , r , t , , ;t A - - . . " , _
p l u d l r e c l i aD ) , l n i l g u i " a2 . 1 . 7 i nc a z usl c h i m b i r i i
p l a n L - ' ,ue. ' L i c rdl " p r ' o i e c g i pc r. o i e caf o " - ) ' : r i
a o b i e c t u l usi a uv o l u m u l uri 5 m i n ea c e e a 5 ir,. 1 i f i -
c i n d u - s en u m a ip r o i e c l i av e r t i c a l ; .l n f u : r , : t ' i i c
p o z i ; i an o u l u i p l a n v e r l i c a ld e p r o . e c " e[ V r ] ' e
zult; o nouElinie de pimint, carese va nota O1X1.

90'

'rD

i'
{ i g .2 . 1 . 1 1i9.2.1.2

Melodelo geomehieide:criptive 43
SCHIMBAREADE PLAN VERTICAL SCHIMBAREADE PLANVERTICAL
I
DE PROIECTIE
PENTRUU N P U N C I DE PROIECTIE
PENTRU O DREAPTA
I
5 ee c o n s ti d e r dau n p u n c t A ?l nn s p
S paalliiuu..P ddstrind
s t r i n dp l a n u l I
o . i z o r t a l [ H ] s e i a u n a l t p l a n v e r t i c a r[ V r ] , c a r ev a 5 e d ; s e g m e n l J ld e d r e a p t JA ( a , a ' ) ; i B ( b , b ) .
, n t e r s e ( t ap l a r u l -ou plan vertica' de proieclie
[ H ] d u p E n o u a L n i e d e p l m i n t 5_ealege_un [Vrl
OrX, (fig. 2.1.3). Se observAce, in schimbareade ( f i g . ! l . T ) N o i l e p r o i e c l i i v e r r i c a l ea l e p u n c r ; t o ;
plan vertical de proiec!ie,rAmin invariantecoto A gi B vor fi aj 9i bi. Se obline astfel noua projeclie
punctuluiti proiecliolui orizontald9i se schimbd v e r t i c a l da s e g m e n t u l uAi B .
depertarea punctului ti proieclia lui verticald
(fis.u,r.
SCHI14SAREA
DE PLANORIZONTAL
SCHIMBAREADE PLAN ORIZONTAL DEPRO|ECT|E
PENTRUO DREAPTA
DE PROIECTIE
P E N T R UU N P U N C T

S e c o n s i d e r du n p u n c t B i n s p a l i u .P d s t r i n dp l a n u l 5e procedeazianalogcu cazuiprecedentli se ob-


v e r t i c a ld e p r o i e c l i e[ V ] , s e i a u n a l t p ' a r o r . z o n t a l
d e p r o ' e c l ; e[ H r ] c a . ev a i n t e r s e c r a p t a n u l[ V ] d u p i llle -noga proieclie orizontalS a dreptei arb,
(fig.7.1.8).
n o c a .l i n i e d e p i m r n t O , X , ( f i g . 2 , 1 , 5 ) . Tronsformoreo unei drepteoorecorein dreoptdfron-
5e observi c; in schimba"ea d e p l a n o " i z o n t a ld e t c l r is e p o a t eo b l i n e D r i ns c h i n b a r epal a r u l u vi e r -
proiectie r:-nin inva.iarre(ftg. 2.1.6\depdnareo t i c a ld e p r o i e c l i e( l : g ,2 . 1 . 9 )N
. o u aI i r i e d e p e m i n t
p u h c t J l Lsi , p t o i e c l i aI r i v e r t i c o l d s e s c l i m b l c o t o OrX, trebuiesi fie astfelaleasd,
$i incit sdfie paraleli
p ) n c t u l t ; l i p r o i e c l i ol u i o . i z o n t o l A . cu pro:eclia o r i z o n t a lai b a d r e p t e i .

fig.2.l.3 fig.2.l.5

O =O1
bo
fis. 2 . 1 . 6

44 Reprerentdri
de orhitecturd
in geometriod.icriptivdti orongmetrie
!

Tronsfornoreauei trepr.eaotecarc in dreopLdati- bare de plan vertical [Vr], dreaPta oarecaredevine


z o n t o l ds e o b l i n e p r i n s c h i m b a r e ad e P l a n o r i z o n - dreaptd frontald. Urmeazi a doua schjmbare de
. oua liniede pSmint
t a l d e p r o i e c l i e( f i g , 2 . 1 , 1 0 ) N plan orizontal IHJ prin care dreaPta frontald
OrXl ,trebuiesd fie astfel aleasiincit sd fie paraleli devine dreapt5 verticald,
c u p r o i e c l i a v e r t i c a l da ' b ' a d r e p t e i . U n g h i u l p Tronsformareo unei drepte oorecore ln dreoptd de
pe care dreapta orizontali il face cu planul vertical cobdt, La aceastdtransformare sint necesaredoud
d e p r o i e c ! i e a p a r e i n a d e v i r a t Em a r i m e , r . i ' i r b e r i d e p l a n ( f i g . 2 . 1 . ' 1 2 )p: r i n t r - o s c h i m b a r e
Transformareo unei d/ePreooreca-eit drcapLduetti- de plan orizontal [Hr], dreapta oarecaTede;ine
cdid, Pentru aceaste transformare sint necesare d r e a p t do r i z o n t a l d i, a r l a a d o u a s c h l m b a r ed e p l a n
d o u d s c h i m b i r id e p l a n( f i g . 2 , 1 , 1 1 ) p; r i n t r - o s c h i m - vertical [Vr], se transforma in dfeaPt; de caPit

0EO1

lig. 2.1.7 fis.2.l.I0

r.'- {

o a=f,1

fig. 2.1.8 { i g .2 , l . l l

qaq.t
lis. 2.1.9 lis.2.1.12

Meiodelegeomelrieidescriptive 45

{
L
L) D i s f o n l od e l o u n p t " . t l o a d ' e a P t dS . e d r l p u n c l L SCITIM BAREADE PLANVERTICAL
M ( m m ' ) 1 i d r e a p t aA B ( a b , a ' b ' ) . P . r s : l - i r r b a r e D EP R O I E C TPTE EN T R U N P I A N
d e p l a n v e r t i c a ld e p . o i e c r i e( f i g . 2 . " . 1 3 ) ,s e a d u c e
plan oarecare (PP"P').reprezentat pr'in
d r e a p t ai n p o z i l i ef r o n t a l S S . e d u c e p e r p e n d i c u l a r a Se d; un
mjpi p e n o u a p f o : p c i i r v' e r t i . a l as s e o b l i r p r o . e c - u r m e ( f i g . 2 . 1 . 1 5 ) .S e a l e g e u n r o u p r a ' t v e r t i c a l
. ! i i l es e g m e n t u l u i d e p r o i e c l i e[ V l , n o u a l i n j e d e p i m i n t f i i n d O 1 X 1 ,
(',tp. r'p') care rnasoarA distanla
d e l a p u n c t l a d r e a p t dP . r i r l t r - oa d o l a s c h i m b a r d ee U r m a o f i z o n t a l da p l a n u l u (i P )v a r d m i n e a c e e a 5 i .
nlrn nriznn+:l .la h'^i..+iF r, a l.l -+ .i . . f f i z p : af:i z D zd C e -

\ i r a t a ' r d r " r ' r oa s e g r e n t u l L :ci a . e m i s o 3 r ed i s t a n l a


de la punctulM la dreaptd.
Dlstonlddirtrc douddrepteparole/e,Se dau dreptele
p a r a l e l eD ( d , d ' ) s i A ( 8 , 8 ' ) . ( f i g . 2 . 1 , 1 4 ) S . e fac
d o u d s c h i m b ; r id e p l a nd e p r o i € c 1 i ei ,n a t a f e l i n c i t
s e a d u c c e e C ' . E d r e p L ep a r a l e l e" n p o z i l i e f r o r -
t a l i , i a r a p o i i n p o z i l i ev e r t i c a l SA. d e v e r a t am e r i m e
a d i s t a n l e id i n t r e c e l e d o u i d r e p t e s e m i s o a r i i n
no!a proieclie orizontalS,a?b2c2(!,

|i9.2.1,15

lis. 2,'1.13

lig. 2.1.16

fig.2.1.14 lig' 2.1.17

46 Reprezentdri
de orhitecturdin geometriodescriptivd
ti oronometria

I
N
Urmaverticarii,',s5sevac"b1i,rernild.:,:l'liloii
li"%;::i:'lllT!:ti::;"i::,::::;t:J;"ttFi;
de,sc]himbare
t{'"o."t":.ffi:""1[';,l:,.|.i[t:')o':;"i"r,;;;;,"';i,1
;i penoua
ireiza !,.11 ^:li:,itfriliili*ij:xli:#i1101,r,i,);,,,.",
1";JJil.::l';;:i.i:.i',".';:t;.:l
,y.!:i:ji:pill.,::,';:
iepr.
'rz'n'la
#t*1i"6.;#i,.,u!"'ii"n
|ilii]#{*a,iftiJ!:*:.r::ii:h[ri:
i",'i:
sil'lHiiiill*;h!i;[,rs
::#T*1;i,r ;!"FJ:..;ffJ:';""l'#"":iil::hT
j,fl:"9:".,j:'
!11;:;:*:,il$:: i'E;::::l::1::::::,,,p1,0:,:,0.j,;;.",
B:"o"+,.':.'",::,1:'i,':j:
n"'u
i"-o"uiin" verticali
ur-mi si rie o'X'
i"l'#i"(i!; * :;t:::'::;:i incitnoualiniede pdmi'rt
-u.'" '
oare-p.e p"
rpenarcurara" oii'.in,aria ianuu
ig:Ji3l,il ;::i:i*"$:"il:iie a unuipran
:,:j.",$?;f J;,,,),t"ifu-"^,',,t..1,u,;;,!i,-'ii'?1f
,,,1" :r1l:!l
tului l(i, i')
inr::ii,i!5,:^,,,i1,..i1",?,{';:cT.r:
i n p l a n d e c a p i t l u i n d noua
transformi Jr.n1ir
orl-
SCHIMBARE DAE P L A NO R I Z O N T A L l i n i e d e p i n r i n t O r X , p e r p e n d i c u l a rP; e ! _ rn . r a
v e r t i c a l ;a p u nc-
D Ep R o t E c T t P
EENTRU N PLAN p
z o n t a l i a .p l a n u l u i . - N o u a r o i c c t i e
o;'l"'li
t"iiL,,"t,i"'"o;iJ""Jti"]1"'i;jt:
li"l"",ii1"il -
J,lX,
?6!l?J-"'!1:.,'J;J;o[T',il;JJiid e l a p u - r clla p a -
Jcpr-o"itie roua 'iic ce
[Hr], :C O,X, c stanta
Pam:nr

fig.2.l.l9 lis. 2.1'20


fig.2.1.18

lig. 2.1,22 lig.2,1.23


fig.2.l'2'l
47
Melodele geomelriei dercriPtive
!. ACeu1.rota mdrime o unei figuri pione. Se d; un tri_ diculara_cornuna a celor doue drepte (D) 9i (A). in
Lrnghr printr_oschim_
. o a r e c a r eA B C ( f i g . 2 . 1 , 2 4 ) . epurd (fig..71.26), plaaul determinai ie dieptele
D a r e d e , p l a n v e r t i c a ld e p r o i e c t i e ,s e p o a t e t r a n s _
(O) si (A) se iraniformd intr-un Dlan de caDit.
r o r f ] a p l a n u la c e s t uti r i u n g h j ? n t r _ u np l a n d e c a D d t .
P u n c t u ' o a r e c a r eB ( b b ) d e p e c r e a p t a ( A j s e
t - e r t r " a c e a s t as e d L c e o o r : z o - t t a JaA r . i u n s h , u l - i
t r " . s ' o - m ; i 1 B r ( b r ,b i ) , u n d eb r : 6 . p e r p e n d i c u l a r a
Cf'1 (cm. c'm) p-in v.rir.r,C (c. c ,. .t.g! no";
r r r r e d e p d n i n L O , X , p e r p e r d . c) r .;;L r apr-, i p i o i e c r i a :l
.j
9":e g'n
b i p e ( P i )e s t ep e r p e n d i c u l a c. ao r u r i .
r a c , 1 cs a , _ a r u n esceeg r e n t L l b c p i n 5 c i n d i r t . l n e s t e
o . , z o n t a l Sa o r i z o n t a t eCi M . i n a c e s L {e', prir schim_ d r e a p t a . ( D )s,eo b t i n p " o i e c t il e ( m n , m , n , ) a l e p e - -
b a r e ad e p l a n v e r t , c a ld e p r o i e c te . o - , r o n , " l "
J._ p e r d i c L r a - eM i N c o n u r j d r e p t e l o r( D )
! , n e d r e a p t ; ,d e c a p i t i a . p r " - - . t . : u n g h i _ ' u l i (A)
d e v r n e p l a n d e c a p e t .p r i r t r o r o _ ; s c h , r r b i r e c e
p l a n o r , z o n r a ld e p r o i e . t i e , s e a c u c " p l . r r u ' t , , u n
g h i u l u ii n r - u r p l a n o - i z o n t a ti.r p r o i " , t i a o - i z o r _
t a l S s e p o a t e c i t i t r i u n g h i u li n a d e v d r a t am : r l m e .
l-r) Perpendiculotc camunda doud drepr:e ocrecore.Cele
-" dou; drepte oarecare sint D (d, d,)
;l A (S, S,)
( f i e 2 1 2 5 ) S ea l e g eu n p u n c tA a r b i t r a r p e d r e a p t i
(D) 5i se duce o paraleli(Ar) la dreapta(A). Se alege
un p_unct oarecareB pe (A) gi se duce perpendiculaia
d i n B p e p l a n u ld e t e r m i n a t d ed r e a p t e l e i D ) ( a J .
,i
T r a n s l a t i n da c e a s t dp e r p e n d i c u l a r ad u p e ' d i r ; c t , r a
dreptei (A) pind atinge dreapta(D), se obline perpen_

liq. 2.1.26

lig, 2.1.24

lig. 2.1.25 ' +ig.2.1.27

48 Reprerentdri
de orhitecturd
in geometriodescriptjvd
gi oronometrie

-
li

i
I
;
J

i
t
I

lig. 2.2.1

{ig, 2.1.28

A p l i c a l i ea s c h i m b i r i id e p l a n ,S e d d u n c u b s e c l i o -
hr+ ., r,r".1 1 a .7 --
", d- -) 6c -l d
- .r
Pr
n
y cl : n _ Ii n
v r. .: r^ L^ .r ,, -l d
.le nro,P.t F SP .ere qj pl r rr'h
"
i d e ' t ' c , a s L [ e il r c i r c e l e d o J a t . i u ' r g h ' u . i d c s e c ; i
I r 6 ( ; q p c I n " r . L ^ i ^ . - l p - ! . r q - p f e c r u e a zoi s c n i m .
b a r e d e p l a nd e p r o i e c l i e a , l e g i n d u - sneo u a l i n i e d e
p d m i n t O l X r a s t f e Ji n c i t p l a n u lt r l u n g h i u l u id e s e c -
l rnF (i .lFvin; nl)n dc .rh;f (e fnlacecrc :na:
I
|9. t.
r";n.fn--i:r-a n" r . -Fr.io ..rStr_ ndJ-Se Sirne-
tricll ct-bulli rr lial faT: ae pla^u ce sect.L-.e. FI
DENIVELA PUNCTULU.I.
ROTATIA I,f
lntr cit rqtp o qrhimh:rc .lc n )n ;c h.^iF.r;c
.?
(F .,;(lra)7; i. ).i,niF rarele n ,nrre nr ',f
S e n u m e l t er o t a l i ed e n i v e l ,r o t a l . i a in jurul'rdei
Iia orizontald a v o l u m u l u i1, n t r a n s f o r m a r epar i n . r o t a l i ad e n i v e l ,c o t e / e
a x e v e r t c a l e( f i g . 2 . 7 . 1 )l n
s i m e t r i es - a u d ! s s i m e t r i c e l e tuturor virfuriior puncte/orrAmin invariante,iar prciecliooriTontoId
v o l u m u l udi a t .l n t r u c ' ipt l a n udl e s i m e t r i ea d e v e n i t
h ,n .lp .:hit nrnh emr < : rr:n<fnrmrt ;^ ^r^hlA-
i5, past,eozd f o . m o , m o d i ' i c i r d u - tdi o a r P o z : 1 l a
, e a s e m e n esae, o b s e r v a
( i i g . 2 . 2 . 7 )D ce:
. n d p l a n ; , l n p r o e c r e v e r t i c a d , s : , . r e t . : c uv, o l u - - o r i c e p u n c t d e s c r i ep r i n r o i a l i ai n j u r u l u n e i .
mrrlrri cp hn,tc ^ht:^p d rerr aria der;lrtta
a Y e- n c e T c : ,
l { i g . 2 . 1 . 2 8 . )S. - e r - i c u a s t f e o
t b; nLr se cobodrt - p l a n u lc e r c u l uei s t ep e r P e n d i c u lpaer a x d l
:nni ?n n:alert ie nrirnni:li c ce alazoaPor.nP'o- - c e n t r u lc e r c u l u si e a f l e l a i n t e r s e c l ia x e i c u
i e c l i ai n i l i a lad c u b u l u i . l ui ;
D I a n ucl e r c u
- r a z ac e r c u l uei s t ed i s t a n l a . dl a e P u n c tl a c e n t r u l
cerculu i (in adeveratd mirin'le).
2.2.METODAROTATiEI n c d z . l d e n a . s J s , a x a f l r d v e r r i c a l i ,r o t a l i a
p u n c t u l usi e f a c ei n t r - u n P l a nd e n i v e l
S p r e d e o s e o i r ed e m e t o c a s c h r m b a ' i .p a r F l o r d e
oro;F.rip in r.rrc UnrrlrJin nl:ncla dp nrniertie i<i ROTATIA DEFRONT A PUNCTUI-UI
modificdpozilia,in metodarotalieisistemulde pro-
i e c l i er I n ' r e p e l o c ,: a rv o ' - T L s t , d i a ti s s c hn b d S c n u m e t t er o t a l i ed e f r o n t r o t a l i a? n j u r u l u n e i
^ p o z i t i ar,o t i n d us e i n j u r u l u n e i a x e d e r o t a l i e . a v ea e c a p ; t( " g . 2 . 2 . 3 )l.r a c e s ct a z ,r o l a f i aD U n c -
in :.e(r lF, <c mnaif r: rmhple nrn:err | :lp alr- tu ui A in spa;iuse efectueazi intl-un plande front
m u l u i ,n u n u m a u i n ad i n t r ee l e ( c a l ar n e t o d a s c h l m l-F . ls i t u a :l a C e p ; ' t a r e a p u ^ c t uu i A f a f i d e p l a r u l
b a ' i i p r a ' u. r i a e p r o ; e Lel / . A \ e ' e c e r o r a re f r l o - \ e - r i : a lC . : / c - ,, . r - - 1 1. 3 " / o :. ! e s e P r o . e c r e a z a
-s ji 't -c 's i n' t: f . o n p r n p n r l i r r r l : r e f e n r r : J p l e r r r n r a n c l p
": i n a d e r i r a t al o r n d r i n e p e P l a ' u v c r t i c adl e P r o -
oe Prorecl.e. i e c l i e .P f o i e c l l ao r i z o n t a l a s e d e p l a s e a zPde o

Melodele geomelriei descriptive


l

d -x -Afr"-
lig. 2.2,3 li1. 2.?-4
S=:- ,i)
lis. 2.2,5
p a r a - l el laal i n i ad e p i m " n tO X ( f i g . 2 . 2 . 4i)n. r o t a l i a ROTATIA DENIVEL A DREPTEI
de lront r5min invariantedepdrtdrile pttnctelar, iar
ptaiecliavetticaIdili pdstreozdforalc, modificin- Se duce perpendiculara wa pe proiecliaorizontald
du-sedoar pozilia. (d) a drepteiti cu razawa se descriearculde cerc
il RotoliopuncLului
dreopld,SeefectlleazA
ostfe/incir sd se s,tuezepe o a a l c o - e s p u n T a tuonrg h i u l uai ( f i g .2 . 2 . 7 )T. a n g e n t a
o rotar:ede nivela punctJIJi in a, la acestcerc este proiecliaorizontalSrotite
A (a, a'),ln figura2,2,5,pentrua determinapozilia (d) a dreptei D (d, d'). Proiecliaa'descrieo para-
a x e id e r o t a l i e t, r e b L i es i s e d u c i u n p a r c e n i v e l lelala OX ;i intilnegtein ai liniade ordineridicatd
P r i n p u n c t u lA 5 i s i s e g ; s e a s c i n r e r s e c l iAa r in a1. Pentru a fixa proiecliavefticali rotiti (di)
(ar, a'r) a dreptei cu planJl de nivel, Peni'u cj a dreptei(d), se ma; roteStepunctulB (b, b) ales
p r n c t L rA l p r . n r o t a t . es i a j r n g i p e d r e a p r aD arbitrar pe dreapta(D). 5e remarcdfaptul cd un
( d , d ' ) , a x a d e r o t a l i ev e r t i c a et r e b u : ea l e a s ip e observatorcare prlvestedin w spre punctul a,
mediatoarea segmentului AA1 (oriundepe aceastS vedefn stingasa proiec1ia b. Analog,prjvindspre
mediatoare, inclusivin mijlocullui {.{). a,, acestobservatord;n w va trebui sa vadt tot in
Rotolio punctului ostfel i;cit sd se situeze intr-un si"ngasa proiecliarotitAbr. in figura2.2.8se poate
p/dn.Se efectueaz;o rotalie de nivel a punctului vedeac5,dacdaxade rotalie?ntilnette dreaptadatd,
A (a, a'). in figura2.2.6,cele doudsolulii ale pro- e s t e s u f i c i e nst e s e r o t e a s c u e n s i n g u rp u n c t a l
b l e m e is e g i s e s cl a i n t e r s e c l icae r c u l udl e s c r i s d e dreptei,deoareceexistdun alt Dunctcare rimine
p u n c t uA l c u o r i z o n t a lpal a n u l u iD ( d , d ' ) c a r es e p r o p r i u ls i u r o t i t ( p u n c t u ld e i n t e r s e c l i de i n t r e
afld la cota DunctuluiA. dreapteti axe),

lig. 2.2.6 tis. 2.2.7 lig, 2.2.8

50 Repferentdri de o.hitecturd in geometrio de5criptivi ti qrgnometrie


a-:'r-

{is. 2.2.10 lig. 2.2.11


Ratoliodrepteiastfelincirso devirdparclelicu t",Ll d e n i v e l ( i n j u r u l u n e i a x e v e r t i c a l ec) a, r ea d u c e
/ n tlanelc y'p ^:F.ti. Se rer4 5i Se roteascA dreaptaorizontali in pozlliede copdt(1i8.2.212),
dreaptaD (d, d'), astfelincit sa devjneparalelS cu Rotdliodrepteiastfelincit sd se sltuezeintr-unPIon
u n l r ld ; n p l a n e l ed e p r o e c t i e .O r o t d l i ed c n . / e /a dotprin urme.FiedreaptaD (d, d') 5i planul(PP'P')
'intr-o
dreptei (D) o transforme dreaptdfrontald, ( { i g , 2 , 2 1 3 ) . S e d e t e r m i n i m a i i n t i i p r o i e c l i l l e
d a c 5s e v a r o r i p . o i e c l i ao r i t o l t a l a ( d ) a d - e p t e , p u n c t u l uIi ( i , i ' ) d e l n t e r s e c l idei n t r ed r e a p t a( D )
( D ) , p i n 5c i n d d e v i n ep a r a l e l cdu l i n i ad e p i m ? n t
5 i p l a n u [l P ] , u t l i z i n dp l a n udl e c a p d[tQ ] d u sp r i n
OX (fig. 2.2.9).O rotol/ede fro.-ra dreptei (D) o (D). Se alegeaxa vertical;de rotalie, astfelincit
transform; intr-o dreaptdorizcnl:old, dac; se va s ; r r e a c ;p . ; n p u . (- u i I , c a r ed e r , n ep r o p r , u ls i u
roti proiecliaverticald(d') a dreptei(D) pindcind r o t i t . P e n t r ug d s i r e au n u i a l d o i l e ap u n c tc o m u n
d e v i n ep a r a l e lcSu l i n i ad e p d m i n tO X ( f i g . 2 . 7 . 1 0 ) .intre (D)
;i [P], se rote$teurrnaorizontald(h) a
Ratoliodrepteidst&l incit sd devindperpendiculard dreptei (D), pind cind se afazain (ht) pe urma
pe unul di,1plonelede lroieclie.Prirrr-o rofdli.ade o r i z o n t a laa p l a h u l u[iP ] .S e g m e n t uh lr w d e t e r m i n a
nive/,se aducedreaptaD(dd') in poziliefrontold, p r o r e c l i a o r i z o r r a i dr o r i t i ( d r ) a d r e p t e i( d ) , P r o -
iar apoi printr-o rotallede front,se aduc€-ditapta iecliavert;cale rotitadi estedeterminata de hii', Pro-
frontald intr-o pozilie verticolI (fig. 7.2.11), in b l e m am a i a d m i t eo s o l u . ! i ep r i n p r o i e c { i a( h f .
mod analog,printr-o rotbilie-d€-froit lin jurul'unei
axe de capdt)se poateaducedreapta(D) in pozilie
orizontold, Dentruca aDoisd se efectueze o rotatje

lig. 2.2.12 Iig. 2.2.13

Melodelegeometrieidercriprive 51
RoTAT|A DE NtvEL A PLANULU| 5e rotegte odati cu pjanul [p]; se ob.flne pozilia sa
t"'"
tn rigura2.2.14 ""
wa pe i:ltii3r':#'ff,"r"?llff':ili*ui;'.'no"
se duceperpendicurara
urma o r i z o n t a l S( P ) a p l a n u l u i5 i c u r a z aw a s e d e -
''Eotalio, p,tonuluiastfel i!:i!, td, d:y::.u-.fo'o''l
sCrrerrcul de cercaar .or"rp,-L.iioi ,lng;;i,il; .
rotarle dorit. lanpenta.n u.n,',"irirontuti t, uFul d.n plonelede proietle. in figur-a2.7.19,
- t i t l 1 e , j a p i u n i f " i a " , ", i ' n"rt?
t r u c i tp u n c i uli( i , i , ; P r i n t r - o .r o t a l i e c e n i v e l 5 i u n a d e f r o r t ' s e
estepropriul sau rotit, ," pout" oOin. ,rr.tu"ri adu-ceplanul oarecare[P] mai.?ntij?n.Pozjlie de
t : c a l ; r o t i t a ,a g e z i n dp u n c t u lI p e o o r i z o n t a l a i . lante nivelPioble-
c a P a ti,a, r a p o ii n p : i i ! i . , 1 . " p
R:t{":; p.6ur"'.i'" ii'pri maadmite doua solulii: (Pi)ri (Pl) in mocase-
il.f.|.ll1=b^i1
-]ii.
u L , v , 6 r , L . . a i e g e c h i a r i n i L a n u t m ; n d t o r , i n f i g u ' a 2 . ? . ) 0 , s e e f e c t u e a z im a i i n T : i
verticar (rig.z.2.ig).
deproieclie :0",';X1""rii,rf:,""1:.:1""0,?i
i"'::;li:"oi.,li5!
',
ptonutui
Rotor;o, o.stfet perp^endtcutor
incicsd aj.unsd ;il)';r';Joi i" ;;r;* ir#i.rr'1eii-i'riur".r"uo-
pe unul plonele proiec{,e,
din de I.r ligura_2,2.15, se m'ie'5i io ulia
1er).
e f e c t u e a zo i r o t a l i ed e n i v e la p l a r u t uiiP l i n i u r u l f t
a,.ei vert;cale(w, w'), astfel lnclt po)iiia rotir:Vlder droromdrimea ur ftEui plone.Secerederer-
( P ) a u r m e io r i z o n t a lae p l a n u i u[iP ] s Ef i e p e r p e n - m i n a t aa d e v e r a tm a e r i m ea t r l u n s . h i u JAuBi C , u t i -
d ; i u l a r l p e l i n i ad e p i r i r t ; r e z - u l i P i r , . P u n c t u l l i z i n dm e t o d ar o t a re i ( f i g 2 2 2 1 ) S e d u c ep r i n
| (i, i'), undeaxa (w, w') intersecteazd ilanul dat, punctulA (a, a') o axdverticalide.rotalieW(w,w')
r d m ' i n ei n r o t a 1 i e ' p r o p ; i usl d u r o t i t . b r i z o n t a l a i i s e r o t e t t e o r l z o n t a l G a (g, g') a triunghiului,
D (d, d') corespunzdtoare punctuluiI devinedupi astfelincit si devinl dreapti de caPetG(8r, 8i)
r o t i l i e i r e a p t ad e c a p i t t ! , ( d r , d i l . P u n c t e l d e" PunctelB e 5 i C s e r o t e s ci n B , F i C r , p r o i e c l i j l e
pi di:vl d e t e r m i n Au r m i ' v i r t i l a l a r o t i t e ( P l ) l o r v e r t j c a l eb i 9 i c j f i i n d c o l i n i a r ec u a ' . P l a n u l
i p l a r u l u i - d a ct ,a r ea s t f eel s r el r a n s f o . m ai n t P l a n l r i u n g h i u l -ai d e v e n ;at s t f epl l a nd e c a P S tO r o t a -
de capdt. lie de front in jurul ax.ei& (*t wi) dusi prin
i n { i g u r a2 . 2 , 1 7r,o t a ! i ad e f r o r t a p l a n u l u[iP ] i n p r , n c t uA l a d u c ep l a n u ld e c a P ; ta l t r i u r g h i r - l - i
jurui- axei de capdtW (ww') aduceplanul [-{ in in poziliede nivel,Adeviratamerimea triunghiu-
pozilia (PrPilPi),de plan proiectantfala de plinul --lui esteabzc2
nrizanr:l r{c nrnier+ie f

',,'; ptanete
3.1',8"Y'l r dL'c P d r r r r ' r !u' e c l 'p e r P e n c l cl-:'::
P d J d r c r r r " ri',,i":,':1",*rl^1':'--Lil-,'l- u l aPr e [Q]serote5re
;e;ii tal 1tis2'222)Planct
,LU a e n i v e i .l s r f e l i n c i i u r m a i a o r i z o n t a . ds ; d e v i i ;
lTy].it-ti:1,:",1t-"l.t-.j-t'^'i..i".91:
r t l c a l a c e r o t a 1 | e Y Y ( w ' w ) 5 | 5::-:"::ll]:'
o a y a V e';;ii" eelectU-
oara'e'5 a planului
cu Lrmaorizontale lPl. in noua
;.;; je- prilri"i ril: pozirie,,, plarele se inrersecteaz; dLp; or zonla'a
l;.1
urma orizoritali(P) "r""i'"
sa ocupe poziliale;, ";;"t
paralela A (8, d'). Sealegeo a doua axd de rotalie Paraleld
c u l i n i ad e p E n - i n i . ' Si a
e c l e a p t a1 b ) , c o - n l i n u it ne cu a c e a s l ;
o r ; z o n t a l5; i s e r o r e t t e p l a n u l[ Q ] i r
p l a n u ll P ] f i c o n c u r e n tceu a x a d e r o t a l i ei n l , t i j u r u e i p i n dd e v i n ep a r a l ecl u p l a n u [l P ]

lig. 2.2,15 1i9,2.2.16

Reprezentdride orhitecturi in geometrio dercriptivi li oronomet.ie

$
I
j
lis. 2.2.20

lis.2.2.18 lig. 2,2.2r

hg. 2.2.1i lis. 2.2.22

:M€lodelegoomelrieidexriptive 53
n
vAplica;ie.
Apljcafie C.u b ucl i r { i g t r a 2 2 2 3a s u r e r :ot r o t a fe S e c e r e s a s e e f e c t u e z es e c l , i ' r e a: n t ' - o
d e f r o r t l i a p o ;o r o t a le d e n i v e l .[ f e c t u a 1' n, c i o p i r a m i d do b l i c i d u p d u n p l a n o a r e c a r e( f i g . 2 , 2 ' 2 7 )
rotalie de front, astfelincit se situali cubul cu un S e l r a n s l o r m Ep l d r L l o a r e c a r ei r p l a n d e c a P ; t
s i n g u rv i r f p e p l a n u lo r i z o n t adl e p r o i e c l i e . P u r c r e l ed e ; n t e r s e L l i es e d e t e r m , n i i n P ' o i e c l i a
Doud rotatij asem6natoaTe au fost aplicate pris- o r i l o n t a l ; r o t i r d t i s e t . a n c p L - a p o i : n p r o i e c , t i i l e
m e i d i n f g u " a7 . 2 2 4 ,d e c io r o l a l i ed e f . o ^ Ls i a p o ' i n i ! i a l e a l e p i r a mi d e i .
o rotatiede nivel.Ef€ctuali inci o rotaliede front, (\
a s t f e :l n c : t p r i s r r as e f i e a i e z a r ic u u n s i ' g L r v i r f \Aplicalie 55 se aleze o p ran idi dreapti hexaSo-
p e p l a n u lo r i z o n t adl e p r o i e c l i e . nald astfel lncit sd aibi baza intr-un plan oarecare
Figura2.2.25reprezinterotalia de front $i rotalia (PP* P') (fig. 2.2.28).Se transforrndplanul in Plan
d e r i v e l a u n e ip i r a r r i c ed ' e p t e p a t r a c ei a , r f r g r r a d e c a p a t . 5 e a s a z i p i r a r r i d ap e e ' , p r i n t r o r o t a l i e
2.7.75reprezintd. rotaliade front 9i de nivela unui i e f " o r t ; i a p o i s e a s a z Sp e u n p l a l o a r e c a r e
con. ( P P - P ' )p r i n t r - o r o t a t i e d e n i v e l ,

b'

lis. 2.2.23
bc'

lis. 2.2.24

54 de grhilecturdin geomehiqdescriptivd
..Repr€rent6ri gi gronomatrE
lig. 2.2.20

lig. 2.2.2r

i
J
I'
l

.Metod€legeomelrieidettriptiye ,
lig. 2.2.17
Iig. 2.2.20

Iig. 2.2.18 lig. 2.2.2r

lig. 2.2.19

Metodelegeometrieidexriptive 53
{v A" "1t r . . t i o
A p l i c a l i e .C c b u l c i - f i g . t , a2 . 2 . 2 3a s u r e . i to r o l a l e (F .FrF (; <. cf..ttea1 <F.+i -a,r int.-n

d e f r o r t t ; a p o o r o t a l i e c e n i v e l . E f e c r r a g".r c i o p i r a m i d od b l i c ;d u p i u n p l a no a r e c a r(ef i g . 2 . 2 ' 2 7 )


rota]ie de front, astfel incit se situali cubul cu un ( a f . r ^ . f ^ r m : nl,"' I nrrer:ra in nl:n
T*i^
d e r- a- n
r -i r-
s i t g u r v i r I p e p ' a r u l o r , z o n t a ld e p r o e c l i e . P - n c t e l ed e i n t e r s e c l i es e d e t e r m . n : i n P ' o i e c l i a
'n
Dou; rotatii asernenAtoare a.L fosr ap',cate pris- o T r l o n L a . o t i r a s i s e l r a n s p u na P o i Droiecliile
n e i d i r f i g u r a2 . 2 ) 4 , d e c i o r o t a t i ed e f r o n t ; i a o o i i n l l i a l e a l e p i r a m i d e i ,
o rotatie de nivej. Ef,"ctuati:nc; o roLaliede fronl, {\
astfel incit prisma si fie agezatdcu un singur virf Y p l i c a ! i e S i s e a S e z eo p i r a m i d l d r e a p t e h e \ a g o -
p e p l a n u l o r l z o n t a ld e p r o l e c l i e . nald astfel inc'it sE aibE baza intr-un plan oarecare
F i g u r a2 . 2 . 2 5r e p r e z i n t ar o t a l i a d e f - o r t t i r o l d l r a (PP" P') (flg, 2.2.28).Se transformi planul in plan
d e n v e l a u n e i p r r e r i d e d ' e p r e p d r r a r e .i a r f r g u r a d e c a p a t . 5 e a s a z i p i r a m i d ap e e r , p . i n t r - o r o t a t i e
) ' ) 1 6 - e n r e - i n t i . c - a - d - f r r - r 5 d 6 n , \ e l a U n U ; de fro^t si apoi se asazi pe u.r pla' oarecare
"
co|. ( P P " P ' )p r i n t r - o r o t a l i e d e n i v e l ,

d'b' b'

fis. 2.2,23

lis. 2.2.24

54 in geometrio
srhilecturd
Reprerentdri.de descriptiyi
ti 0xonometrie
l
l

c.!
.l
ot

t\
ol
..t
qt
2,3,METODA
RABATERII caz este axa de rabatere.Problema5e reducela
r a b a t e r euan u i p u n c tV ( v , v ' ) , c e a p a r l i n ep l a n u -
l'letoda rabaterii este un coz porticulorol metodei l u i , i n j u r u l a x e i d e r a b a t e r e ( P ) .P e n t r us i m p l i f i -
rotollel gi ulmdregte aflareaunor adev;rate merimi c a r e ar e z o l v a r isj ,
- aa l e sp u n c t l ( v , v ' ) c h i a rp e
uV
( d i < 1 a n t eu,n g h i u r i ) ,p r i n r o t a l a u r u i p t a r i r j u r u ' urma verticald (P') a planului. Acest punct va de-
unei.axe frantole sau arizantole(ax6 de rabatere), s c T ruen c e r c p e r p e - c , . l l a rp e a > a( P ) ,a . i - . dc e n -
astfel trul w (la intersecla i ax e i( P )c u p l a n ucl e r c u l u i;)i
.incit planul sd devirii conlinut in (sau pari- razav'w, C?ndpunctulV (v, v') va ajungein planul
l e l c u ) p l a n e l ed e p r o i e c t i e .R a b a t e r e au n u i p u n c t
s a u .a u n e i d r e p t e e s t e d e f a p t r a b a t e r e ap l a n u l u i orizontal[H], razacercuui se va a;terne pe [H],
d e f i n i t d e p u n c t ( s a u d r e a p t i ) s i a x a d e r i b a t e r e , in adevarate mdrime.Se noteaza cu vo poziliarabe-
t u t d a p u n c t u l uVi ( v , v ' ) p e p l a n u[lH ] ; i , u n i n d
acestpunct cu Px, se afl; urma (Po),deci planul
/ P P , P) d a t a f o s t ' a o a t , Jpt e p J a r Lol r ; / o r t a L H ] .
RABATEREA UNUI PLANOARECARE S eo b s e r v cEd p l a - u Jp e rp e r d i c u l ap-e a ^ ac e r a b a
.PEPLANULORIZONTALDE PROIECTIE
t e r e ,d u s D " ' nV ( v , v ' ) , d e r e r m ' n:en s p a t i LT . i u r -
g h i u lv v ' w ,t r i u n g h d i r e p t u n g h iccu u n g h i u d l rept
i r s c n , t aa ' o r o m e t - i c ; d , n { , g u r a 2 3 . ' , s e a - a u i r v ; i a , " ; ^ d c a t e t e lve v ' s j v w c u n o s c u tiep;o -
r a b a t a r e ap l a n u l u i o a r e c a r e [ P ] , d a t p r j n u r m e teTLZa W v' eSle raza de raOater- a rrrl.ltJ rI
(P, P'), in jurul urmei orizont;l; (P), care in acest V ( v v ' ) ? n j u r u l u r m e i( P ) .

fig.2.3.l fiq. 2.3.3.

f tg. 1,5.4 fis. 2.3.4

55 de qrhitecturdin geometriq descriptiv6ti oxonomelrie


Reprezentdri
i n e p u r a2 . 3 . 2a, c e s t t r i u n gahfio s t a s t e r n u i nt D l a n u l r a b ; t i n du r m av e r t i c a l (aP ' )a p l a n u l ui in ( P , i ) ,l u -
o - i z o - t " ld e p r o e c r i elHl, D'i1 r d b a t e r e pal r c t u u i i ' d ( P ) c a a x a d o ' a D a t e ' e . S e ' d b a t t o l o d a l ; $ l
'V
( v , v ' ) i n j u r u l c a i e t evi w . T r i u n g h i uvl w v ' o b l i - o r i z o n i a l e l e p l a n u l u i c a r e t r e c P r i n p L r n c t e l e
n u t e s t ei n a d e v d r a t m a d r i m ef i s e n u m e 9 t et r F A,.B si C, Dacdse.foloseSterelotio de ofinitote dift
u n g hd: e p o z i l i eP.e r t r ua a ' l a o L n c l L Jv { , r, a o ; I U t - . tre proieclia orizontala abc Fi rabaterea aoboco,
p u n c t u l uVj . ( v ,v ' ) i n j u r u l u r m e i( P ) ( a x ad e r a b a - este suficient se se duc6 o singurd crizontalA in
..tere)pe planul[H], se intersecteaz; arculde cerc rabatere pi sd se foloseascdoxo ce ofinitate (trma
d e r a z i w v r ; i c e n t r uw c u p r e l u n g i r epae r p e n d i c 'u -(P))
l a r e jw v d u s i p e u r m a[ P ] ,s a ud . r e c t i, E r E a j - t o r u l
t r i u r g h : uu ' d e p o l ! ' e , s a ; ' t e r s e c t e a Tper e l u - r - RIDICAREA RASATERII
g i r e a p e r p e n d i c u l a vr ewi p e r r m a [ P ] c u c e r c u l
de raze P*v' li centru P*. Aceast;construc1iese Rldicarea rabaterii este oPelclid irversd rabaterii,
ua/'dtd P< i n f i g u r u 2 , 3 , 6 , a u f o s t d e t e r r n j n a t eu r m e l e ( P )
P , v 'a l u r m e vi e r l i c ed a p l a n u l us ev e d ep e p l 6 6 u ' c r o i e c l iei P - r ( 1 u -
i ( P ' j a e u r u i o l a t , c u i o s c : - rP
[H] in adeviratd m d r i m eI.n f i n a l ,s e u n e g t eP , c u 1 iui M(m, m') din p l a n g i r a b a t e r e am o a a c e s t u l
v o ; i s e o b l i n eu r m a( P ' o )r a b d t u t e a.planului. pLrcr pe planul [H]. S' deterni'5 w pe redia
F i g r r i ' e2 . 3 , 35 2 . 3 . 4 r e p r e zr L i r a b a t e r epal a - u - i o a r e a s e g r r q n t - l u im o m l ( u . d e r n m r e s T ec o l a l J i
l u i . P P " P i' n j u r u l u r m e i ( P ) , f o l o s i n dd e a c e a s t e M )
5 i s e d u c e p r i r w u r m a ( P ) p e r p e n d i c u l a r.:p5e
date rabatereadreptei orizontale D(d,d') dusd m m , . .U r m a l P ' l s e o b t . e - r . n a P , c L v ' ( u r r a
p r i n p u n c t u lA g i a p a r l i n i n dp l a n u l u(i P P * P l )S. e v e r t l c a l aa d r i p i e o r i z o n t a l eA ( 8 , 3 ' ) c e t r e c e p - n
o b s e r v i c d r a b a r e . e au n e i d r e p r e o ' i z o n t a ' ea p u n c t u l M
p l a n u l u ir i m i n e p a r a l e l ci u - u r m ao r i z o n t a l d( P ) . f i a p a r l i n e p l a n u l u iP P * P '
Dreapta (do)se poate obline, fie folosindmetoda.
PEUN PLANDENIVEL
t r i u n g h i u r udi e p o z i l i e w ,a a r f, i e d i r e c tp r i n r a b a - RABATEREA
t e r e a p u n c t u ' LvJ' i i n v o . d u c i n da p o i p r i n v o s a u
a o o p a r a l e l dl a u r m a o r i z o n t a l E a p l a n u l u i( P ) . Distofto de lo un punct Io a dreoptd Rabatind pe un
p l a r d e r i v e l ( i i n u o e p l a n u lo r i z o - t a ld e p r o i e c l i c
'aba-
f H l ) , s e r e d u c d i n e r s ' u r i J e t r i J n g h i u J - id e
RABATEREA UNEIFIGURI PLANESITUATE tere, ceea ce face ca operaliile Sraficesd se reducd
INTR.UN PLANDATPRINURHE s . e l e . i n f i e u r a 2 . 3 . 7 ,s e c e r e d . s t a n I ad e l a u n
p u n c r | 1 ( m ," m ' ) l a < j a r e a p t i o a r e c a r eA 1 8 ,I ) p r ' n
T r i u n g h i u lA B € ( f i g ; 2 . 3 . 5 )c o n f i n u t i n ' p l a n u l n e t o d " i . b a t e i ' i . S e d u c e p r i r p u r c t u l M ( m ' m ' ) .
( P P , P ) s e p o a t e r a b a t ei r p ' a n u lo ' i z o n t a l[ H ] , unjlah de-nivel (H') ii se rabatedreaPtaA(8, 8') Pe

lis. ?.3.5 {i9.2.3.7

Malodel€geomelriei
dercriptive
i . t j u " u l o r i z o n r a l eAiM ( a m a, ' m ) , u r d e ( A ) . U r g h , u l c i u t a t e s t e u n g h i u lc o n p l e m e n t a . :
l c eerst .tP
A e li d n
n t e r s e c fdi ar e o r e(i A ) c u p l a r u l d e n i v e l . 7t
S e i a u n p u n c t a r b i t r a rB i b i b ' ) ' p e d r e a p t a (AJ, ":;*p a f l a t i n a d e v i r a t am ; r i m e i n P l a n u l
c a r es e r a b a t ei n b op e p l a r L ld e n , v e tc u a j u t o r j l
,1. .i,
t r i u n g h i u l udi e p o z i i i "w b b , .S e o b l i n ea s t f r e( gl . ) , o \ en l v e r '
rabatereape planulde nivela dreptei(A) pe iaie '4nghiul dintre doud plone.Av'indplaneleoarecare
s e d u c ea p o ip e r p e r d i c u l am r ao n oS. e g m e n t m u Jo n ' t p ] - i i t a ] , u r ^ g h i udli r t r e c e l ed o u ! p l a n es e p o a t e
rePrezjnte adevarata mirime a distanteide la punc- itla pfin- doul metode.Dihtr-un punct oarecare
t L l M l a d r e a p t a( A ) . 5 e i n t o a r c ep u n c t u ln o d i n M ( m , ' m ,d) i r s p a l i u( f i g .2 . 3 , 1 1 )s.e ' d u cn o r m a l e t e
r a b a t e r eP' e n t r ud e t e r m i n a r epar o i e c l i i i oor r i z o n - ( p er p e ndi c ul a r e l e )p e i e l e d o u d p l a n e .S e r a b a t e
tale ti verticale ale perpendicuiarei. i u n i t u l M p e u n ' p i . no a r e c a rdee n i v e l( H ' ) 9 i s e
, , . A d e v d r a tm o d , i m - u n g t , u l uci , t l . - . - .; n u e d o t J d b 1 i n ea d e v ; r a t dr i r ; m p a u n g h ' u l u pi c u p r i r s
o
.o .;g-ura d o u En o ' m a l e U n g h i . Lcli u t a t c d i n t r e
' i d r e p t ec o r c r r e l l el n . 2 , 3 . 8 ,s e c o - s l r u i e r t e l 1 l l " r . " l "
u r r i u o i i r o i L uJ r r l p i u n r r ufio r m a rd e c e l ed o ' r 5 : . - - ' : , ; q ' i p l a r eP ; Q s e o b l i n el u i n ds u p l i m e n t u l
oqa,d) rr ^ "(; ;t';' ;; ;'".";,i";;::
!19n1.
a / e d e r a b a r e r eS. e r a b a t ep u ^ c t r lM ( m ,m , ) d ei n _ [::':1.,j $ou.,"tod: esrereprezentati ir risu"a
iT1r"
t e r s e c l i ea c e l o rd o u i a r u o t " i n m ^ o e o l a n uol r i - t - r a - , - P 1 i n . P u n c t u. Ml (m' m ' ) , s i t u a t p e dreapta
-
z o n t a td e p r o i e c l i e( r a b a t J . e " a , ; ' 8 . ' " ; : ; ; ; ; ; ; ; ; 1,q'''3)
oJ:"(|}l
de irterseclie.dhtre c e l ed o u dp l a n e[ P ]
triunghiur
depozijie
*.;i u"'n;; ;;; iij?lr'6r::::il B:.!:[.J;]i"i
i n t r e . ( 5 05) i ( d o )s e o b g i - ea s t f eiln a d e " , a r am nrJ?l;l:
t a; r i - i r j r b n r r , " m a m b a l e d r e p t e l o rd e r r t e r s e c l r e
me. Aceea;irezolvarese poatevedeasi in figura oiniie ptanuti i i cu fiecaredin planeie
-plan tpl fi tal.
2.3.9,cu diferenlace rabaterea se faceintr-un Unghiuict cuprinsintre acestejrepte de intirsec_
de nivel(H') Triunghiulde pozilieva fi mai m]cgi
1ie'este unghiul ceutat9i se obline in adeverate
rezolvareaocuPdmai pulin spaliu. mirime prin rabatereapunctuluiM pe.planulori-
^
lJnghiuldintreo dreoptdti un plan. pentru a afla zontalde Proieclie,luind ca axi de rabatereurma
i
- -,' adev5rata m:rime a unghiuluicuprinsintre dreapls .,-orizontal5 [R]
A ( 8 , 8 ) f i p l a n u l[ P ] , d a t p r i n u r m e( f , S . 2 . j . i 0 ).,- , A d e v d r a m o u n efir y u r ip / o n ep. e r t r u a a f l a
r od t i m e
s e d u c ep r i n t r - u np u n c to a r e c a r M e ( m ,m , ) ,s i t u ; t a d e v i r a t am e r i m ea t r i u n g h i u l uAi B C ( f i g . 2 . 3 , 1 3 )
Pe dreapta(A), o perpendicularE (ma, m,a) pe prin metodarabaterji,se ia o orizontali a triun-
planuldat,Se rabatepunctulM pe un plande nivel ghiului (ceacare trece prin B(b, b,)) se rabate
,i
(H') in jurul axei AB(ab,a' b') situatdin acelagi iriunghiul in jurul ei, pine cind ajungein planur
plan (H') Se obtine in adevdratemtrime unghiul de nivel respectiv(H'). Seobline iabo:terea aoboco,
c u p r i n si n t r e p e r p e n d i c u l adruas i d i n M $ i d r e a p t a a d e v d r a tm a i r i m e a t r i u n g h i u l uAi B c .

fig 23J flg. rJ.t {i9.2.3.10

58 de orhitectu.iin geon€ttlodescriptivd
Repretentdri ti oxonomebie
lrg. zJ. | | fig. 2.3.13 fig. 2.3.14

RABATEREA
PLANELOR
PROIECTANTE

P e n t r ua a f l a a d e v i r a t am e r i m ea u n u i t r i u n S h i
A B C ( f ' 9 . 2 . 3 , 1 4 )s i t u a t i r t r - u n p l a - p r o r e c t a ' r t
(vertical),se rabate planulvertical pe cele doua
p l a n ed e p r o i e c l i eo, r i z o n t a9l i v e r t i c a lR
. abaterea
p e p l a n u lv e r t i c adl e p r o i e c l i ee s t eo s i m p l ;r o t a -
1 i e d e n i v e li n j u r u l a x e iv € r t i c a l e( P ' ) ,R a b a t e r e a
in planulorizontalde proiecliese faceducindper-
p e n d i c u l a r edl ien a , b ; i c ; i l u i n dc o t e l ep u n c t e l o r
a ' , b ' , c ' . A d e v S r a tm a ; r i m e a t r i u n g h i u i uAi B C
s e o b l ; n ea t i t p e p ' a n u o l r i z o - t a ld e p r o i e c 1 i ec ,i t
gi pe celvertical.

Aplicalii .le rabaterii

1 , S i s e a s e z eu n p a t r a td e l a t u r Ad a t i i n p l a - u l
oarecarePP,P' (fig. 2.3.15).Se efectueazd raba-
t e r e ap l a n u i uoi a r e c a Tpee p l a n u ol r i z o n t adl e p r o -
ieclie. ln rabate.e se corstrL:etre in adevE.ate
merimepitratul dat.Prinridicoreo robotefllseaduce lig, 2'3.12
petratul mai intii in proiectieorizontald.Pentru
aceast4este suficientse se ridice din rabatereun construieste in adevAratimdrimecerculdat Prin
sinSurvirf al pitratului (a5ezindu-l pe o orizontali ridicarea rabaterii se aducecerculnTaiintii in Pro-
saufrontolda planului)ti apoi se se utiJizeze afini- ieclie orizontald ti apoi in proieclie vertical5,
tatea,Se propunesd se foloseasc5 Punctele de pe cerc aJ fost astfelalese,inc;t s:
relaliade afini-
permite construclia elipselor dir celedoud proiec-
tate ca verificarea construcliei.ProiecliaverticalS
cu ajutorul oxelor elipselor. In proieclieorizon-
a p:tratuluia fost oblinutdaiez?nd v?rfurilesalepe 1ii
tal; aceste axe ale elipsei sint o dreaPt5orizontalS
frontoleale planului.
5i o dreaptede cea mai mare Pantafald de..planul
2 . 5 d s e a : e z eL r c e r cd e r a z i d a t b ' n p ' a r u lo a r e - o r i z o n t a [l H ] ( d e c ip e ' o e n d i c - , a rpEe e a ) , i a ' ' n
care (PP,P) (fig. 2.3,16).Se efectueazerabaterea proiecliaverticaldele sint o frontale9i o dreapte
pe planul orizontal de proiecTie.ln rabaterese de cea mai mare pantefald de planulvertical[V]

l4erodelegeometriei.dercriplive 59
;{

fig.2.3,15

K:N
lis 2.3,15 i="l.1i-
(deci perpendiiulardpe frontali). O constructie
mai precisese poateobline ducindelipsaprin opt
puncte,
v'ti l
3 . ' n f i g u r a2 , 3 , 1 7s. - aa t e z a u
[ . t c o n c r c u l a rc r e o r
p e u n o l a no a r e c r r eP P , p ' ,p r i n r i d , c a " eraa b a r e r i i .
1 nf i g u r a . 2 . 3 . 1s8-,aa f e z a ut n c u i : . d e . m u c hdl ea t i ,
pe un ptan oarecare(PP*p,),prin ridicarearaba_
C.
t er i i .

60 Reprezentdri de drhitectu.d in geomehio. derciiptivi si dronometrie


3.
REPREZE
NTARI A X O N O M E T R I C E

3,1,INTRODUCERE, INTUITIVE
REZOLVARI N a r a m e t r i c e s t e o p e r s P e c t i v ac o n v c n l i o n a l d ,
d e o a r e c ee a a d m i t e p a r a l ei s m u l r a z e l o r v l z u a J e '
d e c i s i t u a r e al a i n f i f i t a p u n c t u l u id e v e d e r e F a l i
-1.(.-ir.r'.6 2 F ^bi-.1-lor .L
RF^rF7F.lir"p st d e r e p r e z e n t i r i l ei n d u b l u o r t o g o n a l , r e p r e z e n -
ee-p)-; din+r.o l,.j -aoi.i . 2 -esi). obiec.e asa t a r e a a x o n o m e t r i c de s t e m a i a p r o a p ed e p e r c e P l i a
c u m s e v i d l i p e n t r ua c e s im o t l v s e r e c u r g e1 a v i z u a l i a o b i e c t u l u id l n n a t u r ; , o f e r i n d o i m a g i n e
rF^.p2F^+)ta) l^F ;^ ^.'.-..f"'l c a l i t a t i v dd e v o l u m . F l g u r a3 , 1 . ' l r e p r e z i n t da x o n o -
rnetria izometficaa unei sceri structurate din
d o u d r a i n p e .P l a n u ls r l r i i e s t e c e l d i n f i g u r a 3 , 1 , 2
i n b r o . o r e t r i e , c e s i r a , o o r l l la t r e i p l r c t e c o r-
n i a r e ( r a P o r t u l s i m p l u ) s e p e s t r e a z Sn, u s e P e s -
t r e a z ; a l t e r e l a : . m e t ' i c c , c u ' n s ' r ^ ls J P r a r e l e !
u n g h i u r i i e ,c a r e a P a r d e f o r n ' r a t eI.n a x o n o m e t r i a
i z o m e t r i c ; .d e e . e n p ' . r . s e g m e n t e l d ee dreap-i se
p o t m A s u r a5 i c o m p a r a d r e c t n u m a i d a c a s i n t
c o n l i n u t ei n ( s a up a r a l e l ec u ) u n a d i n c e l e t r e j a x e
d e c o o r d o n a t e( f i g . 3 . 1 . 3 ) .U n s e g m e n t o r i e n t a l
d u p d o r i c e a l t S d i r e c l j e d i n s p a 1 i un u r n a i P o a t e1 i
m S s u r a ll m e d i a t ;c i p r i n m e t o d e p e c a r e l e v o m
prezenta in cursul acestui caPitol,

l r E . J ,r .I

._..1
lig. 3.1.2., fi9.3.1.3

Reprerentdrioronomehice 61
fiq. 3.1.4 tia 3 . I . 5 {is. 3.1.6
llulte problemede pozilie se pot rezolvadjrect D r e a p t ad e i n t e r s e c t iter e c ep r i n
p u n c t uEl .U n a l
i n a x o n o m e t r i ef,o l o s i n d u - s m e €tode intuitive d o : l ep a J n c La l e i s e o b l i r eg d i n du r m a h 3 j r s p l g ;
bazatepe elementede geometriein spaliu:pro- A,C(conlinulein planul
[5]) pe orarul Dreapta
b l e m ed e . s e c J i u npil a n e ,i -n t e r s e c i d i i e c 6 r p u i i 9 i r h p e r m t e s ; s e g i s e a s cvei r f l l D a [H]. l pol,gor-lui
c h l a r u n e l ep r o b l e m ed e u n g h i u r i5. e v o r ' e x e m - d e s e c l i u n eL. a t L r dA B s e o b 1 i . e
plifica citeva asemeneamet;de de rezoJvaredi- p a r a l e lc; u E D ( f ; 9 .3 . 18 ) . ;tiind iI este
A c e s tc a zn u e s t ed r f i c i l ,
recti in axonometrie,folosind axonometriaizo- eI,.putindu-s-e
metrjci, a cirei proprietatedistinctivaeste aceea lelism(fig. 3.'1.9), .rezolva,ca si primul caz, prin para-
c d u n i t i l i l ed e m d s u r dp e c e l et r e r a x e d e c o o r d o _ C e l d e - atl r e i l e ac a ze s t e
m a ic o m p l i c a( ft i g . 3 , 1 . , 1 0 ) ,
nate sint identice. i n t r u c i t c e l e t r e i p u n c t ec a r e d e f j n e s icl a n u l a i
Apllcalle.Un cub a;ezatcu o falbin planulorizon- s e c i r u r en u s e a f J ; s . T U a t e
p e m u c h i i l ec u b u l u i ,
tal de proieclieeste reprezentatin axonometria ci pe cele trei fe{e vizibile
aJesale.Se g:serte
izometrica(fig.3.1.4).Sdse deseneze directin axo_ d r e a p t ad e i n t e r s e c ! i ed i n t r e p r a r u ,d e s e c t i L r n e
n o m e t r i e . s e c l i u nper a i n c u b d e t e r m i n a td;e p l a n u l
c a r e c o n i i n ep u n c t e l eA , B 5 i D .
D o r i d i n l a t u r i l ep o ' i g o n u l udie s e c l ; u n sei n r e v i -
d e n t e :A B s i A D , P l a n r cl e s e c ! ; u ^LeS It a ; e f e 1 e l e
s.uperioardgi inferioardale cubului-iupa dbua
d r e p t e p a r a l e l eP, r i n u r m a r e ,s e d u c e p r i n D o
paralelila_AB, oblinind astfelpe C, cel de-al pa_
t r u l e a , v i . fa l p o ' i g o n u t udi e s e c l i u n e( f j g . 3 , 1 . 5 ) .
u a c a _ c a l e rper o b t e m esi h t p u t i n m a i c o m p l i c a t e
( f i g . . 3 . 1 . 6 ) , _psoea t ef o l o s ii n t e r s e c l ipal a n u l udi e
s e c l i u n e[ S ] c u p l a n u lo r i z o n t a dl e p r ; i e c ] i e
IH].

lis. 3.1.8

{i9. 3.1.7 {ig, 3.1.9

62 Reprerentdrid€ orhitect!rd in geomekiodescriptiv6


ti oronomeuie
___4**

fis. 3.1.10 fig. 3 . l . l l { i 9g..3 . 11..I122

ti planulorizontalde proieclie.Se cautddeci ur- N o t i . $ i i n u l t i m u lc a z c. a ; i i r c e l e l a l t es e , ob'^r.i


m e l eo r i z o n t a i h e r ; i h , a l ed r e p t e l o r1 3 , r e s p e c t i v p o s i o i l i t a t edae r e z o l n r ep e c d i n u l t i p l ea p r - j
1 2 , c o n ! i ' r u t ei n p l a n u ld e s e c l i u r e .C e l e d o u ; m e i . 5 e p o a t e d e c i r e r i f t c au t o r c o r e c t t u dn e a
u r m e h , g i h as e o b l i n l a i n t e r s e c l idar e p t e l o r' 1 3 s o l u l i e pi r o p u s e ,
5 i 1 2 c u p r o i e c l i i l el o r o ' i z o n t a l e( f i g . 3 , 1 . 1 1 ) .
Dreapta hrh, permite sAseSdseascd primeledoud Aplicatie.Desenafidirect in axonometrieizome-
v i r f u r i a l e p o l i g o n u l udi e s e c J i u n eA: ; i B . V i r - t r i c i i n r e r s e c l icae l o r d o u i p i r a md e d r e p t e p i -
f u r i l eC 9 i F s e o b l i n i m e d i a tu, n i n dp e B c u 3 5 i t r a t e d i n f i S u r a3 . 1 . 1 3t,t l i n d c 5 a u a x e l ev e r i . i ,
pe A cu 2 (fig. 3.1.12).Ultimeledoui virfuri, D confundate.
; i E , s e o b 1 , nf i e d u c i n dp r i n 1 o p a r a l e l li a A B , Axul verticalcomuninJeapecele doui pdtratein
f i e d u c i n dd i n C ; i d i n F p a r a l e l lea A F , r e s p e c t i v p u n c t e l e1 ; i 2 ( f i g . 3 . 1 . 1 4 )S. e c l i u n i l p er i n p i r a -
BC. m i d e l a c o t e i e1 ; i 2 s i n t d o u i p d t r a i em a i ' r i c i

\
t

\]/

fi9.3.1.13 fig,3.IJ4

Reorezentdri
oronometrice 63

I
l
strimb aflat la cota4 se obfine intersectind
muchia
VrA cu medianaVrN a felei %HE, Poligonulstrimb
rpnr":l d c i , r , A r c F - +p p . r - 14?4?43.

