Vlad llie Liiszl6 Alm6si $tefan Nedelcu Dan Borzagi Gheorghe Lunci G6bor Mark6

ln ciclul

lt0l ,,$UR$E 0EEilER0lE"
Vor mai aPirea:

UTILIZAREA ENERGIEI uintului

MaghiarTh. 9' a'

Utilizareaenergieigeotermice
N. Antonescu g' a'

energetica Valorificarea 1 industriale 9i menajere deqeurilor

B u c u r e g t - 19 8 4 l

T EDITURA EHNICA

PREFATA
Ca urmare a sarciniloy compl,exe ale construcliei social,iste, ir.t l'ara _noastrd. consumul,de ener.giea crescui. Criza energeticd'd,ecl,ansatd 0n irceniul trecut nw a |ntrerupt ritmul ind,ustrial,izdrii sod,atiste6n R6mdnia, dal'oritd politicii energeticea lartidului nostru cu obiect'iuwl, conturat cl,ar, lc oblinere a ind,ependenlei eiergetice. Rol,ulsurselor'noi_gi'regeneribil,e energieested.eosebi,t, sJ\rgitul decede la niului acestuiaurmind a. aaeatn balanta energeticd. aldrii o poniere' d,e l2o/o. I)rzuol,tarea cercetd.ril,or d.omeniul, utilizdiii ,ntr[iri dn u,iitul,ui, On caaiil, prioritare coordonate de consiliul, Niyional pentru l,,rogramel.or $tiinyd sd l'thnolog.ie creat baza elabordrii prezenteilucrdri a lrin organizareaLiboraktrului d'ecercetare pentrw util,izarea energiei atntului. Lwcriyea uine sd subtittcuscd o .lipsd in acest domeniw,Jii,nd piima aparilie care abordeazdace'astd. l,roblemd. I.ucrarea, strwcturatd i,n 13 capitole, trateazd intr-o formd unitard probteutlc complexeale conaersieiener{iei atntul,ui tn alte Jirme de energii. Atttorii igi desJd;oard actiuitatea in cadrul Laboratorul,ui de cercetare frnlrtt' util'izarea energiei uintului din cad,rul uniuersitdgii din Bragoa. Iil,aborareal,ucrdrii a Jost real,'izatd autori dupd cum urmeazd,: de Iryg..!l,ie^Vl,ad^: lucrdrii g'i capitotrete 2, A, 4, lJ gi subcal, ,coordonarea 9 l , i t o l e l e . 7 , 7 0 . 1 , 1 0 . 2 , 1 0 . 4 , 1 0 . i , i l . l , ' 1 1 . 2 ,l l . S , 1 2 . J . Ing. Al,mdsi Ldszl,6: cap'itolel,e 6, 8; 5, -- l)r. in, matematici Nedelcu $teJan: cap'itolul, 7; ' I.rg. Borzagi 9.5, 9.4, 10.2 gi 12./; ^Dan: paragraJele'9.2, I.ng. Lunai Gheorghe: paragraJele10.3, fl.3, fl.4, 12.2'; Ing. Marh6 Gdboy: po"iagraJul, 9.5. fn.ltgdturd. cw conlinutul, cap,itolelor5 gi 6 se Jace precizarea cd 6n lutltvr strrl,abordateanalil,ic, cl,asijicate descrise t6ate tTpurile de captatori gi ,ulirni ptnd 6n prezent,permipind clariJicareauior noliuni nicesare .curtosculi tu,,o.r,$lc/iiaspectelorconu,ersie,i inergi-ei aintulhi in al,teJorme de energie. I.ucrarea esteadresatd specialigtiTor care lucreazd tn d.omeniulcercetirii, (tnirclirii, .construcl,iei si ixploatdrii instataliilor eol,iene,studenlilor din I nv'I rntnl,ul superior. li ,'lulorii .mwllumescpe aceastd_ cale tuturor celot care au ajutat la el,abotvra qcesl,ei lucrdri si 6n primul rtnd Consiliului Nalional pentru $tiinld St I thnologic.

AUTORII

10.1. Etapele vintului 10.2. tTtiiizarea

converslel

energlel

12.1. Descrierea unor instalatii

eo33 I eo-

265
energiei vlntului

liene cu ax vertical 12.2. Descrierea unor instalatii liene cu ax orizontal 12.3- Generatoare eoliene de mare putere realizate sau in curs de realizate pe plan mondial

pentru ponrparea apei 10.3. Conversia energiei .rlntului in energie electricd 10.4. Conversia energiei vintului in energie termicd 10.5. lltilizarea pentru comprimat ' I l. iloearea ener(iei vintului .-7 11.1.Generalititi. energiei producelea .rintului aerului

27 1 2E6 300

356

366 369

CUPRINS

lJ.

Practiea eoliene

;l perspectita

energeticli

310 315 315 316 319 324 326 327 329 329 33 1

13.1. Aspecte ce trebuie avute ln vedere la realizarea, n:rontarea gi exploatarea -Jiene I 3.2.)fiabilitatea instala!iiloq eoinstalaliilor eo-

Li,std de notalii l. fntroilucere @ Istoricul utilizdrii energici vlntului a energiei

1l t7

de aerodinamici 7.4. Modete matematice in teoria aerodinamicd a turbinelor eo7.3. Noliuni liene 7.5. Particularitdli riei la diferite teo' ale aplicirii tiPuri de maEini

17l

369 374
gi tehinsta-

176

energiei rnecanice I 1.3. Stocarea electrochimici. I 1.4. Sisteme electrice de stocare | 1.5. Stocarea energiei termice I 1.6. Stocarea aerului comprimat I 1.7. Stocarea hidraulici I 1.8. Stocarea hidrogenului l,'. l)oscrierea unor instalalii eoliene

I 1.2. Stocarea

Vri.n
13.3 Conceptii constructive nologice in lafiilor realizarea . eoliene

3. Perspective ile valoritlcare vintului

29
?.4

eoliene 7.6. Caracteristici aerodinamice ale magini eoliene diferitelor 8. Dispozitive qi mecanisrqe ile reglare ;i mecanisme turbine de

191 198 9n2

385

3,1. Ctiza mondiali de energie 3.2. Programe eoliene nationale 3.3. PersPective de utilizare (1) r'o,""liutol energetic al vintului

73.4 Zonarca energeticd eoliani a 'l.R.S.R. si criterii de alegere a amplasamentelor

30 45
1()

397 406

BibliograJie

8.1. Dispozitive

4.1. Cauzele aPariliei vintului j.2. Catacteristicile vintului Potenlialul energetic al vintului 4.3. 5. Olaslllearea, coillflearea qi simboli' zrrea caPtatorllor eolieni 5. 1. Clasilicarea captatorilor 5.2. Codificarea captatorilor eolieni eolieni

46 49 55

reglare

Pentru cu ax vertical

eoliene 202

8.2. Dispozitive

64 64 72
IA

Ei mecanisme de reglare Pentru turbine eoliene cu ax orizontal

2lL

pieselor 9i a tneca9. Dimensionarea nismelor instalafiilor eoliene de funclionare 9.1. Condifii regim de calcul 9.2. ComPonen{a sistemelor Ei

229

-5.3. Simbolizarea caPtatorilog eolieni 5.4. Denumirea instalaliilor de conversie a energiei vintttlui in alte forme de encrgie 6. I)escrlerea captatorilor eolieni A. CaPtatori eolieni dinatnici 6. l. Magini eoliene cu ax verlical 6.2. Magini eoliene crt ax orizontal '6.3. Nlaqini eoliene cu ax inclinat I3. ('aptatori eolieni statici (l7j $lcnrentn de teorla turblnelor eoliene 7.t. (.itnP tIo vittlzt: 7.2 licua[ii fttn<latnontalc

229 235 a 227

75 77 71 77 126 t62 163

9.3. Dimensionarea Pieselor 9i ale mecanismelor PrinciPale turbinelor cu ax orizontal elementelor 9.4. Dimensionarea cu ale turbinelor princiPale ax vertical 9.5. Dimensionarea binei turnului . tur-

245 253

16'l
l(t'\ 168

a de c(ila,uuru, schemelor conversle
Venorgiei energlo rintului ln alte iorme ile 265

6

,

lt',

forla forfa

axialS. laterali.

-

', |

i,

supra{a$a palei, S, : A x C suprafafa interceptat6. soliditatea, s: NC/R pentru turbine cu ax vertical. La elice soliditatea sr:Ncl(hv), soliditatea medie s: Ncl(l,4rR) la r :0,7R viteza de depiasare a palei y:orR; u-oJl viteza vintului viteza relativ5, (aerodinamicb) unghi de portanla V^:d +i* curenttr

L|STA DE NOTATTT

I

4 4r
A h

* * -

-

anvergura centrul

palei

(aripii)

f
I ly

coarda palei de presiune distanfa centrului de presiune fafb de bordul de atac al profilulrri coarda curentS. a palei diarnetrul coeficient coeficientul coeficientul forfa forla forfa forfa forfa forfa finelea rotorului de putere aerodinamic aerodinamic de portanli de rezisten!5 al profilului al profilului palei palei f{ p 0 llJl'/
ll. t

CP CP D CP

unghi de portan!6 nutd,. La profile simetricei:&_d.s, uo:0, i:a unghiul dintre coarda palei gi tangenta la traiectoria de migcare (unghi de pivotare Ia turbine cu ax vertical; unghiul de calare la elice) raportul vitezelor, toRlV6 alungirea palei

cz cr
D Lc

),, : Azlse ^p: AIC pentru paltr, dreptunghiulard \o x Dlc pentru elice (o corespunde la r :0,7R\ - yiteza unghiularS, a axului turbinei - densitatea masicS. - unghiul razei vectoare sistem de referinfd cu axa ox in direcfia lui Zo, punctul o pe axul turbinei gi t)Z dtpit verticalS, sistem de referinfb cu axa oz pe direclia coardei profilului pa7ei, oz in direcfia arrvergurii gi punctul O la mijlccui ccardei

energia cinetici aerodinamice de portanli tangenliald normali radialA profilului proprie rotorului vitezei aerodinamice al elicei) fafb de tangenta la traiectoria de rnigcare a palei de rotafie de incidenfi de inerlie fundamentald, rezultant5, aerodinamicd de rezistenfS. aerodinamicd

F6 Fr
D F D

forfa centri{ugi

Fn J?n

f
tx

shgeata profilului frecvenfa inSlfimea unghiul (planul unghiul moment

f'
H I i I M

--

cuplul motor activ cuplul motor rezistent cuplul masa numirul turalia puterea taza, rotoruhll raza (:rlrcntil de pale rnotor dinamic

tut,
Ma m N
l?

P ft
J

B

INTRODI]CDRD

t n , , l i n , r ' t , o b l , m e l e P r i n . i p a l ed ' a c ; t e i s o l u ! i o n a r e 'l, r rr'1, J, z\olrrr, a .rvilizdli.i troastrc, i,roblemncare a rnt"nit pe primul r'1,,r'rl nrrocunhrilor din ul'imrr ani, esiP asisurareaenergicj neclsare cvolutia pro8resivl a ;1,/."lririi ,,,ti\:ititrl"r Llq hazir c"r, , ondilioneaz;i populaiiei Slobului tercstru rrrr,lrrlrridr trai al Isto]'ia dezroltiitji socieiartii umane a inregistrat crelierca continui ','rsumului de energie de la aproximati! s kNh/zi cii rePreze',ta consu-,r rrlrl ,rnurrri in s('cicrar"dp,irnriita pini la aProximari\' 270 kwh/zi cl't ,,",.rrrrri ,rmul in cDocdrnodern;, ( r'-(ler.a.onsumulul de ener$' rFlrecra ,l, rriveluli:r 1rni. Un a5pc'f iulocn'tl'jahil rl cre$teriinivelului J' ilitxreadeizolarc a omLrlui medrul nociv cxtern 'l' trir il ,r,rrsrrtuie Dosrl .oiairii. ,"t" s;-i dsigule o Iial.i i;n:Lloasa,un numir J . a n i \ i a ! a m e d r . ( , . - l ; o d a t a . u n i v e l u ld e l r a i T i d e c i , ,tr ',',,' "'n'u . c n F I e r - I l i , i o l a , P a m o l t a l i r i l i i n l a n i i l et i ( r e * " '. ,' . , ', r r u,n r , : ii : D p . i l t t . . . , D o ; u l a i i re l o b u l u is ; r r e a s c ;i n t r - u n r i r m m u l t ' i r ru R r ,. i.Li; rrrr r,rr,irl.ln" 'm"dje. populitii elobului sc dubledz; ta J5 dc ani Crerterea i,',''',''it,'' L,,rnl .lc olnicni peiupr,iata elobului dc la circa 100000 clt n r,,r. ',i , '.,u ,! um o sutir de mii dc ani, lx 5 rniliardc de oamcni, ridicl carc trebuie .i Ia(.1frli crelrerii con' l ri,'[;. rr|r,lltnrir D?nrruenerseticS, a i r r r r r r r r I r r r ' r o r lrtr'It n e r e i e .a i o n s u m L r l r irn t r e g i i. o ( i c t ; t i P x i s t e r r tle u n t , r , ' l r r r l t r l i ' " r r c o r n a ( r . s . u r d . I " r 5 k W h / z i l a 2 7 0k N h , z i a d i c l rl, ,'tr"rirr;rnr: 50 ,l( o'i, ri, in ac.lati inl'rval d( timP. crettcrea popu,il hllr r:l,,l,rrlrrr i' c{rnseciniia crciterll (onsumulLllspeclllc uL'cncrgx', 5u . i,*r ii, ,'r'r.,xi|'rariv 00u dc oti Crntital' a totalit dc (ncr8iuconsumati ,l 0rrr, rrirrlu crcsc$t deci de 2,5 milioanede ori. Xstc cvidcnt ci o astfel ;i, ,,, ri, ;, rsociati! ti cu sporirea itmului de crelterc cate devine drn ,r lrr '',, rrurirurtirt,: i poatcii nu conduci la o problcmea energieincccr . r ' r n r r r r r l , i v o l r u r ,i \ i i i n d r . : 1 I ' m " n i r r i r | r u ' . i i , l , ' r r , U . i , . r L I , a r l i r r r t n r ' t(rr ! i ) i r a l i a n o a s t t i p i n i h r a ( c s l sDL r'r'l " xi, ' l',rl ,rIrr.irr -',l.rri, itrnrdAazrrrnli, lornr;r rl' rncrgit chinrictr,

ll

r I I f , t r f l D . r i , r l z , . i . , i r " l i 6 i i l ^ rp f l m r t i v ( . ,-1;-a';1, i.icllr( jIl uhimri rrrr,rcrrrr.t,. J, , jtLun(, ,rriirzrLil l)rr1,11 . i , , . r , , 1 ' , r i , n , r ( . r i , . q i e c o n o m i e. r u l o r r r b i t . . . . n , t i , , l ; r , J i r i U , . r . . - i i , r r r i - d , I { r t r z r r . J ( 2 5 I l o m . r n r . r p z u t r . o c a p a r i r a r .d . r t r _ i ':"r.?,1" iuu mrrI,rdp anr.om) Da.r popuraqia qtobrrui ar ri d. 9" n , r d r p u l e ad u , a - n a i m u t r d F J 0 d F J n i . E v i J c n r { r x . . 3 . r a 5 " u a t r r p r ( . u p u n . c i t o a r i p o p u t a t i a t o b r d , ,r,r a i u n s o . g Juo; : 1 n u r { x n , ,t a c r l m a r n v J n 5 s tn i v c l d ^ r r . u r . r u J l . l U , , f , r . a r . i r * . n o a r . rcrliza atit dc rapid oricit de mult am dori-o n;i. D!i. l u a i n c o n s i d e r a n i , , . l e l : r t rr,, r u r . - d . . o m b u s t i b i tr o . i t i . i ; ,am.

dc tnrn.proccsxl fotosintez:, sursercgenerative in (lemnul,apele,r.lntul) :."r i,, comtrusr'Liti j.. i;rositi(c.irbun", porroi saze) I r . , 1 1 . s r p c l . o r d r n u l m i t r o a n c t o r d e a n r . A m p u t".",.,;;,.i;;;J r d er spune, tl] J ereirm pnerspri., I,rrd mutr-.;i sub a.pe,.r pina in sp.;lut t.J ,,:r.,ii: ps'F_d. n. rr.rursr nu "*i,.,rrr mrrare popodelp anri.hitar^ li.ur .t r sosr( .i din du ,urur

' r, de 1011 mitioane dc kilo\Yafi. Dat fiind ci viata Soarelui se cstimeazi , li astronomice in raporl cu viata omului, aceasti sursi de eneryie Poate rr considerati ineDuizibih. Din energia iradiati de Soare Pe Pimint cca 1\',, se reflecte in straturile inalte ale atmosferei ;i 45% in atmosfed, sub

:::,H;?ll.j'"g:;il;

nrlurarP 'masjnpd Jati J- car, r-r an,"rioa-n,'

, , , , . l 2 o o d i n e n " r g i ai n i 1,,r1trimise de Soare pe l'.rrDint servelte pentrll ' v,rlnrarea d p . r u | s , ! Jteresttc .'liil.,lc.' apelor , L r ,l''i. :e inmegazinc:.zir ,,r, l,, ni Jr energie r ina i,,,,1i. , rcrtsir eoliani, ii
t,,L l,'r^,inrez; in FnergiJ

r,'riin de radialii roiii. Pe . " r , r , r f . ,Pam i n t u l ua i u n e ti i rat ,t'r,,rimativ kWim'?dn l,.,rii,,rlunsin,.ade.und.l ,,rr U.4 r; 2i mirroni.

a1 N \ \\\\\\ \N\_-(\\\\\ \\\\N\N\
\\\\N\
c \\aa,' /

,eatrzambun;(tJr.r om.n, r in,, un rrilor . D"ci, daci do;im sJ doro_ p i r t , t r c l , u i e i n r p r c o c u p i m . u r o i r t : s . . f l o z i r r t Fa , . , , l t ; , i - " " , " " . , . i s i a surs, d.,,n.rgre xlrli. c.oflgmic cxfloarab,lc D.rei .rr ft posibitsj u[lizim . n ^ r g r r I n c l r . u l l j n c h r : .r ! i ' c i s i l l i i l i z j m o . x t i t a r , . J ; p n ^ r e i . . rooi r:r o r.adu,.m lr lo,ma iniri3ti si .i o,cutrlizim, r , , " t t , ' l r l a" i " i " i . i . " ,r irr lr rnzolvat;. Drn neleri.irc. legrlcr.rmoJinrmitiir ,nu, ,p"rmir ( , D l r n e r e a n F 1 8 r . r _ u t r l . . r t o r m e l - . a r e s i n , n , , " . : r c , p . r " .rc"sr IU."ru. . , i Iimir"rs cie restrrctrr rmDuse de nattrri Arun.L;ind vorbim de.ursn de cnergir,, esre D,.cc..rr fr.cm nrr.i"a zrr(d: , rr,'giJ sc (ulls(rvj. dcci ,.n"rqia torah LliDrrnLv.rr nu r.ariezi'. T n o x t r r r .!i . i s i m , . " n c r g i , rl a u n m o m e n (d J r . , r L , t i f , . n r /f o r m . . I . n n l . t , " , r t r u. o n . u m u l . . r , . r , . " . i A U r a n i \ . t u t d . r r a r .s a u c c . 1 , e . ; " a m o b j i n u i rs ; n u m i m B r a d l l t, t . . r i , i t r z a r i pa t r c f o r m , o A f n c r g r . s r n r d - , , o p . f l t " i n n a r u r : _, i d r n u n r r i , r u i t - d ^ . i r J r . i j ^ P , ' l . m r r J n \ t o r m rl : r i " { o r r u r i m J r i . . L , l i . i f . , r i s . t , o n s u m x n r a i , r L u h a m ' Drrgrc pcntru convcrsia lor decit encr{.iiaobiir)u1,,r sub form:r utiln. I . ' , , r m , h . c n c r g hp c - r l r t , . , o D - r i t . i n ) n n x r u r i r ) o rf i c i r r c t i c t . . - L r d i sub torm.i por(nti"ti poar" .i per.ii,,. ;n rimr,, J.trpl In'r.,-irrrit,.tr;ncrgrx un.rL',.dc .r.rpj. p...d,r ri I c r rrdnsiormaind v r , m l x t r i , ' ^ r n r r d . . n F r g r .u l i l i . D i n . , p d s r a. J r , iL rru e.lmc p o i a nart., nFreia r : ' + r i r " ' . p . 1 u {... j r - r x i n f o I l d .p L r r n ma _ i a , r i b u i m, r l i r i c a r r t u t e . J :ui:i i " i l l i f f r " , , , l r . i , 1 " , n . r A i ep o r e n l i a l ;r r x . f u r m a h i t j i I rili. .\sa "n"r ,. il, r. p.,u. porr. ti trinqformdr,i prin Jrfrritip ir,roi.,l"" iu r I i r , ' r ' r r ,i t , . , n , ' ( r , , | | i t , i m . , l i x t c o n . u n r J b r t S, - i n ar J s u r . i . l ( f n . r c i . , , . i r I n . r s , , x r . . l , . r i r r i.n x l l u t r e 4 2 c i n J E n r i c o l . , . n n i. , i ) l l . : , 1 ,I1 l l r Il rrxctor l,u. in r'rn,lr'|l, |fl'n nllclear. T r rS o . u r .p r i D, ; . h r r i , l c r p a c ! i i p r i p u tc - t o r i m i x i n r r , . , 1 ,B , . r t r , ,. . n c r _ d . *. Arir rr:r\1 ,t,. ', t,.1,r: trxnrformrtin tinrt in f.lolli, irr , n,.rr.i,. t," rr.,rrr:re_ , | l ' . r n i , .A r . . r s t : r , , 1 , r r . r , l j i l . il r i n v i d u l c o s m i r . i 0 p r r r t , . , t r r r , . : t . r i r r r r i c

s;=s$\'"i:l lrirr,iiii'"*::,*r*;
'T, , .

q

;) _,_/_.. _6 1- . $$1" ""

,,,rrri'lc ii

scrvetie d.
'-, - .\

, . , 1 r ,1 , . . l ! mentincfir ,rllr,\lerci de oxigen a pla, , i,i, . i ,r. ir 'n . ars( Fe . A c e a ..l s t i d i s -tr I r, r tr . -\ ea i s

r l- - . . , \
:
a{ I =\

r,lr, li,

, r,.I t)r.zfntatarschematic r,, ll,, r.l. l, ,1.: Ji ( rgi,.. , 'r ., l,)si foiositi hrc:r dir

| "n.rgiei solrr.

-'J
-

F
nn

----\

".

,r'r, [ilrll ]i a cnrei utitizar. s-a perpetuat intens pinn ln secolul trecut, . r' , rr,r'girL vintului. Vasele c" pi"rc au fost construite cu mult inainte 1 . r . . t r r : l r , r , . \ t i l L l l n l D o r L " ue r J v i n t u l D p n r r us o . i e t a t e a n t i c l , i n c i t t 'vintului . ' l,' | .,. ' i,,l ru, ,.u, noi. .\rlizi. .D"(Bu un suha redeveniL , | ,l Ilrrlitalc, olerind o altemativn posibih, bircinteles combinatl ' ', ,,l, l,rlit. .ii convenlionale neconveniionale obliiere a energiei. de ;i \rrl'rl ,slc o sursi curati ri reinnoibiE de energie deti €ste internli$i | cornbustibilii tiadiiionili sau nucleari, .r ,, hii! {liiuat i compu.oli" ' " ,"r ' l r l , l i ( , . L r r : l I ' o ^ . a l i i p r a c r"". n o l o l o J t i d " . n e r 8 i ' . E n . r c i . r r i n t u l u r r i i 't. ' r " r l i r ' ' 1 " , r l i t : r ' , l e a . r r F . , ' r ,o a t er r a D s f o r md L r e , ti n ' l ( . r r i c i r a t . J p , " lr '. li|lr.rr'.:r de utilizrre a energieivintului sc tinc searnx InsihiiitiLtilor I '. ',,1.,1"1,, ,l,.zavantaj.hacesteia. Principatcleavrntaje alc oneqiici ri
, 1 , ,f , ..iII 'rfillaitoarelc:

purircapc carcs"rrri,. ,, i,",r,.,,., Pt'uiDn,lLri. In. surnirl:rlr 1".-r;ii,,iii t2

, ,1, 1)frL.tr{ mepuizabili; ,,rl, rr.ln)luxi; t ,.,1, (list,onihili practic pretutindeni; , ,1, r'rrl[iti, pcntru cil nu ccrc o extracfic primirr:r.

r , ' i - u l a r i r r r i r r l l '' i " P ' r i r r : ' : . .r " r ' ' , d J : ' : r f o , ' r , t r - l r " r r r r ' :l' 't_ r n r l' l r ' dd ' r l r i I r I , r ' , ,ersi vint-l'rind r'^ o -n'r8r' ttflnar' 'r! I ' u . ; u b l , n i' n . l, , r : r l r ' , | . . 1 - r n r r l r . . r ' r i d | l r i l m o J P r i - . r ' . , r P u sd ' P l a . : i r i i' i Sorr' ' nurnrro|rlirrni 'i :t I;cirli-nlror' ' .. ir', lzirri,1 ' r r r i u r ' r ' , l r r"r i r ! : ' ir s c f t r ' ' l ' i n r ' i r " l : l l r c r r ' L r r r r r r t r r l r r r ' r ''.lr i r . t,' r . ' ' ' i . . , , , r , , r ; . r ,L l " i, r r r r r . . r ' i 1o d r " l ' r ' r i : i r r r ) i r . ' : i o t 1 1 " - r r " r : . , 1 , r ' i r ; r ' r l r r r i r . r l i o n " l ^ .E ' r e o ' r i " r t i ' i l r r n . r i " r r ' " ' i 9 J r ' ' ' . . t . I n ' i . , r . ' i r ,r . ' . i n " : D o s r ' i r r r ' u n g r a r Jr n a i t n : ' 1 u ' 5 l r ' J n l r t p ! r r l 3 r ' P - n " ' { j a . o J i n ' r r L r o r r " n ' i o ' o n l r r b u ! rp I)..i, t. "' 'L uu";id " r rrni r e r , t ' " , 1 i ' p o n r ' r in i ' r ' ,l n . r-'n \liil''''l' 'l' i ii,, ;r', I I i', l . , r , r , , ' , l " 1 , r , . , . A r u r ri, , J , z r ' : l r a r "r i r ' ' r '\ ' 1 " i r , r r l i l i T l r ' r " ' q l ' r ' r? r ' ' 1 r ; , l , u i , '' , r , " x 1 1 . 1 ' ' - . . , r ' r , s . f l , r n r o r ' , r , . , r ' ; f r ' r r ' l : ' r n ' r r r: ' l r r ' r r i '.,li.'ll'i.''.ltI5i,l''':r'.rli''.',.'rl,:8i^n3l|||l:'jr'|ltliI.i: , l r ; r m i r r d r ' . i r 1 ." ' r i t i r l " ' i o x p l n at' t t a ' ! \ : r r r tr , l l , L l . , m " r I u l ' ,t , n , r , r . , , ; , r ' r . i I , u l i, J - p L , r l: i r . r ' r i n r ' i , " n t i m . l o x l ; r r " 1 . I. . ' r , r , n . , r . . . ; n rr ,e d ' - ' r ' r ' I - i r r r i r \: o ' r r m " l , , , , ' r r . , , l! r " , . , . f r , r r u " \r'lni rl, rimin' mlnrm r l r 'l n r r 'l i l " r ' l i r , ! - r ; l i i : i , l ld'ei ri'' ;r' " , i . ' i ' t i 1 " ' i r ' r l i r r ' ' 1 ' r ' 1 1 ! o l r :r i i f i a l ' l i ' . 1 f i i "r" vintului in ullc lormc dc cncrgic Accste i'1, \i,l( ,,,(1,,r,l,".,,nvrrsic r circigi{'i qi , r ' u r . , l ,r i r ! i - i r r ! - r i l i i l " , \ p l o i r l i , r " lrd c r r r i r c r ' o : t u r i l ' d ' i n r r r l i i i i , ' t " t " , | |, ' ' ' . ' . , , ' r i ,' i , ; l i f " r r r ' l u' Lf r r l i r h S c r r ' r a r o r r ^ . r r c e n r a L r "r' t",,r1: , t , , r l ' l r , r ' ' , J , , A i f i , t t ' i , L l c r n c l,.. s , p o l r v r i n r r r I l p u lr r r r u z a n r . ' i' l i en I r , , r l r l . i ' . . . r ' l r . . l i l i t i r , r r : r . . ' . n r u h r i , . o s l u l P r g i (pi r o d o . e n c o m p a l opume sr (lill llt. sursc,alegcrea rrnor amplasarncnte rxti,,irr ,, r l)rrltrsi , r ' ' I ' r l l r . , , r r . r . . m . ' ^ i , 1 ,. o n t . r ' i r ' r x r r r ' i ' n l i c n ' c s t c u n .\"'t a i r . ' , " r ' 1 i , " r , 1 i r 1 : , ' i li r r p l , D i r i . a r . 3r r l i l i z . i r i1 ' c o < ' a r i l r I E : ' t ' m s r ' l ( - r ' - t r i p r ' f l l r l , i l ^ a u i r : { L ' c i I n r n ' rl i. u r ' . u r n e d r r l i r,,r;r,. r,rrrr ,l e c . . I r l n . , r , " r , r p l - r i r r r r i " .i r , o r o p r r a l i F u : r . - m l F ' o r r \ ( n r r o n a ro ' p r G ' F o l i c n en u L c ! F q r l i d e c \ e m P r u ' i , 1 , , , c r .: , . n F r R i e " l p ' ' r i ( , . l n s r a r a t i i l e r.r:raana rnoi zone intinsc .le p:f;int sau schjmberi in sistemul ecologrc nr .',.,.". . r.'" "m, nalelrlc hiclroelccrrr.,\lar mrrlr.^cesl-ca produ' ".'ri'i.,1..i', , flu.n1i , Limici sau rcrmici. asa .rrm o ldr ccnrralclctcrmoelec_ ,i,1, x|| Ir!, sirrr rlonl(x'lcdricr. ( e l ' . , , r r r . , L ' r . r r rrlr c a n c r K I a o l i a n ;e 5 t ed r l u a l ; i n s r a l a t i i lc o l i e n e - d F mari \.esle rotoarFprodu' | ,r" r'r r'.r' .,,i r'.c".ira rotoae dF d;mFnsiuni . ir,'FU.itdlF. Toiuti. vor ti nFce.arF . ."' .:. PIe'autii ii misuri,sper . l $ ' , r ' ",'. , r r . 1' 1 , " i n l e r j . r F n l a o r c u r c ' F P l o i r e l e a c l r o r r v o r n i r,,l' r misurr de si8uranti penlru. prcintim, ., ror in1Puil. ..1,"1 r. l' . "'ir' unor Piesc(Pale) la t,i, .,1 .' .,'.,rr,,,, -.,u t', .1,,' r, i, rinor :rcridcrrtc rupcrca , , L r t uc ( r . - , r , . r ( i - r , : r . . , . r. . r r r l , r , en r ,, , , "r. ',.i ',' ', i ' " . r ' ' i r n p )r' n ,r , r - r " r i n s t a l a t i i l o r - . e o l ie s t e l o f . \ L n ' i ' r u l ' - ' r . - ' i r . r 't a r " \ " I r - l 3 r r v r i d r ' a t P e n l r u I]f ace.a se au fu \'cdere rcalizareaunor .r r[,rr o rrourLrrrinrDorianlr'!. rrtiigrit,'rr, ,ii', prrn.r"l dc vc<lerrat esicti(ii industriale,car€ sil troir{r, ,. r 1 4 l L r r . z , i ^ r : r ln i ( ( l i n l r t l r r l , i a n i . I'I

. i L z r v i r r r i r li { s ; i r t

l r r r " d " P i ) i r " i r . ' l , l i 'd r ' J P " . ( a r i l s r r ' : id i r r 'l ' l)ili,,rlritil.rn.rri r r , r l o r( o l i , r ! r o n t r , r i r J m o n ' r r J r . r ' r n o r r r r r l i l{rr J b r t d c m 3 r r c d P a o d u r a L i l i t "' d F l 0 2 5 r n r ' . . r i t u r d , , d d n r r n r" i r m ' i r r d i c ; r " I , r . 3 .. r-lucnr-a .orespunz!roxr< .l'"ltri' lilof dF in\"'litii -]JrrnProicct'r r . , r l , u r r t .A l r c p r d L l e m " i m p o r r a n r "' , f " ' " i r r t f i v ; d i r n P l i ' 5 i r ' r r r ' l c r u l I r',',,loeici co;\'"rsir r -nere;.i ';nt',lui irr 'lF'"r!ir1J PoPul'rli'i in u"rdr ',' .'gil ot" lLrriqm,rddio.omuni(rtir' PLir) i{"rrrr'trorr' 'l' rniiii lL'tcr' ,,i ( onditii accesibile. L l ) i n c r u z . rc o r n p c t i t i \ i l a l i ip o r e n l i a L (p c r r t l u P ' l ' i p a m e n l F h l " ' o n r s ' , . , , i . n c r s i e i \ ' i n t u l u r " i n r r p v ; d p u r " r ii n F r a p a m < d r " l ;d P z \ ' \ l w S I ,". In^i dc" 20 l: Il\\-. O limit;re posib'li a dimen'iunilor totoruiur . ' r' 'inp','. dc rezisrFntin crrri la pale tulmenli 3]l' orgdn' prinrrPri"' I . r',,i ,1, :r.",.L prohct l, ror 'rtca tirl,ilit rl' Prirr :imPlilictrra lor conr , . . r i \ i r i p r i n b t r t i n , t . | l n " t r n t o i n . r r S I - r r r ' t t ir r r i ' i r i c r r " { u p L e t F sisi{rmele dc conversie a energici vtntului sint caracterizate aiit dc , , , r ' L ' i n r . r m i r " n t ad \ i n r d l , r r) i p r i r t a p t u l ' : i t n " r g i r o b l i n u r ; . t a r i d z ; d tu' 1 nc , , r , , , , , r i L L l t s u n r d t . , l d i r r e r ' P p l d r ; d F p ! b io 1 "i J - l r p r r ll t ' r l ' r n " r ' ' l r" r p r " f i l ' r lp . r l e i ' i r - ' i i c u L ' n r r r ' z c i t i n r u l r r r id u l ' l i n d \ i i ' z a t i n " ',r. " . i't'rir' ,rrrrqi''l ',t't ori mri multJ FtPtul ri lluidrrl l)us in ,,,,..,',,,',;,m.,:i.t\ifi,imr,irl"t"rmrnr,"Putcn'nrr!"rljl-t'iircctp n trr'z:' r^trnruLu' r - 1 . " , ' . ' 1 . f. l 3 , r J . r : , .P r ' , ,l i , . ' l J i ' , r j i i a . . ' l u r i ' P ' ' r ' ! a r r . ; : p t r i u - r l d r r r d n I U L l . du ' ^ 5 * " / T ' ; ' I I ' r , , r / . . x n L l d r n . nl r ' l l u r r p P r m i r r o rni'- parte d enFrgr"r5olrr' 'are. arrngF ramrntu' l',sr rllrl.i , r , r , , L r ' r ' r ' J r i i r . n P f ; i . , i l r c t i c i r t i n i u l u l c a n l l l a l e al o l x l a - F s r e accasti ene(gie in . ri,, rr (l, marc. Naiura']a rindul ci concentrcazii 'oli' n' i-dud'rlsitater rnudru :tl crr"rSrPr ,,'r,',r' r"ai'Lr. .,-rfol irxtr flunul ' ' , ' ' r ' r 'I L , l l , r l r " . , l r '. ! i p o x l ( f i r g a l i s a u m r i I n r r ' J c i l l l u { u l m e d r u l " i . - p t u , o l o i e a l i t a r . u u n ! i r r t m F d i ud e 6 m / r ,r ';; ,,i i "1.'r. U ! , , , . , l l l r . , , ' J i L J r r e i " d " s p r o x i m d r r J 0 0 \ \ ' , r n ' e e r c c P s t ea p r o r"",r1v (1,.,1cu fluxul soirr medii zilnic dintr-o Iocalitate cu mult soare' 1 , , , , r , ' , l * , . r . , o l r r . , L r r . c I p s . p r o J u . o . o r e l a r -; n l i m P i n r r o d i , p o ' i rr' i r' r ' r , ., ' l rrr ' rl i ri - - ir r . - ' i r - . r r l " , l , j , n - r e i ' . l n ' n u l r ' l o ( d l i r ' i r i \ i n l u l r i n d ' "' | , ' l l , l , r r ' L r r r ' r ' z r l "i ' , r i l ' , p r i o r ' l ' i t r i x r " c e f r r ^ i d c n " r : l r r ' " \ l r ' . \irr',,,iI ,l" irrn, - l'ur 'or'1.''u rr'r"'irilil' Ll" ir!ilzin' , 1 , , ,' , r , r r | l l , , u f L i m a t L lrL: c e . |' r,, l,l| r,l rrrte refcritoarela noi conceptii,alc unor sistemece folorirtejLrri5i altcl€' arati ci asemencir ,,'r, ' rir.rl,)rrr' de vlnt, difuzoare, .r.r ,r, rhl ,'f, ri rnsil)ilitatead. n[rirc a ritezei vintului ir zoDaturbiuci ,t' u'.r,Lt.tii stutionarcii a m.rri asifcl cncrgia ol)tinLrtit ln ;',,,,;,,",', p , , , , r ' , , ' , , , . r . r r r , r r r r L l o i . c t . p o t I i i n c l a s ri:n v i i t o r c a p i r l i i n t c { ' i r r r n t f c costuLrn creontribuind1a rcchcerea ,l ,,,, ,r ',,rrl,l, \, rrrrrLtilunctionale, \ r , , t , , , " l t' r , l r r r i n l r!'.r L ' -iirrrrri itLtr-o zoni dc inierfcrenli a maselor.dc tct t:tt I'r'r ,,,r, ' l, l, |,,,,1'.,rr((rrrari ilisprrnt iu nrNxmbludc un Potcntial cncr((tic ',1,',, 1,,Ir t , ,rrI i1rrr rr1i rL rtln{rrtrri, caro (omPxrtimcntcRTIPulcrnL( tcrt;
ll,

ll.l'l..lllll'illll ! ||' rgrxi L,Dvenlrona]e.

r,rrrl {ririi, imprimrl modiliciri evidentctn mirjmca accstuia rlc 1a o rre! 'r,' i.' .lri ,l, rrrmioind o reparliti( neuniform,i a ,". Sirl i; d;r,,l";. , , r , , , i ' r r r n i I t , s a r p a t r r e zz o n a r e a n F , B e r i c : e F a Larii. \.1/LIrlp ar;rate Si m"i ales dezrvanlajele nu tr"buie si imDiereze ,,s,rt)r,r rrtrtr"r. prlvrnd daz!olrareaenersiFieoliene, inrrucit imDtem;ntarea l.hnologrr djc; in tazelc de jnccput o serie de 6bsracole de ,rirI|rr,'ri tLrri ..r((onomicl. Necesjlelilemercu crcscindr de encreie. comri rrri ' u..,v.rnraJelp en(rgiei eolienc. jDsrifrii cforrurilc de ccrc'e1arc oe q.nalronrr

pentru crcrrerpa .omppl irilii acFsleia ire iri\ frt5

2

ISTORICI,L T TTLIZANII ONI'ITGIEI VINTULUI

Enereia vint lui a fost lltiliznta din cele mai vechi iimpuri l,:r iu, ctulurilc civili;3lici i apirrrt i d..'oP(tirc tlro'cbiti: lrarca.cu plnze prnze .rrrc,r rnirit raza de acliunca nrllg^trcr' uJr lrnpurlanln navrg-al)cr.cu ,slr. Inull mri mar., dcnarccer, pr..?lnlii Pflml Jlllllarc a torlPi ]lzlce a rrlurii Dentru nevoile omulur. l)ocimente de acum 5000 de ani ilusircaz: ci vela a fost Iolositiin r.rri!:atie te Nil. Pimelc turbinc de !int, lolosind dcfinilia aciuali a acesior c ' , ' . , ' ' l ' i . , " i " D r o L a b i l u d \ ! c r r i t a l . d r r . , i r r r r d s i m P l i r ^ l ' al o r . T u r h i n e la ' l ' f , l u t c c l c i, l i r r f i s . 2 . 1 c r t u f o l o " i 1 .i r r P " r ' i r r ' u 2 0 0 a D i i r ' n ,rpci sau la mi(initul SriulLri l'olosirtr rl.rstor mor.i Jt \.int t''rrrr,:r,,r ,rr ,ir r"rti:al, a pani,noncloL ' , r:sPinJil ult'rior nrin loat:i lumcr l'1,,,,,ic:'. lfai tirziu, s-au inventat mori de vint cu a\ orizontal constind din I'lr,r lx zcce bratc de lcmn, avind {ixate pinze, ce-ti schimbau orientarea, ir rrr,,r. Ascmcrrcatipuri arhaice de mori dc vint sc mai tesesc Ai azi in func22 1n $i lr"r, ir z^ni Uirii trlcditcrane in sPccialin in"ulelegreceSti. fig (erealelorin insula8re_ 'irr.,t,-,lrt un asllel de model folo$' la treieratul Ir st'colelcX 9i XI mo le de vint erat folosite pe scari large in Odcntul ,\1'r,,1,il|1. Europa se semnaleazi utilizarca morilor de vint pdn secolelc ln \l tr Xll fi se parc c[ au {ost aduse Pe doul cei, respectiv dc ctrtro irifl|| r Sr)aDiasi de citre cruciatii htorli din Oricnt. lrr lrriordn cvului mediu cele mai multe drcPturi s€nioriale includcau ,1" l'lrl (l, rr rcfuza pcrmisiunea de a construi mo de vint, obligind astfcl l,r rirr,,rii rrDei anumite zone s:-ti macine Srinele la moara seniorului. Plant,ir,.i (! rrl!)ri in jurul morilor de vlnt €ra interzise ciilc spre perfecfionarc^ cotrI'rirr sr'crnut XIV olaDdezii deschiseser:-r {lr r' I r\ r x urn ilor dc vh1, folosi)ldulcpc scari largirpontru drcnar'.t nll:If

t7

ll.l'l..lllll'illll . 'r' rgrxi L.nvenlrona]e.

, , r , , , i ' r r r n i I t t s ; r p a t r r e z c n a r e F n F , B e r i c ;t a r i i . zo a d \.1/LIrlp ar;rate Ti m"i alcs dezrvanlajele nu tr"buie si imDiereze .,s,rt)r,r rrjrtr"nIlprlvrnd daz!olrareaenersiFieoliene, inrrucit imDtem;ntarea l.hnologrr djc; in tazelc de jnccput o serie de 6bsracole de ,rirI|rr,'ri t,Irri ..r(lonomictr. Necesjlelilemercu rrcscindr de encreic.comri rrri ' u..,v.utraJelp en(rgiei eolienc. jDsrifrri cforrurilc de ccrc'e1arc oe cr.natronrr

r,'rul {ririi,imprimrlmodjliciri evidentc mirimca tn dc 'r,, i., .lr: ,l, rrrmioind o reparritieneuniform,i accstuia 1ao rfai_ a,". Sirl i; d;r,,l";.

pentru crcrrerpa .omppl irilii acFsleia ile iri\ frta

2

I ISTORICUL TTLIZANII ENI'ITGIEI VINTI]LUI

Enereia vinttdui a fost tilizata din cele mai vechi timpuri' l.ir iu,cDulurilccivilitatici :r apirrrt r' rL.roperirc rlro"biti: lrarca cu pinze pinze ."t",, 'iririt raza de acliunca nrlrg^tici DJr irnpurranln naviS-a1jcj.cu , slr. tnull mri mar., dcnarccer.pr.zlnlii Pflm ( Jlllllarc a torlPr ]lzlce a rrlurii Derltru neloile omului. l)ocirmente de actm 5000 de ani ilusircaz: ci vela a fost lolositiin r,r\'icatie te Nil. Pimelc turbine de !int, lolosi:rd dcfinilia aciuali a acesior ','.,'il'i.,"i" DroLabil cu d\ !crrital. drrj, irrrrd simPlir^l'a lor. Turhine la ' l ' f , l u t c c l c i, l i r r f i s . 2 . 1 c r t u l o l o " i 1 . i r r P " r ' i r r ' u 2 0 0 a D i i r ' n i,pci sau la micinitul SriulLri l'olosirt. rr'rstor mor.i Llt tint Ini|||r':Ir',,I ,rr ,i', r"rti,:al, a pani rnoncloL ., r:spinJil ultfrior nrin loat:i lumca l'1,,,,,ic:'. lfai tirziu, s-au inventat mori de vint cu a\ orizontal constind din I'tr,r lx zecc bratc de lcmn, avind {ixate pinze, celi schimbau orientarea, tipuri arhaice de mori dc vint sc mai tesesc Ai azi in funci, rrr,,,. Asr:mcrrca 22 1n $i lr"n, ir z,'ni Uirii trlcditcrane in sPccialin in"ulelegreceSti. fig (erealelorin insula8re_ ,ir..,r,-,1:rt un asllcl de model folo$l la rreieratul lrr rt'coleleX gi XI mo le de vint erat folosite pe scari large in Odcntul ln A1'r,,1,i11. Europa se semnaleazi utilizarca moilor de vint pdn secolele ft li Xtt 5i se parc c[ au {ost aduse Pe doul cei, respectiv dc ctrtro iri$|| r Sr)aDiasi de citre cruciatii htorli din Oricnt. lrr 1'riordn cvului mediu cele mai multe drcPturi seniorialc includcau ,1" l'lrl ,1, :r rcfuza pcrmisiunea de a construi mo de vint, obligind astfcl 1,"rirr,,rii rrrrri anumite zone s:-ti macine Srinele la moara seniorului. Plant,ir,.i ,! rrl!)ri in jurul morilor de vlnt €ra interzise ciilc spre perfecfionarca cotrI'rirr srrrolut XIV olaDdezii deschiseserir nll:Il x I u. I r\ 11 ul,nilor dc vti1, folosiDdulcpe scari largirpcntru drcnar'ca "l l7

, t l r i l , r r i l , r r r r r i | r dri , r t l c l t a l t i n u l u i .l n t r e 1 6 0 3i i l6l2 Bccmster Poldcr, r . r r , r " : r l l , L f r L c c n t f c i r n e t r i . u b l i v c l u l m n r i i , i fost drenat .u ajotorl'L ., .)i, il, Drofi (1. !irt, arind fie(are o putere dc aproximati\' 60 clc k\\:.
t:iq 2 l. M.ari d. rnrt .u ar \ r : 1 r . a l , l o l L , s , t .iir l ' { i r { r l a

1ilil 1il

ol l n t i ; I . 2 . : , . : " r ' , r i , t i" t r r u r f j( l \ i r r t I ' J o ' i i i li r r r n J r d r N o r l h I, l 7 0 l , , a r ' f u n ' l i ! n ' a r i i ) i i r r I ' r t " ' n l ^ ^ , r ,rc.,cifl,',"n.rrrrrr, IranrLrrn P r i r n ao r , . a d ' u l i J c t i o r r ' ' l : d ^ r l r ' t ' r o ' l o n i r r u r l dI n prima fabrici de hirtic (folosind 1s86 a fost-construit: iii i" ^""rl:ij, p. r ' . r x r ar i n r u l r i r"""t n r r r r ' t " i r i J a n ' n d r ' a , L r c r ' , r l r i r r i , l : . l J r . i " ' ; ' , 1i"n \ ' n l i t i r,arului. ' t,.r : rirl rrl -' ulLrlrri rl \\ Il l realizatc ioagirclc aclionalc d' 111,.€scrn ' r n L . n F n l r , r- n r F l r !' n . h . c t ( d u . rr m l n l r;itu L a r a. i i n ^ i L ; t l I r l r i . L : s f i q000l ' ' 'l' ,,nului rl XLX lcJ dproYimdli\' i J , v r n r ' n a f l r u i r r r u n c l i u r ' et r I t : 1 " .r'.'ri ,l Tos Dentrn o divclsiiatc tnarc dc sco i'uri: irigatii, desccirri,nitcinat, ioaiiirt ft'' r O d a r i , u r , t o l l r l i a n d u s l r i L l: :i i r r rroducereamasilii cu abur, utilizarea €ner rici vintului i; Olarlda a incePut s: scad:, 'i.rr lo inceputul ..coluLui al \\-lFa mii 2 a I ' r n ( l i o n a u p r o j ' i m a l i v 5 0 0m o r i ' l ' \ r r r l { ) l J r l ' \ l c z3 i ' i n t r o d u sm u l l r i m l ' u r r ' t l : ! i r i iu ln conceptia mo lor de vint ti lnai alcs 1., ,".""i1; de conversie a energiti Yinturl ln 1,,r. r,:lel. i ro163."te. qeLolul X\ l-l

i l r t r ( . 2 . 1 r s ( f . r f, r i r r i u m o r f i d c r i n r p c n t r u d r " ' r " r " l o L o s i t an O l 3 n d 3 ,1. si',1 i,vtn,l rurrl.r irrr,lioar'i 5(obiti 'orrcav ri,ii rr''i" l"r'xhrv ttqr, renumrtulingin.r in hidrrrrlir''i x Jrcnat polderul de s, h, rr'f ft) l):ttr'. ;r'. , orr.'I uit)J ntori d(' vinl ( ( tntrrrl'r elevatoarc trpul p , p I . , r i r J r i n l i e l l l : l ' - lL r L i l i z r t a i s p r e z r t e *"'.i,'ii,ii.t.r,i*,.t,,,urr,.,

r',,/:'i' ii;:li.

p^ 'rr'

'nro'"ir^ ru"c"Frr

|rirr |nize susliuute de bar. de lemn P' .,',,1tr1( t)itti al. arrrlrrj tic ciI ;r' Prol(t tr si ,L,i t'r({l(lnc au sui)stilrit pirtT-:r l(rnnul

'r

ljj(. 1.5, Moari dc rnrt d.litll Z'!., c u a x o r i z o n t a l , . o r s l , n n n l a 1 ? 6 1f i r l"airrinular'JJcJot!l r . , ll . . t x r o n l . , l r o n r " a n a l , l o r ' i r , l r L c r r _ I l ' i

,r',,r'lrr:rii ripuritl \ol'ie-i*rrrr", rr'po'i' l ' , . , ' " ' " r i " i ' - r i i i " , " i L , i r c z i n ' " r r I ' 1 "' r r r u I i l a c L s r " l a " r o s r J f i n ; ' l - s 0 - 1 0 0' l e k \ ' i " i i ' , , , 1 ' , . i 'i . ' * , , 1 " ' i " ' ' n l u r ' f i " A i ' s ' s 'u n ' l c r c a l i z i r r ' ' I i : a r i . 1 . L i o r r ' r r ' 1J : r \ i n ' i ' l'rirlrr.(lil,l' urr"rm'rr rlf vlnl tLrIal orrcnl:11'rl' l ' t r 1 . ,l 1 ( r t t r r l ( r l l o r r r " : , r ' o n : t r r r r r i r r ' ' r . r f , t r ,t , r f c , l i o n i r r l ,r ' ' ' I r i I r I I I i ' \ r t r l r ' l L r i r r ; d c l " - o l ' t r r d I z il " r r t i l r u! t : r i P ' c - c c ' r e n l r ' r ' r r r ; , , , ' l rri , i . a l i i n . q m e t ia O t d , 1 , ' n , , ,, ' . ' , r " r q r e i\ i n r L l u i o ' ; a p r i l F j u in " ' e s r t ; l r l P e ? n e ' 8 r 'J F A m c n c l \"'h.r rrr,rari ohndezri \.d str{errin rroul contrnenl la mrllo'ul . secorrriur D nl l r ' r r t . , ' , h r r n l ' i t . r d J i c i t L i , t r r c " . 1 c t f r ' t u r d c m o r r d F v i a n r clll a l l x n )

n'11^rri l . ' f - 1 . 1 .I l ! ) , , ' ; . n , \ i n i 'lr(!ar. i" ol,',rlx ,lr SUI lIrlr'

Iril.2.{. Elcv.tor de titul stn.l!i lui r\rhirxrt(, ant..nat dt lroa.i dc rint, nnosil P.nt.u drenarca
prl(lerci Schemer'

t!,'i (l( vhrt, crrt PomPau apa intr-un bazin-rezervor la un debit dc iar altc ircizc(i ;i gasedc mori de vint PomPauapa din reloot)llr3/Drin, z, rvoar,i lntr-un ct al dc fonuii inclarir, c.rrc sc thrsn ln tr'ta'eaNordului'
lll

a ' 1 , r t r r t . r 1 u r i ' " i l , l c o . t l , i r p a l ' t o rs i n t f ' ' u ! i i r r ' ' r o l u r a l - \ \ l l l - l f i r ' P n n ||,,'r'II, ,Iirr (lomcniulmL,a;icii lluidelor ale:ararr!rlor EiulFrI' lJFrnourr' de diferili l,1,rir lurl,ir)clordc lint cu ax orizo$tal a fost elaboratr-r (;crmania, Gallert in Antlia' Sabjnin' Procrrr:r ,,"rrl rrr ,1, ;riirrln: Bclz lD lp

;;i',,;,,;,' ';;;;ii; ;"i' ipiiila"'*,,i,:, 'i m,,irJr',mi"rurui(i'r' I ro:r rorits i i l''''l l I r ' r ,','".il r i m D r c s i o n r n td c l r n r r ' r r t, t 'r{'t t:,/"i :rrinti{"cin.co"rfrr(i '.ru.rrlor il''i"l, i':'.i' i;;a;;*'.'*

. i \ ' , . r , , r l , r r i i r L l t . S . S , \ C L s t i a. r u d . t c n i | t a t s i r a n d a t r e n i u l l r o r ( t i c ( L c i L r r l r / . I ' : , , , r , f r r i , r i r n r t l L r i , c a r . a r c I a l o r i s e n s i b i l , r g a h ( l u p i c , r i c a r ed i r r , ! ! . r . 1 t . , r i i . ( ( . x ! r a i u i i i i z a t a !i n D r L ' z e r t e s t e t c o r i a l u i B e t z - \ s t : z i s i n r c r h r , . , L r . , lri . f t r l , , . i niorilc dc fini s-au dcz\.ohai din morile,fc api,,,a;; l,!,,.,zi' si rilar. (lii!.cnta fiind dcterminat;i doar dc fluidul dc hl()rr ('cr ,,.r.Li1,,irsi (lo(r{Lr'n .r-' lnofili'(L'vint s-au dcr|oltat in(l.pcndenl. i r r r ' 1 , i , r r l r . r r m i j i o c u l s c c o l L r l u ir l X I X l L a si pilr"i i,r ts.]0 i,, st,.r\. ,,, l,r!1i(',irL( nrai l,inc dc 6.s rniiioaDc dc rnori dc virt d. difcrir. r,1Licri. ( h r r 1 r , , r r ' t ! s t c f - i 0 D r i i m a i s i n r i n f r r l r c t i u n , :s i a z i . t r r r r n a n t l r l l i i g L a d ,l' r',11.r!i' s,r citimeaz:i ci 1a nilelul anului 1390. o piirilne din cncrsia ,,,,\ ,,,i(r-L oll{natar in Amefil:a prorcner din !int. c \ ' , , r r i l u s l r : r 1 n c . l e c c r m n r . a z a rs u r : c t s u l u t i l i z r - u . i iD l o f i t o r r l ( , r i n t i n : r | \ ( u r j u i o f L r l L r D o rf o t o g r i L f i i ( 1 . c p o c i . \ s t n l i n l i g . 2 . 6 L r s l r l)lcrcnrrr L , , i ' i I i l , l ( l , n r ( , l r r i ( l ( v i n r ( t 1 r \ ! c f 1 i ( . x I .c o n r i t r l i t a Lu x n u l t 8 9 8 i n i ir iig. 2.7 rstc prcrcllt.rr uI mo(lcl ,lr lnoari tip Srro|ius arhaic, L.,i il fig. 2.8 u dli 1l1odclinitalar iD Uontana pu la 1810. construit din ' Ilfu s{nil)rioaie. I n i i g . 2 9 c s t r D r z ( l u i x i i o r a r i : r n l : ' m u l t i p a l i " r. o n \ t r u i i i i l a 1 E 6 5 d e L rri,,rr I'rciiic Itrilro.rtl ii irstiri;rti ;n \V."ouring l \ ' n o l ) , , f i r , , i . r l . r l r i ( ' i i r - i l i i . r l ' ' z r r , l t r L r c r rg . n r r i t o r r ( ' l o r f i I l ) a t o r i i l o r , 1 , , l r i ( r ' x , ) l c j i t o p i a l a r i n | l L r . I r o r i l ( ) f d L rl i n t i n s c o | u l p r o d u c e r i i a c e s t e i , 1 , , ll o f n r t ( l r c n c r s i c . I n r n u i 1 3 9 1 o i p l o r a t o r u l n o r v e g i a n ! ' r i t j o f N a n s e n iirr\lrUrl i Ar.ticn un genr.:rtor ctcdrif eolian, clle producea ene.sie ,lL1lri, ir inrinic i:a ace\t ,,li!\ ' ri iie disponibil chiar in mar;lc oraqe \.,fii!,rlel. .onitrufiivc df mori dr Yht r.;llirxt. in SL'4.,L fost , 1 , , , r, |.| | ,. (I i \ , I si t i Lt , ,. ( l i u s , t , l r r . i n ) o r r l l r I i ' r n i c r u i i m l t i p : r ' r a a v u t 0 r.r..IirrrliIr'ioirrri rurtlc, in sl)..iel ll iLlimcnrrrca cll irpi, datoriti calitir lrl,,r \.'l,.ii ir s|fci:tl nronrtrtjrhri rllar. !lcz\r)]trt h pornire Un astfel ,l,. rr(\l,l .slc rr:it:rt in [iS. ] lr). lL!,1{iI . , \ , , ! | t ) t , . r , . l ] r ;, r n L . l ,t ) r 1 ! t r t ) i r i n r u i \ c c h i p e n t ' r r e a l i r / . ' , , . , , | ! ' r l t r ' r ,i r 1 , , . , r , 1 ' l i r r ' , L l , t n r l , r i 1 l h i r r r : r r i n r l i f u | i i c ! i i r i . C e I m a i , r . , i , . j , , , , r . , r ( ' r, 1 , . r , , { ) l i U j ( l , l l i r I l r i l i r t o s t . . 1 r . a l i 4 r r ( L ( S m i r h - P u t n a m . , l ) , , 1 r , , ' , , . , , r L r , i r , i , . l ' l r i r l i l ' . r l .rr l ' L L: Ir 1 i r r . o l : r l D f i r r r c u l h c o d o r e L 1 , ' , , r \ . , , L , r . , , 1t ) 1 ! ' r , L l . L 1 i ' s ' r ' I r l o ' ( t , i i l r r f l n r i . f l , r r v i n d r o l u l s : ! f r L r r r , i r r , / ! , , , , i r , . , 1 , , r r i , , i r r i l , , , r i r r l, t l r t r i ( : ii . \ i s t . n 1 ia C o D p a n i e C e n t r a l e . i L , , , 1 \ 1 ,1 , I ' r l , l r , , L r r \ ' , r r r r o n t . ( l , n D p r u i a ] t o r g a n S m i i h d i n Y o r k , l ' , i , , \ l \ . 1 , I i r | , ! ' L r . L r r i r i i i n . r , r l , r 1 i L i n c c p L r r L a in u l u i 1 9 - 1 0 j e r e r a t o r u l l r i .,,1,,, ,.'1,.,,, i D \ l i ' l x t , -rrl c t , 2 i ) t \ \ i ( f i g 2 l l ) . D n p i t),,1,,, r,r,!lr,r. rL. irLlL.r||rl,Dlri ,r rri li, l9li p lp a u r i a d i n - rrc c a rs -ta r . r r p t L , l , j r l L r i I ) [ t ) . , j r . r [ , 1 i L r . . , , ) n s r r ( t i r,t i r h i r f d i r c i l l f f i s gcncri1 , ' r r l ! L r r , r r t ) r ' 1 , . tr l r i L ( 1 , ivrf . n . . s r ' r . o r ( r . r f i n m o d c l i c i e n t o c c n t r i i i . , l , r t , 1 ,. , ( , , n \ . r r l i o i ' l . r d . i L c ur t i p t l t c r c , a r t t e l c . i p r o i c c t u l a f o s l a b a n d o n a t . ( l . , r s l i r ; i l r r l s r c o l , r l r r ir l X i \ l . a i n D a n e n a r . a e x i s t a u i n j u r d e 3 0 0 0 i , , , ' r , 1 , \ ' i r i i r ( h r s l r i . r l r t i i n . r - rl r c o 1 0 0 0 0 d . r \ e m p l a r c a r t i z n n a i e { o l o s i t c , l , , 1 ' \ t ! ! t : ' r i i t i I Lf l r , , \ . , r s 1 ( . 1 r r i { u r l u o I x l l r i t a r . l o t . t l i d r f n e r g i c c c h ! , \ L l ,r l , L ( 1 , , , , , l l ) | \ l \ \ i r l l .
: l (I

I:ig. I a. Iloar.-' (1r \ inl cr fr \crt,Fl const'uili' ,r lll9iJ in

l:'r

1.7 l\I ll

L r l , .i ' , 1 , S , ' r , , r , .

l i A ? . r ) \. ' r ' r n r i ' n n , l rt , r r l i , ' ! , r r ' r ' r i \ l r I l l a 5( ( I I r!,lr. llr'l'! i,l \ r i ' , s i , L l " { ,nr, $ \ , r ' r ' r l r r dr

lsio ." ,.", r""r',"' ;'"r; ',;"i;-;".";ii,,",
trnor localitirti.

lrr anul lro0 L'r\'rr.l ..'n,/ | irri:r'' prntlu proJu ' r' ' , pexcrJlorrrlor ;li"r'

,-l'i'i '",

! u u r ! u D r - t c r ', u r . r r r " i r , r r ' 1 i i l '

il "

m- 'on' rl'ui ti' proh'orul I '
lntt" 'rl'

! 'r l'!r'ir':r 'l' J'zt"lttt' urrr'r-lur l' rrr' r'rr" .rrl J^'ri rizl'ort' nr^rt

asisurind encrsia neccsar'i c corirne au rLlDc!ion:,t

L\\'

'Jre au foqr,onc,Irr- lJ rrlelua prrbli ' mod.lrJg -i'"rului lf,-1ip 'rz..L. "'irar

,,, ,'::l*,:l* :L*l*i:,.#liii"l';:'i1'll,'i:iT.1,i:'?'i'" l;'ri l:'li,il1,ll'1,\'' dczttcctatc i;ll':""1 : i; il:itiiii"J.itli i' tsoociurl.LL :J'i.'Lii:ll'ii:: costudatoriti fost :t lw'^"li;;ti;;,ii
.i5 iiii'i ccr prin d,, l' ;iri,,r,iir,iiiir")ii,: ,,""idi"i"pl;a"."rir(.1 .caprodusi artcmctode
d ele'rrit -olian < 5s l'\\"

' 'i""il'Ji,';l:,li,;1'

i:Hll; :l::,c c l " i.l"l''".ii' :i:i-filr::i,f; "0.1:'li J*i;.'i::l'l'ii, :itr",:"i:l;:i l,ririlrt,ircctirilr ti rcz,,ltrtulc
,rriril)ilrc documcDtateJ i r l 4 o \caractcr as pra 4 i t
,|.n,ilof \inl,rlur.
I '1 I Il (lrrr' .nor rl.r1ri. ot,tian .L! iml l)ltcrca .le t,.ti tl\\'
\

,c10 :nurui rJ rp,,,zrllL il,,'Jil'i";'' ir iurur

in . nur lolo ttini.l"rul Hi.l,''| dl s.otiPj dF \ord a de.ern ' l . ' r" r i , n , n p a n i a J o h n B L o r r n s r c o n ' i -

\

\
I

r'ri,rsci un gcncrator elcctric eolian , \trliDr.ntrl"la Cup(r Cosi.! Pc 'nsuh | )r 'r, \. (;cncratorul,avind o _punrf! ' I l , n ' h \ \ ( f i B 2 . 1 4 ) . ,f u n ( l i o , r a t _ , ' t " r , , . ! l i s .u f r ' , i i d a t o r i l i u n o r , l - l l ,, ,,(' constructivea fost dezafectat. lrr .rrrrrl l9-50 Compania de Cabhri | , , r , 1 ' l. , r r . : r , , , 1 ; / . r l n ; , " f r r n r u l,,lrii ,r)lian dc I00 li\\r, proi(x:txt l, li.r,r , rul lndrr.lu, instalaila l'rac
\\ '.'l ,i, Allslir ti mai apoi la C'r.urd l , ,,,, /.iL .Lir constrliit ;i folosit ' , , , r , , , i r l l , l , I l , f a t o a r c - " l c c t r i c ce o l i e n ' l 1 ',,,.,'i.'rir,Llinpcriorda 913-1966 I I r',rr,il,.1, r.,sl id t! fuDalianltr ,

I

ii, ..

' r

''' I I r , , r , ,r . , r o r , r " l ' r r r ' P o l r a n l , ' ' ,,1,it,.,1 .rr nrr Scncrator slncron !'rr!rrl dr Ll)o k\ (nn|arLa , I ' r . r ,l i , r i i i L t r i r f o s t f o l o s i t c i , ', l,.ri, ,1, irr,,r,ittr
cl,1rr . .tniai rr N !rr7!r'lLt dr r' !L! iJ k\! Lrr.!l.rr lL .r'v rlt'f 'n t)LriILr,l.L

, l ' r r i ' i r . p ,r i r ,, l r ,,r " i . ,, r rr, .l , r r I r , r , . , J c s u u l \ \ \ i. I,

...:ili ,l .i l

i -; , ;a'

1 1 1( ; ( ! x r a l , r . l ( a 1 r n ( t Li ) r i : t r i r r l .! tr.r 1'' ' !r !' , r*i,ril in \'L;lr' ,L!' i,JrD lrlr\ n

|'r."

0r'u.frt(r ft{rrriri (,tirn fr ax o't/r,lrt ti 1 r !! I i L ! ! ' | t ) ! l r n . ! [ . ] t ( ) h \ \ r ini rri.1l | (;!,Lnr in t),r'!,1,r,.,

li!

.l ll

I r S r i n t l t e m Yr l ,s L r r t r , l , i t t . \ 1 " r ,' , . , ' , , r r r ' , l i l " r r h r ' r r ' r "r r ' \ \ ' ' rrorl)o1tivl){)oliW l)r ,r'i' I ' , , l I i , ' , 1 ' ' \ i r ,l l l\' " lr'rr'r'
:t:l

,r, dr 1raft:cziipfiu l.;.D.li. nu construit tcstal Drrr Dlultf titrrrri rle iur l,rr, ,k. nricir putcrc cu an orizontal sau9i l,ertical.Printrc rce'tcr xrriniinr 1,,,!lrl,lf inventate de T.B. {orel ;i N. Doffin.

1n lr.lt.S.S.. cncrgir (oliaDi I fo\t uiilizrtiL in proporjii inscmnat,. prodrrsmai mult, prnnr ium:Ltrtr a sc.olului nostru in t-.lt S.S. s','11 ln electric. e{tiriire cu tipuri d{ turLini' cL, a\ orizontal, rlvin(l seniratoare pnterile de 2.5; 6.5; l0; i4,5 si 38 k\\' In anul l93i s-a .onstruit o tur iinn dc vint moderni, a|ind dpliGrede 100 k\V, care a fost instalat.i

| ' r ' . r i r , ( ' r . r r l , " t r|l ".I'i, .,)li,itr, ,!{fl"',r l,r1ri !rr,l ,frtlrr n "\,\" " 1 r s L r l r t l n r * ; ! t ) i r i s . ,l, r1rn lt ' r

Iig. 2.16.(:.n(n'tor!l .t(|ric colirn r\.dr.rn ItIi.l(l (1. 100k\:, itrslrhr In GraDd Vent.
I I 17. Ccncral.rnl .lccti.ic eolian de I r' rt\\, lrnstn,it in rnul l9r7 !1. lrofesorul lliilr(L. Fig 2 18. C.lcratornl dr clectric eoliin 100 k\1', insrrlal linsi Ialta in dnrl 19il.

l\in1r( rrltc fcillizi'rri cDUmfr:lr]r generatorut -Lndreau,Iinfietd, construit i,, .,,,,r1 lr)5r){lr (ocicrltca Enficld-Cablc I-imitcd (fig.2 t6). Paleleturbinei l L " l , . r ! , h r . , r i r , .r r' r r l , i r r ,,i l.r ' o ' i r : i r . l ( i r , . D i r i f i r ; . , . . Lf,.rrrc ,l x n u h . r t . r lr't,r'-.irn,.r i D . , ' . l , n t ' . r l , . r , f o l , , : i r it , . ' r r I r j r n r r , . n , r r , l! r ; ( .r , r r l i " , l , r , , s l , r . . r ' I i ,,li,,.rr.z , .rr i l l , r r h r il .n r t d l r , . n r r , r | l , n.rLt o . r r n :r r t J l t r | l ! , . N o o d , l l l , r l l , , r , Il r ' r , . . ir r . , rd t o i l a C r a n , \ , n r t n A l g - r i . r . , h r r r l r d r e t . u a r l l n Ir Ir.rtirl (lrrvoltarca acestui tip. \ir.r, .,i,.' .\,r,,snrr l r.rlizar ,,8im., l,rgi d. 8rn.!rtorr, cl..rri,. ' " 1 r " , r , . 1 , .r , , i , : . Irrt.r, '1, 24 \\'. { l\\' f.l,Eil, ill .tAidl in ..rai.iul i , L , 'i l ( r r i l , i , l i z . b r . ln (:cnnaniu trof(s{,rut Ulri(h lliitlor a introdus o seric dc irDbunlr,,lltr ir) .orx1)r1iatur],inctor eoticne, iDclusivIa cclc de mic:r purerc, cire ,i,AIi',rtrrrirli:L prin inclinalia variabiln a palei (elicei[le pare ci 9i contttu((ir l)ulci din natcriaie plastice amate cu fibre de sticli a fost realizirlii tot ,lr prct.sorrrllliittcr, ccca ce a conferit acesiormodele de turbine ( o'lslnril,]li ])flifri d( 100kW avantajc incontestabilc (fig. 2.17).Mai mulre , \i Irlnr,( ,,ll Junfti{)nalin pcriol|di 1957-,.i968 atroxi]nrti\' 4 000 h/an. 2l

r r i r . L r l i , r , i i r l o p r o d u c i i {a n u , r l i{ l r c ( : a 2 8 0 M W I r ( f i g . 2 l s ) . i n L r i n t e : L , a ' ' 1,,,,l' ,l ,loil.r rizl)oi mondial in tl iunea Sovietic:'se discuta Drr,i(\, ,j '.r ,'ii,r',r r'.u" " 1 c , L r i . " , r , l i , l < .. l l \ \ . ,rr l ,rii ir alcx prctcnth ci tlu lost aritale toatc preocupirilc mai rcchi' '| ,,r,liz ,. x en,,rgici iliirtului pc pta mondial,spe(im ci i{:-am enumff:rt t , , , . 1 ' i r r i r ii n r p o f t i o r t c . \ , . r r r r l i r i I ( l , . n t i l i z x r fa r n r r 8 i c i c o l i c n ci n 1 . r r l n o i r s t r a rr, t s l r r l i l ',, l),'l,i'r1,.i1. ir!(jn diI anul l-585.Du!:r unclc izvoarr', sc pnr( .i]L(tili 1,, ',1 1/,'l,Li,. Ixt yi i,, secolulal XIII lea. CoDdi!iil: geograficcrlin I),, i,,, p o l i J n .d u t i u r p o s i b i l i t l r i l i I r r , , / i t ' a r " n r i x h r.ln . r g e r i . , I l i , ' t " ' t r L ' l f l i I , i r n r m J i i ' j u J " r u l l r , l , ' , f r r r r 'i o r r . , I : Lr r r , ' t ,r "' ruofi dcyint, iar r' toalii Dobrc{fr p.stf q00. lilili I l"l .,L,.ilri !1,,1 1.1?

', . , . r . ,! 'l r i i r \ l n l , l ^ r . . o r r ' , 1- , ' l r i L | I r " P | l r 1,.i"',r,' ,,r' .r", l ]r t , r i 1 . , r . . , , , r ' I , , , . , r i r r i ' h . r r - - , i u f d l o - i r . , i n ( , l r ' , i , : r l l i , n . , l 's,.,,,,,,,1i,irl,. utilizrrc rnai izolate avcn d'n Iurltcnia si din vtsiui i f r. l , . ' , , s , 1 '\ r , r . r . 1 r i r " ; r l " ' ' . r , r ' u l o s r o l o . . i p * r ' I , r m ; " i n d i r,r'l, ' r l l u , . .. i mondialt, unii mogieri au irnportat diu Ancrica lrrtr( ,,1( (lo,,i , izbo:Lie r, i,,\rrl.tr in j,,rul Bucuregtiuluinlodele dc mici plltcre. Rczrltntclc, in lor ,1,,.,t(iir rfrri .irz, rlu a lost,iirir..clc lnai buDc, aruPlasarea Iicir a rlrr.r' l;r voia iDtimplilii, tr"ir'., fi studiat potcntialul cnfrgiei vintt|lLri. I\rt|ril r(rlizatc;i folosiif l;Ln.i in lari'rnu au dcp:Llit valoarcrzccilo. lil,^v,'1i. l,l. l.ixrrlicrrlirL rrtilizarriilir scar:rmai mic: a oriior de I'int la nivelul irltregii l.c ' . , . rr ' ' . i r ,l r ' l . r l , l t " p r r l , . i u n , l I ' n . o n ' u r p n l r i a , ^ r o r , . u r o a r r ,r lp . ' . , I . , r , 1 r r ,.' 1 , r . r " p i r r d i r ^ , r l r n , " i , , 1 r " .d J r o r i l i . \ i - r I ' r . r u u r i I ' o r " l m r " (j I (!11 rN(lif ri(licat l11riurjlor, ci1 si llnci experientedc,cloui milcnii in (,,,,.rrrt(i., fi nnosir,a:r.rsioriL <1inirrn:-i. I)c^ attfci fiifiic subliniai, c,-L rr(,,rfir(1. \'int s'ir (lczroltrl cLrp11!idfr. ar:oloundc nu au existat corldilji l a , l , , , l e r \ o l i a r ( a f u ! i t l t . t p i , s : r ua L , n ou n d e p o t c n l i a l u c n c r g c t i c l v i n i r 1 1 t 1i r i I o s t r n l | i n r : L r r l . c i t l l i r l ) ( i . r cel l):(r"' virliL fi slrrrifictrlrrrruiI!)tx'r sc (nractf].izcazi mai binc prin d r I r 1 , , , f i r D , l l ( l ( ( r l ( . ( r ' l i l , r i l rf , z r r l l i L i c ll(. L s t c im u n c i c r e a t o a r c ,c v i n e n I r r ( l , 1 r t 'l '(' t i L l i l i r l , :\ri i r r t ! , r l i | ' l , r. r c l i u n iri l ( ' s a l t a r c i c o n s c r \ . a r ca c c s l t , , r \ , . r t i ( i i , . , r , , , ' r ' ' I i I | | i 1i r | | , ' ' , I r | r . , l , r n r r ic o r 1 . ) . i ( ' $ ii { r - I i t o a rd o c u c , L r , , n r , i . . r i ' r i ' , .\1 t . ' , ,r r r , 1 l , , r i . ' l ' ( { r | l i r l i r ) r. r r . ( l r s t r "o c a z i cr , u n . l I r r , r r , t i l o r l , ' r , l ' . l r r \ f r r z L r l ' l d , n i c i i t ' o p u l a r ed n ) ril,i,r il, r, (,,1,( riuc ti conscrrarc unor modelcde a \in1 lolositein tara noastd- Iioara devtnt Ii,)ri (1,) .,r ,l,rj. (1.'liDd. din a doua ju ntatc a secolului X.I\ lea (fje--..2.19), provinc din comuDl al 'ftrlcca. ]i( fai1( j,rdoful trfoara (lc vint din i, I'-rccr-!1(i lst. o moari cn pivot, tipul ccl mai rns pin{it in ltominia. Caractedstic pcntru acest tip de hoar:r este existent:r unui piYot central, in{ipt rdipc in pimint, ir jurul cairuia ca$ ntorii sc poate roti in intreginrc, pcntru a indrepta aripilc in dire(1ir rintului. In lis. 2.20 estc prczcDtati o moarir dc vj^lll cu so.lu de piatr:I, carc proline din satul Enisala, couulla ,sarichioi, judelul Tuicea. \Ioara din Enisala esic o construclie de lemn, dreptunghiular:, .' l! lt!.rr,j {h \irl | | dc dimensiuni rnici, cu un schelet portant dir ! | tr\' r. trr f,rfr.r l,irnc (l,r stcjar, cipiulit cu sclndud de brrd;i un acr4rilil nr donir apc, invclit cu scindurir. Sprr ,lros,1,irI il, nr(rfil. !)ari fn etaj, ac.asta are o singurl inclperc cc adl1 , , \ t , . t " . r r t | r : . I n r r a l a l r,' 1 " m . d i n a ' Nrc(silalca (le a iidica sisiemul de captare a {ortei moirice cit mai sus mori; pe.rln sochr de piatr: carc cstc de formn circularn rr ot,ligrl la aSczarca tr rni|l Drk (lcfrI I)aza morrl.

c i U a l r m o , l , l. j r ! p r . z c n r a tn f i d . 2 . 2 1 . r r . p r 'z i n t i o i u o a r :, t r ' r n i lnitial a.easti moar.in fo.( conqfruili irr ' ,ldl I rrrurrn trr' 'urnurli Irr.q'r'

Fig. 2.20 lloen dc Yint cd \ocln de piahi, din ani\al3 jud Tnrctn

f'g,2.21. Iloara cu €taj, rlin Cnraornan, j!d. Tulcca

rill

ir miilocul Dcltci. de undc a {ost rnutttt:tla inccPutulsr'coluluial Xxlca r l s a i u l D u n . t i ! u l ' l , s u . , o m u n a \ l u r i S l r r o ll u d ' l . l I r r l ' ' z D i n P u n r t , 1 , ! " d e r . l i p o l o e i ,m o r ' 3 d n D u n a ! ; l u L d ' S u ' ' r " o m o a ' : i u p L \ o i i , , , c r a r . i c r i d o u , rr o . r a l a t i d p m : r , i r t r r . in prezentat un modcl cu PiDze, cLLnoscut zona medi ln |i,e. 2.22 este jDd' lrrl l,r.ru(irni. Accasla piovin" rlin "i,tul ( rrr,.rni cornrrna\'8r(yi {,'r.ri,ntr. A...rsla ia.r t'artc .lin rrprrl morilor ,1" \'inr "t pi\'ot ridicat"

1,, .' ,l:l lll,a,i.trt:,Lt (l rl)jnzi ,L , ' 'trrrr N.!Le{i rr,l (.n' "

(ir'r f( o dcoscbftic ifls: cs(Dtial dc c('leliltc lrci '[rf' 1" :r,|lrr rI l,ii,r,i. , " I ' r r , , rI ' r , . z , r r r . ',r, ,i i - r ' . i . r , m , r l d . i . L p ' a r 'd l o r l " i r n o l r i ( "1 \ i r r r u l l i . , . , , , r , , 1 , , in , , i l l l ' . r l . , r , p i l ' , r , 1 - , i n d u ' i . I ' i l r i n i d . p i ' 1 z i . r r L l o f r n J r r D ( ' l r \,.1,.r,iunghilllrr.. It, l rgi nx,rilf (l, vinl cu pi|ot, la carc intrclStL co struclrr Po:tlL I' ,,,r,r., lxrifu rr olic la aripilr in dirccfia vl tu)ui, i,r noRtttl l)ol)roFfi '

2(i

2l

i \r:tal )r U,, .rl ,l.il(.1 tif Jr nroart dc ri r ,luxuD)ir!t( locatnicimoar.r r c t , r n r i : \ : . , r r , , , . , ' , 1r ( i d i , - l c u n o s c u r r i r l i ( c r a t u r a u s p c c i a l i t a ts i s u L , j; J , ,1,r','nri''.,,l,rroar:,,lanrl.zi.dupi!arad.nrdrim,ir.]spi;dire),,rnd;,onr r ' ! l r . ' , . u b l o r m J L l er u r n i u d l t , e s t . I i x ; , n u m a rq c o p F r ; s um D r c u n ; u tt r . , ' i l r i l ' . , { , , 1 , r i n J , r . . F dn r " . r i a \ . i n r u l u i A . " s r r i p d e ; o . r i , a r a i a r i r r f i e . ;, .

3
DE PERSPDCTIVE VALORIFICARE VINTUI,TI A DNDNGIDI

Fig- 2.23, MoarA ciciuratn, di! coDlDa llcttepe, ird ll ulccri

Criza mondial5 de energie
Criza Nctgeti.:t d.clinFiir in iurrrl 1970 lt Iost determ! ccrti! li coDtinui cu ti}el, dc Irt:r (lo marilc di{icultlti ln aproviT-iona"-er p , r r s h r ' a n e i r r : r i f i c a l i , l i n u n i t d " v . , l r e . c o n o n r i .a p r , ! u r i l o r l d 1 i ! e i . ,1, inrirzierci in el.borar"i rehnolosi.; a urihza[i 'diion2le a .albunilor ii a sigurantei in funclionarea tehnice a centralelor atomoelectrice, a lansirii cr mare intirziere a ccrcetirilor pentru utilizarea surelor re8enerabile ,1. .ncraie solari sub loatc {ormele salc, a costrrilor (ie inYcstitii, deosebit ,1. rklic;to, a rcalizil i lucrlrilor dc construclie dc ccntralc rlect ce folosind rrr'sL|. noi clc encrsie DrimarS. in iala acestci Crizcde energie,lerile industrializaic sau in curs de dcz IrP.,rr, poliriLi dP "(hilibrnr( knl.rr, .i ru rlaborar. Ia miito.ul dPcPniului al. baldnl"lor de energi".rare ci lc fa.r mai pulin dep(n, 1 , , , , i . 1 , i ' l , , , c a r b u r . j n . p c . i a l , , l r , - l ' r l i n o r i r r t u l l l i i l o c i t t ,i i : i l , ' ti i r\r!Urf r)u l(rrnFn Iuni cncrlia de rarc tov avir rr(voic Au toil luai' itl ,"'i:',t.,i',. 'r'r, .t ti iolicat. intr.o prjm.i p.rioad;', ,1" or,iinul d, miritr,, ., ,rr'," l'."ii". rnt,n.ilicar'a ,,'rcetirilor geologic.Jc procpcclirr,$i '!riIl,'.,r.rr, rrr r'rlrr',r d..coo(ririi de noi r:.:lminlc !l* hidlo.arburi inctusiv i " ' , l , r l l , , 1 1 r , l , o n i i r r e n i a l c . t c ( u m r i d e s ( o p . r i ' r, i " n o i ' o m b u . t i b i l i D irr lctlcrm rrccerii.le '..ur.e in ,las.l- Je r.z,'\e, in am,lior.rr:r "',,1i."' , 1 " t i , r , r is r r l l r r r ri 'l , , r c r t r a c l i e .S . . r e d t t ; i n a . , a ' r . , p r i m : c r a P i r l r r\ c \ , ' r t r r r , : r t , u n i i n v a l o a r . l " ) , n o l o 6 i ii t e c l a ( u l . a s ( p " n ' r r r l , ' o ' l r r " l n l i , \ r , 1 , , . , r . 1 t l ., , , r s t i rn r i m : i , t a p : \ ' . r f i r r u r c d t i d I g r i j a p c n l r u ' r o r l o r r r r ' A r r l , , , t , , r r , r t i , 1 ' n r i r ' l i m i , r u a t i n u P e n t r ua d i n r i n a l i p ' " ' 1 " " r r 'r A i ' A'rt.l st' rrir ,Izv,nr,r :i xDoi sp \or-rpli(a p. s.ar; mi.;. i:tr in i\:r i , 1 , n , . ,r i t p , ir , , { i , r i I t A , t , h n i ( i t i r c h n o l d t id F a d r p t d r e l an o i l e L o n d i l i ' " '1",orsrrrnririv'rni.ir rrl "nrrginr.Irin areasta.ateFoIi- lor purLr li 'l' '\r'r11 sir)t ttrrrll 5i l,l'r l,'li)sitc lichcficrea 8a;ificareacirtrunilor,in c.rrr rez.'r\eic
2\l

, ' r t I i r r | \ r | , r ' , I r I r , , ,Irr' rl r f l , I x . l ( l ,l l l u l L . a . u n - r r u , ! i aa " . i r n o f l i . r , r \ ' a " l . r l i , , r l r L r r .,rl l" r l , r n ( { h , l , r n o r t i n i d i n b i r n , d . s r c i d r , . ; D r L - i l ( ' r ' l r ( h ' r . ' l l , r r ( l t . , r f t . r n i r u n u i r r u n c h Ld e D i r d m i d t.iu o D r m i r c t r i i . liir(l ir1r.zrlir ,, hrrdrlic (1t.piatrn. In partea lupe oari cas; morii sc tr, t' 'rnit|;, ' u , r ,,r,lrin Dr.Lsiv fornri , ;r' ulari, D'. .are s. rot.st. d( Drin Irl rr|'r rrrc .., i, ir'lir" (xcor.rirul) nruvi rllr ld l,aza ri , u o :.rni,.. l l , r , r r ' ,,r r , i , r l a r lr, , p r . z . i r r r trri l i d , n , n r i l , c , , t i ! o r r n p r o , { r c jr . h n i c . , , r , l e l l t .I r i l i z i n Jr r r rr n , ,r n i . m , l p a , ! r o r n , c, u ' r . i n . r n i . i :ir; d , , u , ir r ' t , l , r i r )c a r ' . . , u p l d a / . - s r . - . i r o r o n : , T a i r n i , r , l L l L , n . u r J i n r i . . ('l,tin,r o Iitczr-rdi turatic a Diotrelorrnai marc decit la mccanisnclccu o \irtiuri'r lreapt:r dc transmisic, ceea cc asigurir uD randament m:irit. La i..asta sc mai adaugiL uturarca mancvrclordc invirtirc a aripilor morii in rlir.cfia vintLrlui, prin rotirea numai a cupolciqi nrr a iDtrcgiiconstruclii.

2$

i \i:tat )r 'r,, .rl ,lnrl(.1tif Jr nroart dc ri r ,lq ru))ir (t( locatnicimoar.r r c t , r n r l : \ : . , r r , , , . , ' , 1r ( i d i , - l c u n o s c t r rr;i r l i ( c r a t u r a u s p e c i a l i t a r ,r s u L , jJ s ,l, r','nri" ., ,1, 'rod': nldnLl. ilupi !dra d" nrdrim,i r.]spi;dire),,rnd; , onz;,. r r ' ! l ' . ' , . u b l o r m J L l er u r n i u d l t , e s t . I i x ; , n u m a rq c o p F r j s um D r " u n ; , , tt . , t i l r i l ", { , , 1 , r i n J , r . . F ; d , r " . r i a \ . i n r u l u i A . " s r r j p d e ; o . r i , a r a i a r i r r f i e . n .

3
DE PERSPDCTII'E VALORIFICARE VINTUI,TI A DNDNGIDI

Fig- 2.23, Moari ciiciuratn, di! coDlDa llcttepe, i.ud lfulccrl

Criza mondiali de energie
Criza Nctgeti.:r d.clinFiir in iurrrl 1970 ;t Iost determ! ccrti! li coDtinue cu ti}el, dc uirt:r (lo marilc di{icultlti ln aproviT-iona"-er p a , r r s h r ' a n e i r r : r i f i c a l i , l i n u n i t d " v n d r e e c o n o m i c p r , t u r i l o rl d 1 i ! e i . ,l inrirzierci in el.borar"i rehnolosi.; a urihzari 'diion2le a .albunilor ii a sigurantei in funclionarea tehnice a centralelor atomoelectrice, a lanrirrii cl1 mare intirziere ll ccrcetiirilor pentru utilizarea surelor regenerabile ,lc cncrsie solari sub loatc {ormele salc, a cost[rilor (ie inYcstitii, deosebit ,1. ridic;tf, a rcalizil i lucrlrilor dc construclie dc ccntralc rlect ce folosinrl ,rrr'sLl. noi clc encrsie DrimarS. in iala acestci Crizcde energie,lerile industrializaic sau in curs de dcz d Ii \ i n l . r r c. i r u ( l a b o r a r .1 a m i i t o . u l d P c P n i u l u r P . , r r ,p o l i r i L i P " ( b i l i b f n r ( al. baldnl"lor de energi".rare .i lc fa., mai pulin dep(r', 1 , , , , , . 1 , i ' l , a c a r b utri i. j n . p c . i a l , , l c , . l ' t l i n o r i r r t u l l l i i l o . i t t , i i ' : i l , ' r\r!Urf r)u l(rrnFn Iuni cncrlia .le rarc tov dvir rr(\'oic Au tor' luai' i" ,','i:',t",i',. 'r,r, .t Ji iolicar. intr-o prjm.i p.rioad;,, ,1. oniinul d, miritr), ., ,rr'," l."i;". 'nr,ncilicarra ,,'rcetirilor geologic.Llc procpcclirr,$i 'ri,,, \'rlu1, d..coo(ririi d'noi r:.:minlc d" hidlo.arburi inctusiv "1,'.,,.,,, i" ',l,,ll,,11r(l, oniirrenialc. Dtc(um ri des(op.ri'r J" noi 'ombu.tibili irr lctlcrcr rrcceriide '..ur.e in ,las.l. Je r.z,'\e, in "m,)ior.rr:r "',,1i."' i l , ,,r1 " t i , r , r is r r,lrrrr' c r t r a c l i e .S . . r e d t t ; i n a . , a ' r . r p r i m : c r a P i r l r t \ c \,'r t,,rr,:r t,uni in valoar. l"),nolo6ii ifecta(ul.as( p"ntrrr fro'lrr' ln li i , \ r ' 1 , , . , r . 1 n .' , . r . l j r n r i m : i , t a p i \ ' . r f i r r u r r c a t d r 6 r i j a f c n l r u ' r o r r o r r r r ' A r r l , , , t , , , r , r t i , 1 ' n r i r ' l i m i , r u a t i n u P e n t r ua d i n r i n a l i p ' " ' 1 " " n ' r A i ' A'rt.l st' rrir ,Izv,,lr,r:i xDoi sp \or-rpli(a p. s.ar; mi, i. i:tr in i\ ri la noile Londiti' ,1,n,., "ritp,i r\' {i,ri I t'(i, r,hni(i ti rchnol(tii dF ddrptd'e ' 1 " , o r r s r r r nr i v ' r n r . i ri r l " n ( r g i c r n i n a L e a s t a . a t e F o l o-r p u r ( i l i ' L ' ' \ r ' n l i ri . sir)t ttrrrll 5i l,l'r l,'li)sitc lichcficrea sa;ificarcacirtrunilot, in c.rrr rezcr\e)c
2\l

, ' r t . I , r o \ r | | r ' , I r | ' , , , r ' r | r | r , I , l , l ,l l l i r l L , a r u n - r r u , l i aa " . i r n o f l i . l|flr . , ' \ ' a " l . r l j , ' r l r r r . r l , l ' l l l , r n ( { h , 1 , ' n o r t . t n id i n b i r n ( d c s r e i d . c ; o r L , i r ( ' , ' i , r ( l , l L l l , r r ( l t . , , , r . , r r r l lu n u i r r u n . h Ld " D i r d m i d t.iu o o r m i , c t i i i . r Iiir(l irtr.zirlir ,, hrrdrtic (1. piatrn. In partea lupe oari cas; morii sc tr, t' ||nit|;, ' U , r ,,r,lrrn rrr.Lsiv fornri , ;r' ulari, F'. .arc s. rot.st. d( Drin rrl rr|'r rrrc .., i, iIlir" (x.olr,rirul) nrcvi rllr ld l,aza ri , u o ..rni,.. l l , r , r r ' ,,r r , i , r l r r l , , p r . z . i r r r trri l i d , n , n r i l , c , , t i l o r . r , pro(rcj r.hnic , , r , l r l l t . I r i l i z i n Jr r r rr r i , ,r n i . n ' , l p a , ! r o u i r c , r r . , n . m i . i i i ; d , , u , ir r ' t , ' n a i n r i , r ,l L l L r n .r D . , i r i . . n l , r i r )c a r ' : ^ , u p l c d / : s r A " . i r o r o " : ' ('l,tin,r o |ilczi di turatic a Dictrelor rnai marc decit la r ccanisnclc cu (' \iDtiur;'rlreapt:r dc transmisie, .eea cc asigurir uD randament m:rrit. La i..asta sc mai :rdaugiLuturarca mancvrclor dc invirtirc 1raripilor morii in rlir.clia vintLrlui, prin rotirea numai a cupolciqi nrr a iDtrcgiiconstruclii.

2$

'rai Inrfi, st)r1,x inlocui hidrocarl)uriifde z:Lci )int ii sondi ir) utiliziril(l ,rr, ,(r ronrlnr-siilrili lichizi. Pentm asi8urarcaener8ici clcctrictr sc vor t,||t,.a{l,zloLt:r amcnajnri nuclearecu Srija inpus.r de protcclia ncdntlui. IJir)(inffl.s ci prima etapi Ia fi marcati dc cr$terea ponderii crer (i,iI)nxlus. ilin surselenoi ti rcgcncrabile cnergic cum sint: Soafeli', de rintul, mrLr.flf, (ildura occanelor 5i aLteLe. 1 l r r r r l r u r i .. r n i 1 ' r o l , m , t , r r r 6 i c i u f , ' . t . , 4 : t l i r . , r:iL ( l i r l i i r r r l : i J r 1 \ i r ) t l, i n , . r , l f , r l, r , " r o r r i r n i / a ! i ii D i e r r ) a t i n n a l A . i c r r r a r , ,r,' - u r i l . r , r ' r A , l x , . tninrrrc pLutru tara noastr: in urmitoarcle doui deccDii,piii la sfiriitul i',it"'i"t"'i a dezbitut 1a Consresul aI XIIlca al Partidului Comrinist ' l i ( , | l r : rd | | r n o i . m l r r i .l q - 0 r r p . i l ' e i . r x h . L r J d a p r o L J L . P L o : r a m , lrilr " " n " . I ,1" , '-rn r si derLolrar, tn domcr,i,rl.r^r!ri I" tnfLox,l lir.' lrl8l) Igg0 ii ^ oricntirilor principale pl:rii iD aDul 1000".

cele din domeniul acrospdlial ca : GrorNrn, lloeins Vertol, KaDan li dirl Irll' domenii cum ar fi: General \totors, Alcoa, Jacobs, Aerox'att, Dyna l:r'' num;rul firmelor particulare angajate ln aceste plograme apropiindu-s( le sute. : Programul federal vizcaz:L - conccperea, corlstruirea ti dcnonstrarea uror instalalii eolicnc d' la pute mici pini la cele dc ordinul tr ciliva uW; - colectarer ..i pr-lucrarea dat,lor asupra energiei rintul-i. inclusi\ 1tx- stu(liul. ProieclJr.a, .onstluireG testarea .istcmclor Ll" stocirr" . cnergiei; - rarslcrul tFhlorniici Lle (or\,r sie a energiei eotien' rn .el. mar di\"r. scopuri (pentru produr,rea curert ulrr electric.iritalii, desr..lfi. in.ilzire, I'rnducere de cilduri ctc.). Celemai mult( in.rdatii ,le,linr, rrruni mari sint la itr''p"t 6.n"ratoirr" dectrice eoliene cu ax orizontal, exisr i n J o a r r u m i t i, \ p , ' i r 1 . , l d a , . s l F ttl'uri;i tnai apoi ,.i (u .t\ !.rri,.l. l). ascrrcnca,prosranrul prfvedc ;i dcz. !olt.,r'a unor rnotl,lc ,l( ,.hipdmunt( ' r ' on..nrrrroarp l" ncrgiei eoliene , rlD ar fi tipul tornado, tuburi Ven. I 'l|:i, difr.rzor S. a. in afara nodclului de 100 kW at] l('sl f( rlizatr fi instalatcgcncratoarcco. F i 8 . 3 . 1 ,G e r r o n l o r ! lc l ( c r t i . ! , ) l i r t rl l ( ) l ) r ) l,, r! , l".rri, d, 200 kW in Nc\ d c l 0 0 k W , r € l i z a t d e N ; \ S - \ i n r r t r l l ' ) 7 r . ll, \ico, Pnuto ltico, Rhode Island lla$ri. l)c rs.menea, au fost instalatc eeneratorre eoliene el--ctricc cu ar ,,flrunr.rl'1, nr3r. pursre dup; curo urm;z:: mod.tut I (fi8. r.2, r). arirrl , l)r'lcrc dc 2 1l\V, tn North Carolina; modclul 2 (fig. 3.2, b), avtnd o put,r' dt 2,5 UlV in Wasbington. sinl tLtr(ntc proicctclcpentru UOD-5 - . \ p i B c c v o r . n c r I l l W i i |, \t\!1iv I'lOlJ-6 dc 6 ]lW, intrcgul program federal american fiind prfzcntrt in ti9.3.3. l ) i ' r r r , I n o ' 1 , 1 , 1,,r J \ v p ' r i , d l c . l r u a i mare modol rcalizat irr S.tr.:\. , tsl( ccl (tin Pcnnsyh.ania cu o putere de 300 kw.
;II

:i.:i.

Prolt|llrrr{' eoliene na.tionirl('

Politi.rr rrl(lgtticr-rr dif(!itclor .lar(, rr)iri mult sau rnri trulin in(luslrinlizxtf. sc dcsl:Lioari irr cachul un,'r irroSfame nafrontLc, (lintf( accsic,r prcgramelor de cercota.e ti pnnfrc in |tLlo.Ifc a crergici coln.nL rcrenildu le o pondere destul dc importanta- Totodat:r, accste ProAfrLrncse l,uculi de o largi cooperare inte:rnalionatL, cum ar fi in cadrul A(cntici IDtcrnationate de Eneigie cu sedid la Pari-. ti in cadrul c:rcia sint rngrcnale lnai nulte tiri r'"AJr-europenc. ascmcnca,o serrL'dc ortsa Dd in rrismcilc O.N.tl. sprijini f:Lrileir curs ilc dczvoltar,j p!oNovar,jaxccstci sr!rs( (.uralc ti iirrtritc (Le flrorgic, c.rrc cstc vintul.

it.2 l.

Programul S.U.i\.

DUD:irrn'l, anr," i, ri n I )r:,i rrtLnilio: nrorrJnr (oli.LnDrin I r r 1 , l { , f t i , l.,i l , , . r i c , . tr t s . i . . \ . p r o s r x m u la , h m , r r i i i ; a n u l t 9 - 2 , i , r J l,'rr'(latill NationalaL gtiinjn ,si N.A.S.A. in colaborareau organizat o de .,'nl's,( p.ntrLr cncrgia solar:r,care aprecia cn la nivclut anului 2000 sc poate : r . i r i u r .l,s ' . d , n e n . r . q i a . , , . ^ r " d i n v i n r . P r i m u lg e n F r o r n ec , rl' 1"'r, 11 rr1i n,ar. rcilizJ, d t-"nrrul ,1. .ercett'triLcui." t ri, rt-i c ; o l i d n linBi N.r\.S.,\ r l{)st instalat ta PLumBrooli, Ohio,;i a fost dat tu e{ploatarc iu lun:r ..tomlnir lg?1, rvind putcrca de 100 kW. Acest modcl, de lrt,ul llOD-0, cstf prczcntat in fig. 3.1 ti a seryit drept banc de lncercid l! Il1l.|r conponente ;i subsistene ti stringer.eadatelo. de bazi. in vederea l)11'r.{:tirriigcneratoarelor de mare putere. Irr :rfala plograrnului fcde.al coordonat deERDA 9i realizat de N.A.S.A., in s.ll..\. sinl anqrrnatcun llumirr mare de firme, dintrc care amintim pe

3.2.2.

Programut Canealei

CaDadadezvolr5proStamutde energieFoliani utilizind ln . . .. sperral turbrne.u ax vc ical de ripul Darrieus.De {apr spF.iatistii de Ia .,NatronalAeronaulical Xstablisbmenr"din Consiliul N;rio;.rt dc tercetar.

l'lr, 1,2,d, (i.rllfllor!l rl(0irlc (otian Mol,- l !|| o prto,r dr 2 ltl\\r, ins{rkti{ Norti ( trr(lin{,

3.2.b. GeDeratorul el€ctric eolia! ilOD-2, cu o lutere de ?,-tX[1V, inst.lat h$rashingto!.

I.jg. 1.4, cen Btor electric @li4n, trvl'trI trtrbina cu ax vetic.l de riDur Darrieus, realizat de NRC subconaucerea lui A. Rangi.

Fig. 3,r. G.lorator electric @lia , avhd turbila cu .x vc.tical de 230 klv, ilstalat ln insula Mag(la-

f*

vhr +

r
l"
I

," i.'

__uL

T ilq A\, I
€l

I

/i

il | .rnrdei a u rcdescoperir anuj I970 modelul;nventat tn ln l9Z0 de Danieus. lrr lr(. 3.4 .sl. arilit uDul din mode)elc realizatede cercetitorji canadieni. Arl fost rLulizarc ti incercatemodelele de rurbine cu puteri de 10, 30 ;i ltoJ<W. ln tig. 3.5 csre prczentarmodelul de ZJOkW, instalat in insuia nn{(||rti.hit,rralrzat in rolaborare cu NRC pi Hydro_euebec. Expcricnl:L cittigat; in perioada l9?0 .tSSt, pr..u,. 9i rezulratete "l'lxlute au detcrminar gxvFmul canadian si finangeze realizarea unui rrrrl'.1 cu ptteft. (h 3,8 ltlw, care a (osr terminat ln anul t983 $i care a l,^r i||\tfllilt r,,l ln irrsrrh ltagdalcna.Rezultatele ce se vor obline r:or Dutea ,t,1qrnrr:r ti itliznr,,ir lnr.pin(l .rr anul 1985 a unor amenajiri ooticri, cu l||rl,rn,cll irs v|rtical, avind de la zeceta douisprezece tuibine cu puteri r | | | t a n s fi n l r r , 4 0 $ i 5 0 M W . n({. stir tari'! un numer important de mari Iirme s_au angajat ln . llr|lrrll rt! ,.ln X.lx.r:rtoarelor coliene electrice, lrintre care enumertmi Bristol Ar'rorl{t.|,, l)r\l' In(lnl, f)ominium Aluminium si altcle. J3

Irrrr::r:rmul H.l'. G.
Potentialul encrsctic eoliaD al R F G estc apreciat de citre I t \ U i t . , r r . Lt j o T \ { h . T o , . r i i J . r ' - ' t f o g r a nu r " o l i 3 nr r , d i m " n : i r r r r i , , , . r ' , . r " r . it r ' l r r r r , , r d . , l : ' ri"l r ' r h z r r tr l r r ir l r i t r i t ' t i i i r r r r 'd r r 'L l ' r n ' n r ll ' l ' . , , r f , r . r i .r ' * t ' r t i l ' . i ' l , t ' i r ' l r ' r i i l ' r ' l r r " ' r ' r r 3 i r i r l ' 1 ' ' r r o l ' l F l ' r r r| , . . r r r r . ' r ' al' " q r u r ' . ,l , l ' ; ' i r r l r " \ r r r L r r r i rIx' ' t r r r J ' r r n p o " l . r r r " r ' r ' t : ' r r ' i l r I n r r l r r m e' n ] r ^ r \ ' lrr\' i r . , r ' . ' l i r , r l r r ' r s r ' r .p r H u ' r r \lBll. Voith, Winson, Er]lo. d I r . I i , , r i . i l u i l . ' J r 3 ,' F r ' r i ' ' J l e u u i . ' r \ " l o r u n i r ' z t i l o r . r B a l J r ' , l i u l o c l r ' 3 l r / d l - r n s l a l " L rr v r n o prrt.'a e , r , i , r r r r f , R r / r n r . . r 'r , i n "JP: 'L're ' r r n f i r r " i r r l r . b i r l ' k \ \ ' ' r ' . i o l n l ' i r ' { J ' i l ; 1 l cp c x r r u t',rl'1r . ' i " t ' t , ' ; . , r ' I r r r ' r " . | , ' ' r ' ' i " l ' I i i l r ) r ' 1 r l r 1 r f ' r r i r t r \ .r n r r " o r L ' ]lodclclc realizatcsint 1le o rlilrrsitat' foarte m:rrcr cu ax orizontal r:u Lrna, cloLr:i-qau tr(i Paltr sa cLr nr vcrtical il cele ce urmeazn sint !, . ' \srl l irr l:ir t6 "'i' l1ri1at'rnI , L ( r , r ) r . , ,rn " l l r o d . l . | , ' n o d F ld F 1 0 k w i n o J c ld e l s k W i n ' t d l a rl a I ( a r l + " 1 'r r ' i i r i r r f i A l 7 u n instalat la Stdtten.

I)i,rlrc instrlatiilc mai mai nlcnfioLl:rm Lcl al fi nei \i'i1l) (lis..l s). I)(' ,i,l o pulerc de 300 k\\. L nul dintre cele mai importantc proiecie esie crorrian I cu o pLrt.r' i I \l\V (IiS.3.9).Locul .le arnplasarc asisurao funcfionaredcccl i),,li,i va

'

lo

\\'

I r.1rn ( tiai riLrrL t 11oral1,,l!. rI,L Lnill li Stirrrl

l

l.

(hnfal,r. qil aiL :r j\ .1,.1, il rirj l\\. Lfi!i7rl {, r,,r.,l \!,rlti

Lr

l

'rlnr'

'

t.

rn\t..lrr

ri, rirr {li i.,:

lr ,l,rI, riul iDstulatiilo mari, B\ll"T iinnnt{'izi fcstf 25 |nriei:t"' l l , , r , ! r , L ' t r l n i r , l r l , z \ r , l i r t r L i o s l r l , t l i i l o rI I r a r i , d t z v o l t r l n a l o h n o i o g i i l o r :a , l ' r . , r i / ; r i r, r 1 r r l , l r rz o r r a r l a , r ) r r - ( t i . i i , i , l i rln r i tn i l l i n r in r r r i ,
:ll

| ',, r,, 1,. n.:rliratc (Li pfoIerorLll \\brtmaDn dc ln I ni\.rsiratca ,litl , ' r r , , . '| . , , r , l , r \ l r r L r u c l c o l u t i i c l c r u f b i t ' c u a \ o r i z o l l t a l .s r c O n s i r l ( . r i r , s , r , , L r . i . , l . r l r i | t a r i , p l t l x r a f i a n s a n r l , li c c l n t a i f o s i i j i r ( r . ( i u t i f i l , . !r I ,..r1 , , t , , 1 , r , . r l i r i L r ( . l t u f l , i l.lu i( ' p l l n , . . h i l i l , I . | ' t i . o c r ) | i f l s f ( . j r l i r r t f r' | ' ' 1,,.,,r | : r 1r'frl lr pr,Br:'mul (;f(^!iirD II, i:rr \ll.lli rLr',rlrz.rr I i l o l o s i t p r r r . r rv ( j i l i r i ! f , r j ) t r r t i t . i t , . l I . . "' ll ,| \rr l,\\ ( r'!n , , . . , , , , , , , i , t , , f u l u i , o l i t r n , , I { r . t r i c, L r : \ l \ \ r ( t i r I t o ) r',,",, I' L r , r j j ! L l , , , r , l , l i 1 ! ri ! . , r s { i l r r i r : i r ( . , r i t r , l : r f i i n r , . n r , i n ( 1 , , f i ! ' ' , , , , r , 1 r , , r 1 , !, l l i . r l t i , lri n t l U i , 1 1 . . l i l , | 1 , r ! l ( , t r ., r i n r i i f ! t , j t , l | l , , . n , ',,, t,l,.1r l0 \lW r

.\uftlia e_strantajtra ln cooperariin domerriul ccrceterilor privind ' ncr8ravlnlu.turcu J:ri ca: S.U.A., Canada, Anglia. Irlanda, OIanda;DanF. rrtarca R.EC., fe(ind parte din IEA onte-rnarionat ;i Enerev Aeencv). -' -' Dupa experimentdret unei solutii de Dupe expenmentdreaunei solutii de in nordul Btockholmului Alvkarlely-KalIa kus(n,s-a trecut la realizarea doui Droa tdlrpuride 2 9i respectiv |\tW, rcali;ate 3 la )i jnstalate sfirsitul anului t981. Primul prototip de 2 NIW realzat de li'rrd Kll\4|din Rarl.kronaa {osrjnstalat ln. insulaGittlandin Marea Battice. palele lurbinei au fost realizatede firma Hamillon Standard din S.U.A. PrototiDul este lriLta-t -ln,Iig. 3.11. Cel de-al doilea-prototip .rtirrd3 trlW a fost insralat linsi orisul NdXlarp jn qudui Suediei. Paleteacesieir*I'in. le-a real;at firma MBB din R,I,.G. Experirpsnl;r;1. De acesLe doue oroto_doi til,uri in decurs de ani vor'Dirmite .'l4increa experientei a datetor;are se $ rhr(.'r Reneralizarea la Drosramului. nsta importanl ii jesi c"le mai marr 'cu pfototipuri iealizate slnt a). orizontal, llucdia promoveazi prin F.F.A. (sub condul rrra Iui Ollc LiunRstrbm)un Drosrdmde Fig. 3.11. c.!.Btotul electric 6olir! r.ncrgiavintului,'avi-ndturbine iu ix verti- de 2 l!fw, rati4t d€ KMW, iBtaLt (d cu puteri de plnl la 20 IUW. Se sconln Gotl.!d, lrlzi cir prin pati succesivi s€ va ajunte
pln[ la lrneleanului 1985]a turbine cu ax vertical .u Duteride 6. Zl. 40. I000, ?500ii20000 kW. O altx lrashiur; a acestuiprogrameste aceia cl rurlrinx cu ax orizontal de 60 kW, instalati .\J

.l@tric @lj3n Flt. J.9. c.!6to|||l Growllr I, svhd put.ro. d. 3 Mrll.

el@ltic eo!ig. 3, 10. G.ldato$l lian GroFja! II, avtnd tutbila c! 3a oti4!t5l o! o Pslt, iiervoltat de proleorul Wd!D. , rcsliet deMBB.

8.2.4.

Prosmmul Suealiei

SuhproEramulcolian aI accstei tlri face parte dintr_un Drorram Dcntru noih sursede enerqiecu 15subpioRramc estecoordonat 5i he NSgfiSO (NE) c.]re a tosr org;nizat jn anut-t9t5, finanlareatuvernamcntaltralectind energieilintului cca 20oodit totalul chelluielilorpFnlru
6UISC noi.

Obiectivelebroglamului slnt: - sprijinirea dezvoltarilor tebnologice domeniul enertici vhtului ln cu oblinerea unor solulii tehnice de eficienl: economic:oPtiml; - stuiliereaintroducerii pe scarelarge a enefgGivlntului in cooperare companii suedezede energie; cu - Plocurareadatclor fi echiPamentelor necesaic; -- promovareati imPlementarca protramdui. {}tt

--1li41-

'a-

..{.}
l.ig, 3.I2. Vederc genenlt ?, nodlhj de amprasre a A€rebtoar€tor clrctlcc eolicne cu .f, vertjcal drpi p,ogramui poscidor.

drll H[cdin arc o supratatirdestul dc mare, cu densit[tj mici de popul.lic, |lll$ Irnlru ierfnul disponibil pcnfrualte activigti (agricultull) se mani-

It

l,sti' Inir rrcfa c:rs-ausiudiat ti se dczvoltiraccstcvariantc pentru anpla:,,'r.r' tn. nrxrc, in apropierea litoralului, Ia adincirni de 10,20 rn. Asifel Poseidon, promovat dc Olle Ljungstratm pre\'edc instalarea a |ros|,rrnLrl ll){) unitr-rtide cite 20,UW, putereatotai:ra acestora fiind de 4000 t{W. lI fig. 3-12 cste prezentatiro vedere geier.ali a mo(lului de amplasare a

rr ii 2,1tr. lrr anrrl I981 au fost produsc lariantc .l ,rrind putcri intrc Z fi .1 kW. Ccrc€tirile vizind utilizarca cnergici colicDc sc .r zecc organizalii pintre care amintim: - Hidroproicct - Itinisterul cnergcticii -- carc i,) do)n.Diulagrcgatclor pestc l{)0 kW fi al cc,rtr de , rzi

6" nnxlelului ,,CjcloD dcsf:!;oari in cadful efcctueazi cercctlri clor clcctdcc pc l)xzi

:J.1.jj.

ProglaDnulU.R.S.S.

Potcnfialul cnergeiiceoliar al Uniunii Sovieticccste apre, irl la un volum dc cca I 1 rniliarde l(\\rh. ZoDclc cu poteulialul ccl rnai ,i,lici,l rvlnd vik rr mcdii .rnualcintrc 5 ti 10 rn/s slut: Nordul ]txtrun, zona Uilrilor Neagri, Azor, ,'\ral, Caspic:r, B"lri.J, K,/"h.'0nul pr.'u'-l.i zo,,- ,i.-ra ni a Oceanului Pacific. P o r r i \i r c . l i m r r i l o r , \ i - L . n r . p , l . i bine de un sfert din tcritoriul l-riunii Sovi, ctico cstc posibili utilizarea cchipamcntflor colicnc cr o duratr-r cuplinsii intrc .10{){) li 6 000 h/an. Dupn uuele estimiri, numai in peninsula I{ol:L in zona riI'erane pe o lungime dc I 100 km ii o l.ltime de 40 k pot fi co struitc ccntfale clcctricc coliene pe baz:' .le sistcm, cu o prtcrc iDstalatir dc 240 mii ITWUna dtu lriis,-rturileprogr:rlnclor sovicticc cstc dezloltarea l)e b:Lz:Lde sisten h proportii mari, atingird cltcra milioane cle lI\4'. Se a|r in lcdcrc in specia] partea europcan: rr tr.ll.S.S, dfficita,,"L in.onrl)ustil)ili, (:u o r. put.lni{ (lczvi)lrriir, prim:ipal in 1,r' cl(!lri.i lrr lxtinsttla liol., ftrruiztn(l fnergic cl('r i tril trr sislrrllflf (!rergcti(r.i rrlc rlncci at(': no.lrY c s t . . ( n 1 n , f i , p o s i b i l ,t i i n s u d . lte,iurselc cncrscticc coliene se loloscsc ir lrirIil'.,1 ir. aRri.!l.rrri l'.rrlru nr.,rni z:rrca scort!fii apei la pi;rLni, clcctriiica rrrru lr,rrrre iz,)lalc, l)fot.clir nnllrctdor impotrita .r)roziunii, r,.:r ,,ir(r(,ir l,irtrriil(,r (|. ifrnnrlalori lrt unflc stafii mctcorolosic( ctc. i (lii \.1.1) dc producfic, spccial il lir.zcrrr irr cf,rlfal,r d( celcctrn:;tiin!ifici;; ( liLboreazi pcniru familii unificatccn desti, ri rli ,,Vcif,) l,lu . s. Proiecli:le r r l t l i ir l i v rr s r ' ,: r ! i u { l l t . r i r l e : 0 , 7 5 ; 2 ; 4 ; 8 ; l 6 ; 3 0 ; a n ) i 1 0 0k W P c h a z a t , u , , l , r l r r ( l i r n , , I s i I r r].v i r r l , 1 , , f l r.1 1 x o f i z o r i a l ( i r rd i . r m f t r c l c l c 6 , 1 2 , ]tl

Llstitutul unio al dc cercetini itiinlificc VNIIKTEP, carc cIecluprognozarea dezvolt:rilor eoliene; Centrala de ccrcetare ttiintificn ti de prodllclie ,,Vetro En", carc ,r'rc.tcazi $i urmire$te realizarca dc instalalii mici, rcspcctiv pinn la 100 kW; - Institutul de ccrcctiri,,\{akarov", carc efectueazi. studii iD domenirl ,',irii dc nave cu vclo li utilizareacncrSiciyintului ln iransporturi. Pro8ramele previd, in linii mari, realizarea instalatiilor de pinl la 10 hW pin:" ln anul 1984 ti, respectiv, pinl la 30 kW pln: in anul 198i. I'rtcile de pini Ia 100 k\Y se preconizeaze a fi realizate in anul 198?. li)t pnrn in anul 1985 se preconizeazi A se realiza zonarea cnergctici eoliaDl-! 1i siabilirea amplasamentelor de eficien{i maximi, precum fi studiul tchrri,!-ccolromic pentru gcneratoarc olectricr rolirno avind putcri cuprinsc i,rlr. si6NW. 1

:t....i.6.

Proglamul alanez

Dup:-L( stnn,",rilclilcutc df Dcpartanrentul clcrgiei din ,,,','\l;i tar:i, pin: la sflriitul <Leceniului actual, l0l" din cncrgia clcctLicr'r ,, l.,fii ar putca proveni din fint, linlnd seama ti de iaptul cn resursclr ,n l[lrol sint neinsemnate;i ci terenul este ideal pentru energiacolirni. I', r1nr coordonareaunitaril a programului tj pentrn efecfuarcalcs, l' I'ir .r li)\t c11"i N.rtional l,aboratory Riso. Programul danezdc lilizrrc , , rr,r1qi, rolitnc (.uprirldc toatc gamcle dc putcri dc la citiva kilowrr!i i I' ,,., tl,. nrar. puterc. Ca o tr:rsituri deosebit:r cstc accca c:'r toatc siDt nalioDal,avtud tu doiarc cchi t',,',,,i.,1, si fic racordaie1asistemulenergetic 1,.,,,,'.,,rr, Dlttt nisurarca energieidebitatc sau consunate din reiea. De l! .,,,,,, 1,i,, (st( o politjci dc stabilire a prelului plntind mai mult pcnl r ,,,,r|,,, ,1,\ltri{.1 consumat:rdin rctea. Cele rnai Dr:rri instalalii .(,1i,.,r, ,lr, l)iuruntl|ca tlvind 630 k\\' sint instalatc ia Nil,(, in apropir,rc <1. \ nll,,tr|, fi (|(nrslitrric pas inrermc(liar. un pentru put(ri dc or(linulr 2- 3 Nl\\r. Ir lilr. 3.11 cstc prezentat uD ij€neratorelectric coliantnuliil,LLl, avinrl rir l.\\' fi (linn)cirul dc -i,60 m, destinat prodrcerii de cncrgic dc(irit it, ,, ,lr/,,1 (l( fir'ua SJ U'in(l Po\cr lircdcriksha!cn. Proi{ctaDtii stu(t':,zii (u ' r r l r t ' 1 L l : r \ , , r i r o t i c i t , i ( ( . 1 . nn \ \ ' . r t i . a l .I n l i g . 3 . l 5 ( s t c p r f z f l | t i r r ,
jti

,,,, ,r,!l, l(,, ,,x lcrtical rlr: tipul f:iromill r.rlizllt dc Dansk Vnrdkr.aft l!!lrt..1| .iLr. produce frecrcnt asttel de gencratoare ijama dc putcri {ju i,,rr1 .t(l fi .10 k\\t. ir trczfnt se aprcciazn Ia puieri mici pin:r ta ZO-30 kW, gene.aci I0i!,l, .lcctfi&.r'olic e costi cca 500 700 coroanedaDezcpe kW putere

nlrlizird o diicr,,ni:.(h ivfl rt,r 12,5rn !r anu.cna trrnljadcf. 160turl)inr i,LdJau]n:., ..pal,ilc s: s,r(iczf {irfarc l0 ti\\. t i,t"al"" 1."t* t,,r.,i' ".i,.

l!;:l'.i:"i;:'ll:";:, ;,';,""i:i l"l:;, lij;f::: ;il:;, i :lJijl

llii

.,l .r1
rjX 3 . 1 6 t 1 1 , t . 1 ! P l 1 io t r . r t c z N ! \ ' t j C S j .:i i{r ll)0 tt\\:.

lrig. L L7.tI.dclLrl Darri crs .rar.1cz, reatizat {tc ll.n,a PollmariD jJV

!.'lr
l. \r 1 l,l 1i('! ,l!,r .!lirr', avnxl i{'7,i'1,,1, (tr trlc'r d. l0 !W. , f , r l ,/ , L l i i ' l ) a n c n i a r . r . I L!. I 15. Xldltlul !c,ic,.tIrtrhi lleclric.olia!, dir,l n\ \rrtic^1, rdlizat d€ Dansk \ i.dkrall Irllu.lr -

r,r,)it!lthri.pariicipaufascdepartarncntcguvcrramcDtrtl,. programul euvcr_ ,r c.'i1.1i,ii, (toln.niul (i'.r.r,ici i.iicni,vizu,z,-L ;,t;d;;;u t,, ll ll l'"
r,r scaft (Le rarc jnrtcrf.

prorotipurscncrarorului cledric eoliandc l,l.jis 3.lg csrc prczentat ' r . \ \ r i p N r i \ E . s . s i , r i , t i S . } . t - r , " , rI u t ;l . , , . " " r , r o r u t u. i. . , , ; , ' ' ' , ' . ' t , r ) r , , r . . , s ,, , i i / J r , r . .f , r m ap o t \ T , d , i D , BV. I'r1)gr,ttmulAIlgLci
]n Anglia prograrDul csie coordonat .le DeparramcIlrnr . . I , i,,, ,,,1{li,,linconjur:-nor. reatizarea i11 trogramuldi sini anircDaic uDi. ' ,r li ir:.ri11ri. rrrintrc cart : Britlsh:\orospa(,, ff,,fi,."fp.ril,,, 1,i,,,ii,.,j, li ',, \ \ ' i r , l I t ( r g v r t s s o r i a l i o nI,n t t u s t r i altn s t i r r r l r , i q t' ,, iiLril, (l!. .. I n n l r ) t i a i . n r r i { f r i c c o l l n n l u l o s r f ( , l"lrrrr,i.r1,,.t ( , I D ( . i I i ( l , :L Iosl stirtriiir un paraDrctrLL I-.0, carc .src \ir(.rir !tlruhri ' r'.'r! n]lrlt_(ie 50oro.din timput totat. pc baza clai.|,r culcsf ll l(,sr . .lrirj

| n r : , 1 . , 1 , t . l i r r l ' r ! r s r r ( a( h f l i r r i , l i l o f n r r s , s c o r r r r Z a .1 s , r t r c c l l 1 a rr c l x ' d f i , 1 , . , r ' : L , i i .l ) i ! i r ! f s t i l i i l , ' i , , r ( r ' s i , 1 ( ' , r i , r i u\ ( t r i i , r i n , r t ( i u i t ! a ' l i " j o . L s ' l , r \ I r , , r . l i r i r r l : , : | l r x ( 1 1 . f f : l . r i l " c o r \ t i n L r r . L l i. o s { r n i i o r , r I . r B i 1 i

:t.].;_

l'r'ogr mll I

Oiat:ilei

z I ' r r ' - r a r r r r r l , , 1 : r r r L l Lp r t ' v c r i " r ' ! r l , o | a r t a r r n ( , r : t u ( t i i c o r n P l f ' i 1 ' r i f r l l i ( l i \ i t , l i r i r . . ( r r l l < l i o t r . p r o i t r : l , p k r ' r l t o v r r r i ^ o t a\ i n t a p : - rd e L | c r r i c ci r z o n r Z r i d c L z c t . P f o i c c t u l r c a l i z a l ! , , 1 , . , ,r | , r , r a i r i i , n I r . i r i . l , . r r r r i r r , r r r l h i r l r r , t ,h r i i i a n L \ \ L i e l t o s 1 r | r e r c d c t l a n s i . ] r m a r e a u e i z o n e ' l , l ( l l ) o o h a i t r r n r r r i r i r c z r r \ - o r i l l s p a t t L ou n o r d i g u r i d e l 5 m , P e { a r e .,i r||rr, !i ii, i,rn.,lat. li)0 l0l) lrrfl)int eolicnc ct tpr Plrtca gcrcfa 'ljjil,ir, in rczfrlq, (i, rltrdo:rr:t'l1slil l, rrni|r( r!r' | .l \l\\' ,l(l

, , r , r ' 1 . , . n f r s c t i ci,." !l i a n r r n g l i c i1 , , . , , " o i l,lil':,.,,']: "n;. i,;;";;i:,i;
\ r ' , , , 1 i i 1 , , s , i l i r r r i r l . , r i n . f i n r s t ( \ . i : ,hI i l ( i l r i , , , i r , . f i ( i . l r : il r r , , , , , ' , 1 , , ,I I r ,. t , r r r l r r r r r r , :,r( l i , . i , t ( ! 1 f i ( r . , l i . t , i i i r l , . \ l , . I i \ii .

3.2.9.

Alte progmme

Programe de punere ln valoare a energiei f intului au de ,*"rncncr rrrrni'oar"elc i: S'pania,ELvnia ltalia Noua Zcelandi Au' ta l. l r . r l i . r . l , r r , ' , r r i r ( . P . ( h i n c z i T h a i l a n d a l n d o n " z i a T n d r aS i i n c i m r r l l ^ , rull.l . A..ir, Lrr'sram, au rrm:ilo.Lr.lF oLi'Lrive: --.,"AiJ*" .i er idrnrLcr".r.ir mai Fxarr: a pol'nlialul i err"fqFii'
fo|'Itn;

- dezvoltirea unor organizatii $i institute la nivel national, capabilc slt l)romovczc aceasti nou: tehnologie, e rrrodurrr,a unor game lrrti dc turbine de la modeleleartizrn f"'viriont"t" celc rilai t'voluir cu o gami larga de putcri ii lnir-o lt,ti iliv.rsitatc mare dc scopuri. lrr cccu cc orivcstcutilizrrcx in prezenr'a cnet6i"i vinrului in firile c: r rnl,ro (',4.R.R., tr.l,uic sl srrbliniem proPortiileslnt nucr' ln malorll|ll,.,r tllrilor ( .A.E,l{ sc il, s[tr]oar:tccrcctlri penlru FvaluareaPoLenlrad' fl lrrl'ri .irrr{r'li(: coliur $i :t (li rvoll:trii unor organizaJii cercetare prorecd" r'chipant"ntclor convcrsre tn|r pcrrlltl r,'alizorr'rr (:r,slertrr intrrcsrllui p{rrtrrr dozvoltar':r encrgeticii'oliene se ?xplici de rrrrn Inir.kgcrIrr trlri r,':tliji:1 .r t)osil'iliitlilor aceslei surse Eratu'tP r.nfrgic, tt| txln.lul .l.l (st( prcz|jnlnt Pot'nlialul enersFliceolian tehnic rm'n irl,il rl rrnor ti\ri IncmLre C.A.D R

, l " . o r r _ L , L r . urh in v . r , t r o r r rllr , o l l . n r . l o r e s l c d , L r , . ! o l . i i l u { r r r ! . ( , , n 1 ol k I ustrbrl con\.ntjojrdl DFnrru un kilo$ar or:i. - _ l n _ p r e z e n i n u n F l e L e r i a . A . E . R . c a R . p . B u l g a r i a ,R . p . t n r a r i . l K D. (r-rmdn; sint' jn sradiul dc r-atizre unetc moJ;lc d. mna oui",. , u p r i n 5 e n r r . 2 r i l 0 k \ 4 . d . c l i n a r ca l i m . n l : r i i , u . n . r e i " . t . . 1 r . i . i s i . r l i _ i lr.nl5r'ii .u apiLn u or obrF.lile Fconomrfc fernr,.izol.tre. R. p. polorri in $i .( frcconireazerp:lizarra unor in:lalilii combinar, .ol"r colien,.closrinai,. trodu.pnr (ildu r np.psareunor rlidirr eu uD votum d. Dini ta 500,nr Programele actuale, existente in cadrul tirilor C.A.D.R_ mi prev{cl dezvoliarca unor _instala.tii eoliene de putere mijlocie sau mare.' J . . e x i , t " n r au n u i p o r e n l i i r , n . , 8 ( t i . e o U a nr p r . . i J b i t r i , ra n i n d . d rrr , t r x.rurrrr. rtaoru Ltedczvolar..r .prcet;rji in liril^ ntsmbr. r A.E R.. r " r o l v d r c a j r r o ] J l c m d o r , o m p l .p iL , - .r L n r i l i z i r , . ,! I , . f g i c i . o i i , . r r , . dcci t , 1 : r c u r'r.;rrr Tirrn.rxrr 'orrpi'rnr',rtulurof jau ritor\.a !bri r'.A.!.R.. vr fi outin ,lr, icrrt:.. a norJona-. -, Iiunil,,r in d(est donreniu si coop.rarea d oiirr ,l.rrufll. iJ',rror pirr-n"rilor in .nlu(ionarFaditFrilcto; DrobtFIrledar{ , o r . ' , r h r il d a m " l - r J r . a- . c n { i a t i ; i i - t L i n r . c au . r i r i t o r d e i r . a r e a l ' Uor lj rr|,r.r. pfodr'.tr\. "rrucrU c.onomic" recrsare -! orSaniz5rii impl.menr,irir ,i "r .istcmclol enr.reeti.ii colicno

3.i.).10.

I'roglamr

ll.S.Ii.

PFllrfir obtineredind.p, ndenle, FnerSprrcelirij s.au intrc_ a . i d l { , n . ' n o l p . r . r r u D r.,r n l . r r z d t e n u r m : l o a r e l p i r F . l i r : , - r ' , ,r a r ' a g , u l o r . i , i n c l l , r u d " . . o p e r i r e a c r o i J de combus. "ursc I r l rl r l o s i l i ; drzvollarca prodLLctici dc cncrgie din surso altcrnative $i rr{i(! pcrfcclionarea lunciionirii sistemului energetic national; i , o n \ . F ' i i ap l l e r S i .p r i r r r r d u . . r e . , o n . u m u r i t n r " h n o t o R i ( e i L r l i t i _ s / . , , , . , n . r g i " i , , r i n a hi F f i . i . n l ; , . . n o m i c i . lu dorncniul producliei de crergic ,l,alrifr'Lsc pune acccntul pe cxtindclcr ,,'n\lru(lici de hidrocentrale,utilizarea , ,irl,Ullilor inferiori,trecerca pentru pima 'l,rl,, 'r lllfr noastri la realizarea ccnde lr.'l, Du(loare electdce, combustibiti$i , ,'rl,If,|lrti sintetici, folosirea fonnelor r','r,1,, i n,r gk', rcstringlnclu-sc rrtilizarca lr,lr,r ,ul,,rfilor pcntrll productia cncr, |,.lri ir l(ordindu-sc prioritate valorilr, i'ri 1,tr.I)fin chimizare. Prin aplicarea ,r', .1,,1r structura productieide cner_ in r,. , L riIrc.'r, vor intcrvcni schirlrLjirile I r i 8 . j . 1 8 . I ' , r t r | ( i r i s n r ! l o r d f ( n . r r x . ir trnlrcr'f.f !n .Drran, .t..tri(,1 trl n r r l , ( 1 ,i, N r a f a . u(i l i l l l i i t 3 . 1 8 . 43

cnorgctic .olian I'oirliol id'nn, anrcntrjabil c\lnin'^r

. i

9

* i
d j

4 l
i

9

!

:

; t
i d

E ;

;

d

3 E
, s

. a

e

: !
i r

3 :
d

l
t

, i
r

F

e
191

,
108 I

a
'2,9

n

d
19t

n
2',1 9,9

:
21810 8015

150

72,6 lr,8

i'c/3n l',.rlnr .dl.ular(d poren!ialului energetir eo)ian.cxprimat ln elPcunut k\!h cle encrgre c; pentru proLlucerea s-rL tit)ut s(rrna.l" Iaprul 860'kcal c: drnti un kilogram dc combustibil conv"n' iriii-','"1i"",". ra ti,'r'irl r. ',1'lir ? u00 k.3L '1 penrru lurnrzrr'a unut NIlowa(t-ora p. filici.r .lc pro.luccr" 1i rrxnsport cchivalcnrul ],"r',r,"',,"r l .tt, trui, rr"

cL r'zrrlri i,':r'lar rrPortrrl i'1"*[*'rir,ii co,rv'rn;ionrt: ., ii,:i"iii,,.""r;.;',...
42

l)iDlfo sLrrsdc noi $i retenerabtle de cnergie, \,intul va putea av{ra o ll,n{lt.Il. in,portanti in producerea energiei elect cc ln }ara noastrn, tinind s(x' r pf dc o parte, de faptul ci in conversia sa traseul este direct, respcritiv d. h a\ui turbinei sc poate antrena Ecneratorul electric gi, pe dc xlte Darte. dc faptrl ci pe Lazr estirrtril'or gtneralc potcnliriul tehrricti ecoDomic minim amenaiabil 1l tiLrii noastre arc valoarea de 2-3,5 milioanc tone combustibil convenlional/an. Tocmai dc aceea, prograrDul de punere in valoare a energiei vintului Ia trcbui s!-!i aduci aportul in balanta energctici a ![rii. Programul arc urmitoarele di rcciii principate: realizarea unci game laxgi de atit ca puteri cit ;i ca Scncr.rtoarc, lltilizitri; zoflxrca cncrgetici coliani a r( alizarca llptratrrrii nccesare 2olli'rii cncrgciicc; - stabilirea unor criterii tehnic si econornic rnisurabile pentru stabliirca amplasamentetorde eficienfn cconomic:LoPtim:r. t,2, 6, 10,20, 50, 100,300, 500 ii I (X)0 k\\r. Sf (Lczloltr-r:rtit tipurile de Scneratoare avind turbine cu ax <'rizontal, dl ti (.Lrari vcriical. l r r n , t l i z r r ,' t ) r , ' A r . t m r r su r L t r r r r ' r I r n r n i r i l r d e - " r " l a r c i ' . p r o r c ' l ii 3 unr!'^rl.rr, nrrrri urrit.ili tco'rnrrricc Drirrrr' '!ar' "r'rrn'r'm: lNLKtj$l 'ir.,i, a ,ti'r Rr.,so', LC.P.l]., tir'tirutrrl PoliL hnh Bucurc:fi Inir'prrnrlcrea 'Ghimbav, ICDNIENERG, IPSCAIA, Institutul ,1,.i:,'rrsiru,'tii l\c;onauticc ,1,. I Ii{lro'n0t(iorologie t.a. gene succestva,s de t,' r rn\,r,r Ia t.tl,rricalia ierie ii imPlemenrarcJ, anruur rvoJ la )Lrr:ttull,'r '',li,n irr Jil,lite scctoare "conomr'e r.rr,,.rr, 'on' vir fi 'o r,I! lrll! . r1,.'cilif,iinsumir,.l 260 mu tonr (omLurlrrtrl lr r:r'l,rcc rrrrneazi vom prezenta unele modele realizate in tara noastre' ln fig. 3.19 este prezenlat modelul unui gen€rator eoli,an-dc 20 kW' ,'u ur ', iti.ul, rcalizai la Universitatea din Bragov in anul 1982' (;rr alt moclci de t\)ul Savonius, realizat de cltre INCREST ln anul 1981, cstc prczcntnt in fig. 3.20, accsta avind putcrca dc l0 kW' 4.1
r'ta r l'i",.,r'..,r,rr,r,i..,.n.i. -,'r,w r . ' . - ' \r , ' r i . , ' l i 1 : , . d"zrolt'rrlr PLogrJmul !ir', rri r l l l o . l a m t l l l i ] " I r l r r L l r cc u p u r ' r l o "

Fig. i.20. Ccne.ato. clcctric eolian de l0 Lw, reaLiznt d{: T\CREST,

3.3.
.,

Penipeetirede utilizarc

1.,rii:

P r o c r c " l , ' r a r o r " i n d ^ z r o l r a r . r ; i p r o r n o v s n . ;p g s g s l i' Lx, rlk'l r.oll{nr.rt(. u ur numir d.. l irr dezvohatcse rnergi.i eolienela l:'r" ,i xsiguri o !iahiliraL, e(nnomi.;, j proi,.cretor ..i : mar. penlnr ur -1.i'o-ricitiva ani Eire,gia ootirni ia Ii caoabili .' rduci o .oairiburi rrniticarifrt i.. producrid de .nergi" elictrici irr rnFlF l;ri inair," d. stirlirut .erol.rlur. In acelali rim! vor avea . vi:rbilitate sistemeleautonome cu puteri intre 10 kW'Si I'M W, dotate ' sr..l,rn.d. .r,, ,r. .dr , u grupuri d" g(ner3to L dr,s,t pentru asitularea . ,", r r ' r r n , n r,rl.,r { r r n i D . r td c n r c o r ) t i n u : r r t cf r . n t u l u i I ( .i L l i . r i n , . ( . r ' . i r, 1 . l i p r , r l ( j r , . . u r . .,.tr- . u c r g r . e " r , . r a r r a b i l a t i r l n r i m D i ' i r . r i n . p . , r ' , , i 1 r ^ d . ? d o o t i n e r i iu r l " p t i c i a n ! c o r F s p u n z a r e ,v a t r c ' _ . o r . ' r r' . , n - r g i e , , l rr n J - . , f i . ) r i l i / a , ; i n J f m i t o a r e t cr i . i s i t u a t i i : r . f r r , o , r / . i r r . . , t r / i U s r a t d ! Ji" p u t e r F p o r n i n dd e l a m i c i i n s r a _ i , l . , l i i , l i F * l p i n : ,l a i r , . r . . l . . , i i r n a , , ., r L i t i . t r ( : n i . c s r c a z e n e r e i a o l i a n t l c " 1:r (lIicrmina economisirr:a combustibililor convcntionali: irnpn rri cu .rlre formr d, un,rgi,, acDrnulal:.ce dc e)icnrplU batc_ . r r l ' s . , r . : , r . m c l , . h i J r o . l c r g e r i , . ;i n a c , . s t a z . , p o a r Fo b t i n , . o ( n c r c i e c .1.:l'ili ,1.,rrFhrti...i.tinj .eama dc costurilc sirpUmentarc tte piir_ si ' l 1 r l ' , , n , . i J r "c u . m , d " a t u m u t a r ". e n " r s r e r : "i. i r . L p i r , J t i ir n r : r " f o l o s . r e " - e r g " , s a f i e r n d " p e n d c n r d , . r i m p , . a . . i, r i l , i , , , o l - r . r n t i d o r i m p r a r c . . r f t u c l u a t r i td e r i n r , i . . i c x i s i c c I,"rmirt t r ' . ' l r r r l i r l ( i , : r , u m u l i r in , n r f l r p i i t r . r ( r p r o d u \ u l u fi i n a t c . r i r r r r r n h . s i i , r . L i ' . { - r f i i . r r . i rp r o d n : o t u r r ' , . , ( | '| l ' r , r " . ' l ' . I , r . ) l r , r8n(otr.(t(.

{6

4

Pe suprafala Pirnintului oxistr'' o rcpartitic ircgalir a radiatici so|'r'( , ,L cirei intensitate scade de la ccuator la poli. Accasta dctermin:i o ilr.irl,r - dif.rir:r a 'uprahl i l.r.{trc. car. ar;gF dupi ,jnc o n"uniformir.rt, a presiunii atmosferice ;i, ca urmare, o deplasare a aerului dintr-un loc iD altul sllb fo.ma! de vint. Prcsiunea atmoslcrici fiind deci cauza prircipal; a genezei cureniilor dc aer, vom prezenta clteva caractcristici alc salc dc care dcpind directia si intensitatea vinturilor. Presiunea atmosferice reprezintii. Iorta cu care aerul atmosferic, prin greutatea sa, apasi pe unitatea de suprafafi. Se m:soar:. cu barometrul si se exprimi tn milibari sau milimetri coloanAde mercur. Presiunea atmos-

POTI'NTIALUL DNI]RGETIC AI. IIINTULUI

feric:i iariazi cu altitudinea deasuDra ni1'eluluimirii.
I tltilizind ecuatia Laplncc

ttp : pgdz
empiric! ce detcrminarvarialia tcmperaturii cu attitudinea (z):

,1,1 ,

(iruzrkr tpl|riliti rirtlului

( ) l ^ f l \ , r t l l l , ' l . al r t l i ' ( 1 " ' r r t , i r , r ii r r l , r " / " r r r ' r r r J ' r i l r rrrrr"J, r', irrr s dll-; nr, rodJLJin srrr. , ,,r, l,r/,,, , ,i .tEaeidiDi:ai* nrif(nrc a masclor dc aer, care, aiunci cind ,l, rrt',rrr., ri lIlr-o cr'rrtirrtlit ( stc r,ltr s, rrrrxlrrr srrrs0r'iz()rllrd, deuuDitirvint. Viniul cstc clementulmeteo care tinde si cstompeze rrrl'ti, ,r,l rurrirlirr;ruriliii mai activ al atmosferei, rri ,lin r'rl' l, r. rrt',rlirr rrt,irrritia rr.unilormi a rrnorparanr( mereorol^gi'i .\, {ir'rlr.l i r l,;rl' rl tiunil( SloLului irr intr,38a arnr^sfcri. vintul J.ter : . r r r r r . r , l , 1 , l . . r r' i r - l " f ' l ' . r c r . . r f r o n h r r i l o r n r l n o i l ( r ' i , , i , n o ' i l o r t i p r c t j vrcmii ritrrtiil'r:. rlcci estr un elcnent care determiDi schimbar€a ' Penlru .r intelesc nccanismul formirii curcntilor de aer, respectiv a retatia eriistenti intre temperature, presiune Fi lfintului, lrc.bric ur;iuiti acrul atmos{eric nu se lnc:rlze;te direct de la Soare decit tvint. .'bstii?t irtr ,' rrisui"r forrrtc micr-I.Razelc solarc stribat atmosfera, ajung la suptaiar dc aici ci dura sc transmiie acrului i,rl,r l, r(.slrii r). (rr( o incirlzcsc, ,lil,rirc pruc(so (a: radiatic, eonductibilitatcmoleculari, P r turbuI'rrr 1"rri, rr l\r'ir inr,rrn.diLl , urenliJoroerieni (!g{ecfie ri advetliel Ca urr r . ' r , . . r , r ' r l , ' l l . x , ' d l d c c B ; s e t l ei n . r r a l u ' i l c i n l . r i o a r "a l e l . l € P o j r l f $ r , il| z,,rir (l, contnct cu suPralala terestri; de aici temPeratura sa scade spre ru inr-rllinri (c^ 0,6-l'C la 100 m, valoare numiti gradient termic. Intrucit srrn:'fxta lcr.stri-! csic incllziiii Deunifor-m,in scls orizontal, se lntllDesc rrrrr* rli, ;rr'r ru tcnDcraturi diferite. UD acr cald intotdcauna este mai rrrr,lirl, urti u'or ii cu o presinne ma-i saezuti, iinzind spre o migcare rs.ei,l(.rti, pc cind un aer rece este iai dens, mai grcu ;i cu o presiune nriri nrirr(. r\cesl dczcchililrru termic ai baric determin: o dcplasare a aeru scizuti, tinzind spr* lrri rlin zourlc cu presiunc dicatn spre celecu prcsiuDe o rrnilrrrrrizrrrt, nPartitn'i Presiunii,sprc o starc dc echilibru

- 6.5 t k m l , - 0 < ; < 1 1 k m , z 1288 l l k l n < ; < 3 0k m , [2r6,5.K
sf obtinc pentru 0 < : - i : l L k m

o"(' *.)""'
pontrn ll<:< 30 km

e: eotr 188 l

/_

6 . 5z t r ' r r r

,"*(ti)

14,6

( , " ! l ; r i i l c i n i t i a l . s i n t d e f i n i t ed e f o - 2 8 8 ' K ( 1 5 " C ) i , : 1,01325 a(. b + -i'n Prrsiunca snferj rnoJifi.iri $i sefrS'drizbnral dato'iit{ unirr cauze li( (lc naturl termici, fie de naturir diDamici- Acestc variaiii alc presiunii i|| iimp pot fi periodice (zilnice li anuale) sau neperiodice.Cele periodice sint <li,lcrminite de incnlzirca 9i rncirea suprafelei terestre, la carc se adaugi l(nta dc atractie a l,unii ri a Soarelui, cauzind atmosfericl". V:'riafiile neperiodicesar accidentalepot apirea de la o zi la alta in funcli' dc succesiuneastirilor de vrcme cu sisteme barice diferite. Circulatil lfrli(.alii o maselor dc aer poatc dctermina, de asemenea,schimbr-Lri picdc '.i,rncfirrn intcr\.cntiavarialiilor de tcmperaturi. Migcitile asccndcntc duc Lr \fid(!r'a presiunii, ial. cele descenalente cre$rerea eiIa lrrlfucit presiunca variazi;i ir {unctie de altitudine, datele de prcsirrnc rr,.Bislrrtc ]a diferite stalii meteorologice,pentru a fi comparatlile, trcbuir ,,n,\lato ir scnsul dc a lc redncela nivelul mirii. Aceasti corectic a citideoarcccindici difeicntclc ril,,r l)rrom(lricc la iivchrl m:rrii csic Dccesarir

47

, l ' t ' r ' r , r ' . . , r ' r ' . , r .", l r o rl a c r o r i r l c r ' i-r- r h r i r d i n " a l.l n . , r i j r r d p c h a r t i r . r l ' r r l ; r ' i r , r i J r m o . l p r i . "i n r e j i l l r . l i . i n a c F I d $ ii m p . J r d r t . ; i r e s l a t i i r ,,, ri,r.i.nr. a p o i u n i r d . d r i n l i n i i p u n , t e l e r ' u a , , , a . i v a t o a r na "i u t , , , r , r r . n h t i r h i i l c " ( i z o b a r e .H r r t i i e r u i z o b a ' q < a s F a m a n h ,, e t F t , 1 " , p r , r f.r. : n , l | h . d , I i \ ( l S i e l e p u n i n e ! i d c n { j n . U n i f o ' r n i r a l era " : l,irr,lirirl,rrrirrrriiin .cn. onzonral, p;rmilind urmirirea J"nlasdrii ma"nlor ,l, ,,,t ,l l., , r,rrel, d. m.ayimapr.siune spr, cclc Ll. Ininim;. Ansamblul .r,, .t,rr rr,,lrIii , :rrr(r.rirCari reliehii prcsiuDiiatmosfcric, Ilumit Si cimp . I',rrlflr {ara oastri prcsiunea atmosfe cA medie (l1ormaln), redusili' rt\1.lul nri'rii, estc dc l0l2 l0l3 mba. sau 760 mm He. \ratorilece deoSi(..( llrlr rrl,^r (l.finescuD cimp atmosf€ricde presiuDe dicate, iar ;le l) llrlr) D)l,rrr,r'n cimp de prcsiure sc:rzuti. Onr{liinrl l|.|l ( orizonlltl. Dac:! urmtL m o hari:{ (Ll izobarc, obscrvlnl i , , | , | , . \ ' I I r I , i t . ( , | , L,. r i l i , , i . i n , l r r , r l i l p c ' p . n i l i c u . r . i p . r z o L a r e . c : S I i l , r i , r , s l , , , r r r , r i r r i i ; , , t t n ) i . u r i i c c d i r i r l i a , o n . i L l , r r r .r r a n r o n i e e i d , l ' r . ( l i i r i / , , 1 ' . ' r ' L ,ir, . i f , l f i x { r ( h ' i l I u n g u l a L n s r o I a r r i r t i i l . . l J p r e s i u n . r rr' i r l ' . ' r s , , 1 , 1 , * . x{ , ( i l l ' ) i i l x u I l i r a { . x , 1 , J i : r a n l ; , i n d I | c i l i a p e r t "|lr . t i ' r , l r ' , r 1 . u . 1 " r z o l ' r r r , t n , i l | t i ( l , n r Di r , : r ( l , g r n d j c n r l , a r i c o r i z o n t a l . , .i, V,,1,,,,',.' ' \t' .u rvi r': r,r('tn'r{ion:rl:l ,lisr;rnt.,dilltr. jroLar,lc vccinc. I r ' , , " r - , r ' r l : 1 ,r r r I l t i r r r l , r , r ' rsll,n l ) l i d c s r , . u d l i t a ' a J i , n l u l \ a I i m a i ' r r r , ' , r r r , r r , l r r\r,lh i ' D 1 , , ' , , f i t , d , . t , r , . s i u ns i l c n c : i u r J i n r u f l D u l c r n i c e . lri ! , r rlr rli.t,r,rl.rih',r,, ir('i,nrc '; Ii rnai m;r., gradt.nrut baric va fi 1i ilc rrni ntic, y lritttlriu rlin .lmlul presiDnii fi mai lente,iar vintul mai slab, vor l)rl0rilli Ar:rrli,rtrlui l)aric orizontal se producc deplasareaaerului -urmlnd ,li" z,"r,l, 1l, inrltn pr(siunc spre cele dc joaA presiune, directia rrarlilrrlrrlrlrlric. ri \lir(,,r(r dc rotr'lic a P:mintului determinl apa tia unor forte inerCoriolis.Da.a prima are uD ptecr negliiabil,. u.rl,: f,,r1.i.,r(rif,rir,, 1i for'1a r , r t l ' a L l o u ad . r , r m i n d r b a i F r i i m p o r r a n r e l e d i r c r l i e i r i n t u l u f d e l a d ,\,a datir dc gradi.'ntul baric orizontal. Acceleratia Coriolis car€ este resDons:rl)il'r lc apiritia forjei Coriolis este datd de formula

paraltte cu izobarclc.{ a dcviercavlnturilor plD:i la atingcrcaruci rLirccJii urmare, vintul bat€ oblic dc-a curmezj,.ul izobarelor, li nu paralel cu accstea, sub un unghi de 20-15'- Cu cit frecarea estc mai mare, cu atit abaterea vintr ui dc la djrecjia gradientutui este mai slabi. La in {imi mai mari de 600-900 m, acolo unde lipseite forta de Irecare, asupra acrului actioneazi numai Io4a gradientului baric ,si cca dc abatere, dezvolttndu-sc \,intul seostrofic. Forla de Irccarc dcpindc d. \,itcza viDtului li dc naiura suprafelci terestre. La yiteze mari {rccarea estc mai intensi si dcvierea mai mica si in\'ers. La Ic1, pe contincntc, si mai aics in .esiunile accidentate, {recarea este mai mare decit la clmpie sau declt pe oceare !i meri, unde Si abaterea linturilor este mai accentuat:. l'orlir ccnlrilir!lir. in cazul ripiasiirii rcruiui pc traicctorii curbilinii,. r i , : n p r ar , ' s l , r i : r. , t i o n a 1 i i l . l o l r i , a u r at o r l a , ' n r r n u f i , . c a r c c . t c d a t e d e i( l,1ir ,1 2r. / ,rnJ.. ,/ c\re m,r.i parri.,'l.i. ?,- virFza liniar: ti / rnza d..urburi a lrai..,ori"i parrrul"i d' aer.Curburr i'aiectorieid" depla .hre a aF'ului tiind lni.i, .. .on.idcrj .; Ior!a centrifug;L esle rcdusi 9i anume de 10 100 ori n,Iai mic:'r corparatiw cu forla lui Coiolis. {im} bnric li sistcmul vinturilor } (lflrc l{r rtencrelrzi.Sistemul vlnturilor cdre se dezvoltn lnlr-un clmp baric depirldc de tipul formatiunilor barice care ie gcnereazi. l.ornaliunilL. baricc ccle mai eciive slnt ciclonii ti anticiclonii. Se ;iie c; in lipsa forfei de frecare, la in:ltimi mai mari, vintu le se deplaseazeparalel c1l izobarele, generind, in cazul iormaliunilor barice dnintite, vlntui geociclostrofice.

