Sunteți pe pagina 1din 215

ln ciclul

lt0l0EEilER0lE"

,,$UR$E

Vor mai aPirea:

Maghiar Th. 9' a'

Utilizarea energiei geotermice

Antonescu N. g' a'

Valorificarea energetica 1

deqeurilor menajere9i

industriale

Vlad llie Liiszl6 Alm6si $tefan Nedelcu Dan Borzagi Gheorghe Lunci G6bor Mark6

UTILIZAREA

ENERGIEI

uintului

EDITURATEHNICA

Bucuregtl -

1984

PREFATA

Ca urmare a sarciniloy compl,exeale construcliei social,iste,

ritmul

ind,ustrial,izdrii sod,atiste6n R6mdnia,

nostru

cu obiect'iuwl,conturat cl,ar,

ir.t l'ara _noastrd. consumul,de ener.giea crescui. Criza energeticd'd,ecl,ansatd0n

irceniul

dal'oritd politicii

lc oblinere a ind,ependenleieiergetice.

trecut nw a |ntrerupt

energeticea lartidului

Rol,ulsurselor'noi_gi'regeneribil,e de

niului acestuiaurmind a.aaeatn balanta

energieested.eosebi,t,la sJ\rgitul dece-

energeticd.aldrii

o poniere' d,el2o/o.

u,iitul,ui, On caaiil,

pentru

$tiinyd

sd

I)rzuol,tareacercetd.ril,ordn d.omeniul,utilizdiii

l,,rogramel.or prioritare

l'thnolog.iea

.lipsd

coordonate de consiliul,

,ntr[iri

Niyional

lrin

creat baza elabordrii prezentei lucrdri

in

acestdomeniw, Jii,nd piima

organizareaLibora-

Lwcriyea uine sd subti-

ktrului d'ecercetarepentrw util,izarea energiei atntului.

ttcuscdo

aparilie care abordeazdace'astd.

formd unitard probte-

l,roblemd. I.ucrarea, strwcturatd i,n 13 capitole, trateazdintr-o

utlc

complexeale conaersieiener{iei atntul,ui tn alte Jirme de energii.

Atttorii

igi

desJd;oard actiuitatea in

cadrul

Laboratorul,ui de cercetare

frnlrtt'

util'izarea energiei uintului

din cad,rul uniuersitdgii din

Bragoa.

Iil,aborareal,ucrdrii a Jost real,'izatdde autori dupd cum urmeazd,:

--

'

!l,ie^Vl,ad^:,coordonarea lucrdrii

l,itolele 9.7, 70.1,10.2,10.4,10.i, il.l,'

Iryg

g'icapitotretel,

2, A, 4,

12.J.

12./;

12.2';

11.2,ll.S,

Ing.

l)r.

I.rg.

I.ng. Lunai

Al,mdsi Ldszl,6: cap'itolel,e5, 6, 8;

in, matematici Nedelcu

$teJan:

cap'itolul,7;

Borzagi ^Dan: paragraJele'9.2, 9.5, 9.4,

Gheorghe:paragraJele 10.3, fl.3,

10.2 gi

fl.4,

Ing. Marh6 Gdboy:po"iagraJul, 9.5.

lJ

gi subca-

fn.ltgdturd.

cw conlinutul,cap,itolelor5 gi 6 se Jace precizarea cd 6n lu-

descriset6ate tTpurile de captatori

aintulhi

in

tltvr

,ulirni

tu,,o.r,$lc/iiaspectelorconu,ersie,iinergi-ei

strrl,abordateanalil,ic, cl,asijicategi

.curtosculi ptnd 6n prezent,-permipind clariJicareauior noliuni nicesare

al,te Jorme de energie.

I.ucrareaesteadresatdspecialigtiTorcare lucreazd tn d.omeniulcercetirii,

(tnirclirii,

I nv'I li rntnl,ulsuperior.

.construcl,iei si

ixploatdrii

instataliilor

eol,iene,studenlilor din

,'lulorii .mwllumesc pe aceastd_cale tuturor celot care au

qcesl,ei lucrdri si 6n primul

ajutat la el,abo-

tvra

St I thnologic.

rtnd Consiliului Nalional pentru $tiinld

AUTORII

CUPRINS

Li,std

de notalii

l.

fntroilucere

@

Istoricul

utilizdrii

energici vlntului

3. Perspective

vintului

ile valoritlcare

a energiei

3,1. Ctiza mondiali

3.2. Programe

3.3. PersPective de utilizare

de energie

eoliene nationale

(1)

j.2.

5.

6.

(l7j

r'o,""liutol

energetic

al

vintului

4.1. Cauzele

aPariliei

vintului

Catacteristicile

vintului

4.3. Potenlialul

energetic

al vintului

Olaslllearea,

zrrea

coillflearea

qi

simboli'

eolieni

eolieni

caPtatorllor

eolieni

captatorilor

captatorilor

5. 1. Clasilicarea

5.2. Codificarea

-5.3. Simbolizarea caPtatorilog eolieni

5.4. Denumirea

de con-

versie a energiei vintttlui in alte

forme

instalaliilor

de encrgie

I)escrlerea captatorilor

eolieni

A.

6. l. Magini eoliene

eoliene

'6.3. Nlaqini eoliene cu ax inclinat

6.2.

CaPtatori

Magini

eolieni

dinatnici

cu

ax

ax

verlical

orizontal

crt

I3.