, u b u ld i n f i g u r a3 . 1 . 1 6e s t ea : e z a ct u o
A p l i c a l i eC
f a t l i r p l a n uo l r i z o n t adl e p r o i e c l ; eA, i e z a ! ip e s t e
e l u n a l t c u b i d e n t i c c, u u n v i r f i n p u n c t u A l gi
c u o m u c h i eo r i z o n t a l d i u p dd i r e c l i ad r e p t e i( A )
c o n l i n u t i? n f a l a s u p e r i o a ra; c u b u i u di a t ,
A p l i c a ! l a ' o s t a r e a spi e n t r u . ai l u s t r aL n l r e l er e
z o l v d r i l o ri n t u j t i v ei n a x o n o m e t r i (ec h i a ra t u n c i
cind este vorba de axonometrie izometricd).
S e d e s c o m p u r ea p l i c a l i ai n e l a p e d e r e l o l v a t .
T r e b u i ea ; e z a tp e f a { a s u p e r i o a r da c u b u l u i u n
D ; t r a t i d e r t i c c J a c e a s l a ,d a r o r i e n t a t d u p A
direclia(A), Problemele de rezolvatsint:
1 ) c o n s t u i r e ai n p l a n u fl e l e i s u p e r i o a rae c u b u l u i
a u n e id r e p l ep e r p e n d i c u l ai n r eA p e ( A ) ;
2) determinarea pe (A) 9i pe perpendiculara in A
n. /\) : r'-^" F o ' l - . u m L c h i ac u b u l u i
(respectiv cu latura patfatului),
A m b e l e p r o b l e m e s i n t m e t r i c e , r e f e r i n d u - s el a
masJ'Ator; de r,nghluri si segnerte. irt'uc:t
p r i m a p r o b l e m Ee s t e u n c a z p a r t i c u l a r( c o n s t r u c i i a
u r u i r n g h ' d e 9 0 " i n A ; , s e p o a t e r e z o l v ap r . r o b -
s e r \ a t r e d r r e c t : ; i p r i l a p l i c a " e ap r o p . i e t , i l . j
a r o n o n ' e t . i e id e a p i s r r a r S s u r a s e Sr - r e r t eo r p e
d l r e c l i i p a r a l e l ec u a x e l e d e c o o r d o n a t e .
{is.3.1.15
Se noteazi fala superioari a cubului cu MNPQ
d e c ' r b a z e r e .A s f c l s a u 6 l r i 1 , r p - r r e l c c o . r ; ( f i g . 3 . 1 . 1 7 ) . P r e l u n g i n dd r e a p t a ( A ) s e o b l i n
p o l i g o a n ea l e i n t e r s e c f i e i .P o l i g o n u ls t r i m b c e n - p u n c t e l e1 i i 2 p e m u c h i i l e c - ' u b u l uDi a c d s ei a u
t r a l a l i n t e r s e c l i e ci e l o r d o u d p i r a m t d es e o b l i n g s e S m e 4 t e JM e3 : N 1 ; i Q 2 P 4 c - e r p t a3 4 v a f r
p r i n p r o p r i e t d l i l ed e s i m e t r i ea l e a n s a m b l u l u P i . r i - p e r p e n d i c u l a rpee ( A ) . D e m o n s t r a t i ae s t ei m e d i a t d ;
mul sdu virf aflat la cota 3 se obline intersectind d a c 5 r e p e t i m o p e r a 1 i i l ei n p l a n ( f i g . 3 . 1 . 1 8 ) ,s e
l o c ! a V z H . c J m e d ; a r d V r M a f e t e i V ' A D o b s e r v dc a c e l e d o u i t r a p e z e i d e n t i c e N 1 2 l " l 9 i
( ' i B . 3 . 4 . 1 5 ) .n' ro d s i r i r a - p r i r r ' , v. ? r r a pl o l i g o . u ' u i M 3 4 Q a u l a t - r i l e d o ' r ; c " l e c o L e p e ' p - n d c u ' a " e ,

-F.

-'/ ''.
,''

fig, J.t. to lis.3.l.l7 lis.3,l.I8

64 de qrhitecturi
Reprerentdri in geomet!iode5criptivd
ti sxonornetrie
strimbaflat la cota4 se obline intersectind muchia
. o l i g o n uslt r i m b
a r N a f e f e iV r H E P
V r A c u m e d i a nV
.6-.nt sa ^,c-<-.ria F.-- ?434343.

f ( , y 'A p l i c a g l eC.u b u ld i n f i g u r a3 . 1 . 1 6e s t ea c e z act u o


fr,; in nlrn rl arirnnr:l dF nr^ip.iiF A<F7.rti nFcic

e l u n a l t c u b i d e n t i cc, u u n v i r f i n p u n c t u A l ti
c u o m u c h i eo ' i z o n t a r d a u p Ed i r e c l i ad . e p t e .( A )
L ' - ' ' ! ' r L U r d i , , , d t d > u P c , , v d , d a c ub - r l Ir d a t .

.1P"rd!,d d Lu)L d,cdrd


---'- l i l J s t r aL n ' t e l e ' e -
Pc,,rru.(
z o l v i r i l o r i n t u i t i v ei n a x o n o m e t r i e
( c h i a ra t u n c i
c i rd e , t e r o . b r d e a r o n o m e t r ; ei z o m e t r . c l ) .
q. ?1...^m^'.^a .nli/:rir :^ aJrna ,.1p rA,^lv)r

T r p S ' i ^ : . . ' : - n e f > ' : < r r n e r9 3 1 i a c l b u l u i u n


)atrat idertic (u aceasta. dar or jentat dup;
/;rF-,i, /\\ proFl-rpt-.'-,pzolvat s.nt:
1 ) c o n s t r u i r eian p l a n u fl e l e i s u p e r i o a rae c u b u l u i
a u ^ e i d r e p r ep e " p e n d ' c u l ai n r eA p e ( A ) :
2 ) d e r e r m i ' a r e oa e ( A ) 5 i p e p e r p e ^ d i c r l a irna A
p e ( A ) a u n o r s e g m e n teeg a l ec u m u c h i ac u b u l u i
( r e s p e c t icvu l a t ur a p a t " a T U I u i ) .
Am-.J- ^-^l lor- (i^f -.+.ice, referirdu-se la
m d s u r d t o r id e u n g h i u r i F i s e g m e n t e l.n t r u c i t
prima problemiesteun caz particular(construclia
',"' ,'^dhi ,.1- aAo i" A.r / , ,<-o n n ,
r - t 1 e r e Z o l v aP r r l O o
<^.-)riF Airars) (; hri^ th '.r.a: nr^n.;Fririi

a"onomet-iei de a pa51rd me<Lra seg t-tel.telOr pe


/ 16.r i -)-)rFla rtt avcte d. foordo-ate.
{ig.3.1.15 (a n^t.r,i f'+: <r'aFrir)ri , ct bulu: cL, MNPQ

"P";
d e c " L b a z ee . A s t ; c l s - a u o b l i n . . - . . r - l a
.r^ t ( f i g , 3 . 1 . 1 7 ) .P r e l u n g i n d r e a p t a( A ) s e o b 1 i n
;;-;";'"1: '";;:,.+;: ;;;"i ;i.r.";;: n r , - - t F r p1 < i ? n p n r . r r h i r , ce, r " l l D a c ds e i : u
'r
tral a ,nrersecLiei c e l o r d o u ; p r a - nd e s e o b t i ' t - - s e g m e ' r t e l M e 3 : N 1 f i Q 2 . P 4 c r e r p t a3 4 . a
p'.1 propr:et;liie C e s r e r r ' e a l e a n s a m b l u .l uP r i. p e " p e ' r d i c L l a rpSe ( l ) . D e m o r s t r a i r ae s t e i - n e d i a t S :
m u l s i , r l r f a f ' a - l a c o a 3 s e o b t ; - e ' l r e r s e c t : t d a a c e " e p e r a m o p e r a !. l e , . r p r r - l f i g 3 . ' . 1 8 ) , s e
muchia VrH cu mediana VrM a f--lei V'AD ooserv, c; cele doui trapeze identice N12M ;:
( l ; 9 . 3 . 11 5 ) n n " o ds i n ' i l a rp, r i n u l , . i r f a l p o l ; g o n u ] L i M 3 4 Q a u l a t u r i J ed o u i c i t e d o u ; p e r p e n d i c u l a r e .

ttg. J.t. ro fis.3.l.I7 fis.3.I.l8

64 Reprerentdri
de orhitecturd
in geometriodesqriptiv6
ti sxonometrie
P e n t r uc o n s t r u c i i p
a e r p e n d i c u l airne iA p e ( A ) ,s d
-a -I1-r
5e 8d<'a:ca o; fezorvaTo i \4.
'r
C o'rs uirea p- (A) >, pe o-.pe-Cculara A pe
'\)
2 ' -o- coore-.4 c_br-lu n-
"th,a
s e m a p o a t c f a - e p r i n n e o e i n t i - t i v e ,c ' ' t e c e s i i A
u n s l u c i u n a i a p : o ' . - d a rd D - o p r- t ; r ' o - a y o n o -
' n e t r i e i .S e \ r ' c z o : . a p r o b l e n : d u p d a c . l - r u l a r e :
elementelor necesare.

3.2,PROPRIETATILE
AXA\]OMETRIEI
ORTOGONALE

Prin repr€zentoreoxonar,etricdse inielege figura

u n p l a ni n c l r f a t f a l ad e c e l et r e i a x e d e c o o r d o n a t e , lig.3.2.1
A c e s t p a n i n c l i n a t s e n u r n e s i ep / o r a x a n a m e t r i c .
D : e o r c l ed e i - t e - s e c r . de n r r e p ' a . r ual ^ o 1 o r e : T . c
5 1 p l a n e l ef e l e l o r t r i e d r u l u i t r l d r e p t u n g h i c d e r e
f e r i n l i O X Y Z f o r m e a z du n t r i u n g h i A B C , n u m i t
triunghi oxonomctric (fig. 3.2.1). ln oxanametria
a . a g aat t c d . - e - l a p . o . e c T i , n ro." e s t e 1 - l o t d e a -
rn: har^F..li. l:ri r o- n l :. n, . - .I .Ivo.]oTe-"rC (.F
spL-e cE d re-L'a de f-c (\t L csTe ortogor'al;),

PROPRIETATILE
TRIUN GHIULUI AXONOI'{ETRIC

l n a x o n o m e t T t oa r t o g o n a l : ,t r r u n g h i u la x o n o f n e t cr
e s t e i r " o t d e a u . 1l c' - - 8 5 . a . - L ! , L r g f , . S e p ' s ; . , -
redz; . logo- . pe p rnul a,onoretric in O
o r i g i n e ac o m u n i O a m u c h i l l o r t r i e d r u l u i t r i -
d r e p t L . r n g h idce r e f e r i n l ; ( i g . 3 . 2 . 2 ) . P r c i e c l i i l e
m ' r c h i i l o r s i n t d r e p t ee O ' A , O ' B s i O ' C s l s e
numesc 6xe oxananeiricesau axe-lmdglre,Punctul
O' este ortocenir!l triunghiului axonometric lig. 3.2.2
( p u n c t u l d e i n t e r 5 e c l i ea i n i l l i m i l o r ) , i a r a x e l e -
i m a g i n es i n t i n A l t i n i e t r i u n g h i u l u ia x o n o m e t r i c
-i h c..'n'-F e 1 ri r . .o - . ,r: ^.-i- A B C
t g u ' a 3 . 2 . 3 d e r o r s r r e a z ic i o i c e r . , u n g l . ia _ -
c u i i t - u n g h lp o a t e f i a l e s t l u n g l r i a x o n o r n e t r i c ,
A s t f e l ,p u n c t e l eA ' , B ' ; i C ' s e o b l i n d u c i n di n d l -
rR
l i m i e ' i n t r i u n g h i uA
r o - .l + i ^ - ^ a . - -
l B C , L a i n t e r s e c l i an a l t i m i l e f
.\' r . --r.r,,i o
EE
Pentrla ob_
r #
l i n e a d e . e r a r ar r a r i r r e a s e g l e n t L , l u iO O ' s e c o n - \li#
s t r u i e s t ep e C C ' , p r i n i n s c r i e r el n t r - u n s e m i c e T c ,
r a b a l a r e aO . C C ' a t . . - n g h i r r , , d r e p r u - g h i cO C C '
/,, li - a
-\
\ v . I . - 1 r . : e 8 - e 1 r r tU u U ' : t . J c e . : . a r : .
r i m ea s e g m e n t u iO u iO ' d i n s p a l i u P
, r i nr a b a t a r e a
t r i u n g h i .ur i O A B i n O " A B ( f i g . 3 . 2 . 3 )s, e o b l i n e \
tr ('

.--,'
,-

a d e v A r a tm a e r i m eO o C ' a s e g m e n t u l u di n s p a l i u
{ig.
OC' (Botez;i Mirescu,'1970).

Reprezentdrioxonometrice o5
1

c o E F t C t r N TDl E R E D U C E R
$ tES C A R I direc1iaproiectantelorin raport cu axele carte-
ziene (fig, 3.2.5).intre ace;te cosinusuriexjstd
D a c i a , p ; i 1 s ' i n tu n g h i u r i l ep e c a r el e f a ca x e l ej m a - r e t a l t ac u
noscutA:
g m e c u m u c h i i l et r i e d r u l u i d e r e f e r i n l d , d a c 5s e
9i
c o n s i d e r ;o u n i t a t e d e m i s u r l u p e m u c h i i l et r i e , cos2a, f coszp, + cos?
yr : 1.
d r u l . i . c e r e f e r i r l ; r $ i s e p r o i e ( t e a z eo . t o g o n a l p e
a x . e t m a g ' n e s, e o b t i n t r e r s e g r r e n t eu , u , s i u , De aici se poatededuceexpresia:
(fig, 3.2.a) astfel incit:
s i n ' a - l -s. i n r p* s i n 2y : . 1 .
ux:ucosa: ur:u c O S p ;u : : UC O S y .
AceastE
expresiese mai poatescrie:
S e g m e n t e l eu , u r g i u , s l n t m a i m l c i d e c i tu , i a r
cos d,^cosp gi ccs v se numesc caeficienlide redu_ coszafcos2p*cosz1:2,
c e r e .R e l a t i af i r n C a m e n t a dl di n t r e e i e s t e :
sau
c o s 2 a | c o s 2p i c o s 2 1: l .
}''?+P'+'/2:2
Segmenteleu,, u, si u, se numesc unitili_imogine
pentru ttecare ax.
D e c i ,s u m ap E r - a r e l ocro e . i c i e r t i J odre r e d u c e r e
esteconstantdsi egali cu 2.
Scdrileaxonometrice sint tocrnai axele-imaginedivi-
z a t e ; n . p 5 f ! i e g a l ec l l u r g , m , l e u r , r i t . r o : _ i m a g . r e
r e s p e c t i v eC. o n s l r u c t , as ( ; r i , o . a \ o l o T e t r i . e ; s t e coNSTRUCT|A lt'4AGrNlLoR AxoNoMETRTC.ORTO.
i l u s t r d t ; i r f g u " a 3 . 2 . 5 .C a s t n f i g u r a 3 . 2 . 3 ,s e G O N A L F
I o r o s e s cr a b d t e . ie L r u r g h i u r i l o r O C C , s , O A B .
r e - C a t e t e l ea c e s t o rL r , l r g h i u r , S e i a J r a J e ! A r a U l m a g i n e a x o n o m e t r j c da u n e j d r e p t e e s t e i l u s t r a t ;
n a r , m e u n t t a l i l ed e m 5 s u r ad e p e c e i e t . e . c ^ . c e i n f i g u r l l e3 . 7 . 7.. , . 3 . 2 . 9 .
c o o r d o r a t eT . o a t ea c c s t eu n t l l i a - a c e - s , t L - g . - D ' e a p ' d o o r e c a r e1 t : g . 3 . 2 7 ) . D . e a p r a s i p r o i e c r i a
u , U n i t e r i l ed e m e s J r ;s e p r o i e c r a a zpee , , e . " . i - . - e i p e p l a n u l o r j z o n t a ld e p r o i e c t i ec o n s t i t u i ej m a -
g r n e ( p r i n r i d r c a r e ar a b a t e r i i )s i s e o b ! i n u n r r d t t / e g r ^ .d c o - " r p l e t 5a d r e p t e i s i p e b a z a t o r s e p o t
I m o g l n eu , , u y $ i u . ( c a r e i nc a z u lg e n e r a d ce' -r,-a toate urnele d.eptei: u"ma u, pe
l e axonc [H];
metrie sint diferite ura de celelirre;. urnna u: pe [W]; urma u, pe [V]. proieciijle tnti
p u ^ c : d e p e d . e a p t As e o b l i n d _ c i n d p a r a t e l el a
RELATIA FUNDAI.1ENTAIA a { ^ l - . : r r a g i n e( D r o ; e c 1 , i l leu r m * p e [ U ] ,
A AXONOMETRI EI tWl li
ORTOGONALE [V] sint respectiv m1, m2 li mr).

Dac5_se noteaz: < O,OX : ar, * O,Oy : gl


5i
+ O ' O Z : y r , c o sn u s u r i l ea c e i t o r u n g h i u r i ' ' d a u

lig, 3.2.4 [is. 3.2.5

66 Reprerenl6.ide qrhitectur6 in geometrio


descriptiv6
ti orononetrie
lis, 3,2,9

{ig.

Dreoptdperpendiculord pe unul din plonelereperulut


( f i g .3 , 2 . 8 )P, r o i e c l ipae p l a n url e s p e c t ievs t er e d ! s e {i9.3.2.10
l a u n p u n c t ,i a r p r o i e c t i i l ep e c e l ea r e p t a . e a l e
r e p e r u l usi ? n tp a r a l e l ce u a x a c a r e i n d i c i d i r e c t i a D r e p t ec o n c u f e r t(ef l g 1 . 2 . 1 0 ) .D o u i d r e p t e s i n t
p e r p e n d i c u l apre: p l a n u lc o n s i d e r a t . ( o . : L - e - t e C a - i o - o t . c ': - l o r p ? 9 r : r z r gc . - p l a -
DreoPtdporoleldcu unul din planele reperului r c e r e p e . - ,: r ( : n : ( o - c L ' e n t e i a r L n r ' e d e g r d i r e
1 ' t g 3 2 9 ) . D ' e a p ' as 5 ' 6 D a . a l e ;c c o r e s D U n z i t o a r ep ! n c t u l u i d e n t e r s e c t i e s i n t
p l a ' u l r e p e r u J ucru c a r ed r e a p l ae s t ep r r a l e l E . r e s p e c t i v p a r a l e l e c u a x e l ei m a g i n e . i n f i g u r a
Pozilia relativAa doud drepte este ilustratAin 3 . 2 . 1 0 s i n t r e p r e z e n t a t ei n a x o n o m e t r i e d o u d
f i g u r i l e3 , 2 . 1 0 . . . 3 , 2 , 1 1 . d r e p t e c o n c u r e n t ei n p u n c t u l l .

Reprerentdriqronometricc
.: . , ; , ' i g . r . . . ' 1 r i r u c i o o i ^ ,I r . D d 'r a
i ; _P,i D-o:r rr p, .-: M r. Lccrrr
e l ' ) P ' o ' . c e p a - a i o t a : , e , : . p r - a , e l s- t , r m * s r m 2 . P e n t r u a c o n s "t r- uu i u r m a [ P . ] a p a n u u i ,
/:te ; : - r . e i p e e c l, d e c . e o - e F " r o-
.€oJ D J , .- - . D u _ s e d e t e r r . t n b i n t i i m r , a p c i s e c l c e p r i r ( m ' r ,m r )
c l C l , ! e o - d i re p a - " i - r , : d . o , e _r r . g i - , S c o, dreaptd arbitrarA conlinuti in planul dat
p o . L eo b t n e p o z i l r a . , i ts o a :u , C e . r p t p : r , e ci r
l P D / e l u l a o n o r e r r i c ) a c e J o rd o L I AC r - [ - e [ P ] P r i n u r m a v e r " ct a l e u 3 v a t r e c e u r m a ( p r ) .
Plon -perpendtcularpe unLtl din plonele reper"ulLi
R e p r e z e n t a r epal a n u l u ii n a x o r o m e t . l e e s t e i l u s - (:
d . 3 . ) . '3 \ . O - . c e D l o r p c - p e d
- . c - r l " -p e u r u ' c n
t r a t Ai n f i g u r i l e3 . 2 . 1 2 . 3 . 2 . 1 4 . p t a n e l er e p e r u l u j c a T i e z i a na T e d o u i d i n u r m e l e
flan oarecare({ig. 3.2.17). Un plan oafecare este s ! ' r : r a l , C L a / J c - 5 e o p L . - F ' a r U l u .i e p e . - l u i .
d e p l r n r e p r e z e n t a tp r i . nd o u d u r m e s a u p r i ; r d o U ; - ; . - r " : . p 1 a - u 'P , p r f ,
1._',e o ^ p . - - dc . ' a r p c
p r o i e c l i i a l e e l e m e n t e l c rc a r e i l d e t e r m i r : ( d o u e XZ tt a c."apt 1D co-rirJ.i ir :.-sr p rr
crepte
^ c o pa n a . e ,c r e a p t ; $ i , l u n c i ,f r g r . t : ;g e o m e
trici) in ftgura 32.12, pianul lPl este .ji prir S t ' Jo t i . i n s : h i l e l e a x o n o m e t r i r ef c i o s i t e a b L r n d e n t
r t e . a , c ' r : e r e . e . L e l ed 1 s o _ , , Lf p L , c L Fg i C - e o t e .
c u c a _ a a t e i e m a r . 1 . a c e s t c a p r t o l , a c e l e a S ie l e m e n t e s i n t
notate cLrcaractere n ai insoi 1e Ce asterisc, pentru a le
d . : - - e d . e r ^ c , . . . . - p - o , . . . _ ? . s(. i s p a , ; S : ; r e L , - c C :
C-' ot.t
" i - a c e s . eL c c SiJ.-p'es rl p,.ie.i D ep a r

{i9.3.?.1i
Ii9.3.2.13

. , -tt-, _--:]----_*,}
P,1,,.-----r---
'*.-'---- )j
P,
/x'
ti^ 1, 1''
|ig.3.2.14

68. Reprezentiri de qrhjte.tur,i in geometrio descript;vdti c|xonometrie

t
i
Plct pcrciel cu unul din plonelereteltlLri(fig. 3 2.1a). M ( m ' i , m , ) ! n p l a n t Q J . p a r " a l eclu p l a n u l [ P ] d a t
U r m e l e ( P r ) ; ( P r ) a l e p l a n u l r i p a r a l e lc u Y Z s i n t p r - i i -cr e e t r e u i n ' t e a i e s " i e . 5 e c o n s t r u l e s t ei n
p a r a l e l ec i r O ' Z ' s t Q ' Y ' , D c u i c r eD t e c o n l i n ! : e
[P] o drea2ti ori-ecare(uru., ulu, ti se duce prin
i n t r - L l i tD a n p a l a l e lc u u n u l C i n p l a n ee r c p c r u l l r p , . r , c t u l ' 1 o d r e a p t : p a r a l e l il a e a , D o u i c i n l r -
a.r pro ec!l :: prin:ip:le si do!i Cintre proi::cliile r n : i e a c : s t e C r e p t e! o r f i v , s v r . D r e p t e l e( Q ) , ( P r )
_- fu 'a:". 5 i 1 Q r ) ( F 3 )c a r e t : e c p r i n v 1 , r e s p e c t i vp r i n v 3 ,
I o- : . ',." .." d cc-t pld sint Lrne c p:rruiui cdutat.
d .c'r
/ u s t r a t ;i n f i E u r i l e3 . 2 . ' 1 5 . , . 3 , 2 . 1 8 D . a r (c , . . ' . ' t r . D a ( . :d c - i p c s i r L c o n c L ' e ' 1 . ,
P r c r ei r i c i r l e ( : r g . 3 . 2 1 5 ) . D ; . c : Ld c u i p a r r e [ P ] c e l p i - r l i no e e r e c l ' rCe e u r m e d e a c e l a ; in u m e s i n t
c o l c i ' : : e . r i g r r a - " a s i - . td t c d o u i p . ^ .
tl [Q] sinl pa al:le, urmele ic: pe cee tr;i piane
d oroe r--'t)e-a.,- :c,-ce. i.::J1 |Lnct [P] l; tal ale ciro: ufm: ccncurente ir (3r) s?nt
(Pr);i (Q3). itrucit (P,,1 i ( Q J 9 i ( P ) r l( Q ) r c z u i t d
c; (l rlpii ior de iitersectie3* este perpendicu-
4j - 7 l a , - ip , co l a n r l X Z , D a c i d o ' . l dp l a n ea u n u m a ld c r -
P e r a c i rc e u r m e c o n a Li _ e r - r tcce, 3c e a t a e a L ' e l ' e c f e
d e u r r i e s e c o m p u n ed n C o r i d r , : p ' i ep a r a l e e ,
1 n f i g u r a 3 . 2 . ' 1 7s e d a u p l a n e l el P l 9 i [ Q ] a i e c i r o r
urme (Pr).;i{Qr) 5i rcspectlv (F? ti (OJ sint con-
i . .:'
o 1(F1.-) .6 ; - . t e r S e C r , 3e + . s t e
d e t e r r . r l ' a i ad e u r n : e u , g i u r , . a f l a t e l a i n t e f -
s e c l i a u r m e l o r ( P r ) c u ( Q ) 5 i ( P r )c u ( Q r ) . i n f i g u r i
r't re'' ir ''. Fl .-
C e a d e a i r e i i . u r m i ' s e . r fa l a r f i n i i , d e u n d e
' : z r l i ; . . : r r n ' : e I P 3 ), . 1( Q J s i n t p a r a l e l e
1: general acJi p il-9 c!:curente au ulme]e or
. -o:- S( '.al a Ccui
p . n e c o r a J . c r . t e e s t e J S t r - a ti n f i g - r a 3 2 . 1 8 .
F e p l a :e l e [ ' ] s ; [ Q ] c c n c ! r e i t e . C e e t r e i p u n c t e
u r u 2s i u j c e r e r e z u l i : l a i . i e r s e c t ; : u r m e l o r d e
a c e l a sni u . l e a l e c e i c r d c u i p a n - - ,s i n t c c n c u l e n t e ,
D r : : r t a c : r - : l e u ' c s i : r . 5 t ed r : a p t a d e l n i : e f s e c l i e
a c : l o r d a L r : p a r c ' - r o i c c l i ad r e p t e d e i r t e r s e c -
-- c-,:-:' e.- Lruy
;'Pe|

{ig. 3.2.16 1i9,3.2,17

Reprezentiri qxc[iomctfice 69
Poziliarelativda unei drepte fa15de un plan in
reprezentare axonornetrica este ilustratain figura
3.2.19.
Dreoptdporoleldcu un plan.O dreaptbesteparalela
c u u n p l a nd a c ie s t ep a r a l e lci u o d r e a p t a p l a n u l u i
(neilustrat).
Dreoptdca'.curentd cu Ln plon (f;g. 3.2,19).F,e p'a-
nu' [P] si dreapraA (E*, 8r). Seduceprin dreapti
un planverticalcarese intersecteazi cu [P];lainter-
secliaei cu 8+ rezulu punctul| (t*, iJ c5utat.

PROBLEI'lE (Botezti MirescLr.


METRICE 1970)

Determ )orco l,t'g,mit u^u, segmentde dreopti.


Se jlut_5 adeverata lungime a segmentului
M N ( m + n * ,m r n r )d i n f i g u r a3 . 2 . 2 0 .
Se construietteun plan axonometricABC gi se
intersecteaze cu pJanulvertical care proiecteazd
s e g ne n t u l p e p l a r - l X Y ( f r g .3 , 2 . 2 1 )A. c e s tp l a n
taie planuJaxonometricdupa dreaptav1v!, care
este ti axa de afinitate.
S e r a b a t ep l a n u vl e r t i c acl e c o n l i n es e g n e n t u l n N
3.2,t8 p e p l a n ual x o n o m e t r iS c .ev a r a b a t ei n t i i t r i u n g h i u l
vrQrv, (fig. 3,2,22),Se construie$te transformatul
a f i na l p u n c t u l uQi r . T r i u n g h i uvl r Q yv 2e s t ed r e p t -
unghicin Q, deci se duce semicerculpe vrvr.
Dreanra vzQ! este tra-sformataaf'ni a d'eptei
QrvrlSrmr ll nrn+.AdevirataIunSimeasegmentu lui
dat MN este segmentul M"N", aflat in relalie de
afinitatecu m*n* (undeaxa de afinitateestevryz,
iar direcliade afinitateesteQrQ0).
Robotereo unuiplon oorecore pe plonuloxonometric,
F , eA B C p l a n u l
a x o n o r e t r i cs i P r P ,u r p l a no a ' e -
c a r ed a t p r i n u r m e( f i g .3 . 2 , 2 3 )R. a b a t e r epal a n u l u i
este determinatidacdse cunoalterabatereaunui
s i n g ru p u n c ta l s 5 u ,
Se ia punctul P| Axa de rabatere(afinitate)este
v 1 v zD. i s t a n l da e l a P , l a p l a n uAi B Cs e o b t i n eP r i n
lis' 3.2.19 r a b a t e r e ap l a n u l u Zi Y p e p l a n u lA B C , i n j u r u l
axei O'Y' (fig. 3.2.74).5e construiegte semicercul
de diametruBB'. Se obline O"B care esterabate-
T e as e m i a x eOi Y , i a r d i s t a n l aD a P u n c t u l uPi r l a
planulABC este P,Pi'.
i n f i g u r a3 , 2 , 2 5s e c o n s t r u i e l trea b a t e r epau n c t u l u i
.:,,r-+ p a.F:,o16: .- c_ 1
. ,6
p0
. y y , _ -<6; < a d i s e l r e p e p e r p e n _

dicularadusd din P, pe vrv, (axa de afinitate).


Adeveratamirime a distanleide la P, Ia axa vrv,
e s t ei p o t e n u zuan u it r i u n g h id r e P t ! n g h iacl e c ; r u i
c a t e t es i n t P r Et i d l s t a n l aP r P "d e l a P , l a p l a n u l
a x o n o m e t r i cA B C . D e c i r a b a t e r e at r i u n g h i u l u i
Prvrv,din planul PrP,pe planulaxonometriceste
lig. 3,2,20 t r i u n g h i uPl ;Y1Ye,

70 Repferent6ride qrhitecturd in geometrio deicriptivd li otongm€lrie


lig. 3.2.21

f ig. 3.2.24

tis.3,2,22

Detetminoreoperpendiculcrei pe a drcoptd cuprjnsd


; n U - , . ) 1 uol . n . p - l oe, l e . e p er l J , I e c - e a p l a ( D 7
.
i n p l a n u lX Y ( f i g . 3 , 2 . 2 6 )S . e d u c e d i n o r i g i n e aO
o p e r p e r d j c u r a r ipi e ( D ) . S e r a b a r ep r a n u iX y p e
p i a ' u t a x o r o m e t r | c .c o . l s t - u i n ds e n i c e r c u rp e A B
(!ig. Z Z.Z!. Prin afinitate se construiette rabaterea
d r e p t e il D ) 1 i s e d u c e d i n O " o p e r p e n d i c u l a rpl e
ea. 5e intoarce din rabatere aceasii perpendicu-
l a " i ' i s e o o r i n e o e r p e r d , c . t a r ap e d r e a o L a( D ; .
,.\cui se d spune de todte e ?-ente e necesate
p e n t r u a r e z o l v a p r o b l e m aC i n f l g u r a 3 . 1 . 1 6 .S e
r a b a t e . t r i u n g h i LMl P Q i n M P Q os i r i u n g h r . : rM p N
in MPNo (f;g, 3,2.28).Segnenir.,l12 se rabate n
lig 3.2,25

Reprerenti.iqxonometrice
7t
1o20,iar punctul A se raba.tein An, practic se
ob_ - e o b c i r v i ' f ' - r ' e B . s D oc a . es e a c t - i - a / o r o r r e -
l i n e p r o i e c t i ao r l z o n t a l ta f e t e i s u p e n o a r ea c u b u _ trie in B si D.
r u r s u p . r a p u sp a e s t e i m a g i n e aa x o n o m e t rc A . S e
P r r o a - a l e l r ss- e o b L ' ^ ea l p a t - J ' - a\ . r J C a , ' e t e i
!9.tr-.!'!l!" o p e - D F ^ d i c L J a ri;n A n p : 1 " 2 ^ , - ' e r o a r ea c L b - ' L :: _ o e i o r ( f g . 3 . 2 3 0 ) . 5 e c o r
\ r 8 , 5 . , 1l y ) s ' ! e n r : s o a . ;p e e a s i p e 4 0 1 0s e g * e r t i
s t r uE s i ec , b L - i - r t r e g i r e s, t ; - d c ; ' - i ' 1 . n - e sa a
egale cu latu"a D:rrat-lu: (ce exenprc, Meo). e s t e, d 6 1 t : . ; ( L i n ; - - e a p , i m u - i c u b .

tis.3.2.26

Iis.3.2.2?

lig. 3.2.28 fig.

de qrhitecturdin geomelric{es;riptiv6li oxonqnqit;c


Reprerentdri
3 . 3 .T i F U R I L E
DE REPREZENTARI t. - ..iri r,. :^ :- .-lar"
" . [o:, de
A X O N O M E T R I CO
ER T O G O N A L E d i m e n s i u n i Jsea l e r e a l e d e 1 , 2 7 4 o r i . D e c i , u r c u r
s e c o n s t r u i e s t el u ' i n dm u c h i ac u u q u l ur e
i d u s il a0 , 8 2
s r - z , . d . o D e C ee T . e i d a e , r a g e I , g , 3 . : . r .
A XONOI'lETRIA
IZOMETRIC,'. l^ - -..- i 1l ---F r- -a F.-)' .T Cr: CLICe-C-ri
: . ^. f,t.:6 :l- _n
ir( c axonomelr.
R e i a ! i a c a r a c t e r i s t i c ;a a ; i o n c f | e t r i e i i z c n r e t f l c e i7^61t'.) :nrr p ncc cr>1p
eSie:
A x o 5 o m e t r i a i z o m e t r i c i e s i e c e a r r a i s i m p l Sd :
vd>\ ('/ | .
',
-' - - o ,r ^' . r '
t o r ' - / - e - ; i a . . e ) .d a - i r . E . - a o L : ' - r l "
. o- ) . 1-.-a'/ -a--e di
r.'"-i'e
T r " i u n g n i ual x o n o m e t r i ce s t e e c h / / d t e r c l ,a r a ) i e l e c a . - - - - r r ^ r , l ; L . t c r C o- c ; _
i m a g i n e ( a x o n o m e t c' e ) I ; c i n t t - e e i e u n g nu r i . srpa :Loare. 'n . . ul c-o ..u , ,e .ver ol-.
d e 1 2 0 "( f i g . 3 . 3 . ' 1 )C. e l e t . e i a x e - i r x : g i n ea u a c e e a s i t r e r d i n t r e p a n e l e d i a g o r a l e a l e a c e s t u i a a ? . i 1 n
s c a r i c o m u n d( i i g . 3 . 1 2 ) . C o e f l c i e n t u d e r e C , r c e r e a x o i o m e t r i a i z o e t r i c i s L " b i o f m a u f o r s e g i i e n i e
p e n t r u f i e c a r e C i r c e l , -t r e l d i r - e c i i
e s t ec ' ea p r c : < i c-- d -ea:ta,
mativ 0,82, Invers, reprezertari:t a\or,omet:tc;

' 'a--' '-- D


i
fig.3.3.1
"^/

/ tl l/, /
\-

-.'i'i -._
./t n
,/ t j/

{is.3.3.a

qrancmetri.c
RePrerent;ri
A x o N o n E T R toAl v t r R t c A

,\crd!rr rd, dL(crr:


- - ^-^metriei dimet'ice
este:
a:g *.r
T r i u n g h i u i a x o n o m e t r i ce s t e i s o s c e /i,a r d o u i d i n
r - g h i u ' r l e o e c a r e l e [ " c a x c r e - i r n a g i rier r r e e l e
s ' r t e g a l e( i ' g . 3 . 3 . 5 ) .D o - d a x e - i m a g
ne au aceea!;
scarA.
'in
Canstructia oxelor oxanonetrio dimetricd. Dtn
relalia fundamentalAa axonometriei ortogonale se
D o t d e d J c e u r g t ' u - i l e d n t r e a < e ' e - i n a g i - er
av^-r-.'"ir , a6a.i.i /1 . rIK\ l-nnctrrrrri:
nrr.1i.i <c lace .t,l t.nd d,.izirrn eo:lo ne :,o
nFrnA--r'-, la-^ /c- i rio',-;\ ?.tfeJ
rezulra direct
{ig. u r g h i u l i l e c d u t a : e .S e i a r s p ' e d ' e a p [ a 8 d i v i zu r i
po:lc nc nr zon-:l; <. rn) np varri.,l; i:. <nra

s t i n g a8 d i v i z i u n ie S a l ep e o r i z o n t a l ig i 7 d i v l z i u n i
pe verticali,
..r i ., r, :n 4v^n . -..ie c;n.etrl(c eSTe
r6ur d J.J,i.
' re iw-q d : qI ' / 1 m u c n i r l ce u b r l u i
a ud i m e n s i u e ngi a l ei n, t i m p c ea t r e i am u c h i e apare
d e l u n g i n' re- -j u m d t a t e P . e f e l e l e c u b u l u ia u f o s t
rFrra 6-tlrd ccrCurile insc.iSe iT
patrate.

ETRIAANIZO14
AXONOI''I ETRICA

R e l a ra c a ' a c t e rs t c ; a a x o n o - e t i e : d ' r i z o T e t ' c e


eSte:
fig. 3.3.5
e+p+r
--lc.rl'e ' .yo^or-t.t.
c e c r - s C / e , r r c C d r €A ud
a e ali; s,d ; iar orrocc.r"r' O' ocupi o pol lic
o d - c c a - p; r . r ' . . r . o r - l t " i u ^ g h c l . i A B C . S e p o a t c
o'.rro , r, "^i'omelric; dac: se
a l e gi n t r e a x e l ei m a g i n eu n g hu r i l e d e 1 0 5 " ,1 2 0 "
9 i 1 3 5 ' ( f i g .3 . 38 ) .A c e s t c rv a l o r il e c o r e s p u nudn i -
t d l i l e i m a g i i eu * , u , ; i u " r e d u s e a p r o x i m a t iivn
..n^,1r-l- p 'n 6 i O - e c n e r t i v9 ; 1 0 .
. .i -,,f - - , --:,^ i_1oinc .n.l
Jc PU uu, - ), E'o,,1 rnnci.lcr

s i s t e m u lc e a x e d a t F i u n i t a t e ar e a a u d i n s p a l i u .
) e . a D l c \ t ' 8 . s . 3 , > )r 4 u o 5 r u 0 P e p r a l u a x o l o -
-6't-i- -- - - " - - r ' ' l o r t r i e d r u l u rd e
5: d)dzo
' - L ' r ' - - ^ - n u ( h i : l ouTr i t a t e a
Pc
rar i ,, rirl i. ^ ,.-+.'- ,,0 ,,0 uf, Beve-i-cdir
r:h:t p.o (pnhtirnarvprn:t,r F.i |:rpltro ??9)

U - r e , e r p l l , p e r L r ra l : r c o r d : a - ' t r , u i g hr -
Y t t , i )"/ - - . f p ' . . . pc'. dpr ir'" .a ?.1.10,
C o n s t r u c i r au n u i c u b i n a x o n o m e t r - iaen i z o m e t r i c a
. 6 . L + i - a l ; | ^ dr ' r r L i r ' 6 r . / r . . c o ^ l o r m c e l o r d e
fis. 3.3.7 m a i s u s , F i e c a r em u c h i ea p a r ed e a l t i d i m e n s i u n e .

74 Reprezentdride orhitecturi in geornetriodescriptivdli oxonometrie


9 i 3 , 3 . 1 s3i n t i l u s t r a t e
i n f l g u r a3 , 3 . 1 ' 1p,e f e l e l ec u b u l u ia u f o s i i n s c r i s e i n f i g u r i l e3 . 3 . 1 2 d o u dr a s t e r e
cercuri,care aparin axonometrieelipse. s a u g r ; l a . e a x o I o r e t r : c e ,c a " e p o t f i f o l o s i i e
p e n t r uc o n s t r u c l idai r e c t i a u n o r v o l u m ei n a x c -
n o m e t r i ei z o m e t r i c(lf i g ,3 . 3 , 1 2s)a ui n a x o n o m e t r i e
anizomeft ic; (fig. 3.3.1 3),

lis.3.3.ll

fi9.3.3.9

7.
1)
--L-.:

fig, 3.3.12

.(i
.r<

{i9.3.3.13

Roprercnt6ri gronomoliice /3
-t

] 4 RTPRETENTARI
IxoNovsrRIcE oB.lIcE p a r a l e l ic u p a t r u m u c h i i a l e c u b u l u i ,i a r i m a g i n e a
c d r e5 e o r ' ; - e " t e o o r ' t F' - e . t . a c e ^ ad . . lr ' - ( r - -
.in 3 . 4 . 2. d e , . ; ( J o ! e c c . e c - t o g o
. a x o n o m e t r i ao b l i c i d i r e c l i a p r o r e c t a n . t e t onrL l c rb. r,
mai este ortogona)d,ci oorecart.Axele_imaginesr a f e z a t p e p t a n u lo r i z c r t a i d e p r o i e c"l 'i .e )
unitdlile,imagine pot fi alesearbitrar pe planul ln axonofftetria obllcd,conditia sLtfici€ntA ca uf.aCirr
axoramet.ic, Ceoarececonform teoremeilui pahlke, f - t e ' e c . j ' :- u s d a . t f i _ r p i r . a - p . ; a.," au
t r e i s e g m e n t eo a r e c a r es i t u a t e p e p i a n u l a x o r o , l a t a r e s p e c vt ; s i f i e p a r a l e l ic u p l a n u ta"x-ot n o r n e i r | c
r n e t r i c ,p o r - n i n dd i n a , c e l a gpi! n c t c o m u r d e i n t e r _ AqC D i1 ;>o-orrerr'ca d : p , o ; c L l ; eA , . s r c
s e c ! r e ,p o t f i i n t o t d e a u n ac o n s i d e r a t ec a p r o i e c l i io b i i c d f a ! ; d e p l a n u l u x o . o m e t . i c ( f i g , 3 . 4 . 3 ) ,i a r
p a r ae t e a t r e i s e g m e n t ee g a l ep u r t a t e p e c e i e t r e i r m a g i n e aa x o n o m e r r i c dc e s e c b i i l e e s t e c e a c l i l
muchiiale unui triedru tridreptunghic. ';g- .
.41 CL c t d.e.'a. o-or^L-icjc. p o
'' 1. f):e.e L- L-gl T, -c(
l.rr- ac
T e c r c m ; rl u i P o : l k e a r e c o n s e c i n l ef o a t - t ei n t e r e _ n c m e t r i cA B C ( f i g 3 . a . 5 ) ,c u a t i t i m a gn e a a x c n o -
s a n t e p e n t r u a x o n o m e t r / ao b i i c a .S i p r e s u p L r n e m n r e t i c i o b l i c ; c b l i n u U e s t . m a l, , c l e f o i m a t 5a' ,d i c A
c d v r e , T ts d r e p r e z e n t d mi l a x o r o m e t r i e u n c u b , m a i d e p i r t a t i d e p e ic e p l i av i z u a i iL r na r i ( i i g .3 . 4 . 6 ) .
in a,safel^incitura din ietele saleji apari un pitrat lmagrnileaxclon-etrjce ab;inuie pr-jn pfoleclie
pefleci, ln axcrcfietria artaganaldacest lucru nu
pe planul arorometric ABC slb un unghimic se
e s t e p o s i b i l d e c i t d a c i f a t a r e s p e c t i v ia c u b u l u i 'lsi,--
e s t e p a r a l e l i c u p l a n u l a r o o m e t r i c i a r d i r e c t i a ? 5 ? a n . . d e e . r r ' - . . - L t - t c. l e p- la-
g - D . : i : c : e 5 , e c e - p c r c r . - . a ) e . " 1 . c . r , . , ! - , m i n i d e o b i e c t e s a u p e r s o n a j ei n l u r r i n a s o a r e l u i
' ] e 7 "r J i c r - . i r
l|t J', ,). d - a , o . - r : : r i e e s t e l a a s f i nitt .

ix
Ii3.3.4.1
{ig. 3.4;3

fig 1n4
fig.

R3prerentdride crhitectu16in Eecmet.iqde5..:r:iN6si orongne{ric

I
_t
A X O N O lI; t R l A o B i l : ' A\lZOllcTRlC/i Axorcnetria cblrcd difiettlcd otrT.niaid Axele <lX
de o5i-
; o Y s i n t p e r p e n d r caur e , a x a o Z s e a e g e
s u i r i t : L I i iie m a c e i v e r t i c a l i i
, a . u n i t a l l e i m a S j n e s i nut ' : u y # ur
A x e l e - r r a g l n es i n t a e s : a r - b i ' i r a i ' ! . . 2 . ' P e - o o : r ' r e a ' n e ' d s e- r ' c d a - -
gine;'int t o a t ed i f e r i t e :u . + u y + u , ( f i 3 . 3 4 7 ) .
se fo ose;te dlrect p/c,ru/ conslrucli€i'
"ometrii
care rimine nedefornrat(fig 3 4.10) .Se r€conand;
c a p e a x a c l Z s i s e a l e a g i o ! n t a t e m a g r n eu '
A X O N O M E T RO I AB L I C AD I i Y E T R I COAA R E C A R E
m a i m i c d c i e c i tc e l e l a l t e .
A c e s t t r p d e a x o n o m e t r i eo b l l c d s e n u m e i t e i
P e a x ee i m a g l n ea f b i : r a - es e a l e gd o u a u n r t : ! i - i m a c o t , c l r e r d a r e o l a r g S u t i i z a r e i n a r h i t e c i u r A
$i
g i r e e g a l e .V o r f i t r e s i t u a . f ipi o s i b i l e( f i 9 3 4 . 8 ) r F i s u r a - ?4 . 1 1 r e p r e z i n t ao a x o n o i r e t r i e c a v a l i e r a
: u n e i i o c u i n l e d u p d i n d e p St a r e a a c o o e r i 5 u 'li'
Ur : Uyi U*: U z l ( l / - . _u z A x o n c r i e t r i a p e r m i : e r e d . ' - r e^as p a i i uu i l n t e r o r
s i a e l e n l e n t e l odr e m o b l i e r . i r l i g u r ie 3 ' i 1 2
a l . : ? . c e s t ut i P
C o z u r i i ep o r t i c u l a r e d e a x o n c m e t r i e s i 3 . 4 , 1 3s - a s t u d i a t t r e c e r e ac i e a o p e r s p e c t ' r a
oblic; s i n t a x o n o m e t r i o
a b l i c ad l m e l , r l c A
o r l z o ' t a l i aiicnoTj'reirlce cavolierdla una !dreatie (Tdndsescu,
s i a x o n c m e t r i ao b l i c a ( j i n r e t r i c df r o n t a l i . 19r'5)C . e a d e - a c o l a a x o n o n ' a ' : r lsec P o a t eo b l i n e

{ i g . 3.4.7

fis.3'4.5 li:.3.4.9

ReprlrentErioronometrice. 77
d i n p r i m a p r i n c o b o r i r e ap l a n u l u ic o n s t r u c l i e i
c u a J u t o r u lu n o r l i n i i d e o r d i n e ,a l e g e r e au n e i
u n i t ; l i - j m a g i nue" d i f e r i t e; i s c h i m b a r euan g h i u -
fl lof drnjre axe.
Axonametriooblicd dimetricd frontold. 5j aceasti
reprezentarepoartA numelede perspectivd covo-
irerd,-ln a c e s ct a z ,t a b l o u ld e p e r s p e c t i veis t eu n a
d i r f e ! e l e v e r t i c a l ea l e t r i e d r u l u it r i d r e p t u n gch
de referinl;. Axele irragine<oYgi <oZsint perpen-
d i c u l a r ei,a r u n i t e l i l e - i m a g iun,e: u . s : n t d i f e r i t e
de u, (fig.3.4.14). in arhiticturE,pentiu construclia
unei astfelde axonometriisefoloseitedj.ectfdtodo
constru4iei.in figura 3.4.15este reprezeniai5 o
construcliein perspectivd cavalierifrontali.

{is. 3.4.10

lig. 3.4.1I

78 de qrhilecturdin geoinetriodeirriptivdti oronometrie


Reprerentdri
ii9. 3.4.15

{i9.3.4.12

fig. 3.4.'13 {ig.3.4.16

AXoNoMETRIA
oBLICAlzoMETRlcA
oARECARE sint: oxononietrls ablicd izametricdorizantold,la
c a r ea x e l ec o Xs i < , t Ys i n t o e r o e n d i c u l airaer,a x a( 0 Z
A r e l e - i r r a g i rsei n ta l e s ca L r r r a rd, a ' u n ' r 5 ' ic - r a - c s r e r , e f t , c a t 5 ( f ,3g. .4 ,/1) s i o x o n o n e t roi ob l i c di 7 . -
Sinesint esaleui : uy : u, (fig. 3.4.16). net cd frantold,la careaxeleoY ;i <oZsint perpen-
Cozurileparticulore ale acestuitip de reprezentare drculare, iar axa<oXestealeasS arbitrar (fig. 3.a,18).

fig. 3.4.14 fig. 3.4.18

Reprerentdrioronomehice 79

l
4.
CERCUL
SI Si:[RA

4 . 1 .C E R C i . i L C O N S T R U C TAI AX E L O RE L I F S E L O
DRU P AC A R E
SE PROIECTEAZA UN CERCSITUAT INTR,UN
P L A N [ P ] D A T P R I NU R M E
C E R C U iLN P L A ND E N l V r L

C e r t r u l c e r " c u l l ie s t e w w ' , i a r r a z a s a e s t e i w F o o s i n r a b a i e r e aP P " P j a p l a n uu i c e r c u l u i( P P , P ' )


(t'".4..i. P..r-- ien-.n--" jIra.c l ,-siF falq- p e p . 2 L c ' , : c - : a i c . p : o F c 1e ( f ' g . 4 1 . r ) . E r e
v e ' a ' n n ; ' r e . i 1 t ; . , . c e p ' o ' 6 c t ; :\ e r " , . d a e , l ( w , v ' C r ' t r L I c r ' _ - U i ( w o ; ' r a i e r e a_ r : e p l a n
t . -^' .) /'^ r-r .-- t,-. ab si ce se obl n
u n s e g n e n tc l ed r e a p t i a ' b ' , L r n d eA s l B s i n i p , . r n . -
riciclnd d n rabatere c'rametrul orizortal aob0
relc d 1 e) - - ' . irgi s 6-rFTad ,p-."1. )l .E..t l i ci .lirmFrr l - o - L 1 r n e- r pe1l cul:' Dc e
c e r c u l u i . U n p U J t c to a . e c a r e d a t F r i n p r o e c l ia r
'-- ,1.--nr: rla .- m, m:.- _: ^ ^l'- ', \
sa v( -.-ali l) pa-
" - : c r ' 1 . c c ' e . p o 1 a et . . i A r e l e p r o e c ! e i v e r i i c a i es i n t y ' e ' ; a ' p ' , E l e s e
d a r i p r o l e c l i io r i z o n t a l e ,1 ; i 2 .
o b t i n r i d i c i n Cd i n r a b a t e r ed i a m e t f u lf r o n t a l l o e n
a l c e r u l u i g i d l a m e t r u lc . c p ,p. e r p e n d i c L r l ipre c l .
C E R C U iLN P L A NF R O N T A L
C O N s T R U C TEI A L ' P SP ER 1 l NO P TP U N C T E
A c e v - r a i a m d r i m r i c e r c u l u ia p a r ed e d a t a a c e l s i ; r ( i n a v o n o D e t i r e i : o r . e t r l c ; )
i n p r c i e c t a v e r t r c a l ;( i i g . 4 . 1 . 2 ) .P r c i e c i i ao 1 ] z c r :
- . . . ( ' : L r s e g - - trel P- cre.. 1.23 i4 - , o a c " l e l a ' r r :o ' D ; -
c e a e l o - a a l re g I i r l - - g m .
c u d i a i n e t r u lc e r c uu l , U n p u n c t o a r e c a r ed a i p f i n t r a t u u i r e p r e z e n t a t i n a x o n o m e t r r e i z o m e t r i c l
p r o i e c - r os a o r . 7 o : d . ; / 1 a r e c l e o : c o : - e s p o F n e t ' c ( f i E . 4 . 1 . 4 ) ,S e c o : s t r u i e S t er a p o r t u lf t P e j u m a -
d o u i p r o t : c . i! v c r t i c a l e ,1 ' s i 2 ' . t a t e a d i a g o n a e i .S e o b l i n e r r a i i ' . r 1 ^ P i ufctul 5

- j:o-- -f"fl,---
'-*'* b

.Ii9.4.1.'l lis. 4.1'2

80 Repre!entdride orhilecturd in geomelrio c!45criptivri


si 61o4crvt"'trie

$
p e d i a S o n a lAaB , p r i n r a b a t e r e lau i M p e d i a g o -
1 a l t . P u l c r e l e5 , 7 ; 8 s e o b l i r p r i n p a r a l e l deu s e
, 1l:
la latr-rile perratJluR i , a p o r t u/l 2 s ep o a t ec o n s t r . r ;
i i p e j u m i t a t e al a t u r j iC B , o b l i n i n d u - speu n c t u6l ,
p r i n r a b a t e r e lau i N ; i d e p l a s a r epaa r a l e l ci u l a -
tura AC,

4 , 2 .S F E R A

c l p u n c t e l odr i n s p a } i u
S { e r ae s t el o c u lg e o m e t r i a
eSalciepdrtate de un punctfix numit centru/sfcrei
t{- a1.\ p--..,..6?^t\,:"-: ^,oblemelor cU sfere
c(+F nprpcrr; Fr:,1c1+ie.Fp ne sfeTd a unor lin:i
caracteristice,gi anume; cercuri[e m0ri ale sferei
t--,
" r ^ . . 1 m a " : , 1, a A r A F ' . \ ( e r c u . i m a i m , c i
{ig. 4.1.3 (paralelii p.a.). Cantururile 6pore,"rteale sferei in
proieclijle orizontal5ti vefticald sint cercuri marj
ale sferei.

PUNCTE
PESFERA

i n f t g u r a 4 . 2 . 2 s " 1 l c e l e r m i n a t eo s e r i e d e p u n c t e
o \ c z o t ?t . e s l b r c " o t as f e t e. f o l o s i n d us e I i n i i l ec a r a c -
1 e r ; s t i c ea ' e a c e s r e i aA s t f e l . p u " , c t e l eA ( a , a ' ) 9 i
B q b ,b ' ) s e a ' l a s i t r a r e p e e c u a t o r .P e r t r u a o b l i n e
p r o i e c l i i i ev e r I i c a l ea l e p u r c t e l o r D , 9 i D . , a c ; r o r
p " o i e c le o r i z o n t a l ae s t e d , s e s e c ! i o n e d Ts: f e ' a
c u u r p l a n f r o r t a l ; a c e s t ad e T e r m i . r ;an P " t ' i e c f i e
v e r t i c a l d u n c e r c , i d e n t i f i c a t c u a j u ^ t o r u lp u n c -
t u l u i C ( c , c ' ) a f l a t p e e c u a t o r u sl f e r e i .l n m o d s i m i -
Iig. 4.1.4 lar, daci se d; proiectia verticala f' a punctelor

lig, 4.2.1 Iis, 4,2.2 lig. 4.2.3

Cercul gi slero 81.

I
{
L
Fe; d.oudProiecli i ti f, se schimbarea
!-de. de plan,seoblin aceste
fr,-fi -cele
determjnd seclionind -ori11nt3]e punctein cele
sferacu, un pran niver aoui p/oieclii- orizoniut! v"rti.rti. cere' dou;
prin f,,.Cu ajutorutpunctutui-E(e, ;i
:11:^1..." e,) '.punctede intersecfie
,i"i !.,!i Olt
s,tuatpe conturulapa"ent verticala. sfere.siA
obline in- Pro:ec!;e orizontala cercul care dq1g"- ..litersecl;o,
mndpeflii L '
unei sferec"ro dreoprdodrecore(a'r; me-

:?::|,1::i-fl1J3(::ii:tjHi"5,ffT,T#y(
fl\ rNrrnsrclre
uNErSFEREcuo DREAPTA i: if:,:"":Xi'.:il,',"j'Ji1i:1..",'Jill jiii,';jiii,
"' ln,,grru
4.2,3
s-a. t':j,oltt"'?i:
efecruar
o,seclionare,
asfereicu :;*"ili" ;ntilJil:l
' f :ilr"X
(dererrninindr-se
asdelun para'er in proiecria ii ,i" ."r".
:,. -l]11,d" liy"l a-se "".t;iru o-"rr".it.oour;
1 P.nal, €asi punctelede inrefseclrec.r cerculse rabate ii dreapta(D), oblinind prorec_
"7.._::,1
o sle.e, cu a dreaprdor;zontard. TraverticarSrabatuti(di). La infersectiac.: cerc.Ll
intersecl/o unets/brecu o dreoptd oorecc.e. pentru llb:lu], t"^?rtil PUnctelede interseitierabitute
interseiliasferei'c,ro ar."p,i6ir"i.r.', i.r;;f.. qt'" irtoarcereadir rabateie,se ob] r
"j ;'1,^:i
tuate _o schimbarede plai vertical de proiectie, lli:t:'-?^ ot Intersectiedintre dreaPtaoarecare
in asafel ircil dreap,.,JJ""ini ;;;.;;,i;;;;il (D) f; sle".ain ceredoua proiecliioriogonare.
( i g . 4 . 2 . 4 ) .D u c i n d u - soe s e c l i u n ed u p l u n o ' a n
frontal,se determinaun cerc frontalpe sferaii se CONSTRUCTIA UNEIFRONTALE TANGENTE
o b l i n p u n c t e l ed e i n t e - s e c l i ae t f u . . i i c u d . " . p i . i N T R - u N PUNCTLAstERA
I n n o u a P r o l e c t r ev e r t i c a l i .P r i n r e v e n j r e d aj n
i n . f i g u r4
a - . 2 ,s5e d a us f e r ad e c e n t r uw w , ; i p u n c r u r
A ( a , a ' ) , S e d u c ep r i n p u n c t u A l u n p l a nf r o n r a l
care secJioneaza slera dupi un cerc. Tangenta
in punctuiA Ia acestcerc este frontalacdutati.

,1.
H

fig. 4.2.4 fig.

82 Reprerenliri de orhitecturd in geometrio descriptivdsi dxonometrie


INTR.UNPUNCT
PLANTANGENTSFEREI p u n c t Iu M , U r m a P d !,!, rd,,)ic rL

;+ PESUPRAFATA t r e c ep r i nv ' l i v a f l p e r p e n d i c u l apre; w ' m ' .


ll
::.: '
S e c o n s r r ue l t e p l a r r l r a n g e n tl d s f e " Ai n p u n c t L l
M ( m , m ' ) ( f i g . 4 . 2 . 7 ) .P t a r u lt a n g e r rc d u t a Te s r e TANGENTPARILELCU UN PLA-NDAT.I ]
p e r p e n d i c u l apre r a z a ( w m , w ' m ' ) , O r i z o n t a l a PRIN URI,1E
( m v , m ' v ' ) a p a r t ; r ep l a n u ' J id e t a n g e r t Ac ; u t a T ,
deoareceprojecliaei orizontalSmy este perpendi-
culardpe proiecliaorizontaldwm a razeisfereiin Ne propunemsa ducemp.]anele tangentela sfera
d i n f i g u r a 4 . 2 . 8 p a r a l e l ec u p l a n u ll P l d a t - p r i n
urme, Prin centful sf€reise ducedreaptaD(il,.d')
p e r p e n d r c u l a rpi ei p a r r J [ P ] , A c e a . U d r e a p t ;
I n t e - s e c T e aszf ;e r " i n p . r c r e l e ( a ,. a ' ) i i ( 8 , B ) .
PJanele t a " S e r t el a s ' e r d i n a c e s t ep J n c l e s i l l
plarelr TT' s. TrTi cd-ta'.e,Urrra or;zo^ta. T,
,c)c u ,, ,,6urd.
:

SECTIUNE
PRINTR.UNPLAN PROTECTANT
IN SFERA

i n l E u - a 4 , 2 . 9a u f o s cd e r e r m i n a r ep r o i e c l ,i e c u i b e i
,. i.-6.-A-+ ^ / -+.a ^ cto.; ci u- plan de cap5t,
t a n g e n t ai n t r - u n p u n c t c u r e r i t M ( m , m ' ) a l c L' i r e i
d e s e c r- r e ; i a r e l e s e c t i u n . : ,P r o i e c l i ao r . z o ' i a ' . ;
a . e " c J .- , e s r eo e . p s ; ( o - s ( r u i l d a . r a l o gc e l o ' d i n
f i g u r a 4 1 , , ? .T a n g e n t ai n p u n c t u M e s t e d r e ) t i l
l. :n r-.co.+.- . nt.F ^l)^, I rrnocnr lr <fer; in

rr.l n ^ rci nl'" r<er:nt


lig. 4,2.6

{is.

Cercul9i slero 83

rl
L
CU UN PLANOARECARE
UNEI SFERE
SECTIONAREA

in figura 4.2.10se dau sferade centru (w, w'),5i


Dlanil oarecaredat prin urme PP'P'. Pentruob-
i i n e r e ac u r b e id e s e c l i u n ea s f e r e ic u a c e s tP l a n ,
se efectueazd o schimbare de planverticalde pro-
ieclie, luindu-senouaIinie de P5mintOrXt in a9a
fel incit planul[P] si devinAPlande caPdt.SeaPlicd
c o n s t r u c t ida' n f i g u r aP r e c e d e n 9 i s e o b t i n d o u d
a x e ( d i a m e t r ep e r p n e di c ,l:a r e )a l e c e r c u ' udi e s e c -
tiJne. Prin i'tloarcerea d i n s c h i m o a ' edae p l a n
v e r t i c a dl e p r o i e c l i es e o b l i n c e l ed o u ad i a m e t r e
p e r p e n d i c u l aarleec e r c u l udi e s e c l i u nien c e l ed o u d
D r o i e c t io i rtogoraleP . e n t r um a i m u l t E p r e c i z i e
in trasarea elilselor, se poatefolosio constr-cTie
a I o r o r i n o p t p u n c t el,u l n d u - si e n c dd o u ed i a m e t r e
p e r p e n d i c u l a r( ec o n s t r u c l i en e i l u s t r a t da i c i ) .

1975)
APLICATII(rdndsescu,

hS. e9
SferdLanlenfiunarcanuri, Se dau trei conur:cir-
c u l a r ed i e p t ec u b a z e l es : t u a t ei n p l a n u ol r i z o n t a l
de proieclie(lig.a.2'"1).Seceresasealezeo sferi
de razddatain1;a fel incit sdfie tangentasimultan
c e l o rt r e i c o n u r i .
Se a;azd cele trei conuriin Planastfelincit verti-
cala oe care se va situa centrul sferei cautatese
f i ei n ' a c e l aps li a nf r o n t acl u c e n t r uul n u i'in ad i n c o n u r i '
in acestfel, conturulaParental sferei proieclie
verticaldva fi tangentla Seneratoarea de contur
a conului, C o n s t r i c l i as e o b l i n e s i m p l u ,d u c i n d
o DaraleJa la aceastS Peneratoare la dista'r1a egala
cu raza sfereidate Au fost figu"ate 5i sferele de
raze maximi ;i minimd care indePlinesc aceaste
condilie.
sfere
Sferetdngente -razi exterior.Sd se aieze,Pe lrei
esalede date,situatepe planulorizontalde
oToiectiesi langente i^tre ele doua cire dor'5
b u pui." ifera di razi dubla(fig 4212)'
Centrul sferei ceutate se ProiecteazA orizontal
i n c e n t . u ld e -t'eig r e u t a t ea l t r i u n g h i u l u a
i l catuid te
centrele celor sfere egale' Se alege pozil a
acestora in planin a;a fel incit verticalaPe carese
vi afla cenirul sferei ceutatesi fie cuPrinsein
aielasiplan frontal cu centrul uneiadin cele trei
sfere'egale.ln acest fel, contururile aparente
verticalEale celor doui sfere vor fi tangente
( f i g . 4 . 2 . 1 2 )s:- ao b t i r r - lat c e s ltu c r uP r i - t r - os c h i m -
l a i . O e p t i n v e ' t i c a ld e P r o i e c i i eS' e o b l i n ea s t f e l
cotdcentruluisfereiciutate li se traseazdaceasta
tis. r2t0 sfer5,
qxonometrie
E4, Repr€zenfdri.deorhitecturd in geometfiq descriptiv6ti
lig. L2-12

flg. 4.2.1I

Sfere tongente interiar.Se consideri o sferd


transparentd de grosimeneglijabii:,de razddati,
afezatp i e p l a r u lo r i z o n t adl e p r o i e c t i (ef i g .a . 2 . 1 3 ) .
In aceastaslerase vor aJezatrei sfere egale,de
raza datd, tangenteintre ele dou5 cite loue sj
t a ' r g e n t ei n t e r i o r s f e . e i d a t e . S a s e d e t e r m i n e
sfereletangenteinterior sferei.mari ti, simultan,
t a n g e n t ee x t e r i o rc e l o rt r e i s f e r em i c i .
Rezolvareaeste asemindtoarecelor douE rezol-
v A r i p r e c e d e n t eP, r i n o b l i n e r e au n o r c o n r u r u f l
aparente verticale ale sferelor, se transforrnd
practjcproblemade geometriein spaliuin proble-
md de geometriepland.Se cere rezolvatidecio
problemi de tangenld interioard gi exterioara
intre cercuride razediferitesauchiarnecunoscu.le,
Figura4.),13cuprinderezolvarea. ldentificaliope-
raliile efectuate. fb. 4.213

CercUl+i llero :ts


5.
FOR}4EPOLIEDRALE

5 1 . P O L I E D RR
EE, PREZENTARE
sEcTruNf
5r |NTERSECTTI
'i,

;'
U n p a l i e d r ue s t e u n i o r p ' g e o m e t r i cm i r g i n i t d e
f e l e p l a n eF , s l e l es a l es i n t p o l i g o a nceu u n a n u m i t
n u m i r d e l a . t u r i L. a t u r i l ep o l i g o a n e l ocro n s t i t u i e
,r.uchl,ip e o ' i e d . r - l r s. ,ii r e z t l l i d ' . i l t e r s e c ! . aa
dod6 fele a Aturateale sale,l'1aimulte muchiiale
u n u i p o l i e d r us i n Jc o n c u r e n ti e n t r - u np u n c tn u m i t
v i r f a l p o l ' e d ' r l r i ,( a r e e s l et o t o d a r p Eu n c lc on J .
n c n t - . F l h r i . r r - i f p r p . . 1 "n o l i e d r u l u i .
Poliedrele pot fi coivexb.siiu concove.Poliedrele
c o n v e v es l n t a c e l ep o l i e d r ec a r e n u p o t f r s e c fo .
n a t e d e p l a - e r ep r o p ' i i l o r l o ' f e l e , P o ' r e d ' e l ep o t
f j c l a s i f . c a t ef n r e g u / o r eS i n e ' e g t l o ' : . P o l r e d - e l e
r e g u l a t ev o r f i s t u d i a t ei n s u b c a p i t o l u5l 2 .