.ir. ,,-

earaeto-risticilc l.intrlui

i.:zd> i,
I'),l, O ,.sic \'{ctorul vitezei unghiulare de rotatie a pemtrtului (avlnd dir(li:r xxci Pnmlntului ti sensul spre polul nord), iar /- viteza vintului. Itf{! iul {ortei Coriolis, combinat cu cel al fortelor de lrecar€, est€ G ,ktnlslrc spiral:r a acrului pornind de la zonele doniinate de ma-'<ime barice (;rrrtir:n:loan{. Tot fortei Coriolis i se atribuie ii devierea spre vest a !'inllfilor r'lizco $i spre cst a vlnturilor dominante ale regiu;ilor temperate (vi!'luril1.d(i vcst). lorld do lrocare. In apropierea supralFtpi lerpsrre pirl.ti la 600 900 m lr,rllim", dircctia rintului mai mcjaitcitl 5i d. foila de frecarc a ae"sre \rllui (l{r sol. Ac(iasti fo{1i actioneazl contrar mi$cdrii a;rului $i tinde si-i \r( duci vjtcza. Totodati ca contracarcazl. pa4ial forta Coliotis 5i lmpicdictr' {tl

Vintut {iind un element meteorolopic dinamic se riz'rz.r prin dircc{ia Jin care l,alF.\'i(Fzacu rrrc se dcplaseazA, durata rk plasnrii si strucfura sa. l)irccfii vnrtutui sc stabilcatcin rapart de punctul cardinat dinspre .r'rf lratc. Astfel un vlnt de nord bate dinsprenord, iar miscareaacrului
sr lfcctteazi spre sud. in scopul indiclrii direcliei lintului se {olosetie roza vlntu lor cu cele patru Inro.l..rrdinale li cu cele patru sau l2 dircctii inter, . u r l i D : r 1 n,u m i r o t i r o m b u r i ( f i t . a . l ) . , . Pcnllu a exprima mai prccis dircc]ia vinlului tn .!.r(n)^utjc:! sc folosette termenul de azimutul viDtuJ,'i. Prin azimDtul vintului se intelcge unghiul format ,l(, dirccli:r vintului cu directia nord. El se expime in de l:frdc scxagesimale Ia 0'la 360', in sensul de rotire ,r rlclor dc ceasornic, 0' aI sistemului fiind socotit (lir\ 1ix nord,90" - cstul, 180" sudul $i 270'- v.siul.

Irilj

J

.to

l)Ll,|lrir)iueit dil.ec!ifiriDtrLlui sc porltcix.( atit pfin pfo(edur sirnpl., Astfcl, pcntru a .rpfeciadircctia viu 1,/,rirl'. ( il ii pf calc ir)strumcntalai. un iLLl,l1 sol oricDtafL'a lacedupii iiirectiape carc o ia fu rL , Praful saLL li, se ,L,.lrrl(1 uJor- DiLct:|ia de nigcarc a nloritor-joii consrituie un cxcelellt ildiciu .,1 ,li,r!fi(ii vn,t t'ri la ni|elul re;pectir'. La aeropofturi,Pentru atcrlznrcn l.r rr,rvr,Lr, instaliazar tniltimca de l0 12 m conul cle vint, instrrncnt s. .irrr1'lrr iruln:i (Lifr.tia din.arc' batf vintrl. In practicl mottorologici,di& !jutorul girllctei,carc so instaleazila l0 tn ,,(1ir linlrlri sc stabilcttc cLL ba ,1,.r'Lrlrrl Pentru pitLLfil{rmai i :rltc ale ahnosfcreise {oloscsc solLrlrri. Vil,zr vintrlui irdici distanla parcursi de aer ir unitatea de timp ,.r1,. ,. , r1rIinr,-L n.tri prr srcundi sau kilornetri Pe ori, cunoscindci in 1,6 linr h. I kur/h :1),2,'-3 nrls. InitrLrmcnttrlc cirf. st r:rsoafal I rrr\ ,r" l,u.rt lr Lt' (ul).'" 1 ' rr r' ';t \,r'r., \Lr,,l.i , r r t , . r l , r , , , r , ' r " ' , ' r , ' ! i , / r ' r ' , 1 ' o f l i u r r r' t '. ,' ' , ! i r r t u l r Pi e r r r , , 3 , l r u srrrrrl,is, .itfir. dirl!t \itcza ihri/.rl ir rr(tri tl. se l', l|lfr irr,sislrnr, r (r,rrlrrrlrir \itczei vintului iD rlreteorologie lolo Yittzei vintului ia i ., ill':ri,lr. r||rttll, ,ur 'Ir)ilri{1". i.I lnirrtrLlrnarsur.rrcr l n . r r r . r ri r , . r l l r r r r i 1 , , 1 , ^ , "l , L L [ , ' , u ! , r t ] l , r t , , L' , i r ( , i l u ,x c a r o f r i t e z i a s c e n ' i " t , , , r ' , r 1 , ' , , , 1 r r , r r r l , r ir , , r , , , i u r, , 1 ^ , f v i t ( . 1 1x j r t l o r L r le o d o l i t u l u iS e v a t , . , 1 , , , 1 . ',r n , l i , r r . , ' , [ / , r r , 1 . ' ' l ' , r l , , r r r r l ,rlrrir ' n t r r i ! i r L t u l u i .i J f p o n t r u 1 r r r , , r r r . ,' r r 1 , ' ' 2 , , I r l " r r r r l' , I r , l ' r ' r r " r t , ! r r r r ' ( , J t "r , I l . c t i L i n d e l ( ' , r . , ' 1 . ' 1 " r t r r "tl, . , ' l l , l ' r r r r r r r . r I " r ' r r r l r r " ' i ' \ ' r ' t , r { , n 1 , , ,r,r r . ' r ' r ' . ,l., ' l " . r r ' l ' r i r r' r " t r ' , z . , t r x d e r r r i r x l i n t u l u i B e a u sir '.1,,1r,r,,1,, ls0(',l, rirnirrLlul FranciscBcaufort din marina britaiu trni. rr, i. S,,u.r irrt rrrllri rl, LL 0 lx ll ii indici gra(lul de tnrie ti !iteza corcsill r)rr/-,rLr)iu., rruttrilt ltrrit(. ' i l V i t , z . r i l r r l ' r r . ' r | l r ip u r ' , n , J . t r r l L , u 3 j u ' o r u S i r L r e t(,r r P i n p a r tr.r \,r r,rt, rio.rrt Jr' montJt un dispoziti\ d" intcnsilafe (an.momPtrucu I ' l : r . t r . t l ' - r r ' - r , J I ! J u i r d r L t r - op l a . i m " l r l i . i . u . P " n d a t i l a p a r t e a p i I l , r i o r r i , . a r , u b J , ! i u n - J J i , r t u l u ip o 3 r " p e n L J u l a i n i l r u n x n S h i , 1 , i 0 ' . i n t . , 1 . r u u i J r , d , " r " r n l J l r . l ' r - r r r u l ' : u n l i l d r n r rL a r ' r n o r c r Llin r:,.,'l"tl ,l, tiri i !illl'rl,rr ..i , 11 .or, rpurr.lSrad'lor d" intonsitaLe v i r u L u i( r . , J x r . t d ( d i n t , . l , . i n d r . p r u l c : l l u j 3 r e ..,r., lir.:Lutorririir f. ,,!.,,1i,,, sr!L osr;ilcazip1aca. I rilti'r zihri.n Fi nml6 a vitczei 5i ruriulia dircclici vitrlului. i) I/d/r d n l t j J t . i r t t . i t - . , i i n t n l u i ( l i s . 4 . 2 ) ;i n 5 l r J L u I i l F . a F r d i n l r o P o s f c r a r " r " r r , ' . r r .r, ' r " z i r 'i u l m r : ( r mJ r p r l - l m i d z i i n j r r r u r o r ' i l l ) i u n m i n i m ' :'rrlui ' ont"c r! -'i Jl .'hirnLului turl'rrlFnr ,r..'r'r".' , ,i r"uul .,r :tl rni+' t , ' . , r ' r l . c i r ) , , i i r , ) r e i.r r r n i ' c . l l . t u n L ( ' r i v : i i i n l c n " i f i ' I . lr irr;.rD.r In lirlului s(: marrestc. straturile dc a.r dc Ia in limc siiuatia cste vr{r'z:r rrrv,rs;r, adici vitcza niximn se obscrli irt timpui noplii, iaf cea minimi i,, iu,'rl orolor de dupi amrazi. d t\ |dnr!;a t\halt d ltt' '/ ',rx!, rrt8.'Jr drPin'le iJrd'r(tisli m 'or"litiil" lo..'l Irr.misf.'r rrortlr'i li ldlrludrnr edrr' ,rl, ,lirrrti i,l" ii o , , , n l i r ( n t ( , v i r r z r t i r r n r a i r n i . , - L , s i i a f n x , d n t o r i t ni n s i a l a l rr e g i m u l u i t! !0
lIl'rr rl,'l'.' \irl'r1" .' ,'t'r'a','zi;l l)' lrJ/l (,r, 1'lor Pr.arti scesra

.,Diicid(,ni., iar utIritna sf inr.sislr(,iLZi priuri|,rrLr. .l'L t:'nnufiif v,.sr,(, ,i]c conlinent(ior, jarniL .rpaf \i1r^ a\iDr. datoritaLcorttrastrlof l)irr, c r ; s l c n t c i D t r c o c r i r n t i L r s c a r ,i a r l a r a | i t e z : r \ i n t u h l i e - s t e i n i n r i .

: 2 3 4 5 97 e I 0 1
l)irqia,f.! r.,,i, !lfi ltr r!

? Lm
arn. l!

),r rn' irri.

() l outitlt l,ti!, rL, ;i',ttiti ri,l11,,i in stralurilc infcrioarc sc prf. zinti sub {ornla unri roti.i in :Llsril acelor i:casornicului. -\stlel, 1a ortli lr) \'inrul l)aie dir nord, la or.L' I 5 de ia est, la orcte 9 din sud, iar iit or!lc l6 din \'rsi. In straturil. strp.rioarc rorir.:1 .st. invcrsi, ^difil <t),11ttsIl rl tl ttl ,i1t,tti,i liItll.tt \iriitri in fun.tic (lc f(,I(litiil, ' l r r . . ,r . . i I l r ' r ' ' L ' ' . . r . . . 1 i . PcDtru andiza Lljreclici :i ritczri \irtulL,i pr rr1 irltfrlal mai ma|c,1, l i t t l p ( I u n a r , t r i r u e s t r i a l , e n u a l s u L rn r l r l r i a n u a i ) s e l n s L r u i e q t e l o z a d e f r e c \ r n t : r a r i n l u r i l o r ( l i s . { . 4 ) . l n ! e d c r c a t n t o c m i r i i a c c s t c i a s c c a l c u l e a z i !n 3 !!nta iD proceDlc clin xurnirul tolal .lc crzuri, prntru liecare dir ccl. opt t!jt{1tii jrlin(iprlf si apoi trausplnuca valorilor rfsp{rcti!e 1r' r'ozt virr ( r , f , l o r , s r l ) n , r n ) . t ( 1 { l U l r g i n r i I ) r ( , P i ,1 i o D r r 1 c . r l n r r l s ( i r r f r . z i , r i , - r t ) f i n t r - , , , , r \ c o r f s p L r u z n l c , r r ' ( a l o r i i f t . f s t n i i , . D i f i c t i ; r d o m i n a n i , " rs c k t , r , r i r r l r - rp c 3 r a l i . \ 1 r l ) n ) r m a u r t ( i s r " L g c t i r i c u t a t r c u \ i r f u l s t , r e ( ] l h . u l f o l - t i o l', accla;i grafic se transpun ralorile riiezei niis. Pcrltru ulleic domedi dr actilitate sc impunc o prelucrarc dcialirr I i i c ( ! n p l c - \ r ' !a r a i o r i l t r t r n i e r e . D c c \ u r p l u , n p o r t i i c c L r l a I r c . \ , r r { . 1 ,,,,!ii. r vinlului d( (lilffitc inlfDsiliili, prntm liccal.r (Li)rlie r vj,,r,,lti iD l)rr1f. A(rilstai ]xflufrar( I).rnritf rrpf.ci.r( r ir'(uvcnf(,icazurilof dc !iIl . . 1 . , 1 i ,I o ( l l n t s a u i o a r i c i n t c . l 1 s . o f r s | r , r z i L t o r c c l o r o p t d i r f { t i i r l , \ i r r { l l l r i r , (11rI5). . 1)nntd iltt|Lri rcprezintar iDierlalul de limp df 1a inceperea vintttltti cste luDclic dc cristenta (Lifc,.nl,i t , i , , i Lh i r c . t a r c a l u i . D u r a t a l i n t u l r j , 1 , l r r r s i u n c . l ) i r l ] x ) ] r e r r t . { r p r e s i t ' r ) c as e c s a l e a z : i i i s l ] s t a b i l c f l e u n , r h r lrl rr irir( -rrxsrlr dc acr', cil putin t)ontru un rronrent o.rrl rfr', \itrlrl 1 j i ( t . l , i t r i i l r t u n c l i c ( l c ( l u f n t a ip r t c D r \ 1 ) r l , i ( l ( ' s l , r ( , v i t ) t ' r i 1 , l l r l n , r i | I ,) i |' ||||||rrr!rtr', (lc scurti ii (lc lungiL durali. .\ttrcl N Litiului.ste o a h i c a r a c l e r i s t i L : ' a v i t u l u i , d r t r - L( l c l . t ) l r r l , L ,lirfc!ia ii |itcza accstuia nu sint constantc, ci pot !arix foarlc rnLrll ,, ri,rl). l)upa,r.gi,rLll \itt,zci ri'rulLri ti caractcrul rniicirii salc vintul portr' ' \ , . r s 1 r ' u r l r r a t a n r i n n r ' r ,n r r l ) u l e n t i ; i t u : a f a 1 e . V i n t u l l a m i u r r s | r , r r l r / , . , / . r i ' i L r n . i , i n r l a I n r l s r ( h p h r ' r r , - i l . , r t , < u \ . i r ( z ( m i c i i i u n i l ( ' r 1 r ,l i r , i ,',l

Vintul turbule t esic acela la care 'r \i rr(xliln Lr difcctia ii iDtensitatea. (lifrctiir si i|tensitatea lariali foa.te mult de la un rnoncnt la altul. I]a llr' .rstfrl dcvlnt in curentul de aer se formeazd un rumir nare de vlrteiuri. I , u r r i r l ,J c v i n . . . h ' m b ; n d u ; , I r c . ! e n r d i r e c l r a ; ir r r . , a . V i n t u l i r r r ; l a l c - lorrucxz:i.indirr.Lgia;i int"nsitat'a lui prezinl; !aridliL mrn ir, intprrxle (l, li"rp,rclrtiv scrrtc (5 l0 minute) (fig. a6),

@,p'qs

IiF. .1.5. lirecren!a yinttrtui (lc diiefite inte$itAti pe di' rccti'.

l rA. 4 6. DiaKraDr

\nrraLici vitczei

(:hsificrrou vinl rilor.Tinind sca ra de modul de fornare a ! inturilor;i de caracteristicilelor, acestease pot Srupa ln trei mari categorii 'i anume: - viuturilc circulalici generrle alc atnosferci, care cuprind vinturilc reglrlate ale zonei cald€ si ccle dominante din zonele

,1x,.l'!rcHuhi,'): rrltinr,'1, etasifiii tn vinrurr reci {bora. misrrilul :ri!ir, f t ' r l ' . ' . ) . s : u r . v i n ( u n. J l J e i i i r o c o , s i m u n u t , o " t r n u le r c . ) i rirluri cicloanc si anticicloane, care sint \.inturi srb formt de vlrteiIr i t)Lrtcrnicc.

u;nr*u,. ".n.r",r r".,r. rr,,eriodicl ilill'*,.,,"*,,* ,T:JJ,[:i

l:ircrlLrlifl gcnera16 atmorlcrei, LrFpcndpnr :r ,l- r"Dsrlirra pr"siunii .,rInFf,1i.u;i Llc migcarea rotatic a PAmlnrului,in arnio"fert ia nasiere de ,rr sislcrnFcn,rrl d. circulalic a maselordL,aer, numit circulatia Rcn;rrli SllIJ rL,istd denumire sc ijr!^1,.g. ., iLtrn.'sl,11i. sisi.mut ,ur.niiloi ae aer , r r o . " t ) r i r d n l n r r e a g a t m o s f c r e r i n . r r . q e ; F d t j z ( d / jr h i m b u r i t e d e c i l p a ,l"ri,, umiditat. ri c.hilibrareadifi'rrnfptorcc apxr in aFrut diferitetorzone ,llr llronutuL terestru 'bxplicafiile mai vechi puneau la baza circulatiei gcnerate a atmosferei (listrit'Itix ncuniforml a encrgi.i radilntc sotarc pe suprafata Pemintului 52

, IJ Lr.,..r" ilu.(;r. iLnDliLrr, o repartiti. diI.r, nt'rtt ilr raDortcu IatitudiD-d. .' t.inp.rarurii 1i pre-iLrniiacflrtui ;I Iu;.liF de juPrrfatr .onrin nr'lor Ulteriol la acesteelemente s_au ad:ugat fenomenele legate (lc =.ioceanelor. mitcarea d" rolalie a Pimintului ti regimul djfefit al pr"sunii 9i tempeate troPoshrFi .i in cele ale atmosrarurii acrului in stralurile superroarc ferei exterioare. Toate aceste;lemente dau ;chemei circulatiei generale a atmos{erci un caracter foarte complex (fit. {.7). Pe baza unor date Dartiale care sc refer:'r la straturile inferioare ale troposferei (repartilia mcdie a lemDerarurir, prF.iunii si a !inturilor dominsnlPd" a Ia suprafalatereslri)- pin; in.prezenlau to"r 'la],nrai" (rr.ulati.i SFne rumerodseschernca)' mecanismulur fale a atmosferci. Acestea constituie $i azi o modalitatc de Drezentare simDlificat:I a sistcmului |inturilor !cnerale 1a supralata tircstrl. circdalici a Ppntru o ;ai Luni lntelegere schemei Senerale a vinturilor sn ne imaginim un glob terestru omogeni, in jurul irnobil, cu o supraJali uni{ofma I- c u'dik rtriruia se rotesti Soarelein olanuiccuat;rial. In a.e.r i !tz, \'in1uflte ar urmr numal dtre.lrr gTaotenrurut k,",r, ,"; e. t"-rbsenir lrecnrii a !ritlJaric, adic:Lin zona ecuatoriali aerul puiernic lncllzit ri cnrii dc rotalic se dilatl 5i se ridici pe verticali, tn weme ce Ia poli sc produce o contractare prin ricirea uaselor de aer 5i l,a acelaii nivel, la o oarecareiniltime dearparilia miscnrilor descendente. supra ecuatorului, presiunea c.egte, iar deasupra polului scade- I,a suprafata terestrtr fenomenul se inwersead: in altitudine apar vinturi orientate ,l, ir poh spro .1,.lr "cuxror sprc poir, iar la supralala rcrerrr.i "cuaror. { va scurgL'dc.L dir.,!i; m.-idi.rnulur..,"irrinJ rurinli rl' snnr in .\"rL,l <pus 9i dcci un circuit inchis prin curcntii asccndcnti dc Ia ecuator fi cci ,Lr:sccndenti la ooli. de Aceasti circulttie simpli a aerului prezinti modificiri importarie sulr influenta mi$cerii de rotatie a Pimlntului, care atrage dupi sine intervcntir fortci de abatere a lui Coriolis, a forlei cenirifuge, apoi, interventia loft('i (Lelrccare, la care se adaugir neuniformitatea suprafetei terertre. Sistcmul vinturilor la sol este prczL'ttat in fig. 4.8. ID zona ecuatorial:r, cuprinsi aproximati! iDtre 5' latitudinc sudici 9i 5" laiitudine nordici, datorii:r (,iistentei permanente a und minim barometfic, acrul r ald 5i umed din acesteregiuni formeazi mari coloane a-,rtrt/",,',ra,.'1 rl, , rrrvnrli rczullind d'ci o ascFn.iun' p"'msnrnfl . r ' . r . l i . r ^ T o n ac a l m u h r i . c u a t o r i d u,n d . n u . x i s l i l vinluri (Lorninantc de sr:prafafr'r.Calnlul predomini \\\\\\\J lx. alnoximativ o treimc din durata anual.r.Se produc lotui furtuni violente cu vijelii ii descerciri electrice ( irrc insolesc ploile torentiale. Spre nord ;i sprc sud ,l, aceasti zoni se alli zona alizeelor, cuprinsl lntre rri8. LS. Schonr cinr\ $i 12" Si lntre 30 Si 40'latitudine nordicl ti sudici lafiei {.ncnl,, r ntnrnl r.stx,ctiv.

u,/./,/.//,//i \\\\ss\)

5t)

I ) l l r . i r l , U l , l . L , . r z " rp , . r n a l i z rr r p o r t u n l o rJ i l l t r q r o r l a J , , r r i r \ i r a l i ( . . :r l,r t,' ' , r.lrilr,t;l l.r Jil, rir,. lar Udini sF JFdu(,.,.-\ijlcula unei i;rt. (lir:_ jll(.stnc ccuator, cauzind,in zona subtropicaii, o astomerare aeiriui si a i " n r ; , f r ' , , L l . r ' - i r - r i r a p r " s i u n l is a t - , ; i n d m a r , i D r e tb a r o m " r r i , o. u t , l t r , , t { , . , 1 r ; r : r d i F n r rL J j i , d r n " ( a , , a r r . z o n r s u t ,r o p i , a t a, t e i n a l r D r r _ . ' , | ' , , n r . . l \ , ! t l ] , \ u , r o p l J r l o a s ; t , r , : i u n . t l u , r h r o r m a r eu n n r\ i n l r . i a I l , r . ' r ' I i , , , , 1 i . . , r l i l , , . t o r .D r ( . r P i L r n i n l u l , r . . , r i I l r i , r i , i t i , , , . t , t n r D ni t , " r ' . ' . . , . \ i . r r r i r l , , , r l1 i: L r , l p i - . r I p r r r . . r L f ; s t , l . , l 1rr,-"J r I, , i n r r , { l l t r i n t , . ' r ' r ' r . .l I . . ' , r . L f l l ; r o r r t i . i P ; n , i I t l u i i i f o r l , i J , r l . r a r , . , i . . . r , . r , ; r , r , 1 , , , r ' i - i l . : . l i r , - t r .r , o r , l r p m i s i p r a o r J i . ai t ( ; , u i r L l x t i z F uJ r n o r J n t 5 il| ' . r . j r I j r l s | \ | , u L l - . . | I n i ,"a , s u d j , x u n J , . r . t o r n , !. / | : , t i z F uo ^ . u d c , l l I r r u r ' : r . .1 n u r r c ' p r n r n l o r . d i n a p r r , p . - r , . L . . u d r ^ f l , r , , i r ! : 1 . d b b , . r , ru, d e r , r . r . t"cJ . - p r . . r u , , , . e . h J c / r : i a p , , l , : ( d l l r m " f , . , , i . L. . l | r ' ' r ' r r r l l | r , , r t r nt , L u i r t u | ' l i r t . I lrturik! l(x,nk.Fri li{x,. l):rloriti d)ll(titiitorlocxl(,favorabilesc for'r'r','ri,\'tnturj .rr. nu siut inllueDlat(,docir irlrr o micii nisur: de ansam_ l l , r l III II i Ii ,| . I - | , ||I, , 1 . . ( l . r l i , .. r t , . , . . r , r l I r t , t , , , u n r a f a l r p a m i n r u l u i . , , 1 , , \ 1 , . , , l l , | ' l l , \ r ! i r ) r ' l l i ] u ( . , 1 , . ;rir r l r | i r r .rr, . c i , , nIio i . a r r , e m a i r e " r , i r r . " . lr, ln'r rr lr'rrrlni (!rorrr,) ri ll,t"ri.,1i" \ i ' r r l r i l , l x r i , x l ! i : , u , r ' r r i ' l i t , 1 . , I . i , i n , i r , r t r l i , , . , . n r l u rl a . L r D f i r { . r r n l , r , , r r , , f i ( , \ , . r ( i r i, , ' r , , r , i D 1 t , , c r 1ris r l , r ' l v r r l r i i f i c l i m a h ) l u r c d i u n i t ; r , i r r ' , , ! ( . . r t , i | . t , l , i . ' i , r ' ( t r , r i z . i r r i rp r i l l r l t c r n a r c a ) c r i o d i c : r d i r e ; t i e il o r a l rr lr||' lr,, rlr'\ hIIl,,L,ir s,,z,,Iicrii s:' diurlrl a pozitjeiRcogmfice cent tor a , 1 , , , , t , i ' , , r , l , , l . " r | l . , i l r ' r ,..\ . I l , 1 , o t , . ' r o d i t i - ! L .l J r p o d r . i i d r . i , I r . r r , rr r i l | | ' r f . ' , , t ' . r " i t . ' t , .. i , i , n . , r , , r l n r l | , , n i i o r ,. a u I n J i s , u r r j ,, l| tr ,, rx)lt't( crrzul lrrizclor litt.lt .sirt \i tu'ilo(.;rlc p('Iiodit.c scurti durat|r, a ciror (lirccljc dc , , ' l t ,r , , r r , ', l , i . r z r l r r I l , , r . 1 . A ( , s r c dr , r un d i t . r c , t l e l i m o 5 , , n i n i l i r i s r i r " s tu t " . , , , , r . ,, 1 , t , , , , , r . . , I , ,. t , r. r r r n ". r . d r , ., J . n , o J ; l o i r e ; i , c ; n ; J l z i r .i n d | | r " t , u l / i l , i $ i J - r . i . r r , i n r i m p u l r r o p l r ia d n . r s i d u s , a r u t u i , - . p , , r i \ r ., !irlo, .+r J \'-,:Jn,ilof. E " por fr brizc .1" mare ,j d, ural 5i Lriz Lte vri. ir (le rruntf. t t l : . t . 1 , J L , n t ,i : J r r \ " d t s , . J , r \ o t r : ' i , ) r r A i U n i tr l . h r o r d t . r r r ; F r , , r , 1, , , : i r i l , , r S r . , l l d . u r t o f i , r i . l - o r n ) i , r 1,..,, , . , r , ( ; a n l i l i , , n r r t L . l , n, . , l r l ir ' ' , 1 ,J ' r r, 1 , l r . : r r r , i r . , ( , 1 , .J o u t ,, u p r J r c t ,r.c t i v , . D r , r u r ns i"d i!- rl " D r , r r inj. ' , , , ,j , i ' . ' , l i , l i , ' r m u - l ( r j , . n r a ig , . n c r a l , t. . . - . r c , . . .a " . ; n r ' m a i. a i a . i , ; . i i c " t ',NrrD'lor iropical( (lecit ceior temperate.in timpul zitei, uscatutse tncit_ /,fl( priteDic decit apa, incatzind mai mult ii stratul de acr de la . ' r l ' r ._!)rlr' i l . , u m p a r a l i !c , r . e l s r r u a r d , d s u p r ar p c i r d u r m d r . d i d s u D r * ' l r 1 is . r t ' i r , r j , t i r ( r o F r . s i u n cr r J i ( a i i . i a r i z o E a r e t c - r ol r m a i a d u n a r c o c i . i i r i l , 1 , : r . r r t drr. , x r r r l u r . , .( t ( z v o l r : iu n m i n i m L . r r o r rr,r i ( i n l a r c a c r u lt j r c I r , , ' r i , r , l i , , ri i i ? , ' l , , i r , .lll,r r r i n J ( p i f l a r , . . l n r . c s t , L o n J i l i iv i n t u l v J b d t e (l"NIn( n)al( sprr uscat, alcirtuind briza de mare sau de zi. in acelasi r | | r ' 1 , l , , r , u p r r , r : , 2 t u ] u i ,. " \ o r t o m r a . u r F n t r d r t o n r e c t i e a s c e n d c n r i . , , , ' , . i r . , l r i r l , l r n ,, p i n J r " d p r ; p . v . r t i ,a l a m e n i r j p emar- und. a , , | ' r l l ' , 1 - i , r n , , , - r i i ] i , . 's i i n , l | "z irn d. i r , u i r u t r t"i o.h o9 rr.; \ n i p r e a d i f c r o n r a l " l i a r . r ' r ' l n p r r d l ' r r . r l l r l ' r \ 1r . . . ' r . ' t r n r . r ' r r i r : , i r i i n r . r i r . , t n r l ,r . u p r a j " t r i i

uscatului. Gradicntul baric €tc oricnfat acum diNprc uscat sPrc milff dind nastere unui curent dc aer in accst sens, nurnit bdz:t de uscnt si"r a . n o a p i - .i n c a z u lL r i z i o - n o r p l ( c L r ' n ! r i r q ( n d " n l i d f r r , J ' r ' u p t t 'r 1 " r n l . v o r i z i n . d r z v o l r a r " a o r i l o r i, r r . F r d A . ' n d . n l r ' 1 " " - L p ': u { a l u ' , i r n t r ' l tinind vremea {rumoas:t cu cer senin-

Fj8. 4.9- l]rizi|:

In Sencral, briza dc zi este mai intensi dccit cea de Doaptc, intrucit ti contrastul de tcmperaturi intre uscat ti api estc mai mare ziua decit b) Bhza d,e ri de ma"te (fig. 4.10) este un vint local ce prezinti a o altemare diurn:"aI. dircctici lui intre tinuturile muntoas€ Si regiunile depresionare din apropiere. In timpul zilci, razcle solare determini o incilzirc Ilrai intcns:ra vcrsanlilor,.omparativ cu lundul viilor (.rI. cint rtai Lrmpc l,'oase.Cx urmar.. l.mpcrarur; aprului cstp mar ridicat..i versanli,undc sint mai ra;efiatr decii la ac(tati nivel deasripraveilor, unde .i izobarele izobarele sint mai adunare. ln felul ac"sra aerut mai .atd dF De versanti fundul depr- ridici spre idLllimi fiind inlo.uir de aPrutmai reepdrn<Pre o
Fjg. L l0. Brizn :

\/

\

i\r.. u ,l'
'! Lr'l/

siunilor. Se formeazf, astfel briza de vale carc incepe dimineafa pt l;r orclc 9-10 ti tine, sub lorma unui curcnt dc acr ce se ridic:r pc vcrsanttrl nruntclui, pini la apusul soarelui.

4.3, , t . 31 )

Potenlialul energetieal vintului No-fiunea de pot€n-fial eolian

En.rgid .inaice a mas"lor d" dcr in mrn,rre .sle .\pnmati irrrlrrrbltcprin densitatea fluxului dc energie,care exprimi cantitatcr (lc ' rxrl.tir' {c travorscazir unitlrtcir dc supra{atii normali p0 diroclia vint[h'i

( f i 6 .a . l t ) 5 nu n i t a r c a c t i m p : d

ln fit.4.lJ,b estereprezentatl complementara funclieide reparrilieutilizati mar trecvent rn Dreciic;l

( 4r ) .
o(t'):1 F(r) : P (r/>1,). (.{.?)

iiixilill,i:,ff,'ii'iii:l,":'1'J,,"iXi,u,.-..:'"",1"":.J,l'l:'ill'"$:"Hi"*ff:;
Irig. .!.11, Densttatea ttuxuili d. rncrgie a unui cnr€n. de a€r. 1:ig. .1.13.Dia8ranele ile ac.pcrire $i de t.ccrerfi : *,F : ['1 ra,.

ilf'ffii]ilftti*i'$*ry,ft;$*."U$".tr*m:""\

"p",

fil
| '[ ,t I] ItirAran. d.. tr!r'l'1'lr' (l.nsilrtii ltuxul r i ( k r r . r l { i ( d . v i t c z a! f n ,

l r € : (P), - lim; l PO dt. 1-6
t J

14.2\

m.dia dcnsiraliifluiului dc enerti. pFsle an'amLlulstatisticdcfinii de dcnsitatea rcparti!ir: dc /(z):

Admilind ipore/a .rRoLlicJ,mFdia lcmDorrl.i {1.1, Doaln fi p-\Drimajd Drin

Uneori sc jolosettF fermpnul de potenlial eotiad _ penrru enertia mcdie anuale cF tiar erdeazl uni_, fr r ca oe supratali normali pe directia vintujui:

s:\P(?)/(,rd,.

(4.8)

r -\

l'(1)d/ ru f - I an - 8760h, (a 3)

Pcntrus"opuupr"ctic(sc aproximc.zf, dcDjitJr(d repa itie a vitede -prin z"lor vinluiui Jrisrogrrma irccvenlclol vintnlui, ,ler"ririnai; penrru scrii de date inuale sari multianuale:

liliilX.l,1,:"r".$:',iilwh/-'

lntr" cere doui midmi derinite existi
(4.4,
1 , . .

(4.el
trnde ,r reprezinti numlrul de date cupdGe in intervalul (2,, o,*) de - 1).\?,,iar N: : ln fungirne Ar cu r1 (i i r, este volumul selecJiei. +ccst caz potentialul eolian se exprimir prin suma I

(irnsirlrriDd viteza vintului o vadabiln aleatoare continui tr/, se introduc.e trtrnli;r dc repartitie a vitezelor lintului -F(1,). e**t. *oi*i"te'"r"t._ -"* I'ilitrtc,,.r va abitaaleatoare sa ia vatoXmai ;t.ii#l-;,'* rz
F\lt):P(v<t).

(4.5)

I
4.3.2.

,:

q,€(',,,z,i+1). f l re,l cL1

(4.r0)

Ihn\it:rlii.Jc r.parlilie a variabilei alearoar" / esie deliniti de orobabi_ jl|irr.jr (n L si ia vJori in inrprvalul d^ Iun8im. d?, in ve.initatea vJorii fl, l)c uDjlrtea de lungime a inten alului 1tig. l.t:, c;:

lloilele probabilittice

ale vintului

l\t) h : P(V e la. t) + drj).
lt{i

(4.6)

S-au propusdoui modelcmai importante pentru repartilit ljlczclor vlntului f431.

Iielalti{ia

llartcigh, dcfiniti de frnctia dc rcpartitie

- 1 F ( . , ) :"*[ - + ( ; i]
. t t 1t 'lF :
tlr

(.l.ll)

In tabelul 4.1 slnr redate densitatcafluxului de en€rsie totall si Do dilerite intervalc de vitcze in functie de \iteza medie anuala, in ipote;a repartitiei Rayleigh.

t)r(sopuD. c:"r repartilia vitezclor riniului este conplet deliniti d a c i L s e ( rn('att( vitcza mcdic r,. Dcnsitatca dc repartitie Raylcigh este dat:! (lir

Dc!3italci Ilu\rlfi

(1. .ncr,tic pcntN dile.irc iltervale dc 7irc,c (N^n3)

| ^ -^expl
t f

L

-/aYI _ l. I l.
1\n) J

(.1.12)

a 25D/s

I

5-25 nls 6r , 9 (90, 9;) r (05,j9;) 413,2 (97,69;) j 6t8, 86i,5 l l29 , t-

) 6 25tuh
48,9 (61,8%) 1 2 5 j, (81,2./o)

.\,, isli rrlnrtilic pernite evaluarearapidi a potenlialului eolian dace se ( ur('r11. \'ilczn nrdic inrlal:r ',,:

(,rr.21;)
5 266,^

i 1,5 1!0,596) ()(,2 )L) 262,2 {')6,t9i) 419,6 l.99, t9;) r]]3,1

pee.,)
l:i,5 632.2 265,5 Iee.6%) 422.4 {9e.-a/,) 625,8

c

-\p,r/(,)

l

.

r,

:l<*">

(4.13)
9

I'r,.srrlrrrrrlrrrl ,l,'trsili'ldr ir('l1rhri \'il(za vintului siDt nccorclate, ri fi . (p) (rx).

900, r
t234..-

(94,8%) 608,6 855 | 122,3

{s0,59;) 401,5

2

r (4. 4)

l),.||sillttc rr(tli' a &flrlni <p) sc poate calcula pe baza presiunii ti tem1 , r a t r r r i ir r r r r l i il n r ' ; ' 1 1( ( l ) , < 1 ) ) : ,

<n:'"1:#.D'

(4.l5)

Dc muitc ori irN:r (epartilia Raylei8h nu oferi o aproximare sulicient de burn a funcgiei de repartilic realc. O apro\imatic nlai buni a acesteia poate ii realizati {tiliztnd o funclie de repartitie cu doi parametri repartitia Weihrll: ' -'* (4.18) [-(:)"] . rr densirarcadc rcparti!ie .orFspunz;roare:

Indc s-anLglijat cfcctul umidit:lii 9i al altor impu titi atnosfcrice, iar Po: 1,01325 Lar, 7'o:2'73'K, p0- 1,293 k3/m3. trl€dia peste ropartitia Rayteigh a cubului vitezei s," obtine ulor priD irt.Brarc (lirectir:
(rid) : t -: ; (u)3 : 6 :m3

r,):!e)" "*[-(:)']

(4.1e)

(4.l6)

( ci doi paramctri 1( 9i c stut legafi dc mcdia ,a 9i dispcrsia ,r! a \'itczclor (inlului pdn relafiile:

lirzultr'L dcci in linai urm:toarea €xprcsie lentru calculul potenfialu)ui eoli||ll ir ipotfza rcpartitiei Rayleigh a \.itezelorlintului

\4.2Ol
.(r ) r. '.1/ cji,. Iunrtia Errl.r d. spla a ,loun.

":

(4.t7,
*(;'"*')' rurul l"k)

{luxului de cnergiemedie este de aproapedout Sc obscrvi ci densitatea ori rnai mare decit cea obtinutn, inlocuind pur ;i simph viteza medie m l i n r r t a { i a( a . ) .
5tl

Sc observi c;r, in particular, pentru /{ : Itrylcigh.

2 se ieglselte rcpartilir

50

MeDiioDirl c:! s-au folosit ti repartitii Weibull cu trei parametri 1961, r)ri'| alcs, tr scopLdunor c1a]uiri pretiminare, dar acestea nu justifice ln [,,rx.al .(,rnplicafiile supiimentare ridicate ;i este recomandabili utilizarea r l):rrtilici Rayleigh, cu atit mai mult cu cit de multc o nici repariilia Wcibull nu sntisface ce ntele rrnor estimafii precise ale potenlialuluieoliin. )
Reti.l plat, l!.tu de nt)iL,icrlr.i scrrtc Relicl ptrlir accid.Dt.! avind ncnnilornrit|rlj de micd- vato.re; crlturi .Sricole Rcliei accidenrar: pidnrj, dealui ab.lpie Relic{ t@ e accidcrtrt: o.a*, p:rduri, dearnri cu denivcE i nari, rNrfi

0-0,02 0.020,2 m,00 150,0 100,0-400,0

0,08_0,11 o,20-0,2:l O,25-tr,4

,1..3.3.

I}Iofilut vertical al vtntnlui O J'roblcme trebuie tratati cu toarte multi atenfie ce cste

.l

ir,rr i irrst llrii turl)inci colienc ta altt inallime declt la aceeaIa carc nll l(,\l efcciuato Drisuriirilc dc viiczl a vintului. Dupir cum se 9tie, aceste risllrjiri sc cfcclucazr-r uzu l la in:'rltimea de 10 m deasupra solului. Vit€za \'irlullti vitrilzi inrl' l(, vcrlicaltr in straiul limili atmosleric, crescl*d flr hrillti|lr( rle;rsupra rr solului qi ajun6l:rdla 500- I 000 nr ja valorilevitezei vl||trlri Aforltlrtir, Au losl sildiolo o scric dc rclalii prin care sI se 'ini r.,n||rr rlf (r(tt,.'rn vitr;rtk,r cu nltiindiDfll, rcspccliv lransprrner.ea misu_ r l t r i I r r l r r r r l l r , . , ' t i , , I ( . | , . L ' i | | I r i' \ .. ( n s { x s e f l l f . i n g c l c f a l c L L c j a l i a r r

trtilzarea teh co-ecoDomi(.ila potentialului colizll
psrc .\id.nriate ir, primul Caliralea u'rui anrDlasdmenr ciu noliarr.in-rabelul 4.3 esle prezentats r lasilicarea rind d. poteu(iaI'r] dupi{ potentiah )or colian penrru inSltimile de referintf amDlasdmenlelor l0'm, rcspecti\ 50_m. considerindun "xpon.nt 'lc varia!ic Pc verticalir d . : 1 1 7l 2 2 e l .
'Idbeld 4.3

14.21)
unde z, ;i a, sint ritezclevlntului la iniltimile

I i r { , 1 1 . l ) n L { n u n aw a r i r l i . i r i ir7! ' rlntrhri t! lLur.ln dc tlti

h' t h., iar d un p\poncnr ' e dcpindedc na lura IerFnului de stirti{icarFdter;ici 3 aInro. Si Reprez"nrareasrafic.i x icnolnendlui "{erei. c , r e r e d a i : i n I l g u r i l e ' 4 . t 4 ,4 . t 5 , 4 . 1 6 . Valorile €xponcntului d Dentru dileritc tipuri de amplisamente slnt date ln tabclul 4.2.

l ioo
-(lJ0

l20o

i:33 1600
rs00 t000 t200
ll00

1i00

4,33 4,95 5,15 6,24 '1,1o n,65 9,32 9,90

200 i00 100 800 1000 1200 1600 2000 2400 2800

6,23 6,86 7,85 8,65 9,31 10,E9 l l,13 t2,46 13.13

r0,r3

lr|l,.i.15, \'dialia rit.zci rirtrlni 'n r,rncli. {h rltit!,lir.la o turbiri o ax ve.tical.

I O iDstalatie eoliane nu .onfcrte$te ins: decit o parte din fluxul dc cncrgie a liniului. Randamentul accstei conversii sc cxprimn de obicci prin i4termediul unui factor adimensional: coeficientul de putere (Cr). Puteree debitati de o instalalic eolianaest€ lunclie de riteza vlntului conlorm relatiei
rriB. {.16. \:ariaJia vitezeivin1!luj intrnciie dc altitldiae ln o turbiDi c! ax oriro;tal,

P , \ o ) : c f Q t l. e A 6 l 2 ,

14.zzl
6l

t0

r t " , l r . J i r l , : r i i . , r r : r n s r , ) . 5 i l ia ( t i r l i i , r . r a t - t i r i c'olicnc. Itrcunoaftcm l r . l r ' f l r l p ? 32 , . L r ' c 5 1 . d e u s i t d i e al l u x u r u r r u t . ! l oe energLea vrnrutru, llli,r (1.l).

I,)ncrgir .rnuala produs:r de o instalalie eolian:'I, paramerru cs€ntrar lx rtru clici(nta (conomici a acestora, se poate calcula cr rela{ia

i

, /,r -

c /,' r . r,) /,( !"i ) . (
\

rrz,

(4.23)

Lntl r',.:i ,: si .r rr,p,.ri, \i,.2.1. dl,ur'1Ie t' de oprifu ale i staliitiri eolirDe. r , n . f 8 r , r . r n u . ' t , rp r o d - d ( l u r t t l n r - rp , r a i , . . _ Ir. rn i.t, ! r.rl. , eI ruirli Ifln .nl,,Irarr.3 nll rc_ r

( ara,l.rislicil. direcliouirle ale viinzei virrtului. prcr{n{r uror ,linl lri dominanredi( vinrului por det€rminao merira a d.nqil.itri d" i .t:rlarr rr pe turbin"lor p. direclia peipen,[culara vintul dominanl cu .!id-nr. illrplicatii asupra economicit:tii ccntralelor eoliene. ln legnturir cu posibiiitatea utilizedi pe scari larg: a energiei vintului prin instalarea unor rctele de turbine eoliene se mai introduce ti notirncir de potenlial trhnic .urcndjabil, tar, d, pi d" atil d( porentialulinlrir{(l rl r:tnrutrii,cir 5i ,lc rlersitateade arnflasar, a turbirirlor ri sc dcfin($rc ca puterea utitizabiti pe unitatea de supralafi de teren 9i se exprimi in W/m'z. Valori tipi.e carp se indice _14. penrru porenlidlul tFbnic amenajabil al unor zone cu porFnlialeen.rleric. eolien. bune.sint talori de ordinul 0,5- l,s W/m'?.

r i ' r ' .. , , , l . , l i , ( 4 . 1 . t .u r l l i z i , , J i e n s i r a r c r" i , d '{l)arliti(. fmpififi' x an\tasamentului o sau

s l)ro\unalc ltatlfigh sa \\'lribdl a acesrera l '.r|.|,L|I\|It,, rl l,[r,r, /'r(J, a rurhin"r. 'li,lrrrr ,i.(i , nrr, rf \ri.., ,l p.,t,.r, a in. ar ' i r i , l f r . r I n l t , l , t r li'li, i ,sri lirrirLi'!(fis r.t7) tru Ll/ ri (lcrsirarca dc l r r . l l n l i r I ' r l i t t r' r r i r n , ' f ' t r . ' , ' t , r r t , t ' i r f l i l i , . i . s l ( i r p r r ) \ i r n l { r - lr) r i n c f a a l u i l(.r!l,i(h (.l.ll). s, lx,at ol)iinc rrlatia

1 f t i , t ' , " , , , 1 , ' , ; ). ."',(,'( f ; ).]- ( - + ) 1 , #
\4.24) r l l l ' | ' r ; i r - . i r r r r r r , z l , ! i . r l , r ' , l , r , o , . , i r '.,i r l r p L . r , , , 1 . . o D r i r . r rrt"/,r\iIlIIl.L n,r r,rl.' /. e-60 1r Id|l. l , r . r , . , n o m i n . r l i ,f "' ,*fr.; -li,',1/ VrJ cs i n r p - r . , l d , cp r o b r b r l r r a r p .

I){'nlrll cvaluaren poifntialuhri rchnico-economic aI vlntului sint ncce_ . i , r , - t ! . l i D f i , , ^ r c i : rr n , J i , . a D l l : r L ] i r " p a r t i l i . rp r o b a b i l i s t i ( I , i ( , . s r c r r , : -. d r i r l l , . . r r , I c I i . I i ,i r I , r i n r r r I r r it o n q i d r r j r r r r r i t i l . a r n a i r p , . s i a r i l d r s i ar l, " l,r I rIA,.r,1rroxr,lor ' uplxr. ld s;.lprnul Fr<fseti(nariona.. .i a in"Laia.it l r i l , , f , 1 ' l i , 1 r " , l c s r i n d rx l i m " - r a r i i . u c n a g i F a u n o r l o r u , i i z o t a t c ,p . r " " r ' 1 ' \ u r : - t : l u d i , r F dp . r , i . r e r l e i \ . i n t u t u i ,J d u r r t e i m a ) i i r n e p e r i o a d F l o f a r k , n l r n , p r , 1 ' r m ; i a r , p a i t i , . i r c c j l o r J i n d c c u r s u u n u r a , ) .i D f o r c t d t i c l (u \1,!jiul (,inrurn lur dc (.nfrgi,, prnlru a pcrmitc dimensionarca r.r^ntue_ Itr'r \r\ri rn, , \'r*(rn1. d'. r(zr'rvi jau du stocarc. impune toto,ir.a unor in"ra. . .. I lilir,rr,.r 1," scari laf8d a crxrgici coliFne hlii-(l, rDari Jimpnsiunicu pur.ri iD domeniul iregauatrit,.)r. Reatizarea ri It||plr'srrr:r i.F.tora nc.esiti un studiu .,menuntii a] \,in'uhri cu rctefire lir vrriali., r. fu.rli, a ,lir.ctrci v?nrului,frccvenfa9i inrensirarnrrrf,lelor (:l.,1ler:'lii Drr\im. in vinr), "pcclrul ['rrbrdentei vtnrul,ri. ttt

cnlcgoric. ln crle ce Dnneazi, acoiti .aptatori sc vor denumi ,natini eoliett. (rczi s.8). Cabjatotii a!ic'ti s/,r!i. sinr ( arJcterizali Prin in(xriten!a Iniic'Lrii i pr"scloicomponprt.. \((-r' ripuri du 3p!ru' rccent 9i .int in'a i') Iazaitpcr im.ntal:.

5

J-).1.:.1.

Criteriul poziiiei axului

t]I,.\SIFIT].lRE,{, C{IDIFICTRNA

st stlIn0l,IZ,lRtit c.lpt.,\TonIt,oR Iiot,IItNI

n . l.

(llrrsiiir:||,r.a i.ult:tlorik]r oolieni

I r i , rr r , , l , . , 1 ,i I l r . r , l l ) f r n . -.r. n t r { i r L i r l r , r i . : !a v i r l i o l u i , rrtr ,, .ilt I I ii ,l, , rt iri l r ' r , l , ' . r , r r 1 l r r . l |,i,rL , f 1 i , .\j i I l l I i s a ( o n c , . l ) ulto : n t c m n t t e t i D u . i , ' . . ,i , 1 " . ' 1 . ' r . ' r , , ,' r . r , 1 ,r , . ' .l r ' , r , i l . i t , l l n , r : n n . r . . o t , r r .i o n . r r u L . i I ' \ , ( | r | , I | | , 1 , . . r , . ' t , . ' . f . . 1 . . . r r r \ u r r , t r . r r , ,r . : d i r " r . " l o r - ' D . r r r I ' 1 , ' . r | t l . n ' l r , l r ' , , l , , : . i i , t , .l r , , , r i t , , r ip r f . t i . .o , ' 1 , , l | l r ! . , 1,1 1 u , L i . l , , . i r r , , . i r r , : r 1r. r t , / . , ' r , l o m . r : r . , . . . . t ,. . , .p i . n r r L l . , . , , (.hsili(.lrr.,rr.t,iri(.gi'riitc anunliLf f1(.rn(,nif r I'rl,l lir(r. ir(1.it,lir comunf i :i.!r1ifi,,, t.1r.,,,r. .r r " . r r , , l . . l i n r r r r: n u n r i rr r p , l , d t , r , r r o , , ' : . . r . . t ' r ' ) i r " t ' r ' .I ,. l r l , r ' t " r , 1 . r . 1 r 3 l i r . r lr l, t \ i . l t o , l r s i f r c a r .r. . p r r I ' i n r . { , o r ' . r . , , r , . i , u t l ' j . , t . : n , , i o r , r, r " I r i p r r r i t ^ r, o a c . f , . . li;ind ! rmir LlcpdrticuhritJtil aL(:r,,rJ. P . ' r r f , r x L l " f i r i , i r ' r r r i . t . i , r . r. , p r , o r . o t r . t r r. o n o t s r d L , i tri n r . L . r , , . , r , 1 , .r i r , L i i , l . . l a . i r , . t r .: , , f l , . r i u t c i n . m a r i c ; 2 J . r i r c r i u t D o l i t r ( r r r r r l r r : I ' c r i t ,r i . r l I n . i n , i r 'r l U ' , l , . t u n f ! i u r r r r . :, 1 ), . r i t n r il t i u r r l u i : ' < r ' r i _ t t ' , r l , ' r i , t . i r i i : 6 ) ( r i r , . r i , r.l, " r . l r , r c r i r :- l . , e r i u l f o . . i I n u l r r , , . : J \ "ri_

Acest criteriu sc aplicA numai Ia ma;inile eoliene, care-Pot sa Iie cu ax vertical sau cu ar o?izoDtal Dupl acest criterit la ma;inile ,olicn, Lu a.r \.erti,al arLrl d" rotalic al Iororrrjuieste 1, rpendirular pn drr r . t r a ( u r . n l u l u i d " a - r . i a r h m i - . i n i l . . o l ' " r r ' , r r i x n r r / n n l a ln I L l d ^ fotitic :rl roiorului este D;udel cu dirccrtill curentuhri de aer. Trel)uic Precizat ifr pozitia axului sc considerl fat:r dt directia cu(dniului dc xcr care ' , r n h d r ; r o r o f l , l5 i r u r a r i L l J i I r " l i a l o r r . i d e 8 , " v i r d ! i , \ c ' s r l u t r u : l ' p io!rt. imnordnl, dcoarece rirrrrliul Jc {un,t:onrr"ii troria marrnrlor ' l i c n pc s i - f , r n , i e d . p o z i t i i r e l a r r r i d a \ d u i d . r o r d ! i e3 l r o l o t u l u it a ! ; . r J. direcrii, ' urpl'lului Je a r .i n,r idli de dirF'tia lorrci dc gra!itat'F' {.rfel D;t =i xoari siiuxlii in carn o maline .oliani cu ax !erri'rl Jr' orirontaLl,perpcrrdicularipe directi:rfort'i r.rn con.tru,ric, rxul irr poziqia it graviratr,. lrr mocl as.minitor o ma$irri eolianrlcu irx orizontirl poal( ,r'.i orin consrrurri" axul in pozili" r"rlical;, paral.l c,r drrPclia tor!(i , r - g r i v i r a l i " 1 i i g .i . t t . c , d i i ' f ) . D u p i c u m s ; v a 3 L ; r a i I l . o n ' r r r u a r ' , tioul repre2entativ al masinilor eoliene cu ax orizortal este elicea. Dciegul:1, direclia curentului de acr care stribate rotorul este idcntic:r . rr dirertii vintuhri; in d.eit caz pozilis rxuhrr Fsl" delirrit.i :i in Iurrclic ,1, ,lircciir fortci ,l, traviralic. d" rrrrLh1i ,l'nrrmir.r dc,.orirontflt" $i . rcrtical'. I t o l o n r . l c" o l i . n c ( \ e z i r . l . S , f i g . s q . t i 8 ' t i t a b e l u l5 . 1 ) f : r . l t r r l , .1,r'sr-upulma:rnilor eoli-n( ru r\ \'"riical dPoarc.eprincipiul d. furr(lior . u c c s i ei d e n l i c . u i o . r i . . ' n u p r i i c ,i o a { ; , l c ' u r a l i e ,m i i c a r . a r e z r r l l : t r i {iind dc translatie sa oscilalie.

l"'.1.i|,

Critcriul prilcipiului de iunclionare

ir. l. | .

Critedul cinem:rtic

; . \ i 1 j t , f j l q r i u . d r r c t e r i z c i l r t , a p l d t o r i . o l i , . n i d u D . tr \ i , _ r, rt.i rr|ir,..irii tciof.omp,'nenrp Dupa accsrarit"riu r.rulri urni,r"rmh pr, ' r r , A , ' r ' r d ' m a < r n . o l i < n e :c a p r J r o r ip o l i - n id i n a m i c i . J p r a t o n o t i e n i r 9i t trfl,ttot;t coli i /,,r.rr?i ; .inr reraderizati prin cxi:rcnt{ misc;rii .:rpraroriloreoli"ni fic f,.irt, rlin le"asti 1l;rinIirrt...L lr'i,.1"r .1,mpollFnr,. r;t

' 1.3. L llatitri oolicnc ru a\ torliccl. Dupr .. ecl , riteriu uce<tP I r . ' s r r r1 r ' r r i . l ) . ' ; r e , i s t . n r s i m p l j i 2 r . u . I l e r F ; ! i d " r e z r s r r n { i :3 i c L r i ' ill.i,lfnti vrriabilaLsau cu circrlalie nestationarir. schcmnticin ii8. 5 1, .llnrinil,.t.ali tc & ftTistet4ii sirlrri, r!:prczontatc nomentul rnotor sc producc ca r ti b, sint cafactedzate prin aceea, cir rfnr:rrf a (omponentei tangen.tiale a {orlelor aerodinamice, ce aPar la contra 1r;rl,.lrcarc sc diplaseaza ln sensul vinlului. Palele care se deplaseazir lirluhri sau sint ecrarate, sau sini rotite astfel ca si apirri o compo_ rL li l ngontial?t nxtci rcrodinamicecit mai micr-r. a

1la";,1,1.,olt.tt, , t, di.l, t,i Jp t.,;,t.h!,t {fi6. r.2l .iDr ,..,f,., ,.j.r.,r,. r . , f ' . r i r I n o m . nu l m o t o r, r p i r r .c. r n n : r r , n d i l ' l ' u ( , r ( l i D t . , r lrlr nr,.nrurtLrl i r i . . o D r t r , | l . r r l r . u , B c n i ' i ] ,i l , , r t . i i r , . r o , t i I l r n r i r c , c , D " ! , r ' . ' I i , j i . . 5 . d F l t r s n r z ii l l . F j r . u t \ i n r u j u i ; r r r o m rrru t ! ; \ D ' 4 r , 8 ' n 1 r d rd' , r o r l " i . ' r o d i r r i r n ii , - " a p a r " l ; " .p d t p i L. ;"d -r ' . " , " (| " " 1 , ' " " ' ! ' :' 1 Irasoazi conrra vintdui. )lasi il, nli t: cu inctt!,.ltlti rurhbitti sar cu {jjrculatic nestationari . | | r ' ' . r r , r i 7 . r r .I , r 1 r v . . r i : r r i i r . l " r . j u d i r i : . | | ; h i I , u , t . i r r r i , t r r r rL r f i r c a r . ' r , l , r, , j . t r li , l , , l , t , l i l . : , rl .l , . j o r r 1 i , . , [ D . i f a t , . s , . f l . . i z . i r i .. , . th J , . . r , . ' r t r r r , r . l J r | l , r , o t r , 1 rt,' , t " 1 , 4 F Z , o r i I r . r r p t . r : L i r i f ; i a r u : r , r , r n ,-j " rl, ttrs( az:r contra \.intuiui. Lrr linrlul lor, acestc mafini se pot Srupa dupn critcriui migcnrii sau rl ,i.D,,,Dirii (vezi s.1.8) asti;l: t']fbiD..u,nirttrr d. roraltu (fig. 5..j); , , , o r o : r r .cu m r i r r | , l ( . t r r n s t a l i e( f i g . 5 . , r ) ; nrotoarccu rni$tlrf (lr oscilalic (rig.5.5). piL (:lil(1iul furr.1i(,Iir],.(,rslructiv I) rLccste Dralini eoticDe pot cla, sc ' i t,i ( : r r s l l i l : r r r r r ; i , 'r,il i , r r r, r , r ' U l . , l r , ., , . I r r , , 1 . ,t r. ., , , r , u r r r h l l r t , i n . i d . r ,l ,rir ' . r , \ . , , , . , 1 n r r , 6 t , r l r t. ,r r r r , ., i r r t r , , r i j r f , . , , , u n. , .t , n ; i r , . .1 r r r\i,,r\r,,r.,r.l , , , r l t , , l : r l i i p r l , . l o r ; ( r , 5 i ( . r l l r r ; i l ,l o t i r n c i l , o l f i t L r f t , i n ((, t j g . . 5 . 6 ) a r l s r"nf|l|l (!,thtl(.( 1r(rr{uhli(, ccontrotataL carc unchiut dc iDci.lcrt5 Ia ,.t, rrrrirrl,il ri r,r'Fti,l,it, itrr(lu1 dc lariajie finrrt impus prin paralrctiii ,,rr.,r||x livi. l)i,r i!r,i,sliLc.rrcS(njc Iac parte turt,iDclj cu-patc Iixt tfir:r rr)(lilj.,irii in(idfDlci p,in pilr_rralca IrAiLiIiLL|1.ir Irat(,tot (fig.5.8) ii'rri;_ t , ' . , r , 1, , , 1 i , , ,,,I l r . : . 9 ' t i , , . r r , . , t , . . i .i ,. , t , . 1 1 , . 1n r m u L i t c u , i * t , i u.tt . i n , i r ! r , 1 , 1 , ' , . \ r , 1 1 6 l . , l , i t . , - , r i , , , , , r , a s i n . t o t . o t in F , u , i r c u t i t i . n , : r a r i u , D , , r . . , f i ,. \ , r t . , , , i r , 6 . t \ l r I , r , , dr . 1 . . u i , r i r c r i u d ; n u r m . 5.1.3.2. Ilflini r.oti{.fl(,(u x or.izontd. DuDn critiyiul pri:rciuiului (1, fu,r.1ioDIft., r..slc Dratini sc ct sifi(ir ill rurbjnc ooticne(cti;) c; inci_

&) l. llrflnl (n rx r0lior ,, Ll r' lracllunf \irtri,il

Fig i.l uarnlL c,li.n. tu r t i c a l c t ri n r i d e l l i \ n . i a L i l e s i n L \ c r r : .le rotatlc (n,rl)jne) : tI llatir' I n!* cnrx\rrl,.al ,,' , r,r11:'' d' lrnclrrn( :
ri,. (tr A(ondri!virirrlrr;,, /.ir D0.!

I ',

'L

r 1 \lat ni c.lictrtn I v..Llcal !l(n1i v.riabila si mitcarc de 'rrFlnln {nrn.are) :

lr!. -i.5 Matili eoliene .rx : \ \"r tical, cu ircidenli variabili r\i thit.n'c de oscnatie (.nn.a4:

(.xls1ar, :r(r,sl rr(r'anls1rr UrrtiDr coliani cu inciden!:r tariabii:r l{ig. s.l2) €stc.le faDt o . Dati , . " , - \ , " , r t ; o . n r i . ,i , r , p , r , d u l a r ; ,. r h - . l i u n e J l . r n m " n u t u i d , . n u , u r d r , . , ,r . n t l n . ' n u., t a ^ c e s r. . r . u n 8 h ' u l, ^ i n . i d , n t i \ a . i d l i p c , i o d i .i n i f n,tr" ilf rnsliul de pendrrlar.ea palri.

urri ,,,talii.ou\,lcrca uneipatc,iDS,-Lrnnpui lunctioniriio.irtu," nr noit" !r(nirlr.ll l lrncti( (lr rcSnnul d. fln(lioDarc prin ft,glar.ca pasului, (lac,-r

!',. l , | n i r , .. . l r " . u l | . . r , t a r , , l , i I , 1 . . o t r , , l l i a u r , t ,: l 0 | - s . l l ) , . : | l . ] , ? 1 . , , , , B t r i U,tt , l L , i 4 . n r a r ; m i n ; ! , ^ t , . i r r , l , u r. . . ir, :nrDui

r .lll , ,, .ri, io :, . i r n " - .i i , o r i n r u i n , i d e n l i : r : , J tj i l , , l l l , I L l | .lu j, . l l , , nl(rI, r.t r , , nIi r .n ri l , il

f,j... -ipl

:f.
I rA. 5 1. l\rrbine eojjere:

Fig. 5-9, Mobar€ eoriene cu ci.culalie necoDrrotata ctr rotor Flctfner : R'rrd ._q, orrr hnrirr.

mffi"
,, r jdr; I r! tln,j.r.

"s"a

tr*'{

).r3.1. capratorii oolienisl{li(i. A(citi (apiatori(fi8.5.11)dnl:t pneumohidrosiajici pot fi: l) ru conversie (fi8. Irin.iprul de functlonare (1i8. b);3) .u i.tr jt; zt (Lrcon;er.ic eiecrrogaiodinamirl 5.13. "ouuersi-e c). l,olitrope(fig. 5.13,

Fie.5.l:1. Captatorj colieni staljci cu conv.rsie:
niid;,.Fllr!''

,r !

iI -*f. , ,
'1,

,f

5 I 0 ' Ju r t i r e e o l i . r e c u a x o r i z o n ral libcrc i
,t !

$

ff llsl

vrl.zpi$i presiunii pneumohidrosradce cons15 modi{icarpa in Convprsia .' r rlui. daroriiarnodificiriisrcfiunii dc curterp. Conversiaelectrotazodinamice consta in apariJiaunui curcnt clectric irtre doi electroziatunci clnd, sub actiuneavintului, lntre acettia se depla'' ,ril .icrosoii in.ircali cu electricitatc. politrop; (onste in modili.arcaItmperaturiiunui aB"nt Convnrsix t,flrr.. dalorirAdiJpr, nlelor de p:esiunedintr-rrnvirlpi p'odus d" tint.

h,t.rl.
lrix J ll. r"ilnr coli.n. cn rx .!i, hnrrr cu concenlrrl0r :
l.|'1, 'i lD,lilLlj;

Criteriul tipului

Dcoarcr:e in cadrol aceluia;i principir de {unclionarc s(: , ',rr'*, nrdi multe solu!ii .on:rructi\c, .5le nec.sarsi :e stabileascitipurilr ,l' l,azi dc .aptatori colieni rv. tabelul 1.1 ti lig. J.l 5.l3). l)aloritI intensiticarii actilitdlii invcntive in domeniul construcJi(.i rrr.r!rrikrrcoJicnt,ror puloa s:Laparl ii tipuli noi, necuprinscin acctslr'r

i , .t , 5 .
l . i A 5 . ! : . t l r f i n i L c o l i ! ! . - r. u a x o r i z o n r i,l rr ]tl6 pcndtrldii.

Critcrirl oricnttuii

[.
{il,

trnii captaiori colieni tunctioneazi Iirir a fi nevoic dc oricnlir'n (hr|r'! dir.clia llntului, allii se orienteaza singuri, datorite construcde captato eolieni necesiti ihspozitive speciale dc lrfr ADumitc tipu ,rlrll'u(. Clasilicarea dupi acfsr criteiu este prezentaii in tabclul 5.1, l iu. s-'ru notat cu punctc caracteristicile ce le posecli ficcarc tip dc ',rt'1.'lor rlrlia . La criteriul ori,.ntririisint prezentate$as. modalii:4i (lin ,i,,. , t rle:rplica 'rumxi rrna ringrrrir.Dacn la un tjp de captalor sl"l
titl

tSvzrlm

,rrLi rnl]lic nlodalititi notltd, aceaslahscamn:r cr-r cxist:i mxi r)rrrllf vnri .,r1,, din carc se aplici rlumai uua siDgurri. Se poqtc obscrva ri, in general, malinile cu ax \-ertical nu noccsitlr ,ri.ntare. In acelarri timp acest criteriu nu prezintn o legeture logici c , ,lclalte cdterii, neeriistind posibilitatea grtperii tipuilor de captatori dupir Lrflxsi fel dc orientarc.

Criteliul (ronstructiv*
La criteiul constructiv s-nu alcs clementclc cclc rnai scnlriiicati\r crr riScarca rezultati la ilementul motor paltr, lixarca palci ii ,,1,nr,-rrul faic, totalizind nonir Yariantc (\,czi tabslul 5.1). dc

;.1.7.

Cdteriul for't€i motoare

F

:UVNOI]]NNJ l0 tnldlNrsd

lllv,.uNrl ln1NtA

Datorit! actiunii vlniului asupla palelor apare o Iort:r ,!.r(!liranic:! cnrc pune in mitcarc matina colianir. Ii'orta aerodinamicir ,,rr'(' corllponcnli dc rczistenln 9i o componcnt:r dc portanli aerodinamic:r. ln nrnctie de raportul ce cxisli! htre acesle componente, dupl crir, tlrl fortei notoa.e, maiinilc eoliene sint: 1) cu rczistcntn aerodinamici; ,') .u rezistenti li porianle aerodinamici; 3) cu portanti aerodinamicir. .\nallzind legirlura tntre principiul de functionare ;i {orla motoarc (r,./i lll{trl 5.1), sc constat:ro lcgnturi-logic:L intre:rcestc criterii. Astfcl l,r rrr:r;inilc roiienc cu rczisicnli-r sinlplil,forla rnotoar-c producc datoritl so ,, r,'1,,,1(i acro(lnramicc paletor.Deci palelerccstor maiini au formc clr'. a '.1 t,,(xLncir mali, ca dc exemplu placi, cupn. rezisteutcacrodinamicc ' r djf"rerrir dc r.zi.lpnlri in S"D.r:tl t,'r(.t ,rn' 1,.' tra;in'l- "oli rrr ' , . , r . p r o J u , . d r r o r i r r i r " z i s r p n ! . iJ . r o d i n a m r . . ," x i " L i n ' l ' r | | , I , ' i | , r | | i r.' i,,", ar)are ;' Porranla. l,i, rrrr;i,iil. eoli{ul, cu it)cidenlnlarirLbiliL cu incidcDl,"L constIrntL, ti r,r1., ,,,,,1(,rLrf .ste produs:L portanla arrodinarnicn, dc cxccptind ntalin,t ,r l,,rl,.rolxti\'c, Ia care aceast:'r {orte se produce ca urmarc atit a rrzisr,,'1,.,, i{ ii a portantci aerodinamicc palelor. alc L) i,f, sl din unni caz profilul aerodinamic al palelor trcbuic s:1asigur'(., ,'l',rllrlir', pr.ponderen]a rezisteDleisau a portanlei aerodinamicc,dUt):'r | |"r u'rlll'iIl (1. incidcnln cstc mai mare, rcspectil mai mic, dcclt uD8lril'l '1, 'r'(i,l I1:r c(n.spunz:rtor finctci maxime a profilului.La rna;inijr cu porr,,rl,' n(1i,(linaurici-r, Iorma palelor este binc studiati qi profilrrl aerotlinantic rl t, rl, i .str rstf.l alts, lnclt sir produci o portant:! ci1 mai malc Iii ) czistcDl:l
.,,", 'i,u i n 1 5 ,n s i 5 l . ' 1 r c r d i n r n r a ir a r r l r l a r 0 " r ' r r r r r l f " , ' , ,ri .' l,i.(,r,r.. , r', l,L "r'siril(

I

ilt

7l

maginilor.olienc, sc poar. .onstata ci la maji_ _ ArrrlizinJ funclronarca 'nl" eu t,4sl.nli aerodinamici,paletese mi$cdln seneral in directia riir_ rrtllr. rjr] ta ma$init. cu porrante aerodinamir;,patal. se misca in e.neral l'( rt,.'rdicutxr pe drreclLavintului. Din xceast; cauzi, viL"za do iiscare .Ll)ar'ror.a ,nltrnde .u rezisrenla r aerodinamicA poarr dep4i, in general, nu !rt,,,-r vintului La maqinilecu porrantii a"rodinimici vii.;a de ;isca.. :r l)ll(lor poatc sj fie. la nelr tipuri. de pini la iaph, ori viteza vlntului lc,5l, tipuri .rvind ii d,,numirrr de masini raoidv.

IiJj.

5.1,{ ,scl,.nri prtrciliului

n .1 . I J .

Criteriul denulnirii

Esh. inrportanrc4 16 sc adoptr o tcrminolosr( unitdri pr'r r , . l , l , n , , , r i , , i r. n p r i r o r i t o r r o t i . n i . c r p i ; r o r i i dinami.i . " rrffrfrdr^?,a totrew st sc vor nota prcscurtat uaE.o l i , r r i Il:r.i;inil,.,.oli(nr r.rrq prin consrr,r.licforta moroAr. produ," o mi.l:r .rrr. {l| rot lft. Inlrl fiiurl montat,. intr-un roior {chirr dici rororul are ,' r'n*"rl I)rrlt).*, r,rI rl,.nrDni tbinr nlic c si s. ror notr Dres!urrrr lE. t Mrr;irril,. ,,rr.r. l.r forlrUni,rt!.rn.pro,l,Lc,. rtti form.i d(. mii( ir,. d., ir o !..r il'! 'ofirff,, r'. vor ,l, nrU[i nt,'t,,tr,tolt,,]t..)i r. \.oI ora DrescurratUI;. ( n p l { t , , r i r, , ' l i , t l i . r i r l r f i . r 1 , " , : r r . . ,r.,o n v c r l . c c . n c r q r r , v i r r t u l u id i r " . t t|l crx.r,{irr ilirirt. n,r'xistJ ,l lr,.itl)t.rde convnrsiein .n;rgiF me.aniLr, "p vin ,l(.nrurri tknutt.t,u, tullt t r/,rri./ Si 5e vor nora lr...urtat CES. ln tubr rl 5.1 sint cuprinsc toatc criteriile de clasi{icare a maqinitor .. coli{.'nc,prcc(rr 'i posibilitttfilc de utilizare a €nergici vlntului prin con_ vcr'.si:r nccstcil in lltc forme de cnertie, folosind an-umite tipuri ic capta-

(:qnr!:

conwert.r colia. stalic

5.2,

Uodilicarctr(allatorilor eolicli

l I

"

Pentru utilizarea unui limbaj unitar in codificarea tipu_ ril,,r il( (:rptatori constmiti ;i proiectali ptnn la o anumiti dat:, dat Iilnd llrrrrri'ulll nrare dc caracteristici, acestca trebuie codilicatc cotvenabil, I), ntru lt fi posibil.l stocarca, prclucrare:r Si regisirea datelor pe calculator. Si, I)ropunct|r!aceasti codilicarcsir fie nrrmerici,Iiccare cifrd rcprezentind {, lnunitir carnctcristic:t, conform criteriilor dc clasificaredin tabelul5.l. ln Iig. 5. L4 estc rcprczentatschematic principiul codificnrii.Codul unei ' , r , r t ii , ' , l i r n " o : r c . , , { p r ' . d i n p a i , p r p r q " , r r , e i u . p m n i r i c d ! i i l d i n c r i e l , r j i l , . , l . , . l , r q i l r r r r "t , e n L , l r i m .xi f ' r i n d i i n d d - n u r n i r p ". o n f o r m l a b e h r l r i s .z . (iltinr:r ciffi"ri'rdici'r p(ltrrcx captirtoruluieolian conform tabelului 5.3. 72

l', Illlr lnl(l{'gcrcamai clar; a codificirii se dau ln co tilruarc (]lhv:l
lrort,trl L | ' l l l 0 2 0 0 , ' r 1 n rl ! ) r c r l i x " r l i n s r i ( l ' i ! r i nr c ' l i l ! r ! l ' r ( 1 " " r ' 1 5 ,\ I 0 l

7:l

Pertru . ihrstra accastl sinrLolizarc ae llau citcv. c\cdr?lel

; _ ol
I I

cu cupc ctr gconretric 'aria!i6 DU neccsild orientare

l^.'cmDlill. r'li\ -:-10 rlrLira e.li.dr .n a\ fcrti.al: .u.rerul de proiect: 2; - tuterea nonrinala: l0 L\\. Excmphl !. TEO-5-6 - turl,n,l ("I...nJ LD Jr on/nlrnjj - nr lrrl dc pr.iccl: 5: - prt$en runinah: 6 klv, Dxen!'Iur 3. llF-3-100 motor eolianj - numirul de proiect: l; prlerca noDrinala: 100 lr\v, rlnrnl ut[r ] rn aful d€ pron'cl l; puteie. nonrinali: M.

5
I

lo4a !roLoore trnr rcrirrertt

aerodinaoion

l 2,

r 2 2 0 2 2 6 r .aptato. colian din@i. cu nrcid.ntl constantt

1

5

8 i

0

2

j
.l I
nu N:ccaill oricrhrc

1'
il.

')ortonla' turnlin!'ni.I

nstalalie eoliana; innrarrnl .lc Foicct: 4l - turcrca noDrinalai I kN,

i.l.
. i 0 , J 0 l o o , : 0 0 0 0 2 0
.rllIl0r 0olir!r strric I'otlli! rxund nn arc senoiticafie frnvcNic clcctrGtad.n

lk'nrrmilea instalaliilor de umslcrsic fl cncrgici Yintului hr all{: Iorm{! dc energic

!
I

0l 0l
2

ol ol
ol
2

Captatoarele eoliene transformi ener8ia cinetici a vlntului lr. iD fncrgic mecanici, la captatoarele dinamicc, rcspectiv la maginile cG li( rx, Iiu dircct in enerllia dorit.'t, Ia convertoarele colienc statice. Itncrgia mecanici obtinut;r la maiinile eoliene cstc convertiti ln alte l,,rnl(: dc cnergie (electricn, hidraulicn, pneumatice, termici etc.) conlorm r hcmei dc conversie adoptate dupe necesiiiti cu echipamente de conversie 'l)( cifice {iecirei forme de ener$e (generator electdc, pompe, generator TrD'ru o turnrinologie unitar: privin,l instalali.l compusridin ur.t;irrir ,(,!.||r: ;i , clrip.,mcntuldc conv.rsiu sc propun ,l nrrrrrinh ion{ornr urnrllor uhri nrinciDiu:
r.,tirr,r c.li.n dinanric

0l

convcrtor

cotian sl.tic

Simbolizareaeaptato lor eolieni
ln activitatea publicitari 9i dc comercializrrc cJte nccesari! sitnl,olirarca captatorilor eolieni. Aceastx simbolizarc lrebuic saLrcDrczirte o.fuctcristicile celc mai importante ale captatorului ca denurnirea ;i puterea norninrll. Pcntru ac€stea, pdn respectarea indicaliitor de la 5.1.8 simboliiarea crprindc nn gr p de litere care determintr felul captatorutui eolian. o cifri r:rrc indictr nx_m-irulde ordinc a proiectului 9i o iifri carc jndici puter€a nomin:rl?tlD kW. 7,i

t
l

I t , h i | ' r , t 'u 1 , - , , ' , ' ' l

l

l
|

'',.1.,,r '.lL'r l . : l ( r ' r) { r r ! r r i 0 ' r 0 l n , r 'r

l

l

'li

Pcntru convertoarele eolienestatice se propun denumirile conJorm tnbslului5.{.

(,rpt

ur culirn qtrtie

Instalalie eoLBd sirti.r,

(oDvftor

eolian static

Pomp6 eolianl statici ElectroE!@etor eolia!

6

DES(NIENEA CAPTATORILOR EOLIENT

CAPTATORI EOLIENI DINAMICI 6.1. 6.1.1.

UagiDi eolicne cu sx vertical Thrbine eolieDecu mzbt€ntd simplt

Principiul de funclionarea turbinelor eolienecu rezistentl {mpli se baze^z:De actiuneafortelor de rezistentl aerodinaEict a Dalelor. cari pot fi drepte sau cirrbate,fiir un profil aerddinamic. genefi, este ln n{cesarlorientarea dupe dire.lia vintului, inse existe ii unele variantec.rc flu ne.esiti orientare. Turbinelede acesttio se caracterizeazl Drintr-un coefrcienl de putere relativ mic. 6.1.1.1. TurbiDoeolistre oetu. La acestetr.rrbine e[ Dalelecar€ $ dcplNeazecontra curentuluislnt acoperitecu un ecranorieniabil. Acest ocran este orientat dupi direclia vlntului cu aiutorul unei derive ln aval, ttrobilg ln ju.ul axului turbiqei (fig.6.l, [17]). Construcliarelativ simpli a acestor tipuri de turbine eolienea suseitat mult interesulcoffitructorilor,rezultind nenumirate solutii constructrv.. Holuliadin fig.6.2-1831reprezinrtr rotor cu pale cirbe t, care un i,! rotcttc ln jurul axei 2, palelecare se deplaseezlcontra curentului slnt .crnnite de ccranul3, ca(e se orienteazidupi direcfia vlntului, fiind fixat ti6itl cn deriva I, printr-o buct! care se poate roti liber pe arborcle roto.ului. La schimbarea di(ectiei vttrtului, ansamblulecral-deriv; se rotelte ir poritia indicatl cu linie lntrerupttr. P{:ntru a lmbunltlti pe.foroanfelese pot folosi cotrcentratorists.tici ,:,rr. dirijcazn ii concentreazicuretrtul de aer asupra rotorului (flg.6.t, 1l

Pcntru convertoarele eolienestatice se propun denumirile conJorm tnbshrlui 5.{.

(.rpt

ur culirn \trtie

Instalalie eoLBd sirticr,

(oDvdtor

eolian static

Pomp6 eolianl statici Electroge@etor eolia!

6

DES(NIENEA CAPTATORILOR EOLIENT

CAPTATORI EOLIENI DINAMICI 6.1. 6.1.1.

UagiDi eolicne cu sx vertical Thrbine eolieDecu mzbt€ntd simplt

Principiul de funclionarea turbinelor eolienecu rezistentl {mpli se baze^z:De actiuneafortelor de rezistentl aerodinamicla Dalelor. cari pot fi drepte sau cirrbate,fiir un profil aerddinamic. genefi, estc ln n{cesariorientarea dupe dire.lia vintului, inse existe ii unele variantecarc u ne.esiti orientare. Turbinelede acesttio se caracterizeazl Drintr-un coefrcicnl de putere relativ mic. 6.1.1.1. TurbiDoeolistre oetu. La acesteturbine Dalelecarc eu $ dcpllseaze contra curentuluislnt acoperitecu un ecranorieniabil. Acest ('cran este orientat dupi direclia vlntului cu aiutorul unei derive ln aval, ttlobilg ln jurul axului turbiqei (fig.6.l, [17]). Construcliarelativ siopli a acestor tipuri de turbine eolienea susi:itat mult interesulcoffitructorilor,rezultind nenumirate solutii constructrv. llolulia din fig.6.2 Il83l reprezinriun rotor cu pale cirbe t, care i,! rolcttc ln jurul axei 2, palelecare se deplaseazlcontra curentului slnt .crnnite de ccranul3, care se orienteazidupi direcfia vlntului, fiind fixat ri6irl cn deriva I, printr-o bLrcti care se poate roti libcr pe arborcle roto(ului. La schimbarea direcliei vltrtului, ansamblulecran-dFrivi se rotette tn pozitia indicattr cu linie lntrerupttr. P{:ntru a lmbunltlti pe.foroanfelese pot folosi cotrcentratoristetici ,:.rr. dirijcazi 9i concentreazicuretrtul de aer asupra rotorului (flg.6.t,

1t

l \ . ' r l i , , | | r l n | | L r r , i . o r ) r f u s ] i n l t ? c , r, t ( l , a z i ./ , a r l o r ( 1 , , : , b u r u c u J i t . r I i . , r ' . f l . , ' . / , 5 1 . p u r i n m j . ( d r ,d , , ; r r F , u r , n , u l d . a i r a ( i , Li rrl(./,, i rrccl.reaz: dator.iti concentratorilor pcli{edci j. Fon11a accstor ,,"r, r1rirlori asiguri ti ulr anrmit un8hi de ftcidente al ietului de aer-

, : ' r ; 5 i n l p i d s a t ip " t o x t i p F f l l c r i Jl u r l ' i n e i . a s i g u r i n da s t f . l , l i r i j r r ,r t . , . , " n r u l u rd i . , e r i n d i h r . n t j e d j r e . ! i d v i n t u l u i . A s r h l n L r m a ji u m i r a i ' ,Lin numlrul concentratorilor sint actifi, din care cauze greutatea turbinei ,.tL'relativ mare. Solutia se poate aplica numai la unitnf de mice putere. In aeoeral, turbinele eoliene cl1 rezistenti simpli. slnt cu axul in pov(rticalir, dar pot frDcliona 5i ct ax ln pozitie orizontalir, insl numai /iti..

A;

r'!

..

t Lr'biri

cotinni

L:r

65

hrbinn

eoliaii

birotor cu ecratr

Fig. 6.6. Tu.binl eoliana birotor cu €cr4n irtubatl:

r, , ' i

I i ll,l)int eoliane ,a i I snli fornri de !!trLa L{rrriDirii

Fig. 6.{. Turtrint eoliarA c! eqar strb forne de coneentr.rorj ti a\a de rctatie oDz6ntat, :

l l , . r \ u l , r . r' , , l . , r r r l l lc c l c f i x a r ) d e , o r p u l 7 d t r u r b i D e o p i F s d c d i r i i a r c i i d .,r.'l.J,r,i.1F.,1, 1, , onice 6 $i 8. Curenlul de a(. psle dirilai priD tur6ini r , , ' l i n l . . ' . , 1 r , l , r r t . , l a r o r i rd r p r e s i u n i id i n p a r t e a s u p e r i o a r ;c a u z a i i .d * ) l"'sbiurilc dr fi d! al{ suprajeletor8 $i 9li de curcntul de acr carc trecc t" ,1,:r\,'l,r.rrrrrl,irrri. Trrrljna nu nFccsir:jori,.nlajc d,.uarccc. (orl.oDlra. 'itl

1u sistem dc orientare dupir dir€clia vintului. Dupi cum s-a precizat ln , .rp. 5, dupl critcriul funcfional acestc turbinc fac parte tot din grupul lrrrbinclor cu ax vcrtical. O solu{ie de acest fel este rcdatn ln fig. 6.4 1167l. l rrrbina se compune dintr-un corp / ce se poate roti ln plan orizontal pe virful un{i stilp de sustinere 2 si este prevnalt cu gurile de captare 3, / fr ri a curentului dc aer, care este ghidat simultan asupra palelor d .r1,. rnui rotor 7 p n ajuiajele 8, 9 9i 70. Deflectoarele 7t ii /2 reduc \irl, iorilc ce ar putea sn frinezs rotirea rotorului. Orientarea sc facc prin 'r'sr'')i forna turbinci, Fin rccca ctr ccntrlrl dc prcsiunc la vint latcr.rl Si r"rI tfll ,l' .,pli.x!i, r fortei ,le rez'tlprti acrodinamicla lntrcgului :rrr.:rrnLlu .,tli in .p:r'"1" ariului d pitorare (fa!a d, dire.lia vtntului). I'riD folosiren unui ecran care dirijeazi curentul de aer spre doui rol,,irr..ontrarotitoare cu axele paralele se pot imbunntiti pcrformantclc rlrrl)in.lor cll ecran. Figura 6.5 fl52j redn o solutie de acest fe.l.Turbina x , irrprno dintr-u stllp pc c^rc se poate roti libcr o bucAd 2 dc o anu,,'rl,i lrrrtiinrr pc rar( cste montat un deflector 3 de aceeali lungimc. Lr

. . ' l ' r . l r , r ' r i ,f r r s u p ( r i o r b u c r u2 , ( a l l . i u p o r l i /i i n l o r m , d ( \ I : r j s L . , , t ! r , l , 1 r , , r . '. i n r p r i n r i ":ln l a g i r e a r b o r i iJ r "i 6 dr rotoareto7 )i S. I'r, !;,/|rr .u_p:Licle-g-ti /0. Contrarotirea ti pozi,tionareaunghiularn (i,ent!1r ,r ru sc lovi palele celor doui rotoare care;e interpntrund) ale;letor , 1 , ' ,,r r , . r , , . , r - , r c a l i r ( - z ; , r i n t r a n s m i q i l/ / c u l a t s a u c u r e l i r a l i . , p l ) , t i , a r ' , r , rJ l nu D mai s(osicrca,lc ul,actiincafintului x Dalcs ""igirra , ,1,pI:r:,az;, (ontrl curenrului. dar qi dirijarcr si <onccrrriarca 1,, :.', '1, I'flr1,'r , rrr,nr c.rrc a, tionFa/i asupla palelorcare sF (l.Dlrseaz;in )eniul , rn.nlnlui de aer. Orientar.ea dupe djrcciia vintului sc faie datoritn iortei ' l ' , z i , r r l . . i p ' o d i n a m r , ;a r o r o a r c l o c u p u n r r u ld e a F t i c a t i en I a e ; L e l e r i r ' , t , , r r 1 , ,.. D r . . i ! i . r t u l : i i . . h i m b ; J i r , , 1 i a , - a p a r en n r o h . n r d e r . a r l " u c e r e , r, ., ,,rr,r. . l- ,lrr..1i.rjntLrlui. \ . I i , r 1 , , . . r , 1,, 1 , , , r n l U l , i p c n r n ! l l r i . : o r d r c a. z i s r c n t eiin d u s c{ c l u z a r i . i r ', rirlrirrril. nro(Irsc.(l' .,.,tar(a-.rcrului pF Ia.ap.t,te patetorri dcsi6ur . o l t : u m u tL l . m l t " d t . . s t . m a t m a r c s i a l e u t x t . a t u r l i n e i ' r , t l f . O i c r f c l J c . o l u ! i , r - ' , r . d a t i ; n i i e . 6 . 6 f 2 t q , . P ; u n s u D o r r7 F s r e r r , , t : r r , i ! , I l r l , u l r t u r a2 , u : r . r i u r j . d r - . pu n R l i i u j; a ( d r F s e D o a r er o t i t a ,l,rl'.', rli11" !inr"lur in iurul unui ax cenlrai daroriri dtriver .'- in rubuli:, l:rt rr J r,slI monlnt uD (lcflcctor I carc diriieazl aerul sore rotoar.ele'i sl,rliIl 7 cc dparc daro lii tnviitirii roioarclor ,r /l. sut'.r|tri.rrr',',liD .,,1[r r]1Iri t. rr ,1.ltir! r'o i.,Jr(i rot;ar(lor sc far. p(intr-o trxn.misie In l{lur iLril l r t 4 r , r 6 . ? l ( ' . 1 r , l ' r l r i ' ; , ! . r r i a n t cd c r u r b i n er u F c r x n c u r o i o a r e , nlrlrrt!,'1, 'li:l:rnl:r1., t;'rt n,\r.srtarea sin.roniz:rii luratinor. Soturia con_ ittlr.lrvll (lirr fi8. ('7,r s('tlmini foartc mult cu o constiucfiediD iie. 6.5, r r r r l , . q , . l , r r , , r ; rt | r o n n l , . i n r p r . ! , i z u l c . u m a i m u l r r p 3 l . s i r' mai irr\r,,rt.,r,, Li,i'rd I(,:it,it,'rrnrr.narc.r indcpcndeni,.r maainilor " i i t lorte :l dc (A,,x '.,r,r :ru I'olrp."rj V:,rianrr din {iA. 6.7, b diteri de pre(edentaDrin .n1",r,i ,.r, t,r,!izrrti ,r (cranete urbp ,f 1i I rar" diiiieazi.ur.irrLrl c '1, .! r tn luatipcriferi.,roroarelor,roalepalelpJiinda.ri\F.'Rotoaretes;nr ,k. tipul ventilaton ui centrifugal. Aerul ;ircuti pilr rotor cte la periferie sl,Il .cntru, de undc iese axial pc la capeteb i;ferior 9i superior. \lil,rri d,.pr(ocupfrilc pentru r.slizarea uDor turbjne de Dutcri mici \'lnn .,rninri li un,l,.inr.rciri carc au ca lcoD rcalizarea unoi uniriti de r r , r r ( I , r r r , 1 I n a d i n a c c s t c o l u l i ie s r er e d a t i i n f i-montite5 9 1l.n t r e h o u ; " .1 s p.6.8 1 ,li{r'ri _ l,ljrrfnrrn.i ,f (inferior )i superjor) sinl rjou: arioi 2 l" ln'ril', \, rri(uli, avind in secliuneun profil aerodinamic cvasisimerric, I'r',\ t/||li (u cil" un pa"ai J de lrecerFa;eru]ui in carF este monta{ cit; rn rolor .i/ cu pale drcpte lnclinate. Supralefele interioare .' ale aripilor 2 Ior||r,:rz,luu,tiurxi convergentcare mrreste viteza curentului de a'er.pe :'rt)ri'f.1,1,. cxlcrioar.-0. spre bordul de tugd a.l profitelor aerodinamice, llr.rr,.||,lll pajnlelor t apxrc o depresiune carc obtge trccerea curentului ili n,' ti I,rin pa\ajclc3. Roroareleavind un diamerru retariv mic, ruatia a((slora ostc mare, geleratoaxele elecfrice putind fi cuplate direct {dtl r Lrltil)li(:atoafcdc turalie. Tot ansamblul sdpoate roti ii jurul axului 7 fi. cskr r)ricntat dupar dirccjia vintului de citri o derivi -ontuti d"""rrpr". rlisl,rlui-plalfum:r din partea superioar'r (nefiturat). [0

C u l o r l p c i I n r t J i n , l ,{ o l i e D (( . r , 1 r a u s i | l l . x r . . . t , f i l . , t. r r r i n . r , . < . a I c funrrioneazi p. prrn,ipiul for!.jor d. r,zisr.Dt; aerodina#c: a orl.,lor rororului. eyisri ii umlF cx.cptir. la .arp. prrn rorma .pFcialda pahlir sut, aclrunra rurpnlutur d. aer apa' altt lortc aerodin"mi.e de rersrellr.i (ir : i { o r ( . d e p o r t a n t ; .O a s r h l d e . o l u r i " r e p r . / r r u , I i e r ) r d 9 t ? S l .p ( u 6

6.r^ TnrDirn ..liana 2

hirotor

cu

, ^ nrirnjl

lrr( rlit

Iig. 6.9. 'lurbnrr colia
rotoarc prtslnfi.e.

.u

Ii!i.

'lfLiDll l'.11. rcliad birolor cu.oDc.rtrntoa)c a€rodinani.r.

.rilp rn"rJli(firi / ld dnllmit, ni\clufl m o n r a r el a s ; l r e- ? , d f ( "irr :DporlurilFJ. jn rarc slnr monlRreprin la8;rcle./ Joui rotoareJ dc " u s t i n forrirn l)rrsrnaiici, goalc pe diniuntru, cu irei supralelc Yerticale curbate convcx.()Dcav. Suporturile., slnt unite intrc clc prin deflcctorul 6 carc sc tornrint , rr aril;ioarclc de rcglaj 7. Tot sistcrnui sc autoorientcaz?tdup?t (lircciia vi'rtului. Dacn distanta rt dintre axelc rotoarclor cstc mai mici! dccit diartctrul rotorului rr, estc necesari o sircronizarc a turatiilor $i o uumit:t l!)ziliorarc unghiularl relativn a celor doue rotoare prin transmisia de til l)'rza turbinei. In timpul rotirii, pe suprafala concave izbiti de jctul (l( iu.r npar{-' o Iorti de rczjstenti aerodinamic:'r,iar pe suprafa{t convcxtr, s'tl' llcliuDcaj(!tului langcntrial aparc o {orlir dc portantf acr(xlinlrnk.t.

BI

b.2.1 Trrrbird colinni cn palc batutc. Const'iuctia acestol turl,i , ,.s1(rfirtati schcmatic iig. 6.10.na varianta dill lig- 6-10,apalele in ,ii t rrl(nrtate articulat ?e un tambur central, astlel incit pot o-rcila rnire doui pozilii: tangenti la tambur sa in directia razei. Limitarea oscillrii se face, pc de o parte, prin sprijinirea palei po tamburul ,' nrr.rl. pc J" al(it part". printr-un opriror m o n r r l i D a r r i c | l l d t i c . L r v a r i a n da n f i g . 6 . l 0 . ti o b b, oscila.ea palelor este limitati prin bolluri. I ir r,., D i n p u n c td e r " d e r - r " r o d i n d m i . . d e d o u i . o l n r t ) i r r - re o l i a n i c ! l l u r i i d i f " r i p , i n f a p L u. i l a p r i m a r F r u l o c o k. t):tLntc I I.rt. Idmbrrnrl c"ntrrl. mirindu-ri !itezr, iJf la a doua aerul trece prin rotorul turbirei. (ri,nlr11rr duDn dircctia vintul(i nu cste necesari,deoarecePalele cale s( rL plascazir contra curentului se orienteazi singure in directia acestuia : i . r \ l f , l n L ' r e z i j t ( n t Ja - . o d i n a m i . i m i n i m i . O solutie constructiv: interesanti este turbina eolianl (fig. 6.1l, antici chinezeasce Analiztnd figura, se con[83]). statl ci turbina esteconfecta onata.din lcmn sau din bambus si oalele sint de tio veli. Velaiuia este lntinsf intre doun tangoa[e legate prin doul straiuri de catartul velei in ala fel, tnclt catargul sI nu Iie la mijlocul tanSonului' lnspre partca interioari a rotorului, tangoanele inferior gi superior ale unei vele slnt le' gate de catargul velei Prece'l\rrbirl dente printr-un cablu LungiI I i{. . I l. coliaDi anticd, chtnezc.$i mea acestui cablu este astlel aleasi ttcit velele si se roid t ( . r \ ( : 1 / r r ' r j , l i . u l d r D . d i r " ( t i r ! i n l u l u i ( i n d . c d e p l a q c a z n s c n s u l! i n r rrlur sr'.:r'i rot.asci ne drr,.rra !inrului cind se dellasPari 'onira vinllrlui. A,,r:r., o.cilatici palelor se fac. sub rc[junea vinlului aufomat, ,l.LrofltaL nrinLlrii atimct tc .r vclelor, ndiind neccsari orientaroa turbF rx,i (lur)i' ilircctia vintului. Lri rrn,,t" sblutii se speculeazi cfectul dc accelerarea cu(entului de aer fiL iuflrl trrnLuLrlui ..nlral (fig. 6.11,r). In 3..aith siruati' palelF nu -se rn,rirtcrzl .rrticulat Dc lrmbur, .i pe pl:ci de cap:t .dte asrgLrra err' tt r r r i r u r r rv r r r c i r r r i l od c . a p ! t . O a s r h l d F . o l u l i . F s t ( i l u . t r a t a i n f i g 6 l 2 .l 'apii. 'J' pli. l.l,'1.Arri,,'l^iiih pal.lnr iin, -ituat. spr, periferia_ ilor dc s rr Iv'zi!iorrrt. d, vint ir d( tfrgcl'oprrtor. Ir\rl( sPr, ccnrrur Irirt,.rl'l,

rilor (lc cnp:rt. I11 tiNpul rolirii lurbinci palclc sc dcptascazar rct.rLivt,,Ir

v,l?. .tr - "'r- r

. ; B l r - I r m r l a r F ar u r d t ' i - , u r i D r p u r a l a l " t o , ! i n t u r i l o rp u r . , , 1 ; , .. " i l -.i i...,, cu o frinn disc, sabotii {iind coJl1andati(le un mei:anjsmccntrilLrgal. O varia t:r irnLunirtiLtit:i ,' acestciturl)inc L39l csicrcdarir in fig. 6.13. Sc poatc observacii nrticulatiile paielor sini plasate spre tambu!, iar oplitoarcle sint situate spre cxteriorri pliicilor de rapiit. Capetelc libcr.e c pairior r .int pr(yirzutcctr cor]i rtgri\rti'Lii, .arc la rrrralii rnari fair c:r Dalcl( si se rot€asciLspr.certcr.ioi pin:-r l ir pe acea partc a rotorurur, care se deplas€azi conl i lra crlrcnhrlui ,le aer, rcalizin (lLFsc astftt lrirrarca :rcr.orlina, ,

ir*'btl:Yi;,,1 ttlllli, "il;.i.:lJ'1":'i":tn,:::::,,"il1 l"rl,,T,,,j,l;:,;

rLrlscsl mr mal estc necesar:'r fri'ta d€ protcctie la srpratr.atii. La toatc soluliile de tulbit1e ,\trdne cu pale l)atantc descrisr rtrar inaintc, axa de oscil,rri. r l):rl(lor era tn pozitn, roriii.at:i. l.'atr-rdc accste sotilii cxist.-r ,.i ltrflante cu a\a de oscilatic irl rDzitie orizontal:. L.na din iceste -,hrfji r\te reprrzefttafi in frc. |rg. a l.l. i uiLiirn .oiiart .n trk tlLrnr, , tr t'.r.rft0ji. Pi un stitp / esie :rfli.uhlic .xrer'o a i Inorlxt arLorcle' motor 2 prin nl.rnuliul lagr-rrclorJ $i ./. Ln , i , i , i r r l q u t . r i o r. t t a r l r r . t u r J p . r - t i \ r . , r D L u r u ( , i n ( d r c s i n r r i \ : r r , . , , r ' r , r l s t " r li r i i m u l ' , b . a 1 . 6 , p , , ^ r . , p r i n L s . r r e l e s i 8 . _ i n r h o r x r ( l 7 , rl" o n..l. a. O<cilalrdndt"tor;srFlim;-drdprin opriroari,te {irar. air{rl /U t " r . r i r ,t - 0 , i n , i t p F r ' 1 r i r o r i r c a p d l , . l o r u n r a i i n r r _ u ns i n c u r s e u s .f . t r . i n , 1 , l r ' r i l i , r l ^ r ! c r r i . i | i . \ . I | r l p a l , l , , . r ' c s c . t c p l r r c a z n o n - r r ar r I , . i r r r r I i r i c t \ r"r I l:,lr\ nici pala -r, Lui,,si, ii,. foJr',. uroJri ('.rsi p(,i,r:i ti 11,ririi ir , , , , r , , t ) , u 4 p iF . o , i z o r r r t ; r , i r r p J r l , , a r , l rr,azi i,, {,.D.ut ur,r_ . c L , l ' r r r i m i r i n p o z r t i .\ . - r . r l a I i i n d h l , . " " ( , 1 , } tn r , r i t o a r " l eu . t d,: / r , : o l , r r i , a " e m . ] n n . J r od a r m a i r o l , u " r i ,F : r e r F , l x r i i n l r R .r , t 5 , l 2 l l r . D,iri p.rlc diam, rrn) opusi / ri I siDr lixat. p,. .rrL,orcle comrrrrj rr,. , ^ , i l : , i n r r r l . r i o r r l . r t o r r l l I . r i . / . l i i n d r n o n r n r i n l a R i r c l , .; . i / , 1",.'1,
ll:l

rricir a rotorului. Pin ac. sri ,rDnrLrcfic;oc[rilc siur mai r,r

U:J

s(r)orlul ./ cstc fi\at Dc arborclc motor al turbinci astfcl incit arborele 3 tr,rt plir alboreie moior. Pentru limitarea oscilafiilor, pe arborele 3 slnt lix:rlr opritoarele 7 Si I decalate unul Iali de altul cu 90", iar pe carcasa L'gi'!ft'lor J ti 6, respectiv, opritoarele I 9i /0 in acelagi plan. Oscilarea

!t

!e
?*

palelor ln lunclic dc directia rintului se face datoriti fixirrii asimcrricc a palelor pe arborcIe .t. paln a .;ror lorma sc modjticj pe un ciclu . La unelesolulii se lolosesc de roialie, astfel ca Jlunci cind se deplaseaz: sensutrintului si aibi o in rezistenli a(rodinamicecir mai mar. lfi8. 6.t6. ll8{l). Pe arborelc t esre fixat un suport 2, la.apetul druia se fixcazi placiJ, de care este articulati prinir-o bdlama, lnrre caperele a si b, o -deschid placjr y' sustinurl de cabluri elasticeS. timpul roririi paleli selrrchidpi sc In sub acguneacurentului de aer, raportul dintre rezistentFleaerodrnamicc co(espunziroare celor doue pozi$ liind mai mare ca la soluliile precedente. Comaoda oscilSrii palelor se poatF face ii mecanre, printr-o cami profilati corespunzetor Si orientatt dupe direclia vintutui piinrr-o derivi fl97J. Datorite ronstruclieigreoaiefi.omplicare nrr se insisia asupra solu!rer constructrve.

6.1.2.

Turbine eoliene cu alifeletrte de rezistenti

rl{,{a ,{,5R- +rc e|hrrj. r'h 'lilrtr]$r !rll .enlfirLorE rrr,ly|$r't u nl:N \t!&'oi !
Irrf(! ,r,{ r.rr lor jLrd-n

lnx (' tl

lurl)l r fotrnl ru pAn bstlnr. cu trtl.u!|fn.iut,anDrI

Fis. 6-1,1. Tu.birl Flirln cd pale betant. ird€p.ndent€ ii .B pc dcil8lie orizoDhlA:

La acesreripuri de lurbine momentul motor 5e Droduce (ialorili diferentei fortelor de rezistent,i aerodinamict a palelor._Forma palelor trebuie astfel aleas:l, inch raportul coeficienlilor de rizistenla aerodrnamica corespunzltoare celor doue fete a palei sn {ie cir mai mare. Astlel, lorma palelor poate s: fie semisferi.e, semicilindrira sau cilindr.u parabolic. Tn genFral, .oefirienflll dF puterp al acestor ripuri de turbine este 'nai mic decit al turbinclor cu tricaiune simple. Daci se utilizeaze diferite ..rane ti turbina functioneaztr intubattr,coeficientul puierecrestesen5ibil. dc Existt ti unele iolulii constructive la carc palol.; au o forhA aerodiDrmici curbattr, utilizind atit forta de rezislenta cir sL forta de oorrantt 3.rodinamid prin care se obtiqe o crettere a coeficiintuhii de futere 5i a vitezei specifice care are vilori cuprinseiolre 0.3 ;i 0,6. 6.1.2.1. Turbioe €olietre oope. La acesre turbinc m$carea d{. cu rotatie se datorFtte diferenlei forfeJor de rezistenli rerodinamice a pJclor , .rrc se deplascazi in sensul cureniului dc acr ti a palelor care se dcphseazl contra sensului curentului de aer (Iig. 6.17), Dace palele au forma tnei semisfere, raportul de rezis.coeficienlilor tcnlt aerodinamicl pentm Rd: 10.-106 este de l+ : 3,9, iar alac{ au ^ -0,34 - 2,95. $c poate obf,rrm.runui semicilindru. rcest raport este de o" $crva c:\ forma semisferici este mai avantaioasl, Cea mai cunosclrtl lormi constructivl este anemometrul cu crpe (fig. lt.l7) utilizat cu precedereln Eeteorolotie pentru mesurareavilezei vlnlului. T,a aneEometru Dalele sint de forme semisfericJ. O variantl cu paGle semicilin&ice a tost Iolositl pentru pomprroa xpci ln antichitate (fig. 6.18). De asemetrea {ost utilizate Si palc dc forml au

lrs. 6,U. Turl,nr! €oliaoe cu pale batafte rutrlrtc rloul cltc doli ti cu as de o,.ilrtic oriront.llt

IriC. 6.16- Turbir{ eolianr cu pale articulate b.t.nt.9i c! aia d. o*ilali. o.! zortali.

B{

85

,,,ri(:i- O r)roxr"r ai! vcrtical cu 12 Dale. dc formi conici inCanada cu p 1 1 . , , , f r , . , 1 , ,! o , n p J r { a a p . i . i . r x r n s l a l a t e c r c z . r v o r u ld c a p : d l u n . i 1,'|'r(, (Iig. 6.19). Este rorba de un model deosebit ca form;, fale de mode l r , l I ' r " r , l n n t , . l a r , a r . a r e r c c l a l p r i n c i p i ud " I u n , { r o n a r . . l'(Jrlru a Diri coeficientul de putere, se pot utiliza pale in formn de , ili',(hn piritiolic (f;9. 6.20,L2l8l).In inlcrioNl palclor7 slnt fixalc plicile 2

{.lor."nlrifue., n-fiilld n-...rri iri rr'i turtunn-

i : i o p j r r . , , r u r L , i n ep c r i m p , 1 , ,

'i-;

i:,! n ls l\rnpl

effii
.,)liar::L

61.2.). Turbi n eoliani rip sdl'ooius. Aceasra rurbinea tost invcn_ rira (le rn8in,rul finland"zSiturd Savonius anut 192{ f20ll. Turbi .r tn se .ompune din doi scmi.ilindri rl(, cl.ror axe qtnr decatar;uria fatJ ttc

'

$\qt
Ir,i

: l ''{-n
l i! n 10. l-l'l)ila coli.nn .u lnl. i" f.r nrli (lc {:ill ru tarab.rlic :

Fig. 6.22. Turbitrt coliar, oius l

F's. 6 2J. Tu.bina Savonirs Dodrlicati

_lrf

. l,) Lin,til .ol,rr,t .r l,.L, tr{l(. L

ir rl.0

!di.r; *cliure

'

ncliLu,

D!i" Fr1

::',"%r[iir*: ,:l*['l'#thi'#ffi
in pozilie inchisi prin arcuri nefidi'rxl.. \t n(inerer clapetelor in pozitic inchisi pini Ia o'anumita iu, ':,tie tj deschider€a brusci ale aces_ tora, cind se dcp4este aceastetura_ t'e, se realizeazi prin fo4a de atrac_ I'c a unor magneli permanenti f. . Pin dispunerea a doui rotoarc unul pcstc altul. ci ,'r,rl lin{i ultul, s. ot,tinc solutir rlirr fig. 6.24 ll56l. Arborii rot;a_ t,l,,r / ti 2 sint montati jn laeire Ii\.,ti.in doui pidci de formi idcn lk:l"r,uDul infcrioar, altul superior. ( (.lo doui! plici sint solidarizate -. '" lrin 1,n,silrli: le6iitur:, /, ;;; ".; !-,,.-

lr l(nrIi' il(l ,iNrrli txDlru r Dlr'lfi rczislunfa ac^rodinamic:r palci intr-o a plnj,'rr,'lar.ivrDiLr.r' unghiului linlului rdativ. lnvclitut 3 al palei in scc liunr rr un (ontur d( paraboli. ln varianta constructivi din lig. 6.20, d l,nl.lc ../ sint montatc in pozific verticaln li sint previzute cu un perete (l,.sI);rflitor plaD t cu acelaFi rol ca la varianta precedente. 6.1.2.2. Turhiri ooli:lni cu C,|rp0ii $eomelrie lafiabili. Prin.ipiul ,1,,ftrn(lioDirc.stc idcntic fil ccl al turbinclor cu cupc. Particularitatca conjn slllriivli , (nrsiiL art|a cii palelc de formir scmicilindricistnt fixatc arti , Uli,t (l(, l,rulclc dr susljnere, asifcl ci la cretterea turatiei palele se inclini d:ltoriti {ortclor ceDtrifuge (Iig. 6.21, [210]) .\ceasti iD,linarr mjc;or-az.ipanra dF , r.r c. d rurdrhi mhpririi 'u ffi, D,:rurarc de palr. r cr(:lerii rczisrrafrlfl '"9r1 tlfllt rcnl(i dc lnainra,r r lalclor pi r crr5r"rii .ltamclrului Fxlerior.Pontru ir climina osci. '\i'rr I l / V- i' laliile necoDtrolatc ale palelor, inclinarea a acestora este sincronizati printr-un meca, . I r , . t . ' . , t , . . , , , 1 ! L r , u n i s m . \ c c a s ( as o l u t i c | a c o n s i r u c t i v a r" i R u j ; ' ' "'l' '' p r o l e c f d r u ( b i n c li a v i n t u r jt o a r t e p u l e i . e . l'" '.,.,,i1 1 . ; , , . . . 1 . ' 1 , . , ; , . l,., . '' i..:."j',:.l b r i n m i ( r o r a n . , i n . i r c i r i o r d a t d r i r . i { , r .

$tinfl*itrsfi#r#
o" t'illi'*,tolil,'J* tir, $\,ini,,$ ,r

n7

JJ-'.Tiii'i!.E:'i[,::",ll"i"il,l*]i,,.i, ;;,,lii t,'i:ri'llt''r., ili:ir ;u;i$, : ::r ,lliiillr:ii;iiilliill,liili*i":',"J'::^"i$:.::
'.rlfir(.r'rr,nrril'riJ"r,rcca,tion'izi'PrP'orrca!rral'aParcror'rnxnno , l( k Dl". TLrbiri ooliani Lchosl. FiErrrab 25 InprezintePrin' iPiul 'cmislerlc T car^ r'l rurbinei ll?3l comnui dintr-un 'drl'r .,,,,""',,it spite de t,rir i'rtcrme(lirrl rrnnr i,',i r2lstc Ii\at Pe urr butuc roti libcr-.intr-un ,irr,: " r,'ot, LrAl\r't, t it)tat Pc un srrlPtuDu lnr '/, fixiri l,( r' struclura 4e nr'.trr'11 ; (n,r'lnflsrrluntr con. r n i , l ' i ) l , r i r r l ,r i ( ' r u l s r i r P u r u r rrrr J (rt, rrI,trlrl . .rYrirl :rrr)orc (trr{ifir'rrti), -(arr: a lr | 'rl't" r'li I( l[ (nl,ilrrl \lrlxri"r -r\l' llxilt 12' r r r r r r i l r ' r r t t I n j r i n r u l l c l l i r r c/ r url)illr :i 11)rsiotrrlr, In!vilzutc

11,,lllJ",,"u',#jill' ,,'.iii:#l'J'"i",",4,;3;".;il'"'i:l'.:"':n1";,,uTi,l

Curentul dc aer trccind Drin priza de aer se accelereaz;datoriti dcflc(l' torulni 72 si lovestepalel" 7 cari s" misci in dirertia vlntului. Rezistenia psle marite ddtoritd nervurilor 8. Pal.le care se mi:ci rontr.t aerodinamice cur€ntului sint ecranate de carterul 7. in interiorul carterului curentul dc ;rer este devirl spre dr.apta 9r in io.. a.lionind asupra luturor palelor care nu se situeazi in dreptul prizci de rer. [.n arcste pale. momentul molor 'portinfei acrodinamice. Evaauarea descendente a se produce datoriti aerului din carterul / cste aiutati de dcpresiunea ce se produce tn spetelc deflectorului 9. Datoritd concentririi curentului de aer Ia aceasti turbinl se poate obline un cocficicnt de Futere de Cp - 0,9 12 o \'itezi sPecifici io:0,0'

6.1.2.5. Turlrina eolia|ri cn lhr tmnsrorsal. I]a acest tip de turpalclor care prol)ini acliunea acrodinamic:"r cstc mai importantr-! ?Lslrpra lor con{rnvaL, acelora care-l primesc pe fata zinti vhrtului fata declt tsupra lor convexe. O particularitate a acesiei lurbiDc este de\.ierea dubli a curentului de aer (fig. 6.26). Curentul d€viat de :-z.is palele care se deplaseazi ln directia viniului actioneaz: apoi palelc care sc dcplaseazecontra vintului. Prin aceastarezulti un cuplu suplimentar. Deoarece momentul motor se produce ca urmarc forlelor acrodiramice dc rezistenti $i portant?t,palcle -Lu in general o formi aerodinamici curbatir. Randamentul cste rnaxim pentru valorile \'itezei spccifirc 7.0 cuprinse intre 0,3 ti 0,4. Aceasti turbini mai cstc cunoscuti si sub denrmirea de turbini LafondLlulj.i numel. inventatorulLrisiu, origin.rr din \loDrpelli.r {.I?1, p.120). t-orma constructi!a scamin:l (u rolorul unui \'clltilator trntrilus iau cu lrr(bina Bdnki utilizate in hidraulic:r.Si Ia rceasri rurbinj se p-ot folosr , on,entraroare peniru imbun,iialirer performanlolor lfis. 6.2i) tl?91. ( oncpnlrarorul consl; drnrnun stalor inelar / conc-nrric cu rotorul 2.

'.\ ./7-

2 3

Ii8

6 25.

'tuibint

eoliani' riP Lebost :

,, orientinru mrvurilc 8. tln dcflcctor cilindric este fixat de cartetul \intului ilatorit"r dcrivclor /o' ln carterrrl dirnclia ,f"-'. ft"n',""i-a"pr dc a'r /,. carc rr' un dcflcct"r /2 ) ".i, i',i ;i."ii "'p'izii

'( 6.:7. lurbnra 0l'anr c l r r s n lt i c 0 D f . n r ' r t o r i

liig. 6.?S. \'a!ir{li dc tu!l)irr", eolrrt (u lrunskrsl fi c!nccnt(t(ri t)diI.rn '

8$

stxlonrl islI r)r.\'i-Lzut.ufalc J dc (lirijarc ll(.rrrfnlnhri dc acr, miirginitc irrt,rior si srrDiriolcu citc un inel conic d, astfclci tintul din oricc dircctic i r r , , , r r ' r , r i , r o r p t i l 1 3 i ui F , o n v P r g e n r 'f o r m d l Pd i r r P a l c l es r a r o r u l u i a"r,rLri o in.idFnt: oPtims r .r ,li'r c,l, ,1oui irel. ronice. PaLele "ialori.F rotort{ui. rrrrlntului {atir" de talele {) consiniciic asiminrtoarc, care difcriL nu ai Prin {orma palelof cste r( ntatir i fig.6.28 ll3ll. lnl

ti la matinile prezentate pini acum, dar nu este un factor deierminanl al principiului de funcfionare a acestora. La maginile -cu incidenli variabili momentul motor se produce, in general. .ub ac(iune, .omponenrpi ra sFntiaic a {ortdor aerodinamicc. Aceaslxcslc cu ali' mJi mrrc cu . it . ilirirt;lr inrodinamicexlc Dalei qiDt mai bune. Pentru :!.:rst.r in :Fcti rr(r rrxn.r.r:al_, palet. au un an,uDit profil aerodinamic, rare asigurd o fartjl de portanti.rerodina .if Ic 'i!,wJ' mice ma.{,mi ri o tnr t-i de rcziste,,ti, :,,ro\314_" drnamrcar mrnrmi PcDtrr lutclege- i rca lunclionirii accstor magini, trebuic s:r sc analizeze directia 51mirimea f.iiezei ae rului care actioneazi asupra paletor. ln gcneral, traioctoria (L, ,nil' irr" a pJl(I,'r pu.,t, { i o a r c c a r e .I n l i g . 6 . 3 1

!vi , . r , ) l t r r l ) i r I ! ] , 1i r i i l'I (r 11\ I ii,\" . r(! !'ii , ( nr 'rr,i L , l , i l , ! r , ' , , rr ! n .!linni. .rt xux li!. 6 ir) lubine 1,11,'sr.r\!l .r .oD.enrtui.r ii d.tlc.

ti<.it.\'i1,.a,f:,1i!rr.r,1rtoii{lr-{L{.(,1).liiirnrtrrr.,h. 'l r' r ' ' /' l @ "

a ll'rtru (liriirrca r ai precis:r (urcniului dc atr iD intcriorul rotorului s, ,\'xlc lIiiliz.L un rlcflcitor orientabil dupi dircctia vintului (fig. 6.2') ll2.i. 0 clcrivi!/ rrienteaz: dupi directia vintului un deflector2, cureniul in cxtcrior' i' ,ii' rii'ir cliiiat asupra uniui rotor.], Printr-un statol/ irLfin illtcljorul rotortrlui Prin defleclorul2. -esc grrutatea l)r'situf .t(cst. .oncantratoalc mi fi costul turbinoi' i r n l : , : , , r . r ! a i l , r ' s r o r ar r I i 5 . 6 l 0 t 4 5 - : c p r u i n t i i o . u l o l i c l i r i ' : t r ( 1",'r l ' r n r t n u l / n u i n ( i , n i o a r ' li o l I u r o r u l , i t r d - { l e t o l u l 2 r . u e s t r o r r ' n t r l r r l ( , r , r r r t ( a r l u n ; ,( l r r c , i i , r i r r u l , r ' 5 F l a . . p r i n m o n l a r t i rm a i m u l l n r - r r , ' l n n I u ' l n n . : 1 ' u p l , t r o ' l n - o r i F n t a l i J u p J J i r e c l i a t i n t r r l u r p r i r r t ru n r . , r r , , t r t , r t o r l c L l r ' ( . o n l a n d a tD I i n l r ' u l r t l a d t l i t o r u n R h i u l n d e u r r r r l a

0. L3.

Natini eolienc (:u incidenli variabild,(cu cilculatje De,sta-tionali)

Caractcristica principal:r a acestor matiDi eolienc este varialia cir')nr'La unghiuJri tlc i'ncidenl:1.Variafia ciclicir a incidenlci cxisti tr0

s-a exemplificat n caz particular, iDtilnit 1a turbinele eolienede acest tiD. la carc traiectoria cste .irculari. S-au conliiderat Dozitiile succesive 7-i2 . , l eu n r i p i l . r . p r e z c n r r r , r i n ' r n r I r r l d f p , , . { i l l n a . / ' . r Lp r o f i l r r t u:i r c r o d r _ p namic a cirui form:r ti dimensiune dcocamdati nu uc intereseazi. PaJa.c porre.o,i in 1u,ut punclului p pe o trdiecrorie circulari r.lo rJzi /(.u uteza unShi"ldri o sub d.liunea rinlului de \.itcze I/6 con. . r a n t i . J m ; r i m e s r d r r c , l i F .D a c a p a l a , " t c i n r " p a u " ( r o _ 0 ) , i n o r i c r . puncl s ar gisi pdla pe lrai"ctorid d. mi.:carc, ajuprJ palei action"azd vir,,z.r vintulLri/-. Daca prlr csre in miicare de roragie(o I oi, arunci.rsuaerodinamicicare cstc \'irFza rclativa .r a.rLrlui l,tJ palci aciioneazlvitcz:.r frrir d" pali Ac, a+ir vitc/i cst. s rmn roctoriali a vitpzei pc , in, r,,r,'l .rr area-o fali (lc pali, dafr a.ea{r:rs ^f roti in r.o atmosf.ri inrol,il:. 5i . , \ ' i l i l e i v i n t u l u i .S F u L s " r v 5 . . i! i t F z , a p r n d i n ) m i . i d r l p ' r f a t : r d e r i i c r i u i n t u l u i i n l i c c a r ep u n c l a l t r a i c . r o " i Fd e m i s r a r ^s L . r e l t F . u r i r e z . t L l , , i r o r a r r pa p a l e r ( o ? . o 6 > c 6 o r ) , i a r I ' n g h i u ld i n t r c L l i r c . t i n .r tir, z"i rcrodinrmicc..or<jpunz.iloari uipun.l J. pr rraicrrori.r Jc nril. un ' irf( fl tangonia in accst punct scadc ctl crelterca vitczci d(. rolltlio .l pal(,i Ui'inr,.t dJimc",ionaliiI Ro/Iz-,c nurnpqlg \';qczj.,r,\ ilir i ri it,.t,.;,,ri.i n),"Lrimea Jirectia viiezei aerodinamice. 9i Viteza aerodinamici I/x, actionind asupra profilului palei (fig. 6.32) s'rl, un rughi de incid€ntn i, prodrce o forti aerodinamici lr,, ca fiin(t r,.zllltaDta forlelor de portanti aerodinamici l?, (in dircctia perpen(licutl|rl lr, tr. ,lirftlill viifrei I/n) $i de rezistenfn^crodinamictr (in acccati di'.(\)ti. !rl

, u vitczn I r). ( ompononta tangenfialn .l,.' a fortci .li, producc moDlcntul rfutor ill rrafinii ('olicnc. t)in , auzir cii pc jumitatca traiectoiei dinspre lint riteza aerodinarnici x( li{,nraz;i pe o part. a palei, iar pe cea-lalti jumitate a traiectoriei vit€za ,r,rortjnarnicir actioneazi pc cealalte parte a palei, ungliul de incidenle este variabil, cu schimbale cle scnin, profilul acrodrnamir Jl palri lvt*.r. lr.buirJ si fic srmeLric. Pentrr obtinerea unui moment clt mai mare trebuie ca forta de portantn a profilului palei sn fie clt mai mare (la aceea;i valoare a lui /-). Aceasta sc obtine la 1ll1 anumit unghi de incidentl io (cuprins intrc coarda prolilului aerodj,ramic $i dirccti:r vitczei aerodinaDicc), caracLeristic pcntru fiecare prolil acrodinamic. Pcntru ca o ma$inl eolianir sil firr.iiorrczc cu unghiul de incidenfir ('l)iiur, trcl)uic l.a nnghntl (lc incirIuli si fie coLltr(nnt;i ajustat funclic de acest criteriu, malirile , rr ir(idenlr-r controlat.i.(u ndl" ni!otanrc fi r rli, nl ttr 1i cu cr irrrirkntr"rDc(ontrolatir. palc fixc san mol)ile. 6. | .l- L ltatini eolicro eu intidtnli controlald. A;adar, controlul lacc prin orientarea convenabili a palci (palelor) m.r;ilii coliiltre. ir, idcntei sr Orirxrr:,;ea optimi a palci iatn de dircclia vilezei aerodinamicc t.',, pcntru (lir,,rilc \'aiori al, lui 7,, fste rePrezentati in tig. 6.33. in S ru , ",r'irlcr,L r,ozrliilcsucccsite timpul rotirii a douii Prl. disi'tr'r , I . r r \ 0 . P c t f l r t o a t ( e J z u r i l ,\ i t e z a \ l n l u l u i . s t c a c c c c t i d c c i I - - c o n - t . UIrhi'rrilc 'l, incidpnli i (orFspuntro3r. fiecirei Pozilii s au ha:ur'rt r t r ' r r , r o n r n i b U l l i \ i z i b i l i r x t , .S e o L s F r r ; ( i p e n r r u 0 > ) , - I u n e h i u l, l ' in.rn:ul cur.ntului de aer esie \dirrr,lnnle ai Dalei care se deplaseazil 'r.,l,il sj mai marc LomDaiativ cu sirualia .leplas"rii in ronlrdrurLnt ,,'utill,lx. p. forlJ dc'rczislenla acrodinamici. t nghiul de incidcnlJ a , , 1r , , , l , i , r ' r , s , : d c o l a : . ; r / ;c o n t r a . r r r n l u l u i d c a c r c s t e c o n s t a n t , v i n i l lineiei maximc a profilului, Iorta moto:lre dato|rli'rLr,l corcsprrrz:-itoarc rirrrlrr <, I<rtLi acrodinamice.Pcntru ).>1 unghiul de incidenli are valoarea (l(. rrrli sus in {iccare pozilie succesili a palei, turbina funclionlnd ln exclurtrtalc t' l,rir(rpiul Portan!.r aerodjnamicp AcLrsii oicntarc ciclicir a palei (palelor) in funclic de unghiul de rollltir. si dc ), ostc dtstul dc dificil de rcalizat.

. . Contorm |li$(irii rcrLrtiarl. r,r,r)irrih(r inridcnt: conrrnlarri Dol fi rurDrnepentru mrtcarc de roralie sau morodr. penriu alrfel de miscirri. oolu{rlle conslruclrv., dezvoltaieppnrlu orientaredpalelor, detcrmin;r

i:T"?.*tl*yrl"'

{ipuridFmaeini Foliene,carordpicriere r,r rr;irr .e a

I

liig. 6.]j. l).)zi!iiic dc t,i\or3r. .tInri. !nei !at. p.jrru oLtircr€a urlui Nlrnnr t t.titc \ rt.z. slieriti,. 7 .- (!lt I;,

nra:in ta

-- Turbi o eolicneo int.identi colltrol:rti. I tibi\. . .lt.,t. . bat. tot,!!ii.t { ardcl.rislica principal; d rariantelor (onslructi\( J, iccs,ui rio Jc rur l,l|ri.sle ro'irpa continui in acelati -,n. a palFlor. in turut axei'a.estora, r JurLl Jrpi rolorului. DiI a.easracauz!, rolurile dc borJ d ' . ' l a . - i d p f u s i r l . l 1 . J . i- i n r e r s . a z ;p e r i o d i r .l a f i c c a , . i u m j r . , r , . , l , . Iol.rlre.I J ulrnrrc, pro{ilul pal,lor F.r" in gen,rat tusiiorm, a".uait Id an,l,,1,. , ! p i , 1 c ,. r l i , l c r o l l l l i c - l a l , i . r r , . o i l l . i d c , u r r . , , , . n r r u l u id c l r , r r r , r r , . lrrnd $tuati 1a miiloculdLorrdrr. t n a l i r f , . o l u ! i i l e, o n . , | | r . r i v e- q , e r c p r . z p n t a r an f i p . 6 . J 4 r l o t r . i P. un tl.t,ic,l / monr. in lag;,e netigrirat- ,. ,oto, 1pr.u;ri, .i, .p.te r n , a r b o ' ?J . , a r p l a p a r i F a5 | | p , . r i o a F , r ^ p r e r a z u r. u b u i u c u l / '; :i brrtd,. _aornrc_ /\rDoret. J .str prcfj'rzut .). . r n roarS de c rrna 6 ca Dri7,r{1,. lorli "t;rtrcnil:t'le hratclor i spriiine manroanele i (rrc sinl l,,Lc,iruit,, 7 ..rrril( 8 rrrc paldc rcrrr.it" S. Pe a)i.t,. \ il,. p.,l,.toFin, ,'nli,,,. r.!rlc d)nlrtF "prijina care pste /C, pF ut un lan! // ,.ar,. .r:r!urir roti' , i : i r n u l r a n a ; i i n a c n l a s i . e n isrlr., t " l o r .P . l l n d , t i n i ] \ c l . , { I n a i pa csr. f i ) , a l : o r o a t : J i n t a r a 7 2 l d c r r e s e t r a n . m i r em r . , r r r a n r i u l r _ u n a r r t / . , i ,]" l" q i."', diorata ry'. fixau pc un man.on /i n,"nroitir", p( arl,oft.l,, J qi solidar cu un bra' /6 pe care cste {ixati o dcrivir /7. Roail. (liDi,,t,. t0 ti l1 ^\ acelati numir tlc dinti iar num:'Lrul (liDti ai rolii (Ullrt,. /J dc
1):l

estc dtbi! tali dc rofile precedente. La montnj se orienteazi palele conform figu i, astfel ca prelungifilc coardelor palclor sir sc intersrxrlczc in punciul .l pentru pozitia dati dfrn'ci /7. l/ Se observi ci sui) actiunea vintului de vitezi 116,cind rotorul este in rep.rus, la palele ,. ti 9. rpaf forl!' acrodinamicc (Lf portanli, h paL.le 9, Fi 9/ apar foric 5 aero(xr1 l1lcc de portanf:i si rr.zisienti, la pala 0a o fort:l acrodinarnn::r dc rczistc|l:-r maximh, irr la pala 9/ - o lorti rLofodinanlici dc -9d rczistcnt:r minimi, cob respunziioare incidertei -8 zero, .are se oPune ro.9e tirii, dar are o valoare gc practic neglijal,ilir in raport cu cclelaltc. Palclc -11 3 ,:r +. ' '-L -'; slDt motoarc pc tort:l ,11, traiectoria de milcare in _-_-:. 4*__ _i.jiafari dc pozitia corcs9b punzetoare pale; 9d. In It pozilia corespunz:rtoarc 9o palei 9a vitcza dc deplasare a Palci nu poatc 'l.lrLrinn depili vit€z:r rintului, r1 colianil cr Palc .oiatire deoarecein caz contrar s-ar produce o {rinare (Lrrloritir rczisterlei aclodinanice corespunzitoare incidentei de 90". Deci vittza pcrifcrici*, nu poatc depiti viteza vintului. s( poate constata cir indilercnt ale valoarea vitezei specificc I< 1 (l( irlcidenti h pozitia 9., este zero, iar in pozilia 9d estc 90". rrfhirl ldcc:r accstci solutii constructive dateazi incl din anii 1930 1168]. t'alclc rigide se pot inlocui cu pale elasticeca in fig. 6.35 ll19l. In acest .rrz palelr sirlt confectionaie din cadre metalice / pe care se intinde 9i

,li;""i:ni,J,J"r,:' ::,I:5-".?"i:i','..:'i,i:llll':;u;;"t,,'t'tnt:, ,:l ,,1:ll ':'i:"';i.T;"J,i. il'.jr:,.,t ii..li\j.ll,Jt'f -xti'ii' ;ii,,,tf.:it.,
f r d q ) r a n r u t , , d d . i i ' i r a m p l r u t. o t o r u l u i e s r Fm a i m a f F ( l i g O . f : , . ,i ,tt.

\

gr-

- ' -

,_l,x.ri\'

V-1.,-T-')"'-]r \ '-t'/

,^in- --i-\lil

il) ;
\!ru i F i A _6 . 1 i . t \ r r L i 1 r r , _ a . 1 i ! r ,E ..iirni cn !.l.,ror.,ure ir.xrbxe:

'i\

') lr lnrl,inolo.tr pal.drtivc , l , , o t r l n s x u { l ( , l ) i T o t n r c! l p r k i ,

ri pi?otaotc vixeza periierici corcspundc rlzei .on1ftlti

A{,.r.i^5r..ria||ti .onstru!.ri\i ."te mai echilibrali dFclt cea prezeor3tl] iD l|g.^n.rr ln rrmpul roirrij. .isr.mut Je rnSienaje ori"nLead pahle a:-rfet, rncrr sr s. producsun moln.Dt cit m2i marF in ori.c punct al rs;661o.;"i. l,atorrl; prnsiunii dinimi.e a , ur.nrului dn aer vntatrirapatci "F.rrrl,(a/il Inrl,un:ir.lind caracrerisricil. acrodinamice. t"*^ar," i,,.t"rii i"l"iiii:i; s, la.' dl|tonrirtatunci cinrl pila trcir nrin pozili.r d,. ..,trirt,l ('(,n.l,||,F r.''to, pozitici /0 din fie. 6.j5, ^ si 1,. gen"ral.tadrul / sr conf".iion",,z; din tedr; r ,Lr f"nrru ottir),.I1.1 r,,r mu.nrr rorunJrte. Penlru redu rFa rczi:rpnr.lor a"rodinamicc diarnetrul .xterjor al levii trebuie si fie cit mai mic. Dczarantajul DrinciDat al rc.srri !arianl. .irn\rnrcrr!. t o a r . l \ i g u r . r o , , r f i ,t . r i r i l r g r . l i r a r , . t).Dlnr (adrul palclor ast{cl ca rczjstcrtr arrodinarnicir si lic ,nn:il. ItiAi,
1':-t

ditatea se poate miri suficient nrlltlai prin mlrirea diametrului oxt(ri,n O alt: varianti con.rrucliri peurru rran5rni5idmil.irii d' rotirr a !, rlclor e<rereprezenlal, in IiS.6.3b Ll94-. Pc mantonul dFritci, neli8urrt, eitc rnontati o coroani dintati conici / care transmite m\carea printr-un iinion cooic 2 la un arborc radial 3, la extremitatea cerura este montat irn m.:lc I care transmite mi;carea de rotalie la roata melcati 5, fixatl 'D( :rxul pxlci (ncfi{ucrt). l,a tdatr varian-lcle rranjmijie, condilia cjt,- c4 sensul dc rorire a dc io!ji ccllrr,rt(ri a palci ri fre acdaii pL raportul de transmiri( s.]'fie I :2. Rotirca pdlelor ." porr" realiza ii cu ajurorul un"r , ame (fig. 6.1?) -17{1. Pe o plat{ormf, rotitoare / sint montateinlagire {nefi8urate), platformele rotitoare mai mici 2. Platforma rotitoare / se roteste in iurul unui ? i'r jur,rl unor rx'CP. P. tlatformele . \ O , i r , f l : , r f o - m e l .r o r i t o x r e !'elcle 3 ii perpendicular pc direclia coardei velei dedesubtul ? sint montate i s i n t < h i d a t ei n r r ' u n c a n i l - c a m i ; c a r c l ' l : r l f ' a r ni i n r r n o n t . r t r u l l , a r - p o J r ' r o r i i r 1 - t r u l r r ' i O I ' r i n l ! ! i l l n ' a v i n r u l u ir s u p r . L n o r J r r l e / , u . :otidarizat€ crLcrnalul-cami. Prin rotirea Dlatfornei 7 rolele I sint t{hidate xirernativ ln canalul cam:. i, asisurind iotirea platformelor 2, reipcctiv a palelor-vcin, dupi o lege impusir prin forma canalului-came. Datoriti dimensiunilor mari, se rccomandi ca accasti turbin:! s[ se exectte ln variantir phltitoirre. tutbini eoliani clt ld.le orietttabil,e.Aceasti turbin:r sc caractcrizeazi priu J.e"d ci rolul bordurilordc atJ. :L d- fusi al'orofrlului pal"i riminP -c.la5i, irrdrl-renl dc regLmul d. run fionar.. ln g"n.ral, ampliludinea unghiului d. pirorrr" rL pJt.lor ltt r Ir nralele de ructin'rF este limirare: la unelc variante constructive aceastl pivotarc nu se limiieazi, Pentru ca sir r\alelc so Doal:irs"r. in drapcl indifrr"rr d. dir,.tia vintului, clnd ro{orul i,te in repaus,cu scopul dc I rcduco r"zistr:l!a a;rodinamic: a rotorului si momeniul motor s:r'fic egal cu zcro (ln cazul liiezelor de vlnt excesivc) Cu scopul de a redrce cit mai mult momentul nccesarpentru pivotarea paletor, axile de rotatie a1e acestora trebuie s; coincid:i cu cart.ul de presiune aerodinamic al profilului. I]a acesie tipuri de turbine, profilul p r i e i c s r e . i m e t r i . ; i c " n r i ' r ld e p r e r i u n ^ s r es i l u ; t l a o . 2 5 a f a t ; a F b o r ' e i l u t , 1 . o r , r , . P c n l r n i m i r u r ,a - c J . c L t r l ufio r l e i , c n t r i f u S { p a l e l et r e b u i e rchilibratc astfel ca axa ccntrului dc prcsiune si coincidi c1r axa de rotalie Orientarea palelor poate si fie cortrolatir sau necontrolati, dupi cum lrsea de pivota;c se impLrnc sau nu prin mecanismul dc comandd. Dupf, :rcest criteriu. turbi{ele eoliene cu Dale orientabile se ciasifici ln: a) turbine eotene cu pale oriental)ile comandaie; b) turbir€ eoliene cu pale orientabil. liberr. Turbino eoliene cu 0trleorienlaltile cottraudate. [,a acestc turl.]inc oricntarca palelor se facc fie cu mecanisme cu came. cu brate articulale, sau c! cutise,-Iie prin transmisii cs lanluri sau cabluri, fie prin combinafii de rnecanisme'ii transmisii, fie cu seivomotoare comandate Printr-o schcrn:r de

c0 co

I

I

t

s7

, r i t \ I , , u r 1 r ^l l . r l | , r )r . t r r \ F t u d r t , r i i . . d a r f o J r r . J p r o p i a r ( a s r f e lc a , m r . c a r e rl o r . r n d c p r r ' U e n lp . o I , u . c : i , . a r r . . ; poar. rori r.r{. ,r, r.nr.ti / p:tc lr\nti o.j.-r\i., r,. ,.irr ,-1. ii\at nr .tirc.tic r l ' 1 , , 1 i , , r l i n i n l \ a l 7 . J . ,( a p ; l u l , i r u i a r s r ( n r o n r a r iu r o l : id | c r a n a n b a t" ,r, I'rng,', p.l|1ru l t'FC,.priD Inar. lrInitF / priIl modifi.area 4 ' s r . r I t , 1 _ . \ r l . z d s p F . r r r . iI i L r b j I l F . " p o d r r r { . 8 1 irn r l o n ! . n i u lI . q i I/6. u i r iJ , J | d m F , r u tu r h i n . r( " r c m a r n m e c a n i s m u tr n , i " p 1 3 . ., , r d . : ' , 1 , " ' , . : : t i r i r - o c a n J . i , 1 r , r r a t ; .p a t - l p n , r . . m a ; n o n r - a z ; p " "ru ,e i"e x , . .,, I l.',, ilrstanti radiala mai n,:re ,,rif(:llr(a dc 1a axul , tr.aDsmitin,hF:, h I'iLlc printr-o rrln,mi=ic 3 v . ' r l : r n 1 . i c a l , l u r i.,l u , u : , , r ,, t r n - Y e e l:Lie conice ;i arbore radial I -tH---1,{ r/ -

..,,, i,., ,,,u,,'",{..p"1 ,arc s2 n u , r o , i i , , i u r u r, , n u ia r i i , , - [ e ; i " , " ' , ( ' , , r , r r , . , rp e r r u r . u l p . . o r f d n p a l . t o fi n J r e p r u a x F t oJ s i n t t i i a t . i al l r

, t , , , r , , . ,,..r,.. ' , .p r u r r . , i t , " r r , ; . r r/i , i.i,,l; r i . . , , , ' b . ; i , . - , i ; d ; ; j _ " i J . " ; : r

t r,t.:,tr I attl,.r. hI.ia. , x , xlis( r cat a] ,i../i//dt.r. S,.h,nr.,. nn\tflr. ''\.' i. r , t i r , r , r " . r l i n r f i F 6 . 1 5 l r 4 . i 2 t 5 _t l i i r ; r , . : n , 1 . r i r l ,D r n r r o r r i i l o r .r

/r/cartsc autrcDraz:L roti dinlatc lixttc dc partca infcric,ar:r Lolilot ,r a cu lo.ligrrate). Pc liccarc roatar 8 cste liliatat o culis.:rpi|otant:r carc (trlr ..az:r pc lijcle J la distanta /<fi {Ie axul de rotatic. La montaj, rclrl,' // se orienteazi in aceeatidirectie spre !int. Platoul de comandiralr,, /3.u ,rroan:l dinlati /2 cu dinti inclinafi, iar phtoul rotitor o coroatr:r ,iinti inflinrti iD sens (:ontfa.. Coroaneledintatc 72 fi ,'J sc antr.,'erzi ,rr grupuliI de roli 7,/ c,rru sc rot(]rc improunir pc fusul tijci cilirxhul,,, lri(lfrulic (lc (omand:r /i;. Prin ridi<rnrra satrcoborlrcilgrrpurilor (lc roti / /, datoriti llxilinirii dilerite a danturilor, platourile 2 ii I sc roksc rclatil .u unilhiul 1,, rezultind o excentricitate variabill e: 2R sinl/2 intrc axa de rotirc a palelor 3 ;i axa de rctirc a rotilor 8. Din motive consiructrvc. . <0,8 /. Roata 6 prin intermedi l arborelui / este rotiti iD directia vinrulni ilu o derivi /n sau cu un servomotor, relifi rai, Prin iransmi.iiL nnrlc-rortlimulcxti /7. Iliycar{'a<lcIotatie t Platouhri.? , sto transmisi l,r gtnclatorul fl(:ctric /8. Dolnenirrlde lcglaj il accstui tip (tc lurl)iDr'l Exisi:1 mai multe variantc constrr1ctire ale inrbinelor Prczcrtate mar .us.,\cesil'tLrrbinepot functiona ii cn propulsorsi sint utilizate tu special ltntru Proprlsia mvelor. I xrbni (r toroatti d1 .ondrrl/i. Accasii lLrfl)in:'r poate constrlti in dori variante: sc lcr)t: ().:1) ii rapid: ().>l) il53l. Prnrcipiul constructiv al turbinei lente este reprezentat ir fig. 6.40- Pc un ccrc ir cu centrul in ,,l \irrt montatc cch istant pale 2 cu proiil sinr(1ri(, avind a)iclr de pivotarc .i. Ii'iilcar( l)rli cstc prc!:'rzuti cu o tijiL I F care poatc .ulisa o culisi pilotanti i, al cerei pivot estc L \x in , uroana dF ' omand; 6 dc a..ca;i raz; (.r al cercul i 7:i cu centrul in B. Distanta | / l r r . b u i n c : r f i , . 0 2 5- - ( r . l r / r . P r l , l e ; L . o n'rra dr (:omaddir 6 s. rotfsc siD(ror hr jrrul (,nlrelor,1 fi B. Tot \istemul sc oricnteazi p, dircc!ia lintului cr o de.i\-:r ncfigurat:. lll {ig. 6.40, a este reprezentat:r sittatia cind loit. palclc sint in drapel. Dac[ coroana de , (r,tNn(lir se rotefte Iat:r de ccrcul / cu un i, ,tlrittl i l)roportiural cu vitcza spccific:r )., ' ' ' r ' r | " ' , r , ,u l r p , r n .i m i ; c a r ,t l a r o r i , j i n , i ,l' ,,1{ (rrc aparc pe palelerotite de citrc mei ' 'rrr'rr 'hr.: 6 10. b) ll umpul fun.lronirii lfi,j 6.{0 $rjtlriul ., rirmine constant, cercurile rotin- ( . n u n d l r , ,lir v iot sincron. Domcniul de rcsl^j cst!

o
r/

18 I+-

I

;Jlf--*{$F-\ l- iF-| 15

-

n
rt ;:

8

| ',r ', i\ S (I ' r " , i ( i

trr )iln \',,,rt: I rtrtnc si ". . ! | r 3 | i i i'lrl!L;i

Jir. n 1!. Turbjnt voitb cn cutjr,: (!nr!d;i ti

r ' r , r , / , ' , , r r ^foith.u t e 2 n ti p . u r r I r j ,r , . i , . n r r r t . , . i r )r i F 6 /,

I thi"t

.tltisc

rcrlktltdti .fdle

di. s<:hcn..rdc princirJiu cstr:

";;,,i;l;;i;1,,;;

i , r r i ' t r , 1 i , r i , r : n l l t c m r ) c a f p Jp r i n l r u n l a n , 7 l . r o r o a t ; d r n r a r e8 d e i/ . r . s r ! r o D r / a r . r r o t i r i i r o l i l o r d , 5 r , . d s i g u r d r ;p r i n r r _ u n r ta lrll t

,1. furb'rii Ln dir'xni l.nlA (prnnilJitrl 1'rN rrncn!) i

Prin,ipirrl constructival turbinei rapide ({i8. 6 {l) este identic, diferind ,lr',r' ,lirr, I.iUnea coroaneide comande-Pentru acesttip de tubini cxista rrrtrit',nrclc rela!ii dimensionale:

AB : 0,1'tD,

R,/R: r,25.

in apropierca bordului de atac si Dala nu estc ccbilibrat:r. Turbirra nrr nre 'orientarea derii,i, excentricului in'directia vintului se Iace autonat, dat(F ritn fo4elor aerodinamice care actioneaze asupra palelor. Condilia lunctiG nirii mecanismdui este ca num:rul palelor sa lie patru. -{cest mccanism .,.igur: si limirarpa ruratjei la !irluri "\cpri!e.

Ju-

t-

I r i g . { i . l l . l i r l J i n e c ! . o r . i I ] i d r c o D . n d : i ,r a f ) ( l ' r ( p i n c i t , n t . o n strucri!), reglat la lapiditate :

I i(. r'il. iirrllnli c! er..Dtrl. .u lije {le ..mardt hrsr, s.rena .odsitucrn;.

l i g 6 . 1 3 .T u r b i n t . n €x.ent1ic cu tijn de to Dandn lrnB,i, lar: dc-

.i:i.6.ll 'ritrbiri c! t\_ ttric .r rijt dc comaDd. s.hcra constrrc_ -cttti,,

ILirr rlricqol'arca distanlei /t sc maLrcite rapiditatea turbinei, respectiv tSi In:rccrtstn construclic crrcurilc sc rotesa sincron. Domeniul de reglai (\t,, Z L<4. , \ r ' r l " l . t J r i x n r c d p . r h i n p p r e z e n r a r p e a l c n l A i i c F ar a p i d : . , ' .. , l , z r ! . , n r j r i u ,l e d o m c " , u l. 1 " r . e i j j - . r " m ; . . i c o r o a n a . e o m a n r i ir i d i c ; , d . ' i 1 , r , l , l , r r d ,^ c \ p c r l r F I n - n " a m h i u . , o r , . rc t i a r u r h i n Fe s l F . o m p t i i a t . i . r {l torilii nrc(:nnismciordc sincronizare';i de orientarc dupi direc}ia vintului. I xtl)ittui .t! |.\x.ttltit:. Accst tip dc iurlJin! arc doui variante construciiv.: cu tijir dc comaDdi lung;i Si cu tijn de comaDdn scurti. Turbina cu , \ , , ' r l r r , . , r l i i J J , o m , n , l l l I u 1 8 i t , 2 1 . p . l l ) . F . o r o p u n e( f i g . b . a 2 ) , i r r l r U n i r r L o ' r m o r o r / p " r a r , s i n r I j - r r r . b r a ! e2 p " c a r Fs i n l m o n i a l e ill li,8ir n( fjgLrati, palclc 3. Pc arborelc / este montati o bucsi I care s, l,('irlc roti liber la!:'. dc arborcle /. Pe buc,.a.l esic tixati o de va J li un fus i/i la o rxccniricitatc i, pc cerc sc moDteazl articulat tijele de ( (tnandir 7 . c cirror capctc opusc sint ariiculate de pale. Lungim€a tijelor ( sl. (grl'r cr raza R iar palclc sint asi{el pozitionate incit la ,: 0 bordul (b rtrc fi lrordul de fugi s: fie situate pe cercul de raze R. () rllir variaDti €ste reprezentat:r fig. 6.43. Solutia est.in il62 ;i 139.1 :rscnri'rni'rlr)arc cca prcccflcnte, insaL cu axa de pivolarc a palelor este plasali
|lt{l

se Tija de courand:rlrt S;-L poate utiliza numai la turbine cu diamctrrr mic, deoarccela lungimi mai xari tija de comandi se flambeazi. Turbina cu excentric, cn tiii de comandi scurti 1154 Si 1551arc u'r rotor (fig. 6.a{l {ormat din br:rtele 7 pe carc sint montatc in lagnrc (rx'fi(rrralf) patclc 2. Conanda piloti-'rii lllrlclor se facc prin caLlurilc 3 fixat. la un capi'rt de pala 2, iar la celilalt captrt de o plrghie .,/ care pivotoazit i,, j,rrul ax€i 5. Ln capnt al pir8hiei este acfionat dc un exccnt c d printr-o liii dc comand; scurti 7. Exccntricul 6 esi€ fixat pe o bucte 8 carc sc t!)atc roii liber fali de arborete turbinei, nefi6urat, $ este orientat duPl (lircrlia vintului pintr-o derili 9 fixati de bucia 8. Accasti varianlr"!corl\lfllflir:i si poate uliliza la turl,inele ma . ktbind cI carrri. Principiul constructil al acestri tip d. turbin:'! cslc anterior, cu deosebireaci excentricul estc inlo,,s.nr-rnitor cu tipul descri-q ,llit cu o cami (fig. 6.,1s) 127,203'. Pe un arborc / cste firat un brat 2 Pc l)ral'rl ,l, srstincre a unor pale n.iignIatc (doui'r cazul exemplificat). in crr .'5i"tfix.rlcrrrechilc,, prcv:Lzutc un ax I in jurul cirruia pivotcazl plr. l0l 'I

Ahir (li , ('rnindi ii, carc cstc prcvlzuti cu o rolt 6, ghidati in caralul 7 r'l lnfi lune 8, carc se poate roti liber fati dc arbor-clc / sub actiunea urx'i d, fi\f rrfigurate. Pivotarca palclor se face, asern;nitof ca ia trirbina rl,.sr'flsiLrutcrior, prin cablurile 9.

l

i l
lrig 615. Ilrbinn .n cahn, detalirl nrcca s_ nului dc .onr,..li

L .