('aptatori

eolieni

statici

$lcnrentn de teorla turblnelor

eoliene

7.t. (.itnP tIo vittlzt:

7.2 licua[ii fttn<latnontalc

1

l

t7

7.3. de aerodinamici

in

7.4. Modete

Noliuni

matematice

teoria

aerodinamicd

liene

7.5. Particularitdli

riei

la

diferite

a

turbinelor

eo-

ale aplicirii

teo'

tiPuri

de maEini

29 eoliene

?.4

30

45

1()

46

49

55

64

7.6. Caracteristici

diferitelor

aerodinamice

eoliene

magini

ale

8. Dispozitive

qi mecanisrqe

ile reglare

8.1. Dispozitive

reglare

cu

8.2. Dispozitive

reglare

;i

Pentru

vertical

Ei

Pentru

orizontal

ax

ax

cu

mecanisme

de

turbine

eoliene

mecanisme

de

turbine

eoliene

64

72

9.

Dimensionarea

nismelor

pieselor

9i a tneca-

eoliene

instalafiilor

I A

9.1. Condifii

de

funclionare

Ei

regim

de

calcul

9.2. ComPonen{a

9.3. Dimensionarea

sistemelor

Pieselor

PrinciPale

75

77 mecanismelor

turbinelor

cu ax orizontal

9i

a

ale

71

77

126

t62

163

9.4. Dimensionarea elementelor

princiPale ale turbinelor cu

ax

vertical

9.5. Dimensionarea turnului tur-

binei

.

16'l c(ila,uuru,

l(t'\

168

Venorgiei

energlo

schemelor de conversle a

rintului

ln

alte

iorme

ile

17l

176

191

198

9n2

202

2lL

229

229

235

227

245

253

265

'

I

.-7

l.

l,'.

10.1.

Etapele

converslel

energlel

vintului

265

10.2. tTtiiizarea energiei vlntului

pentru ponrparea apei

271

10.3. Conversia energiei .rlntului

in energie electricd

2E6

10.4.

Conversia energiei vintului

in energie termicd

300

10.5.

lltilizarea energiei .rintului

pentru producelea aerului

comprimat

310

iloearea

ener(iei

vintului

315

11.1.Generalititi.

315

I 1.2. Stocarea energiei rnecanice

316

I 1.3. Stocarea electrochimici.

319

I 1.4. Sisteme electrice de stocare

324

| 1.5. Stocarea energiei termice

326

I 1.6. Stocarea

aerului

comprimat

327

I 1.7. Stocarea

hidraulici

329

I hidrogenului

1.8. Stocarea

329

l)oscrierea unor

instalalii

eoliene

331

12.1. Descrierea unor

instalatii

liene

cu

ax

vertical

eo-

12.2. Descrierea unor instalatii eo-

liene

cu

ax

orizontal

12.3- Generatoare eoliene de mare

putere realizate sau in curs

de realizate pe plan mondial

lJ.

Practiea

eoliene

;l

perspectita

energeticli

13.1. Aspecte ce trebuie

avute ln

vedere la realizarea, n:rontarea

gi

exploatarea instalaliilor eo-

-Jiene

I

3.2.)fiabilitatea

Vri.n

instala!iiloq

eo-

13.3 Conceptii constructive gi teh-

insta-

nologice

lafiilor

in

realizarea

.

eoliene

73.4 Zonarca energeticd eoliani a

alegere

'l.R.S.R.

si

criterii

de

a

amplasamentelor

BibliograJie

33 I

356

366

369

369

374

385

397

406

,

L|STA DE NOTATTT

A

h

-

anvergura palei (aripii)

 
 

-

coarda palei

 

C

P

-

centrul de presiune

 

C

P

-

distanfa centrului de presiune fafb de bordul de atac al profilulrri

 

-

coarda curentS. a palei

 

D

-

diarnetrul rotorului

CP

-

coeficient de putere

cz

-

coeficientul

aerodinamic

de

portanli

al

profilului

palei

cr

-

coeficientul aerodinamic de rezisten!5 al profilului palei

 

D

L c

-

energia cinetici

 

F6

-

forfa aerodinamice rezultant5,

 

Fr

-

forla de rezistenfS. aerodinamicd

 

D

-

forfa de portanli aerodinamicd

F

-

forfa

centri{ugi

 

D

-

forfa

tangenliald

Fn

-

forfa

normali

J?n

-

forfa

radialA

f

-

shgeata profilului

 

t x

-

finelea

profilului

f'

-

frecvenfa proprie fundamentald,

 

H

-

inSlfimea rotorului

 

I

-

unghiul vitezei aerodinamice

fafb

de

tangenta

la

traiectoria

de

rnigcare

a palei

 

(planul de rotafie al elicei)

 

i

-

unghiul de incidenfi

 

I

-

moment de inerlie

M

-

cuplul motor activ

tut,

-

cuplul motor rezistent

Ma

-

cuplul rnotor dinamic

m

-

masa

N

-

numirul de pale

 

l?

-

turalia

P

-

puterea

 

ft

-

taza, rotoruhll

J

--

raza (:rlrcntil

B

lt' ,

', i,

-

-

-

| -

-

-

-

4 *

4r

-

-

f

I

I *

-

l y

f{ -

p

-

llJl'/

-

0

ll.

t

forla

axialS.

laterali.

forfa

supra{a$a palei,

suprafafa

soliditatea,

S,

:

interceptat6.

s:

NC/R

A

x

C

pentru

turbine

sr:Ncl(hv),

soliditatea

medie

s:

cu

ax

vertical.