REPREZENTAREA .
FOLIEDRELOR-
{is.5,r.2
i - f i g J r a 5 . 1 . 1e s t e r e p r e z e n t a t iSr c e l e d o u a p . o -
ieclii ortogonalb o piramjda oarecare. Vizibilitoteo
in proiecJiaorizontaldse studiazecomparind cote/e

{ig.:5.1.1 fig 5.1.3

.86 .".,. qrononetrie


.-. .-. Jgruelgni,fii- de..crhitecturi.in geemettiq.dgtcriptivd ti

I
d j v e r s e l op
r u n c t ea l e p i r a m i d e i ,i a r v i z i b i l j t a t e a
in proieclieverticalese studiazdcomparind de-
pdrtdrllepunctelor.Avind m' proiecliaverticald.
a unui prncasiluaLpe suptofolaDiro"4idei, se pot
g i s i d o u d p r o i e c l i i o r i z o n t a luen, a p e f a l a A B Ss i
una pe fala BCS a piramidei(m, 9i respectivmr),
Construcliopraiecliilarunei tiromide pentaganole
.regulote. 5e cere se se construiascd proiecliileunei
p i r a n i d ep e r t a g o n a lree g u l a r ec, u n o s c ' nfda l a l a - X
terali SAB cu care este aSezati pe planu orizon-
r:l de nrniprt c qF .^.<i.lia(rF in .)hr+.16 ^- PX
IH] pentagonulregulatinscrisin cerc (fig. 5,1.2).
C o t a d d l a v i r f u l u iD ( d , d ' ) s e o b l i n e c o n s i d e r i n d
^' ^.+', I d, de intersectiea arcelor de cerc de razd
14 tl s b o , i a i c o t a m c : H i a p u n c t e l o rC 5 i E
$' a r e z u l t ad i r i r r e - s e c l i a a r c u ' u i d e r a z i K m o c u
I dreaPla RE
fi
$ S E C T I UPNLI A N iEN P o L I E D R E

fl :r
S 2 c l i u npi n p l o n ep , 6 i p q 1 o ' 1 . - f . 6 u r a5 . 1 , 3 s. e c -
{is. 5.1.a
l i o n a r e ap i r a m i d ediu p bu n p l a nd e c a p dst eo b l i n e
c o b o r i - d p u n c t e l ed e i n t e r s e cel a l e p l a n u l uc; u
m u c h i i l ep i r a m i d edi i n p r o i e c l i av e r t i c a l di n p r o -
ieclia orizontalA,pSstrindcorespondenlamuchli-
l o r , A d e v E r a t am e r i m e a s e c l i Lir ( n o t a t ec u
aopoyoSo) se oDli're printr.o rabaterea plarulu,
d e s e c l i u n e( p l a nd e c a p i t )p e p l a n u o l r i z o n t adl e
p r o i e c l i ei,n j u r u l u r m e io r i z o n t a l e( P ) .
Secliurti prin ploneoorecare. DacI planulde secfiune
este oarecare,se efectueaz5 o schimbarede plan
de p,oieclie (:n a(esr caz, olanil [V]), 1n a:afel
incit sd se tTansformeplanulde sec1iune in plan
p r o i e c t a n(tf i g , 5 . 1 . 4 )P
. i r a m i d sae o b l i n ei n n o u a
p r o i e c t i ev e r t r c a laa; e z ' n dv i r f l r v i l a c o t a c u r o s -
c u l i d i r v e c l e a p r o i e c r i ev e r t i c a i dO . aplicagie
asem:n;toare a fost prezentata la meioda rotaliei.
D e a l t f e l ,9 i i n c a z u lp i r a m i d edi i n f i g u r a5 . 1 . 4s e
poate folosi deopotrivi metoda rotaliei (aducin-
du-seplanuloarecare in poziliede planproiectant).

fig' 5.I.5

i*rr^rrar,^ DINTRE tt uN poltEDRU


o DREAITA DESFA$URATE
DE POIIEDRE

S e d u c e. p r i nd r e a p t du n p l a np r o i e c t a n(ti n a c e s t ^A )! c- ,Jt ,-d. -; u , -d r u P , d d ! d , d r c , d , d - . r r i n a l ; a l . r i n -


caz,_rnplande capat)si se sec!ioneaze polii:drulcu < A r h . j , r A . F + ^ ^ r p f, p\ !r !oi l-e <J L: J' c! 'i ^r r d- -t-s r d. .l iI ^Prd' -i .
e l ( f l g .5 . 1 . 5 )L.r i r r e , s e c t di ar n r . eo " e . r p ti di p o l i - P e n t r uo b l i n e r e ad e s f d s u r a tpei ir a m i d edi i n f i g u r a
g o ! - u ld e s e c t i - r e r e z u l r ac e ' e d o L , ap u r c t e d e 5.'1.6,s-au determinatin adeviratdmarimetoate
I n t e r s e c l idei n t r e d r e a p t ds i p o l i e d r u . m u c h i i l es a l e ,A s t f e l , m u c h i aS A f i i n d f r o n t a l i ,
Formepoliedro!e 87
apare in proieclia verticali in adeverati mirime. printr-o rabaterede plan proiectant(de caPat)
M u c h i i l eS B S C s e r o t e s cp i n ac i n d a j u n gi n p o z i - p e p l a n u lo r i z o n t a d l e proieclie.
' ! i e f r o n t a l at .i ptin desfA.su'Jre ale Puncte-
P r o i e c l i i l e l o r v e r t c a l e v o r d e v e n i Se nunresc tronsfo'note
s ' b i 1 i s ' c i . D e s ' i ; u r a t ap i r a r n . d esi e c o ' n p u r e d i r - l o r s ' i n i i l o ' l r a s a l ep e s L P r d i a 1Lar u i p o l i e d ' L
t r - o s u c c e s l u n ed e t r i u n g h i u r i a i e z a t e i n P l a n u l p u n c t e l ef i l i n i i i ec o r e s p u n z d t o adri e n f i g u r ao b -
f r o n t a l a l m u c hi e i S A . ]inuti p r i n d e s f d s u r a r epao l l e d r u l u ir e s P e c t i v .
P r i s m ad i n f i g u r a 5 , 1 . 7s e p o a t e d e a s e m e n e da e s - P " p c I r n : r d . ; ir,<n a a..F (A.tionati de ur plan
f d ' u r a p r i n o b l i n e r e a m ! c h i i l o r i n a d e v i r a t ; m ; - oafecare (secliunea hagurati), traseul secliunii
r l m e . S e r a b a t m u c h i i l ep e p l a n u lo r i z o n t a ld e p r o - poate fi oblinut in desfdguratd,urmdrind Pozilia
i e c l i e [ H ] . S e c l i u n e at r a n s v e r s a l dp e r p e n d i c u l a r A p u n c t e l o ra f l a t e p e f i e c a r ed i n r n u c h i i ( f i g , 5 1 8 )
pe muchii poate fi aflat; in adev;rate m;rime tot Desfa;urateJepoliedrelor pot fi foiosite $.j p€ntru
alte probleme de acest tip, ca, de exemp u, deter-
m i n o r c at r o s e u l uci e l m o i s c u r t d i n t r e d o u e P U n c t e
s i t u a t e p e f e l e d i f e r i t e a l e u n u i p o l i e d r ue t c .

I N T E R S E CD
I IE
I POLIEDRE

A r r + F . q F . r ,1 o ; n o l ' - d - e i - . . a m n E a d e r e r m i n a
p u n c t e l ei n c a r e m u c h i i l e u n u i p o l i e d r u i n t i l n e s c
f e l e l e c e l u i l a l tp o l i e d r uf i r e c i p r o c ,D a c i i n t e r s e c -
l i a g e n e r e a z ;u n s i n g u r . p o l i g o np l a n s a u s t f i m b ,
se spune c5 este o interseclie de 8en rupereDac:
a p a r d o u ; p o l i g o a n e( u n u l d e i n t r a r e t i u n u l d e

fig. 5.1.6 lis. 5.1.9

sealiunea

fig. 5.1.7 fig. 5.1.8

88 Rtpfarant6ti d€ orhitectutdin g€omehiq dercriptiY6ti oronometie


ietireJ,,interseclia este de gen patrut.,dere. partea
c o r r J - ; a c o u i p o r i e d r ec a i e s e i - t . . s c c r e a z a
-c
n u m e t t e . c o r pc o m u ns a u s o l i d c o m u n .
/ n i e r s e c t i aa
coUa pol edre 5e oL ne cJ a;LrorJr
_^or D/L,.te
o - \ . / o r e d L J s pF - i n _ u c n r . l ep o l r e d - e l o r .
s e r t _ o _ gd, _ o.g- } t r o r r , d e . p e r r - J : 1 l e . , - c t , a
{u- 'rer u d ?
P ' r a n -d e 5 e d u C D l a n eg s - 1 . , u " "c a r e c o n t t n
P e " , n d n u : h , / e - l : o ' i e d r e l o -s ; u f t o o . r c - . a f l e
! : : ? l " l , * * .-u n e s t " c - e , eo o r , i t r i r f " " i 1 - " r p . . , , )
d f i g u r a , 5 . ' . 9U ) .- a s * . . ce e p r a - c o - : . "
l r :m
o : :u: lclh t e
.a u n u i a d i n p o l i e d r e; i . i l , s e c i i o n e a zpi 'e
dupe daud generotoore.lnterseclia dintre
:-el;lalt
m u c h l e .$ r g e n e r a t o a r ed e t e r m i n Ap u n c t e l e
de in_
t r a r e t i i € t i r e a m u c h i e ip r i m u l u i p o l i e d r u
in cel
d e - a l d o i l e a p o l i e dr u .
p i - a m i d e t o rs e a fl a s , r r , a . . ien p t r n e
? " , : : . 1 " z . : "v o r
f o ' o 5 id e a s e r e - , e ap i a r o c a r e - . _ e c
:i'._",1" ::
p o l i e d r e ' o rs dre.pla ce Linesle
v. ?r -. .I "UI;_l :e! , o l. l."I,n a c e s rc a zs e f,oolroi ns e s c
Lrne,c aceslcr
prane pe dmbe/ep/cne ale bazelor
deci fascjcule
o € c . e p t e c d T et r e c p - i 1 p u r c t e , e
I , r e s p e c r , vj
( f i 8 . 5 . r ' 0 J . P l a r . l rl J a c o n r . n e, . t . 1 _ c hVr,dA lig. 5.1.I0
a Difa_
u l . t . g e n e r a r o a r e l eV r ,
J'oi; l ; V r r a l e - p i r a m i di .
rnlercepleara c e l e c o _ a 6 e ^ e r a t o a - e; n
] 1u.l,cl ]t ue ,l .e' , _ "
p 1 . 2 , c a r e s i n Lp l n c t e l e - d e i - t e r : e c r r e
!
a , m L c r ' r e rV 2 A c J D i- d r . i d aV , . i n n - o d
s.rirar se
o b f r n D u n c r e l e3 _ s i4 d , - , n , e r i e c t i ea
muchie VrB
c J p , r a - n t d aV r , F i g u " a5 . 1 . 1 0i , . s t r e a z j
'n avo'lOretr;e rezotra-ia
a I n l e . S e c l i e ic i n t r e C e J ed o L d
p i r a ml d e .
i n f i g u r a , 5 . 1 , 1 1e s t e r e z o l v a t ; f n d u b l d p r o i e c t j e
o r r o g o n a l ai . r e r s e c t i ad i r t r e o p i r a r . i d l
cu baza
r D I a n J to r j z o n r a ld e p r o . e c r i e o p : - a r i d I
$i c_
o a T aI n t r - u r t p l a n v e r t i r a l o a T e c a r eU. T r r e t e
D,ane.
i o r a u \ r t r a - ec o n r e r g i n p L r c t _ l i d i n p a n u l
fHl
s r , " o u . ' t c t Jjt' d , n p l a r t r v e r r i c a ld a t . E s r e
studiau
fJ vizlDJlttatea,
D a c i p : r o r i d e t e s - 1 r p a " t i c J l a r e( p , r a - C e a r e D r e
c U D a z e l ep o l i S o a n -- e g J . a t ee t c . ) . r e z o t v a r e a. " _
T e T S e c t l seer s i m p J t f r c e; n, t r , c i t s e , o t o s e s cp . 9 p 1 ; .
o : s r m e r r ; e I. n f ; g u r a5 . i , 1 2 ,c e , ed o L , ;p . r o _
T_"I'"
o . r . l : p E r r . r e .s i r t o r a r , r r c ed r e p t e a _
a: lcoe: "i a
, .s"all ]x \ e - t i ( a r ; ii
? n a c e s t( a z s r r t s u f j c ; e " t eo o U E
d : i n t e r s e c l i e . p e n t r au d e t . . r m i f a i n t r e g u l
l:i:1"_
qi d. ;nTe"seclre a, celor doui p ramile.
L ^ e9r .: e l /alte
sase a J a c e ' e a sci o r e c a p r i n e l e
o o u a , s i a c e e a. sppiuonzci tt ej e p e f e l e r e p i - 3 m i j s l 9 r , p s n _
t"l
. d e r e ^ r r r i n a . eDa. j r n e ' o rc o u ; p u n c l e c e I n t e r _
.Tt
:cl ef ll eId o J ; . s l f i c i e n t ed o u a s e c l l u n iv e r r i c a t ep r i n
p , . a n i d e ,c u s e p r i n p u : - : e l ea s i b r e s .
p e c t r ve t i f .

fis. 5.1'.1I
forrne poliedrole
'89
fig.5.t.l4

l e l i c u _ m u c h i i lper i s m e ir, e s p e c t idv r e a p t a( D ) i n


figura 5.1.13.gi in acestcaz,fiecareplin auxiliar
tiE. 5,1,12 c o n l i n eo m u c h i ea u n u i ad i n p o l i e d r e5 i i l s e c l i o -
I ntetseclilt.{:4tt9,a prismd si o -p-ilamidri.pentru re_ neazdpe cel de-al doileadupi doud generatoare
z o r v a r e a , j n t e r s e c ld i t r e o p r i s m i g i o p i r a r n i d i , (caresinl .concurente
i ei n in LV] in cazrl iiramidei gi
losctctlul ploneIorouxilldre trebuie sA treaci prin
s i n tp a r a l e lceu m u c h i r ,ien c a z upl r i s n e i ) .I n t e r s e c -
oreapta care <ontine virful pi.anidei l i a m u c h i e ic u c e l e d o u dg e n e r a t o a dr ee t e r m j n e
$i este para_ cele doud punctede interseilie poliedrului
a res-

tig.5.1.13 fig,5,1.|5

90 Reprc4ntd d€ orhltectsrdin geonetrio descriptivd oronom€trie


li

1
p e c t i v c u m u c h i ac e l u a l l t p o l i e C f ! .E v i d e n t ,i n ' ' r . e l ot' l a . e l a ' o u ) ./ o e s p d e L e - n r i r id l c ' r d p r l n -
c a z u r i l ed e t a n g e n f dc,e l ed o u : p u n c t es e c o n f u n d At ' u r p u n c r o a r e L d r ed : - s p a l ; Jd o u d d r e p t e c o n c u -
( p u r c L|u3 ) . r e n t e ( f i e c a r e d i n e l e p a r a l e l dc u m u c h i i l e U n e i a
l - r e . s e c ; d i r f r g u r a5 . 1 . ' 1e4s t e- n c a zr a s i n r p u , d i n t r e p r i s n e ) s i d e t e r m i h i n du r m e l ep l a n u l u id a -
d a t o r i t Af a p t u l uci d ;. i p i r a m i d ;ai p r i s m aa u b a z e l e r e c a r e d e f i n i t d e c e l e d o u i d r e p t e c o n c u r e n t e
p;trate, sint amindoud.drepte;i au axa vertlcali ( f r g . 5 1 . 1 5 ) ,D r c ' r d u - f a s c i c udl e d . e p t e p a . a ' c l e
cornundP , u n c t e l ep o l l g o n u l udi e i n t e r s e c f i es e . t . ) . r . t c r r n - p r r i r t t - . a r - v ' t f a ' b a z e l o - c e l o r
d e t e r m i n ed i r e c t d i n p i o i e c l i a_ o r i z o n t agl ai s e r i - C o u ap r i s r e . s e p o a l e d e t e " n i n a / , m ' t o i n t e " s e c t i e i
d ' : e a D o i; r p . o i e c a t / e r r ' c aE .l n a . e s tc d z p - a c 1 i c c : n L r ec e r cd o u i p ' s r e . A s t f e l ,l i m i t a t r i u n g h i u l u i
n u e s t e n e v o l ed e p l a n ea u x i l i a r e . l - a i J r a t r e p r . 1 : n r dl i r , r a d e l a c a r e i n c e p e i - r t e f -
/ l r t e f s c c r i od . r L " e d c L i D f . s ? e . P e r l r u r e z o l J ae d r e c r d . U r r e l e ( o r i z o ' r a l a 1 i r e r t i c a l d ) p l a n u l u '
l r t e " s e ce: l d l ^ 1 r ed o u ; p - ! r r e . s a d u c p l o r e a : , _ : - p a i a l e lc - m - c L , ' l e c e o r C o - i p r i s m e s ' n t ( P ) s i
/ i d r e p a r a l e l ec u m u c h i r i ec e l o r C o u d p r i s m e . l n ( P ' r . f ' e a u f o s t o c t : i r ' - e d u c i n d p - r 1 t r u r p u n c r
a c e s t' e l , f i e c a r ep r a d . s p r i ' r t . r u c l ^ ruar e i o . i n c o a . e c a - ed i n s p a . ' u l ( i i ' ) o d - " a ) u p a r a l e r ic u
v a s e c l i 0 4 ac e a r a l l ;p r i s r r ; d u p i d o u l g e r e r a r o ae , r u c f ' , e r . . r n epi i m e s i o a l l a d r e a D Up a ' a ' e l 5 c u
p e c a r e s e d e t e r m i n dc e l e d o u a p u n c t ed e i n t e r s e c - - . l . i i 6 . . l o l : r r a ^ r i < m F a a l a A ^ t t \ A r a ^ + o A * F r -
-
1 i e .. 1 f r g J r a5 . 1 . 1 5i.n r r u c ' tc e l ed o u ; p r . s r e s i ' smt ui n
dd p l a n uP
ia l P " P ' .V i z i b i l i t a t eian t e r s e c l iseeip o a t e
p r ; s m ed - e D t e ,p ' a - e l ea - r i l i a r e s i - t p e r p e r d . c - r - i n p r o i e c l i ao r i z o n t a l ; ,c o m p a r i n dc o t e l e
l a r e s i p e [ H ] : r o e l V l ( s n r d e c i , p i a - e a e p r o f r l r . p u n c t e l o r ,i a r .i n p r o i e c l i av e r t i c a l e c, q m p a r i n d
in cozL'g
l e n e r a at l , n o r p . i s r r e o b l c e . d i ' e - - t t ,u r -
c e F ; ' t a- i l e o u n c t e J o r .

'.i

fiE. 5.1.1.5

iornn poliedrole 9l
in figura 5.1.17 este ilustratcozul generol al inter-
s e c l i ea i d o u 5p r i s m et r i u n g h i u l a roeb l i c ei n a x o -
. n o m e t r i eS . e p o t v e d e au r m e l ep l a n e l o a r uxiliare
p a r a l e l ec u m u c h i i l ea m b e l o rp r l s m e l,n a c e s tc a z ,
e l e s i n t p l a n eo a r e c a r ei n. t r u c i tt r i u n g h i u r i l h
ea l u -
r a r e c a r e d a t / i . n i t e / ei . l t e r s e ce!i s i n t p l a s a t e
amindoui pe bazaaceleia5iprisme,va fi o inter-
seclie de gen penetro,tie.
ln sfirsit, in figura 5.1.18este ilustratdintersecllo
dintreo prismdti a pironid1,ambeleavindansmite
p d r tc u l J r i t i 4 tAi .s L f e lp, i r a m ' d ae s t ed - e a p t 5t i c , l
b a z ai n p l a n u lo r i z o n t adl e p r o i e c l i ei,n t i m p c e
p r i s m aa r e m u c h i i l eo r i z o n t a l eD, i n a c e s tm o t i v ,
rezolvarea este simplifjcat:.Se poate efectuao
schimborede plon vettical de proieclie,in a9a fel
incit felele prismeisd devind pJanede capdt,in
acestecondilii, intersecliaacestorfele cu muchiile
p l r a m i d esi e o b l i n ei m e d i a tS, e r e v i n ea p o iI a p r o -
i e c l i i l eo r t o g o n a l e
iniliale,
lig.5.I.l7

'$..,
t\t.

lig.5.l.l8

92 de qrhile(turi in geomelriodercriptivd/ otOnOmeltie


Repreuertdri

I
)
5.2.pot IEDRELE $ l D U A L E L EL O R
REGULATE

P o l i e d r e l er e g u l a t ea u u r m a t o a r e l eP r o p r i e t A l i :

ffi
- 1 o " [ e r e t e l el o - s i - t p o ' 8 o a n er e g L l a t ee S a l e :
- v : r f u . i l el o r s i n t u r g h , u . is o l i C er e g J ' a t ce S a r e :
- s i n t i n s c r i p t i b i lien s f e r d ;
. i- F,^ <- n^.rF :'.c..iF ^ <rF-;.

Cele cinci poliedr"" regulotesint:


- Letraedrul regL/at(T) care a e oatT- feTetriu'l-
( f i g ,5 , 2 . 1 ) ;
g h i u r i e c hi l a t e r a l e
- cub,/ (C), careare gasefete p;trate (fig. 5.2.2); lis. 5.?.1 li1, 5,2.2
- . o c t o e d t ur el g ,o- rt i( O ) , c a i ea r e o p : f e : er - : u - 8 ' i -
g h i u r i e c h i l a t e r a (l ef i g . 5 . 2 . 3 ) ;
- dodecoedrul regulat(D), care r r p 1 ) f e t c n c n i : -

@
goaneregulate(fig. 5,2,4);
-'icasaedrulreguiot(l), careare 2 0 f e l et r i u n g h i u r i
echilaterale (fig. 5,2.5).
Formulqlui Eu/er.DacdV este n u m a r u 6l e v t r l u r l ,
M e s t en u m i r u l d e m u c h i i i, a r F e s t en u m S r udl e
f e l e a l e u n u i p o l i e d r ur e g u l a t atu , nci se verifici
relalia:
{i9.5.2.3
v-.M+F:2

R e l a l i as e p o a t eu r m i r i t i i n t a b e l u lu r m e t o r :

4 6

IL
Tetraedrulregulat(I)
Tetraedru
Cubul (C) 8 12 e. .!
Octaedrul regulat (O) 6 17
Dodecaedrulregulat (D) 20 30 ol_
lcosaedrulregulat (J) 12 30 tr\
,IJ

TETRAEDRULUI
REPREZENTAREA REGULAT

Prin observaliedirectd se constatece triunghiul


V 1 C e s t e i s o s c e(lf i g , 5 . 2 . 6 ) V : l:1C (indlljmea
f e l e i t r i u n g h ie c h i l a t e r a lS) .e v a l u a d e c is i s t e m u l
d e p r o i e c l i ea s t f efln c i t t r i u n g h i uVl l C s i f i e i n p o -
zi!ie frontald, implicit fala ABV va fi conlinuta
intr-un plan de capat,Se deseneazd deci proieclia
o r ; r o n t a lA d B C ,s e r i d i c i d r e p t ed e o r d i r e ; i s e i a
i n t o m p a sd i n p u n c t u lc l u n g l m e am u c h i e i( 1 1:
: ac), oblinind pe v', TetraedrulastfelrePrezen-
lig. 5.2.5
tat esteagezatcu o fali in planulorizontalde pro-
ieclie (fig. 5.2.7).
Reprezentarea tetraedruluiregulat atezat cu o r e r a e d r u r e 6 La, T s : 1 t d r e p t e p e r p e r d : c u l a rie. l
f a l do r i z o n t a l pe i c u u n v i r f i n p l a n u ol r i z o n t adl e s p a l i u ,m u c h i ao p u s d m u c h i e is i t u a t ei n p l a n u l
'n
proleclie este ilustratdin figura 5.2.8,in figura l i l l s e p o : r e d e s e n ai m e o i a t P r o r e c l i eo r i z c l -
5.2.9 esre reprezentatret.aedr-r reg-lat a;ezat i a l i ; e a e s t ei n a d e v ; r a t 6m i ' i m e l i s e i n j u m a t S -
p e o m u c h i ei.n t r u c i td o u i m u c h i io p u s ea l e u n u i l e t t e c u m u c h i ad i n p l a n u l[ H ] '

Formepoliedrole 93
f ig. 5.2.7 1i9.5.2.8 lis. 5.2.9

REPREZENTAREA
CUBULUI

in {io'rrr . i -= .r . _ _u r c J D s c i To f a t
\ f 1 n F ( + a . a ^ . a ?- ._

cu un plan astfel incit secliuneaeste un hexagon


regulat. Prln rotalii de nivel sau de front, se pot
o b l i n e r e p r e z e n t i r id u b l u o r t o g o n a i ea l e c u b u l u
in diver:e pozilii: cu o fal; in planul orizontal
[ t ! ( r g . S . Z . t t " i 5 . 21 ? ) , c u o m - c l - , e ; n I H;], g( fu, r8a,
5 . 2 . 1 3 )s a r c u u r v ^ r f 1 n [ H ] . i n c a z - l o n
5 . 2 . ' 1 4c, u b u l a r e o d i a g o n a l ii n t e r i o a r ii n p o i i l i e
v e r t i c a J Si,a r c o n t u r u l a p a r e n t o r i z o n t a l e s t e u n
hexagon regulat, fig. 5.2.10

.x

fig.5.2.11 lig. 5.2.12 lis. 5.2.13

94 ti oxonomelrie
de orhitecturiin geometrid descriptivd
Reprerentdri
REPREZENTAREA REGULAT
OCTAEDRULUI
1i9.5,2.14
/""r>
{is. 5.2.156,

,.,|/
in cazulpoziliei,,pe un virf" a octaedr.rlui reSulat
( f i g . 5 . 2 , 1 5 )s,e p o a t eo b s e r v ac I p a t r u m u c h i ia l -
cituiescun pdtrat ABCD asezatorizontal,ceeace
p e r m i t er e p " e z e l t d r euac o a " ;i n d " b l , 1p r o i e c l i e
ortogonad (fig. 5.2.16).Din aceastdreprezentare
s e t - e c ei n r e p r e z e n t a . de .a' r f i g J r a5 , 2 . 1 7 , p . i n t r - o
s c h i m b a rdee p l a nv e r t i c a al e p r o ; e c l i es a r p r i n
tr-o totolie de nivel,
P r ; n / o t o f ; ;d e f r o n t s e o b r i n p o z i g i i l d
ei n f i g u r a
5.2.'18 (octaedrulregllat esteatezatpe o muchie)
fi din figura 5,2,19(octaedrulregulateste atezat
pe o fale).ln figura5.2.'19, deoarece doui feteopuse
ale unui octaedru regulat sint paralele,apar in
p l a n d o u d t r i u n g h i u r ie c h i l a t e r a leeg a l e ,d i s p u s e
rotjt unul fald de celdlalt$i avind aceJaticentru;
conturul aparent orizontal este un hexagonre-
8ulat.

lig. 5.2.15 lis. 5.2.17

Forme poliedrole 95
!
I

tI

Fit

fi9. 5.2.18 {ig. 5.?.I9 lig. 5.2.20

REPREZENTAREA
DODECAEDRULUI
REGULAT : f t J r ' n qr . l d - o a r a l e l i s md i n t r e o
d , a g o n a ral , L 1 . i p e n r a S o e g - l d I s i J a t J " ao p u s e .
C o n s i d e r i n dd o d e c a e c r u"l e g l l a t a s e z a tp e o f a r A r . r p r o i e c ! r av e r t i c a l ;s e d e t c r n n : p a ' e r e l eI H i ] s i
ft-t,l
se poate desena imediat in plan fata sa superioare
qF .^mnlcfc,7;
( d e a s e ne ' r e a o r i z o n r a l a )A B C D E ( i p . o : e - T l e :nn nrnie, 'i) n.i7nnfrl.i fnr:n
'\rn.-a
m u c h i i l o r c a r e p l e a c ed i n A , B , C , D 9 i E ( f i g . < : - a ' r r - ) q ( ' r i . l . i c asrtel obtin.r[e in
(fig.5).D, ori- rarcLid
' e {rort
5 , 2 , 2 0 )A. v i n d p u n c t e l ea , b , c , d , e ; i o ( f i g .5 . 2 , 2 1 ) p / o . e c l i a\ e r T i c a l a
^rt n^dl.al.1.t I '<cu rt nc 'r ' ,n v rf
9i ;tiind cd diagonalele p a r a l e l ea l e p e n t a g o a n e l o r
qt )?
T-
s i n t e g a l e ,s e o b t i n p u n c t e l ec . g i e r , P u n c t u ld , s e , f ; d <: hp ^ m, rhe lf,o
\ " ' J '
\)
" - "
)4\
/

H;
ri

lis 5.2.21 lis. 5,2.22


li1.5,2.22 lig. 5.2.23 \

96 Repretenldride othitecturd in geomelrio descriptivdti oxonometrie

i
A S A E D R U LRUEI G U L A T
I CEO
REPREZENTAR
!'

Con,.ce d.: se u' .co,aec-uregulat a:e at pc


un virf, se observa seciiunea orlzontala Pe1liaSo-
n a l ; A B C D E , c a r e s e P o a t e r e P r e z e n t ai m e da t
1.-l i n p l a r ( t , g . 5 . 2 . 2 5 ) ,O a c o u a s e c l- n e o T i T o ' t da
e s t e t o t ; P e - t a g o nr e 8 i a f , a i e z a l r o t t f a r e d e
n r i m I S e o e s e n e J zdi e . i i n D r o e c L i eo r z o n L a i
;i;i,;.;;, u'.- i-,-".'i" 1r:1. in o'oi".,.
! zze1.
v e r t i c a l ds e o b t i n e v i r f u l v ' ; i p a l i e r e l et H { l 5 i t U j ] .
R ^ p - e z e " t r r e ac o ; r . D l e l e ; -le ceac ^ figura5227.
Prin ratclri de frcrt se reprezintd icosaedrulregu-
'in
I a t a i e z a tc u o f a l ; p l a n u lo r i z o n t a ld e p r o i e c l i e
( f i g , 5 . 2 . 2 8 )t i c u o m u c h i ei n p l a n u io t ^ i z o n t adl e
proic:1ie (fig. 5,2.29),

lig. 5.2.2a

1i9,5.2.25

H;

H,2

.:s lig. 5.2.26 lig.5.2.27

Formepoliedrole 97
I

lig. 5.2.28 Iig. 5.2.29

R E P R E Z E N T A RPEOAL I E D R E L O
RREGULATE r e p r e z i n t ; s l t u a L l ai n c a r e t e t r a e d r u l a r e o f a t ;
P R I NI N S C R I E R
i NE C U B o r i z o r t a l A( i a r c u b u l a r e o d i a g o n a l S i n t e r i o a r ii n
p o z i ; ' c ' ,e r r ' c a l a ) .
Tetraedrulregulot.5e pot inscrie doi tetraedrj re_ Actoedrulregulot.Se poate obtine un
octaedru re-
8 u ' a t i 1 d - c d ' : c u b t f , g . 5 . 7 . 3 0 )R . e l a r i ad n r r e g u l a t p f i r u n i r e a c e n t r e l o rf e l e l o r u n u i c u b ( f l g .
m J c h i a t e r - a e d r Ju ( L r ) s i n - _ c h , " c r , b J r - r ( L s ) 5 . 2 . 3 3 ) .R e l a l l ad i n t r e m u c h i ao c t a e d r u l u i
(Lo) si
este.p F i g u r a 5 . 2 3 1 i l u s t r e a z i s i t u a l i a i n c a r e m u c h i ac u b u i u i ( 1 " ) e s t e F i g u r a 5 . 2 . 3 4i l u s
c u b u l a r e d o u i f e t e o r i z o n t a l e ,i a r f i g u r a 5 . 2 . 3 2 t r e a z es r t u a t t ai n c a r e c u bJu, Q 2.
are douafete orizon-

fig.5.?.30 Ii9.5.2.31 {ig. 5.2.32

98 Repretenldri de qrhitecturd in gegmetrio descriptivdti qxonometlie


fis.5.2.33 [is.5.2.34 fis.5.2.35

'n
r a l e . ; r r { e J r a 5 ? ) 5 r e D r e z i ' t es . 1 - aat c a r e I a ; c e c ' , 1r e s - ] / c : .l c o s a e d r - lf ( E - d l s c i n s c r ' e ' n
c u b u l a r e o d i a g o n a l ;i n t e r i o a r S i n p o z i l i e v e r t i - c u b p r . r r r o c o r s t r u . l i -a s e - ; - a t o a - et f g , 5 2 . 3 9 ) '
. r l i i p r o . ' a F , a .I e - c d d t i t e ' - o r i z o n r a l e .
V a l o r i l es e g m e n i e l o rp a r a l ee s e o b i n d r n a c e e a g i
f i g u r A( 5 . 23 7 ) , r n d e s e P o a t eo b s e r v ac t L o + L r :
. o c e c a e d " r lr e g " l a t s e p o a L e
D o l e c c e d ' url e g r , / o rD
incrrie ln lh nnrn:nrl dc l, rrci nprcrhi dc ceo

m e n t e e 8 a l e; i p a r a l e l ep, l a s a t ep e c e n t r e l ef e t e l o f R e l a i i a e s t e : L r : L c ( l i t 1)/2. Se oblin cele


c u b u l u i( f j g . 5 . 2 . 3 6 )V. a l o . r ' e rs e g n a ' i e l o r s c p o a ' e d o u i p r o i e c i l id n f i g u r a5 2 4 0 .
o b , t i n ed : n t r - o c o n s - r L r ( t , Ie a f r ( ; , e c o r e . p u r C e F i g u r a 5 . 2 . 4 1 i i u s l r e a z A m a t r i c e a i n t e r - r e l a l l i l o r
'r
r e l a l i e iL D L c ( 3 - I 5 ) 2 t e 5 7 3 7 , S eo D r
1--, - ,.
d ntre cele cinci Poliedre reguJate (Crltchlow,
c e l ed o u i p r o i e c l i ld i n f i g u r a5 . 2 . 3 8 . 196t.

.{

1ig.5.2.37

Formepoliedrole 99
Iig.5.2.38 1i9.5.2.39 |is. 5.2.40
ANALIZA POLIEDRELORREGULATE F l g u r i l e5 , 2 , 4 3 , , . 5 , 2 . 4 5e v i d e n l l a z ;p i a n e l e d e t e r -
r ' i r a t . C e D e r e c l ' i ' ed e n L c h , t o p u s e a l e i c o s a -
S e p o a l e e f c c t - i ao a l a l i T aa p o l i e d r e l o rr e g - l a t e e d r u l u i , c o n s t r u i t ec a s c S m e n t ee g a l e ; i p a r a l e l e ,
p r . n s e c ' j o r a . e ac u p a ' r e e / l d e r l i e r e au n o r p l a n e ci. ,..- ^- ,o-,-6rF 'o'a
a e cubului.
r n e d i a n e ,d i a g o n a l ee t c . A n a l i z a e s t e i l u s t r a i S
printr-un icosoedru regulot inscris intr-un cub
(.f)9. 5.7.47).

lig.5.2.43 li9. 5,2,M

fig. 5.2.42 1i9.5.2.4s li1. 5.2.45

100 Reprerentdri ti dlonometrie


in geometriodescaiptivd
de orhilecturd
l-m
l\r, lw@
lmlo@@@ffi
ffillffi@ffi@ffi#
I

(Jl

[-1 |
rr/
|
ffiffi@@@
al €€€€€

4A4ffiffi>ffi
v u-v
F\JO-1

Formepoliedrole 101
E x i s t i 1 5 a s e m e n e ad r e p t u n S h i u r i i n t r - u n i c o s a -
e d r u r e g u l a t; i l a t u r i l el o r s ea f l i i n r a p o r t u ld e a u r
( 1 1 1 , 6 1 8 ) , F i g u r i l e 5 . 2 , 4 7 . , . 5 , 2 , 5 0e v i d e n l i a z i
p e r e c h id e f e l e a d i a c e n i ea l e i c o s a e d r u l urie g u l a t .
T r i u r g h u " r ' - r a s - r a r e d i r f , g u r a5 2 . 5 0 p o t c o l s -
titui, dace suferi o usoardtransformaTede pozi1le,
f e l e l e t r i u n g h i u l a r ' ea l e u n u i c u b o c t a e d r u( p o l i -
e d r u s e m , r e gr l a t ) .

Andlizo configuro1ieiiiosaeCraleprin impochetdri


1i9.5.2.47 d e s / b , e .S e p o a t e o b t i r e o c o t f ' g L r a ' i ei c o s a e c r a l ;
lig. 5.2.48
p - i r i r r o a c h ea r e a a 1 2 : ' e " e . i r v a r . a n t a| ( f ' g .
5 ) < ' \ , . l c 1 ? . ' e - p ' ^ - / l r ^ . e C dd o u i c o l . e r e
i . . 6 . r o J : 1 r o ) a . . a . t ^ - i 't - r - --- ^ J u sO s f e r i . n v . . f
" "
s i o s f e " i l a b a z a . l . r v a r i d n t a a l l - a ( f i g , 5 . 2 . 5 2 )c e l e
'11
,-, n. . n i / h
<fcre <inr ^.d^n?tF.:
r . . . r e tc e n t r adl et a s e
sfereplusdou; grupdride cite trei sfere(o grupare
t r v t f l s t u n a r a D a , / d p a c n e T U . J .c e r t r a l J .

lig. 5.2.49 '|g, r.z.)u

{i9.5.2.53 lis. 5,2.54

t
Iig. 5,2.55

@
fis.5.2,5 Iis.5.2.52
P - - . , * r t , I a L . - . a q . r - - 1 . , < : n a , r b e l e \v a r ; a n t e .
a / -- .Fn-F-,^re vederr ale celor
J2 sfe"e tr evidenlaza s.metr,rle configuraiiei ico-
s a e or a t e .

to2 Reprerentdride orhitecturd in gegnetrio de!criptiyd $i qrongnetrie

b-
1i9..5.2.56 1i9,5.2,57
fig. 57 iig. 5.?.58

D U A L E L EP O L I E D R E L OR
RE G UL A T E ' e 8 - a t e s t e d u a r u ld o d e c a e d r u l -ri e g - 1 3 15 i i n v g r 5
( f i g . 5 . 2 . 5 89 i 5 . 2 5 9 ) . D u a l u l t e t r a e d r u l u i r e g u l a t
Dacj se u-e)L ce t.ele r,tL.or felelo- --l Dc e- e s t ee l i n s u t l ,d e o a r e c et e i r a e d r u la r e a c e l a ; in u r r 5 r
d-- 'egu a.. .: oL -i'r1 .d:: u , ' s " u r e - o , . . , , -" \ d e f e l e s i d e v i r f u r l ( 4 ) , i n f i g u r a 5 . 2 . 6 0s a o b l i n r l
seu. Rezut: din aceast;corsiruclie c; dualul urLri c : ' - - - . 1 a ] . I , r . c ' ' - ^ - i - u n . " c aC e n t r e l o r
po' edru ua avea nu.)-a'Ll dc ' r'- . tj8" (L -"r;- fef e or sale.
. l . 6 r o - o . - n ^ - , i r 1 . . r . . . ' . - t | ^ U Ct T , n a - U r ' r e a C . n t r e J o rf e t eo r u r t i p O l ' e d r - r U e s t e
. 1-.2 1-'1-fr-12rC -a.C
rll d.. tet" 1.Is'.1iesr..pai c- ]-ma.,.l d. \:r- D C r n i t e C O n S t r UT e a O L a -
| - . , - ^ , -".1- .- - r ' r i . p o . r r . . . . , / e a s T e T Lt a c a i n t o a t ef i g u r i l ed e m a i
l u l u is i u . S e p o a t ev e r i f i c a
'. .1-'- i':-6 .le r-^inere
< (.: .: a d U a l u l Uoi
rr-,^A- tt .^o, 't p<-e / r' , :jbJl-i 5 inr.r.
( f i g . 5 . 2 .rsi 6s . 2 . 5 D . c o f s t i t u i e c o n s t r u i r e ai n f i e c a r ev i r f a l p o l i e d r u l u i
i n m o d a s e m ; n e i o Td, e o a r e c en u m d r u Jd e f e l e a l e regulat respectiv a unui plan egal inclinat faiAa'e
dole..-1"t.' , .Fo,,2" p<.6 oo:t J - _m;, _ de , r- felele care se inti nesc in acel virf. Inters!'. i'
f r-r .'e .o ,"d-t'u r-pula'. reZL U Cj .Co-aeJ-u
P a n e l o rd e f i n e i t ed u a l u l .

lis. 5.2.59 |is.5,2.6'J

Forme poliedrole 103


5,3, POLIEDRELE 'I DUALELE- p o l i e d r e l es e m i r e g u l a tsei n t i r : s c r i p t i b i l ei n
SE14]REGUIATE
LOR sferi;
- poliedrele t eu s e P o 1c i r c u m s c r i e
s e m i r e g u i an
i. fi" '.- S'1 1 <int rpnrezcn'atc rele 17 tal prlrc unei sfere.
.-^ .-- ,t-t- -i^,," A ,i ^. ' (t a r e s e c O l l P U n
- . ] a fraL+ .ac J
) ( r J e a L r r - L cL. , / ' r r . , j L E ll
n 'm;"' I 16 .6-^ Ai^ f'.r'.e +in in n:.+a Pnl;o.l.ala
s e F : - e g Jd r e s : r t p o l i e d r e c o n v e x e c J f e L ep o l i - O B T I N E R P
EOA L I E D R E LSO
ERMIREGULATE
g o a n e r e g u l a t ed e m a i m u l t e t i p u r i 5 i u n g h i u r i l e
<-l:-o oo. d /F ^.F1r<:.in l"- l6 fjecare vlrf se
s u c L e d i r d r - r e r t d e s e n s .t o t a l i t a t e dt p L r , o - d e
P o le c r e l " s e n r e g - l a r es e p o t o b l r n ep r i n : t ' u n -
fele ale poliedrului.
c h i e r ei ,n j L - a t a ! i r er L
a c h , i l o sr ' t e g i r e .
o.-,. ' . . . . t ). t - r e . P o l i e d r e l se e _ Trurichiere. Trunchierea presuPUne teierea virfu-
rr'liregulate au urTndtoareleProprleteti;
e ' ' e g u l a t ea . t f e l : r c i t f e t e l ea c e s -
r i l o ; -p o l , e d r o
* t.,'c fFrplc nnl,carplnr (rmirco. l,rrF ('nt n^li- t o r a s e i 5 i d u b e z en u m E r udl e m u c h i i( t r i u n g h i u l
g o a n er e g u l a t e ; echilateral devinehexagonr€8ulat,patratuldevine
t o a t e m u c h i i l el c r s i n l e g a l e ; 6ctogonregulat,pentaSonul regulatdevinedeca-
- ' - g o n r e g u l a t ,i a r h e x a g o n urle g u l a td e v i f e d o d e -
ts,!,r< >u,,uq dc P U e d r e l o rs e mi r e -
t!rdLc 5,r c8dci cagonregulat),

ffi
H'Y \5"-
]t OSAEDRUL
TRUNCHlAT

ffi
\V TRUNTHIAT
ICOSDOOETAEDRUL
zffi'
ffi
qHv
w
{ r1l-\
|20
\-,,'
]t OSOOD
l\ 12 i 1
EtAI DRUL'
\-,,/
LJ
3 0|
rr
trQ*m@
A ,trF-=$@
TRUNTHIAT

@ 0 0 0 [ T A E D RTUt $Lr T

n
@
,flfr
. / 2 0 \ \ -1 2
1---J

ROI,I8]I
OSD
\

ODttAEt]RUL
I
/l30l
| |

CY)
\er' DODTTAEDRUL
TRUNTHIAT
{i9.5.3.1

104 de qrhitecturiin geomettisdescriptiviti qxonometrie


Reprerenldri
I nlunltdti rea muchiilor.Un ind mijloacele muchli lor C u o c t a e d r Lal ,l c A t L i t
d ' r ; a s ef e l e p : t r a t e $ r o P t
' e E U f " r e t r i u r g ^ u " i e c r i , a L e r a(l6eF 4 - r 8 F r ) ,s e o b l i n e
r . , i u ip o l e C r u dt se ob-i^e un pol cd-u s"r'-
'
r e s u l i r . 5 . o b t i n - a s r f e,lu 6 o 1 7 s 2 d 'r l ( P ' 1 i n , - n ; l d - p - i r i ^ i u m i t a l i r e ra r u c h ' l o rc u b uu i ( f g . 5 3 2 )
tiiea muchjllor c u b u l u is a u Prin i n j u m a t S l i r e m
a u - i " u p i i r i c . u m i t i . i r e a m r c l r i ilor octaedrulu
c h i i l o r o c t a e d r u l u i ); i i c o s d o d e c o c d r( u p /r i n i n j u - r e g u l a t ( f i g . 5 . 3 . 3 ) .
m E t ; l i r e a n u c h ' r l o r i c o s a e c r . - r lsuai l P r i r i n ; u n ; - lcosdodecoed rul, compusdin 20 fele triunghiuri
t d t i r e a m u c h i i l o r d o d e c a e d r u l u i )A c e s t l u c r u s e e c h i l a t e r a l es i 1 2 f e t e
P e n t a S o a l er e 8 J r a t e
e x p l i c Ep r i n f a p t u l c ; a t i t c u b ' 1 , c l t ; i c c t a e d - r ' ( 2 0 F -. r ' 1 2 F . ) s , e o o ! i 1 ep r i n i n j u ' l r A t 5 ! i ' emau c h r r '
a u a c e l a s in u m d r d e m u c h l i , f i i n d d u a l e A c e l a ; ' o r 1 o 6 " . " s i ' L l u r r e g u a t ( f i g . 5 3 4 ) s a r ,p r i r r n -
l u c r u e s i e v a l a b l P e n t r ! i c o s a e d r u5 i d o d e c a e d r u , j u m : t d l i r e a m u c h i i l o i i c o s a e d ruui r e g u l a t ( f i g
Tesire. Aceastd oPera!le mai comPlicata Permite
oblinerea cubului telt ,i a dadecaedrului teiit
T e l i r e om u c h i i i o r .P r i n t e S i r e am u c h i i l o r c u b o c t a - It OSDOOICAEDR
e d r u l u i s a u i c o s d o d e c a e d r u lsuei o b l i n r o m b c u b o c -
taedrul 5i rombicosdodecoedrul .
Noti, V o m n o t a f e l e l ep o i e d r e l o rc u F u ' F n ,F ,
.7<- \
; i F r ,d u p dc u m s i n i t r i u n g h i u r i ,P d t r a t eP , entaSoane
sau hexaSoaneregulate.

TUEOTTAEDRUL

fis.5.3.4

{i9.5.3.2 TOSD(]DIIAEDRU

OR
TUBOiTAE

{i9.5.3.3 fis.5.3.5

Formepoliedrole 105
TETRAEOR!L
IRUNCHIAT

fig.5.3.6
I lrm;rnerclc clar ta pate
fig.538
prir trunchiere.Practic, in aazul tetraedruluitrun-
chist (fig. 5.3.6) 9i octoedruluitljnchiat (fig. 5.3.|, d e 1 8 : 5 a s ed i n e l e c o r e s p u n df e l e l o r c u b u l u i i n i -
m u c h i i l e p o l i e d r e l o r r e g u l a t e r e s p e c t i v es e i m - l i a l , i a r a l t e 1 2 c o r e s p u n dm u c h i j J o ra c e s t u ic u b .
-n
oart t ' e i s e g m e ^ l -e g a ' e o b t r : n d J . s ea ' t f c l Construclia ranbaboctqedruluise face inscriind Pe
transformarea d i n t r i u n g h e c h i l a t e r ailn h e x a g o n f e l e l eu n u i c u b p e t i a t ei " r r a P o f t u ld i Nf i g u r a5 3 1 1 .
r e g u l a t .A c e l a F li u c r u e s t ev a l a b i l i nc a z u li c a s 1 e d r u - (fig, 5.3.12)se prezintd ca un
Rombicosdodecaedrul
lui trunchiot(fig. J.3.8). d o d e c a e d r uc u m u c h i i l et e f i t e . E l s e c o m P u n eC r n
'el3
in cazul cubului trunchiat (fig, 5,3,9), raportul in 2 f e e p : " r . g o a r e r e g ua l e ( c o r e s D L n T ; " o a ' e
inilia), 20 fele t r i u n g h i i r r e chi-
c a r e s e i r n p a r t m u c h i i l ec u b u l u ie s t e : 1 , f - 2 ; 1 , i a r l o r d o d e c a e d r u l u i
l a t e r a l e( c or e sp un z d t o a r ev i r f u r i l c r d o d e c a e d ruluj
l a d o 4 e . o " o ' utl t J q c h ' l : ( F i g . 5 . 3 . ' 0 . a . e : t . a p o r
'. ll5 i n i f a l ) 5 i 3 0 f e l e p e t r a t e ( c o r e s P u n z a t o am r eu c h i -
este: 1 ) / 7 .1 . S - o o , r t .o D - . a e. r I c o c e ( d j c r d o d e c a e d r u l t il n i l i a l ) . C o n s t r u c l i ar o r n b i c o s -
'eg, a' rCer c si
8 0 1 r e S Lar ' p i d i n t r - u r p e ' t i a g o . d o d e c a e d r u l usie f a c ei n s c r i i n dP e f e . ! e l eu n u i d o d e -
(.1'Pa'- ( ?.c7:f -.t t /''i le er mtl.
c a e d r u l r e g ua t p e n t a S o a n er e g ua t e i n r a P e r t u l
Rambcubactoedtul (fig.5.3.11)se prezintica un cub c r ' ' g u ' a 5 3 . 1 2 .
r , mrrchirlc fp<iie , < t f F l i n . r < i -d P- ^d L-.- rc!c d.c
Pd(
i C e r r i c ec u o E r r a r e l e c e p e f e g e l ec u b l l u r . i r c r e p -
t u l c e l o r o o t v l r f u " i a l e c u 5 u u a p a r o p i f e T et - -
u n g h i u r i e c h i l a t e r a l eF, e 1 e l ep e t r a t es i n t ' i n n u n r : r TUBJL:-IRUNIHIA

OTTAEDRUL
TRUNt HIAT

lig. 5.3,7 fis.5.3.9

106 Reprerentdride orhitecluri in geomeirio descriPtivdti oxonomekie


' J r L n . i 5 3 , 1 5P , ef i e c a r el a t L ' ; a P ; l r a ' - l u 's ' i a l s e g n e r r e
P r o c e d e udl . r . u r , c l -- - e s e p o d L e2 p c a
c
p o r , c d r e l or 'e g . r ' a r e $ i u r o r o o ' . e q - e
r e m : ' s u - D r o p o r l i o n a lceu n u m e r e l e :4 7 0 , 4 5 6 ' '1 2 4 ( f i g
. r i n u n i r e av ' i r f u i i l o rP : t r a t e l o ri n s c r i s e
i a t e , r e z u l t i n d c / t e p o l i e d r e s e m l r e g u l a t ec: r : , b o c - 5 , 3 . i 5 ) .P
toedrul trunchiot (fig. 5 3.13) 9 icosdodecceirul p e f e f e l ec u b u l u ir e i u l t d f e l e l e t r i u n g h i u l a rael e
t r u n c h i o t( f i g . 5 . 3 . 1 4 ) .C o n s t r u c l i a a c e s t o r d o u ; c , b u l J it e gt ,
p o . e c r e s e ni r e s J ; a t es e p o d t e f a c e a P , c ' n d P e
Construc!iadadecaedrului te;lt este asemAnatoare
m u c h i ac u b r l u i , r e s p e c vl a d o c e c a e d r u l urie g u a t .
c u c e aa c u b u l u i t e t i t ( f i 8 . 5 3 . 1 8 ) S e i n s c r i up e
;i 5 3,14,
r a p o a r t e l ed i n f i g u r i l e 5 . 3 , ' 1 3
felele dodecaedrului regulat PentaSoane regulate,
C u b u lt e t i t s e p o a t ec o n s t r u ip o r n i n dd e I a u n c u b , i n t o c m aci ai n f l g u r a5 . 3 . 1 9l u, i n dP el a t u r is e g m e n t e
p e f e l e l e c d ' u a s e ? r s c r i u p d t r a t ec o r f o r n f . g u ' i t p r o p o r l i o n acl eu n u m e T e e1: 1 6 , 9 1 , 4 3 l m a g i n e a

ROI,IBi
UBOtTAEDR
DODECAEDRUL
TRUNCHIAT

{is.5.3.10
fis.5.3.1I
t UBOtTAE DRU L
T R U NHTI A T
-
R0MBlt 0s000t
CAEDRU t

fi9.5.3.12 lig. 5.3,13

Formepoliedrole r07
I(OSDOO:IAEORUL
TRUNCHIAT

'x'

fig. 5.3.15

fis. 5.3.'14

fig.5.3,'17

{is.5.3.15
f i n a l dc a r . seeo b l i n ee s t ec, ag i I ac u b u tl e t i t ,o s u i t i
de _fe!emai mari (pentagoane regr,late) nlrgirite
d e . l e j e , m ami i c r ,1 r i u n g 5 , u ' a(rfer g .5 . 3 , 1 7 )N. u m I -
r u l d e 8 0 f e l e t - i u r g h i u l a rael ed o d e c a e d r u tl e r ,gi i t
r e z u l t id i n 1 2 p a c h e t e d e c i t e 5 t r i u n g h i u rai d i a -
c e n t el a t u r i l o rc e l o r1 Zf e l e p e n t a g o n a(lien t o t a l
60 fele), plus 20 fele rr-iunghiula-re corespunzd-
t o a r e v i r f ur i l o r d o d e c a e d r u liuni l i a l ,
Desfd;urotele celor 13 poliedresemiregllctesint
i l u s t r a t ei n f i g u r i l e5 , 3 , 2 0 - 5 . 3 . 3 2 . 1i9.5.3.19

108 Repr€rentdri
de orhitecturdin geometriqdelcriptiv6ti oronometlie
Sintezotrarslormd,:lorp,in care se obt',r pol,eCr-1,
semiregulote.Figura 5,3,33. ilustreaza transform;-
OODECA€DRUL r i ' e p r i n c a r e s e o b l i n p o l i e d r e l es e n r e g r l a t c ,
TEtrr p o r n i n d d e l a p o l i e d r e l er e g u l a t e ,S e c o n t u r e a z l
a a L d f o m ' l t : , u n a b a z a t ep e c u b s o c t a e d r u ,c e a -

IUBOTTAEDRUL TITRAEDRUL
TRUNIHIAT

fio. 5.3.18.

{is. s.3.20 {i9.5.3.21

I c 0sD0Dtt At 0RiiL ICOSATO


URL
IRUNCHIAT
DODECAEORU
L k'01'1BIt0s-
TRUNTH]AT DCDT(AEORIJL

1i9.5.3.22 fis.5.3.23 fi9.5.3.24 fi9.5.3.25


Fotme poliedrole 109
l a l t a b a z a t Ap e i c o s a e d r u ; i d o d e c a e d r uD
. in cele
d o u d p e r e c h i d e d u a l e s e o b l i n c u b o c t a e d r l rsl i
lCoscodecaedrui, care genereazi rnai departe fie_
c a r e a l t e d o u i p o l i e d r es e m i r e g u l a t e .

ICOSDOOETAE
t]RUL
TRUNCHiAT

D0DEtAEDRUT
TF(IT

l|g. ).J.lo
1i9.5.3.27
i'

TUBUL
TRUNl:HIAT ORUL t UBULTEttT

fi9.5.3.28 li1. 5.3.29 g. J.J.JU {i9.5.3.31 1is.5.3.32

110 Reprerentdri
de orhitecturdin geometriodescriptivd
5i oronometrie
,,i_: l-
dFi
rsFg
Y=-n -:)
--

-
-<

/t r l-J
(:]g
-F-
) ,,,s\
CY
c
-6i

\w
t. (w
HA
iz.
O =
a z:)
t/)
O d
F

cl

c< rt
L!I

t1z
F=
LrJ C(
FF

=
fi<
<-{ -
f-

6z
i-
-
d
ct_
<N
1- l\
-d )tv/
-l-
.,@- ---J l-
f<

;LJ

=<
c)F

L-JF --) F

=
O !y
6) ---J co ::)
=- I
(J O(

:ur
v
P3

Formepoliedrole 111
I
A N A L I Z AP O L I E D R E L S
OER
M I R E GLUA T E

Ca exemplificare,s-a efectuato analizi a structurii


c u b o c r a e d r u l u( fir g . 5 . 1 . 3 4 ) .I n f i g u r i l e 5 . 3 . 3 5 . . ,
( ? ?A .i^+ a,/i,l-^+i.+c . f.a-+. F- .l F_ O p U s ea l e C . r b o c -
t a e d r u l u i( f e l e l e t r i u n g h i u l a r e )i ,a r i n f i g u r i l e
5 . 3 . 3 9. .. 5 , 3 . 4 2 s i n t d e s e n a t es e c l i u n i h l ee x a g o -
lf
n a l ep r l n c u b o c t a e d rS u c, h i l e l e v i d e n i i a zoi p r o -
p r i e t a t es t r u c t u r a ld5e o s e b ldt e i m p o r t a n t a c u -
ha.ta.)...r. ; .6.^-.ri\,
"/p-,
-i
mLch.a Sa eSte
i
e g a l e c u r a z a s f e r e i c i r c u m s c r i s ceu b o c t a e d r u l u i .
D n a c e a s t ip r o p r , e t a t er e . , L i r ; c ; d . s t a n r e l ed e a t
c e n t r u l c u b o c t a e d r u l uIia t o a t e v i r f u r l l e s a l e s i n l
e g a l e c u m u c h i a ,c e e : c e c o r f e r i a c c s r up o i e o ' . r
semiregulat proprieti.ti de izotropie ti o mare sta-
b i l i t a t es t r u c t u r a l d .
y'irtoli zo canfigurIllei cubactoe;d rolep rin i mpocheilri
de sfere, Se poate obline o configuralie cuboctae- {ig. 5.J.J+

drali prin impachetareaa 13 sfere, Cele 13 sfere


e g a l es i n t d i s p u s es u b f o r m a u n u i c o l i e r d e 5 s f e r e
? n j u r u l u n e i s f e T e - n u c l e( N
u ) , l a c a r e s e a d a u g du n
r:ehpr d- .rai <..r- ..6?..- i, ^' ' I' ' i' .' { < ,rn n:rhct r{e
i' "
trei sfere a;ezatela bazd(fig. 5.3.43),Figurile
5 . 3 , 4 4... 5 . 3 . 4 6r e p r e z i . r tv;e c . . i a l ec e l o rI r s ' e r e
F i e v i d e n l i a z sz j m e t r i i l ec o n t i g u r a r i eciu b o c t a e -
cr a l e .

j, j '., lti'l t

{i9.5.3.3s flg. ).J,JO Iis.5.3.37 {is.5.3.38

{is.5.3.39 Ii9.5.3.40 1is.5.3,41 {is.5.3.42

lt2 Repferentdri de qrhitectu.d in geometrio descriptivdti oronomelrie


EO L I E D R E L S
D U A L E LP OERM T R E G U L A T E

& $
C a g i p o l i e d r e l er e g ua t e , p o l i e d r e l es e m i r e g L r l a t e
au duole sau reciproce.Aceste poliedre topologi:
d u a l e n u s e m a i i n s c r i ui n s f e r i , i a r f e l e l e l o r s ' i n t
s t r i p b e .T o t u ; i , m u l t e d i n t r e e l e s i n t i m p o r t a n t e '
a t ' t p r . n p ' o p r i e L i g i l el o r c o r s t - u c r i , / ec, ' I 5 j p r ' n
p r o p r i e t a t e ad e a u n ' p l e s P a r i u J( e c h i P a ' t i l : es P a '
l i a i d ) ,i m p r e u n i c u a l t e p c l i e d r e r e g u l a t e; i s e m i -
regulate.
T [ n s f o r m a r e ac e a m a i o b i S n u i t ap r i n c a r e s e o b l i n
A
r/
d u a l e l e p o l i e d r e l o rs e m i r e g u l a t ee s t e c o n s t r u i r e a
if fiecare v?rf al acestoraa unui plan eSal ?nciinat
fa!a de felele care concura in acel v'irf Aceasta
c o n s t r u c l i ee s t e e x e m P l i f i c a t AP e d o u ; P o l i e d r e

t semireSulateicubactoedtul (fig, 5 l.af ti actoedrul

m
trunchict (fig. 5,3,48).

( d! a l LLr c L r b '
OOOEIAIDRUL
octaedfulLli)

\7i

1i9.5.3.43

trg.

TETRAKISHEXAi
fi9.5.3.44 {i9.5.3.45

1i9.5.3.46 fis. 5.3'48

Formepoliedrole 113
.