**'i,i--.i'il",1l' "'
ln care inlocui&l se obltue

Fig. 6..16.'t.u.binn eo tiann,,Ci.onil! .pr.iecl

conve.sis li clc a sc)rimba scmnrrl accstui unghi in funclic de directia rintului ti de pozitia palei pe traiectoda de milcarePentru a inlelege lunctionarea ac.sior turbinc, se studiaz:. caracr, ristir;lr rerodinami,:,;tlepalclor. ln g"ncr,Ll.fortclc ai:r,-rdi:,amice ti nomcntul acrodinanic sc considcr: aplicate in locarul F al profilului, situat la 2s9i din coarda falii de bortiul dc atac (fig. 6..17). Punclul in carc torsorul forlclor aero- I t i ! n { r . I n a l w . n l,nrfl{)r n.,odirnnricc (linamicc sc reducc la o singurr-r nrlf uD t)trnei al prtil,hi iort:r. se numette cenlrr de Fcsiune, situat in spatele Jocarului. Pozitia centrului de presiune in raport .u bordul de atic esie datl de relatia. i29t

CP _ C^t o,,s

(6.l)

I urbilti eoli hi c sist cnul d( oli er t,1red .llttelot autamdt i:dt . l^ JJt.r\ti turbini (fig. 6.a6) pivotarca palelor se Iace & un servomotor clecrric. Co, manda servomotorului se Iace printr-o schemi de automatizare care asiguri r , , ' r c t r o n a ' Ft a r b i n . i l a r c g i m u lo p r i m . t i n i n d . . . m a d " L o ! i p J r a m . r , i i : u v i r { r r ! i n r u l u i , r r r a t i r r u ; b i n e i .s a r c i n ag e n e r a r o r u l u<.' r r . . r i a v i n r r r l u i , i ln)zilir momcntan:-ra patclor, unghiul dc rotalie al rotorului. -{cest sisicm (1,, (,rlentarc a lost coDccput pentru iuccrciri dc lalrorator, pcnt,.u stabi_ lir.a fczabilitifii solutici constructi.\.e fZZa,,.Prfi aceasti mclodi se rcali/ , , r i , u r r c 8 h i o p t r m a l r u r b i n e ir i n i n d . e i m a d F r o l i p a r a m . r r i id F i n f t u c'rli ai functionarii turbine-generator, lezultind un coeficient de putere (,,,,,,._- 0,5.5, superior tuturor tipurilor de turbine cunoscuie pin:. in pre_ z['t.'fotufi, acfst tip de turbini a fost realizat ii testat nu*ai a.mo"strulrv, portru prc,rtucfiadc scric fiind o solutic mai greu dc rcalizat in cond! lrik.:r:lu:rie. Turlriuo (olieue clt pale orietrtabile libere. Caracteristic pent.u aceste lipuri d. lurbiue cstc faptul c:r orientarea palelor se face sub acliunea rezul Ilrnlfi fortelor dc inertic, Iortelor ccntrifuge ti fortclor aerodinamicc, {:rrir .ir l.Ara d( pivotar. sir fir: impusi printr-o f nctie rigid:i rcalizari crl ur t ncl sistcmedc orientare din aceasti categorie sint constituire dintr un rtn! ruisnr dar frnctia accstuia nu este de a impure paletor o anumiti lege {lr ori(rrluc, ci df a regla m:rrimea unghiulri de incnlenti ii, impticit, pt't{ft,u fi tL'falill tutLin0i lmpusir de ciractcristicilc echipameDhrlui dc 102

c,, : C, cosi + C, sin t, ai _r r
rnde CP .

c,,, o,6 ,* - i 7 : , i -

r"'"

16.2)

esie distaDta centrului dc Dresiunefatii de bordul de atac iml; cod,da proiilului arr;Jinamx _ml. -uo (;,, 0,,, : cocfici.nrul de momcnt fati de un p{rrct " -9 s.i ':^c ' 2 srrrht pc coarda profilulLri la distaDla 0,25 C lale de ordul de batac; - momcntul acrodinauric la distanta de 0,25 C faln de bor. _ .l1o15 ,lnl de atac (Nm); .SJ, aria suprafelei palei lmsl; - cocfjcientul componentei rormale pe corLrdirir 2"o,* l, r lci acrodinanice; C,:

i t",z

--F'

coelicientu.l de portanfi;

lll,l

- cot'ficientul de rezistenli;

i /. 1i l',, r, I p I6

r. F, i.. -F, forld J.fod,nlnic^ \ i - fortr de portJnti lNl; - 1o4a de rezisterlir iNl; -- componenta normali a fortei aerodinamice [N]; componcnta taogcrliali a iortei xcrodinamic; Nt; unghiri de incidentd; a l . n . i r a l F ia p r d u i k S n r " : \ r l P z d c u r F n t u l u id " , , 1 m , j .

i il"Tff till ;:ri-lrf;'.i, ,:fi :,i'n*:j*irii,'ir' h;rrlji
,",,.i,Iorrclc o.l,n.,mi,e c, par,, JF ra, s,i lro,ezc ri;;i;.i l;-i",1i,,"i,.r,:'ii
d, r ncliona,.. |.".p..ji,. I I.'i,,".':'". F J t . i .d . s o l u t i a , o n . r r u . t i v ; i n t e o a r a . a , p a : r a n , : , a { t o . p r r o l a r e s c a l t i i n e x l . r i o r u l - e c ! i u r r i p a I " ir, ^ .7 i,n,r.: n \ a n L . , i u l r . . . o.r-ir., lrnrnr|ca pJrertn,fiar mrrllc purJcir tIr numii I I cirf"te). Iirfa a ii I.c,._ ,L' rilt)rrlrn,r.r tont€rorrulut 'limina d,.rr dez"r::nraj trs 6.\r). p. o.-."1 r a" ,,"J l, .i-,{..; ,i care prln ,nt.rmcd'dt unor .prle 2 s. porrn rotr inrr un Iaeir l'rurrroare, i , n r r a r J , . a n c o r i r , r , l r _ o, U n d a l j c . n , t i g u r a t a stn. mo'lrrtp pajel.,/ D;in .,rl'ulr dc prvotarc 5 in laAirel,0. ln prima vaLianri consirucrivi ilir: ri.:1. b) li' ..rpirrl irt.of(t,ri j ,,ctc fixari o mcnilclt Z. Orl""t*." i"iii"ii ,r lrrli so rcalizeazi pririr-un arc 8 articulat Ia un capit rle rnalivoi" i

,i"" ;il;fi";T:i'!i ;i,,1 ,ili:il";: se po:lr, i"fluFnla i .jiil";usl) ";:)l;,,:i i j:,:i:ilt." rr,,,ra1e. r.(,mut
nij,"hj,i,tii ,,,3"i;''i "::ll'lll'j'ul;il:l'ri'; jil:ji [",;L lltii ;.,[;],

Lir pfolil(lr afrodiramicc simrt.icc uz(ale se constatl! c:Lpcntru uuthiu, 1 ,i r r r . l r r I r . <i . , ., - n r r u l J , l.l, . u.Z\, , r romcntua-ro,h_ L l l r 5 i u l l , .t ? u , L r D r ( ln ' r r f r n ' r r p . u t r u t / i r , p D t r t L l cp r c r i u r r ^ r d n r o D r c e U . r ( f : d r r ' r ' r c r , l u .l , r u l i r . i r D r . i i n d m a r r m . D a . i a x d d . p i v o t d . e ) l i s " r e : , t r u l u i t ,l'. , , 1l , , l - i s , J l F g F l a 0 , ) \ C i n r i m p u t i u n ' " t i o n r r i i , r , U i " . ; {r',1!.tr. i | , | | I , L l - | | i i - r , d r r r - t r ! " t o d r . , o p ' i n r i p r i n p i \ o l a r . J a . r o d i n"r"r* t i " i .ii: . t ' . " , r . , | | i . , i { r ' , . I r r r , r n . t u i : r " r o r l i D , m i rc d r . J , . v i u , I , r o a r u n , i \ . i J l l . I t r r r \ ' . , 1 , i . r, '1 1 . .u d r l u i d . . i n - i d p r r ! .irr r r i r n n u t . n r . r r r . i D 1 L c i . , r ' , _ ' r r r , . . , i , \ i . 1 . , , )r n o r n trr i, 1 , . { , j n r , o . r r r J r l r u r n ^ r r i u l u i 1 .. l a"rodin.r.ni". rr |{( r',f:rl, x(, sr rn.m^ol trcbuiD si se anuleze,sau si iie suficieni de r r i ' t ) r n l f l r/ - i . i r r r , . t ,i , . " i . , . a n u l , . z a l u n " i . i n t t , " x r u " t a " p i . , : . r " , . l . , l ; , ' 1 . l i ) A , . | L I1 . , r r . r i . r , . i . . , d a c r r o o r , i l , . . 1 ci r r r r p 4 u : i/ :^'i) ci, ,rt,orji , . .r.,.'r p . nL.i,,rfi .:. ..cuir raporl rJ d. rirFr:i ).. dc {jare .In fuui:liL: lr.incipi L f(nctional ii coNtroctiv al mecanismului |rLrLrft nom.olul srabilizrlor, criisti mai rnutte tipuri de tLtrbine. l ! , , ! , j ! c a t t . u t ,i k \ ' a \ i t : r , ! t t , t o , , S . b p D o a . o n . , , u c.r. i d r u r o i r . - i . r r { r r r l J r , l - j r . . r - J r r ; I n f j S 6 . { 3 . P . . u n ; - b o r r 7 . r n , I i \ a r . . I , r a t c t c_ , , r : r , i r r - { r . l i r )f f i l l l ' - , i r , n , f i H , r . r ' -o p L l i r / r a r p n o l . p i r n r r i r , l u r u l rn,i rxc,t. Prla cstc cchilibfatar o contrlgri,utatc6. Ilecinismul dtista_ cu I'ili,r proziDti urmi'rtoarclccomponcnte: o tij:! 7 firotir d€ patir in dlcptul ax(j d. pivorar". l,8dri d. un Jr. I rl .rirui ("Di. ^ ^ l-g"t d- un supo,rq fixd, pe bralul 2. i ! _ "p*..te r,t4 O-icnrar-a patelor la djfcrir" ulori ) psr- r-drr.j ,- : " ' i n t i 8 6 a 9 S e o b , F r v ; c : I , e n r r ui . t i r r j u r u l v r t n f i i i , t90" s" utilizcdzi qi rzrrr.,ngr :r.ro;linamrrl, dx_ , I oril:t piro.iirii Lrulre a p.rl,,i priu c trr i. aciErrrio ),)l demarare rapidi a turbinei. O . o l u , i pa s p m i n t r n . r r c . t c r . p r . z " n l d l ; i n f i g b:.,1 0 2 i 6 . L a d . F d . , i . o n s r r u c t i e p / r i m i D a a r ( r l s ;,,1,"';'.,,1:;i;::;..,,, functia dc stabilizare fiind prehati de momenru t04

. IiA 6.,19. Ori.nli.0. trl.lor h 1rr l)ina.oliaDir.! stal)iti^!c trin (- lertul<ri, Fdrul>i.

I ri{, 6.50.Tnrbir!i c)l irnZ cu s iizn.{i prin o :hililirffc cr rnt r

r'l'rr,,r', l,,rlo I I o pie..rint.rmcdiJri /0. T,a .clilitr ,.np.il rr. l 8 , . , , . ' l : i t l , , , D 6 , r s d , / / l i \ a t , l c . , . n r r . l r r c , . a , t c _ ed o ; , r ; v x r i , r n t . . , , i , , , . r , , , , r i \ i ( l i h . 6 . 5 1 .i r i , t r . r I ' , . . , r . t , , , r , J1 ,,., 1 , . r i x . t r , r n c r c , , r i r r r i r l . ,xr,,5i,nx)n1.lzr-rtrin iniflDrc(linl unor l,ilc 7,, o manivcliL 7/ tar.r: t'

Dri tr'un amortizor hidraulic /5 Drevizut cu un arc 7d €ste articulat de irn tuscu /7 fixat de caxera /. .A.ceasti r.arianti corctructivi asiguri ti nrrorlizarea oscilaliilor care pot apirea la anumite regimuri de f unclionare.

r . . , n d , i . l ^ a r r r pI,l a i .1 , . r . , r h , 1 , , , u r . ,J , 1 , s . r r o r l e | n ,r . s , t I n r . . i n r,riurr . I I u r 4 - r u n l r o D a r - ' r . r r " L l a r ei n r i p . O 5 J lle, anismul propriu-zi" ron.ra diinr aripio"ri nri.i rfl.rrncrl 7 .rrri, r-o ,,,ldra la horJul de firg:. al palei _'.cum"n(la ii\orarii fal.i .e fa"c in,tir,l,.i. t|ln ' omand., rfltrodrei prin.rrc a(casla se brich(;., cu ,rnRhiul ,_0 ,nrrr p (,rrc apJr. p, inpi,,.,rk.r(e.ll:i fa!:i Jr. .aor!ra _,rprrfeq,,i a,. ,1,,_

il

2
3
5I

6 '7 :8

\tE-

1.

15 1t,

12

c

t=+
l:i.i. 6 Jl. St,.\.rl.i1r.r. (1. tun.1j,nrnr,.

.11 o
.-

5

1
a-s

Fig. 6jl. Tuilire {tiirn cu arip'Daft (1. corrrrdar ir r.Aut.1or c.!l r i t n A a t:

Fig, 6.51. Turbjne eoliatr. Plutitoare cu stabiliza.e prin arc: d-!6tiuna vdld. dc sc!,- d@!&nln d! subilnaa,s..tiuna d-Ai r-

T Tbind coliand ru slabiliza,. pri .ontua!ftutdli. Solulia constructivi Dr(zcnrat: ln fis. 6.52 2071climina arcul .are in timpul funclionlrii se it"nt" tup.. Nlomentuldi stabilizarcsn realizeaziPrin montarea oblici a / iralt.lorsi cchilibrarcaaccstoracu o contragreutate montare astfcl lncit palei se se situeze ln exteriorul axei centrul de Sreutate aI

de pivotare 2, iar bordul de atac 9i bordul d€ luge sn fie situate pe traiectoria de rotire a palei. Acest tip de turla bini functioneazi cu portanti aerodinanuce toate re_ gimurile,din care cauzi ta l<1 demarajulselacemaihcet. este ci Palelese pot Avantajul fatd de solufia precedenttr estemai simplf, 9i mai liabiln roti nelimitat ii constructia

Tutbind eol'iatd cu Mi,ioarc de slabiliz'ttc.La Keste turbine palele se pot roti nelimitat, cu un unghi de 360". ()rrcrl.rrr'.1. palelor fa. indirec(,prinlr-unmecanism se r,:n,cur r'ivolarca (qt, rrtili'.,r" frur, p, prirrcipii pur acrodinrmice Ac..t m.c rnrsm ti"'r"rizi tlerodinamici a stlprrfelolorde cozal ir aerrrrllrticnpcrrtru compensarca loti

nr!ndj] u mom,nr y'ir'., -r,. ror.:r.. f/ta lals dc dir, li3 \irerci aerodinduce p f r n ; I n m o n^ n l u l r r , i , r - t o r l a d c r o d i n a m i . ; . . " q " p r o d u c c e a ( p d s t a . p ;,nulpazimomenrulIa1; d. al aripioarei:p\! p lt _ pa. t n*t,iui "Jrnier; ,r, 'n.rocntr /. f.nrrrr o anumitj \.aloarea ritcz.i aeroilinaniic,. riirrre ,,,'rard indif,,r'nr dc dircctid acijrci vitoze. d.oarrcc *i,; .;;;;1,,;; ; ,rr',1lr,r dil!rm r; o rotrre(ore:punziroarc a pilci. Da(ri aripioara s,. l,rrr_ c'Pxs,rilurcr nr r'ala:" \a roti ijr 5'Ds upus, rczultin.l urr rntsnroF In.rdFn!aeSarir de semn ronrrar. A;adar, prjn bra(.,,r alt.r[a_ ',\ | a anproarFr. poatr .omrnda unghiul de in.id^nl; rl pat,i \F f.ir.i d , , , n o d . . r .r c r ^ a d c ! a n a 1 r . a d i r . c r i e i \ i r F l e i a , r o d i n a m i . e f;t,i (1.Drla ,1'r\r'r'r.r(J nuprroldDri \s_lfel,m(anicmul dts foDrandi u .i;r,inur,.i ,. !r'rt)r|l. d,csra rr, burnrlrlo3r .i pifntfr,,rapid ;rripio.rr:t tti'lrr],, r ' : r ' r i . . r r , r r i r o l r ( ( l li ( ( a r d . l p r l . r ) i a i r i p i o i r r . r i n r m , . n t i D u r c rQzirrr. s iIl rrl.Iurr r ' , p r r r . ' r a r r c r d i r J r a p c lf a l ; , J - r i r p z aa c r o d r r r a n . i , , . s p , , ir r riv, ,rl_ lil,iul dt incident; \.a fi cgat-cuzero. I r . o n ( l u r i c . l p 8 c aJ - \ " r i a i i . a , r n g h i u t ud . i , tilorJrc a prl.i nu rrr_ I m p u - ; p ' r n l r - n n r ' . r n i , m , a , , . r - r "r " . r t i z i n d r i _rs , .r r o n r r r :r rr , ir urmarc r cchililrrului mom.Dr.lor acrodin micc. I l l i , , l i . r r . r n i n l , l , . a , n : r r D . r r \ 1. 1 , . f t , p . , . , , , , ) ) r ii1 . t i A u r i t , .6 . 5 , 1 r , I . l'51 .2lr.lr' un:rilt / ,.rr,.m.,nrar ;; r r i r r r p i i r . r , , . t i a . r r , ,; r " . ; J ; , , , . , . , r ; :

f i i n J L l , r r n i n s ( . ' J ( p i \ o r i r ' 4 p r l ' i i - ' I L aJi i' l ' r ; d o . ' r .,rr': ,r l ' , r r '" . c , ii a ' r . R l , l u t .A r i p i o a f a u . 5 1 "p rh r l r b r d r 3 ' f n d r n x m l ' , n " latoarc a vitezei acrodinamiccsub actiunea ll|o,fl|, , .,', ."ure h o anuniti , . . ; , , " , i ' , ' , f . , , ' " i . , ; , ' ' " t / 2 ' . ' o m p I i l n : m i ' p l l n d u - s eu n E h i u ld ' h L ' a j . ' l . r r t , i , 'r.' i . l . i : i u n g h i u l J ' i n c r d e n l r"il p l l - i s l a b i l i n d x - s " a s r f ' l t r t r i l i a lnvur^li 1.. ( 'f:in.Llr ' orstrurli\i prezculatc iJin-idcum arrnj'i.Lr.r.r'ra L l ' l I r , r ' r i l i , i u , " a l a l r i p o z i \ i c r r " P l r 1 , t n t u n ( 1 r r l " t r n g h r ud r n r r ' l r a i J jn'id'nti 'm oPrim , , , , " ' 1 ' r 1s . . - r e i a . D i r r ' u c " . ' ' r a , i u z i r r n g h i u l' l e 1 pun.l( p" rrdip.rorix dc mi;'-rF a palFi in 'elelall' nun'i' i,""',i' iu ,loui --scizind pin:i la zero. iii,r,l ,,rai rnic, p i r o l a f P r a r i p i o a r ' is r f r ( ' l - . ' r - r r a r r r r D r e z ( r t d r :i n l i R . o . ) 7 l l l : ' , , , r , r n u * u r i i n p r r n , r " l , , - l ; r B ' i r u a r ' P ( o J \ i r f ' r p ' ' r ' l i r 1 r l " r ni" ,,,tr i l , t i ' , \ t i . L\ i n t u l u i . l n a i c s t c r z r r n s h i u d ! i n ' r d c n l , e s l ' m ' n t i n u l ( o n s t a n r ' r., v,i,rrea uDrimi. crr il,irnl ar" de ..mrr ln punclcle,l li B Aceasti Itrr' poate func{iona;i la rapoarte mari de Yitezi l,irr:L l)eocamdati nu se] cunosc deta.liile constructive ale mecadsmului (l(i comanda a ariPioarelor. ,r'r" ,

jurr (nr drtorit:lport:,ntei momcnt mi'irc rati de palele nsid,. .i;ll:,i.il"l^
greutatea . -Avanraiul a.e.tui tip de rurbini es(. .imptirarnaconslructivA, mrca ll rurorcqlarea.daloflrt crrstcrji r"/istpntei aerodindmicea palei la frlpzp marr d- \int. prin curbarca mai accentuarea palei. DFzavanrajul t.urbrneiesle ci protilul aerodinamiu aI palei nu este op1im, acesra formin_ du-se hber sub acliunFa mnrioii ti direcliei virezFi aerodinamice. .-.Alu-.!. n:"j,ltlt esr( inldrurat la lurbind cu pale {lexibite (fig. 6.59) 134 ti 741.Trrrbina esre compusi dintr-un ax fif I ancorat, caie"sustini pfln lagire nctignrate. un.arLore 2 din mai multe rronsoane asambiate Prtn Irantele J. rrd nrvFlut trecareritrnrF este suspendatcite un inel / prin cablurile t si paleLe Trancmisiamomentutri moror de ta ineleie a o. i., arborFl/ ? sc face pril spitele7. Pdl"t" d (fig. b.59,c) au un bord de

t n t r c x . - s r a . b r a l p . " I i x e a /i u r ) . u p o v e t i i / d i r . a r j i n d o i t ; . l l l r r , . u D . d L ' l u t F n r r o n aJ p " r e i n r i D s ;o \ e l , d u b t d d d r n r r _ u n t material r-ricrFnr -.i irnpetm-abit.SuL, arliunea curcnrutui dc aer !"t.,,. dFtorm.rz,i dupi un proiil acrodinamicrsimcr,i. asigurind mtfel dema_

Nai trebuic sd se Drenlionezc cE la ultimile douit tipuri de turbine (fig. 6..565i 6.5?f 9i aripioarclc trebuie e.hilibrate masrc.

x
I
i .f\ \
l-ig. 6.5t. lrrbnre Loliani cu l!lc 1iP vcla:
4vrdt!se|nriu!6\!v]!rt<les!1.

'l'trrl)ina I )r . 5i. rr)ljrni ( dri, ( , l ! L . n , a n d a .l i r i r c i t i D d c l),,, rrn,lrrnr,r 0a deDarare, .ind o-o)

I |tt)t i nl@fi m ?ale jt.tibilr. Acest tip dc lurbinl s-a dezYoltat ca 'rrrrr.rr,'' rtr,lirrr.i dc re'duceie cosrului.-i a irFuldtii pal.ior ri dc a lolosi r a ,1,1I',1 il' ,url,air a trolilului paler. sub acliuner l6rtclor acrodinamic' ti rl l'rir'irir( a portantci. l'i ntru coDfcctionarea palelor se utitizeazi tesituri rezistente li imperrnilt)il(,, spurnc .lin mase plastice elastice (poli$retan) sau table elasticc ,lin dDr uminiu sau ojel aliat. TurLira |oliann (n palc tip velit atc o construclicrclativ si pln (Iig. 6.58) 5lr. ll un arborc vertical 7 sint montate rigid doun bralc 2 9i,?. 0

Fig. 6 j9. Tlrbiri

j':,,i'iji,i),r:lil|;l',il;Ti'" un d,ru,]i,,i rs.. ;:l;:;,l"il,,i 'i;tiL";iili )i tord
nr.r ) .o \rrrurD,ljr\r ,1,.pilor,in. .t palei. Intr,. l,ordut (l; rrac ii (1,.f A[,

i, .,'JlLL ::':'li;'k'#ii:i:':l::ir ; ;"1'l'"',',,,*lii?l: *'.iillL{t ri ;;*li:l:'

eoliart ctr pale fleaibile.

,i-ii,:ii"iii,r',,,ii 1'r.,*ri,:p,iir,,i

l: iJxlIl"Ti:fJ,,l["']'llililll

r, ,r( : i.rlrrlt)rl.i .!te o spuml elastici din cauciucsau poliuretirn70. Pentru (.' l'.,1,, :i' iir rianfn ii supraJata,ci nu fic poroas:, se acoperi poliuretanui (u ,|r .1raLsubfir.;si elastic din polietileD;.Capitul superior;i in{erior ,,1 l,or(hrlui dc {ugi se susptndir d,i cite un nrel / pr.in ciingi di cauciuc p / / i r r i r , , - ' , r i t i \ a r , t r i n l , u l t u r ' 1 / 2 . P i v o t a r e a a l e j: . U r n i t e a z .u o D , i . . cj r r , . , r ' 1 , . r ' l i ! r ' i o . ( l l . l r , r r - u, r l r i ! , r l i a n l r ir o n s u u , i r i i ( l i S .6 . r 9 .f ) . l u r ftrl( :ir)1 inlo(Lritdprin arcruilc /l fixatc ln boiturilc ,/J. Ilodificarca rigi (lil.ilii rrculuj ri limitarra pivotarii palei se {ace prin tleFlasareallror rote / 4 l , , , i " r . , l | t r c o n v e n a l , i ld . l a I);,.;1 direclia vitczei aerodinanrice l,.n facc un unghi i cu axa r-l2 ' r I r t o l ) . p a l a r a p i r o r a . n J L r u l a \ e i i J a r . r l | d L l i 5 r i . i t ; l i ic h i r ' g i l o r lt .t , , , r r r l , dd : o n t : i t l , \ i L i l i r . i t i r n . , r , ' n d i u l p a l , i . A r D n c i f o r t a c r o r ui a 'l|n.r,j,.t /.,. rr;,riri cnrlsl,rr,r;lur .latorjlr , url,urii, \a Ii fnrlirrari lat;, ,1, (iir,.li,l ax(i i- l) :i vt d\'..' J..i. Iir,i nici o r,Alrr. .au drrpozirir l (:caDic, o componenti tangen-iiaii orientaie inainte. Aceasta are'loc -si Lr palele tip vele, la care atuci cind unghiul de incidenti este zero, vela sr ondul'azir ti {iuiie, avird ca rezultat cresterearezisteitei aerodinamice. l,n prl^ flcxibil: iisir ,1r se iniinlpli astfel, din cauza grosimii profiltnuj .i rr caIarliitii dc amortizarc a poliurctanului Si a cauciucului. Aceastit t!,ri1i, nfuir?t constituic o discontinuitate aerodinamicl: profilul care era , rrlJrl li pivotat intr-un sens, se cubeaz5 Si pivoteaze brusc in alt sens. l"in rcfasta, profihrl ilexibil permite trecerea de la o portanta de un scns l:r u a dc alt sens, f:ri si ireac: pdn punctul zero, ca ln cazul unui I , | ,t i l r i 6 i J Pa)a flexibili! pemit€ :oblinerea unei varialii ciclico a incidentei in L , l i ' , l l ' , f l . , r i n r u l r i p r i n a u i o r d a p t a r r a . l a s t i c i . .l l, r l , i , f , i r : i D i c i u t r r r , r r r r r i r r lrn . i f . r r . r , l , a , i . r a . s a l t u l b r u s ca l p o r t r n l e i l a t r c c c r c rp r i n r lx,litir rr(nti'' realt/.ez.zio economisire a cner8iei absorbiti dc pali, comtr'lrsir)d picrdcrile datorit:r curbiii 9i pivotnrii succcsivc. ll.slajul sc realizeaze automat, datodt: construcliei palelor. In cazul ,,n,,i \int slab, delormafia palelo! este neglijabiE ti turbina nu demareazn. l)i!ir inlcnsitdtea |int1rlui cre$te, turbiDa dcmareazi, apoi sc accelereazi I)i[i la (] vdoare optiml (care poate fi retlatl actionlnd asupra grosimii t,rl,.i ti rrai trlcs asupa tensiunii chingilor)i IJa un vint mai puternic, de i,,",ri,(ii, (lfvnrr pr|a mare, inciden{a scade ti turatia tinde si se sta}ilizeze. .\lrrlriul -\olutiei constructive este ci palel€ sint u$oare, deci relativ rillin( ri sr pot inlocui ulor. Printr-o constructie modulata, suprapusd se t!,t r.aliziL lurl)ine dc accst tip cu pute plnl la 10 000 kW (la viteza vinIr'lDidf I0 mis). 'furl,it)rL (xnilrn:! cu pale elastice reprezentatil nr fig. 6.60 [!{1] arc ID s port dc palc /, pe care la capete este Iixat: cite o pali 2. In prima rrrialllr-r (ionstructivi (fig. 6.60, b) pala este formati dintr-o parte rigidi .l (rr urr prolil aerodinamic simetdc, fixat5 pc bralul 7, ti o part€ elastici .,/ (li'rlr-o placi! subjire de masi plastici asamblatl de partea fixa p n ]ipire Inlr-o atl:r laria)rti constructivl (fig. 6.60, c) profihrl aerodinamic simr:lric al palci :ic snnpune dintr-o partc rigidn 5 dir aluminiu cxtrudat ri dill politrctan lipitir dc prima. Sulr a{:liunca curixrtului fi o tlrtf.lisli.r'L i12

l r r ' - " )",1 t ' " ' l ' t ' : l ' "9r'.:1 : :ll^ : l l ' " , " , , , 1 " ' \ ' , ' J 'u! " . " , n ' 1 l d

u r l , " d r ; . 1 r , ' l i r r L l r ' '" ' ' r ' r i x r r r r l r i n Jr r r rI r I r ' d e a c r . n d r r e a , l / . r i r ; ,. (drc Jemarp/z; urL'iDa. Dupi d(u,arar.. -n81,;ul d" in,id nti mert r m i r ' o r i n \ l u - $ .r ' u r b a r e d t r n , d i n ' r r " n ' a r m i ' " l u n ' t r o n r r e rr u r L i n ' i ( i i n i a s n n . , n a i o a r.' r , r P U I D a r i r c u ' r r p a l e d r ' p ' r l t \ c l \ ' r z i 6 1 2 ) ,\\'antaiul acesiui tip (le turbirrii oste lipsa mccanismelor de orientnr(l palclorti;ilrplitatca coDsirtr.ti|i Cu ioate rt.csica' linl)ilitatca csttj scira n r u l : r . l . , r o r i r i L ' o s ' l i i I n r r . l i 3 l u l r nl x r r " , d i n l r " p r - r . : L r i e i di : r I ' ion.1i i.a elasti(i ale Drl.i. s" dpre irzi i trrd 'l L i n an u t o a r P l u r n r i o r . r p:: i n r r n " r i , r , n t a o i t i n , ' . , 1 r o . r , , , l. r , ' r j t L r F ni ' r ' . , l i c i , n ; r r c . , , i : r s l r . ; ,I f . , l I ' 1 : r l rirt : r : l . r i c l ^ r ' , . n t r i f r r A , ' r r r l 'd / i ' i r r J f i r ' i I)roducnrd un cuPlu dc ]rirrarc. ,\cest neaitns este inliitul.at la turb " *,,,,.:-" f i R .b . 6 l l 5 - L a i r , . a . r a v l r i ? F I i ' o r F " 'rucrir;1Ii!'6'o|']'llnlu|.l''F|ln'|lui ,l.rsti, cstc tr-lun, ,L .itLr (' ?rifin;r:"1 / a l r i , l r h r i ' J ^ n a l r I r \ i r - ' p f i r rl , a l d n r i l " r u i i e r r r r r ' .P " n i l r c l i m i n a r r a" f ' , r r r l ' r i f o r ! i ' r r r i l r r ; a r i n i o a r a7 c s t e ' 'arr . . h i l i L r d l . m . . i . D r i . r . o n l r J s r P , r r ' 1 J i l .r J t i r a t " p ' h r a l c l ' i r o r j m p r e u n ; , u , r i r t , r ' . l , i r r r r ' , o . , ' l r t r " i l i p i o a r e'lc l d r r p t r n o.,il"r/ii

li!

ai.l.

! utljirn (x,lifr'il.u Palc ir l i(nln{.:

I Lit

ifili,;t[li.r'ti.."j',ffi ";.;;hi;{1,*#li{"*;"'ii::i,*l
,JO 9 r-v 1 o

[';::*i..:i",t':s,i**,i;" i],i"* iiii{i#lli: i$'::i!iJ"!i',it
'1--l\

!,;'i"';itii.'ifi l*ii*;i:^'f

ll$E*J$#$rt**+lffim;i"*ffi .#:{.{k;;i.rpi:;':'ff:;lq
-;=1t
lu,
.l ----Y-_ .f

*,"*"r*i,l"il'itl!.i,i!:'i,,:iil$#{ i*r Tiil'+l)?rr",*

tt:#g:tfitffii*?r+i.:riii;ligTii'$:g:H

Alczajul Iusurilor, prjn intern€diul unor cuzineti, scrvctte ca la8ir pcntru arborele 8. Pe fusul superior /8 esie nontat: o roati melcati 20 p. ca(( este {ixat5 o derivl 2/ ti doui contacte 22 p ntr o phce izolate nefiguratr. Roata melcati 2, sc angreneaz: cu melcul 23 antrenat cu un motor electic 24. La capitul inferior al fusuini 79 estc fixali o placi 25 ln cire

<.--

i",

{

,f""
l:i8. 6.63. 'lurli'ni (tiin,1 (n lxl. d .lctornril)ilc: jlqri itr,4ionrdi.

ii sl ri i:i'.:r*iiidr!i,{;i'i,i";t;l 'iilr,ii.j- rI tl1i t,r.vrzut'.cu fusurilctDrrulxr.ra ei ro _o.i"t.--i.,
Il4

"1?Iii^t,it*;",i. lli..;r,t.fi t::.d:r1l?.":i:ti,yrJi:i,'ti:i'iifr .'*$'l:'r5lilt"1""*y".*

"j-"... " "."iii;,1:11, ".11i,"r,,";:::t'."*:Tff

d.;.-*qiu

rorynrdi r.FiiFa

slnl montdlc opriloarFlp26 ti 27. La,ap;tul infcrior al arborelui 8 cstc lindl un lFvi;r pFntnr ,omaDda delormarii p.l"i. Pe placa 2.i ,ste fixat Dn releu ?9 a cirui arm;rturir J0, in pozilic atras:, compriml un :rrc de basculare 3/.

r lt,

rr{*{k*":iitr.nul:','Jr;".ffit*:i:r,*,,,*'ip;
dificilir

,,,:llir${::'"-{,:*,x $";i:$f,Sfiti3rd;*i'lffi
ljic. 6.0,1. Itoto! eoliar cr pale tr.ctantc cu calea de rul1r€ in !la! orizontal la so1 (nrhitect!.a lordei).

"ft*#[rnillfr,.*fttffi zu***g*ilrtH*ft-iffi
a,"

rufi**ffNffi

clectrogcncratoarclc coliene consti dintr-o pain sau mai multc palc pivotante de mali dimensiuni, montate ln IaBAre pe o plafformd a unui clruplpc!'i( rsr( antrenat cror ghidat pF ginp (fig. 6.6a1 Lzal i 2a81.CFneratorul ti"'pri"t.-un multiplcator d. ruralie, fio ditecr, de Ii rofili ai"uirr., printr-un cuplaj elastic. Curentul se colecteazi p n tinele de rulare li a treia lin:r (ca la metrou), care sint izolate una fali de cealalti. Accastl constructie se preteaz: pentru electrogeneratoarele eoliene cu puteri de mai mul}i megawa{i, Iiind mai economicA decit sistemul constructiv d€ tip turbini ti preferabili acestuia ii din cauzi c.r la diametrd necesar al rotorului, dimensiunile 9i Sre tatea mare ale palelot fac

n.Oa. -U"4. ..lirn cu pale rra.tatrte .u .alea de rularc in plan wertical i

suslinc(ea accstofa pc suporfi 5i r

suporlilor pe un :rfl)orr

,.,,",.;i:!:: ,1,#,,Ji,iii,ii!,L,('Ki(;1Lg:1"::l"i::.,i,Jffil: ,ii'1:,ii^:i:
lll;

*$ ii::i:iri'',*'ti$i"ffi }d*n;1iffi

* ;, 1'J*1a;+$i**+t*tfl'ffi

aal,.r dn rulan r. po.trc LonirruL in plrn urizonral la sol {IilJ. o.6.lr i u . c u " p . n d a ri n p l a n o , i z u n l a l . a I a , a l " a f - r a r ; m o n o t i n i . , " u ' 1 , , p t " , i e \ertical ra in {ie. 6.6s. Pe suporlii -mctatici 7 este montati o cale.lc rulare compusf, din dou: ; r ( L i J r i g i d i z a l r r i n . o n ' r a v i n r u i r i l . / . , u p r i r r r i i r r r r . u rp l d n v c , l i ( . r l p i t I r t ' . n J i ,u l : r r p " d i r c c l i a v i t l r l u i p r c n ^ n ' l . r i , i r t l o , r t u r , t i a r n D l . t : a r , . Ir"!.x.r: c l l c i l " r L L I " cr.c , h p l a . " i z i s n l , . r c l r u r , , . , \ i r r r l r i L . i r ' r i i , , , , ! . . 1 , t prev:rzute cu role de ghidare nefigrrate. Pe Iiecare ciLrucior sint morrtrtu rr' Joui pale 6 p" o parL. (fig. 6.65,a, qJ,r p- amL,"l, prrli (fig. r,.0r, tr. ( slcJ dp rulare suspendatiarp afdn'aju ri palFl. ,( I,or monta ,irn,.rri, ri.asupra 6i dcdcsubtd cnii, eliminind astfel aparitia momcntului tlc rfrsturn . r r c , l r r o r i r i f o r l c l o rJ c r o J i n x m i c ;ci c e n r r i i L r g , rli- o " r u l u D i i : t { m l n c n c. cli cstc hrsi mult mai mlro decit al clii construitcla sol, datofiiir stih)il(,r

lt7

i ii'I'iii'-*ttd*l,l,.,, jmiilil i; ,+'...''.'': ,l*1l|1fii;E
', ,1",,l;llr, ;iiiiii"1#ilt'l ",ri.;::::;;,t .,;ll iljl;:it, i:;,;til ;ill

,il ;-1,1, $ifiI-ifTl*ilii:lffi ififfi

tilii.r''ff l'.i':r$;l.; ,',,t'i,ri'i1,!;ffi ::,j,':#{+f

, ^ n l r i f u t s c ,p a r c c a r " i r r r r r * el u r ! ! d ' r r ' . ! r u n . - u n l . r l l ' l a / f i x a r J e u n ) u D o r t{ r \ I \ ' : n ' r - L I d r ' n i , o i d J l d . I - r ' i L n ' m o r r r d 'i n i n " r - i o r u l a b o r . l u Li n . t i g r r r i L c l C J u , m a r " . p a ' , l " . o r ' , u l " r z t r r r o n i r r . ,fari, mi lorindu-s..ulrfdfalr inl<r( Pid'i. r':P''rL\' p'rl nJ "'.l,rl' lol zirrlu.scactlrl tLrratiJ fotoda(.1. DJlrl, in.linirrJrr's( I'r.i n,ull Inornt'nt"l de iDcol,oicrc r:Lminc su! o valoare naxiinn calculati, crescird insi solicitarea dc intindere a palei, care nu

Dezavantaiul acesier solutii con:tructivc esteci la rrp.rea unui cablu,

l1l'ili:l#'*a".,1';,,,1['",iil l _ ttiT'tii;,*,,i.t"lli:r,:1.;l:.,ttl *i

t r, i:'t:ln}*t i,, ii*;;*ii*j*triri*r*xii:ii',# rorsitudinar':-1,
ll:'lll;il: $,l:ilrffill:i.lil:'lr1i"'I'c acca:1:r 1u,,,jft',
p,''t.; ',;.i.i:'i";1," ili.ill ;,,lil;llill.."''^dim.nsionat'corespunz,'L'o', "

'l:ilittli'i' ',"il:lii l,t,i,li' t,til";l lli;il', illii"lilll l::i.:l :l;,:'',:,';;i,,;ll';i:i'.ljll;:,r;illii:"ll

,,;+,,ii1;;r*ffii ir ;i,t.';*+S:'*i
_lurbini i,iA. a'.64i. {xninnl cu pal! fjx€, drept{. Iri{. 6.6t. i-url)inI oolia l cu gcometrn wrrirbil:l : Irig. 6.68. 1{rbinl co liani cu Pale curbt

r*uitir,*[*:i]jdi*ht'}i ,i11 i;i;|61i:r;,l:t'il it:'t:uii;t,'t';,'liiil,xt::t:Iii,",:,,1'J:l,ti[:'.m:'rm::1t'.."*l.i#

pala respcctivn se basculeazn brusc in poziJie orizontah, dezcchilibrind astn l rotorul. Pentru evitar.a dezechilibrariis-a ion.,Dul un me.anism c:r" inrr-o rsclnencasrturli. diL.roazr ri ,i.l.ilrl( .rl,lu. paleL, cfhilibrin,l'r.' reciproc. In a doua varianti constructivi (fiii. 6.67, b) palcle se sprijinir centrat, adici la mijlocul anvergurii lor avind pozilia initial: putin oblici, cu partea superioad spre cxterior. Datorit: .azei mai ma.i, asupra acestti porliuni de pali aclioncazi o Iortn cent fugi mai nare, sub influenla cnreia mai mult- Daci un Ia dcpitirea unei anumite torafii, pala se inclini;i .ablu sc rupc, pala sc va aieza pe orizontaln, dar, peniru ci ccntrul df grculrt_c .rl palci coincide cu ccntrul de bascularc, roiorLrl nu sc d.zochi Pcntru a reducr $i mai mult solicitirilc dc incovoi!-re, sc poate :rdol]ttl in secliunea longitudinah a palelor o formi curbi. In cazul unci curlr , 1 " . . r r o t r , , l ,n . d r r r F z u l r ;p r i n i n r i r t i r " a u n u i l i n l i j o r i n j u r u l , , u , , i. , \ i ! , ' l r , . r l . p J l , . , r " . o l i . i t . , t . i : m a r l r r n t i n d r " I n i . s l c a z , I ' . r 1 .t,, , r r l n m|Llt mri mar', ixr rigi(litater pal.i trebuic sit rLri(l|r,' a!.r o rurvcrguri'r (toiu pr"lsirxrc.r fornoi in rct)r(ts.O tstftl iL, turl)itri ,{1{r rePrz,rLlali' il

1;, 1ii,;1, I,il f1 i: iitllri: ;"iiiii,,1;1iyii;lii
I|l,

1,,q:,r"*i{rr.":,:l};iidir+ili:',*''i",,i,t iiLffi .,1;,,li

'l;li:,,:1*'" F'nc''e/n o mic''"' r'("r'Inic-nL''\:, rr' llllt', il'*:l;'1ir
;'l ! , ,,rr"

,,'',,,,i, l":iir",'.i':li:il;ll ;r,',i, i;;"it""',;ii,Ji'i; lilff:.:':1,-:l

lloro:rIn ooli.nc rrr oift.ulali. neoontrolald. Dl.rn,.||rulacrodinamic _ car. .rnerr.i i rinlutui iD cnc,Bi. nc.ani.t poar. avra 'lil' rit( forme: Fala ru prol aerodina

Rotorul Iflcttncr a fost utilizat;i La electrogdDeraior colian. iu arrul 1920 se propunc un proicct de realizarc i26ll carc constl dintr-o calc fcrutt circnlaracu diam.tlul dc 457 m pc .dr. rLrl,,rz,r lr-n i.tri.fir;il L,,mprr' un drn l8 \agoan. cu doua osii. P" plxLlormx liprerui \a8on era rnonlJt un cilin&u rolativ cu urr diametru de f,s m;i o in timjde 27 m, care cra rotit cu un motor electric. nnergia cra lurnizaii de clte un generator elec

o ''r'r 1 :lliJ,:,,;;'i:;i'Jff,''iiiliJl,lli"','; Lrp r 'a o' 'io t""r, ' ,.,,uno.u, d"numir,a .,.b * .,,,,'"'il*;,.. 1iifi,';k.[T:i:]";l,i ., l.rL( \tiiciriii qr.rJiir(L
a vin,ului. (! a.eFasr\r1pzi. rar. actjonFaz;a5ulra urrci .upralFle ptdne librr,. erate i,r n,crunpc tonSr,udrBalS .itindrului. A...t Fr..r l ri}nit.su ta Lo"r, ,il'-li'1,. m r . , : r " d ^ r o r i t i . , i n d i f p r r n rr t e r o r n r . r", r , r r . , i o x r . ( s r F r i ( : , io l,l , r'pUCJ,prismarrr;i). O a p l i r d l i , p r . , . r i , , t. r i c . s r u i f , r o 1 r . D, q l , L n r n ' o r ( i t i n J r i . i n \ . n r " , d r \ n t o n r l . l r n . r . , a r e , s r aL i r l / r l n , n r r u proliul5iJ unri nav. into.uind velple cl._ {=0 sice l9l. Roton este rotit cu o turatie 'i. mt 500 ror/min dc citrF un rnolor ckclflr'' llr rnul 1924 nava comcrciula B,r.kau dF 45 rn luneimc, .chi, E.rmar).i pat; cu doi cilrndri dc tq m in:rltime si 2.8 m d'amprru. Flecrua primete iff.,.ari pe \ld-.a Balri"a rtig 6 701 r .Le : (rouJ rororrn rrru irntrFllated, .Ile ur ' molor ,l..rric 'le It hW. f.a un vlnt dc l6 nr/.,lor!x lta(n rj D( (ilindru a Iosr de 8 t, rczultindo pitcr(.iotrli de 750kW asi6urind narcr o !ir"zjl dc d"ola.dre de 9 nodur-i, respectiv 16,7 km/h:
tiig. 6.69. Dt .fut Magnnsl

, t , , . , , , , , r , . . , t t , ! , t r r t l l . t . . t n , r , , . l , ia , . . . 1. r p L l . r o t n r, . o l : . , r r r , , , . r . r ' , r . . r , ^ , , p s t i , u L r r . n L m i r 1 r . o t i ,l , . r o 1 r i 1 a miir,r n , , r o l , - t Ft.r r J , e - t, r / . i , , r r n i d , , p r o d _ -n u r , ! r n a r c r , ' n - r r r r ! r ,'r. . r . r r l u r d . r , r ; n i u r " J u n u i a l u n i . p , L r i r r i J x L o r i L . L t . .,.',r, rl,.tfln r,* ,r, ,, pnrii,,,l"to,,tn"r.,l-, trr,."itinjrrrt 1 r r o r i r o r . - .n . , r , , , i . r . , , - r o m r s c , , r er , .r . , , t . r i i c, , i , r . , t , i i i l l . t , , ,,tr , . r . r i r,,n.miri ,Li,, i t , r ' , . ' t r . n , r l r u . r l r ' t | r . r l t i r ! , . r . j r r r : . r v jt r ; A h , ) , r J . A , , . . r . { ,r n j . c . u ' L . i , , n ' p u c r . u ! , r , . / a . , , r o d r r , . , n , i ,.i , n , . , . . r , t , . , e f f , , , i J . , i l i n ( L r ud : L . r _ , , , i n . , , o . ' , u m i , J c n n r r l r cd \ i r F z , .t J r ; , t , . , . 1 , J . , , , , i r i , , ii,-,,,i".t". "rri-i r.{slui {cnomcnir t853

l:'i:l,1"1:it*!:i[J]Ili",1i"'':ll:;,,f::ljilljl,,,',"I:.:"",,,"*;, "" r n , r f e d . c r r l o r t a r e z u t l a t i c x u r m a f i . , p r e s . u n i rd i n d m i c c
aiq. 6.70. Navd Blckru echiprtil .u rotoar. tl.tlrn,f.

a, ,i,,',,.., ,*i,i .',,roi.. t",,

rix nronrrr pr fi'rsrs a^go', ri r.tionnr J, L.{roliL Encrgia elec".r.ruid. Irica err tLJnsmis: Id liIi- d. torlj. d" I fhcrro vdgon p ntr-un rrol"u la o linie de contact ;i o statie de transforma.e. Puterea proiectate era de l8 IIW la viteza vlntului de 13 m/s cind vagoanele rulau cu viteza de 8,9 m/s. Principiul de Iunctionare este reprezentai tn fig. 6.71. ln situatift consi.lerat:i, la dr'marare, cind O : 0 asuDlr iuturor cilindrilor actioneazt 'yitcza vintului I - atit ca marrimu (lit si ra dircctic, rezultind acrclfi lortir acrodiramicai in poziliilc 2 -J ii 6--8. I,'orfiL .1f,, motoarc rezLrlli.r urmare a componentei tangentiale |, a iortei aerodinamice -1.". Sc observi ci in pozitiile / si , situatc pJ ara rr perpendicular;r pc direclia vintului, seNul de rotire a cilirdrilor trebuie sclrimbat, peniru x pistra semnul fortei motoare. Pentru a nu se consuma energie pirntru frinarea Si dcmararc'a cilindrilor, motorui dc artrenare a cilindrului r:ar',: se f(incazi Iurclioncazir in rcgim de frlni cu recuperarc, rsigurind crLcr:gill \Lrplimcntar:r pcntru dcmararea in sens opus a cili[d|rrlLri din fafir. Datoriti varialiei milimii compoDentei tangentialc 7, pcntru uliformizarca m\cirii, vagoanelc pe care sint moniati cilindlii sint cuplate intrr (le. Componenta normali F, ti forfa ccntdfug; care aparr dupi dcmararr :iint prcluate dc calca dc rulare. I: L

t2a

t , a , r , . , r , . r r r r " z , i ; , r i r , r i c e r _ c ( i . u p r d . i l i n d r i l o rn u v r m , r i i'ilrrnir.rrriT.r vrnr,rt r r@ .r rrteza ,r.rodi rrni(i I n, morliticindu nLir_ sc r r t t t " . r i ' l i r r c t r a ^ f o r t p e r o d i n a m i , "- t . , a " r f e tI n . i i , o m p o n e n t a r d n g e n ii t r r r r , r r . r ( . , r ( 1 nu r n a . . a : 1 4 r a u z a , a c F s tm o r o r a r . f a n d a m p n r um a \ i m l l n ! r l ^ z a : l ' . , i J i c di - / , f : i n d u n m o t o r t e n l

mal mate ca anverSuta palelor, petrecutc peste citc o roati moloarc ,, ti o roati! de lntiDdere 5 montate in lagirele 6 fi 7 fixate pc un cadru rigid 8. Pe cadrrn rigid este fi\ati o retea dc pale 9 de dirijire a curcnPFntru m;rirra .licr.nlei. aceslpma.in' sr por cdrena sau inruLJ cJ -5 in fig. 6 ,'601. PJlele I .inr lij(rr, inrr, doui .ur.le _' pnrrecure r,.

t"3

/At \6

\r/,
l,r | 71. I{ilcipiul de iun.tiolare a nrororului ,l,lrrD ,,lli,irrrs (la drnniare, .in(! .r:0). F1g,6.?2.Rotorul Na, daras test.t la ltutirBlon N. J. i! ,uni l9ilil ( s c c l i n n .l o i s i t u n r . a l l t ) ,

M
Iig 6.14. nllror .oliar .n b ! n s r a l n , \ ' p a t e t rd c d n . i j r . e Fis. 6.75. Uotor eolian ctr thnshtic, carenat.

M

2

llodcllll cxperimenfalla scirri-r rcati al unri cilindru rotiro,. rnoDtat , , t l a r f , " r n J . r a t i o n a r ; , 1 i 8 : 0 . 7 2 t . , o n - r r u r ti n a n u l t 9 . ] . i , d o v , . d i r Ir a f , / . r l ' i l i t a l " . I h n i . ; / : o l L l i F i . I n a r e l a l ia n . i n U n r p u td r . u i! i r r D u r e r n i r . in.'.rl,tia s t pfaburrr, dcmoraiirind pp numprosiiinrreprenori ai oroicc_ r,'1,'i. ldepa abandonari da,oriri esecului,dar mai atei ddrorird DroLic m'lor finan(iarc, a losr roludr:, in perioada t9?. i9t-;,-.:i;,; Udi;;,t a t , a d j n l ) i v r o D .O h i 6 s u l , I ^ r m a u n o r : r u d r i t . h n i c r i i , . ( o l l o m i ( , , . )ldou. loliena c translalie tif ,,coua, n l,ant". Schema de DrinciDiu (.'r,\rflr'riv,.i Iun(lional a unei asem,,rca masini e.rc redar in Iie. bl7.} \1n\iru 's1, ,ompuse drnrr-o relea d- I,alp dispusein form; de ia'tuz"t.. ure dupaL doud rotr de scriq rc. Retearia l( ,r') :rslcm .l .u'ele pprre, orien li'ti l\.rp.rdj.utar pc dir, clin vinrului pste parcurs: d. doui ori d,. acc.ra. I rr nre,anismdr Lascularn palclor pormii" si se oblin:i o lorli motricc a. lu\'lpr.rpar,,lor(1|n amoDte 5l aval, i, rlri larianre.onsrrucrivi (fig.6.7a) 20a1 elimini mecanismut ." . .Li, ,l bas,ular, a palei. dirijarca.urenrutui de a.r liitnOu-,. Drin Inclinarea .,rnslnntrci ;i prin palet- de dirijare. Pdl"le / sint rixat; prin rlemel. (lasrxe 2 p, doui cur(le rrapczoidal,J alezari paraletJa o distanfa rera t22

rotile de curea J mortate pe {usurile I fixate intr-o careni .', care sc orienrFazjin tlireclia vinrului, cu o deriv.i nefiaurari, Drin rorirea in iurut ,,nui pivoi 6. Penl'u mi.;orareafo'lei de r"zi.r;n!i a.iodinamtci a ojlcloL care se deplaseazeconira curentului la partea infirioari. a carenei s:a prcvarzut un dcflector 7. .. l4otoart eolinc .u letri osciln i. Caractcristica general; a motoarelor ,oliene cu pah os,ilant; eslF mii ar.d re.rilini" ;lrFrnativr i D"t.tor. \lolorul .oliJn, reprFZFnral IiB. 6 -o I?1. esre rormrr dinr.-o pdll /, in rnorrai; pc un sisrpm de birln 2. .rrti,utar,. la rorite dp Ianr J. Siir,ronr/,rreJ roririi rolilor.' sc r<aLrzeaz: prin lan!ut ,/. Bielele si rotit,. ir.icrrri porilionarra p.lci arrf,.t ca l.r capirrrl curr(i ri s,. schi;lx, irn!hi,ri (1, incid€nln,rcspectivsensulmitcirii palei. Pentru accastasi Derrtrua ovitir plnctul nort {superior 9i inferior), articuta}iilc bielelor.la ioji sint clccalar(, cu un unghi de 45" 60'. Tot ansambtul se oricnteaze De directia vintului (,, o d"riv; nefi8urar;. Acest motor eolian, prin insiii cousiructia sa, transformi mis(irr(a :rltmnativi :r palelor in mi$carc de rotxtic. Diu cauza crrrst,idc iucrrr,

f lrliv D,i,r. [] Lrirla .lr' ' rplare se poatc miri rnrmiii Drir]marirrx anvcrr , ' r p n l , i . l ' , n r r r r r a d u r , r t i s o l i c i i a r i l od ^ i c r l i . , p a l p t er r e b u i . s i l f i c r , rt mar uloare. Solutia coDstructiv! nu s,a aDlicat. deoar.ece esle destul 'l ,omplical: )r pu!rn riabila. - 5 r , r . p r " z e n r r r p r i n . i p i u t. o n s l r u ( r i r f u D c l r o n . , l . I n . J r B .6 . ? - . 1 8 6 . $i , ' l r r r r u r o r o r a s e m i r ) ; 1 o ra L d c r . h i p i n l . n t u l d e , o n \ ' e r s i e u r i l i z p a z r m l.

S,-,

i',
Z\ \

1

u..+ G
1

: dr':) 4...-;\ r:I-1

n,2

Sli

se poati bascula in iurul unui {us I Iixat la Jumiiatea corrdei palpi. l,/eirel" { uli.dr'c 2 s J n t g h i d a t ep e , i i e o r i l l i i x a , , m " n . " r i intr-un cadru rigid 6. lagdrul cutisaDt 3 cstL.

direct miicarea de oscilalic. O palir t' cste montata in lag:rele culisante2 Si .' astfelca

@ t p c@ D
J
| 'K . ?rr !lrt!r .oliin cn Irr,\ 0!(,lilrt .tr I'i.1. Ur, I k irN l!r,:1r,,).

pompi). In limpul d.plasirii Frl, i nl'r, r, lr ,lou: crp^rn Jn . rrrcj, .rrut,illt de incidenti, rlmire roDsranrdalorira rrezblnii0 si {iindca .pnrrul dr Dr(siune aerodinamic CP este situat in lata {usului ?. la caDitul cursei'ascensionale (fig. 6.77, b) bordul de atac al palei vire ln conacr cu irn oDr! tor 7/ prevezut cu un arc de ?,Jnortizare12. Pala continui miscarea^as, ensionalasub a.liun.a Jorteloraerodinamic.)i d. inerric Din4'cin,l .,.1,. bascu-latA sens inv(rs (ljt.6.??,('1. t ndhiut dc incid.lll.-, snrnrre"rrrr,,r' tn di are ca efect srhiml,rr, i + n.ului lorlci .r'rod-rrrarnieq, aLtiun,..r, ir, rtL rub p a l a e s i c r , l i o r , a r ; i D , l i r c c l i e p u s a .i r j o . L d , r p t r u l J e c u r - r i n f , . o rior, unghiul dc in.idenle .c scbjmL?iin mod ascmandror. llotorul eolian Iun(lron"azi ri,u dFDlasarer Dat.i ne orizonrdld.ln .drF caz a\^ longitudinal,'t palei nu mii .src urizoniata.ri \crticala. a Penrru-rnirirca lorl'r s( por cupla rnAi mu,r, l)itr. 1n paralFt. Deza, tantajul solulxl ronitrrrctr!1 (onsti r fxprul.ir r'.rDdanr,.rrrul rnaxim cslc numai la un anumit raport irltre viteza iintului ii frccrcnta oscilatiilor. . o n . r r r . ' , i r ; p s l pr e p r c r - n i a t : i n I i g . 6 . 1 8 b l . P a t F t F O alt.. " lu!ic / 9i 2 cu unop:ofil a,rodr .amic rri. farr curburr. cirL clspu:e atrer"in, nativ ;i. echidistant astlei incit pala /, prin suporturilc piriotante Ja ;i 36, dispuse pe bordul de atac, ilte moitata fe ctte o iiie vcrtical:L id :i r'd, iir prin supor{r'rilcpivorallc J,r ii .;/,. dispur n( borilul d,, fuHa, , sl, Drontilti pc citc u riii r, rri..llir 04 )i cr. fiicl' ,r'n:i-da sint asambtite rrticulat cu o p;rgbr. superioari 7a '?i , J o pirghi, intetioari 8a. ln rno,l ds.m:n.r'or rii"lp /b -r,6 sinl nsJn-bldrc.u o pirgbi. superioara 7, !i . r o pjrshi, ,olerioJ,- 8b. Pirshiijp .upprioare ti n ;b ptjn arurite 9a inlFrioar. 8t.r 85 p;in ..'.urit" /i,a ?i ,fu, sinr Iixdte ii ,6, irr- p;rBb.iile 'lc cadrul //. Ix mnd i,s,'lnillrilof .: . rlur,rar, .i r,.,1. t. Cadranul /l ). . , r v c r t o h l i t p e n t r u . u s l i n c r e( i r i . t i t \ n r n r d i r i j : t I ,1 . r r r , r u l u i J , , . r $ i (stc ',ri(ntal ir dirccria vlnrului cu o derir,_r n(lieLfJr.. Diitanra urlclor " \ t r . r r c f n l i d c c r d u l 7 / . s I . i u m ; , a r . c f j nd i s r a n l r , l i n r r " D a l c . r l i D s a !inlului, unghiul ,l* in.id.nti il p.l, to' .-'. zero. Prin .i.r"mr,t d" piin. dere a palelor, accsiea au dou: grade de tibertate iD mi;care: unul de rotalic_ irr juNl u ei axe longitudinale $i unul de dcptasare iD direclie vcrPrintipirrl ,ln fiinclioDdn ., l,are,rz;, tcnomeDulJc r,drtic ijrf,r"ri pc .rt'tn"xcil.i: .,.o(iatit . I-rx,Drenul nesl3tionar.cunoscur in "Lroclaslic .,rb d.r.umiL.r ,lo flururarea uripii dc a\ion. Acesr Ieno:nen rro,l. obi_-',,'ir impiici intera.tiunea fortclor clastice, inerliale 9i disipative ate proliiului .u {orlele aerodinamice D€siationare cc re2utti diD iriscarea unui profil intr un curcrt dc fluid. Pentru ci proIilul oscileazi unghiriar $i liniar, rtzulta! geDerateaunor vhteju altfrDativc complc\e dc la borth) dc lLrgit, f.tIc la ndul lor Iormeazl o dirir dc vhteiuri. Virtciuil( dirci sint (lin j e r r o r i r r r r o L j u sn r r c p a l e p t r u a g e n r l a o t o r t i : i o m i ) . . r ' ca . ; r ' s , . m r psradelazar;r po,^nl,l cu 90 lat; dc mi.caria pal.i. A.Fdsji .omporrenriL defazati cu 90" intro.luce o amortizare aDarenti iD Dati. La o \.itez:r cri, tica, a.casrdamorrrzarraerodinanuei rleri " rrgairr.t-;i.onrpcns.:rri'r:,nror. tizarca pozitiv:r, mecanici, a palei in oscila{ic 5i rczuliii oscila{ii ar.rnonir.r,

Fig. 6.78. llotor eoljdD cu pald oscilanrf iurctrLri)lr l. !.incipill lhturlrii acrodina!'ic..

fjri't tc o iiji mobiln 7 care este ghidati intr-un tagir de tmnslatic srl)crtor 8 Si unul inferior'9. Corpol lagdrului 3 €ste prefizut cu o {re,Me lo .are asiguri bascularea limitat[ a palei nr jurut fusului /. Prin tija 7 .c asigura anlrenarca echjpamcntuhri de conversic (de exemptu 121

t21

l - , , r r i , r , , , L r v r r . z . ,rr r ' r , . r . r q r . r I . r i r r. r , i . , ,r ,, ,r. . , . L . , r q . I r , ' i i i r r ' , r r , , , a r i , J , . t n n a , t - . ' , i r i l t , . r - i 1 _ ' rr r . . p , , | l r / I . ;t . i L i nr. L .. ig.-.,r ,ir:r,. , ,r,x.t p! ,r, Lrir l . l r ' , . . . 1ri ). . i . ' . i i l . i . 1 , . . . 1 , I r J r . . i n , l , . f . , r . r , 1 . 3 r i . ; , 6 1 n 1 1 , .
, , , r \ l r , r r t i \ 'rL l ' r rr , n i , r l . i L i t i . r , - 9 t - i r l , \ n , 1 , 1 ,1 , . . r , , t , , r l I|,a.ri.,l,. |in, i L ' ] l ' o rt ) f " r a i e e l c : L u t i l i z r . r r i c u r c n t i i ( l e acr dr n1a( aititrrLilc carr sinr Drai pLrternnri si l]1ai constanti. Pahi. sonflai,ile | \l;s.6.'79, x) umplutf cu un Saz usor sini reuDitf lntrl clc printf un.xblLL 2 si prin unr sa,r nrai nrntt, rt,rir,, ; cai. rsi!rr"L I)LrIr,f,.i' p. (lifc.tia riutlrlri lL r n \ x n r l l l u l L l i d f p a l c l n r s r " n L u an l r c l ! ) f i dtll di fLrg:i ^l pahlor si derila J sc Iacr pnn articulariilc I i nlnd ? si dcri\a.t a s r g L r r am c n t r n e r c l l p r r r i l , l i s m u l u i i n t r r p a l f . P c . n i r u m a r . i i . r f i r i . L i i , ' r r i is i s t c m t l r i d( pali , Lrnirsx r i n]ult. palc inn ri{)irfr 5 r)u sr (.\rl ti'r rontlal'i1c.ci risirtc.

, | | ' ' ' | ' | l L | ' ' ' ' ' i ' ' . ] \ j , , . ' ' ' , ' ' 1 ' - l r ' ' ' ' . l l ' ' | l | r l l ' | i l, '.", LI,trirgu f.Li'

r!.

lrr' r pal.lor p ( r r r u , o t . r i \ i r , . , , r r r { . . " r r , r . , 1 I, i " r . l . r i l ^ f . | r I r r l r ' r r r rr J c o r ' ( I o i . r l r v c r . t n : / 0 , i l o r , l , r , , I r l i l | l l lu i , , l , . r , . ' i lle\ibili inglobati in i:rjma cabhrlui 6. Tot inglobali nr cablu sint fi conductorji de rlimcnrarc ij dc comxnd: a servornotorutui 72. Dispoiiriv l de comandi I'J este elem€ntul principal de aulomatizare a furxjtion:Lrii c l " . r r o g ( n - f a r u r u l uo l iI n . d ! i r ' l u f l ,, i ^ a r - , e t , r n r i i : r , invcrscaz:r sL'nsul (leplasar. rolelor dc ghidare T r.atnuiui cirr,l d. a r.(sta aj ngc lrr crfciclc tamburIhi; invers,rtlz:lscrrsul (lc rotirr a talnburului pri couccrar(a progrtllrtn a motorului auniliar // ti x s-"r'\'ornotor.ului /2; frineazn tamburul clnd cablul cste rulat saD derutat comptet. Pentru pompar.a aplri, gcncraiorrl elcctic se poarc inlocui cu o pomp:. )Iatu niu| ( ldlti hnturtti. i(.,sl Drotor rolian r lost .(nrccprt ln slccial pcntru anlrrnarrr l)onrprlor crr pision, dur sc poatc llrllpt|l ti (LLlodta' la pompele cu diafragrrr"r nriscl"Lrii rccrilir)ii altcrnati\r'grncratc. Uotorul sc compunc (fig. 6 80) [3E] dintr-un cadru ;r pe carc cstc fixat: o velaiur:2 dii,,Dacron". Cadiul-/ csle asamLlatprintr o articulatie 3 cu un bra! de pirghic L Oscjlalia cadrului cste hnitat: printr-un cablu i. Brajul de plrghie / cstc rsaml)lrt printr-o articulrtic 6 df o urcchc 7 (c se po;rtc roti librr iD j"rut Lr uj ax v.r1i(:al iDir utl hg,-u (nefigumt) montal pf rur sti\) 8. (;rcntrtfr l,rrtulrli df pi,iahic cstc 0chililr.ati p {f-o J I contrasreLrtitc Tijr (lu a.tionaff a ponrpci este asamblat:r l,ralul de cu pirghic priDtr-o articulalic /0. Sub actiurlca vintr ui, cadrul / estc basculat la fiecare s{irii dc cursi, schimbn1du-scastfcl semnul incidenlei, respectiv semnul for{ei acrodinamicc prin r:arc se imprirrar brahriui (lc pirghic J o mi;carc de oscilalicalter.nalil,i.l,a crc;tereaviicrci vnrrutui, amplilrdinca oscilatiilorscrdc si frr.'cnta sc m,-! s. ,eitr, oloful aut(,protcjitulu prill sciderea putcrii datoriti miclsor:rii carc irl acest suprafctei-irlterceptate caz esteegali .u produsul dinirc cllrsa rrticulatiei J ii lnfinx,a cirlrul i i.

^1":',
't r ,r I 146! ','Lj.'n .! t),rt. ,,.

fq".

a 70. l!(nl'

i.1 ,

,r n . , t . i, t L r / , r l r ' . , rri , : \ . . t . i , ,t | r r r ' . r r i l r l r r i , , r , . . , ,t i , , r r . r r . ! . , . r r r . r , . , 1,.r , r l , . r r I , , , , : 1 , ., l i r , . i , l , ,r . : r . , J r , f l , . r r . , .,,I| , Ii |,., r,,i, ., i , . , , , r ,.,,. ,,,.:, i , r o r r | . , r ' ' . r . l r ' 1 . I J , r , . | " n i, r o j l l , t , r . . l | r , . / L r . J 1 . l ' 1 r rr l l i s h a . I , j . s I t , , t r r r " . , t o , r . | | r lr z . , ( l c L . , 1 , . i / . d t , t u rn r",L r,rl* In,.id ' , F . , . n . r , , o,r. 1 . , r , i .? p r i r , t . r , t J r , . ,, . . l . tr ' u l | - - , r t d . p , t , , r : , : , . , t . , o . , . , I n i r I i r t , r , r n ri r t -,t. ., ' . ' r .rl 1 , i, r f ' : , , , . , r . ,r . 1 , , , t t . , ,, ., , , . , , . r . s r . ! 1 , t , , 1n,,. 1 r , . uI, . ,^.i,r., ,, , , . ; i i r i i , , , ." .u ,,, ' ' l I I r l ' i ' r ' ,r , l , I .t. Lr i Lr r f i f . h . - . ) . , 1 r i r r r u , t i l i , : r,r l l,.rl,l,'r , . L"h t , | | /i / r : i / / ! , r i n t r, r . , . r . \ o r n , , r ,/,.r, l rr or r n r . . . | : r . r . , , - r . u r n n n , , . r,,J . l J . " 1 p r j n r r L n d i . t r u z i r : !d . o l l r, , t . , lrJ ns t . r , . u , , r r i , , r n r l , r u t u L t , .. , r d F r l - , r i -.zult o iof!, d",u,Lnami..t; , rl' .onlpus.Lctr torta asccnsionat.i dctermin.'ro teDsiunein caliu 1 , / .l 5 lri i!r'.Lsti sihratie,urr rnotor ntr\ilirr /r' relni:r:oari cablul 6 nL, tamburLLl , ' n i t , ' | | ' / . ' . 1 , , ., ! i , r I U n , i r ,i D : , l r i I r i! I l ' r i m , .1 , , , . - i . , t , i l iu . t r L r u , r .,,r,"",I,dc palc, se s(hinb:r din rou unghiut de incid;ta si procisul se '. " t ' . t . ' . . P ' r l u u , , i f o r r , i z a f . , , , rr u ,...r. n r ' r ' L , , l , ,r i r ' r o t o a o l i . r l | r n ,r i .s er , e liJ r oo r rrrru rr, i r n r ,; .; " i " i i - " . ; i . " " ; , ni d n , n a T i m L , l | tJ , i n t i )i,,i,f, ,, c,,blutuirsrr n,utt rrraisciut <ter:it timpui ir, 1",n.'i"i... ,iri.i,._

j "' . . l | ]

, ' . ', . i

surar pe un troliu .!'. Cind nu stnt cu, , ' - r l , t , 1 . , , . r . i , t r , . , , t , r r . r , . n . r . i n r , . , tI. jr.,,

,\usrulblul d. falr csl{ hsar ta sol pfi[ tr un (ablu n, Shid{L dc fotclc 7 ti infi-

-"s-fi

. \ ' , 1 " { i.,. . i . r , . , r t. J , t , . , t , t , , . , , , . { r, i r n n . . n " r J r o r , / . . | , . a i . a i , ; i . : i ' r ' . r ' . , , t n rl , ' . , r r l , u , u t , r in , , , , , , , r 1 , t rri i i , , . ,/ r r t rr,tr r , r r r f . . . r r r . : i r . . . . r , ur ;. i Iii ,.'i'r.,rrr
, . j 9 . 6 . 8 0 .l l o ! r coljrl ru tal: batartl .
lirnor l,li:,' , r , i,l,lr

t2l

l,Iolov .alia\ ca cabltu oscild l. Constructia a.estui tiD de rnolor eoL l i r r ' \ t . r , t r e z ( n t a t d 5 r l i S . o . 3 l l 9 l - . ( n . ! L l u / , l e u n a r r L r m id L a motrn ti Iungime este fixat in- pozitie vertical:, la pattea in{erioarir, de rlr(mbrnna 2 a uiei pornpe J. Il1 paliea superioar:, cablul se lixeazi prin fulmentr arial .l ;i o pir8hie 5, printr-un bolt 6., de o ureche 7 a. unui rulmcDt axial 8, montat pc un stilp 9. La capitul pirglici i se monteazi o cupi! /a). llL menlii axiati I ii 8 asigufir rotirea libeti a pirghiei i, rcspcctiv r rupci /0 iu directia vintului. Prin accst mecanism se asigurl. cregterc.r tensiunii ilr cablul / pe misuri ce crette viteza vilrtrlui, asig$rlnd funcfiorarca opiimi Ia diferite viteze al€ vintului. Princiniul rle functionare eite asem:nitor cu cel al motorului eolian r, prtzcntaf in lig. 6.78. A\-antaj l soluliei constmcti\-e e,jte simplitatea, este mic:1,fiind egalir cu :r| rl{'ztlvirnlrjuleste c)i suprafata intorceptata. s,r1,r:rf.rr,r r:rrlrriusii intru pozitiil{,cxtrculc nllr.alnuhti in osciia}rc.

ti. -1. |. 0.'..t.

lllasirri colicnr. cu rx otizorttll llrrsirri t'olicrt'cu Nx orizollrrl crl ilcitlenll r rrii:rbilil (r'rr r'il'cr a1,icllestrlti()trrrirl

Ll,1.r lolosirii prircipiului de functionare cu incidenll !,rfill)il,'rli|, i colirDi cu a\ odzontal este rclnti! noui, cunoscin"r'ri rIr i,. o ri|lgrr:-rs,'hrli(:colr\tructi|i.: motorul eolian c i\ orizontal cu principiu fum:fion:rlii corstructiI est! repr.l)|lll (,s(:ihnli l12, iLl (:r'rfui i/i.Dlrl ln tig, 6.82. Pala / rctoNionat:r, rvlnd acclati profil acrodi,tomic si2, rnr,llir ln. lotlir-L lungimca,este echilibrati cu o corltragreutatc astirl cir
l

23

B B t9 20

5--_

I5

16 1?
n&no, (nia! (u ri

orizontal. cu plli

oscilanrl:

121)

centrul de grcutatc s: fie pulin deplasat spre bordul de Iugi fat: de axa de pivotare 3 situate apro\imativ la o pitrime din coarda profilului. Pivotarea palei este asigirat:L prin montaiea acesteia prin lagir;le I $i J pe un fus 6. Acest fus poate oscila in jurul axei 7 fiind montat elastic in "suporlul a prin intermcdiul unor buc$ clastice de carciuc 3 vulcanizat( rtit in suportul 8 clt ti pc bucta /0 montat:L printr-o pana // pe flrsul ,r2. In pdma vadant'i constructivi (fig. 6.82, a) pala / estc echilibrati ilr pozilie verticali cu o contragreutate 73. Pentru ca pala si oscileze sui) actiunea vintului, care are directia perpendiculari pe planul de oscilatie a palei, trebrie c:! la capntul cursei s: se produci pivotarea palei, astfel ra fo4a acrodinamicl se ti modificc semnul. Aceasta se face cu ajutorul onci came /l montatf pc tija /i a palci- La cap:Liul cursci cama cste rotit:1 inh'rrn scns sau irltul, dc cilrc rolclc opritor i'ai monlxtc clastic pc -rrpoltu! 8. ' In a doua larianti constructili (fig. 6.82, b) pala estc menfinut:' in echilibru datoriti prcsiunii lichidului care acfioncazi asup.a unui pisio 76 al unui ciiindru hidranlic 17, montat prin articulalia 78 ia suportul 8. Irorta care actioneazi asupra pisionutui este transmisi {usului oscilant Ii pfintr'o tijr'L /9 articulatl prin boltul 20 de butucul 2]ral fusului. Amorti,area oscilatiilor palci la cap:rtul cursei se realizeazitdatoriti formei spccialc a pistonului 1i a capacului cilindrului. Pivotarea palei ln accst caz sc facc jub actiunc:r fortelor de in€rtie. Pentru simDlificarea constructiei se recomande ca la montare directia axei de oscila{ic'si corespund: cu dircc}ia preponderenti a Iintului, re;li, zindu-se astfel o constructie robustar. Dacii este necesar, orientarea cstc posibilir cu ur servornotor electric. PrinciDiul de functionare al accstui nrotor colian scamini foartc mult cu principiul de funclionare al motorului eolian cu ax vertical cu pal:l oscilanti ({is. 6.77). -{vantajele acestui moior colian sint urmitoarele: - nu arc stilp dc stlslincrc; avind o siirgurn paln, numnrul iricsclor componcntccstc mic; l \ tchnologia de fabricalie a palci este relasimpl:r,, datoriti profilului constant; transmisia energiei mccanice se face la nivc['] solului; supratala iDtcrccptat: cre$te cu lunsi- ^ tu|ll palci, utilizindu-sir tot mai mult (1, 'rllilu(Lillf (arc au vitczc mai rnari; lo.ul (,cupat la sol cste mnrnn; lri! 6.s.1. NlJl,r coli,rr ftr sc prctcazi foart€ bine pcntru pomparr a r o r i z o t r t a l ,r u f ' n l a u { . r I l n , A, ncrarr dc c:-rldur:'; mdrtarca instalaliei colienc estc simpl:-i. Pclltrrr simplificareaconstrucliei,prla se poate lnontir P. utr srrlxnl lix lrriu inl0rnurliul uDci tom( elasti(f. S(hcma lorrstructivitestr r'lm'a tr' lxl,'i in fil{.6.83 1951. P^la / (str monlrtir fii{id LI Llll (nl).'rtirl rrr$l lIrrr' t21l

, l , r . r i ' , - 1 .r ' , l i , l i l r ( i l ; r d l l x n n r . j r , n r o r a r j , S i d i l | r r r r s u p u r rl i r r \ f , l)r'l,n'4'.r'rrotdr'alalcrp:tea\rsurrliprinlr_oronrrdarFutaleJrnrrnrarr i L r . r i . t \ t , 3 l ; p n L ro b r r i d . r o r s i u n p . P r i n c i f i u ld c l u - n c r i o n da .a . e * rr i / r nr,r,{ ,ol;.'n bdzFdzi pe fpnorrenutdF fluirrrarp a"ropta.lica a pal"i. "e ( u Irr!l .rrrn:nirur D ' i n , i p r J l d c f . r , l i o n r r c . , r n o f o r u l u c o l i a r ru a r i l \l,rlical cu pali oscilantn (fig. 6.7?). la aceastar yadante consrructivii is,.r"., (1" .,-,i1.,ti" a prlci c,tc rrJnsrni:.iprillir o , ur(a .,- u ur a. nc.aror , 1 , { l r i ' a L u r n r ) c r r c c r o t a l i , a l r e r D r r i r r C u r , . , u a . 5 c t . n s i o n : 1 1 :r;i n l r - o d . n p r r o : r t . ( i " i r r i n d ( r . 7 . P o z i l i i l c - \ r r e ma l c p i l c i s ; n r r r r : x t . , u t r n i . , ; n t i n u i . i ' . , r I ' \ , , r 1 r d " d r a n i . 1 1 " , c \ j l i b r u .c u l i n i " i n r , c r u p , r . n

i r l c r , f l . . r : t : . t , r' r p l r r ; . l r l n m , n l n m o - o rl a a c p c t .r u r b i n . 5 , . n r D r l r r r , . . l | l , l , , ' ; ' I r . , ' o m p o n - n r e i r n S e n t i x l a f o " t o r a e r o d i n a m i c c\ , r . . .. r . . r r 1 F q r ,. u s t i l m a i l n d " - . , u . i t t i n p r e a e r o d i n a m i c i p r o " " r u;l,_ri" m ir)r:,r,r ti a rri a c-rte mai mare. Deoarece unghiul de incidenti este in Seneral constint si nxiodati nu-ti schimbit semnrl, se rtilizeaze profite aerodinarnicc asiPrirxripiuldc {unctionareal acestorturbine cstc in gc crat cun(rs.Ir, , i i n J a r m i n i r o r . l l n l a l , l i . . , . l o p r o p u l s o a r .d c t r n i r . , . i a . r n r . , \ , r -.o;:rrucri!c P.nrru x Fvidenlia pa ii ulaririilile >i f rn.lioD;tF ..t" . ti,1.r 'noloJr. trls de eli.ca propu-l.oaj-.. in,ete cn urmeazr s- \i] anati/- tun.. lronarea acestora in paralel. Inainte de toate, trebuie ficutc unclc Dreciziri .:u privire ia notatjiic folosite in cazul unui profil acrodinamic ce'se afli i[tr-url coront de acr (fi{i. 6.8-5). Lin{iliul dc incidc,nrn i estc cuprins lntre dirccfia corzii profilulrri ;i dircctia \.it(zei atrodinamice 1," (viieza relativn a riintuiui). Unchiul ,le porlanr-,nuia ao esr. cuprinslntre Jirc, lid , oardei;i dr , !i., !r'ez.i dcrodrn!micc tcn ru cdr. to'ta de po anl; :F rnutpa/i. llnghiul de portantn @ se poate exprima prin relatia d:d La profilcle simetricc 0.0:0, tqr i. (6.3)

B.!.2.

Tru hinu oolitDe cu irl(iidoDtri, (ionst,tDtl (cu cir'(ulatieslationali)

( - i r , , , r F r i - 1 i . r r n , ; l , d ; . ,d . - . r o r p. u r L i I . s r c ( . du r p h ; u l - . - r r \ J r i, L i l , r r i m p u j i n , r r o r ? r i i . n r p t . L " , , n , i - p a l . . ,l' rnr(l r.i: , D , r t , , ,i r | n * d i r : , r r r l r , i p i . l d , . n . 1 . t u r , , i n ea , - . r u i r e h i. . D o . r t e , o _ n i l r f i , . 'i r i L l i r l f U l l i { r n r r r '{f.ih i i r . r r , r , l i , , t a r i , c a r .1 , , i . 1 ; . , . r , 1 ; 1 n , ; , " r r n ' , , r , i r u , , 1 . r ' s l : r ' ( t ( r , r f | l s l r ] , r l i r f . , r i x r n r u r i r , s l l r t , lf u r r t t i o n a r . I . , r r1 " r r l r , l i n r i r r . | I . r i 1 . r . ,i , t o r A . . s i . v a r ' . , l i ia t , i , 1 a i , h . n rs _ a u , , , n s i . ! (, ,i{r.rt.iir rlrullui a1 rcglnrii ;i nu ca o condi_tic impuse dc'pri cipiut cte | ( , i r r r x r i ! . r , , r , , r ' rrl , . . o r l u r l r f , p o l r . n , ( l i R .o . E { J. s r F l o r m x LL l i n . . r r r . r . r r rr r r : . i , , r l r , r , ' i , l n ' i , . d i . t . , L ! t i i l y i n , u n . a : -s o l r d a r n r r - u n i l r r t , . , r r t r , ' l. : r L r 1 , | - i r L o r c . l ' r i j i r i r i r . t . r E . i r ( p t " n u t r t , r o r i , l i , . o n . . c lrr.ir\(I( ))|llclorri rslc I(r|(Idicul:il lxr axa dc rotalic. Suprafafadcscrisi ,l' l,,rl( in n,i;crrca dc fotatif sc rlnmcjtr suprafatl m uratt (spilati),

deci d :

I
.'--

ii-

\

Tn fig.6.8o sinl reprezFntati paramerrirconsrructiri ti fun,lionali ,1 " Jrrcl.rizaaz:,tun.tionareaelicei propulsive (6.86, r) ,i moroar. (0.86,I, S a.ousrd.r.'l ;n amb,lF.azuri o scc{irrn.trrnj\..r.al!i I prlei. reprezenrind t,rolilul a(rodinamic irl accsreiala disrirntx ' d, axr $ rotati;. Pronlul la distanta z, sersul de rotalie, turalix , ti ritez:r crlrentuluri dc acr l, in dreptui elicei s au considerat identicc. La elicea oropulsoare viteza curentutu de acr in dreDtul elicei csti rnai mare decif viteza de deplasarc I;., (a avionului), cedindu-se aeLul,ri .nfr8re, ,r > I/.,, iar la elicea motoare aceasti Yitezi este mai mice dfcit \jtrw,a vlntului preluindu-se o partc din encrgia vintului, ?rr< I/s. Vitrz.r r.hllvi-r rre urmitoarcr expresic
Lr: L, _ \,Lr) : rl

(6..r)

r-1+

1,a-!.r

I r,l,i.,' l" .aldj 0 rl pdlFi ire urmiroarci n\pr..i.

p.= ,a -fi pentru rlit-caprcrpulsoarc.
o
I 'r' I s5 \,na1ri ul,lizrl. la nn lnr ,'l r.n!lr,r.',. re r. rllii iDlr trr .uren1 ,lf au. l:,!. rj.86. Paranr.tri

('.s)
(6.6)

b
.onstrncti\j ii irnc{irnllj

B:1

- t p e n t r re i i c e a o t o a r r , m

iI frr( / cstti uDghiul dintrc dir€ctia viniul i relativ;i pllrnul dc rct.rlk,. fi( r)l)scrlaL la clicca motoarc virtul ^taci suprxiaia mai l)L rI l .:'r Itr,,fil,tl,,i(l)(nlru olltin,'r. portantci nlr\inl(). P.nlru a..spccla llf(,r\ri ti

130

i,"r'lrtii .,i l,' licra proprrlsoarr. \'iDrul nr rrrbut .l ail).i directia iDJi,ar.l ',r lrrr, irrr' |lrpli lli8.0.b7. l. dar in acest az x c d c r o r a f i c s ,h i r n e ul . r , . .q t r r r r r r r , u . ; h o r d u lJ e l u S a a l p r o f i t u t u i "D n s s r . a z n e r f"o , m a n l F l ( l l. r , , r , " l r . , r r i , , e n d u . i o d r r Fm u i r . b ' { ) 1 i l J d e r o d i n a m in e i r a i a v i n d i c i c u rrrr s|ns. Lrnghiul de calare la elicea propulsoarc cstc mult mai mare ilecit la clicca motoare, Ca $mare, torsionarea (rr'rsucirea)elicci propulsoare cste mai mici dcclt a elicei motoarc. Rezdti c: elicea propulsoale este practic inutilizabil! ca elicc dotoare, respectiv ci clicca propulsoare nu PStc r€\€rsibile. Existir un caz iu care clicca propulsoarc trcbuic sir li(' rcvcrsibil;r ti -a ,610l inulic, la olicoptcrc. Pcntru asigurarea mtorotalici se iau anumitc m:suri speciale prin constructie: pas variabil, profil simetdc;i torsionare (risu I r!. a Si. Plinclpn,l de luDrlio.rr.altrr l,rr.l,n .olieae .r rncmenlii L.nslart:1. circ) nuli. Torsionarca cstc nuln din motivc constructive, deoarcce scnsul r.,\t|ia ar ircbuic si fic dilerit in rclc dou:r rcgimui clc {uncfionarc, ittpli( iD(l nLlnl{roasecomplicalii dc ordin constructiY ti {uncliollal. Ca urmarc, srprlata palclor nu mai cste o elice 9i atit in regim de propulsor ctt ti p ir, ' gim de mororraurorotdr"r erlo'manr"l( int diminuate u!n p " r.1red.r"rmir'i mi-.'i.a ,l^ ror.tic a !u LinFi eoliene rcpr1i6r1elr "inr z, D1li(' in fiK. 6.87. Viteza airodinamjci l"n, aclioDind asuPta profilului (h i, t)irl,i srl, un Lrnghi incidenlar prodrc( o forle acrodinamici1'; ca fiitrd rczultanta forlclor (lc portanti aerodinamicn F" 9i de rezistcni:L aerodinamici.F;. Componenta tangcnlialar ??. producc moa fortci.1t,, rncntul motor al tufbin(i, iar componcnta nomlaln i', determinn fo.!a de ap;sare asupra stllpului de susti Elicca poatc Ii .omparat:'r cu o portiunc dc turub, carc se invlrtelte iDtr un mc diu fiuid, avind pasul €gal cu distanla intrc doui flancuri omoloagr

.onslrucii",,e.rle accleiagispire, numirul de lDceputuri fiind egal ru nunrnrd palelor (fig. 6.88). Pasul elicei motoare cste distanta pc carc o pafcur8e aerul, irectnd plin plarul de rotajie al acesteia, la o rota(i{. Daci se presupune ce unShiul de incidente este nul, deci elicea

9,:t,-i r ' n l r u i = 0 r ( r , ' l t : p - / , r - i, , - v - . i r r

(6.1)

l, 1iig. e.ar,b1,
pasul dt linc

H" - 2nt tg1,.

(6.8)

H.:zr/l^,.

(6.s)

Din punct de ledere construciiv, o clice poate fi cu pas constant sau cu incidenlnconstaDt: pc toate lungimea palei.
Turbhrc oolictrc lenio crr ineidcr4ir constnnti. Accsle tipuri {1( lurLirre se caraclcrizcazi prin accca c:r numirrul dc palc cstc rnai marc ' l . i r n i , r r ul i n S c n , , . r l 2 - 2 { ) . p r o f i l u la r o d i n a r n i a l p a l , l n rc s r . J . r ' e 8 u l i r l '.'ar' d i a r r a p i d i r r l " di o - o o l l l . < 3 ; i d , r ' g u l i n u s . f o l o r $ c ".rc. dispozitilc care s: pod cn cretterea vitezci curcntului de acr in dreptul planului rle rotatie al roton ui. o o l i r r r i rt | r r l l i l l r i , \ . l r f . 3 l l r t , r ' a ' r " r i . r i , : , , r r n s r r u . r i ! i pfin.ilah a a.rstti ttrbjnc cstc nun)iuul rclati! marc al pnlclor carc cste ( uprjns i^ntrc 12 :i 21. AcL.sic palc acopcriL atroapc ln intngirne toat:! supra{ata rotorului, raportul Cirrre suprafala total: a palelor ;i supralala interceptati fiind aproxi[raiir egal (-onstruclia rotorului unti a,qlc'l dc lnrl,inc rsto reprezcrltatiL fig. 6.89. irr Pf rn l,utuc /, cu ajulorul unor spile J, se {ircazi un ^cerchte or i Si un (crc c\te or J. Intre aceste cercrri - nronteaziL palelei confeclionate din lrl)L'r .urirnt; la un profil dc cerc, ] l i c 6 . 8 9 . l i o t o n l t t r r I ' i r r i f o l n i ! ! L r l (,nsolj(laif prinir-un ccrc intcrmcrirnl,i (lilr 6. ,{cest tip d€ turbini are urm:loarele caractc stici {unctionale - denareazi la viteze mici ale \intului de 2 pinn la -3m/s are un cu}lu tle pornire rnare; csic lent, \'itcza sI.Lifi(ii .|1inr'"r fiind alroxjmativ cgalc cu Lrnu. lil:l 'lirrhini

6))1.

l:il 6SS \nnl.gie intR'rleDiorrcl€ geon:.trl.c .lc $rrub ii rlt un.r rlicc

t32

Turltifiir .oliotli Inrrltilnrl$til ..rol|tn d€ lrioieleii . Rolorul accstci l'Il,in, (liq 6-qu) csre.ompus dintr-o ol,dd: pcril.ri.i / din taLlri rulari ' , , " l ' . n \ . , I r , , f i l a t : . p n t i n u t ;. o n c e n r r i c a t ! d e a x a d . r o r a t r e r i n s D i r ( l e m [ o i f,,r' |,,nnirL'^ in a, FIa.i rirnp si patct- rufbinei. A, F.(e Daledi" nt"i .,u ( r , , ,. , l i . , rd i ' l , , m i n r rs i n r r . t . , i i \ i r B U . , . , u u n p r o f i tr e r o d j n a m i cn f o r m , , t dc arc dc cerc si sint rcalizate Drilr lilminare sau cxlrlldar-c t:a montaj palele shrt tensi;natc ti fixatc la capctc astfel incit si se realizeze toftionarea necesari. Prin accisti , o n \ t r u c r i . p d l . l p s i D Is o l r c i r a r i n p r i n , i p ; l l J i n r i n d " r p . e eea ,e fa.F posibil: 'edu.er-d Frcuriii lor. prio miL,.or'.r rca gtosimii materialuiui. Palele avind coarala constani:r, lchlloloBiad^ execuli. p.rmire redr'.pf,a .o"n'lui fali J. o l u l i xa o D . r r u r t i ! i c t : r . i . ; . i n . r f a , i r L , , , c , , r . r as , r - , o r r " , ''lirnrnr multitlicatorul d( lrrrJtr.. ,.:rprind cnergia .lc l.t p.r'r.rii, ,'1,,:/ii/ prinlr-o cuceasau ,; rul.. ,1. rr'i.1iun". Gencratord este plasat in partea inferioari a rotoruhi $ se orienteazi impreune cu acesta. Forta de frecare necesari transmiterii mi;cerii se asiguri prin moniarea elastici a gercratorului, cu posibilitatea regllrii fortei de intindere a curelci, respcctiv a forlei de apisare a rolci (fig. 6.91, a). 'l-rtL"$,,isia mir.lri; ie poa(c lacc )i Pri,, roli de friciiun. Looi.(, in (dr. ,Jr i f t , l i ru o n i r r , : t e . o a x i a l a c u a x a d e o r i p n t a r e a r g " n . r ' a t o r url" t e I i r , , n . cc simplific: redizarea ansamblului, grFUririr prot'fii Forp d, rpa.ar" pe rola '" asiguLa prirr mom"nLuL . ' 1 1 , l o r u l ,I,x l x d , . , f r i iu l a l i aJ ( t i q . 6 . 9 1 , l l . i

6olutia conslruciili cste avaDtajoasiin spccjal la turbinclc lcnte de mici Duiere (oini la 6 kW). n; limita'inledoare a p;terii palele sint cu pas fix, iar la limita supepal^lor rioarj.. ddof'r; o conqru' {iF pfin.are s" Foaic modifi,a rorsionarea p r i n r o : r e r l i m i i . 1 r r..i . i m u l l a n ; r c r f ( l F l o r r r r o n r a r ie o b a d i r . n ca Caracteristicilc luncfiolnlc alc tnrbinfi siDt asom,"rn:rtoarc 1a tipul Drecedent. fiind multiD.rlil. Pentru puteri mai mari rpeslc l0 k\\l s, porre rrlnlrr .r r,uirnLr crr lrci sau patru pale confecfionircdinrr-un mal";ial pL'tii rulicinnr de "lrr. tic care are o insertie din Jire de otel pentru preluarea eforturilor de lntirdereIn acest caz, caracterisiicilc Iunclionale se apropie de caractcristicilc turbi nclor rapide. Cu toatc ci prin accast:" construcfic costul palelor esie mai mic (lccit la turbiDele upide obiinuitc, acfasta nu poaki compcnsr costul ol)czii, carc trubuif sr"r{ic suficient dc riSideTurbini eoliari lcnti eu vele. Solutia construc{ivi a acestui tiD de -palcurbir; .-a impu: .lin,orsid"rent. ".onomiceI .or.tir in.ubsrrluir.a l.r rigide , u pale Iip v.l:r. Tdeeanu e.t. noui, ! Iosl lolo.ila ;i 1a morile 'r, rirrr din regiuniic medireraneene lig. 2.2).precum ti lr un"l. mori \\. cli tara noaslri (t. fig. 2.22).. A\'xntaiele xccstci corlsttuctii sint urm:'Lt()tucle: rotorul cste 'lai sirnplu ti ui icftin; Dermite o oarccare reglarc f:,ri mecanisme complicate; man. iomportare favorabili la 'intu . t . , , - r a n , x t u l p r i n r r p a lr . t . . o c i i c i e n r u l J e t u r ' " r e m i c . d a r o r i r . l a l i ' . i l r l n ra . L o ' l i n i n r r , - l a b ' a l , r l c i d r i r J i n , r u z i c u r l " r r i i . i t : i d i n . a u z t c (lu torsionr'irji nocoresprrnz:rtoarc. toatc accstea cxisir"rcercct:iri jn dircclia inn)unntirlirii calit:LliloLIccstor tipuri de turbine r'c,liene prin eraminarea cli{eritelor dispuncri posibile a1e pinzelor t2441. -2001 in {ig.6.92 csie reprczLrDtatprincipi l coDs!ructiv al unci trrrbinc eolicne lentc crl \'clc, .oDfcctionstc materiale djn locale. Pc un butuc 7 sint montatc barele lubulare 2 radiale echidistante. La pcrjferie, barele sint legatc iDlrc clc printr o hoban5 3, care I rq.b.r: lurbint erlirnl lc A ('r Vl,, ' .nr":ln' asigu.i-r echidistanta, ii sint firiate n.r. din nrdt,aiak loulc tniu cite un ancoraj I de axul t care cstc o prelungire a arbon lui 6, asigurind astfel rigidit atea ariali a barelor. Velatura dubl:r 7 estc intin\,-Linlre clte o bare 2;i un pro{il plat 8, intinderea fiind asiguratl prin citir rrrr rLstrrrlier 9 ri iu. nroirrrt. td I,rrler dinsprc vint a totorului, P(rrnrlin,l .ur Lrrra velaiDfli. fiorrhrl J, .,Lr. ^l pJl.lor. r:rl.l .'o'rirrrrit,, c\l'

l:'{. 6 91. Tufbiri

rJtiani tip ,,r€ti

de biciclert

pentru put€fi pesre tO k$..
tu kiNtrus. pn irnlrurtl

!un. ,ri ,

t34

t3t

l,i,rr lt'l'tIl.rri 2 iar l,ordul d. fugi csr" Li'.r.u protiLplat x. Di.ranti(r(.te . i I t I , r . r r , i l l r r p c l c p r i n . l e m c I l t o t .c l a c r i . ^/ / a i / 2 b r i n c a r . s e a i i p u r a rrl.rItrrr', t'rrbinni la \inLurrl" excecivc. prin piroraiea mai acc^nt"uati rr r t,ll,.lur. SiD.ronizrreapi\oririi s" asigurt prin- hobanele/J si,i/. Ori.n_ l . ' r e . rI x . d r n . i r a \ i n r u l u i . e [ a . e p r i n r r - od e r i v r ] / . ; . E l F m " n r c t eu . t , i 1 e i r

veli triunghiulari 8 a circi 6'randcearterioari 9, ingrosatir datol.itir cor(laju-lu_i, est.rlrasn in canc'lura.r. intinderca velei este a"sigurati printr-o vergl /o fi\ari Ll-_\ord// r r,t.i .i , l , , a r a r B u t) t r i n r i o a n i . u l a i i e " p r v.lFi.srF /2. Torsionar-asi curbura i i n i , r a.o",-".. grjnasigu;dr;,. "palral; "rtt deea exterioari /.t cir 9i grandcca postedoari Z sint tibere.

J r i e . 6 . 9 4 . T r r b i n i c o t i a n nl e r t i c n p a t c t i p , , d e t t a p t a n , , .

L:iK 6 91.

'fr.bini

.ollaraf lert:-' .n relc corll.ctionare Ia const.uctia ialrtu.ilor :

din

repe.c utilizate

si tx)t conf(\rtiora din trcstio de l)aml)os,lcmn sar din tcar:r dc (l|llalIrDiniu. ( rr accast:rtehnologie se pot cxecuta rotoarc cu diametrol pini la 4 m. l,l rolotrre lente dc dimensiuni mai mari, pinA la diametre de 30m ! 1 " ' a l c u r i l i / i . o l u l i a , o n 5 r r u c t r r de p ' . , . n r a t i i n l i R . o q 3 ? 0 1 l n ' . r , , . r , . r 2 . s , , u ' m . i r i r n r i l i z a ' c a n o r r . p i r " t L p i z a l no l o . i i e t . c o n s r r i . r i a , f 'rhlllrrl,,r. P. ur blltu, / cu un,li.rrnctrucxreriurrehrir mxfc sinr rnonrf,r! r . r , l L , . r , . c h i d i s t a n r a r r r g , l , 2 d i n d u r " l u m i n r u x r r u d a rc u t r o f i l u l s c . l e l i D r t t ' r : r D n . r 5 l l , i n f o r m i J . t - a ! ; , l i p L i c i .p r . r ' i z u r i n I u n i u l . a n r u t l l i , r . , i { , 1 , \ i , , , , , o r a l l . l u r i J p . n l r u p f i n d " r c r g r a n d c e a n r e r i o a Ja \ " L c i . i c In,i:rF i:'rdrg c5l. dn.o at d. burucul / prin (abluril. ,1 ti esre pr.rjzur .r o ferDri de bazi i prin care se fixeaz: de butrcul / 9i cu o ferurn {! cap:rt 6 prin carc se leati catargelL'intre ele prin intermediul unei hobane 7. Paklc proplirr-zisc(rcprczcntatcnumri dour"r) sint alcltuitc din citc o t3(i

Ror_,lul .dn_at.rr il I.al,i-v^li csr,. t,,rmar ,tin I,rorilrrl .rrrrl]utui 2 i.rr I,nr,lul ,lr. f'rAi .s1, insjti 8rijj,tc,.r tosr,.ri.r,i.,'lt \',.t."..-i""ch;ri it. ,arar, a.r,tcr sc podt, r'cglapflnrr_urr " crblu in nzilor ,U potrecul ;cst,. o r o L / t , . i n r i n sd F u n r r . i ; r J r p r e f . r i n l t i n i n r " r i o r u t "Jr"isri"i').i lr.\al lr. Dn lJmbur d, nghi /.r comrndal dc un,ermomc,anism"nciisu;ai. I n S n r u r _ dc a i a r ea r p a t p rr r d e m a r a j ; i I a r e g i m u L n m i n a ls e . r a l i i l e s t c r n a frrn rolrrcd corcspunr;1oarr laml,rrnrlui /8. iar lr \inruri foarrc Drrri.r. ni,, ar(,rl /Ts, inrindc miclorindu.s{unAhiutde in(idcntt, respc.iiv f[ir"t" pc.pali.,Oflcnlarca pc dir,.cria vintului s.;Iar" !111no,1 .,(ro.t|lri'mrc( ,,1,;. urt cu o rl( va (nellRurati). I i € . o . q 4 - l l a g ,l s l a r e p r . z F n r a ro t s o t u r i F , o n . r r u . r i \ ;( d r . : n l o ( u l i , ,In .". u,, del'apranmoniar p. rororui rurbinci in,r o po,,i(i( ]:lil:], i;i:-,," pri r iDiutJ,. fu crio l rrr'birur ,.oliarrirrr pnli.{.ilindrico tirr (Floflnr.r}. rot r,:l|, - | ,','*tri trp dc iurbin:,s, I'azi.azipc ufccrrn ItJ!illu. (1, scii. in 0, t.3.) l l r r . U , x L l . r o 1 a 1 ' e i i t r n d r j l u 's c a s i e u r i t i c u L r l i z i n Jl l ' t , i n ( ( l c r i , r l i | . ' ' r \ ' : , r . . , 3 r p a n l ' F n p a r a r r F c l . a u p r i n r r _ or r a n s m i : i ,t.i e c a r e i t i n d r u . d c , r r , u r r t v r n d h r x rm r : ,a r r a L J " o t a l i Fa t u r b i n c p r i n . i p r t . . i r r cs F J . m i , , . : r / i r i ,,t rn'ljoa.n a,rYrrar, l n I i ( . b . c 5{ 1 t 6 . l . - S j , s t . r , n r r z , r r r tr o t o n r t n , i l r r r l , i n c u r u l , . u l. l , ' l ' 1 " j i r t . L ' l ( n a t u , l l , i t , r r r rr o r o r S . r v , ,i u s . P , . r r n L u t r r / s i i r r n r , r r -

137

tate radial ii echidistantmai multe pale tronconiceautorotative, compuse dintr-un rotor Savonius2 ti un trunchi de con 3. Palelesint mentinute .chidistant orin hobanaiulL O idee int€resant; ieferitoareta modalitntileutilidrii miscirilor rotorolui cste reprezentatnln fig. 6.96 11291. Rotoru.l se compune dintr-un
butuc 7 De care sint montate Dale troncomce !otativc z,-antrenatedc cite un rotor cu cupc.t in carc caz sc utilizead miscarea de rotatie a butucului 7. Inir-o alti Iarianti demararea turbinei se lace la o anumite vitezi a vintulur, care este sesizate de rotoarele cu cuDe 3 Drin conectarea moior-icn.raiorr' la o surs; unor majini Flecrri.e de coreni. La lnceput maiin; electrice aclioneazi palele rotatile 2 care, prin efeetul llagnus, roiEsc butu(ul /. La o irrumiti (uratie-a butuFirj. 6.95. rtr.bnri eoli.D, cu cului. masinile electrice4 vor fi antrcirate de cipalc lronconicerutorotatiwe. de lre rotoar;lecu cupe3, ftind acgiooate vintul tuatia motoareior, care sint de relativ. Ast{el, tipLtl asincron trifazat, devine suprasincroni li motoarele vor lunctiona ln rcSlm dc Scneraror asrncron, Pcntrir lmbunltltirea Dcrformanteloraerodrnami.ts,palele rotr(ive slnt Drcvazutecu cite o ari;ioari de bord de atac i, .are trebuie .r fi" pozilionatd la n anumit unghi fale de directia vintului relativ.

tjis. 6.96.

'furbint

eoliane cu lale rotatiwc ii roto^re cu cn!e.

FiA. 6.97. Trrbin, eoriane cu pale .otativc s,i rotor sultipaH :
c rd{o di!iitl; ,

lntr{) .rlt.r !a,:iaDi:rconstru(tirir (fiS. 6.9;, a) 1146.palelc rotariv, /, prclizute cr disc'rri (1ccap:Lt 2 ii , in Iorma de .aloti sferic:r, siDt anrrcnatc Ia demaraj cl,eun rotor multipaln J care se poate roti liber. pe un Jrborp npfi8urdL. S.n.ul d" roralic ai ro-orului mulripal! Fsteopuc "ensului .1, rora(ie dl roroflrltrinrin,in.rl.TraromiLer.a misc;rii s. face orin Irirtiune ,i. la coroana' irculari-., ., rbrurului mulripalA1a Jisful J d oltci .or.,ri*. Iorla de apisare Dccesari traDsmiterii mi$cirii L.stc asigurati de rezistenta aerodinamici a rotorului principai, care cste .montat. p€ arbore prrn rnlc ne(lul unor caneluri, asigurindu-scastlel dcplasarea beri a loli torului principal spr€ r0tord multipal:. Pentru micprarea rczist.ntei aerodinaDrice a cilindrilol rotatili pf tl\ul dc rotnlic .i al accstora sc morteaz:r cite rn bord dc fugi 7 pilotant (Iis. 6.97, b). aig. 6.98. S.hcDa principiunri corstrurtil a turbirei e.lienc cn talc rotatilc nntrcn.te dcl O solutie corsrructili relativ mai simpli pfc\,coc anlrcrlarca patet1 l n r c u u ' r c l . ( r r o n r o r o r / f i e 6 . o 1p 9 l . . P e n r u a s i m p t i f n a F x p l i . a l i a . a mu a t I In (on{dPllr- o s'ngurd pdl: ro'ati\; / prptizul; .rr o roati de Iricliunc 2 care prjmelte mi;iarea'de la un disc 3-imobil (fig. 6.98, a) montat ;gid p,a carcasa lag:rului principal l. Trunchiul de con 7 s€ poate roti libcr p :r\ul t,ar..srF monral rigid pc arbor.te prin.ip,It o, sprijinir in tatlrul / -.r .upl.r' ,r o nra:ini cle.trica nFfisur. a. Arira rimD cil Dala / nu se rnr,n", rrrlini DD demarF.rz:r sinerrrli ncfiinrl Dcc.saI1i frind'rFa:.,u I'lo.area accst€ia. Pentru dcnrarare, li o anumiti vitez:r a vlntului, sc conecl,arir nalina electrici la rclea; aceasta, frnctionlnd In regim de motor, imprimi palei rotatile o anumit; turatie aiit in jl1rul axei trunchiuiui dq c.,n, cit i.i r^n jurul ar.ului principal al rotorului. Dep:9ind aceste turrlii, ,|lrl,r'ili"L forlelor acrodinamice, ma$ina ol.ctrici va functiona lD rcgim dr. |l(rrlor. Sensul dc rotalie a turbinci lrsteindifcrcDt,^cclstr functionin(l it, Inxr departc in sensul tD care s-a demarat- Pentfu o r.cslarc Drai l)uni, ,lin Lrl.t sc norteaz;. Iiber pe carcasalagirului -/ Si poate fi antrenat; hrtr-un srtts sau ln altul sau poate fi blocat cu un servomotor 6 (fig. 6.98, b). ,\slfd huatia cilindruld este indepcDdenti de turalia turbinei pennilin(l 'l|r fcglnj fomod al turatici ti al sarcinii turbinei. Puiereascrlomotorului rr,l)uri.si, inlingi putcr(.a(L(lrccar. 5i de inerlit a discului9i a cilinrlrului, 139

l38

lrr gcncral, turbinclc coliene cu alr orizontal cu pale cilindrice rotative sr, c:rrilctcrizcazi Drin urmetoarele: ' moment de demarare mai mare ca la celelalte tipuri de turbine, coeIi( i( Dtul de portantn d cilindrilor rotativi Iiind de circa gaseori mai mare ,1,!il trl profilelor aerodinamice uzuale - i,cnsnl de rotatic a palelor nu trebuie schimbai ciclic ca la malinikl rrrlienc Iu ax vcrtical, dcoareccdirec!ia vitezci vintului este Perpendicularl pc rlirccfia de mi;care, respcctiv pe planul de rotatic - viteza specifici este mici ()'o ! 0,.5)daloritn finelei mici l : C,/C" r cilindrului rotativ, din care cauzi pentru obtinerea tnui coeficient de r)llterc acceptabil sint necesare multe pale ' coefiiientul de Dutere se nDreciaz, ci estc mai redus dccit ia celelalte tir,ufl dc i rLitu I(ntc; ., u r^ar( ci forma palclor (,1, r.lrtir .impli. .htoriti lJgirLurii r.cstora in consoli sau ancorat, astlel ca s:r rcziste unor forte de rezistenti aerodiDarnicl relativ mari, palele rotative sint mai sctmpe decit palcle .u Dro{il aerodinarmc; 'rezistcnta aerodinamici a rotorulri turbinci este relatiY mare, chiar o t r . p r u s ,p a i e l e r e p u t i n d u . e u n ei n d r a P ( l :; r . . d s l 3i m P u n e c o n s l r r r ( P fr ir rN m.,i ricid: :r \tilDului ,l su.lin r.. r f - r i n . . u z a { r " u t ; i i i m t i m i t r i , " c o m p l i c . r l i i l o r , n n 5 r r u c t i v ef i . , l ' i l F si a iostului mai mare, aaestetipuri de turbine eoliene au tartii mai scazrta rfrmas doar in faza dc prototip, neextinzindt se cazuri de folosire a lorTurbi i eoliaD{ cu doud roloarc couxialc conlmrotative. Prin montrrrer it dou:r rotorre coaxiat, avind sensul dc rotntie diferit, se poate obtinl] o turatic ochivalcnti dublir fatir dc cazul cu rn singur rotor cu rcclcali dimcnsiuni. Accasti solutie constructivi pcrmite antrcnarea unui generatol clcctric fnr:i a fi nevoie dc rnultiplicator, prin cnplarea difecte a rotorului cencratoruitli la arLorele unuia inD rotoare, iar a siatorului la arborelc , , l u r l a l ' r o r o r . : . o l t r t i l4 r r . a ! a n t a j o a . ri n ' p e , i a l l a p u r " r i m i e r 'd r o a r " r < / m n , r m a ih d i a m ' r r r e i . i a l e r o r o r u l u r L i l a 2 0 0 0 r r r m l l u r a { r r ' s 1 - - u l r ( r, |lr '1" mlr" (rnro)irmaDvb00 rul/mir] a'ttel ca prin Jubldrc si :.t'lin; a [.rrii r, ir( l ouo 'ot/rnin. Le .hrm'rr, m1i mari. LlulrlJr, tura!i(i I'rin justificati, dcoarccc turalia tczultat; va fi sub a.ca;ti'- rnctodn nu csie I ()00 rol/min chiar Ia valori io>4. La turbinele eoliene mici se Prefcri varianta cu patru pale pin: 13 mm, deoarece 1000 mm sau cu trei pale;entru 1000<r<2000 /) iu ir{csro c:rzuri paldc pot fi rigia", ti.l reglarca Pastlui, ceea ce simplifici .onslrucliv insiuh{ia. s ru construit DrototiDuriIa care rotoarclc crau montatc coaxial tLnLrl ^ , h r ' 1 . r l r , r l1 , , d i ' l J n l ' r . i J t i ! m i r i i m p u ) , d e ( o n d i t i i l d F m o n t a j A ' r s l l e , . , l i , l i , I ' r . , , l a , c z u l t a t ' m u l l u m i r o a , ed e o x r F cp u r ,r ' a n o m i n a l e i d e a " lrtr'L (l( v:rianta cu un singur rotor, deoareceal doilea rotor functiona intr-un (rricnt tlc aer cu lirtejuri produse de primul rotor' o n,luti( rnxi xtxnlai^dsr s. oblinc prin montar"a ''lor doDi roioare ,,,.'yi.rt l.L ,, ,list.rnti .1,' unro:iimrtiv l;5 ,1, (fis 6cq) llJ3l Ccl' (lour t40

.otoare / ti 2 sint montate ln lagire (nefigurate), pe un suport .t clrft poate si pivoteze in jrul unui ax vertical, fiind montat intr-un lrgirf iadial-axial I pe un stltp :i ancorat cu ancorajele 6. Rotorul 2 servette ca derivi, orientind ansamblul de rotoare in directia vlntului. Puterea in acest caz cstc dublS fati de cazul in care rotoarele ar fi montate la micl distanln i tre cle. Diamctrele rotoarelor sirt ideniice, iDsApalelc slnt calaic li torsionatc diferit, :rstfel ca sensul de rotalie si {i€ diferit. G€neratorul electric ncligurat se monteazl ln imediata vecinitate a rotorului /, pentru a echilibra suportul 3. Rotorul 2 sc monteazi fatl de lag;rul I la o distanll de 2 2,5 ori distanla rotorului / fatl de acest lagdr pentru a avea un moment suficicnt de orientare in direclia vintului. Turbini eoliani eu gencrator inelnr. Aiadar, la diametre mai mari, respectiv puteri mai Irig. 6.99. Ttrrbine eoliani cu mari, solutia cu douA rotoare contrarotative dis_ d . u t r o t o r r e c o a x i a l e c o n l , n (narik drsti!!arf rrIlJl' nu ..rr utilirahili. Ira tut.ri rrrdi'rtari sr prefcr: cir gencrltorul s:r fie lcnt, multipolar, cu diameiru mare, astfel ca rotorul;i statorul si aibn o litcze rdativ:r suficient:r unul {afi dc altul si s:r constituie p:rti integrante ale rotorului Aceast! solutie constructivi este reprezentati in fig. 6 100 1169ti l70l linrodrcle / ti -'sinl {ontraroialive. to"tialc Si coplanxrc9i se rotesc in l,rrrl .rr..i J. I.'i.{,,r,.rolor {.rt, pr.!iizrLr alil li rnt,'rior cit ti la exterior un prolil aerodinamic.In acest.fel se obtino crr un manson inclar avincL o dirijarc optimi a curentului de aer. ltotorLrl iDterior 2 este fixat cu ajutorul unor spiJe r' 9i i de un butuc 6, montat pe axul 3 prin intermeahul u"or rutmerili. lloiorul exterior / este fixat ixin spifete 7 ;i 8 de cltc un butuc I ti /o, situali de o parie ii de alta a butucului 6 $i montali p,axul 3 prin intermediul unor rulmenlr. P" narle.i inlprinari,,, . r.ului rntorulrri, xrr'rior sint lixate piuc lvrlir" rniren"li;p // prc!iru'F ',r ' ite ,loi Poli in dirccti. ,,xiali. Ac\ti poli sinr previzuti cu o intag"tat. trifazmti- racordati, prin inelelc colectoare /2 i J 9i pcriile colectoar€ 7l ti /5, la o retea electrici. Polii /6 de la cercul jiir r , r i o r ; l s r o t o r u l u ii n r F r i o ' p o t { i ' r L g n - , i p F r m i n " n ! L a u t i e - < p o l n r r . p L r t n . r i i c p r F v ; z u l F . u o i n t i s r r r a r i n . . u r t c r r c u r r D e r r r o r o a r " l {/ f r r clfctri. srrrr' .r s(.rotfsc in s(ns contrar constiiun'p:lriile unui Sencrator r inrl infirlrrrnlil sint alimentrte cu curenl, Pilrlile unui elcctromotor. ( apctclc a\ului 3 slnt spriiinite ir ghidaje verticalc paral(le ;/7 5i /,r jntcrmcdiul unor cilindri hidraulici sau pneumatici /9 ;i 20 '\ce;tia l)rin slnt astfel racordati la reteaua de comandi, incit, daci unul sc ridici. ,.ltlirl1 col)oari, actionind astfcl asuprr axului rotoarclor cu un nlomcDt dc ,1,,I'rs.ullr.. Du(i rotoirrcl( siut irr mill(:arc rotatic, sub actiuntt nc{stui
l4l

,l

t11 .r. ;I J

r , , , . , r t u r . r . , , . , t ,t , r , , . , .

t ! r , , l l

'r'r suporl 2/ cu o srrudur:! tip grindi cu z;bretc. La partca infc:uporhrlui se g;]se;te o ptacn ite btzi 22 care se prijiirn pr.intr o (L f.,if ile ghicta,.2i ie o coroaDn?f montali inri-o Iiicta!;e.

5 21 22
:t

d!rIlrrrrr, rolinun lip ltrortrl do lillt nrtloliornlil.PIin rLcrrst:r intcleserr o turbine asem:rniroare noara olandczncu palru palc,..rr'' cu a lost r.calizat: ir mii de eremplare. Prin ameliorarea randameniului accslot mori puterca nonin:rli a ac":to'a a. pLlt"'a irtinge cu uturin,tn 100 k\v. {rcsterea randameniului s-af put.a ol,!t']e prtn profiJarea p.rlci loiosind un lonjerou lcctangular / ompl :, L , pirl, -"i de rltr , rr - qrrr'nr, , rolrl.il, uqo,r. 2- li J (con(ur profilrrr rroU rJie pivutant pe ionjcron (fig 6.102). Se red-lizFrz; aslfel o pala prisrnatici cu orolil ii calaj constante. 1 O rctlare limitate a turbinei se poate clL'c Lur adaptlnd pozitia obloanelor (segmentelorpro{ilate) la viteza vintului. Prin aceasti lmbunititire a caliteflor aerodirEmice se poate obllne 3 o turbine cu o vitezi specifice ).0>3, acest palelor FiA. 6 Lol structnri tip Iicind tranzitia de la turbinele lente i:l t|!r' lr tL,.Linede rirl t'p nroari dc rirt au.lioratr-r. I'ir).1. rapidc.
'I'u ,;ju {alic}I. cl lces\. comstdnfi ru!idc 6.2.).Z ittcid."l; lipLrri de turbiuc sc caracterizcazi prin accea ct numnrul dc pale estc rnai mic dccit palru, proiih aerodinamic al palelor cste foarte bine stu rliat a{ind o linete ,narc ll, - C.!C.>2o), iar rapiditatea turbinelor este

'l'u'biDi

, " ! ' r,,rnr!,!{1ur.

, l ' l t . ' t , ' , 1 , , J l rr.lalir, ,iqi,lil, n.clnrr!, I rrjn.rsrh.

lr., (trr rolcic d. ithidarc l3 cstc actionat:rdc un clecironotor 2J Ii&:rt I J l " , i , l L a / ; : 2 . l . a . u p l " r e a l p c r r u n r o r o r u l u u p o r r u tp : . e r o , i r i - r .i ii.il,. pozirionindu-." t , r ' . 1. , \ ' r r u r b i n rp ; . r r r F . , r r r i n , u t u i . "s1lct 11'rlru rur(.torarea momeniului de preccsic trebuic ca cele doui rotoarc si , il .' r',, . r,r, ,l rrl r rrc rir nrai epropi-t. .:1 !alnar.. Ac..,"ri. , orrUlic . . , 1 . .i r , , r , , j , ri lr L r c r i ol r x ( ( , r l . ir n . i ir i e i d .j . L rr o t o r D o x i . r i", r l o , , , . ' r . " , ' , rrl r , l , , r . , 1r o ' , , r l | l u i l l l e r i o r . u l u l i af o n \ t r u . t r v 6, . t - r p p r n z " n r a l i s ' , l r : n L . ' , 1 ( r . L . , \ r c r i o r p a l e . e/ s i n t p , , \ d z u 1 . . u un m.n;on inelar . Ii - p l j r n ' , r - r ' rr ' i r J ) ' J p e , d r c r u t ri z i r o l . l " d . : r J r i t i n j s i O s i c u . , , I l r ' . i , l i , r , , . , . s p , a ; e r u l , a 7 ; t n l e t r . t , . g l , r d d , ;, , l : l a L r t ;, : l i 0 . r li,'l(1, 5illi rroDlate prin jrtcrmcdjul rrnor aric iD nranfomrl iDi(r.ior 77 .I l,,l,nul,,i ( \lfrior /2. Polii magnetici tnr:tu.r",dtctJ .i.,i ^lc t4 iji Eerrel:.r"r"l_|r |x1rrr sint moDtatc respccti\' in man;oanelc2 /i/. 9i l),!{rm&rr:r, aceste turbine eotienccu gencrator iDetar au rimas in L,1,, il' i(La, deoareccac.ste solulii construcriYe nu sirt comperiii!e cu ,,1,,1':, .lrsifi-r cufe utilizcazn un generaior de fabrjca.!ie crrrcnii antrenar t i , r 1 , , , J r n r n l l i t ) l i r l t ( rt l c l u r a ! i r , . | ,l:l

Dupr"rcum 'iteza curcntului dc acr care actioneazi asupra rotorului turbinei ristr esalir (:u vik'za vintului sau estc mai nrare decit aceasta. turi,inch colicna Lapide poi fi de doui tipuri: liberc ii cu concentrator. Turbino eoliene cu incid€n,tiL eonstanti rapide, libete. La aceste turbLnc nu se foiosesc dispozitive care si producd cre;terea vitezei curentului dc afr in dreptui planului de rotalie al rotorului. Existar o mare variet:rte de solutii construciive referitoare Ia construclrtr rcrotorului pnlolor, piloDL ui df susfincrc, dispozitivelor dc orientxre precum si a sistemului d" transmisie- Dcscricrea lor mai amlrlrnirt:"t iilarr, n !a face la capitolele rczeryate acestora,in ceie ce urmeaz; prezentindu-se numai solutiile cele mt semnificative. I t u b u t a o t t , n i ' r ? t J i k & 1 . { n . r I r u d , r u r h i u dr t p i r u d i D ' o n ' r ,i'f,llr' ,1onomr.'.r prin,ilrll .'rrnnr'r:v icam;n.i,u 'ip'rl ,l l'rfl'rr'', L,rnn fLr vclc prezent:riln 6.2.1.1.Nnrnirul dc palc estc mic, d| r(8uli ln Ii8. 6.101:2091estc reprezr'ntatlo astfel de turbini eoliani cu dotrar t,xk, folositl pentru antrenarea unui generator electric. La aceast:! turbinll l rdnl dc xtnc a] palci / estc forrnat dintr-o teavi prolilaii 2, montnti i,,ir-,,,rl)rnLr.3. Bordut (1r'hrgir c\tc sut) forma unui crblu intins I lntr. prin uiftc rrrrsulrrl fir:i ;i un suporl not)il 6, rLrticrdrt tcrvr profili\tr't d. 143

l l ; { . l | ' l r r t r r l , i , s r " o v e l a l u r ; r L u l , l i( a r i c s r , . i n r i n \ i ; n r n . t ( , . 1 ! . r "r'1 p t r , ' r r l . r r '/ . i , . , l , l u lJ . l t ( 8 l a r a r u r b i j r , ,ci . l a r . t o , . i o n i n d a l a D r i nr o i i r c , . ' , t r ' i , r ! r , / : i J r r d c l \ d v r p r o t i l a t a/ 5 u b a c l r u n p a o n p i o r . ; r r r i r r e c s i f . , r , , , l i r , . . r r i . . . r i . n l a r . d p . J i ' e (t j a \ r n r u l r i s r f d ( " e u o d r r l r d I U \,.,.1: ; " n i , r ! : . , o n . i r ' r . i i \ 5 s e r . . o o - I a n d p c n r r r ru n i t a l i r u o u r r r i r , r ' r , l ' . r r , , f , r l r o r a r u l r .ri t j l ' r i n d , l ' p , t ; t 0 m , f ; i n d l i n " - r . i , l , , , z i : i , n i t I',,Ir.:1 \ , l . r r u r j j , , r r i. s . u 5 u p u . i U r u r s o l i . i r r t r j , l i n , r n r i c , .
6

..i pas, (ql( situale iu prim-itar iiin(L fclc rlai scu:tc;i cu p:rsul(1l rr.ri r u . , r r .f .1 l " l . r , n , . ' f , . i r u . , l , i n l l d n u r i l . u , , , * i f , r , i I n . i r u . , . r u l I A n l | l r, n , a ' r , ! r i : i I J . n r . , iu . ' ,. r s r I . i . r i . . p r i / r r , , u r , n r , r l u r c - " r . , r t , r , r i . , ( : r d m a n m . . - i u r r s h i x ld " n , r d ' n l ; o I , r ; . . u r . p u n r ; t o , r i r " z , i , u : ' q I r u h j l L1eaer trrn Pranul rLsPectt\'. 'l )i ti tolir ti toki.di 1\o"ah.tli. Acrst iiD do irlrl)inar ;rDr'Lrut (Lrto a rit:Laylnlajdor pe cari le preziirti: rcglan irai simpl:-r cosi mai rcrlLrs. 1i Pcntru obfinen'a'unui corfidient dc prLtlyc ridicai, lrelun, ca inrc{ca profilului palei si Iic cit nlai lrl.1re,in aceastn siroatic rapiditatea )' a tu;bin.i este superioari celorlalre tipuri, Iiind cuprinsi r'ntre 10 ;i ta, in lunctic dc rezistenta aerodinamici a profilullli. lrchilibrar{ra palei sc Iacc cu o conTlxjstl fi unclc (Lzarnr)txj( ca: vibratiilc r.(crli alc ti solicii;irilomcfaDiccm,ui alc palei.Cu toaic acrstca,prin a<ioptar|a unor solutii construcirlc a(kcvatc, acrst iip cle turbin:'L sc preteaz:r la construirea unor unitili l Ltrbind nl,ialtd ru?nlA fl iolti roloare coaiatre contralo/d1,!1.Constructiv Si iunctional accsrc iurbine seariarni cu ccle prczcntatc in 6.2.2.1, deoscIiindu-scdc acclt.apr.iDrrLrmiLrul rcdus de pai<,5i sistcmutde rcglaj, ca).o i n : u , r l , . , 2 , s ( , , , r r I r i t r I i . i ,, Il I , r " r i , i " \ i r , ' r l . i , , n ( i t u r a t i r r l r a i r i . l i ( a k . . .r t o n s r f l r , ' i \ ,t ' . , l , l , f o r r i : i , L ! i / a , , . , 1 " . o l u ! i . , " - r i s i i n 6 . 2 . 2 . 2 A . e a s d l ; ! a r i J n l S , n n . l l I r i ! : . i r ^ r . p r . r . [ , J r i , i n I i r . 6 ] 0 b I l 4 l . P e n r r u. . 1 , . doui rotoare, cale sint identic--; esie indicat acilali sens de-rotatie.:Dac:r palele rotorului din aval sint e\ecutatc cu torsionarc inverse ii dispuneroa l , t p c a r l ' o r " s ^ f i c E d r l , ; o ( l i c . i n . | l . . o n r r r r l r ! : i d , r o t o r u lL l i ni m o n t c , . f r n . l i a u . , i r i n r S i r r l. L i r n ! ' : r ' o l , ' l i ^A c ( a s t t il r r r u i n i r ' " r r l ' i u : rl l o a l c

Ii!. 0.103, lurbi.it rolia.n {pi.ln cu wele.

Fis. 6.1()4.l-ffbina eoliani ralnll ctr l)ale divizare, drelte.

i ,r,1a.t; (oD,lr||fli. sinr compuq"din ,ndr rnull( Dalu.Icmcnt{,, r'rr" ,r .1..t,r.( ir , !inrai 1., o anumiti Ji.la t.i ixialir D,, J;borclc 2. ln

Turbiixi coliann ra8d'i cu pate di1)izat..s'o]]u\i^constructivi este nrprrz.Dtal:r fig. 6.1041209ti'791. -!.unctional, turbina este cu doui in i,,f,
zona ccnirali a rotorului, elementele de pa.la sr c.rdoeazi r"cioroc. Drodu(ind devierea.urentului d" air spre perit.rrc. Prin aceasta creste presiun6a €iercitat;pe. palc ri in acelari.tjmp se prcvinc des. prinderea i urcnlului de atr de pe profil, la incidcnlc rnai marj, Jatorilr'dii'izarii a, cstuia. La lurbinetede puteri mi.i, solutia este avantaioasi; deoarece iehnologi, de labricati. a palelor ;i montajul a.eslora este mai sjmplu. Solu{ia constructive se poate ir4bun;titi. prin aJaptarea tormei palelor la
cUrC. it .urrntUtU) dC acr devrat. carc

-

, ! | .. ^ rr'1 1n,r'i,.) .ot,ana lal'ida"u
I,ri ir"'/.'r-, tn,l'r-li.

I --

V

I i i ( . 6 . 1 0 4 .l u r l ) i t : n , t , l i l n i ! . l i d n c t r t r l . d N r 7 f 1 r . u d o n : 1r { , 1 r i r ( ma;rar. ..ntr.ro1a1Lvf rr'srlnl.r(.

, nu mai traverseazi rotorul axial, ci dia81)r|al. r\ceast! construclie est€ reprezentati in {ig. 6.105 [180]_ Fiecare I'.rl,i prin(ipJi / tr 2..1; Jiviz€ra in pal.lc.ecundari 3, / .i 5 disDuseo( 4uru.ul ., in, t.rnrai Ia o irnumila di;ran[ axiaia una de cealatiAsi incii'rirlc iDsprc dircc{ia Iintului. Palelc secuxlare nu sint iclcnticc ca lirneimc
i4{

coniPtrnc dintr{rn rotor de amoDtc / montat pc un arborc 2 intr,un l a s i r J . I I i _ . c a r ed ' r o t r l i " J a ' b o , e t u i- ' . s l e r n u l l i p l i . a Ldl. u n m u l r i D l i a , ' d l - u rd e r u r J t i p . / ) i r r d n s m L i p r i n t r - u nd r b o r . r l i u n 6 c n c r a r o c l ( c i r i r r /t. ln spatcle rotorului ir, in directia vintului, cstc nontat un rotor dc avirl 7 urontirt pe un arl)orc I, i)rtr-un lnglr 9. Ilifcarca dc la rotorul 7 sr

i 15

lr ||.,rri1, t)r'irir un rnultipli(ator /{) li un a(bor. // la Scnrrntoml rlcctric /' l,,fl,iri! s(i poate frina cLL {rin!-lc disc ,r2 ti /3. ltll, irli'rcsant dc obs€rvat ci in acest caz sersul de rotatic pL'r1tfu r,,t,r r orespunde sensul defalare a palelor,pi' cind la solulia construr: cu de lr\ii l)r.r, lltll1:L lig. 6.101 ll38- scnsul de rolalie cstc contrar scnsului in ,1, (l,rllrrL a palrlor. \'rrirnta optinr-' se !a impune dupi-r e\pcrnlcniar..r i . t , ,) l, , 1p u r i 1 o I t oLuLi cdiani l,zpidti cLt ttuts'usie .P'Ltt aticti. tin alt Drijloc de r ltn,ri turalia de utilizare firi multiplicator este lblosirea unei elice cn pdlc l,r(virrrl. cu un canal in interior. servind ca vcntilator centrifugal,carc :,.t,iti a( rLrl printr o tDrbin:r dc acr cupl.rti direct cu gtncratorul electri(. Fi(nrlrir.onstrutiv:'reite rcprfzcntati in fig. 6.107 Il3l ti {ig. 2.16. l.aotorol lrrrl,itrri tonsti in douii pa[' / prc!:izute Lu citc ocavitatc care comunicf, l,rin bulucul 2 cu c:r|iiatea interioa.i a stllpului 3. Palelc sint montate I)ivotant in bttuc peDtru reglarer pasulri. La in\irtirea rotorului, aerul ,sl. centrifugat prin cavitatea palelor ii elapat in atmosferi ia capetele :,{xstora. Depresiunea cc se creeazi se transmite prin stilpul .t pinn la l, frstrcle I pentru admisia aerrrlui. CureDtul de aer asceDsionalantreneazi ,' lurl)inii de :rer5 care antrcnazii la rindui ei u'r genefaRandamertul global de , onversie a energiei vintului in cD.rsic electrici cste destut (n rcdus, fiind produsul ran-

{) i]nl)un:'titiif ,{ ri'ndi' r(nrnlui s. ot,til( trirl |rlo.ir..a rrri i r1., r,r ' , u r . 1 . , r r . . , r r r , . rt - r . r . , r r , r r, r , . . , , r . i r | ld l t ' , . 11 , " ' f . l u te : r ' ' l 6' ( S . - n r. 'o \ r r . r r , R o . o . r r r r , . i n - .r . , - , n u u l | j | | , J o u . . r . . i . . / r '. . t ^ . J p . , , l i , . . , o r . . i , , , r , r-.i " , , , r ' i , p t , , , t i , r . , . , . t-,rud, i.' .r,l /,',u / , 1 " i . m r . r , .| . , r , r t u i . ' . , r , r . - t ir i . i n l a . t , . , , 1 .arf auLr,'x'nzi gtrurtiorul 6. Itj({.toaret. (fig. 6 t09, l,) sin! tornrt!1. ,LiD .itrrrtl i r\.,,,.;.'l j. 1,,r I , r ) r , i 1 , . . r ,t . , r | . r r r ' r . r r . , 1 , . ti .. t r , , Il, ur,I ur|,t'r ,i., -:.,,. !..r r . . . 1 . r , o f, . , , , n " r . lL_ ., . , r . . t - ,, , i . . . . t st roteasci lat.r dc a\a /,r. In pozitilr initiali ctapeta eitc mentjnuti'd/crtn de jtrtngere a arculuj t'./.Pentru ririrea ma*.i rnrrlfuge clapcta .ste pr!\i_ z ' r 1 r ' 'c u l e s t u l / i . Ll inirta I'aLtof, iortLl.,(.,rlriJU-L Lnrri.|..irrii ,,r1rt in a d Dalr sl,r,. l r ' f l 1 , r ' r r l r ) r i ' c r , a l r r " L( , , t 1 j p r ( \ i L r r r rf r r f r s j s u r . ' Ln r j s . r L r ( , a r r L r : l ] t r l r r i r L ( i r r c :!ri lrlrl)ina.t prin Irr.rsirfli. / rtin turmrlJ. La c;rrriiul pajelor, cLLrcntul r 'l . r L,r."r rnt..r// rr l I l r I ' p t / . J , - L c ' L n , re a i n . r r r i,iur 7 Ir,r. r,1 ro,ri p. r. r ; , n r i a i n a i u r . r u lf 1 r vrteza o/i, se rccelercazr'r claioriti formei converscDtc a a<,eituii, ant.c n j n d a c l r l d i n p a l , - L r i r l a j u t a j u l 7 , c r : t t i t < to p fart; (tin enrrsia sa cinctn,', f r , i m f r c n l . ' l n c ( s t a , s r ,t , \ p , r ' f i r z , i i r l , r t m 6 i | r i , t a i c , ; i r c a r l i l a j u t l j L l l 7 . (:rrl rrt u, i r r , l r i 1 1 . : ) , . , r . r\ r r r . . r i :1 , r t , t , , . . . n . - , : , r , , , r . , r n r i . . , l . \ , i o . . , . , . a I . | , , r I i I , | | , | 1 , . r l . i r ; . 1 . r . . : , . : rI.. . r r . (r ' l i . t c r r l i . . , r L u r i l / I - . r, i n p ' . a / - ' " 1 ' : , , : / , r , r . t ' r l r . o i r . , a r . . , . I n r , . o r . a , ,d , . b i t u d , . l l i/r\.Ir..,rrr n i r , ' F r . , / i . i 4 n t r . , o . r r r r r - i , .a p , r t " l o , . ' 1 .pflntdle I reil'/ea,:i rrgl.Liut rurl,in r rotjrD, o . T u r h i D c l { , c u t r ' a n s r l i s i . t ) D o n n ] l l l i . r ' .r r , D r . r i n r r - L i r h e c a r e I r n r i n r r ' f a . l r , 1 , : ! r ,, l L s r r l , 1 , , 1 r i L i r o , r , l r r r , I . - i L i I i L i r I I , . t , , . . . 1 r , .t . o l . r . r n r r . ' t , , r r , . n ,i 1 , . r r , , r , r L , : r r r . , , , r . . \ r r n t a r u t , . r r , r i n i r i r r i l ' n u r r r p l r . . r r o r . l, '\,1 , r o | | - r , I I n u - r r I r..r ,]r"m.,rjt;i r4,^. trill|| o.r lrlur d"lorr,i rJnJ",I-n.Utor ,,,r,r. dt | ,. ,nrbtul,. (-., zr r I r i l l , . p . , l !L , " . r ' l l r . , r . d - m .! . J . b o . ^ r . r r r _ i . 1 , i . r r J ^ r . , r r, F I p r . I ! { j ' . i , , r u t r , r . . t L , t t , . . r L , . . . l | n a t , . t o r r , , . r r i . a i c D u D o . , r ,l .l t , . . r ' . u p e r . ' l i .{ , r r ! , . r 1.,. r r o r , , f ' r,l I 1 . , 1 ,1 1 \ ; . a f , . j,,, . i r n p t i r . , r.,o n . i n r , r i r ; l . l r D U L r r . . r r , i . r n ) . l | r , l ,f , . l i t r ! , , , r n n l r . , r , , i n ,r . a .trrrr,i. :r l{t,. ,!,,-rn pi"rd.rit,,f ,J, .,;.,. I".nrn,,.t,rnj,,irFr ,rJI(1r....,rkiutLr d||' rnl,rrorut l r d i , . o f .i , ^ \ r . a r - t , u j F s r t r , . L r r i i , r r r J u r.,I. rdpr 'dr tia li rirru t, F\.p:i\, prin pun.r,a Ddt.tor 1 n , o r a r f l . . r . i p 1 r r . . , l o p lr.- r . o l , F i , o . r r L i r r \ , . , u p r t , o r i , n r " t, t , . r ^rurrr l| rlJri:r jt , r " t o t i t u r i t , , r , n : r r i . r .. \ , " s r r r p d . i r r r l . i L t , . o l i . r L l n ' . . r "l r , r , l l r . L' D , r , i t i r , t , r : , l d i , t ( r i r a i . , , l o r i r r r f , : L u i , ., i r ". rr(/rrr,. ,rl, . r n n n r , , r t ^ . r c r u t r l l. d u t . , i r r , . r t d l i r t , , 1 , r - r I r i , r - r . .

l

2 3

I ri

lr)- l,'rl)lutr e,lirni rrl,il.i " i , r r ' a n r n i i i . ! t r e u r n n t i c lIt

llir.6.10S.-lurllltl.oliJni'rr!i(lnculran{nisi.tn0nurtn:ii :i .j(toar.:

I , { l | i , 1 ,f r . , i r n , ., t . , , . r . r i t i r , r r . t i n , r . , l i , t i i , f , , , , , t i f . , r . . ' ,. " , , , i , . t, l, ,

(hmcntclor eiicci, ventilatorului c€ntrilugal, turbinei de aer ti generatorului, avlnd valoarca de cca de doun ori mai micl decit la transmisia mecaniciI'icrk:rilc cclc mai mari se produc la iepirea aeruhri, h capetul palclor, i,,r I I'r .n,',si.r cinctir'.-ra aerulrri f iind picrdLrtr'r

I t b t L i . a l t n L n ' n p : t , j n , ! t o n a t . it . . ; i t t l t , , t ? u t . O dt,i rno,trtrr.rr, ( ,! . . , . D 1 ] r n r m u l . t r D t r . . t . n r l, t , r u r r ! i , , r . m , i r i r . I r u r a l i c r . l t r L i r r u ir , r i u J , , . i r r , ! i r . r , r l , , . l . L l i l l t i F "o . t I g , . J . . , , r r , , n r , , . ' , r , . " r I ' i r ' r o r , r x 1 I , f l r . L r l , : r .l r , r n , , I l r : i r, .i rr , . , , i l i , . . , , , r l . L r ;i.l l , U , ( t r . , n r L . , , r l .

)t7

lr! '.,',.iflrt11rreaz:'r 1Ln grncrator elcctric.\tit.zn li^ntului retati! fiind cilr (1, ,,i' i,,sf ori mai marc dccit litpza lintului, cstc s ficient un loartc ',,! tli,,nr!tru at elicclo. secunda.ep-"n1ruca acesteas:'Lpoati absorbi l,'.rli l\rtfrea elicei p.incipalc, oblinindlr sc astfel o turatie de pestc I 000 r,ri nu,), cllrc p.rmitr .:uplarea dire.ri a fiecirei clice se.:undare sfncra cu 1'trul Accst pro.(.dfLrcstf ingr'nios.rlar ncccsitr't supradimrDsionanlr o
. I:'! 6 lr)q. lirrl,ini eol'arr .nprdi actlomt:t ir \ itaul .rlrtir.

Ar cxistat Si proic(lc francczc(fig. 6.112).171, care sti\>rrlr.rrrcoI la struit din beton armat. Nici acestcproiecte nu s au realizat din carrzancconr petitivitnlii cu costul sclzut al pelrolului in acea vrcmc. P ntre avantajcle sotutiei aonstructirc se mai pot nenliona urmi. toarelc: Rotoarclc fiind rlispu:r dr o fllrt(' ti rta sau dcasuprastllpulri, xcestcaslnt scoasc(Loslll) inflofnta si:rjuiui slilpului. Siajul supo4ilor s,. poatc nc8liia, scciiulteatraDslersal.-' accstoraa fiind miai.

lr,!

a il'

l',rl)ini.o

rr.rr,i .r|nli

1 1 ,1 i n t r l r . l r r i r f . r i n , l .r f.,tr,.'{,!1,r.,rf I'.r. Li! !u' lr:r, r i,,r!t)rl:L

r( in,ni;'

,

r'ltL principalea careiiormn fstc. dr--:rlt{cl, rdaptati iransmitcrii e[crri riLL irr(ir prin cxiremitstea sa periiern::r. Incirrcirrile -quplimentarc se datoresc importante;i itriut:'Lliiuaccl!1ordr la cxlr.mitattj, efofturilof giroscopice l(,11.1or cclltrilugcmiritc. Pl]ntru a r.duc! ac.st{]cfol-turicstc a\'ant:rjolsr-L .i,lrlir {rnrstfuctiri ix (:arc:.jrlruliLlril tlicoi (io nrarc turafic ii ir urcclei, , ill,i fonfin(] 8ru{iator l, cste Lrtilizatar pcniLLL echililrlali:aclicei p|incipaie nr,,rr,rpal(iig. 6.110).ln:rcfst caz raza dc nrontaj a cli(i dc mare vitczal (st(. nni mici decit raza clicfi monopaie5i, in conscciD!.r, riteza viniului r|l,rtiY csic mai mici. ,\ce,Lsta iDplic:' o itlajorare a diametrului elicei rriii, pcntru a putca prcll1a plrtcren .lic.i principalc. )lic;orarca vitczei virrlrrlui relativ ii m:iriffiL {lilur.lruhri clicL,imici xu.a cfr(t rnictorarca l L , , r l n . i , ( s p c c t i vn . f i c i r n h i s o l u t i ( i c o r l s t r u . t i v c . I)irr,,rili pfoblcmclorconstfLrl:tilcSi lurciiourlc (arf finir in ln.'.zcnt ,,r ,rtr lo\l p. drplin rezohate,acestelipuri de tnrbin. eoliencnu au ajuns irtri niri 1rrfaza de prototip. ! ttth!lti tolnlki )tlulti/o11),. \c''^stir soluti. co str ctivr'L apr"Dut ca r ,r 'arc t' trxxisit:ifii d( a sc co strui fcnifrrl( (oli(no dc urarc puiure ii , r),rsl,-r montrrca mai nndt(,r rotonrc lx'iLcflirri stil| (h sllsli,rcr1. in orni,L li,(lir sirmltatr in dirfcti.r lintului. " ldc{:a nu cste noui, Iiind conceputi irci din anui 1932 in Germania (fi8. 6.111) (l2ll, p. ll). Pc un stilp mctalic cu o str cturi formati din ele nrrtf spltialc sint rnont:rtctrei rotoarc multipalc tip,,gcnerator inelar". d( l',,'ie(.l,t1 s r r.xlizrl rlir rruza rrlot l)r()lJlfnrr' st,rtni si (lin}mici. nr
tlll

I:i!. 6.1 I l. Ccnt'rlicoliani.lr 20 lt\r .u t..i roto.re nml litle de t60 m c! g.r.'ntoarr irclrre, \.d.r. Pro. A..tr.Lln i,cl r{rfrli/at, nrr.r Jl.nf.t.

lr!

a lll d.