Ncl(l,4rR)

la

La

r :0,7R

elice

viteza

viteza

viteza

unghi

unghi

unghiul

Ia

de

vintului

relativ5,

depiasare a

palei

y:orR;

V^:d

profile

u-oJl

+i*

(aerodinamicb)

nutd,. La

coarda palei

ax

vertical;

de portanla

de portan!6

simetricei:&_d.s,

la traiectoria

calare

la

elice)

uo:0,

de migcare

dintre

cu

gi tangenta

unghiul

de

turbine

soliditatea

curenttr

i:a

(unghi

de pivotare

raportul

vitezelor,

toRlV6

 

alungirea

palei

),,

:

Azlse

 

^p:

AIC

pentru

paltr, dreptunghiulard

 

\o

x

Dlc

pentru

elice

(o corespunde la

r :0,7R\

yiteza

unghiularS,

a

axului

turbinei

 

densitatea

masicS.

 

unghiul

razei

vectoare

 

sistem

de

referinfd

cu axa

ox

in

direcfia

lui

Zo,

punctul

o

pe axul

t)Z

dtpit

verticalS,

 

sistem

de

referinfb

 

cu

axa

oz

pe

direclia

coardei

profilului

 

pa7ei, oz

arrvergurii

gi punctul

O la mijlccui

ccardei

turbinei

gi

in

direcfia

INTRODI]CDRD

tn,

,lin,r' t,obl,mele Prin.ipale d'

troastrc, i,roblemn

ul'imrr ani, esiP

a c;tei solu!ionare

care a rnt"nit pe primul

'l, r rr'1, J, z\olrrr, a .rvilizdli.i

r'1,,r'rl

;1,/."lririi ,,,ti\:ititrl"r Llqhazirc"r, , ondilioneaz;icvolutia pro8resivl a

rrrr,lrrlrridr

nrrocunhrilordin

asisurareaenergicj neclsare

trai al populaiiei Slobului tercstru

Isto]'ia dezroltiitji

de

socieiartii umane a inregistrat crelierca

s kNh/zi

continui

,r ','rsumului

rrlrl ,rnurrri in s('cicrar"dp,irnriita pini

,,",.rrrrri,rmulin cDocdrnodern;,

energie de la aproximati!

(

cii rePreze',ta consu--

la aProximari\'270 kwh/zi cl't

de ener$' rFlrecra

r'-(ler.a.onsumulul

rriveluli:r ,l, 1rni.Un a5pc'f iulocn'tl'jahil

.oiairii.

ani \ia!a medr. (, .-l;

s;-i dsigule o Iial.i

rl cre$teriinivelului

'l' trir il ,r,rrsrrtuieDosrlilitxreadeizolarca

,tr ',',,' "'n'- J.

"',.,'r'unrui:Dp.ilR

r.',., ri,rr,:i

"'i.Li; m"dje.

i,',''',''it,''

rrrr r,rr,irl.ln

tt

L,,rnl.lc

r,,r.

',i

, '.,u

,!

,"t"

omLrluiJ' medrulnociv cxtern

i;n:Lloasa,un numir

odata .u nivelulde lrai Ti deci,

(re*

rreasc;intr-unrirm mult

u. cnFIer- Ili,iola,Pamoltalirili inlaniile ti

Do;ulaiirelobuluis;

., populitii elobului sc dubledz;ta J5 dc ani Crerterea

olnicni peiupr,iata

elobului dc la circa 100000 clt

n

l

rrrrrrrrIrrr'rorrrIrlt'tnereie.a ionsumLrlrriintregii.o(ict;ti

um o sutirde mii dc ani, lx 5 rniliardcde oamcni,ridicl

Ia(.1frli

crelrerii con'

Pxisterrtela un

ri,'[;. rr|r,lltnrir D?nrruenerseticS,carc trebuie.i

t,r,'lrrrl tr li'"rrcorn a (r.s.ur d. I"r5kWh/zi la 270kNh,zi adicl

rl, ,'tr"rirr;rnr: 50 ,l( o'i, ri, in ac.lati inl'rval d( timP. crettcreapopu-

crciterll (onsumulLllspeclllc uL'cncrgx',

hllr r:l,,l,rrlrrr,il i' c{rnseciniia

oti Crntital' a totalit dc (ncr8iuconsumati

. i,*r ii, ,'r'r.,xi|'rariv5u00udc

,l 0rrr,rrirrlu crcsc$tdeci de 2,5 milioanede ori. Xstc cvidcnt ci o astfel

;i,

,r

conduci la o problcmea energieinccc-

r.r' rnrrrr rl,ivolrur,i \iiindr. :1 I'm"nirri

hr a(csl

r'r'l

ri, ;,

rsociati! ti

cu sporirea itmului

poatcii

nu

de

crelterc cate devine drn

,,,

lrr '',, rrurirurtirt,: i

|

"x,' i

ru'.ii,l,

'rr,U.i,.rLI,a rlirrrtnr'tr (r!i)iralia noasttirpini

l',rl ,rIrr.irr -',l.rri, itrnrdAazrrrnli,sDL lornr;r rl'

rncrgit chinrictr,

tnrn.proccsxldc fotosintez:,in

:."r i,, comtrusr'Liti rositi(c.irbun",porroi

sursercgenerative(lemnul, apele,r.lntul)

saze)

de anr. Am

puter

".",.,;;,.i;;;J

spune,

tl]rd J

j

i;-

ereirm

t.J

,,:r.,ii:

anri.hitar^duli.ur "*i,.,rrr .t r sosr(

Ir.,11 .srp cl. ordrnul mitroanctor

rr.rursrnu ps'F_d. mrrare.i

,ururrII

f,

I,rrd mutr-.;i suba.pe,.r pnerspri., pinain sp.;lut

n.

popodelpdin

trflD.ri,rl z,.i .,i r"li6iil^rpflmrtiv(.

l)rr1,11,-1;-a';1,

i,, . .r,,1',ri,n,r(.ri,.

i.icllr( jIl uhimri

rrrr,rcrrrr.t,. J,

, jtLun(,

,rriirzrLil

-ii

rtr_

d.

qi economie,.rulorrrbit

n,ti,, l; r,JiriU,.r

rrri- d, I{rtrzrr. J( 25

anr.om)

I lom.rnr. rpzutr.io caparirar.d.