TTTRAKlSI]I
EDR.JL

1
fi9.5.3.49 fis.5.3.50 1i9.5.3.51

ea n^, ^^ t, a t )la ^6^iFi.o,rcamonar\ r,, ralp o a s e m e n eoaP e r a l i e a P l l c a toi c t a e d r u l utir u n -


nhrin ra nr ^ r.r^(t^.-'.p: AF\.. F F c;nr pvAm-
<, cn at genereazaJn dotecoed"L' roAbic (care esre
' i
nlific:re in f 'o r r
6- * - r \ l 1 9 r:nde mr, r :16 a-r'6 r- d u a l u lc u b o c t a r
e u
dl ui ) ,
s e m i r e p J l a rs e i n t e . s e c t e a r ac L c e l e a l e C - a l LJ i C o n s t r u c 1ci ae l o r1 3 d u a l ea l e p o l i e C r e l os re m i r e -
< ; , c i i - , r o r r z I ? ( n i - . . r , 6 i . ] " e r s e cal o c : o e d r _ - p u l a t ed e p e s e s tcea d r u la c e s t uvl o l u m f i P 6 a t ef i
l u i t r u r c l - . a tc u d u a r L sl i J r u e s t ( o p e r a t d . E x e r s a t ci a t e m e s ! p l i m e n t a r S P ,e n t r uf a c i l i t a r e a
q^16 --^.6hi.6 ,-l- -,,. -lo ^^j,..l.ol^" ',."' lrre e x e r c i ! i u l usi i n t d a t e u n e l ei n d l c a l i ci u p r i v i r e l a
L 1 . e a c e r l r e o ' r e l eo r P o e d . ' eo " s c ' r -rre S La l c c o n s t r u c l i a f e j e l o r c e l o r 1 3 d u a l e( f i g .5 3 5 2 . .
. u g e r e r e a r ad - a l e i r r f . g . r a 5 J . r 1 , d e e r c ' l ' r L. , . . . 5 . ) . 6 4 )D. c s p r e s 1 - te r e c u t a i cl a s c a r at.o l J ' i ,

112'S-r

TRIAK IST EIR AElR LJL O I C i T A E D R LR] iC H P I C

(i9. s.3.s2 fis.5.3.5a

H i X A ( i S i : T A iD R U L ; t N t t fl s J t ! t t / : i ;'.t0NTtac it L RCItsIa

{i9.5,3.5s {i9.5.3.55 fig.5.3.57

lt4 de qrhitecturd
Reprerentdri ti qxgnometrie
in geometriodescriptivd
l : c s I E T R , ' . i t F ti r ! r . l I A : a f i A L J t O : T ' 1 R J : : R J .: ; A ; i Z O I D A L
I I t O S A ED R I ] L
HE X A KS

fis.5.3.58 fi9.5.3.59 fig.5.3.50

T R I A K ] 5 O I T ; . EJDLR.
rixAtcfirA::R!, ?::,r;A::'{A:

fi9.5.3.61 {i9.5.3.52 fi9.5.3.63

p e l t r u p r e c : z ; (r o ' r s ' " L ( e: i d - a i c l o . -: ,: r i ' d . a . P e n t r u c o n s t r u c l i aa e s f e i u r a t e l o dr ualeior pc :


u n g h i u r i l ep o l i g o a n e l o r ^ f e l e l oprr, e c u m 5 i u n g hu d r e o r s e m i r e g u l a t es i n t u t i l e d a t e l e c e m a l l o s ,
r i J ed , - d r e d i n r r e f e t e . l n a c e s lf e l . s e D o r c o n s l . . l i ! ' e f e r l i o a r el a n u m i r u l d e f e l e , m u c h i i ; i v i r f u r i a l e
d e i ' a . u r r r e l ed c a e l o r s i . g 6 ' e q , ' a6---f. lor.

Denunrireadua ului PcliedrLrsemireg!lat

Trldkistetroedru/ (fig. 5.3.52) T e t r a e d r utlr u n c h l a t i. 18 8


Iet/dkishexoedrir/ (f ig 5.3.53) O c t a e d r utlr u n c h i a t 24 l5 14
Pentok,sCodecoedrul (f ig. 5.3.56) lcosaedrultru nchiat 60 90 32
Dodecaedrul rombic (fig, 5.3.54) Cuboctaedrul 17 74 11
'lriocontaedrul 60
rornbic(fig, 5,3,57) lcosdode.aedr! 30 32
Hexdkisoctoedrul (fig. 5.3.55) Cubcctaedr! tr!nchiat 4B 77 26
'120 1€0 67
Hexdkisicoscedr!l(fig. 5,3.58) lcoldodecaedrul trunchiat
lcostetr6edr!/ pentdgono / (fig. 5.3.59) CirrLrI tegi', 74 60 38
HexacantaedrD! pentcgonol(fig. 5,3 62) Dodecaedrultet t 60 150
lcostetroed.ul troDezoiCol (f ig. 5.3.6C) Rombcubcctaecful 14 43 76
Hexa.anloeCr ul trapezoid,r/ (f ig. 5,3.53) Rcmblcosdodecaedrul 50 120 67
Ttiakisactaedrul (fig. 5.1.61) C u b u lt r u n c h i a t 74 36
frokisi ccsoedrul (f ig. 5.3.64) Dodeaaedrultru nchlat 50 90 32

Formepoliedrole 115
DEL1AEDAI

F i g u r i l e5 . 3 . 6 5 , . , 5 . 3 . 6r9e p r e z i n i Sc i n c i d i n c e i
opt deltaedri(poliedreale ciror fele sint triun-
g h i u r i e c h i l a t e r a l9ei)d e s f { u r a t e l leo r . P r i m i ti r e i
d e l t a e d rci ,a r en u s i n t i J u s t r aaTiic i ,s i n t :t e t r a e d r u l
regulat, octaedrul regulat ;i icosaedrulregulat.
AsTfel,figura5.3.55reprezirtahexodeltoedrcl, care
a r e 6 f e ' . : f i g r r a 5 . 3 . 6 6' e p r e zn t ; d e c a d e l t . o t uel,d
1i9.5.3.54 care are 10 fele, figura 5.3.67reprezintd tetrokor-
decaCeltcedrul (trigonoldeltoedrul), careare 14 fele;
figura 5.3.68reprezjntd doCecodeltoed rul, care are
12 fe.!e,jar figura 5.3.69reprezintdcubicontipris-
m:cCeltoedt ,l (t:ralecodeltoedrul),care are 16
fele.
P r i m i it r e i d e l t a e d riil u s t r a t si i n t f o a r t eu t o r d e
c o n s t r u i l . D i n t r e c e . ' a1 i d o i , c u b i c a n t i p r i s m i c -
d e l t a e d r usle c o n s t r u i e Fpt eo r n i n dd e l a a n t i p r i s m a
d i n f i g u r a5 . 3 . 6 9a,l c e t u i t de i n d o u ef e l e p d t r a t e$ i
R {cte 'r Ind\ir-i p/-i,,'.Fr:'. Docecadeltaedr-l
( f ; g . 5 . 3 . 6 8e) s t e c e l m a ; g r e u d e c o p s r r u i tp i r e p r e -

k#
a o 1 t . ' ( a c w p r r i . i r r d p s . n a + id o J A v e d e r ; o r t o -
g o n a e a e s a l e d J p S c e a ' i s t u d i a t P r o b l e n ' aP e

r-.J rnacheti.

fi9.5.3.65 {i9.5.3.55

w
lis. 5.3.67 {i9.5.3.68 fig.5.3.59

116 de orhitecturiin geometriode5criptiviti oxonometrie


Reprerentdri

l4.-.*.:
P ILI A N E
5 . 4 .E C H T P A R T I T (n,' 2 4 n,j+ n'j) reo'::eo',
\nrnznsl
E c h i p a r t iilel p a n ea u f o s t d e n u m i t eg i m o z a i c u r i ,
g r i l e ,I a l i c es a ur e l e l e .P e n t r uc au n n u m i r d e P o l- d e u n d er e z u l t 6 :
g o i ' e r e p e r ' 1 , / es ; a c o p e r cc o m P l e to s u P r a f a . t i 1111
P l a n ;t,r e b u ; es af i e s a t i s f E c uutnee l ec o n d i l i li e g a t e nrnrn"2
d e v i r f ur i l e p o l i g o a n e l o r ,
\ e p r o p u n e ms i a ' o p e ' i m o s u P ' a f a l iPi l a l Ec J
in cazula PatruPolSoaneregu-
p o l i g o a nied e n t i c er,e g u l a t e $ i c u u n n u m i r n d e in mod asemdndtor, j u r u l u n u i v i r i n u m l r u lC e c o m b i -
l a v i r f a l ef i e c d r upi o l i g o nr e g u -
l a t u r l .U n g h i u r i l e l a t e a F e z a i
t n
e
l a t v o r f i ( n - 2 ) / n 1 8 0 ' , N u m d r u ld e p o l i g o a n e n a l i i e s t ed a t d e e c u a t i ian n u m e r ei n t r e g j :
care se intilnescin fiecarevirf va fi egalcu: 1 1 , 1 ,1 _.
It flz [3 n,t
360'
(n-2)/n.180" n-I n I
i n c a z ucl o m b i n a loi r d e c i n c i ,r e s P e c t F i va s eP o l i -
g o a n er e g u l a t ei n i u r u l a c e l u i a sv i r f ' e c u a i i i l ei n
i n . . , , - i -. . i - - " n i o . - . - " h , . . . : a . b i u n n L r n a rc e num e r ei n t r e g is i n t :
l a : u - i n - a i m : . e d e c i r 2 , v a l o r ie c a ' e r e z : ' : i p e n -
1 1 1,1,1 3
tru n sint 3, 4 gi 6. Prin urmare, triunghiulechila- f
-:-,
t e r o /( 3 l a t r r ) , p i u o t u l ( 4 l a t u r i ) s : h ( . 4 - . r / r F 2 . - nr n, o3 flU n" 7
/ o t ( 5 l a t u r i ) s i n t s i n g u r e l ep o l i g o a n er e S u i a t ec a r e
^^t . id
5 d: .l^uhJaJr ca , c \r a
! ,mr 'nPl e, L
+.i ple
L L r, e r!P dLdrd ' 1,'^
/u- 6u'ci 1 1
nlrn: Fle .l,t' n,<rcrl5 ."1.r trp p.hihn'!it t hl 1'c - - T -- _T-T- ,1 -:'1
i
Dt nl na ni os [e

D a c i n e p r o p u n e ms i a c o p e r i mu n p l a l rc u o c o m -
R e z u l t i1 7 s o l r . i: 1i n n u r n e r ei n t r e g i ,d i n c a r e . 3
b i n a l i e d e p o l i g o a n er e g u l a t e ,s o l u l i i l e s i n i m a i
s i ' t c \ i a ' c ee t - . ' e c l ' o a r r ' I i ir e g ua ' e ( t ' L p o ' i -
r L m e T o a s eD. a r r u m i r u l m a x ' r ' d e p o ' i g o a n e' - " - p o a - er e s u l a t ed ' a c ea ' i t ' p ) : K ' P $ i 5 d : n t a b e l u l
i n i r - r ' u r u i \ " - [ e s t e5 . i - n a i i o ' sA. I t e s a - e c o n D i . a (l iAi ' B C ' D F s i J )
P. n
"rm:.c
.^<ihil,f;tila Aa :<pt"-c , irc ^'.:
pot fi ei minatedin discu-tie, deoarecesatlsfac con-
'r.rs. n o l i o o r r er e p . l l a t "i r i u r u l a c e l t i a s v i ' f d o a r i n t r - u n u d
l i n v i r f u r i t i n u Pot
dilia impusi
s ' . 1 d a t e d e e c - " } i a i r n u r e r e i r L - e g: g e n e r ao r e l e a c a r e s e a c o P e r ec o m P l e tP l a n u l

Combi- Tipul poligoanelor Combl- T i p u lp o l i g o a n e l o r


n 6 n" n3

3 7 K 6 6 6
B 3 I 14 L 3 3

il'
c 3 9 3 3 6
D 3 10 15 N 3 4 4
E 3 17 12 4
F 5 2A a 3 3 3
G 6 12 R 3 3 3
I 8 s 3 3 3
l 5 5 10

C e l eo p t c o m b i n a l ci ia r er d m i nv o r f i n u m e r o t a t e cu moi multe tip'-)ride r,aduri.Prin u r m a r e ,c e l e8


d e l a 1 l a 8 . E l e s ' i n tc e l ec a r e d a u n a ; t e r eu n u i c o m b i n a ! i ri e P r e z l n t ip o s i b i l i t d l i l e
.1" ,.c):rp a

nLfa5r de 8 e(hipattiliipla'.e sem,regulote cu un ma r'tu to. pol goare regulare i" lurul a c e l u ia;i
singurtip de nodpi 14 echipartilil plane semiregulate virf sau nod, Prezentate in tabelul u rm ator,

Formepoliedrole 117
Ti o a n e l o(rf u n r i r u ld e l a t u r i
- echipariiliaplani cu triunghiurj echilaterale
NumeruI (fig.s.4.1);
d e o r d i n e Coduldat n1 n: - echipartilia pland cu
rl3 n5 hexagoane regulate
(fig s.4.2):
- echipartilia
plane
cu petrate
(fig.5.a3).
1 t4 3 6 3 6
2 Prin transform:rimai simplesau mai complicate
N 3 6 4
3 a 3 l 3 4 a l e e c h i p a " t r l i i l o rp l a n e r e g u l a r es e p o t o b t i r e
4 G 4 12 panouri sau pardoseli decorative, motive decora-
5 R 3 3 3 3 6 tive etc. Principiul de baz5al acestor transformiri
6 E 3 12 17
7 H I
este acelaal ob{inerii unor elementerepetitiveiden-
L 3 3 12 t i c e , r e s p e c t i vd e u n s i n g u r t i p . A c e s t ee l e m e n t e
n u v o r m a i f i p o l i g o a n er e g u J a t ec,i p o l i g o a n en e r e -
g u l a t e s a u c h i a r f o r m e c u r b e . T e h n i c am o z a i c u l u i
ECHIPARTITIILE
PLANEREGULATE a c u n o s c u to a m p l i d e z v o l t a r ea a c e s t o rt i p u r i d e
a c o D e r i . ea s ; o - : f p , . l n . n . r - o o r i , t t r a n S f O r m i r i
ale relelelor sau echipartiliilor plane,Figurile
CeJe trei ech ipartilii plane regu- 5 . 4 . 4 , . . 5 , 4 . 7 i l u s t r e a z ac i t e v a t r a n s f o r m E r i p o s i -
late s'int; b i l e p e o e c h i p a r t i l i ep l a n ; c u p a t r a t e .

l
i
I

fiE. t.q. I Iis.5.4.2 ?rg. t,.r.J

1is.5.4.4 lig. 5.4.5 lis. 5.4.6

118 de orhitecluriin geometrio


Reprerentdri descriptivi
ti oronomelrie
l
i
'i

{is.5.4.10
fi9.5.4.7
SEI'4IREGULATE
ECHIPARTITIILE
CU UN SINGURT I PD E N O D
A c c ( l c o p l e c h : p a ' t i ti c o - e s p u r dc e l c ' o o t c o ^ r -
b i n a { i i d e p o l i g o a n er e g u l a t ea ; e z a t ei n i u r ! l a c e -
l u i a ; 1v i r f s a u n o d ( f i g . 5 , 4 . 8 . . 5 . 4 . 1 5 ) .A p a r d o r i
v a . a r r L eQ , s i Q . ( f r g . 5 . 1 . 1 0 s5i. 4 . 1 3 c) ,a - e : r e zi : "
a c e i a ; r' u - l a r d e p o { i g o a . er e g L ' d r " d , -- a--zare
i - o . d r e d r f e irr i i ; J , 3 . 4 , 3 . I r c s p " c t, 3 . 3 . I r ' 4 .
I i - < c . - . . . r h - ' - r . P f ) - , ' - . * : , l a b a z au r e e c l -
D aL i I| sen "et! aIC cu rnai n'u,Ie I PU"t cl? oc.
Pe cele opt figuri sint notatet p!rl e ie noduri
r)rc apne-F2at Frh h).: r .r fr, .r, ' , .
fig.5.4.ll
h, mi.,,l .la l.+'.i . l -- h^li.^1.F . or c_"e co-\o"5
f o--
i n n o r i r I r p < n . r ri v \

lig. 5.4.12

fig.5.4.9 fid.s.4,r3

Formepoliedrole 119
fis.5.4.I4
figt 5.4.17

1i9.5.4.15

ECHIPARTITIttE SEHTREGULATE
C U M A IM U L T E
T I P U RDI E N O D U R I

E x i s t i 1 4 e c h i p a r t i l isi a u r e l e l e p l a n es e m i r e g u l a t e
cu mai multe tipuri de noduri. Demonstiatije
matemattce depitesc cadrul acestei lucriri
(Critchlbw, 1965), in care sint preze,.rtatenurnal fis. 5.4.18
g r a f i c c e l e 1 4 e c h i p a r t i l i im e n ! i o n a t e ,e v i d e n . ! i i n d
d e f i e c a r ed a t i ( p r i n d e s e n )t i p u r l e d e n o d u r i p e
t r g u r l l e r e s p e c t i v e( f i g , 5 , 4 , 1 6 . . . 5 a . Z 9 ) .

lig. 5,4.16 fis.5.4.19

120 de qrhitecturiin geomelric


Reprerentdri de5(riptivi
ti crgngmetrie
1i9.5.4.24

Iis. 5.4.22 Ii9.5.4.25

Formepoliedrole
t2l
Iis. 5.4.26

lis. 5.4.29

5 e p o a t e v e d e ac i i e c \ i p a - l , i i , , es i n t s " r u c r u - a r ep e
b a z am a i m u l t o r t i p u r i d e p o l i g o a n er e g u l a t ec a r e
c o n v e r gi n n o d u r i l e r e t e l e i t i c a n o d u r i l e s i n t d e
m a i m ul t e t i p u r j :
- d o L r i t i D J r i d e n o d u r i i n e c h r p a r t i l , , i ep r a r e
semiregulat1 e, 2, 4, 6, 7,9, 10, 13 Si 14;
- t f e l t i p u r i d e n o d u r i i n e c h i p a r t i l i i l e3 , 5 , 8 ,
11 9t12.

DUALETE PLANEREGULATE
ECHIPARTITIILOR
lis, 5.4.27 $ I AC E L O R
SEI4IREGULACT
UEU NS I N G U T
RI PD EN O D

D L a l . r ep - L o a r l ;, r . o - o l a r e s e o b t i n l n i n d c e n -
t r e l e p o l i g o a n e l ocr a r e a l c i t u i e s ce c h i p a r t i J i i l ien i -
r ^ i ' o n ' l o r i ni t , d l - d c v i n
,'rf, -i/- ., r-/.,r l- ".hi.,.-i ie duale.
qF n^:rF ^h<F.v: .; erh,n.rrtir ilc n.:np rpo,,r,rF

s . : r p ' o p - i e l o r d - a e ; A t ' , t ed . a a l u 8 , B e s t e
C J a ' al - i A i a r C e s r ep ' o p r a s a d u a l ; ( r r g , 5 . 4 . 3 0 ) .
D u a l e l ee c h i p a ' rL' i l o ' s e m- e g - l a t ec u u ' r s i ' r g J -
rin 'lo ^^,1 <:^+ <rn,.r',r:iF Ai^ h^l;d^.ha neroa,tlnta

t r i u n g h i u l a r ep, e n t a g o n a lsea u r o m b i c e( f i g .5 . 4 . 3 1 ) .

D U A L E L E C H I P A R T I T I I LSOER
MIREGULATE
C U M A IM U L T ET I P U RDI E N O D U R I

'"
f i g : r . l e5 . a . 3 2 . . . 5 . 4 . 4s 5' - t r e p ' e r e n L a t de L a l e l e
c e l o r 1 4 e c h i p a r t i l i i p l a n e s e m i r e g u l a t ec u m a i
r L r e t p u r i d e r o d - r ' . i r f e c a ' ec a z ' r i a r i e , e . t e
p r e z e n t a th a q u r a tp o l i g o n u ld u a l e i5 i s i n t i n d i c a t e
{ig. 5.4.28 t i p ur i l e d e n o d ur i .

122 Reprezentiri de ofhitecturd in geomettio desctiptivi li qrgnometrie


{ig. 5.4.3{,

fig.5.4.31

Formepoliedrole
123
fis.5.4.32

fig.5.4.33

fis.5.4.34

124
{i9.5.4.38 1i9.5.4.41

Iis.5.4.40

Formepoliedrole
I
I

lig, 5.4.44 |is.5.4.45

EXEMPLEDE APUCAT DECORATTVE


F i g u r i l e 5 . 4 . 4 9 . . 5 , 4 . 5 1i l u s t r e a z dt r a t e r i p o s i b i l e
ALE ECHIPARTITIII-OR
PLANE ale echipartitiei plane regulate (Critchlow,1965).
L a t u r i l e p o i i g o a n e l o rI e g L r l a t es i n t i n l o c u i t e c u
P o s i b i l ; t , t f j ldee c o - a r i v ec a . e d e'irri.""..gj;;:
cr,.o -i" .^r'-"--. curbe astfel incit figurile plane sa fie echivalente
5i transbrna.eae.r-'prJ,,r"i ( s da i b Sa c e e a sai r i e )9 i l i n i i l es i t r e a c dp r i n n o d u r i l e
semiregJJate.
:r: relelei, Uneori curbele pot fi foarte curioase(fig.
_ s ' n t -p r a c r i c n e t i m i t a r e . D - e p i l c i . 5 . 4 . 5 2 ) d. i n d n a F r e r eu n L r e . c T e - i r e p e t i t ; v l a G l
t i g u r i t e 5 . 4 . 4 6 . . . 5 . 4 . 1 8r e p r e z i r t ; m o t i v e d e c o
r a t v e o b , t i ' t u r ep r i r i ^ c l - i d e r e aJ - o r I i . , p o l i Ce curios (fig. 5.4.53).
g o n a l ei n e c h i p a r t i l i i l ep l a n e s e m i r e g u l a t e cu mai A l t e o r i ,t r a n s f o r m d r i loep e r a t ec u a b i l i t a t ep e e c h i -
m ul t e t i p u r i c l e n o d u r i . p a r t i l i i l e p l a n e c a p 5 t i v a l e n t e p l a s t i c ed e o s e b i t e

lig. 5.4.45 lis. 5.4.47 lis, 5,4.48


126 Reprezeni6ri
de orhltecturiin geometriq.lelcriptivdsi oronomet.ie
{ig. 5.4.49 {ig. 5.4.50 rrg. ).4.J I

c a , d e p i l d d ,m o t i v e l ef l o r a l e t i a n i n r a l i e rdei n g r a -
f i c a l u i E s c h e rC . o m p o z l l i i l ed i n f i g u r i l e 5 . 4 . 5 4; i
5 . 4 . 5 5s i n t r e l a t i vu s o r a e , , c i t i L ' ,r o c i u r i , er e ' e . i
< r l p p , l ed - _ . o- n -r D p.e
' ' 'r' ' r f , i - d d e q t u ld e r i z i br e i n
a " 1 b e
e c a z u r i . l r c e r c a r, p e n t r u a - n L T a r r e n ls L
d e s c o p e r i rai c e s r el e g i i . r c a z' l . o n p o . i 1 , e i c u c " ,
i r c i l A ' e l ,d , r g ' a . u r a l - i E s c r e r1 1 u , . 3 ; " [ g r r a
5,4.56.

{ig. 5.4,53
{)

li1. 5.4.52 1i9.5.4.54

Formepoliedrole r27
55. ECHlPARTITII
sPATIALE

EchipartiJiile s p a l i a l es i n t a n a l o a g ee c h i p a r t i l i i i o r
p l a r e ,i n s e r s u lc d s i n r d e r i n i t e( a u n p l e ' eo s P a l : u -
i u l c u p o l i e d r er e g u l a t e ,p o l i e d r es e m i r e g u l a t sea u
c o r b : n a l i i a ' e l o r . C a i i l a r e l e J e l ep l a r e ,v o m a r a -
I i z a u m p l e r e as p a l i u l u ls i c u a j u t o r u l d u a l e l o rp o l i -
e d r e l o r s e r ' ' - g r l i r e , a r c e l t a e d . i l o ' ,a l p r i s m e l o r
cirverseetc,
C e a m a i s i m p l i e c h i p a r t i t i es p a ! i a l de s t e r e t e o u d
. t\:.4 ,hi,|i-i | - m n , c l . . . ; . ; ' d e C u b u r i ,c a r e
ro-rp?ia+i i-. r(i .idp-,.r .1rr-?ian de coordonate
^-r^d^nrla rrmAr/i \/^m ^.a7a^ft

p o s i b i l i t ; ldi e u r n p l e r e
a s p a l i u l uci u d i v e r s ef a m i -
ti: .lF hdtie,.t.F rnn< rtcrindrr_tp in <neri:t nc >cete:
c a r e a . s : n n . f i c a ; i ip i a p r i c a l i i n a ' h i t e c t u r S .

l|q. t.q.))

l
j

l
1
I

Tl
.'$

lI
SPATTALE
s.s.EcHrPARTrTrr
E c n i p a r t i il l e s o a t . a J es ' n t a 1 d ' o a 8 ee c h . P a r L i i , i l o r
p a n e ,i r s e r s u lc a s i n r d e t ' n ; t e( a u m p l e ' eo s p o lu -
i i J /c u p o l i e d r er e g u l a t e ,p o l i e d r es e m i r e g u l a t sea u
c o m b i n a l i ia l e i o r , C a g i l a r e l e l e l ep l a n e ,v o m a n a -
l l z a u m p l e r e as p a l i u l u it i c u a j u t o r u l d u a l e l o rp o l i -
e d r e r o r s e r i ' c g , r r e , a l d c l t a e d ' ,o " , a l p r i s m e l o r
ciiverse etc.
C e a r - a i s i m p . 5 e c - ' D a . t , l i es p a t i a l Ae s t e r e l e d u d
cubicda , l c e t u i u d i n , , i m p a c h e t e r id" e c u b u r i , c a r e
r e p r e z i n t ei n ^ s u tsi i s t e m u ic a r t e z i a nd e c o o r d o n a t e
o r l o g o f a l e , l n c e l e c e u r n " e a 1 5 ,v o m P ' e z e n t a
p o s i b i l i t e l di e u n r p l e r ea s p a f i u l u ci u d i v e r s ef a m i -
l i . a . p o l i e d ' e ,c o n s j d e r i n d u - ti en s p e c i a pl e acelea
i,,,1!dli, dy,i!d!,/
", ,-1 a - h i t e c t L r ; .
?

I
{i9.5.4.55

I
'.1
J

{i9.5.4.56

128 - de orhitecturdin geometriqdescriptivd


Reprezentdri ti oxonornetde
5
,............|-_\3 ,.G\
/9..
W
*t ))
ql F#
,q
ar^ar
.r+t
t*t-'

E--'\
]A
V
u2? mffr]1
\A./vt A/
r???'r
\aoo/
lis- 5 5-2 fis.5.5.3 1i9.5.5.4 {is. 5.5.5

D i n [ a n , ! , ab ' : s n E l od' r c D - ef a c p : r t e r e r r e i p o i - Poliedrul5 este octoedrlrltru,rchlot(fig. 5 5.5) ti


"
d r e r e p r e z e n t a t ei n f i g u r i l e 5 . 5 . 1. . , 5 . 5 , 3 ; i c a r e p o a t es Au n r p l es i n g u rs p a l i u l( P r i nj u x t a P U n e r e ) .
p o t , f i e c a r e d i n e l e , s i u m p i e p e r f . . c ts p a l i u l . S e Octaedrultrunchiatse numefte,i PaliedtulKelvin
p o a t e o b 5 e r v ac ; , d e ' d p L , a c e s L e- e : e ' ? s p a ta l e P o l i e d r e l e6 , . . 8 s i n t d o d e c a e d r iP , o l i e d r u l6
s - T e ^ L e n s ; i cl ee o - t . e ' r e t e l e p l a ' e r s g L l 3 . e , ( 1 r 3 . 5 . 5 . 5 e )s r ec o c e c c e c 'rro/ m b ' -( d , J a l Lclu b o c r a -
P o ' i e l r c l c1 A , 2 4 " i 3 A s ' r t v r : i a ^ r : p e a c e e a q : e d r u l u i ) .P o l i e d r u 7 l e s t e u n d o d e c a e drroum b i c
rr'. . t al ,.p (-<- farc .^mhi.F < (:<F fcrc trzne-
reIea.
z o i d a l e( f i e . 5 , 5 . D ,
P o l i e d ' u l4 s e n u r e s t c t e t r a c C : -ue , 1 rg . 5 . 5 . 4 ,; P o .e c r u l 6 e s r ed o d e . c e o r urio m b e xe: l a r e o p t f e l e
p o a t e s d . i m p l e s i n B , j -s p a t r L ( p r i r , t r r a p u n e r e ) . r o m c i c e 1 i p a t r u f e l e h e x a g o n a l e( f i g , 5 , 5 , 8 ) .5 u b
-etraedr"l
t e s i r s e o b r e p - i n a d i . : g a - e ap, e f i e - i i e c a . e p o l i e d r u i l - s r a t e s l e f i S L ' d t e r e l e a u a s P a -
c a r e f a t e t r i u n g h i u l a r 5a t e t r a e d r u l u i t r u n c h i a t , J i a; ' c a r e r e z u l t a p r i n j u x t a p u n e r e am a i n r u l t o r
a c i t e u n e i p i r a m i d et r i u n g h i u i a r e , a s e m e n ep a o l i e d r ep e n t r u u m p l e r e as P a l i u l u i .

ffil
@

1i9.5.5.6 lig. 5.5.7

Formepoliedrole t29
ry@'
'11

€>
ltil
t-T-!

.{.>\
W
lnl

{i9.5.5.9 {is. 5,5,10


rftaQ=r
-<rY
H
ral,

rg. ),), | |
E8 {is.5.5.12

14 15 16
I

^'4\
W ffi@
{i9. 5.5.13
@
fis. 5,5.14
)% lis. 5.5.15 {is.5.5.15

F i g u r i l e5 . 5 . 9.. , 5 . 5 . 1 1i l u s t r e a z 6
pnsmepentaga- !u
- ' -''-te de octaedruIa
L,rc u lui,rdrd
n o l e c a r e p o t s 5 .u m p l e s p a t i u l ,generindretele partea superioari.respectivla partea inferioard.
spatiale:sint indicateti retelele Poliedruldin figura 5.5,15esteo odoptorca dode-
zult5. c o e C - u l -rio n b ; cr d s u c i t i,a r p o l i e d r u d l j'r rigLra
P o l i e d r udin
J figura5.5,'12 poatefi interpretatcd o 5.5.'15 estea adoptore o dodecoedrLlci fombex.Rele.
proiec.liea tetraedruluitesit, carese poategrupa lele respective sint figuratesubfiecareschildvolu-
Pentrua rezultao voriontdo dodecoedrului rombic metricd.
fdsuclt;gi in acestcazeslefigJratAproiecriarelelei
Unplereospoliul"ict' deltoeori.Cei opt deltaedri
spaliale.
s?ntpoliedrecare pot s5.umpleperfectspa!ju-|, dar
Poliedruldin figura5.513 esteo proiectied octo-
n u s i n g u r ec,i i n c o m b i n a l iceu a l l i d e l t a e d rlin. t r u -
edruluitrunchiot tratatela fel ca in figura5.5.12, Re- cit machetele deltaedrilorsint foarte u;or de exe-
Jeauade octogoane $i pdtratecarerezultdesteuna cutat (v. subcapitolul 5,3),serecomandiconfeclio-
d i n c e J eB
, e c h ; p a . tJi rp r a l e s e m i r e g u t acr e
l u n n a r e au n u i n u m e rd e m a c h e t d e e d e l t a e ' dsr i s t u -
s l n g ru t t P d e n o d . d i e r e ap o s i b i l i u f i , odre u m p l e r e
a s p a l i u t uciu c o m -
Poliedruldin figura 5,5,14estea odoptoreo dode- b i n a l i id e d e l t a e d r ip, r e c u m c u c o m b i n a ! idi e
;i
coedruluirombic, care poate fi asimilatdcrl un deltaedri alte poliedr:e.
9i
130 Reprezentdri
de orhitectu16
in geomet.iodescriptivd
Si oxonometrie

------
U r . p l , . r e as yc ' . t l c : c u t t ' f . o t( : t . r c e e p ' e 7 : t J o a
tronzt+ieintre cub 'i dodecaedrulrombic. Poliedrul
e s t e r e p - e z - - r a t ' r f r g u r a5 . 5 . 1 7 . n [ r g r r " 5 5 . 1 8
<F n^:ic \.F.lF, .,,m ,.p.f nnlio;rrr <c n^rrF fmh:
.het,l .l.rhi cr<p .li.F.r;i f d,,r: \ \ 1g rFhrFT;nr:
m o d u l d e a s a m b l a r ea p o ' . e d . e l o r d u p i d i - e c r ' i l e
O x , O y ; i O z , i a r f i g u r a 5 . 5 . 2 0i l u s t r e a z d oSrupare
d e t . e i a s e n e r e a p o ' : e c r e( a , e ' o r m e a z i u r , , c o l t
d e c " b " . l i g u r a 5 . 5 . ) 1 r e p r " z t n r ao g - u p 1 - e p e c e ' e
t a s ed j r e c l i i . L i n i i l e p u n c t a t ed e f j n e s cu n d o d e c a -
e d r u r o m b i c , P r o p r i e t a t e ad e u m p l e r e a s p a l i u l u i
c u p o l i e d r u ls t u d i a t e s t e i l u s t r a t ; i n f i g u r a 5 . 5 , 2 2 . 1i9.5.5.20

ffim
{ig. 5.5.17
%ffi {i9.5.5.I9 {i9.5.5.21

poliedrole
n-A
v-
.F-t
*r-
-_-T\

v4>
>>>*Y4

P R I SAM PRiSI',14
TRIUNGHIUTARA ru8 HEXAGONALA

{i9.5.5.23 fi9.5.5.24 {is.5.s.?5

SPATIALE
SINTEZAECHJPARTITIILOR

i n c e l e c e u ' q ' e a z as : n t P r e z e n t a t es i n t e t : c p o l i e -
d r e l e c a r e p o t s 5 u m P l e s p a l i u l ( s i n g u r es a u i n
c o m b i n a l i ec u a l t e c ) . S i n t f i g u r a ' r eT o a t ed e s f S s u -
a x o n o m e t r i c ea l e
r a t e l e ,p r e c u m g i r e p r e z e n t d r i l e
relelelor spalialecare rezulta.
Umplereospoliului.u un singur tip de Poliedru.
E x i s t eo p t t i p u r i d e p o l i e d r ec a r e p o t s e u n r P l e
s i n S u r sep a l i u(l p r i nj u x t a p u n e r ee) tl e s i n tg r u P a t e
in trei familii:
- f a m i l i ap r i s m e (i f i g . 5 . 52 3 . . 5 5 . 2 5 ) ;
- f a m i l i a p o l i e d r e l o rt r u n c h i a t e( f i g , 5 5 , 2 6 ,
]ETRAEDRU
TE$rr OTTAEORU - f a m i l j ad o d e c a e d r u(lfui gi . 5 , 5 2 8 ,. 5 , 5 3 0 )
TRUNCHIAT lJmplerea spoliuluicr doudtipur: & paltedree s t e
r e D r e z e n t adt ;e t r e i f a m i l i id e p o l i e d r e :
- f a m i l i ao c t a e d r u l(uf i g . 5 . 5 3 ' .1, 5 . 5 3 3 ) ;
- f a m i l i ap r i s m e(i i g 5 . 5 , 3 4 5 5 3 8 ) .
- f a m i l i a p o l i e d r e l o.it r u n c h i a t e( f i g , 5 5 , 3 9' .

lJmplereo spaliului cu trei tipuride poliedre se reali-


zeaza c u t r e i f a m i l i id e P o l i e d r e :
- f a m l l i at e t r a e d r u l u ti r u n c h i a t ( f i g 5 , 54 1. . .
|is.5,5.26 lig.5.5.27 q q4?\ .
- f a m i l i ac u b u j u(i f i g .5 5 4 3 . . 5 5 4 5 ) ;
- famlLip a r i s m e (i f i g 5 . 5 . 4 5 , 5 5 4 8 )

l3z - R€prerentdri in geometrio


de orhiiecturd ;i oronornetrie
destriptird
l,i
r.i

=
ct (r.|
o
a
o
=

= o

4
\
o

o
oa

-x
U'
rrr o
ooa
O
-

=
CY
cl Lr i-

3E:)
;i;t<
A-d
O

f
CT
QLJ

<1 d)
'r:
r!o
ooa
O
O
l
ar<
tr-r=

o2z

]F

f-n
-!
\,F

!r
I A1 - ,.i

frn
'-
tT'-
T---r-!
!
I l-,- \
N= ;o
o
(!

Y-lr-- 0

t_\t l *:
,,,

z k;
C]
Lf tt)

L4o
+Cl
ct
o-

e=5 f.
2- ui
v;
;FT
o-<
><
;

B + NF=;R= d
tn

134 Repreuentdfide qrhitecturd in geomettio desctiptivdli oronomettie


TETRAEDRU TETRAEt]RU
TRUNTHIA] TRUNTHIAT

IiIRAEDRU

tUEOtTAEDRU
TETRAEDRU IU8 CUI"iUtHiIIE
TRUNIH]AT TA]ATE

OITATDRU IUBOITAEDRU
TRUNCHIAI TRUNTHIAT

{i9.5.5.39 {ig.5.5.40

fis.5.5.41

Fornrepoliedrole 135
-.f-
"ftr
A

TETRAEORU IUBOCTAEORU Ot TAEDRiJ


TRUNIHIAT

R0l'18tuB- ROIYBtUB. t UEOtTAEORU


OTTAEDRU OTTAEORU TRUNIHlAI

fig. 5.5,43 fis. 5.5,4a fig.5.5.45

136 -* Repretent6ride orhit€(tuld in geonr€triodescriptivdti orononEtrie


PRIS14
A TRIUN6H
I ULARA
TRIUN6HIULARA

PRISMA P RI S HA PRISI'.,14
HTXAGONALA OOOTIAGONALA !OOTIAGONALA

fig. 15.46 fig.5.5,47 fig.5.5.48

lorme policdrole 137


fig. 5.5.49
F i g u r a 5 . 5 . 4 9p r e z i n t d r e l a ! i i l es p a l i a l ed i n . ! r et e -
stereotolnie a pietreidusdia apogeu.O preocupare
traedrul reguiatsi alte poliedre regulate si senrire- i n c o r c e p r i as : t e r e J o r c e a c o p e r i r e
PernanertA
g u l a t e , T e t r a e a " J l r e g u l a t d i n f i g - u r ae s i e d , v i z " t
a s p a t i u l uai c o n s t i t u i t - ou S u r a r e lao T c o n t i n u a ,
ln pat"u tctraedrj reg-lal avird nucf ie ju-rirate atit prin form;, cit fj prin materialelefolosite,
d i n m l c h i a t e t r a e d r . . J ' -mi : r e . i n t r e i c tn : r p c f t a
Astfel s'a fecut trecereade la grinzile cu zdbrele
s i n t i n s c r i s er r e i p o l , e d r e u
: n r . i u " a r u r . i " 1 " i ( f i g .5 . 6 . 1 )I a b o l t ad i n ' f e r m em e t a l i c sea up e n e r -
u n t e t r a e d r ut r u n c h i atti u n c u b o c t a e d r u . vuri merjdjanecu zdbrele(fig, 5.6.2). AvantajeJe
o . e r l t ec e s i s t e n e l es p a ! i a l e a . c a t u ; td
e i 1 b a r et i
noduriau dus cdtreun studlua/ paliedrelar regulote
5.6, CUPOLE GEODEZICE SI STRUCTURI ti semiregulote folosite ca bozd de plecore in opra-
S P A T I A LP EL A N E ximoreo cit moi exoctd d sferel. Proprietalile geo-
metrice spalialeale polledrelof r,i3ufost stud-iate
s i j u s t : f i c a rdei n a m i cc e c 6 t r e B J c k T i n s t eFr u l l e r
CUPOLE GEODEZICE (incddin 191f ti de cetreWilliam Bragg(din 1924),
B u c k m i n s t eFru l l e ra a i u n sl a .p o n c l u z icad , i n t r - o
S i s t e m e cl eu r b ed e a c o p e r i rae s p a { i u l uaiu e v o l u a t struciurd sau relea geometricA, eforturiletinci sd
s et r a n s m i t d p e d r u m u lc e l r n a is c ut , '
i n d e c u r s ut il m p u l u d i e l a b o l l i l em a s i v e
s i g r e o a i e Tet'aedrul,o-'aedrul s. icosoedrdl(avirc felele
ale antichiteliila bollile gotjce in fetea,ajungin_ r r i r r g f i u r i e c f l a t eer r e )s i n t s i r g J r e l e
c a r es a t i s l a c
du-sela un sistemnervuratin piatri, bazatpe o . c o n d i ! i ad e i n d e f o r m a b i l i t agteeo m e t r i c ae;l e s i n t

138 Reptezentdri
de orhilecturdin geometriodelcriptivd i exonometrie
fig.5.6.1

{ig. 5.6.2 fi9 5.5.3

(GfiCOTghiU
s t d t i cd e r : " mr a t e , T e t . a e d''iunl o , c t a e d ' " 1i i ; c o - MODALITATI DE APROXIMARE A SFEREI
s a e d r up l o t f i s u b i m P e 4 i t e t r i u n S h i u rci a r e , 5i Drogcmir, 1968)
proiectatespre exterior Pe sferacircumscrise lof,
d u c l a o b l i n e r e au n o r s t r u c t u r ti r i a n g u l a tceu m i -
n m d e e f o r tt ; n a x ; n d e r e z i s t e r t i r, u n ; t e s l ' u . - E x i s t ep a t r u m o d a l i t i ! 1d e a p r o x i m a r ea s f e r e i :
turile geodeziceole lui BuckmlnsterFuller (fig p r i n d e d u b l a r ep, r i n m a c l a r ep, r i n d i v i z i u n et i
s,6,). prln piramidare.
A p r o x i m a r e as f e r e i c u p o l i e d r e r e g u l a t e5 i s e m i - sfereiprin Cedublore se realizeaziprin
Agraxlmoreo
r e g u l a t el a c a r e s i . e z u l t e u n s r g L t t P d e b d ' e 5 ; p e s { e r ac r c l m s c r i s iP o l i e d r l l . rr' c -
D . o . e ( t a ' e a
de- noduri, nu se poate face la orice dlametru al q L a l , c , n c e r t ' J l e i . a n i l l o a c e J or n r u c h i i l op' o l i e -
b o l l i i s f e r i c ed e a c o p e r i r eP. e n f f u o m i n u i r e u t o a r a Z r u l r i . O d a t i c u d u b l a " e n au r i r u ' u i d e m u c h i i
a b a r e l o r l a m o n t a r ei i d e m o n t a r e ,e l e n u p o t f i
a c o o l e d r r l u is e a d a u g aa f i e c a r er i r f i n c ; a t l t e a
n i c i p r e a l u n g i g i n i c i p r e a g r e l e , a s t f e l c d r a z a - ' , u a h iai , " f e f e c o r c u - ' a u i n a c e lv ^ r f A p l i c a r e a
s f e r e ie s t e l i m l t a t d .D e € x e m P l u ,P e n t r uo l u n Sr r e s u c c e s i vai a c e s t eoi P e r a l i a i s u P r au n u i p o l i e d r u
o p t i , r ; a b a r e i d e 2 - 3 m , i c o s a e d r u(ra r e L p cP a :- la un de i€dre cvasiregulate care'odati
e.lnti .fL.:-l lt.. , ^ ra,; a ,{erei de c'rca 1,9 duce ;ir Po
c u n ! m d r u l d e d u b l d r i l o ra,P r o x i m e a zd5i n c e i n
p i n i l a 2 , 8 m . P e n t r ua r e a l i z ac u p o l ed e d e s c h i d e r i . e d u b l d r i lseu c c e s i vael e t e t r a -
c e m a i b i n es f e r a D
n a r i ( p l e c i ^ dd e l a c e l e 5 p o ' i e d r er e g u l a t es i c e l e o c t a e d r u l u9i i i c o s a e d r u l uaip r o x i m e a z i
edrului,
1 3 p o l i e d r e s e m i r e g u l a t e )t ,r e b u i e s d s e a l b i i n
sferasuficientde bine,atit Seometriccii li vizual'
v e d e r e c a , p r i n m u l t i p l i c a r e am u c h i l o r , f q l e i o r 9 i
c h i a r d e l a P r i m e l ed e d u b l d r iT e t r a e d r u lo, c t a -
v i r f ur i l o r , s d s e o b l j n i :
- c i t m a i m u l t e m u c h i i e g a l e , r e s P e c t i vc i t m a i e d r u lt i i c o s a e d r ual v , i n de x c l u s i fve l e t r i u n g h i u r i
pulinetipuri de bare: echiiaterae, duc la rele/e triunghiulare sferice.
c i t m a i m u l t e u n g hu r i s o l i d ei d e n t i c e , r e s P e c t i v Exemplu. L a p r i m ad e d u b l a ra e i c o s a e d r u lrueig u l a t
cit mai p u l i n e tipuri d e n o d u r i , s e o b i i n d o u ; t i P u r i d e f e l e ( f i g 5 5 4 ) : t r iu.nghiuri
T . - h , , i a r i . - ^ l - . a i n c n e r i : l a c 'l _r n n l . 'c" d' r 'p l_c r c' 6o_t t .
r"' e c h i l a t e r a l(eB B B )s i t r i u n g h i u r ii s o s c e l e( A B B ) '
late tj semiregulate indeformabile sau cu cit mai i n . m o da s e m d n d t soer e f e c t u e a a z ad o u ad e d u b l a r e
m u l t ef e l e t r i u n g h i u l a r e ( f i g ,5 . 6 . 5 )t i a t r e i a d e d u b l a r(ef i g 5 , 6 5 )

Forme poliadrolo r39


{is.5.6.4 {i9.5.6.5

fis.5.6.5 fis. 5.57

Aprcximarea sfereiprin moclorese realjzeaz;Drin - u n o c t a e d r up i r i m i d a tc o n c a vp, r i n r e l i n e r e a


pfoieciareape sfera circumscrisd poliedrului're_ m u c h i i l bor c t a e d r u l u( fii g .5 . 6 , 9 ) .
8 - u l adt ,i n c e n t r uel i ,a c e n t r e l o fre f e i o rp o l i e d r u l u i .
Construcliaintroducepoliedrulreciprocsau dual Aproximoreo sfereiprin diviziunese realizeaza prin
inscris sfer-i,rezuJtind o penetraliea i m p i r t i r e ai n p ; r l i e g a l ea a r c e l odr e c e r cm a r ea l e
,in -aceeapi.
c e i o i d o u i p o l i e d r e( f i g .5 . 6 , f , s f e r e ic i r c L m s c r ; sseL b " n t ; n sdee n r r r h i r ' ^r r l . o -
A p J . c a t il a c u b , c o n s t r u c ! i a i n t r o d u c eu n o c T a _ Jr"ro.. i-pi.ti.* :n do;i-prrii
e d r u i ' t s ci s i r d c e e a s ,f e r a .u r ; n d r , , . f u r i l ec e I o r . a r c ec o i n c i d ce u o d e d u b l a r e , "ti" "-..1"i,o'
d o - i o o l i c d ' e : . a c t a r e s. e o b f i nd o u j p o l , e d . e
C r a Sr e C - a t e : Aproximoreo sferei prin piramidorese realizeazi
'--
L i nc i t bp i r a m i d aCt o n v e kp,r i n a e t i n e r em a u t h i i _ p r i ' o i r a md a r e af e l e l o r- e t r , u r g h i u l a rael e p o l r e -
l o r c u b u r u(if r g .5 . 68 ) : i n s p e c i aplo l l e d r e l osre m i r e g u l a t e ,
d r e l o r ;s ea p l i c d

140 Reprerontiride qrhitecturiin geometriqdescriptiv6


ti'?rxondhi:kie
fig. 5.6.8 {i9.5.6,9

Iis.5.6.ll

CUPOLE iN DUBLUSTRAT
GEODEZICE

O d : ' ; < - . . r i t - r e t F I F l e t r ; u r p l ^J. l a " e s f e r i c e i r -


fi9.5.6.10
t r - u n s i n g u rs t r a t , e l e s e p o t c o m b i n ac i t e d o u a s a u
'egir'
cite tre: pe dori sa- trei sfe'e co'ce'tr,.e,
d u - s ei n t r e e l e p r i n r n o n t a n . fsi a u d i a S o n a l ea; s t [ e l
.. ^h- '-ral.ra <n:ri,le mrrltidirert;-n,lF <fc.i.o
"
, . r " . " " , , r p . r ' l o . r )r e - l e " [ " r i c e c o i c e n t r ' C er J
p o t f i a s e m e n e (aa d l c i d e a c e l a t it i P ) . A s e m d n a r e a
a " d u c c l a n o l i a . ] t . r a d a l i , d a r i n a c e l a stii - : s i
P i r a m i d a . ea p l : c a t 6l a c J b s ; l a d o c e c a e d r urle g l r l a t l a r o d u r i c u f o a r t e m u l t e b a r e c o n c e ' t t r i c e( r ' 8 .
d r r r c d c f : n r l a n m : r l : r p P r ; n n r : m i n r r e n n l i c - s.6.10).
A-. o -.atr-a lr.^ 1., ^ ^-'i.!.e nede.ormaoile. S: L:.- do-; 4 : g - 1 p r - 1 g f i L l ' 3 - eI e C J . - r < f e r e
T 1 . [ 1 : p p - g - - i 6 a r f a D l L l . ; . n 6 n t T d O r n a i b U n A c o n a e r t r i c e ,P e r a z a s f e r e i c e t r e c e p r i n c e n t r u l
-nr.r n -re : ,- rri nrorprlpcle rlp<rricF <F ,hl:.; fetei retelci interioare se ia virful re.leleireciPr-oce,
F i c o n b . l a i e i n t r e e J e ;r u - ' t a d e d u t l i . e a s i p i r d - care se Jnelte cu \irfJrire 'elelei exte'ioa'e.Re-
mi.l:rF, not fi :nlir-r+c <rrrrc<li, zuli.a cupola geadezicdin dublu strct.(fig. 5.6 11)

Formepoliedrole t4l
1i9.5.6.12

fid. t,o.t.l

142 Reprerentiride orhitecturdin geometriqdescriptivili otonomek'e


in rr ori^ir 2 - a < +r i 1 d 6 - ' - ) . r ' r r e z , l t : d n a . t n ' l
v ? n t u i r si - a ut r a n s f o r m ai nt s t r u c t u r ic u z A b r e l e
b l a r e ae x c l u s i va u n o r t e t r a e d r i .l n f i g u r a5 . 6 . 1 2 s p a l i a l e .
pc+F re-)re p-r1-i o .r a^li oFodeZici ln dlbl;i Plaryeele cu zdbrelesint structurilecu dbrele spa-
d u p dd o u d r e l e l e
p r o i e c t - eo r L o g o n a a .l ' r c i r c a r e ac L p o l e i e s t e D r e l i a l e a l c : t u i t ed i n b a r ed i s p u s e
l - a r ; l J b a z ; c e g r i n z i o e b e t o n a r n a t p l a s a t ep e n l , " c n : r : l n l e l F o - r . : n t . F ( u u r d 6 e rr d r c ) l
c o n t u r c a r e t r a n s n . l e f o r t r r i l e J n u i n u m ; r C e a J c i t u i r du n s i - L e m; - d e f o ' m a b iiln s p a i i J .S p r c
? o ( r i l a f - F " : - C , r ^ l ' p <p l ^ . - i n a t ; U n L ia c v d r . u J . ^ . - h i . o . l A \ . r r e s e P o t r e a t .l .
( + r , , r t , r l.l .o _r-t -r t.c. _ / c :

d i n T o k y o ( j a p o r i a )F p . o i e c - p i n el a o a n u m i t ;d e s c h i d e iriei n t r - L ns i n g u rs t f r t
. i g u . a5 . 5 . 1 3r e p r e z ; 1 r a
r"l rrnci lnlinie re,l'7:rp in Fr:n': (, nr:fp+ele d a t o r i t dc u r b u r l i c a r e c o n t r i b u i el a s t a b i l i t a t e ) ,
n[^.+r+F rFnreTint: ., nrr{ara :_-.- l^- :^+_
s t r u ( t r r . l ep l J ' r en , JD o t' i a l c i t u i t ed e c : t c e l P u t i n
Ain fio|ra \ A14 F<re ^ rr:r).e m,i Lo-i r . d+!i , 1.
,I , u c , 6 .d .: P i n d u b l us t r a t .A t " c b a r e l ec, i L t i n o d u r ; l e, e l e l ' i
l',i nrin rnmn' vn
"mo
nnl p.{.rle t r e b u l es i r e z u l t e? n t r - u nn u m e rc i t m a i r e d u sd e
ti^, p6n+.' ..a)<1) .Fle ,-l^r; rarale hlrnc
rp-liz:tp din fctc rrir'noh rl;rp Sc nr mcclc .2(: "i
!: m-..' (: ,,F ar\iteLtLlLipa-l p a r a l e l ea l e p l a n ; e u l ut ir e b u i ei m p a r i i t ei n p o l i -
Al'^\ ^^.r g o a n er e g u l a t d e e a c e l a ;f ie l . D u p et i P U lp o l i g o a n e -
l o r r e g u l a t er,e l e l e l er e z u l t if i e l e d e m a i m u l 1 .
feiuri (6heorghiu :) Drcgomir, 1968):
STRUCTURI SPATIALE PLANE Releoud spdflo/dplonar-pdtratd. Aceastarelea este
p l r r p . u i c u z ; b ' e r ef o r m a td i r d o u ar e t e l e P l d cr
o r ; r o r l a e s u o ' - n p ; r t i t ien p ; l - a t e e g a l e$ i l e S a t e
G r e u t a r e ap r o p r i e n a r e a e J c n e " r L e l om r o r o , , t e i n t r e e l e p r i n b a r ed i a g o n a (l e f i g . 5 , 6 , 1 5V
) .i r f u r i l e
( i t s : e c o ' r o m a d c m a t e ' i a a u d - s l a a p a ' i T r as l p ; t " a t e l o 'L n c i r e l e l ed i r t r - u n p l a nc o r e s p r r dp .
l--..^'+r-aa +.a-+)+i , <1, .-,,.ilor foTmale c,n \ e ' r ; c a l 6c u c e rT r e J ep a t ' a t e l o rc e l e i l a l t er e l e l e
b a r e , n u n i t e s r L C r u / ; ( L z d D r . l ' . L a i n c e p . . : sr a a r p a n J l p d r a l e 'C . e l ea o u ; r e l e l e P o t f i c o n s i -
'nl^.
An ^lt,t dri^A^ . , r;hr^1a ^1,.; r rl non+. r d e i a t ed u a l es a ur e z u l t a t u e n ad i n c e a l a l tPa r i n t fc '
a r L m i t e d e s c l - . d c rF, i i n c r r c ; r i p c c e d c J i r r r ; t r a r s l a l i ed u p ao a n u n r i t d; i r e c l i e ,B a r e l ed e l e g i
n t : - i ( ^ , , r i r . ' . 1 c < . a - a l - . r r s r r u c t , e f o r r a l e l u r i r t e c e c c o i i l t ' r t \ r ' i s ' n t o b J , c iei e 8 a l e
d i n g r i n z i c u z a b r e l ep l a n e r i g i d i z a t e c u c o n t r a - i n t r e e i e ,

i!r
- '-t,

Lo

{ig. 5.6.13

Formspoliedrole
lig. 5.5.18 fig.5.6.19

fis.5.6.15

{iq. 5.6.20 fig. 5.6.21

Caracteristjcilerelelei spatiale planar-pdtratesint


u rmdtoarele:
- r e l e a J a D r e z i r t Ad o u e t i p r r . ; d e b a " e ( c e l e d . ' r
r e l e l e l e p l a n e 1 i d i a g o n a l e l ed e l e g i t u r E ) c a r e ,
p e n t r u o a n u m i t i i n : l l i m e d e p l a n S e up, o t f i e g a l e ;
- t o a t e n o d u r i l es i n t d e a c e a t i t i p ( i n t r - u n n o d
s e i n t i l n e s c4 b a r e o f i z o n t a l es l . l d i a g o n a l ed i s -
{i9.5.6.15
P U s es i m e t r i c ) .
P l a n l e u li n r e l e a P ; t r a r A p o a r e f , c e r c o m p u si n
t : . - n : ) - . 4 d . . t - t d- . r - _ . ^ , _ . - r e c e a i t e r n e a z i
( t t ' F t r a a d . i r a d tl . t : ( ' t a 5 f l 6 \ T e t r a e d r J l f i i n d
nedeformabiJ rigidize.rz;pi.ainidele patrate, care
sint deformabile,
Releduospol;d/d blaror-t, unghiulard. AceastS reTea
se obline?ntr-opriflri varianti(fig, 5.6,17)printr-o
t r a n s l a l i eo b l i c S a
, s t f e li n c i t t r i u n g h i u r i l ee c h i l a -
teraleale unei releleplanes; aibdvirf!rile pe ver-
t i c a l e Jcees e r i d i c dd i n c e n t r e l ter i u n g h i u r i l oerc h i -
l a t e r a l ea l e c e l e i i a l t e' e l e l e p l a - e ( f r g . 5 . 6 . ' 1 8 2 .
C a r a c t e r i s t . c i.leel e ' e i 5 p a l i a e p l a n a - - t r i J l g l . i u -
l a r es i n t :
- refeaua p r e z i n t d o u at i p u r id e b a r e( b a r e l ed i n
c e l ed o u Ar e l e l ep l a n e$ i d i a g o n a l edl ee l e g d t u r i ) ,
c a r ep o tf j e g a l ep e n t r uo a n u m i t idn 5 l l i m ed e p l a n -
;eu;
- +^rfF n^.1!,rilF -< i . r - .-l A- , .-a-l ,-< -i , i.r P .
5 e o b s e . i c 5 p l , r - i e J le s L ef o f r r a r d i n c o u l L i p u r ' r
de poliedre regulate nedeformabile:tetraedri re-
fis.5.6.17 g u l a l i ; i o c t a e d r i r e g u l a ' ! (i f i 9 . 5 . 6 . 1 9 ) .N e a j u n s u l

144 Reprerent6ride qrhite(turd in geometriod€tcripiiyd ti oronomrtri.


ti,
, "",," i ,,, i

lis. 5.6.22
Iis,5,5.23

lig. 5.6.24 1i9.5.5.25

- nortarri verLicals
a c e s T Lt.i p d e r c : : . 1 e s t e c ; e a n J p o a r e a c o p e ' i p l a n e s ' n t d e i o r i t i D ' r
d e c i t a r i i t r i u n g h i u r i e c h i l a t e r a l es a u h e x a g o a n e d r a g o n a
e .
... l-.,. trJin ,.pct ^.,^.t Ae t---,- C a i a c t e r i s t i c i l er e l e l e i s p a l i a l ep l a n a r - h e x a g o n a l e
dvd,Ldlud)4
^ . , l ^ . , . , , - - l r - + : : rFfFlpi cnrfi,lp sint:
- r e t e a u ap r e zn t i d o u at i p u r i d e b a r e ,d a c i m o r
p l a r a r - ' r i u n g h i r l a ' ei n . c a r ec e l e d o J i r e l e l e p a r e
< . ^ \ . - r , n e . l r : - : n - i r - . - n . r a n s l a t i eV e r t i c a ; t a n l i i v e r t i c a l is i n t e g a l i c u l a t u r j l e h e x a g o a n e l o r ;
- p r e z i n t Ed o u d t i p u r i d e n o d u r i c u r e n t e i
(fls.s.6,20), - a r e i n c o t v e n i e r r J cl a r e c e st A t P U r id e b a r e l ;
lr cel na, bun caz rez-lta doui lungin ce barE
(fig 5.6.21): d e n o d u r i s u p l i m e n t a r eP e c o n t u r .
- m o . r t a l l i i v e r i : c d l ie g a l ic r b a r e l : r e l e l e i p i a n e : A c e s t t i p d e p l a n g e ue s t e a l c d t u i t d i n p i r a m i d e
- !,dtufldre,c uc ,ctd,u,d. hexagonale9i tetraedri care nu sint regulali (fig.
R e r e a usae p o a t ea d a p t a$ i p e ' r t r - J c o p e r i r euar e i 5.5.24). Se poate observa acest lucru separ?nddin
p l a n s e r r o l u m u l e l e n e n t a ' c a . e e s r eo D r i s m E
a r l i p ; t r a t es a ud r e p t u n g h i u l a rnee, c e s i t i nadt u n c i
hexagoaneregulate (fig. 5.6,25).
t i p u r i d e b a r es u p l i m e n t a p r ee c o n t u r( f i g .5 . 6 . 7 2 ) . irUliia cu bazele
d o u d p i r a m i d eh e x a g o -
Reteo -a spolialdplano'-hexagonalo. Aceasl; relea V o l u r n u l e s t e f o r m a t d l n
r c ; r r l r i n n . l ^ r i r F l F l F n l e- n c- n o ' - o ' ^ , o 1.1-<'-- n a l e fi p a i r u t e t r a e d r i i d e n t c i ( E F c d ,A F e d , A B a b
r- "5"
..^ . t. | .fii q < l?\ a-"+. I ;i B C b Q .
f., :, h6","^^
r""'','_
a, .r'c hF i i " r r . ! . g . Z g r e p r e z i n t ao h a l i i n d u s t r i a l da ' c i r c i
v e r t i c a l au n u i v i r f d e h e x a g o n d i n c e a d e a d o u a stiucturd de rezistenlaeste real zate dintr-o relea
'nr.-
r F , " a P : - n l Fd p l c o . i - . r . j c e l e d o u ; . r e t e e s p a l i a l ic u e l e m e n t em e t a l i c e

Formepolicdrole 145

21
lig. 5.6.25

146 Reprerentdri
de orhite.turdin geomelriodescriptivd
ti oronometrie

I
l
5,7, SUPRAFETECUTATE
T i m p a n e l e f r o n t a l e r i g i d i z e a z ;c u t e l e
,i m;resc
c a p a c i t a t ep o r r a n r ; ( f i g . 57 . 5 ) . A s e z a r i v e n i c a l ,
S u p r a f e f e l ec u t a t e a u a v a n t a j et e h n i c o , e c o n o m i c et o a i ad e h ^ - t i en u a r e s t a D ,i r a t e , c a r d a c de s t e c L -
s,r estetlce deosebite 5i sint des foloslte in arhi_ tat5, ea capdtA stabilitate ti este autoportanta
s r p . a ' e t e a u t ^ p o r t a r r ed e a c o p e r i r es : (fig.s.7.6).
cl e
- . tl^nyc?n: .t d e r e
a s p a itul u i . Din cutarea planului de-alungulunordrepteale
S - p r a f e l e l ec J r a t e s i n t s l p r a f e r e p o e d r a l e .D a c i t u l , p a r a l e t ec, o n c u r e n t es a u t a n g e n t el a o c u r b d ,
t a s t . u c J L r , l es D a t i a l e s _ a Jf ; c J t r e . e r : " i i r a l . e l L , _ s e o b l i n s u p r a f e l ec u t a t e : p l a n e ,c l l j n d r i c e c, o n j c e
r e a / o r l a - u c f , i ( b a r e ) pvi i r f u r r ( r o c u r . ) l a s u p r a e t c . 5 ; 77 . i l - 5 1 r q ; z io s u p r a [ a r ;c u r a t i c i ' : n -
_[igi,ra
l e T e t eD o , . d r a l e s e f ; c r e . e r , r i l a { e ! e . C e a c r ' c a . 5 U P r a l e t e l ce L t a t e C O n . c e ( L lp ; s l r a - e a U n o r
rai
s r , T p5 _ s L D - " f a tci u t a s e o b , .n e p r i n c J t a r F a gereratoare e s , - t r e p r e z e r t a t ei n f i g u r , l e
u-_, -orjzo--a
p r a r - ( C h0 - o i . s D a ; o - .r . 1 9 6 9 j .' - , t r , T : .o, f r i e 5 . 1 . 8s i 5 . 7 . 9 .F r g La 5 7 . r 0 , u s r r c " z , io s r p i a f a l j
- r e - d t a 5 e i r c o , o a . e. r o c u t a u c o n j c i g e n e r a l i ,i a r -f i g u r a 5 . 7 . 1 1r e p r e z j n t d
: :l gl r ie' u:t:a. q o - o p .e
e : e1(,f ; g . 5 . 7 . ' ) : o a c i e s L e p r . a t ; ( ( J r d r a ) , o suprafalacutat; conic; cu cuteje tangente Jd o
e a d e . , n e a u t o p o r : a - t ;l l . g . 5 . 7 . 2 ) ,a , ; n c alt; suprafal:.
ch;a-
c a p a c . t a t ep. o r t a n t ; ( . . 9 . 5 . 7 . 3 ) .L a o s L p r a . n c : - _ Suprafelecutate pianarese mai oblin 1i prin diver-
c a r e , c u t e l e s c d e , c l - . d( { : g . 5 7 . a ) . s e p r r a m i d ; r ii n t r e d o u i p l a n e p a r a l e l e( o r i z o n t a l
s a u v e r t i c a ) , c a i n i i g u r a 5 . 7 . 1 2 ,C u t e l e s u b f o r m a
d e t r u n c h i d e p i r a m i d Ad, i s p u s ei n c e l ed o u i s e n s u r i

lig. 5.7.4

lis.3,7.l

lig. 5.7.2
lis. 5.7,5

fig. 5.73
lis. 5.7.5
Formepoliedtole
747
-

tig.5.7.7

fis, 5.7,11

lis, 5,7,8

lig. 5.7,9 Iis. 5.7,12

{is.5.7.10
148 Reprerentdri
de qrhitectu16
in geomekio
descriptivd
pi oronometrie
lig. 5.7.13

lig. 5.7.14 fis.5.7.15

perpendicula Pre r e a z e m u l - t i r n Paaun r, o l u l u n o r


!" rpi .nazri c u c o n s o l e ( f i g 5 7 , 1 3 ) .D a c ; s e c u t e a z ;u n
u e r r ' c a ,c L t ee c a P d t a r o l J l L " o r s t i ' P i .c o 1 -
iraforli sau plcioarede cadru(fig 5714 Si 5.7.15)'
O suprafala de rotalie Poatefi cutate9i de-alungul
m e r i d i a n e l oD r ,e e x e m p l u c, u t i n du n c i l i n d r ud e
rotalie i n l u n g u l c e r c u r i l o rp a r a l e l e c h i d i s t a n t e ,
rezultdo relea sPa.!ial: de triunghiuri(fig 5,716).
in acestcaz, cutareaia aspectulunei foletdri(fig.
5 7 . i t 7 1D. a c i s e u " e s cr , ^ r f u r i ldee a c e e a ;ci o t i a l e
p o rg o a r eo r r e z u l t a t ed,i n d o u i i n d o u d( d e c id e - a
l u n g ug l e n e r a t o a r e lcoilri n d r u l u i )s,u P r a f a al ac e s t u i
c i l i n d r u a p a r es t r u c t u r a t ; d i n t e t r a e d r i e g a l i
( f i g .5 . 7 . 1 81 i 5 7 1 9 ) .
D i n n u m e r o a s e leex e m p l ed e s u P r a f e l.ec u t a t e
a p l i c a t ei n a r h i t e c t u r is - a a T e sp e n t r u i l u s t r a r e
piala acoperiti din Caracas(Venezuela), ilustratd
|is.5.7.I5 ln figura 5.7.20,

Formepoliedrole 149
lig. 5.7.17 fig,5.7.18

fig. 5.7.19 lig. 5,7.20

150 de qrhitecturdin geonelriqdescriptiviti qxonometrie


Reprerentdri
6.
RIGLATE
SUPRAFETE

'
CLASTFICARI
6.1,DEFtNrTrr,

Suprafala estesuprafala
riglate deo dreapu 1 ) t r e i d i r e c t o a r ec u r b e ( f i 8 . 6 1 , ' 1 ) ;
generat;
( D 1 ( , g c r . . ' o c o o , se rop r a ' e l e r , g l a t e )c a ' e s e s o ' i - 2) doui directoare ti o suPrafald'sim bure i
j : r a p e r " e i c u T D eo a r e ( a T ed t n s , t a ; r u( f 1 ) , ( f " 1 , 3) doua directoarefi este Paralelicu SeneratoareJe
(fr), numite directoore. unui con director;
4) doud curbe ti o dreapt5 directoare - cilindroid
DacE una din directoare, de exemplu curba (fr) ( ' s . 6 . 1 . 2 )d; ' e a p t a d i r e c t o a r e l a d i s t a l t l f i n i t d -
e s r e " n l o c u . r I p ' i n t . - o s u p r a f a l aS , l a c a r e : i [ r e
c i l l d ' o d J l g e n e r a 's : d r e a p t i d i r e c t o a - eI a i n f i n i t
tangenti suprafala riglatd, aceastasuPrafaldS se -
h . n f n . r- : r \ . . - . r ' r n u c / e u D c l l l n d r o i d ucl u p l a n d i r e c t o r ;
. acd,nr
ri. I r--+^)-p -cto . rrF.i-i arJtcala la i'f:r'T,
5 ) o d . r e c t o a r ec u r b i 5 : d o u i d r e P t ed . r e c t o a r e-
c o - o i d ( f r q . 5 . 1 . 3 ) :c e l e d o u a d ' € P t e I a d i s t a r l , i
a t u n cg i e n e r a i o a r esl u e p r a f e l er iiS l a t es i n t p a r a l e l e
f , ' i r a - c 6 n o i d r l g e r e . a l : u n ad i r o r e D t el a i r f r n t
c u u r p l a nf . . r L - nt D l a l d r r c c L aDr .a c eP r n t r - J 1 -
c o n o i d u lc u p l a n d l r e c t o r ; c e l e d o u d d r e P t e I a
p u ^ c r ' i vo a ' e c a rseed r c p ; ' a l e l ee l a t o a t eg e . e ' a -
i n f l n i t- c i l i n d r u l ;
toarelesuprafeleiriglate,se obiine conuld,rector
o ) I'ei drepte d re, o.'e toa'e la disla^i;frniU-
al aceleisuprafe!e,Conul director Poatedegenera
h i p e r b o l o i d rsl e l e ' a ( { 8 6 1 4 ) t o d r e a P t Ed i r e c -
i n t r - un p l a nd i r e c t o r ,
t o a r e l a i r f n ' L - p " - i b o l o : dt l l ^ ' o e r b o l i c( ' i g
riglatese pot impir!i in douecateSorii:
Suprafelele 6.1,s).
desfdgurab rabile,
le 1i nedesfS;u
\ tu.FA|Ata ,i6l^t. Ar<fa.t f.A,,F <'nt <rnr:fctele

r i g l a r e c a r e s e p o t d e s f ; i u ' a p e L ^ P l a n ,f E ' 5 c d
p ; ' ! i a . r p : r r a l o r s i s e s u p r a p u r ;s a us ; s e r u P e
A c e s t e s u p ' a f e t es i r t ( 0 . - . / 5 i c r l . n c ' u i .U r p l a n
tafgent intr-un punct la suprafala riglatd desf5'u-
r a b i J ; c o r ' J ; n eS e c e - a t o a r e aa r e i e ' s u P r a ' e t e .
Suprafeleleriglote nedesfdturabile sint s!prafele care
nu se pot desfdgurape un plan. Ele se caracterizeaze
p . i n v a ' ; a 1 : ap l a ^ u l u i r a r g e n r l a s " p r d f a t dr S l a u
- - dc i)^dcni; np

g e n e r a t o a rdee; c i ,l a f i e c a r ep o z i l i ea p u n c t u l udi e
tangenlape Seneratoare corespundeun nou plar
tangent ia suprafald,Suprafetelerig ate nedesfd-
l u r a b i l es i r t g c ' l c r a Ldee o d r e a p Lcaa r es e s p r i r d
fig.5.I.l

5uproteleriglote 151
.. ,-ul'

lig. 5.1.2 f i s .6 . 1 , 3

fig.6.t.4 tig. 6.1.5

6,2. SUPRAFETE
CONTCE
tt ctLtNDRICE p l a n ec e t r e c p r i n a x a c i l i n d r l l u i s a u s i n t p a r a l e l e
c u e a s e o b l i n d u p e g e n e r a t o a r e l ec l l i n d r u l u i .
C I LI ND R UL C u r b e l e g e o d e z i c ea l e c i l l n d r u l u i ,i n a f a r ag e n e r a -
t o a r e l o " , s i r t e / i c e ,i a r l a c . n d r u l d e r o t a f i e s i n t
Cili.ndru!de rotatierezultd din rota.!iaunei drepte elice circulate.
i n j u r u l u r e ' a l L ed . e p t e p o r a l - l ec u e d . L a r " d e . i r e C l i r d-,au l p o ' o L o ' c e s t e g e re - d r d e o d " e a p u c e s e
a , a c ' l r - d r u l r ' ( ' , g . 6 . 2 . 1 ) .5 . c L r r - r i I e so'i, p e o p a ' a b o as i r ; - ' n e p e r p e r c r c L l a pr de
o r a . e p r , n p l a r , u 'a c e s t e ip a r e b o r e
(fig. 6.2.2).
c i l j n d r u c a i - en u t r e c p r i n g e n e r a t o a r e l el u i s i n t
C l i , d - L t s " . t : o C o l e . r e g e n e r a td e o d . e a p t ; c e s c
e l i p s e ,S e c t i u n i l ep l a n e p e r p e n d i c u l a r e p e a x a g i s p r i j i n i p e o s i n u s o i d i r i m i n e t o t d e a u n ap e r p e n -
;i
g e n e r a t o a r e l ec j l i n d r u l ! i s i n t c e r c u r j . S e c l i u n i l e d i c u l a r dp e p l a n u le i ( f i g . 5 . 2 . 3 ) .