(cnhzlc colnr'c p'oicclate titcct, icitI rlc F..nc.:

scnsuluidc fotatir difcrir Sc climin:LmomcntcleSiroscopir,,d.rtorit:"r al rotoarclor'(numaiun numir par dc rotoarf). Pornind de Ia idcca simplificirii tchnolosici de labricalie ;i a fabrr a realizarea unor centfale eoliene {orInlt, iiei de serie, se pr-econizeazar din rrai multe modulc ,,multirotor", .liilmctrul uftui rotof ljmitindu !, lil p(,sil,ilitllilc tehnologic|rLi rLilizarc. O nstfrt (l( sl)lLLtic construcri\i ,'1, r . t r o z o n i a t , - r i n f i s r r i l r 6 . l l 3 ; i 6 . l l 4 l l 9 6 . \ l o ( l u l n ( l c n l t , n t l r/ s e c o t r r l n , , r | l difltr-un rotor cu lrci palc carc a trcnfazi difc.t sau t)flDtr-o transnisl un gencrator €lectric. fapte rnodule elemcntare fonneazi un modul d! l)nr,'i -?, care se monteazi pdn articulaliite pi|otante pe cite un brat I xl moclulutui princi,id. $at,te modulc dc b:rz.L formeazi inodulul prinfiprl .xrf prinir o ariicul:rtilrpi\'r]tarti 5 sc nuntcaz:r p. un st1^lp :rn.rni'1 6 .u.rl,l,rrilc 7. sl,lfiil1 8 i-tl|asf illirc modul.lc (L' 1)irrai corrlrl.l,irl,i sc .u riic un modul cicrrfnlaf. I)cci modLLlul pliltcipal s| L:onlrrrn|rlirr 5r rl, .J, modulc clcmcntarc.\Iodtdclc dc l)rz:Lpiloteaz:-, lirnittt i,) articLrliLtiii, a.igurindu-scastfcl puncrea in direclia vintului a morlulelorolcn(ntar,. r,a varialiilc nici are direcfiei lintului piloieazi nunai modulclc df l,az.i \lodulul principal pivoteazi cD o oarecareinrirzierc (laloriti incrtni nhi arrri, nll rni la |arialii rnari ale dircclici liDtulri. P.in acest lnoDr,,i i,l tn(!lLrlclorsf asisnrir nri(iorar.r (lortLrrilor (lxtofitii lortelor (l( i,r,li,
t.lrl

(J (('rsiru(1r( a:, n,i'niltonlcdar cu sprljini,c I,c un iri!od eslc rcpr(/i rl.Ll.i jll fi(. 6 ll4. L1 accst caz iircar.e iltjdul d; lazi / iste iornlat-din ,'t,l r,(,(1rl( .lcmcniare. Patru module de bazi alcituicsc un modul se-

2

-3

cundar 2. Cclc doua!modulc -.ccuDdrrrc sint montlte pfin .itr uD ])ivot ,, p " o I ' i n L l i / , f u r . , , i , , ,I ln ' ' , . , , , , 1 r r . . i' , , i ' " r " + , o , n t L , r d i , , o 4 n , , d , , r , p e l F m r n r d , pC f l n d i J . . rrp Ll lorm"r diD ,1,{ l,rijini lJ ,.,p.r, 1' u stilpi 5 Si 6 ;i un contrafort alcntdt dill dou:r bare 7 si 3. Tripodul s, poate roti ln jurul uDui pivot ve ical 9, oricntindu-sc in directia vtntului. gtitpii J ti 6 sc sprijhn pe cite o roln /0 ti // care ruleazi pe o iint circulari cr ccntrul iD xxa pivotului 9. Contrrfortul cslc montat ln pivotul ./ prin irticLLlaiix /2, prin fxrr se clininn solicitirite datorit:! deniveurilof Se apreciazi. c; avaDtajelc acestei soiutii constructive sint mult dimi nuate ln cazul in carc existi tehnologia pe trd fabricarca palelor de mari dimensiuni cind o unitatc eolianl monoroior de mari dimensiuni estc mai icftind declt o c.ntlirl:r eoliani multirotor dc aceeati prierc. Turbino eolienc cu incidenld constfl ld rupidc crr concenar tor. Pentru a mnri eficienta turbinelor eolienc se pot folosi anumitc dispozitive concentrato care fac ca viteza curentului de aer, in &eotul olanului de rotaliF al rolo'ului, s! Iie mai mdre ca viteza rinrului. Dcoirec.-pulerea rurbin"i .,rr propor!io ai.i cu .ul'ul !il{,,^i furcnl lui ,le ,^r. ihiar o mic:r crcttcrc a vitezei are ca rezultat o sensibili cre$tcn' a puterii. Cu alte cuvinte, dac:r sc utilizeazi concentratori pcntru aceeali putcrc, rotorul turbinei va avea un drametru mai mic, turalia va crc;te ti palele vor fi mai uqor de realizat tchnologic. Concentratorii se pot utiiiza la toate tiprrile dc turbine eoliene, dar sint specifice turbineior rapide cu incide;ti.

lii!. a.ll.r

(.rrr:rl,i

mlirf;rrnlirl,rra:r

onlri:r I{

ur' rriir

: n.!nrr'

In funclic de raportul dintre lungimca conr:cDtratorului fi diametrul rotorului,con((ntratorii pot Ii ,.urli Jtun.i.ind lrnBirn,r aceslorr nu dep:. . ) i ' i n g . n e r d l ,p a t r u d i a m c l r " . j a , r I ) o L f r l , 1 8 i i r r u n c r . i n J l u n g i m e r acestora este rnai marc. Iulbind eol,ie*dc inci.tenl.dconstantdck rolrelihrtor scurt. La concen, tratorii scurti acceterareacurentului dc acr se face ln imediata vecintrtatc r rotoruhd. Dupl cum acetti conceDtrrtori sint fic$i Iaii dc rotor sau s. rotesclrnpreuni cu rcesta, pot fi statici sru dinamici. a.Turbini coliani cu concentrator static. Pcntrfi m:rirca vitezei curentului de aer care actioneazi asupra rotorului turbinei. t . . F s t a , p p l J s - " z l I i e l a i p - r r < a , r n u' i j L j " , , . r r " r S " n ' . l i a a i n l r d r e au n D r l ajuiaj ^diver8cni, sau in sccliunca minimi a unui ajutaj convergent-divcrgcnt. Inccrcirile cxp""rimcntalcau aritat ci dintre soluliile enumcr:Ltr rjutajul divcrgfnt cstc mai !.ficacc.In rccst.az viteza curentului dc:rcr turl)im csic dc !,5 ori ai mare clccit vitcza vlnt lui, carc lravcrscaz:'r iar encrSia produsi cste dc 1,5 ori rnai nare dccit a unei turbinc lib('re cu rotorul identic. Dace sc compari energia produs: dc o turbini eoliani intubati lntr-un rujutaj (iivergcnt cu o turbini liberi, cr dianetrul rotorului egal cu dianN trul maxiu al :rjutajului,n constati cr-L doui cnergiislnt sensibil {:ele cgiLlr.
Il.,l

i:r

r, Ill

( (nrrali 6trin:L nuhrJnl:r nnnr:i,, l,

rn t.jlnl

ll)l)

\ ' , , r r , , i U l : , . 5 r . r r i p u r i J , t r L r r r c( i t c r ' r t u . i t - a l, l e o r d i n r ( h n o 1 , , * r , , r , , r r .r ' r l , u r u r u l u i r i i n , r , 1 . , , J. ] o u i o n m : r m i ; d c . i r J a o r u r b i n i ||(i|lul)irli. Acest auntaj este insi mult diminual de greutatearetativn ,".,n ,, rjutajului care solicit; suplimentar stilpul de sustinere $i comptici tni( n1ar 1 pe djr(clia lintului, iar supmfatamare rxpusi vintului, in &zul \int,|ri1r, (.\ccsivc,Deccsit:i rigidizarcastilpu]ui dc sustincre. Toatc accjtca (,,rnLrxlll rn,'Lrirra !ostuiui ii dimiDrrc|'z;L :rvantajnlarirtat mai su$. l i \ r . 1 . , r r n r , r o r s ,: u l u I i ' ( ! n s l r l l f r r r . . , i l r . i , u , n r c o p i n r l i u n i i , . t l r r . a ' r l ' , , , , , , 1 , , ,a " o d i r . d n , ,;,i . r c , l r rr ., r , o s ' , r r i 1 ,l ,n, l. i a . 6 t , ) J-l ^ . r i , i I r c l . n . d , . n i \ F m p , u' i p r d . r u r l i n r " o l i d n . i n ' , b ; , i m u t r i p d t i . l r ' r - . n , i u r d i , o n \ r r g e n r - d i \ c r e . n t/ e . t F m o n r a l u n r o o ' J \ i n d n , x i ,,,ulr(. p:,le 2, pe un arbore care se prijinn in lag,'rre (nefigurate), irrtr-un , Lr'.'rj rnlr!ior,, ii rrDul postcrior J. CarcnajuiaDtcrior cstc sustinul si , , r r ' r I f i n l i , l i l , : r . r r o r i , , r . i r r , , , r . r r j r r l f ( , ) l ,r i , , r i . r ( s , r : ( r n , r,li , n , r r . L rI d i r rp a l c l (r r J r o r i , , r . t " l , l . i V 1 ,p , l i n 6 . ir o l u l , o n s r r u ( t r v c . | : d t,n(rc rqi ccntrare mai au $i un rol Iuur:lional, acrodinamic de a diriia . r r r , r r L u J- a r r . u L u r i n u m i u n g h j! . D r r u o l . l r n ( ' . au n ( r . f i , i . n l c m a r : m p .l I r , . , r , n d j u l p o q r . r i oJr ' . r r m o n l r r ; ' r J n . m i . . i;a i B , r F r d r o i u tj t e , r r i , I l , . r ' r u m i , . . u r a r es r e u ' i i t i i ,\ e ' , , o m r n L l . i . r r r u r a i u l , f a frr ronfcc"i l r ' [ i , r J i I r , ] t i n il i n l , l i ( ( a r n l ' r , . u l i l , f . L . l . " ' i , i : . -lrclnic siL se precizozo cr-L ajutajclc in gcneral sint rnai cJicicntc tn rirul foloirrclor cu un num:lr mic de pa1c.La rotoarcie muttipale, curentul

i.ir,..rr5 .rr.rinir(,riaD:1i,!nbdunn,rrir{!i. ,,,*..'.fi;,,,],li]ilill,lil,,ll*,j:,11,,_r1 .,
{l, r(r liDde si ocoleasc: ajulajul, dir cauza l'alorii ridi.ate a rczistenlei xerodlnanrcc . acestor rotoare. Pentru a nltrri eficicnla turbinci intub:rte, se poate miri viteza aerutui (lir inlortur,rl aj1'1njului, prjn lrtitizarcauDuj njutnj divcrgent,llvind {orma llr2

,<uprafelci exteioarc nu cilindrici'ci profilati, ca la sohtia .onstrrctivi reprezentate fig. 6.116i2561.Rotorul 7 este montat pe un arborc spriin ji;it in lagire (nefiguratc)-ln jntciorul unui carerFj z,-sprijinit Ia rln',Cul lui prin palele fi{e .t coardal cu ajutajul I, care este format din mai mnlte nervuri Iongitrdinalc r; $i transvcrsale 6, conslituind o structur:r dc rozistcnrn. Oricntarca in dircctia rintuJui sc f:I(c cu rripioarele 7 montatc la partca postcrioari a ajrtajului in cxtcrior. Pentru rcducerea zSomotului provocat de curgerea curcntului de aer, spaliilc dintre nerluri sint umplute cu un material fonoabsorbant .9:i comunri cu inte fiorul ajutajului prjn orificiili' e. Ajutajul este montilt printr-un coli{r /1/ intr-un lagnr vcrtical /7, .arc asiguri pir.otarcaliberi, pc uu sti\) /:. llcSlarca lunction:-,rii iurbinci sc facc prin de{leclo,rrcle reglabile /3 ;i /J. Tlansmisia ti echipamcntul dc conversic sint nntate in caltnajul 2. Viteza curentului de acr in interiorul ajurajL ui mai poatc fi m:rit: priu crearea unui vj^'tej . , r ; r l i D r v u l , l , r i ' r i r ' , i r . I n . r ' c i t t l c l , f , : i u na i r l , estc r.rastiL zonii. O aserncn, soluti( constructiv:r a rcprczcntatr'L fig. 6.117 r192_. Itotorul / c-stc in montat chiar pe arlxrclc Ucncratorrduiclectrir 2, l : i g . 6 . 1 1 7 .T n . l ) i n a c o l , a previzut cu un can: rj J, sustinut ri cenirat Iati dc tr:. cu dotr.l altrtate c.najutajul convergent-divcrgent I prin cablrrile 5. In fata rotorrdui esie montat carenajrll at, susti',,'l ' , j , , ' . , i , , 1 , ' , , ! ,' { . n t i { . s u s l i n , , i ti .cnrrrt I'rin p,l,l t fJii J . r ( c n l r a t l a r i n , i u ls t i r i p r i n p a k l , . ( ] l x t i , L r i i r i r a j u l / . P a l r l , , r i n r r s t t i l orientate, lncit curcntului dc aer incident i se imprimi o mitcare de virtej, care pdn m:rirea depresiunii din avalul rotorului determine crctterea vrtezer acestura Prln rotorO altn metodn de a miri viteza curentului de aer cste mirirea unghirl i de divcrgenti a ajutajului divergent. Inst dac: acest unghi depl$ettr o anumit:r vrloare (in gcncral 7'), apar desprinderi de curent ti vlrtejuri p. suprafata intcrioaril a ajutajului, carc produc lmiutilirea btusc?l a pcrIorlnantclor. Pcntru climinarea acestui inconrenient se utilizeazi jeturi de aer astfel directiomte pe supralala ajutajuhi, inclt si lmpiedice aparitia fcnomenului de desprindere, ca ln solutia {onst ctivi reprcz,etati in Iig. 6.118llgsl. Pe un ax / sustiDut|i ccntrat coaxial in interiorul ajutrjului 2 prin caliurilc ., ti I este montit rotorul .t prin lagirc ncfigurirti' llotorul ,t sr compuno (lin pilelc ,, in formi dc linguriL torsionrt:r, n(,n tale irtr-un butuc 7 carcnat acrodinamic.Parlca din fata butucultLicsl, (leschisi li compartimentat: prin ncr|udle 8 astfel incit numirul conpattimentelor corespunde cu numirul de pale. Fiecare compartiment comrniril (.r o lanti 9la bazapalci corespunzitoare. dintr-rrrr Ajutajul 2 con{ectionat nlxtcrial utor (poros sau gonflabit) cste prevlzut crr o serie de orificii /r, ,l, ct|ptrlc a acrului carfl:omuDicii cu o faDt;'r in.larir //. 153

O 'rirf(, l)|rtir a crrl.ntl|lui dt atr lfar.cilliitn.ftc ajut.rjul 2 cstc acccl,rrl ti (\ln zat sul, forma rnui irel pelicLrlar la extrerniiateapalelor /? (rrr. 6.llij, L), lormind astfel o pcrni de aer lntre suprafata interii,ari a irilllrjului ;i cuentul de aer'13 iare traverseazi rotorui 5, impieclicind lorI r . U , a r , r f L o r n c o r . i n r a f l n , ld . t ' . s i u n . r i n a r a l C , r o l o r . O alli rnftodi! de prfvcnirc a fonrirrij virtejurilor cste injcclarea unor i, r,rfi d. acr {n zona picdispusi formirrii acesto;\'irt.juri fi r;in utiliz^rct

meazl fanic inelar'c, a ciror merime se detcrmini exDerimcntal astfol .rr cfectul de accelcrarc a curentului de aer.si fie maxiln.'Avantajul principal al acestei solutii corNtructi\€ cste ci piesele toroidale au o formn relaiiv simplt $i prin utiliz-areaunor materiale gon{labile se pot realiza uror ajutnje de ]nari dimensirni. A d o u a v a r i a n r i { f j g .6 . 1 2 0l,, l r o n . ' . i i n t r i n , r f , i ud i n t r - u ' r / c c e t c r a t o r ((onc.ntratar) (1. tip,rl ,l-,.rij m.ri in:rill., ,ornl)i rr .rL un dituzor mo,li7
l

2 3

lis. 6.ll!). furlririr r.riari

cr artrlaj duiJlLi. l'Lil 6l?0

Trn$nli

coli.Di or ajrl.rj

. . . ,,,i t " 1 i 1 ; , , , , . " ,
lri.! 6 llS 'l !.binl eoliana Dilulrati cu rot('r diasoral :

, r ! | . , j u l a i r I i - r ( l i r . p r i r rr , , r , - l i o .r " . , u r r a l u n F i , 1 , r o t r l i r d J j r ' i t ' r l L r i: r \ i r d , : , f ( ( t m i i : u r . | l . . r r , u r i t i i ' i : . ( i ' ) i t u h i r r r r l { r , c rA , ' i . , r . i s(n ti( cc,nsi cti\-Atstcreprezfntatiitlig.6.llS I6ll. In alal dc rotor.ut / in corpul ajutajului 2 cxisi:'r caDalelc 3, iDchate sub un anumit rnghi. ,^(estr' caDalc comunic: prir canalele Iongiiudinale I cu orilicii.le i ii 6 sii,rate iD l)ordul de atac al ajutajului. Datoriti dilerentei de presiune, pe rutrdlald i.lrorioar.ia diulajuhi :" iorm"iz.i un ..ublir, dF dcr (i,. "lrat , i r , t i ' , l i r i r o r m a r ( r t i r . i r u r l u r . l n j m u d j a r a . , p r o p i n ra 3 j u l a j u l u j J ; i cste monhl un ajutaj incla! divergeDt .(rirxiulcu tLccsta sclltt 7 prin ncrvuri , , ,l i r . t u r J r {I.r . L r o n r ir i r ' , r r L l r ' i i n j u r u l l r o l i l u l u i a c e s r ' rr. j u r i l . r t . ; r L r i r r r 1 6 l di, d i r " r p " n l r i s r . n r a im a r c ( a r l l j u l r j u l u i 2 . . c . n - x z a o d " p r F r {uptilnFuiar:r.rr !Ir! m:ir,.iF \iteld .ureniutuj de aer ce trF.e pT,n 8 , i , r , , ,, u r . , , l L l, 1 . , i - r . d r " t ; ' , u n d e t r i n h n r a i n e l a r bilm p h d i . :l ^ , m i , , . 1 r i r t , ; r r i l n r i r r / n r , r . , r , r r j u l , r 7 . A . e s l r i , r r a j m a i j c r v . . r , . i 1 . ,o r i . n r r r ,d d r " r h f , f t i i v i n r l l D i a t u r L i n " i , I L r n c l i o n i nc n o d c r j \ r . .\jutajul sc poaic scurta;i mai mull daci estedi\'izat in dirfctie axial:'r. lfitorn 6 120 1166l reprezintl doui variartc alc acestei solutii constructive. P r L , : , \ d ' i r n r a ( t i B . 6 . 1 2 0 .) . o n s l d i n , { r i z a r e au n n i a j u t a jc o n v F r e e n l a t tr,r ti.s. ioroidalc /. 2 ri J ile,aror diamerredi s.r.d in drrcclia rinlului, rotorul I situiDdu-se in interiorul torului celui mai mic. Prin distan{iu(r picsclor toroidale, utilizind nervuri nefiglrate, intre acestea se fort5t

iicat. 1n aq:st caz ajutajrd se ronlpunc (lintr-o seric de sec!iuni inelare , 8 .li.pu." r, r ' - , ; i o a r " , . e l ' a r d l c n . l " d c d l l e t ep r i n u "irnerfl,, di,m.rr., t d n t e i r ) ; l a r " 0 , f / . i d m o ne d " ' o . o r . , . . l i u n i l , i n " r d r . t o r m e a z ;,-r n a ijutaj con\cr8.nr rarir,v.tl. un ajurrjdr\-rs(nl. Encfjil , in.ti.i't .urenl|rlui ,Lc.r(r i,cc.lcrdl in parr(J c.nir.rL:r rjutaj,rlrri qt" r., up.rare jr tor3 tiunea divergenti a ajuiajului, crescind dcprcsiunea din aval dc roior, o orin care se realiT.eazi\ cr€stere suplirnentari a f.itezei curentului de aer iare traverscazi rotorul. La aiutaiele divizatc efectul de accelerare esie mai intens la viteze mici dc wlnt, r€alidndu-se o oarecare autoreglare, propri€tate care reprezinti inci rn avantai la aceasti solulie constructivS. Dezavantajul comuu trtuor turbinelor iDtubatc este c: airtajul opune o rezistent5. aeiodinamici Ioartc marc in cazul vlnturilot cxccsir?, fapt care impune un stllp d( sustinere foartc rczistent ti rigid. eoliand cu concerltrator dinamic. Llr b.Turbini accsteturbinc concentratorul se inlirie impreune cu rotorul ti are ln Seneral dimensiuni mult mai mici decit conccntratoarelc statice, olerin.l rrr , i\tie (nerc,-ti( comD.rrabil. ' 'lrr gci.r.,l. 1., aj'rtxi l, d{icrir,. r:tfortul dintr, lurrgimrr ajur,rirrlr (ln carc sc amplascazl rotorul) cra cuprins intrc rliami trul siu mini ;i 3 ii 7. Acest raport se poate reduce foarte mult utiiizlnd un ajutaj inelxl -l?l si 1721. Solutia constrnciiwi a rotorului este reprezentati in {ig- 6.121. Rotorul \c comprne din mai multe pale 7, dispuse echidistant pe rn ccrc, moninleriorril llt( risjd intre o carcasi inelir:-r erterioilii 2 ti o carcas;L-inclarir

./ (nrclsa intcrioari Lstc susfinut: prin mai multc spilc J dc ur butuc r rrontrl pc un arbore 6. lntr-o sec{iuneradialn carcaseleinelare se prezirti .rrl, ft,rmri unuj profil acrodinamic asimciric avind o Iinele maxi;n. Cele ,lo li t)'1,lile aerodinamicc slnt a;ezate simetic fat.1 de directia curcitului r i l . r " r . 1 , ,, l | r . r n u m i lu n t s h iJ . i n i i d c n l a . , o r ( 5 p u n z i r up o f r a n t F m c r i n , . . i r , , , r , i n du D . , j l l r x j i n c l . r rT , u l l r t r g e r r t - d i v , : r g e n r . r i , n s , a f l : i l u l , 1 , / I i,r :Lsl' rn.)xn ii I,al,i ., rorpsc impr',un" fiind coliihriral, inlrc .lt

relative a curcniului dc aer ti s: Iacit un aruriit {nghi cu axa dc rotal(' a rotorului, iar coarda profitului paleiei s; aib: un anumii unghi dc incident,n.astfel incit directia forlei portante st fie sPre axa de rotatie a roAccelcrarca cur.ntului dc acr care travcrscazi roiorul sc Produco cll r r r r m a r r , l c c t r r l r r( L ( . j , o m p a jr t r o d i r , a m r ,, , i r r ' . r f a r c J a t o l i t : l i n i t . u -al Pnlct.i :i Iiniil, ,l, liunr: din'rr virrclurilr inrlirseprin ' t'.rul d" ' apir . u r e n t d p v i l t . , l a r o n r ; , u ' l e i d c p o r t a n l' r p a l . r c i . A , " ' t l i p d r r r r " r r r i f xlP DrFZiDre ocrlorman!erpropiar" dF cPlP lurbinei (u cun..nlrdlor .tJlr(. "din Drmi lrnJ coslul mulr rui redus d,rloriti ivantaiul'fata d. ace.ira cantitntii minime dc material care constituie concentratorul. .ol,iani at i cidcttl.i coniu !ti (ti (o|t(tlth1tto/ lr r8. l,a lrccste curentului dt' aer sc prorirl ( ca urmnrc a unor fcnornenc turbine accc:lerarca . a r . s , d c : r i 5 o i r J n u i n i m . d i a t a \ . i i r . , t , l " . , r o r o r u l U i' .i l a o i n u m i r i r LlislantJ.!a ,r.rndrp.rol^ Ll ooal" Ii dmpla.3l inlr o no/itr" nat fo1\a! nabili, in eeneral mai aproapi de so1 peritru a simplifica transmisia ii a micsora soliciterile in elemcntcle de-sus1incrc. 'l'u c c u r l c ' l l c c t o r " T u r b i n c ld i n a c c a s t i r a. r l )i n ; L c o i i t n i i . , t r ' r , ' x - i n r , , r r a ' k r i z t . ri ,r A " r , r r l I ' r i n l , , r r r r,' o n s r r r ! r i v ir , l c f l ' , r o r r , r r r l r i O , o t r r l i . n n . l r u ' r i r .p , n t n r d l l . r o r . - l i p f , / n . r r i i r r f i s o l 2 3 1421.Partea a.trli a deflectorului cste format: din mai mutte tubu.i / i:u un anumit Dro{il aerodinamic in sectiunea transversah, astfel inctt intrc ,ceste trburi s: sc formczc un ajutaj 2 rcctangrlar convcrgent-divcrgent ( . i \ | r i , r c .i ,n r " ! i o x r , i . r u l ' u r i l oe s r ' ; | n l i r r r ' i i n d " , r . 'P r i n t r - t t prc r , t c r ' t ' x u 5 J , - i i n f b r s i l i r . a p r t p r r n . a p a ' 1t " I . i ; P , < ' r r r ' r r " x r , l , l - ^ f i l r r l r r i ' r r z o r r a' " l i u n i i n r i n i i n . , . ; u r a l u l r r i . i r r r 1,r.'rii- l(r"slll': / 'r 7. situatc'restrectil in amonte Si in aval de seclillnca mirlimi. tr'erestrele /t 7 , ' 1 , 1 , r , r ; ) u r .c u \ o l r . l F 8 o r i , n t r r ' : p r e r n r e i i o r i.d r r " r c ' l r P l e . t l r , , l . r , l . o , r r i . n t i r r ' t r " " \ t . r i o r .T u b r i l P" i n l m o n r J r "r i s r dp . , n r d u . l , l , t t t n l l . , t i ) i n , i l , " \ r r : . l i l "p r - ! j z r r , u \ o l " r . l . r . o n r u n i ( a p r i n , , r i . | l , r i / J , U , u n d u ( r r / r , . i a r ( . i \ i r i , 1 i lP l , ! . ] z l l r L r r v u l c r , l . 8 ( o m u r r i , n L / / . ' t u l i u f i l , s i n t r i S i J i / " r "i n t i . c l c P r i n l r i r r l l ( Irrrr,'rlr(irlL/Jcu,or,lrr,rir p r i n ( d L l u r i l c i ; J c u n b r a l -o r i z o r r a l / d . G l ' J t r r , J ld si rir,r u'r.Lr, trhirrilor .i" .conductt:lor cstc echilibrate cu o contnercutite /7. Sistenrul t J ( r u b u r ' i ( o n d u . l e . r e . r . ! r n u d . s i l p p i r o r a - n, o m p u s d i n d o u j . r u l , u r i. " r " " r . r i c - t 8 . ) 1 . . L r p a ' L e o u p e r i o i r i . r u L u r i l -= i n i i n . h i ' ( r " t \ ' , ' r r r i r l , n r n . l i r r r d r. i ' " n r u r i u i , u , 6 r r ' l L r . l , l/ .' , r r / / a " t f e li n r i i . r r r r . , l r r r n r i r i u a r :rr I u L u l r / r , o r n u r i ( ; i u , o n ( l u r a / / ) i : , r c a ! i I a l c J i r r , l i , r i , cu .uDrinsirtntrc tuburile ;r8 ii /9 comunic:r condur:ta//. ('ur(Dtul ik :rr'f ' r , , i n , l p r j r rd i u r a i e l e , v . t p r o d u I o i l i t ' , n 1 . 1 ^ d fr"'irrn, irrrr'.,l, .l,,rri 2 r . . , i t i l ; x l I r u b u r i l " r / . S r r p r " p r r s i u n . a ' "r l a n s m i r .L , r i no r i l i c r i l ,/ , p r i r r r il Ia 'arirai o iri-l,r.i,linrr. I-oL,ilp /8.'i l'r. irr d.1r,'irirr, , " r 'transmite pril orificiile /2 .1,.r.r .r tonducta /0 la cavitatc:r intcrioatr"r s( Prin coDductei /9. La Lazir conductclc ir8 ti /9 siDt sprijinitc intr-uD rn(or(l rotrliv clanf la sol, prfvirzut cu la8:rrc,nefiilurate,cavitr-r!iltcoDdttr:lrrlot li,7 'l\trbii.tii

t'

1,.

. 12l. lurl)nri roli. !tr rjulaj indar:

lig. a,ll:. lirbnri

.oliinA .r !al(tt (!( capit nc nqnf Dorlr r.i( h nc..rri

C>

r tr

fiub actiunca curcntului dc arr, in jurul carcasclor inelaru sc prodltcc i " . , ' , , 1 . , 1 i ' l - . , r ' & t r r m i n i u i u r l i i J c p o r l s n t i . t n l i , r i . r n r \ l i . ,i' r, F. , d i r , r r l u i i r r l , , r 7 . D r u a r r r e( r r ' . r - k , r u - ' ( p u i . t " l ' l . r . J r , l i r 1 ( t i . , t o r t ( i i t!,rtrnte, curcntul dc acr cstc dcviat astlcl s:r ircaci'!plin ajutajul inclat, !iir^ in accasti zoni iu carc sint dispuse palele crcscind consideraul. . { ' : ' r ' l ! p , o i l u l u i c a r c a " F l o r . 5' r " r b i b i 1 . 8 , 1 i , r r , o a r r J a r u f iu J u ip a l o l o r . p . \ , . r " r i s o l u l i c . o n . r r u , r i \ , r r L r F r r r .r o t n r r l u i o , o r , ' f r , l i F f o d I , s " ' I r l ' . u r i ) i . . l " r i ' i r , i. l t i l i z i n J . u , a . i o n r r r u c t i c ,. ! o r i n ' b u n : . t l i If,'IurirrII |, turLin|lot l uL, rnullrpal( ri anum, (,l, xlc turl,rn(i tiP t" . , r " , r t i J ( l , i L i ( l ( t i r h ' c r i s l i n 6 2 . 2 . 1 .A . i t ' l : , r ( J u c r f ( u l a t , a i i r u f r i l ' L Irrl,r fronta)ir, suprafala inh:rccptatn djn vlnt riminind Lacccati.Totodat:! (r(,ttf {itfzll sp;cifici ). si coificientul dc putere C. aarc fac si scad: r ,,slul lurl,inci. s , r ' r J iI U . , l " r / D l i o n a ! d a , , s l r o l o r - p p o a ( i n t o n t r r i i n i n l e r i o r u l | | | , | | ' : , J r r L r jd . i d m " i i n : r i n t , ,, r c s . i n . l u , i i c i e n l a , a r d c e a s t iq o l u l i c |ls rorrstrrrctiviL "pr(zcrtr Dumai un iDtorcsicorctic. Dczavantajelc accstci ur s(,lulii (onsl rctive siDt urmitoarclc: nu sr: l,oatc rcgla turbina prin pivotarca patclor; rnr sc prcteazi la turbinele rapidc cu doui sau trci pale. t , ' l u { r at o n 5 r r u ( l r u lr . t r , z c n l d t i , , . h r m a l i ( ; r f i 8 . 6 . 1 2 2 l ) 8 - e l i n , i r i L monrarri o' pdt.U J',,.,51i ,l, riv.urraj,. l.a \ ii ful I ah i / , )l, ( rfr-'1 2 asif{l in;it rxa palctci sri Iic pcryendicularil pc diroitia vitczci jllri

, r,rrrrrrri, i r)I I .u o tubulatrri in cirrc cste amplasat uD rotol nefigurat. C11, hnll|l (l( acf care se produce datoriti difercntei de presiuneantreneazi. on' ntarfa ajutajelor 2 in directia \'intului sc produce ca unnare a efecrl|lni ,1. diriv:L : tubulilor /. Dezamntajrll acestui sistem constructiv
16 15 5 6 ?

11 t3
llig. 6.1:l D..Jlfct'. hrl)


\renf,.i

p r o m i t i l o a r , i n . , t l ' i \ ' ; i F ( o s t u l" r k ' r d j , i , u u l l i l . - l i l " l u r , . n , r , . r , . l , ( \ t I l I \lW. S.hcma constnr.ri!e,Si funcionali a turbinci o.rp plpze.nrati in fi8. 6.125.Partea prjn' ilJl a lurhinpi pst. .onstituit;, Jillrr-o srr-.tur;l fixl inferioari /, care estc dc fapt un ajutaj convergent, -ci o structur:-l cilindricn superioari 2 ancorati de sol prin ancorele ,, a\.ind o scric (l( lerestrc pe gcncratoarc, |re\-i"!7-utcctl loletcic I care inchid sau (lcschid f.rcstrele ln {unctic dc dirccti:r vintului. {iinrl comandatJ ae rn scri'ornoto'. t" ajutajul convergent este montat un rotor 5- cu clte doul pale decalate cu 90". In tnnpul funcfionnrii se deschi.l volctelc dinspre lint; cur-entul clc lrcr, intrind prin fercstre, cste oricntat langeDtial dc citre '.olctc, crt'lndrr-sc inte- Iii!. r, t.t-5 'ti.,lrnl cotirni in cn vi|1.i orul-structudi .ihdricc un virtej ver tical. In centrul cilindrului se producc o puternici llcpresiune, accelerind cureD, tul de ac! care trece prin rotor in directie ascenclcrt:. Aerul intrat Drin ierc"trcle eilinJrului (! arn,il...i cu a.r.rl .,..pirrr nrin roror, duDr'!;ar,. " i t r ' l i p i r p r i n P i r r " . r. , r p r , o / r r t . , . i l r n J f l r l u i . A , , ^ s r : iI u r l , i n i , n l i - . l . , u n o : ., r r . i. n . i l . r a ru r . ,, | . . p Fi ,a t i r a t c u bJ . r u . s mica d rurl,i .r Torn do, derirr ,.n1ornr.i la Du;ri inslalare Desre I \ l \ \ ' I n n r o b u " r e ld . l r 1 , n t r a r o - d l u i,.a I i i r n s t f i i o { i a b r l j r a l p i o r i r r , s ;i lrin rmplasarearotoruiui irr p^ .d iqt, flodra - , on,.ntraroruJui cilindric, care simplifici transmisia ii lmbunitalte$te icccsibilitatea la subansamblurile carc ncccsitir lntretincro pcrjo(lici. Drtoritr-r turatici n1ari r rotorului, dcterminate de diametrul mic al acestuia. !.eneratorul clectr' . r t , ' a ' , I i a n r r . n d td i r ' . r l a r : m u l ' i p l i ( d r o d . r u r a l i , . c-Turbini eolian: c u v l r - ' t e i i n d u s . [ a a c e a s ts: o r l u l r ' , o . , . r r r . ' i v a v i r r e l u li n c a r . c a r n p l a - a i ; r u r o n r lr u r b i n e ie s r , . ( u c . g fat de o aip:-r avind o anumiti couliguraJie ii profil. Se gtie ci ta aLrpilc cu lungihe finite, datorit:t presiunii staiice mii ridicate ilc la inlrarlos, r ; r r r r l, l i n r . r r . t i z o D e i r k l " : . i i . d e p l a s u c p e l a . a p c r p l e r i D i i . i t r n c x r r a 'Jo . ,rn l pr,"iun.a mdi ..izu1i. A"ca.sli depidsar"for-rneazi o,ir,rr".1" latic care are ca efect formarca Ia capetele supiafetei portante, in aval, a unor Dinze de wirt€iuri contrarotitoarc. Prin plasarea unui rotor de tffbine €oliaDi in zona acestor vtrtejuri cu pr.siurle sc:zute, undc cnergia cinetic:r a cureDtului d( acr (stc r))irritr'r, s. poatc ol)tine o ampJificare de putere dc 3-4 ori falir rlc cazul ln call n,r'flrl s-ir g;si inir.un .urenl lib'.r. Eficicnla genernrii \iirtejului crette o dati cu cresterea coelicientului (lc portanln al profiiului utilizat ti depinde de fonna aripii. t,a solutia constructivi r€prezcntat: in lig. 6.126 fl76l pentru gcnelr'r.:r \ i r l , . i , r r i l o r' I o l o s ' r t no : , r i p i / c u o d n u m r r i a l u n A r r 's i c u r r n n r o t r l .,{'1'lir,,rni, ci,rc a.iturA o foiti de portanli maxirnii. lrr ronuril, &l vir.

tiig, 6.121. l)erlect.r

up lall

o.ictrtal,ni.

, stc dcbitul mn: de acr care se poate Iehicula pentru antrenarea rotorului fi (lcci puterca instalat:r relativ mictr. O ulf:L solutic constructir':L cstr Drczcntat:r in fie. 6.124 1208i. O nalir / rl: mari dimtinsilni, arind un anu;it prolil aelodinamic, eate ircviiutn ,1r l:rnt.lc 2. Cavitatea inierioari -a palei comunici. cu un tnb 3 solidar i r l)rla, care cste montat in lagirclc J ,si 5 9i racordat etan; la o tubdatrrri sul,terani 6 in care este montat uD rotor 7. sul) actiunea curertului dc aer pala sc orientead ill directia acestuia, <lirra|ece axa dc pivotaLc cstf situat;r lntre bordul de atac ti centrul cle apare o despr"jiun.. suL a(tiI,r1.i,rr, ,rl },fofil;lui, ,.i in ron.t i ru"trcLor i r r v . ri i r i . r i " r r r l , . t , t , h i r r r l " tp r r n t u b u l a t u r a : rc a r ^ . i t " r a c o r , l a t ip J I a . I r,slx\rliv prin rolorul 7. 1 , . ' fu r b i n : eoliani cu virtej Y e r t i c a l . , { c e stti p d e lrrrbinir oolian:r cste ol'icct!d rnlli brevet de invenfie S.U.A. L22l $i 821 , \t! rimcilnt la (;rumman Acrospace Corporation, obtinlndr.Fse rezultate

r58

t5rl

l, ilri I (!. sr iol mcaz;'r capei(lr arit)ii se nronieazi ritc un roior i pc la s,,tn'rl,,,ilr 'l care au fonna Llnof prelungiri alu fat)eteiorafipii in dn€ctia i,\,., vnlcjurilor. lli;carca de roiatif se transmite, prin arLorii i 9i roti rlirlrl' (onifu n.fisuratr, la un gr crator clectric1t. nroniat intr un srport 7, 1r r;rrI estr lnontalar a.it)a / crr posibilitatut dc pirotare pcntru r;rfi ri,r(iL i,, (li (!ir Iintulri fu i,j',r,nLrl ri (lcrivc ,s. Pfntr p:otlu(reu

I

...=i..
. lla. 'l ffl)l'Li . tin,':t 0r 'i,1tr. t rL. 0i pn)frl,Lri rirlL i

1 , 1 . 2 7 l t r r l , ' r ; r r l ) L i r r ' ; -.,L
i[P;r ,lLLh

\ni.i

irrltrs.r

fiftcjrrilor arDa / sc pozitioneazi rcgiabil, astl,rl incit s. c\lstr un anurmt u shi dc in.idcrti, care asigu.,. cficienla nu\im:-r. S( ol)scr|r"r nccstf turliin. .int de tipul ..l,irot01" dfoare.c s. utr, t:L , lizr.:rz:'r virti.jLrrilr dc Ia anhl .a]!t,. rLI( lripii. lrr 1o<:rrl aIiIii fu t'r1)lilr,.(xliDa,rli(:st: poatt utiliza si (, phc,'LplLui (asena.riioarf umri aripi ,,cLr:lta")conlofm figurii 6.127 I ri,,rr(hiLLlai"L Solutia conrtfucti\'a! asisuri o suDmfati iirtcrccptati marc utilizlnd 1206. (lori aripi plane ,,delta" / in pozitic yertic:l:r ;i patru tufbine J montate in colluriic dc virtejuri priD srport .ilL' i, care se monteazi pc un sLrport ln,st('.ior./ c.uc se spilina! pc ct[.doui aripi solidrrizindrLlf. in fafii ari t)il, \ir)t soli(larizitc printFun suporl anicfior i; scnlt, caro cslc montat t)rinlr''uDl)i|ot 6 pc u snport 7 Sprijinifea aripilor se rnai facc prin folclc ,\,,,,)',lrric pc suporturilf 9. Punerea ansambluluiin clireclia lintului se litrr' (l,r((,riti-L poziliei aripilor care lunclioneazi ca o cierivi, pdD pivotarea ir jurtrl t)ivolului 6 fi prin rulaft,a roftrlor8 pe o cale dt) rulare circularii. , l l r . r l , r r r i , , , l i r L . l r l , . . t r f r t . r n ri , . i r rr , c i + . . u l,,tir .,,nslnrctiv:-L turl)ina af. caractcristici mai apropiatc (lii o turl,in:L de r|r, Lirro convert€Sterftrgia cineii(i a tlllui curent de aer care sc dcplast rriL ir)tr un tub ie ical sau inclinat, avind diamctrul dc zcci dc mctri, ii', i'r-,llimea de srtc de metri, sutr ac,tiuneadiferentei de densitatc ca ur tttan incr"Llzilii unrcziriiaerului. Deci aceste sau instalatii in lond convortcsc t nr'ri.ti.solin"r itr ctr,reic m.cxnicat,uiili/nd ca agcrt motor acful. Sini
lli{)

-.i unjlc inJlalatii carL'corcomiteDicu cnergia solard utilizcazi ii energilt Iintului. TurLina eolian: (mai corcct I solaro-eoliani) prezentati in Iigrrile 6.128 1123),6.129 6.13012611 este cu curent ascendent utilizcazar :rtit ti Fi .nrrgia solnrd cit ii erergia vintului. ln apropicrea solului aerul estc incllzit de , i r" un .rl,l:rlor solar / sub formd unui acoperit cu o structu i foarte usoard. Acest acoperis este racordat la un tub vertical 2 izolat t€rmic, care reprezint;. tubul termic propriu-zis. Tubul este de coostructie foarte uioar: a circi rigiditate estc m:rriti prin ancorajele 3. La partea su, perioari! a ttll)Lrlui este montat un dcflcctor I cu posibilitatc dc pi|otarc in jurul a\ei tnbului, in direcjia yintrld. D a l o r i r ; , i , . r ; u l ua p L u. a l d p - . i l la par -pi l - . , i n f c r i o i r "..' u b r u i . u n d . c s l . n )"o nuild t o r u r i l,in:r de aer :; Tirajul csic mirit ddtofiti supra5 l . \ ' i n t l r p a r t " . r i n f " r ' i o a r i5 i ; r I'r'.iurii 'r:rt lriC, 6, !28. Tu.bin{ eolitlepresiunii create la partea superioar:r de citre rli cu ft In tclmic 9i ctrr€nt ,i. {ifflectorul

J 16.ll).

I'1,;r.:,l.cr1:ar:'clf.rijri!rt,rrtLti,.ru,nre.r,i.'l.L\sLrrl'nrtfLixt,i (Lc c.rifu.lii 1,.r,.,.. (f = lir'j tl\\'l

i

{

ln iig. 6.131il30l estereprezcnt:rti altarsoluticconstructivdo crr'(. lrrxlioncaznca curent d!'s('ndL'nt, pfln mirirea densitiltii aerului.Tntr-o rrl, (sto an\trs.rtirgurtL ( vacrt:rr. !'vrzxti irarruluifi o porliun,r , / cili d.
t6l

, h r , , I r r c r L f r .. s t c n ) d r i n t i .r lurbin; de aer nefiguratn. Tubulaiura J ( L r ! r , L r { ( h i l r l a o t u i r u l a l l r r : i ., fa:e este pozaii pe |clsantul unui deal r,,,r nrrjrl.. I]lr lirful nunt.hi tul)ulatu J €ste racordati la un horn J.

lrr.ir rnri jos po.il,il ti, in ai doilca rind, .onstrucli.l s:r f1c cir i]rri sirrLDt;r ., r.ol st:I. E\prfiertclc au.lo\tdit c:! roror ! \VagDcl indeplin(:r(,acf,r,. \ria (lc rotnt;e / a rotor-olui(fig. 6.1-'12, arf o t)oziti. inr.tin,,1,"L a) rL,. 1i :5 t.rti' d. orizoDirJ:1. bntn.Lrl ? situal la t)aza, In sirl trlontrlt.{, J,i,li, inritrali J si o p.rlirpcDti Lr..Lililnafr ./ a 1.:nfi lurl!,irr cstc junirtate din lLLngi, mr palci principale. Unghrui ,t'Dl,c prlc ii a\a dc rolalie / tslc .1. 45' Pertnr rig i, (lo /,rr. pxlciI sf rn(1r'(tLz,-r Ll,r ,L\ (t!, srrs!iurc t. R(rlnlsicf(a r oiorului sr asigxri prin accca .i palelc sirlt tixe, avlndpasul ii\. liotor i sc nutoorienteazi r rf,f 3€0'€o 36q i,, dnectirLrinlului, plattof
''|

La partea supcrioar:l a trornului se pul \crizeazarapr'L.ar.fcstc r(Lusir prinir{} (onducii.i d( la o st:rfic dc pompar(' , care se .riinrrntcaz:tlinlr tu liu 7. Prin pulrerizarea apci aerul din horgradr rD1 ,/ sc r:ce9ie mirindu;i de urnezenli, in ufnta .:Al.eia crette (lcnsitatrr ,ri rparc n crrrcnt desccndcnt frr. rctjoncrzi' lLrrbintl.

:l

. L l , , i . ,,,. .. , ,' ,,, , 1 .; . , , , ;

t,l lr" ,,

trr'r,l .rrr'ur.Lr''

\\' '

l1

r"

""

'

i

"

f"

l'

il

2.... 1 -

I', , In) Irrororinrl rnei cenrralc .iecr L r c , t n r n l i l , , l r t r , ,r c r D i . d . l r r l r k \ \ , ' , r ' i , n i , ' s t r l r . r i n s d l r l S t ) n r r ''!

jrrg. 6.1-ll. lrfbr!n

r!

tnrn i.rDrc

ii.urrnl

Ii.].

lltsili

colirnc ru ar in(linat

rt.-| :r\ului. ir ' n o . / , . . . , i r . 'd i u r o f u l Ili $iagncr estc c:r Fntru acc,.,., put!r. nomind:! lungirncapalclor lfehuie sr-r lic do l,l ori ln i marf .r la trrrbim,l, cu rx orizontal. ln titnptrl tunctioririi putercl (tczvoltatr'! a,f o lrlllLmiti pulsati( (fis. 6.112,l), c $i (l) datoritir varialiei ciclicen unghiolui dc incidcnt:'L r par' ii , urgerij uDof zone cu viteza vintuiui dileriti. -\ceast:r pulsalie sc poxl, tniformiza printr un volant mortat pe arborclc dc iegirc al multipln ar,!ului. Protectia in iimpul furtunilor se asiguri prin oprirea turbinci ln,! , i,xl rotorul intr-o pozific L,orcspuvitoarepozitici orizontalea |al{ i llr,,l lLr'gr. (oslul rotorlLiuicstc tlproxirnxti\. l0% din costul total al inslaL'li(i ,,,1i( inclusiv plattorulasau vasal,iar:coeficicrl l dc pLlte.cpoatc ajlrrgf rc, 1., rrloarca Cr, . 0,4. Datoriti calitnfilor saie, accst rotor se porte uiiliza naveior. i, IrDllu pfopLLlsia

.; r " ; , , 1 . , , 1 . : . . : 'i.i i

,\r',.t tip,lc miriini r apimt f.rart('r-eccnl, artnd un singur ', tr'./! rlrnl: luflriDa.ri rrx illf1inr1 cu incidcnlr"r \'ariabili. l{otorul accstci lurl'irr'.r f(,sl tlczrolrrl jr l{.1. (;.rnrania do c:trc dl. C. Wagner. Roionrl Watn, r ,s{(, rlLstinatin .pccial rlcc1roccn|-alelor eolieneplutitoare care se arrrr,;rziL irr rccle zor. dr coasii alc n)irilor rsi .tlc oceanelor, undc poienzole]e & coasti au un potcnlirlL,l , r)trr( ti. eolian .si. n,arr. lD 3cDeral, , n(.rr,.{if iolian s,,D'il,il nui urc dccit zoDrl,, continentalc. lii'1 (tti,n. Itutiloar. s| inrPum rczolvartr unor pfol)lcm,. l,rr c.nl lrlr 'lrrirlI ln prirDll)ritl,1,.:lt. n(.c:iI cn ccrlirul df grLUtrtc al lurt,iDeisr'r
l(i:l

lr.

( \PTATORI EOLIENI s'|.\TI( l

La aceFti captatori eolieDi echipamcntul dc collvcrsic sc (:Lr ,,,r'1"'r(l;r captalorul insuli, energiacineticar \"intului fiincl donrfrtiti a ,i1r,rI i| {,nrf(io (i. pompare.clectric:r sarl tefmi.r-l.Irr ^ci'st ctlz co v, rli' rl q , . ' 1 , , , , ,l i , l i . f s t . c h i r r i n s t a t r l i x o l i r n i . D r i i p f i r ) c i p i i l { , ( 1 , ' i u m : 1 n , r l ., r r f ir ,,, L,),,l,ilor(1,.lc(,st f.l fl-.lll (loj,rc no!fut.. irrcsl(r ||r l! nIfi( ixt (1, :,1'i ,
l(i:l

lr ullir)I deceniu de o cercetare Drai sustinut:, detcrminete de ftutatiile int,r\,.nil, in nroblematicaenergerici di'n ace;sla DcIioad,i. I)rr f! rr x .pe,iali;tilor sc mani{eslilun real lnreresDenrrudezvolrarea oli.na {rrlicF datorite avanlaietoracesrora iaii dp instalatiile "ril.'l,rt'jlnfu , r'ljIrr'.di n:rmir". :' .aa avantaie se not amrnri urm,ttoarelF - npsa plesetor ]n mlscare; )ncxistenta uzurii fizice: - fiabilitate meriti; fosibilitatea realizfii unor iDstalatii de ]l1are Dutere: - posibilitatea utilizdrii matedalelor ;i -<ubansa-mbluilordin fabri_ .rrtii corenti: cost previzitil mai redus. ( u lorte aci.stca, j-au obliltur numai la electro. rerultate incuraiatoarF Fl'lxrilo/rcl. colleneslattcc realrzalcpe princirriulconver:iei electropazo_ ,lrnanri.,. S-du pubjical chinr unci. realir;ri irat rjce in acest dorniniu. ln (are s-au realiat ?8 W/m, la o rensiun" dnlutru dn rr8 kV si o vitezi r.vlnrului d. l0 mA, r,.d re corespunde unui randarn"nr lrespecur coefi_ r c x n t u l d . p u t e r e ) p l 2 . 5 o o 5 0 . T n _ . e 1m u r m € a d s pd p - . r i L i c o n s l r u c r i v d , \r nrn(tro at numtr acestc rnitrtatri L I t l ( i( lt r o i j c D e r a t o r r o j i r D s t a t i c c u a e r o s o l i (rr sarcini I (ilcll1i rlcctricc. S c h e m ac o n s t r u c t i v li s i t ' i I l , 1 , f i r n ,l i , ' u a r na l c r n . t a l a r r e:ri r r e p r c z e n t a r e f i e . 6 . t 3 j t 2 { 5 j l,rin' )i r"l lr\'.rlillir ',.rli/dra p"r" d"srjnara der;rminerij unor laramerrl p" l,irza expi Ii0r4clor ctc iahoraror. I n .uL llr ,1. a, f .omprimal / anl|eneaze vaporij 2 r.zultati DriRinc;l_ ririr.,tnilDllurrcipr,nt . t , i n r r - o i n c i n { i / i n i a r c e s r c- o " i " i a.,, lrrnl rr'1aiiv ; r:rcordarl.r rnasi in lorme dc tiie si un electrod"Dozitiv tiin lolnrt tl inel. Orificiul elecrrodului 6 psre r;cordat la un spaiiu .1. .onvctsic 7 ia capitul ciruia este montat un electrod colector g, _ra;ordat
9 8 r

sarcinilr (l.crric( ncgarirc. in tclul n.cirr ror.nlrrlul ctec"rn.,nj1lndu-j rrodului 8 s.adc. aparlnd o dilcrenle de totential late d; mJsi. A.easta 'lorerEjni un curent de clcrlroni care sc inibidc Drin sar(ina urili.i masl. Da.a enprgiaulrl, esfe mJi marp de.il encrKiacdnsumara Dentru ionizare. randamentul insralati.i este poriliv, oblinlndu-se enerAi6 electrici orill lransformarcaenergjFr.jnerir; a ,urentrilrri d. acr.

I : i g . 6 . 1 - 1 4E l . c t r o g e r e l a t o r e o l i a n s t a t ! c b i d i r c c l : . n a t , t r , : . t j . n i n d p r r n i c x i z a r e a a e r u i r i : ,

, ,:

Il

la mase printr-o sarcineutitdg. Ctmpul electric dintre electrozi se realizeaz.X o surse de inalti tensiune ct continui i/0 al carei pol negativ este racordat la mase jar polul pozitiv la electrodul6.

zeazi. Ionii atrat particulele de apd care sc condenseazi ln iurul acestora. formfird Dri.i pr.,iruri . Jt Inioli prlftitoarc d, .arc.ni electricc neealrv. .//, iir, sinr defiasatF de , urrnrut de aer prin orificiut electrodului potrl'\' citre electrcdul colector 8, in|ingind {orla clectrostatice din aceast[ ron;,.dre r. opune a.esrFideptd.irJ. ln deplasarea tor, aerosotiii$i pierd (nergri .,netr.i, dato li iimpultlr nc8aliv al spaliutui de converiie 7 , a r , r r , . l . p e m 5 : u r a a p r o n i F r i , 1 , , l . c r r o d U tr o l e i i o r . r , a d p c a c e s r a , i l0.t

., !,,nn ,,.,".'.*:i::T'?$1"::jli ::'J."*: n.lf

ln ultinii ani s,a intreprins un stutLin in legituri cu un electrogener . , r o r , ^ l i r , n s t a r i c a : c r n i n i l o r . a ( a r u i \ o r i n n l . i ( x r , r i I n . n l a l t r a -f o s t r,.r,t1; inrr-rr tuncl a.rodinamic, obtininJu-r,. r(zultalc r ozitive r7il. S-au Frol,.rs:i rflurnr ilduslrial, .are nu n,.hria.ur.; dc aerosolj. puiutorui dc sarcini ple,rrr," fiilld (hrar aerui ronizat. O a"rfel d" insiaiatie , s t , r c p r e z e n t a l id f i g . b . 1 3 4i l 4 7 . I n a c " a s ' i v a r i a n l i c o n s r r u c t j v i e l i c n uoJul ,olcrlor / Fsre.hiar solut ra.ordai la polul loziri\ al unei sLrrsc i. Polrrl n"grriv rl arcst,i.Lrrsc rsrc racordarpiinrr-uir rcauJrrorrle rrnsirrn,. i.i un fider J la o scrie dc sfcrc sau tuburi mctalict i, care constituic ,) arnliilur:r ioraminoasi (lc condcrNator. In acela5i plan cu arm:ttura '' 'in' rnnni,tl, inr.r.dlnr ni1.r. \i(fLiri a.cutire .au iir; subliri m.rrlic. a,. i.rr.i Lrtcrs.mFnFa. tormcJTi o drm;turi loramjno"sj si "sle racordrtir I'riulr-un fider 7 fi un rpgxlaror de ten"iunF 8la polui Foziliv at u ci $rsc r, polul regativ al acesteia Iiind racordat la p-o1uln6gativ at sursci :. lrintr-un regulator de tensiune 70 sc atimentea-zd. saicill utili /7 o |l'g:rli'Llil p:'rmint. Sursa 9 trebuie si esigure o diferenti. de potcnlial sufi( i(,ntir intre arm:turiie 5 ii 6 pentru a se produce ionizarea aciului.-AccastiL ,lif.rcDli de potenlial se alegc aproximativ de l0 000 V. Armiturn d, fiind inctrrcatd pozitiv lali de armiiura i, va atrage din aerul inconjuritor ctliva ,lin cl€ctronii lib€ri cxisten,ticare, la o intensitate sulicient de maro (h \.r'(:rDii, vor-atinge o vitez:i d.s1ui de marc Dentnr a ruDe electroui (lin ,,!t'r,rl'l, n.,rtr. ,h u , . r r , - . r ; o r n c s i , , t e r l . r q i n r l r i -De o . n j l l ti t , .r lri:'

ionizalc suL actiunca desc:lrc:lrii ,,Corona". Eiectronii se precipiu. spre :uflriLtuf|| /i iar moleculele de aer mai grele, tiind incircate cu sarcini pozilivr-r, sillt rcspinse spre armitura 5 care se aII: la nn potenlial electric tt(.gati\'. Diferenta de potenlial intre armitunle 5 ii d este controlat: de ,r,llrc rcgulatorrl de tcnsiune 8 in funcfie de tempcratura si umiditatea asigurc ur gradicnt cloctroSursa 2 trebric sr"r static suficient ln spaliul dintrc armitura i :ji sol, pentru a respingc ionii pozitivi din aer, dar care, sub actiunea vtntului, sint deplasali impotriva forlei de atractie a arlnnturii i ;i a for{ei de respingere a solului, pe seanrasciderii energiei cinetice a vlntului. Ionii pozitivi ajunli in apropicrcasolului l r r r I ' 1 3 5 ,l a l ( c t . o g . r { r r - slnt colcctati de accsta, Dririndu-$i potcntialul, care t,,r r,)lirD slatic onn)idi este pus h dispozitia consumatorului, sutr lorma 'rL !!xi:n schcmai cor unui curent de electroni care se stabilette de la armitura d prin regulatoarele 8 si 70, consumalorul // i sol pentru Deutralizarea ionilor. Instalatia este bidirectiorali, firnctionind analog 9i in cazul unui vint de scns opus. Armr-rturile,t si 6 sc monteaz:rDriD intermediul unor izolatoare dc laltil lrDsiunc pc suporli netalici modulati sub forma unui Uafd (fig. 6.13a,l)). O varianti constructivi omnidirectional: este reprezentat: in {ig. 6.135 ll?51. lnstalalia se compune dintr-un electrod central /, generator de ioni fi doue inele toroidalc 2 9i J montate pe izolatoare nefigurate. Diferenta (lo potenlial dintre electrodul central gi electrozii 2 5i 3 se lealizeazl cu cltc o sursi I, respcctiv 6. Electrodul central estL'racordat la sol prin sarci'r;r utih,t. Principiul de functionare este asemdnltor ca la variania prcc(rlcnt[. Pe llngi. avantajelc mentionate, aceste instalalii prczintd ,ri unele dcza{rntaie, deoarecenecesiti urmltoarele : surse de inalti tcnsiune; - aparate de reglare de inalti tensiune; misuri dc eliminarc a descircirilor necontrolate; '- luurca unor misnri de protectic contra electrocutiLrilor.

DI,I']III'NTII DD TI]{)NIA TI]IIBINELOII ]]OLID ND
'i.1.

t

t

j:l*u::tc--*-"

lntr-un spaliu ocupat de un lluid ir mitcarc fieci!rui punct i sc poaic :ria9a lectorul vitezar al particulci fluide :rflate inacest punct la moncntul respecti\'. Se obtine un cimp de vitczc. Daci vitcza depinde dc limp, cinpr vali lariabil Se definesc pentm .impul de viteze notiunile: R.Siin d. Dtitc.tl. lerlndn.nt sa* sta!.io ti. \itez.le nu (lirpincl dc timp. lltgitlN neltrlEiut.Il. \'ihrzele !ariazi in ficcarc punct

iD tnnp p€ntru un punct dat.

Lini. de curcnl. Este curba tangentn in fiecare din pmctele ei la veclorul litezir din punciut respectiv. Pentru regimul permanent, liniilc (lc ,Urcnt coinci(] cu rraiectorijleparijculclor fluide. l lh d. .1ftn|. Estc suprafata Seneratil(lc liniilc de curent, car(' sc \tnijnr:i pc o curbi'r sinpln inchisi. fiiej. Este rota_tia particulei fluide in jurul unei axe instantaD(e ,l, rotarie. Din prnct de yedere matematic, notind cu I/,, I/,, I/, compor, nt(,I" vjtezei pe aricle de coordonate, virtejul este reprczentat de vccl rl o LLr proiccliile:

"'

I I;v

,'l'..\

:(;-'

; , ' ) '" '

,,,U,_tt,l,,,,

II,:1,

,l'..|.

. rl - ,

;,r

r\,'

;\'t

I.it1i. t. 1)irl.j. Este curl)1 {rrrSent:r ioate punctcic sale vccl(,r'(hri in \irt,iii (l'n pun.lul rrsf(!1ir'.
lliti

lriT

iurrizarr: sulr actiunea descercirii ,,Corona". Electronii se precipite spre /i iar moleculele de aer mai grele, {iind inclrcate cu sarcini pozilrnrilrrr lir';r, $int r€spinse spre armatura 5 care se afle la un potential electric rf8{ti\'. Di{erenta de potenJial intre arm:turile 5 ;i 6 este controlati de llitrc regulaiorul de tensiune 8 in functie de temperatffa qi umiditatea rretului. Sursa 2 trcbuic s:r asigurc un gradicnt clL.ctrostatic sulicient ln spaliul dintrc arm:tura J li sol, pentru a respinge ionii pozitivi din aer, dar care, sub acliunea v'intului, sint deplasali inpotriva forlei de atraclic a arm:turii 5 9i a forfei de respingere a solului, pe seamascidcrii energiei cinetice a vfntului. Ionii pozitivi ajunti iD apropierc'a solului lrir. 6. ll5, Itleotro8.nera- slnt colectati de acesta,mirindu-9i potentialul, care r(r uoliatr static onnidieste pus la dispozilia consumatorului, sub {orma ,1..tionel schcmi .on unui curent de electrotri care se stabile$tc d€ la arm5tu.a 6 prin regulatoarele 8 ;i /0, consumajonilor. Inslalalra c.r. bidireclio.ral;. torul // $ sot p"nlru nFu{ralizarea funclionindanaloB in cazulunui vlnt de sensopus. ti dc Armaturile5 ti d se monteazi prin intcrmediulunor izolaroarF fiHlt; tensiune pe suporti metalici modulati srlJ forma umri gard (fig. 6.13a, b). O variantd constructivi omnidirectionali este reprezentate in fig. 6.135 [175]. Instalalia se compune dintr-un electrod centra.l 7, generator de ioni 2 5i doui inele toroida-le ri J montate pF izolatoareneliSurate.Diferen!a dc potential dintrc electrodul .entral ti ele.trozii 2 ii J so realizear: cu cire-o surae4. resp.cliv 4. Electrodul c;ntral este racordar ld sol prin srrcina util6 5. Principiul de funclionare este asemlnltor ca la ya allta precedenti. Pe linge avaotajele mentionate, aceste instalatii prezinti ;i unelc dezavantaje, deoarecenecesiti urmitoarcle : surse de inalti tensiune; - apamte de reglare de inalti tenslune; - misuri de eliminare a descirclrilor necontrolate; - luarea unor m{suri de Drotectie contra electrocutirilor.

ELD]IIUNTE TI;(IRIATI'IIBINEI,I)IIEOLIENE DE
'-r.-l :':;/

'

Cjmp dc vielg

,---.-

Intr-un spaliu ocupat de un fluid ilr miqcarc fiec:rrui punct i sc poatc ata9a vectorul vilezi al particulei fluide aflate inacest punct la momentul respectiv. Se obline un cirnp de vitcze. Daci viteza depinde dc timp, cimprll vali variabil. Se definesc pentru cimpul de viteze notiunile: Relim de ni\carc lertndn.nt sa nu depin(l dc timp. Regim e,er m r|l. stalio ar. \itezele in liecare punct

Vitezele va azi in timp pentru un punct dat.

Linie de cutent. Este curba tangenti in fiecare din punctele ei la vectorul vitezi din punctul respecti\'. Pentru regimul permanent, liniile dc curcnt coincid cu traiectoriile particnlclor fluide. 1' b de cvetrl. Estc slprafata generata de liniile de curent, carc se sprijin: pe o curbar simpla inchise. Virtej. Este rota_tia particulei {luide in jurul unei ax€ instantanee (le rotafie. Din punct de vedere matematic, notind cu /,, Vu, V, componentele vitezei pe axele de coordonate, virtejul este reprezentat de vector(l

o cu proiecliilel \ , / * : t (1.| AV" ;.1v.. ' ' : rI lt lo 1 ' ,- ;; l' ' , L - ' )'

21,,,rr/'

r 1rl'"

il',\

Li ie de uhlej. Este curl)a larrgerltir toatc Functelc sale vector0loi in virtcj (o din punctul rcsp(cii\'.

Iri6
ll;7

J; ?;/1,i Eslo_.uprufalaBen.rati d^ liniilc de virtei care 5e spri-'l'uI' r ' r u r D r s l m p l x/ r c x r s 4 , l|lr,llr' ( ir.ltl.tti,1 tit.:ri. Reprezinte lucrul mecanic al vectorului .v.itezi la r|:plasarca pc un arc de curbe,iD. Notina cu I circulatia, cu dt vectof l t ngcnt la arcul de curbi, avind miuimea egalir cu alementul dc arc t ils, I-.\n d'. Daci curba !B estc curba dircctoare unui tub de virtej, a ) tb I l' 2 \6 t dd, d fiincl un element dc suprafale cc se sprijini pe .! al J irrr n:r"ormala o. ln accstcnz f este iotcnsitatcatubului de yirtej. Ia l t!ta ;,,.ltrc.i. E,tc virczasuplirnpnlariimprimiri u ei I,d i.ul, tt rid" : , l l ! r e i n m i t , a r . L l . u n s i . r e mL l er i r r < J u r i . ReEbn lahi at .lt kti$cafe. E te caracterizat de posibilitatea repri:zentnrii fluidului in mi$are sub lorrna unor'straturi care aluneci unul iatir (lc cc.Itrlalt,fdr:r sir se amestecc-In regim laminar fiecarc plLnct este ciLractcrizat dc o vitez:i Line dcienninatir dc momentDlrespectiv. RP8tn, t\tb\ltn! le nt|,t,tc. E"t( cardcterizar prisrpnld unor pul<atii dp a l { v i l c z e ip a n ' c u l c i t l u i d e i n j u r u l u n e i v a i o r i m e d i i . A s p p . i , r lm i v i r i l cste dezordrjnat. Experimental s'-a constatat existenta unei i,alori a nirnnruh'i lteynolds, IU.,ri,., de la care r-cgimul este furbulent. Nntn lleytLolds,Itc:0.1/!, undc ?rcsie viteza,I-o lungime caractufistic:i, ! estc viscozitatea cinematicf, a ituidului. Numnrul Re)'nolds fri)rezinti raporiul dintre lorfele de inertie ;i cele de fr€care.

constanti

Pentru aer, in coDditiile dc lucrrr ale trrbinelor colir,rrc,
ti ecualia (7.1) de1'illlj

a v " e v y a v .: 0 . + +
dt a! az :

(7.l',!

TeolemairrLlt ls1tl.lri. Impulsul sau cantitatea de mircare este U(4: I d". Teoremaimpulsului stabilett€ etalitatea .ezultanteiforNelor cx_ \ ei
t"ttl

terioarp.c a.tioncaza a-,rpra masei ltujdc inLhi.ein rtl) cu rarialia impul_ surur rn unrtatea de lrmJ',

d n: t - . u" t ai 1e' i \ 1 n ,d o : f t , J
Dltl

\7.2)

undc F sint fort€ .le Iolum, y' este pre$unea, tr - normala ;nte oari la suprafat.r S(l).
:feorcfia nomntuhi rirrrlic. tr{omcntul cinctic este 4

A'o-

.

L7) unde , esre vectorul d. pozitie at plrri.ulei fluid" fJl; de un reper O. I eoremamomentului cinFricexpriml .galitatea dinlre momcniu.lre,r-ultanl. Jl forlelor c.\t.riodr. falir dc un repcr lix O, (u vari.rli, in unitatea dc timp a momentului cinctic, ,

\.

P; r:,

'( 7,!,,)

li(u{lii

iundamerlrllc

_. Aplia lic petrlru utr tub de cu&nt ln regim pelmanont. Considerim (fig. 7.1) o porliune dintr-un tub de curent. icuita 1r.t1 aevine f r _ a o _ P ; 7 ,d d _ \ eu;, \ \Pnr,do u,

= n i _ t v " - T . ptr ' d r ,( \i \ixp;,a". i'' ""'

(7.3)

Considctim din Iluidul in mitcarc ur volun r{l) inchis ,l'. o supralafi S(1). Refcritor la {lridd inchis de suprafata S(1t slnt staI'ililo ({raliile: I:(lktlid dr co linuilLth. c\primi conservarea masci fluidului. Dac[ n,)t,',n) p dcnsitateallrrirluLui, rLr atunci ccuatia ostc

:

i

i

-"r,or]o=-,. i['.]
l l n ( l { .V c s t f o p c r x i o n t l

(7.1)

(t'oarcce pc supralafa lateral:i t, ;ti : 0. in . ,Prr,rn gonsidera_ srcliunile Sr S, ca vi_ rf,fr. ,r gl ,2 slnt drnjale dup: nonnalcletr ,i ';2. l)rc; sc (onsidcr: o disi.ibutie .onstanfe rr,.\rrezppe .s15i s., se obrinF pcbi\al"nlut ecu_ . , 1 x r{ j e , o n l i n u i t a i e D . a z u l r u b u i u i . t c . u r e n i , i ?rsr:?!.Sr-const.

+ --

rr,laro;-qLcmenrurde votum.

\1.4)

F i g . ?L P o r l n r n c l i r t F r r r t u l , . r

l8B

lt t

Varialia impulsului in intervalul de timp dJ este

dr) dF : (ps3'rs t, - (ps.z'dt)n'.
I)rc:'r sc tine seama de (7.a), pSz : p : se151 5i --?(f,-'rl^. Fortele aerodinamicece aclioneazi asrpra unui corp ptasar intr un c|rent de acr de vitezi F- in amonte de obstaiol sint echivalente ,,r o r, rrrlrnnr; l', >' uD moment i7 liorra l'" "^ l]oa1(J(s.ornpunc Llllp.i (loul-r directii: una pcrpcndicularir pc direclia ' r r r c n t u l u in u m i i i f o r l i p o r t a n l ; . F , , . ;i una paraleh cu direclia curentului, numiti rezisr,n';. /., lfig. 7.3). t ln ."t,ut, * uiili,/,3/l n,r,im;le aJimen-ior)J.:

(7.5)

nndc 0 estc debitut masic printr-o sectiune a tubului ln mod similar se obtine teorema momentului _
CU

J 7 '( 'r 2 x , ' -

r' < 0r,- -wo.

(7 6)

":1,-

'-':

,.

t,,,
| ^ .'"^ zPt;t\

tr"Ln'

,

(1.e)

7.:1,l:o(clc rdodnumice pre dnse dc nn lluid asnpra corpu I'i imers,

1..8.:d lliol-sdua/l. virtejurile aflate intr-un domeniu f din fluidul produc intr-un punct P, dilerit de 0, o vitezl in dus[ datl de ln rnigcrrrt, ||xprrsir 7(P) : \ srad" .'.- / no dro, {nJ (7.1)

de utrde/ estedistaDta la punclul P la Puoctulde integrare gradr: 0, - -Yi I !-V + I I, frq este vectotut virtej'rlui din o Pentru un
dry ajo ozy

n u r n i r -rc, . l q r i ! , o " r i , i " a r d e p o " n t , . r e z i s t F n rt;i m o m e n t .u n d e / e s t . n r r \ i r n i a . p r o i , , ! i " i( i l i n J r j ( ca { o r p u l u i p e u n p l a n p e r p e n d i c u l a r "rnr.,t"t.. ' ( ,. I ' ' I l f t a 1 i a , , l l ' r r r u l L r i , r r 1 ( , r , o h r r r 8 i m , . r r r ,r c r i s t i i i t . l r r r r r ( r ( - ( l , u . L , l i l p r , z r n r i J . ' l c o r p u r ii a r . 4 u p o r l a n t a m r r c : i o r ' , r ' t r r . . m i , i . , o r t l , , r i ( u f o r n r i a . r o d i n d ; i c ; .E r . m p l u i t i o i ci l r e o r e r j n r i / r i p , d " a r i o n . l n ' i g . 7 . 4 j e i n r f o d u cc i r e r a n o t j u u il e e a i ed e a r i o i . Ppntrr " ipa d. rn\"rgur; iinila, ,,j - aC, a {iind Jungimia anverquiii, id, .lurSirn ",oarl-i t,ofilului.Serliunea nei .ripi porranrc..ti un u troiil icrodrnami,. Car", rerisricileAeomcrri.ea)e nrnfitulii sin' (fig. 7.5): LiDia mijlocie sau schcleiul cste locul geomef c al centrelor cercurilor irr-\rrisc profil. I)istr'l,u1iadc grosini este simctrici fa!: de schelet. in

seSment de virtei rectiliniu aceastl expresie devine

7(p) : A I

(co"or+ coso,).

(7.8)

l' {iind circulatia tn jurul lirului de virtej,
fig. 7.2 sht explicitate mirimile din ilE'ln (7.8).

qa,*

i

lii8, ?.?, vilcza indnsl do n! sgmcnt rcciilinir dc virtcj

Teolerhatrui W. Thorttrson (Kelxill) Pen' tru o curbl lnchisi ln ipoteza existenleiunul potenlial uniform al acceleratiilorcirculalia in f -\7 dt esteconstant; raPoricu tim' J pul, dlidl:0.

I:i(.

^.{.

s l . A r r . n rd c l r . l n a c r a ( l i . . i e i .

I : i g .r . J , S c c J i u D . a n c i d l i " t t r , , n i I ' n . i t , r 1 , . . r

Coarda cste segrrentul care uneite cxtremititilc schcletului. - B o r d u ld c a t d . p s r r p d e a , a r " v i n e p r i m a i n ( o n r a . . u c u r c D t u l t Bordul d" fuAr p.r--partcd onu.e bordului d" atar l:\trdJo,ul ,src prrt,:amai , urbar; a profihrhri. -- l,rlradosul estr partea mai pulin curbatn.

lTll

l7t

I)cntrr trasareaprofilului prin coordonat€ alegeLln sist€m_derelese rirlh cr axa O, pc direclia coardeiEi origineain bordul de atac. In acest sisl(''lr sint importanti urmetoii parametri adinensionali (Iie. 7.6): - curb ra mar(im: relativ:, care este raportul dirtre stgeata maximi a scheletulniti lungimea coa .ei,JIC; - pozitia relative a slgelii maxime, '//C; - Brorim,.rmrximi relativ:r.d/a: - pozilia relativi a 8rosimii maxime, nd/C; - raza bordului de atac, /o; - un8hiul diedru inchis de tangentelela bordul de fugi, 2.'. se Unele profile aerodinamice determin; pc cale teoretica, iar altelc pe calc experimentall. Profilele liiA,7.6. Elcnrntclc rt.o.ntrni. ^lE nnui care se utilizeazl frecvent in construclia turbinelor de vint sint din seria NACA cu patru cilre, prima cifrl indici ln sutimi curbura maximl relativi, a
doua cifrir iudici in zccimi Dozitia relativi a curburii maxime, ultimele (loul cifio tl^u grosimra m;ximi relativi in sutimi. De exemplu, prolilol NA(:A 0012 estc un Drofil simctric. deoarece scheletul are curbura 0 t|lit(. ,) (ln.i'ptl), pozitia irrrbrrrii nurximc este nedeterminati pentru proExpresiaanafllul sirnrtrk: (ln :rccstlrrz sc ia in oridnc) ti dlc:O,lz. litlcl i proliL,.lor NACr\ simctricr cu patru cifre este

!

1,0 1,0 3,0 j,0 1,O 3,0 9,0 ,0,0 I t.0 l],0 ll,0 li,0 16,0 t7,0 13,0 t9,0 20,0 21,0 2,0 23,0 2.6,O )1,O 2E,O z9,o lo,0 . lr . 0 J2,0 33,O ll,o rJ,0 16,0 t7,0 3E,0 39,0 10,0 {1,0 12,0 .t.1,0 {t,0 15,0 lll,o ,t9,0 J0,0 Jt,o

0,ooo(x)
0,09990 r 0,199-r 0,49906
o ,i 9 9 l i o,69921 0,79958

l

0 00dt0 0,00829 0,008{0.00881 0 . 0 0 9s t 0,0095i o,1060 0,01163 0,012i5 r 0,0lJ8 0,01690,0:lrl 0.02i19 0,02526 0,0ji50 0,01175 o,23111 0,21216 0,J078 | 0,33778 0,36716 0,39-n3 0,12n1 0 J576a o,)922' 0,526?1 0,56126 0,J9579 0,630J2 0,66816 0,?0599 0,1l t66 0, ri t950 0,8571{ 0,89517 0,9330r 0.9703,1 l,00868 1,01{32 1,0t996 l. I1560 I, l5t2r r,2i8lJ 1,29379 1,32913 r.3650t t,l98tl l, {:1162

5i,0 56,0 57,0 58,0 59,0 60.0 6r , 0 62,0

t: L ttt() y;+ .I,,.r'J, i,.

(7.10)

unde t : ! lC, i : rlc, do : 1,4845, at : -0,6300, d' - -1,7580. 4' - 1,4215, a: -0,5075. a Pentru caracterizarea comportirii unui profil acrodinamic irl curentul dc aer sc ion.i,-lerJ urm;torii Daramelri: Unghittl (le incider4d c esta unghiul dintre viteza curertului 7- ti coarda prolilului. Pentru o anurdte vaioare a unghiului de incidenti portanla cstc nul[. Pentru prolilele simetrice portanta este lluli pentru d:0. t,ttltul d? bretiunt este punctul (le rplicatie a rezl taotei fortclor de prcsium. pc profil. tn caz Scnrial depinde di unghiul de incidcn{e d. Pentru lxofilclc simetrice cenhul de presiune nu depinde de a. l;o(alII btolilul"i pste punctul lald de care momentul rezultantei for. Pentru Profil.IesimF1,lor rl, pr' 'iunl nu depindede unghiul dF incrdentS. tricc focarul coincidc cu centrul de p.esiune;i est€ situat la aproximativ Ci l faln dc bordul dc atac. (:o(Ji.ciotlii Jotlcla/ delodinamice, C, ti C" din (7.9), sint obtinuti, in ('rn ' rl. p, ' .rl ,.x|, rim.nrali . a (unclii ,le regimul de curgerecaractcrirrt ,l, rrn .rnumit num\r Reynoldsqi de unghiul de incjden![ c. ln rrL.lul 7.r sint prFzpntatevalorile C,;iC, in raport cu unghiul c r ' n t r u n r o f i l u l \ A C A 0 0 1 2p e n t r u R e - J 1 0 6 . ' profilclor .e JJu iub forma ln irtilo"g l. dc profilc caracteristicile nror curbc, C, - J(C,), pe care sint marcate incidentelc Lorespunz)ttoare. t72

I,l-51{ |,26292 l,15069 1.,{.1817 l,185ti I,5]laJ 1,31700 1,20691 1,09687 1,06476 r,01264 1.0@5i r 0,968i 0,93610 0,9t115 0,9r20r) 0,95981 0,98916 t,002?8 1,016:19 r.0_1001 1,01163 t,05725 t,07087 1.081{8 1,09810 l,l1tr2 I, 11012 t,1085r I, 10691 I, 105r 3 I,10371 I,l0ll0 t, 10050 t,09890 |,ogJ29 t,09569 r,08105 r.068.r1

68,0 6/9 , 0 - 0,0 71.0 72,0 /-3,0 75,0 76.0 11,O ?8,0 19,0 80,0 8t , 0 a2,o 8J,0 8{,0 85,0 86,0 EE,O 69,0 90,0 91,0 92,O 93,0 95,0 96,0 97,O 98,0 99,0 100.0 I 0t , o 102.O r03,0 104,0 105.0

t,051?t 1 . 0 . 1 Il L 1,02750 1 , 0L - r 8 7 1,00021 0,98659 0.9,1296 0,95932 o,93363 0,90801 0,882.10 0.$J6i6 0 , 8 J1 l - 1 0,1105{9 0,r1985 o,1512r 0. ?_185? 0,7029J 0,672EE 0,6{283 0,61219 0,58271 0,55269 0,52261 0,49259 0,16255 o,432fi o,40245 0,370{0 0,338J1 0,30629 o.21423 o,242la 0,2t0t2 0,17E07 0,l{601 0. t1395 0.08190 0.01980 0,01770 -0,014{r -0,016ir -0,0786! -0.1t071 -0,l!281 -0,17{92 ,o,20702 0,2391.) -0,26851 -0,29801 -0,32,-46 -0.35691 .,0,31i616

r,{9816 r,53 {{ t r,56{71 r,59798 r,6ll25 1.664J3 r.69780 |,72059 1,71338 t,166tE 1,78807 1,81176 1,83155 1,85711 1,88011 t,90:91 1,92572 |,9J726 1,9{880 1.9603{ 1,9718E 1,963€ 1,99196 2.00650 2,01E01 2,O2958 2,04ltz 2.04Jo1 3.0tt90 2,O467E 2,01857 2,0frfi 2,05215 2,05134 2,05622 2,0J81r 2.06U)0 2,0569J 2,0.5366 2,05079 2,04772 .r.0{{6J ,1,0{t5rl 2,O3AZl 2.01J{l 2,03231 2,02930 l,0l{46 r.9996r t.96t9J I,0Jtl!

173

l.rilnl

7./ (.vnr ' orr(,,

ln cxplicareaforlei portante a aripii, circulatia vitezei in juruL prolihrlui are rolul principal. Lcgiiura dintre circulalie ti portant.'r este dital (1. ieorema Kutta-Jukovschi: F. : pll'-. (7.11) Pcntru aripa irfiniti mitcarea fluidului tlin jtrr ""steo mitcare plan:r.

0 ,{ 1 i . 1 5 0,5i.r59 0,r8i2t 0 , 6 -t 0 0 -0,66r_85

1,01028 t,!151!

144,A 115,0 H6,0 r,lt,0 r49,0 tj0,0 15t,0 Ii2,0 t5i,0 I5,1,0 155,0 tJ6,0 l5?,0 158,0 t59,0 r60,0 161,0 ,6?,0 t63,O t64,O 165,0 166,0 167,0 r68,0 169,0 Ir0,0 ,71,0 t72,n

.I,01.163 0,iJlll2

j,3i936 I,Si858 I,i56li

0,922.r5 0,89r12 0,812J8 0,81t55 0.8:t2l 0,i;454 0.t5020 -0,69i60 _O,6EJ7J

1t0,0 Dr,0 L::,0

t,6li l0 r.6l5ll t,6lt 18

0,01127 0,'12916 0,965.t5

r,5s92l 1 , 5 62 a t r,5i329 r,505.t1 r,J4910 1.42144 r.391,18 1,36t42 t.12936 I , )6524 l,l3at8 I,l0tt2 I,16906 l, 1r700 1,10494 r,07288 r.03J5l 0,998 5 1

0,62133 0,582rq 0,5434,{ t),51172 0,4800{I 0,tt82ri. 0,4t651 0,38185 0,353t3, o,32693. 0,27155i 0,l1ti3t 0,2331.' 0,21915 0,20455 0, r8905 o, 17661 0,,63]q o, t \92n 0, r3io$ 0. 01(i 0,08528. 0,0601rl 0 , 0 5 1 71 r 0,01i0 t o,03430 0,02J60 0,01690

f_ig. 7.3. Fo.tete aerodiamt@ pro<tce de curentul cr vitezr r.€ Gup.a unui p.o{ aro.

rig- r_-9.Pinza dc ri.tejuri din a,alul Dnci pole 4ro-

0,71616 0,729i3 0, t-429 | 0 , 7 2 5. l t -0,r9662 -0,39t30 0.29791 0,19865 0,09932 0,00000

1,02095 l,02rii:i r,035r l r,0ji10

'\i1,0 171t,0 1?9,0 ltro.0

\rCA-0o12. Fig. Fis. ?.7- Polder profilnlui \rcA,ool2.

Fic. t.l0- UnshiL deieidentA

d vtt rs

t,0ri:5

A,,.ric.r s( llurncsc curbe polare, deoareceraza vectoare a unui puDct de t! ,rrlri' (slf.ilali cu coeficientulrezultantei Cj... I nrfa Po|ilxllti este raportul C./C" $i se reprezinti gralic in Iuncfie rl. rrnghiu) dc incidenti 6i. Maximul curbei indici unghiul de incidenti a t n t l l r r , . | n . r i r r i o r t u l p o r t a n l i / r e z i s t c n l b e s t e m a xli-mi.n c l em a x i m a D o a t c i' '.,l.uldri ii ,lin di;grama bolari. fiind,gali.u laneenra trigonom;tri.i 'lintr, iangenia Bcometriri dusi din oriBinf la curba polart. .' rrrrqhirrlur l , r t i A . ? . r , : r , t r a s a l i c u r b i p o t a r ep c n t r u p r o f r l u l - N A C A 0 1 2 . ' 0 ln gcnerat, datele din tabele se releri la aipa de anvergurS.infinit:"l. Ilnlru .: culc Drai precjse in cazul unor valod alc>l tii\ite, cstc lccesar ol| stodiu frperimental in turele aerodinamicc. t7l

Porlanla penrru o porliunc de aripl de luntime unitare estc consr:rnti .1.-a lungulanvergurii.Direcliileportangei rezistenl.isinr date in fig. ?.E. ti Oa.: aripa de dim.nsiuni finite esreincadrart la-.apetede doui planc, .rtun.; poate [i tratdt', cu modF]ul aripii intidfe. Tn realitate, lungimea aripii es(" finiti ti $ii"Jrea in jurul ei esrc tridim.njional:. Diferenla (lc presiunc dintre extrados ii intrados det€rmini aparilia unei componcni. ., vit,.zeicurentului dupi dirccti.r rnv('rgurii, spr( cxtrcmit:li Di intr,rl,^ i r . : i t r , . c . n r r u l . r r i p i rp c e x t r a d o s l.n a v a l u l a - r i p i ii a n a g t e i ,o l i r r z i , l , !irlcjun \fig. 79) \irtcjuule d,tcrmini aparilia unei vrteze in(Lllsct/,, uDghi de incidenf: indus di ti modificarea portanlei 9i rezistenlei. Portanh rcctiunilor Iecutc cu plane normale pe anvcrgurd nu este constanttr; L$tr. maximi spre crntrul aripii Fi €ali cu zero la capete. !-ortclc rezuliantr.pc un clement de aripn sint prezentate fig. 7.1{} ilr

lt5

(;

t.

llodcle nmtem_atir.c | eoda aerodilra|rlil,tr - lu.f, Tiiitri dlor oolionL--

Pentru a rlescde principiul de {unctionare a turbinelor ,1 1r, . . ,r l r.pu: moi mrlrc modele maremari.ecah iu lost romparal. rr, , , r r ' z r l r . ' r ' l i p c r i m ' n t a l .l i a ( ( , p t a r . i n m ; s u r a i n , J r , p r e ( i z i a r u ' D r r i r l ., r i , s d l i , f l c u t a , l , d i i i r e n ( a m i c r d i n i r e r c z r r l r a r e l ,. o r c r i c c r i i ( r,rr' ' \l)( rlrnentale. IIr lr"ral, mod.lci. propusc por ii Fruf,ar. in: mod.lc Blobalecare :lr.liiu; .'hilibrul forrFlorld scar? dimcn.iunilor lurLin(i ti modelelocale , afc .on.i(l(r.i suprafala iurbirei strabetuta de mai multe tuburi de curent, , l r r l i l , r r r.lr r r ,r. ) i ' l i i n d . d r i s l , c u t p e n t r u 1 r p . a r .l u b i n p a r t p . Irr r ap"rr .r' rcermulmi;Lirii r, htiv. a "ureDtulurdc aar fatd de rurbintr { pol corrsidcrx moJcl, , v.,.iDermincnr( si modelc neDermanente, Exisli . ' 1 ' < r ir n r n o , lr l ' r a l , r l - 1 ' r i f i i p , r r r r r I i e c a r c i p d , n i r b i n d . i t

Deoarece s-a propus Sr : S, rezultir cir puterca maxim:r convcrtiti! dr o turbial din puterea.urcntului dc acr care o stdbate este de aproximativ 6004. ln realitate tubul de curent nu are o sectiune constantl, ci sc apropie m a r m u l r d , m o d e l u ld i n I i B . - . t 2 . P u t p r e a , u n n l L l u i d e a e r i n a i n o n t e de turbile este P"", : ?.ttl/tl)..

DacI se tinc scama de ecualia de continuitate peDtru u n t u b d " , u r . n l , S r y r - S / s i d c I , - T - r , 3r e / u l . , t: putFrca marim: |1 turbin(i sub lormd

,.,. : L ,.s.,v1. ci.|, P.slvilz e

-,12. I:i8, trlodilicare. secln'nii nnui tub dc inrrnt prodlsl ne o

1./l.7.

ll'urbine cu ar orizontal tip elice

IiL )cntul principal al turbinei este elicea. Pentru studiul , lri r'lrli ' :,' r'\ ri p ,lc lr)rl'ini, Bctz a imaginat un lnodcl Blobal l7l. 5r r,'rr-irjIr';r ruL d' rurent de secliun"e rrir coDstanla(fie."7.tt). Lri; N'tn.'f,1,i,l,sfri- tlr elhe r:ste eeale cu S. Viteza curcnrului in dreptLrl

I '!

ll.

ldraliztuc.

,.,,,,i d( -ecliunilc Sr ii S1 asupras'.!inllii .t:

elicei este 7 : (V\ + Vr) 12, daci se admitg o varialie liniarl a vitezei de-a lungul tubului de curcnt. Din teoremaimpulsului pentru un tub de curcnt rezdte actiunea fluidului din volumul lnchis

PcntN calculele de dimensionare sint necesarerezultaie mai Drecise. .ondiiie oblinuri J'rin urilizarea unor metodc tocalF.t-. Jie o se.iiunp prrn pala eiicei(lig. 7.13.a) ii vire/a r"lari\.a a curenruluidc aer in driptul .ccliunii ohtinute (fjg. :.13,6,. Se ,on'id.ri .i modilicareacjmputui d, vilezc daroril:r pr{zenlci cli.(i in rnr:.rr,e Jr rolal.iepoaie fi,vaiuari cu ajutorul a doi rocfiricnli dr ti a?, lli pentru compoDcnra vitczei relati\.e in dircctic aial: Si d, pentru componenta rangert:r ta traiectorie [41].

F : Q(V, r,). undc 0:
P : FV : QV(V| _ V,) : ?SV2(V,_ V,) i.'n, 1"r'rrl stamade expresia /, lui

Psy.

P - p S ( / , V , ) ( t_ v r l 4 . '? {
I'(.niru i obtine Inaximul de putere se consideri sistemrl

dP

^

d,P

dv,
(lin.arc rczult:r

dv,
c P,
P"1"' _ 16 -

Iig, 7-13. a - Scc1tulc prir tiah nnei eliccj , - Vitcza r.lalivd r cnrern'lui dc acr dkpnrl secliurji,

Fi8. r,ll. DctcrmiDarea vilczri rch" live t curentnn'i fali dc prolil ln ..^,1 . doi cociicienJi de irJlucilft !€ntru o seclirne p.inlr.o flice,

,":'i , t ,,.
l7(i -;

,Psl.,.;.

ps7ilz

27

Mlrimea vitezei I/@este inlocuite de /-(l - dr) iar componentaor dc ('/(l +ds) (seobservno tendintd a cuentului de aer de a se roti i! sensul Invets rotatici elicei). Viteza relativl rezultantd este datd in fig. ?.14.

I),o:,r''c \ir.za I n nn r.rupLnrlc d,.unAhiul dF |'oratical Dalei ci numai , l i r , ' 2 , r , . , - 1 t i u ' r i i t a ! i L L . r r u l d e r o r a l i r ,i n a p l i c a r ^ a; o r e m e i m o u l _ r : , l , r i s , n r t i d ^ f ; s e . l i u n " - L b u t u i , t r c u r e n ti m p a r r i r i i . r . " r e iicu 1 . , r ,' 1 , .I . . l i r I d / ( f r B . . t r / . P - n r r u o v a r i a t i e i ; i a r j a ! i , eoFoia n r e . e c l / i nt {ionile I Fi 2 (simetrice fali de sectiurea S, unde este elicea) /t , V!:2\Tt V):2iV*-76(t - at)+;,/a,1,:2lV_e,+tua,). Considerind reperul O ln centrul elicei.

a,(r,,,), "i1,,,,,r" r-r"(f)"rr+d.)'](c.cos?+c,snrp):sl ,9 d,), rc."r'o-c,.o"e):s(;)'rd,(1 lr' ",r.*,,{: )'r,*,;"]
, q c : v- ! ! .. " i \ , ": t I,
(1.t4)

itxr t: i:<f 1,rrx72:i+7r, lr
|is S e l t r t r , at r n u i r l e m € o t d i r . . c n r i n l lr,trrrr 'r0tcrrinfiea ccnalici .ie e.hitit,.u ii caztrl cli.ei. '.1J.

tl xrr - t, x7, : rx (r,-fs):
:2ix(f\_f): :3ri x trdr+tx6a"rl.

.-l)cbihrl prin spalhrl dintre cilind{ii de raztr r }i r +d/ va Ii 0: .. (rntdr) pr6(l * a,). 'lror.r r irnpulsnluipc directia normali,la plarul elicei va da
dt: : 4ftr.t i\t _ dllaL .

11.r2)

ial t0orcma nlomentului cinetic
dJI : 4E'3.o1'-{l , dtl a, dr.

qndc s:rcl(rn), ),:oR/l-. R {iind raza discutui dcscris de pale. f ' c s l e . o n r d a m . , l i , a p r u l i h i h rp a l . i . d i , r n A I r r l, 1 , i n , r J , n ! " . C , a , \ 4 . ,' ..: C.{c) sint corf:,jculii. a,rodiDlllriri ar protilului I,!t, i IJ d;.ranta r dc ax ti 0 : 0(/) cstc unghiul dc (alaj. Sistenr.rl dc ecuatii (7.1a) estc neliniar. Pentru rczolvare se aplici lDetode rune ce. Cca mai utitizat: este metoda Newton-RaDhson. DuDn -;i rezolvarea sistemului, coeficientii de influent: ai curgerii, a, a, permit calculul {ortei $i mornentului ekme4tar cu ajrrtorul relatiilor (7.12), \'7.13||I)in integrarca mirimilor elementarc iD raport cu /, sc oblin lalo le rezullante pcntnr 11icc, 5i . Putcr(o r.zultar apoi dirr relatia I (.)l1 l': (7.r5) Si coeficiantul dc putcrc din . P (7.16) prR?vi,,2 l l . t o J i , , l ' r , r o l \ r r , \ , \ \ t o n - R d n l l : ( , n , r I o : t , , p l i r a r ; l a s i s l c m L r lc d .,uarii (7.11)plc,ind d! l.r \alo lc jrili.,l" r't"'- n. a:' - 0. Primeli doua, ecuaiii ale sist(mului se scriu sub {oIma 1,\o" a"): o, Jz@, n.):0. Sisten)ulPcntru produccleaiteraliilor urnr:rloarc,dl4r) fi d,rx+r), est(

(7.13)

Rczultanta fortelor aerodinamice p€ elemcntul de pall de lungime d, va Ii

dF, r dF. :

vild, Ld) ar. ; ec

I

i::rr-'l'roir:cliilc rezultantei pe direcfia I/cl mcntului de pale sint 9i cea a tangentei la traiectoria pC (lr . VA(C, cos9 + C" sin ?)/2, pC dr . I/l(C, sin _ C, cos ? ?)/z respecriv. Daca inmullim proi"ctiile rpspective num;rul dF pale, se obtin cu expresiile necesarepenrru calcutul lui dF 9i at lui d.1f in funclie de cdIicicnlii aerodinamici ai profilului. In final rezulti sistemul de ecualii tTlJ

^1"'1alt65'.u a;'\: -J,ta'P' a:"'\
(7.11)

'" - '1v; lt 6v.-" a!.) : -'r,kli'}, ar'{')' !:;rr
*:iii:'o*u drept solulii valorile af), 4,") pentru care este indcplinit{

max {rr!, /, ) < :,
r liind stal,ilitinitial tr dcpinde €). de

(7.18)

t?0

i..1.2.

'Iurbine ale l'lnt cu ax vertical

I)cntru rurbineled. ac(.r tLp axa de rotafie e5lpperDendi.utar;De d! r(cliJ lintului. O cstimarea (oeficienrutui outere iraiime se ooarl tace de rtilizind o metodi globab inspirata de modetil Betz de la turbi;ele cu ax

Moilel ou un singlt coeliciont de inlluetrli 1971. considerS. Se cezul setreralin care palelerurLinei sint curbe. Acestlucru determina crracterul iridimensional il problemei.Se admite un plan orizont"l d. simetrie al .otorului tulbinei. Atunci calcululse poatefacereferitor la una din judltlti, reaitatele Iiind multiplicate cu 2.

l i B I 1 6 . S c c l i r r L co r i z o r l r l r p r i ! Itrhrl1lc cnrcnt ft incrd.caztl rotorrl '!h rrrrn,tr cu a\ Tcltical.

orizontal.Se imaeineazi un tub de curent dedimensiun r6torului e turbinei (fig.7.16). Con.iderem suprafataturbiDpi-imDArliti in dou:: S'si S". Tr"cind prin'cel" doui suprafete,curentul isi modiiict viteza de doui ori. Forla exercitat: de fluid asupra lui S', respectivS", este

."aq
I
(l

ts'- Q(t_ - t ) : Psiv,(r/a v,), ts" :Q(" - 13): Ps!f'(,/'- r/').

I;olosind c.urrterul liniar al leeii dp rrdn"iomare a ritpzelor, /: - Atlo purerca "medic fLLrnizatid. S' ti S' va ii li I/, - lt r .. ltl-,

I

P .- F'V: + F,'V::. rnde yl $ l'; sint vitozclcmedii la traversarea supralelelor resp€ctive, ,(r'-+v"\12:v6\t +h)lz ,i v:::(v'+vv): vi hva(r h)lz. + Reulttr P-pSlYLA(l - ify2. Xaximulsc oblinepentruE: l//5,
rIqr: | r' /<t "z ?r'v zi-

Fis. 7,18. Fortele &ro' dinanrie F utr elemcqt de pal6.

dj

j

.4

r

_"itr". \ \
'\"
t

f l ,-''Y

(7.19)

( orhrii.Dtul putererezultaC : a{5itl25- O,53. de " I)ac:r sc line seamade faptul ct Sa: rsr, atunci

.t(7.20)
[ia. 7.17. Aleserea tnblrilor de curent iEntr! modelnl si ,,mnltitub" in €zul unei turbine .n ar verti€l p4Le.nroe. Fie- 7.19. vectorul vitezt rehtiv[.

I

P."' :L: C:.: psr4/2 s

soot^ "

Valorilc carF rezulrii din aplicarea mrtodetor globJlF sint mai mari (ltrit (clc rcale. La fel ca in cazrd turbin"lor .u ay orizontal sint DroDuse modele matematic€ in care se studiazi echilibrul dinamic locaf d forclor. rczultlnd valori mai apropiate de rezultatele expe mentale. Vom considera modetul cu un sjngur coeficient de inllueqtl local i.rpr:' vitez(. curenhrlui Si modelul cu doi coeficienti dc influentl. 180

pc SuDralata a Droiectate rotorului p. un plan normaL directia vlntului .'te strlAbituti'de un numlr de tubdri de curent cu aielc in directia y'rl curentuluidin amonte. ln Iig. 7.17se prezinteunul din tuburile dc curcnt, Corespunzitor cu irBphlirea io tuburi de curetrt, palele rotorului stnt scgrncntate intr.un nurt:r de pirli, cgalcu numirul de tuburi de pe vcrti.alrr .rxuluirotorului. Alcgem sistem- referinltcu axa Or ln dircclia 7-, ui de r/r p.j verticall.iar planul dy este planulodzontal,le slrnctric roto rt
lBt

nrhri. \i,n scric fgalitatca lortelor din tubul de curent cu lorlele aelodinami(c ir"( i:'u Dattcrc pe elementulde pali ce strabate tubul. ii,rla medic e\crcitati de fluid ir directia culenrului este dF" :2prl0 sin€lrI/(I/- - I,'). l)r.ir noii-ur cu (1.r. fonrporenta rczuliant.i {o{clor aerorlinnnicc' ,l( t! rr (,1(!nfntdc palii in clirecliaL)t, atunci Drcdiape o roialic vr fi ,V(l/', -\i)if;, undc -Y cstc numirul de pale xl rotorului. DiD cgaiarca cclor ,1,,llr'r l.,rfc rezult:r

Partea stlnt:'! a rclaliei (7.25) depinde neliniar dc a prin intermediul unghiului d ti al vitezci relative I/x. Pentru rezolvare se poate aplica o metodi numerici iterativi. Sc notcazn melnbtul intii cu dFi 5i se scrie ecuatir sub iorma a : dFi *,t'. $irul de iteratii pentru deierminaretr valorii aproriimative a coeficientului a rezult5 din relatia

d/r:(ar) I ai, ar - o. h - 1. 2. . -

(7.26)'

r'(r -

rl -

,\d-1., 2^-r'sin0Arp

l): * " a 1 ' - r--) r,_
\

-\d-t'" 2-l sin0Arp1'L \'7.ztl

lletoda estc convergentir. Pcntru o precizie datir s, sint calculali terEenii din iirul (d*) pini cind d*+, -arl <€. Atunci a E a!+1. Dupi rezolvarea ecuatiilor de echilibru dinamic pentru fiecare tub de curent se poate trece la calculul momentului ti al puterii rotorului. lfomentul faJl de axa rotorului al unui element i, la er este

l ctt .,. dtr,' - - pt,(,(i.j) '-.- v'Rti.j).
z rsrn Pi Dlomentul produs de o pali va fi suma momentelor elem€ntareMr: XdMir, unde r, este numirul de elementein care a fost divizati pala. Pentm cal_ culul putedi se va folosi momentul mediu pentru o rotalie: v'0 -,

I)ncircorsirlrr:'Lm cor,iicicntul inllucntiL.,,l' : dc Li, ia. (7.21) sc scric ,\'dF,

I -\t ,

a) ri VIV*:

2;r sin0AlpI i

11.22)

l ' r ' r r t r rrra I r r l u l l r r i (l/f, se considcri clencntul de pali din fig. 7.18, (ll:' : (d-F, sinp sino + dlri cose),

ef:::

I ns i':r ;=r

I

dr/,/.

'l/,

I ..rtt'I'1.

, ' r ' , .j . . o l ' ! ' i , . j :jn p

unde t0 este numlrul de pozilii 0 pentru care se face calculul lntr-o rotafie, iar lV - num:ml de pale. Puterea va fi , P - E@ I Z pcl, N'o ", I :: t t C,(i. i) /,4,1'1(i, _ j) ' slD Pl i--, ,; "u

rn(lr t'n csle viteza relaljvn a curcntului de a€r fali de elementul pali, dc J / . r ' l u n 8 r m F .' , , n r ,n u l u i , i d r I , s i ' i s r c \ p u m e i n f l n . r i e d . u n 8 h i u l i l , i r r i J , n r : d : i l , , o , { i . i " n t r i d p p o r r a n t aa : i i d e r p z i : f c n r ; ( a i prolilulrrj: Ci '- C. sine C, cosc, C,,: C, cosc { C' sino. (7.23) I'{nlru dcicrnjDarcaunghiului d ii a vitrzei relatile l/n trebuic consi,l,ri,t t)lanulsectiuniinormalea elemdtului de paln. in aceii plan se obfin

iar coelicientul de putere,

cr:

2P

? t z,tLkvL

^. ?:!l, R\t.t)-c.t. I s + l- "' f,,'-2Rsin9,t-\ t'- , . 11.z1l r"T

I i . ( I r s i np s t u ( ] ) ' 1 * ' c o s 0 + o / ) , , t s e : (t

I/ sin p sin 0

(I/cos0+o)/)

\7.241

penlru cazul in (are p.rl(tr R.zultatcle obtinure poiefi t particularizate 'dr p "' tlR'- I:i r"laliile imPoitnnt. Penri r sint.drepte. I-El2. .pal" I n) (lelCrmlnxrelCoeIlclenrUlUl' o.vrn

In iig. 7.19 siDt prezcntatc clemcntele necesarc pentru 'r.laliilor (7.2a) lic alia dc echilibru diDamic devine

l v , ( l l v - 1 ": ( l - a , ) ,+ 2 I ( l - l t r c o s o / + L ! ,

\1 t4'l

t . t,1"l.t, . _ c,_i,o i , q j n r - ig . / n r./\l-/\'
1fl2

:.i" c" tg,, o/(.o"0,.+), : [i"i c,rl Wnl"
(1.2s)
\1.21'J lllS

I'r'ntrrrntil,drea nrrloJei se (onsidera e(uatiile carc dcfincscseomeIlnlru a r i ' . , F\'|t , . irllr: / k ) | i p ::d (d(z). De e x e m p t u : ? ) . D e cxemplu: ,./ l ' - lk\ ti r,r' $

t l t t : 1 - l z l H ),, ,p:: arcctg(2zR/H,), p P arccte\2zRlH'), ?entru pali parabofice, t l tt : {T ll RY........- arcctclz lt\, pentru pal! sferic:. , p:

, d J l e l . J n r e r ' o " r > - a r d l o . i r, a . . a d c , , n . . n l J p F n r r uu n E h , , 0 b \ a F t . r 4 , , , r i . . . T' , \ i ' c . p c i ' t v t , - l e o . ) . . \ , . . r - p . r e e \ p l , r r i o I , r . t r ur r , r , , r . " r c r t . r , I ( 1 . i n c i d e n l dc s l c d a r i l c . ''lnlir nr'Sl)j!h isd : ll c o s0 / l - : + s i n0 1 .

Sistemrl (7.33) se rezolvi cu metoda Newton-Raphson, utilizati li pentru turbinele cu ax orizontal. tuturor tuburilor de cdrentse tre.e 1acalcululputerii _Dup[ considerarca

r,: j e, r,,i; r l

t , i ,; r , , oir r ; r L . r .

(7.3{)

r , / ' l r ' r a ] l v { . v , : t " r \ t . 4 ? ) , t D t r o d u , c r ( aJ c . . - l l t ic o . l i c i c n t n e c c s i t : ,onsideri,rcac(ualiei 'lomcnrului .inetic dtiluri dc .(ualia impulsului. tolositeanlFrior,in tubul de curenl. ln fig. 7 2r)cst. Ja1; co;struct; vitezei r.lari\.p. Relatiile dc '.alcul-penlru arnsrmodet.pisrrind iemnificaiiasimbo lurllor utrllzate anterrol Sint: c oI r r ! rplAosrnuAry;tr .Vdlr'A 6 ar)ar- -j ,

llodel flr doi eo€Jicirnlide inllucnld 1611. Prelurn din modetutante_ ri(,r sisl(mul dc tubrrri de curcni. Ca elcmcnt distinctiv aDaresi o diminu.'rca., oml on.nl,i ran€cntjale (dupi-ta BentaIa tr:iicrtoria pdlei)a vi_

N I
Fig, 7,20. \riteua rclativ?r a curcnlrLui Iatar dc utr clcnx{t Fig. 7.21. Celici€ntul dc put€re fL,nclie de viicra nodul 1= pentru o turbii.'' ctr palc oR/l'd.cpte imodelteorctic cu doi c@ficienti de nrIlLrcDF).

(7.28)

d , 4-r 2 p . , r 0 s i n 0 a r G , y 6 \ t, aia
C, : I l: C. cos a * C, sin a, C, :

^.: irtffOt
C, sin d - C, cosd,

z.c,,(i.?e)

[7-(r -

a,) sinp sin6r1* [76(1 -ar)cos0+d/(l

- a,)),,(1.30)

v-(r

.rJ sinp sin0
az)

I/-(1 - ar)coso+o/{l

sin P sino - az , ( 7 . 3 1 ) cosol{r
V@1,ar

,1p_ 1r!:i , (,(oso). r 2 sin p i ( r . r < i n p s r n q _ l)jn (7.28)si i7.32),rcspectiv(7 29) rczdtn

'1.321

+(q " ##X#)'
ryf ;**
lB4

- a1), :4zca,(,
(7.33)

Coeficientul pulcr. va li da( d( Ioflnuh t7.2?).llptoda prezenfareDoate de li lolosiLi )i .a o mrtoJ: rlob.rld pcntru r rLrnel. c'r pale ;lrFnte. ln .lcest !az coclicicnlir n, qi a, r,prczinti valori meJii. - ModelelcmatematireaLrfost aplicatc I.1 intocmirenunor programe ,le crlcul. Cu rju{orul lor s-au trasat diogfam.l. din fig. '.21, 7.i9." Sludiul rurbin"lor prin modctpleriatematiceprtentate esreun srudiu clasistationar, fiecare pozitie a rctorului in curentul de aer fiind tratatir indcpcndcnldo poziliiL"o. Lrpate antnrior.Con"cmn.im ireva din dezxvan, t.riele acestormodele: calculrLlexa.t al. p_eflormanlelorpcntru valori m ,ri ]le par,rmetr[lui ..t 6 r t t 6 n l ] r o . r t rt L t i c u t : .!l"ulul p d l e t o r, . r i , r \ " . r " lpi i n - n u e , i . r i od r , or.i.re iL i rj e r r e r o r o r u l , , 1 u n a . o o U " . " r , r r e i D d l cd x c i roiiditatea s: -VC/.R ti numirul Ret'nolds al palei sint consta;te; nu se pot obfine informatii cu pririre la siructura culcntlrlui ,lin nralul turbinei in cazul ir care se intcntioneazi utilizarr'aunui sistrrurle nriri nrultc tutbinc coiicnc. Accste dezavantaje sini eliminate de modelele nepefmancnte birz,rt,, pc considerarea virtejurilor produse in spatele palelor rotorului. Ilodel cu virleiuri _q8-.ln dcp,t modcl pala p"re inlocurtr (u ,) ,,lIr,. l t n ' r r . r n t i J u n i i ( 1 " ( a u i P r r n d t l . I n s p r t e l . p a L , r: . . t o r m t d r , ,o t , i z I , 1 , . ! i r l , j , r r i . o m p , r . : r , l i l ll i u i i \ r u f i l a r n cr r , l e ! i r l , i r i r t . r n u l , 1 . ! i r t ' , i | l ' ,
l8i,

t (!r)":a"l t-ata'

, r , ; , 1 ( s . r, f , l . n i r , ( { 1 J . r . r \ i r r e j u h rf ir u r . , l{ ! i , , , i , r d i r i i r rd n D ' d r , \ ( r . ] t ,: rr .r .t )iII, i ) i . | . d r : i r . r , F' r a v a 'r a l i i i . 1 r i m p ( u r ; . r " . r " r " r j F d r " m F li . . i S l\,lvin P , n u , r p r o l . l . n , d . r r i , l i m - n - i o in ap d j , . r h . ) I i F , , r " p d l a e s r . i r n p , l {l ( l L r r I l I I r I ' u n r J r ' t r . , a r n r n , r , . r r ( A .n . r F / z : u l | : i " 1 e m J r r . ! r r i u r i r t i r 7 2 1 , : , n L n r v ; ! n , , j u r Ld e s . n so p r i .t r r l i r t r tfonrilsi ivin,t i i. n' i r., r ' i , r .,l ,r ,r r , l i f ,r r r r r , l i n i r ev a l o r i t ;i r , - n . i r . i r irlu lr o t i , r . 1 n r n , 1 r r " . l |..i.,

segmentul unde prin I./ s-a notat intensitateavirtejului care inlocuiette de pali (virtcjul frontal). ! i r t c j u l u i f r o n l a l - p f o l o . c t ' - relatia (7.11)adimenl"nllL,al.ulul
sionalizati l t | - l c

Itv-

2

'\

t I t

/?./ I'-

(7.36)

l i de \ i l . z a r , - l a l i v r 'n p l , r r r rs , l i u n i r J r ' " p r ,r p r o i i l u l u J H p i n d ^ vitezainds;i i - - i t . lt u t , : v,:ttt

T,:\v-+,

+ o / c o s l r i)' + ' f i

. F ( 1 ! , o , ' s i D oI )

].i : (t r)' (-r,.r)..
I i!. 7.21. Sist. de ,,rteju! gcnc.at dc nn

(7.37)

un(le n ti i- sint rcrsoLiinounalci li pali ii al co:rtdciprotilulrri ( l i g .7 . 2 l ) . UDghiul dc atac d va fi oblin'rt ct' rclatia

is" -

(i?x.l)/(rr . /').

(7.38)

de Viteza indusd f' este suma vitezelor produse d€ toaie sesmentele rirtej din curentul dc fluid:
. : . 2 1 . l t c l ! t r ) . r L ( n 'd c t c r r i r r x i , ' r . n \ i l i l i l o r i r t e j D i i r , , rt ) k t r 1 , i , l e " t r n (a r ln . o p ,l in

r.),it'",., Itr7"..

7(3e)

-*.1 o- t',*, ,'.a-.r.. -."nt
ntiliTdi la cal.rlrl lnNhiuhri ( r ci r . n t d r ( : i .

Sistenrrl de viriejuri determin:L apari!ia Lrnci litcz€ iDdusc, carc srl tL lausi la liteza locale a curentulni dc aer'-Problema esenlial:rpentru deter 'r'narea tu continraie a paranetritor turbinei este ailarea vitezei induse ir dileritelc puncte ale palelor mtorulDr. Sc colsideri c:'L filamentcif dc lirtcj, carc p:rr:sosccapetel( rnui l}lclrfnt rl,, l)rlir, au lorm:-r rc.tililrjc intrc dou:r rnomentc succesivc dc tnrp (:,au : , , r ' , ( 1 o , , . , r i ' i i . u , , , . i \ ' . l , t " l , i i . \ ' i 1 , z ai n d r r s id r . r n . . t m c n r d t v i t "j i r ' r f I I I ' u n ,| 1 ' " - r " ' l a r t , u a i u t o r u lr , l , , i i . i ( 7 . 8 ) .s p , o r s i d e r aa l i l . , r j 'r'i\rtc din virteju.ile marginale ale elementului de pau, cit Si din virtcjrrrile paralele c" anverd;a. Pentru aplicarea moai:lului se consialeri o i , t , . r , 1 , p u n . ' , , d n ' r F , r - . e 8 m c n L F l d rr p a l i , c a r e . l o l u e a z ij u r j n r p n ,rir :2li I i r , r , , r . p u n , r . l i n r i l c a c r r , r n a r i u i p r i n L i o rn r r J n i p r i l n u l . r r(f,r,'Lh capirtul clcrrcDtuluidc palir, iar al doilea repr(zinti tirnpul sNrs , 1 , l i , r , o r u c n r u li n i t i a l . l n 1 , n . i r . r t , af r L n r c n t u l u d c \ j r r . i m a r R i n a ,l j l ^ i ,'.'t,,li',r f i"r a(elui pc:ald ru anrrrsura,,u f,. R.l,!id dinirc inr,nsitntil. \'irlejurilor din punciele releiei lamomentele prez€nt ti antel.ior cste

Schcma dt c cul cste tlrm:rtoarca: de undc rczult: 7, : 0. l. La momentul initial tr:o, 2. Pentru monentul urmitor se calculeazi I'a gi a, r-czultind din tabel l . D r o { i l u L u r e r o d i n , r mri, s i . i n I i n r l . f , e u ' c l . L i a ( 7 3 b ) . D i n ( r . 3 i , ,L v . < o L ! i Dj n r " n s i l i , l i l ( i r r ' i u l i l o r l ' , $ i f . s " ' r a l c u l " J z i c r ( 7 . 8 ) f , r . ' $i i7,11 9i 7' cu (7.39). Sc calculcazir din nou V,,, a. Si t'. Rezultit noi 1 raloii penlru l" ii f, r"sp(ctiv pentru i7,,p.1' [,,r.'. Se repeti pro' si ,-deul Din: la obliner"j pre.iziei impu'. \'alorilor vitezei induse f,. Sc p5r;se5.. :FgmentuIportant calcul.a)adi.tanla par.L,rsid" virt.lurite "are in inteNalul de timD Al. diotre doui momente succesive.Acest lucru ostc necrs:]r Dentru calcilul lui 7- la momentul urmitor:

j) j) LN(i, : (u(d. + v-J N,
\r\i,j) Pentr:o j>z -!(i,j) ^,t, Lz(i.jJ : u,(i,j) Lt. sc utilizeazn o formul: eriplicit::

(7.40)

t1(i, i) : lr'(i.j) = ^:(1, ?):

t;
i:

u ( ij .)

-!"t,,i,t*t'-] t,

t+

"\i.r-

!1,(i,i- t)f&,
- r)] ^r.

( 7 .r ) 4

f " ( r ,j
lllri

\ : r , ( i .j ,

1 ) r r u , j ) ; r , ( r , j r ) : r t ( i ,j ) - r , ( i ,

t ,j ) , (7.3s)

1e\i,|-!eU.i

Iut

M{,Dr(nl'lc lumiloarc se lrateazh la fel cn mome tul 2. Se considerl ,,'lulul t,rrrrin"r in momcnllrl in care sn obtinc o solutie periodic: pcnrru vrtfzelc irrrlu.". 5e porre rre(e apoi la calculul iorlelor qial puterii. Sinr rrc6lijalr iorlcle,ar'e acljoneaza'in dire(1ia anv.rgurii. r)miijnd ,ele pe (lir(clia coe,,lci prolilului si Ie djtlrlja normal; li profiJul palei:

Costnirea Protihlri cchivalcnt.c lonle tac. (! ajdc'rl 1,a,sic'rririi..nJorD€, 2. local geometric e.l catrenitAtild vectornhi viic,t rclatiln, avjrd punctll dc apri6lie pe ara punctlld de lrildcre . p.Li, este un cerc. Pertru dcno,stuarea ac€stei alinralii se coGjdere un sistd de refeiiltr, ca i! li8. 7.26, Atu rci

O\I:F+alA:R+Vt+V6, t-r: - ; x i : ori;sino-;c6o), o . n . t . frt , ^ 0 t o / l s ' n t +
,: Rc60 tolesino + l'6,
^

F,: C|Cb"Vilz, F":

C"PCb.Vhlz,

\7.42)

unrl, D. tstr luneimeaunui clementde Iale. In {ormi adimcnsional:I, acc-re lorl' pot Ij scriie astfel:

I6lr + (nrtrU. ollcos0)_/,
, - nsin0 - ol coso,
z-6!-V6

F ', -

F, -. F, ." tl7 - 1" . - , , , ' v^\ c , ( ! , 2 \ ' , n' : p c b , v , - t z" \ n l pcUqzt" "t
adimensionah:

n(o' + 1)
n€2dlti cclatia locuhi Econrctdc czlutat: ,' + !^ _ 2t_6x + r; _ r?:(o1 + l) = 0,

rrrrrl,.C, 9i Ci sc determiD:icu relaliile (7.23). llomentnl produs de un singu element este in Iome ' 1RSV'*12

d.e 6t€ !tr cerc c! ccntrnl !e aM O,, c(I/6, 0) si cr \aa | : RI6'+ t. 3. Nordalele, in punctul de apriatie, la v€ctorul witeTi relativl tormcaze nn lascicul cu puct fix. CelicientDl rnglirlar al tascicnlulu este

RS
ia. ccuaiia iccicihltri cstc {I'd +oI

'tr : {t'6 + d-ft sin o)/(dr? cos 0), sin 0) r - olR, cos 0 rr@.licos 0 :0-

ID(lc S.ste aria ,,intfrccDtat:" dc rotor din curentul de acr. Coeficientul

Ir19| c" - 1 ! "i' a,u-"10,i .
ot,s.ltalii. l. 1n tcoria aerodnEmici a trrbirelor cu .x ve.lical s. iolosesc perlrd (rllrlul lo4cl.r rdodbanricc c@Iicienlii dc ii dc rczistcnli ai trolin,tui lalctor, loltarlt .rlintr1i pc .ilc ciledn,cntald nr lrnc.le aerodi;anricc. Conditiilc l, cir€ s-a; ouinut valorile r''sk,. ceJi{ierti nu s'Dt siailare cclor i! care lrcrcnzi lalelc ilrttDei, h rrnclul aerodi mic I I'lul6tcp..s"r'nr-us!ur.nrre,'iti'iu,r,"..1u.retcl.Jo.jtLjuitrnaJri.,t,J,ru-en[l d. aer sub acelasj n,gni de incidenta. ln r€alilata, lroJilnt aerodimmic al lalei esrc pt6at, (a urnlare a c.Dpun€ii ril€zei.ureattrlDi de a€r cu vite2a de rotarjc a Dat.i. ;ntr.un cnrent

Da(n se nrtrcdncc r.ranctrnl r'(ij-n

? = 19012, ecnajia se loate scric on/ - r6le = 0. + on:v) + 2oF'/ - (oE, + r_e, sistelrrl de cc@$i = 0, v@, - dI?, - V@tt :0.

Ptrnctnl Iix al iascicnlrnli vcrilici n(I6 + ot) = 0, otlr

solulir rcestd sisrem cstc :l,o: _ tr6/o : _n/)..

l. Obscr,atii!. 0 ri 3 peroit o constu.tic graiicn sinlla a vealorllli "itcza - Sc xl.ie iistenrnl {le rctdir!4, d Se traseul .ercDl cn ccntrul in c(I'6,O) 9i dc tue r : Rly'l + d,. - Din lnnctrl P, de !e traiectoria secliunii d6 pal6, nnde se Drmrre*e deterNinarca rcctoralui viiezd lelativ:l, se duc€ ptrnd ,' {,r.nptlt .arc trcce lrin - Di! ]" sc idic! o lerlendicrlart Ic sr8!,cnfol Pe ni interscctia acestei p€rn ndiculare c! .ercnl de centr'tr C(t'e, 0) sc rotaza, cn tt. l ectord Pn este reclo!'l vitezl relati!5 calcllar ir punctul P. ( onsrrrctio este !r.zc8lat{ ltr lig, ?.21.

Fj8. 7,25. variafia liiez€i relatiyc dc-n lnn8n1coa.dci protihtni aerodiDmic.

Fi8, 4.26. SislcDrdc relcriDll lentru constrrctia sra{ic, . vcctordri vit€ze rcbtiv?t-

(lrbiUnir alc.erui int@ilate 9i direcfie -ranaze d€-a trxBrr lrolitDtnt ca in {ig. ?.25. \ari r ! i a v i r e , e i r u ' s l p a s ad . ' n p o n J n r J a : u p r a I e r l o r D ' ae',ai'ar'i.e, i vrrialia !n8rir"nlct, I t i d . r n , i d c n t l , I n J ' 9 .? . 2 5 . e I e d o u d l r o f i l e . ) n , . : . d ' l i , l . , ' n . n a 1 i ( c 0 r e , s i n i r , h i ! . l e n r e 'rir tn,n.l dc vcderc a€rodiranic, lBll

--.-_

_--t
a vcclo'!ld

Colstrnirca gnlicl

l Sfl

r . ( ) l N . r r l i n . r t ! . r i ' i l u ( ' l , l i i r r d u n c i l , r r t r l o ( l o r c t r . r c n t a r cc o n l o n ! i r ,f a r r n a r L s l o r n r n r ' r ' , " . , ' ( ' r l , i L i r L n{ l i r t l a r r l l i z i c i n t . - o n , i | | a l c r c c t i l i n n n , p ] l r L d n n n g n r e , Itn(jL ir,tii c! r T.riaLila co!,plcxn din tlrnnl lizir si cu Z variaLila conrplcxn ir p1a:0). uirc ,0: -i:''6!a, i:V=1' n r n l l n r B ' f r , r c r a l i a d e t r a n r l o r m a r ee s r c Z : I i l i ( ? din.ondifia.a witcza in planul inagine | '{e o .orsladti re3li e poate ii dei..miDti f (n r{alli .o . an.nriii vnloar€. Inrrlir.r prolil'Ll':i p.nr translotrlalea co oini poate Ii ftnosjfn h determinarcalerlor a coo onatei i,,,tr,lfl,n ,tr{nliinrn\.pcDtru lro{ilL,L din Pl.inl {izic. Pcnln, Iic.rre '^ldit' , L r L I l ' i , ' l r , , r i r l t i i i n r r A i ' r n r p l n n r l i n r s l o r r t , f . c a c . i r { r c u n c n z i la p l n r ' e n m c t d l c i . f 6 iu{nlcklr iMte,irlicr proprsc lcntrn strdn trrbinck,r colieirc (lat ,alori rprcPialc Itr{'l'n n,axirrrl roclicie.ttlri de t!1.'c. -\Prdicrea Iurtrl(' localc, tanSenliali si nornr.li pc h t,rl.l, rslc di]eritii la mctMlele Lrazatc tco.i.lubrrilor dr cnrcnt latl .lc nrtqlelc lazatc Itr. leorir virteiurilo.. l,rouenrel. .rre apar la arlica.ea merodelor din lltnna otegorie $tr legate de condiliil€ ,1,.iorre,gentiL {rrc nrLsnrt ilcn studiale. s-au obFrut rczultate llnir la soliditatea de 0,2. t l a b . l t , t 7 . 2 ^ I e l o i l au b u i l J ( ' u , . ' n u " . s i n g,'r c@licient (lc i.flftrti1 r Frnris 3 z 3 6 cilcdul perlonnnnlclor lurLnrci pent.u un set de valori ale soliditlJii: 1 !9 @ 16 162 t! a2 q01 !L w -0.!r !tL 0,2r 0,:l: 0,,r: 0,5; 0,6. Rczultatele c21, -q0l obtinute sint rreTentate in tabclnl qc t!9 li!! ]L tq9 cl ; !r} qs- q52 qlz L Fn' 7,2 i\,-C .r li q02 q23 Q?8 ' / l ' i , q2s 6.8! 7C2 € 05 qfi 0!l :qq? 6 5m 56 \:/5 qp4 o05 o03 m3 ptct;|2 pdRvu

Parlieularittrti ale .rplichrii leodci l tipuri de maqhi eoliene

diferile

-lpiicar.a Drodeielor ieoretice prczcntate anter.ior la r-erli zarca practicI a turbinclor de viDt cste posibilil atit timp, cit tipul consirLrfliv se incadrcazii i,r frl(Soria rcprczcutat:r dc rnodrl. Apar ins./r,o dat:L cu (:relterea intcrcsolui pcntrr domeniul aplicaliilor practice alc energiei vintului, multe idei constructive noi, carc nu mai pot fi reprezentate de modelul teoretic studiat. Argmentele in -sprijinrn ;cestor idei sint cautate ln evaluerile1 naturi experimentali. In cele ce urmeazi va fi indicat pro, de ccdcul de calcul al .itorva tipuri dc turbinc de vint, pe carc lc-am selectat dupir c teriul si|nplit:itii constnrctiv. fi al randxmentelor aerodinamice comparabilecu iiprrrilc cvoluall. a) Turbina Dtrrious. Ilimcnsionarea aerodinamicn a rotorului turbinei se bazcazn pe criteriul coeficientului ma\im dc putere. Se coDsider: varialia coelicientului dc puterc cu soliditatea s: NC/.8, , , r r i t e z a m o d u l) . . 6 k l I - - . , u I a r t u r u l, l , f o ' n r i , . a , rd . r : p e r t r H / 1 , . . .
lrn cazul Dalclor LUrlrfl

%'. 1 /4
,1

iri ]fir 6nr f.rti r.rnrt: maxnni !e pal:l relatrv ra o.otairc. Drtclc di! trltrltrl -.: atr servit pentrD trasarca diagramclor din iig. l.2A si ?.29, R D t r r . o c l n i r t r t i i r l c p o r t r n l n s i d o r c z i \ t c n l nn i t r r c f i t n l r i \ . ' ] \ C ^ 0 0 1 2 s - n ! l r j n t d i lrlrl. Talorilc ..ftspDtr/:ildre r'trri1,"lni lic -- 3 . 100.

Tl ,1
'
i
Fig, r.29. C@licieltuL dc pntcrc tulcfi; dc viteza mqlrl ()eztrltalc tcorclicc oblnrtu prin oetorta ,nnrltittrL ),

.l

,l l ; , r
190

+ Fig. r_.28.F6rtanornuln maximipe pali infnncfied. viteza Drodll (reTnltate teoIetice oblinute plin net.da ,,'ntrlritfl"),

1 ; u n r t i :C r . . ! 1 t . . ) . t l t t i , , , , , \ , , . - . l , n , , t co h l i n , .: . n a l i r i , i a r I , , . r r n , r n , ' a l r r r l u ln r m r i , * ; i n r o c n r i r n p r . i r a f l r ' a z r rp r r . r o J i t r r b u r i l o r l ' , u curent multiple. PeDlru o \aioare ..1/.41,.. datn se pot considera mai multe valori s- PeDtrr r valoare s sc obtine cr programul dependenta cocficientului de puter€ cu ),. Aceasti dcpenden(i elidenliazn o \.aloare optimi r 6 , ] a ' a r . r , r s r , r n a r r n . c , , n r p a | i n ,.li r r r l ( 1 " \ " l . r i / a o b l ; n u r , p f r r n r ., .. al.t. v"lo.,r', )o car. .orc"pundc , cl u rrai rnar( ( r.n,. lier a "r" Acelutj pro(cdcu se rcpcti pentru frctorul de folln:r ti rezultl fir finrl (l;.,,", ;i \-aloarea /,o coresPunzitoare. t;r all parametru de care trebuie s[ se lini seamain efectuarea cal(. lctor cste mt lrd Reynolds, Re:10 CI,;. ill locul vitezei relativc I r .arr va azi in timpul rotatiri rotorului turbinei, se poate coDsi('lcfao valoarc rnccliLrpc rotafic. lnfloonla nurnirului Reynolds se Drani{ostr"r i Irruttit' rlr coclicnntii acrodinarniciai profilului palelor. Itcl(dlor la num:rrul dc pale studiile teoretice li experimentale r.ccoDraDdecon{iguratiilc cu trei pale pinn Ia puteri de 100 klf 9i cu un nuniir tr i mic pentru pltcd mai mari de 100 kW. ln cazul in carc sc cunosc puterea nomirale li vitcza nonrinah, (rL rrjrrlonrl lalorilor oplimc ale laraDrehilor )., .r ti ,t//.li Iczulti inirllinrcrr rotorrhi //, r'rza rotorului li, coardapro{ilului xcrodinarric$i !itcza unShiulrrr: ., ir r(.lorului. In programuldc calcul se consideri $i distributia \i{czci vinlrhri il1 raport cu aitituclinea. date de intrare sint: Ca - tabclul cocficicntilor aerodinaDrici ai prolilului {unclie dc rrnghiul ,l, iDCi(lcntide la 0' la 180": - sdidital(a s, rapoliul I]//t, raportul litczclor ).: (')ft/l,o;
l9l

rr"ncrctr dc control carc orientcaz:r calculd p(ntrll o (cornetric . , ' , , 1 , , ' , r h'i I p d l ed r F p t e . u p d l . D i r J b u l i L s a u, r p 3 t c , t . r i c , . P r o g r , r n L r l F lx,,rl' ti Droliii.rl .i,uplrncit ji .lr. iormc dp pajp b) Trubiun Savoni(s. Simplitatea constructivr'! a acestui tip este mol r v u l I ) , r , t r u r . , f in i r m c r o d : p . e r L e l ;e x p . r i m F n t d l . . t uo s r i i c u i n i r r s c o p u l l '17,. (l,,t.r;inr"nii paemetrilor Iunctionr-rrii dptimr S-a Lrrmirritinflue'nta

, l i l r " u i r i l l i r n r , l r b l j . C o , - l i < i , r r r, u"l I , r r , r s i n L a z r rrlo i o r u l r rri u r / / t i ' ' . ' r , I i , l , r ' J m j n a l c u r e l a t i an r n p i r i , : . r 0,523(),0 o,2) (1,1 ).o) penlru 0,9 < ),o< 1,6 Si Cp Cr = 0,5).o 0,2).' pentru 0 .: ).0 < 0,9.

tl6

In cazul rrnor turbine llarricus dc puteri mici pentrLr dernaraj sc folo:.sc rotoar( de tip Suvonius. O variantar dc turbinar coliaDi, la care se folosr:sc accleati palc ca la trF bina S;rvonius,a fost brevctati in R. S. Rorndnia l15l 'luiLiDa '|EGV (turbini eoliani cu g_cometrie variabih) asiguri protectia palelor la vitezc de vrnt marl 9' unitormizarea momentului de rotalie. I n .tu"i'r I.o -lr, ri -"r I',ur rn:lUll. . " r i p e r i m e n r .-ls u p r a T E G \ l r r d . , t ) l r ' r r . , i , r r u r i l or c , { r u i . . t I d i up e n U I S t r o I l r . , \ i . n t r i . i r . , r , i f t l i l j ! : . ' . / . r r , I l , q r r i v i .. l J c t l . r t r a r p , n r f L 1 E ( ; \ - c s r cp o z i r i r ' . i . r : ' , L ,r r r r . r n r r ir , , r o r , 1 , I E C \ i r I l o u r . p r l e r s r , l , L z o n t a r i j n f i r . - 1 . 1 , , r r r d ,/ ' " . r " , " r r r u l d " l , r " q i u , r. ' l p a l . i i r r . { p u , , . r u , t " s u s ! i n 4. t , r t r epaus palele sint icrticale, in rotatie, datorita! forlelor celtri{uge, apar, rn moment h jurul punctului S determinind modificarea Seomctriei rot,r_
.lrlul.

/ tlr. \r'i. ljr

, o f r n r i ( , t r l r l t r ir t c p u t c , c , r . , . r ' t : 1 11 i p S r 7 0 t r r t r . Fi! i ll Schik nuui roto. TE(l| cr doui pal€.

Cocfici(!tul dc priere are c\prcsia ,,o ' / r , i 1, ^ , ,,.D -r 2l';,r1.,': It,). r,tQ ^,,_l-{r-.osa,+i.

un.rr /.

,l

- , t- ! /a .'

-:-

rj I XJar,-2C-, zJ-X

(l r- lf) c. , 2 C
Fig. t,3l. \'ariaiia cmfi.ien1ultri dc nromcnt pent.u dilcrite rotoare

Cr,, C', sint forlde aerodinamice adimensionale, respe(.tiv momertrlc idimensionaleLr actioneazi asupra p"rlelor (i: 1,2),

,.\','rLi(:itiriii asupra coeficienlilorde potere Rezultatele obtilute slnt r'l)r, rcntrrtc il1 fig. 7.30. Din compararea curbelor trasate rezulti ca valoare llrri lnuriL pcniru escenfricitaiea rela.tivi eld valoarea de l/6. S-a studiat experimental dcpcrdenJa cuplului de demaraj de directia \irrllti Ifl,rl|r Jnumifq JLr(.r:i , uplul o dcmarai are valori ncrativ(. It,zultrrt,le sillr pr,r,.nrdle in lig. 7.jI. Pcntru turbiira Savonrus, va"loarea optir)r'r r vitczei modul i.0 cste intrc 0,9 ti l, spre deosebirc rurbina Darde riurs unde ),u se sihreazl ln jurul valorii 3. Alti! diferent: rezulti din compararea coeficientului de putere. Pent.u ILrrbina Savonius C2,,,""cste 0,3, ir timp ce la turbina Darrieus este 0,59. I'entrrr a climina zo[cle de demaraj netativ s-au atezat douii rotoarc :.n(o)ins rlocalatc cu 90", pLLtcreafii[d acceagica pentr-u nn silgur. rotor, 192

.

'

2+x l/',". yL*

r+r rai+ r, _ 2+I
l+x

.'
'*

2+-\ (ri -;lt-i
(;-'

i+r r( ^,. r.i"
r+"inr)(r - z{"-)si.] ' ,

'

C \ .+ r ' \ . "
cf,, cj!

0.

i.,)(). ;.,

s,,, s? sint suprafata intcrceptati dc rotor ti, respectit, suprafafa d{\crisr'r (ic p,Ll,. l9i]

I)cntlrr 0:0

;i pale verticale (8:0)

coeficitntul d€ putcrc dcvin(r

',

r-r'-r''' x': 1t. 7 \ \r' lJr(r-r''ttr

iar'7i, estc rezistentatotali a sistemului.Expresia fortelor acrodioamice t
r. 9i l?. liind forlele de portanfi. ti de rezistenFl, iarg unghirl vitezei relativc a curentului dc aer cu direclia vitezei I/". Pentru calculul Iui -F. jii F, se folosesc coefi, cientii nerodinamici ?ri 'profilului palci obtinuti din tabele. Dcoarecevalorile tabelate in multc cazun se la pale ".deri cu rapoarte alC tittzftd. spre infinit, cste necesari

):)i

"

: F" sin g

F" cosp,

?.41)

llrolr((. Ir>Ir, dom€niul valorilor IlrrimrrJ lrri Cp, aparc penrr'l

poziti\.e pentru Ca estc 0 < ), < ).r,

.,

2 2+X

.,-,[, y, f7; ]-ll, r , 1l 4
\v+1/ |

, ,r (1(. .- cx,/cx si cr..,. ,' r( -' ) r . , , , r ,,. t.,t0."01 .). r

,_.rl

O comparatic intre trrbira TECV $i turbina Savonius prilind modul (lf rliatjc a raportuhriC,"/Cpn,,,., vitezaspecificii cstr dati in fig. 7.33, cu Iiaptul ciL turbina
r1.tu rr.E rql4r5 !ir4 +1rr rop,-0p

Fig 7 i.l. Portanra ti rezist..ra Fnt.u o lali turbioa cu palc tm.ta.tc.

dir sisrenlur

\i\ oniu" estcmui rapi.ln dccit TEGV rczrriti din aceasti comparatie-

cocricicnlii corectie ri 1(, pentru de r, profil[l -,gi.ii:Ef,rp:ljl, ,,/c finit.
6-:1-6.3161 o,o*-l "

x,
lt ,
! dt 0t

L,

+
{
0r0! $ \.2 1t 1A l.ir' l \. \ arialja rarorlrrri clolcrlnar cn/' pcnr TIi(;\ si Iantru rof..nl Sa7.nit6. iotorll

c) Iurbini c[ pale lractanlc [81]. Aceasti turbjnir ftprezintir o solulie interesantl pcntru Putc mari ti foartema Tn simDlarea teoretici se ur considere Dodel diferit dc ccl folosit in cazul turbinei Darrieus. Dacd not:im cu % viteza de tractiunea palelor ti cu F, forla neti in dircclia de tracliune,rezulti puterea sistemuhd P : F.V". ('.t.45)

c

K,:

:.
C

Vnlorile tabelrto C. ti C. impreunir cu coeficien{ii de corecfic dau valorile (lc calcul:

c:: cJi", cl: c.+ K..

(1.4e)

Rezistenla tolala Fs (onstd din patru .omponente: o rezistenltr13 rostogolireR/ data de forta de apasaie verticala asupra tinelor, o iezis. l,nli la rostogolircRd dati de forlclc orizonralece actioneazi perpendirular p'.'ine, o rezistenll R Jale d( curbura traqeullliSi o rezistentf arn" rlinamicn R,,. I)eci

_Fr: ft,+ Ra+ R. -i R..

(?.s0)

pc Iiorla ncti cste rczulianta lorjelor aerodinamicc pale $i a fortelor de rczist.nl;r rlin sistem:

(iflc doui rezistente de rostogolire Rr $i R, pot fi estimatc folosind rchlii ,rut'iIi,r',lin lircrrtur. privitoar(ll feratorl0J. Penrru v.rAonnr "aile !'.4\l'Jlt:, i jtr cxDrimstI orin

F":U"+ld) n"

r,,

n : tvlc, I c"r,i Cst'i),

(7.s1)

\1.46)

unrlt/, 1r/" sinl torl.le ocrodinami,. e)icr.itatePe tiecarepali iD pozilia . , r p r ' \ i n r ' 1 i . r h n . p r ,v i n i . ' r , { : l n n u m i r u l d e p a l e i m p r r l i t h . t o i , l0.l

rrndc Il" estegreutateavagotruluiti Cr stnt functii de tt'. Pdmul tcrmc|l ill tlccnsti cxpresiceste atribuit rezisteoteila rostotolire, al doilea hymr.tr ,,zistontoi la l)uzabandajuluigi al treilea terfncn rczistentei acrodinJrniilr

l0x

s. (latr dc miscareavagonului in curentul de aer. In locul rclaliei {7.-51) I tilizcazi re]atia R:73,5 Wo,s3,

N.n)nl

conJiSUratiei

(7.521

undc l? 9i tf sc misoari in kN. Daci in Iocul lui l'y se pun forfele-care r.lioneaz-'r vertical sau odzontal asDpra linelor, sc oblin rczistenlele la rostogoti:c lln Si nr. Relalia (?.52) a-{ost oblinutn P n aplicarca metodei ',lo' 'nii mi.i p;lra1e 1lnui de datc cxperimenlalc "(r a I or1.' or izoiral; Fstcprodu:: de reri.t"ira .rerodindmicd \rgonelelot 1 " . r . u , . i n t m o n t a r ep a l ; 1 . 5 i d e { o r l e l ed c p o ' t a n l ; i i d P r e z j s l e n ! a l e i ' . r t ' t o r .F o r r r o r i z o n r i ; d a r ; d F f i F c a r "p a l t ( 1 i 3 .7 . 3 4 , , s t c

7.6 1,5 1,5

30,5 :t,0 i,0 :1,0 3,0
-,6 3,0

-,n

-,(

sin I'. Los? + _1', ?,
irrr ccir dati-r de fiecarc vagonet

(7.s3)
1

1,6

,7.(k\) si tr frlclor suPorlrtc t,2 0,8 4 , 0 5 6 , 9l r 2 r 2 1 , 5 0,8 3,0 3,0 t,5
'1,6 1,6 't,6

1 1 , 5 21 , 5 1,5
1"6 1.6 15,2

o,sC"plt'|L",,

(7.54)

0,N
1,6

.omponPntdnormala a !ir"z"i rinlr'lui P. traie,rorir tatone_ rn,l. Lsl, inrrltim"n \3tsonFtului,C este uoe(icientul tl|hri. /. lunrim..r si H. ,l r(rrst''l11;, J un"i tliii .rr .limcnsiurril' 1- li H" intr-un airodirrami,i , , r r ,r t r ! t r r n : , 1 " D l a . i . n ll('r-istcn{a firo<iusi de curbura traseului R" Pentru fjecare vagonet este

162
nunr:trrul t.tal de paic

162 162 162 :62

t-(2

r52 .6a J62

762

llll0

r i , l 0 1 2 8 51 2 8 56 5 7 0 6 5 7 0 5 i l i 6 i ; 0 1 1 5 6 8
2190 3856 2190

R": o.ot2Itr"ltt,

(7.s5)
r.torlr'l viteTrlor vnl

i 3 6 0 .4:180 109510952190 2r90

fln(l( ll',. cstr, grcutrtca vngoDctului 'i a palclor transPortatc, iar /, este r':rzart(,curlrul1-L trasrului. r llrrlru talculul rezistcnlci acrodina icc R" sc disting trei cazu : pertru cirucioarele allate in porliunea drcapte a iraseului:

1 a )l 1(|{ (ldlvn/lu.i) J!/r.r,!(r.\lnlrnn:.].N)

I

0,i5

I

r

& : s )< ro-n \c + H,)L"68 V2

(7.s6)

1 r , 1 , , 1 , t 1 9 , 53 r , 0

, r n d c/ ( . " 1 " " \ n r i m r ,i n N . r a r t . l i r i I i n m , t r i : jntr;, in trr- uI drePtdupl porliunea curbJ: 1' nLru. iiur i^ar,tccar"
R. pcntru porliuDea curb: " Oil.u 13 Y':

\7.51)
tr.irat.a (lc sDr,ralati

?5,1

iti,0

79,7 19,0 80,3

50,6

iil,{

{r,9 19,,1

a traseului:

L"on R. - i0,00r6s(C +.l'1.1 i0,02t61V!.

(7.58)
rlatclor din tabel lermitc stabiljrea datetor de proiectarc ale sistemului

\lodelul matematic construit a permis simularca mai multor sisteme oblin"rii in{ormaliilor ,l, r'dl" rrr.t"ntc, (are au rosl con,pdlat{ in vederea rr.ubra , onlieuraliei oprim" 5i asupra viabililelii .i.remului in compelilia cu inafinil, ioliene.lisjce. R"zultalFle ob!inule au lost tre(ule in tabelul 7.3, unde liecarc configura(ie a prin}it un numir de ordin€. InterPretarea lut i

Configuraliile cu eIicienli mare din tabelul 7.3 au Iost comDarll,c (irl 0 rrra;iniLcoliani clasici in tal)ctul 1.4. Datele din acest tabcl i;di.L,li , r(1rlnsIDrit:La sistcmclor de palf lractante lalat de o ma$in;rcoliaDtr(lhsi(.:l.

|t?

.!i/, Sistem de lalt tractanti

pal, tr^ctant:i

2,\ t2,2 t0,5

il 51 62 i2) (5) (3)

41,13 63,4 85,1 1t2,8

1 . 3L 't,14 I,43 l.:lli t,54 t,54

-nrilor dc momcnl ii d" purcre (lig. 7.341,obtinurc pxDFrimFnrat cridcn_ r r r z ; v a l o a r e a i . e a . u p l u l u id . d p l n r r r j . ; x n r , . " ' c q a l , u 0 , a . , 1 , 1 i m .ndi rrdrc (l..ir (.t in.itnir Ia liput pr.."J.nl n""i".e"r"f mdxi r ,,r,. io, t,.I1nr ^ o , , e , r ( c \ o r e r p u n d .t ^ o l u r i l i . , r . , t 5 l / , t,lli,.r{.ir

u'-,1,1;,,1'.. i.i,,lli {;,:;,':'J,.p'{i;,!:' ",,;:'l ;';111,,":'i"';,,!!!'!:

t6)

1 ""i:""-r

10n/s

10m19

,it3
7.(i. Caractcristici{erodirotttice alc diforitclor mafini colicnei

i..

T:-t-i;-

\"

l i

t:q

b,u li

Pentru fiecare tip dc magin: eoliani este necesari cunoalt.rc.r ( [ululLLid.,lem.rdi. a mrximului dp puiere obtinur din purnreavintul," ti ,, v:rlorii oplim' it rJf'ottului rirezelor, I,,'. AcestFdar. <c ohrin . , f , f i , r ' r r r . r i r r r " r r r a il ( r , o r ' r i , J i n , u r b , l , , i , v a r i a 1 i , r c o . f i c i n t u l u i d c I r n c 'll,rrt'ri ., ,,lIi ,l' t,rr'ri. ,r i. \'om , onsidFra i{,vx din tipuril" mri ou .r) Muiini oolieDo ir\ orizoDlallip etioe.ln a..asti , ateSorie d"o"e s,tlsc tiptrilc cu nlai m lte pale, cunoscute;i Iolosite mult in America dr Nord dupir 1870, !i cclc cr numlr mic de pale, de la 2 la 4, incercatc l)errtru putcri mri Drari in epoca noastrir, dupi 1950. a.1) Mari'ti eoli.ne lente (cu ,nuhe PaIe),ll7l. Acestc matnri sint adaptat,, Dcntru vintrri de vitezn mici, demarind la viteze ale vintului de 2 .3 m/s. Cuplul de denaraj este relativ mare. Curbele din fig. 7.35 reprezintI rezultatclc lncerci.rilor efcctuatc in taboratorul Eiffel. Pentru nodelul considerat, randamentul energetic estemaxim pentru 7.: 1. Aceaste valoare coresPunde unci viteze de rctatie l.i*. r.15. \ralirlia cotfiric!tun,i de ooment lctr1o (cn trrult Pale) optime, in rotatii pe minut. egd' rrrl,tr lrrlJino .oln:nc 17 n n - 60 t -lft D x 19 v-l D r:L o captare de cncqie de aProximttil h o valoarc C. €Ualn cu 0,3, adici la 50% (lin limita Betz Adoptind pent.u valoarea masei specifice a aerului P: 1,27 k8/m3, puterea maximi s sceptjbih dc a fi obtinuti va fi P : O,t5 D'I'_1.

lijg. r-.:10,\.arialja .ocliciorlitor !e nroDenr si prrere pctrtr! rur{n.. c.lnnc turj,del2_ l pJr.) ir!o.rnr tcortiL este nrodelul lnnltitD|ular d. curctrt).

' | L r \ i m . l, 1 : r | ; , 1 , -m r F i n i , . o l i a n i ' p , r n , . l ,/., , . q r " d . , I ] , r n r \ ' a l r .r r r , 9 t t @ i n m . r e s n p".rrti.\m / c . " . l 0 r : t ; r , .{pli,ind rrjatia pr-cpdenr; malinijor dp di-m. re , rp[nse inu. 2 si ,^ -.i

:l'j

mi.i h, ;l:;t1;1":)i*il l;lxi.^,F",,;,1.;.["I-i aecir r,'; d.l;.';ri;sF , \,r.rii icr!f i 'urhinri Foli(n^ in .rnr (nnrribalansdrcd( un jncnr,vcnr.nt: (uplul mircrr.). e.,.sr" auautlic dc dcmrrai este nrra mic-

r'rn!nJr p r c r . j r l r r n i z i r . t d e r r n ! i n t , 1 . t Z , o r r r / sv , t l i d u t r t , l . r , ,,rDr.dl r c , , t u s ,,-i . . iu l l \ i o f , r r v i r r z a J e t 0 n r / s . , ,. l)rnlr. iLv.tnrii.l, rarinilor ,oU.n" rrpr.t,, trti J,. r.lp lenlF m(nrio n , , n r . o r r , r r: r B r c ' r t d r , rm . r i n i . . l d a , c t a - .d i a m e r r u , n s t a r c i i de r.,DiIs

'J,;.,.i,, "l'ri :,.'i'J",;).*'"*

nraximd rrb.rdr rn

pcnrru virez,.

.,r,ira, rpasared ds,,pra .ri ay;ar:i -"$r;ri:,'J;i"':lljii::?:il;'l'd;'r',ilX

vanabi, uunehi sar, *,' i: i;jlJ"T'lff:;'j,'ljl"il"'r1l ",ljl,i-o 'upas
b) Maiini €olienecu ax r.erlical.Dir

::l::i;T: j::ii:i1l ".*.ii a*ii-".ia". i*"'fi i;;;r#"':"'ri,i:lij:i,i:
r rrr.rensrr.e numar pentru rnarinilFeolienecu palc dreDt. Mcntionim (i coiecliei riecenr dc ta anver. .au ludt in consrdrrar"etecrele Aurf, rnrrnrta.ta anvergur: Iiruta, Jar in crzuril, Dra.tiLc rauorlul ,ll/t.. {,"n'.{rrn(rpa.l{'r/coarda secriuniirran.v.r"al,) estesuficienrdc niar.,,,.,,ti,, . , r ) r I | l l J , j . . t , 1 . , r , . a t i l ( r l , r , , r. . t U l . m ( D t, t , . , o m p i l r . , l i . u cfii.i,'lrl,.r
l-ril

Marifli tolrne cn ,,, r""-iricarcrorm"bate h:e. In t rupi p;";p;ai*.riJil""'l:r:ll"i,HT::,,t??tll,'il:,I

Ll)

108

' i 1 ) , J i ( i , f l l , r,ll , . r r r t , . r c/ . , t l a f . l c a p " r r t r u ' a t e 8 o r i i l e l c m a t i n i t ' o l i e n e r)rir,{,r.'l, .,,rt,iiorr. Fal: dc tipurilc cu 3K orizonlal lrcdormanleicleroclF s i r a r r i , " . i , ' r 1 , , , , ' ( i .S i d e s o l i d i t a l e a - - Y C / R . - \7 r ol'-.rvi modul de vd'iatiP a .oelrcientult dc Pxterern l)i tir r.rrx,rt ,,r / fr ,rr s, iar in 1lg. 7.38 e5l. dxi; i or.:pondenla soirdrlrtrr.ru ',4,rirrr r \r'1,'nt t(Prezcntxi( Srdfi( -au to"t. obtinul PF rJl' teor'trcu Rczulta' rDlicind mod.lul ,,mu.ltrtut,d, (uront riI. sinr .omprrabil. .ti cclc inlilnite irr liter''furl '": " de specialitata, dar, neavind o. conlirmarc expcrl. meniali pentru a garanta Sradul 1or de exactrta-

Pcntru:r ilipr.iDra pclci oscjlatia corcspunziitoalc unghiului do nrcnl, Dll', modului dc varialic a unghiului dc tucidfnli dorit este ncccsar:'r c!mo:rSierea cu viteza vintului. ln fig- 7.{l estc prczentati dependenta unghiului <lt: incidenF de viteza vintului. Se observ; doui regiuni, una pentru maxin de putere Si alta p€ntru putere Si tunfie constante.

::i":

r:i!. ?.t L vriitir niclnnli rlo incnlcDtil 1r ritcra vnrttrlLri t)cnt.n 1nrl,in1j colicn. cr p.lr os.ilrnlc. t,ir. i :lr. \-aria!i. c@Ii, n.ntuh,i d. lutcre Petrtnt ,, tlxl)i'l,. l)ir.ics

Fig. 7-,I3. hfluella amplitu{linii rrghirlni <le eilatic asuFa ccficicrtdui de ptrte,r (lirectd ir jlrtr1 dreia se prodtrc€ oscitntin .stc ditui1i,lo i.nsctrla la lrdcctorir).

+

triN. 7.]8. (itrcsf.i,t(,nlr $i'lnlilnlii .u ). optid I\''r ' , rrrl.i'n l,r"n '. i "

Fiq. r.:t9. Celicicntul dc trrontnt .erodinrri. lenrr' v 'u'l r"l llirricu'

lliA. ?.10. Pnrd.a "nci tnrl)ir. I)arricus in raport cu v(czr vnnului.

FjF. ;.1t- inJln..la amllittrdirii rn*hirllni dc.s.ilali€ asnfra c{llicjertnhi d. lnl0r. (;.qia in jlnfl .n.eia sc produce os.ihlir (sll, l.n!('lr h 1'.jcclo r,

r'.. lc .onsid",dm ulilp din punclul de v"der. al asPe'tului'alitatiL. E\ist: 'onsrderated modPrFror l,os'l'ilitarca obunerii rrn^i prcczii mai I'unc prin Info(rnstiilc calitrlivc utilc ;n proin.t.rr. sinl cuprinsc in Jiagramole 'li'r fil.. 7.19 r, fcritoaru la roetitic;tul ,le momenl J.rodin.rmic AnaliT.r .,:,strx diaeramc reconandi soliditatea de 0,3 ca fiird mai buni decit (el(laltc. A;east:t concluzie este conlirmatn de curbele din fis.7.40, undc -r alc' ta or:incioiu funclionarcpaslrarpr rursliei constanre ltcnlion'm d" tu ,, .,tt.l Dos;iiLitai. d. fLrnctionare, iuncqionare.r )' consrant {) optim). l' 21 M,tritu toli ( . Pale ostilanlP .59l Sistemcle.u Posibilit:'tca r.t:lirii unchiului d. in,idFnti sint dP dati rc.enli 5i informaf i asupra '"naut'i .t" functionar" in .ondilii de optim hpscsc. Avantajele rcglltii url|rh'uhridc inci,lenL; sinr: posibilitate; fun.lionirii malioii eotienPin rte'im ,l, C, marim, dP'i de-efic;enlaoaYim; sau Id putere Si trrralie co"nslrnli. lt.glar, a un8hiului dF incrdenti 'r'lrcts prin oscihtia pal'lor in jurul punctului de fixarc. 200

q ru , i " i m , r l , r d i l e ' i I F S id . \ a r i d l i a u n B h i u t uJ i n l r e c o a r d a r o t i l l l t , , i t pJ.i )i r.nE"nra la IraiFCrori..ln{luFnra rmplituLJinii unghiului i.,prcrrv r. t'a .urb.lor ap cst- ar.]tati in tig. 1.a2. Dr.. Jire, tia in ju,rn crcia vlriatj unBhnrl.src alra d..ir r.,,,Hrnli, 1., Irai".rorie. sc ol,lin .urbele din ligura 7.4J. I onrprrind r, ruliatclc din .clc doue IiSuri. rcruhd .iL .<lc riri t, r,;, sohtli,r oscilatiei palei ln jurul dircctiei tangcntci Ia traiectori{:.