Da.r

popuraqia qtobrrui ar

ri

':"r.?,1" 9"

iuu mrrI,rdp

n,r dr puleadu,a -nai

mutr dF J0 dF Jni. EviJcnr

{r x 3.ra 5"uatrrpr(.upun. ci toari

:1nurr{xn,,ta crl mar

rcrliza atit dc rapid oricit de mult

poputatiagtobrd,,, rr aiunso.Juo;

r *.noar.

.ombustibitiro.iti.

J- car,r-r an,"rioa--n,'

nvJn5stnivcld^ rr.u r.ruJl. lU,,f,r.ar.i

d.

am dori-o n;i. ,am. lua in consideran ;i ,,.lel:rtr, r,rur.-

nrlurarP'masjnpdJati

D!i.

:::,H;?ll.j'"g:;il;

D"ci, daci do;im sJ ,eatrzam bun;(tJr.r om.n, r in,, un rrilor

roirt:is

doro_

pirt, trcl,uiesi nr prcocupim.u

surs, d.,,n.rgre xlrli.

.n^rgrr In clr.ull jnchr:.

.

flozirrtFaa,.,,lt;,i-"","".,.i

D.rei .rr ft posibitsj

titar,.J; pn^rei

"r,,r,, nu

c.oflgmiccxfloarab,lc

r!i'ci si lliilizjm o.x

o,cutrlizim,

u[lizim

rooi r:r

o r.adu,.m lr lo,ma iniri3ti si .i

r,,"tt,'lrla."i"i"i.i

p"rmir .rc"srIU."ru.

(,Dlrnerea.nF18r.r_utrl., i.r tormel-.are sin, n,,".:rc, p.r" Iimir"rs cie

restrrctrrrmDusede nattrri

irr lr rnzolvat;.Drn

neleri.irc.legrlcr.rmoJinrmitii

Arun.L;ind

vorbim de.ursn de cnergir,, esreD,.cc

"

r,.

am objinuirs; numim Bradllt ,t

t,",rtru .on.umul

r,.

"{orruri

mJri

nu nr

ri,r

L,li.if.,ri

,.n"rqia torah LliDrrnLv.rrnu "a

un momen(dJr .,rL,tif,.nr/ form

rr

fr.cm nrr.i-

r.ariezi'.

zrr(d: , rr,'giJ sc (ulls(rvj. dcci

. Tn oxtrrr.i!.isim "ncrgi,r la

I.nnl.

,

rrar.saucc.1 ,e.

ri,itrzarip; ".iAUra atrcform,

j^

ni\.tut d.

oA fncrgr. srnrd-,,op.flt" in narur:_,idr

P,'l.m

'

u it- d^.ir Jr.i

rrJn\tormrl:ri

s.t,onsumxnr mai,rLuha

Drrgrc pcntru convcrsialor

decit encr{.iiaobiir)u1,,rsub form:r utiln.

I.',,rm,hd. cncrghpc -rlr

t,.,oD-rit.in) in nxruri

r)orfi cirrctict

-Lr

In'r.,-irrrit,. tr;ncrgrxsub torm.i por(nti"ti poar" .i

un.rL',.dc .r.rpj. p

vr,m lxtr i, '^rnrr d.

r :'+r ir" '. p.1u{

i"

i lliffr"

d,r

rIi

per.ii,,.

;n rimr,, J.trpl

ri I Lrur.m rrdnsiormacind

lacpnart., nFreia

.nFrgr. ulili. Din .,pdsra.Jr,iorie

jr-rx

in foIld.pLrrnm.a_ia,ribuim, rliricarrtutJe :ui:i

"n"rpi,.

rili.

.\sa

,,,lr.i,1", n.rAieporenlial;rrx .furmahitj iI

il,

r.

p.,u. porr. ti trinqformdr,iprin Jrfrriti

r,roi.,l"" iu

.l( fn.rci.,

l,.rirr.i in xllut re42 cinJ Enricol.,.nni., l,u. in

im.,lixtcon.unrJbrt,,.S-inarJ sur.i

r,'r'rr,it,., n,'(r, ,||it,

-

ir In.r s,,xr

|fl'n llr Il

)ll.:,1,1I r'rn,lr'|l,

rrxctor nllclear.

TrrSo.ur.priD,;.hrri,lc rpac!iidp

riputc-torimixinrr,.,1,.B,.rtr,.,.ncr_

Arir rr:r\1 ,t,.', t,.1,r: *. trxnrformrtin tinrt in f.lolli, irr , n,.rr.i,., t," rr.,rrr:re_

|l'.rni,.Ar

In.

rst:r,,1, rr.r,ljil.i lrin

vidul cosmir.i

surnirl:rlrPt'uiDn,lLri. purirca pc carcs"rrri,. ,, i,",r,.,,., 1".-r;ii,,iii

0 prrrt,.,trrr,.:t.rirrrric

' r, de 1011mitioane dc kilo\Yafi. Dat fiind ci

viata Soarelui se cstimeazi

cu viata omului, aceasti sursi de eneryie Poate

, li astronomice in raporl

cca

1\',, se reflecte in straturile inalte ale atmosferei ;i 45% in atmosfed, sub

rr considerati ineDuizibih.