152 Reprerentiri de qrhitecturd in geonetrio descriptivdli oronometrie


lil.6.2.1 iig. 6.2.2

lig.6.2.3

CONUL

\ .,nfn'a rna h F.ic o6^Fr)t; Ae a Area*t r'ra


.t.a.e n.l^tr- .ri. .^..i,. r., -.
.-^
' ' ) c| r ', -' 6' / .l .^r ir:, se dezvolta astfeJ
^ c nDI:1i r t r1a tZ nieto
pan+.,, ^ (',n.r{:fi .lF ^-/l n, i I <. h^rrc ?.-
_-+--.-
\ t o t d e a u n ac a d i r e c t o a r e u n c e r c , R e z u l t l c o n u l
"lada

. r o i e c l i i l ev i r f u l u it i a l e c u r b e i
d e r a t o l i e( f i g . 6 . 2 . 4 )P
,/ ,t-r \ ct e!loa'e slrt s,f -;eqre Pe'rt'u -ePrere.ltdrea
| | r- \ \
-1t.tr'7T-
'. c c s c r , pv; d a L . - . c o n c e o r c i n L 2 ( l ' 9 . 6 2 . 5 ) .
\ / C o n t u r u l a p a r e n t a c o n u l u i e s t e d e t e r m l n a td e
/'
-Y -.^^'. . r,'rhp in n'c' i^rr .;..-a <c
/D
nr. c.lpatt
-'^ia.ti-
rr^u, o
t Ar r . , n . , rFrI !a' ! <r nr:ferc, y"
fv P",.'
tis.6.2.4 ii9.6.2.5 ",
^.+- ;,fa'ir ?n {rrnr+:c rle n :nclc r'1p nroierric

Suprofeleriglqte 153
1i9.6,2,7

lig' 6 2.9
1i9.6.2.8 p a r t e5 i d e a i t a a p l a n u l udi e s e c l i u n eP, u n c t e l e
'n F , s F os ' " t c h . a ' f o c a ' e leel . p s eA i . c e l a 5l Ji c r Le s l e
T o a t e a c e s i e e l e ne l t c r e n v a r a b " es i p e n t . u v ! l " o r l - s-i c a z usl e c t i u. e r i p l r cien t ' - L nc : l i r c r u
r e p r e z e n t a r e as u p f a f e l e l c i l i n d r i c e , c o n s i d e r i n d 1 " g . 6 . 2 . 9 1S. e c r i u r e a e l ' P L i c ;i n t r - L r c o n l h c u t a
v i r f u l c o n u l u ia r u n c a tl a i n f i n i t , ( u - u 1 p l o l d e c a P AeLs t e| - s l r a t di n l i g ' r a 6 . 2 ' 1 0 ,
Tccrpmq I,ti n4.,.rFln Sp.i l np, efect-aT: cJ Ln Axa mare a elipseiaparein adevdratdmirime in
p l a n i n t r - u n c o n e s t e e l i p s a( i g . 6 . 7 . 6 ) ,h i p e r b o l i proiec!ia v e r t i c a l(6p ' a ' ) ,i a r i n P r o i e c l ioar i z o n t a l d
( f i 9 , 6 . 2 , 7 )s a u p a r a b o l e( f i g . 6 . 2 , 8 ) ,d u p i c u m p l a - e s t e d r e a p r af " o ^ t a ' 5c a r e r r e c e P r ,l p r o i e c f i a
n u l d e s e c t i u n et a i e o s i n g u r i p i n z a a c o n u l u i , v i r l u l u ci o n u l u(i p c ) .A x a m i c da e l i p s edi e s e c l i u n e
a n b e l e o ' n z e a l e c o n u l u i s a l e s t e p a r a l e Lc u u n a p a r ei n p r o i e c l i e v e r t i c a luan P U n cm t ',la rnijlocul
plan tangentla con. lui ap, c'p'; ea se gesettepe cerculde nivel Ia cota
SecliuneoelipticdIn con ti cilindru.Se i n s c r i u i n p u ' c r u l u im ' , l n p r o i e c q ioar ' z o r t a l at a l S e - r t al a
con doudsferetangente,respectiv'inF1l i F 2d e o e l i p s ad e s e c l i u n ei i t a n g e n t al a c e r c u ld e b a z d

154 in geometrio
de orhitecturd
Reprezentdri ti oronometrie
dessriptivd
fi9.6.2.10
1i9.6212
a ' c o - L l - i s ' 1 [ c o n C U r e n l ei n L r - u T n . r - +' . i - " : ' n ^ rl,- f.rrr. ^a i-.."-e..ca-i nlanul oareCare de
"''"-'
Lrra orrzorta 5 a p drulL d" ,".1 Ii.. "' <orr ) . ^ i ^ r l . F r ^ + r 1 / ^L n r :! l. .' -i , l lFs\r ./ r q' r ' \ ^AL' c^ 'd_)'rrd
"- l/
I t f ' g u c a 6 . 2 . 1 1 ,s e o L c e o : ( ( t i L n e e p r i c d ; r c o r /.p1-'., .r. tfA A :-..,,-- ^rt) a"a co-L Ji in ace_
c u u n p l a no a r e c a r eS.e d u c ep r - i nv i r f u lc o n u l uui n l a - i p r r c t ( a ,a ' ) p r r r c d ' e t ' e c el i a > " n a r e a e l i p -
c- ca <o.-.r-a i1- -.-:- ;- crizOnt"li axa Ta.e a
e l p s e ; e , L e p e ' p e : 6 i c L l a r :o e u r r a D l a n - ' J i d e
cF , rF ci nr^i--ri, v rfuluicon-lu.
A . a r a r e e s t e s i d r e a p r ad e c e a m a , r a r e p a ' r u
a . , n l l , i l p . F . t r ^ T ) . r - ;< c s e c t i o n e a zci o r L l
c u u ^ p l a n v e r t i c a lc c l r e c e o r i ' 1a ' . ar r r a r ea e l i o s e , ,
r e z u l t ed o u d g e n e r a t o a r ed e s e c l i u n ei n p r o i e c l l e
v e r c d . d .I n l e - s e c t i n dp r e i q q l2 v e r ' i c a l 5a d ' e P t e i
Ae r.- m,i hrra h)^ri f, nj:n, l, i dc <pct rnci

c u c e l e d o u i g e n e r a t o a r es e d e t e r m i n a p r o e c l i a
v e r t i c a l ; a a x e i m a r i a e l l p s e i .A x a m i c ; a e l i P s e i
e s l - o a ' p d p t i d e r ' v e l c e l ' e c e p ' n m i j o c L la \ e i
r,rar-D i . u c i n d p { a n u ld e n i v e l p r i n e a ,s e d e t e r m i n e
c e r c , .d e ' , , e . c u a j u t c l l c ; r u a s e a ' l ap r o i e c l : a
o r i z o n t a l i a a x em i i c i .I n p u n c t e l 1e ' ; i 2 ' s e s c h i m b i
v z . b i Jr a r er e . p s e ; C e s e c i J ' e . [ ' i P s a e s t e 1 a r -
S e n U I a g e n e r a t o a r e ldee c o n t u r a P a T e nat l c o n uu l
i n a c e s t ep u n c t e1 ' t i 2 ' .

Secyc'e.o L perbolico ('9. 6.2.17). 5e secl o^ea7i


u't con c,rcu.arcrePr cJ ur olar de cdP;t fP],
a s t f e lc a a c e s tp l a n s d t a i e a m b e l ep i n z e a l ec o n u l u i .
V f r f r r i ' e ( 1 , 1 ' ) s i ( 2 , 2 ) a l e s e c T i ' n i hi i p e r b b lc e
rezuitd din intersec.fiaSeneratoarelorde front ale
iig.6.2.11 c o n u l u ic u p l a n u ld e s e c l i u n e P . e n t r ud e t e r m i n a r e a
a s i n " p l o t e o rh i p e r o o l e id e s e c l i u r e .s e d u c e P r i n

Suprofeleriglote
(fig. 6.7.13),Puncteleparabolei de secliunese obtin
s e c l i o n i n dc o n u l c u p l a n ed e n i v e l ( p l a n e l e[ H ]
9i [Hr]).infigura 6 . 2 . ' 1s4e o b l i n eo s e c ] i u n e
para-
b o l i c ds, e c l i o n i ncdo n u lc u u n p l a no a r e c a r p ea r a -
l e l c u o g e n e r a t o a rdee; c j ,p J a n udl e s e c l i u n e s t e
paralelcu un plan tangentla con. Axa parabolei
este dreaptade ceamai marepantda planuluide
s e c l i u n et i t r e c ep r i n a x a c o r u l . r i ,

DESFA9URATELE
SUPRAFETELOR
CONICE
$tctLtNDRtcE

Cilindrulcirculordreptare ca desf;surate un drept-


u n g h i c a r e a r e c a l a t u r i i n S l ! i m e ac i l i n d r u l ugi i
lungimeacerculuide bad (fig. 6.2.15).
Desfd;uroto canuluicirculordrepteste un sectorde
c e r c c a T ea r e l u n g i m ea r c u l u ie g a l dc u l u n g i m e a
cerculuide bazi al conuluiii ca razdlungimeage-
n e r a t o a r e l co or n u l u(if i g .5 . 2 . 1 6N
) .u m E r ugl r a d e i o r
acestuisector de cerc este dat de formula n':
1i9.6.2.13 360"x r
i , unde r este razacercului de bazd
]
; i G , g e n e r a t o a r ec a
onului,
?i\RXN' ?tXGXnO
I- d e u n d e2 r r : '180"
180"

Dacdse seciioneazd conul circular drept cu un


plan [P], desf,ipuroto
trunchiuluide con care rezultd
se oblineconstruind desfdgurata curbeide se4iune
prin puncte aflate pe Seneratoareleconului
(fis.6.2.17).
Desfdyrototrunchiuluide cilindri, ce rezulteprin
s e c l i o n a r ecau u n p l a n[ P ] a u n u ic i l i n d r uc i r c u l a r
drept, se obtine in mod asem;nitor,construind
d e s l E p u r act a u r b e id e s e c l i L l ep r ; ' r p J l c t e a f i a t e
p e g e n e r a t o a r ecl ei l i n d r u l u(i f i g . 6 , 2 . 1 8 )A. c e a s t e
d e s f a t u r aa t ec u r b e id e s e c l i u n ee s t eo s i n u s o i d ; .
Desfd5uroto cilindruluioblic frontoleste adtati in
f i g u r a6 . 2 , 1 9S. ed e s f i g o aur ;n c i l i n d r ua c d r u ci u r b i
directoareeste un cerc situat in planulorizontal
de proiecJieli are generatoarele frontale.Se sec-
l i o n e a zai c e sct i l i n d r uc u u n p l a nd e c a p i t p e r p e n -
li1,6.2,11 d i c u l a rp e g e n e r a t o a r el ul ei . R e z u l uu n t r u n c h id e
cilindrua cdruldesfaluratd seoblinecain exemplul
v i r f u l S ( s , s ' ) a l c o n u l u ui n p l a np a r a l ecl u p l a n u l precedent.In proiecliaverticaldse g;sescadeva-
fPl Acimntntola h;^6.h^16; .,1-. c- e c t , u ' t e
se Inter- r a t e l em e r i m ia l e g e n e r a t o a r e lcoi rl i n d r u l ! i .
s e c t e a zidn p u n c t u lM ( m , m ' ) , c a r e e s t e c e n t r u l PentrudesfSgurarea unui cilindru oarec'are, acesta
s e c l i u n i(ia f i a tl a m i j i o c usl e g m e n t u lA uB i ). l . e o u i e a d u s i n t r - o p o z i l i e p a r t i c u l a r (i v e r t i c a l
Sec+iLneo porabolicd. Se seclioneaze conul cu un saufrontal),printr-o schimbare de plande proiec-
plan de capdt paralelcu o generatoare frontale 1e.

156 Raprez6nt6ri de qrhitecturd


in geomqtrio
dercriptivi
9i oronomctrie
lis.6.2.15

1i9,6,2.16 lig.6.2.17

fi9.6.2.18

Suprqlele riglqt€
157
fis. 6.2,191b

lig, 6.2,19,o

fi9.6.3,1

tig. 6.3,2,o

lig. 6.3,2,b fi9.6.3,4

158 Repretentiride orhitecturd in geometrio descriptiv6ti oxonoftetfie

-t.
I
6.3. GEOf.1ETRIB
AOLTTLOR P.t!,1. 1- hit^-a-r'1, ll^ .1,. ^:ir:r <p ^^rrF
a c o p e r jp r i n i n t e r s e c , tai ad o i c i l i n d r id e a c e e a g i
i s t o r l c .V e c h i i e b o l t i - a s l r o - c a l d e a n Sr o, m a n d l i razi, rezult'ind o penetraliebitangenlialS in punctul
bizantinA - erau construitedin mase de ziddrie T ( f i g . 6 . 3 . 5 ) ,R e z u l t Sd o u i c u r b ed e i n t e r s e c l i e
d i n c d r d m i d is a u p i a t r d ,c e e r a u l i m i t a t ei n t r e d o u a (elipse)care se proiecteazlpe planul orizontal
s u p r a f e l e( f i g . 6 . 3 . 1 ) : ( p l a n udl e n a p t e r ea l b o l l i i ) ,d u p dd i a g o n a l epl ed -
- . v i z b i l S d i n i n t e r i o r u ls p a l ; J J -a : c o p e r i-t i n - t r a t u l u i , D i n a c e a s t di n t e r s e c l i er e z u l t A d o u i
trodasull tipuride bolli:
- vizibild din exterior - extrodosul. - b o l t oc u m u c h tti. t r a t e( f i g .5 . 3 . 6 )d: a c i s e r e 1 , n e
Datoriti grosimii variabilea bollii de Ia cheie cdtre s o l i d u l c o m u ns e o b l i n e b o l t ac u m u c h i ii n t r a t e
reazem, intradosul qi extradosul diferi intre ele, ( p r i v i n dd i r i n t e r i o r ) ;e a e s t e r e z e m a t ap e c e l e
B o l l i l e d e d e s c h i d e r im i c i ( c i l i n d r i c e1 i s f e r i c e ) patru laturj;
aveau o structur: unifcrrnd for,'nat: din elemente ' b ! : o c r n u < t ' t ,t !: < ' . =( l ' g . 6 . 3 . \ : d a c i s e " e r i n e
d e a c e l a soi r d i n d e m d r i m e- c a r e m i z si a u b o l l a r i s o l i d u ir e s t , s e o b l j n e b o l t ac u m u c h i ii e t i t e ( i n
de piatri, Deschiderilemai mari au fost acoperite interior), rezemindin patru puncte.
cu bolli structurate neTVUrat. Lunetacilindricdeste bolta ce rezulta din inter-
In arhitectura bizantlnd se intilne;te bolta sfericd s e c l i a d o i s e m i c i l i n dcr u i a x e l ei n p l a n udl e n a ; t e r e
d e m i c i d e s c h i d e r i s, t r u c t u r a t l d i n a r c e i n t r e t e - ( o l a ^ - lo r i z o n r a )f i d e r a z ei n e g a l ec a r ea c o o e r d
jate, p;strind suprafatasferei sau formind muchii un dreptunghe i ; x i s t dd o u at i p u r i d e l u n e t ec i l i n -
d e - a l u n g u l m e r i d i a n e l o rc, e a v e a ur o l d e n e r v u r i c T t c e :
( f i g . 6 . 3 . 2 ) A r h i t e c t u r ar o m a n i c ; a l u n g e s t es p a l i u l - c u m u c h i ii e S i t e( f i g . 6 . 3 . 8 ) l,a c a r es - a r e l i n u t
d e a c o p e r i t , a c o p e r i n d, < i s p a t i i d r e p t u n g h i u l a r e , s o l i d! | restl
S e i n t r o d J c e p e l i r g i b o l r i l e c r i n d r i c e ; r s f e r . c e , - c u m u c h l i n t r a t e( f i g .6 . 3 . 9 )l,a c a r es - ar e l i n u t
b a l L ac u m , . t c h i i e s i r e ( s p r e i r r e r i o r ) , t o d t e d ; n s o l i d uI c o m un .
b o l t a r i d e p i a t r Sp e a r c e d u b l o u r i g i n e r v u r j d e - a '' ^'-^e:iti,nte'secrlnd
l u r g u l _ m u c h i i l o irc s t e , f o r m i n c s r r u c t u . i s p a r ' a e p a t r uc i i n d r i( f i g ,6 . 3 . 1 0 A a o l l i i r e z ut 5
) .r h i t e c t u r b
(fig. 6.3 3). s a us o l i d url e s t .
p i s t r ? n sd o l i d ucl o T r u n
A r h i t e c t u r ag o t i c d a c o p e r et r a v e i d r e p t u n g h i u l a r e
<,rr h;tr:rA ." {ri',ri .l^ a1 1Z - - ,u
L u^ v^ rl t. ri .l-i
or!6-
t - i L e d i n s a r u c t unr e i rvura1 t ef. g . 6 . 3 . 1 )A. p a ra r c e l e
i n t r e t i i a t ed i n p i a t r ic a r ea, s i g u r i nedc h i l i b r uslt a l i c ,
p r e i a ut i i m p i n g e r i l eu n e i u m p l u t u r i d , e aseme-
n e a ,d i n p i a t r a( a r c ed i a g o n a il n e plincentru),

fiq.6.3.6

fig.6.3.5 fi9.6.3,7

Suprolele.iglote 159
1i9.5.3.8 tig. 6.3.,|0,
o

ri I f i g . 6 , 3 . 1 0b,

.1.
,-|.

B o / t os e n ' i s f e r i c Jd p o n d a n/ it. A c e s tr i p d e b o t d l a . n p ' a r c i r c u l a ' d e r a z E' n a i m i c i C u a - L t o r u l


e s t e r e z u l t a t usl e c l i o n A r jui n e i s e m i s f e r ea,v i n d a p a t ' u , a r c e p i e z i s e "9 i a l p a " d a n t i v i l o rd i r t r e
e c u a t o r ucl i r c u m s c r u i sn u i P i t r a t ,c u P l a n e l vee r - a c e s t e as e m i c t o r e a z ds u c c e s i vs P a l i u ld e a c o P e r i t ,
t i c a e d e a l L r " g uI la t u ' i l o "a c e s t u aR. e T u l trai s ' " A r c e l e p i e z i ; es i n t P o r T i u n i l ed i n c i l i n d r u l c e r e -
t r i u n g h i u r si f e r i c en u m i t ep a n d a n t i (vfii g . 6 3 , 1 1 ) z u l t i d i n i n t e r s e c t i aa d o i s e m i c i l i n d r oi r i z o n t a l i
De remarcatce bolta semisferic:cu Pandantivi b j r a r-gc ei rlct i. cmusoc -c, sa l o [ 5s f e r i c ds i c u u n c i l i n d r uv e r -
r e l i n ed i n s e m i s f e o r dc a l o t ec u o d e s c h i d e cr eo r e s - t c a l p;Lratului ce trebu:e acoPe';L
p - n z i t o a r eu n u ' u r g l t id e 4 5 " f a t ; d e a x 5 ,d e c ir ' a ( l e . 6 3 j 2 ) .
l d n i s d e 5 1 " 4 9 'c, a " e I . n : t e a - ; c.o1:nd
r ' r ' cc e c i t u n g l ' i u a co.lst'.ctia cu 45'rezultlo Peretra!ie de
c a l o t ad e z o n ac u t e n s i u ni n e l a r e . 8 arce piezi5ecu aPariliaa 8 pandantivi, ficindu-se
astfeltrecereade la cerc la un octogonregulat
Bolto moldovene,rscd, Arhitecturaveche moldove- s i a p o ii a r l a c e r c .S ei n d e P e r t e adzien a r c e l ep i e z i ; e
neascd a folosito construclieprin carese trece de p o r i i u n i l e d e d e a s u p rpaa n d a n t i v ; l o( fri g . 6 3 . 1 3 a
,
rd rJr Prd
,q, ^L, ! , ^y \r ,L. ,-4r L c i a
?i
r nPav r u
t L
n rn:nu,u
;i 6 . 3 . 1 3b, ) .

160 de orhitectu16in geometrio descriptivi ti olonomelrie


Reprezentiri
fig. 6.3.11

fig.6.3.12

o
fig. 6.3.13, lig, 6.3.t3,b

t
6.4, HJPERBOLOIZI u n e i h i p e r b o l ei n j u r u l a x e i s a l e n e t r a n s v e r s a l e
(l)g. 6.4.1,b). FiecarePUnctal generatoareidescrie
p r i n r o t a l i e u n c e r c p a r a l e la l s u p r a f e ! e iP. aralelul
HIPERSOLOIDUL CU O PINZA
DE ROTATIE A , - ? . . - r m i ( p n | r r o ( . . F . ( ( o l e t .C e . c u lc o l i e r
c o ' r s 1 .' ter c o r t L r L ia p a r e n or ' z o n T a a. . f i P e r b o l o-
D e fn - ; - ( n r a . l - r l . , i . i H i n ^ rb o l o i d J l d e r o t a l : e d
c u o p i n z , e s t eo s - p r a f a l ; a u b u r i S l e : ; d e g r a d u l D e o a r e c :e ' i s ' i d o u - d " e p r e c a ' e p o t 8 e ' l e r a a c e
a d o l e a ,g e n e r a ud e o d r e a p ( D ) , c a ' e s e r o { e s t e l e r o t a ! i ec u o p i n z ;
e a 5 i s u p r a f a l dh, i p e r b o l o i d u d
in jurul altei drepte (W) (ca axi), nesituatS'in acelasl este o suprafald dublu riglatd. Cele doud drepte
p l a n c u d r e a p t a( D ) ( f i g , 6 . 4 . 1 , a ) , H i p e r b o l o i d u l fac parte din doud sisteme de generatoare (fig
d e r o t a t i e c J o p - A p o a r er i S e n e r a lp r ; r , r o t a t : a 6.4.3). Generatoarelefrontale se numesc genero-

f i 9 . 6 . 4 . 1s, { i g , 6 . { . 1 ,b 1i9,6.4.2

IERCUT

,i9.6.4.3 fi9.6.4.4 fi9.6.4.5

162 Reprezentdride orhitccluri in geometrio descriptiv6li oxonometrie


toare principole. Proiecliie verticaleale acestor g e n c r o l o aF d i n s j ' t e n ' e d [ e r ] r e .A c e a s t ad u c e J a
Seneratoare principale sint confundate doua cite raliza.ea unui poliedrJ irscris ;i circJrsc.:s
doui gi afcdtuescconturul aparent al conulLtiosimp- a c e l u i a ghi i p e r b c i l o i d e r o t a l i e , n u m i t h i p e r b o l o i -
tatol ol suprofelei.Conul asirnptot al suprafelei (fig. d u l d e r o ' a " e f a t e t a t( f i c . 6 4 . \ ) .
6 , 4 , 4 ) e s t e c o u u l c u v i r f u l i n c e n t r u l c o l j e r u l u is i
generatoarele I u, i s e o b t i n d u c ' i n dC i n c e n t r u l c o l i e -
r u l u i t o a t e p a r a l e l e l el a g e n e r a t o a r e l eh i p e r b o l o i - H I P E R E O L O I DGUELN E R A L
d u l u i . L a o r i c e g e n e r a t o a r ed e h i p e r b o l o i dc o r e s -
p u n d e o g c n e r a t o a r ep a r a l e l ap e c o r u l a " i r p r o t
H.ncrhnln d,rl opncrrl F(re <, r --r'' ,6'dLd
i i f i e c e r e i g e ' l c r a t o o a - ed e p e c o r u l a s , m p L o ri , - e - a t 5 d e o d r e a p L Ac a r e s e s p r i - i n i t o t t . n pE u
e-
i
corespund doud generatoare paralele, de sistem a- ?rF; r'-F1r- r' --.,1,.- non"lalqlg ct acelasi
d i c e r i t , p e s u p r al a l a h i p e r b o l o i d u l u i .
: r " , ( C . c r e o p a - a .e ) . H r p e r o o l o i d J . g e n . r a l
sec+iuniin hiperboloidulde rotalie. Sectionind cu L - i ? o s u Dd. [ , ]; J e g ' a o u l a l d o i l e aa n a l o a g ih . p e r -
u n p l a n h i p e r b oo i d u l d e r o t a l l e s e o b l i n u r m A t o a - b o d - l - d e " o r a i e c L o s i n g u r ep i r z i ( 1 r 9 6. . 4 , 5 ) .
relr'sectiunii D a c i d o u i d i n c e l e t r e i d j r e c t o a r es i n t c o p l a n a r e ,
- sectlunee/ipt,cd,daci planul de secliune taie o . - o " a i a r a s e r e d u c . t a u r s i s L e md e d o u i p l a n e .
s i n g u r i p i n z Sa c o ' u l . : a s . m p L o t ,d e c i s e c t ) n e a l : ' . ) . - 1 . - - - i ) . p - t - , , t a d r e r r e s i ' r t o a r a l e l ec . t
o s i n g u r Ad a t A h i p e r b o l o i d udl e r o t a t i e ; a c e l a spi l a r . u p - . ' J ; ad e \ ' n e p a r a b o i od h i p e r b o l , c .
- s e c l l r n e h l p e r b ocld . d a c 6 . p l a r u l d e s e c l i u n e D , , r ) r . r ^ d.r-r-^,.e sint co-curerle
t a i e a m b e l e p i n z e a l e c o n u l u i . a s i f l r p t o dt ,e c i t a i e i - " - ' p . ( t , s - p r d ' d l ae s t e r e d e t e r r : r a .i .
d e d o u d o r i p i r z a l - . p e . b oo i d u l u i ;
- secllure porabalicd,dacd planul de secliune este
p a r a i e lc u o g e n e r a t o a r ea c o n u l u i a s i r n p t o t ,d e c i 5 . 5 , P A R A B O L O I Z IH I P E R B O L I C I
t a i e o s i n g u r e d a t d p i n z ah i p e r b o l o i d u l u l .
Hiperbololdulde rotoiie fofetct. Daci se c!c s D - :. 1 o r C r , i i - c r o i : e . ; c s . , p " a f a t ar g l a t r d e
' dre>n:a r ^re <-
dF^cra+^rrFla rol i rte r rlailo: < S l e m 's ' ede(i
e l e f o r m e a z 6:,n p ' e u . a c r g e . l e r a t o a f e lpe i r r L : u : crr'l -i ^6 1., ,, d -.,:.--p d.FDle s ,jT nc TOT
s i s t e m , p o l i g o a n es t r i m b e i n t r e t A l n d u - s ep e e l e I'rr^ | r'.1: ., a nr.n .l .e:Lo-. El se con_
"2
fr,I F(rF oFne.,;^:
i n s e l e , S e o b l i n i n t r e t a i e r i d e l a t u r - if o r m a t e d e
tind rar<rrtrcri^ hioprr nlo,l,rlr i opacra eca ac-z
r . p , . l r a - ^ - , . f " , , - - , . . c - - 2 - r . n c d t al a i o r r n r 5 .
e s t e i r ' o c L : t ai r a c : s r . a z d e u r p l a r d i r e c t o r ,l a
.r'c .;m r n:r:lr le ocner:,n:rFlF < nr:tprFi

Pa o c r , l h p e rb o i c e s r e o s . r p r o l o l ds r r i m b i
"bo r. -t I i r'-'. .ic - i L . v e \
6 -

c d r e D o l g e l e r a a c e l a spi l r a b o l o i c ^ p e r b o l i c .P r i -
T a [ a m . J i de e g c a : r . ] r o a ' ee s r ea l c ; r . . t i c , n g e ' e r a -
r^:.A nr.rlAl. ., n.-i'n nlta Ai.art^. /f d r . q .1 l

C e a l a l t df a m i l i e C e g e n e r a t o a r ee s t e a l c i t u i t a d i n
g e n e r a t o a r ep a r a l e l ec u a l d o i l e a p l a n d i r e c t o r ,
A l d o i l e a p l a n d i r e c t o r e s t e p a r a l e lc u c t l e d o u A
d i r e c r o a - ed r e p t e ( f ) p i ( f r ) o e c a r e s e s p r i - . n i
S e r e r a t o d . e l ed ' n p ' , - n a f a m . l , e( f i g 5 . 5 . 2 ) .A s t f e l ,
generatoareld ein prima familiepot deveniCirec-
t o a r e p e n t r u c e l e d i n a d o u af a m i l i e; i i n v e r s .P a r a -
b o l o i d u l h i p e r b o l i c e s t e s i n g u r a s u p r a f a l ;- r l g l a t ;
.l ;^,'i ^1,^a A rorra'ta

^... .-t- .r,,.- .'--6


leuLP'1'c
(
l a r e , a r J r c i p d r a b o i o . d L o e ' b o l , c e i L e e 6 h/ o
, - - . _ , ^ | - r r , , , J f a m i l , .i e t a r e
rn:rc <'rh :rel:<i , rcni /f;o A 5lr Dnr,; ocner:-

1i9,6,4.6 t o a r e d i n a c e e a 5fia m i l i e n u s i n t c o n c u r e n t ef,i j n d

Suprqfeleriglote 163
@
<i, :re in nlrne h,r-lcle l)or i ornpr:,nrrc /,n r e t e r m i npde d r e p
b o l i cp a r a l e lceu p l 3 n udl i r e c t o d
f a m i l i i .d i f e r i t e s i n t t o t d e a u n ac o n c u r e n t ei n t r - u n tele directoarerapoarteegale,
p J ' r c t p e 5 J p r a f a r ap a r a b o l o i d u l uhi i p e r b o l , c ,d e U n o a ' a b o l o i dh i D e r b o l i cp o a t ef ; d e f i n t i c L
t e r m i n i n dp l a n u lt a n g e n tl a p a r a b o l o i d uhl i p e r b o l i c a j - t o r u , L n u i p o u u l o t esrr r i m bA B C D ( f i g . 5 5 3 )
i n a c e l p u n c t . G e n e r a t o a r e l pe a r a b o l o i d u l uhi i p e r - porobolaidhiper-
IJn Datrulaterstrimb detetmindun
bolicti numai unul, Axo paraboloidului hiperbollc
este dreapta paralelScti dreaptade interseclie
a c e l o r d o u a P l a n ed i r e c t o a r ee; a s e a f l S u n i n d
m i j l o a c edl ei a S o n a l e pl oart r u l a t e r u lsutir i m bA B C D
V i f u l p a r a b o l o i d u lh u i p e r b o l i ce s t e P U n c t udl e
p e s L p r a { a t lau i i n c a r e P l a n L lt a n S e n itn , a c e l
p L i L t e ) l e p e r p e n d i c u l aPre a v a P a r a b o l o l C u l u l
h i p e r b o l i cC. e l e d o u i S e n e r a t o a cr ea r et r e c P r l n
v i r f u l p a r a b o l o i d u lhuiiP e r b o l i sc e n u m e s cg e n e -
r o t o o r ep r i n c i P a l eG, e n e r a t o a r e lper i n c i p a l es i n t
d i a p o n . ' e ue n u p a ' a l e l o P - o cen 's e o b : r n eL r ' - c
n i j L a c e l e l a t r r i l o r P a t r i l a t e r u l usi t r i n b A b C d '
Seclibni ptaneln poroboloidul hiPetbol c' Jipul curbei
d e s e c l i u n e s L ed a t d e P o zl i a P l a n u l ud:e s e c l i u l e
f a l d d e a x a p a r a b o l o i d u lhuiip e r b o l i c( f i g . 6 5 ' 4 ) ;
- D af i a l a , c a c dp l a n u ld e s e c l i u r ee s t e P a r a l e l
s a u c o n t i n e a x a p a r a b o l o i d u l uhii p e r b o l i c( d e
e x e m p l u ,s e c l i u n li n p a r a b o l o i d uhli p e r b o l i cc u
p l a n ed e p r o f i lg i f r o n t a l e ) ;
- hiperbald, dacdplanulde secliunenu este Para-
l e l c u a x a p a r a b o i o i d u lhuiip e r b o l i (cd e e x e m p l u ,
i p a r a b o l o i dhuilp e r b o l iccu p l a n eo r i z o n -
s e c l i u ni n
t al e ) ,
lig.6.5.l

9eoerqloofe
pInclpq{e

19.6.5.2 |Js.6.5.3

tj oxonometlie
de orhitecturdin geometriodescriptivd
ReDrerentdri
hiperbold

pcrobo
hiperboti
|is. 6.55

HIPERBOLIC
PARABOLOIDUL DEACOPERIRE
CA SISTEM
1i9.6.5,4

P a r a b o l o i dhuilp e r b o l i ac r e m u l t ea P l i c a l i i , icno. n -
HIPERBOLIC
PARABOLOIDUL CA SUPRAFATA
s t r u c t i i s i a r h i t e c t u r dl,a c o n s t r u i r e d
ai f e r i t e l o r
DETRANSLATIE plnze subliri folosite ca sisteme de acope-
tipuri de
r i r e a s p a t i u l u is i s t e m udl e a c o P e r i r ce e a r e l a
P a r a b o l o i d uhl i p e r b o l i c p o a t e f i g e n e r a t 5 i C e o b a z i p a r a 6 o l o i d uhl i p e r b o l i cP o a t e f i r € z e m a t
,^ -^^1..^.-r ^.,1-l . ^ i..\.,
Pd duu d Ld
continuu ( i n u r g u l u n e ig e n e r a t o a rsea)ui n P U n c t e
s p rj i . - c - - s ei - r t r - u a l r n e p u r c t a e i . d e . al , - g r l
.l'" -,.'hale ," ', ,,clc n:rrlplc <i inIreni- e
' . s e n s - r ic o L ' a r i i ,A c e . r l u c - u r e e ' e s i d i n
PJ
n e l e a" e ! d e n , i a s e c l i u ' l o ' P d - a b o l , ci le P a r a -
A^l^i,l,,l h'^-, h^l . ,f,d f, q q

1is.6.5.6 lig. 6.5,7

Suprqlele riglqte 165


'-:r
( l a i n t e r s e c lai ad o u eg e n e r a t o a rpee) c o n t u r ual r i e i - l r n n l : n ^ ; r ' , r < c r . . h F r ; . .r t ! r- -F d _c uL u- u i u Lr r: -
d e a c o p e r i tc,a r ep o a t ef i p o l i g o n acl ,u r b s a um i x t . p e r b o l i e c c h i a i e ' i. n f , g J r a6 5 . 6 e s t e" e P ' e 7 e ^ -
Aceast;arie poatefi acoperjt5de unul sau de o l a T ed J b l a p r o ' e c t i eo r t o S o nia a a c e s t esi u P ' o -
c o m b i n a l l ed e m a i m u l l i p a r a b o l o i zhli p e r b o l i c i , f e f e .
A c e t t i p a r a b o l o ihz i p e r b o l i csie p o t c o m b i n ap r i n U n p a r a b o l o i h d i p e r b o l i cd e f i n i tr d e p a t [ u l a t e r u l
adiocenld (de-a lungul unor generatoate comune) s t r i m b A B C D i n t e r s e c t actu u n c i l i n d r ue l i P t i c
satjprin interseclll (dupdcurbede gradul4,, 3 sau poateacoperiun plon de formdeliPticd(fig. 6.5.1.
parabole5i hiperbole). - U n p l a r t ' : u n g F i u l s pr o a r ef r a c o D e r .ct u u r
Po,,b,lital.lc & ocaD-r:recu porcbolaizitiperbolici i n g u rp a r a b o l o ihdi p e r b o l i ac v i n dd o u dd i n l a t u -
s
. t r . r t . h t . f q t . ( p : r i r r ^ / p r p u - n t r t O a r e l eC r i rile patrulaterulu s ti r i m b d i n s p a l i ui n t r - u n P l a n
\ e r t i c a ,d e c ip ' o i e c t a tdeL p ao I a l L " ;a t ' i u ' r g h u-
t e r i i:
l u i d e a c o p e r i(t i g . 6 . 5 . 8 )A. c e l a gpi l a nt r i u n g h iu-
I a . p o a t ef ; a c o p e - idt e d o s a ur a i - . r u l 1p: a r a b o -
. fnrm: <rrnr:{eror no rraneri+

- n u m i r u l d e p a r a b o l o i zhi i p e r b o l i cdi i n c a r e e s t e l o i z i
h i p e r b o l i cpi r i n a d i a c e n l(af i g .6 , 5 . 9 ) ,
c o m P U sa c o P e r i i u l i * - | l ^ ^ l - n n ) + r l , t p r < F t-. -^ -^ F
. r; 'l u u r s l n S u o
r a'4"
(np (:. '^
- mnrlf l ae rcnm>rc lr+ r; h '^.r-) b o ' o i d f , p e r b o lc c o n s i d e r i n d a c e s r p a t r La t e -

lig,6.5.10

Reprezentiri de orhitecluri in geometaio ti oronometrie


descriptivd
lis' 6 , 5 .1r

l.c^t r-. ^.-1, --.r-. ti , .-,'-1,-er_'_ srr':b - U n p l a np i t r a t P o a i e fai c o p e r ictu u n p a r a b o l o i d


d i n s p a : i uA B C D ( f , 9 .6 5 ' 0 ) . A c c ' . p a : u . - . : h i p e r b o l lec c h i l a t eir' : . ^ i s i n c u b u lc e a r e c a b a z i
r.^ ,rc f r.^nr .;r .tt 4., <" l r,:te
p ; t r a t u ld a t ( . f i g .6 5 . 1 6 ) C e n l r u l c u b u l u 0
h i p e r b o l i c- i p r l n i n t e r s e c l i(ef i g . 6 5 . 1 1 )s a up r n v i r f u l p a r a b o i o k u l uhi p e r b o l i c A x a v e r t i c a l da
adiacenla (fig, 6.5.1 2). c u b u! i e s t e a x a p a r a b c l o i d u l uhii p e r b o l l c i' a r
n. : c- :- r-..-.-F-..- r.i I -rLolc z - D-.: t;,ci < i r e p t e l ec e u n e s c c e n t r e l ef e l e l o r o P u s es i n t
.*.rr:'i I. d., i n)-,.. rtFro <:ri-b
C-. ::- la g e n e r a t o a r epl er i n c i p a lael e p a r a b o l o i d u lhuiip e r' -
9 0 u n u i f . ; d e c e l i l a l t1 ' ; 9 .6 . 5 . ' i , - / - : i r o . 5 o l i c . P r e l u n g i n dg e n e r a t o a r e lpe' i n d l a p i a r r
farmote atn porobalaizihiperbalicilrteisectrii: o ' i - c r L . s e 6 b 1 i n e - l ^ ' p e r bcoel at r e c e P r i n P J
- bolli cu muchiijntrate(fig, 6.5.14); tul b Dacase unescsuccesiv, dar in senscontrar'
- b o l l i c u m u c h i i i e g i t e( f i g . 6 . 5 . 1 5 ) . a r e l e a gdr i v i z i u n id e p e d i a g o n a l e lfee l e l o r A d

lig. 6.5.12 fi9.6.5,14

fig. 6,5.13 li9.6,5.15

Suprofeteriglote 167
ll

ti9.6.5.,|6 fig.6.5.17

fig.6.s.l8

168 Reprerentdri ti qxonomelrie


de qrhitecturdin geometriodescriptivd
Suprofeleriglote 169
fis.6.5.23

fi9.6.5.25

c ' o L , 5 e o o - r ' 1 -6' t p o d o o o c r p F r b o( ! r . _ Fa c o - - L . ' o . - i e a ; o - : s e P o a L el c o l c r c - t ' e r s ; ,


' e s p ' c l i v . s a 5 e D a - d b o ' o i zhi ' o e ' b o c . . p ' . - a d i a -
p e r : t r u n g h i u rl e c o b c 5 i c o d a ( f i g , 6 5 . 1 7 ) ,F g u r a
( q 1R i1l<r.c:r;
c enl;(fig.6,5.19).
:lrp n^(ihiliifi dc ecaaer're e
-Tot p r i n a d i a c e n l As e P o a t e a c o P e f i u n p a n
p a ' a b o l o i z i h p e r b r l c a a c e- a - i p a - D ; r . t . o c t o g o n ac u o p t P a r a b o l o i zhii p e r b o l i c(lf i g .6 , 5 . 2 0 ) .

170 Reprerentdride qrhilecturd in geometrjq descripiivdfi qxonometrie


|9.6.5,26

Diurot:ve co'stru.t /e v?rfur;'. larobo'oi- E l i c e ac o n i c i . U n t i p d e e l i c e c o N i c ae s t e c L r r b a


: lnr hinerhnliri rr, r'tn r,. ^l-" i d aL; pe .-pra'ala uru: cor ci-ctlar d-cp-
( f i g . 6 . 5 . 2 1 )l.n f i g u r a 6 5 , 7 2 ,e s t e i l u s t r a t! n s i s i e n . l r A A- .<tt. nri+:r-:qr)cr,rhi.; rpnrFl,n1".1;c-
C. acooe'i'e forrar d'r p?-?bo.orzh i p e r b o lc i ' . r ' l r . r i , ; r L - e C o L Ep - - c r e C e p ? ( o r , ( a r e n J
intersectaji la 90'. .I ti. 'a r-,-p-.--i o6:F-. .-Te. Daci :e de.1-;-
E x e m p l ed e a p l i c a r ea p a r a r o l o i z i l c rh i p e r b o l i c i r , 'r'. co-ul .. ';.L.ard acecre.-l c- esie o l:nie
a r h i t e c t u r es i n t : A r e n a R a l e i g hc i n C a r o l l n a d e . . a : r ' ) | < ne < rnr:':tr
N o ' d . S U . A . ( l i 1 6 5 . 2 3 ) .l a c . " - s r p r a i t a C e e c o . s i e | e , r e z u l t i r d e l t c e a s l c r i c d .
o e r i r e a r e z u l r a rd r i ' : e - s . r l a L - u i p a r a b o o i d
h i p e r b o l i cc u d o i s e m i c i l i n d r vi e r t c a l i ; T e s t a u T a n -
t u l L o n g B e a c h ,S . U . A , ( { i g . 6 . 5 . 2 a ) ,l a c a r e u r S U P R A F E T E L I C O I D A L EC,L A S I F I C A R E
qn:ti. he.r;oor,l : l'n.' r-nner - rrr rrc n:r-hnln :i
h:^6-!,- .-. c.t^ a- ---.-t-. )t- BC.'r-_
dc ve.l ( r':l'ctcle el nr-c(nr.lp.l.l .. .. I fllr, S' aluie:
( f i g . 6 . 5 . 2 5 ) tC i r c u l d e S t a t d i n B L r c u r e ; t i( f i g . - e l i c o i z ci u c n d r u - s i m b u r e e l i c o i d ucl u p l a n
6.5.26),care are o cupole formatd djn 16 elemente
n:r:hn irc .^rti. ,,tF nria rtAra
c r r c c t o " , e l i - oC - s - r ' - b , e r c o i d J 'd e s ' au ' a b i :
- e l i c oj z i f a r l c il l n dr u - s i r , . r b u re l,j c o i d L is i ri r , r b i
- e l i c o i d u dl r e p t .

6.6,SUPRAFETE
ELTCOTDALE E J i c o i z i ic u c i i l n d r us i m b u r e s i n t g e n e r a l i d e o
,----+i +------i , - - li-r- n, n/ rala aF r,.-

g e n T ad e s c r i i n do e l i c ep e c i l i n d r u .C i n d g e n e r a -
ELICEA
CILINDRICA r o a . e l es i " r p a ' a ' - l ec u u ' p r a n( a c e spt l a r . l p o a i e
f i d e c i t p e ' p e - c ' c . l a rp e a r a c i ' i - a r u l - s i r n b u ' e ) .
E l i c e ac i l i r d r i c E e s r e c L r b a t - a s a U p e s L p r a f a l a A:ft.t^., AcesIa esre folo_
- t- -^--'- -. .i . i - ' ^ - inrl r, r|rrlp
u n r i c i i n d r u . c a r e f a c eu " t u : r g \ i c o - s r a n tc u g e - e - " r 5 t u L l r d
"
. a t o , r . e l ec i l i r d r u l J i . D i s t a r i n t . e d o L . : ip u - r r -
!a C i n d g e n e r a t o a r e l e l i c o i C u l ufla c u n u n g h i c o n -
Fqia h.c I ^li'' l tnch; I pllrpi p<te
. + r . r - - - - - " . ^ " . - 6 - . . t . , i r . s i n b u - e ,r e z u l r i
u n g h i up
l e c a r ei i f a c et a n g e n t aI a e l i c ec u p l a n u l
dac; generatoarele elicojdului
. r a eli.aidul strinb, iar
p e r p e n d i c U l ap re g e n e r a t o a r e cl ei l i n d r u l u i A
rrlir'y'.rrrrri F< F . ^ f,n. ev^ clirci Dc<fa<,trnta - i r t t a ' g e n t e l a e c e : d . e c t o a ' e .s e o b ! i n e e / l c o l -
a , A.<B< rrh,l ncri plirn drrl r,r nl,an d
- i . e' -. f_o-r
e l : c e ic , l ' n d r : c ee s r e o l i n . e d r e a p U , d e o a r e c ee a T_
face acela5i unghi cu toate generaioarele, care t j e , i c o ; a udJe s f d l u r a os i n +c a l L ' i P a ' L i c u l a rael e
s i n t p a r a l e l e( f i g . 6 . 6 . 1 ) .P r o i e c l i av e r t i c a l i a e l i c e i e l i c o i d u l usi L r i m bc u c i l i n d r u - s i m b u rR ee d u c i n d
F , 6 . . r - . ' - ^ : . 1 :i , - ^ . . - . 1 i 2 . a o . ; Z o n t a l e ; ste r ea x a l u i , s e o b l i n eo a l t i f a m i l i e
c i l i n d r u l - s i m b ul a
c e ' c r ' s c c ' i - : , i i p e r p e r d i c Lt - p : g . - e : a : o a r e ' : de elicoizi- elicoiziifdrd cilindri'simbure (e)icoizii
cilindrului. cu axi djrectoare), Ace;tlasint generali de o clreapti

5uFrofelerigldte t77
fi9.6.6,1

li9.6,6.3 f i g . 6 . 64

172 Reprerentdride orhitecturi in geometrio descriPtivdti oxonometrie

I
c a r e s e s l r ; , i 1 : p c o F l : c e: ' a r e a - e a - a- . . u n g L .
c u a x a d i r e c t o a r eS , e m a i n u m e s cJ i e l i c o i z is t r i m b i .
C i n d u n g h i u l g e n e r a t o a r eci u a x a d i r e c t o a r ee s t e
d e 9 0 " , r e z u l t dc a z L r p l a r t i c u l a ra l e l i c o i z l l o rf e r ;
c i l i n d r u - s i m b u r ec u u n p l a n d i r e c t o r . A c e ; t i a s e
'1uresc e/co;l; d/epl;, DLC:-d intr-u1 pulct pe
a x p a r a l e l el a g e n e r a t o a r e l e l i c o i d u l u is t r i m b , s e
oolile cor-l lul directo' (fig. 5 6.1). Acest cor
d i r e c t o r a v i n d d o u i p ? n z e ,r e z u l t e c ; e l i c o i d u l
. ' . ^ r F : - p c i F I d ^ ' , : n : - - e l - ' e r 5 g 6 1 i n lc e l e d o u d
h ^?a ,la pl;rnidrrlr i <rrimh <- ^ht;-- < ., A r

r r . u ^ g \ i " ' c - .I n . a z u l e i r o C u l u i c i r e p t , c o n - l
rcA rc z nlt.l u 1r e r r a r Fl rald I Atr t

a r e a p l i c d l ri r t e l ' r ' c 5( i - " u b J l p : r : r a t i)i i n a ' \ i -


+..+,t.t /..:,rili o irn l:la\

E L I C O I D UDLR E PC
T U P L A ND I R E C T O R

Fli.^.lr I lrpnt .., nl)n .l;.prr^r F{r dlri\Fr-r .1. ^


.lrp"hii .,rp <p rlpnl:<c:u; <n' ii ninrit
e l i c ec i L i n d r i c; ii p e a x ac i l i n d r u J uri ,A m i n i n dp e r -
p e n d i c u l a rp5e a c e a s t a e x e( i g . 6 . 6 . 4 )P . lanud l -
..-trrr Fq.F d6.i n :.t, t L,-ci c ljndruiui de ro:al e,

t . ) tl )t., y' ,.-'1- b,,t2o.- L. (a.c o


'.1^.'
.,t r,t^n /it..t^t n:.i (. oc:e .1, p:n': n ror-

t o a r e ( a ' a c ; l . n d ' u l u ic) - u ' c i r - C u d i r e - r o r ,l c


c a T eg e r e r a t o a r e l ee l . c o i d - l - s n l L . r ' r 8 e n ts- i d e -
s c r i u p e e l o e l i p s ; , r e z u l t i e l i c a t d u cl u c t l i n d r N -
simbure cu plon directar,

S C A RE
I LICOIDALE

S c i - i l e e l i c o i d a l es ' . r t a p l ; c a i! i r ( o r s l ' . r . i i l i a r - fi9.6.6.5


h i t e c t L r i a l e s u p r a f e t e l oer l i c o : d ae c J p l " ' r d , r e c
r ^ r n A r r , d - - r i / , , 1 ,1ra r " . 6 l , . a r d : r e c t o a r e P a n t a - s c a r ; e l i c o i d a . l dc u r a m p d i b e r i ( f i g . 5 . 6 . 5 ) ;
s c d r i ie s t ed a t i d e u n g h i u le l i c e i d i r e c t o a r ep e l i n i a s c a r i e l i c o i d a l dc u r a m P ; i n a a s t r a t ei n t r u n
p a s u l u i .1 4 u c h i i l et r e p t e l o r s i n t s e c l i u n i n s u p r a - ci ndru central (fig.6.6.6).
f d l a e l i c o i d aa d J s e d L p i p ' a - e p e r p e n d . c L ' a rpe: S c a r ae l c o i d a l ) s e c o n s t r - i e ! t ea s ' F e l :s : l f i ' P a r l F
a x a , A c e a s t ds u p r a t a l de l . c o t o a c u P r t l c . l e c r o r p f o i e c l i a o r i z o n t a l a a s c e r i i i n t r ^u n n u m d r d e
o r i z o n t a l e s t e s e c l l o n a t ec u u n c i l i n d r u c a r e a r e trepte, astfel ca s6 se resPecte formula dc con-
aceea;iaxd ca li eliceadirectoare, Cercul de bazi s t r u c t i ea s c ; r i i p e l i n i a P a s u l u(i l a 6 0 c m d e c e r c u l
a l a c e s t . rci j l i n d r u p o a t ec o n s L i t L p r o i e c ld' o r i ; o n - e , L ' o r . S e o b + i i l e' L n ; r - l d e t r e p t el d o r o t a l i e
t a l d a s c S f i ie l i c o i d a l e . co-p erd a s-i'.i. Se ve-ifrc; to:odaI5 daceeste
'ra
r e s p e c l a r d l m e a L o e r e a d m ; s ;( h . - 2 m ) l a o
Scdri elicoidolecilindri.e cu o axd directoarcs:.rt r c t a l i e c o m p l e t ea s c a r i i .A p o i s e i m p a r t ed i f e r e n l a
s c ; r i l e p e c a r e p l a n e l ec o n t r a t r e p t e l o rs e i n t e r - c e r i v e l l a i f ; l l i n r e a u n e i c o n t r a t r e p t et i s e a f l 5 n u -
: e c t e a r i P e a > a c i L ; n dcr a . P c r t r - a r o ' - [ - c . r i ) . r ! d e t r e p t e n e c e s a r ed,e c it i n u m d | u ld e , r o t a l i i .
+r"n-pil. c t o n c d z : S : a . a. I O . i i i s t a bl r i n u r n d r ud e t r e P i e i n p l a n , s b p : c -
L n c i l : 1 d r - c o n c e n t T cc a r e i n c r p a r t e - . ' r I n - i l c t r a z i f i e c a r et r e a p t dd i n P l a ni r v c d e r e ,l u i n d u - s e
p a s L ' u id e a x a s c i n i A c e s Lc i r o r - p o 3 T ef , n " a : e i i r c c n s i d e r - a ] fi e i g r o s l m i l ec o n s t ' u c t l v en e c e s a r e .
rializat sau nu, rezultind:

Suproleleriglote 173

-\_
.o

o
F
9

.d'

iii

ti oxonometrie
de orhitecturdin Eeomelficdesctiptivd
Reprezentiri
\,
\
:l ::

-t'ri\
//l\

1ig.6.6.8 |ig.6.6.9

u>-ddqrula,d(uvd.t 5 a s r u c . . r c a l u p 1 - t - L a - a . l - - c o n o : dd e p ' ' "


-^^--- ., ,----A-. I .n; fnrr:
Pc, LUrd! L, /_
r.an_ p a n d i r e c t o r c a r e a r e d r e P t c u . b a a l r e c t o a r el n
j 6 l ^ r i i r f l o l - , rA z t h i " ' < . r . i o s c a r .er l i c o i d , l d c ' r c . c a d - e a ; r i q e c T o d ' e o d i : a - ' a o ' " d e ' A - -
c u v a n S u r |t a l e r a l e . planuicercului iar ca plan direcTor un Plan per-
Scord elicoidoldcu .ilindru simbure-dlrector. Supra p e u n d i c u l a pr e d r e a P t a d l r e c t o a r e ( i g . 6 . 7 ' 2 ) . ) t
f a t a e l i c o i d a l dc u c l i n d r u - s i m b u r ee s t e f o l o s i t i l a ( i s u r " 6 . 7 . 3e s t er e p ' e r e n l a tddu b l - p ' o i c c te o ' : - .
s c ; ' . 1 :a ' c a t L l t .d i n t r e p t e p r e f a 5 r i c a t ec,a " e . n c i , d g o r a i a u - - c o r l . c d r e P t . C e e d o ) p ' : z e . '
c o o . d u . r i s ? - . - : e c l ' a 7 ;d L D i d r . L ' o a f ( a C ' . a P -
( n.rrir nF: dF .;li..i- :feronri f F.i.F: -.-n -

P " i ^ < ,n - : . r ^ r - 6 F tr.) ^ l ^ r ^ - e f a O r . - a : er e l _ L a t e c a T es e n u m e ; t e l i n i e d e s t r i c l i u r e a s r P r a f e { e i .


n < r : . ; p l i r r : d >r r l -.6-t6i - , S : r a t t n a c e s tc i -
l l n d r u - s i m b u (r fei g . 6 . 6 . 8 ) .
RanpeleelicaiCale sint folositela garajeetajatesau
l a u r c a r e au n o r d i f e r e n - tdee n i v e l c e n u p e r m i t
d e z v o l t a r ei na p l a na u n o rr a m p el i n i a r e( f i g .5 , 6 . 9 ) ,

6 . 7 ,C O N O I Z T9 r C T L t N D R O | Z I
(A
CONOIDUL

a^-^ ), t -^^^. ^l
r:LcruPdlJitirL
d i r e c t o a " e$ i d o u d d r e F t - d i r e c r o a ' : a r l r e c i .
distanl; finiti (fig. 67.1) Daci una d n dreptelt
d i r e c t o a r ee s l e a r L - c a - d a ' - - n. o '
,1,1c,."-. .'. tI .:
a--.:). t 2.^-r ,-,---- ;-? Ci;e(.Ct..el
drp._)li rFrn6r'l:-t 2-i na a2-. qi-eC:Or. In Ca:
.^1--2- c' qra',t e--. ,t- '.'. ..
aLl :. t i g .6 . 7 , 1

5!rprofele riglote 175


A c e a s : ;d e a p : Ec ; c e a m a i s c J ' t a d i 5 l a n t i d i i ' t ' e
doud generatoare ale suprafelei.
Secliuni plane in conoizi. lvlajoritatea
s e c l i u n i i o Ip l a n e f : c u t e i n t r - u n c o n o i d s i n t c u r b e
de gradul 4, aceastasuprafali fiind ea insiSi de gra-
d u l 4 , d a r o r i c e p l a n p a r a l e cl u c e r c u ld i r e c t o r s e c -
para-
! i o n e a z ;c o n o i d u ld u p do e l i p s Si,a r o r i c e p l a n
lel cu planul director seclioneazd conojdul duP:
d o u i d r e p t e ( g e n e r a t o a r e lceo n o i d ul ui )
Conoidullui P/iickereste un conoid drePt generat
a s t f e l( f i g . 6 . 7 . 4s i 6 7 . 5 ) :
- p l a n u ld i r e c t o r e s t e P l a n L lo r i z o n t a ld e p ' c i e c -
lie;
- d . r e c t o a r e ad r e a P t ; e s t e v e r L i c a l ; 9 i e s l e u n a
d n g e n e r a l o a r e l eu n u i c i l i n d r u c i r c u i a r v e r t l c a ;l
'- directoarea curba este clipsa sa de secliune,
f a c u t ai n a c e s tc i l i t t d r uc u u n P l a nd e c a P a td u s P r i n
p l c i o r u l dr e p t e i d i r e c t o a r e .
Conoidullui kuper este conoidul oblic care Poatefi
generat astfel (fig. 6,7.6):
- dlrectoarea c u r b ; e s t e u n c e r c i n p l a n u lo r j z o n -
T r l , t a n g e r r l a p l a n u l v e ' t i : a d e P r o ; e c l i ef n h ;
- d 'eiLoa"ea dreapu esre ve'ricala 1D) aflard in
ti ,6,7.2 p l a n u lv e r t l c a ld e P r o i e c l l e ,r i d i c a t di n P u n c t u ld e
p e n ! ah i
t a n-olanul
- director este un plan care face acelagi
L 1 e : r ii i c u F , a - a ' r c ' t r i 5 c u p l a ' u l v e ' t i c a dl e
p r o - i e 4 i e( u n g h i d e 4 5 " ) .

fi9.6"7.3 lig. 6.7.4 liE, 6,7,5

176 Reprezentdride orhileclurd in geometrio descriPtivdti qronomelrie


tig. 6.7.8
lig. 6.7.6

- A p l i c a l i i l?enc o n s t r u c ltiii a r h i t e c t u raal ec o n o -


i d ul ui s ? n t :b o l t ac o n o d a i ; ^ ? ^ 7 r ( h r r e A e z r a -
p e r i r eg i l e d u r i l e .
1) Bolta conoidald intr-uq zid drcpt a:e directoarea
lr..n-i v^rti.,l t p.t-1te:j r.,rbd ir formd de
s e m i c e r c f r o n t L ' . r a ' p J n L d i r q q l g r 6 q 1 - ap 1 3 n J '
o r i z o n t a l d e p r o i e c l i e ; a s i z e l e c d r A mz i l o r s l n t
o r i z o n t a l e$ i u r m : r e s c d i r e c l i a g e n e r a t o a r e l ocr o -
noidului (fig. 6.7,7). ln cazulballii conaidole'intr-ur
zid curb, generatoareleorizontale se sPriiini pe
d o u ; c u r b e d e s e c f i u n ec u d u b l d c u r b u r S ,r e z u l t a t e
d i n i n t e r s e c l i ac o n o i d u l ! id r e P t c u c e i d o i c l i n d r i
v e r t i c a l id a l i d e f e l e l e z i d i r i e i ( f i g . 6 . 7 . 8 ) .
2) Pinza subr,irede ocoPerireeste un conold cu o
lig. 6.7.7 s i ' r u s o i dci i r e . - o . . - t . g . 6 , 7 . 9 )l.n p r o i e c l i e \ e r t i
c a l d , p u n c t u l d e m r n i m a l u n e i s i n u s o i d ce o r e s -
p u n d e c u p u n c t u l d e n T a x i ma l c e l e i l a l t sei n u s o i d e
3) $edurlle. La construclia gedurilor se folosesc
c o n o i z i d i s p u 5 ii n s u c c e s i u n e care permit ilumi-
narea p r i n p l a f o n( d e e x e m p l u a halelor industri-
a l e - f i g . 6 , 7 . 1 0 ,6 . 7 . 1 1 ) .