81.9.

Dispozjtive li meoini$mc de tlernararc

A(cslF di.poziti\. .i mp,rnismp .inl -pecitice turLin,.tor p o j r . n e , u I n . r d . n r an . . o n t r o t a i : g p a t a f i x e ( D a r r i e u s ) . ,J 1.2.1, llenraftrrca(u rotoaro$jutdtoarocoro irsigur&un lnontenl rlo pornirc rnaro,-Carotor ajutitor sc poitc utiJizatiort Si,or;u. s,u iiori (n pale b.rtanfe.In ijg. 8.t estc rcpri.z;nrarj solulia ionsrructiv; cu rotdrul

8

DISPOZITIVE SI MECANISMDDD REGLARB
Deoarece captatorii eolieni statici nu se utilizeazi lncl in practicl, Iiind ltr IMa e\pedmentlrilor, ln acest capitol se vor descde dispode zitivete ti mecanismele reglarecarcseutilizeazi'la captatodi eolienidinamici rcspectiv la turbinele eoliene, care au riispindirca cea mai rtrare. Turbincle eoliene trebuie si functioncze in conditiile variatiei direclici ti vitezei vintului. Unele iipuri corespund acestor cerinle Prin ins59i condi{ii prin utilizarea principiul Iun.(ional,alt,l. rrebuie adaprJtc acFstor unor djspozitive mFcani.mFde reglare.In general.pnnciPiul de tun.(iti onare a aceston este asem:,ndtorla toate tipurile de turbine, dar prezintn partcularit4i constructivc specifice unui tip de turbine. Dispozitivcte $ mecanismelede reglare vor fi descrisePe tipuri de turbine, grupate dupl critcriul poziiiei axului.

w'g
Fi{. S.1. Demaroare Savc riL,s lJ€rtru tubn,e Fig.8,2. Demaror cu ptlct€ pendulare

Saronius. l,e arhorclc tubinei se rnonteazi unul sau mai Dultc rotoarc d , . r l 1 l c u n g h i r l d r p n r n r L r i x r d r . a p m d r i r i i .S . a , o n . r r t a 1 , i e " r e r n a i d h r n Fs a . p m o n l F Z e ( , . i o d e m a r o a r i n a p r u p r J r F t cd . c a n t . r r .a i .r t r r r b i ni p n n t r ' r. r n u - t \ 1 r , r r b a u r e n ! i id ." y rc r ico rru l. , ,i i r , . a z i r a , a u ' o i r " l u r t i r , l l l , i n " i .I r r . r r n s r : r z ' r p o f l , , l r a z e i o r , 1 . L , r n " i.c -p r u ' a " I n u . i r ",i f ltrlRs lutr,.,.

8.1.

Dispozitive gi mccanisme de reglarc pent u turlrino eoliene cu ax veltieal DispozitiYe ale odontare

i,ar" R " . . t . r a z d ( m a x i m a ,J r u l o r u l u i D d r r j ( u . ( m ) . R " - r a z r r , r t r . lrl,ri Sa\onius (mr. Io, viaeza ifjci opt,ma d lu,bin.i DJ i.r,s, 1 , , . . , . . \ i i e z a s l e . i t i . j m a x i m j a "0F,r o r u l u is a \ o n i ' r : , p e n t r u i r , , t , t i n , . ro run cupiu de pornirc rnaxim 9i un cupin de frinarc zero la tilratia do r('gillr. I)rcir dcmarorul sc montcazi in intcriorul supralclci {te crptafu ((ja il fig.8.l), raportul razclor va fi

8 1.1.

4,:).", . v, ,
R-* r,"" s t:
fir ,ar. l,',,cstc vitcz?rvintului nominah (nvs), iar I/ - vit.za ur.cnt tui rl, rlr' prin rotor la tr/-: /" (m/s). I'Lntrrr reduccrca consunului de material la deDrararcse poatc utilizx 'r,lrr1ji' .oDsiructiv:r prezentata {ig. 8 2 in ll2{1. Pc ficcarc bra! 7 dc suspLintr-o articula{i.., lr,.ft.a unor pale 2 estc montat: aite o pateii; t,', vi,nrt:r cu un -opritor, nefigurat, care limiteaz:r oscilalia palctci ill pori Ci,r(l Du lratc vinhrl, ioatc palctol(,sint in pozilill .i. lrl liit \(rii(rii,.t 2lt3

Unele tipuri de turbine eolietre-cu vertical [ecesiti dispoax zitiv (lc oricntarc (v. tabclul 5.1 9i cap. 6). In general, aceste dispozitiv€ dczvolti! ur moment dc orieniare relativ mic, dar suficient Pentru rotirca unui t:cran, ajutaj sau element al unui mecanism de odentare a palelor, astfel incit suprafala de captare si Jie perpendicuhre Pe directia vintului. CoDstrucfia ti {unctionarca acestor dispozitive a fost prezentati la dcscricrca tipurilor respcctive de tutbine. 2t\2

i , l | ' i r ' i l ' n v i ' r l r r l ' r D a l , t ac a r e e s t Ps p t c v i n t s e , , i n c h i d c " ,i a r c c a l : r l l ;r : 't;ir,. , 'l'*,1,i":1 .lclcrminind o rnzGt.nla aerodinami., maliti, si uu morl.r)l .arc va demara rctorul turbirei. In timpul invirtidi rotorului, Paletele sc tflilrid ?i ." dpschidpcriodic,Iuncfionindca o turbine, cu pale brtsnt, -L palerelprimin lnchise tot {impul irrinflrr"nrind 1..' o v,'loir. ,b/y'c rlzisr,nl.' ! rodinarnici d brrlelor. Pentr|r r Ii .ticienrc. palelcln Inon lenzi lll rnijlocul bmlclor pcntru a asiSura o vitczi specificii h pirlc ). . Ilul/->z. tr{omentul este limitat dc mirimea coardei palctci, carc, ln general, nu poatc depigi jumttatea lntimii bmiulri. "Momrnlul a. d"mar,r. ie poate miri plin ulilizir'a unui demJlor d^ riful lurbiner cu cupe pi geom.iri. variabili rlig. 8 3r TlTl D, mdrotul :' pe un br,t 2 colir la 90', 3rti.ul.r ccimpun. dintr-o c;pi /'montati dijlocul arborelui, nefigurat, aI rotorului pincipal ,/. lntrlun lagir 3 la llralul 9i cupa sint echilibrate cu o contragrcutate 5, profitati' aerodinamic, ,rslfcl incil ln reDauscup3 sf, ocupe pozi(ix 6 de r.rzi mrximi. Sulr iLctiunca vinlului cuDa deziolti un momlnt ma\im rorinJ turbina Cu ,r$ terea turaliei, sub actiunFafo4ei centrifu8ea .oDItxB,Furdtii5 Lralul 2 se rote$rea5tlel iDcit cupa ocupe pozitia 7. Deperturbind.urFnlii dF ael cc lravcrscazi rurbina. F"ntru ichijibrarea rotoiului prin.ipal tr.bui. mon

tate doui sau trei astfcl de mecanisme decalatercsDectiv cu l80o si t20o Pentru eliminarea vil)(atiilor datoriti pendutirii necontrolate mecaiisrn.tr lrebuie sincroniat .u , Jbluri. pirghii .ru rori dintarp U . o l u t r e , o n . . r u . 1 i v : a - e m j n ; r o r r e .d / r . d r F p o a i e i u n . t i o n a5 i i n r.8im dc frini, pire reprczentali in iig.8..{ t4.t P- jrborete / rt turhinci poate culi$ un colioi mobil 2 dc .rr" este arti.utar. nrinrr-o Dirshie J. pirthia cotit:i L, unci contragrnuriti t e.rpirut pirgtri"; J .sto aiticulai prinlr-un tol! 6 rt,.colierulfiiT. O (upi 8-este iuslinuti de un bral , a'riculat de as.mcn-a de coli.rul 7 prin boltul o. Br..rele9 si ./ sinr arri( ulate prinlr-o pirghh /0 i intre.olie;ut tLxSi.el mobil cstemoniat un arc elicoidal //. Sub actiune3 lor!ei cenrrifuge cc actioneazaasupra conrrasreuti(ii prjn li.ternui de pirghii eolierul mobil coboara iar cupi 8 s. apioDie de rrborcle / rslf.l .a la depi'ir.a unei turatii lirditF rrec; dinroto de irbore, prooucrn(l lfln3rca ttrfl)lneL_ Ar..l d.mdrnr :, poar, lltilizd n,rrn.r tr rurl,in.i. care funclioneazt cu turatic vari)hil; a.1.2.2. Demarare pritr pivotarca patelor. Turbinete cu pale fixe <irepte pot fi demarate relativ ugor dacn in regimd de demararc se asisurt pivotarea palelor (fig. 8.5) ll35l. Palele / sint Inonlatc nivotani p, l,r.rtc d,. s slin.r( (nefi. -].f," -'ul"t.), ,r(ttel incil .t\r J.pilohre.si. situ. .,1; in fata ixei ccnrruluiJ" 8r.rrrat. al palci spre bordul de atac. Palcie pot si oscileze intre doui opritoare 2 9i J montate rigid pe blatele ,j crre sint montate pe rn arbore I. La dema=-t r:ire, asupr:r palclor actioneazi numai fortelc nerodiDamicricarc produ( pivotarca lor ca Ia o turbini cu pale batantc (fig. 8.5, a) La cretterea turaliei pala este blocat:, riind api- ! l i p e o p r i r o r u l2 . d c f o r l r . F n r r i f u g i Montarea artic lat: a palelor complicar ti scumpette turbina, structura palelor trebuind si asigurc o suficicntn rigiditatc, chiar ti firat ':l -s r,l' t" irncoriLrea;rccstora.

n

s t.2.J.

pri utilizarea unor Dem.nrarc
l:ig. 1.5. Dcmara.cn i i)irk.i trix pivol.rca palclor, sLlrxf i trriln.i Darcror

Iris, 8.3, Demaror c! cule :ji Bconrctrievari4biln.

8.4. Dcddorlrin.\

u 'u!

i r'o..r''n"

/Jr,3Lil,

prolilc acrodinamice speciale. O solutie constructiv: mai economici!care asiguri ;i o fial)ilitatc rnare esie folosirea unor profilc aero, rlinamicc asirnetriccspcciale avind schclctul in forrni de S, carc nsiguri deDrararca turbi, n(i Iiri utilizarea unor demaroare sau dispozitivc spcciale F'oflna accslDi profil este prezentatir io fig. 8.6 1,1.1

Fi8. 3-6. Profil acrdiranric Gnfu, t.ic'lWT-112Ii-l-.1011 crrc Nistrri dedararcr ttr.bindlor Darrictu. <_

204

205

l r .t . 2 . 1 .

Domslar€ Dri!

laDsaroa turbinei cu rln motor auxiliar.

l)1,,, Lr l,'ul Jc atrcplasare turbinei exista relea cleclricaL, se a demararea far, rrlrn motor electric.Iiind relativ mai simplS.Metoda se poate aplica fi in locurile izolate, utilizind batedi de acuErulatoare, dar existi pericolul dcsc:rrc:rrii rapide a acestora. Comanda dernarhrii se face printr'o schemi d( automatizare iD fulctic dc vit€za vintului mlsurat5 cu un anerDometro. Accastir solutie constructivd se preteaze mai ales la instalaliile eoliene de putcre mai irare (peste 20 kWi. -Electrogeneretoarele eolime €chipate cu teneratoare asilcrone, racordate la reteaua nafionaD, se pot demara prin conectarea gmeratorului la retea, utilizird un dispozitiv de polnire pmtru micgoratea toculEi de curent, gcneratorul funclionind in regim de motor pina b atinterea turaliei de sincroni"m. Aceasti metodl de demarai csle r€lativ simpli, o(erind o efi(ierrl: maxima inslalaliilor de putere inare (peste 100 lW).

h

I t"f I I IJt i r | | |

I I t'I-8t I t-l
I

8.1.3.

Dispozitive $ mecald8me ile reglaa:e

Utilizarea dispozitir"elor ti mecaDislnelor de reglare la turl,inelc eoliene se impune din necesitateade a proteja subansamblurileacestora de solicit:rile excesive, deterDinate de vit€zele loarte mari ale l'lnrului. Parametrii reglali stnt puterea ti turalia turbinei. Uoele tjpuri de lurbine s" autorrgleaze prin insusi sistemul constructiv care le caracterizeazi, Iunclionarea acestora Jiind descrise in cap. 6. Acesle dispozitive ti mF.anisme sint speci(ire. io Seneral, turbinelor rapide. cele lente fiind rle miri Dulcre se Dot dimen:iona astfel incit se rezistc vinturilor exce.ive. (.u toate-acestea, aaci este necesar, se pot retla ti parametri de funclion:rrc ai acostor turbine, utilizind dife tc solutii constructive, care vor Ii 'DrL2fntatc in cdle ce urmeazl. La turbinele cu ecran sau concmtmtor cu pale fixe reglarea se face de unFi (orme adccvatepentru orSanele diriiarF a curcnlilor I'rin alegerea t turbiil(arr. In fig.8.? L2l6l csrFreprezenta un dispozitivpeniru reSlarea n,tor cu ecran.Ecranul / solidar cu o de vi 2 se poate roti in iurul unui nx 3 in Drelungirea arborelui turbinei. Pe acest ax este montati articulat o derivl i" regGre r', a cerei pozitie Ielaiivi fall de de va 2 esic menlinrrt.'r nrinrr-uriarc 5 si un opriior b. ln conditii normale, ce.ledoul derive ,arc iu a,ceal form: lunctioneaze ca o derive in V, avind o sensibilitate nrxi maro decit o derivi simpli. Daci viteza vintului depitegte o anumiti. vdoare, lo4a ae.odinamici dep4este forta de tensionare a arcului, care s{' intinde Dermitind rotirea derivei I spre deriva 2 9i rotitrd ecranul 7 rNtfel incit ic{iunea vintului sl tie diminiratd la cupele care se deplaseazSln scnsul curentului li se fic accmtuaia la cupele care se deplaseazdcotrtra (urcntului. Re8larea are ca efeci sclderea coeficientului de Putere, resPectiv Iimitarca putcrii fi tura!iei turbinei. Trebuie sd se PrecizczecA aceastl rotire determini o creltere a rezistentei aerodinamice a rotorului. " "cranului unei turbine cu ecran concentrator (Iig. 8.8) U36l se face Reglarea nrin utilizarea unor claDeie articulate I care in pozifie normali sint inihisc. l.a crcatcrea vitczi.i !'intului, atunci cind fo;la corcspunz:toare pre-

Fig. E.7, Dispo2itiv pentt! r.grarea puterii si a tdraliei L o turbid cu edan:

siunii .rerodinamice-depl$ette greutatea clapetei. aceasta se deschide dlnd care lloeri curentutut de aer care nu mai traverseazi hrrbina Principiul regidi turbinelor cu pale fixe rapide f:ri concentratoare(Darricus) este specific regimului de fonclionare crre poale fi cu ruratie variabili sau {onstanti, a) Regirn de luncliotrare cu luralir r.ariabild. Acest rp8im de functionare es'te sperific instalaliilor eoliene care utilizeazi urmitoarele erhipammte de conversic: tenerator de curent continuu, alternator. functionind ln regim de frecvenli variabila, debitlnd fnt;-o retea locale sau alimenlind baterii de acumrlatoareraltemntor cu modulare de frecvcnfl; pompn de ap;: compresor; convertor de calduri_ ln funclie de oatura eihipament;lui de ronv,'rsic )i dr schema de automati,irrr, .r((st rc8irn dr fun(lioDare poatc tusitura. p.rrrmetrii oprimi de perfornian{A spccl|lcl rurarrer.

Fig. 4.8. Tu.lirn cu @ra!-con@!tr.to. cr dispozitiv de.68lae a ercinii 9i . tw{Ll.

,06

Dispozitivele. reghre corespunzetoare oe de regrrre corespunza.toare acestniregim de functiollrr ac-estni functiollro \lnr.lrlnclc ae-rodrnamice.aclion-ate cFntrifuttd. ln fig.8.9 [195] cFntrifutd. In fig. 8.9 [lgs] este lcpr] ICpr] fl',tl'l 1",t".'.11*-'5 ."cllonate rrrllttr o frlnl utilizattr la turbinele cu p'"t" Frf;ele' c;ns6;i-itr ""rt"..

20?

1,,,1't,1,/ruontrrrarti.ulatlabordDldcfugiLalpalcior2irlzonadiamelrului / rr.rur, (1i9.s.9,a). Palctele(spoile.ete)se compun dintr-o porliunc3pro{i .UprdlJla exlpriodri a palei / ;i u porliunF r'.u r protil ds.miLrr.i ,l .1,r, I'iJ"r;le sint morl ,r' pe palc prin inlermr,Jiul unor bdlarnale ;. r.i"" lr'rlirrr. ,' J ,5r. ap:sJLi p, pala. inir-ur1locJi 6 prinlr-un ar, 7. p,ntru . r u r ri r r l l , r ' r l . r , s a l i v J c r o r l i n a m i c a l c i . I n I i m p u lr o r i r i i .t o r { , 1 c . r t r i h r S ( t ta care actioncazi asuPra porliunilor 3 'i I nu sint egalc, pe po4iunea 3 aclionind o {orte mai mare datoriti mitcnrii pe o raze mai mare. Cind turatia depntette o anumit:r valoare, rnomcntul 1 Iortelor ccntrifugc depitette mom.ntsl rezistent al \ arcului ti prleta este pivotat5 brusc din pozilia tan

b ) l h U i ' n d o n r u t l i o n a r r . r r l r r E r l i i r o r r . l t r r t l 6l.i : , ' p t r l i r i n . t . r l r d r l o f c o l i , . r r " u l i l i / i ' 2 . ' . r . . h i p a r n c n t F ( . n \ r ' r c r .t c n c r i r n d r i L . r r r r n ' l L , i i . J z ,t a r'tPa nt fra!"ntd (on.ldnli lrr ,ronp sau " "in.ron.,Jr" . 1 e s r r e a i m d c l u n . ! i n n " r Pr r F b u i ^l i m i r a r a n u n ' r i p u l " r e a m r l i m ; ' a r ' , ' r c n r e z i n i r. 1 . f a D r n u l e r . d u o m ; r r ' , 1 ;A., " n ' r ' I ' r n i r d r ' s c r e d l i / ' d z i f r i " caractc sticr de auiore8larc, specilice funclionirii turbinci in rccst regim (IiS. 8 Ll) Putcroa (lcztolt:r|-t de turbini-i csic D l J \ i m io r i c x , c r l i \ i , r ' L ! i n 1 u i u i , , l " . i a turbina functioneazi 1a viteza speci{ici opiimi cnreia ii corespunde un &eficient de puterc maxim. I)aci in rclalia
)o =dn/l'-=L,,n5t
lii!. S.l:. lt.!lr,.n rDrl)inei S.,ornh ,,, txlr r)iyota"l., l.2ili. P^lclor la

!. Ij

i,Ln acrodinrriicn l)crttu turbiDe Darlicts cu latc cuD'r:

l:i8. 8.10, rrinn ac'odiirtirri0L pcnrrn tDrline l)arricuscu FlcdrL?te. lrc ' ll.

r'!@ vo

V,

ri", "" ' R ' 8 L a r ar r . . r r ^ i l h ' . ' r r n ' t;: 8 ' 1rJ'ipietnnrn trJfrPr!nr' - ionsl Si se c\prirrril vitlztL

inlrcrupta in ti8 r.,nri.rri r rr,iecroria ,l,l -il.^r' l" po,ll'" radial:r {linid, (urenrur oe aer' ac(elelala oe i 9 l,). J.r inc.puiul pivolerii mitcarea este p;lclc are o rczistenle acrodinamic' apreciabili care t,' ',")irl, ri'"i"i: ,IirIiIrr,'rz.' ,ocficr"niul de putere J turbinei (lig u9, c), luralta rrcsctnd r ' D)ai intr-t' mic.-! misuri. ir '"r"ri. con.tru"rive asesiDetoareLrlilizalipenlru lurbind' Darrieus tr' hlu (rfeolF Fsle rerrcreniaiS in {ig. 6.10 ll14 ln locasul sdnrclrcuar .,1 ri,rrii l,L.riului.le.u!tinere f a palei cste Bonial: o paleta semrtrr(uhrr 'ste astfel,aleas: -']',',"rii"ij ,', i",ti.,-jc printr-un pivot 3 a c;rui Pozili" presiunisi se situeze{al, de prvot spre marElneadreaPta iniit L,nrrul de rl,orJul (l" ata.). In timpul invirtirii roromlui, paleta o'upd o pozue rn minime La altngereauner anu.lriDcl- oDuuind'o rezisteite aerodinamicS Inar roarDre rrrtui.'A..sf Ji"pozitiv e.rc mai fiabil decit cel desrns tceca r:ir nu are arcuri !o{J

, , l p , , A I " ll " ' u ' t \ r ' r r ' 1 "', " ( ' , iion'd l" ', li''onr1'r' con.lrtra oi\'=

bascu'iiii'. i'riirTi i;;1" .".r;i"ea l""ins. rorta aerod;namici . produeiod loto ind.frinarea Iu(ii produ' locui,'l o-btu.ea,i i;;.,, ;"I.1 ;;,"."." pnr)-

lx viniului I - - (onsl. 5. ,onsta1i 'i rurbini lurrL-tioneaza pardtnctrrt o dnumiti vdodr( , \'ihzer vrnrulur' 5uD a'caslir vl(c.|r ot)limi numxi lJ rrirxhiulrle incidenle scad. sub laloir"a gPrime avind.ca FIeci.mictor:rr':r oc purcrc tr' |oiranr"i si a IezislenleidclodrndmicP ln r,nal coerrcrenrur put"." scxd. i.sre aceasl! \ircz; unghiul d" inciden(i cr'$i' Pcslr' in'nricii. r'7rr r,'i,'ar.a optimi $i, Jaroriti .{c.tului de de.prin(lcft rFrodinirn'rr11 portanta scad" carc au Ia rlrtr s':i t,nl:r r.ro,iinflmic.i ,rn5rc - nsiLil iar , i , r , r , o . . t i ( i . r ) t u l u,i l , p u f t r , t ^ ' P . l r L . L p u t ' r l r t u r D l n ' r r ' ' t L o r ' r ' ' -tie. s. t t s-au utilizat urniitoarele notalii: ln - iir"/a \intulur dc d.mardre | ' t \ i ( , z a l r r r l l , ' i o P I i m i , o r . r p t r r liz o a r c l u i l . , , , . , , | ,";. , . l',, vitczx vintuhi nominal:r; 2{)lr

.r

r,uln

const, r,sPccli!

o

1"Le*,
, Lp,

*

llonaie cu .,\0; coelicientul de putere nominal corespunzitor condifiilor nominale (l/., P". \). Reglareaturbinelor cu pate mobitc se face prin Divotarea sau bascularea partialS sau totali a palelor care au cd efect micForarea coeficientului d. putere, respectiv a turatiei. Prin idaptnri corespunziroarc. pilile sc pot consrrui in varianra mobile, .. cnrar-oacanpurut respe.trv de turbrni ri sint caracteristiccpalele fixe. O astfel dc solufe construrtiv;,aplicati turbineiSaronius esrercDrazentatS fig. 8.12 in Palele / ii 2 piloreari in jurut unor articujatiiJ;i ,. ocupind [222]., 6zi$e a, D tr c suo aciruoea lortelor cetrtrisueFale unor contraEreuteti ti a forlelor de tensiunc ale urior arcuri lnefiglra1ej. . ,ReSlan'aturbinelor Darrieus cu pale drepie se poate face 9i prin inclinarea pfreror lnarnre sau hapol, tala de directia de miscare,Dentru a realiza o configuraticde aripe,,strabiruri ,cur(n(ul dc acraiind o comEonenti carestre_ bate pald in anver8uri. Tn rceasl, siiualie rezisrenfa aer6dinamice a palei crette iar portanta se micAoreaz.i, cuplul scade qi turbha Du se ambaliazl. Mecanismul d. re8lare inclin; palele .ub aciiuiea lo4etor centrifuRe, deci solulra coDstructivi nu se poate utiliza in cazul regimului de funcliona_ re cu turatre constantil, Pdllcipiul coNtructiv $i functional al mecanismului de reelat€ esle reprezentat ln fig.8.l3 ll?71. Paiele / slnt montate pe clte urisuDort 2 pivotant intr-un lager J montat pe un butu. r'. asrfej incit directii axei bra{ului 2 nu este radiald. fiind siruari la un unshi c. Pivotarea bratului este limitate de opritoarele 5 qi 6. CentruJ de geuiate 7 at palei esre siiuat sub nivelul axei bralului, iar centrul de greulate 8 at brafului Ia miilocul acestuia. Centrul de greutate 9 al ansam6lului pale-brat s; seseste Dilinia care unegre cele doul centre 7 5i 8. Greutated ansamblului Dalt-b'rat t0 pro-ducexn moment fal: de axa bralului, care mentin" pala in fozilie virticall,. prin tampoDarea opritorului .'. ln mr$carea rotalje, in_puncrd q aclioDeaze torti cenrrifugS// de o care, rala (re axa bralulut, produce un moment de sens contrar momentului produs de greutatea /0. La o aauEiti ruralie raportul momentelorse schimbii ii pala este lnclitrati lnaintc cu unghiul p pinila tamponarea oDritorului dLa turbinele cu pale orientabile coman-date a{aia de meianismul de in comandi propriu-zis trnbuie si eKiste gi un mecanism de reetare. ln Iis 8.1{ il54l sint reprezenrate orimtrrile opLime ale paletor la'diferite red_ muri de lunctioDare. Acesle orienteri se rea.lizeazacu un mecanism c"'i" urcA sau coboarx bucga excentricului f pe fusul excenrricului care este suficient de lung Ei. in acelaSi timp modificr gi valoarea excenrricitllii. 210

vitezavintului de oprirea turbinei: vitezaspecificlla demaraj ; viteza speci{ice optime; viteza specificl nominale cor€spunzitoare conditiilor nominale (v* P", cE"); vitezaspecificila oprireaturbinei; coelicientulde putere maxim, corespunzitorr€imului de {unc-

Capctelc plrthiilor dc comandir 2 sint prevtrzutc cu articulalii sfericc, asigurind astlel migcarea spatiall a acestora. La demaraj li vinturi excesive excentricititea are valoarea maxim'a, iar bucta excentricului este in pozilie inferioar: (iig. 8.1a, a) Dupe demararea turbinei la vint slab excentricitatea rimine mar.imi, dar bucta cxcentricului este ridicati pe fusul acesteia,asttrel cl pirthiile de cG. mand5. ajung intr-o pozitic oblici in plan vertical (fi8. 8.14, b). La o cr€stere a vitezei vlntului (pini la modent sao tare, respectiw vitcza nominaE) excentdcitatea se reduce la zero li mecanisdul se coboarn, palcle orientlndu-se asern:rnetor ca la turbinele cu palc fixe (fig. 3.1a, c). Deplasirile cxcentricului gi a mangonului se pot fac€ cu un mecanism comandat aerodiFig. 8.14. Regra.eatnrbin.i .u pale orientabilc namic $i centri{ugal sau cu unul sau -comnndat. Prin cxcentric, oricntdrca palelor rlou[ servomotoare aclionate elccl. dcDarai in rcgim <lc lucru lal lric, pentru puteri mai mari.

E.2.

Dispozitive !i meeanisme de reglare pentru turbine eolicno eu ax orizontal Di8pozitive !i mecarisme ale odentare

8 . 21 .

Randamentulmaxim al turbinelor eoliene obtinc numai se .'ind planul de rotatic a palFloresle perpendicular direclia vlntului. pe I'cntru resp.ctarea acestei ionditii turbiireli trebuie pr-evtzute un dispoiu _ r,itiv sau iu un mecanismautomat dc orientarc, 11.2.1.1. Dispoziti! de orienlarc cu derivi. Deriva consta dintr-o snpralatSplani /, montati pe u$ suport 2 fixat rigid de suportul pivotant .l al rctroului turbinei (fig. 8.15).Deriva poate Ii simph (fig. 8.15,b) sau rlubln (fig. 8.15,c), cea din urmi asigu nd o crEtere a sensibilitatiiorientllrii. ln ambele cazuri orientarease produce ca urmarc a aparitieiunui Blomcntdc oricntare
Mo: FoL,

careactioneazd In (aro Fo esteforla aerodinamici asupraderivei,& : .F.l/ 1LL dcriv0 dubh, iar Z - distanfapunctului de aplicare fortei Fo fafl dc a 2tl

tr\a do pivotare a suportului. Pentru o entarea eficienti a rotorului, acest rllonrent trebuie sA aibe o anumiti valoare, carc se obline prin alegereacore. spunzirodrea unor dimeniiuni consrru.live. Astfel. daci L - q-1, in cate I cstc distanla planului de rotatie lere de axa de pivotare, atunci suprafa+a .$u a derivei treEuie sl Iie l1?l Sd:0,10 S pentru turbinele multlpale giiSu : o,04 .S peDtru turbinele bipale, iar dac:. raportul distantelor Z// * 4, atunci

8.2.1.3. La Orient{ru cu s€rvomotoato. turbinele eoliene de mare putere (peste 100 kW) orientareape direclia vintului cu derivi devine neeconomici ilin cauza consumului mare de material 9i a solicitAr or supli_ mentare care actioneaze asupra subansamblurilor de sus!fuere. Servomotoarele pot Ii eoliere, elect ce Si electrohidraulice. a) Orictrtaro eu sersomotor eolian. Acest mecanism se utilizeazl la orientarea turbinelor de vlnt ce deplsescputereade 15 kW 9i esteformat drn doue rotoare eolienemultipale mici,;tezate in spatelerotorului prin_ cipa.l De acelasisuoort si al caror olan Fste paralel cu directia vintului (fi!. 8.18). Da;i' oianul rotorului piincioal e.i. perpendrcular direclia pe viituiui. rotoarele'mici functioniaz!,,iar dact aiealta condilianu existe, nu rotoarele mici incep se functioDeze,dato ttr componenteinormale ce atacl planul lor. Migcarei de rorilie se transmite printr-un reductor la suportul dintre rotorului, care se rotelte plnl cind se restabilEteperPendicularitatea planul rotorului principal ti direclia vitrtului.
Momentul dezvoltat de servomotorul eolian trebuie si {ic capabil sl lnvingi momentele rezistente ce aDar ln sis-

Sd :0,4 S ,/L pentru turbinele lente qi 56 :v - 0,16 S l/L pentru tffbinele rapide, in care S: rD,/4 este suplafate de captare. Se recomandis[ se resp€cteconditia di mensional::L * 0,6 D.
Fi& a.l? Mecanismrl+ p.oducerii nonrenturui

:ftli:&
-1ljiC. Ll5. Orient..ea prin dcdvl:
, - lo4ele d,i oriqr

--1-

dicnlf F dire.tir.u.riurui indiDat tule d! dir4h rF

-lig. E-16. Auloorientarea turbinei prnr montar€n storului In spatele

Dacl rotorului ilupd tutr. 8-2.t-2. Orientarc prin amplasarea rotorul se moDteazl pe suportul pivotant asdel lnclt si {uncfioneze in spatele turnului (lal,. dF directia vintului) Ia o distanld I, atunci rotorul are situindu-se mereuin spateletumului cu suprateDdinTa a se autoorienta, de lala de captare perpendiculari pe direclia curenlului de aer (Iit. 8.16). carerotEte La schimbarea direcliei vintului apareun momentaerodinamic, p. pivotantpini ce planulrotorului suportul devineperpmdrcuJar cureniul de aer. Acest mommt de autoorimtareapa.e gi la rotoarelecare functioneaz: ln fala stilpului (fit. 8.I?1.Asimilindpianulde rotalie a rotondui cu o placa plane (ana.logia valabiliL este numai la rotorul rapid ln rotatie) dacl curentul laiera.lgi produce de aer ataciplaca oblic. centrul dc presiune deplaseazi se un moment iare tinde si readuc5 planul in pirzilie perpecdiculire. La unghiuri de rotire, mari se pierde stabilitatea datoriti rezistenlei aerodinamice al cerei moment diminueazi molnentul de stabilizare. La rotorul tumului" mom€ntulfortei de rezistenti aerodinamice acelati are ,,in spatele sens cu momentul de stabilizare. Dezavantaiul acestei metodede orientareesteci palelestrdb[tlnd zona ,,umbriti de vlnt" a tumului, zonf, perturbati de vlrtejuri, slnt solicitate la vibratii. Acest neajunsse poate elimina prin utilizarea utror mecanisme adecvate. Avantajul m€todei este simplitatea constructivi qi eliminarea posibilitltii lovirii stilpului de palele fle\ionate de presiuneavintului. 2t2

";1;;;;;.se ditie esteindeplioite daci r.spe.ti relati;,33-

i; i;-6;;i.

fl ". - fl ll ll
€*
H

-0.2r D" (o,rs ,

E#

in careD, estediametrul roto. rului mic, iar D - diametrul rotorului principal.

ffi\\ l.] "

i

-rF;l . . (Ho) i i A
--c-_t

i1'rt

!ig. 6.19. Orientaroa cu *domotor olectric.

eolian_ b) Orienlare eu s€rvomotor eloctric. In fig.8.19 este reprez€niati schema de principiu a unei variante simPlilicate de orientalc cu servomotor electric. Motorul de orientate .&/Ocare se poate roti ln ambele scnsuti este comandat printr-o deriva mici D, fixatl Pe nacela turbinei ln faia rotorului. Prin axul derivei se comanda. un comutator cu trer pozrtll Pozifia intermediarn corespundesituatiei cind axul turbinei este Paralel cu directia vintului. Dac; fale de acFastS pozitie direc{ia vintului a-re un rrnehi mai mare de rl0;. comutaiorul inchide contactul / sau 2 Prin car"c se comandi exciGea releului Rer sau Res care comandl sensul d( rotatie a servomotoruluiil'll/O. c) Oriedare cu servrmlotol eleot$hidrsulic. Acest sistem se utilizeazl la turbinele de foarte mare putere (?est€ I Mw) la c-areexiste deia o instahfie hidraulicn pentnr comanda Pasului palelor. Itr Principiu, un oo.tor clcctric an(reneazt o pomPi hidraulici, care alimenteazi un motor nlora-

2r3

ulic. Scnsul de rctalie a motorului hi&aulic sc stabilegteprin distribuitoarc actionate electric. d) Oricnrare eu serroromntrdA aerodinrmice. urbineleeoliene Dale I .u mobilc se pot o enta IArd dedve, dac: se comandi ciclic {ta fiecarer;taliiJ pasul patclor cu un mecanismcorespunzator. Schcmaconstructiv[ a unur ascmcnca Decan)smestc reprezertati in Jjt. 8.20 1187].Mecanismul

pasului palelor (ce)cdou: patc nu vor avea acelasipas), care va avea ca elect orientarearotorului pe directia vintului. Suprafata deriveide iomandnpoareIi d€srutde mici, momentul de comaoda trFbuind se invingi oom;ntul de frecaresi momentul datoritl iDertiei pieselorin miqcare,pa.lete {iind echilibrareinasic sr aerodiaamic. Mecanismul afaraorienteriirea.lizeaza reglarca in turbinei. la demarai ti asigurindun pas mare, in regim de lucru un paioptim iar la suoraturati; un pasnegativ carefrlneazarotorul. Comandaiegli;ii se facede citre regu_ Iatorul centrifueal-

8.2.2.

Dispozitiye Si mecani8me ile reglare

Fie. 8.20- Orierte.

cn servocooandi

aerodinarnici:

cste.amplasat in butucol rotorului care este carenat cr o carcasl aerodi_ namica /. Pe un- ax_Jix 2 care poate sd pivotczc in jrrrul unui ax ,, onentlndu-sein drreclia vinrului, esie montar5 o bucs: y' ln rarc sint ""iriiat rDontale lagire (nefigurate) dou{ pale 5 Si d, formind roroiul turbirci Dlasat in lala iurnului 7. Palele pivoleazatn juru) a.,eJor fiind acfionar" de o 8, pr8tue L a.fronal: pnnfi-o pirghie de romand; corjre /0, care e5remon_ iati arti.ulaL pe un platou //. care poares: oscilezc tapirul oscilanr/2 in xt bucS.i /J. La capetul axutui 2 eito fixat un ax tubui;r d, jn .are sc sprilin: 5n {antele /J o dcrivi 7d printr-un ax 77 Si o pirshie /8 solidare cu,axul. .tapctele pirghiei /8 sint artjcutatc prin citc 6 riji de comande ,v la un dlsc oscrtant care tru se rolcttF. Oscilatiile zU unghiularcalc a.esrui rlisc se transmir la plaloul //,cucareseioreqte impreun;iu oalete.prin intermcdiul unor lolc 21. D"riea 76 estF echilibrati ru o .o;tragr;urarp 22, astlcl incit centrul de greufate se fie pe axa pirghi€i 78. lDtrc bucAele /, Si ./ se aflI un arc elicoidal comDrimat 2r. care imptngc i alnte bucta t3 plni clnd axul 77 rarrFoncaz;iapatul fantdor 7J. nu(9a lJ s. rote$tc impreunS cu bucta y'. fiind articutati prin pirehiile 2r' care al(:,luiesc un rc8ulator centri{ugat t|'pr.une cu contiagierrt;jile Si_25_ ?6. Dac5. direcJia axului rotorului corespunde cu direclia vintului, pasul cclor doue pale este identic in tjmpul rctirii. Daci direclia axului nu corespundc cu direclia vintului, deriva 76 va comanda modilicarea ciclicd a :14

Dispozitiveleqi mecanismele reglareasiRurl demararea de tnrbiDei.Iimitareaturatieila vinturi e*cesive, limitaiea puterii si Droteiarea impotrivavlnturilor puternice. Turalia trebuielimitatn riu numai aiunciclnd Iiteza cu-re-ntului aFr depes€Ste de limira adrdsibit:. ci Si atunci ciud echipammtul cle conversre mat lucreazein sarcini. nu La turbinele lente cu rotor tii ,,multipali" este necesara mai mult proteiareaimpotriva vlnturilor puternice, deoarececrelterea turatiei lD asemenea situatii flu esteata de periculoase pentru turbine nici Dentru nici (hipamentul de conversie.La turbinele rapide,;vind rotorul cu pale oureglare functiedc vitaza in vtDtului limitarea line,lurrfia trebuie a.esiia $i estenecesara, cind vitFzacre$tepestelimita admis:. ln iimD ce la rurbinele cu pale mobile, odatS cu limitarea turatiei, se facc >i protiiarea: la tLrrbinele.u pale fixe trebuieprevlzut un dispozitiv special. 8.2.2.1, Dispozitive mocanismo reglorepstrtru t{rbiue eolisno de $ €|r pqls lire. Disfozdtite ct Aer*rA adic&tratd.Principiul reglirii la aceste dispozitiveconsti in reducerea sectiunii de captare,p n orientareaaxului rotorului sub un unghi faln de directia vintului, cind viteza acestuia dep[o maxima. limitind ruralia ti tortx axi;ll. )e$te anumitl limite,considerate Acest mod de reglareeste utilizat la turbinele lente cu rotor tip ,,mult! a) Disrozitir cu dcrivi auxiliari. Aces{ ta este prezentat ln tig. 8.21 Crettrreavitczei vlntului determi planului _ ni lutoarc€rea dc rotatiefati de direciia vlntului datodtdpresiunii aercdhamicecres":"':'*-"*"*-'""':.':Lruoradcrivei auxiliare
Fis 8.2:. Dispozi+ tiv de reBlare cu pizot cxcentric la

EF; *s

bl.:J.-ddpdJnt'

+'--

r-Fis,8.21. Dispoziti? de reglare.n d€!ivn adiliarl la vlnt:

S=
b-L'
215

U @'

il Ilislozirir' do rolt}r.e (lt pivot oxcetrtric, .\c(srr rlig. E.22) erc o ,.',." r'islr.i d. r.8ldJ asamin,',toar, dispozili\ul dcscrismai sus. Dcza.u t . ' r r r . r i r r-lc r r o r d i " p o / j l i v Fp . t c , . , r i m p u l - J pr ; " p u n s c . r . m a r c J d r o r i r i v.,knii ridicate a incrtiei ti momentului giroscirpic al mtorului. Din .r.castar cauz: aceste dispozitive nu oferi o suficienti proteclie turbinci l:, schimbirrilc btutte ale directiei rintrnui ;i la rafale. 1)isla.ilir\' ti nt\,nis tir /,:(la/i ielthlt t tlirl,( &ti.)I cLttlcli.,'ti / r . \ . , l : , l , , 5 t , I l r r L , i n , l . r i \ . r , . r , . i n o I r . , r ' , r i a i J p . . u n o r r u tp i r o I ' r n r. J , , ' l o ,r l u r . r : p L r i l po r i I I , t i ! F f u n c . p " , i t i ( , , . B i ; u t u i ' , 1 " u ; , , r o I r r ^r i f turbinei, cari poate fi cu iuralie variabih sau ci turatic constanti. ,1. 1'urbine & h|ritr. Mri.tbitrii

a) Dispozitive fi mccrnisrne do rcgllre r,I| {x l){sculant. ltcglarca cu :,i :l- ,liLpozirire ,n frr., prin Lr<ulrr',..t rororului impr.una .u g.n.ral o ' u l , 1 . , r r i cr f i g .I . 2 3 , P r ; ( i p i u l r . g l j r i i , . r " , , - e r n a n r ' b r , e . l a t - d i " p o ru /jtj trlui cu d€rivi arr\ili)r; O solutie constnrctivi mai fiabih care elil]rini arcul de readucereeste rcprezentatl in fig. 8.24 1220j. Rotorul turbincj / cstc montat direct pc rrborelc gcneratorului electric 2, fixat lntr-un suport J, care poate pendula ;n jurul arici ,/. Echilibrarca dispozitivnl[i sc facc cu o .o"1'ag.eutat" ;-

M:b) DiiDozilirc ti mon nismo de rc0laro crt friuure aerodiuamie{. rimea comion^nrci langcn!irlF a forl"lor .r-rodinami, .. aclrcniari Lsuntl " Dalelor este influentatl in mare misuri dc rezistenla aerodirnmici a profiluldi. De aici rezdti ci turalia ti Puterea turbinei s-ar Putea regla mictorind Iinetea profilului prin modificarea {ormei acestuia sau a curgerii in jurul. snu care sc rcdizcazat mai simplu utilizind volete-Irini ti carc slnt mar cllcircc. In Iie.8.25 sint r-cDlczentatcdi{crit,: schcmc de volctc-frinir care sc rtilizcaznli in aviatie. Comanda acestora sc {ace Printr-un regulator centrifugal. ln tncle cazuri prin acesterolete se poate ajuta 9i demararea turbinei. Fdnarea acrodinamici se mai poate realiza;i Prin utilizarea unor volete l J . a p i l u l p J l , l o r ( l i s . 3 . 2 0 , .L i ' \ l r e r n i , " , p d l . i / c . r . r n o n t a ru n \ . o l c r I ! i v o t a n t2 , ' r t i r u i s u p r a f d l ,.is r , l / 1 0 ' l i r r i u l , r ^ f a ! . 1 ' r l u ; . ] , v i n t n o r m J l i o l c t u l a j u r i . l " r n r r i r i " ,t,r r r l , i r L r r . , l u p i , J ns . r o l , ' ? t "i n l , r r l u n g i I . r p J , i l n c r z d " - u p r r t u r u l i " \ o l , l u l . r o r , s l " ' u 6 0 " , n l o d u c i n du n m o m . n t de frinare imDortant- Comanda sc poaie face centrifugal cu actionare hidraulcn. Acesi sistem a lost utitiza-t 1a unele turbine ioliene daneze (vezi

L l ? 1p . 1 e s ) . ,

I - E--€ rll

O solulic constructiv:r ascmilnitoarc este regulatorul aerodinamic cu I . r l cp i v o l a r r t r r r r r r , l r r ' ' f i ! s l 7 ) . , r r . d i f , . r i d " ( t c P r e c , d . n t c P r i n n c , . r ' j v o l c t ' 1 ,- i n l o r u i u " , u | r l , ' c a r , n u i , n r ' r rm , , r r l , J z iP c p a l e l cp r r n , i p a l c ,r i i n t , r r r r ' , , 1o r u I ' r l u rP a l c l . P i v o r J n r . . . , r r r d r r . / s i 2 . f i i n d m . t i , | . l J i e J e . i l D J e l e D r n c i p .l ' . d \ i j . u r ; d ' m a r . r . c a i I r i n a ( r I u r b i n c i J J ' i r vintul e.te pr-a pi,r"rnii. li",,r" pal; "p.Jnlld'; eclF monldl; ne citF un ' r 3 s ; r ' c . : r r c . , ; h r . " uiin r n r e r i o i uu r r r r ir u b J . F i a " r . a \ e s t ; t r a v e r s a t l rlc un'.stiIt 6 si 7 care ttece mai inlii prin spiraia elicoidali lixl 8 a tubului
ll

-4-=
l.ig. i..ll, l)isFziii? 'tc purdulnr. roAhrc (n nx

-H{+l
-

ri , -

Gir=I i!.

.---r- l aft,r,&: d ) i * , \

w
a
I:iB. lt.2i. Sclrema rcgnlatofultri aerodiftrnic cu Palc pi/otatc

&

3.25. Schdre .b nncte- Fis. 8.26. schcma irinri aerodinamik cu volct dt capnt.

L . r r r r .r r n r p u l F ' n r , r u r L i n i . s r . l r e n d u t a r r n j u r u t i r c i / C . i . d o u . - , , rn ar,1,rfrscn: tr rrdu. nromentDl far. s,. oDune Ejro:(olrir. . ' r r ' r I I : ' . r rt|,., n v a a , , s l u m o n l a r ; t . r 1 i ( L r l a r s u p o r t n l7 , p r i n c a r c s , : F l i _ p ' \ iLrrtiil. darorili in.rahibrrrii n oii.cria'vinrutLri "rini, 1 ) i : t o z i r i ! u lc ' r r r r l a r i v - i r n p t u; i s . p r c r F a z i; n , n e . i a tt a n t e r r o e e n " , r.,ro.,r, t{ , olrenF mi.e pur"re. Tn ace.r."/ timilarca rur;(ierrurbineicst;n._ JF (csan'rnrr p_eniru limitarca solicitirilor mccanice, ci pentru limitarea tcnsiunii l.ienctatonrhri rlectric. ill(i

.; ti apoi printr-una din spiralele 9 a bucgei /0, care se monteaze pe tubul J ti sc poat€ roti fat: de acesta. Aceasti bucte asigur: sincromzarea pivotirii Dalelor 7 si 2. Cind viteza vintului este mic:, palele secundare sint rrrDlinulc lingi axul 7/ sub acliu ea arcurilor /2 ti /3 plasatc simetri(:

continui tis. bJ rroasi, 8.21, pare{€ secundare dez1f:,H"1.,lt"ililtl!,i:ja

ii*.3"i'.".:'"",fiTr:ir*;$r'd$iifi iii!i::uliiir",i'"J':lr,i riJ*;*xi:liir,l;T.#ili,.,,f lr;"il'fi ilJir"'r;,".lslh1*ir ;i;i
" irit."'rftn varianre..(onstructive tnnxreaaerooinamira redlizeazi sc

i:t!**E*:yfr+ri:f ;[':,xrTil"':iLfl';in'r,'tth?"*lf jri"r"l"':'rll,tT;,i'.r1
:rifl Ir{:{*+";.;i#d,ifi"#l ii{*fi lH l';i:'' l:" nti:}* li uii.,, r]l',""11.'"''t ll :rt:t de articuratii necesi{i intretinerF o periodici.ri sint ,,Il.,;,:1T":tl.;lil: paletclor profil, chiar aruncicind nu sint dcschisc, pe ti ,, ,,..-.lii1r",1rl"i
s.easra-!ananra constructiv; prezinte urmitoalele dFzavantaje:

'"rT:{lii{{i:.iii;?ii":'.i11il'ixq:i r;:!-*";"*ti,*,"ff "frr*,i*liTfi *', riirJi{:ft rlk;iji;T*i:lii'rt'jj ilt*'.1ff:
iF{

avlnd ca efect frlnarea rotorului. Sincronizareabascullrii celor doui pelete se asiturt prin pirghia l/ {l pi tijele 7 ;i 8. Trebuie s; se menrionele ci la toarc variantelc -(r tl 't const uctive cu palete sau cu voletc trebuie si se \: It t& d asigure sincronizarea pivoterii sau basculfuii acesrora la loate paleie prin mecamsme cu pirShii sau d d:, tt ll ' .abluri. In caz contrar rotorul se poate dezechil-ibra, viblalii pedculoasacare pot distruge dind nattere la I rutotna. q Pentru frinare se poate utiliza 9i e{ectul de lriInn.i nare care se produce p n centrifirgarea aerului din Iig- 8,31. Schema ttrbucn palt e@diGoi@ interiorul unor pa.le tubulare. Aceasti solulie con- l"atr, $ comandt ce.r.istructive reamintest. tiDul dc turbinS.cu transmisie Dneumatic! descriii in cao. 6. Schema frlnei aero- c v.der dli htd! , - Iuncli ilinamice cu oall tubuldrt este reDrezentate in 'tr'r I' rrnti. ooD nrllr. - lr iudte marh. {ig. 8.31. Cind turalia atinge o anu-mite valoarc, contragreutdtile care comandi deschidereaclapetei

(in directia rotaliei) este mai lunge gi mai grea decit partea din spate. Paletelesint menlinutF ln pozilia de repaus prin tijele 7 ti 8 ti arcurile I eucoidalepretensionate si /0. Pina la o anumiti tura[ie palele rlmln -..concentrice", in poziiia rezistenlaaerodinamici fiind rdnima. La depf,;irea acesteituralii forla centrifugi ti aerodinamici lnving fo4a arcurilor in 'i paletelor / ti 2 basculeaze iurul articulaliilor , Si / spre exte or,

ffi ul

1il

_i ffi
I

d€ admisie,situate in but[cul rotordlui, se deplrteazi de ax deschizlnd claDeta.Prin aceasta acrul este asDiral sDre extrernititile palelor prin .feitul centrifugal. Datoriti deplasa;ii aeruiui prin pali apareo forli de inerlie Coroiliscare provoactr frinarearotorului. B. Turbine cN tural,ieconstontd Turalia constanttr este determinati de 8eneratorul electric- asincron sau sincrcn,careestencordat la o retea cu lrecverti, constanttr.In ac€astll prin caracteristica de autoreglare ln exclusisitualie reglarea se realizeazd. vitate, fiind valabile cele arltate le 8,1,3,b. Dis?ozitioe ti ,necdkisnteil.e reglaft Pentrtr t*rbirretre eol,iene Jdrd. deril)d. Orientareaacestorturbine se {ace prin montarearotorului in spatele turnului, respectiv prin autoorientare sau cu serr.omotoare. La turbine eolienecu autoorientare, caz c5,functioneazi cu turetio in variabill, retlarea se poate face cu unul din dispozitivelegi mecanismcle (lescrise 8.2.2.1.Fatt de cele descrise, mai poate aminti lrlna aeroln se dinamicd cu pali tu6uhri, comandatecentrilual ti electric (fig. 8.32) turbiaelor cu traD-smisie pneumatici. Pe arboItl8] care estecaracteristicd €lectic 2, antreoat de turbina de aer 3, estemontat rele / al generatorului un regulator centrilugal d, ca.recomand5,uo obturator 5, care controleezA {rrestrelede admisiea aerului 6. Acest obturator mai poate fi comdnd.t

"8-0
Fi8. 8 ,28. .s.heha rnne' f,.'odrnmnc {n p,.lcte l4:crtanrr

?_:fi3
I rF. f 'o. t rina aero. dinamr.5 .u p.lelp ,le 6pAr bnnri^de: FjB. E, {0. Schemalrlnei erodituicc tu El€k Uu".utorre -"ntaie pc q,po,ti spcciali.

Ii

_ - Lr turbinelF eoliene rapide (cu doui pate) de mice Durere se lolosesre lrila .u palete basculantp, moDtate pe supoili sp.ciati ({ig. S.30). Do;;, palele profilate aerodinamic / $i Z slirt articuiatei re.oeciiv" in J si I oe rn suport r. perpendi(ular pe axa d a patetor, astfel i;cii partea din fail

2ta

2ts

ii l,rintr-un .lecrromaRDct7, rIevi\zvt cu un arc flicoidal 8 tcnsionat, ,,rli,bil l,rin t rubul 9. Actionarea obturatorului.l se {ace in funcJic de lurrtia arborelui tdrLinei de aer,? ti sarcina generatorului elecldc 2. l'fiD acest reglaj se regleazn indirect 9i iuratia rotorului eolian. La turatie constanti celclalte tipu de iurbine cu palc fixc autoorienlirl( se pot regla in funclie de sarcini cu mecanismul, a cetui schemi con structivi €stc rcPrezcntatl ilr de fi!. 8.13 i 261.I\'liscarer rot;!ie a roto;ului turbinei / se transmite printr-un arbore (planetar) 2 la un diferentLdlmultiplicator de turalrc .J Arborele de ietire 4 (Prmonul de utac) antrcneazal un

90 ? rs

li!.

i.i:.

Sclren,i, f.ir.i

ae,odin: Nr..

..n,a,,,d.,,cnfri,D!r,\,r,.c,.ic.

cn lale tubnl.raL

Fig.

S.3:1. Sclrtda

meanis,nrlli

*-o"**j:jllixllli,,**-_"

clr.triL rsincrorr sau sinclon .i, racordat la o rctca ri Pt: ('Itr.rtol (Lli,latt arbore (planclar) 7 al (liii,renlialuluirslc fi-\at:r o pirghic dc nto r,,'nt 8,inc:rcaliprjntcnsiuncaarcului9gisprijiritiinopritorul/r. l']iryhi3 d! rroment 8 este cuplat:r printr-ur1 sistcm de pirghii // ia art)oreL ir2, .ar. sc poate roti iD lag:irc /j. Pe arborele /2 rsle fitati o palet:, /1, care in condi{ii uormalc al.e planul paralel cu dircctia vintului. I-a o rnumit:l monrentulDotor al turbinci va detcrmiDaur mosirLini a lrcneratolului. nr' D1 rezist€nt7i la pirghir 8, carc, irrvingindnomcntul tcnsinnii drcrlhi !/. va roti lirghia 8 Si impiicit, palcia lat€ral: /1. Pfin creiterea rezistenlei x( rodiramicc a paleiei apare un moment aerodiDamic care rotelte suportul rolorului, 1a15, djrectia yintului, reducindu-se astfel $lpra{ata dc captare de fi lim jlin.lFsc ast{cl Dom€ntul'l ulbiDele rolienc oricntate prin scrvomotor, care funclioDeazirin regim ,1, rLr.,1ii \.rflal ili, : r'1 r.Al.l nfinrr.u rLh(rn:i d, automatizarr rrr, ' , ' r , . ' D d . i . , r v o m o r o r r r l d " o r i , n G r e . ' S , l . . n r' . r p r j n t j p i u . . l . r ' t , r 1 z , n t a U J , . i ' r f i B x l 4 . l - - . l l o l o r r l r l " o r i e n t a r e 1 , / Os t c c o m a n d a d . o , l c r i v ; , . r fi de un tahogenerator ?C, antrcnat de arborele generatorului. Deriva mont:rti ilr lala roiorului este in leg:tud cu un totenjiometru P solidar cu nacela lurbinci (saucusupo ulrctorului). Difercnta de potenlial dintre punciul mr<lian rl:l ai potcntiometrului ti cursoml derivei sc aplic: prirltr-o rezis221)

o tcnta .,i, r,Dui an)Dliixalur ,1. lalr"r,n'r'rrorul /t ftrr.nrzc.zl' trn.iutrr t , r o p n r l i ; D a lc u r u r a l i a $ a l i m . o t , " z a l r n , i r . u r r f o r m d l d r n r F z i ' 1 ' r r ! l : ?,' droda b si u barFriF [" cu Dolii in oDozilie. i r D a c i l u r , t i a r o i o r u l u i " . r . ' r n { e r i o a r : u r a l i e in o m i n a l e l e n s i u n e dd la bornelc baterici homele tahoseneratordui este rnai mici decii t;nsiunea Ir qi ?G nir debiteaz:L curent. Tensiunca aplicatir ampli{icatotului estc cca carc exist:! inirc ,11 li N. l{otorul (lc oientarc est. concdal pini ciDd turbina se plaseaz:r pc dircclia viniuluiDaci viteza \'intului este prea mare, IC ctebiteazi un curent care provoacl o c:rderc de tensiunc Pc llr. ln aceastirsituatic motorul df oti(Dtarc rotegte axtl turbjDr:i fatir de direclia vintului pinl cnrd suuta dife renlei de potential dintrc -Rr 9i \ se anuleazi. Prin accastl r'eglarcsc limi t.azn turatia turbjnei pdn diminuarca suprafclei de capiare. PrntN ir l.i!. t.i1. Sclr.ii,r nFlrll!nr dc rcghi. .r nu solicita prca tarc motoml de orientarc, deriva antreneazl cunorul potentiometrului numai atunci, cind abaterea dintre directia a\utui turbinei ii cea a vintulri dcp4cstc cca 10". Daci regimul dc {unctionare al turbirlfi este cu luralic constanti, sc utilizoazi o schem:r aseminirtoare cu .ca descfisi, (Lr (lcoscbirea cr-rtahoAcncraiorul se inlocuicltc cu o scheme electlici la care tensiuDea dc ictire estc propo4ionali .u sarcina generatoruluj. In acest caz e\jsti ti o autorc: la,c pri,, ..Jcspnnd"f d, rodini'mic; . 5.2.2.2. Dispozitiro ;i lrccanisme do rcglare pentru lurhinck! oolieDc cu Inl{! rDobilc.a) R.igldlc.r lasliui. }Jficien\a rcrodinamicl a urrfi palc este naxim)i atunci cind componentatangcntiali a forlelor aerodiDami(],1 t st. rna)iimi I)c torrti lungid(,a palei. Accast:r condilie esie indcplinitil dacit valoarca urghiului dc inciclcnth corespundc finclei maxime a profilului rcrodinamic ;i cstc acecaqipc toati lungimea palei. Ptterca ti turalia depind (l{ valoarea componentci tangenliale a fortelor aerodinamice ii, implicit, rl. raloarea unshiului de ircidenti. Din relalia (6.7) rezult:. unghiul dc itr(F (l('nt:r la un profil al palci situat 1a laza /: i,.- 1, ir' .arf (tig. 6.87,b) 1, : 9,, rezultir (ll.li

arcctso//1,:.inlocuind /:2li-l-3.

,,:",..n(;fr)

(8.r)
221

l r \ l o c u r n i ir D 1 r l ) . s r o h t i n ' . 3/.dr 1,:arccrs-

2 r.,.

t:,.,

(8.3)

r l . i o n s , . , t i . , : n s h i u lJ - l n , i J c nil. r p o a r e . g t . ,p , i r m o d i { i , a r , . r , a t d t,riur prolrurur. \. 'ndr obr'fv,i r.: Ir.n', o an .nil:i vajoJr, a unphiulLrr ' l , i n , i , l . r : i . ] l , , i , r i v i r i u z i i n l , r r r r u lp r l , . i J , r i n J t ! r r . b u i , . r i : u . i r : i i n

Aceastl condilic csic Hrcu dc tcaijzai constnrciiv, cu toatc ci exislr'r unclc solutii consiructivc care rezoh'i aceasti probleme 116l. In practici', nu se respecta aceastS conditie, modi{icarea pasului {ncindu-sc prin pivotarea palei, care, fiind rigidn, se rotelte cu acelagiunghi pe toati lungimea. ,\nalizind relalia (5.9) 9i fig. 8.35, se mai poate consiata ci eroarea unghirr l u i d c . a l a i l a m o , l i f ir, r - r p a s u l u r . r n J ( 1 l r r e i l . r F r r a p o r t u l u d . v i r n z :^ . ' i lforlilnarra pr!rJni t,rill fi\orar, a pal.lor aji6ur; unr.,loi,r"l' : /. ProtectixIa luriuni a turbiDcj; dacn palclc sint aqczatc a9a ftt incit a\a de portanti nuli a pro{iielor s: fie paralel: cu directia curentuiui (lc acl {dupi cum s a mai aritat, aceast:rcoDditie nu se poate realiza pe toat:'r lungimea paiei), portanla aceston este nuli Si vintul ce trece printre ele nu Ya produce rotirea rotorului. Rezistenla aerodinamici a palei in aceast: fozitie cste minimi, pala srportind foarte bine viteze de l0 15 ori mai mari decit viteza nominali a Linltlui. 2. Ileglarca turatici: daci'r palclc sint pivotnte asllcl in(it calajul s:t cr€ascl (sau si sc micforcz€), unghiul dc incidenti scade(sau cregte),turalia se limiteazi cu toate cir viteza |intului cresie. 0 dat:i cu crqterea unghiului de calare, se limiteazl ti cr$terea {ortei a:iale, evitindu-se ruperea palelor li suprasolicitarca turnuluj. b) Plincililn v!glilii. ]jicctxl dc ijrritarc a luralici se poate oblinc prin m:rrirca sau mi(Sor'ar.A .alajului. Prin merirea calajului (tig. 8.36) unghiul de incidentn scade gi linelca profilului, caracterizatt prin raportul C,IC, sav F,lI;", scade gi determini scederca turatiei. La aceasti metoda de reslare rnghiul de calare variazi intre \,aloarea nominali dc functionare, cca 5' ii 90" cind paia esie iD d r a p e l , d c u n d c ) i d . n u m ; , e ad e . . r . r t " r c p r i , r p , , n , r , i n J r a p . l Aceastemetodi dc Icglarc asigu:i ploicclia turl)irci llr vintu)i puifr'ni., )imitin,l :oliril;rril. pciej,deoare.., prin r.Alrr., l,c,rlan!asi r,zist,nli .r,rndindmi,' rl. profilulji palci sL"'l sinru)tan Cu roa,c esrfl. rcBlarra cste mai putin precis:, din cauzi ci pcntrr.ro anumitn vadafie a raporhrlui t , l a , \ a t i r ' t i au n g h r u : uJ - r a l a r " p : ""t^ mare \ h ' ; , ' . , , a j u r u i n u d . i f u r i d e m a , a f r r ; o . ' r . r l u r b r n c i ., J i , , , . ' r , (ruzar nu sc utilizcaz!- la turbtu.lc rapjdc, ci"numaila turbincle lentc, .r fi

llF. 815. S.Icnra nodificirii

pinrli,i

elicrji si a €tajLt

i prolitDt,,i

formr-! de elicc. Accastl condiiie sc poate observa 'innioi* ti urmdriDd {i8. 6.89.

/:nrnr. dou: elice. ,rna ,rr pasut mare lig. 8.35.a4i ;r" ." p;:"i ;i. il|t, r.r). b). Alitrrat s-a l.i.ur consrru(riagraficn pentru rtete,m,",,." (fis 8 35, h]. ctitDrar ,.a tructia erafici DenLn, determinarea ' r l . , j u l , r il J d i f ( r j L o d ^ . P " n i ' u s i m p t i f i . r r p-,a r e p r . i e n r a rn u m a i , o a r d d r l)rolri rrr parpr r"rn rDprdpun.r.J , tslordoui Rralice sc Doale obsFrvacu , I t r r l , r ' n m o d i f i . . ' ( a i . j u Li n d i f e r i r , . s c c l L uJn iu a t e l a r l n e r ; i r a z t . D a r i r t s'i rotcazr'r (r d, ditcrcnfa dintre .alajele corespundtoarc aceieiagi raze pi

aeinciden(i faic p'in *gii.o i"i;i,i se !r1*]ir99-uXstr,r,utui fthti.i (6.8).Pentm a ilustra mai bine'acesriucru iir tig. 8.j-5 s au rcpre, ":li;i,

a,: pl

pi, r' _ 13" pl, 3": p3_ pt, _
FiA. 1.36. lteglalc trin ptrner. iD r|?!El.

:' consratn.; 3r * ?jj * 3, r-,perrir, ci la modificareaDasului ralaiele , l , r . s p u n z i r o a rd i t c r r r e t orra z p n u s e m o d i f i c i l a f e t . . u ; l r e c u v i n r c ,i . u e iiLrialia pasului variaz:! ti LLnghiulde rtsucire a palelor. 222

Fi8. 8.Jr. R.glar. prin dcs pnndcre dcr.dinrmidl.

223

la yaloar('a ralxjului nominat ajiiiuri-Lun monlcntdrdcrn:trarr s!ficicnt t,rin r n i . 5 o r " r , .,ur l a j u l u i( f i ( . s . t - / , r , i r , . l l 8 F i u d " r r ! i , t . D ( jl d r J d , . c c tu D r i n r . t . l . t c n n j n i n Jr i i n a r - s r r . , 2 . , : i d . n . r , , t . r m a i r a D i , l i a r : r D o u l u i C . , C . . U n S h j u ld e , . 1 . r , ! x 1 . , / 1 d " I . r . l o i r . r o D r i m ; ' r e n L r u e m " r , r c , l e ' c c a d 78" pin; lr tri. Avantajul metodei de rcslarc cste sensibititatea mai mare la l,ariatii m i . r J l . r n c l , i u l u id , ( i , l j , i . o ' , s p , l l z i , , . r r . , ' j r l n i m : l r i , , r l p o n u t u i ' , / r , . ) n {n l i u c r ( . 'I l l e i r . r L . L l , o n : r . r u r (r n , l r f , r , . n r . ! a r i J r r i t ,, t ; s x L c r n i ri ,1 ti ajlti dernarajul turbinei. D:rtoitn accstor calitnti netod. rcstirii prin mirirea calaiuhi se utilizeazir cr Drecederela turbinete raDide.Dezavantajul acestei regl:rri esG cn la vinturi puternice fatele sint mai P i v ^ r . , r p a l . l o r s . f a ( . .. , u r o r n r t: u ' , d , t i ' r n . n t u t o r a , r n i r i r L r m i { e . ' ' ' r I r i l ' , r r ' r i [ , r q , . r r n o m n r , r l , r m o r o r- J , r , i l ) f i i , t i n : t f , . r, u r c f \ . o m o r o r . l l n l n r r o - i r c . r1 , : r l , . ic gL l . r r . , r r r r ' l n r i c s . : i . i : . t ' r r ( L l l r r o n r , r r t: I t i L i ( r r r r rl . | . r ) t r u r i n r i n j . f r c , i r i l . r o r t , l , - , r u , l i n r r r r i,, , r ' . , r 1 . r J F , l e z . ( h i L i b n r .lrlr.e 'i torl.l..,rrfituA,.F',rr., rrriru{rr.uti,ir.: 1 , . r t lr a i n r i n u e r . p c U e o n J r t : p . d . . . l r p r f l , . r i n d " . . o r u ' , . d . . . . " t " l , . , p l a n u tp : l . i ' i . . o i n c i d : ' ,r p l a n r r l o " . o r J r ' r . r o t o r u l u i . . \ . . . ,r . . 1 - . p o i r * , t r m r n u . ,1 t , r r n . m o n l " ' , r n r , o n J r r - u r . i l i l " : i r t : l l F r .l ' . r ' . \ , : , r , ., * r , . p . f f , . n , i ku l r r n r D h n u l D : , l i i l)i.porilir'f :'i nrenrrri:rrre mqlaro aclionxto :r.r, i n rir..indinr, J" d. . . I r . . . l d d / q , r i p n i ,r ' : u l . r ' o . , r . l o r , p a i i i , , r n o d u l , rd , r ' g l r r * p r i n r n o d r i ficarea unghiului de inaidcnti, irebuie amintit reeuiarorul" cu pit" t..."l , n t e . r e p r e z - n r dit. 1 l i { . S \ S R o l o r u l r u r b i n " i. . i " i m p i r r r r i n m a i n r u l r " - ' t . J r ' . , l , p a l . / r . r r n , p f i l r r L r n . [ p o , L 2 J i , , r l , r i n l . r g i , r . l ,J . :r / m o n l i t . t . $ ' t ' o r l i i r . , , l i r l i i r i 0 . I h z i r i , rr \ , . i , l c I . r - l : r r , J i u l ' o i L , , l

irr,lr.ifir'i,r(.d vintulul. prot,jraz.r lmpoiriva suplusarcinilor ,rrirrlq.rt.tr rrrr Irori lcaza impot(lva amDlrl.irx. Rcgularoaiel" dp par ,nmdndu'r a"fudinarni, (tie. 8..}s) rrilLrr.Lz.i , 'nr.nrul rerodinanliL pnnrru prvotar"a palelor. priri a.Fcd rr d\a J,. Trlol 'rF / se aleSetd o .numiti dtranra fat, dF a\r .entrulur cL^Dr,.iLrnc 2 spre bordul de aiac al profilului. Calajul nomhat se asigud printi un " r,rit.r ii un arc elicoiJrLlnefiruratc). ln lig 8.{0 22 ,:r( Iipr.zcnrar uu di.pozirir tle r,,glaIr. ru,rin:rrrrr, .r, 1 . , , l r , p a l r / e s r , r n o l l t a r :p r r r ri n r e r m e d i i lu n o r I a s i r ; { n c l i s u r d r ( , ( o 'rn ar 2 rnonrar prin irlurubare in l-rururulJ Reglcr"a w ta,"'orinrr rlrr ..rc eli,oiddl rle Iorsiune /, "l .irri mom"nr echilibr"zzamomcnr,rl aerorlinamic. . In locol arcului elicoidal se poate tolosi gi o bar:r df torsiune, care si rI l i { r , i d i , p o l , ' ; r l p r i u n i t 5 o r . i e : rn u m i r u l u i , 1 " r , r r r r { , i R 8 . 4 r ) q o iiur,lul rl, :t.rt / rl p;rl,i el o tolni tul)ular; pi ...i,. rn6n1, p. i,ar.,.li. ' , f . i L , ' , "2 . f i \ r ' , , l J u n , J p . : r i n b u r u , u tJ P a l i , , . r - l , l o . r r . ,f , u r L " , l , . ' . , " i n n . , u . n 5 r i f tr \ , . n l r i , J . r ^ . 1 . : l d(lJ p t r a l l , r r " i r l , t o r . i u n , . e . r "n r o r r t tat iir obada i cu posibiiitate de rotirc. R p B I d r " . t c ' o d i n a m j . . t . p o J r . u r i t i z i 5 i I . r u r b i n . t "- a D i d r( u c o n J r l r . r i e , ,lrm'trrrca ::i li- ,,rlizari prin tlr" dijloai c ln fig. 8..112;189j rcprez;Dtati scheniatic cstc asemenea soluiie construc r r \ i , . U , , ( r , r a t e r i z c r z ,p u n . o r r r r r u c t i d p , l i i t : 3 p a l e l o r . i , , c a r e a l . i ( -t i F p I rrt qcSrnrrrrarr rungrme rnal pc Ln lrrrlt, 1rJ"t, / Irroliidl( icfodind, : " r..i,, rdr. .in' montar" afliculat si Fi\ , l.,.rir p, r ir' un a\ rubular2, r. I \\' \ t,f.rcnl .nu11ziprin uxa,dc "im.. 3tfi.., rstfol incit

un8hiul dc calai al tiocirreipalctc sarcorespund:r cila, iLrluioptim la turatia nominali

.-wl
l;ig. lt.l8. Schcm. cotritnn,liy:l r regtrlaroruhi .r pal{ lnr.ulanl.. l.i!. ll.iS. Prircipirll lit lun.tionar. a .cgulaton'l aclionat .er0didmi.. lig.8.,10. Dispoziliv de rc8lare aerodinamic cu arc elicomal de rorsnne. I iq. 8.,11. ttc(la!c^ arrnliftmicn .n

. ) r . t , . r s t f " la l c J s . l i. n . i t . , 1 r t r u l J , p r ( s i u o e i t r " - i t u a r i p r F ( x r c r i o r . s \ , f r o u r , l . , i n r m e n l i n u r c n p o z i t i a e t ' r ( r u p r i n a r c u r i. a u ( o n r r x s r o u r , i ! i . i d l-u crctierea vitezei vintului sectoarelebasculeazi in pozilia 7, astlel incit .upraf.Llxd, raptarc rad, lorrlp rnull. Dispozitivuls. loLoseste numai ld r u r L , i r , l I " n l e m u l r i p a l . .n u l i m i l ' J z i r i 8 i d t u r a ! i r . r e d l r , p m o m o n r , rIl. r 224

l,'rnnrarea se face la o anumiti \.aloare a vitezei vintului. Drin conecta' . 1 , ,o r e r , %i u t r F c v . n { j , o n s t a n t x t c n , . r ' r r o r u l ,rr.ii n . r o o J . . a r , i , i 1 , , ' r , . , 2 i I r , g i m d p r n o t o ' p i n . i l d a r i n g ( r , - ,n l ' a ! i - i J , ; " i n c r o n i :r , , t u t ' r 225

crrf ffln{ionoflzll In rogiur de teneratot asincron, meniinlnd turatia rotorrrlrri tull,inrr ;rl,r0,rln(onstant:. La varialiilevilezei vlnrului itr jurul valotli no innl, frdrr, pdletr este orienlara. sub acfiunea presiunii aerodinnmi'., h un :r{.men.r unsbi dF calai care se asieure iniidetrta oDtimA. Pn(t,. r, lrnrrnitr-r raloare a vit"zei vintului Dalerel; sinr rotite in draoell'rin rcoasttr constructie se asiguri moai{icarea tolsionerii Dalei_ in lrff(li(' ifr, ,niLrinreapasului elicei -ionditie aritate in 8.2.2,2,a. eu loate lux.stoa, solutia constructivd a fost aplicatd numai la clteva prototipud rle turbiDc din cauza liabilit5lii mai ieduse. Aceste dispozitive^de regiare sc utilizeazi in special 1a turtrinele lente, deoarece nu isiguri demar'area gi sint insensibileh varialiile turaliei. La vinturi putemice, a;este dispozitive micpreaz: unghiul de incidentn, Iimitind puteiea Si {oga axiau.Disfozitttc $i fie.a rsne dc ftBlarc a4nnatc entriJugal. Acest sistem (le r€laj Fste specific turbinclor eolien" cu regimu) de funcjionare la turalie variabilS. Prin.ipiul dp fun.lionare a acesrorreguJatoare bazeazepe prjnse cipiu) functionnrii regulatorului clasic .u co"ntragreurali (Wa ).' Regolaiorulcenr rifuBalnu are Iurdrie , onslantt, .um Fsreadesea coDsid-eral gretir. penlru cd fi.clrui proces de reglare ii corespundeo alte turalie. lrrn aceasti (auza arliunea re$latorului lrebuie se inceapeinaintea atingerii lDraliei nominale. ln fie. 8.4J sc Doat. obse)va Dje;derea dc Dutere rezultati din acest mod d( r€laj, cari va fi cu atii mai mare, iu cit cstc Jnai mare domeniul de tura,tie al reglaiului_ Pentru merirea cficienlei reglajului re-guiatorul cenrrifugal cu conrratreutAri trebuie anircnal cu o iuritic sulicient de mar. sau, dacl acest lucru nu este posibil, lreb|i" m;ril; rnasacontraRreutatijor. Aceaste condilic eslc rcspectati in eeneralla turbinele raoide. Iorusi se cunoasteun , az in car^ acist sistem d1 reelare cste urilizat sila tu:.binie lente (cu ;alru'S.44). tast. pal, ) pentru rcSlarcx auprafotei dc caplare a rotorului (IiS. ral/le sinl construite din volete / mobile analoate celor de la mori (vezi Iig. 6.103). Inchiderea voletelor se face sub actiinea unui resort 2 pLsat h ..xrftmitarFapalei (fig. 8.4a.a). l^ind virezadF roralic depetegte anuo

tnit:-r limiti, voletele se deschid sub actiunea lortei centdfuge care actioncazir asupra greutel or,, plasatc ln apropierea butucului rctorului. Turatin scade ca urmare a reducerii supraletei palelor. De cele mai multe ori acest sistem de regtaj este rtilizat pentru pivoliLrea palelor turbinelor rapide. Un exemplu de realizare a unui asemenea Inccanismeste reprezentat ln fig. 8.{5. In principiu, retulatorul este compus ,lirrr o contrrtieutat. arriculati la un bral solidar qu axul palei,.arc.. ,l,l,hs,.rzl radial comprimindun rcsort (fit. 8.45, a). In cchilibru forla c.ntrifogi. cstc egali cu lorta elastid dezvoltati de resort. Arcurile se pot inlocui cu unul singur, ca itr solutia constructivi reprezentati in fig. 8.a6. Sub acJiunea Iorfelor centrifuge cotrtragreutElil e se indep:rteaze dc axul elicei determidnd Divotarea Dalclor ln sensul cresterii LrDgtriuluide calare. Pas[l elicei cre$te-Fi turalia-se stabilizcaz:. Disiozilivul cste caracterizat prin simplitate $i robustete. Un alt dispozitiv de retlare este rcprezentat in Iig. 8.47. Fiecirei palc ii corespund dou:r resorturi: unul cu rigiditatea mai mici Si unul cu rigiditate mai marc. Resortut mai stab {aciliteazl demarajul sporind pasul elicei h momentul demarlrii. La turatia nolrrinali acest arc este comprimat, irr dac1 turatia crette, ti al doilea resort este comprimat, prin care unghiul (lc calare scade, iar unghiul de incidenli crEte. Peste o anumitl valoare r turaliei apare lenomenul de ,,desprindere aerodinaEricit", mictorlndu-se randamentd turbinei. La vlnturi foarte

-.ffi-

b "r:-v

.;^l

Iig. 8,,16. Ilegulato. ccrl.ifrAdl cn a.c nni..

Fig. 8.4?, ReSuhtor centritugdlcn nri.tc .a.o . p.surur:
d io F,iticoplit{j, dq rnnctioDa4:. -df nriir;

,t
de li8. lt.a3. (hracterisri€ r.glGe a regulatorului centdFig, 8.{4- Reglare.€ntiiugala lpriD modili@ d€ €ltare la: sr!'4letei

#&4 (sr"
(shent contudi!.j

Fig. 8,,1J. Regulator .erin&ctrrii tug.r
t - \.d.'G

4=-

I.a turbinele,,Aerowatt" (Franta)seutili z.:rz:'run regulatorcu o construciieasemAnl( t('rirc fis.8,a8). l)aciL rotorul are mdi multc pal". sincro. pivotirii a.estora poale Iace prin rriz:rr(a se pinioaneifig. 8.a9). Forlelecentriluge, cazul in 'lrir,ririiturafiei,obl8n coroanadintati centra22f

22ti

l:r si s. r'oteasci in sensul sagetilor intedoare. Coroanaantreneazl Dinioanclc solirli,r' .n talcle in sens l m:ririi pasului. Sisrernut Dr,.zint:r avanraiut sin , ron'zirii pa.ului la rotoarelF.u ;ai mulre palp. ln alaii dc solutiile constructive descrise;ai sus, care util;eazi contraBreuteti pert.u realizarea forlei de reglare, se mai cunosc ai variante care

9
- --F',fti
]r'A. N.tr. Re8nlaror cenrrih,gat cn pnricnc dc snrcrorizarc:
{ h ru4ia DomDri. 5 il runli.L d€

I i8. I J(r

tt(rnlntor , ,'

DIMENSIONANDAPIESEI,OR SI A MECANIS]IIELOR INSTALATIII,OR EOLII]NI'

tolosFsc insaii Iofld ,enrrilugi d pxlFlor {tiF. Lto) 94. A\ul palci "sre.orir islrel )ncr1centrul eruuintF nu:c F;selrF p,.:r-\ul \.lu rotalic propriu. _Ll-, r . d . r c t r c r c a u r a l r e lro r l a . r n { t u 8 i , , a r , r e { i o D ( a r i n L . n r r u ld c g r e u r a t . , t : ror.tt. p"lcle in juruJ axclo: lor proprii in sen.ul m']lirii nosului.-Momrn. t r r l r r ir e u l t a t i u o p u n n m o m ,n r u ) - p : o d u s e t o r t . ,u r r u i a r , . d : e m a i p o a " ( u ( i l i r d . p F n r . ', p g l a r F " . p i l o t a rp r l . J o r i f o r r a , " n l f i l u g i le r id + ir l^rFror, .omDlnrrd .u .li pldsarFari.lrirja a ac.\lora, "5emAniior ru mecd nismul palelor seculdarc ale Irinei acrodinamicc'dinfie.8.27. in aceastn , 1 ' n s t r L ! j ^ I i , ' < ? ( , r , r r , l | d r r r i I , i n i , l i , ! d l o r r e r n u m i n c l ar a l a j u l s c r d r . , ' d( ( rslrr ralodrf .JIi,ju1 , risrf .r,,L,ihzindiurutia prin r;icsorarca Jn:r, rntl,Irlui oF ini iLl.nii. l-:sr' Io.rrtc rmportanrua la accsre mcr'anisme deplasarca radidn a tuturor palftor si se {aci simuttan pentru a nu dezechilibra rotorul il5l 188 si l2rl

1t.l.

Co[dilii de iulclionarc !i regim de ealsul Genera;Iitd,!i

t.|.t.

Calir:rilF rnr)inilor , oli€n" :c .\roFn'i,,/J jn radrul inrlucn t , l o r I , i i t r o ( . ( u t a . l o j i i d F F x p l o J t a r e o , r n a i d e a c . e 22 p r p . ; s , . , l unul i , n ' j a i o r , o l i a n i r e b u i e I i . u r r t p r i n c o n s i d e , a r cr u r u : o r i a u z " l o r . c a r e a ,l'r.rmjn:i schinrbarcadurabilitjrii rj tiabilir.i'ii ac,trrria in proceiul d" lrlctorii carc detormin.'r durabilitatea sint con<titiilc de cxDloatarc. , . , 1 r r . , ' "i:r,, ' r ^ l i n e r i.i r , . J i ' d r , i r . p a r a ! i i t o rC u n J i ! i i l ., l i m a li c c . , J c ; n r r r i r . , I'1,r,, d. .xploaiare (i .alilicarFa per"ondtutuidF dpiFrvirF earacl-crizeazh ' r , r d r l r l P - e F \ p l o a l r r e l L ' r . l i n e r f a t c h n i , : .a r F d r F p l . f o p m e n l i n e r e : l d !nrr.rDrrraI|r matr ror eolr,nF pI,n n'. v, nir.a det,c{iunilor sau ori,r I , , l r r . , r , a i n t . n s i i ; ] t i l o r j, r r t a r a l i i l e j n t i r u r a d c f c . l i u n i l o .t o r i r r i c s r i l . ' ,l , ' r r - i n 1 i n l r - o : l r i r ) - i c o r , l a r i .- . i : c i n f l u ,n t c a z r r t , i p r o < . . l e t . i r n n r i n , l i ||, , ,1, ,ljn urm:,, calitalpr instalali.i tira.lut ,le concordantidintre construc_ tri, r. ni rali, condiliii* dc .xploararc Si durabjtitarcrFpr"zinri jndic.te prrn_ ' r t , , , ld " d p r F j c r p a e e n F l l t o a r - l a l o l i e n . D c c i ,e s 1 e n . , F : r r : s p c u n 6 a s c i s a . A r e d F p , n d e n t en s ' o ? u l o b r i n e r i u n o r r o n s r r u . i r c i r m J i i i i : " . :l lrlo ln .rr! l .(,l r p l o d u c l I l c n ' r g . l x e ( r l r,r : r mal r(onomrcr. Sldbilirer proieqelorJt functionarocare au Io( in aAreearcle ans.,nF sj ll.,ril, F.ncratoarelor colienc, r(zisientr (onstruclici lJ d-istrupcri.lcLr,. r,'rut'. du oloseal:. rrzurir saLr,croziunc, stabi.titaiea ralititjlor"fi,,i(o-(h,_ ,rr,, i,l. materialelorulilizcte. prc(um Si (alir;ritc t.hnice ale ronslru(uci ,'ll,cla posibillalile ?oiFnlial. ale echipanrenreior proi,ctare.Ace"ri r.aia , , , 't r i i n t e r v i na t i t i n f a z a d e p r o r , ,r a r e .c i r i i l n . F a d . t a b r i c a t i c ; i c ; n s r i rur, ,,ruzcl. inrerne care (l(lermin; durabiliralea ;i rjabrlirateagnncrat"nr(lor colicne.Avind in \(dcre::ccstc aspe(te,est6 nccesarca, ii'clLdirr

220

l:r si s. r'oteasci in sensul sagetilor intedoare. Coroanaantreneazl Dinioancl!, solirli,r, .n talcle in sens l m:ririi pasului. Sisremut Dr,.zint:r avaniaiut sin ,Ion'zirii pa.ului Ia rotoarel" .u ;ai mulre pale. ln alain dc solutiile constructive descrise;ai sus, care util;eazi contraBreuteli pertru realizarea forlei de reglare, se mai cunosc ai variante care

9
- --F',fti
F A. N.tr. Resnlaror cenrritugat cn pnricnc dc snrcrorizarc:
{ h irE4ia DomDri. , il runli.L d€

I i8. I J(r

lt(rnlntor , ,'

DIMENSIONANDAPIESEI,OR SI A MECANIS]IIELOR INSTALATIII,OR DOLII]NI'

f o l o s F sic s a i iI o f l d , e n r r i l u g in p x l F l o r t i F .I : o ) 9 4 . A \ u l p a l c i n { "sre.orir ,slrel )ncr1centrul eruuintF nu :c F;seirF p,.a\ul \.lu rotalic propriu. _Ll-, r . d . r c t r c r l at u r a l r e lro r l a . r n { t u B i . , a r , r e { i o n ( a r :i n r , . n r r u d c g r e u r a t . , l ror.tr. p"lcle in juruJ rxclo: tor proprii in sen.ul m']ririi nosului.-Momrn. t r r l r r ir e u l t a t i " e o p u n n m o m r n r u ) - p : o d u d e t o r t . ,u r r u i a r , . u s : e m a i p o a l ( u r i l i r d . p F n r . ', p g l a r F " . p i l o t a rp 'd l . J o r i f o r r a , " n r f i l u g i r i + ir larFror, .omDlnrrd .u ,ti pldsarFari.lrirja a acf\tora, ru mecd nismul palelor secu:rdarc ale frinei acrodinamicc'din "5emAniior aceastn fie. S.27. in , 1 ' n s t r L ! j ^ I i , ' < | t , r , r r , l | d r r r iI , i n i ,l i , ! d l o r r ' n u m i n c l ar a l a j u l s c r d r . , d( (,slrr ralo.rrr crLrjul , risrf .r,tL,ihzindrurutia prin r;icsorarca Jn:r, rr,tl,Irlui dF ini iLl.nii. l-:sr' Io.rrtc rmporlanr ea la accste mcr'anisme depla. . r r , a r - d i J j J r u r u r o rp J l , l o r . ; - , t a ' . , i i m u t r a np F n l I | lJ n u d c z f l h i t i b r a r o t u r u l l 5 l 1 8 8s r I 2 i l

1t.l.

Co[dilii de iulclionarc !i regim de ealeul Genera;Iitd,!i

t.|.t.

jn Calir:rilF rnr)inilor , olien" :e orropnr:azu radrul inrlucn t , l o r I , i i t r o ( . ( u t a . l o j i i d F F x p l o J t a r eo , r n a i d e a c n e a p r e e i e r n a l a unui i , n ' j a i o r , o l i a n i r F b u i e I i . u r r t p r i n c o n s i r J e r a r eu r u : o r i a u z n l o r .c a r e ra ,l'r.rmjn:i schinrbarcadurabilitjrii rj tiabilir..,'iiac,trrria in procesul d^ lrlctorii carc detormin.'r durabilitatea sint con(titjilc de cxDloatarc. , . , 1 r r . , ' "i:r,, ' r ^ l i n r r i i. r , . J i ' d r , r r . p a r a ! i i t o rC u n J i ! i i l . , l i m a l i c c , J c ; n r r r i r . , . lrl,r,, d. .xploarare .i .alili.arFa per.ondtutuidF dpiFrvirF eararl-erize;zh 'or.lrlrlP- de F\ploalrre lLU.linerfa tchni,: arF drFpl .fop menlinere:l !nrr.rDrrraI|r matr ror eolr,nF pI,n n'. v, nir.a det,ctiunilor sau nri,r I , , l r r . , r , a i n t . n s i i ; ] t i l o r i, r r t r r a l i i l e j n t i r u r a d c f c . l i u n i l c .t o l i i r ; c s r i 1 . , ' l , ' r r i n 1 i n l r - o : l r i r ) . i c o r , l a r i .- . i : c i n f l u ,n t c a z r r r , i p r o < . . l e t . i m n r i n , l i r, , ' l, ,ljn urm:,, calitalpr instalali.i tira.lut ,le concor,lantidintre con"truc_ tri, r. ni rali, condiliii* de .xploararc Si durabjtitarcrepr,zinrr jndic.te prrn_ ' r t , . , ld " d p r . ' j e r pa e e n F r l t o a r - l a lo l j e n . D c c i , e s r e n , , * a rs i s e c u n r i a s c i a . A r e d F p , n d e n t en s ' o ? u l o b l i n e r i iu n o r r o n s r r u . i r c i r m J i i i 1,"r,l:r]o:n '." r !r,u p l o d u c l c n r r g . l x e ( r l l l rl. r mal r(onomrcr. Stdbilirer pro{eselorrlt functionarocare au Io( in aAreearctc ansnnF sj ll.rril, F.ncratoarelor colienc, r(zistentr (onstruclici lJ d-istrufcri .lcLr,. rrriuat'.du oboseall. u?uri, .aLr {aroziu;c, stabi.titaiea ralititjlor"fili(o-(h,_ ,rr,, i,l. materialelorulilizcte. prc(um Si (alir;rilc tehniceale conslrutuci Ill,rta posibillalile ?oiFnlial. ale echipanrenreior proi,ctare.Ace"ri r.aia , , , il r i i n t e ' v j n a t i t i n f a z a d e p r o r , ,r a r e .c i r i i t n . F a d . r a b , i c a l i c ; i c ; n s r i rur, .,ruzcl. interne care (lelermin; durabiliralea jjabrliratea gnncra_ ;i t"nr(lor colicne.Avind in \(dere::ccstc aspe(te,est6 nccesarca, ii'clLdirr

220

faza dc Droicctare, sd se analizeze in orofunzimc cauzele care pot duce atel19ie deosebitl va fi;cordati lt distruglereapieselor ii a mecanismelor._O cnlculelor de rezistentS Si de durabilitate ale pieselor pritrcipale. Orice calcul trebuie sd {ie precedat de o analizi pertru stabilirea cauzelor care pot duce la distrugeri: ruperi prin depltirea limitelor de rezisdicarea temperatu i etc. tcnti! a materialelor, uzurl intensi, Dantura rorilor dinfate, precum ii alte piese alc maiinilor eoliene sc distrug in mod frecverit ca uimare a icfiunii iolicitlrilor variabile, stafionare sau"aleatoare.Trebuie aratat ci sot;ita.ea la oboseal!, ln cazul sarcinilor aleatoare, nu se prcduce dupe o lege simpli care conduce la stabilirea curbei Iui Wtibler. Aceasta lnseamr, ci solicitarea nu variaze pe timp nFlimitarinrre doui Umite.onstrnte, una superioarid,,".(t".,) ti una infe' rioar: o",,(r,i"). O abatcre de la legeacare conduceld .labilire- curbei lui Wiihler este solicitarea ln trepte, adicl piesa este suPusii unui nurnir a, cicluri, cu efortul maxim arGr) [(sru amplitudinca d"r (t.r)], urmat dc ,/, cicluri cu efortul unitar ma\im d, Ftc. In cazul c.l mai Seneral, variatia efortdri unitar d{r) este aleatoare. Rezutti ci stabilirea solicitirilor regimurilor de caicul pentru gene ratoarele eoliene este dificili, deoarece in timpul exploatirii variazl valoarea vitezei vintului in limite largi $i, mai ales, apar rafalele cu o frecventar marc, Rezistenla masinilor eoliene cste caracterizati de cepacitatea de {unctionare, firi defecliuni li distrugeri ale pieselor 9i mecanismelo', ca {iind provocate de virfurile de sarcin6, care apar numai in cele mai grele condilii de functionare gi care se lntllnesc mai rar ln exploatare. Durabilitatea masinilor eoliene, care deteErini 9i durata de functionare a acestora. este caracterizati de capacitatea de functionare lndelunrhtl Dintr Ia atineercr unor valori maxime admise alc uzurilor si pinr Ia iparij'ia oboselii iratcrialului unor piese din cauza solicitirilor variabile, Deriodice sau aleatoare. _ La proiectarea pieselor ii mecanismelor rDaiinilor eoliene pot Ii distinse doui etape: - determinaiea foltelor care actioneaza asuPra piesei (Eirimea fortelor, sensul ti punctul de aplicare, caracterul aclionerii, numirul de cicluri etc.): - st;bilirea lormei si dimensiunilor piesei, care, ln conditiile de exploatare date, trebuie si asiS[re un termelr de functionare stabilit, la greutate, gabarit si costuri cit mai reduse.

9.r.2,

Caractorul solicittrilor la care slnt supuso mecanismelemagiDilor eoliene

Determinarea solicitirilor reale la care siat suPuse piesele ma9inilor eoliere este o oPeratie complexi, deoarece, mecanismele si ln timpul exploatirii, regimuiile de funclionarese modificSio P€rmanentt li ln mod absolut aleator. 230

Itegimurile de Iunclionare a mecanismelor genemtoareloreolienepot fi dinamice tranzitorii 9i dinamice stabilizate. Regimu le de lunctionarc dinamicc tranzitorii se caracterizeazaprin varialii cu vitezi mare intimp componente. Fi in limite largi ale for+elorti momeotelorcaresoliciti piesele Astlel de reSimuri de Iunciionare apar la pomirea turbinelor ti cuplarea brusci a acestoracu consumatorul(pompa, compresorul sau generatorul clectric),ln timpul {rinddlor brugtesau la aparilia unor situa}ii accidentale. Regimurile dinamice stabilizate de {unctionarc slnt caracterizatcde varialii, in domenii relativ lnguste,in jurul unor valori medii ale Io4elor Si momentelor care solicit[ piesele generatoarelor. Camcterul de variatic a efodurilor unitare, in acest cM, poate Ji pedodic sau aleator. Astfel de regimuriapar la funclionarea maiinii eoliene plaja de vitezeale vintului pe optime ii firS ra{ale. Trebuieprecizat ci succesiunea celor doul tipuri dc regimuri de Iuncaprofurdatl a aceslionare esteabsolut lntimplStoare.Pentru cunoa9terea tor regimu sint necesare cercet:ri experimentale, labodoase, care si per, mitl stabilirea curbelor de va atie in timp a fo4elor gi a momentelor de torsiune li fncovoiere.Existe li posibilitatea simul5.riicu aiutorul calculatontui a retimurilor de pomire, de frlnare, funclionare optima ti chiar a apariliei unor condilii limite de exploatare.Pentru acestea a?eleaz1 se la metodele modelirii dinamice ti matematice. Rezultl cl solicitirile la care sint supusepiesele $i mecanismelegene, ratoardor eoliene pot fi: - statice,care cresclent de la zero Dlni la o valoarenominaltr.rdminind constanteiastfel de solicir:ri apar ci urmare a apliciirii statice a greuttrfii &torului turbinei eoliene laglre ti datorite forlelor care dau naitere ln la stringereaunor piese in timpul montajului; dinamic€ cu variatie brusce ti in limite laryi; aceste solicitdd iau nattere la funclionarea maginii eoliene ln regimuri dinamice tranzitodi; - variabile periodice,care apar in specialla functionareageneratoarclor eolieneln regimuri dinamice stabilizate; - variabile aleatoare, care pot se ia o ce valoare; acestesarcini soli{it: in mod real pies€le mecanismele generatoaielor eoliene cunoa$terea ti Si lor cu su{icienti exactiiate este posibile trumai pri[ cercetiri experimentale de amoloare. La_studiul solicitXrilor variabile periodice se considere ci lorlcle sau Inomentele, respectiv eforturile unitare variaze ltr timp ln mod continuu $i periodic. -_ Tinifid seameci, in general,frecvenla nu are importantd, ciclul de \olicitarevariabild,poale fi defiDit prin: - efortul unitar maxim d-", ti elodul unitar minim 6ri. sau prin . cfortul unitar mediu 6.: (ak., + a-t\12; 23t

- amplitudinca clortuluiunitar 6,:16^." - 6,$)12; coeticicntul de asimetrie al ciclului n: d.,"/o.",. Daci pc toati durata de aplicare a solicitirilor varialite efofturile

u.1.3.

Cal(:ulul de rezist€ntil a pierselolfi a mccarrisrnel0r mafinil(n eoliene

't

'l
I
|riA. 0,1. (icl'tri,ic soli0iti'r virirl,ile

,."' ,,,.":'J#T1*u:,;:":',:""*,ff".':,'"gl;t::"^ll,',.".T:
oupr

Pirsrtn pi rnecanismelema;initor .oU,n{ pot Ji calculate dupJ trer metodc. respeLtiv la: - solicitiri statice ti soliciied dinamicc tranzitoriij - solicitiri va abilc ti pcriodiccj solicitiri variabilc aleatoare.

u ' r i i d r cv r r i , z . i i I f , ! c , l r J l i r a ) o r i o " , . 0 4 . r ,a r u r ( i \ r 5 p u o r . " , i , l u . fllc srnr sratronare. Drpir vaiorilc ti scnnele alge.bricepe care le au timitele o,,",, d,,,,,, t r , \ t n { t i v ( h r p . 'v . , l n r i l , . . i. c r n n c h c o , f i r : i " n r u l u i, . a . i m " t r i r n , , . a i . r i n s d rlif, ril,. tr.h'ri il,. , icluri. t, hcrnpl.prin, ipelclor.icIuri, inrilnirc in conrrnr(: lir !)'irtiuilor colicnc, slnt prezlntate in fig 9.1. Pot.ivit acesteiase - ciclul oscilant asimetric (Iig.9.1, a) caractedzat de o,,,",> 0, o,,,,) 0 0<n<-Fl ii 9i perioada 7'; intre mirimile de bazi ate acestui ciclu existi r('laiiilc
aadr.= ttn + 64 gr 6,, : o' 60

",I;l;'";l:Jli"i'i? .,,";".", liJJ" f,i,l"ll'u"j1,3'-'"'.i:,'l'lfi l:[,-T (or. si .dliut.rzi dimensiu il^ .c.iiurii ne(f,.rc: .r*,"";dl;,'"iil' :,:f, iillr i; 1;.1"j:,i.li,[:,:'"I;il:*:^:^:;;.ii":;,1

,, lit;i't;,1f,:it:t'J;ifl,:"iillj'lll,l;H;,;:,r;:[,ji:,j.ii l'; t,'lj;,; I ::::i|' J.*1ii":1. i;;i.l":".';p"d.; ::::jt".t: *';"*fr
* i: ;:::"*Y"; if3j$:: l#:ff."T:,lli:ffi"1;i p;"i*ii ai'*r;iit^i"i
ll;;fiJli"'"':il';';"jiJ:,;":,"'."'':.,,,

admisibil at m,,eridrur,,i ;:ii":li":'il'.ii:,:i-l:Tx1ii,;:,il:"''uni'ar '"n"., (r,ntre eforrur de,uperc *."r"J*uT1?jfu", unitar. *, .i1,,1t".i?"i1

- ciclul pulsant (fig. 9.1, b) caracterizat prir dm., > 0, ,'.i,:0 ti - Ci in ace.t cdz do - aa - cr-,,tz: n - ciclul alternant simetric (fig. 9.1, c) la carc d,", : , 6db>0 n", .O,,t.: d,o. si R:-1. ln general, pentru pieselc neiupuse la solicitiri valorile, care se desf:lorril dupl un ciclu co un coeficient de asimetrie oarecare R, rezistenta lrr oboicali se erprimi prin eforturile unitare on 9i to_ ln cazrl ciclului rltcrnirnt simetric, aceste cforturi sint notate cu d_r ti r !. Dfortulilc unitarc o*r se calculeazl, in funclie de rezistenta la ruperc Si limita de c[rgerc cu ajutorul unor relxfii empirice dupl mctode (zualc. Comportarea pieielor la solicitiri variabile periodice sau aleatoare esto complet diteriti de cirzul solicitirilor statice, sau dinamice cu wariatie brusci a eforturilor. In acest caz, aceastecomportare este caracterizati de oboseala materialului ti de distrugeri prin depngirea rezistentei la oboseali sau a rczistcnlei in cxploatare. 2t2

,-*1 t,,iitl:t"*;;ii,ll"r*giiffi #+iil,ffi i{.;
r.,,id^riosasa.,meranismur.",,,,", llii;,"t"'1.til,,1;,l:lji',,1,;i;l:,ll
ad"'i"ibiji.: det.rmin.rrc., "n1ci

,o, ficientului de sisirdnth-admis ca l

r,.r' por)rru pr(sa consrdcrrti ti compJrrrca lui cu .(l admis. Calculul coc{icienfilor de siguranli la solicit:r variabile stafionarc , s, fa, e r u una liin metodct"runos.uic in rczistenl3nrar.riat.lor {sodFrLcre S'ron'en. Buzdugan $.d.r. RFzistenta la ,ar;abit. loUo*af,,1.,,1 "olicitiri l()nare cstc influentati de multi facto ri anume: materialut tchn;togia , 1 , . , l ' t u r n c , L s ,m i l a L r i c a r u l u i . i m f n s i , r n i l c i c s r r . , , t t i t u r ",i r d p . sr|rr,frtri ' i'n! ' ,,(r.rr(r .[orturi]or unilxrc la vrrirlii dc scctiunc,r ra r, . , t ,r r, rrr , r crrr, i,:c irlnn:atc, tipul ciclului de soliciteri, temperaiuri, agenli corosivi. tlalculul de rezistenli la solicitirj variabitc stalionarc (oboseah) cstc nr1,(Jr p.nrru prin, ipatFl" picse atc rurbin.r potien" $i atn rr",",ni.i,i. l'rin rrctoda dc calcul dc rezisteDt:r solicit:trivariabitesint la cv {rnfiat. i', Dx)(1 criiic li,nit(lc motodctorprezcntateSi dcvcnitc tradilionrli,, co,;rt _

2:13

tlnd a:t :rcestcanu includ in procesul de proiectare solicit5rile realc ale pieacesteanu aprecidzi in mod coresrrlor sxu alc mecanismelor.De asemenea, a pieselor, la care solicitirilc se situeazi Dunzltor durata de func{ionare la iutin sub sau ppsterezistenla obosedli.Aceaslainscamni c5 aPar" posi bilitatca r",tiziri; unor piele supradimensionatc, care sd rFziste practic un numh nelimitat de ciclluri la un consum neralional de metal, sau a unor

9,2.

Componenla sistemolor

s[ piesccarc ln exploatere aibi o rezistentila obosealiinsuticientl. " aceastl proPentrua solutiona
"| -^ blem5.s au stabilit in domPniiin-

ln continuare vor fi prezentate comDonFnta turbinelor eoliene,. m-ctod€ledc dimensionare a principalelor ansimbluii gi a organelor pnnclPale ate acestora.

rudite, deci aplicabile 9i generatoaldor €oliene, regilouri de calcul al pieselor si al mecadsmelor, bali lor zate pe rezistenfa ln exploatare. Pentru definirea rezistenteiin N N L N o exploatarc a pieselor se porn€lte de la curba wdliler, reprezentati rezistentei de duat, 5i Fig. 9.2- Det€lmimra ln coordonate semilogaiitmice. in a dnratei dc viatd a tiGelor cu ajutoro! crbei lVOhler. {ig. 9.2 prin linia frintS,ABC.DacE intr-o pieseare loc o solicitareva_ d6.,: or, care se producede un numrr Ioarte riabill cu efortul unitar mare de ori, superiorlui No (Dentru oleluri N0 estc de l0o - 107 cicluri) adicl No > Nn, starea limiltse obtine ducinJ verticala FZp. Indiferent unde se afIS punctul lp pe orizontalaBC, m;rimea care determiDestarea limiti estetoi timpul iezist.ntn la oboseali a-r. de Daci solicitarea, reprezentati punctul M, se aplici pe o durati lV<N". efortul unitar di;l Diesdc. poaie fi mai mare decit limita la obosealt.'iere ca piesast fie in periioi de rupere. ln acest cazse Pot stabili doutr steri limiii. ducind din tuDctul M o baralell Ia axa absciselor una ti Ia la axa ordonatelor: l; rezist6cla de duraii o^. care corespunde -,t ciefortului Lrmtar6r' Lrrua cluri. Z) durata de vialJ V,, corespunziloare portiun.; de aLrrabiliiatelimiti a curbei Iui wdbler ii preAB reaircz\nLe ceroranu li se zintl importanjr pentru cxlcululla oboi"ali al Pie.elor cere o duratl de viatd. nelimitatl. Deci, curba lui Wiihler, care se obline aplicind di{eritelor epruvete solicittrrivariabilestalionare- cu c^," qt' a-b constante Pe toate durata lncerdtrii - permite obJinerea de informatii privind durata de functionare este trecesar a pieselor. Pentru shldiul oboselii cauzate de solicitdrile a-Ieatoafe st se construiasce o diagraoe a duratei de viali seu o iliagram6 a rezis_ similari celeiditr fig, 9.2, dar cu alte valori nume ce. tentei in exploatare, Rezistentaln exploatarea unei piese- resPectivdurata sa de viat:l - poate fi determinatf,pe cale exPerimentalisau prin calcul; 5i lntr-ud caz ti celihlt trebuie stabilit ln primul rlnd aNamblul de solicitare a piesei. Ansamblurile de soliciteri ale pieselor se oblin prin pftlucrarea statistica a curbelor reale de variatie ia timp a efodurilor unitale. Aceste curbe se oblin prin tehnica tensonetriei electrice,pe dlrrate mari. 234

9.2.1.

I\rlbini,

€oliani cu ax orizontal

*i i Forma acestuia trebuie se fi; ierodina,- p;a. s.1.pnn(ipsrerr - -;;;l;;;;:t;,1;:;1;i.' an*n,bhri.b -" mid, pentru ca fortele ce apar si. lie cit mai mici. Sttuctura caseimaainilor trebure si asiSure rezistenta maxime 9i o greutate cit mai redusi. 3. Lagdltll si ,ne.andsrflul oientare este ansamblulcare susline Si d. Jrernrteo entareaceseima$inilor $i a rotorului turbinei De directia vli_ tului. Lagirul poate fi solulionat prin rulrhenti. Rulmeniul prcii roate solicitirjle ce apar in nodul articulatiei dintre stllp gi casamaqinilor. Pentru a orimta agregatul in directia viDtrlui acesta este previzut 9i cr un mecanismde rctire. 4. Rororul esle pa\tea matinii care capteazi gi converteite energia vlnlului. Rotorul estecompusdin butuc, pale, arborc,palier cu laglrc, meca[ism de retlare a palelor. 5. Transmisia ,necanicd,esle ansamblul care amplilici turali.e. la valonr@ cerutt de matina antrenati (generator electric, pompi, compresor, (roDvertor celdud etc.).Aceastetransmisie de include cuplajede siguranl!, o frlnl de protectie care intelvine ln caz de avarie gi care blocherzit rctorul.

ti butucul 9. | . Stil,Put sa'dttrrtrut, \rrbinei are funcliunea p n.ipaln de a susline agregatul Irropriu-zis. Inellimea rurnulLri va Ii asrfel dlcase inclr s5 puni agregatul eoliad la o cotl la care efectul obstrcolelor fie cit si mai mic. La determinarea iniliimii tumului inl, rvin Si.onsiderenre ordin economi.. dc Z. t^asa nasin;lo, sau ,dcdd estp un spaliu destinat sa adaposreasce-mecanisaparatura dc comandl $i control; diversete mF. uiilajelc de ridicare ti ln p ncipal r.prezinti r.prezinti suportul turbinei DroDriu-zise. rcprezinti suportul turbinei propriu-zise.

Turbina eoliana cu ax orizontal {IiR. 9.3) este comDusi din urm:roarelccomponente: rurnul /, pala 2, rotoruj J. aiborele priniioal I, axul J, naccla6, deriva 7, transfiisfi I

3 _. - , e

i..

2s6

{1.2.2.

Tubin[

eoli&lt cu ax vertical

T4 fio I4 sint nrprFnlaie doud modele de turbine (u ali ve.tical, respectiv cu pale drepte (iig. 9.a, a) 9i pale curbe (fig. 9.a, b). Componentcle principale au aceeagi semnificalie ca cele din fig. 9.3, cu r\ccplia cablurilor de ancorare /0 la tipul de turbini cu pale curbe.

laDLrl ,infmdri( de rurdrie jnarp care.uplnde elemFrl r..nrulriplicirror:.2) r ' 1 n d r n t r c m u l l l p l I l J l o rq i i i , t F I n u ld r c o n v " r . r p 7. Sist.nul d. au.onrc (on-r: din .abturitF dF inrindcrp a rororutur. din c.hipamenrul ,le intinJ"rc a cabturdor li din .n"oi".

9.3.

Dimensiouarea piesolor ,si a mocanismelor pdneipal ale t[rbinelor cu ax orizolrtal Fort€ care a.[ion€az{ asuprx componeDtelot, lurDlner

9.3.1.

I

q

b

Fis. 9.4- Principrt{tc anqml,luri ale unei turirinc cu ax rc.tic^l:

Deosebim urmltoarele categorii de actiuni asupra turbinei: a) actiuni permanente datorate greuiitii compbnentelori L) acliuni temporrrc datorate maselor dF ror;tie, d(!iunii vinrului .. u,rnr,rempcraiunr, depuneriide zapadj ,i dc chiciur.i.,r.trunii drr,: d. rnrlioJcrlc (le fldrcarc: , : ! j " . i F x c e p ( i o n , 1 ." t o r J t c i n c i r , . , r i l o rr \ c n p r i o n d r d d r e , l . \ i n d e . I .l.|.r, )t r / v r t a z em a n p r e iu m s i a . r i u n i l - 5 p r . m , . e ?:3.'1.1. _Io49 eate actioneazi asupra turbirci. Elementul esen_ !i,l rl un.i rurbinr il ,onsriruiF pdh. co;stru.ri.r f"t"l";';;l;;' l;;r 'r',rri Drobl.m.l - mai intli dimcnsionarca ircestora ctln punct do vedere aerodinamic -;;r;;i,,i i,'r al€erea profilului. lungimii parei, moiului d" fi.;;;. - dimensionareapatei din punctul de vedere at rezistentei rDaterialelor. aunud)l''led.cforrurilor ,JrF a(tiuncd.,;r.upra pata llce po"itrilr .Jlc,r_ - p,rsi (orrrtru(tir rurbin"i rrrn"rnrci.r. ii l r . , o n l . i n r L r r , r f r p r , r , . n t J l ,s , l , " r n . r U(. f o r r u r i l .( a r < r r e b u i , . \o . l,r.rr,.i,, cJrcul t cleUl|n-nrronar( llnei lu,bin. eoti"ne(u ax rrrjzunlrl J I:o cle $i momentr:]ecar.eactioneazi asupra unei turbine cu a\ orizontal R, - forfa axiaii; /iy forta latcraliLi ft, forla rc, iicali M. cupld actii; :11, - cuplrrl de r:rsrurnafe; ,11.- cuptul de torsiunc.

2. Pala e.te Flemcnrulesenlialrl r,rrbin.i, acestr cxtr:gind nn.rtia vinl,rlui. P.rL"lc pot li rertizrte cu tcbnoloSiifolosirein industria aeronauti,i s.tu cu {chnolosiisDecifice din consrrucria mrsini obisnuiti. resDecde liv din rirbli decapita, ori prin extrudare din aliaje dc aluminiu: !. At l t biiet repreziirta. parlea .entrale a lurbinei. Acesta susline palclc ti se poate realiza ia diferite variante constructive: ,evi sudate, strrcturi sDatiale etc. 4. Ltl|i! t? !u'n;n.i slnt ln geoeralin num{r de douiti anume: lagirul rtll,rror '.rrc surrori: srr.ina axiall. ercur].rearotorului si reactiunearaJi.,l:r,lr'i J,. niorturilc aerodinamice-gi Irglrul supcrior care preia rcaLl i , r r ( . 1 , l J r o r i t le f o r t u r i l o r e r o d i n a m i . c . 5. Rolorul. tltrbiiei, constituit din ax li pale, convertette eaeryia vintului in energie mecanic5. 6. Sislehutr aletrcnsnisie are rolul de a transmite miscarea de la rotor Ia cchipamcntul de conve$ie. Acesta este fo.mat din doul LnJuri cinematice: l) lanlul ciuematic dc turalie micl care cuprinde elementele dintre rotor 23ti

Componcntele ncipalc ale unei asemenea p turbine siDt: l. Stil,lul sa'r l /nul turbi ei are firnc{ia de a sustincrotorul turbinei a t' m^.Jni'mFl^(1. m,rlripli.are rura1i"i.trinFlpii. in rnumire crzuri. la turbincl mari ,rm"ra rle comrndr. A.est an.ambluse poate redliza in varianti de beton sau din metal

Turbina eoliani cu ax vertical este caBctedzate ln primul rlnd prin faptul c) are posibilirarea a funcliond indifcrent de dircclia vinLului, d" climinind nccesilatea Inui mccatrism orientare. dc

,

ln calculele dc dnDensionareaerodinamici se deosebesc dou:r ipotezc (lr a) acliunea fortclor i a momentelor in condi,tii de crptoatare noflnatr; ln .rrli,rn,r Inr("1,n -_n,otn(nlclor Londitri !inturi foartcpur,.rnir.. rn Je ti , , r , , r , I i . r t , r ', r i ' r ) , ' ' l r rL l r t u n ( l r u n r r , . a u r b i n r i . t t 2il7

(tc ,rrdc ly' cstc numaLrul palc, iar frec|crrfa lui 1l, cste f : NaQ it) iHz), rnde O cstc viteza unghiuhrn a rotorului lradis.,. Fo4a laterah R, are o valoare caie depindc de: - neuniformitatcadistribuliei vitczei viirului; - dezcchilibrarea rotorului : - Iun.lionarcd mncani.muluide transmisie; - schimbarea direcriei vintului. 'dezechilibrnrii Forla R, datorate rotorului arc valoarea Ru - me,A, ti frecvenla/ : O/(28), ir cJrc /,r csrc mas.r rororului fkgl, e, excentricitdrca rotorului lml. iar 1l v'tFza Dnghiulari a rororului lrad/. Fo'la Rr datorat5 variaricidir;criei vinrului esr. Drezentariin fis_ 9 7 Forld !erticali R, depindede greutarearotorului,'me.anismul deiransfill.io $i dezechilibrarea rotorutui {lig. 9.51: n, :zic,i0![N] cu frecvenfa I - Alen), rndc ,r, estc masa totali. a elementelor ln rotatie, inclusiv masarotorului in kg, r, - excentricitatea rotorului, in m 9i O - viteza unghiular[ a rotorului. in rad/s. Acestea sint fo4ele care actioneaze asupra rotorului id r€gim de funclionare normah. Cit p ve$te momentele, valorile lor sint date de urmetoa,rlL relatii: Cuplul activ M., cu aiutorul dreia se calculeazl puterea din relaiia ,V,.O: P, este

Iig. 9-5. Fo4cle carc acfio,eazn $tPra unci tutlinc ct af, orizontd'

a) €ondilii nonnale de tunclionare.Valoarea {orlei axiale [67] estedata de relalia

/r :1p

/:-n' lNl.

unde p este densitatea aerului, in kg/m3, tr/- - viteza viniolui, itr m/s 9i R - raza rotorutui, in m. Aceastd fo45 are o oarecarefluctualre de valoare (l^toritn variatiei intensitnli vintului in functie de iDlttime (IiA. 9 6).

'" - .1, r'-*R' tr ' .l

,I!lc p cslc densiidt.a a-rului, in kg7m3, /_ - vireza vintului, in m/s, r. raportul Jc vitcze optim 5i R - r.rza rotorului, in m. tlomentul de r.'rsturnar,, "lZ, dnpindc de neuniformitateadistributiri in:llime a vitFzei vintului, forta cenrrifueesi forla sravitatiotralt_ I,, In. fig S.S..sre r.prpzpnldt,t influ.nrJ disrribuljei'de vitez. asupr:r t,rrsiunii pe palele roto.ului

Iiis. 9.6. vatialia to4ei n,.

A m p l i l u d j n e a f o r l . i R , , n o t a t e R , . e s r Fd a t : d . r e l a l i a

n;- '
r,/ r'. \.,rirlr,r 'lr1 /rv. n

r^\'
Fig. 9.0. InjlucnFa disrribnlici {io viczc asupra l)resilDii p. p c.

n, - 1. J- " a17, - y,yz 11q1,
?38

239

vitez€i \,r1,),r,.., nL,,ncntului datoriii! neuni{ornrit:tii M, distributiei \irr,rl,i rr' (llti de relalia

z1
Ialoarea momentului ' 'lirtra

-L ilir(Li

_ l/a [,{mj.

.l-/e datoritir fo4ei gravitafionale este dati d€:

rr1,- ,'gr" lNn1t,
g Lrrrde cste accclcrauace(lerii libcre in m/s. \l"on"nrul de toisiun. .lt se drlorctre' {rec:rilor din la8:re. Valoarea acestui moment estc greu de estimat, momentul depinzind de oontajul lagirelor. l, Coudilii dc tuuelionor. cu vhrl de vilezo ridicalo. ln accstn conditii turbina este opriti (O F 0). Fortra care acfioneaz[ asupra rotorului l)locat poate fi calcutat! cu {ormula R" : 1 Ct'-z'PIl'- ,4i 9r lNl,

9 . 3 . 12 . . Caleulul dc rczislcrlri al palci. l'jalclc trcbuic sii rczist( in timDul furction:rrii normalc la: -folte ccDtrifugej momentul de incovoiere dat de rafale; - eforturi inifiale care apar la schimbarea orientnrii rototului. Tolodari' pal.l, l' Lui. ..i .u]]or'r",firi d .n Ji trriora in lirnPut 'it rurLmir (rr, biocrti. .',1irrnm \.irirul'ri ,1, \'it,r' riJicur(, pc.r" 1,i.j'r ,1" functionare a tu$inei. 1. D.t.mrnnrca obosclii ddtotit( imco'roittii ft ei Ia ralatre 'i tirn,ul II dionturi nanndl.. R^lalde se traduc Drin crcstclea incovoiedi datoritir i-ariltiei raoi<le a nltensitntii si a schimirnrii diricfiei vintului. in timpul rafalelor |iicza yintului sc poatc dubla sau rriPla, iar dirccti: poate s:! srrfcrc in acrlaii tnrp ra:iafii mari. I-i crc$tcr.r vitczci rciativc a vintului in raport cu palclc, se poatc xjungc in siiuatia t:t accstca sir fic atacatc, datodt:r schidllirilor dc-dircctia sub cclc mai defavorabilc unghiu , accstca ducind 1a crcsteri suDlimentarc ale elortudlor- Schimbirile de directie sint dc obicci in ptan orizontal ;i c\trem de rapide, ceea ce face ca, datoritit inerlici, rotor'ul s:LDu lc lo;i,'r uru:-Lri. Eforiuritc obiinute astlet sint mult superioa:c valon)or carc.sc intilncsc la un vint normal, uniform ti paralcl .o-a\a clicci. Din afcst motil palclf sc cdculcazil, din punctul dc vcd!'re ll rczistcntci, ta aceste valori aic lintulLri, cart dcplgesi cu mult valorilc normale de {unctioDarc. Eforhrrile clitorite forlclor centrifuije in timp t funclion:rii normale sint Drczcntate fie. 9.10. in eind palele sint-pcryendicularc pe :txa turbinei eoliene, forfa ccntrifugz'rcare sc aplicn elemeniului de palir cuprins intrc distantclc / ti / +d,' so fxprim: .u rclrlra -F" ' P.s.,'zrd/,

in .alc C, cstc coeticjcntr dinamic a.l vintului (Cr ! 1,6), p - densitatea vitcza vintului (viteza de dimensionare a turlinei) irerorui ikg/m3], r'mAt. ,14 proie.ria ror^rului pe un plan perprndicularpe direcria vint , r l u i f m ' ? l1 i q , - f a ' r o r d i n a m i . d a t o r i i ; v i n t u l u i . Valoarea lui 1t, nu se ia in considerare in acest caz. Valoarca {ortei l?,: ?r.C [N]. lllomcntcle M. ti M, au urmfltoarele expresii: t/. .0'6 t,v"-rn Nml. 1,, -- ',,8.. lNrnl,

ft.-F
-s' {iiDd secliunea neti a palei la distaDla /. .{ceasti fo4n 'ore.pnD,l^ unrri slort dc rra(lrunc ti s, sutlaPunr in timpul function:-rriicu cfortul dc iDcovoicrc. Eforturilc sint rcdusc lntr-o mlsuri mare iD timpul function:rii normalc daci palclc sc asazi in a9a {cl, incit' iDtre axele lor ti axi turbinei ;n fie un mghi 'nai mic dc 90'. Supra{ala descrisi de palc va Ii deci sp ,oni.;. trtomcntul dar 'le fortplp ae,odindmi.e oPune in accst caz momentului dat de fo4clc centrifute. Mo' ncutul dc incovoicrc rczu.ltat poate st lie nul, astfcl ci Palclc \()r ti su. puse numai la eforturi de tracliune.

rrr,l, 7 r"r,. rrnortul do vitcze optirn. \-alonrca lui M, cstc dat de relalia

-rt, '

r , ! p v'" - t , " 2

",

' i " 3c o s 6 l N m .

Dacn notnm cu l'. forla axiala, cu N numirul de PaIc ai cu J;. forla (:cntdiug:,care aclioneazi asupraficcirreipale, condilia ideali este ahrnc; iind unghiLrl'i' estedat de relalia

Accstea sint deci forlcle ii mom€ntele care se iau in ca.lcululde dimensionarc:r unoi turbiDe eoliene cu ax orizontal. 240

tsr .. a"/(?F.).
2.tI

( , r ' r I u S l , i ' r . . ^ - r , r n i . ( . r p r o s i r n J r dv, . t 0 ' ) , , , t o r r r r r i li " r l i r u . r t ei n t i r n D u l l ' , , r l i o n : r i i n ^ r r n a l , .i n . , b s n r I r l f r t . l o r s t n r . n u u { i r rn i d i m a r i d c r i r . ' ' f , ' , ' , r r i l J a r " L i ^I o ' { . l c c " n r r i f u r . l n . c h i m 5 , i n l i ; r r , , t . r a r i o n : r r pid l e t r . i \',f lrebui 5i numai . iorrurit. d" incoroier* "utortp l,fo it/i d,alotitt otientiirii elicei dLbd d.ir..tia 1)t1ttutrui. SchlI.tb.dre?l , , r i , , , ' i " i , l i i c i i n ( u n . t i , , l , , * l , i m L r r r i d i r , . c t i c \ . i D r u l u if a . c s : i l D a r i i .ri.r-Illmrl,l .l,".t" Firor.ol,i,. A.,*t,, (f,.cr,.fa. \J crr.rscj nforturi]c din . t'.'1, { " }1.r, n ..1. cu ali, mai mare crr ril rirprr 5pc.iti.i ). "src mxi mi.J. Vibtali; Ptintft.ruz.lp ."r( mdpsc .oti.irJrilr d^ oLu:..rla a Dalclor ,,., rn,ri imnortrnii o r.pr.zin'i \ibraliilr AcrsrF,,por avca cxuzedlifcrire. v('nr (numcrr cltuva dmtrr .ccst.): clicci nu cste di.ijat?i exact pc direclia vintutui; daci axa este ilrflinati-r in raport cu aceasti directie, tiiunShiuiite de vitczc nu sint idenlrc, pentru toate palele, din care cauz{ apare o asimetric axiah; repartilia inegali a vitezelor pe suprafata interccptati de etice; trecerea palelor nr fatn sau ln spatele turnului instalaliei; vlrrialia instantance a vitezei vintului; schimbrroa direcfici vlntului care dctermin:r schirnblri de orientare .rr. (tuc la aparitia efcctelor gircscopice pe pate. Din toate aceste cauze;i datoriti faptdui ci palele au in general o slfucturi elastici vibratiile apar intotdeauna. Important este ca nivelul l(,f sn nu punn ln pericol securitatea instalaliei. Se v; tine seama de aceasta h .xccutia palelor, majorind coeficientii de securitate din calculele de 'l zistcnt:r. ('otrstruiia pal.i Pal"l" rcprrzrnri parrod c.a mdi importanti a unei u,binc .olicn" De accsr.d J.t;inde buda tun"1ionar..durata de viale ti ltndamentul instalatiei. Mri mult. .l"menr. ..,fr.t, rizeaza pal,le: tuneimr. ld!ime. Drolit. ,r ,l,rij,hrl ulilizar. Prinrrc a.c:re clemcntcunele,cum.rr ti Iuneimea'profi,rlui ii Lilirn"l co.rrJei. sint al,sp in lunc{ic,Jc putereai stalatiei5i dc cutul ircli\,. Altclc sint alese avind in vederc cdterii cum slnt costurile. rczisI'rofrlul pJl"i qp JipRe trncriF dc cuDluldorir.lip.are Drofil oroducind in . r r r n g l r r u, l r i n c r , l - n l i o p r i m u n a n u m i i c u p l u { u n . ! i c d ; c o e f i c i e n t C , ii i r ,. l),rtr:i c profrlulli regimuld- rurali-.,u lo"r a1,5,.- slxlrilettc modul Ir fixarc a palelor. Ir ntnr rnJjoritrt,.r "licelor de putcrc mi.i $i miilo.if prlele nu sinr , q l . L b i l " . r . , l i c ( u v i n r . . l l n g h i u ld p ; n c i d c n t s . t c o p t r n rn m a i p e o p a r t c ., c l |irl.L ri- turLin-lp dF pJr.re m.re. pes{e 100 liw. prlele au unlhiut ! lncrocnlr rcgtaDit, Nl;lterialcle;tilizate la constructia palelor sint esentiale pentru buna r"(l'onun r turbinci Acr:steiL trebuic sl srtisfacir urmtrtoar{teccriut(: 1t2

si lie utoarc, nedcfolnlal,ilt, rezistentc la oboseali, rczistentc la corozittnr, s: inclidi o manopcr:r scizuti ii si aibi un fost redus. Dintre materiale.te cele mai folosite prczentim umitoarele: l.cfunul DrczliIi rrai nNltt avantaie: arc o grcrtati' rc.lus:t, so Pr(lr ' (r.:rr:, rr'or ri r, zirt:i I'in" l , i,Lo:.i,1 I'tin'iPrlul incon!i ni'rri c{r" r''t "'r' l i p s i l , 1 . o h i c . i ' l , o \ r n r t u r ' i n r r r o ;I' ' i . : . , l " f o r n r ' - z i f i n u r ' ' t f o r r l " durabil. Lipsa de omoscnitatc a materjatutui oblig; constructodi s[ trieze palclc in funitie dc masa lor. Aceste lariatii de mase 9i dc{ormatiile stau la orit i n F . r! i b r d l i i l o ' . u p l r . r , - t i r d ' J , u r ' r n r r . f , n r r u i n c l a l d l i F L , r I I r 1 r l c n u L ; i ' l n l , S s i r r . ' 1 . r n r i r r r i l ; r ' r r " F n l r r rr r a l j , / a r ' il \ i l f lclor, drr nrcul csle dD ldnn-foarlc rur, deci li scuurP, nui alcs dacir doriD rn. si rcalizinr o.LlcJr ,lirrr"n.iurri i T'Ii '1, 2 m P e n r r r r ' ao l " t | a s v , n r J i p l . l ^ m r l ' r i i t " l i r n i l J i n ' o n ! ' n i ' n l e l ' s | p o d r e r p . r r H ^ i r a n u m ; r " I n ; l o d ^ d ' r r r r d n r c n l " 4 u p r o r e ' ! i Fa l e m n u l r r j inainte sau-dupn realizarea palei: Dror<(lia,onrJ,rmidir''!iiprirr lraiant'ni lridrofrrg: frot.cira l,ordrlui,lt rtr. I'rin Iipir'.r ur'ri inveut; . Drol(cti,r lotJli prirr r(oP"rir, Lu rnJl rri'le 5rntetrcc; Poliest'ric^) i,ror.i;" pr';n rr6p.rirc'inr' ri,i Jur.' rrrriirLi llelalul, i\ general aliajele utoare cu siliciu sau cu magneziu sint-c('i(i mai urilizar(, tn1ru,;, .1..'i" mai-ridl. Pol ri r'."lirdre la un i o-'l f,lnrir 5 ra z u t d l , i . s c l d . i n " e r i F m r r c . T r c l , u i ' d m r n r i l l n s ; f a n l u l r : ' r alu)riniul so con\)or1i dtstul dc riiu la oboscali, ccea cc limiicazi fi)lo sirea lui. lixist: niatcrialc ugoarc carc au caracteri-sticimecanicc suPorir)nrr'' dar costrl lor ridicat face folosirca lor dificiln XI&teridlete si'letice, .,d,ti,i,Jible de niclti. Existi multe realizirri d{' Plll' din Natcdale sintetice, d:r aceste nateriale, dc$i au greutate rcdusi, sirrr insensibile la coroziune ii au o rezistcnii bun; la oboseali, PrcziDt)t un(l' inconvcnicntc calc sc sp;rir cir vor Putca {i rcdusc (de excmplu cost ridicat 'i lipsa omogenitntii constructivc a matcrialtlui). o Mater;ale conL?use. .ales Palde exccutate din mai multe materiale sint pentru tu'binele de putere mici ii mijlocic Dintrc solutie bunn, mai aceste combinatii de materialc amintim: - aliaj ugor ii spum:! de Poliurctan; . atitj ugor ti polistirtn armat cr fibr: de sticl:t; - lemn 9i m€tal. 9.3.I 3. . Mecanism de reglare. Functiile acestui mecanism sint

mo,lifici unghi'rl d. in.rilare a palFlor in vedcrea asiSt'rtrii rrnor t , u f n i r i) i , { , ' i r i p r o B r . s i v .} i . o n l r o l a t ( . r a 8 ) e S . r 1 ' r l u r ; 213

para dc '..', *To'"",{'S,i'T'i}:i'*':':li"i"':',i,';"i}lfineraunastrer uDshi,
,,n ,rnghi total ,tc 90.. . . Inc:rc,lriL rne,illi{r,nl,ri l,.nrrr dim.nsionarcJ J.esurix \.or fi prclu.rt.

,^t'.iil:i'i.,i""',.,: ;xltl,ll ".lo;;:.i:""ltf::;,,, i,' :'.::;::';l:1, ;:,". "

ii.i":li*Xi dii :ii:"i"i".:",T"'il,,Jlina

,,. Y,iliif;i:, :,,".T'i[].,; T",r:,,i;;*i:;"0':?iit: :f;iiT. il"I::lt;, " s'|-L' a'u'"zc pcntru deci cea
s.-vor iua in consnlcrare rLrmartorrclcmomente ale frecarc retluse la ara palei: - frecarc dat: de actiurca sintuiui dc pali: grFutareJ propri( / Ddlci - i r e c ) r i d i n a r i i . u t a l i i t "m t r J n i s , , , u l l , r

.ill *ll;,;,,.,1:i".ti:"',tr1':,*l:i l"^:l;ili.:;iilii:,i;,i"rl,,",,,ri,ii

sinr ji l:i::Jlj':l i1'1",i"1,'9 p'sc'in ;[,'fJl:,1':i "'ra""ri'r,i'r"r"'ir

- regleazi viteza do rotalic a naccloi, ncpcrmifind ambalarca acesteia in ipoteza absenlei sursci enersetice. de.alcul va avcd in vpderevircza 'ndxima de fun,. Principala^ipotezrl I'ODaTer/,",, rn care caz: - nacela va putea fi adusi pe direcfia transversali la direcJia vintolui in situatia cind functioneazl la I/-,"; - Irlna va fi capabiliL a bloca mecanismul, deci nacela, inclusiv ln situa,lia de vint I/-,". Incircer e luate ln considerare vo. fi in concordanti cu iDotezele de calcul. Valoarea fo4elor datorate vlntului, luatl in caliul, va iorespunde siruatiFicfnd naeelaetpune la V"", ."a mai mare suprafate. 93.1.5. principal din Turl,inii do vlnt. An.amblul sr compune in totor. prlicrul lagjrclor ;i mccanismnlJ" rpglarc :r pal^Ior. Rotorul cste o construclie metalicl avind un butuc care sustine suportul palelor ti palele. Supo{ii palelo. asigurn concomitent {ixarea palelor Si posibilitatea lotirii lor in vcderca reglajutui. Tot suportd inglobeaz;"ti sistemelcde amortizare a vibratiilor dupn trei direclii ti anume: - vibraliile iD planul axului turbinci; in acest plan este necesar si se poatir. lnclina pala intre 5'ti 9' ast{el ca prin rotire palele sl miture srrprafala lateral;. a unui con cu uDghiul la vi de 70"-162'; - vibrali e intr-un plan perpendicutar pe axa rotorului; vibratiile radiale ale oalelor. Ior in suporr * r'r pr. v.a..r un sLtcm d" amortizrr, a vibraliilor dc ror.iDno rle pJl.i. lnrr.B:istcmul d" rmortizare drc menirea Je a impiodica transmitcrea vibraliilor dc la pall la casa matinilor. Butucul rotorului se monteazir fix pe arbore, servind ii ca suport pentm mecanismul de rotire a palelor, sau pentru elementc al: rccstui Mecanismul de rotire rotegtc pala in jurul prcpriei axe cu +,15" f,rl,-' de pozitia de rc{erintn. Dimensionarea arborelui ti a butucului sc face plecind dc l;r f:rptrrl ci apar solicitiri combinatc, torsiune ti incovoicre, ln condilii do olDsoall a maiedalului. Conditiile in carc lucreazi mecanismul sint grele, ceea cc irnpune solutii constructive care si permit:'! o intr€linere ugoarn pritr lolosir€a unci Dlatforme de interuentie.

"u: o tc8:1..r; ,la.li.., l. -L^nenrul lindl ce rran.mjr" miscarm Datei: . posrDl|.rrod d" i rnr.rv"ni autorndr in \cd,rFl modific;rii D;suIui . n r n nr n r r c . ,t u r r f i i l o r i n t i r n i n . p . r m r j p i I - dcLloc.rr, prjn , om:rndi :rutnmar.L J r i rl.tor si eliLe,rrrr lor oenrru .' ," p o r i . i . . d . . J r . , r r r . J , , o r " i i n d! . . 1 l s , u s a r u t d " 9. "p,, i "i p a l f l o r p n n r r - J n s i . r - I r L r t s s i n u f r r r , -" , ,o , .t.a i i,iu r .. e p !t .-.-ccD oc f\rcnoare rctea r r d enercre. po.ibilihtcJ..., T-lnj.rnul dr d.btn,.,rc sr poatr ii r.ous in tunc . Irunr Pfln rnrermed rl nr.r ininn"lor J. rcgiJr. .au prinrr_un "iitem simplu iir rrlor accesibil. \ ocani.mu; do orietrhrc dupn dire..!i:r vinrului r calei " I l. r 'riinilor. A,.sra esre n.L.5dr pnnr.u ,s,.g"r"i. a. p;;i;. -;;i*i" ,, ,i",.. t r , 1 x n r s m u r o o e n t a r e r ^ u r m ; r o a r e l Fu n . r i i : o a f .-.aducc_Ia comanda locali sau de la distanli agregatul cu axa nacclei t,.rr.rl.li .u.Jir..lra !inrutDi ori de (iru ori .rbotcrca'c.lor .toua-direcJii, .' i\cr nJcctcl Sr r vltFz.r vintului. depescrt( +2.)"; rn.nfrne a8'.8dt,rl pe direc!ip ,r ii pcrnrirc acesruia si )i : u o r o . o s c r t a t r eE c n e r J t o r r f d " v i b 1 3 ! i i l as . h i m b j r i d o d i r e c t i e s u b 2 5. saLrscnrmban de di'e.tie dn foarte scurta durat5i in ipot.za cj sursa enertFtica penrru alimcntdrFd servomecani" , unrnr esreoctccra sdu cade. mF.anismul!r ,rcbui sa poari fi actionul si p,nlllr inter\'.nri' d. r(m.di(ri sJu reD:rr.rl.' "'.Lnr'.'l 244

,".,,"tI"Tij"'xi:i it .,il,$Jp;;:l J;i,ri:'j;.,;j"ij :;lt'j,j,li' ::tfjtit , o n s , r m - r o fd . . . r " \ a l i p r l , . . , , t i.

nomentere d€inertie , ,,',,'i,l,l"Ill"Ji." 'Ij|li,+i,'":''#f;'J.:,llnzitoriu

9.1.

I)imensionareaelemcntelor principole ale t[rbinolor eu ax vertieal

Vom prezenta continuareprincipaleleprescriptiide calcul in rrdrtru o turbinl cu Dale curbc.

246

I
I'Ilrl.,ri axul (.nrral purtetor al cuplului tormeezl partea tn rotatie |t. rurrrtnc', rtunumrti /o1ol. ( aracterjstica esenliali es{e delieur forrna sne_ (hrllt. r palci. dFnumit; coardS in rolaFe dup5 a"numir., "erec"isci iio_ lxrlfiri.D. 5-a crFzut rnitial .i daci forma palei u_nneaz: aieasie curbi (r.va r' supus, la torte de tractiune. Tn realitate,apar 5i eforturi dq inco_ vor(rc pe_nlru(a pata in aceasri form; idealS este roarri greu de obtinurre lrn8J.lorma special:l a palei, care trebuie se mentina eforturile in ., par:r.rd varon fircr, sc evidcnliazl ti alte c.rra.teristici ale unui asemenea up oe rurblni: - posibilitdrea de a lunctiona indjferent de direclia vinrutui, elimjnjnd necesltarea unui rDecanismde orientare. multipiicalorul de ruralie Si sisremulde conlersir, Reneralorul . elec_ tflc, pompa..etc. siDt Donrate la parrea inferioar: a turbiinei; o. srrnptrtate constructivl gi robustele. In general, acest tip de tuibine nu pomcrte sin8urJ.

o asemmeaconditie cste detectati, turbina trcbuie imediat decuplattrde la retea, dup; care va fi imediat initiar;. o acliune dF frinare. Decuplarca di.parilia sarcinii,ceeace are drFpt .onsecinli acce_ de la relea aeterminA letrarea rotorulur. Cum atit detectarea situaliei de avarie, cit li aplicarea ftinei necesitl un timD linit. in acestinterval aDareo creitere rapid,. a turatiei rotorului. Deoarece rotorul trebuie s, fun;tioncze normal li timpul adestui proces, turalia maxim{ de ambalareva deveni un criteriu de proiectare.C[Plul cupldui maxim cdreiai se opunecuplul de frluare,corespunde aerodinamic, Dentruliecare valoareinitantan6e a vatorii unehiulire o. Penfru a decs iera rotorul este evident ce momentul lortei d; frinare trebuie sd fie mai mare declt cuplul aerodinamic maxim. Energia toteltr care trebuie disipatd ln procesulde frlnare Ed este reprezentate de exDresia

Ed: 9.4.1. CoDdilii de lnctrca.re

,

t"/o;

+

t

\7o,&

tNml.

Au fost identilicate trei condiiii de bez: dc lncarcare, corespunzttoarc , c,'lor,rre: modun d-e tunctionare a sistemului. Acesfe conditii d; lncercare pol oeteflnma avanerea rmediati sau avaricrea prin obosFaii a unor com_ ponente alF sistemului. 9 .4.1.1. Crtrdilis do luneliolarc Dormal[. primul mod de incercare (ste regat dc tuncl-lonareanormali a turbinei. Functionarea Dormali cste ocnnlra ca o tunctronare la turalia noEinali intrc limitele imDuse de do_ Inenrul dc vrteze al vintului, viteza miniDS de pornire,i vitezi maxjma Ia care turbina est€ lrinati Viteza unthiulari $i deplasarea rotorului sirt calrulate, utilizind ... ecDa_ lxre srmpte de dinamic; in jpoteza ci nu bate viDtul. Aceasta imDlica faDt.ul ca rotorul, esre supus doar luplului produs de motorul de deniarare si de cuPlur rezrstenl de trecare. lJace exist: vlnt favorabil, va exista un cuDlu acrodinamic, carc va ajuta moto$l dc demarare Si p.o.".uf a. i*ir" i!i!.

Primul termen reprezinti energiacinetice a rotoru.luicind viteza unghiu-o6 lare a acestuiaeSteegall cu lrad/s], valoarea la aplicarea frin-elor, / fNm/s,l este momentul de inertie al rotorului. Cel de-al doilea termen ieoreziirti enersia cinetici doblndittr de rotor in procesulde decelerare, f'LNml gi o [r;d/sl reprezentindcuplul instantaneuii viteza unghiularl instantaneea rotorului rFspectiv.Limita superioari de integrrre /r este pentru oprirea rotorului. timDul total necesar Energia totale dilipate ln dmpul procesuluide frinare estede 4-5 ori mai marddecit energiadisipatt ln-timlul funcfionirii turbinei la Parametri nominali. 9.{.1.3. SistoBul stmotural ti oomponetrte.l€prineipalo. Sistemul struchrral al unei turbifle clr ax vertical este compus dintr-un lotor cu doui sau trei Dale.sDriiinitln virf.Lr trei sau Datrucabluride intindcre, iar cu doutr lagir6: unul )a partea superioara, ;elAlalt la partea infcrioar:l a rotorului. Rotorul se spriiint pe un cadru de olel (suportul rotorului), ca.e transmite sarcina de la rctor Ia fundatie. Palelelmpreunt cu axul formeaze ansamblul rotordui aflat ln rotaiic. Pald. Pala este elementulesenlialaI tnrbinei cu ax vertical, element palei prezint[ care extrageenergiavintului ln cadrul sistemului.Sec{iunea un Drofil aerodinaEic,in general,simetric sau, ln unelc cazuri, asim€tric. 'In calculul de dimensi-onare rezistentt a Daleise iau ln considerare de urmitoatele lncircari: .entrifugale 9i grivitaiionale. lnclrcdrilc acrodinamicclaterale slnt introdusein calcul ln cazul rotorului oprit, cind se poate utiliza urmitoarea Iormull pentru forla de rezisteoti:

l;.::T,l#,".:,

pom'rearororuluiin condisia absd{ei vtnrului reprezinti

!iteza.vintuluiatin8e vitezamaxirne funclionare, dc turbinaeste. ..Cind opflta pnn actlonarea Dnei frine. de,dec^lansare ,_, ll:".irlde modut in.care a rotordui depindede maximut cuplului de Irrnare fl este aplicat, r.uprru aeroomaDrccare se oDune cuplului de frinare se presupune corespurtetor(uplului draxim pentiu liecarc valoare instantanee vilezei a unshrulare9.4.1..2. Cotrdiliedc ararie. Cel de-al doilea nod de lncercareeste cel oe ambalarea tGbiDei, asociatfuDctionirii in reRimde avarie. Acesta poate aplrea de exempluln cazul cregtdriibrugte a "vitezei O'*"A. "i"i"f"i 248

o,-*r,.r.r!.r

tNl
247

']nj-c, de rezistcnl.t-..4 csr{ arja ruprarelei prohcr3rF f,,-:stc,l.oi{ici,'ntut .t pat"t, tar pv.l2 presiuncadin.rmi(d. Pentru C, .F poare q. urLrEeara.ompon.ntr lxa in Scnaralvaloarcae8dji.u 2. ln a.."r ".1, \itezpi vinrlhli normat; ne suptulala ptanSa pJt.i. . J z - u l( F l m a i d { f a v o r d b i l{ i i n d i p t d J firFr 5rruara.\a.t rn amonir ru rn(irrcanr. i,i fo,trn. nt.c sl,n. ir\ul ',,rt,inci. S. poil,. Uriiiza un corriLicnr d. ,,.u.' I,nr11r v.rr'i,'ir !ir r,.i vintului cu in.iltimcJ. PcDtnr (1(lcrrrrinarca incirc:rrilor acrodinamice in conditii dc functio_ narc s, Jutos, rrn i,, moJ ',birnuit modelut cu .i,a,;-l;t;;';;."i. rnc.'r.Jrid J, ru!rn.mici vdriaz: in rimpul ror.rri.i si in ,-1, ut .F iau "" nunai xccr'r pozrl . crre rorespunrt incer.;rilor acrodinxmi.. ma_\ilne In Iiq. a ll.dpa'F vdriJlia p , . . . , ^ i ,( o r( p , t,e ii n ( o u d i l i a d e i n . a t u J r , . ' r. or1 r - i . r r r ) n r r g . y . l^ erf p r t urr.j.l r c c . .v. " r i a l i . . i n , o n d i r id , J i t ( . r nnrJ rnui t A jt z.cro.(ondiliilc C _FJ Si C ,4 cor,rpund o.rlci r r , . r n d I n a v d t . r c s p e c l j vn a m o n t . d ( a \ l r o t o r u l u j j NTr,rim.a., fo'tLrrilor \iLrrrorii produ.iro",F .le oLo.cJle incluse trl . rrrsllr. rorJlrer :. poalp pstima pre.upuninrJo, ^mpofl are cvdsisrati.r :r r o t o r u l u id i n d i h r ' n l a . . A-siC-4.

Inclrcarea aerodinamicl frontali minimi este aproapc zero, astfcl incit efortu le vibraliei {rontale se pot estima din diterenta dintre inclrcarea C +,4 si zero. In fi8. 9.13 se poate vedea va alia eforturilor vibratorii.

I
2

.6
I . i g . 9 . 1 4 .\ ' a r i n l i a . f o r t n r i l o r ' i b a r o r i i dc incS.rcarc + I C i s iC - : 1 .

bilitdlile producltorilor $i dc o anupiti experienti in acest domeniu. Totugi or ilile anumiti se distint doun.tipuri dc tehnologiireprezentative. Una este tehnologiade
oblinerc a palci prirl cxtrrdare, folosind un aliaj dc aluminir (fig 9.14). Accst proccdcu parc a Ii solutia cea mai economicoas:r, produsul oferind in plus o supralatl aelodi naofci aproape perfect:,, o mare .igiditate ii

Tehnologiile de realizare a palei slnt diferite, acesteadepinzind de posi-

r-:r--=-= \ruLr_!-4:
Fig. 9.14. Pal, ob$nltt prin cr' t.uderea aluminiulDi,

-/rf--l-

practic invariabili. lungimi mari cu sectiunca O ahl t.hnolo8ic srructuri mctrlice dc rezistcnll urilirau folosctre ru )onjeroanc,eclise,nervuri ;i inveligdin durahminiu sau tabld decapattr. Imbinarpaacpstorelemente petrtru oblinereaprofilului se face prin sudurit pa.le executntr. Se :i nituirccu nituri dc r"zistcnti (lig. 9.15). mai utilizeazi
Fi8.9.ll. \'artatia eloiltrilor Ile pate incordiliilede in.a,.care:

din rl$ini sintetice armate cu fibri de sticb sau de carbon, dar se Dare c[ acesteaau un cost mult Drea ridicat pentru fle frce competitive. ln pl.rs, pesie o .rnDmitl valoare a coard"i ti a anv.rgurii. ehsticitatea .rccstorpale lc [ar,. improprii utilizirii fi,r: anumite rigidiziri suplimenl4re. car; scumpe\. li ingreunedzi suDlimentar Dala.

A xul fwbitet rcprezintepartca cpnlralt a si.tc- r . u v ri. r,.rr'.,.r,r,_ rnului ti esre conslruit in .ele mai multe cazuri din i,ii.. ,,.;,. i;i;,,,,,";:.1, sudate circularsau olicoidal.imbinare ,,,!" ,r"i'-r'- n!{.Llrr !.!i comerciale. prin flante pentru a asigura lungimea doriti. Ariul are ,lc suporrdto tortS verlicdl: darori(i eforrurilor de intindere din cabl', ii o fort: laleral; daroriri presiunii dFrodioamice care s- poate calculautilizind lormDla
l.ir. 9.12. Varialia cloiurilor pe l)ale tD cordiliilc dc nrcircre C+., ,i zcro

cl>.

F x - C , p r 4/ / 2 .