Din energia iradiati

de Soare Pe Pimint

r,'riin de radialii roiii. Pe ."r,r,rf.,taPimintuluiaiune ,t'r,,rimativt kWim'?dnra- l,.,rii,,rlunsin,.ade.und.l

,,rr U.4

r;

2i

mirroni.

l2oodin

trimise

de

servelte

en"rgiaini-

Soare pe

pentrll

,,,,.

1,,r1

l'.rrDint

a1

\

N

\\\\\\

\N\_-(\\\\\

\\\\N\N\

\\\\N\

' v,rlnrarea.'liil.,lc.'

r

,l''i.

:e

apelordp.ru|s,!J,Lteresttc

\\aa,'

;)

inmegazinc:.zir

c

q

/

lrirr,iiii'"*::,*r*; s;=s$\'"i:l

,,r,l,, ni Jr energiea r in-

i,,,,1i.

,

rcrtsir eoliani, ii

t,,L

l,'r^,inrez; in FnergiJ

_6

1-

.

$$1" ""

'T,

,

.

_,_/

,,,rrri'lc ii

scrvetie d.

,., 1r,1,

l!

mentincfir

,rllr,\lerci de oxigen a pla,

,,,.r,.irn,astre.Acea.sti

,ii ti r

I'r.

rr(F.

-\cea.li

dis-

dis-

r,lr, li,

|

"n.rgiei

solrr.

, r,.I t)r.zfntatar r,, ll,, r.l.

schematic

'-,

-

.\

-'J

rl --

-

:

F

,

\

a{

- n n

I

".

=\

----\

,

'r

l,

,1.:

Ji

., l,)si foiositi

rgi,

hrc:r dir

(

.

.

,

'

,r'r, [ilrll

1

s-a perpetuat intens pinn ln secolul trecut,

, rr,r'girLvintului. Vasele c" pi"rc au fost construite cu mult inainte

]i

a cnrei utitizar.

i,,l ru, ,.u,

noi.

r'

'

.r

l,' |

trr:lr,r,.\til Ll lnlDorL"uterJ vintulDpnrruso.ietateaanticl,incit 'vintului

a redeveniLun suh-

.,. '

.\rlizi.

.D"(Bu

',

|

,l

Ilrrlitalc,

ii

olerind o altemativn posibih, bircinteles combinatl

a energiei.

,,l, l,rlit

convenlionale ;i neconveniionalede obliiere

\rrl'rl

.r ,, hii!

,slc o sursi curati ri reinnoibiEde

{liiuat i

compu.oli"

energie $i deti €steinternli-

sau nucleari,

|

'",r'lrl,li "r (,.Lrr:l I'o^.ali ii

cornbustibilii tiadiiionili

pracri.nololoJti "" d".ner8i'. En.rci.rrintulur

't. " 'r"rlir''1",rlit:r' ,lea.rrF.,'r,poaterraDsformJdLre,tin ' l(.rricirat,.

lr

'.

li|lr.rr'.:r InsihiiitiLtilor de utilizrre a energieivintului sc tinc searnx

,l,.zavantaj.hacesteia.Principatcleavrntaje alc oneqiici

I '. ',,1.,1"1,, ri

,1,, f,

iII 'rfillaitoarelc:

, ,1, 1)frL.tr{ mepuizabili;

,,rl, rr.ln)luxti;

,.,1, (list,onihili practic pretutindeni;

, ,1, r'rrl[iti,

pcntru cil nu ccrc o extracfic primirr:r.

L zrvirrrirl{i. s;irti r,'

'

l,

rl

':

I'u

r

', |

.;

r"r'',dJ:':

ubl,ni

1

-rn

ir', lzirri,1

r

r.' ''i

''.lr rrri

r

rf

'n.

rl r.

"

i-ular irr rirrll''i "P 'rirr:

o,

'

r,tr-lr"rrrr':'t l'_

,ersi, vint-l'rind

.

r'ri d|lr

'

f

t r'

r'i1rodr"

rnrl'lr'dd'

rlriIrI,r'

'r!

r'^ o -n'r8r'

ttflnar'

, r:

'

ilmoJPri -.r'

nurnrro|rlirrni

.,rPusd'Pla.:irii ' i

i

'i

Sorr'

ur'r',lrrrir!:'ri sc

:t I;cirli-nlror'

r"l:llrcr r' Lrrrrrrtrrlrrr'

'l 'inr'i

l'r'ri:

ilr

t,'

.,1, r'ir;r'r lr rrir.rlion"l^.E're o 'ri"rti'

,,,ir,,r;.r,:Ll",ir rrrr

rrr)ir.':iot11"-rr"r

9Jr' ' '

t .In

rtp! rrl3 r'

rn. ri"rr'"'i

1u '5lr

rorr"

'

r'

'i.,r .'ir,r.'. in": Dosr' irrr'un

ii,,

I)

;r', I

i,

t.

.,r,r,,',rl"

grarJrnaitn:'

rrL

i

ir''r'\

'Jnl

-n"'{ja.oJin'

n'i o 'onlrrbu!rPp r-'n \liil''''l' 'l'

I i',''lul"i

"L,u;d"nri.

rrnrer,t'",1i'ponr'iirn

J,zr':lrar"r

1,r,.

.,. Arurr,i ,

'1"ir, rrliliTlr'r " 'ql'r'r?

rr'rri '

r;,l,ui,'' ,r,"x111.

,r' r, s.f l,r nr o r',r,.,r'; fr'rr'l:'rn'rrr''l:

'.,li.'ll'i.''.ltI5i,l''':r'.rli''.',.'rl,:8i^n3l|||l:'jr'|ltliI.i:

!,:rrrtr,ll,Ll.,m"rIul '\t

,l r;rmirrdr' .i

\r'lni rl,

;nr, "red

rimin'

r1.