CILINDROIDUL

C i l i n d r o i d u le s t e s u p r a f a l ar i g l a t dd e S r a d u l4 c u
d o u i c u r b e d i r e c t o a r e5 i o d r e a p t d d i r e c t o a r e
D r e a p t ad i r e c t o a r ep o a t e f i \ f i g . 6 . 7 . 1 25 i 6 7 1 3 ) :
- l a d l s t a n l df L nt i - c i l i n d r od u l c u a x i ;
- la dlstania infiniti - ci indroidul cu Plan dj-
lig. 6.7.9 TecloT.

Suproleleriglole 177
t
,t,a
4( .,'
,./
t
'\, i I

ti9.6.7,10 |i9.6.7.1,|

fig. 6.7.12

\:
:d<
d'i
I
I
I

li9. 6.7.t3 fig.6.7.l{

178 Reprezentdride orhitecturd in geometrio deicriptivd si oronohetrie


lig.6.7.15

iig, 6,7,17

lig,6,7.16

lig, 6.7.18

U n c i l i n d r o i dc u a x ds e p o a t ec o n s t r u if i I u i n dd r e p t
c u r b e d i r e c t o a r eo e l l p s i g i u n a r c d e s i n u s o i d d i n
p l a n ep e r p e n d i c u l a r ei a, r c a a x ; o d r e a P t ep e r P e n -
d i c u l a r i p e p l a n u l s i n u s o i d e$i i s i t u a t es u b n i v e l l - r
e l i p s e i ( f i g , 6 . 7 . 1 6 ) .D a c d a x a c i l i n d r o i d u l u i ( c a
dreaptd directoafe) este aruncati la infinit, rezulta
u n c i l i n d r o i dc u p l a n d i r e c t o r ( f i g . 6 , 7 . 1 7 ) .
Suprofola,,bioispdss6" (pcsoju/stfimb) este suPra-
f a l a s r r i n b i S e n e r a Gd e d r e a p t ac a r e s e s P r i j , n ;
no rlnrri ccm rarrttri A.F.t^arF co)lc < irrrtF in
liE, 6,7,19
p , d ' . ep a . a l e ' p( c a " en - a - a c e l d sci e ' f . u i n P r o i e c -
'!ie verticale),
C i l i n d r o i z si i i n t c u n o s c uilnj c dd e l a , , s t e r e o t o m i a li pe o dreapt5 djrectoare PerPen-
pietrei", reaperindli astezica suprafelesub!iri c : c u l a r A p e p l a n e l e c e l o r d o u S s e n ' i c e r c u r i
s a ub o l l i s u s p e n d apt ee c a b l u r i . . r e a p t ad i r e c t o a r ee s t e d e n u m i t da x a
( f i g . 6 . 1 . 1 8 )D
Bolto,,orribre-voussure"
este un cillndroidcu axi, s! prafelei.
avind curbele directoareplane ti simetricefald
D e - a l u n g u t l m p u l u i , i n a r h i t e c t u r d ,s u p r 4 f e l e l e
d. rrr nl,'n .2-o /^-.rn6 <i rlro,fta d.rectoa,enu. '
mitAoxa ballii (fig, 6.7.14),Se observi ci acest tip ,,arridre-voussure 5 'l , , b i a i sp a s s 6 i l - a u S A s i ta p l i -
de boltd face trecerea de la o deschideremare la c a i l i l a a c o p e r i r e au n o r d e s c h i d e r$i i l a c o n s t r u i r e a
una mai miiS in aceeas j grosime de zid (fig. 6.7.15). d i f e r i t e l o rt i p u r i d e p o d u r i ( f i g . 6 , 7 . 1 9 ) .

Suprqleleriglote r79
7.
REZOLVAREAPROBLET,lELOR
DF GEOMETRIE
DESCRIPTIVA
;r AXONOMETRTE

Problemele d e c o m p u n e r es, e c j i o n a r e $i interseclie - existenta u n e ia d o u a P r o i e c l i(i p e p l a n u lo r i -


d e v o l u m e i ns p a l i us ep o t i n l e l e g eu n e o r im a id i r e c t zontalde proie4ie,pe Planulverticalde Proieclie
5 i m a i r e p e d ep r i n s t u d i u lp e m a c h e t ei,n s i o r e z o l - saupe oricealt plan)pentrufiecareelement(punct
vare riguroasi necesiti reprezentarealor in pro- saudreaptd)al volumuluireprezentat.
ieclii ortogonale ti in axonometrie. Prin rezolvore
I t g J r o a s ds e i r t e l e g e d e t e r r r r n a - e af o a r r e p r e c t s ; Cea de a doua condilie este satisfacute nu prin
e \ , s t e r t au n e i a d o u ap r o i e c l i i c, j p r i n p r e c i z a r i
a p u n c t e l o r d e t a n g e n T Su, n g h i u r i l o r , d r e p t e l o r
s a uc u r b e l o rd e s e c l i u n ee t c ,T o a t ea c e s t ee l e m e n t e
careperrnit,daci se dovedeitenecesare, construc-
Iia u n € ia d o u a p r o i e q i i .
E x e m p lde e a s e m ene pa Te-
se obtin prin trecereodotelor din spatiu in plon,
r e s p e c t i vd i n t r i d i m e n s i o n ailn b i d i m e n s i o n a D cizarisintr ,,bazapiramideise aflatntr-un plan de
l, e
e , e m p l u , p r o b l e m e l ed e t a r g e n T ad i r t . e s f e r e s i
n i v e l "s a u, , a x e l ec e l o rd o u dp i r a m i dceo i n c i ds" a u
p l a ' r eo a " e c a " es e r e d u c l a p r o o l e n c d e t a n g e . ) t a c h i a r l n d i c a l i i m e t r i c e ,d e e x e m p l u,:, d i f e r e n l a
d e c o t 5d i n t r eb a z e l e c e l o rd o u aP i r a m i d e e s t ed e
intre cercuri gi drepte. in aceastdsitualie, pible-
mele se rezolv; prin metodele geometriei plane gi
2 c m " ; . a . m . dV . o l u m e l er e p r e z e n t a taex o n o m e -
p r i n c o n s t r u c ! i ig e o m e t r i c ec u r i g l a t i c o m p a s u l , tric in figura 7.1.1potfi interpretateoricumdacd
caracteristicegeornetrieidescriptive,
nu se precizeaz5 cd estevorba de o axonometrie
izometricA. intr-adei'dr,intr-o axonometrieorto-
g o n a l io a r e c a r eb,a z e l ep i r a m i d e o rp o t f I p a r a l e -
logramede orice fel (singuracondiliecarese Pis-
7 . 1 ,T R E C E R E A D A T E L O RD I N T R I D I M E N S I O N A L l r e a z ; e s L ep a r a e l ' s r u l a t u r i l o r )i.a - d a c l s e a c
iN BIDIMENSIoNAL cepteli posibjlitatea unei axonometriioblice,gra-
d u l d e n e d e t e r m r n aer sel er r u l t m a i m a r e .
i n a i n t e d e a e x p l o r a e s e n t ac o n s t r u c t i i l o rg e o m e - P r a c t i cp, i r a m i d e l p e o t a v e ao r i c ef o r m i 9 i i n c l i -
t r i c e , t r e b u i e F r e cz a t c i t r e c e r e ad a t e l o r d i n s p a - n a r e ,c u s i n g u r ac o n d i l i ec a l a t u r i l eb a z e l osr df i e
1 i u ? n p l a n r e p r ' e z i f t Ao s i m p l i f r c a rseu b s t a n l i a lsdi , Daralele. DacAse Drecizeazd cAesteo axonometrie
l n m o c i n e v t a b l l ,i m p l i c do p i e r d e r ed e i n f o r n o l i e i z o m e t r i cgdi c i b a z e l c e e l o rd o u aP j r a m i dsee a f l i
a s u p r ao b i e c t u l u is t u da t . D e a l t f e l , r e p r e z e n t a r e a situatein planede nivel,se poateverificafaPtulca
v o l u m e l o rd i n s p a l i ui n t r - o : i n g ! r d p r o i e c l i ep l a n 6 bazeles?ntpatrateti orientatela 45' una fa15de
e s t e n e d e t e r m i n a tsAi s i n t n e c e s a r e c e l p u l i n d o u d c e a l a l t eP. o z i t i i l ev i r f u r i l o rc e l o r d o u i p i r a m i d e
p r O r e c l r ip, e r t r u a d e t e r m i f t ar i g u r o sv o l u m e l ed i n sint insa in continuarenedetermlnate. Dacd se
sPa!ru. a f i r m Ec I p i r a m i d e lsei n t d r e P t e e . le sint Perfect
Din aceaste cauzd, reprezentdrile oxanometrice au d e t e r m i n a t c ea v o l u m ei n d i v i d u a l ed,a r n u 5 j i n
u n g r a d m a i s c d z u td e d e t e r n r i n a . eP. e n t r u d e t e r - r e a r a d i r i r o e l e . i - t r - a d e r i r ,e l e p o t f t c o m p l e t
nr^arer r.tu-oas;a uro. vorJ-^ -eprezentare in desprinse u n a d e c e a l a l t ;c, a i n f i g u r i l e7 . 1 . 2 ; i
a v o r o s e l r e ( - e . p e c r i v r o a t e r e a : ; : l e a e p o z r ! ' e / . 1 . . 1s, a - p o t s i a i o do i n f r r i t a t e d e p o z i t , id e i n -
$i m e t n c e ) ,s i n t n e c e s a r e
d o u e c o n d i t i i : tefseclie, e x e m p l i f i c a t e
Prin c e l e t r e i s i t u a l i id i n
- d e f i n i r b ac l a r d at i p u l u l d e a x o n o m e t r i eu t i l i z a t ; f i g u r i l e7 , 1 . 4,., 7 . 1 . 6 P . o z i l i ad i n f i g u r a7 . 1 . 5p o a t e

180 in geomet.iq
Reprezentdride orhitecturd descriptiYi
ti otonometrie
liE, 7.1.1 fig. 1i9.7.1,3

l i i m e t i i c e ,f i e l a a m b e l e .i n e x e m p l e l e d e s c r i s e
ti .-a. 1 e . i n - i . -' ,. '- ^ i.ll r:r c < rp inenta.;, act-a
T "
c d a x e l e c e l o r d o u i p i r a m i d ed r e p t e c o i n c i d . s - a ud a t p r e c i z e r is u P l l m e n t a r e d e n a t u r AP o z i l i o -
Dupi cr,- se vede, p e'dereode ,rfolardf;econD ic; nald. 1n mod asem;nitor se determind riSuros
m u l t p r o b l e m e l ed e a x o n o m e t r i eg i d e t e r m l n a r e a p o z i l i a p i r a m i d e l o rd i n f i g u r a 7 1 7 p r i n i n d i c a r e a
r i g u r o a s da v o l u m e l o r r e p r e z e n t a t en u s e p o a t e p u n i t u l u i i n c a r e a x a u n e i ad j n c e l e d o u d P i r a m i d e
' a t e ' 3 ' i n t o n t l i e s u p ln : t J ' d , l ' r ' o r m a t ' as u p i - drepte petrate inleapi baza celeilaltepiramide.
T t : . r r a . as : . e F r r ; 'ii : I a r e l o t d e p a z ' \ ' ef. e l a ' e o - F i e c a r ed i n c e l e t r e v a r i a r t e ( p u n c t e l eA B ; i C )
v a a v e ao a l i ; s o l u i i e ,

ii9.7.1.1 1i9.7.1.5 fig. 7.1.6

Rerolvoreqproblemelorde gegmekie desctiPtivdli oxonomelrie 181


1i9,7,1.7 fi9.7.1.8

l n f i g u r a7 . 1 . 8l,n s c h i m bi,n f o r m a ! i sau p l i m e n t a r i A p l i c a l i e ,P e n t r ua i l u s t r a P i e r d e r e ad e i n f o r m a l i e


conlinef rcloliimeu;ce.Astfel,se PrecizeaTi drfe- l n d u b l u o r t o g o n a l s, e c o n s i d e r du n c a z e x t r e m d e
r e n l ad e c o $ d i r t r e b a z ap i r a md e r ; i i a l a r n f e r i - s r p l J F i c i r e c t : s ; P r e s u P u n e mc ; s e c e . e s d : e
o a r aa p r i s m e(i a m b e l es i t l a t ei n p l a n ed e n i v e l ) , E7seascd proiec|a o'izontold o celcr doud slere re-
ln funciiede viloarea diferenleide coti se oblin Drezentote :n proieclieve(ttcaldin figura71 9, despre
d i v e r s ep o z i l i ia l e c e l o r d o u t rv o l u n ' e9 i d i v e ' s e caTese ltie cd sint tangente. 5e Pot determina
< a l -, r' + i i :_l o_; h r a F . a . + i A i
i"
l^. i m e d a t p r o i e c t i i l e v e r t i c a l ea l e c e n t r e l o r c e l o r
ln geametriodescriptivd,Monge,prin prezenlaa doui sfere, Se cunosc,de asemenea,valorile celor
doui proieclli ortogonale,volumelesint riguros d o u i r a z e , P r o i e c l i i l eo r i z o n t a l ea l e c e n t r e l o rs e
determinate, dar existe incd pierderede informa- a f l i o e l i n i l l e d e o r d i n e r e s p e c t i v eD, a r u n d e ?S e
!ie, i n p a r t i c e e p r o f i l .l n c a p i t o l u1l, obseivd sdricia de informalie Pe care o oferl doud
u l ai nr p l a n e l d
s - a a r i t a r c 5 , p e n t r u r e z o l v a r eLan o r i r t e r s e c l i i p r o i e c l i i p l a n e a l e v o l u m e l o r t r i d i m e n s i o n a l eO.
i n p l a n e ldee p r o f i l s, ef a c ea p e l a c o n s l r u c lsi iu p l i - sferd apare pur 5i simplu ca doud cercuri care nu
mentare s a u ,p u r g i s i m p l u l, a u n n o u p / a nd e p r o - sint altceva decit contururlleopdrenteale sferei in
ieclie,planullateral[W], De altfel,volumelearhi- cele doue proieclii. Oricare alt PUnct al sfereitre
t e c t u r a l ec o m p l e x es i r t r e p r c z e n t a t ep r i n t r - o b u l e d e t e r m i n a t ( c u m a i m u l t d s a u m a i P U l i n
multitudine d e p r o ' e c T i ip: l a c u " i .f a l a d es, e c f i u n i , t r u d : ) . 5 e o b s e r v ec e i n f t g t r a 7 ' 9 r u s e P o a t
detalii etc. d e t e r m i n ai m e d i a tn i c i p r o i e c l i aP U n c t u l udi e t a n -

tig,7.1,9 li9. 7.1,10 fi9.7,1.11

Roprerentddde orhitecturd in geometriq delc.iptiYd ti oxonometrie


8en1da celor doui sfere.Daci celedoui sferesint tul Op, se vede ln odevdratdmdrlme,resPectiv
t a n g e n t ep,u n c t ulJo r d e t a n g e n !s5e v a a f l ap e s e g - foarte
oF, : Rr + R2.Esteo Pozilie ParticularS
r r . n - , . 1 d o d . a 1 - : l +(;A . ^ r r r - . t F c e l e d o U i c e n t r e in plan o pra-
important5,care permiie rezolvorea
(fig. 7.1,10).SegmentulqO? fiind ?nclinatfali de blemelarspoliale de tangenldde sfere 5i se Poate
n l : r " l ' c - r . , 1 . l - ^ - ^ i - - - i F . . ' r e m a i m i c d e c i t generalizaastfel: doud sferetangenteapor litr-o
-proieclie
:n realitareP . u r c r u rc e t a n g e n l dT s e p o a t e d e t e r - paroleldco daud cercuri tongente,do'd
m r a " ' r r r u c " it- p a r f e s e g r e n t u l O p . i - - a o o r r - l segmentu/ de dreoptdce une;tecertre/esfere/oreste
Porolelcu Plonulde Proieclie.
Q .D tA-^'"^.b - ^. 16 n"^;a.1;c n'r,lali <F ^i(.

t r e a z e r a p o r t u l s i m p l u ) ,C o n s t r u c ! i ad i n f i g u r a AceastdproPrietatePermitesE se rezolvetl Pro-


7 . ' . ' 1 0e s t e n r m a . u r a d i c c o T t u c r i i l ep o sb l e . b l e m a d i n f i g u 7 z ds c h i m b a r e d "
r a. ' 1 . 9S.ee f e c t u e a o
U r m E r i n dv a r i a l i ap o z i l i e ip u n c t u l udi e t a n g e n l 6 plan orizon"talde proieclie,astfelincit seSmentul
intr-o unicdproieclie,sc observici el se aflaintot- O ' o , s i a o a ' i io r i z , - r " l ( f 7 1 1 3 1 c n o u aP ' o -
8
d e o u nion t r e O , q O r , c a z u r i l e l i m i t i f i i r d c e l ed i n i e c l i eo r i z o n t a l ic. ee d o J as f e r ea p a rc d d o J ec e ' -
f i g u r i l e7 . 1 . ' 11' 1i 7 . 1 . 1 2C. a z u r i l el i m l i E r e p r e z i n t i a e r m i t es e s e d e t e r -
curi tanqenteC , onstrucliP
p o z i l i i l eI i m i t d a l e s e g m e n t u l uOi r O 2 , r e s P e c t i v m i n ed i f J r e n t ad e p d r t i r i l o rc e l o rd o u dc e n t r e( A )
- --iri- .-^-+1ri
l i s e s e o b f l . r as o l u l i aP r o b l e m ei ni p l a n u lo r i z o n -
' .r'^',r \76.ri-)l ;a n.^-
d L'uLi'dd E' !u
PUZ'{ \P4'd Pa"uL
i e c l i e )5 i p o z i i i ad e c a p ; t( p e r p e r ' d i c r ' a r r e p r arul tal inilial,
,,-*ir'l Ae n r nwi a\rLt it o \- / h n^/ r'--'
i )
F' r Ju ir di )c6 crr-

PROBLEMELOR
7,2, REZOLVAREA
iN nxoNotqrtnte
o:
al.;g,l ,, i n a x o r o m e t r i iaz o m e t r i cddi n f i g u r a7 2 1 ' s e c e r e
sr:seirtersecteze pircmidodreoptdpdtrotdcu dreaPto
c o e - o ' e 3 ) . R e z o l v a r epar o b l e m esie P o a t et r a r s -
n l b i r j l m e n s i o npar li n i n t r o -
f e r ad i n t r i d i m e n s i o ni a
[ig. 7.1.12 d u c e r e au n u i p l a na u x i l i a r D . e o a r e c de r e a p t a( A )

fi9.7.1.13 lig. 7.2.1

problemelor
Rezolvqreo de geometriedescriptivd
ti oxonomehie 183
( s t e r i s J r o sd e t e . r r ; r d Up " i n p . o ' . . , " e i o - i z o r - interseclia d i n t r e p r i s m a9 i p i r a m i d ad i n f i g u r a
tald (8), se va folosica plan auxiliarchiar planul 7 2 . 3 s c p o a t eo b 1^ e s e c l i o r i n da m b " ' ec o r p u r i
p r o i e c t a n ta l d r e p t e i , r e s p e c t v p l a | u l [ V ] . 5 e c 1 i - d u p dp l a n e l ed e n i v e l[ H . ] s i [ H J . L a n i v e l u l [ H r ]
u n e ap r i n p i r a m i d i d u p d p l a n u l[ V ] v a f i u n p o l g o n <F.tir ne: hr'n ^iEm,.lr p.ra r n ^:r r,t ir. <p.ti-
c a r e , l n t e r s e c t act u d r e a p t a( A ) ,v a d e t e r m i n ap u n c - u n e ap r i n p r l s m ds e c o n f u n d dc u f a l a e i s u p e r i o a r S .
t e l e d e i n t e r s e c t i ec ; u 1 a r e( d i l t r e c r e a p t i s i p i r a - PAtratul ti dreptunghiul se intersecteazSin punc-
m dA).Pertru a gisi pol'go'ul de secti-rea pira- t e l e 1 t i 2 , L a n i v e l u l[ H r ] , p i t r a t u l ; i d r e p t u n g h i u l
n d e d r o a p l a n u ' [ V ] , s e c o l s t r u : e $ r es e c ] i u r e a se irtersecteazd i n p u n c t e r e3 , 4 , 5 ; i 6 . T o a t e
vert cali prin piramidi paralel; cu planul [V] 9i acestepuncte sirl prrcte con.Lne p,"amdei 5i
c a r e c o n l r n e i n ; l t i m e a p i r a m i d e i .A c e a s t ds e c l i u n e n r i c n - p i d p c n r r " r ' c : l p i n t . r . e C t i e ; .P L t C t e l e7
e s r e u 1 t . i - n g h i , s o s c eal l e c A . J i l a t L r i s i r t p a . a - s i 8 a l e i l r e r s e c l , e is e p o t o L : r i n ef.i e d u c : n dp a . a '
l e l e c u l a t u r i l e p o l i g o f u l u id e s e c l i u n ep r i n p l a n u l leledin 5 la 319i din 6 la 42,fie seclionind ansam-
[V]. La intersec]id areptei(A) cu poligonud l e sec- u(dr L " "Y r l , c a r e c o n r i n ef at a
l i u n e s e o b l i n p u n c t e l eI t i 2 c i u t a t e ( f i g . 7 , 2 . 2 ) .
C a z u a J e s . e p r e z ' r tud- c a , , p a . t , c u l a .i,n t r u c : t
D e 5 i i n t r o d u c e r e au n u i p l a n a u x i l i a r c o m p l i c da p a -
" e r t r e l o v a - e ap r o b e - e i , s e o b s e r v i( i e a p e r m i t e
f e l e l e o ri s r r e s i - l a 5 e ? a Ti e p o z i t i i p a r t i c u l d r e ,
D a c ei n t e r s e c l i i dl ee p o l i e d r es i n t r n a ic o m p l i c a t e ,
r e d u c e r e ap r o b l e m e is p a t i a l el a o p r o b l e m dp l a n ; .
s e p o a t er e c u r g el a p l a n ea u x i l i a r d
l - r o d s ' m : l a - i, r t e - ) - ! , , d J r c d " e p t ec u o s f e r d e u s ep r i nu n e l e
<p red .Fl>,nrpr<crrir rnc. d'erre.tt r^.a.. A..i m u c h jai l e p o l i e d r e l osra u i,n c a z ucl e l m a ig e n e r a l ,
s: d"ce prin dreapt, ur plan auxiliar (a-e taie toate puncrere i n r e ' s e c l i esi e o b l i n c u a j u t o r u '
sfera dup; un cerc. fletoda rimine valabili pentru unor planeauxiliareconformmetodei prezentate
q I
i r t e ' \ e ! r i au r e i d . e p t e . r o . i c ec o r p s a us J p r a r a l i i. c 'h.rhii^l 'l A.+{ol h - ^ -, t T J
r_ I n t e r s e cat a
( s r p r a ' e t e c i l . n d r i c e i i c o r ; c e , s u p r a f e t e- ' g l a : e d o u d p i r a m i d es e d u c p l a n e a u x i i i a r ec a r € c o n l i n
e t c ) . A c e s t ae s t en o t v L l p e n t r u c a r e i n g e o ' n e t . i a p e r i n d m u c h i i l ep o l i e d r e l o $ r i d r e a p t ac a r e u n e t t e
d e s c r i p t i v es e s t u d i a z dm a i i n t i i s e c j i u n i l ep l a n e ; i virfurile piramidelorU . n a s t f e ld e p l a nc o n l i n e o
a p o i i n t e r s e c l i i l ec u d r e p t e ( v , a n e x a4 ) . r n u c h i ea u n u i ad i n p o l i e d r et i i i s e c t i o n e a zp;e c e i
l r t e r s e ( ! . e d e p o l , e d r e ,l a r i n d u l l o r , s e t " a r s - d e - a l d o i l e a d u p i d o u d g e n e r a t o a r e I. n t e r s e c l i a
d i n t r e m u c h i e i i g e n e r a t o a r ed e t e r m i n i p u n c t e l e
forme in intersecjid i e figuri in plan,De exemplu,
d e i n t r a r e s i i . s i r e a m u c \ j e i p ' i l u ' u i p o i i e d r . -i nr
c e l d e - a ld o i l e ap o . e d . r ( v . f r g .5 . 1 . 1 0 )S ii r a c e : Lc a z .
p r o b l e m ad i n s p a l i us e r e C u c el a o p r o b l e m dp l a n i

lig,7,2,2 lig' 7 2.3

184 de orhitecturdin geometriqdescriptivd


Reprerenldri ti otonometrie
d e i 1 ' - " c . - . : i . l ^ 1 - ^ n r ^ ( - n o d t e V e r . [ t c aa C e S . _r e r s e c t i i Jce. l o s ' e r i a l ? u ' o - d ' e p l c v e r t ( d l a s d r
p r i n c r D i Js , : a ( d / u l i ' r t . r s e ccl C r n L r eo p ' r -n a d e c a p ; t .
si o p-dn.d; (r, f,g. 5.1.'3):, al inLc-:eclie
d i n t r e d o u A p r i s m e( v . f i g , 5 , 1 , 1 5 ) . i n m o d s i m i l a r ,p l o n e l ep o r t : . u l a r c( p e r p e n d i c u l a r e
p e ! n u l d i n p l a n e l ed e p r o i e c l i e )i g i p i e r d o d l m e n -
s i u n e , p r o i e c t i n d us e p e p l a n u l r e s P e c t i vd u D ; o
C r ^ a p r " .A c e s t ae s t e r n o t i , / u lp e r t r ' t c a ' e s e c ru n i l e
7 , 3 , R E Z O L V A R E AP R O B L E MLEO R dupd plcne praiectontein plane, suprafelecurbe sau
l N G E O M E T R | AD E s c R t P T t v A c o r p u r i d n s p a l i u s e s o l u l i o n e a z ii m e d i a t . U n
J< -a-. .r ';-, ", n_ F- , hr;ni.-
r. ,,, ,'n h l :_n
r
.Je .-n:i

i n s f e r d( v . f i g . 4 . 2 . 9 )P . r o i e c l i ao r i z o n t a l Sa cercului
I n r e z o / i ' , ' e d e g e o r e ' . e d : s c r i p t i v i i ,r e d . l . o r c a a - s c c l , L " e s r eo e l p s d .r r f i g u r a5 . 1 . 3 ,d ' - c a p ' o
'-'
d l m e n s i o n a l i t d lpi ir o b l e m e l o ra p a r e m a i c l a r d e c i t 5 , e c T e: i u s l r d l c; o - s t r J c l ; sae c l i u ' i i - l ' - o p ; - 6
i ^ a x o n o - n e t r i e ,l n t r l c i r s e r j s f r ? n o - s i , , . r . r r . , m i d i d u p i u n p l a n d e c a P a t .i n m o d a s e m i n ; t o r
e ' e m e n t e l o r d i n s p a l i u f a r " p , " . p " - " , f : g t ' ; 1 , s e o b t i ' r s e c l u - i l e , c u p l a n e v e ' l i c a i es a Ld e c a P : t
DrePte/esr plor'elp pa'Liulare C,r g-o-ner.ia d-s i n s u o r a f e l ec i l i n C r i c eg i c o n i c e , i n s u P r a f e l er i '
c r ; p r i , i dn u f a c a l t c e v ad e c " t s i s r r p i f r c e r e z o l r r - glate etc.
rea problemelor, de;i pierd informalie referitoare
l a e l e m e n t e l ed i n s p a l i u . Canstructiaunor onsombluri Prin JiPirca unor vo-
D , e p t e l eD o r t , c r t l o rlep e r p e n d i c u l a r ep e J - u o i - l u m e p e f e l e l e a l t o r v o l u m es e r e z o l v : , d e a s e m e -
p l a n e l ed e p . o i e ( t i e )i s i p i e " d ' - p : o i e c r i d r e s p e c - n e a ,f ; c i n d ! - s ea p e l l a P l a n eP a r t i c u l a r eD . e exem-
t i . , i d i m e n s i u ' r e ar,e d u c i n d u - s el a u ; r p u r c r : c e p l u , p e n t r u a a 5 e z aP e o l a l a a u n e i p l r a m l d eo P i -
-ecesar sa se adJc;
aceea,interseclialor cu plane, suprafelecurbe sau r a n c i i d e n t i c i . e 5 t e Pld'lul
c o r p u r i d i n s p a l i us e o b l i n e l m e d i a t ,a v ? n du n a d i n fetei respective in pozilte porticulard(de exemplu,
p - o r e c ti u ' t i c d e r e r r n a r i , C e l e l a l - e p r o i e c r i . p l a n d e c a p d t ) ,O d a t d r e d u s p l a n u l l a o d r e a p t i ,
a l e p u n c t u l u id e i n t e r s e c l i es e o b l i n p r i n p r o p r i - c J r ) t u c l : as . - e t c L L P ' d r a e i f a l a d e - n p a r
'a p:obl"..a
e t a t e a p u r c r u l u io e ; n t e r s e c r i e de a se af'a oe s-- se .edr.' P l r r a d e c o n s l - , . i c t iaes i - e -
Dralata c o r p L l u i r e s p - c tri ( o r o b e . n d , i c i a s ar u - t r i c u l u i u n u i t r " i u n g h fi a i e d e o d r e a p t i U n a l t
n T i t e, , p u r c t p e s u p r a f a ! d " )C. a e x e m p l u ,i n f i g u r a e x e m p l ui c o n s t i t u i ec e l d i n f i g u r a 2 . 1 . 2 7d i n s u b -
4 , 2 . 2 ,d i n c a p i t o l u l4 , s i n t d e t e r m i n a t eo s e r i e d e c a p i t o l u 2 l . 1 . i n a c e s tc a z a p a r e c l a r a v a n t a j uul t i l i -
D U n c Lae' e > a t ep e s u p r a r a l sd ' e r e . f o l o : . d t , s e | i - z i r r l i m a i m u l t o r p r o e c j i i e l e m e n t e l eo b l i n u t e i n
c a r a c t e r i s t i cael e a c e s t e r aA, s r ' e l s e p o : o b l i n e i " - n o u a p r o i e c ! i ev e r t l c a l as e t . a n s f e r ai n P r o l e c l i e
o r i z o n t a l i , p e r m i i i n d a s t f e l c o n s t r u c ! i aa n s a m b l u -
l u i r p r o i e c r t eo - . l o , r t d l i . T o l p " i n c o r e s p o ' d e r t "
p r o i e c l i i l o rs e t r a n s f e r ; e l e m e n t e l eo b l i n u t e t i i n
v e c h e ap r o l e c l i ev e r t i c a l d ,o b l i n i n d u - s ea s t f e li m a -
g i n e a f i n a l d a a n s a m bu l u i .

De fapt, insi;i catlstrttctttc uriar volume tt .carpurt


geometriceface apel la plane pa-ticulare ln sub-
c a pr o ' - 5 : r e ' e - l o r l a p o l i e d r e l er e g J l d t e: t
b i o s i t e p ' a - e c e c a D ' i 1i i c o r e s P o n d e n lPa r o e c t i
''l lor, pentru a se construitetrdedrulregulot(v. f i8 5 Z 6
}ir si 5.2,7), dodecae-drul
lcosoedru/ regulot
regulet (v. fig 5 2.20. 5 2 22)
(v. f|g. 57.25.. 5777)
-.L 5i
- .l
Problemele de tangenli se Pot rezolva,de asemenea,
i n m a r e p a r t e p r i n r e d u c e r e aP r o b l e m e ii n s P a l i u
l a o p r o b l e m l p l a n i t d e e x e m p l u , t a n g e n l ad i n t r e
u n p l a n ; i o s f e r ds e r e d u c el a t a n g e n l ad i n t r e o
C r e a p t a5 i u n c c r c . D e a s e m e n e at,a n g e n l ad n t r e
o s f e r d5 i m a l m u l t e c o n u r i e g a l es e p o a t e r e z o l v a
p r i n t r - c p o z i l i o n a r ec a r e s I r e d u c i p r o o l e m a a
t a n g e n t ad i n t r e u n c e r c 5 i o d r e a P t ; ,i n a n u m i t e
lig. 7.2,4 . o n ? i 1 i i i . p u s " c e n t r u u i c e r c u l u (i v f t g 4 7 . 1 1 ) .

Rerolvdreoproblemelorde geometrie descriptivdgi orgnometrie 185


Metcdel e geometriei descriptive (metoda schimbirii
p l a n u l udi e p r o i e c l i em , e t o d ar o t a i i e i $ i n r e t o d a
rabaterii)nu facaltcevadecitseaduci uneledrepte D_
i i p a n e o a r e c a rien P o z i l i iP a r t i c u l a r ien, s c o p u l
rezolvdriiproblemelorpropuse.lYetodarabaterii |.
p e r m i t e , , d e s f E s u r a ruenao" T p l a n e , , i n t e r e s a n t e " ,
adicdplanecareconljn elementeli figuri necesare tig, 7.4.1
rezolvdriiproblemeiresPectivePrin rabatereapla-
n - l - i s e p a s t ' e a zt a o a t ee l e m e ' l e l el ; r e l a t i i em e -
t r i q e d i n e , i a r f i g u r i l ec o n l i n u t ea p a r n e d e f o r - ,'-----ltr-------t' -
m a t e .O p e r i n dc u a c e s t fei S u r is e o b l i n P u n c t ed e
interseclie,de tangenl5etc , care se readucin
p r o i e c l i l i ei n i l i a l ep r i n r i d i c a r e raa b a t e r i iU
. n ast-
fel de exempluil constituieintersecliaunei sfere I
cu o dreaptaoarecare,efectuatdprin metodadjn I

figura 4.7.5. I

7 . 4 ,C O N S T R U C TGI IE O M E T R I C E
I E O M E T R I CPEL A N E
$ I L O C U RG

l r r " l o r e r r m p : 7 ;! a f a c ea o e l l a u r e l e e l e m e n t e 1i9,7,4,2
de geomet.ie a n a r i t i cpl l a n i i i i n s P a t i u ,D e 1 t " a
u
i n t r o d u c em a i m u l u r i g o a r el n g i n d i r e al o g i c ii n
s p a l i u ,P a r a l e lcau g e o m e t r i a n a l i t i c dp e r m i t eo
d e f i n i r em a i p r e c i s ia p r o b l e m e l ogr i c o n d i l i i l o r
i m p u s ei n p r o b l e m ep,r e c u m5 i o g e n e r a l i z am r ea i
u i o a r i a r e z u l t a t e l ogr i c o n c l u z i i l ol ra c a r e s - a
a j un s ,
A i a c r r r s - ac o n s t a t ai -t s F C t : J - i l oF' e c e d e n tael e
a c e s t L ic a p r o , l o g ' c at c z ov i o r o b l e n e l o rd e
g e o r e t r e d e s c r i p t i v5ei a x o n o"m e r r ioe c o n s t i t L i e
i i - p r ; . u r " u p ' o b l e m e i .S i m p l i f i c a r esae o b ! i r c
p r i n r e d u c e r edai m e n s i o n a l i t ;dl iai ,r e v i d e n tp i e r -
zind o cantltatede informalielnformaliapierdutd
nu esteinsi esenliald in momentulrezolvirii pro-
blemeiqi se poateoricind reveni la ea, dacieste
necesar, Reducerea problemelordin spaliu la pro-
b l e m ei n p l a n p r e s u p u n oe r e z o l v a r e a lorprin
canstrucliigeometricein plan. Practic, toate con-
strucliilegeometrice sint i/lterseclii de locurigeame-
triceplone.Un loc geometricestetotalitateaPunc-
telor care se bucurl dq o aceeaSiProprietate
lYodud l e r e z o l v a rae l o c u r i l o rS e o m e t r i c$ei p r o -
b l e m ec u l o c u rgj € o r n e t r i sc ien tc o n l i n u tien a n e x a 2
in ceie ce !rm"eazise va discutanumaiinterPre-
tarealor: analiticiti utilitatealocurjlorSeometrice
in gisireasoluliei pe caleaconstrucliilorgrafice.
A p l i c a l i eP, e n l l uo C e m o r s t "cai , d e f a p t ,c o l s t r u c -
l i i l e g e o m e t r i csei n t l o c u r iS e o m e t r i c p e l a n e ,s e
cere sd se construiascd un cerc de razdR?tangent
la o dreaptd(A) 9i la un cerc de razeR. Cercul
cdutattrebuie sd indeplineascd doudcondtlii: lig. 7't'4

186 de orhitecturiin geometriodeicriptivdti oxonomeirie


Reprerentdri
1) tangenla la o dreapti; S a t i s f a c e rsei a
m u l t a na5 c e l o rd o , . rci o n C i ! i ip r e s u -
2) tangenla la un cerc. o u n er e z : l v a ' esa. ' : e * -r L ' d c r c r - c t j .S
, ou r i ' e r e a r e
Sd examinim ceje doud condilii pe rind, p o t f r i n n u m d rd e z e r o ,u n as a ud o u i , i n f u n c t i e
'1)
Dacii ur cerc de razi Rzeste tangentla o dreapte d e v a l o ' i l ep ec a r el e ' a" c o n s 1 3 n 1 qS' e . .p o a r ev e - i -
( A ) , a t u n c ic e r r r u l s i u s c v a g i ; , i r t o r d e a t r a p e o fica ;i graficcd exist; o singurisolulie,atuncic?nd
d ' e a p r 5 ( D ) p a r r l e r Ec u d r e a p r a( A ) s s ; T J a r il a cercul de raz5 Rl se afle situat la diitanlazRz de
distanla R, de aceasta(fig.7'a1). Dreapta (D) este dreapta(A), conformfigurii 7.4,4,sauzero solulii
u n l o c g e o m e t r i cF i e s t ? a l c d t u i t ed i n t r - o i n f i n i - atuncicind distanlaeste mai rnaredecit 2R, (fig.
t d l e d e D U n c - . c e e ac e l t s ? a m - 5c ; p - o b l e n ae < 1 e 7.4.s).
n e d e t e r m i n e . tdi a c dn e l i m i t a r r l a a c e a s t ic o n d i t i e .
Aplicalle. Sd presupunem ci avem in plan douA
2 ) D a - b r r c e c d . r " z i R 2e s l e t d ^ g c n t l a u - c e r c
d r e p t e p e r p e n d i c u l a r ceo n c u r e n t ei n I p i s e c e r e
d c r a z i R r , a t u r . c ic e n t r u l s d us ev a g e s ii n t o t d e a i l n a
se glsim iocul geometric al punctelor pentru care
p e u n c e r c d e r a z i R r t R 2 ,c o t i c e l t t . c c u c e r c l i
s u i r a d r s i a n t e l o rl a c e l e c o - i d - e o r e e s t e e g a r dc u
de razaRr $ig.7.1.2). Cercu de razdRr+ R2esteun
o c o n s t a n t dK . , i a r s u m a p e t r a t e l o rd i s t a n l e l o rl a
loc geometric ;i este alcituit dintr-o infinirate de
p u n c t e ,c e e ac e i n s e a m n cdd p r o b l e m ae s t e n e d e t e r - ceie dou; drepte este egaldcu o alti constant; Ke.
m i n a t i , d a c a n e l i m i t d m l a a c e a s t dc o n d i t i e . C e l e d o u i l o c u r i g e o m e i r i c ec a r es a t i s f a c e l ed o u d
De fapt, in problenraenunlati, cercul cdutat tre- c o n d i l i i i m p u s ei n p r o b l e m i s i n t d i n n o u o d r e a p t d
buie sd satisfacislmu/tonceledouA conditii, Centrul t i u n c e r c . C o n d i l i i l es i n t :
s;u va trebui deci sd aparlini ambelor I'ocuri geo-
1) d1 ] dr-K";
rnetrice; centrul se va a{la, prin Urmare, la inter-
'occri
s e c l i oc e l o r d o u i g e o r n . r r i c e .. e s p e c t i vl a 2)di+d;:Ke,
interseclia dreptei (D) cu cercul de razi R1* fu
( f i g . 7 . a . \ . C e ' e d o u a s o u r i a e p " o b l e m J is : r i P r j m a e c r a t i e d . ' i r e s t e o r l - e : n t 5 6 a p s 1 6 i € ,q s l q
c e r c u r i l ec u c e r t r e l e i n p u n c : e r e1 s i , r e s p e c t i v2, . d o , r r ' d r e n r e o e r n e n d' , -r"r l ": r n l : / , < r : n t ; L / p ^ ' , ^ . -
r", T-
t J fo i-+A'qa.,:6 i' re, r'^ a rla o ce, >:ic Ap(i.
I n t r a n s c r i e r ea n a l i t i c i ,c e l e d o u e c o n d i l i i p e n t r u
c e n t r u l c e r c u l u ic i u t a t s i n t u r m ; t o a r e l e t dc fia) I K
"' "__ I ''P
.i .Fh+r,,l i" ^,
"/r',1
|

1 ) A x{ B y+ c : 0 i S o J u r . l ep o t f i 5 . d e C a t aa c e a s t ai ., r u n i r d = z e r o ,
, ' a s a , d o u a .V a r ' a t: a c u d o " a s o ' L t i e s t e i l l s -
2) (x - a):+ (y - b),: (R1+ Rrr. Lrate - ltgLra 7.4 6.
A l e g i n dc a z u lc e l m a i g e n e r a l( s i s t e m udl e c o o r - d o - p u n : t - e t a , d e p 5 - t a td e
A p l i c a t i e .S : s e g ; s e a s c d
r'ai /.a^+a nen;r: op I n nl'"
nate este in afara dreftei (A);i a cercului de razd
R t - l R r \ , s e o b s e ' v ; c ; p . i - a e c : a Te r e p - e z n T i S e n o r e a z ic e l e 1 - e i d - : J t e ( D r ) . ( D , : ( D J . C o n .
e c u a ' a 8 e n e . a 5a u r e d r e p t : o a . e . a - ed r p a - , d ' T ; ap - o b ' e n e e s l e d e c i ;d r - d ! - d l
j a r c e a d e - a d o u a e c u a l i er e p r e z i n i ae c u a l i ac e r c ! - S e p o a t eo b s e r , ac a s - I d - i p r t r e i r o - d i r ' d r n
l u i d e r a z d R , = R , i r c e - r r l l d e c o o r c o n a r e( a b ; . .A.F 1,. t) (ic, arce comhn:;icl <nr <: {ir'^nta

IIL

tig. 't,4.6
. 1i9.7,4,t
fig, 7.4,5

problemelor
Rezolvoreo de geometriedcscriptiviti oronometrie 187
1) dr: dr; Folosind acela5i procedeu, sea;azisferaRs tangentd
la sferaR, (fig.7.a.9).Dacdse rotette sferaR, in
2) d,: d"1 i u r u l s f e r e rR , p ^ ^ dc ' n d d e v i n et a n g e n t el a s f e r a
3) dl : d3. i 1 , . s, e o b r i n e i o l u l i ap r o b l e m eCi ' e n t r u l s f e r e i\
s ev a a f l ap e c e r c uIl r . C o n d i ; i a d e t a n g e n l ae s ac u
D a c ds e e x p r i m ii n e c u a l i ip r i m e l ed o u dc o n d i l i i , sferaR" nr este ilsd exprimalSPrecis.De aceea,
ele vor defini bisectoarele unghiurilorformatede seapazisfera& tangent5la sferaR. ;i sedeterminE
dreptele(Dr) ;i (Dr), respectiv(Dr) 9i (Dr). c e r c u lf . . c a r e e s t e l o c u ' g e o m e t r i a c l centrului
R e z o l v a r esai s t e m u l udie e c u a l i id e t e r m i n A c o o r - sfereiR,-atuncicind acesta,,circuli"in jJrul sferei
d o - a r e l ex s i y a l e p J - c r u ' u iM d e i n t e l s e c l i a e R s ( f i g . 7 . 4 . 1C 0 )e. l ed o u i c e r c u r il , 9 i f , s e a f l i
celor doui bisectoare(fig. 7.4.7).Dupi cum re-
z u l t ag l d l n s c r i e r e ca o n d i l i i l o p
r r o b l e m e ci ,e ad e
a t r e i a e c " a l i es a t i s f a ci e e d s ' s l e m udl e e c u a l i i ,
f i i n d v e r i f j c a tdae v a l o r i l ec o o r d o n a t e l op ru n c t u l u i
M ; d e c i ,c e ad e - a t r e i a b i s e c t o a rae t r i u n g h i u l u i
formatde dreptele(DJ, (OJ 9i (OJ trece9i ea prin
p u n c t u lM ,
Aplicaiie,Asezatipe planulorizontalde proieclie X
trei sferede raze Rr, R" 9i R3 respectiv,tangente
dole cite dou; intre ele.
Dacese agazasferelede raze Rtgi Rr, astfelincit
c e n r r e l el o r s a s e a ' l e : r t ' - u n p l a l f r o r t a l ,a t u n c i
contururile aparentein proieclie verticalSsint
doui cercuritangente(fig. 7,4.8),Proiecliaorizon-
t a l Sa c e l o rd o u Es f e r es e o b l i n ei m e d i a tO . alta
solulie (sferade razd R, desenatdcu llnie intre-
ruptd) se poate obline luind sfera R, in stinga
sfereiRr. Atuncicind sfera& circulain jurul sferei
R, centrul ei O, descrieca loc Seometriccercul
11 situatin planulde nivel [H1]. Cunoscirdlocul
g e o m e t r i cs,e p o a t ed e t e r m i n o a r i c i n dc - p r e c i z e
orice pozilie intermediaraa sferei tangente.

l'!

..t--r
I
i

lig. 7.1.10

de qrhitectu16in geometrio descriptivdli qxonometrie


Reprezentiri
s i t u a t ei n p l a n u d l e n i v e l[ H r ] , P e n v uc a s f e r aR 2 C o n d i l i i l ep r o b l e m epi r e c e d e n t ree f o r m u l a t e s i n t
s i f i e s i m u l t a nt a n g e n t :s l e r e l o rR , g l R . , c e n t r u l urn'rAtoarele:
t r e b u i es ds ea f l es i m u l t a n p ec e l ed o u ac e r c u r ld, e c i
1) sfera Rr, tg. Ia [H];
la interseqia l o r . P r o b l e maar e d o u as o l u l i i :p u n c -
tele I si 2. 2) sfera\, tg. la [H];
3) sferaRr, tg. la [H];
7 , 5 . L O C U R IG E O T , I E T R IlCNE S P A T I U 4) sferaRr, tg. Ia sferaRr;
5) sferaRr, tg. la sferaRr;
Aplicalie.Agezalipesteceletrei sferedin problema
sfera Rr'
p ' e c e d e r t io a p o r r ds ' e r l c e r a z l R . , ,a s t f eiln c i t 6) sfera F", tg. la
5d ,c Ld,,6c

P e n l r u a r e z o l v aa c e a s t ap ' o b l e m E ,t r e b L i e s ; s e D i n a c e s tm o m e n t ,p r o b l e m ap e r m i t em a i m u l t e
r e i n t e r p r e t e z ep r o b l e m a p r e c e d e n Up r i n P r i s m a a b o r d d r iA . b o r d a r e ad i n f i g u r i l e 7 4 8 . ' 7 4 1 0 a
l o c u r i l o r g e o m e t r i c ei n s p a l i u . L o c u g e o m e t r i ca l f o s t a c e e aa s a t , s f a ci iem a ; ; ' t i i ^ a c o n d i l i i l o "d e
centrului unel slere de rozd R tongenteIo un plon t a l E e r t 6a s ' e ' eo " l a p l a r . l l[ H ] l n t r o a l t er e T o l -
e iz t, a n g e n t a
v a r i , l o c u lg e o m e t r iacl c e n t r u l u i s f e r R
[ P ] i l c o n s t i t u i ed o u d p l a n e P a r a l e l ec u p l a n u l [ P ]
F i s : t u a t e l a o o i s t a n r i d e a c e s t ae 5 a l ; c . r a z a R s i m u l t a ni a s f e r e i eR , l i R 3 ,e s t ei n t e r s e c l iaad o u d
( f ' g . 7 . 5 . 1 )L, o c ' , g e o r ' : ' 6 o l c e r L ' u l ' i " r e i s f e r cd e sfere cu razele (Rr * RJ ti resPectiv(& + R.)
't ( f i g . 7 , 5 . 3 ) .I n I e ' s e car c e l o r d o u i s f e r e e s l e
r o z d R , t c r g c r ' e l - o a l t d s r e ' dc : ' o z i R r l / c o -
tLre o sfe'd de 'czd (Rr l- R.) concert'cd c,, sfero i " - c " t c . u r " i n - a o a r e r e ad i n d r e a p t af i g u r i i
de rozd F2 $ig.7.5.7). este notat cu lo

|i9,7.5.1

I
\

,i^ r<?

Rerolvoreq problernelor de geomelrie der.riptiv6 li otononl!tfie


189
P e n l r ua s a t i . f a c ceo - d i ! i l e a e t a - 8 e ' l d . d p r ' - , 1) (x - a)'+ (y - bJ'* (z - c')e: (Rl+R/
f H l a c e l o r t - F i < / - - F c - n r . r e l " t z d a s t l e l :s e c l - e
2) (x - a")'* (y - bJ' + (r - cr)' : (Rr+RJ'
p l a r L ' t d n g e n t a s f e - e l eR , s i R r i i s e n o t e a r ; [ H ] .
S o l u l i ap r o b l e m e is e a f l e l a i n t e r s e c l i ac e r c u l u i I 3) (x - ar)'+ (y - br)t + (z - ca)': (R3+Rt'!
cu planul [Hr], paralelcu lHl ti aflat la distanla R2
de acesta ( f i g . 7 , 5 , 4 ) .P e n t r ua o b l i n e c e l e d o u d s o - e Fle rrF <{cre lorr ri oenmcrrirc <F in{erqF-ie: i
l u t r i 1 s 2 a l e c e - t . u l u i s f e ' e . R z i r o r o i e c l i eo ' i - i n z e ' o ,u r - s a - d o " : P U r c t ec a ' c r e P r e T i l t sao l u '
zontalS,se utilizeaz; rabatereafo a locului geo- i , a c es e i n t r o d u ci n e x P r e s i i l e _ a n a l i -
! i a p r o b l e r n eD
merrical centrrlui.Se ir dist,-ta C ('oarte prtin t l c e i i c o n d i l i i l ed e t a n g e n 1rde c i p r o c a s l e r e l o r
m a i m i c ; d e c l t d i a m e t r u l c e r c u . -) c , r r a b a t e r e a i n i l i a l eR 1 ,R r ; i R r ,s e e l i m i n dc a z u r i l ce u z e r os a u
\.. <i (. -r,r(a rn ^-.lontal;.
o solulieFi vor existadou; solulii. Grafic,aceste
(farF
Acpzr.e: r,nei r nafr)
.rei .i--o r:noenr- n I r1i r.--;lld d..c,l:aL de
rle rr:i R ^p(ra .FlF
d o u as o l u l i is e o b l i n i n f i g u r i l e7 . 5 , 49 i 7 . 5 . 5 S . fe-
rele locurigeometrice de raze(R1+ R) 9i (R, fRJ
.rtn.cntrF .i .r -- .lc dp<cn rrrp <c rnmnlir.
se intersecteaza dupd un cerc situat intr-un Plan
ceva mai mult, Condiliilesint: de capet.Rabaterea acestuicercesteIo (fig 7.54)'
1\ <fFrr R +d l, .f.', R Sfera de raz5 (R, * RJ se construiegte in Planulde
rabatere,utilizinddepdrtarea I luatddin proieclia
2) sferaRr, tg. la sleraRr; orizo.tal6 (fig. 7.5.5).Ea se intersecteaza cu fo
?\ .f6'. P +d lr .{6,. e i n d o u ap u n c t ec a r er e p r e z i n tseo l u l i aP r o b l e m e i .
C e l ed o u dp u n c t es e i n t o r c d i n r a b a t e r e i n 1 9 i2 ,
F cr>rc A n .^n.l;rii <a rr:l,rrc nr n rcqrr'.til .,
se utilizeazA doar punctul1, intrucit Punctul2 se
ren+r | <fcrci R <i <c rf/c < r ,,1 nc ^ <lct> Acraz;
p l a n u ll H l . P r o i e c l i ao r i z o n t a l aa
(Rt J- RJ, (R, + RJ si, respectiv(Rr* RJ. Ana- a f l i s i t u a ts u b
l i t i c ,u t l i i z i n de c u a t i ap r i n c o o r d o n a tae s f e r e is, e sfereiRaseobline preluinddin rabateredePdrtarea
v a r e z o l v as i s t e m udl e e c u a l i i : d 1 a c e n t r u l usi f e r e gi i u t i l i z i n d - ion p l a n .

fi9.7.5.4

190 -- ReprerentdriCe arhilecluri in geometriq descriptiv6ti qlono|hetrie


ti9.7,5.5

S F E RiEN P O L I E D R E

Loc-l geonetric al centrului urei sre-e tange.tle


s i - - l t a n J aC at d p l a n ec o a c u r c n tees - e p l a ' u . b s e c -
t o r a l a c e s t o r a( f i g , 7 . 5 . 6 ) .S e o b s e r v dc i s f e r aa r e
razavariabili.
L o c . l S e c m . t r : c a l c e n L r u ' - r ui n e i s f c . e t a r g e n t e
s i m u J t a nl a l r e i p l o n e c o | c u r e : t ee s t e d r e a p t ae g a l
d e p A r t a t i d e c e l e L . e i p ' a ^ e ( f i 9 . 7 . 5 . 7 ) .D e sg u " ,
p l a n e l ef i i n d i n f i r ^t e , J o c u . i l eg e o m e i r i ( e s e p r e -
llrnoe(. <i dc rc.rl:lti nrrrc a drpnrpi (ro<nart t
p u n c t u l u id) e i n t e r s e c t iae p l a n e l o rD, r e p r e l ee g a l tis.7.5,6
rten)"rr-c do +"a 1 -erte Se ODtin ,a
inlcr<p.r;r nrir; rei n e r a-r -h ., , . z, ]-a
Plare Dls6CtOdre.
E s l e i . t e r e s a n t c : i n t r - o p . o : e c t i ea L p : d - e : r i a
a c e s l e .d r e p t e ( : n c a r e d r e a p * da p a r e L n p - r c t ) .
p l a n e l eb i s e c t o a ' es e D T o i e c l e d lr;l r i " . , . l - - - - -
Yi{,2
l-
ron.rrrcntp in ,.pl n,r..r ff,d 7 q R\ (o nhrino n', -
'i- .o1< - r..:r ^l:i; : , ----, I
c - - c t l l i i n s c r, ;
iI^n+ r- r ,-, u
^ 1+-
T _ r u 1 8 - o. 1a t e c a _ ec, l L . u _ : . 1 t e r s e . ,
b , s e c t o ae l o r , c L c o n d i r . dc d r ' : , - B " l - .re
teaz; planele Pr, P, gi P, sd fie s ti.ratinir,un plan
nE.na.,li.,, r. ^- .1,6r^+r / \)
Iig. 7.5.7

Re;olvoreo problenrelorde gcomeirie descriptivdli orononlctric 191


i n c a z u Lt a n g e n l e is i m u l t a n ea u n e l s f e r e l a p a t r u
p l a n e c o n c u i e n i e ,n u m a i a v e m u n l o t S e o m e t r i c
i i o s o l u t i eu n i c ; , 5 i a n u m e ,c e n t r u l s f e r e i i n s c r i s e
in tetrae;rul acituit de cele patru plane Centrul
sferei se obtine intersectind trei din cele Patru
p l a n e b l s e c t o a r ea l e t e t r a e d r u l u i . P e n t r u v e r i f i -
care, cel de-al patrulea plan bisector va trece li el
D r i n c e n t r u l s f e r e i .D e g i c o n c e P t u a P l r o b l e m as e
rezolvi relativ ugor, in cazul reprezentirii in dublu
ortogonal a sferei inscrise intr-ur teiraecru oare-
c a r e - r e z o l v a r eeas t e d e s t u l d e i n c o m o d At i n e c e '
s i t d c i t e v as c h i r n b a rdi e p l a n v e r t i c a d e P r o i e c l i e
( p e n t r u a t r a n s f o r m ap l a n e l eb i s e c t o a r ei n p l a n e tig, 7.5-E
de cap:t),

A p l i c a l i e . D e s e ra 1 i s ' e r a c ' a n a i n a ' e c ' l r e i - l ' ;


c o : " t p l e L" n - r - u ^ p r t a e d r l ( o o l r e o " uc u c ' ' c i f e l e )
oaTecare,
P r o b l e m as e r e d u c e l a t a n g e n l as i m u l t a n i a u n e i
s f e r e l a c i n c i p l a n e c o n c u r e n t e i.n c a z u l g e n e r a l ,
s e a e q p a t r ud : r c e e c i r c i p l a r e ' i s e d e t e r m i r i
( c a i n - e x e m pu l p r e c e d e r r )s f e r ai n s c r i s di r t e t r a -
J d r u l a l c ; t r i t d e c e l e p a r i uP r a n e( f 1 8 7 5 9 ) S ' n t
figurate ti cele Patru puncte de tangenld a sferei
la felele tetraedrului.