[N] 249

2411

l| ,1, (., ,..i,. (ocficientuldc rezistentncalc sc poxtc lun cgnl cu 0,7, /t , r,. fn,,i,rriir arici axului l1nl, iat pvzlz lstc p;esiunea dinamid tN/rn,lI..gtitltti intle pale ti a'' Pentru fixarea palei sint necesaredou.l tiprui , 1 , l , S d r x r i : u n L l p < n r ' I i ' , r r r . ' r r o n " o a n n t o r. p d J r i r u . d . . i " r ; l r u l d a l t , , D . r u 1 i \ . r , r d p d l ^ i d . r J il.. u 6 r l r u rp J l : 1 - p d Ai r , n r r i s i m p l ; d F , i rl , e { r , . , d m l).ll,r.rx Ilr iillr.r unor .:olntt.Lrl rt mt.l. / i r g d l , / . A n " t r u b l u ) a B i r u l u ii u p p r i o r . , , n . r i J i n r r . i r u l m , . n l t " r n r I J I l d : i i n a t r I d - i n , i ' s ; . . m p n t i D ;a l i D i a t i u t \ u l i n d i i . , p n 'd c . o D d i ! i i l " c dc incircare. Acest aDsamblu va suporta momentele datodte dilerentelor , l n n " i u n e i n , i b l u i n u r r n ai . ( i u ; i i i n i l i a t e? i . s l F a - l c j t u i d i n r r u n . , r l d r tlrtlt dc presirnc fi doi rutmcnli mdiali. Toti rulmcntii sint lubrifiali cu ln Sencral, accstc lag:Lrc se calculcazir pentru o durat:r de viaf."Lde 50 (le ani. Lagerul inferior conste dintr-un ll]lment oscilant cu rcle. Lubifier&r acestuia se face cu ulci. ln general, montajuf acestui rulment se face intr o .irrras:r care sir poati ti demontati firi demontarea turbinei. .\'s1.r/ ai 1,.rns,,\r.. l.llncli.r principal.'t la lnlui .ir,, rndri, ,1,. a "st, r f i n . m i l F p u t ' r r a r c r o J i n r r n i c iI t u r L i n e iJ e l d r " r u r p r i n i n l , r m , J i u l unui rnultiplicator de turalic la ma$ina de conversieComponerltele de bazi ale sistemului de transmisie includ axul roto . r , , l r i m u l r i p l , , r r o n , l ( u n l a i u l m u lr i p l i c t o r .r or o r . r u t ' l d j u l n u i t i p t j c a t o r r (i r.unr.rtor. Cuplaielc perrirj LomDunsarcanelinirriiiilii ."moo'nenlelnr r \i r,|n'rlui ti r..rltu.:azii,u .isrcm cli.tr.,rlsrnisi.n"jlibil. [{ultipiiciroar,t,. uribr"r, sirr din nrorlurlia J. ., ri, . , o)ri,.o jlinrlri.c {.ru plan, rari llaporrnl , , 1 , n r r l t i p l i c / r ,d e m r t i p i i , a r e . l m u l i i l l i . a r o r u l u i a i . S " i u f n , i i " , 1 . ", l ' . r , r i i l F n o m i n J l .d l c l u r l , i n r i t i m d l i n i id ( , o n \ ( r , i e "lF l'entru duratele de timp scurt de pornire 9i frinare multiplicatoarclc srt)orti o incircare dc 200% din valoarea nominali. .S^istund. Jrinarc Sint neccsarctrci moduri de funclionarc a sistemului -Frinarc dc serviciu. A c e s t t i p d e { r i n a r ee s t en e c c s a r t, 'rlnr oprir(a msnual: in vedereareparaliilor;i d inrrelinerii sau penrru rrt,uf,x ,iuromxri dac; virFra vintului depile$tevaloareapragului superior ,lf fLnrctionare. ' I'rinare de avarie. A c e s t o d d e f r i n a r ce s t cl o l o s i it n c a z u l m .,l,.rIili(i unor,onLlilri dc func!ionare anormale,de ejlrmplu supralurar(a :,'turuhri. A,,J.li frini.sle prev;zuti a funcliona foarte rrr in coDJi!ii ,-\lnm. )i "c ".limeazi .I {rFcventa aplicirii nu d.Da"este o frlnrrc ,l, r\'rri. pr an. Daca ins,i apar totuti cirnd;lii anorrnaied; funclionare. rfcasti frini lrcbuie si fic in perfectesiare de funclionare, deoarece defF.1.trcaJ(e5i,.i trine poate conducela distrutcrra rotorului. ,

-O frini n c n l r u a p r F v e n ip o r n i r l : l I u r b i n c i d r l o r i t r l v i n t r r l r r i furr,f,' vj, Ii l,r(lu,,ri atDnci rind "isr"rnritnu e.re in fun"liune. A.,.Lsr':i de frina de avarie. Pentru a satisface ce nlcfe legate de frinare se pot adopta urm:rtoarcl(: condiiii de proiectare: - Jrlnete trebuic amplasate pe a{ul dc turatic mare; - timpul dc r:rspLlnsal sistcmului dc frinarc trcbuie si fic mic (pior-' la 5 s); - frlna trebuic si poatn functiona ti in cazd c,"rderiitensiunii reltlci; evaluarca uzurii ti a tinlplilui dc viat.! ai trinelor trebuie lalcuti-L presupunind iniotdeauna {rinarea de t:r conditii de putere nominali; I componentele sistcmului de irhare trebrie st{ic astfcl alese pentrr a putea ab{orbi intreaga energic dc {rlnar{ in cazul ambal:Lrji turbinei, firi dct erioriri. Frlna dc scrviciu cst{r nclionatit hi(lraulic ii sc Proi{lcteazit pcntr(L i p u l r r , l i . i n a e n " r e i ad ^ r r i n a , ci n , u r . . . l I r i n , ' , r i l o L r u i i n i . m a n u r l c" i , r ' J. l \ i u t o m a r " , - d a . : r i t " z ' ' i n r u l ' r i i . . " ' l i r d o m e n i u l r J b i l i t .C a p a ( r r a r e,d ' ' disipare totah a {rinei de serviciu cuprinde atit energia cineticn inilialal a rotorrlui in momentul inceperii frinndi, cit $i ene(sia Primiti de la vint in cursul frlnnrii. Fiind aclionat: hidraulic, Irina dc serviciu se irutocoDrpenseazirin cazul nzurii. Iirlna dc avaric sc proi.ctcazi pentru :r rsi8ura disiParea dc cncrgt, dinamici in cazul frinir lor de avaric, dc c\enTlu c:Idcrca tcDsiunii retclei, nmbalarea .otorolui sau vibralii excesive. n A|ali n osc altilot t .nPlr. Un tcrrom, me.irtif , ar. apare in [un.lrorarca sisremeloi.ln , onvcisie .r (ocr8ici vinrului cJrc o{rih!iJ cuPl,rI'i :LcrodiDamic,transmis dilcritclor componentc ale sistemului de transnlisic ti, Us(ilatia.uplului est" dotcrminT ln plincipal dc virri.rliaconlinuu unglrirrrilor dp ara'' intrc v;ntul aparenr ti pttcG turbinci. Alte fenomene care contribuie la dezvoltarea de oscilatii de cuplu sini: - varialii ale directiei ti vitczei vintului; - dinamica palei; - blocarea palei Si elasticitatea difcritelor elemente ale sistcmului d. transmisie. Daci este suficicnt dc ma.e, oicilatia cuplului poate avea un cloct ncgativ asupra timpului de viali de oboseah a diferitelor componcntf ;rlr .istemului de traosmisie ti asupra prtedi debitate la ietire. Oscilatia cuplului poate fi definitl ca o oscilalie armonici in jurul vxlorii salc medii- Mnrimea sa este dati de

't:(r^",-r*.)lr^"..
I\rn a.,dsri delinjli", o u..ilatip a (uplului in jurul r-rn-ivalori mcdii '8r1" , , r z ' r o d i o o s c i l a ( i d . , u p l U n l i n i l . - i x r u r c L r p l ( o n s l a n rd i o o s c i l x t n ' F (lt cuplu cgnu! cu zero. 2'.'l

2s0

Ai-ali.a ubtaliilol. O ce sisteE stnrctural, atunci cind este Derrurbatva otclta-. Arociate multelor Frade de liberrarc ale sistemului s6t diferire nrooun rr. os.llatre,denurnitclrecvenle nalurale.DaLt siiremul esresuous uncl osc alii ciclire ti dac: hecvpota os,ilaliei se inrimD]; se coincidi'crl rrna drn lrecventele Daturale alp sistemului, afunci poale aDerea r€zonanta. ^ccasta podte produce vibralii excesivF poate chi;r avari; seriossistemul. ti renrru a euta aparrlia rezonanlei, se determina frerventele naturalr , Iar turalja turbinei trebuie ast{el aleasi inclr se .ad5 inrre frFcventelenarurale ale spectrului. - Asfccte. d.e aeroel,asticitate. Ae.oelasticitatea este studiul eiectului for_ i.lor aerodinamice asupra cuplurilor elastire. peDtru . .."ti"rr ti"1.ii runr pste rotorul uDei turbiDe cu ax vertical cu pale curbe. fl;xibile. forta :,, rn{linamice variaztr rapid cu directia $i viteza'vintului ,irr;""i.-iri ii"i, i ' rmpcclan{a elastice este independentl dc vint. Va cxista b vited de vin't sru o turatie a rotorului ciricr. la care structura de\inc instabili. O asen" nca iDs_tabilitate poate provoca vibralij mari sau fluturare excFsivl (ar. por ouce ta drslruRerea structurij. Testitile unei turbine cu ax vertical au aratat c; in anllldte conditii p,,l apirea vibratii ma ale palei. Turbinele trebuie proiectate se funclio_ n'zc l,t o turatiF nomin-ala ti.: fie oprite inaintea ati-ngerii rura{iei de am_ r'.uirr.._asuetrncrr ambet,, turatii si fir rLraimiri dccit Iuraliile la .drc xlrar( Iluturar.a ' llile te alte incirc;ri care se mai iau in considerare se releri la urmet,.,r"1.. ,.unoa;te din .xp{ien!A .: erisrd posibiliialea t..-lr;i -Se en;ri; ra ret , um ac.a(ta-:e lormFazSpe rabturitc tjniilor ctectrice ,ri larc a"ripne p , opacilor. In ac"ste coniilii climarice +i nc .rengit exireme iritiri ," s, tr rlla in lunctiuDefi deci ghcata va ti pur Si simDlu(a o sreutatc suDli_ m' nt:'ra. lr, nscmenea,sF m:,i iau in coniidcrare iricdrcirilc'latcrale da'to_ nrI s.ismului, tensiunilerezjduatedin fdlc datoriti incir.irii, tensi]lnilc n.L\ime in pale la pornire si ftinarePentru lurbineiu ax rerricat cu patFdreplF,iDotFzrtF calcul Denrru de co,"ponFnl,l. prin.ipale sini simitare.cu exc;p!ta IaeErelor.rr. ooi, uu.o mirt multe ariante consrructive. particularjraiea rotorului esteia oaltle O ircr{tuia op(reazi la unghiuri dc atac loziiiv 9i netariv, deci sec{iunia )or tr, l'uie se {ie simetrict (urbarca ..rtiunii poate conrribui la (resterea fortelor ( uDlului de ro_ latrc pe_o iumttare din lraie(rorie: cu toare arestea,din cauz; deterioririi crocturur pe.paralra tumafatp, aceste profile nu sint fabrir-are mod uzuat. in rcntru motive similare palcle rotorului nu slnt T;sucire. l<iportul alversurAioardl al palei rotorului este de obicei foarte mare. , rr. orrlrnut r). Uecr palele rotorului sint de obicei rectaneularenerisDcite ,o sc.tiunc sirDcrriciL. Acest tip de pa]) conduce la simpl'ltate construclivS I' !n cost redus. fati de tipul de turbine cu ax verticjl cu Dale curbe. la rotorul cu pale dreple alar diferentieri la sistFmul de Dornire a sistemrtui ,Uea mai simple schern5penlru pomire pste pivotaria palei la valoarpa

In cazurile turbinelor putcri mici :c urilizFazh Lle sistemul dcm{rarc de cu rotoare trD SavoDnrs Turbinel; de puteri mari utilizeazeacelati sist€n atedemarareca la rotorul cu pale curbe, cu geneator electricin i€im de motor pini la atin6erea turatiei de sincronism_

9,6.

Dimeirsionareaturnului turbinoi Geueratrithli Di alescriere

9.5.r.

Turnul rcnr(zi ri sulorrul rotoruluj turbinei coliL.n(, care . trebure sE indeplineasce urm."rtoarele funclii: g asiSure si pcnniti ridi.arpa rotorului la inillimca la car. obslat - _colele drn re8iune nu inllr.nleaza buna funrtionare a turbinei si la care vrteza vlniului ating" valori 5uli.iFnl de mari pentru a obline putFrea calculatS: se prezinte siguran!) in c\ploarare, arir din Dunctul de vcdere al tuzistenlei. gi din punctul de vi.d"re al srabitirr.lii;se vor ceuta solutii cit Lle turnuri cu consunr rcJus dc nrarcrial., manopcri si dc carc iil "ncreic. ...igurF ri8iditatea ii srabilitalea structurii ; $ inlesn.as.i acc".ul in dcpl n- sieurantila roror. Jril Denlru monrai. cir )i mai ales ppnrru -\ploaiarF ti intr.tiner.. Avind tn v€dere ci, in general, turbinele de vini se amplaseazl si in locud izolate, de reguli la altitudini mari, greu accesibite,trebuie ca turntil ii Jie in ata tel concepur, incit.-se-asiture iransportirl Si montaid .u urilaj(. tr Insraralrr crr mal stmple poslbrl. ln acest sens se rccomandt fragmentar.a sau modularm in lronsoan_e greuliti ii Sabaritp re pot fi tran+ortatc cu 5l monlale cu m|lloaLe <rmDleTnaltimearurnului, pdrarnclrurare poar. \aria, deDinde deci ln Drimul !ind dF mi.ror.lielul Si ob.racolele din jurul rurbin.i de'vinr. Se rccoinandll penrru turbin, de puterc mici Si miilocie ca inaldmea turnului j;\ nu fie rnai mic: dccit 6 m in locuri friri obstacole 9i cu regim Iavorabil dc vinluri ti l0 20 m sau rnai mare ln luDcric dc posibilitat e de realizarc ii d. crracrerul pertDrbaliilor in locuri mai pulin favorabile funclionlrii ln razul turbinelor dF pure'p mare qi foartn mare, ineltimFava li dicdc dimensiunile si consrructia roiorului. Turbinele de vint pot ti montare pe doue liDuri de rumuri: turnLlri .rncorat. (fjg. 9.16) si turnuri autoportajrte(Iis. 9.,7). ln tunctic dc mari! rialul din .are sp executl putFm av;a turnuri din lemi (se re(omandi numai la lurbine de mice pur.ril, mFlalicc: .Lr zebrelc {fie.9.16, a, b; 9.17, i). f u b u l a r e( f i 8 . 9 . 1 6 , . 1 9 t 1 , p . f . i . k J , c o m b i n a i e f i R . 9 . t 7 , s ) ; d i n b e t 6 ; ( armat: Inonolit in co{rajc obisnuitF (fig. 9.1?,a), sau in co-fraie eUsantc (fis. 9.17, b. I. h), prelabricat (fig. 9.1?;c. d). tlrl

i:llT*il',s: 262

asezare poziiie.stationara rn pentru vitezavint, ui urilizare

25J

F"
Fis. 9.16. Turnnri rncorare

I

ffi,
l|l

h

I

lll

l [ \ l/l

/il\

-,tll

ris. 9.17, lurnuri autoporlant.

Tu./Iuri encalale.Ori dc citc ori microrelieful permite amplasarea ancorclor in acela$i plan orizontal cu piciorul turnului, 9i ele pot Ii aliniate rr, rxir bazni rcestuia. so Dreferi ulilizarea unui tum aucorat-basculant, i.rr,.prrmite montarea5i inrrelioereaoptimi a lntregdui ansamblula sol. Dac:! se utilizeaze elemente tubulare (tevi), execulia uaui turn-pilon, avlnd o in Jimc plnn la 5 m, devine simplt ii mai putin costisitoare decit cea 254

:L uDui turn autoDolta t. Pentru a nu indeD:rta blocudle de ancorajcdi: h baza turnului'la distante mari, se va tine seama ca unthiul format lntrc ceblu ti teren sl au Iie sub 45". I)e aici rezultec[ turnudle ancolate nu Dol fi utilizate Denlru i ltrimi 'ocu mari deci, implicit, niri lr turbino Drea I cu ;uteri mari. dedarece Da a.de turbint va ti mare iarlungirriilc marl ale cabludlor"uprafata p;rmit apadlia vibratiilor care influenleazl detavorabil Iunctionarca turbinelor.
255

L ' . r . , l r r : ,d r n r n . , l l J u t i . , n , o r , , l ( L L : u l . , [ J , ( I ' r i n l r r c l i 5 i m . . n s o n I i l l J l . , 1 p " r r n r r . ' . i l l d r , " n . r u I i Lr I , a L l u 1 lnwi dtlo?o Luth. Din motivele prczentate la turnuri ancorate re,ultir ci trrbiuele de puteri nkri sau ccle care trcbuic s: fie amplasate ta iniltimi mai mari de 15,-20 n lor li montatepr turru.i autopo'6ntc. Por li utiljzat!' in acest scop tufruri cu zlbfelc aseDrinirtoar€ ctl cele folositt la linii cloctricc. Turnurilo de acest gen slnt foxrto robusfc. dar cu un cost rjdic:rt ti cu duratiL de execufie mare. lntrclinerea tor n| este rsoari, fiirrd n"cesrrr f.'op.irpr h interlale .curr, ppniru prolcia'ea imporfi\" . o r o z i u n i iA , e s t " i u r n u r i \ o r f i e l i t a l F i n , J z u l r u r b i ; d o r o c r i n r . l r r a r , . , l i , F a c . r a J m p l a . a l ad u p ; J u r n . d e o J r " ( " r i r r p i r r r i l "t o r r a r . d u p ! . , i l p r flnedzJ run.Ironsrea rororulut Trrrnurilt'din beton, cu un cost m.ri rcdus, prczint:' o frinirr(,mii rcdusi f11r"! turnurilc mclalic! (u ziLbroleSi nLr nr(csitir lntretiDere Dcriodc rlir:r. Turbina de rint sc:rmplaseazi in virlut tumutui, deci intretineiea sr lacc mult mai greu dccit Ia sol. ln cazul turnurilor din beton armat prefabricat o problcmi impor' . , r r l :p r q / i n l i , l i m . n , n - r i ! r i e r . u r d t e m a r F r l " . l . . . 1 . . t , J\-..r t . l , d . " q r p p o t l i u r i l . r r r , ; r r n n , , r n d rs - n " i q r r i J . , . - I t , r t r t i . l o r J . r r l n . f o r "'lu1ii ri al irlsirlatiil(,f (1. fi(li(rt. lunurilc ilifl beton rrmrr (cu cxccplia tulr)uri1(lrrnouolitir)prezinti ' ! . i u r a i n l , , n i \ . 1 u ! i r r , . L a r r r r p i d , { B l i . a r en , o r ' - r , l , f , , i a t , , i , . ; L e l3 r . d. , | ' . p o l l i r c m o | l t 3 l - . J i : , , n p l J . , , n rr, , i r r L d - z . r l , r r . . r , a u r h i n e i u r n t J n r t riimine nedtilizabil. T)in.rl- pr.zFnrar- llri r.Jrn + por p ,/i/,i;1. ltltt,tI,l tp . r . . u l J l , l z , , . l " S - , i ' r i l ) t i | , . d - r u | l r . u f i , J r".r . i,rt ' i It ii r i t , r L ' , u n u l , r i, i l ; / , i t . i sf vr tinc scama d.: - uturint:! irl l:xccufic, montare intrelirorc; ii chettuicli dc exccutir si intrctincre reduse; - satisfacer€a conditiilor de rezistent:i, stabilitatc 9i de e\ploatare; - protejarea impotriva co.oziunii; i n . a d r a ni a r m o r i o a j i i r I | l i q ? i : Dscunre acoperrrn cu polcr.

furnul sarr clementcle turnului t[rbinei dc vint pot Ii dimensionatc ra elcmcnteal" ronstrucliilor indurtriat. (stitpi,erinzi ejc.) sau c, ete-"ni., (sritpi spaliali. .osiri, an.ore erc.,.tuind in ronsr_ alc.on.lrucliilor specialF dcrare dtil probabilitarea variabiiirilii vatoritor normare alF ditc.irelor r.1i'rni iir $i combinatiit" defdvorabit" ri pracric nosibit. atc acesrora. 9 i 2.-2, Ac$rrni usupru turnului, Acliunile luatc in .onsiderarc lx , aj.uiur-.onjtrucfiilorin conformiratc STAS t0t0t/0.75 sc clasifi.i duDri cu .ntenul lrc( !cotei. cu cartsinre(r.inla anuDite intFnsirati,in ar(iuni o;G 'nanFnte a.riuni tFmpordre.a.!iuni "y.cplionate. Actiunile parmanenfe aptica pracrit cu arpeati inrensitarepe toat: s. . , r r r r a l a \ p l o a f i r i i f o n . l n r . r i e i .T n . n d r u l a c l i u n i l o r " r m a n e n r "i n t e r v i n e e p rrr pnmu rrnrl greulatea proprie a ,.l.mentului rdrn -. ,lirncnsioneazii, suslinutL. ,.lem( tul in cauzii. I)ricum $r Srcul.rt,.atuturor elemenrelor d" Acliunilc tcmporarc variazi ca intensitete ln timD si ld anumite inter_ rale pot chiar si lipseasci. Dupi durata de solicitarc, ;ctiunile temporare a) a,liuni tcmporar. Je lungj durari, numirr Si cvajipdrmxnenr,.. ca ,lr .xcmplu rn(iircarea dati dc rotor iD timpul funclionlrii; Arcurare.r urilatuhri sprfiti( , rploatirii (lransmisie gcner-itor,lag{r" etc.i incArc;ri din 1lnt, tasiiril, n, uniforme ti dcptasirilF fL,nJatiitori D) actirrni t.mporare dF $u d durara. ca de exemplu incariJri din zlpada Sr .hi.iuri, inr arciri din varia!ia de temperatur:, inrar.iri care Dot .ii Jpdri in timput monraiului gi .rl transportutui. Actillnil, , yceplionalepot aperra in rimpul cxecutiei sau al c{Dloa_ tlru constnrcli('iin cazrrrifoarre rarc L valorile normatc. ln acearrt iar(_ iiorie sint cuprinse: - incircarea seismici; - lncirdri datoriti ruperii unor etemente {paH, g trde, cablu dc :rn- lnc;.rciri cu caracter de toc (frlrlale brusci). Acfiunile care intervin in caicule pot avea un iaracter static sau dinatni(. precum $i diferite disrribrlii in sp-atiu. caracreruldinaDrical a(liuDe ruror se porie lrne seamr prin mulripli.area dcliunilor sratirc.u coefii'r'.nlr Jlnamr.r supraunilari .au efectulnd un lcalcul dinamic Drin deter. rDinarea frecvenielor prop i, amplitudinilor m;rdmate ti vibraiiilor peri_ Elemcntele;i structurilc constructiilor turnurilor sint dc reeuli lioli,.italr in acelatitimp de mai mult, categoriide acliuni. De accca, i; functic ,1.staftr Iimili-r considrrart,.e (ac combinr!iiic rtcfavorrbileposibit,.I difc' ilrlof irctiuni.

!r.;.!.

Elemente gencr:rle alc tlimen;iolarB a constructiilor turnurilor

9 5..4L trlotodtdr c{lcul. In lara noastri dimensionarea olcmentrbr de construclic ({ic din otcl, fie din bcton armat) se face cu metoda .'iirilor limirr oficializ"t,ipftn sranddrdelu vigoare.Avind inse ; v"Jer. in ,:i ,r,oJiliile de Fxplorrsr. )i climklice jinr deo'e-bit grel". modul d( Iunc d" tionare. dctiunil- rolorului aiupra rurnului siDt insufi.ienr cunoscurc,lx mctalicc.F \" folosi merod.r lir'.linrcnsiona,,.d dimrnsionarerconstruc!iei $i tlc calcul al rezistentoloradmisibile. 2i(i

,r.5.2.3.

Groparea lrcilacirilor, Se deosebesc doui tipuri de incir-

- grupiri [undamenral., .rl.iluire din incirc,irilF Dermancntc. Dr(.cunr 'rr ilflrtril{: t|rmporar,.. misurJ in rrfr in ru (f(.te Jr.tavoribilc ta .tare:r

257

{n lirril,r ;|lrirliz] (incirc:i pe nanentc, tcmporire dc lul1gar ciulatir,una ilill , r , . , , , . , I r . , , , f oi r . . 1 . . , , u r i ' l u , x r i ) : lrrP:Lri speciate, alcituite din inc:rc:rile permanenie, incirc:dle l'.rrtn)rirre care au efecte defavorabile ir sihratia consideratn 9i o inclrcare ''r, 1!iur,aJi. ( onfoN st:rndrr(lclor i1 visoar., irl lLrnc(n (lc clcm(IrtDl carc sc ( rLlcrlcrz:"rli tinind seama do probabjlitat.a ai l.dosii do a se rcallza lucra'ri la valoarca intcnsitr"LtilornorDratc, sc introduc coe{icientii de redlF (:crc (de simultaneitate)r Calcul€le vor resp€cta pr€scriptiile standardclor.

L i-,.:1.

El€ctul dinamic ?ll vintului rsupr":Ltrumlui

(ienerulitili. CLr utilizarca rnatcrialelor dc construciii cr 95.j_l. rczistenlc sporite, de multe ori din punctul dc vedere al dimensionxrii, oscDliali va fi n capacitatea portan6, ci fenonenele d€ stabiiitate $i de vibratie, care la constructii mai lechj, mai robuste au primit un rol secun,lar. In ccea cc privettc incircarca din vint: in afara prcsiunii staticc, dcvinc din cc in cc mai impoitant efoctul clinamical vintului. I-a construclii i$allc ti zvclte trfbuie siL acordi'rm atcntie nu numri otcctului ratalelor, rDoscut de mult ca Senerator dc ribra ii, ci $i Iormelor (lc excitati(: necunoscute pini acum, pentru ci la structuri mai z\cltc accstca, dc ascmcnca, poi produce vibralii periculoaseDeoarece efectul de cxcitatie a1 r'intului si libratia constructiei sint iD intcrdepcndcnti, trcbuic sii ne ofupnm ii cu calculul vibraliilor construclii)or. lii. crrnoscute notiunile de bazir ale lcoriei vibraliilor (structurile au iLtitca fo|llrc de vibralii proprii ;i Irccvmlc, citc gmde de libertate au; ffi\:venta vibraliei crcitate corcspundc cu Irccventa pcrturbatoarc ti ampli tudinca este cu atit mai mare, cu cit este nlai aproape de ftecvenla prot)ric, adici de rezonanlii ctc.). l)eoar€ce nu se cunosc inci cu $rlicienti .xlctit:rte toatc cfcctelc dc cxcitatic cauzatc de vint, un calcul minutios rl yil)ratiilor nu estc posibil. Vor fi prezcntatc deocamdati numai unele Inrtodo (lo calcul apro\imativ, Larc la iDccprtul proicctirii pot prezenta o {,ricnlnrc ranid:. E\isti o scrie de problenle a c:ror cercetarenu poate {i ( (nrsi(l(.rat:!nici Dc de Darte incheiatn. I)esprc presiunea iintului Si !.a atia acest€ia cu inillim€a s-a vorbit in capitol:lc nnterioare. Standardele din diferite tari stabilesc diagrama , u v : , r i r l r ar r 1 , r . i v i n t u l u i n f u n c t i r , l ei a l l i m et i c n e d a t a ; j r e l a t j a i n r r e d vrt(^ vinrului :i oresiunca ace"tuia.In R. S. RomAniastandardulcu numirul l0l0i/20-?8 stabilestcmodul de evalrarc a jnclrcirilor datorite vintului in lunclic de in:rllimea consiruc,tiei deasupm terenului ti de zona in care se anrylaseazirconstruclia. Sint prezentate presiunile dinamice de bazi, cocli.ornponetrt.i normale sau a (clei tan, n n{ii nc(,sari penlru dcrerminarea g,n1ra), ; acliunii \in1ulur. a rrzulranlci in(;r.arilor pro\€nite din vint, cfcctclc dinaDrice ale presillnii vint iui, carc se apfce in calculul tuturor liFrrilor do struclurj dc constru.lii, ')entru claluarca acliunii vintului. 253

l)in pLLnct de vcdcrc al rcp]rtiziirii presiullii vintului csic foart,. l n t , u ' l J n tr i j e . r r o r . . r t f ^ l u l r u r . g e r . r r F n r r r t u d " . r c r 0 a r n r n . , r . . l |rrl l r _ i i I i r l " r , l l .' J r e p o d r . l i , . d - t . t e n z ap ' i n n u m ; ' u l - d i m . n q r o n a t l t u i R , . \ u o l d \ t a i< l-rlv. in .arF/6 Fi,r vir.ra !inrulLi in m..r, , dirn"n:i,r,,,,.1 lransve$ali cancteristic: a constructici {de e{emplu diamettul turnului), 'r Ir i! - !i{oziral.,,i')"mall,:i r a e r u L utit a t i " { . i o r , : s i r r n o r , r r o r _ r.r r ' r i i J , 7 6 r 'r n m c o l o r n : L c n r . r f u f . ! - 0 , 1 4 5 . t 0 { m i . , - r r . d llxlhLL studierc:! pc machcti, in t[nclul aerodinamic. a curp(:di afnr, :,ri rr.Lui. .:r numirul I(ei notds ,t Inr, h-r"i sii .orc.Dundit,, i"t .i .o"_ . ru.,i.i f.Jl . De ii'ir./,rlti .i nu ro.rre a.hdcln.onqiru,riitor m Dor ti i 1 . . r , . r ^ i n r n p l .d n o . r e , -l r o r - d u c " r " l d s . a r x , : t 0 0 r r i n . e m n a cres I r..rviJ^zri int l ',1. ru0d. ori,,,... .e.sr4:rutizabil v Din ccrctrtlrrili, efcctuate dc mai mulli ce.cetirtori pc m:rchctc in t r ' l , r l , r " r ' J i r u r ' r r $ i p , : l r r c t u r i , . { c c , l r t c a r , . z r l t r r l i l , r m i . r u l( r i r , i l , , r ' o l . l{ R r . r r r t t " c u r s " r , z i n . , . p . . . i d e v i n . i r r f t . r , l , . n l i , . , r r i n f u n , . ! i , . I r u t 4 r r l r l . r 5 u p r d l . 1 L _ , l , r r d \ n r . ( u c i t r u a o z i t , t r as r D r x t L L -.,jit , . i , ,,ai mare, rum.rrul Rc", de\.inc din ce in ce mai rnic pcniru cilinrlrnl ' r.d R. r l 0 : i r r , i t i n d r . . , ' r r . r \ u r i d , r L re,. n . r " , u d r iD o - L r5 r i , l ' c L. li v rlo. , J. R.., : 2 . I{rj (,8 l),r.i t, ,lIr .rJi.r..t ,f,.r.lur ,I. i \ c r r t i . r r a n : v n r s . r ta l , . r i n r | | t U i ,r) (:orp 0s11,a$ozirt calci unri cure|t "dei aer, rtrnci Dc cclf dor:i Diirti ir l.,l.ralc sc vor dcsprindccu atternantnvhtejuri de aer,'virtejuri t(nrin6i, j , , r , p f o \ ! . 1 . . im i s c a r c an s e n r l f d n s v e r : r ll ] ( o r D u , u i .D a c r a r c a s r i t l . o , o d i . ; a l u n ( . r i u r v i D l J " v i t e z J , o n s r d n ! p o a t Ft r o ! o , . r i l , r ' i n , l - r". q , ,,scilatia corDLrluiin sens transversal r r , r v " n i . ' , J A p r i n J c r i i v i r r c j u r r l o r( r r J . p i n d " d e f o r m a , o r D u l , , ' l ' i " ( , , id , i l l r , f o r D ' , /i n r u n { l J n r o , i i l rn l . r u l o s r d c t i m i r a t ,l .l I n ) . . . r o . r r , t , . . . 1 " , , ' , r i, ni n , n ( ' i , . J . u , r m i r r t t , r i t t , v n o t , l .( l ; r n r r p t,,r n o rd o r n . n i i .i n f t r r s , v i t ( { , n u s r n l r r u m f l F r H i " - . c u \ a l o r i e y a , . r F .e : , c " a u n i i a u r o r i p J l,rczinr.r intrucitva valori diferite) l68t: R^c<10, _curgefea is[e iaminar: 9i nu se desprind virrr:juri; 10'!-Rc. R(r, - curBercxesre in mare part,. laininari. tl,ri crr irr, ' , r , t . r/ r , b i n , r l l i n i r , i . S , p r o d u r d e . p r i n J c r r l c v i r r . i u r i , n n r l , l L , u n . u r n r , . i

lL - v-slD.
,rxlc I/- cste 'itcza vhtdui, S numirul lui Strouhai (adimcnsional) fi /, , l r J . n " l r l . e {t i u n i i , r r n ( \ " r r , l ^ ( J c F S r . t r . d o m " n r r t ! , l r r i r i . a . l)i,r.l l , \ , L l n ,, . , r u m r r u l u i R e . . ) i 1 I 0 a - p , * r . t . r l o r r ' . r R . , , u r d c f c . , t , , v i n , .r , , f t j . r t , . r r r . U,. . . ]1, r i r . , , r r , l o r ' r " n i ,h c j r . l { , . . j , , t a m , n i , r {l i r ) c r . r i r i . . , i , . t l r i n , t . r r . r \" , ' t r i l " r . " I ) r o L I r , .n e r F e d 1 3 r p c r i o , l i c / . rr {t . R " . l l t i ' :- , u r g e r t s rr : m i n i r ' r r t , r t . n r ; , , l i r i r : , . , 5 r , t o , r , . r r r r ' i r r e J u r i l od e v i n ed r n n ^ p - ' r o d i . , : J o r n e n r u r r a n . ( r i t i r . " ' t " ilr),,i l, o r i!i i 11 drF d F r . r m i n r r a r e t a r i i l o r , t . . , , r f > , . r , . r o , ir,rri 1 r c {rc,ri:,tilo .,,,.t ilorn(!rirrtIrr)srritic flc nu au tost elucidatc. Dc u.c"" rn"t,. ,,,l'tr,rrIir'!ii "nor l,rivin(l .onsiatnrilf u[or aLrtori.\tisuriri](, ctijctDllr; (t)inn lt 2|t\t

llf..l0r) dcmonstreadr cxistenta unei valori bine dcfjnit€ pcntru frccvenla ,1, ,l,sprirrd"rr a virlcjurilor. ln.i .{ecruind mesuriri indelungateasupra ,,'r"p,'ir:rii 'rnor .onsiruc!ii zvcltr (rurnrrrr TV, (o$uri de fibriri .ic.1 s-:r constatat ci {recventa desprinde i virtejurilor la orice vitez: a vintului corespunde cu ftecvenla pro?rie a turnului. Studiile teoretice l91l ,lr ,lemonshar (i irccr'cn[a desprindeyiivirtejuri]or este. sau poa{e [i, r,flnli d. \ibraliilc proprii a)c rurnului (prin influcngarea pozrtieipunctuhri dc desprinderc a virteju lor). Numerul lui Strouhal, care definegte frecvenla dcsprinderilor virtpjurilor, depindc de Iorrra sec!iunilorrransversale ,tl. (tiltufui 5i de numirul tui Rey;oldi. In fig. 9.18 sint reprezentate rezultat€le misuririlor electuate asupE cotpurilor cilinddce. Pdn Iinie lntreruDte s-au notar - din cauza incertitudinilor amintite - valorile domeniiloi apcriodic $i transcritic. In STAS 10101/20-78Dentru valoaia num:rtului lui Strouhal in cazul sccliunilor circulare se rccbmandi .S:0,20. P.nrru sectLunidrcptunehinlarc Dlin" num:,rul lr,i 5rrouhal variaza in Iunctie de raportul lalurilor. .r'i' *'. r, pr.z.nrd, Brafic in {i8. 9.19. "q,

9.5.3,2. Crlculul Ircer,ctrlelor proprii h undc tiprri do lunturl Dcoarece, aga cum s a aritat mai inainte, Irecvenla prcprie a turnuilor corespunde Irecventa despriDd€rilor cu virtejurilor, carepe ting; vibraliil(: provocatede va atiile vitezei vintului provoaci vibralii lateralc ale trrrnului, este necesarh cunoagterca lrecvenjetorproprii. Structu le pot fi schcmatizatc cele mai multc cazuri ca barc, adicli in putcm presupunec:r sectiuniletransvc$ale nu sr:Icri deformatii. O barr,r esie capabilSse electueze trei feluri de vibralii: in dou! direclii vibralii prin incovoiere vibratia de torsionare. Vom prezentaciteva retaiii simplc, ti aproximative pentm stabilirea tapidi a unor frecven{cproprii la citcva stnrcturi uzuale. Consorii. Pentru o bari incastrati la partea inferioari, cu secliun&L transvercal:r constant:9i masa repartizat; uniform (fig. 9.21), valoarea rxacte a frec:'entei propdi fundamentalese calculeazi cu urmitoarea rdaJie:

0.56 , 1JEI t': F l;'
t2
3 Fig. 1l.lli. Ntr nnrl lni strorhal lfi)1nr c.tn,ri .ilin'lt'cc. 1 2 3 4

s_
5 .I Fig ,r.lt. Nnnreful loi Srrorlrd tcnln' plsnrc \st icc1i,,ni drepttngnnnarc

rcr.elirile pIe.luaie p. DIi'm", Iazele poliSoane regulaie, au "u sirueazi intre valorile S : 0 3 (pentlu sral'ilit ri num;rul lui Suouhal sc 0,20 (pent.u cilindn) (dc exemPlu pentru nrism, ' u baza D;{rat5) >i S - 0.19t92l). Standari'risme.rr l2 lelrroeulaie numirul lui SlronhaleslPS pilratF valoareaS - 0 25. ilul r"rn6ns" rccoriandi' Dcrrtr(rsc.liuni ln fic s.2l sint datc iltc\r valon n,i(ru rrumtrul lui Strouhalpentru (lili{itr s;ctn'ni simetrice in lunctie dc-directia vintului 1681.

in careI estelungimeaconsolei, - rigiditatea consolei incovoiere, Ef la iar ',r - masa barei pe unitate de lungime (greutateape unitate de luntime Itnparlitir la acceleraliacederiitibcre). Valoarea primei {rccvente supedoare (Iig. g.Zl,b) cstedate de retalia

, t':

3,5o1[Er t" Y;'

A.trste lormule prcsupun c.'r bara nu suferir dcforma{ii din tnicrc, ( i numai deformatii din incovoiere. ln practici insi rigiditatea consolei )r rL'partizarea masei dc reguln este variabili. ln cele mai multc cazuri rorrsola nu este de sectiune dine, ci apar goluri, ' ccl cc )lecesite tisjr€a unei metode de calcul care ;, l,nir seama ti de deformalia date de forta tiierrr.rrc. poatc uriliza ac.a m.loda simplar, Se duDi care lr,.h io calculat: deformalia 1.,", (in cm), dati de o rrirsr'r concentmti aplicati in.r.irfnl cons6lei, iar frec!.rtli propric Iundamental.:r ra fi dat:r de rctatia

' ,li I'l
Jr-l -[o

Iir

').2o. Nrm[r

lni s(rn,lnl

lcnlru

s.clirDr anrrrc''

l . i { . t . . 1 1 ,N o l r l i i l r n iru .alcr]ul vil,rtrliil,'

160

261

ll, l,r{ir ,.st( ( }iacti in cazul consolci cu ir : 0, Ia carc se aplic:i o mas:! : lil,rlrlr,i i virt (lig. 9.22). Aici 1y",,, Glsl(3EI). lir'| Dace consola in reaiitate are intr adevir o nlasi concentrati in virf p", atunci masa echivalentl p""r, cu care se va incirca consola, sc calculeaz: astfel l22l:

-l'',t
I
i I

l ,' .ru

ir,"h: i!" + 0 .21 v.dl , unde ird este masa rni{orm distribrit:L

in carc parahetrul ),r caracterizeazi lrecventa propde in Iunclie dc mportul l,/J1 ii este reprezentate in lig. 9.25. Frecvenla propde a coryului rigid rezemat la iniitimca I, pe arcul cu constanta elastic; A poate {i deteminati din rela(ia frecvenlei dc ro_ tatic iD jurul punctului inlerior O dupir relalia

1 ][E - r ; y n : E yj 1 7 G],-Ii i'
in care 1, estc moDrentul de ircrrie ta torsiune qi _I, - momentul de incrlie p()larIn cazul Icpartizlrii uniforme a maselor, conlornr figurii 9.24, b,

'tl

'furnurile Tunruli a corate. ancor'ate se considerl ca !ji Nor", I ! " s ' i n z i . o n r i . l u cc u r c r z c m ec l x s t i c . . L i , u r r r u l n a r \ o f i r . .,..;;,,,.,;i;-... la un sintuf niv() ru arli(,rlaliela brza rurrllrluilfig.9.231. r.rrrtr,r,{ ..,, U(l(rlninar(r aprotirniriv., a frc.v^Dl.lor proprii sc el^(incoyoicrc. tucaze in doui etaDc (fig. O.Zr;. ln primi eiapi se consider:. tumul rezemat pe reazemenedeirlasabiie (iig. 9.24, a) proprie lr penrru aceasra grindi ne dou.. reJ-pi se Jere-minr trecve,rl,a z ' { n . l i c u o . o n s o l : , . I n r d o u a . t a p : r u r n l F s l c c o 0 ' i d " r i l rc J l l n c o r p riFi'l :rfliculat la l,azii ti rezemat pe r.urzcmeelastiL, in puD,l.lc lixirii ( r . r l , l , , r i l o r , l t r - r r n f i g . 9 . 2 4 .L ' ) ( m a s x t i v i b r r l i i l . p r o I , i : r l r c r l ' l u r i l , . r sint ncglijatc). Frecvenla propric a structurii reale se detennini cr relatia L ,. l" t l i . , I , , + . . . ( . o n f o n nr F o ! . r n e D u n k . r l e ) l Ji l,i

o: vt.t,13
iar rEsucirea cu 1 radian proloace Jorla elastici flr fiLl:r dc O egal cu care dl un moment

1,,-^ti. iatJ,.. .i u:I:, . 21t I ut3
Cunoscinddeci pell ii pet, se poate dctcrmina vatoarea Irecvenlei prolrii pontru structura realiL. Riimine ins?t de dcteminat valoarea constantci rlasiicc ,K din datele cablurilor. l)aci ir: Afllll cste constanla elasrici a unui cablu (adicn f(,rlt, orizontal: necesari pcntru deplasareaunilari orjzontal: a \'irfului turnului), .rrrn' i. .,r noraliile din fj8. 9 26 s. ob!inp

\

k' . : t I

i\f.Fcos,a

-'-

+

128 l3 \

s q -4 J '

7
l r i 8 . ! ) . , 1 1 l, r x ' L a n -

ais. 9.25. lrectcnl. ProPric la d srii'lt siNpnr rcz.m4ttr cn coDsoli.

V'

lirecvenfa 11 se calculeazi conform notaJiilor din fig. 9.24, a
l

,''r\
..os^

tiV "t

|ig, 9.26. Notalii pentrtr ilct€rmnrrco constanhi dnsricr n caL,l,'lni.

Fis. ,.2;. Noinlii Fnl calcuh,l consh.n,i el$licc .nni dcrrl@rce c l ) r o d n s t t! $ . s i c i r r r l n ' t r r l n b h n r i ,

!ri3

proprie fictivi a cablului; exPrimind/ in funclie in carc F cste lrecveDta (8S),rczulti de forla S din cablu,/- 413i

k' , : t (

h -+ c'13..|. /lEFcos'zc l2S',,

Aceasta formulil inse prcsupunc ci depLsarra sF fa.e in plenul cablului. lja.i insi cablul form"azn ungtiul p cu pianul depla*rii ifit. 927) atunci constalta elastice At ra Ii lnlocuiti cu i1 cos'p. In cazul mai multor cabluri constanta elastici rezultanti va {i

10

/i - ! in cos'Pi. Pcntru cazulparticular P : 60", .os p: valabili in orice direclie. ll2 rezdtn 1<: 1,5 Ar care va fi

STUDIUL SCIIDMELOR DD CONVENSIDA DNDIIGIEI VINTULUI IN ALTD FORME DE EIIIERGIE

r0.t.

Etapclo contorsioi oncrgici vintului

in conv,r.ia dp en"rgin sc cuno*.. doui traseF: direct. li 'rdrrcrte (1r8.I0.l). Ld ., hnologincindir., rc. in SenerJI, rraseulcon\er.i,i esie urmetorul: 'rur.a primare de.gnergieestg arsl, se pjoduce ciLjdurdiaceastadetermin5 ! r,rp'irarcacarc Ou.e lJ dDarrlta . -rtu,;h,lui moior cc arrtrineazi f f% )--4";-f lrtrlriDi: sn obline Ia axul iurl)inci energie mecanici care anlrcneaz,: generatorul care pro,lrce energie electrici, La tchnologiile directe in, l,{lncdiarul tcrmic este eliminat, ,,rr.rgil clcctrici. obtinindu-se dirr! t, dc cxemplu din cnereia chirrr ir rcomrrustrbilutur. acest urn rri'\cn i,rcepart€ g energia eoliard \lrtodclc indirecte sint limi, l.,r, ,l( pincipiul al doilel al tcrj rrr, rlrrrrnrit la ranctamcntc ii mai rrtri, ustfel cd imbuDltn lile dc I irrlfillrcDt carc s-au inrcgistrat ,1, ,,1lrDArl trmpDtui s( (ioti.a. Fig. 10.L rr4ce peDtru conrcrsia eDorgi.i. tr' lrirrrrrlrintl prin ridic;rrra'tem-

ce lennorezistente are divcr' l:lil;l'lllilllliilll:,,i':j:r,.pt,misura proprictrtile
20.''

in care F cste frecventaproprie fictivi a cablului; exPrimlnd/ in funclie rezulti de fortd s din rablu, /- 4/3i(8S),

h' , : t

(

1 0- +

/\EFcosld

'

l2'Sr ,l

c ' l B. )

s. insaprGupunc.; deplasarea fdc" in planul cablului Aceaste formuliL Da.: inse cablul form"azi ungiiul p cu pianul deplasarii(fit. 9.27), atunci Ar constantaelastice va Ii lnlocuiti cu *1 coszp. mai multor cabluri constanta elastici rezultanti va Ii ln cazul /i - I tn cosr Pi. Penhu cazul particular p:60", valab e in orice directie. cos p: 1/2 rezdtn K: 1,5 Ar care va fi

10

STUDIUL SCIIDMELON DD CONVENSIDA DNEITGIEIVINTULU IN ALTD FORME DB ENERGIE r0.l. EtaDclc eonvcnici energici vintului

.onv,{si3 d. enprgi. se (unos dou: irasee: {lirecr. _ In li ir,Jirccte ({iB. 1o.i). I-a rchnologiile indrre, in general,rraseuJ re, corv"rsieiesre urmetotul: irrsa prirnari de.energi"csre arse, se producec;lduri: aceastadetermin! .{ irr'nraror care oucc t3 apanlla /i:___

iri,ri,,iii. "J".li,i5i.l'ji 6rJ__r;_t _ii"", tllrl,rrat sc obiine la axu-t tur-

l)irxli energie mecanicS.cate anlr(neaz: generatorul care pm,hce enereie electrici. La tchnoiogiile directe in, t,{rncdiard termic est€ eliminat, , n|rgia clcctrice oblnindu-se dirr{t, dc cxemplu din m€raia chih,n r'r r combuitibilutui. Din acest lrrrru faceparte;i energiaeoliani \l(todclc indirecte sint limi, l,,r, ,l, pfincjpiul at doilea al tcr-r',,rliIlilllli(.ii randamcDtcm.i la rrrrr, rstfel ctr lmbunltilirite dc r,rrrlrmcnt carc s-au inrcgistrat ,1, ,rl l,r:rg I tinpuJui se eioticn. Iig. 10.1.'lr6€e pertru con,,ersiaenor8i.i. trr lrirrrrrlrinLlprin ridjc.tca'ttmlr'ri'lrrrii lluidului notor, pc mirsuracc propdcliti)e termorezistenteale div('f'.,lrr rn,rtL lialc s-au amrtiirrat. 2{t:-t

Dxist:r mai multe {iiiere de conversie a energieiprimare in energie elecri(:i'! socotite benigne gi a ume: filiera hidradicn, colian:, elcctrochimic:, rurli:atir (in varianta ftziunc); cnergia solari poate fi exploatatl Pe filiera fonversiei fotovoltaice. In con|ersia en€rgici vintului in alte lorme de energie se disiirg urmntoarete etape: extragerca, con1'ersia, stocarca ll consumut Etapa de stocare poate sl lie climinail, dar, tinind seama dc caracterul vintului, aceasta nu csteposibil in toate cazurile. In fig. 10.2 est€ Prezcntati schema generali de conversie a energiei vlntului in alte forme de ener81e. ln prima etaPn,.cca, de dn !lnt, e\tragere a enerSler nr functie dc tipul de instalaT9 tie dc extraclie se obtine energit m(canici sub Iormd de rnitcarc d" rotatie. transla!re sau oscilatic. Aceasti mricare poate fi {olositi in cea de-a dora etapi pentru converurea in altl- lolmn de energieAstlel, Doate {i folositi Pentru a pompa licNde sau Doatcti coDiertitl in electniitate sau c;idura. Unele aplicatii mai eficiente vor Putea folo! €nersia obtinuh f;ri a : o mdi stoca.Totu:i energraob-tinuti poat€ {i inmagazinati in diferite sisteme Pnn utl[li*. 10,2. Sclr€ma de conversie a energiei wintuhi itr zareade aer comPdmat,srsteme alte lorne de ener8ie. cildud, hidro, batedi electrice, in s{irlit, cea de-a I'i(lrogc , volanli etc. ,{ceastaconstituie etapa a treia. $i, pairri'ctapi, de consum permitc aliment;rea consumato lor cu energra (loritn: ciluui-I, curent clcctric, api etc. tnaintc dr: a aprofunda uneie aplicalii trebuie si reamintim un lucru escnlial. I)intre surscle regenerabilede onergie, vlntul are marea calitate c[ electric:' lx fmitc, printr un traseu direct, firi intermediar, oblinerea de energie posibil in cadrul conversiei cnergiei solare sau in cazul Aqrst lucru nu estc

fi

g

E-

E

I

I r r' . l r I n " . r 1 r . , . r . l l e . t 0 . 2. .. . t ,. p n n , t I. n . r . , \ : r i . , . , , t . r,,.: i r , , , i, , , , , i r l r d r f , : - m . i , n , r t , u j . . i lr l{rr|r irLrrLtr 1'LrncrTrrt utiliziri .int: P o m f : r . a , T " i p F n r r ui J i 8 1 l i iJ . i r . s t i n , n . r i . r n . a u , . D t i ( : , r ! i . ", ' | | .r.,: lo- od',r,f,iJq.r.o. . r d i r r F . o , i a . r im t J r : in'-r,,tul . , , , b , r a r ' r d r n - r , , ' f i , . o . o : i n , r : , r r t : r o r u th i d r r t i , ( L a j " r r t J r "j "ri.r.r,, - r o n p r i n . ' r . a, , , , r j t L i p I . n , r u J i t . r i r ei l l ? b u i n : . r i ,i n . l r r . i v . r , r r . r , t I - . - r d r n m r : r a ra . n , l u r b n , . _ t d z f i n l l ; . r r , r a rr r J " . t , - i , . r " . . r . . r o r L r d F . o L r . r t a r. r r \ r r n i | . i s , . m . ' | ldi . d , ' ' ' ' , n r p i , b l r ' : - D o rr n ,d i t i ! , i p u , i l - , r a . t d " , . r \ ; r .p u L t i " . t " I r r u - , , . . r , i ,r a . "J , r u r b i n ; e " . _ i ; , J u . p n : l u n . 1 n , a r I , 1 ., . . a p r j u r . r , , . r ^ , " _ . , L r,t u ,, f ' r r r . ' o r t r " . , t r : r o , " . r . , r \ o d , . d , I n " r _ " . ! " , ; r J.l a u i " , / . . . 1 . r"l.l.L _ l , . n .puizate de_sazcnaturate. Cca de a dota {uncliur'c." p.a"l".i,ra l"it,i"i" 'Lr,Fr8i.."r.,'''.. r..i -.r lu. , , 3 , in,rr, , ., ,:..l"ili ' . n r , ur r b . l : ' - . | , , ' n p : - d i , t i f , r p r l o r T " m p . r . , u r " .; . l a . I u t u ii,;-,c . ,r . , 'i , ., " '-t'-..liri d , i l d u r i .r , . . p " , r , ! n r r i l . " r , , 1 i . 1 J , . . io t-:.rJ.r , ' .. , r . r l r . . i . , o J r t n , u n r . r . r \ o r l , r n p ; / o t rL r m r , , t . u r i t i / . r r - r ! - L L , , r lnrbini cu itaz la fi necesar:1 cantiiate mici de cildurn f;tn de .""aiiiti".i",i o ' n,p--r'," | - . , u l u i . o r n p r i m . rd r r i a . c a da m F J i u t u ir m l i , n r . j r i , . . , r . . t ' L r . . L l r a hr , ; . i . - J i . f i , . r r a a qlo.Jrii ..iji,.i. " r n 1 : n r , u t o - , . f u J " rt , (lr.it cca izotermicii. P . , . 1. r , % J . , , , t , , - . I , r r r lro ] or ^ L J o r I . o r , , t , ^ , , t r i l . ! c , - ul r i t r , . . . t ,L l r ! . 1 , , \ , - . . i : , , d , r. r , , r - I . , u , , r :; m a r . . i r i , . o, m : r i , , , o ri , r r . . , r ' r . o h r r . . : l d . i i , r m a , t i p i . , r r a . , r ui t . , u . e , i , , .. : n. r n d u 6 . F J , r . r E r p i . c r n , d l. ; . i a , . . r " q r , o n r i n u r , u L J o , i L i l i l l r i i J , 1 ,r o 1 f . r r - ' n r r r - r ' r ' , r n a , i r .f o t o : i r , l d i ! . r s r . m " r e . l c . . h ; m . n trr;t ' I . I . . ! " - , , p , o d r , , r " " . " , . o . , , ,- h , t r o 8 c n - rH ,i ia. , " ; . n ,.,,t; , " i r , , , ; , , . , u n - o n t ' r : r r b rft. n 1 r ur n , : t / i - . rJ i r , . ' . t i r p " n l l | rt r , ; . J , , . r ' r ' n ^ r o ! , , . l , ., p o r ' l ' I . , , n \ , r i i i . , n p r R i .t , , - i , ; r ' ( i - i . n - , u n r l ' n - L - . . p a r , i . i c \ r , r dd \ . r r " j F s , n n s i i , . , r i ! , . ; r i. , t , , t ',, .,.1-ni-i a C l 9 9 ' " , d . . . , , " 1i r , o m L i r a r i F " u , p " p r o ' d u . r l " " t r r . . , r r . . , r r r r r ,,r rr mmFLrr.itr' L c " d r j r o n a l r .n " r g i ". n t r r ; a b . o m z , . t , , n t r r i al r r , h . , r r r l r i . . l ' . r o r : i i r d n r u l u i , .v i n r u b d r F . i n r . r m i , F n ri ;n , a z r r i t , , r r r h z . i r , l r ,' ' L L r ' r ' r z . r ' , r . D , n r r u J . r S x r a r Fa u i o n o r n i F c j F m r l L : . i m p r D . t , r l r r , t , . a ri \r,r .,r. ., anarSi, l.entru jpdu,Frea .afa.ir;1rlor r-t. :to ir, .,, i , ' , , r r ' I , , o l u l i i r l . , o m b i n a r , , u u . . , . " , , r n a i r u t r " . , , r . . d , J f , ii",.,r,. rl ,t,, tr('du.cre a encrgiei.I)c cremplu: in celc mai mutte zonc \'irliut su i 'ri(l nn cstc -.oare9i inven; la utijizarea vintutui Fentm prcrtrrccla rtc ,.,1(1,,,i t\)rtc fi folositi o schemi de comltnare intre t]n'ersia r(;nri(ii Dr{;(tLrii,! ,l, r,,fl,ina dc vr^nigi colectorji solad, carc l'or m:ri consi,rc,at,il aui(nr,,,i,i" i.i( Irrlui avind capacit:ti de stocare mai mici dccit in {otosirea nunrai:, 11n,,ir; o f i , , i | | " r i l, r r . . o l i . n . .d e , , l u l r a r - , o n . , : ; . r r r - i o ai!rrr\l,.sr ' , , , , , , , .I n . , . , , ,d , 1 u , , , , r u - li r r , . n l i . . n i , " n , u r , i n , n .n ,Ji r t r . ' ,s i m , . i " , , , i . t l , , r ' r , , l . i t , : , u . . r r , , t , ., o r , , , , . j . , r . , ) 1 " . o r , t , . t i , . r . . , n r i ,, o , i , r i , . , , , l rm " r , \ , r r , , r, 1 ,. : , l , l r r r i ) 1 i T . 1 . J i . r tt i r t i . a , t r I, r u r L i n , , , t i a r : , r f i r i l l i , r r i , . r , , r , , . it , r , l . , r . t r . , n , 1 . t, .. r l l l t . i r . r , r . i , ( . , , l o r ir.^ r " , l , r r , , . r . n i i .ti ., i l l , . r .

uliliz:rrii biomasci. 266

2t\7

,.i,.) produc forlr motoarenccesariti tranimit mitcrrcl lr echitamenluld' , onlFisie, {oonind imprcune irlstalalia Polisna. ( na din ,onditirl. principal. care s' pune unei instaldlii eoliPne e"te ca Drodu,livitateasa.i lie'maximi, ac"asl; productivilarefiind exPrimdji in i. nr;lar"a cc , neliji{:(elect'i.i. pneurnntict,hidrautjci sau lFrmici) 'onver. tii:r. Aceastadcpinde intr-o :nlsiri :rarc de felul in care se comporti intrcgul rr'.,rnl,lu sr. irr ioui,'cintrt.s, irrrputr,un 'tudiu aminunlir' Turbina coLani estc .upliti cu cchipamcntuld" 'onrersic. IurLina dc coli.rni. echipamonlul conversie Ianlul 'inemaln Pot conlitre masc in $i miscare roratie sau rrandali,, ca'c trebui' s.l li( arc'tcralP""u in'elinile de in timDul lunctionirii. li.cestor tiei elemcnte le co.espurd urmltoarele cupluri: cuplul motor sru sru.rctir M.ruplul rczistent11. $i cuplul dinamic llld Pentru 3c'elcrarea incctinirea miscirii maselor. Raportind \alorih cuplurilor 1a acceali 3xl la s,rc exemolr.L rxa turbinci, in dricc moment d'Fstca sinr irr cchilibru: .v_tl,TMd. li Cuplul nrotor sau a(li\ sc consider;Pozili! .ind produ'e dcceleratea in (cuptul rcti!) si nc8rri\. cind aclioneaztl sensconl'ar iurrclrne migcarea (cuolul de frlnate). ' Cuplul rezisi.nt se ton'ider: pozitir ,ind se opun' Dritcirir ('uPlul rcaistcnt)si ncRdtiv(ind intr"tine miscarra d" iuoluri-ted.zgotLare rurbinele eoliPnP rele absotbrtedc ma:inile Si d. ltr<ru sint in maiorilal.r carulilor !aridbile in funclie dP turalie R'iatia dintrc cuplu $i tur;fe se nume$te caracteristica mecatlici a turbinei sau a masinii de lucru. ' ln cc.a cc ori!(sr( cunlul motor, rcspcctit al turbLn"i9i 'aract'ristica ( antcr;oar iu fostlrr.z"nr.rt"Jetali sulici'nte' 'n(c.Lnn a x.' .r(ia, in ;apitoiele i cit inrr un Jgr.Sdt eoliand.pinde insi fi JF 'LrnoaiierFd 0.rsamblar",or..Ll rerisliciimeianice ma;inil;r de lucru 'd 'aIe va fi echiPdt: a mx; cxa,la a, ar.r, lrrrbin.r.ln Rcr.rxl lom inlilni urmsrorrele riPuri d' (upluri Iezi'lenle: - vrri"l,il in (uncliede turalic.au !ilozF de roialic, inlilnit Ia compresrurrlc ccnlri{uge si la aonvertoarelehidrodinarnice; ' variabii in'functie dc unghiul de rotalie intilnit la toate maiinilc cu u-ndc cuPlul rezistent este o {unctie Periodicl l,ist(,rnc (pompc, compresoare), arborelui; ;r Lrnr:hiului ' - vaiabil in functie de curs:, intilnit la pompele cu migcare de transl,rln.. ' LrL latoarea accstor cupluri, va trebui se adnuglm cuplul datorat fre(i,iltr in ',).rsiDJ lucru. dL l'.'r.'rn,,irri nominali ai unci masini eoli(ne nu 'ardclcrizcari corrrlt|t ltr)nnn)rtarcaacesteia.Pentru a avea o vedere de ansamblu mai clar:, est€ si '. [d.i o and]ize de comportare in dilerite regimuri si sP 'erce{eze rr'' "i"r de pi r,:l.rl,il;r"r' r magrnii.olien" a agriarului, Pos;biltdlilo pomircti d' oprire prntru dbar.rilFcxaS ratc dF ra Iegrmur si i;, i srrLiliai i misuri tlc dsizuralo normal de {unctionarc. 268

ln fi(. I0.j. crf. f, pr.zintj .omporrdr,.a rcorcri, a rurL;nclor,.oIi,1r,, ii morn"ntul varia/. , u t,:ilrxrul turatiri. {("a+:, curbi rcorprici .r modifr..i din cauza pierderilor ie apar nr turbinn, astfel incit caracteristica reali se J " o . . b c t r .u n F o rc s , n l i a d . , ? r r . o r . , i , d i l Studiul comportnrii dinamice a |nei tllrbine eoliencnu este posibit decit atunci cind aceasta estc ansamblati cu o magini de lr(ru (gcnprxtor.lecrric. pompi. .nmprcjor) injr.ull Jqregar.\otind.u Iii Clndi;ii , arrcieristicipcnlnr turbina eoliani (matina de {o4n) 9i magina de lucru, ecualia de bazn a dinamicii agregatului va alca forma

q/"L
dl unde / este momentul de iner{ie al pieselorln mipare de roialie ale celor doun maiini, o , \'iteza unghiilari , rsr"Sdrului,Va nrornenLul ie5ir, rurbinei.olronesi tr,c la momen_ "I tUr in rDlrarcdr ||lirsrnlr lucru oe l,,t.i esr, n.c(:sdr:.-ts. foloscJsLti ccualic mom"nrul dc inrrare in in r0rLiDr ii mom,.ntul i,iir. din rna)indd.. lucru. ar rrebui introduscra;da_ Je 'r. n1"1,cclor doui malini. Formar,a unui.aBre6Jr eolisr pr".upunc suprapunprra ararrFrisri.ilor I r,Jsrnu oe rorlJ. rur bnra eouanirg' a matrn clerucru (8en(ratorul, DomDa a.) s. lr!ru iare d,r(Fld o diagramir cea din fig. 10.4.PuncielFae interiecilei ca , ..lordoui c,rrx.t.ri.ri(i. norarc.u a ti S, rpprazintE punctel.dF functionare Dorlrli,.,l,oi,rr.( lni(,sr, puncre atit tu r. t iil('cir $i m6menrele celora6ui maslni .illt , H"l(. Ambelppun(l, rLrr ri.prczintiinji siarcr rcJ posilriltde functionarc. l',rn.ir'l .\ ^st. un pun.r d. fun(!rondr. .rahil:. iar I d. functionrrelabila ln cazul in care dintr-un motil oarecari' l,,ratia a$egaiului cre$te fate de turatia l { r n . l n l u iS . m o m c n l l l a i . f i r F ! l I u ' b i n F i r,' J(v,n; m,i n ( Llr.ir momcntul d( illtrlrr al matinii de lucru, iar turatia sc va 'r'r(iiora tinzind s:rreviniLla turatia nomirali ., l)nDctului .S. ln cazul cind turatia scade rr Ir cca a pr:nctului S, ltlomeniul turbinci va 11r)ai mare decit cel consumat de maSinadc l||(rL', agregaiul se va accclera, turatia lui 6i/m ,,,,schdpinn la turalia punctului S. lnca1(l puncluftrilal,il r)rico /-, turalie r.i!. to.r.Diasranr nu,ctnnuso abrtfrc de dc : uei n*talalii cotienc. \.r (hr(. lu rn:,uirfaacesteiat)atcri,astlct iDcit, 1., (, crclit{l intirnpl:toare r turatiei lafd ,l, punctul .1-,maiina va tiDde si ajunge la starea de lunctionare stabili a s,'rrr.trlui.\. r-r rn (d/ul mr.ror.iriiluraliei maiina se va opri. lirrn .,nJll/:r .'4l.ili.ilii 0ul fr luxrr rorm.l^ de pirturb.rtr,.a outcrir l.' r'1.it,,r rrr.ryirrii l,rcfu .\.,:', lor rr por fi un salt Lruscsau cu o virialic ,l,
26tl Fig, 10.3Cafarerisri.. h.canict a turbin€tor

s. t, Li,(1,(ii.Inrr((lu(iDJ i{.sir prfturl)rlji ir) ctuatia (ln)rmiciiaSrcgntului, rcrlc alc cclor dou: ma,.iri,condi :1.,1'rli, dc linind searna caractcristicilc tn,1 liil,, (Lc iunctionare stabili, preclm !i zolrcle de labilitate in iunclionarea Ln aspcct inrpdlanl de comportare clinanici il foneazi pornirea tur l,ir.i. (rr(i dc crlc mai nrulte ori necesir: Iolosirca unci surscdc encrgiccxtt! prrtcrc,po:Iirca ri,,rri ]](I1rLrlxrmirc. In cazul tu)'bi ..lor rolicn. de nrn:iL , s1,. ,lijRuraiii cLcmomurtul propriu dc |ornirf, obljnut p'in construcfia rol(n1ilui. in cazul turbinelor eoli€n€de putere ndjlocie Si mare pornirea esle asirc itrlrat:r 1:tlajuiorul unor dcnaroare- -lceasil modaiitate cste, de ascmenea, .1sarar, mai alcs in cazul unor lipuri dc t rbinc colienecu ax vertical, carc nu dirnarcazi-r engure. irr Schcma dc poni}c r! lnrLinclor cdicnc constr-r folosir'camomcntulti ilc pornirc al umri cLnrar-orpcntru a((cicrarca {cestora ti invingcrea ftcc:rrilor ' i . , r " z i . r F n tl u ' , i ' l u l u i . , i 1 1 e a r u h rP." n ' u a m r i r o r ar , z i . r e n l , t e i r 1 u l 9 i , r i ' - l o l o s p . r ; n r r u p o r n i r . d c c o n e ' 1 d t .rt i ' l u l u r a , t i v . L r p iI un,i uzurr de rceasti siLuatieccua-tiile bazi pot ,i scdseastfel:

I,I,-

Ja ! Mp,,"-ltlel1

11",,,,,

J

h) !\! ,

tunde -ll estc momentul de pomire al demarorului, ,i11, esle momentul de pornirc al demarornlui, P,,, - putcrea nominali a agrcgatului eolian,t,lo vitt,za unghiulari nomina)il, 1, - randamcntul mecanic al aF'rcgatului fi / - n r , , ' r ' r , , ' r i , l ,r n , r ( i , , l l i n . c l o r i n n r i l r r d ' r o t r t i " . l , i u , . u r \ r . , ' h n ' u i r r . r c 7 l l l t nu r n r : , - o . ' r ',;1 u r 1 i . l , n i r u l i m p u l , l c r M"1,,) P/6'o oo

lt

o . O prol'lemiLcarc Deccsitir analizir am:L unlit:r la rcalizarea uDeiinst,rlirlii eoliene cste acecaa asarnblirii dintrc rnaiina de lucru (turbinii) 9i 'natintL (l(. lucru (echipamcntul dc conversie format din pompi, generator, compresor t.a.)_ Dilicultatea unci asambiiri corectc di re N] turbina coliani Fi maFiDade lucru Drlrvrne rn primul rind din nerrSularir:teaaBenr;lur llroror. !rntur..carc v.rflxzi .a iot.nsitar. pF o I,ldji Ioxrt" largi ti care di na;tere la axul turtjinei ia momente wariind cu cubul vitezei vintului. Caracteristica de vb/5 cuplu in functie de turatie a tu$inei eoliere care ',.di relatia dinrre momenr ii turalie, depinde de Fig. 10.5. C^lacteristica opti, dc rrteza v?ntului la cub. Dcci o asamblari oDtimir !r! a echipam€ntelor \-ar putea realiza prin gisirca rrnor echipamcnte (r conversie care si aibi caracteristica cu o alori, ascmirnitoare cu cea .L turbinci coliene$i .drc ar putpJ pprmire conYFrsia un.i pfrti .ir mai Inan drn drsponibit; axul turUinei,ca in figura r0.5 ln acelasi la _pnFr8'a trmp. dr ir de doflt ca prin folosirpa uuor "Lemenlc d";palai in rimoul {uni_ I'on;fii si se realizczefrindr.r rurbinFi. Vom vpdea insi c:j-mdr"a maioritate a ,' hipamFntolordF ronv.rjic au o caracterisricd dileriti ,lr ,:ea a' turbinei |ol'cnc qi c'r optimizarca agreg:rii este dificil de reatizat. l.a.conversia ener8ioivinrului in aLrpfo ne d. cnergi" trcLuie a\ur in , r,dpr. |lnlul .i ma:inile,au me(anismFt" (.rr" preiauoneigiamecanic:de la .rLorelc iurbinci penrru a o rrdnsformj in altj Iorma de an;reiF vor rrebui si 'n.l.plrneasc: toral sau partial. urm5LoarFlc .ordirii: - si aibi un regim d,.fun({ionarccla"ri( pentru J urmlri bine flucrua_ ., liil, rursci ti sJ , !ite regimuriL.tranzirorii; - s:r aibi o caracteristic:!de lucru variind exponential cu viteza vintdui; sj xib.l un randam.nt de transmireretran<iorma;ea enereiei mecdnice l'r,luatc dp Ix a\ul turbinci cir m2; ,;6i.u1 - -: p,.id in proporrie, it mdi nrre cnergiame.anici variabili la axul .. lmnsformrrpa.nerghi mecanire la axul turbinei si se fact De un ,lr I r,'\.u cit mri directti cu cir mdi pulinc,,rape intermediarr; - si permitt utiliza.ea cnergiei ob!inuie fie concomirenr (u Drodu.rrrx, lr, uli, nor. in ultimul caz recurgind arumularea Ix dcesreia

( 'rnoxil,r'p:trimDuluide pornire rcpr.zintri in cazul maiinilor eoliene o rr i ixrr, nr ,1,: rmportaiti, rlrorinco timpii J. pornire sub anumit(' r,r.lJ, -i.tr rimpii prer mari nu rr irrrrr, ,'r put x p riclila'!i.rlc rurhin.i .olicnr r a t ' f I " ' ' \ p l o aL d F , o r . s p u n / i i o a . c i n " l d l ai e i . l l' rrrru i'r'intimpin.rei delecliunilorgyave.arc poL ap.rea iD IunclioFolie;c in razul abalcriloi e\.Fp!ionuleintjmpbtoare de la ',.,r,., "r. 7'nito' simplF5i usor r, r-rrrrLrl inrl csr. ne\oie sir sc Dretadi anUmit. drqDozirivc r,un dclecliunigtave ile mrsinii ,l,i irrlor rrir,r'ar" .r detc.l,ari, elc lireinlimpinind \.[',,u, l,roJLrc lluxilui qnc*.ri(. Paramctriirare treLuiemeniieconec{area slnr: li|l,rli in iimild. admisibil"Ia ac.steabatcrjin cazutinslalaliilorcoliene forld Inaxim: adnlisibili in organclnma;inii: * ,rronr<niul maginii; maxim adDjsjbil .aie .oli.ili pic.el. ri or8anele viteza clcmentelorde matini, carc ?roducefo4e dinamice suplimentare; - ruralrl masrnD; - valoar(a timpilor de pornire f de oprire ale maliDii. 2 t-0

to.2. t { r . : l1 . .

Utilizarea energiei vhtului pelraru pomparcn &poi Gcn€xaJitdli

Utilrzarea energiei vintului penrru Domoarca dDci . lost jr ,\l' foarl( rtrp;ndit:. Problemele care apa-rla adaptareaunei'pomoc de .,t'I r,, ,, lurl,inir ,'rli.tni.inr ins.'r nl|rlriplc Estc rorbi, in primut iind, dc a

27r

.t, r. r,rrr..,, ir rlr..rcor,(t ijpul Je Iurbini 9i riprrldc pomp-i,1,'ap.i in.aii,ILI. marim, apol IrebulcsraDrill' dlmen<)unllc 5I r! rr , , or liri rnndamenilll \olumul de apiLdin rezer' ,.,r.,,I,ri.Ii.II. .i. nu jn ulrinlll rind, sc .iabile5te \'...r L.rrri;' -ari.{a.i ill ,c, riLiil, celemdi bunc ne,Fsirat.adeapi potabilS . . r , r , r n rn i r i a J l i i . r r din rurLini colian; Pomp:,d, af'e $i rczervor \l r,rna iisrala(ierrornrdrc surscl ,l,r,rrrl( c\'i.l(ul rh rcRirnulvintulur, dar dcpindell de car.rct'risticilc unui foraj de prob:r pr"tlici se-proc.deazl rnai lnrii la c)iecutarcr ,1"'.rr'ir. In inslalalii. Acest ioraJ unej asemenea ;' ,b"" ,-rrilc .e dorealeamplasarea dF rrrrnitp obiinereatutuior informaliilor dPspr"sLrrsa aPa: nildul -pinzei ir".'ri, e. nivelrrlrpei din forai. dFbitul ,are se poate eriragF rn.a|a iel tncrt '.1 n.r 5i rpurzrzc pulul 5i ,le ascrncn€a(aract.nstlcrle'hrrnrce ale aper' \.,.r+ oprrilii oJaii crt, trtate.n 1a PDtet tvalua cncrgian'cos1r5pcnku , xlr,rgercl apri li, in {inal. ic va detemrinit 9i se va slaurh trptrl turDmer .olicne. G srabilir, a titului rurbinej eoli.rr^ se ljne seama ,i 'n.rgia lurnizati .le turbina rrrbui" s fiF intord"dunarnai maredecit cncr8ianecesa(;pentru rro-pat", u""att. dato tA iregularitilii regimului i'intu 1or, cit ti din cauzl csic srbuniral. i,., rin&rnentul DomDei ' R;n,lamenhri teoictic toiat al instalalici (cu rclcrir( Ia.DerSia disponibih L nr.rscl' J, rcr in miFarc) turbine eoUanil-Pompe cstu du numar loTo iL sc obtine ir Iclul urmltor: 59'3%, li."a.*e"tuf teoretic maxim al utrei turbine eoliene )i % ' i."J."'',,J chrtiv al utrei turbine eoli'Dc ' o0 % - rdnJamenlul DornDeiti al mecarismului de anlrenare jrr linal ran.\.,"r. ruuJarn"n,.,,i.p.inenin sc inmutlcscinLr. elc ob\ininJ ,l.,rn.r,rul r,'Lil r.on ii. : 0,593^0,6 0,6 -- o,2 - 20o; A'est randament rrr'l,ui, , un:r(leral,hePr urr randamentnrrxim Probabilti rnr rtn randsmcnt al rrrtLliu.l'r,.' rltl parle, JeLilul instaniancu pomper uu e5l( (8al ln perhJnenrj. , r .lcl,'irui.on.urn"t. A.e.i dcbil portc aver \dlo.rrca z'ro sau rnnriin1i. Ptnlru a line s.ama de rdndamcntulinstala!ieirurbrnaroliaDa-Pompi' pomPerii enertiaulili nFcesari ii ,l r.Rimul insl-bil al \intului s( va rDajora vdoarea cuprinsi intre 2 $l 3. , rr un cnriici.nr care arc ,\.r", r,1^ l.Artc dc siabilirea en€;gicieolicnedisPombilcau {ost prezenlate legatcde Iololom aminli aici doar citeva dspecte i."ri, l,l, ,rrLrrioare. ", .ir,.r rF,.'ll\i,j -ulicnela pompared ap"r' |inrurill'cu riteze inierio'are vit'iei de demanre a tut'inei vor fi elirl',', ,'; iii"l n'".onomne. Valoareaaceslolr depindc 'le iipul turbin.i O l(rl: rrl c!oie penlru a demarade vinturi cu vjli/.e de pesle :t.m/s, trrrl,i'r., o :,e,.sl,rrrtrrucazi, d. oxemPlu, pomPeru p'ston. u,turblna,,col)ana Jrr,i f.l'i(l;r rr( ncvoicDenttua dcmarade vitczcmxl marr dL'i-),J m/s vlntunrc rnn, , nr. prri instalxlir ln Perico) in limpul cirota rurbina esteoPritl Si 1',ir, sir( Dra(tic climinate. calcula ,irind dpri .tabiLit IcBiDul\intului e,onomi. crploarabil se.po?te pitlal de o.lurbini eoliant-. , n, rsia susccpfibilia ti , +tar5 pe Eetru suscc!CLrvaloar, rn.rgiFincc.illela Pomlxrc-)lavlDd \alorril enerSlrl a lurDrnrrcolicnc,. ril,il ,l, :l ji proJu.i ilc trDhintr,s.pot cal'ul^ 'nractensucrlr 2t-2

In practici siDt rccorlandatc lioui'r modclc de instalatii: turbinclc colicnc l,nt. p,:ntru pornp, 'r pi.ton ti turLin( eolien"rapidc pcntru pomp.le crnrrir ugi .ou plmd']. .li.;id.,1". Brn,inlple. La poi f i {oloiit" ti alr;,lispozitiv., Jar rele cnuntaresinr ctle mdi r;.Dindir(.

r0.9.2.

PoDrpareaapei cu Iulbin?t eoiian?ilent?l li pomDtr cu lrston
-IiB. tat€ 10.6. schcnia detotrr a apei cn o turbinn !hltilalA.

l:ig- 10.i. SchcNn (lc ponl paie r.Fei ctr o tDrbnra Sa"onirs.

ru
LliDtrc diferitelc tipuri dc poBpc care lot ti antrenatc dt lurbinelc eolicnclente, pompa cea mai potriviti estepompa cu piston, a citr('i pernite anlr€narea la liteze mici. Cea mai utilizatl este Ponrlh .rl rcaliz?.re sin\tu elcct (fis. 10.6 ii 10.7). 10.2.2.l. TiansmiBi{ rniF (ilrii dc la lurbila eoliaDi la pompir. trIai multe sisteme slnt rrtilizate pettru a translolrna rnitcarea de rctalie a turbinci in rli|carca de iranslalic necesarar l.r pornpar. )n 1ig. 10.8,asu Prczjnti!un .'\tf,l (lc sictcm la care pe arul llnl,iDri (in acest caz o turbini ,r n\ orizontal) este montati o (lirltatar. -{ceasta an8re' r,'rli rrr',rzio ,rltiL roirti dintat:r mai

fliil]1",1

r"-i f l I
h.-2,

n

ctr miscarrn ijltDnl: FiF. 10.8. TransDrisin

2ill

rrrarc,tl(. calc se articulcaz?i bicla care comandi tiia Distonului. Extremitatea :r(,^l'i Iiic se dcplaseaz; pc un cerc, cenrrat pi 6 arriculalie securrdara il.tt('ririi,rnui brrl nobil Ddr.um os.ilatiileaceitui Lrdf sint de mi.! ammitrar"a.rpJlui ,ii.i dp comandda pistonuluipoareIi .onsiderdta Irlilurline. ln fi8 10.8.L sc prezinr:.chrma de prinuipiua unui si:remcu eyccntric. . l.ir ulj(st srstcln cama cste Lixtt: pc axul turbinei. Se obline deci o cursi de (luh'vino a pistonului la fiec trc iotire a turbinei eoliend (folosirea galefilor ttlLrcc frcciril-"). l{r.2.2 2. IntiuPtrlamoranismuluiutitizfl3arupra ritczei de demararr. l')rla n.ferdri p.ntru ridi.arei tijFi prs'onuhriejte dali do urmiroarFa

Acrrsli, r'clali, rrati f h drl'ir 'on'rurrr cuplrrl 'aJ. prirr sridct"a I'ri / D<i ocn rn ,, rcJur rirrzL ,ld demarxrca turbin.i rrebui' diminurt / ti m a r i t ' S . P . n r r u f o r a i " l .d " m i ' i a ' l i n , i m ' r 3 0 - 4 0 m i x c " r s r i o p c r r l i cP o r r I Ii {ecutn u$or. Dar ia forajele adirci nu este acelaii lucru, costul {omiului c r o u i n J m u l r , u . , c s r p r , -. l i r m . l r u l u if o r , i u l u i . . O d l t t .r n o , l a l i r l l .t , n i f u r ' 1 l r r ' r r d . u p l ' r l r r 'ts r ( i o , l r l r ' a r Pr, d p o r I r r r r r 1{ ::,/zr. Iixpresia cuplnlui

II, : ri \rG \1 qriz)
p| uati c I Denru r rerlu, u" .ll, esr. sulr,r-nr .i fiF I Jus K. Dar reducin.l sl^ d i m i r r . . " . ' riii d ' r f c l r \ | . \ r r a 8 ' d e i m a i , l i . r ' u r r r i i r . l . , r | | . "r ' , n n r n p F r /irq l' rrrt" i !:r'(rrrraliaurLinci \ n u l r n n a n . l . o t . . n rJ . h r i ' r , i m r Q ,l(l'ij C(:tcn,11s.rr ':' r'riri rf / d.r'ri(llminulimP(: lcniru,'pisr|ir .rccl,':i J / i . i n c o n l , r i n r i . . .n r : , r . i r " . S , o l ' t i r r c , l e c i

l;:c+.,.sh,
und, C este greulatea e.hipdmcDrului mobiL, kR;, - inilrimea de ridicare in it apei,in m: S sectiunca onului.in m,. ;i y - treuta rea votumici a apei ni.r (.,.-: 98oo N/mr). Daci sc noteazi cu / raza cercului de*ris de manetonul bielei, se obtine riLloarcacuplului maxim neccsar: _"":t(C+tshl. Notind cu ?e numirul Je dinli ai rotii care actioneaztrbicta si z, numirul de ,linti ai rolii_monrate a\ul turbinci, cu fi raportul :,/zr,'se poate obline pe valoareacuplrrlulrezlstentmaxim al turbinei:

tt' - xtc 1''' 9n 'lL' 2
Acrasti! rchlic rratir cir rcduccrcr mportlrlui Ii arc acclrtii e{ect asupm vitezci r:rzci/. ca dc (lemardrc si reduccrca l ' l p t n m u n i n . o n \ ' * n i c n ,, , a r " i l p r c , , r n rctU i ' l u a p l i , a rd e p o m p d d " r " l ci acesta este neregulat. turbinei cste hnerei, lurrizat; d. pomn! nu e.tPJb'orbi(r dc,ir 13lidicarea ni:ronului. grcut"1i,troprii.A.eastaar. o infhcn{i foborirFl"J,nrtuia se Jaro.rrb efeclrrl dircctit asupra \'itezc'idc deO solufic este folosirca pompei cu dublu e{ect, dar sint metode de diminuare a cuplului 6i la pompele c simplu efect. Aceste metodc loloscsc contragroutili sau Sistemui cu resoa e rstc simplu. Resortul cxcrcitn asupn tiiei de comaDdi, la ridicarea pisto" rnrhri, o fo4ir Fr dirjjatn in strs. Iiorla verticali la carc (\tc supus manctonul ln lfr:asti faz5.a mi$cirii cste

M,:K/(c+ySr).
l)omarareaturbin€i se va fece cu atit mai ulor, cu cit cuplul rezistent fi mai tnio. Drctr acestcuplu esteridicat, va fi necesarun vlnt cir o vitezl mai ridicati lxrtru cr turbina se porneasca. Perioada de utilizare a instalaliei (turbinltrnnpl) va fi rstfel diminuatl. ..Prn-ttu reduce(pL-cLtplului ri decr ugurarea demarajului e'(ist{ citeva l'or|,rntaF. Lxpre5la rur .U, arate ci penttu a diminua cuDlul rezistent. u(.l,uic rcdus cit sc poate mai mult z. Dar reduclnd raza, se reduce cursa I)istonului li,ln consecinfi, volumul deape extrasla liecare cursl a pistonuhi. Notind cu q : Z d care csre voluEul de api extras la o curse a oistonului. pcntru a pilstrd del,itul Ia vdlodrea iniliali propusi, reducind vai iarea lui r va trebui s6 miirim valoarea sectiunii S:

1* r;:B;t
. lic- 10.9.Distozitive de ieglaj:
a d dDtbFenllli,, -.r @n.

S :,ti\za. M, : K(tG+ r qh[2)
274

G+1Sk-I;r
5, 27

. ,llll rezistent apticar ta axul turbinei eolieRe in rimpur acesrei 1.lltl:,], r nlrr,rfl este Plstonulut M,: Kr(G+\Sh_Fr).

Variatiacupluluiin fun.ti( dr turrlic ld drferitevitczeaLevintului I'r' I r si I/. esle datl ln fig. I0.lu. Orizontala care coresPundfcuplului de demarar' hl"la;e ara.OM in punctul D Prin acFstpunct trFceo 'rLa'lcrislic: cupLu-

l.,r , oborirea pistonulur foria F1 a^reun efect rezistenr. Forta F, Doate fi sulxrioar: .i valoare Sreutifii 6. ln xcesre condilii cuplul aplicai 'la axui -Vrloa;ea Iurcurncr trmput coboririipistonuluiesrFtot rezistpnr rn sa maximi M,: Kt(Ft _ Gl.

uner turJtie. determinate..oresDuDzitoare viteze a vintului I o. Acealta valoare I/o este viteza vintului Ia care turbina nu se roteste inc!. La depl9irea acestei valori turbina eolianl se pune in migcare.
10.2.2.4. Ileteminarea vitezei de rotatie a turbinei ooli€necuplrte cu o pompiL, P6otru a determirn valoarea vitezei de rotatie a turbinei eolienese poatefolosiSrafi .ul cuDlu-turatie graficulputeriiin funcsau bine' ti. de'tulaiie(tig. to.lt1. Ni relerim inteles la turatia turbinei eoliene.

yi$are{ turbinei va fi r.gulatj dari esrc srlisficur:r condilia .lr.-}tr s.Lll +.i .st _ Ft : Ft , G, d- und. rezult:r 4

F'.: C +\ Shl2.
\hloarea cuplului maxim devine

Fig. 10,10. Didgra@ varialiei !dahidui tn lunctie de tsati..

,t:o,!:t&+-#
c:l scopulreSl.iriicuplului se port" uriliza un dispozirivcu contraJot greuraF( t. ru.yJ. 10.2.2.J. Stsbitirer condiliilor de lunclionare u iostalaliei. Cuplul . rezrslent rDslanteneu un cuplu periodic.Pentrua calculacuplul rezisteut este medru aplrcatla axul turbin"i se poateplecr de Ia ej(presia plltprii: P : M.a, rnrl(. J1, cstecupl.rl rezistent m€diu,iar o * vitezaunghiulari.

a D?termiarcarcbottutui obttn de reducerc turaliri. llaioritatea turbioecu lor eoliene lFnteserdtescmai iepededacitPompele Pistonpe careI' antr'ncazi. In general, uII dispozitiv cu reductor de tulatie asiturA transmisia mitclrii d;h turbinl h plmpi. Raportul de reducele trebuie st lie ales h ala lel, lnclt punctel€ de functionare sl se situeze in aPrcpietea Punctelor de maxim ale iurbelor putereturatie. Astfel se va obJinemralamentul optim Determinarearaportului de reducerese lace in felul urmltor. Pe graficul crr curbelede Duterein lunctie de turatie (fi8 10.12)se traseazl curba de cuplaredirecti z' : l: putcrc a pompii, presupunind
Pu:yn'qh.

l n r o c u i p e p- K z q h N , - j nJ 14,: lL

#.*"0t".

srp.
Fia. 10.l t. DiaS.ama prte.e-turalic a tlrbinei €ouene. Fig. 10.12. Diaqram. prteretuatic a h{!in.i eoriene.

Cuplul mediu este constant. yaloarea s,anu depinde de vireza de rotatie s u de dispozitivele de reglar. a cuplului. Numai i,aloarca cuolului maxim .{t, dependent:.de acesre di.pozitive.De.i virezade demardjest'e determinattr rllnrxr 'le cupl l max'm, !76

curbelc d€ putere-turatie foarte depalte dc A(x.;rstt curbtr intersecteaztr I'[uctclc de maxim. 277

illrt tulitiir , , r . , ' , , ,A - - , , , , + r p " , " i , '],,llomDei : . ) , : , i " ] ; i l : 1 , ' r r , i0 ,! . . x i J ' i r i,,;;: ? n p :.( n,qtL:.i Knrth, i,|] |utcrea nfccrlraL pcniru antrcnar.:rsa estc

I)rt-srrpurrcrn ,:r

(ledcbitul? {ulnizxt do pollrp:iIa turationoninali. La randaurcntul m^xim'1, o nrr corcspunde anumiti putcrc nominah, 1'j,,, anumit <lebitnominal Q, 9i o anumit; iniltime de reiulare1,. In limitele in care pompapoate lucra lirir
La\iialic, Si jinind seamade faptul ,i 6.ii1,r1 .1"11" cu turalia, iniljimea manometrici ti p:.tetul turaliei, jar puterea absorbiti cu cubul acesteia,se pot trasa curbcle care ne permit si studiem regimul posibil de lucru al pompei centrifugale cuplatc cu turbina eoliani (fig. 10.15).In lig. 10.16accste caRcieristici au {ost suprapuse pcste {raracteristicile turbinei eoliene in a;a fel, incit curba puterilor s: corespundi aproximativ cu i'irfurile curbelor caractedstice ale ,l [,"

jili:i:':{ .il:il rnlnr{r** ij;iif:irhr ii lhri i
1;r't'li'lii*Ji"li*:'i: ;l:tx,'m?,r.#i;::*'i;ii1Tiffi
I{).r.lJ. Pom?anea apei clr turbini fi pompt centrifugd, eoliani, rapitld,
C,lplul mic pe care il au ta dcmarare turbii nelc eoli

?, :.( Enq hlr),,

Q:JQt), P : f (n) si r:1"(,4,

t,.
L
l0.l,1, Diagrana car&teristicd a pompelor

:l'.,1i;ilij;1'lll,lll:il",lil"i:,:;,iill",;';,illnli'u:";llJ,il,';lti;

turbinci. Examinarea accstei diagrame arati ci suprapunerea putcrii absorbitc pompi peste aceeape careo poate da turbina eolianS. este dc ioartc favorabili.

turafie. Din aceasti ,auzi se oreferi cuplareaunci turbine rapidc cu o oorno.l centrilus.i sau o poinpi c" iur,iu. t uplul n<€sar pci,tru porniredn, c\tor tompe (\tc Jo.rrtc mi(. Yitcza Ior Jc rottllic ostc rclativ (]icatii. ln accstlcl. raract{risiicilc pomDF suDraacestor sr pun dcstul de binc pesic caiaeteristicile turbjnei eolienerapiJe. Varjatia Duterii de,vnltate dp rurt,ina in runciie dc turatic pentru diferite vatori ale vitclH. lr).11. l)il(ranu p n r c r e - 1 t r r r 1 i ca zei vintului estc datl in Iig t0.13. ) rtrrliinclc colicnc rnDido. Partca stingir a diagramoi corcsprrndc u,rci iunctioniri jNtabile, iar punctelc l, r,.rri,n atc ,urbptnr corespunJuno, randamenro.,";-". r"rri[i.'a_ ,r;r\ror,tri a(e:ror , urt,ps. alla p. o rurtri Llp Sradujtr.i. ( rrxrrensii.a pompelor .pnrrifu8c {{i8. t0.t4) ardlti vari.rtia Durcrit r,n'rl{{. !1. nornfr (/)), i in,ittimii,tc r.luhfe /, ti., rlr,t.,nr.rr,t,,, .aiu i,,^.1io !78

l,1: lt*riilii.:;u:*inlx;i.lllli,,:'i::i::iii":iii ;nun. i: :lli,li llilr'{i,:1'.','i'J;iifill;,'iil,;1,ri[:l'i;,::]i""HTl pc,mjti iJ,lxl:li:,".,Iil; turi,inci(i crpcte
!is. 10.15. Diagram c.racteristicilor maYi nc alc pom!€lor ccnrriltrgrle, Fig. I0 16. DiaA.ama s{prrpunc.ii rnntr.. isti.ilor pompci centrifirg.rlc cn turlirtr

I 0.2..1.

Pomparea apei cu o pompi cu baDdt autrenat, de o tubinS eolian,

l'aptul cn rn sistem de doui roli legate printr-o ])aDdI, rfz:rt in pozilie verticah, rotit cu o vitezi I/ ;i cufundat lotr-un lichid, cstc tlirpabil sn ridice un volum oarecarela o anumiti inillime, este determinat rk rlouir {enomcnedistincte, respectiv de tensiunea superficiali li presiunea, viscozitatoa cinematici Si forfa centrifugl.

279

l" liA. 10.17cste prezentatmodul ln care tensiunca suDerficiald dcter_ rrni, ifr cazrl antrenidi benzii c\r r;teza V, antrenarea apei. E*p.".; i;_ rillti
lrpc iciale estc

sau

d - A,/,pgla ldynlcml, in crrrcpg: I pentnrap:rla t:4.C. AccastA ten:'-f. drn . r1l9arr.de 42 Jyn/cm peniru o 1I. bandi mal.riat rr\rit.. S.r rordr cu A li1;m.a Denzrr, cu , grosjmea rar benzii. Valoarer d.cbirului Ii, hid ilarorrt r"n.;unii d. h - H4h r,m3lh).

c ( 29991_\' !1+ L + z o Iz: g\ zs
rD'z) | 1

e-+2, cD(ry;-)" l,c:fi+

n, : {};. *'),,1p )'l (HJ "
r , a r G : u R e z u r t i(,t:. : r
o : , J , t
I-

l * + z ) z c l l n ( ? w' - ) " ] ,r ' ^ " r
^ -D
'
'

de api transportat dc cDergia11. Dcoarece

in d,Fasri fazi vi'-za pFrije, i are Si rotut de a i, lir. l0 lt_ Delermi@ea tkbinrltri datorat r€nsiu- crpa o loru centritu8arapdbiti desprinde slra_ ir' i'Ferliciale la l)oo!€le rul supen,craldc p. bandi In "i fiR. I0.18 est€ prezenlat modul in ,.rre rireza peiiferici d.ter_ mrni aparitia unui tlubit. IJ,oarc.e presiunrase ex€rciri in roitc dirc.frile in mod eRal,iar aDx .rr,. o :1numil5vi"coziralcabsoluta,in momcntul Fxistcnleilln;i vitcze'y * avea tendinta de a se urca pe verticate. Deoareceapa este un ]j.flgd lnhid newlonirn.(pur). se.poatF s.rie reta(iaT - I k, Jt .5rei gr.fi. o .rr'apta, oecrpolrtonul 4D,dcslp un lrapnz dreptunehic(,azuri parricular": ""r"

.
V

\

z
I

V

z

O e u n o e z-

Q
V

t

-l

/

Z

inlocuindtoate acestea formula volumului de api, se obline formula de in ralcul a debitului

o - (\t2 s - .!. , . .z l/ z g .' .iltl r l\ ' u o o - " t l f ls' 'Il . 1 r r D r r j L"
Putereautile este dati de relatia

I
| -....' {f

A
t | L t "L-l.!--S. El[

liH,:lJfi.ilT:"i5";l;j;,"1'*;,;'';';i";Astpra voiumului de liehid

o' : z:9' gw1'
in care Z este inillimea de refularc lml, iat Q - debitul [m3/h].Avlnd nndameufuI in vedere citrerratica co[st.ucliei,sepoateapreciaca acoperitor pompei cu bande devine pentruantrenarea r : 0,7. Astlel puterea

V : S"n.B
n(lroncaz: rlou:i fofl,:-forta

rj.l\ I'Pre""r ,,.., ,ri.,,,,nt,,i ,. .,, lrrn,,i,,,, /'\:./rlltir.,-

ri lortl eravit.rtional; I, - ,r8. Da(:i"pcntru cclilibru (sr/-nc..sar (a si cxiste rctalia F. _.F0. prnrru a av.a o dFpldsare li.hidului in su",.. ."r. .F"tU,. a rreoarF.c.,oflrcFnlntu8i Sencrcaz: mitcareali( hidutui
rcU .onr!.lc'alI|te v,

cflrrrituti

F._,rtu,/

P' : P"/a tkwl.
Avind stabilite debitul ii puterea necesarirpertru antreDa(eaunei pompc cu Landi, se trece in continuare la alegerea tipului gi caracteristicilor turbinei r.oliene,avind in vedere cele ar;.tate la antrenarea pompei co piston sau a pompei centrifuge cu o turbini eoliani.

rrif,'A. 1r rlnncre cr lrl'.rii.

H ;;;i;,,,- 'rn,le -,

tB

|

)D a m r n t r r . ) .

se poafe

"crie

F.

I?,

,Z

Y

rsre cnertia hidrautic.r i
.h

l s u r s c rd c a s p r r s t , n o , z D - - + r z

I z;

d^r

t0.9.5.

Alt€ solulii utilizato la pomparea apei

hr=Gls; 6:zriD;
\ rt'l I I

, , 1, o o ! Y _ l 'i a : ! 1 + L * z z
2! r
280

n-tolo vl(ED), -:zoi,1v16''o1. ao,nz. ai

Pentruscoaterea sepot utiliza li alte solulii. Se pot folosi apei x\tft l pompecu gurub,pompecu membranlsau se poateproducecu ajuto.ul lrrlbinci eolieneaer comp mat sau electricitate, necesarela antrenarer tinnpelor. 281

lln pan.fl lrlci cu pompli (u trrrul, (iig. t0.19). l,ompele i ll lurub, denumite Si pompc cu angrenaj elicoidat, sint pompe rotativc, la , rre Iluidul arc o direclie dc curgereaniate. Acesicase ctasiticnin doun grupuri: rrcermetice ponpe ermetice. |lnnpe ;i La pompclc nccrmctic(, la care lhridul arc o rD;.i! cul.gcrcinversir,in o(l ,,'t,,ntionat c-\ist:! un joc dn1 montaj pcntru iL cvita complicatiilc dc ordin (ronstructiv. Acestc lompe sint constluiic in generatdin doui,uruburi cu profil rectangular. $urubudle au numai mi$care de rotalie, iar fluidul estc dephsat dupi o dirccfic axiali. I)coarcce filetele nu vin in conhct dircct, csic rlccesar ca Iiecarc arbore s: lic antrcPompele €rmetice care nu mai au joc pot Iiindoui variante: cu un qurub sau cu trei guruburi, Ponpa r:rr tutub estc o pompi \.olutnctrical, deci o pompi cu cuplu constant, debitul

r0..t.5.t.

t0.2.6.

Solutii adizanrle

Pe ling;, soiutiilc cnumerate, clre presupun url anumit nivel dc tehnicitate, mai sint {olosiie sisteme care se adaDteaz:.lrlai bine si la un . o s l f o J r r .r . d u . , l a . o n J i { i i l .l o c d l c . \ r , q t . i s r r r n ,i.o l o , e , "p e n t r ur e a l i z r r . J ilstalatiilor mnteriale localc ti nu neccsiti o mini-! dc tucru inalt cali{icatii. 10.2.6.1. Pompir crl Rrclrii dc lom|l (fig. 10.20). Accsi sistcm este de obicei utilizat in China ti suil eshrl ,\siei pentfn ridic-rL,"a apei la iniltimca de 2 3 rn 9i consin din racieli din lelnn montati pc un lan! conti ouu, un jShcab int.linatcu sec' rcclangulara', la pa{ictl liLr c irpcrioarn a jghcabului sc :ti,s$te o roati n.rrc de le'n[ ti aqrenajeic care antrencazi-l l.rntul cu ncleii. I-a part.a |ig. lr).2o.P.nrpa cr racleti dc lenrr. idferioar:! a jgheilnrlui cirrc (r mic:r rortii cu a iircnaj prsiv. |rtc illlclsitl in apiL sc gr'iso$t. Accst tip d! p,nrp:' cstc dr ol,icci niilizat cu turLirl. colienecrr n\ veriical fu pale din lcrnn sru i)inzi.

F i ( . 1 0 . 1 9|.o n r r : r . n 5 ' n b .

(r,rliuiare nud€pin(;c dc viteza:J::i:;11"i?fil:::,'fftiff: rrecit $i

,rrin(f 7s91,sau ii0?; pentru o irntlimc de 30 rn. \rjteza dc rotatie oscilcazl irrr( 100ii 1000rot/nin, funclie (le tipul constructiv. I'omp(tc (xr ;uruL pol li cuplate dir€ci la trrrt)inclceolictc lentc sarrr.apideExpericnla arati cn turbinele coliene calc au riteza specilicn ). nai mici d,r 3 sint celc mai recomandate. ,\ccstea demarcaz; 1a o vit€z'a a rintului st;,zuti, dc ordinul a .1 ru/s. in pllc1icn, pentrn a ulura clcnrararea.se poate utiliza o valvl carc . \'i(l.azr'rconducta dc rcfularc inainte dc dcmarare,sau uD ambrciai centrifugal frrc antreneazi pompa nunai cind turbina a atins o anumiti vitezi. lr) 2 5 2 Pomprrea pdtr lraNmisie bidrauliri. Ddc; pulul er{- foarre rdinc, se Iroate iolosi aceastl solulie. Pdnci?iul este simptu. Turbina eolianir llltrenrazaL o pompir carc nljmenteazi un motor hjdnulic introdus in puf. Acrsl nlotor (stc cupiat la pompa d{r crlractie. 10.2.5.-3. Pomparca pneumatici. pentru a extrage apa din pufurito _cu foratc se po-te utiliza ti aerul compdmat, produs dc compresoare pis_ loane, cu turub, compresoare cent futale sau compresoarecu.membranli, Ac(str, )rprosoarc sint aDtrcnate ia rindul lor dc lurbina cotianir. 21t2

r 02 6 . 2 Pompi eu nodu.i ({ig. 10.21). Pompa cu noduri (cu lan! sau (:.rblu$i Saiberotunde) cste cotnpLlsidintr-un lan! sau cablu continuu din olel, mnsi plasticiL sau l)r car() sint nontate discrri dc ofel cu taibo dilr caucirLc, piclc. Lanlul cstc antrenat Ia pilrtea superioar:rdc o roatir, iar la partea infefioar:r sc gnscAtcsurs.e api. Ramllra ascendenti a lanlLdui trece pintr-un de tLlb dnr tcavn de olel, avind diametrul intedor egal cu diametrul exterior al ,.,ibelor.Apa o:te antrpnar; in rub ri ovJ.uat.iia paft"J .up.rioarJ. A.rlxii i r"m d" pomparc, utilizind in loc Je iaiLc bile din material plastic,Iixit. p,' Nr ciblu de ofcl, cstc cu[oscut ti la noi ln fari, sub denumirea de transportor .Lr rroduri, fiind folojil in cadrul conbiu,rtelor avicole pcntru tflrnsportul

t0.2.6.1. Pompi tip para:uti (lig. 1022) Acest sistem cuprinde o ,,r]rc paratuti rle circi frinshii sint legatc d: fringhia de ridicarc r gnl4ii. Ii,r(l 1'lrtului actioncazi asupra para rtei $i trage Snleatasprf prrtfa sup.fr()iLrr-r?utului. Dc centrul paragutci csto atatair'ro altI fringhic carc pcrmite a ,lriDgcreapara$uteicind girleataa ajuns la partea superioari a pulului. l)up;t .lringcrca paragutcise poate cobori gileata ti ciclul sc repetal. 10.1.6..1. Po p[ cu diairngml (fij. l0.z]) Pompa cu diafragnrll ,,'llsli dintr-$n cilindru inchis, care arc li partea suprrioafi o diafra8oli-r 20il

,ir.ular;i dh ca|ciuc sau o ce a.lte materiale tlcxibitc. Di{icultatca acestui r,t, de.norrtir .sr. zurd n.ar.3 diafraSmci lcSeturih ci cu .itindrul ]a $i tija ,! rclrondrc. c.r.t t,p !l- ?umt; se utiliz-az; la rurbine Savooius.

ln fig, 10.26este prezcntat: sche$age ?.?lti a nei ii&tal,alid eoriehe pefil/tr Pornfaren afei. Aceasteeste fomate in principiu din: sursa de api, pompa,turbina eoliani, instalafia hi&aulici 9i bazinul de acumulare.

FiB. 10.22.Pomp, tip para$nd-

Ij6-. 10,21. Ponpa

.r

ijj8. 10,23.Pompl c! diahas!'n

Fi8.

10.16. Scndna eenetale a nrei nrlalalii p, a'[[,Fa ap( i.

eoltene lcDt'n

J.ia. 10.21, Ponrte

J)cri_

l0.2.rl5... Ponrpri prristnttict \IiB. t0.2r. Acesr tip de DooDtr esre roflr.rr d-|lrtr-un tub ,le-tormabjl (aucjucsau maseplasiich,pfin &e este din ,.t. daloril; unui roior .u rolp gtisanrc, .are .-alctacestrub liirrlffi.,".; "0". ',0,166, Pompdco pi.roDdc dubluete(t (1i8.10.25). pompacu Disron cu ouDru erFCr srmlara( u pompaunic aclionate, uneleexce;tii. A'vantaiul este ru acest.rpompocsteci sarcina sursade pulereestemai conslanli. pe 28,1

Sursadf aFir poate Ii: strah acvircr freatic subteransau ape de suprafal:L '] (rjuI]. la!rrrr. iizriri clr.r it-,ulcapla i estc determinai de sursa dc api. ,dFr"r." apei drn srraiul freat:c a"vil.r s€ poate reelizaPrin puluri Aslfel lorate,puturi 'adtc 5i dr"rruriruncliede urmrtorii Parrmetri: ;din.imea la cara:c gisesleptnzafrearice: a erosimea -FJ stratului lreatic acviler imj; - ;anta piezometricd i, a curentului subteran; ;oelicientul de infiletar. l(, -m/s i - debitul captat 0 im3/sl. Captarea apelor de suplafali se realizeazi Ptin priz€ dc api adecvatc licc:lrui caz in parte. AmDlasarea ansamblului rurbin; colian:_-PomPeeste delerminati (lc lx,tonliaiul colian al zonei 9i de sursa de apa ID PrealaLtl ata cum s-u nrai

285

' r . , r . t l I. r , L L r ; , r . L l , i a p J r ' n l i . r l . .,l^ h . r n. I r u r r " r i { , , ' , r . , ,, I r { r , r , t i ,h i , l r . . _ r l r r , ' , 1 , , s i , l / o l | . i p c n t r ud " r . n i a r ' , " . , \ . i L , r p I n " r , l a t i , L i l r , n l i ,i , n | | . r . J i , : , o r . o u c r a - a r . i , , l r . i . ( n n ( t u c r a c d d r . l . 1 . , r . / p . , r n r n o n L . , J .-r p L r r n r ; r r , r ; r , r p " : . , i ,o . , n . . r . r . B o , n u i i ", ,lL,,rcu.nLrlarr, lunclie de condiiiilc localc dc retief::auutiliz:Lri,piratefi rt: / ! o r . , r L r . { . r / i n i r o p , r - . . m i i n ; ' , , I 1 j r r . . 2 . . r . . ^*rr r r , rr. . r . t i l r r , , r o . r . r . , f ,. ' , 1 , 1 ' . . . , I ' ' l ( ) - , , , ' L a t . L r r . t z r r I r r L I L |z. r . , " , 1 , , r r i r Lr.i ! , r i r I r i j , , , . D , i _ r l i \ ' { ' n . t f i .rr' r z r n . r r ( ]rr c . t c l l r r r r ' : i . \ J t ! . . . rn u . ?..rnrl ilniutc I / linin| .(.rm J ,Lp,"L bineinfeles,dc perioadclc ln:rjmc in carf \intul nL1l,ai.. ;i,

afcctata de coelicicntul C2.,A.ydar, putcrca ta htrurca tn transmisie csto P^:C'(x) P,. Presupunlnd ci rardamentul acesteia este constant in inireg dom€niul de lucru, puterea la axul generatorului electric este Pa: : ,_P^: fl_CP$) P, Se cunoatte ci in majorilatea cazu lor randaDrentul genemtoarclor rlepindc de srrcini (fis. 10.28). Se observi ci pcntru sarcini mai mici de l/3 din puterca nomirrall"L randamcDtul scadc vertiSiios/),,, linind sr:amacle rand:rmcnhrl Seneratorului, puterea rlc.tric: Seneraii P": tilP). P" : ?hC ^i.)tts@)P,.

I0.i1.

{iDtcrsia

olcrglir.i Ii t lui iri onorltio ck (tricit

t-i.i .l o aniizi n titernturii.tr:pcriatitatc referitoare ta i r , , r ) . 1 , ,, 1 r , \ , r r . . - r ! i r ir I r , u t ,r n - r e r ' t , , , , . , , . - , o n s l " a " r r j 'i o m.lri,r. .r^ , {i , i i , , i 1 .r . r F r . . , o J r r l i , o . , L i ,. , i J ^ . , , l . j u - i , . , n , i . ' r h r . . . u ' . . . i l , r . o r p l , r r r ' , : r - i . . r r , . . , , l , . t . r , , l ,L. ,r o r rJ i i. i,irt . . . t i , r i , , . . n tr ' r " r r u r n . t i . ' t r . , ) , .l , . r ' i I i r ' , / . , , , . . r , 1n j, ) l t i t u J i , 1 . I: r . i . , . I | , i I I | . i I I , , .n r , . : ,_ r c s a l c a t a ; r l L g o r , a : c h c u r i i r L , c o n r . r r , i , , sif i . r ' n ( t i s , . u t i ( , r r r i n : i t o a r . c i c r l)
!iLfiabili i

Ceea cc cstc caracteristic sistonclor de conversic a clcrgici coliene nu irste puterea Scnerat:r, care est€ \'ariabiln ilr tnrctie dc vjtcza vitlitllui, ci clcrgia produs:r in dccursul unui an. Dcoarece existi di{cili lactori de eficienln carc iDlluenteazl puterea senFrati J x."iiia "inL frn.lii n"t,n,ac d" \irFz3 tintulur ;i.ar.in;'. "jmpla EnergiaA.n.rri; multiplicarc dinlrc pul'r.a \inrului ;i 'irnp nu esreLorec{1. o l , r n , l i ' . o m r l e \ : ., 1 .I o f l n . l i r r , l e f , r r " , r ln u i "rr.'i.

o(l'dl ch trcrri al LLLrbinei colii.nc: ta trratie conitanr,"L;ta turatie

t -

c,.(rh,"1,(1',) d1. \r,"(r)

2) pozitia a\ului, nirirner tLrrbirEi;i caracteristna ci dc prtcre, a1.ind v'hrz.r viDtului .i! l,-:rrametrul -l) Datura r]Lrrc tului dL'bitni:cur.Dt 4licrnati\.,cur(lut corrinuu: 1 ) . n r r u r . r ' ! , l , i p t , . , r ' f t , t , u x .. i , t ,t , i r . . zS , I f f . r r ( , .I r . , , , . .I r t , t , ( n _ , , r , 'r,,,t,'r (pruprir),si"trmu) ullL Ls,.tir: 5) invcstitia nfcesari.

Calculul enersieigercrate estemult simplificat daci sc uiilizeazI calacteflsri(a out.r. rlurai,, similari srafic.lor de sar,ini ulilizJrc in analiza'iseAce.rstase obline ulor din curl,a virrza vinl-IrecvcnlJ rn,lor inergetiec. turbintr p n dcfinirc.,.lon,nirrlni .lc lu,rrr .'i a rlir-. 10.29) amDlasamenlului ruib'n,i, .uDrins'intrc Drazul minim ai vitezei vinlului rlr la care turbirra ., iBUri S.i;rarpa d. ene4i..u r ridicat ti \itera mJ\imi admistbjli,,1,

t0.3.1.

E l l el g e l i e r i n F t : l l n ( i j l ' , d p r " o n v o r s i , t

Energ.ric't in.r,Llaliilur.oli. u rroat. ti inteteu.rr ' ' l r , r " ' i , l i n t i 8 . 1 0 2 7 .u D , l "P n , r r p u 1 p 1 .L l i : u r l n i b i l : r i n r u l u i : r,r baz.r . a P. puterea la intrarea in tEnsmisia % mecanici; " {c.o113-I fs_l"ir}r- puterea la intrarca in gcncntor; !i /'. llulereaelectrici Ia ierirea din F,1" - ranJamentultrrllsmisiei mecanicr. - rJndamentul SFnPralorului: , ,.t^j .oi u, rpnt,rtLt. p,rtcrc1" tl|n.!ic d" vitezaspeci{i, a. I)ut)i rurn rrier,lin sclr.mablof. purnrcadisponibitia vinrului /,,, csh, r('nv,)rrr:rrD lrur.r,, Incc,rnrc.i pri 'ntermediulsisrernrrlrri rerodinamie,fiind 2frd

li'!, l0.2lt. Di.Brama dcrtrnddn.nlnliri r(rrlnlci ,t. sn'ci!a lr geoeratoarelc

lij8, l0 :9. Cniaclc.istic. 7i l.zl / irtJn crc,rli Fnrrn trn rr)plasanxrt eoli.n.

l:lA. ll).r0 ( rrrflr 'isica riirTit virlnlr nti lcrtnr un rn,tlr

luDClioDare.Curba \'ilezn virt-duraii oblinuti esteconvcrtiti in curbr pui(,rcih'ratn (fig. 10.30)cu ajutorul relatiei cunoscuteP : .](I1*. Po{iunea haturrtit .rlli'lai in paltca din stinSa a Laractctisticii, reprezintiL.ncrsia ncutilizal)il[ (lc :Il7

rotorul turbinei ca urmatc a dcD:lsirii virLorii rnr.riime acimisibile a vitezei vlntului iar porfiunea din drcapti.eprezini:r energiapierduti datodt:r yitezei rurtilizabile a vlntului. iiadar cne.gia totalii a fintului la intrarea ilr rotor este dati de aria s pmfctei cuprinse tntre celc doua porfiuni hatuutc Ac.rteia i se aplici l:!rorii de uiici,nti C,().) t,. L(P"\ iminrili arl(ror rfzultitld Fn,'rgir i littrrc.l posibrlid" oblinur la rrtrreaii+rmulu,. Finergia electrici generat:r depinde insir llr rnare misuri de modul de lrcru al sistemuiui de con(ersie 9i anume daca acesta lucreaz:r la turatie ccnstant:r sau variabile.

in portnrnca aC convcrsia encrsici vhtului sc facc cu un cocficient de I'rter vrriahil, conformcurbcicuno\cul",v.rlorreasd oprimi dtin8indu 5F in f q t n . : i l r l , p u n c r u l u i. i n t i m p , e i n i n t r . a g a p o d i u n ' , l B I i m i r J f .p r l t e r i i r B a 1n I inlraredia :i,tem s. obtinFD" s"am" drminu;firac.sreia. u,*. , oqversiei rezulti putcrea mecanicii P,,la intrarea in transmisie (cr.rrba D). ,lectrici H'rr(rari (.urLa , r sc obrrnepe bxzjrcon=rd.r!riilordin Pur'1,,t Rcn f:rli in t,.rrHrdlul prfr{denl. i.rr:r'irrCFlFO rcpruinti ener8ir cl.ctricr'i {lecutsulunur an.

r0.3.3.
I 0.It.2. l\terea electrici ll BiBtenelor cu tul|lio staoti, - fi€cveDti constaDti (TCIC) cotr-

Puterea electrici, a Bistemelor turatie variabil5 cu - fracventd, constanti (TVFC)

ln sistemelcTVFC turalia turbinei, rcspectiv a generirtorului, l afiazi in {rnclie de vitcza vint lui, in timp ce frecvenfa curentului generat trbdul tipic de lucru al acestor sistetneeste ilustrat in fig. lO.il. sc mentine constanti. lucreze cind viteza vintuhri x :rtiLrj o anumit: r'aInst.rlatia incepe saL Se presupune cazul ideal ci rotorxl turbinei este destul de Sreu ti ci l , , . r I l m i n i m ' 1 I , , , . . D u l i . f ! i t ' 2 " a l i n B e r r l o a n a n o r r r r r r . , l r . r , r e j p u u z l r u J r e rtrritia hi vdfiazr'rproporlional cu vitezi! vintului ti in concordanli cu ini i l r r t , r i i r o n r i r r J ,l . ' i , . . i r ' ( . t , i i t " t r u l u u,t r , : . r r i . r r r,l i r , ; l L r , . . p a s u l u . ) i , c r .irc:rror gcrl )r rtorului clcctric, in asa fel incit valoarca cocficientului de Putere controleuzli p1,ri,r.a h inlrafc, Inenlnrind turafh (rf.peciir tr,rcvcnta cu.en.1 fie optimi! in intreg domeniul de lucru tului gene^rat) prtt'rea constant,rirtr-un domeniu larg de |arialie a vitezei !i ln cazul sistemelor TVFC se pot distinge doui moduri de {unctionare vintului. ln momentul in care s-a atins laloarea ma\imar l',,,,. pentru care a l) siJtem3 Iirr:r crntrolul puterii Ia intrarc;i 2) sistemc cr controlul puterii tost dimensionat sisteDul, lcesta cste scos din Junctiurc. Acest mod de l cru estc cafactcnstic sistemelor echipatd i:tl se eratoate ln fig. 10.33sint ilustratc, sp(e comparafie, caracteristicilc putere-duratir sincronc ii asincronr. t\tcrer la i('iirc functio de {lurataLrirte ilusirat:r ln fig. ir cazul sistemclor TVFC cu ii firri controlul putcrii. Dupl cum rciese din ligurir, in cazLrlsistemului TVFC f:ri controlul puterii, geoeratorul electric trebuie dimensionat Dentru a putea utiIzd rnrrcrga purpre cllsponrDLrJrrnruLur, a ir tinp ce,in cazul controlului puterii, gene-

f.rtorul poatc fi mult mai mic, turbim prel,'ind doirr o IrJflL din i.n^rqi.L d'spon;bilii t intului prin intermediul mccaoismului dc .ontrol aI putcrii (reglareapasului elicei). La sisr"mullari controlulpulcrii.. mri observi ci in alari de faptul cl puterea la i, rire *crJ" r.pid pcrrrru.rrcini mai mi, i dr /',,1. pulcrca la ieiir( esl. mri mi.i Jc.il irr , i'zul contrclului puterii in ce^ mai marc parte Fia. 10,33.(r.iact.rislica Prt.rc ., (luratcidc lucru. cr llrin urmarc, energiaprodusi in decursLrl .lrr^it ni cazll sttc clot fvllc ti lrr, controltrl Puterii[nui an, in ciuda mirimii teneratorului, nu , itc sonsibil mai mare. Este aiadar .ecomandabil sl se utilizeze sistemul I VF(l cu controlut puterii, ?est{ind puterea constanti cind Puterea disponiliilii n vintuLLi rste mai m:rre decit puterea nominali. 289

l:i(. 10.31.Caractuisric! pu, r+re-viteA lint b senrratar.el€ TCFC.

Fig. 10.:12. Cnr&teristica ptrlerii do la 8€d€ratoarele si'L icails-dur.tt c.onc ir asrnc..le

lO.-12.Dup:r cum rezultir din figur-r, Dutereadisporubili a vintului la iltrarca in sistem (curba a) este limitati la o inumiti vioare de cntre mecanismuldc |cglate a pasului elicei (por'fiunea AB), 288

10.3.4.

Compa,ra{ie lDtre siBtemele TCFC $i TIrFC cu contlolr]l put$ii

In fig. i0.34 sint iluslrale curbelede putere ale cdor dou; *istcme. ln regim di putere constantl. Iunclionarea ;mbelor sisteme este identici, in timp ce, in retimul ln cale puterea disponibild a vintului ostemai mic:r decit puterea nominala, cele doua sistemelucreazi diferit. Sistemul TVFC lucreazS la valoarea optimd a coeficientului de putere, in timp cl3 sistemul TCFC lucreazi cu un coelicient diminuat, datoriti pasului neoptim la elice. Suprafala ha$rrati reprezinte surplusul dc energie sencrat de t:tre sistemil lVFC.

Schema doudgeneratoarc are li alte implicatii pozitivegi anume: cu mai - dacdin sistemulTVFC esteutilitat un generatotde curent altehativ (u colector,mirimea gFDeratorului estF limiiati. darorite problemelordo ' omutdlie.probleme por Ii subsbnlidl imbunetilite prin u[ilizareaa doui ce €enehtoale de putere mai mici; - creitereasituranlei sistemului prin faptul c[ o defec{iune unul din la generatoare scoateinstalaliadin flrncfiune; nu - reducereacuplului necesarpentru demarare, deoarecenumai geleratorul de bazi esteantrerEt pennanent cu arborele p ocipal; imbunltilirea ventilaliei teneratoarelor datoritl suprafetei de recire mai mari, oferite de solutie cu doui generatoare.

10.3.?. 10.3.5.
l'r8 lo 14. Compira r nrrrc cd'act..hticilc de _Putele la B.Dqalocrcre

Concluzii a8upra sisd melor TVFC Fi TCFO
Din punctul de vedere aI

Scheme de conversie & energiei vlntului in enercie electricd,

energiei generate, si6temul TVFC cu controlul putedi pare a avea un upr avantai asupra sistemului TCFC. ln timp ce sisiemul TaFC necesite in";tifi Da; in mecanismulde retlare a pasului elicei, sistemul TVFC necesitl investi{ii ma in partea de generare,pentru obtinerea Irecventei constante. ln nici un caz sistemulTVFC l[rt controlulputerii nu estecompetitivpentru tenerareade eDergie scarilmare din cauza costuluigeneratorului. la

TcFc ?i rvFc

Ata cum s-a aretat la inceputul capitolului,exist[ o multitudine de posibilitntide a alege scheml de conversie, o avlnd la bazdditerite fS.clnd unele gi criterii. In celc ce urmeazl, vom prezentaciteva din acestea, { onsideratii asuDralor.
10.3.7.1. Schemo de eonversie in c iont cotrtinmr cu stocare De[tru

10.3.6.

putere pe jumtrtat€

Companalio lntre sistemel€ de convs$i€ cu uJr,singur: generator ti sistemelo eu dou6 g€neratoarc ale

S-a aritat c[ reducerea considsabile a energiei produse la niveluri mici de Fltere ({ig. 10.33) se dartorettescaderii brugte a eficien}ei generatoatului sarcini mici. Ac€astl situatie poate Ii evitati u$or plin la utilizarea a doul teneratoare in loc de uDul siDtur, avlnd liecare putereapc jumltate, conceptiDtllnit uzual in siste$eleenertetice. Unul dintre generatoare este utilizat i! mod preferenlial ti ltucrearl eticient pini la puteri de 1/2 din puterea maximi a turbinei eoliene, dupd care estecuplat cel de-al dotleagenerato!. In acest{el, pdntr-o scttemi de comand!, simpli se asiture lulclionarea cu randament ridicat a ambelor gmeratoare In majoritateatimpului de lucru. 290

:tllfbine de miel putere. Pentru alimentareaflri disconti[uiteti a unor consumatori de mici put€re sistemulde conversie cel mai adecvat pare a fi acclalornat dintr-o turbini, avlnd puteri cuprinseintr€ 2gi 6 kW, fdrl sistcm de reglare turaliei, cuplatecu un generator curentcontinuu (dinam) a de sau un altemator cu redresor, tampon pe o baterie de acumulatoare. in Deoarece tensiunea livrate de generatoare (dinam, altemator) depinde si atit de h[alie cit ti de sarcini, estenecesar se introduci un releu tretula10.35). tor de tensiune, caresdmentini tensiunea constantt (1i9. aproape In cazul dinamurilorln cadrul releului retulator de tensiunemai sint previzute un regulatorde curent pentru limitarea curenlului debitat ti un (releuinvels)careare rolul de a conectageneratorul ln conjunctor-disjunctor circuitul baterieinurnaiatunci cind tensiunea acestuiadepqegteo arumitt valoare.Ir ultimul timp insi estemai frecvcnte utilizarea altematoerelor, pe datc fiind multipleleavaDtaje carele prezintefate de diDamuriSi anumei a) volum 9i treutate mai reduse(plnl la 150 w/kg {dll de 60 Wkt); b) debiteazi curentdc la turalii mai mici: c) putereanominaHse obtinela 1/3 din tffatia rnaximn,astfel ci alternatorullucreaz;la puterenominali pe 2/3 din domeniulde vatialie al turatiei; bateriei pe alternator d) nu necesitn conjunctor-disiunctor, descircarea fiin(l impicdicatl de prezcnta redresorului: 291

,, ru ecesite relcu tegulato( dc curent pcniru ci limitarea accstuia t.r \,,1.'flrcp.riculase J]rc prin saturarFd (ir.uilului srtumagnetic s'. (fi8. t0.Jb): f) lipsa colectorului ti a periilor care ridici probtemede intretinere; r), spa.ilar.d bateriei poar- fi mai mica,daI fiind faprul ce aceaslaDoate l i r , i n , ; r ' a l i l a r u r d l i i , . s p . ,r i \ v i t e z .m d i r " l i . r x t ev i n a u l u i .

l)imcnsiona.e onpacifilii de slocore. Pentru a garanta furnizarea de cnerRieclectdci citre utilizator cu un risc minim de discontinuitatc, cstc J n...sar (a bal.rir JF J.umularoarc lie .orc, t dimpncionati.ln a.csl rop trebuie sA cunoattem urm:toarele: a) Regimul viniurilor zonei in care umeazi si se IacA amplasamentul ft,ineratoruluieolian; cu cit datele fumizatc vor fi mai precise,cu aiit dct(r |ninarca caDacitirtii bltcrici dc acumulatoarc va fi lnai cxactir. b) Putcrca medic absorbiti P,', in decu.s de o zi, 124 h). Accasta se (:alculeazitinlnd seama de puterea instalati a Jiecitui consumator ti de rata lui de lucru ln decurs de o zi. De erenph, puterca medie in decurs de o zi a unui consumator cu puterea instalati de 60W cu o rat5 de lucru de 2 h estc 1,',",: 60 \V. z :5\\:. '24

Fig. lo.ii. Caracteristica de 'egraj n' r.snn h frrclio d. .nroilii del)ita1i .1. i0gtrlat(! rnl ,lf lfrsinr. rl.cl(r'ic, 'rltr 11tu l.:kctro'rn oizir Si-

FjA. 10.i6. Ctuacteristica de er, ci,rn n, r.ann stabilizat f€ntru l/ =. 13 \' r rhcrnarornlli tip ll5{), rnD calic llleclroprccizia

c) Putcrca geDeratorului eolian asociat batcrici dc acumulatoare. Fenomenelelegate de producerea Si utilizarea erergiei electdce produsc (lc Seneratoarele eolieneau un caracter aleatoriu si anume: - prcducerea energiei este discontinui; utilizarea ei vadazi in {unctie de zi ti in cadnrl zilei; - valoarea curentului produs de Senentor dcpindc pinir la un punct dc turatia ]ui, tespcctiv de intensitatea vintului; - valoarea curentului de incircare a bateriei depiDde de starea ei dc ,lescircare; o parte a cnergici nu mai trece prin baterie Si deci in mod practic nu r'\tc afectat:r de c:tre aceastal - cDer8ia rcstituilr"rdc bntcric ..stc funclic dc valoarea curentului de l'cntru detcrmiDirri riguroasc ale cap^citarlii dc stocare se poate face ,rpri la simularea pe calculator a urei situatii date, insi aceasta presupuno tnijlo-ace greoaie 9i costisitoare. T n ( , l c , e u r m e a z :srp p r F r i n t a m e r o d i . i m p l i d " ( a l u l . . a r e p o : , t c . r o d r,./ulrale "rli.li(iloar" in l,rd, ri.i. PcnrIr a.'d"ld lar.m urmrir03r,l. n(,tirl i /),".,r-putcrca mcdic al)sorbitr-L dccurs dc o zi lwl: in , numilrul maximdezile consecutive (dintr-un an), in carc vintul a tiF! rnf.rior \intului utilizdbil Ir srabilirca , nu 5( ra lua in eonsidcL.rr,. Iui ltrioadele cu vint neutilizabil deoscbitdc lungi, a ciror {recven.t:nu depitettc .1 { cazuri pe an {in caz contar se ajunge la o supmdimensionare capacitnli a c capacitaiea baterici dc acumulatoarelAhl; [/ - tcnsiunca nominal:r :r bateriei lM A,lmilinJ.i balctia s' tles.ircAin proporliede 80o., rerultaL r urma'loan '" u.,li. de bilanl pner8cli.: 0.6 c l' > 24 nP.., din (are rezull; marim.i .lDacititii de stocare:

Schema de convcrsie in curent continuu cu stocare De baterii. utilizlnd , r n d l r c o r J l o rq i t e i l u , t r r r i i n i i E . 1 0 . J 7 , in care se dorcstc alimcntarea unor consumatori in curent alterln cazul n:rtiv, intre irccitia ti sistemul dc stocaro sc interpunc un invortor carc va Iurniza dlelgia la tensiunca ti frccvcntir ceNtc.

. r .-.1.,.-," l--]...*t! *r:" H #J I
I | | | b-frobl ldtu,l

l-

---r

I
Fig.

f

-

l;;;I
L9!q9!

10.17. S.hcnrd dc conrcri,c jr crrcnt €onrinDD cn slocare iclnrnai.! !. f.r1nr 1nrbi.c d. n'jct tllere. l). bat.rii.lc

2\12

29:)

ItxrDth. Si s. dctcnrire c.prcitatc, bAterici de acunnlaloare, neesri alinrcrrtrii i'D.i stdlii autornatc detra$rilerea datelor i mlotriva i nundafiilor, cxnoscnrdnnnttoar€1e date l z i t e ,U : 2 4 \ - , p h . d : 4 t V . ":7 3 0 ? J .>_=:15 Ah

'l t rmrnarca cur{nlilor, tcnsiunilor,I/specliv pul.rilor .1,brlrlc ir funclie 'I rurdliaBencfJtorului.cara.lerisli.adFl'uter"infunLl;e,leturali"n-l(z) estc ilustrate in lig. 10.41. Puterea mecanice, curba (;r'), necesari a {i Iurnirati de cStre turbina eoliani, se obtirle adeugind ]a puterea electrice obtimt, la ie;irea gencratoruhi pierderilc acestuiaii celc din translnisie. 4. D.lcltkifli/ca laforlukti de lm?tsmis.it llobi,ui-gtrtydloT cstc rcdat: i'r fig. 10.42. Cunoscind caracteristicile turbinei coljcne (curbele I/o I/6) ni putcrea mecanic: in Iu ctie dc tuntic ccrut:r dc geneBtor (curba 7') ti suplat,urindule pc rcdafi gIali.. raportul d- rrdnsmi.ic
i : )ts,,,,,"k,ln,,,bd

10.3.1.2. do Schcma couvcrsie curontaltcr uliv de lreerenldvuinbilil in cu geDeralor sincnon, rc dcbiteazipe o rele{ propri€.Inaccst caz,problema {
produccrii curcntului electric este sirDihrn cu problema pompnrii apei cu un proDrema pomparu aper anumit debit la o innllime datn. Schema de conversieeste ilustrat[ in fig. 1038 Turbina lucrcazir la turalie variabili'r (', + const) datoriti c:rrui fapt Irecvcnla curentului generat este ti ea variabill. Pentrurezolvaiea problemei, respcctiv alegerea raporFig. 10.38. Schcnra {le coiversio h clcrsic clcctricl iului de transmisic, ca ti in d. Irccycrlt vari.bill, cn un rlt.rrator dchitnnl lJe o rct.a ir.lcpondcrtl cazul ?omp:rrii, este necesar si se cunoasci caractedsticile turbinei eoliene, caracteristicile cxtcrne ale generatorului ;i caracteristicade utilizare (sarcine). l. Caracl.eisticil,e hobdnei eolienc.Caracteisticile putere-turatie ale unci turbinc colienc rapide, avind vitoza viDtului ca parametru, sint cuDoscrtedin capitolele anterioare $i sint redaic in fig. 10.39. 2. Ca/&ctetisthil,e ertertue gcnerutolului. Acestearcprczinti dependenta ale tensiunii de iqire fa!; de curcntd dcbitat pentru diferite turatii constante

r'jl
. - oll

ilil

'[
l0l3

P^.. .f t-r#nrI

/-i

lri* lo.{1. Cara.teristica Fig. 10,42.C:'acteristicile tu_ lig r(,) a geneatoiuruibinei €otere * ale puterii me_ cmice neceer€ la 8€nerator'

Puterea mecaticr' la seneralor'

s. al'8e in aga fel incit curba (7') trdnslatati si fie clt mai aproaPe Posibilde crrrbapulcrilor maxirnale petru asiSurarea unci funclion:ui optime a sistcmuhri Din inteFeclia curbei 7' cu cancteristicile turbinei .ezult: Putcrca rnccanicl ceuruti de generator in Iunclie de viteza vlntului (fi8. i0.4.3). 10.3.7.3. Sehemr dc conlersio ln curena altcmativ d€ lr€cvcnlll coF .tl|ntd cu 0puomtor siDcron. care debitcozi pe o lclea de pulpre inliniltr. A,lasta srhem:Lface parte din cadrul si.temelor dc contcrsic cu turalic , onstant: - ftecvmti constanti fi este ilustratl in fig. 10.44. Pentru ca functionarea ten€ratorului ln paralel cu sistemul s:Jie posibili, este necesar ca inrinte de cuplare si fie indeplinite urmitoat€le condifii: I) ordinea de succesiunea Iazelor generatorului, respectiv a relclci si 2) tensiunile generatorului, respectiv relelei, si aibe aceeati valoare

(ris. 10.a0).

lrig. ll)-3r. (:tuact.ri$lioile de ptrlrrc ale {nci ltrl)nrc eolienc 6pide penlru diir.rilc vite?e ale tintului

Iiig. 10.10.Carrctcristicile cx tcdr nlc B€ncratorultri.

3. Caftt tetistica d. sdrcird U : J(). Alura acestcia depinde de cerintclc coNunutorilor. Prin suprapunereaprste caracteristicile generatorului (fig. 10.40) rczuhn o scric de puncte de interseclic, ale ciror coordonate pcrnrit 29.t

{) Irecvenfele 9i laza se fie egale. Deoarccclrecv€nta retelei este constantl, este necesar ca ti lrecvcnltr, |tspectiv turatia generatorului colian si tic menlinutl constantl. Aceastr

205

atragc dup:r sinc necesitatea turbina eoliani si fie dotatiL cu rnccanismde ca rcglarc a turali€i. Analog cazului in subcapitolulanrerior. priD suprapunerea pe acetasi grafic (tig. .-trdlai crra.terisri.ilor de putrre ale rirrbinci coliene I0.45) a

C u r n . L i l l , l/ r J (r , r i . ri ( . ,( l , l u r , r , J 1 u r l , i n . i s i . ' a , . n , . r j l rh ,'i r i , t ; . r , l l r i r , . l c o ' 1 . . ' n l o r n u t rri, r " n r , ' a r ,r . L r ' c / i \ i n r u l u iy i r u r a l i a a , x U t g , n . r i r o r , i t ' , i , . , , ! t aiutorul unei schemc dc comanda ;i reglare corespunzitoare,se poate varia

liig.

l0.ll. Schcna d. conrersie ln ca. de tlecwcnti constanti, nriliznrd un alternaror.

Iri!' 10.{5. Caracl.,isticile de tute.. alc turbinei eoriene: alternatonrui {7) 9i 8e

IriL. 10.{6. Schcmr (1. cor.r.rsi0 ',, c.a. ,le In,cvcrli constantt, nliliznd ni Fc!eral.r nsincr.r cu rolor ' i i . ' - ' . . i r . 7 i r r . ' , . ,, t . I ' c t . . l i n , r ' , u r ' u t , o ' u , i c ,

f i g , l u . { 7 .C a r n c t d i s l i c i n , . o j stal jcc ale gcneralornld .sin,

neratonnni asnrcron (2).

(curbelc I/o-y6) li ale gcncratorului (curba 2) sc poaic dctcrmina raportul dc transmisic ti putcrea clcctrici gcncralii in lunclic dc vitcza vintului. Incircarea generatoruluiscfacep(: seana modificnrii unghiului intel'n al matinii. 10.3.'1.4. Schema de conversie in curent alt€roaliv de frec\'eltd eonsluotd cu gcnernlor a\inoroB cu rolor in r|.u oiffuit. care dcbileazi lle; rolca de putere infidti. ScheDa de conversiccste similari cclci prezentate anterior, , rr obscrvatia, RFn, c.i r.rrnrul rsin(ron permitco ugoarii rlrrn c.r, irr rrport . rL turalia de sincronismn. dc I -5?;, ceea cc duce la o utoarir itulinarc a caractcristicii de putere ififi. 10.45, curba (2)l In intreg domeniol de vari2lic a turatiei, frecvenla este meniinuti constanti de cltre rctca. lntrucit gencratorul asincron absoarbede Ia o retea o putere reactivn de tip inductiv, nccesari pentru magnetizareacircuituiui $tt magoetic, se impunc corcclia fnctoului de putcrc prin cuplarca unci sarcini capacitivc, carc poatt ajungc la valori imiortante pcrtru puteri mnri alc gcneratorului, cecircc ducc l:r scumpirea iNtalalici. 10.3.1.5. S--hema fonlersie in eurent alteruativ ile ftecvenli cotrsaantiL de crr generator asiocmlr ou rozist€4e de rcglai in circuitul mloric. care deNteaziL po o rofca dc putere in-tiniti. In cazul gcneratomlui asincron cu rotorul in scurtcircuit, este nccesaril menlinerca aproape constaoti a turafiei tubinci h {arialia vitezci vintului, ceca cc prcsupLrneutillzarca unri mecanism df rcglare complcn ti costisitor. O solulic simpli ti carc nu necesiti mccanisni dc rcglarc a tula.tiei turbinei se obtine prin utilizarea unui generator asincro[ cLr rotor bobinat;i rezistenlcde rcglaj ln ctcuitul rotoric (fig. 10.46). Prin crettcrca rezistenlei /: a circuitului rotoric se obfinc o diminuarc a rigiditirlii caracfcristicli mecanice a generatorului (fig. 10.a7), acesta putind funclioDir in limitcle l- 1,5din turxtir dc sincronism.

r"zi"r.nrJJrn, ir uit,rl roroir in asa f.t, incit rurbin- c: II, rpz. in Dermancnr.-L I' card.iprin;.x p. , drc , o-fi.i'niul dc futcrc e-tc marim. respnitiv,t.n-rr r , , I l ' 1p .. , . r r r , l , r i j i n a i u r , r t r r n , , . , r o J r i , p r r t .miri \ i r n c t l - t , i r t t . i n r , . i " i , r ti l)r(r(l{rl()l rnlm. ln rolor l I " d \ J I r ' : j,, r l . r :r , r n u l u .i ' , n . t , i l l f J p r u l, i o b u r , I , d l . . . t^ n , . r R i ! .r o t t u . c f ni ' - l i d i " i p J r ; p " r c l i s r , r ! r o r o r r . ai ,n s ; l . F d s r a o a r c n p nnmi dihntp ;r;lilari sau poate li recupenti in relea, prin utitizarea schemelorin cascadi. 10.3.7.6. lirhemfl do convolsieh curcnl alternflliv dc free]cnti coDst||nti .|| ||r||orirlor do cu]ent r.ontin u si i vrrlor c tiri{to fl., qrre dnlitnrrzrtrn o r.ton rlo putor. iDlinitn. D, z.rlrntuj,t,. {sh,m,tor df rnnvcrsic cctrip:rrI irr (.neratoare sincrone sint: necesrtatea mecanismului de rcglarc a tuatiei turbinei; - varia{ia pute i de iegire in {unctie de {tuctualiite vitezei vintutui tefalrt: ' dscul ietirii din sincronism. O altcrnitiv:r avantajo:lsir,care excludc accstcinconvcniente,o (:orstitllir. |,r)fratorul de curent continur, cchipat cu un invcntor cu tiristoarc (fig. t0..18).

Fi't

10,18. Schcnn d. corv.rsic in c.a. de lr.cyerln cons r . r 1 a Ln l i l i z n r ( lu n B o c r a l o r d c . , c . t i n r v c 1 1 o r . ,

2tx;

2lt7

Schoma lucrcaz:r la turalie variabili 9i Irccvente constanttr, sincronizarea fiLcindu-scpri:r intermediul transformatorului ?S. Unastfel de sistem nu creeaze rici o dificultate in transmiterca puterii la raIa]e de vint, Iiind mult mai Gcncratoafele de curent continuu sint capabile s: Iurnieze i[treaaa t(,rsiunii de la vitcza norninalS, plDn la 40 % din aceasta. $i _turatie l\rnctiomrca sistcmul i Ia vailaUill, cu valoarc constantA a cocficicntului dc putcrc, duce la oblinerea de puteri mari la ie$irela intensitili nlici ale vintului, respcctiv Ia cre$tereaenergici anuale generate. Totodat:, r:ncrgia cincticn a turbinei 9i gcneratorului este mult ]nai mici la 40% din trratia nominali decit la aceastasi anume in raport de (100/a0)'z:6. Prin urmare, timpul de accelerare rotorului din rcpaus, la intensitifi mici ale vina tului, cste mai mic la sistcmclccr generator de curent continuu ti deci se va (Jttiga mai multtr enerSicdatoriti acesteicalittrii. Un alt avantaj il constituie prezenla iovertorului, care face ca circulatia <le putcre sii,fie unidirectionali, ceea ce exclude necesitateaunui intreruptor Fncind o aMlizl comDarativi Drivind costurile sistemelor de conversie (u licnerator sircron fi generator dt curent continuu cu invertor, rezulte c: a,, rrcr sinl iproximrtiv ac.lLr?i,in .chiml, en"rgiaoblinute in decursulunui :rn , u .isr,rnul rI doileac.lc mxi mxrc.u aproximativ8%.

L:Lrilerapidc alc snrcinii gcneratomlui )lecesit:trln sistcu de control ol turatiei turbinci {oarte stdct pentru a cvita i$irca din sincronism, umr.rti! (lo ileconeclarc'a 1a rctt.a. dc In mod obiSnuit inJliurarea de encitalie a generaioarclor sincronc cste ;rlimentati in curent continuu, ins! cstc Dosibil, si accasta nu estc o idee r,oui, cr r,:.3st:rsi Ii. alim' ntitir in.urcnt ;lremativ d, rr,cv, nlii convcnlrbili l'l,.in,l dc la dcc.t (onsid.r"nr. e fosl pns; I:r pDncl o scll"m.i(ic rorrv,rsie.u , imp modulat l28ll. Accasta lucreazn la turalic variabiln 9i frccventir constanti )a ieiirc. Schema bloc a sistemului cstc prezentati in lig. 10.50.

de 10.3.'t.7. Schema conlersic iu curcnt alternativ dofuecventi constanti utilizind d{bla colversie: eurent altemativ - curelt contitruu - eureBt lucreazi :rltcrnativ.Scherna convssieesteilustrati in fig. 10.49.Sistemul de la turarie variabili, la icAirca tcneratoruluisincron objinindu-securent de Irccventnvariabil:r,carecstcapoi redresat introdusin sistem la frccvenla ti

|iA.

10.j0. Sch.nrn dr coxTcrsi{r jn c.a. de tiecverl?i .oNranti, utiliznrd rn eereraror cu cnnp nrodulai.

q"

, 8 , t8,
I,ig. 10.19. Scbema de coDrersic in c.a, de frec,erln constatrta, folosird dnbla conre.sie: c

(.Lrrentul de {recvenfi inaltl, variabih in funcfic dc tura}ia teneratorului, '*rr moJullr lx frc.vrnl. jo:rsi i r,l,.l,i printr-o inli)',r.LrL.J,.cx(irJfic.t.,t rirrr' .r gr'ncr,rlorulur , on.ctxt: o t)u t.. rcLLcsoar,., r cd_r,.suari ln.li. ,.rn. i st( :rm :rltcll)ante Ia lrecventa dc modularc, iezultind 5i o nicii comDoncntiicontioll:! ) , o r n i . i ^ r m u n , , :d F o r r J i n u la s n . l i n r r " r r " n t r d . b a z l a m x i i n j i c a o , c i r i t t , . a e . ' l l d I n t r a r , Jp : n { i i r . d u c " . o t i . i t a r i t "F x . i ; " ! i p i i m b J n ; r : ! e ! r e l i , i , . n l . , . i )i I)a,i rdportul dinr,.1r, i venlaroralipi d. bazj /, )ilr..venla.ic m^,l Iitiic /,, ',1, mai mar. .le zc.c, armonicil.$i (omfoncnlr .ojrlinui (lcvin rr.6lij.rl'il Iir,.v, ntx jox:.r ( (rur rl la icrirc csi!.i '1,(inut;, prin inh.rm, dirrl i irl uitnhri ' 1 " . r n u l d l i F . t a r i r :. u p r l r u t i r i s l o a r .u r m , , ( ,d p u n , i r . u i r r l r l i l r r a r ci o r e . st'unz;itor. Tensiunca de comandi a tiristoarelor este datx in esentir dc i,,,rsoi,lx modrlaric r.dr-.atJ. S,hpmade conversio g.nmaror.'i mo d" cu '1,.1.", , rmp poarcop, rJ inr'-n :ingrrr.,. J, douit.au lr, i t"rF. inlr-u Bitnr,' lJfS:i ,1, ,,,f.,!ri l);ri .sl. r;ai ,o.ri5rroar;(l",ir ..hpm,t, .tr,si.e,invciili.' *,rr;li , , ! r r i , f i ' s n r , \ u p . r r t i i t l f i n , n ( r 8 i a s U p l i mn t r r i o l , l i n u i i . D ( . L s , n r ( r i ' : r . , '" r(rluc prcblemele dc stabilitatc datodii elasticit:rfii in control r(g]aj. ii

ai:r'stuia. Sc obscrv:r ci schcma este similari cclci prccedente, in care gcncrrlr)nri (lr curcut contiNru a fost inlocuit cu un gcncrator sincron ti rcdrcsor. I'rin rLr:castiL inlocuire sc ctinini problcmcle de comutalie care apar la gcncftlorul dc cur€nt continuu. I 0.3.7.8. ScLeDra conl'ersiein curcnt {ltcrnativ de lrecv€nli coDshntl de Utilizindur ftoncrnlor ohrp rnodulat.DcpenJen(a ou .tri.h dinr'; rurrlic ti lr(rv,.rl.t r, t,ici r"tn un dezav.rntaj evident in c.rzul g.n(rrrorr.lor. Schirn29Il

ro.-'1.7.9.

,rrrgirr vintului in en€rgie electrici. Problema carc se pune ins: estc accoir ,n rlin accastr"L multitudine si sc alcagi schema cea mai avantajo.rsn (lin df vLdirc al utilizatorului, carc sl satisfacii catactcristicilc dc ordin l,|rx(rl !91)

Concluzii.Eristi o muttitudine de posibilitnii de :r .:onvcrii

tchnic ccrutc Si si fie cit mai €conomici. In acestsens este necesarsir sc intensificc cercetnrileln mai multe direcfii gi pc baza rezultatelor concreteobfioute si se generalizezesolutiile optime.

r0.4.3.

Producerea d€ energie termic, prin frecare Iluiali, laminari

10.4.

Convorsiaenorgiei vintului in e|lcrgie termicii

Fnergiei Conversia vintului in e[er8ie I"flnicj ofere f( ,i. o pJrtc pFrsp.cli!a unui rrndJmFnral tranJorm;rii )i dl .u .ostu'i mai "ru,:rii pufin prohibitive din punct de vedere economic,iar pe de altn parte o coreIare in timp intre disponibilitatea sursei li necesitiglc de astfel de enerSre. Problema conversici cnergiei mccanicc de la axul turbinei in cncrgit: tcrmicn are mai multe solulii: - conversia in energie elect c; ti, respectiv, in ciLduri prin electul Joule-Lenz; fr€carea mecanice uscatl; - ftecarea Iluid:-laminari; Irecarea f luid!-turbulenti ; -frccarca hidrodinamicir.

FrecareaIluidi Iaminari sau lrecareamolecrlari a straturilor de fluid aflate in miqcarerelativi unclc fafn dc attelc sc p.oduce cu degajare di' cilduri. Cantitatca de cnlduri dL'gajati dcpirde de rcgimul vitezelor ii de viscozitatealichidului. In principiu, constructia consti din doui discuri imersaic irtr-un lichid, unul {ix, altul antrenat de la arL:orele turbinei, cu distanta dintre ele reglabili. Cre'terea cuplului rezistent se realizeaza Drin aDropierea diseurilor. Daii disiuriie sint din rnaterial dc fricfiune, se poalc :LjungeIa corltact direct li p(in xccastasc extindc plaja de funcO asuel de vaianti combinati este prezentatn in fig. l0 52 TurtJina eolian: 7 antrer,.rri Drin rrborclc -' rliscul d. trrtlrunt 3. Frtcarc.r straturilor d. fluid laminat 6 intre discul J ti patinelc 4 se produce cu degajare dc dlduri, prehati de fluidul J pini la vaporizarea acestuia- Ia cona€rsiei llte r€glajc se producc frecarea Fig. 10.52. S.hemaprin frccrr. enerBiei vintului i'r flnide laminari. encrgie tertrict paiirrretanictr irrtrc drscul 3 ti rrtlcJ. f.luidul cstc un rmcstec .l, rhi , u lichiJ lri8ol, hnicrare p"ar, lu.rr in , orrdiltioorm.rh pini la I40"C 'I I0drm. Din 'cpaiatorul d- ulpl 8, \rporil rre' ld molorul fermic iU, prin /t o. r'(l:uhlorul de D;esiunp duo; ,ar. sinr adu;i priotr-un coDdensator ti nrurniri in r"z'ervorul7. Rell.riul dFrxnl.i dintr. di. ri pdtinc s. face l h ! h , u r l i ; o r i n . i l i n d r i i / 6 , , . m r n d . r l i d e . l . c I I o t a l v d /l5 i.m e n l a l id e o P o m P l , :,ntr.nrt:'; dc motorul tormic /0 Comanda clccttovalvei sc facc dc la un r.r'hx ror tl. vitezi ! vinruhi /J. prrn bobinadc amflilicare ;i comrn,Ji./ l. Pnntrrr'taLilirc: njlai,rlui Ia Irtrl. .e folo.erl" un amortrzor hrrlrorrrrrnatic ,'8. Uotorul termic iro Doatcsi ant.enezeun generator elecirrc sau i,rmoa de aon /9.

10.4.1.