'i oxplna'ttta'

'i,"ntim.loxl;

"'ritirl" rinr

rr"1.Ir

'

;r' "

n,

r

,r.,,;, r'r.i I,uli , J-pL,rl ,:ir.r'

,r,n.,r

,,,,'rr.,,l!r",.,.fr,rru

r lr'lnrr'lil"r

ri''

'-'r'r' I-irrrir: \o'rrm"l mlnrm

dc cncrgic Accste

'l

,

ir,! -r;lii :i 'i'

i.

,l

ti 1"'ir'rl irr ' '1'r '1 1!olr:rii fi al'li'.1fiild'ei

i'1,\i,l( ,,,(1,,r,l,

,r'ur.,l,rir!i-i

""r" .,,nvrrsicr circigi{'ivintului in ullc lormc

rr! -riliil"

,\ploirli,r"r ldcrrrircr qi 'o:turil'd' inrrrli

;lif"rrr'luL'ifrrli

ii,'t"t",||,' ''.'.,,'ri,i,'

rh Scrr'rarorr^.rrcenraLr-

lrt "'",1 ,r':, t,,rl'lr'i,

Ir,,lrlrl.i'

rxti,,irr ,, r l)rrltrsi (lill llt.

r''I'rllr.,,rr .r

r.', "r

r,rrrr ,l

r '' ,J,,Aifi, tt'i,Llcrncl. ,.

r

'lr

lilitir,rr:r

s, pol rvr in rrrIlpulrrrruzanr.

'.nruhri,.oslulenPrgi(i prodo.ein compa-

sursc,alegcrearrnor amplasarncnte opume sr

,

m.'^i ,1,. ont.r'i r 'rxrrr'i'nlicn'cstcun

o <'ari lrIE:'ta 'msr'l Inrn'ril.ur '.u rnedrrli

.\"'t

'1i,"

r,1ir1:,'ilirr pl ,Diri.ar.3rrliliz.irii 1'c

r,,r;r,. (-r'-

tri pr'fllrl,il^au ir:{ L'ci

Irln.,r

,1,,,cr.:,

r.r:raana

".'ri'i.,1 ,i,1,x||

Ir!,

,"r, rpl-rir rrri".ir , oroprraliFcu

.nFrRiei "lp' 'ri(,.

rnoi

.',.,.".

zone intinsc .le p:f;int

r.'"

i',

:r.- m lF 'orr\(nrronareo' prG'

lnsraratiile Folicnenu Lc!Fqrli de c\emPru'

sau schjmberi

in sistemul ecologrc

mrrlr.^cesl-canr produ'

nalelrlchiclroelccrrr.,\lar

, flu.n1i, Limici "m, sau rcrmici.asa.rrm o ldr ccnrralclctcrmoelec_

.

ncrKIaeolian;e5tedrlual;

insralatiil(coliene-dF \.esle rotoarFprodu'

sirrrrlonl(x'lcdricr.

l'., ,rrr.,L'r.rrrlrr ca

|

.

,r" r'rr'.r' .,,i

."' .:.

r,,l' r

' ,r'

1,"1r.

l'

t,i, .,1.' .,'.,rr,,,,

.,.r

.r r[,rr

troir{r,

14lLrr.z, ,.i^r:rl

r

r'.c".ira rotoae dF d;mFnsiunimari

",'

.

. ir,'FU.itdlF.Toiuti. vor ti

,

, .,

nFce.arF PIe'autii ii misuri,spe-

orn

rr.1i'1, "

ror "'ir' -.,u t', .1,, '

inlerj.rFnlalor cu rc'FPloireleraclro $r rv

in1Puil.misurr de si8uranti penlru.prcintim-

r, i,

rinor:rcridcrrtcla rupcrcaunor Piesc (Pale)

r,. r(i -r,:r.

i'".r'

'

irnp)'rn,r,r-r"r instalatiilor-.eoliene este

r-l3rrvridr'at Penlru

'ir.r'tar" \"

I

rrrl,r,, ,,Lrtu c(r.-,

r

,, ,

, "r.

',.i

',' ',

lof. \Ln'i'rul ' -'r.- o rrourLrrrinrDorianlr'!.I]f

rrtiigrit,'rr, ,ii', prrn.r"l

ace.a se au fu \'cderercalizareaunor

dc vc<lerrat esicti(ii industriale,car€sil

ni((linlrtlrrl,iani.

I'I

l)ili,,rlritil.rn.rri

r, rlor(oli,r! rontr,r ir J

lrrr"d"Pi)ir"ir.

m'i rrdic;r" I,r

'l,li'dr'J P" .( ari lsrr':id irr'l '

mon'rrJr.r'rnorrrrrrlilr{rJbrtrdc m3rrcdPa-

duraLilit" ' dF l0 25 rnr' dF in\"'litii -]Jrrn

Proicct'-

irrtfiv;d irnPli'5ir'rrr'lcrul

irr 'lF'"r!ir1J PoPul'rli'i in u"r-

'l'

rniiii lL'tcr'

.

.ri tu rd,,ddnrrnr. "ir

r-lucnr-a

o

.orespunz!roxr<3 .l'"ltri' lilof

rr.,r l,urrt.Alrc prdLlem"imporranr" ' ,f" '"

I

','

r',',,loeicidr co;\'"rsir r -nere;.i ';nt',lui

.'gil ot"

lLrriqm,rddio.omuni(rtir' PLir)i{"rrrr'trorr'

,,i ( onditii accesibile.

l)in

cruz.r cornpctiti\ilaliiporenliaL(pcrrtluP'l'ipamenlFhLl"'on-

Fraparm<dr"l;dPz \ '\lw SI

posib'li a dimen'iunilor totoruiur

',.,,

,".