Daca se introarce ur al ci-c lea P an Dot s; apa'i


trei situalii:

1 , P l a n u lP ue s t e f i e l t a n g e n ts f e r e i( f i g . 7 . 5 . 1 0 ) i n
a c e s t ec o n d i l i l ,p e n t a e d r uei s t ec i r c u r n s c r i P t l buinl e i
sfere. Problemaeste deci rezolvate

2. Planul P. este exterior sferei (fig 7.511) in lig, 7.5'9


acest caz s-ai puteaseexlste o sfer5 mai mare cal-e
s ; i n t r e c o m p l e ti n p e n t a e d r u( i n f u n c l i e d e i n c i -
natia si pozilia felelor). Se comPari sfera inillald
cu sferainscrisdin tetraedrul alcdtuit dln alta com-
b i n a l i ed e p l a n eP r , P r , P r , P u .S e c o n t i n u do p e r a l i a
a l e g i n d u - s en u m a i c o m b i n a l t i l e d e p l a n e c a r e
i n c h i d s p a l i u l .S f e r ac e a m a i m a r e e s t e s o l u l i a P r o -
blemei,

3, Planul Pu seclioneazdsfera (fig, 7,5,12).ln acest


caz, sfera cea mai mare care intra in Pentaedruva
fi in mod cert o sfere mai micd decit sfera jniliald
5i aceasrlsferi va fi tangen$. la olanul Pu.Este, de
asemenea,evident faptul ca sfera nu va fi tangenu
la toate cele patru plane Pr, Pr Pr ;i Pn,ci numai la
t r e i d i n t r e e l e . S e v o r a n a l i z ac o r n b i n a l i i ldee p a t r u
p l a n e l u a t e c : t e r r e i , d s t f e li - c i I , i r p ' e u n a c u P 5 ,
'nqrr
<i in nir{l <n:r;rrl Dinrre .fcrcle ce .e ; co-

cea mai mare. lntr-o aplicalie cotcret;, rezolvarea


s e s i m p l i f i c ip r i n o b s e r v a l i ed i r e c t a . fi9.7.5.10

192 Reprerentdri li qxonometrie


de drhitecturiin geometriodescriptlv6
I

tig, 7.5.11 lig. 7.5.12

fig 7,5.13 lig.5.1{

Foarte interesant; este problem0 celar mai nlari


SF E R Ei N C U B trei s/bre ego/e care intrd camplet i''tr un cub dat
D a c i s e r e v l n e 1 ap r o b l e m ac u c e l e m a i m a r i P a t r u
R e z or a . e a p J o b r e n eo c l s f e r e l c ' . 8 e ': e s e s . - s f e r e e g a l ec u p r i n s ei n c u b t s e e x t r a g eu n a d j n
p l i ' ' c i n - r o ' i ^ o a .r c r " ' i 7 a e . D e ' / e | f P J ' " - e l e ,s e i o n s t a t i c u s u r p r i n d e r ec a c e l e l a l tter e i s f e r e
no - c ' . d o . o s r e r ee g o J " , a - e .t .'d ca-'let, :t'- : r i n i n i m o b i l i z a t ei n c o n t l n u a r e E . J en u a u n i c i u n
' a C o ' J a d e l b e r t a t e " d e m i ; c a r e ,c e e ac e i n s e a m n d
cubdat ocupi ,,triedrele c o r e s P U n z i t o a r e , , g r a d
v i r f u r i d a m e t r a l o p u s e a 1 e c u b N l ' J i ,i a r c e n t r e l e ct nu se pot gdsi trei sfere egale;i mai marl decii
l o r s e a f d p e d i a g o n a l ai n t e r i o a r dc a r e u n e 5 t ec e l e a c e s t e ac a T ei ; r t r e c o m p l e t i n c u b u l d a t P r i n
d o u dv i r f u r . S f e r e l es i n t t a n g e n t ei n t r e e e c h i a ri n u r m a r e , c e l e m a i m a r i t r e i s f e r e e g a l ec a r e i n t r a
centru I c u b u l u (
i f i g . 7 . 5 . 1 3 ) . i n t r - u n c u b d a t , a u a c e e a :di i m e n s i L l nceu c e l e m a l
C e l c . 1 c i r c t p a t r , s f e t e e g a l e c ce . u d c o n D ] e t mari Datru sfere egale care intre in acel cub
: n L- . . . - a ' o : s i - : c , s p . 'r c . p i o c o . B . : d . e T o a t e p r o b l e m e l ed e , , i m p a c h e t a r en" e c e s l t i u n
TeL'd'crd,jI g. /.5'4\'. P obl'ra dir 'oa'i ,' s t u d i u a l l l b e r t e ti d e n - i g c a r ea v o l u m e l o ri m p a -
de
r e d u c ea i c i l a p r o b l e m ap l a n i a i n t r o d u c e r i i c e l o r c h e t a t e .D a c a e x s t a c e a m a i m i c i p o s i bl i t a t e
. n a i n a " i d o - ; c e r c u " ie g a l c : ' t r - u . l in interior,,,ambalaiul' e s t e m a re'
Pal at da:. deplasare Prea

Rezolvoreoproblernelorde geometrie descriptivdti oxonometrie 193


i n a n e x a 4 s i n t P r o P U S ep r o b l e m e c a r e s o l i c i t d raza sferei 5i care are drePt axadreaPta data'
g i s i r e ac e l o r m a i m a r i c u b u r i e g a l ec a r e i n t r e c o m - T a - g e r t as ' e . e .l a C - e a P t ia P a r em a s c a tuen e o r i
plet intr-o sferi (respectiv2, 3, 4, 5 9i 6 cuburi) ; . p " - U f * " " p ' i n c o r d ' i r ro e g e n u lc e l o rd i n a p l l -
R e z o l v a r e ap r o b l e r e l o r n u e s t e u t o a ' ; . c a i i i l e5 . 1 4; i 5 1 5 d i n a n e x a4 '

TANGENTE
SFERE CURBE
LA SUPRAFETE ++

in cazul sfereiortdngente/a conuri (v problemele Avantajele interPretirij cu aiutorul locLlrilor 8eo-


din anexa 4), rezolvarease simplificdmult daca se m e t r i c ea p r o b l e n e l o rc e S e o r e t r i e d e s c r i p t i i d5 i
o b s e r v dc d l o c u l g e o m e t r i ca l c e n t r u l u i u n e i s f e r e a . o r o n - e t r i e s i ' l t , i n P r i n ' J l r i n d o ' d o r o r e oe / e -
t a n g e n t eI a u n c o n c i r c u l a re s t e u n a l t c o n c i r c u l a r i"rrilo, ,"r"tor, rczalvdrii prablene/or5i, in al
m a i m a r e . D i f e r e n l ad i n t r e c e l e d o u d c o n u r i ( m i - doilea rind, posibi/itateorezolvdrilarrrtultiplecare
suratd pe o perpendiculardcomuni Pe suPrafala) o e r m i t t r a t a i e a e x h a u s t i v a P r o b l e m e l o rS ' e Pot
Acrp Ad,l; rr raza <fprei p a s i a s t f e lc e l e m a i r a p i c e t m a i s i m P l er e z o l v ; ' i
i n m o i a s e m d n d t o rl,o c u l g e o m e t r i ca l c e n t r u l u Zin p"ncr ce rede'e grafc Astfel,se recomand;
unei sfere tcngente/o un cilindru circulcr este un sd se caute intotdeauni rezolviri care si sefinali-
c i l i r d r L rm a i n a " e . P r i n u r m a r e , p ' o b l e m e l e d e z e z e p r i n i n t e r s e c l i id e l o c u r i g e o m e t r i c ed e t i P
tangenla dintre o sferd fi citeva conuri sau ciliva dreaptt-dreaPt5,dreaPtS-cerc'9i cerc-cerc Punc-
c i l . n d r i s e r e z o l v ap r ' n i n t e r s e c t i dr e s u D ' a ' e l ec o - tele determinate Srafic la interseciia unei drePte
nice5i cilindrice.
cu o elipsi, paraboli sau hiperbola sint imPrecise
Locul geometric al centrului unei sfere tdngenteio
o d r e a p t de s t e c i l i n d r r , c i r c ' l a . d e r a z ; e g a l ; c u d a t o r i t Ai m p r e c i z i eci o n s t r u c i i eci u r b e l o rc a a t a r e '

194 Repre:entdride orhitesturd in geometrio de5criptivi ti oronometrie


8.
ALTEAPLtCATilALE GEOMETRIEI
DESCRIPTIVE
iN ARHITECTURA

8 . 1 ,R E Z O L V A R EAAC O P E R T ; U R t L O R A ,i C. Adevdrotamd me o unei cpe (sau versarrr.)


s e p o d f eo b t i n ep ' i n r a b a l e - eedi P e P l a n J ' o r i z o ' '
t) n n,n.r I de '.edere .l dF.mcr.ci rlc<rrinr;.e
r " l d " D a z aa l a c o p e r i s , l J i .R a b a t e ' e aP L ' l c t e l o :
.6 i-afe.ea-; -u'1-r. J.c.a..r 'p^n--.r( ol ccoDet.
B , C s i D d e p i n d ed e p d n t c a c o P e f i t u l u ia, d i c i ( l
unghiul pe care il face Panui incl nat c! Planul
sLr'jo n- -oc- D-ac ;c c- Consr'L(t ? a lor
f<rrn;nr: in el to:rc etr ) A<rfe rrnneri< rrilp <c
orizontal.
n n:nc nrl n:'e n rmirp nno

pt" 6 -/l rJrF se 'Tlre


A-.,,:- r+-rse6LeaZ; ee T I P U RD
I E A C O PR
EI 9 U
RI
/l lni .lrFn F .:.a .^n(+ir, e m rl ,tp . ^^ar;.t,1 ,.

M r r h i l e - f l - e i n n l r n r I o e h > z : ; l : a n e r i < r r, , F i g u r a8 . 1 , 3r e p r e z i n t ai n p l a n ,v e d e r et i a x o n o m e -
/(l-es -rle\ s"' ce fa:l - ncla D d'e or in.linaLe
t r i e ! n o c o p e r l ti n , j o u d o p e . S d g e l i l er e P r e z i n t ;
/:np or) ne nl-n I rle 6:ti ar tanta
d i r e c l i a d e s c u r g e r ea a P e l o r t j a c e a s t ;d i r e c ! i e
tulul. e s l e d / a o p : dd e c " a n a i r a ' e p a t . t dd p r a ^ eo r i n c l i -
fl1 r-1i lp ".11. ;.'
'-.
c'rt .re --pi fel-rr; l a L e ' e s p e c t : / e .F a e > t e i ' 1 t o r d e a J r aP e r P e - d i c d -
_- raana r,,,>anrnt. _ ?tr/i n in6 ^ r- i----^^-.:^ l a r d p e s t r e a t i n d( p e u r m a p l a n u l u i ) .
rmala ^:r:lcla t . g " ' a 8 . 1 . 4r e p r e r i . l l ; u 1 o o p e ' ; ) ; n p o l t u c p e ( e
- .te<tF - 42.; ' rn.lc nl:nclnr /<trccinilc) t:r
ponte inegole.Versanlli de cap;t au Pantamai mare
' ^ , .^ ti mr hi. .lo lenJ d e c ? tc e i l a l l i d o i v e r s a n l i ,
dc., .da:; L'rele plan'or 'ac ur unghi rai
mare de 180'.
[ . 9 - r i e 8 . 1i : , 8 ' 2 i r - s l r e a z ;r e z o ' , a ' e d: t p l d ' r
:rnri n,nn,|< ,nn'tt anp (p ohcpr ; 6 (.rLrnF
.'lnntnta nrir rrnncri< dr <; r rnrr n rrrrplnr

fig,6,1.1 fi9. t.l.2

Alte oplicofii.tle geometrieidescriptive


in orhitecturi 195
o ff n o -

ffi m m ffi m
fis.8.t.3 fig.8.1.4 fi9.8.1.5 fi9. 8.1.6 fig 8.1.7

Acoperigul in doui ape poate si se prezinte sub Acoper! in darJdape cu palctd. Polata rePrezint; o
d i v e r s ef o r m e , d e e x e m p l u ,c u t e t i t u r i p e t i m p a n e p r e u n g i r e i n j o s ( s u b P l a n u lo r i z o n t a ld e b a z d a l
( f i g . 8 . 1 , 5 )s a u c u r u p e r e d e p a n t ; ( f i g . 8 . 1 . 5 ) .R u - a c o P e r i $ u l u ia) a P e i s a u v e r s a n t u l u i r e s P e c t i v
p e " i d e p a n r ) a s er . r a n ; l o d - eo o a t e s ; D r e z i n t et i ( f i g . 8 . 1. 8 ) . P o a t a a r e c a s c o Pa c o p e r i r e au n e i p a r ! l
a c o p e . i F , ri rl p a t r J a D e ( f . 9 . 8 . 1 . 7 )Y . a n r l t d e c l t m a i j o a s ea c ; d i r i i , a u n e i i n t r 5 r l e i c .
rrir
g ! , r i r' 'nArar
I v y ! '
lo
s q
^)nf5 <F .^,rc ^r^.1, .e <i nrin Acoper$in patru ope cu palot1. La acoPeritul in
r r J C h i i i n r r a t e ,n J r u r l a : P r i n ' r - ( h i i i e ; i t e . c a i r patru ape polataare, ce obicel, plane inc inate
l a t e r a l e ,e v i d e n t d e a c e e a 5pi o n t d c u D l a n e l ea c o
p e r i ; u l u i .i n f i S u r a8 . 1 . 9 ,u n a d i n a p e l ec o r P u l u id. e
. l d d i . " s e c u n i u t a r e s t r e a t i n a m a l r i d i c a t a( d i n
motive funclionale).
Acaberisin Dotru aDe cu ttmDon verticol Un alt
e x e m p l u ( d i n m u l i e l e p o s i b i l e )d e a c o p e r i l i n
p a t r u a p e e s t e c e l d i n f i g u r a 8 1 1 0 , u n d e a p a r eu n
timpan vertical in faladd,

fi9.8.1.8

196
|i9.8.1.9
w fig. 8 . 1 . 1 0

de orhilecturi in geometrio descriptivdti oxonometrie


Reprezentdri
R E Z O L V A R EAAC O P E R I S U R I L O R 2 ) s e u n e s cb i s e c t o a r e Jdee c o t a c e a m a i m i c i ; s e
d u c e p ' . - p u " l c r u d e 6 e 1 3r s c p e 6 l i . i u n p l a n d e
ni'.pl :l :ennorlcrl i '.a ,L1" . ^---'^r- I
R e z o l v a r e a c o p e r i ; u r i l o r( s a u t r a s e u l l o r g e o m e - / dlL( Pdide,E rJ
r. r r! /\ < !'-' rrrme :rlir: fren+e nriznnr,lo\
- p nn-re fre A:rect in alrr d rdtc dP- d
r'!-.r
'1
elc nrti r:.a ."
'1 "^r
dp<en: rrltcrinr ff,o F 1 I\
3) se -sp.15ope'atia se dlc bisectoarele unghiu-
Vom rczolra c e l e m a i r . r - l L ec . . ' : , J ' ) p ( : u . i r r l . r , : < F r ' 1 e \ . d i . 1 n . , h < . ri n a r e l e d e C o t aC e a
i , p a l t u a p e . L ! e r s d ' t l ,d e p c ' t e e g o l : , mr, mir) <c dtt.F ^ n..ri <c.r;Ina rrr rrn nl:n de
Oh<.. .'i , ac--rliali .).p n6-+rte rezol/arca di nivel;aceasta s e c j L r n ee s t e r n a is i m p l dd e c i t p r i m a
. nlrn r :.F<i^r i ^,,r' .la ,_^hpr <r.ria<rF
"..+ (are ce{ pulin cu o laturemai pulin);
a c e e a( 5 o ' r c em - c \ t p o o c a P e r . s L l(ud,/ e a P Ud e i 1 -
'n.l,.,rp\ (F ^tn;F. tFnaa l\ cF rcnFr,i .1.-r,l a n.-i (:'.rl se intef.ecteaTi
.l^r i h ,nF i.
^t-. - -. r ' aL .l t: f.tnat de ,elc Cotd lodl^ bi<- t.2'el- cb'in'n/r,r <. tacLe muchiil2 oCa.
. tfto t-'-a-:1'\ .ia ^ - r- . 1:. lr c::,-l '- me- p ' - u . ' . \ o 1 s r " u: : d e s r e l J s t ' a r ii n f , g - r a 8 . 1 . 1 3 .
l o r p a r ae l e . c o a n 2 a ' z o r : a l a s e p r o : e c l . e c l da u p d
'- --'') Y e i o d a p l 3 e l o r d e . . \ e l e s t e v a l a b i l es i i n c a z u l
u PdJd c d ,d u ,,c, ),rudrd ,d c5d disrantd ee ele, a.^tFt,< .rtl.. ., rFr<.nt; dF hantc :t Fa.lF l. ,.p\l
AA.'",1. ^t-".1^, )a ni,tol pc h',' ah.".,,rria n'"-
.aAr^ta .. n^:rc in.,n, .ct^l '.^)
c a z ,p r o e c l i a - n - c h i i i o ' r u s e f a c ea u p d b i s e c t o a r e l e
.t) vrr.nnti Ae rnate acala a<+h ' u n g h i L r r i l o rc,i s c p o a t eo b l i n e d u c i n d d r e p t e l ed e
c e a r d i c a . e p a ' l I i p . r r . u r e s p e c t i v e l pe l a n ec a ' e
1 ) s e d - c b i s e c t o a r etl-et L I o r L n 8 \ i J r , ' o -d r p a r
ttid o'111\' p,- r-n-a -'j ^-r'p-r s e i r r e ' s e c t e 6 l ; , P a n r e J e' , 1 d d i f e r i r e . L n p u n c t
ile mLcl.jiror de
r ..a.2-a )F n6 ^,nia.-i) . "i.^n-rla a nuchiei va fl
intpr<crrie :le nl:nelnr :n -F. n,rc :lF :.6nc' < | i
s r J a t l a c i s t a n ! ed . ' e r . r ed e u r m e ' ep i a - e l o r :d i s -
l u a t ed o u i c i t e d o u a ;
t d n T e e a c e s l e ds e p o t o b l i . l e c a i r f : g u r a 8 . ' . 1 4 .
D u p d c e a u f o s t d u s e p r o i e c l i i l eo r i z o n t a l ea l e i n -
. ' l J t J r o - p l a - e l o ri n c , r o t e a d i a c e r r e ,
r e r 5 e c !l o
s e c o : s : . u i e s c r e a t i v s i m P l , rs e c L u n , l p
er;n pl:',c
d e r i r c l q ' s e r e z o l \ Aa ( o p e r ; ) u cl a t i i n p r i r f J l c a z
(fig,8.1,1s).

fi9.8.1.,|1 fig.8.1.13

fiE.8.1.12 fis.8.l.l4

Alte oplicofiiole geomelriei descriptivein orhitecluri r97


c o a , ; ' r ce u b s e c l o o : -c c e l e m a r -69 5q
"p.qpi31^,
i d e n t i f i c ; p a n e l e c a r e s e i n t e r s e c t e a zi;n c o n t i
nJare5 se ob'. rr_rt. e resoe(L ,e duDiJse(-
toarea unghiuluiformat de urme. In exemplul
d l e s e s t e F i 8 . r d U ,i r d i a " : a e ' e l o , / a r er i . p l a ' t a
acoperitului, secl/unedtrorsyersc/dA-A ;i raba-
terea unui versant pe planul orizontalde baz;.
Rezolvdride acaPerituriin T. Rezolvareaacestor
a c o p e r i ; u r id i f e r i i n f u n c t i e d e r e l a l i a d i n t r e i i l i -
m i l e d ; i 3 a l e c e J o rd o u i c o r p u r i d e c l : d i r e ; a c e s t e
la-i-i deterrira coiele coa-e.or -cspecti.^r.
ti9.8.1.1s f i g u r i l e 8 . 1. 1 7. . I 1 . 2 1 s i N t r l u s t r a t e p r i n c i r a l e l e
'intilnite.
situalii L a l S i i m i d i f e r i t e d e c o r . p u rdi e
Rezolvoreoocoperi,surilor pert:ruclddiri cu curtti in- r i i d i . c < ^ r n ' . \ . ; . . . 1 r - F , , . e e a s C O t ;d a c aS e
t e r i a o r e .I n c a z u l p l a n u r i l o r c u c u r t i i n t e r i o a r e , f o l o s e " cp a r : e d , ' e . i r e ( ' ' g 8 . 1 . 2 2 ) .
r e z o l v a r e aa c o p e r i ; u l u is e p o a t e s i m p l i f i c ap r i n
'rtrasarea, r-irc : c,pmnlp dc reta ,tri nn :rnnpr'<. ri in
dupi ducerea bisectoarelor,a coamelor
: . e p t e r e1 2 . 3 4 , h r r . | , n c r r
o t t z a n l o loel e c o . o c r i l o rd e c , e c t r e d er<:n i .F n).r- FoilF <;nt 6.c?an-

56, 78 etc. (fig. 8,1,16).Se afli inrersecliaacestor t a t e i n f i g u r i l e8 . 1. 2 3. . . 8 . 1, 7 6 .

ti9.8,1.16

198 li qxonometrie
Reprerentiride orhitecturdin geometfiodescriptivd

rE....---*--
d.. d

l A]+__. d _{_

fi9.0.1.18

i,
n d__*_+
tis. 8 1.22
{

tis.8,1,23

Alte oplicofiiqle geometrieidexriptivein orhitecturd


NUL
A C O P E R I $ UCRAI R E, , B A T " i N T R . U
CU VERSANTI
DENIVELATE
ACOPERISURI
SAU M A I M U L T C
E O R P U D
R IE C L A DIRE
DE PANTEEGALE
( a c o p e r i . u r ii r c a l c a n )

i n f i g u r i l e8 . ' 1 . 3.1 8 1 , 4 0 s i n t e x e m p l l f c a t eo s e r i e
P e n t r ur e z o L v a r eaac e s t o ra c o P e r i t u r(iI i g 8 1 2 7 lor se laceIn
d e a s t f e ld e a c o p e r i g u r iR. e z o l v a r e a
. , , 8 . 1, 2 8 ) e s t e n e c e s a rs ; s e c u n o a s c ;d e f i v e ; -
m o d a s e m d n i t o r c L lr e z o l v a r e a c o P e r i i u rol r o b i i -
r r e c a r e , ' d eo b ' c e i s. e n d t c i p e e e r a t ' i r a c o p e -
nuite in patru ape cu versanli de pante egale,
r i i u l d n f i g u r a 8 . 1 . 2 9 ,a c e s t ec j e n l v e J a sr li n t d a t e de
(hia" ir pla-. Dri- o.-(te'e il ca'e penel.eaz; 5 t i i n dc d p r o e c t l ie o r i z o n t a l ea e m u c h i i c r
'l interseclie a i e d l f e r i t e l o r Plane s i n . i b s e c t o a rele
p a r t e a s u p r a i f A l l a t da a c o P e 9 r uui: punctele gi
u T m eo T a c e s i o rp l a n e 5 e v o r i d e n t l f i c ad e c i , i n -
2 , S e p ' e ' r , r i g e s c! e r s a n t i ; p a ' r i s L r P - d i n i l f a ' e
a 'in
frecarecau parte, urnle/eplarelor care se intersec
a c o p e r i g u i p i n A l a c o t a P l a n u l uol r i z o n t a ld e b a z A
t e a z i T r e b u i el i n J t s e a m ad e f a p t u lc i p l a n ee c a T e
a l a e o p e r g u l u iS. e r e z o l v dp r o b l e m ac a t i c i n d n u
a r e x i s t ad e n i v e l S r iS. e r e i i n e d i n r e z o l v a r en u m a i , , b a t " i n c a l c a nt r e b u i e s a f i e p e r P e n d i c u l a r P ee
acesta,in a5afel incit apade ploaiesi se scurgi de-a
p a r t e ac a r e i n t e r e s e a z(Sp i n i l a c o n t u r u l e x t e r l o r
l u n g u lc a l c a n ' . t l sulir e s t r e iL nI
a a c o p e r i ; u l usl u p r a i n i l l a t *) f i g . 8 . 1 . 3 0 .
P e n t r u o r i e n t a r ei n r e z o l v a r e a c e s t u it P d e a c o -
p e r i l ! r i s e P o t f o l o s s d g e i rd u p i d r e c l i ad r e P t e l o r

lis.8.1.27

1i9.8.1.31 1i9.8.1,32 ti9.8.1.33

.z_\,I
_____--J
fig. 8.1.34 lis.8.1,35 fi9.8,1.36
fig.8.1.29

fig. 8.1.37 1i9.8.1.38

200 Reprezentdride qrhiteqturd in geometrio detcriptivd ti oxgnomelrie


lig, E.1,39 lig.8.l.4l l i g .. 8 . 1 . 4422 fig. 8.1.43

/r F r): : - ^',-.ior 'rctna-e ce,e c,lca ,.r' .r fre oerp-- - cira.. - F q f a .n a r . q - c


fo
s e i f t e r s e c t e a z dD, U p a c u n a r n m a l p r e c i z a t i n a - r r - . . 1 , - - r - h : ' - . i : - r , , l d a . e s t et r ) - - i
jnte, nr!chirle ocape;isuluinu pot f dec'it de trei f. d- r -r n- . -i h
rlp >rnncri< tt uar - l.c_, i c t o d " e r u
c')g"ltu
felur: r i l o r , c e i e d i n f i g u r a 8 . 1, 4 4 , l n c o n t i n u a r e ,r e z o l -
- r c c m e a r i z o r ' t t j l esi d g e i i l e s i n t i r p r e l u n g i r e I F,t.. i ..--r;'1itodre CJ cca a
(fis.8.1.41); z,c^.- - tr )n- nhicr. '- l - r : o . ' - i | e 8 . 1 . 1 5. . 8 ' . 1 (
- c r e s t e i s e g e i ei s i n t d i v e r g e n t e ( f i g , 8 . 1 . 4 2 ) ; --.. .t. Ae,.noerisuri mai (om_
- d o i i r ; s ; g e i i l e s i n t c o n v e r S e n t e( f i g , 8 . 1 . a 3 ) . n r:rp tle,:rr.lp .i <c.rjirn:lp ^. n , F<rF ,.^hFr:-
n-. .^r--rl l rnFi rla nlnr:c rle
r.-'. s . - i o ' e ' i o . - n a o : - a i c a ' e a r e - o l r i r i ,l o r .
p e a c o p e r , 5r a f , r e c e s a rc a p ' a n e l ed ' ve(irAtat"a

|is.8.1.44

fig.8.1.40

q-
fig,8,1.45 fi9.8.1.46

Rezolvqreqproblernelorde geonretrie dercriptivE 201


f l e c t L : l c o l - a e l o r a s .p . o t ' 7 a 1 , a - L L i o a l e ' - . d n c o n s i r u c l i a, , m e c a n i c 5a" b i s e c t o a r e l odri n t o a t e
' n l i p s ac r l c r r e l o . e f a p t , i n m o m e n t u li n t r o d u -
c . o 2 e; sr l " ' . I g - r t 8 . 4 / s e u n g h i u r i l es t r e s l n i i D
'6-nl ,5 .^ {.r- ''a?o-1rare.
-^,1/1. l. roTl"t- c - i i , a , - a - c ' : - . b . e c t o a r e l ed u s e c , r p u n c t e l e
'ralte,
t u i - t r o d u c e " i a c j o - l c l ; i dr i r a i a c o p e ' i . l ' 1 ,N , P , Q , R 5 i S n u m a i a u n i c i o s e m n i f j c a l i .
. l - + , , , 1 : - ++ - ^ - , ^ . :
|-l 5 - J q d L ! r e - L , e s u . .
A - + r r r rl 1^
O d L r C a C a n e p aCeSIOr Toate accste puncte se vor afla situate rnult dea-
c l S d i r i ( f i g , 8 . 1 . 4 8 ) .U n a d n g r e g e l i l ec u r e n t e l a s u p r a p l a n u l u id e b a z i a l a c o p e r i ; u l u5i i n u v o r f i
pur6
P r o ' /1 e s i t u a t e p e m u c h r i l ea c o p e r i t u l u id e c i t d i r
r^J^l\t).oa i..c+^F +i^ tt ) .lF t J P e r\ u - l
)-. -

coincidenl;.

|is.8.1,47

KFO
.t.

i
L'r'l-..
, ',,1
f,1

1is.8.1.48

202 de orhitecturdin geometriqdescripliviti oxpnom6trie


Reprezentdri

l/
7

L
Acoperis!l se rezolvi in mod obi5nuit,ii.cepind G ; r H s r i n t e ! ' s e c t e a izrit r - u n p u n c t d e u n d e p o r -
c u r e z o l v a r e a p e l o rc a r e , , b a t ' i n c a l c a n e r, e s p e c - f e , t e o c o a m ; o r i z o r t a ; c e s e i n t e r s e c t e a zci u
t i v c o n s t r u i n dm u c h i l l ed i n p u n c t e l eA , B , C 9 i D m u c h i a c u s a d r n C . R e z o i v a r e a c o p e r i s u l uei s t e
( f i g . 8 . 1 . a B )M
. u c h l i l ed u s e d i n A s i B s e i n t e r s e c - ; J s rl c : . i - ' g ' . t " "8 . ' . 4 9 A o a c e o o a - c s t e c o l e ( -
t e a z ec u m u c h l i l ed i n E ; i F , i a r m u c h l i l e d u s eC i n t a t ; i n c u . t e a i n t e r l o a r Ss i i a s t r e s i n i l ee x t e r i o a r e ,

fi9.8.1,49

fis.8.1,50

Alte opliccr!iiole geometrieidescriprive


in orhitecturil 203

L
C , , -. r,. p r F n - : o \ ' u - a L d c c l i d i r i l e a c o p e r i g u l uei s t e m u c ha o r i z o n t a l aR S . i n a s e m e -
iralte, cu atit rezolvareaeste funciional mai in- n e a s l t u a l i i ( d e s t u l d e r a r e , d e a t f e l ) , r e z o l v a r e a
comodi, acoperiqulajungind la cote foarte inalte, f u n c L i u n l l o r c o n s t i u c t i e i n e c e s t A i n t r o d u c e r e a
1p-6":ra ..lF ,i- rr,''e din VF-;ilale" u n o ; c u . t i d e l u m i n i ( i i g . 8 . 1 . 5 1 )l n m o d a u t o m a t ,
c a l c a n u l usi i a d ! c e r i i e i i n c ! r t e a i n t e r i o a r ; . D e a p a d e p l o a i ee s t e d i r i i a t d s P r e a c e s t ec u r l l I n t e -
e x e m p l u ,i n f i g u r - a8 . 1 . 5 0z o n a c e a m a i i n a l t d a . i o a . " , c e e a c e s c a d ec o t a m a x i m ; a a c o p e r i ; u l u i ,

Iig.8.1.51

8 . 2 ,S I S T E M A T I Z A V
RE R T I C A L A Terenul natural poate aveaforme de relief variate
P e n t r , e p r e z e n t a ' e dJ o r , s e F ' e c ' J e a l : s e c !L r n
a r i z o n t o l ep r i n t e r e n . C u r b e l e d u p d c a r e a c e s t e
AliF ,hl;."r'i ,<Fd.init^:.c r./^1.;r i :.^hF.i(.r-
p l a n e o r i z o n t a l e s e c l i o n e a z ;t e r e n u l s e n u m e s c
rilor sint lucrdrile de sistematizoreverticald,adice ' ' b 2 d e i ' / e l T o a l e p u r c t e l e d e p e o c u r b i d e n : -
I rrtri e ,lp .^^(t/,i rp) rle nl:+fnrmp
vel au aceeaticot6, Curbele de nlvel sint asemdnd-
arirnnt:le <;n:r,,.; c, , -^1' r',- .la n.m'n, r'l -
t o r r e d r e p - e l o ' o r ' r o . 1 t a r et r a s a t ep e D l a ' 1 ei n c i i -
z u " e ' c . T o a t e a ! e - r e a p c a ri i n t e ' v i r i n p ' o b ' e - n a t e .
m e l e d e a m e n a j a r ea u n o r t e r e n u r i d e n i v e l a t e , R e p r e z e n t a r ei n a p T a na c u r b e l o rd e n i v e lf a c ea p e l
-n --^'-,-..^ )^
h)nri ,.^ ^ ^c.F<r-|
a e l e m e n l e a l e u n u i c a P i t o l d i n g e o m e t r i ad e s -
obiectede arhit€cturd. ( p l v d 1 - . r t p ' a e ( t : c o L a t eA s t f e. ' r o l a l a P a ' e
p r o i e c l i a o r i z o n t a l da a c e s t o r c u r b e t i c o t d / o f
D i s t a n t ad i n t r e P l a n e l ed e n i v e l c u c a r e a f o s t s e c -
SUPRAFETE TOPOGRAFICE
tionat terenul se numette echidistanlocurbelorde
n i v e / .i n e x e m p l e l eu r m a t o a T ee, c h i d i s t a n l cau r b e -
P^i-- ;-'claaa.c, 1 ,. t , r i a . de s srematildre lor de nlvel estede 10 m.
' i n f i g u r a 8 . 2 . ' 1, p u n c t e l eA ; i B r e p r e z i n t i d o u d
a u , i ! , r i P U L l u l u c v e d e " eJ l t r d s e- l - .
geometric), este necesarsd studieze mai intii re- virfu,i de deol $l pufctu C rePrezint5 a cdldare,
in nl:n r <,rna{ciclar rannor:f,rp i a ' ' - ' g u ' a 8 2 . 2 . s - a r e D r e z e l l a ta ' o l d o ' e ( d e -

204 Reprerentdri li oxonometrie


de orhitecturdin geometriodescriptivd
1i9.8.2.1 fi9.8.2.4

lis. a.2,2 fig,8.2.5

1i9.8.2.3 lis. 8.2'6

p r e s i u n ei n c o n j u r a t id e z o n e m a i i n a l t e ) . F r g u ' a 8 2 . 8 . r e D r e z i r ' - ;o : r d , a a ' c a o s u f r - r a ! ;


R e p r e z e n t a r euan ! i d e o / ( m o v i l e ) a l c a r u i v ? r f s e topograficd caracterizatd de ?ntilnirea a doui
afle la cota de 70 m este datd in figufa 8.2,3, cea ,,boturi de deal" 9i a dou: val. Lini le punctate
a u - e i v e - s o - t1 c C t o l a c i r " i p d n t ; e s l e m a r s c a z - t a reprezintA o suPrafal; de aceeaSicot;
s p r e p o a l e s e v e d e i n f i g u r a 8 . 2 . 4 ,i a r a u n u i a l t l n f i g - " a 8 . 2 , 9e s t e r e P r e z e r t a t a se('Ji ec trdr<\n''
versontde deol, care preztnte o pantA mai accen- s o / al d u o i L n p i a r ! e r t , c d) i ^ t r - o s u P ' a ' a t At o P o '
T . d r ; s p r e. , b o i u l "s a u . , n ' J c h i a d" e a ' c ' . i : ' j g - r a g r a f i c i . P e n t r u o b l i n e r e as e c l l u n i ii n t r e P U n c t e l e
8 . 2 . 5 .t l r . , b o : d e c e a l " d e p a r t d r e a t ' , c o r , t a n t S . A s B s e r i C i c i P . n c t € l e c i e i r t e r s e c i i e? n p l a n
a c a T L rc r e d s r oe s t el S L r a l dP , f c l a t , e s t e r e p " e T e n - c L c u r b e l ed e n i , e l l a c o t e l e ' e s p e c tv e ' r e l L l t ' - d
t a t i n f i g u r a8 . 2 . 6 ;s i g e l i l ei n d i c dd i r e c l i ie d e c o b o - a s t f e lc u r b a d e s e c l i u n ea t e r e n u l u i P e n t r u t r o n s -
rire (de curgere a apelor), fcrmorea unui 'teren cu o suPrafali neregulatd in-
1 ' l t ^n
l - f i g u ' a 8 . 2 . 7e ) t e r c p ' e l e r r r t l o ! - e , a c a i e t e r e - tT-u- Dar i.c s e r e r l z ^ a z , is e D l l J r : z o n e l e
n rl cahn:rr <nre rlrp-nr: aecer rl , li^ ) ^,'n.t'r: m a i f l d i c a l et l u m p u t u r i ? n z o n e e r n a i c o b o r i t e
/'a rcarnt . d' Tn . a /
"
n t - 'i a 1 ,., ,., Ai...t ' ^. ^ de'nlvel"
Noile ,,curbe
ut" t"r."uiullrig. 8.z.ro;.
r n:l; rJp r-rrrocre : :nei) Cpiel:lrc inii n ,nrr:re v o r f i d r e p t e l eo r i z o n t a l ea l e P l a n u l u id, e c o t e d i n
p
rpr,rcTi^rA rlrF .l,.F.rii rle <rr,ropre : anpi rlc nln: 10 in 10 m.

Ahe qpli.dlii ole geometriei descriptivein orhitecturd 205


tig.8.2.7 1i9.8,2.9

tig 8.2.8 fig.8.2,10


coNsrRucTlt DE PLATFORI,jE

i n f i g u r a 8 . 2 . 1 1e s t e l l ! , s t r a t dc o n s t r u c t i au n e i p / 6 r -
forme orizontolecu drtim de occes Terenul estl un
p l a n i r c l i n a t , l u a t i n a c e s tc a z , p e r t r u s i m p l i i i c a r e ,
p e r t e c tr e g u l a t ,O r i z o n t a / am n s e a f l i s r t u a t Ac h i a r
l a c o t a t e r e n u l u l .Z o n a m a b na p l a t f o r m esi e o b t i n e
O.;nL.
,o :apAr-a I es-e m;-g r.ta ce te-er-ul
r a l L r r a lp r l n D i a . e s a U t a r L l - . i C . d F 5r - , a - ; - o r
i n c l i n a r ee s t e d a t d d e u n g h i u d i n f i g u r : Z o n a
mdcn este despdrliti de tererul nJtural prin
t a l u z u r i ,d e r o r n b l e u( u m p i u t u r i ) . D i n m i j l o c u i
a " i J r l ld, c p o . - e s 1 -o . a r f b C , o : - : s f r . - g . d
p i n ; l a t e . e | uI n a t u r a l .
P r o b l e m ac a r e , s ep u n e i n r e z o l v a r e aa c € s t e ip l a t _
r o r m e o l z o n t a l e e s t e a c e e aa d u c e r i ip r i n d r e p t e l e
m a , . a b; 1 b n a u n o r p l a n ei n c l i n a t e a g 5 s i r i ii n t e r _
,i
s e < l i i l o rd i r t - e ,^ ' e l , p " " - l P a l r e i e r . ' ; i c a -
p r n o | z o n t a l e l ed c n i v e l ) .
S e c o n s i d e r i p l a n u l t a J u z u l u ci a r e t r e c e p r i n a b ,
S e i a u p u n c t e l ed e i n t i i n i re a J e o r i z o n t a l e l o rd e
cote.7 9i 8 p
. a l e . p l a n e l o r ( t e r e n u l )t i e ( p l a n u l
c a r et r e c e p r i n a b ) ;s e o b f i n ei n t e r s e c l izap a a i e s t o r
p l a n e .S e p r o c e d e a z li a f e s i D e n t r u c e l e l a l t es i _
t!a.!ij. Daca taluzurile. au pante egale, dreapta tig.8.2.11
d e I n t e r s e c l i ea p l a n e l o ri n c l i n a t ea p a r e i n p l a n
c a b r s e c t o a r euan g h i u l u f o r m a t d e c e l ed o u a u r m e i n f i g u r a8 . 2 . 1 2 e s t ei u s t f a t ai n a x c n o m e t r loep e r a -
a i e , p l a n e l opr e p l a n u lo r i z o n t a ld e b a z i ( i n t o c m a i !la de i'rivelare (orizontalizare) a troseuluj unuidrun
ca la acoperiluri). prin sepeturd
( d e b l e u ); i u m p J u t u r d( r a m b l e u ) ,

Reprerehtdride orhitecturd in geometrio descriptjvdsi dxonometric


S e o b s e r v ir e g u l a r i z a rceuar b e l c rd e n i V e p l e ialu-
z un .
F i g u r a8 , 2 . 1 3i l u s t r e a zoi a l t d a p l i c a i iue t ] t t " T u ;
tizin i verticale,pe un caz aserndndtor' I erenuI
J" tit" a o rLtpere de pantd la cora 70'
"r" "i"uJt
Estenecesar decisase intersecteze taluzurile(toate
de aceea5i pante) cu doui inclindri diferite ale
t e r e n u l u iD. i o m o t i v ,s eo b s e r v a d t a l u z u r i l e
c I
T
p r e z i n t ao r u p e r ei n p l a n ,i n d r e p t u l c o t e i 2 0 '
" . " r t
-r-
l n t e r s e c t ipal a n e l o tra l u z u r i l o rc u t e r e n u ls e o b -
j-
,,^^ - Lrcr:ctile co:e
l - .p2-i ^'.'. rir '
"-c,
(fig.8,2.14). tis.8,2,14

fis.8.2.13

in orhilecturd
Alte oplicoliiole geomelrieidescriptive 207
io- U-.)2 ,
S ,t

fi9,8,3.1

lig. 82"l2

UMBRELOR
8 . 3 ,T R A S A R E A

U n a d i n a p l i c a { i i l eS e o m e t r i e id e s c r i p t i v ei n a r -
h t e c t u r e o c o n s t i t u i et T a s a r e au m b T e l o r v o u m e -
r o r d e a r h i : e c r L r ; .s r - d J L r b ' e l o ' i n s c h i l e s a . l
p ' o i e c t e d e a j h i t e (l L , ; s : s ; s L e - n a L reTaar e s c o P L J
d e a p u n e i n e v i d e n l ; f o r m e l e; i P r o P o r l il e v o l u -
m e l o r g i a l e d e t a li o r P r o i e c t a t eU. m b r e l e c o n t r j -
b u i e l a c r e a r e ai m p r e s i e id e r e l i e f a o b i e c t e l o r
lig 8 3'2
r e D r " e z e n t a tDel,n p u n c t u ld e v e d e r e a l S e o m e t r i e i
descriptive, traseul umbrelor canstd in deterninareo
liniei care separdporteI luminotd de ceo umbritd UI',ISRE PROPRII
5rrsa de un'ri e.re ce do-i t Puri:
- lunind ortificiolri (luminare, bec etc.); sursa corP
L i n i a c u r b E s a u f r i n t d d e P e s u P r a f a l au n L r i
luminoasi este situati la distanl; fiiritei razele de c a T e d e s p a r t ez o n e l e l u m n a t e.ce
e x D U sl a l u r n i n ;
l u m i n df o r m e a z iu n f a s c i c udl e d r e P t ec o n c u r e n t e ; p r o P r i i s e n u n n e t t es e p d r d trice
zolele d e u m b r e
f e - o n e - . . s e a s i T ie a l a c L P r o i e c :a c c n r r de s a L c e i 1 ' c a z r ' ' lP o l i e c i :oe' e s l ^ o
T . s a ' e a s e p a ' a t r
conlcd; este caz,Jl amalagieiin care centru de esteo
o D e r a ! r er e l a t i vs i T P l i n t ' L c : L s c P a r d rcr e a
o m c l o g i ee s t es u r s ad e l u m i n i , i a r a x a d e o m o o S l e p o l q o r a l i d ; ^ n J c \ i i a e porec'-ui
l- e a l c a T U i t e -a
e s t e i n l e r s e cat d i n t r e P l a n u ld r e p t e i d e s e p a r a r e
."."..ti"" O fat, a urLi po eo'- e'lP's l' l--
intre umbra g i l u m i n e u r n b r e l ;
$i Planul lu-i^aia sa- c -r' i p'oo-ie
- l u m i r ' dn o t u r o l d( s o a r es a u l u n d ) ;s u r s al u m i n o a s i . l ' p o . , " f i c e c L {igura
n r - i " i , u o u r u t r i . " a c u b u l u i s u s P e n d adi r n
este situaii practic 1a infinit; razele de umind d i n m u c h il e c a r es e p a r af e l e l e
b . i . i
f o r m e a z du n f a s c i c udl e d r e p t e p a r a l e l efle n o m e n u l p r o p r i e( U ) '
i r t i . " t""t i " 'fJf lc adte. . il et al e l e a f a t e ' i n u m b r i
s e a s i m i l e a z cau p r o i e c l i a p a r a e e s a ! c l r n d r i c i ; l a s o a r ec u o proieclie
etiritinO\lut.t"u umbrelor
e s t e c a z i r la f t n i t d t tiir c a r e r a z e l e d e l u m i n i s i n t ( A ) ' s e c o n s t a t ac a 'i' plolec-
D a r a l e ldAu p ; d i r e c t i a
p a r a l e l ec u d l r e c ta d e a f n i t a t e - A ) '
O . , p aC i r . . , . s e p a ' a i rc e a s e c o " ' u r d i c ' ' r
U m b | e e s l n t d e d o u a c a t e g o r i i :u m b r e p r o p r l i 5 i f . . 'f
. o n L - t rL ) c ' n n a l c L b L ' L i g . 8 3 . ? l
umbre Durtate.{JnDrelepraprtt sint umbrele aflate
i n c a z u ls u P - a f e i e l o r . c u rebset e
p e s u p r a f a i a! n u i c o r P e x P u s l a l u m j n ; a r t i f i c i a l ; T r a s a r e sae p a f a t r i c e i
i i m p f i c u i d ,i n t ' L r c i tP U n c t e l es e P a r a t r i c e i
i a u n a t u r a l ai n t i m p c e r n b r e l ep u r t o t es i n Lu n - r b r e l e . . * " t r , i
d e c o - r a c ra l e ' a z : ' 'o- ' d e l L m r a t a - -
aTuncatesau lasati de corPUl resPectiv pe alte , n , o u " a , " tazu -'e sfe"e
s u p r a f e i es a u c o r P u r i d l n a p r o Pe r e a s a . g.rtJl, t"P*f.1a De eze-p'u

ti oxonomelne
de qrhitecturdin geometriodescriptivd
Reprezentdri
208
SA "-,rgdl

e,N
\-.-X4d

fig,8,3.1

1i9. 82.'t2

8 , 3 , T R A S A R E AU M B R E L O R

U n a d i n a p l i c a ! i i l eS e o m e t r l e id e s c r i P t i v ei n a r -
h t e c t u r ; o c o n s t i t u i et r a s a r e au m b r e l o r v o l u r n e -
l o r d e a . h i : e c t u r dS . L u du l . - b r e ' o " , n s c h i t es a . l
p r o i e c t ed e a r h i t e c t u r ;s i s i s t e m a t i z a raer e s c o P u l
d e a p u n e i n e v i d e n l ; f o r m e l e; i p r o p o r l i l e v o l u -
m e o i g i a l e d e t a l i i l o rp r o i e c t a t eU m b r e l e c o n t r i -
b u i e l a c r e a r e ai m p r e s i e id e r e l i e f a o b i e c t e l o r
r e p r e z e n t a t eD. i n p u n c t u ld e v e d e r e a l g e o m e t r i e i f i g 8 . 32
descriptive,traseulumbrelorcanstdin determinoreo
liniei care sepatdportea luminatd de cea umbritd
UI'IBREPROPRII
S J r s ad e l L n i l : r e ( - ^ d F d o u a t i P u r i :
- lumind ortificiold ( uminare' bec etc ); sursa corP
L i n i a c u r b i s a u f r i n t 5 d e P e s u P r a f a' !lTau n^u? t e . c e
l u m i n o a s de s t e s i t u a t el a d i s t a n l Sf i n i t i ; r a z e l ed e c a ' e C e s p a r t e o l e e
e x D L sl a u r i l a
l u n ' i r - if o r r e " u i r - r rf a s c i c l ld e d r e p t e c o n c u r e - t e '-r'ette s-lorIl-rce'
z o n e l eo e - - ' r b ' e p ' c ; ' i i s e
f e n c m e n u ls e a s i m e a z dc u P'in r o i e c l i ac e n t r a l ds a u esie o
care centrul de Trus.r.u ,eput"triceiin cazul PolieCreor
conici; este cazul omo/oglei _ e n l a i n T r u c : ls e D ad T ' i c e aesreo
,
ope_ae T at v 5
o m o l o ge e s t es u r s ad e u m n d , i a r a x a d e o m o l o g i e a c i T u - : d i n m " c h r a l e P o eo"ulul
l;1re p o i g o l a r e ''1ri'i
e s t e i n l e r s e c l i ad i n t r e p l a n u ld r e p t e i d e s e p a r a r e
. . : " . . r , ' o f a r i a u r - p o l i e d ' -e r p u s 1 '
i n t r e u m b r i s r L t m i n gA p l a n u u l mbre;
- I u m i n dn o t u r o l d( s o a r es a u l u n i ) l s u r s al u m i n o a s i ^ " - p " " , " f ; d e i i t - n i n a L ; s a u r u r o l -P "' o8 pu '' iae
'Ags. it.fle- , s e p a r o rc e a c ' o l l - i s - s p e , . d adL
este srt!aU Practicla inflnit; razeleCe lun.lin;
! r i " ' u t . a t u 1 ; 6 1 n 6 r u q h i i l ec a r es e p a r af e l e l €
f o r m e a z du n f a s c i c udl e d r e p t e p a r a l e l ef;e n o m e n u l proprie (U)
irri."t. fLl de fefele aflate in umbri
s e a s i m i l e a z ci u P r o t e c i l a p a r a l e i s a u c i l i n d r i c i ; l a s o a r ec u o Proieclie
,qtiriiinailutur"u umbrelor
este cazul ofinitd{i i^ care razele de lumini sint (A)' se constat; c: if Proiec-
p a r ae l e c u d i r e c l i ad e a f i n l t a t e . o"i"Lli; arpa dlrectla
o i ' e c t a l A ) s e p a " ' i L:cease cor'--di ce
i a c"p;
U m b r e l e s i n t d e d o u Ac a t e S o rIi u m b r e P r o P r l lt \
c o r ' r ' o l a p a e n t a c ' o Ll L i f ' r g 8 3 u
umbTe purtate. lJmbreleproDrlisint umbrele aflate este
p e s u p i a f a i au n u l c o r D e x p u s l a r m i n d a r t i f c i a l i Trasareaseparatricei'incazuI suPrafelelor.cur"be - - t e c ( F P d r a :' e- i
( a ' , -L (-
...r-t" ii"l !
s a un a t u r a l Ai n, t i m p c e u m b r e l pe u r L a t sei n i u m b r e l e ni ta"-
aruncate sau l;sate de corPUJ resPectiv Pe alte ,i. ouna de coltacr al' ta7?ar de lur
" u n eisfere
s u p r a f e l es a u c o r p u r i d i n a P r o Pe r e a s a . g . . , J l . , r ! - f " 1 4 D e e x e m p l u i, n c a z u l

ti oxonometrie
de qrhitecturdin geometriodescriptiv6
Reprezenl6ri
208
fi9.8.3.3

o\t

h-'--\

li9,8.3.4

suspendate (fig. 8.3.3),separatricea este un cerc


m a i e a l s f e r e lt i r e P r e z i n tcdu r b ad e t a n g e n l al a
s f e r ea u n u i c i l i n d r uo r i e n t a td ! P d d i r e c l i a( A )
; i c i r c u m s c rsi sf e r e iE. as e P o a t eo b l i n es e c l i o n i n d
s f e r ad u p du n p l a n[ P ] c a T et r e c e p r i n c e n t r u l . W fi9.8.3.6
? l s ' e r e ii : e 5 : c P e . P e l d i c u l aDr e d ' e c !a ( A ) a
r a z e l o rd e l u m i n i ( f i g .8 . 3 . 4 )$ i i n a c e s et xemPlu
se poate verificace separatricea se confunddcu a l c o n u l u le s t e p u n c t u l% ; d u c i n dd i n V o d o u d
c o n u l u i 's e o b l i n
conturuloplrent al sfereiintr-o ProieclieParaleld t a n s e n t el a c e r c u ld e b a z i a l
cu direc{ia ( A ) o r , i t . " 1 . i 2 D r e P t e l eV o l s i V o 2d e l i m i t e a z l
'Lnaro
D a i i s u p ' a f a tcau " b ;e s t em a ic o m o l i c a Lcao n s t r - c - D L r t c Lad c o n r l u i p e p l a n u lo f i z o l l a l l H l
g e n e . a t o a r e V l r
e V " - e D r e z i l t sEe P a r a -
t ; a s e p a r a t r l cceai l o c g e o m e t r i ca l p u n c t e l o rd e i n t i n p c e 5i
contactale tangentelor1a.suprafaid dupA direclia r r j c e ac ; l t i r e : e l e s e p a ' E z o n ad e l u m i n id e z o n a
' r u I n a i d i f : c i l i ,I u n ee c d T u r s e P aa - d e u m b r SP r o P r i ea c o n u l u l .
1 A )e . : :
iricea se poale cbline cuDi canstruircoumb.el l ' f u L t e a pi i a l i i d e u m b r ec a r e P a r f o a r t es i r i p l e . t i
I U n a s e m e n eeax e m p l u
p u r t d t ea v o l u m u l urie s p e c t i va,i a c u ms e i n t i m P l S i n , u i t i u dt i n i i n g e l a t o a r e
( f i g , 8 3 5 ) A s t f e l ' 1 l c o n s r i r r i er t p e r e at m b r t praP' ft '" ' li:lr')
c u u m b r a p r o p r i ea c o n u l u
2 se obtin cain
u m b r ap u r t a t ;p e p l a n uol r z o n t a l[ H ] a l v i r f u l uVi p e c o r ( f i g . 8 . 36 ) P - - c L e l e1 ; i

Alte oplicolii ole geomelriei.descriPlivein orhiletturi


i , r p u n c t e l3ei i 4 s i n tP U n c t e l e UMBREPURTATE
e x e m p l upl r e c e d e ni a
d e c o n t a c ta l e t a n g e n t e l ol ar c i l i n d r up a r a l e l ec u
I,irF.ri. t \) (cn,:, . -pr rnmuni celor doul D a . d t r a 5 a ' e as e p a r a t r ; r ep; e r L r u c o r s t r u c l i au m -
c o r p u r i o e r o t a l i c s a c o n - p u n ed e c i d i ' l P a t ' u s e 8 - brelor proprii este o problemd de tongentd,
mente de dreaptd ii doui arce de cerc. trasare; umbrelor purtate este o problemdde sec-
l t u ' ; P I a n es a J i n t e r s e c {dj 'e c o r p u r t A . ,tiel, umbra
Dacd conul este asezat c- vi'ful ir jos, zona d- pJrtat; de r-" vol,-n pe u'r plal se obtire prin
umbri proprie de pe suprafaiasa laterali va fi mai . " r ' j ^ r : . p . r t a ^ ' - ) > - : r i l ' - , l r u l u is a u C o f . ' - i
i r r l r s d d e c i r z o n a I u m : n a 1 e( f . g . 8 1 . 7 ) . C o r . s t r u ( t i a ( i n c a z u ll u m i n i l a r t i f i c i a l ed) e l u m i n i c a r e i m b r a c d
separatriceise poate face proiectfnd dup; direclia v r l r ' r ' r p < n e r ' . . . ' . - ' . - . a 1 - c i l i n d r u J u is a L
( A ) a r a z e l o rd e l u m i n dc e r c u l d e b a z ea l c o n u l u i c o n u l u is i n t r a z e J d e e l u m i n ; c a r e p o r n e s cd i ns u r s a
p e p l a n u l[ H ] a l v : . f u l u is E r .D L , cr d d i ' V t a r g e n ' e l u m i n o a s a i a r d i r e t t o o r e oc i l i n d r u l u l s a u c o n u i u i
n-n crtip <p , hr'n a, n.fp e '1 (i ,
o ( o . ( r i t L i ei ' l i s s e p a - o t r i c eca, ',e p o - e ' r o r i c i r
t' ,-.r',1 At

care se reproiecteaz;pe cercul de bazi in punctele de cornplrcatS,


1 9i 2. Dreptele Vl ;i V2 sint separatriceacautatd,
ln -roc+p rnn,Jitii <e nnrtp :firm: .; <an)rrr.i.a:

v o l u m u l udl i n f i g u r a8 . 3 , 8 c, o m p u sd i n t r r r n c i l i n -
l - r , s i d n ' r 5r r - r . i n ' p c e 1 ^ - - . 3 -tLitive,

fi9.8.3.9
ti9.8.3.7

1is.8,3.8 1i9.8.3,10

210 Rep.ezenl6ride drhitecturi in geometrio ti dronometrie


descriptiv6
' r c a z - u n b r c p u t d t ep e - r p l . r
[ H ] d c o > f e - i . C o n s t . r , c !ur a r b r e i l L J , n i n i a r t i f , c i a lai - u . c r t t
d u p eo d i r e c l i e( A ) o b l i c ef a i ad e p l a n u[lH ] , u n b r a de o piramidddreaptipe planul orizontal[XOy]
va fi o elipsi al cirei centru W0 este proieclia ti pe planulvertical[ZOY] este ilustrati ?n fjgura
d u p i d i r e c t i a( A ) a c e n t r u l usi f e r e ip e p l a n u l[ H ] , 8 . 31 3 , l n t e r s e c t iraa z e id e l u m r ri c e t r e c e p r i r
F l i p s as e o b l i n es e c l i o n t ' ncdu p l a n u [l H ] c i l i n d r u l L c u p l a n u l a t e r a[l Z O Y ] s e f a c ef o l o s i n dc r p l r r
d e i u m i n dc i r c u m s c rsi sf e r e i( f i g . 8 . 3 . 9 ) ,D a c ds e - a u x i l i a r p l a n u l p r o i e c t a n a t l razei de Jumini
p a r a t r i c eeas t eo l i n i ep o l i s o n a lcAa, i n c a z ucl u b u - Umbra purtati se fringe pe planullateralde pro-
l u i s u s p e n d (aut n h e r a g o n s t r i m bi n s p a l i u )u, m b r a ieclie[ZOY],
p J - t a t ; p e u r p l a n [ H ] s e o b l ; 1 e s e c t l o n i n cdu C o n s t r u c T iuam b i e i l a l u m i n ; a r t i f i c i a l dp u r t a t e
p l a n u [l H ] p r i s m ad e l u m i n id u s d p r i n s e p a r a t r i c epe pianulorizontalde proiecliede c;tre un cub
(fig. 8,3.10).Umbra purtatdeste Lrn hexagoncu este jlustrat5in figura 8.3.14.Umbra purtate se
l r t r l A . . 1 ^ r) . i r F , 1 ^ ' t n : r : l e l e o b l i n eu r i n d i n p l a n r ' o " i z o n t aul n b r ee p u - c t e l c .
B, C 9i E. Observindfigura,se observicI umbfele
bp I n nirn aarecarp alc rn6. .l.chic n,r:lFlo .,i
TRASAREA
U I'lBRELOR
iN AXONOMETRIE a c e l p ' a n s i n t p a r a l " l ec r d r e p t e l e r e . p c c r , v eA
, st-
f e l , s e g m e - t u l d e u - 5 ' ; p . , . e , t e p a - a ' e lc r B C .
l n f ; o . . - , l F1 - p r p ; l - 1 c . / n ( - . - r i e u m o r e l o ra { o S t
c x e n p l i ' , c a t J i 1 s c h i t e a \ o . t o m e t rc e a p . o x i - t a -
r i , , , oi i r d ; r c . : , 1 r a z e l a r A e l r r m i n ; : tosr
t a t a d e L n s i n g u r s e g m e r t c e a - e a p r e- c i r e . r d
(A). Pentru construclia riguroasi a umbrelor in
a x o n o m e t r i es e a l e g eo d i r e c t i e d e l u m i n d ( A ) i n
s p a t i u s i p r o i e c l i as a ( 8 ) p e p l a n u lo r i z o n t a l ( f i g .
8 . 3 , 1 1 )D. r e p t e / ey e r t l c o l ea r u n c ep e p l a n u l o r i z o n -
r a l u r r o ' e d r r : j a t eo - D ; d r e c r a 1 8 ) . A - e : r e u n ' b r e
se fring eventual pe planeleverticale sau oarecare
p c c a ' e I e i n r i l ' e s c .P e r r r - c e l e l a l t et . p u r i c e
C . e p t e s e c o n s L r - r e i cr , r L . e l e l o r p . n t r - u n n u -
ft,t- - :t.iat r rlo nr',,_'- 1e , rl-';,

Constructioumbrelorlo a sursdPunctualdde lumird


( '1 .t,.-^tt I:-1.'
nrt,f.riali .lp lr minl f, n,1
"c,
e aa p a r ei n a x o n o m e t rti ies e n o t e a z(i 1 , l ) . U m b r a
p u n c t u l u ie s t e c h i a r u r m a p e p l a n u lo r i z o n t aal
r a z e 'd c l u m r n Ec e t r . c e p r ; n p u n c t ( f i g .8 . 3 . 1 2 - ) .