Conversia eDe{giei vintului

ln energie termici

Aceasti conversie prin efectul Joule-Leru prcsupune o primi translormare a energicimecaniceobtinute la axul hrrbinei / in cncrgie electrici cr1 ajutorul unui generator electric 2, conform schemci pr'ezentate in fig. 10.51. Encrgia electriciL ast{el obtinutn se poate transporta la o oarecare distanti pint la rezistenla electricn 3. Cnldura astiel obtinut: este preluat: de un agent telmic ti stocat!.-Cu ajutorrl unor schimbltoare de cdlduri aceasti ene.gie este preluatir li folositl dupi necesitili.

IiA. 10,51, Sclrc a co.vcrsici cncrgiei vlntllli ln cn.rgie lernricn trtu.Iccttrl J o u l eL n z .

1-0.4.2.

Proalucerea ale ctrldurtr, priD fi€carc mecanict

to.4.4,

prin adLrcerea conrafi r unci pi".. fixc sr Se re3lizcaza in xl(eia mobilF. moniare evential pc a\ul turbinpi polien". En.lBi/ rcrmicn astfel oblinuti poatc fi preluati de un agert termic Si stocati. ,{ccasti solulie poate fi aplicatl cu bune rezlrltate ca un sistem complcmcntar. 300

I'roducerei! ile cr,lduri priD frocare j€tului inecat fluiili turbulenti !i alestinalaroa

Prin nnDactul unui iet de Iichid intr-un volum dc lichid sc lr,'hrf,.rarrJrr.t nut.rnici a ttrlurilor d. li.hid atlat in repau', pre'um 9i it,*ti'ut,t,.i rior,ii .r i(tuLll incident, fcnom.nu ineofiio de lrdnrlormarea

301

, , ' ( l A ' , . i j r r u 1 l l i( . i n f t i c i ) .ti t-olcntialiin,n.rBi" t.rmi..,. S,h.ma d. prin . ' t ) i , , t s r i . f f ( l a i i i n f i g . 10.\3 O pompr votlmcrrir., , u rori JintalF e5ri antruata li! arborele / de d'horelr r|x-bin.i -olirnc inlre ,o!il, dinrar. 2 J

este proporfionaln cu turaiia
r:

rotorului:
Rz- R!U,,

. ..

si afl"t" in angr-narecal"J prot;l.rt;,/ :i ot,;it" lareralFi 5r izotpazi un--pxriu de tuiru la inalli presiunn alimeninr de Bolurit. dinrr" 8, cl'nli ti din c:tn. cct. nrclu:r prin ,analul o flrri,lul d" Iucru, ,omlu. prin ruLutarura Je refulare 7. Rcstul spatiului intcrior al oompei ltcreazn h presiun6joasn egaln cu cea din c6nducta de admisie. Conducta de refulare are un ajutaj cu orificiul calibrat astfel incit intrca8a .ncrgic lor.n(iali a li.l,idului rcfulat si .c tran.,forrn. cn(rgiccinclic.r. in PriD (l, srind, rra accstui jet intr-un rczervor cu lichid energia cinetic:r sc transformi in ciilduri.

cu ixr masa fluiduiui antrenat de palete este proPorfionali, de asemenea, turarotorului: lia m -- ktn -0-.(Drimind enerRia tcrmicr in functic turbinei, se ob!iire dc iuralia la arLo-rele Q : hlhanhp2lz : : h1n3 kW-,

in care A cste o constant:-r constructivi .ondilionatA de dimensiunilcIunclionalc in li,r. 10.55 sint Drezentate ba"convertoare h'rii de de cilduri de lcest tip, crrc pot fi cuplate succesiv rt urisurr crcsfcrii Duttiii disponibilc i.Lurl,orclc turbinci, suprapunindu-s" l.is. 10.55. Sc[onE iralidrii astfcl caracteristica consumatorilor pe de-conrertoarc d. cdlduri
dntamic.

lrit. 10.5J. S.hciD de pdncjpiu t,,i/in,l troduccre! dc cAldurA cu '1,'l!rul nrci Donlc volumcrrice.

10.4.5.

Proaluccrcade ci,lalurdcu ajutorul convertorului hidrodinamic

uno. bltcflr de tip nidro-

Prin frecare hidrodinamici se reatizeazi fenonenul de inr:ilzire :r unui lichid supus unei agitatii puternice la trecereaacestuiaprintre . In prilxrjpiu constrDclia cste aritau in fig. 10.54ti consti (liDtr-un reciI'icnt d. lichLl 4 in carc sc montcazi doui djacu : un-stator 2 $i un rotor, antrenat de arborele turbinei eoliene /. Discurile au palete dispuse radial. Rotorul anlrtneazi lrin paiele fluidul ,are se a[t; in rc(ipienl, imprimindu-i o enerBic cineLira cealacu encrgia mecanicilprinriri de la arborclc turbinei. Fluidul astfcl a;trcnat estc lovit dc pal.tclc stalorului, situaliejn care cnergiacinetic: se trans{orrn: in encrpie iermici Cardclerisiica acFsici \aridnte prezint:t o trbsaituri aparte, deodrFcc Fnergia termi.i proJusa csie luncti. de cDbul rLrratiei.Encr8ia termici csie rrroporlionali .u .nersia cinetic; imprimati li;hidului: , &&r.*1] s. l0 J-L sclcma de lrircipi! .-. !g

t0.4.6.

Prorluceroa tle cd,Icluri prin frecare hialroalinamicd c;u curcnli turbionari

>#<

,)rirird consl.uctriannDi convert.r

Q-hp:hn',,lz.
unde A este o constanti care depindealevadanta constructivl,r;m (inctici, r, - masa{luidului antrcnat lj - vitezaJluidului. Viteza{luidrrlii $i 302

Este o combioxtie intre procesul de lrecare hidrodinamicl si dinamometrul cll curenli trrbionari Foucault, h carc curenlii turbionari sint uxluti in stator pcntru a rffira schimbul dc cildnrai {iig. I0.56). Dac.! in bol,ina / !. iDtroduc€ curcnt continuu, !. nragnctizeaznstatoNl 2, iar lLrrrrl, tlr flLrr s" inchid prin L r r , , r t i r , , t ' i I | r li ( i n d s c .(rlrclrirrr"r rotorul, fluxul inr!.i irr roior ifl prnrcipal prin ,.,lx 1clc di4ilor sau paletclor. I'lrrrul inducc curenti turlior,'ri iD stator ti tinde sil rol,.i's{i' in lrcchfi se s cll arbo-

Fis. 10,56.Schena prodncerii de caldtrr, pri'r hccsrr hidrodinamicd cu ctrrenli turbionrr r,

303

r ' l r . ' r , , r . i i I r " t l , r i . r r r n r n ( r a t u r ifil u i J u l u id c l u c r u , s 1 t 'c o n t r o l a r iD r i c r i r'r1.,r, , r.l,i , rul|li ,l- trc, ]r.. G"n,ratorul (l(lri( rqtr anrrcnar ror d,:
11ll ,inll eoliani.

In tabelul 10.1 sint analizate avaniajele $i dezavantajelecetor cinci modalilr''ti dc oblinere a energjeitcrmice din energiai4ntului. iDlrucit ultimelc solutii prezintl avantaie nete. vom aia unele variante t!)sil,ilr alc con\crtoruluj dc celdud de tjp hidrodinamic. ln fig. 10.57 sint prezrntatc unclc convcrtoare hidrodinamice dc cildud cu distanta dc lucru: fi\i /fi6 10.57,a) ti \'ariabila: cu depJasarea slalorului (fig. 1O.57. btt.u ( , l . 1 , l . t s a r . a t o r u J u it i g 1 0 5 ? c ) i , u g r i l ; d e " p p a r a r c m o b i l s ( 1 i 8I.0 . s 7 . d ) . ro 'Ibatc variantele constructive au caractedsticade functionare irrfluentatd ,l, rlSimdl d. ruratii Sj li.hidul folosi,. ln a..la$i timp a.eas13 eslFspncitic;r r r , . r i r { r , o x s r r u , l i i f i i n d ( l ( r " r m i n d r jd e f o r n r a r d i m . n . n r r r i ls r a r o ; u l uS i , p c i rrtorului. Potrivit celor arirtate mai inaintc, relatia de calcul Dcnlru dimensionarea ,onlrrrorului d.,;ldur:r d^ Iip frini hidjodinamrcipst;

0
I Convcrsic lrin clecrnl cr Joulc-r_cDz rjlnod rne' rozislcxlc elc.lnct
-

2
xcof,isrn cri!.n1ccn iri?ik h.altlrlca l rcrgi.i ck\, 1ric. furnizalc, nn sc punc lrobreDa !nor inslalarii slecial€ de rc8lai€ a func, lronrrii ge(ratorrtd lc.tru sin..oDiz.rs. cn releana. \u se pune lrobrcna statri!ir ii r.nsnnrii livralr. l)fin ad.tlrroa uni !clc'atlr ( u ..,ncloristili de lrcru rdcfr.lc sc poate nrnra.i re8imd de l$ru lnctuart al turbinei, iar p.d. o .eglare cocsprnz:roaie a rczistelteror sc p€te rsigrra .\iiigcrea .n(rgici pc to.l, gmrr {lc witcrc alc vtrltrhri l:.rrc lnrl)ina hDrc_

t,oncatornl .lc(lrlc (tr o (laslici (lc .!r..leristrci itrrclionare arc un rnndr mcrt inierior g€ft rat@rcror cn re$n limitat dc Necesitareanrnriririi t{F mnnrni. a rcBnnrtd dc l!..n, astrel nrclt rc,is1c!Ta (srcn8) sli ntr de. l)[rc.scI p{terca instanlaDee (lisponilila la axul

-

P K ( . , 1f l

\ 1 0 0 0 ,\ r 0 0. l

"'1"

rrrrilc /' cstc puterea la axul rotorului (kW), ,l - diametrul rotorului (mm)" (arartelirind rcRimuldp ,r {urdtid rolorului (ro1/minj J N - (onsrantar X lr! ru )i \arianld .unstru,Iivi. In general , srpcupdnsintrc I ;i 20. Din analiza relatiei de mai sus ti a celor patru va ante const$ctive tr)sil)il, sf poatc fac( o sericdc obscrvalii. I-a convcrtoml d c clldurn cudistanla ,lrD'l, 11,tor .r.Lror firi;, raracr(risti.a ,lc lucru jD - /0,/ ,slc funclie de ii ,ul{rl rurjti i. Trr a|e.t caz. cunos(ind .ajl.tcri.ti.a lurbin-i, se poare detfrmina laloarea optimi a distantei de lucru, astlel incit caractedsticacon\frlorului si fie sub cea a turbinei, ca cea prezentati in fig. 10.58,rnd€ P' (,stc caracteristica de putete a turbinei iar P" - a convertonrlui. In acest (.a2, in functioDare, consumatorul (convertizorul) urmbreFte cancteristica lrrl)i ci, firi a prtea sA se {ineze tulbina. Valoareaconstantci& estecuprinse i tfr 14,5 li 16,4,cu oblinerea unei puteri maxime pentru diametrc cuprinse irrlr( 350 450 mm. I.ll convertorul de cildurd aviad distanla de lDffu reglabili se pot oltine (l(,llfi (rractcrisiici limite distincte: - caractcdstica P.., pentru distanla a mini:nn, - camcte stica P.1o pentru distanla d maxime. I'c toatir plaja de {unclionare, cuprinsi intre distaflla rninime gi Daxim)|, sr ol4inc o {amilie de caracteristici int€rmediare. Adoptind corespunzitor distanlcle minimn ti maxime.ca in fig. 10.59,pe linga laptul ci, ln luncfionare, caracteristica convertorului de c:lduri urm:reite caracteristica turbinei, {rxist:-rti posibilitatea ldntuii turbinei Ia supraturaJii. ln acelati timp 304

Amplasarca .cunrulalornlui de cildn|i la o onrecare dis,

: l)rodtrccrc {lc .nl.lrtr5 trir

-

. Snnplilatc, Nn inr icl (lili.Dlrirri 1rDSc !@tc lolosi .n rcTrlrarc bunc lenrr! incltTilea ac,

(rnlila.ca nrecani.il p6le t'l.o.tucc rocuri tr lflniul cincnidti. s' inrrrl)nn coUzua discnrilo! cn .cgl.j. Nu p.ate u.miri c! fidcrttate leAimnl de hcnr ii .nracterislia turbinci.

l,rodu.crc dc cAkhratrit lreca.c ihidi-l.nrinrrii.

-

s. trrmnrcslc l)i:rc resnnnl
dc ltrch al lnrbinci .r e\traserea pnt€'ii nrdime disponitrjle la a\rt turbinei. Pornirca trrbinei s€ poat€ Frinarea trrttrci in clz de

Schcnra de autornatirarc Ra .menttrl este deFndert nerea calitdtii de lrcn ti a convcrsici de nrcnlili.hidultri discn.ilo.

Ito,lr{:crc (lc clldnr:lpri, Irta.re Uunlt turlJulcnt.i s' d.stiDdere. jctnld ine-

Itcsinrul (lo lnctr, rl pon! tci se apropic scnsiltl dc .csimnl turltnej dc rnn.

Dilicrlhlca rcsllrii srrcinii (se.lnrnii rjrtajrl0i) Necesiti irbl suplimcn,

l!o,lrcd. (le .lldn.n prin ,'f,rrc liid,odinrnri.i.

-

ltandament bnn al .onv€siei. solulic construcliTi sinrtlar.

305

Tabitt

10.1 l.ontinnt.)

Caracteristicl de culrn,tuatie asemnnitoare cn a tur, binei dc Yint (dopendonti d. ai!c4 vhrtund Io cub). ccca ce permitc €xtrag€rea Putcrii maxime disponiLile ( ProdDce.ede crldurn prin tcqrc hidrodinamica si Pcte Ii folositl tsi ca lrine -- Similare cn cclc de la pct. 5 .u imbnneteirca schinl Reclani o sursl suplimcntaii de cur€lt co.-

" - ? .E i;

E"

.a ,srstj posibitiratea prin aulorrgl.r,e sl fic preLua'i purerea rn.rximi ,li.ponibildla !rborpl( 1u'brn'i. In acesrhl vom drsli(qc o tulere P" dbsorl,iri de,onv(florul de cilJur', iiopurprcP, disponibili p(n'rru trinrrpJ turPentru a caracterizaelasticitateain functionare a co[vertoarelor de clldu(lur:,.cu distanla retlabih, vom folosi notiunea de coeficientdc funclionare (c) (lat dc rclatia

q

: i 61: t rEE

og

.,9

( u.it valoarea d.e.tuia.stc mai mar.. cu arit estemai lars: Dlaiade luncrionarc. Totugi, din punrrut dr voderc al randamcntelor 1n'c,rgitic. .sre de dorit ca P-!, str se situcze imediat sub cea a turbinei. P,. ln celece urmeazi se farr descrierea s^ prezinij rnodJIitilil,.J. c4lcul !i pcnlru dou; vrriante d. .onv.fror de (aldufi de rip hidrodinamic. rFalizate la Universitatea din Bresov In fig. 10.60se prezinrj un (onvertor hidrodindmiccu dcptajar.a stal,,t|rlrri,,r Hrili fiyi. Rolorul / cstc prevf,zur(u opt patcrcdin iornicr. Stal('nrl z.tf, . ,1. asemcner. opl paletcrealizarc tot din .ornicr, c. sc por J(plasr P Al,iJnj,trr'. solidrr(. r m"cxnismulcu turub 3, palcr,t" rrccindDrin dbrLrf , L ( i i lB.r i h i f i \ " 5 , C i r c u t a r i J l i . h i d u l u i d e t u e r u s , . t a , e p r j n r o n d u r r e a d e . v J r F , i tcrmosifon ti dilcrcnt,r de presiune. Inin ( J . . 1 r ' \ a r i d n l i e s l Fp r c r n r a t i l n l i g 1 0 . 6 ts i e . r . , . . o " o t a . a r o s r a t o _ i a gril; dF s.pararr. Arir rolorul /, , il ii .txtorul 2 au Dr.v:uutesi.itnc rrhri fitr.'L irl, {orml ,l. .olri. dispDii d rt,t coroan" circul.rrcrorrc,,nrrii R,.strrl .onrc '-nL simihrr.u c,lc Jc )a lig. t0.60 Prin di.pLrnorea tDn,.nl,lor adccv.rrl ir ,ullilorin limlrl tun.!io irii s( rcalizerz; sLcan. nrin carc.c oroduc (omDri_ Iniri. d,..omprim;ri rppcrdr.atc fluidutui de Iu.r;, in-otir. di o agrr,ri. ior_ lat.r,$i (dr. sint inroirr" d" Drodu.erca cildrrre de In baza relaliei prczentate mai inainte sc poate construi nomo8rarn^ rl(. . -dimcnsio. l)fon!taft, cirrc pcrmitc efeciuarea unui calcui prelimiurr Dentru 30ri

E

!:
0 ? 6

6!is
:!.

9

:t07

r' i'' error " :.i;il::l,i:J:. I il; i;;;.1"'JljJi,l'' " * Proiecta nui'on! ra,
sii perrniti demarajul in got'al t binei eotiene;

rL".' ,nr'\1 ,',rrilo|i, (.it,iur., ( rip hidrodinamiclir. tO62 4 J ( si t0.63) , r r . r t u t u r u l : r . L s t o r - r ) o m o q r r r n , . . . u n o s c ia c t e ( i s r i c J car nd d F l u c r ua t u r b i n ; i

!.i9, l0-6J. Nonrogrann Fentrn prorecta!€a .onrerlorietor dc cllduri lidrodinamice.

l

l

Fig. 10.62. Nomogranri pc[rru proiecra.eacon,crtM.€lor de cdldu.j hidrodiramice.

- si p.rmirj extracrie oorimi dc, energie.- regirn de aurorcglare; in

.'T
t+ i

1 t

f

",,",. *,i"iTl,l,llJiJi,r ln lig I0
,,'mi,i;a?;r;ffilt"

rrrrr,lnci ra oprire cazur pini in crestcrii iurat-ici la

6,i sinr prezenrate: r, puiereadisporubitiIa.xut turbin(i P" - puterea .absorbiti la axul conye.tonrlui de celduri; Pt:

ta axr turbinei la axul convertorul:i,folosinilu-se ti
htv'-, n,: hz.V_, tu": qlrt,

'l'. r ' , " - k ',t( d _ l ' / , ' ^ ' r o o o /[ r o o, f ',l,f.I/,,;,g.qr^, f2

. rh.,

, 4 ]t[ , t \ ' r l r . \ r i o o o ] ( r o o/ '

j""l :,:i i ;i :,1fj : ii i:,:TTj j;Illh'll*J:flili,j,::*l:i:ili; i:il I convertorului
adaptat. Sensibilitateade regtaj a convertorulur esre s == P" 30{l ".,/1,.-i, .- 5.

4.t sinrco,,ficicnti adirncnsionati, crrrcrFflstici turbinci

lo.n{. Crrnctcristicaturbnrei aDV-20 .onYcrl.r,lli d. crlduri rle 20 l.w.

30ll

10.5,

I rlllizrrrorrcnorgici vhtului pc.ntruproduccrca {or||lui comDtimat

I)in aScnlii cDorgfrifi tulosili in tehDicir ncrul comprimat ostc col mri costisitor. G)stul Iidicar at accshriagcDtcnergeticesrc dctcrmirHt de procesul dc producr,rr:ca 9i de natura procesutuide stocare. Schsm2 6s principnr a produceni aemtui comp mat este redati in fig. 1 0 6 5 -T u r L r n r . p J. "oli.,ni / 0nrrFn.dzr dntr-, r,ansnri5i,.2,orupresorul .\erul .omprirn.t ,-r, rrrmi. prin rondurr | ./ irr r,tipi,.nrul J,. pr.siun" .;, frcvazut cu s papa dc supraprcsiunc6. Djn rccipicntul dc prcsiunc 5, acrul (omprilnal cst( trimis sprc consumator. In priDcipiu aerul cste aspirat din atmosieri comprinr,rtde un compresor ;i pini la presiunea de uritizare. Ficirxl un Lilan! energetic,constatlm urmatoarelc; turlinr (.olianl care antrencazl complesorul furnizeazir energia nei(srfll l)Ino i in funcJiunc a lntre$rhri aglcgai, dar o fmcliunc din lucrul rril lrjc rl)sorl)it se pierdc prin {reciri ti neetant€ititi ta supape ,i garnituri; ;!iul ( omprim!r in citindrii .ompr. sorului c"r. l rimis Ia re(ipiFnr. jn ,.,n,.,rar.Io.ophrdp,cdin"neraiaint+nia.umutariinlimpulLomprimi,rii. l)r(rdcre gcnerar:ratir de destindercace arc toc in vas t tampon, cit ;i de Il_ (rr(r :ronrlr]i de la i(,mperatura de comp nlxre la tcmpcratuft mcdiului incondjn rccipicntul in care arc loc acumularca aerului comprimat, acesta .stc trimis la utilizator, undc, dato tn presiunii, e{ectueazi un lncru mecanic. l.rar ti iD acest caz intervin pierderi de.energic,.Iato ti faptului cdnu intot_ dciluna consumatorDlpermite destindcr.ca complet: a acrului comprimat plni li' pr( snrDcaatmosferic:i. l'lilaDlnl cucrgciic al ar:estuiproccsarli:picrdcri prin Ilcciri iD compresor Itj')i,, t,i|r duri clcacr prin ne€tanieiiiiite compresorului10 picrdcri dc energie %, Inrl ut:i pin r:rcire in recipient 18 pjerderi in cadrut procesutuide destindere 9i, ailirl,,Llic:' 35 i; in acestcaz pierrlerile energctice siiueazila 80%, rnmirind se .r' encr8tu disponil,ili 20?1,.Acest cocficient dc utilizarc cstc scizut,i apare rol:rtiv rccconomic. Ibtu$j acftl comprimat poate fi stocai la costuri retativ aLc{t)talrilc, Iiind in acctati timp nepoluant. Din litcratura de specialitatese cunoscdoui procedcecare duc la scidcrca tr,ml)eruturii aemld: cxpansiunea aerului prin pestrarea cntalpiei constantc; - expansiuncr ac'rului izentrop:i cu lranslcr dc cncrgie Dccanicir. 310

Primul procedeu dcnumit ti cfecf Joule-Thomsoo cste aplicat in cazLll gazelor pedecte t se bazeazl pe pastrarea entalpiei constante, variind Prcsiunea gazului. Datoriti sciderii acestei presiuni temperatu:a gazului scadc. E{ectul Joule-Thomson de o evaluarc a diferen}ei dintre comportarea unui gaz perfect gi un fluid real, cum ar fi aerul. Acest efect est€ caracterizat printr-un coeficient

F:ar a, :Q, _t,)l(p,'p).
De obicei, acest procedeu necesite raPoarte foarte mari de presiune ti depinde foarte mult de temperatura initiau l'. Al doilea procednu F"t realizat .rcifel incit aorul ^s(e utilizat ca agent tri(orific, funciionind intr.un .iclu. (iciul po.rte fi dcscris in coordonate teirperatura. - entropic, prczentatr in fig. 10.66. Aerul estc comprimat. dc la \ la Pr; datorit: pierderilorin rccsf pro.es t.mperuturx aerulu la retrrea ralonl Pnn rranslormare nu din comDresor estc .hirr ,ea .orespunzatodre iz"ntropi, deci f1> f:, izcntrop.r. Din pun.tul (Pz. frJ aprul FSte de(rins nine la pun, tul y', destind.re care producFti o sc;dera a temperaturii ; cnerSia -rtc tra;smisi prin lcgiiturr mecanictr comprcsorului. Cn,ler.a de tempen'

, t i

I

l

,.'lr''
lV*
. , ' i

1 , ,
Iig. i0.6i. Schema de princiliu producerii aernhi ronprimal. I Fig. 10.66. Cicl d. furctio na.e rempe..tn.n eitropie

r'ig 10.6t. Furclionn(,r n n u i c o m p r c s o rn r r i ! c n ' r

'/; lurn 7a este mai micn datoriti frecnrilor in dispozitivLrl de expansiune fir{.' de cndcrca de temperatffi ?3 - Ta, izentropi. Punctul l reprezinti punctul de presiune Si temperatur:r cea mai scizuta! (lin ciclu, ln timpul accstor transformiri acrrl aclionind ca agent frigorific, ,hrl)r"r cilrc, i ragazinind ci'rlduriL, ajuncc din nou in purcirl /. I)rpir m sc obscrvir, rLest ciclu pcrmitc Lrtiliz:rrcaiLerului ca agcnt dc r.-(irc intr-un ciclu complct. Sc poate realiza 9i un alifel de ciclu, simplificat, care permite utilizarea rLfrrrluidintr-o sursi de presiunr c:(istcntil, caz care se adapteazn la instalatii

3

Aerul comprimat cxistent in rczervoarc,in carc estc destins; joacl rolul de agent de recire gi apoi este desc;rcat ir atmosferi, ciclul r;minind deschis. Functiomrea in circuit deschis se face dupi $a{icul din fig. 10.67. Dcci prin acesteprocedeese poate ob(ine un debit dc aff rece la o tcmpcraturi relativ scarzutir. \trm analiza citcva dir dispozitivclc de expansine, carese utilizcazi cind dispuncm dc o sursi dc acr comprimat, h cazul dc fali-racrul compdmat fiind produs cu ajutorul turbinelor eoliene. In general, dispozitivele de dcstindere utilizate pentru aer sub presiune sint de tipul turbinelor, sdderea presiunii rcalizindu-seprin rctcle dc diafra8me in rotalie sau slalionare: turbinc arialc in care fluidul de lucru cstc cvncuat dc-a lungul unui ajutai inrlar lormat in iuul axului; - turbine radiale in care {luidul de lucru este evacuat in spaliul (ilindric at turbinii. De obicei se folose$te doua r.arianti, adici turbine mdiale cu o treapta, a care au avantajd ce pot opera intr-o gami marc de prcsiuni 9i care arc uo numfu de diafmgme mai mici, ca in cazul turbinci axialc. O astfcl de turbini rrdialI' estc compusii difltr-un stator arild un incl cu ajutajc care converg tangential c:rtrc rotor. Aorul care iese pdn ajutaje are o cidere de prcsiune, pe de o parte, din pierdcrile dc presiune prin ajutaje gi, pe dc altn parte, datorit; €volutiei pc rotor. P ma pierdere este direct proporfionala cu numirul pal€tolor li cea dc-a doua este irve* propo4ionali cu numirul lor. Rezulti cir umirul dc palcie estc un optim pcntru o anumiti scidcrc de tcmpemtur:r. La fel, din considcrcntc gazodinaDicc numarrulpalctelor rotorului trebuie astiel ales, incit pierderca dc vitezi s[ se faci la un Mach mic pentru a avea o bunl elicientn. Prcsupunind cl cjclul de Iuncfionare a compleso lui este izotcrmic, lucrul mecanic chcltuit va Ii minin. Puterea indicati corespunzitoarcacestui lucru mccanic cstc putctca izotcrmicr'rti cstc luatri intotdeauna ca bazi pcntru studiul mndamentului compresorului. Putcrea izotermici Dentlu un comDresorechivalent este

unde Ir €stc randamcntulizotermicgenerallx o,Q' Q, - debitul teoretic Presiunea de reiulare, tms/minl, 1. - presiunca de aspiraJie $i 2. calculadebitul teoretic careestedat de lormula relafii sePoate Cu aceste

a,:Q1oN)l(p"h?L) o

2,2

0,6 q2

Fis.

10.68. Piodrcliritalea c :]Jfi.

co'npreso.nhi

Ag,

10.69. Cupl{n rezistent al compr€sc r!l0i C150.

" r ' t ':'- Q t ' - ?,7sn L '
60 este iar puterea axul compresorului la

p"

l{).70.cnractcristica compleso.ului Ci50 .u rrr(lurenttrl n,.clie dc turatie.

Fis. 10.71. Purelca constrmltd dc conPF sorul C-150.

312

3lil

Si daci considerirn :10000 daN/mr, se obtinc 1.

? / : ( 0 . 2 " _ \ . )i l t n , . /
/\

10')

|

1_",o.,n

In (,l c( urrne i vom prczenra uncl" ,.ara, rcristi.ialc compr€sorului C 350.Astfd, sint date: - in fig. 10.68 productivitateacompresonluiC 350, - in {ig. 10_69 cuplu.lrezistental compresorului 350, C - iD {ig. 10.70 caracte stica compresorului 350 cu randamentul C funclie de tumlie, - in fig. 10.71- putcreaconsumatlde compresorul 350, C - in iig. 10.72- temp€raturade refulare la ierirca din compresorul ^ c 350.

11

STOCAIII'A DNEIIGII'I VINTT]I,TII

11.r.
lr1"'l

Gonemlitili

tig.

10,72.Trmlentnra de ret!la re$'r€ ilin comPre$rul

Sistemele de conversic a cneriaici colictlc in altc {orme dc pflmul 'ind de nalura inL,rmiicnti d vintului. "rurei, sint.dracl.rizar. in . r r e t u i " p r n r r . . i n . o n v e r q i dn " r g i e i" o l i c n "' i r L t :. { l r a 8 r r e a , . o n t.roil. ". Uneleap)icatiivor Puredlolosienersiaoblinuu ',:r"ia,.tocareasi "on'umur. frrr a o mri sloca. ToluFi penlru a ic a:igurd o anumiti auionomiein timp :Lsistemelorde conve$ie a energici eoliene,energiaobtinuti poate fi lnmagazinati in urmf,toarcle sisteme: mecanice, electrochimice, electrice, termice, :rcr comprimat, hidrariice, hidrogen. Problema stocirii encrgiei tr€buie analizatt iinind seama de faPtul ctr instala,tia termoenergetici este t1rl sistem Iormat drn urmitoarcle elemente principdle: insialaU;de Fxtra8Frc a enertiei {turbinal .insralalia de conversic ., cnergici (generator, Pompi, comprF"or e1..) Instalalra de stocare a energrer' , onsumatorul de nnergie, prc.um tL srstemele de autonrattzare $l .onrrol. (:rracteristicile $i randamcntul fiecireia din irceste clemente vor determina randamcntul general. l^xracrpri5ti.rl. principalFalc insralrliilor de slo'ar' sint Lrrm;loar'Le: capacitatea de stocare a cnergiei pe unitatea de volum, suprafalit slu grcutate; aceastapoate fi e:rprimau in unitnii specifice in funclic de sistemul dc stocarc (dc exemplu; in cazul stocirii enertiei electrice sc Po.rtc ' xprirna ilr Wh/k6 sau in cazul stod.rrii cnergiei termice h Kcal/m3); - simplitate constructive; - fiabilitate ridicati in exPloatare; - randament ddicat; - caDacitate de a suporta un numir .idicat de cicluri acumulare_dcs, ilcarc, firir diminuarea cipacititii nominale;

315

qi dacir considerdmp" - 10000 daN/mz, se ob{ine

.v"y Q,: \o,z't /ft"'2 ) lon
/\

J

fmr/minl. 11

c u50.

ln ccle ce urrneazi vom prezenta unele caracteristici ale compresorului C 350. Astlel, sint date: - in fig. 10.68- productivitatea compresorului C 350, - in fig. 10.69- cuplul rezistent al compresorului C 350, - in fig. 10.70- caracteristica compresorului C 350 cu randamentul frrncfie de turatie, - in fig. 10.71 - puterea consumati de compresorul C 350, in {ig. 10.72 - temperatura de refulare la iegirea din compresorul

STOCAREA ENHRGIEI VINTULUI

11.1.
,il"cl 12cFN/c#

Generalitili

16J

'.n
00 60 tt

1"O

0dcr.t,cr,2

Fig. 10.72. Temperatura de relulare la ie$irca ditr compresorul c350.

Sistemele de conversie a energiei eoliene in alte forme dc cnergie sint caracterizate in primul rind de natura intermitent[ a vintului. Iitapele ce trebuie parcurse in conversia energiei eolienesint: extragerea, conversia, stocareagi Consumui. Unele apiica{ii vor putea folosi energia obJinutl fi.ri a o mai stoca. Totu;i pentru a se asigura o anumitl autonomie in timp rLsistemelorde conversiea energieieoliene,energia obfinuti poate fi inmagazi.natd.irr urmitoarele sisteme: rnecanice, electrochimice, electrice, termicc, tcr comprimat, hidraulice, hidrogen. Problema stoci.rii energiei trebuie analizati linind seama de faptul cl instalalia termoenergetici este un sistem format din urmltoarele elementc principale: instalalia de extragere a energiei (turbina), instalalia de conversir: i energiei (generator, pompe, compresor etc.). instalalia de stocare a energici, <:onsumatorulde ener$e, precum gi sistemele de automatizare 9i control. (laracteristicile gi randamentul fieci.reia din aceste elemente vor determinrt r i r n d a m e n t ug e n e r a l . l Caracteristicile principale aie instalaliilor de stocare slnt urmS.toarclc: - capacitatea de stocare a energiei pe unitatea de volum, suprafaffr srru greutate; aceastapoate fi exprimati in unitili specifice in funcfic dc sistcmul de stocare (de exemplu; in cazul stoclrii energiei electrice se porttt: .,.xprimain Wh/kg sau in cazul stocirii energiei termice in Kcal/mr); - simplitate constructive; - fiabilitate ridicatE in exploatare; -- randament ridicat; -- capacitate de a suporta un numir ridicat de cicluri acumularc-dts: r r'rlr:arc,ff,ri. diminuarea capacitilii nominale;

3rt

- domeniul de lucru al sistemului ca limite de temperaturi, tensiuni, cttrcnti, Jinind seama de valorile acestora Ia intrarea ;i, rispectiv, la iegirei rlin sistem; de r-ecepgionare de livrare a energiei, gi din sistemcu gi in ._ ._. l1p1.itg.tea_ de vitezi ;i firi forle rermodinamice (de excesive exemplu,diferenle llt""-|.* s u n e , , l e m p e r a l u r i . dc pre j polentialetc.) - (ostul slstemulDl Aceste caracteristici nu se regisesc obiigatoriu la toate sistemele de stO.are. Schema de principiu pentru conversia energiei vintului in alte forme de |rrcrgtecu stocareaenergiei esteprezentatein fig. I l.l.

Acest tip de acumulare a energiei este {olosit de foarte mu1t5. vreme; este vorba d6 arcuri gi volanli. Maqinile rotative nu sint altceva decit volanli inertiali. care in c;zul unor inireruperi scurte, de ordinul secundelor,a atimLntirii cu energie (vapori, combuitibil, energie electricl etc.), asigurlcontinuitatea mi;cirii. De exemplu, un turboalternator care se rotefte cu 3 000 rot/min, producind 700 MW,
inmagazineazl o energie <le ordinul a 300 kWh gi poate produce 10 MW tiT,'. si poate produce 10 MW timp

Fig. 11.1. Scherna de conversie a energiei vintului

cu stoc.rre.

Energia r.intului convertitf, in a1t6 formd de energie (electrici, hidraulici, termici) prin intermediul. instalaliei eoi'ienJpoate parcurge un lll:u-1tl.a',. lr-.iscudtrect la consumator.In acelagirimp, fie din surpiusul de enerlie )a consumator, fie din disponibilita tea mai ridicatd a producitorului faii de -consumati. consumator, energia este stocath, de unde poate fi pendru a irsrgura o anumitS"autonomie in timp in peri-oadele acalmie a vintului si de pcntru limitarea unor costuri excesive in sisteme mari de stocare. a" oo"j* rutiliza o sursir conventionali de energie,care si alimenteze consumatorii iupd. consumarea energiei stocate.

77.2.

Stoearea energiei mecaniee

Stocarea iniliali a energiei trebuie si permiti. fie eliberarea irccsteia atunci cind utilizatorul are nevoie de ea pentru un timp limitat in .az, dr: incidente prev^izibile, pentru ajustarea producerii de ener-gie fie in cazul 'irfurilor de sarcini. In fig. 11.2 este prizentati 6 schemi de stocare a energi.i <1. virf prin volanti. Generatorul electric eolian produce curent electric, pc .ar-e il dcbiteazi in sistem. In perioadele de timp cu viteze de vint ridic.tr: gt'ncratorul.electric nu are capacitate s5 convertealcI toatI energia disponibiln l:L axul turbinei. In acest caz volantul acumuleazi o anurnitl cantitatc tlt: encrgicpe'care o cedeazi in perioadele fi.ri vint. 316

de aproafe- 2 minute sau 700 MW timp de aproape 2 secunde. Organele in miscare de rotatie ale ansamblului rotafie ansamblulur turbinl-a]ternator de 500 MW cintiresc sute de tone ;i pot acumula citeva zeci de MW timo de I minut. rle -'" T-ig Il ,). Scherna srocarii r Se poate extrapola. si calcula ;;;;i; i"-"}u"1i." u r p l u s u l u i greutatea unei ma;ini rotative, greutate necesarf,pentru a acumula cele citeva zeci de M\\r timp de rnai multe ore; tlar se va ajunge la concluzia c5. nu se poate aplica in practici (masele sint ,rnorme,iar tensiunile in materia-lulfolosit sint exagerate). O a.lti form[ de acumulare mecanici. a energiei este acumularea in arcuri (tlc ceas sau ale altor mecanisme). Ea permite acumularea unei cantitS.li rnici de energie un timp mai indelungat si un sistem de eliberare a acestcia luantificatb.In concluzie, acumularea energiei mecanice este posibilf, fie in cantit:"rJi mari, dar un timp scurt, fie in cantiti{i mici, dar un timp mai indelungat. O datl cu aparilia fibrelor cu rezistenli specifici marc s-a pus din nou problema acumullrii energieicinetice in volanfi. Volanlii sub forrnl dc discuri rlin olel masiv au performante mici, raportind cantitatea de energie acumulatir ll unitatea demasir: cca 40 Wh/kg. Volanlii din {ibre compozite de densital,' lclativ mici sint capabili si atingl viteze de rotalie foarte mari flrh iL fi rkrpirgitirlimita de rezistenli a materialului. Fibrele din siliciu topit sint rruri l,unc,acestea pudnd stocade 10 15 rrli mai multir encrgie decit cel mai t I ' r r no t t ' l, ' r r n o . c r tA.s t i z i s c i n c e . r r c b . l r l , f (, l , . l i c l i . d e c a r b o nd e l r o r , c d ,'{r'l spc-cialsub {ormi. de tesiturE. rrni- sau bidirec,rionala, roving dn Itr:vlar bobinate.r I,-ormavolanlilor are un rol deo'., 1'it,discul simplu neliind cea mai lcricitir solulie. Au fost propuserolorrrc itr formf, de perie cu mii de baglrcte sau filamente sudate de un l'ig. 11.3. Energia slocatd in s"l,1iti, rrrilz. Iiilamcntcle sint in aga fel i n e l a r i , l ) o b i D a 1" . l a . n l i io

srr(hhr,. inrit siLfie indreptatein direcfia in care iau nastere cele mai mari cforturi de ruoere prefigura o configuralie care si permitii localizarea rupturii in ..._ ;S: p"i1: cirz de accldent_ 11 3 este prezentati distribulia energiei stocate in volanli subliri r,,rrriiluf]8 un. alt dispozitiv este format din ansambruri de inere concentrice din fibre . ( n n P o z l l es e p a r a t e r i n i n l e r v a l eu m p l u t e c u m a t e r i a l e , p de inalti rezistenti o-te8ature toarte bund inrrc inele. Sc incarci marerialulprimeioi :.,1ij.. "^r]gy: matenal.greu pentru rn('rc cregterea densitifii qi se scade aceisti in_ ,cu-un. carcilruraorn rnel rn lnel, de la centru .citre periferie.Materialul de legiturE trt'buie r-cziste,atit .it _siratl nastere ^la.forlele ^centrifuge_, ;i t. ".."t.'r"1lite rnirrl in timpul funclionirii. ""gfiiuiaie :care.l In tabelul 11.1sint reditc citeva forme dc r.olanli pi caracteristicile lor.
'fabeh,l 11.1

11.3. 11.3.1.

Stocarea electroehimici GeneralitS,ti

Encrgie masici Ia 50 % din rezistenla la

FibrA de sticUl S

Se crede ci lolosind fibre extrem de {ine cu o rezistenli mai mare dc l-5 kgf/mmr, in volanti inelari se poate stoca mai mult de 400 Wh/kg, in loc <h -50Wh/kg cit se poate stoca acum cu cel mai bun otei. $i alti parametri completeaziL caracterizare unui sistem de stocare i r t r r r l i a l : rnasa,volumul, puterea masici la inci.rcare-descircare, randamentul cnclgt:tic, numirul de cicluri de incd.rcare-desci.rcare ad.misibil (lcrcetlrile intreprinse in acest domeniu se lovesc de {aptul ci incl nu s-a gisit o rezolvare corespunzi.toarctimpului mic, de ordinul-cel putin al orelor, rlt'slocare a energiei mecanice; un alt inconvenient este cel legat de costurile ri<licate (acesta incluzind atit acumulatorul de energie propriu-zis cit gi sistcmclc de regularizare a mi;c5.rii, de cuplare la rejea gi de securitate). O alti. cale de stocare a energiei mecanice o reprezinti resorturile. Resortttrilc sint capabile sl inmagazineze energie mecanicd..Din picate, cantitatea dc encrgie mecanici acumulati este destul de rnicl, de ordinul a 0,3 mwh/lq (pcntrU arcuri din ofel). : lr

Stocarea electrochimjcl a energiei electrice se T,azeazi pt. rcactia reversibili ce arc loc in acumulatoare, reailie ce permite transformarta cnergiei electrice.in energie chimici in cursul procesului de incircare qi transformarea inveri. in procesul de desc[rcare. Primul tip de acumulator a fost acumulatorul acid cu pilci de plumb, care a fost pus la punct in anul 1859 de cltre Plant6. De afunci gi ftnl in zilele noastre, aceasta nu a suferit decit modificiri destinate si_i imilioreze performanlele, principiul riminind acelagi. Mult timp acumulatorul cu plumb a fost singurul utilizat, dar in anul 1908'Edison a pis la punct un nou'tio de acumulator mult mai modern - acumulatorul alcalin cu nlichel-fier si niihel, admiuCele douf, tipuri de acumulatoare, acid qi alcalin, sint 5i asti,zi cele mai rrzuale, avind o capacitatede stoa cuprinsh intre t5 Whlke si 50 Whike. re.. ('apacitatea de stocare variazi insA in raport cu virsta eleireililor, condiiiile <lc incircare, tensiunea limiti adoptati la sfirgitul descirclrii, regimut'dc rlesc5.rcare temperaturA. gi ln stadiul actual de stocare a energiei electrice in domeniul puterilor rncdii ;i pentru timpi limitali de stocare,acumulatoareleelectrochimicebrezintir runmare interes prin faptul ci. prezint5. triplul avantaj de a fi produse-pecalc industriali; a fi realizate modulat, a intra imediat in ic{iune. Pe de alti parte, acumulatoarele pot fi instalate direct la utilizator, ceea ce reduce costirl dc lransport aJ energiei 9i pierderile in linie. ln cazul generatoarelor electrice eoliene, prevezute cu sistem de stocarc ir energiei, baterii'le_de acumulatoare asigurf acumularea energiei electrict: gcnerate in perioadele cu-.vint prielnic ai pe care o redau apoi in perioarlt,L, la ncccsare consumator(fig. 11.4).

Fig.

11.,1. Scbema baterii

stocirii energiei de acumnlatoi.

eoliene

in

I.a ora actuali ins5, prol--,lema stocirii energiei pe cale clectrochimic,'r .slr. ingrtrditl prin laptuJ ca nu se fabricb acumu.Ltoaie industrialc dc nrarr. r lpaciatate, cu o mare durati de viafi gi timp indelungat de stocare,la prr:luri
',r i'rzttte,

310

| 1.3.2.

Caracteristicile acumulatoarelor

Randamentul energetic r1, este raportul dintre energia cedati la desc[rcare gi energia absorbitl la inci.rcare gi este dat de relalia
Td r ITt I a

Tensiuneala borne L., este o mi.rime variabili. datoriti. .'ri.' cd.det i k r r r l r . t , t ' r r s i u np e r e z i s t e n t ( . l e" r . r i o " i . t t , c i elementelor bateriei si ( t , ' l , l n ( td e c u r e n r u d e i n c j r c r r e , l 1,, U6:U"6!1,R, rcspectivde curentul de descircare1r, U6:U*IiR,

\ uoi,dl | \ ut ii dt.
I / l
0 1 0

tuude Lr",,este tensiunea electromotoare. l n . c a z u la c u m r r l a t o a r e l c u p l u m b , L r , 6 e p i n , J c or d practic liniar de densil . r l ( ' r r l , . c t r o l i r u l u ii s c o x p r i m i rp r i n r e l a t i a e s
U ",, :0,84 * y,

tttttlc tensiunea clectromotoare L-", se e,rprimr'L in \., iar. <lensitatca electroli_ trrlrri y in g/cm3 la temperatura d; 15"C.' Crpa,itater nomindli fro,esle capacitarca . _ c o r t - j p u n z : i l o a r ru n u i r c g i m :':' f"'^:::f::"9: 19 descarce bateriapintru acel curJnt constant 1,0 :0,05 | si ." 6bp'," , r0,r, care rreburc s:i in timp de 20 h pinr,L 1,75 \ipe eie_ Ia tucnt, la temper.atura de re{erinfi " "l"m"lrlrri.ri-

C"o : I"o

20 lAhl.

unde {/o este tensiunea de descS.rcare [l este tensiunea de incf,rcare. gi Caracteristica externi reprezinti de. U r r p('ndenlaintre tensiunea borne ;i cula ,bk=Titr rent pentru inclrcare, respectivdesc5.rcare. Curentul de incircare se considerl pozitiv, irr cel dp descircarenegativ.Panti caractcristicii depinde de reiistenta interioari a acumulatorului. Pentru a avea variatii urici de tensiune,este necesarca rezisten!a i n r " r i o a r S .e f i e c i t m a i m i c h . s in fig. ll.-5 se prezinti" caracteristica t'xterni. Se remarci. influenla temperaI,urii asupra pantei caracteristicii ext-erne. Astfel capacitatea acumulatorului scade Fig. 11.5.Caractedstica e).terntra baterrlo. de acumulator cu plumb. odati cu scdderea temperaturii. AutodescS,rcarea sau pierderea capacitilii este un fenomen prin car" lcumulatorul isi pierde sarcinaelectrici flri a o trimite lntr-rn circuit exterior lui. Pierdereacapacitifii la depozitare este definite prin diferenla intre medit 'inifiale , apacitifilor oblinute in cursul a doui descdrci.ri C !i capacitatcrL rrri.surati.dupi. depozitare timp de un anumit numEr de ztle C' exprimattr iu procente din capacitatea medie iniJiali:
a r -? f l

Uneori se ia in considerare capacitatea nominali. pentru . un regim de <icscitrcare 10 h ;i atunci de Cn : In ' 10 [Ah]
I 1.,). r).

. 1 0t % t . 0

llanrlamcntul rdferitor la capacitatea,acumulatorului i1., numit ;i ran_ rl:r.rr.'tul de sarcini, reprezinti raportul dilir" ;;;;i;;^"1";trici ced.ati.la ( o('sciu rrrr lt sirrcrna absorbiti la lncircare 9i estedat de relalia
Td

Acumulatoare acide cu pl5,ci ale plumb

a

l f
,

lTn

Func{ionareaacumulatorului cu plumb este redatiL sub forml sinr plificatir de ecuafia Pb+ 2H?SO4+PbOr:-- 2PbSOnf ZH2O sint suficiente:3,9 gplumb spongios,4,5g peroxid de plumb 9i I.7 g ut:id sulfuric, adici. 12,1 g materie, pentru a obfine 1 Ah ln dccursui 'lirretic

a':\t'd'l\i'd''
-l o
l

1 6

timpuJ dt descircare qi T, este timpul de incirrcare, cstc r,1 lli9:-.11 :tt: { ur(:ntul(tr.desqilqxls
ii I i cste curentul de incArcare_ :t!{)

32 r
,'l -.c. all

or' I Jpdcltatea tr umulalorulur.

rlcs(irri'rlii unui acumqlator,dupa ce a fost incercatin prealabil. ln realitate ittsi, rrccst rezultat nu este posibil de atins, deoarece-, alituri de materia .rrli!i, ircunulatorul comporti diferite organe accesorii:cuva, gritare de r,rrs{urcrc matcriei active, separatoare, lL piese de leglturf, intre elemente, l,.rrrr'. ,apacc, busoane, minere, care miiesc considirabil greutatea lui. pe ,lr' ,rl1.r p.rrte,acidul nu esteutilizat in starepurd, ci in amesteJcuapi distilati, irrr rtivelul electolitului obfinut este pesic nilelul pli.cilor acuniulatorului. (, artcteristicilede'iu,circart dt desctircare (ulent lq canst&nt aratb,va;i loirlt'a,tensiunji electromotoare,. respectiv a tensiunii la borne in funcjie de tirrrp. Valorile curentilordi iniiicare, respectivde tlescdrcare alegin {unc{ie se

tn schimb ele au 9i o serie de dezavantaje,intrucit prezintit o rezistctrli mecanici scizuti si o duratl de viall relativ mici. Aceasta se explicl pritt rnodi{icareavolumului materiei active de pe plicile acumulatorului 1a transiolnirrile chimice ce au loc in timpul functionirii. Pe lingi aceasta, acumulit relativ mare, menlinerea ttutti loarcle cu Dlumb Drezintl o autodesc.lrcare

'1l
''i;:f
.' o'- -'6't'#?|'i-nl

lncepuiut I

S^ti.!LiLr.

Daci nr:.geindic6 altJel,incircarea seface cu un curent 1, :0,05 Cr, [A],, r,rr tcmperaturaeste.Cupdnse intre 15 si 40"C. llaldarnentulide sarcini al acumulatoarelorcu plumb estede 80-90o/o, t . r rr t l c n o r $ e t i c e ' 6 5 - 7 5 o 0 . d Caracteristiaade descir,care c-stearetati in fie. 11.6.Aceasti caractetisliciL sc determiniLsub cur€irt constdnl, pornind iu acumulatorul complet irrcircat, avind ini{ial tensiuneaelectromoloareU"b:2)2 \r, aproximitiv cgalir cu tensiuneaIa borne, gi den-sitatea electrolitului"1 : I,Z8 g/cm3. fenstuttc:r borne,Q scadela inceput rapid ta 1,95 2V, apoi lent lal,8 \r, unde la st' l)tcDtlne constante, in timp ce den-sitateascade practic liniar in "aproape lir)p. _Li sfir,git,eind acumulatorul esie descircat, tensiunef la borne scade I'r'usc 1.7V ;i apoi spre zero. in morncntulin carete'nsiunea la devineinstabili fl inccpe si scadl brusc, sc intrerupe descircarea, obicei]a o valoarea lui de t - , . t , l . q 6 \ , U D 1 . 7\ s i o d e n . i r a r , . e l . c t r o l i t u l u"i ; a l . 1 2g / c m r . D a c i rrr:umulatorul descarci in continuare,apare pericolulsulfatdrii.' Sulfatarea se , stc ul proccsireversibil,care consti in depuncriape plici a unor cristalcmari rL sulfat de plumb, insolubile in electrolit. Acesti ienomen apare de obicei littrl acrrnrulatorul mult timp descircat;i are ca urmare cre;rerea sti rczistenlei inlcrioart si micsorareacapacitirtiiacumulator.ului. Calacteristicade incircare cste aritatiL in fig. 11.7 gi se determini gu..tr1 constant. Tensiunea borne [,r1, Iot 111 la care are inilial o valoareapro<lc tensiur.rea electromotoareU,b:1,96 V, cre;te la inceput rapid la lrirrlir /,2 \', irpoi icnt pinii la 2,3 V. La sfirsitul incdrcirii tensiunea la-borne iregte I'ntsc lrr 2,7--2,8 \i, reac{iile chimicc normale iau slirqit gi daci se continul lr{ il( t( rr, lrcct rt'a curc-ntuluipr or-oacir numai descompunerea apei sub formi rlr, lrrrlcrlr.gaz, avind )oc,ar.;1-n1611.1 ficrberea electrolitului. Supraincircarea lstr' tlirunirtolrr., astfcl ca clupi tcrminarea incircirii, determinati prin tttisurirrcaterrsiunii;i a clensiti.tii, acumulatorulse mai lasl numai 1-2 h sub crrrcnl. I-a sfir;itul inciu'cirii, tc,nsiunea electromotoare are valoarea ll"t 2,12 V, tensiuneala borne Uo -2,7 V ;i densitatea elcctrolitulrri y l,zli g/c))r!. Acrrntulatoari:le plumb prezinti avantaje,in specialdatoritl fapirrlui cu cir au o tczislentii intcrioari scdzuti, ceeace duce la o diferenlir dc nunrui 0 , 3 V 1 l cr r l t r r r c nitn t r : et e n s i u n e a e i n c i t c a r ef i d e s c i u c a r ( f i g . 1 l . 6g i l l . l ) . d c 322

\
Fiq. 11.7. Cara.cteristica de incircare a batefiilor de acumuiator.

Fig. 11.6. (lirfacteristica de descircarc a brleriilor de ercum lator.

lui, datoritir sttlduce Ia distrugerea tirnl>mai indelungatin stare desclrcatb. 1a supraincircirri gi descirci.ri pronun!ate. lrrtirii plir:ilor, este sensibil

rr.3,4.

Acumulatoare alcaline

Bateriile de acumulatoarealcaline sint formate in gctlctrrl rliu urmltoarele cupluri: fier-nichel, cadmiu-nichel, argint-zinc, avirtcl r:u clcctrolit o solufie de 20 o/ohidrat de potasiu. Tensiunea unui elemerlt cst(' ilt nrerdie 1,2 V. de alcaline ustt' ttttlti' Reaclia simplificatiLce are loc in acumulatoarele toarea: NiO,*Fe?NiO*FeO Caracteristicile bateriilor de acumulatoarealcaline Ni-lre 9i Ni {]rl sint urmitoarele: - Tensiuneala borne a acestoraeste egali cu 1,5 V dupl inclrcatc, 0,9-1,4 V in timpul desclrcirrii;i 1,6-1,8 \r in timpul incircf,rii. Pentrrr medie, se zecr elemente.ln 'fensiunea considerit( i"tlil Icnsiuneade 12 V^ sint necesare la dcscircarrrilt <lr.scirrcarea timp de 8 h tensiuneacsie 1,25V. in linrp rlc 8 h ajungela 1 V pe element. - Randamentulde sarcind. iat este de 750/0, cel energctictstc dc 60'/o Acumulatoarcle alcalineprezinti urmitoarele avantaie: r czistenlirmecanici mare; :lu todescar rcare mici: lczistt'ntirla snprainca'Lrclri ;
lt::11

- linute in stare descircatd.nu se distrug; durat[ de viali mare; - se pot descirca complet firi Ienomene asemenetoare sulfatirii. Dr:zavantajele sint urmetoarele: au volum mate; - necesitS. numir mare de elemente din cauza tensiunii electromotoare un s( i,-rzrrte; - au randament mai scizut; - di{erenfe mari intre tensiunea de incircare gi descircare din cauza rt:zisten{ei interioare mari ; costul de fabrica{ie este de trei ori mai mare decit al bateriilor de acumulatoare cu plumb-

11.4.1.

Stocare electromagn€ticd,

Stocarea electromagnetici (inductivl) este intilniti' in mod cantitatea de energiestocatir curent in instalaliile de putere gi eleitronice, insS. csremice ;i de scurth duratn ;i nu conslituie un scop in sine. Princioiul stocdrii electromagneticeconsti in menlinerea curentului inir-un ciriuit inchis, cu ajutorul unui cimp magnetic intens. Densitate't cle volum a energiei magneiice dintr-un inductor toroidal este dat5. de relafia u *: 82l\zp,),

II .3.5.

Acumulatoa're speciale

Acumulatoarelc usoare de diverse tipuri constituie obiectul a d r r r u l l i p l e l oc e r c r . t d r i i n l u m e a i n t r c a g i , D j n t r e a c e s t z u m i n l i m : l -- acumulatoarele cu electrolili organici; domeniul de stabilitate al unor solulii organice este mult mai marc decit al apei si permit utilizarea metalelor rrlcalineca electrod negativ; - acumulatoarele cu electrolili solizi; la acestcacumulatoare transportul salcinii este efectuat de citre ionii pozitivi sau negativi, electrolitul fiind denurnit ;i supraconductor ionic, drept electrolit se poate utiliza alumina p, ( irrc seamenecu un schimbltor de ioni; - acumulatoarele cu siruri topite; electrolitul este un amestec de semri rrkalint', utilizabile intre 150 320'C. I'rrnind in balanli avantajelc;i dezavatajele diverseior tipuri de acumu\ltoart electrochimice,acumulatoarele cu plumb sint la ora actuali singurele rrcct:ptate pentru stocarea energiei produse de generatoareleelectrice eoliene. Acestea po1 asigura capacititi rnari de stocaj cu varialie diurni. sau septirninali., & un randament energetic ridicat .,.icu costuri de investilii minime-

unde B este induclia magneticd, iar p - permeabilitatea magnetici. Dupir se-pot cum se vede din ecuaJia de mai sus, densitili mari ale energiei stoc-ate magnetice puternice. Acest lucru a fost posibil o 'latir obtine utilizind cimpuri supracbnductoare. Numeroase metale ti aliaje cu descoperirea mital.lor dcvin supraconductoare la temperaturi foarte scizute, ceea ce inseamn5 cir lezistivititea lor electrici devine aproape nuli. Aceasta a permis realizarea unor inductoare mari, utilizind suplaconductoare spiralate plasate intr-un vas Delar la temperatura heliului-lichid (Iig. 11.8) In cadrul procesului dc ncurirularea energiei (intreruptorul i deschis)curentul alternativ esteconvertit in curent continuu 9i alimenteazi inductorul. Dupb.atingerea valorii nomini c a cimpului din inductor, se inchide intreruptorul, iar curentul asociat va continua s[ circule vreme indelungatl cu o cidere de tensiune negiijabill 9i dctri cu o disipare minimi a energiei stocate. in nomentul in care se dore;te recuperarea energiei, se deschide intrt:ltrptorul ;i prin conversia inversl curent continuu - cutent alternirtiv so rlibereazi energia citre consunatorr. La ora actuali cercethrile referitoare la supraconductibilitatciLlrrrlttlit iutr-o serie de state avansate,urmirindu se optimizareacircuitclor <lt: itt' r irrcare gi descircare, a configuraliei inductorilor 9i a materialclor sllprill\rrtrluctoare. unitili dln Cele trei ma p lrrme construite cniru industria , uuclcari nu depi;esc capacitatea rlt: stocai de 250 kWh. Existi insiL proiecte pentru unitili de zlj 000 MWh, cu o putere de (,000MW. Fig. I1.8. Schema stoc:rii iucluctivc. Existf, aqadarperspectiva ca pe cale electroiu viitor stocarea rnagncticir a energiei produse de aerogeneratoare sf, fic posibilir ;i , t.rrtabilir.
ilillt

il.4.

Sistemeelertxicede stocare

Sistemele electricc de stocare sint singurele care conservl cncr'gia clectricir sub propria sa {orm[, flrl nici o conversie, ceea ce constituic un mare cigtig in privinla randamentului. Realizarea acestor sisteme ins;'r riclicir probleme-legaie de utilizarea unor materiale cu p:oprietili deo scbitc 5i ob!inerea de cimpuri magnetice 9i electriceputernice. Aceste problemc electricede stocarcsil, il$tcirplirrezolviri corcspunzitoarepentru ca sistemele cu alte sistemede stocare. tk.vini-L cbmpctitive 324

t.t..4.2.

Stocare electrostatici

- volumul masei de acurnulare(dm?),care este dat de rela{ia
' Ut"

Stocarea electrostatici(capacitivi), ca gi ceaelectromagnetici irpirr(: in mod curent in instalafiile de putcre 9i electronice, gi asemeueaei, |rLutitateade energiestocatl este micf,;i de scurtl durati gi nu constituie ttn scop in sine. l)ensitateade energiece poate {i stocatSintr-un capacitor este dati de rclir{ia: ru : e E')12,

c ^ t( 0 ^ * '

a**l

rnrlc s este permitivitatea dielectrici a capacitorului;i E - cimpul electrostatic. Din relafia de mai sus se observi ci densitili mari ale energiei stocate sc oblin dace se folosescmateriale cu permitivitate ridicati;i cimpuri electrosliLtir:e intense. Pentru evitarea pierderilor importante de energie in timpul perioadei rl' stocare prin curenlii de scurgere dielectricul trebuie sl aibd o mare rezistivitatc electricl. Datoriti densitnlii de energierelativ mici, ce se poate obline in sistemele rfu stocale caoacitivii (cca de o suti de ori mai mici decit la stocarea electroInirgnetici), aceasti tehnici nu o{eri. o alternativl corespunzetoare pentru stocarea unor cantiteli importante de energie electricl. Totodatl, pentm tcle mai multe aplicalii, tensiunea continud. inalti de la ie;irea capacitorului tlcbuie transformata in tensiune alternativi joasi, ceea ce duce la importante licrderi de energie.

'C), - densitatea (kg/dm3), 0,," ', tundec cste cirldura specificl (kwh/kg i ()*in temperaturile niaxirnl ;i mini;i ddmisibile ale masei r]e stocare 'C. in timpul funclionlrii, in Sistemul cle schimb de cilduri trebuie sl permiti reglajul debitului de cirlduri, in primul rind, pentru a-l pune de acord-cu necesarul de cllduri' iu al doilea iind, pentru i compensaiciderea de c5-lduritcare are loc in masa acumulatorului d6 cnidur6. De aceeaschimbul de cildurir se poatc lace pnnir-un mediu cu debit variabil, curent de aer, apd sau alt lichid' Ca masl de acumulare se utilizeazd: Ionta, materiale ceramice sau slruri Tinind seama da valorile ltti c, 1, 0-,., 0'r,, rezulti in generalc[ valoarca masei de acumulate este relatlv mare.

11.6.

Stoeareaaerului eomprimat

11.5.

Stotarea encrgiei termiee

O schemi. cie stocare a aerului comprimat este redati ilr tig. 11.9. trr.rstalalia estc compusi din urmltoarele elemente:tlrbina eolianh /itransmisia hidlostatici, 2, iompresorul .7, recipientul de stocarel, supapcle 6, rlc'siguranli 5, manometrele ro6inetelede purjare 7, conductade refularc8, lobin"etul 9, conducta de alimentare 70, supapj de siguranll /7, manonlctlul rlc contact /2, electrovalva/3, reductorul de presiune/1, r'entilul pnetrmall(; /5 ;i robinetul separator 76.

Sistemele de stocare a energiei termice produse cu aiutorul prezentate 10.4prezinti avantajul in pe eoliene traseeie lluor tcrmogeneratoare ciL sint simplc ;i la costuri relativ moderatc. ln principiu, un sistem de acurnrrlarcrr cncrgieitermice cuprinde: sursade cildurl (in cazul nostru turbina rrrlirLniL;iisistemul de producere a cildurii), acumulatorul de cilduri" (o masir ct:r'rtnticir, font5.sau de lichid), qi un sistem de schimb de cilduri. de lJaza de dimensionare o reprezintl cantitatea de cf,ldurl care trebuie cltlatir intr-o anumitir perioadi de timp, de exemplu 16 ore (a"u/kWh).
Ast[t'l rezultir: surst'i (kWh) ,ptrtelea

-tl

6,r2

6.'2 ) 1 0

r5
Iig. 11.9. Sisiern de stocare a aerlrlui comprimal'

P : arcl8 \',
32(j

estestocat.in recipienti .Sclront't Acrul comprimat furnizat de corrtpresor pe;mite alinentar,ea succisivi a celor doi recipienfi. Pcntttt. rr |r czt'ntatd o i,uliza acest luctu, I'a cor.)ceput scheml automate de urnplerca (clol llot tll

r(ripicnti, compus;.-dintr-unmanometru cu contacte, care di. semnalul pentru {lcschiderea unei electrova-lveti care _aclioneazi, la rindul siu, pri'ntr-un lltlrrctor de presiune un ventil pneumatic norrnal lnchis. DupL atingirea unei lrrumite presiuni in primul recipient, manometrul cu conticte di comanda pcntru deschidereaciii de alimentare a celei de-al doilea recipient, care se

este necesari mai pu{ini cildurh decit daci stocarea s-ar {ace la tempcratura mediului ambiant. Astfel stocarea adiabatici. este euoenl miu cconomici decit cea izotermici..

IT.7.

Stoearea hidraulieh

Fig. 11.10.Sistem de stocare a aerului comprimat si antrenarea unui generator electric cu o turbind de aer.

Irig. I L l l.Stocarea adiabatice a aerului compdmat.

umple din primul. Presiunea va scldea sub o anumiti limitl, in care caz manometrul cu contacte va inchide ca,leade alimentare, presiunea din primul tccipient urmind si creasci iar5.gi,dupi care ciclul se va-repeta. O schemi de stocare a aerului comprimat produs de un compresoreolian cstc redati in fig. 11.10,in care aerul comprimit este utilizat peritro purrerea in mig.care unei turbinecu gaz p,entru a producerea energiei etectiicein perioada oc solrcltaremaxrme a slstemulur.Pentru aceastdschemi se pot modifica tipurile tradifionale de turbinS. cu gaz, separind{-se cinematic prln ambreiaje (cuplaje),etapelede compresor de turbini (fig. 11.11). ;i ,lntr-una din etapele de funcfionare turbina eoliani. acfioneazi. compresorul. Aerul comprimat produs este stocat intr-un acumulator, care poateii o cavcrnl sau un zicemint epuizat de gazenaturale. ln altl etapi cind-cerinlele de energie electricl depigesc capacitatea sistemului de deservire pe sarcinS.de bazE., decupleazi se compresorul;ise cupleazl la turbina eolianegeneratorul.Arztrtorul este alimentit cu combustibil eat,rin. zos $i cu aer comprimat din sisiemul de stocare. Temperatura aerului cregte la comprimare, fir5. pierdere de .h,"il"**u clj:l.dyrn:- respectiv comprimare adiabaticl. Daci aerul comorimat este Stocat intr_un acuriru_

Aceasti. metodd. se preteaz5.in cazurile utilizlrii unor ame_ -apeducte. najiri hidrotehnice existente sau la ln acest din urmb" caz unitlti mari de instalalii eolienepot asigura energia necesarEpentru pomparea apei din rezervorul principal ln rezervoareauxiliare sau in alti. parte a sistemului. Una din schemele de utilizare a cnergiei vintului gi stocarea hidraulicS a energiei obtinute este redati. ln fig. 1L-12, care preconizeazl amplasarea unor instalatii eoliene echipate cu pompe, in avalul unor amenajlri hicxistente,qi repompareaapei clrotehnicc in amenaiarea hidrotehnici. Accsi mod de uti.lizare a cnersiei .oliene ar reduce considerabil costuiile stoclrii, oferind gi disponibilitllile de pro- Fig. 11.12. Stocarea hidraulic, $i r(:cutlucerea energiei electrice in func{ie de perarea apei in amenajdri hidrotel)'rit.r.. consumul acesteia si eliminind totodati. ( aracterul aleator al acesteia. ln acest fel se mire5te capacitatea sisl(xnului hidroelectric de a genera energie electricS..

Ir . 8 .

Stoearea hidrogenului Hidrogenul poate fi produs cu ajutorul energiei clcctrirrr:

lator bine izolat termlc. vom avca o stocarc adiabatici (firi cedare de cd-ldurl). In situalia preluirii aerului comprimat aflat la aceasti temperaturl gi a .utilizlrii'lui pntru actionareaunei turbine ca in cazul prezentafmai inaintt,, 328

lrrovcnite din energia vlntului. Hidrogenul, ca si electdcitatea, prczinliL rrvantajul unei poluiri minime a mediului ambiant, iar costul mcrcu slxrril ;rl lransportului cnergieielectrice, specialla distanle mari, constitrric in <L,zrrr.irntaje esentialcin concurenla de viitor cu hidrogenul. Un alt avantaj al hidrogenului este faptul c;" poate fi stocat relativ rr;or llirlr-ogcnul gazospoate {i depozitat in gazometre,comprimat in bulclii s:rrr irt alveolclcsubtcrancale diversclorzirciminte. Mari depozitc{ixc (pc rrlr.o gi lxrturi, cosmodroamc stalii dc distribulie Hr) sau rnobilc (pc autovrlricrrlr.,

:r2l)

irvioane, rachete) sint cu II, lichid. In alternativi., se utilizeazS.hidruri metalice cu fier-titan sau lantan. Transportul H, la mari distanje se poate face 1>r'inconducte coaxiale criogenice pentru H, lichid, prin sistern de conducte

12
DESCRIEREA UITOR INSTALATII DOLIENE
Fig. 11.13.Sistem de proalucere9i de stocare ale hidrogenului din energia vintului.

similar cu releaua de gaze naturale pentru Hs gazos, in rezervoare de H, lichid sau cu hidruri. Multitudinea posibilit[filor de transformare a orici.rui fel de energiein Hr, uturinla transportului gi utilizirii lui, efecte poluante pi de influenll minimi asupra mediului inconjurltor vor duce la penetrarea hidrogenului ln cit mai multe domenii de activitate, justi{icind actualele eforturi de cercetare privind energ-eticahidrogenului. In fig. 11.13este prezentat un sistem de producere gi de stocare a hidrogenului, utilizind ca sursi de bazi energia vlntului.

In capitolele .anterioare au fost prezentate cele mai esenJialc aspecteale conversiei energiei vintului in alte foime de energie. Flrl. a intrt "a in,detalii, vom prezentain acestcapitol o descriere generali unor instalafii eolrencrealrzatesau in curs de realizarein lari gi striinitate (tabelul l2.l).

1.) 1

l)eserierea unor instalatrii eoliene eu ax vertical
IJin numirrul mare de instala{ii de acestfel realizate.in crrrs

de realizare sau in faza de proiect, s-au selectatmodeleleprezentatgin conlrnuare.

In vederea oblinerii unui parametru comparabil pentru roare gcneratoarele sau instalaliile eoliene prezentate, respectiv puterea nominaii dcz voltate la o vitezi de referinll s-au adoptat urmltoare]i: - viteza nominali de referinll, de 10 m/s; - in funclie de d_atele tehnice prezentate de producatori (notilc tchnirr., prospecte, rapoarte tehniceetc.) s-a recalculat putereanominaii a acestora lt vitcza de re,ferinll,utilizind in calculerandamentuitotal indicat pentru vitczir nominali. Indicarea acestorcaracteristici este insoliti de re*lrul *1.

12.11.

Generatorul electric eolian TEP

Acest generatora fost conceput,realizat ;i inslalat de l_alxr rttorul dc- cercetarepentru utilizarea , nergiei vinrului qi cstc prezcnlal irr lig. 12.1. Inccrcirile si probele s-an efeclual in po)igonul t.-rpi rinrcrrrr| ;rl t Irrboratoruluiin anul 1981. :t:t I

avioane, rachete) sint cu II, lichid. In alternativi., se utilizeazS.hidruri metalice cu fier-titan sau lantan. Transportul H, la mari distanje se poate face lrlin conducte coaxiale criogenice pentru H, lichid, prin sistern de conducte

12
I}ESCRIDREA UNOR INSTALATII DOLIENE
Fig. 11.13.Sistem de producere 9i de stocare ale hidrogenului din energia vintului.

similar cu releaua de gaze naturale pentru Hs gazos, in rezervoare de H, lichid sau cu hidruri. Multitudinea posibilit[filor de transformare a oricS.ruifel de energiein Hr, uturinla transpori:tni gi oiiliri.ii lui, efecte poluante gi de influenli minimi asupra mediului inconjurltor vor duce la penetrarea hidrogenului ln cit mai multe domenii de activitate, justi{icind actualele eforturi de cercetare privind energ-eticahidrogenului. In fig. 11.13este prezentat un sistem de producere gi de stocare a hidrogenului, utilizind ca sursi de bazi energia vlntului.

In capitolele .anterioare au {ost prezentate cele mai esenlialc aspecteale conversiei energiei vintului in alte foime de energie, FlrE a intrt in,dctalii. vom prezenrain ac.esr capitol o descriere generalh"a unor instalafii eolrencrealrzatesau in curs de realizarein lari gi striinitate (tabelul 12.1).

1') 1

l)eserierea unor instalatrii eoliene eu ax vertieal
L)in numirrul mare de instalafii de acestfel realizate.in rrrrs

de realizare sau in faza de proiect, s-au selectatnrodelele prezentatqin conlrnuare.

ln vederea oblinerii unui parametru comparabil pentru toarc generatoarele sau instala{iile eoliene prezentate, respectiv puterea nominaii <lcz, voltati, la o vitezf, de referinli s-au adoptat urmltoare]e: - viteza nominali de referinfl, de 10 m/s; - in funclie de d_atele tehnice prezentate de producitori (notilc tchnirr., prospecte, rapoarte tehniceetc.) s-a recalculat putirea nominaii a acestora Li vitcza de re,ferinld, utilizind in calculerandamentultotal indicat pentrrrvitczir nominali. Indicarea acestorcaracteristici este insoJiti de .ernlrul *y.

12.11.

Generatorul electric eolian TEP

Acest generatora {ost conceput,realizat ;i inslalat de I_alxr rttorul dc- cercetarepentru utilizarea energieivintului Ei estc prezcnlal irr lig. 12.1. Incercirile si probelc s-au efectuat in po)igonul cxpcrinrculirl rrl I r r b o r a t o r u l ui in a n u l 1 9 8 1 . :t:t I

.i

:fx)

A da.-

l^

l=
: N N N i N 6tNN.i N .ie N6r .!N .a

) 9 tr

4 E F

;E'

i"
o

g E F E F E F F E gE E E E E g € r i s ! 5 € s h g s d n E : g g a

ooof oooo
\ol.-h)m --\cir

o e :

oe oo
qO ao5

oo oo
FO ioF

o
N

ci
..i

E
c. oi

=:
.r1!9 96

g
F-

qgs
.>O9 -f:9

I
!l

I
l

: . ] 3 3j r : : 3 " i : l 3 : 3 3 3 3
AA f,*fliit{ r,gflAA
i i€ €
\o o
o

^l .{ c

r.{ Nc o

r) ei o

o.\-o . o o

ro Ne o o

ra€ d.i o o

o (il o

\o : o

Fc { ) r -r o o

..r o

€q\t oi..N o o o

o o

{ < )

z

?E :€ i € E EEe ;E ; E E FEt F i ; c ! €
or
o

;i iil itc!i E

* 55{: = = = . a .

;a ? +x !E* i k l
: = "i ! ; '6 ^n5 i G

o

P 3

r o

. 9 o

!r lti

9

iEEi

E €€ €E €E €
\ o !

nn'f a t

* rn t

E

3 iE i
. X

2 R* 4 E a e F
* . C

!

E

E

E ;!i€

xd *d : d :

E + +
& ' = = ' 6

E :

F.9 6-i: F F.E

e t
o a a

8 i
-

8 E 55 3
o o o

^.r 6

r

ooo

RFs 5 ? ??
o o o o o o

e

aa

e
o

P9 ? v+ ;;;
o o

gPP
o o o

ro.oo

o

oo

oo

oo

?? 99'? 9 I 3 8 9 R R R R T : i A

<
d

.d

:
t s

d
E

.d

d (,

,1 H

,1r:H&

i A

144 aqa

'jt" A

o< t4a Mrn .

< i a

o< F.i da

<^.9 5*E aeo

.)

i6

u '

=

. '<-a4
a=

->iZ
aan<

<<<f

j

+

e.

j . e r A l: l "t n : l Ah

:F

,i^

n J

E

..<

e p-

*

<

<i

. d

d

? ?l i (, i/ o

.,
q

s : i : o f !E d

;ii i

1

? I ) t?l t a c

1

1

ts

F

7 di

Z -h

<

*
E

t , , - * ' : . f r " . 8X : II = ! I s p - P ! " ! U E E ! : , . i " U - iZ : H: r. 4
i-.i l'r r,.r < < 5Fa< < ;
Fooo\ O : cl6

-E

^

o

a v

r

2 < a

7
*

e rstirEtE;;ilAH;nlE;5giz.BEsHqft
fiFr

r , 2 , Y A E i ! a z : * Z : : >- t G t ' > ' v - ' ' e ^ Y l - " > : a * i , 7?e - ? a ) j , tJ n i- l C ? . ; iP ;r E g E E h Ez a 9 3 ^r :;; , E r , , . = E E as 't F
FE aa-<:
E> = _@i_ 62

Z | 2 t2: - . f-r 3i ^: . : i ^"< 4 t -i a. j i t' r : 2 t 3.
c<
r

*

E

?

f rr Y- <^ <Fl - Z t k h e
2/

i

J i

r,ru !<
6 O

=

Er

<

6d

)t'

4

rst

=

i

a

Hv-'4

4

<

F I !

4-

6

- N

-

<

rj \6

F

ooo\o

332

333

o

o

o

o

o

>

>

c

c

o

o

o

o

>

oc>>

o

>

o

o

Fr
.r: at N i

? o rrN

o i

o r)

o o .$r cor) -.N

I

o o Nro o^ -r ) c 1 *

8 8 3 :
. a N o \ a

5 V E E E ; i 5 F 5 . - t s { - 5 ' o r ? F N

999Q

I

9

?

9

]^:';;'; {pB3inRq
o o c a o c a N @ N o . o r . l ! d . . F l 1 r ! . .

sr

N..l

t ] o 6t crl

o n o

o i N

H : N .a it c) i! t.

..\r

6t

.l

d

d

ct

d

d

d

d

d

d

d

ci

d

)

$

-

i

N

.

l

+

\

,

f

do'dd

c

ci

d

ct

E . ; i i x . € . e 3 3 . s o!. : ? n . a {e { Fq 8.
nd ; :

!
'6
F

E
d
!

E

g --E *

i

;?i
F;;

r!

'.6

F i i a . ?

'dd
: !

6
!

6'6
! t!

;

2

A
c

;

I

tii.f,rf,rr,grriri{'g ir
*

! e EE : € 3 - s € E i E E i : i
\o N N o N N Y! N ?

!

{,<

o

*

o

o

^.s

EL. q

F.

o.

*q

.F

€ i
g
o

.

o

o

|

!

or

o

o

oo

ooo

o N .

i .

@ I

; t

8 5

3 6

I 6

3 6

3 5

q
5

L
o

? X

!

ru

3 i

F I q ;
-

g
i"

8 Pt s F " -E5
t " i'q'

3 o

g
-

g
-

.E E j

e E
d

@

-(/_ ) f

tl

E< :r
4.a
9)

.:1 <
E !n * P

<.€ '- F
Pd

3 .i l9. < € C >FD

<
D

<
I

i
P

.E < a
6
> ;r

;e

E

6

?t5

E

Eirt

e

a

,n

6

,n ,n

t

: E E E.E: E t E t t E E l q _ td E . 4 8 . & & & q - n n j j Fft laaa E j f i i ) i A 8 U A e ; =, t5 A A f i J " J a a t rp j d ;,I ; I s e s
c t !

,-,

H O E

2a

32, -D e
z e^

F

g iF iZ;z= =tEg;iE:Z iigE:e?*:9;EeiElQ;$ 1iEEi FrEEn ;EEE Bft E:Qg :q i I "F ; E ! g ic I 3 B*EE *
i ; 5 * ! f i U - r - < : l< - r C l 8 p - E " F 3 3 l z - f r f n - - "
; , 6 : j Z < 4 !4 c,) ;
h

ctt :

=i

= 7 . 4 = - Z - A - - ^ " i zZ

e

2 l E P i

9 E

,

r
i

\

a

r

F
o 3

&

9

z

g
>'

z
. - t h q iI 9
-;;uj

=
t

E z

i * t . i ! 3 2 i E ^ r - e * , d E f Ee "

" t

tZ = : : u.' 1 :6 . 6 _ . r i - " E -^ . 7 c
'LY
.? Y .)

c

.2.

E "S 9V y g : E == !q.
..:9:9"

.-

A Y : AI
;

F

9
6

^ -tr
o

:

o\

o

*

\o

rco5o r.-o.

1'o

3t.l

33t

7.

o

oo

>

o

ooooo>
-i N \o

r)

\cv,\or)r)\oN

@

H

F = b E s. a : :: F Fd. :i PFeF s s E F . FFF q F: q H
; 3 I s i A
i d d

r + ?d ^ r! s \ d dto;d o d :R e i , o d d i
o"

d

* = = i : - iA
d dd
c,
r

. , i
q q q q o .

a E * ^ xE.-,^ c ' ' q! o

,.3.!E

l9oo

;
r * ;

e E E
3 I .i h O r c F

o

i"

- 3 =: F; O\o

&d

?

d

.9 ri '6

g' cr 'i

?; ad ).d,.r

; a
P

;€ aa
P c -

1io a; ,c A

;

i .9 : 0

= i .

.

? L *

: X .F

q: ; a

:- =

r

d m: '

i

tq

.d

;d. a,c

.;':

g c a

I gS.gX c iR j d H aqaxn

c

.a.a.;6

Oir)al

or

eE
5 X 6
016 00

3 83
\ooc 0*F

,"
or4 N.r.l -N --

? ? ;
s q o \c oo \or La o\

?
o c o c) .r

?
orl oo N.l o 'l

33
Nsoae r\o6q NN'l^

: :

i o ..1 0

o .a

4 c)

? o8 F 8a -8 8 e o 3 o 8 3 8 3 3 3 3 o r€ o i
i*1V)r)r)r)f) \o \c \o

'.6 '{n E E
! a i .cd a.d F E i :

'.9 :
..d t r : *

'iiE
..d F i * -

'EiE
..r ..1 .d

dEE

td

E

E

.rrr

i

i

;

e E

;

-

,i , -s-.Ej** 1 ltd 1 E t;pEi*-e'Eaa r fffg E 'tr 3 F E j .6 i E -6? dEs i E . -- -: 3 f > : q A , : E-c : > d a.

i

d.;:

I

./

;d

'r A

d

d

si iid

i

.!s :5 ;d : o
o

!te. 4-g . q a a : uxa, 6i

g;t Ej. i,ad.
4

io :,h aq

'J e. o. u = : E .ii ; a i (p !_ @ E ;:. : ti tr ie tr. tr 6 ,h a ", i

.

3
...9i.9 :_l*ii ai.de

i i: : g i a ;! ieiilzi; ;8rE r5a;qir;!Ea ::ir6 xeE::reu:*n [E=Et!FiEEsEEEP5!g5A i afi
r. ,

, ^ = x v EE ; e F El 7 2 r?: J i^ 5n R : EE9 f f i ; - H H " . l l F f o :ZIP.I d e . 6 E . ^ E g x : 6l- P _ E E 3 .'};gozH nd0 q
? E r 8 s 3 a 3 3 s 3 3 e 3 e 3 - g g I

' 6 -

t

2 |

F z

n r ,

E z

*

i
t

'
a.

!

:

)
93

:

9

2
7

q.l

,. o...1 r ? - " 4 . . r , - T i^; r lt r 8 ; . H:., HE f +

nll*\-;a|ai "t?[Hfr
oo o-

< r Lz i:X=_ ^ s

. lf , f lF ? 6

z
t
!'ii

"

!14

.t.

'-J

oo

o'Q-

3J0

>
N .a -..t c-r .r

c

-

F-H.tdNeNNot.t

-

.t.r

N

-

N

.

.

r

-

Fr

. ' - I

€ F c € g "E E s E € q g E s " s q i {
* o o l o a : ! ? ! ! 4 5 r - r F o o - i 6 o r N q -

- 1 1

id

iidd
2,9.

d
..

.je

!i

ol

diddjiddddi
ia I _ :A

i
I I a 3
.

E € s Fg : € _ eg 5 € € € g € E s E
;€ R gFS 8!gN E g g ?
=3 q;53
: - = 3

E.ie ?

x"3'i3i

r&

3 rt

3 &
"

{ l

I
t

3.

EC F = E E E E g g 3 = i F E E S€ F E 5 g E E E =
sE Egg+ ? 8,X33gGSR;S;3e 3:S e I

i : : i i t i : g ; = i ' * = . :3:? i F s E ' ? g i
f

33

5=Etz

533

5

5

5

53t

36

= 9

' qlE ii,E.:

g
r Essr E €! a; q.",
ddaiidjj8d
.d-g 6

E
Et s E ."i,i .E E
cc xA A

! E S : ! € :E ; E , f r E E : ::€ €{E; e EE i pli ./i05,/j 5
,; 3A ) z
!

{;E-

a

E ; i ; ; ; I i _ ? - r ;ir i i ; ; " ' e i 3 1
, , O O ' r

l q: l
,

!?1.i

:tE

s

i

:

-, li€

;€

E JEri ,

A
i

gsiirEriFEii i:nxs: * gt:H!'ErE:eE ;!EisEHFlgt!*;iteisg;i9psfr ieEeEllcEI s
.';?9}XH"9-<&'2^82" .^ * . ^ ' . _ | ' . < , ^r . / < U
-Pt4*J: u)< <9l* < .-:"< .JA<< (,-rt!ZqO -,i
o\

iz

i.r

^tz, 9 o 1! B p r , t A g = \ 4 9 in:d i YC: .'trAP OJ

2 -

a I < o :n g, i

z ! - - 3
z 2) oq<d FYV1

:

) i :o:J

Z

l

t
Z
i I s

r

i t

' f Fr isu -Z -u) 442

Z V ,

4 z a {'z'i

a

1!

- 1 n -o a

oiNcoqh\orcoo\o

f

6!, \o \o

roao\o_ o\o\or

^{.ar

n

\o

r

3:ttt

3gtl

Generatorul este destinat producerii de energie electrici la tensiunea de 12 V, cu stocare in baterii. Palele turbinei sint prevlzute cu orientare ciclici. in funclie de direcjia ;i viteza vintului. Comanda schimberii unghiului este datf, de o derivl. Orientarea palei are ca scop demarareaturbinei la viteze mici ale vintului proleclia acesteia la vinturi puternice, in care situalie palele se ataze in 9i draper. Rotorul este format din doui. pale dispusela 180"gi un ax central care are la partea inferioari lagirul gi multiplicatorul de turafie, iar la partea superioari deriva utilizatS. pentru orientarea palelor. .Tr.rrbinaeste echipati. cu un alternator de 12 Y care incarci bateriile de servtcruPrincipalele caracteristici ale generatorului sint urmetoarele:
intrltimea totaH diametrul rotorului coarda pro{ilului palei profilul palei num6.rul de pale
ada supraielei mb.tulate de pale puterea nominali mtrsuratt la arborele turbinei viteza nomina.l5 a. vintuhri generator

-

debitul nominal greutate toblA pompa de ape

1000r/h 350 Ls
cu pistotr cu dublu elect

12,5 n 5 m 300 mm NACA-oo12 2
12,5 rnz 0,66 kW fa I'@ :6 m/s j,0 kW la I/@: l0 m/s l0 m/s alternator ,,Dacia 1300"

Fig.

12.1. Generatorul eoliatr TEP.

-

Turbina a fost conceputl pentru a satisface necesitifile de iluminat ale gospodiriilor izolate.

12.7.2.

Instalalia cle pompare a apei TS -1

Instalalia prezentati in {ig. 12.2 se utilizeazi la pomparea apei de la adincime mice (pinze freatici la o adlncime mai mici. de 7 m), folosind o turbini. eoliani tip Savonius;i o pompi de apa cu piston cu dublu
ctccI.

Turbina de vint funclioneazi pe principiul diferentei de for!5, aerodirlinamicS.ce aclioneazl asupra palelor. Aceasti {or!i se produce datoriti. lczistcnlei aerodinamicediferite a palelor, atunci cind asupra acestora acliorr|lrzi-t vinIul dinspre concavitat. spre convexitate. 'furbina eolianS.este constituitl din doui rotoare Savonius, montate ctajat gi declalate la 90'. Rotorul este format din doud cupe semicilindrice, (.xccLltatedin rlgini poliestericearmate cu fibrl de sticil. Principalele caracteristici tehnice a1einstalaliei sint urmS.toarele:
- inlltimea totaUr diamctrul rotorului ariir supralclci niituratc dc pa.te prtl rca rLominala h 10 m/s turllio rrolrinalli ta 10 m/s

5,3m 2,0 m 2x2,Ell.'z 0, 126 k.w la. pompn 150 rot/min

Fig. 12.2. Instalatia de pompare a apci TS-1.

3l{r

3 . tI

-

cilindreea diametrul cililr:lmhri cursa pistonului debitul rroDrinalla i"co - 10 nr/s, H : 30 r1r

1 8 1c m 3 48 mn 50 mm I 000 vh

-

viteza vintului de demarare 2,2 mls viteza nominaH a virtului 13,5 m/s turatia nominale 200 rot/nrin viteza ma{imi.. ,/intuhri de funcfionare 20 m/s
puterea elect.ice h ie;ire 2 k1\' Li I'@ : I I nl/s '1 kW la I/co : 13,5 m/s alternatorP-4kW Cpmar:0,48 - 3m/s 1,6 k11-:

Aceastl insta]atie a fost realizatl de Laboratorul de cercetare pentru utilizarea enerciei Yintului.

coeficient de pDlere maxim viteza specilicd put€rea nominale de relerilte la 10 m/s

:t2.1.3.

Generatorul e,lectric eolian Cvcloturbile cle 4 ktrV

Acest generator a fost realizat in S. U. A. de Corporalia r l e c l e c t r i c i t a t e I N S O N ; i e s t ep r e z e n t a itn l i g . i 2 . 3 . P Ceneratorul electric eolian are un ax vertical cu pale drepte gi varialia ciclici. a unghiului de aqezarea palei. Reglarea unghiului de agezarea palei se realizeazS. ajutorul unui dispozitiv montat in virful arborelui turbinei. cu Aceastl reglare permite turbinei sii demarezesinguri la vint slab gi, de asen)( nca. asigurd protectia lurbinei Ia supraluratii. Principalele caracteristici ale generatorului sint urmd.toarele :
dia etrul roloruiui iunSimea palci coarda palei profilul palei Iomra palei atia supra{elei meturate

Experimentarea acesteiturbine pe terenul de incercareaI firmei PINSON a dus la obtinerea unor rezultate bune in ceea ce privette randamentul ti performan!ele. Printre utilizd.rile posibile ale acestei turbine se enumere: - aclionarea unui mecanism care incllze;te apa intr-un sistem de frintr hidraulici; - aclionarea unui compresor care produce aer comprimat pentru sele sau aerareabazinelor piscicole; - producereade energieelectrice pentru consum casnic.

13.1.4.

-

-

de pale

3,6 m 2,4 nr O,29 nr NACA.OO l5 dreapte 8,64 m,

Generatorul electric eolian TEY -6M

f i g . 1 2 . 3 .G e n r r a t o r u l e l ( c i r i . c o l i n ' rC i . l . , 1 u r l , i r r . .

Acest generator a fost realizat de Laboratorul de cercetare pentru utilizarea energiei vintului ti este prezentatin fig. 12.4.Ceneratorulelectric iotian TEV-6I[a fost conceput pentru alimentarea cu energie electricf, a unor zone izolate, care posedi un potenlial energetic eolian corespunzltor. Rotorul turbinei este alcltuit din trei palecu configura!ia dreapti-curb5.-dreapti care reprezintl o aprodmare a curbei troposkien a rotoarelor Darrieus. Pa1elesint montate pe un ax tubular, care are la partea inferioari lagirul, iar la partea superioard.sistemul de ancorare.Rotorul Fig. 12.4. Generatorul electric colitur TEV-6M, cstc suslinut de o construclie metalici z.ilbrclitir. 'furbina este ancoratd cu gasecabluri dispuseia 60'. Palele slnt previ.zute cu frine aerodinamice care intrl in funcliunc lt rrnurnitc vitczc ale vintului, reducind la un nivel acceptabil turalia turbinci.
:i,iit

i],t2

Ceneratorul electric este de I l0 V, leRat in tampon cu bateriile de stocare :r energiei. Dimensionarea capacitalii de itocare se'face in funclie de potenfialul energetic eolian al fieclrei zone de amDlasare. Principaleiecaracteristicisint urmdtoarele:
inelfmea totde diametrul rotorrlui coarda p.ofilului lalei prolilul palei - numarul de palc lorma palei alia supra{etci mS.turate de pal€ - pDterea nominalS, la axul turbinei .- turalia. nominale - viteza nomilla.l5. a vintului - viteza vintului de demarare - viteza maxim6 a vintului generator electic transmitcrea mi;cerii -

-

20m
7lll

coeficientul de utilizare a enersiei vinrului (ra.portatIa pompa) greltatea ln mi9care transmisie pompa debit la I/@:10 m/s ln5ltimea de reJulare

0, tJ 3 300 ks cu excentric cu dublu efect t2 m3/h 22 m

9 1 5m m NACA-0012 dreapti-curba-dreapte
26 nz 6 kW 60 rot/min 10 m/s 4-5 m/s 25 rr,ls

Instalalia poate fi echipat[ cu diferite variante de pompe pentru pomparea apei de suprafall sau de la mare adincime, iar acumulatorul hidraulic il constituie o hidros{eri. Produsul este omologat gi se afli- in fabrica}ie de serie-

cu dou6 denraroare Savonius alternator IMEB de 5 -6,5 kW, pd'l curele

110 V

1.2.1.6.

Generatorul electric eolian TEV *20

Produsul este omologat gi a intrat in fabricatie de serie.

72.7.5.

Instalalia pentru pomparea apei TVS -10

AceastS. instalalie a fost concepute de Institutui Nalional pentru Crealie Stiinli{icl gi Tehnicl ti este prezentati in fig. 3.20. Turbina cste de tipul Savonius. Rotorul turbinei este alcituit din doui pirti: rotor inferior qi rotor superior, dispuseperpendicularunul fa![ de celSJali. Transmisia este un sistem elastic de transmitere a mi;cirii axului turbinei, pcrmi{ind cuplarea a diferili utilizatori ca: pompe volumic5. APD-5, pomp5volumicl AP-D-1, generator electric, pomp5' de adincime. Rotorul este asezatpe un suport metalic din profile laminate. Principalele caracteristici ale acestei instalalii sint:
inalFmea totaE (lia etrul rotorului i, ltime rotor nurnlr de pale ;rrja suprafe!€i miturate de pale putcrea nomiDali la 10 m/s (utile la pompa, turalia nominala la 10 m/s vitcza vintului (de funclionare) - maximi - minime 'rromentDl la axut turbinei (inclusrv picrdcdle pdn Irecare) coclicicntul de utilizare a energiei v Intului (la turbine)

Acest generator a fost conceput de Laboratorul de cercetare pentru utilizarea energiei vintului gi este prezentat in fig. 3.19. Generatorul electric eolian este destinat producerii de energie electrici. racordat la sistemul energetic Rotorul turbinei cste format din trei pale drepte cu profil aerodinamic, sustinute de grinzi metalice la doul niveluri. Suslinerea rotorului de ax se rcalizeazL cu ajutorul cablurilor. Rotorul este suslinut de o structurd. de rezistenli" din beton armat. Axul turbinei este realizat din fevi sud.ate,iar la partea inferioartr-sc rrfli Iagirul turbinei. Funcfionarea turbinei se rcalizeazl. automat. Demaraiul se face cu gcneratorul in regim de motor in momentul ctnd viteza vintului mediatl pc un anumit interval ajunge |a viteza prevS.zutela demarare. Generatorul electric eolian este prevezut cu sisteme de siguranli lu cazul t:irderii tensiunii in relea sau cind vlntul depi.gegte anumitS.va.loare. o Principalele caracteristici ale generatorului sint prezentate in continuarc:
lnr.ltimea totali 18m diametrul rotomlui t,l m lungimea palei coard.r prolilului palei 9 1 5m m profilul palei NACA.OO 12 num5.rtll de pale 3 Iorma palei dreapte aria supra{etei maturate de pale 98 m, putcrea nominah 20 kw turatia nominal5 44 rot/min viteza nominall a vintului 12 m/s vitezr de pornire 5,5 m/s vitczt! vintului cind turbina se opreste 25 m/s (cncrator electric - rnotor asiqcron cu rotorul io scurtcircuit

10m

1 , 6 8 6k W 32 rot/min
25 .mls 2,5 m/s 716 Nm 0,27

'--

-

.

:t44

it, r

?- ^r^-.. uL crr!.rgie electrici turbina TEV-20 se mai poate rrtiliza pentru: producerea aerului comprim at si producerea'apei calde menajere r u ajutorul unor convertoare de cilduri.

. t').17.
t'' -: '*

Generatorul electric eolian TEV -l00
l rpsf rrptrprelnr e fnct

E

Iris.

conceput clc Laboratoi-ul de cerietarc q i e s t e p r c z e r r t a li n l i g . 1 2 . 5 .S c o p u t realiziarii acestur generator estc obtinerea de date expe mentale pentru realizarea generatoarelor eoliene de mare putere, respectiv: 100, 500 ;i 1000kW. Experirnentirile asupra acestui generator slnt in derulare in poligonu1 experimental al laboratorului. Turbina reprezinti. o solutie cu lotul lroua,r.feritoare la transmiterea rnigclrii de la axul turbinei la generatorul .lectric ;i so realizeaziprin rnontarea axului pe o platformi rotativl, care trar.tsmite migcareala rolele motoare prin fricliune, obfinindu-se astfel gi multiplicarea doriti ;i aceasta cu ajutorul unui mecanism simplu gi fiabil. Solu{ia este brevctati de un colectiv din cadrul Labor;rtomlui de dela Universitatea din Bra;ov. Cercetare Platforma este prevezutS. partea la r centlale cu un 1ag[r care are rolu] si. impiedice deplasarealatera-l5"a acesteia. Rotorul este forlnat din douiL pale curbe (aproximareacurbei tropoikien;, moniaie pe un ax tubular 12.5. Cener.ltorul eolian electric t-E\i- 100 E. ln fig. 12.6se prezintl unele !tspecte in tinpul installrii l)riucipalele caracteristici tehnice sint urmAtoarele : utilizarea energiei vintului
1,6m 500 mnt ,\*-{CA0I5 2 dreapte-curbidreapte 58 m2 10 kw 100 rotinia '/itcza rr.Jruinalaa ./irtului '/iteza vilrtului de 10 m/s 5 m/s cu generatorulrrr regin de nrotor
numirul c1e role notoarc numaml de role de ghidare 3 J

Fi.r. 12.6. \spccle din iimpul

instali,rii generatornllri TE\r- 100 E.

t2.I.8.

Cenel'atorul electric eolian tio GIBOMILIT

.

ir:'rllinrca totala (l i a r r c t r u l r o t o r u l u i (:0arda proliirlui palei l)rofihrl pale Ilnmlrrr] de palci formll l)alci ;rr'ia srrlrafct!:i '11l nrai( dc pale lrlcrei! )rominal:r i rrnlir tl(rniral:r

-

Firma Rockwell International a cornandat firmei McDonell Aircraft Comoanv r i . r r l i z a r e a c e s t u ic e n e r a t o rc u t u r b i n a c u a i vcrtical tip GIRONIILL. Acest generator a fost lonstruit la Rocky l-lats gi este prezentat in lig. 12.7. Palele turbinei sint previzute cu orienlrLrt' ciclici in funclie de direclia gi de viteza vintului. Comandaschimbirii unghiului este dati (l(. un microprocesor pe baza prelucririi dalllot refcritoare la viteza 9i direcliavintului. Rotorul are trei pale drepte, fixate de ax lrrirr inlcrmcdinl srrporlilor gi cablurilor. Pala

Fig. 12.?. (;cnerator Il .lrcll n (.oli:i,, tip (;IROMII.I.

:,.t(i

3t7

(.ste rcalizate dintr-o structuri confeclionati din tabll de aluminiu acopcritl cu inveli; de grosime 0,5 mm, realizat tot din tabli de aluminiu. Principalele caracteristici ale generatorului sint prezentate in continuare:
diametrul rotorului IuDgimea palei profilul palei nu erul de pale lorma palei aria supraletei miturate de pale puterca maximl viteza vintDlui de demarare vileza maximl a vintului de func'lionarc €port de multiplica"re coelicientul de putere la Ii6:9 mls gen€rato1 electric - gcnerator de i]lduclie sistem de control siste al turbinei ul de lrinare - hidraulic

Principalele caracteristici alc acestui generator sint urmitoarele:
inal$mea" totald. diametrul rotorului coarda profilului palei lungimea palei profilut palei numarul de pale le un rotor numerul de rotoare forma. pa.Iei aia supraJetei ]nitul.ate de pale puterea nominali viteza yintului de demarare a. t rbinei viteza nominali a vintului viteza ma!.im5. a 'rintului multiplicare

16,4 5 12ln 0 , 6 8m N,{CA-0018 drcaptd 1 9 74 m z , 40 k\\ 5,4 m/s 1 7 , 9m / s 5 2 : 1 0,50 40 k\\'/L 800 rot/min

26m 16jn 1 , 0m 6 m NACA OO ].5 2 i 256 n ' 50 kw
6 m/s

-

l0 m/s 25 m/s 1 6 :l

12.1.10.

Generatorul electric colian AI.,CO,\ de 100 kW

cu irine disc

'lt 1 o

Generatorul electric eotan TI'V.--50

tln asemencagcnerator a fost relizat de fir.rna AI-COA cLr sprijinul tehnic al laboratorului SANIIL\ din Albuquerque, S.U.A., ;i al I )cpartamentuluipentru energiediu S. U. A., ;i este prezentat in fig. 12.0. Caracteristicile principale alc acestuia sint urm[toarele:
iDiltinrca total:r iliarretrul rotonrllri ' coarda palci prolilui palci nDmirul de pale iomr:r talei prrtcrca 1a I'- : l.l,S6 m/s lrrra"tia turbinei '/inlului de dernarare "itcla gcncraiol' rlectric

Laboratorul de cercetare pentm utilizarea encrgiei vintului a realizat acestgenerator avind o turbini cu ax vertical, care estc p r c z e n l a li n f i g . 1 2 . 8 A . , . t g c n e r a tor produce energic electricl ;i estt: racordat la sistcmul cnergctic. Rotorul turbinei estc realizat din doul semirotoarc suprapusc,dtrcalate Ia 90o unul fafl de celllalt. Fiecare semirotor este format din doui pale drepte, dispuse 1a 180". Rotorul este sustinut de o structurir din bcton armat ;i grinzi metalicc. La partea inferioari a structurii este camera de comandi., in c;rrc estc montatS. transmisia gi instrrlrrlia electrici. Palele sint realizaic din structurl metalici cu profilc tlirr aluminiu, iar inveligul este realizirl tot din tabll de aluminiu.
lri8. ll lt ceneratorul clcctric eotian TEV-50. Instalalia este prevezut:r ctl

-

'' puterca onri :lli (ic reicrlnte la l{l rr.'r

118,9 nr 1 7m 0 , 6r N_{CA 0015 2 dreaptx-curbidreapt:, 100 k\\i 51,5 rot/min 5,t rr/s asillcror 112 k\\:/ i I 800 rot/rrin
il h\\*

Prograulrl cle cer-cetare al laboratoarrlor SANIfIA carc colaboreazi in acest rlorneniu cu ALCOA cuprinde o gam[ iargi ,lc puteri: 9, 30, 120, 200, 500, 1600 kW. \Iom prezenta in continuare caracter rsticile unei turbine de 500 kW, a;a cum .rpar in programele de cercetare SANDIA:
'n?rllinlea ldall dianrclrnl rotorului

F i 8 . 1 2 . 9 .G e n e r a t o r r l ( L f t r i c . , , l ' r r l AI_CO,^.

sistemeautomate de porniregi opri. rc -- in funclie de valoareaivitezei vintului. 348

16 nr 30m , tl l l

-

coarda palei projilul palei numarul de pale forma paiei puter-eala Ita : 13,ft6 m/s turatia lurbinei

I,I ln

N-\Cr.\-o13 2
dreapti-curbi-dreapti

Fig.

12.10.

Generatorul

electric

eolian

DAIi.

500 k\\: 3 t, 1 rotl'min

12.1.11.

Generatorul electric eolian NIiC

U n a 5 e m c n e ag e n e r a t o r a f o s t r e a l i z a r 5 i i t r s r a l . t i n C a n a d a p e l n s u l e l e \ l a g d a l c n a d e c d t r e H 1 - d r o _ Q u e b e ic a n u l I g 7 7 n Si esreprezentat in fie.3.5. Principalele caracteristici ale acestuia sint urmitoarele :
inaltinrea total;l dialretrul rotorului profihrl palei nutnirul de palc forma palei puterea 1:r t'd : 1.1,5 m/s turaiia tLrrbinci v i t e . , : rv i n l ' r l i r l o d c n 3 r r r . eenrrirorclc,lric moior ,t.,trt puterea norrinall de re{erint:r la

i7 rn 24 m 0,6 L0 ru NACA 00 l3 2 dreaptd-curb:r-(lroi|pt:! 200 k1\"
38 rot/ndr 5,4 m^ trifJz"r ,/,/5 k\\ l\(.t) ,oL/l. l

r-:

1 0m / s

El k\\.*

Rezultatele testlrilor acestei turbine au {ost declaratc satisflcltoare si au constituit elementelede baziLpentru realizared. proiectului de mare puteri, Palele. sint realizateprin exliudcrea aluminiul'uicu p.rtru nervuri inrerne . Iransversale Frinele aerodinamioesint amplasate la bordul de fugi la mijlocul palei. ln eventualitatea unor avarii la listemul d" ttatrrmisi"']rinele'se delchid automat la supraturarearotorului, in aga fel incit turalia acestuiase reduce ta un nlvet acceDtab[

t2.1.t2.

Generatorul electric eolian DAtr'

Firma DAF-INDAL din Canada a realizat urr program cuprinzind mai multe mlrimi de turbine tip Darrieus, printre cari trirbine de 50 kW,. 1O0 kW, 270 kW.9i 375 kW, ceadii urm6 fiind |rezentati in fig. 12.10. Palele acestor tipuri de turbine sint extru.date diln aluminiu cu nervuri interioare transversaleqi sint previzute cu frlne aerodinamice. prezenta in continuire caracteristicile principale aie modetului de -_- YoJ/f KW:
ili:

'966

'

inlllimea rotdrrtui rliornctrul fotorolui

36,6 m 24,4 n

FrB 12.ll. Progranrul suedez POSEIDON da realizare a g€neraloaretor ctoclricc eoticr. aYtnal turtfuia cu ax ve ical,

:t5{)

:t5 |

-

lungimea palei coalda palei pro{ilul patei a a supra{etei meturate de pale puterea.la I/ == 16,8 m/s tualia turbiirei
generator €lectric puterea nominaH l0 m/s 7a: - motor de inducfie de referintd la

43,4 nr O , 1 4n NACA-0o15 595 me 372 kW 45 rot/min
trilazic E0 kw* 375 kW, 60 Hz, {40 V

L27.74.

Genoratoare electrice eoliene tiD GIROMII,IT

12.1.13.

Generatoareelectriceeolienedin cadrul programului POSEIDON

Institutul de cercetd.ri aeronautice al Suediei a iniliat un program de cercetiri privind o serie de turbine cu ax vertical de o conceplie iu totul originala. l; tig. rz.tt este prezentati programul POSEIDb1{. Acesta consti in utilizarea a doul pale curbe (forma troposkien), montate la 90o una de cealalti. Acest tip de montaj reduce considerabil oscilajiile de cuplu la axul turbinei. Fiecare pa1i, este de fapt constituiti din doui pale agezatefa{i in falir la o anumiti, distanll. Acest ]ucru conferi. o rigiditate deosebiti. sistemului.Palelesint realizate nrin extrudarea aluminiului. Transmisia reprezintd o conceptie originali ln sensul ci este realizati dintr-o p1311or-a rotitoare rigidizati. cu rotorul turbinei. Aceast5.platformi. include lagirul central a1 turbinei gi se sprijinir pe rolele motoare. Rolele motoare antreneazS. generatoarele,in acest fel realizindu-se gi multiplicarea turaliei rotorului. Transmiterea migcirii se face deci prin fricliune. Acete sisteme au fost proiectate avind in vedere amplasarea in zone cu potential energetic eolian foarte bun, cum ar fi de exemplu zonele de litoral. Programul cuprinde tapte tipuri de turbine L-10, L-30, L60, I-9O, L-l10, t-135, L-180,avind'pirteri d'e0,040MW,0,400 MW, z,r lVtW,l,q trlW, 7,5 MW, 11,5 MW ;i 20,4 MW respectiv. Vom prezenta ln continlate caracteristicile turbine L-180:
- ineltimea totaE -- diametrul rotorului ' ' coarda palei raport indltime/dian1etru ' aria suprafetei meturate de pale puterea la I/- : 25 m/s '- tDralia turbinei - viteza vintului de demamre - viteza maxim5 a vintului de funcfiocoelicientul de putere maxim puterea, nominalS, de relerinta t/(. : l0 m/s

Aceste generatoare au fost concepute in prog_rarnului de cercetare, subvenlionlt de l4trl ERDA-S. U. A. In cadrul programului s-au analizat si s-au studiat trei sisteme Giromit-l: 120,500 si | 500 kW. urmirin-du-se in mod special anaiiza fezabiliti.lii sistemelor. ln fig. l2.l2 esfe prezentat generatorul acesta. Turbina este alcdtuit6 dinti-un turn metalic care sustine rotorul turbinei prin interrnediul a doul lagire. Pala este alcituite dintr-o structuri metalici acoperiti cu tabli" subtire. Caracteristicile princioale ale acestor tipuri de turbine sint prezentite mii los: puterea. t'rrbinei (kW) tzo 500
, ir61limea rotorutui (m) diametrul rotorului (m) coarda palei {rll ) " p.olihl palci numarul de pale lorma palei al.ia supra.Ietei mitnrate de pale (mr) vilcza ,inr,rlni penjru puterea maximj a turbinei (m/s) turalia turbinfi {rot/min) puterea norninaltr de relednti Ia I/d: l0 ln/s {kW)

Fig. 12.12. Generatoare electrice eoliene de tip GIROMILL,

i4,6 30,6 2,02

46,2 43,0 2,46

1500 46,2 43,0 2,04

3
447

NACA 64, 015 3
drea,pta 1986

3
1986

8,05 16 230*)

8,05 12,8 955.)

11 , 6 0 14,6 956')

210 m 180 m 2,2513,0 n t,7 25 00O m' 22,4 MW 6,4 rot/min 6,5 m/s 25 m/s cPr^di : o,4l 1,{ MW.

Rezultatele studiilor asupra acestor tipuri de turbine sint concretizate in urm5.toareleobserva{ii: - eficienta rnaximi. se obline la un unghi de incidenll a :9'; - puterea la iegire este independentr'r raportul dintre lungimea palei de gi diametrul rotorului; - turalia variazl invers proporlional cu diametrul rotorului pentru o putere dat[; * eficienla maximi a rotorului este independenti de numirul de pale de soliditate; ;;i - puterea rotorului este proporlionali cu suprafala m;.turati. de pale. - pentru o soliditate ti putere datl, turalia vadazd. direct cu viteza nominali a vintului.

I :.i. .1ir. I

Generatorul electric eoliau cu ax vertical PIONIER I

ln cadrul programului au lost elaborate studii pentru mar multe tipuri de pale duble gi diferite sistemeconstructive de plat{orme rotitoare. it fi2

Acest senerator eolian a {ost realizat in Olanda de firmt t.()KKER in colaborarJ Laboratorulnalional de aeronauticitti alte organicu zrr{ii de cercetare.
ito,,

U-o.U!

Spre deosebirede celelalte turbine tip Darrieus (ancorate la partea supcrioarl cu cabluri), acest tip de turbini prezinti o solulie originali cu un turn autoportant, in care se afli montatS. transmisia si generatorul electric. Acestrr 'detalii se observi.in {ig. 12.13). Principalele caracteristici ale acestui generator' colian sint prezentate in continuare:
- lunginea palei - coarda palei - profilul palei - numS.rul de pale Iorma palei aria supra{etei maturate de pale puterea turbinei la I/6 : 1.5 mis raport de multiplicare generator electric - puterea noninal:L de relerinle la fco :

22'J' 0,75m NACA 0012 2 dreaptd-curbe-dreapta 150 m, 100 kw 24:l P:102 kW h : 144 rotll]r.i.n l0 m/s 29 kW')

Avantajele pdncipale ale acestui tip de turbini slnt urmi.toarele: randarnent ridicat, siguranli in exploatare, durati de viald ridicatd, cost redus.

12.1.16.

Generator electric eolian cu ax vertical, cu geometrieYariabild TEGV - 30

Acest generator a fost realizat de INCREST. Turbina de vint consti dintr-un rotor pe care sint articulate pale semicilindrce verticale care au posibilitatea si se incline in cursuJ mi;cirii fali de pozifia lor vcrticali cu un unghi proportional cu lurafia turbinei. deci cu viteza vintului. ln acest fel, turbina i;i modifici in permanenji diametrul mediu rLl rotaliei, ceea ce conduce la p[strarea turaliei gi la autoproteclia t u r b i n e i .A c c a s l a i n s t a l a ! i e e s l c p r e zcntatl in fig. 12.14. Caracteristicile acestei instala!ii .int prezentatein continuare:
ioarltimo:r palei dianretrul rc,torulni f0rnr:r pirlei ru]rritrul (le pale - rli.\nlclrlll palci

Fig.

12.14. Generatorul elcctric oolirtrl TEGV-30.

1 2 ,1 0 2m 10m semicircularii 2,5t.5tn

Fig. 12.13.Generatorulelectriccotian ,.PTONIER' I

351')

* :rria. suprafetei active a palei - puterea la arborcle primar domeniul de viteze ale vlntuiur - idem - randa ent global - genentor electdc - puterea nominalS - puterea maxime - turatia de sincronism

30 me 4,6 m/s...0,9-5,{ kW 8- 14 rn/s...5,{,29,4 kW 0,6 Gall prototip ICPE 11kW 20 kw 250 rot/min 3

12.2.2.

Pompa eoliand GS8 qi GS75

Aceastl instalalie se utilizeaze pentru producerea de energie electrici in zonc de tes, lunci, delti gi deal cu vinturi de intensitate mici, moderatl sau mare; poate debita energieelectrici in circuitul energeticsau unor consumatori independen!i.

)2.2.

Ileserierea unor itrslalatii eolietre eu ax

orizontal

Din numd.rul rnare de instalatii de acest fel. realizate sau in curs.de realizare, au Iost selectateurm).toarele tipuri ce vor fi prezentate in conllnuare.

72.2.7.

Generatoare electrice eoliane WINCO

Generatorul electric eolian WINCO este fabricat de firma WINCO, Division of DYNA TECHNOLOGY, INC. S.U.A., in dou5. 'variante: varianta 622 pentru tensiunea de 6 V c.c. si varianta IZZZ penttu tensiunea de 12 V c.c. Acesta, aga cum se vede 9i din fig. 12.15, este de o construclie simpii. Rotorul este construit din doul pale de lemn 9i este agezat ln iala stilpului. Orientarea rotorului funclie de'direclia vintului este asigurati de citre derivi. Generatorul electric este de curent continuu cu magneli permanenli gi este fixat direct pe axul rotorului. Protecjia Ia supraturalii este aslgurati de un sistem de frine aerodinamice. Blocarea rotorului este asigurati de citre o frini. cu sabo{i.
Ta.bel l 12.2 Turalie (roti min)

Pompele eoliene de micb Putere GS8 si GS75 sint fabricate de citre firma G.IELLERUP SMEED Danemarca$ sint desti;ate pentru mici lucriri de irigalii ti pentru alimeniarea cu api a unor turme de animale. Turbina GS8 este previzut6 cu doui sau patru pale in iunc{ie de consumul de apd cslimat. Rezervorulde acumulatese poate plasa la o distan!5 de maximum trei sute de metri fali de pompi si la o inillime de zece metri fati de baza acesteia. Pompa eoliand GS?5 este prezentatb. in iig. 12.16. Din figurl se observi cd aceasta are un rotor cu mai multe pale, agezat pe un r:adru simplu, ancorat. Debitul pompei este de lrei mii de litri pe ori.

Fig.

12.16. Pompa eolian, GS75.

.12.2.3.

Generatoare electrice eolien€ MOD

Programul american de dezvoltare a unor generatoare elcctrice eolienede mare putere este prezentat in cap. 3 (fig. 3.3-.), program aflat sub coordonarea NASA Lewis Research 5i are la bazb.patru turbine de mare putere: MOD-0, MOD-0A, MOD-I, MOD-2. Ulterior vdr Ii realizate si variatc mal man ale acestora, Ceneratorul electric eolian MOD-O (iig. 3.1) a fost construit de cltrc Lewis Research Center gi montat lingi. Sandusky Ohio. El a devenit operalional din toamna anului 1975 si debiieazi in refeaua din Ohio Edison. Caracteristicile principale ale acestei generator sint:
dia.metrul rotorului .Iria supra{elei metEate de pal€ rotorul puterea nominaltr turalia gereratoa!l . turnul 30m 38m | 734 m2 2 pale din alrnriniu a$ezalein spateleturnxllri 100 kw 40 rot/min pdn contrclul unShiulni dc oloc al palei sincro!, 100 kW, 1800 rot/min grind, cu zebrcle

^ "\;*,*??) J + ".1:!;tiflf
0, 1 5 l0 I5 20 25

2',70 350 440 570 '700 l'i8. 12.15. Generalorul .).clric eolian WINCO, 900

0 6 t0 tz
l{

Limitarea curentului de incS.rcare bateriei este asigurati. prin limitarca a luratiei rotorului. Valorile curentului debitat funclie de turafie sint ilustrate ln labelul 12.2. 356

Generatorul MOD-0A este de conceptie asemend.toare cu MOD-O tlar r.stc cchipat cu un generator de 200 kW t-iiu un mu.ltipl.icatormai mare. E l a krst construit in patru variante.
.l.i t

Primul generator_ fost utilizat in Clayton, New Mexico gi a inceput si. a. funclioneze din noiembrie 1971. Dupra"o scurtl perioadi de verificen, tirrbina a funcjiorrat- satisficitor, asigurind 2-3o/o din-energia necesari oragului. Cel de-al doilea generator a fost instalat la Culebra Puerto Rico pentru P u e r t oR i c o W a t e r R e s o u r c e su t h o r i l y , f i i n d p u s i n f u n c l i u n e n i u l i e l 9 ? 8 . A i Al treilea generator a {ost instalat la Bloik Islancl, Rhode Island si a intrat-in funcliurre in mai 1979 pentru Block Island Power Compant.. Ultimul MOD-OA a {ost instalat in insula Oahu (Hawaii), i intrat in functjune in_1980 gi produce energie pentru Hawaiian Electric Company. Proiectul MOD-OA a demonstrat fesabilitatea turbinelor eolieie in aplicafii practice, a permis efectuareade testiri gi a contribuit la dezvoltarea tehnologicd. Nacela generatoarelor MOD-0, MOD-0A este prezentati in {ig. 12.17.

Generatorul electric eolian MOD-2 cste prezentat in fig. 3.2, b. Proiectul X{OD-2 a fost inifiat in 19?6. Acest nou generator a fost construit pe baza unor tehnolosii r.roi. ca rezultat al cercetlrilor la variantele anterioare. In nouir palei participi la_ controlul puterii -;i. turaliei, ronueptie, numai o por{iune__a eforturilor cauzate de ra{ale rotorul are posibilitatea sir iar oentru reduceret , reiute un rmghi de cinci gratlc de o parte ;i de alta fa{i de planul de rotalic' Acest lucru permite reducerea greutllii nacelei ;i turnului printr-o dimeusionare mai simpli. Caracteristiiile principale sint :
dia etrul rotorului alia suprafetci nltnratc 90n1 de Pale 2 pale asezate in iala turnulti 2,5 MW 17,5 rot/min tub de otcl

Specific pentru MOD-2 este faptul ci turnul este conceput mai mult flexibii decit iigid in raport cu frecvenla proprie dc rezonanll,. fapt care ducc la o reducere i greutalii gia costului siu. Oreducere a greutilii s--aobtinut ti prin {aptul cl s-i utilizat un multiplicator planetar, care est€ mtrlt mai com'bact decit multiplicatoarele cu axe paralele folosite la modelele anterioare. MOD-2 a {6st proiectat 5i conslruit in trei exemplare de cltre Boeing

Fig. l2 17. Nacela generatoaretor elcctrice eoliene MOD-0, MOD-0A.

()eneratorulelectriceolian MOD-1 esteprezentatin fig. 3.2, b. Proiectul gcncratorului IIOD-I a inceput in 1974,avind ca prim beneficiar pe General l'-l ctric Company, SpacedDivision of Philadelphia- Pennsylvania.' Cele douir I)irlcau lost construitedin otel de ci.tre Boeing Engineeringand Construction ('ornpany of Seattle, Washington. Unicul exemplar al lui IIOD-I a fost instalat la Boore, North Carolinir. Caracteristicileorincioale sint :
(liametrul rotorului rrria suprafetei m:Lturate de pale l)L)torca turatia 6l m 2 922 ntj 2 pale asezatc irl spatelc turnulLli 2 M1\l5 rot/Illin similar cu MOD-0,^, 2 MW tub de otcL.rbti,r,r pr;r, n'l;!(!

Fig.

12.18. Nacela generatorului

el€ctic

eolian tr{OD-2.

I')ngineeringand Construction Company', care au fost instalate in dccursttl MOD-2 este prezentatSin fig. l2.llt. ;rnilor1980-1981. Nacelageneratorului

t).2.4.

Generatoareleelectrice eoliene GROWIAN

GcneratorulGrouian I (iig. 3.9) esteunul din cele2.5 ptoicr'1,' rlir progratnulIl.l'.G. dc convcrsic' cnergici vintului cu ajutorul sislt'ntr'lot a
:l5l)

i)i'lJ

dc mare putere, instalat la inceputul anului 1982. Palele au fost realizate de f irma Messerschmitt-Bdlkow-Blohm-G,mbH din M!.nchen, restul echipamentului fiind pus la dispozilie de firma MAN. Caracteristicile principale sint :
lnrllimea turnului diametrul rotorului aria suprafetei mtturate de pale rotorul puterea nominala turafia viteza nominale a vintului viteza vlntului de pornire a turbinei viteza vintului de oprire a turbinel puterea specifictr
: l0

I.ig. 12.19. Generatorul

electric eolian VOITH-WDC 300.

100 m 100,4 rn 7 917 nz 2 pale cu structura de rezistenld dir olel 9i inveli; de Iibre de sticle, asezatein spatele turnului 3 I{W 18,5 rot/min It,E m/s 6,3 m/s 24 m/s

.- energia medie anuale generatd - puterca nomiralt de rcferinti la 7o

3E0{m, 126Mwh/ar m/s 1.E2 MW *'

Proiectul Growian II (fig. 3.10) a fost lansat inci din toamna anului 1978 de cltre firma MBB din Mrinchen, fiind de o conceptie mai avansati decit Growian I. Modelelefunclionale gi proiectul tehnic arifost dezvoltate de -din profesorul Wortman de la Uniiersitatea Stuttgart. Caracteristicile principaie sint :
* in timea turnului diametrrl rotorului aria suprafelei meturate de pali rotorul puterea trominala viteza ilomiraltr a vintutui puterca nominali. de referinli la l/@ : 10 m/s 1 1 0m 145 m 16 513 mr o pale 5MW I1,3 m/s 3,46 MW .)

Fjg. 12.20.GeneratorDl electric eoliaD TVIND.

12.2.5.

Generatorul electric eolian YOITH

GeneratorulVOITH-WEC 300 R.F.G. prezentatin {igurile 3.8 $i 12.19,este de mare putere qi are urmS.toarele caracteristici principale;
(liametrul rotorului aria suprafelei meturate de pale

''.-

puterea nominal[ tr6'ia vitezs, nominal[ a vintului putcrea,nonlinall de referi[fi la It@ :

de calbon 316 kW 37 tot/min 8,5 m/s 10 m/s 514 kW.)

5l m 2 0{3 m, 2 pale din rd,sinipoliesterice armate cu fibr6

.12.2.6.

Generatoml electric eolian TVIND

Generatorul TVIND (fig. tZ.Z}) a iost construit de Tvinrl Schools l)anemarcati montat ln Jttla;tda in maitie 1978.

380

301

Caracteristicile principale slnt:
diametrul rotorului ada suplafelei meturate de pale

- puterea nominal;! tura.lia - viteza nominaE a virtulDi virezavintului de pornire r turbinei generatorur 1urnul puterea nominal;. de referinle h I/@ :

){m 2 290 nz I p d L ed i n t i b r t d e a t i c i e a r m a l i c u r ; r i D i epoxy, aFezatein spa,teleturnului r 2MW variabile i 12 m/s 5 m/s i sincron, 2 MW t,
tronsoane cilindrice cu diametrul 5,3 m Ia baz6 la 3 m la virf l0 m/s 1 , 2 M W , de la

_

.

i

-

vitc2a la .ap:rtul palci multiplicatorul turafia generatorul viteza nominali a vintului viteza './in+ului de pornjre a turbinei Trlpla vinlulur dc oprir, a rurbinpi puter€a nominali de r€lerinfA la viteza l'6 : 10 m/s

-

64,4142,9rnls trei trepte, nport I : 36 42148rc+lmin 265 kW 1500 rot/nlnl 60 k\ // 1000 rot/min 11,7 /s 4,9 m/s 22 'nls 165/39,8k\V *)

GeneratorulVOLUIT'I) 29,313|D,265/60 kW este ilustrat in fig. 12.21.

generati., avind frecvenfa variabili in funclie de turalie, Energia electricS. este convertitS.in energie de frecvenli. constantf, de 50 Hz. Principalii parametri ai turbinei sint inregistrali printr-un sistem de telemesure.

12.2.7.

Generatoarele electrice eoliene VOLUND

Fig. i2.21. Generatoarelc electricc eoliene VOLUND 29, 3l3lD.

Firma VOLUND Fibreglass and Windtechnic A/S Danemarca a dezvoltat mai multe familii de seneratoareelectrice eoliene de medie gi mare putere, echipate cu unul sau doui generatoareelectrice. Fiecare din familiile de generatoare eoliene are la bazi. un rotor cu un anumit diametru care poate fi echipat cu generatoare de diferite puteri, aga cum se vede din tabelul 12.3.
Tabelut 12.3 Viteza medie purerea speAria maru- P^*:::1-:::.ll1lt generarorurur cifica (wfu'?) optimd a fata {m'z) a vtntului (m/s) 674 674 6',7 4 tz37 1237 2463 2463

Tipul rotorului

Diametrul (m)

Generatorul VOLUND 29,3131D, 120kW are construcliasimilarilr:u 360i ccl de mai sus,cu urmitoarele caracteristici principale:
in:ilti rca turDului r'ite,a ir capi'rlui palei n'ulliplicatorut 1nra1ia. './ilcza no inal, a Yintului vitcTir vintrtlui dc pornirc r turbinci '/itcza virtului dc op re a turbiner 1 I ' , r t c r , r r I n r t l ; n : r 1 ,d c r r l . r i n 1 . " lra \ @

2 e, 1 1 3 2 9, 3 1 3 2 e, 3 1 3 {0/3 40l3 561.\
.56/l

2 9, 3 29,3 2 9, 3 40 40 56 56

26s160 360 120 | 360 1000 10001265 1300/315

393 534 534 418 796 ,106 528

'7 -9 9 9 7-8

25,',/ rn 3 pale 1 1, 3 1 5 1 , 5r n l s
i +r@nfc ..n^rf I 16

Caracteristicile principale ale generatoarelor VOLUND sint:
in)tltimea turnului
29Ir' 3 pale

50,4/33,6 rot/min 360 kW/ 1800 rot/min 120 kW 1200 rot/miD 13 m/s 5,3 ]t1/s 30 nl/s i0 nr/s 163,8/54,6 w *) k

(]cncratoarele VOLtiND 40l3lD; 40l3lU, ST $i 40/3/U, CO, I MW slnt ilrrstrrtc in tix. 12.22.

.t62

3(iiI

Caracteristicile principale sint:

rurnului inarrimea

I D

tub otel PretensioDat \

- prolilul palei - puterea nominala

trei pale 78,5 m/s- viteza perilericl la capitul pal€i planetar, 3 trePte, IaPort I :4E,2; - multiplicatorul - turalia 37,5 rot/min I MW1500 rot/min, 6 kV - generatorDl 16 m/s - viteza nominala a vintului 7,5 m/s - viteza vintului de pornire a turbinei - viteza vintului de oprire a. turbinei 30 rn/s - puterea nominale de refednt; ta t/c. : 10m/s 24{ kw ') U, S:r si U, CO, 1000/265kW au urmtrtoatele Generaloarele VOI-Ulql :g/:/O; caracteristici principale : _ rub otel pretensiooat\ {5 m - rna.rlrmea. rurnurur /D beion tu , trei pale 7E m/s , ,',teza la capetd palei ptanetar, 3 trePte, raPort 1 :56 - multiplicatoml I MW265 kW - gcneratorul l l,7 m/s - viteza. nominalS. a vintului 6 m/s - witeza vitrtului de pornite a turbinei 30 m/s ' viteTa vin(ului de oprire a turLinei - outerea nominalt de referinttr la yoo : 10 m/s 62{/165 k\ry'

J t J, .:J _-;.."J"a",onortant

3r.5m

2 pale din poliester armat cu {ibrd de sticltr NACA {412 9i 4{24 300 kw 58-72 rot/min
a vintului

-

/iteza nominaE

- viteza vintului de porni.e a tutbinei 6 m/s - viteza vintutui de oprire a turbinei 25 m/s .- puterea nominale de rcIerinti.la I/so- 10 m/s 109 kW r)
, pdncipiDl generatorul conYersiei

cure nt alte rnatir - curent contitruu altertrativ sincrcn, 320 kW 1500 rot/min

culeot

12.2.9.

Generatoml electric eolian KAMEWA

Generatorul suedez KAMEWA de 2 MW a fost conceput in urma contractului lncheiat in 1979 de citre {irma KAMEWA cu National Swedish Board for Energy Source Development Ei urma si fie instalat ln insula G6uand. Generatorul este ari.tat ln fig. 3.1t. Caracteristicile principale slnt: ..
iniltinea diametrul turnului (beton pr€tensionat) rotorului 80 m 75 m

:rria sDprafetei m;turate de pale rotorul puterea. nominali - ruraTra - viteza nominalS. a vintutui
viteza vintului de pornir€ a turbinei viteza wintului de oprire a turbinei puterea nomiral; dc referinll la l-qo:

. { 4 1 8m ' 2 pale cu nnghiul de incidente .rariabit 2MW 25 rot/min 13 m/s
6 m/s 21 m/s l0 m/s 910 kW *, asincror 2 MW

12.2.10.

Generatorul electric eolian NIBD

I.ig. 12.22.Generatoareleelectrice eoliene VOLUND 40/3: a 4013D; b-{0i 3U, ST; c-40/3U,CO.

12 .2 . 8 .

Generatorul electrie eolian NEWECS -25 de Acesta esteconstruit firma ERKELENS& VAN VLIET

Generatorul electric eolian danez NIBE de 630 kW a fost construit in dou5.variante gi este ard"tat in fig. 12.23. Varianta NIBE-A are numai doui treimi din pali cu unghi de atac v;rriabil, iar varianta NIBE-B are intreaga pali cu unghi variabil. Aceste generatoareau iost montateln partea de nord a Danemarcei, iar testS.rile unele rezultate mullumitoare au inceput din toamna anului 1979. cu Caracteristicile mai importante ale acestor turbine sint:
turnului inlltimea di.Lmetrut rotorului :tturate d€ pale aria srpralclci profitrl palei vilcza la oapltul ptllci putcrca notnin:LIZL vik)z omil|:Ll:t a ./intului

ASSURANTIEN, Olanda. Construclia sa este aretatf, in fig. 3.16, iar principalele caracteristici slnt urmittoarele:
'- irrltltinca turnului . diomctrul rotomlui '- tlria supftLfelei mS,turate de pale 35 m 26,5 m 962 6'

45m {0m |25/ nf 3 pale aq€zate in fa.ta turnului NACA 44 7l m/s 630 k\.v 13 m/s

364

305

'/i1./.r rjririlr; '/i1f/ir )irilului

(le pornire a t rbinei de oprire a. trrrbinei

I r"n.

n o r n i . r a l i d e r e l e r i . r ! . rJ y c o : l

:5 /s 630 k\\r, 1500 rot^nilr are formi tronconica. din beton armar 10m/s 2t7 l<\V*)

A i s H

12.3.

Generatoare eoliene. de mare putere realizate sau in curs de realizare pe plan mondial

oNo!1 -a-Na

t

!1ccoo!.

€ o

36\oN N.!nN

.re

.i

-.a

N

o

N

N

.a ..

..) -

N

N

N

N

-

-

.a cr i

N

i\

N i

N

.'t -

N

N

N

r\

C.l

lrig. 11.23. Generaiorul electric eolian NIBE.

Din descrierile prezentale in acest capitol, bineinleleifdrd a intra in detalii, se desprindeuna din tendintele inregistrateoe olan mondial de a fa.e din energetici e'oliani o problemi cu pondere in balanta de energie electricd, promovind generatoare eoliene electrice de mare sau foarte mare putere. Pentru a sintetiza aceasti.tendinti prezentim in tabelul 12.4 instalafii. eolienede mare putere, iar in fig. 12.24 o imagine schematici ale acestora, comparind dimensiunile acestoracu turnul Eiffel. Se remarcl faptul ci generatoarele demare putere au turbinela caresoluliile' relativ clasice sint inlocuite cu solulii inovative, aEacum sint GROWIAN 2,. NRC ;i, binein{eles, POSEIDON.

oo o >>o oo o oo o o oo >?o o o o o o >o; o

-;.

oarooroNirfoo€

-r')N.tNN

c).to\cabrq\o:o Nn.!$NNN.rh.l

-rr ) 4 NN

A q>
!. o - o o ^ t a o o c ) o o o o o - 4 ) h o t o F o o o o i . o . I . t N N N N N N N N N 6 - - - - o r o 6 n

:__

-2

4,

eg
br.d

=

b
o E

; r ! : ; i 3 ; 3 i s i EE ; e E E
d

;a:a E

g! r; li
.

ai s: 5
d

!
FF

E

P

ilr'. i.an i5;L/ir/iia,h63d. <qor5,/i ui6o<d J,,'i
2 < : -

: . . 9 < i < < .E a ; a ; i { { € o . g d E c € t ; € d E € , : . p - _ - - : - - E a . - : ; - ; j j j E d F F . ( '5j j 5 " :i E : E

-! /
H rf !r ri:i't:1L-L-Ia_..tt:Tt:_lEl nlondict:.

4:rr . > .
O < = i F.O O C O O l A c l c q1 4

:
i
.

E ;: i t i 7 - : qj : : o q t l u o q
l,rh{s L r11.: : 'j_-i l r i a . ll.l1. :.--___---ari!:::i-.jg-r{t:

22212'=.155555iC v
>

o

.,'.i!'e
^iyaa
0<L'ro-

4 a

aA= s=i = 7 j V
zAZ'>t

a6
l /

t;.8
4,4

<12 =O;2O ZZZZZZ>.222

{jcrrr'r'aloruc rlcclrice

eoliene realizalc sau in curs dc rcrllizafe lrc llan

:i{i6

367

'3.e
il*

-';

_ 5 ;- b
t r l

"3d
.r
i1
\ol.)h4

g E E q E A q EE8 !
.t
0r

13

+++4

+6

. i F + , o 5 ; + ^ .t s i
N.t.:t N N N.' N..l

:
6t

zn d.

PRACTICA $I PERSPECTIVA ENERGATICII EOLIBNN
Aspeete ce trebuie avute in vedere la realizarca,, montarea gi exploatarea instalatiilor eoliene

ar id

>> ooooooooo> >
r'.l.l.

*998 *3

3p6;grsEFA S

EEEFFF:ssE s€;aeE
v o > r

^z Et
'n F.! ,F X td t l bo . 5 .i;*

.-d.i
=._a2

i u i i

,

;; E#;;E;52:,j, ;
E<cot!=a

n ; E E g < < q € g < < Eg

) F

l

^

F

z]

O

^t

<

1

;
: r l,

H E H H i ; ' 3 S . E E q F 6 ii - -

G t t e E d R : E i 9 9 5 Fja f r F j

Realizarea unei magini noi ridici. probleme care au solutii corecte,multiple, dar nu toate accesibile,lucru perfeit valabil qi in domeniul nostru. In consecinld., se poate porni aprioric de la premise certe, ci trebuic nu folositi metoda aproximaliilor succesive, imbinindu-se in permanenfi, rczultatele. obtinute prin {ormule cu formele constructive ale elementelor ma.,sin or eollene_ Pornind de la o serie de parametri da!i, se aleg: schema maginii, parametrii limiti 9i parametrii optimi, funcJie de care se dimensioneazir. magina eolian6. Natural, aceasteprimi solulie nu poate fi definitivi. In sfirgit, pentru a realiza turbine de vint 9i echipamente viabile, cstt: absolut necesar un studiu tehnico-economic ;i, in aceleagitimp, aplicarca tehnicii de ingineria valorii, deoareceo magind foarte bunl dar foarte scumpit nu este de preferat unei magini suficient de bune dar {oarte ieftine. Aprecierea din punct de vedere tehnico-economic a echipamentclor dt: conversie a energiei vintului in alte forme de energie este necesar a sc face linind seamade urmatoarelcobservatii: - avind in vedere fabricalia ;i exploatarea sa; o instalatie nerentabillt in fabricalie poate fi rentabill in exploatare sau viceversa; in consecinf?l, rrprecierea trebuie ff,cutl nu numai in ansamblul economiei na{ionalc: - analizind obiectiv prin stabilirea unor criterii unitare de aprccicrc, Astizi exist5. o imensi varietate de maqini, care la prima vedcie nu sr: aseaminl una cu alta. La prima vedere,un motor cu ardereinterni, o turbinlt dc vint, un automobil sau un strung par a nu avea nimic comun, Analizlntl lnsir mai amlnuntit elementelecomponente ale tuturor maginilor, sc constatll r:h acesteasint aproape identice. $uruburile, arborii, laglrele sint picsc rrrnrponcnte ale aproape tuturor maginilor. Firegte, maginile se pot asemlnt lntfc rlc, intr-o mdsurir mai mare sau mai mici.. I'e baza acestui criteriu, clc pol fi lril)
,,r c. lll lr

5 8
F

F 3
f;f EIE gHEEgAqAC
.E lN oiN PllN

€Fi i
r.i

eR

.FA
" i n

I

y,

13
\ o

t,

€?sgss nn*;Sat:ai
z. d.
P X
.a.i o N .1N oN.tNNNci.aN.al ..t

PRACTICA FI PERSPECTIVA ENEITGETICII EOLIENB 13.1. Aspeete ce trebuie avute in vedere la realizarcar. montarea gi exploatarea instalatiilor eoliene

> O O>

>>

OOooOoOoOz

>

*?93 ?€ xn;;greerq a

EEEFFRiESSS€eeeg

! ! 9

6

3

; ; E d ; ; E ; 9 3E. 8 "
A
F l ^ F -

{f

E t < n c * = q < " i€

Z

]

O

<

1

;

Q<.ot!=o

: E 9E H;39E F,;i : : ; 55 E
; s n s s 3 F , 3 g ? ; + * $ ! H!

6 q i F i 5 t 5 E; E : i ? :

^t

i

lI=:

r

o

Realizarea unei masini noi ridici, probleme care au solutii corecte, multiple, dar nu toate accesibile, lucru perleit valabil gi in domeniul nostru. In consecin!f,,nu se poate porni aprioric de la premise certe, ci trebuic {olosit5. metoda aproximaliilor succesive, imbinindu-se in permanenti. re zultatele obfinute prin formule cu formele constructive ale elementelor magimlor eollenePornind de la o serie de parametri da{i, se aleg: schema maginii, parametrii limitf, 9i parametrii optimi, {uncfie de care se dimensioneazirmagina eolianf,. Natural, aceasti primi solulie nu poate {i definitivi. In sfirs,it, pentru a rea.liza turbine de vint gi echipamente viabile, cstt: absolut necesar un studiu tehnico-economic qi, in aceleaqitimp, aplicarca tehnicii de ingineria va-lorii, deoareceo maqinl foarte buni dar foarte scumpll nu este de preferat unei masini suficient de bune dar foarte ieftinc. Aprecierea din punct de vedere tehnico-economic a echipamentclor dc conversie a energiei vintului in alte forme de energie este necesar a sc face {inind seama de urmitoarele observafii: - avind in vedere fabricalia gi exploatarea sa; o instalatie ncrentabillt in fabricalie poate fi rentabili in exploatare sau viceversa; in consecinfl, aprecierea trebuie flcutl nu numai in ansamb]ul economiei nalionalc: - analizind obiectiv prin stabilirea unor criterii unitare de aprecit're. Astlzi existi o imensl varietate de magini, care la prima vedcrc nu st: aseamind.una cu alta. La prima vedere, un motor cu ardere internir, o turbinll de vint, un automobil sau un strung par a nu avea nimic comun. Analizlntl insi. mai aminunfit elementelecomponente ale tuturor maginilor, sc constatll c[ acesteasint aproape identice. $uruburile, arborii, lagS.rele sint picse rrrntponcnte ale aproape tuturor maginilor. Fire;te, maginile se pot asemtrnl lntrc cle, intr-o mdsurl mai mare sau mai mici. Pe baza acestuicriteriu, tle pot fi 3litl
2a c. I'r'

grupate in nai multe categorii, inlcsnindu+r astfel arlaptarea imbundti.tirilor r i ; r l i z a l cl a r r n t i p d c m a s i ; i j . r c " [ " ] a l t et i p u r i r s , . m i n . i l o J l , . . Prin prezcnl 1l para;ral sc urmjrefte ,tabilircr unor prrncrpii sru ti rrr,totlologii_d'.cul, ul, privind , nproiectarea instalaliilor eoliene, sau indrcarea -

i,::.';i:.';""iTi:.'":'J;::"';.ffl$'!ti: 'l'",1ilji, xi,,H?';':..''i:";J;}ifi*li:;:l prczcntindun grad sporit de securititc in functionare."
i',i
Pentru a veni in sprijinul.celorce dorescsi proiecteze astfel de instalatii -."'l;;;;i; sr. vor indica, printre altele, ciicva din obligaliilf .;.ponJ"iit" ;i trebirie.si, tini seama )j d9 ca-1e ;.&.,"i5r."irtt"f .1. .hb;.';u' , cunoscind <li'stinatia instalaliei si cunoscind-condifiile de'to..", l" ..iil;;;i ftrnclionirii in condilii de siguranti, proiectantul itirg"ii"""a"."u Sr rispunderea si stabilcascir,coniormitat-e it""arJ"i" i.,;s""ri"ii;p; in "i. .u a:"'il;;ii;;;;; rrl r:onstrucliei metalicecare determini si grupul ?" fnni[io'n"r" al instalatiei componente. ;i rrl mccanismelor Odati stabilite aceste grupuri,. dc func{ionare,elaboratorul . proiectului lr.lruic si se orientezeasupia ioluliei constiuctive aieie. a'materratetordin

r:",:*"1:*

pentru construireag uiontarea accstorinstatalii. . ^^tl_"cialc-

Solu!iaconstructivi aleasa .proiec tant trJuie si asigure funcfionarea ,deiar in_r:onditii de.siguranl", exploatarea int.eJi"?r"a fitG;;;; ;t ;i l i.1L,!li:l
lr (:omode.5e recomandi ca l.r rtalizarei produsului s.r se foloseascicit mai 'rrrlte piese;i subansambluri tipizate,{abricite i" -rd.r."nia" intreprirraerll"

metarice, ;,,iT,:":?T"',i.T"n;TiTi:?:n ".':ff";::,:.:"",x'jructiei ".r'ip""
usurin{a procuririilor la lucr6'ri1e Pentru d"';"p;;;tl;

i,l'ii$'r?X'r"ri;;a;Iri'

In cazul in care la elaborarea proiectului sint folosite formule si metode <ir.. calcul pentru.dimensionare, respectivverificare,,ttei" aJt cele ieglernen_ -ie pre_scrip.tii. standarde,acesteapot fi utilizate sau proiectant cu l:llj:,tli" ca (:()n(hlra si se indice origineaacestora. pioiectului trebuie sd se elaboreze desenultip de si .,,.....99S.1, ;:,:j::Tll:: sau, desenul de ansamblu trebuie'si permiti ieri_ ;ill:.jllrt-"-.__lltl :onfinutul prevederilor din prescripliile tehnice gi standarde, daci, ill.lll:l l1tlii,""tu r e a l r z a t . u o $ i .e s [ c c o r c s p n z a r r . T o r o d a r a r r e b u i es d p e r m i t a , l,'illl,:li] l?:,.:_it

iillill,:'.':?il:''",." l,'lili,i],',;i

silalocul monrare de a caracrerisriciror r*hnic..

| r i I I . I t ( r l i r t f , h e n e l i . i d i n r o n d i ( i ir " a l ed e l u . r u D e ri a s c m e n e t r,c b u i , , a sr-r irrtrxmcascir instructiuni tehnice de exploatareprirrina ircrlrile de intrc_ !irirl', rcvizii si reparalii, precum si pregitirea necesari pcntru personalul r l c r L s r . r v i r ce t c . (irnstruirca instalaliilor eolienepoate fi efectuati in intreprinderilc rlin rirtlllra collstructoarcde masini cu un grad mediu de tlotare, componcntr,lc clrtilicr', t'lcctronicc, pieumaticc;i hidrauliceurmind a fi prcluate clcla intrr,_ ',no

ce urmeazir .1,,:1.,.:.l,:,.1',],l",i,i,rJtr.l:,di."." con"rrucloar'e. sranduritc proba,po.iJ pe d. ( .rrrr|

lu proiLrcttrcbuie si se inscrie de cltre proiectant examinarile

princlcrile spccializarte.Pentru intcgrarca {.rLrir.rriri ri,' irstalatii colicnc rlirr aceste intreprinderi ar trt'brii asigurate: - dotarca cu utilajc pc'ntni prclucr ili nccanice ;i plelucrar ea lalrlci : - personalul tehnic 5i cle spccialitate neccsar; - procedeclc de sudare omoJogatc, Iolosibilc ir cxccutie; - metodelc si mijloacele dc craminare 5i verificare neriestructivc, r'r' urncazi a {i folositc ir.r timpul crcculiei, pc l:.2-e;i final; - standurile ;i dispoziiir't'lc de inccrcale, testarc si ridicare ale parantr: trilor tehnici ai produsului final si ale componentclor de bazi; - organizarea controlului pc fhrr dc {alrricatie, inccpincl cu dcbitarca materialclor gi pirir Ja proc'hrsulfinal. Printre operaliilc carrr corlcurarla iulction:,ii'i in contiilii de siguran!i realizirii accstrri a instalatiilor rolicnc siltt -silucr-irrile i1enrontarc. 1u r-eriere:r tleziderat, pcntru instalaliilc eolient', care necrsitiL operalii suplimentarc tlt colrstructoare ii rr:vine obligatia asigul-rlii montaj la clesrinatar, intrtlrintlcrii conditiilor corcspunz:ltoarc r'u ocazia iransportului si punerii la dispozitirr lreneficiarului :r proiectului tic montrLj. -\stfel, atit operaliile dc incircarc ;i tle <1esca'ucare, ;i traltsportul subansamblurilor ;i ansamblurilor instacit la{iilor coliene, nu trciruie si'rimpietqze cu nimic asupra intregii instalrr!ii. ln accst sens sc in|pune ca in tir.npul transporiului s.'Lfie evitate eventu:rlt'lI rieforma-Lri sau clctcrioriri a1econstmclit'i metalie r si :ile celorlalte echip:rmcntl din dotarea instaialiei. -{cest iucru t'ste posibil d:lcir ambalarea ;i fixarc;r 1r' nijlocul cle trzrnsport {olc,sit s au lircrrt cu griji"r;i rir-spunderc. instalaliei eoliene, fie direct la locul clc ntorr I)e u-scmcnca, ilescirrcar-ea 1a tr.re, lie la locul tle cicpozitare, in cazul tjnJ n'.r,Lr,{ost.rsigurate cortcli(iilc rl, ilcepere irntdiatii a- irici'iLrilor clc ttontaj, priu grija beneficiarului sc lol lrr;r nrirsuri de asigurarc a spaliiior lecesale (platforme amenajate pentm i|:poziiirrl ,rr ;i su{icicnt clr: nari), ulicle ulrncazir si fie ciesciucatiLinstala!ia. l)cn1.r'rr lucririlc de uontarc sii se desfir;oarc in conclilii optine;i con{orni inclicrt(iilor intrcprincicrii constructoarc, se rccomandi ca i;r rlepozitarea elcntcnlclol r'ott strucfici urctalicc 5i a celorlalte ecltipamcnte aie instaiafiei eolicnc 'i prLlli, i1r, f1 montatorul. sc ln cazul in carc depr.rzitarear farcepe o duratir miri indclurtgatir ;i irrtI o s c b i i n a c r l i b e r , t r c b u i el u a t e m i r s u r id e c o n s e r l a r r i n v e d e r e a e l i t i r r i i l v c t t l t t i t . lelor deformdri, dcterioriri sau coroziuni ale elermcntelormetalicr', rlislxrzilivelor de siguran!i gi protcr:!ie, dirtoriti ir.rtenrperiilor'. Daci condiliile inceperii montajului sint asigurate si se poatc incclr' montarea, intrcprindcrca carc cxccutl montajul trebuic sd verificc ntai irrlii rcspectarca indicatiilor din proiect, calitatea lucrdrii si daci accastrr sc ittcadrcazir in documentalia tehnici livratir dc constructor odati cu instalrrlirr. l\[ontatorul va avea grij5., ca in timpul ]ucrdrilor de montarr', sir rcspt't ic itt strucliunilc dc montaj date dc proiectant ;i constructor, prevccicrilt tlin Iror'nrativclc in vigoare: prescriplii tehnice, norme de proteclie a nrurttii slxcililr' lrrcrirrilor de montaj gi altele. O atcnlie dcosebitiL trcbuic acordati rca-lizirii gabaritclor- clt' lilxtrr lrcccrc gi spa{iilor de siguranli, iar in cazul in care pc parcursul rtxrttlirii sc irnpunt' cfcctuarca unor modiliciri la construclia metalicir, irccstclr tttt r',,t

J 7|

specifice procesului tehnologic gi -cit ,gi. loculul de munce. elaboratede definitor. este asiguraie funclionarea coiecti, ln bune condifii $i firi pericol. nacd menlionaie au {ost asigurate, este necesari si urmidrea modu_ , . .cele rur oe reallzarea acestora.In acest scop, unitatea definatoare prin proce_ ' sonalul tehnic de. specialitate, numit cu' supravegt t-.t rrr.a, va urmiri respectarea $ aptlcarea nractici a prevederilor din"re" prescrifiile tehnice de specialitate Cunbaqterea'decitre ."i f..i;;"fi-1i i"'".easte munci a ""r"lo ir respunderilor ce le. revin. constituie o garanfie a exploatarii il:,"r:lt_1,]91|"lJeoarece rara.pencol. acesteinstalafii- sint supuseunui regim deoiebit de solicitf,ri, manevrarea acestor instalalii pout, ii ta."ia nu#ai de person,at instruit, gcolarizat gi autorizat ir, sJop. "."r't siguranta in exploatarea instalafiilor eoriene este conditionati. orintre , , artele,^tt etectuarea timp a lucrdrilor de revizii de intretinere. de la De'modul 5i cum slnt luate misurile tehnico_organizatorice privind asigurirea personalului necesare'plntru efeciuarea t";;?;it.. a,i i"t :,"I{i::l $j 1l,"teria-lelor 1l "lineie il re:Ytr^ 9-e_p,rnd: T?I: Tr:y.[ tj funclionarea {irl tntreruperi a instaiaJiei. Lu ocazlaetectuirii intrelinerii gi a reviziei se va umeri 6xecutarea acelor opcralu care sas€asrgwein continuarefunctionareainsta.la{iiloreoliene. cel outin rn aceleail condrtll ca Si mai inainte. Nu trebuietrecute cu vederea. in cajul

de. di; :1.it!l1g,l+d*, ^instructiuniteexploatare ;it"" i;"i;ifi;1";;[; ce^-constructor, instructiunile interne

in vieoare. il Avind in vedere diversitatea tipurilor deinstalafii eoliene,gi pentru a se crea posibilitatea luErii unor in^ifiative legate de tipul instaialiei'gii_p"." J" speciliculprocesului tehnologic, celece u1."ura ,J in p."r!nta unelemisuri "oi cu de generalizare,.misuricare derivi din prevederile il.illlTl"]p",,",. -caracter legarecare trebule si stea in atentia unitifilor defini.toare. inri"i"nif., eoliene este ,Folosirea ralionale qi in conditii ae sigura"li " gi :ondlponate, de.organizarea urmirirea judicioasi in exploatarea acestora. Astlel, de modul cum sint respectate normele de exploatire cuorinse in ore_

Aceste mdsuri;; i"-;';;;;;j; ly:.11,":9:,11":tine.re $i de reparare. ale prescnpF or tehnjce normativelor

reparaTn ptarutlcate. in spnyinul celor care delin ast{el de instalafii, se va ciuta ., se prezlnte sir ^lTl11""ni unete mesuri care trebuie luate in timpul exploatdrii si al

fringl_or,, a dispoziti.vetor .ig"i"nriJi a a" :l:t^':T"tgi,Ti?1, 1 comanda. functlonarea tire intreruperi "parat.roi 5i cu un randament optim a unei jeeinde de bunabrsanizare e"proataiii,al, a l1r^,^*91TIi:T a rntrelrnenl permanente si efectuarea li timp a lucri.r'ilor "rigor"i", de ::_.:l"1fr,

fi executate dac5.nu s-au obtinut avizele corespunzitoare din partea organelor competente:proiectanr,constructor. -ili;;r. Pyei terminarea montajului, este necesarf,o veri{icare gi o reglare a intregii instalatii mecanlsmelor. .in vederea'punerii in funcliune verlncareamecanlsrelor reclami. terminarea tuturor lucrdrilor " de montaj al echipamentelui mecanic si electric. al dispozitiveioi Je sii.,ranqa airprl * zitivelor de frinare gi proteclie. Dacd.rezuliatele iint otir?j...o".", "f urmeaza erec-ruar9?. probelor de lunctionare a instalaliei ln condilii asemi.ni.toare exploatirii, urmirindu-se funclionarea corectd.I -"."rrira"to. de acfionare,a -a"

cind se constatl necesitatea repari.rii sau chiar lnlocuirii unor piese neprt'vi.zute in ansamblul de lucriri planificate sau in eventualitatea inlituririi unor deranjarnentein timpul exploalarii, ci acesteatrebuie sd.fie executate oprativ si flrf, lntlrziere. ' Verificarea echipamentului mecanic ti electric a-t instalaliilor 9olien9, a d.ispozitivelorde sigriranli pi de protecfie, a ungerii pieselor supusefreclrii,.a cablu.ilor, respectiv a starii tehnice a lntregului utilaj trebuie sl stea in atentia componentiloi echipei care fac iucr5.rile de intrefinere. Astfel se va urmS.ri daci motoarele, reductoarele 5i celelalte elemente comPonentesint bine centrate si fixate in 5uruburi, dacl toate legiturile electrice sint ficute corect, dacl apirntorile de proteclie ale elementelor in migcare slnt puse la locul lor se si sint orinse corespunzetor;de asemenea, va verifica dac[ sculele9i materiaiele neiolosite au iost strinse qi coborite de pe turbini 9i daci tot personalul care a luat parte la lucreri a pirlsit instalafia 9i se afll jos. Exploitarea instalaliiioi eoliene in condilii de siguranli ff,ri pericol de avarii 9i accidente este condilionate de-respectareaprevederilor, a instrucfiuprivind eteca nilor de montai si exploatare, mlsurilor tehnico-organizatorice tuarea lucririlbr de intrefinere, revizie, reparalii 9i manevrare corectl. I)c asemenea,o atenlie deos;biti trebuie acordatl dotirii cu dispozitivele dj siguranti previzuie in prescripliile tehnice, menlinerii acestora in perfectl stare de functionare. Se recornandi ca inaintea montlrii unei instalalii eoliene si. se verifice corectitudinea indicaliilor proiectului de montaj in ceeace pfrvette succesiunea operatiilor, cit si a respectirii prevederilor din prescripliile tehnice 9i a nonnelor di orotectie a inuncii specifici a cestor lucri"ri. Toate acesteasint necesarea in fi cirnoscute.deoarece multe situatii chiar in tirnpul montajului au avut loc avarii cu urmd.ri grave producind pagube materiale qi uneori victime umane' ca Este necesar" pintru preiirtimpinarea unor avarii sau accidente ln de timpul exploatirii si si intocmiasci inslrucliuni speciale exploatare,finind seafi" de'respectarea prevederilor din prescripliile tehnice 9i din alte normative in vigoare specificetimpului de instala{ie eoliani. Se pot Sesprinh" o serie d'emisuri ce trebuie luate pentru prevenir.ea9i eliminaria producerii in viitor a unor asemeneacazud, mlsuri care si lnllucn' astfe[: in leze pozitiv'exploatareea condilii de siguranti a instalafiilor eoliene, ' '-soorirei cerietare 5i proiectare privind alcgerea exigentei in fazele de tipului. i dimensionlariiacestuia,cit 9i alegerea;i folosirea de materiale coresprinzitoare, funclie de condiliile de lucru 9i de gradul de solicitare; - respectareacu strictele, pe faze 9i in final, in execulie 9i montaj, a prevederilor din proiecte; - echiparea instalatiilor eoliene cu toate dispozitivele de siguranfl' ce trebuie avuti in vedere de proiectant li constructor; dc .o"aiU" "."'"iiJe deiinetorul are obligatia menlinerii acestordispozitive ln permanon' *"*J."". td,stare de funclionale; - {olosirea de personal bine pregitit profesional, cit 9i instruirea 9i rc' mrtnca tl9Pyse cxaminarea tehnico-profesionali periodicl a acestura; .de -fP ovlDrogetireaprofesionald. educativi a personalului de deservlre dePlndc 9i -serii de avarii si accidente; iarda unor

:t72

tTtt

graficelor stabilite, a lucririlor de - pentru efectuarea la timp, cor.rform intrctinere.revizie qi reparafie,se recomandi formareaunor echipecomplexe (l' nrun(rtorj, , .electdcjeni;i- licitugi mecanici, bine pregitili pio{esionil gi rlotatr cu sculelcgi materialelenecesare; luarea de misuri tehnico organizatoricein exploatareainstalatiilor , . ' l i , n n . i n \ . d e r . . a r c 5 p e c i ; r i in o r m n l o rs p e i(l i c e d e p r o t p ( t i c 1 1 r n . i i l u . r s lt. l d e i n : t a J a t si i l o c u r i l od " m u r r c d n d es i n i u t i l i z a t c i " i r u -.umirirea din partea organelorresponsabiledin uniti{ile de proiectare" . intrcprinderileconstructoare;iunitilile detindtoare modului cum;u {ost si a sint rcspectate prevederjle proiect,a efectuirrii din lucririlor de executie montaj, gi ,r luncnr. ln llnctrunl:.-prccum ;i a aplicirii mi.surilor dc siguran{i in funi_
I r( 'rrarca lnst.rlattlJor cohene-

fiabilitatca cste definitir prin probabilitate,teoria fiabilitifii s,' Deoarece pe utilizarea unor paramctri probabilisticicum sint variabilele akrrr. bazeaz\ toare, fu?rc{iiledensitiLliidi probabiliiate ;i funcliile de rcpartilie. Studiil(' privind fiabilitatea cuprind variabile aleatoarc atit discretc cit si continur'. iJn exemplu de variabilS,discreti este numerul de defecliuni intr-un interval dat de tirirp- Exemple de variabile aleatoare continue sint durata funcfionlrii rinei componente sau duta funclionirii intre dorri defecitri pini la def'ectarea succesiveale echiPamentului. Funclia de repartilie U(l) a defectirilof se de{ine;te ca fiind probabilitatea ca ia o inceicare la intimplare, variabila aleatoare si nu fie mai martr decit1 sau

S-au prezentat o parte din misurile care se consideri ci trebuie si fie l.ttaic in vedereafunctionirrii in condilii dc siguranti :r instalatiilor eoliene. A<estc misuri nu slni limitatir.c. Se vor lua orice alte misuri impuse de olrtincreaexperientei necesare acestnou domer.iu. in

tr(t) :\

i

a(r)dr,

-t-

t't.)