. ' r' 'inp','. dc rezisrFntin

I

i.ncrsiei\'intulurs" inrrpv;dpur"riin

In^i dc" 20

l:

Il\\-. O

limit;re

crrri la

pale tulmenli 3]l' orgdn' prinrrPri"'

. r',,i ,1, :r.",.Lprohct

r,

ri\i

ri

prin btrtin,t .

l, ror 'rtca tirl,ilit rl' Prirr :imPlilictrra lor con-

|ln"t rntoin

.rr SI-rrr'tti rrri'i ri crr "

{upLetF

sisi{rmele dc conversie a energici vtntului

\inrdl,rr )i

r pr"fil'rlp.rlei 'ir -'i i

.

i't'rir' ,rrrrqi''l

sint

caracterizate aiit

dc

,,,r'L' inr.rmir"ntad

,, r,,,,,riLLltsunrdt.,ldirrer'Ppldr;dFp!1o1" tu'binciJ- lrprrllt'rl'rn"r'd '

r" ""

',r.

,,,,

prir taptul ':i tn"rgir oblinur;.taridz;

tin-

lluidrrl l)us in

cuL'nlrrr'zci tinrulrrridul'lind\ii'za

multJ FtPtul ri

',t't ori mri

,',,,',;,m.,:i.t\ifi,imr,irl"t"rmrnr,"Putcn'nrr!"rljl-t'iircctp

fl 3,rJ.r:,.Pr',,li,.

(l,

rxnLldrn.nr'l

rllrl.i

llu

o

rni'-

'lJi',rjii a

r-

'I

1.",'.'1

I'r ,,r/

l',sr

r,

'lur i'P''r'

n

trr'z:' r^trnruLu'

!a

rrpPrmir .;:ptriu-r ld rrrdrnIULl.dru'^5*"/T';

parte d

enFrgr"r5olrr'

tiniulul

'are.

arrngF

ramrntu'

canlllalealolxla- Fsre

concentrcaziiaccasti ene(gie in

u

un !irrt mFdiude 6 m/r

'eer cc Psteapro-

r,,L r'r'r'Jri ir

r"ai'Lr.

,ll,rlr"l "

,,i

i

"1.'r. U

,.,lllr. ,,' JiL J

.nPf;i. , ilrctici r

rindul ci

o

,

. ri,, rr

,,'r,',r'

' ',''r'r'I L

marc. Naiura']a

.,-rfol irxtr

flunul rnudru:tl crr"rSrPr 'oli' n' i-dud'rlsitater

.,lr'.!i poxl( fi rgali saumri In rr' Jc il llu{ul medru

,r ';;

,,

i.-ptu,

rr ei"

loiealitar

d" sproximdrr!J00\\',rn

zilnic dintr-o

s. proJu.

r"",r1v

'|

,'ll

(1,.,1 cu fluxul soirr medii

,l*,.r.,olrr.,Lrir. cIp

,l,rr'Lrrr'r'zrl".i ',ril',

-

soare'

o .orelar-;n limP inrrodi,po'

Iocalitate cu mult

dc

1,,,,r,'

" rr'ir'r 'r, ., ' lrrr'rliri --i rr.-'ir-.rrl",l,j,n-rei'.ln'nulr'lo(dlir'iri\inlulrind'

p rior'l' itr ixr" cefrr^i

l'ur 'or'1.''u

n"r:lrr'"\lr'

\irr',,,iI ,l" irrn,

rr'r"'irilil' Ll" ir!ilzin'

1,,,',r,rr|ll, ,u fLimatLlLr,:ce.

|'

r,, l,l|

r,l rrrte refcritoarela

noi conceptii,alc unor sistemece folo-

,,'r, ' rir.rl,)rrr'de vlnt, difuzoare,rirtejLrri 5i altcl€'arati ci asemencir

a ritezei vintului ir

stutionarc ii a m.rri asifcl cncrgiaol)tinLrtitln

zoDaturbiuci

,t' u'.r,Lt.tii

',,',,,.r.rrr,rrrrLploi.ct. pot Ii inclasr:in viitor ca pirli intc{'irrrntf

.r.r ,r, rhl ,'f,ri rnsil)ilitatea d. n[rirc

;',,,,;,,",',

,,,,r

,l

,,,,,r ',,rrl,l, \,

rrrrrLtilunctionale,eontribuind1arcchcereacostuLrnc cr-

r, , t,,,"ltr ' ,lrrr\inl

I'r'r

,,,r,' l,

r!'.r L

'

-iirrrrri itLtr-ozoni dc inierfcrenli a maselor.dctct t:tt

l, |,,,,1'.,rr((rrrari ilisprrntiu nrNxmbludc un Potcntial cncr((tic

',1,',, 1,,Ir t ,,rrIi 1; rrrrr 1 irL rtln{rrtrri, caro (omPxrtimcntcRTI PulcrnL( tcrt-

ll,

r,rrrl

i.'

{ririi, imprimrlmodiliciri evidentctn mirjmca accstuiarlc 1ao rre!

.lri

,l,rrrmioind

o reparliti(

neuniform,ia ,".

Sirl

i;

d;r,,l";.

Larii.

'r,'

,,r,,,i'rrrniIt, sa rpatrrezezonareaFnF,Beric: a

\.1/LIrlp ar;rate Si m"i

l.hnologrr

r

imDiereze

prlvrnd daz!olrareaenersiFieoliene,inrrucit imDtem;ntarea

ales

dezrvanlajelenu

tr"buie si

,,s,rt)r,rrrtrtr"r.

rrri

ll.l'l

! ||' rgrxi

' u

djc; in tazelcde jnccput

o seriede 6bsracolede

Necesjlelilemercucrcscindrde encreie.com-

cforrurilc de ccrc'e1arcoe

,rirI|rr,'ri tLrri

ri

((onomicl.