1i9.6.3.12

.fi9.8.3.11 fi9.8.3.13

Alte oplicoliiole geometriei dercriptivein qrhilecturi 2rl


fi9.8.3.16

fi9. 8.3.17

Regu/i/ede bozd in construclia in axonometrie a


u m o . e l o - p L r t a : ea l e v o l u m e l o rp r : , r a l i c e s i n l :
-- umbra unui punct pe un planse obline inter-
sectinc planul r r raza de lJrnjn; ce trece Dr;n
p u r c l u i r e s p e c rv ; s e f o J o s e s t ec a p J a r a " r : 1a r
p l a n u lp r o i e c t a n ta l r a z e i ;
fi9.8.3.15 - d a c a u n s e g m e n td e d r e a p t de s t e P a r a l ecl u u n
p l a n , u m b r a s a p e a c e l P l a n e s t e P a r a l e l et i e g a l a
UmbreleIo sootein oxonometrie. Sursade luminA c u d' drea,Jta'esFectiv;
fiind la infinit,-existe o direclie de Iumine(A) ' " e g r r e r r u l
sirt .ep.ezenrate
d a c i o c , e a p t dn L e , l e P a r a r e l S ' a, n " 0 . " 4 ,, *
$ i p r o i e c l ieai ( 8 ) .i n f i g - r a8 . 3 . 1 5 p o a t eo b l i - e u n p u n c td e u m b r ; p e a c e lp l a n p ' e '
u m b r ap u n c t u l u; ii a d r e p t e i .
l u n g i n dd r e a p t ap i n d c i n d i n t e r s e c t e a zpdl a n u l d a t ;
In cazulunor corpurigeometrice agezatepe planul
orizontalde proieclie,trebuie mai intii pusdin a c e i t p u n c t s e r L r e s t e o r i g : r e ou r r b r e i d ' e p t e ip e
p l a n ( f l E . 8 , 3 . 1 7 ) ;p e n t r u a o b l i n e u m b r a d r e p t e l
evidenl; separatricea, intrucit seporcrr.ceo este unui p!nct al dreptel
c e oc o r ea r u n c dc o r L u r uul m b r ep; u - , d ^ ep e p l a n u l e s t e s u f i c i e n t au m b r a i n c d a
( i n c a z u la l e s ,p u n c t u l M ) .
o r i z o n t a lP. e n t r uc , r b u ld i n f i g . r r a8 . 3 . 1 6s, e p a . a -
t r i c e a e s t e l i n i a p o l i g o n a lA d B C D E ,i a r u m b r a P e n t r u a c o n s t r u i u m b r e l e p u r t a t e a l e v o l u m eo r
. \ . a e r l i a z ; s u p r a [ e ' e .a' f l a r e
p u r t a t ; p e p l a n u lo r i z o n t a ld e p r o i e c l i er e z u l t i d r l t g - r a 8 . 3 . 1 8s, e
imed.iat.ldentificarea separatricei nu mai este ata i n u - - r " p ' o p ' i e s s e c o rs : ' u r e s t es - " P j ' d t r . c e a .
d e ! i m p 1 5l a v o l u m ec o m p u s ecr a r e I a s du m b r e U m b r a v e r t i c a l e A i B p e p l a n u o r i z o n t a ld e P r o i e c -
p u ' t a t eu n e l ep e c e l e l a l t se ' p e n a i m r l t e p l a n e . 1 j e I H ] e s t e A b . S e g m e n r . l B C , ' i i n d o ' i z o n t a l ,

de ofhiteclurdin gegrnetrio
Reprerentdri ti oronometrie
descriptivd
c

\
fi9.8.3.20
fi9.8.3.18

tig.a.3.19

v a l S s ap e p l a n u l o r i z o n t a l d e p r o i e c { i eo u m b r E
p a a e l ; s r e g a l ;c L e l ( s e g n e n r u lb c ) .i n ' n ' o ds i m i ' a r
s e c o n s t r u i e t t eu m b r a p u r t a t d p e p l a n u lo r i z o n t a l
lig. I321
i H l c e s r g n e " r e l e D E ; i E F . S e g m e n t u lG F l a : 5
u n b r S p e p l a n u i[ H ] i n t r - o z o n i i n v i z i b i l ii n a x o n o -
l-)a:ree: npntrrr r.lc --. t ''.r'l r4.l
metriaaleasi.
U m b r a v e r t i c a l e iM N s e o b l i n e i n t e r s e c t i n dr a z a u m b r ep u r t a t es, e p o a t ed e t e r m i n a P! .tul de Pe
d e l u m i n i d u s a p r i n p u n c t u lN c u p l a n u l v e r t i c a l s e p a r a t r i ccea r e l a s i u m b r ar e s p e c t i v ed,u c i n do
[ V ] . S e o b t r e p r r c t , r n ( f i g . 8 . 3 . 1 9 ) .S e g n e n r u r o z di n v e r s dD.e e x e m p l uu, m b r ai n i , e s t ep u r t a t d
N O a r e c a o r i g i n e a u m b r e i p e p l a n u l[ V ] c h i a r d e p u n c t u l v 1d e p e s e g m e n t uAl B ,
punctulO; umbra lui va fi decl On. Pentrucon- C u a j . , l o r l l m e t o d eri a z e l o irl v e r s es e P o t v e r i ' i c a
strucliaumbrei punct!lui P se construietteintii f o a r t ee x a c ts e g m e n t ecl ea r el a s du m b r i P ed i v e r s e
s u p r a f e l5ei s e p o t r e z o l v u
p r o i e c l i aa c e s t u i ap e p l a n u lo r i z o n t a ld e p r o i e c l i e . a $ o ru m b r e l ec a T e, ' s a T "
U m b r a l u i P p e p l a n u l[ V r ] e s t e p . U m b r a m u c h i e i d e p e u'nr p l a np e a t p l a n C o n t i n u i n tdr a s e uul m -
P K p e p l a n u l[ \ ] a r e c a o r i g l n e p u n c t u l I d e i n t e r - b - eo r e l e r a pj c l e s ,s e d u c eo ' a z A i n ! e r s d
seL!ie d m L C h i eciL D l a L l . J n b r a e . s : o b l i n c t r i r d din p u n c t u Jl 9 i s e o b l i n e P u n c t uIl ( i g . 8 3 2 1 ) .
l c u p . l ' l u c h i a P R f i i n d p a r a l e l 6c u p l a n u l [ \ ] , S e g - r e r r rPl j l a : i u m b r ap e P l a n uLl V r ]d, a r n u S t i n
u m b r a e i p e [ V l v a f i p a r a l e l i5 1e g a l d S , e observi f n c ou n d eJ a s iu m b r as e g r e a t uJl R S e o b s e r v ci d
insi ca punctul R nu lasi umbrd pe planul [Vl. u m b r ap u n c t u l uJi c a d ei n j p e m u c h i aM N ; i a p o i
P e n t r u a J a T U r in a b . n e r l c . u r i J e ,s e f o l o s e ; r eo , , s a r e "p e p l a n u o l r i z o n t adl e p r o i e c l i ei n P U n c t u l
m e t o d dd e a n a l i z i m a i d e t a l l a t ; a u m b r e l o r v o l u - j o .S e g m e n t u J R i i n d o r i z o n t a lv, a l e s au m b r aj o r
l f
--:.- - i ,er.e. Daci se D a r a l e ls;i e P a l ;c u e l .
. udi cLdr c rLr >Pd! I i n c o n t i n u a ruEm b r ae s t e l e s a t ;d e r n u c h i a verti-
cc"c r d : d u L/ dro Pc lrr P d , c\r5-d cala R S ,
c a r e a r L r c e o u r : 5 ' 5 o r e n t a l ad u P d
S irec-
^.^.--narrlenr;
u !w LJPvi's!
h,,n'v^.i :r.rrc nr nrrele drpnrci t i d ( 3 ) . U n b r a s e r u p ei n l , d r p d c a ' e c o n tn u d
( c u r b e i )E i p u n c t e l eu m b r e l p u r t a t e( f i g . 8 , 3 , 2 0 ) . p " i , t u n u v e r L ; : a[l V ] c u u n s e g r ' e n tv e r t i c a l s

Alteoplicofiidle geometriei in qrhiledurd


descriptive 213
'n-l -]ri
D a c as e d u c e r d l t l v e r s a l L . s : o b f i - e p u r c r l l L . . - r r - a l l V " ] J i < i o J r n D , a c J o i i S r ' e d1 r
l J r h - . ' I c p < . - / ^ . i n , r r r t i l a L S . i n c o n t n l a r e a p , - n , r - lT . i l s ' i r , r . | r u - , . d T U o o a r a p e p l a -
I J s , L n b r d e s r e p L r l a t i o e p ' a n c ' [ V ] d e m u c l - i a [Hr] o umbri paraelA cu ea.
S T . D i r e c r au r b . c , s e o b 1 , r eu s o r . t i l i z i r dp u ' r c - F i g u r i l e8 . 3 . 2 3 8 . 3 , 2 4i l u s t r e a z ti r a s e u l u m b r e l o r
ti
t u i I r d e o r i g i n e a u m b r c i l u i S T p e p l a n u lf f i . i , a l t e d o u " e ^ e m p r ed e v o l J * e L o n p L s e , i a '
Este momentul sd se fac: o coreclie separ-atricei f r g ' r a 8 . 3 . 2 5p r e z i l t ; c o r s t r J C r : aJ r b . e
;.'tate
i r ' i i a r d e ' i n i t e S e o b . e . ' o c i s e s D " c n t e l ei N s i a u n u i
P a r a P e tp e t f e P t e .
NO nu fun{lioneazd ca separatrice, iar umbra
i n g e n e r a l ,p e n t r u c o n s t r u c l i au m b r e l o r s c e f j l o r ,
l S s a t id e e l e ( s e g n e r t e l ej , n s n O ) p s t e i . g l o b a U
s e s t a b i l e t t em a i i n t i l u n d e c a d e u m b r a P U n c t u l u i
i n u m b r a c u b u l u i ,C u c i t v o l u m e l es i n t m a i c o m -
A , A p o i s e c o n s t r u i e i t eu m b r a l r e a p t ac u t r e a P t a
o i c a l e .c . r a t i t , o ' e c r i i l e o o o a r c L - ss " n r m a , n u .
l ' r t e r s e c t i - d p l a l u \ e - I ' ( a l a : c o n t r a t r e D t e ic L
n'reroase.PunctuJj0 sc numegte pt)tlci de pierdere
p ia'rul vertical al oaraperrr.i'czultd prn'tul de
d e s p e l oi 5 i e s t e d e f i n i t c a p l n c t i n c a r e d o u i l l n i i
a umbrei gi direclia umbrei pe contra-
.c,:m^ri 6r.r:r:.. . , . - - - - . - - - a P e a ( e e a ssrL P " a - o r i g i n e
- --nrrl ;a n.ai.rr al
treapte. Dacd paraPetul este inclinat fi urmeazi
rd.d \rr dLc>l
p a n r a s c ; r i i ( f i 8 . 8 . 3 . 2 6 ) ,u n b r e l e l a s a t ed e e l p e
P u l c ' e l ^ d c p ; e r d e d' Lr s p e l o / /s t r p u ' t c r e l e d ei n t c - -
(F.r:A /t'1rrc .lt-i^ /t .n\.) nJrtala i r e p t e ( . e s p e c t/ c o n t r a l . e P t e )v o " f i P a r a l e l es i
SrO Itnie Ce
egal depertate de parapet, In acest caz, in caTe
u m b f ep r o p r i e ,
C o n s t r u c l i au m b r e j s e i n c h e i ei n f i g u r a 8 . 3 . 2 2 . construcliase repetede mai mu te ori, se pot folosi
l ' l u c h i aS T l a s i p e p l a n e l eo r i z o n t a l et H l ; i t H l p u - c t e J ed e o r i g n e a r m o | e i 1 1 11. 25 i 1 3 ); r a z e l e
<pdmFniF dp r- m h- r ; - nrr:lclp r r e: i:r no nlrar,l
T- '- inverse,

lis, 8.3,22

fig,8.3.2r ti9.8.3.25

214 de qrhitecturiin geometriodetcriptiviti oronometrie


Repretentdri
F i s u r l l e8 . 3 . 2 7s i 8 . 1 . 2 8i l u s t r e a zcdo n s t r u c l luan ' l -
b r : e ip u r t a t ed e u n c a P i t epl e o . c o l o a n i i,a r f i g u r a
8 , 3 . 2 9r e p r e z i n t tdr a s e uul m b r e lu n e c a s ec u a c o -
perigin patru aPe.

lJnbro sferei in oxancnetrie izonetricd Pentru a


construio sferein axonoinetrie izon'retric; se con-
'intii ecuatorulei care aPareca o elipsi
5truieste
( f . g . 8 , 3 . 3 0 )C
. onst'r,ct.a e l i p s e sl e { a - e r r i n i n -
'n . , r c e l e l a l u r io ' p : t r ? ' r ' J l u i
i.i,"r" P E t r a t f ' 1 i' r t
( D u n c tee1 , 2 3 5 i 4 ) P r r c r ca l ee l i p ' -edP u r r -
i e l e d e p e d i a-careg o n a ls" e c n n s t ' u e , co b t i n ra'
intii punctul5 impartesegmentulAO in ra-
oortul
'Se l,Z Razasfereiare lungimea05'
conslderisfera a5ezatd pe planulorizontalde
p r o e c t i e[ H ] . S e o b l i n e p u n c r l S d e s p r i j i np e
o l a n u [l H l - c o n s t r u i n u
d r u l d i r c e ' c u r i l em e r i d i a n e
ale sf"iei-(f'e8 , . 3 . 3 ' ) ,M i j l o a c c llea t - r ; l o rs u P e " ' -
fi9.8.3.26 oari s inferi"oari ale pet-atuluiin careeste inscris
c e r c u im e r i d i a n i n t c h i a rp o l u l n o r d ; i p o l u ls u d
s
al sferei.

ti9.8.3.30
' lig. 8.3.27

fis. fi9.8.3.31

Alte oplicofii ole geomelriei descriptivein qrhitecluri 215

1-
iis.8.3.29
Dacd se alege o direclie de unlbri in axonornetfle a l u n e i d i r e c l l i d e u m b r i o a r e c a T es ,e i n t e r s e c t e a z d
/ \ Al ir:<F,,1 ',dhrFi nr^^ri; (p ^.ti^a :mF.i)r m a i i n t i i s f e r ac u T a z ad e l u m i n Ed u s i p r i n c e n t r u l
( f , g . B 3 , 3 2 ) .C e " c r , ln r a r ea r s ' e r e c a r ed e l ' T t e a z d e i , i a r a p o i s e s e q i o n e a z saf e r ad u p d p l a n u lp e r P e n -
rrmhr: nrnnria ectp nprncnrl r, lrr np r,-: lo l' - dicularpe aceastdraz6,oblinifdu-se cerculde umbr;
m .) .a -.. 6 | <.p-ei Pcntrl constrr-c p r o p ri e .
- i ' r r m h r p F r r t , - a < F r , . n l e c - - a z Ac - n i r - l
O al F i g u r a8 . 3 . 3 3i l u s t r e a z it r a s e u li n a x o n o m e t r i ea l
sfereidupedirecliade umbri (A; 8) 5i se obllne u r i b r e l o r u n o T v o l u m e a s t f e l c o m p u s e i n c i t s i
i n [ H ] c e n t r u lO o a l e l i p s edi e u m b r d .U m b r e l e c u p r i n d ; c i t e v a d i n e x e r c i l i i i eP r e c e d e N t e
1 0 2 0 ,3 0 s : 4 0 l e s a t ed e p u n c t e l 1 e , 2 , 3 S i4 a e
c F ' c - l r ; d e u r b i p ' o p r i es e o b l i n ' 1 . 1 o d a , e - U 1 4 B R E V
LEO L U M E L ODREA R H I T E C T U R A
m - r ; r . - c l i r < ) d F , r ^ 1 h . ;i , ' " . : - a s e c o n s T r J ; e s t eiN DUBLAPRotEcTtE oRTocoNALA
c L a j J t o r u l a c e s t o - p a t r u P U n c t es a u p r i n o p t
P U n c L eF, e r t r u a o b r i n e o c o n s t r u c f i em a i e ^ a c t : i n d u b l S p r o i e c ! i eo r t o g o n a l a d, i r e c l i a d e l u m i n i
S e o b s e r v dc a i n e x e m p l u l a l e s ,d i r e c t i ad e u m b r i se alege in mod convenllora/la 45', atit in proiec-
/A A\
\- ",/ : r e o n o z r r i c n , . 1 . r l : r ; l. ..,,, r... ,l
lie vertjcald, cit ii in pro ec!ie orizontali (fig
8 . 3 , 3 4 ) .D i r e c f i a d e l u m l r b e s t e d e c l d l s g o n o l d
lntetiaard o unui cub care are felele confundate
c u c e l e t r e i p l a n ed e p r o l e c l i e .U n g h i u l P e c a r e i l
' d c e c , d S o r a l rc u b u - c J f e ' e . es a l ee ' r P , i < p a l i u ,
. ireclia !rnbrelor conven-
d e 3 5 ' 1 6 ' ( f i g . 8 , 3 . 3 5 )D
l i o n a l e l a 4 5 " e s t e a c e e a gciu C l r e c l l aa x o n o m e t r i e i
tzometlce.
U m b r e l e t r a s a t el a 4 5 " r e p r o d u ci n u n e i e c a z u r i
f o r r a s c r r e r : ' r n i l e v o l u ne l o ' P ' o : e c l a. e s :
r e d a ! a d i n c i m i l ed i f e r i t e l o rp l a n ef r o n t a l e . T r a s e u
u m b r e o r l a 4 5 " f a c e p o s i b i l e c o n s t r u c t l au m b r e i
d i r e c t p e o f a l a d d( f ; r d u t i l i z a r e aP l a r u l u i )s a ud i r e c t
in plan (folosind numai cotele)

ti9.8.3.32

2t6 de orhitecturdin geometriodescriptivd


Reprerentdri ti oronometrie
fi9.8.3.33

U n b r c p u n . t L i l u; ii c d r e p t e i ,D r e p " t e l e1 5 ; t , , U ' , U m b r a u n e i d r e p t e P e r P e n d i c u l a r e
pe unul din
sint proiecliile direcfiei r a z e l o rd e u m i n d ( f i g p l a n e l e
d e p r o i e c t i i
e e i r a s e a z d
i u p i d i r e c l i al a
permite enunlarea ur-
8 . 3 . 3 6 ) .P a r a l e l e l el a a c e a s t ad r e c l e d u s e p r a 45". AceastAProprletate
reguli suplimentore in trasarea
e x t r e n rt a i i e s e g n . t e n t u l uai u u f m e l e o r i z o n t a l e r'r;foarelor dotd
i n a ; i B ( u r n b r e l ee x t r e m i i d l i l o r s e g n r e r t u l u i ) . um br el o r c o n v e n l i o n al lae4 5 " 1
U r r c r a s e g m e n t u l udi e d r e a l t i P c P l a r ! o r l z o n - - u m b r au n e i d i e p t e d e c o p d tp c o r i c ep r o f i l ( s u c -
r a e s t e o ? . i n t u a ' r p t u i l r . ' L c . ' e s : e o t d ' cesiunede suprafeleplane sau curbe)
apare.i'r
proie.lla verticold ia o dreapte incl nati la 45';
aceasu umbra se fringe in k pe axa OX ti va tr€.e
prin urma verticali p ' , Um'cra s e g m e n t ul i c l e aceastS. proprietate se Poate verlfica in figurile
d r e a p t d p e c e i e d o u i P l a n ed e P r o l e c l i ee s i e d e c i a ? ? c < i 9 1 1 9
l i n i af r i n t a a k g ' . - ;;d;.';;;i drepteverticole pe orice profil apa-e
U m b r a u f u i s c g m e n tA B P e u n p a r o a r e c a r eP P ' in proieclio orizoniold ca o dreapti inclinatdla 45';
se afia intl-seaiind p a r a l ee l : l a d i r e c i i a r a z c o r aceastd propfietate se Poate verifica in figurile
C e u m i n i ( d u s ep r i r A 5 i B ) c u p a n u l d a t P P ' B . 3 . 4 ;0i 8 , 3 . 4 1 .
( , , s . 8 . J . / ) . D a c i n L a . e / . > . dP t " l P P . u r b - " A c e s t ed o u l r e g ui ' a d ; u g a t ec e l o rt r e ; r e g u l id c
i c g n e n r u l r .p e p l a r L . r ' e r t : c a l I
ac o.p. D . u r o r a b a z ae r - - t a t e 1 n s u b c a p i t o l ruet f e r i t o rl a t r a s e u l
s e g m e n i u l uAi B s e f r i n g e i n r ' . u m b r e l o ri n a x o n o m e t r i eP, e r r n i tr e z o l v a r etar a -

Alte oplicdlii ole geometriei descriplivein srhiteclord 2r7


s i r i i u m b r e l o r c o n , , , e n l i c n a llea 4 5 " i n p r o i e c l i e g a t e ; i i n f i g u r a8 . 3 . ' 1e5s t ec o n s t r ! i t iu m b r au n u i
dubluortogonali. cercCe profil.
C o - s , r u c i ' au m b ' e . o r1 - - c p r :i i P J r r a t e d l e u ' l F l Unb-a s,1 v 'llsl e5tede faPi o I tcrsect'e
",ttt'
piramidetriunghiuldreeste ilustrataii, figura 8.3.42 d - c o - i u r r : r e p u r r a r e( J . , 98. . 3 . 1 5 ) :
D a c " r u a . f r p l a n L ,r l^ r t i r a l c e p ' o i e ( l ' e ,r , ' n b r a - u m b r a l S s a t ; d e s e mc e r c u l m a r e c u c e l t r u l
-1
D U ' r d l ap e p a n u o ' r o r . l a ia " a j J l 8 e D 1 d . n p u " l c (oA:
.att
tul vl. - u m b . a l i s a u d e s e m r c e r c u lm i c c u c e n t r u l
Canstrucl,ioumbrei certului este ilustrata in trei Ot;
f i g u r i . i n f i g u r a 8 . 3 . 4 3e s t c c o n s t r u i t du m b r a u n u i - lrbra segre .'.; ui de c"pi' mn (sePd'atrice)'
c c r c d e r i v e l c a re a p a ' c d c r a p t c : i r t e " s e c l i au r u i c a r e e s t e l o c u l u n d e r a z e e d e l u m i n As i n t t a n -
'n
c i l i r c . r o b l i c c L o a ' r e ' ad e p - o i e . t i e figLra gente la cerc.
A) /4 -6-.-.. .^n(..,i.o1 - \." unuiccrc [ron_
'n pviri-nti
t:l <. nl n rple ca tt .J',mcf.c .nniIl-

li9,8.3.34 fis.8.3.36

fis.8.3.35 flq, b,5.J/

218 Reprerentdride qrhitecturd in geometrid desqriptivdti oxonometr'e


fis.8.3.39

Ic"
I
/g

tig.8.3.at

fi9,0.3.13

lr
0

fis, t.3.r2 1i9.8,3.14

Ahe oplicoliiole geometriei


dercriptive
?norhitecturd 219
fi9.8.3.47

1i9.8.3.45

scariJorse construiesc treaPtdcu treaPtd'fdcind


r . , - . . 1 1q g , 6 ; p o r d e n tpa a n - v e c e r eV e ' t t c aa a r e
c a u m o r ;p e l : P l e o l i r i e c o n t i n ulda 4 5 " ,i n d i ' e -
r-entde cotalcr' Dr"eapta de capetlasaPecontratreP-
t e o u m b r es u bf o r r n au n e id r e P t ec o n l i n uien c l l n a t e
fi9.8.3.46 a r ' U m b r au n e i
L 4 5 ' , i n d i f " , " n td e p r o l u n z i m el o
i n t r : r l c u c o ) e r t i n it l s c a r :e s t e u s t r a t idn { i g u r a
i l
Trosqreaunbrela, converiliaialeo/e scdri/of Se vor
8 . 3 . 4. 9
a n a : z aC o J AT i P . ; -d. e s c ; - i i
l e n t r ud e t e r m r r a r e a
p o r o p ectb i i c( C ep r o f i l ) P
a ) c u P a r a p e td e c a p d t ; a o a r c i o L as i t - a l i , - c " l d b ) u
/ f , 8 . umbrei pe co:tratrePte' se foloseSte meto'Ja rozelar
L-nbra p-ncLJ. A(a a'7 cade oe treaD-,r
8 . 3 . 4 f s a u p e c o n t r a t r e a p t a( f i g . 8 . 3 4 8 ) U m b r e e inlerse in proieclia laterale (fig 8 3 50)

qronometrie
220 Renrezentdride.qthitecturd in geolnetriqdescriptivdti
fis. 8.3.50

Ahe oplicdlii qle geometrieidescriptivein orhitecruri 221


,ig, t.3.51

1-

fig. E.3.53
fi9.8.3.52
Umbrelepe o.operit.Se vor analizaumbracotului, a r u n c ai ,n p r o i e c . l ivae r t i c a l iu, m b r ei n c l i n a t es u b
u m b r e l ea c o p e r i t u r i l odre n i v e l a tfei u m b r e l el u - a c e l a ;ui n g h i 0 , c a r ee s t ed e f r P t P a - t a. a c o P e r i
carneior.' l u l u i . A c e s tl u c r uf a c ep o s i b i l dc o n s t r u c l iuam b r e i
a) Umbrocotuiui.in exempluldin figura8.3,51s-a i n p r o i e c l i ev e r t i c a l ifi a, r ; a u t i l i z aP r o i e cal o r i -
utilizat proiecliaiaterald.Se observice verticalele zontalasaucea laterali,folosindu-ne de ungl'.u' tl

.r11
ti olonom.trie
de orhile(turdin geometriodescriptivd
Reprerentdri
Iig. 8.3.5.1 fig. 8.3.55 fig. 8.3.56
( p a n l aa c o p e r i s - r l . ' ) . . .;C t rou . L : : 1 - ( ? e . - p u n c - - umbro abcceipe plon verticcl (fig' 8.358);
- .
l, uF .l 6 (1 f- ,i ! . 8 . 3 . 5 2 ) . - a b o c or a t i t ic u 4 5 ' ( f i g .8 . 3 . 5 9 l)a, c a r es a f o l c s i t
D) UmDreieacoPet,.rt.lc- c- , , r l-o 56 cc -- esc m e t o d ar a z e ] o irn v e r s e .
c u r , o s c i n dp r o f u n z i m e a f a l a d e i n r a D o r tc u c o f f i s a
p - n c r e l c1 s : 4 ( f i g . 8 . 3 . 5 3 ) , F l g u r a8 . 3 . 5 0i l u s L r e a zcdo n s t r u c l i au m b r e b
i alco'
nuluipe o fa1add, iar f gura8.3,6'1 rePrezinta umbrele
c ) U m b r e l el u c a r n e l o rs e c o r s t r u l e s cc u a j u t o r u l orcadelor taritale, Se intersecteazb urnbrele semi-
unghiului 0 (panta acoperit!lui), Constructia c e r c u roi r d e c e n t r e1 F l2 . S ep o a t ec o n s t r udi i r e c t
? n c e pde i n p u n c t e l e1 ; 2 ( f l g ,8 . 3 . 5 4 , . . 8 . 3 . 5 6 ) . c u c o m p a s ut rl a s ' i r du m b r e l e1 s i 2 a l c c e n t r e l o r ,
U m b r e l ep e c o l c od s i n t a n a l r z a t ei n t r e i s t u a l i i : z ;m b r e l eu n o f n i t e s f e r i c e
F i g u r a8 , 3 . 6 2i J u s t r e a u
- cb6ca cu rrLtchiide co,pdt(fig. 8 3.5f, in care, i n i r - u n e x e m p l um a i c o m p l e x( f i g , 8 , 3 , 6 3 )s i n t
s L o b - e r . ac : . - L c h i a d e c r p a t l a ; j F ? c o ' c a r ; o j l u s t r a t eu m b r e l ec o n v e n l i o n ailne P r o i e c f i ed L r -
umbri inclinati la 45"-p'a', Punctul s' esie b l u o r t o g o n a l da l e v o l u m e l o rT e P r e z e n t a ti e n
6r..+ .Ja .iFr.lF.F la <ncr. I a x o n o m e l r idai n f i g u r a8 . 3 . 3 3 ,

ng. o,J.t/ fi9.8.3.58

Alte oplicoliiole geometrieidescriptive


in orhitectur6 223
1i9.8.3.61

ti9.8.3.63

224 Reprezentdri
de crhitectu16
in geometriodescriptivd
si oxonometri€
l
I
',
l:

I
l' il
il
i_-"- -,- -,----,---, , --------,.)
fig, E.3.59 fig,8.3.62

D i n p u n c t d e v e d e r em a t e m a t i cP, r o P o r l i ae s t e
e ? J r . l a i 6o c a u dr c p o c ! L De ,e e r e n p l u 'l . l s e s m e n l c
d i d r e a p r Sr, o p o r t u la - v e d o ' 5 s c g n ' e r t eA B
:
; i B Cs es c r i eA B / B Cs a ua / b ,d a c dA B : a ; i B C
: b , F r o p o r l i ag e o m e t r i c sae n u m e t t e d i s c o ntl-
n L , r dl n, c a z u lg e n e ' a li n c a r e c e i p a L ' u t e r m e n i
s ' n t d . ' c r i !, a d i c ; a / b. c / d , ; i c o r t i o t , d; 'n c a z u l
i n c a r ed o j d i n t r e c e i p a t r ut e r m e n is i n t i d e n t i c i ,
a d i c da / b : b / c . P r o p o r J i i lS e e o r n e t r i cceo, n t i n u e
sau discontinue,pot aveaoriciii termeni, ca in
e x e mp l e l ed e m a ij,o s :
alb - cld = e/f : g/h :
sau
a l 6 : b l c : c / d = d / e:

in ambelecazuriexisti o permar'enld o unui ropart


corccteristic, De aceea, conceptul de ProPorlie
i n t r o d u c ei ,n a f a r au n e i s j m P l em a s u r d rti i c o m '
1 i 9 .8 . 36 0 D a r a t i ii,d e e au n e i c a l i t a l iP e r m a n e n tter a n s m i s ;
de la rn raoort la altul; acestinv1riont analogic stA'
la bazaunui principiu de ordonare (Ghyk'o ' 1.981)'
9l COMPOZITIE
84, GEOMETRIE Din ounctud l e v e d e r ea 1p r o p o r l i e ic, e a m a i i m -
D o r t a n t fdi s u f e p l a n i e s t ed r e P t u n g h i uC a r a c t e -
DE PROPORTIE
CONCEPTUL i ' l s t i c ac e ai r a i i m p o r t a n tai u n u i d r e P t u n g heis t e
r o p o ' r L . . r , . r a : -^ ' i s ' : ( r a p o " d t L'e LatJ'd
T e o r e t i c i e n idi e a r h i t e c t u r ' !5i a r t 5 s i n t d e p i r e r e L n s ; s i l a - u - a< c J r L t l o o t e o r e p L u ^ g r i u er i c a r e
c e ' n r c n p o z i ' , i ec o n c e P t J cl e l m J i r r P o i i a l t e s l . ' , r . .o, " - eo r . ' " P o t - : ' r : : ' r ; s L a s l r t o ^ - l o t ' - i c eA c e s t
conceptulde proparlie,fie ce este utilizat in mod raoort a/b ooate fi un numdr ralional sau iralional'
un
c o n i t i e n t ,f i e c . 1s e a p l i c i i n m o d i n c o n t t i e n t M a t l l oG h y k o n u m e l t e d r e P t u n g h i u r i Lcea r e a u

)t1
fitte oplicoliiole geomelrieides.iiptiYein orhilecturi
raport ralionai 'intre laturi- dreptunghiuristo-
tlce,iar dreptunghiurile caracterizate de un raport
i r a l i o n a*ld r e p t u n g h i u r i d i n o m i c eD. r e p t u n g h i u -
riie dinamicepermit o flexibilitateti o diversitate
m u l t m a i m a r i d e c i t d r e p t u n g h i u r i sl et a t i c e i,n
specialin compoziliilede arhitectur;ti arte. ",ti t

SECTIUNEA
DEAUR

S e c ! i u n edae a u r e s t e c e a m a i s i n p l d p r o p o r t i e
asimetricdoblinutd atunci cind se incearcdsa se tig.8.4.l
r e d u c ci e it r e i t e r m e nai i u n e ip r o p o r l igi e o m e t r i c e
continue a / b : b / c l a d o it e r m e n i C . e am a i s i m p l i
r rp < i pd e : n r p -
m o d a l i t a tdee a r e a l i z a c e s tl L c r-pijor,J;
sJpunece c - a + b; in u..r, ."r, ;";i;
alb: bl(^ f b) sau b/a: (a f b)/b. Raportutca-
racteristiccare trebuie calculateste b/a (unde b
estemai maredecit a) ti se obline astfel;

(b/a)r-bla-1:0

pozitivda acesteiecualiieste:
R5dacina
lig. 8,1.2
b/a:1}5a\12:1,616
..,

Acest raport caracteristic a fost numlt de greci


. a n u l 1 5 0 9 ,L u c aP a c i o l li - a n i m i t
, , s e c t i u n e "I n
,,propo4ia divin5", iar incepindcu Leonardoda
V i n c i s e n u m e g t e, , s e c t i u n edae a u r " . N u m d r u l
( [ i + 1 ) t 2 : 1 , 6 1 8 . , . s i m b o l i z apt r i n l i t e r a8 r e -
ceascdO, are proprietdliaritmetice,algebricepi I
geometricecu totul remarcabiletastfelse poate | ,'
verificac5:
o:1,618...
i.-"
1 t a : 0 , 6 1 8. , .
(D2:2,618.,.
Din expresia (b/a)r-b/a-1:0 sau
tD'-r:O +1, se obline(multiplicind ambiiter-
menicuOdeoricenumArde ori)O':On-t + Oi-r,
ceeace seexprimS,astfel: t''g' 84 3
in oriceprogreslesau
serieavindraliaO, fiecare
termenesteeqilcusuma
c e l o r d o i t e r m e n ip r e c e d e n lAi .c e a s t 6i r o p . 1 q 1 6 1 q AB' se poate
p e r m i t eo c o n s t r u c l igee o T e t r i ci r r e d i a i a Dacase d; un segmelt d-edreapta

r:l[l :i il,ru;:,:,.';[:';tT'1
j seriei;
avinddoi termenjsuccesivi,se pot construitoti
ceilallitermeni cu ajutorulcompasului. divlzitdupa'secliurea de aur'-Drept-
lg'io-
C o n s t r u c l iraa p o r t u l uOi - ( / 9 + D I Z= 1 , 6 1 8 ... -f
, ' n o h i u"T*, c
lE F C De s t eu 1 d r e D t u n g h l
drePtunghi
e aur (u\-/EL'/':
este cunoscutedin subcapitolul5.2 referjtor la
poliedreleregulate; este chiar raportul dintre ili
;"Hr"l rul*Xm';: "'
diagonala gi laturaunui pentagonregulatsi inter- a",.i *.- lny-
n.p"i',ii
v i n ei n m a j o r i t a t erae l a ! i i l o rp o i g o a ^ e J or er g u l a t e nuiuiinscris -lli'.i;,li;::i"
:;Ti:; ot
este@ RaPortut
tt s e m t r e g u t a t
L e
o .n s t r u c l i a
r a p o r t u l L i
e s t ea m i n i;.:;;;';i"iJ;l 'azacercului circumscris estede
titein figura8,4.1,undeAC/AB : (],5+ 1y2 : O, asemenea@.

226 Reprezentiri in geomelriodescriptivd


de orhitecturd ti oxonomelrie
i
I
t

fig. 8.3.62

D : n p L n c l d e v e d e r cr a t : m a t i c , P r o P o ' 1 i e l ste
tpato . ' - ,o c a u dt c p a c ' t PD, e e x e m p l ul ,a s c g m e r t c
d ! d r e r p r d ,r a p o t t u la ' | r e d o - a s r g m e r r eA B
:
; i B € s es c r i eA B / B Cs a ua / b ,d a c i A B : a ; i B C
: b , P r o p o r l i ag e o m e t r i c sae n u m e ; t e d i s c o tt/-
nud, in cazul generalin care cei patru termeni
sint dlferili, adici a/b : c/d, ti continud,in cazul
i n c a r ed o i d i n t r e c e i P a t r ut e r m e n is ' i n ti d e n t i c i ,
a d i c i a / b : b / c , P r o p o r l i i l eS e o m e t r i cceo, n t l n u e
s a u d i s c o n t i n u ep,o t a v e ao r i c i l i t e i m e n i ,c a i n
e x e mp l e l ed e m a ij o s :
alb:cld.eif:g/h:..

alb: blc: c/d = d/e: ,

in ambelecazuriexlstao Permanenti a unui rapart


caracteristic. De aceea, concePtulde proporlie
i n t r o d u c ei ,n a f a r au r e i s i m P l em i s u r a r it i c o m '
fig. 8 3.60 p a r a t i i ,i d e e a{ r n e ic a l i t A f pi e r m a n e n t ter a n s m i s a
de la un raDortla altull acestinvariont on1lagic slt!
a b a z au n u i p r i n c i p i ud e o r d o n a r (
e G h y k o 1
, 9 8 1)'
8 . 4 . G E O M E T R I E; l C O M P C Z I T I E Din ounctul d e v e d e r ea l ProPorliei' c e a m a i i m -
p o r t a n t if i s u f ; p l a n i e s t ed r e P t u n g h i uCl 'a r a c t e -
DE PROPORTIE
CONCEPTUL i i . - . . 0 . " , - n a ii m p o r t a - : ;a J - u ' d r e P T J - g heis t e
-fre latJra
r d D o f r , l ; . . - ' l c - . ' ; - L i c ( - d P o r t L ld
T e o r e t i c i e n idi e a r h i t e c t u r ;t a r i i s i n t d e p i r e r e l - ^ p i s l a ' - ' - s ' u r t i ) T o a l e d r e p t r r g f i u rl s c a r e
c j i n c o n p o l ; l c c o n c e P t ucl e ' ' n : I i i T D o r l a n t e s t e r , " l e i . s ' a ) o . L c 1 ' l . L c ' i s t i'c" - t o n o i c l i : e A c e s t
canceptulde propotlie, fie cd este r.ltllizat in mod r a o c r t a i b D o a t ef i u n n u m 5 r r a l i o n a ls a u i r a l i o n a l '
M o t i l aG h y k a n u m e l t e d r e P t u n g h i u r i l e care au un
c o n t t i e n t ,f i e c i s e a P l i c ei n m o d i n c o n t t i e n i .

225
Ahe qplicdliiole geonielrieidesciiptive
in orhilecturi
l a p o r t r a l i o n a lt n t r e l a t u r i- d r e p t u n g h i u r is t o -
tlce,iar dreptunghiurile caracterizate de un raport
i r a l i o n a*l d r e p t u n g h i u rdi n o m i c e D . reptunghiu-
r i l e d i n a m i cpee r m i to f l e x i b i l i t a tlei o d i v e r s i t a t e
mult mai mari decit dreptunghiurilestatice,in
s p e c i ai nl c o m p o z i t i i ldee a r h i t e c t u r$ai a r t d ,

SECTIUNEA
DEAUR

S e c l i u n edae a u r e s t e c e a m a i s i m p l ; p r o p o r i i e
asimetricaoblinut5 atunci cind se incearcisd se tig,8.t.1
r e d u c ca e ir r e i t e r m e na. i u n e ip r o p o r f igi e o n c t r ; c e
continLe a / b - b / c l a d o ir e r m e n ;C . e dr r a i s i r n p l a
m o d a l i t a tdee a r e a l i z a c e s tl L c r ue s t ed e a n r c .
s J l u n ec ec : a + b j i n u . " r t . u . , p - i J r , J ; ; . : ; ;
alb: blg f b) saub/a : (a f b)/b, Raportulca_
racteristiccare trebuie calculateste b/a (unde b I
estemai mafe decit a) gi se obline astfelr I

(b/a)r-bla-1:0 i
I
pozitivea acesteiecuatiieste:
Rddecina

tlg, 8.1.2
b i a : ( l / 5 +1 ) / 2 : 1 , 6 1. 8
,.

Acest raport caracteristic a fost numit de preci


, , s e c t i u n e "I .n a n u l 1 5 0 9 ,L u c a P a c i o lli- a n i m i t
, , p r o p o q i ad i v i n i " , i a r i n c e p i r dc u L e o n a r d od a
V i n c i s e n u m e ; t e, . s e c l i u n edae a l r " . N u m i r u l
(Vl
1 t 1 1 2 : 1 , 6 1 8. . . s i m b o t i z apt r i n l i t e r ag r e _
ceascd(D, are proprietdliaritmetjce,algebricigi
geometricecu totul remarcabile;astfelse poate
verificaci: ,]
o-1,618...
1 / O : 0 , 6 1 8. , ,
a2:2,618...
Din expresia (b/a)r- b/a- 1= 0 sau
O n - r : O + 1 , s e o b l i n e ( m u l i i p i i c l r da m b i it e r -
m e n i c u od eo r i c en u r n edr e o f i ) O n : O " - I + O . - r ,
ceeace-seexprimA-astfel: fig 81'3
in orice progreslesau
serieavindrajiaO, fiecaretermenesteegalcusuma
celor.doi termeni pr€cedenli. Aceast5!ropri"t"t" AB' se Poate
se da -n segrnentd€ creapTe
permiteo construcjiegeornetricd imediaidi seriei; Daca c
t r e ; l e aP U n c l a s t l e "rcit-AB/BC:
r
avinddoi termenisuccesivi,se pot construitoti J a i i - . ' r nu f 843 o;tratul
c e i l a l l ti e r m e n ic u a j u t o r ucl o m p a s u l u i . " j ' r i i e i : o ( f i e l8 4 2 ) i n f i g u ' a
d e aur'D'ept-
n g C D t ' "f * , d u ) , i t d u p e ' t t t l i u n e a (DC/ED-
C o n s t r u c l iraa p o r t u l uOi : ( / 5 + , l Z : 1 , 6 1 8 . . . i ^?i, irtb dieptungt'i
L.,n de arr
este cunoscutddin subcapitolul5,2 referitor la :-"oi. r", a..pirnen;ul "t"
'tadici ABFE-ttr" ur drepturgLi
p o l i e d r e l e . r e g u l a tees; t e c h i a r r a p o r t u l d i n t r e ^^-.i^"., tlr AB/AE : ol
'at,.i: 'a;ura decago-
d i a g o r a lpai l a t u r au r u i p e n t a g o rne g u J asti i n t e r - taza unui cerc si
n""oti"i
v l n el n m a j o t a t e ar e t a l l o r p o , i g o a n e Jroerp u l a t e 1 " e l a T U Tuan t r l
i n s c r i se s L eO R a p o r t udl
g i s e m i r e g u l a tCeo. n s t r J c l i raa p o i t u l uei s r e " a m j n _n u i u i raza ceicului circumscris este de
#;;;-;i;i.i;l
titain figura8.4.1,undeAC/AB : (1,6+ 1)/2: O. asemenea o.

226 deJcriptivd
in Eeometrio
Repreterliride orhitectu16 li otononelrie
S I M E T R IDEI N A M I C A rilecurapcrtullaturiioregal,t't lT, li, 1,5 0','|,6
i i @ 2 , X a t i l a G h y k ac o n s i d e r d a r e p t u n S h i u r icl u
e
P r i n s i n r e t r l e ,a . h l t e a l i ig r e c l 1 i r o m a n i ( c a s i c e i r a p o r t u r l . t t u r . l o ' e g r l c r , 1 ( P a t r a l - l ) s i 2 ( d o r 5
g o t i c i , d e a r f e l ) , i r l e l e g e a u , , c o n c d J ' a T e d " s a u p ; t r a t e a a i a . e ; r t ec) a ' r i - d a { r s r a l i c ^ ' c " i s ; d ' n : -
' l a J i ) . l T P o r l a n t a, g r a l u l u i d e r ; '
i e p a . e ar u ' u r o . e l ^ r r e n t e l o ru - u i a ^ s a n b . t p ' e ; s ' ' mce 16\yla,
t a i i n t r - - u n s e t d e p r o P o r l i i t n r u d i t e . V i t r u v i u d e n . e ' 'd , n r e d : e P r L - 8 r . J i ip r ' o r" d r L ' o l c g c
afirm: in tratatul siu de arhitecturi ca, at!..lnci cind d e c o m p c z i l i em e n t i o n a t ad e L e o n B a t t i s t aA l b e r t i
s e a s i g u r as i m e t r i as a uc o r n o d u l a r ei an t r e e e m e n t e : : r e c e s c o p e r . rdi e 1 a y H " o r b i d g es i a u ' r c " l e g ; :
s i i - t i e c l e - c ' ^ r es a ^ s i r r o l - , s e o b l i n c , e u ' i t - n e a m e s t e c i r i i p r o p o r f i i l o r s a u t e m e l c r i n t r - o
mie". conpo.itic plani , i-t'o r e . : e ' r e l c o - n p o z ci l
t f e b u i e f o l o st c n u r n a ir a P o a f t es a ut e m e i n r u d i t e
S i m . t t i ad i n c n l c d s a u s i m e t r i ad e g r a d u l d o i ( b a -
d e r a p o t r l r ' O ' ? ,l ' 6 S i
z a t d p e r a p o a r t e c u v a l o r i n u n - r e r ei r a i i o n a i e ) D e p i l C ; , d r e p i u n g h i u r i l e
s i n t i n r u d t c i n t r e e l e d a r n u s e i n r u d e s cc u
i n s e a m n ec A , d e ? i e l e m e n t e l el i n i a r e ( s e g m e n t e l e l ' / i
d e d r e a p t i ) u t i L l z a t ei r c o n r P o z l l i ea u v a l o r i i r a - !reptunghiurile deraportJ'Tsl'f'T eropor;la :
- ' . . . . - o a - L - n : l - P o ' t a r I l . 1 l,''O
r:r-ci:
t i o n a l e ( i n c o m e n s u r a b i l e s) ,u p r a f e l e e c o n s t r u i t e 2 1 3
p e a . e s t e s e g n e n L pp o ' { . c o r e r s - ' a 5 i l e ( ' r d s c i r i i m p l ; c a m r l i e T a n ^ dr ee t a b l o u r js i a i b i a c e a s -
i e g a l e p ' i ' ' , a l o r i r a l i o r a l e ) .D e e . " - P l r ' s . o r " - t; pi'oporlie. Seur-ata Ioiosii r:PortLrl I'IO in majo-
fe;ele plt'atelor de ldtJr. P'opo'l,orrl' cu /7 r i t a t e ac o i n p o z l l i i l o rs a l c .
'/3 P r i n c o m p u n e rsi i d e s c o r n p ! n e rcle e l e m e n i ec a -
si se vo. afla i n r a p o r t u l2 i 3 . -.:or tc l-tud te'
S i m c t, a c i n a m ' c ;s e o b l i r e r t | : ' r I ' ' c o n P o 7 ; t : e i l - 'er'ldL'oe:aPo-lJ (trra- a:
- 5 L i , r - - r r P c t o r i - l i r - . r - r r r a t e a lz , . - : , , c o r p - z ; i '
d . e p t u . g h i u r di i r a ni c e d c e e r n p i . d r e o t
a T r n o n i c e " .F i g u r a 8 . 4 . 4 r e P r e zn t i o a s e T n e n e a
c o - p o z : tc r e . : ' , z r ' d i c D . W c n : r D eo r ' ' e a d e
r a p o a r - t ea T T , ' r o n i cr eea l i z a i ep e u n d r c p t u n g h id e
a u r d e d i m c n s i u n1i m / 6 1 , 8c m .

T I U N I ID EA U R
A P L I C A T J ISLEEC
iN ARHiTEcTURA

A n a l i z ac u a j u l o r u l , , s u b d i v i z i r , n i l oarr m o n i c e "
e f e c t u a t i d e H a m b i d g ea s u P | aP l a r u r i l o r t e m P j e -
l o r q r e c e s t i ,a v a s eo r 5 i e l e m e n t e l o rd e c o r a t l v e ,
c o n f i r m i i n t e r p r e t a r e al u i V i t r ! v i u p r i v i t o a r e l a
, , s i r n e t r i eg" i , , e u r i t m i e. F i g u r . r8 4 5 l l u s i r e a z i
a n a l i z af a l a d e i P a r t h e n o n u l udi e c ; t r e H a m b i d g e
5 i e v i d e n f l a z i p r e z . ' n f a d r e P t u n g h i u r i l o rd e t i p
, , d i n a m i c " ,T o a t e c o t e l e r e a ] e g i s i t e i n m o n u -
m e n t e l eg r e c e t t i d i n p e r o a d ac l a s i c is e i n c a d r e a z ;
i n s i s t e m u sl e c l i u n i d i e a ! r , a t i t i n c e e ac e veite
"pr
c o m p o z i l i aa n s a m b l u i , c i t t i d e t a li l e l i r t r e a g a
a - r h i i e c t u r ig r e c e a s ccdl a s i c ie s t e m o d u l a t d1 i c o n -
figurati dupi regula prin excelelr'f; orgai.rici a
s e l t i u n i i d e a u r ( R o d l c n 1, 9 8 ' 1 ) .
, C r . t c r p ' o p o r l i l o ' 1 t s . R R c C : f d t L'-er a" e -
' 1 9 8 ' ) l r a t e a r a : n d r t r l I a" p l c a l i sec-
ri,:i'r-e.
tiuni de a r , r i n a r h i t e c t u r at u t u l - o r t i m P U r ilor,
incepind cu Orientul antic, Egiptul, Grecia ;i
R o m a a n t c i , c o n t n u i n d c . ] E v u l l ' ' l e d i u5 i R e n a ; -
t e r e a s i i n c h e i n dc u e p o c am o d e r n i t i c o n t e m P o -
r a n i . S i n i s t u d i a i e l e g i i e c o m p o z i l i e i p u n e i e ai r
pfoporli.:, traseele r.'sLllatoare(ca trasee Seome-

fi9. 8.4.4 t r l c e d e c o m p u ; 1 e r ea f a l a d e l c r o b i e c t e l o r d e

111
Alrc opJicoliiole geomelrieidercriptivein drhile.lufi
'>4 \=*-
_1 Lti

\ i

fis.8.4.6

l i e a c l d d i f i l o r e s t e ,i n a r h i t e c t u r a c o n t e m p o r a n a
j o c u l d i n t r e p l i n u r i ; i g o l u r i . D e a s e n r e n e an,t m u l
a r h i i e c t u r apl o a t ec o n t r i b u ig i e l l a o b u n E p u n e r e
fi9.8.4.5 i n p r o p o r J i e ,i a r m o d u l a r e a c, h i a r
;i cea impusd
d e i n d u s t r i a J i z a r ec a o n s t r u c t i i l o rn
, u c o n s t i t u i eo
p i , -J c A , d e r " p r o d r c e e u " . t " n . e
l R c do r , 1 9 8 1 ) .
I S T . : . t '' ,T e D L . e p : r , r t e5 t . u o o a r e c a r Fr e z e r ! j
a r h i . t e c t u r;ei ,) d u p d o i n c e r c a rdee s i r t e z d ,s i n s a p ' - . 1 , j e s e c t : u r 'd, e a u r s i a l e c o m -
formulatecitevarecomand:rireferroare ra com p o Fr ,lte, icoa- L, ,I a: e- T o ' . ' c e "i n a r h i t e c t , - - j .
Pr'na obser-
pozilie. vaJie este aceeacd multe trasee regulatoareapli-
Astfel, se recomandd sa se evite greseala sivirsitd c a t e n r o n u r n e n t e l odre a r h i t e c i ! r e s i n t c o n s t r u i t e
f r e c v e n td e a s e a n a l i z p a r o p o r i i i l ee d i f i c i u l uniu - d e s t u l d e a r b i t r a r , f a p o a r t e l et i p r o p o r l i i l e t e o r e -
m a i p e p r o i e c j i i l se a l eo r t o g o n a l eO. c l b d i r et r e - t i c e s p r i j i n i n d u , s ed e n - r ! l t e o r i p e e l e m e n t es i
b u i ep u s i i n p r o p o r t i e i n s p a l i ua, n a l i z i nvdo l u m e l e d e t a l i i s e c u n d a r eg i n u n e a p ; r a t p e e i e m e n t e l e
i i p e r c e p l ie a i i n p e r s p e c t i vEds, e n i i a lsei . t l i p r o - s t r u c t u r a l e s i c o m p o z i l i o n a J iem p o r t a n t e . i n a l
por!iile si rapoartele s p a l i u l u i n t e r i o r ,c a r e i n d o i l e a r i r d , p r i n c o m p l i c a r e ao r i c E r . e ci o m p o z i l i i ,
generaa l u f o s t n T a in e g l i j a t ed e p r o i e c t a n l ii ii p r o b a b i L i t a t edae a p a r i t i ea s e c i i u n i id e a u r c r e t t e
t e o r e t i c i e n idi e a r h i t e c t u r aA, s e m e n e p ar o p o r t i i f o a r t e m u h , D e e x e m p l u , r n s i r g u r d r e p t u n g h i
s i n t e v i d e n l i a tdee e x e m p l ui n f i g u r a8 . 4 . 6 ,c a r e 5 c l i o n a :d c o r ' : ' s r ^ . s a l as i o l o . g , L u C i n a rddi
estegravuraintocmitade arhitectulFianoAmbre- n a S t € | eu n u i n u m e r d e 9 d r e p t u n g h i u r i .P r i n i n -
sino-(apiruGin '1592)reieritoarela bisericagoticd t r o d u c e r e aa p a t r u s a u c i n c i a l t e d r e p t e , n u m i r u l
Sl Petroniudin Bologna.Un fapt interesanieste d r e p t u n g h i u r i l o sr e r i d i c d l a c i t e v a s u t e , i a r p r o -
a c e l ac e , d e g iA m b r e s i n a o p r o p u sr e a l i z a r ebai s e - b a b j l i t a t e ad e a p a r i l i e , , s p o n t a n a "a s e c l i u n i i d e
r : c i i d u p At r i a r g u l a r .aa/ J , a u . o r i t i t i l ea - t e " r r r r r a u r ( s t . r a u n o r r l l o i i f o a r t ea p r 9 p , 3 1 - e- )s t el o a r t e
edificiul
. d u p d t r i a n g . l a ' i a; r / 4 , : . p e c r . . lf , r : . a t m a r e . D e a c e e a ,o r e g u l i e m p i r l c dm a i s i m p l d a
D r s e n cllI n d , d e a c e e an, e r e u s i t . c o m p o z i l i e ia i h i t e c t u r a l e , , c u r e n t e "r,e z u l t a t dd j n
D e a s e m e n eoa , c l S d i r en u t r e b u i ep u s di n p r o - stl'rdii teoretice gi aplicalii practice, este aceea a
p o r l i e i z o l a t ,i n d e p e n d e ncti, n u m a i r c a d r a l j i n a p l i c ; r ' is e c l i u ni , , l ao t r e i m e ' . D c e . e r p r , s e c -
a n t u r a j uel : a - f t e c r u r asl i n a r u r a li .r t r e g e .a n s a n - r L ' r i i e ' t : pn, L s e c L D J e 3 ;zn) g e n e r i , , l dj _ n ; t d L e ,
b l u t r e b u i es ef i e p u si n p r o p o r l i eu n i t a rf,a r Aa s e c i , , l a o t r e i m e " s a u , , i a d o u i t r e i r n i " ' d i n l A t i m e a
t r o n s o l u u i . r J l r a D J r , e r e a , , 'oa L . e i - n c a t r o n s o t -
a m e s t e c ap r o p o r l i is t r : i n e .U n f a c t o -( a r e p o a l e
r e l o . a o - o y i r e a z Sv a l o a . e as e c p i . l r , d i e aur, ra-
c o n t r i b u?i n m o d s u b s t a r t i ar a' p . i n e r e a i ^ p r o p o - f o r t u l r i - d 1 , 6 6 6f a t i d e 1 , 6 ' 8 .. .

228 Reprerent6ri
de orhitecturdin geomEtriodescripiivd
si dronometric
SERIALIZARE c a r e p r e z i n i : p r o b l e m ed e c o m p o z i l i eq i p r o b l e m e
d e s t a t i c Ai ,n t r u c i l c u b u r i l ed e l a e t a j e l es u p e r i o a r e
s
i n c o n d i l i l l ea r h i t e c t u r i i e r i a l i z a t p
e i a l e s e c t i u n i - t r e b u i e s ; s t e a i n e c h l l i b r us t a b i l p e c u b u r i l e d e
l o r - t i p , r e s p e c t a r euan o Ta s e n ] e n erae g u l i e r n P i r i c e s u De t e .
D o a t es d o f e r e , d a c d n u r a f i n a m e n t uul n o r s u b d i -
v i z i u n i a r m o n i c eb a z a t ep e s e c l i u n e ad e a u r , c e i A p l i c a l l c . D e s e n ai i r ^ a . o - o n e l ' i e i z o m e t r ; c i o
p u l i r c e r t i { L d i n e de , ' i t : " ; i u n o r e g a ' i r ) 1 P i o r o ' c o r p o z : r i e d e 2 4 c u o u r i e g a l e a s e z a t ep e t r e i
Dortii suPdrdtoare. n i v e i u r i ,a s t f e l :9 c u b u r i l a p r i m u l n i v e l , 8 c u b u r i
! a i n c e r c d mo a p l i c a l i ed e s e r j a l i z a r es i m p l i , i n - l a a l d o i l e a n i v e l ; i 7 c u b u r i l a a l t r e i l e a n i v e l '
t f - o c o m p o T i t i ed c c u o u r i a : e l a t e p e t r e i r . ' e l u r ' . C u b u r i l ev o r f i a l e z a t ei n d o u d v a r i a n t e :

Ii9.8.4,7

fi9.8.4.8

Alte oplicoliiolc geometrieides*iptivein qrhitecturd 229


I
I;
- t o a t e c u b u r i J es i n t a l e z a t ed u p i d i r e c f i t l ea x e l o r
I OX ;i OY;
i - c u b u r i l ed e l a a d o i l e a n i v e l s i n t a s e z a t er o t i t
I l a 4 5 " f a l d d e c u b u r i l ed e l a c e l e l a l t ed o u i n i v e l u r i .
l
I R e g ul i l e d e c o m p o z i l i es i i t l
- t o a t e c r b u , - i l ed e p e r r n r v e s ' - l e g a t ei n T ' e
t
- l e g J r u - a o r s e p o a f e f a c en - - a , . . no r r e : m e
s a u , , l ad o u d t r e i mi " ;
.nr \F :..Fni5 , r h rri ir .t:nr ca rnl+ l, .alt,'
- n . F ( . - v n ^ q i F , r ' - 2 1 i . r i ^ e r [ e c Ld o _ i c u b u r ,
s . t u a ' - I o d o L i r / e - r i a d . a c e n r (eD e r l " u d p A s l r d
; d ' - - , l d r e ac - o : ' i l : r , a e l e n - r e r ' -. -r-^ i.
1 , c) :
- c u b u r i l ed e l a u n n i v e l s u p e r i o rt r e b u e s i s t e a
-ir,i
i r c r : . 1 , b ' rs r a b i lp e c - b l " , i e D e c d - r s e s p .
( d e I a n i v e l u l r n e d i a ' .i n f e l o r ) .
F i g u r i l e8 . 17 . B 4 . 8 u s L r e : 2 o " . e z ov " e p o s : b ' i
p e n t r u c e l e d o r A v a r i a n t e( i n c l u s i vu m b r e l e p r o -
r ' r ' s : p u r ; a i ea c t r : a r . : l - l u i ) .C o - p o z i r ' , l cs . a u
r e a l i z a t p e u n r a s t e f p i t r a t d e d i m e n s i u n e1 / 3 fig.0.5.t
d i r r - c L a l u . l u l " ' . R e g u l e c e c o r p o z , r . es i t
astfel precizate incit se pot introduce intr-un
program de calculator, oferind un num:r foafie
| " d " e d e s o l - t ' i S o r L a - e as o ' u 1i l o r s e p o a r e f a c e
dLpb alte c. rc.ii, care r.ebue s. e e p,-ecilare
€ x a c t , d e e x e m p l uf o r m a g e n e r a l i a . a n s a m b l u l u i ,
l i n i af r o n t u r i l o ro b l i n u t e e t c .

8 . 5 .R E P R E Z E N T AGREI O M E T R I C E
A L ES P A T I U L Ut N
t TERIOR

N e p r o p l f c m s i 3 i s i r m a i i n t i i o m e t o d ed e i m a -
8 n l c s i " c D F . r r - - ^ a s D d L J .i i r r e - i o r p o r " t r " t d
d e l a f o - n e p o l i " d r . . . r p e . 1 ^ a n i r C o u aa p , c d -
.fiiie
c a r e u i n r e a z ds e v o r - a n a l i z ai n t i i g o l u r i l e c a
ti c u m a r f i v o l r m e p l i n e s i , o d a t i p e r f e c ti n f e l e s e
se vcr repTezenla ca gcluri. fig.8.5,2
A p l i c a g , cS. e c d u r . u b d c m - c l i e 9 c n - a . c z a tc u
o f a l d i n p l a n u lo r i z o n t a ld e p r o i e c i i e .U n c u b d e
m u c h l e 3 c m e s t e a s e z t t c o n c e n t r i cc u e l ; i a r e
m u c h i i l e p a r a l e l ec u m u c h i i l e s a l e , P a t r u d i n t r e
v i r f u r i l ec r b u l u i d e m u c l r i e3 c m ( c a r es i n t v i r f u r i l e
L ; r L: L e t " l e c -, - - g u a r ) S ' n tC e t , e ' e a p d r r . L U b L r i
d e m u c h i e4 c m , c a r e a u l a r i n d u l l o r m u c h i i l e
p a r a l e l ec u m u c h il e p r i m L r l uci u b .C u b u l d e m u c h i e
9 c m e s t ep l i n , i a r c e l ep a t r u c u b u r id e m u c h i e4 c m
s i n t g o a l e .S e c l i o n a ! ci l l b u l c u g o l u l d i n e i d u p i
u n p l a n d i a g o n a vl c r t i c a l 5 i d e s e n a l ia x o n o m e t r i a
izometricidupi ce ali indep;rtat una din jumd-
t ; l j , A p o i d e s e n a l i d e s G s u r a t av o l u r n u l u i a s t f e l
rezuitat (jumdtatea reprezentatein axonon'.retrie)
t i c o n s t r u i l io m a c h e t ad i n h i r t i e , li9.8.5.3

230 de qrhitecturdin geomelriodescriptiv6


Reprereht6fi ti oxonomet.ie
^
S e s t u d i a zi n t i i a n s a m b l u ce l l o r p a t r uc u b u r i d e . . l A r , + r r rl . t s ' : , t " ar o n li n ' r " i o rd e f o r m au r u !
m u c h i e4 c m , c a q i c i n da r f i v o l u m ep l i n e A n s a m ' o c t a e d r ur e 8 - l a t .o L r ' i n upr r i r u r ' T e dc e n t Toer
b r u ia r e o c o n f r g . l r atlei et r a e c ' a ;d: u b ' :p r oe c l i e f e l e l o r s a l e .D e s e n a lai n s a m b l ui nl a x o n o r i l e t r i e
o r t o g o r o leJ c t ei e a d i - f i S u r a8 5 1 i a ra > o n o m e L r i di z o m e t r i c ;d, u p ac e s - as e c t i o n ac tu u n P l a nv q r t i c a l
i z o m i l r i c da o a ' ei n f i R u r ' a8 . 5 2 D a c bs e s e c r i o - d i a g o n aall c u b u l u im i c 9 i s - ai n d e p i r t a jt u m d t a t e a
n e a z i a n s a m b l ,cr le l o r -p a t r u c u b u r i c u u n p l " n d i n s p r eo b s e r v a t o r5. e c e r e i n p l u s d e s f E ; u r a t a
mediandiagonal,se obiine un volum rePrezentat v o l u m u l ugi i m a c h e t d ai n h i r t i e
in d o u ; p o z i l i i i l u s t r a t i
e n f i g u r i l e8 5 3 ; i 8 . 5 , 4 . 5 e s t u d i a zidn t i i a n s a m b l uc le l o rP a t r uo c t a e d rci a
D a c dc e l e p a t r u c u b u r i s e t r a n s f o r m ien g o l u r i , F ic u ma r { i v o T u mpel i n e C . o n s t r u c f iIao r s eo b l i n e
l i n i i l e p u n c t a t e( a f l a t ei n s P a t e d) i n f i g u r i l e8 5 3 d i nf i g u r a8 . 5 . 7p, r i n ' i n s c r i e r eciunb .S eo b l i n eo c o n -
s l 8 , 5 , 4v o r d e v e n ii i n l i p l i n e ,i a r r e P r e z e n t a r e figu a ratietetraedralarePrezentat;in Proiecliedublu
s p a l i u l u i n t e f i o r e s t ef o a r t e d i r e c t ; C e l e d o u i o i t o g o n a lidn f i g u r a8 . 5 . 8 S eo b s e r v dc d f i e c a r e d i n
i m a g i nfi i n a l es i n t p r e z e n t a tien f i g u r i l e8 . 5 . 51 i
8.5,6,
A p l i c a l i e .P a t r uc u b u r i i n t r e P d t r u n sdee m u c h i e
9 c r a r r . . c h ' i l ep a ' a ' e l ei r, r c e r t r e l el o r d e g " e . . r -
t a t e s e a f l i s i t u a t ei n p a t r ud i n v i r f u r i l eu n u i c u b
c e r - c l r i e 3 c m , i r a l of e ; - c ' t a c e s l e P d t ' -\ i r -
f u r i f o r m e a z iu n t e t r a e d r ur e 8 U l a t F i e c a r ed i n

li9. 8.5.1

tis. 1.5,6 fi9.8.5.7

dercriplivein orhileclvr6
Alte oplicoliiole geomefriei 231
( c P a t u f i ' a l c - ' : . ' r b u l u ( c o r ' e sL11 l . : o c c o i ' r t i n u i s, e o b f i r e i n r a t i n e aS o l u l u ii n t e r i o r ( d e s -
c e o T p o L r Jf o l e a . t - - r e r o , l - , a ' e f o n t u r - i t u l d e c o m p l i c a td) e f o r m a i n t e f s e c l i eiie o c t a e d r i ,
f r u n z e d e i r i f o i . A x o n o m e i r i ai z o m e t r c d a c e l o r ' C e l e d o u d f r g r r c o r e s p u n z d t o a rsei n t 8 5 1 2 9 i
p a t . u o c r a e d . ir e g - l a ; e 5 t e c e a d n f , g r a 8 5 . 9 . 8 . 5 .31,
S e c t i o n l r da n s a l o ' u l c - - r t p l a r d i a g o r a ' ,s e o b t i r S e o o a ' es - u d . a t ' 6 ' 3 - i 3 r L d" a p l r c a l i ier i c a r e
d o u 5 r e p ' e z e r r d r i n a y o ro m e t ' i e ( c e l ed i r f l g u r i l e g o l - ' l e , r ' , : ' ' o a r e5 ' n to c t a e ci r e g u ' a l ld e r u . c n l :
8 . 5 . ' 1 0s i 8 . 51 1 ) . D . . i c i i r a c e s r ef e p ' e / e n U r i s e 9 c r r , c s p u s 'c u n u c f . , l e P d T e e ' e c L l . l L c hlle
r.,co,:i l.ii F ^, n.+)tF /d,n <h:tpl r_r" l'n c ornr<i
" "_ 6 -_',_ o c t a e d r i l oi r s c r i g (i d i nv e r s i u n e a i l i a l e ) ,
i n

s E c T l u NAl X o N o 1 4 E T R r c E
Secliunia l ex o n o m e t r i csei n to m o d a l i t a t,e, c l a s i c d "
d e r e p r e z e n t a rae s p a l i u l u i n t e r i o r .i n v o l u m e l e
: a l e d e i s t o r i aa r h i t e c t u r iA C h o i s /r e P r e -
i ,u S u s t e
z i n t ; m o n u m e n t e ldee a r h i t e c t u rp; o r n i n dd e l a
p l a n u ic o n s t r u c l i e;ii c o n s t r u i n do a x o f o m e t r i e
a s p a l i u l u i n t e r i o rv i z u t d e i o s i n s u s ( C h o i s / ,
1 9 2 9 ) .A c e s t er e p r e z e n t d rai u d e v e n i t a t i t d e
p o p u l a r ei ,n c i t e l e s e n u m e s ca s t d zsi e c f i u nai x o -
n o n r e t r i c,e, d et i p C h o i s y "A. x o n o n e t r i i l C e hoisy
sint iJustratp erin axonornetr ia z o n . l c t r i caic a t e -

1i9.8.5.8 lig. E.5.10

((s.8.5,9 (19't'5'11

z3z de qrhitecturd
Repretentdri in geomgtrio ti qronometrie
descriptivd
d r a l e i S r . S o f i a d n C o n s i a r t i n o p c r i ( f i g . 8 . 5 . 1 1 ' ) I a t e r a l ( l e p r o i e c t ; e ( a x o " c n . r . t f i aa p a r t i n e l u
-ep c-
$ i a x o n o m e t r i a c a v a l i e r da P a r : h e o n u i u id r P a - i s P r l r { r r d o r a , |: ) L r l t . L l . ) c a ' c r r p i , - c e
_ - t r i - . . o - , o n e t - . : - . - a i l u s L . a t u na l t t p J :
r Jn:r , r - ^ , < ^ " - i _ i | , . - r ; o re . _ : cnr+,,'l i , . 1. a -r -
i ^. r. -
, tesPA(t o t/ J-
rel A,n t o rr P \'1( n ..r.c <e.ri -o-eI'.e ( a . a . . ei . L -, dp la-e._i,c- srat ul
l,l e '^ li:e:z; l- r- rt n
*i n:rn
T "'
nrlicip l ni-" d i r i n t e r i o rp e . c e p udt e s u si n j o s ( v . f i g , 3 . 4 . 1 1 ) .

fi9. 8.5.12

|i9,8.5.13

AIte oplicofil ote geomelriei descriptivein qrhitecturE 233

ZE
Ii9.8.5.1{

1i9.8.5,15

in geometriodescriptiviti qronom€ttie
de qrhitectu16
Reprezentdri
214
1i9.8.5.16

Alte oplicoliiole geometrieidescriptirein orhitecturi


295