Fiabilitatea instalatiilor

eoliene

o€re sul _Pr ,tehnologic considerabil oblinut incepind din a doua lrrnr.itate a secolului al XXlea este stdns legat de realizarea unor utilaje ;i dis_ 1r'zltire din cr in cc mdi complexe. in general, acesteasint alcituite. diir mai rrrLrltc dispozitilr simple. arind fiecarc o durati de serviciu relativ satisflcd_ I'rr11. 1tt. un lucru bine cunoscut ci uu dispozitiv bazat pe functionarea mai tttultor subansambluri r':r fi jntotdeauna mai putin stabil decit oricare dintre ronrponentele acestuia. Ilesi s-au realizat imbunititiri considerabile in sensul slxlilii duratei de ser-viciua componentelor dc bazi., acesteanu au determinat i r r . ' ' . . io , r , : t p r a . c h i v . r l e n l ;a , l u r i r t e t l e i " r . r r i c i ua c c h i p a m e n r e l o r ;si i s l e m e lut jl 6..t- erau folosite. In uncle cazuri, complexitatea echipamentelor si sisl('mclor a sporit intr-un dtm mult mai intens decit duratele tie serviciu ale ,rrtnPon|ntclor. incit s-a ajuns la situatia ci numeroasc echipamentc au o ,ltrr;rlri rlt. riaJi mult mai mici decit a oricireia dintr.e componeniele ei de bazd.. Itt :rllr.r'rrzuri s-a ajuns la reclucercasubstanliall a duratelbr potenliale de serlir irr rrlc componentelor de bazi din cauze cA acesteaau fosf incor:ect folosite r,rrtr :rrpr:Lsolicitate. In alte cazuri cadrele de conducere nu au inteles ci trebuie :r-rircorrk' timp si suficienti atentie problemelor legate de asigurarea duratelor ,lc liir!i"t potential posibile ale componentelor de ba;i. l),-finiJia in general acceptati a fiabilitltii este urmitoarea: ,,fiabilitatea lslt. probabilitatea ca un dispozitiv si-;i indeplineasca f;re defectiri funcliile '.rl, i1x ci{ice pc o anumiti perioadir de' timp,'intr-un ansamblu de condi}ii dc Itrtr liurr,LlL tlinaintc precizate" i19]. Rezultd deci ci noliunea de fiabilitatc rliflrh ca scrnnificatic' de noliunia de control al calitilii'prin aceea ca prin rrrrlrol sc f:rcc o misurare a calitilii in momentul zero al vielii produs;hri, in titnp cc'iiabilitatea reflecti o mlsurare a acesteiain funclie de timp. Altfcl, s1xrs, fiabilitatea poatc fi considcrati ca fiind controlul calitirlii plus tirnp. 37|

in care z(l) este {unclia densitelii de probabilitate a defect6"riloraleatoare, resDectiv iimpul pini la aparitia deficientei. Aceasta se nume;te funclie dc ne{iabilitate. ientiu cd vorbim de aparifia defectului ;i. poate {i interpretatir ca reDrezentind probabilitatea apadtiei unui de{ect inainte de un moment l' Daci'variabila a'leatoareeste di;creil, semnul de integrall este inlocuit prilr sumi. Funclia de {iabilitate sau probabilitatea ca un dispozitiv si nu se dcfecteze inaintea unui moment I este dati de

R(r): 1
Derivind, se obline d R { 1 )_ dl

i/(r) :\

r
) t

z,l(r) dr.

-dU(/) dl

_ _ ri(1t.

Probabilitateadefectirii intr-un anumit interval de timp (1t, lr) 1rt;tlt' lt exprimati prin funclia de fiabilitate d 1 \ ? r ( / ) d. \ r , 1 i 1 / . - / i i 1 ' ) J J R(1.').

Frecvenla cu care apar defcctele in intervalul (tt, t") sau, altfi:l sptts, t itlrr c d e f c c t i r j i O t / t s e d e f i n e S i e u r a p o r I i n t r e p r o b a b i l i t a r e rc a d t ' f c c f u l s i r s L ' l ) r r l d u c i Li n a c e l i n t e r v r l c u c o n d i l i a s i n u s e i i p r o d u s i n a i n l c d o / , ( a d i c . i i r r r r i r r l r ' dc inceputul intervalului) si mlrimea intervalului. In conscclnl't

o(r) : tR(r,)-R(t,))lluz- h) 1i(11)l
llT lr

care se poate scrie $i in forma

@(4: lR(,)_ R(t+ h)lllkR(t)),
ln care:1, l si lr:h+tr l<ata rnstantaneea defectelorz(t) este definiti ca liniti rlcfectirii cind lungimea intervalului iinde citre zero: a densitilii

Dac5. Iiecare componente are o densitate de probabilitate a defecttrrilor exponenfiali., atunci
R(l) :e 1r'. e-lrr....

.e rn!: exp (-,E ^r) : " "

z ( t )- t i m l R ( t t- l U - n l ,-o L h R(q
ceca ce poate fi scris;i sub forma

lJ

-r dR(t) R(1) dt

u(t)., R(t)

in care tr : trr* lz* . . . +f, ;i )., : l/0,. In consecinttr, densitatea defectlrii sistemului este suma densitllii defectirii tuturor componentelor, iar viata mediea sistemulueste 0:1/1. i
55. consider:r.m uD sistcm eolian coNpus din .{00 de piese componente, Iiec.arc avind o densitate de probabilitate a dcfectariior eypone tia6. N{ai presupunem cA. fiecare piest compo. nente are o Iiabilitate de 99% pe o durati oarccare f. Fiabilitatea sistemului pcntru aceca$i dutatl t este l?{r) Cu alte cuvinte, tului l. dirl 0 0 , 9 9 , 1 0:0 , 0 1 8 : l,8g/o. si, srp.avietDiasc, momcn-

"r',--it

- ,,,-

-d[n

R ( l- ] )

1000 de astfcl de sisteme 932 nlr ./or izbuti

Ultima ecuafie diferenJiali ne spune ce rata instantanee a defecti.rii nu csle altceva decit o misura a schi_mbirii ganselor rbminerein {uncliunecu de tl."j:::_" yr"i unitnti de rimp. Prelucrind aceasti ecuatie, putem obline o r'xpresre generalepeniru {unclia de fiabililate:

: -I?(r) exp| - (,t,1o,l .
L
0

J

]

_ Experienla arati ci un numdr relativ mic de functii satisface cele mai multe cerinle ale analizei fiabilite{ii. Forma funcliilor de densitate depindl ,lc,rata defectarii. corespunde unei iate consranlea defeitbrii, .Exponenliala rndepe_ndentede trmp: aceasta inseamn[ c[ probabilitatea defecti.rii nu (lcplnde de vechrmeae.hipmaentului. au ,.Rqprllilli]: _Weibull.;i ex_ponenlial" cea mai largi aplicabilitatein i r r i u r r c t el a D l l t a t l t . ( u r b c l e d e s u p r a v i e l u i r e l e c e l o r m a i m u l t e s i s t e m e a sl r,'hrpamente complexe sint de formi exponentia.li penlru numeroase ; t:omponcnte curbelede supravietuireau forme-de repartilii Weibull. ( n l . r t r l u l J i a b i l i l a l i i - s A n s i d e r d mm a s i n i co o e o l i a n )s a u u n s i s t e ma l c d t u i t (,l . r / r p l e s r , t ns e n ' ' ,l n c a r e d e t e c l a r e o r i c b r e i a i n t r e p i e s e u a d c Doate onducela rlcllr tarca intregii ma5ini Sd-presupunemcA defectaieaoricirei piese este rn(r('pcndente delectarea de cclorlalte. Notdm luncfiunile de Iiabilitate pentm lir crrc picsi prin R,(1)..i : l-.2,...:... gi luncria de fiabi]itate a maginiiioliene r, A'(/)...1n acestecondifii, probabilitateaca magina eoliani si supraviefuiascl Iirri clcfe momentului I este dati de cte

Durata metlie de uiatci si med,i&tirlflrl,ui d.e bwnii.Junclionare. Dtratt medie de via{i 0 a inst;laiiilor eoliene Lste analoagi cir dLirata speratiL ;t lielii unei pcrsoane dintr-o populatie umani.. Aceasta nu trebuie confundatir cu o altl notiune si anume media timpului de bun6.funcfionare (I{TBF), a9a cum apare adeseoriin literatura privind fiabilitatea. Noliunea ,,durata medie a vietii" este utilizatl pentru situaliile in care componentelenu sint inlocuitc dupl defectarealor gi ieprezinti media aritmeticS.a duratelor de funclionare pini la defectare ale tuturor mostrelor testate. MTBF se folosegte pentru situaliile in care componentele sint inlocuite dupi defectare ;i reprezintil raportul dintre intervalul totai de funclionare ti numirul total al defectelor. Se observi ugor cd.in cazul inlocuirii totale a maginilor eoliene defecte, MTIII' reprezinti exact acelagi parametru ca ;i durata medie a vielii. Este insit important s5. tinem seama c5. parametrul MTBF are o reall semnificllic numai in cazul inlocuirii componentelor defecte; in plus, mai trebuie s[ finr:rrr seamagi de faptul cl- utilizarea lui este corectS. numai In cazurile cind sr: pot aplica exponentiale. In consecinfi.,in cazul neinlocuirii componentelor defcct(! de obicei se dl fie R(l), fie 0, in timp ce pentru cazul inlocuirii componcntclor' .defectedupd o repartifie exponenliali, se di fie intervalul mediu dintre defcr;lt' fie 1i(l) :e to *e4MrBF. ln eeneral in calculele de fiabilitate sint luate in considerare numai dorr;i stiri alJsistemului studiat: in functiune gi in reparalii. Timpul in carc sislr. temul se afli in {unctiunese nume;te timpul pinn la defectare, cel in t::rrr. iar sistemul se afli in reparalie- timpul de reparare.Aceasta presupun(, (;l starea de funclionare dureazl pinE la aparilia de{ec}iunii, iar perioatlrL rk' reparalii incepe imediat dupl aparilia delectuiui. ln cazul instalaliilor eoliene este utili. introducerea unei a trcia str"rri rr sistcmului pe care o vom denumi de funclionare defectuoasir. dc defccliunr', sau cu defcct nedepistat1491. Ciclulde funcfionarein acestcazia forma din fig.l3. | .

7r(4: n1(4 . R'(t). ... .R, (r).
37el

fi pusdin evidcnti de overi{icare irr afara programului dp verificaresi inrretineie de rutind.

. Starea de , funcJionare. dcfectuoasi (tlefecliune cu defect nedetectat) a uner componente a sistemului se realizeazl dac6.apare una din urmi,toarele situatii : - sistemul.functioneazi. dar la parametri necorespunzltori detcriorind . p e r t o r m a n l e l ei n s dn u s u f i ri e n t p e n t l u a d e t e c t a a u z a J ; ( c - existir pericolul apariliei unei avarii (chiar daci performanlele sistemului nu sint degradate), sau: - defectiunedacI estevorba de o componenti auxiliari. Existi. desigur o dozl de arbitrar in delimitarea stlrii de functionare de cea cu delecjiune - -iE-"ififi ascunsi. Aceastapoate fi oarecum evitati prin urmS.toareade{inilie operationali: o defectiuneascunsl este o defecliune c a r e a r putea LsLc u uereclrulle care ar P u l e a I r i g l i l . C i c h r l d c f u u c t i o r r a r e : r nnri s i s t e r n . u n u i ci*cm

?- - timpul mediu de reparatii (zile): ra 'de C, cosiul repa liei/iniocuirii componentei:.-lucritori pintru verificiri Fi intretinere (nu # - ,t,t-e.rrl Lediu ci se referdla sistem). sneci{iccomponentei, zile munr-ddc 8 orc' estc durata unei'operatiide r-erificare prPsupunind

:ffi ffer";: ff"-j;t'"'t
Deci timpul dintre lerificiri este I \t, H 2920 lll

o"'t'

Daci comDonenta este in mod curent in funcfiune (fie normalS'' fie crr ;Jipi=tat;i), atunci timpul a;teptat pini la urmitoarea operafie a"t".ti"* verificarc este de H t l t \

tt^1

-

v)' zszo

collonlnti aflati in stare ril funclionare defectuoasi poate si ajungl _Q , lir cSderetotali inainte ca delectul si fie depistat, posibilitate care tiebuie rrluth in vederc mai ales daci componenta in ci:uz\ al6cteazb, securitatea sisterrtului. In legdturS, cu aceasta esle necesari precizarea probabiliti]ii condilionate de apari(ie a avariei, presupunindci'instalalia ie aft[ in itarea de 0 " r c . T l u n e u d e t e c tn c d e t e c tta c Introducerea unei a treia sti.n rntermediare intre defectiunesi func{ionare l)(rmite in plus fa!i. de .analiza probabilitllii de defectaie ;i i duritei de ()Pnre rn reparattr sl esllmareasiguranteiin functionare. De asemenea este ])osibili" evaluarea efectului diferitelor programe de verificiri $i control irsupra disponibilitlJii, precum ;i a siguian"lei in funclionare a sistemului. pentru calculul de . . .(.'alculul .Jiabilit,ilii unti canlponentea sistemului. llirbrlltate a ltecirel componentea sistemuluisint necesare urmitoarele date 0('lntrare: / , , ' t i m p u l m e d i u p i n i l a a p a r i l i au n u i d c f e c t( a n i ) ; 7.r -. timpul . , .agteptat p:'n[ la aparilia unei avarii majore, datl fiind exisI|nla uner delec1runlnedetectate(numai in cazul in care avaria afecteazi sccuritatea sistemului) (zile); tV, - frecvenla controalelor (numir/an); H - timpul in ore-om necesarpentru verificare; (/ - probabilitatea de a detecta un defect in cursul unei verificiri: (., - costul unei operalii de veri{icare; /,, - limpul mediu pentru a derecla deiectul (zile), daci cste mai mic dccil ljmpul pinl la urm;toarea operalie dc verificare; :t7tJ

Daca componcnta se afli in stare de defecliune, dar defectul nu estc timpul de funclionitrt: a"..op";t d.cit'la cqade-a(Afl)-a operaliedc verificare, pini la detectarea defecliunii cste t-( t-_

z ll .

\,'rh(-t " 2q2o,//

H-

\.v,

zgzott')

):

' 2h+t-(---q ). zszott') z \\
P r o b a b i l i t a t e a c a d e { e c t u l s l f i e d e t e c t a t l a c e a d e . a - ( , t| t ) - a v c r i t i c a r c dcl(\:trrest" p1i -p1u Deci timpul asteptatde funclionarepina la detectarcl "u'atl in func{ioneazd timpul I'crificirrii): iuiui 1.e p..ruponi ci insialalia nu

+(+'l'impul

(1-o)u: ai P't+1)
:

"*il | | z-0

z p h " - z9zo1l')

H - t\ ' -

ttt:ri uli' astcplat pini la detectareadefectiunii poat,' fi insi prin verificaie. MiLrimcrr clt' inllrtt '' r l c c i t c c l n , c , ' s a rp e n t r u a d c t e c t a d e f e c t u l 1,,t:str. frrrnizutit pcntru a acoperi aceast:t eventualitirtc.

:t711

consec.inta. timpul agteptat ?a (ani) pinr la detectareadefectului _...^ln exprima prin 1'oate

z':minLHG,-#")' +T
L I I

,t*pf i1'J':&?1,.j1"':*:1*?T#,x1r'i*Hili"#:".(i"",",11'"*;*,"lilt
NuH 7920 W
?o?n r.T_ ]\/

Atunci timpul scurs in primele, dorri. stiri.ale ciclului (funclionare normali. il.. dgf.1,t1"."" nedepistatn), incluzind ;i ti-poi-*.".Jrverificirilor este \l'o+ Td\\fi,t\. Punind ,. .?, eg"l .u timpul de verificare;i intretinere din crclul de func_ Ironare, se obline r,::(,:-,! ' - J
f^ L I .

_(Tof .fil:.] .€o+ fol. | _ J

Calcul,ul, Jiabilitdtii sislem.u)ni.tln sistem poate fi definit prin seturilc sale de funclionare minimale gi prin seturile sale de intrerupere minimale. Un set de functionare al sistemului este un set de componente a ciror functionare norrnali asigur6.{unclionarea normali a sistemulur. Un set de functionare sc nume$te minimal dac5.nici un subset propriu al s5.unu este un set de funcfionare. Orice componenti care nu se afld.intr-un set de funclionare minimal, speci{icat, poate fi considerati redundantS.. Un set de intrerupere al sistemului este o mulfime de componente astfcl incit, dacd nici una din componente nu este in stare de funclionare norrnali., atunci nici sistemul nu se afli in stare de funclionare norma-li. Evident cI precizatea seturilor de funclionare minimale permite determinarea seturilor de inarerupere minimale si reciproc. In cele ce urmeazl se presupune ci ciclurile de functionare a-le tuturor componentelor sistemului sint independente (unele de celelalte). Vom urmdri doui statistici ale sistemului: probabilitatea intreruperilor pentru verificare, intrelinere;i reparalii gi probabilitatea unor avarii majorc ale sistemului (securitatea sistemului). Probabilitatea ca sistemul si fie oprit pentru verificare sau reparaiii ale unei componente oarecare este probabilitatea reuniunii peste toti A a evenimentelor {componenta A este opritl pentru verificare sau reparafii}. Fie rr - p,L, p, probabilitatea de oprire a componentei A. Pentru un sistem cu rz componente probabilitatea ca sistemul sir fie oprit este I r, - I rir,l
i+h 1+i)h

Notind cu Z" timput necesar pentru un ciclu complet de {unclionare, avem '1',: to* T,t+'j't+ 7,. l'robabilitilile stirilor asociate sint : P,:T,17-,., P,:7-,17]".

h

\

rirjl]t -

.. . F (- l)"'+1lf 2..
h

Po : TolT", Pa:Tal[",

Fiecvenla de defectare, presupunind ci instalalia . estc in starea de rlcfccliune nedetectati, este x:360lTt (pe an),

iar probabilitatea de a se afla in stare de{ecti
I g-lra

Pentru a calcula frecvenla avariilor majorc ale sistemului s[ observtrm ci avaria va fi determinati de o secvenfi oarecarede cideri ale componentelor. Oricare din componenteleunui set de intrerupere poate fi cea care cade ultima. Si presupunem-c[ uitima care cade este componenta ,t. Avaria sistemului datoritb. c[derii componenteiA va interveni in intervalul A I dacf,: (l) toate celelalte componentevita-le dintr-un set de intreruperc oarccart' ce include qi componenta A au clzut deja; (2) componenta A estein starea de defecliune nedetectati (dar nu ir cirztrt); (3) componenta A trece din starea de defecfiune nedetectati. in cca tk' avarie majorl in intervalul A l. Fie scturile de intrerupere minimale ce includ componenta A, Sr, . . ., .tx fie E,, cvenimentul {toate componentele vitale din S", exceptind compo5i probabilitateaca elementulj sl nenta A, au cnzut). Notind cu qt:e^i1, fie in stare de avarie este dati de

^7" (ostul anual afteptat pentru verificare qi intrelinere este c,N, (Io* Td+T)1;|",

P(E"l: fl s'. i:;"
Probabilitatea ca toate componentele vitale, exceptind compotretrtir ,lr, si cadir in cel pulin unul din seturile Sr,...,Sp (aparilia evenimentului (l) dc mai sus) este

far cosrru anual afteptat pentru reparalii/inlocuire esteC,l f, 380

t
I

P(8, o E, u ... u Ea.).
l

i

rlSl

I

A vern p " = P { e v e n i m e n t( 1 ) } : P ( 8 1 U . . . U E , o ) } : ul

: Y P " 1 1 : . ) - I P ( E , , ,E , ) f . . . + n : 1 - t ; " * ' P( E \ n E 2 n . . . n E ! / ) tt+n b:l

:Iflq,
,, , )es,

I

tt*

..* (- 1)*'' II
r€ u s,
::1 N

qr.

Degi existd gi posibilitatea avarierii transmisiei sau gcneratorului, se poatt: presupune ce acesteanu vor determina avarii fatale, cu atit mai mult iu r:it acesteapot fi detectate rapid in cursul funcfiondrii. Deci _setrlrile intrerupere ile accstui sistem i.or fi : rotorul, frina disc si {rinir de aerodinamicl, transmisia; generatorul. Seturile de funcjionare ale sistemului vor fi: rotor, Irini disc. lransmisie;i gr.neralor; - rotor, frini aerodinamic[, transmisie si generator. Pornind de la datele de intrare date in tabelui 13.1, [4] se prezinti rezul, tatele aplicirii modelului aritate in tabelele 13.2 gi 13.3.
'I'abel,ul 13.1

i+l

Probabilitatea de realizare a evenimentelor (z) ;i (:) este [Pu(A) P , ( h \ ) , 1 A r A l .D e c i p r o b a b i l i t a r e a e a p a r i l i ca evenimentelor( 1), (2) d ^tr (r) esre

Indicator

p,l-Po * P/ (r)l r(n)al. (hl
P r o b a b i l i r . t c i , r p r r i r i u i u r r ,i a i r r i i m a j o r , ; : i . - t , . "rului in intrrvalul (.l c l l m - p A 1 1 - 5 t e l L m dJ . c - r o r p r o L r a b i j i l a l ip e s t c s i o a l c , o m p o n e n l c l e/ i . ,\9tlr,rq.cu.f. frrcr tnfa unei avarii majore a sistt-mr-rlni, astfcl incit ),"A1 ' : f-c p r o b r h r l t t i l l - , . n c i a r a r i i r r a j o r e i n i n l e n . a l u l u J1, rrr,,n:

i o",20 1 100
l I 16

Frtni disc

Frind aerodinamicl

Generator

),_: I
'limpuJ

p"[Ii(A)- 1,,(A) r(rJ.

Se pare ci o serie de de{ecliuni nedetectate au determinat avarii fata-le pentru mai multe turbine de vint, inclusiv distrugerea r'r_r unei turbine de mare putere [100/. H_! g s . Cu metodologia inerale'prezentatae pol trata r' slstemedc conversiea energieivintului ce cuprinLle multe componcn te. f:-. , i 5i consideram pentru exemplificare o turbini. eoli_ ani a cirei structur6 este schematizati in fig. 13.2. r:r-::l F1!":i'l E::= Dcsigrrr ifr-li{:^^+ .-^i Desigur c i .acesta a c t a ,un h ^ , - i - l ci . o e t . este , h model .simplificat iIr .unei l i { l l . r . M o . r Fs i m p L ii-n s l a l a t i ic o l i e n ec a r e n u i n c l u d e s i s t e m e e o r i e n t a r e t , d r , i , r i , r, ' 1 F j - r h l a l i i s a u d e c o n t r o la l i n c i d e n { e iI.n p l u s d t u r b i n e l ed e m a r e pulcrc \or mai in,^lude unele dispozirive 2uxili.r. si de securitate, ca aparate de contr^ol al vibraliilor, scsrzoarc.pentru-ciderea tensiunii, dc supraturalie sau alli traductori pentru paramctri critici. I-imitindu-nela modelul prezentatin fig. 13.2,vom observaci. modurile . (l(. irvafle ma;ori sint: - ambele frine. c-adqi, in consecinfi, rotorul nu mai poate {i controlat, sau -- rotorul se distruge.

m e d i u p i n i i a a p a r i r i r u n e i a v a r i i m a i o r e e j t t ' atunci 1/).",iar prob a b r l r t a t e au n e i r i a r i i m a j o r r . i n d e c u r s u l u n u i a n r . a I i I exp ( ),.) sau, aproximativ, ),.., aca i., este mic. d

Timpul nediu pentru dez"olLlrea. de{ectulti (ani), 70 C5derea r omponenrei Jlcr t.d/i -c' urrtatca sistenului {D-\ : I, NU - 0) 'fimpul agteptat pini. la aparilia urei avadi majore, datt fiircl starea de defect nedetectat (zile), 7-l Dace a.varia detennid cederea imediatd. a sistemului (D-{: l) Numxr de verificnri pe an, Ni Timpul necesar pentlu ?erilicare (om . ore), I1 Probabilitate de det€ctare a defcctului

20 0

25 0
0

0 I 1 0,100 I 1 t l 1 I t 0,t l

'l'impul

in cursul verifici.ii, 0t Este oprit sistemul pertru verificare iDA =--1) FuDcliorleaze componcnfa vc iics. i? (D.{: 1) ( ostul verilicidi, Ct

0,800
I

r000
1 1 5000
I

0 1 0 t 0 : 5 0 1 2 5 0 t l J o
i 1 l l 1 t 7 ] 1 0 7

me.Iiu pcntru detectarea delcctulDi (zile), rd 'l'imp mediu pentru regiare (zile), ?/ ('ost nediu pe|tru reparare/inlocuire, C Sistcnul este oprit pentru reparatji?

1000 | 1 t

5000 | 3000 l t 1

l abclul li.2 Dumlelc a$lcptale da ocupar€ a stdrilor penlnr diferire rrxnponente (anl)

KeParaIrI

VcriIi(irrc titntrclinclo

l,rintr (tisc Irin[ ae)odinnr)rir.i 'l r'ansnrisic

20 .t 5 20 25

0,0192 0,0027 0 , 0r 9 2 0 , 0t 9 l 0 , 0I 9 2

:tu2

: i 83

Tabelut 13.3
Alte date tte tegho

Disponibilitatea utilajului Opriri pentru ;ntretinere si reparatii Functionare d€Iectuoase Timp mediu pine Ia avarie major5. Probabilitatea unei avarii majore Costul intrefinerii ti reparaliilor

94,50/o |,3o/o El , 4 a n i 0 , 0 1 2p e a n 3902,7

'asemenea. dac;..se doregte reducerea costurilor de intrefinere gi de reparafii, se observi ci elementul la care acesteasint cele mai sensibile este frini aeiodinamici (-7 ,79%\. Desigur ci nu existl incl experienfa suficientE pentru a estima fiabili-pe tatea instalaliilor eoliene. Se poate afirma insi ci, misuta introducerii energeticii eolienepe scari. din ie in ce mai largl, acestdanalizevor fi necesare, cu implicafii directe asupra ganselor de implementare a energiei eoliene.

Evident cf, rezultatele oblinute cu orice mod.el de fiabilitate re{iecti. de fapt calitatea estimS.rilorficute asupra mirimilor de intrare ale modelului. Cu_ toate acestea,criteriile de fiabilitate permit eva,luarearelativi a efectelor imbunitnlirii calitilii unora sau altora dln componente. sau a mirimii volu_ mului controalelor gi operaliilor de intrelinere,- asupra disponibilitllii siste_ muiui gi a costurilor de control gi intrelinere reparalii. Introducerea unui model mli complex, crrm cel-prezeltat mai sus, permite in plus gi eva-luarea _este sccuritatii sau riscurilor legate di posibilitatea apariliei unor ielec,tiuni {atale datoflte unor delectiuni nedetectate la timp sau unei {unc{ioniri defectuoase. Ameliorarea fia-bilita(ii se poate realiza fie prin mirirea duratei pini la aparilia defectelor, prin scuitareatimpului pina la detectarea fie unui defect. Considerindexemplul prezentat, se poate evalua de pildl e{ectul irnbunitlJirii duratei de viall a fieclrei componente a sistemului. ln tabelul 13.4 este prezentatl modificarea ce rezultd in ceeace prive5te disponibilitatea sistemului, securitatea sa (timpul pind la aparitia unei-avarii fataie) gi costurile de intreIlnere gr de reparaln.
Tabe[ul 13.4

13.3.

Coneep{ii eonstructive gi tehnologice ln realizarea instala{iilor eoliene

Electul imboDdtdllrll

rel tlii

componentetor (50yo).
TimD mediu otnt li aoaritia uiei avarii'majore

Componente

Loslurr !F rnrrelr nere sr de reparat i

I{otor Frintr disc (rrintr aerodinamicl Transmisie (;enerator

|,256o/o o,040o/o o, lsa,o//o

43,5yo

0, rEo%

_ t,'70% -7,19o/L
00/o

_ 1,,990/o

o, r49o/o

0%

-

t,020/0

Se observi cd.rotorul esteelementul critic din punctul de vedere al securitltii sistemului, cici imbunltifirea constructivi a rotorului determini o mlrime cu 43,5/o a timpului de aparilie a unei avarii majore, in timp ce imbunltl]irea frinelor contribuie doar cu 2o/o la m\irea acestui timp. De 384

Urmlrind dezvoltarea istorici a ma5inilor. se poate vedea cl aceastaeste conditionati. de imbinarea armonioasi a aspectuluiieoretic cu cel tehnic gi cu cel economic.Cercetareaqtiinfificb.ln domeniul mecanicii mediilor continue cunoagtepstetotinlume o puternici dezvoltare,ceea ce esteexplicabil, deoarece mecanica este astizi la baza tuturor disciplinelor tehnice.- Per-reclami. spectivele de dezvoltare ale acesteia par vaste, dar un numlr tot mai mare de specialigti mecanicieni de forma{ie universitari., dotati cu un sim! deosebit al realitifilor mecanice, capabili sl modelezematematic problemele complexe de mecanicl pe care le puie produclia gi si_dea solufiei forma matematicf, aplicabili in pioducfie. Dezvoftarea iroil6r produse, deci gi a maginilor eoliene.ca gi modernizarea.celorexistente reclami. idaptarea de solulii constructive intemeiate pe cele mai noi cuceriri ale gtiinlei gi tehnicii. Atingerea unui nivel de proiectare tot mai lnalt inplici iri mod <ibtigatoriu participarea direct4 a mecanicienilor-matematicieni'la cercetarea teh"nicl 9i la- fin4izarea ei. Ingineria tehnologici, proiectarea trebuie sl renunfe la soluliile invechite, valorificind in mod coiespunz5.tor metodele cele mai noi pe care le poate oferi ttiinla mecanicii. PrJe maginile electronice de ca.lcul au devenit un auxiliar prefios, de neinlocuit in cercetare 5i proiectare, nu este totusi indiferent dacl;alcula. torul este programat si uti-lizeze solulii valabile iu citeva decenii sau ani in-.urmi, sau pe cele fundamentate pe ultimele renrlLa:teale cercettrrii gtiintifice si tehnice. Utilirarea sistematici a specialistilor in mecanicS.-matematic5., all.turi de ingineri avind specialitifi'divers'e in rezolvarea problemelor malinilor eoliene, ale ingineriei tehnologice;i proiectlrii in colective mixte, asigurl evitarea unor solulii aproximative, semiempirice, tnzate pe scheme de calcul gi teorii rudimentare 9i pe inlelegereadeplgitiii a fenomenel6rmecanice.Aceaste poate duce la economie de timp, la inli.turarea risipei de materii prime 9i de efort productiv, la prevenirea unor avarii datoriti necunoagterii exacte a comporti.rii materialelor sau a di{eritelor mecanisme sub sarcini., ca gi la realizarea unor magini tot mai perfeclionate la costuri optime. Promovarea energeticii eolieneconstituie o preocupare a unui numltr tot mai mare de specialigtl. Aceasta insl. trebuie apr6ciatl ii prin prisma ,,ciclului

38n
rll 0, lll

'l
I
(le viati al produseior" ;i in urod deosebit a iprimei piirti a ciclului, care reprezinti^ ciclul de inovatie. In atcrptinnea cnrelti, ciclul de viali al produselorconstituiede obicei pcrioadele limiti de la introducerea produsului pe piala 5i pini 1a sfirgitul 'r''inziriilui. intregul interval este divizat intr-uri nulrar .i. O reprezentarcgraficira ciclului dr: viati. esteprezentati in fig. 13.3. "t"p.. de inovare Cliclul
reprezinti acea parte din viata produsului care precede fabricarea lui I), b,,zcnrocr.imului dc Dro, a. alucllc \l <lrc sa\c laze: cercetare purir (fundamen-

tall); - cercctare aplicativi; u " o n [ i S r arl i a p r o d s u l u i ; r - ccrcetarea pia![ (marpe kcting); * faza pilot (prototip); implementarea in proccsul de produclie. l r i q . 1 3 . 3 .C i c l r l d e , i a t n a p r o d u s e l o r . .\cestc subdiviziuni se intrepitrund gi inflnenteazisucccsiv. Ciclul de rentabilitate are de ascn.renea multc fazc: mai - Faza de introducelc, de punere la punct ;i lansare. Pentru accasti Iazir in general nivclul dc vinziri tste nul, proclusul fiind cunoscut numai r:itorva specialisti. Chcltuielile ocazionate dc dclinitivarea parametrilor produsului sau dc invcstitiile fi.r echipamcnt ir.rdustrial pentru insusirea tehnologicisint mari. Etapa dc lansare ate in veclcre produs bine determiuat un iehnic si comercial;i productiain curs de demarrarc. accastl etapi, nivelul In vitrzirriloresteimportart, produsni respccti\, urmind s[ devinl cunoscuttutu, ror bencficiarilor potenliali. Se cer eforturi mari pcntru cunoastereaprodusului, prin participare Ia erpozitii fi tirguri, presi, intilniri de specialigti. Ritmul de crcstere ce caracterizeazi evolutia produsului poate atinge l5-20it ii atunci considerin lansarea colnerciali a produsului. Faz-ade crestere.sccaracterizeazirprin aceeac[ produsul pierde carac1r'rtrlsiru crplozir','dar tinde sir pirtrunil-i in mocl susiinut, acopedndtoate , rrlr'goriilcdc rrtilizatori, I''aza de maturitat(- sL- l:cmarc:L priu incheiereafazei dc cxpansiune gi
r c a l i z a r f i r u r . r c ia n u m i t t

, c u c e r i r ia l e g t t i n l e i ; i t e h n i c i i , p e d e o p a r t c , ; i a l c n l v r r i l o r ' o r i ' r l ' 1 r ' r l ' r r l l i oerte. si de lapt reprczinta perioada cea mai activi-r :r pro<ittsttlttl ' \ I a s i n i l e . i o i i e n e ,c a d e ; l t f e l t o a t e u t i l a j e l c , s e c r t t r t ltc l i z c r r z ; iP l i r r l r r r r t i I .ularit:liile lor.constructivesi func{ionale car-e c conlcrir crrlili(i u1iliirrr, ,l, denumite caracteristici tehnicLr ;i Pt'tlirttrrrtrt!' t.Lbriratie >i cxploatarc, teristicilc tehnicc oferi in{ormalii asupra unor dimensiuni lizict'crrnt rrt lt f ara,: vabaritul. rrrutatel etc. l P e r l o r m a n t e l cs n ( o n . i d F r A , d e o h i c e i c a r a c t e r i s L i c i l p-r i I I ' d ' ' ' ' I ' r r r r i r r evidcnli competenfelc masinii cun ar fi: vitezele de lucru, raurlanlLtrlttl liabilitatea, durabilitirtea 5. a. este dat de valoarea lor dc itrlr'clrLLitr Nivelul tchnic a1 masinilor eolier're pc rirDortata!la o valoare de re{eL-infi., care o capita ca cxpt't'sic glolrrrl r tarc. a caiact'eristicilor ;i performanlrlor tehnici. litrucit niYcluj tr-hnic estr: rlt'finil Drin caracteristiciie iare con{erir ma;inilot coliene 1'aloareadc ilttrt'bttin{arr., iezultiL ci nivelul tehnic exprimi calitatea lor. Calitatea insedmn'i cL'rrrl)r' rlt titivitate, eficielli atit pentiu produc.itori cit ti pentru l,eneliciari.;iatr-L r c ei\'elul tehnic este considerat uD tactor esentlat al etlcren!tl e'onoml'(l Un serios impecliment care aParc in aprecierea nil'elului tehnic al nra',sirtil"r ..'stedificuliate'ci dc a cuantilica accst indicator. I)ificultatea erpritnitrii ciLtr' titative :L nirtlului tehnic estc detelminati de diYcrsitatea caracteristit:ilot tehnice orirt calc se defineste nivelul tehnic. Fiecare calacteristicil tclurit:i ;rrc unititea tlo misuri propric ;i un sen: de progre. propriu. Unelc car-itctt:.istici sint 6i.c sl fie cit rirai m.rri (randamentul durabilitatea, Jiabilitatcrr etc.), altele trebuie si fie cit mai mici (greutatca specitici, complexitateir i a ) in plus, {iecarc caracteristice i;i are gratluL sru propliu de influenfiL rtsrrptr indicatorului gLobal a1 nivelului tehnic. 'i rtli i n a p r . ' i " r , , - f i c i e n t . i e c o n o m i ', - . r l e m a q i n i l o rc o l i c n e . r ' o t nc r r t t L lntrc t rrtrttl.r i iizirm m&odeli' Iolosite pentm aprecierea ma;inilor energeticc sticile tehnice;i cheltuielile de exploatar-e se Pot stabili unele tclrtlii' r'rt' plczinti legituri dc felul redat in tabelul 13.5'

Car:rcteristic:r teh ici

Elementele cheltuielilor exploatare

(Lc

Faza clc declin incheic ciclul de viatii l proclusului ca o consecinli a pr ogri'suiui tchnic. Vom nai mentiona un aspect general. Perioada scursi dc la gcncrirrcir pr orlusuhri-idee (cercctare, proiectare, execufie, model functional, prototip, orrologarc) la introducerea pe piafi (implementarea in dileritc scctoarc (l(. irctivitatr') i:ste hotirritoare in determinarea unei lur.rgi renlabilitlli, deoarcct lrr li-rcazir.trirsi-rturile c:rracleristice alc nrodusului in lunctic dc cclc mai noi :18{i

- liaza tlc saturatie ;;l;tr;'''';;id.,i,1" ".,"'li-pi vir:!ii produsului declinul comercial. ;i

stabilitiii

\ir.l,

L-rp<rrrii ^.r., _-,^_pe nul.

ir'rt"n.it"t",,

Greutalea speci{ical Gabaritul si hlndatiili' I)urabilir:ttra l.ial)ilitat.:r

( lLeltuiala cu energia -\nrortismentul utila jului -\mortismentttl constructtcl Chcltuieli de reParatii ii irrtrctiler.' Cheituieli })e trlr asiguritrel lI lrr(

florexiunile Prezcntate sint foarte evidentc De exemphr: fiabilitrllcir l;r rlruaLrilitatea in{lirenfcazi nu numai chcltuielile dc rcparafii tt-i intr'litrur.' t.i si chcltuielilt cri irmortismentul utilajului (o duralrilitatt' satt fiabilititlI rttrrr l,triri-r l,r','sitiL nratcrialc;i prelucriLi uli-scumpt, ' trc.nliri \1 .costul t t ti I i Li rrI rrr ) ' r l r r r . r l ' i l i t i L !5 i i i r r l , i l i t . i l r i A , s c l | s 1 , 11 r r r i c l r t , l t r r i c l i l r : o i r s i r r n t e . c c s t u r t i n . r ) , u i L L n c r

: t'/

n]ai ridicare, re.vin.intr-o cotd-parte mai mice pe unitatea de energe, urmare a Iaptu.lur (a rrtl.la]ut poate produce o cantitate mai mare dc energie in durata oe vrala. Pe baza unor asemenea rationamente de 1eglturi intre caracteristicile lehnicc si cheltuelile de exploatare sc por elabora il"1ii d. calcul al ch.tuie_ lrlor de erploatare pentru ma5inile r.olient,. Peni ru a desprind. unele consideratii prii-ind concepfia rnasinilor eoliene \om prczenla relatiilpde calcul_al .hehuGlilor de exploarare a magiinilor ' nergaticc. In cazul generatoarelor eleclricr., chr.lluielili de exploatari (C")cxprimate in leiikWh energie electrici produsi, sint date de relitia

cregtereacheltuielilor pentru reparalii in o/o fiecare perioadi. Ala de la cregtere (A ln I t); - durabilitatea utilajului, ani/ciclu de reparafii; t K - cheltuieli conventional constante (cu administratia, intretinerea s. a., exclusiv cele cu amortismente), lei/an; e, - cota eficienlei sau taxa pentru fonduri, Iei/leu investit. an. Numlrul orelor de funclionare pe an, h, ca funclie de durabilitate 9i fiabilitate, care apare in fiecare componenti este dat de relalia b -

.

c " : E " + A u + A 2 " +R " + C , . " + " . D

tt = t.(r
\

'/"-.l - -Jr,
t-t ) i

unde.E" este costul energiei dt antrenare a gencratorului, ,4r. - arnortrmentu u t r l a J u l u r ,. . | 2 - a m o r l i e s m e n t u lc l a d i n i , R . . - r o s t u l r e p a r a l i e is i i n t r e _ , _ tinerii generatorului, C." * cheltuieli convenlional constinte,' D) - taxd, pentru folosirea fondurilor {ixe. I-uarea in calcul a componentei D" esie tegati de f,apfll ci {ondurile investitc de stat pentru procuiarea utilajului tre6uie rambrrrsate complet ;i nu r.rumaiparlial prin amortismente. Fiecare componcntir din relatia de rnai sus depinde de una sau mai multe caracteristici tehnice,fiind d^irect sau invers proporlionall in raport cu caracte_ 'de ri*icile respective. In {unc{ie <ieacesteasi unele coistante dc legd._tehnice turi, rela{ia devine ' 1-.h 2 . \ / n .1 0 0

unde lo este fondul nominal de timp, orelan; do - durata medie statistici a unei intreruperi accidentale, ore;.thl - timpul mediu de funclionare intrt: doui. intreruperi neprevizute (caracteristica fiabilitnlii), orc; d" dura[;r reparaliilor preventive, planificatc dintr-un ciclu de reparatii, ore/ciclu. Particularizind relatiile de calcul al cheltuielilor de exploatarela ma$inilc eoliene,la carc
t ; -

+

+f*
tu -,-' r

\
se obllne

er)

Th

zat4 . t00

c " - A r "+ A 2 ,+ R " + C , " + D , .
Din cele expuse se pot desprinde unele aspecteesentiale: energia eoliani este o energie naturalS, gratuite, deoarecee-rtracfilr t i se face concomitent cu conversia in alte formc de energie; randamentul energetic nu ar trebui si influenteze in mod lrot;-rlilor. atita timp cit se situeazl ln fimite acceptabile., cheltuielile de investilii si exploatare sint determinante; - durata de {unctionarc poate {i influentate prin amplasarea, pc rlc <r parte, in zone cu potenlial energetic cit mai ridicat gi, pe de alt5. partc, priu lSrgirea gamei de viteze ale vintului la care funclioneazi maginilc colicnr'. ir _ceea priveste volumul cheltuielilor de investiJii 9i de exploatirrr.,st: ce desprind clar calitelile ce se cer maginilor eoliene. Princifalele d6u[ <:rrlitir{i ar trebui si fie simplitatea si robustelea. Simplitatea ar tribui si"r rnirxinri, fie deoareceac_easta permite, in afari de costuri de investilie gi dc cxplorrtrrrr. ar minimc, o fiabilitate ridicati. Estc deci necesar s5. se simplifice t:<.rrr-sl liir ruc maginilol eoliene, folosind tehnicj de inginerie a valorii !i analiziL nrolb. logici. Termenul de ,,morfologie" se referi. la structura maginilor rrrlir.rrr. 5i, deci, analiza morfologicl cstc dc fapt o analizir stnrcturalir. A<.r.rrstfr :rnaliziipresupune definireaprodusrrlui agafcl, incit scopulacestuia (li.viui in sh <lar ;i dupi'L toate {uncJiilc pe care acestalc rcaliz,ci,rzir lost scorsr.irr ce arr
ill(r

+
lul(l(': 4 d ,ir

T! c p1,l bcm t00 ,11,, K
Phr

s,g.C1A

. este costul encrgieiclc antrenare,lei/kWh; randamentulgeneratorului; procentajul sciderii randamentului la fiecare Al, ore de funclionare; numirul orelor de func{ionarc pc an, linind seama de siguranla in lunctionarc si durairilitate; 7 rlurata de serviciu a generatorului,ani; greutatea specifici a generatorului, kg/kW; 4. ( r eostul. specific al utilajului pentru giidul I de cornpleitate, leiikg; /, -- r ocficient care exprime gradul de complexitate al util;jului; .\ a r i a s u p r a f e t e i " b a z do c u p a t e e u t i l a j : m r : d d /i, - coeficient de majorare a suprafelei de bazd. in vcderea considerirr-ii suprale(eiauxiliare (,4": 30-40); (.-, costul specilic al chdirii in care se instaleazir echipamentele,lei/m?;. /' putcrea, kW; ( rrr chrltuicli pentru reparalii in primul ciclu dr: reparafii, lei; llriti

evidenti si clasificate. UrmS"toarea sarcin5" este stabilirea costului acestor funclii, compararealor gi selectareacelei care aduce costuri minime, calitate suficientb". fiabilitate ootiml. In mS"sura care ie poate renunla la o serie de ansambluri ale maEinii in coliene, funcliile acesteia fiind rezolvate, simplitatea ne recomandS"sl o facem. Spre exemplu: renunlarea la mecanismele pentru aducerea turbinei in nlanul vintului sau la constructia unei nacele rotitoare. ln cazul turbinelbr cu ax vertical oferi o simpliiate acestor tipuri de turbine ln comparafie cu cele cu ax orizontal. Robustelea maginilor eoliene este legati in primul rind de condiJiile.in care lucreaz5.,respectiv turbinele, in afara construcliiior, {iind expuse la intemperii de tot {eilul: ploaie, zf,padL, chiciuri, praf,'umiditate 9. L. Agentul motor, vintul, avind o structurd. variabil5"in limite largi atit ca intensitate cit gi ca direcfie, maginile eolienese vor realiza astfel ca si suporte varialii. De fapt robustelea este legati de simplitate, clci aceastacontribuie mult la o robuste{e suficienti. O atenlie deosebitS. trebuie acordati proceselortehnologice de realizate a maqinilor eoliene, ansambluriior ;i pieselor componente ale acestora. In misura disponibilitllii unor tehnologii simple gi la costuri competitive, implementarea enerseticii eoliene nu va intlrzia. Introducerea energeticii eoliene depinde, in principal, de capacitatea instalaliilor eoliene de a {i competitive, cu instalalii convenlionale de producere a energiei-Competitivitatea energeticiieoliene trebuie sA lini seama de caracteristicile sale. Am afirmat ci energia eoliani este gratuiti. Intr-un sens absolut, orice fel de energie este gratuitl. Ceeace costi ln cazu1surselor convenlionale de energie slnt extragerea, transportul ;i convertirea energiei intr-o forml utill. Faptul ci in cazul energieieoliene extragereaSi conversia sint concomitente faci ca centrul de greuiate al costului aCesteienergii sl {ie determinat ca ii ln cazul energiei solare de investiliile iniliale in captare, conversre, stoiare gi transport si de volumul costurilor de lntrelinere ;i exploatare. Intr-o analizi. a competitivitilii unei instalalii eoliene trebuie deci comparat costul acelei instalt.tii, care include investiliile legate de procurare_a Fi instalarea sa, plus costul exploatlrii gi lntrefinerii, cu costul unei instalafii conventionale timilare. care iste deteirninat de investitii, costurile combugi al exploatirii instalatiei. "tibilului Aceste consideralii au repercusiuni gi asupra parametrilor tehnici ce se impun instalaliilor eoliene. ln primul rind, randamentul, care intr-o instalalie convenfional5.este o mirime ile primi importanle, nu trebuie sl aibl o importanle determinanti. la instalalia eolianl, deoarece combustibilul este ,,gratuit"; ceea ce are importanll.din punct de vedere economic este costul unit:t1ii ae putere furnizatl. ln it doitei rind, faptul ci investiliile iniliale in instalaliile ioliene sint mult mai mari decit lri cele convenfionale face ca durata'de folosire efectivi. a instalafiei sf, suporte aceste costuri. In aceiagi timp trebuie sl linem seama ;i de faptul ci se estimeazi o reducere substanfiali a costurilor de investilii cu cregtereaputerii instalaliilor eoliene, lucru ionfirmat de experienla oblinutd in acest domeniu in firile puternic indus390

trializate. De aceea se intrevede ca instalaliile eoliene si-5i geseascl concomitent o pozitie competitivd atit in unitelile mici, cit ;i in cele de mare putere., Diversele particu-laritili economice.ale instala{iilor eoliene, strins legate de costurile relative ale combustibillor, de costurile transportului energiilor competitive, de costurile relative de finanjare, precum gi de condiliile meteorologice locale, determini o puternici dependenti a competitivitf,lii acestor instalalii de locul in care urmeazi a fi introduse. De aceea, orice incercare de a compara eficienta economicl a unei insta]atii eoliene cu aceea a unei instilalii con-ventionalei'a fi valabili doar pentru zone geogra{ice cu potenlial energetic eolian apropiat. Datoriti faptului cf, multe din instalaliile eoliene nu au depdgit inci stadiul experimental sau, mai exact, de cercetare,este dificil sl se fac5,o estimare corecte a structurii costurilor qi a economicitllii acestor instala]ii. Chiar gi in aceste condilii datele existente in literatura de e specialitate ne-ar perrnite unele aprecieri. Dar disponibilitilile tehnologice din fiecare lari pot determina structuri diferite ale costurilor instalatiilor. astfel incit vom Drezenta numai unele date rezultate ne baza exoerientei obtinute de Laboraiorul de cercetare pentm utilizarea e'nergieivint'ului di la Universitatea din Bragov la instalaliile eoliene avind turbine cu lx vertical, linind tseama de valoarea de investilie Ia productia de serie a generatoarelorintrate ln fabricalie de serib (TS-1, TEV-6, TEV-20), cu prototipuri executate (TEV-50, TEV-100) sau a celor in curs de proiectare (TEV-500, TEV-1000). In diagrama din fig. 13.4 este prezentat6. evolujia investiliei speciiice in mii lei/kW putere instalatS". Din aceaSti diagrami se observi cl investitia specificb"are, valori foarte. ridicate _la generatoarele eoliene de mic5, putere, care cuprind in general gi, cheltuielile gfectuate pentru stocarea energiei,9i valori acceptabile pentru cele de putere mijlocie ;i de mare putere. Pentru estimarea iosturildr energiei produse, se face analiza pentru-douE zone de potenjial eneigetic eolian: o priml zon6 cu un aport anual de 4200 kWh/an gi kW putere instalatf,;i o a doua zond. un aport de 3360kWh/an gi kW putere cu instalatl. Pe baza acestora, a valorii investiliilor gi a cheltuielilor anuale de intrelinere gi de exploatare s-a intocmit diagrama din {ig. 13.5. Se remarcl costuri ridicate la generatoareJe eoliene de mic5. putere, chiar pentru cele amplasate in zona I ;i costuri mult mai ridicate pentru toate generatoarele amplasate in zona II. .Pe baza datelor de mai sus s-a intocmit ;r diagrama din fig. 13.6, care reprezinti diagra4a duratelor de recuperare p6 puteri de generatbareeoliene. Ca gi in cazul analizei costurilor energiei produse, durata de recuperare scade cu cregterea puterii gi, bineinelels, cu zona de potenlial energetic eolian, Deocamdati Iimita optimi a investiliei specifice,a costudlor energiei produs() ;i a duratei de recuperare in functie de puterea turbinei eoliene nu cstc lnclt suslinuti. de date practice. Este important sArepetem un lucru esential.Densitateafluidului dc lucru, aerul, determinl densitlli mici de energie pe unitatea de suprafatl activit dc eoliene conventionale au dimensiuni dc gabarlt pall gi, respectiv, ,maginile n:lativ mari. Pentru a ilustra abestaspect,in fig. 13.7 sint date dimcnsiunlhr

3fr1

N*P^
sr#

* s Y-/
i -@

E .!

E

w
W
W
I

.9

EHN
1 t I

R

iifl: E4

w

g € s 3 i ! I S * 5 - n Tf A
; i,-t .jr' i E
: . t : ., L J bI i.i?+ i1: €

fi: 6 9 K * _ -f€r o
5o';/5n.j

e-j: { i
a *

.'fl

tiBo a i

I
I

E
J:

w

F"o

6

Ln=1;

E g E + A f !z:a ' J"j;., J\u
!ai ae
sF : : ' . !g = 3 q :: + A ;ni; ni o !

4 : ^ 1 +

-'
6 N

i:
A

t

f

E '

r ,,,-\ N l L i J r -- t& s. ":: e3 . \ i 7 0 o v 8 A ; J - * i

i ,.i

M
ffi &
;
I

,: Ei
Y O F 5

'E

..

o d L

x.E, 39

Y N

* ' E

;-&

.; b 9,9 r . 46 9 +

r3-

6 c o n

I

X

ffi
l I -

d

. .E; EF= f =: rs3i
;;;':3'l

Eti 5 t

E

J ,ll ,:J,

:-E +;

E = i.j- .;

i-i or.{. ;{t '"E

- !

-

!i"
t

63

EI !q
o_i

-w
Y N w -i-l=[
t l

t E " s- +* s3 "A,t'

9 9F( -3 6ad o o';
F H: F 'c

-b.9 9.5 {, g "?

I f5{H i 3E
i

+ s i+ , E o; .

: € q

lr

-:rr b:

Ei
15 46 io : F

.r

! t c :

'a- ; E 'di 9,
9oe " 1i F.!
ii,: i a x -

i € d6
z e
d F 2

!|.9 _.

i i
/3

i: " .-5-.-3 3.g .n

,,zB

e

Fs3.6 =i
A+"IJ 3B

l

i

a

I
',{'

_ i i l
s
'a3

ffi<

.* 3'1 a-.it+,

Ai:;

H=.i*rll [ 0 csE ,.;J-.J-,t e
it

+;3
r';s i.E t
.!:

.\tq ;:: o

3E
q d !:

€ ;

,!ct;{

ii

>* 'o'€
di,. 0o q

S*

3

c

E €l E: J . ' d': Eh a J Jrt

-l

lllr:l

informative a-leturbinelor eoliene cu ax orizontal si, respectiv, vertical pentru o gaml large de puteri cuprinse lntre 5 $i 20 000 kW, ia o vitezi. nominali a vlntului de 10 m/s. Asupra celui mai adecvat tip de turbini eolianS- micS-putere si, resde pectiv, construclia rotorului acesteia, p5.rerile stnt impirfite, degi criteriile globale slnt unanim acceptate. Recurgind la o comparalie a elementului esenlial al rotorului di{eritelor tipuri de turbine eoliene,pala, care reprezint5. 2\-40o/o din costurile turbinei eoliene, pentru urmitoarele dou[ situa]ii: .- construclia palei din aceeagisuprafati de material (3,2 m2) la o vitez6, nominall de 3,2 m/s (fig. 13.8), - construclia palei pentru o putere a turbinei eoliene de 3,3 kW la viteza vintului de 5,6 m/s (fig. 13.9),rezulti urmEtoarele: - elicea liberS. are un coeficient de putere mai bun in conditiile in care puterea ob{inuti este mult mai mare fa}l-de celelalte tipuri de rotoare; - nu intotdeauna se poate lua o decizie in avantajul acestora, avind in vedere tehnologia de fabricalie mult mai costisitoare, mai ales ia puteri mari, precum qi complexitatea mecanismelor de transmisie a migclrii gi de aducere a turbinei in planul vintului. Asupra opliunilor tipului de turbini Ia cele de mici putere se mai face o remarc5..La rea.Tlzzrea unor modele cu tehnologii simple gi accesibile sau pentru scopuri bine definite, ca de exemplu asigurarea energiei electrice pentru locuri izolate, simplitatea gi fiabilitatea ridicatl sint elemente care pot contrabalansa rand?mentele energetice. ConsiderS.m unele aprecieri din Iiteratura de specialiutil a mei prezerLta tate, uneori controversate,asupra puterii optime a diferitelor tipuri de turbine

ln continuare prezentim o analizl conparativ[ ax orizontal gi cu ax vertical (fig. 13.1).

a turbine]or eoliene cu

* Coe{icient de putere mare - Puterea 9i turalia se pot regla prin modilicarea pasuld palelor
Tehnologia de erecuge a palelor este relativ simple * Echipamentul de conversie este plasat la nivelul solului - Nu necesiie disoo?iliv de orienlarE -

- Coeficient de putere mai mic - Pot sa apare oscilalii pedculoaso lo pale ;i la ancorate

Fig. 13.10.Puterea optiBi

pentru diferite tipuri de turbine eoliene.

eoliene (fig. 13.10). Aceste aprecieri slnt ficute de diferili autori in functie de rezultatele experimentale obJinute plni la aparifia unor lucr5.ri gi, binelnleles, de disponibilitd"tile tehnologice din fiecare farl. In aceste aprecieri lipsesc turbinele eoliene cu ax orizontal cu o singurS. pall, dezvoltate ln R.F.G. ln cadrul programului Growian II. 394

In constructia maginilor eolienegi,in special,a turbinelor, trebuie sd" finem seamade natura solicitirilor, precum gi de faptul cb.unele dintre ansamblurile principale, cum ar fi palele, sint organe in migcare cdrora li se cer, pe llngl o rezistenli superioari, un profil respectat riguros cu o anurniti suplele, ceea ce reclami. folosirea unor tehnologii bine puse la punct. Aceste particularitlli constructive ale masinilor eoliene trebuie abordate prin prisma realizirii tehnologice. Procesultehnologic de realizareva trebui si asigure condiliile calitative impuse gi la costuri minime. Rolul important rezervat in prezent tipizirii standardizirii in rationalizarea producliei in9i dustriale gi referirile crescinde din literaturatehnicl gi economicl de specialitate la aceasti Turbine cu ar temi ne determini. si. abordlm si unele aspecte Fig. 13.11. cu ax v€rticol, orizortal 9i legate de de{inireain mod unitar a unor notiuni operalionale de bazf, gi direclionarea activitllii legate de energeticaeolianl. Avem convingerea-cd unele noliuni sau puncte -de vedere a-le autorilor pre. zentate in aceasti lucrare vor putea constitui o bazi de plecare. Componentl de bazl gi instrument al ralionalizdrii- economice,standardizarea cuprinde in societateanoastri intregul sistem de reglementarea dimcnsiunilor gi calitilii produselor,realizat prin intermediul standardelor care pot fi diferenliate- d ipl {operyul- t.a care se refe-ri aspectul tratat, respectiv cbn$'fipizarea, nutul standardului qi nivelul de standardizare. ca laturl a stairdardizdrii cu cele doud.funcfii: selectivl qi constructivi, limiteazl sortimentul, pe de o parte, maginile sau iarg ale ace_stora.prin extinderea producliei numai a unuia sau a citorva recunoscute ca cele mai corespunzatoare scopului. iar pe de.alt[ parte orienteazi construclia obiectelor, sirbansamblelor- piescl6r, gi astfel incit s5"se poate adapta cit mai fidel cerinjelor tehnologicelir cbntinul clverslllcare_ Aspectele principale ce trebuie avute in vedere in domeniul tipizlrii ll standardizirii energetice eoliene vor trebui sl vizeze aspecteleprez6ntatc lh S. lJ-12UrmS.rind asigurareaunei pierderi minime de efort sau de materiale pfln simplificarea proceselor de lucru gi ameliorarea metodelor de realizare, tirn-

306

sport, vinzare, standardizarea rea)izeazd, o m5.rire a avufiei na{iunii sub toate forrrele: gtiinlific, tehnic, intelectual 9i folosirea mai eficientl a acesteia. Mai mult, intr-un domeniu nou, ca cel aI energeticii eoliene standardizarea. qi tipizarea pot duce la cregterea vitezei progresului tehnic, cit gi la acumulare! unui volum cit mai mare de cunoqtinNenoi, va-iorificabil industrial, ln unitatea de timp,- ca unnare a mijioacelor materiale gi umane din ce ln ce mai importante alectate cercetirii. Mai mult, standardizarea gi tipizarea pot aduce importante economii determinate de: reducerea nomenclaiurii produselor de bazd. czre permite md.rirea seriilor de fabricalie gi micgorarea cheltuielilor aferente, inclusiv a celor necesareinstruirii personalului, uniformizarea metodelor de efectuare a lucririlor, inclusiv a c6lor de incercare gi control, documentaliilor gi lehnologiei, alegerea solufiilor catacterizate printr-un inalt grad de tehnologicitate, stabilirea parametrilor optimi ai produselor, asiguiind o exploatare economici, reducereatimpului de concepliegi asimilare. Incheiem acest paragraf cu unele aprecieri in legi"turi cu energia eoliani. gi mediul lnconjurS.tor. Cregtereaimpetuoase a consumului de energie primari.
9 n

importante eforturi -. Mhsurile practice pentru combaterea poluirii necesitd. lrnancrare,drn partea societitii, a_preciate Z-4o/o din inlestiliile totale. la Vintul, sursi practic inepuizabild, datoritn densitntii mici de enersie D€ care o contine, necesitd instalatii cu gabarite mari. pentru instalafiile" mili este,posibil si nu ap.ari. repercusiuni asupra climatului local, pentru instalalllle man esre posrb sa apari rnlluenle asupra microclimatului. energii,_energifvlntului, ca de altfel $i conversia . In-comparalie cu celeJalte sa in alte forme de energie,este una din cele mai curate gi mai pulin poluante. Generatoareleeolie-ne ocupi suprafete mari- de teren, dar ie voi impune nu -unor mesuri sig,urantapentru preintimp-inareaaccidentelorsau producerii .de accloenrela strugerea.unor presea ate in mi;care de rotafie sau la desprin"dr. derea gi azvirlirea ghefii depuse pe acestea. Zgomoteleprodus6 de riraqini-le eolienesint de rnici_intensitate.

13.4. r.3.4.1.

Zo1arya_energetie[ eoliane a R. S. RomAnia gi eriterii ile alegere I amplasamentelor Zonarea,energ€tic5,eolianb a R.S. Romdnia

Ee
'Rg
:q in 6 _g

E -

E * 9r €
ix;

E+E$fu!:EE
stF E '= 'i l
.! t

H =
5 r
IerhinoLogie sinbolizc.e

Dupi unii autori cantitatea de energiedisponibili in curenti de aer la nivelul intregii planete este de aproximativ l3 . l0.1,Mwh/an. Canti_ tatea ce o reprezinti aceastSenergie potenfiali este ilustrati de fiptul c6 la nivelul anului.l973, putereainstalitaln echipamente producerei energiei de coliene Ia nivelul planetei era de l0r0 kWh. Pe baza datelor climatice au fost elaborate hnrli privind distributia vitezelor vintului la nivelul intregului glob gi, respectiiu, torespondentul acesteia privind disponibilitifiie de energie eoliani in kwh/(mr.an), Datele considerate pentru o inillime de l0 m de la sol sint prezeniate in ti[. 13.13.

noIize, lncerciri,reeplii d e o n b 6 l o r 4, d r o r c o r e , d e p o z i t o r e , t r o n i p o r t da explooioie si r€porotii

Fig. 13.12.Domeniile, ni..elurile 9i continutul energeticii eoliene ce trebrie t:r;;*".." la tipizare ri standar""","

conduce la cre$tereagradului poluirii mediului inconjuritor. In toate fazele lantului energetic, de la extraclia purti.torilor de energie gi pinS-la transformarea in energieutill, rezultl degeurinocive (chimice,radioactivitate etc.) care influcnJeazS,negativ mediul inconjuritor. La poluarea chimici-, termic5. a apelor, radioactivS., electromagneticl gi influenla lacurilor de acumulare gi aiupra scoar{eiterestrese adaugi poluarea sonord" esteticS.. 396

llig. 1.1.13. Harta densitrtilor de cnergie eolian!, pentru lntregul glob.

307

Aceste hirti ne oIer5.doar valori estimate ale acestei energii. Mglte dirr datele indicate pe aceastehartI sebazeaz|inmare parte pe rnlsuririle efectuate la observatoaresituate la nivelul solului sau ecranate de vegetalie, construclii i. a. Tctuti, aceasti harte ofer5. o orientare generale privind potenJiatul cnergetic eolian al Plmlntului. Se estimeazi cA pentru intregll glob acesta se siiueazi. int-r9 1_3_._f0u 15 ' 101'z MWh/an, iar'pentru ."prif.1i uscatului $i la cca 1,7 ' 1012 MWh/an. Deocamdati este'practic imoosibil si se delimiteze oonderea consumatorilor naturali ai acestii energii (?eglareaclimei, eroziunii'gi transportul solului, contribulia la viala biosferei prin transportul seminfelor, polemrlui, improspS.tareaaerului g. a.). Daci includem iofi acegti consumitori naturali in contribulia vintului la reglarea climei, atunci problema se reduce la evaluarea generalS.a ponderii celor douS componente ale energiei eoliene totale" respectiv energia eolian5. climatic5. gi energia eolianS.motoare. fara noastri, situatS. intr-o zoni de interferenli a maselor de aer cu contraste termo-barice mari (anticiclonul siberian, anticiclonul azoric, cicloniir mediteraneeni, ciclonul islandez, anticiclonul scandinav letc.), dispune in ansamblu de un potenlial energeticeolian relativ ridicat. Configuralia reliefului

cilci api. Concluziile acestui studiu ne oferd imaginea din fig. 13.14.ln regiunile lelii cu a-ltitudine sub 500 m cele mai mari viteze a1evi]rtului se infilncsc !a gura $e v[rsare a bratului Sulina, 7,5 rn/s qi in extremitatea esticl a Cimpiei Covurlui\lui, 4-5 m/s. Celemai mari valori inregistrate la Sulina se datoiesc {aptului ci acesteasint oblinute deasupra apelorherii si Dundrii. unde coeficientul de rugozitate este foarte mic. Valori apreciabile, ce variazi. intre 4,5 gi 4,9 m/s_se_conLati in Podigul Birladului, deasupra Horstului Dobrogean, pe-litoralul Mddi {eg!e, i1 Cjryda sjrejlului inferioi, cu excepgiaextrenritl]ii sale vestice 9i pe Dealurile F ciului. Partea esticd a Dobrogei continentale cit qi pirlile vestice ale Cimpiei Siretului inferior 9i a Dealurilor Fd_lciuluise caracterizeazi prin valori cuprinseintre 4 Si 4.4 m/s. Valori insemnate cuprinse intre 3 gi 3,9 m/s se intilnesc in partea de nord a Moldovei, in extremitatea vestici a Cimpiei Siretului inferior, in Gmpia Blrlganr4ui, in tbrogea.gonti.ngnla!, exceptind estul acesteia,precum gi la sud gi sud-est de Podigul Birladului, in cimpiile Muregului gi Timi$uiui gi fartea sudicf, a Cimpiei de vest. Viteze cu vilori cuprinse intre 3,0 . ,si3,4 m/s selntilnesc in pirlile centralS. '' qi sud-vestici ale Moldovei. in centrul Cimpiei Oltene, in plrlile vestici gi sudvestici ale Biriganului, in centrul Cimpiei PremonraneGetice,in jumttatea vestici a Cimpiei Crisurilor, in extremitatea estici a Clmpiei Mureqului gi in ^Cimpia Gitaiei. In cimpiiie Crigurilor, Carei, Premontanl Getici, \l5"siei, Mostigtei, precum gi in zonele Dealurilor Getiie 9i a Subcarpatilor vitezele vaiaz\ lntte 2,5 si 2,9 mls. Valori ceva mai mici 2p-2j rr.ls se semnaleazS. centrul ln Cimpiei Romine si in zona dealurilor vestlce. Valori lipsite de importan|l, cu. prinse intre 1 ,5 qi 1,9 m/s, se seDnaIeazi in cimpiile Somegului, Bnilegti, Romanali, Dealurile Silvaniei, in Transilvania, precum gi in zonele sudice ale Ialomilei gi Teleajenului. La altitudini ce depdgesc500 m, vitezele medii intrunesc valori maximc
Fig. 1J.15. Depuneride shealepe un sene- in z-ona pisculilor ina-lte ale Carpatilor nr?ieo ce depi;esc 1800m altitudine; 10,'l m/s raroreolian, instetar oL,s"rvato,ut tc rolosicL5.ceu!i. la Vir-ful Omul; 10,3 m/s la Virfut Jarcu ;

.

Fic. 13.14.Harta yitezelor medii ale vintului pe teritoriul R.S,R.

carc compartimenteazi, puternic teritoriul firii, imprimi modificiri evidente in mirimea acestuiadelao regiune la alta, determinind o repartifie neuniformf, a sa. Institutul de Hidrometeorologie a realizat un studiu amplu privind distribulia vitezelor medii ale vintului pe teritoriul ![rii pe o perioadl de 398

10,2 m/s pe virful Ceahllu- Toaca; 8 m/s pe Virful I-lci'ufi gi 8,2m/s pe viriul Vlideasa. Pe vlrfurile de altitudins m, rnedie cca 1450 vitezamedieestede 5-6 mis. la

390

. lrr legirtur-ircu amplasare'amaginilor eoliene in accste zone, se face pret rzarca cii la aceasti altitudine, fenomenelcclimatice de iarni: chiciirri, polei, dcpuneri de ghea{i sint frecvente gi tehnologiile de inlirtur.are a acestor lcnornene nu oleri solu{ii la costuri accesibile. Spie exemplilicare prezenti.m in fig 13.15 aspectul depuncrilor de gheali p" ,in ge.rer.to, eolian la virfu],
l-acauIl.
pE EisnAI Marii arA|E !€ a.ERcE d{.t k['lr,tf*

si ca -Este ins:rnecesal: accasri estirnare fie fiLcuti cu metodemodcrn('r|' datele de la un numlr' mai rnarc de stt{ii rL ir.rt"Jic"t", carc s[ prelucreze ?-paraturi automati dc inregistrare,dispusc in z'olr'' iot.ta."fr."tt""ti". c'ilculatia maseior r'le aer' Aceste obsert'alii col'lrrll t -."r"tii"ii.;" ".ttru morloiogicc lor putca ofcri datc certe in viitorul 1p-ropiaj' corcsl)rrrl ."'it"Jl in alte fornrt' rL a )ito, a"rr.ftlrii iehnologiilor de cor.rversic energieiwintutri eoliene.Microrclit'lrri o bazi,"solicliimplcmentirrii rnergeticii i"".ni". ?, "r"r" cste extrem de important ( ) ;rttr ;o;"i d" amplasamcntal maEiniloreolic-nc 'rtr.lia pi".ot,l f..in" l i i n l r o z o n i d c p o t . n l j a l t n i ' i .m i c t l ' - rc a r e s p r Pe \ r ' l l l l t r t I d " " . u p ' . u n i t i d " a l ' u p x r ' r l Fi n ' d u c e . l ao b l i n e : ' : 'r.t t t ' r t ', i l I f " . i " i a . , t i,aet,r.t,.'. l p o a t " f i m ' r i e l i c i c r r l : ' lrc ri t o a l { a n e j u d i c i o a s 1 : r l ' i l i l ' r ' tii").^t""1 intr-o zoni de potenlial ridicat "^" speciali;tilor [.'."i" tr"t"i" si se tinir searnadupiLaprecicrea ii" ''portulrri de energic l)irt ".rJ cste Iegat dc 'rprccierra d" I.-i;;;;;i;.;"t"-i."ai. , i " r ) " * f " l l " i i " , " l c u l a l e n e l g i ' ' ia l i n d . i t n z a . r i r ' ' ! f u il " P t ' l : l : " - - ' : , l l : . 1 : :
combindla ' u , onstaldr('l ca lintul bal' in r'rlaln sl 13r(orl c5te llnllol-I)l

poot" fi dc cloui trei ori mai mare decit cea c:itlcrrlali .:Ja":, "i".tl,'!. anualc pentru zona respecti\'[' "t-.*i" ne b?za r-itt'zclor medii

73.4.2.

Criterii t1e xle€iei'e a amplirsamentelor instala!,iilor eolienc

Fig. 13.16. VariantS, de zonare energetid. a R.S.R.

Deplasarta generalS. marilor mase de aer se manifesti si este resimlit[r a r u_totul inegal pe diterite parrte,v[i, cu]oaresi sei intramontane. ln general^ lir l,az.1 masi\-ulorviteza vintului estc diminuati. Numai partea care se ridici izolat, ce donini inirllimile din jur este caracterizatiprin viteze ridicate ale. vilrtului. Astfel pe masivul Ceahliu, in timp ce Ia.h'azaacestuia viteza medie. . r ' i n t u l u i ' ' s l c d o a r d c 1 , 6n r / s , p c p a n l a l u i a t i n g ea p r o a p e 4 m / s , i a r p c r r ' ; r ' t i 1 0 . 2m / s . P e p a n t e l e a d d p o s i i t ev i t c z a m e d i e e s r e d e d o m e n i u l a ,).nr/s, pe cind pe cele cxpuse in fata invaziilor de aer mai frecvente in sezonul r','r't' al anului oscileazi in jurul valorii de 4,5 m/s. Valori apreciabile peste .\. nr/s sc inregistreazi in zona de{ileului Oltului, la intrarea in pasul Turnu r \() l lr . l)c baza acestui studiu gi in conlormitate cu cele prezentate la cap. 4 a Iosl r-calizat[ harta de zonare energeticl eolianl a R.S.R. prezentatS. in lig. 13.16.Accasti zonare reprezintir o priml estimare,oferind o odentare gt'ut:rali si care indici o cifrl informativ[ a potenlialului energetic eolian al dc cca l i u i i '[-inind 1 2 0 . 1 0 6 1 5 0 . 1 0 6M W h / a n . seama ci. din punct de vedere tehnic gi economic nu este posibih rlt'rrtilizat acest potcntial, o aprecierede folosirea 100/o din acestpotenlial tttt t'cprczinti o cstimare prea optimistl. Astfel, aprecierea generaliL potura vintului la nivelul intregii llri lillului tr:hnicsi cconomicamenajabilal energiei a t l r u t c i ra ( l u c c u r l a p o r t e n e r g e t i c e o r d i n u l 1 2 . 1 0 6 - t 5 . 1 0 0 M W h / t n . d 100

ctt Pentru alegerca uuor anrPlasamtntc. ale maiinilor colit'tlt ' n , r g " 1 i c ' o l i r n o P l i m . i n i n " c e - a r * j r r f o r m a t i i d e t a l i a l ' r ' 'l ' r t urr oot, nlirl lrr.c'n'lil,iil'' i r " . ! . ' i , t ' " l i ' " " i - i i n J , - t " t , r u , r , i . , . i i n t e n ' i t : ' t e av i n t u l u i d a r 5 i t i n i e r j P r e n t au m . t l l r r l l n r { ' l l , l i m a r i c e , p a r t i ,u l a r i t j l i l , , l e r c l j c f d ( c e s u - : i m*"- i i l e d . . 1 . , o . ;. , p r , r , \ l J a g c d i n l l r m A l o ; r r n l cs u r c i ' ; at I h;.i; d" ,'olt", enirgctici eoliani, carc oferir ,orientarc:r 8(r)('rirli " se oblin de la sta{iilt rlirr - J"i" litezei ;i stiucturii vintului, care an; acest(r(lir1r's( t "..rpo zona amplasam.ntului pertru o pcrioadir dc ccl pulin un . potenlialului eolian' o{erin(l l{)lrxlirl'r ;; ;Jt*-;;i.r-i."'..o "r,".tl optlm; indicaiii de Laz.l pentru proiectarca sistemului de conversle "'*--] rrru analizei situa{ici anrplirsrr tipogra{ici, a zonci in vedcrea iiJi..r"" obstacolc pc direc{iile princilali' :rlc r.irrlrtltri; tutoi ,i I '"'-j;#;;;i." "ii-inari:'er'lentualelor pe sc)oane, pentru sta'ilircir rli'rr lii''t iipi.:", ."*t"al <Lominante alc vintului; - studiul relic{ului zonei; - ProsPectarc Pe teren. : Unele observalii in legiituri cu liltrarea in{ormaliilor I ant"l" d" .iit"ru vintului de la statiile existente trel)rriI cOrL'lirlr'li filtratc cu condiliiic dc relief 9i climatice; vintulrti trllttic rrllrtsrt oondcrea afectati,' di{eritelol stalii de mit:-utiL rr .i ;"t, ' i urr punct d' misur''r. poat( si rttr [ir' Ii l'rr' i; ;t];; . or".o,'i'ii,l,, tt inconirrrltoarc siu poate a'ea rcl'|-vitnlir' tJat pcttlttt ;;;;;di.'^;;;;tr-zona suprafa{ir rt clusir cliu jurul sta{ici. l{rl

pentru unor amplasamente optime pentru ,.-".^S^.1,r,:itt1"^.1",::-andate a alegerea Insrala e o l t e n es i n f u r m . r t o r e l e :
fllie l) Poten!,ialui enerpeticeoliatt.. - viteza medie anuali cit mai mare: - durata anualiLa vitezelor in gama de funclionare a turbinei eolienecit . mai ridicati. 2) Struclura uinlul,ui : - direclia vintului si nu prezinte varialii,mari in perioadescurte de timp; spectrul de frecventd al rafalelor si fie limitit la frecvenle cit m^ai *. l c.-; m r - turbulenla atmosferici si. fie cit mai scizuta; - valorile maxime ale vitezei vintului si fie cit mai scizute; - varialia pe verticali a vitezei vintului sl fie cit mai mica. 3) Morjologia relieJu,Iu,i : - sint recomandatc{ormele de relief cit mai pulin accidentate ca dealurile (,u pante m ] i n e ; i f o r m e r o t u n j i t e ,c i m p i ad e s c h i s j , u s . " l e t " ,l a c u r i l e .p l a i e l e dpscnlse lrtoralului."-pla ate touri qi cimpii inalte, cresteqi virfuri montinj in lone cu vrnturr geostrolrcemari, vii lungi paralele cu dirbclia vinturilor domi_ nante, pasuri -si trecitori sau sei in zonJ ci gradienfi mari de presiune, ca cel prezentat in fig. 13.17. 13.18 este prezentat efectul virfului unui deal asupra liniilor , Il jp cle curenr fig. 13.19 sc prezinti o modalitate.de mirire a potenrialului unui ,ln amplasamentdi:pus intr-o;a naturali. prin efectuareainei escavd.ri am_ plasarea Ea.este in mai.favorabiladecit cea de pe culrneadealului. Jrnr conrralnttcate cll'aturrle.cucoam;, avind povirniguri abrupte sau virfuri as-culite, masivelemuntoasefoarte accidentategi, in general,toateiormJ" derelief f,r'arteaccidentate,viile perpendicularepe direclia'vinturiior dominante vdile.gic_heile scurtesau ingustedc-hlul celui prezentaiin fig. 13.20. fig. 13,21 este prczentat un relief cu virf, lanc asiulit. Dispunerea .In amptasamentulur unel masini eoliencreclamainsd observalii detaliate. 4) Rugozitateaterenulwi, natura gi mlrimea obstacolelor: rugozitai.ea terenului cit mai mic5: * vegetalie.cit nrai mirunti- gi.uniformd; sint preferabile iarba gi vege_ . l i r l i . rm e r u n t a : s i n td e e v i t a t p d d u r i l e ; - lipsa obstacolelor naturale; copaci inalfi, deniveld.ri locale pronun_ l r r t cc t c . ; -lipsa obstacolelor artificiale: clddiri inalte. depozite, turnuri, ziduri .'tc.: sc voi evita in generalzoneleurbane. In fig. 13.22 este prezentat efectul rugozitilii terenului asupra profilului vcrtical al vintului in zone cu cli.diri inalte, copaci si case, intirideri' de apf, ;i t:impii. \02

I
-/intuhri F i s .a . 3 . 1 7 . D i s l r i b u t i a v i t c z e l o r -l 1 un deal, mus.e1 bine rotrniit

l'ig. 13.1t. Electul accelerarii :itezei vintului deasupra unui deal cu pante line, datoritar liniilor de curent.

{

Fig. 13.19. Arrplasalea unel masini eolie e intr-o Sa natrrrali, anlenajate pentrr mirirea Poteu_ liahlui enerFeijc eolian

Fig.

l : 1 . 2 0 . D i s t r i b D t i a - T i t e z e l o rr i n i u l u l la rn deal cn percti abrup-1i.

rrao,iii6dti" ;"zt
C o p o c r: l

Fie, 13.21. Distdbu.fia ./jt€zclor. vlntului la un vir{, .fanc asculit

f.i.22. Dfectnl obslac{'l.l()r rrlllrrli' Iig. sar arti{iciale astprn fr(,lilnlri v( rlicI'l nl vintulni.

Amolasarea generatoarelor eoliene se va Jace de regull in amontc (lc olt sc unor obstacole vit tttlttirti stacoleie directiiie dominante. in cazul existen{ei urmetoarelor condi{ii: in situalii cu teren in generalnctcrl, lni'rli"a"""tit.. i a v t i m ' e ad e i n s t a l a r e a l i H 2 3 z a , u n d e : / / e s t cd e n i v e l a r em i x i m : - r n . l r ' t 'l l p r ' t l r r z o n e c u i l a d i t i z i d u r i ,i n E J l i m c al t ' i n s l ; t l r r r ' o i^rl a" 1km (fig. 13.23): 1iE U> Szrr; disLn,ta ttiinimi It obstacol E 20 z, (iig. 13 24). ln zontr cu r" ({ig 13 25)' obstacole marunte, dese,illniimea de insta.lareva fi 11 :-l' ln zone cu alte instalalii eoliene distania miniml dc instalare vt [i /) Dintr la D :12 diametre (fig. 13.26). (r

, ll ) : l

,o;1fi #:!;,1"",.,i*;".:::n?,:li":'::i'Ji.t:1T3 .*ql!:li,:*i,:i'-:;f atent studiati.. Lipsiirdin ac"staom"ntuo e;d;;.; ..-"ii"r"i,ii, literatura de

6\ Distanla Jald. de uLilizaresau rele&: - in cazul utilizlrii izolatc va fi urmi.riti. obtinerea unei distanle pe cil l p o s i b i lm i n i m e i n t r e g e n e r a t o r ue o l i a np i u t i l i z a r o r : - in cazul conecti.rii la sistem se va urmiri apropierea de relea. 11 Exislrnla (dilor dPacrcs: - chiar pentru generatoareleeoliene autonome de mici putere accesul la locul de instalare va sta in atentie; - la generatoareleeolienede mare putere accesulla locul de instalare vu fi asigurat pentru mijloacele tehnice de instalare gi deservire. 8) Spa!,ii de plolec!'ie de siguranld: Fi la toate instalaliile eoliene, dar mai ales la cele de mare putere se vor asigura spalii de proteclie gi de siguranll care si evite producerea unor accidente tehnice 1a organele in rni;care, pale, rotor, naceli, sau desprinderea9i proiectarea de bucili de gheall sau a chiciurii. Dupd alegerea amplasamentului pe baza evaluirii potenlialului eolian qi luarea in considerare a celorlalte criterii enumerate se poate Iua o decizie privind proiectarea sistemului de conversie ;i analiza economicl privind investitiiilor. iportul e-nergetic rcspectiv,recuperarea ;i.
l-J.c.

Fig. 13.23. ini,ttimea de amplasarc a p;rfii acriv. r iurbin"lor ;otier.e pentru un teren denivelat_

Fig.-13.2{. iniltimea. si distanta de amplasare a pertii active a turbinelor .or.rc tenfr,' ,/o . cu cttrdir;, ziduc s. a.

Coneluzii

F i g . 1 3 . 2 - 5 .i n n l l i m e a si dis t.Ln-ta de amplasare a partii Jctrve a turbinelor eoliene rn zone cu copaci.

Fir

li.2h. Dicra.nra minirn; dF rrnptasarc rerele de iurbine eolieni

Fig. 13.27. Efectul amptasi.rii ma;inilorz€olieDeuasupra vrte_

spt:cialitate recornandidate rlestul de coltroversate. Oricum drstanla mrnimi 'iutrc doui turbine eoliene va fi mai -^." a. O: u al"_li."l 5\ F ett om"a cli nal ict 4toscbile.: e r - fenornenele formare .chiciur.t, ghea j, do5cir.iri : de a cnlcturel ;r rn special a celei tari si fie cit mai r irli. li : :r ai b.-r. persistpnta mici: - ln zonclccu descfrcirri electricefrecventese va cla o dcosebiti .rtcntit, (i,
1 r t , r l , . r i l : r r l , ' s rr , . i r i L . l e c r r i . c i 10.1

Conjunctura energetici actuali ne face si afirmim, ci dupir un deceniu de la aparilia crizei energetice,omenirea nu este inci suficient dc pregititi pentru a trecein urm,.toruf deceniula schimbarearadicalEa economici de pe petrol pe al!i purtatori de energie. Iati de ce seimpune necesitatea strineforturile, si. mobilizeze toatc gentl ca specialigtii Cin toate ldrile si-gi uneascd. resurselede energie creatoare in domeniul tehnicilor moderne, pentru a conprrnerii in valoare gi a aducerii in stadiu de industrierlizarc tribui la accelerarea a tehnologiilor noi de producere a energiei din resurseleregenerabile. Argumentele dezvoltlrii energeticiieoliene sint legate;i de faptrrl cir energia vintului a fost, probabil, una din ccle mai vechi forme dc t'rtr.r'git' actualiLviulrrl rrriri folositede om in afara celei animale. I)esi in terrninologia o sursl nouir, mai corect regener-abili, acestaa putut lrsigrrtiL este considcrat omenirii, estedrept, la a,ltc randancntr: rl,',il buni parte din :nergia necesard cele ce le asteDtirnazi. Oblinerea independcnlei enerseticea !arii norstrc rtprczintl lctr:ttrri . modul in care inlelege Partidul Comunist RomAn problemele gencrale I)r'tttttt fiecirei surse vechi sau noi, ii rcvinc rt oblinerea independenleienergetice, anumiti pondere.Bincinlelesc[ ;i vintul l'a avea un cuvint dc sprrs, tttrri 'lrx nr:ri alcs ciL poten{ialul encrgeticeolian al t5.rii noastre este aplcciabil. sub conducerea dezvoltate Consiliului National clc $tiirrlrr dc acecaccrceti.rile putcrnict: r':rr rttt au 5i Tehnologie permis creareaunor colectivedc cercetare rcalizat o serie de instalalii gi pc carc industria a iuccput sir le proclut:i ;i sii lc implcmcntczcin diferite scctoarccconomicc.At:cstciustala{ii cu o 1;:rtnir Iargi dr: putcri;i clestinaliivor contribui cu cncrgic in balanfa rncrRcii(ii rl 1 . ' i ir t i l I ; r . , ; t r : t t n i rr i , c i 1 5 i l : Ls r: L r ' it n i t r ,. r

BIBLIOGNAFIE
(ldrli Bernal, J. D. Stiinta tu istoria so.ietdtii. Bucuresri, tiditura Folitica. 196,{. Bucur, L H. ji?izalea dn nnstl,1tclia de r'?a.rint. Bucure;ti, Editura Tehnicd, 1979, Carafoli, E. ,.lttodirawica. Blcuresti, Edit ra Tehnice, 1951. Cara{oli, E. $i Constantinescu, \i. N. Dinarnica flllit{ttor i11cowfu$ibite. Bucuregti, Editura Academiei R.S.R., 1981. 5. Crum, L. W. Ingilieria ralorii. Buclrcsti, Editura tctrnice, 1q76, 6. D5,nescr, A1,.. Bucurenciu, S. 9i Petresc , St. Utilizarea eneryiei sotarc, Bucuresti, Editura. Tehnic6, 1980. ?. Enciclopedia Invenliunilor Tehnice. Bucuregii, Editura, ,,Cadea Rorneneasce',, 1938. 8. Euler, I{. I'Ielhades d'acum|llatioh de I'enelgit d.ctique tr'ARTA _{G, Francfort sur te Main, R,F.G. .). Flett er, A. trIri1.! It.g :utn Rotal. Leipzig, Koehter & Anrelang, 1926. 10. Florescu, \[. Eficienla econc,rni.d a .aretitii stiirltilitc. Buiuresti, Editura Academiei R F p u l . l i c i i S o , ; a l i .r e R o m 6 n j a , 1 9 7 2 . 11. Ga.bor, D. s. a. Sr; i.sim dj.n epaca /isipei. Bucrresti, Editura politic;, 1983. i2. Iacob, C. Iktlad.LLctr. matunaticd. in me.anica t'tuidcto/. B:uc:urestj, Editura. Academiei R. P. R., 1952. 13. 1lie, Viad, Eneygia,ritltilui. Bucurcsti, Editura Tehnica, 19E2. 14. JaEass, L. et al. \+indtnezgie. Bertrn, Heidelbcrg, Nev york, Springer, 1980. 15. Justus, C. G. llinds a d Wind SJsten Pe'lotnanrc. FraDklin I;stitute press, 1976. 16. le Gouri6res, D. Eneygi. tol,;enne. Thiarie, Conception et Celcut practique des insta atiollsParis, Editions Eyrolles, 1980. 17. Le Chappelier, P. L. 1)(11t, ialienn* et I'habitat. pads, Editions Eyrolles, 1981. les 18. Lynsen, E. H. 1r?lroductialr to Wiyld Eneryt Basic a1ld Ad.uan.€d. Introductioll to Wind Ijnuey uith Emphasis an \|'atey Pum|i"g Windnilts. S\VD, p. D. Box 85, 3800 Amersfoort. Tire Netheriands, Aue. 1982. 19. l\taynard, H.8., ll a.iual dc ingitlcr,,ic i ndustialii. Blcuresti, Editura Tehnic6, \.o1. 2, 1976. 20. Vehdra, G}].. Cbn atia auului ,, gloD Bucnresri, Editura gtinriJicd si Enciclopcdic,., 1979. 21. Molly, J. P. Wiltd.nerS,ic in Theorie u'!d Praris. Ka.rtsruhe, Edition C. E. Mii[er, 1978. 22. luunt€anu, I. L si Casaba, I. A. Calcutul fuactic at st/uct1tlitor rte .anstnrctii. Timisoara, Iiditura Facla, 1q80. 21. Nitu, \r. E.anarria LnsEeti.ii. Bucuresti, Editura T€hnicd, 1981. 2 4 . O n i c i u , L . C o n x e r s i ae l . c t l o c h i m t c A a ? n e t g i e i . B u c u r e g t i . E d i t D r a S t i j n l i l i c 5 !i Enciclop{j.lic6, 197i. 25. Purica, I. 1. En.ryia astdzi si tnii c. Bucuresti, Editura Stiinti{ica si Encictopedice, 1979. 16. Iiastogi, T, Wind PumP Hand,boah. Tata Energy Research Insritute Bdmbay. pitot Edition, May 1982. 21. * * * Res*rsela:i. noua afi.dne inteynalia alii. B:ucnreEti, Editura Potftica. D8l. 2tl. I(oman, Y, Procese ,e@lul.ianare h stiilald .st tehnicA gi sttutegia detvohdlii Romdnici. B.dc:oresti, Editura PolilicA, 1980. 29- Schnitz, F. \i, Aerod.ln,Lmih d.esFlugnodets. Lultlahrr Verlag Walter Zuerl, 1975. .10. Selesteanu, A1. Ivasini encrgeti.e. Bucure;ti, Editura Tehnici, 1962. I l. Selesteanu, Al. 9. a.. Principii si mrtode de proiectay, a mesizilol. Bucuresri, Editura Tehnicd, 1969. 1. 2. 3. l.

32. Stanciu, L Eiicinta cconomicd a asi"tiliitii de utilaje lI ai . Metade si r xen,Ie de calctl. Bv:t resti, Editura Tehnici, 191{Agro silvr ii 3.1. Stoicescu, Gl1. Atrat ariaft si fnlosirca lar i11 allrcu[t rd. Bucuresti, Editura de stat, 1958, p. 61. aJ yestelday awl Windmills TolnorrauRtt\tl :14. Toney, y. Wind Cat.l1erc. Anerican leboro, Vermont, USi\. The Stephen Greene Press, 1976. 35. Twice, B. C. Inot,ana lehnolagicd. Bucrregti, Editura Tehnica, 1979. Didacticd s-i Pedagttaautarnabilx,lslt. Bucuresti, Editrra 36. Untaru, M. Calclnd €i .11'tslvLLcti gice, 1982. Artlcole ilitr r€vistL

37. ,q.d.ranced Wind Energy S,tstems. Workshoi) Procceedings. Stockholm, augNt 29- 10, 1974. Vol. II. Vane Wind 38. Bade, P. Fl,a,Ping Vatle Wind Ma.chine anJ Radpiston PM&? and Flap{ing \\:ird and Solar Energy Ior Water Supply. German Foundatiol Machine,'Itartsa,ctions, Ior Internationa.l Deyeiopment, Berlin, 1975. . - o . B c . k e r . w . F . W i l ? d l : n . t e ! . I n E L c c t r o n i r . & P o s e r . r \ r . L p . 1 5 . -/ a 7 9 . 4 0 . 3 a k e r , W . J . A D e s d g nl d . e af o r a S n a l l l ' e t ! u : a l - 4 x s T l t t b i n t . l n : E l e c t r o n i c s & P o $ e r ' . Nr. 3, p. 186-187, 1978. 41. Base, T. E., Russel, L. I. Conbutct, .1ided Aerogenelatov. Analysis and, PerJarrnan . on ]Mind Energy Systems, 7-9 Sept. 19?6. Proceedings oI the Irrtertlational Symposiun 42- Coeste, N., I-otker, M. El.nluat[ng a Canbi.ned Wirxd. Pou,er Enelgy Starage Slsten. I : Porver Iingirecrirg, mai i97?. 43. Corotis, R. B. et ai. Solaz Enelgtt, Vo\. 20, pp. {E3 493, f978. ,1-{. Cunty, G. Eoliennes et aelogene(teurs. Collectian ,,Technologies Douces", 1979. 45. The Cuuent PercfectiLie on Wir,td. Palnev Basell o1a Recent US Results. Third InternatiorLll Symposinm on Wind Energy Systems. Aug. 1980I terna.liotral, WLnd Ene/gt RD Pragvams. Advanced Energy Systems. 46. Divone, L.\t. Session 7. 41. D&ner, H. Whdenergietechnik, 19E0. 43. D6rner, H. EJici,ency and. Eca otnic Conparisan af DifJevent WEC Rator.Syslerrs. Illternrltional Conference Appropiate Technoiogies of SemnEr Wind and Sola.r Energy for Willor Supply. 15/20 Sept. 1q75, Berlin. 49. Edessess, M., Mc Connell, R. D. Proceedirlgs aJ the Fifth Bieflnal Wind E ergy ConftvtItl & W o , h r h o p .O r 1 . l o 8 , W d s h i n g r o n ,D . . . , V o l . I l . 5 0 . E l , . t i ' i c i t a t ' l a d a n i ( t l i u . l n : S t i i n l e f i 1 F h f l : , . 1 o 8 0 .N r . 5 p . 1 1 . 51. ln: Electricat Revieu-, Vol. 204, Nr. 17, { mai 1979, p. 11. I). { . 52. Enery9 fov R ral Derelo?mrr?r. National Academy oI Sciences 1980. Washingion, 20416, S. U. A. 53. Energie solaire et stockage d'6nergie, dec. 1981. 54. L€nergie €olienne en bref. In: J. 29/81. Electricit6 de Fra ce Directior (lc l'Ii(lril)r'! rl Division In{orma.tion et Com unication, dec. 1981. 55. Esbensen, T. v., Strebo, F. DcsiglN oJ a Lau I':}!.rgy House in Denmarh Ht:attd Ly u t:',rtLt. nation of Solar and Wind Energy. U r o r k s h o p ( W W V ) o c t . 1 9 8 1 ,W a s h i n g i o l , I ) . ( . , 56. Filth BieDnal Wind Iinergy Conference Vol. 1 Fi Vol. 2. 57. Golding. F. \-l/. lvil?d'ril1s fav tvater l-iJtirtg aJd the Generatiah of Elealricily an thr l:ttr,t. lI: Ag'i,,rltrrril LIgireerinB - Intornral\VorkinB BIIlelin Nr. 17. 58. Gotha.ls, R. L'i1r.ryie toli. re. h: La Recherche Nr. 109, martie 1980. -59. Grylls, W., Dale, 3., Sarre, P. E- A Th.arptical arlal Expe/i.mental Inaesligaliorr ,1lo llr Variabls Pitch Vcrtical lxis Wind Turbi e. Second International Symp.Jsiufit r)D Wi rl EnerSy Syslems. I .6, ort. l9'e 60. Hamilton, R., Can We Harness the Wirdl In: National Geographic. Vol. 148, Nr. o, (|rl. 1915. 'l 61. Hollne, O. A Conlributiolr to lhc Acrodlnartic hori. of thc verti.al-Atis wirul l urllifil Proccedings oI the International S/mposiuD ou Wind linergy Systcms, 7-9, sct)|, lr)/('. ('2. tltttl(lr, U. Pavt D.utlo|nt ts of I;arltc lyind(it,tatats irl liuro!.. Wind Iircrgy Wr,rkxlrrt, I'roc{r\liryrs, NSIVNAS,\ 197.].

406

1t7

0.1. Iacol), C. Me.a ica Mediilar conhnu! €r perspectirele ei itc dez\ottare - tdei corrtemporane _ r_e'-oiutiorare in ,tinti si ie;nici .:i dez.rottarea *l;.tatii. -Procese srl""*stii EJit.,," Irolitice, 1980. ,,, Surse dr cnelsie iai:i rcsel\erab.itt i1Neca,a.,nia d. e .eryic a Rl ?''a"zi curs pentru l]i:,t. tehnic. Lasd Je griinl; si .t.ehnice penlru Tineret _ Brasow, yan de VereDiging./an Windnoten rLj(D\sbriel G e b r u i r < e r s .N r . 2 , a p r i t i e 1 9 8 2 . ('0 A. w. Holi:ontar_Alis Jansorr. \\ j", Derdo?ilxs couniait Runnog wi;; i;,;;;;;;; lrirs. The \etherland, martie 1976_ 1,] 1ilg:r, E. c. Statit al\d. DJ,m&mir t,aadLtiss aj1thc l.ou)u of a w.indnitr, illlie, 19:.t. L...1 s:a difianiius hatdsa nzasas ipitmhyehr;. Miiszaki kanyvkiad6, BDda.pesr "t l',i#u',

Syrnposium on Wind Energy Systems, CopenrrageL.\ug. 26_te, t980. _ i. r'ri J'^tutar Srr"r.. rS.U.A.r n 4 a r r . 1 0 8 0 .p . ( , . { o - . , (l r''lescD. C - .; i F l o r e . c u , A . D t ) e r c i t a t e a s i iond,erile sursctor n.ca L.ntian&lc. in: Energia in. r r e i . d c c e , . i i .B u t u r c - r j . F L I ; i , r i a A . a d . m r e i R . S . R . , 1 o : , , ' " g . . r . z _ z r r . , . 1 ^, l . 1' ,-,\'\^ T , 'H:.' "L . : A 1 4 i , ' o C r , r r i t : t , , . S l . ' s t p ) n a * d a , , h p l t o t h , d t . , t . t r t i . 4 t , 1 o t tC a n p ! . t n . B r",r i.,,JI qvmpo.iunr urrWirrri t;irorgy Slsrenrs 7_ o Sep. lu-(,. . ij, r-rnceedrngs of the Fourth Biennal Coir{erence and rrVorksliop on Wincl Energy Conversion \r'l' r,s. lVash,nSton D. a . ocr. lq-,). . thr_Meeijn8 or rhe [xpert Working Group on the Use of Solar and wind "' 1.._1.1,:i'"s:.f rlnersv Re-solrrces Developmcnt Series No. t6 irnited Natiois, New york, 1976. .,j jl;lll'lqy,.l r n R \ n r'teet of 1tr" \'erri.at-Axis Urind Turbinc Technology WorLshop. Aibuquerque, N. lu., Jujl, 1976. S5 l'k)ceediDgs oI the Internationat Symposium on Wind Energy Syst€ms, Conlerence ireld rr1 U.1mt)ridge, Sept. 7_9, 1976. 8(,. Itoccc(lings of the Nationat Conference, San Francisco, Ca.lifornia. Aprit, 16- 19, 1979. Encrsy con/ersion Systems, $rashi ).. l,l:i,",,'.n,:.,:_-_o.]nd ston, o. c. o"t. 2s- 3r, ls:s' ! R . \ \ i , , d l r e r 8 y j n U . r i . B u i t d i n g S e r . r i c c s E n " g n r e e r ,w o t . 4 4 , 3, iunie 1976. : : r ' l ),' , y " ' : Y ii lr'rr rhe Tcchfical Panet on Wind Energt or irs Seconti Session. "t United Nations Con_ .f(,,cc o|l Nc\ axcl Renewabte Sources of Erirgy. 30 Martic - l? Apriiie, 1981. r)(l Irillcnlrouse, t. D. A \$ ind.mitL's Theotcticat tiixfnrutn rii,a"tto", ij tower lor the &ind. phys !- (5,, nrai tu1,, .\ r J r)l fi'ls"'lr.ier. c . E . A t ; o e t a t t i s . h e p r o b l , e r n ed . e sB a u w e s e n s . i n : D e r S t a h l b a u 4 0 . 1 9 7 1 . ')J Scrrtlorr, C. On the tYilNd.-er.ited, Osc,iltatiolzs aJ Stachs, Taweys and, Xlasts. paper 16, It,r. Syrnposiurn on Wind El{ects on Buitdings and Structures, 1963. Londoi, Hcr \rlt' \ly s 5tatjIrrar\ otfi(e (ll. Sornjr.Lr-und Statusreport Windener8ie. Oct. 1977, Miinchen. (),f. Sif)tr)ons, D. \ t i n d P o u ) c r W ; n d C a n u e y s L a a d S t a t a l c S . J , , s t . ) , ? sa y e r , s D a l a C o r p o r a _ Il . rio)rs. l'.rrk ltidge, New-Jcrsey, London, ErBtand, ru75 in: T,nergy;l.echno)ogy RJzierv

sv*poi;umon wi"d Enersvsvstems. stocirLtfi: i{::"".1t"".t3"'#",1-lrthornternationar " i lapcrs presented a.1 the Thrrd Internationat

Snlall S.at, W;kd, i n c r e a r B r i t a . i r 1 9 7 8 ,b - \ ,p r i s m p r e s s . r. , w.ue w. p., Fanucci. l. B. Ftow a,,;,;;;;;ii,;, Dart.u.us j.urb.ine .P 1 ( t a - a t ta , r t t . . J o u r n a l o , t n . r g 1 . 3 a r ; 1 , " "" rrdr, t.,bu. ,,? rr: ' ' r r r n,a " d.l , J.L., .l-alvsor ll_ O Wartendo , F. L. Thiyd Anltuat pfogyess RapofionThe Llttttafluid Dynantt Wtnd ieneratot, University of Da.yton Research lnstitute, COO/ I 110 2, mai Ie'9. l - 1 \ i o d . s s e t , , J . L e s e c a n ds u f f l e , d e s d a l i t n n e s . i n : S c i e r r c ec t , A . . r e n i r , F r a n t a l 1 r . l / t , i a n . 1978,. D. Eo 86 -5 x'Iusgrove, P. The vafiabre Geamet4) ve icar ,4xis l. rv'ndn r. LJroc. BHRA wind. -_,, ,ly s i / m p o s i u , , , .c a n r b n r r e c , . . p , j 1q:6. , .t r , . u, 1 r s l g h s ' . 1 : 1 , . . E n e r g y p r o g r a m . v€' He;ring,beforc rhe Subcommitee on Encrgy Dewetop_ .Wind mcnt and A_p,plications oI the Commitee on-6cic::ce and Tectrrorogy'U. S. ffouie of Repr'e_ se-nta"tives. Ninery-Sixth CoDgres, First Session. J.ly 10,'ittt, _. fi;.:5. vot. vrr. Mrj]io.,r

l,taris sotayu1d w.indetthtrische r.:ltcrsin ersot|ltlts.\,Dr verlas cmbH., i? J. L d, ir er 2e .-i, llj:':ijl, j q a n , Ti.nery .iatu,1,It nain? e y . iDgenielrs technici(r,s, t, Dec. 1974. r. vfc (.u paa t. p;blishe.i fif:i"?#;

,,

t

H. 95. SteDhens, ProceedinssoI the Third International Symposium on WindEnergy Systems Aus. lgso."BHRA Fluid Engineering, Cranlietas, Bedford, I'lngland, p' 72, Cooe'.rhaee,r. 197E' Meteorologv, 17, Nov go. Siewart] o. n- r"."".u"ns"., O. J. in:-J. o{ Appl p. 1633- 1642. g7.'strickland J. H. A Perfolmance Predictiolt Model for the Danieus Tulbine Proceedings oI the Inter;ational Symposium o wind Energy Systems.-7--9 s€pt. 1976 98. Strickland, 1. rr., Wetrstir, B. T, Ngtyen, T. Volter Madel oJ the Dorlieus T fbine' An Anah,licat ;nd E:l,erirne tal Slzdy. journal of Fluids EngineerirS Vol l0l, dec 197999. In: Technique Moderne, aPrilie 19'19. 100. Ternplin, R. 1. 9i Mc Conrielt n- D Proccedings of the Workshop on Economic and OPelationjl Requirlements and Status ol Large Scalc Wirrd Systems, EPRI ER-1110-SR iulie 1979. 'fintea, C., Dumitrescr, H. si Se:/ulescu,St N. O" 'id OPerding Caracteristics 101. Teodo.escu 'f1!fiin? in: Rer. Roum Sci Techn-M€c App Nr' 3 of iartabk' Gcanat'! $i d 1982. p.3{7-360, 102. Vadot, L. Etktu sinaftique des tliLferentstvPus ll'ioliennes in: La Houille Blanche' Nr' 2 mart./april 195,103. V;;oi, L. Le pompagede I'eau pal entienws l:r: La Houille Blanche, sePt t957 .^.. fOf. Vaa"t, I-. La'proiuion d'lnergie itectriqlk Par 6olieltt'es' I : La Houille Blanche' oct lgt'l resDectiviar)-{ebr. I959. Il"scora lncrSoatomjzdat l982 105. Veiro-cncrehcr ica 106. Vilsteren -A-. Aspects ol Irrigation ivith lvindmills, ian, 1981 Conluertet KG Lufttechnick, D-7920, Heidenheim 1981' 107. VOITH - Win)denergie Windnill at a,C-ast.of500 US $iAlY in: Papers .108.Wagner, G. The reaiisation aJ an o.ffshore oreinted;t. rhe Fourth Inrirnational Slmposium on wind Energy Systems Stockholm 'Sweden Y S"pr. lu\1. RHR\ Flui(l EnginneerinC o.l 2. 109. Wilson, R. i. Vortt:x Sheetlnalvsts o.fthe Girc*ltlt in: Journr'l of liluids Engineering' Sepi. 1973,\'o1. 100. n. Kie, W. R. A Camiarisoll Ae'/odvnamic '4naltsis Jor tke Darlieus f ro. Wir"on, n. r. "i of the :-nd lnternational Symposium on Wind Energy Systems' nli-"""aings A m s t e r d a m1 9 7 8 , 3 6 o c t . ll1. Wind Porver- Dcnmark Review Kopenhasen, 1978' Holland, -r\pril 198:) t 12. Windstoot, Hock "an Brevele It3. lU. irj. tl6. Bre'ret SUACl FoS DV02 nr' 4213057 1t80' Aer, F. winel E eryy ContelsionDe1)iceAni;on, w. D. Miitiuane Windrni.tl. Bre'let S U A CI To3 Dl./0?' ff' 4065225' ttt7'l cl l'o3 D1/06' nt 4t1t924 lt)tt' ,cri""",'w. i. nua" 7o" windmiltr. Brcvet SUA (:l l|ol Arnold, Lne. Fluid Fnergy Conue iltg Method ard Apparalus Brevet S'II A D5/06 nr. { 1E{805, 19E0. aglelat. Rrevet UR'S'S' Cl Fo3 D3/00 nr' 5{l51lt' 117. Balintev. I. L. vetrcelehtriaeshii rg'17. qgrr{uttt 118. Babinele/,I. ^. R/{t!/ialar shorosti rta$cenia Senetatora xelroelehlri'?shogo S Cl. Fo3 D7l0{ rr. 5{0056 1977' Brevet U. R. S. (ll l'i)l 119. Baleste, NI. Ec,lien e a axe terticatret Pales arientables Cerere de brevet Frarrlo D3loo n. 2289'764, 19'76. Brevet S U. A Crl Foi D3/02 nr'-417700e 1e79' lr0. ;;i';, j. w. Rotai Assembty. f t r i a S b e o t n E r y t n e .B r c r e r A n S l i a C t F o l D J / 0 u r r l 5 r ' l : ' l ' , . l 9Ix r l l2l. Berrv.i.ln. pasul la 'l(Pl? moloa'elo/ Potient urr'7'r r( 5 r< I 122. Bizim. b Disb":itil dP aulorPela! l::SS, tqgo. Fo3 D?/02 n.. vnd LeilschaNictra'n s'hlathtn'lt^ tz3 Boes, cl ALiui,tdhlaJlueft 'nil schlauchl&rm'Fesselballan i0O67ol-Al'-la8l V a r d a t h .B r er \ R . i ' . G . ( 1 . F o J D l l / 0 { n r ' O F F cl lro:1/D7l00 ttr' 42u'ln{)1' arx rv'ind Tu,bile Rre/et sUA il,itit rr{.;;i;;,-v. 1980. Cl Iro3 D3/01) rrr' 5{llllr!' agregat Brevet U'RSS A. 125. Borisenk(), L V.troelch''iceshii
|0?l r:,,. ri,,itr.lr, G. T'utqth: nttol Sy'te,nJot Ytind ltnegl (ll. IroS t)7/o{ rrr. {219-10li l9u0 D CL'n1)r/sio'1 di"s tlr(ivr'l S tr A

.l0li

fi)$

( l c l . F o i D 3 / 0 6r , r . o F F 2 7 J - 5 1 9 1 ]^] !rf"., R. Ir. ,t 116. CaIi_Be. Dtsp,)rttt,.\jrLh,antsi a vahati(rt (toubkg i r , r r o t z k u s , . t v . T. d,u cc ag; des paks ct,un aeramatrul DtPate
a rcBi]

R.ts.G. Ct. FoJ D5/00 rr. OFF 2734933, ilo. Cajlson, P. Pontcl Gctxtr.rtiolr thr.)ugh Cordtottrt Canlj|ctian. Bre,/et S. U. A. Ci. Fo3 D7l00 nr. i894393, 1975. ]l^1. 9]aeys, C. Loliewte. Cerere de brevet !-ranta Cl. Fo3 D3/06 nr. 2448049, 1980. li2. Clalsin, l. Eotimne d aile osci a te destindeatt ,n."fi"e;.i-;"ue ,otielxne. Cercre l e b r e v " . F r e n l r I L J . o{ D a / 0 0n f . , a - i l l i , 1 , , 8 0 . " "a;,rre" r.-. Darrje .. (i. J. l\i. Brpv.r S. U. A. n-. I8r)01b,to\1. I r. ljc ragarde. J. Pale Ilexitne et.adl-aEin6rclteu!,A ' j r p r A d p l f - e r F r a , , a , I f ^ r D a t / 0 0 n - . 2 3 gare 0wrticat co lrartant.te tell,s FaI,,s. 54 g197s. , .. ' x a Purgq, Jr Pe4utionfie1n.]dsappoyt's a1,t 6.)tiennes are xeiicat. Ceterede brevet Franta a i F o J D ' i 0 0 r r r .z , 1 t : 1 0 2 t g b d . I ] ] . Ec]f,el, O. T nybilus iolienlres, Cererc de brevet Franta C1. Fo3 DI/00 rtt.23t: 52'-, tg.jj l ] s . rk€n. R.,G.3-,arari ryindtod I,asser Abnessulis, *h"uki;'i;"s;,N etehtrischelz als \-\til! ,u ttainrun Bre/et R. F. c. Cl. Fo3"* Dr/00,OFF 2703801. 1978. jlrans,-t. L. l tcttink.t Va'ftbt. pilch t i ! ) . ::iom Blad.s for Wiltdrni\s and Turbtues. Brevet S.\).A. (ll. Fo3 D7l06 nr. ,{2995j7,193j. l J { ) _Erans, F. fl. oalin d r)ed. Cerere de br-e.retFranl:r. Cl. Fo3 D3/06 n. 2395195, 19,19, J t I F;Lrly, J. F tt. '.ru],bnc i,)ti.]tjrc d .tx. uet.ticat. Ceiere d; b;;,;-n r;l; cr. r,.o: n:yoo l]r. 2{42e7E, 1980.
Fogli?, Y. Ft1lid Ftow E,ttrg! Exr.adirg Dni.e ol V,ijtd. Dan. Brc let S. U. A. Cl. Fo3 Di/00 nr. 1208873, 1980. F':rSUcrll" l. lrrc:-r Fr.. 'r.. .1. Foi d ,.r. rui450, 1,r5s. lr.rr. iiikko, H. \\tDnAtalt)na\.hi r. Bre.jcr R.Ir.(;. Ct. Fo3 D7/06 rrr. OFF 2t29717, l(r79. l'r5. Gil, N. llot.ul a Nent. Cererede bre./.r Fr.anta Cj. Fo3 D3/04 nr. 2.15t.267,1980. tr(\. (]ray,-R..1f fatatlts foy G? enti s r,"*r, Vi" Ftuiti Ftaw. Celerc cre breret Anglia Cr. | ,,i L5 0r' Lr. _uohxbs q lo ,, lir. (;regor]', S. ..lpparctlts and lrjeth.)d 6 G.lt.nrting j:l..tricity ,. Brc.ret froht \\ i tt Lnj S. tr. \. Ct. Ho2 P9lO4 nr. 4146Et00, 1979 ,: u1, H H;!i,. Lptabh. Br, /er I rd, rd cl. Bb4, I,r. t!.100-1. t!66 l J -,. !.,rlcgan. 1r. \ i f.utte*t r n t n ? , , , t d n t d e s s u 4 a . c s s a p l $ L , a r i a b t e sr n t t i m t n s i o n s . C e r e r e de ,l' brez,, F,r]|rd ( L l.or nt/Oo nr. _t0ja6-, l9-6. rta ontt. cprerp dp bre?F.rran1a { 1. For D\,u0 J,r. 24-rr{8, 198t. i ] ' * t J , ( r. r ,. , l : ': u i' lrl n,D a r .J I.r ]tl aa t. . t i r c l c , . . t t , i c d . , , t E i . i l . t t , t q u c .r ' e r c r e , J e l brevet Fran!a Cl. FoJ I)1/00 nr. :371566, 19t8. l\l lla serr, U. t-onichhutg:tan Umaand(ht dcy t:nu e ctesiiatii.rticht:n vjindes irl ,hrtrbare rnccha|lische ]:)nerg,ie. Bre.tet R. t:. c. Ct. Fo3 D3/62 nr. oFF 2819;7j, 1979. i. llavcs, M. R. TruN.rst FtD1, Tulb.i,k s. lf Bre-ret Anglia Ct. Fo3 D3l0O nr. 2Ot/230, A,, tglg. E. Twbitlt tati&ne. c.erere <te bre-zet Fianla cr. l.: - ob:loo I l] ll, nir rLt. 27o6os4, rs.7s. l J 5 . I I { r""., , E . I v i . n t u u l b m e . B r e v e t R . I r . c . C l . F o 3 ter nnoO ,-. lZlS 862, Ig.7g. rr('. Il(,fter, Ja. Windtuybill(. Brevet R. F. c. Ct. Fo3 D3lO6 N. OFF 2i5844j, lg.,g. 157. Hcrter, E. W iit.lturbm(. Brevet n. L G. Cl. Fo3 D3/06 nr. OFF 3026315 Al, 1982. l5li Ilolterr, :l'. Pto..ttl d d.ispasitif .ie t'!I./gi. d,Ln cot r&nt cteJhhde. Cercre de faur,exh,air( ])revr:t Franta Ct. Fo3 Di/06 nr. 2{6.1385, 19E1. lrl). IIq)e. ]L F. U'trd On akA pauer ptant. Ilrc.tet S.U.A. Ct. Fo3 D7/00 nr. ,{08E419, l9?r,i. ir(,. Irrlk(),-1,. N. tulttadi )tstraistto ta af at:atuorinbalu e .tghiata ( l. ri,-t I).5/02 rr:. 27827, 1980. l0l. iCrir, o. 1:iitd Dtiu; .l I r1,199, I9r9. I:.nery! G.,ncrating Deuicc. Brc. et a ri.rr.a. Rrevet Bul8aria Ct. Fo3 D17100 rrr. i ll.

D11/ttttnr. 2314531.19jE. 129 Cannrann, R. Vii1l(thrcftrnaschirle. rct Bft,

L tal. L ds pa*axsipu,eui, **s u n n t 1 *; ""*oT"f:t1t::;"!":,::;,*i:;,1{"::::"J:,{,::i:rT,::i:"{:ii:3

n6.

ili*

l;'.11j1?llif,rtt"tdnttl

Elll:lst conltelsian svstew Brc'']ets u A Cr' Fo3

'{62. Iwaaaka Electlic lYolks. Turhind' c1,l p.'le.to,|gihl'd'inale cu inaid'efu|d\a/;abild'. B|e\|c| Foi D3/06 nr. 53-44972, L97t Jaoonia Cl. cotkne sanil&tct'v ct co'n'neprofulselLr' Brevet Franta lib"",n ros. i"5"i,'AlE.^r-. "tni"tt' bt. r'o:a .'. 1118526,1955 cerere de brcTet Franta Cl Fo3Ds/02nr' 2300235' afi"-* ro+. i^*"p"r""bl'nr,i,"ii'l""leii l9'76. nr' 2148645' 1980' G.'furbine a air. Cercrcde bre'et Franta Cl Fo3.D3/06 t'lnevsde cinetique' foS. i.r"rl, i"'ai'it d'agi a en riouperet ; iparei't pour *,gi"""t* i;. ii;'d;;".-r. ---' 19t-9' C".".. a" t"r"i'Franta Cl Fol D1/04 r' ?415"129' t'""o' Gerretatot' Brcvet Anstia cl Fo3 D3/04 w. tviia tvt ut it)i't" 167. i<;i;;;,-i. nr. 2015659A, 1979. Bre"ei Germania C1 65 f fCS. iit.rt"",x.-r.I .'Gin: dt detslledit'l't ?illgetauchttsSchaufclrad' Gr. 1 nr. 413t96, 1925 250616082' le77 iit,,it*,ai,"" r, Brc /er R Ir' c cl Io; Dri 0l nr ' AUS 16e. i;il,'.{. tn llr itt(t Piu't l'Id'?ls Bre'7et A 3lia Cl Fol t )1ts ," -'" ni"t"'! s. l tttpv,.)itttt: 110. Illins, D7/U, nr' l5l lgli lqlx. nr' 2i36701 1971t' l;1 Ktins. ;. Rdot tlt lurt)n1e.Cercrc'le bf€/ct lfarrta Cl Fol l]:/i^06

i'i: iiii;E',{. i;;',',ii",.
i::. i"i'.lt, n. L

1e7e n ci suedia H-o1N4/00 r'40ee32' 'ti"": vind(tittol,tcnt,isii""iar"i P'rc?et 175.i;;;;;,"a. ' -s LI A Cl. Foi D1/01rrt. 401514419'7'7 c."u"i)'" 176.Loth, J. ltittd tinergv Brevet S U A'
cantroL l" r)!:lticdl aris Dil1(t htrbiws 177. Loth, I. O1)ershccil ""'"i"*"" C]. Foi Di/06-nr. 410536i, 197E. Franta Cl Fo3 D3/02 178. Lothar', P. Sylime a: aabines latiennts Ccrere 'le brevet nr. 2149208, 1980 /et S U A CI Foi 179. Magoveny,r' S Hat.:,)utdl lnuttitiirccti'nal ht btlt lrindmlil Rre 1"-D7i06 nr. ,U1-Er1 Cl *lltlti'pl,l d'lcalls Ccrc'e de breTet!-ran1'a Fo3 Di/00. r8rr. iloi,*.", n.-lr. L.)lr'j t il ratats 'inli,un, *. 237695. I9'/8. !' a a ls ttifo tlaL)t's Cercre de brerer Franta Cl Fo3 D3/00 tsr. ft".Gi,- p. 2468002, 1981. CI FoS d3/01' nr' 408049'1974 182. tr{eliksetov,A.A vetrodL'igatelBrevet URSS s U r\' c1 l-o'i Dr/06 nr' 38e58E2' 1e7s o. windwitt sir''tttttrt.- ei"""i is:. iiJi,:".,- n. i"ii;*1ii'' echse Bte.ret R l' G ct Fo3 Dr/06 nr' orrrr if. iotiemrde s"g,t il;. if"i;, "'1 2121103, r9'7E. -p. brevet Franla Cl Fo3 Di/00 fSS. U"1g."'*, J. Ealiemte d a,re ftrlicatr Cerere de n- 2319028, 19'71. U A (ll' M. wiml Machine aith R?cifl ocating Blade xleaxs Rrevet S 6;;, 136. tr;";* n. 39959'72,191-6. FoJ D5/00 Fcatheling Btades T\evet S' U A' Cl lrol D7/0'1 1li;. Norz, G. Windmill Ltith C:rtclxcat'/y nr. 4084921, 197E. StatioltPll Brf.Iet R F C' Genelator fitr delLBttrieb auf t$obilel1 13S. Ohe, W. Windelehrvischer Cl. Fo3 Dl/06 nr' OFF 2802i20, 1979 brevet Franla Cl lnrl 139. Paiirr, P. Hiliu altorcgLtlat,u,l' a-- n'oata" i'lieluu cercre de Dl/06 nr. 288877, 1976. Fo3 DU06 rlr' 2130526 l')so' de 190. Paulvc,M. M. Rotatd iokcnnp. Cerere bfe /et Franta Cl r()7r' r'' 102'1.10')

i. p,"./!a Lefere (:re irr.i".v, mise elx atu)ra. tij.::!,::;{:j,;::;i"K";i:y:'i;,!;:::;i;Ti::"i,:;"!':".'::': ?:::t 'bour sa

r,'.,,"' -1234289' 19E0' nhtid tttvbire.Brevet S' tj A Cl Foi D1/04 ur'

1g1e nr. s. Lr. -\. cr' loi Dr/06 4t1'7412^,^

D5/0^6 i;i. il;;;; i. i eli"i;"'" wua*nl.-i...".t i t.r' 'c cr' ro: nr' 135 11)l?' s Brevet t'. ,\' ct. Foi Di/00 -402I i,rj. i'":l;r n. w inatu,t;ne. de brcTet lrr'trrlr! (
^pi"t;"- '"' 19.1. Perissc,P. Ptlfudianlrements Dl/00 nr. 2368618' 1978. lotiennes iercte

l Ii'I

rr)r5 nf' s. rr4. 6'li;;n,'i. 7".'ii;,,i i,,t'*". BreTet 1r. A. cr' Fo3De/00 ie02072

S.U.A.

T rbixe' Brevct S- tr' A () lr"I 1 1 ) 5 .R . L n g i , R . o l r e r s P f t d s p o l l e r c J a r v e l t i c d l A N i s W i n t t Dl/06 nr' '10E2479, 1978. Fratlta c]- 1.o3 Dl/02 lrr' 24 l l]nt', d 1 . , 6 ' R i l t i i l l , ^ . C e n l , , a l c. o l x e n n ew o r l r r l a i r e ' C ] e r e r e e b r e ' / e t l9'71). Ir l'n|o| !'qn|>u||| ct|| || 1l)7. lto]l:|1, Il' 1]'s2os14's pow .I enn]aAasi|tIl'.!.'.it.!'|ir''::'IlIn']. ( l t ' n i T ) r ' O r lr i ' : - \ 5 \ \ , I r I ) ( r r , . r , ., l i . I . n / , 1 l r r r [ 1 3

410

,lll

198. Runsey, R. D. I.-c.j,ical Aris 1976.
100. Sahores, J. f,Iat.ur

W inlt Tuybine. Brevet S. Li. ,{ Cercre de bre./et Franla

Cl. Foj D7l06 nr. {05213r, Cl. FoJ Dl/00 nr, 2295256.

199. Sachat, ta. Riceptew airt)dy .ar1iqte. iati?n. Ce

ai {,T.f"t HT: qTllTd s. ,g"y lg.l !:-,r.,- t. tro",a oi,it. . Bre!
ruz. savo ius, S. S:ilerbn

r;; Si'i;t:j.li;;'":;f.i ,:';:;:""y,"iiiti,.il;".,#,"i,"f'":i.f't3l.,l1i$,',j" *. ,u,n,
PouerP'/adu'tins Apparaturs BrevetS. u. A. cr. Fo3 "' ;:}#ti::'rilr{i{:\ii,i"*"" 'ot 'notvice venta '!atae a tatielmecerere breTet de Franiacr. Fo3 3:il;tXX': J;u"r;r{:it# t" au8'nehtor ind co'ntersion \'t svstekt'Brc-ret u. A. cr. Fo3 s 3t"n;'r"','i,1;331;r,^r;:;l

Dt}LE6nr. ts76. :2s2s78,

229. liv^ns,1r. C. University oI St. AndreNs, \n81ia, Practical Cansiilelation irt the Desrgtl ol Atrrs' International SymPosiuo on Wind Energy Systems,2-nd a Verli.atr-rl)Jis Windnill. terdam 1978, BHRA Ftnid Engineering Cran{ield, ETl8l?'\d, P8. 256-259. P,iaet (Mc Dorrnrll 230. Feasibi.lit! Intestrgation of th; Gironill for Generalian oJ Ele.ttiral Aircralt Co.) Nov. 1975 1916. alrc af Eltrlti(al ,Po'L'ev. APr-1r,, 231. Feasibility ltNxesligalion aJ the Gilo nll Jor Ge - . Dt?hachse alal den MaSddlu 232. Fritzsche, L. Der-230 hW \yi'lden grchonue e' mlr u.tlthdtt :'10 1978 Nr. 5 trIai. Istahds tK^nadd Brenstoff Warmekralt Mnnchen, Okt. 19?7. GROl{1.tN 23:1. G,'osse iina*rafiantage l-a'qe lVind Ellevg! Colua er. Windenergv. Dec l()s l 234. Hau, E. Design of GROWIAN Tlttbine Depart \e r ol $'illd AevaJoil, Vcrtical-'4:'is 235. Inall, E. K.-O. Low-Sfedd National University. Engineering PHYSICS, The,{ustralian Report 1982, IEA Report, NE l9lt.l Slstenls.,{nnual X6. rF-:A. Lalg; S.ale Wind E.e/g! Suedia. GeneYatat Pla,, - wTNCO-Mineso! ltr 237. Instruatians Jol assetttbty of Model Wind-Driun 1981. 56057, 238. KAMEWA lritNd Tuvhine Stsl.,, - Karlskrona, S$eden 19E1 o.h fliselade tartnec€'ntralel Jol honnut' 239. l(.6li.ler,B. Jatnfarctse naellatt (Idiuna tanrcpurnfar NE/SBT82/21. Stockholm, 1982' nal fjarlno;ne. Snedra, Rapport INOM NE OIIR-\DDT 240. L'6Iergie €olienne. Carte dr vent Dircctiorl alcs etudes et recherches. Institrt GeograPhiqu National. Pa s. 1980. Derlelo|mh' \vind'futbir'e 241. Linscott, B. S., Denretl, J. T., Crodo,r, L H. The I|OD2 5 NASA TII 82681. Ploject. I,rly 1981. DOE/NASA/20i05 H. G. Saxonit'stotots fot Water Pulltpi't?. Techn. Phvsics Lab. Julrc 212. I-yien, E. li., e*, 1976. rr ut Chancteristi.s of a Sallairlg t\tindniU Rotor. ?dnceto 24i. Maughmer, M. Optirnization PB 2.5s 89ti' UDivirsity March 1976. AMS Report No 1279 NSF/RA 760201-NTIS Pawel Gt"eratol. M$ks 2.14. Marks, A. M. ;i Fitzgibbon, M. eharyetl Aot,osot' WinAlEllt'ic Polarized Corporation, F'C 78118, Jan. 16, 1978. 245. Th. IVOD-2 Wind. Turbine Dewloprnclxt Prcject \Report) Washington, Julv 1981. DoIi/ NASA/20305-.5 NASA Tr'l E26191. B. o. , Bishop, E. 1I. Te.ht|ical Fcdsibility 2'{6. Porve, R. 8., To\\.nes, H. \V., Blackketter, Co,l.ctl'|. Study of a l\tind Eltelg! Corlltersion Slsten Basd an tlrc Trached V.hide li4oil D e c . : l l , 1 9 7 3 )R e p o r t N o . N S F - R A - N - 7 4 - 3 1 1 9 Annual- Progress Repoit (Sept. l, 197i m e n t , R o z { r t r rr r , Jan. 31, 19i4, Montina Stafe UDiversity, Mechanical Dngineering DePa Montana,59717. Enclgy CohtrcrsiDtt 247. Porvc R. E. si To\Lnes, H. W. Technical Feasibilit! study of a wird Final Progress RePort (Sept. I l97l Systen Based on the Tlacked l/ehicle Aivfoil CorNcept. A u g . : 1 1 , 1 9 7 { ) R e p o r t N o . N S F - R A - N - 7 4 - 3 E 7 S e p t - 3 0 , 1 9 7 4 ,M o n t a n a S t a t c l f i ) i v c r s i l v . l{eahanical Dngine-ernrg Departament, Bozeman, tr{ontana 59717. sor/'t'r 24A. Pleqaratory Corntnittee for the Unitcd N atia% Canfevcrlac on NeI!' axtd R.,ttoabh og L:nergf 20 March-17 Aqvil 1981. ltePort o{ the Technical Pouer on $'ind Dr)or'8v orr il$ Second Session - A/ConI. 100/PC/24. 249. Plagtan dp. tthnololii Pentvu falosivea energiei solare 1977-1980. Editat d( Mini$lcr\tl 1981, 3649 M. G fedeial peutru cerc;tare 9i tehnologie R. F. G. lhdustvie, Inc. PumP Dioisiort Sl' I'otai! 250. 10 /rll' i;ircmitt Ptaglan. Williann, D.,Wellei Xli'sdt S.U.A In : Sarrtal wtnd turbine ststPms 7979. GC Medenrblik The Nolhcrl:rnrl!' 2 5 L P l o s P e c t P o l l m & r i 1 N 3 T / -- N i j v e r h c i d $ v e r g 7 - t 6 7 t aJ Btacc Resealch lrtstitutc Mc Donald Collcgc o{ Mc (;ill llrri 252. Pubii.arion iepatament Tersity, Queb€c. lS l lil h, 2 5 3 . R a p o a t c i e h n i a ed . f a 2 d , ) i o t i l e t e l m i c e S i N o t m e i n t ? r n e a l t f r o d u s ( I a t : ' t l ' : P 'fI,V-20, TEV-50, TEV-100 E U i)ersitatea din Bralov, L.Lboratorrriik (:r'r'c|litt( lxrrlrrl D r i l i z a . r c ae u e r g i e i v i n t u i u i , l 9 E l - 1 9 8 3 . 2-54. Glellenrp Smed - Xirke"a.nget 3, Dc mark. Prospect GS75 ( l\{ A ) 2 5 5 . S o c i c t 6 N a t i o n a l e d ' E t u d e e t d e C o n s t r u c t i o n < t e} l o t c u r s d ' A v i o n ( S N I : P,:lJcclionnerhents a1u turbints doti?n tes AI lohr A axt dc ,<)latiolt hori'lntal loll dans ttrl Dr' 2425nD2, 19'79 cahrraje. C,ererc de bre'ret Iiranta. Ct. FolDl/04 a''l ilt)l) I l+ t'u/ 256. Spcra, D. fi Jirnlzke, D. C l'ttJonnance a d I'aad Duta llol)O'1 7 r l , ' b i c . s .N A S A L c \ t ' i s R e s c a r c h C e n t e r , C l e v c l a t r d ' ( ) h i o .

209. Srvee'ey, T. E. ltind.nill Blade and pyocesses Related Thereto. Bre\tet S. U. A. Ct. FoJ D7l00, r. 4OO36j6. lg.j.t. t'n eaiiand .u seometlie al.iabitd. Brevet R. S. R. cl. Fo3 D3/oo ;t;.1;lo"r":i& tTulbind I l l. 'Jhompson,C. I. Flwd. Motot. {

Pav un fhide en htuure'nettt cererede brevet ,rtJr6?,oTti? .,..,, f:.1i.. cr. Fo3 D3/00 ", t"; ce'rercdebrevetFranracr. " Fo3 i;;,l,b !::r{r:;;"\k1'"tltablecaptalNtt'ineryieduuenr'

2fl-. Sicard, C. .\. Dispositif tourna

, ,t

.,.ompkins, g:;;:."tt..1;.ti?ll,r;li'iii,'i i 12. t,-r p*iii*i. i1;"#,,f .-ri. f,,llg3.
Iiiil ,Jrr#;r1,i1td odey1rasse'.i,la.ft*nmti"g. sl.".i i:"cl cr. Fo:r D3/06 nr.

iij*r*"i,':ri:2ii#;:t:!i|:l:;'::i:fl f;$i;;it,'i.it';,;,'*,;;t,,,
I l{. \-oith. J. \1. *hautehan.'Brc,) I ll. $ielte,

j:4:J,}i:*!i".-f 3iJi.g;J:#''i:!;;l{*,!#,i,1;:,1,,:,-;;; ji;8. "Jj3.,Jt^,i.;:t{i,
Prospecle 9i rapoarto ll l. ,\LCOA-SANDIA. iehnlc€ .Iurbine. Leonard, 7.M,, S & U i u e h . ,W , N . Srruc_ 1 7 , r N ,D a . l l i e u s \ - i n d

2:(r. Yamada,

,'j:li.,rliflill''"l;'i #w;:l$,i;"f ,".,1';l3i ?li."1i*,'il'?%iil!; "' ::,i!,,,,"T,,,
"'rpT":,:K\:{:?ritrir{ue#j;:e/nehwen
\:t. tVind titt S t r 1 t c t k t , . .B r c . l e t S . U . A . C l . F o 3 D 7 l 0 4 Dr. {183717, 1980.

,,., .rl::.j.,'j r^ :' _91, r"i

D.

Wind.tulbirlenantape

AntauJhilrero'olen.

,,,ldilid,.;l.,iffi? ),"#:::;ali:t,i;,a"Lj:i1;;;,.#1,j,''1.,,' -irei{}i'Xl,"J.i"'appri"a ."."*, o;".to,"t. "*.,*, ro Nationnr i.:lJ:l^t::;IfrT:T1*g!'Tr*".i"
System (Atn-

boterztiat; ta,c<L r, TCEMENERG, 8".",.{:."j,I*.;;";'"'r:;'.";:#f:,;:;,::XZ,ir)IYX;i!t(!;:: '1.t'. Disiqrl atd Fab'ication of a Loto Cost Dameus yelti.at Axis Wi d Tvlbile

d" i,iy\;1,"];i;ir:';;#:"f;';:,t;;i;:"X,1;"":,:,fr:i:i:;;::;::;i;:,::;t;;f;y"t!!iy!ry e"' d(
uebile beneJicialilo7

^,,, fiffiiil,,ln;,;;t:i:i,:;';y;:n;:,;::"i"*;;:i;.i"x'_*yill:) Report rher-i,a ,rpiir'io'r!1".i;,i"',"j2:'\i:,";""'e, Aircrart com_ fl",i.J.T'' "!:,i:,,::ii!i:ro;

))lJ. L: alualca ycsttrs?tor 6mblasa*a ihstalaliilor si eoliene. taicrt Bralov, l,aboratorut de cercetare p;nlru ,tir;rar"a Norr'la interna NI_ l.{/E3. Universie,r"if.i .r-i-nirr,ri, rvri:r.

4t2

:l

,!:i.\iy I'ni./crsiry of Davton Research tnsrirure, tigs_zS":l.ialz, June-19?9. frogramrncsDiy?rtan. First Ed. Febr. 1a81. "., .y,!nd.-L.np,g! :2:. zoz. wlndherm, t<. Nut2utlp d?r W;kilenergie. Vortrag in Rahmen des Seminars,,stand und 263.Windheim, Nuarn! der'windenisi3, pi"iiiirii,,e' Ei,ii"fin"nune. vortras in R. -Aussichten Rahmen des Sehinar; ,,Stand and a", ii"nt""[i"ir"r, Energietechnik.. KFA,Jtlich, 29.10.1980. 264, lti,nd Machikes. Report prepared for National Science fondation Research Applica_ tiods Directorate _RAN'I.I.528S port Roia't noaa viilinia,iU.e. 1ZOfy,fZt i-SSt. proglarb of the Mirrister! ol C"ommerce 265 Tke Wind. Poael Lii tne eteotytc U Ul; ti"es di Denrnarc, Febr. 19t9. Auen der hiscstnichtnuklearen Erergietechnik" KFA, --Jiilich, Z8lZg, tO, tgEO, 266. WdnclPoau RuelNtDeltetob'n.nts. Noyis Data Corporatj"; "p;;k R,;;; N".," j..""y, US.q., 1919. Allo surse 267. Afrecierea tehnico'econamicd.efxiente.iutilizdlii energieieotienc ecokomiitenati.alrale a in al,e ldtiloy m.nbtt atc CAER y pipuneri priaind dtue4ilte Jo|i"t, ii-*tot orole. Moscova, 1981. "t 261t, Aus Wnrd Nird Leben - UmrettlreurdUche Energieunwanclhng {lir Netz und Indel_ betricb. Wind Energie Convertersystem Voith Hntler. -, 269. Fforescu, M. Proercm&l ile energie'al R. S. RornAhia.Cea de a XI_a Conlerinte MoadiaE a Energiei,8- IIsepi. t980, Mlnchen. Muzeului Tehnicii Populare, Sibiu, Muzeul Brucken,hat, 1974 ?j9. -G-hidul z/ r. Monogratla Laboratorutui de cercetare pentru utilizarea energiei vintului _ Universitatea din Brasov, Martie 1983. 272. Referat^privind omologarea insla.ta.liei pompare a apei TVS l0 de -[N(.REST, Bucu_ resti. l98l273. \eferat.privind omologareaturbinei TGV-30 INCREST, Bucuresti 19g2. z/t. EeSrmur anual, _lunar 9i orar aI frecve[telor vlntului pe teritoriul R. S. R. INtitutul de -__ aroteorologre$i Hidrotogie, Bucurepti. 1979. 2t5. I. Ciclul,de. viafd, al produselor industriale - Centrul de Cercetare gtiitrlifice ljlFl 9i r nSrne_rre_hnoiogica penrru Tractoare Bra$ov, 1982. -te ^.., r u;ntut d6n ehersieter'r'icii. pfj,mut simpozioq National de Enersia, i.iji;ri;,l"Jr,jijla.enets.tei 277, Utilizarea enprgiei eoliene - Institutul d6 Docume[tere Tehlicd, Bucurerti, t955. 278. Colectia Revistelor ASSET (1981- 1983)- Abstracts of Selected Solar Eaergy Technology. The United Nations University, ToLyo, Japar. 279, Dragog, D, t. a.Macarale Si mecanisrnede rid.icat. lddrudtto. peotru construclie, exploata.e, verificare. Bucuretti, Editura tehdc5,, 197E. 280, Ramakumar, R. Wird-Electric Conversion Utiliziic Field Modutated cetrerator Systems. Solar Energy, Pergamon press, 1978.

260, H., Minardi,.J. E.,.wi._.,F. s., ITillo:drD ptat,t. An A ?rnatiue Method. Dom,;;. n.'"i.1"'zl",ty", "t theMaddras Koto'l fou., of Ertrccting ,,L&]g. Amounts oj pouerfrcm

257. United Stated Federallv SDotrsoredLarge Wind Turbine program NASA/DOE Lewis Research Center, D€c. 6, ld; 19E1. 258, Ve ialLArb Wind T&rbine Sjtstem,,LDB', uith,,L_Turbine,and Do,ubte Btad,es (DE)-_- TABFFA-Sattech-ReportLDB, scpt. toE0. 2-t9-.y9lynd Fibergrass an1 Windtechnih ,4/.s. MAN_MarLs Srigsvej { Denmark, Oct. 19E1.

Control gtiintific: dr. ing. $telan Si!1|losou Retlactor: Creru Valondtrr Tebroledacto! : Ele|la Gem Cqt€rta : Ion Drdgan
Blrn de tiprt: 17,05.1984. Coli de tlpd: c.z. 62\.64a 26

c.515 - I. P. Idormatis Str. Brozolanu nr. 23 - 26 Bucu&Etl