,v.rnraJelp en(rgiei eolienc. jDsrifrii

lllll'illll q.nalronrr pentrucrcrrerpa.omppliri\irilii

L,Dvenlrona]e.

acFsleiafrt5 ire

2

ISTORICI,LTTTLIZANII

ONI'ITGIEIVINTULUI

Enereia vint

lui a fost lltiliznta din celemai vechi iimpuri

l,:riu,ctulurilc civili;3lici

.rrrc,rrnirit razade

,slr. Inull mri

rrlurii

i

apirrrt i d

'oP(tirc

tlro'cbiti: lrarca .cu plnze

acliunca nrllg^trcr' uJr lrnpurlanln navrg-al)cr.cuprnze

?lnlii

Pflml

Jlllllarc a torlPi ]lzlce a

mar., dcnarccer, pr

Dentru nevoile omulur.

l)ocimente de

acum 5000 de ani ilusircaz: ci

vela a fost Iolositiin

a acesior

r.rri!:atie te

','.,''l'i.,"i" DroLabil cu d\ !crrital.drr., irrrrdsimPlir^l'alor. Turhine

'l' f,lut cclci,lirr

t''rrrr,:r,,r ,rpci sau la mi(initul ,rr ,ir r"rti:al, a pani,noncloL' ,

l'1,,,,,ic:'.

Nil. Pimelc turbinc de !int, lolosind dcfinilia aciuali

fis. 2.1 crtu folo"i1.irr P"r'irr 'u 200 aDi ir'n la

SriulLri

l'olosirtr rl.rstor

ult'rior

mor.i Jt \.int

r:sPinJil

nrin loat:i lumcr

lfai

tirziu,

s-au inventat mori de vint

cu

a\

orizontal

constind din

I'lr,r

lx zcce bratc de lcmn, avind {ixate pinze, ce-ti schimbau orientarea,

ir z^ni Uirii

trlcditcrane $i

in sPccialin in"ulelegreceSti.1n fig 2 2

ir rrr,,r. Ascmcrrcatipuri arhaicede mori dc vint sc mai tesescAi azi in func-

lr"r,

'irr.,t,-,lrt un asllel de model folo$' la treieratul (erealelor in insula 8re_

Ir st'colelcX 9i XI mo

le de vint erat folosite pe scari large in Odcntul

pdn

secolelc

,\1'r,,1,il|1.ln Europa se semnaleazi utilizarca morilor de vint

\l

irifl||

cvului mediu celemai multe drcPturi s€niorialeincludcau

,1"

l,r rirr,,rii rrDeianumite zone s:-ti macine Srinele la moara seniorului. Plan-

t,ir,.i (!

(l, rr rcfuza pcrmisiunea de a construi mo de vint, obligind astfcl

tr

Xll

fi

se parc c[

au {ost aduse Pe doul

cei, respectiv dc ctrtro

r Sr)aDia si de citre cruciatii htorli

din Oricnt.

lrr lrriordn

l'lrl

I'rirr

rrl!)ri in jurul morilor de vlnt €ra interzise sr'crnutXIV olaDdezii deschiseser:-rciilc spre perfecfionarc^ cotr-

{lr r' Ir\r x urn ilor dc vh1, folosi)ldulcpc scari largirpontrudrcnar'.t nll:If

r,'rul

'r,,

{ririi, imprimrlmodjlicirievidentctn mirimcaaccstuiadc

i;

i., .lr:

,l,rrrmioindo

reparritieneuniform,ia,".

tarii.

Sirl

,,r,,,i'rrrniItt

s; rpatrrezczonareaFnF,Beric; d

1ao rfai_

d;r,,l";.

\.1/LIrlp ar;rate

Ti m"i

imDiereze

daz!olrareaenersiFieoliene,inrrucit imDtem;ntarea

alcs dezrvanlajelenu tr"buie si

.,s,rt)r,rrrjrtr"nIlprlvrnd

l.hnologrr

,rirI|rr,'ri t,Irri

ri

rrri

' u

ll.l'l

. 'r' rgrxi

o seriede 6bsracolede

r (lonomictr. Necesjlelilemercurrcscindrde encreic.com-

cforrurilc de ccrc'e1arcoe

djc; in tazelcde jnccput

,v.utraJelp en(rgiei eolienc. jDsrifrri

lllll'illll cr.natronrr pentrucrcrrerpa.omppliri\irilii

L.nvenlrona]e.

acFsleiafrta ile

2

ISTORICULI TTLIZANII ENI'ITGIEI VINTI]LUI

Enereia vinttdui a fost

tilizata din celemai vechi timpuri'

l.ir iu,cDulurilccivilitatici:r apirrrt r' rL.roperirc rlro"biti: lrarca cu pinze

."t",, 'iririt razade acliunca nrlrg^tici

, slr. tnull mri

rrlurii

mar., dcnarccer.pr.zlnlii Pflm ( Jlllllarc a torlPr]lzlce a

DJr irnpurranlnnaviS-a1jcj.cupinze

Derltru neloile omului.

l)ocirmente de

f,lut cclci,lirr

actm

5000 de ani ilusircaz: ci

vela a fost lolositiin

200 aDi ir'n

la

mor.i Llt tint loat:i lumca

r,r\'icatie te

','.,'il'i.,"i" DroLabil cu d\

'l'

Ini|||r':Ir',,Ii,pci sau la micinitul